15.08.2013 in Região do Castelo

Сomentários

Transcrição

15.08.2013 in Região do Castelo
6 . Rcgìio c1oCìrstelo'Ì.5 rgQsto:()1-1
D
r\
AMB IEN TE
E sta tu tode Ut ì lidadeP ú b l i c aa tri Ì:u íd oà f tC Ip [N
De portasabertasparaa eol?çunidade
qué a FLOPEN
cÕs irìl!ìortüìtes
Poderáser descrÌtocomo
teYee rìriì]tcl€ alunllte 5 aÌìos.i\o
que
o percurso
at rì buÌ ado
finai cìesses5 alos oPtántos Pot
- A s s o c i a ç ãdoe
a FLO P E N
abanrìonar a certificação pprque
e Proprietários
Produtores
nio crl rentár'el. Esta cerrificação
de
F lores t aìdso C o n c e l h o
h'iìziit custos mtittl eÌcvldos pan
Pertelapercorreunos últinros
a rssocirção". Iljs DiÍs, clue piÌr:l
,ìs 1.1'..ì, r ,t. ,ì..r r .,.r . i.'
1ip1,1
a nosde-ç dae s L r ac r i a ç ã o ,
e nr2000. C o t nu m a h ì s t ó r i a
ç;io é proprieti:io cle ttttlr lìrnlr
de expÌoração Íìuestai, ircrescenta
po r D o n se m a u s
n" ì arc ada
aindr, reÌiìtj\'flreÌlte â estrìquesliìo,
Ìromentos,estaassocìação
qLìí ìlururLìnirtiei:i'ro' r ccrrificr
"
d
e
surgeagor a c a r aÌ a v a d a "
a itìeieeralrrÌorizltirlÌoresrade
c j e ção
cr'n,a at 'ib u i c à od o E s t a t u Ì o
mmeira qtte os ittlereìltes h\iesseÌlì
U t ilidadeP ú b l ì c aE. s t i v e m oàs
beLrefíciossohre l ccrÌificiìçiio. Nfus
conversacorno seu presìdente, rs enrprcsascle ceinìose,I .lueltr se
LuisDias ,e c o n ro d i r e t o r
velì(ie os eucÌlilrtos e prcdntos íìtr
João
execuilvo,o engenlreìro
r !ilJi\. lìlr r .1\tr ììllt:' i. r cLtlo: fot
Fal o u - sdeo p a s s a d o . necerìofesselìì lìlâtleirl ccrti ficirclir
R ibeiro.
, 1.1s,g
r ttÁr .eonrr": r .lrìt:rccl' li fid o pres en t e d o f u t u r od a
1' .11
cú:r, se tottìort ilsustrììtárel"
FLO P E N
::::':l
o passado,o presentee o futuro da F!oPEN
João Ribeiro; L!is Dìas fàlãram sohre
A certilìcaçiit tcÌ1ìlillalu xssilll clll
r'cril ctm trons oìÌros tlte su colrtjnuff etn {itnciotlillrlento. So- eutreg.l er,c.locrulcÌìtiÌçiìoa Sccfe- Itó
alìostÕ dc 2012. x'Ixs ìtottve mls
tarjtl Ger:rl tla Presidôncil rìo Con- gissc nuis ttntl Ìistil nls prtíxitnls
"os
tlue
relcre
.Ioio
Ribeiro
isto
bre
ebadénr
clestr,
quc,
p;rrr
cluestÕcs
''Nro nc Pilcce que súÌliì
T ex t oH enr i o u eP a r a n h o s
rrpoioscloEstrclo nir nossl hse ulais sclÌro clc Nlirristros''A Crìrarï N{u- eìcìções:
lafxnì Ì FLOPEN. I{OÌÌ\c rtrìì Prorlue olÌha cirìLlidiìfura. Sc o cxìll! Íossr'
etltli
tilÌ]
enlitiu
nicipaì
uecesntaÌ
uttr
]rarecer
forlu
conrpìictrh
per.lert
ent
cesso que a ;rssocirção
remrurendo t:ììvez". TxlìLìcnì clÌl
mttito irrs rjudou, rÌenloìlsÍiÚldo:ì
sário. Airclir iÌssü1ra FLOPIìN Ía
trìbunaÌ qtic tèz ctim qtte tivcssctr
Pós tÌ'tìs iuìos do envio dc
iï
relecão r isto .Ïoão ÌìíÌreitr; e!perepla
o
cone
utiÌitìade
iniportàrcia
Não
c1cindenr- Ì-.alhn.le formr inrìeperldente.
;'i....\ docuurcntação à Secrcta- de prgr' 60 miì eruos
rlfórirt ro lJìrnrr que "qrtatltlil $
Lcccbcnrosqurlclttcr tiprt tle apoio cclho t1e nossr illstituição", rclelc
. r i â ü (;rl ,h P Ii :i .l tttci r ' r r iz.tcir ,.Foi ix Lltl,'Ii\cliìr ìì ( ìc IL
c , 'ì.r s c s tr o l l ìi ì- Iìi 'ì: ìl í l ì ì l l rI ì c c .
.lo.ìo Ribciro
Cànrirra N{tlicipll
da
financeiro
drs
;rs
l-:urdeilas
erll
pensar
cltais
foi
fit1e
Nlir.risn'os,
do Couselho
qu" estn nos dií AsnraisValirscomaet|ilnìçãocles- a[ÌorÌ\'an]osveÌ'.rrttr'essoeÌepror,fuio
cotlCom
abdicru'.
i.p".".-a"
de
quais
o
teliarn
r r : r l r r r e r r 'a. u i trri cÌr,à F I,OP L N
dilctor
de ìnsCüações. te estaluto Seoa ìsençãocleIRC, de Êssion;rÌtlletrrc. enclttilto
É- r a t , . t or ì c U rììi ,ìrtl el ,rì'ìi ca .q u e ns, fcr lolr ìi, \cicr r ìose I' r nittr ótlì' r na .üspor;Ìrilìraçio
inrpostos,cottttl tl executivo escolhido prn estr dirce
de
outros
IX.'II
nem
estaÌcir.o)
do
incìusivamente
clttt'
uunm n r o l ì ( ' Ì ì T âcstr íttsri n l i cìo .E :te pcn}orados, ilescobriusc
gosiava imenso que âpxrecestìa Jurta elcFrcgresir do Espirlhrì, cle cìrculação e inrposto de selo' çiÌo'
r e c o r l t c c i t r ctrro l ri l 'l i co L ìcre .c ca titilrir sido pngo ÏRC, Pelo çe
rula lisLr Ef!ì iÌllpoúlnte'
mais
se
queila
tnì
firzer
que
unta
enticlade
queremos
que
qLlereltìos.o
ail hrÌ)allìo quc a FLO|E\ rcnì houve aitrda ntais probÌemirs conr tleut
Ëra si'al tle clue I FLOI'EN era
destasi'stituiçÕes e À.obJho q,te clonativo pmsa â ter trÌÌrLrélll un.
d e s c r r r o l r iJo ,l csd c r strr co tr.ti- as FÍnmças. Houl'e airlda una ils"
majoração cle i20')i,. QuaJquerpes- vista cono rur:t itlsdtuição inteÍcs
,,o, pog,,"n . N:ãoq,,ar"r.,o. npoü.,
tLriçãq em 2000, Ì.Ìolìleacliìmeì'Ite Ì'cçio rltrc rtio qucsrìolrrros ''tl'isil1te", e acïesccntaque "qudqrter
soa si'g.la' passaa poder co'sigtr.at-alho".
qu"
qua.",ïn.
dir
instiruìção,
(o
n
ti
rl
L
ìx(ìô
s
rios
tlos
funcionír'ios
scl l i ço s
| c l c r , r r r r I se
'ur.leenr
tãllbéÌÌì
que
Mnr
rr
0.5i
1,c
Ìoi
m
pos
toqueépi
ìgoaopes
s
oas
c
poc
ìefaz
c
r
as
s
oc
i
:r
Lìodl
aciÌbou
questão
Por
à comrmithcÌe em gerd, ììo tocrnte
cstlLìo, pru.aa FLOPEN. Dcs\.ixÌta- I.l,oPEN Ììão p|€cisa scr prodrttor
do trstâtuto
i ì \ Ì r r n ô ç i o d e .rçô e .,ìr'Ììrc.cl va- ir a tribrurtJ. "Foi un acunlttlar cle A ah.ibtrição
lÌotr'strl"
gerrsnío há nenhutril. "Este é lcjsifuirçÕes.Tivemos reuniires trrltìto
çâo e rentabilizr4ito do plt'irnúio
jumac]e trrdo uut reconÌlecillento dtl Tendo .ìeixltlo os piorcs nronreneln qltevimos o fr"ltuto Ii neste colìtcxto que surge,e;I
{ìurcsl.rl,c,rttto InLio (le Llc{clì\-ol complicacla,s
rtssLturelrque
a rn.iLniçiro t.le Es- noss0 esforço e do nosso trabaÌho tos p;lra n':is, itnbos
vimento rullÌ irteglado. NIas nem r lr } - LOPÊNer ) ì fì.co. Hr nr ïc fcs- Ìho clcste run,
r FLO?EN e rtuÌlilente rpoÚtldx
púb1icr à l-LO,
Não h.l aqrri nacll l rÌterat, r'mos
Lltilidrde
qtte
ìt
ir
ttrtuto.le
lìÌu
ltcr
cJir
:lr
r
ltt
ior
s
LIuc
l
l
o
l
l
(
C
i
tc
C
ô
ìììrì
s r r , l ( r ì ì n ìììe n t,ìi
pol ou[ xs in-(tituiçi]cs coiììo LlnÌ
,,co[tinueclos serviços cortinuar a fuzer o l]lcsÌìn tr'úxlh0
IìEN, pelos
. r ' l c ! ( s r e :, ìri .r,,ti r (1 .ì1 ì(u ri rrci o rrtr: r'r'.'i:lirI c.lr Íìl'e. Lstr i r hì.
nnìdcl{) iì segnit't'qrtt sio sttlicieconrrntesmlcictÌìcnçìo".riizcrnàcontrrlitfuclecrtgertÌ,Ìti)tocüntc
FI-OI'jEN"'
tÌr
btnilir
\ o s , U l : r .-r,Ì" l \'(i ìl l ( l ì.1 \-utì tririrr nrenos
trtlrs pessoalnrcnïc,ptl ctlriì rxr
-nos
orglìÌrosos
pl
esenn'
dc
rìc
açõcs
prtnroçio
à
Ribeiro.
l \ ' r ' r ì g r r r ì rcf i s,'rììo -r.rttl l ì;r.Ì<,". contr Jorro
tt'Ìcfirtte por co cir cle T500 pcssoiìs
pitrìmlxrio
,ìo
iiìr'r.:]J:l:l{l.'tiê''ìïl:tr'*i.ll'}ïSËrii
re,ìtrbilir"ciro
c
Apcsm cloperiodo ilifíciì, tlue sti íoì çxt
c , ' r ' r , ' r l i : i . Iì" . \'Y l ììi L a rlJ,ìl o R
Ìr'lìreqclÌtn qrlc
iìlrHlrÌrt'Ìte.'Isto
OftlttlrodaFLOPEN
.lcsenvolclc
ttteio
fìorcstlì. crnn
bciLo:"Corto k)drs iìs iÌrsfituições po-.sivelulb eplssitr cottt o csforço
ttnì pesl) Ìlltllto
ier
llclllrtttlos
Ìlor
Ctxlpcr;r
e trf,l'x]l\'J(' t' \Ì, 'i ot ftrnCìulì:irio' virìlento rur:rl intcgllclo.
l. tì luj ì r [ì]1 1 ': l\,ììi c ì i ìiìl fr '5 rìì:ltl].
de nês rnos nras gtlnLicjuuftrdeconrunitÌrtÌe Hojt'
,Ìr ,ìinci,,. tìlltìcr ìì,' r ì' ( lììr lr lr iìÌì corr(liYs.srlsrrìtiLlruÌcseconrrArl- CoÌn lìì!ìrrl$tos
ì ìtirt,ir ilr rLrl( :0 c' rrlf.ì r, ' 'i1. . I', ' r
senr linlitrçio no sett nútlrcto' c hrzerllostilìrrlho rll ììortc Ì stlÌ dil
tttltttca.lirnlcnte
1ocJ,
rÌìiììistilçio
1ìo
I
dceÌrer
dr'
I
tlciril
FL(I]'EN
nl
p:trtc
bo:r,
crcnr1.1o, é soÌlÌcìtle il
jirrlo Luis Dils o crrtSoclcstìc pris c inclusiQmetrtc tt:rs ìlhrs"'
irs Clinrl.es. Nluniciplis elc Ansião. assunl
primciro dil tÌe crt.Ìarrlês.
nlts tiïlllìeììì e\istcììì ÌìlÌtfs lÌelì(ls
I tssociiìa'iÕt!i tli^'iìltltrlte lìt]rri!rnlctlLt lo fttttrro riinnrrll
l{Ì(11,
L,cnec
r
'
r
Ìr(ìtìrlìrÌ,
:r
.r
""ci
';
!lonrìci\ì,iÌ-N(^t
F,i s,' cIt ll) 1.ì tlLl(
1,'rr . t'tt JiÌt\ l','i ,1t':ttrto :r Ijl { t
ertr riezettrbrodc 101.3. qrtcosttt'rrittreirtltÈjcrivoé.c'rlro
r
eleiçòes
fìtrs",
tlos
scus
Ì"
n,
1r.n,r".u,,.,ìu
cronsc'grittgl'rndr I stìiì lot:ìl cst;ì
I'El{ coìììccotl c{Ììì iÌ cLì'tifìcx!,'iio
clLÌeSeViìi sc'RrprelÌri, "ftÌlììos Scllllllt lìOl'
rìSsrllllíl
A etrrl cììr'cCâo
'ì
Ìrilidrrìc c sttsfottlirilidriìc tìrrrtr' co,,f,u.re.c P,,,1.1","u, I)jirio cìe
[, 111," ' 1 i
.ì r ; . 't."' t1,'1,
i itrltntlljtilric Ncstl r:Ìsr
",1
RepíúÌicr. Ìsrr l-oilìgo rlrÌc conte- fL.cill!ìi!ÌÌtuì nio cstrrtltloì csptr:r trl rll'erit
ceilr. Desrìc-lru'ço clue llio reccÌrt
rlc pr(trtÌtores
r:reiu otguizrcit)
fcslìOìì
lìerÌ1
rcsÌr(nìitcl)ìos
lìÌlncl
Aindr
iìs
encrltltrl'oposição.
rpoios c subsítììostìo Estrltlot,1le- çou,,s"rpcn.r.ìOenì20t)9c(ÌucSe ele
fìorc'r:rìi .r r,lrt.r cssrr errtifi..tc:
a Ititrgttittì'rriosei ('tr n'Ì(ì
i,tici.rue,ìr 2010pcìr iìturl diÌcçiìo, sirn,Luís Dias relèrc que tliio teria ticrciÌos
lrs prclisires !h stla Lìircçrìo,tiilÌlrrr l'enírsuÌr ll.crica, ertr nttvelrprol-'lentascotl isso,peio conb ário, ó rtlLii"''
dl
Irtl't,so
serrlllrc
r)
ci,rìì
prt'cisrr
rlcÌcs
viio
llrocL'sso
lúrr rio
lllrl
'rrrl [.lr f, í rl,'ì 'Ì,)i lì, ll
Ì'r,.ìr
'.:
':
..:
-t
1
.
'&!
Rcgiãodo Crsteìo. Ì5 rgosfo2Ol3 . 7
A M BIEN T E
R
Nen só de questões intcrnrs da
FLOPEN se faltm ncstx conl'eÌsiì,
h*'enclo esplço pirrâ âLìor(ìrr ob
tfos leÌrrs coÌno a toììlacÌâ(Ìe posição cìaassociaçãoreliìfiviìinerìte
a cìiversos assuntos enh'e eìes o
novo Regime tle Àrborização e
do I\/A a peqrr pcÌo-smacleirciros,
rìas tâìl1beÌÌr cìas ììgirçÕes conr
orÌtr:ìs eÌltidades e associrções,
de saprri{orese téclicos. 1'emos 4
rlil hcctirres cndastratlos. Teuros
inrensr propriecìrde iÌrtcÌccnÌvalor. Somos vice
ai tle 1p'irnt1e.
presideìltes rìo Fonrm FÌoresttrl,
que ó Lura eshutlrra federativa a
nírcl nlciond. Damos rpoio técnico glatuito e tcÌrt:ìiìrossc]rìpre
vcr quiìis são iÌs nìelirores opçôcs
para a fìoresta, não peicebcmos
polque e quc as pcssôas as \iczes
Novo Regime de Arborização
querem fazer as coisas por eìirs,
'i\qui cluernrnardaé o Ìobbycìa juÌgando qr"re têm colhecir.nelcclulose,assuninrlo-se
a FLO- tos. Depois rs coisas ficam mal
: PEN cor)frâ.Eçtc lcAimc ú corrtri. feitas."
:
o r r r b i cn l c t. r I'i o .l i vcl si .l :r .lc.
I Nós não querenlos uma Íloresta ryA no setor nradcireiro
s ó c o n r prrstrp o r e u crìi p ro s.Que "Áté hh pouco tempo os matleiflort'str viro quercr iÌs ftsso.ìi
reiros (proprietários) não pagavam lVA. Agora a situàçã0 não
tìeixrr aos sens filhos? Pelguntrmos também porque é que exis- está bern dcfinicla e deve ficar
pcrlrìeüte ató orÌruLrro.Mâs certatem associaçóes de produtores
florcstâis? E respondemos. ExismeÌrte que 0 pagrllento cìeó% de
terìì ìrorque houve necessirÌacÌe I\,'A ern carìa compra tlc nratìcira
cle3s criu E poucas formr ltlucvai rfetar o negócìo."
Ìas que consetrgir':un subsistir
nos úÌtimos 10 mos. Nio existe Reìações extemas
eur Pcncla, nem em Concleixa e "Temos exceÌentes Ìig.rcòes conr
dtlìdrnros que exista em Coiruouhtr iìrsocirçÕes e institirições.
l,
Tr'rÌìos Lün:Ì g ancìc proxifiritlrrde
I DrA nrars alguÌìr:Ì âssoclrìçâocôm
tr'ó* crrËcrrhcú'osvilrrr'ìos1'x1s1 corl os Ìiombe}os clePerreÌa,sapaflorest:r.Sonos unr.r irrslíruiçìu cÌores floÌrsta.is e \.oÌrnairios. Já fiJ e ü , l r m crtte e q rrìp rcì:r,
co rtr co- zenrosinclusivamcntc projetos eÌìl
ìì'ì!'\ IlììCì ì f ôs j
lt ì Xr llt llì il
ll, C( lllll ì i ,
curjunto como l EDP solitìitiir."
ìA FLOPEN ó urrir Associrção
'
c('rìì lì il\ lrÌcr.Ìri \ os c il e ri rrr,tcio
i n r ì L ' l u r rrri rrrtÌr.t( rìrÌôl ì,)r o ì.jtirns os scguintes valores:
1
. A valorização, proteção e
c o n s e r vâ çâ o d o p rtri n ró uio
ílorestal clo ConceÌho dc Penel a e C o n d e i xa , e n q u a Ììto meio
de tìcsenvolvimento rur:rì integrado, através da criação de
um serviço de extensão florestal que vise o deseÌìvoÌvimento
florestaÌ dos concelhos em que
exerce atividâde e da região do
Pinhal Interior na pcrspetiva
do tìesenvolvimeììto ruÌ'aÌ integmdo;
. C o n t ri b u i r p a ra a fo rn ra ção
e informação dos procÌutores e
p r o p r i e tá ri o s fl o rcsL a i s;
_
].
botÌìentll t elillortçiìo oe
I
projetos tle arboriz;rção, reari
b o r i z r ç ã o , b e n e fi ci i rçô o e inI fraestruturas florestais, benr
i corlo parcerias corÌ outrâs ellj t i d a d e s;
na valoI . Apoiaros rssociaclos
rizaçãoclosseusrccursosfloI
I rc s raÌ s ;
. Refor çlr a cooper ação institucional entr e ìs iìutr r qr Ìiâs
Ìocr is e inter nr Lniciplis. entr c
várias rssociações concelhiirs
e inter concclhias, escoìas,cooperiìtivas, técricos florestais
e orÌtriìs eÌÌtidades tle interesse pnfa âsse[iLlÌar rrrna efctir.a
prestação cÌe scrviços de gestão c defesa florestal nos espaços enr que lâLrora,assim coÌì1o
na região do Pinhal Interior;
. RepÍesentar ôs seus associados junto du adrrirristração
públicâ e de organizaçÕes floresteis similares cie ânbito locaÌ, rcgionaÌ ou nacional, bem
coÌìlo erìl negociações conr
0utros palcciros rìa filcirir florestal, quer diretâmeÌìte, !Ìuer
por internrécÌio cìe cstruturas
associr tivas de lgau super ior ;
. Fom cntar outr âs iniciâtiviÌs
ten.leÌltes à vaÌor ização. pr oteção e coÌrservaçiìo cìa Í1oresta, no ârrbito clo cìesenvolvimerrto rurai e todas as cleÌÌ1âis
( olnÌìiìti\ cls conì os pr csenles
i
cstJtutos c cor ) ì r ìcgislr çìo ,
"
em vigor .
I
__
;ï
l'i*
fl
r$ffi&w€aìlri
!:,?"."ìÀ5{iffiffiçã*5&1iïi*ã;.:a*ã.:ii:?,:;l.t:#*&
A assocìâçãodefende a preservaçãodo ambiente e a biodiversidade
A FTOPEN n o â p o ìo a o co m b a te
a u m i n cê n d i o
e m R e l va s
Uma das muitas atividadesdesenvolvidaspela associacão
,wun*]
ffi
-ï*"b
"{s#p*-ãì
KMP
T
'*
a ÕÁ@16ã&àffiúl:4õi€[email protected]
u,
rrgggffidryreffi8
Reservejá os seus
LrvRosESCoLARES
I
de I O%l
renha
umDesconLo
Auel ar ;Av eni da 5 !i l ò!. N ì76 I - ì240 " l LìÌ Â\ re l ô r
Til'.,' t,.rx: 23{abil 4(,)t}i flíu: :Ì7 -j.162J4
!?1.íl l i E- r nâi Lr tc .ôÌO l êm ã í h i l t . p l
Sl te: u.r i uul .l ;J - nôÍ
i]JLrl, iâc.bopk.lqryfg!!úgr:lr
_-*
_
I
i
I
I