Navitel Navigator

Сomentários

Transcrição

Navitel Navigator
Oprogramowanie nawigacyjne
Navitel Navigator
Instrukcja użytkowania aplikacji
© 2007 The Join-Stock Company „CNT“. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość niniejszej instrukcji, jak i wszelkie załączone do prezentacji materiały, są wyłączną
własnością spółki akcyjnej „CNT“. Jakiekolwiek wykorzystanie niniejszej instrukcji do celów
komercyjnych jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą spółki akcyjnej „CNT“. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie nie można zmieniać bez uprzedniego poinformowania
zaadresowanego bezpośrednio do spółki akcyjnej „CNT“.
Zawartość
1. Wprowadzenie................................................................................................................................5
2. Informacje ogólnego charakteru..................................................................................................5
3. Interfejs...........................................................................................................................................8
3.1. Interfejs programu w trasie....................................................................................................8
3.2. Interfejs programu podczas przeglądania mapy ...................................................................10
4. Strony .............................................................................................................................................12
4.1. Strona Mapa ..........................................................................................................................12
4.1.1. Ruch na mapie............................................................................................................12
4.1.2. Zoomowanie................................................................................................................12
4.1.3. Kursor GPS .................................................................................................................12
4.1.4. Kompas .......................................................................................................................13
4.1.4.1. Obracanie mapy ...............................................................................................13
4.1.4.2. Tryb pracy wyświetlacza dzienny/nocny...........................................................13
4.1.5. Panele informacyjne....................................................................................................14
4.2. Strona Deska rozdzielcza......................................................................................................14
4.3. Strona Satelity .......................................................................................................................16
4.4. Strona Pogoda.......................................................................................................................17
5. Menu główne ..................................................................................................................................18
5.1. Odszukaj................................................................................................................................18
5.2. Trasa......................................................................................................................................18
5.2.1. STOP ..........................................................................................................................18
5.2.2. Korekcja trasy .............................................................................................................18
5.2.3. Plan trasy ....................................................................................................................18
5.2.4. Pokaż trasę .................................................................................................................19
5.2.5. Objazd.........................................................................................................................19
5.2.6. Symulacja trasy...........................................................................................................19
5.2.7. Eksport ........................................................................................................................19
5.2.8. Import ..........................................................................................................................19
5.3. Mój Navitel.............................................................................................................................20
5.3.1. Wszystkie produkty .....................................................................................................20
5.3.2. Moje produkty..............................................................................................................21
5.3.3. Aktualizuj .....................................................................................................................21
5.3.4. Podpowiedź.................................................................................................................21
5.4. Ustawienia .............................................................................................................................22
5.4.1. Mapa ...........................................................................................................................22
5.4.1.1. Górna część mapy............................................................................................22
5.4.1.2. Automatyczne zoomowanie ..............................................................................22
5.4.1.3. Efekty wizualne.................................................................................................22
5.4.1.4. Nachylenie mapy ..............................................................................................22
5.4.1.5. Zresetowanie pozycji ........................................................................................23
5.4.2. Inne mapy ...................................................................................................................23
5.4.3. Nawigacja....................................................................................................................23
5.4.3.1. Pojazd ...............................................................................................................23
5.4.3.2. Wymiń ...............................................................................................................23
5.4.3.3. Zalecenia w podpowiedziach............................................................................23
2
5.4.3.4. Odchylenie od trasy ..........................................................................................24
5.4.3.5. Zbliżenie do komunikacji...................................................................................24
5.4.5. Interfejs .......................................................................................................................24
5.4.5.1. Przyciski map....................................................................................................24
5.4.5.2. Skórka...............................................................................................................24
5.4.5.3. Ukryj przyciski...................................................................................................24
5.4.5.4. Ukryj ofertę .......................................................................................................25
5.4.5.5. Wyświetl pasek przesuwania............................................................................25
5.4.6. Filtr POI .......................................................................................................................26
5.4.7. Usługi online................................................................................................................26
5.4.7.1. Korki i zatory na drodze....................................................................................26
5.4.7.2. Pogoda..............................................................................................................27
5.4.7.3. Konwersacja .....................................................................................................27
5.4.8. System ostrzegania.....................................................................................................27
5.4.8.1. Ograniczenia prędkości ....................................................................................27
5.4.8.2. Kamery pomiaru prędkości ...............................................................................28
5.4.8.3. Pasy ruchu........................................................................................................28
5.4.9. Regionalne ustawienia ................................................................................................28
5.4.9.1 Język interfejsu ..................................................................................................28
5.4.9.2. Język mapy.......................................................................................................28
5.4.9.3 Głos pilota ..........................................................................................................28
5.4.9.4 Klawiatura .........................................................................................................29
5.4.9.5 Jednostki miary..................................................................................................29
5.4.10. System ......................................................................................................................29
5.4.10.1. Satelity ............................................................................................................29
5.4.10.2. Strefa czasu ....................................................................................................30
5.4.10.3. Zasilanie..........................................................................................................30
5.4.10.4. Dźwięk ............................................................................................................31
5.4.10.5. Pytanie o zakończenie (funkcja nie jest do dyspozycji dla urządzeń pracujących
pod kontrolą systemu iOS) ............................................................................................31
5.4.10.6. Ustawienie folderu ..........................................................................................31
5.4.11. Deska rozdzielcza .....................................................................................................32
5.4.12. Profile ........................................................................................................................32
5.4.13. Ślady .........................................................................................................................32
5.4.13.1. Rejestr śladów ................................................................................................32
5.4.13.2. Format śladu...................................................................................................32
5.4.13.3. Katalog tras.....................................................................................................32
6. Funkcje ...........................................................................................................................................32
6.1. Trasy......................................................................................................................................32
6.1.1. Automatyczne wytyczanie trasy ..................................................................................34
6.1.2. Wytyczanie tras dla wyszukiwania wyników ...............................................................34
6.1.3. Manualne wytyczanie trasy.........................................................................................34
6.1.4.Skoryguj trasę ..............................................................................................................34
6.1.5. Właściwości trasy........................................................................................................35
6.2. Zapis śladu ............................................................................................................................36
6.3. Punkty trasy...........................................................................................................................36
6.4. Korki i zatory komunikacyjne.................................................................................................37
3
6.5. Wyszukiwanie........................................................................................................................38
6.5.1. Wyszukiwanie – Według adresu .................................................................................38
6.5.2. Wyszukiwanie – Najbliższe miejsca ..........................................................................39
6.5.3. Wyszukiwanie – Znajomi ............................................................................................40
6.5.4. Wyszukiwanie – Punkty trasy .....................................................................................40
6.5.5. Historia ........................................................................................................................40
6.5.6. Ulubione .....................................................................................................................40
6.5.7. Wyszukiwanie – Według współrzędnych ....................................................................40
6.5.8. Wyszukiwanie – Na mapie .........................................................................................41
6.6. Obiekty 3D.............................................................................................................................42
6.7. Rozmowy Navitel ..................................................................................................................42
6.8. Navitel.Wydarzenia................................................................................................................43
6.9. Navitel.Znajomi......................................................................................................................44
6.9.1. Rachunek w usłudze Navitel.Znajomi .........................................................................44
6.9.2. Korzystanie z usługi Navitel.Znajomi ..........................................................................45
7. Rozwiązanie problemów ...............................................................................................................50
7.1. Możliwe błędy........................................................................................................................50
7.2. Uruchomienie programu po nieoczekiwanym zamknięciu ....................................................52
4
1. Wprowadzenie
Navitel Navigator to wielofunkcyjne oprogramowanie nawigacyjne opracowane w celu efektywnego wyszukiwania najkrótszej trasy na mapie. Dzięki sterowaniu głosem możesz śledzić trasę bez potrzeby patrzenia w ekran i możesz w pełni poświęcać się kierowaniu. Funkcja
«Navitel.Korki» pomoże pokonać Ci utrudnienia na drodze.
Niniejsza instrukcja pomoże Ci zapoznać się z funkcjonowaniem programu nawigacyjnego
Navitel Navigator. Opisuje elementy interfejsu użytkownika, podstawowe funkcje aplikacji
nawigacyjnej, jak również kolejność operacji wykonywanych przez użytkownika w trakcie
zwykłych czynności.
2. Informacje ogólnego charakteru
GPS (Global Positioning System) to system satelitarny umożliwiający lokalizację pozycji i
szybkości obiektu. W celu jak najlepszego wykorzystania umiejętności GPS polecamy zapoznanie się przynajmniej z podstawowymi wiadomości na temat tej technologii.
System GPS, znany również jako NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging),
wykorzystuje satelity poruszające się po orbitach koło Ziemi. Razem 24 satelitów gwarantuje 100% funkcjonalność systemu w którymkolwiek miejscu na świecie, jednak nie zawsze
gwarantując stabilny odbiór sygnału oraz poprawność obliczenia lokalizacji. W celu zwiększenia dokładności obliczonej lokalizacji całkowita ilość wykorzystywanych satelitów na
orbicie jest większa. Służą one jako rezerwa na wypadek awarii. Maksymalna ilość jednocześnie pracujących satelitów w systemie NAVSTAR została ograniczona do 32.
GPS to pasywny system nawigacji, który umożliwia odbiór sygnału satelitarnego, ale wyklucza jego dalsze przekazywanie. Sygnał satelitarny GPS nadawany jest na częstotliwości
1227 i 1575 GHz. Oznacza to, że falowanie elektromagnetyczne z podaną częstotliwością
nie przenika przez konstrukcje żelazne i drewniane, niektóre rodzaje plastiku i beton. Z tego
powodu nie można odbierać sygnału satelitarnego w budynkach z uzbrojonego betonu;
użytkownik musi przenieść urządzenie do miejsca z lepszym odbiorem sygnału.
Uwaga! Najlepsze wyniki można uzyskać na otwartej przestrzeni przy odbiorze sygnału jednocześnie z co najmniej czterech satelitów rozmieszczonych równomiernie względem kuli
ziemskiej, natomiast urządzenie powinno być w stabilnej pozycji w stosunku do ziemi.
Jakość lokalizacji zależy od grupy satelitów, z którymi komunikuje urządzenie. O ile odbiornik
ma opcję wyboru najlepszego z wielkiej ilości dostępnych sygnałów, to będzie to miało pozytywny wpływ na jakość określania współrzędnych. Bez opcji wyboru sygnału dokładność
obliczeń może być trudna do przewidzenia.
Po włączeniu urządzenia GPS system nawigacji nie uruchamia się natychmiast.
Informacje nawigacyjne przenoszone z satelitów zawierają dwa typy danych: współrzędne
przestrzenne oraz zegary pokładowe satelitów.
Zegary pokładowe satelitów zapisują się do pamięci umieszczonej w odbiorniku i są aktualizowane na bieżąco, ponieważ każdy satelita emituje dane o parametrach zegarów pokładowych za całą grupę satelitów. Dane z zegarów pokładowych obowiązują przez 2–3
miesiące. Po tym skumulowana wartość odchylenia w obliczeniach jest niedopuszczalna.
Współrzędne przestrzenne zawierają dodatkowe parametry, dzięki którym można obliczyć
aktualną pozycję satelity z większą dokładnością. W odróżnieniu od zegarów pokładowych
każdy z satelitów przenosi tylko własne współrzędne przestrzenne (efemerydę). Korekcja
danych o współrzędnych przestrzennych wykonywana jest co 4–6 godzin.
Dane zawierające współrzędne przestrzenne oraz dane z zegarów pokładowych, które są
emitowane przez satelity, są korygowane na bieżąco. Dzieje się tak raz na dzień (w razie
konieczności częściej). Sieć stacji odbiera dane z satelitów, analizuje stwierdzone wartości,
porównuje je z danymi odniesienia, oblicza działania naprawcze i przekazuje je do stacji
głównej, skąd dane transmitowane są ponownie do satelitów.
Proces uruchomienia, który urządzenie potrzebuje do ustalenia lokalizacji, zależy od dostępnej pamięci informacji na wyjściu. Dostępne są następujące tryby:
• „Rozruch „na zimno” — nie jest znany czas, lokalizacja, zegar pokładowy ani współrzędne
przestrzenne. Następuje na przykład po tym, gdy urządzenie było wyłączone przez dłuższy
okres czasu (ponad 70 godzin) lub w stanie wyłączenia zostało przeniesione na dużą
odległość. W takim wypadku urządzenie musi najpierw pobrać nowe dane o zegarach
pokładowych oraz powierzchniach odbicia. Proces może przebiegać nawet dłużej niż 20
minut.
• „Rozruch „na ciepło” — nie jest znana lokalizacja ani współrzędne przestrzenne, znany jest
czas i zegar pokładowy. Urządzenie zacznie odbierać dane dotyczące współrzędnych
przestrzennych, potem będzie w stanie wyszukać lokalizację. Zazwyczaj trwa to kilka minut.
• „Rozruch „na gorąco” — znany jest zegar pokładowy i współrzędne przestrzenne, czas i
lokalizacja znane są z określonym błędem. To najszybszy sposób na uruchomienie systemu.
Jest możliwy, o ile urządzenie pozostawało wyłączone przez mniej niż 4 godziny. Ostatnio
podane dane są stale aktualne za wyjątkiem małych niedokładności, które system skoryguje
w czasie krótszym niż jedna minuta.
Navitel Navigator to aplikacja nawigacyjna opracowana dla różnego typu urządzeń, które
wyposażone są w zintegrowany lub zewnętrzny odbiornik GPS.
Z programem tym możesz pobierać szczegółowe mapy miast i regionów, znajdziesz w nim
również numery budynków, nazwy ulic, stacje metra i dalsze ważne informacje. Program
6
nawigacji satelitarnej zawiera również nawigację głosową. Aplikacja została zoptymalizowana dla wyświetlaczy o normalnej rozdzielczości, oferuje szybki zoom, przewijanie po
mapie i dysponuje automatycznym przełączaniem między mapami o różnych skalach.
Zalety aplikacji «Navitel Navigator» w porównaniu z pozostałymi podobnymi aplikacjami:
1. Wbudowane szybkie zoomowanie mapy i przewijanie po mapie,
2. Automatyczne przełączanie między mapami,
3. Różne czytanie map,
4. Tryb wyświetlenia na pełnym ekranie,
5. W pełni obsługiwane tryby wyświetlania, takie jak 2D lub pseudo 3D,
6. Komplet narzędzi,
7. Możliwość ściągnięcia z aplikacji Navitel informacji o utrudnieniach na drodze.
Podstawową funkcją niniejszej aplikacji są: określenie i wyświetlenie aktualnej lokalizacji na
mapie, automatyczne i manualne wytyczenie trasy, wyszukiwanie różnego rodzaju obiektów,
obliczenie i przedstawienie dużej ilości informacji związanych z podróżą, przedstawienie i
zapisanie trajektorii przemieszczania się w formie zapisania śladu i wiele innych funkcji.
5. Interfejs użytkownika programu
5.1. Interfejs użytkownika przy wytyczaniu trasy
Na schemacie przedstawiono elementy główne interfejsu oraz zarządzanie aplikacją.
Produkt przedstawiony na rysunku nie jest standardowy, nie jest to zalecany typ urządzenia.
Nie jest to także reklama urządzenia. Model Twojego urządzenia lub orientacja ekranu mogą
odbiegać od przedstawionego na rysunku, jednak nie ma to żadnego wpływu na całkowitą
funkcjonalność elementów interfejsu.
3. Interfejs
3.1. Interfejs programu w trasie
2
1 18
17
16
15
3
14
4
13
12
5
6
11
7
8
9 10
Rys. 1
Nr
Nazwa
Funkcja
Dźwięk
Naciśnij przycisk, aby uruchomić ofertę Dźwięk.
2
Kompas
Naciśnij przycisk, aby otworzyć menu kontekstowe. W menu można zmienić orientację mapy („Północ u góry “ – obok kompasu zostanie wyświetlona ikona kłódki, „Obracaj zgodnie z kierunkiem ruchu “ – obok kompasu zostanie wyświetlona
ikona trasy), typ mapy (płaski rzut „2D“ czy przestrzenny rzut „3D“) oraz tryb
(„nocny“, „dzienny“, „auto“). W trakcie jazdy kompas zawsze wskazuje Północ.
3
Panel
cyjny
Zwraca uwagę na następny manewr. Na szarym tle wyświetlany jest następny
informa- skręt, odległość do manewru (podana w metrach czy kilometrach) i pozostałe
informacje. Kliknięcie znaku zatrzyma polecenia co do trasy i pokaże dalsze
możliwości.
4
Panel
cyjny
informa- Pokazuje zakładany czas jazdy, długość całkowitą trasy oraz czas dojazdu do
celu.
1
8
№
Название
Краткое описание функций
5
Trasa
Trasa aktywna
6
Kursor GPS
Pokazuje Twoją lokalizację.
7
Menu
8
Wskaźnik
biegu
Naciśnij przycisk, aby otworzyć menu główne.
9
Pas jezdni
Pokazuje pasy jezdni i zakładane manewry na następnym skrzyżowaniu.
10
Panel
cyjny
Pokazuje nazwę ulicy, po której jedziesz.
Jest dostępny tylko przy nawiązanym połączeniu GPS/GLONASS. W wypadku,
gdy nie jest wyświetlana nazwa ulicy, pokazywany jest kierunek.
prze-
informa-
Wskaźnik przesuwa się wraz z zbliżaniem się do miejsca manewru.
11 Przycisk skali
Oddalenie
12 Przycisk skali
Zbliżenie
13
Navitel.Wydarzeni
Przycisk uruchamiający wydarzenia Navitel
a*
W wypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości na odcinku drogi pojawi się
Ograniczenie szylimit prędkości.
14 bkości i fotoradar
O ile w ustawieniu włączone jest ostrzeżenie przed fotoradarami, a w pobliżu
takowe się znajduje, wyświetlona zostanie odległość do fotoradaru.
15 Akumulator
Ikona wskazuje stan naładowania akumulatora. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona pojemność pamięci pozostająca do dyspozycji.
16 GPS
Ikona sygnału GPS/GLONASS. Zmienia kolor w zależności od stanu sygnału:
szary – odbiornik jest wyłączony; czerwony – odbiornik jest włączony, połączenie
nie zostało nawiązane; żółty – słaby sygnał; zielony – połączenie zostało nawiązane. Numer w kółku wskazuje liczbę satelitów.
17 Navitel.Znajomi
Wyskakujące okienko oferty usługi Navitel. Znajomi. Tutaj możesz dodać znajomych do spisu, wyświetlić na mapie ich lokalizację i porozumiewać się z nimi.
18 Panel Trasa
Umożliwia bezpośrednio na stronie Mapa wyświetlanie całej trasy, Twojej lokalizacji, korków * na trasie.
3.2. Interfejs programu podczas przeglądania mapy
24
23
22 25
21
19
20
Rys. 2
Nr
Nazwa
Funkcja
19 Zapisz
Zapisze aktualną lokalizację jako punkt na trasie.
20 Kursor
Wyświetli ofertę związaną z aktualnym punktem.
21 Znak na mapie
Przez dotknięcie mapy możesz stworzyć znak. Można go zapisać jako punkt na
trasie lub dodać do trasy. Możesz także wyświetlić informacje o obiekcie.
22 Zapis trasy *
Zapis trasy. Kolor czerwony wskazuje zapisywanie trasy, kolor szary zatrzymanie
nagrywania.
23 Korki *
Za pomocą dziesięciopunktowej skali pokazuje stan w aktualnych korkach.
24 Navitel.SMS *
Przycisk służy od odbierania i wysyłania wiadomości SMS. Poza ikoną wyświetlana jest ilość nieodebranych wiadomości.
25
10
Aktualizacje oproPokazuje dostępne aktualizacje.
gramowania*
30
27
26
29
28
Rys. 3
Nr
Nazwa
Funkcja
26 Nawiguj!
Podaje aktualną lokalizację na mapie jako cel drogi.
27 Trasa przez
Podaje wybrane miejsce jako punkt przelotowy.
28 Ustaw start
Zapisze wybrane miejsce jako punkt wyjściowy trasy. Zaleca się wyłączenie
odbiornika GPS/GLONASS.
29 Ustaw cel
Zapisze wybrane miejsce jako docelowy punkt trasy. Poprzedni punkt docelowy
zostanie zmieniony na punkt przelotowy.
30 Mapa
Wróć na mapę.
* — Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych urządzeniach wyposażonych w system GSM lub Bluetooth
z obsługą DUN. Skontaktuj się z dostawcą urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.
4. Strony
4.1. Strona Mapa
Strona Mapa (rys. 4) przeznaczona jest do wyświetlania
pobieranych map w wersji elektronicznej oraz Twojej aktualnej lokalizacji. Zawiera ogromne ilości informacji o ruchu drogowym. Możesz tutaj pracować z trasami, punktami na trasie,
wyszukiwaniem obiektów i dalszymi funkcjami.
4.1.1. Ruch na mapie
Naciśnij dowolne miejsce na mapie i przeciągnij w dowolnym
kierunku. Na mapie otworzy się nowy region.
Rys. 4
4.1.2. Zoomowanie
Do powiększania służy przycisk „+“ , natomiast do oddalania przycisk „-“. W wypadku maksymalnego powiększenia skalę ustawiono na 5 metrów, dla minimalnego powiększenia nawet do 2000 km. Skalę można
ustawić na 5 m, 8 m, 12 m, 20 m, 30 m, 50 m, 80 m, 120 m, 200 m, 300 m, 500 m, 800 m, 1,2 km, 2 km,
3 km, 5 km, 8 km, 12 km, 20 km, 30 km, 50 km, 80 km, 120 km, 200 km, 300 km, 500 km, 800 km, 1200
km i 2000 km. Skalę można zmieniać przez stopniowe klikanie przycisku „+“/„–“. Przez klikanie tychże
przycisków można także szybko zmieniać skalę.
4.1.3. Kursor GPS
Kursor GPS wskazuje aktualną lokalizację urządzenia i wyświetla ją na mapie, o ile zostało nawiązane
połączenie GPS. Kursor może pracować w dwóch różnych trybach wyświetlenia według tego, jaki jest
statut urządzenia:
Ruch;
Stop.
Zielona strzałka wskazuje aktualnie obrany kierunek. Przy prędkości szybszej niż 2,5 km/h, kursor zmienia
się w zielony krążek. O ile nie doszło do połączenia z GPS albo GPS jest wyłączony, kursor GPS nie jest
wyświetlany.
12
4.1.4. Kompas
Kliknięcie tego przycisku otwiera ofertę z ustawieniem mapy
(rys. 5).
4.1.4.1. Obracanie mapy
•
•
Kierunek ruchu do góry
Północ u góry (tryb uśpienia)
4.1.4.2. Tryb pracy wyświetlacza dzienny/nocny
Rys. 5
Dzięki tej opcji możesz przełączać między trybem pracy w świetle dziennym i nocnym. Przy braku światła
korzystaj z trybu pracy w świetle nocnym. Opcja ta chroni wzrok przed zmęczeniem, natomiast z samym
urządzeniem lepiej się pracuje. Opcja umożliwia ustawienie jednego z trzech wariantów:
•Tryb pracy w świetle dziennym (rys. 6),
•Tryb pracy w świetle nocnym (rys. 7),
•Auto (umożliwia automatyczne przełączanie między trybem pracy w świetle dziennym a nocnym).
Rys. 6
Rys. 7
4.1.5. Panele informacyjne
Na stronie Mapa pozostaje do dyspozycji kilka paneli informacyjnych. Dolny panel wyświetla nazwę aktualnie
przemierzanej ulicy lub kierunek jazdy (rys. 8). Na górnym
panelu wyświetlana jest nazwa następnej ulicy (rys. 9).
Uwaga: W dolnej części ekranu może ukazywać się panel
informacyjny lub elementy sterujące. Aby ukryć panel z przyciskami, kliknij na dowolne miejsce na mapie.
Rys. 8
Podczas nawigacji trasy po lewej stronie ekranu znajduje się
panel informacyjny, który wyświetla ikonę następnego
manewru, szybkość, obliczenie czasu spędzonego w drodze,
całkowitą długość trasy i czas dojazdu do miejsca
docelowego. Kliknij ikonę najbliższego manewru, a wyświetli
się oferta ustawienia trasy.
Uwaga: Układ przycisków w ofercie zależy od wyboru trybu
demo: czy tryb demo jest włączony czy wyłączony? O ile
klikniesz ikonę manewru przy wyłączony trybie demo wyświetli się rys. 10. W innym wypadku pokaże się rys. 11.
Rys. 9
Więcej informacji o trasach można znaleźć w niniejszej
instrukcji w zakładce Funkcje.
4.2. Strona Deska rozdzielcza
Strona Deska rozdzielcza (rys. 12) służy do wyświetlenia
różnych informacji nawigacyjnych. W celu wyświetlenia strony
Deska rozdzielcza otwórz opcję Oferta – Ustawienia – Deska
rozdzielcza.
Rys. 10
Rozmieszczenie czujników na stronie zależy od orientacji i
typu ekranu. Zarządzanie czujnikami wykonuje się w menu
sterowania, jak również ruchem joysticka Do góry/ W dół.
Przycisk Poprzednia strona znajduje się w lewej dolnej części
ekranu, w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk strony
Mapa.
Rys. 11
14
Wybierz pozycję i kliknij ją. Na ekranie pojawi się oferta z ustawieniem strony Deska rozdzielcza (rys. 13):
• Wybierz wskaźnik – wybierze wskaźnik z listy. Nowy wskaźnik
zastąpi ten, który wybrałeś do otwarcia oferty z ustawieniami.
Dla ułatwienia wyszukiwania wskaźniki podzielono do grup.
Szczegółowe informacje na temat każdego wskaźnika można
znaleźć w tabelce Spis wskaźników.
• Zresetować wskaźnik – zresetuje aktualny wskaźnik. System
wymaga potwierdzenia decyzji.
• Zresetować wszystkie wskaźniki – zresetuje wszystkie
wskaźniki. System wymaga potwierdzenia decyzji.
• Uprzednio ustawione wskaźniki – zostanie wykorzystany
uprzednio ustawiony zestaw wskaźników. System wymaga
potwierdzenia decyzji.
• Duża/mała deska rozdzielcza – każdy ze wskaźników zwiększa się/zmniejsza i zgodnie z tym zmienia się całkowita liczba
wskaźników na ekranie. System automatycznie wyświetla
wskaźniki, z których użytkownik korzysta najczęściej, zestaw
wskaźników można też ustawić manualnie.
Rys. 12
Rys. 13
4.3. Strona Satelity
Strona Satelity (rys. 14) przeznaczona jest do wyświetlenia
stanu sygnałów GPS/GLONASS, ilości satelitów i ich lokalizacji. Schematyczna mapka nieba ze zdefiniowaniem kierunku
znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.
Aby przejść na stronę Satelity kliknij ikonę satelity w górnej
części ekranu na stronie Mapy i wybierz pozycję Satelity.
Uwaga: Odbiór sygnałów GLONASS możliwy jest tylko wtedy,
kiedy urządzenie wspiera system.
Rys. 14
Środek półkuli jest zgodny z Zenitem a jego linia pokrywa się z linią horyzontu. Jeżeli funkcja Satelity jest
włączona, na półkuli pokazane są zwykle używane symbole dla satelitów w kolorach żółtych i zielonych.
Kolor zielony oznacza wyższą jakość odbioru sygnału, żółty niższą jakość. W dolnej części pod rysunkiem
półkuli przedstawiono aktualny protokół transmisji danych i podłączenia odbiornika GPS/GLONASS do
portów.
W dolnej części strony znajduje się pole dla graficznego przedstawienia informacji satelitarnych. Poziom
sygnałów poszczególnych satelitów przedstawiony jest w formie słupków w kolorze żółtym i zielonym, pod
nimi przedstawiono ilość zlokalizowanych satelitów. Wysokość słupka jest wprost proporcjonalna do jakości odbieranego sygnału – czym wyższy, tym lepsza jakość.
W prawym górnym rogu strony wyświetlane są następujące informacje:
•Aktualna długość i szerokość geograficzna,
•Ilość satelitów. Ich ilość określa odbiornik GPS/GLONASS. Maksymalna ilość satelitów to 12,
•Określenie współrzędnych.
Uwaga: W urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu iOS satelity nie są wyświetlane.
16
4.4. Strona Pogoda
Strona Pogoda (rys. 15) wyświetla prognozę pogody na kilka następnych dni. Jak również aktualny stan
pogody.
Przejdź na stronę Pogoda kliknięciem ikony pogoda w górnej części strony Mapy.
W górnej części strony wyświetlana jest aktualna temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz
szybkość i kierunek wiatru. Po prawej stronie ekranu pojawia się prognoza na cztery dni, przez kliknięcie
przycisku Wróć urządzenie uruchomi przeglądarkę stron w formacie wyjściowym i wyświetli się krajowa
strona internetowa witryny GISmeteo.ru.
Rys. 15
Standardowo pokazywana jest pogoda dla najbliżej położonego miasta w stosunku do aktualnej pozycji
odbiornika GPS. O ile sygnał GPS jest wyłączony, wyświetlona zostaje pogoda dla miasta najbliższego w
stosunku do środka mapy.
V dolnej części wyświetlacza zlokalizowany jest następujący przycisk:
– Aktualizuj (aktualizuje informacje o pogodzie).
Poza manualną aktualizacją można wybrać automatyczną aktualizację prognozy pogody.
5. Menu główne
W lewym dolny rogu strony Mapa zlokalizowano przycisk Menu
dla menu głównego. Po kliknięciu otworzy się menu główne programu (rys. 16). Za pomocą tej oferty możesz wyświetlić różne
informacje.
5.1. Odszukaj
Oferta ta uruchamia funkcję wyszukiwania różnego rodzaju
wyświetleń obiektów na mapie. Szczegóły podano w sekcji
Wyszukiwanie.
Rys. 16
5.2. Trasa
Niniejsza pozycja oferty służy do zarządzania funkcjami punktów trasowych na drodze. Po kliknięciu przycisku otwarte zostaną opcje dotyczące zarządzania oknem trasy, gdzie rozmieszczenie przycisków zależy od dostępności aktywnej trasy.
Po kliknięciu przycisku Trasa w wypadku, gdy nie ma jej na
mapie, pojawi się oferta obejmująca tylko dwie funkcje: Zaplanuj
trasę oraz Importuj (rys. 17). W wypadku wybrania pierwszej
pozycji otworzy się okno wyszukiwarki. Więcej informacji dotyczących tej oferty podano w sekcji Wyszukiwanie.
Rys. 17
5.2.1. STOP
O ile zaplanowana jest trasa, dzięki tej pozycji można zakończyć
nawigację związaną z daną trasą (rys. 18). Po kliknięciu przycisku trasa nie będzie już wyświetlana a punkt na trasie linii końcowej ulegnie kasacji.
Rys. 18
O ile włączona jest symulacja trasy, można ją deaktywować za
pomocą tego przycisku. Punkty Początek, Koniec i wszystkie punkty trasy zostaną zapisane.
5.2.2. Korekcja trasy
Aby skorygować trasę lub dodać punkt na trasie lub zmienić
końcowy punkt trasy należy kliknąć niniejszy przycisk. Każdy
dodany punkt będzie pierwszym, przez który poprowadzona
zostanie trasa. Pozycja jest do dyspozycji tylko przy aktywnej
trasie.
5.2.3. Plan trasy
Rys. 19
Oferta udostępnia informacje o wszystkich manewrach, które
pojawią się na trasie. W górnej części strony wyświetlane są
szczegółowe informacje o następnym manewrze, poniżej znajduje się wyliczenie wszystkich następnych
manewrów, łącznie z nazwami ulic i odległością do miejsca manewru. Do dyspozycji są 3 czujniki:
Pozostały czas, Odległość i Czas osiągnięcia celu (rys. 19).
18
5.2.4. Pokaż trasę
Za pośrednictwem tej pozycji w ofercie można wyświetlić całą
trasę w małej skali, z tym że widoczne są wszystkie punkty
trasy, jak również początek i koniec trasy.
5.2.5. Objazd
Przy wytyczaniu trasy niniejsza pozycja oferty przekaże do
programu informację, iż z aktualnej lokalizacji nie można kontynuować drogi tą trasą. Program podda analizie sytuację i
znajdzie trasę alternatywną. Jeżeli funkcja planowania trasy
jest wyłączona, niniejsza pozycja nie jest dostępna.
Rys. 20
5.2.6. Symulacja trasy
Ta pozycja umożliwia śledzenie ruchu na trasie w trakcie jazdy i niektóre informacje dotyczące trasy o
charakterze ogólnym. Prezentacja może pomóc w odkryciu niebezpiecznych lub niekorzystnych odcinków
trasy i, jeżeli zajdzie takowa konieczność, zmienić trasę.
5.2.7. Eksport
Jeżeli chcesz pracować później z wytyczoną trasą albo przenieść ją do innego urządzenia, zaleca się korzystanie z funkcji
dla eksportu trasy (rys. 21).
5.2.8. Import
Eksportowane trasy można ponownie importować i korzystać z
nich w dalszym ciągu (rys. 22).
Rys. 21
Uwaga: Dalsze informacje o imporcie stopy i pracy nad trasą
można uzyskać zapoznając się z akapitem Funkcje.
Rys. 22
5.3. Mój Navitel
5.3.1. Wszystkie produkty
W ofercie skoncentrowane są wszelkie aktualnie dostępne
mapy Navitel, jak również opis aplikacji. Pozycja oferty Navitel
Navigator (rys. 23) przeznaczona jest do przeglądania informacji na temat aplikacji: wersja programu, klucz licencyjny, numer
serii, prawa autorskie itd.
Rys. 23
Rys. 24
Rys. 25
Wykaz następnie zawiera mapy, które można zakupić lub uaktywnić. Aby zakupić mapę kliknij przycisk Dokonaj zakupu i ureguluj płatność za zamówienie (opcja dostępna jest wyłącznie w
wypadku urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android
lub iOS). O ile otrzymałeś już klucz licencyjny, wybierz pozycję
oferty Aktywuj i wprowadź go do odpowiedniego pola.
Rys. 26
Rys. 27
O ile otrzymałeś licencję do mapy pożądanych państw, możesz
ją ściągnąć nie tylko za pośrednictwem swego profilu w witrynie
www.navitel.ru, ale także w tej pozycji oferty. Wystarczy wybrać
państwo z oferty, akceptować wybór i poczekać aż pobieranie
dobiegnie końca (rys. 29). Potem wybierz opcję Instaluj (rys.
47). Program utworzy atlas.
Rys. 28
Mapy, które już nie są potrzebne, można skasować (rys. 30). Wybierz pozycję z oferty. Skasowane mapy
20
można kiedykolwiek ponownie pobrać.
5.3.2. Moje produkty
Oferta niniejsza zbliżona jest do pozycji Wszelkie produkty za
wyjątkiem tego, że zawiera wyłącznie zakupione przez Ciebie
produkty. Dzięki tej pozycji w ofercie możesz w podobny sposób
pobierać lub kasować mapy oraz przeglądać informacje o programie.
5.3.3. Aktualizuj
Rys. 29
W wypadku wybrania tej pozycji w ofercie program połączy się
z serwerem w celu aktualizacji (konieczne jest podłączenie do Internetu) oraz określi, czy mapy zainstalowane w Twoim urządzeniu zostały już zaktualizowane. Jeżeli któraś z map przestała być aktualna,
otrzymasz ofertę automatycznej aktualizacji. Proces aktualizacji przebiega identycznie jak proces wgrywania nowych map.
Uwaga: Podczas aktualizacji program nawigacyjny nie będzie aktywny aż do czasu dokończenia procesu
instalacji. W wypadku niektórych urządzeń konieczne jest manualne uruchomienie aplikacji Navitel
Navigator.
5.3.4. Podpowiedź
Za pomocą tego przycisku otwiera się Instrukcję szybkiego startu aplikacji Navitel.
Rys. 30
5.4. Ustawienia
Oferta Ustawienia (rys. 31) zawiera niektóre funkcje i główne
ustawienia programu. Kolor i typ niektórych ikon może zależeć
od stanu funkcji i aktualnie wybranej skórki. Również kolor ikony
na stronie Mapa zależy od ustawienia interfejsu.
5.4.1. Mapa
Oferta ta (rys. 32) zawiera różne ustawienia dotyczące wyświetlania map. Większość tychże ustawień ma wpływ na jakość
obiektów na mapie.
Rys. 31
5.4.1.1. Górna część mapy
Północ znajduje się w górnej części mapy – górna część mapy
zawsze przedstawia północ,
Obracaj mapę w trakcie ruchu – górna część mapy wskazuje
zawsze kierunek jazdy.
5.4.1.2. Automatyczne zoomowanie
Parametry skali zostały dostosowane do środowiska i szybkości
(rys. 32).
Rys. 32
Zastosowane skale – wybierz jednostkę skali. Zostanie zastosowana podczas automatycznej zmiany skali.
Preferowane zbliżenie – wybierz tryb pracy automatycznej zmiany skali: detal większy lub mniejszy.
Funkcję Automatyczne zoomowanie można wyłączyć. O ile nie jest aktywna, skalę można zmieniać tylko
manualnie.
5.4.1.3. Efekty wizualne
Efekty wizualne (rys. 33) udoskonalają wyświetlanie mapy, jednak czas niezbędny do ich renderowania może ulec wydłużeniu.
Do dyspozycji pozostają następujące efekty wizualne:
• Wygładzenie obrysów obiektów,
• Płynny ruch,
• Płynne zoomowanie.
Ustawienie można
Włączyć/Wyłączyć.
zmienić
za
pomocą
przełącznika
Rys. 33
Modele 3D – określa poziom zbliżenia dla modeli trójrozmiarowych.
5.4.1.4. Nachylenie mapy
Pozycja niniejszej oferty służy do ustawienia stopnia nachylenia mapy podczas jej przeglądania w formacie przestrzennym (3D). Ustawienie można zmienić przez przesunięcie przełącznika w lewo (nachylenie
minimalne) lub wprawo (nachylenie maksymalne).
22
5.4.1.5. Zresetowanie pozycji
O ile mapa przesunie się w trakcie nawigacji, funkcja ta umożliwi, po upłynięciu określonego czasu, powrót do aktualnej pozycji. Do dyspozycji są następujące dystanse: 5 sekund, 10
sekund, 15 sekund, 20 sekund oraz Nigdy (wyłączone).
5.4.2. Inne mapy
Rys. 34
Na atlas składa się komplet map, które są jednym z
najważniejszych komponentów systemu. W przypadku wybrania
tej pozycji oferty otworzy się okno (rys. 35), w którym będziesz
mógł tworzyć atlas lub zarządzać już istniejącym atlasem. Jeżeli
już stworzyłeś Atlas, jego nazwa wyświetli się w tym oknie.
Mapę otwórz przez jej kliknięcie. Uwaga: W takim wypadku
wszystkie pozostałe atlasy zamkną się (rys. 36).
W celu usunięcia atlasu kliknij przycisk Skoryguj. Potem skasuj
atlas. Po dokończeniu naciśnij przycisk Gotowe.
Rys. 35
5.4.3. Nawigacja
System nawigacyjny i ustawienie trasy (rys. 38).
5.4.3.1. Pojazd
Funkcja umożliwia optymalizację systemu dla potrzeb pojazdu,
w którym wykorzystywana jest nawigacja. Kliknij zieloną strzałkę
po prawej stronie ekranu i wybierz jedną z następujących możliwości (rys. 39): pieszo, rower, samochód/motocykl, taxi, autobus, pojazd służb ratunkowych, kurier, samochód ciężarowy.
Rys. 36
Trasa – wybierz sposób zaplanowania trasy: Trasa po szosie lub
Trasa po linii prostej.
Wybierz drogę – system preferuje szybką lub krótką trasę.
5.4.3.2. Wymiń
Wybierz pozycje, którą chcesz ominąć przy planowaniu trasy:
Zawracanie, Płatne odcinki drogi, Drogi nieutwardzone, Promy.
Rys. 37
5.4.3.3. Zalecenia w podpowiedziach
Ustaw czas, po którym system poinformuje Cię o najbliższym
manewrze (rys. 39). Przycisk można ustawić w granicach
Większa odległość (czas maksymalny) oraz Mała odległość
(czas minimalny).
Rys. 38
5.4.3.4. Odchylenie od trasy
Możesz ustawić skalę stopień wrażliwości na odchylenie od trasy.
5.4.3.5. Zbliżenie do komunikacji
Funkcja umożliwia zbliżenie własnej pozycji do trasy, o ile jakość
sygnału GPS spada lub zdecydowałeś się na objazd
przeszkody.
Opcje ustawienia: Zbliżyć, Bliżej o 20 m, Bliżej o 50 m, Bliżej o
100 m, Bliżej o 200 m, Bliżej o 500 m, Automatycznie.
5.4.5. Interfejs
Oferta Ustawienie interfejsu (rys. 39) umożliwia efektywne
wykorzystanie strony Mapa i wszystkich jej elementów.
Rys. 39
5.4.5.1. Przyciski map
Można ustawić wyobrażenie każdego przycisku (rys. 40).
Obok każdej z ikon zlokalizowany jest symbol, który może występować w różnych kolorach w zależności
od ustawienia przycisku. Kolor zielony oznacza, że przycisk będzie wyświetlany za każdym razem. Kolor
szary oznacza, że przycisk nie będzie wyświetlany. Pokolorowany z połowy na zielono oznacza, że przycisk w pewnych okolicznościach nie będzie wyświetlany na stronie mapy. Wyświetlenie przycisków na
stronie mapy można deaktywować lub aktywować przez kliknięcie symbolu.
Z lewej strony każdego pola znajduje się przycisk ustawienia
(znak „+”). Po jego kliknięciu pojawi się oferta zaawansowanych
ustawień. Wyświetlenie pozycji będzie zależało od aktualnego
stanu funkcji (rys. 41). Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlenie
przycisków należy kliknąć ikonę.
5.4.5.2. Skórka
Rys. 40
W aplikacji Navitel Navigator można zmienić konfigurację programu przez zainstalowanie nowego tematu (plik z trybem
pracy): Dzienny i Nocny.
5.4.5.3. Ukryj przyciski
Ukryj przyciski (rys. 42) – określa, po jak długim czasie od ostatniej aktywności użytkownika staną się niewidoczne przyciski
Kursor i Zapisz. To same obowiązuje dla przycisków Oferta i
Kompas, GPS itd.
24
Rys. 41
5.4.5.4. Ukryj ofertę
Ukryj ofertę – określa, po jak długim czasie od ostatniej aktywności użytkownika aplikacja Navitel Navigator przełączy się na
stronę Mapa.
5.4.5.5. Wyświetl pasek przesuwania
W tej pozycji oferty można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
pasków przesuwania po prawej stronie ekranu.
Rys. 42
5.4.6. Filtr POI
Z lewej części każdej grupy oraz podgrupy znajduje się symbol,
który określa, czy grupa jest lub nie jest wyświetlana. O ile symbol jest koloru zielonego oznacza to, iż grupa jest aktywna. W
połowie pokolorowany na zielono oznacza, że mapa zawiera
niektóre podgrupy, natomiast niektóre nie. O ile grupa jest w
pełni wyłączona, symbol będzie wyświetlany na szaro.
Odpowiednie grupy na mapie można włączyć lub wyłączyć
przez kliknięcie symbolu.
Rys. 43
Z prawej strony każdej grupy znajduje się przycisk ustawienia.
Po kliknięciu przycisku wyświetli się strona z dalszymi możliwościami ustawienia (45):
•Wyłącz wszystko – wyłączy wyświetlenie wszystkich komponentów
danej grupy/podgrupy.
•Wyświetlenie dla skali – dolna i górna granica skali. Możesz
ustawić wybór ikon, które zostaną wyświetlone na mapie dla tej
grupy.
Rys. 44
•Opis wyświetlany w skalach (rys. 46) – przez wybór podpozycji Pokaż nazwę POI możesz wybrać maksymalne powiększenie, w którym będą pokazywane nie tylko ikony
grupy, ale także nazwa każdej ikony,
•Wznowienie początkowego ustawienia – powrót ustawienie do
standardowej (uprzednio ustawionej) wartości.
Za pomocą pierwszej grupy ustawienia Wszystkie typy można
ustawić wszystkie ikony punktów zainteresowania (POI). Filtr
ten działa jako ogranicznik. Na przykład może służyć do
wyłączenia wyświetlania nazwy ikon. Owszem do wyświetlania
wszystkich nazw konieczne jest, aby w ustawieniach każdej
grupy został zainstalowany odpowiedni znak.
Rys. 45
5.4.7. Usługi online
5.4.7.1. Korki i zatory na drodze
Wykorzystać informacje o korkach i zatorach na drodze do
automatycznego wytyczenia trasy – o ile ta funkcja jest aktywna,
sytuacja na drodze zostanie uwzględniona przy wytyczeniu
trasy,
Rys. 46
Pokaż korki i zatory na drodze na mapie – przy włączeniu tej
funkcji korki i zatory na drodze wyświetlane są jako różnokolorowe linie,
26
Podłączenie do Internetu – w celu aktualizacji danych o korkach i zatorach na drodze należy zapewnić
dostęp do Internetu. Funkcja ta zarządza systemowym dostępem do Internetu.
5.4.7.2. Pogoda
Strona ta (rys. 47) umożliwia ustawienie usługi Pogoda.
– Automatycznie (informacje o pogodzie aktualizuje system),
– Manualnie (manualne pobieranie informacji o pogodzie).
Pokaż pogodę na mapie – w razie wybrania tej pozycji z oferty i
jednoczesnym wyborze małej skali, na mapie będzie wyświetlana informacja o pogodzie w gminach.
5.4.7.3. Konwersacja
Rys. 47
Zezwolić na odbiór Navitel.SMS – w razie wybrania tej pozycji, możesz otrzymywać wiadomości SMS od
innych użytkowników,
Automatycznie pokazuj otwierane okno Navitel.SMS – poprzez aktywację tej funkcji na ekranie pokaże się
okno, które zawsze poinformuje o odebranych wiadomościach SMS. W celu otwarcia tego okna należy
kliknąć ikonę w górnej części mapy na ekranie.
Uruchom wyświetlanie wydarzeń
Oferta ta umożliwia uruchomienie wyświetlania informacji o wydarzeniach na drodze. Więcej informacji vide pozycja Navitel.Wydarzenia.
Zezwolić na pobieranie aktualnych danych o ciekawych miejscach z Internetu.
Niektóre punkty zainteresowania (POI) można wczytać automatycznie: w wypadku stacji paliw to na
przykład cena materiałów napędowych, w wypadku kin aktualny program itd. Włącz tę funkcję w trakcie
przeglądania szczegółowych informacji o punkcie, dla którego możesz odszukać takie dane. Pełną listę
partnerów można odnaleźć na stronie www.navitel.ru w sekcji Partnerzy.
Aktualizacje
Aktualizacja ustawie.
Ustawienie Znajomych.
Uruchomić lub wyłączyć usługę Navitel.Znajomi
5.4.8. System ostrzegania
Ustawienie głosowego i wizualnego systemu ostrzegania (rys.
49).
5.4.8.1. Ograniczenia prędkości
Ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości przy przekroczeniu dozwolonej prędkości na określonym odcinku drogi.
Rys. 48
Uruchom głosowy system ostrzegania – funkcja uruchamia sygnał dźwiękowy w wypadku zbliżania się do
fotoradarów, szyn lub sztucznych nierówności na drodze.
Można także wybrać rodzaj dźwięku ostrzeżeń : Ostrzeżenie
głosowe lub Ostrzeżenie sygnałowe.
Również można ustawić rodzaj ostrzeżeń dźwiękowych i wizualnych: Nie ostrzegaj, Zawsze ostrzegaj, Przekroczenie dozwolonej szybkości: 0 km/h, 10 km/h i 20 km/h,..., 100 km/h.
5.4.8.2. Kamery pomiaru prędkości
Rys. 49
Kamera zwróci uwagę na radar, niebezpieczne skrzyżowania, progi zwalniające i przejścia dla pieszych
(rys. 49).
Włącz ostrzeżenia dźwiękowe – funkcja włącza sygnał dźwiękowy przed zbliżeniem się do kamer pomiaru
prędkości, fotoradarów lub sfalowania nawierzchni.
Można także wybrać rodzaj ostrzeżenia: Ostrzeżenie głosowe
lub Ostrzeżenie sygnałowe.
Można także wstawić typ ostrzeżenia audio lub wizualnego: Nie
ostrzegaj, Zawsze ostrzegaj, Przekroczenie szybkości: 0 km/h,
10 km/h i 20 km/h,..., 100 km/h (rys. 50).
5.4.8.3. Pasy ruchu
Pokaż pasy ruchu – umożliwia ustawienie wyświetlania pasów
ruchu oraz informacje o manewrach na następnym skrzyżowaniu.
Rys. 50
5.4.9. Regionalne ustawienia
Użytkownik może na stronie Regionalne ustawienia wybrać
język programowego interfejsu, dźwięk nawigacji głosowej
(audio), układ klawiatury a także jednostki pomiaru (rys. 51).
5.4.9.1 Język interfejsu
Wybierz język interfejsu programu.
Rys. 51
5.4.9.2. Język mapy
Wybierz język dla mapy (rys. 70). Język interfejsu programu
został wstępnie ustawiony. Jeżeli mapa nie wspiera niektórych
języków, program zastosuje język urzędowy państwa, w którym
mapa jest w danej chwili aktywna.
5.4.9.3 Głos pilota
Rys. 52
Ustawienie głosu pilota, którym program informuje o różnych
wydarzeniach. Aby zmienić pakiet głosowy należy kliknąć
zieloną strzałkę po prawej stronie pola i wybrać inny pakiet z wyświetlonej listy.
28
Dalsze pakiety głosowe można pobrać na stronie http://www.navitel.ru/downloads/voice_packets.
Rozpakuj zawartość pakietu do pliku z programem w katalogu \wav\ lub do pliku \NavitelZawartość\Głosy\
na karcie pamięci. Nazwa pliku musi zaczynać się od ciągu „0409 AC“ w wypadku języka angielskiego i
„0419 AC“ w wypadku języka rosyjskiego.
Z aplikacji Navitel można również pobrać dalsze pakiety głosowe przez wybranie odpowiedniego pliku.
5.4.9.4 Klawiatura
Oferta służy do ustawienia układu klawiatury i wybrania wspieranych języków dla pisania tekstów.
Układ klawiatury – typ układu klawiatury, która wyświetla się na
ekranie przy kliknięciu okna przeznaczonego do wkładania tekstów.
Dostępne języki klawiatury:
• QWERTY v1 – klasyczny układ klawiatury wykorzystywanej w
domowych PC (rys. 52). O ile czytamy od lewej do prawej, na
klawiaturze angielskiej pierwsze litery górnego wiersza klawiatury układają się w słowo „qwerty“. Dalsze przyciski znajdują się w
prawej części wyświetlacza,
Rys. 53
• QWERTY v2 – litery są zbliżone do pierwszej wersji, tylko orientacja wyświetlacza została zmieniona na pionową (rys. 53),
• QWERTY v3 – litery są zbliżone do pierwszej wersji, jednak dalsze przyciski w tym układzie znajdują się
w dolnej części wyświetlacza,
• ABCD – litery są ułożone w porządku alfabetycznym, od lewej
do prawej (rys. 54).
• Wykorzystaj do wyszukania układ telefonu komórkowego –
podobny układ jak w wypadku telefonu komórkowego, gdzie
każda z cyfr odpowiada pewnej grupie liter.
5.4.9.5 Jednostki miary
Rys. 54
Na tej stronie możesz wybrać jednostki pomiaru współrzędnych
geograficznych, azymut, długość/szybkość, wysokość/głębokość, rozmiar a także format adresu. Przez
kliknięciem strzałki obok pola otwiera się lista możliwości.
Język klawiatury – do dyspozycji jest przycisk przełączania
między różnymi językami. Kliknięcie przycisku przełącza między
dostępnymi językami klawiatury. Sprawdź ustawienie języków,
które pojawią się w tej kolejności (rys. 55).
5.4.10. System
Ustalenie ogólnych funkcji programu (rys. 55).
5.4.10.1. Satelity
Rys. 55
Ustawianie automatycznego wykrywania – automatyczne wykrywanie poszczególnych ustawień programu.
Włączyć/wyłączyć GPS – włącza i wyłącza odbiornik GPS.
W trybie pracy w tle (dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android lub iOS).
Pozostaw włączone GPS – o ile program przełączy się do trybu pracy w tle, odbiornik GPS pozostanie
włączony: program będzie dalej przekazywał wytyczne co do trasy lub informacje o korkach i zatorach drogowych, ale na ekranie nie będzie wyświetlania mapa.
Wyłączenie GPS – o ile program przełączy się do trybu pracy w
tle, odbiornik GPS będzie wyłączony, co oszczędza energię.
Wytyczne co do trasy zostaną wznowione wraz z uruchomieniem programu.
Utrzymuj GPS zgodnie z trasą – o ile program włączy się do
trybu pracy w tle, odbiornik GPS pozostanie włączony: program
będzie dalej przekazywał wytyczne co do trasy, choć na ekranie
nie będzie wyświetlana mapa, owszem tylko wtedy, gdy będzie
to aktywna trasa.
Rys. 56
Źródła danych
System operacyjny (GPS API) – po wybraniu tej pozycji z oferty
system operacyjny będzie generował dane dla poprawnego
funkcjonowania odbiornika GPS.
Demo ścieżka – wybranie opcji Demo ścieżka wyświetli informacje o dostępnych parametrach: szybkość odtwarzania, moment
uruchamiania odtwarzania i opcja Powtórz, o ile odpowiednia
funkcja jest aktywna.
Rys. 57
Plik trasy – wybierz wyświetlenie trasy. Przez kliknięcie pola otworzysz plik wyboru. W lewym górnym rogu
znajduje się okno wyboru pliku, z prawej od góry okno z plikiem wyboru formatu, gdzie można ustawić filtr
wyświetlanych plików: wszelkie rozmiary pliku (filtr został wyłączony), plik *.gpx, *.plt, *.gdb, *.mps.
Następnie wprowadź drogę do pliku przez jego kliknięcie.
Szybkość odtwarzania – szybkość odtwarzania ścieżki demo: 1x (bez przyśpieszenia), 2x, 4x, 8x.
Zacznij od – moment włączenia trasy. Mierzono procentualnie (100 % – cała długość trasy). Możesz
wprowadzić jedną z następujących wartości: 0 %, 10 %, 20 %, ..., 100 %
Powtarzanie odtwarzania – o ile funkcja ta jest aktywna, wyświetlanie trasy zostanie uruchomione ponownie po zakończeniu poprzedniego cyklu.
Dane o niskim poziomie nadane lub odebrane z odbiornika GPS zapisz do pliku \\gps_log.txt – uruchomienie lub wyłączenie zapisu.
30
5.4.10.2. Strefa czasu
Oferta umożliwia ustawienia w aplikacji Navitel Navigator strefy
czasu.
Automatyczna aktualizacja strefy czasu – przy włączeniu tej
funkcji przebiega automatyczna aktualizacje strefy czasu (rys.
59).
5.4.10.3. Zasilanie
W tej ofercie można zarządzać ustawieniami dla zasilania (rys.
59).
Rys. 58
Utrzymanie zasilania, podczas gdy aplikacja jest włączona – bez względu na ustawienia systemowe
urządzenie nie przełączy się do trybu uśpienia przy włączonej aplikacji Navitel Navigator.
Zachowaj podświetlenie ekranu przy aktywnej aplikacji – funkcja zbliżona do tej w poprzednim akapicie,
jednak w tym wypadku podświetlenie zostanie włączone (dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu
Android, Windows Mobile i Windows Phone).
W trybie czuwania wyłączyć GPS – o ile urządzenie przełączy się do trybu czuwania, GPS się wyłączy.
5.4.10.4. Dźwięk
Oferta umożliwia ustawienie dźwięku w aplikacji Navitel Navigator (rys. 59).
Wyłączyć dźwięk – funkcja jest przeznaczona do wyłączania dźwięku w programie;
Utrzymuj dźwięk na jednym poziomie – o ile funkcja jest włączona, poziom dźwięku programu dostosuje
się do ustawień systemowych. Poziom dźwięku wydobywającego się z głośnika można też ustawić niezależnie.
Transmisja dźwięku (dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android) – wybierz transmisję
dźwięku: Program muzyczny, Transmisja raportów systemowych, Transmisja ostrzeżeń, Transmisja
alertów, Transmisja typów dzwonka (rys. 58).
Tryb dźwięku (dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu iOS):
Wyłącz dźwięk – o ile na Twoim urządzeniu odtwarzany jest dźwięk a trasa jest aktywna, ustawienie
umożliwia wyłączenie dźwięku na czas przekazywania wskazówek głosowych.
Wycisz dźwięk – identycznie jak w poprzednim akapicie, o ile włączysz przekazywanie wskazówek
głosowych, dźwięk zostanie wyciszony.
5.4.10.5. Pytanie o zakończenie (funkcja nie jest do dyspozycji dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu iOS)
Ustawienie funkcji Polecenie wyjścia. O ile wybierzesz pozycję Nie pytaj i naciśniesz przycisk Zakończ,
program wyłączy się natychmiast. O ile klikniesz przycisk Zakończ, pojawi się pytanie uściślające.
5.4.10.6. Ustawienie folderu
Folder pobranych plików – za pomocą tej pozycji w ofercie (rys. 58) możesz ustawić folder, do którego
zapisywane będą pliki tymczasowe. W ustawieniu wyjściowym to folder \NavitelZawartość\Pobieranie\ na
karcie pamięci.
Folder map – za pomocą tej pozycji w ofercie (rys. 58) możesz ustawić, do którego folderu będą zapisywane oficjalne mapy. W ustawieniu wyjściowym jest to folder \NavitelZawartość\Mapy\ na karcie pamięci.
5.4.11. Deska rozdzielcza
Vide strona Deska rozdzielcza.
5.4.12. Profile
W tej pozycji oferty (rys. 59) możesz stworzyć profile konfiguracyjne programu i szybko między nimi przełączać. W profilu
zapiszą się wszelkie ustawienia programu.
Resetowanie ustawień – dzięki tej funkcji możesz powrócić do
wyjściowych ustawień systemu. Program ulegnie automatycznemu restartowi po wybraniu tej pozycji.
Dodaj – aktualne ustawienie profilu zostanie zapisane.
Rys. 59
Skoryguj – dostęp do oferty po skasowaniu i zmianie nazw pozycji.
Po kliknięciu na aktualny profil zostanie wyświetlona wyskakująca oferta zawierająca następujące pozycje :
Wczytaj – zastosuj ustawienie wybranego profilu dla aktualnego stanu programu,
Zapisz – aktualne ustawienie programu w wybranym profilu zostanie zapisane.
5.4.13. Ślady
W tej pozycji oferty użytkownik aplikacji Navitel Navigator może
ustawić opcje zapisu trasy (rys. 60).
5.4.13.1. Rejestr śladów
Jeżeli zachodzi takowa potrzeba aktywuj zapisywanie śladów.
5.4.13.2. Format śladu
O ile chcesz wybrać zapis formatu śladu, wybierz odpowiednią
pozycję w ofercie.
Rys. 60
5.4.13.3. Katalog tras
Jeżeli chcesz wybrać katalog, w którym będą zapisywane trasy, wybierz katalog w polu z katalogami i
32
naciśnij przycisk OK (rys. 63).
6. Funkcje
6.1. Trasy
Trasę można wytyczyć z aktualnej pozycji do jakiegokolwiek
punktu, który można ustawić w menu Szukaj, wybrać w pliku
Historia lub Ulubione lub który znajduje się na mapie.
Nawiguj! – w trybie poleceń wydawanych dla planowania trasy
za pomocą tego przycisku zaplanujesz trasę z pierwszego punktu istniejącej trasy do wybranego punktu (wszelkie punkty
między nimi ulegną skasowaniu).
Rys. 61
Właściwości – właściwości wybranego punktu. O ile naciśniesz
przycisk, pokażą się następne szczegółowe informacje.
Ustaw start – punkt będzie punktem wyjściowym aktualnej trasy,
o ile zachodzi potrzeba deaktywacji odbiornika GPS.
Trasa przez – doda punkt do istniejącej trasy. Ostatnio dodany
punkt (o ile dodajesz ich więcej) stanie się drugim (po pierwszym punkcie lub aktualnej pozycji) punktem priorytetowym na
aktualnej trasie.
Rys. 62
Ustaw cel – punkt zostanie dodany na koniec trasy jako jej kontynuacja.
Kopiuj – skopiują się współrzędne wybranego punktu.
Przycisk SMS – za pomocą przycisku można wysłać
współrzędne punktu.
Rys. 63
6.1.1. Automatyczne wytyczanie trasy
Jeżeli chcesz w oparciu o aktualną pozycję wytyczyć trasę automatycznie, kliknij mapę i w menu oferty
wybierz opcję Kursor a następnie Nawiguj! (rys. 64). Uwaga: Na mapach, które nie zawierają informacji
dla ustawienia trasy, trasa będzie miała postać linii prostej w
kolorze zielonym, która połączy Twoją pozycję z punktem
docelowym, gdy nie będą brane pod uwagę budynki, sieć dróg
itd.
6.1.2. Wytyczanie tras dla wyszukiwania wyników
Przejdź do oferty Wyszukiwanie i znajdziesz pożądany obiekt,
przez który chcesz poprowadzić trasę. Kliknij go i w wyświetlonej ofercie wybierz możliwość Nawiguj!. Kliknij pozycję
Informacje o obiekcie a pojawi się przycisk Trasa przez (punkt
Rys. 64
zostanie dodany między dwa punkty istniejącej trasy i będzie
drugim punktem na trasie) oraz Ustaw cel (punkt zostanie dodany na koniec trasy jako jej kontynuacja).
Oba przyciski są do dyspozycji tylko w wypadku, gdy na mapie wytyczono trasę.
6.1.3. Manualne wytyczanie trasy
Jeżeli chcesz wytyczyć trasę kliknij na mapę i włóż pierwszy punkt trasy. W dolnej części ekranu wybierz
ofertę Kursor, w części Właściwości wybierz opcję Ustaw start. Następnie wyszukaj docelowy punkt trasy
i kliknij przycisk Kursor, następnie Nawiguj!. Jeżeli mapa zawiera dane dla automatycznego obliczenia
trasy, trasa zostanie zaplanowana za pomocą tychże danych w zależności od wyboru trasy najszybszej
lub najkrótszej. W innym wypadku trasa połączy poszczególne punkty za pomocą linii prostych.
6.1.4.Skoryguj trasę
Zamknij polecenia dla wytyczenia trasy – trasa zniknie z mapy, zatrzyma się wytyczanie trasy.
Wymiń – jeżeli poruszasz się po aktywnej trasie, za pośrednictwem tej pozycji w ofercie możesz w aplikacji podać
szczegółowo, przez który punkt z punktu widzenia aktualnego
miejsca nie chcesz przejechać. Program zanalizuje sytuację i
wyszuka alternatywną, mniej czasochłonną trasę. W wypadku
wyłączonego systemu pozycja nie jest do dyspozycji.
Przejdź do dalszego punktu trasy – kliknij ten przycisk i przejdź
do dalszego punktu trasy, o ile nieoczekiwanie przegapiłeś aktualny punkt.
Rys. 65
Przykładowa trasa – niniejsza pozycja oferty pozostaje do dyspozycji tylko jeżeli odbiornik GPS jest wyłączony. Za pomocą tej pozycji możesz śledzić trasę, zjazdy na trasie oraz podstawowe informacje o danej
trasie. Dzięki pełnemu wyświetleniu można odpowiednio wcześnie identyfikować miejsca niebezpieczne
lub niekorzystne odcinki dróg. Jeżeli zachodzi takowa konieczność, trasę można skorygować.
Pokaż trasę – wyświetlenie trasy dostosuje się do ekranu urządzenia.
Skorygowanie trasy można wykonać także za pomocą punktów trasy. O ile trasa jest aktywna, kliknij
dowolne miejsce na mapie i utwórz punkt. Następnie kliknij Kursor i wybierz strzałkę w prawej dolnej częś-
34
ci ekranu. Pokażą się przyciski Nawiguj, Stop, Kontynuuj i Start.
Uzyskasz również możliwość skopiowania współrzędnych
obiektu.
6.1.5. Właściwości trasy
W aplikacji można pracować z trasą. Przejdź do opcji Trasa (rys.
66).
W górnym rogu strony podano całkowitą długość trasy. W dolnej
części strony znajdują się przyciski, które umożliwiają import i
eksport trasy. Ustawienie Skoryguj trasę, Plan trasy, Wyświetl
trasę, Wymiń, Przykładowa trasa i Eksport dostępne są tylko
wtedy, gdy trasa jest aktywna.
Rys. 66
W ofercie Plan trasy wyświetlane są punkty trasy.
Rys. 67
Rys. 68
6.2. Zapis śladu
W aplikacji Navitel istnieje opcja zapisu śladu (rys. 69). Funkcja
nazywa się Zapis śladu i można ją włączyć przez wybranie opcji
Oferta->Ustawienia->Ślady lub kliknięcie przycisku w pasku
narzędzi. Funkcja jest do dyspozycji tylko w trybie z włączonymi
satelitami.
6.3. Punkty trasy
Dzięki punktom trasy można oznakować miejsca z wybranymi
Rys. 69
współrzędnymi. Służą do lepszej orientacji i można nimi
oznakować ciekawe miejsca. Punkt można stworzyć manualnie. Punkty są nazywane automatycznie za
pomocą liczb porządkowych w formacie 3D.
Aby stworzyć punkt trasy, kliknij na wybrane miejsce na mapie. Pojawi się zielony kursor. Następnie kliknij
przycisk Zapisz w dolnej części ekranu.
Punkty trasy podzielono do różnych grup według typu (na
przykład: usługi, budynki, transport itd.), co ułatwia wyszukiwanie pożądanego typu punktu. Aby wybrać odpowiedni typ
punktu trasy, kliknij ikonę z aktualnym typem.
Wyliczenie wszystkich punktów trasy można wyświetlić przez
wybór pozycji Punkty trasy w ofercie Wyszukiwanie. Z punktami
można pracować na tej stronie: za pomocą przycisków (menu
kontekstowe) w dolnej części ekranu można dodać punkt, skasować wszystkie punkty albo wykonać eksport lub import punktów.
Rys. 70
Aby skasować punkt trasy wybierz opcję Skoryguj w prawym górnym rogu.
Aby wykonać eksport przejdź do oferty Punkty trasy i wybierz pozycję Eksport. Wyświetli się okno ze
spisem wszystkich plików. Wszystkie punkty trasy będą eksportowane do wybranego pliku.
Aby importować punkty trasy należy postępować identycznie. Po imporcie punktów trasy pojawi się okno
z informacją o ilości importowanych punktów.
Po kliknięciu nazwy punktu trasy otworzy się okno Moja trasa,
natomiast na mapie zostanie wyświetlona aktualna lokalizacja.
Po wybraniu oferty Nawiguj!, program zaplanuje trasę do
wskazanego punktu.
Również można kliknąć szarą strzałkę z prawej strony ekranu, a
otworzy się okno Właściwości. Tutaj możesz określić wyjściowy,
tranzytowy i docelowy punkt trasy.
Rys. 71
36
6.4. Korki i zatory komunikacyjne
Uwaga! Funkcja jest do dyspozycji tylko z włączoną usługą GPRS. Twoje urządzenie zawiera informacje
dotyczące GPRS. Możesz je uzyskać także od producenta.
Z usługą Navitel.Korki spółki Navitel urządzenie umożliwia pobieranie informacji o korkach i zatorach
komunikacyjnych na całym terytorium Rosji, sieci dróg na Ukrainie i w dalszych krajach, dla których istnieją oficjalne mapy stworzone przez spółkę Navitel.
Informacje o korkach i zatorach komunikacyjnych spółki Navitel
są dostępne przez wybranie pozycji Ustawienia->Usługi online>Korki. Z usługi można korzystać bez konieczności dalszych
danych (rys. 72).
Informacje o sytuacji na drogach dostępne są przez 24 godziny
dziennie. Program wspiera usługę w pełni bezpłatnego
przekazywania informacji o korkach i zatorach komunikacyjnych
za pośrednictwem usługi GPRS.
Rys. 72
Odpowiedni znak, jakim została oznakowana ta usługa, znajduje się w górnej części ekranu. Znak występuje w trzech kolorach: zielonym (aktualizowane dane o utrudnieniach na drodze), żółtym (informacje
nie zostały zaktualizowane) i czerwonym (połączenie nie zostało
nawiązane). Jeżeli nie zostały wybrane pola Wykorzystaj dla
wytyczenia trasy i Pokaż na mapie, znak określający utrudnienia
na drodze będzie szary.
Korki i zatory komunikacyjne wyświetlane są na ekranie
urządzenia w różnych kolorach. W zależności od natężenia
ruchu na drodze. Na głównych szlakach transportu kołowego w
miastach w zależności od szybkości jazdy pojawiają się
następujące kolory:
•
•
•
•
Rys. 73
czerwony – korek na drodze,
pomarańczowy – natężony ruch na drodze,
żółty – nieznaczne komplikacje w ruchu kołowym,
zielony – zwykłe natężenie ruchu na drodze.
Określenie stanu płynności ruchu kołowego zależy też od całkowitego przeciążenia sieci dróg w
bezpośredniej okolicy, od funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, prac drogowych na szosie, nadzwyczajnych wydarzeń na drodze czy wypadków drogowych oraz dalszych okoliczności, które mają wpływ na
zachowanie płynności ruchu kołowego. Z informacji o stanie płynności ruchu kołowego korzysta także
funkcja Automatyczne wytyczanie trasy, o ile jest włączona. Trasa wybrana pod kątem korków i zatorów
komunikacyjnych może być nieco dłuższa, ale poprowadzi Cię po trasie o mniej natężonym ruchu
kołowym (według informacji z systemu Navitel). Przy obliczaniu optymalnej trasy brana jest pod uwagę
maksymalna dopuszczalna prędkość na różnych odcinkach dróg, jak również wybór dokonany przez
użytkownika w nastawieniu trasy – najkrótszy czas lub najmniejsza odległość.
6.5. Wyszukiwanie
Program umożliwia wyszukiwanie różnych typów obiektów na
mapie według różnych kryteriów (rys. 74). Wyszukany obiekt
można wyświetlić w widoku szczegółowym, jak również na
różne sposoby włączyć do trasy. Warunki wyszukiwania
wprowadzane są za pośrednictwem uprzednio wybranej w
ustawieniach klawiatury. Klawiaturę można wyświetlić lub ukryć
przez kliknięcie przycisku w prawym górnym rogu ekranu.
W wypadku niektórych elementów wyszukiwania przy wpisywaniu nazwy pożądanej informacji obok wprowadzonej nazwy
wyświetlana jest także informacja o ilości spełniających kryteria
obiektów. O ile ilość spełniających kryteria obiektów wypełni
całą stronę, klawiatura zostanie ukryta automatycznie. Wybierz
obiekt przez kliknięcie odpowiedniej pozycji w spisie. O ile w
trakcie pisania popełnisz błąd, możesz wrócić przez kliknięcie
przycisku Wróć.
Rys. 74
6.5.1. Wyszukiwanie – Według adresu
• Wybierz państwo
Rys. 75
W górnej części strony wyszukiwania zlokalizowano cztery przyciski (Rys. 75): [Wybierz państwo], [Wybierz miasto], [Wybierz
ulicę] i [Wybierz budynek]. Wybór miasta, ulicy i budynku albo skrzyżowania jest możliwy dopiero pod stopniowym wybraniu państwa, następnie miasta i ulicy.
Za pomocą klawiatury wybierz z oferty nazwę odpowiedniego
państwa. O ile klawiatura jest do wyboru niepotrzebna, możesz
ją ukryć przez kliknięcie przycisku w prawym górnym rogu
ekranu. O ile ilość odpowiednich państw wypełni całą stronę,
klawiatura ukryje się automatycznie. Wybór państwa wykonaj
kliknięciem odpowiedniej pozycji. Otworzy się oferta [Wybierz
miasto].
• Wybierz miasto
Wybór przebiega podobnie jak wybór państwa. Zacznij wpisywać nazwę miasta i wybierz wybraną pozycję z oferty (rys. 76).
Rys. 76
• Wybierz ulicę
Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę ulicy, w której zlokalizowany jest wybrany obiekt. Stopniowo w ofercie pozostaną
tylko nazwy spełniające warunki wyszukiwania. Jednocześnie
na klawiaturze zostaną uwydatnione dalsze litery, które sugerują nazwę ulicy. O ile ilość nazw ulic wypełni całą stronę, klawiatura zostanie ukryta automatycznie. Wybierz odpowiednią
nazwę ulicy w spisie (rys. 77).
Rys. 77
38
• Wybierz budynek
Podobnie jak w wyborze ulicy wprowadź numer budynku. Aby
cofnąć się o krok kliknij przycisk w lewym dolnym rogu. O ile
zamiast budynku chcesz znaleźć skrzyżowanie, pomiń ten krok
i przejdź do dalszej pozycji oferty.
• Wybierz skrzyżowanie
Po wprowadzeniu nazwy ulicy, przy której zlokalizowane jest
skrzyżowanie, zacznij szukać odpowiedniego skrzyżowania.
Oferta wyszukiwania skrzyżowania (rys. 78) zbliżona jest do
oferty wyszukiwania ulic, jednak z mniejszą ilością informacji. O
Rys. 78
ile nie jesteś przekonany o nazwie skrzyżowania, przez kliknięcie ikony klawiatury w prawym górnym rogu możesz ukryć klawiaturę i następnie manualnie przeglądać
spis.
• Wynik
Po odnalezieniu obiektu możesz wyświetlić jego lokalizację na mapie. Następnie możesz kontynuować
wyszukiwanie trasy prowadzącej do obiektu. O ile w trakcie
wyszukiwania włączyłeś instrukcje co do trasy (na mapie została
wytyczona trasa), odnaleziony obiekt możesz włączyć do trasy
jako jeden z punktów tranzytowych. Aby to wykonać, kliknij
nazwę obiektu i wybierz jedną z następujących możliwości:
Trasa przez (obiekt zostanie włożony między dwa istniejące
punkty i stanie się drugim punktem trasy) lub Cel (obiekt
zostanie dodany jako cel trasy).
6.5.2. Wyszukiwanie – Najbliższe miejsca
Rys. 79
Sposobów na wyszukanie najbliższych obiektów w stosunku do
określonego miejsca jest kilka. Poza opcją wyboru według typu obiektu pozostaje do dyspozycji historia
wyszukiwania najbliższych obiektów.
• Wybierz punkt odniesienia
W operacji wyszukiwania najbliższych punktów najważniejszym kryterium pozostaje punkt odniesienia.
Wyszukiwanie najbliższych obiektów w wybranych kategoriach wykonuje się w stosunku do punktu
odniesienia. Na stronie (rys. 80) będą wyświetlone następujące opcje dla punktu odniesienia: Aktualna
lokalizacja – wyszukiwanie w odniesieniu do aktualnej pozycji
(niezbędna jest transmisja satelitarna), Kursor – punkt wyjścia
należy wprowadzić według aktualnej lokalizacji na mapie, Adres
pocztowy – najbliższe obiekty wyszukiwane są według
wprowadzonego adresu, Wzdłuż trasy – wyszukiwanie
najbliższych obiektów wzdłuż trasy, Cel – wyszukiwanie obiektów najbliższych w stosunku do celowych punktów trasy,
Historia – punktem wyjściowym pozostaje jedna z pozycji historii
wyszukiwania.
Rys. 80
• Wyszukiwanie konkretnego obiektu
Po wyborze kategorii obiektu wyświetli się strona z wszystkimi odpowiednimi obiektami uporządkowanymi
według odległości od punktu odniesienia.
• Wynik
O ile szukasz obiektu, możesz wyświetlić jego lokalizację na mapie oraz prowadzącą do niego trasę.
Identycznie jak wypadku innych typów wyszukiwania, obiekt można dodać do trasy lub usunąć go z trasy,
o ile włączone są polecenia co do trasy (rys. 81).
6.5.3. Wyszukiwanie – Znajomi
Za pomocą oferty możesz odnaleźć lokalizację znajomych oraz prowadzącą do nich trasę, aby się z nimi
spotkać. Kliknięciem odpowiedniej pozycji ze spisu wybierzesz odpowiednie imię (rys. 82). Wyświetli się
aktualna pozycja Znajomego. Poprzez wybranie oferty Nawiguj!
wyświetlisz trasę do tego miejsca.
6.5.4. Wyszukiwanie – Punkty trasy
Wyszukiwanie wykorzystuje spis punktów trasy, za ich pośrednictwem możesz wyszukiwać obiekty (rys. 83). Punkty trasy
wyszukuje się według nazwy. Poza nazwami w spisie wyników
wyszukiwania pojawi się także odległość do poszczególnych
punktów. Przez punkt trasy możesz poprowadzić trasę lub
Rys. 81
wyszukać go na mapie. Punkty można zmieniać, kasować indywidualnie lub grupowo, wysyłać współrzędne punktu przez Navitel.SMS lub punkty eksportować i importować.
6.5.5. Historia
Zapisuje odnalezione obiekty z wszystkich operacji wyszukiwania (rys. 84). W tym typie wyszukiwania wszystkie obiekty
zostały uporządkowane według daty wyszukiwania, gdy później
odnalezione obiekty są u góry. Jeżeli jesteś pewien, że pozycje
nie będą Ci już potrzebne, możesz je usunąć ze spisu.
6.5.6. Ulubione
Rys. 82
Wyświetli najczęściej wyszukiwane obiekty.
W odróżnieniu od kategorii Historia wyniki są segregowane
według ilości wyświetleń, a nie według ostatniej daty wyszukiwania.
6.5.7. Wyszukiwanie – Według współrzędnych
Wyszukiwanie obiektu według wprowadzonych współrzędnych.
Współrzędne można wprowadzić manualnie lub wprowadzić za
pomocą przycisku Wprowadź. Wprowadzić z prawej strony po
zapisaniu ich na stronie Mapa we właściwościach obiektu.
Rys. 83
Wynik – na mapie zostanie wyświetlony punkt z wprowadzonymi współrzędnymi (rys. 85),
40
Nawiguj! – automatyczne wytyczenie trasy prowadzącej do
wybranego punktu.
Aby wyświetlić dalsze możliwości kliknij strzałkę w prawej dolnej
części ekranu (rys. 86):
Ustaw start – wybrany punkt zostanie ustawiony jako początek
trasy,
Trasa przez – o ile wprowadzona jest trasa, zostanie skorygowana tak, aby przecinała punkt s określonymi współrzędnymi,
Ustaw cel – wybrane miejsce ustawi się jako punkt docelowy
trasy. Poprzedni punkt docelowy zmieni się w punkt trasy,
Rys. 84
Powrót – powrót do oferty,
Mapa – powrót do wyświetlenia mapy.
6.5.8.Wyszukiwanie – Na mapie
O ile wybierzesz tę pozycję, wyświetli się aktualne miejsce na
mapie.
Rys. 85
Za pomocą przycisku Nawiguj! Możesz wytyczyć trasę
prowadzącą do tego miejsca.
Rys. 86
Rys. 87
6.6. Obiekty 3D
Na mapie zostaną wyświetlone obiekty w formacie 3D, które z wysoką dokładnością przedstawiają kształt
poszczególnych budynków. Aby pobrać modele w formacie 3D należy przejść na witrynę
http://navitel.ru/en/downloads/design/. Następnie w spisie wyszukaj pozycję obiekty 3D i pobierz plik
Modele.zip.
Następnie rozpakuj skompresowany plik Modele.rar do pliku \NavitelZawartość\Modele na karcie pamięciowej. W aplikacji Navitel wybierz następnie wyszukiwanie Według adresu lub Najbliższe miejsca.
6.7. Rozmowy Navitel
Funkcja Rozmowy Navitel umożliwia użytkownikom wzajemne
przekazywanie sobie informacji o aktualnej lokalizacji lub
współrzędne dowolnego obiektu (rys. 88).
Istnieją dwa typy wiadomości SMS: wysyłanie własnych
współrzędnych („Jestem tutaj “) i prośby o przekazanie
współrzędnych innego użytkownika („Gdzie jesteś?“). Po wysłaniu wiadomości kliknij przycisk w dolnej części ekranu.
Kliknięciem pozycji otworzy się okno zawierające kilka pól (rys.
89). Tutaj możesz wprowadzić numer telefonu odbiorcy, imię,
jego opis i współrzędne. Dane wprowadzisz za pomocą klawiatury.
Rys. 88
Rys. 89
42
6.8. Navitel.Wydarzenia
Uwaga! Funkcja pozostaje do dyspozycji tylko wtedy, o ile
urządzenie połączone jest z usługą GPRS. Więcej informacji
można uzyskać u producenta urządzenia.
Funkcja Navitel.Wydarzenia to dodatkowa usługa do usługi
Navitel.Korki, która służy pomocą przy przewidywaniu przyczyn
utrudnień na drodze i pomaga wybrać najlepszą drogę do ich
pokonania.
Rys. 90
Wydarzenia zostaną wyświetlone na mapie jako małe ikony, które symbolizują kilka różnych typów komplikacji: Wypadek drogowy, Kamera pomiaru szybkości, Prace drogowe i Inne ostrzeżenia.
Dla każdego wydarzenia można wyświetlić szczegóły oraz informacje, czy jest stale aktualne czy też nie.
Aby to wykonać należy wybrać dane wydarzenie za pomocą kursora i kliknąć przycisk Wydarzenia, który
pojawi się w prawej części ekranu.
Informacje o wydarzeniu zawierają czas wprowadzenia i opis.
Dla oznakowania wydarzenia wybierz punkt na mapie oraz
kliknij przycisk z wykrzycznikiem. O ile nie oznakujesz punkt na
mapie, wydarzenie zostanie zapisane w miejsce Twojej aktualnej pozycji karty w pobliżu skali.
Wybierz konkretny rodzaj wydarzeń, w wypadku kolizji drogowej
możesz oznakować również odcinek ulicy, którego to dotyczy.
Przez kliknięciem pola dla wpisania tekstu możesz dodatkowo
wprowadzić własny komentarz wydarzenia.
Rys. 91
Uwaga: każdy użytkownik może dodać maksymalnie 3 wydarzenia w trakcie 10 minut. Najmniejsza
odległość między dwoma różnymi wydarzeniami wynosi 100 metrów. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń
prowadzi do wyświetlenia komunikatu o błędzie.
6.9. Navitel.Znajomi
Nowa interaktywna usługa Navitel.Znajomi umożliwia wyszukanie na mapie lokalizacji znajomych w czasie realnym, wymieniać się ze znajomymi informacjami o współrzędnych geograficznych, wysyłać wiadomości lub zaplanować trasę tak, aby można było spotkać się z nimi.
6.9.1. Rachunek w usłudze Navitel.Znajomi
Jeżeli chcesz korzystać z funkcji usługi Navitel.Znajomi, należy
zarejestrować się na stronie www.navitel.ru. Należy także mieć
co najmniej jedno urządzenie z zainstalowanym programem
Navitel Navigator z aktywnym kluczem licencyjnym. Urządzenie
należy dodać do sekcji Moje urządzenia w części Strefa prywatna w podanej witrynie internetowej.
O ile nie posiadasz konta w podanej witrynie www.navitel.su lub
nie dodałeś urządzenia w części Strefa prywatna, usługa
Navitel.Znajomi po włączeniu urządzenia wyświetli ofertę szyRys. 92
bkiej rejestracji (rys. 92).
Jeżeli wybierzesz opcję rejestracji, będziesz mógł wybrać jedną z dwóch możliwości: zarejestrować nowe
konto lub zarejestrować nowe urządzenie (za pomocą aktualnego konta).
6.9.1.1. Rejestracja nowego konta
1. W oknie Rejestruj wybierz opcję Zarejestruj nowe konto (rys.
93).
2. Wprowadź login.
3. Wprowadź hasło i ponownie wprowadź go do pola
Weryfikacja.
4. Wprowadź nazwę urządzenia.
5. Po wypełnieniu wszystkich pozycji na stronie Rejestruj kliknij
przycisk OK w prawym górnym rogu (lub kliknij przycisk
Rejestruj w dolnej części strony) (rys. 94).
6. O ile rejestracja przebiegła pomyślnie, pojawi się informacja
„GRATULUJEMY! Rejestracja przebiegła pomyślnie “.
Po pomyślniej rejestracji użytkownik może pracować z usługą
Navitel.Znajomi.
Jeżeli chcesz usunąć swe urządzenie lub zmienić (wznowić)
login, zaloguj się w witrynie internetowej i w sekcji Profil –
Zmiana e-maila wprowadź swój adres e-mailowy.
Potwierdzenie zostanie wysłane pod podany adres e-mailowy.
Rys. 93
6.9.1.2. Rejestracja nowego urządzenia
W celu rejestracji nowego urządzenia pod już istniejącym kontem w oknie zgłoszenia wybierz opcję Zarejestruj nowe urządzeRys. 94
nie.
Do odpowiednich pól wprowadź login i hasło, następnie nazwę urządzenia, które chcesz zarejestrować.
O ile rejestracja przebiegła pomyślnie, pojawi się informacja „GRATULUJEMY! Rejestracja przebiegła
pomyślnie “.
44
6.9.2. Korzystanie z usługi Navitel.Znajomi
6.9.2.1. Zgłoszenie do usługi Navitel. Znajomi
Są dwa sposoby zgłoszenia.
1. Oferta – Ustawienie – Usługi online – Zezwolić na usługę
Navitel. Znajomi (rys. 95)
Uruchom usługę i wprowadź swój login i hasło. Przed kliknięciem przycisku OK możesz zaakceptować opcję Zapamiętaj
hasło dzięki czemu nie będzie trzeba wprowadzać za każdym
razem hasło.
2. Kliknij ikonę na stronie Mapa w pasku narzędzi i wybierz opcję
Włączyć (rys. 96).
O ile autoryzacja nie przebiegnie pomyślnie, program zgłosi
błąd i ponownie otworzy okno. W celu skasowania zapisanego
hasła możesz w ustawieniu usługi kliknąć przycisk Zapomnij
hasło.
6.9.2.2. Oferta Navitel.Znajomi
Z oferty Navitel.Znajomi możesz korzystać przez kliknięcie przycisku na pasku narzędzi na stronie Mapa (rys. 96). Po kliknięciu
ikony pokaże się wyskakujące menu z następującymi przyciskami:
1. Włączyć/wyłączyć,
2. Znajomi,
3. Znajdź znajomych,
4. Prośba o dodanie do znajomych,
5. Ustawienia,
6. Skasuj.
Przyciski Znajomi, Znajdź znajomych i Prośba o dodanie do
znajomych są do dyspozycji tylko wtedy, jeżeli masz odpowiednie uprawnienia.
6.9.2.3. Prośba o dodanie do znajomych
Aby odnaleźć znajomych wybierz pozycję Znajdź znajomych w
wyskakującej ofercie i wprowadź login znajomego (nie są
rozróżniane duże i małe litery). Kliknij OK.
Wyświetli się informacja o użytkowniku z wypełnionym loginem.
Aby dodać znajomego kliknij przycisk Wyślij prośbę (rys. 97).
Rys. 95
Rys. 96
Rys. 97
Prośbę można wycofać nawet po jej wysłaniu, aby tak uczynić, kliknij przycisk Skasuj prośbę. W takim
wypadku prośba zniknie po obydwu stronach.
Wysłane i przyjęte prośby o dodanie do znajomych można przeglądać w ofercie Prośba o dodanie do znajomych (rys. 98).
Po wysłaniu prośby Twój znajomy otrzyma informację i będzie mógł zaakceptować wniosek.
Po zaakceptowania prośby przez znajomego w ofercie Prośba o dodanie do znajomych zobaczysz wiadomość Przyjęte prośby (rys. 99).
Wysyłanie prośby o dodanie do znajomych jest ograniczone w
następujący sposób: nie można zaproponować dodania do znajomych więcej niż 10 użytkownikom w ostatnich 10 godzinach i
nie można ponownie zaproponować tego człowieku, który już
raz prośbę odrzucił. Niemniej jednak, o ile ta sama osoba
zaoferuje dodanie do znajomych Tobie, wtedy możesz ponownie zaproponować jej dodanie do znajomych.
Wysłana prośba pozostaje nierozpatrzoną aż do czasu jej
zakończenia: odpowiednia osoba doda Cię do znajomych,
odrzuci ofertę albo Ty sam ją anulujesz. Do tego czasu prośba
pozostanie aktualna.
Rys. 98
6.9.2.4. Spis znajomych
O ile Twój znajomy zaakceptuje wniosek, informacje o nim pokażą sią w ofercie Znajomi (rys. 99).
Tutaj odnajdziesz zwięzłe informacje o znajomych z Twej listy: login, avatar, aktualna lokalizacja i czas
aktualizacji, status znajomego (kolor avatara, vide punkt 5).
Do dyspozycji jest opcja szybkiego wyszukiwania według pierwszych liter imienia.
6.9.2.5. Profil znajomego
Po kliknięciu loginu znajomego, otworzy się Profil znajomego,
która zawiera pełne informacje oraz przegląd aktywności
związanych z konkretnym znajomym:
1. Informacje o znajomym o charakterze ogólnym: avatar i status (kolor avatara: zielony – o ile użytkownik jest aktywny, szary
– o ile nie jest aktywny). Po kliknięciu w rządek z informacjami o
charakterze ogólnym otworzy się pełny spis atrybutów konta
znajomego, łącznie z kontaktami: numerem telefonu, adresem
itd. Również możesz zmienić nazwę znajomego (ta będzie figurować tylko w Twoim spisie) przez kliknięcie przycisku Zmień
Rys. 99
koło nazwy (rys. 99).
2. Lokalizacja: o ile klikniesz na tę pozycję, przesuniesz się na określone miejsce na mapie. W trybie tym
uruchamia się śledzenie, tzn. o ile Twój znajomy jest w ruchu, mapa porusza się według niego. Od razu
po wykonaniu jakiegokolwiek ruchu (kliknięcie mapy na ekranie, łączenie ze zbliżeniem /skasowanie), tryb
śledzenia się zamknie.
3. Raport: ostatni raport z przebiegu rozmowy ze znajomym. Po kliknięciu pozycji Wiadomość otworzy się
rozmowa (chat) ze znajomym.
46
4. Urządzenie (rys. 100): spis urządzeń Twoich znajomych. Po wybraniu tej pozycji wyświetli się okno dialogowe z lokalizacją wszystkich urządzeń i ich lokalizacją na mapie.
5. Aktualne ustawienie prywatności. Aby ustawić nowy tryb prywatności kliknij przycisk Prywatność.
6. Opcja anulowania przyjaźni.
6.9.2.6. Prywatność
W usłudze Navitel.Znajomi możesz ustawić skalę prywatności. Tryb ten reguluje wymienianie się ze znajomymi informacjami o lokalizacji.
Prywatność można ustawić dla wszystkich znajomych w identyczny sposób lub indywidualnie dla każdego
osobno. W celu ustawienia identycznej prywatności dla wszystkich znajomych kliknij ikonę
„Navitel.Znajomi“ na pasku narzędzi i wybierz opcję Ustawienia – Ustawienie prywatności (rys. 101).
W celu indywidualnego ustawienia prywatności dla poszczególnych znajomych kliknij w części Ustawienie
prywatności login znajomego i wybierz odpowiednią opcję, lub wybierz odpowiednią opcję w Profilu znajomego pod pozycją Prywatność.
Tryb prywatności można ustawić tylko dla aktualnego urządzenia.
Istnieją trzy typy prywatności:
1.Wymieniaj się informacjami o dokładnej lokalizacji. Znajomi
zobaczą dokładne miejsce, w którym znajduje się Twoje
urządzenie, oraz jego status (online / offline).
2. Wymieniaj się informacjami o zbliżonej lokalizacji. Znajomi
zobaczą miasto, w którym znajduje się Twoje urządzenie, oraz
jego status. W tym wypadku dokładna lokalizacja dotyczy
najbliższego dużego miasta, natomiast wizualizacja pokazuje
jego dokładny środek.
3. Nie pokazuj mojej lokalizacji. Twoje urządzenie na mapie nie
jest widoczne dla znajomych, skryty jest także jego statusu.
Rys. 100
6.9.2.7. Ustawienia
Usługa „Navitel.Znajomi“ oferuje kilka dalszych ustawień, które
są dostępne z oferty „Navitel. Znajomi“ oraz z menu głównego
(Oferta – Ustawienia – Usługi online – Ustawienia znajomych).
1. Navitel.Znajomi: włączenie / wyłączenie usługi.
2. Profil (rys. 102): Twój profil, w którym możesz zmieniać informacje o sobie. Dane będą dostępne użytkownikom w trakcie
wyszukiwania i po tym, kiedy zostaniesz dodany jako znajomy
Rys. 101
(w profilu).
3. Zapomnij hasło: opcja jest aktywna, o ile już zapisałeś hasło. Jeżeli wybierzesz tę opcję, program wyświetli informację, iż przy następnym zalogowaniu będziesz musiał ponownie wprowadzić hasło.
4. Ustawienie prywatności: vide punkt Prywatność.
5. Nie pokazuj użytkowników w trybie offline: jeżeli zezwoliłeś na
to ustawienie, znajomi w trybie offline nie będą widoczni na
mapie.
6. Częstotliwość wymiany informacji o lokalizacji (rys. 102). Im
wyższa częstotliwość, tym częściej dochodzi do aktualizacji
lokalizacji znajomych i lokalizacji użytkownika. Jednocześnie ze
wzrastającą częstotliwością wzrasta częstotliwość pobierania
danych z sieci (opłata zależy od taryfy operatora). Wyjściowa
częstotliwość została ustawiona na 10 sekund.
Rys. 102
7. Tryb prywatności dla nowych znajomych: wyjściowe ustawienie prywatności dla nowych znajomych. W
wypadku ustawienia jakiejkolwiek prywatności (poza Ustaw
indywidualnie) prywatność nowego znajomego zostanie ustawiona automatycznie według wybranego trybu. O ile w tej ofercie
wybrałeś opcję Ustaw indywidualnie, na przycisku Znajomi
(identycznie jak w dialogu dla prośby Dodaj mnie do znajomych)
pokaże się wskaźnik numeryczny (1). To oznacza, że masz
ustawić prywatność dla nowego znajomego (informacje pojawią
się również w dialogu prośby Dodaj mnie do znajomych). O ile
nie zdefiniujesz trybu prywatności, dla Twego znajomego
lokalizacja Twojego urządzenia zostanie niewidoczna.
Rys. 103
8. Twoja lokalizacja w usłudze Navitel.Znajomi: definiuje źródło lokalizacji w usłudze Znajomi: albo za
pomocą czujnika GPS, albo manualnie wybrana lokalizacja (rys. 103).
6.9.2.8. Usługa Navitel.Chat
Z dostępem do usługi Navitel.Znajomi użytkownik ma możliwość wymieniać się prywatnymi wiadomościami ze znajomymi. W tym celu należy otworzyć chat (ikona Navitel.SMS) i rozpocząć nowy dialog. W tym
celu należy kliknąć przycisk Rozpocznij nową konwersację w dolnej części ekranu, potem wybierz opcję
Rozpocznij rozmowę Navitel.Znajomi, następnie wybierz znajomego.
Wiadomości są sortowane w zależności od czasu, jaki upłynął od ostatniej wiadomości. Ostatnie wiadomości będą więc na początku spisu. Nieodczytane wiadomości sygnalizuje zielony wskaźnik w prawym
górnym rogu avatarów.
6.9.2.9. Konwersacja
W trakcie konwersacji ze znajomym wszelkie odebrane i wysłane wiadomości sortowane są od góry do
dołu w zależności od czasu. Z lewej strony na białym tle wyświetlane są wiadomości od znajomego, po
prawej stronie na szarym tle wyświetlane są wysłane przez Ciebie wiadomości.
48
Wiadomości na każdej stronie są sortowane w zależności od czasu, jaki upłynął między wysłaniem wiadomości, jednak maksymalnie przez 10 minut. Przy przeglądaniu raportu historia konwersacji program
pobierze ze serwera stare wiadomości, które automatycznie zostaną dodane do zapisu konwersacji.
Aby wysłać wiadomość otwórz klawiaturę, napisz wiadomość i kliknij Wyślij. Nadawana wiadomość wyświetlana jest na pomarańczowo. Wiadomość, którą nie udało się wysłać, jest wyświetlana na czerwono.
Kliknij wiadomość, której wysłanie się nie powiodło, użytkownik ponownie ją wyśle.
W trakcie konwersacji można przekazywać różne informacje o położeniu geograficznym. Jeżeli do wiadomości chcesz dołączyć swoją lokalizację, kliknij Załącz i wybierz odpowiednią lokalizcję. Jeżeli klikniesz na
wiadomość z lokalizacją, mapa wyświetli odpowiedni punkt.
6.9.2.10. Wyświetlenie wydarzeń
Przyciski na mapie (Navitel.SMS, Navitel.Znajomi) wspierają opcję wyświetlenia ilości konkretnych
wydarzeń. W usłudze Navitel.SMS to ilość nowych wiadomości,
w usłudze Navitel.Znajomi chodzi o prośby o dodanie do znajomych i o nowych znajomych bez ustawionej prywatności. W
ofercie wyskakującej Navitel.Znajomi widzimy wszystkie nowe
wydarzenia sortowane według pozycji (rys. 104).
6.9.2.11. Znajomi na mapie
Na mapie pokazane są urządzenia wszystkich znajomych (poza
tymi, które są w trybie offline, o ile włączone jest odpowiednie
ustawienie). Jeżeli znajomy jest aktualnie online, jego ikona na
mapie będzie wyświetlona na zielono, jeżeli jest offline – na
biało. Jeżeli klikniesz ikonę znajomego, otworzy się jego profil.
Rys. 104
Jeżeli znajomi są zbyt blisko siebie (środek jednej z ikon przechodzi przez drugą), zostaną połączeni do
jednej wspólnej ikony z pokazaniem ilości połączonych urządzeń w prawym górnym rogu. Jeżeli klikniesz
tę ikonę, otworzy się zestawienie znajomych, którzy znajdują się w tym punkcie.
7. Rozwiązanie problemów
7.1. Możliwe błędy
Problem
Rozwiązanie
1.
Przeinstaluj
oprogramowanie.
Przejdź
pod
adres
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, wprowadź klucz licencyjny i
pobierz nową wersję aplikacji. Następnie wykonaj instalację stosując się do
Programu nie da się instrukcji na stronie internetowej.
2. Sprawdź kartę pamięci SD (micro SD) (o ile oprogramowanie zostało zapisane
uruchomić
na niej). Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i sformatuj kartę.
3. Sprawdź funkcjonalność ekranu.
Nie udało się nawiązać połączenia z
satelitą
1. Sprawdź, czy GPS jest włączony. Ikonka satelity powinna być zielona.
2. Zaktualizuj mapy w urządzeniu i wersji aplikacji. Przejdź do
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, wprowadź klucz licencyjny i
pobierz odpowiedni plik. Podczas instalacji kieruj się instrukcjami na stronie internetowej.
3. Kliknij przycisk Oferta – Strony – Satelity żółta ikona wskazuje, że ustawienie
GPS jest poprawne. Umieść urządzenie na otwartej przestrzeni (lub w oknie, na
balkonie, na desce rozdzielczej). Nie ruszaj urządzenia i zaczekaj na nawiązanie
połączenia GPS .
4. Upewnij się, że identyczne porty COM nie wykorzystuje z odbiornikiem GPS
żadne inne oprogramowanie.
5. Zresetuj ustawienie GPS do wartości wyjściowych producenta. Skontaktuj się z
posiadającym autoryzację punktem serwisowym.
6. O ile żadne z działań nie przyniesie efektu, skontaktuj się z posiadającym autoryzację punktem serwisowym, gdzie sprawdzą funkcjonalność odbiornika GPS.
W trakcie planowania trasy:
1. Usuń plik DataRoute.bin (menu główne lub folder Navi, o ile korzystasz z
urządzenia PND).
Przy zapisywaniu śladu:
1. Zaktualizuj wersję aplikacji w urządzeniu. Wejdź na stronę
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, wprowadź klucz licencyjny i
Błąd
systemowy ściągnij odpowiedni plik. Podczas aktualizacji kieruj się wskazówkami na stronie
wywołuje zamykanie internetowej.
programu
Inne problemy:
1. Zaktualizuj wersję aplikacji w urządzeniu. Wejdź na stronę
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, wprowadź klucz licencyjny i
ściągnij odpowiedni plik. Podczas aktualizacji kieruj się wskazówkami na stronie
internetowej.
2. Sprawdź kartę pamięci SD (micro SD) (o ile oprogramowanie zostało zapisane
na niej). Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i sformatuj kartę.
50
Problem
Rozwiązanie
Program uruchamia
si tylko w trybie
demo po
naprawie, zmianie
SO,
pobraniu firmware.
1. Sprawd czy plik Navitel.Klucz aktywacyjny.txt znajduje si w folderze g уwnym.
2. Wy lij pod adres e-mailowy [email protected] pro b :
Temat wiadomo ci: Prosz o przerejestrowanie programu.
W zg oszeniu trzeba poda .
1. Klucz licencyjny do programu (kod 22znakowy) lub plik aktywacyjny;
2. Imi i nazwisko, telefon kontaktowy.
Do e-maila nale y za czy zdj cie koperty z kluczem licencyjnym do programu.
1. Upewnij si , czy plik Navitel. Klucz aktywacyjny.txt znajduje si w folderze
g уwnym.
Nie da si uruchomi
2. Dla wersji OEM sprawd czy oprogramowanie zosta o zarejestrowane dla
programu lub map .
dostarczonego urz dzenia.
Podczas uruchomienia
Sprawd czy oprogramowanie MultiDID jest w wyj ciowym ustawieniu. W innym
programu wydawane wypadku usu go i wy lij pro b o ponown rejestracj (patrz wy ej).
s inne ID.
Brak d wi ku
Problemy z
mapami, cho program dzia a
Nie mo na wy czy
ekran
wtyczki
Navitel Today
1. Sprawd , czy w \NavitelZawarto \G osy\ s pakiety g osowe,
2. Kliknij przyciski Oferta — Ustawienie — Urz dzenia — D wi ki i sprawd , czy nie
jest aktywna opcja Wy cz d wi k.
1. Upewnij si , e pakiet map zosta zainstalowany i czy wersja
aplikacji jest aktualna (w Menu g уwne – Informacje),
2. Upewnij si , e pakiet map jest kompatybilny z wersj aplikacji. Nowy plik map
mo na pobra pod adresem http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page
po wprowadzeniu klucza licencyjnego;
3. Upewnij si , e w folderze Atlas nie ma adnych nieoficjalnych map. Je eli
wgra e takie mapy do urz dzenia, przesu je do innego pliku, pу niej mo esz
wykona indeksacj .
4. Wy lij e-mail pod adres [email protected] z opisem problemu, lub dzwo pod
numer +7 (495) 23-23-137.
1. Kliknij przycisk Start — Ustawienia — Today,
2. Wybierz stron Elementy i ustaw przycisk wyboru Navitel Today w stanie wy czonym,
Aby zmieni rodzaj danej wtyczki kliknij pozycj Ustawienia i wybierz odpowiedni
format.
Uwaga! Nigdy nie usuwaj plików aktywacyjnych do oprogramowania i map.
7.2. Uruchomienie programu po nieoczekiwanym zamknięciu
O ile program został zamknięty nieprawidłowo (na przykład rozładował się akumulator w Twoim urządzeniu), podczas kolejnego uruchamiania pojawiła się informacja o nieoczekiwanym wyłączeniu.
W tym trybie dostępne są następujące możliwości:
Uruchom aplikację – jeżeli aplikacja zostaje uruchomiona pierwszy raz w trybie po nieoczekiwanym
wyłączeniu, wybierz tę opcję. W takim wypadku aplikacja Navitel Navigator zapisze Twoje ustawienia, jednak istnieje prawdopodobieństwo, iż podczas niepoprawnego wyłączenia powstał błąd, który uniemożliwi
poprawną pracę aplikacji Navitel Navigator. Jeżeli po wybraniu tejże opcji oprogramowanie nie zacznie
pracować poprawnie, wybierz jeden z następujących wariantów.
Przywróć ustawienia ostatniego udanego startu – aplikacja Navitel Navigator automatycznie i bez
wyjątków zapisuje podczas pracy wszystkie dane i ustawienia użytkownika. Z ich pomocą można uruchomić aplikację po nieoczekiwanym wyłączeniu. Zwracamy uwagę na fakt, iż ostatnie zmiany, na
przykład ostatnie miejsca oraz ulubione adresy, które zmieniłeś podczas ostatniej relacji, nie muszą być
zapisane.
Wyzeruj wszystkie ustawienia – o ile żadna z powyższych wariantów nie spowodował poprawnego uruchomienia Navitel Navigator, skorzystaj z tej warianty. Uwaga: Historia, Ulubione adresy oraz wszelkie
ustawienia mogą być nie zapisane, jednak punkty trasy oraz wiadomości Navitel.SMS zostaną zapisane.
Jeżeli pomimo tego program nie zaczął pracować poprawnie, zwróć się do obsługi technicznej:
[email protected]
52
© 2007 The Join-Stock Company „CNT“. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość niniejszej instrukcji, jak i wszelkie załączone do prezentacji materiały, są wyłączną
własnością spółki akcyjnej „CNT“. Jakiekolwiek wykorzystanie niniejszej instrukcji do celów
komercyjnych jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą spółki akcyjnej „CNT“. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie nie można zmieniać bez uprzedniego poinformowania
zaadresowanego bezpośrednio do spółki akcyjnej „CNT“.

Documentos relacionados

Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh Nhấn vào nút này để mở menu âm thanh. Nhấn vào nút la bàn để mở menu thiết lập với các tùy chọn về hướng của bản đồ trong quá trình dẫn đường ("Hướng Bắc" - bản đồ sẽ luôn luôn hướng theo hướng bắc...

Leia mais

letöltés - NAVITEL

letöltés - NAVITEL útvonal hatékony megkeresése a térképen. Hangjelzései lehetővé teszik, hogy végigmenjen az útvonalon anélkül, hogy Önnek a kijelzőt kellene figyelnie, így nem vonja el a figyelmét a vezetéstől. A «...

Leia mais

inspekcja ochrony środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony

inspekcja ochrony środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony rozporządzenia zmieniającego (zalecenie GIOŚ). Podstawą oceny są wskaźniki biologiczne: wskaźnik (multimetriks) fitoplanktonowy PMPL jako wskaźnik intensywności rozwoju fitoplanktonu (rekomendowany...

Leia mais

Grafika w LaTeXu

Grafika w LaTeXu Jeśli po parametrze ma być podana jakaś wartość, wówczas między parametrem, a wartością należy użyć znaku = (równości) \begin{figure} \includegraphics{rysunek.eps} \end{figure}

Leia mais

Amazonka 2015 - MARCIN GIENIECZKO – TABELKA SAN

Amazonka 2015 - MARCIN GIENIECZKO – TABELKA SAN Amazonka 2015 - MARCIN GIENIECZKO – TABELKA SAN FRANCISCO - AREIAS

Leia mais

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Navitel.Olaylar hizmetini kumanda için kullanılan buton Rota süreç Rota süreç göstergesi, güzergahın kalan kısmını, güzergah noktalarını (varsa) ve göstergesi rota üzerindeki trafik tıkanıklığını r...

Leia mais

Navitel Navigator

Navitel Navigator 7.2. Programos paleidimas po gedimo.........................................................................................52

Leia mais

Navitel Navigator

Navitel Navigator 6.1.5 Resetování polohy ............................................................................................ 22

Leia mais

NAVITEL NAVIGATOR

NAVITEL NAVIGATOR od którego chcesz zacząć. Przez kliknięcie przycisku „Kursor“ [1] przejdź na ekran „Moja trasa“. Kliknij dwukrotnie panel informacyjny w dolnej części ekranu [2]. Na ekranie „Właściwości“ [3] klikn...

Leia mais

ifm

ifm której sygnał wyjściowy wynosi 4mA (20mA jeżeli [OU2] =InEG]). Uczenie końcowej wartości wyjścia analogowego: Należy ustawić wartość, przy której sygnał wyjściowy wynosi 20 mA (4 mA jeżeli [OU2] =I...

Leia mais

Funai LH850-M26 Tv User Guide Manual Operating Instructions Pdf

Funai LH850-M26 Tv User Guide Manual Operating Instructions Pdf Nie ustawiać urządzenia na meblu, który może przechylić dziecko lub na którym dziecko lub dorosły może się oprzeć, wejść lub wspiąć się. Spadające urządzenie może spowodować obrażenia, a nawet śmie...

Leia mais