NN - Cipoo.net

Сomentários

Transcrição

NN - Cipoo.net
Recessit pastor noster
Tomas Luis de Victoria (1548 - 1611)
fons
a - quae vi-
fons
Re
-
ces - sit
Re
-
ces
-
pas - tor nos
-
sit pas - tor
nos
-
vae, ad cu - jus
tran - si - tum
-
vae, ad cu - jus
tran - si - tum sol
-
vae, ad cu - jus
tran - si - tum
ad cu - jus
tran - si - tum
a - quae
ter,
-
fons
vi-
a - quae vi-
ter,
sol
obs - cu - ra
sol
obs - cu
-
-
ra
-
obs - cu-
tus
est, sol obs - cu-
sol
obs - cu - ra-
tus
est,
sol
-
ra
-
tus
est;
nam
et il
-
le
ca - ptus
est,
-
ra
-
tus
est;
nam
et il
-
le
ca - ptus
est, qui
tus
est;
nam
et il
-
le
ca - ptus
est,
tus
est;
-
obs
-
cu
-
ra
-
File may be freely copied and distributed
www.cipoo.net
cap-
qui
qui
ho
-
ti
-
vum
te - ne
-
bat
pri - mum ho
-
por - tas
ho
-
di - e
por - tas
ho - di - e
por - tas
bat pri
-
mum
ho - mi - nem:
cap - ti
-
vum te - ne
-
bat pri
-
mum
ho - mi - nem:
ter
mor - tis,
et
se - ras pa - ri
-
ter
mor - tis,
et
se - ras pa - ri
-
ter
mor - tis,
et
se - ras pa - ri
-
ter
tas
di - e
-
-
-
-
vum te - ne
se - ras pa - ri
por
ho
-
et
di - e
mi - nem:
cap - ti
mor - tis,
-
Sal - va - tor nos
Sal - va - tor
nos
-
-
ter
dis - ru-
ter dis - ru-
Fine
Sal - va - tor
-
-
pit,
nos
-
ter dis
-
ru
-
Sal - va - tor nos
-
ter
dis
Sal - va - tor nos
-
ter
dis
pit, Sal - va - tor
nos
-
ter dis
-
ru
-
-
pit.
ru
ru
-
-
-
pit.
pit.
pit.
Solo
Des - tru - xit
qui
-
qui
dem clau - stra in
dem clau - stra in
fer
-
ni,
Solo
Des - tru - xit
-
fer
-
ni, et
Solo
clau - stra in
et
sub - ver - tit
sub -ver
-
tit
sub -ver
-
tit
et
et
sub -ver
sub -ver
et
sub -ver
-
-
fer
ni, et
tit, po - ten - ti - as di - a - bo - li,
tit, po - ten - ti - as di - a - bo - li,
-
-
tit,
sub - ver-
po - ten - ti - as di-
D.S. al Fine
po - ten - ti - as
di - a
-
bo
-
li.
-
tit
po - ten
-
ti - as
di - a
-
bo
-
li.
-
a - bo - li,
po - ten
-
ti - as
di - a
-
bo
-
li.