PEWEHV1E

Сomentários

Transcrição

PEWEHV1E
q_"Y5..
.. ~ Cr~ "'<f
~
:':i~ ~,-tj~R~p.3/2006
~.
~J:
t)~t
'"~;s.o
%
..
tll
170>19'/'\
~
f -II
<6"'1'
... If
0
O~.
f).
BPXOBHV10TCYAHA PEnY6nV1KA MAKEAOHV1JA,
COCTaBeH 0A
npeTceAaTenOT
Ha CYAOT AaHe V1n\l1eB-npeTceAaTen
Ha COBeTOT, CYA\I1\11Te:
Ar\l1M
M\I1cpTap\l1\11HeBeHa KP4KOBCKa-Man\l1HKOBCKa-~neHOB\I1, co AP)f(aBH\I10T COBeTH\I1K
EneHIo1 TaneB, OAnY~YBajK\I1 no 6apal-beTO Ha OCYAeH\I10TJOBaH BpaH\I1WKOBCK\I10A
6\11TOna, 3a BOHpeAHO y6na)f(YBal-be Ha Ka3HaTa \I13pe~eHa co npaBOC\I1nHa npecYAa
Ha OCHOBH\I10TCYA 6101Tona K.6p.22/2004
0A 1.7.2004 rOA\I1Ha, nOTBPAeHa co
npecYAa Ha Anena4\110H\I10T CYA 6\11TOna K)f(.6p.631 12004 0A 22.6.2005
roA\I1Ha,
nOAHeceHo npeKY 6paHIo1TenoT Bac\I1n rOpr\l1eB-aABoKaT 0A 6\11TOna, no npeTxoAHo
np\l16aBeH\I10T n\l1CMeHnpeAnor Ha JaBH\I10T 06BIo1H\11
Ten Ha Peny6n\l1Ka MaKeAoH\I1ja
KOB.M .6p.3/2006
0A 17.1.2006
roA\I1Ha, Ha CeAH\I14aTa 0AP)f(aHa Ha AeH 2.2.2006
rOA\I1Ha, cornaCHO ~neH 401 CTaB 6 0A 3aKoHoT 3a Kp\l1BIo1~HaTanOCTanKa, AOHece
PEWEHV1E
r~_.~"
6apal-beTO Ha OCYAeH\I10TJOBaH BpaH\I1WKOBCK\I10A 6\11TOna, 3a BOHpeAHO
y6na)f(YBal-be Ha Ka3HaTa, nOAHeceHO npeKY 6paH\I1TenOT Bac\I1n rOpr\l1eB-aABOKaT
0A 6\11TOna, CE YBA>KYBA.
npeCYAaTa Ha OCHOBH\I10TCYA 6101Tona K.6p.22/2004
oA 1.7.2004
npeCYAaTa Ha Anena4\110H\I10T CYA 6\11TOna K)f(.6p.631 12004 0A 22.6.2005
nPEV1HALJYBAAT BO AenOT Ha 0AnYKaTa 3a K83H8T8;
roAIo1Ha\11
roA\I1Ha, CE
OCYAeH~OT JOBaH BpaH\I1WKOBCK\I10A 6\11TOna 3a Kp\l1B\I1~HOTO
Aeno
"npeA\I13B\I1KYBal-be Ha4\110HanHa, paCHa \11BepCKa OMpa3a, pa3Aop \11HeTpnen\l1BOCT"
no ~neH 319 GoTaB1 0A Kp\l1B\I1~H\I10T3aKOH\I1K,3a Koe e ornaceH B\I1HOBeHco
npBocTeneHaTa
npecYAa, CE OCYAYBA Ha Ka3Ha 3aTBOp BOTpael-be 0A 8-0CYM
MeCe4\11, co npecMeTaHo
BpeMe nOM\I1HaTOBO np\l1TBOp 0A 11.1.2004
AO 30.1.2004
roA\I1Ha.
06pa3nO)f(eH\I1e
Co npecYAa Ha OCHOBH\I10TCYA6\11TOna K.6p.22/2004
0A 1.7.2004 roAIo1Ha
06BIo1HeT\I10TJOBaH BpaH\I1WKOBCK\I10A 6\11TOna e ornaceH B\I1HOBeH3a Kp\l1B\I1~HO
Aeno ''npeA1013B\I1KYBal-be Ha4\110HanHa, pacHa \11BepcKa oMpa3a, pa3Aop \11
HeTpnen\l1BOCT" no ~neH 319 CTaB 1 0A Kp\l1BIo1~HIo10T
3aKOH\I1K\11OCYAeH Ha Ka3Ha
3aTBOp BO Tpael-be 0A 1-eAHa roA\I1Ha \116-wecT Mece4\11, Ba Koja MYe npeCMeTaHO \11
BpeMeTO nOM\I1HaTOBO np\l1TBOp 0A 11.1.2004
AO 30.1.2004
roA\I1Ha.
.,.- - ~, ",
!L.
o :.
104':~,. penY6~:1-:
t}
:..
C:c'
11 ~.
YK.6p..3/2006
~~
~
0
Cl:
~
000.,., J'i.....
.~.;
'iA~.
Anena4~OH~OT cYA SO 6~TOna COnpecYAa K>K. ~or~~"t()
1422.6.2005
roA~Ha, >Kan6~Te Ha 06s~HeT~OT JosaH BpaH~WKosCK~ ~
ros~OT 6paH~Ten
Bac~n ropr~es-aAsOKaT
0146~Tona, r~ OA6~n KaKOHeOCHosaH~, co WTOnpeCYAaTa
Ha OCHOSH~OTCYA6~Tona K.6p.22/2004 0141.7.2004 rOA~Ha so 4enocT ja
nOTsPA~n.
OCYAeH~OTce Haora Ha ~3AP>KysaJ-be Ha Ka3HaTa 3aTsop so Ka3HeHOnonpasH~OT AOM"lI1AP~30s0" 01426.7.2005 roA~Ha. Ka3HaTa MY3aspwysa Ha
7.11 .2007 rOA~Ha, co np~3Ha,. np~Tsop 01419 AeHa.
no npasoc~nHOCTa Ha npeCYAaTa, oCYAeH~oT npeKY 6paH~TenOT Bac~n
ropr~es-aAsOKaT
0146~Tona, 140BpXOSH~OTCYAHa Peny6n~Ka MaKeAoH~ja
nOAHece 6apaJ-be 3a sOHpeAHo'y6na>KysaJ-b8 Ha Ka3HaTa~ so Koe HaseAysa AeKa
HaCTan~ne HOS~ OKonHOCT~KO~ce oY~rneAHO nOA06H~ Aa AOBeAaT 140n06nara
oCYAa. Hos~Te OKonHOCT~Ha KO~ce TeMen~ 6apaJ-beTO, ce 0AHeeysaaT Ha CMpTTa
Ha TaTKOTOHa OCYAeH~oTHa 31.1 0.2005 rOA~Ha, so nOTsPAa Ha WTOKOH6apaJ-beTO
e np~nO>KeH ~3s0A 014MaT~YHaTa KH~ra.Ha YMpeH~Te nOA 6p.953 3a onWT~Ha
6~Tona, TeWKaTa nC~X~YKa cocToj6aTa Ha MajKaTa Ha oCYAeH~oT npeA~3s~KaHa 014
CMpTTa Ha Hej3~H~oT conpyr, TaTKO Ha oCYAeH~oT ~ 3aTSapaJ-beTO Ha C~HOT.
BoeAHO, so 6apaJ-beTO e HaseAeHo AeKa HOsa OKonHOCTe ~ caMOTO0AHecysaJ-be ~
noseAeH~e Ha oCYAeH~oT, KOj~3AP>Kan Aen 014Ka3HaTa. npOMeHeTOTO noseAeH~e
so n03~T~SHa CM~cna cnopeA 04eHaTa Ha nOAHoc~TenoT Ha 6apaJ-beTO,
npeTcTasysa
san~AeH 3aKOHCK~OCHOS3a sOHpeAHo y6na>KysaJ-be Ha Ka3HaTa.
lI1CTOTaKa, so 6apaJ-beTO e HaseAeHo AeKa np~ 0AnyYysaJ-beTO CYAOTTpe6a Aa ~Ma
~ npeAs~A ~ npecYAaTa Ha BpXOSH~OTCYAHa Peny6n~Ka MaKeAoH~ja
Ksn.6p.191 /2005014 13.9.2005 roA~Ha, co Koja e nOTsPAeHa caMaTa Ka3Ha 3aTsop
no npecYAaTa K.6p.22/2004 so TpaeJ-be 0141-eAHa rOA~Ha ~ 6-wecT Mece4~, HO
cenaK 6apaJ-beTO AenYMHo e ysa>KeHO, Ha TOjHaY~H WTOSCYWHOCT
ce OTCTpaHeT~ ~
He ce COCTaseH Aen Ha 3aKOHCKOTO6~T~e Ha Kp~S~YHOTOAeno 014yneH 319 CTas 1
014Kp~S~YH~OT 3aKOH~K, Ase TpeT~H~ 014nps06~TH~Te AejcTs~ja HaseAeH~ KaKO
Ka3H~S~ so npecYAaTa. CnopeA 04eHaTa Ha nOAHoc~TenoT Ha 6apaJ-beTO,
npecYAaTa Ha BpXOSH~OTCYAHa Peny6n~Ka MaKeAoH~ja Ksn.6p.191/2005
KaKO
Hosa OKonHOCT,~CTOTaKa Aasa AosonHo OCHOS3a y6na>KysaJ-be Ha Ka3HaTa. Co
orneA Ha HaseAeHoTo, npeAnara 6apaJ-beTO 3a sOHpeAHo y6na>KysaJ-be Ha Ka3HaTa
Aa ce ysa>K~, na AOKonKYcYAoT ro ysa>K~ 6apaJ-beTO 3a sOHpeAHo npe~cn~TysaJ-be
Ha npasoc~nHaTa
npecYAa Kc.6p.21 0/2005014 9.9.2005 rOA~Ha, Ha TOjHaY~H WTOKe
ce YTSPA~ KaKOHeOCHosaHO OTnos~KysaJ-beTO Ha ycnosHaTa oCYAa no
K.6p.447/2003 Aa OCTaHe caMO YTsPAeHaTa Ka3Ha 3aTsop so npecYAaTa
K.6p.22/2004 0141-eAHa roA~Ha ~ 6-wecT Mece4~ ~ osaa Ka3Ha Aa 6~Ae sOHpeAHo
y6na>KeHa co ycnosysaJ-be Ha ~CTaTa. AOKonKYnaK, 6apaJ-beTO 3a sOHpeAHo
npe~cn~TysaJ-be Ha npasoc~nHaTa npecYAa Kc.6p.21 0/2005 6~Ae oA6~eHo ~ OCTaHe
YTsPAeHa eA~HcTseHaTa Ka3Ha 3aTsop so TpaeJ-be 0142-Ase roA~H~ ~ 4-YeT~p~
Mece4~, osaa eA~HcTseHa Ka3Ha 6~Ae sOHpeAHo y6na>KeHa no csojaTa B~C~Ha co
YTsPAysaJ-be Ha nOMana Ka3Ha 3aTsop ~n~ Aa 6~Ae ycnoseHa.
JasH~OT 06s~H~Ten Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja nocTanysajK~ so paMK~Te Ha
osnacTysaJ-baTa cOAp>KaH~so yneH 401 CTas 5 0143aKoHoT 3a Kp~S~YHaTa
nOCTanKa, 140osoj cYAAocTas~ n~CMeH npeAnor KOB.M.6p.3/2006 01417.1.2006
3
roAVlHa, BO KOj npeAllara 6apal-beTO Ha OCYAeHVlOTJOBaH
OA6V1eKaKO HeOCHOBaHO.
B
6apal-beTO e OCHOBaHO.
Co npecYAa Ha OCHOBHVlOTCYA 6V1TOlla Kc.6p.21 0/2005 0A 9.9.2005 roAVlHa
nOTBPAeHa co npecYAa Ha Anella4V10HVlOT CYA 6V1TOlla Kc.6p.88/2005
0A 31.1 0.2005
roAVlHa, OTnOBVlKaHa e YClloBHaTa oCYAa Vl3peLJeHa co npaBocVlllHa npecYAa Ha
OCHOBHVlOTCYA 6V1TOlla K.6p.447/2003
0A 31.1 0.2003 rOAVlHa, npoTVlB oCYAeHVloT
JOBaH BpaHVlwKoBCKVI 0A 6V1Tolla 3a KpVlBVlLJHO
Aello "CaMoBllacTVle" no LJlleH 392
CTaB2 0A KpVlBVlLJHVlOT
3aKOHVlK,comaCHO LJlleH52 CTaB 2 0A VlCTVlQT
3aKOH.
d
ComacHo LJlleH 51 CTaB 3 0A KpVlBVI~H'VlOT3aKOHVlK, Ha 06BVlHeTVlOTJOBaH
BpaHVlWKOBCKVI3a.KpVlBVlLJHOTO
AellO "CaMOBllaCTVle" no LJlleH 392 CTaB 2 0A
KpVlBVlLJHVlOT
3aKOHVlK no npaBocVlllHaTa npecYAa K.6p.447/2003
oA 31.1 0.2003
roAVlHa, YTBPAeHa MY e Ka3Ha 3aTBOp BOTpael-be 0A 1-eAHa rOAVlHa, 3a KpVlBVlLJHOTO
Aello "npeAVl3BVlKYBal-be Ha4V1oHallHa, pacHa VIBepcKa oMpa3a, pa3Aop VI
HeTpnellVlBocT" no LJlleH 319 CTaB 1 0A KpVlBVlLJHVlOT
3aKOHVlK no npaBocVlllHa
npecYAa K.6p.22/2004 0A 1.7.2004 rOAVlHa, YTBPAeHa MY e Ka3Ha 3aTBOp BOTpael-be
0A 1-eAHa rOAVlHa Vl6-weCT Mece4V1, na co npVlMeHa Ha LJlleH 44 Vl3peLJeHa MY e
eAVlHCTBeHa Ka3Ha 3aTBOp BOTpael-be OA 2-ABe rOAVlHVIVl4-LJeTVlpVlMece4V1.
BpXOBHVlOTCYA Ha Peny6llVlKa MaKeAoHVlja co npecYAa KBn.6p.3/2006 0A
2.2.2006 rOAVlHa 6apal-beTO 3a BOHpeAHo npeVlcnVlTYBal-be Ha npaBOCVlllHaTa
npecYAa Ha OCYAeHVlOTJOBaH BpaHVlWKOBCKVInOAHeceHO 0A HeroBVloT 6paHVlTell
BaCVlll rOpfVleB-aABOKaT OA 6V1TOlla, npOTVlB HaBeAeHVlTe npecYAVI ro YBa)!(VI VI
npeCYAVlTe Ha OCHOBHVlOTCYA 6V1Tolla Kc.6p.21 0/2005 0A 9.9.2005 roAVlHa VI
Anella4V1oHVloT cYA 6V1T0J.1aKc)!(.6p.88/2005
0A 31.1 0.2005 roAVlHa rVl npeVlHaLJVI,
TaKa WTO ro OA6V1npeAlloroT Ha OCHOBHOTOjaBHo 06BVlHVlTellCTBO 0A 6V1Tolla 3a
OTnOBVlKYBal-be Ha YCllOBHaTa oCYAa Ha OCYA6HVlOTJOBaH BpaHVlWKOBCKVI.
Bo BaKBaTa cocToj6a, BpXOBHVlOTCYA YTBPAVIAeKa 6apal-beTO 3a BOHpeAHO
y6lla)!(YBal-be Ha Ka3HaTa ce 0AHeCYBa caMO Ha Ka3HaTa YTBPAeHa co npecYAa
K.6p.22/2004
0A 1.7.2004 rOAVlHa Ha OCHOBHVlOTCYA 6V1Tolla, nOTBPAeHa co
npecYAa Ha Anella4V10HVlOT CYA 6V1TOlla K)!(.6p.631/2004
0A 22.6.2005 rOAVlHa BO
Tpael-be 0A 1-eAHa rOAVlHa VI6-wecT Mece4V1 3aTBop.
ComaCHO LJlleH 399 0A 3aKoHoT 3a KpVlBVlLJHaT~nOCTanKa, y6lla)!(YBal-be Ha
npaBOCVlllHO Vl3peLJeHaTa Ka3Ha e A03BOlleHO .Kora no npaBOCVlllHOCTa Ha npeCYAaTa
Ke ce jaBaT OKOllHOCTVIWTO rVl HeMallO Kora ce Vl3peKYBalla npecYAaTa VlllVlCYAOT3a
HVlBHe 3Haell VlaKOnOCToelle, a TVle OLJVlmeAHO6V1AOBelle AO n06nara oCYAa.
BpXOBHVlOTCYA Ha Peny6llVlKa
OKonHOCT BO CMVlcna Ha LJlleH
MaKeAoHVlja 04eHVI AeKa 3HaLJel-be Ha HOBa
399 0A 3Kn, Tpe6a Aa A06V1enpeCYAaTa Ha
4
BYK.6p.3/2006
BpXOBHIt10T CY{J.Ha Peny6nlt1Ka MaKe{J.OHlt1ja KBn.6p.191 /2005 0{J.13.9.2005
ro{J.It1Ha,
co Koja {J.en 0{J.{J.ejcTBlt1jaTa cO{J.p)f(aHIt1BO Onlt1COTHa KpIt1BW-IHOTO
{J.eno 3a Koe 61t1n
OCY{J.eHO{J.nOHIt1CKIt1TeCY{J.OBIt1,
BpXOBHIt10T CY{J.Ha Peny6nlt1Ka MaKe{J.OHlt1ja rlt1
OTCTpaHlt11t1YTBP{J.1t1
{J.eKa He ce COCTaBeH {J.en Ha 3aKOHCKOTO 61t1TIt1eHa KpIt1BW-IHOTO
{J.eno o{J.l1neH 319 CTaB 1 0{J.KpIt1BIt1l1HIt10T
3aKOHIt1K, a KOIt1co Clt1rypHocT 61t1Bnlt1jaene
Ha BIt1CIt1HaTaHa Ka3HaTa, {J.OKonKY61t1ne Ha It1CTHal1It1HTpeTlt1paHIt1 BO nOHIt1CKIt1Te
nOCTanKIt1.
Bo OBaa CMIt1Cna, BpXOBHIt10TCY{J.Ha Peny6nlt1Ka MaKe{J.OHlt1ja It1CTaKHa BO Taa
npecY{J.a {J.eKa cnope{J. KpIt1BIt1l1HIt10T
3aKOHIt1K, no TOj npaBeH neK It1BO Taa cpa3a Ha
nOCTanKaTa l;ieMa OBnaCTYBa/-be {J.aja npelt1Cnlt1TYBa BIt1CIt1HaTaHa Ka3HaTa, OCBeH
Hej31t1HaTa 3aKOHIt1TOCTIt1{J.eKa Taa MO)f(e {J.a 61t1{J.enpelt1Cnlt1TaHa no BOHpe{J.HOnpaBHO
cpe{J.CTBO 3a y6na_)f(YBa/-be ~a ~a3HaTa.
Cera,
BO OBaa nOCTanKa nOCTanYBajKIt1 no BaKBO BOHpe{J.HOnpaBHO cpe{J.CTBO,
BOCMIt1CnaHa l1neH 401 CTaB 6 0{J.3Kn, "BPXOBHIt10T
CY{J.
Ha Peny6nlt1Ka MaKe{J.OHlt1ja
YTBP{J.1t1
{J.eKa 1t13pel1eHaTa Ka3Ha 3aTBOp O{J.1-e{J.Ha ro{J.It1HaIt16-weCT Mece41t1 e
.
npeBIt1COKa, lt1M8.jKIt1
rlt1npe{J.BIt1{J.OKOnHOCTIt1Te Ha HaManeH~1Te {J.ejcTBlt1jaO{J.Onlt1COT
Ha KpIt1BIt1l1HOTO
{J.eno KaKO HGBIt1OKOnHOCTIt1,KaKO It1HOBaTa OKonHOCT Koja
HaCTaHana no 1t13peKYBa/-beTO Ha Ka3HaTa, a Taa e CMpTTa Ha TaTKOTO Ha OCY{J.eHIt10T.
BpXOBHIt10TCY{J.Ha Peny6nlt1Ka MaKe{J.OHlt1ja BO CMIt1CnaHa l1neH 32 It139 0{J.
KpIt1BIt1l1HIt10T
3aKOHIt1K,04eHIt1 {J.eKa HOBIt1TeOKOnHOCTIt1ce Clt1rypHa OCHOBa 3a 04eHKa
{J.eKa Ka3HaTa 0{J.8-0CYM Mece41t1 3aTBop, Ke ja nOCTlt1rHe 4enTa Ha Ka3HYBa/-beTO It1
{J.eKa y6na)f(YBa/-beTO Ha Ka3HaTa e BO paMK~ne Ha CTeneHOT Ha KpIt1BIt1l1HaTa
O{J.roBOpHOCT, nOBpe{J.aTa Ha 3aWTIt1TeHOTO {J.06po It1{J.eKa OBaa Ka3Ha KpajHo BO
BKynHoTo {J.ejcTBo Ke Bnlt1jae Ha nlt1l1HOCTa Ha CTOplt1TenOT It1nOTpe61t1Te O{J.HerOBa
pec041t1
jan
1t13a41t1ja.
Co orne{J. Ha 06pa3nO)f(eHOTO,
ce o{J.nYl11t1KaKO BO 1t13peKaTa Ha peWeHlt1eTO.
PeweHO BO BpXOBHIt10TCY{J.Ha Peny6m.iKa
rO{J.V1Hano{J. BYK.6p.3/2006.
MaKe{J.OHlt1ja Ha {J.eH2.2.2006
Ha CY{J.OT-COBeTOT
nlt1eB C.p.
3a TOl1HOCTa Ha OTnpaBOKOT TBp{J.lt1:
n,Q./
.I
I
i
r
.
---L

Documentos relacionados

feniksa zakon

feniksa zakon nevinima koji se može dogoditi onda kada se nacionalni interes definira previše usko, u terminima moći i sigurnosti. U konačnici, Conces zaključuje kako tvorci politike kada djeluju u Sarajevu ili ...

Leia mais

SP, IV, 1 (6), 2011

SP, IV, 1 (6), 2011 pjesma sklada i jednostavnosti ne bijaše miljenicom austrougarskih vlasti. Stoga se njezina gradnja i otegla, može se reći, do naših dana (zvonici joj još nisu dovršeni). Crkva je građena u stilu t...

Leia mais

Nasilje u školama

Nasilje u školama društvu u kojem živimo. Trebalo je dosta vremena da se smire strasti i da nadležne osobe nepristrasno ispitaju šta se desilo, pokušaju da pomognu žr tvi i razmotre koja bi reakcija prema akterima n...

Leia mais

Peter Rau Legenda o Balkanu u obzoru evropske filozofije velikih

Peter Rau Legenda o Balkanu u obzoru evropske filozofije velikih oporuku, kojom je svoja djela nakon smrti osudio na uništenje, što Max Brod nije poštovao. Brod je naime bio religiozan, pa je imao izvjestan odnos prema ritualu i diskursu oficijelnog sjećanja. Iz...

Leia mais