t rrrj n ,\ tt !\

Сomentários

Transcrição

t rrrj n ,\ tt !\
E
t rrrj n ,\ tt !\
l^renl ù
ln4en
r
En tu fùùart. 4ù
,h
,lc5
ilJtr m Eljl]r! Í!)
s!.tÒLr oBùaG
d. {èrn
BOLOTIM
i]NIR NICIOl]OT DR CORIICO
{t;to,io/
.PROBLEMAS DO APÓS-GI]EPRA,
sî; Í tanrndo hgdt.o,t'n atd .'.
!4!i., tia b.litu te,t iilo d 1d,
d ft ta t nr tò,|r r aù4 qtt a
\ d. ",1)rt .o,,lL|î t? ! 1 i.
Nn nnr\t ìfu rldìa, o" tÒlat at rrn^
.,:4. lLrtru e Ò tùtlmúÒ rt,tqil.4r
,ttr Lrtt ,ùu ìtn, ,t.t,,tn ,r,n.ù.,rú
..t la ì!Ò .tt.t
Nà ,",,,',, ,,",,;,,,"
i, {r,hN.ta. rl! ^.
,ti rEEùi,\à.r .túiln4
: jî,n"t lelatnù r,a t ,tì.ì ìu da !.ùa
o do,t
dè ?ntù eù tuat
ú ; ldda nùt
'tèrtet
Ptoldnt. Sèn lthîln,.Ciî,.)d
E.o"ó"tì.., e"i
i.atiti. li !rc ùà. on .a, r"!a olÒpù i1 nftnpt dttt l.rat dì,1tr qrc tit,t'iout., ,o.
aLlÈlet,x"ta iar ùrúhtr'Òt xo,Anna\,
l. rùt.t lrntu.òa.itr
,at..Òha rr tt1,x . hi\tt tt olùti , ti I),,
and. dt úna-c la tu h)r Di d ac\tdt
Ò
,a,r d rrù.!re|,\.tu
,1n,taj [r"], t ùdatù tot loble,au
qn. r 4!an/r ùqa.k ft^(lenn
!ú.
"io.t dÒ
tùÌ. dlqÌdt .Ò .lót 9,atu. Saa !'.ù1.
!1{a,.; latu da !6nda. A súht.ae nàò
tr la"tat. n.rlai dc r llòni ióbe ùj
[email protected] dîtret tuobt.hxt. De 1'n Òn nia pód. t.tÒ!filari Leh,r.the tótM
'itdt htbaa,tr^
d. H ur14^ttt . tat\ ;r taÙr t turo
c l.n nt.. ,i!!r ,tnn t hn"r.
::i è tt')ddat rqnîi^ e Jab,-.,hd; ,, ì Q1'nk'ùnùtu,
. 41rú, kk e f,tdk..,tàrniaE
,úLJa hóii.o..nrda dc cr?lbd e rfagek txrr
li.úe"hh tè Òtrt. A, nia.o,ta Òn
f.d.1id e"t Lor td,l'|. a a,. ab.ù,r
rói th
d. qt. òù ttte a dtù rtu1\1
"ttirde
O
l,tt'oa D*i ! ]."re, taaha
dìzú tr.
à..,'lr n,nlftúreìi ù ló|pt d..ir.;t;.4ia
dnrl t tLniinndú. r ,,,?úr. pù srculi
*Ltolúúi. E l).),lti? Ni,
aù. dntùn
"0t .tl)coór lo.
r,tuùo tia iata la ,o Ò ì.,]ùìto
eú t;a larca J.bdhttÒt .x"
48
t,t it.tùìtt nìtt. i\!i t L,ih. i. ùatt!ttl
ù.\ . ixnìa l,r ìN t rù .!úit/. ! ùt!.j
,.f
i.rlr., ).t.,,,,\,
, jrDD., n.tú L-
Jr rrrtrr,rnrn'. ,r rrr'rl
lt\ttttlil: 1.( lttt
t'.u6'1iìitnúi. 0 (; it1tl Ti,rt;tlti
.rlDarrtitt l.ll hò,tttttt . 't1nú 'thl'?
,t..ttl
'
:,
I lt'L rt
t
t.r'l1 I\
Ìt'.,1, ) t '.
r|
'' |
t t,!li rt.
1
t"' 'at tÙ
t t. t!!
t.ttìt iit.
i",ittr tu,n' 'ù,' 'lt,ttit
a at. r t-li:nt t"t ùtaìit tat,în'' t't
..
1'.ì .
t \ t i )t ', ''r,,1,
'rlat
.|tt1iaùútrrù.1')
nj,i. ì.: t.rn,' lrl. l\att lt atl'eù,;;li.
a;Ì. ,11,É s Lr.i , t .,;,1ùrt lt aútf
ltit ,ia }i,t!!ìtú t.,tla l.ilt 1')44) taù '
ù
l'1
r1.. dttitnii tir ,l.
,i1\t) .t !l'rùt,tt
\.!n,o tlat t ttltt\i'
.i.l ta' ilrtlLù tù.,ìt!( t t ) tl,r h
,-lt nt,i,. it lt.ilt lt?t rù: ttSrt'r
tr,nttu /,)\ia.t ùlh.) l,i lai.ì::,:
t.\ t..irt
tti tqlLhú irù!t_ :.. :
ój u'r fn,Jo/ri !f,dr vez nìrúj nì.ra.: :
.nú brrnlo; rcnder .rdr rez nìra .oD ! ::
,
r) / 06r.,, \ I |!,
):t,,,r..
tt i.lLt
,t' t,ú
\
.
I
l:
,rJùntt l'a1a'
lJ1.r nt t\r...1 t:l!!n:: lJ {Út. fltttt:
t;,ti. )bt !.r.1! tu Nt, !l! tò|l'r t')iltt t'-
lr - ù.tatt
rt,trù,ir ,t,atLò,r,.i: t'ttltu\;, r r!.
,i t.Drr' l. i1o.!t ù ù r',ni.t;o lL ùú1| ut
!(..Ijrtl r !,rb ll .t. TLlr t i!:"1;tj
D; iti a a,. thù,t n ,.\n e,tat !1r
,,
' ' t'a 1-,
Ll, , I r1r
l
,ttl,
tiÀ,r,tt
",,t
rÒi'k;
t1iù.t. tt 1,0.tù. bLúr
'",'t
jrlt\'
1,\,.
.)/,'l
\,
',,.'''.',,
tò
L...Dh'
i ì,i'.' ,,,^ Ìntrt'. 4tt
l. li! i i trr 1.,r^ rl'j::ra,.,!. tttltitt.t,
I
.,,,,,,),.t.
.
;
t
,]t
,
,,1 ..r,,"
t]
).
t*
I4t
1., a
,i,t1 lit)ir.nttt t t; 'úlLl,Ilti. tul'dkl' ".,,r,11 .l
l' t r)' t
r. n,ttr\ t ;a,d! ttu r !t''t '!'it1 t t ,1, ,ll
ùa,.r ,.tù
., ),,.,..,,
tl6 Pr ú
t't:.0D!i,u).1. 1 tú;ú l;liEr
r' ' 'it
'
li
lk'a,ti"ì.: r !n]i.1 t 'ttrrft | ì"tttt''
tltt't\'n"
'Ò )i
rtù,1..!a,. iù,;nna. t: i\L!rt . t tinLt
't,r, ttrI" trrtt-t,t ,tc L .a'lrtt'n t
'|
.ù l.tjì,:.rl.tr' Qr!ú ')t
t r! $ o)iri
,,- lt; iliij. t I'j 1ii. ttut LÙffi"itt l|i't
tt
t
r"ltt
t t.
i,,,t,^;,
-.,,tt)a, '. i tat"a' .t tt
t r rtù ta l f
"-,,,"t-'i,',
dn"l't la iòP d.t rìlta
t. ir t;raù'ìù
in)"nt;' tttiù,t-?t. [email protected] n,ú liù '1 ,iat ti))an,la ù rr n),tltxtrt.t.llttrat
i a lrl.ìn n.!tù.l |D l't'i
),1j , .'t , \ . tt-tii r'tt'd 1")ta rl . t.) ,ú
t1'i
lj t 1.;rlka. ,i, 4,( ) P.: tnt\!
ú'l\t? ' t'
a-"1)
, ,,,
'n
LL.Fll , Jù.Po.guúL I'
'. ;
t "",
'Ò t ,I
., rtt. ! .t 't\' ri l.r | |
, tt:i.! [t ttì. tL;rttin 1!!!.t.t tztrut)
,I r .',
.l-ft,lta t l, /.1,
ll. B. $,
ì. h atlt"t,r.J,irrLll i,,/",)
t88
S,,lurícnlto'o
BREVE N oT íc
tA Hlsf oRlca
s Ò BRE
<LYMANfRI A DISPAR L.' EM PORTUGAL
,",F AZEYÉDO E SJIVA
(51
or.L.Lr
'9
"t'
"
, iL
Ii r
r.u fro (Aro '4 rf I
,rt ^1,'"r
ùilirn rr ilc Jurro.(r1s(rrqno)
tr) (! ,) !
,,
rrr{ !,. !41 (i.r{a\)
I l 'f:' iii" I i1":'i.'"1"1'
.].,"',--,"..,^-ì
!.
r,
r
.r ord! ar
BoErhao (Ó6irot (aB
:tì,,,''*lìi,l"1i't,,,,.",
r.*,
.'d]q.-]"Ù(I.!5ll]
ri: s Gùn?ri: . Fd!úfr.
. rr
q"
(r)
I'r Nt""al t'
o'''t, i"t
,,.. r"+, c',,r.
('Ds'io) ( o
rldri
I ;,,..
ùl 1rr ì
"
r . libnqo (Lr\!i) (16)
(
;:l :,:':
,il,'. '- ' :'
:.:'.""'l: i::liii'.i, ,ll', "i,
" .il:'i.,11 i;'..,'il'll
.
. ;* .kÉ
'ro' î
:
'1,;:lll'l;,l'iiti: l'.;; ":lili:'l:
',,.,.:l''"",,.,,,.'
"l;'. ".';J
r"l
ì .''i:',11"
+Eq
"o/
.o,
^
fo
490
rlìrA$fRla
Ér1 PORIUoTL
o
||.1.'L.n'':.N,tr:|.i11...'|'l'l.l
,\i-i.,.r1 j;
t
. Lú
\-.,t
^Lir
?,)t!tu L La
f!iv'l.iirB^rlll]j
fl\.rid
c l Dr ofta
19 r
A
CORTIqA PORTUGUESA
NA
AMERICA
\j
Suq.rvo .ipc5!òo de prc!llos coni..iròs po ag!.5.s
r.dliz.do por ni.ol!o {ló I N C
n!n. lÒs m.irro5 !o Cor de Portugol em N./Ò 10,qúe,
moÈ
n.'
menlÒl]Ò5 dó
9r.nde cldode Òr.r:..ro
J,/rs/tia
coEFrctENTES DE ABSOR9AO DE SOM
Sl1a determinolòu
]O5É FARRA]OIA DOS IAMOS
\-rt
]:taùlh l! ik,lt)
.-:::rLl:r JdeD,úr . .orn.iedtè Je ibs.r
: :-; d.ìo mltriL I\a iro. deJnLk. knìF.
:: :::::i3.\ro Jqn! rrr. !D, o úrunè Je 9o0ú
:-irú, . (ùi in naturtr {lc : rù0 pés 9ùi
r- : . !mpÍ-!rìdo rm n,n delr)!6. r!9. turd.
. . ::1. r 5r seA slllrntrr,J. r0o pés guidrl
- - : .ÌÉrirt 9(e nnre s Fre,les .]l rLtr peLo
- .:, lÉ 9u. s! prkn.le Jde.ììinir ù..rftr€nk
:. r :!l ì {h.u !.. ti! 1 u'n s.n Ju D-,nr Ir
ri
:m tlnto d! rqrt6.,\:Ìo d. ri50 f!
i.::: a Kùtrlr u.l rortèruturu libare
: . :::...trg.n rrl/ty, Je trn'JrJr no :r,)
-:-: rrn!t. nfru . os Jo,i enîiùs.
21 c è 70.i.
:
i : :irnu lJir.io
1r! drjlrÉ:r'rùi r trl,sor
:. ! r) u ! .nprgrìos fu or íl!ùl!i r
u or llo o.iiri.rre !. ilF..ro ,naLil) dùs Dxte
.!i luc úbron rJ pr( n.
QurìJo r nbn,ùrì ro0 pós guiLlíJù\ Jos rl
trir6 .l!. .ùLrn ! prrè{ler, Èù! ,8utr1 iirtr Jo
m
eLhL Je 9(e
ijL.6
ì
ì
r
.6
r
L
dù
I
1 L+
trtLèdJr Jere,mù ..orfnienr(
Je a6n!iù. ! rù,Fù J. rer.ikalxù Lrixr p l
2,tù r!ùrJor Lùg. se ieprrn moi pùr I o
!oeftrÈrt nìlJi., Je rbrù ù Llor mrcrl.Lls tL..lc
Lovù .oúLeÒ
- r \eLo.ilile
i:
r
fú.Jcs s.ri
\o[ ro r ì (nt(íntri
o,oo,l
0,o0
I
I Dr{g
)a r
r
: :-ria m/arÉ Ll]r.l,f pér,/r!g
4')
No 5èguiJo ctrsxio, derk gtre o .oefi(iEùtc ma
ó rr
dio Je rbsorgio Jos mrteriiú
se qtre mhsDf!íD rotxl !ìeviJx
e 9- u,ù!
^
o,0ó1.
fgtr.-
ù prfJ6
a
rr0 !L
n.s
2100:
rri
(]r
lgurl i! som!
!bsoi{ó6 pùùai
dcv;ds x.xd. ùn dù ùì.rerlxn que .o6rrn 4 pa
r.dcs,logD €ùal à sonìr drs rbso4óes Joi,nft.ljs
de írer igùrl a [email protected] roo:26m pés gùaJr
dos e {lc .oefi.icf,t de ibergio iguil r o,ort e do
mrt.rial a ensaiar dc ner igu?L i loo pé: 9uadrtr
Jos e .oefni. c Je x6!o4io 9u? re?rrnhmo:
xLsorgio 9ùe é
"'s:
raloi què
r7o.r
..
ú
Sùponlìxmù x3on gue rmos
r rLsorgio devid, xD tri e eòpregùemos
.uLori rórm'ìla de lFins .orìgìdr
Pn 0 primcno rnniù
poú 9ùe o vxlor do.oeai.knte ù
?r. 70 % de ùmidrde, ó isùal x
5e tira do g.ífi.o ja dado.
Dx .9u!9io arternn tta.r
", x
r00
+ 2óooxo,or:
se p!ètcndja
ros,o.(1
t ,- ù,s. (, ",r:b
bsJ,
):l,eel
roso
l
q.q33x!,@ {Xlixqoqrxí[email protected]
.ienicr de abso4io dor matrilr goe.obr.m s pareds, e que ó iSual ! 0.0rt, segu€ se que 5erí
"r,é
"
Quxddo Í .oLo.xam os 100 ptr quxJiados do
froduto I eds rr, o rempo Je reveóemgío britou
pra ?,10 t8uodor lo!o, scodo '' o iovo .oefi
.ieùre de aLsorq:o ùédio, ven
tioor 100 p€s quadndos do materhl a ensr,ar ohti
remos um tenpo de ieye6eù9io de 2,r0 Ígutrdos
Lo8o, .oho lí orh<em6 o valor médiÒ dos.o.li
:
L;;.t, ",+1
,i4t
,lccrmi,úr.
Apliqucmos x8o pi4 or cír.ulor I fó.muh d.
Milliogron, prn vermor 9ù. rèalidrdc ela .oo.
dtrz 1vatorts neoo6, pm Òsóefi.útes dèxbsoi.
!?o, do qtre os obtidos.on i fórmùll delyring
Qtrrndo se .olo.anm na .Àm a de r*{berx
'r
rj,r: o.q
r" Ù;:t-t
l
-;r''l
los
! (r
:r)==
r.930
pùh
o
4t :a,955.
|
A rbso4ào iotxl Jerldx ìs pf€dej do fSundo
,
s:o.0.1t x 2700 . r2r,r lrErs. !bso!
sc dnsc, ó iguaL i sùa Js lbsor
dald
r .trdr ùm d.i
!ò- tr.irir
'mreriris
tio qur, omÒ rí
valór gue se pietendia detemidar.
Comó Í v4 r lórmtrla de NÍlllilgtón ..nduz a
val.Í.r mlnorcs pra os .Òefi.icf,kJ {1. ósÒflao
49 4
r2r,5-0,0r7
x
2600
+
ro0
x
3,
::
,
-..
p(enJir Jctum;ù
è
rd'!l.r
luc rr iij*r
sè 6èn 9ùÉ
ù (ùi.i.nre
-.,' ìg.',, ed,l's!.trìil.
Je rblrtrù
J fú.ru I r!
::: :.rf.',Jù cn 1,,,t!,t!.ddr.o,ì r 16rr
ùntuc,lric sinuitJn,ì.nrc Jè ó,/.
dn róriù ù tequAn.ir J. ?nsrú. à
r
2io de I r 6lees t.f selunJo
rilL rn ! nri \ f .,dù lmr
to \io I
!
noJ. r mo\ù!. sò6r umr.n.unfe
rnù Jr rtu. miJrnrnre ! p! de
I ri eri e ru u nr "..! drJe J. ,m,
fnh.io
Por 5etuf( o
" Gtu.rh ralrùorts (,]ndrirùr cn.Drxdór
ii predcs ù srLr. r,..trdÒs em p.n.
Vi.nl,)i6 ùn..rd,r ùn, cm lontos Llr
dr nl,L mr aeslo.rn(,, Í'r.)hrc,,,-,,
Itrnut.rand ir .èrr de : meùDs Jè
diimdn), . pren! i r(al tc jr.ùt fù
r,d e J! fo J r r. r,!14 r h.r
Jr_ | r! hLlof
lnLlJ.
S f ' Lerr.
.mFr lè.FrD
ltr', ! trÍu pJ! ! o r hjo nr\ oLr
,{$in 2 ù11 do
N.ìúoÒr! pL)!ùL L.ìLù.r!.1 r3m I
rormr qtrr !e ;rd,.! iì a!ur/
: -r f \i pelùr r.jrlnJos. o tiù. de f (r_
!=:: ú .tè(o d. rb$.qn) Jendi - n \eì lltr
, -:::o Fru.o o ytrLú do.!efr.eok ic ib$r.íll
\ .ú,to rnìp( que se ,ndì.r o \nor-d.
=::-r: Je ibsollio dtr'ì ,nùcrit .Éú or r
:]: -Jm qùe fóriìul! atr foi .jl.uLrdo
lx a,t,, úrrì0,;,4
qre rs tó,nul.ú J. srbi,e [y rf
uo \tuJalekrs Jr,J.9,,. ,,;.",ìl
"
mesm cm roJor 05 00..os
Ja
,r m6m. . J'(. !È fnr I iiu l;dr dtu
.:.(.rtr.irr,\
. -:
:ns,on
- rr
i
9ui,s os neios 9tr0 tè,ì rdo ùdtizr{lor
$1eìnren.ix e rèrìùzn or so! crenos
:,-
vioos nìnr.aooú, .ujrr liJ rio Lai
drs !n paoleL{,, c riiùxdo5 enì \írior
F.Dù dr rta ,u,dxJùrtrnente s(ohl
\- nrrcJù ddem trr .c(r J! u ooLe.rJr h
.r\LL!
!,-r,Ll, J, tún, ,..jt,
,\ -rlr Lle.e I f |' feJ$ Lt fL_ \.r ,LJr uml
,mLt J.r.Lr!t! IdeIo e
x-Dhntr.,
,.tlr
1.!ab{ ù
q!. À dimensós Jqor (iDm
4lerl,rtúre rerÌut,'ì .(re 1600 e rjoo. Dés
.úhi.ùJ e. p{r !Ìhr rom \oL!úre ..n!re€,,,r,,1, i,,.
l ìnò i,,Jrio\ r iirei ilo orcLtrr,'emlir.
"., "
eirc 7l c ro0 pós !!rJrJù.
n Jh,^ì;P.11. dizer se
^s,n
495
rr'a' \
r ir' l" 1 rL'l'crJrLn,ver,JtrJèdeCrlilùr
oix..,f Llr ]\nleles, liù 16'r 19 x :0
ar r rurl r or.Lir ,leye vr oL(r,ld or lll
J. ÒM. |L!.nrarcre !. mAmo Rn., r fx matu
P\(nr 1ùt í r(ili7.LLlù o. ])Iii..'.
r)((m 4n{1r tr.1:i,t.,,) s.u\ torsiv.r oJ aLi
,loJ, Dr5 on) hi qu! on!).!jù.!)!\4ji,!
J!!
!t!e. aLiJ. J.Iu ,,Jos rllrll,.tr r,Jr rLD r,ù!1,ì
!. 1, Por (.r.tr {l! to {lll
.L.nìú
Jr Lrni\ùsnL.
e
J! HtrrrrJ sn,
rrÈgiièn.i! úi5 qtre 1rm JiacLerîr i ilurl i blrnegiiinùa 9u. !c obiém ì enh J. rftr'eLlo
sùpo,,lùn,tr guc ùm dd ùrihdo,es ge,r u-:
rrqiiÉ,I.itr r^r rqriènlLr que é artcfii! ì s:r-r
,o !rrlrLor (j.L ar!qi,ù!11 se l:.de rfr.. ir
QLrìJù ! fic.l!ii,Lú .q..rJr p!Ll)
teqLiif.., r riY! fùr,r!i r rsrtr2
0d ì !i.]tr l. . P. ( ìù !ìr kúír Jc
za. su|Ù ,rùD.5 r.úrrúrn !tr!. tt!ùJ!
k.e. r.rli(nlLJr
!o.1rÌ. J!.ril, ùrroir
C I Lro ,,t'
P:rr siLlr fum * i D.oró( drrt,.n'ù . irJi
.el!\, o lmtlilrxdùr Jtr vi! de annstur lele rL
un! forin(ir d. striJx èrùr r5 r 20 \\'
i tedsx. el&ti.r i rida Jù
Je eìiss:o nio deae r(.ors
trùr pm sods ile Jif(eorcs frcqi,érlr, p-r quc
tnlìrmos r mcsfla ubnJidrlc sÒoù( dèùri dr
Devèhos
r.tir
rfiFL,n.trJ.r Jr
que i ,gur i lrml ltr .rp:.iilìilù r!J!:
(oo eieJùi FrnriprlJc!orx, i cj..ltrcÉ,!u::
160 '"t e r.rptr.iJr{lr Jo (onndrrtù riù q
\ilor
qee
,ii
*,l]. A$!m, .om ] rpùrLhrgù q{t .ùlpÉlirnos
rm arilo, e ta r x ri0r dn gtrr ik 4., trL
z o, p tr t.rmor r mejn! inkon,laJ. rqD Jrltl
r{ntoi lrouyc qut ter i riJa d. xmplifi.r,loL Jr \ll
d. cmN:L) r sèluúer kB6ei e!A(!rs
()
srponhuos rnÌdì 9u. guk.D.! riLruLn : ::
lì.i.didc do.onlLeùs1lLol ìùiii\e c 9u. sc do.
r Jq-rn tr, ù rl, mll
e ,(,1 r\rn !
, , i re rrî!-, !r i!
i rr3I,reA. inf,!L!z.L ftir Lmlnu ! 1.ro d. i::
i o10Ù \ L13:
ronì $ù5
t
fnioi om
J(is
a
tr}itr-
odn! Dr.'
seùdD I c, i \ùil!tr. Jr .rp!.,J]J! !t' .ondm
!n!r c, (p rr rin Je ri,r.Dir) ,luxrJ. n\ùm.r :
!rnL/ do rtiù.1h. trntr rejs:ù Jè GegiiÉi.? in::
! r23 t.^(!,I !trr tu no$D !rú \e nlùnr s::
t1,22 (n -,r - 1,)2 -tj
s rntrurJù c'd yrLù,.\ ia klL,{tu (r) \J:l
Jr{ììos
.tuè
rdùilmok ri.
se
eiìprt.qr.
Je fiequén.i (onnute mis em
gue eh larh rnoliddmenrè om o tèml{ì Je
nodo i ,ngir ni4óes mirmxs Jc l: 6 ti \t
jin6 o nodo ono Ò e8"júù
ldor ,le bri\x tegúèn.ìr ilo riFo Je b{loenr.r
o.s .o!trios
lre
sons
oritrdor úilnx dois cn.uiros
9ue
or.lhn
rm
:r_l
(:)
Lstlll rll + 0,04 r r:a:
:K
(r)
496
-
Por ÒúrÒ hdÒ a .aDa.ida,le C dó
é pípo(ioiil à írea sias ùmlduFs
rrmd!r
1tr!
'Lfd'{Édddei
rrrìr J Írqui-ir
LlÀ
r23
k .9r^". " d,zù q 'e $Èfd! ! "r'1,
rs EÉ Fnsio de r20,:r l$9.=:
t23 . e!. J6emor ìntoduzn do
3 apr.iJade de 0,26+ 0.2t
Ft f€liién ir9rÈtxa rrs i
io ùd: qùe r freqiiénoa
-oa;n8!oJ.roblio.
do .ir.trto
fngiién.iÀ variível rarie rinusidxl
o iósùlo de rotado dd .haprs do .on
c is z(úrd.í v a .r.r.ìdaJe t; défe
+
rqdim€ntc.on
u
in8!
o de
Ks
dc:
Kds
ds=.
rara
irr 4on .omo dcvem ser .ortrdrs rs .ha
- & .onden.lor pxrx qùe x f'.qiiéria
- ì eíJr dó osìlftlor v.rie shusoidal.
c:
ondcrao.
i
f.
d?
o îcdor, vcm
KJS: I
Kd
Jr :^
5co? d?
r
formr dr chrPi
tal quc r vÍir9io
d. fieqijèn.ia do oscilador sc laEa sinusoddmente
cxprc$i. que prmitc .aLculù
rotriiyx do .ondersdor rtrilv.l,
rorÈ..
xut-Pa
"aìotèi
PtdtiÒl
F,(ro trmor .m r.\io î!. a nreruxio
,, i,;. smn à6kú€ m rn,ÍJ Jc re!trbcE.
.;o nn, d.\e or!ú trm ccl(|". qtre î ninf(5ti
É
r, *ì..- a. -t.-,Jld. -"o. * lr
- ., -.,,1,,
r"-"a, -.9*, 9'.,1,.:. *;,
"*.ì,
parir
lDAxritmi.È r
do infa.tc to èó 9ue sc olrr
a
intrùpgio nrs oriSimndo umi .levaéo
na
o!
msnile$tr.omo 5c ndi.r
e
apaGc dum modo Scnl
se8ùe
$ cudo.ituiu l.nhada oo altifahnie
dc clik
^.xistèncir
que
no x.ífico
gùando
:naulo dè
ot4ío
dxs chapas
ó
Prr .Yitrr r .xisténcir do
,lùe ùo rmplilLldor da vh de
+9 1
energn
forf.ùta ro aliiflrrni.,
Pffi
ùmx
diJ.
rcotio trnódra Dodcnos cfoìh5
c ie 6odo ht --
o vilor dos .ond.nsdo4
O .ofe dr èort!,r iorn{da &
.!(ando a rensào riódica da durs
fi.aJo'is c &rsio 9trc p4.eder
498
gMndo sc.orta ssa tcnsio. peta manobîa do i.i!ruttor À, r tenGo iplic&h às ph.À drtrcsc. le..
khcDtc, cvnindÒ se rsim a cxÀtència do <drktr
Ar ieri$an.ias À daeD rr efottìidlr de oodo
!!e qlindo * lar I terrjo |€tà mrnnbflLlo nh!
Íuú r A hmhc,n \c nro Pf.duà .,r,
o ort(,lr teÉio, oLl(r J.vc 5cr r€ un!5doD
andlts luc llrc.€rlÉn o rodf Lnr,l. s. r urrth
tiodos, prh (ìuc nio se h.: I ra.Jmh;o do rinal
Ji r nhhir. !tc|loi5 rl! nrrnubÍ! d , ,nkfúFror À_
LlÒ'd! I .rr.r!,drdf qrethr.D r.r
eLlmraqtu do dit xindi ómris en.iz sc ..m
, n ^rnobn tli rrfuptof A. r. m.rmo rmpo que
rnód1 dr5 dur lamprdÀ, k
: ] \DICIONAMENIo
- --:.:òès
concèdidos pètó lunro No_
::-: jo CÒrriqo, Òó ÒbriqÒ do
- :: 1a3, de t8 dé tutiìo de derero
ì9/l
:. iiro
Òeào de ùÒbo ho fdmitior
:!Jl'1.1
t: t)t, ti 1 t tla' Panlr, L. ri !;Li
.!.
L-lo, fèiros pèronre o Dnè(qòo cèrÒl
- rdúrrio, no! termo5 dÒ lèr n.o 1 95ó
De
iúo
aqào
d.
lo{.fD r óio & sil\,
:uflif
ùd!fókde
rcigui]iir(biùf'hiúd+c
novds nóqujnÒs
,ù:;.
r.
:: ió Ào,ru rÌú! 5r lo,(. D ai
rs? cn
fi {
q rc
{údq!trùo:Lnî4rfr0
o
sr- !r r(!6!
im,,
,.',:.!,,1.1"'|.'.
gufr.rr.;
i. im+,,
r!!.rd.
! (;4ú
,
L, ."..
rutr
,rL
uf"5-a
r u.,,.
i -.. i,
, ,.;;.
reL,
r.
i""
+r,
.i.
D. inrolor6o d6
!Lr.(
rsoE
.Lr (t.L
ú
Jr
r.r, ,,".,
nóvor fóbfi.Òr
i
crr
Dè roi3ferén. o d€ móqu ros
l
nigqù5J.nbJEÙ,]olqnoijJ
PÒr dé! poch o
[email protected]!6
m
in
i5i.r
ol
d. r0 dè Juthó de t9lt
lli rtf.rr
.r.
cúrlb. i r\nL, o
I !.,ji io tulrf di a(
,dh:,joù]úN.!enrcl'òúI]
L
rto,!e
ú,È qr!,
r. s'.1{,1o,
De rèobertur. de
lóbri..j
co 3aù. !q,,]!
De tfdnloreacio dù tóbricos
-5
(ro
Por derpocho m nisteric
I
d. 24 de Julho de Itt,l
: DADE INDUSTRIAL
o
Reporrì96o da
.iusiriol, n05 rèrmÒs do dé:7t, de 24 de A9ó5to de 1940
. .::..
-: :
::-:\ÌES
DE INVENCÀO
rtatírtic/t
* úri.i.i.r
:h" 1n ri: r!h.r, r
ttxDor(a!Ào da Cortita PortuÉuesa
eni Ajosto de
I9.14
ì1' r'
B'
alo Pi5 $!!d5
rcn
\!
i<
s J.o. , É.kÉ,]
ùróa
j!t:
Èr !,Fip r!
r-
dù4 e
dr
MoDÉtos
1"irÀ
(nn.
Fdiirr llr
,{frni
Pof rr.+fho d.
DÉ
lorLi Heor
UfIL]DADÈ
otr! 1t!dirdÌ,.h
N." ll2, 131, 134.135,
s
Fh.fuF|g!].alrsùo'lc,pcFlj.aÓjÚb
llib
por
ErFe
y0,l,r;,^ t,,nó,ni,o
VIDA INICIAL DO HOMÉM, À SUA PROTECcÀo acruaL coNTRA os AGENTES ENDOGENOS
)A
-,
RAúL DE
^/]RANDA
p.l df.
lor L.abnn,l,nr 'ù." fr 'lu
iiP?.r\uam
;..",- 9* -,1, rJ €r'
f . !n/trI I t-r lfolf r r' i
,f
!,q.,\!r!^!\i,t
l.i/,'
ll. lJ,ri rcnr€+i'!l
dn.no
.f,ftrJ.rPir.
rr!
, "-, "exkm. . Joiiiinb.
! erndidf.!
! i.e I c!n1.i.,.!r!úrtn
f, " .'Ì . " ' !'e ',d, Il
L', ,l, r
! L' Jia I a rl.m.lù gurJro !. núr."e.r l,
7,1, J. s nii le,r !ó- r L 3 os rú romfrùor.\
{imi/',r//
:
/\
11
,\clÀo Do HoNrìrf coNTn-{
À NAT[]RTZÀ
iùnúntrt
tr .b rlo
dr
jirJonírel
J€
r. r .- - ,r",^ r. ,,, r,,r.rrlnt!r rl !Jr,rres
n,
.:i.rfn. i.ùcrr.. o ns
Pi l.r dr í!i!aó dr riJa v.!èútnr, de rcl,
{r .i,i8. r'
\,- € - '.1 o- " Hlrf. rr,m
€ trr i ratrLi.
tu . r, t lii , . mLu J. ,re Ein n e'e'ir :
irr p.Jù6, ,rm3 n luD ', m i ^eio e n'
'
domi'ú !nde o €sPírito !rodzDara
- . *;.s . q,,de !ù. oN,r,r ì Nrnr.:r x i,nnn,io,lanc,
(n
r iu,le ÍÍrr.a. a virón! Inrl .onta t m éri:
r!1, ofn,i)
-': .: rtrnhù
ri
FLi\ 1fófli
trrrm.,t
'
o5o rn..+dl
n
r
.n f?u , re!LlJ"L, !rr'ft b
-: : :.înr..d!d n.r \s . lLixd: r ù,a fLoo
.. ,""d,"-, J:fi hutun.! varild"de
'i -:m r; (ùdnrtùir o !e.lìD d? !.a iosa
j r:r ::: foror: sòbE o glo6a I Lia44. .
s,,r. , ..d. Fr r.
,.*. . p 1,. i . ,,.ti'". n J€ o. prm hvos
gruNr r noùltú dr ctddr do tlén.io das
^
rd! $.id ús
frendo,
Pr
amalgehlqó{
f
MI ù Ò o me'o € J i:te l
hr(! J. nj c (!k5rrflr
len o. scu
Jinnìi!
.ùirs rrontnas
s
ebÉP_
o',rF;,. ti.i.a" At"t'Ó
-.
"i".
de nr(\ii
r
relr,:LÍJ'
fuù.
tPnn!oai'doFr:
ut,
t
.,."t-.",.
lru m ' mPfrt
tr _r lleh htr
rr
!
.",j, -. r*'., t,,
'
"
,r!
. .l.r' t. .vr"',,r;., ru rrhrènrir (h
mu- orr'Lrk Ll4 !ù I fldrJÚ I mrtr rd ""',ì
rùoirudo Pei:
,.-"*,. .
.onrpi ,.r dos d'trs dr !- nlrnu rdr 'r
no omf' Ptr ment
"-"
rPl(ilro"-..n'ì
Jé5r, !Í!po5 Dndt
Mu oHom=
l, ",lr J, r. '
\o r me fi Èullr Ll \ jf
J{L ! nJer rl'îur r
s
o nn L sPtr u 'qLll' q! _ refRrnÙ !
L,d J J uHrrriLoPoeF
."r,i,,-.,r
l!'r oI r,llqJdl
i,-t" q."..-'
e ÉìPk
l)ùr
'LU \r
;,,. "'L .1..,:.,
*. . \{tî iqnmtrr; ni n:o 'r0 n!úKr e''
r..ntrùLìen(, J( trr.r! ù! l)edr' ù\'Ù nÚrn
in,:.. J. ntrÀ! .u r:.1-rù
o <lldur I stiri'Ù 'l!' f;
bùLu!
t r. i ! r
A N.f!(- i ollo m! r'Ù !L
fr
.l!,i'
1n''
rstulrn,. ni\. n(.dsiro s' nrdLrr lr( o
";,Ì!
'"*. *' *-* ,1,. $A h'ùìl r\ lnteìediri'
-,. " hdr3I ròr- qL I nrùlt Prr úq\r!
i.,. . rdq.t" ro". n(.Jr ù'r
- "L$|r i'!l r r r
i,. ,,,*.
rJ irm
.-^,i r r, ' rr'!/
.i.,,
I. r !rrirLnJI "erLr (c
",
I!-,J."r
lr\
"
'hb
r-",t. "'" ttt*-"'"1*'
-.,,",--*.
".
,i,
i, ""-1,-r".-- , i",,,,,..,','.,,,.
li,d. s. rrí trur qúr'lrì o ù
..,;.,,
..
I r î
mÀ q!' fDPr! s' úrrsr
,, '. fÙ'r l 1( '
.,-,tla' w^"'
'mrlLJ,rt'1.'oL
,. \
--"r,,le
".,.,,,1,.",.,,".
i"u
',,,
,ì1.
trJ'
ù c o r. htrdloo Jt!n\'Lr(u iòJr i lq!ìq?
{! 1$ 1 fri
,,; . . ,p" r. ! rùm\, 'r!e u Ho 'r
r-..t.sbióf!.e,.
PrL dr n,.rl n$Jc r A ì'ibùr!o$ ' ó dl
r LlLs rs ruLrurtrs I I ri,lÍù dÙ !ùLu r lÀr c
i o ,, s.Llan.LLn. k .
€
l'
'
ffn t\, rLf,'r JJ'
, s JiollLn trn+ 'i \nt L Lr J. m Ùnr Y
r
o
!
or
r
J^
î
rn
lrr
1,.
frs
r!L!,
t r Éz !rrTffLmlJrr"
-,.i...',
,,.-*",t,1" *,1'l
" Ùd.indtul
" rr rln
i tA. !tr. r irls.! r(onh"'rrl
nrr r!
' r'f
li ui mr t r'\nr rAr
,r rr.-." ',ir."
hì
J!
,ùhrc
i. extcnr "\frLltrr is *tt es 4i€r'r ' mr
r'
\
I
mcnh
.f . orrid I ilr È
Hm . , rlr I ril ilr rÙnte'mlnt5 r
!ur rrur rrt!\ rru
ihq l'r
! mb h F !lm r\ rf dln'rs
l\ \sr1
ó *(r&t! Jù r,,ra' |ùulra
s .oodaa6 .Limirl'ù t!
*,,. 1",1"*,,' r'
',lt.x
LrL t\J,d!, c\ , ,,'- l.i '1lT ''
Joj .oohtu,m.no . i lúqr* 5 rÙrf! 'l
d ."rl .!'
! !'r'Úol
', *úr'
-!Ú
".i,.
tn LL'tr
Jr
rù -!m'l's iLltft!óa !
èrú ,iúnos tnn(lP1os
(saL r Por rÙr lPu
'
Fn.
f 1. !i tin!rd' Útdr
i ,r!o ll mÈn
p,i,ì.ipioi ann.id.s.
5
,'. ur.uúnr
JLr re
r! I J
.'*, -',! r'.,rrrÉ!fi€
5 o,1
rli i
Loro8rÙ
qurr \r
\rdr
lLì!
dtrtrr ! 'Pkrú lrLtrtritiofr d'
.' a."'
'L'l'
(qi
II
rn|.
Új iP'
5
rr'l ;j I 'l'Perar
- -.o d. tu! n. r"' Jr LlrJ\i!-.!rid'
r.H!'iem re '.!nJ
rluJo. r'e iJ nnFr
fdeùd x,
nr I I 'n(rrr
nuD nosmeoto Jd"ùlrqdo'
e'i
sm
:
rr- ldi \e mù-, e,r
,J lr rri
-:
mr5 ifre$rLlo,
Èir\.,lJndo i e1e
r-nfdn Jn rn f,\ t !
,
:îtftroJ. ox trù.órra I Nrtlr,r o s(
i:i:: :arJÒr. ! rrlrmcn útrtr .fr J. jlciLl | i
. ,É JÉ trrù, rinLli nro rrrneÉuirL úrt{Ll r
-i :ir:ni
Jr ..t! fenomenololir d*rui{lo, ou
!u:Ddù ao úmPi. rpre.,mùrrr Jc fr
=:::rt
-::
i-ómeìos oÌù n.,irmtèsn(x e ú î.ón
::. ::5: li Júìinuú ùn nqrr os fùr ter... c
.:,:
tro
trb.,rù
J.L
JebuL!:i.. ùi h3h{irr.s.le$A
a, arì6Ldni dr pllqnr ,Lì ì iJr rù Jr r!
romo lúgnr oreqiièn.,r Jè r.Jd ù Ji, !
= :.lnhuD
r Nùr clhor ex& que ex!l19ù!
-j:
: r: únlirìgl. ttènl i drnLidiJe J. .tr!i. .
or g.rode bùrllìr qu. ù
.r ::ì JsJ. . *u ,t{!\,mrro. ..,Ì..tr J. rú
: ::Jùi ftrfli\ar. tloDrndo e dotunùJ. s*l
- Jrù.u r J.oD.tr o! fù .!'rprnbÒl.s n,aè
- :ì ntrLì J! un rlbrho iúrno em 9ùr .
:::::. iìiÌkr.tr,{ aÒrmr !r rìdn.Le um DuùJ l
--:.1 trlèr, rtu,i\ i aó.\1. . rbordiniJ. rl
(8cr
Ll€
un mJr o! denos lnro qlinrtrrr.o
mftrF r. !
vL oralnErds
Pxi alan dr lùh rarada,
o
de
Hùdeù srbr i8urt
fjfu n(rtrs ù
n.rc rprrliúr A fó{! rrtrrxjr .
t.or4to tuc o impúailro eronómi.o dderaft.
Ni. h.i rLoi mlnì Jo rllmflr.lìuùxù):afe
n J! r,p J r r nù o ,.fÒr d., rur ukt,iiùD n,
rnr\ii J,\ r'(i.
,,,.,- ,,.."..:.
.!púro ft.r! a rr.'k.or
roi8io,.o. i!iJ!ì ltcnÀ de
a Àdezr
J. un
" .,
mno,lo
jaid.r c de er.asos
èrJ lr,ofJ
mPorljiJonr
Dr pturiti{h,]l ir rprfror on que I Ntrrurczi
!. rerel?. o H.,frn opó. €ù t;l pmLeh, s f{,t
iL ùci esPnr Jo r( csFnio.
I nkl. k trsr. irlml. (.mo m Judo úre
ilor lror.s difftù.\ ni era(nrn. .os iúJo\ ,
-rn ùúm
nos ù,n,ohor. otrJ!
a.túnùiLrJi,J! Lumrù \ob.$
{ tu ùr\n l,tre !.rtrJemJ,.
Lt i rurL filt
JJ 5ul
tr.\trc$r. rrrxJl ( o seu Jescro e I rù*l
i6tnr.i. (. .)nnftlL ùn h.neft.jo dr ViJx. o
I , I ' h! ú1tr Ll" (.1 'r o " f.Pf.ark P r
f rl aJ\.fdrdeu
r.orrdc.
DOCUMENTOS HISTÓRICOS
o
.outadas na conserfaqao dos
BARROS BTFNARDO
:ì. ru d. ,,s, s:. ,i* Q:o hr ii .ù odnl
-.: ù+^, oii 4t.$ rc bo, (intr ì ior i.' t.
. Lùro r. Jq
dr e1.
^
\f5or rce!, rr.odiriÌ
'. r oro |od,úì luiiiLoido
aoo
rrd
D l!:o lr d4ibioil,o! ! rùrrú.ioo.
pód. drr os prierc,3o
P-l.r'
Poro Dú
ód$
Ll.
rrùr (rúr)
e o
P'rl
+!Loi Jo 6!ts do
mra.lù, fù o i @,
!(ruodo pq dn.iio
|,.l. .
d+r.
.., .; * q*h. . +" a*
(D
r) !E n,trL ,ú\\
Joro
tri oÙn tuaido É,rú!i
.',.,
'
,,',..,
,," ., , . "i
.i,rro LnIù.,cd{ o L. rt úúnr, . r!
(Lr.r) irrr iórè J( r-n
, -i* . r
.
i p-r.
i ,'
.
..<rolJo&sni.tltrfsllo|Fúé]oLdù
.=i.---|"1.
:.:::o n'] l Bo fúùn.. ] |ti ùs] ?/l i
l. fro b" î "kihlG
rcohri !o\!not' 1C. Or1.
=--;
.-
i, íli-'
o mi! lnr rtr,Derein c r,tÉ i
L( ar qi il roiiqirù'
Èo prrtrr
! ríé
'.,, . "J. i',
r! f,orJù.n5 q8,or., n
fir irù Jo ltio
Àr' - io' Er,p..o.. P".l',I -,
.;,.
ii lrhti,iiis
oiq
trrs faÌ
-r
-, , ,,4; r"tjr,'n,!.' i!! ù;614 lntiú
=:.....-b"'.1Ù--P.G'
. . -..: i a-- -'ì ú" ..(i. -ù-
o
5oi
;rú !.o, 4!e',.'^úf,G-
r-! À, !ii.
rc úruru
odùE dsjio ,le rc.(
5o8
!f.o\ z'
looxe
fo, n,ù
p!16 ( ro\ rLtrzJJùa c
r o.iru
ù!..+.1'n|el'[afa,
qlq
dr toaeús . Jo\ {e
.rh![/@!f'L+e]-rc|dp
JeriiqL-L
-i,Lqcnplo
rÒs k,npo; ooddÒr
o
d:o
'o5
|n(c rb.
( *y,/;,nt"
_:q44Lf4C4O
t. l"-u
C.,.r
<:=\rttd,LcaI
-
.
DADE
COMERC
AN'IÉS E INDUSfRIA!S
DO SINDICAIO NACIONAI
coRÌtcELRoS DO DtsfRt',lo
c
a,liiúh5 J. ! .! t;ù, iL:n!
FXPORTADORES
: :.<r,ri.
r,
rflr
JLfLi
ìiLú or - .L ldú I
NscRrqÓEs
6,1l;ogo*{;n
r$Ptco5
RIGISIO DI ENÎRADAS
E
COMINÎallO!
DE PUBICACÒES NAC ONAIS,
Ò
]ttut! /1,àrjú ì! Atttia t'
r,L
N t J,ùo J. D+l
rú I ltlr,o & r!{
N., r . I
P,rr
I
.t'tè R n
L, c.i, o
riìb..
ir
Ptot
Ìi
:r.r. j!ro J. rr I
,1.
li^!;o r
6.,1 Jo, $" rc A!,ò.
.,,,ro "-
,r".
1..
ú..
F-"",r..-,ù.
*-- r"r" ,r. .n,.-. -;.-."'.
è
E.;,r,
"
d,
" r*t'.
É"
,!;i* "*
u nso - L.roJúú nbrì iù i b". , oi tr
e ."-"r-.ú ; -"' d.',; d' .t' I .".
bor
''-'
or ho.fit'or q(
F!
REVSÍAS
, i;,r. r..-', i* r\r N Lr
Nor
r. 0! ro dc liúro
N ie6 M,j! r l,'ììr !i.
i,r4 h.où! (Mr) E u À
6rc
.
't. tl?ùti trL
ro d. J,rr[ írro. P.
c
o .5",.-" ar"r,
c.ún k Lr-n'Ì
),
rè 116É'
whlh
.rÈr
ro.onÀ @ù.nt PonusErl
d. ?r/7/19& dinlai úr dg
ilr isns eipod!ós ,1. cfÙao a3 @nF,
J.dd.orcJ.l'1.1.o,..-d'ùJltc4p"G.
rnti.r
:;!r.nrJÀ @di{$.
odsórÀho{dor Dr He.
rProkÌsLlo I lponuii
do
$oo
ì',.
rir
B r
. N-.
.,r{ro
r. r; +
Juùo úlEo
., N.
::ópÍi; kr,ú,ù5. Òi iùLéoi prir. ou 6uùrq!
f!(òqióA'[email protected]!3ÚrcDrlilloJ'hLÒ6
\ . i".,.
È,trnJe.r(
*, N!. *qù i.
Fd.
-^^-."-i.b
:.-' ..-,o,
*ìù ùa',1; .i.r, ,ú.' ,r!^"'no^.."
;in
-*...^r,;-
,; ."0
1,
a-i . m ",r,1
FÉ {4 o Ll(i ú eJdq I 4! {Eo e
DE PUsIICACÓES ESTRANGEIRAS
::: 6rrd .
:
dflirr
';rn5
ù
14.L dr+i
!ù oLùLiGcJ idl
iÈ Dúrror i! lrrcùo. rl\roo
Jc
1
t,a
,l- , .. ..r,
-".^....J
,-.. rì
'L'
ro-1.
r:-io ;n rhnnd Pqc
ù[email protected]],
-* i; -.Àlì,.,,r"",r0 o(,
::jrr &
.j
'
d!
JLrll]o
ir: r trr ù dqidd
ú (( ord
. ,J",
iù ltrw Ar,,l!t
:.,r,j.!! .--."^ -h";.i"..,rn-'d",r.
.ie ó.o{Ì^!o dr cruLì(io aÀrn ro laÈi re
, ,. ì hh ,r" ,i"rFrt,
I
fqo uL' n!'h
niosldù
:,d. rr n€: rrulid\ nofl4lr
A dútlh !. t'[email protected]ìt,
1: :. r.:
d! Fodiqi ns.1ir d.
nè
{t Ér\io ,1. :e d.luibo
di, ruroò r'plL
or(i
5tr
cAllllllll0s & l.jlÀR0[t$
PRANCHA
/
t0A.
RÓLHA5
RO L
REFUGOS E VIRGEM
AS
QUADROS
APARAS
OLITROS PRODUTOS
PRANCHA
IMPRÈSA CORTICTIRA LOA,
ii
ManufÒcturers dnd
,A.morìm & lrmoos,
RUA CÀNDIDO DOS
RE
L.
S, 145
@
PORTO
1l
,f2
exPÒrl#
/Lúdl
Ca//frreiros,
JJa6ct
a"blès: ZANDOS lisbon
fè1,, 20338-P O Bor 507
OD
coRKwo
ond
Cork Prod ucts
Resisiered MÓrksr
JCL
C
I
c
Fj- d
H. zum HINGSTE
Rud do
Corilgo em Proncho
ViÌqem
GrdnÙlodos
Rólhos
Quodros
Dlscos
t
lr
r,
'l
I
( r,,/,.
:a)
r)rìr)t)t
10s
(
(J lì
Concrurn,r
1,ooonu6{,'85,{ lLrD.
L{..ì Dr.o r!lg" È'{r
ÎRY
OUR
c.
/P. /t.
BRANT)
C.,rr..c
r,ùÉlg:l!!!!!qi
IIRREIRA IILIPI, L.'^
BAR R EìR o
Ouinto
T,{NRIIAliTXS
do
rxPt]tTAl0lxs
HÉROLD
.ffii, fr*ryffi;
IiIDADES
qD4ENTO
rTA9.ae
È{i$ tvE
fu'ìffidWt
cl
r.-
.
l\;;w,'t.&utLîriuf
i W'(Ìl&i',[email protected]
{Jilll!1 :
ai*
itp:,
tfelraci
i ffi ,,:fÍ?É-'?s*tryP"'oo
Splip,-,-' r,,-,..,.
i :',r
j;.
iffi'_,iuíi,ffiir,
l
,l
-
l"g
:f.-.:j.i,-I.iral--n--íirri
-'
-€;.":-
-'
- --"'
qo
u]fiTl.i6A.L
r, r r., c
'JaE L
''
::;"j{$ffi;;i;eil*ugl..
5{i.,Fbt :tr6vi"?orud Eqr'rs
: - :,' -"A6Y).F Il L a..
g--- :''':Ac'nr.L'tz
iggcgA#:".
!
í
;i
ì
i
4;
t-g. :--.::--.5$
:: :-'.É $ '.
q*- h"- h'. tou.t'*i-nsiqy-{r.',
&*-à.
.yqi. s+-L"
\':.'
,'
.E8. r\
Él
z
,:
1
:l-.. l,
-::
.-''''..-'
.
.-
ANDERSEN
CurLÉtRo
FERRElRA,
EI HUSUM
IISBONNE
^r
il.
&
Suc.*
.1, S.,.r.,
r
2
ÉVORA - poRtUGAL
\^
-
EXPORTATEURS
DE TIÈGXS
CORTIEA
EN PLANCHES
Bolchons, Carés, Déchels, erc
l?..,rî5,
r^-.
,
RÒLHAS
C.i aEP f,oió
I e N Jr
I
rir
-i-
CARIE:_ trbÒn
E"il-,0" t*,o,,.^"
GROWN IN fNE
LN
coRKwooD
BEsT REC ON5 OF PORÍUGAL
& FERNANDES ,
HAUSER
LDA.
Monlf ocìurers ond ExPorlers
Rua Aususto lSS
IISBÓN
OLtr ùa e is t,orr €!drúdlee
POCO DO
E SPO
& CENT E RA
S NES
lrygEi.1t
-lilf,it!
Èl:.].::1ìi:ìì{L,.xxix
{.r
br^"{ae€;
ILJ
Y'
I
'r
I
iif'
y,6/iif
lilf
'\
Ir{
w#"*
núr
:;!
É'"*+
-'
P^vrn'Nros
E
;,,;il
ilr$
LÀÀrRRrs
cRANùLADos, TApDTEs,
rsoLAnENros, RÒLrìAs,
::':'.:.il1ìH":îi;',1,'"'ili
SOC/E D 4DD CORTIC LIR
r
ll
4
il]f
ilti
:l
l:,1
-.t
ll.il
,{
ili{
:
11,..
ROBTNSoN BRos. LDA. j
par r.at t.xL
,.ù
{I,
ACtNlt5, A/lvlno
& pfs\1, LlllllADA
/ rAO,
..t
I
,.A
IIt
:
I!
tu
.
'-.,).l
t.'3'li Jl..lsà|-iì!r l": j:ì!r!;:*3'!lffi1
WI
-,
I
c
oRTl9
DE
PORTUGAL,
AS
IAIME SENNFELT
a
L.oo
i
SSON
\'!A:TE
q
!
/r
BRIT
,./\
À L\
::1.::,....
1,r..
Et
L.l
Go
RGlN
F3231
P.IL.!L
SH CORK M LLS, LTD.
LONDON
5. W. l.
CORK SHAVING5
VIRGTN CORK
coRKwooD
GRANULAIED
CORKBOARD
coR K5 DISCS
AGGLOMERAIE5
BARRETRA
& C.'" (tRMÀOS)
CORKWOOD CORKS AND MANUFACTUREFIS
RUA AUREA, ]70
LISBON
I
Sociedode Comerciol
$oci e dada
fiual de loilieas,
[,*
lbério, Ldo.
EIPORI CF.
tÀERtc iTts
i
tl|tal0fits
coRKwooD,
REFUGO,
VIRGIN,
SOUARES,
CQRKS,
GRANUIATED CORK,
SHAV NGS,
E'T'
Ruo do5 Fonquèirot,
l2
st fVE S ru"-* *""gu
LlSBoN
R. DE
CARVALHO & C."
PRODU'IORES,
FABF CAN TES
E
EIPOR'IADORES
REFUGOS
CORTICAS EM PRANCHA
CORTICA GRANULADA
Fóbr
ca em
Es.rltórió,R,
LISBOA
BARREIRO
i.le
S
P!lrD
VIRGEM
APARAS
QUADROS
1(' o nt,,y,[t tsltt.t
y'cths
u
n'ou
tt I't : tt
(tt t' { m
V,teúdrs tk'a+/îru'
q//uilldfae:frf
I
u t /u3/, 7; luvru ttl/t(llsa];
/.tc4r'.'lcdt'.t 'trt L' h€.{nL
o n ns/on'y't trytt ì /t t llflru r lo
L/€
rJos .stut-s
(//1a.tutfidu
(.
u*
t m y'|în tcnrc /ì2nac.tt/t:ts's
., t{a .c7rta!r'r}tt/c
,.fu k,
& ita 1, .î,, * r,.t
'/d-dhiu*Iatli.7trtt:,an,,,%i..rzl,//'kn.y'y4
1hu:.ttt. ,îàr/r </o,l2q..o 9l?rtr, .,
('zcylr.tt .71, q/,,,/, z o I
1
',
È,s:é-!€.16t
5
,.1
9reìner,
F
.G.o'
"o. K." ond
"NEVERSINK" bronds
,,NONSIN
K"
FNPCRIACAO
RóLHAs
Bóras
QUADROs E
CORIICA EM
nr t"r l,*
Il0{lS
tÍ {IlIL fltuîl
lu
I t.ne nt
rl
Jllit0Í
lom$ì,Lo Ndih
Ll5aoN
41
r,''t'lt'*'
(Llct-l,,
Í/li;[hct.r 7 aro ?hn ny ut qr c
HENRY BUCKNALL
& SO N S, LIMITED
CORK FOREST PROPRIETORS
MANUFACTURERS AND EXPORTERS
OF
CORKWOOD, CORKS,
GRANU LATED CORK, AGGLO"MERATE CORK FOR INSULATION
AG GLOMERAT E CORK DISCS,
CORK SHAVINGS, VIRGIN CORK
Trovesso do Corpo Sonto, 10
LISBON
(Portugol)
HEAD OIFICE: MTNoRIES l3ó/138
'toNDO N, E. c.
FSÌABtIS
3
H É D IN I7 5
O
RODRIGUES
& MIRA, LTD.
ot vars LlsBoN
MANUFACITJRER5 AND EXPOR'IERS
coRKwooD
C O R KS
VIRGIN CORK
REFUGO
COR( SHAVINGS
CORK-WAS-TE
SQUARES
SPECtALI-llEs
R_& M. Lol
UNIÀO CORTICEIRA
DO RONCAO. LDA.
Roncòo-5. I oqo oo Cocén
TAVARES & c.^,
coÙrqa
L.o^
EM PRANCHAS
VIRGEM
CORTIqA EM PRANCHA
R
ò Lì'1A5
E
OUADROS
CORTICA VIRGÉM
REFUGOS
APARAS
PRENSADAS
t^BliLC^
f"'
Ào-5,
Ttaco DO
CACÉM
CASTETO BRANCo
A É l!1
5Ac
V
- d+oN!',
-T úoNt,n
ft."{::::: ;^i:::-
I
RUA DOs
a'
\-.
ìr^\'U/rACTt//lERS r\i EÍPO/ì1 È/?S
Il
u h1c,
/-t
cGW
otÒeo
'?,*,,^,
wrcANDrqs
'r,
/
,,,
)21
t,
(tl
t,,,.. l
./1,,,
EM VOLTA DO MU NDO
l.
t,
-{).'"
--Évoro-Portusoi
--\.- ..\
-
ron co em pron.no.
Ró hos,
Qrodros, etc.
trcderh f, I|lilkins&Co. ltd.
COQK EXPORTERS
ÀMANHÀ quondo q por vdh,,
noyes e
qpq.
coRKwooD
CORKWASTE
ch!(h strssr, NÒvo Yórk E u A.
AO E RVICO DO MUNDO
30
VIRGIN CORKWOOD
REFUGO, ETC,
(:\\i
Rta
dos lanqueuos,
? 954[
5"3
/
TNLrg. I ]l
15
X
I
t
5,'L
I
I
]i
'
l,lSl0l{
S
,LI
S
[
0
[
SANTOS
L
ME N D
sBoa
ONCA, LDA
pònro
I-ISTA, DE ANUNCI ANTES
I S'T OI ÀDVÉRTI5É
EXPORIADOR ES
PRANCHA ICORKIVOOD
-
.'"^i,ro r
uu
aún.".
úr.'s
r.
Lnb. !^a
(htrid6) ocrhdÙrn
- 1\ró\'ó.osPlc . r!À
-.r,r'Nros " N.iRo!F.
-..r{u
tD^
dù'nftrn (údkÙd'
PoRrictbi
tf
tr! 4ir r'1llúlrl
APARAS, RÉFUGO E VIR6ÉM 1SHAVNGS
REIìJsE AND VIRGLN)
^,.; r na,r!P1
^""{ ^
r!PRÉ.rr!D!\nrAtDEfurc5
..-'ri,I"l'r ,,1,";r'ili-,..
_;;
.--L .,,r- [email protected]"
+R."1Do\\u'1.Ù,""\
-^ r"
--
,',
R'ún ro tLú d Ll!
rtr'
1.M Dl {v^ . r'
.,"i''^
^.
,n,úo
l
orúbl.n
.n.Era 7d4 Bîultk'
(ÀhNhrÚot
-
-'-f'Ì&mlcHT
1frtn6Èt (úruar!
..l
- r DfHiH{D.
".,
^"-unu
" .rLiÒ ^ !,o,
5
).)
"';ll,'l 'iÌlll llÌ
ilÌ:' l'1ìì'
"'l'l"'ii iì3tìTtit,r,tiÍ:
-
"iÌ.:ll:ì" ì ilì
'
rJ
,,1,Ì.
)Ìl Lil il;lt !:ti';l
"^l:r.,li,
;.fi;i:
*--.
','''..
ì)i.?1'";,t,t
,.,,',.,.,.,'
.,.,
- r^ill,i:Iì iT.t"ir;;lTiiuii:ir!:t;,^.
j..,1.
"
-''Ìlll,l,i
r,l.lì!Ììii
.
l?i..'lli::rî;l:
!ì-l'1i,,f;r'".-.,)
.
' ,,1'ltìtiì|t i
f
",",,',.,.....)
iri 11.!.,,.:i",,.11:',,rri
- "'1:';,:,iilÌ"jî1"itiìr":11îl:i:.l;.]^;tj.,
-'
'',':i,,Ì ill'itìrJ'it.- ^ ,, ..--. " ,.
-'^ ili) lll.iì I !.il.lÌl ,l'rl::' ;";l .,îfi.!:,::i;1.;
- -:l::'rij,:e,1"iiîl riil,.|.,lit;t" ..
'- "!"-"n i.:.ìitìilÌtlf 1,ìlìì.-1.c"i",:i'
i:
- ":llìijl:,1.,:ii:ì-lt,::i",:î
.:1t?:.,i.ìii
1.;::
:.t.ltli-.
Ì1., [:]:-.Ictrs
,! i1ì:ti:l
-),i'!ti.iiì ljt,t.1iyiil::Ì,,,ìliit:1;;:;t"
"5.1o
,
Í^ii1ii19r"il,l
1.,.,.ii:ìì1"1
''ìl|
t
iù-
iiiÌ i ì:t;'i lr,t ,l,.tii ri;î,.í.).:,I::tÌ
;;'
,,r,.,iì|l)t'iiìl
'l'11,'
jjli;ritìfjliî
"!)t;i:;J.,.".,)
;t
"
,,ìi,.i".'.
il.i.:Ì,:i;J1
i.:L'liii,l.:l,'.
- *'?,'"1: '; 1î Jil'i :
]r.t
(!reú sr oni!ú ú4tthe*lis) {rÍndftc')
-
..^Lú..'I
'-' ì*.- ,,
Fi.
-
L
t, rr r'^
t
Lrù,:
r'
r:,.
,fq r*.;
ht,-"""-ùr
AGIOMÉRADO5 AGGIOLIII
fE]
:'
cnr.ic
m
r
r,
"*'r
ÌFhr.d rd.q c't,
'^,"1|ltr.sD^
thb,n(Èn (Mdtud,$)
.\-ó\ro.otr&.' LD^ 1tusrúkr'ohnr<N.fn
i.iÈÀl&.. dRlioe r.r.nnklr'or4 fb4.)
rrb lia r. q /"k
SERRADURA LGRANUIAIED)
-a"ir Lo. rrt -.,
, +d rir rdd .'t'
!iin-d4)
:rER.
rDa
(Nidr<Ìc.)
.hà raa
(rù(ú(,
-
",ro
ù'n ùt-
c" srip,:
.. ir.or ionrtrrt ''r
oN sno\
!!
rJl
OUIROS PRODUIO9 ISUNORY]
_ À![rfN
&
ln\Ùn
i
Dr
F\ ! i
bÀ^,rD{,
LD^
APARAS, REFUGO E VìRGÉM 5 ]AVNGS
REiUSi AND T,]]PG N]
r"iffltiT:,.r.?i
_-P .À\'curR (i;r,?.ìLc)
r l !Nilù
]; L.
'|:
ABRICANTES
.OND
(ò! D
OUIROS PRODUÌOS
PL]PI
.IIIeDF N5\TA L jIA
SL.]NDRY
r
Ihe
usés
b
wfiith .ork is
PUt orc evèr
inc"dsìrg

Documentos relacionados

Untitled

Untitled IXP'DIDNTE DA JIJNT^

Leia mais

Untitled

Untitled lèo1ì. guùto mior ló, ,r \iLo1 Jr ,.1tr!::ù.

Leia mais

Junta Nacional da Cortiça Nº41 (download)

Junta Nacional da Cortiça Nº41 (download) oñF' Pf!ú¡ úú¡ ¡J - P¡¡r ¿ d! Rü¡ I úi ir r

Leia mais

4.pnk` L `t!ír,i. Ětr at4.

4.pnk` L `t!ír,i. Ětr at4. nros d. .onigr se.uodeifi r.r r 2. rmrdias prc duzdàs pcl: namr aryÒre, rims gue os .oefi.lm ìe5 de poroJidrde &?n rcrpktiranenie de 2i61. 2,0s c r,46. Hóure, ?sJin, ùn. nelhoria bafad. xceituxnr t...

Leia mais

Priů?r, ! htr"\r r lů\rŔ

Priů?r, ! htr ,-il ;jl:'J.f,ri.', ;ì:;iiÍ"'1,T,,[:11],T;: i;:; ..r_,t :i; t,r;;:iì;;i1ì:::.3:;1,:; .!-C""*,r".,,,r,r,.,,,",,, .,"jj:lì11::l *-,i;.[ :i:ll:r.,t:9 o*.,r".r,^r- c-0"*,_ ,," c"; .;."';Ltìit,,ji l":l:...

Leia mais

PORTUGAL

PORTUGAL ttrdo cm 9u! f er.ontrm 05 soLrn.s p.rtlgulfr. q.¡!rid.r tcl] ,ú,(h bni,' I Dxis.í,,i.r c. ,

Leia mais

Junta Nacional da Cortiça Nº63 (download)

Junta Nacional da Cortiça Nº63 (download) {ih(io llc.4ondoni J. 6nio. c.r i so&dr\L .on !,1. d (:oh di id*sdr mt.it1r.h rhde\ ens(iri, @m dronidom J. d.

Leia mais