Sjötrafik 2009, kvartal 4

Сomentários

Transcrição

Sjötrafik 2009, kvartal 4
Sjötrafik 2009, kvartal 4 Statistik 2010:1
Shipping goods 2009, quarter 4 Sjöfart
Sjötrafik 2009, kvartal 4 Statistik 2010:1
Shipping goods 2009, quarter 4 Sjöfart
Trafikanalys
Adress: Sveavägen 90
113 59 Stockholm
Telefon: 010-414 42 00
Fax: 010-414 42 10
E-post: [email protected]
Webbadress: www.trafa.se
Ansvarig utgivare: Brita Saxton
Producent: Statistiska centralbyrån
Publiceringsdatum: 2010-04-13
3
Förord
När statistiken för fyra kvartal av 2009 är klar, framgår det att sjötransporternas volymnedgångar
kvarstod under hela året, men med en tendens till återhämtning av godstransporterna i slutet av
året.
Passagerarantalet gick ned med 5 procent under helåret 2009, jämfört med året före. Den nedgången ter sig liten i jämförelse med godstrafikens motsvarande siffra, som var minus 14 procent
mätt i hanterad godsmängd i ton. Passagerartransporterna visade inga tecken på att återhämta sig
under året. Tvärtom var fjärde kvartalet det svagaste vid en jämförelse med samma kvartal 2008,
med en nedgång under kvartalet på 7,9 procent. I godshanteringen registrerades den största nedgången redan under det andra kvartalet, 19,8 procent. Därefter var nedgångarna mer dämpade och
visade tecken på återhämtning.
För att följa upp utvecklingen och planera förändringar i transportsystemet är statistik en viktig
kunskapskälla. Trafikanalys har från den 1 april övertagit ansvaret för att med officiell statistik
beskriva sjöfarten och dess utveckling. Statistiken vänder sig till branschföreträdare, politiker,
utredare, forskare, journalister och andra som vill hålla sig underrättade om sjöfartens utveckling.
Föreliggande rapport innehåller den snabba och preliminära sjöfartsstatistik som publiceras cirka
tre månader efter varje kvartals utgång. Varje år görs en fördjupning och breddning i årsrapporten
Sjötrafik. På sjöfartsområdet publicerar Trafikanalys också en årsrapport om handelsflottan,
Svenska och utländska fartyg i svensk regi, och en rapport om rederiernas och hamnarnas
ekonomi, Sjöfartsföretag.
Projektledare vid Trafikanalys har varit Jan Östlund. Insamling och bearbetning av uppgifter från
hamnarna samt tabeller och analyser har gjorts av SCB på uppdrag av Trafikanalys. Projektledare
vid SCB har varit Louise Ahlin-Fallberg, Enheten för energi- och transportstatistik.
Tack till alla uppgiftslämnare som bistår med det oumbärliga underlaget till statistiken!
Östersund i april 2010
Per-Åke Vikman
Chef för Utvärdering, nulägesanalys och statistik, Trafikanalys
4
Innehåll
Contents
Sida/page
3
7
8
9
21
23
27
Förord
Till läsaren
Huvudresultat fjärde kvartalet 2009
Engelsk sammanfattning
Metod och kvalitet
Varugrupper enligt NST 2007
Klassificering av lasttyp
Preface
Some explanations
Main results, the fourth quarter 2009
Summary in English
Method and quality
Commodity groups in NST 2007 terms
Type of cargo classification
Tabeller
Tables
Sida/ Tabell
page table
10
Sammanfattningstabell för 4:e kvartalet 2009
Summary table for the fourth quarter of 2009
11
1A
Hanterad godsmängd i svenska hamnar, utrikes och inrikes trafik, fördelad efter lasttyper
1A
Share of types of cargo handled in Swedish ports,
foreign and domestic traffic
12
1B
Hanterad godsmängd i svenska hamnar efter
typ av trafik. Kvantitet i 1 000-tal ton
1A
Goods handled in Swedish ports by type of traffic.
Quantity in 1 000 tonnes
13
2
Ankommande och avresande passagerare i
svenska hamnar efter typ av trafik, 1 000-tal
2
Embarking and disembarking seaborne passengers
in Swedish ports by type of traffic, 1 000
14
3A
Utrikes och inrikes fartygstrafik. Ankommande fartyg
3A
Vessels entered in foreign and domestic traffic
15
3B
Utrikes och inrikes fartygstrafik. Avgående
fartyg
3B
Vessels cleared in foreign and domestic traffic
16
4A
Passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart,
ankomna till Sverige
4A
Passenger vessels and ferries entering from foreign
ports
17
4B
Passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart,
avgångna från Sverige
4B
Passenger vessels and ferries cleared to foreign
ports
18
5A
Varutrafiken med fartyg mellan Sverige och
utlandet. Godsmängd fördelad efter varugrupper enligt NST 2007. Kvantitet i 1 000tal ton. Lossade varor
5A
Shipping of goods between Sweden and foreign
countries. Goods divided according to commodity
groups in NST 2007. Quantity in 1 000 tonnes.
Unloaded goods
19
5B
Varutrafiken med fartyg mellan Sverige och
utlandet. Godsmängd fördelad efter varugrupper enligt NST 2007. Kvantitet i 1 000tal ton. Lastade varor
5B
Shipping of goods between Sweden and foreign
countries. Goods divided according to commodity
groups in NST 2007. Quantity in 1 000 tonnes.
Loaded goods
20
6
Inrikes varutrafik. Godsmängd fördelad efter
varugrupper enligt NST 2007. Kvantitet i
1 000-tal ton. Lossade varor
6
Shipping of goods between Swedish ports. Goods
divided according to commodity groups in NST
2007. Quantity in 1 000 tonnes. Unloaded goods
6
Diagram
Charts
Sida/page
12
Hanterad godsmängd i svenska hamnar efter
typ av trafik. Kvantitet i 1 000-tal ton
Goods handled in Swedish ports by type of traffic.
Quantity in 1 000 tonnes
12
Hanterad godsmängd i svenska hamnar.
Procentuell förändring
Goods handled in Swedish ports. Growth rate
13
Ankommande och avresande passagerare i
svenska hamnar efter typ av trafik, 1 000-tal
Embarking and disembarking seaborne passengers
in Swedish ports by type of traffic, 1 000
13
Ankommande och avresande passagerare i
svenska hamnar. Procentuell förändring
Embarking and disembarking seaborne passengers
in Swedish ports. Growth rate
7
Till läsaren
Förklaringar och definitioner
Handelsfartyg
Skepp som används för transporter av varor och eller passagerare.
Passagerarfartyg och färjor
Passagerar- och färjetrafiken mellan Sverige och utlandet blir belyst i tabell 4. Uppgifterna avser trafik med
rorofartyg och med övriga passagerarfartyg. Redovisningen av antal fartyg avser den hamn varifrån fartyget
närmast har ankommit/vartill fartyget närmast har avgått. Uppgifter om passagerare avser däremot den hamn där
passagerarna gått ombord på/gått iland från fartyget. Observera att både ankommande och avresande passagerare
redovisas i tabell 2. Detta medför att passagerare som reser mellan två svenska hamnar dubbelredovisas. I tabell
2 redovisas även kryssningspassagerare som påbörjar eller avslutar en kryssning.
Bruttodräktighet
Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd.
Inrikes fart
Fartyg i trafik inom landet. Se även kombinerad utrikes fart.
Direkt utrikes fart
Fartyg som ankommer från respektive avgår till utlandet utan att anlöpa svensk mellanhamn redovisas under
direkt utrikes fart.
Kombinerad utrikes fart
De fartyg som med last ankommer från eller avgår till utlandet via annan svensk mellanhamn redovisas under
kombinerad utrikes fart.
Varuklassificering
Klassificering av gods följer från och med år 2008 EU:s transportstatistiska varunomenklatur NST 2007.
Beskrivning återfinns på sidan 23.
Bruttovikt i ton
Transporterat gods redovisas inklusive emballage men exklusive vikten av containrar och lastbärare.
Hanterad godsmängd/Godshantering
Gods som transporteras på fartyg hanteras två gånger; först i den hamn där det lastas på fartyget och sedan i den
hamn där det lossas. Den svenska statistiken omfattar godshanteringen i svenska hamnar. För gods som transporteras mellan två svenska hamnar omfattar statistiken därmed både lossad och lastad godsmängd.
Gods på lastfordon och järnvägsvagnar
Gods som transporteras på lastfordon och järnvägsvagnar har i de fall då detta går att fördela på varugrupp,
redovisats under respektive varugrupp (tabell 5 och 6) medan det i övriga fall redovisats som gods på lastfordon
respektive järnvägsvagnar. Den totala godsmängden på lastfordon respektive järnvägsvagnar finns redovisad på
sidan 10.
Containergods
Gods i containrar har, i de fall då detta går att fördela på varugrupp, redovisats under respektive varugrupp medan det i övriga fall redovisats som containergods.
Teckenförklaring
.. Uppgifter ej tillgängliga
. Uppgifter kan ej förekomma
– Intet finns att redovisa
0 Mindre än 0,5 av enheten
Explanation of symbols
Data not available
Data not applicable
Magnitude nil
Magnitude lesser than half of unit employed
8
Huvudresultat fjärde kvartalet 2009
Under fjärde kvartalet 2009 hanterade de svenska hamnarna
totalt 43,2 miljoner ton gods över kaj. De hanterade till
övervägande del utrikes gods, medan 13 procent avsåg
inrikes gods.
Den rådande lågkonjunkturen medförde att hamnarnas
godshantering minskade jämfört med fjärde kvartalet 2008 –
utrikes gods med fem procent, inrikes gods med 17 procent
och den totala godshanteringen med sju procent. Nedgången
var dock inte lika markant som under årets tre första kvartal.
Flytande bulk är den största lasttypen inom
sjötransporter. Under fjärde kvartalet hanterade hamnarna
16,7 miljoner ton flytande bulk, 7,6 miljoner ton torr bulk
och 3,0 miljoner ton containergods. Rorogods (lastbilar,
trailrar, järnvägsvagnar med mera) svarade för 10,2 miljoner
ton och annan last för 5,7 miljoner ton.
Jämfört med fjärde kvartalet 2008 minskade godskvantiteterna för de flesta lasttyperna – däribland flytande bulk
med 12 procent, torrbulkgods med 10 procent och rorogods
med fem procent. Hanteringen av containergods ökade
däremot med 14 procent.
Ungefär hälften av landets totala godshantering utfördes i
de fyra största hamnarna. I Göteborg hanterades 10,5
miljoner ton gods (-5 procent), vid Brofjorden Preemraff 4,9
miljoner ton (-10 procent), i Malmö 2,7 miljoner ton (+13
procent) och i Trelleborg 2,7 miljoner ton (-3 procent).
Stockholm och Helsingborg var de hamnar som hade flest
passagerare, 2,1 miljoner (-2 procent) respektive 2,0 miljoner (-16 procent).
Utrikes varutrafik
Under fjärde kvartalet 2009 uppgick den totala utrikes varutrafiken på fartyg till 37,6 miljoner ton. Jämfört med motsvarande period 2008 minskade de lossade kvantiteterna
med nio procent. Lastat gods till utlandet ökade däremot
med en procent – under årets tre första kvartal minskade
såväl de lossade som lastade kvantiteterna.
I hamnarna lossades 20,5 miljoner ton gods från utrikes
ort. Råolja och petroleumprodukter svarade för 5,1 respektive 4,0 miljoner ton. För dessa betydande varugrupper
minskade de lossade kvantiteterna med 11 respektive 19
procent. För övrigt lossat gods från utlandet minskade
kvantiteterna med fyra procent.
Samtidigt lastades totalt 17,1 miljoner ton gods till
utrikes ort. Petroleumprodukter svarade för 4,0 miljoner ton,
vilket motsvarar 23 procent av allt lastat utrikes gods. En
annan av de större varugrupperna vid utskeppning är ”Trä
samt varor av trä och kork, massa, papper och pappersvaror”
som bidrog med 2,4 miljoner ton.
Inrikes varutrafik
I hamnarna lossades även 2,8 miljoner ton gods som fraktats
på fartyg inom Sverige. Detta innebar en minskning med 17
procent jämfört med fjärde kvartalet 2008.
Hälften av det gods som fraktades på fartyg i inrikes
trafik utgjordes av petroleumprodukter. Malm och andra
produkter från utvinning svarade för 18 procent medan
cement, kalk och byggnadsmaterial bidrog med 12 procent.
Utrikes passagerartrafik
Under fjärde kvartalet 2009 reste 5,8 miljoner passagerare
med färja till och från Sverige. Detta innebar en nedgång
med nio procent jämfört med motsvarande period 2008.
Antalet inresta passagerare uppgick till 2,9 miljoner,
vilket var en minskning med nio procent.
Av de ankommande passagerarna till Sverige hade 41
procent avrest från danska hamnar, 37 procent från finska
hamnar och sex procent från tyska hamnar.
Inrikes passagerartrafik
Antalet passagerare som reste till och från Gotland under
fjärde kvartalet 2009 uppgick till 247 000. Detta innebar en
ökning med sex procent jämfört med motsvarande period år
2008. Fyra av fem gotlandsresenärer valde linjen Visby–
Nynäshamn.
Fartygstrafik
Under fjärde kvartalet 2009 anlöpte 22 500 fartyg svenska
hamnar. Detta innebar en minskning med 13 procent jämfört
med motsvarande period år 2008. Mätt i bruttodräktighet
minskade det sammanlagda tonnaget med åtta procent till
283 miljoner.
Av de fartyg som anlöpte svenska hamnar gick 20 000 i
direkt utrikes fart. Detta var en minskning med 13 procent.
Av de resterande anlöpen gick 1 900 fartyg i inrikes trafik
och 600 i kombinerad trafik.
Rorofartyg inklusive passagerarfartyg och färjor svarade
för närmare 16 400 anlöp. Detta innebar en minskning med
15 procent. För lastfartyg minskade antalet anlöp med sju
procent.
Sammanfattning
9
Summary in English
The survey
Foreign goods on ships
The Swedish Agency for Transport Policy Analysis is
responsible for official statistics of Sweden within transport
and communication. This report is based on data according
to council directive 2009/42/EC ”On statistical returns in
respect of carriage of goods and passengers by sea”.
The results of this study are based on data from all Swedish ports.
The total foreign trade on ships amounted to 37.6 million
tonnes during the fourth quarter of 2009. From foreign ports
20.5 million tonnes were unloaded while 17.1 million tonnes
were loaded.
Main results
The main results for the fourth quarter of 2009 concerns
transported goods and passengers by sea.
The results in this report show data from the fourth
quarter of 2009, all comparisons are made with the fourth
quarter of 2008.
During the fourth quarter of 2009 43.2 million tonnes of
goods were handled in Swedish ports. For the same period
2008 the figure was 46.3 million tonnes. From this total,
liquid bulk represents about 39 per cent or 16.7 million
tonnes. Dry bulk amounted to 7.6 million tonnes, roro
mobile units to 10.2 million tonnes, containers to 3.0 million
tonnes and other cargo to 5.7 million tonnes.
The four biggest Swedish ports of total gross weight of
goods handled were Gothenburg, Brofjorden Preemraff,
Malmö and Trelleborg, which together accounted for about
50 per cent of the total weight of goods in Swedish ports.
Domestic goods on ships
The quantity of goods unloaded in domestic traffic was 2.8
million tonnes during the fourth quarter of 2009. Transported
petroleum products amounted to 1.4 million tonnes or 50 per
cent.
International traffic on passenger-vessels and ferries
5.8 million passengers were transported to and from Sweden
during the fourth quarter of 2009.
The number of arriving passengers from other countries
was 2.9 million. 41 per cent of the arriving passengers came
from Danish ports, 37 per cent from Finnish ports and 6 per
cent from German ports.
Domestic traffic on passenger-vessels and ferries
The number of passengers transported to and from the island
of Gotland was 247 000.
10
Sammanfattning
Sammanfattningstabell för 4:e kvartalet 2009
Summary table for the fourth quarter of 2009
Oktober – december Oktober – december
October – December October – December
1
2009
2008
Fartygstrafik – Vessels entered
antal ankomna fartyg
bruttodräktighet i 1 000
därav i direkt utrikes fart
Utrikes varutrafik, 1 000 ton – Foreign traffic, 1 000 tons
Lossade varor – Unloaded goods
varav på lastfordon
järnvägsvagnar
Lastade varor – Loaded goods
varav på lastfordon
järnvägsvagnar
Total utrikes godshantering – Total handling of foreign goods
Inrikes varutrafik, 1 000 ton – Domestic traffic, 1 000 tons
Lossade varor – Unloaded goods
varav på lastfordon
Lastade varor – Loaded goods
varav på lastfordon
Total inrikes godshantering – Total handling of domestic goods
Total godshantering – Total handling of goods
Utrikes passagerartrafik, 1 000-tal – Foreign passenger traffic, thousands
Antal inresta passagerare från – Passengers arriving from
Danska öresundshamnar – Danish ports in Öresund
Övriga danska hamnar – Other Danish ports
Finska hamnar – Finnish ports
Tyska hamnar – German ports
Övriga hamnar – Other ports
Totalt antal inresta passagerare – Total number of arriving passengers
Inrikes passagerartrafik, 1 000-tal – Domestic passenger traffic, thousands
Nynäshamn – Visby
Oskarshamn – Visby
Grankullavik – Visby
Visby – Nynäshamn
Visby – Oskarshamn
Visby – Grankullavik
Totalt antal inrikes passagerare – Total number of domestic passengers
1) Reviderade uppgifter. – Revised figures.
22 475
283 442
255 407
25 768
308 562
281 274
20 550
4 089
196
17 072
4 081
256
37 623
22 669
4 217
298
16 905
4 098
323
39 574
2 792
141
2 787
132
5 579
3 347
130
3 336
129
6 683
43 202
46 257
994
212
1 090
190
443
2 929
1 174
228
1 131
217
481
3 231
98
27
–
96
26
–
247
93
26
–
90
25
–
234
Sammanfattning
11
Tabell 1A
Hanterad godsmängd i svenska hamnar, utrikes och inrikes trafik, fördelad efter lasttyper.
Kvantitet i 1 000-tal ton
Share of types of cargo handled in Swedish ports, foreign and domestic traffic. Quantity in 1 000 tonnes
Totalt – Total
Därav – of which
Flytande bulk – Liquid bulk
Torr bulk – Dry bulk
Containrar – Containers
Roro-enheter – Roro units
Därav – of which
lastbilar, släp, påhängsvagnar – road
goods vehicles, trailers and
semitrailers
järnvägsvagnar – rail wagons
övriga roro-enheter – other roro units
Annan last – Other cargo
Totalt – Total
Därav Flytande bulk
Torr bulk
Containrar
Roro-enheter
Därav lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roro-enheter
Annan last
Totalt – Total
Därav Flytande bulk
Torr bulk
Containrar
Roro-enheter
Därav lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roro-enheter
Annan last
1) Reviderade uppgifter. – Revised figures.
Januari – mars
January – March
2007
April – juni
April – June
2007
Juli – september Oktober – december
July – September October – December
2007
2007
46 392
46 754
45 659
46 252
16 724
7 647
2 888
12 645
15 535
8 332
3 081
12 582
15 047
8 968
2 885
11 573
15 441
8 694
2 846
12 094
10 002
980
1 663
6 487
10 057
925
1 600
7 223
9 226
815
1 532
7 186
9 831
868
1 395
7 177
Januari – mars
January – March
2008
April – juni
April – June
2008
46 830
17 104
7 787
2 859
12 220
9 984
869
1 367
6 860
48 715
17 248
8 634
3 108
12 941
10 507
863
1 570
6 783
Januari – mars
January – March
1
2009
April – juni
April – June
1
2009
40 450
17 385
5 895
2 517
9 650
7 881
449
1 320
5 004
39 055
16 000
5 740
2 693
9 905
8 171
519
1 214
4 718
Juli – september Oktober – december
July – September October – December
2008
2008
45 977
16 805
8 959
3 026
11 345
9 205
742
1 398
5 841
46 257
18 959
8 360
2 661
10 695
8 574
621
1 500
5 582
Juli – september Oktober – december
July – September October – December
1
2009
2009
39 117
15 193
6 716
2 615
9 750
8 068
435
1 248
4 841
43 202
16 742
7 560
3 040
10 198
8 444
452
1 302
5 661
12
Sammanfattning
Tabell 1B
Hanterad godsmängd i svenska hamnar efter typ av trafik. Kvantitet i 1 000-tal ton
Goods handled in Swedish ports by type of traffic. Quantity in 1 000 tonnes
Januari – mars
January – March
2007
April – juni
April – June
2007
Juli – september
July – September
2007
Oktober – december
October – December
2007
5 732
40 660
46 392
6 440
40 314
46 754
6 953
38 707
45 659
6 340
39 911
46 252
7,4 %
3,6 %
0,9 %
-1,4 %
Januari – mars
2008
April – juni
2008
Juli – september
2008
Oktober – december
2008
5 956
40 874
46 830
6 513
42 202
48 715
6 770
39 206
45 977
6 683
39 574
46 257
0,9 %
4,2 %
0,7 %
0,0 %
Januari – mars
2
2009
April – juni
2
2009
Juli – september
2
2009
Oktober – december
2009
5 234
35 216
40 450
4 831
34 224
39 055
4 985
34 132
39 118
5 579
37 623
43 202
-13,6 %
-19,8 %
-14,9 %
-6,6 %
Inrikes trafik – Domestic traffic
Utrikes trafik – Foreign traffic
Summa – Total
1
Procentuell förändring – Growth rate
Inrikes trafik
Utrikes trafik
Summa – Total
Procentuell förändring
1
Inrikes trafik
Utrikes trafik
Summa – Total
Procentuell förändring
1
1) Procentuell förändring har beräknats på motsvarande kvartal föregående år. – Growth rate is calculated on the same quarter of the previous year.
2) Reviderade uppgifter – Revised figures.
Hanterad godsmängd i svenska hamnar efter typ av trafik. Kvantitet i 1 000-tal ton
Goods handled in Swedish ports by type of traffic. Quantity in 1 000 tonnes
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Utrikes trafik
Inrikes trafik
kv 1
2007
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
2008
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
2009
Hanterad godsmängd i svenska hamnar. Procentuell förändring
1
Goods handled in Swedish ports. Growth rate
kv2
kv3
kv4
1
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
kv 1
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
kv 2
kv3
kv4
2007
2008
2009
1) Procentuell förändring har beräknats på motsvarande kvartal föregående år. – Growth rate is calculated on the same quarter of the previous year.
Sammanfattning
13
Tabell 2
Ankommande och avresande passagerare i svenska hamnar efter typ av trafik, 1 000-tal
Embarking and disembarking seaborne passengers in Swedish ports by type of traffic, 1 000
Januari – mars
January – March
2007
April – juni
April – June
2007
Juli – september
July – September
2007
Oktober – december
October – December
2007
308
5 213
5 521
812
7 885
8 697
1 544
10 145
11 689
467
6 289
6 755
0,6 %
2,4 %
0,9 %
-0,3 %
Januari – mars
2008
April – juni
2008
Juli – september
2008
Oktober – december
2008
382
5 647
6 029
797
7 698
8 495
1 522
9 850
11 372
467
6 381
6 849
9,2 %
-2,3 %
-2,7 %
1,4 %
Januari – mars
2009
April – juni
2009
Juli – september
2009
Oktober – december
2009
326
5 293
5 619
885
7 423
8 308
1 552
9 278
10 830
495
5 814
6 309
-6,8 %
-2,2 %
-4,8 %
-7,9 %
Inrikes trafik – Domestic traffic
Utrikes trafik – Foreign traffic
Summa – Total
1
Procentuell förändring – Growth rate
Inrikes trafik
Utrikes trafik
Summa – Total
Procentuell förändring
1
Inrikes trafik
Utrikes trafik
Summa – Total
Procentuell förändring
1
Anmärkning: Besökande kryssningspassagerare ingår ej. – Note: Cruise passengers on excursion are excluded.
1) Procentuell förändring har beräknats på motsvarande kvartal föregående år. – Growth rate is calculated on the same quarter of the previous year.
Ankommande och avresande passagerare i svenska hamnar efter typ av trafik, 1 000-tal
Embarking and disembarking seaborne passengers in Swedish ports by type of traffic, 1 000
14 000
12 000
10 000
8 000
Utrikes trafik
6 000
Inrikes trafik
4 000
2 000
0
kv 1
2007
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
2008
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
2009
kv 2
kv3
Ankommande och avresande passagerare i svenska hamnar. Procentuell förändring
1
Embarking and disembarking seaborne passengers in Swedish ports. Growth rate
kv4
1
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
kv 1
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
kv 2
kv 3
kv 4
kv 1
kv 2
kv3
kv4
2007
2008
2009
1) Procentuell förändring har beräknats på motsvarande kvartal föregående år. – Growth rate is calculated on the same quarter of the previous year.
14
Utrikes och inrikes fartygstrafik
Tabell 3A
Utrikes och inrikes fartygstrafik, ankommande fartyg
Vessels entered in foreign and domestic traffic
Ankommande fartyg – Vessels entered
Lastfartyg – Cargo vessels
Totalt – Total
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
Passagerarfartyg och
1
färjor – Passenger
1
vessels and ferries
Därav lastförande –
Of which with cargo
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
Samtliga fartyg –
All vessels
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
2
Januari – mars 2009 –
2
January – March 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
5 548
3 884
3 440
428
1 236
35 199
28 143
25 587
2 449
4 606
3 286
2 431
2 231
297
558
22 984
19 176
17 753
1 702
2 106
17 758
17 048
10 514
162
548
253 675
235 422
139 289
3 187
15 066
23 306
20 932
13 954
590
1 784
288 874
263 565
164 875
5 636
19 672
5 735
4 047
3 618
395
1 293
41 966
34 273
31 397
2 393
5 300
3 055
2 264
2 104
283
508
21 842
18 045
16 557
1 752
2 045
18 661
17 678
10 788
173
810
262 323
239 040
136 639
3 435
19 848
24 396
21 725
14 406
568
2 103
304 289
273 313
168 036
5 829
25 148
Juli – september 2009 –
2
July – September 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
6 082
4 359
3 880
371
1 352
45 667
38 097
36 015
2 027
5 542
3 330
2 513
2 331
249
568
21 857
18 246
17 321
1 498
2 113
19 351
18 035
10 872
180
1 136
273 839
244 858
138 874
3 463
25 519
25 433
22 394
14 752
551
2 488
319 506
282 955
174 889
5 490
31 061
Oktober – december 2009 –
October – December 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
6 094
4 413
3 968
436
1 245
39 347
31 397
28 920
2 777
5 173
3 723
2 868
2 673
328
527
26 812
22 283
20 996
2 194
2 334
16 381
15 596
8 945
170
615
244 095
224 010
124 798
3 197
16 888
22 475
20 009
12 913
606
1 860
283 442
255 407
153 718
5 974
22 061
6 527
4 559
4 070
480
1 488
40 723
32 095
29 356
2 918
5 710
3 830
2 833
2 627
318
679
27 003
22 344
20 898
1 945
2 714
19 241
18 486
10 875
153
602
267 839
249 179
145 492
2 978
15 682
25 768
23 045
14 945
633
2 090
308 562
281 274
174 848
5 895
21 392
2
April – juni 2009 –
2
April – June 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
2
2
Oktober – december 2008 –
2
October – December 2008
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
1)
2)
Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
Reviderade uppgifter. – Revised figures.
Utrikes och inrikes fartygstrafik
15
Tabell 3B
Utrikes och inrikes fartygstrafik, avgående fartyg
Vessels cleared in foreign and domestic traffic
Avgående fartyg – Vessels cleared
Lastfartyg – Cargo vessels
Totalt – Total
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
Passagerarfartyg och
1
färjor – Passenger
1
vessels and ferries
Därav lastförande –
Of which with cargo
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
Samtliga fartyg –
All vessels
Antal
Bruttofartyg dräktighet
i 1 000
Number
Gross
of
tonnage
vessels
in 1 000
2
Januari – mars 2009 –
2
January – March 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
5 548
3 888
3 470
487
1 173
35 199
27 925
25 289
3 281
3 993
3 023
2 163
1 946
363
497
20 182
16 448
14 814
2 048
1 685
17 749
17 092
10 515
156
501
253 699
236 271
139 254
2 724
14 704
23 297
20 980
13 985
643
1 674
288 898
264 196
164 543
6 005
18 697
5 735
4 127
3 722
400
1 208
41 966
34 519
31 725
2 448
4 999
3 314
2 500
2 252
348
466
21 587
17 832
15 894
2 171
1 584
18 668
17 746
10 809
155
767
262 296
240 053
136 752
2 731
19 512
24 403
21 873
14 531
555
1 975
304 262
274 572
168 477
5 179
24 511
Juli – september 2009 –
2
July – September 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
6 082
4 381
3 966
402
1 299
45 667
38 528
36 603
2 165
4 974
3 322
2 440
2 204
345
537
20 886
17 097
15 850
1 968
1 821
19 382
18 126
10 919
149
1 107
273 982
246 043
139 250
2 631
25 308
25 464
22 507
14 885
551
2 406
319 649
284 571
175 852
4 796
30 282
Oktober – december 2009 –
October – December 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
6 094
4 407
4 012
490
1 197
39 347
31 378
29 099
2 942
5 027
3 232
2 337
2 140
416
479
22 406
17 991
16 531
2 541
1 873
16 396
15 682
8 982
162
552
244 104
225 221
125 159
2 849
16 033
22 490
20 089
12 994
652
1 749
283 451
256 599
154 258
5 791
21 061
6 515
4 590
4 117
476
1 449
40 519
32 351
29 595
2 493
5 675
3 503
2 535
2 289
399
569
22 058
17 819
16 305
2 200
2 039
19 230
18 518
10 880
170
542
267 481
249 375
145 440
2 868
15 238
25 745
23 108
14 997
646
1 991
308 000
281 727
175 035
5 361
20 913
2
April – juni 2009 –
2
April – June 2009
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
2
2
Oktober – december 2008 –
2
October – December 2008
Direkt utrikes fart
Därav utländska fartyg
Kombinerad utrikes fart
Inrikes fart
1)
2)
Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
Reviderade uppgifter. – Revised figures.
16
Passagerarfartyg
Tabell 4A
Passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart, ankomna till Sverige
Passenger vessels and ferries entering from foreign ports
Januari – mars
2009
January – March
2009
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
April – juni
20091
April – June
20091
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Juli – september
20091
July – September
20091
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Oktober – december
2009
October – december
2009
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Oktober – december
20081
October – december
20081
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Fartyg från:
Vessels from:
Danska hamnar
vid Öresund –
Danish ports in
Öresund
Svenska fartyg –
Swedish vessels
Utländska fartyg
– Foreign
vessels
10 494
921
10 620
1 258
10 596
1 520
9 218
994
11 300
3 829
3 868
3 647
3 730
4 566
6 665
6 752
6 949
5 488
6 734
1 174
Övriga danska
hamnar –
Other Danish
ports
Svenska fartyg
Utländska fartyg
969
616
353
186
1 231
755
476
367
1 470
870
600
602
941
585
356
212
1 012
659
353
228
Finland –
Finland
Svenska fartyg
Utländska fartyg
1 719
800
919
1 045
1 761
1 006
755
1 216
1 824
1 284
540
1 457
1 702
1 179
523
1 090
1 756
831
925
1 131
Tyskland –
Germany
Svenska fartyg
Utländska fartyg
1 753
1 015
738
153
1 800
1 025
775
277
1 868
1 051
817
387
1 702
973
729
190
1 940
1 076
864
217
Övriga länder –
Other countries
Svenska fartyg
Utländska fartyg
2 113
274
1 839
417
2 266
236
2 030
604
2 277
311
1 966
725
2 033
184
1 849
443
2 478
479
1 999
481
Totalt samtliga
länder – Total
all countries
17 048
2 723
17 678
3 723
18 035
4 692
15 596
2 929
18 486
3 231
Anmärkning: Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
1) Reviderade uppgifter. – Revised figures
Passagerarfartyg
17
Tabell 4B
Passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart, avgångna från Sverige
Passenger vessels and ferries cleared to foreign ports
Januari – mars
2009
January – March
2009
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
April – juni
20091
April – June
20091
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Juli – september
20091
July – September
20091
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Oktober – december
2009
October – december
2009
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Oktober – december
20081
October – december
20081
Antal
Antal pasfartyg
sagerare
i 1 000-tal
Number
Number of
of passengers
vessels
in 1 000
Fartyg från:
Vessels from:
Danska hamnar
vid Öresund –
Danish ports in
Öresund
Svenska fartyg –
Swedish vessels
Utländska fartyg
– Foreign
vessels
10 482
931
10 628
1 277
10 623
1 524
9 238
990
11 295
3 829
3 868
3 648
3 729
4 566
6 653
6 760
6 975
5 509
6 729
1 174
Övriga danska
hamnar –
Other Danish
ports
Svenska fartyg
Utländska fartyg
917
617
300
180
1 205
754
451
378
1 449
870
579
585
925
583
342
211
980
655
325
227
Finland –
Finland
Svenska fartyg
Utländska fartyg
1 718
762
956
1 004
1 772
1 003
769
1 215
1 875
1 312
563
1 403
1 751
1 217
534
1 097
1 755
789
966
1 078
Tyskland –
Germany
Svenska fartyg
Utländska fartyg
1 822
1 070
752
164
1 828
1 038
790
286
1 845
1 020
825
400
1 668
922
746
202
1 973
1 116
857
227
Övriga länder –
Other countries
Svenska fartyg
Utländska fartyg
2 153
299
1 854
292
2 313
274
2 039
519
2 334
357
1 977
634
2 100
249
1 851
385
2 515
512
2 003
444
Totalt samtliga
länder – Total
all countries
17 092
2 570
17 746
3 675
18 126
4 545
15 682
2 885
18 518
3 150
Anmärkning: Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
18
Utrikes varutrafik
Tabell 5A
Varutrafiken med fartyg mellan Sverige och utlandet. Godsmängd till Sverige fördelad
efter varugrupper enligt NST 2007. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries. Goods to Sweden divided according to
commodity groups in NST 2007. Quantity in 1 000 tonnes
Lossade varor – Unloaded goods
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
Därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
Därav kol
råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
Därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl. möbler), massa,
papper och pappersvaror, trycksaker
Därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
Därav stenkolsprodukter
raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer, gummi- och
plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Därav cement, kalk, gips och andra byggnadsmaterial
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
15 Post och paket
16 Utrustning för transport av gods
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
2
Därav gods på lastfordon
2
gods på järnvägsvagnar
2
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
Summa – Total
Januari –
mars
1
2009
January –
March
1
2009
April –
Juli –
juni september
1
1
2009
2009
April –
July –
June September
1
1
2009
2009
Oktober –
december
2009
October –
December
2009
Oktober –
december
2008
October –
December
2008
1 072
95
781
6 044
543
5 501
972
605
16
139
163
11
932
75
727
4 972
369
4 603
818
480
18
100
180
3
1 250
47
1 101
4 613
377
4 235
974
519
17
93
162
6
1 359
116
1 130
5 466
392
5 074
1 220
620
17
204
170
3
1 254
132
963
6 404
689
5 715
1 271
691
18
188
175
5
706
2
547
91
46
3 897
298
3 599
538
3
336
123
58
3 210
159
3 051
544
4
376
96
24
3 074
141
2 933
659
7
532
72
12
4 302
321
3 981
593
10
432
106
12
5 489
556
4 933
527
121
118
160
7
139
–
83
–
0
–
55
5 401
3 786
235
988
68
551
137
134
133
8
119
–
49
–
1
–
71
5 502
3 872
256
1 004
124
547
263
259
156
8
130
0
37
–
–
0
78
5 284
3 777
190
946
123
520
437
435
272
1
158
–
46
–
–
0
56
5 788
4 059
196
1 141
94
665
127
121
227
9
242
0
54
–
0
–
39
5 990
4 190
298
1 113
124
19 427
17 345
17 249
20 550
22 669
Anmärkning: Fr.o.m. år 2008 används varunomenklaturen NST 2007, vilket medför att uppgifterna avseende varugrupp inte är jämförbara med
tidigare år. – Note: As from 2008 the goods nomenclature NST2007 is used, which results in a lack of comparability to the data of earlier years.
1)
2)
Reviderade uppgifter. – Revised figures
Se sidan 7. – See page 7
Utrikes varutrafik
19
Tabell 5B
Varutrafiken med fartyg mellan Sverige och utlandet. Godsmängd från Sverige fördelad
efter varugrupper enligt NST 2007. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries. Goods from Sweden divided according to
commodity groups in NST 2007. Quantity in 1 000 tonnes
Lastade varor – Loaded goods
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
Därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
Därav kol
råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
Därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl. möbler), massa,
papper och pappersvaror, trycksaker
Därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
Därav stenkolsprodukter
raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer, gummi- och
plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Därav cement, kalk, gips och andra byggnadsmaterial
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
15 Post och paket
16 Utrustning för transport av gods
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
2
Därav gods på lastfordon
2
gods på järnvägsvagnar
2
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
Summa – Total
Januari –
mars
1
2009
January –
March
1
2009
April –
Juli –
juni september
1
1
2009
2009
April –
July –
June September
1
1
2009
2009
Oktober –
december
2009
October –
December
2009
Oktober –
december
2008
October –
December
2008
212
100
93
156
156
–
1 361
610
553
108
75
1
413
253
149
109
109
–
1 581
790
601
105
71
2
365
220
124
84
84
–
2 106
919
1 027
80
64
2
355
168
146
–
–
–
2 315
618
1 531
79
66
1
421
132
275
–
–
–
2 017
920
912
101
87
–
2 225
819
37
469
896
4 659
4
4 655
2 445
1 012
26
477
929
4 787
54
4 732
2 153
722
23
429
978
4 526
51
4 475
2 404
817
11
526
1 050
4 028
70
3 957
2 405
867
115
507
915
4 329
16
4 313
113
218
208
315
3
146
0
154
–
–
–
57
6 034
3 752
214
1 425
60
175
348
338
230
6
124
0
116
–
–
–
82
6 319
3 890
263
1 576
71
230
227
222
301
9
111
2
171
–
–
–
91
6 322
3 874
245
1 588
118
213
206
165
336
6
143
3
162
–
–
–
53
6 693
4 050
256
1 801
88
106
171
155
369
30
251
–
169
–
–
–
52
6 430
4 077
323
1 411
67
15 789
16 879
16 884
17 072
16 905
Anmärkning: Fr.o.m. år 2008 används varunomenklaturen NST 2007, vilket medför att uppgifterna avseende varugrupp inte är jämförbara med
tidigare år. – Note: As from 2008 the goods nomenclature NST2007 is used, which results in a lack of comparability to the data of earlier years.
1)
2)
Reviderade uppgifter. – Revised figures
Se sidan 7. – See page 7
20
Inrikes varutrafik
Tabell 6
Inrikes varutrafik. Lossad godsmängd fördelad efter varugrupper enligt NST 2007. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Swedish ports. Unloaded goods divided according to commodity groups in NST 2007.
Quantity in 1 000 tonnes
Lossade varor – Unloaded goods
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
Därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
Därav kol
råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
Därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
Trä samt varor av trä och kork (exkl. möbler), massa,
06 papper och pappersvaror, trycksaker
Därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
Därav stenkolsprodukter
raffinerade petroleumprodukter
Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer, gummi- och
08 plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Därav cement, kalk, gips och andra byggnadsmaterial
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
15 Post och paket
16 Utrustning för transport av gods
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
2
Därav gods på lastfordon
2
gods på järnvägsvagnar
2
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
Summa – Total
Därav med svenska fartyg
Januari –
mars
1
2009
January –
March
1
2009
April–
Juli –
juni september
1
1
2009
2009
April –
July –
June September
1
1
2009
2009
Oktober –
december
2009
October –
December
2009
Oktober –
december
2008
October –
December
2008
167
92
58
20
20
–
274
110
149
4
6
–
123
67
41
–
–
–
157
130
27
–
7
–
298
175
70
14
14
–
216
110
96
7
2
–
119
64
30
44
44
–
492
169
310
4
3
–
242
114
101
–
–
–
707
291
400
9
–
–
109
–
95
–
8
1 389
12
1 377
55
–
50
–
3
1 418
30
1 387
38
1
28
–
7
1 270
17
1 253
47
3
27
–
6
1 455
55
1 400
86
3
72
4
7
1 580
19
1 562
128
322
322
0
–
0
–
3
–
–
–
–
135
133
–
–
8
102
351
351
–
–
2
–
0
–
–
–
1
157
153
–
–
13
95
306
306
4
0
8
–
10
–
–
–
1
146
142
–
–
5
118
338
338
0
0
8
–
15
–
–
–
1
138
132
–
–
13
101
413
412
32
0
2
–
1
–
–
–
1
132
129
–
–
49
2 562
1 415
2 386
1 553
2 412
1 535
2 792
1 420
3 347
1 808
Anmärkning: Fr.o.m. år 2008 används varunomenklaturen NST 2007, vilket medför att uppgifterna avseende varugrupp inte är jämförbara med
tidigare år. – Note: As from 2008 the goods nomenclature NST2007 is used, which results in a lack of comparability to the data of earlier years.
1)
2)
Reviderade uppgifter. – Revised figures.
Se sidan 7. – See page 7.
21
Metod och kvalitet
Inledning
Jämförbarhet över tiden
Statistik över godshantering i svenska hamnar och lastageplatser har publicerats sedan början av 1900-talet. Före år
1960 genomfördes undersökningen av Kommerskollegium
och därefter av SCB respektive SIKA. Sedan april 2010
producerar SCB uppgifterna på uppdrag av Trafikanalys.
Från och med 1996 har en ny statistik över utrikes och inrikes trafik med fartyg utarbetats enligt EU-direktiv,
95/64/EG om förande av statistik över gods- och
passagerarbefordran till sjöss. Detta direktiv har omarbetats
och ersatts av EU-direktiv 2009/42/EG från och med maj
2009.
Från och med år 1996 har denna undersökning genomförts
enligt EU-direktiv. Tidigare undersökningar har byggt på
dels uppgifter från hamnarna, inrikes varutrafik, dels
uppgifter från utrikeshandelsstatistiken fördelad på
transportsätt, utrikes varutrafik.
För åren 1979–1981 och 1995 har för den utrikes varutrafiken tullverkets fartygsdeklarationer använts. Före år 1974
inhämtades även den utrikes varutrafiken via enkät till hamnarna. Redovisningen skiljer sig också något från tidigare
undersökningar, bl.a. har varuklassificeringen anpassats till
EU:s transportstatistiska varunomenklatur. För åren 1996–
2007 användes varunomenklaturen NST/R. Fr.o.m. år 2008
används varunomenklaturen NST 2007.
Statistiska storheter
Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i
svenska hamnar och lastageplatser. De viktigaste variablerna
är transporterad godsmängd, antal fartyg, containrar med
och utan last samt antal passagerare. Uppdelningar görs bl.a.
efter inrikes/utrikes fart och varugrupp.
Objekt och population
Undersökningens objekt är havsgående fartyg med en
bruttodräktighet om 20 och däröver som anlöper svenska
hamnar och lastageplatser för att lossa/lasta gods eller för att
embarkera/debarkera passagerare.
Tillförlitlighet totalt
Statistiken, som baseras på en totalundersökning av fartygstrafiken i svenska hamnar, har mycket god svarsfrekvens.
Kvalitetskontroller visar också god uppgiftsriktighet.
Statistiken över den totala godshanteringen bedöms därför
ha en god tillförlitlighet. Däremot saknas fullständig
redovisning om hur varutrafiken är fördelad på varugrupper,
särskilt vad gäller enhetsgods. Fördelningar på t.ex. länder
och geografiska områden medför också en viss osäkerhet.
Täckning
Variabler
De viktigaste variablerna presenteras nedan:
– Fartygets färdriktning
– Fartygens bruttodräktighet
– Flagg, land eller territorium där fartyget är registrerat
– Fartygstyp
– Kvantitet, bruttovikt i ton
– Varuslag
– Rapporterande hamn
– För lossat gods: uppgift om lastningsort
– För lastat gods: uppgift om lossningsort
– Containrar med och utan gods
– Gods på lastfordon
– Gods på järnvägsvagnar
– Antal passagerare
Redovisningsgrupper
De viktigaste indelningarna i redovisningen är:
– Hamn
– Typ av fart, om fartyget gått i inrikes eller utrikes fart
– Varugrupp, vilken typ av vara som transporterats
– TEU-enheter (Twenty-foot Equivalent Units), avser
fraktcontainrar
– Lossade respektive lastade varor
Referensperiod
Fjärde kvartalet 2009.
Frekvens
Undersökningen genomförs kvartalsvis. Publicering sker
såväl kvartalsvis som årsvis.
Uppgifter samlas in från samtliga svenska hamnar och
lastageplatser utom rena fiskehamnar. Statistiken avser fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver. Fartyg som
endast seglar på inre vattenvägar eller i nära anslutning till
skyddade vatten ingår ej i undersökningen, ej heller fartyg
som anlöper hamnar för bunkring och proviantering.
De täckningsbrister som kan förekomma i undersökningen är eftersläpningar av rapportering av fartygsanlöp,
vilket innebär att anlöpen blir redovisade under fel år, till
exempel kan enstaka fartygsanlöp från år 2008 finnas
redovisade under första kvartalet 2009. Detta förhållande
bedöms dock ha marginell effekt på statistiken.
Urval
Totalundersökning av Sveriges hamnar och lastageplatser.
Mätning
Uppgifter lämnas kvartalsvis av hamnar och lastageplatser
via blanketter eller via elektroniska enkäter med hjälp av en
excelapplikation, utvecklad särskilt för ändamålet.
Dessutom lämnar ett antal hamnar uppgifter direkt ur sitt
datasystem i ett överenskommet format. Uppgifterna lämnas
vanligen per anlöp. För färjor och fartyg i linjetrafik lämnas
uppgifter aggregerat per månad.
Mätfel kan förekomma i form av bl.a. felaktiga varuklassificeringar och felaktiga kvantiteter. Dessa fel har så
långt som möjligt rättats till. Kvarstående mätfel är troligen
av mindre omfattning. Dessutom tillkommer möjligheterna
till felkodning av hamnkoder. Detta innebär att en vara och
varukvantitet registrerats på fel hamn. Dessa fel, i de fall de
upptäcks, rättas till och läggs till ”okänd destination” om
inte den rätta hamnen kan lokaliseras.
22
Bortfall
Undersökningen, som bygger på en totalundersökning av rikets hamnar och lastageplatser, har f.n. ett svarsbortfall för
enstaka fartygsanlöp.
Bortfall för den inrikes fartygs- och varutrafiken kan för
vissa anlöp hämtas från övriga svenska hamnars uppgifter.
blanketterna och slutligen görs validitetskontroller med
efterföljande utredningar och eventuella ändringar.
Redovisning av osäkerhetsmått
Ingen redovisning p.g.a. totalundersökning.
Primärmaterial
Bearbetning
Insamlat material granskas och kodas. Vid ofullständiga och
orimliga uppgifter kontaktas uppgiftslämnaren för kontroll
och komplettering av uppgifter. Därefter dataregistreras
SCB utför på uppdrag specialbearbetningar av primärmaterial.
23
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007 terms
Huvudgrupp Huvudgrupp/Grupp
Division
Division/Group
01
Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; fisk
och andra fiskeriprodukter
Products of agriculture, hunting, and forestry; fish
and other fishing products
Spannmål
Cereals
Potatis
Potatoes
Sockerbetor
Sugar beet
Annan färsk frukt och färska grönsaker
Other fresh fruit and vegetables
Skogsbruksprodukter
Products of forestry and logging
Levande växter och blommor
Live plants and flowers
Andra ämnen av vegetabiliskt ursprung
Other substances of vegetable origin
Levande djur
Live animals
Obearbetad mjölk från nötkreatur, får och getter
Raw milk from bovine cattle, sheep and goats
Andra råvaror av animaliskt ursprung
Other raw materials of animal origin
Fisk och andra fiskeriprodukter
Fish and other fishing products
Stenkol och brunkol; råpetroleum och naturgas
Coal and lignite; crude petroleum and natural gas
Stenkol och brunkol
Coal and lignite
Råpetroleum
Crude petroleum
Naturgas
Natural gas
Metallhaltiga malmer och övriga produkter från
gruvor och stenbrott; torv; uranmalm och toriummalm
Metal ores and other mining and quarrying
products; peat; uranium and thorium ores
Järnmalm
Iron ores
Icke-järnmalm, utom uranmalm och toriummalm
Non-ferrous metal ores (except uranium and thorium
ores)
Kemiska och (naturliga) mineraliska gödselmedel
Chemical and (natural) fertilizer minerals
Salt
Salt
02
03
Sten, sand, grus, lera, torv och diverse andra produkter Stone, sand, gravel, clay, peat and other mining and
från utvinning av malmer och mineral
quarrying products n.e.c.
04
Uranmalm och toriummalm
Uranium and thorium ores
Livsmedel, dryckesvaror och tobak
Food products, beverages and tobacco
Kött, oberedda hudar och skinn samt köttprodukter
Meat, raw hides and skins and meat products
Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk och fiskeprodukter
Fish and fish products, processed and preserved
Beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och
köksväxter
Fruit and vegetables, processed and preserved
Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
Animal and vegetable oils and fats
Mejerivaror och glass
Dairy products and ice cream
Kvarnprodukter, stärkelse, stärkelseprodukter och
beredda djurfoder
Grain mill products, starches, starch products and
prepared animal feeds
Drycker
Beverages
24
Huvudgrupp Huvudgrupp/Grupp
Division
05
06
07
08
09
Division/Group
Övriga livsmedel och tobaksvaror (utom transporterade via pakettjänster eller som samlastat gods)
Other food products n.e.c. and tobacco products
(except in parcel service or grouped)
Övriga livsmedel och tobaksvaror, transporterade via
pakettjänster eller som samlastat gods
Various food products and tobacco products in parcel
service or grouped
Textil- och beklädnadsvaror; läder och lädervaror
Textiles and textile products; leather and leather
products
Textilvaror
Textiles
Kläder och pälsvaror
Wearing apparel and articles of fur
Läder och lädervaror
Leather and leather products
Trä och varor av trä och kork (utom möbler);
varor av halm och andra flätningsmaterial; massa,
papper och pappersvaror; trycksaker och ljudmedia
Wood and products of wood and cork (except
furniture); articles of straw and plaiting materials;
pulp, paper and paper products; printed matter
and recorded media
Varor av trä och kork (utom möbler)
Products of wood and cork (except furniture)
Massa, papper och pappersvaror
Pulp, paper and paper products
Trycksaker och ljudmedia
Printed matter and recorded media
Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
Coke and refined petroleum products
Stenkolsprodukter; briketter och liknande fasta
bränslen
Coke oven products; briquettes, ovoids and similar
solid fuels
Flytande raffinerade petroleumprodukter
Liquid refined petroleum products
Gasformiga, kondenserade eller komprimerade
petroleumprodukter
Gaseous, liquefied or compressed petroleum products
Fasta eller vaxartade raffinerade petroleumprodukter
Solid or waxy refined petroleum products
Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer;
gummi- och plastvaror; kärnbränsle
Chemicals, chemical products, and man-made
fibres; rubber and plastic products; nuclear fuel
Kemiska basprodukter av mineraliskt ursprung
Basic mineral chemical products
Kemiska basprodukter av organiskt ursprung
Basic organic chemical products
Kväveföreningar och gödselmedel (utom naturgödsel)
Nitrogen compounds and fertilizers (except natural
fertilizers)
Plaster och syntetgummi i obearbetad form
Basic plastics and synthetic rubber in primary forms
Läkemedel och färdigvaror från kemisk industri inkl.
bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska
produkter
Pharmaceuticals and parachemicals including
pesticides and other agro-chemical products
Gummi- och plastvaror
Rubber or plastic products
Kärnbränsle
Nuclear fuel
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Other non-metallic mineral products
Glas och glasvaror, keramiska produkter och porslins- Glass and glass products, ceramic and porcelain
produkter
products
Cement, kalk och gips
Cement, lime and plaster
Andra byggnadsmaterial, färdigvaror
Other construction materials, manufactures
25
Huvudgrupp Huvudgrupp/Grupp
Division
Division/Group
10
Metaller; metallvaror, utom maskiner och
apparater
Basic metals; fabricated metal products, except
machinery and equipment
Järn, stål och ferrolegeringar och produkter av
primärbearbetat järn och stål (utom rör)
Basic iron and steel and ferro-alloys and products of
the first processing of iron and steel (except tubes)
Andra metaller än järn samt produkter därav
Non-ferrous metals and products thereof
Rör, ihåliga profiler och tillbehör
Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings
Byggnadsmetallvaror
Structural metal products
Pannor, järnvaror, vapen och andra metallvaror
Boilers, hardware, weapons and other fabricated metal
products
Övriga maskiner; kontorsmaskiner och datorer;
diverse andra elektriska maskiner och apparater;
radio, tv- och teleprodukter; precisionsinstrument,
medicinska och optiska instrument samt ur
Machinery and equipment n.e.c.; office machinery
and computers; electrical machinery and apparatus n.e.c.; radio, television and communication
equipment and apparatus; medical, precision and
optical instruments; watches and clocks
Jord- och skogsbruksmaskiner
Agricultural and forestry machinery
Hushållsmaskiner och hushållsapparater (vitvaror)
Domestic appliances n.e.c. (White goods)
Kontorsmaskiner och datorer
Office machinery and computers
Diverse andra elektriska maskiner och apparater
Electric machinery and apparatus n.e.c.
Elektroniska komponenter samt utrustning för
utsändning och överföring
Electronic components and emission and transmission
appliances
Radio- och tv-mottagare samt apparater för
upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
(brunvaror)
Television and radio receivers; sound or video
recording or reproducing apparatus and associated
goods (Brown goods)
Precisionsinstrument, medicinska och optiska
instrument samt ur
Medical, precision and optical instruments, watches
and clocks
Andra maskiner, maskinverktyg och maskindelar
Other machines, machine tools and parts
Transportmedel
Transport equipment
Bilindustriprodukter
Automobile industry products
Andra transportmedel
Other transport equipment
Möbler; diverse andra tillverkade varor
Furniture; other manufactured goods n.e.c.
Möbler
Furniture
Andra tillverkade varor
Other manufactured goods
Returråvara; kommunalt avfall och annat avfall
Secondary raw materials; municipal wastes and
other wastes
Hushållsavfall och liknande avfall
Household and municipal waste
Annat avfall och returråvara
Other waste and secondary raw materials
Post och paket
Mail, parcels
Post
Mail
Paket, små försändelser
Parcels, small packages
Utrustning och material som används vid
varutransporter
Equipment and material utilized in the transport of
goods
Containrar och växelflak under användning, tomma
Containers and swap bodies in service, empty
Pallar och annat emballage under användning, tomma
Pallets and other packaging in service, empty
11
12
13
14
15
16
26
Huvudgrupp Huvudgrupp/Grupp
Division
Division/Group
17
Gods som flyttas i samband med flytt av hushåll
eller kontor; bagage och effekter som åtföljer
resande; motorfordon som fraktas för reparation;
övriga varor som inte omsätts på en marknad
Goods moved in the course of household and office
removals; baggage and articles accompanying
travellers; motor vehicles being moved for repair;
other non-market goods n.e.c.
Flyttning av hushåll
Household removal
Bagage och effekter som åtföljer resande
Baggage and articles accompanying travellers
Fordon för reparation
Vehicles for repair
Anläggningsutrustning, byggnadsställningar
Plant equipment, scaffolding
Övriga varor som inte omsätts på en marknad
Other non-market goods n.e.c.
Samlastat gods: flera olika slags gods som fraktas
tillsammans
Grouped goods: a mixture of types of goods which
are transported together
Samlastat gods
Grouped goods
18
19
20
Oidentifierbart gods: gods som av någon anledning Unidentifiable goods: goods which for any reason
inte kan identifieras och därför inte kan hänföras
cannot be identified and therefore cannot be
till någon av huvudgrupperna 01–16.
assigned to groups 01–16.
Oidentifierbart gods i containrar och växelflak
Unidentifiable goods in containers or swap bodies
Annat oidentifierbart gods
Other unidentifiable goods
Diverse andra varor
Other goods n.e.c.
Diverse andra varor
Other goods not elsewhere classified
Anmärkning: Statistiken samlas i princip in på huvudgruppsnivå med vissa tillägg av grupper av nationella orsaker.
Note: The statistics is mainly collected on division level with some groups added by national reasons.
27
Klassificering av lasttyp
Type of cargo classification
Kod Beskrivning
code
Description
10
Flytande bulk (ej fraktenhet)
Flytande gas
Råolja
Oljeprodukter
Övrig flytande bulk
Liquid bulk goods
Liquefied gas
Crude oil
Oil products
Other liquid bulk
20
Torrbulk (ej fraktenhet)
Malm
Kol
Jordbruksprodukter
Övrig torrbulk
Dry bulk goods
Ores
Coal
Agricultural products
Other dry bulk goods
30
Stora containrar
Enheter på 20 fot
Enheter på 40 fot
Enheter större än 20 fot och mindre än 40 fot
Enheter större än 40 fot
Large containers
20' freight units
40' freight units
Freight units > 20' and < 40'
Freight units > 40'
50
Roro-enheter (självgående)
Lastfordon för godstransport med eller utan släpvagnar
Import/export av motorfordon
Levande klövdjur
Andra mobila självgående enheter
Roro units (self-propelled)
Road goods vehicles and accompanying trailers
Import/export motor vehicles
Live animals on the hoof
Other mobile self-propelled units
60
Roro-enheter (ej självgående)
Släp- och påhängsvagnar utan dragfordon för godstransporter på väg
Husvagnar, jordbruks- och industrivagnar utan dragfordon
Järnvägsvagnar
Släpfordon som tillhör hamnen eller fartyget
Roro units (non-self-propelled)
Unaccompanied road goods trailers and semitrailers
Andra mobila ej självgående enheter
90
Annan ej tidigare specificerad last
Skogsprodukter
Järn- och stålprodukter
Annan last (inkl små containrar)
Unaccompanied caravans and other road, agricultural
and industrial trailers
Rail wagons
Shipborne port-to-port trailers, and shipborne barges
engaged in goods transport
Other mobile non-self-propelled units
Other cargo, not elsewhere specified
Forestry products
Iron and steel products
Other cargo, general
Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken och bildades
den 1 april 2010. Vi har till huvuduppgift att utvärdera, analysera och redovisa
effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken.
Vidare ansvarar vi för statistik inom områdena transporter och kommunikationer.
Myndigheten har huvudkontor i Stockholm och även verksamhet i Östersund.
Trafikanalys
Sveavägen 90
113 59 Stockholm
Tel 010-414 42 00
Fax 010-414 42 10
[email protected]
www.trafa.se

Documentos relacionados

ECR 7900 - Olivetti

ECR 7900 - Olivetti Slut Deres kasseapparat fra elnettet inden de går i gang med rengøring. Stoppa in nätsladdens stickkontakt i ett lättåtkomligt vägguttag nära apparaten. Installera kassaregistret på en jämn och sta...

Leia mais

2012 nr 3

2012 nr 3 – Pengarna som Vinnova och Försvarsmakten satsar går till grundforskning inom akademin och institut, men vi är med och styr vilka forskningsprojekt som ska genomföras och får ta del av resultatet. ...

Leia mais