List of PRN for BA Sem V for Hall Ticket.xlsx

Сomentários

Transcrição

List of PRN for BA Sem V for Hall Ticket.xlsx
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PRN
2013015501142455
2013015501153542
2013015501142416
2013015501136702
2013015501168062
2013015501169057
2013015501168514
2013015501169846
2013015501169556
2013015501169517
2013015501156695
2013015501168495
2010015501281354
2013015501138771
2013015501169227
2013015501149142
2013015501140352
2013015501169475
2013015501135915
2013015501153847
2013015501168882
2013015501168271
2013015501139596
2013015501137887
2013015501136667
2013015501168916
2013015501169564
2014015500902456
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
2013015501169831
2013015501169274
2013015501168897
2013015501155204
2013015501168971
2013015501149792
2013015501135053
2013015501066777
2013015501138593
2013015501168294
2013015501168402
2014015500902707
2013015501168665
2010015501275624
2013015501158872
Name of the Student
Hall Ticket Sheet Name
ADHAV DIPAK RAOSO (KALAWATI)
Sheet One BA Sem V
AITWADE BHAGYASHRI BABASAHEB (SUSHAMA) Sheet Three BA Sem V
AIWALE POOJA PANDURANG (REKHA)
Sheet Three BA Sem V
AIWALE SAMADHAN KISAN (SITABAI)
Sheet One BA Sem V
AKRAM OSMAN GADALLA (NA)
Sheet One BA Sem V
AREKAR PRIYANKA ARUN (NA)
Sheet One BA Sem V
ATTAR SHABANA KADAR (NA)
Sheet One BA Sem V
AWAGHADE MADANRAO DNYANESHWAR (SUNANDA)
Sheet Three BA Sem V
AWGHADE SNEHA RAJANDRA (NA)
Sheet One BA Sem V
AYARE SANTOSH VASANT (NA)
Sheet One BA Sem V
AYARE SHUBHANGI YOGESH (SHOBHA)
Sheet One BA Sem V
BABAR ANIL RAJARAM (NA)
Sheet One BA Sem V
BABAR YOGESH BALKRISHNA (MANGAL)
Sheet Three BA Sem V
BADBALJI DHANLAKSHMI JOGARAM
Sheet One BA Sem V
BAGALE KAVEETA SHAMRAYA (NA)
Sheet One BA Sem V
BANDGAR NANDA BALASAHEB (MANGAL)
Sheet One BA Sem V
BANKAR MEENABAI SAVATA (NA)
Sheet One BA Sem V
BANSODE ANIL BABAN (NA)
Sheet One BA Sem V
BANSODE ANMOL RAJENDRA (BHARATI)
Sheet One BA Sem V
BANSODE PRAVIN GORAKHANATH (INDUMATI) Sheet One BA Sem V
BANSODE UJWALA ARUN (NA)
Sheet One BA Sem V
BARADKAR SACHIN ASHOKRAO (NA)
Sheet One BA Sem V
BAVADE AMIT RAGHUNATH (CHAYATAI)
Sheet One BA Sem V
BAWBANDE SIKANDAR DAMODAR (NA)
Sheet One BA Sem V
BEDAKE DIPALEE RAJENDRA (MANGAL)
Sheet One BA Sem V
BHAGWAT ROHINI SHANKAR (NA)
Sheet One BA Sem V
BHALEKAR KEDAR RAJARAM (NA)
Sheet One BA Sem V
BHANDARE GANESH MARUTI (MALATI)
Sheet Three BA Sem V
BHIMANNAVARU SHRIDEVI MADOLAPPA
(SHANTA)
Sheet Three BA Sem V
BHINGARE RESHMA RAMESH (NA)
Sheet One BA Sem V
BHOEATE PRAVIN PRAKASH (NA)
Sheet One BA Sem V
BHOITE PRATIKSHA SHARADRAO
Sheet One BA Sem V
BHORE SANGITA SUBHASH (NA)
Sheet One BA Sem V
BHOSALE MAHESH ANANDRAO (REKHA)
Sheet One BA Sem V
BHOSALE MONIKA PRABHAKAR (LALITA)
Sheet Three BA Sem V
BHOSALE NILESH KANTARAM (NIRMALA)
Sheet One BA Sem V
BHOSALE PRAKASH CHANDRAKANT (BHARTI)
Sheet Three BA Sem V
BHOSALE RUPALI ASHOK (NA)
Sheet One BA Sem V
BHOSALE SHARADA BALIRAM (NA)
Sheet One BA Sem V
BHOSALE SWAPNA ANNASAHEB (NANDATAI)
Sheet Three BA Sem V
BHOSALE SWAPNIL SATISHRAO (NA)
Sheet One BA Sem V
BHOSALE VAIBHAV NIVAS (SHAKUNTALA)
Sheet One BA Sem V
BHUJBAL MAYURI YASHWANT (SUMAN)
Sheet One BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
PRN
2013015501145771
2013015501169765
2013015501169862
2013015501169282
2010015501292495
2013015501168487
2013015501168344
2013015501139944
2013015501169123
2013015501156397
2013015501141011
2013015501145701
2013015501168634
2010015501279235
2013015501141042
2013015501169355
2013015501133994
2013015501139101
2013015501155966
2013015501168777
2010015501225586
2013015501134394
2010015501257634
2013015501152697
2013015501141757
2013015501169502
2010015501278247
2013015501168433
2013015501150772
2013015501160557
2008015500089623
2013015501169413
2013015501169347
2013015501168963
2013015501168986
2010015501282222
2013015501169107
2013015501168286
2010015501274717
2010015501277735
2013015501141073
2013015501168924
2013015501152295
2013015501150806
Name of the Student
BHUJBAL POOJA RAMDAS (SUNITA)
BHUJBAL SUNILKUMAR KUNDLIK (KAMAL)
BOBHATE KRISHNA ANANDRAO (NA)
BOBHATHE KRISHNA ANANDRAO (NA)
BODAKE VARSHA HANMANT (RANJANA)
BORATE SWATI SHANKAR (NA)
BOTE SUNIL VITTHAL (NA)
CHAMANSHAIKH JAFAR KHUDABUDDIN
CHANDA JAWED MO ISMAIL (NA)
CHAVAN AMRIT NANA (INDUTAI)
CHAVAN DHANANJAY PANDURANG (MANJULA)
CHAVAN MAHESH BALKRUSHNA (YAMUNA)
CHAVAN PRAMOD SARJERAO (NA)
CHAVAN PRATIBHA TANAJI (CHHAYA)
CHAVAN PRAVIN JAYWANT (PRIMALA)
CHAVAN RENUKA SUHAS (NA)
CHAVAN SUJATA BHAUSO (ANANDI)
CHAVAN SUNANDA ZENDU (INDU)
CHAVAN VIKRAM SHANKAR (KAVITA)
CHAVAN VISHAL YOSEPH (NA)
CHAVARE RUPALI SUBHASH (SHOBHA)
CHAWARE VISHAL SUBHASH (SHOBHA)
CHIPRIKAR SACHIN ANNASO (SUNANDA)
CHORAGE ABHIJEET SHIVAJI (SHITAL)
CHOUGULE ANURADHA SHIVAJI (SUMAN)
CHOUGULE GANESH VISHNU (NA)
CHOUGULE ROHITKUMAR RAJARAM (SHOBHA)
CHOUGULE SHUBHANGI GANAPATI (NA)
CHOUNDEKAR AMRUTA RAMCHANDRA
DABHOLE SUJITKUMAR ANANDRAO
DANGE DIPALI BALKRISHNA (SHASHIKALA)
DEDHE PRABHAVATI SIDRAM (NA)
DEGALE BHANUDAS TUKARAM (NA)
DEOKAR MAHENDRA KUNDLIK (NA)
DESAI NAVANATH BABAN (NA)
DESAI SAMPATRAO MANIK (VIMAL)
DESAI VILAS SURESH (NA)
DESHMUKH ARUNA YASHWANT (NA)
DESHMUKH PRAVIN ARVIND (SUJATA)
DEVAKAR UDDHAV VILAS (RUKMINI)
DHANE VANITA KRISHANRAO (TARKA )
DHANWADE JAGDISH NARAYAN (NA)
DHAS RUSHIKESH VISHWAS (SUREKHA)
DHERE SANGITA BABASO (SINDHU)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
PRN
2010015501260114
2013015501159175
2013015501153863
2013015501168135
2013015501133924
2013015501169781
2013015501169177
2013015501135455
2010015501283716
2013015501168955
2010015501258904
2013015501137342
2013015501152682
2013015501169115
2013015501168723
2010015501277387
2013015501149745
2012015500757592
2013015501155421
2013015501133986
2013015501134904
2013015501168762
2013015501145055
2013015501158477
2010015501275021
2013015501153155
2013015501134517
2014015500903997
2013015501147391
2013015501168255
2013015501169541
2013015501168383
2013015501157973
2013015501145392
2013015501142544
2013015501149881
2013015501169444
2013015501159345
2013015501134177
2013015501141904
2013015501155726
2013015501022233
2013015501169266
2008015500390483
Name of the Student
DHOBALE SWATI SAJJAN (SUNITA)
DHOTRE NILAYAM MAHADEV (UMADEVI)
DHUMAL AKASH VILAS (NALINI )
DINGANE DATTATRAY SHANKAR (NA)
DIVATE ANJANA BIRJU (SUJATA)
FARAS SOFIYA DILAWAR (FARIDA)
FARAS SOFIYA DILAWAR (NA)
FURTADO FATIMA LEONATA (SEVERINA)
GADADE SAKHARAM DARYAPPA (VIMAL)
GADEKAR TANAJI DATTATRAYA (NA)
GADEKAR VARSHA PANDURANG (SUNANDA)
GADHAVE PRAJKTA PRAMOD (VIDYA)
GADVE KALYANI TUKARAM (USHA)
GAIKWAD DATTATRAY NAVNATH (NA)
GAIKWAD KANTA SANTU (NA)
GAIKWAD PANKAJ SHIVAJI (KALPANA)
GAIKWAD VINAYAK JAYSING (SUMAN)
GALTAGE VICKY SHIVAJI (MAYA)
GAMARE SANDESH GANGARAM (NA)
GANGADHARE SHARAD MAHADEV (MEENA)
GANGATHADE DIPIKA DILIP (GITANJALI)
GARANDE BHARAT MALA (NA)
GARDE PALLAVI CHANDRAKANT
GAUNDI TAUFEEQUE AHMAD MUHAMMAD
GAVADE POONAM RUPCHANDRA (DIPALI)
GAVALI SUNITA ARUN (USHA)
GAVANE ANURADHA SURESH (MANGAL)
GAWADE SUNIYA RAMDAS (SHANTABAI)
GEJGE VISHRANTI MOHAN (SUMAN)
GHADAGE SHUBHANGI SHANKAR (NA)
GHANWAT SUSHMA DNYANESHWAR (NA
GHATAGE ASHWINI BHASKAR (NA)
GHEWARI SWATI PARISA (SHAKUNTALA)
GHORPADE NILESH JOTIRAM (ANJANA)
GORE RAJDATTA MILIND (SHARADA)
GOVANDE SUDHIR DAMODAR (ANURADHA)
GULE RESHMA NAMDEV (NA)
GURAV KOMAL NAMDEV (VIMAL)
GURAV PRATIBHA SHIVANAND (KALPANA)
GURAV YOGESH VINAYAK (SUREKHA)
HAWALE SHWETA SATYAWAN (DEVAYANI)
HERWADE ANIL RAJARAM (YASHODHA)
HINGMIRE KAVITA DHANYAKUMAR (NA)
HODAGE SUNIL BALU (SUSHILA)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
PRN
2013015501142803
2013015501169815
2013015501069772
2010015501279927
2013015501140592
2013015501169154
2013015501160252
2010015501261187
2013015501168785
2013015501138724
2013015501168077
2014015500902576
2013015501134893
2013015501147785
2013015501147901
2008015500139482
2013015501134146
2013015501144156
2013015501147576
2013015501168391
2013015501169243
2013015501137791
2013015501151945
2013015501144721
2013015501142084
2013015501153422
2013015501135181
2013015501168626
2013015501169034
2014015500905041
2013015501134846
2013015501155115
2013015501157242
2013015501139832
2013015501168425
2013015501142857
2010015501291662
2013015501158582
2013015501146302
2013015501168642
2013015501136346
2013015501169235
2013015501168305
2013015501142761
Name of the Student
INGALE AVINASH MOHAN (JAYASHREE)
INGALE GEETA RAJENDRA (KAMAL)
INGAWALE ANANDA SAMBHAJI (AVITHABAI)
JADHAV ASHA RAMCHANDRA (SNEHALATA)
JADHAV ASHWINI ASHOK (MANGAL)
JADHAV ASHWINI GULAB (NA)
JADHAV ASMITA BALASAHEB (SUMAN)
JADHAV JAYKUMAR MOHAN (ASHWINI)
JADHAV MAJOJ HARI (NA)
JADHAV PANKAJ DHARMARAJ (RUPALI)
JADHAV RAJU PANDURANG (NA)
JADHAV RUPALI MARUTARAV (SHALAN)
JADHAV SACHIN BALASO (NANDA)
JADHAV SAGAR SHASHIKANT (SAVITA)
JADHAV SARITA PANDURANG (SAKKARU)
JADHAV TUSHAR DIPAKRAO (SUREKHA)
JADHAV VINAYAK BAPU (SHILATAI)
JAGADALE DEEPAK MAHADEO (PARVATI)
JAGADALE SHITAL SURESH (MANDAKINI)
JAGATAP YOGESH VITTHAL (NA)
JAGTAP KAVITA SHRIPATI (NA)
JAGTAP KIRAN SAHEBRAO (PADMAVATI)
JAGTAP RAHUL ANIL (UJWALA)
JAMDAR LAXMAN MANSING (SONUBAI)
JAMNAWALE ASIF NAZEER (ABIDA)
JANAVEKAR MANDAR VILAS (SUREKHA)
JANGAM MADHUR MADHUKAR (MANGAL)
JANKAR PRADIP YASHVANT (NA)
JEURKAR VANDANA MANOHAR (NA)
JOSHI DIGMBAR KRISHNJI (RUKMINI)
JOSHI KEDAR PANDURANG (GEETA)
JOSHI MAMATA MOHAN (NA)
JUJARE DEEPALI SHIVAGONDA (SUVARAN)
KADALE DIPALI KHUSHALRAO (MANDA)
KADAM BHARAT TUKARAM (NA)
KADAM PRIYANKA SHANKAR (JAYASHRI)
KADAM SUNITA BHAGWAN (ANUSAYA)
KADAM SUNITA GUNDOPANT (RADHA)
KADAM SUNITA SHANKAR (SINDHU)
KAGALE RAMESH BABURAO (NA)
KAGALE VIJAY RAMCHANDRA (REKHA)
KALE NANDKISHOR RAMBHAU (NA)
KALE RAJENDRA PANDURANG (NA)
KALE VAIBHAV ASHOK (MANGAL)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
PRN
2013015501168707
2013015501168681
2013015501169003
2013015501169421
2013015501168947
2013015501169316
2010015501278383
2013015501169251
2013015501144551
2013015501168545
2013015501135923
2013015501168827
2010015501281281
2013015501152902
2013015501155011
2013015501157911
2010015501259776
2013015501155711
2013015501154135
2013015501138627
2013015501150571
2013015501169452
2013015501168874
2013015501141243
2013015501152627
2013015501144864
2013015501158311
2013015501152202
2014015500902715
2013015501139283
2014015500902495
2013015501169011
2013015501156416
2013015501146051
2013015501143072
2013015501136636
2013015501154433
2013015501168112
2013015501156706
2010015501257433
2013015501169467
2008015500093273
2013015501138531
2013015501140495
Name of the Student
KALE VAISHALI SADGUNI (NA)
KALEKAR NILESH UTTAM (NA)
KAMBLE BHAGYASHREE BHIMRAO (NA)
KAMBLE MILIND TANAJI (NA)
KAMBLE PRAKASH SHALABAI (NA)
KAMBLE PRAKASH UDDHAV (NA)
KAMBLE RADHA PRABHAKAR (RUKMINI)
KAMBLE RAJESH VITTHAL (NA)
KAMBLE RUPALI SHAMRAO (RANJANA)
KAMBLE SACHIN MUKUND (NA)
KAMBLE SAGAR LAXMAN (ANANDI)
KAMBLE SUREKHA VISHNU (NA)
KAMBLE USHA ANTU (AKKATAI)
KAMBLE VIDYA SAVAKAR (LAXMI)
KANTHE KIRAN RAVINDRA (SAVITA)
KAPARE SARLADEVI SHIVAJI (KANCHAN)
KAPASE SUKHADEO DATTATRAY (RUKMINI)
KARAMBALIKAR PRAVIN VISHNUPANT (NA)
KARANDE MANOJKUMAR MAHIPATI
KARANDE VASANT MAHIPATI (NAKUBAI)
KARE SUNIL SADASHIV (NA)
KARNE VIKAS TANAJI (NA)
KASUNDE CHINTAMANI SURESH (NA)
KATE RESHMA SARJERAO (SHARDA)
KATKAR NITIN JAYSING (MANJULA)
KATKAR SHITAL BIRU (REKHA)
KAZI JAVID BASHIR (SHAHIDA)
KESARKAR SUPRIYA SUBHASH (PUSHPA)
KHADATARE SAVITA ARJUN (KESHAR)
KHADE SARITA SHANKAR (SONABAI)
KHADE SUNITA PANDURANG (KAMAL)
KHAIRMOD ABHIJIT ANANDRAO (NA)
KHAIRMODE JYOTI RAVINDRA (JAYSHRI)
KHANDAGLE HEMA RAMCHANDRA (CHHAYA)
KHARADE ARCHANA ASHOK (SHOBHA)
KHARADE MANOJ RAMRAO (LAXMI)
KHARAT RANJIT GANPATI (MALAN)
KHARAT SUPRIYA CHANDRAKANT (NA)
KHARMATE DEEPAK BHIMRAO (VIMAL)
KHAVAT VARSHARANI PANDURANG
KHILARE MAYA VASANT (NA)
KHOCHE JAYASHRI CHANDRASHEKHAR
KHORATE ABHIJIT VASANTRAO (NA)
KHOT PRIYANKA YASHAVANT (CHHAYA)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
PRN
2013015501149907
2010015501278271
2013015501168851
2013015501142231
2013015501145345
2013015501135873
2013015501136041
2009015500342673
2013015501168367
2010015501274957
2013015501150234
2013015501168127
2013015501139797
2013015501138697
2013015501155212
2013015501143482
2013015501157772
2013015501146991
2013015501169081
2013015501169734
2013015501159047
2013015501150106
2013015501151334
2013015501141003
2013015501167074
2010015501272533
2013015501168522
2013015501168746
2013015501135022
2013015501141862
2013015501169533
2009015500280225
2010015501201143
2014015500902487
2013015501147963
2010015501202065
2013015501169796
2013015501168046
2013015501151245
2013015501168804
2014015500902553
2007015500084814
2013015501152987
2013015501145682
Name of the Student
KHOT SEEMA SARJERAO (PUTALABAI)
KIRDAT VISHAL SHANKAR (KAVITA)
KOCHALE VISHWAS NAMDEV (NA)
KOKARE REVAKKA PANDURANG (BAYAKKA)
KOKATE UTTAM ANANDA (CHHAYA)
KOLEKAR VIJAYKUMAR ANANDA (KAMAL)
KOLI DATTATARAY VINAYAK (AAKATAI)
KOLI KISHOR POPAT (SHOBHA)
KOLI MAHENDRA BAJARANG (NA)
KOLI SOMNATH VITTHAL (ANUSAYA)
KOLI SULATAI KRISHNA (SONABAI)
KOLI SUNIL RAJRAM (NA)
KOLTE VISHAL VASANT (VARSHA)
KORGAONKAR SITAL VASUDEV (DEVKI)
KSHIRSAGAR AJIT DATTATRAY (USHATAI)
KSHIRSAGAR SACHIN BALKRISHNA (MANGAL)
KUCHEKAR NILESH DNYANDEO (SUVARNA)
KULKARNI AKSHAY MILIND (VEENA)
KULKARNI SAMIR SUBHASH (NA)
KUMBHAR ARUNA SURESH (SUNITA )
KUMBHAR GITANJALI VINAYAK (SANGITA)
KUMBHAR JYOTI VASANT (MINAKSHI)
KUMBHAR KOMAL KRISHNAT (SANGITA)
KUMBHAR MANGESH PRABHAKAR (MANGAL)
KUMBHAR NAVANATH KERABA (NA)
KUMBHAR PRADIP MADHAV (SUMAN)
KUMBHAR PRASHANT PRAKASH (NA)
KUMBHAR SARIKA RAJARAM (NA)
KUMBHAR VIDYA MARUTI (MANGALA)
LAD DATTATRAY JALINDAR (SUSHILA)
LAD ONKAR ANIL (NA)
LAD VIISHAL BHASKAR (MALAN)
LATIF MAHAMEDARIF FAIZULLA (FAIZULLA)
LAWAND VIKAS VIJAY (CHHAYA)
LIGAM MINAL RAJAN (MAMATA)
LOKHANDE UJWALA LAXMAN (RUKMINI)
LONDHE SUREKHA MAHADEV (SUSHILA)
MAHADIK DEVADATTA LALASAHEB (NA)
MAHAJAN MANISHA MARUTI (RUKMINI)
MAHAMUNI KOMALKUMARI PRAVIN (NA)
MAHAMUNI PRADHNYA PRADIP (NIRMALA)
MAHAMUNI RAJESHRI BAJARANG (MANGAL)
MALI ANITA MARUTI (CHHAYA)
MALI ANKUSH NAMADEO (NA)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet One BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
PRN
2013015501147723
2013015501149246
013015501169204
2013015501156993
2014015500902642
2013015501168417
2013015501159306
2013015501144292
2013015501169436
2013015501153983
2013015501168657
2013015501151922
2013015501168537
2013015501168093
2013015501155227
2013015501168375
2013015501157106
2013015501168901
2010015501181724
2013015501148564
2013015501158825
2013015501158817
2013015501168104
2013015501150315
2007015500386975
2013015501159635
2014015500902522
2013015501159515
2013015501141614
2014015500902506
2013015501064515
2013015501150725
2013015501157362
2013015501145627
2013015501168506
2013015501168561
2013015501168731
2013015501138465
2013015501145032
2013015501145191
2013015501158895
2010015501202502
2013015501146194
2013015501168843
Name of the Student
Hall Ticket Sheet Name
MALI JYOTI SAMPAT (RADHA)
Sheet Three BA Sem V
MALI SATISH VASANT (PRABHAVATI)
Sheet Two BA Sem V
MALI SUNITA MAHADEV (NA)
Sheet Two BA Sem V
MANDAVE VISHAL DATTATRAY (RATNA)
Sheet Two BA Sem V
MANDLE UMESH GOPINATH (MALAN)
Sheet Three BA Sem V
MANE ASKHYA SUBHARAO (NA)
Sheet Two BA Sem V
MANE DIPAK YASHWANT (VALU )
Sheet Two BA Sem V
MANE KRISHNA KESHAV (KALAVATI)
Sheet Two BA Sem V
MANE MARUTI SOMANA (NA)
Sheet Two BA Sem V
MANE SUREKHA YUVRAJ (INDUBAI)
Sheet Two BA Sem V
MANE UDAY BHAIRU (NA)
Sheet Two BA Sem V
MANGALE SHANKAR GANPATRAO (SMITA)
Sheet Two BA Sem V
MARATHE DATTARAY DURYODHAN (NA)
Sheet Two BA Sem V
MATH UMADEVI SHIVAPUTTRAYYA (NA)
Sheet Two BA Sem V
MATHAPATI VAISHALI SACCHIDANAND (TEJA)
Sheet Two BA Sem V
MATKAR MILIND MARUTI (NA)
Sheet Two BA Sem V
MENDHE MINAKSHI BALKRUSHNA (ASHA)
Sheet Two BA Sem V
MESTRI MOHAN DINKAR (NA)
Sheet Two BA Sem V
MIRAJE RUPALI VISHWAS (KALPANA)
Sheet Two BA Sem V
MISTRI SURESHCHANDRA MOHAN
Sheet Two BA Sem V
MOGANE MADHURI PANDURANG (VIMAL)
Sheet Two BA Sem V
MOHITE ANIKET RAOSAHEB (SMITA)
Sheet Three BA Sem V
MOHITE BAJIRAO BAPU (NA)
Sheet Two BA Sem V
MOHITE KRANTI RATNAKAR (SMITA)
Sheet Two BA Sem V
MOHITE NILESH MANIK (MADHAVI)
Sheet Two BA Sem V
MOMIN RIZWANA IBRAHIM (ROSHANBI)
Sheet Two BA Sem V
MORE LATA RAMRAO (MADHUMATI)
Sheet Three BA Sem V
MORE MANISHA RAMCHANDRA (BABITA)
Sheet Two BA Sem V
MORE SANJIVANI RAJARAM (LAXMI)
Sheet Two BA Sem V
MORE SWATI SOPAN (ALAKA)
Sheet Three BA Sem V
MUGULKHODE VEERSEN SHUKRACHARYA(AAKATAI)
Sheet Two BA Sem V
MUJAWAR ALIYA AOURANGZEB (AYEESHA)
Sheet Two BA Sem V
MUJAWAR HUSSEN AOURANGJEB (AYESHA)
Sheet Two BA Sem V
MUJAWAR TASAWOOR SALIM (JAHANRA)
Sheet Three BA Sem V
MULAVI CHITRA CHANDRAKANT (NA)
Sheet Two BA Sem V
MULIK AMIT GANPATI (NA)
Sheet Two BA Sem V
MULIK VIJAY JAYWANT (NA)
Sheet Two BA Sem V
MULLA MAHAJABEEN MAINUDDIN (SHAKILA)
Sheet Two BA Sem V
MULLA MAHAMADAJIM MUSA (NASIM)
Sheet Two BA Sem V
MULLA RESHMA HUSEN (RUKSANA)
Sheet Two BA Sem V
MULLANI TUBEDABI SHOUKAT (NAVSHADBI)
Sheet Two BA Sem V
MUNDE PRAJKTA ASHOK (REKHA)
Sheet Three BA Sem V
NADAF MUDASSAR HAIDAR (RAMIZA)
Sheet Two BA Sem V
NADAFGULABHUSAIN NABILAL (NA)
Sheet Two BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
PRN
2013015501155661
2013015501153275
2014015500902657
2013015501139646
2013015501143114
2008015500212351
2013015501169525
2013015501168715
2013015501169491
2010015501282945
2013015501169893
2013015501149695
2013015501137485
2013015501141703
2013015501138604
2013015501169301
2008015500044296
2013015501139051
2013015501168754
2013015501169773
2013015501168464
2013015501144906
2013015501142022
2013015501168812
2013015501168584
2013015501135327
2013015501138515
2013015501138836
2013015501168866
2013015501150837
2013015501141587
2013015501154174
2013015501150702
2013015501141885
2010015501232466
2013015501147626
2013015501168472
2007015500120611
2013015501159643
2013015501168932
2013015501153511
2010015501233261
2013015501159094
2014015500902746
Name of the Student
NAIK DEEPA UDAY (LATA)
NAIK SURAJ NAMDEV (NEETA)
NALAWADE PATIL KAVITA BALVANT (MEENA)
NANAWARE SUREKHA MADHUKAR (MANGAL)
NANDURKAR SARDAR BAJIRAO (ANJANA)
NANGARE SARIKA BHASKAR (KUSUM)
NAWADKAR VIKRAM KHANDU (NA)
NAWALE RAVINDRA RAJARAM (NA)
NAYAGHAR MOHAMMAD AZAHARUDDIN (NA)
NIGADE SUHAS KHANDERAO (KANTA)
NIKAM TUPHAN VASANT (SUSHILA)
NIKAM VIKRAM VASANT (HEMLATA)
NIRMALE ABA GANPATI (NA)
NIRVANE PRAKASH MAHAVEER (KASTURI)
PANBUDE ASHWINI SURESH (RUKMINI)
PANDAV SHEKHAR MANOHAR (NA)
PANDIT MAYURI HANMANT (SANGITA)
PANHALKAR JAYSHREE JOTIBA (HAUSABAI)
PARAB SANDHAYA DHULAJI (NA)
PARIT SATAPPA SAKHARAM (SHANTABAI)
PARTI SATAPPA SAKHARAM (NA)
PATHAN FAIYAJ BAPU (APSANA)
PATHARWAT SUNIL BABURAO (LAXMIBAI)
PATIL AAFIYA ABDUL GANI (NA)
PATIL AAPPA SHANKAR (NA)
PATIL APARNA SHAMRAO (SUREKHA)
PATIL ARUN BALASO (MINAKSHI)
PATIL AVADHUT BABURAO (ANJANA)
PATIL BHAGWAN SHIVAJI (NA)
PATIL CHARUSHILA RAVASAHEB (ASHARANI)
PATIL DAYANAND BANDU (SHRIMATI)
PATIL LATA BALAGOUDA (SUSHILA)
PATIL MADAN NIVRUTI (MANGAL)
PATIL MAYAPPA SATUPPA (ANANDI)
PATIL MAYUR MALLIKARJUN (VIDYA)
PATIL NAMRATA SADASHIV (SONABAI)
PATIL NARAYAN BHIMARAO (NA)
PATIL NITISH RAVSAHEB (MAHADEVI)
PATIL POOJA ASHOK (SAVITA)
PATIL PRAKASH TUKARAM (NA)
PATIL PRASHANT BALASO (VIMAL)
PATIL PRASHANT PRAKASH (SUREKHA)
PATIL PRAVIN MANSINGRAO (VIDYADEVI)
PATIL PRAVIN SHIVAJI (GUNAVANTA)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
PRN
2013015501141081
2013015501168151
2013015501156327
2013015501138643
2013015501139414
2013015501168835
2013015501139484
2013015501142625
2013015501151485
2013015501153526
2013015501134073
2013015501168592
2013015501134606
2013015501169371
2013015501148943
2013015501168085
2013015501169212
2013015501144462
2010015501255883
2013015501168143
2010015501234403
2013015501012084
2013015501168576
2013015501168263
2013015501158624
2013015501169363
2013015501168197
2010015501182291
2013015501168232
2013015501153445
2013015501168793
2013015501135061
2013015501168553
2013015501146155
2013015501168994
2013015501135695
2014015500902537
2013015501151914
2013015501156084
2013015501169026
2013015501169742
2014015500903831
2013015501152306
2013015501168216
Name of the Student
Hall Ticket Sheet Name
PATIL PRIYANKA APPASO (CHHAYA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL RAJENDRA YASHWANT (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL RANJEET BALASAHEB (SHILA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL RAVINDRA BABURAO (SAVITA)
Sheet Three BA Sem V
PATIL SACHIN SHIVAJI (SUNITA)
Sheet Three BA Sem V
PATIL SACHING MANSING (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SAGAR BALASAHEB (SUNITA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SAMBHAJI SHANKAR (SHAKUNTALA)
Sheet Three BA Sem V
PATIL SAVITRI KUNTINATH (SHAILA)
Sheet Three BA Sem V
PATIL SHARVIVARI SANJAY (SUNITA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SHIVAJI DATTATRY (SONABAI)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SHIVAJI SHRIPATI (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SHUBHANGI DHANAJI (SULABHA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SUBHANGI RAMU (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SUJATA SANJAY (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL SUPRIYA MAHADEV (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL UTTAM ANANDA (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL VAIBHAV VISHWAS (BABUTAI)
Sheet Two BA Sem V
PATIL VAISHALI ADAGONDA (SUNITA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL VANITA SARJERAO (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL VIDYA JAYSING (SUVARNA)
Sheet Three BA Sem V
PATIL VIKRAMSINH CHANDRAKANT(SUREKHA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL VINAYAK NANA (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL VISHNU KRISHNA (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL VITTHAL SHIVAJI (MALUTAI)
Sheet Two BA Sem V
PATIL YASHAVANT TUKARAM (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATIL YUVRAJ GANGAPTI (NA)
Sheet Two BA Sem V
PATTANSHETTI SHRIDEVI APPASAHEB (AKKATAI) Sheet Two BA Sem V
PAWAR ARCHAN SURESH (NA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR ASHWINI SANJAY (SANGITA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR AVINASH JADISH (NA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR DIPALEE GAJANAN (REKHA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR GANEHS JAYSING (NA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR JITENDRA TRIMBK (SHINDBAIA)
Sheet Three BA Sem V
PAWAR PRADIP RAMCHANDRA (NA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR PRIYADARSHANI NANDKUMAR (SUBHADRA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR SADHANA CHANDRAKANT (VIJAY)
Sheet Three BA Sem V
PAWAR SAMBHAJI SHIVAJI (AKKATAI)
Sheet Three BA Sem V
PAWAR SANGITA VASANT (ALKA)
Sheet Three BA Sem V
PAWAR SMITA BAPU (NA)
Sheet Two BA Sem V
PAWAR SUJATA NAMDEV (BALUTAI)
Sheet Three BA Sem V
PAWAR SUREKHA JAYDEO (DROPADA)
Sheet Three BA Sem V
PAWAR VISHAL SURESH (INDUBAI)
Sheet Two BA Sem V
PETHE SUNILKUMAR KONDIBA (NA)
Sheet Two BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
PRN
2013015501169854
2013015501144705
2010015501291317
2014015500903982
2010015501233895
2013015501169297
2013015501169877
2010015501233992
2013015501168611
2007015500249855
2014015500905025
2013015501155587
2014015500902696
2013015501169073
2013015501168673
2013015501168174
2013015501154031
2010015501182704
2013015501146275
2013015501158671
2013015501169324
2013015501141823
2013015501148614
2013015501168603
2013015501140023
2010015501181167
2013015501156142
2013015501002855
2013015501141154
2014015500902723
2010015501279026
2013015501169042
2010015501181902
2013015501070566
2013015501137172
2013015501168352
2013015501168182
2013015501152256
2013015501134877
2013015501168224
2013015501137512
2013015501135617
2013015501169162
2012015500784445
Name of the Student
PETHE SUNILKUMAR KONDIBA (NA)
PHADATARE PALLAVI ANKUSH (SHITAL)
PHADATARE VIKAS BAJIRAO (RANJANA)
PHALKE SHEETAL SUDHAKAR (SHAILAJA)
PISAL NILESH MEGHASHAM (YAMUNA)
POTDAR SWATI SUDHAKAR (NA)
POTDAR SWATI SUDHAKAR (SUCHITRA)
POWAR AMAR RAMCHANDRA (SAVITA)
POWAR CHHOTU BHAIDAS (NA)
POWAR KIRAN ISHAWARA (BALABAI)
POWAR SACHIN SURESH (SHALINI)
POWAR YUVRAJ KUNDLIK (LAXMIBAI)
RAJAGE UMAJIRAO ANNASO (CHANDABAI)
RAJAMANE ASHWINI DILIP (NA)
RAJE PRATIK PRABHAKAR (NA)
RAJMANE PAWANKUMAR MAHADEV (NA)
RAKSHE SWATI PRALHAD (VIJAYA)
RANE ANKITA ANANTRAO (LAXMI)
RANE GURUNATH SAHADEV (GANGABAI)
RASAL CHAITALI VITTHAL (PRABHAVATI)
RASAL PURNIMA JITTENDRA (NA)
RASAL VISHAL MOHAN (MANGAL)
RAUT PALLAVI DHANANJAY (NANDA)
SABALE AMOL MACHINDRA (NA)
SABALE DHANANJAY PRABHAKAR (NISHA)
SABALE HEMA DEVA (SANGITA)
SABALE SHEETAL PRABHAKAR (NISHA)
SABLE ABHAY ASHOK (BHARTI)
SABLE RAMESH VILAS (SHINDHU)
SADARE ROHINI RAVINDRA (USHA)
SALGAONKAR VAIBHAV MAHADEV (UJWALA)
SALGAR BHARAT LAXMAN (NA)
SALUNKHE ANUSAYA DINKAR (ALKA)
SALUNKHE SAGAR NATHURAM (SADHANA )
SALUNKHE SANDHYA VISHNU (VANITA)
SALUNKHE SANTOSH RAJARAM (NA)
SALUNKHE SMITA MOHAN (NA)
SALUNKHE SUSHANTRAO SHIVAJIRAO(SUNANDA)
SANADI TASNEEMKOUSER NAJIRAHMED
SANAS SHUBHANGI JAYSHING (NA)
SANDAGE HEMLATA SITARAM (LAXMI)
SANKPAL RAHUL UTTAM (SAVITA)
SAPKAL SAMADHAN SHANKAR (NA)
SAPKAL SITARAM PRAKASH (RATNAMALA)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
PRN
2010015501291302
2013015501169405
2010015501180767
2013015501159322
2013015501169483
2013015501168456
2013015501157435
2013015501142293
2013015501169193
2010015500622685
2013015501141332
2013015501135486
2013015501153751
2013015501168313
2013015501168696
2010015501180125
2013015501144802
2013015501169332
2013015501169394
2013015501169823
2008015500320107
2013015501141773
2014015500902932
2013015501147731
2013015501156022
2013015501159016
2013015501169065
2014015500902514
2013015501136892
2013015501155982
2013015501050852
2013015501168336
2013015501168054
2013015501145844
2013015501137535
2013015501134386
2013015501153213
2010015501182147
2013015501137937
2013015501138577
2013015501153453
2013015501145917
2013015501145515
2014015500904374
Name of the Student
SARANG PALLAVI SHIVAJI (JAYASREE)
SATAM VINAY ARUN (NA)
SAVALE DIPALI PARISA (SUMAN)
SAWANT SATISH PATANGRAO (MALAN)
SAWANT SURESH MAHADEV (NA)
SAWANT TRUPTI TANAJI (NA)
SAWANT VAIBHAV VISHNU (SUSHILA)
SAWANT VISHAL SANJAY (DWARKA)
SAWASHE KIRAN SUBHASH (NA)
SHAIKH AMIR ISAK (SALAMAT)
SHAIKH ASHRAF SHAKIL (JAIBUN)
SHAIKH ASIF SHAFIMHAMD (AYESHA)
SHAIKH ISLAM SAHEBLAL (JANNATABEE)
SHAIKH MUJJAMUL MOMANEEF (NA)
SHAIKH RAFIK TAJUDDIN (NA)
SHEDAGE SAMADHAN SADASHIV (KAMAL)
SHEDAGE VIDYA SHRIRANG (SHOBHA)
SHENDAGE VAIJAYANTI BALKRISHNA (NA)
SHENOLKAR VIJAY VITHOBHA (NA)
SHIKALGAR SAMIULLA HARUN (RIZWANA)
SHILIMKAR ASHVINI DATTATRAYA (SUREKHA)
SHINDE ANIL MADHUKAR (PARUBAI)
SHINDE BHAGYASHRI DILIP (LATIKA )
SHINDE JAYSHRI SHIVAJIRAO (NA)
SHINDE JYOTI CHANDRAKANT (SHARDA)
SHINDE KALPANA BABASO (AKKATAI)
SHINDE KAVITA PUNDALIK (NA)
SHINDE MANISHA MADHUKAR (PARVATI)
SHINDE NAGESH ISHWARA (SUNANDA)
SHINDE PRITI AVINASH (JAYASHREE)
SHINDE RAMCHANDRA HARI (SHALAN)
SHINDE SARIK SHUBHASH (NA)
SHINDE SHARMILA DADASO (NA)
SHINDE SHITAL RAJENDRA (SUNITA)
SHINDE VAISHALI SURYAKANT (ANJANA)
SHINDE VARSHA VITTHAL (VANDANA)
SHINGARE YOGESH NAMDEV (ARUNA)
SHINGE MEGHA NANDKUMAR (CHHAYA)
SHINTRE PADMINI RANGRAO (SHOBHA)
SHIRKE SAGAR VIKRAM (SWATI)
SHIRKE VEENA GULAB (NA)
SHITOLE ARVIND NANA (LILA)
SONMALE AMAR BAJARANG (SUVARNA)
SONMALE TUSHAR NAMDEV (MANDAKINI)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Two BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
PRN
2013015501151721
2013015501151512
2010015501180945
2013015501168321
2013015501143594
2013015501169146
2013015501139565
2013015501138202
2014015500902375
2013015501011796
2013015501169131
2014015500902681
2013015501159697
2013015501140224
2010015501235074
2013015501150814
2013015501149111
2013015501154971
2013015501149463
2014015500902545
2010015501234287
2013015501159577
2013015501168201
2013015501158164
2013015501152094
2013015501134421
2013015501141711
2013015501151535
2013015501148282
2013015501169096
2010015501201642
2013015501139503
2013015501168166
2014015500902294
2013015501169386
2010015501261783
2013015501169185
2013015501140093
2013015501147441
2010015501236104
2010015501201916
2013015501147793
2013015501145322
2013015501147707
Name of the Student
Hall Ticket Sheet Name
SUGATE PRASAD APPASAHEB (MANGAL)
Sheet Two BA Sem V
SUNGAR UJWALA CHANDRAKANT (MAHADEVI) Sheet Two BA Sem V
SUPE DNYANESHWAR DUNDA (SANTABAI)
Sheet Three BA Sem V
SURVASHI PRAJAKATA ANILKUMAR (NA)
Sheet Two BA Sem V
SURYAVANSHI JYOTI ANANDRAO (KANCHAN)
Sheet Three BA Sem V
SURYAWANSHI ANJALI GANPATRAO (NA)
Sheet Two BA Sem V
SURYAWANSHI VIKRAM BHAGAWAN (VANDANA) Sheet Two BA Sem V
SURYAWANSHI VISHAL VISHNU (MALAN)
Sheet Three BA Sem V
SUTAR MANSI ARUN (SHOBHA)
Sheet Three BA Sem V
SUTAR SAGAR NANDKUMAR (MANGAL)
Sheet Two BA Sem V
SUTAR SONAL MADHUKAR (NA)
Sheet Two BA Sem V
SUTAR VIMAL DHONDIRAM (KAMUDINI)
Sheet Three BA Sem V
SWAMI SACHIDANAND ANNASO (MALAN)
Sheet Two BA Sem V
TADAKHE RAJENDRA SARJERAO (GAUREE)
Sheet Two BA Sem V
TALAP SHARAD BHIMRAO (PUSHPAVATEE)
Sheet Two BA Sem V
TALASANGI SUBHASH TAMMANNA (PRABHAVATI) Sheet Two BA Sem V
TAMBE MANOHAR KRISHNA (NA)
Sheet Two BA Sem V
TAMBE SANDIP SIDDHAPPA (SUMITRA)
Sheet Two BA Sem V
TAMBOLI RIYAZ NISAR (MUMTAZ)
Sheet Two BA Sem V
TAPARE SHUBHANGI AVINASH (SUVARNA)
Sheet Three BA Sem V
TARLEKAR DEEPIKA ANANT (SUREKHA)
Sheet Two BA Sem V
TARLEKAR GANGADHAR MARUTI (SHANKUTAL) Sheet Two BA Sem V
THORAT SAGAR MAHADEV (NA)
Sheet Two BA Sem V
TIBILE SURESH BHIKAJI (SHOBHA)
Sheet Two BA Sem V
TODAKAR SACHIN SANTOSH (MANJULA)
Sheet Two BA Sem V
TODKAR GANESH JANARDAN (RATNABAI)
Sheet Two BA Sem V
TOKE SAYAJI DAMU (BHAMBAI)
Sheet Two BA Sem V
TORANE CHANGADEO LAXMAN (NA)
Sheet Two BA Sem V
UBALE SUREKHA MAHADEV (SONA)
Sheet Three BA Sem V
UDGAOKAR PRANALI VILAS (NA)
Sheet Two BA Sem V
ULPAE JAYVANT ANIL (USHA)
Sheet Two BA Sem V
VASAGADEKAR NANDA SHANKAR (SUSHILA)
Sheet Three BA Sem V
VAYAKUL SANDHYA ASHOK (NA)
Sheet Two BA Sem V
VEER RAJENDRA RAVINDRA (MALAN)
Sheet Three BA Sem V
VEER SACHIN HARIBHAU (NA)
Sheet Two BA Sem V
VELAPURKAR PRANOTI DEVDATTA (DEEPA)
Sheet Two BA Sem V
VHORKATE HARSHRANI RATNAKAR (NA)
Sheet Two BA Sem V
VIRANAK SEEMA MARUTI (RAMABAI)
Sheet Three BA Sem V
VISAPURE CHETANA SURYAKANT (KONDABAI)
Sheet Four BA Sem V
VITEKAR RAMESH VITHOBA (KAUSHALYA)
Sheet Four BA Sem V
WAIDANDE RESHMA CHANDRAKANT (ANJANA) Sheet Four BA Sem V
WAIDANDE VIJAYA GAMA (AKKATAI)
Sheet Three BA Sem V
WAKSHE SHARAD APPA (MANGAL)
Sheet Three BA Sem V
WARE ARAVIND BALKRUSHNA (NA)
Sheet Four BA Sem V
BA Sem V Name List of 10 / 16 Digit PRN Repeater / RBA Students
SN
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
PRN
2013015501168441
2013015501141935
2013015501145836
2013015501144381
2013015501147232
2013015501157787
2013015501139163
2013015501168247
2013015501143323
2010015501262136
Name of the Student
WARE BHUSHAN HARISHCHANDRA (NA)
YADAV AJIT VIJAY (NA)
YADAV PUNAM VILAS (SHOBHA)
YADAV SUPRIYA ARUN (VIDYA)
YADAV SUPRIYA MAHADEO (VANITA)
YADAV SUPRIYA SUNIL (VANDANA)
YADAV UTTAM RAMCHANDRA (YASHODA)
YEDKE RAJESH EKNATH (NA)
YELPALE ANIL DHANAPPA (PARVATI)
ZUNJAR JYOTI ASHOK (LAXMI)
Hall Ticket Sheet Name
Sheet Four BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Four BA Sem V
Sheet Four BA Sem V
Sheet Four BA Sem V
Sheet Four BA Sem V
Sheet Four BA Sem V
Sheet Four BA Sem V
Sheet Three BA Sem V
Sheet Three BA Sem V

Documentos relacionados

2012016401132192 ABHILASH ARAVINDAKSHAN FYBSc. Sem I

2012016401132192 ABHILASH ARAVINDAKSHAN FYBSc. Sem I ACHARYA SRIJAN SITTARASU ACHARYA SRIJAN SITTARASU ACHARYA SRIJAN SITTARASU ACHARYA SRIJAN SITTARASU AGARWAL SAJAL ANIL AGARWAL SAJAL ANIL AGARWAL SAJAL ANIL AGARWAL SAJAL ANIL ANSARI MOHD AASHIQ AB...

Leia mais

Destaques Importados - Superpedido Tecmedd

Destaques Importados - Superpedido Tecmedd RAMSEY, MATTHEW L.; WILLIAMS, GERALD R.; WIESEL, SAMUEL W.     LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS  528 p. / Ano: 2010 ISBN: 9781451102642  Preço: R$ 445,76

Leia mais

seat no. list for syba examination to be held in november 2011. seat

seat no. list for syba examination to be held in november 2011. seat GURCHAD ARCHANA NARAYAN MAYA JADHAV UTTAM BHAGURAM SHOBHA KADAM PRIYANKA JANARDHAN JOSHNA KHANDAGALE SACHIN PRAKASH SHALAN PATHAK SHIVPRASAD RAMAKANT SUSILA PATIL NILESH ANANDA LAKSHIMI PATIL SHOBH...

Leia mais

FE (Sem. i). - Welcome to University of Mumbai

FE (Sem. i). - Welcome to University of Mumbai KOLWANKAR SAHIL VINAYAK MAMTA F.E.(SEM.- I) METKAR ASHISH CHANDRAKANT LALITA F.E.(SEM.- I) NAGWEKAR NIKET MILIND MENAL F.E.(SEM.- I)

Leia mais