iSebe leMfundo leNtshona Koloni iNgxelo yoNyaka: 2003/2004

Сomentários

Transcrição

iSebe leMfundo leNtshona Koloni iNgxelo yoNyaka: 2003/2004
iSebe leMfundo leNtshona Koloni
iNgxelo yoNyaka: 2003/2004
Iziqulatho
Inkcazelo ngokubanzi
Amaphepha
1-8
(iSigaba 1)
1-67
(iSigaba 2)
1-3
(iSigaba 3)
Iinkcazo zeMali zoNyaka
1-54
(iSigaba 4)
Ulawulo lwezabasebenzi
1-31
(iSigaba 5)
Ukuqhuba kwemisebenzi
INgxelo yeKomiti yoHlolo-zincwadi
iSebe leMfundo leNtshona Koloni
iNgxelo yoNyaka: 2003/2004
UKUNGENISWA KWENGXELO YONYAKA KA-2003/2004 KWIZIPHATHAMANDLA
EZILAWULAYO
Apha kungeniswa iNgxelo yoNyaka ka-2003/2004 yeSebe leMfundo leNtshona Koloni
ngokwezikhokelo nemiqathango yeCandelo 40(1)(d) loMthetho oyiPublic Finance
Management Act ka-1999 (uMthetho Nomb. 1 ka-1999) njengoko wenziwe izilungiso,
nezoMthetho oyiPublic Service Act ka-1994 (uMthetho Nomb. 103 ka-1994) njengoko
wenziwe izilungiso, neyeMigaqo yeSebe lezeMali leSizwe.
RB Swartz
Accounting Officer
Date: 2003:08:30
ISIGABA 1
INKCAZELO NGOKUBANZI NJE
IINCOPHO EZIFIKELELWEYO NGO-2003/04
ISebe leMfundo leNtshona Kolonitern (WCED) linovuyo ukwazisa ngempumelelo ethe gqolo ekufezekisweni
kweenjongo kweenjongo ezicwangcisekileyo kunyakamali ka-2003/04.
Naxa kunjalo ke kambe iSebe liwuqonda kakuhle umhlaba elisafanele kuwuhamba ekuqinisekiseni ukuba
wonke umntu ufikelela kwimfundo esemgangathweni, nasekuxhobiseni abantu bokusebenza nasekumiseleni
intlalo enozinzo, izinto ezo ke eziyimfuneko kwiphulo iKapa Elihlumayo, isicwangciso esiliqili sephondo lethu
“sokukhulisa iKapa”.
Iinjongo ezicwangcisekileyo ze-WCED nezidweliswe kwiSicwangciso esiliQili sika-2003/04 zezi
zilandelayo:
•
•
•
•
•
Ukuqinisekisa ukuba bonke abantwana beli phondo bafumana imfundo esemgangathweni;
Ukuxhobisa ootitshala ngezakhono kwimizamo yabo yemfundo enempumelelo;
Ukuqinisekisa ukuba ulawulo ezikolweni nakwizigqeba zenkxaso lulawulo olunempumelelo
nocikizeko;
Ukuqinisekisa ukuba imeko yasezikolweni yenokhuseleko oluyimfuneko ekufundiseni
nasekufundeni;
nokukhuthaza ukwamkelwa koxanduva lokuphendula kuwo onke amanqanaba, ngokwamagunya
anikwa ngumthetho.
Ngeenjongo zokukhawulelana noxanduva lokufezekiswa kwazo zonke zi njongo i-WCED iye yajolisa
kule mingeni iphambili apha enyakeni:
•
•
•
•
•
Ukulungiselela ukufakwa kwekharityhulam yesizwe ehlaziyiweyo kwi-GET, eqalisa kwiSigaba
seSiseko ngo- 2004.
Ukuqhuba ngophuhliso lwe-FET ezikolweni nakwiikholeji ze-FET.
Ukuxhasa imfundo yabantwana yasekuqaleni (ECD), imfundo yabantu abadala (ABET) nemfundo
yabafundi abaneemfuno zemfundo ezizodwa (ELSEN).
Ukumisela iinkqubo zovavanyo lwabafundi ezifanelekileyo nezinempumelelo kwi-GET nakwi-FET.
Ukuzisebenzise ngobuchule obukhulu kakhulu nangokulinganayo izinto zokusebenza ezihleli
zinqongophele.
Apha ekuhambeni konyaka i-WCED yaye yayinika ingqwalaselo enkulu inxaxheba yayo ekufezekisweni
kwephulo iKapa Elihlumayo. Ngokwesicwangciso esiliqili, imfundo kufuneka ukuba ibe nenxaxheba
ephambili ekuphuhlisweni kwabantu bokusebenza abayimfuneko kwidabi lokulwa nentlupheko,
ekudalweni kwamathuba emisebenzi nasekuqinisekiseni ukukhula koqoqosho.
Ngo-Apreli 2004,iNtshona Koloni yaye yanyula urhulumente wephondo omtsha owathi wakubeethelela
ukuzinikezela kwakhe kwisibhambithiso soluntu sokulwa nentlupheko, ukudala amathuba emisebenzi
and nokubonelela umntu ngekhaya apha kweli phondo.
UMnu Cameron Dugmore waye wangeni endaweni ka-Advocate André Gaum njengoMphathiswa
weMfundo wePhondo ngoMeyi 2004. Iza kuba nguye okhokelayo kumalinge e-WCED okwenza
iNtshona Koloni ibe“likhaya lemfundo lomntu wonke”.
1
iSigaba 1
Njengenxenye yephulo iKapa Elihlumayo i-WCED ikunye neSebe leMicimbi yoQoqosho, yaye yaseka
iqela elisebenzayo ngo-2003 lokuba liqulunqe iSicwangciso esiliQili saBasebenzi neZakhono
zaBasebenzi. Eli qela lawugqiba umsebenzi walo ngoNovemba waloo nyaka.
Inxaxheba yemfundo kwisicwangciso esiliqili isekelwe kwezi zimiselo zibini zilandelayo:
•
Ukuba i-GET, enamabanga aqalela kwiBanga R ukuya kwele-9, kufuneka ibe sisiseko salo lonke
ubphuhliso lwabantu bokusebenza; nokuba
•
I-FET, enambanga 10 ukuya kwele-12 ezikolwweni namabanga ahambelana nawo kwiikholeji zeFET kufuneka inike amathuba ngokuba neekharityhulam ngeekharityhulam nezifundo ngezifundo,
to okuphuhliswa kwezakhono eziyimfuneko kuphuhliso lwentlalo noqoqosho.
Kananjalo i-WCED iye yangena kuthotho lokuqala lothethwano ngo-Oktobha 2003, ngeenjongo zokuba
kuqulunqwe umbono wexesha elide kunye nesikhokelo sokwenziwa komsebenzi ekuza kuthiwa
nguMbono weMfundo 2020.
Intloko yeMfundo, uRon Swartz, waye walusungula olu thethwano ukuze lube yindlela yokubhiyozela
ukugqitywa kweminyaka elishumi yedemokrasi eMzantsi Afrika ngo-2004.
I-WCED isebenzisa eli thuba ekwetyiseni okufezekisiweyo kwinkalo yemfundo ukuza kuthi ga ngoku,
kunye nomhlaba ekusafuneka uhanjiwe ukuze zifezekiseke iinjongo zeli Sebe kwixesha elisephambili
phaya. The Lo msebenzi uya kufikelela kuvutho-ndaba ngkubizwa kwenkomfa yemfundo yemfundo
ngo-Oktobha 2004.
Ezinye izinto eziphambili ezenzekileyo apha enyakeni zibandakanya amalungiselelo enziweyo
ukulungiselela ukungeniswa kweNkcazo yeKharityhulam yeSizwe eHlaziyiweyo kwi-GET kwisigaba
seSiseko nngo-2004.
Lo msebenzi ubandakanye noqeqesho lootitshala beSigaba seSiseko abangama- 5 810 neenqununu
zezikolo ezingama-959 nabanye oomanejala bezikolo ngeeholide ngeholide yezikolo kaJulayi 2003. Lo
msebenzi waye waba nempumelelo enkulu, kunjalo nje kwafundwa lukhulu kuwo ngokuqalisa
ukungenisa kwekharityhulam ehlaziyiwey ngokwezigaba kwiminyaka elandelayo.
I-WCED iye yanikezela kwabangaphandle umsebenzi omkhulu wovavanyo wezakhono zabafundi
beBanga 6 ekubaleni nasekubhaleni ngo-2003, nongowokuqala umsebenzi onjalo ukuqhutywa kweli
phondo leNtshona Koloni. Kulo msebenzi kwavavanywa abafundi beBanga 6 abangama-34 596
kwizikolo ezili-1 079. Ezona ziphumo zazibaluleke kakhulu yayikukuba yaba yi-15.6% yabafundi
abaphumelelayo kuvavanyo lokubala kwinqanaba leBanga 6. Yaba yi-35% nje kuphela kweli nqanaba
eyaathi yaphumelela uvavanyo lokubhala nokufunda.
Lo msebenzi wovavanyo ubufana nomsebenzi owenzelwa abafundi beBanga 3 ngo-2002. ISebe eli
lisebenzisa le misebenzi yophando ekubhaqeni iindawo ekuqhwalelwa kakhulu kuzo ngeenjongo
yokuqinisa izakhono zokubhala nokufunda zabafundi kwi-GET.
I-WCED yanikezela ukuba kwenziwe lo msebenzi wophando njengenxenye yesicwangciso esiliqili
sokuphuhlisa izakhono zokubhala nokufunda apha kweli phondo. Isicwangciso esiliqili sibandakanya
nomsebenzi wokwenziwa qho kovavanyo lokukhangela iindawo ezifuna uqwalaselo olulodwa.
Kananjalo i-WCED isebenzela ukuba kungeniswe ikharityhulam ye-FET ezikolweni, ukuqalela ngo2006, ehambelanayo nomsebenzi we-FET wesizwe. I-FET Certificate kulindeleke ukuba sithathe
indawo yeSenior Certificate ngo-2008.
2
iSigaba 1
Njengenxenye yala malungiselelo i-WCED iye yaqulunqa izifundo zoqeqesho eziqhutywa ngezincedisi
ezininzi ezahlukeneyo ezilungiselelwe ootitshala, ziqhutywa nge-CD, ngeevidiyo kunye nencwadana
yezikhokelo. Ootitshala bangangenela uqeqesho lokungeniswa kwekharityhulam ye-FET, bethatha elo
xesha likhethwe kwangabo. Olu hlobo loqeqesho lolokuqala ukuqhutywa apha kweli lizwe.
Iikholeji ze-FET ezintandathu zeNtshona Koloni ziqalile ukusebenza ngo-2003, emva komsebenzi omde
wokumanyanisa iikholeji zezobugcisa zeNtshona Koloni ezilishumi elinesithathu. Aba “bhaza-bhaza”
beekholeji batsha baya kuba nenxaxheba enkulu kakhulu eluphuhlisweni lwabasebenzi apha kweli
phondo.
Ezi kholeji zaye zaqulunqa izifundo ezitsha ezinabe kakhulu ezijoliswe ekukhawulelaneni neemfuno
zabasebenzi kuqoqosho lweli phondo. Inkxaso-mali eyodwa evela kwiphulo iKapa Elihlumayo iye
yajongana nophuhliso lwezifundo, ngelixa iye yasandisa isikim semali-mboleko yakwiikholeji ze-FET
ukwenzela ukuba kube lula kubafundi abavela kwiindawo ezihluphekileyo ukuba bakwazi ukungena
ezikholejini.
NgoSeptemba 2003 i-WCED iye yawazisa amagama aMagosa aLawulayo aziiNtloko, okanye
iinqununu, zezi kholeji zintandathu zintsha zasNtshona. La Magosa aLawulayo aziiNtloko abonelela la
maziko matsha ngobunkokeli obucwangcisekileyo kwezemfundo nakwezomsebenzi we-ofisi.
Kwiimviwo zematriki zika-2003 izinga lempumelelo eNtshona Koloni lafika kwi-87.1% – indawo
eyayikokokuqala ukuba ifikelelwe apha kweli phondo. Nomgangatho wendlela ekuphunyelelwe ngayo
waye waphucuka, ngokkuphathelele ke kwabo baphumelela ngenqanaba elamkelwayo eziyunivesit
nabo baphume emagqabini.
Nenani labafundi ababhalileyo laye lenyuka lukusuka kuma-32 985 ngo-2002 aya kuma-33 769 ngo2003. Inani labafundi abaphumelelayo liya linyuka ngokunyuka apha eminyakeni, into leyo eligalelo
kuphuhliso lwabantu bokusebenza.
Ngo-Agasti 2003 i-WCED yaye yasungula iphulo lokugaywa kootitshala, emva kokuba yayinikezele
ngomsebenzi wokuphanda ngeemfuno zootitshala kwixesha eliphakaaathi neliphambili phaya. Olu
phando lwaye lwafumanisa ukuba bamalunga ne-1 900 abafundi abafundela ubutitshala ababefanele
ukuba bangene kwizifundo ezandulela ukuqalisa emsebenzini ngo-2003 ukuze kuqinisekiseke ukuba
kuya kubakho ootitshala abaneleyo kweli phondo ngo-2006.
Ngelo xesha ke babe ngama-916 kuphela abafundi abafundela ubutitshala ababebhalisile kumaziko
emfundo ephakamileyo appha eNtshona Koloni.Eli phulo leli Sebe lalibandakanya ukunyuswa
nokwandiswa koncediso-mali lwabafundi, ngakumbi abo babeneenjongo zokufundisa imathametika
nenzululwazi.
NgoJanuwari ka-2004 eli Sebe liye lavula isikolo esitsha semathametika nenzululwazi esilungiselelwe
abafundi abanqwenela ukuba baqaqambe kwimathametika, inzululwazi netheknoloji – iCape Academy
of Mathematics, Science and Technology, ephaya kwisikolo esasisakuba yiConstantia School for Boys.
Esi sikolo sitsha sithatha abafundi abasuka kuzo zonke iintlanga, kugxininiswa ngakumbi kwabo
baphuma kwiindawo ezazifudula zisingelwe phantsi. Esi sikolo siyinxenye yesicwangciso esiliqili
sokunyusa amanani abafundi abaphumelela ibanga lematriki benemathametika nenzululwazi kudidi
oluphezulu.
NgoFebhuwari 2004, iSixeko saseStockholm saye sayibona iKhanya Project yeWCED njengelinye
lamalinge aphezulu kumalingeafana nalo apha ehlabathini liphela ngokuthi sikhethe iKhanya
njenggelinye lawayengenele amanqam kwiwonga elidume kakhulu eliyiStockholm Challenge Award.
3
iSigaba 1
IKhanya Project ijolisa ekusebenziseni i-ICT ngeenjongo zokuphucula ukufundisa nokufunda. The
IStockholm Challenge iyaliqonda ixabiso le-ICTekuphuculeni intlalo yoluntu xa isetyenziswa
ngobuchule.
Wathi ebetha uFebhuwari 2004, iKhanya yayisele ibonelele abafundi abangaphaya kwama-150 000
kwizikolo ezingama-230 ngemfundo eqhutywa nge-ICT, phantse zonke izizikolo ezikwiindawo
ezihluphekileyo.
Kwenye into eyenzekayo ebalulekileyo eksetyenziswa i-ICT kuyo iprojekthi ye-WCED
eyiTelecommunications Project yagqiba iphulo leminyaka emihlanu lokuqhagamshelanisa malunga
ne-98% yezikolo kwi-internet ngeenjongo zokuphucula uqhagamshelwano ngovimba weenkcukacha
zekhompuyutha ne-imeyili nokuncedisa kumsebenzi we-ofisi.
Kukholelwa ukuba iNtshona Koloni liphondo lokuqala ukuba ligqibe umsebenzi ololu hlobo. Izikolo
ezingekenzelwa olu qhagamshelwano zezo bezingenambane. ISebe eli lisebenzisana no-Eskom
ekubeni athi ephela u-2004 zibe ezi zikolo zibonelelwe nazo ngombane.
Eli Sebe laye lasiqukumbela isiCwangciso seMfundo eMaphandleni (Rural Education Plan)
ngoSeptemba 2003 ukulungiselela ubonelelo ngemfundo kule mimandla yasemaphandleni. Iimpawu
zemfundo yasemaphandleni zibandakanya izikolo zaseprayimari ezincinane ezininzi.
Ngesi sicwangciso kuzanywa ukuba kusetyenziswe ezo zinto zikhoyo ngempumelelo kangangoko
ukuqinisekisa imfundo esemgangathweni. Loo nto ke ibandakanya nokudityaniswa kwezikolo, kuze ke
kubonelelwe abafundi ngezinto zokuhamba eziza kuhamba ngokomthetho ngqongqo, ukuqinisekisa
ukuba iindawo ezihluphekileyo ziyafikelela ezikolweni.
Ngo-2003 i-WCED yaye yasebenzisana neSebe lezeMpilo ukuba lithathele kulo iphulo lokondliwa
kwabantwana bezikolo zaseprayimari, iPrimary School Nutrition Programme (PSNP), ngoApreli 2004
ngokomgaqo-nkqubo karhulumente wesizwe.
Injongo ye-PSNP kukubonelela abantwana beendawo ezihluphekileyo ngento esiwa phantsi
kwempumlo, apho kuye kwafunyaniswa ukuba ikhona imfuneko yokwenza oko. I-PSNP kulindeleke
ukuba ibonelele malunga nabafundi abangama-156 000 kwizikolo ezingama-866 apha eNtshona Koloni.
Eli Sebe liye laqulunqa noMgaqo-nkqubo weMfundo yaBantwana yasekuQaleni (ECD Provincial Policy)
emva kothethwano olwalunatyiswe banzi kakhulu. Injongo yalo mgaqo-nkqubo kukubonelela wonke
umntwana kweli phondo oya kuba ekulungele ukungena kwiBanga R ngo-2009, ngemfundo
yasekuqaleni.
Xa kucingwa ukuba bamalunga nama-80 000 abafundi ababhali kwiBanga 1 kunyaka ngamnye, iWCED iqikelela ukuba ifanele ukuba iyandise inkxaso iyinabisele kubafundi abamalunga nama-53 000
abakulungeleyo ukungena kwiBanga R kule minyaka mihlanu izayo.
Abasebenzi be-ABET baye bahlaziya balungisa imigaqo-nkqubo emininzi, izikhokelo ezininzi
nezincedisi-mfundo, babandakanya nefayili yomgaqo-nkqubo elungiselelwe oomanejala bamaziko
emfundo nezikhokelo zootitshala be-ABET. Le misebnzi ibandakanya imigaqo-nkqubo nezikhokelo
zovandlakanyo lwekharityhulam, ukusekwa kobuhlakani nokubhengeza.
Phaya ekuqaleni kuka-2004 i-WCED iseke iziko loqhagamshelwano (Call Centre) lwale mihla eliphaya
kwi-Ofisi eliKomkhulu yeli Sebe, ngenjongo yokuphucula umgangatho wenkxaso enikwa ootitshala
namagosa. Eli ziko loqhagamshelwano kukwalapho likhoyo neZiko loQhagamshelwano leZikolo
4
iSigaba 1
Ezinokhuseleko le-WCED, elibonelela abafundi nezikolo ngoqhagmshelwano ngqo xa zifuna uncedo
okanye ukuxela ngezenzo zolwaphulo-mthetho, ezobudlova nezokonakalisa.
IZiko loQhagamshelwano lwemibuzo yabasebenzi lifumene malunga nama-20 000 emibuzo yomnxeba
evela kootitshala, iinqununu namagosa ngenyanga nganye ngokuphathelele kwimiba yengqesho
nemivuzo. IZiko loQhagamshelwano lincedisa iZiko loTyelelo (Walk-in Centre) le-WCED neenkonzo
zoqhagamshelwano nge-internet.
NgoFebhuwari 2004, icandelo leZikolo Ezinokhuseleko le-WCED liye lasungula incwadi entsha
yezikhokelo ngokuqinisekisa ukhuseleko nokhuselo ezikolweni nakwamanye amaziko e-WCED. The
Icandelo eli laye layiqulunqa le ncwadi ngobambiswano nemibutho yootitshala, iinqununu, amagosa eWCED nabasebenzi bemisebenzi yobungcali.
Ngo-2003/04 i-WCED iye yaqala okanye yaqhuba ngophuhliso lwamaphulo ngamaphulo ajoliswe
ekuphuculeni indlela yokunikwa kweenkonzo.
La maphulo ebebandakanya nokwenziwa komnye umsebenzi kwiSicwangciso soPhuculo seNdlela
yokuNikwa kweeNkonzo (SDIP), neSicwangciso soBulali baseMsebenzini, iSicwangciso soBonelelo
Lwababekade beSingelwe Phantsi (Affirmative Action Plan), uMgaqo-nkqubo wezeSini noMgaqonkqubo woNgcungcuthekiso ngokweSini.
Imisebenzi yolwakhiwo egqityiweyo ngo-2003/04 ibandakanye izikolo zaseprayimari ezitsha ezithathu
nezasesekondari ezibini, phezu kwezinye iiprojekthi ezininzi zokwandiswa okanye zokuphuculwa
kwezakhiwo zezikolo. Ezi zikolo zitsha yiQingqa Mntwana Primary, eCrossroads; Wesbank Number 2
Primary, eWesbank; Marconi Beam Primary, eMilnerton; Wesbank Secondary, eWesbank; and neEsangweni Secondary, eKhayelitsha.
Ngo-2003/04 iqela le-WCED le-HIV ne-AIDS liye laqhuba ngokunabisa iphulo lalo lokwazisa nge-HIV
ne-AIDS nelilelona linatyiswe kakhulu kwilizwe eli liphela. NgoNovemba 2003, iNtshona Koloni
ibiseyiqeqeshe ngaphaya kwama-10 000 ootitshala. Eli qela liye laququzelela iinkomfa zezithili ezintlanu
eziye zeziwa kakhulu, kwezinye zezinto zokubhengeza nakweminye imisebenzi yoqeqesho.
I-WCED kunye namahlakani asuka kwicandelo loshishino nemveliso baye basungula isigqeba
semfundo esiyiWestern Cape Education Foundation (WCEF) ngoMeyi 2003, ngeenjongo zokuphucula
umgangatho wemfundo kweli phondo ngokusebenzisa ubuhlakani phakathi kwabamacandelo abucala
norhulumente. Uvimba weenkcuka zekhompuyutha we- ubandakanya negolonxa le-WCED
oneenkcukacha malunga nesi sigqeba adwelise namathuba obuhlakani angqamene neenjongo
ezicwangcisekileyo zeli Sebe.
I-OFISI YOMPHATHISWA WEMFUNDO NGO- 2003/04
I-Ofisi yoMphathiswa weMfundo iye yajolisa ekunikweni kwabo bonke abakwezemfundo ngokubanzi
iinkonzo enempumelelo. UMphathiswa wePhondo uye wabeka umnweekusekweni kweziko lokufundisa
iMathematika neNzululwazi (Maths and Science Academy) ukukhuthazwa kwemfundo ngeelwimi
zenkobe kwissigaba seSiseko nophuhliso lwenkolo ezikolweni.
Nggo-Oktobha uMphathiswa wePhondo waye waya kutyelelo lokuya kubona okuqhubekayo eJamani,
eBelgium nakwelase-Ireland ngeenjongo zokuqinisa nokwandisa amaqhina obuhlakani asele ekhona
nokuya kujonga neenkalo ezintsha ekunokusetyenziswana kuxhaswane kuzo. Iindawo zogxininiso
zabandakanya – inkolo emfundweni; imfundo ngeelwimi zeenkobe; iMathematika, iNzululwazi
neTheknoloji; uthelekiso lweekharityhulam; i-FET nombono oyiVirtual School vision.
5
iSigaba 1
UMphathiswa waye wapheleka iNKlumbuso yePhondo xa yayityelele ngokusesikweni eTaiwan in
Septemba.
INKCAZO YOMNQOPHISO
Umnqophiso weSebe leMfundo leNtshona Koloni kukuqinisekisa ukuba abafundi bafumana ulwazi,
izakhono kunye neempawu zentsulungeko eziyimfuneko kubo ukuze baphile ubomi obunemfezeko,
bakwazi nokwenza igalelo kuphuhliso lweli phondo nolweli lizwe.
AMAGUNYA ANIKWA NGUMTHETHO
Iinjongo ezicwangcisekileyo zisekelwe kula magunya alandelayo anikwa ngumgaqo-siseko neminye
imithetho:
Amagunya
Inkcazwana emfutshane
uMthetho oyiConstitution of South Africa, 1996
(uMthetho Nomb 108 ka-1996)
Ufuna ukuba kwenziwe inguqu nedemokhrasi kwimfundo
ngokweempawu zentsulungeko ezisisidima somntu, ukulingana,
amalungelo oluntu nekululeko, ukungbi nabuhlanga
nokungacalu-caluli ngokwesini. Uqinisekisa ufikeleleko
lwemfundo ephambili kubo bonke abantu, ekubandakanywa
kuyo nemfundo yabantu abadala. Esona sikhokelo somgaqonkqubo se-Ofisi yoMphathiswa weMfundo nasiya sichazwe
kwiPhepha leNgcaciso yoMgaqo-nkqubo lokuqala: iMfundo
noQeqesho kuMzantsi Afrika onoLawulo lweDemokhrasi:
aManyathelo okuQala oQulunqo lweNkqubo eNtsha (Febhuwari
1995). Emva kothethwano oluye lwanatyiswa banzi kakhulu,
laye lamkelwa yiKhabhinethi, kwaye liye lasetyenziswa kakhulu
njengesiseko soqulunqo lweminye imigaqo-nkqubo nemithetho
ethe yalandela emva kwalo.
oyiConstitution of the Western Cape Province, 1997
Phantsi koMgaqo-siseko wesizwe, lo ngowona ulawula yonke
imithetho yePhondo leNtshona Koloni.
oyiSouth African Schools Act, 1996 (uMthetho Nomb
84 ka-1996) njengoko wenziwe izicwangciso.
oyiNational Education Policy Act, 1996 (uMthetho Nomb
27 ka-996)
ukulungiselela ukuquluknqwa komgaqo-nkqubo wesizwe
wemfundo, kubandakanywa nokuqulunqwa komgqo-nkqubo
wemivuzo nemiqathango yokuqeshwa kootitshala.
Wawuqulunqelwe ukuba ubhale imigaqo-nkqubo yomthetho,
kwakunye noxanduva loMphathiswa weMfundo lokuwisa
imithetho nokuyibeka iliso, nokububethelela ngokusesikweni
ubudlelane phakathi kweziphathamandla zesizwe
nezamaphondo. Waye wabeka nesiseko sokumisela iKhansile
yabaPhathiswa beMfundo (CEM) kwakunye neKomiti yeeNtloko
zeMfundo (HEDCOM), njengamaqonga entsebenziswano
yoorhulumente ekuqulunqweni kwenkqubo yemfundo entsha.
Ngoko ke ubonelela ngoqulunqo lwemigaqo-nkqubo yesizwe
ngokubanzi neyemfundo noqeqesho kwiinkalo ezifana
neekharityhulam, uvavanyo, umgaqo-nkqubo wweelwimi
kwakunye noqinisekiso lomgangatho. I-NEPA ibandakanya
nesimiselo soburhulumente bentsebenziswano esicaciswe
ngokupheleleyo phaya kwiShedyuli 3 yoMgaqo-siseko.
oyiFurther Education and Training Act, 1998 (uMthetho
Nomb 98 ka-1998)
ukulawula imfundo noqeqesho kwizikolo eziphakamileyo;
ukulungiselela ukusekwa, ukulawulwa nokuxhaswa ngemali
kwamaziko emfundo ephakamileyo noqeqesho; ukulungiselela
ubhaliso lwamaziko emfundo noqeqesho azimeleyo;
ukulungisella ukuqinisekiswa komgangatho nokukhuthazwa
komgangatho kwimfundo yamaziko emfundo
ephakamileyo.Ukunye nePhepha leNgcaciso yoMgaqo-
6
iSigaba 1
Amagunya
Inkcazwana emfutshane
nkqubo weMfundo lesi-4 (1998) neSicwangciso esiliQili
seSizwe seMfundo noQeqesho (1999-2001), ubonelela
ngesiseko sokuqulunqwa kwenkqubo yemfundo noqeqesho
enxityelelanisiweyo yesizwe, enamacandelwana angala:
eleesekondari neleekholeji zezobugcisa. Ufuna ukuba
amaziko emfundo noqeqesho asekwe phantsi kwalo
mthetho mtsha, ukuba aqulunqe izicwangciso zamaziko,
ngelixa ubonelela nangenkxaso-mali yezifundo kunye
nekharityhula yesizwe yokufunda nokufundisa.
oyiGeneral and Further Education and Training
Quality Assurance Act, 2001 (uMthetho Nomb 58
ka-2001)
ukulungiselela ukusekwa nokumiswa nokusebenza
kweKhansile yoQinisekiso loMgangatho kwiMfundo
nakwiMfundo kuMaziko eMfundo ePhakamileyo, ukulungiselela
uqinisekiso lomgangatho kwimfundo ngokubanzi nakwimfundo
yamaziko emfundo ephakamileyo, ukulungiselela ulawulo
lwezimiselo nemigangatho kwikharityhulam novandlakanyo,
ukulungiselelo ukukhutshwa kweziqinisekiso zokuphunyelelwa
kwamabanga okugqibela, ukulungiselela indlela zokuqhutywa
kovandlakanyo nokuhlaziya uMthetho oyiSouth African
Certification Council Act, 1986.
oyiEmployment of Educators Act, 1998 (uMthetho
Nomb. 76 ka-1998)
ukulungiselela ukuqeshwa kootitshala ngurhulumente wesizwe
nolawulo lwemiqathango yenkonzo (yengqesho), indlela
yokuziphatha, ukuthathwa komhlalaphantsi nokukhutshwa
kootitshala emsebenzini. Ukwalawula uxanduva lootitshala
kwinkalo yobungcali obuqeqeshelweyo, eyentsulungeko
nentembeko, kwakunye nocikizeko lootitshala emsebenzini
wabo. Kungoku nje ibutho lootitshala elalifudula lahlukene
lilawulwa nguMthetho wePalamente omnye, ngokunjalo
nekhansile yabenza umsebenzi oqeqeshelweyo.
oyiWestern Cape Provincial School Education Act, 1997
(uMthetho Nomb 12 ka-1997)
Ukulungiselela indlela nenkqubo efanayo yokumiswa
nokulawulwa kwezikolo nokunikwa kwazo inkxaso-mali
nokukhawulelana neemfuno zemfundo zephondo eli.
oyiPublic Finance Management Act, 1999 (uMthetho
Nomb 1 ka-1999) njengoko wenziwe izilungisoas.
ukulawula indlela yokuphathwa kwemali kurhulkumente
wesizwe nakwabamaphondo, ukuqinisekisa ukuba zonke iimali,
nenkcitho, nezinto eziziimpahla kwakunye nezo zingamatyala
zilawulwa ngendlela efanelekileyo nenempumeleloto nokubeka
imisebenza yabo bantu bathe basingathiswa uxanduva lolawulo
lwezemali kwabo rhulumente.
eyiAnnual Division of Revenue Acts
ukulungiselela ukwabiwa ngokulinganayo kwemli efunyenweyo
ngurhulumente wesizwe phakathi kukarhulumente wesizwe,
abamaphondo nowolawulo lweedolophu kunyaka-mali
ngamnye, ukulungiselela ukubekwa kweemfuneko zokunikwa
kweengxelo ngokuphathelele kolo lwabiwo, ukulungiselela
ukubanjwa kweentlawulo nokulungiselela uxanduva lweendleko
ekuthe kwangenwa kuzo xa bekuthathwa amanyathelo
omthetho malunga notyeshelo lwezimiselo zolawulo
lobambiswano nobudlelane obuphakathi koorhulumente.
oyiPublic Service Act, 1994, njengoko wenziwe
izilungiso [uMpoposho Nomb 103 ka-1994].
ukulungiselela ukumiswa nokuqhutywa kwenkonzo
yakwarhulkumente weRiphablikhi kwakunye nokulawulwa
kwemiqathango yengqesho, amaxesha okuhlala ezikhundleni,
indlela yokuziphatha, ukuthathwa komhlalaphantsi
nokukhutshwa kwamalungu kwinkonzo yakwarhulumente.
oyiSouth African Qualifications Authority Act, 1995
(uMthetho Nomb 58 ka-1995)
ukulungiselela ukuphuhliswa nokusetyenziswa kweSikhokelo
seSizwe soQinisekiso lwaManqanaba eMfundo aFikelelweyo
esiyiNational Qualifications Framework nokuthi ngale njongo
kumiselwe uGunyaziwe woMzantsi Afrika woQinisekiso
lwaManqanaba eMfundo aFikelelweyo oyiSouth African
Qualifications Authority. Le NQF yindlela efanelekileyo
yokubonakalisa nokuqinisekisa inkqubo yokufunda yesizwe
apho imfundo noqeqesho zilingana ngokubaluleka ekusekeleni
7
iSigaba 1
Amagunya
Inkcazwana emfutshane
izakhono zoluntu zokwenza umsebenzi. Ukudityanelwa
kosungulo lweSicwangciso esiliQili soPhuhliso lwaBasebenzi
nguMphathiswa wezaBasebenzi noMphathiswa weMfundo
ngomhla wama-23 Apreli 2001, kubethelela ukuzimisela
ekuqulunqweni kwesicwangciso esiliqili semfundo, uqeqesho
nophuhliso esiya kuthi sikwazi ukuzibhaqa nokuziphuhlisa
iitalente ezisaquvileyo zolutsha nezabafundi abadala.
oyiAdult Basic Education and Training Act, 2000
(uMtthetho Nomb 52 ka-2000)
ukulungiselela imfundo noqeqesho lwabadala; ukulungiselela
ukusekwa kwamaziko emfundo yabadala, ukulawulwa kwawo
nokunikwa kwawo inkxasopmali; ukulungiselela ukubhaliswa
kwamaziko azimeleyo emfundo yabadala; nokulungiselela
uqinisekiso lomgangatho kwimfundo noqeqesho lwabadala.
8
iSigaba 1
ISIGABA 2
UKUQHUBA KWEMISEBENZI
1.
Iimali Ezabelweyo
R’000
Ulwabiwo-mali
lokuqala
R5 030 794 000
2.
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
Eyona-yona
nkcitho
yenziweyo
R5 092 172 000
R5 114 885 000
Edlulileyo/Engaseb
enzanga
(R22 713 000)
uMphathiswa
oSingetheyo
uMphathiswa wezeMfundo wePhondo
iSebe eliLawulayo
iSebe leMfundo
iGosa eliPhendulayo
iNtloko yeSebe, iSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED)
(iNtsumpa-Jikelele yezeMfundo)
Injongo yale Voti
Ukuphuhlisa iitalente zabafundi ezisaquvileyo, ngokwasengqondweni, emzimbeni, ngokwesimo
nangokwasemphefumlweni, ngamaziko asebenza ngempumelelo nalawulwa kakuhle asebenza
njengezigqeba zokufunda, khona ukuze abafundi bakhule babe ngamalungu axabisekileyo entlalweni
yoluntu, abathatha inxaxheba eyakhayo kuqoqosho lolwazi lwehlabathi, baze kananjalo bafake
igxalaba ekuqulunqweni kwelo kamva linqwenelekayo kweli lizwe.
3.
Ushwankathelo lweemeko enikwe kuzo inkonzo ngo-2003/04
Nangona iPhondo leNtshona Koloni lityeba-tyebile noko kunamanye amaphondo la, eli phondo
kulapho uqaqamba kakhulu umsantsa phakathi kwabatyebileyo nabahluphekileyo ukudlula zonke
ezinye iindawo zeli. Kungoku nje eli phondo lungumzobo woluntu olukwinkalo yeenguqu, njengoko
lizama ukubonelela ukwanda kokuza kwabantu kwimimandla yasezidolophini, nokukhawulelana
neemeko zentlupheko, ezobulali nophuhliso olunozinzo kule mihla ilandela amaxesha ocalu-calulo.
Amazinga okugqiba kwabafundi ukufunda kwizikolo zethu namazinga emfundo afikelelwayo ngabemi
balapha ngokubanzi awuzoba ngokucace kakhulu umfanekiso womsantsa okhoyo phakathi
kwabatyebileyo nabahluphekileyo apha kweli phondo, kwakunye nowemingeni esijongene nayo
kuxanduva lokuzisa iinguqu kuluntu lwaseNtshona Koloni ngokusebenzisa imfundo namanye ke
amanyathelo anokuthi athathwe ngurhulumente.
Urhulumente uzinikezele kuxanduva “lokukhulisa iNtshona Koloni” ngokwesicwangciso esiliqili seKapa
Elihlumayo, kolokulwa nentlupheko, elokudala amathuba emisebenzi nawokubonelela bonke abantu
beli phondo ngamakhaya. Imfundo ithatha inxaxheba ebalulekileyo kumgaqo-nkqubo osekelwe
kwiphulo iKapa Elihlumayo ngokuthi iphuhlise abaseebenzi abayimfuneko kuxanduva “lokukhulisa
iNtshona Koloni”.
INtshona Koloni inelona nani liphezulu labantu abangaphezulu kweminyaka eli-20 abaphumelele
imfundo yamaziko emfundo ephakamileyo, eliyi-10.6%. Kwindawo yesibini kulandela iGauteng nge8.4%. Malunga ne-6.7% yabantu abadala baseNtshona Koloni abazange bawubone umnyango
1
iSigaba 2
wesikolo. Ubuncinane i-15% inayo imfundo yaseprayimari, ngelixa malunga ne-19% inayo imfundo
yematriki. Malunga ne-39% ikhe yaya kuvela noko esekondari. Kukholelwa ukuba amazinga emfundo
eNtshona Koloni akwi-80%.
Phantse bonke abantwana abakwiminyaka yokuba bafbe bafunda eprayimari bayafunda kungoku
nje apha eNtshona Koloni, into leyo encomeka kakhulu kwindawo esakhulayo.Inani labafundi
abaphumelela ibanga lematriki nalo liye lenyuka ngokunyuka ukusuka kuma-26 358 ngo-1995
ukuya kuma-33 769 ngo-2003. Oku kunyuka kubonisa igalelo elibonakalyo kuphuhliso
lwabasebenzi eNtshona Koloni.
Nakubeni kusivuyisa kangaka nje oku kunyuka kwamanani abafundi abaphumelela imaaatriki, indlela
abaphuma ngayo abantwa kwizikolo zethu zasesekondari isayikhathaza kakhulu i-WCED. Nangona
abafundi ababhalisa kwiBanga lokkuQala bengama- 80 000 ngonyaka ngamnye, bamalunga nama- 40
000 nje kuphela abaye baye kufika kwiBanga 12. Kwaba, bamalunga nama-33 000 abaye
baziphumelele iimviwo zematriki
Abanye abafundi abaphuma msinya esikolwweni banokuya kuqhuba ngezifundo zabo kwiikholeji zeFET), okanye basenokuya kwezinye iintlobo zoqeqesho. Kambe ke, amanani-nkcazo aabonakalisa
ukuba bade bafike kwu-50% abafundi abaye bashiye isikolo bengekagqibi. Phantse bonke aba bafundi
bahlala kwezo ndawo zazifudula zisingelwe phantsi.
Ngo-2004 uMzantsi Afrika ubhiyozela ukugqiba kwawo iminyaka elishumi yolawulo. I-WCED ke yona
isebenzisa eli thuba ekwetyiseni ngomhlaba ewuhambileyo ukuza kuthi ga ngoku kwinkalo yemfundo,
nangoko kusafuna ukwenziwa ukuze zifezekiseke iinjongo zemfundo.Kucacile ukuba kusafuneka
siqwalasele umba wofikeleleko, owokulungiswa komonakalo wamandulo kunye nowobulali, ukuze
siqinisekise inguqu entlalweni nakuqoqosho.
4.
Isishwankathelo semeko yeSebe eli ngo- 2003/04
ISebe leMfundo leNtshona Koloni line-ofisi elikomkhulu kunye namaziko olawulo nophuhliso
lwemfundo asixhenxe (ii-EMDCs). Amane kula maziko akummandla weSixeko seKapa, aze amathathu
abe kwimimandla yasemaphandleni, eyile: West Coast/Winelands (Paarl), Breede River/Overberg
(Worcester) and South Cape/Karoo (George).
Imisebenzi ye-WCED – imihlaba enyathelwayo nobungakanani
Abafundi #
933 408
Izikolo zesiqhelo zikarhulumente *
1 464
Izithili
7
Izikolo zabafundi abaneemfuno zemfundo ezizodwa #
Amaziko emfundo noqeqesho (iikholeji zobugcisa)
Amaziko emfundo yabantu abadala asekuhlaleni
Izikolo ezandulela iprayimari ezifumana uncediso-mali
Ootitshala *
6
112 (301 sites)
446
29 490
Abasebenzi bakarhulumente
*
#
76
8 883
Source - 2003 Annual Survey
Source – 2003 Snap Survey
2
iSigaba 2
I-ofisi elikomkhulu yephondo isingatha umsebenzi wokunxibelelanisa nokucacisa umgaqo-nkqubo
nolawulo olucwangcisekileyo, ngelixa owee-EMDCs umsebenzi wona isikakhulu ikukusebenzisa
umgaqo-nkqubo lowo. Kuyimfuneko ke ngoko ukuba ii-EMDCs mazibe nolwazi oluqinileyo
lokuhlalutya, nokucacisa nokuququzelela umgaqo-nkqubo.
Ii-EMDCs zinika iinkonzo ngeenkonzo, ezinikwa ngamaqela eengcali, zincediswa yi-Ofisi eliKomkhulu
ye-WCED eKapa. Ezi nkonzo zibandakanya le misebenzi ilandelayo:
•
•
•
•
Uphuhliso nenkxaso yekharityhulam
Inkxaso yobungcali enikwa ootitshala nabafundi
Inkxaso ngolawulo lwamaziko
Iinkonzo zomsebenzi we-ofisi, obandakanya uphuhliso lwamaziko nenkxaso yezikolo
ezikwinqanaba leCandelo 21 nezo zingekho kwiCandelo 21, uncediso kwinkalo yobudlelane
basemsebenzini, neenkonzo zemisebenzi ye-ofisi yangaphakathi.
Kananjalo ii-EMDCs zikhuthaza inxaxheba yabazali ezikolweni ngokubanika inxaxheba kulawulo
lwezikolo, nakwiprojekthi yeSebe eli yeZikolo ezinoKhuseleko kwiindawo zabo, and a culture of
nakwisiqhelo sokufundisa nokufunda ezikolweni nasekuhlaleni.
Ubukhulu be-WCED nabo benza ukuba ube mkhulu kakhulu umthwalo osemagxeni ayo
wokuqinisekisa ukuba abasebenzi bayo basoloko begcinwe ngemisebenzi yophuhliso okoko. Le
nto ke injalo nakwicandelo labasebenzi bakarhulumente (apho imfuno yokunikwa kwenkonzo
enempumelelo nocikizeko iza kuya isanda ngokwanda, unyaka nonyaka), nakwelootitsha (apho
ukukhawuleza kweenguqulelo kwinkalo yemfundo, eyolawulololwazi neyemfundo yetheknoloji,
kufuna ukuba ootitshala mabasoloko bengasemoyeni ngolwazi olutsha nangeendlela ezintsha
zokufundisa). Umsebenzi we-WCED wophuhliso lwezakhono emsebenzini nomsebenzi
woqeqesho lootitshala asele besebenza inenxaxheba enkulu kakhulu ke kulo mba.
Kumalinge ayo okunika bonke abaxhamli beenkonzo zayo – abangaphakathi nabangaphandle inkonzo engumzekelo i-WCED, njengawo onke amasebe karhulumente, kufuneka ukuba ibe
neSicwangciso soPhuculo lokuNikwa kweNkonzo (Service Delivery Improvement Plan - SDIP)
ngokwemiqathango yeSigaba III C seMigaqo yeNkonzo kaRhulumente ka- 2001. Eyona njongo
iphambili kukubethelela izimiselo zephulo iBatho Pele ekusetyenzisweni kwezi zicwangciso kwiSebe
eli.
Ngo-2002 waye wagqitywa umsebenzi wokulungiselela i-SDIP, ngokuqala kwiiNjongo
Ezicwangcisekileyo (Strategic Objectives) ze- WCED. Umsebenzi wokuqulunqwa kwesi sicwangciso
owawubandakanya ukubekwa kweenkalo ekujoliswe kuzo waqala ngoFebhuwari 2003. Icandelo
lolawulo ngalinye lijolise kumgangatho wenkonzo yalo nakuxanduva lwayo kubaxhamli benkonzo yalo.
Ngeenjongo zokukhawulelana neemfuno zabaxhamli beenkonzo ze-WCED nezokwenza ukufikeleleka
kube lula, iZiko leeNkonzo zoLuntu (Client Services Centre) laye laphuculwa lenziwa iZiko
loQhagamshelwano.
UMthetho oyiEmployment Equity Act ka-1998, neSigabat III D2 seMigaqo yeNkonzo kaRhulumente
ka-2001, umisela ukuba umqeshi ngamnye okanye isebe ngalinye malibe neSicwangciso soBulali
baseMsebenzini (Employment Equity Plan - EE Plan) neSicwangciso soBonelelo Lwababefudula
beSingelwe Phantsi (Affirmative Action Plan). Onke aMacandelo oLawulo aye aqeqeshwa axhotyiswa
ngolwazi nezakhono khona ukuze akwazi ukungqamanisa uCwangciso Lwezabasebenzi lwawo
neziphumo ekujoliswe kuzo neenjongo zeSicwangciso soBulali baseMsebenzini se-WCED. Kananjalo
i-WCED yaye yaqulunqa yasebenzisa iqela lemigaqo-nkqubo, ekubandakanyeka kuyo uMgaqonkqubo wezeSini noMgaqo-nkqubo woNgcungcuthekiso ngokweSini, eqwalasela imiqobo
ekhankanywa kwi-EE Plan.
3
iSigaba 2
5.
Ushwankathelo olucwangcisekileyo nezinto eziphambili ezenziweyo kumgaqo-nkqubo kunyaka-mali ka2003/04
Iinjongo ezicwangcisekileyo ze-WCED ezidweliswe kwiSicwangciso esiliQili sika-2003/04, zime ngolu
hlobo lulandelayo:
•
•
•
•
•
Ukuqinisekisa ukufikelelwa kwemfundo esemgangathweningabo bonke abantwana beli phondo;
Ukuxhobisa ootitshala kwimizamo yabo yokunika imfundo enempumelelo;
Ukuqinisekisa ulawulo olunempumelelo kuwo onke amaziko okufunda nakwizigqeba zenkxaso;
Ukuqinisekisa iimeko zokhuseleko eziyimfuneko ekufundeni nasekufundiseni; kunye
nokukhuthaza ukwamkelwa koxanduva lokuphendula kuwo onke amanqanaba,
ngokwamagunya anikwa ngumthetho.
I-WCED sele yenze indima ebonakalyo nentle kakhulu ekufezekiseni iinjongo zokubonelela ngemfundo
enempumelelo yoomntu wonke. Phezu kwemisebenzi eqhutywa okoko, i-WCED ikwanenxaxheba
kwiqela lamalinge, kwaye inamanyathelo ngamanyathelo neeprojekthi ezisunguleyo zokukhawulelana
nemingeni ethile. La malinge abandakanya:
•
IKapa eliHlumayo:
I-WCED inenxaxheba ebaluleke kakhulu kwisicwangciso esiliqili sephulo lephondo eli, iKapa
Elihlumayo, sokulwa intlupheko nokudala amathuba emisebenzi nokwenza iNtshona Koloni
ibelikhaya kumntu wonke. I-WCED inoxanduva lokuqhuba isicwangciso esiliqili sophuhliso
lwabasebenzi. Urhulumente wephondo uyayiqonda into yokuba iNtshona Koloni kufuneka
ibaphuhlisile abasebenzi bayo ukuqinisekisa ukukhula koqoqosho nophuhliso.
Igalelo le-WCED kuphuhliso lwabasebenzi lisekelwe kule misebenzi mibini iphambili ilandelayo,
ukuqinisekisa:
•
o
I-GET esisiseko ekumiselwa phezu kwaso lonke uphuhliso lwabasebenzi (HRD) kweli
phondo; kunye
o
ne-FET ebonelela ngamathuba okuphucula izakhono nolwazi oluyimfuneko yomsebenzi
nokuthatha inxaxheba kuqoqosho.
Izikolo zesiqhelo zikarhulumente:
!" I-WCED inenxaxheba kwiphondo eli nakwilizwe ngokubanzi ekuqulunqeeni
nasekusetyenzisweni kweNcazo eHlaziyiweyo yeKharityhulam yeSizwe (Revised
National Curriculum Statement - RNCS) ye-GET nekharityhulam entsha ye-FET
ezikolweni.
!" Ngo-2003/04 i-WCED iye yenza amalungiselelo okusungulwa kwe-RNCS kwiSigaba
seSiseko ezikolweni, ngokuthi ilungise izincedisi-mfundo nangokuqhuba amaphulo
oqeqesho anatyiswe kakhulu.
!" Uhlengahlengiso lweendlela zokuziphatha kwabafundi ngeenjongo zokuphucula iimeko
zokuziphatha kakuhle kwabafundi: i-WCED isungule iindibano zocweyo ezilungiselelwe
ootitshala, khona ukuze bancediswe ekubeni baziqonde izimo zabafundi kwakunye
nengxaki yokuminxwa ziimpembelelo zoontangandini, baze kukwazi ukubanceda
kwiinzame zokutyhila kwelinye iphepha ngakwicala lezimilo
!" Ukukhethwa kwezikolo ezifukamele amaqanda abolileyo: Amaqela aphuma kwiinkalo
ezahlukeneyo aqwalasela iingxaki ezithwaxa ezi ziko; ayile izicwangciso eziliqili
zokusombulula ezo ngxaki ekwenza oko phantsi kwenkokeli yeprojekthi; kuze ke apho
4
iSigaba 2
kuyimfuneko kufunwe nenkxaso yemibutho engaphandle; kuqhutywa namaphulo
oqeqesho eSebe eli ezikolweni; apho usilelo luthe gqolo kunokubhenelwa kwicebo
lokusebenzisa abathantamisi/abasingathi kwezo ziko lwenzeka kuzo olu silelo; xa ngaba
usilelo alude luyeke kunokubhenelwa kwiqhinga lokuzimisa ngokutsha ezo zikolo.
!" Amanyathelo oncedo kwiimeko zamagumbi adityanelwa ngamabanga ahlukeneyo:
Ukunceda izikolo eezifundisela amabanga ngamabanga kwigumbi elinye, ngeendlela
ezinokuthi zizisebenzise xa zifundisa; ugxininiso olukhulu lubekwa ekusetyenzisweni
kwe-ICT ekuncediseni ukufundisa amabanga amaninzi akwigumbi elinye.
!" Iphulo lokubhalisa kwangethuba: ngeenjongo zokuncedisa izikolo zikwazi
ukucwangcisela unyaka olandelayo i-WCED iye yasungula iiphulo lokukhuthaza abazali
ukuba mabababhalise abantwana babo abaza kuqala eprayimari okanye esekondari
okanye abaza kutshintsha izikolo
!" Abafundi abadlulileyo kwiminyaka yokuba sesikolweni: Inani labafundi abadlulileyo
kwiminyaka yokuba sesikolweni liya licuthwa ngokucuthwa, njengoko kungazange
kwamkelwe bafundi badlulileyo kwiminyaka yokuba sesikolweni. Abo sele bekhona
ezikolweni bakhuthazwa ukuba baye kubhalisa kkumaziko e- ABET .
!" Imfundo ebandakanyayo: IPhepha leNgcaciso yoMgaqo-nkqubo 6 licacisa ukuba le
nkqubo yemfundo eyodwa ikhoyo ngoku ingaguqulwa njani na ibe yeyemfundo
noqeqesho olubandakanyayo. Kwizinto elizicacisayo kukwakho nendlela
ezinokuhlengahlengiswa ngayo izikolo ezi zesiqhelo zibe zizikolo ezinika inkonzo
epheleleyo eya kubalungiselela nabo bafundi bafuna ukunikwa inkxaso noko;
neyokwenziwa kwezikolo ezizodwa zibe ngamaziko ezinokudimbaza kuwo izincedisimfundo ezi zesiqhelo izikolo; eyokuphuhliswa kwamaqela enkxaso ezithili;
neyokuphuhliswa kwamaqela enkxaso yamaziko.
!" Ukulawula uphuhliso lomgaqo-nkqubo wolawulo lwamaziko.
!" Ukuqulunqa imisebenzi yokufunda emitsha ekwaziyo ukukhawulelana neemfuno
zoqoqosho kwakunye neemfuno zasekuhlaleni.
!" Ukusukela ngoSeptemba 2002 i-WCED iye yangenisa ngezigaba ukusekwa kweziko
(Institute) loqeqesho lootitshala asele besebenza ngokweemfuno ezabhaqwayo
kuphando lobungcali olwenziwayo.
•
Iikholeji ze-FET
!" I-WCED iye yawugqiba umsebenzi wohlengahlengiso Iweekholeji zobugcisa
ezilishumi elinesithathu ziye zadityaniswa zaba ziikholeji ze-FET ezintandathu. Ezi
zigqeba zilungiselelwe ukuba ziqinisekise ukuba ziyakwazi ukukhawulelana
neemfuno zecandelo lorhwebo nelemveliso, kwaye zisebenzisana kakhulu
necandelo lemveliso ekuqulunqeni izifundo ezikhawulelanayo neemfuno zabaqeshi
nezamacandelo la.
!" Kuye kwakhuthazwa ukufikeleleka kweekholeji ze-FET, kwaza kwazanywa neendlela
zokunxibelelanisa i-GET neMfundo ePhakamileyo. Kwaye kwaqulunqwa, kwagcinwa,
isicwangciso esiliqili sekharityhulam yeekholeji ze-FET nezigqeba zenkxaso.
5
iSigaba 2
•
ABET:
!" Imigaqo-nkqubo kwindlela yokuxhaswa kwe-ABET ngemali neemfuno zabasebenzi
nokumiswa kwazo yaye yahlaziywa yaphuculwa. Kwaye kwaqulunqwa imigaqo-nkqubo
ephathelele ekuhanjisweni kweenkcukacha nakwimicimbi yekharityhulam neemviwo. Le
migaqo-nkqubo yayijoliswe ekuqhutyweni kwemisebenzi efanelekileyo nesekelwe
kwiinjongo ezithile.
!" Ukubhala koxwebhu lokuqala lomgaqo-nkqubo we-ABET ophathelele ekuqhutyweni
koviwo lwesizwe.
•
ECD:
!" ISiqulunqo soMgaqo-nkqubo we-ECD wePhondo saye senziwa kwaqhutywa
nothethwano olunabileyo ngawo.Ukuqulunqwa kweSicwangciso soMsebenzi sePhondo
(Provincial Business Plan) ngokuphathelele kwindlela yokwenza ukuba imfundo
esemgangathweni yeBanga R ifikelelwe ngezigaba ngabo bonke abaneminyaka
emihlanu ubudala.
•
Iibhasari zootitshala:
!" Abafundi abanqwenela ukungena kulo msebenzi baye banikwe iibhasari. Ezo bhasari ke
ziya kunikwa abo bafundi banqwenela ukungena kwezo nkalo zalo msebenzi ziye
zafunyaniswa ngokwenziwa kophando ukuba zezona zifuna ukongezelwa ootitshala.
6.
Ezifunyenwe liSebe eli (R’000)
2002/03
2003/04
Iimali ezifunyenweyo
I-% yoqokelelo
oludlulileyo/olun
gaphantsi
Eyona ikhoyo
Eyohlahlo-mali
4 581 421
5 043 743
5 041 594
(0.04)
Uncediso-mali
olunemiqathango
33 600
34 989
34 989
-
Ezifunyenwe liSebe eli
17 092
13 440
15 589
15,6
-Eyomhla nezolo ekhoyo
17 092
13 440
15 589
15,6
-
-
-
-
17 093
13 440
15 589
15,6
-Imali yeentengo ezinkulu
-
-
-
-
Inkxaso-mali
-
-
-
-
4 632 114
5 092 172
5 092 172
-
Evela kwisabelo esikhutshwa
ngokulinganayo
Imali yerhafu
Engeyoyerhafu
Zizonke ezifunyenweyof
Eyona ikhoyo
Iimali eziye zaqokelelwa liSebe eli kunyakamali ka-2003/04 ziye zadlula nge-15,6% kuleyo ibiqikelelwe.
Ubuninzi beemali ezizezeSebe eli ziqokelelwe –
!" kwiintlawulo zolawulo (uqokelelo lwezavenge ze-inshorensi);
!" kwiinkonzo zokukopa ;
!" nakwiimbuyekezo zeentlawulo zonyaka odlulileyo.
6
iSigaba 2
7.
Iintlawulo zeSebe eli
Inkcitho ngokomsebenzi (R’000)
2002/03
Umsebenzi
1. Ulawulo
Eyona-yona
nkcitho
2003/04
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
Lulonke
ulwabiwomali
Exulwe
kwenye
I-%
edlulileyo
okanye
engaseb
enzanga
Eyona-yona
nkcitho
161 379
208 037
(11 463)
196 574
194 497
(1.1)
3 842 283
4 187 855
9 988
4 197 843
4 227 298
0.7
23 745
27 549
(1 172)
26 377
26 243
(0.5)
4. Imfundo yezikolo ezizodwa
zikarhulkumente
300 928
318 956
7 200
326 156
325 294
(0.3)
5. Imfundo yasesekondari
nasezikholejini
132 707
142 105
3 150
145 255
145 255
0
6. Imfundo yabantu abadala
17 961
18 626
0
18 626
18 473
(0.8)
7. Imfundo yabantwana
yasekuqaleni
52 838
56 084
1 003
57 087
56 310
(1.4)
8. Iinkonzo zoncediso
nezinxulumene nazo
100 270
132 960
(8 706)
124 254
121 515
(2.2)
4 632 111
5 092 172
-
5 092 172
5 114 885
0.4
2. Imfundo yezikolo zesiqhelo
zikarhulumente
3. Uncediso-mali lwezikolo
ezizimeleyo
Iyonke
Inkcitho ngokolwahlulo lwe-GSF (R '000)
2002/03
2003/04
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
Eyomhla nezolo
4 588 847
5 047 897
(1 222)
5 046 675
5 071 459
Abasebenzi
3 959 403
4 330 972
(3 708)
4 327 264
4 316 446
Udluliso
261 920
307 123
31 485
338 608
339 772
Enye yomhla nezolo
367 524
409 802
(28 999)
380803
415 241
Iintengo ezinkulu
43 264
44 275
1 222
45 497
43 426
Iintengo zezinto ezinkulu
33 565
41 812
(2 295)
39 517
39 909
9 699
2 463
3 517
5 980
3 517
4 632 111
5 092 172
0
5 092 172
Ukwahlulwa-hlulwa kwenkcitho
Udluliso
Iyonke inkcitho
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
I-%
edlulileyo
okanye
engaseb
enzanga
Eyona-yona
nkcitho
0.4
0.9
5 114 885
0.4
Uhlahlo-mali olwabelwe eli Sebe luya lusihla ngokuhla xa kujongisiswa kule minyakana imbalwa
idlulileyo, into ke leyo ebangele ukuba inkcitho emfundweni kweli phondo nayo iye isihla ngokuhla.
Ubukhulu bohlahlo-mali lweli buchithwa kubasebenzi. Xa kuthelekiswa inkcitho eye yenziwa
kubasebenzi naleyo yenziwe kwezinye izinto ngo-2002/03 ngokomlinganiselo wothelekiso yi-84,4:15.6
Le nto ke iyahambelana nokuqhubekayo apha esizweni kule nkalo, okuyi-85:15. Kambe ke oku
akubandakanyi nenkcitho eyenziweyo kwizinto eziphathelele kwimfundo ezinjengeMisebenzi
neTheknoloji ezibandakanywe kuhlahlo-mali lweSebe lezoThutho neMisebenzi nakweloLawulo
lwePhondo leNtshona Koloni ngokulandelelana kwawo. Xa zinokudityaniswa ezi nkcitho, inkcitho
eyenziwe kwizinto ezinganxulumenanga nabasebenzi ingenyuka, xa ilinganiswa naleyo yenziwe
kubasebenzi.
7
iSigaba 2
Ubuninzi bolwabelo oluya kwizinto ezinganxulumenanga nabasebenzi buya kwiZimiselo neMigangatho
yokunikwa kwezikolo inkxaso-mali (Norms and Standards Funding for Schools), ekubandakanywa
kuzo ukukhutshwa kwezinto ezizizincedisi zabafundi. Le nkcitho ke iye yenyuka kwesi sithuba yesuka
kwi-R129 million kunyaka wesikolo ka-2001 yaya kutsho kwi-R217 million ngoka-2003/04. Ezinye
iinkcitho ezingezozabasebenzi zibandakanya iindleko zothutho lwabafundi, iintlawulo ezidluliselwe
kwizikolo zabafundi abaneemfuno zemfundo ezizodwa (ELSEN), kwiikholeji ze-FET, kwizikolo
ezizimeleyo kumaziko e-ABET namaziko e-ECD.
Ukudlula kwenkcitho ngama-R22,713 million kunyakamali ka-2003/04 kwenzeke kuphela nje ngenxa
yokuba kuye kwathi ngenxa yezizathu ezininzi kwadlulwa kulwabelo loMsebenzi 2: iMfundo yeZikolo
zeSiqhelo zikaRhulument (Public Ordinary School Education), izizathu ezo ezibandakanya nezi
zilandelayo–
!" Ngenxa yokunyuka kwamanani abafundi okwakulindelekile, kwaye kwabonelelwa nge-R5
million eye kwizincedisi-zifundo zabafundi (LSM). Kambe ke, ifuthe lokunyuka kwamanani
abafundi ngendlela ebingalindelkanga liye lenza ukuba kwenziwe enye inkchitho ye-R10m.
Ukuba ukunyuka kwamanani kwakuye kwenyuka njengakunyaka ongaphambili (2002/03), lo
msebenzi ngewawenziwe ngoko wawabelwe kona.
!" Kananjalo kwaye kwanyanzeleka ukuba kungenwe kwinkcitho yezinto zokusebenza
zokukhawulelana nale meko yokunyuka okwakungalindelwanga kwamanani abafundi. Apha
kule inkalo ke inkcitho yadlula nge-R3 million kuleyo yayilindelwe. Le nkcitho idlulileyo, ngoko ke,
yinkcitho eyayingazange ilindelwe, kwaye yaye yaba ngaphaya kwamandla olawulo eli Sebe,
njengoko into ephambili yayikukuqinisekisa ukuba izikolo zisebenza ngokupheleleyo kwaye
ziyakwazi ukumelana nala manani anyuke ngokungalindelekanga.
!" ISebe eli lidlulisela neentlawulo kwizikolo zeCandelo 21 kwakunyaka ongaphambili ukwenzela
ukuba kube lula ukwenza ucwangciso namalungiselelo onyaka ozayo. Ukuze izikolo zikwazi
ukuqala unyaka ka-2004 zixhobiseke ngokupheleleyo, ezi zikolo zaye zadluliselwa ipesenti ethe
kratya (70% xa kuthelekiswa ne-55% kwiminyaka engaphambili) kwimali yeZimiselo
neMigangatho, kuba kwaye kwafumaniseka ukuba eyona nkcitho ininzi yenzeka kwikota
yokuqala yonyaka wesikolo. Loo nto ke ithetha ukuba loo nkcitho iya kufakwa kwinkcazo
yenkcitho kunyakamali ka-2004/05, nakubeni besele kungenwe kuyo ngo-2003/04 year.
Isiphumo sale nto ke ibe kukuba kunyakamali ka-2003/04 inkcitho idlule nge-R16 million, imali
leyo ebifanele ukuba isetyenziswe kunyakamali ka-2004/04.
8
iSigaba 2
8.
Ukuqhuba komsebenzi
8.1
Umsebenzi 1: Ulawulo
Injongo yomsebenzi
Ukubonelela imfundo ngolawulo nenkxaso ngokubanzi nje.
Umsebenzi woLawulo unale misetyenzana ilandelayo:
iOfisi yoMphathiswa wePhondo
o
ukubonelela ngomsebenzi we-Ofisi yeLungu leKhansile eLawulayo (MEC)
iiNKonzo eziManyanisiweyo
o
tukubonelela ngeenkonzo zolawulo ezingabhekiselelanga kwimfundo
o
o
uLawulo lweMfundo
ukubonelela ngeenkonzo zolawulo lwemfundo
Uphuhliso lwabasebenzi
o
ubonelelo ngophuhliso lwabasebenzi abasebenza kwi-ofisi elikomkhulu
Okwenzekileyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi
Akukho zinto ziphambili zenzekileyo kumgaqo-nkqubo
Okwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Injongo engqinisisekayo
MO 1.A: Ukuzisa ulawulo
olunempumelelo kuwo
onke amanqanaba
enkqubo yemfundo.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 1.A.a: Ipesenti yezikolo
ezikwinqanaba leCandelo 21.
AO 1.A.a: 45,5%
PT 1.A.a: 48%
AP 1.A.a: 51%
PM 1.A.b: Ipesenti yemali
engeyoyabasebenzi esiwa
kwiZimiselo neMigangatho
kungoku nje.
AO 1.A.b: 34,1%
PT 1.A.b: 33,4%
AP 1.A.b: 30,7%
PM 1.A.c: Inani nohlobo
lwemibuzo
AO 1.A.c: 125
808
PT 1.A.c: 115
000
AP 1.A.c: 275
699
PM 1.A.d: Inani leerekhodi
zekhefu eziza ku hlolwa.
AO 1.A.d: 29 499
PT 1.A.d: 0 (
zonke iirekhodi
zekhefu
zihloliwe)
AP 1.A.d: zonke
iirekhodi zekhefu
zihloliwe.
PM 1.A.e: Ipesenti yezikolo
ezinayo ikhompuyutha enye
ubuncinane eqhagamshelwe
kwi-Internet ngeenjongo
yookuncedisa kulawulo
nenkxaso.
AO 1.A.e: 96%
PT 1.A.e: 96%
AP 1.A.e: 98%
PM 1.A.f: Inani lamalungu
amaqela olawulo lwezikolo
(SMT) aqeqeshiweyo.
AO 1.A.f: 2 480
PT 1.A.f: 2 500
AP 1.A.f: 2 500
9
iSigaba 2
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 1.B.a: Owona myinge
ngomfundi ngamnye
wobonelelo ngezinto
ezingezozabasebenzi
kungoku nje kusetyenziswa
imali evela kwiNgxowa
yeZimiselozeZikolo.
AO 1.B.a: R240
PM 1.B.a: R251
AP 1.B.a: R256
PM 1.B.b: Ipesenti yezikolo
ezingekho kwinqanaba
leCandelo 21 ezinazo zonke
izincedisi-zifundo (LSMs)
nezinye izinto ezihanjiswa
ngemini yokuqala yonyaka
wesikolo.
AO 1.B.b: I100% yezikolo
yafumana i100% yezo LSM
zazifumaneka
kwiindawo
zentengiso yazo.
PM 1.B.b: I100% yezikolo
yafumana i100% yezo LSM
zazifumaneka
kwiindawo
zentengiso yazo.
AP 1.B.b: I100% yezikolo
yafumana i100% yezo LSM
zazifumaneka
kwiindawo
zentengiso yazo.
MO 1.C: Ukuqinisekisa
ukuba abafundi
abayigqibayo imfundo yabo
baninzi kangangoko.
PM 1.C: Iminyaka
ethathiweyo ngumfundi
ngamnye ofumene
isiqinisekiso seSenior
Certificate/FET .
AO 1.C:
Iinkcukacha
azikho
PM 1.C:
Iinkcukacha
azikho
AP 1.C:
Akakabikho
amanani-nkcazo
MO 1.D: Ukubonelela
ngeenkonzo zenkxaso
yolawulo, yophando
neyeelayibrari
nokuzingelwa
kweenkcukacha
eziphathelele
kwikharityhulam.
PM 1.D: Ipesenti engumyinge
wexesha lokusebenza
elichithwa ngabasebenzi beEDULIS kumsebenzi
wokuxhasa amaziko
ezincedisi-mfundo(RCs) zeeEMDC, iilayibrari
ezingoonosukehlala
neelayibrari zamaziko.
AO 1.D: 30%
PM 1.D: 40%
AP 1.D: 40%
Injongo engqinisisekayo
MO 1.B: Ukufezekisa
injongo yokunikwa
ngokupheleleyo
kwezibonelelo zemali,
ezolwakhiwo
nezabasebenzi kuyo yonke
inkqubo yemfundo le.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Zizonke izikolo ezinikwe inqanaba lokuba zezeCandelo 21 ngama-749, kwizikolo ezili-1464. Ezi
zingama-715 ziseleyo zisasoloko zinikwa uqwalaselo. Ziyinikwa okoko inkxaso zonke izikolo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba inani lemibuzo efunyenweyo alilonani lezikhalazo
ezifunyenweyo.Abaxhamli beenkonzo zethu baya bewazi ngokuwazi amalungelo abo okufumana
inkcazelo, eyazi kananjalo nemfuneko yokwenziwa kwezinto elubala, kwaye ke nathi siye
safikeleleka ngokufikeleleka kubaxhamli beenkonzo zethu. Ukubekwa ndawonye kwabasebenzi
be-Ofisi eliKomkhulu naku kuye kwenza ukuba ngoku imibuzo ithunyelw ngqo kwi-Ofisi
eliKomkhulu. Ukwanda kwenani lemibuzo esiyifumanayo akuthethi ukuba ukhona undonakele
okhoyo, koko kubonisa ukuba kuya kusiba lula ukulifikelela iSebe leMfundo leNtshona Koloni liya
lifike.
Lugqityiwe ucwangciso lokusetyenziswa kweSigaba 6 seprojekthi yokubonelela ngekhompuyutha
enye ubuncinane eqhagamsheleke kwi-Internet yokukhawulelana nolawulo nenkxaso; sele zziodolwe zahanjiswa iikhompuyutha. Ukufakelwa kwazo kuloo maziko akhethiweyo kuza
kuqhubeka kungentsuku zatywala, kwaye noqeqesho lootitshala nalo
luza kuqhuba
kungekudala.
Amanyathelo aqhuba okoko oqeqesho lwamalungu ee-SMT abandakanya ulawulo
lwekharityhulam, ukuziphatha, amabhinqa akwizikhundla zobunkokeli,umgaqo-nkqubo wolawulo,
izilungiso ezisandula ukwenziwa kwimithetho nezigqibo ezityikityiweyo.
10
iSigaba 2
Abasebenzi be-EDULIS baye balwandisa uncediso abalunikayo ngokuthengwa, ukufakwa
kweenombolo, ukwahlula-hlula nokucwangcisa ngokwemixholo, izincedisi-zifundo zamathala
eencwadi (ezibandakanya neenqwaba yeevidiyo) ee-RCs ezine neelayibrari ezingoonosukehlala
ezimbini. Luye lwaqhuba uqeqesho loononcwadi bee-RC kunye nokunikwa kwabo izikhokelo.
Abasebenzi be-EDULIS baye babonelela abacebisi ngekharityhulam yeelayibrari nangezakhono
zokuzingela iinkcukacha,abacebisi abo abancedisa ekusekweni kwamathala eencwadi (iilayibrari)
ezikolweni, ukwenzela ukuba ootitshala bakwazi ukufikelela kwizincedisi-zifundo
zokusetyenziswa ekufundiseni nasekufundeniso, ngakumbi ngokuphathelele ekukhuthazeni
ukufunda nokubhala nezakhono zokuzingela iinkcukacha. Kananjalo abasebenzi be-DULIS baye
baxhasa izikolo ngqo ngokuphathelele ekukhetheni kwazo izincedisi-zifundo eziza kuzithenga
rkwimali yazo yeZimiselo neMigangatho, nangokubolekwa kwezinto ezininzi zizikolo ezifuna
ukuzisebenzisa njengolongezelelo lwezincedisi-zifundo kwimisebenzi yokufundisa ukufunda
nokubhala nakwikharityhulam ye-OBE.
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Igama leziko
Imali edlulisiweyo R’000
iProjekthi yoQhagamshelwano kwizikolo zesiqhelo zikarhulumente
3 719
iKhanya Project at public ordinary schools kwizikolo zesiqhelo zikarhulumente
6 885
iProjekthi yeMathematika neNzulullwazikwizikolo zesiqhelo zikarhulumente
1 945
Iiprojekthi zolondolozo kwizikolo zesiqhelo zikarhulumente, kweze-LSEN, izikolo
ezandulela iprayimari zikarhulumente, iihostele, i-WC College of Education, aMaziko
ootitshala, izikolo zeeMuziyam, ii-EMDCs, aMaziko ezoBugcisa (Art Centres), aMaziko
oMculo, iiKlinikhi zeZikolo
3 517
Iyonke
16 066
ISebe eli liye lahamba ngokweCandelo 38(1)(j) loMthetho oyi-PFMA.
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
2003/04
Lulonke
ulwabiwomali
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
2 079
2 682
0
2 682
2 711
(1.1)
Iinkonzo
ezimanyanisiweyo
90 143
95 843
(2 067)
93 776
92 809
1
uLawulo lweMfundo
69 157
104 965
(7 090)
97 875
96 724
1.2
iOfisi yoMphathiswa
wePhondo
Uphuhliso lwabasebenzi
Iyonke
Exulwe
kwenye
Eyona-yona
nkcitho
I-%
edlulileyo
okanye
engaseben
zanga
0
4 547
(2 306)
2 241
2 253
(0.5)
161 379
208 037
(11 463)
196 574
194 497
1.1
11
iSigaba 2
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
Eyomhla nezolo
Abasebenzi
Udluliso
Eyonayona
nkcitho
2003/04
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
Eyona-yona
nkcitho
I-%
edlulileyo
okanye
engaseben
zanga
1.2
133 824
176 447
(8 787)
167 660
168 046
92 686
117 446
(1 959)
115 487
113 410
4 750
4 569
5 517
10 086
12 549
Enye yomhla nezolo
36 388
54 432
(12 345)
42 087
42 087
Iintengo ezinkulu
27 555
31 590
(2 676)
28 914
26 451
Intengo yezinto
ezinkulua
18 298
29 127
(6 193)
22 934
22 934
9 257
2 463
3 517
5 980
3 517
161 379
208 037
(11 463)
196 574
Udluliso
Iyonke inkcitho
12
194 497
0
1.1
iSigaba 2
8.2
Umsebenzi 2: iMfundo yeZikolo zesiQhelo zikaRhulumente
Iinjongo zomsebenzi
Ukubonelela izikolo zesiqhelo zikarhulumente kuMabanga 1-12 ngokwezikhokelo zoMthetho oyiSouth
African Schools Act, 1996.
Umsebenzi weMfundo yeZikolo zesiQhelo zikaRhulumente unale misetyenzana ilandelayo:
Public Izikolo zaseprayimari
o
ukubonelela ngemfundo yaMabanga 1 ukuya kwele-7 kwizikolo zaseprayimari zesiqhelo
zikarhulumente
Izikolo zasesekondari zikaRhulumente
o
ukubonelela ngemfundo yaMabanga 8 ukuya kwele-12 kwizikolo zasesekondari zesiqhelo
zikarhulumente
Iinkonzo zobungcali
o
ukuxhasa izikolo zesiqhelo zikarhulumente
Uphuhliso lwabasebenzi
o
Ukubonelela ootitshala nabo bangezotitshala ngophuhliso lobungcali kwizikolo zesiqhelo
zikarhulumente.
Okwenzekileyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi
ISebe leMfundo leNtshona Koloni linamanyathelo ngamanyathelo eliwathathileyo, laqhuba kunye
neeprojekthi kwiinzame zokuqwalasela iimeko zemfundo ekumgangatho ophezulu ezikolweni. Ezi
projekthi nala manyathelo zisingathwa liSebe leMfundo leNtshona Koloni (ngee-EMDCs), okanye
ngemibutho engeyoyakwarhulumente eyahlukeneyo ejongene nezemfundo (Education NGOs).
Kumanyathelo okunceda nakwiiprojekthi eziqhutywayo ezikolweni kukho nezi zilandelayo:
•
•
•
•
Uhlengahlengiso lweendlela zokuziphatha kwabafundi ngeenjongo zokuphucula iimeko
zokuziphatha kakuhle kwabafundi: i-WCED isungule iindibano zocweyo ezilungiselelwe
ootitshala, khona ukuze bancediswe ekubeni baziqonde izimo zabafundi kwakunye nengxaki
yokuminxwa ziimpembelelo zoontangandini, baze kukwazi ukubanceda kwiinzame zokutyhila
kwelinye iphepha ngakwicala lezimilo
Ukukhethwa kwezikolo ezifukamele amaqanda abolileyo: Amaqela aphuma kwiinkalo
ezahlukeneyo aqwalasela iingxaki ezithwaxa ezi ziko; ayile izicwangciso eziliqili zokusombulula
ezo ngxaki ekwenza oko phantsi kwenkokeli yeprojekthi; kuze ke apho kuyimfuneko kufunwe
nenkxaso yemibutho engaphandle; kuqhutywa namaphulo oqeqesho eSebe eli ezikolweni;
apho usilelo luthe gqolo kunokubhenelwa kwicebo lokusebenzisa abathantamisi/abasingathi
kwezo ziko lwenzeka kuzo olu silelo; xa ngaba usilelo alude luyeke kunokubhenelwa kwiqhinga
lokuzimisa ngokutsha ezo zikolo.
Amanyathelo oncedo kwiimeko zamagumbi adityanelwa ngamabanga ahlukeneyo: Ukunceda
izikolo eezifundisela amabanga ngamabanga kwigumbi elinye, ngeendlela ezinokuthi
zizisebenzise xa zifundisa; ugxininiso olukhulu lubekwa ekusetyenzisweni kwe-ICT ekuncediseni
ukufundisa amabanga amaninzi akwigumbi elinye.
Iphulo lokubhalisa kwangethuba: Kukhuthazwa izikolo ukuba maziqale kwangethuba enyakeni
ukubhalisa abafundi bonyaka olandelayo, khona ukuze lube sele lugqityiwe ubhaliso ukuphela
konyaka; ukugqitywa kweetime-table nokungeniswa kweziphakamiso ngootitshala abafanele
kuqeshwa, khona ukuze izikolo zikwazi ukuqala ngokufundisa kwakusuku lokuqala lokuvulwa
13
iSigaba 2
•
•
•
•
•
•
•
•
kwezikolo ekuqaleni konyaka omtsha; ukutyumba izikolo “emaxongo” imeko kuzo
ngokuphathelele kwindawoyokufundisela, khona ukuze kubonwe umphini onokuxozwa
ukukhawulelana nezo ngxaki.
Abafundi abadlulileyo kwiminyaka yokuba sesikolweni: Inani labafundi abadlulileyo kwiminyaka
yokuba sesikolweni liya licuthwa ngokucuthwa, njengoko kungazange kwamkelwe bafundi
badlulileyo kwiminyaka yokuba sesikolweni. Abo sele bekhona ezikolweni bakhuthazwa ukuba
baye kubhalisa kkumaziko e- ABET .
Imfundo ebandakanyayo: IPhepha leNgcaciso yoMgaqo-nkqubo 6 licacisa ukuba le nkqubo
yemfundo eyodwa ikhoyo ngoku ingaguqulwa njani na ibe yeyemfundo noqeqesho
olubandakanyayo. Kwizinto elizicacisayo kukwakho nendlela ezinokuhlengahlengiswa ngayo
izikolo ezi zesiqhelo zibe zizikolo ezinika inkonzo epheleleyo eya kubalungiselela nabo bafundi
bafuna ukunikwa inkxaso noko; neyokwenziwa kwezikolo ezizodwa zibe ngamaziko
ezinokudimbaza kuwo izincedisi-mfundo ezi zesiqhelo izikolo; eyokuphuhliswa kwamaqela
enkxaso ezithili; neyokuphuhliswa kwamaqela enkxaso yamaziko.
Ukwenza umsebenzi wezikhokelo zovavanyo, ezemisebenzi, neenkqubo zokuqulunqwa
komgaqo-nkqubo wesiqinisekiso se-GET.
Umsebenzi onabe kakhulu ekuqulunqweni kweNkcazo yeKharityhulam yeSizwe yaMabanga 10
ukuya kwele-12 (esiqhelo) noMgaqo-nkqubo weZifundo zoQinisekiso noVavanyo kuMabanga
10 ukuya kwele-12 (esiqhelo).
Uqulunqo lweeNcwadi zeZikhokelo zootishala nezincedisi zoqeqesho ukulungiselela
ukuseetyenziswa kweNkcazo eHlaziyiweyo yeKharityhulam yeSizwe kuMabanga R ukuya
kwele-3 ngo- 2004.
Ukulawula uphuhliso lomgaqo-nkqubo wolawulo lwamaziko.
Ukuqulunqa imisebenzi yokufunda emitsha ekwaziyo ukukhawulelana neemfuno zoqoqosho
kwakunye neemfuno zasekuhlaleni.
Ukusukela ngoSeptemba 2002 i-WCED iye yangenisa ngezigaba ukusekwa kweziko (Institute)
loqeqesho lootitshala asele besebenza ngokweemfuno ezabhaqwayo kuphando lobungcali
olwenziwayo.
Okwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Umsetyenzana 2.1: iSigaba sasePrayimari
o
Injongo yomsetyenzana: ukubonelela ngemfundo yaMabanga 1 ukuya kwele-7 kwizikolo
zaseprayimari zesiqhelo zikarhulumente
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
MO 2.1.A: Ukubonelela
ngendawo kwizikolo
zaseprayimari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
PM 2.1.A: Inani labafundi
abakwizikolo zaseprayimari
zikarhulumente.
AO 2.1.A:
571 990
PT 2.1.A:
572 000
AP 2.1.A:
570 572
MO 2.1.B: Ukubonelela
ngootitshala kwizikolo
zaseprayimari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
PM 2.1.B.a:Inani lootitshala
kwizikolo zaseprayimari
zikarhulumente.
AO 2.1.B.a: 15
186
PT 2.1.B.a: 15
053
AP 2.1.B.a:
15 069
PM 2.1.B.b: Abafundi:
Ngotitshala ngamnye (L:E)
kwizikolo zaseprayimari
zikarhulumente.
AO 2.1.B.b: 37.7
PT 2.1.B.b: 38
AP 2.1.B.b: 37.8
14
iSigaba 2
Injongo engqinisisekayo
MO 2.1.C: Ukuqinisekisa
ukuba izibonelelo
eziphambili zikhona
kwizikolo zaseprayimari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
MO 2.1.D: Ukukhuthaza
inxaxheba yabo bafundi
babefudula besingelwe
phantsi.
MO 2.1.E: Ukubethelela
isiqhelo sokufunda
nokufundisa
okunempumelelo.
MO 2.1.F: Ukuseka
amabutho ootitshala.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 2.1.C.a: Inani lamagumbi
okufundela amatsha
akhiweyo.
AO 2.1.C.a: 159
PT 2.1.C.a: 83
AP 2.1.C.a: 114
PM 2.1.C.b: Abafundir:
Ngegumbi ngalinye (L:C)
kwizikolo zaseprayimari
zikarhulumente.
AO 2.1.C.b: 28
PT 2.1.C.b: 31
AP 2.1.C.b: 28.2
PM 2.1.C.c: Inani leethoyilethi
ezintsha ezakhiweyo.
AO 2.1.C.c: 124
PT. 2.1.C.c: 53
AP 2.1.C.c: 145
PM 2.1.C.d: Ipesenti yezikolo
ezinawo amanzi.
AO 2.1.C.d:
100%
PT 2.1.C.d:
100%
AP 2.1.C.d:
100%
PM 2.1.C.e: Ipesenti yezikolo
ezinombane.
AO 2.1.C.e: 97%
PT 2.1.C.e: 98%
AP 2.1.C.e: 98%
PM 2.1.C.f: Ipesenti yecapex
budget echithelwe
kulondolozo.
AO 2.1.C.f: 29%
PT 2.1.C.f: 31%
AP 2.1.C.f:
55,01%
PM 2.1.D.a: Ukulingana
kwezini kwizikolo
zaseprayimari
zikarhulumente.
AO 2.1.D.a:
M: 50.6%
PT 2.1.D.a:
AP 2.1.D.a:
M: 50%
M: 50.8%
F: 50%
F: 49.2%
PM 2.1.D.b: Ipesenti
yabafundi abakwizikolo
zaseprayimari abafumana
ingxaki yezithintelo
ekufundeni (kubandakanywa
nabakhubazekileyo).
AO 2.1.D.b: 10%
PT 2.1.D.b: 10%
AP 2.1.D.b:
26,4%
PM 2.1.D.c: Inani lezikolo
zesiqhelo ezinika inkonzo
epheleleyo nge-100,000
yabafundi nganye kwisigaba
saseprayimari.
AO 2.1.D.c: 0
PT 2.1.D.c: 7
AP 2.1.D.c: 7
PM 2.1.D.d: Ipesenti
yabafundi abafundiswa
ngolwimi lweenkobe.
AO 2.1.D.d: 88%
PT 2.1.D.d: 90%
AP 2.1.D.d: 90%
PM 2.1.E.a: Ipesenti
yeentsuku zokufunda
abalahlekelwe zizo abafundi
ngenxa yokungezi esikolweni
kwisigaba saseprayimari.
AO 2.1.E.a: Not
available (n/a)
PT 2.1.E.a: N/a
AP 2.1.E.a:
3,6%
PM 2.1.E.b: Ipesenti
yeentsuku zokusebenza
ezilahlekileyongenxa
yokungaphangeli kootitshala
kwisigaba saseprayimari.
AO 2.1.E.b: 5,8%
PT 2.1.E.b: 5,5%
AP 2.1.E.b:
5,2%
PM 2.1.F: Umyinge weeyure
zemisebenzi yophuhliso
ngootitshala ngamnye
kwisigaba saseprayimari.
AO 2.1.F: 80
PT 2.1.F: 80
AP 2.1.F: 80
F: 49.4%
15
iSigaba 2
Injongo engqinisisekayo
MO 2.1.G: Ukuqinisekisa
ukuba abafundi
abayigqibayo imfundo
yaseprayimari maninzi
kangangoko
MO 2.1.H: Ukufezekisa
iziphumo zemfundo
ezizezona ziphezulu
kubafundi
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 2.1.G.a: Amazinga
okuphindwa kwamabanga
kwisigaba saseprayimari.
AO 2.1.G.a:
3,2%
PT 2.1.G.a: 3%
AP 2.1.G.a: 3%
PM 2.1.G.b: Amazinga
okuphuma kwabafundi
esikolweni kwisigaba
saseprayimari.
AO 2.1.G.b:
1,5%
PT 2.1.G.b: 1,3%
AP 2.1.G.b:
1,4%
PM 2.1.H.a: Ipesenti
yokuphuka kwamazinga
eziphumo ezamkelekileyo
kwinkalo yokubala,
eyokubhala nokufunda
neyezakhono zokuziphilisa
ezifunyanwa ngabafundi
beBanga 3 ngonyaka.
AO 2.1.H.a: 5%
PT 2.1.H.a: 5%
AP 2.1.H.a: 5%
PM 2.1.H.b: Ipesenti
yokuphuka kwamazinga
eziphumo ezamkelekileyo
kwinkalo yokubala,
eyokubhala nokufunda
neyezakhono zokuziphilisa
ezifunyanwa ngabafundi
beBanga 6 ngonyaka
AO 2.1.H.b: 5%
PT 2.1.H.b: 5%
AP 2.1.H.b: 5%
setyenzana 2.2: iSigaba saseSekondari
Injongo yomsetyenzana: ukubonelela ngemfundo yaMabanga 8 ukuya kwele-12 kwizikolo
zasesekondari zesiqhelo zikarhulumente.
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
MO 2.2.A: Ukubonelela
ngendawo kwizikolo
zasesekondari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
PM 2.2.A: Inani labafundi
kwizikolo zasesekondari
zikarhulumente.
AO 2.2.A:
317 889
PT 2.2.A:
320 000
AP 2.2.A:
327 483
MO 2.2.B: Ukubonelela
ngootitshlala kwizikolo
zasesekondari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
PM 2.2.B.a: Inani lootitshala
kwizikolo zasesekondari
zikarhulumente.
AO 2.2.B.a:
9 427
PT 2.2.B.a:
9 697
AP 2.2.B.a:
9 848
PM 2.2.B.b: Abafundi:
Ngotitshala ngamnye (L:E)
kwizikolo zasesekondari
zikarhulumente.
AO 2.2.B.b: 33,7
PT 2.2.B.b: 33
AP 2.2.B.b: 33
PM 2.2.C.a: Inani lamagumbi
okufundela amatsha
akhiweyo.
AO 2.2.C.a: 135
PT 2.2.C.a: 116
AP 2.2.C.a: 81
MO 2.2.C: Ukuqinisekisa
ukuba izibonelelo
eziphambili zikhona
kwizikolo zasesekondari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
16
iSigaba 2
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 2.2.C.b: Abafundi:
Ngegumbi lokufundela
ngalinye (L:E) kwizikolo
zasesekondari
zikarhulumente.
AO 2.2.C.b: 29%
PT 2.2.C.b: 30
AP 2.2.C.b:
28,8%
PM 2.2.C.c: Inani leethoyilethi
ezintsha ezakhiweyo.
AO 2.2.C.c: 16
PT. 2.2.C.c: 30
AP 2.2.C.c: 48
PM 2.2.C.d: Ipesenti yezikolo
ezinamanzi.
AO 2.2.C.d:
100%
PT 2.2.C.d:
100%
AP 2.2.C.d:
100%
PM 2.2.C.e: Ipesenti yezikolo
ezinombane.
AO 2.2.C.e:
100%
PT 2.2.C.e:
100%
AP 2.2.C.e:
100%
PM 2.2.C.f: Ipesenti yohlahlomali lweentengo ezinkulu
echithwe kulondolozo.
AO 2.2.C.f: 10%
PT 2.2.C.f: 10%
AP 2.2.C.f:
55,01%
PM 2.2.C.g: Ipesenti yezikolo
zasesekondari
ezineelabhoratri zenzululwazi
ezisebenzayo.
AO 2.2.C.g: 89%
PT 2.2.C.g: 90%
AP 2.2.C.g: 88%
PM 2.2.D.a: Ukulingana
kwezini kwizikolo
zasesekondari
zikarhulumente.
AO 2.1.D.a:
F: 53%
M: 47%
PT 2.1.D.a:
M: 50%
F: 50%
AP 2.1.D.a:
F: 50%
M: 50%
PM 2.2.D.b: Ipesenti
yabafundi abakwizikolo
zasesekondari abafumana
ingxaki yezithintelo
ekufundeni (kubandakanywa
nabakhubazekileyo).
AO 2.1.D.b: 10%
PT 2.1.D.b: 10%
AP 2.1.D.b:
19,6%
PM 2.2.E.a: Ipesenti
yeentsuku zokufunda
abalahlekelwe zizo abafundi
ngenxa yokungezi esikolweni
kwisigaba sasesekondari.
AO 2.1.E.a: N/a
PT 2.1.E.a: N/a
AP 2.1.E.a:
4,5%
PM 2.2.E.b: Ipesenti
yeentsuku zokusebenza
ezilahlekileyongenxa
yokungaphangeli kootitshala
kwisigaba sasesekondari.
AO 2.1.E.b: 4,6%
PT 2.1.E.b: 4,4%
AP 2.1.E.b:
4,8%
MO 2.2.F:.Ukuseka
kwamabutho ootitshala
PM 2.2.F: Umyinge weeyure
zemisebenzi yophuhliso
ngootitshala ngamnye
kwisigaba sasesekondari.
AO 2.1.F: 80
PT 2.1.F: 80
AP 2.1.F: 80
MO 2.2.G: Ukuqinisekisa
ukuba baninzi kangangoko
abafundi abagqibayo
kwisigaba sasesekondari.
PM 2.2.G.a: Amazinga
okuphinda kwisigaba
sasesekondari.
AO 2.2.G.a:
8,3%
PT 2.2.G.a: 7%
AP 2.2.G.a:
9,2%
PM 2.2.G.b: Amazinga
okuyeka kwisigaba
sasesekondari.
AO 2.2.G.b:
10,9%
PT 2.2.G.b: 9%
AP 2.2.G.b:
10,8%
PM 2.2.G.c: Ipesenti
yabafundi abadlulileyo
ngeminyaka kwisigaba
sasesekondari.
AO 2.2.G.c: 6,1%
PT 2.2.G.c: 5%
AP 2.2.G.c:
4,5%
MO 2.2.C: Ukuqinisekisa
ukuba izibonelelo
eziphambili zikhona
kwizikolo zasesekondari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
MO 2.2.D: Ukuqinisekisa
ukuba izibonelelo
eziphambili zikhona
kwizikolo zaseprayimari
zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
MO 2.2.E: Ukukhuthaza
inxaxheba yabo bafundi
babefudula besingelwe
phantsi.
17
iSigaba 2
Injongo engqinisisekayo
MO 2.2.H: Ukufumana
ezona ziphezulu iziphumo
zemfundo kubafundi.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 2.2.H.a: Ipesenti
yabafundi beBanga 9
abafumana iziphumo
zemfundo ezamkelekileyo.
PM 2.2.H.b: Umyinge
weMpumelelo kwiimviwo
zeBanga 12 .
PM 2.2.H.c: Ipesenti yezikolo
ezinezinga lempumelelo
elingaphantsi kwe- 40%
kwiBanga 12.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 2.2.H.a: 72%
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 2.2.H.a: 74%
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 2.2.H.a:
74%
AO 2.2.H.b: 87%
PT 2.2.H.b: 88%
AP 2.2.H.b:
87,1%
AO 2.2.H.c: 2%
PT 2.2.H.c: 1%
AP 2.2.H.c:
2,3%
Umsetyenzana 2.3: Iinkonzo zobungcali
Injongo zomsetyenzana: Ukuxhasa izikolo zikarhulumente zesiqhelo.
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
MO 2.3.A: Ukubonelela
zonke izikolo
zikarhulumente zesiqhelo
ngenkxaso yobungcali.
PM 2.3.A: Iiyure zoqeqesho
nenye inkxaso enikwa izikolo
zikarhulumente zesiqhelo.
AO 2.3.A: 16 000
PT 2.3.A: 16 000
AP 2.3.A:
16 000
Umsetyenzana 2.4: Uphuhliso lwabasebenzi
Injongo yomsetyenzana: Ukubonelela ootitshala nabo bangezotitshala ngophuhliso lobungcali
kwizikolo zikarhulumente zesiqhelo.
Injongo engqinisisekayo
MO 2.4.A: Ukubonelela
ngophuhliso lwabasebenzi
ngokoMthetho oyiSkills
Development Act.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 2.4.A: Uphuculo
lwezakhono zabasebenzi
abasebenzela i-WCED.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 2.4.A:
Uphuculo
lwezakho
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 2.4.A:
Uphuculo
lwezakhono
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 2.4.A:
Zikhona
izicwangciso
zophuhliso
lwezakhono
zasemsebenzini
(WSPs)
ezilungiselelwe
uphuhliso
lwabasebenzi.
Iinkcukacha zamanani-nkcazo aphathelele kumanani abafundi nootitshala afunyenwerom
thekuPhendlo loNyaka luka-2003 (2003Annual Survey) nakumanani-nkcazo omhla weshumi ka2004 (2004 10th day statistics).
Kuye kwabakho ukunyuka kwamanani abafudukela apha eNtshona Koloni, kodwa ke amagumbi
okufundela ongeziweyo awagqitywa ukwakhiwa ngo-2002/03 nango-2003/04 aye anceda kakhulu
ekukwazini ukuwagcina amanani abafundi ebeqikelelwe kwigumbi lokufundela ngalinye.
Umsebenzi weentengo weSebe lezoThutho neMisebenzi yakwaRhulumente uye wenza ukuba
kusetyenziswe ngaphantsi kweemali ebezikhona zeeprojekthi zolwakhiwo olutsha. Kambe ke,
kuye kwagqitywa ezinye iiprojekthi zolondolozo ezingama-200. Loo nto ke iye yaba nefuthe
elikhulu kwipesenti yohlahlomali oluchithelwe kulondolozo. Isiphumo soko ke kukuba isixa
18
iSigaba 2
esikhulu sohlahlomali lolondolozo siya kubuyiselwa kuhlahlomali lweentengo ezinkulu kulo
nyakamali mtsha.
Ukunyuka kwamanani abafundi bezikolo zasesekondari eNtshona Koloni nokusetyenziswa
kwezakhiwo zezikolo zaseprayimari ezingenabantu, ezingenazilabhoratri, njengezikolo
zasekondarii, kuye kwawanyusa amanani ezikolo zasesekondari ezingenazilabhoratri.
Ukubolekisana kwezikolo nako kuza kuwanyusa amanani ezikolo zasesekondari
ezingenazilabhoratri.
Ii-EMDCs nezigqeba ngezigqeba zazo zityelela onke amaziko emfundo ziwancedise
ekuxhotyisweni kwabasebenzi ngolwazi nezakhono ngokweenkalo ngeenkalo namanyathelo
ngamanyathelo afanele ukuthathwa, umzkl ukunyulwa kwezigqeba ezilawulayo ezitsha, imicimbi
yezemali, ikharityhulam, njl.
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Igama leziko
Izikolo zaseprayimari zikarhulumente zesiqhelo
Izikolo zasekondari zikarhulumente zesiqhelo
Iprojekthi yezikolo ezinokhuseleko kwizikolo zikarhulumente zesiqhelo
Iyonke
Imali edlulisiweyo R’000
89 162
66 582
12 053
167 797
ISebe lihambe ngokweCandelo 38(1)(j) loMthetho oyi- PFMA.
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
Izikolo zaseprayimari
zikarhulumente
Izikolo zasekondari
zikarhulumente
Iinkonzo zobungcali
Uphuhliso lwabasebenzi
Iyonke
Eyonayona
nkcitho
2003/04
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
Eyonayona
nkcitho
I-% edlulileyo
okanye
engasebenzanga
2 214 808
2 419 175
13 479
2 432 654
2 426 915
0
1 476 152
1 604 972
1 023
1 648 616
1 648 616
2
151 323
0
3 842 283
159 208
4 500
4 187 855
(8 222)
3 708
9 988
150 986
8 208
4 197 843
143 559
8 208
4 227 298
(4.9)
82.4
0.7
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
Eyomhla nezolo
Abasebenzi
Udluliso
Enye yomhla nezolo
Iintengo ezinkulu
Iintengo zezinto
ezinkulu
Udluliso
Iyonke inkcitho
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
3 829 467
3 436 174
119 953
273 340
12 816
4 180 255
3 753 820
153 485
272 950
7 600
6 090
(11 930)
14 312
3 708
3 898
2003/04
Lulonke
ulwabiwomali
4 186 345
3 741 890
167 797
276 658
11 498
12 374
7 600
3 898
11 498
442
3 842 283
0
4 187 855
0
9 988
0
4 197 843
Exulwe
kwenye
Eyonayona
nkcitho
4 215 444
3 736 207
167 797
311 440
11 854
11 854
I-% edlulileyo
okanye
engasebenzanga
0.7
3.1
0
4 227 298
0.7
Inkcitho edlulileyo ku-2003/04 yenziwe isikakhulu kukuba izikolo zibusebenzise kunyakamali ka2003/04 ubuninzi bemali ebeziyabelwe iZimiselo neMigangatho zonyaka wesikolo ka-2004.
19
iSigaba 2
8.3
Umsebenzi 3: Uncediso-mali lwezikolo ezizimeleyo
Injongo yomsebenzi
Ukuxhasa izikolo ezizimeleyo ngokoMthetho oyiSouth African Schools Act ka-1996.
Umsebenzi woNcediso-mali lweZiko eziZimeleyo unale misetyenzana ilandelayo:
iSigaba sasePrayimari
o
ukuxhasa izikolo ezizimeleyo kwisigaba saMabanga 1 ukuya kwele-7
iSigaba saseSekondari
o
ukuxhasa izikolo ezizimeleyo kwisigaba saMabanga 8 ukuya kwele-12
Okwenziweyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi
Akukho zinto ziphambili zenzekileyo kuquluknqo lomgaqo-nkqubo.
Okwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
MO 3.A: Ukuxhasa imfundo
yezikolo ezizimeleyo,
ngakumbi ukuba
zikwiindawo ezithwaxwa
yintlupheko, zincedisa
kwimfundo yezikolo
zikarhulumente.
PM 3.A.a: Umyinge wolona
ncediso-mali luphumayo
ngomfundi ngamnye.
PM 3.A.b: Ipesenti yabafundi
bezikolo ezizimeleyo
abafumana uncediso-mali
lukarhulumente.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 3.A.a:
R1 604
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 3.A.a:
R1 575
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 3.A.a:
R1 739
AO 3.A.b: 57,1%
PT 3.A.b: 60%
AP 3.A.b: 57,1%
Zonke izikolo ezizimeleyo ezibhaliswe kwiSebe leMfundo leNtshona Koloni zikufanele ukufumana
ukufumana uncediso-mali oluyi-60% yendleko ngomfundi ngamnye okwizikolo zikarhulumente,
kuxhomekeke phofu kwiNkxaso-mali yeZimiselo neMigangatho yeZikolo eziZimeleyo. Zonke izikolo
ezizimeleyo ebeziye zafaka izicelo zoncediso-mali, nebezikufanele ukufumana inkxaso-mali
ngokwemiqathango yomgaqo-nkqubo weZimiselo neMigangatho, ziye zalufumana uncediso-mali.
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Igama leziko
Imali edlulisiweyo R’000
14 385
11 858
26 243
Izikolo zaseprayimari ezizimeleyo
Izikolo zasekondarii ezizimeleyo
Iyonke
ISebe eli lihambe ngokweCandelo 38(1)(j) loMthetho oyiPFMA.
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
Isigaba sokuqala
Isigaba sesibini
Iyonke
2003/04
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
14 174
9 571
23 745
20 064
7 485
27 549
20
Exulwe
kwenye
(1 172)
(1 172)
Lulonke
ulwabiwomali
18 892
7 485
26 377
Eyonayona
nkcitho
14 385
11 858
26 243
I-% edlulileyo
okanye
engasebenzanga
(23.9)
58.4
(0.5)
iSigaba 2
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
Eyomhla nezolo
Abasebenzi
Udluliso
Enye yomhla nezolo
2003/04
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
23 745
27 549
(1 172)
26 377
Eyonayona
nkcitho
I-% edlulileyo
okanye
engasebenzanga
26 243
0
0
0
0
0
23 745
27 549
(1 172)
26 377
26 243
0
0
0
0
0
Iintengo ezinkulu
0
0
0
0
0
Iintengo zezinto ezinkulu
0
0
0
0
0
Udluliso
0
0
0
0
0
23 745
27 549
(1 172)
26 377
26 243
Iyonke inkcitho
21
(0.5)
0
(0.5)
iSigaba 2
8.4
Umsebenzi 4: Imfundo yezikolo ezizodwa zikarhulumente
Injongo yomsebenzi
Ukubonelela ngemfundo kwizikolo ezizodwa zikarhulumente ngokoMthetho oyiSouth African Schools
Act, 1996 nePhepha leNkcazo yoMgaqo-nkqubo (White Paper) 6 ngemfundo ebandakanya konke.
Lo msebenzi wemfundo yezikolo ezizodwa zikarhulumente ubandakanya le misetyenzana ilandelayo:
Izikolo
o
ukubonelela ngemfundo kwizikolo ezizodwa zikarhulkumente
Iinkonzo zobungcali
o
ukuxhasa izikolo ezizodwa zikarhulumente
Uphuhliso lwabasebenzi
o
ukubonelela ootitshala nabo bangezotitshala ngophuhliso lobungcali kwizikolo ezizodwa
zikarhulumente
Okwenzekileyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi
Izinto eziphambili ezenzekileyo kumgaqo-nkqubo zibandakanya:
IPhepha leNgcaciso yoMgaqo-nkqubo weMfundo 6 libonisa indlela ezifanele kuguqulwa ngayo
iinkqubo zemfundo eyodwa, zibe yinkqubo yemfundo noqeqesho ebandakanya konye. Kwizinto
elizicacisayo kukwakho nendlela ezinokuhlengahlengiswa ngayo izikolo ezi zesiqhelo zibe zizikolo
ezinika inkonzo epheleleyo eya kubalungiselela nabo bafundi bafuna ukunikwa inkxaso noko;
neyokwenziwa kwezikolo ezizodwa zibe ngamaziko ezinokudimbaza kuwo izincedisi-mfundo ezi
zesiqhelo izikolo; eyokuphuhliswa kwamaqela enkxaso ezithili; neyokuphuhliswa kwamaqela enkxaso
yamaziko.
Okwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Umsetyenzana 4.1: Izikolo
Umsebenzi objective: Ukubonelela ngemfundo kwizikolo zikarhulumente ezizodwa.
Injongo engqinisisekayo
MO 4.1.A: Ukubonelela
ngeendawo kwizikolo ezizodwa
zikarhulumente ngokomgaqonkqubo kunye nnkqubo
yemfundo ebandakanya konke.
MO 4.1.B: Ukuqinisekisa ukuba
abafundi abagqiba imfundo
yezikolo ezizodwa
zikarhulumente baninzi
kangangokol.
MO 4.1.C: To attain the highest
possible educational outcomes
amongst learners.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 4.1.A: 12 673
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 4.1.A: 13 000
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 4.1.A: 14
585
PM 4.1.B: Ipesenti
yabafundi ababuyela
kwinkonzo epheleleyo
okanye kwizikolo zesiqhelo.
AO 4.1.B: 1%
PT 4.1.B: 2%
AP 4.1.B: 2%
PM 4.1.C.a: Ipesenti
anyuka ngayo amazinga
empumelelo kwiBanga 12.
PM 4.1.C.b: Ipesenti
yabafundi abagqibileyo
esikolweni abafumana
imisebenzi.
AO 4.1.C.a: 5%
PT 4.1.C.a: 5%
AO 4.1.C.b: 73%
PT 4.1.C.b: 75%
AP 4.1.C.a:
93%
ephumeleleyo
AP 4.1.C.b:
73%
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 4.1.A: Inani labafundi
kwiziko ezizodwa
zikarhulumente
22
iSigaba 2
Umsetyenzana 4.2: Iinkonzo zobungcali
Injongo yomsebenzi: Ukuxhasa izikolo ezizodwa.
Injongo engqinisisekayo
MO 4.2.A: Ukubonelela zonke
izikolo ezizodwa zikarhulumente
ngenkxaso yobungcali.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 4.2.A: Iiyure zoqeqesho
nenye inkxaso enikwa
izikolo zikarhulumente
ezizodwa.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 4.2.A: 6 000
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 4.2.A: 6 000
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 4.2.A:
6 000
Umsetyenzana 4.3: Uphuhliso lwabasebenzi
Injongo yomsebenzi:. ukubonelela ootitshala nabo bangezotitshala ngophuhliso lobungcali kwizikolo
ezizodwa zikarhulumente
Injongo engqinisisekayo
MO 4.3.A: Ukubonelela
ngophuhliso lwabasebenzi
ngokoMthetho oyiSkills
Development Ac
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 4.3.A: Uphuculo
lwezakhono zabasebenzi
abasebenzela i-WCED.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 4.3.A:
Uphuculo
lwezakhono
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 4.3.A:
Uphuculo
lwezakhono
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 4.3.A:
Zikhona
izicwangciso
zophuhliso
lwezakhono
zasemsebenzi
ni (WSPs)
ezilungiselelw
e uphuhliso
lwabasebenzi
Liya lisanda kakhulu inani labafundi abathunyelwa beneengxaki zokufunda, kucelwa ukuba bafakwe
kwizikolo ezizodwa. Eyona mfuno inkulu yeyabafundi ekufuneka befakwe kumaziko olutsho
nakwizikolo zezakhono. Kuqwalaselwa nomba wokuhlengahlengiswa kweenkonzo, khona ukuze
zikwazi ukukhawulelana neemfuno ze-WCED.
Amazinga empumelelo mahle kakhulu kwizikolo ezizodwa. Izikolo ezihlanu zinezinga lempumelelo le100%. Eli zinga lempumelelo lingaphaya kwelezikolo zesiqhelo.
Abafundi abavela kwiZikolo zeZakhono bakholisa ukukhawuleza ukufumana imisebenzi kunabo
bakwezinye izikolo ezizodwa, kanti nabakwezi zesiqhelo izikolo. Kambe ke, nale meko kuyiyo kungoku
nje kwezoqoqosho kunye neyokungafikeleleki kwemisebenzi, zinegalelo elikhulu kakhulu
ekuqhwaleliseni impumelelo kule nkalo.
Ii-EMDCs nezigqeba ngezigqeba zazo zityelela onke amaziko emfundo ziwancedise ekuxhotyisweni
kwabasebenzi ngolwazi nezakhono ngokweenkalo ngeenkalo namanyathelo ngamanyathelo afanele
ukuthathwa, umzkl ukunyulwa kwezigqeba ezilawulayo ezitsha, imicimbi yezemali, ukusetyenziswa
kwe-IQMS, njl.
Ukuguqulwa kwezikolo ezizodwa zibe ngamaziko ezincedisisi-zifundo, ngokwezikhokelo zePhepha
leNkcazo yoMgaqo-nkqubo weMfundo 6, kuye kwaba negalelo kwinkxaso ethe yanikwa abafundi
abaneemfuno zemfundo ezizodwa kwizikolo zesiqhelo. Abasebenzi benkxaso kwii-EMDC baye
banikwa uqeqesho lwabasele besebenza (kwinkalo yeLife Space Crisis Intervention neyeResponse
Ability Pathways yokukhawulelana nabafundi abayingxaki), ngokunjalo nootitshala beekholeji
23
iSigaba 2
nesekondari kumaziko olutsha (CS Educators at Youth Centres) (Basic Qualification in Secure Care),
nabanyangi noonontlalontle.
iintlawulo ezidlulisiweyo
Igama leziko
Imali edlulisiweyo R’000
Izikolo zikarhulumente ezizodwa
61 204
ISebe eli liye lahamba ngokweCandelo 38(1)(j) loMthetho oyi-PFMA.
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
Izikolo
2003/04
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
Eyona-yona
nkcitho
300 928
318 954
Lulonke
ulwabiwomali
Exulwe
kwenye
Eyona-yona
nkcitho
I-% edlulileyo
okanye
engasebenza
nga
7 200
326 154
325 294
(0.3)
Iinkonzo zobungcali
0
1
0
1
0
0
Uphuhliso lwabasebenzi
0
1
0
1
0
0
300 928
300 956
7 200
326 156
325 294
(0.3)
Iyonke
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
2003/04
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
Eyona-yona
nkcitho
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
Eyona-yona
nkcitho
Eyomhla nezolo
300 928
318 956
7 200
326 156
325 294
Abasebenzi
239 085
254 506
7 219
261 725
261 725
57 511
61 092
112
61 204
61 204
4 332
3 358
(131)
3 227
2 365
Capital
0
0
0
0
0
Iintengo zezinto ezinkulu
0
0
0
0
0
Udluliso
Enye yomhla nezolo
Udluliso
Iyonke inkcitho
0
0
0
0
300 928
318 956
7 200
326 156
24
I-% edlulileyo
okanye
engasebenza
nga
(0.3)
0
0
325 294
(0.3)
iSigaba 2
8.5
Umsebenzi 5: Imfundo yasesekondari
Injongo yomsebenzi
Ukubonelela ngemfundo ye-FET kwiikholeji ze-FET zikarhulumente ngokoMthetho oyiFurther
Education and Training Act, 1998.
Lo msebenzi we-FET ubandakanya le misetyenzana ilandelayo:
Amaziko karhulumente
o
Ukubonelela iikholeji ze-FET zikarhulumente ezithile ngezincedisi-zifundo.
Iinkonzo zobungcali
o
ukuxhasa iikholeji ze-FET
Uphuhliso lwabasebenzi
o
ukubonelela ootitshala nabo bangezotitshala ngophuhliso lobungcali kwiikholeji ze-FET
zikarhulkumente.
Okwenzekileyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi
Izinto eziphambili ezenzekileyo kumgaqo-nkqubo zibandakanya:
•
•
•
Ukufikeleleka kweekholeji ze-FET kwaye kwakhuthazwa, kwaza kwenziwa namalinge okuseka
unxibelelwano phakathi kwe-GET neMfundo ePhakamileyo.
Kuye kwaqulunqwa, kwagcinwa isicwangciso esiliqili sekharityhulam yekholeji ye-FET
nezigqeba zenkxaso.
Ukuqulunqwa kwemisebenzi ekhawulelanayo neemfuno zoqoqosho neemfuno zabahlali.
Okwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Umsetyenzana 5.1: Amaziko karhulumente
Injongo yomsetyenzana: Ukubonelela iikholeji ze-FET zikarhulumente ezithile ngezincedisi-zifundo.
Injongo engqinisisekayo
MO 5.1.A: To provide
Ukubonelela ngendawo
kwikholeji ze-FET
ngokomgaqo-nkqubo.
MO 5.1.B: Ukukhuthaza
ukuththwa kwenxaxheba
kwiikholeji ze-FET ngabo
babefudula besingelwe
phantsi
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 5.1.A.a: Ipesenti yabantu
abadala ababhaliswe
kumaziko e-FET.
AO 5.1.A.a: 10%
PT 5.1.A.a: 1.5%
AP 5.1.A.a: 77%
PM 5.1.A.b: Inani
lababhalisele ukufunda
isigxina kwiikholeji ze-FET.
AO 5.1.A.b:
PT 5.1.A.b:
AP 5.1.A.b:
17 323
26 041
20 460
PM 5.1.A.c: Elona nani
lababhalisileyo kwiikholeji zeFET.
AO 5.1.A.c:
PT 5.1.A.c:
AP 5.1.A.c:
44 719
78 125
38 844
PM 5.1.B.a: Ipesenti
yabafundi
abangamantombazana
okanye amakhosikazi.
AO 5.1.B.a: 42%
PT 5.1.B.a: 50%
AP 5.1.B.a: 44%
PM 5.1.B.b: Ipesenti
yootitshala abaNtsundu.
AO 5.1.B.b: 5%
PT 5.1.B.b: 15%
AP 5.1.B.b:
2.4%
25
iSigaba 2
Umsetyenzana 5.2: Iinkonzo zobungcali
Injongo yomsetyenzana: Ukuxhasa iikholeji ze-FET zikarhulumente.
Injongo engqinisisekayo
MO 5.2.A: Ukubonelela
zonke iikholeji ze-FET
ngenkxaso yobungcali.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PM 5.2.A: Iiyure zoqeqesho
nenye inkxaso enikwe iikholeji
ze-FET.
AO 5.2.A: 4 000
PT 5.2.A: 4 000
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 5.2.A:
4 000 Hrs
Umsetyenzana 5.3: Uphuhliso lwabasebenzi
UInjongo yomsetyenzana: Ukubonelela ootitshala nabo bangezotitshala ngophuhliso lobungcali
kwiikholeji ze-FET zikarhulumente.
Injongo engqinisisekayo
MO 5.3.A: Ukubonelela
ngophuhliso lwabasebenzi
ngokoMthetho oyiSkills
Development Act.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 5.3.A: Uphuculo
lwezakhono zabasebenzi
abasebenza kwi-WCED.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 5.3.A::
Uphuculo
lwezakhono
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 5.3.A:
Uphuculo
lwezakhono
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 5.3.A:
Zikhona
izicwangciso
zezakhono
zasemsebenzini
(WSPs)
zophuhliso
lwabasebenzi
Inxaxheba yabantu abadala, abo ke kuthathwa ukuba bangaphaya kwamashumi amabini ananye, iza
kwanda, njengokuba kusiya kusongezwa izifundo nje.
Amazinga okukhula kwee-FTE’s kwiikholeji ze-FET kulityaziswa nje kuphela zizilungiselelo, umzkl
abasebenzi, izinto zokusebenza, iinkozo, njl. Iimpawu ezibonakalayo zixela ukuba oko kujoliswe kuko
kuza kufikelelwa njengoko enyukile amanani ababhaliselwe unyakamali ka-2004/05. Iikholeji ze-FET
zifundisa izifundo eziqala kwezithatha iyure nje ukuya kutsho kwezithatha unyaka ngokobude bexesha
lazo. Ngoko ke ubhaliso lwabafundi luqhuba okoko. Amanani ee-FTE’s ahloliweyo onyaka
owandulelayo afumaneka kuphela ngoApreli wonyaka olandelayo njengoko kaloku ubalo lwawo ilubalo
olunzima, kwaye kufuneka ehlolwe nangabahloli bangaphandle xa kuhlolwa iinkcazo zemali zekholeji
leyo.
Inxaxheba yabafundi abaphuma kumaqela ekujoliswe kuwo idodotyaliswa kukungabikho kwezikim
zoncediso-mali olulungiselelwe abafundi. Indications Iimpawu ezibonakalayo zixela ukuba oko
kujoliswe kuko kuza kufikelelwa njengoko enyukile amanani ababhaliselwe unyakamali ka-2004/05.
Iikholeji ze-FET zifundisa izifundo eziqala kwezithatha iyure nje ukuya kutsho kwezithatha unyaka
ngokobude bexesha lazo. Ngoko ke ubhaliso lwabafundi luqhuba okoko. Ubalo lwamanani e-FTE
njengoku sekuchaziwe ngentla apha.
Ukwanda kwamanani abantu ababhinqileyo kwimisebenzi ebekusoloko kutshila amadoda kuyo which
kubonakalisa ukujika kwezinto kwinkalo yezenkcubeko, okucothayo noko ukude kuphuhliseke
ngokupheleleyo.
Indlela yokuma kwabasebenzi engajikiyo nengahambeli phambili, iyakulibazisa ukulungelelaniswa
okufunekayo ukuze kuze kufezekiswa oko kujoliswe kuko ngakwicala lobulali basemsebenzini. Uluhlu
lwezithuba ezingenabantu zijolise kwiimfuno zezikolo, ngokohlobo lwazo. Izintlu zezithuba zezithuba
ezingenabantu ezivaliweyo azikuvumeli ukuvalwa kwezithuba ezingenabantu kwiikholeji ze-FET,
26
iSigaba 2
njengoko ootitshala abasezikolweni (ngakumbi abo badlulileyo enanini) bengafundisi izifundo
ezifanelekileyo okanye bengenayo imfundo yezobugcisa okanye uqeqesho olufanelekileyo kwezi
kholeji. Uluhlu lwezithuba ezingenabantu lukholisa ngokubhengezwa xa iikholeji zivaliwe. Indlela
omiswe ngayo unyaka weekholeji ze-FET, ngokweesemester neetrimester, yenza ukuba iiholide zazo
zingasoloko zidibana neeholide zezikolo.
Ii-EMDCs nezigqeba ngezigqeba zazo ziyazityelela iikholeji ze-FET zizincedise ekuxhotyisweni
kwabasebenzi ngolwazi nezakhono ngokweenkalo ngeenkalo namanyathelo ngamanyathelo
afanele ukuthathwa.
Amanyathelo e-HRD abandakanya izinto eziphambili ngokubaluleka ezaye zafunyaniswa xa
kusenziwa i-WSP, oko kukuthi, izakhono kwezobugcisa, kwezomsebenzi we-ofisi nezokuphatha.
Kucetywa nokusekwa kweziko le-FET elinika iinkonzo zonke. Eli ziko sele liboniwe, kwaye abasebenzi
necandelo lolawulo elichaphazelekayo sele bezinikiwe iinkcukacha ezifanelekileyo malunga noguqulo
nokusekwa kweziko lenkonzo epheleleyo. Iprojekthi yokufaka udondolo (pilot project) malunga
nomsebenzi wenguqu iza kwandiselwa ixesha ingene nakunyakamali ka-2004/05. Iinkonzo zenkxaso
nophuhliso lwabafundi zisaqulunqwa ngokuphathelele kwi-HIV/AIDS, izakhono zokuphilisa (Life Skills)
noncediso ezifundweni.
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Igama leziko
Imali edlulisiweyo R’000
Amaziko e-FET karhulumente
30 441
ISebe eli liye lahamba ngokweCandelo 38(1)(j) loMthetho oyi- PFMA.
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
Amaziko karhulumente
2003/04
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
132 707
142 103
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
Eyonayona
nkcitho
I-% edlulileyo
okanye
engasebenzanga
3 150
145 253
145 255
0
Iinkonzo zobungcali
0
1
0
1
0
0
Uphuhliso lwabasebenzi
0
1
0
1
0
0
132 707
142 105
3 150
145255
145 255
0
Total
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
2003/04
Lulonke
ulwabiwomali
Eyonayona
nkcitho
I-% edlulileyo
okanye
engasebenzanga
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Eyomhla nezolo
132 707
142 105
3 150
145 255
145 255
Abasebenzi
103 323
112 587
1 959
114 546
114 546
29 136
29 269
1 172
30 441
30 441
Udluliso
Enye yomhla nezolo
248
249
19
268
268
Iintengo ezinkulu
0
0
0
0
0
Iintengo yezinto
ezinkulu
0
0
0
0
0
Udluliso
0
0
0
0
0
132 707
142 105
3 150
145 255
Iyonke inkcitho
27
0
0
145 255
0
iSigaba 2
8.6
Umsebenzi 6: Imfundo yabadala
Iinjongo zomsebenzi
Ukubonelela i-ABET ngokwezikhokelo zoMthetho oyiAdult Basic Education and Training Act, 2000.
Lo msebenzi we-ABET unale misetyenzana ilandelayo:
Uncediso-mali lwamaziko azimeleyo
o
ukuxhasa izikolo ze- ABET ezithile ngokuzinika uncediso-mali
Iinkonzo zobungcali
o
ukuxhasa izikolo ze-ABET
Uphuhliso lwabasebenzi
o
ukubonelela ootitshala nabo bangezotitshala ngophuhliso lobungcali kwizikolo ze- ABET
Uqulunqo lomgaqo-nkqubo womsebenzi
Iindawo eziphambili kuqulunqo lomgaqo-nkqubo zibandakanya:
!" Imigaqo-nkqubo ye-ABET ephathelele kwiindlela zenkxaso-mali enikwa i-BET nokumiswa
kwabasebenzi zaye zahlaziywa, zamiswa ngokutsha. Imigaqo-nkqubo ephathelele
ekuhanjisweni kweenkcukacha novandlakanyo lwekharityhulam iye yaqulunqwa. Le migaqonkqubo yayijoliswe ekuqhutyweni kwemisebenzi efanelekileyo neneenjogo.
!" Ukukhuthaza ukusetyenzisw akweelwimi ezininzi; izifundo zokuthetha isiXhosa sele
ziqulunqiwe, kwaye zikulungele ukuba zihanjiswe zisetyenziswe.
!" Iimviwo zeNqanaba 4 le-ABET ziye zaqhuba ngoJuni nangoNovemba 2003. Olu luviwo
lwesizwe olulungiselelwe ukubonelela abafundi ngamathuba okufumana isiqinisekiso se-GET.
!" Uviwo lwePhondo lweNqanaba 3 le-ABET lwaye lwaqhubeka ngoNovemba 2003. Lunika
abafundi beNqanaba 3 le-ABET ithuba lokufumana amanqaku okufumana i-GETC.
!" Incwadi yezikhokelo zee-CLC, eyiCommunity Learning Centre (CLC) Procedure Manual,
ejoplisse kwiinkqubo zolawulo lwamaziko, izincedisi-mfundo nakwikharityhulam yaye yahlaziywa
phambi kokuba ithunyelwe kumaziko.
!" Ubuhlakani: Icandelwana lolawulo le-ABET le- WCED linenxaxheba kubuhlakani obuninzi
namanye amasebe karhulumente wephondo eli. Ngobu buhlakani aabasebenzi bamasebe
karhulumente wephonodo afumana ithuba lokufumana i-GETC. Kwaye kwaqulunqwa
nezikhokelo zokuqhutywa kobuhlakani. Ubuhlakani busekwa kwinqanaba lephondo
nakwelamaziko. Ezinye zezinto ezibandakanyiweyo kwezi zikhokelo zizizigaba zokusetyenziswa
kobuhlakani, iinxaxheba noxanduva lwabo babachaphazelekayo, iindleko nabasingathi
beendleko.
!" Ngenjongo yokwenza ubuhlakani bube bobusesikweni kwaye kwaqulunqwa iiMemorandam
zokuQondana (Memorandums of Understandings). Omabini amacala, i-WCED
njengomnikinkonzo, nehlakani (umzkl. isebe likarhulumente wephondo), kufuneka ayityikitye le
Memorandum yokuQondana.
!" Incwadi yezikhokelo zokubhengeza yee-CLCs: kwaye kwaqulunqwa incwadi yezikhokelo
zokubhengeza elungiselelwe ii-CLCs. Kambe ke kuye kwathi ngenxa yokunqongophala
kwemali akwakwazeka ukuba iprintwe le ncwadi yezikhokelo, kodwa ke loo nto iya
kuqwalaselwa kunyakamali ka-2004/05.
!" Ikhathalogu ye-LSM: Ikhathalogu ye-LSM yecandelwana lolawulo le-ABET yaye yahlaziywa,
yaprintwa yaza yahanjiswa kwii-CLCs. Le khathalogu inceda ii-CLCs ekukhetheni izincedisimfundo ezifanelekileyo.
28
iSigaba 2
!" Izicelo zenkxaso-mali: Ii-CLCs kufuneka zifake izicelo zenkxaso-mali qho ngonyaka
ngokungenisa ifomu efanelekileyo. Le fomu yaye yahlaziywa, ngothethwano, ukulungiselela
ukusetyenziswa ngo-2004.
!" Ifayili yomgaqo-nkqubo wekharityhulam yoomanejala bamaziko yaye yaqulunqwa. Injongo yayo
kukunika oomanejala bamaziko nootitshala inkxaso ekuqhubeni abafundi kuzo zozithathu
izigaba zokugqiba izifundo okanye uMsebenzi, oko kukuthi ukungqamanisa iimfuno zabafundi
nekharityhulam ebekiweyo nokungqinisisa inkqubo yomfundi .
!" Kuqulunqwe ipotfoliyo yootitshala yokuxhasa ootitshala ekukhokeleni abafundi kwizigaba
ezithathu eziphambili zokugqiba izifundo okanye umsebenzi, oko kukuthi, ukufumanisa iimfuno
zabafundi nokuzingqamanisa nekharityhulam etyetyeshiweyo, ukuqhubela umfundi umsebenzi
ohamba nekharityhulam nokungqinisisa inkqubo yomfundi.
Okwwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Umsetyenzana 6.1: Uncediso-mali kumaziko azimeleyo
Injongo yomsetyenzana: Ukuxhasa amaziko e-ABET azimeleyo ngokuwanika uncediso-mali.
Injongo engqinisisekayo
MO 6.1.A: Ukubonelela
ngendawo kumaziko eABET karhulumente
ngokomgaqo-nkqubo.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 6.1.A.a: Inani labantu
ababhalisele i-FTE kumaziko
e-ABET karhulumente.
AO 6.1.A.a:
6 333
PT 6.1.A.a:
6 889
AP 6.1.A.a:
6 962
PM 6.1.A.b: Ipesenti yabantu
abadala abangafundanga
kweli phondo ababhalise
kwimisebenzi yamaziko eABET karhulumente.
AO 6.1.A.b:
1,58%
PT 6.1.A.b: 2%
AP 6.1.A.b:
1.74%
PM 6.1.A.c: Inani lee-CLCs
ezifundisa ikharityhulam
eshwankathelweyo
yaamanqanaba 1 & 2 eABET.
AO 6.1.A.c: 82
PT 6.1.A.c: 109
AP 6.1.A.c: 188
PM 6.1.A.d: Inani lee-CLCs
ezifundisa ikharityhulam
ehlanganisiweyo
yamanqanaba 3 & 4 e-ABET.
AO 6.1.A.d: 10
PT 6.1.A.d: 68
AP 6.1.A.d: 147
PM 6.1.A.e: Inani labafundi
be-FET abasebenzisa
ikharityhulam efanelekileyo.
AO 6.1.A.e: 0
PT 6.1.A.e: 3 250
AP 6.1.A.e: 3400
PM 6.1.A.f: Inani lee-CLCs
ezinikwe ikiti yezincedisi
zekharityhulam
AO 6.1.A.f: 0
PT 6.1.A.f: 34
AP 6.1.A.f: 8
PM 6.1.A.g.: Amazinga
empumelelyo anyukileyo.
AO 6.1.A.g: 30%
PT 6.1.A.g: 35%
AP 6.1.A.g: 0.2%
PM 6.1.A.h: Inani labafundi
abafumana i-GETC.
AO 6.1.A.h: 100
PT 6.1.A.h: 150
AP 6.1.A.h: 46
29
iSigaba 2
Umsetyenzana 6.2: Iinkonzo zobungcali
Injongo yomsetyenzana: Ukuxhasa amaziko e- ABET.
Injongo engqinisisekayo
MO 6.2.A: Ukuxhasa
amaziko e- ABET
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 6.2.A: Iiyure zoqeqesho
kunye nezenye nje inkxaso
enikwa amaziko e-ABET.
Iziphumo
ezifikelelweyo2
002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
AO 6.2.A: 4 000
PT 6.2.A: 4 000
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 6.2.A: 265
Umsetyenzana 6.3: Uphuhliso lwabasebenzi
Injongo yomsetyenzana: Ukubonelela ngophuhliso lootitshala nabo bangezotitshala kumaziko eABET.
Injongo engqinisisekayo
MO 6.3.A: Ukubonelela
ngoqeqesho lwabasebenzi
ngokwezikhokelo
zoMthetho oyi-Skills
Development Act.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 6.3.A: Uphuculo
lwezakhono zabasebenzi
abasebenzela i-WCED.
Iziphumo
ezifikelelweyo2
002/03
AO 6.3.A:
Izakhono
eziphuculweyo
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 6.3.A:
Izakhono
eziphuculweyo
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 6.3.A:
Zikhona
zicwangciso
zezakhono
zasemsebenzini
(WSPs)
ezilungiselelwe
uphuhliso
lwabasebenzi
Inani lee-FTE’s kumaziko karhulumente e- ABET libandakanya abafundi bamanqanaba 1-4 e-ABET
nabe-NQF2 (iBanga 10) nabe-NQF4 (iBanga 12). Ubuhlakani namasebe emfundo amaphondo
phantse wonke buye baba negalelo elikhulu kakhulu kwinani labafundi abakwii-CLCs. Kananjalo kwaye
kwabakho neengxelo zokuba linye lenyuka inani labantu abatsha abangekho sikolweni abathe
babhalisa kwii- CLCs. Ukuqeshwa koomanejala abasisigxina (Centre Managers –CMs) kunye
nabaNxibelelanisi baMaziko (Co-ordinators - SC), kunye nento yokuba iikhontrakthi zabanye oo-CM
noo-SCs ziyahlaziywa, kwaye ke sele bewasingathe la maziko isithuba esingaphaya kweminyaka
emithathu, ubuncinane, zizinto eziye zazisa uzinzo olukhulu kula maziko emfundo asekuhlaleni (CLCs.
Le meko ke iqinisekisa uphuculo kucwangciso nakulawulo lwee-CLCs. Inkxaso nezikhokelo
ezinikiweyo, ngakumbi ngamagosa e-ABET kwii-EMDCs zizincede kakhulu ii-CLCs ekubeni zikwazi
ukukhawulelana neemfuno zabahlali beendawo ezikuzo – into leyo eye yakuqinisekisa ukwanda
kwamanani abafundi.
Ingcinga yekharityhulam eshwankathelweyo yamanqanaba 1 & 2 e-ABET iiye yathetha ukuba ii-CLCs
ziye zacelwa ukuba ziziqhube izifundo kwezi nkalo zimbini zisisiseko, oko kukuthi Ukubala
noQhagamshelwano, nokuba azidanga zazenza zonke izifundo ezikhoyo. Le nkxaso ingqanyaniswa
nengcinga elihamba ngayo icandelwana le-ABET, ingcinga leyo ekukukhawuleza kokuzigqiba izifundo
ngokuthi kwenziwe iimvavanyo xa ziceliwe. Le nto ke iyabanceda abafundi ekufumaneni i-GETC
ngexeshana elifutshane. Ubuninzi bamaziko asandula ukusekwa anxityelelaniswa kulawo sele ekho
ebhalisiwe, umzkl. apho iziko beliqhuba izikolo ezibini, libhalise ezinye ezibini ngo-2003.
I-FTE yabafundi abali-3400 be-FET baye baye basebenzisa amaziko e-ABET. Abanye abafundi
bobuhlakani be-FET bakwangabafundi bobuhlakani, ngelixa ubuninzi babantu abatsha abangekho
sikolweni nabafundi abadlulileyo ngeminyaka abangena kwii-CLCs, ingabafundi be-FET.
30
iSigaba 2
Xa kuthelekiswa nomnyaka ongaphambili, aye athi kratya amanani abafundi ababhale iimviwo
ngoNovember 2003. Amanyathelo ngamanyathelo kwakunye noqeqesho olunikwe ngabacebisi
ngekharityhulam kwii-EMDC aye aqinisekisa ukuba abafundi babonelelwe ngekharityhulam
ephuculweyo. Ezinye zezinto eluye lwajolisa kuzo uqeqesho lulawulo lwekharityhulam zii- CMs neeSCs, ulawulo lwepotfoliyo ngootitshala noqulunqo lwezifundo. Kananjalo, ngobuhlakani ne-UNISA,
ootitshala abangenalo uqeqesho ebutitshaleni kunye nabo bangenalo ngokwaneleyo baye banikwa
ithuba lokuba baphucule amazinga oqeqesho abawaphumelelayo, into ke leyo ekhokeleleni kuphuculo
lwenkonozo enikwa ngootitshala. Ngokobu buhlakani ootitshala bebenikwa uncediso-mali yi-UNISA,
into ke leyo eyenze uqeqesho lufikelelwe lula ngootitshala. Ukusetyenziswa kweemviwo zikaJuni ngo2003 kuye kwaqinisekisa ukuba ixesha loviwo aluqingqwanga ngqongqo, koko abafundi bayakwazi
ukubhala nanini na xa beziva bekulkungele ukubhala.
Apha kubafundi bee-CLCs akufani nakwizikolo zikarhulumente nakwiimviwo ezi zesiqhelo, kuba
abafundi abakwazi ukufumana i-GETC ngoviwo olunye lweNqanaba 4 le-ABET. Abafundi bazifikelela
emva kwethuba eliyiminyaka emibini ukuya kwemithathu ezo zifundo bafanele ukuziphumelela. Uthi ke
umfundi asakuba ewafikelele amanqaku ali-120 afunekayo kuloo nkalo ebeyicelile, abe nokunikwa
i-GETC yi-UMALUSI. Isiphumo soko ke kukuba amanani ee-GETCs ezikhutshwayo (umsebenzi
owenziweyo wagqitywa) asezantsi noko xa kuthelekiswa nalawo bekujoliswe kuwo. Kananjalo,
zikhutshiwe iziqinisekiso kwisifundo ngasinye asiphumeleleyo umfundi.
Iqela ebekujoliswe kulo kwiindibano zoqeqesho lwabo sebesebenza liye labandkanya ii-CMs, ii-SCs,
ootitshala nezigqeba ezilawulayo. Uqeqesho nenkxaso ziye zajoliswa kwinkalo yekharityhulam,
eyophuhliso lwezakhono neyolawulo lwamaziko, eye-LSM neye-HIV/AIDS. Uqeqesho luye lwaqhuba
kwinqanaba lephondo, kwele-EMDC naphaya kumazikoand. Amaqela olawulo asezikolweni (School
Based Management Teams) phaya kwii- EMDCs aye aba nenxaxheba enkulu ekunikeni inkxaso-mali
noqeqesho kwii-CLCs. Ukungabikho kwenkxaso enikwa ii-CLCs ngabacebisi ngekharityhulam be-FET
kwii-EMDCs isengumba ongaxolisiyo.
Amanyathelo e-HRD aye azinyathela iindawo eziphambili ngokubaluleka ezichazwe kwi-WSP, oko
kukuthi, ulawulo nobunkokeli, amagumbi okufundela nabasebenzi be- ABET.
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Igama leziko
Imali edlulisweyo R’000
Amaziko okufunda asekuhlaleni
12 701
ISebe eli liye lahamba ngokweCandelo 38(1)(j) lwe-PFMA
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
Uncediso-mali kumaziko
azimeleyo
2003/04
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
Lulonke
ulwabiwomali
Exulwe
kwenye
Eyona-yona
nkcitho
I-%
edlulileyo
okanye
engaseben
zanga
17 961
18 624
0
18 624
18 473
(0.8)
Iinkonzo zobungcali
0
1
0
1
0
0
Uphuhliso lwabasebenzi
0
1
0
1
0
0
17 961
18 626
0
18 626
18 473
(0.8)
Iyonke
31
iSigaba 2
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
Eyomhla nezolo
Abasebenzi
Udluliso
Enye yomhla nezolo
Iintengo ezinkulu
Ukuthengwa kwezinto
ezinkulu
Udluliso
Iyonke inkcitho
2003/04
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
Eyona-yona
nkcitho
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
Eyona-yona
nkcitho
17 959
18 626
0
18 626
18 473
6 569
5 380
0
5 380
5 102
10 814
12 938
0
12 938
12 701
576
308
0
308
670
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
17 961
18 626
0
18 626
32
I-% edlulileyo
okanye
engasebenza
nga
(0.8)
0
0
18 473
(0.8)
iSigaba 2
8.7
Umsebenzi 7: iMfundo yabaNtwana yasekuQaleni (Early childhood development)
Injongo yomsebenzi
Ukubonelela nge-ECD kwiBanga R nakumanqanaba aphambi kweli ngokwezikhokelo zePhepha
leNgcaciso yoMgaqo-nkqubo 5.
Umsebenzi we-ECD unale misetyenzana ilandelayo:
iBanga R kwizikolo zikarhulumente
o
ukubonelela izikolo zikarhulumente ezithile ngezincedisi-mfundo eziyimfuneko kwiBanga R
iBanga R kumaziko asekuhlaleni
o
ukuxhasa amaziko asekuhlaleni kwinqanaba leBanga R
Iinkonzo zobungcali
o
ukuxhasa izikolo ze-ECD
Uphuhliso lwabasebenzi
o
ukubonelela ngophuhliso lootitshala nabo bangezotitshala kwizikolo ze-ECD
Uncediso-mali olunemiqathango
o
ukubonelela ngeeprojekthi zabantwana abahluphekileyo abakufaneleyo ukungena kunyaka
wokuqala obekwa liSebe leMfundo
Okwenzekileyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi
Izinto eziphambili ezenzekileyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi zibandakanya:
•
•
ISiqulunqo soMgaqo-nkqubo we-ECD wePhondo saye senziwa kwaqhutywa nothethwano
olunabileyo ngawo.
Ukulawulwa kweSicwangciso soMsebenzi sePhondo
(Provincial Business Plan)
ngokuphathelele kwindlela yokusetyenziswa koMgaqo-nkqubo weSizwe we-ECD nokwenza
ukuba imfundo esemgangathweni yeBanga R
ifikelelwe ngezigaba ngabo bonke
abaneminyaka emihlanu ubudala.
Okwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Umsetyenzana 7.1: iBanga R kwizikolo zikarhulumente
o
Injongo yomsetyenzana: ukubonelela izikolo zikarhulumente ezithile ngezincedisi-mfundo
eziyimfuneko kwiBanga R
Injongo engqinisisekayo
MO 7.1.A: Ukubonelela
abafundi beBanga R
ngendawo kwizikolo
zesiqhelo zikarhulumente
ngokomgaqo-nkqubo,
kodwa isikakhulu
ngokwePhepha leNgcaciso
yoMgaqo-nkqubo 5.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 7.1.A: Ipesenti
yabantwana abaneminyaka
emihlanu abakwizikolo
zeBanga R ezifumana
inkxaso-mali karhulumente.
33
Iziphumo
ezifikelelweyo2
002/03
AO 7.1.A: 41%
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 7.1.A: 49%
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 7.1.A: 44.5%
iSigaba 2
Umsetyenzana 7.2: iBanga R kumaziko asekuhlaleni
Injongo yomsetyenzana: Ukuxhasa amaziko asekuhlaleni kwinqanaba leBanga R
Injongo engqinisisekayo
MO 7.2.A: Ukubonelela
abafundi beBanga R
ngendawo kumaziko
asekuhlaleni amfundo ifumana
inkxaso, ngokomgaqo-nkqubo,
kodwa isikakhulu
ngokwePhepha leNgcaciso
yoMgaqo-nkqubo 5.
Isingqinisiso
sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
PM 7.2.A: Inani labafundi
abakumaziko e-ECD
asekuhlaleni amfundo
ifumana inkxaso.
AO 7.2.A: 9 849
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 7.2.A: 10 000
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 7.2.A: 10 710
Umsetyenzana 7.3: Iinkonzo zobungcali
Injongo yomsetyenzana: Ukuxhasa izikolo ze-ECD
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso
sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
MO 7.3.A: Ukunika inkxaso
yobungcali kuzo zonke izikolo
ze-ECD.
PM 7.3.A: Iiyure zoqeqesho
nenye inkxaso enikwe izikolo
ze-ECD.
AO 7.3.A: 4 000
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 7.3.A: 4 000
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 7.3.A: 4 000
Umsetyenzana 7.4: Uphuhliso lwabasebenzi
Injongo yomsetyenzana: Ukubonelela ngophuhliso lootitshala nabo bangezotitshala kwizikolo zeECD
Injongo engqinisisekayo
MO 7.4.A: Ukubonelela
ngophuhliso lwabasebenzi
ngokoMthetho oyiSkills
Development Act.
Isingqinisiso
sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
PM 7.4.A: Uphuculo
lwezakhono zabasebenzi
be- WCED.
AO 7.4.A:
Uphuculo
lwezakhono
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 7.4.A:
Uphuculo
lwezakhono
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 7.4.A: Zikhona
izicwangciso zezakhono
zasemsebenzini (WSPs)
zophuhliso lwabasebenzi
Umsetyenzana 7.5: Uncediso-mali olunemiqathango
Injongo yomsetyenzana: Ukubonelela ngeeprojekthi zabantwana abahluphekileyo abakufaneleyo
ukungena kunyaka wokuqala obekwa liSebe leMfundo nezifumana inkxaso-mali yoncediso-mali
olunemiqathango.
Injongo engqinisisekayo
MO 7.5.A: ukubonelela
ngeeprojekthi zabantwana
abahluphekileyo
abakufaneleyo ukungena
kunyaka wokuqala
Isingqinisiso
sokwenziwa
komsebenzi
PM 7.5.A:
Ngokwezicwangciso
zomsebenzi ezamkelwe
ngurhulumente wesizwe
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
AO 7.5.A:
Ngokwezicwangcis
o zomsebenzi
ezamkelwe
ngurhulumente
wesizwe
PT 7.5.A:
Ngokwezicwang
ciso zomsebenzi
ezamkelwe
ngurhulumente
wesizwe
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 7.5.A: Jonga
kumhlathi 10
ngokuphathelele
kwingxelo ngeenjongo
nempumelelo
yoncediso-mali
olunemiqathango lweECD
Ii-EMDCs nezigqeba ngezigqeba zazo ziyawatyelela amaziko e-ECD ziwancedise ekuxhotyisweni
kwabasebenzi ngolwazi nezakhono ngokweenkalo ngeenkalo namanyathelo ngamanyathelo afanele
ukuthathwa.
34
iSigaba 2
Amanyathelo e-HRD abandakanya izinto eziphambili ngokubaluleka ezaye zafunyaniswa xa
kusenziwa i-WSP, oko kukuthi, izakhono zolawulo nobunkokeli, izincedisi-zifundo kumagumbi
okufundela nabasebenzi bamaziko e-ECD. Kwaqeqeshwa amagosa angama-31 ekuxhaseni
abasebenzi bamaziko e-ECD nezigqeba zolawulo zawo. Isicelo songcethezelo soqeqesho
lwabasebenzi bamaziko e-ECD sanikezelwa liSebe leMfundo leSizwe.
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Igama leziko
Imali edlulisiweyo R’000
Imfundo yabantwan yasekuqaleni kwizikolo zikarhulumente
9
Imfundo yabantwana yasekuqaleni kumaziko asekuhlaleni
3 930
Uncediso-mali olunemiqathango
8 412
Iyonke
12 351
ISebe eli liye lahamba ngokweCandelo 38(1)(j) loMthetho oyi-PFMA
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
2003/04
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwo-mali
oluhlaziyiweyo
Lulonke
ulwabiwomali
Exulwe
kwenye
Eyona-yona
nkcitho
I-%
edlulileyo
okanye
engaseben
zanga
iBanga R kwizikolo
zikarhulumente
41 050
32 709
1 003
33 712
43 753
29.8
iBanga R kumaziko
asekuhlaleni
9 071
14 018
0
14 018
3 930
(62)
Iinkonzo zobungcali
0
1
0
1
0
0
Uphuhliso lwabasebenzi
0
1
0
1
0
0
2 717
9 355
0
9 355
8 627
(7.8)
52 838
56 084
1 003
57 087
56 310
(1.4)
Uncediso-mali
olunemiqathango
Total
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
2003/04
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
Eyona-yona
nkcitho
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
Eyona-yona
nkcitho
Eyomhla nezolo
52 778
56 021
1 003
57 024
56 252
Abasebenzi
40 912
42 606
1 003
43 609
43 609
Udluliso
11 616
13 279
0
13 279
12 351
250
136
0
136
292
Iintengo ezinkulu
60
63
0
63
58
Iintengo zezinto ezinkulu
60
63
0
63
58
0
0
0
0
0
52 838
56 084
1 003
57 087
Enye yomhla nezolo
Udluliso
Iyonke inkcitho
35
56 310
I-% edlulileyo
okanye
engasebenza
nga
(1.4)
(7.9)
(1.4)
iSigaba 2
8.8
Umsebenzi 8: iiNkonzo zoNcediso neziNxulumene nazo
Injongo yomsebenzi
Ukubonelela amaziko emfundo ngokubanzi ngenkxaso.
Umsebenzi weeNkonzo zoNcediso neziNxulumene nazo unale misetyenzana ilandelayo:
Iintlawulo kwi- SETA
o
ukubonelela ngophuhliso lwabasebenzi ngokoMthetho oyiSkills Development Act
Iiprojekthi zoncediso-mali olunemiqathango
o
Ukubonelela ngeeprojekthi ezityunjwe liSebe leMfundo nezinabele kwimisebenzi engaphaya
komnye nezifumana inkxaso-mali kuncediso-mali olunemiqathango.
Iimviwo zangaphandle
o
Ukunika iinkonzo zeemviwo ezilawulwa liSebe eli.
Uqeqesho lootitshala
o
Ukuncedisa ekuboneleleni umsebenzi wemfundo ngootitshala abalugqibileyo uqeqesho
nabaqokoshekileyo ngolwazi.
iKapa eliHlumayo
o
ukuncedisa ekuhlumiseni abantu bokusebenza
Okwenziweyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi
Izinto eziphambili ezenziweyo kumgaqo-nkqubo womsebenzi zibandakanya:
iKapa eliHlumayo
!" Uphuhliso lwabasebenzi lusengowona mngeni wophuhliso kujongenwe nawo kweli
phondo.Isikhokelo sabantu bokusebenza sithi njengokuba abantu besiya befumana imfundo
ephezulu nje, baba njalo nokuba nendima entle emsebenzini wabo, nokukwazi ukumelana
neemeko eziguqu-guqukayo nezetheknoloji, ngaphezu kwabo basebenzi bangenayo imfundo
ephakamileyo. Njengokuba abasebenzi besiya besukuleka ngokusukuleka nje emsebenzini
wabo (umzkl, ngokufumana ezinye izakhono) imarike ayisayi kuba mathidala ukubanika imivuzo
ethe kratya. Isikakhulu ke le nto ithetha ukuba aabasebenzi abanemfundo ethe kratya baza
kufumana imivuzo ethe kratya kunaleyo yabo banemfundo esezantsi. Ngezi ndlela ke, uphuhliso
lwabasebenzi lunokwenza igalelo elikhulu kakhulu ekufezekisweni kwazo zonke iinjongo
zephulo iKapa eliHlumayo. I-WCED inenxaxheba ebaluleke kakhulu ekucebeni nasekuqhubeni
iSicwangciso esiliQili soPhuhliso lwaBasebenzi (HRDS) kwidabi lokulwa nentlupheko
nokwandiswa koqoqosho, njengoyena mququzeleli uphambili woveliso lwabantu bokusebenza,
ekufezekiseni iinjongo zephulo iKapa eliHlumayo ngoku kulandelayo:
I-GET esisiseko ekumiselwa phezu kwaso lonke uphuhliso lwabasebenzi (HRD) kweli phondo;
kunye
ne-FET ebonelela ngamathuba okuphucula izakhono nolwazi oluyimfuneko yomsebenzi
nokuthatha inxaxheba kuqoqosho.
36
iSigaba 2
ƒ Abafundi abanqwenela ukungena kulo msebenzi baye banikwe iibhasari. Ezo bhasari ke ziya
kunikwa abo bafundi banqwenela ukungena kwezo nkalo zalo msebenzi ziye zafunyaniswa
ngokwenziwa kophando ukuba zezona zifuna ukongezelwa ootitshala.
Okwenziweyo xa kuthelekiswa noko bekujoliswe kuko
Umsetyenzana 8.1: Iintlawulo kwi-SETA
Injongo yomsetyenzana: Ukubonelela ngophuhliso lwabasebenzi ngokoMthetho oyiSkills
Development Act.
Injongo engqinisisekayo
MO 8.1.A: Ukuxhasa iinkqubo
zeMfundo zoQeqesho
noPhuhliso (ETDP)
uGunyaziwe weMfundo
noQeqesho lweCandelo
(Sectoral and Education
Training Authority - SETA)
ngokuphathelele kumsebenzi
we-ofisi weli candelo.
Isingqinisiso
sokwenziwa
komsebenzi
PM 8.1.A: I-10% ye-1%
yeendleko zabasebenzi
ezihlawulelwa irhafu iza
kuhlawulwa i-ETDP
SETA.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 8.1.A: I-10% ye1% yeendleko
zabasebenzi
ezihlawulelwa irhafu
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PT 8.1.A: I-10% ye1% yeendleko
zabasebenzi
ezihlawulelwa
irhafu
AP 8.1.A: I-10% ye-1%
yeendleko zabasebenzi
ezihlawulelwa irhafu
Umsetyenzana 8.2: Iiprojekthi zoncediso-mali olunemiqathango
Injongo yomsetyenzana : Ukubonelela ngeeprojekthi ezityunjwe liSebe leMfundo nezinabele
kwimisebenzi engaphaya komnye nezifumana inkxaso-mali kuncediso-mali olunemiqathango.
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso
sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
MO 8.2.A: Ukuphucula ulawulo
lwemali nomgangatho
ngokwesikhokelo somgaqonkqubo wephondo.
PM 8.2.A: Uphuculo
kulawulo lwemali,
olubandakanya nophuculo
lwezikolo nezigqeba
ezilawulayo,
ngokwezicwangciso
zoshishino (zomsebenzi)
ezamkelwe
ngurhulumente wesizwe.
AO 8.2.A: Uphuculo
kulawulo lwemali,.
PT 8.2.A: Uphuculo
kulawulo lwemali,
AP 8.2.A:
Jonga kumhlathi 10
ngokuphathelele
kwingxelo ngeenjongo
nempumelelo
yeeprojekthi
ngeeprojekthi zolawulo
lwemali nophuculo
lomgangatho
zoncediso-mali
olunemiqathango.
MO 8.2.B: Ukuqhuba imfundo
ye-HIV/AIDS-Life Skills
kwizikolo zaseprayimari.
PM 8.2.B.a: Ukuqeqesha
ootttshala bezikolo
zaseprayimari abali-1 500
nabali-1 500 bezikolo
zasesekondari
kumsebenzi weHIV/AIDS-Life Skills.
AO 8.2.B.a: I-1 500
ootitshala
baseprayimari ne-1
500 labezikolo
zasesekondari
PT 8.2.B.a: I-1 500
ootitshala
baseprayimari ne-1
500 labezikolo
zasesekondari
AP 8.2.B.a: Ama-10
000 ootitshala
abaqeqeshiweyo (9500
ootitshala
baseprayimari nama500 abasesekondari)
PM8.2.B.b: Ukuqeqesha
ama-5 000 abacebisani
nge- HIV/AIDS-Life Skills.
AO 8.2.B.b:
Ama-5 000
abafundisani
abaqeqeshiweyo
PT 8.2.B.b:
Ama-5 000
abafundisani abaza
kuqeqeshwa
AP 8.2.B.b:
Ama-2 500
abafundisani
abaqeqeshiweyo.
Jonga kumhlathi 10
ngokuphathelele
kwingxelo ngeenjongo
nempumelelo
yoncediso-mali
olunemiqathango lweHIV/AIDS.
37
iSigaba 2
Umsetyenzana 8.3: Iimviwo zangaphandle
Injongo yomsetyenzana: Ukunika iinkonzo zeemviwo ezilawulwa liSebe eli.
Injongo engqinisisekayo
MO 8.3.A: Ukulawula
iimviwo nokukhutshwa
kweziqinisekiso.
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
PM 8.3.A: Ukuzigqiba
ngempumelelo nangexesha
izinto eziyimisetyenzana
eyenziwayo ekhokelela
ekubhalweni kweemviwo
zonyaka nokukhutshwa
kweziphumo ngentelekelelo.
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 8.3.A:
Ukuzigqiba
ngempumelelo
nangexesha
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 8.3.A:
Ukuzigqiba
ngempumelelo
nangexesha
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 8.3.A:
Ukuzigqiba
ngempumelelo
nangexesha
Umsetyenzana 8.4: Uqeqesho lootitshala
Injongo yomsetyenzana: Ukuncedisa ekuboneleleni umsebenzi wemfundo ngootitshala
abalugqibileyo uqeqesho nabaqokoshekileyo ngolwazi.
Injongo engqinisisekayo
MO 8.4.A: Ukuncedisa
ekuboneleleni umsebenzi
wemfundo ngootitshala
abalugqibileyo uqeqesho
nabaqokoshekileyo
ngolwazi
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
PM 8.4.A.a: Inani leebhasari
ezintsha ezikhutshiweyo.
AO 8.4.A.a: 40
PT 8.4.A.a: 40
AP 8.4.A.a: 40
PM 8.4.A.b: Uphuculo
lwezakhono zootitshala
abasebenza kwi- WCED.
AO 8.4.A.b:
Uphuculo
lwezakhono
PT 8.4.A.b:
Uphuculo
lwezakhono
AP 8.4.A.b:
Uphuculo
lwezakhono
Umsetyenzana 8.5: iKapa eliHlumayo
Injongo yomsetyenzana: Ukuphuhlisa iinkqubo nemisebenzi yokuphucula amazinga okugqiba
kwabafundi ukufunda namathuba abo okufumana imisebenzi
Iziphumo
ezifikelelweyo
2002/03
AO 8.5.A.a: n/a
Iziphumo
ebekujoliswe
kuzo 2003/04
PT 8.5.A.a: 700
Iziphumo
ezifikelelweyo
2003/04
AP 8.5.A.a:
1 100
AO 8.5.A.b: n/a
PT 8.5.A.b: 50
AP 8.5.A.b: 52
PM 8.5.A.c: Ipesenti yabafundi
beBanga 8 abavavanyiweyo
AO 8.5.A.c: n/a
PT 8.5.A.c: 90%
AP 8.5.A.c: 98%
PM 8.5.A.d: Ukuqulunqwa
koMsebenzi weeNgcebiso
ngeMisebenzi yoBizo
AO 8.5.A.d: n/a
PT 8.5.A.d:
Uqulunqo
lomsebenzi
AP 8.5.A.d:
Umsebenzi
ugqityiwe
waguqulwa
PM 8.5.A.e: Inani lootitshala
abaqeqeshiweyo
njengabacebisi ngemisebenzi
yobizo
AO 8.5.A.e: n/a
PT 8.5.A.e: 400
AP 8.5.A.e: 420
Injongo engqinisisekayo
Isingqinisiso sokwenziwa
komsebenzi
MO 8.5.A: Ukuxhasa iinjongo
zephondo ngephulo iKapa
eliHlumayo:
!"ukwanda kokukhula
koqoqosho
PM 8.5.A.a: Inani leemalimboleko zebhasari
ezikhutshiweyo
PM 8.5.A.b: Inani lemisebenzi
ye-FET equlunqiweyo
!"ukwanda kwamathuba
emisebenzi
nawenxaxheba
kuqoqosho
!"ukucuthwa kwemisantsa
yokungalingani
kwezentlalo
nezoqoqosho
nangokweendawo
ekuhlalwa kuzo
!"ukugcinwa
kwamakhonkco
okhuseleko anozinzo
38
iSigaba 2
Imfundo yobutitshala:
ƒ Kubanjwa iintlanganiso naMaziko eMfundo ePhakamileyo kabini ngonyaka ukwenzela
ukuqinisekisa ukuba izifundo ezikwikharityhulam yala maziko ziyahambelana neemfuno
zemisebenzi ye-WCED. Ziyakhutshwa ke iibhasari ezifanelekileyo.
Inkqubo yephulo iKapa eliHlumayo:
ƒ Ukusekwa kwesikim semali-mboleko ebonelela abafundi beekholeji ze-FET nesixabisa i-R12
million.
ƒ Iikholeji ze-FET zikarhulumente ezzintandathu apha kweli phondo ziye zangenisa izindululo
malunga nezifundo eziza kuqulunqwa ezikhawulelanayo neemfuno zeli phondo. Ezi zindululo
ziye zaqwalaselwa ngocoselelo, zaphuculwa, kulungiselelwa ukuba zisetyenziswe ngo-2005.
ƒ Uhlalutyo lweemvavanyo zeBanga 6 ekufundeni nasekubaleni ngeenjongo zokukhangela ukuba
iphi na, ingakanani na kanye ingxaki, zize ke izikolo zaziswe ngayo. Ukuvandlakanya izakhono
zokufunda nezemathematika namazinga okuqonda nawomdla wabo bonke abafundi beBanga 8
8 ngeenjongo zokuphucula indlela ezikhethwa ngayo izifundo ezilandelwayo.
ƒ Kuye kwaqulunqwa izifundo zezikhokelo ngemisebenzi yobizo enokulandelwa kweli phondo. Ezi
zifundo ziye zaguqulelwa esiXhoseni nasesiBhulwini, kwaye ke ziza kufakwa ezikhompuyutheni
kwisikolo sasesekondari ngasinye apha kweli phondo. Ootitshala abangama-800
abakhethiweyo baza kunikwa uqeqesho ekusebenziseni iimpokhwe ezisetyenziswayo
(software) ngoFebhuwari 2004. Ezi zifundo ngemisebenzi yobizo ziqwalasela indlela ezihamba
ngayo izinto apha kweli phondo kwinkalo yezoqoqosho, zinike neenkcukacha ezipheleleyo
malunga nezifundo ezikhoyo kwimfundo yenqanaba le-FET.
Udluliso lweentlawulo
Igama leziko
Imali edlulisiweyo R’000
3 485
1 001
12 000
16 486
ETDP SETA
Iibhasari zabafundi nootitshala
IKapa eliHlumayo Project kwiikholeji ze-FET
Iyonke
ISebe eli liye lahamba ngokweCandelo 38(1)(j) loMthetho oyiPublic Finance Management Act (PFMA)
Ukusetyenziswa kweemali ezabelweyo
Inkcitho ngokomsetyenzana ngamanye (R 000)
2002/03
Umsetyenzana
Iintlawulo ze-SETA
Iiprojekthi zoncediso-mali
olunemiqathango
Iimviwo zangaphandle
Uqeqesho lootitshala
IKapa eliHlumayo
Iyonke
2003/04
3 485
37 269
3 485
30 074
0
0
3 485
30 074
3 485
29 756
I-%
edlulileyo
okanye
engaseben
zanga
0
(1.1)
43 326
16 190
0
100 270
49 259
17 642
32 500
132 960
0
(2 333)
(6 373)
(8 706)
49 259
15 309
26 127
124 254
50 143
11 956
26 175
121 515
1.8
(21.9)
0.2
(2.2)
Eyona-yona
nkcitho
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
39
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
Eyona-yona
nkcitho
iSigaba 2
Inkcitho ngokolwahlulo loqoqosho (R 000)
2002/03
Ukwahlulwa-hlulwa
kwenkcitho
Eyomhla nezolo
Abasebenzi
Udluliso
Enye yomhla nezolo
Iintengo ezinkulu
Ukuthengwa kwezinto ezinkulu
Udluliso
Iyonke inkcitho
Eyona-yona
nkcitho
97 439
40 654
4 395
52 390
2 831
2 831
0
100 270
2003/04
Ulwabiwomali
oluhlaziyiwey
o
127 938
44 627
4 942
78 369
5 022
5 022
0
132 960
40
Exulwe
kwenye
Lulonke
ulwabiwomali
(8 706)
0
11 544
(20 250)
0
0
0
(8 706)
119 232
44 627
16 486
58 119
5 022
5 022
0
124 254
Eyona-yona
nkcitho
116 452
41 847
16 486
58 119
5 063
5 063
0
121 515
I-% edlulileyo
okanye
engasebenza
nga
(2.3)
0.8
(2.2)
iSigaba 2
9.
Utyalo-mali kulwakhiwo, ulawulo lweempahla nolondolozo
Utyalo-mali kulwakhiwo
Iiprojekthi zolwakhiwo eziye zagqitywa ngo-2003/04
Isishwankathelo:
Imisebenzi yolwakhiwo
Inani leeprojekthi
Izikolo zaseprayimari 1
Iiprojekthi zophuculo
Isikolo sasekondari 1
Izikolo ezizodwa 1
Izikolo zaseprayimari 3
Iiprojekthi zokwakhiwa
kwezikolo
Isikolo sasekondari 2
Amagumbi okufundisela Isikolo saseprayimari 114
agqityiweyo
Isikolo sasekondari 81
njengenxenye yesikolo
esitsha ngasinye okanye
Izikolo ezizodwa 7
njengeeprojekthi
ezizodwa
Amagumbi okufundela
angoonosukehlala
15
afudiselwe kwezinye
iindawo
Izikolo zaseprayimari 0
Iiforam ezigqityiweyo
Izikolo zasekondarii 2
Isikolo saseprayimari 145
Iithoyilethi ezigqityiweyo
Isikolo sasekondari 48
Ezigqitywe ngexesha ebezilisikelwe nangendleko
ebeziyibekelwe
Ngexesha ebelisikiwe nangendleko ebibekiwe
Icothile kunoko bekucwangcisiwe kodwa ngendleko ebibekiwe..
Ngexesha ebelisikiwe nangendleko ebibekiwe
Icothile kunoko bekucwangcisiwe kodwa ngendleko ebibekiwe..
Icothile kunoko bekucwangcisiwe nendleko yedlula kwebibekiwe
Icothile kunoko bekucwangcisiwe kodwa ngendleko ebibekiwe..
Icothile kunoko bekucwangcisiwe nendleko yedlula kwebibekiwe
Icothile kunoko bekucwangcisiwe nendleko yedlula kwebibekiwe
Icothile kunoko bekucwangcisiwe nendleko yedlula kwebibekiwe
Icothile kunoko bekucwangcisiwe. Enye iprojekthi idlulile kwindleko
ebibekiwe, enye ibe ngendleko ebibekiwe
Oomasipala bezithili bakhuphe i-40% yezi thoyilethi. Enye i-60% le
zahanjiswa liSebe leMisebenzi yakwaRhulumente
Ezi thoyilethi ziyinxenye yeeprojekthi zolwakhiwo lwezikolo ezitsha.
Zaye zahanjiswa kade, zedlula nakwindleko ebibekiwe
Iiprojekthi:
EMDC
Umasipala
Iiprojekthi zophuculo
West Coast/
Matzikama
Winelands
Metropole
East
Cape Town
Metropole
Cape Town
South
Isikolo esitsha projects
Idolophu
Iprojekthi
Uhlobo
lweprojekthi
Amagumbi
okufundise
la
Igqitywe ngexesha
ebelisikiwe nangendleko
ebibekiwe
On schedule and within
budget
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe kodwa
ngendleko ebibekiwe..
Ngexesha ebelisikiwe
nangendleko ebibekiwe
Doringbaai
Doringbaai P/Sl
Uphuculo
Kraaifontein
Bloekombos
S/S
Ulwandiso
11
Mitchells Plain
Lentergeur
LSEN School
Ulwandiso
7
Metropole
South
Cape Town
Crossroads
Qingqa
Mntwana P/S
Isikolo esitsha
30
Metropole
East
Cape Town
Wesbank
Wesbank No 2
P/S
Isikolo esitsha
30
Metropole
North
Cape Town
Milnerton
Marconi Beam
P/S
Isikolo esitsha
30
41
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe kodwa
ngendleko ebibekiwe..
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe
nendleko yedlula
kwebibekiwe
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe
nendleko yedlula
kwebibekiwe
iSigaba 2
EMDC
Umasipala
dolophu
Iprojekthi
Uhlobo
lweprojekthi
Amagum
bi
okufundi
sela
Igqitywe ngexesha
ebelisikiwe nangendleko
ebibekiwe
Metropole
East
Cape Town
Wesbank
Wesbank S/S
Isikolo esitsha
35
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
East
Cape Town
Khayelitsha
Esangweni S/S
Isikolo esitsha
35
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Amagumbi okufundisela agqitywe njengenxenye yezikolo ezitsha okanye njengolwandiso
kwizikolo esele zikhona
Amagumbi okufundisela njengenxenye
yezikolo ezitsha
Metropole
South
Cape Town
Crossroads
Qingqa
Mntwana P/S
Isikolo esitsha
30
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe kodwa
ngendleko ebibekiwe..
Metropole
East
Cape Town
Wesbank
Wesbank No 2
P/S
Isikolo esitsha
30
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
North
Cape Town
Milnerton
Marconi Beam
P/S
Isikolo esitsha
30
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
North
Cape Town
Wesbank
Wesbank S/S
Isikolo esitsha
35
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
East
Cape Town
Khayelitsha
Esangweni S/S
Isikolo esitsha
35
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Amagumbi
okufundela
eprefab
4
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Rainbow P/S
Amagumbi
okufundela
eprefab
8
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Nkazimlo P/S
Amagumbi
okufundela
asisigxina
4
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Amagumbi okufundisela njengenxenye yezikolo esele zikhona
Metropole
North
Cape Town
Du Noon
Metropole
North
Cape Town
Wesbank
Metropole
East
Cape Town
Khayelitsha
South Cape/
Karoo
George
George
Kretchenshoop
P/S
Amagumbi
okufundela
eprefab
3
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
West Coast/
Winelands
Stellenbosch
Franschoek
Dalebuhle P/S
Amagumbi
okufundela
eprefab
2
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
West Coast/
Winelands
Matzikama
Vredendal
Spruitdrift P/S
Amagumbi
okufundela
eprefab
3
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
EMDC
Umasipala
dolophu
Sophakama
P/S
Iprojekthi
Uhlobo
lweprojekthi
Amagumb
okufundis
ela
Igqitywe ngexesha
ebelisikiwe nangendleko
ebibekiwe
Breede River/
Overberg
Breede
Valley
Robertson
Masakheke
Comb Sch
Amagumbi
okufundela
eprefab
4
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
West Coast/
Winelands
Witzenberg
Tulbach
Waveren S/S
Amagumbi
okufundela
eprefab
4
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
West Coast/
Winelands
Drakenstein
Wellington
Bergrivier S/S
Amagumbi
okufundela
eprefab
3
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
42
Isigaba 2
Ulwandiso kwiiforam esele zikhona
Breede River/
Overberg
Metropole
South
Cape Town
Cape Town
Robertson
Diep River
Langeberg S/S
South
Peninsula S/S
Iforam
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe ngenxa
yokuba isikolo saye sacela
ukuba kwenziwe inguqulelo
kwimiyalelo,. Akubangakho
nguqulelo kwiindleko.
Uphuculo
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe ngenxa
yokuba isikolo saye sacela
ukuba kwenziwe inguqulelo
kwimiyalelo, yaza ke
nendleko kwafuneka
inyuswe.
Iizakhiwo zeethoyilethi njengenxenye yezikolo ezitsha okanye
yolwandiso
Metropole
East
Cape Town
Kuils River
Wesbank S/S
Isikolo esitsha
24
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
East
Cape Town
Khayelitsha
Esangweni S/S
Isikolo esitsha
24
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
South
Cape Town
Crossroads
Qingqa
Mntwana P/S
Isikolo esitsha
29
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
South
Cape Town
Wesbank
Wesbank No 2
P/S
Isikolo esitsha
29
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Metropole
North
Cape Town
Milnerton
Marconi Beam
P/S
Isikolo esitsha
29
Icothile kunoko
bekucwangcisiwe nendleko
yedlula kwebibekiwe
Extensions to existing schools – Isakhiwo seethoyilethis
West Coast/
Winelands
Drakenstein
Paarl
Bosplaas P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
4
Breede
River/
Overberg
Matzikama
Klawer
De Neus P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
4
South Cape/
Karoo
George
George
Geelhoutboom
P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
8
West Coast/
Winelands
Swartland
Moorreesburg
Grootvlei P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
5
South Cape/
Karoo
Knysna
Knysna
Highway P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
5
West Coast/
Winelands
Drakenstein
Paarl
Kersboslaagte
P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
8
South Cape/
Karoo
Langeberg
Riversdal
Kruisrivier P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
5
South Cape/
Karoo
Knysna
Knysna
Ruigtevlei P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
5
West Coast/
Winelands
Matzikama
Vredendal
Vergenoeg P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
8
West Coast/
Winelands
Drakenstein
Wellington
Voor Groenberg
P/S
Isakhiwo
seethoyilethi
5
43
Ulwakhiwo lwezi thoyilethi
lwalwamkelwe kunyakamali
ka-200203. Kambe ke
ngenxa yeengxaki
zokuhamba kwemali iSebe
lezoThutho neMisebenzi
yakwaRhulumente alizange
likwazi ukuziqwalasela. Zaye
ke zaphinda zafakwa kuluhlu
lweemfuno luka- 2003/2004
kodwa ke kwathi phaya
kuphando lokuqala xa ziqala
iiprojekthi ezi kwafunyaniswa
ukuba oomasipala bezithili
baziphucule ezi thoyilethi.
Ke imali eyathi yasinda
ngenxa yoko yaye yasiwa
kwezinye iiprojekthi.
Zonke ezi zikolo ziziikolo
zikarhulumente
ezikwimihlaba enabantu
bayo, kwaye ke ziqeshwe
ezicaweni okanye
kumafama
iSigaba 2
Iiprojekthi ezinkulu zolondolozo eziye zaqhutywa ngo-2003/04
Inani leeprojekthi ezigqitywe ngexesha ebelisikiwe nangendleko ebibekiwe:
Inani leeprojekthi
Uhlahlomali
Iindleko eziye kuphuma kuzo R’000
439
60 896
45 002
Inani leeprojekthi ezinkulu zolwakhiwo nolondolozo eziye zalibaziseka:
Inani leeprojekthi
Uhlahlomali
Inkcitho R’000
323
26, 839
26 011
Izizathu zoku kulibaziseka ziyachazwa kolu luhlu lulandela ngezantsi apha:
Iiprojekthi
ezigqityiweyo
Inani
leeprojekthi
Indleko
yeeprojekthi
R’000
439
45 002
Iiprojekthi
ezilibazisekileyo
323
26 011
Iiprojekthi zizonke
596
60 018
Iiprojekthi
zolungiso
olungxamisekiley
o ezigqityiweyo
239
2 883
Ixesha
elisikiweyo
Izizathu
Amanyathelo
okulungisa
Ngexesha
ebelisikiwe
Azikho
Akakho
Ayihambanga
ngokwexesha
ebelisikiwe
iSebe lezoThutho
neMisebenzi
yakwaRhulumente:
Ukunqongophala
kwabasebenzi/
ukucotha
komsebenzi
I-WCED yanika iSebe
lezoThutho neMisebenzi
yakwaRhulumente
uluhlu lwemisebenzi
yolondolozo
ecwangcisiweyo
kwakwiminyaka
emiththu engaphambili.
Ngexesha
ebelisikiwe
Azikho
Akakho
Ifuthe lolibaziseko kwiindleko
Ukulibaziseka kweeprojekthi kuya kuyithoba imali yohlahlo-mali lonyaka olandelayo, kuba kaloku ii
projekthi ezilibazisekileyo zidluliselwa kunyaka olandelayo.
Ulawulo lweempahla
Ushwankathelo lwezinto ezingahambisekiyo nolweempahla ezibalulekileyo ezihambisekayo
eziphantsi kolawulo lweli Sebe
44
iSigaba 2
Ixabiso lefenitshala nezinto zokusebenza
EMDC
Uqikelelo lwexabiso R
West Coast/Winelands
882 087
Southern Cape/Karoo
570 672
Breede River/Overberg
591 679
Metropole South
487 362
Metropole North
483 474
Metropole East
1 624 305
Metropole Central
649 722
Iyonke le
5 289 301
iOfisi eliKomkhulu
Iyonke
40 831 930
46 121 231
Amaxabiso eekhompuyutha
i-Ofisi
Uqikelelo lwexabiso R
iOfisi yoMphathiswa
112 500
iOfisi ye-SG
99 500
UMlawuli: uQhagamshelwano
153 500
USekela Mlawuli-Jikelele woLawulo lweMisebenzi yeMfundo
47 262
UMlawuli oyiNtloko: iiNkonzo zeZzithili (Metropole)
58 773
UMlawuli: EMDC – Metropole North
363 129
UMlawuli: EMDC – Metropole Central
1 431 285
UMlawuli: EMDC – Metropole East
345 028
UMlawuli: EMDC – Metropole South
466 052
UMlawuli oyiNtloko: iiNkonzo zeZithili (eMaphandleni)
53 168
UMlawuli: EMDC - West Coast/Winelands
286 980
UMlawuli: EMDC - Breede River/Overberg
350 629
UMlawuli: EMDC – Karoo/uMzantsi Koloni
509998
USekela Mlawuli-Jikelele uCwangciso noPhuhliso lweMfundo
48 479
UMlawuli oyiNtloko: uCwangciso lweMfundo
48 498
UMlawuli: uLawulo lwaMaziko
223 200
UMlawuli: iMfundo yaseSekondari noCwangciso
203 500
UMlawuli: uLawulo lweKharityhulam
716 430
UMlawuli: iiMviwo
749 016
UMlawuli oyiNtloko: iNkxaso noCwangciso lweMfundo
48 440
UMlawuli: iiNkonzo zezeeKhompuyutha neTheknoloji
476 232
UMlawuli: uCwangciso lweZibonelelo zoLwakhiwo
373 500
UMlawuli: iiNkonzo zeNkxaso yeMfundo eYodwa
303 240
UMlawuli: uPhando ngeMfundo
459 500
USekela Mlawuli-Jikelele: iiNkonzo eziManyanisiweyo
47 906
UMlawuli oyiNtloko: uLawulo lwezeMali
49 082
UMlawuli: iiNkonzo zeZilungiselelo zoMsebenzi
1 417 010
UMlawuli: iiNKonzo zoKwenziwa kweeNcwadi
847 500
UMlawuli: uLawulo loHlahlomali
777 500
UMlawuli oyiNtloko: uLawulo lwezaBasebenzi
47 740
45
iSigaba 2
UMlawuli: uLawulo lwezaBasebenzi (ootitshala)
1 132 500
UMlawuli: uLawulo lwezaBasebenzi (abasebenzi bakwaRhulumente)
647 500
UMlawuli: uPhuhliso lwaBasebenzi
253 500
UMlawuli: uBudlelane baseMsebenzini
510 000
Iyonke
13 658 077
Iinguqulelo kwiimpahla ezikhoyo
Iikhompuyutha, ifenitshala nezinto zokusebenza (R’000)
Ulongezo
Iikhompuyutha
Ukutshintshwa
Iinguqulelo
223
2 635
2 588
Ifenitshala nezinto
zokusebenza
3 523
0
3 523
IYONKE
8 746
2 635
6 111
Amanyathelo athathiweyo ukuqinisekisa ukuba irejista yeempahla zeSebe eli ayikho mva.
Ubalo lwesitokhwe lonyaka lwaye lwenziwa ngeenjongo zokuqinisekisa ukuba irejista yeSebe
leMfundo leNtshona Koloni alikho mva.
Imekko ekuyiyo ngoku kwiimpahla ezinkulu zeSebe eli.
Iimpahla ezihambisekayo zeSebe leMfundo leNtshona Koloni ezikhoyo kungoku nje zikwimeko
encomekayo noko, ukuya kwentle nje. Ezo zathi zafunyaniswa zikwimeko yokonakala zaye zacinywa.
Ulondolozo
Inkcitho kulondolozo lweempahla lwesiqhelo ngo-2003/04
Kuqikelelwa ukuba indleko yokwakha ezinye izakhiwo zezikolo endaweni yezi zikhoyo apha eNtshona
Koloni yi-R12 billion.
NgokweKhowudi yeNkonzo yakwaRhulukmente (Civil Service Code) kufuneka ukuba qho ngonyaka
kukhutshwe i-1,5% yexabiso lokwakhiwa ngokutsha kwesakhiwo iye kulondolozo lwaso. Ngoko ke
apha eNtshona Koloni kufuneka ukuba ngonyaka ngamnye imali ebekwa ecaleni ukulungisela
ulondolozo lwezakhiwo mayibe yi- R180 million.
Kungoku nje uhlahlomali lolondolozo ngonyaka ku-2003/04 yi-R68 million nje kuphela, kwaye ke loo
mali yi-38% nje kuphela yemali efunekayo.
Inkcitho kwiiprojekthi zolwakhiwo kulo nyakamali ka-2003/04 yaye yacotha kakhulu. Kwaye
kwathathwa isigqibo sokuba longezwe uhlahlomali lolondolozo ukusuka kwi-R63 million luye kwi-tR100
million. Loo mali ke yi-55% nje kkuphela yemali efunekayo ekulondolozweni kwezakhiwo zezikolo.
Umhlaba ohanjiweyo ekuqwalaselweni komsebenzi wolungiso obusemmva ku-2003/04
Lulonke uhlahlomali kule minyaka mine idlulileyo luyi-R156,8 million. Xa kkunokuhanjwa kwangale
ndlela yokubala, oko kukuthi nge-1,5% yexabiso lokwakha esinye isakhiwo endaweni yeso sikhoyo,
isiphumo sibonakalisa ukuba umgangatho wezakhiwo uya usihla ngokuhla, nokuba uya ufumba
ngokufuma umsebenzi ekusemva ngawo.
46
iSigaba 2
10.
Uncediso-mali olunemiqathango
Isishwankathelo soNcediso-mali oluneMiqathango ngo-2003/04 (R’000)
Uncediso-mali olunemiqathango
HIV/AIDS
Imfundo yabantwana yasekuqaleni
Ulawulo lwezemali nophuculo
lomgangatho
1. Ulawulo lwemfundo nophuhliso
lwezakhono zobunkokeli
2. Ulawulo lwezikolo
3. Uqeqesho lootishala asele
besebenza
4. Izikolo zasemaphandleni
ezifundisela amabanga amaninzi
kwigumbi elinye
5. Uphuhliso lootitshala ne-GETC
6. Uvandlakanyo lwesikolo sonke
neenkqubo
7. Iikholeji ze-FET
8. FET
9. I-EMIS ephuculweyo
10. Iimali zezikolo
11. Iimpawu zentsulungeko
emfundweni
12. Impumelelo yezikolo
13. Uvandlakanyo lokusetyenziswa
kwekhefu
14. iMathametika, iNzululwazi
neTheknoloji
15. Uqinisekiso loMgangatho
kuMabanga 3, 6 nele-9
16. Ulawulo lweemeko zentlekele
IYONKE
Ulwabiwomali
2003/04
Ezidlulisel
we zivela
ku-2002/03
9 518
6 952
485
2 403
Lulonke
ulwabiwomali
2003/04
10 003
9 355
18 519
1 552
Lulonke
Udluliso
Eyona-yona
nkcitho
Edlulileyo/En
gasebenzang
a
9 517
6 952
10 725
8 627
722
(728)
20 071
18 519
19 031
(1 040)
1 524
1 524
1 524
1 522
(2)
2 000
2 000
2 000
1 979
(21)
1 000
1 000
1 000
910
(90)
295
295
295
289
(6)
3 750
3 750
3 750
3 776
26
1 800
1 800
1 800
1 798
(2)
1 500
3 450
300
1 000
1 500
3 450
300
1 000
1 500
3 450
300
1 000
1 050
3 453
298
997
(450)
3
(2)
(3)
8
408
400
447
47
429
429
0
425
(4)
202
1 702
1 500
1 200
(300)
518
518
0
497
(21)
395
395
0
390
(5)
70
-
70
70
70
-
35 059
4 440
39 499
35 058
38 453
(1 046)
400
1 500
Kuyaqinisekiswa ukuba zonke iintlawulo ezafunynawayo phantsi kwemiqathango yoMthetho oyiDivision of
Revenue Act ka-2001 (uMthetho Nomb 1 ka-2001) zaya kufakwa ebhankini kwi-akhawu yeSebe eli.
Yonke imiqathango yoncediso-mali olunemiqathango yafezekiswa.
47
iSigaba 2
Iinjongo ezifezekisiweyo:
Uncediso-mali olunemiqathango: HIV/AIDS
Igama le projekthi
Umsebenzi weHIV/AIDS neZakhono
Zokuziphilisa (Life
Skills)
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
1. Ubhengezo:
Uqulunqo, ukwaziswa
nokuhanjiswa komgaqonkqubo we-HIV/AIDS,.
neenkcukacha kunye
nezincedisi zobhengezo;
Iinkomfa zezithili zeHIV/AIDS zeenqununu/SGB;
iintlanganiso zabo
bachaphazelekayo
2. Uqeqesho nophuhliso
lootitshala:
Uqeqesho lootitshala
baseprayimari
nabasesekondari
(kujoliswe ekulugqibeni
kwakulo nyakamali sikuwo),
ukuqeshwa kwabasebenzi
benkxaso abasebenza
ikhontrakthi,
ukubandakanywa kweHIV/AIDS kuzo zonke
izifundo ezikwikharityhulam,
uqeqesho kulondolozo
nenkxaso, lusungulwe
uqeqesho kwi-ECD, ABET
ne-FET
48
Kwaye kwabanjwa iinkomfa zezithili zaba ntlanu kwezingama20 ezaziye zacetywa, zibanjelwa iinqununu zezikolo, oosihlalo
bee-SGB, abanxibelelanisi be-HIV/AIDS bezikolo nabameli
babahlali, eOudtshoorn (Klein and Groot Karoo), eKhayelitsha
(Presidential nodal area), eKuils River, eSomerset West (apho
ixhaphake kakhulu kwiHelderberg Basin) naseMossel Bay,
nezathi zeziwa ngabameli abali- 1050. Ezi nkomfa ziye
zayinyusa kakhulu inkxaso evela ezikolweni, kwaye zenze
kwafikelelwa kwinkalo yenguqu, ngakumbi kwi-EMDC East
Metropole (esinye sezithili zemfundo ezisixhenxe, nesjongene
neKhayelitsha) – ngokuphathelele kwinkalo yokuzinikezela
nakulwazi lwabo lokulawulwa kwalo bhubhani kwiindawo
ezikuwo izikolo zabo. Ezinye ezi ii-EMDCs (izithili) azbanga
nakho ukusisebenzisa esi sicwangciso siliqili ngo-2003/4.
Ayisekho imali yokukhawulelana nale njongo, kwaye ke ngoku
eminye imiba esafuna ukuqwalselwa kuya kufuneka iqwalselwe
ngokuxoza miphini yimbi.
Ukuza kuthi ga ngoku iNtshona Koloni sele iqeqeshe ootitshala
abangama-10 000 kootitshala abangama-54 000 ekuthiwa
sebeqeqeshiwe kweli lizwe (ukkuza kuthi ga ngoNovemba
2003,bengama- 26 500 ekuthiwa banokuqinisekiseka). Kukho
uvimba wekhompuyutha oqhamileyo ngeenkcukaca
zokuqinisekisa nokulawula le meko. Ubuninzi baba titshala
bakwizikolo zaseprayimari, apho iphondo eli lizinikele
ekuqeqesheni i-80% yootitshala bebonkel, kuMabanga 1-7 (vs
omnye ngesigaba ngasinye ngokobuya buncinane be-NIP
bangaphambili). Ukuza kuthi ga ngoku, i-60% yabo bonke
ootitshala baseprayimari eNtshona Koloni sele beqeqeshiwe,
ngokkomyinge beli-11 kwisikolo ngasinyel. I- 5% yezikolo
zaseprayimari azikalunikwa uqeqesho, kodwa ke kkungoku nje
kujoliswe kuzo (ekubeni mazibe zigqityiwe ngoJulayi ka-2004).
Izikolo kwingingqi yeKhayelitsha kwaye kwajoliswa kuzo
ngakumbi kwikota yesithathu yonyakamali ka-2003/4.
Kuye kwathi ngenxa yokulibaziseka kokufika kwe-LSM
zamabanga 8-9, nokuguqulelwa kwazo kwisiBhulu (olona lwimi
luthethwa kakhulu kweli phondo, yi-60%), uqeqesho lootitshala
bezikolo zasekondari lusahamba emva, kwaye ngoku
selusikelwe ukugqitywa ngoMatshi 2005 (ubuninzi boqeqesho
buza kuqhutywa ngoSeptemba 2004).
Indlela entsha yokuma kwee-EMDC ze-WCED (eyindlela
yesithathu yokuma kwemfundo yephondo kwiminyaka
emihlanu) iye yakhokelela ekuphelelweni kweeKlinikhi zezikolo
njengeyona ndawo yokuqala yokuqhutywa koqeqesho
lootitshala. Iiklinikhi zezikolo (ezibandakanya isikakhulu iingcali
eziziipsychologists zezikolo kunye noonontlalontle) ngoku
ziginywe zii-EMDCs, kwaye ke noxanduva lomsebenzi luye
ngakwelo cala. Zosixhenxe ii-EMDCs zizixela ukuqhwalela
ngamalunga ne-40-50% kwicala labantu bokusebenza. Le
meko inje ke ikuqhwalelise kakhulu ukunikwa kweenkonzo,
kodwa ke ibonwa njengengxaki yexeshana elifutshane.
iSigaba 2
Igama le projekthi
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Umsebenzi weHIV/AIDS neZakhono
Zokuziphilisa (Life
Skills) (usaqhutywa)
Nakubeni ukunikelwa komsebenzi woqeqesho
kwabangaphandle kusenokuba yenye inkalo ekunokuphunywa
ngayo, kusekho imbono yokuba le nkalo asiyonkalo
kunokwayanywa ngayo kakhulu, kwaye iyawuqhwalelisa
umsebenzi wophuhliso lwabasebenzi be-WCED
bokukhawulelana nemeko ye-HIV/AIDS kwinkalo yemfundo,
kwixesha eliphambili phaya.
Abasebenzi bokunika ii-EMDCs ne-ofisi elikomkhulu inkxaso
ekuqhutyweni komsebenzi we-HIV/AIDS Life Skills, baye
baqeshwa ukuqalela kumhla we-1 Oktobha 2003. Kulindeleke
ukuba ubuchule babo bokunxibelelanisa izinto ezenziwa kwezi
EMDCs zisixhenxe kuya kulukhawulezisa kakhulu uqeqesho
lootitshala, luze kananjalo luyiphucule impumelelo yolawulo
lwe-HIV/AIDs ezithilini.
I-RNCS kuqeqesho lwayo isoloko ilubeka phambili uqeqesho
kwi- HIV/AIDS kwimisebenzi yalo (ngelixa nayo ifuna ixesha
lokuqeqesha), kwaye nobudlelane phakathi kweeNkonzo
zeNkxaso yeMfundo eYodwa (Specialised Education Support
Service) neeNkonzo zeKharityhulam kusaya kuqina ngokuqina.
Uqeqesho nophuhliso lootitshala be-ABET, be- FET ne-ECD
sele luqalile.
Uqeqesho lootitshala kulondolozo nenkxasoalukaqali. IKomiti
yePhondo ye-AIDS yaMasebe ngaMasebe (Provincial InterDepartmental AIDS Committee) iye yacela ukuba uqeqesho
maluhlale lungqanyaniswe nekharityhulam, de zibe zonke
izikolo ziyawuqhuba umsebenzi lo kumagumbi okufundela.
3.
Izincedisi zokufundisa
nokufunda (LSM):
ukuhlolwa, ukukhethwa
nokuqulunqwa kwe-LSM;
Uguqulelo (English,
Afrikaans, Xhosa);
Ukuthengwa kunye
nokushicilelwa; ukuhanjiswa;
naMaziko eziNcedisi
(Resource Centres)
49
Ngoko ke, njengoko ludluliselwe ku-2004/5. uqeqesho
kulondolozo nakwinkxaso luya kuqala eKhayelitsha.
Njengenxenye yoMsebenzi weLife Skills, icandelwana
lolondolozo nenkxaso liya kuqhuba iphulo losuku
olunesiqingatha oluya kujoliswa kubo bonke abasebenzi
besikolo, ababandakanya abaNxibelelani be- HIV/AIDS,
unobhala wesikolo (ngokwesicelo esivela kubantu abaninzi)
kunye neQela loLawulo lweSikolo, – bacwangciswe
ngokwamaqelana. Olu qeqesho luya kujolisa kakhulu kuncedo
lokuqala, kumanyathelo othintelo kazwelonke, ekusekweni
kwamakhonkco enkxaso apha ekuhlaleni, izakhono zokunika
iingcebiso (xa kufuneka bedluliselwe) nokuqhelaniswa
nolondolozo nenkxaso yabo bafundi bachaphazelekayo apha
esikolweni. Imibutho yasekuhlaleni (NGOs)iya kubandakanywa
nayo kulo msebenzi.
Njengenxenye yoxanduva lwe-HRD AIDS emsebenzini
(umsebenzi owodwa), kuye kwasungulwa umsebenzi
wabasebenzi we-AIDSkwaye abakwaLifeLine banikwe
ikhontrakthi yokuba baqhube inkonzo ye-VCT neengcebiso
kwabo basebenzi basulelekileyo nakwabo bachaphazelekayo.
NgoJulayi kwaye kwaqaliswa umsebenzi o khulu
wokuhanjiswa kwe-LMS, kwaye loo msebenzi usaqhuba. Lo
msebenzi ubandakanya ukukhutshwa kwezincedisi
ezingqamene ne-RNCS, kwakunye nezinye izinto ezizizincedisi
(izinto zokongeza zithengwe ngemali engange-R3m
ebingasetyenziswanga ngo-2002/3 nekuye kwenzeka ukuba
zithengwe ngezaphulelo ezikhulu nokuba zithengwe ngqo
kubashicileli bazo). Kungoku nje ii-LSM ezikhethwe
ngobuchulekazi ziyalungiswa ukuba zithunyelwe kwezo zikolo
zizifunileyo,kuthathelwa ingqalelo kwinani labafundi, amabanga
abakuwo, ulwimi aabaluthethayo, njl.
iSigaba 2
Igama le projekthi
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Umsebenzi weHIV/AIDS neZakhono
Zokuziphilisa (Life
Skills) (lusaqhutywa)
4. Ufundiswano:
ukusekwa kweqela
leengcebiso nolawulo;
uqeqesho lootitshala;
Orientation for uqhelaniso
lwabaniki-nkonzo bee-NGO;
imisebenzi eqhutywa ziiNGO; izikolo ezibekwe
phambili ngobaluleko;
inkxaso yezikolo; iinkomfa
zabafundi; iiMbalo
5. Ukubeka iliso, uvandlakanyo
nenkxaso:
Ukubeka iliso
nokuvandlakanya inkqubo
nocikizeko; inkxaso
yootitshala abaqeqeshiweyo;
inkxaso yoqulunqo
lwwenkqubo
emanyanisiweyo
50
Injongo isekukuba kuqinisekiswe ukuba lunempumelelo
uququzelelo lokuhanjiswa kwee-LSM. Uphando olwenziweyo
kwisizwe ngokubanzi nakwiphondo eli lubonisa ukuba
ngaphandle kokuba ukuhanjiswa kulawulwe kakuhle, ubuninzi
bee-LMS abufiki kubafundi.
Zonke izincedisi zezikolo zaseprayimari ziyafumaneka ngazo
zonke iilwimi ezintathu zaseburhulumenteni, kwaye kungoku
nje zifanele ukuba zibe ziyafumaneka kwi-80% yezikolo
ubuncinane. Izincedisi zezikolo zasesekondari (aMabanga 8-9
nawe-10-12) ziza kuhanjiswa noqeqesho kwasekuqaleni kuka2004, kwaye ke noguqulo luyaqhuba.
Kungoku nje iNtshona Koloni iqhuba imfundiswano yokufaka
udondolo kwizikolo zasesekondari ezingama-50,
ngokusebenzisa abaniki-zinkonzo abali-10. Le nto ke yinxenye
yomsebenzi weminyaka emibini ojoliswe ekuqulunqeni
umzekelo “wenkqubo ecikizekileyo” yeNtshona Koloni. Lo
msebenzi kungoku nje uyaqukunjelwa ukulungiselela ukuba
kuqaliswe ngawo ukuqalela ngoJulayi ka-2004.
Kufuneka kuqatshelwe ke ukuba umsebenzi wofundiswano
ngumsebenzi owenziwa emva kwexesha lezifundo
(kungatshiwo phofu ukuba unokuqhuba ngelo xesha kuphela).
ENtshona Koloni ungumzekelo omanyanisiweyo, kwaye
unonxulumano olukhulu nabanye abaniki-zinkonzo balapha
abafana nabakwaLoveLife, iicawe, imibutho yezentlalontle,
ngakumbi neeklinikhi zeMpilo.
Lo msebenzi uxhaswa kakhulu zizikolo ezithatha inxaxheba,
kwaye sele ubonwa njengeyona ndlela iphambili yeNtshona
Koloni yokwenza lo ngqekwana usafikisayo ujike iindlela
zokuziphatha.
Isicelo se-R5,3 m ngonyaka kwiGlobal Fund (njengoko
samkelwe yi-SANAC, ibekelwe iminyaka emibini yokuqala
ingajiki, nakubeni esihla enyuka kangaka amandla eranti xa
ithelekiswa nedola) senzelwe ukuba kunaaaatyiselwe lo
msebenzi kwiindawo ezingama-200 ezibekwe phambili
ngongxamiseko esixhaphake kakhulu kuso esi sifo/ezinemeko
yentlalo noqoqosho ethande ukuba nkene-nkenana noko
(R6,6m uhlahlomali lwe-GF kunyaka 1).
Ngomsebenzi wofundiswano kwizikolo zasesekondari
nangobuhlakani nee-NGOs nangenkxaso yootitshala
abathantha izifundo ezifutshane kule nkalo, kuye kwasekwa
amaqela okuxhasa abafundi kwizzikolo ezininzi.
Ukuza kuthi ga ngoku bangama-2 500 abafundisani
abaqeshiweyo kwaye kungoku nje sele besebenza ezikolweni.
Kwaye kwabanjwa inkomfa ye-RCL yezikolo zasesekondari
ngoJuni. Laba lininzi kakhulu ixesha elachithelwa kwiHIV/AIDS, into leyo eyenza ukuba ibe nesiphumo
esingusomqulu (charter) we-RCL oyibeka phezulu i-HIV/AIDS
kwi-ajenda yezikolo ye-RCL.
Kudityenwe neYunivesiti yaseKapa sele kuqhutywa umsebenzi
wovandlakanyo lwangaphandle olujolise isikakhulu kwizikolo
zasesekondari (uvandlakanyo olunzulu lomsebenzi
woqeqesho lootitshala bezikolo zaseprayimari lwaye
lwaqhutywa ngo- 2001/2 yiYunivesiti yaseNtshona Koloni).
Kuye kwaxhaswa imisebenzi yophando emininzi, kwaye sele
emaninzi futhi namaphepha ophando aye afundwa. La
maphepha aneenkcukacha eziluncedo kakhulu, kwaye enza
ukuba umsebenzi lo ukwazi ukwenza iinguqulelo apha
naphaya xa kuthe kwavela ulwazi olutsha.
iSigaba 2
Igama le projekthi
Umsebenzi weHIV/AIDS neZakhono
Zokuziphilisa (Life
Skills) (lusaqhutywa)
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
6. Ulawulo nomsebenzi weofisi:
Uqulunqo lwezicwangciso
zokusetyenziswa zezithili;
ukunikwa kwezithili uqeqesho
kulawulo lweeprojekthi
nezemali; ukuqeshwa
kwabasebenzi bomsebenzi
we-ofisi abasebenza
ikhontrakthi; iintlanganiso
zeziphathamandla zephondo;
uqulunqo lweenkqubo;
Kwii-EMDCs kuye kwasekwa iiKomiti zeZithili zoLawulo lweHIV/AIDS (District HIV/AIDS Management Committees)
ngeenjongo zokuqinisekisa ukuba umsebenzi we-HIV/AIDS
Life Skills ulawulwa kunye ngamacandelwana amathathu eeEMDC: eleeNkonzo zeKharityhulam, eleeNkonzo zeNkxaso
yeMfundo eYodwa neloLawulo lwaMaziko – ilelo linenxaxheba
noxanduva olwahlukileyo, kodwa luhambelana nolwamanye.
Ezi Komiti zoLawulo lwe-HIV/AIDS ziyakwazi ngoku
nokuqwalasela imiba ye-HIV/AIDS emsebenzini – ngaphandle
kokuphazamisana nomsebenzi we-HIV/AIDS Life Skil.
Enyanisweni, ziyakwazi ukunxibelelanisa yonke imisebenzi
ephathelele kwi-HIV/AIDS phaya ezithilini (ebandakanya
noqeqesho lwe-EMGD/IMG).
Inkulu kakhulu intsebenziswano phakathi kwamacandelo eeMDC e-SLES, iiNkonzo zeKharityhulam ne-IMG (into leyo
eyenza kukwazeke ukuba umsebenzi we-HIV/AIDS wenziwe
ngokwamaqela) naphakathi kweeNkonzo zeNkxaso yeMfundo
eYodwa, iiNkonzo zeKharityhulam, icandelwana le-HRD, eleEMIS, elezabasebenzi, elezeMali, eloBudlelane
baseMsebenzini.
Izigqibo zeQela loLawulo lweSithili, egameni le-EMDC,
nangokweSicwangciso soMsebenzi, zisetyenziswa
nguMnxibelelanisi we-HIV/AIDS we-EMDC (isithuba
sekhontrakthi esisisigxina), encediswa ngumsebenzi
ongunojikeleza (field-worker) (okanye ababini phaya kwiSouth
and East Metropoles).
Phaya kwi-Ofisi eliKomkhulu iqhuba ngempumelelo
intsebenziswano ngakumbi phakathi kwala Macandelo
oLawulo: eleeNkonzo zeNkxaso yeMfundo eYodwa,
eloPhuhliso lweKharityhulam, eloPhuhliso lwaBasebenzi
neloLawulo lwaMaziko. Sele kumbovu ukuba kusekwe iYunithi
ye-WCED HIV/AIDS.
Ngokwakwiphondo ngokubanzi, ikwankulu kakhulu
intsebenziswano phakathi kwamasebe karhulumente –
ngakumbi ngokuphathelele kwiSebe lezeMpilo, eleeNkonzo
zoLuntu neleMicimbi yeNkcubeko neMidlalo. Ikomiti yePhondo
eyiProvincial Inter-Departmental AIDS Committee (PIDAC)
idibana qho ngenyanga, kwaye ilibonelela kakhulu iphondo eli
ngonxibelelaniso nezikhokelo ezikumgangatho ophezulu
kakhulu.
Uncediso-mali olunemiqathango: Imfundo yabantwana yasekuqaleni
Igama le projekthi
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Imfundo yabantwana
yasekuqaleni.
Ukungenisa ngezigaba izikolo
ezingama-357
noncediso-mali
lwemivuzo
Ukubonelela izikolo ezingama357 kwezona ndawo zithwaxwa
kakhulu yintlupheko ngezincedisimfundo ezikowona uphezulu
umgangatho
Ukuqeqesha amagosa ee-EMDC
nawe-ofisi eliKomkhulu kulawulo
nokubekwa kweliso kwizikolo
Izikolo ezingama-357 zingenisiwe ngezigaba, kwaye
noncediso-mali luyahlawulwa, libe ke iSebe leMfundo
laseNtshona Koloni luluthathele kulo olu xanduva.
Zihanjisiwe izincedisi-mfundo kwizikolo ezingama-357 kuzo
zosixhenxe ii-EMDCs
51
Lugqityiwe uqeqesho lweKhulisa kweli phondo nakwilizwe
eli ngokubanzi. Uqhagamshelwano nengxelo yokugqibela
yeKhulisa kwii-EMDC nakwi-Ofisi eliKomkhulu. Iinkalo
ebezithathwa njengezisenokuqhwalela ziyaqwalaselwa,
umzekelo, uqeqesho kwi-HIV ne-AIDS
iSigaba 2
Igama le projekthi
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Imfundo yabantwana
yasekuqaleni.
Ukuba nesixhobo sokubeka iliso
okoko esiya kuthi siqinisekise
umgangatho
Amagosa eNtshona Koloni aye aba nenxaxheba
ekuqulunqweni kwesixhobo sokubeka iliso, esele
siseetyenziswa okoko ngoku apha kweli Phondo
Siseko Motheo- uza kuqeqesha
abasebenzi bade baye kufumana
uqinisekiso
lwenqanaba
4
ukuqinisekisa
imisebenzi
yokufunda esemgangathweni
Vuleka Productions – Ulwazi ngeECD
Ukuqinisekisa
izikolo
ezisemgangathweni nokuxhobisa
aMaqela oLawulo lweZikolo
neZugqeba zoLawulo lweZikolo
nokuzinika iinkcukacha
Kwaqeqeshwa abasebenzi abangama-357. Inkqubela –
Ukuthathelwa ingqalelo kwemfundo esele igqityiwe.
Sigqityiwe isigaba sokuqala soqeqesho. Uqeqesho
luqhuba okoko
Ubhengezo – isiphumo – ulwazi lwabo bathatha inxaxheba
kwi-ECD, luqhuba okoko
Amalungu angama-800 aqeqeshiwe, luqhuba okoko
Uncediso-mali olunemiqathango: Ulawulo lwezemali nophuculo lomgangatho
Igama le projekthi
1. uLawulo
lweMfundo
noPhuhliso
lobuNkokeli
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Izikolo ezisebenza
ngokupheleleyo eziqhuba imfundo
phantsi kweemeko ezilawulwa
kakuhle
!" Apha kwiphondo eli ulawulo nobunkokeli ziphuhliswa
ngokusebenzisa i-IMG phaya kwii-EMDC. Izithili
zikhawulelana namalungu ee-SMT ngeemfuno
eziwachaphazela onke nangezo zichaphazela athile
nje kuphela.
!" Oomanejala abasemngciphekweni banikwa inkxaso.
!" Zonke iinqununu zezikolo zeli Phondo (1640) zanikwa
uqeqesho kubudlelane basemsebenzini olujoliswe
kwiZivumelwano eZitsha nemibutho yabasebenzi
• Iinqunu zeprayimari ezingama-240 zanikwa uqeqesho
phaya kwiCape Teaching Institute kulawulo
nokusetyenziswa kwe- RNCS (izifundo zeeveki
ezimbini)
!" Iinqunu ezingama-38 ezisemngciphekweni zagqiba
uMsebenzi weveki enye kumsebenzi we-ofisi
ezikolweni nolawulo lwezikolo.
!" Amaqelana eenqununu adityanisiweyo amahlanu aye
anikwa uqeqesho kulawulo lwwendlela yokuziphatha
(kootitshala nabafundi)
!" Kwaye kwathathwa amanyathelo ngamanyathelo
ophuhliso lwezakhono zolawulo zii-EMDCs,
zisebenzisa ulwabelo-mali lwazo.
!" Uqeqesho loqhelaniso lwawo onke amalungu
amatsha ee- SMT.
!" UkuLawula iSikolo Sakho njengeShishini (Managing
your School like a Business) – iinqununu ezingama24
!" Oomanejala abali-156 babasebenzi benkxaso baye
banikwa uqeqesho ekulawulweni kwemisebenzi
yenkxaso nezinto ezizincedisi-mfundo ezikolweni
!" Abafundi abangama-653 bebanga lematriki
bawugqiba uMsebenzi weZenzo zeNkathalo
nobuNkokeli (Responsible Action and Leadership)
ophathelele kuphuculo lwezikolo
Abasebenzi bolawulo lwezikolo
(SMTs) baxhotyiswa ngezakhono
zokujongana nayo yonke
imisebenzi yezikolo
Uphuhliso lolwazi lolawulo
nobunkokeli kwabanye
abachaphazelekayo kuphuculo
lwezikolo
52
iSigaba 2
Igama le projekthi
1. uLawulo
lweMfundo
noPhuhliso
lobuNkokeli
(usaqhutywa)
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Ukuxhotyiswa koomanejala
abasezi-ofisini ngezakhono
Injongo yezibonelelo: Ukubeka
iliso okunempumelelo
ekuqhutyweni kwemisebenzi
yeeprojekthi
2. uLawulo lweZikolo
Lo msebenzi uye wajongana
nokuxhobisa ngezakhono
kulawulo lwezikolo, wajolisa
isikakhulu kuphuculo lwamazinga
ezakhono zezigqeba zolawulo
lwezikolo ngezi njongo
zilandelayo:
!" Bazithathele kubo izikolo
zabo neendawo abahlala
kuzo;
!" Ukuyiqonda kakuhle indima
yabo khona ukuze bakwazi
ukuncedisana neqela
elilawulayo kwindlela eya
kuphumezo lombono walo;
!" Ukuqinisa imisebenzi
yoxhobiso esele iqhutywa
liSebe eli;
2. uLawulo lweZikolo
(usaqhutywa)
!" Iziphathamandla eziphezulu zaye zagqiba izifundo
zokuthetha isiXhosa
!" Amagosa ali-10 kwi-Ofisi eliKomkhulu agqiba
uMsebenzi wePowerspeaking
!" Oomanejala abali-1 324 babasebenzi
bakwarhulumente baye baqeqeshwa kwinkqubo
yoqwalaselo lwendlela abasebenza ngayo
abasebenzi eyiStaff Performance and Management
and Development System (SPMDS)
!" Ukuqeshwa nokuqeqeshwa kwabasebenzi
ukuqinisekisa ukuqhutywa ngempumelelo
kweproojekthi
!" Ukuqulunqwa kwezincedisi zokufunda kwizifundo
ngezifundo
!" Ukuthengwa kwezinto zokubhala nokubhalela
kwakunye nezinto ezizizincedisi-mfundoPurchase
!" Zonke iinjongo zaye zafezekiseka kakhulu. Njengoko
lo yayingunyaka wonyulo lwa
!" balawuli beZikolo, umsebenzi wokuxhobisa
ngezakhono waye wahlulwa wazizigaba ezithathu
ezizezi: esaphambi konyulo, esonyulo nesasemva
konyulo.
!" Kwisigaba saphambi konyulo kwajoliswa kuqeqesho
lweenkalo ezichaphazela bonke, ezifana neyoLawulo
loLwahlukano (Managing Diversity), eyoBulali
baseMsebenzini (Eployment Equity), eye-HIV/AIDS,
njl. TKwesasemva konyulo ujoliso lwaye lwaba
kwiinkalo ezithile ezifana neyeNxaxheba noXanduva,
iiNkqubo zeeNtlanganiso, iiNkqubo zoTyumbo
(Nomination Procedures), njl.
!" NgoJulayi kwaye kwaqhutywa inkomfa ye-RCL eyaba
nempumelelo kakhulu neyayinomxholo othi
uBethelelo lweDemokrasi (Deepening Democracy),
yaza yavandlakanywa yafunyaniswa ibe
nempumelelo engangoko.
!" Unyulo lwezigqeba zolawulo ezitsha lwaye lwaqala
ngoJulayi, apho izikolo ezininzi zaye anyula izigqeba
zolawulo ezitsha ngempumelelokazi.
!" Ngenxa yonyulo kwaye kwanyulwa abalawuli
abambalwa, 3 407, baqeqeshwa kwiindibano ezili187. Kubuninzi beendawo izikolo zaye zadityaniswa
njengamaqela. Iqela lezikolo ezidityanisiweyo
bezithathwa njengendibano enye.
!" Ukuqinisa onke amalinge
okuziswa kwenguqu
kkulawulo lwezikolo,
!" Ukwamkela ukunatyiswa
ngokupheleleyo koxanduva
lolawulo ngeenjongo zokuya
kufikelela kwimeko apho
ulawulo lusezandleni
zezikolo ngokwazo,
• Ukuphucula umgangatho
wokunikwa kwemfundo
nowolawulo lwemali apha
emfundweni.
53
iSigaba 2
Igama le projekthi
3. Uqeqesho
lootitshala asele
besebenza
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Uphuculo lwenkqubo yabafundi
ngophuhliso lobungcali lootitshala
!" Kwinqanaba lephondo i-WCED inesicwangciso
esiliqili esingunxazonke sokuphucula ulwazi
nezakhono zootitshala.
!" Le projekthi yenza igalelo kweso sicwangciso
sephondo
!" Ootitshala beSigaba seSisseko abangama-252 baye
bagqiba izifundo zeMathematika ezithathe iiveki
ezintlanu
• Ootitshala beSigaba seSisseko abangama-201 baye
bagqiba izifundo zokuFunda nokuBhala ezithathe
iiveki ezintathu
Ukuhanjiswa kwe-INSET
enabileyo ngeenkcukacha
ngokusekelwe kuphando
oluqhutywe apha eNtshona Koloni
4. Izikolo
zasemaphandleni
ezidibanisa
amabanga
kumagumbi
okufundela
5. uPhuhliso
lootitshala neGETC
Ukuquluknqwa nokuprintwa
kwezincedisi-zifundo
ezisemgangathweni
!" Umntu ngamnye othatha inxaxheba unikwa ifayili
yezincedisi-zifundo eziqulunqwe ngabaniki-nkonzo
(UCT).
!" Umntu ngamnye othatha inxaxheba unikwa iikopi
zeempepha zomgaqqo-nkqubo ophathelele
kwisifundo eso.
Ukukhangela ifuthe loqeqesho
kwindlela abazithembe ngayo
ootitshala nakulwazi lwabo,
ngokwenza uvandlakanyo
lwefuthe
!" Ukuthatha inxaxheba kuvavanyo olufutshane
oluqhutywa ngumphandilo unikwe ikhontrakthi yiGTZ.
Uphuhliso lwabamaqela
adityanisiweyo enza imisebenzi
ngemisebenzi, nobungcali babo.
• Amagosa ali-142 (MFT zee-EMDCs zemimandla
yasemaphandleni emithathu) aya kuqeqesho
lweentsuku ezintathu (3) lokuxhasa izikolo ezidibanisa
amabanga kumagumbi okufundisela. I-MFT yanika
ootitshala abali-130 iziqinisekiso (40 amanqaku
okuphumelala – Cape Technikon)
Uphuhliso lwezinto ezizizincedisimfundo
• Izincedisi-mfundo zokuFunda nokuBhala (isipha
sokufunda – isipha esinye kwisikolo ngasinye)
nokuBala (amaso – isikhinkci esinye (1) kutitshala
ngamnye) zinikwe izikolo ezingama-93 (ootitshala
abangama-276)
Ukuqeshwa komnxibelelanisi
wokuncedisa ekusebenziseni
nasekubekeni iliso
kwicandelwana
loqhagamshelwano novimba
weenkcukacha
• Amaqelana adityanisiweyo ali-13, izikolo ezingama-93
nootitshala abali-178 baye bafumana uthantamiso
(mentoring) nenkxaso yobungcali kuqeqesho lwabo
lwe-ICT oluqhutywa ngoovimba beenkcukacha
zekhompuyutha (on-line training) (ootitshala bafumana
idiploma kwi-SA SchoolNet - 73,9%)
5.1 Inqanaba elitsha le-GET
(kubandakanywa neCurriculum
2005 novavanyo lwenkqubo
yabafundi)
•
!" Ukuxhobisa ii-SMT’s
ngolwazi lokulawula
nokuxhasa ukusetyenziswa
kwe-RNCS ezikolweni
!" Ukubhengeza i-RNCS
nokuqeqesha ootitshala
beSigaba seSiseko baze
kukwazi ukkuyisebenzisa
ngo-2004
54
•
•
•
•
Kwathunyelwa iisetyhula ezikolweni zinikwa inkcazelo
ngoqeqesho kwi-RNCS FP.
Iikopi zetyhula C0071/2003 zathunyelwa ezikolweni
zicelwa ukuba zibhalise kwii-EMDCs
Izikolo zanikwa imihla emithathu ekunokuqhutywa
ngayo uqeqesho ngeeholide zikaJulayi.
Ii-EMDC zemisa imihla, zafuna iindawo ekuza
kuqhutyelwa kuzo, zaza zazazisa izikolo
Ootitshala nee-SMTs baye banikwa ilungelo
lokukhetha ukuya kuqeqesho nakweyiphi na iveki
kwezo veki zintathu ababenokukwazi ngayo. Imihla
eyasetyenziswayo yi- 30 Juni – 4 Julayi; 7 – 11 Julayi;
14 – 18 Julayi 2003
iSigaba 2
Igama le projekthi
5. uPhuhliso
lootitshala neGETC
(usaqhutywa)
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
!" Ukuxhobisa ootitshala
ngolwazi lomxholo
nolweendlela zokufundisa
kuzo zonke iizifundo
ezisibhozo, kugxininiswa
ngakumbi kwi-LLC, Tech,
LO, EMS nakwi- A&C.
!" Ukuxhobisa amagosa
ocwangciso lwekharityhulam
kwi-ofisi elikomkhulu
ngolwazi lokuqulunqa,
lokugcina nokusebenzisa iITC ekuxhaseni
ikharityhulam
•
•
•
•
•
•
•
5.2 Isiqinisekiso esiyiGeneral
Education and Training Certificate
(GETC)
•
•
Ukuxhasa uvavanyo,
kubandakanywa i-CASS
namalinge ophendlo, kuze
kubonelelwe ngokuprinta
nangokuhanjiswa
kwezincedisi-zifundo
Ukuxhobisa ii-SMT’s
nootitshala ngezakhono
zokusebenzisa uvavanyo,
kubandakanywa ne- CASS
nomgaqo-nkqubo wophendlo
kwi-GET
•
•
•
•
•
•
•
6. Uvandlakanyo
lwesikolo sonke
neenkqubo
Ukusetyenziswa kwenkqubo
yovandlakanyo kwizikolo zonke
Ukukwazi ukwenza bonke
oomanejala bezikolo namagosa
enkxaso bamkele uxanduva
lokunikwa kwemfundo
esemgangathweni
Zonke izikolo zineZicwangciso
loPhuhliso lweZikolo ezisekelwe
kwiinkalo zophuhliso ezithe
zaxelwa ngabantu besikolo eso
ngexesha bekusenziwa
umsebenzi wokuzivandlakanya
Amaqela oVavanyo lweSikolo
Sonke axhotyiswe
ngokupheleleyo ngolwazi
lokuqhuba i-WSE ngendlela
ecikizekileyo
55
Izikolo zabhalisa kwii-EMDC s zazo, kwangaphambili,
ukulungiselela ukwenzelwa nokuthunyelwa kwazo
izipha zazo zoqeqesho, nomba wento esiwa phantsi
kwempumlo nowendawo ekuza kuqhutyelwa kuyo.
I-Ofisi eliKOmkhulu nee-EMDCs zaye zatyumba
iqela eliziintsika zoqeqesho, laza laqeqeshwa
yiNational Core Training Team
Izincedisi zoqeqesho zootitshala naMaqela
oLawulolweZiko zaqulunqwa, zaza zaguqulelwa
esiBhulwini nasesiXhoseni, zaza ke zaprintwa.
Izincedisi zathunyelwa ngekhuriya kwiindawo
zoqeqesho ezingama-58 kulo lonke iphondo eli.
Waye wagqitywa umsebenzi oyiStandard Bank
Economic and Financial Literacy Programme
wootitshala be-EMS baMabanga 8 & 9 EMS
nabeNqanaba 4 le- ABET..
Ukuseka oovimba bbeenkcukacha zekhompuyutha
bezifundo
Oovimba abangamasetyana (Sub-sites) baye
bahlaziywa baphuhliswa ngokutsha
Umgaqo-nkqubo wovavanyo obandakanya i-CASS
nophendlo kwi-GET ugqityiwe
NgoJanuwari 2003, ii-CTA s eziqulunqwe liphondo,
kwizifundo ezisibhozo zaye zaphuhliswa ukuze
zisetyenziswe njengemizekelo.
Ezi mpepha zaye zaguqulelwa, zaprintwa, saza ke
isipha esinye sathunyelwa ngekhuriya ngoMatshi
2003 kwisikolo ngasinye esineBanga 9
kubandakanywa nezikolo ze-LSEN.
Ukuprintwa kwemizekelo yeNkqubo eZicikizekileyo
nokuhanjiswa kwazo ezikolweni.
Lugqityiwe uqeqesho lobuvavanyi lwaBacwangcisi
beKharityhulam abaPhezulu kwi-Ofisi eliKomkhulu
Lugqityiwe uqeqesho lobuphendi lwaBacwangcisi
beKharityhulam abaPhezulu kwi-Ofisi eliKomkhulu
ngoFebhuwari 2004.
Umgaqo-nkqubo wovavanyo obandakanya i-CASS
nophendlo kwi-GET ugqityiwe, waprintwa waza
wathunyelwa ngekhuriya ezikolweni
•
Enziwe onke amalungiselelo okusebenzisa le nkqubo
•
Zonke iinqununu nomanejala beesekethi apha kweli
phondo baqeqeshwa kuvandlakanyo lwezikolo
Ucwangciso lophuhliso lwezikolo.
Uqulunqo lobungcali lweencwadi zezikhokelo
zoqeqesho.
•
•
•
Uthe uphela unyakamali babe ubuninzi bezikolo
bunazo iZicwangciso zoPhuhliso lweZikolo.
•
Amagosa angama-80avela kuzo zonke iinkalo
zemisebenzi ye-WCED aye agqiba iuqeqesho
lwabaphathi
Ukuqulunqwa nokuprintwa kweencwadi zezikhokelo
ezisemgangathweni ezilungiselelwe olu qeqesho
lukhankanywe ngentla apha
•
iSigaba 2
Igama le projekthi
6. Uvandlakanyo
lwesikolo sonke
neenkqubo
(usaqhutywa)
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
•
Ukulawulwa kweprojekthi
ngendlela enempumelelo
nobungcali.
Ukuthatha inxaxheba epheleleyo
kwiintlanganiso zesizwe
•
Ukusungulwa nokusetyenziswa
kweSivumelwano 3 neMibutho
yaBasebenzi sika-2002
•
•
•
Ukusetyenziswa kwezicwangciso
zophuhliso lwezikolo
•
•
•
7. Iikholeji ze-FET
Ukuqulunqa isikhokelo
esisebenzayo solawulo
lweekholeji ze-FET kwezo ngingqi
zibekwe phambili ngongxamiseko,
ngeenjongo zokumisela iimeko
ezivumela ukuqhutywa
kwekharityhulam ngempumelelo
nangocikizeko
Ukuphucula ulawulo lweekholeji
ngeenjongo zokumisela iimeko
ezikuvumelayo ukuqhutywa
kwemfundo noqeqesho
olufanelekileyo noluhambelanayo
neemfuno
•
•
•
•
•
•
•
Ukuqulunqa isikhokelo
esisebenzayo sokuphucula
izakhono zobungcali
nezokufundisa zootitshala
beekholeji ze-FET
•
Ukuxhasa ootitshala ekunikeni
imfundo noqeqesho
olumanyanisiweyo ngenjongo
yokwenza abafundi bazilungele
iimeko zomsebenzi phaya
ngaphandle neze-HE
•
•
•
•
•
•
•
56
Kwaye kwaqhutywa i-WSE yovavanyo kwizikolo
ezithathu
Ukuqeshwa komncedisi onobungcali nomncedisi
womsebenzi we-ofisi, abasebenza ngekhontrakthi
Ukuya kwi-NQACC nakwezinye iintlanganiso ze-QA
ePitoli, kubandakanywa neendibano zocweyo
zokungqanyaniswa kwe-WSE ne-IQMS
Bonke ootitshala abasezi-ofisini banikwa uqeqesho
kwisikim solawulo lwendlela abasebenza ngayo
abasebenzi esiyi Performance Management and
Development Scheme (PMDS) seSivumelwano
neMibutho yaBasebenzi.
Umjikelo wokuqala waqhuba ukusukela kumhla we-1
Apreli 2003 ukuya kowama-31 Matshi 2004.
Ukuprintwa kwencwadi yezikhokelo zoqeqesho
Ukuxhaswa nokubekwa iliso kokusetyenziswa kweeSDPs kwizikolo ezingama-50
Abasebenzi baqeqeshwa kulawulo lweeprojekthi
ukuze bakwazi ukukwenza oku.
iindibano zocweyo ezine (4) ze-OBE yoLawulo
eziyiwe ngabantu abamalunga nama-30 inye.
Iindibano zocweyo ezintathu (3) ezijoliswe
kumalungelo oluntu, ulwazi ngezesini,
nakulwahlukwano – abameli abangama-30 kuyo
nganye.
Ividiyo ye-OBE igqityiwe, kwaye ikulungele
ukuhanjiswa
Unikezelwe umsebenzi wokwenza uphando
ekusetyenzisweni kwe-OBE CD nevidiyo
Abahlohli abali-114 banikwe uqeqesho ekuqulunqeni
umsebenzi wokufunda
Kuqeqeshwe abavavanyi abali-190
Kuqeqeshwe abaphendli abangama-86
Ootitshala abangama-30 banikwa uqeqesho
kucwangciso lweziyunguma nezincedisi zokufunda
Ootitshala abangama-35 banikwa uqeqesho
ekusebenziseni iindlela ngeendlela zoququzelelo
Uqeqesho kwinkxaso yabafundi olunikwe
abanxibelelanisi benkxaso yabafundi abali-18
Ukuqulunqwa komgaqo-nkqubo wokunikwa
kwemisebenzi
Iindibano ezintathu (3) zeContextualised
Fundamentals
Izincedisi-zifundo ezingama-300 zokufunda
okusisiseko ziprintiwe, zahanjiswa
Iindibano zocweyo ezimbini ezingemfundo
yabantwana yasekuqaleni
Iindibano zocweyo ezintandathu 6 zophuhliso
zoMsebenzi woShishino noLawulo lweeNkalo zonke
(Generic Business and Adm. Programme)
zootitshala nomanjeala bemisebenzi
iSigaba 2
Igama le projekthi
8. FET
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
Ukuqesha umanejala oza
kusebenza ikhontrakthi aqulunqe,
aqhube umsebenzi
onempumelelo nocikizeko
wokuphucula iziphumo zeBanga
12 kwii- EMDCs kwezo zikolo
zikhethiweyo zawa ngaphantsi
kwenqanaba lempumelelo eliyi60% kwiimviwo zeMatriki zika2002.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ukuqulunqa izifundo ze-ACE
zophuhliso lootitshala kwinqanaba
le-FET, aMabanga 10 ukuya
kwele-12, kugxininiswa ngakumbi
kwele-12, oluya kukhuthaza
57
•
•
•
Iziphumo zeMatriki zivandlakanyiwe; zabekwa iinkalo
ekujoliswe kuzo; zabonwa iindlela eziqhuba ngazo,
apho kuqinwe khona nalapho kuqhwaleleka
ngakhona. Amaziko angama- 234 aye akhethelwa
ukuba athathelwe amanyathelo enkxaso
kumanqanaba ngamanqanaba ahlukeneyo.
Kwenziwa uvandlakanyo lwezincedisi-zifundo
ezifanelekileyo, zaza zaqulunqwa, zadityaniswa zaza
zahanjiswa, zaphicothwa nootitshala.
Kwaqulunqwa uvimba weenkcukacha
zekhompuyutha, waqhutywa, waza wafakwa
neenkcukacha ezifanelekileyo.
Ii-EMDCs zaye zaqulunqa, zaphuhlisa, zaza
zasebenzisa imisebenzi yokuxhasa izikolo
ezingasebenzi kakuhle.
Izikolo eziqhwalela ngendlela exhomisa amehlo
kumsebenzi wazo zaye zabekwa iliso
ngobambiswano ne-NFLP
Iziphumo zokubekwa kweliso yi-NFLP zaye
zahlanganiswa zaza zahanjiswa kwii-EMDCs
nasezikolweni.
Kwaye kwaqulunqwa izikhokelo zzohlaziyo
lomsebenzi kwizifundo ezibaluleke/ezinzima kakhulu,
zaza zahanjiswa ezikolweni
Kwaye kwaqulunqwaa nezifundo zoqeqesho
kulawulo ngobambiswano ne-HRD
Iinqununu ezikhethiweyo baye balandela izifundo
zolawulo.
Kwenziwa isindululo/amalungiselelo eendibano
zocweyo zootitshala nabafundi zaseBusika
naseNtwasahlobo eziqhutyelwa kwiindawo ezininzi.
Bamalunga nama-2550 abafundi abayayo kwiZikolo
zeNtwasahlobo ngoSeptemba (September Spring
Schools)
Kuqhutywe iimviwo ezinamaphepha afanayo
kwizifundo ezili-12 ezibaluleke kakhulu
ngokwetimetable yephondo.
Kuqhutywe neendibano zocweyo zokubeka
imigangatho, ziqhutywa zii-SCPs nabavavanyi neEMDC: CAs nabanye ngeenjongo zokuba uphendlo
lwamaphepha luqhutywe ngokwesikhokelo
sezimiselo nemigangathok.
Zonke izikolo ezithathe inxaxheba kwiimviwo
ezinamaphepha afanayo ziye zathumela ootitshala
kwiindibano zocweyo zokuxhobisa abo
banenxaxheba ekumiselweni kwezimiselo
nemigangatho ngokuphathelele kukorekisho
lwamaphepha eemviwo.
Iikharityhulam zezifundo zaye zagqitywa,
Eli nani lilandelayo lootitshala laye labhaliswa, elileli,
isiNgesi: 27 bonyaka wesibini.
Kuwo wonke unyaka lo kwaye kwaqhutywa
ngezifundo zasemakhaya kunye nezo ziqhutywa
ngokufundiswa kumaziko.
iSigaba 2
Igama le projekthi
Iinjongo zeprojekthi
Okwenziweyo
8. FET (usaqhutywa)
luphucule izakhono zobungcali
zootitshala basiNgesi, ngeenjongo
zokuphucula
iinkqubo
zokufundisa,
zenze
igalelo
ekufundeni okunemppumelelo,
ngakumbi
kwezo
ngingqi
zzityunjiweyo
•
•
•
•
Ukuqesha
umanejala
oza
kusebenza ikhontrakthi aqulunqe,
aqhube
ulawulo
lophendlo
olunempumelelo
nocikizeko
ngakumbi
kwezo ngingqi
zityunjiweyo
•
•
•
•
Ukulungiswa
nokuqeqeshwa
kootitshala baMabanga 10 nele11ekusetyenzisweni kwe-NCS
entsha ngo- 2004, kugxininiswa
kakhulu
kwezo
ngingqi
zityunjiweyo
58
Kuqikelelwa ukuba ngabafundi abangama-12 740
baMabanga 10 - 12 abaya kuncedeka ekugqibeleni.
Kootitshala abangama- 28 ababeye babhaliswa
ekuqaleni phaya,, bangama-25 abathweswayo
ngoMatshi 2004. Ababini kwaba baseleyo kufuneka
baphinde imodyuli ibe nye nje komnye, zibe mbini
komnye, ngeendleko zabo.
Abathathu kweli qela le-ACE lithathiweyo
babhalisele izifundo ze-MA (Language Education)
ngo-2004.
Abanye ootitshala abalithoba abavela kwimimandla
yasemaphandleni baza kungenela izifundo ze-MA
ngo-2005 besebenzisa izifundo zexesha leeholide,
kunye noovimba beenkcukacha zekhompuyutha.
INkqubo yoPhendlo yePhondo (Provincial
Moderation Protocol) nezikhokelo ze-CASS
kwisifundo ngasinye zaye zaqulunqwa zagqitywa
ngentsebenziswano yee-EMDCs, zaza zamkelwa
ukuba zingasetyenziswa. INkqubo yoPhendlo,
izikhokelo ze-CASS kunye nesetyhula ehamba nazo
zaye zahanjiswa kuzo zonke izikolo ezifanelekileyo
Zonke ii-EMDC:CAs ze-FET zaqeqeshwa. Kwaye
kwaqhutywa iindibano zocweyo, kwaza kwagqitywa
novavanyo lwendlela oqhuba ngayo lo msebenzi,
olubandakanye bonke abaNxibelelanisi
beeMvavanyo bee- EMDC nee-CAs
Bonke ootitshala bezikolo zasesekondari
nabezidityanisiweyo baye baqeqeshwa zii-EMDCs
ezisixhenxe.
Iintlanganiso zophendlo zamaqela ahambelanayo
ezingama-271 kuzo zonke izifundo kwii-EMDCs.
Ukusetyenziswa komgaqo-nkqubo wophendlo yiCASS kwii-EMDCs ezisixhenxe zihambe
ngokwezikhokelo zamaxesha ephondo eli
•
Ukuqulunqa iimpepha zeemfuno ze-CASS
neendibano zocweyo zazo zonke izifundo
zaMabanga 10 - 12. Ukusungula inkqubo
yovavanyo lokukhuthaza ukufunda nolokukhangela
ukuqondwa kokufundiweyo.
•
Iindibano zocweyo zoqulunqo lwamaphepha
eemvavnyo afanayo zaye zaqhutywa zii-EMDCs
kuzo zonke izifundo ze-FET kwikota yokuqala ka2004.
•
Kwasekwa iqela lephondo lokuSebenza leNguqu,
elaye lasingatha lo msebenzi ngokusebenzisana
nee-EMDC: CCAs.
•
Ukuqhuba iindibano zocweyo zokwenziwa
kocwangciso zephondo nee-EMDC: CA’s
•
Kuqulunqwe kwagqitywa izikhokelo zenguqu
zaMabanga 10 & 11 kwisifundo ngasinye zaz
zahanjiswa ezikolweni.
•
Zigqityiwe iindibano zocweyo zokwenziwa
kocwangciso. Izicwangciso zenguqu zokusebenza
zeBanga 11 ziye zagqitywa zaalungela ukuba
zihanjiswe kwii-EMDC ngoJanuwari – kuFebhuwari
2004.
iSigaba 2
Igama le projekthi
Iinjongo zeprojekthi
8. FET (ISAQHUBA)
(usaqhutywa)
Ukulungiswa
nokuqeqeshwa
kootitshala baMabanga 10 nele11ekusetyenzisweni kwe-NCS
entsha ngo- 2004, kugxininiswa
kakhulu
kwezo
ngingqi
zityunjiweyo (kusaqhutywa)
Okwenziweyo
•
Ii-EMDCs ziza kuqhuba iindibano zocweyo zasemva
kwemini nootitshala baMabanga 10 nele-11.
Kuqeqeshwe ootitshala bamabanga 10 nele-11
abangama-4842 grade 10 and 11 kuyo yonke iWCED ukwenzela ukuba bavale izithuba ezikhoyo
kulwazi lwabafundi beBanga 9.
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beAgricultural Science, belungiselelwa lo
msebenzi wenguqu. Iindibano zocweyo ezine
zasemva kwemini eziqhutywe nguMcwangcisi
weKharityhulam oPhezulu (Senior Curriculum
Planner), ii-CAs nootitshala beAgricultural High
School. Ootitshala abangama-36 abasuka kuzo
zonke izikolo ezinayo iAgricultural Science baye
beza kwezi ndibano.
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beBiology, belungiselelwa lo msebenzi wenguqu.
Iindibano zocweyo ezintlanu zasemva kwemini
eziqhutywe yi-IMSTUS ne Zoology Faculty (US)
zokuphuhlisa izakhono zalo msebenzi. Ootitshala
abangama-44 abasuka kwi-EMDC East
nakuNxweme oluseNtshona baye beza kwezi
ndibano.
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beTravel & Tourism, belungiselelwa lo msebenzi
wenguqu.. Ootitshala abangama-66 baye beza
kwezi ndibano.
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beArt & Design, belungiselelwa lo msebenzi
wenguqu.. Ootitshala abangama-83 baye beza
kwezi ndibano.
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beComputyping, belungiselelwa lo msebenzi
wenguqu. Ootitshala abali-110 baye baya
kwiindibano zocweyo ezintathu ezithatha iintsuku
ezimbini.
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beHospitality, belungiselelwa lo msebenzi
wenguqu
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beDance, belungiselelwa lo msebenzi
wenguqu.Ootitshala abangama-22 baye beza kwezi
ndibano zocweyo zine.
•
Ukubonelela ootitshala baMabanga 10 - 12
beAccounting kwiingingqi ezityunjiweyo kumsebenzi
wenguqu ngezincedisi zokuxhasa ukufunda
nokufundisa (Learning & Teaching Support
Materials).
•
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beAccounting belungiselelwa ukusebenzisa
iimpokhwe (software). Ootitshala abali-138 bahamba
iindibano zocweyo iimpelaveki ezisixhenxe
kwiphondo eli lonke.
Ukulungisa ootitshala baMabanga 10 ukuya kwele12 beBiology ngokuqhuba indibano yocweyo
ngempelaveki phaya eBeaufort West maalunga
neerekhodi zeFossil phaya eKaroo.
•
59
iSigaba 2
Igama le projekthi
8. FET (ISAQHUBA)
(usaqhutywa)
Iinjongo zeprojekthi
Ukuqulkunqa
isikhokelo
esinozinzo zokukjonga abafundi
abaneengxaki
kunye
nababhinqileyo
kwizifundo
ezingoovulamasango
nakwimisebenzi
yobizo
ebalulekileyo ngakumbi kwezo
ngingqi
Okwenziweyo
•
•
•
Ukuqulunqa
izifundo
ezimanyanisiweyo
eziqhutywa
ngekhompuyutha zilungiselelwe
abafunda besemakhaya ezifakwe
kwi-CD-ROM,
nezikhatshwa
ziindibano zocweyo zamaqela
ezihambelanayo
(cluster
workshops), nevidiyo esisincedisi
sokufunda/senkomfa, neendawo
zokuya
kusebenza
kuzo
nokusebenza nabantu abaliqela
(“one-on-few” contact).
•
Ukuxhasa nokuqhuba uphuhliso
lwekharityhulam nolawulo lolwazi
ngombane (ngeekhompuyutha).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9. Uphuculo kwiEMIS
Ukuqinisekiswa
kwabanxibelelanisi kumaziko
asele ekhona koovimba
beenkcukacha ze-EMIS ezikhoyo
kungoku nje.
Ukufaka iinkcukacha
zabanxibelelanisi ezingekhoyo
kwezi zikuvimba weenkcukacha
we-EMIS.
Ukucinywa kweenkcukacha
•
•
•
•
•
•
60
Abafundi ababhinqileyo abangama-25 baye
batyunjwa baza babhaliselwa iMathematika
neNzululwazi kuMsebenzi weStar Schools
ukubalungiselela iimviwo zika-2003 ze-SC.
Kwaye kwangenwa kwisivumelwano sekhontrakthi
nabaniki-nkonzo esibandakanya iintlanganiso
ezibanjwa qho ngekota ezizezokubeka iliso
kwinkqubo
Ulawulo lusingathwe ngumanejala weSub-project
ngobambiswano nee-EMDCs.
Ukuqulunqa izifundo ezimanyanisiweyo eziqhutywa
ngekhompuyutha zilungiselelwe abafunda
besemakhaya ezikhatshwa ziindibano zocweyo
zamaqela ezihambelanayo (cluster workshops),
nevidiyo esisincedisi sokufunda/senkomfa,
neendawo zokuya kusebenza kuzo nokusebenza
nabantu abaliqela (“one-on-few” contact).
Ukuguqulelwa esiBhulwini kwe-OBE CD-ROM
yokuqeqesha
Ukuhanjiswa kweekiti zeendlela zokufundisa
ezahlukeneyo ezikolweni
Ukuqeqeshwa kootitshala ekusebenziseni ikiti
yeMulti-media kwii-EMDCs
Ii-SCPs zaMacandelo oLawulo zaqeqeshwa
ekuqulunqeni oovimba beenkcukacha bezifundo.
Oovimba beenkcukacha zekhompuyutha besifundo
ngasinye baqulunqiwe.
Onke amagosa angama-42 aqeqeshiwe.
Aba vimba beenkcukacha zekhompuyutha bafakiwe
kwi-internet.
Ii-CA zee-EMDC zaye zaqeqeshwa ngoJanuwari
ukuya kuMatshi 2003.
Kuqeqeshwe abacebisi ngekharityhulam abali-111
kwii-EMDC.
Ukuxhobisa bonke abacebisi ngekharityhulambeeEMDC ngolwazi lokuqulunqa nokugcina oovimba
beenkcukacha zekhompuyutha bekharityhulam.
Umanejala woovimba beenkcukacha
zekhompuyutha ophantsi koMlawuli.
Imva kwemini yooLwesihlanu ibekelwe ukugcinwa
koovimba beenkcukacha zekhompuyutha zii-SCPs.
Iqela leengcali zangaphandle ziye zalugqiba
uqeqesho ngokwezikhokelo ze-WCED
Unxibelelaniso lwemisebenzi yezikolo zesiqhelo
zikarhulumente kwimimandla yasezidolophini luye
lwaqinisekiswa, lwaza lwalungiswa.
Baye babhalwa phantsi aba banxibelelanisi.
Umsebenzi wokucocwa kweenkcukacha
wabandakanya ukuqulkunqwa kwendlela yokuma
kwefowulda yeenkcukacha, kwakunye neendlela
zokunika amagama. Kwaye kwaqulunqwa
nemetadata.
Kwaye kwafakwa nempokhwe (software) ye- ArcIMS
kwiWebserver. Oomanejala bayafikelela kule
mpokhwe.
Kwasekwa unxibelelaniso ngempumelelo
neenkcukacha ze-EMIS .
Udluliso lwezakhono lwaye lwaqhuba ngeli xesha
iSigaba 2
Igama le projekthi
9. Uphuculo kwiEMIS
(usaqhutywa)
10. Imali yezikolo
Iinjongo zeprojekthi
Implementation of
aUkusetyenziswa kweGeographic
Information System.
Okwenziweyo
•
Linking the Geographic
Ukungqamanisa iGeographic
Information System
neenkcukacha ezikhoyo kuvimba
weenkcukacha we-EMIS
nezikavimba we-WCED.
Ukuxhobisa ngolwazi nezakhono
Uqeqesho lwabasebenzi be-EMIS
nabe-PAWC:IT kwizakhono zeGIS ezikumgangatho ophezulu
kusetyenziswa i- ArcView
Training on ArcIMS
•
Injongo yale projekthi
kukuxhobisa izikolo ngolwazi
lokulawula iimali nokuqhuba
umsebenzi we-ofisi, ukuze ke
zikwazi ukwamkela uxanduva
lokuba kwinqanaba leenkampani
zeCandelo 21. Uqeqesho,
inkxaso nohlolo-zincwadi
zziqhuba ngolu hlobo lulandelayo:
ukuxhotyiswa kwezikolo engekho
kwiCandelo 21 ngolwazi khona
ukuze zikwazi ukuba zibe
zezeCandelo 21.
•
Inkxaso enikwe izikolo zeCandelo
21 ezingama- 751 ngenjongo
yokuqinisekisa ukuba ezi zikolo
ziqhuba ulawulo lwezemali
olunempumelelo nolwuqhutywa
elubala.
Ukwenza uhlolo-zincwadi kuzo
zonke izikolo ngeenjongo
zokubeka iliso kwinkqubo yazo
nokujonga ukuba ngaba
ingakanani na impumelelo
yoqeqesho olunikwayo
neyenkxaso enikwayo
11. Iimpawu
zentsulungeko
emfundweni
1. iiMpawu zeNtsulungeko, iLifa
leMveli noYilo (Values
Heritage and Creativity)
•
Iprojekthi engqamene
nelinge lesizwe
lokubhiyozela nokuvuyisana
nezziganeko ezinxulumene
nomxholo othi “Ilizwi lemveli
liyathetha”
•
•
•
61
kuqhutywa iprojekthi le.
Lwagqitywa uqeqesho olusesikweni kwi-ArcView 8
folwaluqhutyelwa abasebenzisi abakwinqanaba
lomgangatho eliphezulu abasixhenxe (7)
Lwagqitywa uqeqesho olusesikweni kwi-ArcIMS
olwaluqhutyelwa abasebenzisi abasixhenxe (7)
Izikolo zivandlakanyiwe ngokwezakhono zazo
zolawulo lomsebenzi we-ofisi nangokweenkqubo
zazo namanyathelo azo okulawula iimali. Zizonke
izikolo xesiqhelo zikarhulkumente kweli phondo zili-1
461. Kuqala izikolo ezingama-409 zaye zanikwa
inqanaba leCandelo 21. Kuxhotyiswe izxikolo
ezingama-292 khona ukuze zikwazi ukuba zibe
zezenqanaba leCandelo 21 ngo-2000/01 ukuya ku2002/03. Kuye kwaxhotyiswa ezinye ezingama-53
ngo-2003/04 ukuze zikwazi ukuba zezeCandelo
21,into ke leyo ethetha ukuthi inani lezikolo
ezikqinqanaba leCandelo 21 liye kufika kuma-751.
Ezi zikolo zingama-710 ziseleyo kusaqhutywa
ngokuzinika uqwalaselo. Kuyaqhutywa ngokunika
zonke izikolo inkxaso.
Abaphumeleleyo kwiPhondo baye kuthatha
inxaxheba kwisiyunguma sesizwe ngoSeptemba
2003 kwaza kubo kwabakho isibhozo sabafundi
abafumene amabhaso kwiinkalo ngeenkalo
ebekuthathwa inxaxheba kuzo.
Umfundi omnye uya kumela i-WCED noMzantsi
Afrika kwelaseMali ngoJanuwari 2004.
Abafundi abalishumi nootitshala abasixhenxe baye
bathatha inxaxheba kwisiyunguma soMhla
weNkululeko esasisingathwe yi-DoE eKapa
ngoMatshi 2003.
iSigaba 2
Igama le projekthi
11. Iimpawu
zentsulungeko
emfundweni
(usaqhutywa)
Iinjongo zeprojekthi
•
•
•
•
•
•
Okwenziweyo
Ukuseka amakhonkco
oqhagamshelwano kuzo
zonke ii-EMDCs (izithili)
Ukuqhuba ubhengezo
kwiphondo ngokubanzi
nakwiiUkutyumba nokuqeqesha
abagwebi ezithilini
nakwiphondo ngokubanzi
Ukulungiselela nokuqhuba
ukhuphiswano kwii- EMDC
Ukulungiselela nokuqhuba
ukhuphiswano
nemibhiyozo yephondo
Ukulungiselela ukuthatha
inxaxheba kwimibhiyozo
yesizwe yoMhla weLifa
leMveli
2. Ukuseka amakhonkco
oqhagamshelwano
Ukusekwa
kwamakhonkco
oqhagamshelwano
okuxhasa uMsebenzi
weeMpawu
zeNtsulungeko
eMfundweni kwi-WCED
• Ukuququzelela
intsebenziswano
kumacandelo onke
• Ukunxibelelanisa izinto
ezenziwayo zeeMpawu
3. Inkqubo yomculo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ukuphuhlisa umculo
weekwayala nokuqhuba
ukhuphiswa lwekhaka
olujolisa kwilifa lemveli
lethu, kwizinto
eziziintshinga zesizwe
(national symbols),
ukungabi nabuhlanga
nakwi- HIV/Aids
Imijikelo yee-EMDC
yokukhuphana
Ukubiza iintlanganiso
nabo
bachaphazelekayoneeCA zee-EMDC
Ukubiza nokuqhuba
iindibano zocweyo
Ukuqulkunqa izindulkulo
zokuqhutywa
kokhuphiswano lomculo
62
•
•
•
•
Abafundi abasibhozo abaphumelelayo kwisiyunguma
sesizwe 8 nomnye baza kumela iphondo eli
noMzantsi Afrika kwelaseMali
IKhalenda yeLifa leMveli iqulunqiwe yahanjiswa kuzo
zonke izikolo ezili-1 800 ze-WCED
Kwi-EMDC nganye kwezi zisixhenxe kwaye
kwakhethwa abanxibelelanisi bokubhengeza
nokunxibelelanisa iziyunguma zezithili.
Kwaye kwasekwa amakhonkco oqhagamshelwano
nemibutho yootitshala yephondo.
Indibano yocweyo eyaqhutywa ngeeholide zezikolo
ngoJanuwari, eyaziwa ngootitshala abali-110,
abacebisi ngekharityhulam abali-12 nabameli abali-12
abavela kwamanye amaphondo.
Iiprayimari ezili-123 neesekondari ezingama-39 zaye
zathatha inxaxheba kuzo zonke ii-EMDCs bengama10 380 abafundi baseziprayimari, abeesekondari
bengama-3120, nootitshala baseprayimari
abangama-219.
Kukhuphiswano lwesizwe izikolo ezithathu zaye
zaphuma indawo yesibini emva kwezo zagqwesayo,
zaza ezzithandathu zaphuma indawo yesithathu,
kwakho nabafundi ababini abafumana awona
aphezulu amabhaso.
iSigaba 2
Igama le projekthi
11. Iimpawu
zentsulungeko
emfundweni
(zisaqhutywa)
Iinjongo zeprojekthi
•
•
Okwenziweyo
Ukukhethwa
kwabaphumeleleyo
abaya kukhuphiswano
lwamanqam lwephondo
Amalungiselelo
okuthatha inxaxheba
4. Ubunkokeli ngobudela-ngozi
• Ii-EMDC izikhetha
abafundi be-FET
• Ukukhethwa
nokuqeqeshwa
kwabaqeqeshi
• Ukucwangcisa izinto
eziza kwenziwa
zobudela-ngozi
• iNkampu yobudela-ngozi
• Uphuhliso lwezakhono
Ukudluliselwa kwezo
zakhono kwabanye
abafundi
5. Izifundo ze-ACE
Bangaphaya kwama-900
abafaka izicelo ekwakhethwa
ama-72 kubo ukuba
babhalise kwizifundo
ezithatha iminyaka emibini
ezingenziwa isigxina
neziqhutywa
ngentsebenziswano
neYunivesiti yeNtshona
Koloni. I-DoE ngabaniki
bebhasariare the bursary
holders.
12. Impumelelo
yezikolo
1. Ulawulo lwezikolo
Ukuxhobisa aMaqela
oLawulo lweZikolo ngolwazi
nezakhono (SMTs)
ngokuwanika uqeqesho,
uphuhliso nenkxaso.
•
Abafundi abali-14 (ababini kwi-EMDC nganye)
nootitshala abasixhenxe (7) (omnye kwi-EMDC
nganye) baye bathatha inxaxheba kumsebenzi
wobunkokeli kulutsha wamaphondo onke
ngentsebenziswano nomniki-nkonzo (RIASA) eKapa.
•
Ootitshala baza kugqiba isigaba sokuqala kulo nyaka,
baze badlulele kwisigaba sesibini ngo-2005
•
Uqeqesho kwindlela yokuziphatha kuncede
iinqununu ekubeni zikwazi ukuvela neendlela
zokuhlangabezana neemeko zokuziphatha kakubi
ezixhomisa amehlo.
Kananjalo kwaye kwabonwa namazinga ahlukeneyo
okuziphatha kakubi.
Ii-SMTs zaye zafumana amava kwiindlela
ngeendlela zokulawula, kwaye kwabonwa neendlela
ngeendlela zokulawula ezifanele iimeko ngeemeko
zezikolo ezahlukeneyo.
Kulandelwa iinkqubo ezichanekileyo xa
kuqwalaselwa iimeko zokuziphatha kakubi
ezixhomisa amehlo.
Ulawulo olufanelekileyo ezikolweni.
Ootitshala nabafundi abakwaziyo ukuziphatha
•
•
•
•
•
2. uPhuhliso lootitshala
Ukuxhobisa ootitshala
ngezakhono zokulawula
izimilo kumagumbi
okufundiela abo.
Isimilo sabafundi siye saphucuka noko oko kwathi
kwangeniswa ezinye iindlela zezohlwayo, endaweni
yokubeetha.
63
iSigaba 2
Igama le projekthi
12. Impumelelo
yezikolo
(zisaqhutywa)
13. Uvandlakanyo
lokuthathwa
kwekhefu
lwekhefu
14. iMathematika,
iNzululwazi
neTheknoloji
15. Uqinisekiso
loMgangaatho
kuMabanga 3, 6
nele- 9
Iinjongo zeprojekthi
3. uVandlakanyo lweSikolo
Sonke
Ukuxhobisa iZigqeba
eziLawulayo zeZiko neeSMTs ngolwazi lokwenza
uvandlakanyo lwesikolo
sonke, oko kukuthi zseke
iinkqubo nezixhobo
zokuzibhenca
Ukuqwalasela izicelo zekhefu
ezingekaqwalaselwa
Ukwamkelwa kwezicelo zekhefu
eziqwalaselweyo
Ukulahlwa kweefayili zezicelo
nezezinye izinto eziphathelele
kubasebenzi
ezingasaseyomfuneko
Ukuxhasa izifundo ezitsha
(iTheknoloji)
• Ukuxhobisa ii-CA’s
nootitshala ngomxholo
nangendlela yokuzifundisa,
kwizifundo zeTheknoloji,
ngokuphathelele kwiinkqubo
nolawulo (Systems and
Control).
• Ukuxhobisa ootitshala
ngolwazi lokusebenzisa iikiti
zeTheknoloji, ezinikwa
izikolo kwiingingqi
ezityunjiweyo, kangangoko
zinokusetyenziswa
emagumbini okufundela
Ungqinisio lwenkqubela efikelelwe
yimfundo yaseNtshona Koloni
ngokuphathelele kwiinjongo
zenguqu kubulali, kulingano,
kulungiso lomonakalo
nakufikeleleko
Ukungqinisisa inkqubela
yabafundi ekufundeni
nasekubhaleni, ekubaleni
nakwizakhono zokuziphilisa
Ukukhuthaza uphuculo
lomgangatho ngokusebenzisa
imizobo yezikolo ye-SE
kootitshala bezikolo zaseprayimari
ezingingqini ezityunjiweyo
Ukuthatha inxaxheba
ekuphuhlisweni nasekusukulweni
kwezixhobo ze-SE kwiBanga 6. ISE yeBanga 6 iya kuqhutywa
ngoSeptemba 2004
Okwenziweyo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64
Izikolo zicwangcisa bheetele.
Ziininzi iinkqubo zokuzibhenca.
CAbahlali bayithembile noko ngokku indlela emiswe
ngayo imfundo.
Umoya wogudllelane omhle uye wadaalekess
phakathi kwamagosa olawulo neenkokeli
zaseKhayelitsha.
Zonke izikolo zasesekondari nobuninzi bezikolo
zaseprayimari zinazo ii-SDPs.
Onke amarekhodi ahlolwe ngempumelelo.
Uhlolo-zincwadi olwenziwa yi-Ofisi yoMhloli-zincwadi
Jikelelenalo lugqityiwe.
Abasebenzi kusafuneka baxelelwe ngeentsuku
zekhefu eziswenyiweyo eziye zahlolwa.
Kusafuneka zilahliwe iifayili ezingaseyomfuneko.
Ukuqulkunqa iimpepha zoqeqesho nenkxaso zeekiti
zezombane nobugcisa
Uqulunqo lwezincedisi zenkxaso zeeNkqubo
noLawulo (Systems and Control)
Ukuguqulelwa kweempepha zonke kwiilwimi ezimbini
Ukuprintelwa iimpepha kwee-EMDCs zonke: iikopi
ezimbini ngephepha ngalinye kwisikiolo ngasinye.
Ukuhanjiswa kweempepha kwii-EMDCs
Zizonke ngama- 700 iikiti zeTheknoloji ezanikwa
izikolo kwiingingqi ezityunjiweyo, kwaza
kwaqeqeshwa nootitshala ekuzisebenzisenif
Le yiprojekthi yesizwe (ilizwe eli ngokubanzi),
enxityelelaniswa liSebe leMfundo lesiwe (DoE). IWCED ithatha inxaxheba epheleleyo kule projekthi.
Apha kwi-WCED, umsebenzi lo kunye nezinto
ezenziwayo zinxityelelaniswa ngokwezikhokelo
zesizwe
Ingxelo yesizwe ye-SE yeBanga 3 yaye yaprintwa
yahanjiswa kuzo zonke izikolo zeNtshona Koloni
Ingxelo yeengingqi ezityunjiweyo yeBanga 3 yaye
yaprintwa yahanjiswa kuzo zonke izikolo
zaseprayimari kwezo ngingqi zityunjiweyo.
Uthe uphela unyakamali yabe i-82% yezikolo
kwiingingqi ezityunjiweyo sele zinayo imizobo
yezikolo eziyenzelwe ngabaniki-nkonzo ababenikwe
ikhontrakthi yi-WCED, yaza yabaqeqesha
nokubaqeqesha
Amagosa amane (4) e-WCED aye athatha inxaxheba
kuzo zonke izigaba zoqulunqo lwe-SE yeBanga 6
SE.
Azihamba zonke iindibano zocweyo eziphathelele
kwizixhobo zeBanga 6 instruments.
La magosa athatha inxaxheba naseluvavanyweni
lwezixhobo zeBanga 6 phaya ezikolweni. Ngokunjalo
nokunika iikhowudi namanqaku.
iSigaba 2
Igama le projekthi
Iinjongo zeprojekthi
15. Uqinisekiso
loMgangaatho
kuMabanga 3, 6
nele- 9
(zisaqhutywa)
Quality enhancement Uphuculo
lomgangatho ngootitshala beINSET ekujoliswe kubo
nababafundi babo bangabona
baqhuba kakubi
16. uLawulo
lweeMeko
zeNtlekele
Ukulungisa umonakalo obangwe
zziimpuphuma
Okwenziweyo
•
The selection of educators attending the courses at
theUKukhethwa kootitshala abahamba izifundo
kwiCape Teaching Institute kwasekelwa isikakhulu
kwiziphumo zoVandlakanyo lweNkqubo.
Ulungiso (lomonakalo) nomgangatho
•
ziyakhuthazwa.
Iindleko zokuhamba zaba titshala zahlawulwa ngolu
•
ncediso-mali.
Kwenziwa ulungiso lomonakalo owabangwa ziimpuphuma
kwezi ndawo zilandelayo:
Fraaisig Primary – umonakalo eluphahleni
•
nasemithini
Olympia skills school – umonakalo eluphahleni
•
nasezingcangweni
Outeniqua – umonakalo eluphahleni nasesilingini
•
Milkwood Primary – isakhiwo esingunosukehlala
•
nophahla
Poplars Primary – Intambo yombane nophayiphu
•
wamanzi oyi-pvc
65
iSigaba 2
11.
Izicwangciso zonxibelelaniso, intsebenziswano nokusetyenziswa kwabangaphandle
11.1 Amakhonkco oqhagamshelwano phakathi kwamasebe
ISebe leMfundo leNtshona Koli libamba iintlanganiso neengxoxo rhoqo neSebe leMfundo leSizwe
naMasebe ezeMali aMaphondo kwakunye namasebe emfundo amanye amaphondo, ngokuphathelele
kumba womgaqo-nkqubo wemfundo.
Kananjalo iSebe eli liqhuba iingxoxo rhoqo namanye amasebe karhulumente weli phondo kuphethwe
umba wentsebenziswano, ngakumbi neSebe lezeMpilo (HIV/AIDS and lifeskills), iSebe loKhuseleko
loLuntu (iProjekthi yeZikolo ezinoKhuseleko), elezoThutho neMisebenzi yakwaRhulumente (iiprojekthi
zolwakhiwo nolondolozo) kunye nelezeNkcubeko neMidlalo (ukulawula iiMpawu zeNtsulungeko
eMfundweni namaphulo oPhuculo lweZikolo).
I-WCDE iba neentlanganiso qho nekomiti enxibelelanisayo ye-ISLP malunga nolwakhiwo lwezikolo
kwiindawo ezazifudula zisingelwe phantsi.
Kananjalo i-WCED iba nazo neengxoxo eziqhubayo namanye amasebe karhulumente malunga
nophuhliso olumanyanisiweyo oluvelela iinkalo-zonke (Integrated Holistic Development).
11.2 Amakhonkco oqhagamshelwano noomasipala
ISebe leMfundo leNtshona Koloni liyasebenzisana neSixeko seKapa ngokuphathelele kwiPhulo
loHlaziyo lweMimandla yaseZidolophini (Urban Renewal Umsebenzi (URP)) noMasipala woMbindi
weKaroo malunga nePhulo loPhuhliso olunoZinzo oluManyanisiweyo lweMimandla yaseMaphandleni
(Integrated Sustainable Rural Development Umsebenzi (ISRDP)). Injongo yala maphulo kukusebenza
ngobambiswano nangendlela emanyanisiweyo namanye amasebe kunye norhulumente kumalinge
okunciphisa intlupheko ngokuphuhlisa izakhono zabantu abangenamisebenzi
Kuye kwabakho uthethwano phakathi kwe-WCED neSixeko seKapa, malunga –
•
nonxibelelaniso lwephulo le-HIV/AIDS neleLifeskills.
•
nonxibelelaniso lwamalinge e-ICT eSebe leMfundo leNtshona Koloni kunye namalinge eSmart
Cape.
Kananjalo i-WCED iye yaba nothethwano neSixeko seKapa nabanye oomasipala malunga
nolwamkelo lwezicwangciso zozinziso (structure plans) (uCwangciso lweeDolophu).
11.3 Izigqeba ezingamaziko akwarhulumente
ISebe leMfundo leNtshona Koloni alinazo izigqeba ezingamaziko akwarhulumente eziphantsi kwalo.
11.4 Ubuhlakani nezigqeba
kwabangaphandle njl
zakwarhulumente
nezabucala,
ukunikezelwa
kwemisebenzi
ISebe leMfundo leNtshona Koloni liye laba netsebenziswano yobuhlakani nabaphuhlisi abazimeleyo
abathandathu kuphuhliso l weenkqubo zokusetyenziswa kwiprojekthi eyiSchool Administration and
Management Systems (SAMS) Project.
Kananjalo i-WCED iye yaba nentsebenziswano naba –
abakwaPETROSA – Bakha isikolo iRietvlei Primary School eMossel Bay nge-R12m and they have
kwaye babonelele ngokupheleleyo zozine izikolo ezazisakuba phantsi kwe-DET eMossel Bay with
ngeekhompuyutha neelabhoratri zenzululwazi zale mihla
abeChamber of Commerce – Ukhuphiswano lweTechnopreneur labeBanga 10
66
iSigaba 2
abakwaSANTAM – Ukunika inkxaso-mali yeenkqubo ezicikizekileyo ze-EMS
iCape Town Holocaust Centre – Ukubhenca ezembali nokuzibhenca (Facing History and Ourselves)
aMabanga 9 – 12
11.5 Imali evela kubalizi
Ngo-2003/04 i-WCED ayikhang e ibe nankxaso-mali iyifumana kubalizi.
67
Isigaba 2
IPHEPHA ELILANDULAYO
Olu xwebhu, luxwebhu oluguqulweyo oluyikopi yoxwebhu lweKomiti yophicotho
olwatyikitywa lwaza lwamkelwa, kwaye iKomiti yoPhicotho ehlanganisiweyo
ayinakubekwa butyala xa kuthe kwafumaniseka ukuba akugulwanga ngokuchanekileyo
xa bekuguqulwa.
INGXELO YEKOMITI YOHLOLO-ZINCWADI
ISIGABA 3
INGXELO YEKOMITI YOHLOLO-ZINCWADI KARHULUMENTE WEPHONDO LENTSHONA KOLONI
NGESEBE LEMFUNDO (IVOTI 5) YONYAKA-MALI OPHELE NGOMHLA WAMA-31 MATSHI 2004
1.
Intshayelelo
Ikomiti yoHlolo-zincwadi inovuyo olukhulu ngokungenisa le ngxelo yayo yalo nyaka-mali
ukhankanywe ngentla apha.
2.
Amalungu eKomiti yoHlolo-zincwadi nokuziwa kweentlanganiso
2.1
Ikomiti yohlolo-zincwadi eyayimiselwe ngokwemiqathango yeCandelo 17(2) nele-77(c) loMthetho
oyi Public Finance Management Act ka-1999 (uMthetho 1 ka-1999) yaye yenziwa
uhlangahlengiso, kwaza ke ngomhla we-18 Julayi 2003 uMphathiswa weMfundo wamisela ikomiti
yohlolo-zincwadi ezimeleyo.
2.2
Amalungu
Mnu RG Nicholls (uSihlalo)
Mnu R Lalu
Mnu J January
Mnu VW Sikobi
2.3
Le komiti yohlolo-zincwadi intsha yaqala ukuhlala ngokusesikweni ngomhla wama-22 Oktobha
2003, kwaye ukuza kuthi ga ngoku sele idibene izihlandlo ezine. Usomqulu wohlolo-zincwadi
waye wamkelwa ngokusesikweni kwintlanganiso yesibini. Ukuza kuthi ga ngoku ikomiti yohlolozincwadi konke ekwenzileyo ikwenze ngokwezikhokelo zalo somqulu wamkelwayo. Kuzo zonke
iintlanganiso ezisesikweni beliphelela inani elinokuqhuba intlanganiso.
Onke malungu ekomiti yohlolo-zincwadi ayile kuqhelaniso nakuqeqesho olwaluqhutywa lisebe
lezemali lephondo ngenjongo yokusixhobisa ngolwazi lokwenza umsebenzi wekomiti yohlolozincwadi ngokufanelekileyo.
2.4
Ngokukasomqulu wekomiti yohlolo-zincwadi amalungu ekomiti yohlolo-zincwadi afanele ukuba
abe mahlanu, kwaye ke igosa eliphendulayo liye lacelwa ukuba ukuba esi sithuba ngomntu
onolwazi ngenkalo yemfundo, khona ukuze izakhono eziyimfuneko kwikomiti yohlo-zincwadi
zikwazi ukunabiseka ngokufanelekileyo.
3.
Umsebenzi weKomiti yoHlolo-zincwadi
IKomiti yoHlolo-zincwadi yenza ingxelo iyenzile imisebenzi yayo ngokokuchazwa kwayo
kwiCandelo 38 (1)(a) loMthetho oyiPublic Finance Management Act ka-1999 (uMthetho 1 ka1999) noMgaqo 3.1.13 weSebe lezeMali.
1
iSigaba 3
4.
Umhloli-zincwadi Jikelele
4.1
Ngeenjongo zokuqulunqa le ngxelo siye sadibana noMhloli-zincwadi Jikelele kunye
eZiphathamandla eziPhezulu zeSebe leMfundo. Xa kubuzwa uMhloli-zincwadi Jikelele waye
wenza ingxelo yokuba ingcaciso yeenkcazo zemali zonyaka ibhekisele kwinto yokuba inxenye
eninzi kakhulu yama-R100 000 000 abatyalayo phaya kwiphepha lomncono (balance sheet)
akukhangeleki ngathi ingakwazi ukuqokeleleka. Into engathi ayixolisi noko kukuba kulo nyaka
sikuwo akubonakali luphuculo kuqokelelo nakulawulo lwamatyala, kwaye ngokuphathelele and
relating to the long outstanding debt kwityala ekukudala likho akukhange kufunwe gunya
namvume yokucinywa khona ukuze usuke lo msebenzi usemva wetyala engaqokelelekiyo
intlawulo yalo.
4.2
Enye into ebandakanyiweyo phantsi kogxininiso lomcimbi phaya kwingxelo yoMhloli-zincwadi
Jikelele eneenkcukacha ezininzi yinto yokuba kufumaniseka ukuba kwiimeko ezininzi akukho
akukho manyathelo olawulo, kwaye apho akhoyo, akasebenzi ngendlela afanele ukusebena
ngayo. The Umhloli-zincwadi Jikelele waye wacelwa ukuba akhe aluqukumbele uluvo lwakhe
ngomba wokwanela kwamanyathelo olawulo, waza wathi yena ukholelwa kwelokuba le nkalo
ifanele ukuba ibekwe phambili ngokubaluleka kwizinto ezifuna ukuqwalaselwa ngeenjongo
zokuziphucula.
4.3
Ingxelo yoMhloli-zincwadi Jikelele ibeke umnwe kakhulu kwinto yokuba kungabikho rejista
yezinto ezingahambisekiyo (imihlaba nezakhiwo). Akukho nemfuneko ke yokuba sibe sathetha
enye into ngalo mba.
5.
Internal departments for compliance testing
5.1
Uthotyelo kulawulo lwe-Ofisi eliKomkhulu nee-ofisi zezithili ezisixhenxe – This department
performs Eli Sebe liqhuba uhlolo ukuze lenze ingxelo ngokwanela kwamanyathelo olawulo
lwangaphakathi nokuthotyelwa komthetho nemigaqo yeenkalo ezikwesi sihlokwana. Eli Sebe
lizimele, kuba lizicwangcisela ngokwalo umhlaba eliza kuwuhamba ekuhloleni. Ngomkomsebenzi
ingxelo bayingenisa kwigosaloLawulo lwezeMali eliyiNtloko, ngelixa iziphumo zohlolo lwabo
bezingenisa kumlawuli wecandelo onoxanduva lokulungisa iziphumo zohlolo. Xa sibuza thina,
sifumanisa ukuba ezi zinto zifunyanisiweyo zikwingxelo azikhange zilandelwe ngokwaneleyo,
kwaye ke kuyafuneka zilungisiwe. Le nto sayiqaphelayo yaye yaqinisekiswa yingxelo eyathi
yanikwa ngbanye abaniki-zinkonzo bekomiti yohlolo-zincwadi.
5.2
Uthotyelo ezikolweni – eli Sebe lenza nohlolo lokuphuhlisa nokuqinisekisa ukuba zikhona
izakhono zolawulo lwezemali ezikolweni. Sifuma iingxelo zokuba ubuninzi bezikolo ezihloliweyo
azinazo ngokwaneleyo izakhono zolawulo lomsebenzi we-ofisi nezolawulo lwezemali. Kananjalo
ziyaqhwalela ngakwicala leenkqubo nelamanyathelo olawulo, kwaye kubuninzi bazo azikho
iimpepha eziyimfuneko. Ngokomsebenzi eli Sebe lingenisa ingxelo kwiGosa lezeMali eliyiNtloko,
ngelixa iziphumo zohlolo zingeniswa kumlawuli wecandelo wesithili onoxanduva lokuxhotyiswa
kwezikolo ngolwazi nezakhono. Xa sibuza, sifumanisa ukuba iziphumo zohlolo azilandelwa
ukuze kuqqinisekiswe ukuba ziyalungiswa ezo ndawo zifuna ukulungiswa. The forensics service
providerUmniki wenkonzo yophando ngolwaphulo-mthetho uyaqinisekisa ukuba ukungabikho
kwamanyathelo olawulo lwezemali kunye nokunyathelwa ngeenyawo kwemigaqo kuye kwenza
ukuba kubekho la makhwiniba kuye kwanyanzeleka ukuba aphandwe ngabaphandi
ngolwaphulo-mthetho.
2
iSigaba 3
6.
ISebe loPhando ngoLwaphulomthetho lePhondo
6.1
Eli Sebe libonelela ngendlela yokwenziwa kophando apho kukho amakhwiniba athe afunyaniswa
kwinkalo yemfundo yeNtshona Koloni. Lenze ingxelo yokuba sikho ngokufanelekileyo sona
isicwangciso sokuthintela ubuqhetseba esifunwa nguMthetho oyi-PFMA. Iziphumo zophando
zingeniswa kwiNtloko yeSebe. Ezi ngxelo zibandakanya iindawo zokuthathelwa amanyathelo
kulawulo lwangaphakathi, nokulandelwa komthetho nomthetho wezabasebenzi. Ingxelo
esiyinikiweyo yeyokuba isikakhulu ezi ndawo zokuthathelwa amanyathelo kunikwe ingxelo ngazo
azikhange zilandelwe zize zilungiswe, ukuba ke zingekalungiseki nangoku. Jonga phaya
kumhlathi 5.2 ngentla apha. Kufuneka kumiselwe indlela yokulandelwa kwezinto, ukuqinisekisa
ukuba ayathathwa amanyathelo okulungisa kwezo ndawo zifuna ukuthathelwa amanyathelo
kunikwe iingxelo ngazo.
6.2
Sixelelwe nokuba iingxelo ezingeniswayo zezophando olugqityiweyo kuphela. Kananjalo
kwiintlanganiso zethu nabenzi bophando ngolwaphulo-mthetho, sifumanise nokuba umnxeba
wokwazisa ngezenzo zobuqhetseba, nowona unguvimba weenkcazo zabasebenzi nabantu
ngokubnzi, ufuna ukuphuculwa kakhulu, ube kwinqanaba lobungcali noko, kwaye futhi ube
linqeme lenkawu.
7.
Uhlolo-zincwadi lwangaphakathi
Inkonzo yohlolo-zincwadi enikwe liCandelo loHlolo-zincwadi lwangaPhakathi leSebe lezeMali
leNtshona Koloni kunyakamali ophele ngoMatshi 2003, aliyinikwanga iSebe leMfundo
kunyakamali ophele ngoMatshi 2004. Kwaye kwasetyenziswa igqiza leenkampani zeChartered
Accountancy firms ezanikwa olo xanduva ngenkqubo yongcethezelo, ngeenjongo zokwandisa
izakhon zokwenza uhlolo-zincwadi lwangaphakathi zeli phondo, kodwa ke ukuza kuthi g ngeli
xesha lokwenziwa kwale ngxelo bekungekabikho luhlolo lwenziweyo. Sizivandlakanyile
izishwankathelo zeengxelo zohlolo-zincwadi lwangaphakathi ezikhutshwe yinkonzo yohlolozincwadi lwangaphakathi yephondo yephondo zonyaka ophele ngoMatshi 2003. Zixela into
yokuba akukho manyathelo aneleyo okulandela nokulungisa aye athathwa, ngakumbi kumba
ebekunikwe ingxelo ngawo wokugcinwa kweerekhodi, noweenkqubo kwakunye nowolawulo. Le
ndawo iyangqinwa kokufunyaniswe nguMhloli-zincwadi Jikele malunga nomba wolawulo
lwangaphakathi.
8.
Ulawulo lwangaphakaathi
Ngokolwethu uluvo, olusekelwe phezu kwengxelo enikwe ngabaniki-zinkonzo ngentla apha
naphezu kwenkcazelo esiyinikiweyo kwiintlanganiso zethu siyikomiti yohlolo-zincwadi,
siyahambisana nokufunyaniswe nguMhloli-zincwadi Jikelelo, bokuba maninzi amatyheneba
angamkelekanga kwinkalo yolawulo lwangaphakathi, nafuna ukuba agutyulwe aphele tu
kunyakamali ophela ngoMatshi 2005. Kananjalo siyakholwa ukuba ezi ziphumo zibaluleke
kangaka iyanikwa ingxelo ngazo ngba baniki-zinkonzo bangentla apha. The management
committee responsibilities Ezi ndawo ziyayifuna indlela yokuzilandela nokuzilungisa. Ikomiti
elawulayo echaphazelekayo kufuneka iqinisekise ukuba le ndlela iyasetyenziswa kwaye isoloko
ibekwe iliso.
3
iSigaba 3
9.
Umqukubelo
Ngokolwethu uluvo, olusekelwe phezu kweengxelo ezingeniswe wiintlanganiso zekomiti yohlolozincwadi, iisicwangciso esiliqili seSebe leMfundo kwakunye neziphumo eziphambili zokwenziwa
komsebenzi ziyalibekwa iliso, kwaye ziyafezekiswa, phantsi kwezo meko zokunqongophala
kwemali lijongene nazo iSebe eli.
Ulawulo lweSebe olucikizekileyo kwakunye namanyathelo olawulo kufuneka abekwe phambili
ngokubaluleka kwizinto ezifuna uqwalaselo nophuculo kunyakamali ophela ngoMatshi 2005.
8 Agasti 2004
UMHLA
(RG NICHOLLS)
USIHLALO WEKOMITI YOHLOLO-ZINCWADI
YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
4
iSigaba 3
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO-MALI YONYAKA
EKHUTSHWE NGE-31 MATSHI 2004
ISIGABA 4
IZIQULATHO
Iphepha
INgxelo yeZiphathama nolwamkelol
2
INgxelo yoMhloli-zincwadi Jikelele
11
INkcazo yeMigaqo-nkqubo Yokwenziwa kweeNcwadi nemiba enxulumene nayo
18
INkcazo yoLwabiwo-mali
23
INgcaciswana ngeNkcazo yoLwabiwo-mali
33
INkcazo yeMali eNgeneyo (iNkcazo yokuQhuba kweMali)
34
IPhepha loMncono (iNkcazo yeMeko yezeMali)
35
INkcazo ngeeNguqu kwiiMpahla Ezikhoyo
36
INkcazo Yokuhamba kweMali
37
IiNgcaciswana ngeeNkcazo zeMali zoNyaka
38
IiNgcaciswana ngoDizo kwiiNkcazo zeMali zoNyaka
47
iZihlomelelo:
1.
iNkcazo yoNcediso-mali oluneMiqathango oluFunyenweyo
49
2.
iNkcazo Yolunye uDluliselo
50
3.
iNkcazo yoQinisekiso lweMali Olukhutshiweyo
51
4.
iShedyuli yeeMpahla
52
5.
Ezivela kwamanye aMasebe – Ezomhla nezolo
53
6.
Ezihlawulwa amanye aMasebe – Ezomhla nezolo
54
1
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
INgxelo yeGosa eliPhendulayo engeniswa kwiSigqeba esiLawulayo (iKhabhinethi)
nakuMalungu ePalamente yePhondo leNtshona Koloni.
1.
Ushwankathelo ngokubanzi lwemeko yemicimbi yemali
iPhepha loMncono
Iphepha lomncono libonisa izinto ezikhoyo kwakunye nezo zingamatyala ukuza kuthi ga ngomhla
wama-31 Matshi 2004
Indleko engagunyaziswanga, engenazinjongo nekukudlala ngemali
R55m
I-R22m yabakho ngo-1991/2 kwiSebe leNtlontle leNdlu engasekhoyo ekwakusakuthiwa yiHouse
of Representatives. Ukuthengwa kweekhompuyutha kwenzelwe uphando yiForensic Audit and
the cost of the computer systems kwaye iindleko zeenkqubo zeekhompuyutha zitsalwe kwiakhawunti yexeshana elindele ukuba kude kuphume iziphumo zophando lolwaphulo-mthetho. Le
mali ithe ke kamva yabandakanywa kuMthetho wezeMali osisiqulunqo (draft Finance Act)
oqulunqwa liSebe lezeMali leSizwe nojoliswe ekubhalisweni kwale mali ngokusemthethweni.
I-R11m kule mali yimali eyinkcitho edlulileyo yoLawulo lweNdlu engasekhoyo ekwakusithiwa
yiHouse of Representatives (HOR) esabonakaliswayo kwiincwadi zeSebe leMfundo leNtshona
Koloni (WCED). Ezi mali zikwabandakanyiwe nakumthetho wezemali osisiqulunqo (draft Finance
Act) weSebe lezeMali leSizwe.
Enye i-R22m yeyenkcitho edlulileyo kwivoti yonyakamali ka-2003/04. Izizathu zale nkcitho
idlulileyo zichazwe phaya kwingcaciswana 4.1 yeeMgcaciso zeNkcazo yoLwabiwomali. Akukho
misebenzi okanye zinkonzo zathi zachaphazeleka kakubi koku kudlula kwenkcitho ngenxa
yokuba oku kudlula kuthathwa ngokuba kuyintlawulo eye yanikwa izikolo kwangaphambili
ziyinikelwa iMimiselo neMigangatho, ekubandakanywa kuyo izincedisi-mfundo zabafundi,
iinkonzo zoomasipala nolondolozo lomhla nezolo. Le mali kudlulwe ngayo iya kubuyiselwa kwiWCED kulwabiwomali luka-2004/05, kodwa ke ulwabelo lwezikolo lonyaka wesikolo
aluchaphazelekanga. Phambili phaya inkxaso-mali yeMimiselo neMigangatho enikwa izikolo
ibifuddula ikhutshelwa unyaka wesikolo othile kwisithuba seminyakamali emibini, oko kukuthi
ngoNovemba nangoJulayi. Le nto ke yayisenza ingxaki enkulu ngakwicala lokwenziwa
kohlhalomali. Ngeenjongo zokunqanda ukuphinda yenzeke le nto yenkcitho edlulileyo kulwabiwo
yenzeke kunyakamali ka-2003/04, kuye kwagqitywa kwelokub ulwabiwelo lwezikolo luza kuthi
lwenziwe ngonyaka ngamnye ukuqalela ngoku, okokukuthi ngo-Apreli nangoNovemba.
2
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
Eziye zafunyanwa
Iimali eziye zafunyanwa zibandakanya ezi zilandelayo:
Ezivele kwamanye aMasebe karhulumente
Ezinikwe kwangaphambili (Advances)
Kwabanye abatyali
Kumatyala eekhontrakthi
Amatyala abasebenzi
Amatyala abasebenzi: kuugutyulo lwaMasebe
R204m
R
R
R
R
R
R
R
109m
2m
14m
65m
7m
7m
204m
Iindleko zabasebenzi nezinye ezityalwa i- WCEDngamasebe karhulumente wesizwe
nawephondo, isikakhulu ngenxa yeenkonzozobugunyaziswa ezinikiwey.
R87m
Iindleko zabasebenzi ekungenwe kuzo ngexesha lokuvalwa kweyayisakuba yiHouse of
Representatives ngokuphathelele kubasebenzi abaye bahlawulwa yi-WCED emva
kokutshintshelwa kwaba basebenzi kwamanye amasebe.I- R17m yale mali yaye yabizwa
kwamanye amasebe e-PAWC.
R22m
Iimali eziye zanikwa izikolo ezizodwa kwangaphambili nezeentlawulo ze-RDP ziye zaya kufika
kwi-R2m.
Utyalomali
R9m
Olu ke lutyalomali olubhekisele kwiimali zeetrasti kuMkhomishinala woTyalomali lukaRhulumente
(Public Investments Commissioner).
Iimali ekufuneka zibuyiselwe
R1m
Azikho iimali zabelweyo ezifenele ukuba zibuyiselwe (kwiRevenue Fund) njengoko iSebe eli liye
lanenkcitho edlulileyo kunyakamali ka-2003/04. Iimali ezingavotelwanga zifike kwi-R1m. The
underspending on conditional grants will be made available on the Imali ekuchithwe ngaphantsi
ngayo phaya kuncediso-mali olunemiqathango iza kuphinda ifumaneke kulwabiwomali luka2004/05.
Amatyala omhla nezolo; iiNtlawulo ezifanele kwenziwa
R45m
I-R36m yale mali yimali ehlawulwe kabini kwiSebe lezeMpilo noPhuhliso loLuntu kuhlawulelwa
iimali ezitsalelwe umhlalaphantsi nemirhumo yabasebenzi. Le mali yaye yabuyiselwa kweli sebe
lisebe lesizwe, kwaye ke ngoku iyinxenye yomsebenzi wogutyulo, olawulwa liSebe lezeMali
lePhondo.
Ibhalansi ye-R9m yeyemirhumo yabsasebenzi yomhlalaphantsi noncedisomali lweendleko
zonyango eyayingahlawulwanga ekupheleni kukaMatshi 2004, kodwa yaya kuhlawulwa ngoApreli
2004.
3
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
Amatyala angengowomhla nezolo; iiNtlawulo ezifanele kwenziwa
R125m
I-R113m yale mali yeymncono okwicala elityalayo owafunyanwa kwi-HOR engasekhoyo,
ebandakanyiweyo kumsebenzi wogutyulo.
I-R12m yeyeRequisite Store eyayiqhutyelwa isikakhulu i-WCED namasebe emfundo amanye
amaphondo. Le mali yinxenye yetyala eliyi-R26m, engaphantsi xa kuthathwe iimali ezityalwa iWCED ngamanye amaphondo ngezinto ezikhutshwe yirequisite store (R14m).
Imfihlo esebenza njengenkunzi
R9m
Inkunzi kwiimali zetrast ezilawulwa yi-WCED neziye zafakwa kutyalomali njengoko kubonisiwe
ngentla apha. Esona sixa sikhulu seseSchool Building Trust Fund.
Imali efanele ukuphinda ibuyiswe
R84m
Iimali ezivele kumatyala emiyaka engaphambili ezingene kwiRevenue Fund azifakwanga
njengezihlawulweyo kwimali ekhoyo ekwenziweni kwetyala, njengoko ezi mali kusafuneka
ziqokelelwe kwabo bazityalayo. Kuthi ke ngexesha lokwenziwa kwezi ntlobo zamatyala zifakwe
kwiAkhawunti eyiRecoverable Revenue Account.
Ushwankathelo lwephepha lomncono (Summarised Balance Sheet)
Ezikhoyo
Inkcitho engagunyaziswangae
Amanye aMasebe kaRhulumente
Ezikhutshwe kwangaphambili
Amatyala abasebenzi
Imali esafanele kubuyiswa
iRequisite Store
Rm
55
109
2
14
84
12
Utyalomali
9
268
Ezingamatyala
Umnconoolityalaebhankini: HOR
Amatyala:Imirhumoyomqeshi
Bank overdraft
Eza kubuyiselwa
Amatyala eebhasari
Amanye amatyala
Ezinye iimali ezifanele kuhlawulwa
iiMali zeTrasti - inkunzi
Rm
113
36
4
1
65
14
9
9
268
Inkcazo yeMali engeneyo
INkcazo yeMali eNgeneyo sisiphumo semisebenzi ethe yenziwa apha ekuhambeni konyaka
ophele ngomhla wama-31 Matshi 2004.
4
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
Ukwahlulwa kweemali ezabelweyo ngomsebenzi ngamnye Rm
1
2
3
4
5
6
7
8
EzoLawulo
Imfundo yezikolo eziqhelekileyo zikarhulumente
Izikolo ezizimeleyo
Izikolo zikarhulumente
likholeji ze-FET
Imfundo yabantu abadala
Imfundo yabantwana yasekuqaleni
linkonzo zoncedo nezinye ezinxulumene nazo
197
4,198
26
326
145
19
57
124
5,092
4%
82%
1%
6%
3%
0%
1%
3%
4500
Amounts in Rm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I-programme
Umsebenzi 1 ubandakanya i-ofisi yomphathiswa, iziphathamandla eziphezulut, ulawulo
lwabasebenzi nezemali, uPhuhliso lweKharityhulam, i-Information Technology, i-Edumedia,
ulawulo lwezakhiwo nolawulo lwezikolo ezineemfuno zemfundo ezizodwa. Imisebenzis 2 ukuya
ku-7 imele amaziko ngamaziko emfundo, kwaye athatha i-93% yenkcitho yeSebe eli iyonke.
Ulawulo lwezikolo namaziko ophuhliso lubandakanywa kuMsebenzi 2. Umsebenzi 8
ubandakanya ulawulo lweemviwo, uncediso-mali olunemiqathango (HIV/AIDS kwakunye
nolawulo lwezemali nophuculo lomgangatho) nephulo iKapa Elihlumayo.
Ukwahlulwa kweemali ezabelweyo ngokwento yesiqhelo nganye Rm
Isixamali Rm
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
no
Lin
mh
ko
lab
nz
a
oz
an
ga
Lin
ph
an
tla
dle
wu
lo
ez
idl
lis
elw
ey
Iin
o
tlo
bo
ng
ee
ng
lob
o
Iza
kh
iw
o
Izi
xh
ob
o
-
Ab
as
eb
en
zi
5,092
85%
1%
3%
1%
0%
3%
7%
0%
Ez
Lim
oL
pa
aw
hla
ulo
ez
ibh
ali
siw
ey
o
Abasebenzi
4,327
EzoLawulo
65
137
Limpahla ezibhalisiwey
Izixhobo
45
Izakhiwo nomhlaba
2
170
Linkonzo zangaphandl
344
Lintlawulo ezidlliselwey
Iintlobo ngeenglobo
2
IPhezu kwezi zikhankanywe ngentla apha malunga nama-R210m ayabiwe ngamanye aMasebe
ePhondo eli esabelwa imfundo (uLawulo lwePhondo: leNtshona Koloni – Khanya nezinye
iinkqubo zeekhompuyutha neSebe lezoThutho neMisebenzi kaRhulumente – iZibonelelo
zoLwakhiwo).
Iindleko zabasebenzi zezona ziphezulu ukudlula zonke ezinye. Inkalo ekuye kwajoliswa kuyo
liSebe leMfundo leSizwe yi-85%. Xa kuqatshelwa inkcitho yamanye amasebe akhankanywe
ngentla apha iindleko kubasebenzi zifika kwi-82%. Izinto ezikhoyo isikakhulu ziincwadi nezinto
zokubhala nokubhalela zabafundi. Iinkonzo ezinikwa ngabangaphandle zibandakanya uthutho
lwabafundi (malunga ne-R110m) neenkonzo zoomasipala (malunga ne-R23m). Udluliselo
ziintlawulo ezinikwa izikolo namanye amaziko azilawulayo ngokuphathelele ekuthengweni
kwezinto nokufunyanwa kweenkonzo. Le mali iza kunyuka kwixesha elizayo ngenxa
yokunatyiselwa ezikolweni kwemisebenzi yeSebe eli, apho kukwazekayo ukwenzeka oko.
5
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
2.
Iinkonzo ezinikwa leli Sebe
2.1
Eli Sebe linika la maziko alandelayo iinkonzoo:
!
iZikolo zeSiqhelo zikaRhulumente
!
Izikolo ezizimeleyo
!
Izikolo zabafundi abaneemfun zemfundo ezizodwa
!
Iikholeji zobugcisa
!
Iikholeji zoqeqesho lootitshala
!
Imfundo yabantu abadala
!
Imfundo yabantwana yasekuqaleni
2.2. Umgaqo-nkqubo weentlawulo
Kwezi nkonzo zinikwe leli Sebe akukho bezihlawulelwa.
2.3. iinkonzo zesimahla
Eli Sebe alikhange linike zinkonzo zesimahla bezinokungenisa imali ebonakalayo xa bekunokuba
kubizwe intlawulo ngazo.
3.
Ukuqhwalela kwicala labasebenzi
Akubangakho kuqhwalela kungako bekunokude kube nefuthe kwindlela yokunikwa kweenkonzo
liSebe eli.
3.
Ukusetyenziswa kweemali zabalizi
Kwaye kwafunyanwa ilizo lama- R200,000 kwi Cape Town College and Hewat College Memorial
Trust. Injongo ibikukuqhutywa kophando kwinani nomzobo wootitshala abaza kufuneka apha
eNtshona Koloni kwesi sithuba seminyaka elishumi elinesihlanu izayo nokuqulunqa
nokusebenzisa iphulo lokugaywa kootitshala.
4.
Izigqeba ezingamaziko orhwebo
Eli Sebe alinazo izigqeba ezingamaziko orhwebo aphantsi kolawulo lwalo.
6
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
5.
Eminye imibutho ekuye kwadluliselwa iintlawulo kuyo
Kwaye kwadluliselwa iintlawulo ezifike kuma-R343m kwizikolo ezimalunga ne-1900 namanye
amaziko emfundo, eyayijoliswe isikakhulu kulondolozo, kwizinto zokusetyenziswa nokuthengwa
kwezincedisi-mfundo zabafundi.
Izikolo zilusingatha ngokwazo uxanduva lweenkqubo zolawulo lwangaphakathi, kwaye ke kuloo
msebenzi zincediswa, zibekwe esweni, ngamaqela olawulo aphaya kuzo (School Based
Management Teams) ngokwezikhokelo ezifanelekileyo. Ngokwemiqathango yoMthetho oyiSouth
African Schools Act uxanduva lokuphendula ngeemali ezilawulwa zizikolo lusemagxeni ezigqeba
ezilawulayo (governing bodies). Ezi mali zibandakanya iimali ezifunyenwe kwiSebe eli kwakunye
neemali ezizenzele ngokwazo izikolo. Izikolo kufuneka zingenise iinkcazo zemali zonyaka
ezihloliweyo, iingxelo zekota zemali engeneyo nenkcitho eyenziweyo xa kuthelekiswa
nohlahlomali kwakunye neziqinisekiso zolawulo lwangaphakathi olufanelekileyo. Izikolo ke
ziyahlolwa ngamaqela olawulo lwezikolo (School Based Management Teams), zenziwa nohlolozincwadi lwangaphakathi novandlakanyo lolwaphulo-mthetho, xa kukho imfuneko.
6.
Ubuhlakani bukarhulumente nabamacandelo abucala (PPP)
Kulo nyaka wenzelwa le ngxelo akukhange kubekho buhlakani kungenwa kubo nabamacandelo
abucala leli Sebe.
7.
Izilungiselelo zolawulo olumanyanisiweyo
Eli Sebe linoMgaqo-nkqubo woThintelo loBuqhetseba obandakanya inkcazo ecacileyo yezinto
ezikukurheletya, ubuqhetseba, ubusela nolwawulo oluphuthileyo. Lo mgaqo-nkqubo ucacisa
iinkqubo zokwazisa ezifanele ukulandelwa xa kusaziswa ngokwenzeka kwale ikhuba..
Umsebenzi ngamnye uyinikiwe ikopi yoMgaqo wokuziphatha. ISebe eli liyayibethelela into
yokwahlulwa kwemisebenzi ukwenzela ukuthintela iimeko zongquzulwano lweenjongo (conflict of
interest).
Ngokulandela izikhokelo zecandelo S38(1)(a)(ii) le-PFMA, eli Sebe liye lamisela ikomiti yohlolozincwadi ngoJulayi 2003.
INgobambiswano neSebe lezeMali lePhondo iSebe li liye laqinisekisa ukuba ziqhutyiwe iindibano
zoqhelaniso eziyimfuneko, kwaye uqhagamshelwano phakathi kweziphathamandla nekomiti
yohlolo-zincwadi luye lwalungiselelwa nalo. Eli lilinge lokuqinisekisa ukuba ikomiti yohlolozincwadi isebenza ngempumelelo, kunjalo nje nolawulo lwezemali olucikizekileyo luyafezekiswa.
ISebe lezeMali lePhondo liye lanikezela isicelo zokuzingcethezela sokwenza uhlolo-zincwadi
lwangaphakathi nomsebenzi wovandlakanyo lomngcipheko kwiSebe leMfundo, elezeMpilo
nelezeeNkonzo zoLuntu noNciphiso lweNtlupheko kwiqeka eliyiSihluma Sonke Consortium.
Emva kokukhethwa kwabakwaSihluma Sonke Consortium, kwaye kwaqaliswa ngoqulunqo
7
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
ngovandlakanyo lomngcipheko olubanzi olwenzwlwa iSebe eli ngoJanuwari 2004. Umhla
ekulindeleke ukuba lugqitywe ngawo olu vandlakanyo nguJulayi 2004.
Ngokweziphumo zovandlakanyo lomvandlakanyo olu, kuya kuthi kuqulunqwe izicwangciso
ezisemthethweni zingeniswe kwikomiti yohlolo-zincwadi ukuba izamkele.
Eli qela liza kwenza umsebenzi wohlolo-zincwadi lwangaphakathi weli Sebe kwesi sithuba
seminyaka emithathu ezayo, kuze ke noko emva koko izakhono eziyimfuneko nabantu
bokusebenza kufuneke zibe sele zisekiwe apha kwiSebe eli ukuqinisekisa ukuba lisoloko likhona
icandelwana lolawulo lomngcipheko nohlolo-zzincwadi lwangaphakathi.
TISebe eli linaso isicwangciso seemeko zongxamiseko asele sesinikiwe onke amagosa. Sele
ekhethiwe aqeqeshwa amagosa aza kuba ngamadindala empilo nokhuseleko. Iphulo leZikolo
Ezinokhuseleko liqwalasela yonke imicimbi ephathelele kukhuseleko ezikolweni. Izikolo ziye
zahlulwa ngokwemiqathango ethile, umkl. ubudlova bemigulukudu, iindawo ezikuzo ezithandwa
lulonakaliso lweempahla, ukumana kuqhambuka izenzo zolwaphulo-mthetho kwindawo leyo, njl.
Iphulo leZikolo Ezinokhuseleko likwabonelela ngenkonzo yokunika iingcebiso
kwabanodandatheko lomphefumlo ngenxa yokufelwa, ukudlwengulwa, ubudlova bemigulukudu
neminye imiba yasekuhlaleni. ISebe eli liya qhagamshelana namanye amasebe karhulumente,
umzkl, iSebe loKhuseleko loLUntu, ngeenjongo zokuba kuqwalaselwe imingeni ezijongene nayo
izikolo.
8.
Izinto eziyekiweyo/eziza kuyekwa ukwenziwa
Umsebenzi woqeqesho lootitshala waye wadliliselw akwiSebe leSizwe.
9.
Imisebenzi emitsha/ecetywayo
IKapa Elihlumayo
I-WCED inenxaxheba ebaluleke kakhulu kwiphulo lephondo eli lokulwa intlupheko nokwandisa
uqoqosho “njengesona sigqeba sophuhliso lwabasebenzi” ekufezekisweni kweenjongo zephulo
iKapa Elihlumayo.
IKapa eliHlumayo lenza le misebenzi ilandelayo:
•
ukunika inkxaso-mali kwezi projekthi zilandelayo ngeenjongo zokufezekisa iinnjo zesi
sicwangciso siliqili:
1.
2.
Uhlalutyo lweemvavanyo zokufunda nokubala zebanga 6 ngeenjongo zokufumanisa
uhlobo lwengxaki nobungakanani bayo, zize ke nezikolo zaziswe ngayo.
Ukuvandlakanya izakhono zabo bonke abafundi bebanga 8 ngeenjongo
zokuphucula iindlela zokukhethwa kwezifundo.
8
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
3.
4.
5.
10.
Ukuqulunqa umsebenzi wezikhokelo ekukhethweni kwezifundo ngabamabanga 8/9,
oza kubonelela ngezi ndawo zilandelayo:
•
Ukuhamba kwezinto kwinkalo yoqoqosho
•
Iinkcukacha zemisebenzi ekhoyo ye-FET nabaqeqeshwa
•
Ukuqeqeshwa kootishala abangama-400 ngokucebisa abafundi ekukhetheni
izifundo nemisebenzi yobizo
Uqulunqo lwemisebenzi yeekholeji ze-FET ukuze ihambelane neemfuno zoqoqosho
nezentlalo kweli phondo.
Ukubonelela abafundi beekholeji ze-FET ngeemali-mboleko zokufunda.
Izinto eziye zenzeka emva komhla wohlolo-zincwadi
Akukho zaziwayo ziye zenzeka emva kwalo mhla wokwenziwa kohlolo-zincwadi zinokuthi zibe
nefuthe elibonakalyo kwimeko yeemali zeSebe eli.
11.
Umhlaba ohanjiweyo kuphuculo lolawulo lwezemali
Ngakwicala loqeqesho kuwezemali iSebe eli alijolisanga kuphela nje kwabalo abasebenzi.
Inxenye yemali eye yafunyanwa kuLawulo lwezeMali loNcediso-mali oluneMiqathango noPhuculo
loMgangatho (Conditional Grant Financial Management and Quality Enhancement) iyasiwa
nakuqeqesho lwabasebenzi bamaziko ngamaziko nakumalungu eZigqeba zoLawulo lweZikolo
(School Governing Bodies).
13.
Inkcazelo ngokuqhuba komsebenzi
TUkuqhuba komsebenzi kweli Sebe kuchazwe phaya kwiSigaba 2 seNgxelo yoNyaka. Kambe
ke kuhlahlomali olwalwabelwe kwaye kwadluliswa nge-22,7m (0,45% yohlahlomali l ulonke). Le
nkcitho idlulileyo yenziwe nje kuphela lulwabiwomali loMsebenzi 2: iZikolo zesiqhelo
zikarhulumente apho kuthe kwabonelelwa ngezincedisi-mfundo kwizikolo eizthe zanyukelwa
kakhulu ngamanani abafundi. Kananjalo isixa esikhulu (70% vs 55%) sale mali saye saya
kwinkxasomali yeMimiselo neMigangatho kwizikolo ezikwinqanaba leCandelo 21.
Ngeentlanganiso zenyanga neemanejala zemisebenzi amanqanaba eziphumo nawenkcitho
ayajongwa abekwe esweni, kuthelekiswe neenjongo ezo bezibekiwe kunye nohlahlomali
obelwenziwe. Iingxelo zenyanga nezekota ziyangeniswa kwiSebe lezeMali lePhondo, elithi ke
lona lizivandlakanye iinkcukacha eziqulathwe zezi ngxelo.
Malunga neenkcukacha ezinabileyo malunga nokuqhuba kwemisebenzi, makujongwe phaya
kwiSigaba 2 seNgxelo yoNyakat.
9
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)
IVOTI 5
INGXELO YEZIPHATHAMANDLA
yonyaka ophele ngomhla wama- 31 MATSHI 2004
Ulwamkelo
Iinkcazo zemali zonyaka eziphaya kumaphepha 18 ukuya kwele 54 ziye zamkelwa liGosa
eliPhendulayo.
RB Swartz
iGosa eliPhendulayo
28 Meyi 2004
10
iSigaba 4
IPHEPHA ELILANDULAYO
Olu xwebhu lophicotho, luxwebhu oluguqulweyo oluyikopi yoxwebhu lophicotho
olwatyikitywa lwaza lwamkelwa, kwaye I-Ofisi yo Mphicothi-Jikelele ayinakubekwa
butyala xa kuthe kwafumaniseka ukuba akuguqulwanga ngokuchanekileyo xa
bekuguqulwa.
INGXELO YOMHLOLI-ZINCWADI JIKELELE KWIPALAMENTE YEPHONDO LENTSHONA KOLONI
NGEENKCAZO ZEMALI ZESEBE LEMFUNDO (IVOTI 5) – ZONYAKA OPHELE NGOWAMA-31
MATSHI 2004
1.
UMSEBENZI WOHLOLO-ZINCWADI
Iinkcazo zemali eziqalela phaya kwiphepha 18-54 ukuluya kwele zonyaka ophele ngomhla
wama-31 Matshi 2004, ziye zahlolwa ngokwemiqathango yecandelo 188 loMgaqo-siseko
weRiphablikhi yoMzantsi Afrika, 1996 (uMthetho Nomb. 108 ka-1996), xa ufundwa necandelo 3
nele-5 loMthetho oyi-Auditor-General Act, 1995 (uMthetho Nomb. 12 ka-1995). Ezi nkcazo
zemali, ukugcinwa kwamanyathelo olawulo asebenza ngempumelelo kunye nokulandelwa
kwemithetho nemigaqo efanelekileyo echaphazelekayo, zonke ezi zinto ziluxanduva lwegosa
eliphendulayo. Olwam uxanduva lona kukuvakalisa izimvo zam nje ngezi nkcazo zemali,
zisakuba zenziwe uhlolo.
2.
UHLOBO KUNYE NOMHLABA ONYATHELWAYO
Olu hlolo-zincwadi lwaye lwaqhutywa ngokweenkcazo zeMigangatho yoHlolo-zincwadi
yoMzantsi Afrika (Statements of South African Auditing Standards). Loo migangatho ke ifuna
ukuba ndenze isicwangciso, ndize ke ndiqhube lo msebenzi wohlolo-zincwadi, khona ukuze ndize
kufumana ukuqiniseka kokuba ngenene iinkcazo zemali azinazindawo zingamajengxeba
angeyonyaniso..
Uhlolo-zincwadi lubandakanya ezi nkalo zilandelayo:
•
•
•
ukuqwalasela ubungqina obuxhasa izixa kwakunye noko kudiziweyo apha kwiinkcazo
zemali ezi, ngokusebenzisa uvavanyo,
ukuvandlakanya izimiselo zokwenziwa kweencwadi eziye zasetyenziswa kwakunye
noqikelelo oluphambili oluye lwenziwa ziziphathamandla, kunye
nokuvandlakanya ngokubanzi nje le ndlela yenziwe ngayo inkcazo yemali.
Kananjalo uhlolo lweencwadi lukwabandakanya nokuba kuthi ngokusetyenziswa kovavanyo,
kuqwalaselwe ubungqina obubonakalisa ukuba, kuzo zonke iinkalo, kuye kwahanjwa ngayo
yonke imithetho nemigaqo endiye ndaziswa ngayo nephathelele kwimiba yezemali.
Ndinenkolo ke yokuba olu hlolo-zincwadi lusisiSeko esifanelekileyo ukuba ndingasekela phezu
kwaso izimvo zam.
11
iSigaba 4
3.
INGCACISO
3.1
Ii-akhawunti ezifunyanwayo
[Iphepha lomncono kwiphepha 35 nengcaciswana 13 yeenkcazo zemali kwiphepha 42-43]
Kukho amathandabuzo ngokuphathelele kubukho, kukuphelela nokukwazeka ukubuyiseka
kwamatyala angama-R93 025 000 ngenxa yoku kulandelayo:
Ziye zaba ninzi iimeko ekufumaniseke kuzo ukuba kukho ukungadibani kwimihla yokuthathwa
kwamatyala.
4.
(i)
Xa kuhlalutywa ixesha lala matyalakufumaniseke ukuba ityala elingama-R59 737 244.24
(95%) linexesha elingaphaya kweminyaka emibini likhona lingahlawulwa, kwaye i-78%
yalo ngamatyala eebhasari.
(ii)
Zininzi neemeko apho kwafunyaniswa ukuba amatyala akazange alandelwe ngokwaneleyo
lulawulo lweebhasari nalicandelo lamatyala.
(iii)
Kukukho ukungafani okuninzi kwindlela eboniswa ngayo ibhalansi abasemva ngayo
abamatyala phaya kwiinkqubo zamatyala. Isikakhulu le nkqubo iyibonisa ibhalansi
yabatyalayo njengenkunzi (isixa esasikhutshiwe) kunye nenzala yayo. Kwaye
kwafunyaniswa neemeko apho ibhalansi ibonisa esiya sixa sasikhutshiwe. Ngenxa
yomthamo wemicimbi ebandakanyekayo uhlolo-zincwadi alukwazi ukububeka
ubungakanani bokungachazwa ngokupheleleyo kwamatyala phaya kwiinkcazo zemali.
(iv)
Uhlolo lweefayili lubonise ukuba akukho zimpepha zaneleyo apha kwiifayili zokungqinisisa
ubukho babatyalayo.
IZIMVO ZOHLOLO-ZINCWADI
Ngokwezam izimvo ezi nkcazo zemali, kuzo zonke iinkalo, zingumzobo onyanisekileyo wemeko
ekuyiyo kwiSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) ngakwicala lezemali, ukuza kuthi ga
ngomhla wama-31 Matshi 2004, kwaye neziphumo zemisebenzi yalo nokungena kwemali kulo
nyaka uphele ngale mini ziyahambelana neenkqubo zokugcinwa kweencwadi, kwaye lwenziwe
ngokwendlela etyetyeshwa nguMthetho oyiPublic Finance Management Act, 1999 (uMthetho
Nomb. 1 ka-1999) (PFMA).
5.
UGXININISO LOMCIMBI
Lunganatyiswanga nje uluvo lohlolo-zincwadi oluvakaliswe ngentla apha, kucelwa ukuba kunikwe
le miba ilandelayo ingqwalasela:
5.1
Utyalomali
[Iphepha lomncono kwiphepha 35 nengcaciswana 14 yeenkcazo zemali kwiphepha 44]
(i)
Uqinisekiso olufunyenwe kwiSebe lezeMali leSizwe luvelise ukuba umahluko
oyi-R1 823 127 kumncono wokuvula wotyalomali phaya kwiinkcazo zemali. Kananjalo
inzala efunyenweyo kutyalomali ayikwazanga ukungqamaniseka nenzala edizwe
kwiinkcazo zemali.
12
iSigaba 4
(ii)
5.2
Uqinisekiso oluvele kwiGraaffs Trust Limited (Ltd), luvelise ukuba itrasti esisixa esiyi-R203
000 ilawulwa yiGraaffs Trust Ltd, kwaye ayifanelanga ukuba iveliswe njengekhoyo phaya
kwiphepha lomncono le- WCED.
Ukuthotyelwa kwemithetho nemigaqo
5.2.1 Inkcitho engagunyaziswanga
[Ingxelo yeziphathamandla, umhlathi 1 kwiphepha 2 nakwingcaciswana 11 yeenkcazo
zemali kumaphepha 41-42]
Ngenxa yokuchitha ngaphezulu kuMsebenzi 2 okwenziwe kukunyuka kwamanani abafundi
obekungalindelekanga i-WCED iye yadlula ngama- R22,713 million kwimali ebiyabelwe.
Ngokwemiqathango yecandelo 34 loMthetho oyi-FMA le nkcitho kudluliswe ngayo ithathwa
njengenkcitho engagunyaziswanga.
5.2.2 Iintlawulo ezidlulisiweyo
[Inkcazo yokungena kwemali kwiphepha 34 nakwingcaciswana 8 yeenkcazo zemali
kwiphepha 40]
Akukho sikhokelo solawulo sokuvandlakanya ulwabimali nokubeka iliso kwiinkcitho
ngokuphathelele kwiintlawulo ezidluliswayo, into ke leyo edale ukuba kubhaqwe ezi mpazamo
zilandelayo:
(i)
Izavenge zekota ezihlawula amaziko zaye zahlawulwa nakubeni abo babehlawulwa
bengazange bangenise ngxelo yanelisayo (WCED-043 form) malunga nezinto ezenziweyo
ngemali kwikota engaphambili. Uhlolo lweefomu WCED-043 luvelise ukuba
kwakungakwazeki ukufikeleleka kwisigqibo malunga nendlela eliqhuba ngayo iziko
kwezemali, njengoko ezi fomu zinganelanga kungekho nkukacha zizezinye.
(ii)
Ngokwee- EMDC, i-10,1% yezikolo zaseNtshona Koloni azizingenisanga iinkcazo zemali
zazo zonyaka wesikolo ophele ngomhla wama-31 Disemba 2002, into ke leyo ethethe
ukuba akukwazekanga ukuba kubonwe ukuba ngaba iintlawulo ezadluliselwa ezikolweni
zasetyenziselwa ezo zinto zazihlawulelwa zona na.
5.2.3 Uncediso-mali olunemiqathango
[Ingcaciswana 1.2 yeenkcazo zemali kwiphepha 38 neSihlomelelo 1 kwiphepha 49]
Njengoko kungekho sikhokelo solawulo sokuqinisekisa ukuthotyelwa kwemiqathango yoMthetho
oyiDivision of Revenue Act (DORA), kwaye kwafunyaniswa ezi mpazamo zilandelayo kunye noku
kungathotyelwa kwe-DORA:
(i)
Ayizange ibekho imvume yokudlulisela kunyaka olandelayo imali engasetyenziswanga
eyi-R1,04 million nama-R729 000 kuncediso-mali loLawulo lwezeMali kunye neMfundo
yaBantwana Yasekuqaleni, ngokulandelelana kwayo le misebenzi. Kukungathotyelwa
komthetho oku ngokwecandelo 24 le-DORA, elithi ukusetyenziswa kwemali kwinto
engeyiyo le ibiyabelwe yona lutyeshelo lwamanyathelo abekiweyo ngokwecandelo 216(1)
loMgaqo-siseko. Xa imvume yokudlulisela kunyaka olandelayo ingafunyanwanga, loo nto
kufuneka ithathwe njengengekho mgaqweni ngokwecandelo 38(1)(g) no-(h) le-PFMA.
13
iSigaba 4
(ii)
Uncediso-mali lwe-ECD olwalufanele ukuba luhlawulwe izikolo ezininzi lubonakalisa ukuba
iintlawulo ezenziwayo zazingahambanga ngokomgaqo-nkqubo othi intlawulo kufuneka
yenziwe kusakuba kufike iifomu zamabango ekupheleni kwekota yesikolo nganye ukuze
kufezekiswe iinjongo zesicwangciso somsebenzi.
(iii)
I-WCED ayikhange ihambe ngokwecandelo 20(2) le-DORA as an internal audit department
had njengoko icandelo lohlolo-zincwadi lwangaphakathi alizange libeke zinkqubo
neendlela zokukhawulezisa uhlolo-zincwadi lwangaphandle njengoku kuchazwa
kwicandelo 20(1) le-DORA.
(iv)
Uncediso-mali olunemiqathango lwe-HIV/AIDS olukhutshwe ngokwe-DORA lwaba yi-to
R10,003 million ngelixa inkcitho eyenziwayo yaba yi-R10,725 million.
5.2.4 Uqinisekiso kwimali-mboleko yezindlu
[Ingcaciswana yokudiza 25 yeenkcazo zemali kwiphepha 47 neSihlomelelo 3 kwiphepha
51]
Uqinisekiso kwiimali-mboleko zezindlu olukhutshwe emva kokuba kuwiswe i-PFMA,
belungagunyaziswanga ngokufanelekileyo, kuba imvume yoMphathiswa wezeMali wePhondo
bekufaneleke ifunwe ngokwecandelo 66(2)(b) le-PFMA.
5.2.5 Izincedisi-mfundo (LSM)
(a)
(b)
Uhlolo-zincwadi lokuba semgaqweni
(i)
Ngenxa yokungabikho kweencwadi zokufunda kubathengisi beencwadi ukuziswa
kwazo kade kwaye kwakhokelela ekubeni ii-odolo ezazifakwe ngonyakamali ka2002/03 zihlawulwe kunyakamali ka- 2003/04 financial year.
(ii)
Inkqubo yohlahlomali lwezikolo (SBS) yaye yasetyenziswa ngeenjongo zokulanda
iintlawulo kwii-odolo, kwaze kwafunyaniswa ukuba iintlawulo ezinikwe izikolo
akukwazekanga ukuzifumana kule nkqubo, nokuba iintlawulo zazisabonakaliswe
njengeentlawulo ezingekangeni, kwaye zisukela ku-ku-Apreli 2003.
Iinkonzo zokunyusa umgangatho
Kwaye kwathi kwangeli xesha linye kuqhutywa hlolo lweenkcazo zemali zonyaka ophele
ngama-31 Matshi 2004 kwaqhutywa novandlakanyo lwezinto zokunyusa umgangatho
kujoliswe kakhulu kwizinto ezizizincedisi zemfundo.
(i)
Ucwangciso lweentengo
Izikolo azizange zinikwe ncediso lwaneleyo ekukhetheni izincedisi eziza kuthengwa,
koko into eyenziway kukuzinika uluhlu lwabathengisi abavunyiweyo
ezazinokuthenga kubo iincwadi zokufunda. Kwizikolo ezili-17 kwizikolo ezingama-20
ezatyelelwayo (85 per cent) ngeli xesha lokwenziwa kohlolo-zincwadi
kwafunyaniswa ukuba ikhona imfuneko yokuba zincediswe ekukhetheni izincedisimfundo.
14
iSigaba 4
(ii)
(iii)
Ukuhanjiswa nokusetyenziswa kwezincedisi LSM
(a)
Kwii-odolo ezili-11 kwezingama-62 ezathi zakhetthelwa uvavanyo (18 per
cent) kwafunyaniswa ukuba abathengisi abazange banamathele kwesiya
sithuba seentsuku ezingama-60 zokuziswa kwee-odolo, into leyo eyathi yaba
negalelo ekufumaneni kwabafundi iincwadi emva kwexesha lonyaka wesiko
elide kakhulu.
(b)
Akukho nasinye kwizikolo ezisibhozo ekwafumaniseka ukuba iincwadi
zaziswa emva kweentsuku ezingama-60 esathi senza isicelo sokuba loo
odolo mayiyekwe, phantsi kwemiqathango yomhlathi 8 weSetyhulaof
0138/2003.
Ukufotokopa iZincedisi (LSM)
Kwizikolo ezili-14 kwezingama-20 ezatyelelway (70 per cent) kwafunyaniswa ukuba
izincedisi ziyafotokotshwa ngenxa yokuziswa kade kwee-odolo nangenxa
yokungakwazi kwezikolo ukukhetha iincwadi ezizezona zifanelekileyo. Ukukopa
izincedisi akuhambisani nemiqathango yecandelo 6 loMthetho oyiCopyright Act,
Nomb. 98 ka-1978 (Copyright Act).
5.2.6 ULawulo lweeMpahla
Uvandlakanyo lolawulo lweempahla luye lwabonakalisa ukuba akukho mgaqo-nkqubo ukhoyo
wolawulo lweempahla obandakanya zonke iinkalo zolawulo lweempahal. Nakubeni ikhona yona
irejista yeempahla ezikhoyo, loo rejista ayiphelelanga, kwaye ayizifezekisi iimfuno eziphambili,
into ke leyo eyenza ukba ibe ayihambi ngokwemithetho nemigaqo ekhoyo.
5.3
Ukuqhwalela kulawulo lwangaphakathi
Kukho amatyheneba ngamatyheneba aye afumaniseka kulawulo lwangaphakathi nathe aveliswa
kwiletha yeziphathamandla nakwimibuzwana nje ebimana ukubuzwa ngexesha lokwenziwa kolu
hlolo-zincwadi. Ubuninzi bala matyheneba buphathelele kukungabikho ngokwaneleyo kolawulo
kwiivawutsha zentlawulo (kubandakanywa neempepha ezingqinisisayo), kwakunye nokungabikho
kwezalathisi ezixelayo ukuba ezo mpepha zingqinisisayo zingafunyanwa phi na. La matyheneba
kulawulo lwangaphakathi abandakanya ezi ndawo zilandelayo:
(i)
Uhlolo lwengxelo ngenkqubo yolawulo lweempepha zohlawulo (paysheets) luvelise ukuba
kukho iimpepha ezisemva ngeentsuku ezingama-45 ukuya kwezingama-470.
(ii)
Uvandlakanyo longqamaniso lwenyanga olwenziweyo phakathi kwe-FMS ne-PERSAL
lubonakalisa ukuba aluzange luvandlakanywe lwamkelwe. Kananjalo apha kungqamaniso
bekungekho bungqina bokuba umahluko ovele ngongqamaniso uye walandelwa.
(iii)
Uhlahlomali lwesikolo ngasinye akukhange kukwazeke kuzo zonke iimeko ukuba
lubonakaliswe, into ke leyo ethethe ukuba akukwazekanga ukuba kufunyaniswe ukuba
ngaba iintlawulo ezikhutshelwe izikolo azidlulanga na kuhlahlomali obelwenziwe ngesikolo
ngasinye.
15
iSigaba 4
5.4
(iv)
Ngenxa yokuba iSebe eli lingaqulunqanga luhlahlomali lwemali ekhoyo lufanelekileyo
uthelekiso phakathi kwemali efunyenweyo nemali ebihlahliwe akukwazekanga ukuba
lwenziwe. Uhlahlomali lwemali ekhoyo alukhange lubonakaliswe kwizinto zemali njengoko
zahluliwe kwingxelo ye-FMS 0044. Uhlolo-zincwadi alukwazi ke ngoko ukuba lububone
ubungakanani bokufunyanwa nganeno kwamacandelwana emali ekhoyo.
(v)
Iimpepha ezingqinisisayo azikhange ziqhotyoshelwe kwiivawutsha zemali, into ke leyo
eyenze ukuba kungakwazeki ukuqinisekisa ukuchaneka kweemali ezifunyenweyo
nolwabiwo lwazo.
Ingxelo yohlolo-zincwadi yangaphambili
(i)
I-akhawunti yorhwebo yeStores Branch neRequisite Depot
[Management reportIngxelo yeziphathamandla kwiphepha 3, iphepha lomncono
kwiphepha 35 nengcaciswana 19 yeenkcazo zemali kwiphepha 45]
Ngokuphathelele kwiphepha 26, umhlathi 4.3.3 kwingxelo yonyaka ka-2002/03
kuqulunqwe isicelo esiza kungeniswa kwiKhabhinethi sokuba ibonakalise ukungakuchasi
ukwenziwa kwezilungiso kwi-Ordinance 3 ka-1962 ukwenzela ukuba kukwazeke
kuqukunjelwe kuvalwe ngokusesikweni iStores Branch neRequisite Depot eyavala
ngomhla wama-31 Matshi 1998.
(ii)
Inkcitho engagunyaziswanga
[Ingxelo yeZiphathamandla, umhlathi 1 kwiphepha 2, iphepha lomncono kwiphepha
35 nengcaciswana 11 yeenkcazo zemali kumaphepha 41-42]
Ngokuphathelele kwiphepha 25, umhlathi 4.3.1 nowe-4.3.2 wengxelo yonyaka ka-2002/03
uMphathiswa wezeMali noPhuhliso loQoqosho wayamkela imemorandam yeSebe lezeMali
leSizwe ngomhla wama-23 Matshi 2004, yokwandlala uMthetho wezeMali osaYilwayo
wokugunyazisa le nkcitho ingagunyaziswanga ikhankanyiweyo nokuba emva koko
ahlawule i-akhawunti yePaymaster General eyayisakuba yeyoLawulo lwePhondo leKoloni
(Cape Provincial Administration) noLawulo lweHouse of Representatives engasekhoyo.
5.5
Uhlolo-zincwadi lwangaphakathi
Akukho luhlolo-zincwadi lwenziweyo kwi- WCED kunyakamali ka-2003/04.
5.6
Uvandlakanyo lokuqhuba komsebenzi
Kulo nyaka wenzelwa le ngxelo kwaye kwenziwa olu vandlakanyo lokuqhuba komsebenzi
lulandelayo:
(i)
Uvandlakanyo lwSikim soThutho lwaBafund (Learner Transport Scheme) nolwathi
lwakhutshelwa ingxelo eyodwa ngomhla wama-22 Oktobha 2003 [PR 188/2003].
(ii)
Uvandlakanyo lokuqhuba komsebenzi kwinkalo yolawulo lwamalungelo ekhefu lokugula
nolwathi lwenzelwa ingxelo eyodwa ngomhla we-11 Matshi 2004 [PR 30/2004].
16
iSigaba 4
6.
UMBULELO
Lubulelwa ngokungazenzisiyo uncedo olunikwe ngabasebenzi be-WCED ngexesha lokwenziwa
kwalo msebenzi wohlolo-zincwadi.
WJ Brits
for Auditor-General
Bellville
30 July 2004
17
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YOMGAQO-NKQUBO WOKWENZIWA KWEENCWADI NEMINYE
IMIBA ENXULUMENE NAWO yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
Iinkcazo zemali zenziwa ngokwezikhokelo zale migaqo-nkqubo ilandelayo, kwaye ke isetyenziswe
ngokufanayo kwiimeko zonke, ngaphandle kwalapho kuboniswe enye indlela. Kambe ke apho
kufanelekileyo xa kukho ezinye iinkcukacha zivaliswa ngeenjongo zokuphucula ukusebenziseka
kwezemali neyokufezekisa iimfuno nemiqathangoyoMthetho oyiPublic Finance Management Act,
onguMthetho 1 oka-1999 (njengoko wenziwa izilungiso ngoMthetho 29 ka-1999), neMigaqo ebekelwa
aMasebe naMaziko oMgaqo-siseko liSebe lezeMali ekhutshwa phantsi kwalo Mthetho noMthetho
oyiDivision of Revenue Act, onguMthetho 7 ka-2003.
1.
Indlela ekulungiswe ngayo
Olu hlobo lwenkqubo lulungelelanisiweyo lusisiseko sokwenziwa kwenkcazo yemali ehamba
nolunye udizo olwenziwayo. Isigqeba esenza ingxelo sisendleleni ephumayo kuhlolo-zincwadi
eyicash basis of accounting isiya kweyi-accrual basis of accounting. Ngokwale ndlela ye-cash
basis of accounting izinto ezenziweyo ezifuna imali kwakunye nezinye izinto ezihamba nazo
eziye zenziwa zifakwa kwinkcazo xa kukho imali ehlawulwayo okanye efunyanwayo. Kanti ke
ngokwale ye-accrual basis of accounting izinto ezenziweyo ezifuna imali kwakunye nezinye izinto
ehamba nazo zifakwa kwinkcazo xa zithe zenziwa, ingekuko xa kukho imali efunyenweyo okanye
ehlawulweyo.
2.
Imali ekhoyo
Iimali ezivotelweyo ziimali ezabelwe isebe ngokwezibakala zokwenziwa kohlahlo-mali lokugqibela
luQikelelo-nkcitho Oluhlengahlengisiweyo lwePhondo. Iimali ebezabiwe zaza azasetyenziswa
ziye zinikezelwe kwingxowa-mali yePhondo eyiProvincial Revenue Fund.
Inzala kwakunye nezabelo eziye zafunyanwa ziye ziqwalaselwe kuqinisekiswe ukufunyanwa
kwazo, kwaye ke ngokuphathelele kwinzala nezabelo akukho longezo lwenziwayo ukusukela
kulaa mhla wokugqibela wokufunyanwa kwazo ukuya kutsho kumhla wokugqibela weli xesha
lenzelwa ingxelo. Ziye ke zithathwe njengemali ekhoyo kwinkcazo yemali yeSebe eli, zize ke
zidluliselwe kwingxowa-mali yePhondo eyi-Provincial Revenue Fund.
3.
Uncedo oluvela kubalizi
Uncedo oluvela kubalizi lufakwa kwinkcazo yemali eneneyo ngokwenkqubo yokwenziwa
kweencwadi eyicash basis.
4.
Inkcitho yomhla nezolo
Inkcitho eqhubekayo iboniswa kwinkcazo yemali engeneyo ngexesha lokwenziwa kwentlawulo.
18
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YOMGAQO-NKQUBO WOKWENZIWA KWEENCWADI NEMINYE
IMIBA ENXULUMENE NAWO yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
5.
Inkcitho engagunyaziswanga, engekho mgaqweni, engenazinjongo nekukudlala ngemali
Inkcitho engagunyaziswanga ithetha:
ukudlula kwimali ebiyabiwe kwivoti ethile okanye icandelo elithile elikhulu kwivoti ethile, okanye
inkcitho eyenzelwe injongo eyayingabelwanga yona ivoti leyo kwicandelo elikhulu. Inkcitho
engagunyaziswanga phaya kwiphepha lomncono ithathwa njengekhoyo ide ke loo nkcitho
ibuyiselwe kwenye indawo okanye umntu wesithathu okanye eso sikroba sivalwe kulwabiwo-mali
olulandelayo.
Inkcitho engekho mgaqweni yinkcitho engeyiyo le ibigunyazisiwe , ekungenwe kuyo
kungahanjwanga ngokwemfuno ebekwa nguloo mthetho uchaphazelekayo ekubandakanywa
kuyo uMthetho oyiPublic Finance Management Act, oyiState Tender Board Act, okanye nayo
nayiphi na imigaqo ebekwe phantsi kwalo mthetho okanye nawuphi na umthetho wephondo
obeka iinkqubo zeentengo kuloo rhulumente wephondo.
Inkcitho engekho mgaqweni thathwa njengenkcitho phaya kwinkcazo yemali engeneyo.
Inkcitho engenazinjongo nenkcitho ekukudlala ngemali yinkcitho engabanga nasivuno
nengekwakungangenwanga kuyo ukuba kwakukho inkathalo. Inkcitho engenazinjongo nenkcitho
ekukudlala ngemali kufuneka zibuyiswe lelo gosa belenze loo nkcitho okanye longamele elo
candelo yenziwe kulo loo nkcitho (kufuneka kuvulwe i-akhawunti yabatyalayo), okanye kwivoti
lleyo, ukuba ngaba akafumaneki lowo unokubekwa ubutyala. Phaya kwiphepha lomncono
ithathwa njengemali esabanjiweyo ide ibe loo nkcitho ihlaawulwe lelo gosa ifanele ukufunwa kulo
okanye ibe ihlawulekile kwiimali zolwabiwo-mali oluandelayo.
6.
Amatyala acinyiweyo
Amatyala aye acinywe xa kucaaca ukuba akanakuze akwazi ukuhlawuleka. Amatyala acinyiweyo
aphelela kuphela kwiimali ezidlulileyo ezikhoyo kwiSebe eli. Akukho lulungiselelo lukhoyo
lujoliswe kwiimali ezingenakuhlawuleka.
7.
Inkcitho yentengo ezinkulu
Inkcitho yezinto eziziimpahla ezikhoyo ngomhla wama-31 Matshi 2004, eziza kusetyenziswa
kunyakamali olandelayo iye icinywe ngokupheleleyo zisakufika ezo zinto okanye zichazwe
njengenkcitho phaya kwinkcazo yemali.
19
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YOMGAQO-NKQUBO WOKWENZIWA KWEENCWADI NEMINYE
IMIBA ENXULUMENE NAWO yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
8.
Utyalomali
Utyalomali olungelolwexesha elifutshane, ngaphandle kwezabelo ezithengisekayo, luboniswa
ngokolwahlobo belululo ukutyalwa kwalo, kwaye ke oko kunokujikwa xa abalawuli bebona ukuba
olotyalomali luyafeda. Xa utyalomali lufedile luthathwa njengenkcitho ngelo thuba kubonwe ukuba
lufedile.
Xa utyalomali ludinjazwa umahluko phakathi kwaleyo idinjazwayo naleya yayityaliwe ufakwa
phaya kwinkcazo yemali, njengelahlekileyo okanye engenileyo.
9.
Utyalomali kwizigqeba ezilawulwayo
Utyalo-mali kwizigqeba ezilawulwayo lolwezigqeba apho isigqeba esinika ingxelo sinakho
ukusebenzisa la magunya alandelayo okulawula imigaqo-nkqubo yezemali neyokusebenza
yesigqeba eso khona ukuze sibe nolutho esiluvunayo kwizinto azenzayo:
•
•
•
•
•
10.
Ukubeka nokususa onke okanye ubuninzi bamalungu ebhodi yabalawuli eso sigqeba,
okanye isigqeba sabalawulayo
Ukubeka okanye ukususa igosa elilawulayo eliyintloko;
Ukuvota zonke iivoti okanye ubuninzi beevoti ezintlanganisweni zaloo bhodi yabalawuli
okanye zesigqeba sabalayo; okanye
Ukulawula onke okanye ubuninzi bamalungelo okuvota kwintlanganiso kawonke-wonke
yesi sigqeba.
Utyalomali kwizigqeba ezilawulwayo ziboniswa njengoko lwalutyaliwe.
Izinto ezifunyenweyo
Isikakhulu izinto ezifunyenweyo azifane zibonakaliswa kwindlela ye-cash basis of accounting.
Kambe ke izinto ezifunyenweyo ezibandakanyiweyo kwibalance sheet zivela kwiintlawulo zemali
ezithathwa kwenye indawo okanye umntu.
Kwibalance sheet izinto ezifunyenweyo azibonakaliswa njengezinto ezikhoyo okanye njengemali
engeneyo phaya kwinkcazo yemali engeneyo, njengoko iinkcazo zemali zisenziwa ngendlela
yecash basis of accounting, koko zibonakaliswa ngokubhalwa zodwa ukwenzela
ukuphuculaukusebenziseka kweenkcazo zemali.
11.
Iintlawulo ezifanele ukwenziwa
Isikakhulu iintlawulo ezifanele kwenziwa azifane zibonakaliswa kwindlela ye-cash basis of
accounting. Kambe ke iintlawulo ezifanele kwenziwa ezibandakanyiweyo kwibalance sheet zivela
kwiintlawulo zemali ezifanele kudluliselwa kwingxowa-mali eyiProvincial Revenue Fund okanye
kwenye indawo okanye umntu.
20
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YOMGAQO-NKQUBO WOKWENZIWA KWEENCWADI NEMINYE
IMIBA ENXULUMENE NAWO yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
12.
Izilungiselelo
Isilungiselelo lityala ekungaqinisekwanga ukuba liya kuba lelamalini na okanye liya kuba lelanini
na. Isikakhulu izilungiselelo azifane zibonakaliswe kwindlela ye-cash basis of accounting, koko
zibonakaliswa ngokubhalwa zodwa ukwenzela ukuphucula ukusebenziseka kweenkcazo zemali.
13.
Iimbophelelo zoqeshiso
Iimbopheleleko zoqeshiso zeli xesha lisaseleyo ukusuka kumhla wokwenziwa kohlolo-zincwadi
ukuya kutsho ekupheleni kwekhontrakthi yoqeshiso zibonakaliswa ngokubhalwa
njengengcaciswana phaya kwinkcazo yemali. Phaya kwibalance sheet ezi mbophelelo zoqeshiso
azibhalwa njengamatyala or njengenkcitho phaya kwinkcazo yemali, njengoko iinkcazo zemali ezi
zenziwa ngecash basis of accounting.
14.
Ii-Accruals
Le mali yeyeenkonzo ezinikiweyo okanye izinto ezihanjisiweyo, kodwa akukho invoyisi
ifunyenweyo ivela komniki-nkonzo ekupheleni konyaka, okanye mhlawumbi ifikile i-invoyisi,
kodwa ayikade ihlawulwe phaya ekupheleni konyaka. Ezi mali ke azibonakaliswa njengematyala
okanye njengenkcitho phaya kwibalance sheet kwinkcazo yemali engeneyo njengoko iinkcazo
zemali zenziwe ngendlela ye-cash basis of accounting, koko zibonakaliswa ngokubhalwa zodwa.
15.
Iintlawulo zabasebenzi
Iintlawulo zabasebenzi zexeshana elifutshane
Indleko yeentlawulo zabasebenzi zexeshana elifutshane ibonakaliswa kwinkcazo yemali ngelo
xesha lenzelwa ingxelo zikhutshwe ngalo iintlawulo. Iintlawulo zabasebenzi zexeshana
elifutshane ezithi zizale uxanduva lwasemthethweni ziye zikhe zimiswe de zibe zinokubaleka
ngokuchanekileyo,zize ke zibonakaliswe. inkcukacha zezi ntlawulo and the kwakunye namatyala
anokuthi abekho zibonakaliswa ngengcacswana ebhaliweyo; azibonakaliswa apha kwinkcazo
yemali.
Iintlawulo zokuyeka emsebenzini
Iintlawulo zokuyeka emsebenzini zibonakaliswa kuphela zisakuba zikhutshiwe, zize ke zicinywe.
21
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YOMGAQO-NKQUBO WOKWENZIWA KWEENCWADI NEMINYE
IMIBA ENXULUMENE NAWO yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
Iintlawulo zomhlalaphantsi
ISebe eli libonelela abasebenzi balo ngeentlawulo zomhlalaphantsi ngesikim seentlawulo
esicacisiweyo sabasebenzi bakwarhulumente. Ezi ntlawulo zenziwa ngemirhumo ebikhutshwa
ngumqeshi kwakunye nomsebenzi. Imirhumo ethe yakhutshwa ngumqeshi icinywa isakuba
ihlawulwe imali kwingxowa-mali yomhlalaphantsi. Akukho lulungiselelo lwenziwayo kwiinkcazo
zemali zeSebe eli. Naziphi na izinto ezinokuba ngamatyala zibonakaliswa kwiinkcazo zemali
zengxowa-mali yePhondo eyiProvincial Revenue Fund; azibonakaliswa kwiinkcazo zemali
zesebe elo lingumqeshi.
Iintlawulo zeendleko zonyango
ISebe eli libonelela abasebenzi balo(bonke/abathile) ngeentlawulo zeendleko zonyango ngezikim
zeentlawulo ezicacisiweyo. Ezi ntlawulo zenziwa ngemirhumo ebikhutshwa ngumqeshi kwakunye
nomsebenzi. Akukho lulungiselelo lwenziwayo lweentlawulo zeendleko zonyango kwiinkcazo
zemali zeSebe eli.
Iintlawulo zeendleko zonyango zamalungu asele ehleli phantsi ziyacinywa isakuba intlawulo
ingenisiiwe kwingxowa yomhlalaphantsi.
16.
Imfihlo esebenza njengenkunzi
Imali eyimfihlo esebenza njengenkunzi ibhekiselele kwimali elingana nexabiso lotyalo-mali
okanyeiimali-mboleko ezenziwe imali esebenza njengenkunizi, okanye iimali ezidipozithiweyo
egameni labasebenzi abakumsebenzi obabeke kumazwe angaphandle okokuqala kunyaka-mali
ongaphambili. Zisakuba zithathiwe okanye zibuyisiwe ezi mali, ziye ke zidluliselwe kwingxowamali yePhondo eyiProvincial Revenue Fund.
17.
Imali enokuphinda ibuyiswe
Imali enokuphinda ibuyiswe ibhekisele kwiintlawulo ebezenziwe, zaboniswa nakwinkcazo yemali
njengenkcitho eyenziwe kwiminyaka edlulileyo, nekufuneka ukuba iye kulandwa kulowo
uyityalayo kuba engawenzanga loo msebenzi ebeyihlawulelwa wona ngokwesivumelwano. Iimali
ezibuyisiweyo zidluliselwa kwingxowa-mali yePhondo eyi-Provincial Revenue Fund ngelo xesha
zithe zabuyiswa ngalo.
18.
Amanani othelekiso
Apho kuyimfuneko amanani othelekiso aphinda abonakaliswe ukwenzela ukuba ahambelane
neenguqu ezenzekileyo kwindlela ebekwa ngayo ingxelo kulo nyaka. Amanani othelekiso
abonisiweyo kwezi nkcazo zemali athelekiswa kuphela namanani aboniswe kwiinkcazo zemali
zonyakamali odlulileyo ezenziwe uhlolo-mali namanye ke elinokuthi iSebe libe kanti
linawongexesha lokwenziwa kwengxelo yonyaka.
22
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INGXELO YOLWABIWO-MAILI
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
Umsebenzi
2003/04
1.
2.
Ulawulo
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Izikolo zesiqhelo
zikarhulumente
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uncediso-mali
lwezikolo ezizimeleyo
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Izikolo zikarhulumente
zemfundo eyodwa
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
2002/03
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyona-yona
nkcitho
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
208,037 (11,463)
178,910 (8,787)
29,127 (2,676)
Inkcitho
Uhlahlomali Eyona-yona
njenge-% oluhlaziyiweyo nkcitho
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
196,574
170,123
26,451
194,497
168,046
26,451
2,077
2,077
-
98.9%
174,579
143,833
30,746
161,379
133,825
27,554
100.7%
3,866,558
3,842,283
3,860,156
6,402
3,829,466
12,817
23,850
23,745
23,850
-
23,745
-
307,279
300,928
307,279
-
300,928
-
136,347
132,707
136,347
-
132,707
-
16,219
17,961
16,219
-
17,959
2
53,822
52,838
53,822
-
52,778
60
97.8%
99,595
100,270
100.4%
96,458
3,137
4,678,249
97,440
2,830
4,632,111
4,678,249
4,632,111
4,187,855
9,988
4,197,843
4,227,298
(29,455)
4,180,255
7,600
7,113
2,875
4,187,368
10,475
4,215,444
11,854
(28,076)
(1,379)
27,549
(1,172)
26,377
26,243
134
27,549
-
(1,172)
-
26,377
-
26,243
-
134
-
318,956
7,200
326,156
325,294
862
318,524
432
7,200
-
325,724
432
325,294
-
430
432
Iikholeji ze-FET
142,105
3,150
145,255
145,255
-
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Imfundo yabantu
abadala
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Imfundo yabantwana
yasekuqaleni
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iinkonzo zoncedo
nezinye ezinxulumene
nazo
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
142,105
-
3,150
-
145,255
-
145,255
-
-
18,626
-
18,626
18,473
153
18,626
-
-
18,626
-
18,473
-
153
-
56,084
1,003
57,087
56,310
777
56,021
63
1,003
-
57,024
63
56,252
58
772
5
132,960
(8,706)
124,254
121,515
2,739
127,938
5,022
5,092,172
(8,706)
-
119,232
5,022
5,092,172
116,452
5,063
5,114,885
2,780
(41)
(22,713)
Ungqamaniso nekcazo yemali engeneyo
Utyalomali olwenziweyo lwaza
lwathathwa njengenkcitho
Kuthatyathwe: eyenziweyo kulo nyakamali –
lwacinywa ekwenziweni kolwabiwomali
Uncedo oluvela kweli nangaphandle
Kongezwe:
(kubandakanywaneemali ze-RDP)
Kongezwe:
Ezinye iimali ezifunyenweyo
Inkcitho
Kuthatyathwe: engagunyaziswanga,engenanjongo
nekukudlala ngemali
Inkqu-mali ngenkcazo yemali engeneyo nganye
5,092,172
5,114,885
3.
4.
5.
6.
7.
8.
23
99.5%
99.7%
100.0%
99.2%
98.6%
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INGXELO YOLWABIWO-MAILI
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
Ulwahlulo
ngokoqoqosho
2002/03
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyona-yona
nkcitho
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
Uhlahlomali
Eyona-yona
Inkcitho
oluhlaziynkcitho
njenge-%
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
Ezomhla nezolo
5,043,728
(1,222)
5,042,506
5,071,459
(28,953)
4,641,414
4,588,847
Abasebenzi
4,330,972
(3,708)
4,327,264
4,316,446
10,818
3,969,362
3,959,403
Iintlawulo
ezidlulisiweyo
300,491
31,485
331,976
339,772
(7,796)
277,735
261,920
Enye
412,265
(28,999)
383,266
415,241
(31,975)
394,317
367,524
48,444
1,222
49,666
43,426
6,240
36,835
43,264
Iintlawulo
ezidlulisiweyo
9,095
3,517
12,612
3,517
9,095
5,333
9,699
Intengo yezinto
ezinkulu
39,349
(2,295)
37,054
39,909
(2,855)
31,502
33,565
5,092,172
-
5,092,172
5,114,885
(22,713)
4,678,249
4,632,111
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
100.6%
87.4%
100.4%
2003/04
Ulwahlulo
ngokwento
yesiqhelo
Abasebenzi
Ulawulo
2002/03
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyona-yona
nkcitho
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
4,327,264
4,316,446
4,330,972
(3,708)
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
10,818
99.8%
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziyinkcitho
weyo
R'000
R'000
3,969,362
3,959,403
73,724
(8,491)
65,233
68,035
(2,802)
104.3%
53,763
61,320
138,381
(1,508)
136,873
158,425
(21,552)
115.7%
161,976
147,499
Izinto zokusebenza
50,391
(5,736)
44,655
52,607
(7,952)
117.8%
41,443
32,777
Umhlaba nezakhiwo
2,231
-
2,231
1,635
596
73.3%
2,348
1,914
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
185,592
(15,559)
170,033
171,946
(1,913)
101.1%
164,289
155,461
Iintlawulo
ezidlulisiweyo
309,586
35,002
344,588
343,289
1,299
99.6%
283,068
271,619
1,295
-
1,295
2
1,293
0.2%
2,000
2,118
-
-
-
2,500
(2,500)
-
-
5,092,172
-
5,092,172
5,114,885
(22,713)
4,678,249
4,632,111
Izinto ezikhoyo
Ezinye nje
Imisebenzi eyodwa
Iyonke
24
100.4%
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 1: Ulawulo
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
Umsebenzi
ngokomsetyenzana
iOfisi yoMphathiswa
1.1
wePhondo
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iinkonzo
1.2
ezimanyanisiweyo
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
2,682
-
2,682
2,711
(29)
2,585
97
-
2,585
97
2,612
99
(27)
(2)
95,843
(2,067)
93,776
92,809
967
94,533
1,310
(1,959)
(108)
92,574
1,202
91,607
1,202
967
-
1.3 Ulawulo lwemfundo
104,965
(7,090)
97,875
96,724
1,151
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uphuhliso
1.4
lwabasebenzi
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
77,245
27,720
(4,522)
(2,568)
72,723
25,152
71,586
25,138
1,137
14
4,547
(2,306)
2,241
2,253
(12)
4,547
(2,306)
208,037
(11,463)
2,241
196,574
2,241
12
194,497
(12)
2,077
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
101.1%
99.0%
98.8%
2,192
2,079
2,172
20
2,067
12
89,517
90,143
83,743
5,774
88,469
1,674
82,870
69,157
57,918
24,952
43,289
25,868
100.5%
-
-
98.9%
174,579
161,379
2003/04
Ulwahlulo ngokoqoqosho
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
Ezomhla nezolo
Abasebenzi
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Other
Eyeentengo ezinkulu
Iintlawulo ezidlulisiweyo
178,910
117,446
4,569
56,895
29,127
2,463
(8,787)
(1,959)
5,517
(12,345)
(2,676)
3,517
170,123
115,487
10,086
44,550
26,451
5,980
168,046
113,410
12,549
42,087
26,451
3,517
2,077
2,077
(2,463)
2,463
2,463
Intengo yezinto ezinkulu
26,664
(6,193)
20,471
22,934
(2,463)
208,037
(11,463)
196,574
194,497
2,077
Iyonke
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
98.8%
100.0%
98.9%
2003/04
Ulwahlulo ngokwento
eqhelekileyo
Abasebenzi
Ulawulo
Izinto ezikhoyo
Izinto zokusebenza
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
R'000
R'000
(1,959)
117,446
R'000
R'000
147,283
94,595
10,253
42,435
27,296
5,333
133,824
92,686
4,750
36,388
27,555
9,257
21,963
18,298
174,579
161,379
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziyinkcitho
weyo
R'000
Uhlahlomali
Eyona-yona
Inkcitho
oluhlaziyinkcitho
njenge-%
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
115,487
113,410
2,077
98.2%
94,595
92,686
18,364
18,364
18,594
(230)
101.3%
12,882
16,264
6,083
6,083
6,014
69
98.9%
6,360
6,929
23,188
23,816
(628)
102.7%
22,009
14,985
-
4
(4)
32,822
(9,634)
Umhlaba nezakhiwo
-
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
24,995
(8,904)
16,091
14,091
2,000
87.6%
21,147
14,389
Iintlawulo ezidlulisiweyo
7,032
9,034
16,066
16,066
-
100.0%
15,586
14,007
Ezinye nje
1,295
1,295
2
1,293
0.2%
2,000
2,118
2,500
(2,500)
196,574
194,497
2,077
98.9%
174,579
161,379
Imisebenzi eyodwa
Iyonke
208,037
(11,463)
25
1
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 2: Izikolo zesiqhelo zikarhulumente
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
R'000
R'000
2,419,175
13,479
2,432,654
2,426,915
5,739
2,416,336
2,839
10,604
2,875
2,426,940
5,714
2,420,309
6,606
6,631
(892)
1,604,972
1,023
1,605,995
1,648,616
(42,621)
1,601,972
3,000
1,023
1,602,995
3,000
1,644,884
3,732
(41,889)
(732)
2.3 Iinkonzo zobungcali
159,208
(8,222)
150,986
143,559
7,427
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uphuhliso
2.4
lwabasebenzi
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
157,447
1,761
(8,222)
149,225
1,761
142,057
1,502
7,168
259
4,500
3,708
8,208
8,208
-
4,500
3,708
4,187,855
9,988
8,208
4,197,843
8,194
14
4,227,298
14
(14)
(29,455)
Umsebenzi
ngokomsetyenzana
Izikolo zaseprayimari
zikarhulumente
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Izikolo zasesekondari
2.2
zikarhulumente
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
2.1
R'000
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
99.8%
2,080,196
2,214,808
2,077,144
3,052
2,208,842
5,966
1,633,415
1,476,152
1,630,347
3,068
1,471,458
4,694
152,947
151,323
152,665
282
149,166
2,157
100.0%
-
-
100.7%
3,866,558
3,842,283
102.7%
95.1%
2003/04
Ulwahlulo ngokoqoqosho
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
Ezomhla nezolo
Abasebenzi
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Enye
Eyeentengo ezinkulu
Iintlawulo ezidlulisiweyo
4,174,055
3,753,820
147,285
272,950
13,800
6,200
6,090
(11,930)
14,312
3,708
3,898
4,180,145
3,741,890
161,597
276,658
17,698
6,200
4,215,444
3,736,207
167,797
311,440
11,854
(35,299)
5,683
(6,200)
(34,782)
5,844
6,200
Intengo yezinto ezinkulu
7,600
3,898
11,498
11,854
(356)
4,187,855
9,988
4,197,843
4,227,298
(29,455)
Iyonke
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
100.8%
67.0%
100.7%
2003/04
Ulwahlulo ngokwento
yesiqhelo
Abasebenzi
Ulawulo
Izinto ezikhoyo
3,860,156
3,433,252
126,570
300,334
6,402
-
3,829,467
3,436,174
119,953
273,340
12,816
442
6,402
12,374
3,866,558
3,842,283
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
R'000
R'000
(11,930)
3,741,890
3,736,207
5,683
99.8%
3,433,252
3,436,174
24,270
27,087
(2,817)
111.6%
24,371
24,688
3,753,820
24,270
R'000
113,897
3,708
117,605
144,600
(26,995)
123.0%
133,666
114,492
Izinto zokusebenza
10,668
3,898
14,566
16,458
(1,892)
113.0%
14,025
13,131
Umhlaba nezakhiwo
2,231
2,231
1,580
651
70.8%
2,348
1,889
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
129,484
129,484
133,569
(4,085)
103.2%
132,326
131,514
Iintlawulo ezidlulisiweyo
153,485
167,797
167,797
-
100.0%
126,570
120,395
Ezinye nje
-
-
-
Imisebenzi eyodwa
-
-
-
4,197,843
4,227,298
(29,455)
100.7%
3,866,558
3,842,283
Iyonke
4,187,855
14,312
9,988
26
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 3: Uncediso-mali lwezikolo ezizimeleyo
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
Umsebenzi
ngomsetyenzana ngamnye
3.1 Isigaba saseprayimari
Ezomhla nezolo
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
R'000
Ezomhla nezolo
R'000
(1,172)
18,892
14,385
4,507
20,064
(1,172)
18,892
14,385
4,507
7,485
-
7,485
11,858
(4,373)
7,485
11,858
(4,373)
27,549
(1,172)
Uhlahlomali
Eyona-yona
Inkcitho
oluhlaziyinkcitho
njenge-%
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
76.1%
13,000
14,174
13,000
14,174
10,850
9,571
10,850
9,571
23,850
23,745
-
7,485
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
R'000
20,064
Eyeentengo ezinkulu
3.2 Isigaba sasesekondari
2002/03
158.4%
-
26,377
26,243
134
99.5%
2003/04
Ulwahlulo ngokoqoqosho
Ezomhla nezolo
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
27,549
R'000
R'000
R'000
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
26,243
134
-
-
-
-
-
(1,172)
26,377
26,243
134
23,850
23,745
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Iintlawulo ezidlulisiweyo
-
-
-
-
-
Intengo yezinto ezinkulu
-
-
-
-
-
26,377
26,243
134
23,850
23,745
Iintlawulo ezidlulisiweyo
27,549
Enye
-
Eyeentengo ezinkulu
-
Iyonke
27,549
(1,172)
99.5%
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziyinkcitho
weyo
26,377
Abasebenzi
(1,172)
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
99.5%
23,850
2003/04
Ulwahlulo ngokwento
yesiqhelo
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
Abasebenzi
-
-
-
Ulawulo
-
-
-
Izinto ezikhoyo
-
-
-
Izinto zokusebenza
-
-
-
Umhlaba nezakhiwo
-
-
-
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
-
-
-
Iintlawulo ezidlulisiweyo
26,377
26,243
134
Ezinye nje
-
-
-
Imisebenzi eyodwa
-
-
-
26,377
26,243
134
Iyonke
27,549
27,549
(1,172)
(1,172)
27
23,745
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziyinkcitho
weyo
R'000
R'000
99.5%
23,850
23,745
99.5%
23,850
23,745
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 4: Izikolo zemfundo eyodwa zikarhulumente
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
Umsebenzi
ngomsetyenzana ngamnye
4.1 Izikolo
Ezomhla nezolo
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
318,954
7,200
326,154
325,294
860
318,522
7,200
325,722
325,294
428
Eyeentengo ezinkulu
432
4.2 Iinkonzo zobungcali
1
Ezomhla nezolo
1
432
-
Uphuhliso
4.3
lwabasebenzi
1
Ezomhla nezolo
-
-
1
1
1
1
-
-
1
-
1
1
Eyeentengo ezinkulu
7,200
R'000
R'000
307,279
300,928
307,279
300,928
0.0%
-
-
0.0%
-
-
99.7%
307,279
300,928
99.7%
1
318,956
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziyinkcitho
weyo
432
1
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
-
326,156
325,294
862
2003/04
Ulwahlulo ngokoqoqosho
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
Ezomhla nezolo
318,524
7,200
325,724
325,294
430
307,279
300,928
Abasebenzi
254,506
7,219
261,725
261,725
-
245,199
239,085
60,660
112
60,772
61,204
(432)
61,480
57,511
3,358
(131)
3,227
2,365
862
600
4,332
Eyeentengo ezinkulu
432
-
432
-
432
-
-
Iintlawulo ezidlulisiweyo
432
432
-
432
-
-
-
-
-
-
-
326,156
325,294
862
307,279
300,928
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Enye
Intengo yezinto ezinkulu
Iyonke
318,956
7,200
99.9%
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziyinkcitho
weyo
99.7%
2003/04
Ulwahlulo ngokwento
yesiqhelo
Abasebenzi
Ulawulo
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
Uhlahlomali
Eyona-yona
Inkcitho
oluhlaziyinkcitho
njenge-%
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
254,506
7,219
261,725
261,725
-
100.0%
245,199
239,085
3,043
(131)
75.4%
600
4,146
2,912
2,197
715
Izinto ezikhoyo
-
3
(3)
2
Izinto zokusebenza
-
8
(8)
6
Umhlaba nezakhiwo
-
-
-
315
157
158
49.8%
61,204
61,204
-
100.0%
61,480
57,511
-
-
-
99.7%
307,279
300,928
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
Iintlawulo ezidlulisiweyo
315
61,092
112
Ezinye nje
Imisebenzi eyodwa
Iyonke
318,956
7,200
-
-
-
326,156
325,294
862
28
178
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 5: FET
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
Umsebenzi
ngomsetyenzana ngamnye
5.1 Amaziko karhulumente
Ezomhla nezolo
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
142,103
3,150
145,253
145,255
(2)
142,103
3,150
145,253
145,255
(2)
Eyeentengo ezinkulu
-
5.2 Iinkonzo zobungcali
1
Ezomhla nezolo
1
-
Uphuhliso
5.3
lwabasebenzi
1
Ezomhla nezolo
-
1
142,105
3,150
-
1
1
1
-
-
1
Eyeentengo ezinkulu
100.0%
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
R'000
136,347
132,707
136,347
132,707
0.0%
-
-
-
1
0.0%
-
-
1
1
-
-
145,255
145,255
-
100.0%
136,347
132,707
2003/04
Ulwahlulo ngokoqoqosho
Eyonayona
nkcitho
-
1
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
2002/03
Egciniweyo /
Uhlahlomali
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga Inkcitho njenge- oluhlaziyilokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
weyo
% yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
R'000
R'000
2002/03
Egciniweyo /
Ulwabiwo Eyona-yona
Ungasebenzanga
lokugqibela
nkcitho
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
Eyonayona
nkcitho
R'000
R'000
Ezomhla nezolo
142,105
3,150
145,255
145,255
-
136,347
132,707
Abasebenzi
112,587
1,959
114,546
114,546
-
106,812
103,323
29,269
1,172
30,441
30,441
-
29,245
29,136
249
19
268
268
-
290
248
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
145,255
145,255
-
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Enye
Eyeentengo ezinkulu
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Intengo yezinto ezinkulu
Iyonke
142,105
3,150
100.0%
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
100.0%
-
-
136,347
132,707
2003/04
Ulwahlulo ngokwento
yesiqhelo
Abasebenzi
2002/03
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyonayona
nkcitho
R'000
R'000
R'000
R'000
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziynkcitho
weyo
R'000
R'000
112,587
1,959
114,546
114,546
-
100.0%
106,812
103,323
249
19
268
268
-
100.0%
290
248
Izinto ezikhoyo
-
-
-
Izinto zokusebenza
-
-
-
Umhlaba nezakhiwo
-
-
-
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
-
-
-
30,441
30,441
-
100.0%
29,245
29,136
Ezinye nje
-
-
-
Imisebenzi eyodwa
-
-
-
145,255
145,255
-
100.0%
136,347
132,707
Ulawulo
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Iyonke
29,269
142,105
1,172
3,150
29
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 6: Imfundo yabantu abadala
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
Umsebenzi
ngomsetyenzana ngamnye
6.1
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyonayona
nkcitho
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
Uncediso kumaziko
abucala
18,624
Ezomhla nezolo
18,624
-
18,624
18,473
151
18,624
18,473
151
Eyeentengo ezinkulu
-
6.2 Iinkonzo zobungcali
1
Ezomhla nezolo
1
-
Uphuhliso
6.3
lwabasebenzi
1
Ezomhla nezolo
-
1
18,626
-
-
1
1
1
-
-
1
Eyeentengo ezinkulu
-
1
1
1
-
-
18,626
Uhlahlomali
Eyona-yona
Inkcitho
oluhlaziyinkcitho
njenge-%
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
99.2%
Ezomhla nezolo
18,473
153
Abasebenzi
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyonayona
nkcitho
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
-
18,626
16,219
17,959
0.0%
-
-
0.0%
-
-
99.2%
16,219
17,961
2002/03
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
18,626
17,961
2
2003/04
Ulwahlulo ngokoqoqosho
16,219
-
1
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
2002/03
18,473
153
Uhlahlomali
Eyona-yona
Inkcitho
oluhlaziyinkcitho
njenge-%
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
99.2%
16,219
17,959
5,380
-
5,380
5,102
278
7,661
6,569
12,938
-
12,938
12,701
237
7,494
10,814
308
-
308
670
(362)
1,064
576
-
-
-
-
-
-
2
Iintlawulo ezidlulisiweyo
-
-
-
-
-
Intengo yezinto ezinkulu
-
-
-
2
16,219
17,961
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Enye
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
18,626
-
18,626
18,473
153
99.2%
2003/04
Ulwahlulo ngokwento
yesiqhelo
Abasebenzi
2002/03
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyonayona
nkcitho
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
R'000
R'000
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
5,380
5,380
5,102
278
94.8%
7,661
6,569
263
263
556
(293)
211.4%
750
408
9
9
71
(62)
788.9%
80
106
Izinto zokusebenza
-
-
-
5
Umhlaba nezakhiwo
-
8
(8)
1
36
36
35
1
97.2%
234
58
12,938
12,938
12,701
237
98.2%
7,494
10,814
Ezinye nje
-
-
-
Imisebenzi eyodwa
-
-
-
18,626
18,473
153
99.2%
16,219
17,961
Ulawulo
Izinto ezikhoyo
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Iyonke
18,626
-
30
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 7: Imfundo yabantwana yasekuqaleni
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
Umsebenzi
ngomsetyenzana ngamnye
iBanga R kwizikolo
7.1
zikarhulumente
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
iBanga R kumaziko
7.2
asekuhlaleni
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
R'000
R'000
1,003
33,712
43,753
(10,041)
32,646
63
1,003
33,649
63
43,753
(10,104)
63
14,018
-
14,018
3,930
10,088
14,018
-
3,930
10,088
-
1
-
14,018
1
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uphuhliso
7.4
lwabasebenzi
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uncediso-mali
7.5
olunemiqathango
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
1
Ezomhla nezolo
Abasebenzi
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Enye
Eyeentengo ezinkulu
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Intengo yezinto ezinkulu
Iyonke
2002/03
Egciniweyo /
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
Ungasebenzanga
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
(Edlulileyo)
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
R'000
32,709
7.3 Iinkonzo zobungcali
Ulwahlulo ngokoqoqosho
2003/04
EyonaUlwabiwo
yona
lokugqibela
nkcitho
R'000
R'000
1
-
-
1
9,355
1
1
1
-
1
9,355
8,627
728
56,084
1,003
9,355
57,087
8,569
58
56,310
786
(58)
777
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
R'000
56,021
42,606
13,279
136
63
R'000
1,003
1,003
63
56,084
1,003
41,050
39,779
41,050
14,043
9,071
14,043
9,071
0.0%
-
-
0.0%
-
-
92.2%
-
2,717
53,822
2,657
60
52,838
28.0%
1
-
-
-
39,779
1
-
1
-
9,355
129.8%
2003/04
Eyonayona
nkcitho
R'000
R'000
57,024
56,252
43,609
43,609
13,279
12,351
136
292
63
58
-
98.6%
2002/03
Egciniweyo /
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
Ungasebenzanga
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
(Edlulileyo)
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
R'000
772
98.6%
53,822
52,778
39,558
40,912
928
14,043
11,616
(156)
221
250
5
92.1%
60
-
63
58
5
57,087
56,310
777
98.6%
2003/04
Ulwahlulo ngokwento
yesiqhelo
Abasebenzi
Ulawulo
Izinto ezikhoyo
Izinto zokusebenza
Umhlaba nezakhiwo
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Ezinye nje
Imisebenzi eyodwa
Iyonke
-
60
53,822
52,838
2002/03
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyonayona
nkcitho
R'000
42,606
65
R'000
1,003
R'000
43,609
65
103
-
R'000
43,609
242
31
58
1
31
31
18
13
58.1%
13,279
13,279
57,087
12,351
56,310
928
777
93.0%
14,043
11,616
98.6%
53,822
52,838
103
56,084
1,003
31
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
(177)
(31)
45
(1)
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
100.0%
39,558
40,912
372.3%
210
164
11
51
56.3%
60
35
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINKCUKACHA NGOMSEBENZI NGAMNYE 8: Iinkonzo zoncediso nezinye ezinxulumene nazo
Yonyaka mali ophele ngomhla – 31 kuMatshi 2004
2003/04
Umsebenzi
ngomsetyenzana ngamnye
8.1 Iintlawulo kwi-SETA
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iiprojekthi zoncediso8.2
mali olunemiqathango
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
Eyonayona
nkcitho
R'000
R'000
R'000
R'000
3,485
3,485
-
-
100.0%
-
3,485
3,485
30,074
-
30,074
29,756
318
98.9%
39,553
37,269
30,074
-
29,367
389
707
(389)
37,818
1,735
36,676
593
30,074
49,259
(2,333)
(2,333)
32,500
32,500
(6,373)
(6,373)
Iyonke
Ulwahlulo ngokwento
yesiqhelo
Abasebenzi
Ulawulo
Izinto ezikhoyo
Izinto zokusebenza
Umhlaba nezakhiwo
Iinkonzo zobungcali
nezizodwa
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Ezinye nje
Imisebenzi eyodwa
Iyonke
R'000
3,485
3,485
-
44,237
5,022
17,642
17,642
Intengo yezinto ezinkulu
R'000
-
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
8.4 Uqeqesho lootitshala
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
8.5 Ikapa Elihlumayo
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke
Ezomhla nezolo
Abasebenzi
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Enye
Eyeentengo ezinkulu
Iintlawulo ezidlulisiweyo
R'000
Inkcitho
njenge-%
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
Uhlahlomali
Eyona-yona
oluhlaziyinkcitho
weyo
3,485
3,485
8.3 Iimviwo zangaphandle
Ulwahlulo ngokoqoqosho
2002/03
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
132,960
-
(8,706)
49,259
50,143
44,237
5,022
15,309
15,309
26,127
26,127
124,254
45,520
4,623
11,956
11,953
3
26,175
26,127
48
121,515
2003/04
Eyonayona
nkcitho
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
R'000
R'000
R'000
127,938
44,627
4,942
78,369
5,022
(8,706)
11,544
(20,250)
-
5,022
R'000
119,232
44,627
16,486
58,119
5,022
-
116,452
41,847
16,486
58,119
5,063
(884)
(1,283)
399
3,353
3,356
(3)
(48)
(48)
2,739
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
2,780
2,780
(41)
-
5,022
5,063
(41)
132,960
(8,706)
124,254
121,515
2,739
Uhlahlomali
oluhlaziyiweyo
Exulwe
kwenye
Ulwabiwo
lokugqibela
2003/04
Eyonayona
nkcitho
Egciniweyo /
Ungasebenzanga
(Edlulileyo)
R'000
R'000
R'000
44,627
27,470
18,392
6,798
(8,379)
(5,216)
30,731
R'000
R'000
101.8%
78.1%
100.2%
97.8%
43,943
43,326
42,716
1,227
16,099
15,924
175
-
41,252
2,074
16,190
16,027
163
-
99,595
100,270
2002/03
Uhlahlomali
Eyona-yona
Inkcitho
oluhlaziyinkcitho
njenge-%
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
97.7%
100.8%
96,458
42,285
4,800
49,373
3,137
97,439
40,654
4,395
52,390
2,831
3,137
2,831
97.8%
99,595
100,270
2002/03
Uhlahlomali
Inkcitho
Eyona-yona
oluhlaziyinjenge-%
nkcitho
weyo
yohlahlomali
oluhlaziyiweyo
R'000
R'000
44,627
19,091
13,176
6,798
-
41,847
19,091
7,706
12,267
42
2,780
5,470
(5,469)
(42)
93.8%
100.0%
58.5%
180.5%
42,285
14,660
21,859
5,409
40,654
15,402
25,919
4,590
23
(6,655)
24,076
24,076
-
100.0%
10,582
9,287
4,942
11,544
100.0%
4,800
4,395
(8,706)
16,486
121,515
-
132,960
16,486
124,254
2,739
97.8%
99,595
100,270
32
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCAISWANA NGENKCAZO YOLWABIWOMALI
Yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
1.
Iinkcukacha zodluliselo lomhla nezolo nolweentengo ezinkulu ngokoMthetho
oyiAppropriation Act (emva kokuba kuxuliwe):
Iinkcukacha zokwenziweyo zingajongwa phaya kwingcaciswana 8 (Iintlawulo ezidlulisiweyo) neSihlomelelo 1 yeenkcazo
zemali zonyaka.
2.
Iinkcukacha zeemali ezabelweyo (emva kokuba kuxuliwe):
Iinkcukacha zokwenziweyo zingajongwa phaya kwingcaciswana 1 (Annual Appropriation) yeenkcazo zemali zonyaka.
3.
Iinkcukacha zemisebenzi eyodwa (ubusela neelahleko)
Iikcukacha zokwenziweyo ngokomsebeni zingajongwa phaya kwingcaciswana 10.5 (Iinkcukacha zemisebenzi eyodwa
(ubusela neelahleko) yeenkcazo zemali zonyaka.
4.
Iinkcazelo zophambuko olukhulu kwiiMali ezabelweyo (emva kokuba kuxuliwe)
Imiqathango esetyenzisiweyo kwezi nkcazelo yeyeemeko apho uphambuko lungaphezu kwe- 2%. Apho lungaphantsi kwi-2%
kwaye kwathathelwa ingqalelo ukubaluleka kwento leyo nemali exabisa yona.
4.1
Ngokomsebenzi:
Umsebenzi 1: Ulawulo
1.2: Iinkonzo ezimanyanisiweyo : Ukuchitha ngaphantsi kungenxa yoliusinda kwemali kwiindleko zoqhagamshelwano
nezothutho.
1.3: Ulawulo lwemfundo : Ukuchitha ngaphantsi kungenxa yokulibaziseka ekuzisweni kwezinto zokusebenza.
Umsebenzi 2: Izikolo zesiqhelo zikarhulumente
2.2:Iisekondari zikarhulumente: Ukuchitha ngaphezulu kungenxa yokubonelela izikolo ezibe namanani abafundi anyuke
kakhulu.
2.3: Iinkonzo zobungcali : Underspending due to the redeployment of staff in excess and the non-filling of posts.
Umsebenzi 7: ECD
7.1 and 7.2: Iimali zaya kungena ngempazamokumsetyenzana 7.1. Eyona nkcitho kwangenwa ku yaba phantsi
komsetyenzana 7.2 (ISihlomelelo 2).
7.5: Uncedisomali olunemiqathango: ECD : Ukuchitha ngaphantsi kungenxa yokulibaziseka kokufumana iikhontrakthi
zabaqeqeshi liSebe leSizwe. Le mali ingasebenzanga iya kubuyiselwa kulwabiwo luka-2004/05 (ISihlomelelo 2).
Umsebenzi 8: Iinkonzo zoncediso nezinye ezinxulumene nazo
8.2: Iiprojekthi zoncedisomali olunemiqathangos : Ukuchitha ngaphezulu kwi-HIV kuya kuhlawulwa kulwabelo luka2004/05.
Uhlahlomali oluhlaziyiweyo lwe-R457,000 lwafakwa ngempazamo kwiintlawulo ezidlulisiweyo. Eyona nkcitho
kwangenwa kuyo yayiyeyeenkonzo zobungcali nezizodwa. Ukuchitha ngaphantsi kuLawulo lwezeMali kungenxa
yokulibaziseka kwinkqubo yeentengo. Le mali ingasetyenziswanga iya kubuyiselwa kulwabelo luka-2004/05.
8.4: Uqeqsho lootitshala: Ukuchitha ngaphantsi kungenxa yokuvalwa kweekholeji zoqeqesho lootitshala
4.2
Ngokwento yesiqhelo:
Abasebenzi:
Ukuchitha ngaphantsi kungenxa yokususwa kwabasebenzi abagqithileyo
enaninif.
Ulawuloe:
Ukuchitha ngaphezulu kungenxa yokwanda kwinkcitho yoqeqesho kwikharityhulam kwi-EMDC's.
Izinto ezikhoyo:
Ukuchitha ngaphezulu kungenxa yokubonelela ngezincedisi-mfundo zabafundi kwizikolo ebezinamanani anyuke
kakhulu.
Izinto zokusebenza:
Ukuchitha ngaphezulu kungenxa yophuculwezinto zokudyuplikheyitha kwicandelo leemviwo nokubonelelwa kwezikolo
ebezinamanani abafundi anyuke kakhulu
Umhlaba nezakhiwo:
Ukuchitha ngaphantsi kungenxa yoqikelelo oluye
lwagqithisa.
Iinkonzo zobungcali nezizodwa:
Ukuchitha ngaphezulu kungenxa yokunyuka kwemfuneko yokuthuthwa kwabafundi.
Ezinye nje:
Ukuchitha ngaphezulu kungenxa yobusela neelahleko ebezingalindelekanga.
33
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YEMALI ENGENEYO (INKCAZO YOKUQHUBA KWEMALI)
Yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
Ingcaciswana
IMALI EKHOYO
Iimali ezivotelweyo
Ulwabiwomali lonyaka
Ezinye iimali eziza kusiwa kwingxowa eyiRevenue Fund
2003/04
R'000
2002/03
R'000
1
5,092,172
4,678,249
2
2,145
3,934
5,094,317
4,682,183
3,959,405
61,321
147,498
10,513
1,914
155,459
269,594
15
2,103
IYONKE IMALI EKHOYO
INKCITHO
Eyomhla nezolo
Abasebenzi
Ulawulo
Izinto ezikhoyo
Imitshini nezinto zokusebenza
Umhlaba nezakhiwo
Iinkonzo zobungcali nezizodwa
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Ezinye nje
Imisebenzi eyodwa: iilahleko ezigunyazisiweyo
4
5
6
7
8
9
10
4,316,447
68,036
158,425
8,755
1,635
171,944
339,772
2
2,500
Iyonke inkcitho yomhla nezolo
A
5,067,516
4,607,822
5
8
B
43,852
3,517
47,369
22,263
2,026
24,289
5,114,885
4,632,111
(20,568)
50,072
22,713
-
2,145
50,072
2,145
46,138
3,934
2,145
50,072
3
Eyeentengo ezinkulu
Imitshini nezinto zokusebenza
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Iyonke inkcitho yeentengo ezinkulu
IYONKE INKCITHO
A+B
IYONKE ESALELEYO /(ELITYALA)
Kuphindwe kongezwa inkcitho engagunyaziswanga nengenazinjongo nekukudlala
ngemali
11
IYONKE ESALELEYO /(ELITYALA) KULO NYAKA
Ungqamaniso lwesaleleyo/ (elityala) kulo nyaka
Iimali ezabelweyo eziza kusiwa kwiRevenue Fund
Ezinye iimali eziza kusiwa kwiRevenue Fund
15
2
IYONKE ESALELEYO /(ELITYALA) KULO NYAKA
34
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IPHEPHA LOMNCONO (INKCAZO YEMEKO EKUYIYO EMALINI)
ukuza kuthi ga nge-31 MATSHI 2004
Ingcaciswana
2003/04
R'000
2002/03
R'000
11
12
13
261,650
55,369
2,037
204,244
324,726
32,668
91,770
200,288
8,468
5,893
8,468
5,893
270,118
330,619
53,111
1,181
5,763
46,167
110,629
46,138
3,773
16,359
44,359
124,255
124,255
124,255
124,255
ZIZONKE IZINTO EZINGAMATYALA
177,366
234,884
IIMPAHLA EZIKHOYO/AMATYALA
92,752
95,735
92,752
95,735
8,719
84,033
7,833
87,902
92,752
95,735
IIMPAHLA
Iimpahla ezikhoyo
Inkcitho engekho mgaqweni nengenazinjongo nekukudlala ngemali
Imali namabiso ngokwemali
Iimali ezifanele kufunyanwa
Izinto eziselugcinweni
Utyalomali
14
ZIZONKE IIMPAHLA EZIKHOYO
IZINTO EZINGAMATYALA
Amatyala omhla nezolo
Iimali ezabelweyo eziza kusiwa kwiRevenue Fund
Ezinye iimali eziza kusiwa kwiRevenue Fund
I-ovadrafti ebhankini
Iitlawulo ezifanele kwenziwa
15
16
17
18
Amatyala angengowomhla nezolo
Iintlawulo ezifanele kwenziwa
19
Zimelwe:
Iimfihlo ezisebenza njengenkunzi
Imali enokuphinda ibuye
23
24
ZIZONKE
35
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YEENGUQU KWIIMPAHLA EZIKHOYO
Yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
Iimfihlo ezisebenza njengenkunzi
Umncono wokuvula
Ingenelo ngotyalomali/ Ngohlaziyo
Umncono wokuvala
Imali enokuphinda ibuye
Umncono wokuvula
Amatyala/ ehlaziyiweyo
Umncono wokuvala
2003/04
2002/03
Ingcaciswana
R'000
R'000
23
7,833
886
8,719
7,834
(1)
7,833
87,902
(3,871)
84,033
66,057
21,845
87,902
92,752
95,735
24
IYONKE
36
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
INKCAZO YOKUHAMBA KWEMALI
Yonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
2003/04
2002/03
R'000
R'000
56,863
(27,833)
(64,315)
(35,285)
88,150
(8,531)
(79,306)
313
(43,852)
(43,852)
(22,263)
(22,263)
(79,137)
(21,950)
(10,596)
4,818
(ukuhla)/ukunyuka kwe-ovadrafti ebhankini
(10,596)
4,818
Iyonke eyokunyuka /(yokuhla) kwemali namaxabiso ngemali
Imali namaxabiso ngemali ekuqaleni kwesi sithuba sengxelo
12
(89,733)
91,770
(17,132)
108,902
Imali namaxabiso ngemali ekupheleni kwesi sithuba sengxelo
12
2,037
91,770
Ingcaciswana
UKUHAMBA KWEMALI KWIZINTO EZENZIWEYO
Iyonke imali engeniswe zizinto ezenziwayo
Imali esetyenziselwe ukunyusa eyeentengo ezinkulu
Iimali ezabelweyo nezikhoyo ezibuyiselweyo
Iyonke imali ephumileyo ngezinto ezenziweyo
20
21
22
UKUHAMBA KWEMALI KWIZINTO ZOTYALOMALI
Inkcitho yeentengo ezinkulu
5
Iyonke imali ngezinto ezenziweyo nangotyalomali
UKUHAMBA KWEMALI KWIZINTO EZENZIWEYO EZINGEMALI
*
*Iovadrafti ebhankini ka-2002/03 sisixa esiphindiweyo ukuchazwa.
37
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
1. Ulwabiwomali lonyaka
1.1 Kubandakanywe iimali ezabiwe ngokwemiqathango yoMthetho oyi-Appropriation Act waMasebe aMaphondo
(uLwabelo Ngokulinganayo).
Imisebenzi
Lulonke
Eyona-yona
Uphambuko
Lulonke
ulwabiwomali ifunyenweyo ngaphezulu/(ng ulwabiwomali
aphantsi)
2003/04
2002/03
R'000
R'000
R'000
R'000
1 Ulawulo
208,037
208,037
174,579
2 Izikolo zesiqhelo zikarhulumente
4,187,855
4,187,855
3,866,558
3 Uncedisomali lwezikolo ezizimeleyo
27,549
27,549
23,850
4 Izikolo ezizodwa zikarhuklmente
318,956
318,956
307,279
5 FET
142,105
142,105
136,347
6 Imfundo yabantu abadala
18,626
18,626
16,219
7 Imfundo yabantwana yasekuqaleni
56,084
56,084
53,822
8 Iinkonzo zoncediso nezinye ezinxulumene
132,960
132,960
99,595
nazo
Imisebenzi eyodwa: Iilahleko
ezigunyazisiweyo
Iyonke
5,092,172
5,092,172
4,678,249
1.2 Uncediso-mali olunemiqathango
Ingcaciswana
Iyonke eyoncediso-mali olufunyenweyo
2.
ISihlomelelo 1
Ezinye iimali eziza kusiwa kwiRevenue Fund
Inkcazo
Izipho, amalizo nenkxaso-mali efunyenweyo
Amatyala aqokelelweyo
Inzala yamatyala
Iintlawulo zolawulo: ikhomishini ye-inshorensi
Irenti: iindawo zokuhlala nezinye
Iintlawulo ze-inshorensi
Iinkonzo zokukopa
Ezabafune ukukorekishwa kwakhona kwiimviwo zabo
Iintlawulo zobhaliso/zezifundo/zeemviwo
Iitshekhi ezingatshintshwanga
Eziqokelelweyo zeminyaka edlulileyo
Ezinye nje
Izibonelelo zerenti
Imali ebekudluliswe ngayo ekuhlawuleni ngo- 200102
Iyonke imali eqokelelweyo
Kuthatyahwe: Imali eyeyeSebe eli ebeliyihlahlile
Iyonke enye imali eqokelelweyo
38
2.2
2003/04
R'000
34,989
2002/03
R'000
33,047
177
1,150
1,445
4,425
215
81
1,034
133
431
383
5,403
536
172
15,585
13,440
793
(64)
879
4,446
267
121
2,658
101
724
435
4,756
1,977
781
17,874
13,940
2,145
3,934
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
2.1 Izipho, amalizo nenkxaso-mali efunyenweyo leli Sebe
Ingcaciswana
Izipho, amalizo nenkxaso-mali
Uhlobo lwesipho, lwamalizo nolwenkxaso-mali
Cape Town College & Hewat College Memorium Trust Teacher recruitment (R200 000)
Ezinye n
3.
Average number of employees
5.
R'000
R'000
177
792
177
1
793
3,224,529
416,861
212,529
462,528
4,316,447
2,929,013
387,698
211,392
431,302
3,959,405
36,364
36,130
141,933
16,492
158,425
110,707
36,791
147,498
8,755
43,852
52,607
10,513
22,263
32,776
20,691
14,652
8,509
43,852
8,296
5,259
8,708
22,263
Umhlaba nezakhiwo
Inkcitho yoomhla nezolo
- Irentil
1,635
1,635
1,914
1,914
Iyonke inkcitho yomhla nezolo neyeentengo ezinkulu
1,635
1,914
Izinto ezikhoyo
Inkcitho yomhla nezolo
Izinto ezithengiweyo kulo nyaka
Izilungiselelo zezikolo
Ezinye
Iyonke indleko yezinto ezikhoyo
Imitshini nezinto zokusebenza
Ezomhla nezolo (irenti, ukulungisa nezinye nje)
Eyeentengo ezinkulu
Iyonke inkcitho yeentengo ezinkulu neyomhla nezolo
5.1 Iinkcitho yeentengo ezinkulu kwimitshini nezinto zokusebenza
ihlalutywa ngolu hlobo lulandelayo:
Iikhompuyutha
Ifenitshala nezinto zase-ofisini
Eminye imitshini nezinto zokusebenza
6.
2002/03
Inkcithoyomhla
nezolo kubasebenzi
Ulwabelo kwiSigqeba esiLawulayo nakwiPalamente yePhondo
Iindleko yemivuzo iyodwa
Imirhumo yomhlalaphantsi
Imirhumo yoncediso ngeendleko zonyango
Ezinye iindleko eziphathelele kwimivuzo
Zizonke iindleko ngabasebenzi
4.
2003/04
39
5.1
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
7.
Ingcaciswana
Iinkonzo zobungcali nezizodwa
2003/04
2002/03
7.1 Inkcitho yomhla nezolo
Intlawulo yabenzi-zincwadi
R'000
4,077
R'000
3,682
Eyolawulo
Eyomsebenzi
Olunye uhlolo
3,242
768
67
Abanikwe iikhontrathi
Iinkonzo zeengcali nabacebisi
Iinkonzo zoomasipala
Ukwenzakala emsebenzini
Izikim zothutho lwabafundi
Iinkonzo zobonelelo ngento etyiwayo
Iintlawulo zebhanki
Ezinye
3,713
26,063
26,405
1,672
105,297
445
1,140
3,132
171,944
4,542
6,862
34,335
965
95,236
3,481
1,097
5,259
155,459
Ingcaciso: Amanani othelekiso olwahlulo lwentlawulo yomenzi-zincwadi akukwazekanga ukwanika ku- 2002/03.
8.
Iintlawulo ezidlulisiweyo
Udluliselo loncedisomali olunemiqathango
Udluliselo kwizigqeba ezingamaziko akwarhulumente
ISihlomelelo 2
ISihlomelelo 2
Uhlalutyo lwentlawulo ezidlulisiweyo
Ezomhla nezolo
Eyeentengo ezinkulu
9. Ezinye nje
9.1 Inkcitho yoomhla nezolo
Ingxowa yozinziso (iphela emva ko-2001)
Ulwaphulelo, iimbuyekezo neentlawulo ezenziweyo njengesisa
Iyonke inkcitho kwezinye nje
9.2
8,412
334,877
2546
269074
343,289
271620
339,772
3,517
269,594
2,026
343,289
271,620
2
2
3
12
15
2
12
22
1,057
1,421
273
556
1,274
2,500
2,103
9.2 Ulwaphulelo, iimbuyekezo neentlawulo ezenziweyo njengesisa
Uhlobo lolwaphulelo, iimbuyekezo neentlawulo ezenziweyo
Injgozi katitshala
10. Imisebenzi eyodwa: Iilahleko ezigunyazisiweyo
Iilahleko ezinkulu ngenxa yolwaphulo-mthetho
Ezinye iilahleko ezinkulu ezicinyiweyo
Amatyala acinyiweyo
10.1
10.2
10.4
40
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
Ingcaciswana
10.1 Iilahleko ezinkulu ngenxa yolwaphulo-mthetho
2003/04
2002/03
R'000
R'000
22
273
262
146
646
3
235
161
15
81
64
1,057
556
Iintlobo zeelahleko
Ubuqhetseba
10.2 Ezinye iilahleko ezinkulu ezicinyiweyo kwinkcazo yemali engeneyo
Iintlobo zeelahleko
Intzala kwiinkonzo zoomasipala
Amabango kurhulumente
GG - iingozi
Vis Major
Ezinye
10.3 Ezinye izinto zeelahleko ezinkulu eziye zacinywa kwizithuba zangaphambili (ezingafakwanga xa zizonke ngentala apha)
Inkcitho yomhla
Inkcitho
Iintlobo zeelahleko
nezolo
ULwaphulomthetho
Amatyala eebhasari
Amatyala emivuzo
Inkcitho engekho
mgaqweni
Ezinye
yeentengo
ezinkulu
296
182
377
-
-
296
182
377
-
1,099
101
590
10
73
928
-
73
928
29
1,829
428
92
-
863
48
164
893
8
199
1,421
1,274
2,500
2,103
55,369
55,369
32,668
32,668
10.4 Amatyala acinyiweyo
Iintlobo zamatyala acinyiweyo
Imivuzo edlulisiweyo
Uqinisekiso lukarhulumente
Amanye amatyala eentlawulo ezidlulisiweyo kwizikim zothutho
lwabafundi
Irhafu yabasebenzi
Amanye
10.5 Iinkcukacha zemisebenzi eyodwa (ubusela neelahleko)
ngoMsebenzi ngamnye
Umsebenzi 1
11. Utsalelo ngenkcitho engagunyaziswanga nengenazinjongo nekukudlala
ngemali
Inkcitho engagunyaziswanga
11.1
41
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
11.1 Ungqamaniso lwenkcitho engagunyaziswanga
Ingcaciswana
2003/04
2002/03
Umncono wokuvula
Inkcitho engagunyaziswanga kulo nyaka
Eyamkelwe yiPalamente
Udluliselo kwinkcazo yemali engeneyo - ugutyulo
Udluliselo kwezifanele kufunyanwa ukuze ziqokelelwe
R'000
32,668
22,713
(12)
-
R'000
32,678
(10)
-
Umncono wokuvala
55,369
32,668
22,713
-
21,949
21,949
10,707
10,707
-
12
55,369
32,668
3
2,034
3
91,767
2,037
91,770
13,855
6,538
70,422
2,210
11,028
6,911
84,266
564
93,025
102,769
95,219
7,445
8,555
111,219
89,850
2,489
5,180
97,519
204,244
200,288
11.2 Inkcitho engagunyaziswangae
Amanyathelo esohlwayo athathiweyo kwimeko leyo/ ukubambisa
2003/2004 Ukudlula kweyabelweyo
kugutyulo lwaMasebe:
1991/92-iMisebenzi yokufunda nokubhala: Ukuthengwa kweekhompuyutha,
izinto zokusebenza neempokhwe
1995/96- Ukudlula kweyabelweyo lelingasekhoyo uLawulo lweHouse of
Representatives
1995/96-Igunya elinganelanga
12. Imali namaxabiso emali
Imali ekhoyo
Utyalomali lwexeshana
13. Ezifanele kufunyanwa - Ezomhla nezolo
Iimali ezityalwa ngamanye amasebe
Amatyala abasebenzi
Ezinye iimali-mboleko namatyala
Ezithathwe emivuzweni kwangaphambili
ISihlomelelo 5
13.2
13.3
13.4
Iyonke apha
Kugutyul lwaMasebe:
Iimali ezityalwa ngamanye amasebe
Amatyala abasebenzi
Ezinye iimali-mboleko namatyala
Iyonke apha
13.2
13.3
Iyonke xa idibene
13.1 Uhlahlelo ngokwexesha – ezifanelwe kufunyanwa zomhla nezolo
Ngaphantsi konyaka omnye
Unyaka ukuya kwemibini
Ngaphezu kweminyaka emibini
1,531
1,569
59,732
62,832
62,103
Akukwazekanga ukwenza uhlahlelo luka- 2002/03.
42
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
13.2 Amatyala abasebenzi
Note
2003/04
R'000
2002/03
R'000
6,538
6,911
7,445
2,489
Amatyala abaneekhontrakthi
I-akhawunti yabatyali entsha
Uqinisekiso lukarhulumente
Amabango afanele kuhlawulwa ngezithuthi zika-GG
Uxhuzulo emivuzweni – irhafu
Uxhuzulo emivuzweni- uncedisomali lweendleko zonyango
Uxhuzulo emivuzweni-umhlalaphantsi
Uxhuzulo – Abaniki-zinkonzo
Abanye nje
1,742
62,833
25
811
4,051
758
202
3,557
62,103
108
2,056
4,084
963
9,326
2,111
(42)
Iyonke apha
70,422
84,266
1,264
1,072
352
1,145
2,210
1,160
551
827
325
8,555
1,145
413
1,162
541
827
740
5,180
353
36
1,821
2,210
564
564
Udluliso kwiintlawulo zemivuzo
Kugutyulo lwaMasebe:
Udluliso kwiintlawulo zemivuzo
13.3 Abanye abatyalayo
Kugutyulo lwaMasebe:
Amatyala abaneekhontrakthi
Amabango afanele kuhlawulwa PMG Dt GG
Uthutho
Amabango afanele kuhlawulwa PMG Dt Post & Tel.
Utsalelo lwabaniki-zinkonzo
Amanye amatyala nje
Iintlawulo zokuhlala
Disal Periodic Payment Class 50
Amabango afanele kuhlawulwa PMG Dt Tres. ACB/BDB
13.4 Iintlawulo zangaphambili
Iintlobo zeentlawulo zangaphambili
Isithabathaba nezinto zothutho
Intlawulo yangaphambili – Izikolo ezizodwal Schools
Intlawulo yangaphambili – iihosteli
43
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
14. Utyalomali
Ingcaciswana
Apho kutyalwe khona Uhlobo lotyalomali
Royal Reception Fund - Corp for Public Dep. - Gov. stocks
Sir David Harris Trust - Corp. for Public Dep. - Gov. stocks
John L Bisset - Corp. for Public Dep. - Gov. stocks
Graham Civil Serv Burs Fund - Corp. for Public Dep. - Gov. stocks
De Waal Education Fund - Graaffs Trust Ltd.
School Building Fund - Corp. for Public Dep - Gov. stocks
2003/04
R'000
36
10
256
35
203
7,927
2002/03
R'000
28
7
188
27
203
5,440
8,468
5,893
(46,138)
46,138
(65,986)
(46,138)
65,986
-
(46,138)
(3,773)
(15,585)
781
(17,874)
18,177
13,320
(1,181)
(3,773)
116
-
2,183
406
Iyonke apha
Kuthatyahwe:
116
(5,878)
2,589
(18,948)
Ii-odolo ezifanele kuhlawulwa ezingekahlawulwa
PMG Adjustment ABSA
Iintlawulo ezenziwa ngekhompuyutha
1,504
159
(7,541)
(18,948)
Umncono
(5,763)
(16,359)
(9,387)
(371)
(7,667)
(9,387)
(8,038)
15. Iimali ezabelweyo eziza kusiwa kwiRevenue Fund
Umncono wokuvula
Udluliselo olusuka kwinkcazo yemali engeneyo
Engafunyanwanga apha enyakenir
Ehlawulweyo apha enyakeni
Umncono wokuvala
16. Ezinye iimali ezifanele kusiwa kwiRevenue Fund
Umncono wokuvula
Udluliselo olusuka kwinkcazo yemali engeneyo lwemali efanele
kusiwa kwiRevenue Fund
Ehlawulweyo apha enyakeni
2
Umncono wokuvala
17. IAkhawunti kaNondyebo Jikelele (i-ovadrafti ebhankini)
Ungqamaniso lwe-Akhawunti kaNondyebo Jikelele/ Exchequer account
Umncono ngokweOfisi yeSizwe yokweNziwa kweeNcwadi
Kongezwe: Iidipozithi ezingekangeni
18. Iintlawulo ezifanele kwenziwa - Ezomhla nezolo
Inkcazo
Iimali ezityalwa amanye
Ezinye iintlawulo ezifanele kwenziwa
ISihlomelelo 6
18.1
-
Kugutyulo lwaMasebe:
Ezinye iintlawulo ezifanele kwenziwa
(36,780)
(36,321)
Iyonke xa idibene
(46,167)
(44,359)
44
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
18.1 Ezinye iintlawulo ezifanele kwenziwa
Ingcaciswana
Utsalo emivuzweni-umhlalaphantsi
Amabango afanele ukuhlawulwa iSebe lezeMali ACB/BDB
Utsalelo emvuzweni.- cr objective
Ezinye
Iyonke apha
2003/04
R'000
(3,395)
(84)
(4,974)
(934)
(9,387)
2002/03
R'000
(1,763)
(4,987)
(917)
(7,667)
Kugutyulo lwamMasebe:
Utsalelo emvuzweniance-intlawulo yezindlu
ACB/BDB ezitsalwa kwiPersal
Ulawulo lokubuyiswa - Umvuzo ACB
(468)
(36,312)
-
(36,312)
(9)
Iyonke apha
(36,780)
(36,321)
(11,530)
(112,725)
(124,255)
(11,530)
(112,725)
(124,255)
2,145
50,072
54,718
38,078
13,440
(2,574)
43,852
13,940
1,875
22,263
56,863
88,150
(3,955)
(22,701)
1,808
886
(3,871)
(30,781)
10
396
(1)
21,845
(27,833)
(8,531)
(46,138)
(18,177)
(64,315)
(65,986)
(13,320)
(79,306)
19. Iintlawulo ezifanele kwenziwa (ezingezozomhla nezolo)
Inkcazo
Kugutyulo lwaMasebe:
CPRS I-akhawunti yorhwebo
Iimali ezityalwa amanye amasebe
20. Iyonke imali eyenziwe zizinto ezenziweyo
INet surplus as per Income Statement
Ehlengahlengisiweyo ukulungiselela eseleyo iyonke kwizinto
ezidizwe ngokwahlukeneyo
Uhlahlomali olulweleSebe eli
Ukunyuka kutyalomali
Inkcitho yeentengo ezinkulu
5
Iyonke imali engeneyo ngzinto ezenziweyo
21. Imali (esetyenziselwe) uku(nyusa)/ukunciphisa imali
yeentengo ezinkulu
UKunyuka kwezifunyanwayo- Ezomhla nezolo
Ukunyuka kwezinye iimpahla ezikhoyo
Ukunyuka kwezifanele kuhlawulwa
Ukunyuka kweziziimfihlo ezisebenza njengenkunzi
Ukuhla kwimali enokuphinda ibuyiswe
22. Iimali ezabelweyo nezikhoyo ezibuyiselweyo (kwiRevenue Fund)
apha enyakeni
Iimali ezabelweyo ezibuyiselweyo apha enyakeni
Iimali ezikhoyo ezibuyiselweyo apha enyakeni
15
16
45
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
23. Imfihlo esebenza njengenkunzi
iiMali zeTrasti
Royal Reception Fund
Sir David Harris Trust
John L Bisset
Graham Civil Serv Burs Fund
De Waal Education Fund
School Building Fund
Note
2003/04
R'000
(34)
(10)
(256)
(37)
(270)
(8,112)
2002/03
R'000
(25)
(7)
(188)
(29)
(270)
(7,314)
(8,719)
(7,833)
(1,777)
(13,339)
(34,154)
(6)
(1,158)
(23,216)
(3,797)
(19,688)
(36,620)
(6)
(3,511)
(21,297)
(73,650)
(84,919)
(96)
(56)
(3,817)
(1,132)
(551)
(798)
(1,252)
(2,681)
(96)
(56)
(48)
(1,132)
(541)
(798)
(312)
Iyonke apha
(10,383)
(2,983)
Iyonke xa idibene
(84,033)
(87,902)
24. Imali enokuphinda ibuyiswe
Imali enokuphinda ibuyiswe
Ulawulo lotsalelo kwimivuzo (Rev prev Yrs)
Imali enokuphinda ibuyiswe-Ityala
Imali enokuphind ibuye ngotsalelo-S&T
Imali enokuphind ibuye ngotsalelo
Imali enokuphinda ibuyiswe-Inzala
Iyonke apha
Kugutyulo lwaMaphondo:
Utsalelo emvuzweni- Credit Rev: Recov.Rev.
Utsalelo emvuzweni- Rev. rec.(Officials)
Sal Dis Contr. Rev. Prev Fin. Year
Amanye amatyala nje: Rev.
Amatyala eentlawulo zokuhlala: Rec. Rev
Recov Disal Periodic Class 50
Amatyala eebhasari ezinekhontrakthi re. Rev.
Kubaniki-zinkonzo abatsalelweyo
46
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZODIZO ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
Ezi mali azibonakaliswa phaya kwiinkcazo zemali koko ziveliswa ngeenjongoa zokuphucula ukusebenziseka kwezemali
nezokufezekisa iimfuno nemiqathango yoMthetho oyiPublic Finance Management Act, onguMthetho 1 ka-1999 (njengoko
wenziwe izilungiso ngoMthetho 29 ka-1999), iMigaqo ebekelwa aMasebe naMaziko oMgaqo-siseko liSebe lezeMali
ekhutshwa phantsi kwlo Mthetho noMthetho oyiDivision of Revenue Act, onguMthetho 5 ka-2002.
25.
26.
Amatyala ekunokungenwa kuwo
Kutyalwa
Uqinisekiso lweemalimboleko zezindlu
Olunye uqinisekiso
Amabango
Uhlobo
Ingcaciswana
Abasebenzi
ISihlomelelo 3
ISihlomelelo 3
iiAccruals
Udweliso ngokwento yesiqhelo
Ulawulo
Izinto zokusebenza
IIzinto ezikhoyo
Iinkonzo zobungcali nezizodwa
*Udweliso ngokwenqanaba lomsebenzi
Umsebenzi 1
Umsebenzi 2
Umsebenzi 5
Umsebenzi 8
Umsebenzi 9
2003/04
R'000
58,025
14,672
2002/03
R'000
56,333
1,856
13,976
72,697
72,165
424
744
315
647
297
1,183
1,690
1,463
2,130
4,633
334
1,030
1,038
1,745
1,696
154
4,633
764
2,128
* Kuye kwatshintsha ukuma kwalo msebenzi kunyaka-mali ka-2003/04. Amanani onyaka ongaphambili
ayengaphindanga achazwa
Iitshekhi eziphelelwe lixesha
2,058
27.
Iintlawulo zabasebenzi
Eyekhefu elingathathwanga(eliswenyiweyo + elingasetyenziswanga)
Iibhonasi (Abasebenzi abakwi-SMS)
764,436
98
764,534
696,651
696,651
28.
Inkcitho engekho mgaqweni
28.1
Ishedyuli yokuhamba kwenkcitho engekho mgaqweni
Umncono wokuvula
Inkcitho engekho mgaqweni – kulo nyaka
Inkctho exolelekileyo
-
10
10
Inkcitho esalindele ukuba yenziwe exolelekileyo
-
0
47
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IINGCACISWANA ZOKUDIZA ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA (zisaqhuba)
Zonyaka ophele nge-31 Matshi 2004
29.
Abasebenzi abaziziphathamandla eziphambili
2003/04
2002/03
29.1
Imivuzo
uMphathiswa weMfundo: eNtshona
Koloni
iNtsumpa-Jikelele
iGosa lezeMali eliyiNtloko
R'000
R'000
1
628
511
1
1
791
475
1,894
540
497
1,548
48
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IZIHLOMELELO ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
zonyakamali ophele ngomhla wama-31 MATSHI 2004
ISIHLOMELELO 1: INKCAZO YONCEDISO-MALI OLUNEMIQATHANGO OLUFUNYENWE
NGAMASEBE EPHONDO UKUZA KUTHI GA NGE-31 MATSHI 2004
ULWABIWO LONCEDISO-MALI
IGAMA LESEBE
Division of
Revenue Act
R'000
INKCITHO
EzidluliselUlwabiwo-mali
we kunyaka
oluhlaziyiweyo
olandelayo
R'000
R'000
Iyonke
ekhoyo
I-%
Eyona Engasetyen esetyenzisi
(1)
ziswanga
weyo
yekhoyo
R'000
R'000
R'000
Iintengo
ezinkulu
Current
R'000
R'000
EDUCATION:
18,519
1,552
20,071 19,031
1,040
94.8%
HIV/AIDS
9,518
485
10,003 10,725
(722)
107.2%
389
10,336
Imfundo yabantwana
yasekuqaleni
6,952
2,403
9,355 8,627
728
92.2%
58
8,569
Uphuculo lolawulo lwemali
noqinisekiso lomgangatho
Ulawulo lweemeko zentlekele
70
34,989
70
70
4,440
49
70
39,499 38,453
19,031
100.0%
1,046
70
447
iSigaba 4
38,006
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IZIHLOMELELO ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
zonyakamali ophele ngomhla wama-31 MATSHI 2004
ISIHLOMELELO 2: INKCAZO YOLUNYE UDLULISELO OLWENZIWE NGAMASEBE EPHONDO
UKUZA KUTHI GA NGE-31 MATSHI 2004
ULWABIWO LONCEDISO-MALI
Udluliselo kwizigqeba
ezingamaziko
akwarhulumente
EzidluliselUlwabiwo-mali
we kunyaka
oluhlaziyiweyo
olandelayo
Appropriations Act
R'000
R'000
uLawulo/uMsebenzi we-Ofisi
4,569
SETA
3,485
Izikolo zesiqhelo
zikarhulumente
INKCITHO
R'000
11,497
Iyonke
ekhoyo
Eyona-yona
idlulisiweyo
(1)
R'000
R'000
Imali
I-% ye-mali
engadluliswanga edlulisiweyo
R'000
Eyeentengo
ezinkulu
Eyomhla
nezolo
R'000
R'000
16,066
16,066
-
100.0%
3,517
12,549
3,485
3,485
-
100.0%
3,485
144,285
23,512
167,797
167,797
-
100.0%
167,798
Izikolo ezizimeleyo
24,949
1,428
26,377
26,243
134
99.5%
26,243
Izikolo zabafundi
abaneemfuno zemfundo
ezizodwa
60,660
544
61,204
61,204
-
100.0%
61,203
Iikholeji ze-FET
24,269
6,172
30,441
30,441
-
100.0%
30,441
ABET: Uncediso-mali
lwamaziko azimeleyo
14,438
(1,500)
12,938
12,701
237
98.2%
12,701
ECD: iBanga-R- Iziko
zikarhulumente
2,924
2,924
9
2,915
0.3%
9
ECD: iBanga-R- Amaziko
asekuhlaleni
1,000
1,000
3,930
(2,930)
393.0%
3,930
ECD: Uncediso-mali
olunemiqathango
6,952
2,403
9,355
8,412
943
89.9%
8,412
457
457
457
0.0%
-
100.1%
1,001
Uncediso-mali
olunemiqathango: iiProjekthi
uQeqesho lootitshala:
iiYunivesiti
Ikapa Elihlumayo
1,000
1,000
1,001
(1)
-
11,544
11,544
12,000
(456)
288,531
56,057
- 344,588
343,289
1,299
50
12,000
99.6%
3,517 339,772
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IZIHLOMELELO ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
zonyakamali ophele ngomhla wama-31 MATSHI 2004
ISIHLOMELELO 3: INKCAZO YOQINISEKISO LWEMALI OLUKHUTSHIWEYO UKUZA KUTHI GA
NGE-31 MATSHI 2004
Iziko eliqinisekisiweyo
Ilahleko
Uqinisekiso
Imali
Uqinisekiso
ekungenwe
Umncono
Uqinisekiso
Umncono
ekuye
eqinisekisiobelungekapkuyo ngenxa
Ebekuqinise
wokuvula nge- olwenziweyo kwakhululekwokuvala ngeweyo
heli ngeyeentlawulo
kiselwa
01/04/2003 apha enyakeni wa kulo apha
31/03/2004
yakuqala
31/03/2004
ezikhutshikona
enyakeni
weyo
R`000
Standard Bank
Cape of Good Hope Bank
Nedbank
First Rand Bank
BOE Bank (Boland Div.)
ABSA
Old Mutual
People`s Bank
BOE Bank: (NBS Div.)
Saambou Bank
Permanent Bank
GBS Mutual Bank
Albaraka Bank
BOE Private Bank
BOE Bank Ltd
Greenstart Homeloans
NHFC-Mashikeni
R`000
R`000
Iimali-mboleko zezindlu zabasebenzi
7,184
849
1,534
5,111
1,905
20,415
826
1,277
2,606
3,877
9,522
49
13
30
1,030
105
R`000
R`000
-
56,333
50
2,441
749
-
iNgxowa yoLwakhiwo lweZikolo
Board of Excecutors (Pty) Ltd.
70
7
Boland Bank Ltd.
127
56
Sanlam
1,794
1,794
Iyonke
1,991
1,857
-
7
56
1,794
1,857
-
-
2,441
2,606
-
58,025
1,991
58,190
51
1,017
33
-
98
0
32
58
20
279
158
4
100
R`000
-
Grand Total
733
30
402
176
R`000
7,819
879
1,904
5,229
1,885
21,153
701
1,273
2,606
3,777
9,522
49
13
30
1,030
105
50
58,025
11
92
iSigaba 4
81
92
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IZIHLOMELELO ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
zonyakamali ophele ngomhla wama-31 MATSHI 2004
ISIHLOMELELO 4: ISHEDYULI YOKUHAMBA KWEEMPAHLA
PHYSICAL ASSETS ACQUIRED DURING
FINANCIAL YEAR 2003/04
Umncono
wokuvula
Ulongezelelo Ezichithiweyo
R'000
R'000
R'000
Udluliselo
olungenileyo
Udluliselo
oluphumileyo
Closing
Balance
R'000
R'000
R'000
IMITSHINI NEZINTO ZOKUSEBENZA
31,391
4,936
-
-
-
36,327
Iikhommpuyutha
Ifenitshala nezinto ze-ofisi
Eminye imitshini nezinto zokusebenza
Iimpahla ezizodwa zasmkhosini
Izinto zothutho
-
4659
277
-
-
-
-
4659
277
-
-
-
-
-
-
-
-
36,327
31,391
IIMPAHLA EZITHENGWEKUNYAKAMALI KA-2002/03
Umncono
wokuvula
R'000
4,936
Ulongezelelo Ezichithiweyo
R'000
R'000
Udluliseloolun Udluliseloolup
geneyo
humileyo
R'000
R'000
Umncono
wokuvala
R'000
IMITSHINI NEZINTO ZOKUSEBENZA
31,391
Isixa esibonisa inkcitho kulongezelelo ayisayi kuhambelana nesixa senkcitho esiboniswe kwiNgcaciswana 5.1 kwiNkcazo yeMali
yoNyaka (R43,852m), njengoko inkcitho kwiintengo ezinkulu zezikolo ingekho kwirejista yeempahla yeSebe eli.
Iimpahla ezithengiweyo ziyathathwa zizikolo phantsi kwemiqathango yoMthetho oyi-SA Schools Act.
52
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IZIHLOMELELO ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
zonyakamali ophele ngomhla wama-31 MATSHI 2004
ISIHLOMELELO 5: EZIVELA KWAMANYE AMASEBE – EZOMHLA NEZOLO
iSebe
Umncono oqinisekisiweyo ukuba
usatyalwa
31/03/2004
Umncono olityala
ongaqinisekiswanga
31/03/2003
31/03/2004
364,920.09
8,777.32
410,947.86
238,575.31
65,038.12
54,296.20
9,629.37
44,513.66
3,575.63
33,748.81
4,537.09
8,091.84
87,002.97
ISebe leMfundo Pretoria
ISebe leMfundo Gauteng
iSebe leMfundo leMpuma Koloni
a yoNcediso-mali oluneMiqathango
oPhuhliso loQoqosho noKhenkeetho leNtshona Koloni
eMicimbi yeKhaya/yangaPhakathi
iSebe loKhuseleko loLuntu leNtshona Koloni
iSebe lezoLimo leNtshona Koloni
iSebe lezaBasebenzi Pretoria
eMicimbi yokusiNgqongileyo leNtshona Koloni
iSebe leeNkonzo eziManyanisiweyo.
iSebe . Correctional Services Gauteng
eeNkonzo zeNtlalo leNtshona Koloni
iSebe lezoThutho neMisebenzi yakwaRhulumente
leNtshona Koloni
18,505.13
7,764.39
713,023.39
32,837.00
10,548.47
103,594.30
169,540.21
6,681.31
24,420.50
670,255.80
84,718.60
4,471,727.59
1,200.00
36,568.20
90.20
73.80
2,092.90
2,790.00
42,958.40
2,025.00
99,499.00
6,020,431.54
iMicimbi yeNkcubeko neMidlalo
ELRC
so-mali olunemiqathango lwe-FET
i-IT
Kimberly Hospital
Mathew House JHB
P/B X9086 C/T
so-mali olunemiqathango lwee-SGB: HRD
so-mali lwe-HIV AIDS olunemiqathango
PAWC
ezeMali leSizwe, Ezomhlalaphantsi
eMicimbi yokusiNgqongileyo noPhuhliso leNtshona Koloni
iSebe lezeMpilo leNtshona Koloni
iPalamente yePhondo leNtshona Koloni
iSebe loBonelelo ngeZindlu leNtshona Koloni
uLawulo lwePhondo leNtshona Koloni
iSebe lezeMali leNtshona Koloni
iSebe leeNkonzo zeNtlalo
o lweeDolophu lweNtshona Koloni
Hosmed01
Ezinye iindawo
0
Iyonke
NOTES:
31/03/2003
0
13,855,000.00
0.00
Engabandakanywanga kumncono ongekangeni yi-- R106 936.19 in respect of funds received but not allocated due to
insufficient information.
Isixa esiyi-R6,020,000 (Enye) isibhekisele kwiimali ezingachazwanga phaya kwiimpepha ezixhasayo.
53
iSigaba 4
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI
IVOTI 5
IZIHLOMELELO ZEENKCAZO ZEMALI ZONYAKA
zonyakamali ophele ngomhla wama-31 MATSHI 2004
ISIHLOMELELO 6: EZIHLAWULWA AMANYE AMASEBE – EZOMHLA NEZOLO
iSebe
Umncono oqinisekisiweyo ukuba
usatyalwa
31/03/2004
iPalamente yePhondo
iSebe lezeMali lePHondo
iSebe lezoThutho neMisebenzi
yakwaRhulumente
iSebe leeNkonzo zoLuleko
31/03/2003
244,829.25
0.00
0.00
608,634.84
126,487.86
0.00
elezoThutho loLuntu neMisebenzi
yakwaRhulumenteGauteng
iSebe leMfundo leSizwe
31/03/2004
83,143.87
elezoBulungisa noPhuhliso loMgaqo-siseko
uLawulo lwePhondo
31/03/2003
Umncono olityala
ongaqinisekiswanga
3,774.66
286,023.00
1,139,487.09
213,406.39
Ibandakanya zonke iimali ezityalwa ngaMasebe kaRhulumente weSizwe nabaMaphondo kunye neZigqeba ezingaMaziko
akwaRhulumente aphantsi kwaloo masebe.
Ezi mali aziboniswanga phaya kwiphepha lomncono (Balance Sheet).
54
iSigaba 4
ISIGABA 5
ULAWULO LWEZABASEBENZI
INGOBOZI YEZITHUBA YANGO-2003/04: 29488 NANGAPHEZULU R40M IZITHUBA
Qaphela:
ISebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) laye lafumana izigidi ezingama-R40m ngo2002 kwiSebe lezeMali lePhondo ukuze likwazi ukongeza kwingxowa yezithuba zootitshala.
Ekwabiweni kwezithuba ezongezelelweyo kwaye kwqaqwalaselwa ezi ndawo zilandelayo: The fixed
Izithuba ezikhoyo ezisisigxina: 2003 ezabelwe izikolo ziza kuhlla zihleli. Izikolo zasesekondari
nezaseprayimari ezizezinye zeqela lezikolo ezizezona zihluphekileyo nebeziya kuthi ngokwezithuba
ezikhoyo ezisisigxina: 2003 zibe nagaphezulu kwabafundi abangama-33:1 ngotitshala ngamanye
(ezasesekondari) okanye abangama- 39:1 ngotitshala ngamnye (ezaseprayimari). Izikolo
ezidityanisiwey apho isigaba sasesekondari (aMabanga 8 ukuya kwele-12) sasinganikwanga izithuba
ezithandathu ubuncinane kwizithuba ezikhoyo ezisisigxina: 2003. Kwaye kwashiywa izithuba
ezingamashumi amane anethuba, zaza ke ezi zithuba zabelwaizikolo ezizezinye zeqela lezikolo
ezihlupheke kakhulu nebeziya kuthi ngokwezithuba ezikhoyo ezisisigxina: 2003 zibe nagaphezulu
kwabafundi abangama-33:1 ngotitshala ngamanye (ezasesekondari) okanye abangama- 39:1
ngotitshala ngamnye (ezaseprayimari). Ezi zikolo zaye zahlulwa ngokwamazinga okuhlupheka (kwelo
qela), zaza ke izithuba zabelwa ezona zihlupheke kakhulu zada zaba ziyaphela ezo zithuba
zingamashumi amane anethoba.
1.
Ukunikwa kweenkonzo
Onke amasebe karhulumente kufuneka ukuba aqulunqe iSicwangciso soPhuculo Lokunikwa
kweeNkonzo (Service Delivery Improvement Plan –SDIP). Olu ludwe lulandelayo lubonisa
amacandelo eSicwangciso soPhuculo Lokunikwa kweeNkonzo seSebe leMfundo leNtshona
Koloni, kwakunye nomhlaba ohanjiweyo ekusetyenzisweni kwesi sicwangciso.
Uludwe 1.1: Iinkonzo eziphambili ezinikiweyo nemigangatho
Iinkonzo
eziphambili
Abasebezixhamla
Abanokuzixha
mla
Umhlaba othe
wahanjwa xa
kuthelekiswa
nemigangatho
Umgangatho wenkonzo
Uphuhliso lootitshala
Uphuhliso lootitshala
oluqhutyelwa
kwiCape Teaching
Institute
Ootitshala
neenqununu
Ootitshala
abakumaziko,
kubandakanywa
neenqununu
•
•
•
1
50 abasebenzi
abalungiselelweyo
kwisifundo ngasinye
semathematika yeSigaba
seSiseko nokuFunda
neseenqununu
kwiNkcazo
yeKharityhulam
eHlaziyiweyo yeSizwe
Imigangatho njengoko
ichaziwe
kwizingcethezelo
Ubhaliso nokuqeshwa
kwababambeli
oluchanekileyo
nolungenasiphene
•
•
•
1238 abasebenzi
abaqeqeshiweyo
kwisithuba
seenyanga ezi-3
Ngokusebenzisa
ulwazi
abalufumeneyo
abasebenzi baye
benze umahluko
kumagumbi
okufundisela
Iinqununu
zixhotyiselwa ukuba
zikwazi ukulawula
ukungeniswa kwale
kharityhulam intsha
iSigaba 5
Iinkonzo
eziphambili
Abasebezixhamla
Abanokuzixha
mla
Umhlaba othe
wahanjwa xa
kuthelekiswa
nemigangatho
Umgangatho wenkonzo
Ukunikwa kweenkonzo zamathala eencwadi
Ukunikwa kwenkonzo
zeelayibrari nenkcazelo
(Library and
Information Service LIS)
Ukuxhasa uphuhliso
lweeLayibrari zeZikolo
• Ootitshala
• Abasebenzi
benkonzo
yakwarhulumente
• Abaphandi
ngezemfundo
• iCape
Administrative
Academy
• Amaziko eSebe eli
• Abafundi
• Abafundi
bezemfundo
nabahlohli
• Imibutho
engeyoyakwaaarh
ulumente
• Abanye abantu
abakwinkalo
yezemfundo,
umzkl, izikolo
ezizimeleyo
Abo bangekabi
ngabaxhamli
beenkonzo zeEDULIS
(Education
Library
Imformation
Service)
•
•
•
•
•
•
•
•
Ukufikeleleka lula
kwendawo ekuyo
ilayibrari
Inkqubo ye-EDUPALS
ekulula ukuyisebenzisa
Ukufumaneka kukavimba
weenkcukacha
zekhompuyutha weEDUPALS
Iindlela ngeendlela
zofikeleleko
ezinocikizeko
Ukwabelana
ngezincedisi,
nabangaphakathi kunye
nabangaphandle
i-SL Manifesto
Iincwadana zezikhokelo
zeeLayibrari zeZikolo
Intsebenziswano ethe
gqolo naBacebisi
ngeeLayibrari zeZikolo
kwii=EMDCs
Ukwandiswa kwamanani
abaxhamli
Ukuqinisekisa
ukuphendula
okukhawulezileyo
nenkonzo ecikizekileyo
ngokuphathelele
kwimibuzo efunyenwe
ngomnxeba okanye
zelweyo.
Ukuqinisekisa ukuba
amanani-nkcazo
ayagcinwa
ngokuphaathelele
kwimibuzo engenayo
nokuba kuyakwazeka
ukujonga ukuba
kuqhutywa njani na
ngemibuzo leyo.
•
Uphuculo lokukhathalelwa kwabaxhamli
• Ukusekwa kwe-Ofisi
yoKhathalelo
lwaBaxhamli
olunobungcali
enamacandelwana
amabini angalaiZiko
loQhagamshelwano
neZiko lotyelelo.
• Ootitshala
nabasebenzi
bakwarhulumente
• Uluntu ngokubanzi
• Abafundi
• Abahlali
ngokubanzi
•
•
•
•
2
Iziko
loqhaganshelwano
eliphaya kwi-Ofisi
eliKomkhulu yeWCED
elilungiselelwe
ukujongana nje nale
mibuzo liye laqalisa
ukusebenza ngesi
sithuba senzelwa le
ngxelo njengesigaba
sokuqala
sokukhawulelana
nemibuzo malunga
nabasebenzi
nemivuzo kunye
nemiba yezikolo
ezinoKhuseleko.
I-75% yemibuzo
eyafunyanwayo yaye
yalungiswa kwalapho
ibifikele khona.
Kwaye kwamiselwa
nee-ofisi ezingemva
zokuba zijongane
nemiba engthi
ithande ukuba nzima
ifuna ukwenzelwa
uphando olunzulwana
noko.
iSigaba 5
Iinkonzo
eziphambili
Abasebezixhamla
Abanokuzixha
mla
Umhlaba othe
wahanjwa xa
kuthelekiswa
nemigangatho
Umgangatho wenkonzo
•
•
•
•
Yonke iminxeba
engenayo
iphendulwa
ingadlulanga
imizuzwana engama30, iphendulwa
ngumntu okanye
ngelizwi
elishicilelweyo.
Ubude bexesha
elichithwa emnxebeni
ngombuzo ngumzuzu
omnye ukuya
kwemibini.
Abasemnxebeni
baphendulwa ngazo
zontathu iilwimi
zakwarhulumente
phaya kwiZiko
lotyelelo.
Kusetyenzisw
aindlela yokuma
emgceni, ukwenzela
ukuba abantu
bangene kakuhle
phaya kwiZiko
lotyelelo.
Uludwe 1.2: Izilungiselelo zothethwano nabaxhamli beenkonzo
Uhlobo lolungiselelo
Abasebezixhamla
Abanokuzixhamla
Okona kwenziweyo
•
•
Bonke abasebenzi
Ukuphuculwa
kwendlela
yokutyunjwa kwabaza kuya
kwizifundo
•
•
Uphuhliso lootitshala
Iphepha-mibuzo/lovandlakanyo
ekupheleni kwesifundo ngasinye;
uvandlakanyo
olwenziwa
ngomnxeba
•
Iimanejala zeesekethi
Abacebisi
ngekharityhulam
Iinqununu
Ukunikwa kweenkonzo zamathala eencwadi (zeelayibrari)
Iinkonzo zinatyiswa ngokuthi
kuthethwane nabaxhamli bazo
malunga nohlobo lwenkcazelo
neenkonzo abanomnqweno
wokuzifumana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ootitshala
Abasebenzi benkonzo
yakwarhulumente
Abaphandi ngezemfundo
iCape Administrative
Academy
Amaziko eSebe eli
Abafundi
Abafundi bezemfundo
nabahlohli
Imibutho
engeyoyakwaaarhulumen
te
Abanye abantu
abakwinkalo
yezemfundo, umzkl,
izikolo ezizimeleyo
3
Icandelo lezemfundo
•
Izinto ezikhoyo
ezizizincedisi
zemfundo kwakunye
neenkonzo
ziyanatyiswa khona
ukuze zibandkanye
nezo zihloko naloo
misebenzi ithe
yachongwa, xa ngaba
ikhona imali nabantu
bokwenza loo
msebenzi
Iimfuno zabantu
kuyakhawulelwana
nazo
iSigaba 5
Uhlobo lolungiselelo
Abasebezixhamla
Abanokuzixhamla
Okona kwenziweyo
Abazali
Ngenxa yeziphumo
zophando olwenziweyo
amaxesha okuvula eZiko
lotyelelo aye alungi-lungiswa
ngokuthi livule ngeye-07:45
ukuya kweye-17:00 kwaye
ke abasebenzi basebenzisa
amaxesha agqagqanisiweyo
okuya kuthi khefu ixeshana,
ukwenzela ukuba inkonzo
yona inikwe ngalo lonke
ixesha.
Uphuculo lokukhathalelwa kwabaxhamli
Kuqhutywa
uphando/udliwanondlebe
lokufumanisa iimfuno zabaxhamli.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ootitshala
Abasebenzi
bakwarhulumente.
Amaqela abasebenzi
(iMibutho/iiYuniyoni)
Amanye amasebe
karhulumente
Abafundi
Uluntu ngokubanzi
Abaniki beenkonzo
ii-NGEOs/NGOs
Amaziko azimeleyo
Uludwe 1.3: Isicwangciso esiliqili sofikeleleko lweenkonzo ezinikwayo
Isicwangciso esiliqili sofikeleleko
Okona kwenziweyo
Development of Educators
Ngenjongo yokukhawulelana neemfuno zootitshala basemaphandleni
ababengakwazanga ukuya kwizifundo phaya kwimain campus eKuils
River, kwaye kwaqhutywa izifundo ezithathu ezikwiindawo
ezahlukeneyo three decentralised courses were delivered (2 eVostile
nesi-1 eJoji)
Ootitshala abali-153 baye baya kwezi zifundo ziqhutywa
kwiindawo ngeendawo
Ukunikwa kweenkonzo zamathala eencwadi (zeelayibrari)
•
•
•
•
•
•
Ngenjongo yokwenza ukuba ezi nkonzo zifikeleleke kubo bonke
abantu bephondo eli, iEDULIS ikunabisile ukufikeleleka
kweenkcukacha ngeelayibrari ze-EDUPALS ngoqhagamshelwano
lwe-internet
Iimpepha ezikhutshwayo zibhalwa ngazo zontathu iilwimi
zaseburhulumenteni, apho kufanelekileyo
Ziphinde zabuyiselwa iinombolo zefowuni ezingena ngqo
Kwakhiwa aMaziko eZincedisi asasazeke kwiindawo
ezahlukeneyo
Inxaxheba ye-EDULIS kwisicwangciso esiliqili sokufunda
nokubhala seSebe eli ijoliswe ekufezekiseni ufikeleleko
Abasebenzi babamba iintlanganiso qho ngekota nabasebenzi
bee-EMDC-LIS ngeenjongo zokuceba izicwangciso zofikeleleko
ezinxityelelanisiweyo
Zandisiwe iinkonzo ezinkwa abaxhamli beenkonzo, kwaye
inani lamalungu elayibraaari ye-EDULIS enyuke ngama885.
Luphuculwe uqhagamshelwano.
Kwakhiwe amaziko ezincedisi okuxhasa ootitshala kwezi-5
zezi EMDCs zisixhenxe (7) kwaye sele kuqaliwe
nangokuwabonelela ngezinto.
Amaphulo okufunda nokubhala aye aba nesiphumo
esikukwanda ekusetyenzisweni kwezincedisi ze-EDULIS.
Kuye kwashicilelwa neencwadana ezingokuqhutywa
kweelayibrari nokuhlelwa kweencwadi, kunjalo nje
zasetyenziswa kakhulu kwiindibano zocweyo nootitshala
abasingathe iilayibrari ezikolweni zabo.
Uphuculo lwenkonzo yabaxhamli
•
•
Ubhengezo ngokuphathelele kwiiNkonzo zaBaxhamli
Ukongezwa kwabasebenzi ngamaxesha axakeke kakhulu
•
•
•
4
IZiko loQhagamshelwano naBaxhamli laye
lasungulwa ngokusesikweni, kunjalo nje loo nto
yavela kumaziko eendaba amaninzi.
Issetyhula yokwazisa abaxhamli ngokusekwa kweli
ziko yaye yakhutshwa nayo.
Apho kukho imfuneko kwaye kongezwa abasebenzi
beeNkonzo zaBaxhamlingeenjongo zokuqinisekisa
ukuba abaxhamli beenkonzo bafumana iinkonzoo
ezikhawulezileyo.
iSigaba 5
Uludwe 1.4: Isixhobo sokwazisa ngeenkonzo
Iindidi zesixhobo sokukwazisal
Okona kwenziweyo
Uphuhliso lootitshala
Ileta ebhalwa qho ngonyaka ithunyelwe kuwo onke amaziko nezinye
iindawo eziphantsi kwe-WCED ekubhengezwa kuyo inkonzo kwakunye
nenkqubo, ngenjongo yokuqinisekisa ufikeleleko.
Ukutyelelwa rhoqo kwaMaziko oLawulo noPHuhliso lweMfundo
nakwiiNqununu.
Umsebenzi wempefumlelwano ngeenkcukacha uhamba
kakuhle kakhulu.
Kuhanjiswa iidayirektri, khona ukuze inkcazelo ifike kuzo
zonke iindawo, ngokunjalo zaziwe neenkcukacha
ngabasebenzi neendlela zoqhagamshelwano nabo.
Iindidi zesixhobo sokukwazisal
Okona kwenziweyo
Ukunikwa kweenkonzo zamathala eencwadi (zeelayibrari)
•
•
•
•
•
Inkqubo yeelayibrari ye-EDUPALS
Imiboniso eqhutywa rhoqo kwi-EDULIS nakwiisemina, iinkomfa,
iindibano zocweyo, njl.
Uvimba weenkcukacha ezikwikhompuyutha we-EDULIS
Ukuhanjiswa kweebrowutsha, uluhlu lweencwadi/lweembalo
ezinokusetyenziswa, iimbalo zohlalutyo (iincwadana nezincedisi
ezikhethiweyo zeLayibrari zeZikolo)
iZigidimi zeeNdaba ze-EDULIS
•
Ukwanda
kwamanani
abaxhamli
benkonzo.
Abaxhamli benkonzo baya bezisebenzisa ngakumbi
nangendlela enempumelelo izincedisi neenkonzo
ezinikwa yi-EDULIS.
•
Amaziko emfundo akwiindawo ezikude afumana
iisetyhula, iinkcazelo, njl ngoqhagamshelwano
lwekhompuyutha
Uvimba weenkcukacha ezikwikhompuyutha weWCED wenza ukuba kube lula ngakumbi ukufikelela
kwinkcazelo neenkcukacha eziphathelele kwiinkonzo
ezinikwa leli Sebe.
I-CD (compact disc) enekcazelo esekelwe
kkuvandlakanyo lwezikolo lonyaka.
Eli linge loqhagamshelwano linceda ngokuba lenza iEMDC- neemanejala zezikolo zihlale zisazi ngako
konke okuqhubekayo kwinkalo yemiba
yezabasebenzi. Simultaneously Kwangeli xesha linye
ke nezinto ezidla aba bantu bachaphazelekayo
kwakunye nezimvo zabo baye bacelwe ukuba
bazivakalise, njengoko zinokwenza igaleleo
ekuphuculweni kweendlela zokunikwa kwenkonzo.
Uphuculo lokukhathalelwa kwabaxhamli
•
•
•
•
•
•
•
Ukufikeleka kwamaziko emfundo e-WCED kwinkqubo eyi-epostmaster system.
Isetyhula eyazisa ngokusekwa kweziko loqhagamshelwano icela
abaxhamli ukuba basisebenzise esi sibonelelo sitsha
Iimpkhwe zenkqubo yeZiko loqhagamshelwano zibonelela
ngenkcazelo eyimfuneko ekubekeni iliso kumanqanaba endlela
enikwa ngayo inkonzo, nempumelelo yayo nasekubeni nezixhobo
zokunika ingxelo, ezenza iziphathamandla zikwazi ukuhlalutya
indlela ezihamba ngayo izinto, zijonge namazinga eendlela
zokwenziwa komsebenzi kwisithuba esithile sexesha.
Inkqubo yoqhagamshelwano esemthethweni ithi abasebenzi
mabasebenzise iCandelo loQhagamshelwano loLuntu xa
benemibuzo abafuna ukuyibuza.
Uvimba weenkcukacha ezikwikhompuyutha we-WCED
Ukufikelela kwinkcazelo neenkcukacha liCandelo loLawulo loPhando
ngeMfundo (Education Research Directorate).
“Imijikelo yophefumlelwano ngenkcazelo neenkcukacha” eqhutywa qho
liCandelo loMlawuli ooyiNtloko: uLawulo lwezaBasebenzi
•
•
•
Uludwe 1.5: Inkqubo yezikhalazo
Inkqubo yezikhalazo
Okona kwenziweyo
Uphuhliso lootitshala
Kuzo zonke ii-EMDCs kwaye kwasungulwa inkqubo
yabanxibelalnisi abaza kuba noxanduva lokunxibelelanisa
nokuququzelela indlela yokutyunjwa kwabo baza kuya kwizifundo
ezziqhutyelwa e-CTI.
•
Phaya kwi-CTI kukho imanejala enabanxibelelanisi.
•
•
5
Ngokuthi baphendule imibuzo nangokumamela izikhalazo,
le manjela naba banxibelelanisi baye bakwazi ukuba
baxhobise ngolwazi kwinkalo yemisebenzi neyeenkqubo,
kwaye baye bakwazi ukulungisa iimeko ebezinobu-etheethe kakhulu.
Uqeqesho lwamagosa kwakunye namalungu ezigqeba
zolawulo lwezikolo, ii-SGBs malunga neemfuno.
Kungoku nje la magosa anxibelelana ngqo nabo bonke
abaxhamli beenkonzo.
iSigaba 5
Inkqubo yezikhalazo
Okona kwenziweyo
Ukunikwa kweenkonzo zamathala eencwadi (zeelayibrari)
•
•
•
Abaniki beenkonzo ze-EDULIS baye baziswa ngemfuneko
yophuculo kwaye kunjalo nje banazo iinguqulelo abathe bazenza,
apho kunokwenzeka oko.
Indlela yokunikwa kweenkonzo yenziwe yabafanela abaxhamli
bazo.
Amasango oqhagamshelwano avuleke yonke imihla
Iibhokisana zezindululo
Iifomu zovandlakanyo
Ukuphuculwa kokukhathalelwa kwabaxhamli
•
•
•
Inkqubo yoqhagamshelwano esemthethweni yenza
isimemo sookuba kungeniswe izikhalazo eziphathelele
kufikeleleko
Utyelelo kumaziko emfundo nguMphathiswa kunye
namaqela abalawuli
“Imijikelo yophefumlelwano ngenkcazelo neenkcukacha”
eqhutywa qho liCandelo loMlawuli ooyiNtloko: uLawulo
lwezaBasebenzi.
•
•
•
•
•
6
Abantu bakhuthazwa ukuba imibuzo bayithumele ngqo
kubaLawuli baloo macandelo ziphathelele kuwo iingxaki
zabo.
Abahlali,
abafundi,
ootitshala
nabasebenzi
bakwarhulumente banakho ukuba bangavakalisa izinto
ezibadlayo ngqo kwiSebe eli, into ke leyo ekuphuculayo
ukufikeleleka kweenkonzo.
Inkqubo yokusetyenziswa kwempefumlelwano ngqo
kwinkalo yokunikwa kweenkonzo kuvelisa enye indlela
yoqhagamshelwano.
Utyelelo qho ngekota kkwizithili ze-EMDC.
Ii-EMDC- neemanejala zezikolo zinikwa indlela yokuba
zivakalise izinto ezibadlayo nezikhalazo abangaba banazo.
iSigaba 5
2.
Inkcitho
Olu ludwe lulandelayo lubonisa amagama emisebenzi kwakunye namazinga amanqanaba
ngamanqanaba emivuzo ekubhekiswe kuwo kule ngxelo.
Imisebenzi
Umsebenzi
Isihloko (igama) lomsebenzi
Umsebenzi 1
uLawulo (Umsebenzi we-ofisi)
Umsebenzi 2
Imfundo yezikolo zikarhulukmente zesiqhelo
Umsebenzi 3
Imfundo yezikolo ezizimeleyo
Umsebenzi 4
Izikolo zabafundi abaneemfuno zemfundo ezizodwa
Umsebenzi 5
Iikholeji zemfundo noqeqesho kwezobugcisa
Umsebenzi 6
Imfundo yabantu abadala
Umsebenzi 7
Imfundo yabantwana yasekuqaleni
Umsebenzi 8
Iinkonzo zoncediso nezo zinxulumene nazo
Amanqanaba emivuzo
Inqanaba lomvuzo
Inkcazo
Amazinga kumanqanaba emivuzo
Inqanaba lomvuzo 1
Abanezakhono ezisezantsi
R30 702 x 1% - R31 008
Inqanaba lomvuzo 2
Abanezakhono ezisezantsi
R34 389 x 1% - R 34 734
Inqanaba lomvuzo 3
Abanezakhono
R39 498 x 1% - R 39 894
Inqanaba lomvuzo 4
Abanezakhono
R46 353 x 1% - R46 818
Inqanaba lomvuzo 5
Abanezakhono
R54 837 x 1% - R55 383
Inqanaba lomvuzo 6
Abanezakhono eziphezulu kakhulu
R67 887 x 1% - R68 568
Inqanaba lomvuzo 7
Abanezakhono eziphezulu kakhulu
R84 561 x 1% - R85 40
Inqanaba lomvuzo 8
Abanezakhono eziphezulu kakhulu
R105 018 x 1% - R106 071
Inqanaba lomvuzo 9
Abanezakhono zokuphatha eziphezulu kakhulu
R125 400 x 1% - R126 65
Inqanaba lomvuzo 10
Abanezakhono zokuphatha eziphezulu kakhulu
R156 516 x 1% - R158 082
Inqanaba lomvuzo 11
Abanezakhono zokuphatha eziphezulu kakhulu
R182 598 x 1% - R184 425
Inqanaba lomvuzo 12
Abanezakhono eziphezulu kakhulu
R219 768 x 1% - R221 964
Inqanaba lomvuzo 13
iNkonzo yeeManejala eziPhezulu (inqanaba A)
R427 497 x 1.5% - R433 908
Inqanaba lomvuzo 14
iNkonzo yeeManejala eziPhezulu (inqanaba B)
R503 541 x 1.5% - R511 095
Inqanaba lomvuzo 15
iNkonzo yeeManejala eziPhezulu (inqanaba C)
R611 064 x 1.5% - R620 229
Inqanaba lomvuzo 16
iNkonzo yeeManejala eziPhezulu (inqanaba D)
R787 029 x 1.5% - R798 831
Qaphela: Njengoko kubonakala ngentla apha, ukunyuka kwemivuzo yabasebenzi kumanqanba emivuzo 1-12 yi-1% ngonyaka
ngelixa abakwiNkonzo yeeManejala eziPhezulu (SMS) iyi-1,5% qho emva kweenyanga ezingama-24.
Amasebe enza uhlahlo-mali lwawo ngokwemisebenzi ecacileyo eza kwenziwa. Olu ludwe
lulandelayo lushwankathela inkcitho esele yenzelwe uhlolo lwabahloli-zincwadi ngokwemisebenzi
eyenziwe kuyo inkcitho leyo (Uludwe 2.1) nangokwamanqanaba emivuzo (Uludwe 2.2). Lubonisa
ngakumbi imali echithelwe kwiindleko zabasebenzi ngokwemiqathango yomsebenzi ngamnye
okanye ngenqanaba lemivuzo ngalinye apha kwiSebe eli.
7
iSigaba 5
Uludwe 2.1: Iindleko zabo bonke abasebenzi ng okwemisebenzi: 2003/04
Umsebenzi
Iyonke
inkcitho
(R'000)
Inkcitho
kubasebenzi
(R'000)
Inkcitho
kuqeqe-sho
(R'000)
Iinkonzo
zeengcali
nezizodwa
(R'000)
Iindleko
kubasebenzi
njengepesenti
yenkcitho
iyonke
Inani
labasebenzi
Umyinge
wendleko
ngomsebenzi
ngamnye
(R'000)
1
194 497
113 410
2 402
14 091
2.22
827
137,13
2
4 227 298
3 736 207
12 891
133 569
73.04
32 392
115,34
3
26 243
0
0
0
0
0
0
4
325 294
261 725
0
157
5.12
2425
107,93
5
145 255
114 546
0
0
2.24
948
120,83
6
18 473
5 102
0
35
0.10
4
*126,74
7
56 310
43 609
0
18
0.85
333
130,96
8
121 515
41 847
23 801
24 076
0.82
162
**157,70
5 114 885
4 316 446
39 094
171 946
84.39
37 091
116,37
Zizonke
Qaphela:
*
Inkcitho kubasebenzi kuMsebenzi 6 (iMfundo yabantu abadala) ibandakanya inkcitho kootitshala abane abaqeshwe
isigxina kunye nekcitho kwabo titshala abangama-220 abaqeshelwe ukufundisa kumaziko e-ABET behlawulwa ngeyure.
Umyinge wendleko kwaba titshala bane baqeshwe isigxina ngama-R126 740 ize eyaba titshala bangama-220bahlawulwa
ngeyure ibe ngama-R20 887. Le ke yimiyinge eyiyo.
**
Inkcitho kubasebenzi kuMsebenzi 8 (iiNkonzo zoNcediso nezo zinxulumene nazo) ibandakanya inkcitho kubasebenzi
abali-162 kwakunye nenkcitho kubasebenzi abangabakorekishi abangama-2 200. Umyinge wendleko kwaba basebenzi
bali-162 ngama-R157 700 ize eyaba bakorekishi (ootitshala) bangama-2 220 ibe ngama-R734.
Uludwe 2.2: Iindleko zabo bonke abasebenzi ngokwamanqanaba emivuzo: 2003/04
Amanqanaba
emivuzo
*
Inkcitho
kubasebenzi
(R'000)
I-% yenkcitho
kubasebenzi iyonke
Inani labasebenzi*
Umyinge wendleko
ngomsebenzi
ngamnye (R'000)
1-2
167 299
3.88
3625
46,15
3-5
200 981
4.66
3429
58,61
6-8
3 122 510
72.34
26017
120,02
9-12
807 630
18.71
3981
202,87
13-16
18 026
0.41
39
462,21
Total
4 316 446
100
37 091
116,37
Amanani abasebenzi bebonke aboniswe kuLudwes 2.1 nakuLudwe 2.2 ngentla apha abandakanya abasebenzi
bakarhulumente kunye nootitshala.
Inani labasebenzi libandakanya abasebenzi abongezeleleke kwinani labezithuba ezikhoyo apha
kwiSebe eli. Inani labasebenzi bebonke likwabhekise KUBO BONKE abasebenzi abaye
baqeshwa, nokuba baqeshwe kweziphi na izithuba, oko kukuthi nokuba zezisisigxina,
ezekhontrakthi, ezokubambela nezizezezingxungxo.
Olu ludwe lulandelayo lunika isishwankathelo ngokwemisebenzi (Uludwe 2.3) nangokwamazinga
emivuzo (Uludwe 2.4) neyenkcitho ekungenwe kuyo ngemivuzo, ngama-owuva, ngoncediso-mali
lwezindlu nangoncediso-mali lweendleko zonyango. Kwimeko nganye olu ludwe lubonisa
nepesenti yohlahlo-mali lwabasebenzi olusetyenziselwe ezi zinto.
8
iSigaba 5
Uludwe 2.3: Imivuzo, Ama-owuva, Uncediso lwabanemizi noncediso ngeendleko zonyango
kubo bonke abasebenzi ngokomsebenzi: 2003/ 04
Imivuzo
Umsebenzi
Isixamali
(R'000)
Uncediso lwabanemizi
(HOA)
Ama-owuva
Imivuzo
njenge- %
yendleko
kubase-benzi
Isixamali
(R'000)
Ama-owuva
njenge- %
yendleko
kubasebenzi
Isixamali
(R'000)
HOA
njenge-%
yendleko
kubasebenzi
Uncediso ngeendleko
zonyango
Isixamali
(R'000)
Uncediso
ngeendleko
zonyango
njenge-%
yendleko
kubase-benzi
Umsebenzi 1
98 903
2.29
152
0.004
3 032
0.070
6 055
0.140
Umsebenzi 2
2 737 160
63.41
89
0.002
94 071
2.179
184 821
4.282
Umsebenzi 3
0
0
0
0
0
0
0
0
Umsebenzi 4
190 216
4.41
9
0
6 084
0.141
12 556
0.291
Umsebenzi 5
82 401
1.91
7
0
2 539
0.059
5 434
0.126
Umsebenzi 6
1 177
0.03
0
0
31
0
64
0.001
Umsebenzi 7
30 925
0.72
0
0
976
0.023
2 136
0.049
Umsebenzi 8
30 292
0.70
674
0
1 634
0.038
3 088
0.072
3 171 074
73.46
931
0.016
108 367
2.51
214 154
4.961
Iyonke
Uludwe 2.4: Imivuzo, Ama-owuva, Uncediso lwabanemizi noncediso ngeendleko zonyango
kubo bonke abasebenzi ngokwamanqanaba emivuzo: 2003/04
Imivuzo
Amanqanaba
emivuzo
Isixamali
(R'000)
Uncediso lwabanemizi
(HOA)
Ama-owuva
Imivuzo
njenge- %
yendleko
kubase-benzi
Isixamali
(R'000)
Ama-owuva
njenge- %
yendleko
kubasebenzi
Isixamali
(R'000)
HOA
njenge-%
yendleko
kubasebenzi
Uncediso ngeendleko
zonyango
Isixamali
(R'000)
Uncediso
ngeendleko
zonyango
njenge-%
yendleko
kubase-benzi
1-2
121 902
2.824
84
0.002
5 547
0.129
6 548
0.152
3-5
149 923
3.473
148
0.003
5 869
0.136
10 687
0.248
6-8
2 311 408
53.549
637
0.015
76 731
1.778
156 920
3.635
9-12
577 482
13.379
62
0.001
20 206
0.468
39 394
0.913
13-16
10 359
0.240
0
0
14
0
606
0.014
Iyonke
3 171 074
73.465
931
0.022
108 367
2.511
214 154
4.961
9
iSigaba 5
Ingqesho nezithuba ezingenabantu
Olu ludwe lulandelayo lushwankathela inani lezithuba ezikhoyo kwiSebe eli, inani labasebenzi,
izithuba ezingenabantu ngokwepesenti nokuba ngaba abasebenzi ngabongezelelweyo na phezu
kwezi zithuba zikhoyo. Le nkcukacha inikwa phantsi kweziganga ezithathu eziphambili ezizezi:imisebenzi (uludwe 3.1); inqanaba lomvuzo (uludwe 3.2) nemisebenzi ebaluleke kakhulu (uludwe
3.3). AMasebe aye atyumba imisebenzi ebaluleke kakhulu efanele ukubekwa iliso. Uludwe 3.3
lunika inkcazelo ngokuma kwemisebenzi ebaluleke kakhulu apha kwiSebe eli nangezo zithuba
zingenabantu. Kwizithuba ezingenabantu kuboniswa ngokwepesenti ezo zithuba zingenabantu
Uludwe 3.1 – Izithuba ezinabantu nezithuba ezingenabantu ngokwemisebenzi,
31 Matshi 2004
Ootitshala
Bonke abasebenzi
Iqela
labasebenzi
Abasebenzi
bakwarhulumente
3.
Umsebenzi
Inani
lezithuba
Umsebenzi 1
Umsebenzi 2
Umsebenzi 3
Umsebenzi 4
Umsebenzi 5
Umsebenzi 6
Umsebenzi 7 **
Umsebenzi 8
Zizonke
Umsebenzi 1
Umsebenzi 2
Umsebenzi 3
Umsebenzi 4
Umsebenzi 5
Umsebenzi 6
Umsebenzi 7**
Umsebenzi 8***
Zizonke
Umsebenzi 1
Umsebenzi 2
Umsebenzi 3
Umsebenzi 4
Umsebenzi 5
Umsebenzi 6
Umsebenzi 7
Umsebenzi 8
891
33 099
0
2 516
1 232
5
335
145
38 223
150
26 729
0
1 560
789
5
335
0
29 568
741
6 370
0
956
443
0
0
145
827
32 010
0
2 364
945
4
333**
140
36 623
103
26 099
0
1 515
687
4
333**
0
28 741
724
5 911
0
849
258
0
0
140
7
3
0
6
23
18
1
3
4
32
2
0
3
13
20
1
0
2
2
7
0
11
42
0
0
0
0
382
0
61
3
0
0
22
468
0
104
0
8
3
0
0
18***
133
0
278
0
53
0
0
0
4
8 655
7 882
9
335
Zizonke
*
**
***
Inani lezithuba
ezinabantu
Izithuba
ezingenabantu
* Inani lezithuba ezongezelelwe
kwezi zikhoyo
Ngokuphathelele kootitshala abongezelelwe kwizithuba ezikhoyo, kuboniswe kuphela amanani abo titshala babetyunjwe
njengabongezelelweyo ngokwemiqathango yezivumelwano ekwangenwa kuzo.
Umsebenzi 7: Izithuba zootitshala: ezamabanga aphambi kweprayimari ziyatshitshiswa zakuvuleka. ISebe eli liye
lasebenzisa umgaqo-nkqubo othi kwiindawo zezithuba eziye zavuleka zivalwa ngabanikwa intlawulo yoncediso-mali,
ngenjongo yokwenzela ukuba zibe ninzi iindawo ekuvulwa kuzo izikolo zemfundo yabantwana yasekuqaleni (Early
Childhood Development), ngakumbi kwezo ndawo zazifudula zisingelwe phantsi.
IWestern Cape College of Education yavalwa ngomhla wama-31 Matshi 2004.
10
iSigaba 5
Makuqatshelwe:
Kufanele ukuba siyikhankanye into yokuba, ngokuphathelele kumaziko emfundo, inani lezithuba
zootitshala ezingenabantu alithethi ukuba iziko elo linootitshala abangaphantsi kwenani elifanele
ukuba nalo iziko elo. Ithetha nje ukuthi izithuba ezo azifakwanaga abantu abasisigxina. Kwimeko
nganye apho isithuba singafakwanga umntu opsisigxina, kuqeshwa umntu ngekhontrakthi
ukuqinisekisa ukuba onke amaziko emfundo analoo manani ootitshala afanele kuba nawo.
Uludwe 3.2 – Izithuba ezinabantu nezithuba ezingenabantu ngokwamanqanaba emivuzo:
31 Matshi 2004
Abasebenzi
bakwarhulkumente
Ootitshala
Bonke abasebenzi
Iqela
labasebenzi
*
**
Amanqanaba
emivuzo
Inani lezithuba
ezinabantu
1-2
3806
3412
10
215
3625
3-5
3918
3377
14
52
3429
6-8
26035
25847
1
168
26017
9-12
4257
3948
7
33
3981
13-16
41
39
5
0
39
38223
36623
4
468
37091
1-2
0
0
0
0
0
3-5
1029
719
30
3
722
6-8
24527
24218
0
97
24315
9-12
4012
3804
9
33
3837
ZIZONKE
13-16
Inani lezithuba
ezingenabantu
* Inani lezithuba
Inani labasebenzi
ezizalisiweyo phezu bebonke nge- 31
kwezi zikhoyo
Matshi 2004
Inani
lezithuba
0
0
0
0
0
ZIZONKE
29568
28741
2
133
28874
1-2
3806
3412
10
215
3625
3-5
2889
2658
8
49
2707
6-8
1821
1629
11
71
1702
9-12
98
144**
0
0
144
13-16
41
39
5
0
39
8655
7882
9
335
8217
ZIZONKE
Ngokuphathelele kootitshala abongezelelwe kwizithuba ezikhoyo, kuboniswe kuphela amanani abo titshala babetyunjwe
njengabongezelelweyo ngokwemiqathango yezivumelwano ekwangenwa kuzo. Ukudityaniswa nokufakwa kwabasebenzi
abongezelelweyo kwizithuba ezisisigxina ezithe zavuleka yinto esoloko iqhuba okoko, kwaye iqhutywa
ngokwezivumelwano ezifanelekileyo ekungenwe kuzo. Ngeenjongo zokukhuthaza ukuthathwa kwabantu abakwizithuba
ezongezelelweyo basiwe kwezinye ezisisigxina, izithuba ezithe zavuleka ziye zibhengezwe kuluhlu lweSebe eli
lwezithuba ezifuna abantu. ISebe leMfundo leNtshona Koloni liye laqulunqa amanyathelo omgaqo-nkqubo okuqinisekisa
ukuba iinkonzo zabasebenzi abongezelelweyo zisetyenziswa kangangoko.
Kolu ludwe kubandakanywe nabasebenzi bekhontrakthi abangama-46 beKhanya.
11
iSigaba 5
4.
Uvandlakanyo lwemisebenzi
IMigaqo
yeNkonzo yakwaRhulumente ka-2001, njengoko yenziwe izilungiso, yaye yasungula
inkqubo yovandlakanyo lwemisebenzi njengendlela yokuqinisekisa ukuba umsebenzi
uhlawulelwa ngokwexabiso lawo. Iziphathamandla ezilawulayo zinakho ukuba zivandlakanye
nawuphi na umsebenzi okanye ziphinde uvandlakanyo lwawo kumasebe azo, koko oko zikwenze
phantsi kwemiqathango yezikhokelo ezibekwe ngurhulumente wesizwe. Ngokwemiqathango yale
Migaqo yonke imisebenzi ekwinqanaba 9 nangentla kufuneka ivandlakanywe kwangaphambi
kokuba kuqeshwe abantu kuyo.
Olu ludwe lulandelayo (uludwe 4.1) lushwankathela inani lezithuba ezathi zavandlakanywa kulo
nyaka wenzelwa le ngxelo.
Uludwe 4.1: Uvandlakanyo lwemisebenzi yakwarhulumente: 1 Apreli 2003 ukuya
kwi-31 Matshi 2004
Amanqanaba
emivuzos
1-2
3-5
6-8
9-12
13
14
15
16
ZIZONKE
Inani
lezithuba
3806
2889
1821
98
31
6
3
1
8655
Inani
lemisebenzi
evandlakanyiweyo
0
0
3
7
0
0
0
0
10
I-%
yemisebenzi
evandlakan
yiweyo
0
0
0.16
7.14
0
0
0
0
7.3
Imisebenzi engajikanga
ngenqanaba
Inani
0
0
3
7
0
0
0
0
10
%
Imisebenzi
enyusiweyo
ngenqanaba
Inani
0
0
0.16
7.14
0
0
0
0
7.3
Imisebenzi
ethotyiweyo
ngenqanaba
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Makuqatshelwe: Zonke izithuba ze-SMS zavandlakanywa kunyakamali ongaphambili.
Inani labasebenzi bebonke abathe baba nemivuzo engentla kwamanqanaba abekwe luvandlakanyo
lwemisebenzi ngo-2003/ 04
5.
ABAKHO
Iinguqulelo kwingqesho
Eli icandelo linika inkcazelo ngeenguqulelo kwingqesho kulo nyaka-mali.
Indlela abemka ngayo abasebenzi izoba umfanekiso wokuqhubekayo kwingqesho yeli Sebe. Olu
ludwe lulandelayo lushwankathela indlela ekumkiwa ngayo ngabasebenzi, ngokwamanqanaba
emivuzo yabo (uludwe 5.1) nangemisebenzi ebaluleke kakhulu (uludwe 5.2).
Abasebenzi bakwarhulumente kunye nootitshala abangekho kwizithuba ezisisigxina baqeshwa
ngeekhontrakthi izithuba eziqingqiweyo. Kwaba ke kubandakanywa abasebenzi abafakwe
kwizithuba ezisisigxina kodwa zithe zavuleka ngenxa yokwenzeke kubantu bazo: ukuguga,
ukusweleka, ukunyuselwa, njl, kwakunye nabasebenzi (ootitshala) abaqeshelwe ukubamba
ezindaweni zabo bangakwaziyo ukuza emsebenzini ngenxa yokugula, ukuya kubeleka, njl.
Ngokwalo mgaqo-nkqubo ke umntu angakwazi ukuba aqeshwe kude kube kane ngonyaka
omnye, kuba kaloku ikhontrakthi nganye ithathwa ngokuba kukuqeshwa ngokutsha. Xa
kusenziwa ingxelo, ukuphela kwekhontrakthi kuthathwa ukuba kukuyeka emsebenzini; yiyo ke loo
nto ngathi liphezulu kakhulu inani labantu abaye bayeka emisebenzini yabo. Kambe ke
umnqweno weSebe leMfundo leNtshona Koloni isengowokuba zonke izithuba ezingenabantu
kumaziko emfundo, ngakumbi ezootitshala, mazivalwe ngabantu abasisigxina kwakamsinyane
emva kokuba emva kokuba izithuba zivelile.
12
iSigaba 5
Uludwe 5.1: Indlela abemka ngayo abasebenzi emsebenzini ngonyaka ngokwamanqanaba
emivuzo 1 Apreli 2003 ukuya kwi-31 Matshi 2004
Abasebenzi
bakwarhulumente
Ootitshala
Bonke abasebenzi
Iqela labasebenzi
Inqanaba
lomvuzo
Inani labasebenzi
kwinqanaba lomvuzo
ngalinye nge-1 April 2003
Abaqeshiweyo
nabatshintshelwe
kweli Sebe
Abayekileyo nabemke
ngokutshintshwa
kweli Sebe
1-2
3-5
3 857
3 375
25 998
4 084
25
6
3
1
37 349
0
727
24 233
3 948
0
0
0
0
28 908
3 857
2 648
1 765
136
25
6
3
1
8 441
3 477
3 703
13 833
201
5
1
0
0
21 220
0
1 047
13 681
119
0
0
0
0
14 847
3 477
2 656
152
82
5
1
0
0
6 373
3 867
4 172
13 572
358
1
2
0
0
21 972
0
892
13 329
278
0
0
0
0
14 499
3 867
3 280
243
80
1
2
0
0
7 473
6-8
9-12
13
14
15
16
Bebonke
1-2
3-5
6-8
9-12
13
14
15
16
Bebonke
1-2
3-5
6-8
9-12
13
14
15
16
Bebonke
Ukumka
kwabasebenzi
ngokwe- %
-10.11
-13.90
1.00
-3.84
16.00
-16.67
0
0
-2.01
0
21.32
1.45
-4.03
0
0
0
0
1.20
-10.11
-23.56
-5.16
1.47
16.00
-16.67
0
0
-13.03
Uludwe 5.2: Izizathu zokumka kwabasebenzi kweli Sebe
Uhlobo lokumka
Ukusweleka
Ukuziyekela
Ukuphela kwekhontrakthi *
Ukuyekiswa – Ngenxa yenguqu emsebenzini **
Ukuyekiswa – Ngenxa yokuziphatha kakubi
Ukuyekiswa – Ngenxa yokungawazi umsebenzi
Ukungabi nampilo
Umhlalaphantsi
Ukutshintshelwa kwamanye aMasebe karhulumente, kwiZigqeba ezingaMaziko karhulumente, njl.
Bebonke
Inani labo bonke abasebenzi abemkileyo njenge-% yabaqeshiweyo bebonke
*
**
Inani
115
660
20 105
453
51
0
201
300
87
21 972
1867
I-% yabo bonke
0.52
3.00
91.50
2.06
0.23
0
0.91
1.37
0.40
100
5.00
Inani “Labaphelelwe yiKhontrakthi” lingakhangeleka lingathi liphezulu kakhulu xa kuthelekiswa namanye amasebe nezinye iindawo
zemisebenzi. Obu buphezulu benani benziwa yinto yokuba iSebe leMfundo leNtshona Koloni linomgaqo-nkqubo elithi ngawo liqeshe
abantu ngekhontrakthi isithuba esingadlulanga kwiinyanga ezintandathu (6) kwisihlandlo sengqesho ngasinye. (Ezi zithuba zithi
zibhengezwe qho ngokwezikhokelo zezivumelwano ezifanelekileyo ekungenwe kuzo, kube ke kujoliswe ekubeni zikhawuleze zivalwe
ngabantu abasisigxina lisakuvela ithuba lokuba kwenziwe oko) Kananjalo kufuneka kukhunjulwe ukuba ootitshala ababanjisiweyo
baqeshwe ezindaaweni zootitshala abasebenzise ikhefu labo okanye baba ngababolekwe bekwezinye izithuba, kwaye ke elona thuba
lide lithathwayo ukuvala isithuba setitshala ziiveki ezimbini.
“Ukuyekiswa – ngenxa yeenguqu emsebenzini " kubhekisele kwiimeko apho abasebenzi abongezelelweyo phezu kwezithuba ezikhoyo
baye banikwa amathuba okukhetha ukuthatha imigodlo ngemvumelwano (abasebenzi abadlulileyo enanini).
13
iSigaba 5
Uludwe 5.3: Ukunyuselwa ngokwamanqanaba emivuzo
ABASEBENZI BAKWARHULUMENTE
OOTITSHALA
BONKE ABASEBENZI
Iqela labasebenzi
Amanqanaba Abasebenzi
emivuzo
1 Apreli 2003
Ukunyuselwa
kwelinye
inqanaba
lomvuzo
Unyuselo kwamanye Ukunyukela kwelinye Ukunyukela kwelinye
amanqanaba emivuzo
izinga kwalapha
izinga kwinqanaba
njenge- % yabasebenzi kwinqanaba lomvuzo
lomvuzo njenge-%
ngokwamanqanaba
yabasebenzi
emivuzo
ngokwenqanaba lomvuzo
1-2
3 857
3
0.08
3 265
84.65
3-5
3 375
149
4.41
2 293
67.94
6-8
25 998
2 088
8.03
20 754
79.83
9-12
4 084
172
4.21
3 679
90.08
13
25
0
0
0
0
14
6
1
16.67
0
0
15
3
0
0
0
0
16
1
0
0
0
0
Bebonke
37 349
2 413
6.46
29 991
80.30
1-2
0
0
0
0
0
3-5
727
0
0
503
69.19
6-8
24 233
2 071
8.55
19 127
78.93
9-12
3 948
163
4.13
3 590
90.93
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
Bebonke
28 908
2 234
7.72
23 220
80.32
1-2
3 857
3
0.08
3 265
84.65
3-5
2 648
149
5.63
1 790
67.60
6-8
1 765
17
0.96
1 627
92.18
9-12
136
9
6.62
89
65.44
13
25
0
0
0
0
14
6
1
16.67
0
0
15
3
0
0
0
0
16
1
0
0
0
0
Bebonke
8 441
179
2.12
6 771
80.22
14
iSigaba 5
6.
Ubulungisa emsebenzini
Uludwe olukweli candelo lusekelwe kwizikhokelo zoMthetho oyiEmployment Equity Act, uMthetho
55 ka-1998.
Uludwe 6.1 Inani labasebenzi (ekubandakanywa kubo nabasebenzi abakhubazekileyo)
kuhlobo lomsebenzi ngalunye kwezi ntlobo zilandelayo ngowama-31 Matshi 2004
Iintlobo zemisebenzi (SASCO)
Abangamadoda
Ntsundu
Abawisi-mthetho, amagosa
aphezulu neemanejala
Bala
Ababhinqileyo
Ndiya
Mhlophe
Ntsundu
Bala
Bebonke
Ndiya
Mhlophe
2
14
0
18
2
1
0
2
39
1 711
6 584
59
2 052
3 761
10 496
75
4 270
29 008
8
104
0
24
12
69
2
32
251
67
391
1
30
284
1 327
7
583
2 690
1
71
0
0
0
10
0
1
83
Abakwimisebenzi yezandla
neminye enxulumene nayo
0
14
0
0
0
0
0
0
14
Abaqhubi bemitshini
nabadibanisi (assemblers)
2
26
0
0
0
1
0
0
29
506
2 055
0
136
228
1 795
2
255
4 977
2 297
9 259
60
2 260
4 287
13 699
86
5 143
37 091
Abemisebenzi yobungcali
Iitheknishiyeni neminye
imisebenzi enxulumene nazo
Iiklakhi/Oomabhalana
Abasebenza kwinkonzo
nakwiintengiso
Abasebenzi abanezakhono
kwezolimo nasebulobini
Imisebenzi ephaya ezantsi noko
Bebonke
Abasebenzi abakhubazekileyo
5
15
0
8
3
9
0
8
48
Uludwe 6.2 Inani labasebenzi (ekubandakanywa kubo nabasebenzi abakhubazekileyo)
kwinqanaba lomsebenzi ngalinye kula alandelayo ngowama-31 Matshi 2004
Amanqanaba emisebenzi
Abangamadoda
Ntsundu
Bala
Ndiya
Ababhinqileyo
Mhlophe
Ntsundu
Bala
Bebonke
Ndiya
Mhlophe
Iziphathamandla eziphezulu
0
2
0
2
0
0
0
0
4
Abalawuli abaphezulu
2
12
0
16
2
1
0
2
35
Abaphumelele uqeqesho
kwimisebenzi ethile nabaziingcali
ezinamava neziphathamandla
ezikwinqanaba eliphakathi
215
1 607
21
878
217
510
13
522
3 983
Abasebenzi abanezakhono
kwezobugcisa nabaphumelele
imfundo ephakamileyo, abalawuli
abasezantsi, abaphathi, iiforimani
neentsumpa
1 472
5 267
38
1 191
3 552
10 255
69
4 171
26 015
Abanoqeqesho olungagqibekanga
abanezigqibo abanokuzithatha
ngokokubona kwabo
216
1 007
1
154
304
1 351
2
394
3 429
Abangenaluqeqesho bebekelwe
nezigqibo abanokuzithatha
392
1 364
0
19
212
1 582
2
54
3 625
2 297
9 259
60
2 260
4 287
13 699
86
5 143
37 091
Bebonke
15
iSigaba 5
Uludwe 6.3 Abaqeshiweyo kwisithuba esisukela kwi-1 Apreli 2003 ukuya
kwi-31 Matshi 2004
Abangamadoda
Amanqanaba emisebenzi
Ntsundu
Bala
Ababhinqileyo
Ndiya
Mhlophe
Ntsundu
Bala
Ndiya
Bebonke
Mhlophe
Iziphathamandla eziphezulu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abalawuli abaphezulu
0
3
0
3
1
0
0
0
7
Abaphumelele uqeqesho
kwimisebenzi ethile nabaziingcali
ezinamava neziphathamandla
ezikwinqanaba eliphakathi
11
55
2
34
12
31
5
40
190
Abasebenzi abanezakhono
kwezobugcisa nabaphumelele
imfundo ephakamileyo, abalawuli
abasezantsi, abaphathi, iiforimani
neentsumpa
1 140
2 345
8
695
2 925
4 502
33
2 156
13 804
Abanoqeqesho olungagqibekanga
abanezigqibo abanokuzithatha
ngokokubona kwabo
230
688
2
208
460
1 600
0
507
3 695
Abangenaluqeqesho bebekelwe
nezigqibo abanokuzithatha
1 008
933
0
57
496
832
0
151
3 477
Bebonke
2 389
4 024
12
997
3 894
6 965
38
2 854
21 173
0
Abasebenzi abakhubazekileyo
0
0
0
0
0
0
0
0
Uludwe 6.4 Abanyuselweyo kwisithuba esisukela kwi-1 Apreli 2003 ukuya
kwi-31 Matshi 2004
Abangamadoda
Amanqanaba emisebenzi
Ntsundu
Ndiya
Ababhinqileyo
Mhlophe
Ntsundu
Bala
Ndiya
Bebonke
Mhlophe
Iziphathamandla eziphezulu
0
0
0
0
0
0
0
Abalawuli abaphezulu
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Abaphumelele uqeqesho
kwimisebenzi ethile nabaziingcali
ezinamava neziphathamandla
ezikwinqanaba eliphakathi
216
1 593
21
861
219
500
12
451
3 873
Abasebenzi abanezakhono
kwezobugcisa nabaphumelele
imfundo ephakamileyo, abalawuli
abasezantsi, abaphathi, iiforimani
neentsumpa
1 226
4 801
37
977
2 870
9 227
63
3 610
22 811
Abanoqeqesho olungagqibekanga
abanezigqibo abanokuzithatha
ngokokubona kwabo
147
848
0
110
146
920
2
275
2 448
Abangenaluqeqesho bebekelwe
nezigqibo abanokuzithatha
238
1 333
0
12
133
1 533
2
20
3 271
1 827
8 575
58
1 960
3 369
12 180
79
4 356
32 404*
Bebonke
Abasebenzi abakhubazekileyo
*
Bala
5
15
0
9
3
12
0
0
8
La ma-32 404 abanyuselweyo enziwe ngaba: 2 413 abanyuselwe ukusuka kwelinye inqanaba lomvuzo baya
kwinqanaba lomvuzo elingaphezulu; nama-29 991abantu abafumene ukunyuselwa kwamazinga emivuzo kumanqanaba
abakuwo okube nge-1%.
16
iSigaba 5
52
Uludwe 6.5 Abayekileyo kwisithuba esisukela kwi-1 Apreli 2003 ukuya kwi-31 Matshi 2004
Amanqanaba emisebenzi
Abangamadoda
Ntsundu
Bala
Ababhinqileyo
Ndiya
Mhlophe
Ntsundu
Bala
Bebonke
Ndiya
Mhlophe
Iziphathamandla eziphezulu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abalawuli abaphezulu
0
1
0
2
0
0
0
0
3
Abaphumelele uqeqesho
kwimisebenzi ethile nabaziingcali
ezinamava neziphathamandla
ezikwinqanaba eliphakathi
14
113
1
88
20
48
3
64
351
Abasebenzi abanezakhono
kwezobugcisa nabaphumelele
imfundo ephakamileyo, abalawuli
abasezantsi, abaphathi, iiforimani
neentsumpa
1 064
2 378
7
704
2 677
4 403
30
2 255
13 518
Abanoqeqesho olungagqibekanga
abanezigqibo abanokuzithatha
ngokokubona kwabo
267
731
2
203
525
1 856
0
578
4 162
Abangenaluqeqesho bebekelwe
nezigqibo abanokuzithatha
1 030
1 054
0
60
509
1 029
0
169
3 851
Bebonke
2 375
4 277
10
1 057
3 731
7 336
33
3 066
21 885
Abasebenzi abakhubazekileyo
0
1
0
1
0
3
0
1
6
Makuqatshelwe:
1.
Inani labasebenzi libandakanya abasebenzi abongezeleleke kwinani lezithuba ezikhoyo apha kwiSebe eli. Inani
labasebenzi bebonke likwabhekise KUBO BONKE abasebenzi abaye baqeshwa, nokuba baqeshwe kweziphi na izithuba,
oko kukuthi nokubazezisisigxina, ezekhontrakthi, ezokubambela nezizezezingxungxo.
2.
Olu ludwe alubandakanyi “nabatshintshileyo" (87), into ke leyo ethetha ukuba eliya nani liphumayo xa bebonke (21885)
alizi kuhambelana neliya nani likuLudwe 5.1 naku-5.2 (21972).
Uludwe 6.6: Uphuhliso lwezakhono ukusuka nge-1 Apreli 2003 ukuya kuma-31 Matshi 2004
Abangamadoda
Iintlobo zemisebenzi
Ntsundu
Abawisi-mthetho, amagosa
aphezulu neemanejala
Abemisebenzi yobungcali
Bala
Ndiya
Bebonk
e
Ababhinqileyo
Mhlophe
Ntsundu
Ndiya
Mhlophe
0
8
0
4
0
Bala
2
0
0
14
445
2 031
16
670
866
4 089
10
1 480
9 607
6 209
Iitheknishiyeni neminye imisebenzi
enxulumene nazo
Iiklakhi/Oomabhalana
Abasebenza kwinkonzo
nakwiintengiso
Abasebenzi abanezakhono
kwezolimo nasebulobini
1
16
0
7
0
12
0
3
39
50
324
2
33
133
469
5
88
1 104
0
6
0
0
0
0
0
0
6
Abakwimisebenzi yezandla neminye
enxulumene nayo
Abaqhubi bemitshini nabadibanisi
(assemblers)
Imisebenzi ephaya ezantsi noko
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Bebonke
2
23
0
0
1
16
0
0
42
3 153
Abangahlulwanga ngokweentlobo
zemisebenzi nangesini
Abangahlulwanga ngokweentlobo
zemisebenzi
344
1 834
2
566
770
2 035
1
1 096
6 648
Bebonke
842
4 243
20
1 280
1 770
6 623
16
2 667
26 823
Makuqatshelwe: Xa umsebenze ethe waya kwizifundo ezithile okanye kuqeqesho oluthili oko kuthathwa njengomsebenzi omnye,
into ke leyo ethetha inani labantu abafumene uqeqesho lingaphaya kwenani labasebenzi abakhoyo.
17
iSigaba 5
7.
Iimbuyekezo ngomsebenzi
Ngenjongo yokukhuthaza ukwenziwa komsebenzi kakuhle iSebe eli liye lakhupha ezi mbuyekezo
zilandelayo kulo nyaka kunikwa ingxelo ngawo. Le nkcazo inikwe ngokobuhlanga, isini
nangokhubazeko (Uludwe 6.1), ngokwamanqanaba emivuzo (Uludwe 6.2) nangokwemisebenzi
ebaluleke kakhulu Uludwe 6.3).
Uludwe 7.1 – Iimbuyekezo ngomsebenzi ngokobuhlanga, isini nangokhubazeko,
kubasebenzi bakwarhulumente (ngaphandle kwabakwinkonzo yabalawuli abaphezulu –
SMS) nge-1 Apreli 2003 ukuya kuma- 31 Matshi 2004
Umzobo wabaxhamleyo
Iqela ngobuhlanga
Inani labaxhamleyo
Ntsundu
Abangamadoda
Ababhinqileyo
Ama-Asiya
Abangamadoda
Ababhinqileyo
Bala
Abangamadoda
Ababhinqileyo
Mhlophe
Abangamadoda
Ababhinqileyo
BEBONKE
Abasebenzi abakhubazekileyo
20
9
11
0
0
0
317
153
164
79
20
59
416
2
Indleko (R'000)
Umyinge
Bebonke
Ipesenti yeqela
Iyonke
wendleko
abasebenzi kwelo
lohlanga olo indleko(R'000) ngomsebenzi
qela
ngamnye
1 128
1.77
56
2800
592
1.52
25
2778
536
2.05
31
2818
12
0
0
0
1
0
0
0
11
0
0
0
5 857
5.41
1 357
4 281
2 684
5.70
562
3 673
3 173
5.17
795
4 848
1 100
7.18
555
7 025
218
9.17
184
9 200
882
6.69
371
6 288
8 097
5.14
1 984
4 746
28
7.14
16
8 000
Makuqatshelwe:
Inani labasebenzi libandakanya abasebenzi abongezeleleke kwinani lezithuba ezikhoyo apha kwiSebe eli. Inani labasebenzi
bebonke likwabhekise KUBO BONKE abasebenzi abaye baqeshwa, nokuba baqeshwe kweziphi na izithuba, oko kukuthi nokuba
zezisisigxina, ezekhontrakthi, ezokubambela nezizezezingxungxo.
Uludwe 7.2 – Iimbuyekezo ngomsebenzi ngokwamanqanaba emivuzo kubasebenzi
abangezantsi kweNkonzo yabaLawuli abaPhezulu: nge-1 Apreli 2003 ukuya
kuma- 31 Matshi 2004
Umzobo wabaxhamleyo
Inqanaba
lomvuzo
1-2
3-5
6-8
9-12
Iyonke
Inani
labaxhamleyo
76
83
237
22
418
Inani
labasebenzi
Indleko (R'000)
Ipesenti yeqela
lohlanga olo
ngokwenqanaba
lomvuzo
3 625
2 707
1 702
144
8 178
2.10
3.07
13.92
15.28
5.11
Iyonke
indleko
(R'000)
189
297
1 818
405
2 709
Umyinge
wendleko
ngomsebenzi
ngamnye (R)
2 487
3 578
7 671
18 409
6 481
Iyonke indleko
njenge-%
yenkcitho
kubasebenzi
iyonke
0.004
0.007
0.042
0.009
0.063
Makuqatshelwe:
Inani labasebenzi libandakanya abasebenzi abongezeleleke kwinani lezithuba ezikhoyo apha kwiSebe eli. Inani labasebenzi
bebonke likwabhekise KUBO BONKE abasebenzi abaye baqeshwa, nokuba baqeshwe kweziphi na izithuba, oko kukuthi nokuba
zezisisigxina, ezekhontrakthi, ezokubambela nezizezezingxungxo.
18
iSigaba 5
Uludwe 7.3 – Iimbuyekezo ngomsebenzi (ibhonasi) ngokwamanqanaba omsebenzi:
iNkonzo yabaLawuli abaPhezulu nge- 1 Apreli 2003 ukuya kuma- 31 Matshi 2004
Inqanaba
lomvuzo
Umzobo wabaxhamli
Inani
labaxhamli
Inani lamalungu e- Ipesenti yabo bebonke
SMS
kwinqanaba lomvuzo
Iyonke indleko
(R'000)
Umyinge wendleko
ngomxhamli
ngamnye (R)
Iyonke indleko njenge% yenkcitho
kubasebenzi iyonke
(R'000)
13
10
29
37.93
133
13 300
0.73
14
3
6
66.67
43
14 333
0.23
15
1
3
33.33
23
23 000
0.13
16
0
1
0.00
0
0
0
TOTAL
14
39
41.02
199
14 214
1.09
Makuqatshelwe:
1.
Isivumelwano nemibutho yabasebenzi malunga nembuyekezo ngokwenziwa komsebenzi siza kuqukunjelwa kwi-ELRC
yesizwe.
19
iSigaba 5
8.
Abasebenzi abavela kwamanye amazwe
Olu ludwe lungezantsi apha lushwankathela uqesho lwabantu bamanye amazwe kweli Sebe
ngokwamanqanaba omsebenzi nemisebenzi ephambili. Kananjalo olu ludwe lukwashwankathela
nenani labasebenzi bamanye amazwe bebonke kwinqanaba lomvuzo ngalinye nangomsebenzi
ophambili ngamnye
ULUDWE 8.1 – Abasebenzi abavela kwamanye amazwe nge- 1 Apreli 2003 ukuya kuma- 31
Matshi 2004, ngokwenqanaba lomvuzo
1 Apreli 2003
Inqanaba lomvuzo
31 Matshi 2004
I-% yabo
bebonke
Inani
Ukutshintsha
I-% yabo
bebonke
Inani
I-% yabo
bebonke
Inani
1-2
1
2.44
0
0
1
33.33
3-5
9
21.95
4
10.53
5
166.67
6-8
30
73.17
32
84.21
-2
-66.67
9-12
1
2.44
2
5.26
-1
-33.33
13 - 16
0
0
0
0
0
0
TOTAL
41
100
38
100
3
100
Uludwe 8.2: Abasebenzi abavela kwamanye amazwe ngokwemisebenzi ephambili: 1 Apreli
2003 ukuya kuma-31 Matshi 2004
1 Apreli 2003
Umsebenzi ophambili
31 Matshi 2004
I-% yabo
bebonke
Inani
Ukutshintsha
I-% yabo
bebonke
Inani
I-% yabo
bebonke
Inani
Abasebenzi basei-ofisini
2
4.88
0
0
2
66.67
Imisebenzi ephaya
ezantsi noko
1
2.44
0
0
1
33.33
Abenza imisebenzi
yobungcali neemanejala
38
92.68
38
100
0
0
BEBONKE
41
100
38
100
3
100
Makuqatshelwe:
Abasebenzi abavela kwamanye amazwe baqeshwa kuphela xa ngaba akukho bantu balapha eMzantsi Afrika bafumanekayo
bayifaneleyo loo misebenzi, naxa ngaba banayo imvume eyamkelekileyo yokusebenza eMzantsi Afrika.
20
iSigaba 5
Ukusetyenziswa kwekhefu kwisithuba esisuka kowe-1 Januwari 2003 ukuya kuma-31
Disemba 2003
IKhomishoni yeNkonzo yakwaRhulumente iye yagxininisa imfuneko yokuba kubekwe iliso
elibukhali kwindlela elisetyenziswa ngayo ikhefu lokugula apha kwinkonzo yakwarhulumente. Olu
ludwe lulandelayo lubonisa indlela elisetyenziswe ngayo ikhefu lokugula (Uludwe 9.1) nekhefu
lokukhubazeka (Uludwe 9.2). Kuzo zombini ezi nkalo kukwanikwe noqikelelo lweendleko zekhefu
elo.
Uludwe 9.1 – Ikhefu lokugula, nge-1 Januwari 2003 ukuya kuma- 31 Disemba 2003
Inqanaba
lomvuzo
Iintsuku
zizonke
BONKE ABASEBENZI
Iqela labasebenzi
OOTITSHALA
Inani
I-% yeentsuku
Inani
I-%
labasebenzi yabasebenzi
ezinephepha
labasebenzi
likagqirha
abasebenzise ukuza kuthi ga
bebonke
ngomhla
iintsuku zabo
abathathe
wama-31
zekhefu
ikhefu
Disemba 2003
lokugula
Umyinge
weentsuku
ngomsebenzi
ngamnye
osekelwe
kwinani
labasebenzi
nge-31
Disemba 2003
Uqikelelo
lwendleko
(R'000)
1-2
12 937
80
1 703
3 625
46.98
8
1 727
3-5
12 430
82
1 451
3 387
42.84
9
2 340
6-8
150 386
79
14 735
26 130
56.39
10
52 474
9-12
19 091
82
2 023
4 022
50.30
9
10 498
13-16
26
42
13
39
33.33
2
44
194 870
80
19 925
37 203
53.56
10
67 083
1-2
0
0
0
0
0
0
0
3-5
4 550
88
318
721
44.10
14
975
6-8
142 189
80
13 652
24 405
55.94
10
50 053
9-12
18 753
82
1 955
3 876
50.44
10
10 290
13-16
0
0
0
0
0
0
0
Bebonke
165 492
80
15 925
29 002
54.91
10
61 318
1-2
12 937
80
1703
3 625
43
8
1 727
3-5
7 880
79
1133
2 666
28
7
1 365
6-8
8 197
72
1083
1 725
27
8
2 421
9-12
338
60
68
146
2
5
208
13-16
26
42
13
39
0
2
44
29 378
77
4 000
8 201
7
5 765
Bebonke
ABASEBENZI
BAKWARHULUMENTE
9.
Bebonke
21
iSigaba 5
Uludwe 9.2: Ikhefu lokukhubazeka (okwexeshana nokusisigxina): 1 Jan. 2003 ukuya
kuma-31 Dis. 2003
ABASEBENZI
BAKWARHULUMENTE
OOTITSHALA
BONKE
ABASEBENZI
Iqela
labasebenzi
Inqanaba
lomvuzo
Iintsuku
ezithathiwe-yo
zizonke
I-% yeentsuku
ezinephepha
likagqirha
Inani labase-benzi I-% yabasebenzi
abasebenzise
bebonke
ikhefu
abathathe ikhefu
lokukhubazeka
lokukhubazeka
Umyinge
weentsuku
ngomsebenzi
ngamnye
Uqikelelo
lwendleko
(R'000)
1-2
2 051
99
100
2.76
21
272
3-5
3 844
96
137
4.04
28
785
6-8
59 806
93
2 509
9.60
24
20 945
9-12
7 010
95
304
7.56
23
3 810
13-16
Bebonke
1-2
0
72 711
0
0
93
0
0
3 050
0
0
8.20
0
0
24
0
0
25 812
0
3-5
2 592
95
80
11.10
32
563
6-8
58 889
92
2 461
10.08
24
20 668
9-12
7 009
95
303
7.82
23
3 810
13-16
0
0
0
0
0
0
Bebonke
68 490
93
2 844
9.81
24
25 041
1-2
2 051
99
100
2.76
21
272
3-5
1 252
97
57
2.14
22
222
6-8
917
99
48
2.78
19
277
9-12
1
100
1
0.68
1
0
13-16
0
0
0
0
0
0
Bebonke
4 221
98
206
2.51
20
771
Makuqatsshelwe:
Ikhefu lokukhubazeka linikwa umsebenzi othe ngokubona kukagqirha wafunyaniswa engenakho ukuba angakwazi ukuwenza umsebenzi wakhe,
kwisithuba esithile, aya kuthi emva kwaso abe echache ngokwaneleyo ukuba angakwazi ukuphinda athathise emsebenzini.
Uludwe 9.3 lushwankathela indlela elisetyenziswe ngayo ikhefu lonyaka. Isivumelwano ngemivuzo
ekwangenwa kuso nemibutho yabasebenzi kwi-PSCBC ngo-2000 sithi kufuneka kukho ulawulo
lwekhefu lonyaka ukwenzela ukunqanda ukuswenywa kweentsuku zekhefu ezingathathwanga kuze
kufuneke zihlawulelwe xa kufika ixesha lokuyeka kwinkonzo karhulumente.
Uludwe 9.3: Ikhefu lonyaka nge-1Januwari 2003 ukuya kuma-31 Disemba 2003
ABASEBENZI
BAKWARHULUMENTE
OOTITSHALA
BONKE
ABASEBENZI
Personnel
Group
Umyinge weentsuku zomsebenzi
ngamnye osekelwe kwinani
Inqanaba lomvuzo Iintsuku ezithathiweyo zizonke
labasebenzi bebonke ebebekho
nge-31 Dis. 2003
1-2
3-5
6-8
9-12
13-16
Bebonke
1-2
3-5
6-8
9-12
13-16
Bebonke
1-2
3-5
6-8
9-12
21 642
13 092
43 552
15 416
740
94 442
0
486
23 946
13 342
0
37 774
21 642
12 606
19 606
2 074
5.98
3.87
1.67
3.83
18.97
2.54
0
0.67
0.98
3.44
0
1.30
5.97
4.73
11.37
14.21
3 625
3 387
26 130
4 022
39
37 203
0
721
24 405
3 876
0
29 002
3 625
2 666
1 725
146
13-16
740
56 668
18.97
6.91
39
8 201
Bebonke
Makuqatshelwe:
Inani labasebenzi bebonke
nge-31 Dis. 2003
Ngokwemiqathango yamanyathelo ekhefu, ootitshala abakumaziko emfundo (ezikolweni) abakwazi ukuba bangathatha
ikhefu lonyaka, njengoko kuthathwa ukuba ngexesha leeholide basebenzisa ikhefu labo lonyaka, oko kukuthi ngexesha
leeholide zezikolo.
22
iSigaba 5
Uludwe 9.4: Ikhefu eliswenyiweyo: 1 Januwari 2003 ukuya kuma-31 Disemba 2003
Iqela
labasebenzi
Inqanaba
lomvuzo
ABASEBENZI
BAKWARHULUMENTE
OOTITSHALA
BONKE
ABASEBENZI
1-2
3-5
6-8
9-12
13-16
Bebonke
1-2
3-5
6-8
9-12
13-16
Bebonke
1-2
3-5
6-8
9-12
13-16
Bebonke
Inani leentsuku
eziswenyiweyo
ezithathiweyo
Umyinge weentsungu
ezithathiweyo
ngumsebenzi ngamnye
Umyinge wekhefu
eliswenyiweyo nge-31
Disemba 2003
6.62
4.51
2.54
4.78
7.05
3.36
0
3.69
2.52
4.91
0
2.87
6.62
4.73
2.86
1.50
7.05
5.12
48
45
51
90
115
55
0
52
51
92
0
56
48
43
59
49
115
49
24 014
15 261
66 377
19 244
275
125 171
0
2 660
61 450
19 025
0
83 135
24 014
12 601
4 927
219
275
42 036
Inani labasebenzi nge- 31
Diseemba 2003
3 625
3 387
26 130
4 022
39
37203
0
721
24 405
3 876
0
29 002
3 625
2 666
1 725
146
39
8 201
MAKUQATSHELWE:
1.
Olu ludwe lunika inkcazelo malunga nekhefu elithe laswenywa kunyaka wesiqhelo (owekhalenda) ukusuka kumhla we1Januwari 2002 ukuya kuma-31 Disemba 2002, ngelixa yona ingxelo le iyeyonyaka-mali oqala nge-1 Apreli 2002 ukuya
kuma-31 Matshi 2003.
2.
Abasebenzi abanekhefu eliswenyiweyo ngabasebenzi abebeqeshwe isigxina phambi komhla wama-30 Juni 2000
nabasaqeshwe isigxina nangoku.
Uludwe 9.5 –Iintlawulo ngekhefu
kwe- 1 Apreli 2003 nama- 31 Matshi 2003
Iqela
labasebenzi
elingathathwanga
Imali iyonke
(R'000)
ISIZATHU
Ootitshala
Iintlawulo ezikhutshiweyo ngo-2003/04 ngenxa yekhefu
ebelingathathwanga kumjikelo odlulileyo
Iintlawulo ezikhutshelwe abayekileyo emsebenzini
ngekhefu ebeliswenyiwe ngo-2003/04
Iintlawulo zekhefu ebelingekathathwa ngexesha lokuyeka
emsebenzini ngo-2003/2004
Izaphulelo kwikhefu ngo-2003/2004
Bebonke
Abasebenzi
bakwarhulumente
kwisithuba
Iintlawulo ezikhutshiweyo ngo-2003/04 ngenxa yekhefu
ebelingathathwanga kumjikelo odlulileyo
Iintlawulo ezikhutshelwe abayekileyo emsebenzini
ngekhefu ebeliswenyiwe ngo-2003/04
Iintlawulo zekhefu ebelingekathathwa ngexesha lokuyeka
emsebenzini ngo-2003/2004
Leave discounting for 2003/2004
Bebonke
esiphakathi
Inani
labasebenzi
Umyinge
wentlawulo
ngomsebenzi
ngamnye
0
0
0
10 134
294
34 469
27
7
3 857
3 806
13 967
801
1 102
4 745
12 674
0
0
0
2 940
216
13 611
31
18
1 722
472
3 413
242
476
1 950
7 135
Makuqatshelwe:
1.
2
3.
4.
ISebe leMfundo leNtshona Koloni liye lasebenzisa umgaqo-nkqubo wokuba abasebenzi banikwe intlawulo ngekhefu abangalithathanga.
Abasebenzi nabaphathi baye banikwa umyalelo wokuba kufuneka baqinisekise ukuba bonke abasebenzi bayalithatha ikhefu labo
njengoko kuchaziwe kumanyathelo ekhefu abekiweyo.
Iintlawulo zekhefu eliswenyiweyo zibhekisele kwezo ntlawulo ziye zihlawulwe ngekhefu xa umntu eswelekile okanye ekhululwa
emsebenzini ngenxa yempilo, okanye xa eethatha umhlalaphantsi.
Uvavo ngekhefu eliswenyiweyo luvumeleke kwiimeko zokuwongwa kwabo bonke abasebenzi ngenkonzo ende, entle engazange
yaqhawulwa, oko kukuthi, imiyaka engama-20 ukuya kwengama-30. Ootitshala nabo baye bafumana ukuvavwa ngekhefu eliswenyiweyo
phantsi komgaqo obusakuba nguMgaqo 59(d).
Xa umsebenzi eyeka emsebenzini enekhefu ebefanele ukuba ulithathile, kodwa engekalithathi, uyahlawulwa ngalo.
23
iSigaba 5
Amaphulo e-HIV/AIDS nokukhuthazwa kwempilo entle
Uludwe 10.1: Amanyathelo
wosuleleko emsebenzini
athathiweyo
ngenjongo
yokunciphisa umngcipheko
Iindidi
zabasebenzi
abaye
babonwa
njengabasesichengeni kakhulu sokusulelwa
yi-HIV nazezinye izifo ezinxulumene nayo
(ukuba zikhona)
Amanyathelo
aphambili
ukunciphisa iingozi
•
Ootitshala kumaziko olutsha
•
Iindibano zocweyo malunga nosuleleko emsebenzini
•
Ootitshala nabasebenzi abanika inkxaso (abongikazi
basezikolweni, abasebenzi abacocayo, noonobhala
bezikolo)
•
Ootitshala bayaqeqeshwa kwizakhono zokuziphilisa
ezibaxhobisela ukuba bayibone imingcipheko emikhulu.
Ootitshala abakwiindawo ezisemngciphekweni kakhulu
baqeqeshiwe ukuba babe ngabafundisani bokuncedisa
amakholwane abo asemsebenzini.
athathiweyo
Umbuzo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ngaba iSebe eli linomntu eliye lamtyumba
kwaba
kwi-SMS
ukuba
asingathe
wokusebenzisa la malungiselelo akwiSigaba VI
seSahluko
1
seMigaqo
yeNkonzo
yakwaRhulumente, 2001? Ukuba kunjalo,
makunikwe igama lakhe nesikhundla akuso.
Ngaba iSebe eli linecandelwana elilodwa
okanye ngaba linabasebenzi eliye labakhethela
ukuba basingathe umsebenzi wokukhuthaza
impilo entle nentlalontle yabasebenzi balo?
Ukuba kunjalo, makuboniswe inani labasebenzi
abachaphazelekayo kulo msebenzi nohlahlomali lonyaka olubekelwe lo msebenzi.
Ngaba iSebe eli liye lasungula iphulo
lokuncedisa
abasebenzi
eliyiEmployee
Assistance
okanye
Health
Promotion
Programme Ukuba kunjalo, makuboniswe
iimpawu/iinkonzo eziphambili zeli phulo
lokhuthazo lwempilo entle.
Ngaba iSebe eli liye laseka (a) ikomiti/iikomiti
ezikhankanywe kwiSigaba VI E.5(e) seSahluko
1 seMigaqo yeNkonzo yakwaRhulumente,
2001? Ukuba kunjalo, makunikwe amagama
abantu abangamalungu aloo komiti nabantu
abangabachaphazelekayo
(stakeholders)
ababameleyo .
Ngaba iSebe eli selikhe layivandlakanya
imigaqo-nkqubo yalo yokuqesha kwakunye
neenkqubo zalo ngenjongo yokuqinisekisa
ukuba azibachaphazeli ngokucalu-calulwa abo
banentsholongwane ye-HIV? Ukuba kunjalo
makudweliswe imigaqo-nkqubo okanye iinkqubo
ezithe zavandlakanywa.
Ngaba iSebe likhe lawasungula amanyathelo
okukhusela abasebenzi abanentsholongwane
ye-HIV okanye abo bacingelwa ukuba banayo le
ntsholongwane ye-HIV ekubeni benzelwe ucalucalulo? Ukuba kunjalo, makudweliswe iindawo
eziphambili zaloo manyathelo.
Hayi
Uludwe 10.2: Iinkcukacha zamaphulo okukhuthaza impilo nawe-HIV/AIDS
Ewe
10.
Iinkcukacha
uMlawuli: uPhuhliso lwaBasebenzi
X
X
X
X
X
X
24
ISebe leMfundo leNtsshona Koloni linamaphulo amabini
elijolise kuwo, i-HIV/AIDS Life Skills Orientation
Programmes (LSOP) ne-HIV/AIDS in the Workplace
(HWP) Programme. Eli le-LSOP liqhutywa liqela
elikheethelwe
lona
elifumana
inkxaso-mali
kwiConditional Grant Funding. Lona eli le-HWP lona
lisaqulunqwa ngentsebenziswano neProvincial Employee
AIDS Programme (PEAP).
I-WCED iye yaqulunqa umgaqo-nkqubo kunye
nesicwangciso solawulo sokusetyenziswa. Ikhona imali
ebekelwe bucala kwaye iimeko ezixhomisa amehlo
zilawulwa ngokuya zivela. Kukho umnxeba osetyenziswa
simahla ekunikeni abasebenzi iingcebiso novula imini
nobusuku.
Ikomiti idibana qho ngekota kwaye inabameli abasuka
kwi-Ofisi eliKomkhulu ye-WCED, kwii-EMDC namaqela
abasebenzi (iiYuniyoni).
Imigaqo-nkqubo yengqesho yeSebe leMfundo leNtshona
Koloni, nesekelwe phezu kwemigaqo-nkqubo yengqesho
yesizwe ayinalucalu-calulo ebantwini ngenxa yemeko
yabo kwicala le-HIV/AIDS.
Ukwaziswa rhoqo kwabasebenzi malunga nendlela
efanelekileyo yokujongana ne-HIV/AIDS. Imiba emfano
iyodwa ngokuphathelele kwi-HIV/AIDS, umzkl ubuhlebo,
ukudiza, VTC, njl.
iSigaba 5
7.
8.
Ngaba iSebe eli liyabakhuthaza abasebenzi balo
ukuba baziyele ngokuthanda kwabo ukuya
kuhlolwa nokuya kunikwa iingcebiso? Ukuba
kunjalo, makudweliswe iziphumo zaloo nto.
Ngaba iSebe eli likhe liye lasungula
amanyathelo okubeka iliso nokuvandlakanya
ifuthe lomsebenzi walo wokukhuthaza impilo
entle. Ukuba kunjalo, makudweliswe loo
manyathelo.
X
X
Hayi
Ewe
Umbuzo
Iinkcukacha
Apha kwi—WCED abantu abayakhuthazwa ukuba baye
ngokuzithandela kwabo ukuya kwenziwa uuvavanyo
ngokusebenzisa iphulo le-PEAP. Iinkonzo zinikwe kwiOfisi eliKomkhulu nakwizikolo ezithile kwimimandla
esezidolophini. Le nkonzo iza kunatyisela nakwii-EMDC
nakwizikolo zemimandla esemaphandleni
ngokusebenzisa iphulo le-PEAP.
Abasebenzi kwi-Ofisi eliKomkhulu bagqiba uphando
lwe- KAB. Abasebenzi abasulelekileyo
nabachaphazelekayo bemimandla yasezidolophini baye
babonelelwa ngeqela lokunika inkxaso.
Makuqatshelwe:
Iphulo le-PEAP eliliphulo lephondo loncediso lwabasebenzi, nelinxibelelene nalo kakhulu iSebe eli, liya kuthi linike izikhokelo
ezicwangcisekileyo zokusetyenziswa kwezi ndawo/nkonzo ziphambili zilandelayo:
1.
Imfundo nolwazi emsebenzini
2.
Conducting of an Ukuqhutywa kovandlakanyo le-HIV/AIDS emsebenzini ngeenjongo yokukhangela ukuba ngaba ziintoni
na izibonelelo ekufuneka zifuniwe, umzkl First Aid kits njl.
3.
Amaphulo othintelo umzkl ukuhanjiswa kweekhondom
4.
Ukukhuthazwa kwamanyathelo okhuselo aziwa jikelele, umkl amanyathelo okhuseleko afanele kuqwalaselwa kwegazi
okanye ezizizimanzi (ulwelo) ezikhutshwa ngumzimba xa kuncedwa abantu abenzakeleyo.
5.
Ukuziyela ngokuthanda kwiingcebiso
6.
Ukukhuthaza ukuxhaswa kwabasebenzi abafunyenwe yi-HIV/AIDS.
25
iSigaba 5
11.
Ubudlelane basemsebenzini
Uludwe 11.1 – Izivumelwano nemibutho yabasebenzi nge- 1 Apreli 2003 ukuya kuma-31
Matshi 2004
Izivunelwano ekungenwa kuzo nabasebenzi bakwaRhulumente ziqukunjelelwa zonke ndawonye
kwiKhansile yoThethwano ngezoBudlelane baseMsebenzi yePhondo: yeNtshona Koloni
(Provincial Bargaining Council: Western Cape). Iinkcukacha ngezo zivumelwano kuthe
kwangenwa kuzo kulo nyaka wenzelwa le ngxelo zichalwe phaya kwiNgxelo yoNyaka yoLawulo
lwePhondo: leNtshona Koloni.
Izivumelwano ekungenwa kuzo nemibutho yabasebenzi ngokuphathelele kootitshala
ziqukunjelwa kwiKhansile yoBudlelane baseMsebenzini weMfundo (Education Labour Relations
Council) kwinqanaba lesizwe nakwelephondo. Ezi zivumelwano zilandelayo kwaye kwangenwa
kuzo liSebe eli nemibutho yabasebenzi.
Umcimbi
1.
Umhla
SUqulunqo lwesicwangciso esiliqili
14 Julayi 2003
Zizonke izivumelwano ekungenwe kuzo (nemibutho yabasebenzi
1
Olu ludwe lulandelayo lushwankathela iziphumo zamatyala olwaphulo-mgaqo aye axoxwa apha
kwiSebe eli kulo nyaka wenzelwa ingxelo.
ULUDWE 11.2.1: Amatyala okuziphatha nolwaphulo-mgaqo athe aqukunjelwa nge-1 Apreli
2003 ukuya kuma- 31 Matshi 2004
Inani
Iziphumo zamatyala axoxiweyo
Ipesenti yawo ewonke
Iingcebiso zoluleko
5
1.66
Isilumkiso esenziwe ngomlomo
Isilumkiso esibhaliweyo
3
7
1.00
2.33
Isilumkiso esibhaliweyo sokugqibela
118
39.20
Ukurhoxiswa emsebenzini okwexeshana ngaphandle kwentlawulo
32
10.63
Ifayini
Ukuthotyelwa
81
1
26.91
0.33
Ukugxothwa
29
9.63
Abafunyenwe bengenatyala
5
1.66
Izityholo ezirhoxisiweyo
20
6.65
Ewonke
301
100
Uludwe 11.2.2: Amanyathelo ezohlwayo aye athathwa, kubandakanywa noluleko
oluqhutywayo (Progressive Discipline) kwisithuba esiphakathi kwe-1 Apreli 2003 nama-31
Matshi 2004
Isohlwayo
ZIZONKE
Abangamadoda
Ababhinqileyo
Bebonke
Ntsundu
Bala
Ndiya
Mhlophe
Ntsundu
Bala
Ndiya
Mhlophe
45
132
6
18
35
49
2
12
26
299
iSigaba 5
Uludwe 11.3: Iintlobo zamatyala okuziphatha eziye zaqwalaselwa ezingxoweni zamatyala
Uhlobo lwetyala lokuziphatha
Ukuxhaphaza umntwana wesikolo ngesondo
Ungcungcuthekiso ngokwesini
Ukuhlasela ngeenjongo zokwenzakalisa kakhulu
Ukuhlasela
Ubusela, ukunyoba okanye ubuqhetseba
Ukuphathwa kakubi kwemali
Ukuba nompu ngokungekho mthethweni
Ukuthathwa kwempahla karhulumente ngokungekho mthethweni
Ubuqhetseba ekubhalweni kwamarekhodi
Ukusetyenziswa kakubi kwezinto zakwarhulumente
Ukusilela okanye ukutyeshela kuwo nawuphi na uMthetho, uMgaqo okanye
imbopheleleko ebekwa ngumthetho
Ukubeka ibala kulawulo lweSebe eeli/Ukutshaabhisa ulawulo lweSebe eli
Ukuba phantsi kweempembelelo zento enxilisayo/eyobisayo
Ukuziphatha kakubi
Ukunganyaniseki
Intswela-nkathalo
Ukungezi emsebenzini
Ukutyeshela ukuthobela umyalelo onikwe ngokusesikweni
EWONKE
Inani
12
6
2
87
16
5
0
0
4
2
I-% yawo ewonke
5.19
2.60
0.87
37.66
6.92
2.16
0
0
1.73
0.87
6
2.60
4
11
32
2
2
31
9
231
1.73
4.76
13.85
0.87
0.87
13.42
3.90
100
Uludwe 11.4: Grievances lodged for the period 1 April 2003 to 31 March 2004
Inani lezikhalazo eziqwalaselweyo
Inani lezikhalazo ezisonjululwweyo
Inani lezikhalazo ezingasonjululwanga
Zizonke izikhalazo ezingenisiweyo
Inani
293
90
383
I-% yazo zizonke
76.50
23.50
100
Uludwe 11.5: Iimbambano eziye zangeniswa kwiiKhansile zoBudlelane baseMsebenzi
ezifanelkileyo kwisithuba esiphakathi kwe- Apreli 2003 nama-31 Matshi 2004
Inani lezikhalazo eziqwalaselweyo
Inani lezikhalazo ezigwetywelweyo
Inani lezikhalazo eziwe phantsi
Inani leembambano ezingekaqukunjelwa
Inani leembambano ezingenisiweyo
Inani
42
13
36
91
I-% yazo zizonke
46.15
14.29
39.56
100
Uludwe 11.6: Ugwayimbo lwabasebenzi oluthe lwaqhubeka kwisithuba esiphakathi kwe-1
Apreli 2003 nama-31 Matshi 2004
Ugwayimbo
Inani leentsuku zokusebenza ezithe zalahleka
Iyonke indleko (R'000) yeentsuku zokusebenza ezilahlekileyo
Imali (R'000) ethe yabuyiswa kukungahlawulelwa kweentsuku ezingasetyenzwanga
Nil
N/A
N/A
Uludwe 11.7: Abathe barhoxiswa okwethutyana ngeenjongo zokuthintela okungekehli
kwisithuba esiphakathi kwe- Apreli 2003 nama-31 Matshi 2004
Urhoxiso lothintelo lwexeshana
Inani labantu abarhoxisiweyo okwexeshana
Inani labantu abarhoxiswe isithuba esingaphaya kweentsuku ezingama-30
Umyinge weentsuku zokurhoxiswa okwexeshana
Iindleko zorhoxiso
27
13
12
144
R563,000
iSigaba 5
12.
Uphuhliso lwabasebenzi
Eli candelo lizoba umfanekiso wamalinge enziweyo liSebe eli ngokuphathelele kumba wophuhliso
lwezakhono.
12.1 Iimfuno zoqeqesho eziye zafunyaniswa nge-1 Apreli 2003 ukuya kuma-31 Matshi 2004
ngokweSicwangciso soPhuhliso lweZakhono eMsebenzini seSebe leMfundo leNtshona
Koloni
Iintlobo zemisebenzi
Abawisi-mthetho,
amagosa aphezulu
neemanejala
Abemisebenzi
yobungcali
lsIitheknishiyeni
neminye imisebenzi
enxulumene nazo
Iiklakhi/Oomabhalana
Abasebenza
kwiinkonzo
neentengiso
Abasebenzi
abanezakhono
kwezolimo
nasebulobini
Abakwimisebenzi
yezandla neminye
enxulumene nayo
Abaqhubi bemitshini
nabadibanisi
Imisebenzi ephaya
ezantsi noko
Bebonke apha
Isini
Inani labasebenzi
nge- 1 Apreli 2003
Iimfuno zoqeqesho ezithe zafunyaniswa ekuqaleni
kwesithuba sale ngxelo
Amaphulo
Ezinye
Abaqeqeezakhono nezinye iindlela Bebonke
shwa*
izifundo
zoqeqesh
0
39
0
39
Ababhinqileyo
6
Abangamadoda
32
0
19
0
19
Ababhinqileyo
18 592
0
9 761
0
9 761
Abangamadoda
10 534
0
6 213
0
6 213
Ababhinqileyo
21
0
1 844
0
1 844
Abangamadoda
35
0
1 140
0
1 140
Ababhinqileyo
2 180
0
749
0
749
Abangamadoda
566
0
233
0
233
Ababhinqileyo
28
0
219
0
219
Abangamadoda
153
0
185
0
185
Ababhinqileyo
0
0
0
0
0
Abangamadoda
0
0
0
0
0
Ababhinqileyo
1
0
0
0
0
Abangamadoda
14
0
0
0
0
Ababhinqileyo
1
0
9
0
9
Abangamadoda
31
0
58
0
58
Ababhinqileyo
2 420
0
2 681
0
2 681
Abangamadoda
2 735
0
815
0
815
Ababhinqileyo
23 253
0
15 302
0
15 302
Abangamadoda
14 096
0
8 663
0
8 663
37 349
0
23965
0
23965
Bebonke
* I-WCED kungoku nje ayinanxaxheba kumsebenzi wabaqeqeshwa oqhutywa apha eNtshona Koloni.
28
iSigaba 5
Uludwe 12.2: Uqeqesho
kuma-31 Matshi 2004
olunikiweyo
ukusukela
nge-1
Apreli
2003
ukuya
Uqeqesho olunikiweyo ngesi sithuba senzelwa le ngxelo
Iintlobo zemisebenzi
Isini
Amaphulo
Inani labasebenzi
Ezinye
nge-1 Apreli 2004 Abaqeqeshwa* ezakhono nezinye iindlela
izifundo
zoqeqesho
ezifutshane
Bebonke
Abawisi-mthetho, Ababhinqileyo
amagosa aphezulu
neemanejala Abangamadoda
5
0
2
0
2
34
0
17
0
17
Ababhinqileyo
18 602
0
6 445
0
6 445
Abangamadoda
10 406
0
3 162
0
3 162
Iitekhnishiyeni Ababhinqileyo
neminye imisebenzi
enxulumene nazo Abangamadoda
115
0
15
0
15
136
0
24
0
24
Ababhinqileyo
2 201
0
695
0
695
Abangamadoda
489
0
409
0
409
Abasebenza Ababhinqileyo
kwiinkonzo
nakwiintengiso Abangamadoda
11
0
0
0
0
72
0
6
0
6
Ababhinqileyo
0
0
0
0
0
Abangamadoda
14
0
0
0
0
Ababhinqileyo
1
0
0
0
0
Abangamadoda
28
0
1
0
1
Ababhinqileyo
2 280
0
17
0
17
Abangamadoda
2 697
0
25
0
25
Abemisebenzi
yobungcali
Iiklakhi/Oomabhalana
Abakwimisebenzi
yezandla neminye
enxulumene nayo
Abaqhubi
bemitshini
nabadibanisi
(assemblers)
Imisebenzi ephaya
ezantsi noko
Uqeqesho olunikiweyo ngesi sithuba senzelwa le ngxelo
Inani labasebenzi
Amaphulo ezakhono
Ezinye
Iintlobo zemisebenzi
nge-1 Apreli 2004 Abaqeqeshwa* nezinye izifundo
iindlela
Bebonke
ezifutshane
Abenza umsebenzi wobungcali–
abahlulwanga ngokwesini
Abahlulwanga ngokweentlobo
zemisebenzi nangokwesini
Abahlulwanga ngokweentlobo
zemisebenzi
Bebonke
37 091
zoqeqesho
0
6 209
0
6 209
0
3 153
0
3 153
0
6 648
0
6 648
0
26 823
0
26 823
* I-WCED kungoku nje ayinanxaxheba kumsebenzi wabaqeqeshwa oqhutywa apha eNtshona Koloni.
29
iSigaba 5
13.
Ukwenzakala emsebenzini
Olu ludwe lulandelayo lunika inkcazo ngomenzakalo emsebenzini.
Uludwe 13.1: Ukwenzakala emsebenzini, 1 Apreli 2003 ukuya kwi-31 Matshi 2004
Iqela
labasebenzi
Uhlobo lwengozi efunyenwe emsebenzini
Ootitshala
Abasebenzi
bakwarhulume
nte
Ebezifuna nje unyango olungekho noko
Umenzakalo omkhulu wexeshana
Umenzakalo owenze ukulima isigxina
Ezibuleleyo
Zizonke
Ebezifuna nje unyango olungekho noko
Umenzakalo omkhulu wexeshana
Umenzakalo owenze ukulima isigxina
Ezibuleleyo
Zizonke
Inani
I-% yazo zizonke
34
56
1
0
91
137
9
0
0
146
37.4
61.5
1.1
0
100
93.8
6.2
0
0
100
Makuqatsshelwe:
Xa kuthethwa ngonyango olungekho ngako nokokuthethwa ukuba umsebenzi lowo uye wangabikho
emsebenzini isithutyana esifutshane (iintsuku ezimbalwana nje). Umenzakalo omkhulu wexeshana ubhekisele kwizithuba ezidana
noko zona, umzekelo, isithuba esingaphaya kweveki umntu enomenzakalo emqolo.
14.
Ukusetyenziswa kweengcali
Uludwe 14.1: Ingxelo ngeenkonzo zeengcali ezithe zafunwa kusetyenziswa iimali ebezabelwe ukwenza oko
Inani leengcali zizonke
ezithe zasebenza kule
projekthi
0
Itayitile yeprojekthi
N/A
Inani leeprojekthi
zizonke
Ubude bexesha
lilonke: Iintsuku
zomsebenzi
0
Zizonke iingcali
ezizimeleyo
N/A
0
Ubude bexesha:
Iintsuku
zomsebenzi
0
Ixabiso
lekhontrakthi
ngokweeranti
0
Ixabiso lekhontrakthi
ngokweeranti
0
Uludwe 14.2: Uhlalutyo lweengcali eziye zathathwa kusetyenziswa imali ebiyabelwe oko
ngokwabantu ababefudula besingelwe phantsi (Historically Disadvantaged Individuals).
Itayitile yeprojekthi
N/A
Ipesenti yobunini babo
babefudula besingelwe
phantsi (HDI)
Ipesenti yezo zilawulwa
ngabo babefudula
besingelwe phantsi
Inani leengcali ezivela kumaqela
awayefudula esingelwe phantsi
ezisebenza kwiprojekthi le
0
0
0
Uludwe 14.3: Ingxelo ngokutyunjwa kweengcali kusetyenziswa imali evela kubalizi
ISebe leMfundo leNtshona Koloni alikhange lisebenzise iingcali ngeemali ezivela kubalizi zokuba
kuqhutywe iiprojekthi.
30
iSigaba 5
15.
Amanqwanqwa okuma kweentlobo zemisebenzi
UMphathiswa weMfundo,
uGqw.André Gaum
INtsumpa Jikelele
Mnu. Ron Swartz
UMlawuli:
WezoNxibelelwano
Mnu. Paddy Attwell
USekela-Mlawuli Jikelele:
WezoLawulo lweeNkqubo
zeMfundo
Mnu. John Lyners
UMlawuli oyiNtloko:
WeeNkonzo
zeeNgingqi
(Kwii-EMDC
zeMetropoli)
UMlawuli oyiNtloko:
WeeNkonzo
zeeNgingqi
(Kwii-EMDC
eziseMaphandleni)
Mnu. Ndo Miti
Nks. Sindi Shayi
UMlawuli:
KwiMetropoli yeEMDC eseMntla
UMlawuli:WokuGcinwa
kwemMigangatho
asinamntu
USekela-Mlawuli Jikelele:
WoCwangciso noPhuhliso
lweMfundo
Mnu. Brian Schreuder
UMlawuli oyiNtloko:
WezoCwangciso
lweMfundo
Nks. Penny
Vinjevold
USekela-Mlawuli Jikelele:
WezoLawulo leSebe
leMfundo
Mnu. Johan Fourie
UMlawuli oyiNtloko:
WeNkxaso
yezeMfundo
noCwangciso
lwezoPhuhliso
UMlawuli oyiNtloko:
WezoPhuhliso
lwaBasebenzi
UMlawuli oyiNtloko:
WezoLawulo lweMali
Gqr. Frans Booyse
Mnu. Jan Hurter
Mnu. Leon Ely
UMlawuli:
WezoPhuhliso
lweKharityhulam
UMlawuli:
WezeNgcaciso
neeNkonzo
zeThekhinoloji
Mnu. Barry
Volschenk
UMlawuli: KwiEMDC ekuNxweme
lwaseNtshona /
KwiMimandla
yeeDiliya
Mnu. Jannie
Beukes
Nkskz. Jenny
Rault-Smith
Mnu. Mike
Chiles
UMlawuli:
KwiMetropoli
ye-EMDC
eseMbindini
UMlawuli:
Kwi-EMDC
ekwiBreede River /
kwi-Overberg
UMlawuli:
WezoLawulo
noCwangciso
lweZiko
UMthetho:
WezoCwangciso
lweZakhiwo
UMlawuli:
WezoLawulo
lwaBasebenzi
(Ootitshala be-CS)
UMlawuli:
WezoLawulo
lweBhajethi
Mnu.Anthony
Pietersen
Mnu. Clifton
Frolick
Mnu. Dave
Shepherd
Mnu. Nat
Kaschula
Mnu. Norman
Daniels
Mnu. Eugene
Meyer
UMlawuli:
KwiMetropoli yeEMDC eseMpuma
UMlawuli:
Kwi-EMDC
kwiKaroo
eseMzantsi
UMlawuli:
WezeMfundo
noQeqesho
oluQhubelekayo
UMlawuli:
WezoPhuhliso
lwaBasebenzi
UMlawuli:
WezoLawulo
lweziBonelelo
noKwenziwa
kweeNkonzo
Mnu. Melvyn
Caroline
Nks. Bonny
Sesenyamotse
Mnu. Zozo
Siyengo
UMlawuli:
WeeNkonzo
zeNkxaso
yeMfundo
eneeMfuno
eziZodwa
Gqr Matthi
Theron
UMlawuli:
KwiMetropoli yeEMDC eseMzantsi
UMlawuli:
WezeeMviwo
UMlawuli:
WezoPhando
Mnu. Eugene
Daniels
Mnu.André
Clausen
Mnu. Peter
Present
31
UMlawuli:
WezoLawulo
lwaBasebenzi
(beNkonzo
kaRhulumente)
Mnu. Gerald
Elliott
Nkskz. Linda
Rose
UMlawuli:
WeeNkonzo
zeAkhawuntingi
Mnu.Viv Viviers
Mnu.Willie
Carelse
UMlawuli:
WezoBudlelane
eMsebenzini
asinamntu
iSigaba 5

Documentos relacionados

MiniInfo 04/2010 - Slovenská holsteinská asociácia

MiniInfo 04/2010 - Slovenská holsteinská asociácia Kŕmne dávky, ktoré podávame týmto kravám musia byť správne namiešané, nielen pokiaľ ide o jednotlivé zložky, ale aj o správnu vyváženosť objemového krmiva a zrna. Zvieratá potrebujú dostatok energi...

Leia mais

x_grade 6 lesson 4.cdr

x_grade 6 lesson 4.cdr Olu luqhutyekeko loMngeni weNgwenkala othe wadlalwa kwisigaba sesihlanu. Unakho ukusebenzisa ulwazi oluthtyathwe kwesiya sifundo okanye esenokwenza impinda yesa senzo kunye nabafundi, ukuba khumbuz...

Leia mais