Kompetenzstufe A1

Сomentários

Transcrição

Kompetenzstufe A1
Hermann Fegert
Die Aufgaben der
38. Niedersächsischen Russischolympiade
am DO 13 OCT 2011 in
Hankensbüttel
= Aufgaben A1 =
Letzte Korrektur
Hermann Fegert
PF 18 27, 37008 Göttingen
dienstlich: Seminar für Slavische Philologie
Humboldtallee 19, 37079 Göttingen
privat:
File: /home/uni04/UHSP/hfegert1/schule/olym2011/AUFG A 1.TEX
Stand: 071159 B oct 2011
Diese Druckvorlage wurde auf den Rechenanlagen der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen mit
Hilfe des Systems TEX hergestellt.
38. Niedersächsische Russischolympiade am 13. Oktober 2011 in Hankensbüttel
A1
Hörverstehen
Nachname:
Vorname:
Aufgaben:
(1)
Bitte lesen Sie / lies zuerst die Aussagen unten genau durch;
(2)
anschließend wird Ihnen / Dir der dazugehörige Interview–Ausschnitt 2 Mal vorgespielt.
Kreuzen / Kreuze während des Zuhörens oder anschließend an, ob die unterstrichene Aussage
Ihrer / Deiner Meinung nach richtig oder falsch ist:
Voprosy
pravilьno
1
Ulica, gde prodat sobaku, nazyvaets ”Ulica
Tverska”.
2
Sobaku prodaët malьqik Pet Simonov.
3
Oni poehali pokupatь sobaku v subbotu.
4
Malьqiku s sobako
i bylo 15 ili 16 let.
5
Sobaka byla malenьka.
6
Sobaku zovut Belka.
7
Sobake bylo tri goda.
8
Doma sobaka 2 dn ne spala.
9
Potom oni napisali otkrytku Pete.
10
Pet priehal i skazal:
sobaka!”
”Kaka nehoroxa
nepravilьno
38. Niedersächsische Russischolympiade am 13. Oktober 2011 in Hankensbüttel
A1
Grammatik
Vorname:
Nachname:
Setze die Substantive in den entsprechenden Fall:
1
Posle
Viktor idët k
.
xkola / drug
2
Oni zanimats
.
muzyka
3
na
Potom oni idut s
.
Saxa / diskoteka
4
Na
oni vidt
.
diskoteka / uqitelь
Setze die Verben ins Präsens:
5
Na ulice podrugu.
videtь
6
Ona
na velosipede.
katatьs
7
ne
delatь uroki.
hotetь
8
Nakonec my vmeste
v gorod.
ehatь
Setze die Verben ins Präteritum:
9
Uqitelь жivët nedaleko.
10
Segodn on жdët Ninu.
11
No ona ewë pixet kontrolьnu.
12
Potom ona idët v kino.
38. Niedersächsische Russischolympiade am 13. Oktober 2011 in Hankensbüttel
A1
Leseverstehen
”Xah!” ... ”Mat!”
Odin xahmatist rasskazyvaet:
Uжe 5 let u men жivët popuga
i. Ego zovut Qipsi. On umeet govoritь. Qipsi lbit smotretь,
kogda igra v xahmaty. On sidit rdom so mno
i i govorit: ”Xah!”, ”Stop!”, ”Durak!”,
”Hodi konëm!”
Segodn vstreqasь s oqenь horoxim xahmatistom. On grossme
ister. My hotim gotovitьs k
bolьxomu turniru. Qipsi vidit, qto pered nami leжit xahmatna doska, i govorit: ”Postavьte
figury! Perva parti!” Mo
i gostь pokazyvaet na ”malenьkogo xahmatista” i spraxivaet:
— Зto kto? Tvo
i novy
i trener?
— Da, my kaжdy
i veqer zanimaems igro
i v xahmaty.
Perva parti naqinaets.
Sidim qas, dva ... Vrem idët ..... Mo
i gostь v ce
itnote, toжe. Da, igra interesna, no ne lëgka. K soжaleni, u men xansy plohie. uжe duma:
”Kapitulirovatь ili net?” U men na doske tolьko qetyre figury, i ne zna, kak hoditь. I
vot popuga
i govorit: ”Hodi konëm!” smotr na dosku i duma: ”Pravilьno govorixь, Qipsi.
Spasibo!” tak i dela i govor: ”Xah!” Nakonec igra konqaets, i grossme
ister govorit:
— Horoxi
i u teb trener.
— Da, mo
i Qipsi — supertrener!
Posneni k tekstu:
1
durak
Dummkopf
2
Hodi konëm
Zieh den Springer!
3
vstreqatьs
sich treffen
4
gostь
Gast
5
kapitulirovatь
aufgeben
38. Niedersächsische Russischolympiade am 13. Oktober 2011 in Hankensbüttel
A1
Leseverstehen
Vorname:
Nachname:
Oboznaqь krestikom vsë, qto pravilьno po tekstu! (Summa: 15 H)
Igra
skuqna
interesna
russka
trudna
Na doske
ptь figur
destь figur
qetyre figury
odna figura
Popuga zovut
Qipsi
Durak
Karudo
Mulьtik
Popuga
i govorit
”Matь!”
”Durak!”
”Dobroe utro!”
”Perva parti!”
Rasskazyvaet
xahmatist
popuga
i
grossme
ister
trener
Rasskazqik vstreqaets s
malenьkim xahmatistom
molodym xahmatistom
horoxim xahmatistom
grossme
isterom
Grossme
ister
v ce
itnote
gotovits k turniru
govorit, qto popuga
i horoxi
i trener
Rasskazqik i grossme
ister
igrat v xahmaty
gotovts k bolьxomu turniru
hott kapitulirovatь
lbt govoritь s popugaem
Popuga
i
жivët u grossme
istera
pomogaet xahmatistu
vsë vrem govorit
govorit grossme
isteru, kak pravilьno igratь
Posneni k tekstu:
1
rasskazqik
Erzähler

Documentos relacionados