95 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine

Сomentários

Transcrição

95 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine
Petak, 21. 11. 2014. godine
SARAJEVO
Godina XXI - Broj 95
[email protected] OBJAVE
UPIS U SUDSKI REGISTAR
TUZLA
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000169 od 14.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Osniva se "LUCKY SEVEN" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i
usluge, export - import Lukavac. Skra}eni naziv firme: "LUCKY SEVEN" d.o.o.
Lukavac. Sjedi{te dru{tva: Lukavac, Gornji Bistarac bb. Osniva~ je Mijatovi}
Predrag, Lukavac, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00 %.
Djelatnosti dru{tva: uzgoj `itarica (osim ri`e), mahunarki i sjemena uljarica, uzgoj
povr}a, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povr}a, uzgoj ostalih jednogodi{njih usjeva, uzgoj gro`|a, uzgoj jezgri~avog i ko{tuni~avog vo}a, uzgoj bobi~astog, ora{astog i ostalog vo}a, uzgoj plodova uljarica, uzgoj biljaka za pripremanje
napitaka, uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, za~inskog i ljekovitog
bilja, uzgoj ostalih vi{egodi{njih usjeva, uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja,
uzgoj muznih krava, uzgoj ostalih goveda i bivola, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi,
uzgoj ostalih `ivotinja, mje{ovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i sto~na
proizvodnja), pomo}ne djelatnosti za uzgoj usjeva, pomo}ne djelatnosti za uzgoj
`ivotinja, djelatnosti koje se obavljaju nakon `etve/berbe poljoprivrednih proizvoda
(priprema za primarna tr`i{ta), dorada sjemena za sjemenski materijal, sakupljanje
nekultiviranih {umskih plodova i proizvoda, osim {umskih sortimenata, slatkovodni
ribolov, slatkovodna akvakultura, prerada i konzerviranje mesa, prerada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje riba, ljuskara i meku{aca, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja
sokova od vo}a i povr}a, ostala prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, proizvodnja
ulja i masti, proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, proizvodnja mlinskih
proizvoda, proizvodnja hljeba; svje`ih peciva i kola~a, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, prerada ~aja i kafe, proizvodnja za~ina i
drugih dodataka hrani, proizvodnja gotove hrane i jela, proizvodnja homogeniziranih prehrambenih preparata i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih
proizvoda d.n., proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, proizvodnja pripremljene
hrane za ku}ne ljubimce, proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne
vode i drugih fla{iranih pi}a, proizvodnja ambala`e od drva, ostalo {tampanje, usluge
pripreme za {tampu i objavljivanje, povr{inska obrada i prevla~enje metala, ma{inska
obrada metala, proizvodnja ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, proizvodnja ma{ina
za industriju hrane, pi}a i duhana, ostala prera|iva~ka industrija, d.n., popravak
ma{ina, popravak ostale opreme, instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, obrada i
zbrinjavanje neopasnog otpada, recikla`a posebno izdvojenih materijala, djelatnosti
sanacije okoli{a te ostale usluge upravljanja otpadom, organizacija izvo|enja
gra|evinskih projekata, uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu,
ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, elektroinstalacijski radovi,
uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju, ostali gra|evinski instalacijski radovi, ostale specijalizirane
gra|evinske djelatnosti, d.n., trgovina automobilima i motornim vozilima lake
kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih
vozila , trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo
dijelovima i priborom za motorna vozila, posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,
ISSN 1512-7079
posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom,
sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina
na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim
ko`ama, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i mesnim
proizvodima, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim
uljima i mastima, trgovina na veliko pi}ima, trgovina na veliko duhanskim
proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko
kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i
ribe, ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i
obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na
veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na
veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i
opremom za rasvjetu, trgovina na veliko satovima i nakitom, trgovina na veliko
ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom
opremom i softverom, trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim
dijelovima i opremom, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i
priborom, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za
rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te
ma{inama za {ivanje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem,
trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko
ostalim ma{inama i opremom, trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim
gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,
trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,
trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina
na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima,
nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na
malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na,
kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo duhanskim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima
u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo motornim gorivima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama
i softvernom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo audio i
videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tekstilom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod,
zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i igra~kama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
Broj 95 - Stranica 2
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i
hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom
robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim
proizvodima na {tandovima i tr`nicama , trgovina na malo putem po{te ili interneta,
ostali kopneni prijevoz putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe,
uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, hoteli i sli~an smje{taj,
odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, kampovi i prostori za kampiranje, ostali
smje{taj, djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane,
djelatnosti keteringa, ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane, djelatnosti
pripreme i uslu`ivanja pi}a, djelatnosti snimanja zvu~nih zapisa i izdavanja
muzi~kih zapisa, djelatnosti `i~ane telekomunikacije, djelatnosti be`i~ne
telekomunikacije, djelatnosti satelitske telekomunikacije, ostale telekomunikacijske
djelatnosti, ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i
ra~unarima, obrada podatka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima, internetski
portali, agencije za poslovanje nekretninama, ra~unovodstvene, knjigovodstvene i
revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, savjetovanje u vezi s poslovanjem i
ostalim upravljanjem, arhitektonske djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima
povezano tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, agencije za
promociju (rekamu i propagandu), ogla{avanje putem medija, specijalizirane
dizajnerske djelatnosti, fotografske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke
djelatnosti, d.n. iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih
vozila lake kategorije, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona ,
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport ,
iznajmljivanje videokaseta i diskova, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo , djelatnosti agencija za
zapo{ljavanje , djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje , ostalo ustupanje
ljudskih resursa, djelatnosti putni~kih agencija , djelatnosti turoperatora , ostale
rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima , osnovno ~i{}enje zgrada, ostale
djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale djelatnosti ~i{}enja, uslu`ne djelatnosti
ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, kombinirane kancelarijske administrativne
uslu`ne djelatnosti, fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane
kancelarijske pomo}ne djelatnosti, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova,
djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu ra~una te kreditnih kancelarija,
djelatnosti pakovanja, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., rad
sportskih objekata, fitnes centri, djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, ostale
zabavne i rekreacijske djelatnosti, frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje,
djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, vanjska trgovina proizvodima iz okvira
registrovanih djelatnosti, uvoz - izvoz, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge
me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa
me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske
usluge u transportu i si.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge
usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor, Mijatovi}
Predrag, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti. Ujedno,
izvr{en je i upis osnivanja poslovne jedinice, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i
nazivom: PJ FAST FOOD "MALA KU]A" Sarajevo. Sjedi{te poslovne jedinice:
Sarajevo, Centar, ul. Branilaca Sarajeva 10. Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti
u okviru upisanih djelatnosti dru{tva. Poslovnu jedinicu u poslovanju sa tre}im
licima zastupa i predstavlja Mijatovi} Predrag, rukovodilac poslovne jedinice, bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju poslovne jedinice.
(SR-2357/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2359/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000903 od 14.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"DOLNOV" d.o.o. Lukavac Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu,
projektovanje, in`enjering i proizvodnju, izvr{ilo je dopunu sa slijede}im
djelatnostima, Trgovina na veliko sirovim {tavljenim i dovr{enim ko`ama, Trgovina
na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim strojevima i
opremom, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i Trgovina
na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2360/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-003099 od 06.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "TEAM GUBALJEVI]" d.o.o. za export-import.
proizvodnju, trgovinu, prevoz i ugostiteljstvo Grada~ac, sa sjedi{tem u 8. Marta bb,
Grada~ac, upisano u registru Op}inskog suda Tuzla pod MBS: 32-01-0298-10, vr{i
se uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH
2010 i uskla|ivanje djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu sa Zakonom o
vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije BiH. Svi ostali upisi ostaju
neizmijenjeni.
(SR-2361/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000527 od 06.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "CAFFEMATIC" d.o.o. za proizvodnju, promet i
usluge Tuzla, u sudski registar je upisana poslovna jedinica, koja }e poslovati pod
firmom dru{tva i nazivom: Poslovna jedinica Bijeljina. Sjedi{te PJ: Bijeljina, ul.
Majevi~ka br. 116. PJ }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti dru{tva.
PJ u poslovanju sa tre}im licima zastupa i predstavlja Kuni} Mirheta, rukovodilac PJ,
bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju PJ, u okviru registrovanih djelatnosti.
Upisano je i da nova adresa sjedi{ta Poslovne jedinice "PROMO - INVEST" Br~ko
Distrikt BiH (umjesto, Br~ko Distrikt BiH, ul. Nikolaja Velimirovi}a br. 10), glasi Br~ko Distrikt BiH, ul. Dragice Pravice br. 23. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2362/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000781 od 22.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na 13. Skup{tini dru{tva "Sisecam soda Lukavac" dru{tvo sa ograni~enom
odgovorno{}u Lukavac, donesena je odluka o pove}anju osnovnog kapitala dru{tva
od strane ve}inskog osniva~a Soda Sanayii A.S. u iznosu od 5.000.000,00 Eura, a u
protuvrijednosti konvertibilnih maraka, tako da }e osnovni kapitala dru{tva ukupno
iznositi 121.971.070,00 KM. Pove}anje osnovnog kapitala je predvi|eno da se
obavi uplatom u tri rate. "Soda Sanayii" A.S. je shodno navedenoj odluci pove}ala
osnovni kapital dru{tva uplatom druge rate u iznosu od 2.500.000,00 Eura, a u
protuvrijednosti konvertibilnih maraka u iznosu od 4.889.575,00 KM.
(SR-2366/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002503 od 05.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"KEMX" d.o.o. za export-import, proizvodnju, trgovinu i usluge MIONICA 3 GRADA^AC, izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH iz 2010. godine.
Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000181 od 05.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Kod subjekta upisa "JUPPI TOURS" d.o.o. za prijevoz, usluge i promet, sa
sjedi{tem u Gornjoj Orahavici, Op}ina Gra~anica, upisuju se promjene podataka od
zna~aja u pravnom prometu i to:
vr{i se uskla|ivanje dosada upisanih djelatnosti, sa Odlukom o klasifikaciji
djelatnosti u BiH 2010.
Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002463 od 29.12.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
U skladu sa ~lanom 6. Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010. Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
47/10, od 08.06.2010.) izvr{eno je uskla|ivanje djelatnost "[UMA&DVORI[TE"
d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge @ivinice sa KD 2010.
(SR-2358/12-T)
(SR-2391/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000769 od 17.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"JD RENTING TRADE" d.o.o. Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora dru{tva
Buro Enesa, a za novog direktora je imenovana Buro Emina, koja je ovla{tena za
zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002643 od 20.1.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"UNO-PROM" d.o.o. Gra~anica, Doborovci, izvr{ilo je pove}anje osnovnog
kapitala dru{tva u stvarima i novcu, u ukupnoj visini od 280.374,00 KM, tako da sada
ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 998.334,00 KM, od ~ega 800.960,00 KM u
(SR-2390/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
novcu i 197.374,00 KM KM u stvarima, {to u odnosu na raniji osnovni kapital
(717.960,00 KM u novcu) predstavlja ukupno pove}anje za 280.374,00 KM, od ~ega
83.000,00 KM u novcu i 197.374,00 KM u stvarima. Dru{tvo je ujedno izvr{ilo
uskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010.godine). Upisano je i da nova adresa
prebivali{ta Alibegovi} D`evada, direktora Dru{tva (umjesto, Br~ko Distrikt,
Cerik), glasi - Gra~anica, Doborovci bb.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2392/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000111 od 08.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Du`nosti direktora "FREE STYLE" d.o.o. za marketing i usluge Tuzla,
razrije{en je Smaji} Nihad, a za novog direktora dru{tva imenovan je Zili} Amir, koji,
kao i osniva~, Smaji} Nihad, ovla{ten da zastupa dru{tvo, bez ograni~enja ovla{tenja
u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je dru{tvo ujedno uskladilo
djelatnosti u unutra{njem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
(SR-2393/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002721 od 30.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"GRENY-SMIT" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa KD
BiH iz 2010. godine.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2394/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002813 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"DMDE" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, sa slu`benim sjedi{tem u op}ini
Doboj Istok-Brijesnica Velika bb, MBS 1-13026, vr{i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva.
Sa KD BiH 2010 i imenovanju: Durmi} Mirsada, iz Brijesnice Velike, kao zamjenika
direktora dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i vanjskom poslovanju.
(SR-2395/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002579 od 09.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "ANTIK" d.o.o. za trgovinu Srebrenik, sa sjedi{tem u Novo
Naselje Luka bb, Srebrenik upisano u registru Op}inskog suda Tuzla pod MBS:l-7498,
vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH
2010 i uskla|ivanje djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu sa Zakonom o
vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije BiH. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2396/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002887 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"KADE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti
u unutra{njem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisano je i da je
promjenjena adresa prebivali{ta Zoni} Sajde, osniva~a dru{tva tako da umjesto
Tuzla, ul. Hasana Brki}a broj 161, nova adresa prebivali{ta osniva~a dru{tva sada
glasi Tuzla, ul. Me{e Selimovi}a broj 53. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2397/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002383 od 05.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva se privredno dru{tvo pod nazivom: "TOOL PRECISION" d.o.o.
Grada~ac. Skra}eni naziv glasi: "TOOL PRECISION" d.o.o., Sjedi{te dru{tva je:
Grada~ac, Donji Lukavac bb. Osniva~i dru{tva su: Novali} Selvija iz Grada~ca, sa
udjelom u novcu u iznosu od 1.000,00 KM ili procentualno 50% i Zahirovi} Almedin
iz Grada~ca, sa udjelom od 1.000,00 KM ili procentualno od 50%. Osnovni kapital
dru{tva iznosi: 2.000,00 KM. Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu su: 25.50
Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 25.61 Povr{inska
obrada i prevla~enje metala, 25.62 Strojna obrada metala, 25.71 Proizvodnja sje~iva,
25.72 Proizvodnja brava i okova, 25.73 Proizvodnja alata, 28.41 Proizvodnja
strojeva za obradu metala, 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva, 28.91
Proizvodnja strojeva za metalurgiju, 29.31 Proizvodnja elektri~ne i elektroni~ke
opreme za motorna vozila, 29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna
vozila, 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatolo{kih instrumenata i pribora, 46.62
Trgovina na veliko alatnim strojevima, 49.41 Cestovni prijevoz robe. Dru{tvo }e u
vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru djelatnosti koja
Broj 95 - Stranica 3
obavlja u unutra{njem prometu. Dru{tvo }e predstavljati i zastupati u unutra{njem i
vanjskotrgovinskom poslovanju direktor dru{tva: Novali} Selvija k}i Muharema, iz
Grada~ca, koja je imenovana na mandatni period od 4 godine bez ograni~enja
ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2398/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002479 od 05.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"BEROX" d.o.o. za usluge, unutra{nju i spoljnu trgovinu Tuzla, uskladilo je
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010. ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47 od 08.06.2010. godine). Ostali
su nepromijenjeni.
(SR-2399/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002553 od 06.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"ZADA pharmaceuticals" d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih
proizvoda Lukavac,uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa
klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od
08.06.2010.godine), te izvr{ilo dopunu sa slijede}im djelatnostima: Piljenje i
blanjanje drva (proizvodnja rezane gra|e); impregnacija drveta , Proizvodnja furnira
i ostalih plo~a od drveta , Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata,
Proizvodnja ambala`e od drva, Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od
pluta, slame i pletarskih materijala, Proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne
prostore, Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, Proizvodnja ostalog namje{taja,
Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem i Trgovina na malo namje{tajem,
opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim
prodavnicama. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2400/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002697 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
1.
Notarski obra|ena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta (OPU-IP:
389-1/11 od 06.12.2011.) Djelatnosti dru{tva "RM COMPANY" d.o.o.
Banovi}i usagla{ene su sa klasifikacijom djelatnosti BiH 2010.
(SR-2401/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002711 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"Piro-LMS" d.o.o. za in`enjering i usluge Tuzla uskladilo je djelatnost u
unutarnjem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2402/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002611 od 09.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"COMVERSUM" d.o.o. za obradu podataka, menad`ment i konsalting Tuzla,
promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, Trg Slobode broj 16) upisano:
Tuzla, Atik Mahala broj 9, Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutra{njem poslovanju
dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2403/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002779 od 07.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"GLIBAN-PROM" d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Tuzla
uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti
Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2404/12-T)
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002517 od 05.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"PARTNER-PROMET" d.o.o. Tuzla uskladio je djelatnosti u unutarnjem
prometu sa KD BH 2010.
Ostali upisi su ostali nepromijenjeni.
(SR-2405/12-T)
Broj 95 - Stranica 4
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002573 od 06.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"Institut za zavarivanje" d.o.o. Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem
poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47 od 08.06.2010.
godine). Ostali uspisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2406/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002775 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"^AGAR" d.o.o. za trgovinu i usluge Sapna uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2413/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002509 od 05.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"SEZI-KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisana je i nova adresa prebivali{ta Kehi}
Zijada, osniva~a dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2414/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002645 od 20.1.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"INTER-IMPEX" d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Tuzla uskladilo je
djelatnost u unutarnjem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. ("Slu`beni glasnik BiH" broj 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2415/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002637 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok, sa sjedi{tem u Duboki Potok,
Srebrenik, upisana u registru Op}inskog suda Tuzla pod MBS: 4-205, vr{i uskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010. Svi ostali upisi ostaju
neizmijenjeni.
(SR-2416/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002305 od 07.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a privrednog dru{tva "BILLIG" d.o.o. za
proizvodnju i promet roba i usluga export-import @ivinice notarski obra|ena po
notaru Jasminu Terzi}u iz @ivinica, broj OPU-IP-199/11 od 11.10.2011. godine u
sudski registar je upisana promjena sjedi{ta ovog privrednog dru{tva tako {to je
umjesto ranije adrese:
II Ulica 53 @ivinice, @ivinice
Nova adresa ovog privrednog dru{tva je: ulica Pa{age Gogi}a broj 2, @ivinice,
@ivinice.
(SR-2417/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002655 od 09.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "[email protected]" d.o.o. Grada~ac, izvr{eno je osnivanje
podru`nice dru{tva, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom - "[email protected]"
d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Grada~ac, [email protected] ORA[JE, sa
sjedi{tem u Ora{ju, Zona poduzetni{tva - Industrijska zona II.
Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje podru`nica imenovan je direkotr
dru{tva Mustafagi} Nazif u funkciji rukovodioca podru`nice.
Ostali upisi nepromijenjeni.
(SR-2418/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002741 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"ISKRA-TUZLA" d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i promet Tuzla, uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2419/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002743 od 6.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"KALELEKTRIK" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge @ivinice, koje je
upisano u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli rje{enjem broj
032-0-Reg-10-000097 od 22.01.2010. godine, sa MBS: 1-7536, Odlukom OPU-IP:
764/11 od 12.12.2011. godine izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa posljednjom klasifikacijom djelatnosti, Pored uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, Dru{tvo je
Odlukom OPU-IP: 764/11 od 12.12.2011. godine pro{irilo djelatnosti, te }e se baviti
i slijede}im djelatnostima: 61.20 Djelatnosti be`i~ne telekomunikacije; 61.90 Ostale
telekomunikacijske djelatnosti; 71.11 Arhitektonske djelatnosti; 71.12 In`injerske
djelatnosti i s njima povezano tehni~ko savjetovanje; 71.20 Tehni~ko ispitivanje i
analiza; 72.19 Ostalo istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehni~kim i
tehnolo{kim naukama; 72.20 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim i
humansiti~kim naukama; 74.20 Fotografske djelatnosti. U ostalom dijelu podaci
ostaju nepromijenjeni za dru{tvo.
(SR-2420/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002607 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"[ASS" export- import d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, uskladilo je djelatnosti
u unutra{njem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47
od 08.06.2010. godine). Upisana je i nova adresa prebivali{ta [abanovi} Selime,
osniva~a - direktora dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2421/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003125 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva se Dru{tve sa ograni~enom odgovorno{}u za transport, saobra}aj i
usluge "SAMCO TRANSPORTI " Lukavac.
Skra}eni naziv firme: "SAMCO TRANSPORTI" d.o.o. Lukavac.
Sjedi{te dru{tva: Lukavac, ul. Alekse [anti}a br. 1.
Osniva~ je Gazibegovi} Azra iz Lukavca, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00
KM u novcu ili 100,00 %. Djelatnosti dru{tva: Uzgoj peradi, Uzgoj ostalih `ivotinja,
Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, kre~njaka, gipsa, krede i {kriljevca,
Djelatnost kopova {ljunka i pjeska; va|enje gline i kaolina, Piljenje i blanjanje drva
(proizvodnja rezane gra|e); impregnacija drveta, Proizvodnja proizvoda od betona
za gra|evinarstvo, Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, Proizvodnja
gotove betonske smjese, Proizvodnja `buke, Proizvodnja (vlaknastog) fibro-cementa, Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa, Rezanje, oblikovanje i
obrada kamena, Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n.,
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, Proizvodnja vrata i prozora
od metala, Proizvodnja ostalih metalnih cistern, rezervoara i sli~nih posuda,
Povr{inska obrada i prevla~enje metala, Ma{inska obrada metala, Proizvodnja
sje~iva, Proizvodnja brava i okova, Proizvodnja alata, Proizvodnja ambala`e od
lakih metala, Proizvodnja proizvoda od `ice, lanaca i opruga, Proizvodnja veznih
elemenata i vij~anih proizvoda, Recikla`a posbno izdvojenih materijala, Gradnja
stambenih i nestambenih zgrada, Gradnja cesta i autocesta, Gradnja mostova i tunela,
Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, Gradnja hidrogra|evinskih objekata,
Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n., Uklanjanje gra|evina, Pripremni
radovi na gradili{tu, Ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem,
Elektroinstalacijski radovi, Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i
instalacija za grijanje i klimatizaciju, Ostali gra|evinski instalacijski radovi, Fasadni
i {tukaturski radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Bojenje
i staklarski radovi, Ostali zavr{ni gra|evinski radovi, Podizanje krovnih
konstrukcija i pokrivanje krovova, Ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosi,
d.n., Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije, Trgovina ostalim
motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila , Trgovina na veliko
dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za
motorna vozila, Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te
odr`avanje i popravak motocikala, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u
trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u
trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini
namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, Posredovanje u
trgovini hranom, pi}ima i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i
hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, Trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama,
Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim
proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
uljima i mastima, Trgovina na veliko pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, Trgovina na
veliko kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom,
uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom,
pi}ima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko
odje}om i obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo,
Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostlim proizvodima
za doma}instvo, Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Nespecijalizirana trgovina na
veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom,
pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo ribama, Ijuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo namje{tajem, opremom za
rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina
na malo igrama i igra~kamau specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo
odje}om u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo obu}om i proizvodima
od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo cvije}em,
sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i
tr`nicama, Trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i
tr`nicama, Trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i tr`nicama , Trgovina na
malo putem po{te ili interneta, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i
tr`nica , Taksi slu`ba, Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n., Cestovni prijevoz robe,
Usluge preseljenja, Skladi{tenje robe, Uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim
prijevozom, Pretovar tereta, Ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, Hoteli i sli~an
smje{taj, Kampovi i prostori za kampiranje, Djelatnosti restorana i ostalih objekata
za pripremu i uslu`ivanje hrane, Djelatnosti keteringa, Ostale djelatnosti pripreme i
uslu`ivanja hrane, Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, Izdavanje ra~unarskih
igara, Izdavanje ostalog softvera, Djelatnosti snimanja zvu~nih zapisa i izdavanja
muzi~kih zapisa, Ra~unarsko programiranje, Ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s
informacijskom tehnologijom i ra~unarima, Ostale informacijske uslu`ne
djelatnosti, d.n., Agencije za poslovanje nekretninama, Agencije za promociju
(rekamu i propagandu), Ogla{avanje putem medija, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje
javnog mnijenja, Ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n. , Iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije,
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona, Iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) ostalih ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n. , Djelatnosti agencija za
zapo{ljavanje , Djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje , Ostalo ustupanje
ljudskih resursa, Djelatnosti putni~kih agencija , Djelatnosti turoperatora , Ostale
rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima , Organizacija sastanaka i poslovnih
sajmova, Djelatnosti pakovanja, Ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n,
Popravak komunikacijske opreme, Popravak elektroni~kih ure|aja za {iroku
potro{nju, Popravak aparata za doma}instvo te opreme za ku}u i vrt, Popravak obu}e
i proizvoda od ko`e, Popravak satova i nakita, Popravak ostalih predmeta za li~nu
upotrebu i doma}instvo, Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, Pogrebne i srodne
djelatnosti, Djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, Ostale li~ne uslu`ne djelatnosti,
d.n., Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima,uvoz-izvoz, Vanjska trgovina
prehrambenim proizvodima,uvoz-izvoz, Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim osobama, Zastupanje stranih osoba (ugovaranje zastupanja stranih
osoba, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta) , Posredovanje i zastupanje u
prometu robe i usluga, Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i druge
usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom(me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), Druge usluge iz strukture registrovane
Broj 95 - Stranica 5
djelatnosti. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Gazibegovi} Azra, koja je ovla{tena
za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja
ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2422/12-T
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003110 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"REVIJA PLASMAN" d.o.o. za vanjski i unutra{nji promet, trgovinu i usluge
Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora dru{tva, Hara~i} Akifa. Za novog direktora je
imenovan D`emid`i} Adnan, koji je kao direktora, ovla{ten da zastupa dru{tvo u
svim poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja
ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010.
(SR-2423/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003071 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
LIMO-LINK d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, razrije{ilo je
du`nosti direktora dru{tva, Kamberovi} Mirsadu. Za novog direktora je imenovan
Kamberovi} Ekrem, koji je, kao direktor i osniva~, ovla{ten da zastupa dru{tvo u
svim poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja
ovla{tenja. Promijenjena je i adresa sjedi{ta Dru{tva, koja sada glasi: TC SJENJAK,
Ul. 15. maja br.2, Tuzla, kao i ispravka adrese osniva~a Kamberovi} Ekrema, Tuzla.
Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010.
(SR-2424/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002999 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
"Deceuninck" d.o.o. za trgovinu Lukavac, promijenilo je firmu - naziv dru{tva i
dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod novom firmom - nazivom (umjesto, "Deceuninck"
d.o.o. za trgovinu), kako slijedi - Inoutic/Deceuninck d.o.o. za trgovinu. Novi
skra}eni naziv dru{tva glasi - Inoutic/Deceuninck d.o.o. Upisan je i novi naziv
osniva~a, tako da novi naziv osniva~a dru{tva, umjesto Thyssen Polymer GmbH,
Bogen, SR Njema~ka, glasi - Inoutic/Deceuninck GmbH Bayerwaldstrasse 18,
94327 Bogen, SR Njema~ka. Dru{tvo je promijenilo sjedi{te dru{tva, tako da je kao
novo sjedi{te dru{tva (umjesto, Lukavac, ul. Magistralni put bb), upisano: @ivinice,
ul. Prvog marta bb. Upisano je i da nova adresa prebivali{ta Im{irovi} Merima,
direktora dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni s tim da je dru{tvo ujedno uskladilo
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
(SR-2425/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002683 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
GD DEKOR MB" d.o.o. za zavr{ne radove u gra|evinarstvu Tuzla, uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisano je i da
je promijenjena li~na karta osniva~a-direktora dru{tva Burekovi} Mersudina. Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2426/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002613 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
CROSCO International d.o.o. Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva,
tako da umjesto dosada{nje adrese /Tuzla, Ulica Hasana Brki}a broj 72/, nova adresa
Dru{tva glasi - Tuzla, Ulica M.M.Dizdara, Stupine B-8. Ostali upisi su ostali
nepromijenjeni, s tim da je Dru{tvo uskladilo djelatnosti u unutarnjem prometu sa
KD BH 2010.
(SR-2427/12-T)
Op}inski sud u Tuzli je Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002615 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
U skladu sa ~lanom 6. Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 47/10
od 08.06.2010. godine,) izvr{eno je uskla|ivanje djelatnost "CLS-ELCOM" d.o.o.
za proizvodnju, unutarnji i vanjski promet i usluge @ivinice sa KD 2010.
(SR-2428/12-T)
Broj 95 - Stranica 6
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002629 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: JAVNO PREDUZE]E "9. SEPTEMBAR" d.d. za
uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a i sli~ne djelatnosti, sa sjedi{tem u
Srebreniku, ul. Kiseljaci bb., upisano u registru Op}inskog suda Tuzla pod MBS:
1-320, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom
djelatnosti BiH 2010. i produ`enja mandata osobi ovla{tenoj za zastupanje i
predstavljanje dru{tva u unutra{njem prometu-direktoru dru{tva: Djedovi} Zajimu iz
Srebrenika, bez ograni~enja ovla{tenja. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2429/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002787 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"DUERO" d.o.o. Tuzla izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BH 2010.
Ostali upisi ostali su nepromijenjeni.
(SR-2430/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002769 od 9.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Iz "MODELINA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu odjevnim predmetima
Tuzla, istupio je Bingas Dalibor, osniva~ Dru{tva, koji je svoj cjelokupni udio osniva~ki ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100 % ukupnog osnovnog
kapitala Dru{tva, prenio na Bingas Ljiljanu iz Tuzle, koja je pristupila Dru{tvu kao
novi osniva~. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta i nova adresa sjedi{ta dru{tva
(umjesto, Tuzla, ul. Turalibegova br. 30), glasi - Tuzla, ul. Mi{ka Jovanovi}a br. 4.
Du`nosti direktora Dru{tva razrije{en je Bingas Dalibor, a Bingas Ljiljana
razrije{ena je du`nosti komercijalnog direktora. Za direktora Dru{tva imenovana je
Bingas Ljiljana, koja je ovla{tena da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i
vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u okviru
registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i
uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010
("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
(SR-2431/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002593 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"AMOX-TREYD" d.o.o. za promet na veliko i malo, izvoz-uvoz Kalesija,
promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva,
umjesto, Kalesija, ul. Senada Hod`i}a Mehdina bb, upisano: Kalesija, ul. Senada
Hod`i}a Mehdina br. 36. Upisano je i da bli`a adresa prebivali{ta Muminovi}
Almedina, osniva~a - direktora dru{tva, glasi: Kalesija, nova adresa prebivali{ta
Halilovi} Huse, komercijaliste dru{tva, glasi - Kalesija, a nova adresa prebivali{ta
Muminovi} Omera, referenta prodaje, glasi - Kalesija, Dru{tvo je uskladilo
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010.godine) i osnovalo dvije podru`nice sa sjedi{tem
Kladnju-ul. XVI Muslimanske brigade bb, koje posluju pod nazivom: "AMOXTREYD"d.o.o. KALESIJA, POSLOVNA JEDINICA br. 2 BENZINSKA PUMPA
KLADANJ, te: "AMOX-TREYD"d.o.o.KALESIJA, POSLOVNA JEDINICA br.3
TRGOVINA KLADANJ. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2432/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003011 od 11.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA
SMETNJAMA U PSIHI^KOM I TJELESNOM RAZVOJU promijenila je direktora
ustanove. Umjesto Mand`uki} Sanele koja je razrije{ena du`nosti direktora ustanove
zbog isteka mandata, za novog direktora imenovan je Muratovi} Damir, na mandatni
period od 4 godine, po~ev{i od 21.12.2011. godine, bez ograni~enja ovla{tenja.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
Petak, 21. 11. 2014.
Hasi} Muju iz Gra~anice, koji preuzima taj udio i sva prava i obaveze koja iz
njega proisti~u.
Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2434/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002639 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
D.o.o. za transport i trgovinu "MUMINOVI]" Srebrenik promjenilo je sjedi{te,
novo sjedi{te dru{tva je (umjesto, Srebrenik, ul. XVI Muslimanske bb) - Srebrenik,
ul. Mehmeda Rami}a Ramba bb. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem
poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 47/10. od 08.06.2010.-g.). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2435/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002581 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"[email protected]" d.o.o. Dru{tvo za monta`ne radove Doboj Istok, Brijesnica
Velika, uskladilo je djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KD BiH 2010
("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisano je i da nova nova
adresa prebivali{te Vehabovi} Ismeta, osniva~a - direktora dru{tva glasi Doboj Istok.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2436/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002543 od 06.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"SRMA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gra~anica, uskladilo je
djelatnosti dru{tva u unutra{njem poslovanju sa KD 2010 ("Slu`beni glasnik BiH",
broj 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2437/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003115 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"JUSTIN" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisana ispravka
prezimena osniva~a dru{tva umjesto Had`ihalilovi} u H. Halilovi}. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2438/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002763 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za
unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge "VIEN TEHNOKOMERC" Tuzla, za
zamjenika direktora dru{tva imenovan u Vodeni~arevi} Izo i Vodeni~arevi} Emir,
koji su ovla{teni za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez
ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju
dru{tva sa KD BiH 2010. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2439/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002767 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"HASANOVI] PROMET" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo vo}em i
povr}em Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju dru{tva sa KD BiH
2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2440/12-T)
(SR-2433/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002839 od 16.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Kod subjekta upisa "EUROINK BH" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
Gra~anica, Male{i}i, Hod`i}i bb, upisuje se sljede}a promjena podataka od zna~aja u
pravnom prometu:
-
iz Dru{tva istupa osniva~ "VARIPLAST" d.o.o. Gra~anica, i svoj udio od
1.000,00 KM ili 50% ukupnog osnovnog kapitala, prenosi na fizi~ku osobu,
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002585 od 16.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
ISING d.o.o. za in`injering, proizvodnju, monta`u, unutarnji i vanjski promet
Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti
Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2441/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002359 od 12.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
"MRAV" d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Tuzla, uskladilo je
djelatnost dru{tva u unutra{njem poslovanju sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2442/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002433 od 13.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
Osniva se "[email protected]" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gra~anica.
Skra}eni naziv dru{tva: "[email protected]" d.o.o. Gra~anica. Sjedi{te dru{tva: Gra~anica,
ul. Rita{i}i bb. Osniva~ je \uli} Faruk, Gra~anica, sa osnovnim kapitalom od
2.000,00 KM. Djelatnosti dru{tva glase: uzgoj `itarica (osim ri`e), mahunarki i
sjemena uljarica, uzgoj ostalih jednogodi{njih usjeva, uzgoj sadnog materijala i
ukrasnog bilja, uzgoj muznih krava, uzgoj ostalih goveda i bivola, uzgoj konja,
magaraca, mula i mazgi, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi, uzgoj ostalih `ivotinja,
mje{ovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i sto~na proizvodnja), pomo}ne
djelatnosti za uzgoj usjeva, pomo}ne djelatnosti za uzgoj `ivotinja, djelatnosti koje
se obavljaju nakon `etve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna
tr`i{ta), sakupljanje nekultiviranih {umskih plodova i proizvoda, osim {umskih
sortimenata, prerada i konzerviranje mesa, prerada i konzerviranje mesa peradi,
proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje riba, ljuskara i
meku{aca, proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, proizvodnja pripremljene hrane
za ku}ne ljubimce, proizvodnja ambala`e od drva, proizvodnja ostalih proizvoda od
drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, proizvodnja valovitog papira
i kartona, te ambala`e od papira i kartona, proizvodnja proizvoda za doma}instvo i
higijenu, te toaletnih potrep{tina od papira, proizvodnja kancelarijskog materijala od
papira, proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, trgovina plinom distribucijskom mre`om, trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije,
trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila,
trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo
dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina motociklima, dijelovima i
priborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, posredovanje u trgovini
poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim
hemikalijama, posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i
avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i
`eljeznom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i
ko`nim proizvodima, posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe ostalih
proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko
`itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko
cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko
sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama, trgovina na veliko vo}em i povr}em,
trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, trgovina na veliko mlijekom,
mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko pi}ima,
trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom
i slatki{ima, trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, trgovina na veliko
ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na
veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom,
trgovina na veliko odje}om i obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za
doma}instvo, trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za
~i{}enje, trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, trgovina na veliko satovima i nakitom,
trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko
ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko elektroni~kim i
telekomunikacijskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko poljoprivrednim
ma{inama, opremom i priborom, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na
veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za
tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i pletenje, trgovina na veliko
kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i
opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama i opremom, trgovina na veliko
krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na veliko
metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i
sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim
proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko
ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina na
Broj 95 - Stranica 7
malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo mesom i
mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo ribama,
ljuskarima i mejcu{cima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na
malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu
i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo novinama,
papirnom robom i pisa}im priborom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i
igra~kamau specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo odje}om u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo cvije}em, sadnicama,
sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i
tr`nicama, trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama,
trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem
po{te ili interneta, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica,
cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe, uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim
prijevozom, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih ma{ina i
opreme, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih ma{ina i opreme
(uklju~uju}i ra~unare), iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih ma{ina,
opreme i materijalnih dobara, d.n., djelatnosti pakovanja, ostale poslovne pomo}ne
uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim
licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane
robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i
druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija,
skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u
prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo
zastupa direktor, \uli} Faruk, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva, bez ograni~enja
ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju.
(SR-2443/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002547 od 16.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
Du`nosti direktora "MIRADGE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i
ugostiteljstvo Tuzla, razrije{en je Sara~evi} Damir, a za novog du`nosti direktora
dru{tva, imenovan je Pandur Admir, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim
poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja
u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2444/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002663 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
Na osnovu Dopunskog Rje{enja o naslje|ivanju Op}inskog suda u Gra~anici
broj: 027-0-O-06-000322 od 24.05.2011. godine, vr{i se promjena osniva~a u
Dru{tvu sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i promet
"MONOPSON" Gra~anica (u daljem tekstu: Dru{tvo), te je na osnovu navedenog
rje{enja osniva~ i vlasnik Dru{tva Morali} ro|eno Konji} Amra iz Gra~anice, i
ujedno, vr{i se i promjena prezimena direktora Dru{tva (usljed promjene li~nog
statusa-zaklju~enje braka), tako da umjesto ranijeg prezimena i imena direktora koje
je glasilo Konji} Amra, novo prezime i ime direktora je Morali} Amra (izvod iz
mati~ne knjige vjen~anih broj 04-13-2/104/12 od 12.01.2012. godine mjesto
Gra~anica). Vr{i se brisanje iz Sudskog registra osniva~a kao lica ovla{tenog za
Broj 95 - Stranica 8
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Petak, 21. 11. 2014.
zastupanje Dru{tva, te vr{i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva (Statut Dru{tva
OPU-IP.410/2011 od 10.08.2011. godine) u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u
BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10 od 08.06.2010. godine).
opreme; Popravak komunikacijske opreme; Pogrebne i srodne djelatnosti; Ostale
li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n.
(SR-2445/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002905 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
Osniva se privredno dru{tvo pod nazivom: "NAJ-NAJ 9999" d.o.o.za trgovinu i
usluge. Skra}eni naziv glasi:"NAJ-NAJ 9999" d.o.o., Sjedi{te dru{tva je: Srebrenik,
radni~ka bb. Osniva~ dru{tva je: Junuzovi} Hankija k}i Rame, Srebrenik, sa udjelom
u novcu u iznosu od 2.000,00 KM ili procentualno 100%. Osnovni kapital dru{tva
iznosi: 2.000,00 KM. Djelatnosti dru{tva u unutra{njem prometu su: 18.20
Umno`avanje snimljenih zapisa, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za
motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i
popravak motocikala 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.31
Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima,
46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko
{e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kavom, ~ajem, kakaom i
za~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, ljuskare i
meku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}om
i obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, 46.44
Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,
46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 46.47 Trgovina na veliko
namje{tajem, sagovima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima i
nakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 46.52
Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
46.65 Trgovina na veliko uredskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim
uredskim strojevima i opremom 46.69 Trgovina na veliko ostalim strojevima i
opremom, 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom,
ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na
veliko, 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no
hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama, 47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.24 Trgovina na malo kruhom, proizvodima od
bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.25 Trgovina na
malo pi}ima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.26 Trgovina na malo duhanskim
proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.29 Ostala trgovina na malo
prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicam, 47.42 Trgovina na
malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama,47.43
Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.51
Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.52 Trgovina na
malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.53
Trgovina na malo sagovima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
ku}anstvo u specijaliziranim prodavaonicama, 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za ku}anstvo u specijaliziranim
prodavaonicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisa}im priborom
u specijaliziranim prodavaonicama, 47.63 Trgovina malo glazbenim i videozapisima
u specijaliziranim prodavaonicama, 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.71 Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavaonicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.75 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em,
sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama 47.82 Trgovina na malo
tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo preko po{te ili
interneta. 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, {tandova i tr`nica,
49.41 Cestovni prijevoz robe, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.21 Uslu`ne djelatnosti u
vezi s kopnenim prijevozom, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, 55.10
Hoteli i sli~an smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i
uslu`ivanje hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 58.19 Ostala
izdava~ka djelatnost, 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog
programa, 59.20 Djelatnosti snimanja zvu~nih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa,
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002805 od 19.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
U skladu sa ~lanom 6. Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10
od 08.06.2010. godine,) izvr{eno je uskla|ivanje djelatnost "ZENUN" d.o.o. za
ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizione poslove @ivinice sa KD 2010.
(SR-2446/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002803 od 20.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
U skladu sa ~lanom 6. Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10
od 08.06.2010. godine,) izvr{eno je uskla|ivanje djelatnost "LIMMONT" d.o.o. za
proizvodnju, usluge i trgovinu @ivinice sa KD 2010.
(SR-2447/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002717 od 19.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a Privatne zdravstvene ustanove "Apoteke Pa{evi}"
Tuzla, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti BiH
2010, te se vr{i izmjena i dopuna statuta dru{tva.
(SR-2448/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003183 od 27.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, sljede}e podatke:
Osniva se "Rejjan" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kladanj. Skra}eni
naziv firme: "Rejjan" d.o.o. Kladanj, Sjedi{te dru{tva: Kladanj, Avdage Hasi}a bb,
Osniva~i su Omerovi} Abedin iz Kladnja i Hod`i} Enis iz Kladnja, sa osnovnim
kapitalom od 2.000,00 KM, po 1000,00 KM svaki od osniva~a.
Djelatnosti dru{tva su: Sje~a drva (iskori{tavanje {uma), Pomo}ne usluge u
{umarstvu; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne vode i drugih
fla{iranih pi}a; Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane gra|e); impregnacija
drveta; Proizvodnja furnira i ostalih plo~a od drveta; Proizvodnja sastavljenog
parketa; Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od
drva; Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih
materijala; Proizvodnja proizvoda za doma}instvo i higijenu, te toaletnih potrep{tina
od papira; Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira; Ostalo {tampanje;
Usluge pripreme za {tampu i objavljivanje; Knjigove{ke i srodne usluge;
Umno`avanje snimljenih zapisa; Sakupljanje, pro~i{}avanje i snabdijevanje vodom;
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije; Trgovina ostalim
motornim vozilima; Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila;
Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom;
Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim
proizvodima; Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u
specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo novinama, papirnom robom i
pisa}im priborom u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo muzi~kim i
videozapisima u specijaliziranim prodavnicama; Izdavanje ra~unarskih igara;
Izdavanje ostalog softvera; Djelatnosti prikazivanja filmova; Savjetovanje u vezi s
ra~unarima; Ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i
ra~unarima; Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; Iznajmljivanje i upravljanje
vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing); Agencije za
poslovanje nekretninama; Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu
ugovora; Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje; Specijalizirane dizajnerske djelatnosti; Fotografske djelatnosti;
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake
kategorije; Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona; Iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport; Iznajmljivanje videokaseta i
diskova; Pomo}ne djelatnosti upravljanja zgradama; Osnovno ~i{}enje zgrada;
Ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata; Ostale djelatnosti ~i{}enja; Uslu`ne
djelatnosti ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina; Kombinirane kancelarijske
administrativne uslu`ne djelatnosti; Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale
specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti; Popravak ra~unara i periferne
(SR-2449/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
60.10 Emitiranje radijskog programa, 60.20 Emitiranje televizijskog programa,
63.99 Ostale informacijske uslu`ne djelatnosti, d. n. 68.10 Kupnja i prodaja vlastitih
nekretnina, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 73.11 Agencije za promid`bu
(reklamu i propagandu), 73.12 Ogla{avanje preko medija, 73.20 Istra`ivanje tr`i{ta i
ispitivanje javnoga mnijenja, 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, 90.01
Izvo|a~ka umjetnost, 90.02 Pomo}ne djelatnosti u izvo|a~koj umjetnosti, 93.13
Fitnes centri, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, 96.01 Pranje i kemijsko
~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 96.02 Frizerski i drugi tretmani za
uljep{avanje, 96.04 Djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, 96.09 Ostale osobne
uslu`ne djelatnosti, d. n.
Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru
registrovanih djelatnosti u unutra{njem prometu. Upravu dru{tva ~ini direktor
dru{tva: Junuzovi} Hankija k}i Rame, Srebrenik, kao lice ovla{teno za zastupanje
dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu.
(SR-2450/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003163 od 18.12.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"YELLOW CAB" d.o.o. za usluge, promet i marketing Tuzla, promijenilo je
adresu sjedi{ta, tako da nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Oktobarske
revolucije br. 8), glasi: Tuzla, ul. Vukovarska br. 54. Upisano je nova adresa
prebivali{ta osniva~a - direktora, Sarajlija Elvedina, Tuzla. Dru{tvo je dopunilo
djelatnosti, kako slijedi: Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo,
Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja `buke, Proizvodnja (vlaknastog)
fibro-cementa, Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, Gradnja
stambenih i nestambenih zgrada, Uklanjanje gra|evina, Pripremni radovi na
gradili{tu, Fasadni i {tukaturski radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i
zidnih obloga, Ostali zavr{ni gra|evinski radovi, Podizanje krovnih konstrukcija i
pokrivanje krovova, Ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosti, d.n., Trgovina
automobilima i motornim vozilima lake kategorije, Trgovina ostalim motornim
vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i
priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna
vozila, Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i
popravak motocikala, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim
`ivotinjama; tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini
gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini
drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, Trgovina na veliko ma{inama za
rudarstvo i gra|evinarstvo, Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika, Cestovni
prijevoz robe, Usluge preseljenja, Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i uslu`ivanje hrane, Ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane,
Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja,
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake
kategorije, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo i Djelatnosti voza~kih {kola. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem
poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2451/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002551 od 6.1.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"GARA[EVI]" d.o.o. za proizvodnju, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu na
veliko i malo Tuzla, uskladilo je djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KD
BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Du`nosti
direktora razrije{ena je Gara{evi} Sla|ana, a za novog direktora dru{tva imenovan je
Gara{evi} Zlatko, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i
vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi
su nepromijenjeni.
(SR-2452/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002532 od 23.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"KAV-MIS" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH iz
2010. godine. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2453/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002907 od 22.01.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Iz "Mlije~ni Put" doo Grada~ac, istupio je osniva~ Dru{tva, TMD-AGS doo
Grada~ac, koji je svoj cjelokupni udio osniva~ki ulog, u visini od 160.000,00 KM, u
novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, kao i druga sniva~ka prava i
obaveze, bez naknade, ustupio - prenio, na Pe{tali} Nurdina, sin Mustafe, iz Donjeg
Broj 95 - Stranica 9
Lukavca, op}ina Grada~ac, Dropulji} Matu sin Nediljka iz Zagreba, Ulica Srebrnjak
24, R Hrvatska i Vuj~i} Tea, sin Vinka iz Zagreba, Ulica IX. Trokut br. 3, R Hrvatska,
kao lica koja su pristupila Dru{tvu u svojstvu novih ~lanova.
Saglasno navedenom, sada su ~lanovi Dru{tva, sa pojedina~nim udjelima kako
slijedi:
Pe{tali} Nurdin, sa udjelom od 25,00% ukupnog kapitala Dru{tva ili
40.000,00 KM,
Dropulji} Mato, sa udjelom od 25,00% ukupnog kapitala Dru{tva ili
40.000,00 KM,
Vuj~i} Teo, sa udjelom od 50,00% ukupnog kapitala Dru{tva ili 80.000,00
KM.
Novi ~lanovi dru{tva, razrije{ili su Pe{tali} Nurdina, kao zastupnika
dotada{njeg osniva~a dru{tva, funkcije lica ovla{}enog za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Ostali upisi
nepromijenjeni.
(SR-2454/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001889 od 19.09.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"KAMENOLOM DRIJEN^A" d.o.o. rudarsko preduze}e Gra~anica, Male{i}i,
uskladilo je djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KD BiH 2010 ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2455/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002177 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Putni~ka agencija "LUKAVAC - TRAVEL" d.o.o. Lukavac, uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju dru{tva KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2456/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002303 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"ALI COMPANY" d.o.o. za trgovinu, transport i usluge Srebrenik, uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2457/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000797 od 22.04.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"GLAMOUR" d.o.o za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo export-import Tuzla,
je dopunilo djelatnosti sa: 77.29 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih
predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo; 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) uredskih strojeva i opreme (uklju~uju}i ra~unala); 85.59 Ostalo
obrazovanje i pou~avanje, d. n; te uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju
dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
br. 84/06 od 17.10.2006. g.). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2458/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002357 od 14.11.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Osniva se "LAKI LIK" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla.
Skra}eni naziv firme: "LAKI LIK" d.o.o. Tuzla.
Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Armije RBiH br. 32. Osniva~ je Likaj Reshat, Tuzla,
sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00%. Djelatnosti dru{tva:
proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, ostala prerada i konzerviranje vo}a i povr}a,
proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, proizvodnja sladoleda i drugih
smrznutih smjesa, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja hljeba; svje`ih
peciva i kola~a, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva kola~a,
proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, proizvodnja
kakaa, ~okolade i slasti~arskih proizvoda, prerada ~aja i kafe, proizvodnja za~ina i
drugih dodataka hrani, proizvodnja gotove hrane i jela, proizvodnja homogeniziranih prehrambenih preparata i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n., proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne
vode i drugih fla{iranih pi}a, posredovanje u trgovini drvenom gra|om i
gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za
doma}instvo i `eljeznom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om,
krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i
duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe
ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na
veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na
Broj 95 - Stranica 10
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na
veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, trgovina
na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima,
trgovina na veliko pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na
veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i
za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce,
trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i obu}om, trgovina na
veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na veliko porculanom,
proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfemima i
kozmetikom, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu,
trgovina na veliko satovima i nakitom, trgovina na veliko ostlaim proizvodima za
doma}instvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom,
trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko drvom, instalacijskim
materijalom, ure|ajima i ostacima i otpacima, trgovina na malo trgovina na malo u
nespecijaliziranim na malo mesom i mesnim proizvodima, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, opremom za
vodovod i grijanje, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko u
nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovini na malo u nespecijaliziranim priodavnicama, trgovina na
malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo mesom i
mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnocama, trgovina na malo ribam,
ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hljebom,
proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo
prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo metalnom
robom, bojama i paklom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tepisima
i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim
proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama trgovina na malo
knjigama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo novinama, papirnom
robom i pisanim priborom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i
igra~kama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i
tr`nicama, trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama,
trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem
po{te ili interneta, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, taksi
slu`ba, cestovni prijevoz robe, usluge preseljenja, skladi{tenje robe, hoteli i sli~an
smje{taj, odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, ostali smje{taj, djelatnosti
restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, djelatnosti keteringa,
ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane, djelatnosti pripreme i uslu`ivanja
pi}a, ostale informacijske uslu`ne djelatnosti, d.n., agencije za promociju (rekamu i
propagandu), specijalizirane dizajnerske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i
tehni~ke djelatnosti, d.n., iznajmljivanje videokaseta i diskova, iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo,
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih ma{ina i opreme
(uklju~uju}i ra~unare), iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih ma{ina,
opreme i materijalnih dobara, d.n., ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s
njima, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, djelatnosti pakovanja, ostale
poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., pomo}ne djelatnosti u izvo|a~koj
umjetnosti, rad umjetni~kih objekata, djelatnosti zabavnih i tematskih parkova,
ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje,
djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, vanjska trgovina prehrambenim i
neprehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne
Petak, 21. 11. 2014.
kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih
lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), ugostiteljske i turisti~ke
usluge, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge
koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje,
agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i
usluga. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Likaj Reshat, koji je ovla{ten za
zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u
zastupanju.
(SR-2459/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001253 od 19.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a dru{tva Gorana Klempi}a iz Tuzle, vr{i se upis
osnivanja privrednog dru{tva "BONECO" d.o.o. sa sjedi{tem u ul. Izeta Sarajli}a C9,
Tuzla. Osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM sa kojim osniva~ odgovara za
obaveze dru{tva. Lice ovla{tena za zastupanje dru{tva je direktor dru{tva Goran
Klempi} iz Tuzle, koji dru{tvo zastupa bez ograni~enja u unutarnjem i
vanjstrgovinskom poslovanju.
Djelatnost dru{tva je: 16.10 Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane
gra|e); impregnacija drveta; 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih plo~a od drveta;
16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa; 16.23 Proizvodnja ostale gra|evne stolarije
i elemenata; 16.24 Proizvodnja ambala`e od drva; 16.29 Proizvodnja ostalih
proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala; 17.11
Proizvodnja celuloze; 17.12 Proizvodnja papira i kartona; 17.21 Proizvodnja
valovitog papirai kartona, te ambala`e od papira i kartona; 17.22 Proizvodnja
proizvoda za doma}instvo i higijenu, te toaletnih potrep{tina od papira; 17.23
Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira; 17.24 Proizvodnja zidnih tapeta;
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona; 22.11 Proizvodnja vanjskih
i unutra{njih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila; 22.19
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 22.21 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i
profila od plasti~nih masa; 22.22 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 22.23
Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 22.29 Proizvodnja
ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 23.31 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih
plo~a; 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pe~ene gline za
gra|evinarstvo; 23.41 Proizvodnja kerami~kih proizvoda za doma}instvo i ukrasnih
predmeta; 23.42 Proizvodnja sanitarne opreme od keramike; 23.43 Proizvodnja
kerami~kih izolatora i izolacijskog pribora; 23.44 Proizvodnja ostalih tehni~kih
proizvoda od keramike; 23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike; 23.51
Proizvodnja cementa; 23.52 Proizvodnja kre~a i gipsa; 23.61 Proizvodnja proizvoda
od betona za gra|evinarstvo; 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za
gra|evinarstvo; 23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese; 23.64 Proizvodnja
`buke; 23.65 Proizvodnja (vlaknastog) fibro-cementa; 23.69 Proizvodnja ostalih
proizvoda od betona, cementa i gipsa; 23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena;
23.91 Proizvodnja pbrusnih proizvoda; 23.99 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda, d.n.; 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijelova; 25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala; 25.21 Proizvodnja radijatora i
kotlova za centralno grijanje; 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistern, rezervoara
i sli~nih posuda; 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno
grijanje; 25.50 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha;
25.61 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 25.62 Ma{inska obrada metala; 25.71
Proizvodnja sje~iva; 25.72 Proizvodnja brava i okova; 25.73 Proizvodnja alata;
25.91 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; 25.92 Proizvodnja
ambala`e od lakih metala; 25.93 Proizvodnja proizvoda od `ice, lanaca i opruga;
25.94 Proizvodnja vezanih i vij~anih proizvoda; 25.99 Proizvodnja gotovih
proizvoda od metala, d.n.; 26.11 Proizvodnja elektoni~kih komponenti; 26.12
Proizvodnja punih elektoni~kih plo~a; 26.20 Proizvodnja ra~unara i periferne
opreme; 26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme; 26.40 Proizvodnja
elektroni~kih ure|aja za {iroku potro{nju; 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata
za mjerenje, ispitivaje i navo|enje; 26.52 Proizvodnja satova; 26.60 Proizvodnja
opreme za zra~enje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme; 26.70
Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme; 26.80 Proizvodnja
magnetnih i opti~kih medija; 27.11 Proizvodnja elektromotora, generator i
transformatora; 27.32 Proizvodnja ostalih elektroni~kih i elektri~nih `ica i kablova;
27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala; 27.40 Proizvodnja elektri~ne
opreme za rasvjetu; 27.51 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo; 27.52
Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo; 27.90 Proizvodnja ostale
elektri~ne opreme; 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i
motorna vozila; 28.12 Proizvodnja hidrauli~nih pogonskih ure|aja; 28.13
Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora; 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila;
28.15 Proizvodnja le`ajeva, prijenosnika, te prijenosnih i pogonskih elemenata;
28.21 Proizvodnja pe}i, lo`i{ta i plamenika; 28.22 Proizvodnja ure|aja za dizanje i
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
preno{enje; 28.23 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina i opreme (osim proizvodnje
ra~unara i periferne opreme); 28.24 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata s vlastitim
pogonom; 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za
doma}instvo; 28.29 Proizvodnja ostalih ma{ina za op}e namjene, d.n.; 28.30
Proizvodnja ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 28.41 Proizvodnja ma{ina za
obradu metala; 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina; 28.91 Proizvodnja ma{ina
za metalurgiju; 28.92 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo;
28.93 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 28.94 Proizvodnja
ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e; 28.95 Proizvodnja ma{ina za industriju
papira i kartona; 28.96 Proizvodnja ma{ina za plastiku i gumu; 28.99 Proizvodnja
ostalih ma{ina za posebne namjene, d.n.; 33.12 Popravak ma{ina; 33.13 Popravak
elektroni~ke i opti~ke opreme; 33.14 Popravak elektri~ne opreme; 33.17 Popravak i
odr`avanje ostalih prijevoznih sredstava; 33.19 Popravak ostale opreme; 33.20
Instaliranje industrijskih ma{ina i opreme; 38.11 Sakupljanje neopasnog otpada;
38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada; 38.31 Rastavljanje olupina; 38.32
Recikla`a posebno izdvojenih materijala; 39.00 Djelatnosti sanacije okoli{a te ostale
usluge upravljanja otpadom; 41.10 Organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata;
41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada; 42.11 Gradnja cesta i autocesta;
42.12 Gradnja `eljezni~kih pruga i podzemnih `eljeznica; 42.13 Gradnja mostova i
tunela; 42.21 Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove; 42.22 Gradnja vodova za
elektri~nu struju i telekomunikacije; 42.91 Gradnja hidrogra|evinskih objekata;
42.99 Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n.; 43.11 Uklanjanje gra|evina;
43.12 Pripremni radovi na gradili{tu; 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i
sondiranjem; 43.21 Elektroinstalacijski radovi; 43.22 Uvo|enje instalacija
vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju; 43.29 Ostali
gra|evinski instalacijski radovi; 43.31 Fasadni i {tukaturski radovi; 43.32 Ugradnja
stolarije; 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 43.34 Bojenje i staklarski
radovi; 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski radovi; 43.91 Podizanje krovnih
konstrukcija i pokrivanje krovova; 43.99 Ostale specijalizirane gra|evinske
djelatnosi, d.n.; 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije;
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 Odr`avanje i popravak motornih
vozila; 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 45.32
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 45.40 Trgovina
motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak
motocikala; 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 46.12 Posredovanje u trgovini
gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 46.13 Posredovanje u
trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom; 46.14 Posredovanje u
trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 46.15
Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom
robom; 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i
ko`nim proizvodima; 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom;
46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe
ostalih proizvoda; 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 46.21
Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje;
46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 46.23 Trgovina na veliko `ivim
`ivotinjama; 46.24 Trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama;
46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 46.32 Trgovina na veliko mesom i
mesnim proizvodima; 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima,
jajima, jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pi}ima; 46.35 Trgovina
na veliko duhanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i za~inima; 46.38
Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce; 46.39
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima;
46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odje}om i obu}om;
46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo; 46.44 Trgovina na
veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje; 46.45 Trgovina
na veliko parfemima i kozmetikom; 46.47 Trgovina na veliko namje{tajem, tepisima
i opremom za rasvjetu; 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom; 46.49 Trgovina
na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 46.51 Trgovina na veliko
ra~unarima, perifernom opremom i softverom; 46.52 Trgovina na veliko
elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom; 46.61 Trgovina na
veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom; 46.62 Trgovina na veliko
alatnim ma{inama; 46.63 Trgovina na veliko ma{inima za rudarstvo i gra|evinarstvo; 46.64 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za
{ivanje i pletenje; 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem; 46.66
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 46.69 Trgovina na
veliko ostalim ma{inama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko krutim, te~nim i
plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 46.72 Trgovina na veliko metalima i
metalnim rudama; 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i
Broj 95 - Stranica 11
sanitarnom opremom; 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim
materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 46.76 Trgovina na veliko
ostalim poluproizvodima; 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 46.90
Nespecijalizirana trgovina na veliko; 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 47.19 Ostala
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 47.21 Trgovina na malo vo}em
i povr}em u specijaliziranim prodavnicama; 47.22 Trgovina na malo mesom i
mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 47.23 Trgovina na malo
ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama; 47.24Trgovina na
malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim
prodavnicama; 47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama;
47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;
47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama; 47.41 Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i
softvernom u specijaliziranim prodavnicama; 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama; 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama; 47.51 Trgovina na malo
tekstilom u specijaliziranim prodavnicama; 47.52 Trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama; 47.53 Trgovina na malo
tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama; 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za dofna}instvo u
specijaliziranim prodavnicama; 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za
rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama;
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama; 47.62 Trgovina
na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u specijaliziranim
prodavnicama; 47.63 Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim
prodavnicama; 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim
prodavnicama; 47.65 Trgovina na malo igrama i igra~kama u specijaliziranim
prodavnicama; 47.71 Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama;
47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama; 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom,
ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama;
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama; 47.78
Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama; 47.79
Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama; 47.91
Trgovina na malo putem po{te ili interneta; 49.41 Cestovni prijevoz robe; 49.42
Usluge preseljenja; 52.10 Skladi{tenje robe; 69.20 Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; 70.22 Savjetovanje u vezi s
poslovanjem i ostalim upravljanjem; 71.11 Arhitektonske djelatnosti; 71.12
In`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~ko savjetovanje; 71.20 Tehni~ko
ispitivanje i analiza; 74.30 Prevodila~ke djelatnosti i usluge tuma~a; 74.90 Ostale
stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n.; 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije; 77.12 Iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) kamiona; 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
poljoprivrednim ma{ina i opreme; 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
ostalih ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n.; 79.11 Djelatnosti putni~kih
agencija; 79.12 Djelatnosti turoperatora; 79.90 Ostale rezervacijske usluge i
djelatnosti u vezi s njima; 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale
specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti; 82.92 Djelatnosti pakovanja;
82.99 Ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n.; 95.21 Popravak
elektroni~kih ure|aja za {iroku potro{nju; 95.22 Popravak aparata za doma}instvo te
opreme za ku}u i vrt; 95.29 Popravak ostalih predmeta za li~nu upotrebu i
doma}instvo; 96.09 Ostale li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n.
(SR-2460/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000215 od 04.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "TEMPO PLAST" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i
usluge sa sjedi{tem u Je`inac bb, Srebrenik, upisano u registru Op}inskog suda Tuzla
pod MBS: 32-01-0002-09, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa
Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2461/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000603 od 10.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"KING" d.o.o. za trgovinu i usluge Lukavac, uskladilo je djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010. Dru{tvo je osnovalo poslovnu
jedinicu koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom - Poslovna jedinica br. 2
Tuzla. Sjedi{te PJ: Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovi}a br. 42. PJ }e obavljati djela-
Broj 95 - Stranica 12
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
tnosti u okviru upisanih djelatnosti dru{tva. PJ u poslovanju sa tre}im licima zastupa
i predstavlja Kunosi} Elvir, rukovodilac PJ, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju
PJ.
(SR-2462/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000553 od 06.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Osniva se "FEAL - PLASTIK" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Kalesija.
Skra}eni naziv firme: "FEAL - PLASTIK" d.o.o. Kalesija.
Sjedi{te dru{tva: Kalesija, Gornje Vukovije bb.
Osniva~ je Duki} Salih iz Kalesije, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u
novcu ili 100,00%.
Djelatnosti dru{tva: va|enje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, kre~njaka,
gipsa, krede i {kriljevca, djelatnost kopova {ljunka i pijeska; va|enje gline i kaolina,
pomo}ne djelatnosti za ostalo va|enje ruda i kamena, piljenje i blanjanje drva
(proizvodnja rezane gra|e); impregnacija drveta, proizvodnja furnira i ostalih plo~a
od drveta, proizvodnja sastavljenog parkete, proizvodnja ostale gra|evne stolarije i
elemenata, proizvodnja ambala`e od drva, proizvodnja ostalih proizvoda od drva,
proizvod od pluta, slame i pletarskih materijala, proizvodnja plasti~nih masa u
primarnim oblicima, proizvodnja ostalih hemijskih proizvode d.n., proizvodnja
vanjskih i unutra{njih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila,
proizvodnja ostalih proizvoda o gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od
plasti~nih masa, proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, proizvodnja proizvod od
plasti~nih masa za gra|evinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa,
proizvodnja ravnog stakla, oblikovanje, obrada ravnog stakla, proizvodnja i obrada
ostalog stakla, uklju~uju}i tehni~ke proizvode od stakla, proizvodnja opeke, crijepa
ostalih proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo, proizvodnja proizvoda od
betona za gra|evinarstvo, proizvodnja proizvoda o gipsa za gra|evinarstvo,
proizvodnja gotove betonske smjese, proizvodnja ostalih proizvoda od betona,
cementa i gipsa, rezanje oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja brusnih proizvoda, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n., lijevanje `eljeza,
lijevanje ~elika, lijevanje lakih metala, lijevanje ostalih obojenih metala,
proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova proizvodnja vrata i prozora od
metala, proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje, proizvodnja ostalih
metalnih cisterni, rezervoara i sli~nih posuda, proizvodnja parnih kotlova, osim
kotlova za centralno grijanje, kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala;
metalurgija praha, povr{inska obrada i prevla~enje metala, ma{inska obrada metala,
proizvodnja sje~iva, proizvodnja brava i okova, proizvodnja alata, proizvodnja
~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, proizvodnja ambala`e od lakih metala,
proizvodnja proizvoda od `ice, lanaca i opruga, proizvodnja veznih elemenata i
vij~anih proizvoda, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja
elektroinstalacijskog materijala, proizvodnja elektri~ne opreme za rasvjetu,
proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, proizvodnja kancelarijskih ma{ina i
opreme (osim proizvodnje ra~unara i periferne opreme), proizvodnja ru~nih
prenosivih alata s vlastitim pogonom, proizvodnja ostalih ma{ina za op}e namjene,
d.n., proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, gradnja brodova
i plove}ih objekata, gradnja ~amaca i sportskih ~amaca, proizvodnja `elejezni~kih
lokomotiva i tra~ni~kih vozila, proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne
prostore, proizvodnja kuhinjskog namje{taja, proizvodnja ostalog namje{taja, ostala
prera|iva~ka industrija, d.n.,popravak proizvoda od metala, popravak ma{ina,
popravak ostale opreme, instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, rastavljanje
olupine, recikla`a posebno izdvojenih materijala, organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, gradnja stambenih i nestambenih zgrada, gradnja cjevovoda za
te~nosti i plinove, gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, gradnja
hidrogra|evinskih objekata, gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n., uklanjanje
gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu, ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i
sondiranjem, elektroinstalacijski radovi, uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, ostali gra|evinski instalacijski
radovi, fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih
obloga, bojenje i staklarski radovi, ostali zavr{ni gra|evinski radovi, podizanje
krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosi, d.n., trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije, trgovina
ostalim motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina na
veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo dijelovima i
priborom za motorna vozila, trgovina motociklima, dijelovima i priborom za
motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,
posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,
drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom,
brodovima i avionima, namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom
robom, tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, hranom, pi}ima
Petak, 21. 11. 2014.
i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe
ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na
veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i
sadnicama, `ivim `ivotinjama, sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama, vo}em i
povr}em, mesom i mesnim proizvodima, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima,
jestivim uljima i mastima, pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima, kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i ribe,
ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odje}om i obu}om, elektri~nim
aparatima za doma}instvo, porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za
~i{}enje, parfemima i kozmetikom, namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu,
satovima i nakitom, ostalim proizvodima za doma}instvo, ra~unarima, perifernom
opremom i softverom, elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, alatnim ma{inama, ma{inama za
rudarstvo i gra|evinarstvo, ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i
pletenje, kancelarijskim namje{tajem, ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom,
ostalim ma{inama i opremom, krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i
sanitarnom opremom, metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima,
ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama, telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, audio i videoopremom u specijaliziranim
prodavnicama, metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim
prodavnicama, namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, sportskom opremom u specijaliziranim
prodavnicama, odje}om u specijaliziranim prodavnicama, obu}om i proizvodima od
ko`e u specijaliziranim prodavnicama, kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom,
ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama,
ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo ostalom
robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta, ostala
trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, ostali kopneni prijevoz
putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe, iznajmljivanje i upravljanje
vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), savjetovanje u
vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, arhitektonske djelatnosti, tehni~ko
ispitivanje i analiza, agencije za promociju (rekamu i propagandu), specijalizirane
dizajnerske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n., iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) ostalih ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n., davanje
u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasni{tva i sli~nih proizvoda,
osim radova koji su za{ti}eni autorskim pravima, osnovno ~i{}enje zgrada, ostale
djelatnosti ~i{}enja zgrada i objekata, ostale djelatnosti ~i{}enja, uslu`ne djelatnosti
ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, djelatnosti pakovanja, ostale poslovne
pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa
stranim licima, izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja
stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta), privremeni uvoz i
izvoz robe, pru`anje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu (me|unarodni transport
robe i putnika - {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge,
komisioni poslovi, uskladi{tenje), posredovanje i zastupanje, u prometu roba,
Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Duki} Mirza, koji je, kao i osniva~, Duki} Salih,
ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja
ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2463/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000105 od 29.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"FIRASAL" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, uskladilo je djelatnosti
dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od
08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2464/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 95 - Stranica 13
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000673 od 06.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a Privatne zdravstvene ustanove Apoteka
"ADONIS" Lukavac o osnivanju ogranka PZU, u sudski registar je upisan Ogranak
Apoteka 6, Tuzla. Sjedi{te ogranka: Tuzla, ul. Albina i Franje Herljevi}a br. 6.
Ogranak }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti PZU. Ogranak u
poslovanju sa tre}im licima zastupa i predstavlja Velad`i} Edina, rukovodilac
ogranka, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju ogranka, u okviru registrovane
djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni.
"MI[" d.o.o., iznosi 379.232,00 KM u novcu ili 100 %, {to u odnosi na raniji osnovni
kapital dru{tva sljednika (16.800,00 KM u novcu), predstavlja pove}anje za
362.432,00 KM u novcu. Dru{tvo sljednik ubudu}e }e poslovati pod novim nazivom
- firmom (umjesto, "MI[" d.o.o. kompanija za proizvodnju promet i usluge Tuzla),
kako slijedi: "AOP - MI[" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla. Novi
skra}eni naziv firme: "AOP - MI[" d.o.o. Tuzla.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2465/12-T
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002825 od 16.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"AKA - MARKET" d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu Tuzla, uskladilo je
djelatnosti dru{tva u unutarnjerr poslovanju sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002751 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Kod subjekta upisa "H A company" d.o.o. za proizvodnju i uzgoj peradi sa
sjedi{tem u Gra~anici, [kahovica, Polje bb, upisuje se sljede}a promjena podataka
od zna~aja u pravnom prometu:
Vr{i se uskla|ivanje do sada upisanih djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji
djelatnosti Bosne i Hercegovine.
Promijenjena je adresa stanovanja direktora
Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2466/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001841 od 16.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"DUKA" d.o.o. za proizvodnju, uvoz, izvoz, marketing, poslovni in`injering i
trgovinu Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH
2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Na osnovu odluke
osniva~a, iz registra brisane poslovne jedinice su poslovale pod firmom dru{tva i
nazivima - 1. Poslovna jedinica BR^KO, sa sjedi{tem u Br~kom, ul. Velibora Luki}a
br. 10. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje poslovne jedinice koja se bri{e,
razrije{ena je Tabu~i} Mirzeta, rukovodilac poslovne jedinice. 2. Poslovna jedinica
MOSTAR, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Opine br. 24. Du`nosti lica ovla{tenog za
zastupanje poslovne jedinice koja se bri{e, razrije{en je Had`ali} Mirsad,
rukovodilac poslovne jedinice. 3. Poslovna jedinica SARAJEVO, sa sjedi{tem u
Sarajevu, Novi Grad, ul. Hamdije Kapid`i}a br. 8. Du`nosti lica ovla{tenog za
zastupanje poslovne jedinice koja se bri{e, razrije{en je Vejo Fehim, rukovodilac
poslovne jedinice. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2467/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002737 od 18.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu odluke broj: OPU-IP.451/2011 od 01.09.2011. godine, [kolski
odbor Privatne ustanove Centar za obrazovanje odraslih Gra~anica(u daljem tekstu
Centar) vr{i promjenu adrese sjedi{ta Centra, tako da umjesto dosada{nje adrese: 22.
divizije br. 1, Gra~anica, adresa sada glasi: Gra~anica, Patriotske lige bb.
(SR-2471/12-T)
(SR-2472/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003069 od 11.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Osniva se "CREDENCE" d.o.o. Agencija za naplatu potra`ivanja Tuzla.
Skra}eni naziv firme: "CREDENCE" d.o.o Tuzla. Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Slatina
br. 3. Osniva~ je Brki} Semezdin, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u
novcu ili 100,00 %. Djelatnosti dru{tva: posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima, trgovina na veliko odje}om i obu}om, trgovina na veliko parfemima i
kozmetikom, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom,
trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko metalnom robom,
instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, uslu`ne
djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu,
ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i ra~unarima, obrada
podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima, internetski portali, ostale
informacijske uslu`ne djelatnosti, d.n., djelatnosti posredovanja u poslovanju
vrijednosnim papirima i robnim uslugama (mjenja~nice), ostale pomo}ne djelatnosti
kod finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova, agencije za
poslovanje nekretninama, ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, upravlja~ke djelatnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem agencije za promociju (rekamu i propagandu),
ogla{avanje putem medija, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti d.n., ostale
rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima, kombinirane kancelarijske
administrativne uslu`ne djelatnosti, fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale
specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti, djelatnost pozivnih centara,
organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, djelatnosti agencija za prikupljanje i
naplatu ra~una te kreditnih kancelarija, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti,
d.n., fitnes centri, ostale li~ne uslu`ne djelatnosti d.n. Uprava dru{tva je direktor
dru{tva, Brki} Semezdin, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja
ovla{tenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti.
(SR-2468/12-T)
(SR-2473/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003095 od 09.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu oduke osniva~a privrednog subjekta d.o.o. "GRAMAT" Gra~anica,
vr{i se uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH te se vr{i izmjena Statuta d.o.o.
"GRAMAT" Gra~anica. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002533 od 05.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"MIX MAESTRO" d.o.o. za proizvodnju, unutra{nju i vanjsku trgovinu i
usluge Tuzla, uskladilo je djelatnosti t unutra{njem poslovanju dru{tva sa KD BiH
2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisano je i da nova
adresa prebivali{ta Me{i} Damira, osniva~a-direktora dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. A.
Herljevi}a br. 18), glasi - Tuzla, ul Donja Grabovica do broja 41. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2469/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002753 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Dru{tvo "REVIZIJA [AHBEGOVI]" d.o.o. dru{tvo za revizuju, ra~unovodstvo i usluge @ivinice, ul. Zlatni ljiljani br.1, @ivinice koje je upisano u sudski
registar Op}inskog suda u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-10-001226, MBS
32-01-0077-10 Odlukom OPU-IP: 763/11 od 09.12.2011 godine, izvr{ilo je
uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa posljednjom klasifikacijom djelatnosti. U
ostalom dijelu podaci su nepromijenjeni za Dru{tvo.
(SR-2470/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002691 od 11.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA" d.o.o.
Tuzla i "MI["d.o.o. kompanija za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, izvr{eno je
pripajanje dru{tva "AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA" d.o.o. Tuzla dru{tvu
"MI[" d.o.o. kompanija za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, koje nastavlja
kontinuitet rada dru{tva koje se pripaja. Ukupan osnovni kapital dru{tva sljednika -
(SR-2474/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002929 od 01.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: Preduze}e za proizvodnju, preradu i promet
prehrambenih proizvoda "KLAS" d.o.o. Srebrenik, ul. Hazima Vikala bb, upisano u
registru Op}inskog suda Tuzla pod MBS: l-184, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u
unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010 i uskla|ivanje
djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom
poslovanju Federacije BiH izmjena ovla{tene osobe za zastupanje i predstavljanje
dru{tva. Razrje{ava se dosada{nji direktor dru{tva: Muratovi} Akif sin Mahmuta,
Srebrenik, a za direktora i osobu ovla{tenu za zastupanje u unutra{njem i
vanjskotrgovinskom prometu se imenuje: Ba{i} Rifat iz Grada~ca, u okviru
ovla{tenja iz Statuta dru{tva. Svi ostali upisi ostaj neizmijenjeni.
(SR-2475/12-T)
Broj 95 - Stranica 14
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002687 od 19.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Direktor Privatne zdravstvene ustanove apoteka "BOSNAFARM-GROUP"
Tuzla promijenio je adresu prebivali{ta Tuzla. Privatna zdravstvena ustanova
apoteka "BOSNAFARM-GROUP" Tuzla, uskladila je djelatnosti u unutarnjem
poslovanju sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisi su nepromijenjeni.
(SR-2476/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002783 od 07.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "AUTOELEKTRIKA FAZLI]" d.o.o. za trgovinu,
odr`avanje i popravak motornih vozila, sa sjedi{tem u ul. Radni~ka bb., Srebrenik,
upisano u registru Op}inskog suda Tuzla pod MBS:32-01-0275-10 vr{i se
uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH
2010. Svi ostali ranije izvr{eni upisi, ostaju neizmijenjeni.
(SR-2477/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002867 od 14.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"HARIS" d.o.o. Dru{tvo za otkrivanje povr{inskih kopova, prodaju uglja,
transport roba i usluga, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa
klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47
od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2478/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003035 od 02.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Kod "Limitless" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla izvr{eno je
smanjenje osnovnog kapitala sa promjenom visine udjela osniva~a, tako da je
Osnovni kapital dru{tva, u iznosu od 60.674,90 KM u novcu, smanjen je za iznos od
12.321,73 KM u novcu, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi
48.353,17 KM u novcu. Osniva~i su saglasno utvrdili da sada pojedina~ni udjeli
osniva~a u osnovnom kapitalu dru{tva sada iznose: 1. Salihba{i} Haris -23.693,05
KM ili 49,00%. 2. Salihba{i} Edin - 23.693,05 KM ili 49,00%. 3. Softi} Omer 967,07 KM ili 2,00%. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju
dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
br. 47 od 08.06.2010. godine). Na osnovu odluke osniva~a o prestanku rada poslovne
jedinice dru{tva u Gra~anici, iz sudskog registra je brisana poslovna jedinica koja je
poslovala pod firmom dru{tva i nazivom - Poslovna jedinica Gra~anica, sa sjedi{tem
u Gra~anici, ul. Kori}a Han bb. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje poslovne
jedinice koja se ukida, razrije{en je Salihba{i} Fadil, rukovodilac poslovne jedinice.
Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010.
Petak, 21. 11. 2014.
djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010.
godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2482/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000960 od 08.06.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"GEORAD" d.o.o. za in`injering, usluge, unutra{nju i spoljnu trgovinu Tuzla
uskladilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da ta~na adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto,
Tuzla, ul. Albina Herljevl}a bb), glasi: Tuzla, ul. Albina i Franje Herljevi}a bb.
Dru{tvo je uskladilo djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju sa Klasifikacijom
djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od
08.06.2010. godine). Ujedno, slijede}a djelatnost Dru{tva, ranije upisana, brisana je:
ostalo finansljsko posredovanje, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2483/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002126 od 26.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
1. Notarski obra|ena Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta (OPU-IP:
295-1/11 od 12.09.2011.)
Djelatnosti dru{tva "HUM" d.o.o. Banovi}i usagla{ene su sa Klasifikacijom
djelatnosti BiH 2010.
(SR-2484/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001974 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dosada{nji direktor "BOSNIA VALVES" d.o.o. Tuzla, ]osi} Idriz, imenovan je
za direktora Dru{tva, na mandatni period od 4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje
Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi
su nepromijenjeni.
(SR-2485/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002888 od 29.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"BOSNAFARM" d.o.o. za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima
Lukavac, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom
djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010.
godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2486/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003116 od 27.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"BOSNA AUTO - TRGOVINA" d.o.o. Tuzla izvr{ilo je uskla|ivanje
djelatnosti u unutra{njem prometu sa Standardnom Klasifikacijom djelatnosti BH
2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi ostali su
nepromijenjeni.
(SR-2479/12-T)
(SR-2487/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002977 od 03.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla,
iz sudskog registra su brisane sve poslovne jedinice dru{tva, upisane Rje{enjem
Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-11-002133 od 24.10.2011. godine.
Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje poslovnih jedinica koje se bri{u, razrije{en je
Pervan Stipo, rukovodilac svih poslovnih jedinica. Ostali upisi su nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002120 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva~ Dru{tva Labend` Vedran donio je Odluku o osnivanju dru{tva sa
ograni~enom odgovorno{}u pod brojem OPU-IP: 618/11 od 27.09.2011. godine, sa
sljede}im podacima: Dru{tvo }e poslovati pod firmom: "ATRIUS PROJEKT" d.o.o.
za arhitektonske, in`enjerijske, geodetske djelatnosti i consalting usluge @ivinice.
Skra}eni naziv firme: "ATRIUS PROJEKT" d.o.o. @ivinice.
Sjedi{te firme je: @ivinice, ZPC "Bezistan".
Djelatnost Dru{tva su: 02.20 Sje~a drva (iskori{tavanje {uma), 02.40 Pomo}ne
usluge u {umarstvu, 16.10 Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane gra|e),
impregnacija drveta, 16.23 Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata, 23.61
Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo, 23.63 Proizvodnja gotove
betonske smjese, 41.10 Organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, 41.20
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Gradnja cesta i autocesta, 42.12
Gradnja `eljezni~kih pruga i podzemnih `eljeznica, 42.13 Gradnja mostova i tunela,
42.21 Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, 42.22 Gradnja vodova za elektri~nu
struju i telekomunikacije, 42.91 Gradnja hidrogra|evinskih objekata, 42.99 Gradnja
ostalih gra|evina niskogradnje, d.n., 43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni
radovi na gradili{tu, 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem,
43.21 Elektroinstalacijski radovi, 43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski
instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i {tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije,
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39
Ostali zavr{ni gra|evinski radovi, 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje
(SR-2480/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000340 od 16.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke o pove}anju kapitala, dopuni i uskla|ivanju djelatnosti i
izmjeni Statuta Dru{tva broj OPU-IP 65/2011 od 14.02.2011. godine, i ispravke
Odluke od 09.12.2011. godine, osniva~ "ZEKA-COMERC" d.o.o. dru{tvo za
trgovinu i usluge Gra~anica (u daljem tekstu Dru{tvo) Alji} Omer iz Gra~anice, vr{i
dopunu sljede}ih djelatnosti Dru{tva: 47.71 Trgovina na malo odje}om u
specijaliziranim prodavnicama.
(SR-2481/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002840 od 21.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"AUTOTEHNA" d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i usluga Tuzla
uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
krovova, 43.99 Ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosi, d.n., 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.73 Trgovina na
veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom 68.31 Agencije za
poslovanje nekretninama, 71.11 Arhitektonske djelatnosti, 71.12 In`injerske
djelatnosti i s njima povezano tehni~ko savjetovanje, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i
analiza, 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, 78.20 Djelatnosti agencija za
privremeno zapo{ljavanje, 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa, 82.19
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomo}ne
djelatnosti. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade
konvertibilnih maraka). Ulog se upla}uje u novcu odmah u punom iznosu, a Labend`
Vedran je direktor Dru{tva, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva bez ograni~enja
odgovornosti u vanjskom i unutarnjem prometu.
(SR-2488/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001890 od 13.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo "SUKI-TURS" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa
KD BiH iz 2010. godine. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2489/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001908 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo ograni~ene odgovornosti za proizvodnju, promet i usluga
"RINELAH" Rainci Gornji, Kalesija, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem
poslovanju Dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od
08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2490/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001732 od 05.08.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "MIKER-PROMET" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge ^eli}.
Skra}eni naziv firme: "MIKER-PROMET" d.o.o. ^eli}.
Sjedi{te Dru{tva ^eli}, ul. Ljalji}a Mustafe i sinova 46
Osniva~ je Me{kovi} Fatima, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu
ili 100,00%.
Djelatnosti Dru{tva: 01.11 Uzgoj `itarica (osim ri`e), mahunarki i sjemenja
uljarica; 01.13 Uzgoj povr}a, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povr}a;
01.19 Uzgoj ostalih jednogodi{njih usjeva; 01.24 Uzgoj jezgri~avog i ko{tuni~avog
vo}a; 01.25 Uzgoj bobi~astog, ora{astog i ostalog vo}a; 01.29 Uzgoj ostalih
vi{egodi{njih usjeva; 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja; 01.50
Mje{ovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i sto~na proizvodnja); 01.61 Pomo}ne
djelatnosti za uzgoj usjeva; 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon `etve/berbe
poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tr`i{ta); 01.64 Dorada sjemena za
sjemenski material; 43.11 Uklanjanje gra|evina; 43.12 Pripremni radovi na
gradili{tu; 43.21 Elektroinstalacijski radovi; 43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda,
kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju; 43.29 Ostali gra|evinski
instalacijski radovi; 43.31 Fasadni i {tukaturski radovi; 43.32 Ugradnja stolarije;
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 43.34 Bojenje i staklarski radovi; 43.39
Ostali zavr{ni gra|evinski radovi; 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje
krovova; 43.99 Ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosti, d.n.; 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim
sirovinama i poluproizvodima; 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i
gra|evinskim materijalom; 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i
duhanom; 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili
grupe ostalih proizvoda; 46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom,
sjemenjem i hranom za `ivotinje; 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama;
46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom; 46.73 Trgovina na veliko drvom,
gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 46.74 Trgovina na veliko
metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i
grijanje; 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no
hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 47.19 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama; 47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u
specijaliziranim prodavaonicama; 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim
proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 47.89 Trgovina na malo ostalom
robom na {tandovima i tr`nicama; 52.10 Skladi{tenje robe; 52.21 Uslu`ne
djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom; 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u
prijevozu.
(SR-2491/12-T)
Broj 95 - Stranica 15
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000020 od 13.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"NORDKOP" d.o.o. in`injering, marketing i proizvodnja Tuzla izvr{io je
razrje{enje ranijeg direktora Dru{tva Sulejmanovi} Asmira iz Tuzle i imenovan je
novi direktor Dru{tva, Sulejmanovi} Asim iz Tuzle. Izvr{eno je i uskla|ivanje
djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa KD BiH 2010.
Ostali upisi ostali su nepromijenjeni.
(SR-2492/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001714 od 05.08.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "TALIR-METAL" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Skra}eni
naziv Dru{tva: "TALIR-METAL" d.o.o. Sjedi{te Dru{tva: Grada~ac, ul. Sarajevska
bb. Osniva~ Dru{tva je M. Halilovi} Senija, k}i Faika iz Grada~ca. Osnovni kapital
Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Dru{tva glase: 01.11 Uzgoj
`itarica,mahunarki i sjemenja uljarica, 01.13 Uzgoj povr}a, dinja, lubenica,
korjenastog i gomoljastog povr}a, 01.19 Uzgoj ostalih jednogodi{njih usjeva, 01.24
Uzgoj jezgri~avog i ko{tuni~avog vo}a, 01.25 Uzgoj bobi~astog, ora{astog i ostalog
vo}a, 01.26 Uzgoj plodova uljarica, 01.28 Uzgoj bilja za potrebe u farmaciji,
aromatskog, za~inskog i ljekovitog bilja, 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog
bilja, 01.41 Uzgoj muznih krava, 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola, 01.47 Uzgoj
peradi 01.49 Uzgoj ostalih `ivotinja, 01.61 Pomo}ne djelatnosti za uzgoj usjeva,
01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon `etve poljoprivrednih proizvoda, 01.64
Dorada sjemena za sjemenski materijal, 02.30 Sakupljanje nekultiviranih {umskih
plodova i proizvoda, osim {umskih sortimenata, 10.11 Prerada i konzerviranje mesa,
10.12 Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13 Proizvodnja proizvoda od mesa i
mesa peradi, 10.32 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 10.39 Ostala prerada i
konzeviranje vo}a i povr}a, 10.51 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira,
10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.71 Proizvodnja hljeba, svje`ih peciva i
kola~a, 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od
bra{na, 10.85 Proizvodnja gotove hrane i jela, 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 10.91 Proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, 11.01
Destiliranje, pro~i{}avanje i mije{anje alkoholnih pi}a, 11.05 Proizvodnja piva,
11.06 Proizvodnja slada, 11.07 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja
mineralne vode i drugih fla{iranih voda, 16.10 Pilenje i blanje drva (proizvodnja
rezane gra|e); impregracija dveta, 16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa, 16.23
Proizvodnja ostale gra|evinske stolarije i elemenata, 16.29 Proizvodnja ostalih
proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 17.12
Proizvodnja papira i kartona, 17.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona te
ambala`e od papira i kartona, 17.22 Proizvodnja proizvoda za doma}instvo i
higijenu te toaletnih potrep{tina za doma}instvo, 17.23 Proizvodnja kancelarijskog
materijala od papira, 17.24 Proizvodnja zidnih tapeta, 20.42 Proizvodnja parfema i
toaletno-kozmeti~kih preparata, 22.22 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa,
22.23 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 23.11
Proizvodnja ravnog stakla, 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 23.13
Proizvodnja {upljeg stakla, 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana, 23.31 Proizvodnja
kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih
proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo, 23.42 Proizvodnja sanitarne opreme
od keramike, 23.44 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 23.49
Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike, 23.51 Proizvodnja cementa, 23.52
Proizvodnja kre~a i gipsa, 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo,
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, 23.63 Proizvodnja gotove
betonske smjese, 23.64 Proizvodnja `buke, 23.65 Proizvodnja (vlaknastog)
fibro-cementa, 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona,cementa i gipsa,
23.70 Rezanje,oblikovanje i obrada kamena, 25.50 Kovanje, presovanje, {tancanje i
valjanje metala; metalurgija praha, 25.61 Povr{inska obrada i presvla~enje metala,
25.62 Ma{inska obrada metala, 25.71 Proizvodnja sje~iva, 25.72 Proizvodnja brava i
okova, 25.73 Proizvodnja alata, 25.93 Proizvodnja proizvoda od `ice, lanaca i
opruga, 27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala, 29.20 Proizvodnja
karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica, 31.09
Proizvodnja ostalog namje{taja, 32.99 Ostala prera|iva~ka industrija, d.n., 33.11
Popravak proizvoda od metala 33.12 Popravak ma{ina, 33.20 Instaliranje
industrujskih ma{ina i opreme, 41.10 Organizacija i izvo|enje gra|evinskih
projekata, 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Gradnja cesta i
autocesta, 42.13 Gradnja mostova i tunela, 42.99 Gradnja ostalih gra|evina
niskogradnje, d.n., 43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni radovi na
gradili{tu, 43.21 Elektroinstalacijski radovi, 43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda,
kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski
instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i {tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije,
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.91
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 43.99 Ostale specijalizirane
Broj 95 - Stranica 16
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
gra|evinske djelatnosti, d.n., 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima
lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i
popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za
motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i
popravak motocikla, 46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za
doma}instvo i `eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om,
krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, 46.21 Trgovina na veliko `itaricama,
sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko
cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina
na veliko sirovim,{tavljenim i dovr{enim ko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em i
povr}em, 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina
na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 46.35
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko {e}erom,
~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i za~inima,
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce,
46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 46.44
Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,
46.47 Trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48
Trgovina na veliko sagovima i nakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim
proizvodima za doma}instvo, 46.52 Trgovina na veliko elktroni~kim i
telekomunikacijskim dijelovima i opremom, 46.62 Trgovina na veliko alatnim
ma{inama, 46.63 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.73
Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 47.11 Trgovina na malo u
nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,
47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, 47.22
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u
specijaliziranim prodavnicama, 47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim
prodavnicama, 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u
specijaliziranim prodvnicama, 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u
specijaliziranim prodavnicama, 47.41 Trgovina na malo ra~unarima, perifernim
jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama, 47.42 Trgovina na malo
telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.43 Trgovina
na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.51 Trgovina na
malo tekstilom u specijalizirani prodavnicama, 47.52 Trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, 47.53 Trgovina na malo
tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za
rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama,
47.63 Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama,
47.71 Trgovina na malo cvije}em u specijaliziranim prodavnicama, 47.72 Trgovina
na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, 47.75
trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom,
ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama,
47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama, 47.81
Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima na {tandovima i
tr`nicama, 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i
tr`nicama, 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 49.39
Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n., 49.41 Cestovni prijevoz robe, 49.42 Usluge
preseljenja, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.21 Uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim
prijevozom, 56.10 Djelatnost restorana i usluge dostave hrane, 56.21 Djalatnosti
keteringa, 56.30 Djelatnost pripreme i poslu`ivanja pi}a, 68.10 Kupovina i prodaja
vlastitih nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili
nekretninama uzetim u zakup, (lizing), 68.31 Agencije za poslovanje nekretninama,
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora, 77.32
Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) poljoprivrednih ma{ina i opreme, 77.39
Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih ma{ina, opreme i materijalnih
dobara, d.n., 79.11 Djalatnosti putni~kih agencija, 79.12 Djelatnostri turoperatora,
82.92 Djelatnosti pakovanja, 96.01 Pranje i hemijsko ~i{}enje proizvoda od tekstila i
krzna, 96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, Vanjska trgovina
prehrambenim proizvodima, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima,
Usluge me|unarodnog prevoza roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa
me|unarodnim prevozom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u
Petak, 21. 11. 2014.
transportu i sl.), Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Posredovanje i zastupanje u
prometu roba i usluga, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje
radova stranim licima u zemlji, Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
Uprava Dru{tva je direktor Dru{tva M. Halilovi} Senija, Grada~ac, koja je
ovla{}ena da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog
prometa bez ograni~enja ovla{}enja u zastupanju.
Prokurista Dru{tva je M. Halilovi} Emir, Grada~ac, kojem je prokura data za
preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva, bez ograni~enja
ovlasti, izuzev prenosa i optere}enja nekretnina.
(SR-2493/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001276 od 29.07.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla
uskladilo je {ifru djelatnosti Dru{tva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010
("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10). Predmet poslovanja Dru{tva je isklju~ivo
osnivanje i upravljanje investicionim fondovima. Poslovi Dru{tva raspore|uju se u
Klasifikaciju djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010: 66.30 Djelatnosti upravljanja
fondovima. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje
obrazaca.
(SR-2494/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002862 od 25.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "AMIS-PROM" d.o.o. trgovinsko ugostiteljsko dru{tvo
Srebrenik, sa sjedi{tem u N.N. Luka bb, Srebrenik, upisano u Registru Op}inskog
suda Tuzla pod MBS: 1-11998, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem
prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010 i uskla|ivanje djelatnosti u
vanjskotrgovinskom prometu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju
Federacije BiH. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2495/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002630 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo "T & A REMAG " d.o.o. Tuzla je uskladilo djelatnosti u unutarnjem
poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2496/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002898 od 25.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a "BHB CABLE TV" d.o.o. Lukavac, u sudski
registar upisana je promjena lica ovla{tenog za zastupanje "BHB CABLE TV" d.o.o.
Lukavac poslovne jedinice Jajce i Novi Travnik, tako da umjesto dosada{njeg
rukovodioca Peji} Mladena, novi rukovodilac poslovnih jedinica Jajce i Novi
Travnik je Red`epagi} Hari, koji poslovne jedinice zastupa i predstavlja, bez
ograni~enja ovla{tenja do 5.000,00 KM, a preko 5.000,00 KM uz saglasnost
Skup{tine Dru{tva.
(SR-2497/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000162 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Upisuje se u Registar osnivanje privrednog dru{tva sa sljede}im podacima o
~injenicama od zna~aja u pravnom prometu:
dru{tvo ima oblik dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (d.o.o.) i ima
jednog ~lana,
naziv pod kojim }e dru{tvo poslovati glasi: "DARMIN & CO." d.o.o. za
trgovinu, uvoz i izvoz.
Sjedi{te je u D`akulama, Rijeka bb, op}ina Gra~anica.
Skra}ena firma glasi: "DARMIN & CO." d.o.o.
osniva~ Dru{tva je Buljuba{i} Darmin, D`akula.
ukupan ulog u osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu, koje je
osniva~ deponovao kod komercijalne banke, prije podno{enja prijave za
upis u sudski registar osnivanja Dru{tva;
Djelatnosti koje Dru{tvo upisuje u sudski registar su: Sje~a drva (iskori{tavanje
{uma), Pomo}ne usluge u {umarstvu, Va|enje kamenog ugljena, Va|enje lignite,
Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, kre~njaka, gipsa, krede i {kriljevca,
Djelatnost kopova {ljunka i pjeska; va|enje gline i kaolina, Va|enje minerala za
proizvodnju hemikalije i prirodnih mineralnih gnojiva, Va|enje treseta, Va|enje
ostalih ruda i kamena, d.n., Pomo}ne djelatnosti za va|enje ruda i kamena,
Proizvodnja mlinskih proizvoda, Proizvodnja hljeba; svje`ih peciva i kola~a,
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajni peciva kola~a, Proizvodnja
makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, Proizvodnja za~ina i
drugih dodataka hrani, Proizvodnja gotove hrane i jela, Proizvodnja ostalih
prehrambenih proizvoda d.n., Proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, Proizvodnja
pripremljene hrane za ku}ne ljubimce, Proizvodnja u`adi, konopaca, upletenog
konca i mre`a, Proizvodnja radne odje}e, Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja
rezane gra|e); impregnacija drveta, Proizvodnja furnira i ostalih plo~a od drveta,
Proizvodnja sastavljenog parketa, Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata,
Proizvodnja ambala`e od drva, Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od
pluta, slame i pletarskih materijala, Proizvodnja papira i kartona, Proizvodnja
ambala`e od plasti~nih masa, Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za
gra|evinarstvo, Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, Proizvodnja
proizvoda od betona za gra|evinarstvo, Proizvodnja proizvoda od gipsa za
gra|evinarstvo, Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja `buke, Rezanje,
oblikovanje i obrada kamena, Sakupljanje, pro~i{}avanje i snabdijevanje vodom,
Uklanjanje otpadnih voda, Sakupljanje neopasnog otpada, Obrada i zbrinjavanje
neopasnog otpada, Rastavljanje olupina, Recikla`a posebno izdvojenih materijala,
Djelatnosti sanacije okoli{a te ostale usluge upravljanja otpadom, Gradnja
stambenih i nestambenih zgrada, Gradnja cesta i autocesta, Gradnja mostova i tunela,
Gradnja hidrogra|evinskih objekata, Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n.,
Uklanjanje gra|evina, Pripremni radovi na gradili{tu, Ostali gra|evinski
instalacijski radovi, Fasadni i {tukaturski radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje
podnih i zidnih obloga, Bojenje i staklarski radovi, Ostali zavr{ni gra|evinski radovi,
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Trgovina automobilima i
motornim vozilima lake kategorije, Trgovina ostalim motornim vozilima,
Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za
motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina
motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak
motocikala, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini drvenom
gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini namje{tajem,
proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, Posredovanje u trgovini hranom,
pi}ima i duhanom, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na
veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na
veliko cvije}em i sadnicama, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na
veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko pi}ima, Trgovina
na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima, Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko
ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na
veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,Trgovina na veliko tekstilom,
Trgovina na veliko odje}om i obu}om,Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za
doma}instvo, Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za
~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko
namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, Trgovina na veliko satovima i
nakitom, Trgovina na veliko ostlim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko
poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, Trgovina na veliko alatnim
ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na
veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i pletenje, Trgovina
na veliko kancelarijskim namje{tajem, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim
ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama i opremom, Trgovina na
veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na
veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom,
instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na
veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,
Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Nespecijalizirana trgovina na veliko,
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo duhanskim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima
u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo motornim gorivima u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim
Broj 95 - Stranica 17
prodavnicama, Trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim
oblogama u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo elektri~nim aparatima
za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo namje{tajem,
opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo igrama i igra~kama u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo
obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na
malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za
ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo satovima i
nakitom u specijaliziranim prodavnicama, Ostala trgovina na malo novom robom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim
proizvodima na {tandovima i tr`nicama, Trgovina na malo tekstilom, odje}om i
obu}om na {tandovima i tr`nicama, Trgovina na malo ostalom robom na {tandovima
i tr`nicama, Cestovni prijevoz robe, Usluge preseljenja, Skladi{tenje robe, Uslu`ne
djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, Pretovar tereta, Hoteli i sli~an smje{taj,
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, Djelatnosti
keteringa, Ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane, Djelatnosti pripreme i
uslu`ivanja pi}a, Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, Iznajmljivanje i
upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing),
Agencije za promociju (rekamu i propagandu), Iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, Iznajmljivanje i davanje u
zakup (leasing) kamiona, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednim
ma{ina i opreme, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za
gra|evinarstvo, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih ma{ina, opreme i
materijalnih dobara, d.n., Osnovno ~i{}enje zgrada, Ostale djelatnosti ~i{}enje
zgrada i objekata, Ostale djelatnosti ~i{}enja, Uslu`ne djelatnosti ure|enja i
odr`avanja zelenih povr{ina, Djelatnosti pakovanja, Ostale poslovne pomo}ne
uslu`ne djelatnosti, d.n., Popravak aparata za doma}instvo te opreme za ku}u i vrt.
Ostale li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n.
U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti :
Vanjska trgovina robom ~iji je promet slobodan (LB),
Vanjska trgovina robom ~iji je promet odre|en kontingetom (K
Vanjska trgovina robom na osnovu dozvole (D),
Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih
radova stranom licu u FBiH,
Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika,
Me|unarodna {pedicija i agencijske usluge u transportu,
Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,export-import i reexsport.
Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom
poslovanju je Buljuba{i} Husein iz D`akula, op}ina Gra~anica - direktor Dru{tva,
koji ima sva ovla{tenja za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i spoljnotrgovinskom
poslovanju, bez ograni~enja.
(SR-2498/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002550 od 26.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Kod subjekta upisa "DEVAL" d.o.o. Gra~anica, sa sjedi{tem u Gra~anici,
Branilaca grada bb (TC "ETNA"), upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja
u pravnom prometu:
Vr{i se uskla|ivanje do sada upisanih djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji
djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010.
Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2499/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002634 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"NRW - TEAM" d.o.o. za promet roba i usluga, export-import Tuzla, uskladilo
je djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
Arnautovi} Jasmina razrije{ena je du`nosti ~lana uprave - komercijaliste Dru{tva i
brisana je iz Registra kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2500/12-T)
Broj 95 - Stranica 18
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002694 od 26.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "ADRIA" export-import d.o.o. proizvodno-prometno i
uslu`no dru{tvo, sa sjedi{tem u Duboki Potok bb, Srebrenik, upisano u Registru
Op}inskog suda Tuzla pod MBS: 1-13071, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u
unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010, te upis promjene li~nih
podataka za osniva~a Hodaj Azema koji je sada dr`avljanin BiH, sa prebivali{tem u
op}ini Srebrenik. Svi ostali ranije izvr{eni upisi, ostaju neizmijenjeni.
(SR-2501/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001958 od 04.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"MOVA" d.o.o. za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, transport i usluge
Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da nova adresa sjedi{ta Dru{tva
(umjesto, Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovi}a 16), glasi: Tuzla, ul. Mehmedalije Maka
Dizdara br. 60, Stupine B-8, do ulaza 5. Upisano je i da nova adresa prebivali{ta
Nik{i} Seada, osniva~a - direktora Dru{tva (umjesto, Tuzla) - Sarajevo, Sarajevo Centar, Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti
Dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47
od 08.06.2010. godine).
(SR-2502/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001950 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"TRAVEL AGENCY ZMAJ" d.o.o. za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Tuzla,
razrije{ilo je du`nosti direktora Dru{tva Korjeni} Sajmu, a za novog direktora je
imenovana Goran Asja, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i
vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Na osnovu Odluke osniva~a Dru{tva
o prestanku rada poslovne jedinice, iz sudskog registra je brisana poslovna jedinica
Dru{tva koja je poslovala pod firmom dru{tva i nazivom - Poslovna jedinica br. 2
"EKO A.A. TOURS", sa sjedi{tem u Maglaj, ul. Vite{ka br. 20. Du`nosti lica
ovla{tenog za zastupanje Poslovne jedinice koja se bri{e, razrije{en je Omersofti}
Azahari, rukovodilac Poslovne jedinice. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2503/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001932 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"[email protected]] KOMERC" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, gra|evinarstvo,
trgovinu, transport i usluge, sa sjedi{tem u Klokotnici - Doboj Istok, MBS 1-8583,
razrje{ava du`nosti dosada{njeg direktora Dru{tva D`ani} Rasima, a za novog
direktora u Dru{tvu imenuje se Malagi} Suada, k}i Mustafe, nastanjena u op}ini
Doboj Istok, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti.
(SR-2504/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001968 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Iz "KOVGRAD" d.o.o. Grada~ac istupio je dosada{nji osniva~ "CONVEL"
d.o.o. Grada~ac, koji je u cijelosti svoj poslovni udio u iznosu od 3.751.995,40 KM
ili 100% temeljnog kapitala Dru{tva prenio kako slijedi
na primaoca udjela "TMD GROUP" d.o.o. dio poslovnog udjela u iznosu od
20% temeljnog kapitala ili 750.399,08 KM uz naknadu od 520.000,00 KM.
na primaoca dijela udjela Hani} Adema dio poslovnog udjela od 80%
temeljnog kapitala odnosno 3.001.596,32 KM bez naknade.
Saglasno navedenom, sada su osniva~i "KOVGRAD" d.o.o. Grada~ac:
1. "TMD GROUP" d.o.o. Grada~ac sa udjelom od 750.399,08 KM od ~ega
novcu 400,00 KM i u stvarima 749999,08 KM ili 20% temeljnog kapitala.
2. Hani} Adem iz Mionice I, op}ina Grada~ac, sa udjelom od 3.001.596,32
KM od ~ega novcu 1.600,00 KM i u stvarima 2.999.996,32 KM ili 80%
osnovnog kapitala.
Novi osniva~i "KOVGRAD" d.o.o. Grada~ac imenovali su Hani} Adema za
lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u zastupanju u
unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu i to u funkciji osniva~a.
(SR-2505/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001884 od 13.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu oduke osniva~a privrednog subjekta d.o.o. "ADAZ-K" Lukavac,
vr{i se uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH, te se vr{i izmjena Statuta. Vr{i se
promjena adrese prebivali{ta osniva~a i direktora Dru{tva Kavgi} Adnana.
Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2506/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001106 od 14.06.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo "HANI]" d.o.o. Grada~ac-Ormanica izvr{ilo je uskla|ivanje
djelatnosti sa KD BiH iz 2010. godine. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2507/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002732 od 14.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"SAKIB" d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i usluga Tuzla, uskladilo je
djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Upisana
je promjena li~ne karte za osniva~a i direktora Dru{tva i promjena adrese osniva~a i
direktora Dru{tva, tako da ista sada glasi: [i{i}i - @ivinice. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2508/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002650 od 26.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U privrednom dru{tvu "PANIK TRANS" d.o.o. za trgovinu i transport,
Srebrenik, sa sjedi{tem u Srebreniku, Magistralni put bb, upisano u Registru
Op}inskog suda Tuzla pod MBS: 32-01-0306-10, vr{i se promjena osniva~a,
uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH
2010., izmjena lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i
vanjskotrgovinskom poslovanju. Novi osniva~ ovog privrednog dru{tva je:
Omerovi} D`evad, sin D`emala iz Srebrenika. Dru{tvo vr{i uskla|ivanje djelatnosti
sa KD-i BiH 2010. U ovom privrednom dru{tvu se vr{i izmjena lica ovla{tenog za
zastupanje i predstavljanje Dru{tva, tako da se razrje{ava du`nosti dosada{nji
direktor Dru{tva: Pauko Niko, sin Nikolaja iz Maribora, Republika Slovenija, a za
lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju se imenuje: Osmanovi} Bajro, sin Samida iz Srebrenika, bez
ograni~enja ovla{tenja. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2509/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001720 od 13.09.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"MAPEX" d.o.o. za proizvodnju, promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu
@ivinice, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom
djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08. 06.2010.
godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2510/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002800 od 29.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a "INTRAL BH" d.o.o. Lukavac, o prestanku rada
poslovnih jedinica, iz sudskog registra su brisane poslovne jedinice Dru{tva koja su
poslovale pod firmom Dru{tva i nazivom - Poslovna jedinica Tuzla, sa sjedi{tem u
Tuzli, ul. Bosne Srebrene br. 28 i Poslovna jedinica @ivinice, sa sjedi{tem u
@ivinicama, kasarna Nesiba Malki}a. Du`nosti rukovodioca Poslovne jedinice
Teo~ak razrje{ava se Peljto Senad, a za novog rukovodioca imenovan je Vehabovi}
Amer. Razrje{ava se du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje osniva~ Luke` Borut.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2511/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002806 od 21.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Vr{i se promjena osniva~a i lica ovla{tenih za zastupanje i uskla|ivanje
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 "MEA-TRADE" d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge Gornje Dubrave - @ivinice, tako {to istupa osniva~
Dru{tva, Mumi} (Mujage) Fikret, a kao osniva~ Dru{tvu pristupa Mumi} Envera.
Razrije{en je du`nosti direktora Dru{tva Mumi} Fikret, a na mandatni period od
~etiri godine, imenovana Mumi} Envera. Istovremeno je uskla|ena djelatnost
Dru{tva u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o klasifikaciji
djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/10 od 22. aprila 2010. godine).
(SR-2512/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002952 od 13.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
DENIDOR d.o.o. izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH iz 2010.
godine. Ujedno, izvr{ena je promjena sjedi{ta Dru{tva, tako da se kao novo sjedi{te
(umjesto dosada{njeg: Grada~ac, ul. Sarajevska bb) utvr|uje: Grada~ac, Donje
Ledenice bb. Tako|er je upisano da je osniva~ Dru{tva, koja je ujedno i direktor
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Dru{tva a i rukovodilac podru`nice Dru{tva na podru~ju op{tine Modri~a, Djedovi}
Alma, promijenila prezime i novo prezime imenovane glasi - Hamidovi}, u skladu sa
~im je imenovana u posjedu nove li~ne karte. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2513/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003180 od 29.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a "RAMO-REISEN" d.o.o. za proizvodnju, promet i
usluge Tuzla o prestanku rada - ukidanju poslovne jedinice u Kozluku, iz Registra je
brisana poslovna jedinica koja je poslovala pod firmom Dru{tva i nazivom Poslovna jedinica KOZLUK, sa sjedi{tem u Kozluku bb, op{tina Zvornik. Du`nosti
lica ovla{tenog za zastupanje Poslovne jedinice koja se bri{e, razrije{en je Muratovi}
Kadrija, rukovodilac Poslovne jedinice.
(SR-2514/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002602 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"ALINA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u
unutarnjem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2515/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002838 od 21.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke broj OPU-IP.573/2011 od 22.11.2011. godine, osniva~
Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "FURNIR-FIX" proizvodnja, promet i
usluge Mala Brijesnica, Doboj Istok, Suba{i} Fahrudin, vr{i uskla|ivanje djelatnosti
Dru{tva u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj
47/10 od 08.06.2010. godine).
(SR-2516/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000328 od 21.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"ELEKTRO-NES" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import
Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da nova adresa sjedi{ta Dru{tva
(umjesto, Tuzla, ul. Otokara Ker{ovanija br. 11), glasi: Tuzla, ul. Mandi}i br. 17.
Upisana je i nova adresa prebivali{ta osniva~a Saletovi} Nesiba. Ostali upisi su
nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem
poslovanju sa KD BiH 2010.
(SR-2517/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001796 od 17.08.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a dru{tva Junuzovi} Muhameda iz ^eli}a, vr{i se
upis osnivanja privrednog dru{tva "PEGI[PED" d.o.o. za proizvodnju, promet i
usluge sa sjedi{tem u ^eli}u, ulica Izeta Ahmetovi}a bb.
Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM sa kojim osniva~ odgovara za
obaveze Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je direktor Dru{tva
Junuzovi} Muhamed iz ^eli}a, koji Dru{tvo zastupa bez ograni~enja u doma}em i
vanjskotrgovinskom poslovanju.
Djelatnost Dru{tva je: 05.10 Va|enje kamenog ugljena, 05.20 Va|enje lignite,
06.10 Va|enje sirove nafte, 06.20 Va|enje prirodnog plina, 07.10 Va|enje `eljeznih
ruda, 07.29 Va|enje ostalih ruda obojenih metala, 08.11 Va|enje ukrasnog kamena i
kamena za gradnju, kre~njaka, gipsa, krede i kriljevca, 08.12 Djelatnost kopova
{ljunka i pjeska; va|enje gline i kaolina, 08.91 Va|enje minerala za proizvodnju
hemikalije i prirodnih mineralnih gnojiva, 08.92 Va|enje treseta, 08.93 Va|enje soli,
08.99 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 09.10 Pomo}ne djelatnosti za va|enje
nafte i prirodnog plina, 09.90 Pomo}ne djelatnosti za va|enje ruda i kamena, 16.21
Proizvodnja furnira i ostalih plo~a od drveta, 16.22 Proizvodnja sastavljenog
parketa, 16.23 Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata, 16.24 Proizvodnja
ambala`e od drva, 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta,
slame i pletarskih materijala, 17.11 Proizvodnja celuloze, 17.12 Proizvodnja papira i
kartona, 17.21 Proizvodnja valovitog papirai kartona, te ambala`e od papira i
kartona, 17.22 Proizvodnja proizvoda za doma}instvo i higijenu, te toaletnih
potrep{tina od papira, 17.23 Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira, 17.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, 20.16 Proizvodnja plasti~nih
masa u primarnim oblicima, 22.21 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od
plasti~nih masa, 22.22 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 22.23 Proizvodnja
proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 22.29 Proizvodnja ostalih
proizvoda od plasti~nih masa, 23.52 Proizvodnja kre~a i gipsa, 23.61 Proizvodnja
proizvoda od betona za gra|evinarstvo, 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za
Broj 95 - Stranica 19
gra|evinarstvo, 23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese, 23.64 Proizvodnja
`buke, 23.65 Proizvodnja (vlaknastog) fibro-cementa, 23.69 Proizvodnja ostalih
proizvoda od betona, cementa i gipsa, 23.70 Rzanje, oblikovanje i obrada kamena,
35.21 Proizvodnja plina, 35.22 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom
mre`om, 35.23 Trgovina plinom distribucijskom mre`om, 35.30 Proizvodnja i
snabdijevanje parom i klimatizacija, 36.00 Sakupljanje, pro~i{}avanje i snabdijevanje vodom, 37.00 Uklanjanje otpadnih voda, 38.11 Sakupljanje neopasnog
otpada, 38.12 Sakupljanje opasnog otpada, 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog
otpada, 38.22 Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada, 38.31 Rastavljanje olupina,
38.32 Recikla`a posebno izdvojenih materijala, 39.00 Djelatnosti sanacije okoli{a te
ostale usluge upravljanja otpadom, 41.10 Organizacija izvo|enja gra|evinskih
projekata, 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Gradnja cesta i
autocesta, 42.21 Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, 42.22 Gradnja vodova za
elektri~nu struju i telekomunikacije, 42.91 Gradnja hidrogra|evinskih objekata,
42.99 Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n., 43.11 Uklanjanje gra|evina,
43.12 Pripremni radovi na gradili{tu, 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i
sondiranjem, 43.21 Elektroinstalacijski radovi, 43.22 Uvo|enje instalacija
vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, 43.29 Ostali
gra|evinski instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i {tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja
stolarije, 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 43.34 Bojenje i staklarski
radovi, 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski radovi, 43.91 Podizanje krovnih
konstrukcija i pokrivanje krovova, 43.99 Ostale specijalizirane gra|evinske
djelatnosi, d.n., 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije,
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i popravak motornih
vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.32
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.40 Trgovina
motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak
motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim
`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.13 Posredovanje u
trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14 Posredovanje u
trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 46.15
Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom
robom, 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i
ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom,
46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe
ostalih proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 46.21
Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje,
46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko `ivim
`ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama,
46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na veliko mesom i
mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima,
jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima, 46.35 Trgovina
na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, 46.38
Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, 46.39
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}om i obu}om,
46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 46.44 Trgovina na
veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, 46.47 Trgovina
na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko
satovima i nakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo,
46.51 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 46.52
Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inima, opremom i priborom, 46.62
Trgovina na veliko alatnim ma{inima, 46.63 Trgovina na veliko ma{inima za
rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina na veliko ma{inima za tekstilnu
industriju te ma{inima za {ivanje i pletenje, 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim
namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inima i opremom,
46.69 Trgovina na veliko ostalim ma{inima i opremom, 46.71 Trgovina na veliko
krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 46.72 Trgovina na
veliko metalima i metalnim rudama, 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom, 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom,
instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 46.76
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na veliko ostacima i
otpacima, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11 Trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,
47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, 47.22
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim
Broj 95 - Stranica 20
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
prodavnicama, 47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i
slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, 47.25 Trgovina na malo pi}ima u
specijaliziranim prodavnicama, 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.30 Trgovina na malo motornim
gorivima u specijaliziranim prodavnicama, 47.41 Trgovina na malo ra~unarima,
perifernim jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama, 47.42
Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama,
47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama,
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, 47.52 Trgovina
na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, 47.53
Trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u
specijaliziranim prodavnicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.59 Trgovina na malo
namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavnicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im
priborom u specijaliziranim prodavnicama, 47.63 Trgovina na malo muzi~kim i
videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, 47.64 Trgovina na malo sportskom
opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.65 Trgovina na malo igrama i
igra~kamau specijaliziranim prodavnicama, 47.71 Trgovina na malo odje}om u
specijaliziranim prodavnicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od
ko`e u specijaliziranim prodavnicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em,
sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim
proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odje}om
i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na
{tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo putem po{te ili interneta, 47.99
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, 49.32 Taksi slu`ba,
49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n., 49.41 Cestovni prijevoz robe, 49.42
Usluge preseljenja, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.21 Uslu`ne djelatnosti u vezi s
kopnenim prijevozom, 52.24 Pretovar tereta, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u
prijevozu, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj, 55.20 Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i
odmor, 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje, 55.90 Ostali smje{taj, 56.10
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, 56.21
Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane, 56.30
Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih
nekretnina, 68.31 Agencije za poslovanje nekretninama, 68.32 Upravljanje
nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora, 70.22 Savjetovanje u vezi s
poslovanjem i ostalim upravljanjem, 71.11 Arhitektonske djelatnosti, 71.12
In`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~ko savjetovanje, 71.20 Tehni~ko
ispitivanje i analiza, 73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu), 73.12
Ogla{avanje putem medija, 73.20 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, 74.20 Fotografske djelatnosti, 74.30
Prevodila~ke djelatnosti i usluge tuma~a, 79.11 Djelatnosti putni~kih agencija, 79.12
Djelatnosti turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s
njima, 81.21 Osnovno ~i{}enje zgrada, 81.22 Ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i
objekata, 81.29 Ostale djelatnosti ~i{}enja, 81.30 Uslu`ne djelatnosti ure|enja i
odr`avanja zelenih povr{ina, 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale
specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti, 82.20 Djelatnosti pozivnih
centara, 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, 82.92 Djelatnosti
pakovanja, 82.99 Ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n.
(SR-2518/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002654 od 16.12.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "RADI-COMPANY" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u
Grada~ac.
Skra}eni naziv Dru{tva: "RADI-COMPANY" d.o.o. Grada~ac.
Sjedi{te Dru{tva: Grada~ac, ulica Kadi} Mahala bb.
Osniva~ Dru{tva je D`idi} Razim, sin Saliha, sa stalnim prebivali{tem u
Markdorfu, SR Njema~ka, dr`avljanin SR Njema~ke.
Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu.
Djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu glase: 22.21 Proizvodnja plo~a,
listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 22.22 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih
masa, 22.23 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 22.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 24.20 Proizvodnja cijevi, crijeva,
{upljih profila i pripadaju}eg pribora od ~elika, 24.31 Hladno vu~enje {ipki, 24.32
Petak, 21. 11. 2014.
Hladno valjanje uskih vrpci, 24.33 Hladno oblikovanje i profiliranje, 24.34 Hladno
vu~enje `ice, 24.51 Lijevanje `eljeza, 24.52 Lijevanje ~elika, 24.53 Lijevanje lakih
metala, 24.54 Lijevanje ostalih obojenih metala, 25.11 Proizvodnja metalnih
konstrukcija i njihovih dijelova, 25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala, 25.21
Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje, 25.29 Proizvodnja ostalih
metalnih cisterni, rezervoara i sli~nih posuda, 25.30 Proizvodnja parnih kotlova,
osim kotlova za centralno grijanje, 25.50 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje
metala; metalurgija praha, 25.61 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 25.62
Strojna obrada metala, 25.71 Proizvodnja sje~iva, 25.72 Proizvodnja brava i okova,
25.73 Proizvodnja alata, 25.91 Proizvodnja ~eli~nih buradi i sli~nih posuda od
~elika, 25.92 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 25.93 Proizvodnja proizvoda
od `ice, lanaca i opruga, 25.94 Proizvodnja veznih i vij~anih proizvoda, 25.99
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n., 43.21 Elektroinstalacijski
radovi, 43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za
grijanje i klimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i
{tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije, 43.33 Postavljanje podnih i zidnih
obloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski radovi,
43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 46.14 Posredovanje u
trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 46.61
Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom, 46.62
Trgovina na veliko alatnim strojevima, 46.63 Trgovina na veliko strojevima za
rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu
industriju te strojevima za {ivanje i pletenje, 46.69 Trgovina na veliko ostalim
strojevima i opremom, 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u
specijaliziranim predavaonicama, 78.10 Djelatnosti agencija za zapo{ljavanje, 78.20
Djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje, 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih
resursa.
Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, Usluge u vanjskotrgovinskom
prometu (me|unarodni transport roba i putnika, {pedicija, skladi{tenje, agencijske
usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, izvo|enje investicionih radova u
inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji), Posredovanje i
zastupanje stranih pravnih lica u prometu robe i usluga, Usluge iz oblasti
registrovane djelatnosti Dru{tva.
Uprava Dru{tva je direktor Dru{tva D`idi} Ahmed, sin Saliha iz Grada~ca, koja
je kao i osniva~ ovla{}ena da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutarnjeg i
vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja ovla{}enja u zastupanju. Pored uprave
i osniva~a, Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa i D`idi}
Emir, sin Ahmeda iz Grada~ca, imenovan za prokuristu, bez ograni~enja ovlasti,
izuzev prenosa i optere}enja nekretnina.
(SR-2519/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002226 od 17.11.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"LEDENI^KA DOLINA" zemljoradni~ka zadruga Grada~ac p.o., izvr{ilo je
uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH iz 2010. godine. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2520/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002632 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"MEDEX TURS" d.o.o. za vanjski i unutra{nji promet, saobra}aj, turizam i
ugostiteljstvo Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju Dru{tva sa
KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2521/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000070 od 16.03.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
JU Osnovna {kola "Bukinje" - Bukinje, za novog direktora imenovala je Be{i}
Olgicu, koja je ovla{tena za zastupanje javne ustanove bez ograni~enja ovla{tenja.
Tako|er, JU Osnovna {kola "Bukinje" - Bukinje uskladila je djelatnost u unutarnjem
poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 84/06. od 17.10.2006. g.). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2522/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001670 od 04.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke broj OPU-IP.322/2011 od 30.06.2011. godine, vr{i se
izmjena Statuta "OAO BH" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Gra~anica (u
daljem tekstu: Dru{tvo), a radi uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva u skladu sa
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Klasifikacijom djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10 od 08.06.2010.
godine).
(SR-2523/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002128 od 26.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Kod subjekta upisa "YANG" d.o.o. za trgovinu Banovi}i, upisuju se sljede}e
promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu:
mijenja se adresa sjedi{ta Dru{tva, tako da umjesto dosada{nje: "Banovi}i,
Alije Izetbegovi}a bb" adrese sjedi{ta sada glasi: "Banovi}i, Alije
Izetbegovi}a 54".
Vr{i se uskla|ivanje do sada upisanih djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji
djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010.
Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2524/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000916 od 31.05.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Odlukom o promjeni podataka od zna~aja za pravni promet "Poljomarket"
d.o.o. Grada~ac, promijenjena je adresa sjedi{ta Dru{tva i izvr{eno uskla|ivanje
djelatnosti u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010.
Adresa sjedi{ta Dru{tva je Grada~ac, Mionica Centar bb, umjesto dosada{nje
adrese sjedi{ta, Grada~ac, ul. [ehida 40. Drugi elementi registracije privrednog
dru{tva ne mijenjaju se.
Broj 95 - Stranica 21
unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010., izmjena lica
ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju.
Novi osniva~ ovog privrednog dru{tva je: "MAYER [IVAKA[I" d.o.o. za
trgovinu i usluge, Srebrenik, Magistralni put bb, upisano u Registru Op}inskog suda
Tuzla MBS: 32-01-0358-10. Dru{tvo vr{i uskla|ivanje djelatnosti sa KD-i BiH
2010. U ovom privrednom dru{tvu se vr{i izmjena lica ovla{tenog za zastupanje i
predstavljanje Dru{tva, tako da se razrje{ava du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva:
Osmanovi} Bajro, sin Samida iz Srebrenika, a za lice ovla{teno za zastupanje i
predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju se imenuje:
Mayer Edwin, sin Mensura iz Br~kog, bez ograni~enja ovla{tenja. Svi ostali upisi
ostaju neizmijenjeni.
(SR-2529/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001994 od 08.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na 12. Skup{tini dru{tva "Sisecam soda Lukavac" dru{tvo sa ograni~enom
odgovorno{}u Lukavac, donesena je odluka o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva
od strane ve}inskog osniva~a Soda Sanayii A.S. u iznosu od 10.000.000,00 eura, a u
protuvrijednosti konvertibilnih maraka, tako da }e osnovni kapitala Dru{tva ukupno
iznositi 112.191.920,00 KM. Pove}anje osnovnog kapitala je predvi|eno da se obavi
uplatom u tri rate. "Soda Sanayii" A.S. je shodno navedenoj odluci pove}ala osnovni
kapital Dru{tva uplatom druge rate u iznosu od 4.000.000,00 eura, a u
protuvrijednosti konvertibilnih maraka u iznosu od 7.823.320,00 KM.
(SR-2525/12-T)
(SR-2530/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000808 od 24.05.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"MODA ELENA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Banovi}i, isklju~ilo
je suosniva~a Dru{tva, Hu Shao Rui, ~iji je udio iznosio 1.000,00 KM u novcu ili
50% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. Udio isklju~enog ~lana Dru{tva u visini
od 50% osnovnog kapitala Dru{tva ili 1.000,00 KM u novcu, postao je vlastiti udio
Dru{tva, a udio Mahmi} Refije, osniva~a iznosi 1.000,00 KM u novcu ili 50%.
Dru{tvo je promijenilo sjedi{te, tako da je kao novo sjedi{te Dru{tva (umjesto,
Banovi}i, Banovi}i selo bb), upisano: Tuzla, ul. 15. maja bb - T.C. "Sjenjak", lokal
br. 232. Saglasno promjeni sjedi{ta, Dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod firmom "MODA ELENA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla i skra}enim
nazivom - "MODA ELENA" d.o.o. Tuzla. Dru{tvo je promijenilo naziv Poslovne
jedinice Rajlovac i ubudu}e }e navedena poslovna jedinica poslovati pod novim
nazivom (umjesto, "MODA ELENA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Banovi}i, POSLOVNA JEDINICA RAJLOVAC), kako slijedi: "MODA ELENA"
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, POSLOVNA JEDINICA "ARMET".
Nova adresa sjedi{ta navedene Poslovne jedinice (umjesto, Rajlovac, ul. Safeta
Zajke br. 199), glasi - Sarajevo, ul. Pavla Luka~a br. 30 A. Dru{tvo je uskladilo
djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine), a ujedno
je slijede}a djelatnost Dru{tva brisana - trgovina na malo medicinskim preparatima i
ortopedskim pomagalima. Ostali upisi su nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002002 od 20.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, unutra{nji i
vanjskotrgovinski promet roba i usluga "PROFESIONAL" Tuzla, promijenilo je
adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da nova adresa sjedi{ta Dru{tva, umjesto Tuzla, ul.
Alekse [anti}a br. 9, glasi - Tuzla, ul. Trg Stara tr`nica br. 10. Dru{tvo je uskladilo
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2526/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002462, upisao je u sudski
registar ovog Suda sljede}e podatke:
Uslu`no dru{tvo "TUFEK^I]" d.o.o. Srebrenik promijenilo je sjedi{te, novo
sjedi{te Dru{tva je (umjesto, Srebrenik, ul. H. Vikala bb) - Srebrenik, ul. 21. juna broj
15. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa
Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47/10.
od 08.06.2010. g.). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2527/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002478 od 20.12.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Privatna zdravstvena ustanova Apoteke "KOFARM" Doboj Istok, Brijesnica
Velika, vr{i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa KDBiH 2010.
(SR-2528/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002076 od 28.09.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U privrednom dru{tvu "OS-OIL" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za
proizvodnju, promet i usluge Srebrenik, sa sjedi{tem u Srebreniku, Magistralni put
bb (benzinska pumpa OS Petrol), upisano u Registru Op}inskog suda Tuzla pod
MBS: 32-01-0272-10, vr{i se promjena osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti u
(SR-2531/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002914 od 09.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"MANICO I" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import Doboj
Istok, sa slu`benim sjedi{tem u Brijesnici Maloj - Doboj Istok, MBS 1-11337, vr{i
uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa KDBiH 2010 kao i osnivanje podru`nice u
op{tini Usora i Te{anj.
Osnovni podaci o podru`nici su kako slijedi:
Puni naziv podru`nice u op}ini Usora je: "MANICO I" d.o.o. za proizvodnju,
promet i usluge, export-import Doboj Istok - Podru`nica Usora
Skra}eni naziv podru`nice je: "MANICO I" d.o.o. Doboj Istok - Podru`nica Usora
Sjedi{te Podru`nice je: Te{anjka bb, Te{anjka, Usora.
Puni naziv Podru`nice u op}ini Te{anj je: "MANICO I" d.o.o. za proizvodnju,
promet i usluge, export-import Doboj Istok - Podru`nica Te{anj 2
Skra}eni naziv Podru`nice je: "MANICO I" d.o.o. Doboj Istok - Podru`nica Te{anj 2
Sjedi{te Podru`nice je: Miljanovci bb, Jelah, Te{anj.
Podru`nice zastupa direktor podru`nica Had`i} Mensur, sin Mehmeda, op}ina
Doboj Istok, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova
vanjskotrgovinskog poslovanja.
(SR-2532/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000140 od 28.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a "RIVA" d.o.o. Tuzla, o prestanku rada poslovne
jedinice/podru`nica Dru{tva u Br~kom, iz sudskog registra je brisana [email protected] BR^KO, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, ulica Bra}e Kobi}a broj 14.
Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje Podru`nice Br~ko razrije{ena je Kapkovi}
Amila, rukovodilac Podru`nice bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostali su
nepromijenjeni.
(SR-2533/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000968 od 06.06.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a Hod`i} Salima, vr{i se uskla|ivanje Statuta DOO
"H-TRANS" Tuzla sa odredbama Zakona o privrednom dru{tvima FBiH i Klasifi-
Broj 95 - Stranica 22
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
kacijom djelatnosti BiH, te se vr{i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva,
tako {to se razrje{ava du`nosti dosada{nji direktor, a za novog direktora se imenuje
Hod`i} Mirsad iz Tuzle. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2534/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002894 od 29.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"TEHNOMAZIVA" d.o.o. Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem
poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2535/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002020 od 21.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a D.O.O. "GLAS-KOMERC" Grada~ac, Sarvan
Mensur, razrije{en je du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje Podru`nice Dru{tva sa
sjedi{tem u Srebreniku, ul. 21. oslobodila~ke brigade bb, koja posluje pod nazivom
D.O.O. "GLAS-KOMERC" Grada~ac, [email protected] SREBRENIK, i to u funkciji
rukovodioca Podru`nice, bez ograni~enja ovla{}enja u zastupanju.
Odlukom osniva~a D.O.O. "GLAS-KOMERC" Grada~ac, Muj~inovi} Sadmir,
razrije{en je du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje Podru`nice Dru{tva sa sjedi{tem
u Od`aku, ul. Titova br. 32, koja posluje pod nazivom D.O.O. "GLAS-KOMERC"
Grada~ac, [email protected] [email protected], i to u funkciji rukovodioca Podru`nice, bez
ograni~enja ovla{}enja u zastupanju
Istovremeno, direktor Dru{tva Avdi~evi} Sulejman, sin D`emala iz Grada~ca,
imenovan je za rukovodioca Podru`nice Dru{tva, sa sjedi{tem u Srebreniku, ul. 21.
oslobodila~ke brigade bb, koja posluje pod nazivom D.O.O. "GLAS-KOMERC"
Grada~ac, [email protected] SREBRENIK i rukovodioca Podru`nice Dru{tva sa
sjedi{tem u Od`aku, ul. Titova br. 32, koja posluje pod nazivom D.O.O.
"GLAS-KOMERC" Grada~ac, [email protected] [email protected], koji je ovla{}en, bez
ograni~enja, za zastupanje podru`nica, u okviru registrovanih djelatnosti.
Ujedno, izvr{eno je uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu sa
KD BiH iz 2010. godine. Ostali upisi nepromijenjeni.
(SR-2536/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002420 od 17.11.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Iz "KROJ" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Banovi}i istupio je
suosniva~, Ahmetbegovi} Almin, koji je svoj udio u visini od 240,00 KM ili 12,00%
ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva prenio na suosniva~a, Brigi} Hasibu, ~iji udio
sada iznosi 560,00 KM u novcu ili 28,00% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva.
Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta i nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto,
Banovi}i, Podgorje bb), glasi - Banovi}i, ul. Alije Izetbegovi}a br. 88. Ostali upisi su
nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem
poslovanju dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
(SR-2537/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001928 od 07.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a "CITRUS-COMERC" d.o.o. trgovina na veliko i
malo, uvoz-izvoz, proizvodnja i usluge Tuzla o prestanku rada poslovne jedinice
Dru{tva, iz sudskog registra je brisana poslovna jedinica koja je poslovala pod
firmom Dru{tva i nazivom: Poslovna jedinica Lukavac, sa sjedi{tem u Lukavcu, ul.
Kulina bana bb. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje Poslovne jedinice koja se
bri{e, razrije{en je Hasifi} Ahmet, rukovodilac Poslovne jedinice. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2538/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001984 od 07.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Za direktora "ICAR-AIR" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za zra~ni
promet, turizam, trgovinu i zastupanje Tuzla, umjesto Karasalihovi} Rifeta, na
mandatni period od ~etiri godine, po~ev od 01.10.2011. godine, imenovan je Sarajli}
Osman, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju,
u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2539/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001964 od 13.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"[TAMPARIJA LIBRI" d.o.o. za grafi~ko-izdava~ku i trgovinsku djelatnost
@ivinice, promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta
Dru{tva, umjesto, @ivinice, ul. Mar{ala Tita bb, upisano: @ivinice, ul. Me{e
Selimovi}a bb. Upisano je i da nova adresa prebivali{ta Deli} Begana, osniva~a
Dru{tva. Ujedno, Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva
sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi
su nepromijenjeni.
(SR-2540/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002118 od 17.11.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"NEWING" d.o.o. za trgovinu i gra|evinarstvo Tuzla razrije{ilo je du`nosti
direktora Ali} Kadira, a za novog direktora je imenovana \ozi} Edina, koja je
ovla{tena da zastupa Dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u okviru
registrovanih djelatnosti. Dru{tvo zastupa i prokurista \ozi} Nijaz, koji je ovla{ten
da zastupa Dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u okviru registrovanih
djelatnosti, izuzev ovla{tenja za zaklju~enje Ugovora koji se odnose na osnovna
sredstva Dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2541/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000180 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "Lid`i" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Grada~ac.
Skra}eni naziv firme: "Lid`i" d.o.o. Grada~ac.
Sjedi{te Dru{tva: Grada~ac, ulica Had`iefendijina bb.
Osniva~i su Mustafagi} Nazif, sin Raifa, nastanjen u Grada~cu, i Mahmutovi}
Hazim, sin Zahida iz Grada~ca.
Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM, u novcu, od ~ega je Mustafagi}
Nazif, osniva~, sa osnovnim kapitalom od 1.000,00 KM u novcu ili 50,00%, a
Mahmutovi} Hazim, osniva~, sa osnovnim kapitalom od 1.000,00 KM ili 50,00%.
Djelatnosti Dru{tva su:
16.21 Proizvodnja furnira i ostalih plo~a od drva, 16.22 Proizvodnja
sastavljenog parketa, 16.23 Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata, 16.24
Proizvodnja ambala`e od drva, 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva,
proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 31.01 Proizvodnja namje{taja za
poslovne i prodajne prostore, 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, 31.09
Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima
lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i
popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za
motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i
popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,
`ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.12 Posredovanje u
trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalija, 46.13 Posredovanje
u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14 Posredovanje u
trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 46.15
Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za ku}anstvo i `eljeznom robom,
46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim
proizvodima, 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 46.18
Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe ostalih
proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 46.21 Trgovina
na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 46.22
Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko `ivim
`ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama,
46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na veliko mesom i
mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima,
jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima, 46.35 Trgovina
na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kavom, ~ajem, kakaom i za~inima, 46.38
Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce. 46.39
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
45.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}om i obu}om,
46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, 46.44 Trgovina na
veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, 46.45 Trgovina
na veliko parfemima i kozmetikom, 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim
proizvodima, 46.47 Trgovina na veliko namje{tajem, sagovima i opremom za
rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom, 46.49 Trgovina na veliko
ostalim proizvodima za ku}anstvo, 46.51 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom
opremom i softverom, 46.52 Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomuni-
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
kacijskim dijelovima i opremom, 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim
strojevima, opremom i priborom, 46.62 Trgovina na veliko alatnim strojevima,
46.63 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina
na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za {ivanje i pletenje, 46.65
Trgovina na veliko uredskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim
uredskim strojevima i opremom, 46.69 Trgovina na veliko ostalim strojevima i
opremom, 46.71 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 46.73 Trgovina
na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 46.74 Trgovina
na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za
vodovod i grijanje, 46.75 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 46.76
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na veliko ostacima i
otpacima, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11 Trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,
47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavaonicama, 47.22
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim
prodavaonicama, 47.24 Trgovina na malo kruhom, proizvodima od bra{na, kola~ima
i slatki{ima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.25 Trgovina na malo pi}ima u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima
u specijaliziranim prodavaonicama, 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim
proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.30 Trgovina na malo motornim
gorivima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.41 Trgovina na malo ra~unalima,
perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.42
Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.52
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.53 Trgovina na malo sagovima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim
oblogama u specijaliziranim prodavaonicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim
aparatima za ku}anstvo u specijaliziranim prodavaonicama, 47.59 Trgovina na malo
namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za ku}anstvo u specijaliziranim prodavaonicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavaonicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisa}im
priborom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.63 Trgovina na malo glazbenim i
videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.64 Trgovina na malo
sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.65 Trgovina na malo
igrama i igra~kama u specijaliziranim prodavaonicama, 47.71 Trgovina na malo
odje}om u specijaliziranim prodavaonicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om i
proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavaonicama, 47.75 Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.76
Trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i
hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama, 47.77 Trgovina na
malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.78 Ostala trgovina
na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.79 Trgovina na malo
rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.81 Trgovina na malo
hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82
Trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89
Trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo
preko po{te ili interneta, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica,
{tandova i tr`nica, 49.41 Cestovni prijevoz robe, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u
prijevozu, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja
pi}a, 95.24 Popravak namje{taja i poku}stva.
-
Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima,
-
Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima,
-
Usluge u vanjskotrgovinskom prometu (me|unarodni transport roba,
{pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni
poslovi), Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje
investicionih radova stranom licu u zemlji),
-
Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga,
-
Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
Uprava Dru{tva je direktor Dru{tva, Mahmutovi} Hazim, sin Zahida iz
Grada~ca, koji je, kao i osniva~ ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem, bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2542/12-T)
Broj 95 - Stranica 23
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002414 od 13.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Iz "BOSFUND" d.o.o. za gra|evinarstvo, promet i usluge Tuzla istupio je
osniva~ Dru{tva, Makarevic Nedim, koji je svoj udio u visini od 2.000,00 KM novcu
ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupio Makarevi} Muvedetu iz
Tuzle, koji je pristupio Dru{tvu kao osniva~. Dru{tvo je promijenilo adrese sjedi{ta i
nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Izeta Sarajli}a br. 27), glasi - Tuzla,
ul. Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B 11, p.p. 20. Ostali upisi su nepromijenjeni,
s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa KD BiH
2010.
(SR-2543/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001892 od 13.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"ZIPP-ING" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH iz
2010. godine. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2544/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002596 od 09.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Kod subjekta upisa "[email protected] GROUP" d.o.o. drumski transporti Gra~anica,
Podgaj 2, upisuje se sljede}a promjena podataka od zna~aja u pravnom prometu:
^lan Dru{tva "[email protected]" d.o.o. Gra~anica, kao vlasnik 62,1175% udjela u
"[email protected] GROUP" d.o.o. Gra~anica, ~ija nominalna vrijednost iznosi
163.973,80 KM, dijeli svoj udio na ~etiri jednaka dijela od po 25% ili po
40.993,45 KM i tako dobijene dijelove udjela, prenosi na stjecaoce: D`ambo
Ismeta, D`ambo Hamdiju, D`ambo Hasiba i D`ambo Adema, ~ime svaki
stjecalac preuzima i srazmjeran dio zate~enih prava i obaveza iz tog osnova,
tako da sada u Dru{tvu postoje ~etiri udjela koja pripadaju ~lanovima:
D`ambo Ismet, D`ambo Hamdija, D`ambo Adem i D`ambo Hasib koji
imaju udio od po 65.993,45 KM ili 25%.
Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2545/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002344 od 18.11.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"LERIM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2546/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000236 od 14.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"PEKARA NON STOP" d.o.o. za proizvodnju i usluge Od`ak promijenilo je
sjedi{te Dru{tva, tako da je kao novo sjedi{te Dru{tva (umjesto Od`ak, Red`e
Porobi}a bb), upisano: Tinja bb, Srebrenik. Suglasno promjeni sjedi{ta Dru{tvo }e
ubudu}e poslovati pod tvrtkom "PEKARA NON STOP" d.o.o. za proizvodnju,
promet i usluge Srebrenik.
Ostali podaci nisu mijenjani.
(SR-2547/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002682 od 07.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "TOPBAU Bosnia" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i
usluge Srebrenik, sa sjedi{tem u [pionica bb, Srebrenik, upisano u Registru
Op}inskog suda Tuzla pod MBS: 1-11750, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u
unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010 i uskla|ivanje
djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom
poslovanju Federacije BiH. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2548/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000218 od 09.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"GEOPROJEKT" d.o.o. za projektovanje, istra`ne i geolo{ke radove Tuzla
promijenilo je opis uz firmu - naziv Dru{tva i Dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod
firmom, sa izmijenjenim opisom uz firmu (umjesto, "GEOPROJEKT" d.o.o. za
projektovanje, istra`ne i geolo{ke radove Tuzla), kako slijedi - "GEOPROJEKT"
d.o.o. za projektovanje, geolo{ke radove i posredovanje Tuzla. Skra}eni naziv
Dru{tva je nepromijenjen i glasi - "GEOPROJEKT" d.o.o. Tuzla. Tako|er upisano je
da bli`a adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Rudarska br. 61), glasi - Tuzla,
Broj 95 - Stranica 24
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
ul. Rudarska br. 61/I. Du`nosti direktora razrije{en je Halilovi} Edin, a za novog
direktora imenovan je Ibri{imovic Husein, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2549/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002716 od 09.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke osniva~a d.o.o. "PLAVI OBLA^AK" Tuzla, vr{i se
uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu u skladu sa Klasifikacijom
djelatnosti BiH 2010, te se vr{i izmjena i dopuna Statuta Dru{tva.
(SR-2550/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000414 od 05.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "EXTRABLATT" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge.
Skra}eni naziv Dru{tva: "EXTRABLATT" d.o.o.
Sjedi{te Dru{tva: Grada~ac, Donji Lukavac bb.
Osniva~ Dru{tva je Pe{tali} Samira, k}i Bajre, op}ina Grada~ac.
Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu.
Djelatnosti Dru{tva glase: 01.11 Uzgoj `itarica (osim ri`e) mahunarki i sjemena
uljarica, 01.12 Uzgoj ri`e, 01.13 Uzgoj povr}a, dinja i lubenica, korjenastog i
gomoljastog povr}a, 01.14 Uzgoj {e}erne trske, 01.15 Uzgoj duhana, 01.16 Uzgoj
tekstilnih biljaka, 01.19 Uzgoj ostalih jednogodi{njih usjeva, 01.21 Uzgoj gro`|a,
01.22 Uzgoj tropskog i suptropskog vo}a, 01.23 Uzgoj agruma, 01.24 Uzgoj
jezgri~avog i ko{tuni~avog vo}a, 01.25 Uzgoj bobi~astog, ora{astog i ostalog vo}a,
01.26 Uzgoj plodova uljarica, 01.27 Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka, 01.28
Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, za~inskog i ljekovitog bilja, 01.29
Uzgoj ostalih vi{egodi{njih usjeva, 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja,
01.41 Uzgoj muznih krava, 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola, 01.43 Uzgoj konja,
magaraca, mula i mazgi, 01.45 Uzgoj ovaca i koza, 01.47 Uzgoj peradi, 01.49 Uzgoj
ostalih `ivotinja, 01.50 Mje{ovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i sto~na
proizvodnja), 01.61 Pomo}ne djelatnosti za uzgoj usjeva, 01.62 Pomo}ne djelatnosti
za uzgoj `ivotinja, 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon `etve/berbe
poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tr`i{ta), 01.64 Dorada sjemena za
sjemenski material, 02.10 Uzgoj {uma i ostale djelatnosti u {umarstvu, 02.30
Skupljanje nekultiviranih {umskih plodova i proizvoda, osim {umskih sortimenata,
03.12 Slatkovodni ribolov, 10.31 Prerada i konzerviranje krumpira, 10.32 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 10.39 Ostala prerada i konzerviranje vo}a i povr}a,
10.71 Proizvodnja kruha; svje`ih peciva i kola~a, 10.72 Proizvodnja dvopeka i
keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca,
kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 10.83 Prerada ~aja i kave, 10.85 Proizvodnja
gotove hrane i jela, 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 10.91
Proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, 10.92 Proizvodnja pripremljene hrane za
ku}ne ljubimce, 11.01 Destiliranje, pro~i{}avanje i mije{anje alkoholnih pi}a, 11.02
Proizvodnja vina od gro`|a, 11.03 Proizvodnja jabukova~e i ostalih vo}nih vina,
11.04 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pi}a, 11.07 Proizvodnja
osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne vode i drugih fla{iranih voda, 45.11
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim
motornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina
na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo
dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i
priborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u
trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima, 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i
industrijskim kemikalijama, 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i
gra|evinskim materijalom, 46.14 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom
opremom, brodovima i zrakoplovima, 46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem,
proizvodima za ku}anstvo i `eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovini
tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje u
trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj
za odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima, 46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom,
sjemenjem i hranom za `ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama,
46.23 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim,
{tavljenim i dovr{enim ko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina na veliko
mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina
na veliko pi}ima, 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina
na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kavom, ~ajem,
kakaom i za~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe,
ljuskare i meku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i
Petak, 21. 11. 2014.
duhanskim proizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na
veliko odje}om i obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za
ku}anstvo, 46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i
sredstvima za ~i{}enje, 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 46.47
Trgovina na veliko namje{tajem, sagovima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina
na veliko satovima i nakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za
ku}anstvo, 46.51 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softverom,
46.52 Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i
opremom, 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i
priborom, 46.62 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 46.63 Trgovina na veliko
strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina na veliko strojevima za
tekstilnu industriju te strojevima za {ivanje i pletenje, 46.65 Trgovina na veliko
uredskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i
opremom, 46.69 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom, 46.71 Trgovina
na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 46.72
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 46.73 Trgovina na veliko drvom,
gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 46.74 Trgovina na veliko
metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i
grijanje, 46.75 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 46.76 Trgovina na veliko
ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 46.90
Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 47.19 Ostala
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 47.21 Trgovina na malo
vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavaonicama, 47.22 Trgovina na malo
mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.23 Trgovina
na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.24
Trgovina na malo kruhom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama, 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.41 Trgovina na malo ra~unalima, perifernim
jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.42 Trgovina na malo
telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.43 Trgovina
na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.51 Trgovina
na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.52 Trgovina na malo
metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.53
Trgovina na malo sagovima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
ku}anstvo u specijaliziranim prodavaonicama, 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za ku}anstvo u specijaliziranim
prodavaonicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.63 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.64 Trgovina na malo sportskom
opremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.65 Trgovina na malo igrama i
igra~kama u specijaliziranim prodavaonicama, 47.71 Trgovina na malo odje}om u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od
ko`e u specijaliziranim prodavaonicama, 47.75 Trgovina na malo kozmeti~kim i
toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.76 Trgovina na malo
cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne
ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama, 47.77 Trgovina na malo satovima i
nakitom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom
robom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom
robom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na malo
tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo preko po{te ili
interneta, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, {tandova i tr`nica,
49.41 Cestovni prijevoz robe, 49.42 Usluge preseljenja, 52.10 Skladi{tenje robe,
52.21 Uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, 52.24 Prekrcaj tereta,
52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj, 55.20
Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje,
55.90 Ostali smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i
uslu`ivanje hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i
uslu`ivanja hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 68.32 Upravljanje
nekretninama uz naknadu ili na osnovi ugovora, 69.20 Ra~unovodstvene,
knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, 73.11 Agencije za
promid`bu (reklamu i propagandu), 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
automobila i motornih vozila lake kategorije, 77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
(leasing) kamiona, 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za
rekraciju i sport, 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova, 77.29 Iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 77.31
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme, 77.32
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 77.33
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uklju~uju}i
ra~unala), 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i
materijalnih dobara, d.n., 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu
intelektualnog vlasni{tva i sli~nih proizvoda, osim radova koji su za{ti}eni
autorskim pravima, 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, 82.92
Djelatnosti pakiranja, 95.25 Popravak satova i nakita.
Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i dr. usluge
koje su u vezi sa me|unarodnim transportom ({pedicija, agencijske usluge u
transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Ugostiteljske i
turisti~ke usluge, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija i Druge usluge iz
strukture registrovane djelatnost. Uprava Dru{tva je direktor Dru{tva Pe{tali}
Samira, k}i Bajre, koja je kao i osniva~ ovla{}ena da zastupa Dru{tvo u svim
poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja ovla{}enja u
zastupanju.
(SR-2551/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000030 od 07.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Du`nosti direktora "AGRO-VIS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
Kalesija razrije{en je Hrnji} Mustafa, a za novog direktora Dru{tva imenovan je Tali}
Amar, koji je, kao i osniva~, Hrnji} Mustafa, ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim
poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u
zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2552/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000198 od 07.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U skladu sa ~lanom 6. Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10
od 08.06.2010. godine) izvr{eno je uskla|ivanje djelatnost "ACTYNG" d.o.o. za
proizvodnju, promet i usluge @ivinice sa KD 2010.
(SR-2553/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000458 od 07.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu Odluke broj OPU-IP.104/2012 od 28.02.2012. godine, osniva~
d.o.o. "FAEMA SERVICE" Gra~anica, Lukavica, Smaji} Ibrahim vr{i dopunu
djelatnosti Dru{tva u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 47/10 od 08.06.2010. godine).
Dopunjuju se sljede}e djelatnosti Dru{tva:
55.10 Hoteli i sli~an smje{taj, 55.20 Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor,
55.90 Ostali smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i
uslu`ivanje hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i
uslu`ivanja hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a.
(SR-2554/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002736 od 07.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"ERDIN" d.o.o. Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva
sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br.
47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2555/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002600 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"B-BRAXA" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import, @ivinice, Ba{igovci bb,
uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom
djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010.
godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2556/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003122 od 07.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"MASA" d.o.o. Gra|evinsko-transportno preduze}e Snije`nica uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Broj 95 - Stranica 25
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Du`nosti
direktora razrije{en je Hasanovi} Avdija, a za novog direktora Dru{tva, direktor,
po~ev od 01.03.2012. godine, imenovana je Hasanovi} Adisa, koja je ovla{tena da
zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2557/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001820 od 07.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge
"ELEKTROINST" Doboj Istok uskladilo je djelatnosti Dru{tva u unutarnjem
poslovanju sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2558/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002586 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo "FESAM-PROM" d.o.o. preduze}e za usluge, trgovinu i proizvodnju
@ivinice, koje je upisano u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli Rje{enjem broj
032-0-Reg-10-001630 od 20.12.2010. godine, MBS: 1-10174, Odlukom OPU-IP:
731/11 od 23.11.2011. godine izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa
posljednjom klasifikaciom djelatnosti. U ostalom dijelu podaci su nepromijenjeni za
Dru{tvo.
(SR-2559/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002814 od 21.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
VETERINARSKA STANICA "CONCENTRANA VETT" D.O.O. za veterinarsku djelatnost, proizvodnju i promet, sa sjedi{tem u Doboj Istoku - Samari} bb,
Klokotnica, vr{i brisanje djelatnosti koje mu nisu potrebne za rad Dru{tva i
uskla|ivanje preostalih djelatnosti Dru{tva sa KDBiH 2010.
(SR-2560/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002816 od 21.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"TATO" d.o.o. Dru{tvo za gra|evinarstvo, usluge, prevoz i trgovinu Doboj
Istok, sa sjedi{tem u Doboj Istoku, Stani} Rijeka bb, vr{i uskla|ivanje djelatnosti
dru{tva sa KDBiH 2010.
(SR-2561/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002610 od 02.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"RILEPROMET" EXPORT-IMPORT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu na veliko
i malo i usluge Kalesija, Memi}i, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju
Dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine).
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2562/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000380 od 27.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "RADLER" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu,
usluge, marketing, export-import Tuzla.
Skra}eni naziv firme: "RADLER" d.o.o. Tuzla.
Sjedi{te Dru{tva: Tuzla, ulica Vukovarska broj 23.
Osniva~ je Spahi} Emir, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u
novcu ili 100,00%.
Djelatnosti Dru{tva: Proizvodnja papira i kartona, Proizvodnja valovitog
papira i kartona, te ambala`e od papira i kartona, Proizvodnja proizvoda za doma}instvo i higijenu, te toaletnih potrep{tina od papira, Proizvodnja kancelarijskog
materijala od papira, Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, [tampanje
novina, Ostalo {tampanje, Usluge pripreme za {tampu i objavljivanje, Knjigove{ke i
srodne usluge, Umno`avanje snimljenih zapisa, Proizvodnja ra~unara i periferne
opreme, Ostala prera|iva~ka industrija, d.n., Popravak ma{ina, Instaliranje
industrijskih ma{ina i opreme, Organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata,
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije, Trgovina ostalim
motornim vozilima, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila,
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima,
dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim
sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima
i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i
Broj 95 - Stranica 26
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom
opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, Posredovanje u trgovini hranom,
pi}ima i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili
grupe ostalih proizvoda, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,
Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim
proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim
uljima i mastima, Trgovina na veliko pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, Trgovina na
veliko kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom,
uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom,
pi}ima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko
odje}om i obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo,
Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko namje{tajem,
tepisima i opremom za rasvjetu, Trgovina na veliko satovima i nakitom, Trgovina na
veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgivina na veliko ra~unarima,
perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem,
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko
ostalim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim
gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,
Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima,
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Nespecijalizirana trgovina na veliko,
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod,
zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na
malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo sportskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem,
gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim
prodavnicama, Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama,
Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i
tr`nicama, Trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i
tr`nicama, Trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, Trgovina na
malo putem po{te ili interneta, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i
tr`nica, Cestovni prijevoz robe, Usluge preseljenja, Skladi{tenje robe, Uslu`ne
djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, Pretovar tereta, Ostale pomo}ne
djelatnosti u prijevozu, Izdavanje knjiga, Izdavanje imenika i popisa korisni~kih
adresa, Izdavanje novina, Izdavanje ~asopisa i periodi~nih publikacija, Ostala
izdava~ka djelatnost, Izdavanje ra~unarskih igara, Izdavanje ostalog softvera,
Djelatnosti snimanja zvu~nih zapisa i izdavanja muzi~kih zapisa, Ra~unarsko
programiranje, Savjetovanje u vezi s ra~unarima, Upravljanje ra~unarskom
opremom i sistemom, Ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom
tehnologijom i ra~unarima, Obrada podatka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s
njima, Ostale informacijske uslu`ne djelatnosti, d.n., Kupovina i prodaja vlastitih
nekretnina, Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama
uzetim u zakup (leasing), Agencije za poslovanje nekretninama, Odnosi s javno{}u i
djelatnosti saop}avanja, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,
Arhitektonske djelatnosti, Agencije za promociju (rekamu i propagandu),
Ogla{avanje putem medija, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,
Petak, 21. 11. 2014.
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
automobila i motornih vozila lake kategorije, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport, Iznajmljivanje videokaseta i diskova,
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za li~nu upotrebu i
doma}instvo, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih ma{ina, opreme i
materijalnih dobara, d.n., Djelatnosti putni~kih agencija, Djelatnosti turoperatora,
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima, Kombinirane kancelarijske
administrativne uslu`ne djelatnosti, Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale
specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti, Organizacija sastanaka i
poslovnih sajmova, Djelatnosti pakovanja, Ostale poslovne pomo}ne uslu`ne
djelatnosti, d.n., Popravak ra~unara i periferne opreme, Popravak elektroni~kih
ure|aja za {iroku potro{nju, Popravak aparata za doma}instvo te opreme za ku}u i
vrt, Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, Vanjska trgovina
neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, Ugovaranje dugoro~ne proizvodne
kooperacije sa stranim licima, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i
ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, Zastupanje stranih lica
(ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta),
Privremeni uvoz i izvoz robe, Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i
druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija,
skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl., Posredovanje i zastupanje u
prometu robe i usluga, Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
Uprava Dru{tva je direktor Dru{tva, Spahi} Emir, ovla{ten za zastupanje
Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2563/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002792 od 23.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"KANETEX" d.o.o. za export-import Gra~anica uskladilo je djelatnosti u
unutarnjem poslovanju Dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od
08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2564/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001652 od 4.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Iz "AVIS" d.o.o. za prevoz putnika Gra~anica istupili su osniva~i, Kuduzovi}
Senija i [ako Edin, koji su svoje cjelokupne udjele prenijeli na suosniva~a dru{tva,
Avdi} Suadu, kako slijedi: Kuduzovi} Senija prenijela je svoj udio u visini od
2.047,10 KM ili 0,1881% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, na suosniva~a
dru{tva, Avdi} Suadu. [ako Edin prenio je svoj udio u visini od 2.712,56 KM ili
0,2493% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, na suosniva~a dru{tva, Avdi} Suadu.
Andri} Ranko, prenio je svoj udio u visini od 1.141,55 KM ili 0,1049% ukupnog
osnovnog kapitala dru{tva, na suosniva~a dru{tva, Avdi} Suadu, s tim da Andri}
Ranko i dalje ostaje nosilac zajedni~kog udjela u ukupnoj visini od 31.168,15 KM ili
2,8641% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva. Saglasno navedenom, sada udio
Avdi} Suade iznosi 138.343,27 KM ili 12,7126% ukupnog osnovnog kapitala
dru{tva. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa
klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47
od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2565/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-10-001704 od 14.12.2010.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"EKODOM" 21 d.o.o. za proizvodnju i gra|evinske radove Tuzla, promijenilo
firmu, tako da }e dru{tvo ubudu}e poslovati pod firmom-nazivom "EKODOM 21"
d.o.o. za hidro i termoizolacije u gra|evinarstvu Tuzla. Skra}eni naziv firme glasi:
"EKODOM 21" d.o.o. Tuzla. Tako|e, dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta, tako da
je kao nova adresa sjedi{te dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Mehmedalije Maka Dizdara
58 (Stupine B-8, lamela 6), upisano: SKPC "Mejdan", ul. Bosne Srebrene bb, 75 000
Tuzla. Du`nosti direktora dru{tva razrije{en je D`ini} Mustafa, a za novog direktora
na mandatni period od 4 godine je imenovan Luki} Slobodan, koji je ovla{ten da
zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Pored direktora dru{tvo zastupa i osniva~
D`ini} Mustafa, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2621/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002720 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
STUDEN&CO, AREX d.o.o., Poslovna jedinica Cerik, sa sjedi{tem u Br~ko
Distriktu, Cerik bb, na osnovu Odluke osniva~a, prestaje sa radom dana 03.11.2011.
godine i bri{e se iz sudskog registra, zbog nerentabilnosti poslovanja, a sa istim
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
datumom ovla{tenim licima za zastupanje Poslovne jedinice Raifu ^oli} i Ekremu
Hani} prestaje du`nost.
(SR-2686/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002802 od 16.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:
"IZO-SERVISI" d.o.o. za gra|evinarstvo, monta`u i usluge Tuzla, razrije{ilo je
du`nosti direktora Smaji} Kenadu, a za novog direktora je imenovan Opali}
Milovan, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko
- trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, Du`nosti prokuriste
razrije{en je Opali} Milovan. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i
uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010.
(SR-2687/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000052 od 23.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva se "BS-BAU" d.o.o. za izvo|enje gra|evinskih radova, unutra{nju i
spoljnu trgovinu Kalesija.
Skra}eni naziv dru{tva: "BS- BAU" d.o.o. Kalesija.
Sjedi{te dru{tva: Kalesija, ul. Kalesijskog odreda bb.
Osniva~i su Kari} Bego i Kari} Suhiba, iz Kalesije, sa osnovnim kapitalom od
2.000,00 KM. Pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu dru{tva iznose: 1.
Kari} Bego-800,00 KM ili 40,00%. 2. Kari} Suhiba - 1.200,00 KM ili 60,00%.
Djelatnosti dru{tva glase: uzgoj `itarica (osim ri`e), mahunarki i sjemena uljarica,
uzgoj povr}a, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povr}a, uzgoj ostalih
jednogodi{njih usjeva, jezgri~avog i ko{tuni~avog vo}a, bobi~astog, ora{astog i
ostalog vo}a, ostalih vi{egodi{njih usjeva, uzgoj muznih krava, ostalih goveda i
bivola, uzgoj peradi, uzgoj ostalih `ivotinja, dorada sjemena za sjemenski materijal,
sje~a drva (iskori{tavanje {uma), sakupljanje nekultiviranih {umskih plodova i
proizvoda, osim {umskih sortimenata, slatkovodni ribolov, slatkovodna akvakultura, va|enje kamenog ugljena, lignita, ukrasnog kamena i kamena za gradnju,
kre~njaka, gipsa, krede i {kriljevca, djelatnost kopova {ljunka i pjeska; va|enje gline
i kaolina, pomo}ne djelatnosti za ostalo va|enje ruda i kamena, prerada i konzerviranje mesa, prerada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja proizvoda od mesa i
mesa peradi, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a,
ostala prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, proizvodnja mlijeka, mlije~nih
proizvoda i sira, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja hljeba; svje`ih peciva
i kola~a, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na,
prerada ~aja i kafe, proizvodnja gotove hrane i jela, proizvodnja homogeniziranih
prehrambenih preparata i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih
proizvoda d.n., proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, proizvodnja osvje`avaju}ih
pi}a; proizvodnja mineralne vode i drugih fla{iranih pi}a, piljenje i blanjanje drva
(proizvodnja rezane gra|e); impregnacija drveta, proizvodnja furnira i ostalih plo~a
od drveta, proizvodnja sastavljenog parketa, proizvodnja ostale gra|evne stolarije i
elemenata, proizvodnja ambala`e od drva, proizvodnja ostalih proizvoda od drva,
proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, ostalo {tampanje, usluge pripreme
za {tampu i objavljivanje, knjigove{ke i srodne usluge, umno`avanje snimljenih
zapisa, proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za
vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila, proizvodnja ostalih proizvoda od
gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala`e od
plasti~nih masa, proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda
od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja crijepa i ostalih
proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo, kerami~kih proizvoda za doma}instvo
i ukrasnih predmeta sanitarne opreme od keramike, kerami~kih izolatora i
izolacijskog pribora, ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, ostali proizvodi od
keramike, kre~a i gipsa, proizvoda od betona za gra|evinarstvo, proizvoda od gipsa
za gra|evinarstvo, gotove betonske smjese `buke, (vlaknastog) fibro cementa,
ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa, rezanje, oblikovanje i obrada kamena,
proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja vrata i prozora od
metala, ma{inska obrada metala, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.,
proizvodnja komunikacijske opreme, proizvodnja elektromotora, generatora i
transformatora, ure|aja za distribuciju i kontrolu elektri~ne energije, elektroinstalacijskog materijala, elektri~ne opreme za rasvjetu, hidrauli~nih pogonskih ure|aja,
ostalih pumpi i kompresora, ure|aja za dizanje i preno{enje, kancelarijskih ma{ina i
opreme (osim proizvodnje ra~unara i periferne opreme), proizvodnja ma{ina za
rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, proizvodnja karoserija za motorna vozila;
proizvodnja prikolica i poluprikolica, proizvodnja elektri~ne i elektroni~ke opreme
za motorna vozila, proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila, gradnja
brodova i plove}ih objekata, proizvodnja `eljezni~kih lokomotiva i tra~ni~kih
Broj 95 - Stranica 27
vozila, proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne prostore, kuhinjskog
namje{taja, ostalog namje{taja, instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, proizvodnja elektri~ne energije, trgovina elektri~nom energijom, distribucija plinovitih
goriva distribucijskom mre`om, trgovina plinom distribucijskom mre`om,
proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija, uklanjanje otpadnih voda,
sakupljanje neopasnog otpada, sakupljanje opasnog otpada, obrada i zbrinjavanje
neopasnog otpada, obrada i zbrinjavanje opasnog otpada, rastavljanje olupina,
recikla`a posebno izdvojenih materijala, djelatnosti sanacije okoli{a te ostale usluge
upravljanja otpadom, organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, gradnja
stambenih i nestambenih zgrada, cesta i autocesta, `eljezni~kih pruga i podzemnih
`eljeznica, mostova i tunela, cjevovoda za te~nosti i plinove, vodova za elektri~nu
struju i telekomunikacije, hidrogra|evinskih objekata, ostalih gra|evina niskogradnje, d.n., uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu, ispitivanje terena za
gradnju bu{enjem i sondiranjem, elektroinstalacijski radovi, uvo|enje instalacija
vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, ostali gra|evinski instalacijski radovi, fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja stolarije,
postavljanje podnih i zidnih obloga, bojenje i staklarski radovi, ostali zavr{ni
gra|evinski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, ostale
specijalizirane gra|evinske djelatnosti, d.n., trgovina automobilima i motornim
vozilima lake kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje i
popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za
motorna vozila, trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te
odr`avanje i popravak motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima,
rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, drvenom gra|om i gra|evinskim
materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, tekstilom, odje}om,
krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u
trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda,
posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama,
sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i sadnicama, `ivim
`ivotinjama, sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama, vo}em i povr}em, mesom i
mesnim proizvodima, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
mastima, pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, kafom,
~ajem, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce,
nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
trgovina na veliko tekstilom, odje}om i obu}om, elektri~nim aparatima za
doma}instvo, porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,
parfemima i kozmetikom, namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, satovima i
nakitom, ostalim proizvodima za doma}instvo, ra~unarima, perifernom opremom i
softverom, elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, alatnim ma{inama, ma{inama za
rudarstvo i gra|evinarstvo, ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i
pletenje, kancelarijskim namje{tajem, ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom,
ostalim ma{inama i opremom, krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i
sanitarnom opremom, metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima,
ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, mesom i mesnim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ribama, ljuskarima i meku{cima u
specijaliziranim prodavnicama, hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i
slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina
na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, ra~unarima, perifernim
jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama, telekomunikacijskom
opremom u specijaliziranim prodavnicama, audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, metalnom robom,
bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, tepisima i prostira~ima za pod,
zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, elektri~nim aparatima
za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, namje{tajem, opremom za
rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama,
knjigama u specijaliziranim prodavnicama, novinama, papirnom robom i pisa}im
priborom u specijaliziranim prodavnicama, muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, igrama
i igra~kama u specijaliziranim prodavnicama, odje}om u specijaliziranim
prodavnicama, obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama,
Broj 95 - Stranica 28
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, cvije}em,
sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavnicama, satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, trgovina
na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta,
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, ostali kopneni prijevoz
putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe, uslu`ne djelatnosti u vezi s
kopnenim prijevozom, djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i
uslu`ivanje hrane, djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, ostala izdava~ka djelatnost, djelatnosti `i~ane telekomunikacije, djelatnosti be`i~ne telekomunikacije,
djelatnosti satelitske telekomunikacije, ostale telekomunikacijske djelatnosti,
savjetovanje u vezi s ra~unarima, upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom,
ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i ra~unarima, obrada
podatka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima, internetski portali, kupovina i
prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili
nekretninama uzetim u zakup (leasing), agencije za poslovanje nekretninama,
upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora, ra~unovodstvene,
knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, savjetovanje u vezi s
poslovanjem i ostalim upravljanjem, arhitektonske djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza,
agencije za promociju (reklamu i propagandu), specijalizirane dizajnerske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n., iznajmljivanje i davanje u
zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, kamiona, ma{ina i
opreme za gra|evinarstvo, ostalih ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n.,
djelatnosti agencija za zapo{ljavanje, djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje, ostalo ustupanje ljudskih resursa, djelatnosti putni~kih agencija, djelatnosti
turoperatora, ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima, pomo}ne
djelatnosti upravljanja zgradama, osnovno ~i{}enje zgrada, ostale djelatnosti
~i{}enje zgrada i objekata, ostale djelatnosti ~i{}enja, uslu`ne djelatnosti ure|enja i
odr`avanja zelenih povr{ina, kombinirane kancelarijske administrativne uslu`ne
djelatnosti, fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, djelatnosti
pakovanja, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina
proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, uvoz - izvoz, izvo|enje gra|evinskih, gra|evinsko-zanatskih i drugih investicionih radova u inostranstvu i
ustupanje tih radova stranim licima u BiH, ugovaranje dugoro~ne proizvodne
kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih
lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog
drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencljske usluge u transportu i
si.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture
registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupaju direktor, Kari} Suhiba i osniva~, Kari}
Bego, koji su ovla{teni za zastupanje dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u
unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju.
(SR-2688/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003064 od 09.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT D.D. razrje{ilo je du`nosti direktora
dru{tva Me{i} Vehida, zbog odlaska u penziju. Za vr{ioca du`nosti direktora
imenovan je Hasanhod`i} Zuhdija po~ev{i od 14.07.2011. godine do okon~anja
postupka imenovanja direktora. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2689/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003188 od 23.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva se "MELLIS" d.o.o. za proizvodnju, preradu i trgovinu na veliko i malo
Tuzla.
Skra}eni naziv dru{tva: "MELLIS" d.o.o. Tuzla.
Sjedi{te dru{tva: Tuzla, Armije RBiH broj 19.
Osniva~ je Omerovi} Derva iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM,
udjelom od 100 % u osnovnom kapitalu dru{tva.
Djelatnosti dru{tva glase: uzgoj `itarica (osim ri`e), mahunarki i sjemena
uljarica, uzgoj povr}a, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povr}a, uzgoj
jezgri~avog i ko{tuni~avog vo}a, uzgoj bobi~astog, ora{astog i ostalog vo}a, uzgoj
plodova uljarica, uzgoj biljaka za pripremanje napitaka, uzgoj bilja za upotrebu u
farmaciji, aromatskog, za~inskog i ljekovitog bilja, uzgoj ostalih vi{egodi{njih
usjeva, uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja, uzgoj muznih krava, uzgoj ostalih
Petak, 21. 11. 2014.
goveda i bivola, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi, uzgoj ostalih `ivotinja, mje{ovita
poljoprivredna proizvodnja (biljna i sto~na proizvodnja), pomo}ne djelatnosti za
uzgoj usjeva, pomo}ne djelatnosti za uzgoj `ivotinja, djelatnosti koje se obavljaju
nakon `etve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tr`i{ta), dorada
sjemena za sjemenski materijal, sje~a drva (iskori{tavanje {uma), sakupljanje
nekultiviranih {umskih plodova i proizvoda, osim {umskih sortimenata, slatkovodni
ribolov, slatkovodna akvakultura, va|enje ukrasnog kamena i kamena za gradnju,
kre~njaka, gipsa, krede i {kriljevca, djelatnost kopova {ljunka i pjeska; va|enje gline
i kaolina, prerada i konzerviranje mesa, prerada i konzerviranje mesa peradi,
proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje riba, ljuskara i
meku{aca, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a,
ostala prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, proizvodnja ulja i masti, proizvodnja
margarina i sli~nih jestivih masti, proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira,
proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, proizvodnja mlinskih proizvoda,
proizvodnja {kroba i {krobnih proizvoda, proizvodnja hljeba; svje`ih peciva i
kola~a, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva kola~a, proizvodnja
makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, proizvodnja {e}era,
proizvodnja kakaa, ~okolade i slasti~arskih proizvoda, prerada ~aja i kafe,
proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, proizvodnja gotove hrane i jela,
proizvodnja homogeniziranih prehrambenih preparata i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n., proizvodnja pripremljene sto~ne hrane,
proizvodnja pripremljene hrane za ku}ne ljubimce, destiliranje, pro~i{}avanje i
mije{anje alkoholnih pi}a, proizvodnja vina od gro`|a, proizvodnja slada,
proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne vode i drugih fla{iranih
pi}a, dovr{avanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim obu}e,
proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, proizvodnja u`adi, konopaca, upletenog
konca i mre`a, proizvodnja netkanog tekstila i prozvoda od netkanog tekstila, osim
odje}e, proizvodnja ostalih tehni~kih i industrijskih tekstilnih prozvode, proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d.n., proizvodnja ko`ne odje}e, proizvodnja
radne odje}e, proizvodnja ostale vanjske odje}e, proizvodnja ve{a, proizvodnja
ostale odje}e i pripora za odje}u, proizvodnja proizvoda od krzna, {tavljenje i obrada
ko`e; dorada i bojenje krzna, proizvodnja putnih i ru~nih torba i sli~nih proizvoda,
sedlarskih i kai{arskih proizvoda, proizvodnja obu}e, proizvodnja ostale gra|evne
stolarije i elemenata, proizvodnja ambala`e od drva, proizvodnja ostalih proizvoda
od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, proizvodnja valovitog
papira i kartona, te ambala`e od papira i kartona, proizvodnja proizvoda za
doma}instvo i higijenu, te toaletnih potrep{tina od papira, proizvodnja kancelarijskog materijala od papira, proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, ostalo
{tampanje, usluge pripreme za {tampu i objavljivanje, knjigove{ke i srodne usluge,
umno`avanje snimljenih zapisa, proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza,
grafi~kih boja i kitova, proizvodnja sapuna i deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i
poliranje, proizvodnja parfema i toaletno-kozmeti~kih preparata, proizvodnja
eteri~nih ulja, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., proizvodnja ostalih
proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa,
proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa
za gra|evinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i
obrada ravnog stakla, proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo,
proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od
betona, cementa i gipsa, rezanje, oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja metalnih
konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja vrata i prozora od metala, povr{inska
obrada i prevla~enje metala, ma{inska obrada metala, proizvodnja ostalih metalnih
proizvoda, d.n., proizvodnja elektroinstalacijskog materijala, proizvodnja karoserija
za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, proizvodnja elektri~ne i
elektroni~ke opreme za motorna vozila, proizvodnja ostalih dijelova i pribora za
motorna vozila, proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne prostore,
proizvodnja kuhinjskog namje{taja, proizvodnja ostalog namje{taja, proizvodnja
nakita i srodnih proizvoda, proizvodnja imitacije nakita (bi`uterija) i srodnih
proizvoda, proizvodnja sportske opreme, proizvodnja igara i igra~aka, ostala
prera|iva~ka industrija, d.n., popravak proizvoda od metala, popravak ma{ina,
instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, rastavljanje olupina, recikla`a posebno
izdvojenih materijala, djelatnosti sanacije okoli{a te ostale usluge upravljanja
otpadom, organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, gradnja stambenih i
nestambenih zgrada, gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, gradnja vodova za
elektri~nu struju i telekomunikacije, gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n.,
uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu, elektroinstalacijski radovi,
uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju, ostali gra|evinski instalacijski radovi, fasadni i {tukaturski radovi,
ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, bojenje i staklarski radovi,
ostali zavr{ni gra|evinski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje
krovova, ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosi, d.n., trgovina automobilima i
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
motornim vozilima lake kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje
i popravak motornih vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna
vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina
motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak
motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima,
rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvenom
gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem,
proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, posredovanje u trgovini hranom,
pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili
grupe ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,
trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje,
trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama,
trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama, trgovina na veliko
vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, trgovina na
veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, trgovina
na veliko pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko
{e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i
za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce,
nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i obu}om, trgovina na
veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na veliko porculanom,
proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfemima i
kozmetikom, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu,
trgovina na veliko satovima i nakitom, trgovina na veliko ostalim proizvodima za
doma}instvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom,
trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, trgovina na
veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za
{ivanje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko
ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama i
opremom, trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko
drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko
metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i
grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina
na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom,
pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i
podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo elektri~nim
aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo sportskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i igra~kama u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo odje}om u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem,
gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim
Broj 95 - Stranica 29
prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i
tr`nicama, trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama,
trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem
po{te ili interneta, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, taksi
slu`ba, ostali kopneni prijevoz putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, usluge
preseljenja, skladi{tenje robe, uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom,
ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i uslu`ivanje hrane, djelatnosti keteringa, ostale djelatnosti pripreme i
uslu`ivanja hrane, djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, izdavanje imenika i popisa
korisni~kih adresa, ostale telekomunikacijske djelatnosti, ra~unarsko programiranje,
savjetovanje u vezi s ra~unarima, upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom,
ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i ra~unarima, obrada
podatka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima, internetski portali,
ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje,
savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, arhitektonske djelatnosti,
in`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje
i analiza, Agencije za poslovanje nekretninama, agencije za promociju (rekamu i
propagandu), ogla{avanje putem medija, specijalizirane dizajnerske djelatnosti,
fotografske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n., iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije,
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih ma{ina i opreme
(uklju~uju}i ra~unare), djelatnosti agencija za zapo{ljavanje, djelatnosti agencija za
privremeno zapo{ljavanje, ostalo ustupanje ljudskih resursa, djelatnosti putni~kih
agencija, djelatnosti turoperatora, ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s
njima, osnovno ~i{}enje zgrada, ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale
djelatnosti ~i{}enja, uslu`ne djelatnosti ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina,
kombinirane kancelarijske administrativne uslu`ne djelatnosti, fotokopiranje,
priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti,
organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, djelatnosti agencija za prikupljanje i
naplatu ra~una te kreditnih kancelarija, djelatnosti pakovanja, ostale poslovne
pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., ostalo obrazovanje i pou~avanje, d.n., vanjska
trgovina proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, uvoz - izvoz, ugovaranje
dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica
(ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta),
usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u
vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje,
agencijske usluge u transportu i si), posredovanje i zastupanje u prometu robe i
usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor,
Omerovi} Derva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom
poslovanju.
(SR-2690/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000058 od 23.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva se "[email protected] COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Banovi}i.
Skra}eni naziv firme: "[email protected] COMPANY" d.o.o. Banovi}i.
Sjedi{te dru{tva: Banovi}i, ul. Armije BiH broj 33
Osniva~ je [abanovi} \ulaga iz Banovi}a, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00
KM., koji je istovremeno i zakonski zastupnik bez ograni~enja u zastupanju zajedno
sa [abanovi} Elvisom iz Banovi}a.
Djelatnosti dru{tva su: Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira;
Proizvodnja hljeba; svje`ih peciva i kola~a; Proizvodnja gotove hrane i jela;
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n.; Proizvodnja pripremljene sto~ne
hrane; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne vode i drugih
fla{iranih pi}a; Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane gra|e); impregnacija
drveta; Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od
drva; Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih
materijala; Proizvodnja proizvoda za doma}instvo i higijenu, te toaletnih potrep{tina
od papira; Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira; Proizvodnja vrata i
prozora od metala; Proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne prostore;
Proizvodnja kuhinjskog namje{taja; Proizvodnja madraca; Proizvodnja ostalog
namje{taja; Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na
malo dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, dijelovima i
priborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala; Posredovanje u trgovini
poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom;
Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom
Broj 95 - Stranica 30
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim
proizvodima; Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; Posredovanje u
trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda;
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko `itaricama,
sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i
sadnicama; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko vo}em i
povr}em; Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na veliko
mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; Trgovina na
veliko pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko
{e}erom, ~okoladom i slatki{ima; Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i
za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce;
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima;
Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om i obu}om; Trgovina na
veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo; Trgovina na veliko porculanom,
proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfemima i
kozmetikom; Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; Trgovina na veliko
namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu; Trgovina na veliko satovima i
nakitom; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo: Nespecijalizirana
trgovina na veliko; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no
hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim
prodavnicama; Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama; Trgovina na malo ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim
prodavnicama; Trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima,
slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama; Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima specijaliziranim
prodavnicama; Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na
malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina
na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo namje{tajem opremom za rasvjetu i
ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na
malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo
igrama i igra~kama u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo odje}om u
specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u
specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem,
gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne u specijaliziranim prodavnicama;
Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina
rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo hranom,
pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i na tr`nicama; Trgovina na malo
tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, Trgovina na malo ostalom
robom {tandovima i tr`nicama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i
tr`nica; Cestovni prijevoz robe; Usluge preseljenja; Skladi{tenje robe; Uslu`ne
djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom; Pretovar tereta; Ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu; Hoteli i sli~an smje{taj: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i uslu`ivanje hrane; Djelatnosti keteringa; Ostale djelatnosti pripreme i
uslu`ivanja hrane; Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a; Frizerski i drugi tretmani
za uljep{avanje
Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih
djelatnosti, uvoz - izvoz,
Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih
djelatnosti, uvoz - izvoz
Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima,
Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane
robe sa konsignacionih skladi{ta),
Ugostiteljske i turisti~ke usluge
Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge
koje su u vezi me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija,
skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.)
Posredovanje i zastupanje u prometu robe i sl.
Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
(SR-2691/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001286 od 22.08.2011.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Javno preduze}e "KOMUNALAC" d.d. Grada~ac, izvr{ilo je upis novih
djelatnosti dru{tva i to: 45.20 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 47.81
Trgovina na malo hranom, pi}ima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na
malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 49.42 Usluge
Petak, 21. 11. 2014.
preselenja, 52.51. Uslu`ne djelatnosti u vezi sa kopnenim prijevozom, 56.10
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, 56.29 Ostale
djelatnosti pripreme i uslu`ivanje hrane, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza.
Dru{tvo je ujedno uzvr{ilo uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 47/10). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2692/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-l2-001442 od 24.9.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, sa sjedi{tem u \ur|evik bb, @ivinice, ~iji je osniva~
Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, upisano u sudski registar
Op}inskog suda u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001475 od 17.11.2009.
godine, MBS: 1-11983, donijelo je Odluku o imenovanju direktora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o.
- \ur|evik pod brojem OPU-IP: 469/2012 od 17.08.2012. godine.
Za direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik na mandatni period od 4 godine imenuje
se Rahimi} Zijad, Naselje Jezero bb, @ivinice, a koji ima ovla{tenje u svim poslovima
unutra{njeg i vanjskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u okviru
registrovanih djelatnosti, kao i u skladu sa Zakonom i Statutom.
(SR-2746/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000700 od 31.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "MAZIVA" d.o.o. Grada~ac, djelatnosti Dru{tva u
unutra{njem prometu su uskla|ene sa KD BiH 2010. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2749/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001338 od 01.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"DENIX" d.o.o. dru{tvo za prevoz i trgovinu Srebrenik izvr{ilo je imenovanje
upravitelja prevoza za lice ovla{teno za zastupanje dru{tva-imenovan je Taletovi}
Edin, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2750/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000704 od 17.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
CIMOS "TMD Automobilska industrija" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je
uskla|ivanje djelatnosti dru{tva u unutra{njem prometu sa KD BiH 2010. Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2751/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001008 od 24.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U skladu sa ~lanom 6. Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10
od 08. 06. 2010. godine,) izvr{eno je uskla|ivanje djelatnost BMG "Bosanska
medijska grupa" d.o.o. Tuzla d.o.o. za izdava{tvo, marketing, promet knjiga,
suvenira i rukotvorina Tuzla sa KD 2010 te je istovremeno promijenjena adresa
privrednog dru{tva tako {to je umjesto ranije adrese: Pozori{na ulica broj 4, Tuzla,
Tuzla, nova adresa je ulica Fra Grge Marti}a broj 8, Tuzla.
(SR-2752/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001274 od 07.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "ALTEK" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik sa
sjedi{tem u Babunovi}i bb, Srebrenik, upisano u registru Op}inskog suda u Tuzli
pod MBS: 32-01-0100-09, vr{i se izmjena osniva~a dru{tva i promjena direktora
dru{tva. Umjesto dosada{njeg osniva~a dru{tva Tufek~i} Alena sina Alije iz
Srebrenika, novi osniva~ dru{tva je: Tufek~i} Alija sin Mustafe iz Srebrenika, sa
osniva~kim udjelom-u~e{}em u osnovnom kapitalu dru{tva u iznosu od 2.000,00
KM ili sa 100% procentualno izra`enim u~e{}em u osnovnom kapitalu dru{tva.
Umjesto dosada{njeg direktora dru{tva Tufek~i} Alena sina Alije iz Srebrenika, novi
direktor dru{tva je: Tufek~i} Selmir sin Saliha iz Srebrenika, kao lice ovla{teno za
zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, Direktor se
posebno obavezuje da za poduzimanje slijede}ih pravnih poslova pribavi saglasnost
osniva~a sa ovla{tenjima Skup{tine dru{tva:
sticanje, raspolaganje i optere}enje nekretnina i pokretne imovine dru{tva,
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
-
sticanje i raspolaganje sa drugim dru{tvima i u~e{}e u njima, posebno
promjenu takvog u~e{}a,
-
osnivanje i ga{enje predstavni{tava i poslovnih jedinica dru{tva,
-
raspolaganje dijelovima dru{tva,
-
uzimanje kredita neovisno o njihovoj visini i otvaranje ra~una u bankama,
investicije, posebno pribavljanje trajnih osnovnih sredstava, koje nisu
utvr|ene odlukom skup{tine vrijednosti, zaklju~enja pravnih poslova i
raspolaganje nova~anim sredstvima preko 1.000,00 KM (Slovima: hiljadu
konvertibilnih maraka),
Broj 95 - Stranica 31
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000870 od 18.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"ARNI-PROM" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge je uskladilo djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2757/12-T)
izvo|enje gra|evinskih radova bilo koje vrste.
Direktor ima ovla{tenje u ime i za ra~un dru{tva, samo uz izri~itu pismenu
saglasnost osniva~a sa ovla{tenjima Skup{tine dru{tva preduzimati pravne poslove u
kojima je on sam druga ugovorna stranka ili u kojima nastupa, kao predstavnik druge
ugovorne strane. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003160 od 27.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dru{tvo "TRI BRATA S" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge @ivinice,
Magistralni put - Maline bb, @ivinice, koje je upisano u sudski registar Op}inskog
suda u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-001230 od 10.09.2008. godine,
Odlukom OPU-IP: 834/11 od 29.12.201. godine izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti
Dru{tva sa posljednjom klasifikacijom djelatnosti. U ostalom dijelu podaci su
nepromijenjeni za Dru{tvo.
(SR-2753/12-T)
(SR-2758/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000314 od 04.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"ELEKTRONCOMERC" d.o.o za telekomunikacijski in`enjering Tuzla je
dopunilo djelatnosti u unutra{njem prometu sa sljede}im djelatnostima: 46.65
Trgovina na veliko uredskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim
uredskim strojevima i opremom, 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
osalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d.n, 95.29 Popravak ostalih predmeta
za osobnu uporabu i ku}anstvo. Dru{tvo je tako|er uskladilo djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001492 od 25.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
IMK "KULA" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je dopunu djelatnosti Dru{tva u
unutra{enjm prometu, kako slijedi:
35.11 Proizvodnja elektri~ne energije,
35.14 Trgovina elektri~nom energijom,
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama,
47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
-
sklapanje uzajamnih obaveza,
(SR-2754/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001494 od 25.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Kod subjekta upisa "AGROVET" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
Gra~anica, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja za pravni promet:
U skladu sa Rje{enjem o naslje|ivanju Op}inskog suda u Gra~anici, br. 27 0 O
017075 12 O od 26.04.2012.g., kao novi ~lan - vlasnik, iza prem. Maglajlija Aziza,
upisana je Maglajlija Aji{a, sa udjelom od 2.000,00 KM u novcu ili 100%.
- Za novog direktora dru{tva (umjesto umri Maglajlija Aziza), imenovan je
Salihba{i} Adnan, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja
u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju;
- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH" br. 47 od 08.06.20 10.godine).
- Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2755/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001434 od 21.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Kod subjekta upisa "PLAMINGO" d.o.o. za unutra{nju i vanjsku trgovinu,
proizvodnju i usluge, sa sjedi{tem u Gra~anici, Branilaca grada bb, upisuju se
sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu:
-
Pove}ava se osnovni kapital Dru{tva za iznos 1.355.873,73 KM, nakon {to
su izdvojena sredstva rezervi od 25% ukupnog osnovnog kapitala ili
2.478.455,54 KM, Izvje{taju revizije specijalne namjene - revizija kapitala
za period od 01.01.2010.godine do 31.12.2011. godine, od 16.07.2012.
godine, izvr{enoj od strane "HASI^EVI]" d.o.o. Dru{tva za reviziju,
ra~unovodstvo, finansije i konzalting, Gra~anica, tako da sada struktura
osnovnog kapitala je sljede}a: Ukupan osnovni kapital iznosi 7.435.366,61
KM, kojeg ~ine sljede}i ulozi ~lanova : Samir ]uri} ima 80% ili
5.948.293,29 KM, od ~ega je 4.607.318,09 KM u novcu, a 1.340.975,20
KM u stvarima i Senada ]uri}-Scheffler ima 20% ili 1.487.073,32 KM KM,
od ~ega 1.340.975,20 KM u novcu, a 335.243,80 stvarima.
-
Vr{i se dopuna djelatnosti sljede}im djelatnostima: Proizvodnja elektri~ne
energije i Trgovina elektri~nom energijom.
-
Vr{i se uskla|ivanje do sada upisanih djelatnosti Dru{tva, sa Klasifikacijom
djelatnosti BiH 2010.
-
Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2756/12-T)
(SR-2759/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001150 od 23.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U JAVNOJ USTANOVI PRVA OSNOVNA [KOLA SREBRENIK sa
sjedi{tem u ul. Alije Izetbegovi}a br. 2, Srebrenik upisano u registru Op}inskog suda
Tuzla pod MBS:4-202, vr{i se promjena direktora. Umjesto dosada{njeg direktora
ove JU: Nuriki} Hasana iz Srebrenika, ul. Kiselja~ka 17, vr{i se upis ovla{tenja
vr{ioca du`nosti direktora ove JU: Vikalo Esada iz Srebrenika, Sladna bb, kao lica
ovla{tenog za zastupanje JU u unutra{njem poslovanju, sve bez ograni~enja
ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti, u skladu sa Pravilima JU i
u skladu sa zakonom po~ev od 20.04.2012. godine pa sve do imenovanja direktora, a
najdu`e {est mjeseci od dana njegovog imenovanja. Svi ostali upisi ostaju
neizmijenjeni.
(SR-2760/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001424 od 24.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Zbog promjene naziva ulice vr{i se promjena adrese stanovanja osniva~a
"KOVAN M.I." d.o.o. metalna industrija Gra~anica, Karali} Saida iz Gra~anice, te
umjesto ranije adrese koja je glasila Gra~anica, nova adresa osniva~a je Gra~anica.
(SR-2761/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001634 od 09.10.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Kod subjekta upisa "YANG" d.o.o. za trgovinu Banovi}i, upisuju se sljede}e
promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu:
Dosada{nji ~lan Dru{tva Zhu Xiaofen svoj dio u vrijednosti 100,00 KM
prenosi na dosada{njeg ~lana Zhu Xiaodong i time mu prestaje ~lanstvo u
Dru{tvu,
Dosada{nji ~lan Dru{tva Yang Dilong prenosi dio svog udio od 1.000,00 KM
na Zhu Xiaodong. Time }e ubudu}e ~lanovi biti: Zhu Xiaodong sa udjelom od
1.500,00 KM ili 75% i Yang Dilong sa udjelom od 500,00 KM ili 25%
Yang Dilong, dosada{nji direktor "YANG" d.o.o. Banovi}i, razrje{ava se
du`nosti i prestaju mu sva ovla{tenja za zastupanje
Zhu Xiaodong i Zhu Xiaofen, dosada{nji zamjenici direktora, razrje{avaju se
du`nosti i prestaju im sva ovla{tenja za zastupanje Dru{tva
Za direktora "YANG" d.o.o. Banovi}i se imenuje Zhu Xiaodong, sa
odobrenim boravkom u Tuzli. Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2762/12-T)
Broj 95 - Stranica 32
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Petak, 21. 11. 2014.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001610 od 03.10.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Iz "ALI] BAU" d.o.o. @ivinice, istupio je osniva~ dru{tva, Ali} Nermin, koji je
svoj udio u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala
Dru{tva, ustupio Ali} Nuriji, koji je pristupio dru{tvu kao osniva~. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
Saliha i Kr{lakovi} Asafa, ~iji udjeli sada iznose: 1. Bajri} Salih - 3.000,00 KM ili
30%. 2. Kr{lakovi} Asaf - 4.000,00 KM ili 40%. Dru{tvo je ujedno uskladilo
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2763/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000798 od 18.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"TANDEM-LIVE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla uskladilo je
djelatnosti u unutarnjem poslovanju, Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali
upisi nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001154 od 25.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Zdravstvena ustanova Poliklinika Azabagi} Tuzla, promijenila je adresu
sjedi{ta ustanove i nova adresa sjedi{ta ustanove, umjesto, Tuzla, ul. Klosterska br. 5,
glasi - Tuzla, ul. Mitra Trifunovi}a U~e br. 21. Na osnovu odluke osniva~a o
prestanku rada poslovne jedinice, iz registra je brisana POSLOVNA JEDINICA
"MDC, sa sjedi{tem u Tuzli, ul. Mitra Trifunovi}a U~e br. 21. Du`nosti lica
ovla{tenog za zastupanje PJ koja se bri{e, razrije{en je Azabagi} Amir, rukovodilac
PJ. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2764/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001356 od 23.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"GUMI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i export-import Gra~anica, pristupio je
kao suosniva~/~lan, Ra{i} Milan, tako da su sada osniva~i/~lanovi dru{tva: Mehi~i}
Mehemed i Ra{i} Milan. Izvr{eno je smanjenje osnovnog kapitala dru{tva, tako da
sada osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu, {to u odnosu na raniji
osnovni kapital dru{tva (87.488,00 KM, od ~ega 2.000,00 KM u novcu i 85.488,00
KM u stvarima), predstavlja smanjenje za 85.488,00 KM u stvarima. U osnovnom
kapitalu dru{tva osniva~i/~lanovi u~estvuju sa jednakim udjelima, po 1.000,00 KM u
novcu ili po 50% (Mehi~i} Mehemed, prenio je dio udjela u visini od 1.000,00 KM u
novcu na Ra{i} Milana, koji je pristupio dru{tvu kao suosniva~/~lan). Dru{tvo je
uskladilo djelatnosti sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010.
godine). Ra{i} Milan je u funkciji osniva~a/~lana upisan kao lice ovla{teno za
zastupanje dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskom prometu.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2765/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000348 od 13.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"ELL-2" d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu, promijenilo je adresu sjedi{ta
dru{tva i nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Lukavac, ul. \ure Salaja bb), glasi Lukavac, ul. Trg slobode bb.
"ELL-2" d.o.o. za usluge,proizvodnju i trgovinu pored direktora kao
zakonskog zastupnika u osobi Mujki} Subhija zastupaju u svim poslovima
unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja i osniva~i Jusufovi} Amir,i Jusufovi} Nesiha,nastanjeni u Lukavcu.
"ELL-2" d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu, izvr{ilo je pove}anje
osnovnog kapitala dru{tva za iznos od 10.000,00 KM iskazivo u novcu, tako da sada
ukupan osnovni kapital dru{tva sada ~ini iznos od 21.000,00 KM (dvadesetjednahiljada konvertibitilnihmaraka),od ~ega ulog Osniva~a Jusufovi} Amira ~ini iznos
od 15.500,00 KM u novcu ili 73,81%,a ulog Osniva~a Jusufovi} Nesihe ~ini iznos od
5.500,00 KM u novcu ili 26,19%, stim da procente iskazuju zaokru`eno na cijele
decimale u odnosu 74,00% prema 26,00%.
Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa
klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od
08.06.2010. godine). Dru{tvo je usvojilo Statut. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2768/12-T)
(SR-2769/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000784 od 17.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"ETT-RASMIN-A" d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo i trgovinu Tuzla
uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom
djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010.
godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2770/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000836 od 4.6.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke broj OPU-IP. 168/2012 od 03.04.2012. godine, za
zamjenika direktora "HASI-COMPANY" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, promet i
usluge Gra~anica, imenuje se \ibe|i Liridon iz Prizrena, koji predstavlja i zastupa
Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja.
(SR-2771/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001608 od 28.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Razrije{en je vr{ioca du`nosti direktora Javna Ustanova Osnovna {kola "Pazar"
Tuzla, Bu~uk Hilmo zbog isteka mandata, a za novog direktora imenovan je
Bajraktarevi} Samir na mandatni period od 4 godine. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2772/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001712 od 19.10.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
1. Notarski obra|ena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta (OPU-IP:
290-1/12 od 05.10.2012)
- Djelatnosti dru{tva "CONTRACT-PRIJEVOZ" d.o.o. Banovi}i usagla{ene su
sa klasifikacijom djelatnosti BiH 2010.
- izvr{ena je promjena sjedi{ta - adrese dru{tva tako da }e dru{tvo poslovati na
novoj adresi koja glasi: Banovi}i, ulica Armije BiH br. 50.
(SR-2773/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000016 od 17.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"AN^I-PROM" d.o.o. sa proizvodnju, promet i usluge, export-import, sa
sjedi{tem u Doboj Istoku-Brijesnica Mala, vr{i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa
KDBiH 2010 i promjenu osniva~a Dru{tva. Novi osniva~ Dru{tva je Skrebo Senada,
nastanjena u op}ini Doboj Istok-Brijesnica Mala bb.
(SR-2766/12-T)
(SR-2774/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000450 od 25.03.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"Spartak ZB" d.o.o. za trgovinu i usluge Lukavac, uskladilo je djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001124 od 25.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a privrednog subjekta "BEST" d.o.o. za proizvodnju,
promet i usluge Tuzla, vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje, te se umjesto
dosada{njeg direktora Ajdasli} Ra{ide upisuje novi direktor Ajdasli} Eldar. Ostali
upisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2767/12-T)
(SR-2775/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001438 od 24.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U "[email protected]" d.o.o. export-import za izgradnju i odr`avanje
industrijskih i poslovnih objekata, unutra{nju i spoljnu trgovinu Tuzla, izvr{en je
prenos udjela sa preminulog ~lana dru{tva, Jusupovi} Alije, odnosno Jusupovi}
Ljiljane, zakonske nasljednice iza preminulog ~lana dru{tva, na suosniva~e, Bajri}
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001426 od 23.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"[ADI] COMPANY" d.o.o. ^eli}, vr{i promjenu adrese prebivali{ta [adi}
Seada, osniva~a-direktora dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2776/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000024 od 10.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"NEPU-mont" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, dru{tvo za proizvodnju,
promet i usluge je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa
klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47
od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2777/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002606 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"BRABUS" d.o.o. za trgovinu i usluge Kalesija uskladilo je djelatnosti u
unutra{njem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
Broj 95 - Stranica 33
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000876 od 8.6.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
JAVNA USTANOVA ZA INFORM1SANJE I KULTURU "INFORMATIVNO
KULTURNI CENTAR" KLADANJ, sa sjedi{tem u Kladanj, Kladanjske brigade br.
1, ~iji je osniva~ Op}insko vije}e Kladanj-op}ina Kladanj, upisana u sudski registar
Op}inskog suda u Tuzli rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002486 od 20.12.2011.
godine, MBS: 2-11, donijela je Odluku o razrje{enju ranijeg direktora i imenovanju
novog direktora JU "IKC" Kladanj pod brojem OPU-IP: 230/2012 od 03.05.2012.
godine. Razrje{ava se du`nosti direktora JU "IKC" Kladanj Softi} Nezir sa danom
dono{enja Odluke. Za direktora JAVNA USTANOVA ZA INFORMISANJE I
KULTURU "INFORMATIVNO KULTURNI CENTAR" KLADANJ, na mandatni
period od 4 godine imenuje se Avdi} Hazmir, koji ima ovla{tenje u svim poslovima
unutra{njeg prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u okviru
registrovanih djelatnosti, kao i u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove. U
ostalom dijelu podaci su nepromijenjeni.
(SR-2778/12-T)
(SR-2784/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000076 od 13.4.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Kod subjekta upisa "EURO PROST" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
Gra~anica, sa sjedi{tem u Miri~ini, Srednja Miri~ina bb, Op}ina Gra~anica, upisuju
se promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu i to:
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001328 od 03.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Odlukom OPU-IP.360/2012 od 23.07.2012. godine, osniva~ "KOVAN M.I."
d.o.o. metalna industrija Gra~anica, Karali} Said iz Gra~anice, u skladu sa
odredbama Zakona o privrednim dru{tvima, Odlukom o osnivanju i Statutom
dru{tva osniva Poslovnu jedinicu Dru{tva u Olovu.
Firma Poslovne jedinice u skladu sa ~lanom 15. stav 3. Zakona o privrednim
dru{tvima glasi: "KOVAN M.I." d.o.o. metalna industrija Gra~anica, Poslovna
jedinica Olovo.
Skra}eni naziv poslovne jedinice je:"KOVAN M.I." d.o.o. Gra~anica, PJ Olovo.
Sjedi{te poslovne jedinice je: Olovo, Olovske Luke bb, op}ina Olovo. Lice
ovla{teno za zastupnje - Rukovodilac poslovne jedinice je Halidovi} Nijaz,
Gra~anica, sa neograni~enim ovla{tenjima u obavljanju svih poslova u okviru
djelatnosti Dru{tva upisanih u sudski registar.
Poslovna jedinica nema svojstvo pravnog lica, ali }e obavljati sve poslove u
okviru djelatnosti Dru{tva upisanih u sudski registar. Za obaveze Poslovne jedinice,
odgovara Dru{tvo cjelokupnom svojom imovinom.
-
vr{i se uskla|ivanje dosada upisanih djelatnosti, sa Odlukom o klasifikaciji
djelatnosti u BiH 2010.
Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2779/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001326 od 30.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva~ dru{tva "LUX INVESTING" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge,
izvoz-uvoz Tuzla je donijela odluku o osnivanju poslovne jedinice dru{tva
"Trgovina na malo" u Kalesiji. Sjedi{te poslovne jedinice je Kalesija, Memi}i bb.
Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti dru{tva.
Poslovnu jedinicu u poslovanju sa tre}im licima zastupa i predstavlja Trubljanin
Tufik, rukovodilac poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju
poslovne jedinice, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2780/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001398 od 16.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Iz "CHIPCOM" d.o.o. Grada~ac, istupio je osniva~ Dru{tva, Ibri{evi} Mirza,
koji je svoj cjelokupni udio - osniva~ki ulog u visini od 1.000,00 KM, sve iskazivo u
novcu ili 50,00% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, kao i druga osniva~ka prava,
ustupio-prenio na Deliomerovi} Mirzu, suosniva~a Dru{tva, bez naknade.
Saglasno navedenom, sada je jedini osniva~ - vlasnik Dru{tva Deliomerovi}
Mirza sa udjelom od 2.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala
Dru{tva.
Ibri{evi} Mirza razrije{en je du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva u
funkciji osniva~a.
Ujedno, registrovana je promjena adresa prebivali{ta Deliomerovi} Mirze, sada
jedinog osniva~a Dru{tva, a koji je ujedno i direktor Dru{tva, tako da ista sada
(umjesto: Br~ko Distrikt, sada glasi: Grada~ac. Ostali upisi nepromijenjeni.
(SR-2781/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000952 od 28.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Ugovorom OPU-IP: 88/2012 od 27.02.2012. godine, je izvr{eno pripajanja
dru{tva "BU[MIN" d.o.o. @ivinice, dru{tvu -"BEAT BH" d.o.o. @ivinice, iz kog
razloga se vr{i brisanje dru{tva "Bu{min" d.o.o. @ivinice u sudskom registru.
(SR-2782/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000322 od 15.3.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge
"BAOS" Lukavac, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa
klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od
08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2783/12-T)
(SR-2785/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001468 od 18.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke Nadzornog odbora o prestanku funkcije ~lanova Uprave JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla,
za vr{ioce du`nosti ~lanova Uprave dru{tva imenovani su Re{ad Husagi}, za vr{ioca
du`nosti direktora, Mehmed Mulaosmanovi}, za vr{ioca du`nosti izvr{nog direktora
za proizvodnju i odr`avanje, Sead Hod`i}, za vr{ioca du`nosti izvr{nog direktora za
tehni~ke poslove, investicije i razvoj, Elnur Dizdarevi}, za vr{ioca du`nosti izvr{nog
direktora za ekonomske poslove i Ra{id Me{anovi}, za vr{ioca du`nosti izvr{nog
direktora za pravne, op{te i kadrovske poslove, svi po~ev od 10.08.2012. godine do
18.09.2012. godine. Svi imenovani vr{ioci du`nosti ~lanova Uprave ovla{teni su za
zastupanje i predstavljanje dru{tva u skladu sa Ugovorom o vo|enju poslova izme|u
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla broj
26962/09 od 16.11.2009. g. i Odlukom o utvr|ivanju i rasporedu ovla{tenja
direktora, izvr{nih direktora i Sekretara Dru{tva broj 2963/10 od 02.11.2010.
godine.
(SR-2786/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000708 od 17.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U dru{tvu "[email protected]" d.o.o Tuzla, ~lanovi-osniva~i
dru{tva Trakilovi} Rado, Bajri} Nurdin i Okanovi} Hajrudin izvr{ili su prenos svojih
cjelokupnih udjela na suosniva~a dru{tva A{}eri} Ned`ada, tako da udio A{}eri}
Ned`ada sada iznosi 1.121.743,00 KM ili 31,2008% ukupnog osnovnog kapitala
dru{tva.
Ujedno umjesto Kova~evi} Zaima, a na osnovu Rje{enja Op}inskog suda u
Gra~anici broj 27 0 O 003567 09 O od 07.09.2010. godine, kao ~lanovi/osniva~i
upisuju se Kova~evi} Nermin sa udjelom od 24.527,00 KM ili 0,6822% ukupnog
osnovnog kapitala dru{tva i Hanki} Sabina sa udjelom od 12.263,00 KM ili 0,3411%
ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, zatim umjesto D`ibri} Ned`iba, a na osnovu
Rje{enja Op}inskog suda u Tuzli broj 32 0 O 056803 11 O od 28.03.2011. godine,
upisuje se kao ~lan/osniva~ D`ibri} Zumra sa udjelom od 64.834,00 KM ili 1,8033%
ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, zatim umjesto Nuhanovi} Suada, a na osnovu
Rje{enja Op}inskog suda u Kalesiji broj 29 0 O 002886 10 O od 05.01.2011. godine
kao ~lanovi i osniva~i upisuju se Nuhanovi} [ahza sa udjelom od 1.684,50 KM ili
Broj 95 - Stranica 34
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
0,0469% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva i mldb. Nuhanovi} Muamer sa
udjelom od 1.684,50 KM ili 0,0469% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, zatim
umjesto Dautovi} Alage, a na osnovu Rje{enja Op}inskog suda u Tuzli broj 32 0 O
092792 96 O od 01.09.2011. godine kao ~lan/osniva~ upisuje se Dautovi} Nermin sa
udjelom od 48.105,00 KM ili 1,338% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, zatim na
osnovu Rje{enja Op}inskog suda u Kalesiji broj 29 0 O 012713 11 O od 01.09.2011.
godine udio Hod`i} Mumina od 25.223,00 KM ili 0,7016% ukupnog osnovnog
kapitala dru{tva prenosi se na ~lana/osniva~a Hod`i} Sabita tako da udio Hod`i}
Sabita sada iznosi 32.275,00 KM ili 0,8977% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, te
umjesto ~lana Smaji} Mustafe, a na osnovu Rje{enja Op}inskog suda u Tuzli broj 32
0 O 090508 11 O od 25.08.2011. godine, kao ~lanovi/osniva~i upisuju se Smaji}
Zineta sa udjelom od 13.988,00 KM ili 0,3891% ukupnog osnovnog kapitala
dru{tva, Smaji} Jasmin sa udjelom od 13.988,00 KM ili 0,3891% ukupnog
osnovnog kapitala dru{tva i Smaji} Asmir sa udjelom od 13.988,00 KM ili 0,3891%
ukupnog osnovnog kapitala dru{tva.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2787/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001708 od 22.10.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"YORK" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Tuzla, uskladilo je
djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2788/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002748 od 21.12.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva se "PORTIL" d.o.o. za projektovanje i in`enjering @ivinice.
Skra}eni naziv firme: "PORTIL" d.o.o. @ivinice.
Sjedi{te dru{tva @ivinice, ul. Oslobo|enja br. 84.
Osniva~ je Hasanovi} Sabahudin, @ivinice, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00
KM u novcu i 100,00%.
Djelatnosti dru{tva glase: va|enje ukrasnog kamena i kamena za gradnju,
kre~njaka, gipsa, krede i {kriljevca, djelatnost kopova {ljunka i pjeska; va|enje gline
i kaolina, pomo}ne djelatnosti za ostalo va|enje ruda i kamena, proizvodnja ostale
gra|evni stolarije i elemenata, ostalo {tampanje, usluge pripreme za {tampu i
objavljivanje, knjigove{ke i srodne usluge, umno`avanje snimljenih zapisa, proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, proizvodnja plo~a,
listova, cijevi i profila oi plasti~nih masa, proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa,
proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, oblikovanjnje i obrada
ravnog stakla, proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pe~ene gline za
gra|evinarstvo, proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacijskog pribora, proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo, proizvodnja proizvoda od gipsa za
gra|evinarstvo, proizvodnja gotove betonske smjese, proizvodnja ostalih proizvoda
od betona, cementa i gipsa, rezanje, oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja
metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja vrata i prozora od metala,
povr{inska obrada i prevla~enje metala, ma{inska obrada metala, ostala prera|iva~ka
industrija, d.n., popravak ma{ina, popravak ostale opreme, instaliranje industrijskih
ma{ina i opreme, sakupljanje neopasnog otpada, sakupljanje opasnog otpada, obrada
i zbrinjavanje neopasnog otpada, obrada i zbrinjavanje opasnog otpada, recikla`a
posebno izdvojenih materijala, djelatnosti sanacije okoli{a te ostale usluge
upravljanja otpadom, organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, gradnja
stambenih i nestambenih zgrada, gradnja cesta i autocesta, gradnja `eljezni~kih
pruga i podzemnih `eljeznica, gradnja mostova i tunela, gradnja cjevovoda za
te~nosti i plinove, gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, gradnja
hidrogra|evinskih objekata, gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n.,
uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu, ispitivanje terena za gradnju
bu{enjem sondiranjem, elektroinstalacijski radovi, uvo|enje instalacija vodovoda,
kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju ostali gra|evinski
instalacijski radovi, fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja stolarije, postavljanje
podnih i zidnih obloga, bojenje staklarski radovi, ostali zavr{ni gra|evinski radovi,
podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, ostale specijalizirane
gra|evinske djelatnosti, d.n., trgovina automobilima i motornim vozilima lake
kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima odr`avanje i popravak motornih
vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo
dijelovima priborom za motorna vozila, posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,
posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i i industrijskim hemikalijama,
posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje
u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje
Petak, 21. 11. 2014.
u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom,
posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u
trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda,
posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, nespecijalizirana trgovina na
veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko elektri~nim
aparatima za doma}instvo, trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i
sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za
rasvjetu, trgovina na veliko ostlaim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko
ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko elektroni~kim i
telekomunikacijskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko poljoprivrednim
ma{inama, opremom i priborom, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na
veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko kancelarijskim
namje{tajem, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom,
trgovina na veliko ostalim ma{inama i opremom, trgovina na veliko krutim, te~nim i
plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim
rudama, trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina
na veliko ostalim poluproizvodima, nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na
malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo elektri~nim aparatima za
doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo namje{tajem,
opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom,
ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama,
ostali kopneni prijevoz putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe,
uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, ostale pomo}ne djelatnosti u
prijevozu, izdavanje ~asopisa i periodi~nih publikacija, ostala izdava~ka djelatnost,
izdavanje ostalog softvera, djelatnosti `i~ane telekomunikacije, djelatnosti be`i~ne
telekomunikacije, djelatnosti satelitske telekomunikacije, ostale telekomunikacijske
djelatnosti, ra~unarsko programiranje, savjetovanje u vezi s ra~unarima, upravljanje
ra~unarskom opremom i sistemom, ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s
informacijskom tehnologijom i ra~unarima, obrada podatka, usluge hostinga i
djelatnosti u vezi s njima, internetski portali, ostale informacijske uslu`ne
djelatnosti, d.n., agencije za poslovanje nekretninama, upravljanje nekretninama uz
naknadu ili na osnovu ugovora, ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske
djelatnosti; porezno savjetovanje, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim
upravljanjem, arhitektonske djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima povezano
tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, ostalo istra`ivanje i
eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehni~kim i tehnolo{kim naukama, agencije za
promociju (reklamu i propagandu), ogla{avanje putem medija, specijalizirane
dizajnerske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n.,
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo,
davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasni{tva i sli~nih
proizvoda, osim radova koji su za{ti}eni autorskim pravima, djelatnosti agencija za
zapo{ljavanje, djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje, ostalo ustupanje
ljudskih resursa, ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima, osnovno
~i{}enje zgrada, ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale djelatnosti
~i{}enja, uslu`ne djelatnosti ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, kombinirane
kancelarijske administrativne uslu`ne djelatnosti, fotokopiranje, priprema
dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti, organizacija
sastanaka i poslovnih sajmova, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n.,
ostalo obrazovanje i pou~avanje, d.n., Investicijski radovi koji obuhvataju:lzrada
ekspertiza i studija, investicionih programa, projekata, idejnih, glavnih i detaljnih
projekata i investiciono tehni~ke dokumentacije, licitacionih elaborata (tenderske
dokumentacije) i druge investicione dokumentacije za objekte i radove. Izvo|enje
gra|evinskih, gra|evinsko-zanatskih, rudarskih, hidrotehni~kih i drugih sli~nih
radova i radova unutra{njeg ure|enja i dekoracije. Izvo|enje instalacijskih,
monta`nih i demonta`nih radova i radova na odr`avanju i remontu industrijskih i
drugih postrojenja. Stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgra|enih objekata,
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
rukovo|enje radovima, tehni~ko upravljanje pogonom ili proizvodnjom, te
odr`avanje izgra|enih postrojenja, objekata i pogona. Izgradnja kompletnih
objekata, te isporuka opreme, dijelova i materijala, tehnolo{kih linija i ostalih
komponenata. Organizacija izgradnje kompletnih objekata (in`enjering), izvo|a~ki
in`enjering - savjetodavni (konzalting). Stru~no - tehni~ki nadzor nad izvo|enjem
investicionih radova u inozemstvu i nad izgradnjom investicionih objekata. Davanje
stru~ne pomo}i odnosno konsultantskih usluga u toku izgradnje i u radovima na
izgra|enim objektima. Odr`avanje i remont izgra|enih objekata i ispitivanje
opreme. Obuka radnika, prijenos znanja i iskustva, te organiziranje proizvodnje u
izgra|enim objektima. Drugi poslovi pri izvo|enju investicijskih radova u
inozemstvu. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Usluge
me|unarodnog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
transportom. Spoljna trgovina: Spoljna trgovina-prehrambenim proizvodima,
uvoz-izvoz, Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. Uprava
dru{tva, je direktor dru{tva Hasanovi} Sabahudin, koji je ovla{ten za zastupanje
Dru{tva i unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u
zastupanju.
(SR-2789/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002402 od 25.1.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "SUDEX-BUS" d.o.o. Grada~ac, bri{e se podru`nice
dru{tva, koja je poslovala pod firmom dru{tva i nazivom - "SUDEX-BUS" d.o.o.
Grada~ac, POSLOVNA JEDINICA TURISTI^KA AGENCIJA "LAGUNA" sa
sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Br~ko, Ul. Bulevar Mira bb (Poslovni objekat
"DELTA").
Du`nosti lica ovla{tenih za zastupanje "SUDEX-BUS" d.o.o. Grada~ac,
POSLOVNA JEDINICA TURISTI^KA AGENCIJA "LAGUNA" sa sjedi{tem U
Br~ko Distriktu BiH, Br~ko, UL Bulevar Mira bb (Poslovni objekat "DELTA")
razrije{en je Me{i} Suad u funkciji rukovodioca podru`nice bez ograni~enja.
Ujedno, izvr{eno je uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH iz 2010. godine.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2790/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001416 od 23.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Du`nosti direktora "MA[INOREMONT" d.o.o. Banovi}i, razrije{en je
^amd`i} Husnija, a za vr{ioca du`nosti direktora dru{tva imenovan je Hod`i}
Muhamed na period od 14.08.2012. godine do 14.08.2014. godine, koji je ovla{ten
da zastupa dru{tvo, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2791/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001582 od 27.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"COLOSSEUM" d.o.o. za marketing, promocije, design i data Tuzla, uskladilo
je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik
BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2792/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001330 od 03.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva se "Fashion International Textile - FIT" d.o.o. Srebrenik.
Skra}eni naziv firme: "Fashion International Textile - FIT" d.o.o.
Sjedi{te dru{tva: Srebrenik, Podpe} bb. Osniva~ je IOP SRL, Vicenza (Vi), Via
Dei Mille 96 CAP 36100, Italia, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili
100,00%. Djelatnosti dru{tva: priprema i predenje tekstilnih vlakana, tkanje tekstila,
dovr{avanje tekstila, proizvodnja pletenih i heklanih tkanina, proizvodnja gotovih
tekstilnih proizvoda, osim obu}e, proizvodnja tepih prekriva~a za pod, proizvodnja
u`adi, konopaca, upletenog konca i mre`a, proizvodnja netkanog tekstila i prozvoda
od netkanog tekstila, osim odje}e, proizvodnja ostalih tehni~kih i industrijskih
tekstilnih prozvoda, proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d.n., proizvodnja
ko`ne odje}e, proizvodnja radne odje}e, proizvodnja ostale vanjske odje}e,
proizvodnja ve{a, proizvodnja ostale odje} pripora za odje}u, proizvodnja proizvoda
od krzna, proizvodnja pletenih i heklanih ~arapa, proizvodnja ostale pletene i
heklane odje}e, {tavljenje i obrada ko`e; dorada i bojenje krzna, proizvodnja putnih i
ru~nih torba i sli~nih proizvoda, sedlaskih i kai{arskih proizvoda, proizvodnja
obu}e, proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih
materijala, proizvodnja proizvoda za doma}instvo i higijenu, te toaletnih potrep{tina
od papira, proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, ostalo {tampanje,
usluge pripreme za {tampu i objavljivanje, proizvodnja ostalih proizvoda od
Broj 95 - Stranica 35
plasti~nih masa, proizvodnja medicinskih i stomatolo{kih instrumenta i pribora,
ostala prera|iva~ka industrija, d.n., popravak ostale opreme, instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, trgovina automobilima i motornim vozilima lake
kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih
vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo
dijelovima i priborom za motorna vozila posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,
posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,
posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje
u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje
u trgovini namje{taje proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, posredovanje
u trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima posredovanje
u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom,
sjemenjem i hranom: `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na
veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim
ko`ama, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko, mesnim
proizvodima, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim
uljima i mastima, trgovina na veliko pi}ima, trgovina na veliko duhanskim
proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko
kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i
ribe, ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i
obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na
veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na
veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na namje{tajem, tepisima i opremom za
rasvjetu, trgovina na veliko satovima i nakitom, trgovina na veliko ostalim
proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i
softverom, trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i
opremom, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom,
trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za
{ivanje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko
ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama i
opremom, trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko
drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko
metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i
grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina
na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom,
pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod,
zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo sportskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i igra~kama
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo odje}om u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem,
gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim
Broj 95 - Stranica 36
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
prodavnicama, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, trgovina
na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta,
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, cestovni prijevoz robe,
skladi{tenje robe, uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, pretovar tereta,
ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i uslu`ivanje hrane, ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane,
djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, ra~unarsko programiranje, upravljanje
ra~unarskom opremom i sistemom, ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i ra~unarima, obrada podatka, usluge hostinga i djelatnosti u
vezi s njima, ostale informacijske uslu`ne djelatnosti, d.n., iznajmljivanje i
upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing),
agencije za poslovanje nekretninama, upravljanje nekretninama uz naknadu ili na
osnovu ugovora, ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti;
porezno savjetovanje, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,
arhitektonske djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~ko
savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, agencije za promociju (reklamu i
propagandu), istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, specijalizirane
dizajnerske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n.,
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih ma{ina, opreme i materijalnih
dobara, d.n. davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasni{tva i
sli~nih proizvoda, osim radova koji su za{ti}eni autorskim pravima, djelatnosti
agencija za zapo{ljavanje, djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje, ostalo
ustupanje ljudskih resursa, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, djelatnosti
agencija za prikupljanje i naplatu ra~una te kreditnih kancelarija, djelatnosti
pakovanja, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., popravak obu}e i
proizvoda od ko`e, popravak ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo,
frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela,
ostale li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i
prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne
kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih
lica, prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta), izvo|enje investicionih
radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u bih,
privremeni uvoz i izvoz robe, pru`anje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu
(me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge,
konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladi{tenje), ugostiteljske i turisti~ke
usluge, pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine, znanja i iskustva
(know-how), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz
strukture registrovanih djelatnosti, uprava dru{tva je direktor dru{tva, Hasi} Bahrija,
koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2793/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001410 od 30.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva se "Mat-am" d.o.o. za proizvodnju, ugostiteljstvo, promet i usluge
Lukavac. Skra}eni naziv firme: "Mat-am" d.o.o. Lukavac.
Sjedi{te dru{tva: Lukavac, Ulica [kolska bb.
Osniva~i su D`ambi} Samir i Ademi Bujar, iz Lukavca, sa osnovnim kapitalom
od 2.000,00 KM u novcu. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa jednakim
udjelima, po 1.000,00 KM ili po 50%.
Djelatnosti dru{tva: uzgoj peradi, uzgoj ostalih `ivotinja, slatkovodni ribolov,
slatkovodna akvakultura, va|enje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, kre~njaka,
gipsa, krede i {kriljevca, djelatnost kopova {ljunka i pjeska; va|enje gline i kaolina,
pomo}ne djelatnosti za ostalo va|enje ruda i kamena, prerada i konzerviranje mesa,
prerada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi,
prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, ostala
prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i
sira, proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, proizvodnja mlinskih
proizvoda, proizvodnja hljeba; svje`ih peciva i kola~a, proizvodnja dvopeka i keksa;
proizvodnja trajni peciva kola~a, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih
proizvoda od bra{na, proizvodnja kakaa, ~okolade i slasti~arskih proizvoda, prerada
~aja i kafe, proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, proizvodnja gotove hrane i
jeia, proizvodnja homogeniziranih prehrambenih preparata i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n., proizvodnja pripremljene sto~ne hrane,
proizvodnja pripremljene hrane za ku}ne ljubimce, proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a;
proizvodnja mineralne vode i drugih fla{iranih pi}a, proizvodnja ostale gra|evne
stolarije i elemenata, proizvodnja ambala`e od drva, proizvodnja ostalih proizvoda
Petak, 21. 11. 2014.
od drva, proizvoda od pluta, slame pletarskih materijala, ostalo {tampanje,
proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, proizvodnja
sapuna deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i poliranje, proizvodnja parfema i
toaletno-kozmeti~kih preparata, proizvodnja vanjskih unutra{njih guma za vozila;
protektiranje vanjskih guma za vozila, proizvodnja ostalih proizvoda od gume,
proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa
za gra|evinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i
obrada ravnog stakla, proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo,
proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa, rezanje, oblikovanje i
obrada kamena, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja
vrata i prozora od metala, ma{inska obrada metala, proizvodnja ostalih metalnih
proizvoda, d.n., proizvodnja elektroinstalacijskog materijala, proizvodnja elektri~ne
opreme za rasvjetu, proizvodnja kancelarijskih ma{ina i opreme (osim proizvodnje
ra~unara i periferne opreme), proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i
gra|evinarstvo, proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne prostore,
proizvodnja kuhinjskog namje{taja, proizvodnja ostalog namje{taja, proizvodnja
nakita i srodnih proizvoda, proizvodnje imitacije nakita (bi`uterija) i srodnih
proizvoda, proizvodnja sportske opreme, proizvodnja igara i igra~aka, ostala
prera|iva~ko industrija, d.n., popravak ma{ina, instaliranje industrijskih ma{ina i
opreme, rastavljanje olupina, recikla`a posebno izdvojenih materijala, djelatnosti
sanacije okoli{a te ostale usluge upravljanja otpadom, organizacija izvo|enja
gra|evinskih projekata, gradnje stambenih i nestambenih zgrada, gradnja cesta i
autocesta, gradnja `eljezni~kih i podzemnih `eljeznica, gradnja mostova i tunela,
gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, gradnja vodova za elektri~nu struju i
telekomunikacije, gradnja hidrogra|evinskih objekata, gradnja ostalih gra|evina
niskogradnje, d.n., uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu, ispitivanje
terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, elektroinstalacijski radovi, uvo|enje
instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju,
ostali gra|evinski instalacijski radovi, fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja
stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, bojenje i staklarski radovi, ostali
zavr{ni gra|evinski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosi, d.n., trgovina automobilima i
motornim vozilima lake kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje
i popravak motornih vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna
vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina
motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak
motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima,
rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvenom
gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem,
proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, posredovanje u trgovini hranom,
pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili
grupe ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,
trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje,
trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama,
trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama, trgovina na veliko
vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, trgovina na
veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, trgovina
na veliko pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko
{e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i
za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce,
nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i obu}om, trgovina na
veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na veliko porculanom,
proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfemima i
kozmetikom, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu,
trgovina na veliko satovima i nakitom, trgovina na veliko ostlaim proizvodima za
doma}instvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom,
trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, trgovina na
veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i
pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama i
opremom, trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko
drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko
metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina
na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom,
pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na maio tekstilom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i
podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo elektri~nim
aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo sportskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i igra~kamau
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo odje}om u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem,
gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, trgovina
na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta,
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, taksi slu`ba, ostali
kopneni prijevoz putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, cjevovodni transport,
skladi{tenje robe, uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, ostale pomo}ne
djelatnosti u prijevozu, hoteli i sli~an smje{taj, odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i
odmor, kampovi i prostori za kampiranje, ostali smje{taj, djelatnosti restorana i
ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, djelatnosti keteringa, ostale
djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane, djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a,
ostale telekomunikacijske djelatnosti, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,
iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
(leasing), agencije za poslovanje nekretninama, upravljanje nekretninama uz
naknadu ili na osnovu ugovora, ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske
djelatnosti; porezno savjetovanje, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostaiim
upravljanjem, arhitektonske djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima povezano
tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, agencije za promociju (rekamu
i propagandu), ogla{avanje putem medija, specijalizirane dizajnerske djelatnosti,
fotografske djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n., iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije,
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona, iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n., djelatnosti agencija za
zapo{ljavanje, djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje, ostalo ustupanje
ljudskih resursa, djelatnosti putni~kih agencija, djelatnosti turoperatora ostale
rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima, osnovno ~i{}enje zgrada, ostale
djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale djelatnosti ~i{}enja, uslu`ne djelatnosti
ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, kombinirane kancelarijske administrativne
uslu`ne djelatnosti, fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane
kancelarijske pomo}ne djelatnosti, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova,
djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu ra~una te kreditnih kancelarija,
djelatnosti pakovanja, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., djelatnosti
zabavnih i tematskih parkova, ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, frizerski i
drugi tretmani za uljep{avanje, djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, vanjska
trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje
dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica
Broj 95 - Stranica 37
(ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionog
skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, pru`anje usluga u vanjsko-trgovinskom
prometu (me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija, skladi{tenje, agencijske
usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladi{tenje), posredovanje i
zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture registrovanih
djelatnosti. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Dizdarevi} Edin, koji je ovla{ten za
zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u
zastupanju. Dru{tvo zastupaju i osniva~i, Ademi Bujar i D`ambi} Samir, u
unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ujedno,
izvr{en je i upis osnivanja poslovne jedinice, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i
nazivom: "Mat-am" d.o.o. Lukavac, Poslovna jedinica Maglaj. Sjedi{te poslovne
jedinice: Maglaj, ul. Aleja ljiljana bb. Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti u
okviru upisanih djelatnosti dru{tva. Poslovnu jedinicu u poslovanju sa tre}im licima
zastupa i predstavlja Dizdarevi} Edin, rukovodilac poslovne jedinice, bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju poslovne jedinice.
(SR-2794/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001470 od 24.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Iz "TEBEIS - KOMERC" d.o.o. Tuzla, istupio je Ismaili Besnik, osniva~
Dru{tva, koji je svoj udio u visini od 71.876,00 KM, iskazivo u novcu ili 100%
ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupio Ismaili Bakiju, koji je pristupio
Dru{tvu kao osniva~. Dru{tvo je razrije{ilo Ismaili Besnika du`nosti lica ovla{tenog
za zastupanje dru{tva, u funkciji osniva~a. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je
izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH 2010.
(SR-2795/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001018 od 23.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu "[TEF PROM" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik, sa
sjedi{tem u Srebreniku, Magistralni put bb, upisano u registru Op}inskog suda Tuzla
pod MBS: 1-11909, vr{i se smanjenje osnovnog kapitala dru{tva. Osnovni kapital
dru{tva nakon smanjenja iznosi 2.000,00 KM, a udjel jedinog ~lana i osniva~a ovog
privrednog dru{tva Tunji} Stjepana iz Srebrenika iznosi 2.000,00 KM u novcu. Svi
ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2796/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000906 od 07.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke broj: OPU-IP.74/2012 od 03.02.2012. godine, osniva~ "FINING" d.o.o. za unutra{nji i vanjski promet Gra~anica (u daljem tekstu:Dru{tvo)
]ehaji} Midhat iz Gra~anice, vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva uno{enjem
stvari(oprema i radne ma{ine). Pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u stvarima
iznosi 326.500,00 (slovima:tristotinedvadeset{esthiijada i petstotina) KM.Nakon
pove}anja osnovni kapital dru{tva iznosi 328.500,00 KM od ~ega 2000,00 KM u
novcu i 326.500,00 KP u stvarima. Istom odlukom vr{i se uskla|ivanje djelatnosti
Dru{tva u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj
47/10 od 08.06.2010. godine).
(SR-2797/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001300 od 25.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"Privredno dru{tvo "Z.H.-ZOLA" d.o.o. za proizvodnju, unutra{nji i
spoljnotrgovinski promet i usluge @ivinice dopunilo je djelatnost s djelatno{}u:
66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim
uslugama
(SR-2798/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000848 od 24.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Kod subjekta upisa "INDEX" d.o.o. Gra~anica, upisuju se sljede}e promjene
podataka od zna~aja u pravnom prometu:
Bri{e se iz sastava Dru{tva sljede}a podru`nica: Podru`nica "INDEX - 6" sa
sjedi{tem u Srebreniku, Novo naselje - Polje bb.
Bri{e se Podru`nica "INDEX- 8", sa sjedi{tem u [amcu, Put srpskih
dobrovoljaca bb.
Osniva se podru`nica koja }e poslovati pod nazivom: "INDEX" d.o.o. za
proizvodnju, usluge i trgovinu Gra~anica, Podru`nica "INDEX-14", sa sjedi{tem u
Grada~cu, Sarajevska bb. Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okvira
registrovanih djelatnosti Dru{tva. Za rukovodioca Podru`nice, imenuje se
Ahmetba{i} Enes, koji ima sva ovla{tanja za zastupanje Podru`nice, bez ograni~enja.
Broj 95 - Stranica 38
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Imenuje se novi ~lan uprave i zamjenik direktora Dru{tva Humi} Envera iz
Gra~anice, koja ima sva ovla{tenja za zastupanje, bez ograni~enja.
Ostali upisi se ne mijenjaju.
(SR-2799/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000994 od 01.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva se privredno dru{tvo: "RIBARSKA PRI^A" d.o.o. Srebrenik sa
sjedi{tem u [pionica bb, Srebrenik.
Skra}eni naziv firme je: "RIBARSKA PRI^A" d.o.o. Oblik dru{tva je: Dru{tvo
sa ograni~enom odgovorno{}u.
Osniva~i dru{tva su: Islamovi} Enver sin Husejina, nastanjen u Srebreniku, sa
osniva~kim udjelom u iznosu od 1.000,00 KM ili sa 50% procentualno izra`enim
u~e{}em u osnovnom kapitalu dru{tva i Islamovi} Jasmina k}i Osmana, nastanjena u
Srebreniku, sa osniva~kim udjelom u iznosu od 1.000,00 KM ili sa 50%
procentualno izra`enim u~e{}em u osnovnom kapitalu dru{tva. Osnovni kapital
dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Djelatnost dru{tva u unutarnjem poslovanju je: 01.11
Uzgoj `itarica (osim ri`e), mahunarki i sjemenja uljarica, 01.13 Uzgoj povr}a, dinja i
lubenica, korjenastog i gomoljastog povr}a, 01.19 Uzgoj ostalih jednogodi{njih
usjeva, 01.21 Uzgoj gro`|a, 01.22 Uzgoj tropskog i suptropskog vo}a, 01.23 Uzgoj
agruma, 01.24 Uzgoj jezgri~avog i ko{tuni~avog vo}a, 01.25 Uzgoj bobi~astog,
ora{astogi ostalog vo}a, 01.26 Uzgoj plodova uljarica, 01.27 Uzgoj biljaka za
pripremanje napitaka, 01.28 Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog,
za~inskog i ljekovitog bilja, 01.29 Uzgoj ostalih vi{egodi{njih usjeva, 01.30 Uzgoj
sadnog materijala i ukrasnog bilja, 01.41 Uzgoj muznih krava, 01.47 Uzgoj peradi,
01.49 Uzgoj ostalih `ivotinja, 01.50 Mje{ovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i
sto~na proizvodnja), 01.61 Pomo}ne djelatnosti za uzgoj usjeva, 01.62 Pomo}ne
djelatnosti za uzgoj `ivotinja, 01.64 Dorada sjemena za sjemenski material, 01.70
Lov, stupi~arenje i uslu`ne djelatnosti povezane s njima, 03.12 Slatkovodni ribolov,
03.22 Slatkovodna akvakultura, 10.11 Prerada i konzerviranje mesa, 10.12 Prerada i
konzerviranje mesa peradi, 10.13 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi,
10.20 Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i meku{aca, 10.32 Proizvodnja sokova
od vo}a i povr}a, 10.39 Ostala prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, 10.41
Proizvodnja ulja i masti, 10.51 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira,
10.52 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 10.61 Proizvodnja mlinskih
proizvoda,10.71 Proizvodnja kruha; svje`ih peciva i kola~a, 10.73 Proizvodnja
makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 10.83 Prerada ~aja i
kave, 10.84 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 10.85 Proizvodnja gotove
hrane i jela, 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n., 10.91
Proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, 11.01 Destiliranje, pro~i{}avanje i mije{anje
alkoholnih pi}a, 11.07 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne
vode i drugih fla{iranih voda, 46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim
duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i
sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 46.31 Trgovina na veliko
vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 46.33
Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima, 46.35 Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37
Trgovina na veliko kavom, ~ajem, kakaom i za~inima, 46.38 Trgovina na veliko
ostalom hranom uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, 46.39 Nespecijalizirana
trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 46.41 Trgovina na
veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}om i obu}om, 46.43 Trgovina na
veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, 46.44 Trgovina na veliko porculanom,
proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, 46.45 Trgovina na veliko parfemima i
kozmetikom, 46.47 Trgovina na veliko namje{tajem, sagovima i opremom za
rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom, 46.49 Trgovina na veliko
ostalim proizvodima za ku}anstvo, 46.51 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom
opremom i softverom, 46.52 Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim
strojevima, opremom i priborom, 46.62 Trgovina na veliko alatnim strojevima,
46.63 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina
na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za {ivanje i pletenje, 46.65
Trgovina na veliko uredskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim
uredskim strojevima i opremom, 46.69 Trgovina na veliko ostalim strojevima i
opremom, 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom, 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom,
ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 46.75 Trgovina na veliko kemijskim
proizvodima, 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na
veliko ostacima i otpacima, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
Petak, 21. 11. 2014.
prodavaonicama, 47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim
prodavaonicama, 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i
meku{cima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.24 Trgovina na malo kruhom,
proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavaonicama,
47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.26 Trgovina
na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 47.29 Ostala
trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavaonicama,
47.41 Trgovina na malo ra~unalima, perifernim jedinicama i softverom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom
opremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.43 Trgovina na malo audio i
videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.51 Trgovina na malo
tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.52 Trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicam, 47.53 Trgovina na malo
sagovima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavaonicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom
za rasvjetu i ostalim proizvodima za ku}anstvo u specijaliziranim prodavaonicama,
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, 47.62
Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisa}im priborom u specijaliziranim prodavaonicama, 47.63 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.65 Trgovina na malo igrama i igra~kama u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.71 Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavaonicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama,
sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavaonicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na malo
tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan
prodavaonica, {tandova i tr`nica, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj, 55.20 Odmarali{ta i
sli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje, 55.90 Ostali
smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje
hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja
hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 68.10 Kupnja i prodaja vlastitih
nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili
nekretninama uzetim u zakup (leasing), 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
ili na osnovi ugovora, 73.11 Agencije za promid`bu (reklamu i propagandu), 73.12
Ogla{avanje preko medija, 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme
za rekraciju i sport, 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova, 79.11 Djelatnosti
putni~kih agencija, Djelatnosti turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske usluge
objekata, 81.30 Uslu`ne djelatnosti ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, 93.11.
Rad sportskih objekata, 93.13 Fitnes centri, 93.19 Ostale sportske djelatnosti, 93.21
Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske
djelatnosti, 956.02 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 96.04 Djelatnosti za
njegu i odr`avanje tijela, 96.09. Ostale osobne uslu`ne djelatnosti, d.n. Dru{tvo }e u
vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih
djelatnosti u unutra{njem prometu. Upravu dru{tva ~ini direktor dru{tva:
Muminovi} Mustafa, nastanjen, Op}ina Srebrenik, kao lice ovla{teno za zastupanje
dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu.
(SR-2800/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001724 od 23.10.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke o dopuni djelatnosti i izmjeni Statuta OPU-IP.515/2012 od
17.10.2012. godine, osniva~,"ZEKA-COMERC" d.o.o. dru{tvo za trgovinu i usluge
Gra~anica (u daljem tekstu Dru{tvo), Alji} Omer iz Gra~anice, vr{i dopunu
djelatnosti Dru{tva, tako da }e uz registrovane djelatnosti.
Dru{tvo obavljati i sljede}e djelatnosti: 01.41 Uzgoj muznih krava, 01.45
Uzgoj ovaca i koza, 01.49 Uzgoj ostalih `ivotinja, 02.20 Sje~a drva (iskori{tavanje
{uma), 08.99 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 10.11 Prerada i konzerviranje
mesa, 10.12 Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13 Proizvodnja proizvoda od
mesa i mesa peradi, 10.39 Ostala prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, 10.62
Proizvodnja {kroba i {krobnih proizvoda, 10.71 Proizvodnja hljeba; svje`ih peciva i
kola~a, 10.72 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajni peciva kola~a, 10.73
Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 10.81
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Proizvodnja {e}era, 10.85 Proizvodnja gotove hrane i jela, 10.89 Proizvodnja ostalih
prehrambenih proizvoda d.n., 11.02 Proizvodnja vina od gro`|a, 13.92 Proizvodnja
gotovih tekstilnih proizvoda, osim obu}e, 13.93 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za
pod, 94 Proizvodnja u`adi, konopaca, upletenog konca i mre`a, 13.96 Proizvodnja
ostalih thni~kih i industrijskih tekstilnih prozvoda, 13.99 Proizvodnja ostalih
tekstilnih proizvoda, d.n., 14.12 Proizvodnja radne odje}e, 16.21 Proizvodnja
furnira i ostalih plo~a od drveta, 16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa, 16.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih
materijala, 17.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona, te ambala`e od papira i
kartona, 19.10 Proizvodnja proizvoda koksnih pe}i, 20.12 Proizvodnja koloranata i
pigmenata, 20.16 Proizvodnja plasti~nih masa u primarnim oblicima, 20.59
Proizvodnja lostalih hemijskih proizvoda, d.n., 22.11 Proizvodnja vanjskih i
unutra{njih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila 23.31 Proizvodnja
kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 23.41 Proizvodnja kerami~kih proizvoda za
doma}instvo i ukrasnih predmeta, 23.42 Proizvodnja sanitarne opreme od keramike,
23.43 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacijskog pribora, 23.99 Proizvodnja
ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n., 24.51 Lijevanje `eljeza, 24.52
Lijevanje ~elika, 24.53 Lijevanje lakih metala, 24.54 Lijevanje ostalih obojenih
metala, 27.51 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 27.52 Proizvodnja
neelektri~nih aparata za doma}instvo, 28.11 Proizvodnja motora i turbine, osim
motora za avione i motorna vozila, 28.21 Proizvodnja pe}i, lo`i{ta i plamenika,
28.22 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 28.23 Proizvodnja kancelarijskih
ma{ina i opreme, (osim proizvodnje ra~unara i periferne opreme, 28.24 Proizvodnja
ru~nih prenosivih alata s vlastitim pogonom, 28.25 Proizvodnja rashladnih
ventilacijske opreme, osim za doma}instvo, 28.29 Proizvodnja ostalih ma{ina za
op}e namjene, d.n., 28.30 Proizvodnja ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 28.41
Proizvodnja ma{ina za obradu metala, 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina,
30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica, 31.01 Proizvodnja namje{taja za
poslovne i prodajne prostore, 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, 31.09
Proizvodnja ostalog namje{taja, 32.99 Ostala prera|iva~ka industrija, d.n., 33.11
Popravak proizvoda od metala, 33.12 Popravak ma{ina, 42.11 Gradnja cesta i
autocesta, 42.99 Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n., 43.12 Pripremni
radovi na gradili{tu, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima, 46.47 Trgovina na
veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko
satovima i nakitom, 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostira~ima za
pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, 47.61 Trgovina na
malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama, 49.42 Usluge preseljenja, 68.10
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.
(SR-2801/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003078 od 3.4.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"PRINTAS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, promet,
proizvodnju i usluge Srebrenik uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju
dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH"
br. 47/10. od 08.06.2010. g.). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2802/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002324 od 27.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Rje{enja Op}inskog suda u Tuzli otvaranju ste~ajnog postupka nad
imovinom "ELGART" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import
@ivinice, br. 32 0 St 077356 11 St od 04.10.2011. g. otvoren je ste~ajni postupak nad
"ELGART" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import @ivinice, u
ste~aju. Za ste~ajnog upravnika imenovan je Mujanovi} Salih iz Tuzle.
(SR-2803/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001520 od 25.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "SUPFINA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, sa
sjedi{tem u ul. Sarajevska, Grada~ac upisano u registru Op}inskog suda Tuzla pod
MBS: 1-13247, vr{i se izmjena suosniva~a dru{tva tako da su osniva~i ovog
privrednog dru{tva ubudu}e: Zahirovi} Almedin iz Grada~ca, sa udjelom u
nominalnom iznosu od 666,67 KM ili procentualno 33,3335% i "M+P Tradeconsult
GmbH mit Sitz in Süben, Germany, 73079 Süben, Njema~ka, registarski broj
6131123388, sa udjelom u nominalnom iznosu od 1.333,33 KM ili procentualno
66,6665%. Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2804/12-T)
Broj 95 - Stranica 39
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001546 od 27.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dru{tvu "WAGNER AUTOMOTIV" d.o.o. livnica aluminijskih odlivaka
Grada~ac prisupio je novi ~lan i to strano pravno lice "WAGNER" AG
Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und Werkzeugbau, Waldstatt, [vicarska,
Urnascherstrasse 22, 9104 Waldstatt.
TMD-AGS doo Grada~ac prenijelo je dio poslovnog udjela na "WAGNER" AG
Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und Werkzeugbau, Waldstatt, [vicarska,
Urnascherstrasse 22, 9104 Waldstatt, i to dio u iznosu od 20,00% temeljenog kapitala
ili 1.252,800,00 KM (od ~ega 800,00 KM u novcu i 1.252.000,00 KM u stvarima) uz
naknadu.
Shodno navedenom, pojedina~ni ulozi ~lanova u ukupnom kapitalu Dru{tva su
kako slijedi:
1. TMD-AGS doo Grada~ac, 5.011.200,00 KM ili 80,00% ukupnog osnovnog
kapitala Dru{tva, od ~ega 3.200,00 KM u novcu i 5.008.000,00 KM u
stvarima i
2. "WAGNER" AG Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und
Werkzeugbau, Waldstatt,
[vicarska, Urnascherstrasse 22, 9104 Waldstatt, 1.252.800,00 KM ili 20,00%
ukupnog osnovnog kapitala dru{tva, od ~ega 800,00 KM u novcu i
1.252.000,00 KM u stvarima.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2805/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000192 od 22.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
TRGOVA^KO PREDUZE]E "RUDHEM" DIONI^KO DRU[TVO TUZLA
promijenilo je adresu sjedi{ta, tako da nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto: Tuzla,
ul. Fadila Jahi}a [panca broj 43) sada glasi: Tuzla, ulica Mar{ala Tita do 34. Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2806/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002232 od 18.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ODGOJ 1 OBRAZOVANJE OSOBA SA
SMETNJAMA U PSIHI^KOM I TJELESNOM RAZVOJU, uskladila je djelatnost
u unutra{njem poslovanju sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH" br. 84/06. od 17.10.2006. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2807/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001058 od 14.06.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
JU O[ "BR^ANSKA MALTA", uskladila je djelatnost u unutarnjem
poslovanju sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
BiH" br 84/06. od 17.10.2006. godine). Tako|e, dopunjena je i sljede}a djelatnost
85.59 Ostalo obrazovanje i podu~avanje d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2808/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000896 od 30.05.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Javna ustanova Osnovna'{kola "Hasan Kiki}" Gra~anica vr{i promjenu upisa
lica ovla{tenog za zastupanje {kole, tako {to je za direktora {kole imenovan
Omerovi} Nijaz profesor likovnog obrazovanja i vaspitanja i ovla{}uje se za
zastupanje bez ograni~enja, a razrije{en je du`nosti VD direktor Omerovi} Nijaz
profesor likovnog obrazovanja i vaspitanja. Pored toga izvr{eno je uskla|ivanje
djelatnosti sa KD BiH tako da je sada{nja djelatnost {kole:
85.20 - osnovno obrazovaje, 85.52 - obrazovanje i pou~avanje u podru~ju
kulture.
Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.
(SR-2809/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001436 od 24.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke o osnivanju broj OPU-IP.414/2012 od 17.08..2012. godine,
razrje{ava se du`nosti direktora i ~lana uprave "NESAM" d.o.o. za proizvodnju,
usluge i promet Gra~anica, op}ina Gra~anica, dosada{nji direktor i ~lan uprave Pura~
Ned`ad iz Gra~anice, a du`nosti zamjenika direktora i ~lana uprave dru{tva
razrje{ava se Pura~ Rabija iz Gra~anice. Za novog direktora i ~lana uprave Dru{tva
imenuje Pura~ Rabija iz Gra~anice, Direktor dru{tva zastupa dru{tvo u unutra{njem i
Broj 95 - Stranica 40
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih
djelatnosti dru{tva.
(SR-2810/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001376 od 15.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva se "SYSTEMS SERVIS" doo za trgovinu i usluge Grada~ac.
Skra}eni naziv dru{tva: "SYSTEMS SERVIS" d.o.o. Grada~ac.
Sjedi{te dru{tva: Grada~ac, ul. H.K.Grada{~evi}a bb.
Osniva~ dru{tva je Be{irovi} Smajil iz Grada~ca.
Osnovni kapital dru{tv iznosi 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti dru{tva glase:
33.11 Popravak proizvoda od metala, 33.12 Popravak ma{ina, 33.13 Poprava
elektroni~ke i opti~ke opreme, 33.14 Popravak elektri~ne opreme, 33.17Popravak i
odr`avanje ostalih prijevoznih sredstava, 33.19 Popravak ostal opreme, 33.20
Instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, 38.31 Rastavljanje olupina, 38.32
Recikla`a posebno izdvojenih materijala, 41.20 Gradnj stambenih i nestambenih
zgrada, 42.11 Gradnja cesta i autocesta, 42.12 Gradnja `eljezni~kih pruga i
podzemnih `eljeznica, 42.13 Gradnja mostova tunela, 42.21 Gradnja cjevovoda za
teku}ine i plinove, 42.22 Gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije,
42.91 Gradnj hidrogra|evinskih objekata, 42.99 Gradnja ostalih gra|evina
niskogradnje, d.n., 43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni radovi na gradili{ti,
43.13 Ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, 43.21 Elektroinstalacijski radovi, 43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije plina i instalacija
za grijanje i klimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski instalacijski radovi, 43.31
Fasadni i {tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije, 43.33 Postavljanje podnih i
zidnih obloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski
radovi, 43.91 Podizanje krovni konstrukcija i pokrivanje krovova, 43.99 Ostale
specijalizirane gra|evinske djelatnosti, d.n., 45.11 Trgovina automobilima i
motornim vozilim lake kategorije, 45.19Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20
Odr`avanje i popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na velik dijelovima i
priborom za motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za
motorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima dijelovima i priborom za motocikle te
odr`avanje i popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinam} `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.12
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,
46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14
Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima,
46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i
`eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom,
obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje u trgovi i hranom, pi}ima i
duhanom, 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili
grupe ostalih proizvoda, 46.1 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,
46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za
`ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovin {tavljenim i dovr{enim ko`ama,
46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na veliko mesom i
mesnim proizvodima 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima,
jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima, 46.3 Trgovina na
veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima, 46.37 Trgovina na velik kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, 46.38
Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, 46.39
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima;
46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina n veliko odje}om i obu}om,
46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 46.44Trgovina na
veliko porculanon proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, 46.45 Trgovina na
veliko parfemima i kozmetikom, 46.47 Trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i
opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom, 46.49Trgovina
na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 46.51Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 46.52 Trgovina na veliko elektroni~kim i
telekomunikacijskim dijelovima i opremom, 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, 46.62 Trgovina na veliko alatnim
ma{inama, 46.63 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64
Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i
pletenje, 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na
veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 46.69 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama i opremom, 46.71 Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim
gorivima i srodnim proizvodima, 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim
rudama,46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom, 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom,
ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 46.75 Trgovina na veliko hemijskim
proizvodima46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na
Petak, 21. 11. 2014.
veliko ostacima i otpacima, 46.90 Nespecjalizirana trgovina na veliko, 47.11
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, 47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim
prodavnicama, 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i
meku{cima u specijaliziranim prodavnicama, 47.24Trgovina na malo hljebom,
proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama,
47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, 47.26 Trgovina na
malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.29 Ostala
trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, 47.41
Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim
prodavnicama, 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim
prodavnicama, 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostira~ima za
pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, 47.54 Trgovina na
malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.59
Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za
doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama u
specijaliziranim prodavnicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robom
i pisa}im priborom u specijaliziranim prodavnicama, 47.63 Trgovina na malo
muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, 47.64 Trgovina na malo
sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.65 Trgovina na malo
igrama i igra~kamau specijaliziranim prodavnicama, 47.71 Trgovina na malo
odje}om u specijaliziranim prodavnicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om i
proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, 47.75 Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.76
Trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i
hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malo
satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malo
novom robom u specijaliziranim prodavnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom
robom u specijaliziranim prodavnicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}em i
duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na malo
tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo putem po{te ili
interneta, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, 49.41
Cestovni prijevoz robe, 49.42 Usluge preseljenja, 43.34 Skladi{tenje robe, 52.24
Pretovar tereta, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, 55.10 Hoteli i sli~an
smje{taj, 55.20 Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostori
za kampiranje, 55.90 Ostali smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i uslu`ivanje hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti
pripreme i uslu`ivanja hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 46.34
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim
nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), 68.31 Agencije za
poslovanje nekretninama, 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu
ugovora, 71.11 Arhitektonske djelatnosti, 71.12 In`injerske djelatnosti i s njima
povezano tehni~ko savjetovanje, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 73.11
Agencije za promociju (rekamu i propagandu), 73.12 Ogla{avanje putem medija,
74.20 Fotografske djelatnosti, 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
automobila i motornih vozila lake kategorije, 77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) kamiona, 77.21 iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za
rekreaciju i sport, 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova, 77.29 Iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo,, 77.31
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednim ma{ina i opreme, 77.32
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 77.33
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih ma{ina i opreme
(uklju~uju}i ra~unare), 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih
ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n., 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na
upotrebu intelektualnog vlasni{tva i sli~nih proizvoda, osim radova koji su za{ti}eni
autorskim pravima, 79.11 Djelatnosti putni~kih agencija, 79.12 Djelatnosti
turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima,
81.210snovno ~i{}enje zgrada, 81.22 Ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata,
81.29 Ostale djelatnosti ~i{}enja, 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova,
82.92 Djelatnosti pakovanja, 95.11 Popravak ra~unara i periferne opreme, 95.12
Popravak komunikacijske opreme, 95.21 Popravak elektroni~kih ure|aja za {iroku
potro{nju, 95.22 Popravak aparata za doma}instvo te opreme za ku}u i vrt, 95.23
Popravak obu}e i proizvoda od ko`e, 95.24 Popravak namje{taja i poku}stva, 95.25
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Popravak satova i nakita, 95.29 Popravak ostalih predmeta za li~nu upotrebu i
doma}instvo, 96.01 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 96.02
Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 96.04 Djelatnosti za njegu i odr`avanje
tijela, 96.09 Ostale li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n., Vanjska trgovina prehrambenim
proizvodima, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i dr. usluge koje su u vezi sa me|unarodnim
transportom ({pedicija, agencijske usluge u transportu i si.), Posredovanje i
zastupanje u prometu roba i usluga, Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Izvo|enje
radova u zemlji i inostranstvu i ustupanje istih radova stranom licu u zemlji
Zastupanje inostranih firmi i konsignacija i Druge usluge iz strukture registrovane
djelatnost. Uprava dru{tva je direktor dru{tva Be{irovi} Ned`ad sin Izudina iz
Grada~ca, koja je kao i osniva~ ovia{}ena da zastupa dru{tvo u svim poslovima
unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja ovla{}enja u zastupanju.
(SR-2811/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001382 od 17.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva se "MCSSG" d.o.o. Tuzla. Skra}eni naziv firme: "MCSSG" d.o.o.
Tuzla.
Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Turalibegova 22, TC "Pasa`"/sprat.
Osniva~i su Feti} Amir iz Tuzle i Timothy Burnett Williams, Cleveland, USA,
sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu.
U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa jednakim udjelima, po 1.000,00
KM ili po 50 %.
Djelatnosti dru{tva, ostala prera|iva~ka industrija, d.n., instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, proizvodnja elektri~ne energije, trgovina elektri~nom
energijom, recikla`a posebno izdvojenih materijala, djelatnosti sanacije okoli{a te
ostale usluge upravljanja otpadom, organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata,
gradnja stambenih i nestambenih zgrada, gradnja cesta i autocesta, gradnja
`eljezni~kih pruga i podzemnih `eljeznica, gradnja mostova i tunela, gradnja
cjevovoda za te~nosti i plinove, gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, gradnja hidrogra|evinskih objekata, gradnja ostalih gra|evina
niskogradnje, d.n., uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu, ispitivanje
terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, elektroinstalacijski radovi, uvo|enje
instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju,
ostali gra|evinski instalacijski radovi, fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja
stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, bojenje i staklarski radovi, ostali
zavr{ni gra|evinski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosi, d.n., trgovina automobilima i
motornim vozilima lake kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje
i popravak motornih vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna
vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina
motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak
motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i
industrijskim hemikalijama, drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, proizvodima za
doma}instvo i `eljeznom robom, tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim
proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom,
sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i sadnicama, vo}em i povr}em, mesom i
mesnim proizvodima, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
mastima, pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, kafom,
~ajem, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce,
nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
trgovina na veliko tekstilom, odje}om i obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, parfemima i
kozmetikom, namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, satovima i nakitom,
ostalim proizvodima za doma}instvo, ra~unarima, perifernom opremom i softverom,
elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, poljoprivrednim
ma{inama, opremom i priborom, alatnim ma{inama, ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo, ma{inama za {ivanje i pletenje, kancelarijskim namje{tajem, ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom, krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom, metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za
vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i
otpacima, nespecija lizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecija lizi ran
im prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hljebom,
proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama,
Broj 95 - Stranica 41
trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, duhanskim proizvodima
u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo motornim gorivima
u specijaliziranim prodavnicama, ra~unarima, perifernim jedinicama i softverom u
specijaliziranim prodavnicama, telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim
prodavnicama, audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, tekstilom u
specijaliziranim prodavnicama, metalnom robom, bojama i staklom u
specijaliziranim prodavnicama, tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim
oblogama u specijaliziranim prodavnicama, elektri~nim aparatima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim
proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, knjigama u
specijaliziranim prodavnicama, novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim
prodavnicama, sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, odje}om u
specijaliziranim prodavnicama, obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama, kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i
hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom
robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo putem po{te ili intemeta, ostala
trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, taksi slu`ba, ostali kopneni
prijevoz putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, usluge preseljenja, skladi{tenje robe,
uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenim, vodenim i zra~nim prijevozom, pretovar
tereta, ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, djelatnosti pru`anja ostalih
po{tanskih i kurirskih usluga, hoteli i sli~an smje{taj, odmarali{ta i sli~ni objekti za
kra}i odmor, kampovi i prostori za kampiranje, ostali smje{taj, djelatnosti restorana i
ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, djelatnosti keteringa, ostale
djelatnosti pripreme i uslu`ivanja hrane, djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a,
izdavanje ostalog softvera, djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova,
videofilmova i televizijskog programa, distribucija filmova, videofilmova i
televizijskog programa, ra~unarsko programiranje, savjetovanje u vezi s ra~unarima,
upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom, ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s
informacijskom tehnologijom i ra~unarima, obrada podatka, usluge hostinga i
djelatnosti u vezi s njima, iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili
nekretninama uzetim u zakup (leasing), agencije za poslovanje nekretninama,
upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora, ra~unovodstvene,
knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, upravlja~ke djelatnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, arhitektonske
djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~ko savjetovanje,
tehni~ko ispitivanje i analiza, agencije za promociju (reklamu i propagandu),
istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, specijalizirane dizajnerske
djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n., iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, kamiona,
plovnih prijevoznih sredstava, zra~nih prijevoznih sredstava, ostalih ma{ina, opreme
i materijalnih dobara, d.n., davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu
intelektualnog vlasni{tva i sli~nih proizvoda, osim radova koji su za{ti}eni
autorskim pravima, djelatnosti agencija za zapo{ljavanje, djelatnosti agencija za
privremeno zapo{ljavanje, ostalo ustupanje ljudskih resursa, djelatnosti putni~kih
agencija, djelatnosti turoperatora, ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s
njima, ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale djelatnosti ~i{}enja,
uslu`ne djelatnosti ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, kombinirane
kancelarijske administrativne uslu`ne djelatnosti, fotokopiranje, priprema
dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomo}ne djelatnosti, djelatnosti
pozivnih centara, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, djelatnosti agencija za
prikupljanje i naplatu ra~una te kreditnih kancelarija, djelatnosti pakovanja, ostale
poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., obrazovanje i pou~avanje u podru~ju
sporta i rekreacije, obrazovanje i pou~avanje u podru~ju kulture, ostalo obrazovanje i
pou~avanje, d.n., pomo}ne uslu`ne djelatnosti u obrazovanju, rad sportskih
objekata, fitnes centri, djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, ostale zabavne i
rekreacijske djelatnosti, djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, ostale li~ne uslu`ne
djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima,
uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima,
zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa
konsignacionog skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, pru`anje usluga u
vanjsko-trgovinskom prometu (me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija,
skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi,
uskladi{tenje), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz
strukture registrovanih djelatnosti. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Feti} Amir,
koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez
Broj 95 - Stranica 42
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
ograni~enja ovla{tenja ujzastupanju. Dru{tvo zastupa i osniva~, Timothy Burnett
Williams, u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u
zastupanju.
(SR-2812/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001270 od 10.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva se "VINED" doo za trgovinu i promet Grada~ac.
Skra}eni naziv dru{tva: "VINED" d.o.o. Grada~ac.
Sjedi{te dru{tva Grada~ac, Porebrice Nova Pijaca 8/3.
Osniva~ dru{tva je Vikalo Nedim sin Suada iz Srebrenika.
Osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu.
Djelatnosti dru{tva glase: 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima
lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i
popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za
motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
45.40 Trgovina motociklima dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i
popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama
`ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.12 Posredovanje u
trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 46.13
Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14
Posredovanje u trgovini ma{inama industrijskom opremom, brodovima i avionima,
46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i
`eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom,
obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i
duhanom, 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili
grupe ostalih proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,
46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za
`ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim {tavljenim i dovr{enim
ko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na veliko
mesom i mesnim proizvodima 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima,
46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko
{e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom i
za~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, Ijuskare i
meku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}om
i obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 46.44
Trgovina na veliko porculanom proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,
46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 46.47 Trgovina na velike
namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima i
nakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 46.51
Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 46.52 Trgovina
na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, 46.61
Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom 46.62 Trgovina
na veliko alatnim ma{inama, 46.63 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te
ma{inama za {ivanje i pletenje, 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim
namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i
opremom, 46.69 Trgovina na veliko ostalim ma{inama i opremom, 46.71 Trgovina
na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 46.72
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 46.73 Trgovina na veliko drvom,
gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 46.74 Trgovina na veliko
metalnom robom instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i
grijenje, 46.75. Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 46.76 Trgovina na
veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima,
46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 47.19
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 47.21 Trgovina na malo
vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, 47.22 Trgovina na malo mesom i
mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.23 Trgovina na malo
ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama, 47.24 Trgovina na
malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim
prodavnicama, 47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama,
47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama, 47.41 Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i
softvernom u specijaliziranim prodavnicama, 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.43 Trgovina na malo au-
Petak, 21. 11. 2014.
dio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.51 Trgovina na malo
tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, 47.52 Trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, 47.53 Trgovina na malo
tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za
rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama,
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama, 47.62 Trgovina
na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u specijaliziranim
prodavnicama, 47.63Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim
prodavnicama, 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim
prodavnicama, 47.65 Trgovina na malo igrama i igra~kama u specijaliziranim
prodavnicama, 47.71 Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama,
47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama, 47.75 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama,
sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavnicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim
proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odje}om
i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na
{tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo putem po{te ili interneta, 47.99
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, 49.41 Cestovni
prijevoz robe, 49.42 Usluge preseljenja, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.24 Pretovar
tereta, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj,
55.20 Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostori za
kampiranje, 55.90 Ostali smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i uslu`ivanje hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti
pripreme i uslu`ivanja hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 68.10
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim
nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), 68.31 Agencije za
poslovanje nekretninama, 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu
ugovora, 71.11 Arhitektonske djelatnosti, 71.12 In`injerske djelatnosti i s njima
povezano tehni~ko savjetovanje, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 73.11
Agencije za promociju (reklamu i propagandu), 73.12 Ogla{avanje putem medija,
74.20 Fotografske djelatnosti, 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
automobila i motornih vozila lake kategorije, 77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) kamiona, 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za
rekreaciju i sport, 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova, 77.29 Iznajmljivanje i
davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 77.31
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednim ma{ina i opreme, 77.32
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 77.33
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih ma{ina i opreme
(uklju~uju}i ra~unare), 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih
ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n., 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na
upotrebu intelektualnog Vlasni{tva i sli~nih proizvoda, osim radova koji su za{ti}eni
autorskim pravima, 79.11 Djelatnosti putni~kih agencija, 79.12 Djelatnosti
turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima, 81.21
Osnovno ~i{}enje zgrada, 81.22 Ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, 81.29
Ostale djelatnosti ~i{}enja, 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, 82.92
Djelatnosti pakovanja, 95.11 Popravak ra~unara i periferne opreme, 95.12 Popravak
komunikacijske opreme, 95.21 Popravak elektroni~kih ure|aja za {iroku potro{nju,
95.22 Popravak aparata za doma}instvo te opreme za ku}u i vrt, 95.23 Popravak
obu}e i proizvoda od ko`e, 95.24 Popravak namje{taja i poku}stva, 95.25 Popravak
satova i nakita, 95.29 Popravak ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo,
96.01 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 96.02 Frizerski i drugi
tretmani za uljep{avanje, 96.04 Djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, 96.09 Ostale
li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n. Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, Vanjska
trgovina neprehrambenim proizvodima, Usluge me|unarodnog transporta roba i
putnika i dr. usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transptom ({pedicija, agencijske
usluge u transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Izvo|enje radova u zemlji i inostranstvu i ustupanje
istih radova stranom licu u zemlji, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija i Druge
usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
Petak, 21. 11. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Uprava dru{tva je direktor dru{tva Vikalo Nedim sin Suada iz Srebrenika, ul.
Ned`ada [e~i}a bb, koja je kao i osniva~ ovla{}ena da zastupa dru{tvo u svim poslovima
unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja olvla{tenja u zastupanju.
(SR-2813/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000962 od 14.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"MUPY TRADE" d.o.o. za unutra{nji i vanjski promet Kalesija, promijenilo je
adresu sjedi{ta dru{tva, tako da nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Kalesija, ul.
Oslobodilaca bb), glasi: Kalesija, ul. @rtava genocida u Srebrenici br. 16. Dru{tvo je
osnovalo poslovnu jedinicu, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivomPoslovna jedinica Sapna. Sjedi{te poslovne jedinice: Sapna, ul. @rtava genocida u
Srebrenici bb. Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti
dru{tva. Poslovnu jedinicu u poslovanju sa tre}im licima zastupa i predstavlja
Hamzi} Sajid, rukovodilac poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u
zastupanju poslovne jedinice.
Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti
dru{tva u unutarnjem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine).
(SR-2814/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001392 od 14.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"ANTEP" d.o.o. Dru{tvo za trgovinu tekstilom Srebrenik, u dru{tvu izvr{ena je
promjena u osnovnom kapitalu dru{tva (Ozberk Cuma, prodao je dio svog udjela u
visini od 1.400,00 KM u novcu ili 70,00% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva
Ozberk Fayatu), tako da pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu dru{tva
(2.000,00 KM u novcu) iznose 1.600,00 KM u novcu ili 80,00% ukupnog osnovnog
kapitala dru{tva Ozberk Fayat i 400,00 KM u novcu ili 20,00% ukupnog osnovnog
kapitala dru{tva Ozberk Cuma. Odlukom osniva~a razrije{en je du`nosti direktora
Ozberk Cuma i imenovan je za zamjenika direktora dru{tva, a Ozberk Fayat,
razrije{en je du`nosti zamjenika direktora dru{tva i imenovan je za direktora dru{tva,
koji su ovla{teni da zastupaju dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2815/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001310 od 30.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"SEL-RIZ COMPANY" d.o.o za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge,
promjenilo je direktora dru{tva takc da je umjesto dosada{njeg direktora Selimba{i}
Adnana novi direktor Selimba{i} Rajif koji zastupa dru{tvo i unutra{njem i
vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2816/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000470 od 11.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Javna ustanova Bosanski kulturni centar "Alija Izetbegovi}" Kalesija, uskladila
je djelatnosti u unutarnjem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. g.) i promjenila
adresu sjedi{ta koja sada glasi: Kalesija-Trg {ehida broj 11. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2817/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000134 od 07.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "ZOMBI" d.o.o. trgovinsko uslu`no dru{tvo Srebrenik,
sa sjedi{tem u 1 Marta bb, Srebrenik, upisano u registru Op}inskog suda Tuzla pod
MBS: 1-13101, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa
Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010 i uskla|ivanje djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije BiH.
Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2818/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000520 od 11.6.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
U privrednom dru{tvu: "ZDRAVNIK" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, sa
sjedi{tem u G.Hrgovi bb, Srebrenik, upisano u registru Op}inskog suda Tuzla pod
MBS: 1-12595, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa
Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010 i uskla|ivanje djelatnosti u vanjskotrgo-
Broj 95 - Stranica 43
vinskom prometu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije BiH.
Svi ostali upisi ostaju neizmijenjeni.
(SR-2819/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001456 od 25.9.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Odlukom osniva~a "FASTER" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i prevoz,
Grada~ac, sa slu`benim sjedi{tem u Grada~cu, Ulica Branilaca grada bb, du`nosti
direktora dru{tva razrije{ena je Petrovi} Azra, a za novog direktora je imenovan
Avdi} Fikret iz Grada~ca, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima
unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja.
Dru{tvo je jo{ izvr{ilo uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH iz 2010. godine.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2820/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000516 od 11.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "[email protected]\. SAPNA KOMERC" d.o.o. za vanjski i
unutra{nji promet roba i usluga Sapna, upisano je da bli`a adresa sjedi{ta dru{tva
(umjesto, Sapna, Sapna bb), glasi: Sapna, ul. 206. Vite{ke brigade bb. Dru{tvo je
uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni
glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2821/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003092 od 3.4.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"KORNI[ON BOSNIA" d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i usluge
Kalesija, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010
("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2822/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001068 od 09.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dru{tvo za gra|evinarstvo, prevoz i trgovinu "ELVISAN" d.o.o. Srebrenik,
promijenilo je adresu sjedi{ta, tako da nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto,
Srebrenik, Benjamina Hogi}a Benka bb), glasi: Srebrenik, [pionica bb. Dru{tvo je
uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti
Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2823/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001198 od 30.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"KITI] GRADNJA" d.o.o. za gra|evinarstvo, projektovanje i in`enjering
@ivinice, razrije{ilo je du`nosti direktora Hod`i} Azru, a za novog direktora je
imenovana Kiti} Senada, koja je ovla{tena za zastupanje dru{tva u unutarnjem i
vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2824/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000770 od 18.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"ELMAR-MONT d.o.o. za proizvodnju i usluge Tuzla, uskladilo je djelatnosti
u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od
08.06.2010. godine). Na osnovu odluke osniva~a dru{tva o prestanku rada poslovne
jedinice dru{tva, iz sudskog registra je brisana poslovna jedinica koja je poslovala
pod firmom dru{tva i nazivom: Poslovna jedinica "IVANICA", sa sjedi{tem u Ivanici
bb, Op}ina Ravno. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje poslovna jedinica koja se
br{e, razrije{en je Okanovi} Izet, rukovodilac podru`nice. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2825/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001342 od 01.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke broj: OPU-IP.257/2012 od 16.05.2012. godine, osniva~
"Trgovir" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju armatumih mre`a, promet i usluge, exportimport Gra~anica (udaljem tekstur Dru{tvo) Brki} Vahid iz Gra~anice, vr{i
pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva uno{enjem stvari (nekretnine-zemlji{te,
privredne zgrade). Pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u stvarima iznosi
321.452,32 (slovima: tristotinedvadesetjednahiljadaii~etiri- stotinepedesetdvije i
Broj 95 - Stranica 44
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
32/100) KM. Nakon pove}anja osnovni kapital dru{tva iznosi 3.782.323,90 KM od
~ega 3.460.871,58 KM u novcu i 321.452,32 KM u stvarima.
(SR-2826/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001152 od 24.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Iz "EDILE" d.o.o. za gra|evinarstvo, proizvodnju, promet i usluge Srebrenik,
istupio je Be{i} Vedran, osniva~ Dru{tva, koji je svoj cjelokupni udio - osniva~ki
ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva,
prenio na Kalesi} Nezira iz Gra~anice, koji je pristupio Dru{tvu kao novi
osniva~-~lan dru{tva. Dru{tvo je promijenilo sjedi{te i novo sjedi{te dru{tva,
umjesto, Srebrenik, ul. 25. Novembar bb, glasi - Tuzla, ul. Rudarska br. 55/6.
Du`nosti direktora Dru{tva, razrije{en je Be{i} Vedran, a za novog direktora dru{tva
imenovan je Omerovi} Mehmed, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim
poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja
u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti. Osniva~ Kalesi} Nezir ovla{ten je da
zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi
su nepromijenjeni.
(SR-2827/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001530 od 17.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke o razrje{enju vr{ioca du`nosti direktora {kole, Hrnji~i}
Admir, razrje{en je du`nosti vr{ioca du`nosti direktora Javne ustanove Mje{ovita
srednja elektro-ma{inska {kola Lukavac sa 23.08.2012.godine, a Odlukom o
imenovanju direktora {kole Spahi} Muhamed, imenuje se za direktora Javne
ustanove Mje{ovita srednja elektro-ma{inska {kola Lukavac po~ev od 23.08.2012.
godine na mandatni period od 4 (~etiri) godine bez ograni~enja ovla{tenja u
zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2828/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001638 od 05.10.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Iz A & A TEAM d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, istupio je Veseljevi} Berzad,
osniva~ Dru{tva, koji je svoj udio u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100%
ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva ustupio Nurdinovi} Mensuru, Tuzla, koji je
pristupio Dru{tvu kao osniva~. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva u
svojstvu osniva~a razrje{en je Veseljevi} Berzad. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u
unutra{njem prometu sa KD BiH 2010. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2829/12-T)
Petak, 21. 11. 2014.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001474 od 24.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"BUBAN" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, uskladilo je djelatnosti u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine), te izvr{ilo dopunu sa
slijede}im djelatnostima: Proizvodnja koloranata i pigmenata, Proizvodnja ljepila i
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2832/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000992 od 24.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"EUROWINE" d.o.o za trgovinu i usluge je uskladilo djelatnosti u unutarnjem
poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Promijenjena je adresa
prebivali{ta za osniva~a i direktora dru{tva tako da ista sada glasi: Tuzla. Ostali upisi
su nepromijenjeni.
(SR-2833/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001000 od 25.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"BH COMPANY FARM" d.o.o. za promet farmaceutskih i kozmeti~kih
proizvoda Srebrenik, istupio je Nadarevi} Mirsad, osniva~ Dru{tva, koji je svoj
cjelokupni udio - osniva~ki ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog
osnovnog kapitala Dru{tva, prenio na Suljkanovi} Nasvetu, koja je pristupila
Dru{tvu kao novi osniva~. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva, razrije{en
je Nadarevi} Mirsad, raniji osniva~ dru{tva. Razrije{ena je du`nosti direktora
dru{tva Salki} Dalila, a za novog direktora dru{tva imenovana je Suljkanovi}
Nasveta. Dru{tvo je promijenilo adresu dru{tva tako da ista sada glasi: Lukavac,
Kulina bana bb (umjesto: Srebrenik, [pionica bb). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2834/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003038 od 29.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"FIP" d.o.o. za proizvodnju i distribuciju papirne konfekcije Tuzla uskladilo je
djelatnosti u unutra{njem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali
upisi su nepromijenjeni.
(SR-2835/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001632 od 10.10.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dosada{nji direktor "AEMSS-Co" d.o.o @ivinice, Be{irevi} (Saudina) Sedina
razrije{ena je du`nosti direktora na vlastiti zahtjev a Had`i} Mirsad iz @ivinica,
ujedno i osniva~ "AEMSS-Co" d.o.o @ivinice, imenovan je za novog direktora.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002006 od 21.10.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"KALKUTA" d.o.o. za unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge Kalesija,
uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47 od 08.06.2010.
godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2830/12-T)
(SR-2836/12-T)
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-001432 od 17.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva~i "HANI]" doo Grada~ac-Ormanica, Hani} Esad i Hani} Fikreta, od
~ega je osniva~ Hani} Esad i direktor Dru{tva, su promijenili adresu prebivali{ta,
tako da se kao nova adresa (prebivali{te) ovih lica (umjesto: Grada~ac,) utvr|uje:
Grada~ac. Ostali upisi su nepromijenjeni.
Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002982 od 13.3.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
"VULKAN" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju gumarskih
proizvoda i prodaja Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju, sa
Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni glasnik BiH" br. 47
od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2831/12-T)
(SR-2837/12-T)

Documentos relacionados

feniksa zakon

feniksa zakon Amos Oz, Reinhold Niebuhr, Kenneth Roth, W. D. Falk i nadasve Morgenthau. Conces je otvorio mnoge problemske situacije, posebice iz perspektive političkog realizma, vezane uz pitanje dozvoljivih ra...

Leia mais

Prvo leto eko-loškega avtobusa

Prvo leto eko-loškega avtobusa GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija ...

Leia mais

Za Iznajmljivanje/Izdavanje

Za Iznajmljivanje/Izdavanje Za Iznajmljivanje/Izdavanje Poslovni prostor João Girão Telefon agenta +351 962 094 733 Direktan telefon +351 962 094 733 Fax: [email protected] RE/MAX - Mercado

Leia mais