Brazilië

Сomentários

Transcrição

Brazilië
VVNH Beleidsimplementatie 2006 – 2009
‘De Wortels van Hout’
Vergroten import duurzaam geproduceerd hout:
Werkplannen voor 16 producentenlanden
Bolivia
Brazilië
Canada
Guyana
Gabon
Kameroen
Kongo
Letland
Maleisië
Oekraïne
Peru
Polen
Roemenië
Rusland
Suriname
Verenigde Staten
April 2008
Cliënt
Naam
Contactpersoon
Adres
Telefoon
Fax
Email
Internet site
VVNH
De heer P. van den Heuvel
Westeinde 6
1300 BJ ALMERE
036 532 10 20
036 532 10 29
[email protected]
www.vvnh.nl
FORM International
Contactpersoon
Adres
Telefoon
Fax
Email
Website
De heer P.H.V. Hol
Bevrijdingsweg 3
8051 EN Hattem
The Netherlands
038 444 89 90
038 444 89 91
[email protected]
www.forminternational.nl
* FORM International heeft dit document opgesteld in samenwerking met
Stichting Probos
© VVNH: Geen enkel deel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen. Dit document mag niet gebruikt worden voor andere
doeleinden dan waarvoor het geproduceerd is.
INHOUDSOPGAVE
1.
INTRODUCTIE ............................................................................................................... 4
2.
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
BRAZILIE ....................................................................................................................... 5
Houtmarkt ....................................................................................................................... 6
Belangrijkste exportlanden.............................................................................................. 6
Houtsoorten .................................................................................................................... 6
Certificeringsmogelijkheden.....................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
WWF GFTN.................................................................................................................... 7
PFCA.............................................................................................................................. 7
FSC Nederland Amazone campagne.............................................................................. 8
SWOT analyse ............................................................................................................... 8
Conclusies SWOT .......................................................................................................... 9
3.
3.1
WERKPLAN BRAZILIE................................................................................................ 10
Planning VVNH initiatieven ........................................................................................... 10
BIJLAGE 1: RELEVANTE CONTACTEN
© VVNH: Geen enkel deel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen. Dit document mag niet gebruikt worden voor andere
doeleinden dan waarvoor het geproduceerd is.
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
1. INTRODUCTIE
Voor u ligt het werkplan voor Brazilië, resultaat van de studie “Voorfase VVNH
Beleidsimplementatie”. Het doel van deze studie is het selecteren van landen en het opstellen
van werkplannen waarmee de VVNH of individuele leden op een efficiënte wijze inhoud kunnen
geven aan het VVNH beleid en het halen van de gestelde doelen.
De studie is uitgevoerd in 5 fases:
• Fase 1: Een deskstudie waarbij in kaart gebracht is uit welke landen de VVNH leden
houtproducten importeren, en wat de status (wel/niet duurzaam geproduceerd) is van
deze producten. Dit heeft geleid tot een preselectie van 22 producentenlanden.
• Fase 2: In overleg met de VVNH-sectiebesturen Hardhout en Plaatmateriaal is er
gekomen tot een definitieve selectie van 16 producentenlanden.
• Fase 3: VVNH leden die importeren uit een of meerdere van de geselecteerde landen zijn
benaderd om een beeld te krijgen van de problemen waar zij tegen aan lopen met
betrekking tot de aankoop van duurzaam geproduceerde houtproducten.
• Fase 4: SWOT analyses. Deze sterkte, zwakte, risico’s en mogelijkheden analyse is de
gehanteerde methode om per land de werkplannen te ontwikkelen.
• Fase 5: Werkplannen. Met behulp van deze werkplannen kan de implementatie van bos
en CoC certificering in de betreffende landen zo efficiënt mogelijk worden opgepakt. In de
werkplannen zijn zogeheten SMART doelen geformuleerd wat staat voor: Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
De samenstellers van het rapport hebben tijdens hun onderzoek gebruik gemaakt van de meest
actuele gegevens uit vooraanstaande en betrouwbare bronnen (FAOSTAT, CBS, FSC, PEFC
etc.) die tot hun beschikking waren. Per land is, ter verantwoording van de onderliggende
werkplannen, op een zo zorgvuldig mogelijke manier getracht een beeld te scheppen van de
actuele situatie op het gebied van bosbouw en houthandel.
FORM International & Probos
4
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
2. BRAZILIE
2.1
Kerngegevens
De onderstaande productie, import- en exportgegevens hebben betrekking op het jaar 2006. De
certificeringgegevens geven de actuele situatie weer (stand van zaken voorjaar 2008).
Productie
a
Bosoppervlak
a
Staande Houtvoorraad (RH)
b
Jaarlijkse houtoogst (RH)
Waarvan:
b
Zaaghout export
Waarvan:
b
Plaatmateriaal export
Import Nederland 2006 (CBS
gegevens)
Import VVNH leden 2006
c
Certificering
Gecertificeerd areaal
Waarvan:
Aantal bosbeheer certificaten:
Waarvan
f
Aantal CoC certificaten :
Waarvan:
Import VVNH leden 2006: aandeel
duurzaam gecertificeerd hout uit
Brazilië
477.698.000 ha
3
14.688.000.000 m
3
118.123.000 m
Zaag/fineerhout (RH)
Pulphout (RH)
Overig (RH)
3
3.444.000 m
Naaldhout
Hardhout
3
3.421.500 m
Naaldhout
Hardhout
Plaatmateriaal
Naaldhout
Hardhout
Plaatmateriaal
5.802.955 ha.
d
FSC
e
PEFC
67 certificaten
d
FSC
e
PEFC
200 certificaten
FSC
g
PEFC
Naaldhout
Hardhout
Plaatmateriaal
3
47.189.680 m
3
63.424.702 m
3
7.508.798 m
3
1.557.000 m
3
1.887.000 m
3
652 m
3
159.788 m
3
33.481 m
3
0m
3
29.325 m
3
26.030 m
4.860.066 ha.
942.889 ha
57
2
195
5
n.v.t.
42 %
4%
Tabel 1: Kerngegevens Houtindustrie Brazilië
Informatiebronnen
a
FAO, 2006, Global Forest Recources Assessment 2005 (FRA 2005), Food and Agricultural Organization
of the United Nations, Rome, www.fao.org/forestry/site/32085/en/
b
FAOSTAT, 2007, ForesSTAT, Food and Agricultural Organization of the United Nations, gegevens 2005,
faostat.fao.org
c
VVNH en Probos, 2007, Resultaten VVNH rapportage 2006
d
FSC, 2008, FSC Certified Forests, Geraadpleegd via www.fsc.org
e
PEFC, 2008, Geraadpleegd eind 2008 via register.pefc.cz
f
FSC, 2008, Regional totals: chain of custody certifications, 2008,
http://www.fsc.org/keepout/en/content_areas/92/1/files/2007_03_26_FSC_COC_certificates_by_continent.
pdf
g
PEFC, 2008, Geraadpleegd via www.register.pefc.cz
FORM International & Probos
5
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
2.2
Houtmarkt
Brazilië wordt door houtondernemingen als een moeilijk land gezien om zaken te doen. Er zijn
veel logistieke problemen. Doordat de afstanden die over land afgelegd moeten worden groot
zijn, kunnen er veel dingen fout gaan.
Daarnaast is de leveringsbetrouwbaarheid klein en dat zit hem o.a. in de verschepingen. Als er
een vracht is die meer opbrengt, zoals fruit, dan krijgt die voorrang. Hierdoor komt het hout of
plaatmateriaal 2, 3, soms zelfs 4 maanden te laat aan. Ook zijn er rederijen die tussentijds de
prijzen verhogen. Nog een nadeel: als Amerika gaat kopen, verliezen ze Europa uit het oog. Ze
verschepen naar het land/continent dat het meeste opbrengt.
Het grote voordeel van hout/plaatmaterialen uit Brazilië is de goede prijs/kwaliteitverhouding in
vergelijking met omliggende landen. Ook kan men er in ruime mate FSC-hout (gezaagd) kopen.
Gecertificeerd plaatmateriaal is echter beperkt beschikbaar.
Actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de bos- en houtsector
De overheid heeft verplicht gesteld dat bij al het hout een certificaat van herkomst moet kunnen
worden getoond. Zagerijen krijgen hiervoor alleen toestemming als ze de belasting betalen voor
herbebossing. Deze belasting is evenredig met de hoeveelheid hout die er verwerkt wordt.
Er is sprake van een enorme toename van sojaproductie en palmolie. Het oppervlak van
sojaplantages bedraagt 20 miljoen ha en neemt ieder jaar toe. Dit gaat ten koste van ondermeer
primair bos.
2.2.1 Belangrijkste exportlanden
In de onderstaande tabellen worden per productgroep de vijf belangrijkste exportlanden
weergegeven. De percentages zijn berekend op basis van geëxporteerd volume.
Gezaagd hout
V.S.
China
Frankrijk
Nederland
Portugal
41%
18%
6%
5%
4%
Fineer / platen
V.S.
Groot-Brittannië
Mexico
Korea
China
40%
12%
10%
4%
3%
Tabel 2: belangrijkste exportlanden Bron: FAOSTAT
Hierbij valt op dat de V.S. een belangrijke speler is op de Braziliaanse export markt en in die
hoedanigheid veel invloed zal uitoefenen op deze markt.
2.2.2 Houtsoorten
De meest gangbare handelssoorten in Brazilië zijn:
Ipê, Jatoba, Cambara, Angelim da campina, Angelim Pedra/ Sapupira, Angelim vermelho,
Araracanga, Cumaru, Cupiúba, Garapa, Itauba, Jarana, Jatoba, Massaranduba, Mora,
Muiracatiara, Piquia, Sapucaia, Sucupira preta, Tatajuba, Uchi Torrado/Paruru.
In totaal worden er in Brazilië ongeveer 150 boomsoorten als gebruikshout geoogst. Een groot
deel daarvan wordt gedefinieerd als ‘onbekende houtsoorten’ en worden alleen op de nationale
markt verhandeld.
FORM International & Probos
6
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
2.3
Certificeringmogelijkheden
In Brazilië zijn relatief veel kleine boseigenaren, en vooral WWF is op zoek naar grote bedrijven
met flinke bosarealen. Zowel PEFC (Cerflor) als FSC zijn nationaal vertegenwoordigd in Brazilië.
FSC, sinds 1994 in Brazilië, beslaat hier het grootste areaal (4.761.859 ha en 59 certificaten),
hoewel Cerflor (de standaard werd in gebruik genomen in Brazilië sinds 2001) in opkomst is
(942.889 ha en 5 certificaten). Er zijn twee regionale standaarden van FSC. Cerflor is sinds 2005
erkend door PEFC.
2.3.1 WWF GFTN
WWF GFTN is actief in Brazilië en heeft 51 deelnemers. Echter gezien de hoeveelheid hout die
per jaar via deelnemers aan dit initiatief wordt verhandeld (ca. 15.000 m3), zijn het geen grote
spelers op de Braziliaanse houtmarkt (adresgegevens in bijlage 1).
2.3.2 PFCA
Er is een FSC producentengroep in de staat Amazonia die 10 bedrijven vertegenwoordigd.
PFCA: Amazon Certified Forest Producers Association
Deze bedrijven hebben de volgende doelen gesteld:
•
•
•
•
•
•
Politiek of institutionele vertegenwoordiging van FSC gecertificeerde bedrijven,
gemeenschappen of organisaties die op de weg daar naar toe zijn;
Certificering volgens FSC stimuleren;
Technische uitwisseling tussen leden promoten;
Het beheerde bosareaal vergoten in Amazonia;
Acties tegen illegaliteit in de bossector ondersteunen;
Marktmogelijkheden zoeken voor de leden.
Volgens hun website hebben meerdere bedrijven al handelsrelaties met Nederland. Deze zijn
gemerkt met een * In de onderstaande tabel.
Manoel Pereira Dias - Cikel Brasil Verde*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 4005 9955
Augusto Moreira – Emapa
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 242 8026
Idacir Peracchi - Juruá Florestal*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 250 3222
CTA (Jefferson Amaro) - Comunidade Porto Dias/
Seringal Cachoeira/ Pedro Peixoto
e-mail: [email protected]
fone: 55 (68) 223 2727
Fábio - Ecolog
e-mail: [email protected]
fone: 55 (11) 4195 5121
Fábio – Ecolog*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (11) 4195 5121
Tim van Eldik - Precious Woods Pará
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 214 7373
Rubens Tocci - Orsa Florestal*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (93) 3736 6214
Rubens Resstel – Madevale
e-mail: [email protected]
fone: 55 (11) 3666 7080
Ibl-izabel Madeiras Do Brasil Ltda*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 32712277
Tabel 3: FSC producentengroep
Deze bedrijven zijn gecertificeerd en kunnen direct benaderd worden door VVNH leden voor de
handel.
FORM International & Probos
7
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
2.3.3 FSC Nederland Amazone campagne
In de Amazone Campagne bundelen gemeenten, waterschappen, dierentuinen en
maatschappelijke organisaties hun krachten voor behoud en verantwoord beheer van het
Amazonewoud. Zij zullen bij bouwwerken uitsluitend FSC-gecertificeerd hout toepassen.
Gemeenten en Waterschappen zijn verreweg de grootste verbruikers van hout in werken in de
grond- weg- en waterbouw. Bouwende partijen en houthandelaren, verenigd in FSC Nederland,
sluiten zich daar bij aan.
Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met FSC Nederland (030) 23 63 350.
Op regionaal niveau zijn er in Brazilië op administratief gebied grote verschillen tussen de
verschillende provincies/staten. Zo is het kadaster in de bosbouw provincies/staten Matto
Grosso, en Rondonia veel beter georganiseerd dan in de amazoneprovincies/staten Amazonia
en Para. Een slecht geregeld kadaster staat certificering in de weg, omdat er dan vaak twisten
ontstaan over de eigendomsrechten van een concessie. Bij duurzaamheidcertificering als PEFC
en FSC is het essentieel dat er een heldere eigendomssituatie is. Wanneer dit vaag blijft, kan een
bedrijf gemakkelijk beschuldigd worden van illegaal kappen.
Brazilië kent een enorme houtconsumptie: dit kan het vergroten van het gecertificeerde areaal
remmen, aangezien er geen of weinig lokale vraag naar gecertificeerd hout is.
2.4
SWOT analyse
Strengths
Weaknesses
S1
Er is een groot oppervlak duurzaam
beheerd bos.
W1 Prioriteit voor certificering wordt bemoeilijkt door
S2
De sector heeft veel FSC CoC
certificaten.
Relatief groot aandeel (9% tropisch HH)
van de import van de VVNH-leden komt
uit Brazilië.
W2
S3
W3
grote lokale vraag gekoppeld aan een grote
vraag uit de V.S en China naar hout zonder
certificaat.
Certificering wordt bemoeilijkt door
inconsistente Braziliaanse wetgeving.
De kwaliteit van plaatmateriaal is vaak matig en
niet constant en daardoor minder geschikt voor
de Nederlandse markt
Opportunities
Threats
O1 Er zijn vooral kansen voor certificering in
T1
O2 Er worden projecten uitgevoerd om de
T2
de staten Rondonia en Matto Grosso.
informatievoorziening rondom de bos- en
houtsector van Brazilië te verbeteren
volgens ABIMCI (zie bijlage 1 voor de
adresgegevens van deze organisatie).
T3
De belangrijkste exportlanden Verenigde Staten
en Mexico zijn landen waar weinig vraag
bestaat naar gecertificeerd hout.
Het oppervlak sojaplantages neemt sterk toe,
waardoor het beschikbare bosoppervlak onder
druk komt te staan.
Bovengenoemde bedreiging wordt versterkt
door het Braziliaanse belastingstelsel, dat
bosbezit zwaar belast en landbouwgrond zeer
licht belast. Het is hierdoor aantrekkelijk
bosoppervlakte af te branden ten bate van
bijvoorbeeld sojaplantages.
Tabel 4: SWOT Analyse
FORM International & Probos
8
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
2.5
Conclusies SWOT
Op basis van bovenstaande SWOT kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1.
2.
3.
Gezien het feit dat de Braziliaanse regering de wetgeving redelijk op orde heeft voor
duurzaam beheerde bossen, hoeft een certificeringproject niet heel lang te duren. Dus
een inventarisatie welke bossen nog beschikbaar zouden zijn voor certificering kan
bijdragen aan een nog groter areaal aan gecertificeerd bos.
Doordat er al veel bedrijven gecertificeerd zijn, is er kennis aanwezig in Brazilië. Van
belang is te onderzoeken hoe de kennis bij de al gecertificeerde bedrijven aangewend kan
worden ten bate van eventuele nieuwe certificeringprojecten. Vooral uit de staten Acre en
Rondonia kan veel kennis verkregen worden, hier lopen al een aantal initiatieven
bijvoorbeeld het WWF dat communities helpt hun bos op een duurzame wijze te beheren.
De VVNH-leden kunnen positieve invloed uitoefenen op de Braziliaanse leveranciers,
omdat Nederland een redelijk belangrijke handelspositie positie inneemt. De invloed van
de VVNH-leden kan aangewend worden om de Brazilianen aan te moedigen nieuwe
soorten te kappen, ter verbetering van invulling van duurzaam bosbeheer. Dit betekent
wel dat de vraag vanuit de VVNH-leden hierop afgestemd moet worden.
FORM International & Probos
9
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
3. WERKPLAN BRAZILIE
Uit de SWOT analyse kwamen de volgende prioriteiten naar voren:
1.
Marktverkenning: op zoek naar geschikte leveranciers;
2.
aansluiten bij lopende certificeringinitiatieven;
3.
bestaande leveranciers assisteren bij certificering.
3.1
Planning VVNH initiatieven
De aandacht van het hieronder gestelde actieplan moet zich richten op de Amazone provincies
(Amazonas, Pará) vanwege het grote bosareaal en steun aan de deelstaatregering die het
grootste deel van het bos daar in staatseigendom wil brengen en FSC of PEFC (CERFLOR) wil
certificeren. De huidige regering wil op Boliviaanse wijze concessies gaan verlenen, wat heeft
bewezen een goede basis voor certificering te bieden.
1. Benutten FSC houtstroom
Activiteiten:
1.
2.
3.
Contacten leggen met FSC gecertificeerde bosen verwerkingsbedrijven om te bepalen of
bedrijven mogelijkheden hebben en
geïnteresseerd zijn in export aan VVNH leden.
Mogelijk dat de Nederlandse ambassade, het
Forest and Trade Network Brazil, FSC werkgroep
Brazilië en het GFTN ondersteuning kunnen
bieden bij het bij elkaar brengen van partijen (zie
lijst met contacten in bijlage 1).
Onderzoek naar fysisch mechanische
eigenschappen van de zogenaamd minder
bekende houtsoorten. Eerst literatuuronderzoek
en houttechnologische instituten benaderen, wat
tot snelle resultaten kan leiden, vervolgens voor
een beperkter aantal soorten technisch onderzoek
uit laten voeren.
Bijeenkomst beleggen met geïnteresseerde
Braziliaanse en Nederlandse partijen om
afspraken te maken.
2. Certificeringtrajecten en partnerschappen
Activiteiten:
1
2
Met hulp van FSC Nederland, WWF Brazilië en
het Forest and Trade Network lopende FM
certificeringtrajecten in beeld brengen (zie lijst met
contacten in bijlage 1).
Beleggen van één of meerdere (afhankelijk van
de regio) bijeenkomst(en) met partijen die op weg
zijn naar certificering en mogelijk partnerschappen
aangaan. Deze bijeenkomst kan met eerder
genoemde bijeenkomst gecombineerd worden.
FORM International & Probos
SMART doelen:
Rapport met daarin de mogelijkheden bij de
verschillende partijen beschreven.
Rapport met resultaten literatuuronderzoek
minder bekende houtsoorten, met eventueel
aanbevelingen voor soorten die verder
onderzocht moeten worden en soorten die
veelbelovend zijn voor de West Europese
markt.
Bijeenkomst.
SMART doelen:
Overzicht met lopende FM
certificeringtrajecten.
Bijeenkomst(en).
10
VVNH Beleidsimplementatie: Werkplan Brazilië
Het onderstaande werkplan is vooral van toepassing op de centraal gelegen staten Matto
Grosso, Acre en Rondonia. In deze staten is de administratie goed geregeld en wordt verwacht
dat certificering door middel van individuele ondersteuning van leveranciers hier het snelst te
realiseren is.
3. Individuele begeleiding van leveranciers
a. Certificeren bosgebied:
No. Activiteiten:
1.
Identificeer bosbedrijven, houtverwerkers en handelaren die
FSC ambiëren en in staat zijn dit certificaat te behalen.
2.
7.
Selecteer één of meerdere leveranciers uit de bovenstaande
lijst.
Onderzoeken mogelijke financiële steun voor certificering
van duurzaam bosbeheer en de houtketen en investeringen
in moderne technologieën.
Check management tegen de eisen van het
certificeringsysteem en plan aan de hand daarvan
verbeteringen.
Actieplan implementeren om aan de eisen te voldoen voor
duurzaamheidcertificering (FSC/PEFC).
Voorbereiden pre-audits van de gebieden / bedrijven en main
audit (FSC/PEFC).
Aanpassing bosbeheer / bedrijfsvoering voor de main audit.
8.
Main audits door onafhankelijke certificeerder.
3.
4.
5.
6.
SMART doelen:
Selectiecriteria;
Selectie rapport: lijst met
leveranciers.
Geselecteerde leveranciers.
Overzicht van
financieringsmogelijkheden.
Beoordelingsrapport;
Actieplan en protocollen ter
verbetering van management.
Monitoring rapporten / checklisten;
Observaties in het veld.
Contract met onafhankelijke partij;
Observaties in het veld.
Actieplan te verbetering;
Monitoringrapporten / checklisten;
Observaties in het veld.
Audit rapport;
Certificaat.
b. CoC certificering
9.
CoC traject in kaart brengen.
10
Audit van de CoC bij leverancier en indien nodig bij VVNH
lid.
FORM International & Probos
Lijst van schakels in de CoC
(Bijlage 1).
FSC/PEFC CoC certificaten.
11
BIJLAGE1: RELEVANTE CONTACTEN:
FSC producentengroep
Manoel Pereira Dias - Cikel Brasil Verde*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 4005 9955
Augusto Moreira – Emapa
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 242 8026
Idacir Peracchi - Juruá Florestal*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 250 3222
CTA (Jefferson Amaro) - Comunidade Porto Dias/
Seringal Cachoeira/ Pedro Peixoto
e-mail: [email protected]
fone: 55 (68) 223 2727
Fábio - Ecolog
e-mail: [email protected]
fone: 55 (11) 4195 5121
Fábio – Ecolog*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (11) 4195 5121
Tim van Eldik - Precious Woods Pará
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 214 7373
Rubens Tocci - Orsa Florestal*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (93) 3736 6214
Rubens Resstel – Madevale
e-mail: [email protected]
fone: 55 (11) 3666 7080
Ibl-izabel Madeiras Do Brasil Ltda*
e-mail: [email protected]
fone: 55 (91) 32712277
FSC Brazilië
Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil)
SHIS QI 05 - Centro Comercial Gilberto Salomão
Bloco F. Sala 228-B
71.615-560 - Brasília/DF
Brasil
Telefone: (55) 61- 3248-7274
Fax: (55) 61 - 3248-1321
Email: [email protected]
Branche organisaties
Associacio Brasileira da Industria de Madeira Compensada e Industrializada
Agensia Brasileira de Cooperacao http://www.abc.gov.br/
Brazilian Association for Mechanically Processed Timber
http://www.abimci.com.br/engl/index_en.html
Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará - AIMEX
Tv. Quintino Bocaiúva, 1588, 5º andar bloco "A" Casa da Indústria - FIEPA
Cep: 66035-190 / Belém - Pará - Brasil
Fones: (91) 3242-7161 / 3242-7342
E-mail: [email protected]
WWF-Brasil
SHIS EQ QL 6/8
Conjunto E
71620-430
Brasilia, DF
T: +55 61 3364 7400
F: +55 61 3364 7474
FSC gecertificeerde bedrijven:
ANGELO CAMILOTTI &
CIA LTDA
R. Maranhão, 133 – Caixa Postal 13
85601-310 Francisco Beltrão PR
TEL: (0XX) 46 3524-2002 / 41 3562-1212 (Curitiba)
FAX: (0XX) 46 3524-4422
[email protected]
[email protected]
At. Sr. Antonio Rubens Camilotti
ANGELO CAMILOTTI &
CIA LTDA
Rua: Alcide Nilton Mottim, 199
83413-495- Colombo PR
BATTISTELLA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
BR. 280 - Km 133 – Acesso Rio Preto Velho
89295-000 Rio Negrinhos SC
TEL: (0 XX) 47 3641.2200
FAX: (0 XX) 47 3641.2224/2288
[email protected]
www.bicmadeiras.com.br
At. Dr. Gilberto Battistella
BATTISTELLA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
(APABA)
Av. Cândido de Abreu, 776 - 23º andar
80530-000 Curitiba PR
TEL: (0 XX) 41 3250-2462
FAX: (0 XX) 41 3250-2499
[email protected]
www.bicmadeiras.com.br
At. Sr. Odelir Battistella
BERNECK
AGLOMERADOS S.A.
R. Valério Sobânia, 500 – Thomáz Coelho
83.706-530 Araucária PR
TEL: (0 XX) 41 2109-3700
FAX: (0 XX) 41 2109-3739
Tel: (41) 2109-3868 Daniel Berneck – Vice Presidente
Fax: (41) 2109-3714
www.berneck.com.br
[email protected]
At. Sr. Álvaro Rose / Roberto Sanches
BRASCOMP
COMPENSADOS DO
BRASIL S.A.
R. Luigi Galvani, 42 - Sl 72
04575-020 São Paulo SP
TEL.: (0 XX) 11 5112-1088
FAX: (0 XX) 11 5505-4597
[email protected]
www.lavrasul.com.br
At. Drs. Isac Chami Zugman / Ari Zugman
BRASPLAC
INDUSTRIAL
MADEIREIRA LTDA
Rod. BR. 277 - Km 585 – Jardim Presidente
85803-650 Cascavel PR
TEL: (0 XX) 45 3225.7272
FAX: (0 XX) 45 3225.7329
[email protected]
At. Srs. Rafael Andrade Festugatto / Maria E. A. Festugatto
BROCHMANN POLIS
INDUSTRIAL
FLORESTAL S.A.
Margem BR 470 - Km 251
89520-000 Curitibanos SC
TEL: (0XX) 49 3241 0044
FAX: (0XX) 49 3245 0175
[email protected]
www.brochmannpolis.com.br
CAMIFRA S.A
MADEIRAS,
AGRICULTURA E
PECUÁRIA
R. Hermógenes Carneiro Lobo, 68
85530-000 Clevelândia PR
TEL: (0XX) 46 3252-1444
FAX: (0XX) 46 3252-1257
[email protected] / [email protected]
At. Sr. Paulo Henrique Camilotti
CENTERPLAC
COMPENSADOS LTDA
Rod. BR.222 Km 87 –Distrito Industrial
68638-000 Rondon do Pará PA
TEL.:( 0 XX) 94 3326-2312 / 9972-0707
FAX.: (0 XX) 94 3326-2175
[email protected]
Sr. Moacir Alberto Raimam
CIKEL BRASIL VERDE
S/A
R. Minas Gerais, 33 – Centro
65939-000 Itinga do Maranhão MA]
TEL.: (0XX) 99 3531-4012 /41 2169-8200
FAX.: (0XX) 99 3531-4051
[email protected]
www.cikel.com.br/florestal
At. Sr. João Bosco Pereira
COMPENSADOS
ÂNGELA LTDA
Rod. BR 163 Km 817, Caixa Postal 41
78550-000 Sinop MT
TEL.: (0XX) 66 3515-8355
FAX.: (0XX) 66 3515-8017
[email protected]
At. Srs. Carlos Antônio Trombetta
COMPENSADOS
CARLOTHO LTDA
R. Onda Verde, 628 Vila Cidade Morena
79064-080 Campo Grande MS
TEL.: (0XX) 67 3393-1890
FAX.: (0XX) 67 3393-1890
[email protected]
At. Sr. Anderson Carlotto
COMPENSADOS E
LAMINADOS LAVRASUL
S/A
COMPENSADOS
FORTES S.A
COMPENSADOS LFPP
LTDA
R. Amazonas, 572 - Água Verde
80610-030 Curitiba PR
TEL: (0XX) 41 3314-5757
FAX: (0XX) 41 3329-3525
Av. Ivo Daquino,382 – Bairro Ind. 01
89460-000 Canoinhas SC
TEL: (0xx) 47 3622-3511
[email protected] / [email protected]
[email protected]
www.lavrasul.com.br
At. Sr. Thales Zugman
BR 163 Km 819,1 Setor Indl. Caixa Postal 100
78550-000 Sinop MT
TEL.: (0XX) 66 3515-8100
FAX.: (0XX) 66 3515-8053
[email protected]
At. Sr. Sidnei Ari Bellincanta
R. dos Imigrantes, 1200 - Jardim Miraluz
84430-000 Imbituva PR
TEL: (0XX) 42 3436-1325 /1385
FAX: (0XX) 42 3436-1325
[email protected]
www.lfpp.com.br
At. Sr. José Geraldo Coimbra Filho
COMPENSADOS NOVO
MILÊNIO LTDA
COMPENSADOS
PINHAL LTDA
COMPENSADOS SANTA
CATARINA LTDA
COMPENSADOS TIGRE
LTDA
COMPENSADOS
TROMBETTAS LTDA
E.A.C. FLORESTAL
LTDA
E.A.C. FLORESTAL
LTDA
EIDAI DO BRASIL
MADEIRAS S/A
EMPRESA INDUSTRIAL
E COMERCIAL FUCK
S.A.
ESUL ESQUADRIAS
ULIANA LTDA
R. Juiz de Fora, 88 - Miranda
68638-000 Rondon do Pará PA
TEL.: (0XX) 94 3326-1839/1855
FAX.: (0XX) 94 3326-1839
[email protected]
At. Sr. Paulo Roberto Ganassoli
Rod. BR 282, Km 576 – Bairro Industrial
89870-000 Pinhalzinho SC
TEL: (0XX) 49 3366-1146
FAX: (0XX) 49 3366-1146
[email protected] /
[email protected] / [email protected]
At. Sr. Darcy S. J. Santin
R. José Eliphio da Cunha Silveira, 350 Área Industrial
89400-000 Porto União SC
TEL: (0XX) 42 3523-1066
FAX: (0XX) 42 3523-1066
[email protected]
At. Srs. Mohamed Abdul Abbas / Ivone W. Abbas
Rodovia BR 163 KM 818 São Cristovão
76.550-000 Sinop MT
TEL: (0XX) 65 3515-9356
FAX: (0XX) 65 3515-9356
[email protected]
At. Srs. Lenoir Felipe Bachinski, Ivani Orlani, Charles Ozôrio
Estrada Dilma s/nº
78540-000 Claudia MT
TEL: (0XX) 66 3546-1410
FAX: (0XX) 66 3546-1363
[email protected]
At. Sr. Itamir Luiz Trombetta / Carlos Antonio Trombetta
Estrada Tunas, Km 04 - Bairro Ouro Fino
83.480-000 Tunas do Paraná Paraná
TEL: (0XX) 41 3659-1234
Fax: ( 0xx ) 41 3659-1105
[email protected] / [email protected]
At. Sr.Gilberto de Melo Nunes
Rua Alcide Nilton Mottim, 199
83.413-495 Colombo PR
TEL: (0XX) 41 3562-1212
FAX: (0XX) 41 3562-1010
[email protected] / [email protected]
At. Sr. Gilberto de Melo Nunes
R. Humberto I, 236, 13º and - Vila Mariana - Sl 133 e 134
04018-030 São Paulo SP
TEL.: (0XX) 11 5574-8211
FAX.: (0XX) 11 5571-7371
[email protected]
www.eidai-brasil.com.br
At. Sr.: Hirohisa Maeda
Av. Ivo D'aquino Da Fonseca, 1013 -Caixa Postal 181
89460-000 Canoinhas SC
TEL: (0XX) 47 3622-3800
FAX: (0XX) 47 3622-3875
[email protected]
www.fucksa.com.br
At. Sr. Estevão Fuck
Rodovia Cornelio Pires - Km 74,5 - Caixa Postal 059
18530-000 Tietê SP
TEL: (0XX) 15 3282-1177
F.V. DE ARAÚJO S.A
FLORAPLAC
INDUSTRIAL LTDA
FORMACOMP LTDA
FORMAPLAN FÔRMAS
PLANEJADAS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
FRAME MADEIRAS
ESPECIAIS LTDA
GOEDE, LANG & CIA
LTDA
GUAVIRÁ INDÚSTRIAL
E AGROFLORESTAL
LTDA
HIDIL PLAC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA
FAX: (0XX) 15 3282-1174
[email protected]
www.esul.com.br
At. Sr. Mauro Claudio / Rosangela Uliana
R. Amazonas de Souza Azevedo, 47 - Bacacheri
82520-620 Curitiba PR
TEL.: (0XX) 41 3262-0776
FAX.: (0XX) 41 3262-0776
[email protected] / [email protected]
www.fvdearaujo.com.br
At. Sr. Juliano Vieira de Araujo
Estr.Colônia Do Uraim s/nº - Km. 01 - Caixa Postal 02
68625-970 Paragominas PA
TEL: (0XX) 91 3729-3048
FAX: (0XX) 91 3729-3214
[email protected] / [email protected]
At. Sr. Adriano D’Agnoluzzo / Vitório Sufredini Neto
R. Emílio Kroni, 531- Rocio
84600-000 União da Vitória PR
TEL.: (0XX) 42 3522-9242
FAX.: (0XX) 42 3523-6294
[email protected]
[email protected]
www.formacomp.com.br
At. Sr. José Luiz Dissenha
R. André Ampére, 153 - Cj. 123
04562-080 São Paulo SP
TEL: (0XX) 11 5105-3151 Financ.: (0 XX) 11 5105-3125
FAX: (0XX) 11 5506-4523
[email protected]
www.formaplanl.com.br
At. Dr. Francisco Pigatto Neto
R. Luiz Caetano Francio, 475 - Caixa Postal 131
89500-000 Caçador SC
TEL: (0XX) 49 3561-6600
FAX: (0XX) 49 3561-6611
[email protected]
[email protected]
www.frameport.com.br
At. Sr. Augusto A. Francio/Aurelio De Bortollo
R. Dr. Wunderwald, 1999
89107-000 Pomerode SC
TEL: (0XX) 47 3387-2166
FAX: (0XX) 47 3395-1079
[email protected]
At. Sr. Cid Erwin Lang / Carlos Romeu Odwazny
Rua Maranhão, Nº 500 - Centro
78435-000 São José Do Rio Claro MT
TEL.: (0XX) 66 3386-1295
FAX.: (0XX) 66 3386-1387
[email protected]
www.guavira.com.br
At. Srs. Alexandre Baldasso / Gerson P. Baldasso / João
Carlos Baldasso
Rodovia BR 222, Km 93 - S/Nº - Caixa Postal 12
68527-000 Abel Figueiredo PA
TEL.: (0XX) 94 3342-1218/1256
FAX.:(0XX) 94 3326-1389/1558
[email protected]
Sr. Hildefonso De Abreu Araújo
INCOMAX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MADEIRAS XAVANTES
LTDA
INDÚSTRIA DE
COMPENSADOS
GUARARAPES LTDA
INDÚSTRIA DE
COMPENSADOS
POLIPLAC LTDA
INDÚSTRIA DE
COMPENSADOS
SUDATI LTDA
INDÚSTRIA
MADEIREIRA ULIANA
LTDA.
INDUSTRIAL
MADEIREIRA
CAMILOTTI LTDA
INDUSTRIAL
MADEIREIRA S.A.
(VIMASA)
INDÚSTRIAS J.
BETTEGA S/A
Rodovia BR. 163, Km 837 Cx. Postal 204
78550-000 Sinop MT
TEL: (0XX) 66 3515-6001
FAX: (0XX) 66 3515-6001
[email protected]
At. Sr. Idair Broch
Rua Alcina Santos Araújo, 411
85555-000 Palmas PR
TEL: (0XX) 46 3263-8300
FAX: (0XX) 46 3263-8310
[email protected]
[email protected] /
[email protected] /
[email protected]
www.guararapes-plywood.com.br
At. Sr. João Carlos R. Pedroso
Br 277 - Km 594 - Caixa Postal 201- Jardim Guaruja
85819-000 Cascavel PR
TEL: (0XX) 45 3226-6462
FAX: (0XX) 45 3226.6460
[email protected]
[email protected]
www.poliplac.com
At. Sr. Licinio Poersch
Av. Getúlio Vargas, 1638 - Bairro Lagoão - Caixa Postal 154
85555-000 Palmas PR
TEL:(0XX) 46 3263-8400
FAX: (0XX) 46 32638422
[email protected] / [email protected]
www.sudati.com.br
At. Sr. Luiz Alberto Sudati
Rodovia SP 127 - Km 75,5 Mts.
18530-000 Tietê SP
TEL.: (0XX) 15 3282-1522
FAX.: (0XX) 15 3282-1388
[email protected]
www.mad-uliana.com.br
At. Sr. José Arnaldo Bertola Uliana
Rua Roberto Osório De Almeida, 1690
81931-970 Curitiba PR
TEL: (0XX) 41 3348-1771
FAX: (0XX) 41 3348-2384
[email protected]
At. Sr. Luciano Camilotti
Rodovia SC 453 - Km. 50
89560-000 Videira SC
TEL: (0XX) 49 3531-1233
FAX: (0XX) 49 3531-1179
[email protected] / [email protected]
www.vimasa.com.br
At. Dr. Walter Reichert
Av. Governador Munhoz Da Rocha, 728
84640.000 Bituruna PR
TEL.: (0XX) 42 3553-1221
FAX.: (0XX) 42 3553-1151
[email protected] / [email protected]
At Srs. Roberto Alves De Carvalho Junior
Luis Guilherme Bettega
ITAMARATI INDUSTRIA
DE COMPENSADOS
LTDA
JAE - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MADEIRAS LTDA
LAMINADOS E
COMPENSADOS
CONFIANÇA LTDA
LAMINADOS E
COMPENSADOS PUPO
LTDA
LAMINADOS E
COMPENSADOS ROMA
LTDA
LAMINIT S/A - LÂMINAS
E COMPENSADOS
LAMINIT S/A - LÂMINAS
E COMPENSADOS
LANO DA AMAZÔNIA
LTDA
MADEBIL MADEIREIRA
BITURUNA LTDA
Rua 03 s/nº - Área Industrial – Caixa Postal 204
85555-000 – Palmas - PR
TEL: (0XX) 46 3263 1691
FAX (0XX) 46 3263 1691
[email protected]
At. Sr. Marcelo B. Lazzaretti
Estrada Colônia Do Uraim, S/Nº
60627-050 Paragominas PA
TEL.: (0XX) 91 3729-1181
FAX.: (0XX) 91 3729-7616
[email protected]
At. Srs. Joaquim Humberto Borges
José Baltazar Carlette
Rua Principal, 522 - Setor Industrial
68473-000 Novo Repartimento PA
TEL.: (0XX) 94 3785-1201
FAX.: (0XX) 94 3785-1201
[email protected]
At. Sr. Ernesto Carlos Ganassolli
Rua Santo Antonio s/n - Centro
84430-000 Imbituva PR
TEL: (0XX) 42 3436-1385
FAX: (0XX) 42 3436-1385
[email protected]
At. Sr. Paulo Roberto Pupo
Av. Antônio Volpato, 2472- Lote 266-D - Parque Industrial
87.111-011 Sarandi PR
TEL: (0XX) 44 3264-2803
FAX: (0XX) 44 3264-1771
[email protected]
www.compensadosroma.com.br
At. Srs. Leonardo Rodrigues / Celso Arruda
Av. Industrial, 300 - Coqueiral
65.930-000 Itinga MA
TEL: (0XX) 99 3531-4188
FAX: (0XX) 99 3531-4188
[email protected]
www.laminit.com.br
At. Sr. Deuzemir
Rua João Zarpelon 800 Bairro: Costeira
83015-210 São José dos Pinhais
TEL.: (0XX) 41 3366-1554; 3593-4000
[email protected] /
[email protected] / [email protected]
www.laminit.com.br
At. Sr. Paulo Scandian
Rua Ouro Preto, Nº 4360 - Setor Industrial
78.987-000 Rolim De Moura RO
TEL/FAX: (0XX) 69 3442-2893
(0XX) 11 4066-7433 Luiz Carlos Jardim
[email protected] / [email protected]
www.madeireiralano.com.br
At. Srs. Luiz Carlos Jardim
Genuíno Ivo Gheller
Vilson Antonio Gheller
R. Santos Alberton, 961
84640-000 Bituruna PR
TEL: (0XX) 42 3553-1213
FAX: (0XX) 42 3553-1449
[email protected]
MADEIRANIT
MADEIRAS LTDA
MADEIRAS FILTER
LTDA. (MISTER PLAC)
MADEIRAS NILE LTDA
MADEIRAS
SCHLINDWEIN LTDA
MADEIREIRA BARRA
GRANDE LTDA
MADEIREIRA BELO
HORIZONTE LTDA
MADEIREIRA EK LTDA
MADEIREIRA MIGUEL
FORTE S.A.
www.madebil.com.br
At. Sr. João Carlos Conte
Rod BR 163 - Km 830 - Setor Industrial Norte - Cx. P. 05
78.550-000 Sinop MT
TEL.: (0XX) 66 3515-6008
FAX.: (0XX) 66 3515-6285
[email protected] [email protected]
/ [email protected]
www.madeiranit.ind.br
At. Srs. José Eduardo Pinto
Moacir Tadeu Pinto
Estrada Do Outeiro, Lot. 12 - Qd-01 - Icoaraci
66.815-590 Bélem PA
TEL.: (0XX) 91 3227-1270
FAX.: (0XX) 91 3227-1269
[email protected]
At. Sr. Ricardo Eloy Sangalli
Rodovia BR. 277 - Km 430
85.390-000 Virmond PR
TEL: (0XX) 42 3618-1190
FAX: (0XX) 42 3618-1190
[email protected]
[email protected]
[email protected]
At. Srs. Pedro Paulo Scherner
Carlos Rodolfo Scherner
Rua Niteroi, 2342
89.150-000 Presidente Getúlio SC
TEL: (0XX) 47 3352-1166
FAX: (0XX) 47 3352-1711
[email protected] / [email protected]
At. Sr. Altivo Schlindwein
BR 282 km 492 s/n Caixa Postal 32
89.694-000 Faxinal do Guedes SC
TEL: (0XX) 49 3436-0111/0103
FAX: (0XX) 49 3436-0272
[email protected]
www.mabagra.com.br
At. Srs. Oreste De Bortolli Faita
Paulo Victorino Favero
Rua dos Imigrantes, 895 Jardim Tangará II
84430-000 Imbituva PR
TEL: (0XX) 42 3436-1299
FAX: (0XX) 42 3436-1651
[email protected]
At. Srs: José Rosalvo Bobato
João Arnaldo Bobato
Rodovia Br. 116 - Km. 06
89.300-000 Mafra SC
TEL: (0XX) 47 3643-0020
FAX: (0XX) 47 3643-0224
[email protected]
At. Sr. Amauri E. Kollross
Rua Newton Prado, 767
01.127-000 São Paulo SP
TEL: (0XX) 11 221-9812/9633 / (0XX) 42 3522-3044
FAX: (0XX) 11 220-8143 / (0XX) 42 3522-3731
[email protected] / [email protected]
www.miforte.com.br
At. Dr. Marcello Forte
MADEIREIRA RIO
CLARO LTDA
MADEIREIRA THOMASI
S.A
MADÊMER MADEIRAS
LTDA
MAMBORE INDUSTRIA
E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA
MANOEL MARCHETTI
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MASEAL INDÚSTRIA DE
COMPENSADOS LTDA
MASISA DO BRASIL
MASISA DO BRASIL
NEREU RODRIGUES &
CIA LTDA
Rua Antonio Ribeiro S/N - Caixa Postal 05
84.560-000 Rio Azul PR
TEL.: (0XX) 42 3463-1144
FAX.: (0XX) 42 3463-1156
[email protected]
At. Sr. Roberto Cezar Wronski
R. Marechal Deodoro, 1701 - Caixa Postal 121
84.600-000 União Da Vitória PR
TEL: (0XX) 42 3523-1255
FAX: (0XX) 42 3522-4454
[email protected] / [email protected]
www.thomasi.com.br
At. Sr. Nelson Thomasi
Rodovia SC-416 Nº 4606 - Caixa Postal 36
89.136-000 Rodeio SC
TEL: (0XX) 47 3384-3744
FAX: (0XX) 47 3384-3503
[email protected]
www.mademer.com.br
At. Sr. Otilio Oss-Emer/Silvio C.Maffezolli
Rua Irani, 214 – Centro
89.825-000 – Xaxim – SC
TEL: (0XX) 49 3353-2419
FAX: (0XX) 49 3353-2419
[email protected]
At. Srs. Egidio Trentin / Marcos Gilherme Trentin
Rua 03 De Maio, 61 - Centro - Caixa Postal 34
89.140-000 Ibirama SC
TEL: (0XX) 47 33578111/9981-0095
FAX: (0XX) 47 3357-2578
[email protected] / [email protected]
www.marchetti.ind.br
At. Sr. Genésio Ayres Marchetti
Fábio A. Marchetti
Rua Minas Novas, 118 Vila Cidade Morena
79.064-370 Campo Grande MS
TEL.: (0XX) 67 3393-1166
FAX.: (0XX) 67 3393-1166
[email protected]
At. Sr. Joares Antônio Santin
Rua: João Gualberto, 1259 – 23° andar, Alto da Gloria
80030-001 Curitiba PR
Fone: (41) 3219-1850
Fax: (41) 3219-1870
Escritório Curitiba
Rod. BR. 376 km. 503, 1690
84.045-610 Ponta Grossa PR
TEL: (0XX) 42 3219-1500
3219-1850/3219-1896 Curitiba
FAX: (0XX) 42 3219-1600
www.gruponueva.com
[email protected] / [email protected]
[email protected] [email protected]
At. Sr. Jorge Grandi
Br 116 - Km 222, s/nº - Área Industrial Cx postal 03
88.535-000 Correia Pinto SC
TEL.: (0XX) 49 3243-1206 / 3243-2294
FAX.: (0XX) 42
[email protected]
www.nereurodrigues.com.br
PIMENTEL LOPES
ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA
(MULTIDOOR)
PIONEIRO COMÉRCIO
E EXPORTAÇÃO LTDA
PLY INDÚSTRIA DE
COMPENSADOS LTDA
PORMADE-PORTAS DE
MADEIRAS
DECORATIVAS LTDA
PROCOPIAK
COMPENSADOS E
EMBALAGENS S.A
REVIGLIO THOMÉ & CIA
LTDA
REPINHO
REFLORESTADORA DE
MADEIRAS E
COMPENSADOS LTDA
RIO CONCREM
INDUSTRIAL LTDA
At. Sr. Nereu Rodrigues
Avenida Menino Marcelo, Km 4,5 - Serraria
57.046-000 Maceió AL
TEL.: (0XX) 82 3218-1300
FAX.: (0XX) 82 3218-1310
[email protected] / [email protected]
www.multidoor.com.br
At. SrS. José Roberto Pimentel Lopes
Rodrigo Cavalcanti Pimentel Lopes
Rodovia MT 208 KM 145,5 CSw 01 Área 5
78.550-000 Alta Floresta MT
TEL.: (0XX) 66 3521-2366
FAX.: (0XX) 66 3521-8055
[email protected]
Zulmiro de Carli / Sudes Clarisse de Carli
Av. Cardeal Santiago Luiz Copello, 115
05.308-000 São Paulo SP
TEL: (0XX) 11 3832-2793
FAX: (0XX) 11 3832-0334
[email protected]
www.plycompensados.com.br
At. Sr. Helios Magnanini Júnior
Rua Prudente de Moraes, 940 Centro
84.600-000 União Da Vitória PR
TEL: (0XX) 42 3521-2121
FAX: (0XX) 42 3521-2122
[email protected]
www.pormade.com.br
At. Srs. Cláudio A. Zini /
Jorge L. Furlan
Rodovia Miguel Procopiak, S/N, Água Verde
89.460-000 Canoinhas SC
TEL: (0XX) 47 3624-0711
FAX: (0XX) 47 3624-0705
[email protected] /
[email protected]
www.procopiak.com.br
At. Srs. Miguel Fontes Procopiak / Hilton Hitzmann / Miguel
Guttervill
Rodovia PR 170 – Km. 40
85.170-000 Pinhão PR
TEL.: (0XX) 42 3677-1566
FAX: (0XX) 42 3677-3242
[email protected]
At. Srs. Reviglio Thome
Joelson Thome
R. Sebastião Camargo Ribas, 950
85.060-340 Guarapuava PR
TEL.: (0XX) 42 3624-2266
FAX: (0XX) 42 3624-2266
[email protected]
At. Sr. Odacir Antonelli
Rodovia BR. 010 - Km. 30
68.633-000 Dom Eliseu PA
TEL: (0XX) 94 3335-1005 /9972-5075
FAX: (0XX) 94 3335.1499/1247
[email protected] / [email protected]
www.concrem.com.br / [email protected]
At. Sr. Silvano D Agnoluzzo
ROHDEN ARTEFATOS
DE MADEIRA LTDA
ROSA MADEIREIRA
LTDA
SCAM LTDA
SELECTAS S.A.
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MADEIRAS
SERRARIA ULIANA
LTDA
SINCOL S.A.
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
SOMAPAR SOCIEDAE
MADEIREIRA
PARANAENSE LTDA
TECNOPLAC TECNOLOGIA EM
PLACAS LTDA
TRIANGULO PISOS E
PAINÉIS LTDA
Rua Boa Vista, 500
89.196-000 Salete SC
TEL: (0XX) 47 3563-0222
FAX: (0XX) 47 3563-0180
Secret. Daniela (Pouso Redondo) (47) 3545-1644
[email protected]
www.rohden.com.br
At. Srs. Lino Rohden/ Adroaldo Broacardo
José Afonso J. Gonçalves
Rodovia BR 010 Km 1652 - Caixa Postal 121
68.625-970 Paragominas PA
TEL.: (0XX) 91 3738-1117
FAX: (0XX) 91 3738-1117
[email protected]
www.gruporosa.com.br
At. Srs. Antõnio Carlos Rosa / Shydney Jorge Rosa
Av. Julio de Castilhos 349 Bairro Centro
95680-000 Canela RS
TEL: (0XX) 54 3282-2002
Fax: (0xx) 54 3282-0017
[email protected] / [email protected]
At. Sr. Marcus Barp
Rodovia BR. 116 - Km. 106 - Nº 18.414
81.690-300 Curitiba PR
TEL: (0XX) 41 3017-2331
FAX: (0XX) 41 3246-7923
[email protected] / [email protected]
[email protected]
www.selectas.com.br
At. Sr. Ricardo Muller
Rodovia BR 010 - Km 81
68.632-000 Ulianópolis PA
TEL.: (0XX) 91 3726-1144
FAX.: (0XX) 91 3726-1144
[email protected]
At. Sr. Renato Uliana
Rua Alemanha, 197
89.500-000 Caçador SC
TEL.: (0XX) 49 3561-5000
FAX.: (0XX) 49 3561-5001
[email protected] / [email protected]
www.sincol.com.br
At. Srs. João Elias Simonetto
Vitor Hugo Baldevi
Rodovia BR. 476 - Km. 01
84.600-000 União Da Vitória PR
TEL.: (0XX) 42 3523-1144
FAX.: (0XX) 42 3523-1166
[email protected]
www.somapar.com.br
At. Sr. Paulo Cavalcanti Neto
Av. Marechal Rondon, S/Nº - Industrial
68.638-000 Rondon Do Pará PA
TEL.: (0XX) 94 3326-1226
FAX.: (0XX) 94 3326-1920
[email protected]
At. Sr. Rubens Denadai
R. Chanceler Oswaldo Aranha, 570 - Vila Hauerr
81.630-160 Curitiba PR
TEL.: (0XX) 41 2106-5113
V.W. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MADEIRAS LTDA
VICARI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MADEIRAS LTDA
VICARI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MADEIRAS LTDA
FAX.: (0XX) 41 2106-5199
www.triangulo.com.br
[email protected] / [email protected]
At. Dr. Douglas A. Granemann de Souza
Rodovia BR 158 - Km 505 - São Cristovão
85.550-000 Coronel Vivida PR
TEL.: (0XX) 46 3232-1010
FAX.: (0XX) 46 3232-2194
[email protected]
[email protected]
www.vwmadeiras.com.br
At. Sr. Walmor José Andreoni
Rua Dr. Plinio Gonçalves Marques, 470
81.880-300 Curitiba PR
TEL.: (0XX) 41 3349-2525
FAX.: (0XX) 41 3349-8115
[email protected] / [email protected]
www.vicari.com.br
At. Sr. Eduardo Wollf Mendonça
Av. Gonçalo Madeira, 100 - Jaguaré
05.348-000 São Paulo SP
TEL.: (0XX) 11 3768-5422
FAX.: (0XX) 11 3768-5422
[email protected]
www.vicari.com.br
At. Sra. Clélia Vicari
FSC CoC gecertificeerde bedrijven
Name
Orro & Christensen Design Ltda.
Address:
E-Mail:
Phone:
Product Groups:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product Groups:
Activity:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product Groups:
Activity:
Name
Orro & Christensen Design Ltda. Rua Nancir Feliciano
de Oliveira, 540 Vila Tupi 11719-130 Praia Grande SP
BRAZIL
[email protected]
+55 13 3471 7035
aparadores banks AÉRO beds chairs couch ORLO
furniture special projects from Eucalyptus and Amazon
wood tables
Madeireira Wolff LTDA
Avenida Maripá, 3560
85909-220 Vila Operária
BRAZIL
[email protected]
+55 45 3252 1775
Product (minated boards pinus, araucaria and
eucalyptus, Sawn wood)
Primary Processor
Nereu Rodrigues & Cia Ltda.
BR 116 Km 222, Area Industrial 3
88535-000 Correa Pinto
BRAZIL
[email protected]
+55 49 3243 1206
Boards and panels (Pine Plywood)
Primary Processor
ECOPINE Madeiras Ltda.
Rodovia do Papel, km 16.25 Telemaco Borba, PARANA 84261-970
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55.42.272.6323
Product
Lumber Processed and cut wood
Groups:
Species: Eucalyptus Eucalyptus spp. Rose Gum Pine Pinus spp. Pine
Name
Duratex, SA Botucatu, Lencois, Paulistas, & Agudos Districts
Address: Fazenda Monte Alegre, 17120-000-Agudos -Estado de São Paulo, BRAZIL
"[email protected]; [email protected];
E-Mail:
[email protected] "
Phone: + 55 (14)262-811
"Manufacturer of Hardboard - DURATREE and painted hardboard DURAPLAC -100%
FSC-certified. Hardboard with overlay - DURAPLAC (BP) - 94% MIN FSC-certified.
Product
Eucalyptus MDF board- MADEFIBRA E - 100% FSC-certified. Painted Eucalyptus MDF
Groups:
board - MADEFIBRA E (PD) - 100% FSC-certified. Eucalyptus MDF with overlay MADEFIBRA E (BP) - 94% MIN FSC-certified. Pine MDF board - MADEFIBRA - 92%
MIN FSC-certified. Painted Pine MDF boards - MADEFIBRA (PD) - 92% MIN FSCcertified. Pine MDF with overlay - MADEFIBRA (BP) - 87% MIN FSC-certified. Pine
MDF flooring - DURAFLOOR - 87% MIN FSC-certified. Particleboard with overlay MADEPLAC (BP) - 77% MIN FSC-certified. Pine sawn-wood (100% FSC-certified).
Minimum percentage certified aRE stated on on-product labels, invoices and product
descriptions."
Species: Eucalyptus, pine
Name
Cikel Brasil Verde S.A. Plywood and Veneer Factory
Address: Rua Minas Gerais, 33 65939-000 Itinga Do Maranhåo – Maranhåo BRAZIL
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
[email protected], [email protected]; [email protected]
55 (91) 3531-4051
"Manufacturer of Tropical veneer - 100% FSC and Tropical plywood - min 70% FSC
and 100% FSC "
Freijó, Louro, Sucupira, Cedro
Divisa Madeiras Vilmar José Do Nascimento Me
Address: Rua B Quadra E Lote 02 Distrito Industrial 84200-000 Jaguariaíava Estado do Parana
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
[email protected]
+ 55 43 535 1403
pine sawn wood
pine
Industria de Compensados Sudati Ltda
RODOVIA BR 153 KM 04 SN
Address: 84900-000 Ibaiti
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 43-3546-1626
Product
Product
Groups:
Activity: Secondary Processor
Name
Rohden Indústria Lígnea Ltda.
Rua Samuel ROHDEN, 350
Address: 78340-970 Juruena - Estado do Mato Grosso
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +66 553-1229
100% FSC certified tropical raw sawn wood and manufactured sawn wood made into
Product
S4S and decks from species including Angelim, Caixeta, Garrote, Ipê, Itaúba, Jatobá,
Groups:
Massaranduba, Peroba, Pinho Cuiabano and Sucupira
Angelim, Caixeta, Garrote, Ipê, Itaúba, Jatobá, Massaranduba, Peroba, Pinho
Species:
Cuiabano and Sucupira
Name
Vitória Régia Exportadora Ltda.
Distrito Industrial de Ananindeua Quadra - E Lote 7 e 8 67033-310 - Ananindeua - PA
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55-91-3250-3191
Product Manufacturer of Sawn Wood AD and KD, Processed wood like Flooring and Decking,
Groups: and Furniture components (100% FSC).
Name
JURUA Floresta Ltda
Rodovia Transamazônica KM 180, Chacára Juruá
Address:
68473-000 Novo Repartimento-PA, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: + 55 91 250 3222
Product
Tropical sawn-wood (100% FSC-certified wood)
Groups:
tropical species like: Angelim, Fava, Faveira Branca, Ipê, Jatobá, Maçaranduba,
Species:
Piquiarana, Tauari, Tatajuba, etc.
Name
Conte & Sonálio Ltda
Address: Rua F Quadra E Distrito Industrial 84200-000 Jaguariaíva Estado do Paraná, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: + 55 43 535 1376
Product
Pine sawn wood (100% FSC)
Groups:
Species: pine
Name
Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda
Address: Rua Francisco Galarda # 333 83706-540 - Araucária - PR BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 (41) 3643-7374
Engineered flooring produced from tropical or plantation forests - minimum 70% FSC
Product
Solid Varnish Flooring from tropical or plantation forests with 100% or 70% FSC Both in
Groups:
a batch/request system
Name
Cikel Brasil Verde S.A.
Address: Estrada do 40 Horas - Km 4 s/n 67120-000 - Ananindeua - Estado do Pará, BRAZIL
E-Mail: [email protected] [email protected]
Phone: +55 (91) 4005-9955
Manufacturer of tropical raw and processed sawnwood, like decks and garden tiles, in a
Product request/batch system with 100% FSC Certified. Manufacturer of tropical raw sawn
Groups: wood, in collections packages with 70% FSC Certified. Tropical woods include:
Angelim, Cupiuba, Fava, Ipê, Jatobá, Maçaranduba, Piquiarana, Tachi, Tatajuba, etc.
Tropical woods include: Angelim, Cupiuba, Fava, Ipê, Jatobá, Maçaranduba,
Species:
Piquiarana, Tachi, Tatajuba, etc.
Name
Cikel Brasil Verde S.A.
Address: Estrada do 40 Horas - Km 4 s/n 67120-000 - Ananindeua - Estado do Pará, BRAZIL
E-Mail: [email protected] [email protected]
Phone: +55 (91) 4005-9955
Manufacturer of tropical raw and processed sawnwood, like decks and garden tiles, in a
Product request/batch system with 100% FSC Certified. Manufacturer of tropical raw sawn
Groups: wood, in collections packages with 70% FSC Certified. Tropical woods include:
Angelim, Cupiuba, Fava, Ipê, Jatobá, Maçaranduba, Piquiarana, Tachi, Tatajuba, etc.
Tropical woods include: Angelim, Cupiuba, Fava, Ipê, Jatobá, Maçaranduba,
Species:
Piquiarana, Tachi, Tatajuba, etc.
Name
Renascer Indústris E Comércio De Madeiras Ltda.
Rua G, Quadra F, Lote 07 - Distrito Industrial, 84200-000 Jaguariaiva - Estado Do
Address: Parana
BRAZIL
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
[email protected]
+55(43) 535-1292
2.000 ton logs/month, producing 1.200 m3 sawn-wood
Pine
CACERES FLORESTAL S/A
Av. Mal. Rondon 720 Caixa Postal 56 Cáceres, MT 78200-000, BRAZIL
[email protected]
+55 (65) 3223-1020
Manufacturer of log, fuel wood, sawdust and wood waste, lumber whether or not
planed, wood sliced into veneers, continuously shaped wood, builder's joinery and
Product
carpentry of wood, wooden table and kitchenware, edge glued panels, other articles of
Groups:
wood and wooden furniture and parts (100% of the material used in manufacturing
these product lines is FSC certified.)
Processed and assembled pine wood like mouldings and panels plywood and block
Name
board (minimum of 70% FSC-certified) produced in request/batch system (as stated on
on-product labels, invoices, and produ
Av. Ivo D´aquino, 385, Bairro Industrial I 89460-000 - Canoinhas Estado de Santa
Address:
Catarina State,BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55(49) 252-1150; 252-1130
Product
Manufacturer of pine sawn and pine rotary cut veneers (100% FSC).
Groups:
Species: pine
Name
Airiel Industria & Comercio & Artefatos De Madeira Ltda
Lote 24 - Distrito Industrial Triangulo P. O BOX 213 84260-000 - Telemaco Borba Address:
Parana State, BRAZIL
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Phone: +55 42 272 9823
Product
Sawn Pine Wood (100% FSC certified)
Groups:
Species: pine
Name
ORSA FLORESTAL LTDA
Vila Munguba – S/No 68240-000 - MONTE DOURADO – Estado do Para P.O. Box 121
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: + 55 (93) 3735-2100
Tropical sawn-wood (100% FSC certified) from species like: Angelim vermelho,
Product
Angelim pedra, Cupiuba, Itauba Amarela, Fava bolota, Mandioqueira escamosa,
Groups:
Jatobá, Maçaranduba, Pequiá and Tachi
Angelim vermelho, Angelim pedra, Cupiuba, Itauba Amarela, Fava bolota,
Species:
Mandioqueira escamosa, Jatobá, Maçaranduba, Pequiá and Tachi
Name
Linea Paraná Madeiras Ltda.
Rua Vitorio Girardi q00 - Senges Cep 84220-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55-11-3502-2154
Product Processed and assembled pine wood such as mouldings, panels, components for
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
doors, windows, furniture and edge glued beams (100%-FSC certified).
n/a
Orsa Celulose, Papel e Embalagens S.A.
Rodovia Indio Tibiriçá, 12.999, KM 57 CEP 08630-000 Suzano/SP BRASIL
[email protected]
+55 (93) 3736-6202
Distributor of Eucalyptus Bleach Pulp (100% FSC certified)
Compensados E Laminados Lavrasul S/A
Assembled Wood In Canoinhasa Av. Ivo D´aquino, 385, Bairro Industrial I 89460-000 Canoinhas Estado de Santa Catarina State, BRAZIL
[email protected]
55(47) 622-3511
Processed and assembled pine wood like mouldings and panels plywood and block
board (minimum of 70% FSC-certified) produced in request/batch system (as stated on
on-product labels, invoices, and product descriptions)
pine
Dualplac Industrial Ltda.
Rua Pitanga, 157 - Jardim Ouro Fino, 83015-130 - Sao Jose dos Pinhais- Estado do
Parana, BRAZIL
[email protected]
+55 (41) 283 6655
Manufacturer of pine and eucalyptus ply's (100% FSC-certified). Plywood from pine,
eucalyptus and tropical wood as win ply, combination ply and trouth ply (either 100% or
at least 70% of the wood used in the production lines comes from FSC-certified
forests).
pine, eucalyptus and tropical wood
Renato Benazzi - Me
Sawmill in Jaguariaiva, Paraná State - Brazil Rua B, Quadra B, Lote 04 - Distrito
Industrial IV 84200-000 - Jaguariaiva - Estado do Parana, BRAZIL
[email protected]
+55(43) 535-1598
E-Mail:
Phone:
Product
2.500 ton logs/month, producing 1.400 m3 sawn-wood/month
Groups:
Species: pine
Name
Rohden Indústria Lígnea Ltda.
Rohden Indústria Lígnea Ltda. Rua Ferdinando Jahn, 500 - Bairro Bremer 89.160-000 Address:
Rio do Sul- Estado do Santa Catarina, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55(47) 525-2811
Product
tropical species
Groups:
Name
Cikel Brasil Verde Madeiras LTDA
Rodovia BR 010 Km 1564 s/n
Address:
65625-970 Paragominas, BRAZIL
E-Mail: [email protected] [email protected]
Phone: + 55 (91) 3273-1808
Product Tropical Raw Sawn Wood (100% FSC-certified) also manufactured as decks and
Groups: garden tiles, laminates and charcoal from tropical wood like: Angelim, Amapa, Breu,
Camaru, Faveira, Freijo, Ipe, Jatoba, Louro, Macaranduba, Muiracatiar, Pau Amarelo,
Piquia, Sucupira, Tauari, etc
Angelim, Amapá, Cumaru, Faveira, Freijo, Ipé, Jatobá, Louro, Macaranduba,
Muiracatiara, Pau Amarelo, Piquiá, Sucupira and Tauri Angelim, Amapa, Breu, Camaru,
Species:
Faveira, Freijo, Ipe, Jatoba, Louro, Macaranduba, Muiracatiar, Pau Amarelo, Piquia,
Sucupira, Tauari, etc
Name
BrasPine
Address: Rodovia PR 151 Km 207, 5, Jaguariaíva, Parana, 84200-000, BRAZIL
E-Mail:
Phone: 011 55-43-3535-8300
Manufacturer of solid clear pine wood like S4S FJ/EG S4Ss Boards, Solid Mouldings,
Product Cut Stock - 100% FSC· processed and assembled pine wood like Finger joint
Groups: mouldings, Blanks, panels - Min 70 % FSC chips, sawdust, bark - Min 70% FSCas
stated on invoices and product descriptions.
Name
Cikel Brasil Verde Madeiras LTDA - Manufacturer of Flooring, Decking and Ply
Address: Estrada do 40 Horas Km 4 s/n 67120-000 Ananindeua Para, BRAZIL
E-Mail: [email protected] [email protected]
Phone: + 55 (91) 3273-1808
Tropical sawn-wood - 100% FSC or 70% in a collection system. Tropical Flooring and
Product
decks- 100% FSC or 70% FSC in collection system. Tropical plywood veneer - 100%
Groups:
FSC. Tropical plywood min 70% FSC.
Species: Jatobá, Maçaranduba, Ipê, Cumarú Tatajuba, Angelim Vermelho (Red Angelim)
Name
Eidai Do Brasil Madeiras S.A.
Address: Estrada da Maracacuera s/n - Icoaraci , Belém , PA , BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: + 55 (91) 3211-7101
Plywood: Regular, Marine Grade, Unidirectional, Bending and Fancy Blockboard:
Regular and Fancy Doors: closet, flush and fire retardant of tropical wood in a
Product
batch/request system with at least 70% of the wood (as stated on on-product labels,
Groups:
invoices, and product descriptions) used in making this product comes from FSCcertified sources
Species: tropical wood – 20 to 25 species
Name
EXMAM- Exportadora de Madeira Amazonia Ltda
Address: Rod Br 316 s/n km 15 Parque Verde, Marituba Belem - PA, CEP 67200-220, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55(91) 4008-8716
Product
Processed wood like Flooring and Decking (100% FSC).
Groups:
Name
JURUA Florestal Ltda., Sawmill in Anandieua
Distrito Industrial de Ananindeua, Quadra 6, Lote 3, Sector D, Angar 4 Belén, Pará,
Address: CEP 67695-000 Additional:Mill 2 - Distrito Industrial, Quadra 16, Lote 01 a 06, Setor E
BRAZIL
E-Mail: [email protected] [email protected] [email protected]
Phone: + 55 91 250 3222
Processed solid Tropical Sawn Wood (100% FSC certified) as flooring and decks, in a
Product
batch system, of the following principal species as: Angelim Vermelho, Fava, Faveira
Groups:
Branca, Guajará, Ipê, Jatobá, Maçaranduba, Piquiarana, Tauari, Tatajuba etc.
Species: Angelim Vermelho, Fava, Faveira Branca, Guajará, Ipê, Jatobá, Maçaranduba,
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
Piquiarana, Tauari, Tatajuba etc.
Madepar Industria E Comércio De Madeiras Ltda.
Rua Heliodoro Muniz, 1480 – Área Industrial
88514-510 Lages-SC
BRAZIL
[email protected]
+ 55 (49) 3226-0075
Pine and eucalyptus doors. A minimum percentage of 70% (as stated on on-product
labels, invoices, and product descriptions) of the wood in or used in making the product
line is FSC-certified
Pine
IBL -Izabel Madeiras do Brasil Ltda.
IBL -Izabel Madeiras do Brasil Ltda.
BRAZIL
[email protected]
55 (94) 3786-1128
Manufacturer of tropical raw sawn wood as well as manufactured tropical sawn wood
made into decks and flooring (from 100% FSC-certified tropical wood species such as
Andiroba, Angelim, Cupiuba, Fava, Ipê, Jatoba, Maçaranduba, Piquiarana, Tachi and
Tatajuba). Tropical and solid doors, windows and components - 100% FSC. Tropical
Plywood with 100% FSC in a request/batch system.
Tropical Wood
Futuro Verde Exportação de Madeiras Ltda.
Distrito Industrial de Ananindeua Rua VP 01, Setor de Transporte, QD-T lote 13 67033310 - Ananindeua – PA, BRAZIL
[email protected]; [email protected]
+55(91) 3250-3050
E-Mail:
Phone:
Product
Manufacturer of Sawn Wood AD Decking 100% FSC.
Groups:
Name
A.W. Faber Castell S.A.-Sawmills in Sao Carlos and Prata.
Address: Rodovia BR 153, Km 109,5 - CEP 38140-000, Prata/MG - Brazil
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Name
[email protected],
+55-16-33731406
Pine Sawnwood and lumber from 100% FSC-endorsed certified wood.
MDF Molduras Ltda.
Rodovia BR116 Km 121 83820-000 - Fazenda Rio Grande - Estado do Paraná,
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: + 55 (41) 2105-8848
Product
100% FSC certified MDF moulding produced in a batch/request system.
Groups:
Name
Compomade - Componentes De Madeiras Ltda.
Rua: Paulino Luciano, 201 – Distrito Industrial – CEP 17.120-000 - Agudos – Estado de
Address:
São Paulo, BRAZIL
[email protected] [email protected]
E-Mail:
[email protected]
Phone: +55 (14) 3262-2117
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Name
MDF floor accessories such as corners, footers and profiles with 90% MIN FSC. MDF
lining, with 90% MIN FSC (with paper overlay). MDF lining accessories as corners and
profiles with 88% MIN FSC (with paper overlay). Furniture components: MDF with 92%
MIN FSC, HDF with 87% MIN FSC, particleboard with 67% MIN FSC or pre-cut painted
hardboard with 100% FSC. MDF painted mouldings with 92% MIN and 90% MIN FSC
with paper overlay or veneer.
pine and eucalyptus
Brascomp - Compensados Do Brasil S.A.
Distrito Industrial Ananindeua - Setor 01 - Lote 02 -Quadra 03 - S/N, 67000-970
Ananindeua- Estado Do Pará BRAZIL
[email protected]
+55 (91) 4005-5800
Production of tropical plywood in a batch/request system with either 100% FSC-certified
sources or a minimum of 70% FSC-certified sources in mixed plywood. Manufacturer of
tropical plywood and marine tropical plywood in a batch/request system, either 100%
FSC-certified or a minimum of 70% FSC-certified.
Sguario Indústria de Madeiras Ltda
Rodovia Luiz José Sguario, Km. 28,5 Nova Campina - São Paulo - Brasil CEP: 18.435000
+55 (15) 3526-7169
Production and sale of Pine sawn timber and kiln dried sawn timber, mouldings and
boards
CAF- Companhia Agroflorestal Santa Bárbara Ltda.
Av. Carandaí, 1.115 - 10º andar Bairro Funcionários – Belo Horizonte - Minas Gerais Address:
Brasil CEP 30.130-915, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 (31) 3219-1549
Name
Floresteca Industria de Madeira Ltda
Rodovia BR 364, KM 510 – Zona Rural Rosário Oeste – MT – 78470-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: (65) 682-1034
Product
Produção e venda de madeira serrada
Groups:
Species: Teca (Tectona grandis), tectona grandis, teca, teak
Name
Zíngaro Produtos Florestais Ltda.
Address: Av. Serafim Ribas, 2882 Guarapuava – Paraná – Brasil, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 (42) 3626-2100
Product Mouldings, boards and doors components/ molduras, painéis e componentes para
Groups: portas
Name
Boneda Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
Address: Rua António Ranzani 333 - Vila Nova Cacador- SC-, BRAZIL
E-Mail:
Phone: 55 49 563 1616
Product
production and sale of pine sawtimber
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Activity:
Name
Address:
pinus sp
Prigol Industriá e Comércio de Madeira Ltda
Rod. SC 451, Km 7 Estrada Palmas Cacador- SC, BRAZIL
55 49 567 0157
production and sale of pine saw timber
pinus sp
Global Serraria de Madeiras Ltda.
Avenida das Industrias, 70 - Distr. Industrial II
RS 96740-000 Arroio dos Ratos, BRAZIL
[email protected]
55 51 3656 3718
Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm;
railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, not impregnated
Eucalyptus deglupta Blume
Primary Processor
Laminados Triunfo Ltda. COC
BR 364 Km 04 sentido Rio Branco - Porto Velho Caixa Postal 051 Rio Branco/AC,
69970-908, BRAZIL
[email protected]
55 68 3221 5857
E-Mail:
Phone:
Product
Lumber (tropical woods)
Groups:
Sorva Couma macrocarpa Barb.Rodr Abiu Pouteria sp Bajão Cassia sp Bajinha
Stryphnodendron sp. Breu Branco Tetragrastris spp. Caju Anacardium giganteum H.
Catuaba amarela Qualea sp. Caucho Castilla ulei Warb Copaiba Copaifera spp.
Corrupixá Micropholis melinoniana P. Fava Vatulrea guianensis Figueira-branca Ficus
Species: sp Guaribeiro Phyllocarpus riedellii Tul. Guariúba Clarisia sp Imbirindiba-preta
Terminalia sp Leiteira Sapium marmieri Hub Manite Brosimium uleanum marupá
Jacaranda copaia Pama Pseudolmedia sp. Pau-sangue Pterocarpus rohrii Vahl Pinho
Cuiabano Schizolobium amazonicum Sucupira Andira spp. Sumaúma Ceiba pentandra
Tauari Couratari spp.
Name
Gethal Amazonas S/A Industria de Madeira Compensada
Address: Rua Ernesto Thalheimer, 1412 Itacoatiara, AMAZONAS 69100-000, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55.092.521.1527 / 1550
Product
Veneer "Certiplay", "Gethalfilm", "Overlay" e "Westag" Plywood
Groups:
Species:
Name
IINCOMARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA.
Rodovia 438 s/n Km 184N° 2031, Braço do Norte, SANTA CATARINA 88750-000,
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 48 3658 4530
Product
Assembly Custom manufacturing Finishing Kiln drying
Groups:
Name
Madeireira Thomasi S/A
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Name
Rua Marechal Deodoro 3244, Caixa Postal 21 84600-000 União da Vitória, PARANA
84600-000, BRAZIL
[email protected]
55 42 3523 1255/3522 4048
plywood
pine
Inmad Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Rua josé Simões Junior, 463 Sertãozinho, SAO PAULO 14170-180, BRAZIL
[email protected]
55+16 39479131
Decking (exterior) Decks
Eucalyptus Eucalyptus spp. Rose Gum
Oficina Escola de Marcenaria e Ebanisteria Carlo Castiglioni
Rua Luis Ramos de Albuquerque, 331 Jiquia Xapuri- AC, 69930-000, BRAZIL
[email protected]; [email protected]
55.68.542.3291/ 9987.4415
Assembly Custom manufacturing Custom millwork Finishing Kiln drying Furniture
Josemara Prudilik ME
Rua Candoi s/nº - Distrito Industrial Telêmaco Borba, PARANA 84.267-320, BRAZIL
[email protected]
+55 42 3273-2649
Logs Madeira serrada seca e verde Handles, Cabos Torneados Assembly Custom
manufacturing Kiln drying
Eucalipto Eucaliptus sp. Pinus Pinus elliottii
Nordisk Timber Ltda
Rodovia Augusto Montenegro, Km 11 Bairro Icoaraci Belém, PARA, BRAZIL
[email protected] [email protected]
+55 91 4006 7700
Flooring Pisos de diversas espécies tropicais 5000 Lumber (kiln-dried) 3800 Decking
Decks de diversas espécies tropicais 5000 Custom manufacturing
Fimar Agroindustrial Ltda.
Rodovia SC - Km 3,5 - 3430 Bairro Figueroa Caçador, SANTA CATARINA 89500- 000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 49 3567 1818
Product
Saw logs
Groups:
Species: Pinus Pinus elliottii
Name
Araupel S/A.- COC (Unidade 04)
Av. Getúlio Vargas, 1230 - Barracão 1 Santa Cecília, SANTA CATARINA 89540-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 49 244 04 90/46 532 11 34
Product Lumber (kiln-dried) Madeira serrada seca Mouldings Molduras Blocks Blanks
Groups:
Species: Pine Pinus spp. Pine
Name
Technomade Industria e Comercio de Madeiras Ltda.*
Rodovia PR 160 KM 0, Harmonia Fazenda Monte Alegre, Telemaco Borba PR,
Address:
PARANA 84275-000, BRAZIL
E-Mail: [email protected] technomade.com.br;[email protected]
Phone: 55 42 3271-5785
Product
Lumber
Groups:
Species: Eucalyptus
Name
Tecnosec Secagem de Madeiras Ltda.
Address: Rua Engelberto Stuber, 335 Rio Negrinho, SANTA CATARINA BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 47 3635 1847
Product
Lumber (kiln-dried) Madeira Serrada Seca
Groups:
Species: Pinus Pinus elliottii
Name
Cooperativa dos Produtores Florestais Comunitários
Address: Rua Colômbia, 173, Bosque Rio Branco /Acre, 69909-170
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 68 3222 7252
Product
Logs Tora de madeira tropical 600 Lumber Madeira tropical serrada seca e verde 500
Groups:
Name
Compensados Relvaplac Ltda.
Address: Rua dos Imigrantes, 800- Jardim Tangará Imbituva, PARANA 84430-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 42 436-1264
Product
Veneer Plywood
Groups:
Name
Industrias Pedro N. Pizzatto Ltda. - COC
Avenida das Imbuias, n°40 – Localidade São Pedro
Address: 84660-000 General Carneiro
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 41 3339 1100
Product
Lumber, Plywood, Panels
Groups:
Species: Loblolly,Slash Pine
Name
Commander Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
Rua Raphael de Marco, 112 - Parque Industrial das Oliveiras Taboão da Serra – SP
Address:
CEP 06750-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected], [email protected]
Phone: +55 11 4787 3366
Product
Blanks, Painéis, Vigas
Groups:
Species: Pinus, eucalipto e espécies nativas
Name
Ouro Verde Importação e Exportação Ltda. COC
Address:
E-Mail:
Phone:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
Rodovia BR 364, Km 04, Lote 9-A, Parque Industrial
AC 69914-220 Rio Branco BRAZIL
[email protected]
55 68 3221 0003/3221 0004
Ouro Verde Importação e Exportação Ltda. COC
Rodovia BR 364, Km 04, Lote 9-A, Parque Industrial
AC 69914-220 Rio Branco BRAZIL
[email protected]
55 68 3221 0003/3221 0004
Madescan Export Ltda.
Estrada de Outeiro, lote 03, quadra 1, setor A Belém - Distrito Industrial de Icoaraci,
PARA 66815-520 BRAZIL
[email protected];[email protected]
+55 91 3214-7400
Decking (exterior) Decks, Plywood, Services.Custom manufacturing; Kiln drying,
Assembly
Cumarú Brazilian Teak Dipteryx odorata Ipe Brazilian Walnut Tabebuia serratifolia
jatobá Brazilian Cherry Hymenaea courbaril massaranduba Manilkara huberi
muiracatiara Astronium lecontei Timborana Pseudopiptadenia sp.
Laminados Diwal Ltda.
Rua Aldebaram Brasil 2000 - Morro das Pedras- caixa postal 28 84430-000 - Imbituva,
PARANA
BRAZIL
[email protected]
55 42 436 1828
E-Mail:
Phone:
Product
Plywood, Veneer
Groups:
Name
ScanCom do Brasil Ltda.
Address: Rua Iguaçu s/n° Lotes 9a e 10ª Telêmaco Borba , PARANA 84264-000, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 42 272 83
Product
Lumber
Groups:
Species: Eucalyptus
Name
Caswood - Industria Madeireira Ltda.
Rodovia do Papel, km 19, PR 160 Distrito Industrial, Viveiro das Industrias Telemaco
Address: Borba, PARANA 84262-980
BRAZIL
E-Mail: [email protected];[email protected]
Phone: 55 42 3272- 9007
Name
Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S/A.
Av. Jucelino Kubistchek de Oliveira 878 - II Distr Santa Bárbara D"Oeste, SAO PAULO
Address: 13450-070
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 19 3455-8909/3455-8900
Product
Óleos Essenciais, Fixos e Aromáticos de Origem Veg 190
Groups:
Andiroba Carapa guianensis Castanha do Brasil Bertholletia excelsa Copaiba Ucuuba
preta Virola surinamensis (Rol.) Warb.
Name
Compensados LFPP, Ltda.
R. Dos Imigrantes, 250 Miraluz, Imbituva, PR, CEP 84430-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: + 55 42 436 1325
Product
Softwood plywood
Groups:
Name
Paledson Inudstria e Comercio de Madeiras Ltda.
Rod. do Papel Km 15, s/n Distrito Industrial Triangulo Telemaco Borba, PARANA
Address:
84261-870, BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 42 3271 4065
Product
Dimensional lumber, other, special curings, tropical woods (lumber)
Groups:
Species: Eucalyptus
Name
Pinusplac Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
Rua Arthur Ziegler, 705- Bairro Licorsul Bento Gonçalves, RS 95700-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 54 3451 4444
Name
Masisa do Brasil Ltda. (COC)
Address: BR 376 - km 503, sentido Sul, nº 1690 Ponta Grossa, PARANA 84045-610 BRAZIL
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Phone: +55 42 3219-1500
Product
Logs OSB, MDF CRU, MDF REVESTIDO COM MELAMINA
Groups:
Species: Pinus Pinus elliottii
Name
Placas do Paraná SA - Unidade de Aglomerados
Rua Roberto Hauer, 160 Bairro Hauer Curitiba, PARANA 81610-180
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 41 3217-7280/3217-7712
Product
Particle board Chipboard Primary manufacturer Secondary manufacturer
Groups:
Species: Pine Pinus spp. Pine
Name
JMC Comércio e Secagem de Madeiras Ltda.
Rodovia SC 422, nº 1200 - Bairro São Pedro Rio Negrinho, SANTA CATARINA
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 47 3644 0308
Name
Depinus Industria e Comercio de Madeiras de Pinus Ltda.
Av. Antonio Cunha, 2201. Vila Cruzeiro, Curiuva, PR, PARANA 84280-000,
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55-43-545-1244
Species:
Product
glued panels, clear blocks, blanks
Groups:
Species: Pine Pinus spp. Pine
Name
Madescan Export Ltda.
Estrada de Outeiro, lote 03, quadra 1, setor A Belém - Distrito Industrial de Icoaraci,
Address:
PARA 66815-520 BRAZIL
E-Mail: [email protected];[email protected]
Phone: +55 91 3214-7400
Product Decking (exterior) Decks, Plywood, Services.Custom manufacturing; Kiln drying,
Groups: Assembly
Cumarú Brazilian Teak Dipteryx odorata Ipe Brazilian Walnut Tabebuia serratifolia
Species: jatobá Brazilian Cherry Hymenaea courbaril massaranduba Manilkara huberi
muiracatiara Astronium lecontei Timborana Pseudopiptadenia sp.
Name
Tectona Agroforestal Ltda.
Estrada do Calcário São Jorge, Km 16 Zona Rural, Caixa Postal 362 Tangará da Serra,
Address:
78300-000BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55-65-9987-2735
Species: Teca Tectona grandis
Size in
1591.00
ha:
Name
Masisa do Brasil Ltda. (COC)
Address: BR 376 - km 503, sentido Sul, nº 1690 Ponta Grossa, PARANA 84045-610 BRAZIL
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Phone: +55 42 3219-1500
Product
Logs OSB, MDF CRU, MDF REVESTIDO COM MELAMINA
Groups:
Species: Pinus Pinus elliottii
Name
Madecal Agro-Industrial Ltda.
Rodovia SC 302 - Km 4,5 - Caixa Postal 226 Cadeçor, SANTA CATARINA 89500-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected] [email protected]
Phone: +55 49 3561-2700
Product Furniture parts Moldings Paneling Door components Custom manufacturing Custom
Groups: millwork Kiln drying
Species: Pine
Name
Arilso Betim de Almeida & Cia.
Rodovia do Papel PR 160 km 19 àrea 02 Telêmaco Borba, PARANA 84269-090
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Phone: +55 42 3273-1320
Product Lumber Madeira serrada de Pinus e Eucaliptus Services: Custom manufacturing
Groups: Custom millwork Custom sawing
Species: Eucalipto Eucaliptus sp. Pine Pinus spp. Pine
Name
Precious Woods Belém Ltda. (COC)
Quadra 4, Setor B, Lotes 9 a 13, Distrito Industrial de Icoaraci Belém/PA, 66815-520
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone:
Product
Groups:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
Species:
Name
Address:
E-Mail:
Phone:
Product
Groups:
55.91.214.7373
Decking (exterior) Mouldings Timbers Handles Brooms Drawers Saw logs - hardwood
Industria Brasileira de Molduras Ltda.
Rodovia do Papel- PR 160- Km 19 Telêmaco Borba, PARANA 84269-090 BRAZIL
[email protected]
55.42.271.3000
Mouldings 22000
Eldorado Exportação e Serviços Ltda
Estrada nova do Outeiro Qd. 03 - St. B Lotes 6/11 Belém, PARA 66815-590 BRAZIL
[email protected];[email protected]
+55 91 3214-7100
Panels (edge-glued) Lumber
Ash Fraxinus exelsior Ash Birch Betula spp. Birch
Placas do Paraná SA - Unidade MDF
Rua Roberto Hauer, 160, Bairro Hauer Curitiba, PARANA 81610-180 BRAZIL
[email protected]
55 41 3217-7317
Assembly Finishing
Pine Pinus spp. Pine
Promap- Produtos de Madeira do Para Ltda.
Estrada do Outeiro, 2275- Icoaraci Belem, PARA 66815-520 BRAZIL
[email protected]
55 91 3207 51 77/3297 2215/3297 2201
Railroad ties and cants Railway sleepers and lumber
angelim pedra Dinizia excelsa Angelim vermelho Dinizia excelsa Cumarú Dipteryx
Species: odorata Brazilian Teak Cupiuba Goupia glabra jatobá Hymenaea courbaril Brazilian
Cherry piquiá Caryocar villosum piquiarana Caryocar glabrum Amazon Blonde
Name
Ervateira Putinguense COC
Address: Estrada Santos Filho s/nº Putinga, RS 95975-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 54 3504-4822
Product
Erva mate Illex paraguariensis
Groups:
Species: Erva mate Illex paraguariensis
Name
Marcenaria E. A. A. Carmona Ltda.
Avenida Rosa Belmiro Ramos, 250 - Bairro Ribeiro Valinhos, SAO PAULO 13275-400
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected];[email protected]
Phone: +55 19 3871 0288
Product
Furniture - office Furniture
Groups:
Species: Angelim-amargoso Hymenolobium sp Breu Branco Protium paraense Cedro Cedrela
odorata Freijo Guariuba Clarisia racemosa Sucupira Andira spp. Violeta Peltogyne
catingae
Name
R.D.V. Industria e Comercio de Moveis Ltda.
Address: Rodovia do Papel, PR160 s/n° KM 16,9 Telêmaco Borba, PARANA 84260-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 42 3272 6496
Product
Lumber Madeira serrada de Eucalyptus spp (100%FSC). 36000
Groups:
Species: Eucalipto Eucaliptus sp.
Name
Indústria de Molduras H. Effting Ltda.
Av. Monsenhor Frederico Trombock, 727 São Ludgero, SANTA CATARINA 88730-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 48 3657 1144
Product
Moldings
Groups:
Species: Eucalyptus Eucalyptus spp. Rose Gum Pine Pinus spp. Pine
Name
Madêmer Madeiras Ltda.
Rodovia SC 416 nº 4606 Rodweio 32 CP 36 89136-000 Rodeio, Santa Catarina
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 47 3384-3744
Product
Doors Assembly Custom manufacturing Custom millwork Finishing Kiln drying
Groups:
Species: Pine
Name
Flosul Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
Address: Rodovia RS 040, Km 84- Túnel Verde Capivari do Sul, RS 95552-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Phone: ++55 51 3681 1404
Product
Lumber
Groups:
Species: Eucalyptus Eucalyptus spp. Rose Gu
Name Indústria de Madeiras Manoa Ltda. COC
Address: Avenida Cujubim s/nº Cujubim – Rondonia BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: +55 41 2106 5113
Product
Lumber (tropical woods) Madeira Serrada, Lâminas Torneadas e Faqueadas
Groups:
Name
Indusparquet Industria e Comercio de Madeiras Ltda.
Address: Rodovia SP 127 - Km 75,5 Bairro Ponte Alta 18.530-000 - Tietê, SAO PAULO BRAZIL
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Phone: +55 15 3285 5000
Product
Flooring
Groups:
Species: Eucalyptus
Name
Araupel S/A. (Unidade 01)
Address: Fazenda Rio das Cobras s/n Quedas do Iguaçu, PARANA 85460-000 BRAZIL
E-Mail:
Phone:
[email protected];[email protected]
+55 46 3532 1134
Moldings molduras 272665588 Lumber - S4S Madeira beneficiada 272665588 Lumber
Product
madeira serrada 272665588 Blocks 272665588 Panels painéis 272665588 Blanks
Groups:
272665588
Species: Pinus Pinus elliottii
Name
Satipel Minas Industrial Ltda. – Unidade Uberaba
Avenida Bernado Seibel, 700–Distrito Industrial 1 Uberaba – Minas Gerais, CEP 38056Address:
610 Uberaba, 38056-610 BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 34 3318 9500
Product
Panels Painéis de Partículas de Madeira Aglomerada
Groups:
Name
Brazimoveis Ltda
Av. Nakayama, 111- Marc. Fernandes Santa Cecilia, SANTA CATARINA 89540-000
Address:
BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 49 3244 2325
Product
Lumber, Panels, Furniture
Groups:
Species: Pine
Name
Narciso Rotta Madeiras Ltda.
Address: Rua Amazonas 1001 Caçador, SANTA CATARINA 89500-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected];[email protected]
Phone: +55 49 3567 4442
Product
Pine Veneer Lâminas de Pinus spp Custom manufacturing
Groups:
Species: Pine
Name
Rohden Artefatos de Madeira Ltda
Address: Rua Boa Vista 500 Caixa Postal 25 Salete, SANTA CATARINA 89196-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected];[email protected]
Phone: 55-47-5630222
Product
Cutting boards Doors Panels (edge-glued) Millwork
Groups:
Species: Pinus Pinus elliottii
Name
Leo Madeiras Maquinas e Ferragens Ltda.
Address: Rua Bartolomeu Paes 136 Vila Anastácio Säo Paulo, SP 05092-000 BRAZIL
E-Mail: [email protected]
Phone: 55 11 3838 2120
Product
lumber (tropical woods), medium density fiberboard, plywood
Groups:
Species: pine

Documentos relacionados

Brazil Business in Brief - Embaixada do Reino dos Países Baixos

Brazil Business in Brief - Embaixada do Reino dos Países Baixos strubbelingen tussen gemeente, deelstaat en federale regering is er de afgelopen jaren sprake van een hechte samenwerking tussen deze overheden. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat bij in...

Leia mais