Topro Troja mit Unterarmauflagen Gebrauchsanleitung

Сomentários

Transcrição

Topro Troja mit Unterarmauflagen Gebrauchsanleitung
Topro Troja Gåbord
Topro Troja Walker
Topro mit Unterarmauflagen
BRUKERVEILEDNING
1 – 16
USER MANUAL
17 – 32
BEDIENUNGSANLEITUNG
33 – 48
GEBRUIDSAANWIJZING
49 – 64
BRUKERVEILEDNING
www.topro.no
KÄYTTÖOHJE
www.topro.no
BRUGERVEJLEDNING
www.topro.no
INSTRUCTIONS D’EMPLOI
www.topro.no
MANUALE D’USO
www.topro.no
1
www.topro.no
Innhold:
3
Produsent
4
Troja Gåbord
5
Før du setter i gang
5
Montasje og transport
6
Utfolding
7
Sammenfolding
7
Justering av håndtak
8
Bremser
8
Høydeinnstilling av håndtak
9
Senke håndtaksrøret
9
Bruk av sete og kurv
10
Høydeinnstilling av minnefunksjon
11
Bruk av vippefunksjon
11
Bruk av kantavviser
11
Bremseinnstilling
12
Sikkerhet
13
Tekniske data
14
Tilbehør
15
Renhold og desinfeksjon
15
Avfallshåndtering
16
Vedlikehold
2
www.topro.no
Gratulere med valget av
Topro Troja Gåbord.
Vi håper du blir fornøyd.
Produsent
Totenprodukter AS
Rambekkveien 1
2816 Gjøvik
Norway
Tel: +47 61 13 46 00
Fax: +47 61 17 92 05
E-mail: [email protected]
www.topro.no
Vi ønsker å være der for deg.
3
www.topro.no
Topro Troja Gåbord
4
1
2
7
5
6
3
For å forstå denne brukerveiledning lettere, er det viktig å
kjenne de forskjellige delene på gåbordet:
1) låsehendelen
2) låseratt for håndtak
3) bremsekloss og kantavviser
4) bremsehendel
5) snor til sammenfolding
6) vippefunksjon
7) kurv
4
www.topro.no
Før du setter i gang.
Før du stiller inn gåbordet, vær sikker på at den ikke
ruller fra deg.
Når du folder ut eller folder sammen gåbordet vær
oppmerksom på klemfaren.
Før bruk hver gang, kontroller at bremsene fungerer.
Montasje og transport.
Troja Gåbord blir levert montert,
det er bare å folde den ut og justere
høyden på kjørehåndtaket.
Meld fra umiddelbart hvis du
oppdager skade.
5
www.topro.no
Utfolding
1
For å folde ut gåbordet, må en løsne
låsehendelen (1). Deretter presse setestagene
(2) samtidig ned og utover.
Siderammene glir nå fra hverandre.
Setestagene presses ned til de låser seg
(klikkelyd).
Gåbordet er da låst i utfoldet posisjon
2
NB
6
www.topro.no
Trykk
Sammenfolding
Trekk i snoren (1) i midten av setet og
press side rørene sammen.
Når gåbordet ikke er i bruk eller under
transport lås med låsehendelen (2).
2
1
Justering av håndtak
Skru ut låserattet (3) til du kjenner du kan
bevege håndtaket, plasser det i ønsket
posisjon og skru igjen med låserattet (3).
Dette gjøres individuelt på hver side.
3
7
www.topro.no
Bremser
Kjørebrems (1):
Bremsespakene (1) på venstre og høyre side
bremser på tilhørende hjul. Mens en kjører,
trekkes bremsespakene mot deg for å bremse
gåbordet. Dette er ingen slepebrems dvs. at de
ikke må brukes permanent under bruk.
Parkeringsbrems (2):
For å parkere gåbordet når en setter seg eller
den ikke er i bruk, roter spak (2) ned og fra deg
til den låses.
Høydeinnstilling
Løsne låseratt (1) (omtrent 3-4
omdreininger). Trekke underarmrøret
opp eller skyve det ned. Juster
underarmsstøttene i ønsket høyde (2)
til de låser seg (klikkelyd). Skru
låseratt (1) godt til igjen.
1
8
www.topro.no
2
1
Senke underarmsrøret
Løsne låseratt (1) (omtrent tre til fire omdreininger)
og skyv underarmsstøttene helt ned i rammerøret.
Bruk av sete og kurv
1
Før en setter seg må begge bremsspakene trykkes ned
til de låser seg. Setenettet (2) gir mulighet for å sette
seg med ryggen til kurven. Setet tåler en vekt opp til
150 kg.
Kurven (3) må ikke belastes med mer enn 5 kg.
2
3
9
www.topro.no
Høydeinnstilling med minnefunksjon
En har mulighet til å stille inn høyden av
underarmsstøttene slik at en automatisk finner
igjen posisjonen, som engang ble innstilt. Dette
kan være nødvendig når rollatoren transporteres
eller lagres og må skyves sammen til minste
høyde.
1
Bestem ønsket høyde på underarmsstøttene. Tell
synlige hull (4) på baksiden av underarmsstøttene 2
(5). Skru låseratt (3) helt ut. Dra underarmsrøret
helt ut av rammerøret. Festestykket (1) følger
4+ 5
røret.
Festestykket skyves i den posisjonen at det øvre
festestykket har like mange hull over, som på
3
forhånd telt. Fest minnebrikka (2) på
underarmsrøret (5) i det første hull under
festestykket. Skyv festestykket (1) helt ned i
rammerøret til det låser seg. Skru låseratt (3) halvt
inn, dra underarmsstøttene opp til de stopper og
skru låseratt (3) godt til.
Når en heretter løsner låseratt (3) og drar
underarmsstøttene stopper de automatisk i den
forhåndsinnstilte posisjon.
10
www.topro.no
Bruk av vippefunksjon
For å komme over terskler eller
fortauskanter trå på vippefunksjonen (1),
som er feste på bakhjulet.
1
Bruk av kantavviser
Kantavviser (2) befinner seg i forkant av
bakhjulet og forhindrer å bli hengende på
dørkarmer, gardiner eller lign.
2
Bremseinnstilling
Løsne låsemutter (3) ved bremsen. Deretter
strammes bremsevaieren (5) med
justeringsskruen (4).
Hjulet må rotere lett rundt. Høres en subbelyd
fra hjulet, må bremsevaieren slakkes med
justeringsskruen til subbelyden blir borte. Skrue
etter låsemutteren.
11
www.topro.no
5
4
3
Sikkerhet
Brukere over 150 kg må ikke bruke dette
gåbordet.
Gåbordet må ikke brukes til transport av
tung last.
Gåbordet skal ikke brukes til å transportere
personer.
Gåbordet må brukes teknisk riktig.
Gåbordet er konstruert for å skyves fremover,
og ikke å trekke etter seg.
Pass på at gåbordet ikke ruller fra brukeren,
trekke alltid opp begge bremsene samtidig,
eller bruk parkeringsbremsen.
Pass på at parkeringsbremsen på begge sider
er aktiver før du setter deg på, eller reiser deg
fra setet.
12
www.topro.no
Teknisk data
Høyde støttepunktene Troja Gåbord
Største lengde
Største bredde
Mellom støttepunktene
Setehøyde
Snudiameter
Diameter håndtak
Maks brukervekt
Vekt Troja Gåbord
960-1150 mm
650 mm
610 mm
450 mm
610 mm
840 mm
32 mm
150 kg
9,5 kg
Troja Gåbord er laget av plastbelagte aluminiumsrør,
plastkoblinger og stoff av plast og polyester.
Topro Troja Gåbord har fra leveringsdato en garanti på 5
år på alle deler, unntatt slitasje eller påført skade.
Unntatt av garantien er også skader som oppstår på grunn
av feil bruk.
For reparasjoner i garantitiden spør hjelpemiddelsentralen,
forhandler eller produsent.
13
www.topro.no
Tilbehør
814752
814765
814751
Serveringsbrett
Ryggbøyle
Krykkeholder
814737
814738
Paraply
Infusjonsstativ
14
www.topro.no
Renhold og desinfeksjon
Gåbordet kan steames , spyles og vaskes med vanlige vaskemidler.
Rengjøring med desinfeksjonsmidler skal overlates til fagpersonell
som er skolert i bruken av disse.
For å desinfisere rollatoren skal overflaten pusses med et
desinfeksjonsmiddel som inneholder 70 – 80 % Etanol.
Vi fraråder bruken av klor- og fenolholdige desinfeksjonsmiddel.
Anvendelse som skjer av uautorisert personell skjer på eget ansvar.
Skader og sår som oppstår under desinfeksjonen, grunnet feil
anvendelse, kan produsenten ikke belastes.
Avfallshåndtering
Avfall som emballasje, deler av rollator og selve rollatoren
kan resirkuleres. Gåbordet er laget bl.a. av aluminium som
kan resirkuleres. Like ens emballasje og plastikk.
15
www.topro.no
Vedlikehold
Det anbefales at punktene under sjekkes jevnlig, og
at generelt ettersyn og vedlikehold utføres:
Gåbord ramme
Underarmsrør og
håndtak
Bremser
16
www.topro.no
Fram- og bakhjul
Sete
Tilbehør
Topro Troja Gåbord
Topro Troja Walker
Topro mit Unterarmauflagen
BRUKERVEILEDNING
1 – 16
USER MANUAL
17 – 32
BEDIENUNGSANLEITUNG
33 – 48
GEBRUIDSAANWIJZING
49 – 64
BRUKERVEILEDNING
www.topro.no
KÄYTTÖOHJE
www.topro.no
BRUGERVEJLEDNING
www.topro.no
INSTRUCTIONS D’EMPLOI
www.topro.no
MANUALE D’USO
www.topro.no
17
www.topro.no
Contents:
19
Manufacturer
20
Troja Walker
21
Before you begin
21
Assembling and transport
22
Unfolding
23
Folding
23
Adjusting the handles
24
Brakes
24
Height adjustment for the handles
25
Lowering the handlebars
25
Using the seat and basket
26
Height adjustment for the memory function
27
Using the tilt function
27
Using the edge rejecter
27
Brake adjustment
28
Safety
29
Technical details
30
Accessories
31
Cleaning and disinfections
31
Waste management
32
Maintenance
18
www.topro.no
Congratulations with your
Topro Troja Walker.
We hope you will be satisfied.
Manufacturer
Totenprodukter AS
Rambekkveien 1
2816 Gjøvik
Norway
Tel: +47 61 13 46 00
Fax: +47 61 17 92 05
E-mail: [email protected]
www.topro.no
We wish to be there for you.
19
www.topro.no
Topro Troja Walker
4
1
2
7
5
6
3
To understand this user manual, you must know the
different parts of the Walker:
1) Lock handle
2) Lock wheel for handle
3) Brake shoes and edge rejecter
4) Brake handle
5) Cord for folding
6) Tilt function
20
7) Basket
www.topro.no
Before you begin
Before you adjust the Walker, be sure that it
doesn’t roll away from you.
Mind your fingers when you fold out or fold
together the Walker
Check the brakes every time before you use the
Walker.
Assembling and Transport
Troja Walker is delivered
assembled. All you have to do is
fold it out and adjust the height of
the handles.
Notify immediately if you discover
any damage to the Walker
21
www.topro.no
Unfold
1
To unfold the Walker, open the
lock handle (1) the press the seat
bars down and out
simultaneously. The side frames
will slide apart. The seat bars
must be pressed down until they
lock. (Clicking sound)
The Walker is now locked in an
unfolded position.
Press
2
22
www.topro.no
Folding
Pull the cord (1) up and fold it
together.
When the walker is not in use or
under transport, lock it with the lock
handles (2). See page 3
2
1
Adjusting the handles
Unscrew the locking handle (3) until you can move
the handle. Adjust to wanted position and tighten
with the locking handle again. (3). Do this on each
side.
3
23
www.topro.no
Brakes
Brakes (1):
The brake handles (1) on the left and right
side brake on the belonging brake. While
driving, pull the brake handles towards you
to brake the Walker. This is not a tow
brake. This means you must not
permanently hold the brakes on under use.
Parking brake (2):
When the Walker is not in use or when you
want to sit down, rotate the handle (2)
down and away from you until it locks.
The parking brake is now on
Height adjustment
Loosen the locking wheel (1) (approximately
3-4 rotations). Pull the handle pipe up or push
it down. Adjust the handles in wanted
position (2) and until they lock (clicking
sound). Tighten the locking wheel (1) again.
1
24
www.topro.no
2
1
Lower the handles
Screw the lock wheel (1) up (about three to four
rotations) and push the handles down into the frame.
Use of the seat and basket
1
Before you sit down on the seat push down both brake
handles until they lock. The seat (2) gives you the
opportunity to sit down with your back to the basket.
The seat can hold a person up to 125 kg. The basket
(3) can hold a load up to 5 kg.
2
3
25
www.topro.no
Height adjustment with memory function
You have the opportunity to set the height of the
handles as a standard, so you automatically can
find the height you once set. This can be
necessary when the rollator is being transported
or stored as compact as possible.
1
Decide the height of the handles. Count visible
holes (4) on the back of the handle profile (5).
2
Screw the lock wheel out and pull the handle
profile out of the frame. The fastened part (1) is
4+ 5
now following the handle profile. Move the
fastened part so there are equal holes as earlier
counted. Fasten the memory chip (2) on the
3
handle profile (5) in the first hole under the
fasten part. Push the fasten part (1) until it is
locked. Screw the locking wheel (3) half in, and
pull the handle profiles until they stop, then
fasten the lock wheel (3). From now on when the
handle profiles are pulled up or pushed down
they will stay in the remembered position.
26
www.topro.no
Tilt function
To manage over doorsteps or pavements,
step on the tilt function (1) on the back
wheel.
1
Using the edge rejecter
The edge rejecter (2) is located at the front
of the back wheel and prevents you from
catching on doorframes, curtains etc.
2
Brake adjustments
Loosen the nut (3) beside the brake.
Tighten the brake wire (5) by using the
adjustment screw (4).
The wheel must be able to twirl without
any catching noises. If you can hear the
wheel catching, loosen the brake wire by
using the adjustment screw until the
catching noise stops. Tighten the nut.
27
www.topro.no
5
4
3
Safety
Users over 150kg must not use this rollator
The Walker must not be used to transport
heavy loads.
The Walker must not be used to transport
people.
The Walker must be used technically correct.
The Walker is made for you to push in front of
you. Not to pull towards you.
Make sure the rollator does not roll away from
the user. Always pull up both brakes at the
same time or use the parking brake.
Make sure the parking brakes on both sides are
ON before you sit down or leave the seat.
28
www.topro.no
Technical data
Height of support points Troja Walker
Maximum length
Maximum width
Between the supporting points
Seat height
Turning diameter
Handle diameter
Maximum User weight
Weight Troja Walker
960-1150 mm
650 mm
610 mm
450 mm
610 mm
840 mm
32 mm
150 kg
9,5 kg
The Walker is made of plastic coated aluminium
pipes, plastic couplings and fabric of plastic and
polyester.
Topro Troja Walker has from the delivery date a
warranty of 5 years on all parts except for wear and
tare or caused damage. Damages caused by wrong
use will not be covered by the warranty.
29
www.topro.no
Accessories
814752
814765
814751
Tray
Back support
Crutch-holder
814737
814738
Umbrella
Infusion stand
30
www.topro.no
Cleaning and disinfection
The Walker can be steamed, hosed and washed with normal
detergents.
Cleaning with disinfection must be left to experienced
personnel.
To disinfect the Walker there must be used disinfection that
contains 70 –80 % Ethanol
We do not advice the use of disinfections containing chloride
and phenol.
The manufacture cannot be incriminated if damages occur
under disinfecting caused by wrong use or when cleaning is
done by unauthorized personnel.
Handling waste
Packaging, Walker parts and the Walker can be recycled.
The Walker is made of aluminium and can be recycled. Also
the packaging and plastic on the Walker can be recycled.
31
www.topro.no
Maintenance
Inspect the Walker after the first 6 months and then
once a year:
Frame
Support bars and
handles
Brakes
32
www.topro.no
Front and rear wheels
Seat
Accessories
Topro Troja Gåbord
Topro Troja Walker
Topro mit Unterarmauflagen
BRUKERVEILEDNING
1 – 16
USER MANUAL
17 – 32
BEDIENUNGSANLEITUNG
33 – 48
GEBRUIDSAANWIJZING
49 – 64
BRUKERVEILEDNING
www.topro.no
KÄYTTÖOHJE
www.topro.no
BRUGERVEJLEDNING
www.topro.no
INSTRUCTIONS D’EMPLOI
www.topro.no
MANUALE D’USO
www.topro.no
33
www.topro.no
Innhaltsverzeichnis:
35
Produzent
36
Troja mit Unterarmauflagen
37
Handhabung des Rollators
37
Montage und Transport
38
Auseinanderfalten
39
Zusammenfalten
39
Einstellung der Handgriffe
40
Bremsen
40
Höheneinstellung
41
Einschieben der Stützrohre
41
Nutzung der Sitzfläche und des Korbes
42
Höheneinstellung mit Memoryfunktion
43
Nutzung der Ankipphilfe
43
Nutzung des Kantenabweisers
43
Einstellen der Bremsen
44
Sicherheitshinweise
45
Tehnische Daten
46
Zubehör
47
Reinigung und Desinfektion
47
Abfallentsorgung
48
Wartung
34
www.topro.no
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl Ihres neuen
Topro Troja
mit
Unterarmauflagen.
Produzent
Totenprodukter AS
Rambekkveien 1
2816 Gjøvik
Norway
Tel: +47 61 13 46 00
Fax: +47 61 17 92 05
E-mail: [email protected]
www.topro.no
35
www.topro.no
Troja mit Unterarmstützen
4
1
2
7
5
6
3
Um die Bedienungsanleitung besser zu verstehen ist es wichtig,
dass Sie die verschiedenen Teile des Rollators kennen:
1) Standbremse
2) Sternschraube für Einstellung der Höhe
3) Bremsklotz und Kantenabweiser
4) Fahrbremse
5) Greifschnur für Klappmechanismus
6) Ankipphilfe
36
7) Korb
www.topro.no
Handhabung des Rollators.
Bevor Sie Einstellungen am Rollator vornehmen, sichern
Sie den Rollator gegen Wegrollen.
An allen Gelenken des Rollators besteht erhöhte Gefahr
durch Einklemmen und Quetschen. Achten Sie besonders
beim Auseinanderfalten und Zusammenfalten auf diese
Gefahrenstellen.
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie
Funktion der Bremsen.
Montage und Transport
Der Topro Rollatore Troja mit
Unterarmstützen wird standardmäßig
komplett montiert geliefert.
Sie brauchen ihn lediglich auseinander
zu falten und die
Unterarmauflagenhöhe einstellen.
Sollten Sie einen Schaden entdecken,
wenden Sie sich bitte umgehenden an
Ihr zuständiges Sanitätshaus.
37
www.topro.no
Auseinanderfalten
1
Zum Auseinanderfalten den
Verriegelungsmechanismus (1) lösen.
Danach die Seitenstangen (2) gleichzeitig
nach unten und außen drücken.
Die Seitenrahmen gleiten dann auseinander.
Die Seitenstangen so lange
nach unten drücken, bis ein Einrasten mit
hörbarem >KLICK< erfolgt.
Der Rollator ist nun in der entfalteten
Position eingerastet.
2
Achtung
Klemmgefahr
38
www.topro.no
Drücken
Zusammenfalten
Die Greifschnur (1) in der Mitte des
Sitznetzes nach oben ziehen und die
Seitenrohre nach innen
zusammendrücken.
Bei Nichtbenutzung oder zum
Transport den
Verriegelungsmechanismus (2)
schliessen.
2
1
Einstellen des Handgriffs
Die Sternschraube (3) losschrauben bis sich der
Handgriff bewegt und in die gewünschte Position
gebracht werden kann. Jetzt die Sternschraube (3)
wieder fest anziehen. Dieses wird individuell auf
beiden Seiten eingestellt.
3
39
www.topro.no
Bremsen
Fahrbremse (1):
Die Bremshebel 1 und 2 auf der linken und
rechten Seite bremsen das entsprechende
Hinterrad. Während des Fahrens die hinteren
Bremshebel zu sich ziehen, um den Rollator
zu bremsen. Die Bremsen des Troja mit
Unterarmauflagen sind keine Schleifbremsen,
d.h. sie sind nicht geeignet für ein
permanentes „Anbremsen“ während der
Nutzung.
Standbremse (2):
Um den Rollator bei Nutzung der Sitzfläche
oder bei Nichtgebrauch zu bremsen, die
Bremshebel 2 nach unten und von sich
drücken bis diese einrasten. Beide Hinterräder
sind jetzt blockiert.
Höheneinstellung
Durch das Losschrauben der Sternschraube (1)
(ca. 3 – 4 Umdrehungen), können die
Stützrohre hochgezogen bzw.
heruntergeschoben werden. Die Stützrohre in
der gewünschten Höhe justieren bis ein
Einrasten mit einem hörbaren >Klick< erfolgt.
1
Die Sternschraube (1) wieder gut
festschrauben.
40
www.topro.no
2
1
Einschieben der Handgriffe
Sternschraube (1) lösen ( ungefähr 3 bis 4
Umdrehungen) und die Stützrohre bis zum
Anschlag in die Rahmenrohre schieben
Nutzung der Sitzfläche
und des Korbes
1
Vor dem Hinsetzen beide Bremsgriffe nach unten
drücken bis diese einrasten. Das Sitznetz (2) kann als
Sitzgelegenheit genutzt werden. Dazu die Sitzposition
mit dem Rücken zum Korb einnehmen. Das Sitznetz
(2) ist belastbar bis zu 150 Kg. Der Korb (3) darf mit
maximal 5 kg belastet werden.
2
3
41
www.topro.no
Höheneinstellung mit Memoryfunktion
Es besteht die Möglichkeit, die Höhe der Handgriffe
so einzustellen, dass ein automatisches
Wiederfinden der einmal vorgenommenen Position
gewährleistet ist. Dies kann notwendig werden,
wenn der Rollator für Transportzwecke oder
Lagerung oft auf kleinstmögliche Höhe
zusammengeschoben werden muss.
1
Zunächst die optimale Höhe der Handgriffe
bestimmen. Dann die sichtbaren Rasterlöcher (4) 2
auf der Rückseite der Handgriffrohre (5) zählen.
Die Sternschraube (3) ganz heraus schrauben.
Die Handgriffrohre ganz aus dem Rahmenrohr4+ 5
herausziehen. Das Befestigungsstück (1) folgt
mit dem Rohr. Das Befestigungsstück in eine
3
Position schieben, dass darüber genau so viele
Rasterlöcher frei sind, wie vorher ausgezählt.
Den Memorystick (2) am Handgriffrohr (5) im
ersten Rasterloch unter dem Befestigungsstück
anbringen. Das Handgriffrohr (5) bis zum Ende
in das Rahmenrohr stecken bis das
Befestigungsstück einrastet. Dann die
Sternschraube (3) in dieser Höhe auf ungefähr
der halben Einschubtiefe festschrauben. Die
Handgriffe bis zum Anschlag hochziehen und
die Sternschraube (3) fest anschrauben. Wenn
Sie jetzt die Handgriffe ganz nach unten
schieben und wieder hoch ziehen wird
automatisch die vorher eingestellte Höhe
42
vorgenommen.
www.topro.no
Nutzung der Ankipphilfe
Um Schwellen, Bordsteinkanten o.ä. zu
überwinden, auf die Ankipphilfe (1) treten, welche
sich an der Befestigung des Hinterrades befindet.
1
Nutzung des Kantenabweisers
Die Kantenabweiser (2), die sich vor den
Hinterrädern befinden, verhindern ein
Hängenbleiben an vorstehenden Kanten wie
zum Beispiel Türrahmen, Gardinen oder
ähnlichem.
2
Einstellen der Bremsen
Die Kontermutter (3) an der Bremse lösen.
Danach das Bremsseil (5) mit der
Justierschraube (4) einjustieren.
Das Rad muss sich leicht drehen lassen. Sollte
dabei ein Schleifgeräusch hörbar sein, muss das
Bremsseil mit der Justierschraube etwas gelöst
werden bis kein Schleifgeräusch mehr zu hören ist.
Danach unbedingt die Kontermutter wieder fest
anziehen.
43
www.topro.no
5
4
3
Sicherheitshinweise
Patienten, die schwerer sind als 150 kg, dürfen den
Rollator nicht verwenden.
Der Rollator darf nicht zum Transport schwerer Lasten
benutzt werden.
Im Schiebebetrieb darf keine Person auf dem Sitz
mitgenommen werden.
Den Rollator nur in technisch einwandfreiem Zustand
verwenden.
Der Rollator ist für den Schiebebetrieb
(Vorwärtsfahren) konstruiert. Den Rollator nur
schieben , nicht ziehen.
Gegen Wegrollen immer beide Bremsen gleichzeitig
ziehen oder die Standbremsen betätigen.
Darauf achten, dass die Standbremsen auf beiden
Seiten aktiviert sind, bevor man sich hinsetzt oder vom
Sitz aufsteht.
44
www.topro.no
Technische Daten
Höhe der Stützpunkte
Grösste Länge
Grösste Breite
Zwischen den Stützpunkten
Sitzhöhe
Drehdurchmesser
Durchmesser Handgriff
Max. Belastung
Gewicht
960-1150 mm
650 mm
610 mm
450 mm
610 mm
840 mm
32 mm
150 kg
9,5 kg
Der Troja mit Unterarmstützen besteht aus Aluminiumrohr und
Spritzkunststoff und Stoff aus Kunststoff und Polyester.
Die vorliegende Garantie gilt für alle neuen Rollatoren, die über
einen Fachhändler verkauft wurden. Der Hersteller Topro
gewährt ab Lieferdatum 2 Jahre Garantie auf alle Teile,
ausgenommen Verschleiss und Montageaufwand.
Ausgenommen von der Garantie sind ebenso Schäden, die durch
unsachgemässen Gebrauch auftreten. Für Reparaturen in der
Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder
den Hersteller.
45
www.topro.no
Zubehör
814752
814765
814751
Tablett
Rückengurt
Stockhalter
814737
814738
Regenschirm
Infusionsstativ
46
www.topro.no
Reinigung und Desinfektion
Der Rollator kann abgespült, abgespritzt und mit allen handelsüblichen
Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die Anwendung von
Desinfektionsmitteln unterliegt autorisiertem Fachpersonal, das auf die
Funktionsweise und Anwendung von Desinfektionsmitteln geschult
worden ist. Um den Rollator zu desinfizieren, die Oberfläche des
Rollators mit einem Desinfektionsmittel abwischen, das 70% - 80%
Ethanol enthält. Von dem Gebrauch eines chlor- und phenolhaltigen
Desinfektionsmittels wird abgeraten.
Die Anwendung durch unautorisierte Personen geschieht auf eigene
Gefahr. Schäden und Verletzungen, die durch unsachgemäße
Handhabung der Desinfektion entstanden sind, unterliegen nicht der
Haftung des Herstellers.
Abfallentsorgung
Abfälle wie Verpackung, Teile des Rollators und der Rollator selbst
können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Rollatoren bestehen
u.a. aus Aluminium und können daher recycelt werden. Kunststoff
und Verpackung können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
47
www.topro.no
Wartung
Den Rollator nach 6 Monaten und anschließend 1x
jährlich prüfen:
Rollatorgestell
Schiebestangen und
– griffe
Bremsen
48
www.topro.no
Lenkgabeln und -räder
Sitzfläche
Zubehör
Topro Troja Gåbord
Topro Troja Walker
Topro mit Unterarmauflagen
BRUKERVEILEDNING
1 – 16
USER MANUAL
17 – 32
BEDIENUNGSANLEITUNG
33 – 48
GEBRUIDSAANWIJZING
49 – 64
BRUKERVEILEDNING
www.topro.no
KÄYTTÖOHJE
www.topro.no
BRUGERVEJLEDNING
www.topro.no
INSTRUCTIONS D’EMPLOI
www.topro.no
MANUALE D’USO
www.topro.no
49
www.topro.no
Inhoud:
51
Fabrikant
52
Troja Walker
53
Voor u begint
53
Montage en transport
54
Uitklappen
55
Inklappen
55
Verstellen van de handgreep
56
Remmen
56
Hoogte verstelling van de handgreep
57
Verlagen van de handgreep
57
Gebruik van zitting en boodschappennetje
58
Hoogte verstelling met geheugen
59
Gebruik stapsteun
59
Anti-stoot rand
59
Remverstelling
60
Veiligheid
61
Technische gegevens
62
Accessoires
63
Reinigen en desinfecteren
63
Afvoeren van de Walker
64
Onderhoud
50
www.topro.no
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Topro Troja Walker.
Wij hopen dat u er veel plezier van
heeft.
Fabrikant
Totenprodukter AS
Rambekkveien 1
2816 Gjøvik
Norway
Tel: +47 61 13 46 00
Fax: +47 61 17 92 05
E-mail:[email protected]
www.topro.no
Wij staan graag voor u klaar.
51
www.topro.no
Topro Troja Walker
4
1
2
7
5
6
3
Om de gebruikershandleiding te begrijpen, dient u de
verschillende onderdelen van de Walker te kennen:
1) Parkeerrem
2) Fixatieknop voor duwhandvat
3) Remschoen en remverstelling
4) Remhendel
5) Opvouw koord
6) Stapsteun
52
7) Boodschappennet www.topro.no
Voor u begint.
Voor u de rollator gaat verstellen, zorg ervoor dat de
rollator niet weg kan rijden.
Let er bij het in- en uitklappen op dat uw vingers nergens
tussen bekneld kunnen raken.
Controleer altijd de remmen voor u de rollator gebruikt.
Montage en vervoer.
Topro Walker wordt gebruiksklaar
afgeleverd. U hoeft hem alleen uit te
klappen en de handgrepen op hoogte in
te stellen.
Meld het direct wanneer u schade aan
een geleverd product ontdekt.
53
www.topro.no
Uitklappen
1
Voor het uitklappen van de rollator, open de
fixatieklem (1) duw beide zitstangen
tegelijkertijd naar beneden en naar buiten. De
zijframes vouwen uit elkaar. De zitstangen
moeten naar beneden geduwd worden tot
deze vast zitten. (U hoort een klik)
De rollator is nu vergrendeld in een
uitgeklapte positie.
2
NB
54
www.topro.no
Duwen
Inklappen
Trek aan het koord (1) en klap de
zijframes naar elkaar toe.
Wanneer de rollator niet wordt gebruikt of
vervoerd, fixeer dan de rollator met de
fixatieklem (2). Zie pagina 3
2
1
Verstelling van de handgrepen
Draai de fixatieschroef los (3) tot je de handgreep
kan bewegen. Stel de gewenste positie in en draai de
fixatieschroef weer vast. (3). Doe dit aan elke zijde.
3
55
www.topro.no
Remmen
Remmen (1):
De remhendels (1) aan de linker en rechter
zijde remmen aan de overeenkomstige zijde.
Tijdens het rijden, trek de remhendel naar u
toe om de Walker te remmen. Hij dient niet
gebruikt te worden als sleeprem. Dit betekent
dat u tijdens het gebruik niet permanent de
remmen ingeknepen moet houden.
Parkeerrem (2):
Wanneer de Walker niet gebruikt wordt of u
wilt gaan zitten, draai de hendel (2) naar
beneden en van u af tot deze blokkeert. De
parkeerrem is nu actief.
Hoogte verstelling
Schroef de duwstang fixatieknop (1) los (ongeveer
3-4 slagen) tot u de handvatten naar boven of
beneden kunt bewegen. Verstel de duwhandvatten
in de gewenste positie tot hij blokkeert (klikt).
Draai de duwstang fixatieknop vast (1).
1
56
www.topro.no
2
1
Verlagen van de duwhandvatten
Schroef de duwhandvat fixatieknop (1)
los (3-4 slagen) en duw het duwhandvat
naar beneden het frame in.
1
Gebruik van zitting en
boodschappennetje
Duw de remhendels naar beneden tot ze gefixeerd
staan voor u gebruik maakt van het zitje.
De zitting (2) geeft u de mogelijkheid te gaan zitten
met uw rug naar het boodschappennetje. De zitting
heeft een zitbelasting voor personen tot 150 kg. Het
boodschappennetje (3) kan belast worden tot 5 kg.
2
3
57
www.topro.no
Hoogte verstelling met geheugenfunctie
U heeft de mogelijkheid de handvathoogte in te
stellen als standaard afstelling, zodat u altijd
automatisch uw ingestelde hoogte krijgt. Dit kan
nodig zijn wanneer de rollator vervoerd of zo
klein mogelijk opgeklapt dient te worden.
Bepaal de hoogte van de duwhandvatten. Tel de
zichtbare gaten (4) aan de achterzijde van het
duwhandvat profiel (5). Draai de duwstang
fixatieknop er volledig uit en trek het
1
duwhandvat uit het frame. Het vaste gedeelte (1)
komt nu met het handvat uit het frame. Verplaats 2
het vaste gedeelte zodat het aantal gewenste
gaten bereikt is. Plaats het memoryblokje (2) in
het gatenprofiel (5) in het eerste gat onder het 4+ 5
vaste gedeelte. Duw het duwhandvat naar
beneden (5) tot het vaste gedeelte (1) vast zit.
3
Draai de handvat fixatieknop (3) half aan, trek
de duwhandvatten omhoog tot ze stoppen en
draai de handvat fixatieknop aan (3). Vanaf nu
zullen de duwhandvatten altijd in de
geheugenstand terugkomen na een beweging in
op- of neerwaartse richting.
58
www.topro.no
Stapsteun functie
Om een stoep of drempel te overbruggen,
zet uw voet op de stapsteun (1) aan het
achterwiel.
1
Gebruik van de stootrand
De stootrand (2) is geplaatst voor de
achterwielen en voorkomt dat u blijft
hangen achter de deurpost, meubels, etc.
2
Rem verstelling
Draai de moer los (3) naast de rem. Breng de
remkabel op spanning (5) door de stelschroef
te verstellen (4)
Het wiel moet vrij rond kunnen draaien. Indien u
het wiel hoort aanlopen, dient u de remkabel
losser te zetten met de stelschroef tot het geluid
van het aanlopen weg is. Draai de moer (3) weer
aan.
59
www.topro.no
5
4
3
Veiligheid
Gebruikers boven 150 kg. kunnen deze rollator
niet gebruiken.
De rollator kan niet gebruikt worden voor het
vervoeren van zware goederen.
De rollator kan niet gebruikt worden voor het
vervoer van andere personen.
De rollator dient technisch op de juiste manier
gebruikt te worden.
Zorg dat de rollator niet kan wegrijden van de
gebruiker. Gebruik altijd beide remmen of zet
de rollator op de parkeerremmen.
Zorg ervoor dat beide parkeerremmen
geblokkeerd staan bij het gaan staan of gaan
zitten.
60
www.topro.no
Technische gegevens
Hoogte v/d handgrepen Troja Walker 960-1150 mm
Maximale lengte
650 mm
Maximale breedte
610 mm
Tussen de handgrepen
450 mm
Zithoogte
610 mm
Draai diameter
840 mm
Diameter handgrepen
32 mm
Maximaal gebruikers gewicht
150 kg
Gewicht
9,5 kg
De Walker is gemaakt van kunststof gecoate
aluminiumpijpen, de kunststof koppelingen zijn
gefabriceerd van kunststof en polyester.
Topro Troja Walker heeft vanaf de leverdatum een
garantie van 5 jaar op alle onderdelen. Geen garantie
wordt gegeven bij onderdelen die normaal aan slijtage
onderhevig zijn of veroorzaakte schade. Schade door
verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
61
www.topro.no
Accessoires
814752
814765
814751
Dienblad
Ruggesteun
Stokhouder
814737
814738
Paraplu
Infuusstandaard
62
www.topro.no
Reinigen en desinfecteren
De Walker kan gestoomd, afgespoten en gewassen worden met
normale schoonmaakmiddelen.
Reinigen met desinfecteermiddel dient u aan de daartoe bevoegde
personen over te laten.
Voor het desinfecteren van de Walker dient u desinfecteermiddel
te gebruiken dat 70 –80 % Ethanol bevat.
Wij raden u af om desinfecteermiddelen te gebruiken die chloor
of fenol bevatten.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er
schade ontstaat door verkeerd reinigen, desinfecteren of
reiniging uitgevoerd door onbevoegde personen.
Afvoeren
De Walker is gemaakt van aluminium en kan gerecycled worden. Ook
de verpakking, onderdelen en het plastic van de rollator kan gerecycled
worden.
63
www.topro.no
Onderhoud
Controleer de rollator na de eerste 6 maanden en vervolgens
éénmaal per jaar:
Frame
Duwhandvatten
met hendels
Remmen
64
www.topro.no
Voor en
achterwielen
Zitting
Accessoires

Documentos relacionados