Buluhaton 1

Сomentários

Transcrição

Buluhaton 1
2
Mathematics
Kagamitan ng Mag-aaral
Sinugbuanong Binisaya
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa [email protected]
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
i
MATH – Ikalawang Baitang
Kagamitan ng Mag-aaral sa Sinugbuanong Binisaya
Unang Edisyon, 2013
ISBN: 978-971-9990-94-9
Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas
Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang
akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng
pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa
pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing
ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.
Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,
ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na
ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at
mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang
ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda
ang karapatang-aring iyon.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC
Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D.
Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral
Chairperson:
Atty. Alberto T. Escobarte
Co-Chairman:
Consultant:
Editor:
Writers:
Conchita A. Ubay
Ponciano Q. Joven
Amelita P. Givertz
Larry G. Morandante, Lerma Monroy – Sidayen,
Warren A. Norberte,Nena I. Albores
Romar M. Garrido
Richard A. Obina
Alberto M. Adlawan,Sheila Marie Laurel
Roderick R. Mindajao
Illustrator:
Layout Artists:
Encoder:
Inilimbag sa Pilipinas ng Vibal Publishing House, Inc.
Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEdIMCS)
Office Address:
2nd Floor Dorm G, PSC Complex
Meralco Avenue, Pasig City
Philippines 1600
Telefax:
(02) 634-1054 o 634-1072
E-mail Address:
[email protected]
ii
Republic of the Philippines
Department of Education
CARAGA ADMINISTRATIVE REGION
Butuan City
INTRODUCTION
The development of Teacher’s Guides (TGs) and Learner’s Materials
(LMs) in Elementary Mathematics – Grade 2 was done through a collaborative
effort of teachers, school administrators, education program supervisors and
other external stakeholders with the passion and commitment to support and
lead the implementation of K to 12 Basic Education Curriculum.
These learning resource materials have been purposely prepared to help
improve the mathematics instruction in the elementary grades.
These provide
integration of values and life-long skills using different teaching strategies.
Integration of games, puzzles, short dialogues,
songs, etc. in the teaching-
learning processes are contextualized on children’s experiences, needs and
interests ; hence, learning Mathematics becomes more practical,
reliable,
meaningful and enjoyable to the lives of the pupils.
The learned skills are consistent with the K to 12 Basic Education
Curriculum. The Teacher’s Guides and Learner’s Materials should be used by
teachers as a guide in preparing their day-to-day teaching plans.
iii
TALAMDAN SA MGA PAGTULUN-AN
UNIT I - NUMBERS AND NUMBER SENSE
1
A. Whole Numbers
Lesson 1 :
I.
II.
III.
Lesson 2 :
I.
II.
III.
Visualizing and Identifying Numbers from
101 through 1000
2
Buluhaton 1A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Associating Numbers with Sets Having 101 up to 500
Objects/Things
11
Buluhaton 1A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 3 : Associating Numbers with Sets Having 501 up to 1000
Objects/Things
14
I. Buluhaton 1 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 4 : Counting and Grouping Objects in Ones, Tens,
and Hundreds
17
I. Buluhaton 1 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 5 : Counting Numbers by 10s, 50s, and 100s
I. Buluhaton 1 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
iv
20
Lesson 6 :
Reading and Writing Numbers through 1000
in Symbols and in Words
22
I. Buluhaton 1 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 7 :
Giving the Place Value of Each Digit
in a Three-Digit Number
24
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 8 :
Writing 3-Digit Numbers in Expanded Form
28
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 9:
Comparing 3-Digit Numbers Using >, <, and =
30
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 10: Ordering Numbers up to 1000 from Least to Greatest
and Vice Versa
31
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 11: Visualizing and Identifying the 1st through 20th Objects of
Given Point of Reference
34
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
v
Lesson 12: Reading and Writing Ordinal Numbers from 1st
through the 20th
40
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1-2 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 13: Identifying and Using the Pattern of Naming Ordinal
Numbers from 1st to 20th
42
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1-2 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
B. Addition
Lesson 14.1: Adding 2 to 3-Digit Numbers with Sums up to 1000 without
Regrouping
44
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1-3 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 14.2: Adding 2 to 3-Digit Numbers with Sums up to 1000 with
Regrouping
47
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 15.1:
Adding 3 to 3-Digit Numbers with Sums up to 1000
without Regrouping
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
vi
49
Lesson 15.2:
Adding 3 to 3-Digit Numbers with Sums up to 1000 with
Regrouping
51
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 16:
I.
II.
III.
Lesson 17:
I.
II.
III.
Lesson 18:
I.
II.
III.
Lesson 19:
Using the Zero/Identity Property of Addition in
Computing for Sums of up to 1000
54
Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Using the Commutative Property of Addition
in Computing for Sums of up to 1000
56
Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1-2 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Using the Associative Property of Addition
59
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Adding Mentally 1- to 2-Digit Numbers
with Sums up to 50
62
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 20:
Adding Mentally 3-Digit Numbers by Ones (up to 9)
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
vii
65
Lesson 21:
Adding Mentally 3-Digit Numbers by Tens
(Multiples of 10 up to 90)
68
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 22:
Adding Mentally 3-Digit Numbers by Hundreds
(Multiples of 100 up to 900)
71
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 23:
Analyzing and Solving Word Problems Involving Addition
of Whole Numbers Including Money with Sums up to 1000
without and with Regrouping
73
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
C. Subtraction
Lesson 24:
Subtracting 2- to 3-Digit Numbers with Minuends
up to 999 without Regrouping
77
I. Buluhaton 1-3 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 25.1: Subtracting 2- to 3-Digit Numbers with Minuends
up to 999 with Regrouping in the Tens Place
I. Buluhaton 1 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
viii
80
Lesson 25.2: Subtracting 2- to 3-Digit Numbers with Minuends
up to 999 with Regrouping in the Hundreds Place
82
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 25.3: Subtracting 2- to 3-Digit Numbers with Minuends
up to 999 with Regrouping in the Tens and
Hundreds Place
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 26:
Subtracting Mentally 1-Digit Number from 1 to
2-Digit Numbers with Minuends up to 50 without
Regrouping
84
87
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 27:
Subtracting Mentally 3-Digit Numbers by Ones
without Regrouping
89
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 28:
Subtracting Mentally 3-Digit Numbers by Tens
without Regrouping
92
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 29:
Subtracting Mentally 3-Digit Numbers by Hundreds
without Regrouping
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
ix
94
Lesson 30.1: Analyzing Word Problems Involving Subtraction
without Regrouping
96
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 30.2: Analyzing and Solving One-Step Word Problems Involving
Subtraction of Whole Numbers Including Money
with Minuends of up to 1000 Without Regrouping
99
I.
II.
III.
Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 30.3: Analyzing and Solving One-Step Word Problems Involving
Subtraction of Whole Numbers Including Money with
Minuends up to 1000 with Regrouping
103
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 30.4: Analyzing and Solving One-Step Word Problems Involving
Subtraction of Whole Numbers including Money with
Minuends up to 1000 with Regrouping
107
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 31:
Performing Orders of Operations Involving Addition
and Subtraction of Small Numbers
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
x
111
Lesson 32.1: Solving Two-Step Word Problems Involving Addition
and Subtraction of 2- to 3-Digit Numbers Including
Money Using Appropriate Procedures
112
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 32.2: Solving Two-Step Word Problems Involving Addition
and Subtraction of 2- to 3-Digit Numbers Including
Money Using Appropriate Procedures
116
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
D. Multiplication
Lesson 33.1: Illustrating Multiplication as Repeated Addition
and Counting by Multiples
120
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 33.2: Illustrating Multiplication as Repeated Addition,
Arrays, and Equal Jump on the Number Line
123
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 34:
Writing a Related Equation for Each Type
of Multiplication: Repeated Addition, Arrays, and
Equal Jump on the Number Line and Counting
by Multiples
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
xi
126
Lesson 35:
Illustrating the Property of Multiplication that Any
Number Multiplied by 1 is the Same Number
129
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 36:
Illustrating the Property of Multiplication that Zero
Multiplied by Any Number is Zero
132
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 37:
I.
II.
III.
Illustrating the Commutative Property of Multiplication 133
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 38.1: Constructing and Filling up the Multiplication Tables
of 2, 5, and 10
I.
II.
III.
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 38.2: Constructing and Filling up the Multiplication Tables
of 3 and 4
I.
II.
III.
135
136
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 39.1: Multiplying Mentally to Fill up Multiplication Tables
of 2, 5, and 10
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
xii
138
Lesson 39.2: Multiplying Mentally to Fill up Multiplication Tables
of 3 and 4
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 40.1: Analyzing and Solving One-Step Word Problems
Involving Multiplication of Whole Numbers
Including Money
142
145
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 40.2: Analyzing and Solving One-Step Word Problems
Involving Multiplication of Whole Numbers Including
Money
149
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 41: Analyzing and Solving Two-Three-Steps Word Problems
Involving Multiplication of Whole Numbers as well Addition
and Subtraction Including Money
153
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
E. Division
Lesson 42:
Modeling and Describing Division Situations in which
Sets are Separated into Equal Parts
158
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 43.1: Representing Division as Equal Sharing
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
xiii
163
Lesson 43.2: Representing Division as Repeated Subtraction
167
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 43.3: Representing Division as Equal Jumps on the Number
Line
171
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 43.4: Representing Division as Formation of Equal Groups
of Objects
174
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 44.1: Writing a Related Equation for Division as Equal
Sharing and Repeated Subtraction
179
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 44.2: Writing a Related Equation for Division as Equal
Jumps on the Number Line and Formation of Equal
Groups of Objects
183
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Paghatag og Buluhaton sa Balay (Buluhaton 1)
Lesson 45.1: Dividing Numbers Found in the Multiplication Tables
of 2 and 3
I.
II.
III.
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
xiv
186
Lesson 45.2: Dividing Numbers Found in the Multiplication Tables
of 4, 5,and 10
189
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 46:
I.
II.
III.
Dividing Mentally 1- to 2-Digit Numbers by 1-Digit Number
Found in the Multiplication Tables of 2, 3, 4, 5, and 10 191
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 47.1: Analyzing and Solving One-Step Word Problems Involving
Division of Numbers Found in the Multiplication Tables
of 2, 3, 4, 5, and 10
193
I.
II.
III.
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 47.2: Analyzing and Solving 1-Step Word Problems Involving
Division of Numbers Found in the Multiplication Tables
of 2, 3, 4, 5, and 10
197
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
F. Fractions
Lesson 48:
Visualizing and Identifying Unit Fractions with
Denominators 10 and Below
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
xv
201
Lesson 49: Reading and Writing Unit Fractions
204
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 50:
Comparing Unit Fractions Using Relation Symbols
207
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 51:
Ordering Unit Fractions from Greatest to Least and ViceVersa
210
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 52:
Visualizing and Identifying Other Fractions Less Than
One with Denominators 10 and Below
213
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 53:
Visualizing and Identifying Similar Fractions (Using
Group of Objects and Number Line)
216
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 54.1: Reading and Writing Similar Fractions
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
xvi
219
Lesson 54.2: Comparing Similar Fractions Using Relation Symbols
222
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 55:
Ordering Similar Fractions from Greatest to Least and
Vice-Versa
225
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
G. Money
Lesson 56:
Reading and Writing Money with Value through
100 229
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 57.1: Counting and Telling the Value of a Set of Bilss or a Set of
Coins through 100 in Peso (coins only, bills only, and coins
and bills)
231
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 57.2: Counting and Telling the Value of a Set of Bills
through 100 in Peso (coins only, bills only, and coins and
bills)
234
I.
II.
III.
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 57.3: Counting and Telling the Value of a Set of Coins
and Bills through 100 in Peso
I.
II.
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
xvii
237
III.
Buluhaton sa Balay
Lesson 58:
Counting and Telling the Value of a Set of Bills or a Set of
Coins through 100 in Centavo (coins)
242
I.
II.
III.
Lesson 59:
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Counting and Telling the Value of a Set of Bills
or a Set of Coins through 100 in Combinations of
Pesos and Centavos
I.
II.
III.
Lesson 60:
248
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Reading and Writing Money in Symbols and in
words through ₱100
251
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 61:
Comparing Values of Different Denominations of
Coins and Paper Bills through 100 Using Relation
Symbols >, < , and =
254
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
UNIT 2 – GEOMETRY
258
Lesson 62: Visualizing, Identifying, Classifying, and Describing
Half and Quarter Circles
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
xviii
259
Lesson 63:
I.
II.
III.
Lesson 64:
Constructing Squares, Rectangles, Triangles, Circles,
Half Circles, and Quarter Circles Using Cut-outs
and Square Grid
261
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Identifying Shapes/Figures that Show Symmetry
in a Line
268
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 65: Creating Figures that Show Symmetry in a Line
271
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 66: Recognizing Shapes that Can Tessellate
275
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 67: Tessellating a Surface Using Triangles and Squares
I.
II.
III.
Lesson 68:
I.
II.
III.
279
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Identifying Straight Lines and Curves, Flat and
Curved Surfaces in a Three-Dimensional Object
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
xix
282
Lesson 69:
I.
II.
III.
Explaining the Differences Between Straight Lines and
Curved Lines, Flat Surfaces and Curved Surfaces in a
Three-Dimensional Object
288
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
UNIT 3 - PATTERNS AND ALGEBRA
Lesson 70: Identifying and Explaining Simple Repeating Patterns
295
296
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 71: Determining the Next Term in a Given Sequence and
Giving a Reason
I.
II.
III.
304
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 71.2: Determining the Number in a Given Sequence
311
Lesson 72: Finding and Completing Patterns According to One
or Two of the Following Attributes: Shape, Size,
Color, and Orientation
318
I.
II.
III.
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
UNIT 4 – MEASUREMENT
327
A. Time
Lesson 73: Telling and Writing the Time in Minutes Including a.m.
and p.m. using Analog and Digital Clocks
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
xx
328
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 74.1: Finding the Duration of Time Elapsed Using Calendar
I.
II.
III.
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 74.2: Finding the Duration of Time Elapsed Using Analog
and Digital Clocks
I.
II.
III.
332
335
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
B. Linear Measurement
Lesson 75:
I.
II.
III.
Lesson 76:
Solving Simple Word Problems Involving Time
337
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Showing and Using Appropriate Unit of Length and Their
Abbreviations to Measure a Particular Object
342
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 77:
I.
II.
III.
Lesson 78:
I.
II.
Comparing Length in Meter or Centimeter
346
Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Measuring Objects Using Appropriate Measuring
Tools in Meter or Centimeter
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
xxi
348
III.
Lesson 79:
I.
II.
III.
Buluhaton sa Balay
Estimating and Measuring Length Using Meter or
Centimeter
Buluhaton 1 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1 A-B (Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Lesson 80: Solving Simple Word Problems Involving Length
I.
II.
III.
350
353
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
C. Mass Measurement
Lesson 81:
I.
II.
III.
Lesson 82:
Showing and Using the Appropriate Unit of Mass
to Measure a Particular Object or Situation and their
Abbreviations g and kg
356
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Comparing Mass in Grams or Kilograms
359
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 83:
I.
II.
III.
Lesson 84:
I.
Measuring Objects Using Appropriate Measuring
Units in g or kg
361
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Estimating and Measuring Mass Using
Gram or Kilogram
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
xxii
363
II.
III.
Lesson 85:
I.
II.
III.
Lesson 86:
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Solving Simple Word Problems Involving Mass
366
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Illustrating Area as a Measure of How Much Surface
is Covered or Occupied by Plane Figure
368
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 87:
Showing the Area of a Given Figure Using Square-tile
Units
373
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 88:
I.
II.
III.
Lesson 89:
I.
II.
III.
Lesson 90:
I.
II.
III.
Estimating the Area of a Given Figure Using any Shape 376
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Finding the Area of a Given Figure Using Square-tile
Units
378
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
Showing and Finding Capacity Using Appropriate
Measuring Tools
Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
Buluhaton sa Balay
xxiii
381
UNIT 5 - STATISTICS AND PROBABILITY
384
Lesson 91: Collecting and Organizing Data Using
Tables and Pictures
385
I. Buluhaton 1(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 92:
Reading and Interpreting Data in a Given Pictograph
387
I. Buluhaton 1-2(Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1(Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lessons 93 and 94:
Forming Scale Representation of Objects from the Data
Collected; Making Pictograph Using Scale
Representation
392
I. Buluhaton 1-2 (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1-2 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
Lesson 95: Making a Guess on Whether an Event is Less Likely,
More Likely, Equally Likely or Unlikely to Happen
Based on Facts
I. Buluhaton 1 A-B (Pagpalig-on sa Konsepto ug Katakos)
II. Buluhaton 1-2 (Pag-eksamen sa Nasabtan)
III. Buluhaton sa Balay
xxiv
396
1
Lesson 1: Visualizing and Identifying Numbers
from 101 through 1000
Buluhaton 1
A. Ihapa ang mga butang. Isulat ang insaktong
ihap/numero sa inyong papel.
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
A. Itangkod ang lumbay A sa B. Isulat ang letra sa
insaktong tubag sa inyong papel.
A
1.
B
a. 517
2.
b. 474
3.
c. 753
4.
d. 342
7
Buluhaton 2
Ihapa ang mga flats, longs ug ones. Isulat ang
numero sa inyong papel.
___ 1.
___ 2.
___ 3.
___ 4.
___ 5.
8
Buluhaton sa Balay
Ihapa kung pila kabuok ang mga flats, longs ug
ones. Isulat ang insaktong numero sa inyong
kuwaderno.
1.
2.
3.
9
A. Ihapa ang mga butang. Isulat ang insaktong
numero sa inyong kuwaderno.
4.
5.
10
Lesson 2: Associating Numbers with Sets Having
101 up to 500 Objects or Things
Buluhaton 1
A. Kompletoha ang mga hut-ong o set sa mga
butang.
1.
2.
3.
453
399
266
100
100
10
10
10
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
10
10
10
100
100
10
1
4.
137
100
10
1
1
11
5.
428
100
10
10
10
1
1
1
B. Idibuho ang matag hut-ong o set sa mga
butang nga nagrepresenta sa kada numero.
Gamiti og bag, kahon, baso, bukag, bugkos sa
dahon o estik aron mapakita ang ginatos o
tagnapulo.
Pananglitan: 138 ka holin =
1. 105 ka kwaderno
2. 254 ka lapis
3. 361 ka talong
4. 475 ka isda
5. 500 ka sugnod
12
Buluhaton 2
A. Isulat ang numero sa kada hut-ong o set sa mga
butang sa inyong papel.
1.
=
____
=
____
=
____
=
____
=
____
2.
3.
4.
5.
Buluhaton sa Balay
Pagdrowing og hut-ong o set sa mga butang sa
kada numero. Gamiti og bag, kahon, baso,
bukag, bugkos sa dahon o estik.
a. 329 ka libro
d. 495 ka dahon
b. 419 ka mangga
e. 108 ka itlog
c. 211 ka bol
13
Lesson 3: Associating Numbers with Sets Having
501 up to 1000 Objects/ Things
Buluhaton 1
Ihulagway ang kada numero og mga
ginatos(100s), tagnapulo(10s)ug tinagsa (1s)nga
bloke. Idibuho sa inyong papel.
Pananglitan: 528=
a. 687 = _______
b. 542 = _______
c. 718 = _______
d. 983 = _______
e. 861 = _______
Buluhaton 2
Isulat ang insaktong ihap sa hut-ong o set sa mga
butang sa kada blangko sa inyong papel.
1.
14
____ ginatos
____tagnapulo
__tinagsa=__
____ ginatos
___tagnapulo
__tinagsa=__
____ ginatos
____tagnapulo
__tinagsa=__
2.
3.
4.
15
____ ginatos
____tagnapulo
__tinagsa=__
____ ginatos
____tagnapulo
__tinagsa=__
5.
Buluhaton 3
Idibuho ang hut-ong o set sa mga butang base sa
matag numero sa inyong kwaderno.
Pananglitan:
500
100
100
725 ka gima =
10
10
1
1
1
1
1
a. 515 ka balon
= ______________________
b. 647 ka payong
= ______________________
16
c. 892 ka paypay
= ______________________
d. 741ka plurira
= ______________________
e. 909 ka bag
= ______________________
Lesson 4: Counting and Grouping Objects in
Ones, Tens, and Hundreds
Buluhaton 1
Isulat ang insaktong tubag sa talad sa inyong
papel.
Mga Bulan
Pananglitan:
Enero – Marso
Abril hangtod
Hulyo
Agosto hangtod
Oktubre
Nobiyembre Disyembre
Mga Bulan Ihap sa mga
Adlaw
Ginatos
(Hundreds)
90
Tagnapulo tinagsa
(Tens)
(Ones)
9
122
92
61
17
0
Buluhaton 2
Tun - i ang mga hulagway. Isulat ang insaktong
numero sa kada blangko sa inyong papel.
1.
_____ ginatos ___ tagnapulo __ tinagsa = ____
2.
_____ ginatos ___ tagnapulo __ tinagsa = ____
3.
_____ ginatos ___ tagnapulo __ tinagsa = ____
4.
_____ ginatos ___ tagnapulo __ tinagsa = ____
18
5.
_____ ginatos ___ tagnapulo __ tinagsa = ____
Buluhaton sa Balay
Igrupo ang matag ihap sa mga butang sa tinagsa
(ones), tagnapulo (tens), ug sa ginatos (hundreds).
Kopyaha ang talamdan sa kuwaderno ug isulat
ang insaktong tubag.
Ihap sa matag
butang
Ginatos
Tagnapulo tinagsa
(Hundreds)
(Tens)
(Ones)
1. 235 ka libro
2. 309 ka
kutsara
3. 503 ka taklob sa
botilya
4. 640 ka bag
5. 721 ka estro
19
Lesson 5: Counting Numbers by 10s, 50s,
and 100s
Buluhaton 1
Ihapa ang matag hut-ong (set)sa mga butang .
Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
Sa tag10s
1.
2.
Sa tag 50s
3.
4.
Sa tag 100s
5.
20
Buluhaton 2
Kompletoha ang mga serye sa numero. Isulat ang
insaktong tubag sa papel.
1.
2.
3.
4.
5.
220 ___ 240 250
100 110 ___ 130
___ 300 350 400
500 ___ 700 800
850 800 900 ___
6. 150
7. 990
8. 800
9. ___
10. 800
140
980
___
300
750
130 ___
___ 960
600 500
200 100
700 ___
Buluhaton 3
Kopyaha ug isulat ang insaktong numero sa
kal-ang.
1. 124 134 ___ 154
4.
720 ___ 520 420
2. 672 ___ 652 642
5.
250 200___ 100
3.
___ 788 888 988
Buluhaton sa Balay
Isulat ang insaktong numero sa kuwaderno.
1. 350 ___
370 380
2. 400 500
___ 700
3. 250 300
350 ___
21
Lesson 6: Reading and Writing Numbers
through 1000 in Symbols and in
Words
Buluhaton 1
Itangkod ang mga numero sa lumbay A paingon
sa lumbay B. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa
inyong papel.
A
1. 124
a.
2. 352
b.
3. 635
4. 739
c.
d.
5. 321
e.
B
Pito ka gatos ug trayenta
i-nuwebe
usa ka gatos ug bayenti
i-kuwatro
tulo ka gatos ug bayentii-uno
unom ka gatos ug trayenta
i-singko
tulo ka gatos ug singkuwenta
i-dos
Buluhaton 2
A. Itangkod ang mga numero sa lumbay A
ngadto sa mga numerong pulong sa lumbay B.
Isulat ang letra sa inyong papel.
A
1. 158
2. 206
3. 921
B
a. usa ka gatos ug saysenta
i–siyete
b. siyam ka gatos ug bayenti i-uno
c. duha ka gatos ug unom
22
4. 167
5. 354
d. tulo ka gatos ug singkuwenta
i-kwatro
e. usa ka gatos ug singkuwenta
i-otso
B. Isulat sa inyong papel ang pamulong nga
numero sa simbolo.
1. duha ka gatos ug setenta i- singko = _______
2. tulo ka gatos ug bayente i- sais
= _______
3. usa ka gatos ug unom
= _______
4. walo ka gatos ug dise nuwebe
= _______
5. duha ka gatos ug usa
= _______
Buluhaton sa Balay
Isulat sa inyong kuwaderno ang mga numero sa
pahayag.
1. 345
2. 191
3. 813
4. 985
5. 354
=____________________________________
=____________________________________
=____________________________________
=____________________________________
=____________________________________
23
Lesson 7: Giving the Place Value of Each Digit
in a 3-Digit Number
Buluhaton 1
A. Ihapa ang mga flats, longs tinagsa ones.
Kopyaha ang place value chart ug isulat ang
insaktong numero sa inyong .
Hinumdumi nga ang G- ginatos, T – tagnapulo
ug Ti - tinagsa
1.
G
T
B
G
T
B
G
T
B
4.
G
T
B
5.
G
T
B
2.
3.
24
B. Basaha ang numero sa pulong. Kopyaha ang
place value chart sa inyong papel. Isulat ang
insaktong numero sa simbolo sa maong place
value chart.
1. Upat ka gatos ug saysenta i-tres
Ginatos
Tagnapulo
Tinagsa
2. Duha ka gatos ug lima
Ginatos
Tagnapulo
Tinagsa
3. Siyam ka gatos ug kinse
Ginatos
Tagnapulo
Tinagsa
4. Lima ka gatos ug otsenta i- kwatro
Ginatos
Tagnapulo
Tinagsa
5. Pito ka gatos ug tulo
Ginatos
Tagnapulo
25
Tinagsa
Buluhaton 2
A. Isulat ang insaktong numero diha sa matag
blangko sa inyong papel.
1. Sa 302, _____ ang anaa sa tinagsa nga dapit;
_____ ang anaa sa tagnapulo nga dapit;
_____ ang anaa sa ginatos nga dapit.
2. Sa 891, _____ ang anaa sa tinagsa nga dapit;
_____ ang anaa sa tagnapulo nga dapit;
_____ ang anaa sa ginatos nga dapit.
3. Sa 240, _____ ang anaa sa tinagsa nga dapit;
_____ ang anaa sa tagnapulo nga dapit;
_____ ang anaa sa ginatos nga dapit.
4. Sa 802, _____ ang anaa sa tinagsa nga dapit;
_____ ang anaa sa tagnapulo nga dapit;
5. Sa174,
_____ ang anaa sa ginatos nga dapit.
_____ ang anaa sa tinagsa nga dapit;
_____ ang anaa sa tagnapulo nga dapit;
_____ ang anaa sa ginatos nga dapit.
26
B. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa inyong
papel.
1. Unsa ang place value sa 7 sa numerong 976?
A. ginatos
B. tagnapulo
C. tinagsa
2. Unsa ang place value sa 1 sa numerong 157?
A. ginatos
B. tagnapulo
C. tinagsa
3. Sa 309 unsa nga numero ang anaa sa ginatos
nga dapit?
A. 3
B. 0
C. 9
4. Sa 807 unsa nga numero ang anaa sa
tagnapulo nga dapit?
A. 0
B. 7
C. 8
5. Sa 682 unsa nga numero ang anaa sa tinagsa
nga dapit?
A. 8
B. 6
C. 2
Buluhaton sa Balay
Ihatag ang place value sa gibadlisan nga numero
1. 964 = ___________________________
2. 105 = ___________________________
3. 723 = ___________________________
Ihatag ang bili o value sa gibadlisan nga numero.
4. 826 = ___________________________
5. 471 = ___________________________
27
Lesson 8: Writing 3-Digit Numbers in Expanded
Form
Buluhaton 1
A. Isulat sa papel ang bili o value sa gibadlisan
nga numero.
1. 672
=__________________
2. 571
=__________________
3. 367
=__________________
B. Isulat sa inyong papel ang mga numero sa
palapad nga porma o expanded form.
1. 624 = ____________________________________
2. 285 = ____________________________________
3. 317 = ____________________________________
28
Buluhaton 2
Isulat sa kuwaderno ang mga numero sa palapad
nga porma.
a.
498 = _____ + _____ + _____
b.
675 = _____ + _____ + _____
c.
743 = _____ + _____ + _____
d.
807 = _____ + _____ + _____
e.
940 = _____ + _____ + _____
Buluhaton sa Balay
Itangkod ang mga numero sa lumbay A ngadto
sa lumbay B. Isulat sa papel ang letra lamang.
A
B
1.
385
a. 400 + 30 + 8
2.
590
b. 900 + 50 + 7
3.
726
c. 500 + 90 + 0
4.
957
d. 300 + 80 + 5
5.
438
e. 700 + 20 + 6
29
Lesson 9: Comparing 3-Digit Numbers Using
>,<, and =
Buluhaton 1
Itandi ang mga numero. Isulat ang >, (mas dako
sa) <, (mas gamay sa ) o = (tumbas sa) sa inyong
papel.
1. 206 _____ 451
2. 220 _____ 330
3. 212 _____ 212
4. 467 _____ 468
5. 291 _____ 290
Buluhaton 2
Itandi ang mga numero. Isulat ang >, <, o =sa
inyong kuwaderno.
1. 334 _______ 432
2. 978 _______ 879
3. 453 _______453
4. 305 _______ 350
5. 365 _______ 653
30
Buluhaton sa Balay
A. 143, 263, 175, 640, 437, 105
B. 105, 604, 157, 236, 143, 473
Base sa mga numero nga gilista sa A ug B.
1. Magsulat og duha ka pares nga numero nga
pareha. Itandi pinaagi sa pagsulat sa tumbas
sa( = )nga simbolo.____________________________
2. Magsulat og duha ka pares sa lain- laing
numero. Itandi gamit ang simbolong mas dako
sa (>)._________________________________________
3. Magsulat og duha ka pares sa lain- laing
numero.Itandi gamit ang simbolong mas gamay
sa (<)._________________________________________
Lesson 10: Ordering Numbers up to 1000 from
Least to Greatest and Vice Versa
Buluhaton 1
Isulat ang insaktong han-ay sa mga numero gikan
sa kinagamyan paingon sa kinadak-an. Isulat ang
letra sa inyong papel.
1. 364 368 360
a. 850 854 856
31
2. 856 850 854
b. 426 526 626
3. 526 426 626
c. 360 364 368
Gikan sa kinadak-an paingon sa kinagamyan.
4. 589 989 789
d. 634 624 614
5. 634 614 624
e. 989 789 589
Buluhaton 2
Markahan og tsek () ang blangko kon nahapnig
ang mga numero gikan sa kinagamyan paingon
sa kinadak-an; doble tsek () kung gikan sa
kinadak-an paingon sa kinagamyan.
_____1. 579, 577, 574, 572, 570
_____2. 305, 302, 301, 208, 200
_____3. 390, 385, 380, 370, 369
_____4. 786, 788, 790, 792, 794
_____5. 203, 202, 201, 200, 199
32
Buluhaton sa Balay
241, 245, 247, 240, 246, 242, 243,244
A. Ihapnig ang mga numero gikan sa
kinagamyan paingon sa kinadak-an.
______ ,_______, _________, _________,
__________, __________, ________, _________
B. Ihapnig ang mga numero gikan sa kinadak-an
paingon sa kinagamyan.
______ ,_______, _________, _________,
__________, __________, ________, _________
33
Lesson 11: Visualizing and Identifying the 1st
through 20th Objects of Given Set
from a Given Point of Reference
Buluhaton 1
A. Isulat ang makapilahong numero o ordinal
numbers sa blangko gikan sa wala nga bahin.
34
______ 1.
______ 6.
______ 2.
______ 7.
______ 3.
______ 8.
______ 4.
______ 9.
______ 5.
______ 10.
B. Isulat ang insaktong posisyon sa mga letra nga
gilinginan. Buhata kini sa inyong papel.
A
B
C
D
E
F
G
H I J
K
L
M
N
O
P
Q
R S T
1. A
a. una
b. ikaupat
c. ikaduha
2. D
a. una
b. ikaupat
c. ikalima
3. F
a. ikalima
b. ikaunom
c. ikapito
4. M
a. ikanapulo ug duha
35
5. Q
b. ikanapulo ug tulo
c. ikanapulo ug upat
a. ikanapulo ug unom
b. ikanapulo ug pito
c. ikanapulo ug walo
Buluhaton 2
A. Isulat sa blangko ang insaktong makapilahong
numero o ordinal numbers gikan sa 1st -10th
nga nagsugod sa mangga.
8th
4th
1.
2.
3rd
1st
10th
2nd
_______
6.
_______
7th
5th
_______
7.
_______
3.
_______
8.
_______
4.
_______
9.
_______
36
6th
9th
5.
_______
10.
_______
B. Isulat ang insaktong makapilahong numero o
ordinal numbers nga nagsugod sa 11th hangtud
sa 20th.
37
1.
2.
______
______
6.
______
7.
______
3.
______
8.
______
4.
______
9.
______
5.
______
10.
_____
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana gamit ang mga
hulagway sa ubos.
38
1. Unsa ang makapilahong numero sa
? ____
2. Unsa ang makapilahong numero sa
? ____
3. Unsa ang makapilahong numero sa
? ____
4. Unsa ang makapilahong numero sa
? ____
5. Unsa ang makapilahong numero sa
? ____
39
Lesson 12: Reading and Writing Ordinal
Numbers from 1st through 20th
Buluhaton 1
Itukma ang makapilahong numero o ordinal
number sa pigura ug sa iyang mga pamulong.
Isulat ang letra sa insaktong tubag sa inyong
papel.
____ 1.
____ 2.
A
1st
5th
____ 3.
____ 4.
18th
12th
____ 5.
____ 6.
____ 7.
2nd
10th
11th
____ 8.
20th
____ 9. 15th
____ 10. 4th
B
a. fourth (ikaupat)
b. fifthteenth (ikanapulo ug
lima
c. twentieth (ikabayente)
d. eleventh (ikanapulo ug
isa)
e. tenth (ikanapulo)
f. second (ikaduha)
g. twelfth (ikanapulo ug
duha)
h. eighteenth (ikanapulo ug
duha)
i. fifth (ikalima)
j. first(una)
40
Buluhaton 2
A. Isulat ang makapilahong numero o ordinals sa
pamulong o words sa inyong papel.
1.
2.
3.
4.
5.
2nd
10th
5th
18th
20th
B. Isulat ang insaktong mga simbolo.
1.
2.
3.
4.
5.
Ikalima
Ikanapulo ug usa
Ikasiyam
Ikanapulo ug duha
Ikanapulo ug walo
Buluhaton sa Balay
Ipasulat ang mga makapilahong mga numero sa
simbolo o symbols ug pamulong o words gikan sa
1st hangtud sa 20th sa inyong kuwaderno.
41
Lesson 13: Identifying and Using the Pattern of
Naming Ordinal Numbers from 1st to
20th
Buluhaton 1
Gamit ang kalendaryo. Isulat ang insaktong tubag
sa mga pangutana.
NOBIYEMBRE 2012
Dominggo
4
11
18
25
Lunes
5
12
19
26
Martes
6
13
20
27
Miyerkoles
Huwebes
Biyernes
Sabado
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
1. Unsa ang makapilahong numero o ordinal
number sa ikaduhang Dominggo sa bulan?
2. Unsa nga adlaw ang ikanapulo ug pito sa
Nobiyembre?
3. Unsa ang makapilahong numero o ordinal
number sa Martes kon ang semana nagsugod
sa Dominggo?
4. Unsa ang makapilahong numero o ordinal
number sa Sabado, kon ang semana nagsugod
sa Dominggo?
5. Unsa ang ordinal number o makapilahong
numero sa ikatulong Huwebes sa Nobiyembre
nga nagsugod sa Nobiyembre1?
42
Buluhaton 2
Isulat sa papel ang insaktong tubag sa matag
pangutana.
1. Unsa nga numero ang adunay ordinal number
adisir pa ang ikanapulo ug upat?
2. Unsa nga numero ang adunay ordinal number
human sa ikanapulo ug unom?
3. Unsa nga numero ang adunay ordinal number
adisir pa ang 20th?
4. Unsa ang numero sa bata nga anaa sa
ikaduhang puwesto sa linya?
5. Unsa ang numero sa bata nga anaa sa
ikalimang puwesto sa linya?
Buluhaton sa Balay
A. Pinaagi sa sumbanan o pattern nga anaa sa
ubos nga bahin. Tinoa, unsa nga matang ang
makita sa matag posisyon sa mosunod.
1. Lingini ang ikanapulo ug duha nga butang
sa maong sumbanan o pattern.
2. Lingini ang ikanapulo ug pito nga butang
sa maong sumbanan o pattern.
43
Lesson 14.1: Adding 2-to 3-Digit Numbers with
Sumps up to 1000 Without Regrouping
Buluhaton 1
A. Pinaagi sa paggamit sa mga iphanan sama sa
estro, papsikol ug uban pa. Ihatag ang sumada
sa mga numero niini ug isulat ang tubag sa
inyong kuwaderno.
1. 345
+ 23
2. 635
+ 44
3.143
+ 56
4. 457
+ 21
5. 326
+ 72
44
B. Kompletoha ang sululbaron o puzzle nga adunay
kapaspason.
A
B
D
E
G
A.
B.
D.
E.
F.
G.
F
Pababag
335 + 13
953 + 42
322 + 24
423 + 75
712 + 64
326 + 32
A.
B.
D.
E.
Paubos
382 + 16
923 + 23
365 + 13
424 + 33
Buluhaton 2
A. Pangitaa ang mga insaktong sumada sa mga
numero.
1.
524
+ 35
2.
342
+ 24
3.
634
+ 43
4.
412
+ 36
5. 743
+34
45
B. Plastara ang mga numero sa matag kolum ug
ihatag ang insaktong sumada niini. Buhata kini sa
inyong papel.
1. 642 + 44 =
4. 546 + 43 =
2. 521 + 37 =
5. 524 + 45 =
3. 423 + 36 =
C. Ihatag ang insaktong mga sumada.
1. Pila ang sumada sa 432 ug 47.
2. 546 nadugangan sa 23.
3. Pagkombinar sa 452 ug 24.
4. 546 gidungagan og 43.
5. Pila ang gidaghanon sa 236 ug 23.
Buluhaton sa Balay
Plastara ang mga numero ug tungora kini gamit sa
mubo nga porma. Isulat kini sa inyong kuwaderno.
1. 342 + 34 =
4. 463 + 34 =
2. 532 + 42 =
5. 624 + 53 =
3. 432 + 54 =
46
Lesson 14.2: Adding 2-to 3-Digit Numbers with
Sums up to 1000 With Regrouping
Buluhaton 1
A. Isulat ang letra sa insaktong sumada sa inyong
papel.
a.
525
+37
a. 562
b.625
c. 256
b.
743
+28
a. 771
b.717
c. 671
c.
574
+52
a. 536
b.626
c. 426
d.
684
+83
a. 756
b.767
c. 565
e.
594
+52
a. 356
b.446
c. 646
B. Isulat ang insaktong sumada sa inyong papel.
1.
246
+47
2.
379
+34
3.
584
+57
4.
647
+81
5.
432
+85
47
Buluhaton 2
A. Ihatag ang sumada sa matag tingbonon o
addends ug isulat ang insaktong tubag sa
papel.
1.
534
+38
2.
454
+46
3.
75
+67
4.
435
+69
5.
456
+95
B. Basaha ang matag gumonhap ug sulbara kini.
Isulat ang tubag sa inyong papel.
1. Pila ang gidaghanon sa 542 og 76?
2. Pila ang sumada sa 837 nga gidungagan og
65?
3. Pila ang sumada sa 558 nga dungagan og
38?
4. Kon ang 754 ug 76 isumada, unsay tubag?
5. Unsay smada sa 625 og 93?
48
Buluhaton sa Balay
Isulat sa inyong kuwaderno ang insaktong sumada
sa matag numero niini.
1.
465
+28
2.
539
+23
3.
347
+38
4.
624
+57
5.
345
+46
Lesson 15.1: Adding 3-to 3-Digit Numbers with
Sums up to 1000 without
Regrouping
Buluhaton 1
Isumada pinaagi sa paggamit sa paubos nga
porma. Pananglitan: 212 + 423
212
+423
635
1. 420 + 324
4. 260 + 320
2. 323 + 242
5. 323 + 420
3. 242 + 232
49
Buluhaton 2
Pangitaa ang insaktong sumada ug isulat ang
letra sa inyong papel.
1.
243
+235
a. 478
b. 596
c. 956
2.
500
+304
a. 279
b. 804
c. 792
3.
320
+246
a. 566
b. 967
c. 679
4.
243
+232
a. 475
b. 759
c. 597
5.
404
+323
a. 993
b. 727
c. 399
Buluhaton sa Balay
Isulat ang insaktong sumada sa inyong kuwaderno.
1.
462
+224
142
+231
2.
50
3.
245
+223
5.
304
+243
4.
432
+213
Lesson 15.2: Adding 3- to 3-Digit Numbers With
Sums up to 1000 With Regrouping
Buluhaton 1
A. Isulat ang tingbonon o addends nga
pinatindog nga porma ug isulat ang tubag sa
kuwaderno.
Pananglitan: 356 + 247
111
356
+247
603
1. 328 + 244
4. 595 + 326
2. 545 + 257
5. 386 + 228
3. 495 + 223
51
B. Isumada ang matag numero ug pangitaa ang
insaktong letra niini ug isulat kini sa inyong
kuwaderno.
1.
352
+418
a. 770
b. 398
c. 983
2.
425
+228
a. 653
b. 487
c. 536
3.
654
+182
a. 689
b. 836
c. 896
4.
346
+234
a. 750
b. 580
c. 850
5.
543
+238
a. 781
b. 903
c. 930
Buluhaton 2
Ihatag ang sumada ug isumpay ang insaktong
tubag sa mga letra niini.
1.
235
+227
a. 462
2.
427
+236
b. 831
52
3.
183
+223
c. 817
4.
564
+253
d. 406
5.
652
+179
e. 663
Buluhaton sa Balay
Sulbara ang word problem sa ubos.
Si Ricardo namaligya og 135 ka mantalaan sa
adlaw‟ng Sabado. Sa adlaw sa Dominggo
adunay 127 ka mantalaan usab ang iyang
nabaligya. Pila man ka mantalaan tanan ang
iyang nabaligya?
Hustong Husay: _______________________________
53
Lesson 16: Using the Zero/Identity Property of
Addition in Computing Sums up to
1000
Buluhaton 1
Isumada ug isulat ang insaktong tubag sa inyong
kuwaderno.
1. 0 + 5
= ______
6. 11 + 0
=______
2. 0 + 6
= ______
7. 16 + 0
=______
3. 0 + 10
=______
8. 20 + 0
=______
4. 0 + 7
=______
9. 45 + 0
=______
5. 0 + 12
=______
10. 50 +0
=______
Buluhaton 2
Isumada kini ug isulat ang insaktong tubag niini sa
inyong papel.
1. 12 + 0
= ____
2. 6 +____ =
6
54
6. 28 +____
= 28
7. 0 + 550
= ____
3. 0 + 100 = ____
8. 200 + 0
4. 0 + 17
9. ____ + 0
= 125
10. 0 + 0
= ____
= ____
5. 15 +____ = 15
= ____
Buluhaton sa Balay
Sumadaha ang insaktong tubag ug isulat sa
inyong kuwaderno.
1.
15
+ 0
2.
25
+ 0
3.
50
+ 0
4.
100
+ 0
5.
450
+ 0
55
Lesson 17: Using the Commutative Property of
Addition in Computing for Sums up
to 1000
Buluhaton1
A. Ibaylo ang han-ay sa matag tingbonon
o addends ug isulat ang tubag sa kuwaderno.
Pananglitan: 6 + 4 = 4 + 6
1. 3 + 2 =_____+_____
4. 7 +9 =_____+_____
2. 5 + 4 =_____+_____
5. 6 +3 =_____+_____
3. 8 + 3 =_____+_____
B. Ibaylo ang plastada sa matag tingbonon o
addends ug isulat ang insaktong tubag sa
inyong papel.
1. 52 + 30 = ____+____
2. 25 + 48 = ____+____
3. 310 +156 = ____+____
4. 693 +102 = ____+____
5. 236 + 234 = ____+____
56
Buluhaton 2
A. Isulat ang nawala nga numero nga nagpakita
og Commutative Property of Addition.
1. 7 + 2 =____ + 7
2. 27 +____ = 22 + 27
3. __ + 85 = ____+18
4. 421+ 536 = ____+____
5. 350 +___ = 712 +____
B. Usba ang plastada sa matag tingbonon o
addends ug isumada kini ug isulat sa papel ang
insaktong tubag.
Pananglitan: 53 + 25 = 78
25 + 53 = 78
1. 42 + 35 = ______
4. 243 + 326 = ______
2. 20 + 69 = ______
5. 512 + 277 = ______
3. 208 + 190 = ______
57
Buluhaton sa Balay
Kumpletoha ang numero sa matag hugpulong o
number sentence pinaagi sa pagbaylo sa han-ay
sa mga tingbonon o addends.
1. 8 + 6 = _____+_____
4. 506 + 347 = ____+_____
2. 56 + 29 = _____+_____ 5. 742 + 220 = ____+_____
3. 642 + 246 = _____+_____
58
Lesson 18: Using Associative Property of
Addition
Buluhaton 1
Sumadaha ug isulat kini sa linya nga gitagana sa
ubos.
1.
(6 +7) + 3
______+ 3
______
=
=
=
6 + (7+3)
6 + ______
______
2.
(8+2) + 5
______ + 5
______
=
=
=
8 + (2+5)
8 + ______
______
3.
(5+6) + 7
______ + 7
______
=
=
=
5 + (6+7)
5 + _____
______
4.
(3+7) + 9
______ +9
______
=
=
=
3 + (7+9)
3 + ____
______
5.
(8+3) + 5
______ +5
______
=
=
=
8 +(3+5)
8 +_____
______
59
Buluhaton 2
Ihatag ang sumada ug isulat ang insaktong
numero sa matag linya nga gitagana sa ubos.
Buhata kini sa inyong papel.
1. (10 + 1) + 6 = 10 + (1+6)
______+ 6 = 10 + ______
______ = ______
2.
(9 + 5) + 6 = 9 (5 + 6)
______ + 6
9 + ______
______ = ______
3.
(4 + 8) + 7 = 4 + (8 +7)
______ + 7 = 4 + _____
______ = ______
4.
(4 + 6) + 5 = 4 + (6 +5)
______ +5 = 4 + ____
______ = ______
5. (14 + 5) + 3 = 14 +(5 + 3)
______ +3 = 14 +_____
______ = ______
60
Buluhaton sa Balay
Ihatag ang sumada pinaagi sa pagpakita
og Associative Property of Addition.
Pananglitan:
3+6+5
(3 + 6) + 5 = 3 + (6 + 5)
9 + 5 = 3 + 11
14 = 14
1. 4 + 6 + 9 = _____
4. 7 + 2 + 6 = _____
2. 8 + 5 + 6 = _____
5. 6 + 4 + 8 = _____
3. 9 + 4 + 7 = _____
61
Lesson 19: Adding Mentally 1- to 2-Digit
Numbers with Sums up to 50
Buluhaton 1 (BINGO)
a. Pangita og imong kapares ug pagkuha og
duha ka Bingo Cards.
b. Mag-ambagan kamong duha sa pagtubag sa
mga addition exercises nga usa-usa nga ipakita
sa magtutudlo.
c. Human pagpakita sa usa ka addition exercise,
inyong markahan ang numero sa Bingo Card
(puwede pod og pebbles o gagmay nga bato
ang ibutang sa numero) kon mao ang inyong
tubag.
12
+ 3
15
+
4
23
+
1
32
+
3
41
+
7
11
+ 3
17
+
1
23
+
5
36
+
3
43
+
6
d. Kung makabuo kamo sa winning combination
horizontally, kamo ang daog.
Sama niini ang mga winning combinations.
62
1.
2.
B
I
N
G
O
14
18
24
35
48
15
19
28
39
49
B
I
N
G
O
14
19
28
35
49
15
18
24
39
48
Buluhaton 3
a) Tubaga ang mga word problem nga isulti sa
inyong magtutudlo sa inyong huna-huna
lamang og walay gamit nga papel ug lapis.
b) Maminaw pag-ayo sa magtutudlo ug hunahunaon o balansihon pag-ayo ang matag word
problem.
1. Kon ang 5 idugang sa 28, unsay imong
tubag? Isulat _____________.
2. Kon ang 8 idugang sa 26, unsay imong
tubag? Isulat______________.
3. Kon ang 9 idugang sa 38, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
63
4. Kon ang 23 idugang sa 24, unsay imong
tubag? Isulat ______________
5. Kon ang 14 idugang sa 16, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
Buluhaton sa Balay
Mahimong magpatabang sa imong ginikanan o
mga igsoon.
I. Idugang ang numero nga upat sa matag usa
ka numero sa huna-huna lamang nga dili mo
gamit og papel ug lapis.
1. Kon ang 4 idugang sa 23, unsay imong
tubag? Isulat _____________.
2. Kon ang 4 idugang sa 28, unsay imong
tubag? Isulat______________.
3. Kon ang 4 idugang sa 36, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
4. Kon ang 4 idugang sa 45, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
5. Kon ang 4 idugang sa 46, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
64
Lesson 20: Adding Mentally 3-Digit Numbers by
Ones (up to 9)
Buluhaton 1 (Mental Game)
1. Mag-ambagan kamong tulo sa pagtubag sa
buluhatong papel.
2. Pagkuha og mga cards nga may numero gikan
0 ngadto sa 9.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3. Tubaga ang mga addition exercises sa inyong
huna-huna lang nga walay gamit nga lapis ug
papel.
4. Unya, ipakita o ipataas ang inyong tubag
pinaagi sa pagpili sa mga numero nga
nakasulat sa mga cards.
123
+ 4
1.
2.
113
+ 4
3.
115
+ 2
5.
132
+ 7
4.
121
+ 4
65
Buluhaton 2
a. Tubaga ang mga word problems nga ipakita sa
inyong magtutudlo sa inyong huna-huna
lamang og walay gamit nga papel ug lapis.
b. Maminaw pag-ayo sa magtutudlo ug hunahunaon o balansihon pag-ayo ang matag word
problem.
1. Ang mga ginikanan naghikay og merienda
para sa mga bata nga anaa sa ikaduhang
ang-ang. Nagdala sila og 112 kabuok nga
dalag nga plato ug 6 kabuok nga puti nga
plato. Pila man tanan ka plato ang ilang
nadala?
2. Adunay 124 ka Boy Scouts ug 5 ka Girl Scouts
nga niapil sa Operation Clean–up Drive sa
eskuwelahan ug barangay. Pila man tanan
ka mga Scouts ang niapil sa maong
kalihukan?
3. Adunay 123 kabuok nga binhi sa petsay ug 5
kabuok nga binhi sa kapayas nga gitanom sa
hardin sa eskuwelahan. Pila man tanan ka
binhi ang natanom?
4. Adunay 100 kabuok nga manga ug 8 kabuok
nga lansones ang natanom sa uma ni Mang
66
Moting. Pila man tanan ka prutas ang
natanom sa maong uma?
5. Kon si Mang Roque nakahimo og 103 kabuok
nga barotong papel ug ang iyang anak
nakahimo og 6 kabuok, pila man ang ilang
nahimo nga barotong papel?
Buluhaton sa Balay
Mahimong magpatabang sa imong
ginikanan o mga maguwang na igsoon.
I. Idugang ang 6 sa matag usa ka numero sa
huna-huna lamang ug walay gamit nga papel
ug lapis.
1. Kon ang 6 idugang sa 123, unsay imong
tubag? Isulat _____________.
2. Kon ang 6 idugang sa 128, unsay imong
tubag? Isulat______________.
3. Kon ang 6 idugang sa 136, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
4. Kon ang 6 idugang sa 145, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
5. Kon ang 6 idugang sa 156, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
67
Lesson 21: Adding Mentally 3-Digit Numbers by
Tens (Multiples of 10 up to 90)
Buluhaton 1 (Mental Game)
a. Mag-ambagan kamong tulo sa pagtubag sa
buluhaton.
b. Pagkuha og show-me-board para sulatan sa
inyong tubag.
c. Tubaga ang mga addition exercises sa inyong
huna-huna lang nga walay gamit nga lapis ug
papel.
d. Unya, ipakita o ipataas ang ang inyong tubag.
1.
2.
123
+10
3.
117
+10
4.
113
+ 10
5.
132
+ 10
121
+10
1
Buluhaton 2
a. Tubaga ang mga word problem nga ipakita sa
inyong magtutudlo sa inyong huna-huna
lamang og walay gigamit nga papel ug lapis.
68
b. Maminaw pag-ayo sa magtutudlo ug hunahunaon o balansihon pag-ayo ang matag
word problem.
1. Unsay imong tubag kung an 144
madugangan og 10? Isulat ______________.
2. Pila man an 725 dugangan og 20, unsay
imong tubag? Isulat ______________.
3. Unsay imong tubag kung an 560
madugangan og 30? Isulat ______________.
4. Unsay imong tubag kung an 136 dugangan
og 40? Isulat ______________.
5. Unsay imong tubag kung an 311 dugangan
og 80? Isulat ______________.
69
Buluhaton sa Balay
Mahimong magpatabang sa imong ginikanan o
mga maguwang na igsoon. Sila ang mubasa sa
problem ug ikaw ang muhatag sa tubag.
I. Idugang ang 246 sa matag numero sa hunahuna lamang og walay gigamit nga papel og
lapis.
1. Kon ang 246 idugang sa 10, unsay imong
tubag? Isulat _____________.
2. Kon ang 246 idugang sa 20, unsay imong
tubag? Isulat______________.
3. Kon ang 246 idugang sa 30, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
4. Kon ang 246 idugang sa 40, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
5. Kon ang 246 idugang sa 50, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
70
Lesson 22: Adding Mentally 3-Digit Numbers by
Hundreds (Multiples of 100 Up to 900)
Buluhaton 1 (Mental Game)
a. Mag-ambagan kamong tulo sa pagtubag sa
buluhatong papel.
b. Pagkuha og show-me-board ug isulat dinhi ang
inyong tubag.
c. Tubagan ang mga addition exercises sa inyong
huna-huna lang nga walay gigamit nga lapis ug
papel.
1.
2.
3.
4.
5.
123
+ 100
117
+ 200
113
+ 300
132
+ 400
121
+ 500
d. Unya, ipakita o ipataas ang ang inyong tubag.
1
Buluhaton 2
a. Tubaga ang mga word problems nga ipakita o
sultihon sa inyong magtutudlo sa inyong hunahuna lamang og walay gigamit nga papel ug
lapis.
b. Maminaw pag-ayo sa magtutudlo ug hunahunaon o balansihon pag-ayo ang matag word
problem.
1. Unsay imong tubag kon ang 567 madugangan
og 300? Isulat______________.
2. Pila manan 725 dugangan og 200, unsay imong
tubag? Isulat ______________.
71
3. Unsay imong tubag kon ang 560 madugangan
og 500? Isulat______________.
4. Unsay imong tubag kon ang 136 dugangan og
900? Isulat ______________.
5. Unsay imong tubag kon ang 245 dugangan og
600? Isulat ______________.
Buluhaton sa Balay
Mahimong magpatabang sa imong ginikanan o
mga igsoon. Sila ang mobasa sa problem og ikaw
ang maghatag sa tubag.
Idugang ang 444 sa matag usa ka numero sa
huna-huna lamang.
1. Kon ang 444 idugang sa 100, unsay imong
tubag? Isulat _____________.
2. Kon ang 444 idugang sa 200, unsay imong
tubag? Isulat______________.
3. Kon ang 444 idugang sa 300, unsay imong
tubag? Isulat______________.
4. Kon ang 444 idugang sa 400, unsay imong
tubag? Isulat______________.
5. Kon ang 444 idugang sa 500, unsay imong
tubag?Isulat ______________.
72
Lesson 23: Analyzing and Solving Word
Problems Involving Addition of
Whole Numbers Including Money
with Sums up to 1000 without and
with Regrouping
Buluhaton 1
a. Mag-ambagan kamong tanan sa inyong grupo
sa pagtubag sa buluhaton.
b. Pagkuha og drill boards o kanang papel nga
puwede pang magamit para sulatan sa inyong
mga tubag.
c. Unsa may hinugpong nga numero ug
kompletong tubag ninyo niining mga word
problem.
Pulong Gumonhap
Si Juan nagpalit og 5 ka kilo nga bangus
sa kantidad nga ₱405 ug mga alimango
sa kantidad na ₱500. Pila man tanan ang
nabayaran ni Juan?
1.
Pulong Gumonhap
Si Marie nakatigum og kuwarta balor
₱775. Karong simanaha, nadungagan
og ₱56 ang iyang natigum. Pila man
tanan ang iyang natigum?
2.
73
d. Ang grupo nga adunay daghan nga insaktong
tubag maoy modaug.
Buluhaton 2
Basaha ug sabta ang matag word problem.
1. Adunay duha ka hapag sa mangga ang
napupo ni Manong Juan. Nianang buntaga,
iyang gibaligya ang usa ka hapag sa kantidad
nga ₱469 ug pagkahapon, iyang gibaligya usab
ang usa ka hapag sa kantidad na ₱450. Pila
tanan ang kantidad sa mangga nga iyang
nabaligya?
a. Unsa may gipangutana?
b. Unsa may gihatag nga numero?
c. Unsa may pasumbingay nga pulong o word
clues?
d. Unsang opersayona ang gamiton?
e. Unsa ang numerong pahayag?
f. Unsa may kompletong tubag?
74
2. Si Tabern nitabang sa iyang nanay sa
pagbantay sa ilang tindahan. Nianang adlawa,
adunay mipalit og tunga sa kilo nga asukar sa
kantidad nga ₱25 ug usa ka kilo nga bugas sa
kantidad nga ₱42 ug utanon sa kantidad nga
₱20. Pila man ang kantidad nga nadawat ni
Tabern?
a. Unsa may gipangutana?
b. Unsa may gihatag na numero?
c. Unsa may pasumbingay nga pulong o word
clues?
d. Unsang operasyona ang gamiton?
e. Unsa ang numerong pahayag o number
sentence?
f. Unsa ang kompletong tubag?
75
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang gumonhap sa ubos:
Niadtong Dominggo na adlaw, si Lota nagpalit og
duha ka buok nga kuwaderno sa kantidad nga
₱128, ug ₱128 sa usa ka libro ug ₱25 sa usa ka
crayola o crayon. Pila man tanan ang iyang
nagasto?
a. Unsa may gipangutana?
b. Unsa may gihatag na numero?
c. Unsa may pasumbingay nga pulong o word
clues?
d. Unsang operasyona ang gamiton?
e. Unsa ang numerong pahayag o number
sentence?
f. Unsa ang kompletong tubag?
76
Lesson 24: Subtracting 2- to 3–Digit Numbers
with Minuends up to 999 without
Regrouping
Buluhaton1 (Pair Activity)
a. Pagkuha og 4 kabuok nga flats, 8 kabuok nga
longs ug 9 kabuok nga ones.
Pananglitan:
flat
flat
flat
longs
flat
ones
b. Tubaga ang mga subtraction exercises
pinaagi sa pagdikit sa mga flats, longs, ug
ones sa chart. Idikit ang inyong tubag sa
Manila paper.
1.
246
32
77
Numero
Flats
Longs
Ones
Flats
Longs
Ones
Flats
Longs
Ones
246
34
Tubag
234
21
2.
Numero
234
21
Tubag
259
32
3.
Numero
259
32
Tubag
78
Buluhaton 2
Tubaga ang mga pangutana:
1.
2.
3.
4.
5.
Pila man ang 238 kuhaan sa 36?
Pila man ang 681 kuhaan sa 70?
Pila man ang 868 kuhaah sa 54?
Pila man ang 975 kuhaan sa 24?
Pila man ang 198 kuhaan sa 86?
______
______
______
______
______
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana:
1. Kon ang 892 kuhaan sa 443, Pila man ang
mabilin? _____________.
2. Kon ang 695 kuhaan sa 184. Pila man
ang mabilin? _________.
3. Kon ang 897 kuhaan sa 333. Pila man
ang mabilin? _________.
4. Kon ang 965 kuhaan sa 552. Pila man
ang mabilin? ______________.
5. Kon ang 456 kuhaan sa 132. Pila man
ang mabilin? ______________.
79
Lesson 25.1: Subtracting 2- to 3–Digit Numbers
with Minuends up to 999 with
Regrouping in the Tens Place
Buluhaton 1
Tubaga ang mga pangutana ug isulat
ang insaktong tubag sa inyong papel.
1. Pila man ang 170 kuhaan sa 139?
_____
2. Pila man ang 384 kuhaan sa 218?
_____
3. pila man ang 473 kuhaah sa 134?
_____
4. Pila man ng 390 kuhaan sa 263?
_____
5. Pila man ang 971 kuhaan sa 752?
_____
Buluhaton 2
1. Pila man ang mabilin kung ang 791
kuhaan sa 473? __________________
2. Pila man ang mabilin kung ang 592
kuhaan sa 363?___________________
3. Pila man ang mabilin kung ang 864
kuhaan sa 719? ___________________
80
4. Pila man ang mabilin kung ang
450kuhaan sa 136? _______________
5. Pila man ang mabilin kung ang 971
kuhaan sa 752? _______________
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana ug isulat ang
insaktong tubag sa inyong kuwaderno.
1. Kon ang 791 kuhaan sa 463, Pila man ang
mabilin? ______________.
2. Kon ang 592 kuhaan sa 363 . Pila man
ang mabilin? ______________.
3. Kon ang 864 kuhaan sa 719 . Pila man
ang mabilin? ______________.
4. Kon ang 450 kuhaan sa 136 . Pila man
ang mabilin? ______________.
5. Kon ang 370 kuhaan sa 143 . Pila man ang
mabilin? ______________.
81
Lesson 25. 2: Subtracting 2- to 3–Digit Numbers
with Minuends up to 999 with
Regrouping in the Hundreds Place
Buluhaton 1
a. Pagkuha og Activity Card sa inyong
magtutudlo.
b. Tubaga ang mga pangutana gamit ang letter
code sama niini:
Code:
C -- 658
E -- 455
N-- 681
E -- 835 E -- 260
L -- 364 C -- 713
L – 350 X – 575
E -- 872
Answer :
____ ___ ___ ____ ____ _____ _____ _____ _____ ____
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9) (10)
1. 309
- 49
2. 607
- 32
6. 404
- 54
7. 929
- 94
3. 709
- 51
8. 763
- 82
82
4. 529
- 74
5. 417
- 53
9. 807
- 94
10. 945
- 73
Buluhaton 2
A. Tubaga ang mga pangutana:
Buhata kini sa inyong papel.
1. Pila man ang 347 kuhaan sa 56?
______________________________
2. Pila man ang 403 kuhaan sa 93?
______________________________
3. Pila man ang 764 kuhaan sa 92?
_____________________________
4. Pila man ang 448 kuhaan sa 55?
_____________________________
5. Pila man ang 306 kuhaan sa 44?
_____________________________
Buluhaton sa Balay
Ihatag ang tubag sa matag pangutana.
Buhata kini sa inyong kuwaderno.
1. Pila man ang mabilin kon ang 904
kuhaan sa 82? _______________________
2. Pila man ang mabilin kon ang 759
kuhaan sa 83?________________________
3. Pila man ang mabilin kon ang 625
kuhaan sa 32? _______________________
83
4. Pila man ang mabilin kon ang 527
kuhaan sa 85? _______________________
5. Pila man ang mabilin kon ang 455
kuhaan sa 73? _______________________
Lesson 25. 3: Subtracting 2- to 3–Digit Numbers
with Minuends up to 999 with
Regrouping in the Tens and
Hundreds Place
Buluhaton 1
a. Mag-ambagan kamo sa pagtubag. Hatagan
lang kamo og singko minutos.
b. Basaha ang mga pangutana ug ihatag ang
tubag. Buhata kini sa inyong papel.
1. Ang mga bata nag-ipon og 520 ka basiyo
sa soft drinks ug mga lata. 35 niini, ilang
gihatag sa ilang mga higala. Pila man
tanan ka basiyo sa soft drinks ug lata ang
nabilin?
2. Ang mga estudyante sa ikaduhang angang nakahimo og 433 ka pencil holders
nga ginamit ang mga lata. Nakabaligya
sila og 65 ka pencil holders. Pila man tanan
ang nabilin nga pencil holders?
84
3. Si Manoy Tomas nanguha og 370 ka hinog
nga mangga. 86 niini, iyang gihatag
ngadto sa iyang mga higala. Pila ka
mangga ang nabilin?
4. Si Manoy Melo ang nag-amoma sa 375 ka
mga baka ug kanding. Kon adunay 88 ka
mga kanding, pila kabuok ang mga baka?
5. Niadtong usa ka tuig, adunay 312 ka mga
langgam ang naa sa bird sanctuary.
Karong tuiga, adunay 38 ka mga
langgam ang gibuhian sa bukid. Pila ka
mga langgam ang nabilin sa bird
sanctuary?
Buluhaton 2
A. Tubaga ang mga pangutana:
Buhata kini sa inyong papel.
1. Pila man ang 172 kuhaan sa 36?
______
2. Pila man ang 400 kuhaan sa 185?
______
3. Pila man ang 276 kuhaah sa 57?
______
4. Pila man ang 509 kuhaan sa 184?
______
5. Pila man ang 780 kuhaan sa 464?
______
85
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana:
Buhata kini sa inyong kuwaderno.
1. Gamita ang 1, 2, 3, 4, ug 5 aron
mahimong mainsakto ang hugpulong
sa ubos.
3
1
4
2
7
2. Gamita ang 5, 6, 7, 8, ug 9 aron
mamahimong insakto ang hugpulong
sa ubos.
5
7
8
4
9
7
86
Lesson 26. Subtracting Mentally One-Digit
Numbers from 1- to 2-Digit Numbers
with Minuends up to 50 without
Regrouping
Buluhaton 1 (Pair-shared Activity)
a. Pagpili og imong kadula. Ang usa ka kadula
nimo mao ang magbasa sa mga hugpulong.
b. Maminaw pag-ayo sa iyang gibasa ug
tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang nga walay gamit nga papel, lapis ug
ballpen. (Puwede kamo magpuli–puli
pagkahuman nimo pagtubag)
Sama niini ang mga hugpulong:
Player 1
1. Kon ang 29 gikuhaan og 8, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 48 gikuhaan og 6, pila man ang
nabilin?
3. Kuhai og 5 ang 37, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 49 gikuhaan og 6, pila man ang
nabilin?
5. Kuhai ang 27 og 2, pila man ang mabilin?
87
Player 2
1. Kon ang 28 gikuhaan og 7, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 47 gikuhaan og 5, pila man ang
nabilin?
3. Kuhai og 3 ang 35, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 47 gikuhaan og 5, pila man ang
nabilin?
5. Kuhai ang 26 og 1, pila man ang mabilin?
Buluhaton 2
Maminaw sa inyong magtutudlo sa pagbasa
sa mga pangutana. Tubaga ang mga
pangutana sa huna-huna lamang.
1.
2.
3.
4.
5.
Pila man ang 28 kuhaan sa 5? _________
Pila man ang 37 kuhaan sa 4? _________
Pila man ang 49 kuhaah sa 7? _________
Pila man ang 38 kuhaan sa 6? _________
Pila man ang 15 kuhaan sa 3? _________
88
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang:
1.
2.
3.
4.
5.
Pila man ang 48 kuhaan sa 6? __________
Pila man ang 37 kuhaan sa 5? __________
Pila man ang 24 kuhaah sa 4? _________
Pila man ang 35 kuhaan sa 2? __________
Pila man ang 48 kuhaan sa 3? __________
Lesson 27 Subtracting Mentally 3-Digit
Numbers by Ones Without
Regrouping
Buluhaton 1 (Pair-shared Activity)
a. Pagkuha og imong kadula. Ang usa ka
kadula nimo mao ang magbasa sa mga
hugpulong.
b. Maminaw pag-ayo sa iyang gibasa ug
tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang nga walay gamit nga papel, lapis ug
ballpen. (Pwede kamo magpuli–puli
pagkahuman nimo pagtubag)
Sama niini ang mga pangutana:
89
Player 1
1. Kon ang 329 gikuhaan og 8, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 248 gikuhaan og 6, pila man ang
nabilin?
3. Kuhai og 5 ang 377, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 249 gikuhaan og 6, pila man ang
nabilin?
5. Kuhai ang 127 og 2, pila man ang mabilin?
Player 2
1. Kon ang 328 gikuhaan og 7, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 247 gikuhaan og 5, pila man ang
nabilin?
3. Kuha-i og 3 ang 335, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 247 gikuhaan og 5, pila man ang
nabilin?
5. Kuha-i ang 126 og 1, pila man ang mabilin?
90
Buluhaton 2
Maminaw sa inyong magtutudlo sa pagbasa
sa mga hugpulong. Tubaga ang mga
pangutana sa huna-huna lamang.
Sama niini ang mga pangutana:
1.
2.
3.
4.
5.
Pila man ang 228
Pila man ang 337
Pila man ang 249
Pila man ang 338
Pila man ang 337
kuhaan sa 4?
kuhaan sa 3?
kuhaah sa 8?
kuhaan sa 5?
kuhaan sa 5?
_________
_________
_________
_________
_________
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang:
1.
2.
3.
4.
5.
Pila man ang 148 kuhaan sa 5? __________
Pila man ang 379 kuhaan sa 4? __________
Pila man ang 248 kuhaah sa 3? __________
Pila man ang 355 kuhaan sa 2? __________
Pila man ang 436 kuhaan sa 1? __________
91
Lesson 28: Subtracting Mentally 3-Digit
Numbers by Tens without
Regrouping
Buluhaton 1 (Pair-shared Activity)
a. Pagkuha og imong kadula. Ang usa ka
kadula nimo mao ang magbasa sa mga
hugpulong.
b. Maminaw pag-ayo sa iyang gibasa ug
tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang nga walay gamit nga papel, lapis ug
ballpen. (Pwede kamo magpuli–puli
pagkahuman nimo pagtubag)
Sama niini ang mga pangutana:
Player 1
1. Kon ang 329 gikuhaan og 10, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 588 gikuhaan og 30, pila man ang
nabilin?
3. Kuhai og 50 ang 377, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 249 gikuhaan og 20, pila man ang
nabilin?
5. Kuhai ang 139 og 20, pila man ang mabilin?
92
Player 2
1. Kon ang 328 gikuhaan og 10, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 247 gikuhaan og 20, pila man ang
nabilin?
3. Kuhai og 30 ang 345, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 267 gikuhaan og 50, pila man ang
nabilin?
5. Kuhai ang 126 og 10, pila man ang mabilin?
Buluhaton 2
Maminaw sa inyong magtutudlo sa
pagbasa sa mga hugpulong. Tubaga ang
mga pangutana sa huna-huna lamang.
Sama niini ang mga cards.
1. 127
- 10
2. 239
- 20
3. 358
- 30
93
4. 168
- 50
5. 276
- 60
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang.
Sama niini ang mga pangutana:
1. Pila man ang 228 kuhaan sa 10?
2. Pila man ang 337 kuhaan sa 20?
3. Pila man ang 249 kuhaah sa 30?
4. Pila man ang 338 kuhaan sa 20?
5. Pila man ang 387 kuhaan sa 70?
_________
_________
________
________
________
Lesson 29: Subtracting Mentally 3-Digit
Numbers by Hundreds without
Regrouping
Buluhaton 1 (Pair-shared Activity)
a. Pagkuha og imong kadula. Ang usa ka
kadula nimo mao ang magbasa sa mga
hugpulong.
b. Maminaw pag-ayo sa iyang gibasa ug
tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang nga walay gamit nga papel, lapis ug
ballpen. (Pwede kamo magpuli–puli
pagkahuman nimo pagtubag)
Sama niini ang mga pangutana:
94
Player 1
1. Kon ang 329 gikuhaan og 100, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 588 gikuhaan og 400, pila man ang
nabilin?
3. Kuhai og 200 ang 377, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 249 gikuhaan og 100, pila man ang
nabilin?
5. Kuhai ang 839 og 200, pila man ang mabilin?
Player 2
1. Kon ang 328 gikuhaan og 100, pila man ang
nabilin?
2. Kon ang 947 gikuhaan og 800, pila man ang
nabilin?
3. Kuhai og 500 ang 867, pila man ang nabilin?
4. Kon ang 647 gikuhaan og 300, pila man ang
nabilin?
5. Kuhai ang 895 og 400, pila man ang mabilin?
Buluhaton 2
Maminaw sa inyong magtutudlo sa
pagbasa sa mga pahayag. Tubaga ang
mga pangutana sa huna-huna lamang.
Sama niini ang mga cards.
1. 527
- 200
2. 439
- 300
3. 358
- 100
95
4. 748
- 600
5. 936
- 800
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana sa huna-huna
lamang:
1.
2.
3.
4.
5.
Pila man ang 848 kuhaan sa 500? _________
Pila man ang 379 kuhaan sa 200? _________
Pila man ang 248 kuhaah sa 100? _________
Pila man ang 455 kuhaan sa 300? _________
Pila man ang 436 kuhaan sa 200? _________
Lesson 30.1: Analyzing Word Problems Involving
Subtraction without Regrouping
Buluhaton 1
Sulbara ang gumonhap sa lainlaing paagi. Isulat
ang insaktong tubag sa papel.
1. Adunay 865 nga mga trabahador sa usa ka
kompanya. Ang 400 mga lalaki. Pila man ang
mga babaye nga mga trabahador sa maong
kompanya?
a. Unsay gipangayo sa gumonhap?
b. Unsay numero nga gihatag sa gumonhap?
96
c. Unsay pahayag nga gipangita sa
gumonhap?
d. Unsay paagi nga pagamiton sa
gumonhap?
2. Si Levi naggasto balor ₱145 nga gamitonon
sa pag-eskuwela. Si Rosita naggasto usab balor
₱125 sa maong gamitonon sa pag-eskuwela.
Pila man ang labaw nga kuwarta ni Levi nga
nagasto kay kang Rosita?
a. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: __________________________________
Buluhaton 2
Sulbara ang gumonhap sa lain-laing paagi. Isulat
ang insaktong tubag sa papel.
a. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
97
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: __________________________________
1. Si Paula adunay ₱255 Nagpalit siya og
regalo sa iyang nanay balor ₱145. Pila man
ang nabilin sa iyang kuwarta?
2. Si Lolo Carding mihatag kanako og ₱65
akong gigasto ang ₱25 para sa pagpalit og
kuwaderno ug papel. Pila man ang akong
kuwarta nga nabilin?
3. Si Analiza adunay 900 pisos sa bangko.
Gikuhaan kini balor 500 pisos. Pila man ang
nabilin nga kuwarta ni Analiza?
Buluhaton sa Balay
Kopyaha ug sulbara ang gumonhap gamit sa lainlaing paagi.
Si Bong adunay 356 ka manok. Kon, adunay 123
ka sunoy niini. Pila man ang himungaan nga
manok?
a. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
98
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: __________________________________
Lesson 30.2: Analyzing and Solving One-Step
Word Problems Involving
Subtraction of Whole Numbers
Including Money with Minuends of
up to 1000 Without Regrouping
Buluhaton 1
A. Sulbara ang gumonhap sa lain laing paagi
ug isulat ang insaktong tubag sa kuwaderno.
1. Si Marita adunay 375 ka panid sa sugilanon
sa libro. Nabasa niya ang 155 ka panid
niini. Pila man ang gidaghanon sa panid sa
libro nga wala nabasa?
Pahayag nga Numero: _______________
Hustong Tubag: ___________________
99
2. Si Rolan nagaani og 468 ka mga kamatis.
Giba ligyaan kini og 315 sa iyang inahan.
Pila man ang nabilin?
Pahayag nga Numero: __________
Hustong Tubag: __________________
3. Adunay 458 ka mga hulin sa bag ni Roy.
Kon, adunay 225 kolor pula. Pila man
kabuok ang kolor lunhaw?
Pahayag nga Numero:___________
Hustong Tubag:________________
B. Basaha ang mosunod nga gumonhap.
Isulat ang pahayag nga numero ug
hustong husay niini. Isulat ang tubag sa
papel.
1.
2.
3.
Si Joseph adunay kuwarta nga balor og
₱35 Gipalitan kini og chocolate cookies
nga balor og ₱15. Pila man ang nabilin
sa kuwarta ni Joseph?
Si Amy adunay 56 ka rosas. Iyang gihatag
ang 34 ka rosas sa iyang maestra ug
kahigalaan. Pila man ka rosas ang nabilin?
Si Leni nagagasto katunga sa iyang
kuwarta sa tindahan. Adunay nabilin sa
iyang pitaka balor og 50 pisos. Pila man
ang kuwarta ni Leni sa sinugdanan?
100
Buluhaton 2
Ayoha pagbasa ang mosunod nga gumonhap ug
isulat ang pahayag nga numero niini ug hustong
tubag sa papel.
1. Si Dante nahalinan balor 755 pisos. Si Eddie
nahalinan usab balor 433 pisos. Pila man ang
labaw nga halin ni Dante kay kang Eddie?
2. Sa 35 ka aytem test. Si Ted adunay lima ka
sayop. Pila man ang nakuha nga insaktong
mga tubag ni Ted?
3. Ang inahan ni Nene namaligya og mangga.
Adunay 559 ka mangga nga gitinda niini.
Nahalinan siya og 324 sa buntag. Pila man
ang nahalin nga mangga sa pagka hapon?
4. Si Lito adunay ₱85. Nipalit siya og usa ka
kuwaderno balor ₱45. Pila man ang nabilin
nga kuwarta ni Lito?
5. Ang mag-uuma nagtanom og 345 ka mga
semilya sa kamatis. Paglabay sa usa ka bulan,
ang 232 niini nangamatay. Pila man ang
nabilin nga semilya niini?
101
Buluhaton sa Balay
Isulat ang pahayag nga numero ug hustong tubag
niini sa inyong kuwaderno.
1.
Sa eskuwelahan adunay 785 ka mga
magtutungha sa ikaduhang ang-ang. 343 niini
mga babaye. Pila man ang mga lalaki?
2.
Si Roy adunay alawans balor ₱459. Gigasto
niini ang balor ₱235 alang sa iyang proyekto.
Pila man ang nabilin sa alawans ni Roy?
3.
Si Ana nangolekta og 243 ka mga langyaw
nga selyo. Gihatagan niya ang iyang higala
og 122 kabuok. Pila man ang nabilin niini?
4.
Sa programa nga Clean and Green
Campaign, 145 ka mga bata sa ikaduhang
ang-ang niapil sa parada. Sa seksiyon Maya
adunay 46 ka mga bata ang niapil. Pila man
ang niapil sa seksiyon Kalapati ug piriko?
5.
Si Arnel nagtapok og 25 ka mga lubi para
ipamaligya. Nahalin ang 15 ka lubi niini. Pila
man ang nabilin?
102
Lesson 30.3: Analyzing and Solving One-Step
Word Problems Involving
Subtraction of Whole Numbers
Including Money with Minuends up
to 1000 with Regrouping
Buluhaton 1
A. Ayoha pagbasa ang mosunod nga mga
gumonhap ug tukia pag-ayo ang maong
problema nga nagsubay sa lainlaing paagi.
Isulat sa papel ang tubag.
a. Unsay gipangutana?
Tubag:_________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag:_________________________________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag:_________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag:_________________________________
1. Sa umahan, adunay 425 ka punoan sa
mangga wani. Ug adunay, 293 punoan sa
mangga nga indian. Pila man ang dili indian
nga klase sa mangga nga mga punoan?
2. Sa eskuwelahan adunay 236 ka magtutungha.
Ang 98 niini nasakop sa kwayir. Pila man ang dili
mga kwayir nga mga mangtutungha?
103
B. Sulbara, pinaagi sa lainlaing paagi. Isulat sa
papel ang tubag.
1. Si Dante adunay 25 ka manok sa iyahang
uma. Gibaligya ang 18 kabuok. Pila man ang
nabilin nga mga manok ni Dante?
a. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: __________________________________
2. Si Nanay adunay 265 ka lemonsito. Gibaligya
ang 98 kabuok. Pila man ang nabilin?
a. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: __________________________________
104
Buluhaton 2
Kopyaha ug sulbara ang mosunod nga mga
gumonhap sa nagkalainlaing paagi.
a. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: __________________________________
1. Si Jojo adunay ₱155.00. Migasto siya og ₱49.00.
Pila man ang nabilin sa kuwarta ni Jojo?
2. Si Teddy nanguha og 153 kabuok ka mga
kaymeto. Gibaligyaan kini og 47 kabuok. Pila
man kabuok ang nabilin?
3. Si Sito nanguha og 352 ka mga lubi sa uma.
Gihatagan niya ang iyang silingan og 25
kabuok. Pila man ang nabilin nga lubi ni Sito?
105
Buluhaton sa Balay
Tukia ug husaya pag-ayo ang gumonhap sa
lainlaing paagi. Isulat kini sa kuwaderno.
1. Si Mrs. Cruz naghimo og 732 ka keyk. 227 ka
keyk ang nahalin. Pila man ang nabilin nga
keyk?
a. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
d. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: ________________________________
106
Lesson 30.4 Analyzing and Solving One-Step
Word Problems Involving
Subtraction of Whole Numbers
including Money with Minuends up
to 1000 with Regrouping
Buluhaton 1
A. Husaya ang gumonhap sa lainlaing paagi. Isulat
ang insaktong husay sa kuwaderno.
1. Adunay 345 ka juice nga ipamaligya sa
kantina. 156 kabuok ang wala nahalin. Pila man
ang juice nga nahalin?
a. Pahayag nga Numero: __________
b. Husaya: __________
c. Hustong Tubag: __________
2. Si Joselito adunay kuwarta nga balor og 750
pisos. Samtang si Joseph adunay 430 pisos. Pila
man ang labaw ni Joselito kay kang Joseph?
a. Pahayag nga Numero: __________
b. Husaya: __________
c. Hustong Tubag: __________
107
B. Basaha og maayo ang pulong gumonhap sa
lainlaing paagi. Isulat ang insaktong tubag niini sa
kuwaderno.
a. Hugpulong nga Humero: __________
b. Pagsulbad sa Husay: __________
c. Hustong Tubag: __________
1. Si Nanay nagpalit og mga prutas nga
nagbalor og 495 pisos ug mga utanon nga
nagbalor og 308 pisos. Pila man ang labaw
sa kantidad nga nabayaran sa prutas kay sa
utanon?
2. Si Rosa adunay kuwarta nga nagbalor 352
pisos. Gigasto niini ang balor 135 pisos para
ipalit sa papel ug lapis. Pila man ang nabilin
sa kuwarta ni Rosa?
3. Si Nerisa adunay ideposito nga kuwarta
balor 743 pisos ug iyang gikuhaan kini og
325 pisos. Pila man ang nabilin sa tinigom
ni Nerisa sa bangko?
108
Buluhaton 2
Husaya ang gumonhap ug isulat ang insaktong
tubag sa papel.
1. Adunay 452 ka mga hulen sa kahon si Rolly.
Kon, adunay 234 ka lunhaw nga hulen. Pila
man ang dili mga lunhaw nga hulen niini?
a. Pahayag nga Numero: __________
b. Husay: __________
c. Hustong Tubag: __________
2. Si Zyann adunay libro nga may 242 ka
panid. Nakabasa na siya og 125 ka panid
niini. Pila pa man ka panid ang angay
basahon ni Zyann aron mahuman ang
pagbasa sa libro?
a. Pahayag nga Numero: __________
b. Husay: __________
c. Hustong Tubag: __________
109
Buluhaton sa Balay
Sumadaha ug isulat ang insaktong husay sa
inyong kuwaderno.
1.
Sa mga 324 ka magtutungha. Adunay 242
niini ka mga magtutungha ang nangapil
sa Field Day. Pila man sa mga
magtutungha ang wala nangapil sa field
day?
a. Pahayag nga Numero: __________
b. Husay: __________
c. Hustong Tubag: __________
2.
Si Arlyn adunay gideposito sa bangko nga
balor 565 pisos. Samtang, si Lorna adunay
gideposito balor 238 pisos. Pila man ang
labaw nga kuwarta ni Arlyn kay kang
Lorna?
a. Pahayag nga Numero: __________
b. Husay: __________
c. Hustong Tubag: __________
110
Lesson 31: Performing Orders of Operations
Involving Addition and Subtraction
of Small Numbers
Buluhaton 1
Isulat ang insaktong tubag pinaagi sa pagdugang
ug pagkuha. Buhata kini sa inyong papel.
1. 5 + 9 – 3 =
2. 8 + 7 – 2 =
3. 6 + 4 – 5 =
4. 4 + 8 – 4 =
5. 9 + 6 – 4 =
6. 12 + 5 – 3 =
7. 15 + 4 - 5 =
8. 17 + 5 - 4 =
9. 10 + 2 – 5 =
10. 16 + 4 – 4 =
Buluhaton 2
Isulat ang nawalang numero aron makompleto
ang kada numero nga pahayag.
1. 5 + 7 2. 6 + 8 3. 7 + 7 4. 9 + 4 5. 4 + 5 -
=6
=5
=8
=5
=3
111
Buluhaton 3
Ihatag ang insaktong tubag sa matag pahayag.
1. Kon ang 17 ka hulen dugangan ug 3. Pila man
ang mabilin kon kuhaan ug 5?
2. Kon adunay lima ka bata nga nagdula, ug
nadugangan og upat ka bata. Pila man ang
mabilin kon ang duha ka bata manguli na?
Lesson 32.1: Solving Two-Step Word Problems
Involving Addition and Subtraction
of 2- to 3-Digit Numbers Including
Money Using Appropriate
Procedures
Buluhaton 1
A. Husaya ang gumonhap pinaagi sa pagtuki sa
nagkalain-laing paagi.
1. Ang mga bata sa ikaduhang ang-ang
nagatigom og 75 kabuok ka mga sugnod. Ang
24 kabuok niini gamiton sa pagdabok o
campfire, ang 27 kabuok para sa paglung-ag.
Pila man kabuok nga sugnod ang nabilin?
112
2. Si Joshua adunay ₱200.00. Mipalit siya og
kamisin nga nagbalor ₱85.00 ug usa ka pares
nga guwantes nga nagbalor ₱20.00. Pila ang
kuwarta nga nabilin kang Joshua?
3. Si Mrs. Mendoza adunay daghang mga
kabuwakan nga rosas sa iyang hardin.
Nagtigom siya og 235 ka rosas sa adlaw nga
Lunes ug 123 ka rosas usab sa adlaw sa Martes.
Kon,nabaligya niya ang 145 ka rosas, pila man
ang nabilin?
B. Ayoha pagbasa ang mosunod nga gumonhap.
Isulat ang nagkalain-laing mga paagi. Isulat ang
tubag sa papel.
1. Si Rosa nahalinan og buwak nga sampagita
balor og ₱180.00. Sa matag migasto siya og
₱25 sa usa ka kilo nga bugas ug ₱40 sa tunga
nga kilo sa bangus. Pila man ang mabilin sa
iyahang kita?
a. Unsay gipangutana sa gumonhap?
b. Unsay gihatag nga mga numero sa
gumonhap?
c. Unsay mga pulong nga mga panultol?
d. Unsay gitago nga mga pangutana?
e. Unsay paagi nga gamiton?
113
Buluhaton 2
Husaya ang gumonhap sa lainlaing paagi. Isulat
ang letra sa insaktong tubag. Isulat ang tubag sa
kuwaderno.
Si Liza nagpalit og saging nga nagbalor ₱80 ug
₱156.00 usab sa mangga. Pila man ang mabilin,
kon ang iyang kuwarta ₱500 pisos?
1. Unsay gipangutana sa gumonhap?
a. Ang iban sa kuwarta nga nabilin.
b. Ang kantidad sa gipalit
c. Ang total sa nahalin
2. Unsay numero nga gihatag sa gumonhap?
a. ₱80, ₱156 ug ₱500
b. ₱75, ₱150 ug ₱500
c. ₱156, ₱80 ug ₱700
3. Unsay pulong nga panultol sa husay?
a. Pila ang labaw nga nabaligya?
b. Pila ang nabilin nga sukle?
c. Pila ang nahalin?
114
4. Unsay paagi nga gamiton sa gumonhap?
a. pagdugang ug pagpilo
b. pagdugang ug pagkuha
c. pagkuha ug pagpilo
5. Hain man ang pahayag nga numero o
number sentence?
a. ₱500 – (₱156 + ₱80) = N
b. ₱500 – (₱80 – ₱156) = N
c. ₱500 + (₱80 + ₱156) = N
Buluhaton sa Balay
Husaya ang gumonhap pinaagi sa pagtuki. Isulat
ang tubag sa kuwaderno.
Si Lolit nagpalit og usa ka balon nga papel nga
nagbalor ₱15 ug usa ka lapis nga nagbalor og
₱10. Pila man ang mabilin, kon ang iyang
kuwarta 100.00 pisos?
a. Unsay gipangutana sa gumonhap?
b. Unsay numero nga gihatag sa gumonhap?
c. Unsay pulong nga panultol sa husay?
d. Unsay paagi nga gamiton sa husay?
e. Unsay pahayag nga numero o number
sentence?
115
Lesson 32.2: Solving Two-Step Word Problems
Involving Addition and Subtraction
of 2- to 3-Digit Numbers Including
Money Using Appropriate
Procedures
Buluhaton 1
A. Husaya ang gumonhap pinaagi sa lainlaing
paagi. Isulat sa papel ang husay.
1. Si Marta nanguha og 75 ka rosas sa hardin.
Gihatagan niya ang iyang higala og 35
kabuok niini, ug 25 kabuok gibutang sa altar.
Pila man kabuok nga rosas ang nabilin?
a. Unang Lakang: __________
b. Ikaduhang Lakang: __________
c. Hustong Tubag: __________
2. Ang sandwich nagbalor ₱10 ug ang usa
ka baso nga juice nagbalor ₱5 kung
adunay ₱20 nga kuwarta sa imong pitaka.
Pila man ang mabilin?
a. Unang Lakang: __________
b. Ikaduhang Lakang: __________
c. Hustong Tubag: ___________
116
3. Si Fred adunay 95 ka kinhason. Gihatag
niya kang Rosa ang 15 kabuok ug kang
Romar 43 kabuok. Pila man ka kinhason
ang nabilin kang Fred?
a. Unang Lakang: __________
b. Ikaduhang Lakang: __________
c. Hustong Tubag: __________
B. Husaya ang mga mosunod nga mga pulong
gumonhap. Isulat sa papel ang husay.
1. Si Tatay adunay ₱345. Nagpalit siya og pitaka
nga balor ₱135 ug bakos balor ₱84. Pila man
ang nabilin sa kuwarta ni tatay?
2. Ang panadirya naghinudno og 600 kabuok
ka cupcakes. Sa buntag, 235 kabuok niini
ang nahalin, ug sa pagkahapon, 219 ka
cupcakes ang nahalin. Pila ka cupcakes ang
wala nahalin?
3. Adunay 749 ka mga libro sa Library. 215 ka
mga libro ang mahulam sa mga bata sa
intermedya, ug 133 usab sa primary. Pila man
ang mabilin nga mga libro sa Library?
117
Buluhaton 2
Husaya ang mosunod nga mga gumonhap sa
lainlaing paagi. Isulat ang insaktong tubag sa
papel.
a. Unsay pahayag nga numero? __________
b. Unsay hustong tubag sa gumonhap? _______
1. Adunay 735 ka lingkoranan para sa
tulumanon. Adunay 45 ka miyembro sa mga
ginikanan nga miabot og naglingkod niini.
Laing 48 ka miyembro usab ang niabot. Pila
man ka lingkoranan ang wala nagamit sa
maong tulumanon?
2. Si Eliza nipalit og saging balor ₱80 ug mangga
nga ₱156. Pila man ang nabilin sa ₱500 ni
Eliza?
3. Ang mag-uuma mitanom og 75 ka semilya sa
mani sa buntag, ug laing 23 ka semilya sa
hapon. Paglabay sa usa ka buwan, 18 ka
semilya ang nangamatay. Pila man ang
nabilin nga mga semilya?
118
4. Adunay 56 ka dumuduaw sa salu-salo.
Kasagaran, mga ginikanan, mga magtutudlo
ug mga bata. Adunay 24 ka ginikanan ug 18
ka magtutudlo. Pila man ang mga bata nga
dumuduaw sa maong salu-salo?
5. Si Nanay adunay 100 pisos. Gipalitan og
asukar balor og ₱25 ug ₱18 nga kape. Pila
man ang nabilin sa usa ka gatos ni Nanay?
Buluhaton sa Balay
Kopyaha ang problem ug husaya kini. Isulat ang
tubag sa kuwaderno.
1. Si Ben adunay ₱500. Gigasto ang ₱245 para
sa regalo sa iyang nanay, ug ₱150 para sa
iyang tatay. Pila man ang nabilin sa iyang
kuwarta?
a. Unang Lakang: (Add) __________
b. Ikaduhang Lakang: (Subtract) ___________
c. Hustong Tubag: ___________
119
Lesson 33.1: Illustrating Multiplication as
Repeated Addition and Counting
by Multiples
Buluhaton 1
Itangkod ang lumbay A ngadto sa lumbay B.Isulat
ang letra lamang sa inyong papel.
A
1.
B
a.
2+2+2
3x2
2+2+2+2
2.
4 x2
b.
3.
5
1x5
c.
4.
3
1X3
d.
5.
3+3
2x3
e.
120
Buluhaton 2
Sa inyong papel, idibuho ang hut-ong sa
mga butang ug isulat ang pabalik-balik nga
pagdugang ug ang pagpilo-pilo nga pahayag.
1) 5 ka hut-ong
sa tag duha ka
baso
Pagdugang nga pahayag___________
Pagpilopilo nga pahayag ______
____________
2) 4 ka hut-ong
sa tag duha ka bola
Pagdugang nga pahayag___________
Pagpilopilo nga pahayag ______
3) 2 ka hut-ong
sa tag- duha ka
buwak
Pagdugang nga pahayag___________
Pagpilopilo nga pahayag ______
121
4) 3 ka hut-ong
sa tag 4 ka dahon
Pagdugang nga pahayag___________
Pagpilopilo nga pahayag ______
____________
5) 6 ka hut-ong
sa tag duha ka lapis
Pagdugang ng pahayag___________
Pagpilopilo nga pahayag ___________
Buluhaton sa Balay
Sa inyong papel, idibuho ang mga hut-ong
sa mga butang ug isulat ang pabalik-balik
nga pagdugang ug ang pagpilo-pilo nga
pahayag. Isulat ang insaktong sumada ug abot.
1) 6 ka hut-ong
sa tag 4 ka saging
2) 2 ka hut-ong
sa tag 9 ka bayabas
3) 3 ka hut-ong sa
tag 5 ka kapayas
122
Lesson 33.2: Illustrating Multiplication as
Repeated Addition, Arrays and
Equal Jumps on the Number Line
Buluhaton 1
Idibuho ang pabalik-balik nga pagdugang ug ang
pagpilo-pilo nga pahayag pinaagi sa linyang
numero. Isulat ang tubag sa usa ka papel.
1. Pabalik-balik nga pagdugang : 1+1+1+1
Pagpilo-pilo nga pahayag : 4 x 1
2.
Pabalik-balik nga pagdugang :
Pagpilo-pilo nga pahayag :
3+3+3+3
4x3
3. Pabalik-balik nga pagdugang : 2 + 2 + 2 + 2
Pagpilo-pilo nga pahayag :
4x2
4. Pabalik-balik nga pagdugang : 3 + 3 + 3 + 3 + 3
Pagpilo-pilo nga pahayag :
5x3
123
5. Pabalik-balik nga pagdugang : 1 + 1 + 1 + 1 + 1
Pagpilo-pilo nga pahayag :
5x1
Buluhaton 2
Pilia ang insaktong dibuho sa linyang numero.
Isulat sa inyong papel ang letra lamang.
1.
2.
4.
5.
51
1+1+1+1+1
44
4+4+4+4
3.
36
6+6+6
42
2+2+2+2
53
3+3+3+3+3
a.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
b.
0
c.
0
1
2
1
3
4
5
2
6
7
3
8
124
9
4
5
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
d.
e.
0
1
0
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10 11 12 13 14 15 16
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
17 18 19 20
Buluhaton sa Balay
Himoan ug linyang numero ang gisulat nga mga
pilo-pilong pahayag ug isulat ang pabalik-balik
nga pagdugang .
1)
4x4
Pabalik-balik nga pagdugang:___________
2) 5 x 2
Pabalik-balik nga pagdugang:___________
3)
4x5
Pabalik-balik nga pagdugang:___________
4) 5 x 3
Pabalik-balik nga pagdugang:___________
5) 3 x 8
Pabalik-balik nga pagdugang:___________
125
Lesson 34: Writing a Related Equation for Each
Type of Multiplication: Repeated
Addition, Arrays, and Equal Jumps
on the Number Line and Counting by
Multiples
Buluhaton 1
A. Isulat ang pagdugang ug pagpilo-pilo nga
pahayag gamit ang linyang numero.
1.
0
1
2 3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15
Pagdugang nga pahayag :___________________
Pagpilo-pilo nga pahayag : _________________
2.
0
1
2
3
4
5
Pagdugang nga pahayag :___________________
Pagpilo-pilo nga pahayag : __________________
3.
0
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pagdugang nga pahayag:__________________
Pagpilo-pilo nga pahayag : _________________
126
4.
0
1
2
3 4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pagdugang nga pahayag:__________________
Pagpilo-pilo nga pahayag: _________________
5.
0
1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pagdugang nga pahayag:__________________
Pagpilo-pilo nga pahayag: _________________
B. Isulat ang kompletong pagdugang ug ang
pagpilo-pilo nga pahayag.
1) 2 ka hut-ong sa 4
2) 5 ka hut-ong sa 2
3) 7 ka hut-ong sa 3
4) 2 ka hut-ong sa 8
5) 3 ka hut-ong sa 5
127
Buluhaton 2
A. Isulat ang kompletong pagdugang
ug ang pagpilo-pilo nga pahayag gamit
ang linyang numero.
1.
0
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pagdugang nga pahayag:___
Pagpilo-pilo nga pahayag:___
2.
0
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pagdugang nga pahayag:___
Pagpilo-pilo nga pahayag:___
B. Isulat ang insaktong tubag ug ibalhin
ngadto sa pagpilo-pilo nga pahayag.
1)
2)
3)
4)
5)
4+4+4
3+3+3+3+3
5+5+5
7+7+7
8+8+8
= ____________
= ____________
= ____________
= ____________
= ____________
128
Buluhaton sa Balay
Kompletoha ang talamdan.
Pagpilo-pilo nga
pahayag
1)
_____________________
2)
8 x 3 = 24
3)
6 x 3 = 18
4)
5 x 6 = 30
5)
6 x 8 = 48
Pabalik-balik nga
pagdugang nga
pahayag
2 + 2 + 2 +2 = 8
____________________
____________________
____________________
____________________
Lesson 35: Illustrating the Property of
Multiplication that Any Number
Multiplied by 1 is the Same Number
Buluhaton 1
A. Isulat ang nawalang numero.
1)
2)
3)
4)
5)
5 x __ = 5
x 6 = __
_ x 3 =3
x 1 = __
1 x __ = 7
Isulat ang insaktong product o abot.
129
B. Find the product.
1) 8 x 1 = _______
2) 6 x 1 = _______
3) 1 x 4 = _______
4) 1 x 9 = _______
5) 6 x 1 = _______
Buluhaton 2
A. Isulat sa papel ang abot.
1)
2)
3)
4)
5)
7x 1
1 x 17
8 x1
22 x 1
15 x 1
=
=
=
=
=
B. Isulat ang nawalang numero aron makompleto
ang kada numerong pahayag.
6) __ x 1
= 21
7) 1 x __ = 10
8) __ x 40 = 40
130
9) 40 x __ = 40
10) __ x 1 = 25
Buluhaton sa Balay
Isulat ang nawalang numero aron makompleto
ang kada numerong pahayag.
1)
9x1
= ___
6)
14 x 1
2)
__ x 14
= 14
7) ___ x 20 = 20
3)
1 x 16
= ___
8) 15 x ___ = 15
4)
11 x ___ = 11
5)
18 x ___ = 18
9) 32 x 1
= ___
= ___
10) 40 x ___ = 40
131
Lesson 36: Illustrating the Property of
Multiplication that Zero Multiplied
by Any Number is Zero
Buluhaton 1
Kopyaha sa inyong papel ug isulat ang product o
abot sa blangko o kal-ang.
1) 100 x 0 = _____
6) 35 x 0 = _____
2) 1 x 0 = _____
7) 0 x 50 = _____
3) 18 x 0 = _____
8) 14 x 0 = _____
4) 0 x 30 = _____
9)
5) 0 x 40 = _____
10) 60 x 0 = _____
0 x 20 = _____
Buluhaton 2
Kopyaha sa papel ug kompletoha ang numerong
pahayag.
1)  x 12 = 0
6) 6 x  = 0
2) 15 x 0 = 
7) 24 x 0 = 
3) 25 x 0 = 
8) 4 x 0 = 
4)  x 3 = 0
9) 10 x 0 = 
5)  x 5 = 0
10) 0 x 8 = 
132
Buluhaton sa Balay
Isulat sa papel ang nawalang numero sa blangko
o kal-ang.
1) 5 x ____ = 0
2) 16 x 0
= ___
3) 0 x 9
= ___
4) 27 x 0
= ___
5) 8 x ___ = 0
Lesson 37: Illustrating the Commutative
Property of Multiplication
Buluhaton 1
Kopyaha sa papel ug usba ang han-ay sa mga
factors o sab-oy.
1) 3 x 5
2) 4 x 5
3) 7 x 10
4) 5 x 8
5) 2 x 6
= ____ x
= ____ x
= ____ x
= ____ x
= ____ x
____
____
____
____
____
133
Buluhaton 2
Kopyaha ug usba ang han-ay sa mga factors o
sab-oy ug isulat ang abot o product sa blangko o
kal-ang.
1) 5 x 6 = ___ x _____ = ___
2) 12 x 3 = ___ x _____ = ___
3) 10 x 2 =___ x _____ = ___
4) 1 x 9 = ___ x _____ = ___
5) 30 x 5 = ___ x _____ = ___
Buluhaton sa Balay
Kompletoha ang mga numerong pahayag
pinaagi sa pag-usab sa han-ay sa mga factors o
sab-oy ug pagbutang sa product o abot.
1) 7 x 4 =  x  = 
4) 6 x 10 =  x  = 
2) 5 x 7 =  x  = 
5) 5 x 9 =  x  = 
3) 4 x 6 =  x  = 
134
Lesson 38.1: Constructing and Filling up the
Multiplication Tables of 2, 5, & 10
Buluhaton 1
Kopyaha ug isulat ang insaktong abot sa
kal-ang.
A.
1) 2 x 6 = _____
B.
1) 5 x 4 ______
C.
1) 10 x 3 _____
2) 2 x 8 = _____
2) 5 x 5 ______
2) 10 x 5 _____
3) 2 x 5 = _____
3) 5 x 2 ______
3) 10 x 4 _____
4) 2 x 6 = _____
4) 5 x 3 ______
4) 10 x 7 _____
5) 2 x 9 = _____
5) 5 x 7 ______
5) 10 x 8 _____
Buluhaton 2
Isulat ang product o abot sa blangko o kal-ang.
1) 2 x 2 = _____
6)
4 x 5 = ______
2) 7 X 10 = _____
7)
5 x 10 = ______
3) 4 X 5 = _____
8)
9 x 10 = ______
135
4) 2 x 6
= _____
9)
5 x 5 = ______
5) 2 x 8
= _____
10) 6 x 5 = ______
Buluhaton sa Balay
Pilo-piloa ang mga numero ug isulat ang abot o
product.
1)
9
x2
2)
10
x2
4)
7
x5
5)
4
x5
3)
6
x 2
Lesson 38.2: Constructing and Filling up the
Multiplication Tables of 3 and 4
Buluhaton 1
Kompletoha ang pilo-pilong talaid.
1)
2)
3)
4)
5)
3
3
4
4
3
x
x
x
x
x
__
__
5
6
__
= 6
= 12
= __
= __
= 15
136
Buluhaton 2
Kopyaha ug isulat ang abot o product sa kalang.
1) 2 x 4 =_____
6) 2 x 3 = ____
2) 6 X 4 = ____
7) 3 x 3 = ____
3) 7 X 4 = ____
8) 5 x 3 = ____
4) 4 X 4 = ____
9) 3 x 8 = ____
5) 5 X 4 = ____
10) 3 x 9 = ____
Buluhaton sa Balay
Isulat ang insaktong abot o product.
1)
9
x3
2)
10
x3
4)
7
x4
5)
4
x4
137
3)
6
x3
Lesson 39.1: Multiplying Mentally to Fill up
Multiplication Tables of 2, 5, and 10
Buluhaton 1
A. Tubaga ang mosunod pinaagi sa paghusay
sulod sa huna-huna lamang. Isulat ang
insaktong tubag sa inyong papel.
1. Pila tanan kon ang 9 pilo-piloon ka duha? ___
2. Pila tanan kon ang 4 pilo-piloon ka lima? ____
3. Pila tanan kon ang 8 pilo-piloon ka 10? ____
4. Pila ang 2 ka grupo sa 8? ___________________
5. Unsa ang abot o product sa 5 ug 7? _________
B. Sulbara ang matag pulong gumonhap sulod sa
imong huna-huna. Isulat ang hustong tubag sa
inyong papel.
1. Adunay 5 ka kahon. Unom ka kuwaderno ang
gibutang sa matag kahon. Pila ang katibukang ihap sa kuwaderno?
2. Adunay 10 ka tinun-an nga nangapil sa
pagbaklay. Kada usa ka tinun-an nagbitbit og
2 ka sudlanan sa tubig. Pila tanan ang
sudlanan sa tubig?
138
3. Si Manoy Nestor namaligya og lokal nga
mantalaan. Kada usa ka mantalaan
nagkantidad og ₱10. Pila ang kantidad sa
10 ka mantalaan?
4. Adunay 2 ka lalaki nga nangolekta og hulin.
Kada usa kanila nay 8 ka hulin. Pila tanan ang
ilang nakolektang hulin?
5. Adunay 4 ka babaye. Matag usa ka babaye
adunay dala nga 3 ka libro. Pila tanan ang
libro nga dala sa mga babaye?
139
Buluhaton 2
A. Sulbara sa huna-huna. Isulat ang insaktong
tubag sa inyong papel.
1.
2
x 6
5
x 8
10
x 7
2.
10
x 4
2
x9
5
x 3_
3.
5
x 9
10
x 10
2
x 7_
B. Sulbara sulod sa hunahuna. Isulat ang
insaktong tubag sa inyong papel.
1. Adunay 10 ka pinya sa usa ka bandeha.
Pila tanan ang pinya kon naay 6 ka
bandeha?
2. Ang kada kahon adunay 5 ka board
markers. Pila tanan ka board markers
ang anaa sa 4 ka kahon?
140
3. Adunay 2 ka grupo nga naay 8 ka lolipap
kada usa. Pila ang kinatibuk-ang ihap sa
mga lolipap?
4. Ang kaka adunay 8 ka tiil. Pila kabuok tiil
ang anaa sa 10 ka kaka?
5. Kon ang mag-uuma maka - ani og 5 ka
bukag nga mais sa usa ka adlaw. Pila ka
bukag sa mais ang iyang maani sulod sa
5 ka adlaw?
Buluhaton sa Balay
Sulbara sulod sa imong huna-huna. Isulat ang
hustong tubag sa inyong kuwaderno.
Pananglitan:
Ang 1 ka hapag adunay 10 ka bayabas.
1. Ang 2 ka hapag adunay ______ka bayabas.
2. Ang 9 ka hapag adunay ______ka bayabas.
3. Ang 10 ka hapag adunay_____ ka bayabas.
4. Ang 5 ka hapag adunay _____ ka bayabas.
5. Ang 3 ka hapag adunay _____ ka bayabas.
141
Lesson 39.2: Multiplying Mentally to Fill up
Multiplication Tables of 3 and 4
Buluhaton 1
A. Pagsulbad sulod sa huna-huna.
Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
Ang kabaw adunay 4 ka tiil. Pila kabuok
ang mga tiil sa matag ihap sa kabaw nga
anaa sa talamdan?
Ihap sa
mga
kabaw
Ihap sa
mga tiil
1
3
7
5
9
4
6
2
8
4
B. Sulbaron sulod sa hunahuna. Isulat ang
insaktong tubag sa inyong papel.
1.
3
x 6
3
x1
3
x8
3
x5
3
x 10
2.
3
x 3
3
x 7
3
x4
3
x 9
3
x2
3.
4
x 3
4
x 10
4
x6
4
x 9
4
x1
142
4.
4
x 5
4
x 8
4
x 4
4
x 2
4
x 7
Buluhaton 2
A. Pagsulbad sulod sa huna-huna. Isulat ang
insaktong tubag sa inyong papel.
1.
2
x 3
5
x 4
10
x 3
2.
10
x 4
2
x 4
5
x 3
3.
6
x 3
9
x4
8
x 3
B. Sulbara ang kada pulong gumonhap o word
problem pinaagi sa pagpilo-pilo sa mga
numero. Isulat ang insaktong tubag sa
inyong papel.
1. Adunay 4 ka bayabas sa bandeha. Pila
kabuok bayabas ang anaa sa 10 ka
bandeha?
2. Kada kahon adunay 3 ka kuwaderno. Pila ka
buok kwaderno ang anaa sa 10 ka kahon?
143
3. Adunay 8 ka grupo sa tag 4 ka chocolate bar.
Pila ang katibuk-ang ihap sa mga chocolate
bar?
4. Ang bisikleta naay 2 ka ligid. Pila tanan ang
ligid kon naay 3 ka bisikleta?
5. Adunay upat ka patatas sulod sa usa ka
hapag. Pila tanan ang patatas nga anaa sa
7 ka hapag?
Buluhaton sa Balay
Pilo-piloa ang mga numero. Pangitaa ang
sekretong pahayag pinaagi sa pagsulat sa letra
sa maong abot o product. Isulat ang tubag sa
inyong kuwaderno.
T
O
N
K
A
M
U
H
G
I
28
40
0
30
27
16
20
18
9
24
____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ _____
3X38X3 6X3 6X4 1X9 5X4 9X1 4X4 9X3
144
______
10 X 3
_______
10 X 4
______ ______
3x9
3x0
______
3X3
______ _______ _______ _______
8X2
9X3
4X7
9X2
Lesson 40.1: Analyzing and Solving One-Step
Word Problems Involving
Multiplication of Whole Numbers
Including Money
Buluhaton 1
A. Basaha ug sabta ang pulong
gumonhap. Isulat ang numero sa insaktong
tubag sa inyong papel.
Si Nong Ben nipalit og 5 ka kalo. Kada kalo
nagkantidad og ₱35. Pila tanan ang iyang
gibayran sa lima ka kalo?
a. Unsay gipangutana?
1) ang katibuk-ang kantidad sa kada
kalo
2) ang katibuk-ang kantidad sa mga kalo
3) ang katibuk-ang kantidad ni Nong Ben
145
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
1) 3 ka kalo sa tag ₱35
2) 5 ka kalo sa tag ₱35
3) 35 ka kalo sa tag ₱35
c. Unsa ang mga pasambingay nga pulong
o word clue?
1) pila
2) kada
3) tanan
d. Unsa nga paagi sa pagsulbad ang
gamiton?
1) pagdugang o addition
2) pagkuha o subtraction
3) pagpilo-pilo o multiplication
B. Basaha ang pulong suliran. Pili-a ang letra sa
insaktong tubag nga makita sa sulod sa
kahon nga magdugtong sa tumbas sa mga
lakang sa pag - analisa sa pulon gumonhap.
Isulat ang letra sa hustong tubag sa papel.
Si Rica nagtipig og ₱15 kada adlaw. Pila
ang sumada sa natipig niya sulod sa 7 ka
adlaw?
1. Unsay gipangutana?
2. Unsa ang gihatag nga mga numero?
146
3. Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?
4. Unsa nga operasyon ang gamiton?
a. pagpilo-pilo o multiplication
b. Ang katibuk-ang salapi nga iyang natipig
c. sumada
d. ₱15 kada adlaw ug 7 ka adlaw
Buluhatong Papel 1
Basaha ug sabta ang mga pulong gumonhap.
Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
A. Adunay 14 ka mga pinabukad nga sobre sa
usa ka estante. Kung adunay 5 ka estante,
pila tanan ang kinatibuk-ang ihap sa mga
pinabukad nga sobre?
1. Unsay gipangutana?
Tubag: ____________________________________
2. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: ____________________________________
3. Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?
Tubag: ____________________________________
4. Unsa nga operation ang gamiton?
Tubag: ____________________________________
147
B. Ang shampoo nagkantidad og ₱6. Si Linda
nipalit og 12 kabuok nga shampoo. Pila tanan
ang iyang nabayran?
1. Unsay gipangutana?
Tubag: __________________________________
2. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: __________________________________
3. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?
Tubag: __________________________________
4. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: __________________________________
Buluhaton sa Balay
Basaha ug sabta ang mga pulong gumonhap.
Isulat ang mga insaktong tubag sa inyong
kuwaderno.
Kon kada dulaan nga eroplano nagkantidad og
₱18, pila man ang katibuk – anong kantidad sa
4 ka dulaan nga eroplano?
1. Unsa ang gipangutana?
Tubag: ___________________________________
2. Unsa ang gihatag nga mga numero?
Tubag: ____________________________________
3. Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?
Tubag: ____________________________________
4. Unsa nga operasyon ang gamiton?
Tubag: ____________________________________
148
Lesson 40.2: Analyzing and Solving One-Step
Word Problems Involving
Multiplication of Whole Numbers
Including Money
Buluhaton 1
Basaha nga adunay pagsabot sa pulong
gumonhap. Isulat ang insaktong tubag sa kada
pangutana sa inyong papel.
Si „Nang Panyeng naghurno og 25 kabuok nga
supas para ibaligya sa kantina kada-adlaw. Pila
kabuok supas ang iyang mahurno sulod sa 5 ka
adlaw?
1. Kinsa ang naghurno og mga supas?
Tubag:_________________________________
2. Pila kabuok supas ang nahurno ni „Nang
Panyeng matag adlaw?
Tubag:_________________________________
3. Unsa ang numerong hugpulong?
Tubag:_________________________________
4. Ipakita ang kasulbaran.
Tubag:_________________________________
5. Unsa ang kompletong tubag?
Tubag:_________________________________
149
Buluhaton 2
Basaha ang matag gumonhap. Isulat ang
tubag sa kada pangutana. Ipakita ang hustong
paagi sa pagsulbad.
1. Ang mag-uuma nagtanom og 22 ka okra
seedlings sa sulod sa 3 ka adlaw. Pila tanan
ka okra seedlings ang natanom sa maguuma?
Unsa ang hustong numerong hugpulong?
_______________________________________
Unsa ang hustong tubag?
_______________________________________
2. Pagkasunod semana, nagtanom siya og 14
ka patola seedlings kada adlaw sa sulod sa
3 ka semana. Pila ang katibuk-ang ihap sa
iyang gitanom nga patola seedlings?
Unsa ang hustong numerong pahayag?
_______________________________________
Unsa ang hustong tubag?
_______________________________________
3. Si „Nong Awing adunay kinitaan nga ₱30
kada adlaw sa pagkalos niya og tubig. Pila
man ang iyang kitaon sulod sa 7 ka adlaw?
Unsa ang hustong numerong pahayag?
_______________________________________
Unsa ang hustong tubag?
_______________________________________
150
4. Si Ben naghimo og 7 ka parol sulod sa usa ka
adlaw. Pila kabuok nga parol ang iyang
mahuman sulod sa 6 ka adlaw?
Unsa ang hustong numerong hugpulong?
_______________________________________
Unsa ang hustong tubag?
_______________________________________
5. Ang librarian adunay 10 ka bugkos nga libro
sa Mathematics. Ang kada bugkos adunay 8
ka libro. Pila tanan ang mga libro nga anaa
kaniya?
Unsa ang hustong numerong pahayag?
_______________________________________
Unsa ang hustong tubag?
_______________________________________
151
Buluhaton sa Balay
Usaba ang pulong gumonhap sa numerong
pahayag. Unya, sulbara aron makuha ang
hustong tubag.
1. Si Cindy makahuman og tahi sa 8 ka panyo
sulod sa usa ka oras. Pila ka mga panyo
ang iyang mahuman sa 8 ka oras?
2. Si Jocelyn nahalinan og ₱50 sulod sa usa ka
adlaw sa pagbaligya og mga atsal. Pila ang
iyang halin sulod sa 7 ka adlaw?
3. Si Philip nagputos og 4 ka repolyo sa kada
selopin. Kung adunay 11 ka mga selopin,
pila tanan ka repolyo ang naputos?
4. Adunay 3 ka pakwan sa hapag. Kung naay 9
ka hapag, pila ang katibuk-ang ihap sa mga
pakwan nga naa niini?
5. Si Dominador mipalit og 9 ka mga apa sa
sorbete. Pila ang iyang mabayran kung
kada usa ka apa sa sorbete nagkantidad
og ₱10?
152
Lesson 41: Analyzing and Solving Two-ThreeSteps Word Problems Involving
Multiplication of Whole Numbers as
well Addition and Subtraction
Including Money
Buluhaton 1
Basaha ug sabta ang gumonhap. Isulat ang letra
sa insaktong tubag sa inyong papel.
Adunay 5 ka kahon ang tindera. Kada kahon
adunay sulod nga 40 ka de-lata nga gatas. Kon
ang 20 ka de-lata nga gatas para konsumo,
pila tanan ka de-lata nga gatas ang para
ibaligya?
1. Unsay gipangutana?
a. Ang ihap sa de-lata nga gatas nga
para ibaligya
b. Ang ihap sa de-lata nga gatas
c. Ang ihap sa de-lata nga gatas nga para
konsumo
2. Unsa ang gihatag nga mga numero?
a. 5, 40 ug 20
b. 5 ka kahon ug 40 ka de-lata nga gatas
c. 5 ka kahon sa de-lata nga gatas, 40 ka delata nga gatas sa kada kahon ug 20 ka delata nga gatas para ikonsumo
153
3. Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?
a. kada ug nabilin
b. kada ug tanan
c. tanan-tanan
4. Unsa ang natagong pangutana?
a. Ang ihap sa mga de-lata nga gatas para
konsumo
b. Ang ihap sa mga kahon sa de-lata nga
gatas
c. Ang kinatibuk-ang ihap sa mga de-lata
nga gatas nga anaa sa 5 ka kahon
5. Unsang paagi sa pagsulbad ang gamiton?
a. pagpilo-pilo ug pagdugang
b. pagdugang ug pagkuha
c. pagpilo-pilo ug pagkuha
6. Unsa ang hustong numerong hugpulong?
a. (5 x 40) + 20 = N
b. (5 x 40) – 20 = N
c. (5 + 40) x 20 = N
7. Unsa ang hustong tubag?
a. 180 ka de-lata nga gatas
b. 220 ka de-lata nga gatas
c. 160 ka de-lata nga gatas
154
Buluhaton 2
Basaha ug sabta pag-ayo ang mga pulong
gumonhap. Unya, sulbara aron makuha ang
hustong tubag pinaagi sa paggamit sa mga
lakang sa pagsulbad sa gumonhap nga nakatunan. Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
1. Ang amahan adunay 5 ka tag-usa ka gatos nga
kuwartang papel. Miadto siya sa merkado ug
nipalit og usa ka kilo nga bangus nga
nagkantidad og ₱130. Pila man ang nabilin sa
iya?
 Unsay gipangutana?
__________________________________________
 Unsa ang gihatag nga mga numero?
__________________________________________
 Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?____________________________________
 Unsa ang natagong pangutana?
__________________________________________
 Unsang operasyona o paagi sa pagsulbad
ang gamiton?
__________________________________________
 Unsa ang hustong numerong pahayag?
__________________________________________
 Unsa ang hustong tubag?
__________________________________________
155
2. Si „Nong Carding ug si „Nong Lando adunay 6
ka baboy kada usa kanila. Sa ilang mga
baboy, 4 niini mga lalaki. Pila kabuok ang mga
baboy nga babaye?
 Unsay gipangutana?
__________________________________________
 Unsa ang gihatag nga mga numero?
__________________________________________
 Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?
__________________________________________
 Unsa ang natagong pangutana?
__________________________________________
 Unsang operasyona ang gamiton?
__________________________________________
 Unsa ang hustong numerong pahayag?
__________________________________________
 Unsa ang hustong tubag?
__________________________________________
156
Buluhaton 1
Basaha ug sulbara ang matag pulong
gumonhap. Gamita ang mga lakang sa
pagsulbad sa gumonhap nga imong nakatunan. Isulat ang insaktong tubag sa inyong
kuwaderno.
1. Si Diana adunay 48 kabuok tinuhog nga
saging. Gikaon niya ang 2 ka tuhog niini ug
ang uban iyang gibaligya sa tag ₱6 kada
usa. Pila man ang iyang halin?
2. Si Joey mipalit og 5 ka librita ng nagkantidad
og ₱25 kada usa. Mihatag siya og ₱200 sa
kahira. Pila man ang iyang madawat nga
sukli?
157
Lesson 42: Modeling and Describing Division
Situations in which Sets are
Separated Into Equal Parts
Buluhaton 1
Kumpletoha ang matag pahayag pinaagi sa
pagbutang og insaktong tubag sa blangko. Isulat
usab ang pagkabahin nga pahayag (division
sentence). Buhata kini sa inyong papel.
1. Bahina ang 12 ka lapis sa 3 ka bata.
Kada bata makakuha og _______.
Pagkabahin nga pahayag: ____ ÷ ____ = _____
2. Bahina ang 18 ka kasing
sa 6 ka bata
Kada batang lalaki maka-angkon og _____.
Pagkabahin nga pahayag: ____ ÷ ____ = _____
158
3. Bahina ang 24 ka plurira sa 4 ka babaye
Kada bata nga baye makaangkon og
Pagkabahin nga pahayag: ____ ÷ ____ = _____
4. Bahina ang 25 ka martilyo sa 5 ka panday.
Kada panday makaangkon og ______.
Pagkabahin nga pahayag: ____ ÷ ____ = _____
159
5. Bahina ang 28 ka pukot sa 7 ka mananagat
Matag mananagat makaangkon og ______
Pagkabahin nga pahayag: ____ ÷ ____ = _____
Buluhaton 1
Lingini ang mga butang aron mapakita ang
hustong ideya sa pagkabahin. Isulat ang insaktong
tubag sa kada kal-ang. Buhata kini sa inyong
papel.
160
1.
Pagkabahin
12 ÷ 4 = ___
2.
15 ÷ 5 = ___
3.
18 ÷ 6 = ___
161
4.
24 ÷ 3 = __
5.
36 ÷ 9 = ___
162
Buluhaton sa Balay
Magdibuho og hut-ong sa mga butang nga
nagpakita sa mga mosunod nga pagkabahin
nga pahayag.
1. 24 ÷ 3 = 8
4. 45 ÷ 5 = 9
2. 14 ÷ 2 = 7
5. 50 ÷ 10 = 5
3. 40 ÷ 4 = 10
Lesson 43.1: Representing Division as Equal
Sharing
Buluhaton 1
A. Isulat sa inyong papel ang insaktong
pagkabahin nga pahayag(division
sentence) sa matag hut-ong sa mga
butang.
163
1.
Pagkabahin
nga
pahayag
__÷ ___ = __
2.
__÷ __ = __
3.
__÷ _= __
164
B. Isulat sa inyong papel ang insaktong tubag.
4. Bahina ang 12 ka kutsara sa 2 ka parehason
nga hut-ong.
Adunay ______ ka kutsara ang matag hut-ong.
5. Bahina ang 30 ka tinidor sa 5 ka parehason
nga hut-ong.
Adunay _____ ka tinidor ang matag hut-ong
Buluhaton 1
A. Isulat ang insaktong pagkabahin nga
pahayag(division sentence)sa mga hut-ong
sa inyong papel
1.
Pagkabahin nga
pahayag
___÷ ___ = ___
165
2.
___ ÷ ___ = ___
3.
___ ÷ ___ = ___
B. Idibuho ang pagkabahin pinaagi sa parehas
nga pag-angay sa mga butang base
niining mga pagkabahin nga
pahayag (division sentence).
4. 35 ÷ 5 = 7
5. 40 ÷ 4 = 10
166
Buluhaton sa Balay
Idibuho sa inyong kuwaderno ang insaktong
pagkabahin sa mga mosunod:
1) 7 ka hut-ong sa 28 ka hulin
2) 9 ka hut-ong sa 27 ka rabana
3) 4 ka hut-ong sa 32 ka talong
4) 8 ka hut-ongsa 24 ka kendi
5) 2 ka hut-ong sa 20 ka saging
Lesson 43.2: Representing Division as Repeated
Subtraction
Buluhaton 1
Idibuho o idrowing ang mga butang sa sulod sa
kahon ug ipakita nga ang pagkabahin pinaagi sa
pabalik-balik nga pagkuha. Isulat ang insaktong
tubag sa matag kal-ang sa inyong papel.
1.
Pagkabahin nga
pahayag
24 ÷ 4 = ____
167
2.
Pagkabahin nga
pahayag
28 ÷ 7 = ____
Pagkuha nga
pahayag
3.
Pagkabahin nga
pahayag
20 ÷ 2 = ____
Pagkuha nga
pahayag
B. Ipakita nga ang pagkabahin usa ka pabalikbalik nga pagkuha.
1. 10 ÷ 5 = ____
Pila ka tag-lima? ______
10 - 5= ____
__ - 5 = ____
2. 16 ÷4 = ____
16 - 4 = ____
__ - 4 = ____
__ - _ = 4
__ - 4 = ____
Pila ka tag-upat? ______
168
Buluhaton 2
Idibuho o idrowing ang mga butang sulod sa
kahon ug ipakita ang hustong pagkabahin
pinaagi sa paglingin sa hustong ihap. Buhata kini
sa inyong papel.
1. 12 ÷ 2 =
2. 18 ÷ 3 =
3. 28 ÷ 4 =
4. 20 ÷ 2 =
5. 15 ÷ 5 =
Buluhaton sa Balay
Idibuho ug ikahon( )ang mga butang
para ipakita ang insaktong pagkabahin
pinaagi sa pabalik-balik nga pagkuha. Unya
isulat ang pahayag sa pagkuha ug ang
pahayag sa pagkabahin.
1.
169
2.
3.
4.
5.
170
Lesson 43.3: Representing Division as Equal
Jumps on the Number Line
Buluhaton 1
Tun-i ang mga numerong linya. Isulat ang letra
sa insaktong tubag sa inyong papel.
1.
a. 8 ÷ 4 = 2
b. 8÷ 2 = 4
c. 8 ÷ 8 = 1
2.
0
1
2
3
4
a. 10 ÷ 2 = 5
5
6
b. 10 ÷ 5 = 2
7
8
9
10
c. 10 ÷ 10 = 1
3.
0
1
2
3
4
5
6
7
a. 18 ÷ 2 = 9
8
9
10
b. 18 ÷ 6 = 3
11 12 13 14 15 16 17 18
c. 18 ÷ 3 = 6
4.
0
1
2
3
4 5
a. 20 ÷ 4 = 5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
b. 20 ÷ 5 = 4
c. 20 ÷ 10 = 2
5.
0
1 2 3 4 5 6 7
a. 24 ÷ 6 = 4
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
b. 24 ÷ 3 = 8
171
c. 24 ÷ 8 = 3
Buluhaton 2
A. Ihulagway ang pagkabahin pinaagi sa
parehas nga paglukso sa numerong linya
ug isulat ang insaktong tubag sa inyong
papel.
1. 24 ÷ 4 =
0 1 2 3
4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2. 21 ÷ 3 =
0
1
2 3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3. 28 ÷ 7 =
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
172
B. Isulat ang pagbahin nga pahayag sa bukag.
Buhata kini sa inyong papel.
4.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15 16 17
18
19
20
21 22
__÷ __ = __
5.
0
1
2 3
4
5
6
7 8
9
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
__÷ __ = __
Buluhaton sa Balay
Magdrowing og numerong linya sa mga
mosunod nga pagbahin nga pahayag ug isulat
ang insaktong tubag sa inyong kuwaderno.
1. 12 ÷ 2 =
2. 15 ÷ 3 =
3. 36 ÷ 4 =
4. 40 ÷ 4 =
5. 45 ÷ 5 =
173
Lesson 43.4: Representing Division as Formation
of Equal Groups of Objects
Buluhaton 1
A. Iapod-apod ang mga butang sa matag hutong paingon sa mga kahon nga anaa sa
toong dapit. Idibuho kini sa inyong papel.
1.
2.
3.
174
4.
5.
Buluhaton 2
1.
2.
175
3.
4.
A. Ipakita ang pagbahin pinaagi sa pagporma og
parehas nga hut-ong sa mga butang. Iapodapod ang mga butang sa mga kahon nga naa
sa toong bahin. Buhata kini sa inyong papel.
1.
2.
3.
176
B. Iapod-apod ang mga butang sa matag sudlanan.
Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
4.
Adunay _____ ka sandiya sa kada bukag.
Adunay 3 _______ sa 12
5.
Adunay _____ estro sa kada botilya.
Adunay 6 _____ sa 30.
Buluhaton sa Balay
Magdrowing og hustong ihap sa mga butang sa
kada kahon nga nagpakita sa mosunod nga
pagbahin nga pahayag. Buhata kini sa inyong
kuwaderno.
177
1. 12 ÷ 3 = 4
2. 16 ÷ 4 = 4
3. 25 ÷ 5 = 5
4. 24 ÷ 6 = 4
5. 35 ÷ 7 = 5
178
Lesson 44.1 Writing a Related Equation for
Division as Equal Sharing and
Repeated Subtraction
Buluhaton 1
A. Isulat ang dili iglain (related) nga talaid (equation)
sa pagbahin sa hut-ong sa mga butang. Buhata
kini sa inyong papel.
Pagbahin nga
pahayag
1.
2.
3.
B. Isulat ang numero nga pahayag number
sentence sa kada gumonhap problem.
Husaya pinaagi sa pabalik-balik nga
pagkuha. Buhata kini sa inyong papel.
1) 25 ka abokado sa bukag
5 ka bata nagbinahinay sa abokado
Pagbahin nga pahayag: __________________
Pabalik-balik nga pagkuha
179
25
- 5
5
5
5
ka abokado ang madawat sa
kada bata
2) 16 ka pichay nga gitanom sa 4 ka lumbay
Pagbahin nga pahayag: _________________
Pabalik-balik nga pagkuha
16
- 4
4
4
4
Buluhaton 2
A. Isulat ang pagbahin nga pahayag sa matag
hut-ong sa mga butang diha sa inyong papel.
Pagbahin nga
pahayag
1.
____ ÷ ____ = ____
180
2.
____ ÷ ____ = ___
3.
____ ÷ ____ = __
B. Lingini ang mga butang para makita ang
pagbahin sama sa pabalik-balik nga pagkuha.
Isulat sa inyong papel ang pagkuha nga pahayag
ug pagbahin nga pahayag.
Pagkuha nga
pahayag
1.
____ - _____ = _____
Pagkabahin
nga pahayag
_____ ÷ ____ = _____
Pagkuha nga
pahayag
____ - _____ = _____
Pagkabahin
nga pahayag
2.
____ ÷ ____ = _____
181
Buluhaton sa Balay
A. Isulat ang pagkabahin nga pahayag sa matag
hut-ong sa mga butang sa inyong kuwaderno.
÷
1.
÷
2.
÷
=
=
B. Ikahon( )ang mga butang nga nagpakita og
pagkabahin sama sa pabalik-balik nga
pagkuha. Isulat ang pagkuha ug pagbahin nga
pahayag sa inyong kuwaderno.
1.
2.
182
Lesson 44.2: Writing a Related Equation for
Division as Equal Jumps on the
Number Line and Formation of
Equal Groups of Objects
Buluhaton 1
A.
Itangkod ang pagkabahin nga pahayag sa
insaktong numero nga linya. Isulat ang letra sa
insaktong tubag sa inyong papel.
____ 1) 4 ÷ 2 = 2
a.
0
____ 2) 10 ÷ 2 = 5
1
2
3
4
b.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
____ 3)
12 ÷ 4 = 3 c.
0
____ 4)
18 ÷ 3 = 6
1
2
3
4
5
2
3
4
6
7
8
9
7
8 9
10
d.
0
1
5
6
____ 5) 9 ÷ 3 = 3 e.
0 1 2
183
3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
B. Iapod-apod ang mga butang sa sulod sa kahon
sa kada kahon sa toong dapit. Isulat ang
insaktong pagkabahin nga pahayag sa inyong
papel.
1.
______ ÷ ______ = ______
2.
______ ÷ ______ = ______
Buluhaton 2
A. Isulat ang hustong pagkabahin nga pahayag sa
kada numerong linya sa inyong papel.
1.
0
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
184
3.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
B. Idibuho ang pagkabahin nga sama sa
pagporma og parehas nga hut-ong sa butang.
Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
1.
Maghimo og duha ka hut-ong nga dulaan
nga barko. Adunay _____ ka dula an nga
barko sa kada hut-ong.
____ ÷ ____ = ____
2.
Maghimoog lima ka hut-ong sa
kuwaderno. Adunay ____ ka kuwaderno
ang kada hut-ong.
____ ÷ ____ = ____
Buluhaton sa Balay
A. Ihulagway ang kada numerong pahayag sa
parehas nga paglukso (equal jumps) sa
numerong linya.
185
1. 24 ÷ 4 = 6
2. 35 ÷ 5 = 7
B. Ihulagway ang hustong hut-ong sa mga
butang sa matag pagkabahin nga pahayag
sa inyong kuwaderno.
1. 30 ÷ 5 = 6
2. 21 ÷ 3 = 7
3. 25 ÷ 5 = 5
Lesson 45.1: Dividing Numbers Found in the
Multiplication Tables 2 and 3
Buluhaton 1
A. Ihulagway ug kolori ang kahon sa insaktong
tubag og puwa (red). Buhata kini sa inyong
papel.
1. 12 ÷ 3 = ?
5
4
6
2. 30 ÷ 2 =?
13
12
15
3. 18 ÷ 3 =?
6
9
7
4. 16 ÷ 2 =?
4
8
7
34
2
9
186
9
8
5. 6 ÷ 3 =?
2
B. Tan-awa ang mga hulagway. Kumpletuha
ang pagpilo-pilo ug pagkabahin nga
pahayag. Buhata kini sa inyong papel.
1. 4 x 3 =
12 ÷ = 3
2.
x 4 = 16
÷4=4
3. 6 x = 30
30 ÷ 6 =
Buluhaton 2
Pangitaa ang ihap sa tag duha nga wala
naggamit og mga hulagway. Isulat ang
insaktong tubag sa inyong papel.
1. Pila ka tagduha ang anaa sa 10?
10 ÷ 2 =
2. Pila ka tagduha ang anaa sa 12?
12 ÷ 2 =
187
3. Pila ka tagduha ang anaa sa 16?
16 ÷ 2 =
4. Pila ka tagduha ang anaa sa 20?
20 ÷ 2 =
5. Pila ka tagduha ang anaa sa 18?
18 ÷ 2 =
B. Kumpletuha ang talad sa pagkabahin.
Isulat ang hustong tubag sa inyong papel.
÷3
30
10
18
27
24
15
Buluhaton sa Balay
Isulat sa inyong kuwaderno ang hustong lapa
(quotient).
3
15
2 20
2
16
3 12
188
3 18
6
Lesson 45.2: Dividing Numbers Found in the
Multiplication Tables of 4, 5, and 10
Buluhaton 1
A. Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
1. Ang 4 mao ang tigbahin. Ang 40 mao ang
bahinon. Unsa man ang lapa? _________
2. Ang 5 mao ang tigbahin. Ang 30 mao ang
bahinon. Unsa man ang lapa? ___________
3. Sa 100 ÷ 10, _____ ang lapa.
4. Sa 45 ÷ 5, _____ ang lapa.
5. Unsa ang lapa sa 24 ÷ 4? _______
B. Suplayan og insaktong numero ang kada kalang sa talad. Buhata kini sa inyong papel.
Bahinon/Dividend Tigbahin/Divisor Lapa/Quotient
80
10
______
35
5
______
20
4
______
15
_____
3
60
_____
6
____
5
10
189
Buluhaton 2
Kumpletuha ang kada talad. Isulat ang
insaktong lapa sa inyong papel.
÷4
÷5
÷ 10
4
1
36
15
45
20
60
16
30
80
28
8
20
50
25
5
100
30
70
Isulat ang insaktong tubag sa inyong
kuwaderno.
4
1. 4 x 5 = 
5 
6
2. 6 x  = 24
 24
7
3. 7 x 5 = 
5 
7
4. 7 x  = 70
 70
10 100
190
40
40
Buluhaton sa Balay
5.  x 10 = 100
12
Lesson 46: Dividing Mentally One to Two Digit
Numbers by One Digit Number
Found in the Multiplication tables of
2, 3, 4, 5, and 10
Buluhaton 1
A. Isulat ang hustong lapa (quotient) sa matag
numero sa inyong papel.
1. 12 ÷ 4 = ____
4. 15 ÷ 5 = ____
2. 6 ÷ 3 = ____
5. 36 ÷ 4 = ____
3. 20 ÷ 2 = ____
Buluhaton 2
Isulat ang hustong lapa sa inyong papel.
5
10
2
6
3
191
9
4 16
10 80
2 18
10
3
80
21
4
20
2 18
Buluhaton sa Balay
Lingini ( )ang insaktong hut-ong sa tulo ka
numero aron makaporma og pagkabahin nga
pahayag. Buhata kini sa inyong kuwaderno.
16
25
5
5
4
6
8
3
4
10
10
1
192
27
15
5
3
3
32
4
8
8
4
2
2
Lesson 47.1: Analyzing and Solving One-Step
Word Problems Involving Division
of Numbers Found in Multiplication
Tables of 2, 3, 4, 5, and 10
Buluhaton 1
A. Basaha ug sabta ang word problem. Isulat
ang letra sa insaktong tubag sa inyong
papel.
Si Richard nagtanom og 63 ka binhi sa
mangga. Gitanom niya ang binhi sa 9 ka
lumbay. Pila ka buok binhi sa mangga ang
natanom sa kada lumbay?
1. Unsay gipangutana?
a. Ang ihap sa binhi sa mangga sa kada
lumbay
b. Ang ihap sa mga lumbay
c. Ang ihap sa tanong mangga
2. Unsa ang gihatag nga mga numero?
a. 63, 9
b. 6, 39
c. 60, 9
193
3. Unsa ang pasambingay nga pulong (word
clue)?
a. sa kada lumbay
b. pila tanan
c. tagpila
4. Unsang opersayon ang gamiton?
a. pagpilo-pilo
b. pagkuha
c. pagkabahin
B. Basaha ang gumonhap ug isulat ang
hustong tubag sa talad nga inyong
gikopya sa inyong papel.
Si Perla adunay mga basket para sa iyang 48
ka abokado. Kung iyang ibutang ang
abokado sa sulod sa 6 ka basket, pila ka
abokado ang anaa sa kada basket?
Unsay
Unsa ang Pasambingay Operasyon
gipangutana gihatag
nga pulong
nga
nga mga
gamiton
numero
194
Buluhaton 2
Basaha ug sabta ang mga pulong gumonhap.
Unya sulbara arom makuha ang hustong tubag
pinaagi sa paggamit sa mga lakang sa
pagsulbad sa mga gumonhap nga nakat-unan.
Isulat ang hustong tubag sa inyong papel.
1. Si Milagros nagprito og 20 ka bulad. Iya kining
gibahin sa 5 niya ka anak. Pila ka bulad ang
makuha sa kada bata?
a. Unsay gipangutana? _____________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero? _____
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?_______________________________
d. Unsang operasyon o paagi ang gamiton?
____________________________________
2. Si Edna, Grace, Luz ug magbahin sa 32 ka ipit
sa buhok. Pila ka ipit sa buhok ang madawat
sa matag usa nila?
a. Unsay gipangutana? _____________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero? _____
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?_____________________________________
d. Unsang operasyona o paagi ang gamiton?
_____________________________________
195
Buluhaton sa Balay
Basaha ug sulbara ang matag pulong
gumonhap. Gamita ang mga lakang sa
pagsulbad sa gumonhap nga imong
nakat-unan. Isulat ang hustong tubag sa
inyong kuwaderno.
1. Singkuwenta ka tinun-an sa ikaduhang ang
nadestino sa paghinlo sa 5 ka nagkalain-lain
nga dapit sa tunghaan. Pila ka mga tinun-an
ang mohinlo sa matag dapit?
a. Unsay gipangutana? __________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero? ___
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue? _________________________
d. Unsang operasyon o paagi ang
gamiton? ________________________
2. Singkuwenta i - sais ka boy scouts ang
nabahin sa grupo sa 8. Pila ka grupo ang
naporma?
a. Unsay gipangutana? __________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
___________________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue? ____________________________
196
d. Unsang operasyona o paagi ang
gamiton? __________________________
Lesson 47.2: Analyzing and Solving One-Step
Word Problems Involving Division
of Numbers Found in the
Multiplication Tables of 2, 3, 4, 5,
and 10
Buluhaton 1
Basaha ang pulong gumonhap. Isulat ang letra
sa hustong tubag sa inyong papel.
Si Neyza magbutang og 36 ka lansones sa 4 ka
cellophane. Pila kabuok lanzones ang iyang
ibutang sa cellophane?
1. Unsay gipangutana?
a. Ang ihap sa mga gagmay nga cellophane
b. ang ihap sa mga tinun-an
c. Ang ihap sa lansones nga ibutang ni
Neyza sa kada cellophane
197
2. Unsa ang gihatag nga mga numero?
a. 36 kabuok lansones, 4 ka cellophane
b. 36 ka cellophane, 4 kabuok nga lansones
c. 36 ug 4
3. Unsa ang pasambingay nga pulong o word
clue?
a. pila tanan
b. tagpila
c. kada
4. Unsang operasyon ang gamiton?
a. Pagpilo-pilo
b. Pagkabahin
c. Pagkuha
5. Unsa ang hustong numerong pahayag?
a. 36 ÷ 4 = n
b. 36 x 4 = n
c. 36 - 4 = n
6. Unsa ang hustong tubag?
a. 9 kabuok nga lemonsito
b. 32 kabuok lansones
c. 9 kabuok lansones sa kada cellophane
198
Buluhaton 2
Basaha ug sabta ang matag pulong
gumonhap. Kopyaha ug kumpletuha ang
talad. Buhata kini sainyong papel.
Pulong Gumonhap 1
Adunay 63 ka mga pananom nga
parehasong gitanom sa 9 ka gagmay‟ng
pundok sa yuta. Pila kabuok tanom ang naa
sa kada pundok sa yuta?
Pulong Gumonhap 2
Si Manoy Edmundo nagbutang og 81 ka
repolyo sa 9 ka basket. Pila ka repolyo ang
naa sa kada basket?
Gumonhap Pangutana
Gihatag
nga
mga
Numero
1.
2.
199
Operasyon
Numerong Tubag
pahayag
Buluhaton sa Balay
Basaha ug sulbara ang matag pulong
gumonhap. Gamita ang mga lakang sa
pagsulbad sa gumonhap nga imong nakatunan. Isulat ang hustong tubag sa inyong
kuwaderno.
1. Si „Nong Ramon usa ka mag-uuma. Naka-ani
siya og 72 ka mais. Iya kining gibahin sa 6 ka
managsuon sa parehong ihap. Pila ka mais
ang makuha sa kada igsuon?
2. Adunay 35 ka babaye sa dulaanan. Adunay
7 ka grupo nga manulaay. Pila ka manulaay
ang naa sa kada grupo?
a. Unsay gipangutana? ___________________
b. Unsa ang gihatag nga mga numero?
______________
c. Unsa ang pasambingay nga pulong o
word clue?____________________________
d. Unsang operasyon ang gamiton?
_______________________________________
e. Unsa ang hustong numerong pahayag?
___________________
f. Unsa ang hustong tubag? ______________
Ipakita ang husay.______________________
200
Lesson 48: Visualizing and Identifying Unit
Fractions with Denominators 10 and
Below
Buluhaton I
A. Idibuho ang matag sipak nga makita sa
ubos. Isulat ang insaktong tubag sa inyong
papel.
1.
1/3
2.
1/8
3.
1/5
4.
1/6
5.
1/4
B. Ihatag ang insaktong unit fractions sa
gihatag nga dibuho.
1.
201
2.
3.
4.
5.
Buluhaton 2
Buhata ang mosunod.
1. Itomi ang
a.
¼ sa butang sa gitakda.
b.
c.
2. Itomi ang 1/6 sa butang nga nakita.
a.
b.
c.
202
3. Bahina ang kada hugis ngadto sa 1/3 ug itomi
and kada parte.
4. Bahina ang kada hugis ngadto sa 1/6 ug itomi
ang kada parte.
5. Bahina ang kada hugis ngadto sa 1/5 ug itomi
ang kada parte.
Buluhaton sa Balay
Kolori o itomi ang kada usa ka parte sa sipak
niini ug isulat ang simbolo. Isulat ang tubag
sa kuwaderno.
1.
3.
2.
203
4.
5.
Lesson 49: Reading and Writing Unit Fractions
Buluhaton 1
A. Isulat and insaktong tubag. Kompletoha ang
talamdan nga anaa sa ubos.
Angay nga
partehon o
Simbolo
Pulong
(Symbols)
(Words)
(Equal Parts)
A.
B.
C.
204
Buluhaton 2
Hinganli ang sipak sa gi-itoman nga bahin
sa butang.
1. Atong Hinganlan: _________
Atong Isulat
: _________
2. Atong Hinganlan: _________
Atong Isulat
: _________
3. Atong Hinganlan: _________
Atong Isulat
: _________
4. Atong Hinganlan: _________
Atong Isulat
: _________
5. Atong Hinganlan: _________
Atong Isulat
: _________
205
Buluhaton sa Balay
A. Isulat ang mga simbolo nga anaa sa ubos.
1. Sikawalo
2. Sikaunom
3. Sikapito
= _______________
= _______________
= _______________
4.
= ______________
5.
= _______________
B. Isulat ang mga mosunod nga mga pulong sa
sipak.
1. 1/5
=
________________
2. 1/8
=
________________
3. 1/2
=
________________
4.
5.
206
Lesson 50: Comparing Unit Fractions Using
Relation Symbols
Buluhaton 1
A. Isulat ang sipak o fractions sa giitom nga parte sa
porma.
Pananglitan:
1
3
=
1
3
1.
4.
_____
_____
_____
_____
2.
_____
_____
5.
_____
3.
_____
_____
207
_____
B. Ihatag and insaktong tubag sa pangutana.
Isulat sa kahon ang oo o dili.
1. Ang 1/2 ba mas dako-dako sa 1/3?
2. Ang 1/4 ba mas dako-dako sa 1/2?
3. Ang 1/5 ba mas minos sa 1/2?
4. Ang 1/8 ba pareho sa 1/8?
5. Ang 1/2 ba pareho sa 1/2?
Buluhaton 2
A. Kopyaha ang mosunod nga buluhaton ug isulat
ang mga simbolo o symbols nga >, < o = sa
kahon.
1. 1/2
1/3
2. 1/3
1/4
3. 1/4
1/4
4. 1/6
1/4
5. 1/8
1/3
208
B. Ikumpara ang mosunod pinaagi sa paggamit sa
mga simbolo nga >, < 0 =.
1.
1/2
2.
1/4
1/3
3.
1/ 3
1/4
4.
1/3
1/3
5.
1/2
1/5
1/6
209
Buluhaton sa Balay
Isulat sa kuwaderno ang nawala nga sipak o
fraction para matandi sa insaktong simbolo.
1.
<
2.
>
3.
1/7
1/5
1/10
4.
5.
1/4
=
>
1/8
<
Lesson 51: Ordering Unit Fractions from
Greatest to Least and Vice-Versa
Buluhaton 1
A. Iplastar ang mosunod nga mga sipak gikan sa
kinagamyan padulong sa kinadak-an. Isulat
ang tubag sa kuwaderno.
1. 1/3, 1/5, 1/4, 1/2
_____________
2. 1/8, 1/8, 1/10, 1/9, 1/7
_____________
210
B. Iplastar ang mosunod nga mga sipak gikan sa
kinadak-an padulong sa kinagamyan.
Isulat ang tubag sa kuwaderno.
3. 1/10, 1/12, 1/11, 1/13
_____________
4. 1/15, 1/14, 1/16, 1/17
_____________
Buluhaton 2
A. Han-aya pinaagi sa kinagamyan padulong sa
kinadak-an. Isulat ang tubag sa kuwaderno.
1.
(1/5 , 1/6 , 1/7 , 1/4)
2.
(1/8 ,1/6 , 1/9, 1/7)
3.
(1/10, 1/12 , 1/11,
211
1/13)
B. Han-aya pinaagi sa kinadak-an padulong sa
kinagamyan. Isulat ang tubag sa kuwaderno.
4.
(1/14, 1/15, 1/18, 1/17)
5.
(1/20, 1/19 , 1/22 , 1/21)
Buluhaton sa Balay
Han-aya kini pinaagi sa pagplastar sa dapit nga
makita sa ubos nga bahin. Isulat ang tubag sa
kuwaderno.
Plastado sa
sipak
Kinagamyan
padulong
kinadak-an
1/2,1/4,1/3,1/5
1/6,1/8, 1/7,1/9
1/11, 1/10, 1/12,
1/13
212
Kinadak-an
padulong
kinagamyan
Lesson 52: Visualizing and Identifying Other
Fractions Less Than One with
Denominators 10 and Below
Buluhaton1
A. Idibuho ang regions nga nagpresentar sa
matag sipak. Isulat sa kuwaderno ang insaktong
tubag.
1.
1/ 3
2.
2/4
3.
2/6
4.
4/8
5.
5/9
213
B. Bahin-bahina ang mga sukod-butang nga
mosunod nga nagsubay pinaagi sa pagtunga
sa katunga, sa ikatulo ug sa ikaupat. Sunda ang
kasugoan nga makita sa ubos.
1. Itomi ang kapareho nga parte sa matag
sukod-butang nga mga hulagway sumala sa
pagbahin-bahin niini.
2. Isulat ang insaktong tubag sa maong sipak
nga giitoman niini.
214
Buluhaton 2
Lingini ang sipak nga mas ubos ang ihapan kay sa
dagnayan.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
5/4,
8/2,
4/6,
5/8,
9/7,
3/8,
9/12,
8/6,
9/7,
8/9,
7/6
8/5
7/6
6/4
4/2
Buluhaton sa Balay
Idibuho sa regions ang insaktong bahin sa sipak
nga makita sa ubos. Isulat sa papel ang tubag.
1. 5/6
2. 4/5
3. 2/3
4. 1/8
5. 2/4
215
Lesson 53: Visualizing and Identifying Similar
Fractions (Using Group of Objects
and Number Line)
Buluhaton I
Isulat ang tubag sa inyong papel. Tubaga ang
matag pangutana sa ubos nga nagpakita og
similar fractions sa grupo sa mga butang.
A. Pangutana: Unsay sipak sa mga bola nga anaa
sa kahon?
Tubagi:
1. sa dakong bola? _________
2. sa medium? _____________
3. sa gagmay ka mga bola? ___________
4. sa gagmay ug naitoman? ____________
5. sa medium ug puti nga bola? _________
216
B. Pangutana:
Unsay sipak sa bola nga anaa sa kahon?
(palihug paggamit sa mao gihapon nga
drowing)
1. sa dako nga bola ug puti nga kolor?
2. bola nga anaa sa gawas sa kahon?
3. bola nga anaa sa sulod sa kahon?
4. dako nga bola ug naa sa gawas nga
kahon?
5. gagmay ug anaa sa sulod sa kahon?
Buluhaton 2
Linyahi ang matag dibuho nga anaa sa ubos nga
nagpakita sa parte sa matag sipak o fractions ug
idibuho ang number line niini.
1.
4/8
2.
3.
5/8
3/8
217
4.
6/8
5.
2/8
Buluhaton sa Balay
Idibuho ang matag butang sumala sa matag
sipak nga gitagana pinaagi sa pagdibuho sa
matag grupo sa butang ug sa number line.
Isulat ang tubag sa kuwaderno.
1.
1/10
2.
4/10
3.
5/10
4.
7/10
5.
9/10
218
Lesson 54.1: Reading and Writing Similar
Fractions
Buluhaton 1
Itomi ug linyahi ang matag sipak sa dibuho
nga makita sa ubos. Isulat ang pulong ug
simbolo niini.
1. 2/6
2. 3/6
4. 5/6
4. 1/6
5. 4/6
Buluhaton 2
A. Isulat ang simbolo sa matag sipak.
1. duha ka sikawalo - ___________
219
2. tulo ka sikawalo
- ___________
3. upat ka sikawalo
- ___________
4. lima ka sikawalo
- ___________
5. pito ka sikawalo
- ___________
B. Isulat ang pulong sa mga sipak. Isulat sa
papel ang tubag.
1. 4/10
2. 3/10
3. 6/10
4.
5.
220
Buluhaton sa Balay
Isulat ang insaktong sipak sa simbolo ug sa
pulong. Isulat ang tubag sa kuwaderno.
1.
2.
3.
221
Lesson 54.2: Comparing Similar Fractions Using
Relation Symbols
Buluhaton I
Ikumpara ang mga sipak pinaagi sa pagsulat
og simbolo niini. Isulat ang >,<, = sa lado nga
gitagana.
1.
2/4
1/4
2.
4/8
3/8
3.
1/3
2/3
4.
1/3
2/3
5.
2/3
1/3
222
Buluhaton 2
Kopyaha ang mga mosunod ug isulat ang
simbolo >, <, = sa inyong papel.
1.
3 /10
7/10
2.
5/9
8/9
3.
5/8
5/8
4.
6/10
3/10
5.
3/7
5/7
Buluhaton sa Balay
Isulat sa kuwaderno ang insaktong sipak o
fractions sa mosunod ug ikumpara kini pinaagi
sa simbolo nga >, <, =.
1.
___________
____________
223
2.
___________
____________
3.
___________
____________
4.
___________
____________
5.
___________
____________
224
Lesson 55: Ordering Similar Fractions from
Greatest to Least and Vice-Versa
Buluhaton 1
A. Iplastar ang mga sipak gikan sa kinagamyan
padulong sa kinadak-an. Isulat ang tubag sa
kuwaderno.
1. 1/5, 3/5, 4/5
2. 3/8, 5/8, 6/8
3. 10/12, 9/12, 8/12
4. 3/6, 6/6, 5/6
5. 15/20, 18/20, 12/20
B. Iplastar ang mga sipak gikan sa kinadak-an
padulong sa kinagamyan. Isulat ang tubag sa
kuwaderno.
1. 3/9, 5/9, 8/9
225
2. 4/5, 3/5, 2/5
3. 12/20, 15/20, 9/20
4. 3/8, 7/8, 5/8
5. 4/12, 9/12, 12/12
Buluhaton 2
A. Han-aya ang mosunod nga mga sipak pinaagi
sa pagsulod sa tukmang sudlanan gikan sa
kinagamyan padulong sa kinadak-an. Isulat ang
tubag sa papel.
1. 3/6, 1/6, 6/6
a.
2. 4/8, 6/8, 8/8
b.
226
3. 2/9, 1/9, 6/9
c.
4. 3/5, 4/5, 5/5
d.
5. 6/15, 12/15, 14/15 e.
B. Han-aya ang mosunod pinaagi sa pagsulod
sa tukmang sudlanan gikan sa kinadak-an
padulong sa kinagamyan. Isulat sa papel ang
tubag.
1. 14/15, 11/15, 13/15
2. 9/16, 14/16, 13/16
3. 3/12, 7/12, 9/12
227
4. 6/16, 9/16, 12/16
5. 8/10, 6/10, 4/10
Buluhaton sa Balay
A. Han-aya pinaagi sa kinagamyan padulong
sa kinadak-an. Isulat ang tubag sa kwaderno.
1. 5/9, 3/9, 7/9, 8/9
2. 12/15, 15/15, 11/15, 10/15
3. 5/7, 7/7, 4/7, 3/7
B. Han-aya pinaagi sa kinadak-an padulong sa
kinagamyan. Isulat ang tubag sa kwaderno.
1. 6/9, 8/9, 3/9, 9/9
2. 3/5, 5/5, 1/5, 4/5
3. 6/8, 7/8, 4/8, 2/8
228
Lesson 56: Reading and Writing Money with
Value through ₱100
Buluhaton 1
A. Isulat sa inyong papel ang kantidad sa kuwarta
ngadto sa pahayag.
1.
₱10.05
2.
₱20.00
3.
20 ¢
4.
15 ¢
5.
75 ¢
B. Isulat sa simbolo ang kantidad sa kuwarta.
1. tres pisos ug diyes sentimos
2. singko pisos ug bayente sentimos
3. dise siete pisos ug bayente i- singko sentimos
4. bayenti singko pisos ug setenta i- singko
sentimos
5. trayinta pisos ug singkuwenta sentimos
229
Buluhaton 2
Pilia ug isulat sa inyong papel ang insaktong
pagkasulat sa kuwarta sa simbolo.
1. otsenta i-singko sentimos
65 ¢
₱85
85 ¢
2. setenta i-singko sentimos
65 ¢
75¢
₱65
3. tres pisos
₱6
₱3
3¢
4. nuwebe pisos
90 ¢
₱9
9¢
5. usa ka gatos ug singkwenta sentimos
₱100.50
150¢
100.50¢
Buluhaton sa Balay
A. Isulat sa simbolo ang mga kantidad sa kuwarta.
Buhata kini sa inyong kuwaderno.
________
___________
dos pisos
trayinta pisos
________________________
trayinta isingko pisos
230
_____________
sais pisos ug
singkuwenta
sentimos
Lesson 57.1: Counting and Telling the Value of
a Set of Bills or a Set of Coins
through 100 in Peso (coins only,
bills only and coins and bills)
Buluhaton 1
Ipha ug pilia ang insaktong kantidad sa kada
hut-ong sa kuwarta sa lumbay A ngadto sa
lumbay B. Isulat ang letra sa inyong papel.
Lumbay A
Lumbay B
1.
a. ₱6
2.
b. ₱7
3.
c. ₱25
231
4.
d. ₱15
5.
e. ₱11
Buluhaton 2
A. Isulat ang kantidad sa kuwarta sa piso ug
sentimos.
1. ₱5
= ________________
₱5
2. ₱20 ₱20 ₱5
3. ₱5
₱1
= ________________
= ________________
₱1
232
B. Pilia ang litra sa insaktong kantidad sa kada
hut-ong sa kuwarta.
4.
a. 40¢
b. ₱10
c. 60 ¢
5.
a. P6
b. 50 ¢
c. ₱550
Buluhaton sa Balay
Kopyaha ug isulat sa blangko o kal-ang ang
insaktong kantidad sa kuwarta. Buhata kini sa
inyong kuwaderno.
1.tulo ka buok singko pisos __________________
2. upat ka bayente i-singko sentimos __________
3. usa ka singkuwenta sentimos ug usa ka
bayente i-singko sentimos
4. lima ka singko pisos ______________________
5. tulo ka diyes pisos ______________________
233
Lesson 57.2: Counting and Telling the Value of
a Set of Bills or a Set of Coins
through 100 in Peso (coins only,
bills only and coins and bills)
Buluhaton 1
A. Itangkod ang lumbay sa A ngadto sa lumbay
sa B ug ipha pila ang kantidad sa matag
grupo sa kuwarta. Isulat ang letra sa inyong
papel.
Lumbay A
Lumbay B
A. ₱90
1.
B. ₱70
2.
C. ₱100
3.
234
D. P 40
4.
D. ₱40
5.
E. ₱60
Buluhaton 2
Itangkod ang kantidad nga pulong sa lumbay A
ngadto sa simbolo nga kantidad sa lumbay B.
Isulat ang letra sa insaktong tubag sa inyong
papel.
A
B
1. Duha ka singkuwenta pisos
a. ₱70
2. Tulo ka bayente pisos
b. ₱60
235
3. Upat ka bayente pisos
c.
₱100
4. Usa ka singkuwenta pisos usa
ka bayenti pisos
d.
₱80
5. Usa ka singkuwenta pisos
e.
₱50
Buluhaton sa Balay
Tipaka ang dako nga kantidad sa kuwartang
papel ngadto sa ginagmay nga kantidad. Isulat
ang tubag sa kal-ang. Buhata kini sa inyong
kuwaderno.
₱100
₱50
_______
1.
_____
2.
₱20
3.
236
______
4.
_____
5.
Lesson 57.3: Counting and Telling the Value of
a Set of Coins and Bills through 100
in Peso
Buluhaton 1
Isulat ang tingob o sumada sa kantidad sa mga
sensilyo ug kuwartang papel. Isulat ang letra sa
insaktong tubag sa inyong papel.
1.
a. ₱26
2.
a. ₱55.00 b. ₱56.00
c. ₱57.00
3.
a. ₱20
b. ₱41.00
c. 41¢
4.
a. ₱71
b. ₱70
c. ₱75
237
b. ₱20
c. ₱25
5.
a. ₱50
b. ₱105
c. ₱150
Buluhaton 2
A. Kopyaha ug markahan og tsek ang insaktong
kantidad sa kada grupo sa sensilyo ug kwartang
papel. Buhata kini sa inyong papel.
1.
₱20
2.
₱50
₱22
₱51
238
₱21
₱56
3.
₱50
₱55
₱51
4.
₱43
₱42
₱40
5.
₱105
₱150
₱1.05
239
B. Ihatag ang insaktong kantidad sa kada hut-ong
sa kuwarta. Itangkod ang lumbay A sa lumbay
Isulat ang letra sa inyong papel.
A
B
1.
₱50, ₱10
a. ₱25
2.
₱20, ₱20, ₱1
b. ₱26
3.
₱20, ₱5, ₱1
c. ₱41
4.
₱50, ₱20, ₱5
d. ₱60
5.
₱20, ₱5
e. ₱75
240
Buluhaton sa Balay
Itangkod ang kantidad nga pahayag sa lumbay A
ngadto sa kantidad nga simbolo sa lumbay B.
A
B
1. Trayinta i –singko pisos
ug diyes sentimos
a. ₱52.15
2. nobyenta i–singko pisos
ug setenta i–singko sentimos b. ₱81.50
3. saysenta i– dos pisos ug
otso sentimos
c. ₱62.08
4. otsenta i– uno pisos ug
singkuwenta sentimos
d. ₱95.75
5. singkuwentai– dos pisos
ug kinse sentimos
e. ₱35.10
241
Lesson 58: Counting and Telling the Value of a
Set of Bills or a Set of Coins through
100 in Centavo (coins)
Buluhaton 1
Markahan ug check √ ang insaktong numerong
pahayag sa kada sensilyo. Buhata kini sa inyong
papel.
1.
Bayente i-singko sentimos
Singko sentimos
diyes sentimos
2.
Bayente i-singko sentimos
diyes sentimos
trayinta sentimos
242
3.
Singkuwenta sentimos
Setenta i-singko sentimos
Bayente i-singko sentimos
4.
Bayente i-singko sentimos
trayinta i-singko sentimos
singko sentimos
243
5.
Singkuwenta sentimos
diyes sentimos
kinse sentimos
Buluhaton 2
Ipha ug isulat ang kantidad sa kada grupo sa
sensilyo ubos sa butang.
1.
2.
₱ ____
₱ ______
244
3.
₱ ___
4.
₱
5.
___
₱ ___
245
Buluhaton sa Balay
Himuan ug denominasyon ang mga kantidad sa
sentimo. Buhata kini sa inyong kuwaderno.
1. ₱4. 20
Pila ka buok
Kantidad
25 c
10 c
5c
Sumada o tingob
2. ₱3.50
Pila ka buok
Kantidad
25 c
10 c
5c
Sumada o tingob
3. ₱2.15
Pila ka buok
25 c
10 c
5c
Sumada o tingob
246
Kantidad
4. ₱1.35
Pila ka buok
Kantidad
25 c
10 c
5c
Sumada o tingob
5. ₱1.25
Pila ka buok
25 c
10 c
5c
Sumada o tingob
247
Kantidad
Lesson 59: Counting and Telling the Value of a
Set of Bills or a Set of Coins through
100 in Combinations of Pesos and
Centavos
Buluhaton 1
Kopyaha sa inyong papel ug lingini ang
insaktong kantidad sa hut-ong sa mga
kuwartang papel ug sensilyo.
1.
₱5.50
₱5.25
₱5.00
2.
₱70.00
₱71.00
₱72.00
3.
₱55.00
₱55.05
₱50.50
4.
₱40.25
₱40.10
₱50.25
248
5.
₱35.15
₱35.00
₱31.00
Buluhaton 2
A. Kopyaha sa inyong papel ug ipha ang pisos ug
sentimos. Isulat ang kantidad sa kal-ang.
1.
Pisos: ________
Sentimos: ________
Atong isulat: ________
Pisos: ________
Sentimos: ________
Atong isulat : ________
2.
3.
Pisos: ________
Sentimos: ________
Atong isulat: ________
249
B. Isulat sa papel ang kantidad sa matag hut-ong
sa kuwartang papel ug sensilyo.
1. 25 ¢ + ₱50.00
= ___________
2. 50 ¢ + ₱60.00
= ___________
3. ₱30.00 + 25 ¢
= ___________
4. ₱2 + ₱10 + 10¢
= ___________
5. ₱8 + ₱2 + 5 ¢
= ___________
Buluhaton sa Balay
Basaha ug isulat sa kuwaderno ang kantidad sa
simbolo.
1. Diyes pisos ug bayente i – singko sentimos
__________________________________
2. Sais pisos ug trayinta i – singko sentimos
__________________________________
3. Siete pisos ug kwarenta i- singko sentimos
__________________________________
250
4. Otsenta i-uno pisos ug bayente sentimos
__________________________________
5. Bayente i-dos pisos ug singko sentimos
___________________________________
Lesson 60: Reading and Writing Money in
Symbols and in Words through ₱100
Buluhaton 1
A. Isulat sa inyong papel ang simbolo sa
kuwarta.
1. Bayente i-singko pisos ____
2. Saysenta sentimos_______
3. Trayenta i- singko sentimos ___
4. Nuwebe pisos ug setenta i- singko sentimos
251
B. Isulat ang kantidad sa kuwarta sa pahayag.
1. 25 ¢
2. 50 ¢
3. 75 ¢
4. ₱1.25
5. ₱36.50
Buluhaton 2
A. Kopyaha ang insaktong simbolo nga kantidad sa
inyong papel.
1. Bayente i-singko sentimos
25 ¢
₱75
750¢
2. setenta i- singko pisos
₱75
75 ¢
7.5 ¢
3. usa ka piso
₱1
₱4
₱5
4. singko pisos
₱3
₱4
₱5
₱100
₱10
5. usa ka gatos ka pisos
100¢
252
B. Isulat sa pahayag.
1. 50 ¢ ____
2. 5 ¢ ____
3. 25 ¢ ____
4. 10 ¢ ____
5. ₱2.75 ____
Buluhaton sa Balay
A. Isulat sa pahayag ang kantidad sa inyong
papel.
1. ₱14 ____
2. ₱35 ____
3. ₱80.75 ____
4. ₱60.25 ____
5. ₱2.50 ____
253
Lesson 61: Comparing Values of Different
Denominations of Coins and Paper
Bills through 100 Using Relation
Symbols >,< and =
Buluhaton 1
A. Tubaga ang pangutana ug itandi ang mga
kantidad gamit ang mga simbolo sa relasyon
o relation symbols >, <, ug =.
1.
Si Melly adunay ₱50 samtang si Sally ₱60.
Kinsa ang mas daghan og kuwarta?
___________________
Itandi ang duha ka kantidad. ₱50 ___ ₱60
2.
Si Melly naggasto og ₱24 samtang si Sally
naggasto og ₱22. Kinsa ang nagasto og
mas gamay nga kantidad?_______________
Itandi ang duha ka kantidad nga ilang
naggasto? ₱24 _______ ₱22
3.
Si Melly ug Sally nagtigom og tag ₱40 kada
usa gikan sa ilang bawon. Pareho ba ang
kantidad nga ilang natigom?
________________________________________
254
Itandi ang duha ka kantidad. ₱40______ ₱40
B. Isulat ang kantidad sa kada hut-ong sa
sensilyo ug kuwartang papel. Gamita ang
simbolo sa relasyon o relation symbol >, < , =
sa kahon tali sa duha ka kantidad.
1. ₱17
₱25
2. ₱50
₱5
₱5
₱50
3. ₱20
5¢
5¢
₱50
5¢
5¢
Buluhaton 2
Basaha ang mga pahayag. Itandi ang mga
kantidad gamit ang mga simbolong =, > o <.
1. Si Jose adunay tulo ka tag ₱5 nga sensilyo. Si
Lloyd adunay usa ka 25¢ nga sensilyo ug usa
ka 5¢ nga sensilyo. Itandi ang tingob sa kada
usa.
₱ ________
₱ _________
255
2. Si Nanay naghatag ni Susan og ₱4 ug kang
Mary ₱5.
₱ ________
₱ _________
3. Ang bola nagkantidad og ₱35. Ang kotsekotse nagkantidad og ₱50.
₱ ________
₱ _________
4. ₱15 ang bawon ni Pedro ug kang Justine ₱12.
₱ ________
₱ _________
5. Duha ka tag ₱50 ug upat ka tag ₱10.
₱ ________
₱ _________
Buluhaton sa Balay
Ilha ang matag kantidad sa kuwarta ug tubaga
ang mga pangutana. Isulat ang letra sa insaktong
tubag sa inyong kuwaderno.
256
1. Hain ang adunay mas dako nga kantidad?
a. usa ka ₱10 nga sensilyo
b. usa ka 25 ¢ nga sensilyo
c. usa ka ₱1 nga sensilyo
2. Hain ang adunay kantidad nga gamay saP1?
a. usa ka ₱10 nga sensilyo
b. usa ka 25¢ nga sensilyo
c. usa ka ₱1 nga sensilyo
3. Hain ang pareho ug kantidad sa ₱50?
a. usa ka ₱20 nga kwartang papel
b. lima ka tag ₱10 nga sensilyo
c. usa ka ₱100 nga kwartang papel
4. Hain ang mas dako nga kantidad kay sa ₱50?
a. usa ka tag ₱100 nga kwartang papel
b. duha ka tag 5 ka piso nga sensilyo
c. upat ka 25 ¢ nga sensilyo
5. Hain ang mas gamay nga kantidad kay sa ₱20?
a. usa ka ₱50 nga kwartang papel
b. duha ka 10 ka piso nga sensilyo
c. usa ka ₱5 nga sensilyo
257
258
Lesson 62: Visualizing, Identifying, Classifying,
and Describing Half and Quarter
Circles
Buluhaton 1
Himoa ang gipangayo.
1. Badlisan ang katunga sa lingin o half circle.
2. Ikahon ang sikaupat sa lingin o quarter circle.
3. Gitawag kini og katunga sa lingin o semi-circle
unsa kini nga porma?____________________________
4. Ako usa ka sikaupat sa lingin o quarter circle
unsa nga porma ako?___________________________
5. Magdibuho og sikaupat sa lingin o quarter
circle aron itangkod sa hulagway.
Buluhaton 2
A. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa inyong
papel.
259
1. Unsa ang gilinginan nga bahin?
a. Half Circle b. Quarter Circle c. 1/3 Circle
2. Hain nga dibuho ang nagpakita ug half
circle nga giitoman ?
a.
B.
b.
c.
Itangkod ang lumbay A ngadto sa B. Pilia
ang letra sa insaktong tubag. Isulat
A
B
3. Usa ka quarter sa lignin
a. upat
4. Kini usa ka semi-circle.
b. half circle
5. Pila ka quarter circles
ang lignin?
c. quarter circle
260
Buluhaton sa Balay
Kompletoha ang lingin. Pilia sa kahon ang
insaktong hulagway. Isulat sa kuwaderno ang
inyong tubag.
1.
a.
2.
b.
3.
c.
4.
d.
5.
e
Lesson 63: Constructing Squares, Rectangles,
Triangles, Circles, Half Circles, and
Quarter Circles Using Cut Outs and
Square Grids
Buluhaton 1
Idibuho ug ilha ang mga porma sa mga
butang. Buhata kini sa inyong papel.
Pananglitan :1.
__________________
alidong gitlo
261
1.
___________
2.
___________ ____________
3.
___________
___________ ____________
4.
___________
262
___________
5.
_________________
_______________
Buluhaton 2
Kopyaha ang mga mosunod nga hulagway ug
subaya ang mga porma ug ilha. Isulat ang
ngalan sa porma sa ubos .
1.
___________________
2.
___________________
263
3.
__________________
4.
___________________
5.
_________________
264
B. Idibuho sa inyong papel ang mga porma nga
gihulagway gamit ang square grids. Ilha ang
porma ug isulat ang ngalan sa inyong papel.
____1. Aduna kini 3 ka kilid ug 3 ka vertices.
____2. Aduna kini 2 ka pares sa parallel
sides.
265
____3. Kini nga porma walay kilid.
Buluhaton sa Balay
Kopyaha sa inyong papel ug ilha ang porma
sa kada butang. Isulat ang tubag sa inyong
papel.
1.
5.
_______________
______________
266
2.
_______________
3.
________________
4.
________________
267
Lesson 64: Identifying Shapes/Figures that
Show Symmetry in a Line
Buluhaton 1
A. Itangkod ang mga bahin aron mapormang
tibook. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa
inyong papel.
1.
a.
2.
b.
3.
c.
4.
d.
5.
e.
268
B. Isulat ang Oo sa inyong papel kon symmetry
ang putol-putol nga linya. Dili kon ang putolputol nga linya walay symmetry.
______1.
______ 4.
______ 2.
______5.
______3.
Buluhaton 2
Isulat ang symmetrical or not symmetrical sa inyong
papel.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
269
5.
10.
Buluhaton sa Balay
Ipakita ang symmetry pinaagi sa pagkompleto
sa dibuho gamit ang inyong papel.
1.
2.
3.
4.
270
Lesson 65: Creating Figures that Show
Symmetry in a Line
Buluhaton 1
1. Pagdibuho og daghang mga linya nga
adunay pagkaangay niining mga porma.
a.
b.
c.
d.
2. Tubaga ang mga pangutana:
a. Pila man tanan ka mga linya ang nahimo
nimo sa pagka-angay o pagkabahin sa
gipat (rectangle)?
b. Pila man tanan ka mga linya ang nahimo
nimo sa pagka-angay o pagkabahain sa
lado(square)?
c. Pila man tanan ka mga linya ang nahimo
nimo sa pagka-angay o pagkabahin sa
gitlo (triangle)?
d. Pila man tanan ka mga linya ang nahimo
nimo sa bitoon (star)?
271
e. Unsa nga mga porma nga adunay
daghan og mga linya nga nahimo sa
pagka-angay o pagkabahin niini?
Buluhaton 2
A. Pangitaa ang kapareha nga hitsura sa
column/ lindog A ngadto sa column/lindog B
aron makita ang ilang pagka-angay o
pagkabahin. Idibuho kini sa inyong papel.
A
B
1.
2.
3.
4
5.
272
B. Idibuho ang kulang nga hitsura para
makompleto ang mga hitsura sa ubos.
Siguroha nga adunay insaktong pagkaangay o pagkabahin niini. Idibuho kini sa
inyong papel.
6.
7.
8.
9.
10.
273
Buluhaton sa Balay
Idibuho ang insaktong pagka-angay o
pagkabahin niining mga hitsura sa ubos.
Gamita ang mga linya ug butangan og kolor
aron makita ang ilang pagka-angay o
pagkabahin. Buhata kini sa inyong
kuwaderno.
1.
2.
3.
274
4.
5.
Lesson 66: Recognizing Shapes that Can
Tessellate
Buluhaton 1
Linginan ang letrang “Oo” kon ang maong
hitsura puwede ma-tessellate, “Dili” kon dili
puwede. Buhata kini sa inyong papel.
275
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
1.
2.
.
3.
4.
5.
276
Buluhaton 2
Susiha ang mga hitsura nga gipakita sa ubos.
Isulat sa inyong kwarderno ang “Oo” kung ang
hitsura puwede maka-tessellate, “Dili” kung dili
puwede. Buhata kini sa inyong papel.
1.
Oo
2.
3.
4.
5.
277
Buluhaton sa Balay
Paghanap og mga butang o habin sa inyong
balay ug susihon kon ang hitsura niini puwede
ma-tessellate. Tseke ang “Oo” sa lumbay kon
puwede, “Dili” kon dili puwede. Idibuho ang
hitsura nga magamit pag-tessellate.
Hitsura nga magamit :
Butang
Oo Dili
,
Pananglitan:
Bola

Wala
1.
2.
3.
4.
5.
278
,
O “wala”
Lesson 67: Tessellating a Surface Using Triangles
and Squares
Buluhaton 1
Gamiton ang
o
aron matakpan o
matabunan ang matag porma sa ubos nga walay
gawang na makita o pagsapaw niini.
1.
2.
3.
4.
279
Buluhaton 2
Gamiton ang ginunting nga
o
aron
matakpan o matabonan ang porma sa ubos.
Puwede mogamit og colored paper nga adunay
duha ka klase nga kolor aron makita ang
tessellation niining porma.
1.
2.
280
Buluhaton sa Balay
Idibuho ang duha ka square grid sa bond
paper nga adunay sukod nga 10x10 pulgada
ang kada-usa. Takpan o tabonan og ginunting
nga lado (square) nga adunay sukod na 2x2
pulgada. Ug ang usa usab ka square grid
tabonan sa gitlo (triangle)nga katunga sa
maong lado(square) ang iyang kadak- on.
1.
10x10 Square Grid (Square)
2.
10x10 Square Grid (Triangle)
281
Lesson 68: Identifying Straight Lines and Curves,
Flat and Curved Surfaces in a ThreeDimensional Object
Buluhaton 1
A. Linginan ang insaktong porma o hulagway
sa guha (cube), rectangular prism ug lilik
(cylinder). Koloran og pula ang tul-id o
badlis (straight) ug bawog o likog (curved)na
mga linya niini. Ug asul ang ikolor sa mga
patag (flat) ug likog (curved) na ibabaw
(surfaces)
Cube
Rectangular
Prism
Cylinder
282
B. Ilha ang mga butang nga nag hulagway sa
maong guha (cube), rectangular prism ug
lilik (cylinder). Linginan ang insaktong hitsura
niini.
1. Baldi
2. Baso
3. Banga
4. Gantangan
5. Libro
283
Buluhaton 2
Susiha kon unsa ang gihulagway nga kabahin sa
guha (cube), ug lilik (cylinder). Ihatag ang mga
tubag sa mga pangutana ug isulat sa inyong
kuwaderno o papel ang letra sa insaktong tubag.
Susiha kini.
1
1
2
1. Unsay gipahulagway sa numero 1 sa usa ka lilik
sa taas?
a. tul-id o badlis nga linya
b. bawog o likog nga linya
c. patag na ibabaw
d. likog o bawog na ibabaw
2. Unsay gipahulagway sa numero 2 sa usa ka lilik
sa taas?
a. tul-id o badlis nga linya
b. bawog o likog nga linya
c. patag na ibabaw
284
d. likog o bawog na ibabaw
Susiha kini.
3
4
5
3. Unsay gipahulagway sa numero 3 sa usa ka
lilik (cylinder) sa taas?
a. tul-id o badlis nga linya
b. bawog o likog nga linya
c. patag na ibabaw
d. likog o bawog na ibabaw
4. Unsay gipahulagway sa numero 4 sa usa ka
lilik (cylinder) sa taas?
a. tul-id o badlis nga linya
b. bawog o likog nga linya
c. patag na ibabaw
d. likog o bawog na ibabaw
285
5. Unsay gipahulagway sa numero 5 sa usa ka
lilik (cylinder) sa taas?
a. tul-id o badlis nga linya
b. bawog o likog nga linya
c. patag na ibabaw
d. likog o bawog na ibabaw
Buluhaton sa Balay
Susihon ang mga butang sa inyong balay
nga gihulagway sa kahon ug tubaga ang
mga pangutana:
Susiha kini.
1. Pila man kabuok ang tul-id o badlis na mga
linya ang nia niini nga hulagway? __________.
2. Pila man kabuok ang patag na ibabaw?
________________________.
Susiha kini.
286
3. Pila man kabook ang tul-id o badlis na mga
linya?
ang nia niini nga hulagway? ____________
4. Pila man kabook ang patag na ibabaw?
_________________________________________.
Susiha kini.
5. Pila man kabook ang bawog o likog nga
linya ang nia niini nga hulagway?
______________________________.
287
Lesson 69: Explaining the Differences Between
Straight Lines and Curved Lines,
Flat Surfaces and Curved Surfaces
in a Three–Dimensional Object
Buluhaton 1-A
Isulat ang “Oo” kon ang butang nga gipakita
adunay tul-id o badlis nga linya sa iyang kilid ug
isulat ang “Dili” kon dili tul-id o badlis ang mga linya
sa inyong papel.
1.
Oo
Dili
Oo
Dili
2.
288
3.
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
4.
5.
289
Buluhaton 1-B
Isulat ang “Oo” kon ang butang nga gipakita
adunay patag sa ibabaw ug isulat ang “Dili”
kon dili patag ang sa ibabaw.
1.
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
2.
3.
4.
5.
290
Buluhaton 1-C
Isulat ang Oo kon ang butang nga gipakita
adunay likog o bawog ang ibabaw ug isulat ang
Dili kon dili likog o bawog ang ibabaw.
1.
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
Oo
Dili
2.
3.
4.
291
Buluhaton 2
Tubaga ang mga pangutana. Isulat sa inyong
papel ang letra sa insaktong tubag.
1. Hain ang adunay tul-id o badlis nga linya ug
walay bawog o likog nga linya?
a.
b.
c.
2. Hain ang adunay bawog o likog nga linya ug
tul-id o badlis nga linya ?
a.
b.
a.
b.
c.
c.
292
3. Hain ang adunay patag nga ibabaw ug walay
likog o bawog nga ibabaw?
a.
b.
c.
4. Kon adunay bawog o likog nga linya ug tul-id o
badlis nga linya kining butanga, aduna usab
siyay patag nga ibabaw ug likog o bawog nga
ibabaw. Hain man niini ang insaktong butang?
a.
b.
c.
Buluhaton sa Balay
293
A. Idibuho ang usa ka butang ug ikolor ang pula sa
mga tul-id o badlis nga mga linya ug patag na
ibabaw.
B. Idibuho ang usa ka butang ug kolori og dalag
ang bawog o likog nga linya; lunhaw sa mga
likog o bawog nga ibabaw; ug pula sa mga
patag nga ibabaw.
294
295
Lesson 70: Identifying and Explaining Simple
Repeating Patterns
Buluhaton 1-A
Idibuho ang kapareha og dagway o kolor sa maong
hulagway nga anaa sa wala nga bahin. Buhata kini
sa inyong papel.
Pananglitan:
1.
2.
3.
4.
296
Buluhaton 1-B
Gamita ang insaktong kolor aron mahimong
kompleto ang desinyo o sundanan (pattern).
Buhata kini sa inyong papel.
Pananglitan:
1.
2.
3.
297
4.
5.
Buluhaton 1-C
Idibuho ang kasunod nga disenyo ug ikolor
usab ang insaktong kolor sa kasunod niini. Lingini
ang hinungdan sa iyang pagkabalhin ug
pagkasunud- sunud niini. Buhata kini sa inyong
papel.
Sama pananglitan niining anaa sa ubos:
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
298
kolor
sukod
1
Pagkabalhin sa iyang hitsura
kolor
sukod
2.
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
kolor
sukod
hitsura
kolor
sukod
3.
Pagkabalhin sa iyang
4.
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
kolor
sukod
5.
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
299
kolor
sukod
Buluhaton 1-D
Isulat ang sunod nga numero sa inyong papel.
Pananglitan:
11
22
33
44
55
66
13
14
15
16
1.
11
12
2.
5
10
15
20
25
30
5
7
9
11
13
15
3
6
9
12
15
18
1
5
9
13
17
20
3.
4.
5.
300
77
Buluhaton 2
Idibuho ang kasunod na disenyo ug ikolor usab
ang insaktong kolor sa kasunod niini. Lingini
ang hinungdan sa iyang pagkabalhin ug
pagkasunud-sunud niini.
Sama pananglitan niining anaa sa ubos:
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
kolor
sukod
1.
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
kolor
sukod
2.
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
kolor
hitsura
kolor
sukod
3.
Pagkabalhin sa iyang
301
sukod
4.
Pagkabalhin sa iyang
5.
5
10
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
kolor
15
20
hitsura
kolor
sukod
sukod
Buluhaton sa Balay
Tan-awa ang mga gisundan niining mga
patterns ug idibuho ang kasunod nga kolor,
porma, sukod o numero. Isulat ang hinungdan
sa iyang pagkabal-hin ug pagkasunud-sunud
niini. Buhata kini sa inyong kuwaderno.
Pananglitan:
1.
Pagkabalhin sa iyang kolor
numero
porma sukod o
2.
Pagkabalhin sa iyang kolor porma sukod o
numero
302
3.
Pagkabalhin sa iyang kolor porma sukod o
numero
4.
Pagkabalhin sa iyang kolor porma sukod o
numero
5.
Pagkabalhin sa iyang
numero
kolor
303
porma,
sukod o
Lesson 71.1: Determining the Next Term in a
Given Sequence and Giving
Reason
Buluhaton 1
Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga butang o porma. Unsa ang sunod
niini? Isulat ang letra sa insaktong tubag
sa imong kuwaderno o manila paper.
1.
`
a.
b.
c.
?
d.
?
2.
a.
?
b.
c.
304
?
d.
Buluhaton 2
1. Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga butang o porma. Unsa ang sunod niini?
a.
b.
c.
305
2. Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga butang o porma. Unsa ang sunod niini?
?? ?? ??
a.
b.
c.
d.
306
3. Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga butang o porma. Unsa ang sunod niini?
?? ??
a.
b.
c.
d.
307
4. Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga butang o porma. Unsa ang sunod niini?
a.
b.
308
c.
d.
5. Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga butang o porma. Unsa ang sunod niini?
? ? ?
a.
b.
309
c.
d.
Buluhaton sa Balay
Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga butang o hitsura. Idibuho ang sunod niini?
310
Lesson 71.2: Determining the Number
in a Given Sequence
Buluhaton 1
Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga numero. Isulat ang letra sa insaktong tubag
sa imong papel.
10
13
7
16
?
Unsa ang sunod niini?
a.
4
b.
5
c.
311
19
d.
20
Buluhaton 2
Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong
mga numero. Isulat ang letra sa insaktong tubag
sa imong papel.
2
4
6
8
10
12
14
?
?
?
Unsa ang sunod niini?
a.
16, 18, 20
c.
20, 22, 24
b.
18, 20, 22
d.
22, 24, 26
312
Buluhaton 3
Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa maong mga
numero. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa
imong papel.
5
10
15
20
?
Unsa ang sunod niini?
a. 10
b. 15
c. 20
313
d. 25
Buluhaton 4
Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa mga
numero. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa
imong papel.
1. Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa mga
numero. Unsa ang sunod niini?
3 6 9 21
27
24
a. 30, 33, 39
c. 42, 45, 48
b. 39, 33, 30
d. 48, 45, 42
314
?
?
?
Buluhaton 5
Tan-awa ang mga number patterns. Unsay
sunod nga numero? Isulat ang letra sa insaktong
tubag sa inyong papel.
1. 21, 22, 23, 24, 25, ___, ____, ____.
Unsay sunod?
a.
20, 21, 23
c.
24, 25, 26
b.
22, 23, 24
d.
26, 27, 28
2. 18, 23, 28, 33, 38, ____, ____, ____.
Unsay sunod?
a.
18, 23, 28
c. 43, 48, 53
b.
33, 38, 43
d. 48, 53, 58
3. 3,
6,
9,
12, 15, ____, ____, ____.
Unsay sunod?
a.
3,
6,
9
c. 9,
b.
6,
9,
12
d. 18, 21, 24
315
12, 15
4. 30, 26, 22, 18, 14,
____, ____, ____.
Unsay sunod?
a.
30, 26, 22
c. 22, 18, 14
b.
26, 22, 18
d. 10, 6, 2
5. 20, 30, 40, 50, 60, ____, ____, ____.
Unsay sunod?
a.
20, 30, 40
c. 40,
50, 60
b.
30, 40, 50
d. 70,
80, 90
316
Buluhaton 6
Tan-awa ang pagkasunod-sunod sa mga
numero. Isulat ang sunod na numero sa inyong
papel.
1. 25, 22, 19, 16, 13, ____, _____, _____.
2. 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, ___, ___, ____
3. 10, 10, 10, 8, 8, 8, 6, 6, 6, ____, ____, ____
4. 25, 45, 65, 85, 105, ____, ____, ____
5. 36, 45, 54, 63, 73, ____, ____, ____
317
Lesson 72: Finding and Completing Patterns
According to One or Two of the
Following Attributes: Shapes, Size,
Color, and Orientation
Buluhaton 1
Idibuho ang kasunod na disenyo ug ikolor usab
ang insaktong kolor sa kasunod niini. Lingini ang
hinungdan sa iyang pagkabalhin ug
pagkasunud-sunud.
Pananglitan:
Pagkabalhin sa iyang hitsura
kolor
sukod
1.
Pagkabalhin sa iyang hitsura kolor
sukod
2.
Pagkabalhin sa iyang hitsura
318
kolor
sukod
3.
Pagkabalhin sa iyang hitsura kolor
sukod
4.
Pagkabalhin sa iyang
hitsura
kolor
sukod
5.
Pagkabalhin sa iyan hitsura
kolor sukod
Buluhaton 2
Lingini ang kapareha nga dagway o kolor sa
maong dagway nga anaa sa wala nga bahin.
Pananglitan :
1.
319
2.
3.
4.
5.
320
Buluhaton 3
Kolori ang kapareha nga dagway aron
makompleto ang patterns.
Pananglitan:
1.
2.
3.
4.
5.
321
Buluhaton 2
Tan-awa ang mga patterns. Tubaga ang mga
pangutana. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa
imong papel.
1. Tan-awa kini nga pattern
Asa niini ang kapareha niya nga patterns?
a.
b.
c.
d.
322
2. Tan-awa kini nga pattern.
Asa niini ang kapareha niya nga patterns?
a.
b.
c.
d.
323
3. Kompletoha ang pattern niini.
Unsa may sunod?
a.
b.
c.
324
4. Tan-awa kini nga pattern.
???
Unsa may sunod?
a.
b.
c.
d.
325
5. Ta-awa kini nga pattern
? ? ?
Unsay sunod?
a.
b.
c.
Buluhaton sa Balay
Pagdibuho repeating patterns pinaagi sa
paggamit sa mga porma (shape), sukod(size),
kolor (color) nga mahimong gamiton isip usa ka
boarder sa imong hulagway.
Pananglitan :
326
Measurement
327
Lesson 73: Telling and Writing the Time in
Minutes Including A.M. and P.M.
Using Analog and Digital Clocks
Buluhaton 1
A. Tan-awa ang takna (hour hand) ug gutloan
(minute hand) sa matag orasan. Isulat sa
inyong papel ang hustong oras.
1. _________________
4. _________________
2. _________________
5. _________________
3. _________________
328
B. Tan-awa ang orasan nga digital. Idibuho ang
gutloan ug takna sa matag orasan nga
analog nga nagpakita sa hustong oras.
Buhata kini sa inyong papel.
1.
2.
3.
4.
5.
7:20
8: 05
10:30
1:15
3:50
329
Buluhaton 2
A. Basaha ang oras. Pilia ug isulat ang letra sa
insaktong tubag sa inyong papel.
1.
a. 2:10
b. 4:15
c. 4:10
a. 7:30
b. 8:30
c. 9:30
a. 12:45
b. 9:50
c. 11:45
2.
3.
B. Basaha ang oras. Isulat sa papel ang letra sa
hustong tubag.
4.
5.
6:15
8: 45
a. ika-15 ka takna ug 6 ka
gutlo
b. ika-6 ka takna ug 15 ka
gutlo
a. alas otso ang takna
b. alas otso kuwarenta-i-singko
330
Buluhaton sa Balay
Isulat ang hustong oras sa pulong sa kada
numero ug idibuho ang takna ug gutloan sa
dagway sa orasan.
1. sikapat sa 3
2. alas onse
trayenta
3. singko minutos
human mag
alas sais
4. alas nuwebe -imedya
5. alas siyete kinse
331
Lesson 74.1: Finding the Duration of Time
Elapsed Using Calendar
Buluhaton 1
Gamita ang talamdagan o kalendaryo sa pagila sa kadugayon sa paglabay sa takna. Isulat
ang letra sa insaktong tubag sa inyong papel.
Nobiyembre 2012
Dominggo Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes Sabado
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
1. Kon karon Nobiyembre 7, unsang petsaha inig
labay sa unom ka adlaw?
a. Nobiyembre 13
c. Nobiyembre 12
b. Nobiyembre 1
2. Kon karon Nobiyembre 11, unsang petsaha
inig labay sa usa ka semana?
a. Nobiyembre 17
c. Nobiyembre 18
b. Nobiyembre 19
3. Kon ang petsa karon Nobiyembre 30, unsang
petsaha ang duha ka semana adisir karong
adlawa?
a. Nobiyembre 15
c. Nobiyembre 17
b. Nobiyembre 16
332
4. Ang adlaw nga natawhan ni Dino usa ka
adlaw adisir ang Bonifacio Day. Unsang
petsaha saulugon ang iyang adlaw‟ng
natawhan?
a. Nobiyembre 28
c. Nobiyembre 27
b. Nobiyembre 29
5. Nagsugod sa pagpamupo si Manong Carlos
og mangga 3 ka semana adisir ang Bonifacio
Day. Unsa nga petsa siya nagsugod sa
pagpamupo og mangga?
a. Nobiyembre 9
c. Nobiyembre 8
b. Nobiyembre 10
Buluhaton 2
Gamita ang kalendaryo nga anaa sa panid 332.
Isulat ang insaktong tubag sa inyong papel.
1. Kon karon Nobiyembre
2, unsang adlawa inig
Lunes
labay sa upat ka
adlaw?
2. Kon karon
Nobiyembre 8, unsang
Huwebes
adlawa inig labay sa
kinse ka adlaw?
3. Kon karon
Nobiyembre 10,
unsang adlawa inig
Sabado
labay sa pito ka
adlaw?
333
Martes
Biyernes
Dominggo
4. Kon ang petsa karon
Nobiyembre 29,
unsang adlawa ang
lima ka adlaw sa dili
pa modangat ang
mao‟ng petsa?
5. Kon ang petsa karon
Nobiyembre 16,
unsang adlawa ang
onse ka adlaw sa dili
pa modangat ang
mao‟ng petsa?
Biyernes
Sabado
Lunes
Martes
Buluhaton sa Balay
Ihatag ang gidugayon sa milabay nga
panahon o time elapsed gamit ang kalendaryo
sa bulan sa Disyembre. Isulat ang insaktong
tubag sa inyong kuwaderno. Ang unang
higayon gihatag na kanimo.
Petsa nga
Nagsugod
Petsa nga
Nahuman
Disyembre 2
Disyembre 5
Disyembre15
Disyembre 17
Disyembre 20
Disyembre 8
Disyembre 10
Disyembre 30
Disyembre 26
Disyembre 31
334
Ihap sa mga
adlaw nga
nilabay (Time
Elapsed)
6 ka adlaw
Lesson 74.2: Finding the Duration of Time
Elapsed Using Analog and Digital
Clocks
Buluhaton 1
Kompletuha ang talamdan o talad pinaagi sa
pagbutang sa hustong oras nga milabay.
Oras sa
pagsugod
Oras sa
paghuman
Ihap sa oras
nga milabay
1.
___________
2.
___________
3.
___________
4.
___________
5.
___________
335
Buluhaton 2
Ikalkula ang milabay nga oras. Isulat ang
insaktong tubag sa inyong papel.
Oras sa pagsugod
1.
Oras sa paghuman
7:30 sa gabii
(p.m.)
8:45 sa gabii
(p.m.)
_______ oras ug ______ minutos ang milabay
2.
11:20 sa
buntag (a.m.)
9:00 sa
buntag (a.m.)
_______ oras ug ______ minutos ang milabay
3.
10:25 sa gabii
(p.m)
11:35 sa gabii
(p.m)
_______ oras ug ______ minutos ang milabay
4.
3:15sa hapon
(p.m.)
4:25 sa hapon
(p.m.)
_______ oras ug ______ minutos ang milabay
5.
5.
7:10 sa
buntag (a.m.)
8:25 sa buntag
(a.m.)
_______ oras ug ______ minutos ang milabay
336
Buluhaton sa Balay
Tun-i ang talamdan/talad sa mga oras. Isulat sa
inyong kuwaderno kung pila ka oras ang
milabay.
Oras sa
pagsugod
Oras sa
paghuman
7:05 sa
buntag(a.m.)
9:05 sa
buntag(a.m.)
10:30 sa
buntag(a.m.)
12:40 sa
buntag(a.m.)
3:30 sa
hapon(p.m.)
3:45 sa
hapon(p.m.)
6:15 sa
gabii(p.m.)
7:25 sa
gabii(p.m.)
2:10 sa
hapon(p.m.)
2:50 sa
hapon(p.m.)
Ihap sa oras
nga milabay
Lesson 75: Solving Simple Word Problems
Involving Time
Buluhaton 1
A. Basaha ang kada gumonhap (problem) ug
kompletoha ang lista.
337
1. Nagsugod si Junnah og bunglay sa
laguwerta sa alas 7:00 sa buntag. Niundang
siya sa alas 7:30. Pila ka oras og minutos ang
iyang nagugol sa pagbunglay?
2. Nagsugod sa pagtan-aw og telebisyon si
Voltair alas 8:30 sa gabii si Mimay. Natulog
siya alas 11:25 sa gabii. Pila ka oras ang iyang
nagamit sa pagtan-aw og sa telebisyon?
Gumonhap
Unsay
gipangutana
1
2
Unsay numero
nga gihatag
Operasyon
Talaid
Kasulbaran
Kompletong Tubag
Buluhaton 2
Husaya ang mga gumonhap pinaagi sa
paggamit sa mga lakang nga nakat-unan. Isulat
ang letra sa insaktong tubag sa inyong papel.
338
1. Nagsugod ang programa sa Education Week
sa alas 8:30 sa buntag. Ning-abot ang mga
ginikanan ug mga bisita sa tulunghaan alas
8:15 pa sa buntag. Unsa ka taas ang takna sa
ilang pagpaabot adisir nagsugod ang
programa?
a. 30 minutos
c.1 ka oras ug 15 minutos
b.15 minutos
2. Nagsugod ang dula sa balibol alas 4:00 ang
takna sa hapon. Natapos kini alas 6:30 sa
hapon. Pila ka oras ug minutos ang dula?
a. 1 ka oras ug 30 minutos
b. 2 ka oras ug 30 minutos
c. 1 ka oras ug 20 minutos
3. Nigikan sa balay si Rhea alas 5:30 sa buntag.
Ning-abot siya sa tulunghaan alas 5:50 ang
takna. Pila ka minutos ang iyang nagamit sa
pagpaingon sa tulunghaan?
a. 30 minutos
c. 20 minutos
b.50 minutos
4. Nagsugod si tatay sa pagbugha og sugnod
alas 4:30 sa hapon. Nahuman siya sa
pagbugha alas 6:45 sa hapon sa parehong
adlaw. Unsa ka dugay ang iyang pagbugha
sa sugnod?
a. 1 ka oras ug 30 minutos
b. 2 ka oras ug 15 minutos
c. 3 ka oras ug 15 minutos
5. Nagsugod sa panganag og manok si Aling
Minda alas 9:40 sa buntag. Nahuman siya sa
339
pagpanganag alas 11:50 sa buntag. Unsa ka
dugay ang iyang pagpanganag?
a. 3 ka oras ug 10 minutos
b. 2 ka oras ug 20 minutos
c. 2ka oras ug 10 minutos
Buluhaton 3
A. Tun-i ang orasan ug tubaga ang gumonhap
sa inyong kuwaderno.
Nagsugod si Daryl sa pagsulat og balak.
Niundang siya sa pagsulat. Pila ka minuto ang
iyang nagamit sa pagsulat?
____________________
340
B. Idibuho ang kamot sa orasan ug ang gutloan
aron mapakita ang insaktong oras. Husaya
ang gumonhap. Buhata kini sa inyong papel.
1. Migikan si Recha sa balay alas 2 sa hapon.
Mibalik siya 3 ka oras ang milabay.
2. Nagluto si Mario og panihapon alang sa
iyang pamilya. Nagsugod siya alas 6:00 sa
hapon ug nahuman siya paglabay og
duha ka oras. Unsa nga takna siya
nahuman sa pagluto?
341
Lesson 76: Showing and Using Appropriate Unit
of Length and Their Abbreviations
to Measure a Particular Object
Buluhaton 1
A. Sukda ang kada butang gamit ang ruler.
Isulat sa papel ang insaktong tubag.
1.
_______
2.
________
3.
________
342
4.
________
5.
________
B. Tun-i ang matag hulagway. Isulat ang
insaktong tubag sa inyong papel.
Ang katas-on sa halas mokabat sa _____
metros(m)
343
_____metros (m) ang
gitas-on sa kahoy.
Buluhaton 2
A. Ihatag ang hustong sukod sa butang sa
centimetro(cm). Isulat ang tubag sa inyong
papel.
1.
_________
_____
2.
______
344
3.
_________
B. Unsa nga standard units ang gamiton sa
kada butang? Isulat ang hustong tubag sa
inyong papel.
4. pisara
5. kuwaderno
6. habol
centimetro (cm)
metro(m)
centimetro (cm) metro(m
)
centimetro (cm)
metro(m)
Buluhaton sa Balay
Ipasa kini ugma‟ng adlawa.
1. Pagputol og usa kabuok bangan o string
nga 2 metros (m) ang katas-on.
2. Paggunting og papel nga 12 centimetros
(cm) ang katas-on.
345
Lesson 77: Comparing Length in Meter or
Centimeter
Buluhaton 1
Hain ang taas-taas nga sukod. Kolori ang
insaktong tubag. Buhata kini sa inyong papel.
1.
2.
3.
4.
5.
13 cm
3 cm
8m
9m
200 cm
100 cm
5 cm
5m
1m
90 cm
Buluhaton 2
Itandi ang gitas-on sa metro (m) o centimetro
(cm) pinaagi sa pagbutang og simbolo nga >,
<, = sa kal-ang (blank). Isulat ang hustong tubag
sa inyong papel.
1. 189 cm
_____ 198 cm
2. 5 m
_____ 3 m
346
3. 30 cm
_____ 3 m
4. 150 cm
_____ 105 cm
5. 6cm
_____ 600 cm
Buluhaton sa Balay
Kuha-i og sukod sa katas-on ang sakop sa
inyong pamilya. Isulat ang sukod pinaagi sa
centimetro (cm) ug itandi kini. Isulat sa
kuwaderno ang tubag sa mga pangutana.
Pananglitan:
Amahan
Inahan
Igsoong laki
Igsoong baye
Ako
- 168 cm
- 150 cm
- 110 cm
- 108 cm
- 118 cm
Pangutana:
1. Kinsa ang kinamub-an? _______________
2. Kinsa ang kinatas-an?
347
_______________
Lesson 78:
Measuring Objects Using
Appropriate Measuring Tools
in Meter or Centimeter
Buluhaton 1
Isulat ang tinood kon ang pamahayag sakto, dili
tinood kon sayop. Isulat kini sa inyong papel.
_____1. Ang kapulongan adunay 8 ka metros (m)
ang kabag-on.
_____2. Si Manong Burton nagpalit og panapton
nga 80 sentimetro (cm) ang gitas-on.
_____3. Ang gitas-on sa bag-ong tubo nga dahon
adunay gitas-on nga 3 centimetro (cm).
_____4. Gibaktas ni Larry gikan sa ilang balay
paingon sa baybay nga may gilay-on nga
50 metros(m).
_____5. Ang kutsarita adunay 6 sentimetrong (cm)
gitas-on.
348
Buluhaton 2
Sukda ang centimetrong gitas-on sa kada
butang. Isulat ang hustong tubag sa inyong
papel.
1.
2.
3.
4.
____ centimetro ang gitas-on sa sudlanan
sa lapis.
____ centimetro ang gitas-on sa krayola.
____ centimetro ang gitas-on sa sabitanan (hanger).
____ centimetro ang gitas-on
saibrita (booklet).
349
5.
____ centimetro ang gitas-on sa sudlay.
Buluhaton sa Balay
Kompletuha ang mga mosunod nga pahayag
pinaagi sa paggamit husto nga yunit sa
pagsukod (cm or m). Buhata kini sa inyong
kuwaderno.
1.
2.
3.
4.
5.
15 ____ ang gitas-on sa pentel pen.
1 ____ ang gilapdon sa pisara.
5 ____ ang gitas-on sa inyong higdaanan.
16 ____ ang gitas-on sa toothbrush.
8 ____ gitas-on sa nail cutter.
Lesson 79: Estimating and Measuring Length
Using Meter or Centimeter
Buluhaton 1
Isulat ang insaktong tubag pinaagi sa pagpili sa
insaktong sukod nga gigamit. Isulat ang metros
o sentimetros sa papel.
1. Si Glenda nagasukod og 110 ka _____ katason.
350
2. Si Rey nagabaktas 75 ka _______ gikan sa
balay padulong sa eskuwelahan.
3. Si Tiya Riza mipalit og panapton 50 ka
_____________.
4. Ang libro nga Mathematics adunay
kabagaon nga 8 ka _________.
5. Si Nanay nagagamit og 2 ka ________ sa
panapton para palda sa iyang anak nga
baye.
Buluhaton 2
A. Pinaagi sa mga hulagway nga makita sa
dibuho sa ubos. Isulat ang insaktong mga
sukod niini sa papel.
1. Ang lansang adunay panukod nga _____ka
centimetros (cm)
2. Ang lapis adunay panukod nga _____ ka
centimetros o (cm)
351
3. Ang kompas adunay kataason nga ____ka
centimetros o (cm)
B. Pinaagi sa paggamit sa estik sukdanan.
Butangi og tsek ang lado sa insaktong tubag.
4. Ang kahabugon sa lamesa sa maestra.
ubos pa sa usa
ka metros
o
labaw pa sa usa
ka metros
5. Gilapdon sa lamesa sa magtutungha.
ubos pa sa usa
ka metros
o
352
labaw pa sa usa
ka metros
Buluhaton sa Balay
Idibuho ang mosunod nga mga butang ug
sukda kini pinaagi sa paggamit og ruler.
1. lapis
2. papilit
3. dahon
4. yabi
5. liston
Lesson 80: Solving Simple Word problems
Involving Length
Buluhaton 1
Basaha ang matag gumonhap ug ihatag ang
insaktong tubag sa mga pangutana. Isulat ang
tubag sa kuwaderno.
1. Si Anita adunay katas-on nga 150 ka
sentimetros. Si Lani adunay 120 ka sentimetros
usab ang kataason. Pila man ka sentimetros
ang labaw ni Anita kay kang Lani?
a. Unsay gipangayo sagumonhap? _________
b. Unsay hustong tubag? _________
2. Si Aling Maria nagkinahanglan og 25 ka
metros nga panapton para sa sayal ug
blouse. Adunay lima na ka metros siya nga
353
napalit. Pila man ka metros ang
gikinahanglan idugang nga paliton?
a. Unsay gipangayo sa gumonhap? _________
b. Unsay hustong tubag? _________
Buluhaton 2
Ihatag ang insaktong tubag sa gumonhap.
Isulat ang tubag sa papel.
Ang lagwerta nagkinahanglan og 80 ka metros
pangkoral tunokon nga alambre. Kon,ang maguuma adunay 50 ka metros nga napalit. Pila
man ka metros ang gikinahanglan idugang
paliton para sa tibuok lagwerta?
1. Unsay gihatag nga numero sa husay? _______
2. Unsay gipangayo sa husay? __________
3. Unsay mga pulong nga mga panultol sa
maong pamaagi? __________
4. Unsay pahayag nga numero? __________
5. Giunsa nimo paghusay ang pamaagi niini sa
hustong tubag? __________
354
Buluhaton sa Balay
Tubaga ang mga pangutana sa matag
gumonhap. Isulat ang tubag sa kuwaderno.
1. Ang buok sa matag kahoy nagasukod og 300
ka metros kataason. Giputlan kini og 70 ka
metros. Pila man ka metros ang nabilin nga
kataason?
a. Unsay estratehiya nga gigamit? __________
b. Unsay pahayag nga numero? __________
c. Unsay hustong tubag? ___________
2. Si Richard mipalit og panapton nga algodon
nga nagasukod og 90 ka centimetros ug lain
70 ka centimetros sa panapton nga sida. Pila
man ka centimetros sa panapton ang napalit
ni Richard?
a. Unsay estratehiya nga gigamit? __________
b. Unsay pahayag nga numero? __________
c. Unsay hustong tubag? __________
355
Lesson 81: Showing and Using the Appropriate
Unit of Mass to Measure a Particular
Object or Situation and their
Abbreviations g and kg
Buluhaton 1
Isulat sa papel ang insaktong gibug-aton sa
mga prutas nga gitimbang.
(pakwan)
_______ka kilo o kg
_______ka gramos o g
(kapayas)
_______ka kilo o kg
_______ka gramos o g
(lansones)
_______ka kilo o kg
_______ka gramos o g
356
(mangga)
_______ka kilo o kg
_______ka gramos o g
(kahil)
_______ka kilo o kg
_______ka gramos o g
Buluhaton 2
Isulat ang insaktong bus-ok sa badlis nga
gitagana ug isulat ang tubag sa papel.
1.
______ka gramo (bayabas)
357
2.
_____ka kilo (bangus)
3.
_____ka kilo (saging)
4.
_____ka kilo (nangka)
5.
_____ka gramo (kamatis)
358
Buluhaton sa Balay
Lingini ang insaktong gibug-aton sa gumonhap.
Isulat ang tubag sa kuwaderno.
Si Nena nagpalit og mga utanon. 6 ka kilo nga
pichay ug 2 ka kilo nga kalabasa. Pila man ka
kilo nga utanon ang iyang napalit?
10 ka kilo
8ka kilo
5ka kilo
Lesson 82: Comparing Mass in Grams
or Kilograms
Buluhaton 1
A. Isulat sa papel ang insaktong tubag, Kon
hain ang pinakabug-at nga timbang.
1.
2.
3.
4.
5.
1000 ka gramo
500 ka gramo
5 ka kilo
2 ka kilo
50 ka kilo
359
o
o
o
o
o
100 ka gramo
2 ka kilo
3 ka kilo
200 ka gramo
2 ka kilo
B. Isulat sa papel ang insaktong tubag. Kon,
hainang pinakagamay nga timbang.
1.
2.
3.
4.
5.
200 ka gramo
o
5 ka kilo
o
10 ka gramo
o
100 ka gramo
o
10 ka kilo
o
100 ka gramo
3 ka kilo
5 ka kilo
500 ka gramo
25 ka kilo
Buluhaton 2
Itandi ug isulat ang simbolo >, <, =. Isulat sa
papel ang tubag.
1. 600 ka gramo
2. 2000 ka gramo
3. 10 ka kilo
4. 100 gramo
5. 50 ka kilo
500 ka gramo
1000 ka gramo
25 ka kilo
5 ka kilo
50 ka kilo
Buluhaton sa Balay
Pili-a ang insaktong tubag sumala sa simbolo
nga anaa sa ubos. Isulat ang tubag sa
kuwaderno.
1. 4 ka kilo
2. 50 ka kilo
>
>
_____ (2kg, 10kg, 8kg)
_____ (30kg, 80kg, 60kg)
360
3. 1000 ka gramo =
4. 10 ka kilo
<
5. 600 ka gramo <
_____ (1000g, 500g, 3kg)
_____ (20kg, 100g, 300g)
_____ (400g, 500g, 1000g)
Lesson 83: Measuring Objects Using
Appropriate Measuring Units in g or kg
Buluhaton 1
Isulat ang g sa gramo o gram ug kg sa kilo o
kilogram. Isulat ang insaktong tubag sa papel.
_________1.kinse kabuok mangga
_________2.usa ka sako bugas
_________3.usa ka pakete sa pansit
_________4.usa ka hiwa sa keyk
_________5.usa ka dako nga bag
_________6.usa ka putos sa marshmallow
_________7.unom ka sobre
_________8.usa ka lapis
_________9.usa ka singsing
_________10.duha ka bola
Buluhaton 2
Isulat sa kuwaderno ang insaktong tubag.
______1. Unsay pinakaduol nga timbang sa usa
ka apa?
5g
5 kg
361
______2. Hain ang pinakabug-at?
mais
kapayas
pakwan
______3. Pila man ka gramo ang duha ka kilo?
200 g
2000 g
______4. Pila man ka kilo ang 5000 ka gramo?
5 kg
50 kg
______5. Unsay angay nga gamiton alang sa
pagtimbang sa mga lain-laing mga
butang?
__________ ug __________
Buluhaton sa Balay
Pangutan-a ang matag tag-iya sa tindahan
mahitungod sa insaktong timbang sa mosunod.
Isulat ang tubag sa kuwaderno.
1. usa ka barita sa sabon panglaba
2. pakete sa usa ka coffeemate
3. pakete sa usa ka shampoo
4. usa ka putos sa marshmallow
5. usa ka pakete sa noodles
362
Lesson 84: Estimating and Measuring Mass
Using Gram or Kilogram
Buluhaton 1
Lingini ang matag kabug-aton nga angay sa
matag butang. Isulat ang tubag sa kuwaderno.
1.
100 ka gramo
50 ka kilo
2.
2 ka kilo
400 ka gramo
3.
5 ka kilo
500 ka gramo
4.
4 ka kilo
300 ka gramo
5.
100 ka kilo
100 ka gramo
363
Buluhaton 2
Hain ang tukmang sukod sa kabug-aton sa mga
butang nga anaa sa ubos? Lingini ang
insaktong tubag ug isulat kini sa papel.
Dibuho sa;
1.
gramo
kilo
2.
gramo
kilo
3.
gramo
kilo
4.
gramo
kilo
5.
gramo
kilo
364
Buluhaton sa Balay
Isulat ang insaktong timbang sa blangko nga
anaa sa ubos nga bahin. Isulat ang tubag sa
kuwaderno.
Ang kabug-aton sa usa
ka butter adunay
_______ ka gramo.
Ang kabug-aton sa
bandol sa
mantalaan o
newspaper adunay
timbang nga _______
ka kilo.
Ang kabug-aton sa usa
ka bata adunay
timbang nga ______ka
kilo.
365
Lesson 85: Solving Simple Word Problems
Involving Mass
Buluhaton 1
Basaha ug tubaga ang mga pangutana. Isulat
ang inyong tubag sa papel.
1. Adunay 500 ka gramo nga karneng manok.
Aduna usab 200 ka gramo nga karneng
baboy. Pila ka gramo tanan ang karne?
a. Unsay gipangutana?
b. Unsay gihatag nga mga numero?
c. Unsay panultol ug paagi nga gamiton?
d. Unsa ang hustong numerong pahayag?
e. Unsa ang hustong tubag?
2. Ang usa ka bukag nga mangga nagtimbang
og 3 ka kilo ug ang usa ka bukag sa bayabas
nagtimbang og 4 ka kilo. Pila tanan ka kilo
ang mga prutas tanan?
a. Unsay gipangutana?
b. Unsay gihatag nga mga numero?
c. Unsay panultol ug paagi nga gamiton?
d. Unsa ang hustong numerong pahayag?
e. Unsa ang hustong tubag?
3. Ang amahan nag-ani og 500 ka gramo nga
paliya. Naghatag siya og 100 gramo sa iyang
mga silingan. Pila ka gramo sa paliya
366
ang nabilin?
a. Unsay gipangutana?
b. Unsay gihatag nga mga numero?
c. Unsay panultol ug paagi nga gamiton
d. Unsa ang hustong numerong pahayag
e. Unsa ang hustong tubag?
Buluhaton 2
Sulbara ang mga gumonhap sa paagi nga
natun-an.
1. Adunay 2 ka sudlanan sa mantika. Kada
sudlanan motimbang og 2000 ka gramo. Pila
ka gramo ang manteka tanan?
a. Unsay gipangutana?
b. Unsay gihatag nga mga numero?
c. Unsay panultol ug paagi nga gamiton?
d. Unsa ang hustong numerong pahayag?
e. Unsa ang hustong tubag?
2. Si Messy adunay 3 ka kilo sa lansones. Iyang
gihatag ang 1 ka kilo ngadto sa iyang igsoon.
Pila ka kilo sa lansones ang nabilin?
a. Unsay gipangutana?
b. Unsay gihatag nga mga numero?
c. Unsay panultol ug paagi nga gamiton?
d. Unsa ang hustong numerong pahayag?
e. Unsa ang hustong tubag?
367
Buluhaton sa Balay
Basaha ug sulbara ang mga gumonhap subay
sa paagi nga nahibaloan.
1. Si Mang Iking nag-ani og 4000 ka gramo nga
talong. Iyang gibaligya ang 2000 ka gramo.
Pila ka gramo nga talong ang nabilin?
2. Si Tony nagtabang sa iyang tatay sa
pagbaligya og isda sa merkado. Nahalinan
sila og 6 ka kilo sa buntag ug 4 ka kilo sa
hapon. Pila tanan ka kilo sa isda ang nahalin?
Lesson 86: Illustrating Area as a Measure of
How Much Surface is Covered or
Occupied by a Plane Figure
Buluhaton 1
a. Tun-i ang hulagway ug sunda ang mga
panugon sa ubos.
Bedroom 3
Bedroom 2
Bedroom 1
A
B
C
368
Living Room
Porch
D
E
1. Subaya ang mga tuldok sa A. Unsa ang
gidak-on o area? _______ square units
2. Subaya ang mga tuldok sa B. Unsa ang
gidak-on o area? _______ square units
3. Subaya ang mga tuldok sa C. Unsa
anggidak-on o area? _______ square units
4. Subaya ang mga tuldok sa D. Unsa ang
gidak-on o area? _______ square units
5. Subaya ang mga tuldok sa E. Unsa ang
gidak-on o area? _______ square units
b. Magdibuho og hulagway pinaagi sa
pagsubay sa mga tuldok.
369
1. buad o square nga adunay 4 ka square unit
2. buad o square nga adunay 16 square units
3. gipat o rectangle nga adunay 6 square
units
Buluhaton 2
Basaha ang kabutang o sitwasyon. Himoa ang
gipangayo.
370
1. Si Amy adunay 16 ka mga gagmay nga buad
o square units. Gusto siya nga maghimo og
hulmahan pinaagi niini. Ipakita kini sa duha ka
paagi aron makahimo og buad o square ug
gipat o rectangle.
a. buad o square b. gipat o rectangle
_____square units
_____ square units
2. Idugtong ang mga tuldok ug isulat angihap
sa mga square units.
1.
2.
371
3.
Buluhaton sa Balay
A. Gamit ang square grids
1. Magdibuho og hulagway nga adunay 8
square units.
2. Magdibuho og hulagway nga adunay 6 ka
square units.
3. Magdibuho og hulagway nga adunay 8 ka
square units nga katas-on ug 3 ka square units
nga gilapdon o width.
372
Lesson 87: Showing the Area of a Given Figure
Using Square-tile Units
Buluhaton 1
A. Sa inyong papel, idibuho ang hulagway
gamit ang giya. Isulat ang gilapdon sa square
units.
1. buad nga adunay kilid nga 3 square units.
2. gipat o rectangle nga adunay 4 square
units ang length o gitas-on ug 2 square
units ang width o gilapdon.
B. Sulbara ang gidak-on sa nalandungang
bahin.
1. A= ___ square units 4. A= ___ square units
2. A= ___ square units 5. A= ___square units
373
3. A= ___ square units
Buluhaton 2
Hain nga hulagway ang nagpakita sa gidakon? Isulat ang letra sa insaktong tubag sa
inyong papel.
1. usa ka lamesa nga
pormang buad nga
adunay gidak-on
nga 16 square units
2. usa ka lamesa nga
pormang gipat o
rectangle nga
adunay gidak-on
nga 30 square units
a.
b.
3. gipat: Gidak-on= 24
square units
c.
4. gipat: Gidak-on = 8
square units
d.
5. Buad: Gidak-on= 4
square units
e.
374
Buluhaton sa Balay
Susiha ang hulagway ug kompletoha ang lista
sa ubos.
L
Figure
A
B
C
Length
375
Width
Area
Lesson 88: Estimating the Area of a Given
Figure Using Any Shape
Buluhaton 1
Kopyaha sa papel ug banabanaa ang gidakon sa hulagway. Isulat ang tubag sa kal-ang.
1.
A=
square units
2.
A=
square units
3.
A=
square units
4.
A=
square units
5.
A=
square units
Buluhaton 2
A. Banabanaa ang gidak-on sa hulagway.
Himoa sa inyong papel.
1.
________ square units
2.
________ square units
3.
________ square units
376
4.
________ square units
5.
________ square units
Buluhaton sa Balay
Sa inyong kuwaderno, kopyaha ug kompletoha
ang tsart.
FIGURE 1
4
FIGURE 2
6
FIGURE 3
8
2
3
4
L
W
A
L
W
A
L
W
A
377
Lesson 89: Finding the Area of a Given
Figure Using Square-tile Units
Buluhaton 1
Pangitaa ang gidak-on sa kada hulagway.
1.
___ square units
2.
___ square units
3.
___ square units
4.
___ square units
5.
___ square units
378
Buluhaton 2
Ilha ang gidak-on sa mga hulagway. Isulat ang
tubag sa papel.
1.
______
2.
______
3.
______
4.
______
5.
______
379
Buluhaton sa Balay
Pangitaa ang gidak-on sa mga hulagway. Isulat
ang insaktong tubag sa inyong papel.
9
8
3
4
1.
4.
7
3
7
2
2.
5.
6
5
3.
380
Lesson 90: Showing and Finding Capacity Using
Appropriate Measuring Tools
Buluhaton 1
Kompletoha ang pahayag pinaagi sa pagpili sa
insaktong pagsukod o measurement. Isulat ang
letra sa inyong papel.
1. Ang usa ka tasa adunay sulod nga tomato
sauce nga mokabat sa _________ .
a. 200ml
b. 20L
2. Usa ka pitsil adunay sulod nga juice nga
mokabat sa ________.
a. 200ml
b. 2L
3. Usa ka regadera adunay sulod nga tubig nga
mokabat sa ________.
a. 10ml
b. 10L
4. Ang usa ka baso ngagatas nga mokabat sa
_________.
a. 250ml
b. 250 L
5. Usa ka lata adunay sulod nga pintal nga
mokabat sa ________
a. 4ml
b. 4L
381
Buluhaton 2
Pilia ang insaktong sukdanan. Isulat ang letra
lamang sa inyong papel.
1. 4 L
a. usa ka tasa nga kape
b. usa ka gallon nga pintal
2. 5ml
a. usa ka dropper nga tambal
b. usa ka baso nga tubig
3. 2L
a. usa ka baso nga tubig
b. usa ka pitsil nga tubig
4. 5L
a. usa ka takure nga tubig
b. usa ka balde nga tubig
5. 250ml
a. usa ka lata nga juice
b. usa ka tangke nga tubig
382
Buluhaton sa Balay
Kopyaha sa inyong kuwaderno ug isulat ang L o
ml.
1. usa ka baso nga tubig
2. usa ka gallon nga tubig
3. usa ka balde nga tubig
4. usa ka tasa nga tubig
5. usa ka kutsarita nga tambal
383
384
Lesson 91: Collecting and Organizing Data
Using Tables and Pictures
Buluhaton 1-A
Iplastar ang mga data sa ubos nga gamit ang
mga nagkadaiyang letrato sa manga sa inyong
papel.
Napupo nga mga Mangga Sulod sa Unom ka
Adlaw ni Mang Roque
Lunes
150 manga
Martes
200 manga
Meyerkules
100 manga
Huwebes
250 manga
Biyernes
200 manga
Sabado
250 manga
Tamdanan: Ang usa ka
= 50 kabuok
manga
Buluhaton 2
Iplastar ang mga data sa ubos nga gamit ang
mga nagkadaiyang letrato sa inyong papel.
Ang Barangay sa Pananay-an naghimo og
nagkadaiyang committees para sa pagsa-ulog
sa ilang Fiesta. Ang tamdanan sa matag
hulagway sa tawo adunay 5 ka membro.
385
Mga Kalihukan o Committees
Simbahan
5
Paugnat sa Kusog
4
Socials
4
Program and Souvenir
3
Lamesa ug Bangko
3
Hall ug Dekorasyon
2
Sound system ug Suga
2
Tandanan: Ang matag
= 5 ka tawo
Buluhaton sa Balay
Paghimo og graph aron mapakita ang
kadaghanon sa mga marbles sa mga bata
pinaagi sa paggamit og letrato o drowing sa
marbles.
1. John Dick
2. Math Jyra
3. Brain Rich
4. Cyrus
5. Cyryl
5
4
3
2
3
Tamdanan: Ang usa ka
386
= 5 marbles
Lesson 92: Reading and Interpreting Data in a
Given Pictograph
Buluhaton 1-A
Basaha ug hubara ang mga data sa ubos ug
tubaga ang mga pangutana.
Kahoy nga Natanom sa mga Sangguniang
Kabataan (SK)
Mahogany
Narra
Molave
Gemelina
Tamdanan: Ang usa ka
= 30 ka kahoy
1. Pila man tanan ka kahoy nga Mahogany ang
natanom sa mga Sangguniang Kabataan?
2. Pila man tanan ka kahoy nga Narra ang
natanom sa mga Sangguniang Kabataan?
3. Pila man tanan ka kahoy nga Molave ang
natanom sa mga Sangguniang Kabataan?
387
4. Pila man tanan ka kahoy nga Gemelina ang
natanom sa mga Sangguniang Kabataan?
5. Pila man tanan ka kahoy ang natanom?
Buluhaton 1-B
Basaha ug hubara ang mga data sa ubos ug
tubaga ang mga pangutana.
Kadaghanon sa mga Bata sa Grade 2
Mrs. Gier‟s Class
Mrs. Villamor‟s
Class
Mrs. Villaru‟s
Class
Mrs. Yap‟s Class
Tamdanan:
Ang kada
Ang kada
= 5 ka lalaki;
= 5 ka babae
Tubaga ang mga Pangutana
1. Unsa ang ulohan sa pictograph?
2. Pila kabook ang gipakita nga klase?
388
3. Pila kabook ang mga bata sa klase ni Mrs. Gier?
4. Pila kabook ang mga bata sa klase ni
Mrs.Villamor?
5. Pila kabook ang mga bata sa klase ni Mrs. Yap?
6. Pila man tanan ka lalaki ang anaa sa Grade 2?
7. Pila man tanan ka babae ang anaa sa Grade
2?
8. Pila man tanan ka mga bata ang anaa sa
Grade 2?
9. Asa man nga klase ang adunay daghan nga
mga bata?
10. Asa man nga klase ang adunay pinaka-gamay
nga mga bata?
389
Buluhaton 2
Basaha ug hubara ang mga data sa ubos ug
tubaga ang mga pangutana.
Natigom nga Kuwarta sa mga Bata Sulod sa
Usa ka Bulan
Larry
Warren
Richard
Romar
Ansal
Tamdanan: Ang kada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
= ₱20.00 (pesos)
Pila man ang kada
?
Pila man ang natigom ni Larry?
Pila man ang natigon ni Warren?
Pila man ang natigom ni Romar?
Kinsa man ang adunay dako nga natigom?
Kinsa man ang adunay gamay nga
natigom?
7. Kinsa man ang adunay pareha nga
natigom?
8. Pila man ang ilang natigom tanan?
390
Bulahaton sa Balay
Basaha ug hubara ang mga data sa ubos ug
tubaga ang mga pangutana.
Naani nga mga Sinako nga Palay o Humay
Mang Totong
Mang Jerry
Mang Loloy
Mang Bebot
Mang Jojo
Tamdanan: Ang kada
adunay 5 ka sako
nga palay o humay
1. Pila man kasako ang kada
?
2. Pila man kasako ang naani ni Mang Totong?
3. Pila man kasako ang naani ni Mang Jerry?
391
4.
5.
6.
7.
Pila man Kasako ang naani ni Mang Loloy?
Pila man kasako ang naani ni Mang Bebot?
Pila man kasako ang naani ni Mang Jojo?
Pila man ang kadaghanon kasako ang
naani ni Mang Totong ug Mang Jerry?
8. Kinsa man ang adunay daghan na naani?
9. Kinsa man ang adunay gamay nga naani?
10.Pila man ang ilang naani tanan?
Lesson 93/94 (2 Days): Forming Scale
Representation of Objects from Data
Collected; Making Pictograph Using
Scale Representation
Buluhaton 1
Gamita ang data sa ubos ug cut-outs sa mga
butang aron makahimo og Pictograph.
Napupo na mga Gulay Sulod sa Usa ka Adlaw
sa Eskuwelahan
Mga
Talong
Mga
Okra
Mga
Pitchay
Mga
Karots
392
Mga
Kamatis
Tamdanan: Ang kada litrato adunay 5 ka gulay
Tubaga ang mga pangutana:
1. Pila tanan ka hulagway o drowing nga talong
ang nagamit sa paghulagway sa
kadgahanon sa maong talong?
2. Pila tanan ka hulagway o drowing nga okra
ang nagamit sa paghulagway sa
kadgahanon sa maong okra?
3. Pila tanan ka hulagway o drowing nga
pechay ang nagamit sa paghulagway sa
kadgahanon sa maong pechay?
4. Pila tanan ka hulagway o drowing nga atsal
ang nagamit sa paghulagway sa
kadgahanon sa maong atsal?
5. Pila tanan ka hulagway o drowing na kamatis
ang nagamit sa paghulagway sa
kadgahanon sa maong kamatis?
6. Asa sa mga gulay ang adunay
kinadaghanang hulagway o drowing na
nagamit sa paghulagaway sa ilang
kadgahanon?
7. Asa sa mga gulay ang adunay pinakagamay
na hulagway o drowing na nagamit sa
paghulagaway sa ilang kadaghanon?
393
8. Asa sa mga gulay ang adunay pareha nga
hulagway o drowing na nagamit sa
paghulagway sa ilang kadaghanon?
9. Unsa may gamiton nimo sa pgahulagway sa
kadaghanon sa maong butang?
10. Pila man ang kadaghanon sa usa
kahulagway o drowing?
Buluhaton 2
Paghimo og pictograph gamit ang mga data sa
ubos ug cut-outs nga hulagway aron
mahulagway ang ilang kadaghanon sa matag
usa niini.
Palay Harvested
Mang Ansal
Mang Larry
Mang Pedro
Mang Bebot
Mang Tomas
Tamdanan: Ang matag usa ka
hulagway
adunay lima ka sako ang kadaghanon.
Tubaga ang mga pangutana:
394
1. Unsa may ulohan sa pictograph?
2. Pila man ang kadaghanon sa sako sa palay o
humay ang usa ka drowing?
3. Kinsa man ang adunay pinakagamay na
hulagway o drowing na nagamit?
4. Kinsa man ang adunay pinakadaghan na
hulagway o drowing na nagamit?
5. Kinsa man ang adunay pareho nga
kadgahanon na hulagway o drowing na
nagamit?
Bulahaton sa Balay
Paghimo og pictograph gamit ang mga data sa
ubos ug cut-outs nga hulagway aron
mahulagway ang ilang kadaghanon sa matag
usa niini.
Marbles and Rubberbonds Collected in One
Week
Larry
Warren
Richard
Romar
Ansal
395
Tamdanan: Ang matag usa ka drowing nga
marble adunay kadaghanon nga 5 ka holin.
1. Pila tanan ang mga holin?
2. Pila tanan ang mga lastiko?
Lesson 95: Make a Guess on Whether an Event
is Less Likely, More Likely, Equally or
Unlikely to Happen Based on Facts
Buluhaton 1
Sa dili pa sugdan ang buluhaton, tag-ana kon
unsa nga color sa bola ang labing gamay nga
higayon sa pagkabunot niini? Kadaghanan nga
higayon sa pagkabunot niini? Ug unsa man ang
higayon sa pagkabunot sa pula nga bola?
Sugdan na ang buluhaton kon andam na ang
tanang mga butang sama sa supot na may
sulod nga mga cut-outs picture sa bola nga
may kolor nga dalag (yellow), pula (red) ug
bughaw (blue)ug talianan.
5 ka ginunting nga dalag nga
10 ka ginunting nga pula nga
15 ka ginunting nga bughaw nga
396
Kolor sa bola
Dalag
Pula
Bughaw
Itom
Tali
Kinatibuk-an
Buhata kini:
A. Pagbunot sa supot og usa ka ginunting nga
hulagway sa bola ug susiha ang kolor niini.
Imong ilista sa talianan ang kolor niini.
Pagkahuman, ibalik sa supot ang maong
nabunot nga ginunting na bola ug iuyog pagusab ang supot.
B. Buhata kini pag-usab hangtod nga moabot
ka sa 30 ka higayon ug tubagan ang mga
pangutana.
1. Asa man nga kolor ang adunay labing
gamay nga higayon sa pagkabunot?
a. dalag b. pula c. bughaw d. itom
2. Asa man nga kolor ang adunay
kadaghanon nga higayon sa pagkabunot?
a. dalag b. pula c. bughaw d. itom
3. Asa man nga kolor ang adunay pareho
nga higayon sa pagkabunot?
a. dalag b. pula c. bughaw d. itom
4. Asa man nga kolor ang walay higayon sa
pagkabunot?
a. dalag b. pula c. bughaw d. itom
397
5. Unsa may higayon sa pagkabunot sa pula
nga bola?
a. labing gamay nga higayon
b. kadaghanon nga higayon
c. pareho nga higayon sa uban
d. walay higayon sa pagkabunot
Buluhaton 2
Susiha ang talianan sa ubos. Tubaga ang mga
pangutana ug isulat ang letra sa insaktong
tubag sa inyong kuwaderno o papel.
Talianan
Kahil Pula Bughaw Dalag Lunhaw Kinatibukan
0 |||| |||| |||| ||||
35
|||| ||||
||||
1. Asa man na kolor ang adunay kadaghanon
na higayon na mahitabo?
a. pula
c. dalag
b. bughaw
d. lunhaw
2. Asa man na kolor ang adunay labing gamay
na kadaghanon na higayon na mahitabo?
a. pula
c. dalag
b. bughaw
d. lunhaw
398
3. Asa man na kolor ang walay higayon na
mahitabo?
a. kahil
c. bughaw
b. pula
d. dalag
4. Asa man na kolor ang gamay na higayon na
mahitabo?
a. kahil
c. bughaw
b. pula
d. dalag
5. Asa man na kolor ang parehona higayon na
mahitabo?
a. dalag ug lunhaw c. bughaw ug dalag
b. pula ug bughaw d. kahil ug pula
Bulahaton sa Balay
Isulat ang letra sa insaktong tubag sa inyong
kuwaderno o papel.
Si Cyrel ug Cyruz nagdula og spinning wheel.
Nagbuhat sila og listahan sa ilang pagdula.
Gibitay sa pisara ang ilang nahimo. Mao kini
ang ilang nabuhat.
Talianan
Kahil Pula Bughaw Dalag Lunhaw Kinatibukan
0
|||| |||| |||| ||||
40
|||| |||| ||||
||||
399
1. Asa man nga kolor ang adunay kadaghanon
na higayon na mahitabo?
a. pula
c. dalag
b. bughaw
d. lunhaw
2. Asa man nga kolor ang adunay labing
gamay na kadaghanon na higayon na
mahitabo?
a. pula
c. dalag
b. bughaw
d. lunhaw
3. Asa man nga kolor ang walay higayon na
mahitabo?
a. kahil
c. bughaw
b. pula
d. dalag
4. Asa man nga kolor ang gamay na higayon
na mahitabo?
a. kahil
c. bughaw
b. pula
d. kahil
5. Asa man nga kolor ang pareho na higayon
nga mahitabo?
a. dalag ug lunhaw c. bughaw ug lunhaw
b. pula ug bughaw d. kahil ug pula
400

Documentos relacionados