Baixar Arquivo

Сomentários

Transcrição

Baixar Arquivo
a|lrrll! t0
DBCIE!O
tn
" lrte
tEoullArmrr
Âs
rslrcus Dü, ttt!$Àç&s
orónro rolu.ro .lIüErlI, Prsf.lto Ëuric1!.I
do QuÍloDbo, EltâCq dê S.atr Câtlflor Áo
uao aL !u.! rtribr.llções la€rls c ôo ooÉol
gid?d. 9u âÍtigo6 I .-1gl par;srrfo c ?8
d. Li ìÀlBlctFd a,e " 49167t
.
DtCEETl
r
Àr!. 1r - O hopr:ratírio rtr çoaatnrção devrá sqtiB ooo
r.e rc{u.rlnanto f'raÍudo llctoçr lr!! coastlirlrr oltalato o flírcro do ]otc /
ubúo ü Quitl!. c Nonc dr lut aD qu. vai coDltnrlr
29 ; ÀooEpllhr o !.quolingato a p+rnt. d óbra -a scr
oonstlrtdrr .ã t vÍrs, portroiio càr rle pepoi vogetd ou ãó9üs hs1logíftoÉ'
oorrtl!êo Dr ltf|lldr !1r!lr o !€Ãul!t.r tÀCfADl (ce e oonatnrção fôr frita
t.!tui!. r phBì. d.v.d eprscot rr <tua.s facbdlÊ), PU"YIa BirlÀ, coülÍE
I,fOIÍODfÌüt, CoEff lRAìrsYBsg:ü' Àúêo ô.trlbrdo . èiÂôa Èratr dc riturç&
lncluqlÍc ura lnilLcação oe a conaÌruçio Er!á aa Íqar trorte, zo!À SuIr Zorr
L-t. ou Zorra oatta. ou ri!ò Do c.atro"
À!t.tc - Á ?I!'xtá aüvrd r.r .r.qrtaôr na rsorlr de /
aàuote r pl.Dtr d! situ.9âg poda ta. !a osoala
o:.rr.r,
ls5o, !ar. üiio!
Àrt"
I
I
t
I
r
t
I
I
I
r
it 185OO"
Àrt" 4r - Êc r oôrjstrug;o fôr iÌ. ,tl"Çtrr.r,, I plaata j obri*ttr I rar úclE da ;nr lagruholro rcoponrdvel poÌa dblr c !êlo Frgptl}
prccúr
rrtlladr pito Prolrittár1o" .
d.rio, o.". rt ErÀgitr
'Á!t.só59 - lrtr ttr
o Propriotiilo
€DEtrução dl
ÃDSrrh.iro
^traDlrrlr,
respoaeívc1, coDlt.trto dr taguibil
i obríerio r tËr r Êrce do
brn.it!, a PlÍ! l&trd! ü fülrd.o bnaqo da 8O @ r l2O ots"
!Ì!19 !!_- D.loir dú forsrtld.d$ L.Bd.s e ôo. prrü.r
Si.-hrl8ìo-ar
raÌ
do àroallegldo ôre dbrqs, a Prrf€ltuü
ccrá a r!.varj dc Lic.ng. p/coartnução,
ì t. o lr€r!.lto ô!r ì.ta!
rOr'fo.úo aç......'l
pÌcyl3trô to
foria-
lrè{qg
Lt"
Àrt" ?r - A Plqt€, depoÍ! de dar .atrriL ãr P!9faitürrt
pg!. afaÍto d!
Saúae ds
ae cúpecd, !a!.
ar aprovagio
lcrí çaoanllluÀr ro Pôrto dr sàúd'e
arroyagio por
ú
roualr DGD.Ítu.Eto dg srúda Públio. d.o lstaao, rcè.lltc lcquorir.trto dtrtcbcfe do losto de srúae, fsito pllo
6ao
ÌroFf.tírb,
- * úato
Àrt. 8e - Drpols dc corclutilr r db!., o 'local iler dbpr
cfrtuarí a Ílrtoltr .. rafo!íaL dbr. I)ari fo!ââcgr o oocqaeÁrlo rbrblìa--6.'
drvcndo püe tlso o plop!ütírio tatr'ar coD ur! lcqulrirtoto co4unlceatlo /
que r óbra .qtá ooaoluidâ . qtr. nxlu.r r ytstóri. pat! qu! oaJf-lla fot!ècido o rlvrri ii! -iE blt|.nan , !.dl,.at6 o tr)rgâlgtrtg dâÊ trrr prevlBtaâ €r
lli'
À!t" 99 - ltuhrrl fu!ê[to ou rtfotrs lods sq frltr, ro
qu. t.oh. !1âo rgqucrido o Àtvari do Llco!ça d..F!.f.itur."
- I lr.feiturâ
Fodori loraecer Al"$. d. lr,cenqr
t!tr plaDta 1).n coartnrgõee aoÊ fuDdog dog lotagr u!À vor qur r9. Dê!Et! õa
desti.4n r erlpõú, drúsitos' oaal4ha! il.tr fô!$o! qto" a qu! aÃo scju tf
bitriìts, Êro aa t r y.ntuta leró roqu€ridr 11oaoçr C coaatrugão if.r Crlúo
Àít"109
. portlrlolE.atr-!.ri tÌaÍrfot!.d. in uorriltr, o pmprlotário tari 10 dlle
!.quâ!!r au. rprovegio, aob loDÀ èc üulta a !o8ta
pt!. G,írìrrr otú a Jhata
r8.bitg-.c!"
o
Âlí.$r
dr
t'ior .''lt
-
Scgur
-
'
h.2
.'t
f*.'ffe -'tôd. r ób!. t!lsi.d. .ü qu. trlhr t^tòo Lsll'tãdlr a Fr.|üh aa .a;do ooa r LL lari abllgrita a rau floprtatini! ruturdo
r lüttl!.do . tlgE . nftr gr! tlt c la1 'âaltro ilr ,l8 úorÚ, . .6 I,ÉflDEI /
tr ooDttlulit ib r 6búr ü.poL ô. qu. trDba Gt!.òo oú è pl.|lta !r PËtctturr r teDh. I rirtr loôâr o ÀtvrÍi dt Ltoruçr p/ooutnrção.
Àrt. ffi - É ! rlgulot. o lodâÌo da requfinato Inlr ootrrtll
çror
Slo. Sohorr
l\L!o dc !41
-
D Jrefoiìo l4uDlolpll
'
9ruc4!c:-Sg
!d, rb.tto l'rt rriio' b!ú11ò1lo'
r:Úrao ( or Ìluro, aolt.tlo .ìo) üct.Jâldo coartlirh ur pr6ab ila ,, arh
(ou uaorrr) ro Lotr a!,.,,,* lueô4 as..... ar 8uc.,.,.... "..
.?BF Ctqu. fô!) rsD
dlá. d. Èuiiúìor !)r!r leeid;nc1r (rrorcrr, oflcin ou .oJ. o"..;
:úrt !.'!ôlto!!tg!te tlquarar r f. Erolre !o ôL€lr .PÌovrr.t pbntr' a4arrr
l trôr-çr.er, ba colo Íorú.c.r o hqeido Âlva!í de úco6 llrr coDatlllú,
dalob dÈ prgga toil o! .úollrDantor . trrÀ€ llaÌiatÚ
r Lt.
Íârtes fâroos !.Dafülr|lto
.
[email protected],.,, ",. d. ........ iia "",...,
tulrae itr
l\l,so
lrl Proptl! tóllo
Â!t. 129 - 0t ncgro! tômr prrr tlqlrr$ar o flvrti ôo
qabtt -ôa ìtooo eo ar t|llvlir tatsrrdt!! ao Erblt?-!o, @ v! ôc llolntr
;y'oonttr"
Áú,, lie - O !!oÈôat. Dcgreto catrsí @ vlsor sa drt
ô. !u. htlag:., .avogrdâÊ .. dt!Do!tÉ.. rç. oooteírto"
de
a
Oabfn
tr
d.o
P"9f.ito Hu!.Icll)rle B
rlÕ
Publiqailo
t
Rrgiãtrrdo
' Pllfttto trìriicr.É!"
[email protected]â E.c''td.ir m ütr rq!Ë.