2. projekty badawcze - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii

Сomentários

Transcrição

2. projekty badawcze - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
2. PROJEKTY BADAWCZE
2.1. Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
2.1.1. Projekty własne – OPUS
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Cywilizacyjny rozwój społeczności subnarodowych
a procesy instytucjonalizacji samorządności
terytorialnej i partycypacji społeczno-ekonomicznej
w Polsce
Dr hab. Barbara
Gąciarz
21.05.200831.12.2012
Edycja pierwszej księgi komentarza Henryka Tottinga
z Oyty do „Sentencji” Piotra Lombarda
Dr Andrzej Dumała
17.04.200916.04.2014
Edycja krytyczna Bonawenturiańskich kwestii
dyskutowanych De productione rerum, De imagine,
De anima
Dr hab. Mikołaj
Olszewski
09.10.200908.04.2012
John Wyclif i jego traktat O czasie
Dr Włodzmierz Zega
17.05.201017.06.2013
Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego
Prof. dr hab. Elżbieta
Tarkowska
15.04.201028.02.2013
Doświadczenia na rynku pracy a ryzyko bezrobocia
i szanse powrotu do pracy w latach 1988-2008:
Integracja analizy ilościowej i jakościowej
Dr Irina TomescuDubrow
30.09.201029.09.2013
Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty
i konsens społeczny w procesach stanowienia
demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010
w perspektywie „długiego trwania”
Prof. dr hab.
Władysław Adamski
29.10.201028.10.2013
Luksusowa bieda. Społeczno-moralne konteksty
konsumpcji
Dr hab. Urszula
Jarecka
25.10.201024.06.2013
Przemiany postaw i obyczajów Polaków w kulturze
pochówku. Perspektywa reprezentantów sfery
funeralnej
Dr hab. Anna E.
Kubiak
10.11.20109.11.2012
Przemiany intuicyjnych podstaw matematyki
a historyczna zmienność wiedzy matematycznej.
Geneza pojęć infinitarnych w geometrii euklidesowej
oraz proces konstytucji platonizmu matematycznego
jako przyczyna powstania nauki nowożytnej
Dr hab. Zbigniew Król 13.09.201012.09.2014
Myśl polska XV wieku dotycząca kontraktów obrotu
rentą i innych zagadnień etyki gospodarczej: edycja
tekstów
Dr Marcin Bukała
72
26.08.201025.02.2014
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Wyjaśnianie obliczeniowe w kognitywistyce. Jego
natura, zakres i ograniczenia
Dr Marcin Miłkowski
31.08.201030.08.2012
Fragmenty zaginionej twórczości Arystotelesa
zachowane w „Metafizyce”
Dr hab. Jan Bigaj
17.09.201016.03.2012
Bibliografia Filozofii Polskiej 1896-1918 kontynuacja
Mgr Paulina Dlouchy
23.05.201122.11.2012
Fenomenologia polityczna w Niemczech
Dr hab. Andrzej
Gniazdowski
2.06.20111.06.2014
Wpływ katolicyzmu na postawy i zachowania polskich
przedsiębiorców
Dr Rafał Smoczyński
18.05.201117.05.2014
Losy mienia żydowskiego w Polsce pod okupacją
niemiecką i we wczesnych latach powojennych 19391950
Prof. dr hab. Barbara
Engelking
13.07.201112.07.2014
Nowe tłumaczenie „Metafizyki” Arystotelesa
z oryginalnego języka starogreckiego na język polski
Dr hab. Jan Bigaj
6.12.20115.12.2014
Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli
europejskiej XX wieku
Dr hab. Andrzej Leder 1.12.201130.11.2014
Idea Europy i myśl filozoficzno-polityczna
we współczesnej Hiszpanii
Prof. dr hab.
Eugeniusz Górski
6.12.20115.12.2013
Teoria mechanizmów reprezentacyjnych
Dr Marcin Miłkowski
24.08.201223.08.2014
Badanie strategii retorycznych w dialogu
Dr Katarzyna
Budzyńska
30.08.201229.08.2015
Wpływ spuścizny feudalnej oraz funkcje
współczesnych elit post-szlacheckich w kształtowaniu
modelu obywatelstwa w Polsce
Dr Rafał Piotr
Smoczyński
Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna:
perspektywa porównawcza
Prof. dr hab. Henryk
Domański
23.08.201222.08.2015
23.08.201222.08.2015
2.1.2. Projekty badawcze realizowane przez osobę rozpoczynającą karierę
naukową posiadającą stopień naukowy doktora – SONATA
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Instytucjonalny i indywidualny wymiar religijności
osób LGBT w Polsce
Dr Dorota Hall
8.12.20119.12.2014
Reakcje społeczne wobec polskich emigrantów
Dr Rafał Smoczyński
16.12.2011-
73
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Tytuł projektu
Kierownik projektu
ekonomicznych w Północnej Anglii po 2004 roku
Okres realizacji
15.12.2014
2.1.3. Projekty promotorskie
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres
realizacji
Wpływ pietyzmu na etykę Immanuela Kanta
Prof. dr hab. Tadeusz
Gadacz
13.09.201012.09.2012
Społeczne i przestrzenne uwarunkowania profilaktyki
ginekologicznej kobiet
Prof. dr hab. Antonina
Ostrowska
18.05.201117.05.2013
Ukryte struktury czasu. Kultura, praca i czas w Afryce
Subsaharyjskiej
Prof. dr hab. Elzbieta
Tarkowska
18.05.201117.07.2013
Lokalna pamięć historyczna w miejscach masowych
Prof. nadzw. dr hab.
wojennych i powojennych przesiedleń (polskie „Ziemie Małgorzata Zofia
Odzyskane” i ukraińska Galicja): świadomość
Melchior
młodszych pokoleń
13.06.201112.12.2012
2.1.4. Projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora – PRELUDIUM
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres
realizacji
Style życia i system wartości polskiej inteligencji Mgr Kinga Zawadzkamłodego pokolenia
Król
8.12.20117.12.2012
Ponadindywidualne
uwarunkowania
„talentu” Mgr Piotr Szenajch
oraz kulturowe źródła i społeczne koszty ich pomijania
13.12.201112.12.2013
Uczestnictwo młodzieży w
jako element jej stylu życia
8.12.20117.01.2013
kulturze
muzycznej Mgr Małgorzata
Wyrzykowska
Ucieleśnienie poznania muzycznego
Uzasadnienia
Rawlsa
teorii
Mgr Jakub Ryszard
Matyja
sprawiedliwości:
dziedzictwo Mgr Sebastian Jerzy
Szymański
31.08.201230.08.2014
31.08.201230.08.2014
Bycie tatą wobec nowych wzorców ojcostwa. Ojcostwo Mgr Katarzyna Maria
w życiu codziennym w kontekście społeczno- Suwada
instytucjonalnym
w
społeczeństwie
polskim
na początku XXI wieku
05.09.201204.09.2014
Tworzenie przestrzeni
wyobrażenia
05.09.201204.03.2015
74
biura.
Narracje,
obrazy, Mgr Karolina Julia
Dudek
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
2.1.5. Projekty realizowane przez doświadczonego naukowca – MAESTRO
Tytuł projektu
Polski Survey Panelowy, POLPAN
Struktura i Ruchliwość Społeczna
Kierownik projektu
1988-2013: Prof. dr hab.
Kazimierz
M. Słomczyński
Okres realizacji
30.04.201230.04.2016
2.1.6. Projekty międzynarodowe (niewspółfinansowane) – HARMONIA
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Przygotowanie, realizacja i upowszechnianie wyników Dr hab. Paweł
badania „Europejski Sondaż Społeczny”, piąta edycja
Sztabiński
12.07.201012.03.2012
Przygotowanie, realizacja i upowszechnianie wyników Dr hab. Paweł
badania „Europejski Sondaż Społeczny”, szósta edycja Sztabiński
16.12.201115.12.2013
2.2. Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
2.2.1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Przygotowanie do wydania książki dr hab. Andrzeja
Dr hab. Andrzej
Ledera „The Transformation of Myths, or Living in
Leder, prof. nadzw.
the Time of Decline”
11.01.201210.04.2013
Badania ‘rozumiejące’ stylu życia: digitalizacja –
archiwizacja – rewizyta metodologiczna. Pilotażowy
Dr Piotr Filipkowski
projekt Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS
PAN
30.01.201229.01.2014
Corpus Philosophorum Polonorum
Prof. dr hab. Mikołaj
Olszewski
30.01.201229.01.2017
Aporie samowiedzy
Prof. dr hab. Robert
Piłat
30.01.201229.01.2014
Dr hab. Andrzej
Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie
Gniazdowski, prof.
w humanistyce polskiej
nadzw.
30.01.201229.01.2017
Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji
Prof. dr hab.
17.12.2012Małgorzata Czarnocka 16.12.2017
Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN
Dr hab. Hanna Palska
17.12.201216.12.2017
75
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
2.2.2. Granty na granty
Tytuł projektu
Innowacje społeczne poprzez
rozpoznanie europejskich potrzeb
Kierownik projektu
samoorganizację: Prof. dr hab. Piotr
Gliński
Okres realizacji
2.01.20123.02.2012
2.3. Projekty badawcze finansowane przez inne poza NCN i MNiSW
podmioty/instytucje krajowe
Jednostka
finansująca
projekt
Kierownik
projektu
Okres
realizacji
Realizacja projektu nr II pt. „Badania dotyczące rozwoju Mgr Marek
metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości Smulczyk
dodanej (EWD)” w ramach Badania podłużnego „Ścieżki
rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne”
2009-2013
Centralna
Komisja
Egzaminacyjna
Realizacja w Polsce V cyklu Międzynarodowego Programu Dr hab.
Oceny Uczniów PISA 2012 (Programme for International Michał
Student Assessment) obejmującego: (1) badanie główne Federowicz
dotyczące kompetencji 15-letnich uczniów, w zakresie
określonym przez OECD; (2) badanie uzupełniające
dotyczące 15-letnich uczniów w zakresie określonym
w OECD – tzw. opcje: (a) elektroniczne badanie
kompetencji w zakresie czytania i matematyki (Computer
Based Assessment of Literacy), (b) badanie kompetencji
ekonomicznych (Financial Literacy), (c) badanie ankietowe
dotyczące: znajomości przez uczniów nowoczesnych
technik informacji i komunikacji oraz kariery edukacyjnej
uczniów; (3) badanie uzupełniające realizowane wyłącznie
w Polsce – tzw. opcje krajowe: (a) badanie kompetencji
uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy użyciu narzędzi
PISA, (b) poszerzenie próby uczniów szkół niepublicznych
w badaniu głównym dotyczącym uczniów 15-letnich, dające
możliwość
statystycznie
uprawnionych
porównań
z uczniami szkół publicznych. (PISA 2012)
2010-2013
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Tytuł projektu
76
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
2.4. Projekty badawcze finansowane przez instytucje zagraniczne
Tytuł
Kierownik
Porozumienie między Axel Springer a IFiS Prof. dr hab.
PAN na wydawanie „Studia Logica”
Jacek
Malinowski
Okres
realizacji
2006 –
bezterminowo
Instytucja
finansująca
Springer
Science+Business
Media B.V.
Warsaw Summer School in Social Sciences, Prof. dr hab.
Interdisciplinary Research and Training Kazimierz M.
Program (CONSIRT).
Słomczyński
2012
Ohio State
University
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Aleksandra
Łabuńska
2011-2014
Program UE.
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka Oś
priorytetowa 2.
77
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
4.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
4.1. Tematy badawcze realizowane w ramach umów dwustronnych Polskiej
Akademii Nauk i bezpośrednich zawartych przez Instytut
W 2012 roku współpraca z zagranicą w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk realizowana była w tematach z umów dwustronnych Polskiej Akademii Nauk
i umów bezpośrednich zawartych przez Instytut.
BELGIA
Projekt badawczy: Afektywny podmiot w myśli Nichela Henry’ego (1922-2002) (dr Wojciech
Starzyński). Okres trwania projektu: 2012-2014.
BIAŁORUŚ – Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku
Umowa o wspólnych działaniach naukowych w zakresie najważniejszych filozoficznych
i narodowych problemów współczesności. Okres obowiązywania umowy: 01.09.201231.08.2015.
BUŁGARIA – Bułgarska Akademia Nauk – BAN
Projekt badawczy: Modele logistyczne w sztucznej inteligencji, kogniwistyce i przetwarzaniu
języka naturalnego (prof. dr hab. Jacek Malinowski). Okres trwania projektu: 2012-2014.
CZECHY – Instytut Filozofii Akademii Nauk Republiki Czeskiej
Projekt badawczy: Relewancja podmiotowości. Kwestia fenomenologicznego podejścia
względem stanowisk nauk humanistycznych (dr Wojciech Starzyński). Okres trwania
projektu: 2012-2014.
NIEMCY – Institut für Psychotherapie und Med. Psychologie der Universität Würzburg
Projekt badawczy: Hermeneutyka i psychoanaliza – porównanie różnych koncepcji języka,
rozumienia, interpretacji oraz kwestia podstaw ludzkiej tożsamości w ramach tych dwóch
tradycji (prof. dr hab. Paweł Dybel). Okres trwania projektu: 2001-2012.
W 2012 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zrealizowano
ogółem 83 wyjazdy, w tym:
- wyjazdy na konferencje
43
- wyjazdy badawcze
28
- wyjazdy organizacyjne
8
- wyjazdy szkoleniowe
4
W roku 2012 gościło w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ogółem 8 osób, w tym:
- przyjazdy badawcze
5
- przyjazdy na konferencje
2
79
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
4.4. Prezentacja wyników prac naukowych za granicą
4.4.1. Organizacja i prowadzenie sesji na międzynarodowym kongresie, konferencji,
sympozjum, lub seminarium (przewodniczący i sekretarz rady programowej/
organizacyjnej lub funkcja równorzędna)
Imię i
nazwisko
Dubrow Irina,
Kazimierz M
Slomczynski,
Joshua
Dubrow
Tytuł sesji
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Trust, Politics
and Institutions
in Comparative
Perspective
Beyond Globalization
Politics, Institutions
and Discrimination
across the PostCommunist World:
Interdisciplinary
Perspectives
Warsaw East
European Conference
Nazwa instytucji
organizującej
Romanian
Sociological
Society
Nationalism
and Conflict:
Interdisciplinary
Methodological
Approaches
OSU, PAN, IFiS
Dubrow
Joshua
Political Inequality
Outside of the West,
Part I
Second Forum
of Sociology
The International
Sociological
Association
Political Inequality
Outside of the West,
Part II
Second Forum
of Sociology
The International
Sociological
Association
Age of Democracy, Age Second Forum
of Inequality: Global
of Sociology
Perspectives
on the Relationship
between Democracy
and Inequality, Part I”
The International
Sociological
Association
Age of Democracy, Age Second Forum
of Inequality: Global
of Sociology
Perspectives
on the Relationship
between Democracy
and Inequality, Part II”
The International
Sociological
Association
Institutions
and the Policy
of Nationalism
OSU, PAN, IFiS
88
Rumunia (Bukareszt)
31.05-3.06.2012
Polska (Warszawa)
Machiavelli Center
14-18.06.2012
for Cold War
Studies
Dubrow Irina National Identity
and Ethnic Tension
Nationalism
and Conflict:
Interdisciplinary
Methodological
Approaches
Kraj (Miasto)/
Data
Polska (Warszawa)
10-12.12.2012
Argentyna (Buenos
Aires)
1-4.08.2012
Argentyna (Buenos
Aires)
1-4.08.2012
Argentyna (Buenos
Aires)
1-4.08.2012
Argentyna (Buenos
Aires)
1-4.08.2012
Polska (Warszawa)
10-12.12.2012
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Gliński Piotr
Tytuł sesji
Dialogue on energy
choice & ecology when
global meets local
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Deliberation: values,
processes, institutions
Nazwa instytucji
organizującej
Kraj (Miasto)/
Data
UW
Polska (Warszawa)
4-5.07.2012
Gniazdowski ERÖFFNUNG DER
Andrzej
TAGUNG
Geschichtsphilosophie IFiS/Helmuth
Plessner
Gesellschaft
Gołębiewska Sesja przedpołudniowa,
Maria
9 marca 2012
L’homme
démocratique –
perspectives
de recherches
(Człowiek demokracji
– perspektywy badań)
Kurczewska
Joanna
Spatiat Frames
of Memory: Regions
as a Figure of Memory
Regions of Memory.
A Comparative
Perspective on Eastern
Europe
Leder
Andrzej
Sesja plenarna
L'homme
de la democratie
LewickaStrzałecka
Anna
Education
Fifth International
ALK, ISBEE
Society of Business,
Economics, and Ethics
(ISBEE) World
Congress
Niżnik Józef
National
HistoriographiesCommemorating War
War and memory
Polska (Warszawa)
1-9.06.2012
Polska (Siedlce)
Zespół Filozofii
8-9.03.2012
Kultury IFiS PAN,
Zakład Filozofii
i Socjologii
Polityki Instytutu
Nauk Społecznych
UPH w Siedlcach,
Centre
de Recherche Sens,
Éthique, Société
CERSES – CNRS
i Université Paris V
Polska (Warszawa)
UW
26-28.11.2012
CERSES/CNRS
Université Paris V
Instytut Filozofii
i Socjologii PAN
Uniwersytet
PrzyrodniczoHumanistyczny
w Siedlcach
IFiS PAN
z Queen's
University Belfast
Polska (Siedlce)
8-9.03.2012
Polska (Warszawa)
11-14.07.2012
Polska (Warszawa)
7.09.2012
89
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Starzyński
Wojciech
Tytuł sesji
Sesja III 4.07 2012
Sesja 17.07. 2012
Straczuk
Justyna
Managing the
uncertainties of human
reproduction
Sztabiński
Paweł
Social stratification in
cross-national
perspective
Wodziński
Cezary
Postmodenism Culture
90
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Kraj (Miasto)/
Data
Slowacja (Stara Lesna)
Wydział Literatury
1-5.07.2012
Uniwersytetu
w Preszowie,
Instytut Filozofii
Słowackiej
Akademii Nauk,
Stowarzyszenie
Jana Husa
Słowacja (Bratislava)
Bratislavske filosoficke Filozofický ústav
17-18.10.2012
dni
SAV
Francja (Paryż)
Uncertainty
European
10 -13. 07.2012
and disquiet
Association
of Social
Anthropologists
Wietnam (Hanoi)
Social stratification in Ho Chi Minh
7.12.2012
cross-national
National Academy
perspective
of Politics
and Public
Administration
Azerbejdżan (Baku)
Baku Humanitarian
Prezydent
5-9.10.2012
International Congres Azerbejdżanu
XXIème Université
d'été de l'Association
Jan Hus L'individu et
la famille
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
4.4.2. Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach zagranicznych
Imię i
nazwisko
Bielik-Robson
Agata
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Freud’s Scientific Ethos
Love Strong as Death.
The Concept
of the Neighbour
in Arendt and
Rosenzweig
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Jews and Sciences
British Association
of Jewish Studies
(BAJS)
Wielka Brytania
(Londyn)
27-29.06.2012
Regarding the Other:
The Concept
of the Neighbour
in Jewish Tradition
Cambridge University Wielka Brytania
(Cambridge)
24.06.2012
In Defense of Forgetting. Forgetting. A Neglected
Nietzsche, Winnicott,
Dimension of Human
Lear
Existence
The Ian Ramsey
Wielka Brytania
Centre and The Centre (Oxford)
for Theology
18-19.06.2012
and Modern European
Thought, University
of Oxford
Modernity in Jewish
Perspective
Catholic Theological
Association, Durham
University
Wielka Brytania
(Durham)
10-13.09.2012
The Identity of the Spirit. Culture, Politics,
Jacob Taubes between
Eschatology
Barth and Hegel
Storey Institute
and University
of Lancaster
Wielka Brytania
(Lancaster)
21-22.09.2012
Life on Margins.
Bruno Schulz.
A Marginal Contribution Interdisciplinary
to the Problem ‘Bruno
Reassessments
Schulz and the Hassidic
Kabbalah’
University of Chicago USA (Chicago)
19-20.11.2012
Binder Piotr
„All the luxury that we
can afford”: perception
of luxurious goods
by people in poverty
Chinese Sociological
Association
Chiny (Yinchuan)
14-15.07.2012
Brudzińska
Jagna
Lebenswelt
O Filozofii Edmunda
und menschliche Natur
Husserla – Freie
im Zugriff
Aussprache zu Husserl
der Wissenschaften. Eine
phänomenologische
Reflexion
Czeska Akademia
Nauk / CentralEuropean Inst.
of Philosophy
Czechy (Praga)
4.10.2012
Church, Culture,
Credibility
Annual Conference of
Chinese Sociological
Association
91
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Lebenswelt
und menschliche Natur
im Zugriff der
Wissenschaften. Eine
intentional-genetische
Analyse
Wissenschaftliches
Universität Siegen:
Niemcy (Siegen)
Kolloquium: Lebenswelt Forschungskolleg
18-19.10.2012
– Technik – Wissenschaft „Zukunft menschlich
gestalten“ / Institut
für Philosophie
Fakultät für
Geisteswissenschaften
Universität DuisburgEssen
Lebenswelt
und menschliche Natur
im Zugriff
der Wissenschaften
Workshop
Phänomenologie
Das emotive
Leistungsbewusstseins
und die 2.PersonPerspektive
in der Forschung
Husserl-Arbeitstage
Husserl-Archives
Belgia (Leuven)
2012. Feeling and Value, Leuven International 21-24.11.2012
Willing and Action
Centre
for Phenomenological
Research
Universität zu Köln /
Husserl-Archiv
Niemcy
(Kolonia)
12-13.10.2012
Budzyńska
Katarzyna,
Olena
Yaskorska,
Magdalena
Kacprzak
Rules for Formal
CSP2012 (Workshop
and Natural Dialogues
on Concurrency,
in Agent Communication Specification
and Programming)
Humboldt University
of Berlin
Niemcy (Berlin)
26-28.09.2012
A logic for strategies
in persuasion dialogue
games
16th International
Conference
on Knowledge-Based
and Intelligent
Information
& Engineering Systems
KES
University of the
Basque Country
(UPV/EHU)
and Vicomtech
Hiszpania (San
Sebastian)
10-12.09.2012
Budzyńska
Katarzyna,
Chris Reed
The Structure
of Ad Hominem
Dialogues
Fourth International
Conference
on Computational
Models of Argument,
COMMA2012
Vienna University
of Technology
Austria (Wiedeń)
10-12.09.2012
Budzyńska
Katarzyna,
Floris Bex,
Douglas
Walton
Argumentation
and explanation in the
context of dialogue
Workshop Explanationaware Computing
ExaCt2012
University of West
London
Francja
(Montpellier)
28.08.2012
Budzyńska
Katarzyna
Inference Anchoring
ArgLab Research
Universidade Nova
Theory: Thereotical
Colloquium: Meaning
de Lisboa
Problems, Linguistics
and arguments in context
Applications & Software
Implementations
92
Portugalia
(Lizbona)
12.10.2012
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Chimiak Galia 3SEDER: The Third
Sector and Development:
Establishing
the Relationship
In2Societies 2012: The
International Brokerage
Event in Inclusive,
Innovative and Secure
Societies
TUBITAK (Scientific Belgia (Bruksela)
and Technological
5.10.2012
Research Council
of Turkey)
Domański
Henryk,
Dariusz
Przybysz
Friendship and patterns
of social stratification
Annual Meeting of ther
Cinese Sociological
Association
Chinese Academy
of Sciences
Chiny (Yinchuan)
14-15.07.2012
Domański
Henryk, Artur
Pokropek
Relations between
individual
and institutional trust
Congress
of International
Sociological Assciation
ISA
Argentyna
(Buenos Aires)
1-4.08.2012
Domański
Henryk
Social Stratification
and Eating Patterns
Seminar in the Institute
of Sociology,
Viretnamese Academy
of Social Sciences
Institute of Sociology, Wietnam (Hanoi)
Viretnamese Academy 4.12.2012
of Social Sciences
Social Statification and
participation in
democracy in European
countries
Social Stratification from Ho Chi Minh National Wietnam (Hanoi)
Cross-National
Academy of Politics
4.12.2012
Perspectives
and Public
Administration
Dubrow Irina
Future Orientations and
Economic Success:
Empirical Analyses
informed by the Theory
of Planned Behavior
2nd Forum
International
of the International
Sociological
Sociological Association Association
Forum of Sociology
Argentina
(Buenos-Aires)
1-5.08.2012
Dubrow Irina,
Kazimierz M.
Słomczyński
The Political Context
of Discrimination
in Europe: Assessing
Trends on the Basis
of the European Social
Survey (ESS)
2nd Forum of the
International
International
Sociological
Sociological Association Association
Argentina
(Buenos-Aires)
1-5.08.2012
Determinants of Trust
Beyond Globalization
in European Institutions:
A Comparison
of Political Elites
and the General Public
Dubrow Joshua Intersectionality
2nd International Annual
and Socio-economic
Research Conference
Status: Analysis
of Cross-national Survey
Data
Romanian
Sociological Society
Romania
(Bucharest)
31.05-3.06.2012
Higher School
of Economics,
Laboratory
for Comparative
Social Research
Russian
Federation
(Moskwa)
6-10.11.2012
93
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Intersectionality and
Quantitative Methods
featuring Cross-national
Survey Data
Simon Fraser University Institute
for Intersectionality
Research and Policy
Canada
(Vancuver)
2-4.05.2012
Dubrow
Joshua, Dorota
Woroniecka,
Nicolina
Dumitras,
Karolina
Papros
How Democratic
Institutions Struggle
with Equality: Polish
Parliamentarian Debate
on Gender Quotas, 19912010
Beyond Globalization?
The 2nd International
Conference of the
Romanian Sociological
Society
Romanian
Sociological Society
Rumunia
(Bukareszt)
31.05-3.06.2012
Engelking
Barbara
Dreams as a Source
for Holocaust Research
Seminarium
Yad Vashem
Izrael
(Jerozolima)
1.11.2012
Dreams as a Source
for Holocaust Research
Exploring the micro
history of the Holocaust
Ecole Normale
Superiere
Francja (Paryż)
5-7.12.2012
Filipkowski
Making meaning of war
Piotr, Machteld experiences. Polish exVenken
combatants settled in
Belgium and in Poland
Beyond Camps
and Forced Labour
Imperial War museum Wielka Brytania
London
(Londyn)
4-6.01.2012
Filipkowski
Piotr, Roland
Borchers
Pamięć i tożsamość
na Kaszubach.
Wieloetniczność
i historia mówiona
Seminarium Klaus
Zernack Colloquium
Centrum Badań
Historycznych PAN
w Berlinie
Niemcy (Berlin)
9.01.2012
Filipkowski
Piotr
Concentration Camps
Colloquium of the Imre
Experience in iographical Kertesz Kolleg jena
perspective. A case study
on Polish Mauthausen
Survivors
Imre Kertesz Kolelg
Jena
Niemcy (Jena)
22.06.2012
Trying to objectify
personal experience:
where are ny school
fellows today?
DFG
Niemcy
Graduietenkolleg
(Getynga)
Generationsgeschichte 12-14.04.2012
The Generational
Potential of '89
Audiohistoria.pl –
Erinnern an
Testimony archive online Zwangsarbeit.
Zeitzeugen-Interviews
in der digitalen Welt
Nach der Befreiung ...
Häftlinge
des Konzentrationslagers
berichten über ihre
Auseinandersetzung
mit der Befreiung
94
Freie Universitaet
Berlin
Niemcy (Berlin)
4-6.10.2012
„Unbeteiligte“
Stacja Naukowa PAN Austria (Wiedeń)
und Betroffene. Aspekte w Wiedniu
10-12.10.2012
der Wahrnehmung
der Konzentrationslager
Während des Zweiten
Weltkriegs Sowie nach
Kriegsende
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Gniazdowski
Andrzej
Hall Dorota
Karpiński
Zbigniew
Kurczewska
Joanna
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Oral History in Poland.
A good base
for qualitative data
infrastructure (?)
DASISH: Qualitative
Data Workshop
National University
of Ireland
Ireland
(Maynooth)
20-21.11.2012
Verspätung und Unreife.
Zur Phänomenologie des
nationalen Bewusstseins
bei Plessner
und Gombrowicz
Deutschland – Europa – Helmuth Plessner
Welt. Helmuth
Gesellschaft
Plessners‚Verspätete
Nation‘
in der Diskussion
Tytuł referatu
Niemcy
(Wiesbaden)
4-6.09.2012
Politik und Logik.
O filosofii Edmunda
Normativität
Husserla – Freie
der politischen Theorie
Aussprache zu Husserl
aus der Perspektive
der Logischen
Untersuchungen Edmund
Husserls
Czeska Akademia
Nauk
Czechy (Praga)
4.10.2012
Religion and nonheteronormativity
in Poland: an
introduction
to the sociological
research
Religion and Power
Relations in Central
and Eastern Europe
ISORECEA –
Rumunia (Iasi)
International Study
19-21.04.2012
of Religion in Eastern
and Central Europe
Association; "Petre
Andrei" University
of Iasi
Religions
on the Move/Changes
in Religious Cultures
(udział w panelu
dyskusyjnym
na zaproszenie
organizatorów)
Transformations
of the Sacred in Europe
and Beyond
European Sociological Niemcy
Association, Research (Potsdam)
Network 34 –
3-5.09.2012
Sociology of Religion;
University of Potsdam
Too much inequality:
Injustice or artifact?
Trust and Social
Nordic Sociological
Change: 26th
Association
Conference of the Nordic
Sociological Association
Islandia
(Reykiavik)
16-18.08.2012
Popular assessments
of earnings in various
occupations
Chnages of social
Insitute of Sociology,
structure in New
Chinese Academy
Emerging Economies:
of Social Sciences
Comparative Perspective
Chiny (Yin
Chuan)
14-15.08.2012
Minorities in Poland:
Models and Reality
The integration models
of ethnic minorities in ten
Eastern and Central
Europe Countries after
1991
Institute of Philosophy Łotwa (Ryga)
nad Sociology,
3-5.10.2012
University of Latvia
and Friesrich Ebert
Stiftung
95
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Erozja misji mediów
publicznych w krajach
postkomunistycznych –
przypadek Polski
Mass-Media
in International
Perspective
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Badania Mediów
Anglia (Oxford)
7.02.2012
Nation and Democracy
from Theoretical
Perspective
Prezentacje St Anthony
College
The European Studies Anglia (Oxford)
Centre
2.03.2012
Lipszyc Adam The Red Book
Bruno Schulz, 1892of the Lord's Words.
1942. Interdisciplinary
Schulz avec Frank, Frank Reassessments
avec Schulz
University of Chicago USA (Chicago)
19-20.11.2012
Malinowski
Jacek
Theory of Logical
Consequence – past,
present and future
Logical Models
The Department
of Logical Systems
and Models Institute
for the Study
of Societies
and Knowledge
Bulgarian Academy
of Sciences
Miłkowski
Marcin
Boundaries of cognitive
systems: are they
measurable?
CogSys 2012. 5th
Technische
International Conference Universitaet Wien
on Cognitive Systems
Austria (Wiedeń)
22-23.02.2012
Functional account
of computational
explanation
Turing in Context II
Royal Flemish
Academy
for the Sciences
and Art
Belgia (Bruksela)
10-12.10.2012
Limits of computational
explanation
Logical models
Bułgarska Akademia
Nauk
Bułgaria (Sofia)
20.08.2012
Robotic models
of cognition
from the mechanistic
perspective
Models and Mechanisms: Tilburg Center
Special Focus
for Logic
on Cognitive Science
and Philosophy
of Science
Imię i
nazwisko
Przybysz
Dariusz
96
Tytuł referatu
Bułgaria (Sofia)
21-22.08.2012
Holandia
(Tilburg)
6-7.12.2012
Limits of computational The Fifth International
The Interregional
explanations of cognition Conference on Cognitive Association
Science
for Cognitive Studies
Rosja
(Kaliningrad)
18-24.06.2012
Comments to session
Various Facets
of Poverty
Chiny (Yinchuan)
14-15.07.2012
Changes of Social
Chińskie
Structure in New
Towarzystwo
Emerging Economies:
Socjologiczne
Comparative Perspective
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Słomczyński
Kazimierz M.,
Wesołowski
Włodzimierz
Social Justice
ISA Forum
in the European Context:
Opinions on the Tax
Revenue Allocation
Among National Elites
ISA
Argentyna
(Buenos Aires)
1-3.08.2012
Słomczyński
Kazimierz M.
On the Impact of Melvin American Sociological
Kohn's Work
Association Convention
on International Research
ASA
USA (Denver,
Colorado)
14-19.08.2012
Determinants of Trust in Beyond Globalization
European Institutions:
A Comparison
of Political Elites
and the General Public
Romanian
Sociological
Association
Romania
(Bucharest)
31.05-3.06.2012
The Agency
of Affectivity in Ritual
Abuse Moral Panic
IFiS/Instytut Polski
w Budapeszcie
Węgry
(Budapeszt)
17.03.2012
Anti-Migrants Moral
Culture of Fear
Panic. Mapping Societal
Reactions towards
Economic Migrants from
Central and Eastern
Europe in England
University
of Ljubljana
Słowenia (Celje)
8-11.11.2012
The role of Catholicism Religion and Power
in blocking opportunistic Relations in CEE
behavior in the sphere
of markets in Poland
ISORECEA
Rumunia (Iasi)
19-21.04.2012
Totem and Affect.
The working notes
on the anthropology
of contemporary Polish
gentry
Man and Animal.
Between
Phenomenologies
and Anthropology
Czech Academy
of Sciences
Czechy (Praga)
22.11.2012
Challenging Antimigrant Moral Panic
Discourses: The Role
of Migrants and Trade
Unions
9th European Social
Science History
Conference
ESSHC/University
of Glasgow
Wielka Brytania
(Glasgow)
11-14.04.2012
Smoczyński
Rafał
Smoczyński
Rafał, Paul
Chan, Ian
Fitzgerald
Affectivity
and Its Vicissitudes
in Contemporary
Humanities and Social
Sciences
97
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Starzyński
Wojciech
Straczuk
Justyna
98
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
La famille philosophique XXIème Université d'été
tchéco-polonaise: autour de l'Association Jan Hus
de la correspondance
L'individu et la famille
entre Irena Kronska
et Jan Patocka
Wydział Literatury
Uniwersytetu
Preszowie, Instytut
Filozofii Słowackiej
Akademii Nauk,
Stowarzyszenie Jana
Husa
Słowacja (Stara
Lesna)
1-5.07.2012
Les enjeux
phénoménologiques
de la doctrine cartésienne
des passions
Lorand Eötvös
University Budapest,
Faculty of Arts,
Department of Early
Modern and
Contemporary
Philosophy
Węgry
(Budapeszt)
1-2.03.2012
Tytuł referatu
Philosophizing Women
in the Affect Theories
of the Late 17th
and Early 18th Centuries
L’amour érotique comme Michel Henry et l’erôs
paradigme
de l'expérience d'autrui:
Michel Henry et JeanLuc Marion
Archives-Husser
Francja (Paris)
(Paris), de l’Université 3.12.2012
de Rouen (ERIAC)
la revue ALTER
Les stratégies
O filosofii Edmunda
cartésiennes de Husserl Husserla – Freie
des Recherches logiques Aussprache zu Husserl
jusqu’à Krisis
Filosoficky ústav AV Republika Czeska
ČR, Oddělení
(Praha)
současné kontinentální 4.10.2012
filosofie, Fakulty
humanitních studií
Univerzity Karlovy
Phénoménologie
cartésienne
Filozofický ústav
SAV
Bratislavske filosoficke
dni
Slowacja
(Bratislava)
17-18.10.2012
Brazylia
(Curitiba)
22-26.10.2012
L'amphibologie
XV encontro nacional
cartesienne des concepts ANPOF
fondamentaux
de la phenomenalite
ANPOF
Le cogito cartesien selon Affectivity
Michel Henry
and its Vicissitudes
in contemporary
humanities and social
sciences
Lengyel Intezet
Węgry
(Budapeszt)
17.03.2012
Changing Food Culture
in Rural Areas of the
Polish-Belarusian
Borderland
Herder Institut
in Marburg i Centre
for Environmental
History, Tallinn
Estonia (Tallin)
29-30.08.2012
Turning Points in Baltic
and Central East
European Food History
– Knowledge,
Consumption,
and Production
in Changing
Environments
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Sztabiński
Franciszek,
Paweł
Sztabiński
The effects of material
European Social Survey
incentives in face-to-face Round 5: SLOVAKIA IN
surveys. Experiences
EUROPE
of ESS Project in Poland
Slovak Academy
Słowacja
of Sciences, Ministry (Bratysława)
of Education, Science, 12.12.2012
Research and Sport
of the Slovak
Republic
The methogological
Social Stratification from
problems
Cross-National
of comparability
Perspectives
in cross-national surveys.
Experiences from
European Social Survey
Project
Ho Chi Minh National Wietnam (Hanoi)
Academy of Politics
7.12.2012
and Public
Administration
Wróbel
Szymon
Nazwa instytucji
organizującej
Państwo (miasto)
Data
Wagner and Freud on the Shared Traumas – Silent Swedish
Concept of the Death
Loss, Public And Private Psychoanalytical
Drive
Mourning
Association
Szwecja
(Sztokholm)
9-11.03.2012
Friedrich Nietzsche’s
The Boundaries
Three Hypotheses about of Exclusion. Between
the Origins of the Tragic Aesthetics and Ethics
Chorus
Polska (Poznań)
6-9. 07.2012
Fundacja Malta
4.4.3. Wykłady i referaty wygłoszone za granicą poza konferencjami
Imię i
nazwisko
Jarecka Urszula
Tytuł wykładu/referatu
Ethical concerns in American art
Nazwa instytucji
zapraszającej
Kraj
Ludwig-Maximilians-Universitat Niemcy
Munchen
Miasto
Data
Monachium
16.05.2012
Monachium
18.05.2012
Jarecka Urszula
American Photography in 20th century
Ludwig-Maximilians-Universitat Niemcy
Munchen
Ługowski
Włodzimierz
Fiłosofija protobiołogii
Instytut Filozofii RAN
Malinowski
Jacek
Logical systems versus logical
consequence
Institute of Philosophy, Cagliari Włochy
University
Cagliari
Niżnik Józef
The Social Construction of memory:
the case of memory of war in Poland
Polish Cultural Institute
Londyn
Słomczyński
Kazimierz M.
Social Class & Social Inequality
in Central and Eastern Europe:
Are Social Classes Stratified?
Wietnamska
Społecznych
Smoczyński
Rafal
Mapping the problem of Polish Gentry
Institute
of
Anthropology Rumunia
of Romanian Academy
Starzyński
Wojciech
Interpretacoes Fenomenologicas
da Generosidade Cartesiana
Rosja
Moskwa
6.11.2012
Akademia
Faculdade de Sao Bento
Wielka
Brytania
Nauk Wietnam
5-15.09.2012
14-15.05.2012
Hanoi
24.11.2012
Brazylia
Bukareszt
29.08.2012
Sao Paulo
9.11.2012
99
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2012
Imię i
nazwisko
Tytuł wykładu/referatu
Nazwa instytucji
zapraszającej
Kraj
Miasto
Data
Sztabiński
The Problems of Applying Mixed
Franciszek,
Mode Data Collection
Sztabiński Paweł
Vietnamese Academy of Social Wietnam
Sciences
3.12.2012
Sztabiński
Quality control in survey reasearch.
Franciszek,
The back-check
Sztabiński Paweł
Vietnamese Academy of Social Wietnam
Sciences
4.12.2012
100
Hanoi
Hanoi

Documentos relacionados