15 INDIA 15

Сomentários

Transcrição

15 INDIA 15
INDIA
-Popular de ParaguayAutor: Desconegut
15
#2
& 4
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
In - dia teus ca - be - los nos hom - bros ca - in - do
ne - gros com a
20
# œ œ œ #œ œ™ œ ˙
&
noi - te que non ten lu - ar
26
&
œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
e_a - dul - ce son
teus la - bres de ro - sa pa - ra min ron - rin - do
# œ œ œ #œ œ™ œ ˙
™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ri -sa de_e - se teu o - llar
In - dia da pe - li mo - re - na tua bo - ca pe - que - na eu que ro be
%# #
œ
œ ™
œŒ ## œ œ œ œ ˙
31
2.
# 1.
& œ #œ ™™ #˙
sar
sar
In - dia
41
####
&
œ™ ‰ œ œ
#### 2.˙
&
œ Œ

san - gui tu - pí
a túa i - maxe
chei - ro da flor
con mi go vai
1.
que - ro che - dar
de meu co - rasao
15
ten o
sem - pre
œ ™
œ™ ‰ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ™ œ ˙
Ben que_eu
den - tro
œ™ ‰ œ œ œ œ œ ™ œ ˙
Œ
to - do
flor de
œ
œ Œ ™™
meu gran - de_a - mor
meu pa - ra - guay
œ œ
œ œ œ œ œœœ œ œ
Can - do_an - fo - re_en ho - ra pa - ra ben dis - tan - te
mor.
guay.
#### œœ œ œ œ œ œ œ #œ œ™ œ ˙ œ
&
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
e - che - ga - ra_a ho - ra de de - cir - te_a- deus Fin - ca nos meus bra - zos no mais un ins - tan - te
#### œœ œ
&
e
œ
œ œ œ œ #œ œ™ œ ˙ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dei - xa_a_os teus la - bios que se_u - nan a_os meus.
In di - a le - va - rei sau - da - de coa fe - li
2
####
&
œ œ
ci - dade
####
&
1.
œ œ
œ œ
que vos
xa - meu
#œ
2.
™™ #˙
œ
deu
deu
CODA
%

A
hasta
y salta a CODA
œ nœ
In - dia
Œ
œ
œ nœ
meu
nœ nœ
˙
co - ra -
sao!
œ
Œ