Rezultatele selecției cadrelor didactice la programul de formare

Сomentários

Transcrição

Rezultatele selecției cadrelor didactice la programul de formare
Dambovita nr. 555/10.05.2013 pentru selectia cadreJor didactice in vederea participdrii
program nalional de mentorat
Ia programul de formare,,DE LA DEBUT LA SUCCES
de inserlie profesionald a cadrelor didactice", cu ocazia evaluerii dosarelor candidatilor
inscri$i.
La acest concurs de selectie s-au inscris un numer de 15 cadre didactice din
judetul Dambovita, care au prezentat in dosare grilele de evaluare completate la rubrica
autoevaluare.
Dosarele candidatilor au fost evaluate pe baza grilei elaborate la nivelul LS.J.
Dambovita, au fost completate rubricile corespunzdtore cu punciajele obtinute gi au fost
consernnate aprecieri/justificdri ale diferenlelor de punctaje intre propria aprecjere a
candidalior Si purctajele acordaLe de comisie
Rezultatele evaluerii sunt urmdtoarele, in ordinea descrescdtoare a punctajelor:
-
Nr.
crt.
2
Numele Si
prenurnele
Unrtatea de Invalamant
Disc p lna
predaia
Punctajul
obtlnut
Rezultatu
seleclie
Educatie fizice
96
AD[N]S
85
ADMIS
83
AD]VIIS
Consiantinescu
ClubLrl Sport v $colar
Octav Constaniin
Targoviste
IVaTcu Popescu
[/5d;lina
Coleglul Nal onal 'lenechitd
Vicarescu" Targovigte
Limba 9i
literatura
engleza
Profesor pentru
3
[..4ar
n Gheorghita
Grddinila "lnocenta" Gdeqti
inval;mant
pre$co ar
4
Ghinea Fmanuela
$coala G nrnazia e Radu cel
l,4are GaeSli
Llmba 9i
iteratura
romend
81
ADIV]IS
Joila lvlaria
$coala GinTnaziale "RadLr cel
t!4agdalena
[,4are" Geestr
IVatematicj
7A
ADt\t
77
ADI\T1IS
76
ADI\I IS
75
AD[,1]S
75
ADI\,1IS
74
RESPINS
74
RESPINS
5
l
8
I
10
11
PToiesor pentr!
$coa a Gimnazial: "Coresi'
6
invdl6mant
Targoviste
Cristea Lillana
Bacheg Alina
Profesor pentru
TnvdlSmant
pregcolar
'
Tarqoviqte
Becanu Simona
Gabrie a
Scoa a Gimnazia: "Pictor
N colae Grigorescu' Titu
Ene (Dincd) Ana
Maria
Gr;dlnita ' Raze de Soare"
lon Alina
prlmar
Gredinila "Raze de Soare'
Targovigte
9coala GimnazlaLd "Cores
Tarqov $te
Gradin
ls
ta
Raze de Soare"
TargovjSte
Paginaldn2
Profesor peniru
invaldrnant
primar
Profesor pentru
inv5temant
primar
Profesor pentru
inv:tamant
prescolar
Profesor pentru
invAtamant
pre$co ar
Profesor pentru
Gr:d nta nr. 16 Targovigie
Leaiu l\,4ariana
12
tnvbtamant
13
RESPINS
l1
RESPINS
70
RESPINS
70
RESP]NS
pre9colaa
14
Pave
esc! Marilena
$coa a gimnaziald "Mihar
Limba Si
llterafura
Viteazul" TArgoviste
roman;
Profesor pentru
$coala Gimnaziald "Radu cel
,4are" G:e$tr
[,4itroiu Felic a
15
Viteaz!l" Pucioasa
Llmba 9i
literatura
romana
gcoala gimnaziale'Mihai
Zamflr Claudia
13
invdlSmant
pregcolar
Au fost selectati sb participe la programul de formare primii noua clasali.
Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Semndturi comisie:
Preged nte: prof. Aurora Solomon
-
Director C.C.D. DAmbovila ..
Vicepresedinte: prof. Carmen lon
-
inspector qcolar DRUiM
l,,4embri:
p
rof. Victo rla Tomescu
prof. Mirela lVihaescu
-
-
lnspector $coiar
d
e spec ia ita te
in
vdtaman t pregcolar
inspector $colar de specialitate invdlemant prim at
r . )f..
....(1.4;*q
(
7
.d^1h
ii itararu'a ron?-a .
t^^t
Y
inoi ^^^^,^^
noderre .. 4,,r*
S?Q .. ..,. . . .
prof. Laura Erculescu - nspector gco ar de spec alitate - malemat ca ... .....
'-\""{h. AL::
p'of. Tal a'a Gl- lii - nspecto' scolar oe spec a'ilate .
nr^r Dan
nrn ela
Alr Luca
l r.r - i'soe.ror
incnA.r^r $colar
c.^lrr.la
cno.irlir ate p'or
de speciarir
^,^
I
mba
.
p'of. Decebal PaJ'r- rspecro'tcolar de specialtate - grtJ,caie lizica 9. soon ...1.1
por
PJica
ceo'geta cradr
lar'.
la.
la'[email protected]
p-oi. A e)e Cre-guld. $cod d GiTraziala .,Cores -a'90,ii91e. . . ....
...f.
p'oi.CatrinaGab'ea ColegiJl \at onal ..C. CantacJl co
prof. Barboi Luminla, $coala G mnazja a Dragomiregti
p'o{. Nedelcu Rod ca. -rceul-ernologic N rcet
p
..
......'.:.i
of.'l;-ase Cara'ir. C.S.$ TdrgovisLe.. . ... . .
.
intocmit
]I]ALUI
lnspector 9colar DRU
Prof Carmen on
lt-
\AL
Pagina 2 din 2

Documentos relacionados

Vezi rezumatu - Carol Davila

Vezi rezumatu - Carol Davila Modificările radiologice şi paraclinice trebuie interpretate în lumina datelor clinice, 20 % dintre pacienţii asimptomatici putând prezenta modificări mielografice, C.T. sau R.M.N. (Beatty R. A., ...

Leia mais

Teză De Doctorat

Teză De Doctorat prezentăm de asemenea un studiu comparativ a şapte dintre cele mai reprezentative instrumente de simulare în domeniu. Analiza reliefează caracteristicile specifice acestor instrumente, de la tipuri...

Leia mais

LICEUL TEHNOLOGIC “ PETRU RARES” TARGU FRUMOS, JUD IASI

LICEUL TEHNOLOGIC “ PETRU RARES” TARGU FRUMOS, JUD IASI LICEUL TEHNOLOGIC “ PETRU RARES” TARGU FRUMOS, JUD IASI VERIFICAT DIRECTOR, Roman Stefan ORAR – 2012-2013 – SEMESTRUL II INVATAMANT SERAL ZIUA

Leia mais