Esperanto Ilustrado nº 3

Сomentários

Transcrição

Esperanto Ilustrado nº 3
Esperanto Ilustrita 3
O Esperanto Ilustrado 3
26­an de aprilo 2012
esperantoilustrita.blogspot.com.br
redaktado: Fabiano Henrique; revizio: Aloísio
Sartorato; diagramado: Emílio Cid
esperanto.com.br/ilustrado
26 de abril de 2012
esperantoilustrado.blogspot.com.br
redação: Fabiano Henrique; revisão: Aloísio
Sartorato; diagramação: Emílio Cid
esperanto.com.br/ilustrado
Revista virtual de esperanto
Virtuala Esperanto­revuo
Rusa eldonejo publikigas biografion
de la kreinto de Esperanto
Estis lanĉita la dua eldono de
la libro Homarano, de la rusa
verkisto Aleksander
Korĵenkov.
La verko estis publikigita en
Julio 2009, okaze de la
Universala Kongreso de
Esperanto en Bjalistoko
(Pollando).
Laŭ la aŭtoro, la eldonejo­
stoko elĉerpiĝis ses monatojn
post la publikigo. Homarano
estas la plej ampleksa kaj
ĝisdatigita biografio de la
iniciatoro de Esperanto,
Lazaro Ludoviko Zamenhof.
Editora russa lança biografia
do criador do esperanto
Foi lançada a segunda edição
do livro Homarano, do
escritor russo Aleksander
Korĵenkov.
A obra foi dada a público em
julho de 2009, por ocasião
do Congresso Universal de
Esperanto, em Bialystok, na
Polônia.
Segundo o autor, o estoque
da editora se esgotou seis
meses após o lançamento.
Homarano é mais completa e
atual biografia do criador do
esperanto, Lázaro Luís
Zamenhof.
La nova eldono enhavas 40 paĝojn pli ol la
antaŭa kaj respondecis pri ĝi Eldonejo
Sezonoj, el Rusujo.
A nova tiragem tem 40 páginas a mais do
que a anterior. A publicação é da Editora
Sezonoj, da Rússia.
Franca kantisto registras KD­n
en Esperanto
Cantor francês grava CD em
esperanto
La franca kantisto Patric eniris en studion
por gravuri kompaktan diskon en
Esperanto.
La sesioj estas kunordigataj de la elstara
esperantista muzikisto JoMo. Patric
devenas el Montpeliero kaj kantas profesie
en la okcitana lingvo.
La internacilingvaj versioj estis verkitaj de
Ludmila Novikova kaj André Andrieux. La
registrada kaj miksada procezo
disvolviĝos ĝis Junio. La KD estos
publikigita de la diskeldonejo Vinilkosmo.
O cantor francês Patric entrou em estúdio
para gravar um CD em esperanto.
As sessões estão sendo produzidas pelo
astro esperantista JoMo. Patric é natural
de Montpellier e canta profissionalmente
na língua provençal.
As versões na língua internacional neutra
são assinadas por Ludmila Novikova e
André Andrieux. O processo de gravação e
mixagem vai até junho. O disco sairá pela
gravadora Vinilkosmo.
Cirkulante en la Esperanto­
movado
* La maja numero de la revuo Esperanto
substrekas la 95­jariĝon de la forpaso de
Ludoviko Zamenhof.
* La Internacia Kongreso de Evangeliaj
Esperantistoj okazos inter la 27­a de Julio
kaj la 5­a de Aŭgusto en Zöblitz
(Germanujo).
* La libroservo de UEA disvendas la
poŝtmarkon omaĝe al la 125­a datreveno
de Esperanto, produktita de la nederlanda
poŝta kompanio.
* Lastdimanĉe okazis en Recife
(nordorienta Brazilo) la II Pernambuka
Simpozio pri Esperanto.
Alproksmiĝas la Esperanto­
Renkontiĝo de Ŝtato Rio­de­
Ĵanejro
Alproksmiĝas la XXIII
Esperanto­Renkontiĝo
de Ŝtato Rio­de­
Ĵanejro. La aranĝo
havos lokon en la
urbo Teresópolis
(montara regiono de
Rio), en la 19­a kaj
20­a de Majo.
La ĉefa temo estos
Esperanto antaŭ la
venontaj jaroj:
konkeroj kaj defioj.
La organizado estas
sub la respondeco de
Asocio Esperantista
de Rio­de­Ĵanejro kun
la apogo de Kultura
Kooperativo de
Esperantistoj.
Aliĝoj kaj Informoj ĉe
la ttt­ejo
www.c2o.pro.br/esper
anto.
Um giro pelo movimento
esperantista
* A edição de maio da revista Esperanto
destaca os 95 anos do falecimento de
Lázaro Zamenhof.
* O Congresso Internacional de
Esperantistas Evangélicos vai acontecer
entre os dias 27 de julho e cinco de agosto
em Zöblitz, no leste da Alemanha.
* Está à venda na livraria da Associação
Universal de Esperanto o selo em
homenagem aos 125 anos do esperanto,
produzido pela companhia de correios da
Holanda.
* Ocorreu em Recife, no último domingo,
o Segundo Simpósio Pernambucano de
Esperanto.
Aproxima­se o Encontro de
Esperanto do Estado do Rio de
Janeiro
Aproxima­se o XXIII
Encontro de Esperanto
do Estado do Rio de
Janeiro. As atividades
terão lugar em
Teresópolis, nos dias 19
e 20 de maio.
O tema do evento será
O Esperanto face aos
anos vindouros:
conquistas e desafios.
A organização está a
cargo da Associação
Esperantista do Rio de
Janeiro, com o apoio da
Cooperativa Cultural
dos Esperantistas.
Inscrições e
informações pelo
telefone (21) 2220­
7486 ou pelo endereço
www.c2o.pro.br/espera
nto.
KD eternigas la voĉon de
esperantista elstarulo
Kultura Kooperativo de
Esperantistoj (KKE) vendas
la kompaktan diskon Ismael
Gomes Braga – Pioniro de
Esperanto en Brazilo.
La disko enhavas du
prelegojn faritajn de Ismael
Gomes Braga en la jaro
1958.
Kiel aldona trako estas
intervjuo kun Jorge Hess,
unu el la eminentuloj de la
Argentina Esperanto­
movado.
Laŭ la prezidanto de KKE, Givanildo
Costa, temas pri la nuraj konataj
registraĵoj de la voĉo de Ismael Gomes
Braga. La KD estas mendebla per
interreto ĉe la adreso www.kke.org.br.
Cirkulante en la Esperanto­
movado
* Inter la 18­a kaj la 20­a de
Majo okazos la Sveda
Kongreso de Esperanto
* La 1­an de Majo finiĝos la
Esperanto­kongreso de
Hispanujo.
* La aktoro Amarílio Carvalho
estigis kampanjon por omaĝi
Tiradentes (brazilan nacian
heroon) dum la Universala
Kongreso de Esperanto en
Vjetnamujo.
* La nord­amerika verkisto
Joseph Skibell publikigis la
libron A Curable Romantic
(foto), ankoraŭ ne tradukita
Esperanten, kiu aludas al la
Internacia Lingvo kaj ties
kreinto.
CD eterniza voz de
personalidade esperantista
A Cooperativa Cultural dos
Esperantistas comercializa o
CD Ismael Gomes Braga –
Pioneiro do Esperanto no
Brasil.
O disco apresenta duas
palestras proferidas pelo
próprio Ismael Gomes
Braga, no ano de 1958.
Como faixa­bônus, há uma
entrevista com Jorge Hess,
um dos grandes vultos do
esperantismo na Argentina.
Segundo o presidente da entidade,
Givanildo Costa, trata­se do único registro
conhecido da voz de Ismael Gomes
Braga. O CD pode ser encomendado pela
internet no endereço www.kke.org.br.
Um giro pelo movimento
esperantista
* Entre os dias 18 e 20 deste
mês acontece o Congresso
de Esperanto da Suécia.
* Termina no dia primeiro de
maio o Congresso Espanhol
de Esperanto.
* O ator Amarílio Carvalho
iniciou campanha para
homenagear Tiradentes no
Congresso Universal de
Esperanto, no Vietnã.
* O escritor norte­americano
Joseph Skibell publicou o
livro A Curable Romantic
(foto), ainda sem versão em
português, com referências
ao esperanto e ao criador do
idioma.
Japanoj pretigas seminarion de
Esperanto
De la 3­a ĝis la 5­a de Majo okazos la 45­
a Esperanto­Seminario de Tokio.
La sesioj estos kunordigitaj de
diversnaciaj instruistoj. Komencantaj kaj
progresantaj lernantoj estos akceptitaj.
La eventon organizas Japana Esperanto­
instituto.
Revuo selektas esperantistajn
redaktorojn
La revuo El Popola Ĉinio intencas kontrakti
fremdlandan redaktoron. La notico estis
publikigita en la 25­a de Aprilo per la
retejo de tiu gazeto.
La kandidatoj devas esti malpli ol 50­
jaraĝa, havi superan eduknivelon, regi
Esperanton kaj koni la ĉinan kulturon. La
anonco informas, ke la interesitoj prefere
devas profesie okupiĝi pri historio,
sociologio aŭ beletristiko.
La selektantoj ne konigis la limdaton por
alsendo de viv­resumoj (curriculum vitae).
Detaloj en la adreso www.espero.com.cn.
Japoneses preparam Seminário
de Esperanto
Entre os dias três e cinco de maio
acontece o 45° Seminário de Esperanto de
Tóquio.
As sessões serão coordenadas por
professores de diversas nacionalidades.
Alunos iniciantes e avançados serão
contemplados.
O evento tem a organização do Instituto
Japonês de Esperanto.
Revista seleciona redatores
esperantistas
A revista El Popola Ĉinio pretende
contratar um redator estrangeiro. A notícia
foi publicada no dia 25 de abril pelo site
do periódico.
Os candidatos têm ter menos de 50 anos,
nível superior, domínio do esperanto e
conhecimento da cultura chinesa. O
anúncio diz que os interessados devem
preferencialmente trabalhar nas áreas de
história, sociologia ou literatura.
Os selecionadores não divulgaram a data­
limite para envio de currículos. Detalhes
no endereço www.espero.com.cn.
Aproxima­se o Encontro de
Alproksimiĝas la Esperanto­
renkontiĝo de la urbo São Paulo Esperanto da Cidade de São Paulo
Glate disvolviĝas la pretiglaboroj
por la Esperanto­renkontiĝo de la
urbo São Paulo (ERUSP). La
aktivaĵoj okazos la 27­an de Majo.
La ĉi­jara temo estos Lingvo­festivalo:
kial kaj kiel organizi? La celo de tiu
diskuto estas prepari la grundon por la
realigo de tiuspeca evento en 2013.
Respondecas pri ERUSP Esperanto­asocio
de São Paulo.
Estão a pleno vapor os
preparativos para o Encontro de
Esperanto da Cidade de São
Paulo. As atividades vão acontecer
no próximo dia 27.
Para a edição deste ano o tema escolhido
foi Festival de Línguas: por que e como
organizar. O objetivo da discussão é
preparar o terreno para a realização de
um evento dessa natureza em 2013.
A organização do encontro está sob a
responsabilidade da Associação Paulista de
Esperanto.