Uppförandekod BIMobject omfattning och tillämpning

Сomentários

Transcrição

Uppförandekod BIMobject omfattning och tillämpning
Uppförandekod BIMobject omfattning och tillämpning - SWE
Denna kod
– har fastställts för att understryka de grundläggande principer som styr BIMobjects verksamhet. – skall styra den
dagliga verksamheten för BIMobjectanställda vad gäller deras relation till medarbetare, kunder, leverantörer och
aktieägare. – fastställer inte bara att BIMobjects förhållningssätt till internationella och nationella lagar och
förordningar skall kännetecknas av efterlevnad, utan också att dessa lagar utgör en lägsta nivå för vårt
uppförande. – innebär att BIMobject och koncernens anställda skall vara ansvarstagande inom företagets
verksamhetsområden i byggandet av ett hållbart samhälle. Därav följer att BIMobject uppmanar leverantörer,
agenter, konsulter och andra samarbetspartners att följa dessa principer. Dessa principer skall också tillämpas
vid utvärdering av nuvarande och potentiella samarbetspartners. – gäller för BIMobjects styrelse såväl som för
samtliga anställda. BIMobjects uppförandekod och mål för hållbar utveckling baserar sig på följande
internationella principer: – FN:s deklaration om mänskliga rättigheter – FN:s Global Compact – ILO:s principer för
rättigheter på arbetet – OECD:s riktlinjer för multinationella företag
BIMobjects uppförandekod
Anställda
Arbetsmiljö: BIMobject strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en arbetsmiljö som baserar
sig på samarbete, ansvar och öppenhet. Stor vikt läggs på de anställdas välbefinnande. Företaget är förpliktigat
att tillhandahålla säkra och sunda arbetsförhållanden. Arbetsrätt: Anställda rekryteras och befordras uteslutande
med sina kvalifikationer för arbetet som grund och utan hänsyn till ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön,
sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp som inte hindrar
arbetsuppgiften. BIMobject tolererar ingen form av trakasserier eller våld på arbetsplatsen. Tvångsarbete
och/eller barnarbete är strikt förbjudet i företagets samtliga verksamheter. Vidare skall produkter från
leverantörer, dess underleverantörer eller samarbetspartners, där barnarbete förekommer, inte accepteras.
Ersättning: Alla anställda ska lönesättas på ett korrekt och rättvist sätt utifrån individuella prestationer och bidrag
till företagets framgång. Lönerna som betalas skall minst motsvara enligt lag/avtal fastställd minimilön och vara
tillräcklig för att tillgodose basbehoven för våra anställda. Överenskommelser beträffande inhyrning av personal
och lärlingsvillkor, skall inte företas med syfte att undgå koncernens skyldigheter mot personal gällande
tillämpliga lagar, socialförsäkring, lagstiftning och föreskrifter. Föreningsfrihet: Alla BIMobjects anställda skall ha
rätt till föreningsfrihet. BIMobject skall respektera rättigheten för alla fackligt anslutna att förhandla kollektivt.
BIMobject skall, i de fall där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är reglerade i lag, underlätta för
oberoende och fri föreningsrätt och förhandlingar med sådan personal. Intressekonflikt: Inga anställda får vara
involverade i aktiviteter eller inneha positioner utanför BIMobject som står i konflikt med företagets
affärsintressen. Sådana intressekonflikter kan även omfatta styrelseuppdrag, betydande aktieinnehav eller
familjemedlems anställning. Anställdas delaktighet: BIMobject strävar efter att upprätthålla goda förbindelser med
varje anställd genom företagsinformation och processer för delaktighet, samt att respektera organisationsfrihet
och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal.
Kunder
Kundtillfredställelse: Nöjda och lojala kunder är grundläggande för vårt anseende. Ärlighet och integritet i
samtliga kontakter med våra kunder är en förutsättning för en lönsam och långsiktig affärsrelation. BIMobject ska
förse kunderna med korrekt produktinformation och bara göra utfästelser om våra produkter och vårt företag som
vi kan leva upp till. Produktkvalitet och säkerhet: BIMobject skall leverera produkter och tjänster av genomgående
högt värde, kvalitet och pålitlighet. Produktsäkerhet är av allra högsta betydelse. Samtliga BIMobjects produkter
och tjänster skall följa relevanta regler och förordningar i detta avseende. Vårt åtagande och engagemang för
kundtillfredsställelse omfattar även tillhandahållande av en högkvalitativ eftermarknads-service och en snabb och
effektiv behandling av våra kunders angelägenheter. Gåvor och förmåner: Gåvor, representation, ersättning och
personliga förmåner får bara erbjudas till utomstående om de är av ringa värde och är förenliga med rådande
praxis. Inga gåvor, ingen representation, inga personliga förmåner får ges om de står i motsatsförhållande till
tillämplig lagstiftning eller rådande praxis. Gåvor som inte uppfyller dessa krav, skall rapporteras till ledningen
som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas.
Leverantörer
Gåvor och förmåner: Ingen av BIMobjects anställda skall eftersträva eller acceptera gåvor eller förmåner som
kan antas påverka deras affärsmässiga beslut. Gåvor som kan antas påverka affärsmässiga beslut skall
rapporteras till företagets ledning, som beslutar hur frågan skall hanteras. Mänskliga rättigheter och miljöfrågor:
BIMobject skall informera sina leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper. Vi skall inte ha
affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande
mänskliga rättigheter och åsidosätter miljöfrågor.
Samhälle och miljö
Lagstiftning och lokal praxis: BIMobjects anställda måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land
som företaget är verksamt i. Om det uppstår en konflikt mellan en mer restriktiv lagstiftning och kodens principer
och värderingar, skall lagstiftningen gälla. Vi ska respektera lokala traditioner och lokal praxis i varje land. I de fall
det finns en konflikt mellan lokal praxis och kodens principer och värderingar, skall koden ge vägledning hur den
anställde bör agera. Samhällsengagemang och bidrag: BIMobject eftersträvar att ha en verksamhet som på ett
positivt och hållbart sätt bidrar till det samhälle vi är verksamma i. Företaget lämnar inga bidrag till politiska
partier och gör inga politiska donationer. Miljöpåverkan: BIMobject har förpliktigat sig att förhindra eller minimera
och dämpa de skadliga effekter som vår verksamhet eller våra produkter kan ha på miljön. Vi strävar efter att
reducera våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.
Aktieägare
Kommunikation med aktieägare: BIMobject skall tillhandahålla korrekt information vid korrekt tillfälle vad avser
företagets aktiviteter, utveckling och finansiella situation till samtliga aktieägare. BIMobjects redovisning skall ge
en sann och riktig bild av företagets finansiella utveckling.
Implementering
Denna Uppförandekod gäller alla anställda och BIMobjects samtliga verksamheter oavsett lokalisering. Koden
fastställer de viktigaste principerna för vårt ansvar som företag, men kan inte täcka alla tänkbara etiska dilemman
som kan uppstå. Koden är tänkt att tjäna som vägledning för de anställda att vid alla tillfällen uppträda med
integritet och gott omdöme. Kodens efterlevnad kommer att utvärderas löpande på koncernnivå. Koden i sig
kommer också att utvärderas regelbundet och förändras om så blir nödvändigt.
BIMobjects kärnvärden
Respekt för andra
– I alla våra kontakter med kunder, anställda och andra samarbetspartners måste vi respektera dem som
människor med lika värde utan hänsyn till rang, ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning,
politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp. Sålunda skall vi anstränga oss för att
lyssna och respektera varje individs åsikt, även om vi inte delar den.
Öppenhet
– Det är av yttersta vikt att vi skapar en atmosfär där människor vågar vara öppna. För att uppnå detta måste vi
öppet erkänna våra misstag. Det är naturligt att varje människa gör misstag.
Saklighet
– Vi skall sträva efter att fatta bästa möjliga beslut i varje enskilt fall. Besluten skall uteslutande baseras på fakta
och utan förutfattade meningar. Fördomar, övertygelse och stolthet skall inte påverka besluten.
The BIMobject code of conduct scope of application - ENG
This code
– has been set forth to emphasise the basic principles that guide BIMobject’s operations. – shall guide the daily
business of BIMobject employees in their relations with other employees, customers, suppliers and shareholders.
– establishes not only that BIMobject’s response to international and national laws and regulations is one of compliance, but also that these laws set the minimum standards for our actions. – implies that BIMobject and its
employees shall act as responsible participants within the company’s areas of operation in the building of a sustainable society. It therefore follows that BIMobject encourages suppliers, agents, consultants and other
business partners to adhere to these principles within their sphere of influence. These principles shall also be
applied when assessing current and potential partners. The Code applies to the Board of Directors as well as all
employees at BIMobject. The BIMobject Code of Conduct and goals for sustainable development are based on
the following international principles: – UN Declaration of Human Rights – UN Global Compact – ILO Principles of
Rights at Work – OECD Guidelines for Multinational Enterprises
The BIMobject code of conduct
Employees
Working environment: BIMobject strives to be an attractive employer by creating a working environment based on
collaboration, responsibility and openness. The well-being of employees is a high priority, and the company is
committed to providing safe and healthy working conditions. Labour rights: Employees are recruited and
promoted solely on the basis of their qualifications for the job, regardless of race, religion, age, national origin,
gender, sexual orientation, political opinion, union membership, marital status or disability unrelated to the task in
question. BIMobject does not tolerate any form of harassment or violence in the workplace, and the use of forced
labour and child labour is strictly prohibited in all company operations. Further, products from suppliers and
subcontractors that utilise child labour in their contracting, subcontracting or other relationships for the
manufacture of their products shall not be accepted. Compensation: Each employee shall be rewarded in a
correct and fair manner in accordance with his or her individual performance and contribution to the success of
the company. The wages paid for a standard working week shall at least meet the legal or industry minimum
standards and be sufficient to meet the basic needs of our employees. Labour hire agreements and
apprenticeships shall not be undertaken to evade the Group’s obligations to personnel under applicable laws, social security legislation and regulations. Freedom of Association: All BIMobject employees shall have the right
of free association. BIMobject shall respect the right of all unionised employees to bargain collectively. BIMobject
shall, in those situations in which the right of freedom of association and collective bargaining are restricted under
law, facilitate means of independent and free association and bargaining for all such personnel. Conflicts of
interest: No employee may be involved in an activity or hold a position outside BIMobject that is in conflict with
the company’s business interests. Such conflicts of interest could also include directorships, significant shareholdings or the employment of family members. Employee consultation: BIMobject strives to maintain good
communications with each employee through company information and consultation procedures, recognising the
right of organisation for employees and the right to collective bargaining and agreements.
Customers
Customer satisfaction: Loyal, satisfied customers are the basis of our reputation. Honesty and integrity in all
dealings with customers are prerequisites for profitable, long-term business relationships. BIMobject will provide
customers with accurate product information, and will only make commitments about our products or our
company that we can live up to. Product quality and safety: BIMobject is committed to providing products and
services giving consistently high value, quality and reliability. Product safety is of the utmost importance. All
BIMobject products and services shall comply with relevant regulatory requirements in this respect. Our
commitment to customer satisfaction also includes the provision of a high standard of after-sales service and
prompt attention to customer concerns. Gifts and favours: Gifts, entertainment, compensation and personal
favours may be offered to a third party only if they are modest in value and consistent with customary business
practice. No gifts, entertainment or personal favours may be offered in contravention of any applicable law or
code of practice. Gifts that do not meet the above criteria should be reported to management, which shall
determine what measures should be taken.
Suppliers
Gifts and favours: No employee should seek or accept any gift, entertainment or personal favour that might
reasonably be believed to have an influence on business transactions. Gifts that do not meet the above criteria
should be reported to management, which shall determine how the matter will be dealt with. Human rights and
environmental issues: BIMobject will inform business partners of the company’s values and business principles. We will not do business with suppliers that fail to comply with applicable laws, do not uphold basic human rights
or disregard environmental issues.
Society and the environment
Legal compliance and local customs: BIMobject employees must comply with all the applicable laws and
regulations of a country in which the company operates. In cases where a conflict exists between more restrictive
laws and this Code’s principles and values, the law shall prevail. We will respect the local traditions and customs
of each country. In cases where there is a conflict between local customs and this Code’s principles and values, the Code shall guide the employee’s course of action. Community involvement and contributions: BIMobject
strives for its business to positively and sustainably contribute to the societies we operate in. The company
neither supports any political parties nor makes donations of political nature. Environmental impact: BIMobject is
committed to preventing or otherwise minimising and mitigating any harmful effects our operations or products
have on the environment. We aim to reduce the environmental impact of products throughout their life cycles.
Shareholders
Communication with shareholders: BIMobject will provide accurate and timely information on the company’s activities, performance and financial situation to all shareholders. BIMobject’s accounting statements will present a true and correct view of the company’s financial performance.
Implementation
This Code of Conduct applies to all staff and all BIMobject business activities, regardless of location. The Code
sets out the main principles of corporate responsibility and cannot address all possible ethical dilemmas that may
arise. It is intended to guide employees in how to act with integrity and good judgement at all times. Observance
of the Code will be evaluated periodically at Group level. The Code will be regularly reviewed and amended as
necessary.
BIMobject’s core values
Respect for others
– In all our dealings with customers, employees and other stakeholders we must respect them as human beings
of equal value regardless of rank, race, religion, age, national origin, gender, sexual orientation, political opinion,
union membership, marital status or disability. Thus we have to make our best efforts to listen to and respect
each individual’s opinions even if we ourselves are of a different opinion.
Openness
– It is of utmost importance that we create an atmosphere where people dare to be open. In achieving this we
openly have to concede our mistakes. It is natural that every human being makes mistakes.
Pragmatism
– We should aim to make the best possible decision in every single case. The decisions should purely be based
on facts and without prejudice. Further, preconceived opinions or pride should not influence decisions.
Der BIMobject-verhaltenskodex anwendungsbereich - D
Dieser kodex
- ist aufgestellt worden, um die maßgeblichen Grundsätze hervorzuheben, die die Aktivitäten von BIMobject
bestimmen. – bestimmt das tägliche Geschäft der Mitarbeiter von BIMobject im Umgang mit anderen
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Anteilsinhabern. – regelt nicht nur, dass BIMobject internationale und
nationale Gesetze und Vorschriften einhält, sondern auch, dass diese Gesetze Mindeststandards für unsere
Handlungen setzen. – beinhaltet, dass BIMobject und seine Mitarbeiter in den Geschäftsfeldern des
Unternehmens als verantwortungsbewusste Teilnehmer beim Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft handeln.
Daraus folgt, dass BIMobject Lieferanten, Auftragnehmer, Berater und andere Geschäftspartner darin bestärkt,
diesen Grundsätzen in ihrem Einflussbereich zu folgen. Diese Grundsätze werden auch bei der Beurteilung
bestehender und potenzieller Partner angewandt. Der Kodex gilt sowohl für den Verwaltungsrat als auch für alle
Mitarbeiter bei BIMobject. Der BIMobject-Verhaltenskodex und die Ziele für nachhaltige Entwicklung beruhen auf
folgenden internationalen Prinzipien: – Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen – Globaler Pakt der
Vereinten Nationen – Grundprinzipien der internationalen Arbeitsorganisation (International Labor Organisation –
ILO) über Rechte bei der Arbeit – OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
Der BIMobject verhaltenskodex
Mitarbeiter
Arbeitsumgebung: BIMobject möchte ein attraktiver Arbeitgeber sein, indem BIMobject ein Arbeitsumfeld schafft,
das auf Zusammenarbeit, Verantwortung und Offenheit beruht. Das Wohlergehen der Mitarbeiter hat hohe
Priorität und das Unternehmen engagiert sich dafür, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Rechte im Hinblick auf die Arbeit: Einstellung und Beförderung von Mitarbeitern erfolgen ausschließlich auf Basis
ihrer Qualifikationen für die Stelle, ungeachtet der Rasse, der Religion, des Alters, der nationalen Herkunft, des
Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der politischen Meinung, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, des
Familienstandes oder einer Behinderung, die keinen Bezug zu der betreffenden Aufgabe aufweist. BIMobject
duldet keinerlei Form von Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz und der Einsatz von Zwangsarbeit und
Kinderarbeit ist für sämtliche Geschäftstätigkeiten des Unternehmens streng verboten. Des Weiteren werden
Produkte von Lieferanten und Subunternehmern, die in ihren Vertrags-, Zuliefer- oder sonstigen Beziehungen
Kinderarbeit für die Herstellung ihrer Produkte nutzen, nicht akzeptiert. Vergütung: Jeder Angestellte wird in
korrekter und fairer Weise entlohnt, gemäß seiner individuellen Leistung und seinem Beitrag zum Erfolg des
Unternehmens. Die Löhne, die für eine Standard-Arbeitswoche gezahlt werden, erfüllen die rechtlichen
Mindeststandards oder die Mindeststandards der Branche und sind ausreichend, um die grundlegenden
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter zu erfüllen. Leiharbeitsverträge und Lehrstellen werden nicht eingesetzt, um die
nach dem einschlägigen Recht geltenden Verpflichtungen der Unternehmensgruppe gegenüber den Mitarbeitern
oder Gesetze und Vorschriften zur Sozialversicherung zu umgehen. Vereinigungsfreiheit: Alle Mitarbeiter von
BIMobject haben das Recht, sich frei zu vereinigen. BIMobject respektiert das Recht aller gewerkschaftlich
organisierten Mitarbeiter, gemeinsam zu verhandeln. In Situationen, in denen das Recht auf freie Vereinigung
und gemeinsames Verhandeln gesetzlich eingeschränkt ist, ermöglicht BIMobject Wege unabhängiger und freier
Vereinigung und Verhandlung für sämtliche betroffenen Mitarbeier. Interessenkonflikte: Kein Mitarbeiter darf in
eine Aktivität verwickelt werden oder außerhalb von BIMobject eine Position innehaben, die mit den
Geschäftsinteressen des Unternehmens konfligiert. Solche Interessenkonflikte können auch
Verwaltungsratsmandate, signifikante Beteiligungen oder die Beschäftigung von Familienmitgliedern sein.
Mitarbeiterbefragung: BIMobject strebt an, durch Unternehmensinformationen und Befragungs-Prozeduren eine
gute Kommunikation mit jedem Mitarbeiter zu betreiben und erkennt das Recht der Mitarbeiter an, sich zu
organisieren, gemeinsam zu verhandeln und gemeinsam Verträge abzuschließen.
Kunden
Kundenzufriedenheit: Loyale, zufriedene Kunden sind die Basis für unsere Reputation. Ehrlichkeit und Integrität
bei jedem Umgang mit Kunden sind Voraussetzung für profitable, langfristige Geschäftsbeziehungen. BIMobject
liefert seinen Kunden präzise Produktinformationen und verspricht im Hinblick auf Produkte oder das
Unternehmen nur das, was wir auch halten können. Produktqualität und Sicherheit BIMobject ist bestrebt,
Produkte und Dienstleistungen mit durchgängig hohem Standard, hoher Qualität und Verlässlichkeit zu liefern
bzw. zu erbringen. Produktsicherheit ist von höchster Bedeutung. Alle BIMobject-Produke und -Dienstleistungen
entsprechen in dieser Hinsicht den einschlägigen behördlichen Anforderungen. Unser Einsatz für
Kundenzufriedenheit beinhaltet auch einen hohen Standard im Aftersales-Service und eine sofortige Befassung
mit Anliegen von Kunden. Geschenke und Gefallen: Geschenke, Unterhaltung, Vergütung und persönliche
Gefallen dürfen von einer dritten Partei nur dann angeboten werden, wenn sie von bescheidenem Wert sind und
mit gebräuchlicher geschäftlicher Praxis übereinstimmen. Geschenke, Unterhaltung oder persönliche Gefallen
dürfen nicht unter Verstoß gegen einschlägige Gesetze oder Verhaltensregeln angeboten werden. Geschenke,
die mit den genannten Kriterien nicht übereinstimmen, sollten dem Management gemeldet werden, das dann
bestimmt, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten.
Lieferanten
Geschenke und Gefallen: Kein Mitarbeiter sollte ein Geschenk, Unterhaltung oder einen persönlichen Gefallen
anstreben oder akzeptieren, das bzw. der nach verständigem Ermessen Einfluss auf Geschäftsvorgänge haben
könnte. Geschenke, die die genannten Kriterien nicht einhalten, sollten dem Management gemeldet werden, das
dann bestimmt, wie mit der Angelegenheit umgegangen wird. Menschenrechte und Umweltfragen: BIMobject
wird die Geschäftspartner über die Werte des Unternehmens und die Prinzipien der Geschäftstätigkeit
unterrichten. Wir werden kein Geschäft mit Lieferanten machen, die sich nicht an die einschlägigen Gesetze
halten, grundlegende Menschenrechte nicht einhalten oder Umweltprobleme missachten.
Gesellschaft und umwelt
Einhaltung von Gesetzen und lokalen Gebräuchen: Die Mitarbeiter von BIMobject müssen alle einschlägigen
Gesetze und Vorschriften eines Landes einhalten, in dem das Unternehmen tätig ist. In Fällen, in denen
restriktivere Gesetze mit den Grundätzen und Werten dieses Kodex konfligieren, geht das Gesetz vor. Wir
respektieren die lokalen Traditionen und Gebräuche jedes Landes. In Fällen, in denen lokale Gebräuche und die
Grundsätze und Werte dieses Kodex miteinander konfligieren, ist der Kodex maßgeblich für die Handlungsweise
der Mitarbeiter. Gesellschaftliches Engagement und Beiträge: BIMobject ist bestrebt einen positiven und
dauerhaften Beitrag in den Gemeinschaften zu leisten, in der wir geschäftlich operieren. Das Unternehmen
unterstützt keine politischen Parteien und spendet nicht für politische Zwecke. Einfluss auf die Umwelt: BIMobject
engagiert sich dafür, schädliche Auswirkungen unserer Tätigkeit oder Produkte auf die Umwelt zu vermeiden
oder auf andere Weise zu minimieren und zu mildern. Wir beabsichtigen, die Auswirkung von Produkten auf die
Umwelt über ihre Lebenszyklen hinweg zu reduzieren.
Anteilsinhaber
Kommunikation mit Anteilsinhabern: BIMobject informiert alle Anteilsinhaber präzise und rechtzeitig über die
Aktivitäten, die Performance und die finanzielle Situation des Unternehmens. Die Rechnungslegung von
BIMobject gibt ein wahrheitsgemäßes und korrektes Bild der Performance des Unternehmens in finanzieller
Hinsicht.
Umsetzung
Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter und alle geschäftlichen Aktivitäten von BIMobject, ungeachtet des
Standorts. Der Kodex legt die wichtigsten Grundsätze unternehmerischer Verantwortung dar und kann nicht alle
denkbaren ethischen Dilemmas ansprechen, die entstehen können. Zweck ist es, den Mitarbeitern Orientierung
dafür zu geben, wie sie jederzeit integer und mit gutem Urteilsvermögen handeln. Die Befolgung des Kodex wird
auf Konzernebene regelmäßig ausgewertet. Der Kodex wird regelmäßig überprüft und, wenn nötig, abgeändert.
BIMobject’s zentrale werte
Respekt für andere
- In unserem gesamten Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und anderen Akteuren müssen wir diese als Menschen
von gleichem Wert respektieren, ungeachtet der Stellung, der Rasse, der Religion, des Alters, der nationalen
Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der politischen Meinung, der Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft, des Familienstandes oder einer Behinderung. Dementsprechend müssen wir uns nach besten
Kräften anstrengen, die Meinungen jedes Menschen anzuhören und zu respektieren, selbst wenn wir selbst
anderer Meinung sind.
Offenheit
- Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der die Menschen sich trauen, offen zu
sein. Um dies zu erreichen, müssen wir unsere Fehler offen eingestehen. Es ist natürlich, dass jeder Mensch
Fehler macht.
Pragmatismus
- Wir sollten danach streben, in jedem einzelnen Fall die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Die
Entscheidungen sollten ausschließlich auf Fakten und nicht auf Vorurteilen beruhen. Des Weiteren sollten
vorgefasste Meinungen oder Stolz unsere Entscheidungen nicht beeinflussen.