program Ladda ner som PDF. Höger-klick för att

Сomentários

Transcrição

program Ladda ner som PDF. Höger-klick för att
Våroffer / Body Remix
1
GöteborgsOperans Danskompani
och GöteborgsOperans Orkester
Föreställningens längd:
Ca 2 tim inkl paus
bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS
Akt 1
Koreografi, konstnärlig ledning, scenografi
och rekvisita Marie Chouinard
Musik Louis Dufort
Kostymdesign Liz Vandal
Maskdesign Jacques-Lee Pelletier
45 minuter
Våroffer
(The Rite of Spring)
Premiär
2 mars
2013
2
Våroffer / Body Remix
Koreografi, konstnärlig ledning, scenografi
och ljusdesign Marie Chouinard
Musik Igor Stravinskij
Dirigent Henrik Schaefer
Kostymdesign Liz Vandal
Rekvisita Zaven Paré
Maskdesign Jacques-Lee Pelletier
35 minuter
Våroffer / Body Remix 3
välkommen!
welcome!
Vårt nya dansprogram kännetecknas av det avantgar-
pen integreras, oändligt intelligent. Hennes råmaterial
The avant-garde and the poetics of the body and music
In Marie Chouinard’s alphabet, components react to
distiska, och av kroppens och musikens poesi. Inga ord
är dansarens hud, ben och muskler, och hon exponerar
are programmatic for our new dance program. No better
one another as in a classical structure while integrating
skulle bättre kunna beskriva den kanadensiska koreogra-
de intima förbindelserna mellan kroppens instinkter och
words could describe the oeuvre of Canadian chore-
different cultural understandings of the body as infini-
fen Marie Chouinards arbete. Ikväll får du uppleva hen-
livsavgörande impulser.
ographer Marie Chouinard, who´s two major works you
tely intelligent. Her raw material is the dancers’ flesh,
nes två främsta verk – kombinerade för första gången.
bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS Akt 1, program-
will see tonight combined for the first time.
bones and muscles, the instinct and vital impulse of the
2013 har det gått 100 år sedan uruppförandet av Våroffer,
mets första del, har ett soundtrack av Louis Dufort och
2013 is the year of the 100th anniversary of the pre-
human body whose intimate connections she exposes.
baletten som markerade början på den moderna eran
blandar JS Bachs Goldbergvariationer med den kana-
miere of Le sacre du printemps (The Rite of Spring), the
bODY_rEMIX/gOLDBERG_ vARIATIONS Act 1, part 1 of
inom såväl dans som musik. När verket uruppfördes i
densiska pianisten Glenn Goulds röst.
ballet that marked the start of a modern era for both
the program, is set to a soundtrack by Louis Dufort and
Paris, den 29 maj 1913, orsakade den avantgardistiska
Resultatet är ett mycket känsligt, visuellt slående och
dance and music.
mixes JS Bach’s Goldberg Variations with vocal extracts
musiken och koreografin tumult. Hundra år senare fas-
kontrastrikt verk, utsökt och extravagant, grafiskt och
When the ballet was first performed in Paris on the 29th
of Canadian pianist Glenn Gould. A highly sensitive,
cineras vi fortfarande av Stravinskijs skandal – kompo-
vilt på en och samma gång.
of May 1913, the avant-garde nature of the music and
visually striking work of stark contrasts – delicate and
nerad för Sergej Diaghilevs Ballet Russes, av dess kraft,
Med hela GöteborgsOperans Danskompani på scenen
choreography caused a riot. Stravinsky’s scandal - com-
extravagant, graphic and wild at once.
obevekliga dynamik och ljudpoesi.
och hela GöteborgsOperans Orkester – ledd av dirigent
posed for Sergei Diaghilev’s ”Ballets Russes” – strikes us
With the full company on stage and the complete
Ikväll firar vi de 33 minuter som förändrade (konst)-
Henrik Schaefer – i diket firar vi ett historiskt ögonblick
after a hundred years still by its sheer power, its relent-
orchestra in the pit, conducted by Henrik Schaefer, we
världen genom Montreal-baserade koreografen Marie
genom att omfamna det evigt utmanande moderna.
less dynamism but also through its poetry of sound.
commemorate a historical moment by embracing the
Chouinards ögon och kroppskonst. Till skillnad från
Våroffer-våren avslutas med Pina Bausch mästerverk
Tonight is the occasion to celebrate the 33 minutes
ever daring contemporary.
de flesta koreografer har hon konstruerat sin Våroffer
Le sacre du printemps i ett gästspel av hennes eget
that have changed the (art-)world through the eyes
We will complete our Spring of the Rites series with Pina
kring solon för att i starka, tydliga rörelser väcka varje
kompani den 29 maj 2013.
and body art of Montreal-based choreographer Marie
Bauschs masterpiece Le sacre du printemps, a guest per-
Chouinard. Unlike most choreographic treatments,
formance by her own company on the 29th of May 2013.
enskild dansares intima mysterium. Kropparnas kraft
blir hypnotisk.
Tack för att du firar Våroffers 100-årsjubileum och dessa
she has constructed her Rite of Spring around solos,
Thank you for celebrating The Rite of Spring at 100, a
I Marie Chouinards alfabet reagerar komponenterna
båda kvinnliga, banbrytande koreografer med oss!
seeking to awaken in strong, clear movement the inti-
spring full of Rites and two groundbreaking female cho-
mate mystery of each dancer. The power of the bodies
reographers together with us.
på varandra på samma sätt som i en klassisk struktur,
samtidigt som olika kulturella uppfattningar om krop-
-Adolphe
Binder
Konstnärlig ledare GöteborgsOperans Danskompani
becomes hypnotic.
-Adolphe
Binder
Artistic Director GöteborgsOperans Danskompani
4
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
5
GöteborgsOperans Danskompani är Nordens största
och ett av Europas främsta moderna danskompanier.
Det består av dansare från 16 länder.
Angelina Allen
USA
Rebecca Hytting*
Sverige
Moritz Ostruschnjak
Tyskland
Israel Aloni
Israel
Erik Johansson
Sverige
Hildur Óttarsdóttir*
Island
Anna Altès*
Spanien
Toby Kassell
England
Percevale Perks*
USA
Jubal Battisti*
USA
Janine Koertge*
Tyskland
Lotem Regev*
Israel
Astrid Boons*
Belgien
Dan Langeborg*
Sverige
Satoko Takahashi*
Japan
Delphine Boutet*
Frankrike
Tim Liljequist
Sverige
Heather Telford*
Kanada
Jérôme Delbey*
Frankrike
Annika Lindquist
Sverige
Harumi Terayama*
Japan
Jenna Fakhoury*
USA
Fan Luo*
Kina
Danielle De Vries*
Sverige
Isabel Fortes
Sverige
Micol Mantini*
Italien
Tom Weinberger*
Israel
Matthew Foley*
USA
Kyoko Matsumoto*
Japan
David Wilde*
Tyskland
Therese Fredriksson
Sverige
Fernando Melo
Brasilien
Lea Yanai
Israel
Roderick George*
USA
Maria Chiara
Mezzadri*
Italien
Ingeborg Zackariassen
Norge
Andrzej Glosniak*
Polen
Aviad Herman*
Israel
Chiaki Horita*
Japan
Josefin Swedberg
Migas*
Sverige
Mattias Olaison*
Sverige
* Dessa dansare är med i Våroffer/Body Remix
Med reservation för ändringar.
Våren 2013 har GöteborgsOperans Danskompani, som enda
svenska danskompani, bjudits in till festivalen Nordic Cool på USA:s
mest välbesökta kulturcenter: Kennedy Center i Washington DC.
Den 15 och 16 mars uppträder kompaniet med programmet Passion:
Beethovens 32 variationer av Örjan Andersson, OreloB av Kenneth
Kvarnström och Your Passion is Pure Joy to Me av Stijn Celis.
6
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
7
Marie
Chouinard
Koreograf
”kroppen är min
inspiration”
Det sista Marie Chouinard hade tänkt göra var ännu en ny
koreografi till Stravinskijs Våroffer. Men en dag hände
någonting som vände upp och ner på detta.
Verket är färdigt när
det har fått ett eget
inre liv och en egen
intelligens.
– Jag blev drabbad av musiken på ett sätt som gjorde
flicka som, enligt den ryska folksaga som inspirerade
det omöjligt att komma undan, berättar hon. Jag käm-
Stravinskij, dansar sig till döds. Det var enbart mu-
pade emot en hel månad. Men Stravinskijs verk hade hit-
siken och klangernas sätt att påverka kroppen som
tat mig och drabbat mig, tagit sig in i själva ryggmärgen.
satte igång det hela.
Till sist kände hon sig tvungen att skapa sin koreografiska tolkning av det klassiska partitur som för hundra
Marie Chouinard har en lång och mångfacetterad verk-
år sedan uppfattades som ultramodernt, eller kanske
lista. Den inkluderar även performance, till exempel med
snarare ultraprimitivt. Normalt brukar Marie Chouinard
dans utomhus under midsommarnatten eller till en sol-
skapa koreografin först – sedan komponeras musiken.
uppgång. På frågan om naturen är en inspirationskälla
Den här gången blev det alltså tvärt om. Resultatet blev
för henne svarar hon dock ett blixtsnabbt, bestämt nej:
ett verk som fortfarande framförs över hela världen.
– Det är kroppen som är min stora inspirationskälla.
Kroppens konst, kroppen som subjekt, det strikt fy-
Marie Chouinards Våroffer handlar inte om en ung
8
Våroffer / Body Remix
siska eller kanske till och med fysiskt-matematiska.
Våroffer / Body Remix
9
bODY_rEMIX_gOLDBERG_vARIATIONS Act 1 är re-
integrerat delar av en intervju med Glenn Gould. Re-
presentativt för Chouinards kärntematik. Här handlar
sultatet är Variations on Variations – variationer över
det om kroppens relation till förlängningar, hjälpmedel
variationerna, den inspelade musiken till bODY_rEMIX/
och bihang, ett utforskande av kroppens lemmar och
gOLDBERG_vARIATIONS Act 1.
med-lemmar. Hur rör sig kroppen när du tillför ett nytt
element, frågar sig Marie Chouinard.
Marie Chouinards sätt att skapa handlar inte om teo-
– Männniskan är ett anpassningsbart släkte och kan
rier, bilder eller antaganden, utan börjar ofta, enligt
inte existera utan sina olika sorters bihang och re-
henne själv, som en sorts ”big bang” där en, till en
kvisita. Vi kommer till jorden nakna, sedan skapar vi
början, liten punkt expanderar, multipliceras och blir
tillägg och förlängningar – allt från tak över huvudet
till nya möjligheter. På frågan om hur och när hon av-
till glasögon och tåspetsskor. Vi bygger samhällen
gränsar sitt verk i en sådan kreativ explosion, svarar hon:
och ständigt nya sammanhang där vi kan blomma ut,
– Det är när verket
förlösas och känna frihet.
har fått ett eget
Tre inspirationskällor var utgångspunkten för bODY_
inre liv och en egen
rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS: kryckor, tåspetsskor
intelligens. När det
samt Bachs Goldbergvariationer och pianisten Glenn
har kraften att, i
Goulds framföranden av dem.
åskådaren, åter-
I föreställningen syns bland annat ett stativ med fem
skapa den ’intuitionspunkt’ som till en början var min
stänger. Ibland kan de ses som balettstänger där dan-
inspiration och satte igång det hela.
sarna gör sina övningar med variationer, ibland liknar
Marie Chouinards syn på den nutida dansens ställning
de ett notsystems fem linjer.
idag är bestämd:
Den kanadensiske pianisten Glenn Goulds tolkningar
– Jag ägnar mig inte alls åt sociologi eller samhällsfrågor.
av Bachs Goldbergvariationer är legendariska. Han
Hennes fokus är kompromisslöst koreografiskt och
spelade alltid som om han själv komponerade musiken
fysiskt: det handlar om kroppens konst, möjligheter
under tiden. Ibland mumlade han medan han spelade.
och begränsningar.
Bachs Goldbergvariationer är variationer över ett
Alldeles mot slutet av intervjun dyker plötsligt ordet
melodiskt tema som framträder i ett antal högst olika
själ upp; ”the body and soul”. Sedan reser hon sig och
variationer, utforskningar och tolkningar. Louis Dufort
går, lika hastigt som hon kom.
har bearbetat verkets toner och klanger och även
10
Våroffer / Body Remix
-Astrid
”Jag ägnar mig inte
alls åt sociologi eller
samhällsfrågor.”
Pernille Hartmann
Våroffer / Body Remix
11
Matthew Foley, Lotem Regev, Perceval Perks, Roderick George, Jubal Battisti, Fan Luo, Andrzej Glosniak, Micol Mantini
”
standing in the sunlight
lying in the mud
struck with brightness
trail of light
here i am
shimmering for you.
look at you
resplendently concrete
-Marie
Chouinard
”sdebout au soleil
couchée dans la boue
frappée de clarté
traînée de lumière
me voici fabriquant
pour toi des scintillements
”
”
borne on the air
radiant and raw
the sudden whiff of an intelligence in hiding
a long time heart throbbing
in a word
an image
a sign
-Marie
”
Chouinard
”soudain s’élève
radieux et nu
l’effluve d’une intelligence
qui se cachait depuis
longtemps le coeur battant
dans un mot
une image”
”
i imagine i am lost in
intergalactic space
a fork appears
i weep with gratitude
everything on Earth
sticks together
-Marie
Chouinard
”
” je m’imagine perdue dans l’espace intergalactique
une fourchette survient
j’en pleure de reconnaissance
tout sur Terre
est solidaire”
”
objects are dreams
in a state of extreme
condensation
for the time being
they do not fly to pieces
they squeeze their eyes
tightly shut
-Marie
Chouinard
”
”les objets sont des rêves en
condensation extrême
pour l’instant
ils ne volent pas en éclats
ils ferment les yeux bien dur”
te voilà
superbe de concret”
12
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
13
Rebecca Hytting
bODY_rEMIX/gOLDBERG_
vARIATIONS Akt 1
Koreografi, konstnärlig ledning, scenografi och rekvisita
Marie Chouinard
Musik Louis Dufort (Variations on Variations)
Kostymdesign Liz Vandal
Maskdesign Jacques-Lee Pelletier
På premiären dansar
Anna Altés, Astrid Boons, Delphine Boutet, Jenna Fakhoury, Chiaki
Horita, Rebecca Hytting, Micol Mantini, Kyoko Matsumoto, Janine
Koertge, Maria Chiara Mezzadri, Josefin Swedberg Migas, Satoko
Takahashi, Heather Telford, Harumi Terayama,
Danielle de Vries, Jubal Battisti, Jérôme Delbey,
Matthew Foley, Roderick George, Andrzej Glosniak,
Dan Langeborg, Fan Luo, Percevale Perks, Lotem Regev
Längd 45 minuter
14
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
15
dansarna i bODY_rEMIX går
”När
runt med sina kryckor, tåspetsskor
och andra bihang organiserar de sig
för rörelsen genom rummet. Det är
funktionalitet de söker: hur kan jag
ta mig härifrån och dit med de här
kryckorna? Funktionaliteten i hur de
rör sig med sina bihang blir vacker.
–Marie
Chouinard
”
”In bODY_rEMIX, where the dancers are going around with their crutches, or with one pointe
shoe, or with any device, they are organizing themselves to move through space. It’s the
functionality they are looking for: how can I move from here to there with the crutches? The
functionality of moving with these appendages becomes beautiful”
16
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
17
Hjälpmedel som
fjättrar och befriar
Dansens skönhet möter dess disciplin och
krav på underkastelse.
När bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS först bör-
Alla dansare på scenen uttrycker olika variationer på te-
jade skapas arbetade dansarna och Marie Chouinard
mat frihet. De uppträder i konstellationer: en och en, två
både med Bachs Goldbergvariationer i Glenn Goulds
och två och ibland fyra åt gången. I en studie av rörelse
framförande från 1981, och med pianistens röst – med
ser vi dem ta sig runt scenen med kryckor, rep, proteser,
hans ”kadenser” i en radiointervju som handlade om just
stavar eller selar, hjälpmedel som lika ofta befriar som
den här tolkningen.
fjättrar dem och som ibland är rörelsens hela ursprung.
Genom att använda olika slags hjälpmedel, som kryckor,
Kroppar förvrängs, tyngdpunkter förskjuts och rörelse-
käppar, tåspetsskor och selar, ”remixade” Marie Choui-
dynamiken öppnar ett universum av perfektionism och
nard dansarnas kroppar. En balettstång förvandlades till
lekfullhet där solon, duetter, trior och grupper i sin ge-
en notlinje. Även tonsättaren Louis Dufort ombads att
staltning av vedermödor, glädjeyttringar och kreativitet
använda ett ”hjälpmedel”: en tolkning av Gould och hans
speglar villkoren för hela mänsklighetens existens.
röst, och göra variationer på Variationerna.
När Marie Chouinard på sitt gränslösa sätt tolkar J S
Ikväll framför GöteborgsOperans Danskompani akt 1 av
Bachs Goldbergvariationer blir resultatet en mäktig upp-
detta verk. Tre dansare, en koreograf och ett tekniskt
levelse där det odefinierbara möter skönheten genom
team från det kanadensiska kompaniet har under åtta
dansen. Koreografin är både lågmäld och extravagant,
veckor arbetat på plats med att finjustera detaljerna.
storslagen och vild, och varje rörelse utforskar det olös-
Dessa detaljer inkluderar iscensättning, ljuseffekter,
liga mysteriet som utgör människokroppen och livet.
rekvisita, musik, kostym och, framförallt, att anpassa verket, som skapades för nio dansare, till en grupp på tjugo.
18
Våroffer / Body Remix
Rebecca Hytting, Micol Mantini
Våroffer / Body Remix
19
Aids which fetter
and free the dancers
The beauty of dance meets its discipline and
its demand for submission
In the beginning stages of this creation, the dancers and
The company’s dancers execute variations on the exer-
Marie Chouinard worked on Bach’s Goldberg Variations
cise of freedom. Often, the dancers appear on point: on
as performed by Glenn Gould in 1981, as well as the pia-
one, two, and even four at a time. In a spectroscopy of
nist voice, on his oral cadences during a radio interview
the gesture, we also see them using different devices –
devoted to this particular interpretation.
crutches, rope, prostheses, horizontal bars, and harnes-
Marie Chouinard undertook a kind of remix of the
ses – which at times liberate their movements, at others
dancers’ bodies through the use of various supports:
fetter it, and at still others create it.
crutches, canes, points, harness etc. A ballet bar was
This use of accessories gives rise to unusual bodily sha-
transformed into a musical staff. She also asked compo-
pes and gestural dynamics and opens onto a universe of
ser Louis Dufort to use a ”support”, namely an interpre-
meticulous and playful explorations in which solos, duos,
tation of Gould and his voice, and to propose variations
trios and group work, in their labour, pleasure and inven-
on the Variations.
tion, echo the human condition.
Tonight, Act 1 of this creation will be performed by Gö-
An aesthete beyond norms, Marie Chouinard presents
teborgsOperans Danskompani. Three dancers, a chore-
her ideas on the way the indefinableness of the Other
ographer and a team of technicians from the Canadian
and the flagrancy of Beauty brush up against one
company worked on-site with their hosts for eight
another through an interpretation of Johann Sebastian
weeks, fine-tuning the details. These include staging,
Bach’s Goldberg Variations. Subtle and extravagant,
lighting effects, props, music, costumes and most signi-
sumptuous and wild, the work’s movements plumb the
ficantly, adapting the work conceived for nine to a group
insoluble mystery of the body, of the living being.
of twenty dancers.
20
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
21
Jenna Fakhoury
22
Untitled Black
Våroffer / Body Remix
Delphine Boutet, Micol Mantini, Maria Chiara Mezzadri
23
Glenn Goulds kommentarer invävda
i Louis Duforts originalmusik
”Jag tror att merparten av den musik som berör mig
”Jag skulle aldrig förespråka en stel musikalisk linje. Nej,
mest är musik som jag antingen vill höra någon spela
då förstörs bara musiken. Men jag menar att du kan ta
eller vill spela själv i ett eftertänksamt och lugnt tempo.”
en grundtakt och dela eller multiplicera den, inte bara
enligt en skala på 2, 4, 8, 16 eller 32, utan ofta i mindre
”... fjärdedelsnoter per takt men egentligen bara två
uppenbara delningar. Genom dessa modifieringar får
taktslag, dvs två halvnoter i en takt, yooong tii pooong
du ett underordnat taktslag som kan motsvara en viss
pi, ya pa pam pa pa pam pa pa pam pa pa pam pa
rörelse, en del av en rörelse eller något annat. Och det
pam…”
behöver inte utesluta ett rubato. Om du till exempel har
ett accelerando kan du använda tempoökningen som
”Jag vet inte om jag kan göra något av det, det har varit
en övergång mellan två aspekter av samma grund-
en kamp.”
takt. Goldberg utgår i själva verket från ett och samma
taktslag med några få mindre modifieringar, och de är
“Jag har suttit här och skruvat på mig och önskat att jag
till största delen ett uttryck för eftersläpningar i slutet av
aldrig hade sagt något om det!”
den föregående variationen eller något i den stilen. Men
egentligen är det ett taktslag som löper genom hela
”Tempot blir då ungefär ya pa pa pa pii pa pa pa pa pa
stycket.”
pa pa pa pa paa, vilket låter helt okej när du sjunger
det.” Glenn Gould, 1981
24
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
25
Lotem Regev, Fan Luo
GöteborgsOperans Orkester
Violin I
Öyvor Volle
1:e konsertmästare
David Bergström
1:e konsertmästare
Dieter Schöning
alt 1:e konsertmästare
Anna Wirdefeldt
alt 1:e konsertmästare
Yong Mei Zang
Gustafsson
Lars Kvensler
Rolf Mårtensson
Jörgen Ohldin
Wiveca R Mårtensson
Anton Sokolov
Tapani Stenros
Stefan Wågsjö
Göran Österberg
Jari Williamsson
Max Wulfson
Diana Lewtak (vik)
Violin II
Peter Magnusson
Yuki Tashiro (vik)
Mattias Johansson
Ronnie Sjökvist
Wojtek Chojecki
Olexandra Bondarenko
Helga Chojecki
Gunilla Götberg
Pin Ju
Magnus Larsson
Karin Berggren
Ingrid Kytöharju (vik)
Viola
Johanna Persson
Emil Jonasson
Johanna Fridolfsson
Irene Bylund
Brita Linemark
Pia Sundberg
Anders Eggelind (vik)
Dusika Cvijanovic (vik)
Cello
Patrik Harrysson
David Bukovinszky
Lars Erik Persson
Hampus Linderholm
Kerstin Anderson
Peter Andersson
Niklas Johansson
Lars Kristiansson
Björn Risberg (vik)
Piccola
Sabine Daniels
Kontrabas
Johan Ekenberg
Frida Grinne Johns
Thomas Allin
Reymond Larsson Rea
Mats Larsson
Kenneth Örtendahl
Klarinett
Helena N Panofsky
Kate Mc Dermott
Tarina Lennartsson
Sten Westerlund
Flöjt
Peter Eberl (vik)
Gunnar Vallin
Sabine Daniels
Indra Strautmanis
Oboe
Jonas Albrektson
Geoffrey Cox
Gunvor Hagström
Britta Holger (vik)
Enghorn
Gunvor Hagström
Essklarinett
Helena N Panovsky
Kate Mc Dermott
Basklarinett
Sten Westerlund
Tarina Lennartsson
Fagott
Kai Nielsen
Sebastian Wagner
Anette Olsson
Pedro Perez (vik)
Kontrafagott
Anette Olsson
Horn
Philip Foster
Fernando Cintra de
Andrade
Dan Hjalmarsson
Tomas Cederstrand
Gregoire Nenert
Virginia Simon Monje
(vik)
Trumpet
Erik Mattisson
Ulrika Dahlberg
Johan Åkervall
Torbjörn Väremo
Bastrumpet
Andreas Kratz
Trombon
Christoffer Hjelm
Solveig Johnsen
Bastrombon
Anders Hellman
Tuba
Even Evensen
Puka
Hans-Christian Green
Slagverk
Fredrik Tiger
Öyvind Eigard
Fredrik Duvling (vik)
Jacob Olofsson (vik)
Michael Andersson (vik)
Våroffer
(The Rite of Spring)
Koreografi, konstnärlig ledning, scenografi och ljusdesign
Marie Chouinard
Musik Igor Stravinskij (Le sacre du printemps, 1913, arrangemang av Boosey
& Hawkes, Inc publisher, rättighetsinnehavare.)
Arrangemang Jonathan Mc Phee
Dirigent Henrik Schaefer
Kostymdesign Liz Vandal Rekvisita Zaven Paré
Maskdesign Jacques-Lee Pelletier
GöteborgsOperans Orkester
På premiären dansar
Anna Altés, Astrid Boons, Delphine Boutet, Jenna Fakhoury, Chiaki Horita,
Rebecca Hytting, Micol Mantini, Kyoko Matsumoto, Janine Koertge,
Maria Chiara Mezzadri, Hildur Óttarsdóttir, Josefin Swedberg Migas, Satoko
Takahashi, Heather Telford, Harumi Terayama, Danielle de Vries, Jubal Battisti,
Jérôme Delbey, Matthew Foley, Roderick George , Andrzej Glosniak,
Aviad Herman, Dan Langeborg, Fan Luo, Mattias Olaison,
Percevale Perks, Lotem Regev, Tom Weinberger, David Wilde
Längd 35 minuter
26
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
27
”
Jag är en avantgardistisk koreograf,
och kunde inte tänka mig att röra den
där gamla musiken. I en månad kämpade jag mellan min övertygelse att jag
var tvungen att koreografera Våroffer
och min övertygelse att jag som koreograf aldrig skulle göra det. Efter en
månad gav jag upp och sa, ok, jag gör
det. Från den allra första stunden med
dansarna i studion var det bara ... inga
fler frågor. Vilken glädje att få skapa
rörelser för varje not i den musiken!
-Marie
Chouinard
”
”I was an avant-garde choreographer, never would I touch that old music. For one
month I had to fight between my certainty that I had to choreograph The Rite of
Spring and my certainty that as a choreographer I was not going to do it. After a
month I said, ok, I’ll do it. From the first moment in the studio with the dancers it was
just ... no more questions. It was so much joy in creating movement specifically note
for note to that music!”
28
Våroffer / Body Remix
Dansare Moritz Ostruschnjak, Sakoto Takahashi
Våroffer / Body Remix
29
Hypnotiska rörelser
33 banbrytande minuter som förändrade
världens uppfattning av konst.
Våroffer har en unik ställning bland Marie Chouinards verk. Genom att ta sig an
denna kraftfulla hyllning till livet skapade hon sitt första koreografiska mästerverk utifrån ett musikstycke. Igor Stravinskijs Våroffer utforskar en ny värld och
markerar dansens intåg i den moderna eran. I sin avantgardistiska koreografi har
Marie Chouinard återigen hittat den unika rytm som är fundamental för hennes
rörelsespråk. Kadensen och kraften i musiken inspirerar och följer henne och
ger henne kraft. Den både återspeglar och kontrasterar mot hennes organiska,
kraftfulla och levande koreografi.
För Marie Chouinard är varje rörelse ett uttryck för en vital energi som flödar
genom rummet. Till skillnad från tidigare koreografer som arbetat med Stravinskijs Våroffer använder hon solon för att blottlägga den intima gåtfullheten hos
varje dansare.
”Det finns ingen berättelse i min Våroffer”, säger hon. ”Ingen utveckling, orsak
eller verkan. Endast samstämmighet. Det är som om jag hade att göra med det
allra första ögonblicket efter livets uppkomst. Föreställningen vecklar ut det
ögonblicket. Jag har en känsla av att det precis innan det ögonblicket fanns en
enorm explosion av ljus, en blixt.”
Astrid Boons, Satoko Takahashi, Rebecca Hytting, Roderick George, Tom Weinberger
30
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
31
Hypnotic movements
33 groundbreaking minutes which
changed the world’s perception of art.
In Marie Chouinard’s work, The Rite of Spring occupies a special position. In
choosing to reexaming this powerful hymn to life, she created her first choreography based on a musical score. Igor Stravinsky’s Le sacre du printemps explores a New World and marks the entry of dance into modernity. In this avantgarde work, Marie Chouinard again finds an original pulsation that is essential to
her movement. Far from contradicting the rythm of her dance, the cadence and
force of the music inspire, accompany and energize her, forming both the echo
and the musical counterpoint of an organic, vigourous and vivid choreography.
For Marie Chouinard, all forms are the movement through space of a specific
vital energy. Unlike previous choreographers working with Stravinsky’s piece,
she constructed her Rite around solos, seeking to awaken in strong, clear movements the intimate mystery of each dancer.
”There is no story in my Rite”, she explains, ”no development, no cause and effect. Only synchronicity. It is as if I were dealing with the very moment after the
instant life first appeared. The performance is the unfolding of that moment. I
have the feeling that before that moment there was an extraordinary burst of
light, a flash of lightening.”
32
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix 33
Toby Kassell, Angela Herenda
stravinskij
och hans Våroffer
34
Igor Stravinskij räknas till 1900-talets största och mest
Allt tycktes bäddat för ännu en succé, då Våroffer –
mest kända verk samt en kulmen och slut på hans tidiga,
tisten WH Auden inspirerats av 1700-talskonstnären
kända tonsättare. Han föddes i Oranienburg strax utan-
scener från det hedniska Ryssland skulle uruppföras 29
så kallade ryska, period.
William Hogarths bildsvit The Rake’s Progress. Musiken
för S:t Petersburg 1882, var son till en operasångare och
maj 1913 på Théâtre des Champs-Élysées i Paris. För
Vid första världskrigets utbrott lämnade Stravinskij Ryss-
är inspirerad av 1700-talets former med recitativ, aria
studerade komposition i sitt hemland för kompositören
koreografin stod Ryska balettens stjärna, tillika dess
land för gott och bosatte sig permanent i Frankrike. De
och cavatina, så även orkesterbesättningen. Operan blev
Nikolai Rimskij-Korsakov. Ryska baletten och dess ledare
enfant terrible Vaslav Nijinskij. Nijinskij ville bort från
knappa resurserna under första världskriget fick honom
en enorm framgång och spred sig snabbt över Europa.
Sergej Diaghilev intresserade sig snart för Stravinskij. De
den klassiska koreografin mot ett nytt slags dans med
att skriva för mycket små och enkla resurser, till exempel
Vid det laget hade Stravinskij hunnit bli amerikansk
var verksamma i Paris och att Diaghilev beställde balet-
kantiga rörelser, där symmetri inte längre var den enda
Historien om en soldat (1918). Det blev inledningen till en
medborgare och intresserat sig en del för tolvtonsmusik.
ten Eldfågeln av honom fick avgörande konsekvenser
formen för skönhet. Även Stravinskij utgick i sin musik
ny fas för honom, neoklassicism, där han sökte sig till äldre
Han fortsatte att resa mycket, han åkte kors och tvärs
för hans fortsatta liv. Dels flyttade han till Paris och blev
från hedniska riter och lössläppandet av rytmiska urkraf-
klassiska former men ändå i en modern dräkt. I baletten
över Atlanten och besökte flitigt Europa. Stravinskij finns
sedermera fransk medborgare, dels blev verket ett stort
ter. De enormt komplicerade rytmerna och de ständiga
Pulcinella (1919) utgick han från 1700-talstonsättaren Per-
rikligt bevarad som dirigent av sina egna verk, både på
internationellt genombrott 1910 för den unge tonsättaren.
taktartsbytena har ibland beskrivits som att rita en
golesi, i oratoriet Oedipus Rex (1927) från den antike dra-
cd och på film. I flera filmdokumentärer ger han också
Nästa verk för Ryska baletten året därpå, Petrusjka, satte
cirkel med en linjal. Verket blev en chock för publiken
matikern Sofokles och i Psalmsymfonin (1930) från latinska
uttryck för en underfundig humor. Han avled i New York
honom i främsta ledet bland samtida tonsättare. I Paris
och brukar räknas som en av de största skandalerna i
bibeltexter som han gav en rysk-ortodox touch.
1971.
lärde Stravinskij känna tonsättare som Claude Debussy
hela teaterhistorien. Redan efter sex föreställningar fick
Även hans mest kända opera Rucklarens väg, urupp-
och Manuel de Falla, men det var framför allt med Mau-
den läggas ned. Ganska snart vändes skandalen dock
förd 1951 på Teatro La Fenice i Venedig på engelska, är
rice Ravel som han skulle knyta en mer varaktig vänskap.
till succé och Våroffer räknas fortfarande till Stravinskijs
i högsta grad neoklassicistisk. Här har han och libret-
Våroffer / Body Remix
-Göran
Gademan
Dramaturg
Våroffer / Body Remix
35
100 år med
våroffer
Under de 100 år som gått sedan uruppförandet av Stra-
blev denna uppsättning den första i USA, med legen-
En av de ledande expressionistiska dansarna och kore-
av Nijinskys bortgång, i koreografi av Norberto dos Santos.
vinskijs banbrytande balettmusik Våroffer, har över 150
dariska dansösen Martha Graham i huvudrollen. Mar-
ograferna, tyska Mary Wigman, gjorde sin egen version
Nijinskijs original rekonstruerades 1987 för Joffrey Ballet, i
produktioner sett dagens ljus. Mest berömd är urpremiä-
tha Graham gjorde för övrigt en egen uppsättning av
i Berlin 1957. En annan tysk koreograf, Pina Bausch,
USA av dansforskaren Millicent Hodson.
ren i Paris den 29 maj 1913. Verket var en beställning av
Våroffer 1984 i New York – vid 90 års ålder. Den första
gjorde 1975 en omtalad version för sitt danskompani
Våroffer har också inspirerat till annorlunda uppsättningar.
Sergej Diaghilev för hans kompani Ballets Russes, Ryska
helamerikanska uppsättningen – i Vilda västern-miljö! –
Tanztheater Wupperthal. En uppsättning som kan
För drygt tio år sedan gjordes en version i Paris med hästar
baletten. För koreografin svarade den legendariske dan-
ägde rum 1937 med koreografi av Lester Horton.
avnjutas här på GöteborgsOperan i slutet av maj då
och akrobatiska dansare i en cirkusmanege, till levande
saren och sedermera koreografen Vaslav Nijinskij och
Massine och Roerich samarbetade på nytt med en upp-
de kommer på gästspel – med premiär den 29 maj, på
orkester. Javier de Frutos har gjort en solodansversion
scenograf var den ryske konstnären Nicholas Roerich,
sättning av Våroffer 1948 på La Scala i Milano. Roerich
själva dagen för hundraårsjubileet.
och det finns också en punkrocktolkning av Michael Clark.
som senare skulle ta initiativ till det som vi idag känner
hade avlidit året innan, men hann med att göra lite skis-
Kenneth MacMillans Våroffer har blivit en verklig klas-
2008 gjorde The Australian Ballet och The Bangarra
som FN:s världsarvslista. Urpremiären blev skandalartad
ser till uppsättningen.
siker för The Royal Ballet i London där den har funnits på
Dance Theatre en version med aboriginska föreställningar
och föreställningen lades ner efter bara några gånger.
Maurice Béjarts version 1959 i Bryssel blev startskottet
repertoaren till och från sedan 1962. Uppsättningen 2011
av de fyra elementen jord, eld, luft och vatten.
När musiken säsongen därpå framfördes utan dans,
för det nystartade och sedermera berömda Ballet de
kallades av Daily Telegraphs recensent för en av Royal Bal-
En uppmärksammad svensk uppsättning är Mats Eks
mottogs den med hänförelse.
XXe Siècle.
lets största framgångar.
version för Cullbergbaletten 1984 med dekor av Marie-
Även om Våroffers första decennier präglades av ryska
Våroffer framförs inte bara med stor orkester. En variant för
Louise de Geer Bergenstråhle, en version i japansk stil
Hundra år senare fortsätter musiken att fascinera sin publik.
upphovsmän så dröjde det till 1965 innan den första
två pianon sattes upp 1980 av Paul Taylor. I hans version
och design. I Göteborg minns vi GöteborgsOperans förre
Våroffer förblev ospelad till 1920 då Léonide Massine,
ryska produktionen mötte publiken. Uppsättningen, på
präglades baletten av element från gangsterfilmer och
balettchef Ulf Gadds uppsättning på Stora Teatern 1982
stjärna och koreograf vid Ryska baletten, satte upp ver-
Bolsjoj-baletten, kallades av en kritiker för ”Sovjetpro-
barnamord. Fyrhändigt spelade också Monica och Carl-Axel
och Nicolo Fontes The Waiting, som 2006 ingick i dans-
ket med sin egen koreografi och Roerichs dekor. 1930
paganda när den är som bäst”.
Dominique på Dansmuseet tjugo år senare på 50-årsdagen
programmet Stravinskij+ på GöteborgsOperan.
-Niklas
36
Våroffer / Body Remix
Fahlén
Våroffer / Body Remix
37
Marie
Chouinard
Koreograf, scenograf, ljusdesigner
/choreographer, set designer, light designer
Marie Chouinard skapade sitt första dansverk Cristallisation 1978, vilket grundlade hennes rykte som en
högst originell konstnär driven av behovet av äkta
kommunikation. 1990 grundade hon Compagnie Marie
Chouinard som sedan dess har gett över 1 000 föreställningar världen över och deltagit i de mest prestigefyllda festivalerna. Många av verken ges än i dag, bland
dem kan nämnas Våroffer (1993), Preludium till en fauns
eftermiddag (1994), 24 preludier av Chopin (1999)och
bODY_rEMIX /gOLDBERG _vARIATIONS (2005).
Vid sidan av koreografi arbetar Chouinard även med
38
Våroffer / Body Remix
multimediakonst (Cantique No. 3 med Louis Dufort och
Icônes med Luc Courchesne), böcker (Chantier des
extases och COMPAGNIE_MARIE_CHOUINARD_COMPANY) samt en film.
Hennes verk är alltid påtagligt visuella och speglar det
som för henne är viktigast i konsten: dans ska behandlas som en helig konst och ett virtuost framförande;
varje nytt verk måste skapa och utforska ett nytt universum.
In 1978, Marie Chouinard presented her first dance
work, Cristallisation, establishing her reputation as a
highly original artist driven by the need for authentic
communication. In 1990, she founded COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD, which has since then performed
over 1 000 times all over the world and participated in
the most prestigious festivals. Many of its masterpieces,
including The Rite of Spring (1993), are still presented
today. Its 24 Preludes by Chopin (1999), Prelude to The
Afternoon of a Faun (1994) and bODY_rEMIX / les_vARIATIONS_gOLDBERG - Act 1 (2005) are performed by
renowned dance companies.
In addition to choreography, Chouinard’s work also
includes multimedia creations (Cantique No. 3, created
with Louis Dufort, and Icônes, created with Luc Courchesne), as well as books (Chantier des extases and the
collective COMPAGNIE_MARIE_CHOUINARD_COMPANY) and a filmAlways visually compelling, her work reflects her deepest concerns; dance is to be approached
as a sacred art and virtuoso performance; each new
work must invent and explore a whole new universe.
Louis
Dufort
Henrik
Schaefer
Originalmusik/Original music
Dirigent/conductor
Louis Dufort, från Montreal, är skolad klassisk gitarrist,
men intresserade sig tidigt för elektroakustisk komposition och tog sin magisterexamen vid musikkonservatoriet i Montreal. Han har samarbetat med bland
annat Société de musique contemporaine du Québec
(SMCQ), l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM),
l’Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec (ACREQ) och Chants libres. Han
har fått flera internationella utmärkelser för sina kompositioner. Sedan 1996 samarbetar han regelbundet med
Compagnie Marie Chouinard. Han är medlem i de konstnärliga kommittérna för Élektra och SMCQ-festivalerna
och undervisar vid musikkonservatoriet i Montreal.
Henrik Schaefer har på GöteborgsOperan tidigare dirigerat
Figaros bröllop, Mozarts Requiem och Trollflöjten.
Hans dirigentkarriär började 2001 med en uppsättning av
Våroffer med Gewandhausorchester Leipzig och Leipzigbaletten. Han har gästat många orkestrar i Europa och
Asien, och i Sverige bland annat NorrlandsOperan samt
Norrköpings, Gävles och Helsingborgs symfoniorkestrar.
Efter violastudier i Essen och Freiburg spelade han i
Berlins Filharmoniska Orkester under 12 år, parallellt med
dirigentstudier vid Leipzig Musikhochschule. Direkt efter
examen utsågs han till Claudio Abbados assistent i Filharmonin. Sedan 2009 är han chefdirigent vid Wermland
Opera i Karlstad. Där har han dirigerat Wagners Nibelungens ring, Parsifal, La Bohème – och han tog orkestern
med sig till Opera Hedeland i Danmark för Trollflöjten
och Don Giovanni i regi av Lars Rudolfsson.
Säsongen 2014/2015 dirigerar han en ”klassisk ring” vid
225-årsjubileet för den franska revolutionen, med premiärer av Barberaren i Sevilla, Figaros bröllop och Fidelio
under en och samma vecka.
Louis Dufort was born in Montreal. Trained as a classical guitarist, he became interested in electroacoustic
composition and completed his master’s degree at the
Conservatoire de Musique de Montréal. His musical compositions have resulted in several international awards. A
regular contributor to Compagnie Marie Chouinard since
1996, he is a member of the artistic committee of the
Quebec Association for electroacoustic composition and
research (ACREQ), Élektra and the SMCQ Festivals and
teaches at the Conservatoire de Musique de Montréal.
Våroffer / Body Remix
39
Henrik Schaefer as previously conducted Le Nozze di
Figaro, Mozart’s Requiem and Die Zauberflöte at The
Göteborg Opera. His conducting career began in 2001
with a production of The Rite of Spring with the Gewandhausorchester Leipzig and the Leipzig Ballett. Since then
he has conducted numerous well known orchestras in
Europe and Asia. NorrlandsOperan, Norrköpings, Helsingborgs and Gävles symphony orchestras are amongst the
ensembles he has lead in Sweden. Following viola studies
in Essen and Freiburg, he worked with Berliner Filharmoniker for 12 years, parallel with conductor studies at Leipzig Musikhochschule. Directly following his graduation, he
was assigned the post as Claudio Abbado’s assistant at
Berliner Filharmoniker. Since 2009, he is Music Director at
the Wermland Opera, where he has conducted Wagner’s
Der Ring des Nibelungen, Parsifal and La Bohème and
took his orchestra with him for a Die Zauberflöte and a
Don Giovanni production with Lars Rudolfsson at Teater
Hedeland in Denmark. In 2014/2015 he will be conducting
a ”Classical Ring” to celebrate the 225th anniversary
of the French revolution, with Il barbiere di Seviglia,
Le nozze di Figaro and Fidelio being premiered in the
same week.
40
Våroffer / Body Remix
Liz
Vandal
Zaven
Paré
Jacques-Lee
Pelletier
Kostymdesigner/
Costume designer
Rekvisita/Props
Maskdesign/Make-up artist
Zaven Paré är född i Algeriet och växte upp i Paris där
han studerade måleri och teknisk ritning. 1986 flyttade
han till Kanada, där han arbetade med allt från måleri och
design till reklambilder. Han skapade även scenografi och
kostym för bland annat Marie Chouinard. Under tidigt
1990-tal återvände han till Frankrike Zaven Paré är även
performancekonstnär. År 2011 fick han det brasilianska
Sergio Motta Art and Technology Award för sina verk
skapade med ny teknik. Zaven Paré bor och verkar i Rio
de Janeiro.
Jacques-Lee Pelletier är maskdesigner, makeup-artist,
modedesigner, filosof och skönhetspoet. Han undervisar vid Kanadas nationella teaterskola och arbetar
med toppskiktet inom teater, dans, foto, video, reklam,
hårstyling och tv. Jacques-Lee Pelletier har samarbetat
med Marie Chouinard sedan 1987.
Den kanadensiska kostymdesignern Liz Vandal har
samarbetat med Marie Chouinard i 15 år. Hon började sin
karriär som modedesigner och fortsatte med kostym för
dans, film och cirkus. 1992 startade hon företaget Vandal
tillsammans med Yveline Bonjean.
Liz Vandal har även arbetat med bland annat Cirque du
Soleil, LalalaHuman Steps, Washington Ballet, l’Opéra de
Paris och Cirque Éloize. Som föreläsare leder hon konferenser och workshops om kreativitet och nyskapande.
The Canadian costume designer Liz Vandal has been
collaborating with Marie Chouinard for 15 years. She
started her career as a fashion designer but soon offered her originality to the domains of dance, cinema and
circus. She joined forces with Yveline Bonjean in 1992,
building together the company Vandal. Liz also worked
with clients such as le Cirque du Soleil, LalalaHuman
Steps, Washington Ballet, l’Opéra de Paris and Cirque
Éloize.
Also a speaker, she proposes conferences and workhops about creativity and innovation.
Zaven Paré was born in Algeria and raised in Paris, where
he studied painting and scientific drawing. He moved to
Canada in 1986, and worked with painting, design, and
commercial imagery. He also designed sets and costumes
for the choreographer Marie Chouinard and others. He
returned to France in the early 1990s. Zaven Paré is also
known as a performer artist. In 2011, he received Brazil’s
Sergio Motta Art and Technology Award for his body of
artistic work created using new technologies. Zaven Paré
lives and works in Rio de Janeiro.
Jacques-Lee Pelletier is a make-up artist, fashion
designer, philosopher and beauty poet. He teaches at
the National Theatre School of Canada and works top
directors and specialists of theatre, dance, photo, video,
advertising, hairdressing and TV. Jacques-Lee Pelletier
has collaborated with Marie Chouinard since 1987.
Våroffer / Body Remix
41
Foto: Ulli Weiss
Tanztheater Wuppertal
OPERA AV GIUSEPPE VERDI
rue Vandenbranden
Premiär
6 maj
2013
spelas t o m
14 maj 2013
Dansverk av Franck Chartier
Ett gripande drama om makt, kärlek och förlåtelse
Skrattet fastnar i halsen när skräckens gränser tänjs ut … Välkommen
upp på scenen och in i Peeping
Toms poetiska universum!
6 april – 16 maj 2013
Titta, lyssna och läs mer på www.opera.se
Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00.
42
Våroffer / Body Remix
Biljetter 031-13 13 00, www.opera.se
Pina
Bausch
Erbjudande!
Vi firar 100-årsjubileet av
Stravinskijs Våroffer.
Mot uppvisande av biljett för
Våroffer/Body Remix eller
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
får du köpa en biljett till
33, rue Vandenbranden för
100 kr. (begr. antal platser, kan ej
kombineras med andra
erbjudanden)
Café Müller / Le Sacre du Printemps
Ett unikt gästspel i absolut världsklass:
två dansverk av den legendariska
koreografen Pina Bausch.
Premiär 29 maj spelas till 31 maj 2013
Premiär på dagen för 100-årsjubileet av
Stravinskijs Våroffer!
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch är ett av världens mest framstående
danskompanier. Detta är kompaniets första gästspel i Sverige på 15 år
– och det första i Göteborg någonsin. På programmet står verken Café
Müller och Le Sacre du Printemps. Det sistnämnda är Pina Bauschs hyllade
svar på Stravinskijs Våroffer. Stycket driver danskompaniet till fysisk och
känslomässig utmattning under en fertilitetsritual på ett vidsträckt torvfält.
Biljetter 031-13 13 00, www.opera.se
Våroffer / Body Remix
43
GöteborgsOperan har nöjet att presentera
säsongens sponsorer
Välkommen till bords!
Förgyll ditt föreställningsbesök lite extra med något smakrikt från GöteborgsOperans Restaurang, Café och Bar. GöteborgsOperans Restaurang
serverar menyer och à la carte med start två timmar före föreställning.
Vi erbjuder även lättare förtäring i samband med paus. I GöteborgsOperans
Café finner du varma och kalla drycker, vin/öl samt sandwichs och sötsaker.
Våra två barer har ett rikt och varierat utbud.
Huvudsponsorer
Vardagar serverar vi goda luncher inklusive sallad, bröd, kaffe, chokladbit
och frukt. På måndagar bjuder vi dessutom på dessert till kaffet.
För menyer se www.opera.se/restaurang
Mer information och bordsbeställning (även grupper): Tel 031-13 13 00.
Beställningar för pausförtäring tas upp av hovmästaren en timme före
föreställningens början. Fax 031-10 82 10. E-post: [email protected]
Hos oss kan du äta med gott samvete. Hösten 2011 erhöll
GöteborgsOperans Restaurang miljömärkningen Svanen.
O pe r a s p o n s o r e r +
AstraZeneca, Saab AB
O pe r a s p o n s o r e r
Vill du sprida upplevelser?
Bli ombud på GöteborgsOperan!
Som ombud på GöteborgsOperan ger vi dig information om våra föreställningar så att du kan sprida till dina
vänner, kollegor och andra intresserade. Du får en personlig kontakt och erbjuds att förhandsboka biljetter,
se genrep, få specialerbjudanden och fri ombudsbiljett vid gruppbokningar.
Borås Bil, Bostadsbolaget, Ericsson, Handelsbanken, Hertz Sverige, KPMG, Ramirent,
Schenker, Swedbank, Volvo Personbilar Sverige
Sponsorer
Akzo Nobel, Dunross & Co, Emil Lundgren, Göteborgstryckeriet, HandCenter,
Pulsen, SEB, Semcon, Setterwalls Advokatbyrå, Volvofinans
För mer information Tel. 031-13 13 00. E-post: [email protected]
S a m a r b e t s pa r t n e r
Dansintresserad? Gå med i Danskompaniets vänner.
Danskompaniets Vänner är till för alla och verkar i samarbete med GöteborgsOperans Danskompani för att öka kunskaperna om och intresset för dans hos publiken. Genom att bli medlem stödjer du GöteborgsOperans Danskompani och
får samtidigt trevliga erbjudanden om föredrag, resor och fester. Men framför allt får du tid och tillfälle att träffa andra med
samma intresse som du och prata om det bästa som finns: dans.
MEDLEMSAVGIFT: 175 kr per person, upp t o m 22 år kostar medlemskapet 100 kr/år, 120 kr för studerande och
pensionärer, eller 250 kr för hela familjen. Du kan betala avgiften direkt till pg 45 00 98-9.
FÖR MER INFORMATION: Skicka e-post till [email protected] eller skriv till: Danskompaniets Vänner
GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg.
Göteborg & Co
www.vgregion.se
H Ä R H I T TA R V Ä R L D S A R T I S T E R N A S I N A A R E N O R
I Västra Götaland har ett gott liv många uttryck. Västra Götalandsregionens uppgift är både hälso- och sjukvård och hållbar regional
utveckling. Men också att öppna dörrar. För 14 000 år sedan kom de första invandrarna. Idag lockar Västra Götaland världsartister,
internationellt näringsliv och en stor andel av turisterna i Sverige. Och gränslösheten blir allt viktigare. Därför stödjer vi insatser för såväl
besöksnäringen som för kulturens mångfald, infrastruktur och miljö. Allt samverkar för att forma det goda livet.
Varje år kommer 900 000 containrar med kaffe, papper
och andra varor till Göteborgs Hamn. Vilken tur.
Stolt huvudsponsor av GöteborgsOperan.
46
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
47
Stående innovationer
Panoramataket släpper
in massor av ljus.
Park Assist Pilot hittar en lämplig
plats och fickparkerar bilen
automatiskt.
Kall dricka? Volvo V40
har kylt handskfack.
VÄLKOMMEN PÅ EN
ANNAN REsA .
provkör Nya volvo v40.
Adaptiv farthållare, Lane
Departure Warning, Driver
Alert Control och mängder
av annan säkerhetsteknologi.
Med digital instrumentering kan
du ändra utseende och funktion
när du känner för det.
Världens första bil med
krockkudde även för dem
som befinner sig utanför bilen.
Att öka energieffektiviteten har varit vår uppgift i över hundra år.
Nu mer än någonsin hänger en hållbar utveckling inom industrin
och samhället på våra innovationer. Vi på SKF är stolta över att
kunna erbjuda nya innovationer som står emot tidens tand.
City Safety som bromsar
automatiskt om du inte hinner,
fungerar nu i hastigheter upp
till 50 km/h och är standard.
The Power of Knowledge Engineering
Sex motoralternativ: Den snålaste
drar bara 0,36 liter/mil trots 115 pigga
hästkrafter. Den snabbaste gör 0-100
km/h på under 8 sekunder.
Provkör Nya Volvo V40! Bilen som hyllats av den svenska
motorpressen. Några av skälen till hyllningarna hittar du i
den här annonsen, men för att lära känna bilen ordentligt
ska du naturligtvis besöka närmaste Volvohandlare. Här
finns också mängder av andra nyheter, till exempel motorer
som kombinerar extremt låg förbrukning med snabb acceleration. Volvo V60 D5 drar till exempel bara 0,46 liter/mil,
men gör ändå 0-100 på 7,5 sekunder. Välkommen!
NYA VOLVO V40. IT’s YOU.
Nya Volvo V40 kostar från ca 215 000:– – 270 000:– (T3/D2–D4). Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,6–5,5 liter/100 km. (D2–T4) Koldioxidutsläpp CO2 94–136 g/km (D2–D4 aut). Miljöklass
Euro 5+. Priserna ovan anges exkl lokal utrustning. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se
48
45x170.indd 1
Våroffer / Body Remix
Våroffer / Body Remix
2012-08-23 11:02
49
TOMORROW’S WORLD
Volvo Trucks
Renault Trucks
Mack Trucks
On land and at sea, the demands of global commercial transportation
will continue to challenge both business and society.
UD Trucks
You can be sure one company with a long-term commitment to quality,
safety and environmental care has the vision to deliver – Volvo Group.
Construction
Equipment
Find out more on www.volvogroup.com
Volvo Penta
Buses
Financial Services
VD Peter Hansson
Konstnärlig ledare GöteborgsOperans Danskompani Adolphe Binder
Produktionsansvariga från Compagnie Marie Chouinard
Repetitionsledare/Rehearsal Directors Lucie Mongrain, Ami Shulman, Kimberley de Jong Repetitör/Musical Rehearsal Director Marta Carter
Teknisk chef/Technical Director Frédérick Lalonde Ljusdesignass. och belysningsmästare/Lighting Director Marc Tétreault, Erwann Bernard
Produktionsansvariga
Repetitionsledare Mattias Suneson, Pedro Goucha Gomes, Fenando Melo Inspicient Johan Söderberg Scenmästare Fredrik Engler
Scentekniker Lars Ehnebuske, Magnus Fredler Belysningsmästare Niklas Ankarhem, Johan Alm Ljusprogrammering David Stokholm
Produktionsoperatör Hans Algelid Ljudtekniker Jari Laakso Rekvisita Anna La Carrubba Måleri Ylva Thorén Smedja Johan Wikström
Snickeri Per Ottosson Herrkostym Marléne Jahnke Damkostym Sara di Benedetto Modist Therese Schimmelsohn Patinering Tatiana Bjarne
Lädermakeri Viktoria Erlandsson Påklädare Camilla Börjesson Mask/Peruk Frida Jarl, Kerstin Olsen Orkesterservice Anders Buller
Tapetseri Leif Holdnes Musikbibliotek Bo Svenland Marknadskoordinator Sandra Nordstöm Pressansvarig Jenny Jernberg Projektledare Jan Bratt
Program
Ansvarig utgivare Peter Hansson (VD) Redaktör Astrid Pernille Hartmann/Carin Arell Grafisk form Camilla Simonson
Föreställningsfoto Bernd Uhlig Tryck & repro Billes Tryckeri
Med reservation för ändringar.
Våroffer / Body Remix
51
Säsongen
2012/2013
Hemland och
Riskzoner.
GöteborgsOperan Christina Nilssons Gata 411 04 Göteborg
52 031-10
Våroffer80
/ Body
Remix
Tel:
00 Biljettkassa
& Restaurang: 031-13 13 00
www.opera.se/danskompani facebook.com/GOdanskompani

Documentos relacionados

Index of EXs - FindForms.com

Index of EXs - FindForms.com Federal Bar # ct-22165 2065-A Main Street Hartford, CT 06120 Tel. (860) 728-3788 Fax (860) 728-3755 E- mail: [email protected]

Leia mais