www.tavaana.org 1910 . 1920 . . . . 90 10 .

Сomentários

Transcrição

www.tavaana.org 1910 . 1920 . . . . 90 10 .
‫مبارزه برای حقوق کارگران کشاورز‬
‫سزار چاوز و اعتصاب و بايکوت انگور ِدلِينو‬
‫بينش و انگيزش‬
‫با وقوع انقالب مکزيک در سال‬
‫‪ ،1910‬بسياری از مکزيکیھا‬
‫به شمال يعنی اياالت متحده‬
‫گريختند تا در جستجوی حياتی‬
‫نو از خون ريزی بگريزند‪.‬‬
‫ھمراه با تداوم مھاجرت‪ ،‬نياز‬
‫آمريکا به کارگران بخش‬
‫کشاورزی آن قدر باال بود که‬
‫برنامهای جھت ويزای کار‬
‫مکزيکیھا در سال ‪ 1920‬شکل‬
‫گرفت‪ .‬برنامه بِراسِ رو به‬
‫کارگران کشاورز مکزيکی يک‬
‫قرارداد کاری قانونی عرضه می‬
‫کرد اما اکثريت آنھا از نقض فاحش حقوق کار و تبعيض نژادی رنج می بردند‬
‫حقوق کارگران کشاورزی اغلب پرداخت نمی شد و آنھا حق تشکيل اتحاديه را نداشتند‪ ،‬حقی که ھمه ديگر کارگران آمريکايی از آن‬
‫برخوردار بودند‪ .‬آنھا در شرايطی غير انسانی کار می کردند و صاحبان مزارع حقوق ايالتی در مورد شرايط کار را ناديده می‬
‫گرفتند‪ .‬کارگران بر روی مزرعه جايی برای قضای حاجت نداشتند و مجبور می شدند روزانه دو دالر يا بيشتر برای زندگی در‬
‫اتاقکھای فلزی بدون لوله کشی يا برق بپردازند‪ .‬فراتر از اينھا‪ ،‬انگور چينان به طور متوسط ساعتی ‪ 90‬سنت به عالوه ی ‪ 10‬سنت‬
‫برای ھر سبد پر شده از انگور دريافت می کردند که اين دستمزد‪ ،‬خانوادهھای آنان را بسيار پايين تر از خط فقر قرار می داد‪.‬‬
‫سزار چاوز در يک خانواده مکزيکی‪ -‬آمريکايی در ايالت آريزونا در سال ‪ 1927‬متولد شد‪ .‬در دوره ای که رکود بزرگ اقتصاد‬
‫آمريکا را رو به نابودی می کشاند خانوادهی او مزرعه و کسب و کار خود را از دست داد و آنھا در سال ‪ 1937‬به کاليفرنيا نقل‬
‫مکان کردند‪ .‬خانواده چاوز در آنجا در مزارع کار می کردند و از اين مزرعه به آن مزرعه بنا به فصل منتقل می شدند‪ .‬خانوادهی او‬
‫در دھه ‪ 1940‬در ِدلِينو‪ ،‬يک شھر کشاورزی در دره سن واکين سکنی گزيدند‪ .‬اين دره به مرکز جنبشی بی سابقه برای حقوق‬
‫کارگران کشاورز در دھه ‪ 1960‬تبديل شد‪.‬‬
‫اھداف و مقاصد‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
‫ھدف نھايی چاوز "بر انداختن يک نظام کار کشاورزی در اين کشور بود که با کارگران کشاورز به گونهای برخورد می‬
‫کند که گويی انسانھای مھمی نيستند‪ ".‬او در سال ‪ 1962‬اتحاديه ملی کارگران کشاورز را تاسيس کرد که استخوان بندی‬
‫مبارزات کارگری وی را شکل می داد‪ .‬چاوز به دنبال آن بود که کرامت و حقوق کارگران کشاورز مورد احترام واقع شود‪.‬‬
‫او می گفت‪" :‬ما می خواھيم که ھمانند انسانھايی که ھستيم با ما برخورد شود! ما برده نيستيم و ما حيوان نيستيم‪".‬‬
‫کميته سازماندھی کارگران کشاورز ِدلِينو در‬
‫سپتامبر ‪ 1965‬دست به اعتصاب زد‪ .‬اين کميته‬
‫که اکثرا از انگور چينان فيليپينی تشکيل می شد‬
‫خواستار ‪ 1.40‬دالر دستمزد برای ھر ساعت و‬
‫‪ 25‬سنت برای ھر جعبه انگور بود‪ .‬رھبر اين‬
‫کميته می دانست که يک اعتصاب موفق بايد نه‬
‫تنھا کارگران فيليپينی بلکه ھر چه بيشتر از‬
‫کارگران مکزيکی و چيکانو در ِدلِينو را نيز‬
‫شامل باشد‪ .‬او به سراغ چاوز و اتحاديه ملی‬
‫کارگران کشاورز آمد‪ .‬چاوز به حمايت از وی‬
‫بر آمد و اھداف اعتصاب را به امضای‬
‫قراردادھای اتحاديه توسط صاحبان مزارع و قوانين مبتنی بر جواز تشکيل اتحاديه توسط کارگران کشاورز و مداخله در‬
‫چانه زنی جمعی بسط داد‪.‬‬
‫چاوز در تابستان ‪ 1967‬تمرکز خود را از اعتصاب به بايکوت ملی انگورھای کاليفرنيا در حمايت از حقوق کارگران‬
‫کشاورز انتقال داد‪ .‬شبکه وسيعی از فعاالن سياسی و اجتماعی از مصرف کنندگان خواستند که انگورھا را بايکوت کنند و‬
‫بر فروشگاهھای زنجيرهای فشار آورد که انگورھا را نخرند تا به خواست کارگران کشاورز جلب توجه شود و صاحبان‬
‫مزارع مجبور به امضای قرارداد با کارکنان خود شوند‪.‬‬
‫رھبری‬
‫رھبری چاوز بر تعھد غير قابل نقض وی به روش غير خشونت آميز‪ ،‬ايثار فردی‪ ،‬و اخالق کاری سختگيرانه مبتنی بود‪ .‬او‬
‫با اختصاص حيات خويش به اين ھدف از حاميانش می خواست که خود را ھر چه بيشتر وقف آن کنند‪ .‬چاوز می گفت‪:‬‬
‫"شما بايد خادم مردم باشيد‪ .‬وقتی چنين باشيد‪ ،‬می توانيد از آنھا در مقابل‪ ،‬تعھدشان را درخواست کنيد‪".‬‬
‫او در سالھای ابتدايی اتحاديه ملی کارگران کشاورز از طريق استقامت به تدريج کارگران شکاک را که چندين دوجين‬
‫اعتصاب ناموفق را شاھد بودند با خود ھمراه کرد‪ .‬چاوز ابتدا تالش کرد از خواستھای کارگران اطالع پيدا کند‪ .‬او نقشهای‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
‫از درهی ِدلِينو رسم و ‪ 86‬شھر را به عنوان نقاط ھدف تعيين کرد‪ .‬سپس داوطلبان وی خانه به خانه و فروشگاه به فروشگاه‬
‫رفتند تا کارتھای ثبت نام را که از افراد نام‪ ،‬نشانی‪ ،‬و پاسخ به پرسشھايی در مورد دستمزد و فقدان تامين اجتماعی و‬
‫مزايای بيکاری را می پرسيد توزيع کنند‪ .‬او و ديگر داوطلبان خانه به خانه درھا را زدند تا حاميان اين حرکت را با خود‬
‫ھمراه کنند‪.‬‬
‫چاوز بر ضرورت تمسک‬
‫به روش غير خشونت آميز‬
‫حتی در مواجھه با خشونت‬
‫از سوی صاحبان مزارع‬
‫تاکيد می ورزيد‪ .‬او نوشت‪:‬‬
‫"ما قانع شدهايم که مشی‬
‫غير خشونت آميز قدرتمند‬
‫تر از خشونت است‪ .‬ما قانع‬
‫شدهايم که مشی غير‬
‫خشونت آميز در صورت‬
‫داشتن ھدفی عادالنه و اخالقی پشتيبان شماست‪ ".‬فراتر از آن‪ ،‬او می دانست که اگر اعتصاب کنندگان به خشونت دست‬
‫يازند‪ ،‬صاحبان مزارع و پليس در سرکوب خشن اعتصاب ترديد نخواھند کرد‪.‬‬
‫محيط مدنی‬
‫کنيا از زمان کسب استقالل از بريتانيا در سال ‪ 1963‬با طاعون سرکوب سياسی مواجه بوده است‪ .‬قدرت گرفتن رئيس‬
‫جمھور دانييِل آراپ مويی در اواخر دھه ‪ 1970‬ھمراه شد با افول قدرت سياسی گروه قومی کيکويو و برآمدن گروه قومی‬
‫آراپ مويی‪ ،‬کالِنجين‪ .‬از آن زمان‪ ،‬کيکويو به تضعيف حکومت از طريق فعاليت سياسی متھم شده و در موارد بسيار قربانی‬
‫قساوت پليس شده است‪ .‬تا زمان پيروزی انتخاباتی ائتالف رنگين کمان ملی به عنوان گروه مخالف در سال ‪ ،2002‬دولت‬
‫صاحبان مزارع ِدلِينو قدرتمند بوده و ارتباطات بسياری با پليس‪ ،‬قضات‪ ،‬و سياستمداران منطقه داشتند؛ آنھا ثروت انبوھی را در طی‬
‫سالھا انباشته و از واگذاری بخشی از آن بيزار بودند‪ .‬آنھا محافظان امنيتی مسلح برای ترساندن اعتصاب کنندگان استخدام کردند‪.‬‬
‫اعتصاب کنندگان با سموم مورد سمپاشی واقع شدند‪ ،‬با سگ تھديد شدند‪ ،‬مورد حملھی زبانی واقع شدند‪ ،‬و مورد حملهی فيزيکی قرار‬
‫گرفتند‪ .‬چاوز در مقابل از متحدان خود در ميان کشيشان خواست که در صفوف مقدم اعتصاب کنندگان گام زنند‪ .‬اين کار برای آن بود‬
‫تا به "پليس‪ ،‬محافظان امنيتی صاحبان مزارع‪ ،‬و خود صاحبان ياد آور شوند که دنيا در حال نظارهی رفتار شماست‪".‬‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
‫صاحبان مزارع ائتالف چاوز را به عنوان گروھی از "محرکان بيرونی" خطرناک که در يک منطقهی آرام اخالل ايجاد می‬
‫کنند مورد حمله قرار دادند؛ آنھا اصرار داشتند که کارگران "شديدا خشنودند‪ .‬اگر چنين نبود‪ ،‬آنھا به اينجا نمی آمدند‪ ... .‬اين‬
‫افراد خود اين نوع کار را انتخاب کردهاند‪ ... .‬ما فکر می کنيم که سعی خود را برای بھبود وضعيت آنھا انجام دادهايم‪".‬‬
‫پليس به شناسايی اعتصاب کنندگان پرداخت‪ ،‬از آنھا عکس گرفت و به ثبت اسامی آنھا اقدام کرد‪ .‬کالنتر منطقه با ممنوع‬
‫کردن اعتصاب کنندگان از "ايجاد مزاحمت برای آرامش" با اجتماع و فرياد کردن در کنار جاده بر آنھا فشار وارد می‬
‫آورد؛ او حتی تا آنجا پيش رفت که استفاده از کلمهی ھوئِگال )تعبير اسپانيايی برای اعتصاب( را ممنوع کرد‪ .‬چاوز در پاسخ‬
‫تصميم به مقابله گرفت؛ حاميان وی آگاھانه اين دستورات را ناديده گرفتند‪ -‬در مقابل گزارشگران تلويزيون و روزنامه ھا‪ -‬و‬
‫بازداشت شدند‪ .‬در اين حال‪ ،‬چاوز که مشغول ديدار از دانشگاهھای ايالتی بود از اين سرکوب برای جلب پشتيبانی‬
‫دانشجويان استفاده کرد‪ .‬دانشجويان ‪ 6700‬دالر به اين ھدف کمک کردند‪ .‬بعدا دستور کالنتر مخالف با قانون اساسی اعالم‬
‫شد‪.‬‬
‫پيام و مخاطب‬
‫چاوز برای دستمزدھا و شرايط بھتر کار تالش‬
‫می کرد اما فراتر از آنھا سعی می کرد پيام‬
‫کرامت‪ ،‬احترام‪ ،‬و عدالت برای کارگران‬
‫کشاورز را گسترش دھد‪ .‬او برای انتقال اين پيام‬
‫نماد عقاب سياه آزتک را انتخاب کرد چون‬
‫"غرور آفرين است‪ ...‬وقتی مردم آن را ببينند‬
‫می دانند که به معنی کرامت است‪ ".‬با آغاز‬
‫اعتصاب ِدلِينو‪ ،‬چاوز مواظب بود که اين اقدام‬
‫را نه صرفا به عنوان مذاکره اتحاديهای بلکه به‬
‫صورت آغاز يک جنبش تلقی کند‪ -‬مبارزهای نه‬
‫فقط برای يک مقصد محدود بلکه يک ھدف‬
‫بزرگ تر‪ .‬شعاری که اعتصاب کنندگان سر می‬
‫دادند اين بود‪" :‬زنده باد ھدف‪".‬‬
‫اتحاديه ملی کارگران کشاورز در سال ‪ 1964‬خبرنامه خود به نام "صدای کارگر مزرعه" را راه اندازی کرد‪ .‬اين نشريه با‬
‫زبان طنز و بدون مالحظات معمول داستانھايی از مبارزه عليه سرکوب صاحبان مزارع منتشر کرد و کارتونھايی از‬
‫شخصيتھا عرضه می کرد که کارگران می توانستند با آنھا ارتباط بر قرار کنند‪ .‬اين امر موجب انتقال پيام به افراد بی سواد‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
‫می شد‪ .‬اين خبرنامه بسيار محبوب در فروشگاهھای باريو توزيع شده و در مھمانیھای جمع آوری کمک مالی به فروش می‬
‫رسيد‪.‬‬
‫از "صدای کارگر مزرعه" برای انتشار اخبار اعتصاب ِدلِينو در سال ‪ 1965‬جھت بسيج حاميان جنبش استفاده شد‪.‬‬
‫با کمک اعضای اتحاديهی ملی کارگران کشاورز‪ ،‬اعتصاب به سرعت از بيست اردوگاه کار به ‪ 48‬اردوگاه بسط يافت‪ .‬در‬
‫عين حال‪ ،‬تئاترو کامپِسينو يا تئاتر کارگران کشاورز نمايشھای طنز آلودی را از پشت کاميونھا برای سرگرم کردن‬
‫اعتصاب کنندگان و جلب توجه ديگران برای پيوستن به آنھا به اجرا در آورد‪ .‬اين گروه نمايش خيابانی دو زبانه تشکيل می‬
‫شد از کارگران کشاورز معمولی که از کمدی برای آموزش حقوق کارگران به آنھا استفاده می کرد‪.‬‬
‫چاوز ھمچنين نياز داشت که به اطالع رسانی در مورد وضعيت کارگران در سطح کشور بپردازد‪ .‬او در دسامبر ‪1965‬‬
‫بايکوت دو شرکت اصلی کشاورزی در ِدلِينو‪ ،‬يعنی صنايع ِشنلی و شرکت ميوهی دی جيورجيو را آغاز کرد‪ .‬اما پس از‬
‫پايين آمدن روحيهی اعتصاب کنندگان‪ ،‬چاوز در سال ‪ 1966‬راھپيمايی انبوه ‪ 300‬مايلی از ِدلِينو تا ساکرا ِمنتو‪ ،‬مرکز‬
‫ايالت‪ ،‬را سازمان دھی کرد‪ .‬اين تظاھرات طوالنی ترين تظاھرات در تاريخ اياالت متحده بود‪ .‬اين تظاھرات نه تنھا يک‬
‫راھپيمايی بلکه نوعی زيارت بود که بر ايمان کاتوليک بسياری از اعتصاب کنندگان اتکا داشت‪ .‬راھپيمايان سرود جنبش‬
‫حقوق مدنی يا "ما غلبه خواھيم کرد" را می خواندند در حالی که عکسھای باکره گوادالوپ‪ ،‬مادر مقدس مکزيک و نماد‬
‫اميد را ھمراه با صليبھای بزرگ به عنوان نماد سفر پايانی مسيح و پرچمھايی از جمله عقاب سياه اتحاديه ملی کارگران‬
‫کشاورز در دست داشتند‪.‬‬
‫با گسترش راھپيمايی به سراسر کاليفرنيا ھيجان الزم به وجود آمد و راھپيمايان از ھر شھر که گذشتند حاميان تازه و پوشش‬
‫رسانهای را به خود جلب کردند‪ .‬در طی آخرين مرحله سفر‪ ،‬يکی از وکالی شرکت صنايع ِشنلی خواستار امضای يک‬
‫قرارداد شدند‪ِ .‬شنلی با به رسميت شناختن اتحاديه ملی کارگران کشاورز موافقت کرد‪ ،‬به دستمزد کارگران ‪ 35‬سنت در ھر‬
‫ساعت اضافه و سالنی برای استخدام کارگران ساخته شد‪ .‬اين اولين پيروزی محسوس جنبش بود‪.‬‬
‫اما شرکت بسيار قدرتمند ميوه دی جيورجيو ھمچنان از تسليم در برابرخواست کارگران امتناع می ورزيد‪ .‬پس از ھفت ماه‬
‫اعتصاب‪ ،‬کارگران دوباره نيروی محرکه ی خود را از دست می دادند‪ .‬با بازگشت برخی از کارگران به کار‪ ،‬چاوز به‬
‫طور مخفيانه از درون مزرعه از آنان خواست که اعتصاب کنند و اين کار را با توسعه يک شبکه درونی از خبر دھندگان‬
‫انجام داد‪ .‬او ديگر کارگران را قانع می کرد که اتحاديه را مورد پشتيبانی قرار دھند و در اعتراضات تاکتيکی در ھنگام کار‬
‫درگير شوند‪.‬‬
‫چاوز در پايان ماه مه برنامه دعا در ورودی مزرعه دی جيورجيو را اعالم کرد‪ .‬صدھا نفر از کارگران کشاورز ماهھا در‬
‫محراب چوبی ساخته شده در پشت اتومبيل استيشن واگن چاوز جمع شدند تا برای انتخابات و قراردادھا دعا کنند‪ .‬در عين‬
‫حال‪ ،‬بايکوت گسترش يافت و جنبش جلوی توزيع انگور از مراکز توزيع در سراسر کشور را نيز آغاز کرد‪ .‬دی جيورجيو‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
‫در اين فرايند فرسوده شد و برگزاری انتخابات اتحاديه را پيشنھاد داد؛ اما بعدا در انتخابات تقلب کردند تا اعتصاب کنندگان‬
‫نتوانند رای دھند‪ .‬چاوز در پاسخ‪ ،‬نام اتحاديه ملی کارگران کشاورز را از برگهھای رای بيرون کشيد و افراد را به بايکوت‬
‫انتخابات فراخواند‪.‬‬
‫در نھايت‪ ،‬فرماندار کاليفرنيا دستور انتخابات تازه را در سپتامبر صادر کرد‪ .‬برای استحکام بخشيدن به نيروھا‪ ،‬اتحاديه ملی‬
‫کارگران کشاورز و کميته سازماندھی کارگران کشاورز در ھمديگر ادغام شده و به اتحاديه کارگران کشاورز آمريکا تبديل‬
‫اورگون سفر کردند تا اعتصاب کنندگانی را که کاليفرنيا را ترک کرده بودند دنبال کرده و‬
‫شد‪ .‬سازمان دھندگان تا تگزاس و ِ‬
‫برگردانند‪ .‬آنھا يک پايگاه اطالعاتی برای پيدا کردن رد کارگران و جلب رای احتمالی آنان جھت کسب حمايت ايشان ايجاد‬
‫کردند‪ .‬داوطلبان در روز انتخابات رای دھندگان حامی اتحاديه را از منزل آنان سوار کرده و به مراکز رای گيری بردند‪.‬‬
‫اتحاديه کارگران کشاورز رای کارگران مزارع را به خود اختصاص داد ‪ .‬اين پيروزی به اعتبار آنان و نيز موقعيت ايشان‬
‫در درون جنبش کارگری افزود‪.‬‬
‫اما نزاع بر سر کسب قراردادھا به جايی نرسيد‪ .‬چاوز تشخيص داد که او تنھا در مزارع نمی تواند پيروزی را به دست‬
‫آورد چون صاحبان مزارع می توانستند اعتصاب شکنانی از مکزيک بياورند‪ .‬به ھمين دليل او تمرکز مبارزه خود را از‬
‫مزارع به فروشگاهھا متوجه کرد‪ .‬او به دنبال آن بود که بازار مصرف را بر روی انگورھا ببندد‪ .‬داوطلبان در تابستان‬
‫‪ 1967‬در سراسر کشور با استفاده از ارتباطات کارگری و کليسايی در کنار ھم قرار گرفته و شبکهھايی برای حمايت و‬
‫بسط پيام "انگور نخريد" تشکيل دادند‪ .‬فعاالن سياسی و اجتماعی اين پيام را از طريق فھرست ھای پستی‪ ،‬نامه به سر‬
‫دبيران‪ ،‬مصاحبهھای رسانه ای‪ ،‬سخنرانیھای عمومی و مباحثه انتقال‬
‫دادند‪ .‬آنھا از صاحبان فروشگاهھا می خواستند که انگورھا را نخرند؛‬
‫اگر امتناع می کردند‪ ،‬فعاالن مزبور در برابر فروشگاه جمع شده و‬
‫خواستار بايکوت فروشگاه می شدند‪.‬‬
‫در فوريه ‪ ،1968‬با فراخوان برخی از حاميان جنبش برای‬
‫رھيافتھايی کمتر صلح جويانه به کنش مدنی‪ ،‬چاوز تصميم گرفت‬
‫"روزه برای روش عدم خشونت و فراخوان به از خود گذشتگی" را به‬
‫راه اندازد‪ .‬اين کار نوعی توبه خواھی بود که می توانست انضباط الزم‬
‫برای يک مبارزهی مدنی غير خشونت آميز را به نمايش بگذارد‪ .‬اين‬
‫کار در ميان کارگران به شدت مذھبی عکس العمل خوبی داشت که در‬
‫ِدلِينو برای پشتيبانی از چاوز گرد ھم آمدند‪ .‬او پس از ‪ 25‬روز روزهی‬
‫خود را در يک گرد ھمايی که سناتور رابرت کندی ھم حضور داشت‬
‫شکست‪.‬‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
‫تصوير چاوز در ژوييه ‪ 1969‬بر روی جلد مجله تايم قرار گرفت و با تبديل شدن به يک رھبر ملی در يک تور ‪ 28‬روزه‬
‫در اياالت متحده به ارائه سخنرانی جھت حمايت از بايکوت انگور پرداخت‪ .‬در نھايت در بھار ‪ ،1970‬صاحبان کوچک تر‬
‫مزارع انگور که از بايکوت بيشتر متضرر شده بودند قراردادھا را با اتحاديه امضا کرده و به بايکوت اقتصادی دردناک و‬
‫طوالنی پايان دادند‪ .‬با تاييد اين مزرعه داران توسط اتحاديه‪ ،‬آنھا انگورھای خود را به قيمتھای خوب در سراسر کشور‬
‫فروخته و فشار را بر ديگر صاحبان مزارع افزايش دادند‪.‬‬
‫در اين نقطه‪ 25 ،‬مزرعه دار بزرگ وارد مذاکره شده و قراردادھا را امضا کردند‪ .‬به ده ھزار کارگر نمايندگی صوری از‬
‫سوی اتحاديه‪ ،‬دستمزدی باالتر )‪ 1.80‬دالر به عالوهی ‪ 20‬سنت برای ھر جعبه انگور چيده شده‪ ،‬در مقايسه با ‪ 1.10‬دالر‬
‫دستمزد برای ھر ساعت پيش از اعتصاب(‪ ،‬بيمه بھداشت‪ ،‬و محدوديتھای ايمنی در کاربرد سموم در مزارع نيز به آنھا‬
‫داده شد‪ .‬کارگران پس از پنج سال مبارزهی طوالنی نه تنھا دستمزد و شرايط کار بھتر بلکه حسی تازه از کرامت به‬
‫فعاليتھای ارتباطی‬
‫چاوز از آغاز برای برساختن ائتالفی گسترده شامل بر‬
‫فعاالن حقوق مدنی‪ ،‬دانشجويان‪ ،‬کارگران و کليساھا خود را‬
‫به جامعهی کارگران کشاورز محدود نکرد‪ .‬پشتيبانی از‬
‫جنبش توسط کليسا اين پيام را انتقال داد که اين جنبش در‬
‫متن جامعه جريان دارد و ھدف آن راديکال نيست و ھمه‬
‫اعضای جامعه می توانند به آن بپيوندند؛ اين جنبش ھمچنين‬
‫به داوطلبان نوعی اقتدار اخالقی می بخشيد و شبکهای‬
‫حياتی برای فعاالن مستقر در متن جامعه در سراسر کشور‬
‫ايجاد می کرد‪.‬‬
‫چاوز نه تنھا به کليساھا برای درخواست ھدايا و پشتيبانی‬
‫بلکه به شھرکھای دانشگاھی می رفت‪ .‬فعاالن دانشجويی‬
‫ليبرال و داوطلبان حقوق مدنی از "کنگره برابری نژادی" و‬
‫"کميته ھماھنگی فعاليتھای غير خشونت آميز دانشجويان"‬
‫به جنبش پيوستند‪ .‬حمايت از جنبش به فراتر از مرزھای‬
‫نژادی رفته و شامل بود بر کارگران مکزيکی و فيليپينی‪ ،‬و نيز فعاالن سفيد و سياه پوست‪ .‬در طی اعتصاب غذای چاوز در‬
‫سال ‪ ،1968‬مارتين لوتر کينگ جونيور تلگرامی برای او فرستاد که می گفت‪" ،‬مبارزات جداگانهی ما حقيقتا واحدند‪.‬‬
‫مبارزه برای آزادی‪ ،‬برای کرامت‪ ،‬و برای انسانيت‪".‬‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
‫کارگران سازمان يافته حمايتی جدی از جنبش به عمل آوردند‪ .‬اتحاديهھا ھم در داخل و ھم در خارج از اياالت متحده می‬
‫توانستند قدرت خود را اھرمی برای بايکوت قرار داده و ارسال انگورھا را متوقف سازند‪ .‬اين جنبش حمايت سياسی سناتور‬
‫رابرت کندی را به خود جلب کرد‪ .‬او مذاکرات سنا در مورد اعتصاب را رھبری کرد و حتی حمايت خود را با پيوستن به‬
‫کنندگان مانع از کار ديگران نشان داد‪ .‬جنبش ھمچنين حمايت "اتحاديه سياسی مکزيکی‪-‬آمريکايی" را که‬
‫صف اعتصاب‬
‫ِ‬
‫اتحاديهای يقه سفيد بود به خود جلب کرد که بر تاثير سياسی اتحاديه افزود‪.‬‬
‫اين منابع متنوع پشتيبانی جزئی بنيادين از پيروزی جنبش بودند‪ .‬چاوز علی رغم عقب گردھای بعدی مثل بايکوت ناموفق‬
‫کاھو و بايکوت شکست خورده انگور با ھدف پايان بخشيدن به استفاده از سموم در مزارع‪ ،‬به مبارزه برای حقوق کارگران‬
‫کشاورز با تعھد جدی به روشھای غير خشونت آميز تا مرگ خود در سال ‪ 1993‬ادامه داد‪ .‬روز تولد چاوز به خاطر‬
‫تالشھای خستگی ناپذير وی برای حقوق کارگران کشاورز به يک تعطيلی ايالتی در کاليفرنيا تبديل شد‪ .‬در سال ‪ 1994‬پس‬
‫از مرگ‪ ،‬مدال رياست جمھوری آزادی از سوی رئيس جمھور بيل کلينتون به او اعطا شد‪ .‬کار او ھنوز تاثير خاص خود را‬
‫دارد؛ ھمان طور که چاوز می گفت‪" ،‬وقتی تحول اجتماعی آغاز شود نمی توان آن را به عقب باز گرداند‪ .‬نمی توان سواد‬
‫را از فردی که ياد گرفته بخواند پس گرفت‪ .‬نمی توان فردی را که احساس غرور دارد تحقير کرد‪ .‬و نمی توان مردمی را‬
‫که ديگر ھراسی ندارند سرکوب کرد‪".‬‬
‫‪Learn More‬‬
‫‪News and Analysis‬‬
‫‪Cesar E. Chavez Foundation website.‬‬
‫‪The Farmworker Movement Documentation Project. Si Se Puede Press.‬‬
‫‪“The Fight in the Fields: Cesar Chavez and the Farmworkers' Struggle.” PBS.‬‬
‫‪“The Little Strike that Grew to La Causa.” Time. 4 July 1969.‬‬
‫‪www.tavaana.org‬‬
Books
Ferriss, Susan and Ricardo Sandoval. The Fight in the Fields: Cesar Chavez and the
Farmworkers Movement. Orlando: Harcourt Brace & Company, 1997.
Ganz, Marshall. Why David Sometimes Wins: Leadership, Organization, and Strategy
in the California Farm Worker Movement. New York: Oxford University Press, 2009.
Levy, Jacques E. and Cesar Chavez. Cesar Chavez: Autobiography of La Causa. New
York: Norton, 1975.
Orosco, Jose-Antonio. Cesar Chavez and the Common Sense of Nonviolence.
Albuquerque: University of New Mexico Press, 2008.
Pawel, Miriam. The Union of Their Dreams: Power, Hope, and Struggle in Cesar
Chavez's Farm Worker Movement. New York: Bloomsbury Press, 2009.
Shaw, Randy. Beyond the Fields: Cesar Chavez, the UFW, and the Struggle for Justice
in the 21st Century. Berkeley and Los Angeles: University of California, 2008.
Multimedia
“Cesar Chavez on the Delano Grape Strike.” KPFA radio. Berkeley, CA. 15 Jan. 1966.
“Cesar Chavez at New York City College.” BB3147. New York, NY. 16 May 1968.
“The Life and Legacy of Cesar Chavez.” YouTube.
Footnotes
[1]
“UFW History.” United Farm Workers website.
[2]
Tejada-Flores, Rick. “Cesar Chavez.” The Oxford Encyclopedia of Latinos and Latinas in the United
States. Oxford University Press, 2004.
[3]
Chavez, Cesar. “Address to the Commonwealth Club of California.” San Francisco, CA. 9 Nov. 1984.
[4]
Tejada-Flores.
[5]
Chavez, Cesar. “The Union and the Strike.” Cesar Chavez Foundation website.
[6]
Ganz, Marshall. Why David Sometimes Wins: Leadership, Organization, and Strategy in the
www.tavaana.org
California Farm Worker Movement. New York: Oxford University Press, 2009. Pg. 123.
[7]
“The Story of Cesar Chavez.” United Farm Workers of America website.
[8]
Pawel, Miriam. The Union of Their Dreams: Power, Hope, and Struggle in Cesar Chavez's Farm
Worker Movement. New York: Bloomsbury Press, 2009. Pg. 56.
[9]
Chavez, Cesar. “Education of the Heart: Quotes by Cesar Chavez.” United Farm Workers website.
[10]
Ferriss, Susan and Ricardo Sandoval. The Fight in the Fields: Cesar Chavez and the Farmworkers
Movement. Orlando: Harcourt Brace & Company, 1997. Pg. 67.
[11]
Chavez, Cesar. “Education of the Heart: Quotes by Cesar Chavez.” United Farm Workers website.
[12]
Ferriss and Sandoval, pg. 96.
[13]
Pawel, pg. 18.
[14]
Ferris and Sandoval, pg. 97-8.
[15]
Ibid. pg. 106-7.
[16]
Pawel, pg. 24, 71.
[17]
“The Story of Cesar Chavez.” United Farm Workers of America website.
[18]
Ferris and Sandoval, pg. 80-1.
[19]
Ibid. pg. 89.
[20]
Ibid. pg. 101.
[21]
Ibid. pg. 119.
[22]
Ibid. pg. 120.
[23]
Ibid. pg. 121-2.
[24]
Ibid. pg. 127-8.
[25]
Ibid. pg. 128.
[26]
Pawel, pg. 25.
[27]
Ferris and Sandoval, pg. 131.
[28]
Pawel, pg. 27.
[29]
Ibid. pg. 28.
[30]
Ibid. pg. 30.
[31]
Ibid. pg. 51.
[32]
Ibid. pg. 31.
[33]
Ibid. pg. 32.
[34]
Ibid. pg. 35.
[35]
Ibid. pg. 34, 39.
[36]
Ibid. pg. 41, 43, 46.
[37]
Ibid. pg. 54.
[38]
Ibid. pg. 61.
[39]
Ibid. pg. 63.
[40]
Bruns, Roger. Cesar Chavez: A Biography. Westport: Greenwood Press, 2005. Pg. 68.
[41]
Shaw, Randy. Beyond the Fields: Cesar Chavez, the UFW, and the Struggle for Justice in the 21st
www.tavaana.org
Century. Berkeley: University of California Press, 2008. Pg. 37.
[42]
Ferris and Sandoval, pg. 102.
[43]
Chavez, Cesar. “Lessons of Dr. Martin Luther King Jr.” 12 Jan. 1990.
[44]
Ferris and Sandoval, pg. 117.
[45]
Ibid. pg. 130.
[46]
Chavez, Cesar. “Lessons of Dr. Martin Luther King Jr.” 12 Jan. 1990.
www.tavaana.org

Documentos relacionados