Wij zijn zendelingen - IER Castrolanda

Сomentários

Transcrição

Wij zijn zendelingen - IER Castrolanda
Feb. Maart 2014
Wij zijn zendelingen ...
Kent u het logo van de Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil? Zo niet, dan
hoeft u alleen dit kerkblad maar om te draaien, want op de laatste bladzijde
staat het, onderaan (misschien kunt u dat nu gelijk even doen, en het rustig
bekijken). U ziet daar een veld met rijpe tarwe, klaar voor de oogst. En ook een
kruis, met daaronder geschreven: Handelingen 1:8. Weet u wat er in dat vers
staat? Het volgende: “Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
tot aan de uiteinden van de aarde”. Waarom heeft men juist die tekst in het
logo van de IERB gezet? Omdat onze ouders de overtuiging hadden dat deze
woorden, die Jezus tot zijn volgelingen richtte, ook voor ons gelden, vandaag, als
kerk in Brazilië. Wie Jezus volgt, wordt ook door Hem tot de wereld gezonden.
Dat wil niet zeggen dat wij allen “tot aan de uiteinden van de aarde” moeten
gaan. Jezus heeft eerst Jeruzalem genoemd, de stad waar Hij op dat moment
was met zijn discipelen. Daar moesten zij beginnen. Ons “Jeruzalem” is ook waar
wij wonen. Daar begint onze zending.
Toen u het opschrift boven dit stuk las, hebt u waarschijnlijk vreemd opgekeken.
“Wij, zendelingen?? Stel je voor!” Maar ik hoop dat u het nu begrijpt. Want wat
is een zendeling? Het hoeft niet iemand te zijn die naar Afrika gaat. Het is
gewoon iemand die gezonden is. Als onze ouders gelijk hadden toen zij zeiden
dat Handelingen 1:8 ook voor ons geldt, dan zijn wij allen gezondenen. Wij allen
zijn zendelingen. En wie vindt dat hij dat niet is, doet er goed aan zich af te
vragen of hij wel een volgeling van Jezus is.
Maar hoe kunnen wij die zending uitvoeren? Wij hebben zoveel gebreken,
twijfels en zonden. “Heer, hoe kunt U ons zenden? Hoe kunt U mij zenden? Ik
faal zo vaak en ben zwak in het geloof”. Maar is het u opgevallen dat Jezus
over de Heilige Geest sprak? “De Heilige Geest zal over jullie komen”, zei Hij. Zo
zouden de discipelen, die ook heel zwak waren in het geloof, kracht ontvangen.
Deze zelfde kracht hebben wij nodig.
Wat wil God dan van ons? Moeten wij een evangeliesatieplan opstellen?
Proberen de leden van de kerk te mobiliseren? Een evangeliesatiecursus gaan
geven? Wat moeten we doen?
Kijk eerst eens naar wat de discipelen hebben gedaan. Zij waren zich bewust
van hun eigen zwakheid en begrepen dat ze volkomen afhankelijk waren van de
macht van de Heilige Geest. Daarom lezen we dat zij terugkeerden naar Jeruzalem
en “vurig en eensgezind zich aan het gebed wijdden” (Hand. 1:14). Zo bereidden
ze zich erop voor om te ontvangen wat Jezus hen had beloofd.
En wij? Ook de kerkenraad is eensgezind bijeengekomen, op de laatste
zaterdag van januari, om zich te bezinnen op het nieuwe jaarthema. Wij hebben
gekozen voor: “Wij zijn zendelingen ...”. Verleden jaar was het thema: “De werking
van de Heilige Geest”. Die werking hebben wij nodig, precies zoals de discipelen
van Jezus die nodig hadden. Zullen wij ons ook voorbereiden, net zoals zij dat
hebben gedaan? Allen samen in gebed God zoeken? Want de zending geldt voor
allen.
Wij zijn zendelingen (missionários), wij allen. Wie dat niet aanvaarden, zullen
uiteindelijk weggezonden (demissionários) worden.
Pastor Jan Hardeman
KERKDIENSTEN
Diensten
16/02
9:30uur
Voorgangers
Diensten met Heilig Avondmaal
Ds. João Los
Lezing: Henriette
9:30uur
19:30uur
9:30uur
19:30uur
9:30uur
19:30uur
9:30uur
19:30uur
Diaconie
H
van Arragon
Ds. João Los
P
Evangelisatie
Los
Dienst WGD in Lar Eben Haëzer
Ds. Jan Hardeman
Medewerking wijk Centrum 1
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Ina
09/03
P
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Jéssica
9:30uur
H
H
Bouwman
Lezing: Gerda
02/03
Evangelisatie
H.A. Diaconie
Boer
Ds. João Los
Lezing: Jean
P
Morsink
Dienst in Lar Eben Haëzer
Ds. Jan Hardeman
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Willy
23/02
Collectes
H
H
Nienhuys
Dienst Wereldgebedsdag
Ds. Jan Hardeman
Medewerking wijk Centrum 1
Ds. João Los
Lezing: Katia
Evangelisatie
P
P
Loman
-2-
16/03
9:30uur
Ds. João Los
Lezing: Mariane
19:30uur
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Janny
23/03
9:30uur
Ds. João Los
H
P
Salomons
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Jantje
Diaconie
Barkema
Lezing: Rolinda
19:30uur
P
de Jager
AASC: CAC,
CDC en PROSAR
H
Kassies
VAN DE KERKENRAAD
In het begin van het nieuwe jaar gingen velen op vakantie met familie en
of vrienden om er even uit te zijn en te genieten van een welverdiende rust,
ook Ds. Jan Hardeman en zijn vrouw Rolien, en langzamerhand word de
draad weer opgepakt en veel scholen zijn ook alweer gestart. Een warme
zomer die ons in de gelegenheid stelt om te genieten aan het strand, waar
ook veel sportevenementen worden georganiseerd. Maar ook op de velden
zien we de weerspiegeling van de lang aanhoudende droogte en extreem
hoge temperatuur, wat zorgen baart voor de te velde staande gewassen,
voedsel en water voor mens en dier. Dat wij ook deze zorg bij de Heer mogen
brengen en ons in alles van Hem afhankelijk mogen weten, maar tevens ons
aan Hem willen toevertrouwen.
In de maand januari ontving de kerk bezoek van Ds. Arjan Hilbers en
Ds..Jan van t´Spijker, zendings deputaten die de Christelijk Gereformeerde
Kerken in Nederland vertegenwoordigden. We mogen terugzien op goede
gesprekken en uitwisseling van ideeën met deze broeders op de lezing die
heeft plaats gevonden in Castrolanda, welke georganiseerd was door de
Evangelisatie en Zendingscommissies van de IER kerken. Ook zijn beide
dominees op de zondag voorgegaan in de diensten.
Grupo S.E.R. (Senhoras Evangélicas de Castrolanda) organiseerde aan
het begin van deze maand een lezing met het thema: “a experiência à mesa”.
Kerkelijke stand
Geboren: op 16/12/2013 Eduardo Jan, zoon van Jan Ubel en Leticia de
Jager;
op 27/12/2013 Heitor, zoon van Igor en Emmelyn van den Broek;
en op 13/01/14 Cauã, zoon van Adriano en Mariana Boer.
-3-
Op 22/12/2013 werd Eloá Emanuelle Dijkstra gedoopt, dochter van Albert en
Samantha Dijkstra.
Van harte gefeliciteerd ouders, wij wensen jullie allen Gods onmisbare zegen
toe bij de opvoeding van jullie kinderen.
Huwelijk: Albert J. Strijker en Mariana Camargo zijn op 4 januari j.l. in het
huwelijk bevestigd. De inzegening vond plaats in de Sant ‘Ana kerk in Castro.
We wensen dit jonge paar Gods zegen toe op hun gezamenlijke levensweg.
Zieken
Laten we ook omzien en in onze gebeden gedenken hen die het moeilijk
hebben en ook hen die een operatie en/of medische behandeling
ondergingen, onder hen willen we noemen brs. Jacob de Jager, Reinaldo
Husch, Walter Gehrmann, Rafael Rabbers en zr. Geesje Loman. We wensen
hen herstel van gezondheid en bovenal Gods nabijheid toe.
Ambtsdragersdag
Op 25 januari kwam de kerkenraad samen en hebben we gepraat over het
onderwerp dat Ds. Jan Hardeman had voorbereid: “Kerkenraadsleden in de
IER: roeping, gave of uitdaging?”
Wij mogen als kerkenraad ons geroepen voelen voor de taak waarvoor we
aangesteld zijn. We weten dat we in alles van God afhankelijk zijn, maar dat
betekend niet dat alles alleen van regels afhangt maar dat dit werk word
eleidt door de Heilige Geest. De kerk is het lichaam van Christus, en de
kerkenraad dient een stimulerende en ondersteunende functie te hebben,
zodat alle leden zich betrokken voelen en hun gaven kunnen ontwikkeling en
een bijdrage mogen leveren tot opbouw van de gemeente en eer van God.
Ieder lid van de kerk is geroepen om deze opdracht waar te maken en getuige
te zijn van God, onze schepper, van de Heer onze verlosser en de Heilige
Geest die altijd bij ons is.
Dit onderwerp werd gekozen als thema voor het jaar. Dat ieder op zijn plaats
het waar mag maken om met de gave die God hem of haar geeft. “Getuige
te zijn van het blijde en verlossende evangelie!”
Synode
Op de laatst gehouden Synodevergadering is het voorgestel aangenomen
om de bijdrage voor de Synode te verhogen met 25%. Dit is nodig omdat de
laatste jaren alle reserves die in kas waren zijn gebruikt. De kerkenraad gaat
er mee akkoord de bijdrage aan de Synode te verhogen van 10 tot 12,5 %
van de begroting van de kerk.
-4-
Ledenvergadering
De kerkenraad nodigd alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die
gehouden zal worden op 25 februari a.s. om 20:00 uur in de Shalom. Ook uw
aanwezigheid word zeer op prijs gesteld .
Jeugdweekend
Tijdens de dagen van carnaval 01 tot 04 februari, is er voor de jeugd van de
IERB een weekend georganiseerd in Ponta Grossa, waar ook pastor João
zijn meedewerking aan zal verlenen.
Het luiden van de bel
De kerkenraad gaf gehoor aan de vraag van de diakenen om vanaf 02 maart
a.s. de bel slechts één keer te luiden, en wel 15 minuten voor de aanvang
van de diensten.
Profissão de fé
O catecismo de preparação para a profissão de fé vai começar no dia 1º de
março. As aulas acontecerão no 1º e 3º sábado de cada mês, a partir das
19:00 horas. Mas quero começar no dia 1º de março com um encontro
especial no Shalom. Todos que deram o nome são convidados para
participar deste encontro, que começa às 9:00 horas. Nesta manhã e na
primeira parte da tarde queremos nos conhecer mais, para quebrar o gelo e
para desde já focalizar o nosso propósito, que é crescer na fé. Se tiver mais
pessoas que queiram se preparar para a profissão de fé, favor dar o nome
para mim (fone 3234-1125) até o dia 23 de fevereiro. É de suma importância
que todos participem do primeiro encontro.
Pr. Jan Hardeman
GEMEENTE
CONVITE
A IER Castrolanda convida todas as crianças
(2º ano ao 5º ano) que gostam de música e de cantar, para fazerem
parte do “GRUPO MUSICAL INFANTIL”.
O grupo se reunirá nas quartas-feiras das 15:30 até 16:45 horas.
O início será no dia 12 de fevereiro 2014.
As aulas serão dadas pela professora Aafke de Liz (3234.1550)
-5-
Recebemos carta agradecimento da SBB pela oferta de R$ 4.843,00 doada a esta
sociedade em dez/2013:
Barueri, 09 de Janeiro de 2014.
Estimados irmãos da IER Castrolanda
Em nome da Sociedade Bíblica do Brasil agradeço sua preciosa oferta.
Mais do que agradecer, quero compartilhar o que sua generosidade tem
proporcionado à Causa da Bíblia:
1. Projetos de tradução da Bíblia para línguas indígenas. Para garantir
que as Escrituras Sagradas cheguem a todos os povos, a SBB
desenvolve projetos de tradução e publicações das Escrituras para
idiomas indígenas nacionais e também para línguas minoritárias
como o pomerano e hunsrik.
2. Impressão de Bíblias. Em 18 anos de trabalho, a Gráfica da Bíblia já
ultrapassou a marca de 100 milhões de Bíblias e Novos Testamentos
produzidos, atendendo às necessidades de diferentes segmentos da
população brasileira e cumprindo sua honrosa missão de levar a
Bíblia a todas as pessoas.
3. Divulgação da Palavra de Deus. Em parceria com voluntários, a SBB
distribui todos os anos milhões de folhetos com mensagens bíblicas
em locais de grande movimentação. Diversas pessoas têm seu
primeiro contato com a Palavra de Deus por meio deste trabalho.
4. Programas Bíblicos de Impacto Social. Beneficiando anualmente
milhares de pessoas, os programas de assistência social
desenvolvidos pela SBB têm conseguido disseminar os valores
contidos na Bíblia e promover melhor qualidade de vida entre os
brasileiros. Entre os segmentos atendidos estão comunidades em
situação de vulnerabilidade e risco social, deficientes visuais,
dependentes químicos, doentes hospitalizados e grupos da terceira
idade.
5. Programas culturais. Para garantir que a história da Bíblia seja
preservada e conhecida em todo o Brasil, a SBB realiza ações de
incentivo à leitura da Bíblia e atividades educativas que promovem o
conhecimento bíblico.
Mais uma vez agradeço sua extrema generosidade e parceria. Espero que
vocês continuem investindo nesse trabalho, para que milhares de corações
continuem sendo alcançados com as Boas-Novas da Palavra de Deus.
Rudi Zimmer
Diretor Executivo Sociedade Bíblica do Brasil
-6-
Op woensdagmiddag 19 febr. 2014 willen we als vrouwenvereniging met
een gezellige middag het nieuwe jaar beginnen.
Rolien Hardeman zal voor ons het verhaal van de drie bomen vertellen,
met hulp van power point.
De dames uit Arapoti en Carambei
zullen hier ook voor uitgenodigd worden.
We hopen op een gezellige middag
en zullen deze afsluiten met een broodmaaltijd.
We willen om 16.00 uur beginnen
en hopen tegen 20.00 uur klaar te zijn.
Alle dames, ook nieuwe leden, hartelijk welkom!
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het bestuur
Ensaios do Coral Hosanna
Terão início:
10 de março de 2014
Ensaio: 20h00
Local: IER de Castrolanda
Regência: Danielle Mezzadri Lameu
Acompanhamento: Eliane Ramos Kowalski
Novos integrantes são bem vindos!
Participe! Junte sua voz à nossa!
Os ensaios são semanais e tem duração de uma hora e meia.
Estaremos iniciando com canções para a Páscoa.
Diretoria do Coral Hosanna
Baby Oppas in de Kerk
16/02/14
23/02/14
Mães: Bruna Machado e Letícia Fanha
Voluntários: Dennis K. e Mônica N.
Mães: Johanna B. Moura e Amanda Rabbers
Voluntários: Briena K. e Williane v/d Riet
-7-
CAC “Jardim Colonial”
Het CAC “Jardim Colonial” is in de eerste week van februari weer
van start gegaan.
De plannen voor 2014 zijn dat er veel aandacht besteed zal
worden aan de adolescenten, die in 2013 geslaagd zijn. Een project, ingediend bij
het Diaconaal Bureau van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland, is
goedgekeurd. Het project is opgezet om via diverse gespreks- en andere creatieve
mogelijkheden de jongeren bewust te maken dat hun eigen keuzes van groot
belang zijn voor hun deelname aan de activiteiten in de maatschappij.
BLOEMEN in de Kerk
16/02
23/02
02/03
09/03
16/03
23/03
30/03
KOFFIE
Februari
Maart
IN LAR EBEN HAËZER
18/02
20/02
25/02
27/02
04/03
06/03
11/03
13/03
18/03
20/03
25/03
27/03
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Fam. Willy Salomons
Fam. Lisandro Siqueira
Mevr. Corrie van Santen
Wijk Centrum 1
Fam. Paulo Afonso Socela
Fam. Valdir Soschinske
Fam. Luiz Alberto de Souza
(09:30uur – 10:30uur)
Emilia Bouwman en Jenneken Greidanus
Henry en Arletta Salomons
Geertje Salomons en Carla Leffers
Jan en Rietje Bouwman
Rina de Boer en Tea Pandorf
Teun en Alie Groenwold
Henriette Morsink en Nienke Pals
Frans en Jannie de Jager
Corrie van Santen en Marita Zegwaard
Jan en Geesje Rabbers
Tineke de Jager en Alida Borg
Ubel en Trijntje Salomons
-8-
12/02
12/02
15/02
17/02
18/02
18/02
Lucca Giuliano Salomons
Natalia Kassies
Caroline Galetto Petter
Felipe Ubel de Jager
Henrique Hoogerheide Salomons
Matheus Johannes Moretti Kassies
10
4
1
9
5
1
02/03
03/03
04/03
10/03
Victor André Petter
Sofia Elizabeth Janzen
Lavínia Napoli Bourguignon Kiers
Jacob Kuk Los
4
3
6
8
12/02
13/02
14/02
15/02
16/02
23/02
Mevr. Willy Salomons
Dhr. Harm Kassies
Mevr. Tea G. van de Beld Pandorf
Dhr. Roelof Rabbers
Dhr. Gerrit van de Beld
Mevr. Lientje J. A. Morsink Groenwold
71
73
67
84
74
65
04/03
08/03
11/03
14/03
14/03
14/03
16/03
Ds. Jan Christiaan Hardeman
Dhr. Henk Boele Kassies
Mevr. Rietje Loman Bouwman
Dhr. Taeke Greidanus
Dhr. Gerrit Jan van Arragon
Mevr. Riek Versteeg Kassies
Mevr. Manny H. Kassies de Jager
64
66
73
78
75
69
71
-9-
Texto do RAP que foi criado pelos adolescentes do CAC Jardim Colonial
em junho de 2013 no projeto
“Prevenção à gravidez na adolescência e prevenção ao uso de drogas”:
Prevenção ao uso de drogas
O perigo das drogas
agora eu vou te falar:
Se você brincar com ela
você pode viciar.
Se beber demais, infelizmente,
você fica inconsciente.
O tempo passa, sua vida também,
quando você acorda, você não tem mais ninguém.
Refrão: Agora fique esperto, meu irmão,
se você usar drogas
você não tem futuro não.
Vicio de menor
não pode acontecer.
Você não sabe a consequência
que cai sobre você.
Agora fica ligado
no que vou te dizer:
não use drogas,
se você quiser viver.
Refrão
Os jovens do CAC
agora vão te dizer:
lute contra as drogas,
pois muitos irão te oferecer.
Se quiser ser feliz
e não se arrepender
preste bem atenção
e aprenda a dizer NÃO!
Refrão
- 10 -
SECRETARIAAT
Het secretariaat is op woensdagmorgen open.
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot 05 maart.
Adressen en telefoonnummers
Kerk: Praça Concórdia, s/no
Kantoor: Rua Juliana, 203
Loja Agropec. Castrolanda
Postkantoor Castro
Ds. João Los
Ds. Jan Hardeman
Koster Luiz do Prado
Secretariaat van de Kerk
E-mail
Site
Castrolanda
Castrolanda
C.P. 120
C.P. 131
C.P. N 46
C.P. N 51
Cel. 8402-0497
Castro - PR
Castro - PR
CEP 84.196-200
CEP 84.165-970
3234-1141
3234-1125
3234-1187
3234-1428
[email protected]
www.ierb.org.br/castrolanda
- 11 -

Documentos relacionados

Het leven is mij Christus

Het leven is mij Christus Mevr. Antje Loman Rabbers Dhr. Frans de Jager Mevr. Truus Bouwsema Barkema Mevr. Regine Hana Noordegraaf Mevr. Geesje Enting Rabbers

Leia mais

Wij zijn zendelingen... “Maar gij zult kracht

Wij zijn zendelingen... “Maar gij zult kracht “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn ...” Handelingen 1:8 De laatste maanden heb ik aan verschillende bijbelstudies deelgenomen waar...

Leia mais

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor Geboorte: Met grote vreugde, mochten Thainá Sleutjes en Marcel Petter nog een nieuw leventje ontvangen uit de hand Gods, de kleine Marcos Miguel, die op 25 mei geboren is. Dankbaar bidden we tot Go...

Leia mais

En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het

En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het Secretariaat Het secretariaat is op woensdagmorgen open. Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot 05 april 2016.

Leia mais

Jezus, het levend brood “Ik ben het levende

Jezus, het levend brood “Ik ben het levende die leid tot het eeuwig leven. Wat Jezus ons hier verteld is dat we datgene moeten zoeken, bewonderen en in Hem geloven, zodat we via ons geloof de redding mogen ontvangen. Het is dus noodzakelijk ...

Leia mais