instructions for model la410--eu drills

Сomentários

Transcrição

instructions for model la410--eu drills
)RUP 3
(GLWLRQ *%
)HEUXDU\ ,16758&7,216 )25
02'(/ /$(8 '5,//6
,03257$17 6$)(7< ,1)250$7,21 (1&/26('
5($' 7+,6 0$18$/ %()25( 23(5$7,1* 722/
,7 ,6 7+( 5(63216,%,/,7< 2) 7+( (03/2<(5 72 3/$&( 7+( ,1)250$7,21
,1 7+,6 0$18$/ ,172 7+( +$1'6 2) 7+( 23(5$725
)$,/85( 72 2%6(59( 7+( )2//2:,1* :$51,1*6 &28/' 5(68/7 ,1 ,1-85<
)256((1 86(
x 0RGHO /$(8 'ULOOV DUH GHVLJQHG WR EH XVHG LQ
DXWR ERG\ VKRS DSSOLFDWLRQV IRU GULOOLQJ LQWR DXWR
x
ERGLHV PLOG VWHHO DQG JHQHUDO ERG\ VKRS PDWHULDOV
,QJHUVROO5DQG LV QRW UHVSRQVLEOH IRU FXVWRPHU
PRGLILFDWLRQ RI WRROV IRU DSSOLFDWLRQV RQ ZKLFK
,QJHUVROO5DQG ZDV QRW FRQVXOWHG
3/$&,1* 722/ ,1 6(59,&(
x $OZD\V RSHUDWH LQVSHFW DQG PDLQWDLQ WKLV WRRO LQ
DFFRUGDQFH ZLWK DOO UHJXODWLRQV ORFDO VWDWH
IHGHUDO DQG FRXQWU\ WKDW PD\ DSSO\ WR KDQG
x
KHOGKDQG RSHUDWHG SQHXPDWLF WRROV
EDU N3D PD[LPXP DLU SUHVVXUH DW WKH
'R QRW UHPRYH DQ\ ODEHOV 5HSODFH DQ\ GDPDJHG
ODEHO
86,1* 7+( 722/
x $OZD\V ZHDU H\H SURWHFWLRQ ZKHQ RSHUDWLQJ RU
x
x
x
SHUIRUPLQJ PDLQWHQDQFH RQ WKLV WRRO
$OZD\V ZHDU KHDULQJ SURWHFWLRQ ZKHQ RSHUDWLQJ
WKLV WRRO
.HHS KDQGV ORRVH FORWKLQJ DQG ORQJ KDLU DZD\
IURP URWDWLQJ HQG RI WRRO
$QWLFLSDWH DQG EH DOHUW IRU VXGGHQ FKDQJHV LQ
PRWLRQ GXULQJ VWDUW XS DQG RSHUDWLRQ RI DQ\ SRZHU
x
WRRO
.HHS ERG\ VWDQFH EDODQFHG DQG ILUP 'R QRW
RYHUUHDFK ZKHQ RSHUDWLQJ WKLV WRRO +LJK UHDFWLRQ
WRUTXHV FDQ RFFXU DW RU EHORZ WKH UHFRPPHQGHG
$OZD\V WXUQ RII WKH DLU VXSSO\ DQG GLVFRQQHFW WKH
DLU SUHVVXUH
SHUIRUPLQJ DQ\ PDLQWHQDQFH RQ WKLV WRRO
x
x
7RRO VKDIW PD\ FRQWLQXH WR URWDWH EULHIO\ DIWHU
WKURWWOH LV UHOHDVHG
$LU SRZHUHG WRROV FDQ YLEUDWH LQ XVH 9LEUDWLRQ
'R QRW XVH GDPDJHG IUD\HG RU GHWHULRUDWHG DLU
UHSHWLWLYH PRWLRQV RU XQFRPIRUWDEOH SRVLWLRQV PD\
KRVHV DQG ILWWLQJV
EH KDUPIXO WR \RXU KDQGV DQG DUPV 6WRS XVLQJ
%H VXUH DOO KRVHV DQG ILWWLQJV DUH WKH FRUUHFW VL]H
DQ\ WRRO LI GLVFRPIRUW WLQJOLQJ IHHOLQJ RU SDLQ
DQG DUH WLJKWO\ VHFXUHG 6HH 'ZJ 73' IRU D
x
OLTXLGV VXFK DV NHURVHQH GLHVHO RU MHW IXHO
KRVH
DGMXVWLQJ DQ\ DFFHVVRU\ RQ WKLV WRRO RU EHIRUH
x
'R QRW OXEULFDWH WRROV ZLWK IODPPDEOH RU YRODWLOH
LQOHW ZLWK µ PP LQVLGH GLDPHWHU DLU VXSSO\
DLU VXSSO\ KRVH EHIRUH LQVWDOOLQJ UHPRYLQJ RU
x
x
)RU VDIHW\ WRS SHUIRUPDQFH DQG PD[LPXP
GXUDELOLW\ RI SDUWV RSHUDWH WKLV WRRO DW SVLJ
x
x
W\SLFDO SLSLQJ DUUDQJHPHQW
$OZD\V XVH FOHDQ GU\ DLU DW SVLJ PD[LPXP DLU
SUHVVXUH 'XVW FRUURVLYH IXPHV DQGRU H[FHVVLYH
PRLVWXUH FDQ UXLQ WKH PRWRU RI DQ DLU WRRO
x
x
x
RFFXUV 6HHN PHGLFDO DGYLFH EHIRUH UHVXPLQJ XVH
8VH DFFHVVRULHV UHFRPPHQGHG E\ ,QJHUVROO5DQG
7KLV WRRO LV QRW GHVLJQHG IRU ZRUNLQJ LQ H[SORVLYH
DWPRVSKHUHV
7KLV WRRO LV QRW LQVXODWHG DJDLQVW HOHFWULF VKRFN
7KH XVH RI RWKHU WKDQ JHQXLQH ,QJHUVROO5DQG UHSODFHPHQW SDUWV PD\ UHVXOW LQ VDIHW\ KD]DUGV GHFUHDVHG WRRO
SHUIRUPDQFH DQG LQFUHDVHG PDLQWHQDQFH DQG PD\ LQYDOLGDWH DOO ZDUUDQWLHV
5HSDLUV VKRXOG EH PDGH RQO\ E\ DXWKRUL]HG WUDLQHG SHUVRQQHO
6HUYLFHQWHU
5HIHU $OO &RPPXQLFDWLRQV WR WKH 1HDUHVW
,QJHUVROO5DQG 2IILFH RU 'LVWULEXWRU
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 3ULQWHG LQ 86$
&RQVXOW \RXU QHDUHVW ,QJHUVROO5DQG $XWKRUL]HG
:$51,1* /$%(/ ,'(17,),&$7,21
)$,/85( 72 2%6(59( 7+( )2//2:,1* :$51,1*6 &28/' 5(68/7 ,1 ,1-85<
:$51,1*
:$51,1*
:$51,1*
$OZD\V ZHDU H\H SURWHFWLRQ
$OZD\V WXUQ RII WKH DLU VXS
$OZD\V ZHDU KHDULQJ
ZKHQ RSHUDWLQJ RU SHUIRUP
SO\ DQG GLVFRQQHFW WKH DLU
SURWHFWLRQ ZKHQ RSHUDWLQJ
LQJ PDLQWHQDQFH RQ WKLV WRRO
VXSSO\ KRVH EHIRUH LQVWDOO
WKLV WRRO
LQJ UHPRYLQJ RU DGMXVWLQJ
DQ\ DFFHVVRU\ RQ WKLV WRRO
RU EHIRUH SHUIRUPLQJ DQ\
PDLQWHQDQFH RQ WKLV WRRO
:$51,1*
:$51,1*
:$51,1*
$LU SRZHUHG WRROV FDQ YLEUDWH
LQ XVH 9LEUDWLRQ UHSHWLWLYH
'R QRW FDUU\ WKH WRRO E\ WKH
'R QRW XVH GDPDJHG IUD\HG
KRVH
RU GHWHULRUDWHG DLU KRVHV
DQG ILWWLQJV
PRWLRQV RU XQFRPIRUWDEOH SR
VLWLRQV PD\ EH KDUPIXO WR \RXU
KDQGV DQG DUPV 6WRS XVLQJ
DQ\ WRRO LI GLVFRPIRUW WLQJOLQJ
:$51,1*
IHHOLQJ RU SDLQ RFFXUV 6HHN
PHGLFDO DGYLFH EHIRUH UHVXP
LQJ XVH
SVLJ
EDUN3D
:$51,1*
,QWHUQDWLRQDO :DUQLQJ /DEHO
2UGHU 3DUW 1R BBBBBBBBBBB
2SHUDWH DW SVLJ EDU
N3D 0D[LPXP DLU SUHV
VXUH
.HHS ERG\ VWDQFH EDODQFHG
DQG ILUP 'R QRW RYHUUHDFK
ZKHQ RSHUDWLQJ WKLV WRRO
3/$&,1* 722/ ,1 6(59,&(
/8%5,&$7,21
0$,1 /,1(6 7,0(6
$,5 722/ ,1/(7 6,=(
72
$,5
6<67(0
,QJHUVROO5DQG 1R ,QJHUVROO5DQG 1R 72
$,5
722/
:H UHFRPPHQG WKH IROORZLQJ )LOWHU/XEULFDWRU5HJXODWRU
/8%5,&$725
8QLW LQ WKH DLU VXSSO\ OLQH
5(*8/$725
)RU 86$ &*
)RU ,QWHUQDWLRQDO &&$
%5$1&+ /,1( 7,0(6
$,5 722/ ,1/(7 6,=(
$IWHU HDFK HLJKW KRXUV RI RSHUDWLRQ XQOHVV DQ DLUOLQH
'5$,1 5(*8/$5/<
),/7(5
&2035(6625
OXEULFDWRU LV XVHG LQMHFW FF RI WKH UHFRPPHQGHG RLO
'ZJ 73'
LQWR WKH $LU ,QOHW EHIRUH DWWDFKLQJ WKH KRVH
63(&,),&$7,216
0RGHO
/$(8
1
i
7\SH RI
)UHH
+DQGOH
6SHHG
,QOLQH
&KXFN 6L]H
LQ PP
3UHVVXUH
3RZHU
2 DW UDWHG IUHH VSHHG
i9LEUDWLRQV
/HYHO
G% $
7HVWHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK $16, 6 DW IUHH VSHHG
7HVWHG LQ DFFRUGDQFH WR ,6
16RXQG /HYHO
PV
'(&/$5$7,21 2) &21)250,7<
:
,QJHUVROO5DQG &R
H
VXSSOLHU·V QDPH
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
DGGUHVV
GHFODUH XQGHU RXU VROH UHVSRQVLELOLW\ WKDW WKH SURGXFW
0RGHO /$(8 'ULOO
WR ZKLFK WKLV GHFODUDWLRQ UHODWHV LV LQ FRPSOLDQFH ZLWK WKH SURYLVLRQV RI
((& ((& ((& $1' ((&
(1 ,62 317&
%\ XVLQJ WKH IROORZLQJ 3ULQFLSOH 6WDQGDUGV
6HULDO 1R 5DQJH
o
- &DUWZULJKW
'LUHFWLYHV
;8$ ;;;;;
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1DPH DQG VLJQDWXUH RI DXWKRULVHG SHUVRQV
1DPH DQG VLJQDWXUH RI DXWKRULVHG SHUVRQV
)HEUXDU\ )HEUXDU\ 'DWH
'DWH
6$9( 7+(6( ,16758&7,216
'2 127 '(6752<
:KHQ WKH OLIH RI WKH WRRO KDV H[SLUHG LW LV UHFRPPHQGHG WKDW WKH WRRO EH GLVDVVHPEOHG
GHJUHDVHG DQG SDUWV EH VHSDUDWHG E\ PDWHULDO VR WKDW WKH\ FDQ EH UHF\FOHG
0DQXHO 3
5pYLVLRQ )pYULHU )
02'( '·(03/2,
'(6 3(5&(86(6 02'Ë/( /$(8
$77(17,21
'·,03257$17(6 ,1)250$7,216 '( 6e&85,7e 6217 -2,17(6
/,5( &( 0$18(/ $9$17 '·87,/,6(5 /·287,/
/·(03/2<(85 (67 7(18 '( &20081,48(5 /(6 ,1)250$7,216
'( &( 0$18(/ $8; (03/2<e6 87,/,6$17 &(7 287,/
/( 121 5(63(&7 '(6 $9(57,66(0(176 68,9$176 3(87 &$86(5 '(6 %/(6685(6
$33/,&$7,216 35e98(6
x
x
LQIODPPDEOHV RX YRODWLOHV WHOV TXH OH NpURVqQH OH
/HV SHUFHXVHV 0RGqOH /$(8 VRQW GHVWLQpHV
JDVRO RX OH FDUEXUDQW G·DYLDWLRQ
DX[ DWHOLHUV GH FDUURVVHULHV SRXU OH SHUoDJH GHV
x
FDUURVVHULHV DXWRPRELOHV GH O·DFLHU GRX[ HW GHV
,QJHUVROO5DQG QH SHXW rWUH WHQX UHVSRQVDEOH GH OD
PRGLILFDWLRQ GHV RXWLOV SDU OH FOLHQW SRXU OHV
87,/,6$7,21 '( /·287,/
x
DGDSWHU j GHV DSSOLFDWLRQV TXL Q·RQW SDV pWp
0,6( (1 6(59,&( '( /·287,/
x
x
x
HVW VXFHSWLEOH GH FKDQJHPHQWV EUXVTXHV GH
SQHXPDWLTXHV WHQXVFRPPDQGpV j OD PDLQ
GLUHFWLRQ ORUV GH VD PLVH HQ PDUFKH HW SHQGDQW VRQ
3RXU OD VpFXULWp OHV SHUIRUPDQFHV RSWLPDOHV HW OD
XWLOLVDWLRQ
x
*DUGHU XQH SRVLWLRQ pTXLOLEUpH HW IHUPH 1H SDV VH
FRQQHFWp j XQH DOLPHQWDWLRQ G·DLU FRPSULPp GH SHQFKHU WURS HQ DYDQW SHQGDQW O·XWLOLVDWLRQ GH FHW
EDU N3D PD[LPXP j O·HQWUpH DYHF XQ IOH[LEOH
RXWLO 'HV FRXSOHV GH UpDFWLRQ pOHYpV SHXYHQW VH
GH PP GH GLDPqWUH LQWpULHXU
SURGXLUH j RX HQ GHVVRXV GH OD SUHVVLRQ G·DLU
&RXSHU WRXMRXUV O·DOLPHQWDWLRQ G·DLU FRPSULPp HW
UHFRPPDQGpH
x
GpEUDQFKHU OH IOH[LEOH G·DOLPHQWDWLRQ DYDQW
G·LQVWDOOHU GpSRVHU RX DMXVWHU WRXW DFFHVVRLUH VXU
/D URWDWLRQ GHV DFFHVVRLUHV GH O·RXWLO SHXW
FRQWLQXHU SHQGDQW XQ FHUWDLQ WHPSV DSUqV OH
FHW RXWLO RX G·HQWUHSUHQGUH XQH RSpUDWLRQ
UHOkFKHPHQW GH OD JkFKHWWH
x
G·HQWUHWLHQ TXHOFRQTXH VXU O·RXWLO
/HV RXWLOV SQHXPDWLTXHV SHXYHQW YLEUHU SHQGDQW
1H SDV XWLOLVHU GHV IOH[LEOHV RX GHV UDFFRUGV
O·H[SORLWDWLRQ /HV YLEUDWLRQV OHV PRXYHPHQWV
HQGRPPDJpV HIILORFKpV RX GpWpULRUpV
UpSpWLWLIV HW OHV SRVLWLRQV LQFRQIRUWDEOHV SHXYHQW
6·DVVXUHU TXH WRXV OHV IOH[LEOHV HW OHV UDFFRUGV VRQW
FDXVHU GHV GRXOHXUV GDQV OHV PDLQV HW OHV EUDV
FRUUHFWHPHQW GLPHQVLRQQpV HW ELHQ VHUUpV 9RLU
1·XWLOLVHU SOXV G·RXWLOV HQ FDV G·LQFRQIRUW GH
3ODQ 73' SRXU XQ H[HPSOH W\SH
SLFRWHPHQWV RX GH GRXOHXUV &RQVXOWHU XQ PpGHFLQ
G·DJHQFHPHQW GHV WX\DXWHULHV
x
3UpYRLU HW QH SDV RXEOLHU TXH WRXW RXWLO PRWRULVp
IpGpUDOHV HW QDWLRQDOHV DSSOLFDEOHV DX[ RXWLOV
GXUDELOLWp PD[LPDOH GHV SLqFHV FHW RXWLO GRLW rWUH
x
7HQLU OHV PDLQV OHV YrWHPHQWV IORXV HW OHV FKHYHX[
ORQJV pORLJQpV GH O·H[WUpPLWp URWDWLYH GH O·RXWLO
x
UpJOHPHQWDWLRQV ORFDOHV GpSDUWHPHQWDOHV
x
3RUWHU WRXMRXUV XQH SURWHFWLRQ DFRXVWLTXH SHQGDQW
O·XWLOLVDWLRQ GH FHW RXWLO
&HW RXWLO GRLW WRXMRXUV rWUH H[SORLWp LQVSHFWp HW
HQWUHWHQX FRQIRUPpPHQW j WRXWHV OHV
x
3RUWHU WRXMRXUV GHV OXQHWWHV GH SURWHFWLRQ SHQGDQW
O·XWLOLVDWLRQ HW O·HQWUHWLHQ GH FHW RXWLO
DSSURXYpHV SDU ,QJHUVROO5DQG
x
1H UHWLUHU DXFXQH pWLTXHWWH 5HPSODFHU WRXWH
pWLTXHWWH HQGRPPDJpH
DXWUHV PDWpULDX[ GH FDUURVVHULH
x
1H MDPDLV OXEULILHU OHV RXWLOV DYHF GHV OLTXLGHV
8WLOLVHU WRXMRXUV GH O·DLU VHF HW SURSUH j XQH
DYDQW GH UHFRPPHQFHU j XWLOLVHU O·RXWLO
x
SUHVVLRQ PD[LPXP GH EDU /D SRXVVLqUH OHV
IXPpHV FRUURVLYHV HWRX XQH KXPLGLWp H[FHVVLYH
,QJHUVROO5DQG
x
SHXYHQW HQGRPPDJHU OH PRWHXU G·XQ RXWLO
SQHXPDWLTXH
8WLOLVHU OHV DFFHVVRLUHV UHFRPPDQGpV SDU
&HW RXWLO Q·HVW SDV FRQoX SRXU IRQFWLRQQHU GDQV GHV
DWPRVSKqUHV H[SORVLYHV
x
&HW RXWLO Q·HVW SDV LVROp FRQWUH OHV FKRFV pOHFWULTXHV
127(
/·XWLOLVDWLRQ GH UHFKDQJHV DXWUHV TXH OHV SLqFHV G·RULJLQH ,QJHUVROO5DQG SHXW FDXVHU GHV ULVTXHV G·LQVpFXULWp UpGXLUH OHV
SHUIRUPDQFHV GH O·RXWLO HW DXJPHQWHU O·HQWUHWLHQ HW SHXW DQQXOHU WRXWHV OHV JDUDQWLHV
/HV UpSDUDWLRQV QH GRLYHQW rWUH HIIHFWXpHV TXH SDU GHV UpSDUDWHXUV TXDOLILpV DXWRULVpV &RQVXOWH] YRWUH &HQWUH GH 6HUYLFH
,QJHUVROO5DQG OH SOXV SURFKH
$GUHVVH] WRXWHV YRV FRPPXQLFDWLRQV DX %XUHDX
,QJHUVROO5DQG RX GLVWULEXWHXU OH SOXV SURFKH
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ ,PSULPp DX[ e8
6,*1,),&$7,21 '(6 e7,48(77(6 '·$9(57,66(0(17
$77(17,21
/( 121 5(63(&7 '(6 $9(57,66(0(176 68,9$176 3(87 &$86(5 '(6 %/(6685(6
$77(17,21
$77(17,21
$77(17,21
&RXSHU WRXMRXUV O·DOLPHQWDWLRQ
3RUWHU WRXMRXUV XQH
3RUWHU WRXMRXUV GHV OXQHWWHV
G·DLU FRPSULPp HW GpEUDQFKHU OH
SURWHFWLRQ DFRXVWLTXH SHQ
GH SURWHFWLRQ SHQGDQW
IOH[LEOH G·DOLPHQWDWLRQ DYDQW
GDQW O·XWLOLVDWLRQ GH FHW
O·XWLOLVDWLRQ HW O·HQWUHWLHQ GH
G·LQVWDOOHU GpSRVHU RX DMXVWHU
RXWLO
FHW RXWLO
WRXW DFFHVVRLUH VXU FHW RXWLO RX
G·HQWUHSUHQGUH XQH RSpUDWLRQ
G·HQWUHWLHQ TXHOFRQTXH VXU O·RX
WLO
$77(17,21
/HV RXWLOV SQHXPDWLTXHV
$77(17,21
SHXYHQW YLEUHU SHQGDQW
$77(17,21
O·H[SORLWDWLRQ /HV YLEUDWLRQV
OHV PRXYHPHQWV UpSpWLWLIV HW OHV
1H SDV XWLOLVHU GHV IOH[LEOHV RX
1H SDV WUDQVSRUWHU O·RXWLO
SRVLWLRQV LQFRQIRUWDEOHV
GHV UDFFRUGV HQGRPPDJpV HI
SDU VRQ IOH[LEOH
SHXYHQW FDXVHU GHV GRXOHXUV
ILORFKpV RX GpWpULRUpV
GDQV OHV PDLQV HW OHV EUDV
1·XWLOLVHU SOXV G·RXWLOV HQ FDV G·LQ
FRQIRUW GH SLFRWHPHQWV RX
GH GRXOHXUV &RQVXOWHU XQ
(WLTXHWWH G·DYHUWLVVHPHQW
$77(17,21
PpGHFLQ DYDQW GH UHFRPPHQFHU
j XWLOLVHU O·RXWLO
LQWHUQDWLRQDOH
SVLJ
EDUN3D
&RPPDQGHU 3LqFH 1RBBBBBBBB
8WLOLVHU GH O·DLU FRPSULPp
$77(17,21
j XQH SUHVVLRQ PD[LPXP
GH EDU N3D
*DUGHU XQH SRVLWLRQ pTXLOLEUpH HW
IHUPH 1H SDV VH SHQFKHU WURS
HQ DYDQW SHQGDQW
O·XWLOLVDWLRQ GH FHW RXWLO
0,6( (1 6(59,&( '( /·287,/
/8%5,),&$7,21
78<$87(5,( 35,1&,3$/( $8
02,16 )2,6 /$ ',0(1
6,21 '( /·$'0,66,21 '·$,5
9(56 /(
'( /·287,/
5e6($8 '·$,5
&2035,0e
,QJHUVROO5DQG 1R ,QJHUVROO5DQG 1R 1RXV UHFRPPDQGRQV O·HPSORL GX ILOWUHUpJXODWHXU
OXEULILFDWHXU VXLYDQW 9(56
/·287,/
31(8
0$7,48(
),/75(
/8%5,),&$7(85
e8 1R &*
5e*8/$7(85
,QWHUQDWLRQDO 1R &&$
/,*1( 6(&21'$,5( $8
02,16 )2,6 /$ ',0(1
VDXI VL XQ
OXEULILFDWHXU G·DLU FRPSULPp HVW XWLOLVp LQMHFWHU FP
G·KXLOH UHFRPPDQGp GDQV OH UDFFRUG G·DGPLVVLRQ DYDQW GH
FRQQHFWHU OH IOH[LEOH
6,21 '( /·$'0,66,21
7RXWHV OHV KXLW KHXUHV GH IRQFWLRQQHPHQW
&2035(66(85
'·$,5 '( /·287,/
9,'$1*(5
5e*8/,Ë5(0(17
3ODQ 73'
63e&,),&$7,216
0RGqOH
3RLJQpH j
9LWHVVH
OHYLHU
OLEUH
7DLOOH GX PDQGULQ
11LYHDX GH VRQ
SRXFHV PP
/$(8
HQ OLJQH
1 7HVWp FRQIRUPpPHQW j $16, 6 HQ YLWHVVH OLEUH
i 7HVWp FRQIRUPpPHQW j ,62 D YLWHVVH OLEUH QRPLQDOH
i1LYHDX GH
YLEUDWLRQ
G% $
3UHVVLRQ
3XLVVDQFH
PV
&(57,),&$7 '( &21)250,7e
1
,QJHUVROO5DQG &R
RXV
QRP GX IRXUQLVVHXU
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
DGUHVVH
GpFODURQV VRXV QRWUH VHXOH UHVSRQVDELOLWp TXH OH SURGXLW
3HUFHXVH 0RGqOH /$(8
REMHW GH FH FHUWLILFDW HVW FRQIRUPH DX[ SUHVFULSWLRQV GHV 'LUHFWLYHV
((& ((& ((& ((&
(1 ,62 317&
HQ REVHUYDQW OHV QRUPHV GH SULQFLSH VXLYDQWHV
R
1 6HULH
o
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1RP HW VLJQDWXUH GHV FKDUJpV GH SRXYRLU
1DPH DQG VLJQDWXUH RI DXWKRULVHG SHUVRQV
)pYULHU )HEUXDU\ 'DWH
'DWH
127(
&216(59(= 62,*1(86(0(17 &(6 ,16758&7,216 1( 3$6 /(6 'e758,5(
$ OD ILQ GH VD GXUpH GH YLH LO HVW UHFRPPDQGp GH GpPRQWHU O·RXWLO GH GpJUDLVVHU OHV SLqFHV HW GH OHV VpSDUHU HQ
IRQFWLRQ GHV PDWpULDX[ GH PDQLqUH j FH TXH FHV GHUQLHUV SXLVVHQW rWUH UHF\FOpV
)RUP1U 3
$XVJDEH )HEUXDU '
%(',(181*6$1/(,781* )h5 %2+50$6&+,1(1
'(5 %$85(,+( /$(8
$&+781*
1$&+)2/*(1' :,&+7,*( 6,&+(5+(,76+,1:(,6(
',(6( %(75,(%6$1:(,681* 925 ,1%(75,(%1$+0( '(6 :(5.=(8*(6
81%(',1*7 /(6(1
'(5 $5%(,7*(%(5 ,67 9(53)/,&+7(7 ',( ,1 ',(6(0 +$1'%8&+ *(*(%(1(1
,1)250$7,21(1 '(0 %(',(1(5 =8*b1*/,&+ =8 0$&+(1
',( 1,&+7(,1+$/781* ',(6(5 :$51+,1:(,6( .$11 =8 9(5/(7=81*(1 )h+5(1
925*(6(+(1(5 (,16$7=
x
x
IOFKWLJHQ )OVVLJNHLWHQ ZLH .HURVLQ XQG 'LHVHO
%RKUPDVFKLQHQ GHU %DXUHLKH /$(8 ZHUGHQ
VFKPLHUHQ
HLQJHVHW]W IU .)=.DUURVHULHDUEHLWHQ ]XP
x
%RKUHQ YRQ .)=.DUURVHULHQ )OX‰VWDKO XQG
:(5.=(8*(,16$7=
,QJHUVROO5DQG OHKQW MHGH +DIWXQJ IU
9HUlQGHUXQJHQ DQ :HUN]HXJHQ DE GLH RKQH
YRUKHULJH 5FNVSUDFKH PLW ,QJHUVROO5DQG
x
YRUJHQRPPHQ ZHUGHQ
x
x
x
'UXFNOXIWZHUN]HXJH EHWUHLEHQ
x
%HWUHLEHQV QLFKW ]X ZHLW YRUOHKQHQ %HL %HWULHE PLW
EDU N3D DP /XIWHLQOD‰ XQG HLQHP
HPSIRKOHQHP RGHU QLHGULJHUHP /XIWGUXFN N|QQHQ
KRKH 5HDNWLRQVGUHKPRPHQWH DXIWUHWHQ
x
EHWULHEHQ ZHUGHQ
9RU 0RQWDJH 'HPRQWDJH RGHU 9HUVWHOOXQJ YRQ
1DFK GHP /RVODVVHQ GHV 'UFNHUV NDQQ GLH :HOOH
GHV :HUN]HXJV QRFK NXU] ZHLWHUGUHKHQ
$XIVHW]WHLOHQ E]Z :DUWXQJ GLHVHV :HUN]HXJV GLH
x
'UXFNOXIWEHWULHEHQH :HUN]HXJH N|QQHQ ZlKUHQG
'UXFNOXIWYHUVRUJXQJ DOOVHLWLJ DEVFKDOWHQ XQG
GHV %HWULHEV YLEULHUHQ 9LEUDWLRQHQ KlXILJH
'UXFNOXIWVFKODXFK DEVFKOLH‰HQ
JOHLFKI|UPLJH %HZHJXQJHQ RGHU XQEHTXHPH
.HLQH EHVFKlGLJWHQ GXUFKJHVFKHXHUWHQ RGHU
3RVLWLRQHQ N|QQHQ VFKlGOLFK IU +lQGH XQG $UPH
DEJHQXW]WHQ /XIWVFKOlXFKH XQG $QVFKOVVH
VHLQ %HL 8QEHKDJHQ .ULEEHOQ RGHU 6FKPHU]HQ GDV
YHUZHQGHQ
:HUN]HXJ QLFKW PHKU EHQXW]HQ 9RU GHP HUQHXWHQ
'DUDXI DFKWHQ GD‰ DOOH 6FKOlXFKH XQG $QVFKOVVH
$UEHLWHQ PLW GHP :HUN]HXJ lU]WOLFKH +LOIH
GLH SDVVHQGH *U|‰H KDEHQ XQG NRUUHNW EHIHVWLJW
DXIVXFKHQ
x
VLQG ,Q =HLFKQXQJ 73' LVW HLQH W\SLVFKH
5RKUOHLWXQJVDQRUGQXQJ DEJHELOGHW
x
$XI VLFKHUH .|USHUKDOWXQJ DFKWHQ :lKUHQG GHV
HLQHP PD[LPDOHQ /XIWGUXFN YRQ SVLJ
/XIW]XIXKUVFKODXFK PP ,QQHQGXUFKPHVVHU
x
%HL 6WDUW XQG %HWULHE HLQHV :HUN]HXJHV DXI
5FNVFKODJ DFKWHQ XQG GDUDXI YRUEHUHLWHW VHLQ
=XU (U]LHOXQJ K|FKVWHU 6LFKHUKHLW /HLVWXQJ XQG
+DOWEDUNHLW GHU 7HLOH VROOWH GLHVHV :HUN]HXJ PLW
x
+lQGH ORVH %HNOHLGXQJVVWFNH XQG ODQJH +DDUH
YRP URWLHUHQGHQ (QGH GHV :HUN]HXJHV IHUQKDOWHQ
KDQGJHKDOWHQHKDQGEHWULHEHQH
x
%HLP %HWUHLEHQ GLHVHV :HUN]HXJHV VWHWV
*HK|UVFKXW] WUDJHQ
'DV :HUN]HXJ VWHWV QDFK GHQ |UWOLFK XQG
ODQGHVZHLW JHOWHQGHQ 9RUVFKULIWHQ IU
x
%HLP %HWUHLEHQ RGHU :DUWHQ GLHVHV :HUN]HXJHV
VWHWV $XJHQVFKXW] WUDJHQ
,1%(75,(%1$+0( '(6 :(5.=(8*(6
x
.HLQH 6FKLOGHU HQWIHUQHQ %HVFKlGLJWH 6FKLOGHU
DXVWDXVFKHQ
JHQHUHOOHQ .DUURVHULHZHUNVWDWWPDWHULDOLHQ
x
'LH :HUN]HXJH QLFKW PLW EUHQQEDUHQ RGHU
6WHWV YRQ ,QJHUVROO5DQG HPSIRKOHQHV =XEHK|U
YHUZHQGHQ
6WHWV VDXEHUH WURFNHQH /XIW YHUZHQGHQ XQG HLQHQ
x
/XIWGUXFN YRQ EDU YHUZHQGHQ 6WDXE lW]HQGH
'lPSIH XQGRGHU )HXFKWLJNHLW N|QQHQ GHQ 0RWRU
'DV :HUN]HXJ LVW QLFKW IU GLH $UEHLW LQ H[SORVLYHQ
$WPRVSKlUHQ JHHLJQHW
x
HLQHV 'UXFNOXIWZHUN]HXJHV EHVFKlGLJHQ
'LHVHV :HUN]HXJ LVW QLFKW JHJHQ HOHNWULVFKHQ
6FKODJ LVROLHUW
+,1:(,6
'LH 9HUZHQGXQJ YRQ QLFKW 2ULJLQDO,QJHUVROO5DQG(UVDW]WHLOHQ NDQQ 6LFKHUKHLWVULVLNHQ YHUULQJHUWH 6WDQG]HLW XQG
HUK|KWHQ :DUWXQJVEHGDUI QDFK VLFK ]LHKHQ XQG DOOH *DUDQWLHOHLVWXQJHQ XQJOWLJ PDFKHQ
5HSDUDWXUHQ
VROOHQ
QXU
YRQ
JHVFKXOWHP
3HUVRQDO
GXUFKJHIKUW
,QJHUVROO5DQG1LHGHUODVVXQJ RGHU GHQ DXWRULVLHUWHQ )DFKKDQGHO
:HQGHQ 6LH VLFK EHL 5FNIUDJHQ DQ ,KUH QlFKVWH ,QJHUVROO5DQG
1LHGHUODVVXQJ RGHU GHQ DXWRULVLHUWHQ )DFKKDQGHO
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 'UXFN 86$
ZHUGHQ
:HQGHQ
6LH
VLFK
DQ
,KUH
QlFKVWH
$1:(,681*(1 $8) :$516&+,/'(51
$&+781*
',( 1,&+7(,1+$/781* ',(6(5 :$51+,1:(,6( .$11 =8 9(5/(7=81*(1 )h+5(1
$&+781*
$&+781*
$&+781*
%HLP %HWUHLEHQ RGHU :DUWHQ
%HLP %HWUHLEHQ GLHVHV
9RU :DUWXQJVDUEHLWHQ RGHU
GLHVHV :HUN]HXJHV VWHWV
:HUN]HXJHV VWHWV
GHP $XVWDXVFK YRQ =XEHK|U
$XJHQVFKXW] WUDJHQ
*HK|UVFKXW] WUDJHQ
LVW GDV :HUN]HXJ YRQ GHU
'UXFNOXIWYHUVRUJXQJ DE
]XVFKDOWHQ
$&+781*
$&+781*
'UXFNOXIWEHWULHEHQH :HUN]HXJH
N|QQHQ ZlKUHQG GHV %HWULHEV
YLEULHUHQ 9LEUDWLRQHQ KlXILJH
JOHLFKI|UPLJH %HZHJXQJHQ RGHU
XQEHTXHPH 3RVLWLRQHQ N|QQHQ
$&+781*
'DV :HUN]HXJ QLFKW DP
.HLQH EHVFKlGLJWHQ
6FKODXFK WUDJHQ
GXUFKJHVFKHXHUWHQ RGHU
VFKlGOLFK IU +lQGH XQG $UPH
DEJHQXW]WHQ /XIWVFKOlXFKH
VHLQ %HL 8QEHKDJHQ .ULEEHOQ
XQG $QVFKOVVH YHUZHQGHQ
RGHU 6FKPHU]HQ GDV :HUN]HXJ
QLFKW PHKU EHQXW]HQ 9RU GHP
HUQHXWHQ $UEHLWHQ PLW GHP
$&+781*
:HUN]HXJ lU]WOLFKH +LOIH DXI
VXFKHQ
,QWHUQDWLRQDOHV :DUQVFKLOG
SVLJ
7HLOH 1U BBBBBBBBBBBBBBB
EDUN3D
0LW HLQHP PD[LPDOHQ
$&+781*
/XIWGUXFN YRQ EDU
N3D SVLJ EHWUHLEHQ
:lKUHQG GHV %HWUHLEHQV IU
IHVWHQ +DOW VRUJHQ XQG GHQ .|USHU
QLFKW ]X ZHLW QDFK YRUQH EHXJHQ
,1%(75,(%1$+0( '(6 :(5.=(8*(6
6&+0,(581*
=80
+$83752+5/(,781* 0,7 '5(,)$&+(0
'58&./8)7
'85&+0(66(5 '(6
6<67(0
/8)7(,1/$66(6
=80
,QJHUVROO5DQG 1U '58&./8)7
,QJHUVROO5DQG 1U :(5.=(8*
(V ZLUG IROJHQGH )LOWHU5HJOHUgOHU.RPELQDWLRQ
HPSIRKOHQ
g/(5
),/7(5
5(*/(5
1(%(152+5/(,781*
,QWHUQDWLRQDO &&$
0,7 =:(,)$&+(0
'85&+0(66(5 '(6
:LUG NHLQ /HLWXQJV|OHU YHUZHQGHW
FFP GHV HPSIRKOHQHQ gOHV YRU GHP
$QVFKOLH‰HQ GHV /XIWVFKODXFKHV LQ GHQ /XIWHLQOD‰ JHEHQ
/8)7(,1/$66(6
.2035(6625
QDFK MHZHLOV DFKW
%HWULHEVVWXQGHQ
5(*(/0b66,*
$%/$66(1
=HLFKQ 73'
7(&+1,6&+( '$7(1
0RGHOO
*ULIIDUW
/HHUODXI
6SDQQIXWWHUNDSD]LWlW
16FKDOOSHJHO
=ROO PP
/$(8
JHUDGHU *ULII
1 *HPl‰ $16, 6 EHL IUHLHU 'UHK]DKO JHWHVWHW
i *HPl‰ ,62 EHL GHU IUHLHQ 1HQQGUHK]DKO JHWHVWHW
i6FKZLQJXQJV
LQWHQVLWlW
G% $
'UXFN
/HLVWXQJ
PV
.21)250,7b76(5./b581*
:
,QJHUVROO5DQG &R
LU
1DPH GHV +HUVWHOOHUV
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
$GUHVVH
HUNOlUHQ KLHUPLW JHPl‰ XQVHUHU DOOHLQLJHQ 9HUDQWZRUWXQJ GD‰ GLH *HUlWH
%RKUPDVFKLQHQ GHU %DXUHLKH /$(8
DXI GLH VLFK GLHVH (UNOlUXQJ EH]LHKW GHQ 5LFKWOLQLHQ
((& ((& ((& ((&
XQWHU $QOHKQXQJ DQ GLH IROJHQGHQ *UXQGQRUPHQ
(1 ,62 317&
HQWVSUHFKHQ
6HULHQ1U%HUHLFK
o
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1DPH XQG 8QWHUVFKULIW GHU %HYROOPlFKWLJWHQ
1DPH DQG VLJQDWXUH RI DXWKRULVHG SHUVRQV
)HEUXDU )HEUXDU\ 'DWXP
'DWH
+,1:(,6
',(6( $1:(,681*(1 6,1' 625*)b/7,* $8)=8%(:$+5(1 1,&+7 =(567g5(1
=XU (QWVRUJXQJ LVW GDV :HUN]HXJ YROOVWlQGLJ ]X GHPRQWLHUHQ
]X HQWIHWWHQ XQG QDFK 0DWHULDODUWHQ JHWUHQQW GHU :LHGHUYHUZHUWXQJ ]X]XIKUHQ
0RGXOR 3
(GL]LRQH %HEEUDLR ,
,6758=,21, 3(5
75$3$1, 02'(//, /$(8
$99(57(1=$
,03257$17( ,1)250$=,21( ', 6,&85(==$ $&&/86$
/(**(5( ,/ 35(6(17( 0$18$/( 35,0$ ', 86$5( /·$775(==2
Ë 5(63216$%,/,7­ '(/ '$725( ', /$9252 ', 0(77(5( 48(67·,1)250$=,21(
1(//( 0$1, '(//·23(5$725(
/$ 0$1&$7$ 266(59$1=$ '(//( 6(*8(17, $99(57(1=( 38Ó &$86$5( /(6,21,
),6,&+(
862 35(9,672
x
x
SHUIRUD]LRQH GL FDUUR]]HULH G·DXWR DFFLDLR GROFH H
PDWHULDOL SHU FDUUR]]HULH LQ JHQHUH
x
HWLFKHWWH GDQQHJJLDWH
, WUDSDQL SQHXPDWLFL PRGHOOL /$(8 VRQR VWDWL
SURJHWWDWL SHU DSSOLFD]LRQL GL FDUUR]]LHUL SHU OD
&20( 86$5( /·$775(==2
x
/D ,QJHUVROO5DQG QRQ q UHVSRQVDELOH GHOOH
PDQXWHQ]LRQH
DGDWWDUOL DG DSSOLFD]LRQL SHU OH TXDOL OD
x
,QJHUVROO5DQG QRQ VLD VWDWD LQWHUSHOODWD
0(66$ ,1 6(59,=,2 '(//·$775(==2
8VDUH LVSH]LRQDUH H PDQWHQHUH VHPSUH
GHOO·DWWUH]]R
x
DSSOLFDELOL DJOL DWWUH]]L D PDQR SQHXPDWLFL
PDVVLPD SUHVVLRQH G·DULD GL SVLJ EDU
O·XVR GL TXDOVLDVL XWHQVLOH SQHXPDWLFR
x
GXUDQWH O·XVR GL TXHVWR DWWUH]]R 'HOOH HOHYDWH
GHOO·DULD FRQ GLDPHWUR LQWHUQR GL µ PP
UHD]LRQL GL FRSSLD VL SRVVRQR YHULILFDUH DOOD
'LVLQVHULUH VHPSUH O·DOLPHQWD]LRQH DULD H VWDFFDUH
LO UHODWLYR WXER GDOO·DWWUH]]R SULPD GL LQVWDOODUH
WRJOLHUH R UHJRODUH TXDOVLDVL DFFHVVRULR RSSXUH
SUHVVLRQH G·DULD UDFFRPDQGDWD R LQIHULRUH
x
O·LPPLVVLRQH
PDQXWHQ]LRQH GHOO·DWWUH]]R
x
1RQ DGRSHUDUH WXEL H UDFFRUGL GDQQHJJLDWL
*OL DWWUH]]L SQHXPDWLFL SRVVRQR YLEUDUH GXUDQWH
O·XVR /H YLEUD]LRQL L PRYLPHQWL ULSHWLWLYL R OH
FRQVXQWL R GHWHULRUDWL
$VVLFXUDUVL FKH WXWWL L WXEL HG L UDFFRUGL VLDQR GHOOH
SRVL]LRQL VFRPRGH SRVVRQR ULVXOWDUH GDQQRVL SHU OH
FRUUHWWH GLPHQVLRQL H VDOGDPHQWH VHUUDWL
PDQL H OH EUDFFLD ,QWHUURPSHUH O·XVR GHOO·XWHQVLOH
&RQVXOWDUH LO GLVHJQR 73' SHU XQD WLSLFD
VH VL DYYHUWRQR VLQWRPL GL GLVDJLR ILVLFR IRUPLFROLR
GLVSRVL]LRQH GHL WXEL
R GRORUH ,QWHUSHOODUH XQ PHGLFR SULPD GL
ULSUHQGHUH LO ODYRUR
8VDUH VHPSUH DULD SXOLWD HG DVFLXWWD DOOD SUHVVLRQH
x
PD[ GL SVLJ 3ROYHUH IXPL FRUURVLYL HR XQ
x
DWWUH]]R SQHXPDWLFR
1RQ OXEULILFDUH JOL XWHQVLOL FRQ OLTXLGL LQILDPPDELOL
R YRODWLOL FRPH NHURVHQH JDVROLR R FRPEXVWLELOH SHU
8VDUH DFFHVVRUL UDFFRPDQGDWL GDOOD
,QJHUVROO5DQG
HFFHVVR GL XPLGLWj SRVVRQR URYLQDUH LO PRWRUH GL XQ
x
*OL DFFHVVRUL GHOO·XWHQVLOH SRWUHEEH FRQWLQXDUH D
IXQ]LRQDUH EUHYHPHQWH GRSR FKH q VWDWD GLVLQVHULWD
SULPD GL HVHJXLUH TXDOVLDVL RSHUD]LRQH GL
x
1HOO·XVDUH O·DWWUH]]R PDQWHQHUH FRQ LO FRUSR XQD
SRVL]LRQH VDOGD H EHQ ELODQFLDWD 1RQ VELODQFLDUVL
N3D DOO·LQJUHVVR FRQ XQ IOHVVLELOH GL DOLPHQWD]LRQH
x
)DUH DWWHQ]LRQH H FHUFDUH GL DQWLFLSDUH LPSURYYLVH
YDULD]LRQL GL PRYLPHQWR GXUDQWH O·DYYLDPHQWR H
3HU VLFXUH]]D PDVVLPH SUHVWD]LRQL H PDVVLPD
GXUDELOLWj GHOOH SDUWL XVDUH TXHVW·DWWUH]]R DG XQD
x
7HQHUH OH PDQL JOL LQGXPHQWL VFLROWL HG L FDSHOOL
OXQJKL GLVWDQWL GDOO·HVWUHPLWj EDWWHQWH
VWDWDOL IHGHUDOL H QD]LRQDOH FKH SRVVDQR HVVHUH
x
,QGRVVDUH VHPSUH GHOOH FXIILH SURWHWWLYH TXDQGR VL
DGRSHUD TXHVWR DWWUH]]R
x
TXHVW·DWWUH]]R VHFRQGR WXWWL L UHJRODPHQWL ORFDOL
x
,QGRVVDUH VHPSUH GHJOL RFFKLDOL SURWHWWLYL TXDQGR VL
DGRSHUD TXHVWR DWWUH]]R R VH QH HVHJXH OD
PRGLILFKH DSSRUWDWH DOOH SRPSH GDL FOLHQWL SHU
x
1RQ WRJOLHUH QHVVXQD HWLFKHWWD 6RVWLWXLUH HYHQWXDOL
4XHVWR XWHQVLOH QRQ q VWDWR SURJHWWDWR SHU RSHUDUH
LQ DWPRVIHUH HVSORVLYH
x
DYLRJHWWL
4XHVWR XWHQVLOH QRQ q LVRODWR FRQWUR OH VFRVVH
HOHWWULFKH
$99,62
/·XVR GL ULFDPEL QRQ RULJLQDOL ,QJHUVROO5DQG SRWUHEEH FDXVDUH FRQGL]LRQL GL SHULFRORVLWj FRPSURPHWWHUH OH SUHVWD]LRQL
GHOO·DWWUH]]R HG DXPHQWDUH OD QHFHVVLWj GL PDQXWHQ]LRQH LQROWUH SRWUHEEH LQYDOLGDUH WXWWH OH JDUDQ]LH
/H ULSDUD]LRQL GHYRQR HVVHUH HIIHWWXDWH VROWDQWR GD SHUVRQDOH DXWRUL]]DWR H TXDOLILFDWR 5LYROJHUVL DO SL YLFLQR FHQWUR GL
DVVLVWHQ]D WHFQLFD ,QJHUVROO5DQG
,QGLUL]]DUH WXWWH OH FRPXQLFD]LRQL DO SL YLFLQR
FRQFHVVLRQDULR RG XIILFLR ,QJHUVROO5DQG
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 6WDPSDWR LQ 86$
,'(17,),&$=,21( '(//( (7,&+(77( ', $99(57(1=$
$99(57(1=$
/$ 0$1&$7$ 266(59$1=$ '(//( 6(*8(17, $99(57(1=( 38Ó &$86$5( /(6,21,
),6,&+(
$99(57(1=$
$99(57(1=$
$99(57(1=$
,QGRVVDUH VHPSUH GHJOL
,QGRVVDUH VHPSUH GHOOH
RFFKLDOL SURWHWWLYL TXDQGR VL
FXIILH SURWHWWLYH TXDQGR VL
DGRSHUD TXHVWR DWWUH]]R R VH
DGRSHUD TXHVWR DWWUH]]R
'LVLQVHULUH VHPSUH
O·DOLPHQWD]LRQH DULD H VWDFFDUH LO
UHODWLYR WXER SULPD GL LQVWDOODUH
WRJOLHUH R UHJRODUH TXDOVLDVL
QH HVHJXH OD PDQXWHQ]LRQH
DFFHVVRULR RSSXUH SULPD GL
HVHJXLUH TXDOVLDVL RSHUD]LRQH GL
PDQXWHQ]LRQH GHOO·DWWUH]]R
$99(57(1=$
$99(57(1=$
*OL DWWUH]]L SQHXPDWLFL SRVVRQR
$99(57(1=$
YLEUDUH GXUDWH O·XVR /H
YLEUD]LRQL L PRYLPHQWL ULSHWLWLYL
1RQ WUDVSRUWDUH O·DWWUH]]R
R OH SRVL]LRQL VFRPRGH SRVVRQR
WHQHQGROR SHU LO WXER
1RQ DGRSHUDUH WXEL H UDFFRUGL
GDQQHJJLDWL FRQVXQWL R
ULVXOWDUH GDQQRVL SHU OH PDQL H OH
GHWHULRUDWL
EUDFFLD ,QWHUURPSHUH O·XVR
GHOO·XWHQVLOH VH VL DYYHUWRQR
VLQWRPL GL GLVDJLR ILVLFR
IRUPLFROLR R GRORUH ,QWHUSHOODUH
$99(57(1=$
XQ PHGLFR SULPD GL ULSUHQGHUH LO
ODYRUR
(WLFKHWWH GL DYYHUWHQ]D
LQWHUQD]LRQDOL
SVLJ
EDUN3D
$99(57(1=$
2UGLQH 3DUWH 1U BBBBBBBBBB
/DYRUDUH FRQ PDVVLPD
SUHVVLRQH DULD GL SVLJ
EDU N3D
1HOO·XVDUH O·DWWUH]]R PDQWHQHUH
FRQ LO FRUSR XQD SRVL]LRQH VDOGD
H EHQ ELODQFLDWD 1RQ VELODQFLDUVL
GXUDQWH O·XVR GL TXHVWR DWWUH]]R
0(66$ ,1 6(59,=,2 '(//·$775(==2
/8%5,),&$=,21(
78%$=,21(
35,1&,3$/( 92/7(
/$ ',0(16,21(
'(//·(175$7$ $5,$
$//·,03,$172
'(//·87(16,/(
31(80$7,&2
,QJHUVROO5DQG 1U ,QJHUVROO5DQG 1U GD O·XVR GHO VHJXHQWH JUXSSR
ILOWURUHJRODWRUHOXEULILFDWRUH
8QLWj QHOOD OLQHD GL DOLPHQWD]LRQH DULD
$//·87(16,/(
6L UDFFRPDQ
31(80$7,&2
/8%5,),&$725(
),/752
5(*2/$725(
SHU JOL 86$ &*
',5$0$=,21( 92/7(
SHU JOL DOWUL SDHVL &&$
/$ ',0(16,21(
&2035(6625(
'(//·(175$7$ $5,$
'(//·87(16,/(
D PHQR YLHQH
XVDWR XQ OXEULILFDWRUH GL OLQHD LQLHWWDUH FF GL ROLR
FRQVLJOLDWD QHOO·HQWUDWD DULD SULPD GL VWDFFDUH LO WXER
'RSR RJQL RWWR RUH GL IXQ]LRQDPHQWR
69827$5(
5(*2/$50(17(
LO GLVHJQR 73'
63(&,),&$
0RGHOOR
7LSR G·LP
9HORFLWj
SXJQDWXUD
OLEHUD
'LPHQVLRQH GHOOD IUL]LRQH
1/LYHOOR VXRQR
LQ PP
/$(8
,QFOLQDWD
1 &ROODXGDWR VHFRQGR L FULWHUL $16, 6 D YHORFLWj OLEHUD
i &ROODXGDWR VHFRQGR L FULWHUL ,62 D YHORFLWj OLEHUD QRPLQDOH GHOO·
i/LYHOOR GL
YLEUD]LRQH
G% $
3UHVVLRQH
3RWHQ]D
PV
',&+,$5$=,21( ', &21)250,7­
1
,QJHUVROO5DQG &R
RL
QRPH GHO IRUQLWRUH
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
LQGLUL]]R
GLFKLDULDPR VRWWR OD QRVWUD XQLFD UHVSRQVDELOLWj FKH LO SURGRWWR
7UDSDQL PRGHOOL /$(8
D FXL VL ULIHULVFH OD SUHVHQWH GLFKLDUD]LRQH q FRQIRUPH DOOH QRUPDWLYH GHOOH GLUHWWLYH
((& ((& ((& ((&
(1 ,62 317&
VHFRQGR L VHJXHQWL VWDQGDUG
1XPHUL GL 6HULH
o
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1RPH H ILUPD GHOOH SHUVRQH DXWRUL]]DWH
1DPH DQG VLJQDWXUH RI DXWKRULVHG SHUVRQV
%HEEUDLR )HEUXDU\ 'DWD
'DWH
$99,62
&216(59$5( 48(67( ,16758=,21, 121 ',6758**(5/(
4XDQGR O·DWWUH]]R q GLYHQWDWR LQXWLOL]]DELOH VL UDFFRPDQGD GL VPRQWDUOR VJUDVVDUOR H VHSDUDUH L FRPSRQHQWL VHFRQGR
L PDWHULDOL LQ PRGR GD SRWHUOL ULFLFODUH
,PSUHVR 3
(GLFLyQ )HEUHUR (
,16758&&,21(6 3$5$
7$/$'526 02'(/2 /$(8
$9,62
6( $'-817$ ,1)250$&,Ð1 ,03257$17( '( 6(*85,'$'
/($ (67( 0$18$/ $17(6 '( 87,/,=$5 /$ +(55$0,(17$
(6 5(63216$%,/,'$' '( /$ (035(6$ $6(*85$56( '( 48( (/ 23(5$5,2 (67e
$/ 7$172 '( /$ ,1)250$&,21 48( &217,(1( (67( 0$18$/
(/ +$&(5 &$62 20,62 '( /26 $9,626 6,*8,(17(6 32'5Ì$ 2&$6,21$5
/(6,21(6
x
862 35(9,672
x /RV WDODGURV PRGHOR /$(8 HVWiQ GLVHxDGRV
LQIODPDEOHV R YROiWLOHV WDOHV FRPR TXHURVHQR JDVRLO
SDUD VX XWLOL]DFLyQ HQ DSOLFDFLRQHV GH WDOOHU GH
x
UHSDUDFLyQ GH FDUURFHUtD SDUD WDODGUDGR GH OD
,QJHUVROO5DQG QR DFHSWDUi UHVSRQVDELOLGDG
KHUUDPLHQWD R UHDOLFH RSHUDFLRQHV GH
HIHFWXDGD SRU HO FOLHQWH SDUD ODV DSOLFDFLRQHV TXH
x
QR KD\DQ VLGR FRQVXOWDGDV FRQ ,QJHUVROO5DQG
3$5$ 321(5 /$ +(55$0,(17$ (1
6(59,&,2
x 8WLOLFH LQVSHFFLRQH \ PDQWHQJD HVWD KHUUDPLHQWD
x
x
ORFDOHV \ QDFLRQDOHV TXH VH DSOLTXHQ D ODV
KHUUDPLHQWDV QHXPiWLFDV GH XWLOL]DFLyQ PDQXDO R
3DUD PD\RU VHJXULGDG UHQGLPLHQWR ySWLPR \ ODUJD
0DQWHQJD ODV PDQRV OD URSD VXHOWD \ HO FDEHOOR
KHUUDPLHQWD
$QWLFLSH \ HVWp DWHQWR D ORV FDPELRV UHSHQWLQRV HQ
x
XWLOL]DFLyQ GH WRGD KHUUDPLHQWD PRWRUL]DGD
0DQWHQJD XQD SRVWXUD GHO FXHUSR HTXLOLEUDGD \
ILUPH 1R HVWLUH GHPDVLDGR ORV EUD]RV DO PDQHMDU OD
KHUUDPLHQWD 3XHGHQ GDUVH HOHYDGRV SDUHV GH
EDU N3D FRQ XQD PDQJXHUD GH VXPLQLVWUR
UHDFFLyQ D OD SUHVLyQ GH DLUH UHFRPHQGDGD H
GH DLUH FRQ GLiPHWUR LQWHUQR GH PP
&RUWH VLHPSUH HO VXPLQLVWUR GH DLUH \ GHVFRQHFWH OD
x
x
GHVPRQWDU R DMXVWDU FXDOTXLHU DFFHVRULR GH HVWD
KHUUDPLHQWD R DQWHV GH UHDOL]DU FXDOTXLHU
LQFOXVR D SUHVLRQHV LQIHULRUHV
(O HMH GH OD KHUUDPLHQWD SXHGH VHJXLU JLUDQGR
EUHYHPHQWH GHVSXpV GH KDEHUVH VROWDGR HO PDQGR
/DV KHUUDPLHQWDV QHXPiWLFDV SXHGHQ YLEUDU
GXUDQWH HO XVR /D YLEUDFLyQ ORV PRYLPLHQWRV
RSHUDFLyQ GH PDQWHQLPLHQWR GH OD PLVPD
UHSHWLWLYRV R ODV SRVLFLRQHV LQFyPRGDV SXHGHQ
1R XWLOLFH PDQJXHUDV GH DLUH \ UDFRUHV GDxDGRV
GDxDUOH ORV EUD]RV \ PDQRV (Q FDVR GH
GHVJDVWDGRV R GHWHULRUDGRV
LQFRPRGLGDG VHQVDFLyQ GH KRUPLJXHR R GRORU GHMH
$VHJ~UHVH GH TXH WRGRV ORV UDFRUHV \ PDQJXHUDV
GH XVDU OD KHUUDPLHQWD &RQVXOWH FRQ HO PpGLFR
VHDQ GHO WDPDxR FRUUHFWR \ HVWpQ ELHQ DSUHWDGRV (O
(VT 73' PXHVWUD XQD GLVSRVLFLyQ
x
XWLOLFH HVWD KHUUDPLHQWD
XQD SUHVLyQ GH DLUH Pi[LPD GH SVLJ
PDQJXHUD GH VXPLQLVWUR GH DLUH DQWHV GH LQVWDODU
x
/OHYH VLHPSUH SURWHFFLyQ SDUD ORV RtGRV FXDQGR
HO PRYLPLHQWR GXUDQWH OD SXHVWD HQ PDUFKD \
TXH VH VXMHWHQ FRQ OD PDQR
YLGD ~WLO GH ODV SLH]DV XWLOLFH HVWD KHUUDPLHQWD D
x
PDQWHQLPLHQWR HQ OD PLVPD
ODUJR DOHMDGRV GHO H[WUHPR JLUDWRULR GH OD
VLHPSUH GH DFXHUGR FRQ WRGDV ODV QRUPDWLYDV
x
1R VDTXH QLQJXQD HWLTXHWD 6XVWLWX\D WRGD HWLTXHWD
87,/,=$&,Ð1 '( /$ +(55$0,(17$
x /OHYH VLHPSUH SURWHFFLyQ RFXODU FXDQGR XWLOLFH HVWD
WDOOHUHV GH FKDSD
DOJXQD SRU OD PRGLILFDFLyQ GH ODV KHUUDPLHQWDV
x
R FRPEXVWLEOH SDUD PRWRUHV D UHDFFLyQ
GDxDGD
FDUURFHUtD DFHUR VXDYH \ PDWHULDOHV HQ JHQHUDO GH
x
1R OXEULTXH ODV KHUUDPLHQWDV FRQ OtTXLGRV
FDUDFWHUtVWLFD GH ODV WXEHUtDV
x
x
8VH VLHPSUH DLUH OLPSLR \ VHFR D XQD SUHVLyQ
Pi[LPD GH SVLJ EDU N3D (O SROYR ORV
x
JDVHV FRUURVLYRV \ HO H[FHVR GH KXPHGDG SXHGHQ
HVWURSHDU HO PRWRU GH XQD KHUUDPLHQWD QHXPiWLFD
DQWHV GH YROYHU D XWLOL]DUOD
8WLOLFH ~QLFDPHQWH ORV DFFHVRULRV ,QJHUVROO5DQG
UHFRPHQGDGRV
(VWD KHUUDPLHQWD QR KD VLGR GLVHxDGD SDUD
WUDEDMDU HQ DPELHQWHV H[SORVLYRV
(VWD KHUUDPLHQWD QR HVWi DLVODGD FRQWUD GHVFDUJDV
HOpFWULFDV
127$
(O XVR GH SLH]DV GH UHFDPELR TXH QR VHDQ ODV DXWpQWLFDV SLH]DV ,QJHUVROO5DQG SXHGH SRQHU HQ SHOLJUR OD VHJXULGDG
UHGXFLU HO UHQGLPLHQWR GH OD KHUUDPLHQWD \ DXPHQWDU ORV FXLGDGRV GH PDQWHQLPLHQWR QHFHVDULRV DVt FRPR LQYDOLGDU WRGD
JDUDQWtD
/DV UHSDUDFLRQHV VyOR VH GHEHQ HQFRPHQGDU D SHUVRQDO GHELGDPHQWH FXDOLILFDGR \ DXWRUL]DGR &RQVXOWH FRQ HO FHQWUR GH
VHUYLFLR DXWRUL]DGR ,QJHUVROO5DQG PiV SUy[LPR
7RGD FRPXQLFDFLyQ VH GHEHUi GLULJLU D OD RILFLQD R
DO GLVWULEXLGRU ,QJHUVROO5DQG PiV SUy[LPR
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ ,PSUHVR HQ (( 88
(7,48(7$6 '( $9,62
$9,62
(/ +$&(5 &$62 20,62 '( /26 $9,626 6,*8,(17(6 32'5Ì$ 2&$6,21$5
/(6,21(6
$'9(57(1&,$
$'9(57(1&,$
$'9(57(1&,$
&RUWDU VLHPSUH HO VXPLQLVWUR
8VDU VLHPSUH SURWHFFLyQ RFXODU
8VDU VLHPSUH SURWHFFLyQ
GH DLUH \ GHVFRQHFWDU OD PDQ
DO PDQHMDU R UHDOL]DU RSHUD
SDUD ORV RtGRV DO PDQHMDU
JXHUD GH VXPLQLVWUR GH DLUH
FLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR HQ
HVWD KHUUDPLHQWD
DQWHV GH LQVWDODU UHWLUDU R DMXV
HVWD KHUUDPLHQWD
WDU FXDOTXLHU DFFHVRULR GH HVWD
KHUUDPLHQWD R DQWHV GH UHDOL
]DU FXDOTXLHU RSHUDFLyQ GH
$'9(57(1&,$
PDQWHQLPLHQWR GH OD PLVPD
$'9(57(1&,$
/DV KHUUDPLHQWDV QHXPiWLFDV
SXHGHQ YLEUDU GXUDQWH HO XVR
/D YLEUDFLyQ ORV PRYLPLHQWRV
$'9(57(1&,$
1R XWLOL]DU PDQJXHUDV GH DLUH
1R FRJHU OD KHUUDPLHQWD
UHSHWLWLYRV R ODV SRVLFLRQHV
\ DFFHVRULRV GDxDGRV GHV
SRU OD PDQJXHUD SDUD OH
LQFyPRGDV SRGUtDQ GDxDUOH ORV
JDVWDGRV QL GHWHULRUDGRV
YDQWDUOD
EUD]RV \ ODV PDQRV (Q FDVR
GH LQFRPRGLGDG VHQVDFLyQ GH
KRUPLJXHR R GRORU GHMDU GH
$'9(57(1&,$
XVDU OD KHUUDPLHQWD &RQVXOWDU
DO PpGLFR DQWHV GH YROYHU D XWL
OL]DUOD
(WLTXHWD GH $YLVR
,QWHUQDFLRQDO
SVLJ
$'9(57(1&,$
EDUN3D
3LGD 3LH]D 1R BBBBBBBBBBB
0DQHMDU OD KHUUDPLHQWD D XQD
SUHVLyQ GH DLUH Pi[LPD GH SVLJ EDU N3D
0DQWHQHU XQD SRVWXUD GHO FXHUSR
HTXLOLEUDGD \ ILUPH 1R HVWLUDU GH
PDVLDGR ORV EUD]RV DO PDQHMDU OD
KHUUDPLHQWD
3$5$ 321(5 /$ +(55$0,(17$ (1 6(59,&,2
/8%5,&$&,Ð1
78%(5Ì$6 35,1&,3$/(6 9(&(6 (/ 7$0$f2 '(
(175$'$ '( +(55$0,(17$
$/ 6,67(0$
1(80É7,&$
1(80É7,&2
,QJHUVROO5DQG 1ž ,QJHUVROO5DQG 1ž $ /$
+(55$
5HFRPHQGDPRV XWLOL]DU HO VLJXLHQWH FRQMXQWR GH
0,(17$
ILOWUROXEULFDGRUUHJXODGRU HQ OD OtQHD GH DEDVWHFLPLHQWR
1(80É7,&$
GH DLUH
/8%5,&$'25
),/752
5(*8/$'25
3DUD ((88 &*
78%(5Ì$ '( 5$0$/
,QWHUQDFLRQDO &&$
9(&(6 (/ 7$0$f2
&2035(625
'( (175$'$ '(
'HVSXpV GH FDGD RFKR KRUDV GH IXQFLRQDPLHQWR
+(55$0,(17$
D
1(80É7,&$
PHQRV TXH VH XVH XQ OXEULFDGRU GH OtQHD GH DLUH LQ\HFWH
385*$5
FF GHO DFHLWH UHFRPHQGDGR HQ OD DGPLVLyQ GH DLUH DQWHV
3(5,Ð',&$0(17(
(VT 73'
GH FRQHFWDU OD PDQJXHUD
(63(&,),&$&,21(6
0RGHOR
7LSR GH
9HORFLGDG
HPSXxDGXUD
HQ YDFtR
7DPDxR GHO SRUWDSXQWDV
11LYHO GH VRQLGR
SXOJ PP
/$(8
5HFWD
1 3UREDGR HQ FRQIRUPLGDG FRQ $16, 6 D YHORFLGDG OLEUH
i 3UREDGR HQ FRQIRUPLGDG FRQ ,62 GH OD YHORFLGDG OLEUH QRPLQDO
i1LYHO GH
YLEUDFLRQHV
G% $
3UHVLyQ
3RWHQFLD
PV
'(&/$5$&,Ð1 '( &21)250,'$'
/
RV DEDMR ILUPDQWHV
,QJHUVROO5DQG &R
QRPEUH GHO SURYHHGRU
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
GRPLFLOLR
'HFODUDPRV TXH EDMR QXHVWUD UHVSRQVDELOLGDG H[FOXVLYD HO SURGXFWR
7DODGURV 0RGHOR /$(8
D ORV TXH VH UHILHUH OD SUHVHQWH GHFODUDFLyQ FXPSOHQ FRQ WRGR OR HVWDEOHFLGR HQ ODV
GLUHFWLYDV
((& ((& ((& ((&
(1 ,62 317&
FRQIRUPH D ORV VLJXLHQWHV HVWiQGDUHV
*DPD GH 1R GH 6HULH
o
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1RPEUH \ ILUPD GH ODV SHUVRQDV DXWRUL]DGDV
1DPH DQG VLJQDWXUH RI DXWKRULVHG SHUVRQV
)HEUHUR )HEUXDU\ )HFKD
'DWH
127$
*8$5'( (67$6 ,16758&&,21(6 12 /$6 '(6758<$
8QD YH] YHQFLGD OD YLGD ~WLO GH OD KHUUDPLHQWD VH UHFRPLHQGD GHVDUPDU OD KHUUDPLHQWD GHVHQJUDVDUOD \ VHSDUDU ODV
SLH]DV VHJ~Q HO PDWHULDO GH IDEULFDFLyQ SDUD TXH SXHGDQ VHU UHFLFODGDV
)RUP 3
9HUVLH 1/
)HEUXDUL ,16758&7,(6 9225
7<3(1 /$(8 %2250$&+,1(6
:$$56&+8:,1*
%(/$1*5,-.( 9(,/,*+(,'6,1)250$7,( ,6 ,1*(6/27(1
((567 ',7 +$1'%2(. /(=(1 '$1 +(7 *(5(('6&+$3 %(',(1(1
+(7 %(+2257 727 '( 9(5$17:225'(/,-.+(,' 9$1 '( :(5.*(9(5 '( ,1 ',7
+$1'%2(. *(*(9(1 ,1)250$7,( $$1 '( *(%58,.(5 7(5 +$1' 7( 67(//(1
((1 1$/$7(1 '( +,(51$92/*(1'( :$$56&+8:,1*(1 23 7( 92/*(1 .$1
/,&+$0(/,-. /(76(/ 727 *(92/* +(%%(1
%('2(/' *(%58,.
x
XLWZDVHPLQJHQ HQRI WH JURWH YRFKWLJKHLG NXQQHQ GH
'H 7\SHQ /$(8 %RRUPDFKLQHV ]LMQ EHGRHOG RP
LQ GH FDUURVVHULHEHGULMYHQ WH ZRUGHQ JHEUXLNW YRRU
PRWRU YDQ HHQ GUXNOXFKWJHUHHGVFKDS UXwQHUHQ
x
YOXFKWLJH YORHLVWRIIHQ DOV SHWUROHXP GLHVHO RI VWUDDO
KHW ERUHQ LQ FDUURVVHULHsQ ]DFKW VWDDO HQ ELM
YOLHJWXLJEUDQGVWRIIHQ
FDUURVVHULHEHGULMYHQ YRRU DOJHPHHQ JHEUXLN
x
YRRUNRPHQGH PDWHULDOHQ
x
*(%58,. 9$1 +(7 *(5(('6&+$3
JHUHHGVFKDSSHQ YRRU WRHSDVVLQJHQ ZDDURYHU PHW
x
,QJHUVROO5DQG JHHQ YRRUDIJDDQG RYHUOHJ ZHUG
RQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQ DDQ XLWYRHUW
,1*(%58,.1(0,1* 9$1 +(7
*(5(('6&+$3
x
'LW JHUHHGVFKDS DOWLMG EHGLHQHQ FRQWUROHUHQ HQ
WLMGHQV GH VWDUW DOV JHGXUHQGH KHW LQ EHGULMI ]LMQ
x
SQHXPDWLVFKH JHUHHGVFKDSSHQ
6WHHGV LQ HHQ JRHGH KRXGLQJ VWDDQ $OV X KHW
9RRU YHLOLJKHLG WRSSUHVWDWLH HQ PD[LPDOH
JHUHHGVFKDS EHGLHQW PDJ X ]LFK QLHW WH YHU
EHVWHQGLJKHLG YDQ GH RQGHUGHOHQ GLW JHUHHGVFKDS
XLWVWUHNNHQ +RJH UHDFWLHNRSSHOV NXQQHQ YRRUNRPHQ
ELM RI EHQHGHQ GH DDQEHYROHQ OXFKWGUXN
ODWHQ ZHUNHQ ELM HHQ PD[LPDOH OXFKWGUXN YDQ SVLJ
x
EDU N3D ELM GH LQODDW PHW HHQ
OXFKWWRHYRHUVODQJ GLH HHQ LQZHQGLJH GLDPHWHU YDQ
'H DV YDQ KHW JHUHHGVFKDS NDQ HYHQ EOLMYHQ GUDDLHQ
QDGDW GH EHGLHQLQJ LV ORVJHODWHQ
x
µ PP KHHIW
3HUVOXFKWJHUHHGVFKDSSHQ NXQQHQ WLMGHQV JHEUXLN
0HQ GLHQW WH DOOHQ WLMGH GH OXFKWLQODDW DI WH VOXLWHQ HQ
HUYDQ WULOOHQ 7ULOOLQJHQ ]LFK KHUKDOHQGH EHZHJLQJHQ
GH OXFKWWRHYRHUVODQJ WH RQWNRSSHOHQ YRRUGDW HQLJ GHHO
RI RQJHPDNNHOLMNH KRXGLQJHQ NXQQHQ VFKDGHOLMN ]LMQ
DDQ GLW JHUHHGVFKDS ZRUGW DDQJHEUDFKW YHUZLMGHUG
YRRU XZ KDQGHQ HQ DUPHQ 6WRS PHW EHGLHQLQJ YDQ
RI DIJHVWHOG RI YRRUGDW HQLJ RQGHUKRXG DDQ GLW
HQLJ JHUHHGVFKDS ZDQQHHU X RQJHPDN HHQ WLQWHOHQG
JHUHHGVFKDS PDJ ZRUGHQ XLWJHYRHUG
JHYRHO RI SLMQ HUYDDUW =RHN PHGLVFK DGYLHV DOYRUHQV
*HHQ EHVFKDGLJGH JHUDIHOGH RI YHUVOHWHQ OXFKWVODQJHQ
KHW ZHUN WH KHUYDWWHQ
x
RI ILWWLQJHQ JHEUXLNHQ
=RUJ HUYRRU GDW DOOH VODQJHQ HQ ILWWLQJHQ GH MXLVWH
8LWVOXLWHQG GH GRRU ,QJHUVROO5DQG DDQEHYROHQ
ELMEHKRUHQGH KXOSVWXNNHQ JHEUXLNHQ
x
DIPHWLQJHQ KHEEHQ HQ JRHG ]LMQ YDVWJHPDDNW =LH
WHNHQLQJ 73' YRRU HHQ W\SLVFK OHLGLQJQHW
x
/HW RS HQ DQWLFLSHHU RS SORWVHOLQJH YHUDQGHULQJHQ LQ
GH ZHUNLQJ YDQ HQLJ SHUVOXFKWJHUHHGVFKDS ]RZHO
EHWUHNNLQJ KHEEHQ RS KDQGJHKRXGHQKDQGEHGLHQGH
x
+RXG KDQGHQ ORVVH NOHGLQJ RI ODQJ KDDU ZHJ YDQ KHW
GUDDLHQGH HLQG YDQ KHW JHUHHGVFKDS
x
YRRUVFKULIWHQ SODDWVHOLMN VWDDW IHGHUDDO HQ ODQG GLH
x
$OWLMG RRUEHVFKHUPHUV GUDJHQ ZDQQHHU GLW
JHUHHGVFKDS ZRUGW EHGLHQG
x
RQGHUKRXGHQ LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW DOOH
x
8 PRHW WH DOOHQ WLMGH RRJEHVFKHUPHUV GUDJHQ ZDQQHHU
X GLW JHUHHGVFKDS EHGLHQW RI HU
JHSOHHJG
x
*HHQ W\SHSODDWMHV YHUZLMGHUHQ %HVFKDGLJGH
W\SHSODDWMHV PRHWHQ ZRUGHQ YHUYDQJHQ
,QJHUVROO5DQG LV QLHW DDQVSUDNHOLMN YRRU GRRU GH
NODQW DDQJHEUDFKWH YHUDQGHULQJHQ DDQ GH
x
'H JHUHHGVFKDSSHQ QLHW VPHUHQ PHW RQWYODPEDUH RI
'LW JHUHHGVFKDS LV QLHW RQWZRUSHQ RP HU PHH LQ
H[SORVLHYH RPJHYLQJHQ WH ZHUNHQ
x
$OWLMG VFKRQH GURJH OXFKW JHEUXLNHQ ELM HHQ
PD[LPXP OXFKWGUXN YDQ SVLJ 6WRI FRUURGHUHQGH
'LW JHUHHGVFKDS LV QLHW JHwVROHHUG WHJHQ HOHNWULVFKH
VFKRNNHQ
/(7 :(/
+HW JHEUXLNHQ YDQ DQGHUH GDQ RULJLQHOH ,QJHUVROO5DQG RQGHUGHOHQ NDQ JHYDDU RSOHYHUHQ YRRU GH YHLOLJKHLG HQ HHQ
YHUPLQGHULQJ PHW ]LFK EUHQJHQ YDQ KHW SUHVWDWLHYHUPRJHQ YDQ KHW JHUHHGVFKDS HQ HHQ WRHQHPLQJ YDQ KHW RQGHUKRXG
HUYDQ KHW NDQ HHQ YHUYDOOHQ YDQ DOOH JDUDQWLHEHSDOLQJHQ WRW JHYROJ KHEEHQ
5HSDUDWLHV PRJHQ XLWVOXLWHQG ZRUGHQ XLWJHYRHUG GRRU KLHUWRH JHPDFKWLJG HQ JHVFKRROG SHUVRQHHO 5DDGSOHHJ XZ
GLFKWVWEH]LMQGH HUNHQGH ,QJHUVROO5DQG 6HUYLFHQWHU
5LFKW DO XZ FRPPXQLFDWLH WRW KHW GLFKWVWELM]LMQGH
,QJHUVROO5DQG .DQWRRU RI :HGHUYHUNRSHU
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ *HGUXNW LQ 86$
/$%(/6 0(7 :$$56&+8:,1*6,16758&7,(6
:$$56&+8:,1*
((1 1$/$7(1 '( +,(51$92/*(1'( :$$56&+8:,1*(1 23 7( 92/*(1 .$1
/,&+$0(/,-. /(76(/ 727 *(92/*
+(%%(1
:$$56&+8:,1*
:$$56&+8:,1*
:$$56&+8:,1*
0HQ GLHQW WH DOOHQ WLMGH GH
8 PRHW WH DOOHQ WLMGH RRJ
OXFKWLQODDW DI WH VOXLWHQ HQ GH
$OWLMG RRUEHVFKHUPHUV
EHVFKHUPHUV GUDJHQ ZDQQHHU
OXFKWWRHYRHUVODQJ WH
GUDJHQ ZDQQHHU GLW
X GLW JHUHHGVFKDS EHGLHQW RI HU
RQWNRSSHOHQ YRRUGDW HQLJ GHHO
JHUHHGVFKDS ZRUGW EH
RQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQ
DDQ GLW JHUHHGVFKDS ZRUGW
GLHQG
DDQ XLWYRHUW
DDQJHEUDFKW YHUZLMGHUG RI
DIJHVWHOG RI YRRUGDW HQLJ
RQGHUKRXG DDQ GLW JHUHHGVFKDS
PDJ ZRUGHQ XLWJHYRHUG
:$$56&+8:,1*
:$$56&+8:,1*
:$$56&+8:,1*
3HUVOXFKWJHUHHGVFDSSHQ NXQQHQ
+HW JHUHHGVFKDS QLHW DDQ
WLMGHQV JHEUXLN HUYDQ WULOOHQ
*HHQ EHVFKDGLJGH JHUDIHOGH
GH VODQJ GUDJHQ
RI YHUVOHWHQ OXFKWVODQJHQ RI
7ULOOLQJHQ ]LFK KHUKDOHQGH
ILWWLQJHQ JHEUXLNHQ
EHZHJLQJHQ RI RQJHPDNNHOLMNH KRX
GLQJHQ NXQQHQ VFKDGHOLMN ]LMQ YRRU
XZ KDQGHQ HQ DUPHQ 6WRS PHW
EHGLHQLQJ YDQ HQLJ JHUHHGVFKDS
JHYRHO RI SLMQ HUYDDUW =RHN PHGLVFK
DGYLHV DOYRUHQV ZHUN WH KHUYDWWHQ
,QWHUQDWLRQDOH
:$$56&+8:,1*
ZDQQHHU X RQJHPDN HHQ WLQWHOHQG
SVLJ
ZDDUVFKXZLQJVODEHO
%HVWHO RQGHUGHHO QU
%HGLHQHQ WRW HHQ PD[LPXP
EDUN3D
BBBBBBBBBBB
OXFKWGUXN YDQ SVLJ :$$56&+8:,1*
EDU N3D
6WHHGV LQ HHQ JRHGH KRXGLQJ
VWDDQ $OV X KHW JHUHHG
VFKDS EHGLHQW PDJ 8 ]LFK QLHW
WH YHU XLWVWUHNNHQ
,1*(%58,.1(0,1* 9$1 +(7 *(5(('6&+$3
'( 60(5,1*
+22)'/(,',1*(1
0$$/ $)0(7,1*
9$1 ,1/$$7
9225 '58./8&+7
1$$5
*(5(('6&+$3
/8&+76<67((0
,QJHUVROO5DQG 1U ,QJHUVROO5DQG 1U 1$$5
:LM EHYHOHQ GH YROJHQGH
'58./8&+7
)LOWHU6PHHULQULFKWLQJ5HJHOHHQKHLG DDQ YRRU GH LQOLMQ
*(5(('
6&+$3
OXFKWOHLGLQJ
),/7(5
5(*(/$$5
60((5,15,&+7,1*
9RRU 86$ &*
9RRU ,QWHUQDWLRQDDO &&$
&2035(6625
$)7$..(1'(
1D HONH DFKW EHGULMIVXUHQ
/(,',1*
WHQ]LM HHQ LQOLMQ ROLHQHYHODDU
0$$/ $)0(7,1*
ZRUGW JHEUXLNW YRRUGDW GH VODQJ ZRUGW DDQJHEUDFKW HHUVW
FF YDQ GH KLHUWRH DDQEHYROHQ ROLH LQ GH /XFKWLQODDW
9$1 ,1/$$7 9225
5(*(/0$7,*
'58./8&+7
$)7$33(1
7HNHQLQJ 73'
*(5(('6&+$3
VSXLWHQ
63(&,),&$7,(6
7\SH
6RRUW
2QEHODVW
+HQGHO
WRHUHQWDO
$IPHWLQJ ERRUKRXGHU
1*HOXLGVQLYHDX
LQ PP
/$(8
LQOLMQ
1 *HWHVW YROJHQV $16, 6 ELM YULMH VQHOKHLG
i *HWHVW YROJHQV ,62 ELM QRPLQDOH YULMH VQHOKHLG
i7ULOOLQJV
QLYHDX
G% $
'HXN
9HUPRJHQ
PV
6&+5,)7(/,-.( 9(5./$5,1* 9$1 &21)250,7(,7
:
,QJHUVROO5DQG &R
LM
QDDP OHYHUDQFLHU
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
DGUHV
YHUNODUHQ RQGHU RQ]H XLWVOXLWHQGH
DDQVSUDNHOLMNKHLG GDW KHW SURGXNW
7\SHQ /$(8 %RRUPDFKLQHV
ZDDURS GH]H YHUNODULQJ EHWUHNNLQJ KHHIW RYHUHHQNRPW PHW GH EHSDOLQJHQ
YDQ GLUHFWLHYHQ
((& ((& ((& ((&
(1 ,62 317&
RYHUHHQNRPVWLJ GH YROJHQGH KRRIGVWDQGDDUGV
6HULHQXPPHUV
o
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1DDP HQ KDQGWHNHQLQJ YDQ JHPDFKWLJGH SHUVRQHQ
1DPH DQG VLJQDWXUH RI DXWKRULVHG SHUVRQV
)HEUXDUL )HEUXDU\ 'DWXP
'DWH
/(7 :(/
'(=( ,16758&7,(6 *2(' %(:$5(1 1,(7 9(51,(7,*(1
:DQQHHU GH OHYHQVGXXU YDQ KHW JHUHHGVFKDS YHUVWUHNHQ LV ZRUGW X DDQJHUDGHQ KHW JHUHHGVFKDS WH GHPRQWHUHQ HQ
RQWYHWWHQ HQ GH GHOHQ JHVFKHLGHQ QDDU PDWHULDOHQ RS WH EHUJHQ ]RGDW ]LM JHUHF\FOHG NXQQHQ ZRUGHQ
0$,17(1$1&( ,16758&7,216
6(&7,21 '·(175(7,(1
:$5781*
6(=,21( ', 0$187(1=,21(
,16758&&,21(6 '( 0$17(1,0,(172
21'(5+28'
73%
3$57 180%(5 )25 25'(5,1*
5()(5(1&( 3285 &200$1'( '( /$ 3,(&(
%(67(//1800(5
180(52 '(/ 3(==2 3(5 /·25',1$=,21(
6,0%2/2 '( /$ 3,(=$ 3$5$ 3(','26
%(67(/1800(56
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$ /$
/$
/$
/$ /$
/$
/$ /$
/$ /$
/$
/$
/$
/$
(8
6HUYLFH &HQWHUV
&HQWUHV G·HQWUHWLHQ
,QJHUVROO5DQG 1LHGHUODVVXQJHQ
&HQWUL GL $VVLVWHQ]D
&HQWURV GH 6HUYLFLR
6HUYLFH &HQWUD
,QJHUVROO5DQG 1HGHUODQG
3URGXNWLHZHJ 3% =RHWHUZRXGH
1HGHUODQG
7HO )D[ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ +HVWHU 'ULYH :KLWH +RXVH 71 86$
,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 6$
32 %R[ ,QJHUVROO5DQG 6DOHV &RPSDQ\ /LPLWHG
&KRUOH\ 1HZ 5RDG
+RUZLFK %ROWRQ
/DQFDVKLUH %/ -1
$OURGH 6RXWK $IULFD
7HO )D[ (QJODQG 8.
7HO )D[ ,QJHUVROO5DQG
6FDQGLQDYLDQ 2SHUDWLRQV
.DVWUXSOXQGJDGH ,QJHUVROO5DQG (TXLSHPHQWV GH 3URGXFWLRQ
$YHQXH 5RJHU 6DORQJUR
%3 ) 6LQ /H 1REOH
)UDQFH
7HO )D[ '. .DVWUXS
'DQPDUN
7HO )D[ ,QJHUVROO5DQG 6$
7KH $OSKD %XLOGLQJ
5RXWH GHV $UVHQDX[ &+ )ULERXUJ
,QJHUVROO5DQG *PE+
*HZHUEHDOOHH 0OKHOP5XKU
6FKZHL]6XLVVH
7HO )D[ 'HXWVFKODQG
7HO )D[ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\
.X]QHWVN\ 0RVW (QWUDQFH ,QJHUVROO5DQG ,WDOLDQD 6S$
0RVFRZ
&DVHOOD 3RVWDOH 5XVVLD
0LODQR
&,6
,WDOLD
7HO 7HO )D[ )D[ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\
,QJHUVROO5DQG
3LHWUR
&DPLQR GH 5HMDV %6
8O 6WDZNL &RVODGD 0DGULG
3/ :DUVDZ
(VSDxD
3RODQG
7HO 7HO )D[ )D[ )RUPXODU 3
8GJDYH
6HSWHPEHU '.
9(-/('1,1* 7,/
%25(0$6.,1(5 02'(/ /$(8
%(05.
%RUHPDVNLQHU PRGHO /$(8 HU GHVLJQHW WLO ERULQJ L NDURVVHULHU EO¡GW VWnO RJ DQGUH
PDWHULDOHU GHU QRUPDOW EUXJHV Sn SODGH
Y UNVWHGHU
,QJHUVROO5DQG SnWDJHU VLJ LQWHW DQVYDU IRU HYHQWXHOOH QGULQJHU DI Y UNW¡MHU XGI¡UW DI
EUXJHUHQ L IRUELQGHOVH PHG DQYHQGHOVHVRPUnGHU VRP ,QJHUVROO5DQG LNNH Sn IRUKnQG HU
EOHYHW NRQVXOWHUHW RP
$'9$56(/
,1'(+2/'(5 9,*7,* 6,..(5+('6,1)250$7,21
'(11( 9(-/('1,1* 6.$/ /6(6 )‘5 %(7-(1,1* $) 95.7‘-(7
'(7 (5 $5%(-'6*,9(5(16 $169$5 $7 6‘5*( )25 $7 ,1'+2/'(7 $) '(11(
9(-/('1,1* %5,1*(6 7,/ 23(5$7‘5(16 .81'6.$%
0$1*/(1'( ,$*77$*(/6( $) ',66( $'9$56/(5 .$1 5(68/7(5( , 3(56216.$'(
x
,%58*7$*1,1* $) 95.7‘-(7
x
'HWWH Y UNW¡M VNDO DOWLG EHWMHQHV NRQWUROOHUHV RJ
YHGOLJHKROGHV L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG GH J OGHQGH
x
Y UNW¡MHU
VNDO PDQ IRUV¡JH DW IRUXGVH RJ Y UH V UGHOHV
RSP UNVRP RYHU IRU SOXGVHOLJH EHY JHOVHV
WHUQH VNDO Y UNW¡MHW EUXJHV YHG HW PDNVLPDOW
QGULQJHU
x
EDODQFH RJ JRGW IRGJUHE 6RP RSHUDW¡U VNDO PDQ
Sn PP
XQGJn DW VWU NNH VLJ IRU ODQJW XQGHU EUXJ DI GHWWH
'HU VNDO DOWLG OXNNHV IRU OXIWWLOI¡UVOHQ RJ OXIWWLOI¡U
Y UNW¡M 'HU NDQ IRUHNRPPH YROGVRPPH UHDN
VHOVVODQJHQ VNDO DIPRQWHUHV I¡U LQVWDOODWLRQ
WLRQVPRPHQWHU YHG HOOHU XQGHU GHW DQEHIDOHGH
OXIWWU\N
x
DUEHMGH Sn Y UNW¡MHW
x
XEHNYHPPH VWLOOLQJHU NDQ Y UH VNDGHOLJH IRU
RSHUDW¡UHQV K QGHU RJ DUPH %UXJ DI Y UNW¡MHW
KHQYLVHV WLO WHJQLQJ 73' VRP YLVHU HQ W\SLVN
E¡U RSK¡UH KYLV PDQ I¡OHU QRJHQ IRUP IRU JHQHU
U¡UI¡ULQJ
HQ VQXUUHQGH IRUQHPPHOVH L NURSSHQ HOOHU VPHUWHU
'HU VNDO DOWLG EUXJHV UHQ W¡U OXIW YHG HW PDNVLPDOW
'HU VNDO V¡JHV O JHKM OS I¡U EUXJ DI Y UNW¡MHW
OXIWWU\N Sn EDU 6W¡Y NRUURGHUHQGH GDPSH
RJHOOHU IRU K¡M IXJWLJKHG NDQ ¡GHO JJH PRWRUHQ L
HW WU\NOXIWY UNW¡M
$19(1'(/6( $) 95.7‘-(7
x
JHQRSWDJHV
x
'HU Pn NXQ EUXJHV WLOEHK¡U VRP DQEHIDOHV DI
x
'HWWH Y UNW¡M HU LNNH GHVLJQHW WLO EUXJ L HNVSORVLYH
,QJHUVROO5DQG
0 UNDWHU Pn LNNH IMHUQHV (YHQWXHOW EHVNDGLJHGH
P UNDWHU VNDO XGVNLIWHV
7U\NOXIWY UNW¡MHU NDQ YLEUHUH XQGHU EUXJ
9LEUDWLRQ K\SSLJW JHQWDJQH EHY JHOVHU RJ
'HW VNDO VLNUHV DW DOOH VODQJHU RJ DOW WLOEHK¡U HU DI
GHQ NRUUHNWH VW¡UUHOVH RJ HU VLNNHUW PRQWHUHW 'HU
x
9 UNW¡MHWV DNVHO NDQ IRUWV WWH PHG DW URWHUH HW
NRUW VW\NNH WLG HIWHU PDQ KDU VOXSSHW KnQGWDJHW
'HU Pn LNNH EUXJHV EHVNDGLJHGH IORVVHGH HOOHU
QHGVOLGWH OXIWVODQJHU RJ WLOEHK¡U
x
'HU VNDO KHOH WLGHQ KROGHV HQ NURSVVWLOOLQJ PHG JRG
OXIWWLOI¡UVHOVVODQJH GHU KDU HQ LQGYHQGLJ GLDPHWHU
Y UNW¡M HOOHU I¡U GHU XGI¡UHV YHGOLJHKROGHOVHV
x
8QGHU RSVWDUW RJ EHWMHQLQJ DI WU\NOXIWY UNW¡MHU
PXOLJH \GHOVH RJ OHYHWLG IRU Y UNW¡MVNRPSRQHQ
DIPRQWHULQJ HOOHU MXVWHULQJ DI WLOEHK¡U WLO GHWWH
x
+ QGHU O¡VWVLGGHQGH W¡M RJ ODQJW KnU VNDO KROGHV
$I VLNNHUKHGVKHQV\Q RJ IRU DW RSQn GHQ EHGVW
LQGJDQJVOXIWWU\N Sn EDU RJ PHG HQ
x
GHWWH Y UNW¡M
x
ERUWH IUD GHQ URWHUHQGH HQGH DI Y UNW¡MHW
ORNDOH RJ QDWLRQDOH UHJOHU IRU PDQXHOOH WU\NOXIW
x
'HU VNDO DOWLG EUXJHV K¡UHY UQ XQGHU EHWMHQLQJ DI
DUEHMGVPLOM¡HU
x
'HWWH Y UNW¡M HU LNNH LVROHUHW PRG HOHNWULVNH VW¡G
'HU VNDO DOWLG EUXJHV EHVN\WWHOVHVEULOOHU XQGHU
EHWMHQLQJ HOOHU YHGOLJHKROGHOVH DI GHWWH Y UNW¡M
%(05.
%UXJ DI UHVHUYHGHOH VRP LNNH HU RULJLQDOH ,QJHUVROO5DQG SURGXNWHU NDQ UHVXOWHUH L VLNNHUKHGVULVLFL IRUULQJHW
Y UNW¡MV\GHOVH VDPW HNVWUD YHGOLJHKROGHOVH RJ NDQ J¡UH DOOH JDUDQWLHU XJ\OGLJH
5HSDUDWLRQVDUEHMGH Pn NXQ XGI¡UHV DI DXWRULVHUHW RJ NRUUHNW XGGDQQHW SHUVRQDOH .RQWDNW YHQOLJVW GHW Q UPHVWH
DXWRULVHUHGH ,QJHUVROO5DQG VHUYLFHFHQWHU
$O NRUUHVSRQGDQFH EHGHV VWLOHW WLO ,QJHUVROO5DQGV
Q UPHVWH NRQWRU HOOHU GLVWULEXW¡U
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 7U\NW L 86$
$'9$56(/605.$7(5
$'9$56(/
0$1*/(1'( ,$*77$*(/6( $) ',66( $'9$56/(5 .$1 5(68/7(5( , 3(56216.$'(
$'9$56(/
$'9$56(/
$'9$56(/
'HU VNDO DOWLG OXNNHV IRU
'HU VNDO DOWLG EUXJHV
EHVN\WWHOVHVEULOOHU XQGHU
EHWMHQLQJ HOOHU YHGOLJH
'HU VNDO DOWLG EUXJHV
OXIWWLOI¡UVOHQ RJ OXIWVODQJHQ VNDO
K¡UHY UQ XQGHU EHWMHQLQJ
DIPRQWHUHV I¡U LQVWDOODWLRQ
DIPRQWHULQJ HOOHU MXVWHULQJ DI
DI GHWWH Y UNW¡M
KROGHOVH DI Y UNW¡MHW
WLOEHK¡U WLO GHWWH Y UNW¡M HOOHU I¡U
GHU XGI¡UHV YHGOLJHKROGHOVHV
DUEHMGH Sn Y UNW¡MHW
$'9$56(/
$'9$56(/
7U\NOXIWY UNW¡MHU NDQ YLEUHUH
$'9$56(/
XQGHU EUXJ 9LEUDWLRQ K\SSLJW
JHQWDJQH EHY JHOVHU RJ
'HU Pn LNNH EUXJHV
9 UNW¡MHW Pn LNNH O¡IWHV L
XEHNYHPPH VWLOOLQJHU NDQ Y UH
EHVNDGLJHGH IORVVHGH HOOHU
OXIWVODQJHQ
VNDGHOLJH IRU RSHUDW¡UHQV
QHGVOLGWH OXIWVODQJHU RJ
WLOEHK¡U
K QGHU RJ DUPH %UXJ DI
Y UNW¡MHW E¡U RSK¡UH KYLV PDQ
I¡OHU QRJHQ IRUP IRU JHQHU HQ
VQXUUHQGH IRUQHPPHOVH L NURSSHQ
$'9$56(/
HOOHU VPHUWHU 'HU VNDO V¡JHV
O JHKM OS I¡U EUXJ DI
Y UNW¡MHW
JHQRSWDJHV
,QWHUQDWLRQDO DGYDUVHOVP UNDW
SVLJ
%HVWLOOLQJVQU
EDUN3D
$'9$56(/
BBBBBBBBBBB
/XIWWU\NNHW Pn LNNH RYHUVWLJH
EDU XQGHU EUXJ DI GHWWH
'HU VNDO KHOH WLGHQ KROGHV HQ
Y UNW¡M
NURSVVWLOOLQJ PHG JRG EDODQFH RJ
JRGW IRGJUHE 6RP RSHUDW¡U VNDO
PDQ XQGJn DW VWU NNH VLJ IRU
ODQJW XQGHU EUXJ DI GHWWH Y UNW¡M
,%58*7$*1,1* $) 95.7‘-(7
60‘5,1*
+29('5‘5 *$1*(
6
9
t 67257 620
u5.7‘-(76
/8)77,/6/871,1*
7,/
/8)7
6<67(0
,QJHUVROO5DQG QU ,QJHUVROO5DQG QU 7,/
u
75<./8)7
9
9L DQEHIDOHU DI I¡OJHQGH ILOWHU VP¡UHDQRUGQLQJV RJ
UHJXOHULQJVHQKHG PRQWHUHV L OXIWWLOI¡UVHOVOHGQLQJHQ
5.7‘-
60‘5($125'1,1*
5(*8/$725
),/7(5
*5(15‘5 '2%%(/7
6c 67257 620
, 86$ &*
95.7‘-(76
,QWHUQDWLRQDOW &&$
/8)77,/6/871,1*
VNDO GHU VSU¡MWHV NXELNFHQWLPHWHU DI GHQ DQEHIDOHGH ROLHW\SH LQG L
OXIWWLOVOXWQLQJHQ I¡U OXIWVODQJHQ WLOVOXWWHV
.2035(6625
5(*(/066,*
(IWHU KYHU GULIWVWLPH
'51,1*
7HJQLQJ 73'
63(&,),.$7,21(5
0RGHO
/$(8
+nQGWDJV
)UL
W\SH
KDVWLJKHG
OLJH
%RUHSDWURQVW¡UUHOVH
0/\GQLYHDX G% $
i9LEUDWLRQV
QLYHDX
WRPPHU PP
7U\N
(IIHNW
$ISU¡YHW L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG $16, 6 YHG IUL KDVWLJKHG
i $ISU¡YHW L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG ,62 YHG DI GLPHQVLRQHUHW IUL KDVWLJKHG
0
PV
)$%5,.$7,216(5./5,1*
9
,QJHUVROO5DQG &R
L
OHYHUDQG¡UHQV QDYQ
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
DGUHVVH
HUNO UHU VRP HQHDQVYDUOLJ DW QHGHQVWnHQGH SURGXNW
%RUHPDVNLQHU PRGHO /$(8
VRP GHQQH HUNO ULQJ YHGU¡UHU RYHUKROGHU EHVWHPPHOVHUQH L I¡OJHQGH GLUHNWLYHU
(‘) (‘) (‘) 2* (‘)
YHG DW Y UH L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG I¡OJHQGH KRYHGVWDQGDUGHU
(1 ,62 317&,
6HULHQU
o
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
o
&KXFN 6 =HJUDWL
$QVYDUOLJHV QDYQ RJ XQGHUVNULIW
$QVYDUOLJHV QDYQ RJ XQGHUVNULIW
$SULO $SULO 'DWR
'DWR
%(05.
'(11( 9(-/('1,1* %‘5 *(00(6 0c ,..( '(6758(5(6
(IWHU Y UNW¡MHWV OHYHWLG DQEHIDOHV GHW DW GHPRQWHUH RJ DIIHGWH Y UNW¡MHW RJ RSGHOH GH DGVNLOWH
NRPSRQHQWHU XG IUD PDWHULDOHW\SHQ Vn GH NDQ JHQEUXJHV
%ODQNHWW 3
8WJnYD 6HSWHPEHU 6
$19,61,1*$5 )g5 %2550$6.,1(5
02'(// /$(8
2%6
%RUUPDVNLQHU PRGHOO /$(8 lU DYVHGGD I|U DQYlQGQLQJ L ELONDURVVDUEHWHQ VDPW JHQHUHOO
ERUUQLQJ LQRP ELOLQGXVWULQ
,QJHUVROO5DQG lU LQWH DQVYDULJW I|U YHUNW\J VRP KDU PRGLILHUDWV DY NXQGHQ I|U DWW DQSDVVDV WLOO DQGUD
DQYlQGQLQJDU RP LQWH NXQGHQ KDU NRQVXOWHUDW ,QJHUVROO5DQG
9$51,1*
9,.7,* 6b.(5+(76,1)250$7,21 0(')g/-(5
/b6 '(11$ +$1'%2. ,11$1 9(5.7<*(7 $19b1'6
'(7 c/,**(5 $5%(76*,9$5(1 $77 6( 7,// $77 '( $167b//'$ 620 6.$//
$19b1'$ 9(5.7<*(1 b5 )g5752*1$ 0(' +$1'%2.(16 ,11(+c//
81'(5/c7(/6( $77 ,$.77$*$ 9$51,1*$51$ , '(77$ ,16758.7,216+b)7( .$1
,11$1 9(5.7<*(7 $19b1'6
x
0(')g5$ 3(56216.$'25
9(5.7<*(76 $19b1'1,1*
$QYlQGQLQJ LQVSHNWLRQ RFK XQGHUKnOO DY YHUNW\JHW
x
VNDOO DOOWLG VNH L HQOLJKHW PHG Sn
HOOHU XWI|U VHUYLFH Sn GHWWD YHUNW\J
DQYlQGQLQJVSODWVHQ UnGDQGH P\QGLJKHWHUV
x
JlOODQGH UHJOHU I|U KDQGKnOOQD SQHXPDWLVND
)|U VlNHUKHW ElVWD HIIHNWLYLWHW RFK PD[LPDO
YDUDNWLJKHW E|U GHWWD YHUNW\J DQYlQGDV PHG HWW
PRWRUGULYQD YHUNW\J
x
OnQJW |YHU YHUNW\JHW QlU GX DUEHWDU +|JD
PDWDUVODQJHQ LQQDQ GX PRQWHUDU DYOlJVQDU HOOHU
UHDNWLRQVYULGPRPHQW NDQ LQWUlIID YLG GHW
LQQDQ GX XWI|U VHUYLFH Sn YHUNW\JHW
x
UHNRPPHQGHUDGH OXIWWU\FNHW
x
$QYlQG DOGULJ VNDGDGH VOLWQD HOOHU WUDVLJD
DQYlQGQLQJHQ 9LEUDWLRQHU PRQRWRQD U|UHOVHU
VWRUOHN RFK RUGHQWOLJW IDVWVDWWD 6H ELOG 73'
HOOHU HQ REHNYlP VWlOOQLQJ NDQ YDUD VNDGOLJW I|U
I|U HQ W\SLVN LQVWDOODWLRQ
KlQGHU RFK DUPDU 8SSK|U DWW DQYlQGD HWW YHUNW\J
$QYlQG DOOWLG UHQ WRUU OXIW RFK HWW PD[LPDOW
RP GHW E|UMDU VWLFND HOOHU YlUND L KlQGHU RFK
OXIWWU\FN Sn EDU SXQGWXP 'DPP
DUPDU 6|N OlNDUH LQQDQ GX nWHU DQYlQGHU
I|UVW|UD PRWRUQ Sn WU\FNOXIWVYHUNW\J
YHUNW\JHW
x
6P|UM DOGULJ YHUNW\JHQ PHG OlWWDQWlQGOLJD HOOHU
IO\NWLJD YlWVNRU VRP WH[ IRWRJHQ GLHVHO HOOHU
$YOlJVQD HM HWLNHWWHUQD %\W XW VNDGDGH HWLNHWWHU
$QYlQG VnGDQD WLOOEHK|U VRP UHNRPPHQGHUDWV DY
,QJHUVROO5DQG
x
IO\JEUlQVOH
x
7U\FNOXIWVGULYQD YHUNW\J NDQ YLEUHUD XQGHU
6H WLOO DWW DOOD VODQJDU RFK NRSSOLQJDU lU DY UlWW
IUlWDQGH nQJRU RFKHOOHU I|U P\FNHW IXNWLJKHW NDQ
x
9HUNW\JHWV D[HO NDQ IRUWVlWWD DWW URWHUD XQGHU HQ
NRUW WLG HIWHU GHW DWW SnGUDJHW VOlSSWV
x
OXIWVODQJDU RFK NRSSOLQJDU
x
6Wn VWDGLJW PHG JRG EDODQV 6WUlFN GLJ LQWH I|U
6WlQJ DOOWLG DY OXIWWLOOI|UVHOQ RFK NRSSOD ERUW
MXVWHUDU QnJUD WLOOEHK|U WLOO GHWWD YHUNW\J RFK
x
)|UXWVH RFK YDU XSSPlUNVDP Sn SO|WVOLJD
U|UHOVHI|UlQGULQJDU YLG VWDUW RFK GULIW DY DOOD
SXQGWXP YLG LQWDJHW RFK PHG HQ PDWDUVODQJ
x
+nOO KlQGHU O|VD NOlGHU RFK OnQJW KnU Sn DYVWnQG
IUnQ GHQ URWHUDQGH YHUNW\JVGHOHQ
x
PD[LPDOW OXIWWU\FN Sn EDU N3D PHG HQ LQQHUGLDPHWHU Sn PP WXP
$QYlQG DOOWLG K|UVHOVN\GG QlU GX DQYlQGHU GHWWD
YHUNW\J
x
YHUNW\J
x
$QYlQG DOOWLG VN\GGVJODV|JRQ QlU GX DQYlQGHU
'HWWD YHUNW\J lU HM DYVHWW DWW DQYlQGDV L H[SORVLY
DWPRVIlU
x
'HWWD YHUNW\J lU HM LVROHUDW PRW HOHNWULVN FKRFN
2%6
2P DQGUD UHVHUYGHODU lQ GH IUnQ ,QJHUVROO5DQG DQYlQGV NDQ GHWWD PHGI|UD HQ
VlNHUKHWVULVN PLQVNDG
YHUNW\JVSUHVWDQGD RFK HWW |NDW VHUYLFHEHKRY 'HW NDQ GHVVXWRP In WLOO I|OMG DWW DOOD JDUDQWLHU EOLU RJLOWLJD
5HSDUDWLRQHU InU HQGDVW XWI|UDV DY DXNWRULVHUDG XWELOGDG SHUVRQDO 5nGIUnJD QlUPDVWH DXNWRULVHUDGH ,QJHUVROO5DQG
VHUYLFHFHQWHU
$OOD I|UIUnJQLQJDU E|U VNH WLOO QlUPDVWH
,QJHUVROO5DQG NRQWRU HOOHU GLVWULEXW|U
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 7U\FNW LQ 86$
,'(17,),(5,1* $9 9$51,1*6(7,.(77(5
9$51,1*
81'(5/c7(/6( $77 ,$.77$*$ )g/-$1'( 9$51,1*$5 .$1 0(')g5$
3(56216.$'$
9$51,1*
9$51,1*
9$51,1*
$QYlQG DOOWLG
6WlQJ DOOWLG DY OXIWWLOOI|UVHOQ
$QYlQG DOOWLG K|UVHOVN\GG
VN\GGVJODV|JRQ QlU GX
RFK NRSSOD ERUW
QlU GX DQYlQGHU GHWWD
DQYlQGHU HOOHU XWI|U VHUYLFH
PDWDUVODQJHQ LQQDQ GX
YHUNW\J
Sn GHWWD YHUNW\J
LQVWDOOHUDU DYOlJVQDU HOOHU
MXVWHUDU QnJUD DY YHUNW\JHWV
WLOOEHK|U VDPW LQQDQ GX XWI|U
VHUYLFH
9$51,1*
9$51,1*
9$51,1*
/XIWGULYQD YHUNW\J NDQ YLEUHUD
YLG DQYlQGQLQJ 9LEUDWLRQHU
%lU LQWH YHUNW\JHW L
$QYlQG DOGULJ VNDGDGH
VODQJHQ
VOLWQD HOOHU WUDVLJD
OXIWVODQJDU RFK NRSSOLQJDU
XSSUHSDGH U|UHOVHU HOOHU HQ
REHNYlP VWlOOQLQJ NDQ YDUD
VNDGOLJW I|U KlQGHU RFK DUPDU
6OXWD DWW DQYlQGD HWW YHUNW\J RP
9$51,1*
GHW VWLFNHU HOOHU YlUNHU L KlQGHU
RFK DUPDU 6|N OlNDUH LQQDQ GX
nWHU DQYlQGHU YHUNW\JHW
SVLJ
EDUN3D
9$51,1*
,QWHUQDWLRQHOO YDUQLQJVHWLNHWW
%HVWlOOQLQJVQXPPHU BBBBB
0D[ DUEHWVWU\FN EDU N3D
SXQGWXP
6Wn VWDGLJW PHG JRG EDODQV
6WUlFN GLJ LQWH I|U OnQJW |YHU
YHUNW\JHW QlU GX DUEHWDU
,11$1 9(5.7<*(7 $19b1'6
60g5-1,1*
0$7$5/('1,1*$5 75(
*c1*(5 6c 6725$ 620
/8)79(5.7<*(76
,1
7$*
7,//
,QJHUVROO5DQG QU /8)7
,QJHUVROO5DQG QU 6<67(0(7
7,//
$QYlQG DOOWLG WU\FNOXIWVVP|UMDUH PHG GHVVD YHUNW\J
9L UHNRPPHQGHUDU I|OMDQGH HQKHW VRP
ILOWHUVP|UMDUUHJXODWRU
/8)7
9(5.7<*(7
60g5-$5(
5(*8/$725
, 86$ &*
),/7(5
)g5*5(1,1*$5
,QWHUQDWLRQHOOW &&$
'8%%(/7 6c 6725$ 620
/8)79(5.7<*(76 ,17$*
7g0 5(*(/%81'(7
.2035(6625
RP LQWH HQ
WU\FNOXIWVVP|UMDUH DQYlQGV VNDOO FP DY GHQ
UHNRPPHQGHUDGH ROMDQ LQMLFHUDV L OXIWLQWDJHW LQQDQ VODQJHQ
NRSSODV LQ
(IWHU YDUMH nWWD WLPPDUV GULIW
%LOG 73'
63(&,),.$7,21(5
0RGHOO
/$(8
7\S DY
)ULWW
KDQGWDJ
YDUYWDO
UDNW
&KXFNVWRUOHN
1/MXGVW\UNHQLYn
PP WXP
7U\FN
.UDIW
7HVWDG L HQOLJKHW PHG $16, 6 YLG IUL KDVWLJKHW
i 7HVWDG L HQOLJKHW PHG ,62 YLG EHUlNQDG IUL KDVWLJKHW
0
i9LEUDWLRQV
QLYn
G% $
PV
)g56b.5$1 20 g9(5(1667b00(/6(
9
,QJHUVROO5DQG &R
L
OHYHUDQW|UHQV QDPQ
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
DGUHVV
LQW\JDU KlUPHG L HQOLJKHW PHG YnUW IXOOVWlQGLJD DQVYDU DWW SURGXNWHQ
0RGHOO /$(8 ERUUPDVNLQ
VRP GHWWD LQW\J DYVHU XSSI\OOHU NUDYHQ L
((& ((& ((& 2&+ ((&
*HQRP DWW DQYlQGD I|OMDQGH SULQFLSVWDQGDUG
6HULHQXPPHU PHOODQ
o
(1 ,62 317&
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
'LUHNWLYHQ
o
&KXFN 6 =HJUDWL
$XNWRULVHUDGH SHUVRQHUV QDPQ RFK XQGHUVNULIW
$XNWRULVHUDGH SHUVRQHUV QDPQ RFK XQGHUVNULIW
$SULO $SULO 'DWXP
'DWXP
2%6
63$5$ $19,61,1*$51$
)c5 (- )g567g5$6
'n YHUNW\JHW lU XWVOLWHW UHNRPPHQGHUDU YL DWW GHW WDV LVlU RFK DYIHWWDV
VDPW DWW GH ROLND GHODUQD VRUWHUDV I|U nWHUYLQQLQJ
)RUPXODU 3
XWJDYH
6HSWHPEHU ,16758.6-21(5 )25 '5,//(5
02'(// 2* /$(8
0(5.
'ULOOHU PRGHOO /$(8 HU NRQVWUXHUW IRU EUXN L ELOYHUNVWHGHU IRU ERULQJ L ELONDUURVVHULHU
EO¡WW VWnO RJ YDQOLJH YHUNVWHGVPDWHULDOHU
,QJHUVROO5DQG HU LNNH DQVYDUOLJ IRU YHUNW¡\PRGLILNDVMRQHU VRP XWI¡UHV DY NXQGHQ XWHQ DW
,QJHUVROO5DQG HU UnGVSXUW
$'9$56(/
,11(+2/'(5 9,.7,* 6,..(5+(76,1)250$6-21
/(6 '(11( ,16758.6-216+c1'%2.(1 )‘5 9(5.7‘<(7 7$6 , %58.
'(7 (5 $5%(,'6*,9(5(16 3/,.7 c *, ,1)250$6-21(1
, '(11( ,16758.6-216%2.(1 7,/ %58.(5(1
3(56216.$'(5 .$1 23367c +9,6 ,..( )‘/*(1'( $'9$56/(5 %/,5 )8/*7
)‘567(*$1*6%58. $9 9(5.7‘<
%58. $9 9(5.7‘<
x
x
%UXN LQVSLVHU RJ YHGOLNHKROG DOOWLG GHWWH YHUNW¡\HW
L I¡OJH HNVLVWHUHQGH ORNDOH RJ QDVMRQDOH IRUVNULIWHU
x
YHGOLNHKROG DY GHWWH YHUNW¡\HW
x
IRU KnQGKROGWKnQGEHWMHQW WU\NNOXIWYHUNW¡\
)RU n RSSQn EHVW VLNNHUKHW WRSS \WHOVH RJ
EUXNHV YHG PDNVLPDOW OXIWWU\NN Sn EDU N3D
SVLJ PnOW YHG OXIWLQQWDNHW QnU HQ PP HWKYHUW WU\NNOXIWYHUNW¡\
6WHQJ DOOWLG DY OXIWWLOI¡UVHOHQ RJ NREOH IUD
x
YHUNW¡\HW +¡\H UHDNVMRQVPRPHQWHU NDQ
XWI¡UW Sn GHWWH YHUNW¡\HW
IRUHNRPPH YHG ODYHUH OXIWWU\NN HQQ GHW VRP HU
%UXN LNNH HQ VNDGHW VSUXNNHW HOOHU VOLWW
DQEHIDOW
OXIWVODQJHNREOLQJ
x
6¡UJ IRU DW DOOH VODQJHU RJ NREOLQJHU HU DY ULNWLJ
x
W\SLVN NREOLQJVDUUDQJHPHQW
7U\NNOXIWYHUNW¡\ NDQ YLEUHUH XQGHU EUXN
9LEUDVMRQ JMHQWDWWH EHYHJHOVHU HOOHU XEHNYHPPH
%UXN DOOWLG UHQ W¡UU OXIW YHG SVLJ PDNVLPDOW
VWLOOLQJHU NDQ Y UH VNDGHOLJ IRU KHQGHU RJ DUPHU
OXIWWU\NN 6W¡Y HWVHQGH JDVVHU RJHOOHU IRU P\H
6WDQV EUXNHQ DY HWKYHUW YHUNW¡\ YHG XEHKDJ
IXNWLJKHW NDQ ¡GHOHJJH PRWRUHQ Sn HW
VWLNNHQGH I¡OHOVHU HOOHU KYLV GX InU VPHUWHU 6¡N UnG
WU\NNOXIWYHUNW¡\
IUD OHJH I¡U YLGHUH DUEHLG JMHQRSSWDV
6P¡U LNNH YHUNW¡\HQH PHG EUHQQEDUH HOOHU XVWDELOH
Y VNHU VRP SDUDILQ GLHVHO HOOHU IO\EHQVLQ
x
9HUNW¡\DNVOLQJHQ NDQ IRUWVHWWH n URWHUH HWWHU DW
DYSn KnQGWDNHW HU VOXSSHW
VW¡UUHOVH RJ HU WHWWH 6H WHJQLQJ 73' IRU HW
x
+ROG NURSSHQ L HQ EDODQVHUW RJ VW¡GLJ VWLOOLQJ /HQ
GHJ LNNH IRU ODQJW IRURYHU XQGHU EUXNHQ DY GHWWH
MXVWHULQJ DY WLOEHK¡U HOOHU I¡U YHGOLNHKROG EOLU
x
)RUXWVH RJ Y U IRUEHUHGW Sn SOXWVHOLJH
EHYHJHOVHVIRUDQGULQJHU YHG RSSVWDUW RJ EUXN DY
OXIWWLOI¡UVHOVODQJHQ I¡U LQVWDOOHULQJ IMHUQLQJ HOOHU
x
+ROG KHQGHU O¡VH NO U RJ ODQJW KnU XQQD
URWDVMRQVGHOHQ Sn YHUNW¡\HW
x
WRPPH LQQYHQGLJ GLDPHWHU WU\NNVODQJH EUXNHV
x
%UXN DOOWLG K¡UVHOYHUQ XQGHU DUEHLG PHG GHWWH
YHUNW¡\HW
x
PDNVLPDO OHYHWLG Sn GHOHU E¡U GHWWH YHUNW¡\HW
x
%UXN DOOWLG YHUQHEULOOHU XQGHU DUEHLG PHG HOOHU
x
x
)MHUQ LNNH QRHQ LGHQWLILNDVMRQVPHUNHU 6NLIW XW
%UXN WLOEHK¡U VRP HU DQEHIDOW DY ,QJHUVROO5DQG
'HWWH YHUNW¡\HW HU LNNH EHUHJQHW WLO EUXN Sn VWHGHU
GHU GHW HU IDUH IRU HNVSORVMRQ
x
VNDGHWH PHUNHU
'HWWH YHUNW¡\HW HU LNNH LVROHUW PRW HOHNWULVNH VW¡W
0(5.
%UXN DY DQGUH GHOHU HQQ RULJLQDOH ,QJHUVROO5DQGUHVHUYHGHOHU NDQ I¡UH WLO VLNNHUKHWVULVLNR UHGXVHUW YHUNW¡\\WHOVH
RJ ¡NW YHGOLNHKROG RJ NDQ I¡UH WLO DW JDUDQWLHQ EOLU XJ\OGLJ
5HSDUDVMRQHU E¡U EDUH XWI¡UHV DY JRGNMHQW SHUVRQHOO 6S¡U KRV GLWW Q UPHVWH JRGNMHQWH ,QJHUVROO5DQGYHUNVWHG
+HQYHQGHOVHU VNDO UHWWHV WLO Q UPHVWH
,QJHUVROO5DQGDYGHOLQJ HOOHU IRUKDQGOHU
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 7U\NW L 86$
1
9$56(/6<0%2/(5
$'9$56(/
$/925/,*( 3(56216.$'(5 .$1 23367c +9,6
,..( )‘/*(1'( $'9$56/(5 %/,5 7$77 7,/ )‘/*(
$'9$56(/
$'9$56(/
$'9$56(/
%UXN DOOWLG YHUQHEULOOHU XQGHU
6WHQJ DOOWLG DY OXIWWLOI¡UVHOHQ
%UXN DOOWLG K¡UVHOYHUQ XQ
DUEHLG PHG HOOHU YHGOLNHKROG
RJ NREOH IUD VODQJHQ IRU OXIW
GHU DUEHLG PHG GHWWH
DY GHWWH YHUNW¡\HW
WLOI¡UVHOHQ I¡U LQVWDOOHULQJ
YHUNW¡\HW
IMHUQLQJ HOOHU MXVWHULQJ DY WLO
EHK¡U HOOHU I¡U YHGOLNHKROG
EOLU XWI¡UW Sn GHWWH YHUNW¡\HW
$'9$56(/
$'9$56(/
$'9$56(/
7U\NNOXIWYHUNW¡\ NDQ YLEUHUH
XQGHU EUXN 9LEUDVMRQ JMHQ
WDWWH EHYHJHOVHU HOOHU XEHN
% U LNNH YHUNW¡\HW HWWHU
%UXN LNNH VNDGHWH VSUXNQH
OXIWVODQJHQ
HOOHU VOLWWH OXIWVODQJHU NRE
OLQJHU
YHPPH VWLOOLQJHU NDQ Y UH VND
GHOLJ IRU KHQGHU RJ DUPHU
6WDQV EUXNHQ DY HWKYHUW
YHUNW¡\ YHG XEHKDJ VWLNNHQGH
$'9$56(/
I¡OHOVHU HOOHU KYLV GX InU VPHUW
HU 6¡N UnG IUD OHJH I¡U YLGHUH
DUEHLG JMHQRSSWDV
SVLJ
$'9$56(/
EDUN3D
,QWHUQDVMRQDOW YDUVHOV\PERO
%HVWLOO GHOHQXPPHU BBBBBBB
%UXNHV YHG EDU N3D SVLJ PDNVLPDOW OXIWWU\NN
+ROG NURSSHQ L HQ EDODQVHUW
RJ IDVW VWLOOLQJ /HQ GHJ LNNH
IRU ODQJW IRURYHU XQGHU EUX
NHQ DY GHWWH YHUNW¡\HW
)‘567(*$1*6%58. $9 9(5.7‘<
60‘5,1*
+29('5‘5(7 (5 *$1*(5
67‘55( (11 ,117$.(7 7,/
9(5.7‘<(7
,QJHUVROO5DQG QU 7,/
/8)7.5(76(1
,QJHUVROO5DQG QU 7,/
9(5.7‘<(7
%UXN DOOWLG HQ VP¡UHSRWWH VDPPHQ PHG GLVVH YHUNW¡\HQH
9L DQEHIDOHU I¡OJHQGH ILOWHUVP¡UHUHJXODWRU L
OXIWWLOI¡UVHOVVODQJHQ
86$ QU
60‘5((1+(7
5(*8/$725
),/7(5
$9*5(1,1*65‘5 (5 *$1*(5 67‘55( (11
,117$.(7 7,/ 9(5.7‘<(7
'5(1(5 0(' -(91(
0(//20520
&*
,QWHUQDVMRQDOW QU &&$
XQQWDWW QnU HW VP¡UHDSSDUDW
EOLU EUXNW I\OO FP PHG GHQ DQEHIDOWH ROMHQ LQQ L
OXIWLQQWDNHW I¡U OXIWWLOI¡UVHOVVODQJHQ NREOHV Sn
.2035(6625
(WWHU KYHU nWWH WLPHUV EUXN
7HJQLQJ 73'
63(6,),.$6-21(5
0RGHOO
7\SH
+DVWLJKHW
KnQGWDN
/$(8
5HWW
&KXFN
1/\GQLYn
NDSDVLWHW
G% $
QLYD
RPLQ
PP WRPPH
7U\NN
6W\UNH
7HVWHW L I¡OJH $16, 6 YHG IUL KDVWLJKHW
i 7HVWHW L KHQKROG WLO ,62 YHG QRPLQHOO IUL KDVWLJKHW
0
i9LEUDVMRQV
PV
.21)250,7(76(5./5,1*
9
,QJHUVROO5DQG &R
L
OHYHUDQG¡UHQV QDYQ
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
DGUHVVH
HUNO UHU VRP HQHDQVYDUOLJ DW SURGXNWHW
'ULOOHU PRGHOO /$(8
VRP GHQQH HUNO ULQJHQ JMHOGHU IRU RSSI\OOHU EHVWHPPHOVHQH L (8GLUHNWLYHQH
((& ((& ((& RJ ((&
¡
YHG n EUXNH I OJHQGH SULQVLSLHOOH VWDQGDUGHU
6HULHQU
o
(1 ,62 317&
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1DYQ RJ XQGHUVNULIW WLO DXWRULVHUWH SHUVRQHU
1DYQ RJ XQGHUVNULIW WLO DXWRULVHUWH SHUVRQHU
$SULO $SULO 'DWR
'DWR
0(5.
233%(9$5 ',66( ,16758.6-21(1( ‘'(/(** '(0 ,..(
1nU YHUNW¡\HW LNNH OHQJHU HU EUXNEDUW DQEHIDOHV GHW DW YHUNW¡\HW EOLU GHPRQWHUW
UHQJMRUW IRU ROMH RJ VRUWHUW HWWHU PDWHULDOHU L JMHQYLQQLQJV¡\HPHG
.DDYDNH 3
9HUVLR 6\\VNXX ),1
2+-(,7$
/$(8 6$5-$1 325$.21(,//(
+820$$
/$(8 VDUMDQ SRUDNRQHHW RQ VXXQQLWHOWX Nl\WHWWlYLNVL DMRQHXYRMHQ NRUMDXNVHQ SHOWLVHSlQW|LVVl
UHLNLHQ SRUDXNVHHQ DXWRMHQ NRUHLKLQ SHKPHllQ WHUlNVHHQ MD \OHLVLLQ SHOWLVHSlQSDMRMHQ
PDWHULDDOHLKLQ
,QJHUVROO5DQG HL ROH YDVWXXVVD W\|NDOXMHQ PDKGROOLVLVWD PRGLILNDDWLRLVWD PXLKLQ VRYHOOXNVLLQ MRLVWD
,QJHUVROO5DQGLOOH HL ROH WLHGRLWHWWX
9$52,786
2+-(,66$ 21 08.$1$ 7b5.(,7b 7859$2+-(,7$
/8( 7b0b 2+-(.,5-$ (11(1 .8,1 $/$7 .b<77bb 7<g.$/8-$
7<g1$17$-$1 9(/92//,6886 21 6$$77$$ 7b0b
2+-(.,5-$ 7<g17(.,-g,'(1 7,(7221
6(85$$9,(1 9$52,7867(1 /$,0,1/<g0,1(1 6$$77$$ -2+7$$
9$00$8780,6((1
7<g.$/8-(1 .b<77gg12772
x
7<g.$/81 .b<77g
.l\Wl WDUNDVWD MD KXROOD WlWl W\|NDOXD DLQD
NDLNNLHQ NlVLNl\WW|LVLLQ LOPDQSDLQHHOOD WRLPLYLLQ
W\|NDOXLKLQ OLLWW\YLHQ VllQQ|VWHQ PXNDLVHVWL
.l\Wl W\|NDOXD HQLQWllQ EDULQ W\|SDLQHHOOD MD
x
W\|NDOX WRLPLVL PDKGROOLVLPPDQ WHKRNNDDVWL
WXUYDOOLVHVWL MD SLWNlLNlLVHVWL
bOl NXUNRWD Nl\WWlHVVlVL W\|NDOXD 7\|NDOXXQ
NXLQ DODW KXROWDD W\|NDOXD
VDDWWDD \OOlWWlHQ WXOOD YRLPDNNDLWD YllQW|OLLNNHLWl
bOl Nl\Wl YDKLQJRLWWXQHLWD KDQNDXWXQHLWD WDL
VHNl VXRVLWHOOXOOD LOPDQSDLQHHOOD HWWl VLWl
9DUPLVWX HWWl NDLNNL SDLQHLOPDOHWNXW MD OLLWWLPHW
NXYDVWD 73' NDDYLRWD WDYDQRPDLVHVWD
SLHQHPPlOOl SDLQHHOOD WRLPLWWDHVVD
x
DVHQQRW VDDWWDYDW ROOD YDKLQJROOLVLD NlVLOOHVL MD
NlVLYDUVLOOHVL /RSHWD W\|NDOXQ Nl\WW| MRV DODW
OLLND NRVWHXV VDDWWDYDW YDKLQJRLWWDD W\|NDOXQ
WXQWHD NLKHOP|LQWLl MD NLSXD .llQQ\ OllNlULQ
SDLQHLOPDPRRWWRULD
SXROHHQ HQQHQ NXLQ MDWNDW W\|NDOXQ Nl\WW|l
bOl YRLWHOH W\|NDOXD WXOHQDURLOOD WDL KHOSRVWL
KDLKWXYLOOD QHVWHLOOl NXWHQ GLHVHO|OM\OOl NHURVLLQLOOD
WDL -HW$SROWWRDLQHHOOD
x
x
.l\Wl ,QJHUVROO5DQGLQ VXRVLWWHOHPLD OLVlODLWWHLWD
7lPl W\|NDOX HL ROH VXXQQLWHOWX Nl\WHWWlYlNVL
UlMlKG\VDOWWLLVVD \PSlULVW|LVVl
bOl SRLVWD PLWllQ W\|NDOXVVD ROHYLD WDUURMD 9DLKGD
YDKLQJRLWWXQHHW WDUUDW
3DLQHLOPDW\|NDOXW YRLYDW WlULVWl WRLPLHVVDDQ
7lULQl WRLVWXYDW OLLNHVDUMDW WDL HSlPLHOO\WWlYlW
.l\Wl DLQD SXKGDVWD NXLYDD SDLQHLOPDD MRQND
SDLQH RQ HQLQWllQ EDU 3|O\ UXRVWHK|\U\W MDWDL
x
7\|NDOXQ DNVHOL VDDWWDD S\|ULl YLHOl KHWNHQ DLNDD
Nl\QQLVW\VYLYXVWD LUWLSllVWlPLVHQ MlONHHQNLQ
x
SDLQHLOPDN\WNHQQlVWl
x
6HLVR WXNHYDVVD DVHQQRVVD K\YlVVl WDVDSDLQRVVD
VllGlW PLWllQ WlPlQ W\|NDOXQ OLVlODLWHWWD WDL HQQHQ
RYDW RLNHDD NRNRD MD QH RYDW WLLYLLVWL NLLQQL .DWVR
x
(QQDNRL MD YDUR W\|NDOXQ Nl\QQLVW\NVHQ MD Nl\W|Q
PXXWRNVLD
x
NXOXQHLWD SDLQHLOPDOHWNXMD WDL OLLWWLPLl
x
3LGl NlGHW LUWRQDLQHQ YDDWHWXV MD KLXNVHW ORLWROOD
DLNDQD W\|NDOXQ OLLNNHLGHQ MD YRLPLHQ lNNLQlLVLl
.\WNH SDLQHLOPD DLQD SRLV SllOWl MD LUURLWD
SDLQHLOPDOHWNX HQQHQ NXLQ DVHQQDW SRLVWDW WDL
x
.l\Wl DLQD NXXORVXRMDLPLD W\|NDOXD Nl\WWlHVVlVL
W\|NDOXQ S\|ULYlVWl SllVWl
OLLWl VH PP WXXPDD SDLQHLOPDOHWNXXQ MRWWD
x
.l\Wl DLQD VXRMDODVHMD W\|NDOXD Nl\WWlHVVlVL WDL
KXROWDHVVDVL
x
x
7\|WXUYDOOLVXXVODLWRNVHQ PllUl\NVHW \PV
x
x
x
7lPl W\|NDOX HL ROH HULVWHWW\ VlKN|LVNXMHQ YDUDOWD
+820$$
0XLGHQ NXLQ ,QJHUVROO5DQGLQ DONXSHUlLVYDUDRVLHQ Nl\WW| VDDWWDD MRKWDD YDDUDWLODQWHLVLLQ KHLNHQW\QHLVLLQ W\|NDOXQ
VXRULWXVDUYRLKLQ NDVYDYDDQ KXROORQWDUSHHVHHQ MD VH VDDWWDD PLWlW|LGl NDLNNL WDNXXW
$LQRDVWDDQ YDOWXXWHWXQ NRXOXWHWXQ KHQNLO|VW|Q WXOLVL NRUMDWD W\|NDOXD /LVlWLHWRMD VDDW OlKLPPlVWl ,QJHUVROO5DQGLQ
PHUNNLKXROWRNHVNXNVHVWD
2VRLWD PDKGROOLQHQ NLUMHHQYDLKWR OlKLPSllQ
,QJHUVROO5DQGLQ WRLPLVWRRQ WDL MlOOHHQP\\MlOOH
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 3DLQHWWX $PHULNDQ <KG\VYDOORLVVD
9$52,7867$552-(1 78/.,17$2+-(,7$
9$52,786
6(85$$9,(1 9$52,7867(1 /$,0,1/<g0,1(1 6$$77$$ -2+7$$
9$00$8780,6((1
9$52,786
9$52,786
9$52,786
.l\Wl DLQD VXRMDODVHMD
.\WNH SDLQHLOPD DLQD SRLV
.l\Wl DLQD NXXORVXRMDLPLD
W\|NDOXD Nl\WWlHVVlVL WDL
SllOWl MD LUURLWD
W\|NDOXD Nl\WWlHVVlVL
KXROWDHVVDVL
SDLQHLOPDOHWNX HQQHQ NXLQ
DVHQQDW SRLVWDW WDL VllGlW
PLWllQ WlPlQ W\|NDOXQ
OLVlODLWHWWD WDL HQQHQ NXLQ
DODW KXROWDD W\|NDOXD
9$52,786
9$52,786
9$52,786
3DLQHLOPDW\|NDOXW YRLYDW
WlULVWl WRLPLHVVDDQ 7lULQl
WRLVWXYDW OLLNHVDUMDW WDL HSlPLHO
bOl NDQQD W\|NDOXD
bOl Nl\Wl YDKLQJRLWWXQHLWD
SDLQHLOPDOHWNXVWD
KDQNDXWXQHLWD WDL NXOXQHLWD
SDLQHLOPDOHWNXMD WDL
O\WWlYlW DVHQQRW VDDWWDYDW ROOD
OLLWWLPLl
YDKLQJROOLVLD NlVLOOHVL MD NlVL
YDUVLOOHVL /RSHWD W\|NDOXQ
Nl\WW| MRV DODW WXQWHD NL
9$52,786
KHOP|LQWLl MD NLSXD .llQQ\
OllNlULQ SXROHHQ HQQHQ NXLQ
MDWNDW W\|NDOXQ Nl\WW|l
SVLJ
EDUN3D
9$52,786
.DQVDLQYlOLQHQ YDURLWXVWDUUD
2VDQXPHUR BBBBBBBBBBB
.l\Wl HQLQWllQ EDULQ
LOPDQSDLQHHOOD
6HLVR WXNHYDVVD DVHQQRVVD
K\YlVVl WDVDSDLQRVVD bOl
NXUNRWD Nl\WWlHVVlVL
W\|NDOXD
7<g.$/81 .b<77gg12772
92,7(/8
3bb3$,1(,/0$/,1-$
/b3,0,7$/7$$1
.2/0( .(57$$ 3$,1(,/0$7<g.$/81
/,,7,1$8.21 .2.2,1(1
3$,1(,/0$-b5-(67(/0bb1
,QJHUVROO5DQG ,QJHUVROO5DQG 3$,1(,/0$
.l\Wl DLQD SDLQHLOPDYRLWHOXD W\|NDOXMHQ \KWH\GHVVl
6XRVLWWHOHPPH VHXUDDYDD VXRGDWLQYRLWHOXSDLQHHQVllW|
\KGLVWHOPlODLWHWWD
7<g.$/881
92,7(/8<.6,..g
3$,1((16bb',1
3$,1(,/0$1
682'$7,1
+$$5$/,1-$
/b3,0,7$/7$$1 .$.6, .(5
.l\W|VVl $PHULNDQ <KG\VYDOORLVVD &*
7$$
3$,1(,/0$7<g.$/81
/,,7,1$8.21 .2.2,1(1
.DQVDLQYlOLVHVVl Nl\W|VVl &&$
.2035(6625,
7<+-(11b
6bb11g//,6(67,
-RV SDLQHLOPDYRLWHOX HL ROH Nl\W|VVl UXLVNXWD QRLQ FP
VXRVLWHOWXD |OM\l SDLQHLOPDQ WXORDXNNRRQ
HQQHQ NXLQ NLLQQLWlW SDLQHLOPDOHWNXQ
DLQD NDKGHNVDQ
.XYD 73'
Nl\WW|WXQQLQ YlOHLQ
(5,77(/<
0DOOL
/$(8
.lGHQVLMD
9DSDD
W\\SSL
QRSHXV
VXRUD PDOOL
,VWXNDQ NDSDVLWHHWWL
10HOXWDVR
G% $
PLQ
PP WXXPDD
3DLQH
7HKR
.RHVWHWWX $16, 6 PXNDLVHVWL YDSDDOOD NLHUURVQRSHXGHOOD
i .RHVWHWWX ,62 PXNDLVHVWL VHOOD YDSDDOOD NLHUURVQRSHXGHOOD
0
i9lULQl
PV
9$.88786 1250,(1 7b<77b0,6(67b
0
,QJHUVROO5DQG &R
H
WRLPLWWDMDQ QLPL
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
RVRLWH
YDNXXWDPPH MD NDQQDPPH \NVLQ Wl\GHQ YDVWXXQ VLLWl HWWl WXRWH
/$(8 VDUMDQ SRUDNRQHHW
MRKRQ WlPl YDNXXWXV YLLWWDD Wl\WWll GLUHNWLLYHLVVl
((& ((& ((& MD ((&
HVLWHW\W YDDWLPXNVHW VHXUDDYLD SHUXVQRUPHMD Nl\WHWWlHVVl
6DUMDQXPHUR
o
;8$ ;;;;;
- &DUWZULJKW
(1 ,62 317&
o
&KXFN 6 =HJUDWL
$XWRULVRLGXQ KHQNLO|Q QLPL MD DOOHNLUMRLWXV
$XWRULVRLGXQ KHQNLO|Q QLPL MD DOOHNLUMRLWXV
+XKWLNXX +XKWLNXX 3lLYl\V
3lLYl\V
+820$$
6bb67b 1b0b 2+-((7 b/b 78+2$ 1,,7b
.XQ WlPlQ W\|NDOXQ Nl\WW|LNl RQ ORSSXQXW VXRVLWWHOHPPH W\|NDOXQ SXUNDPLVWD SXKGLVWXVWD UDVYDVWD MD HUL
PDWHULDDOLHQ HULWWHO\l NLHUUlW\VWl YDUWHQ
)RUPXOiULR 3
(GLomR $JRVWR 3
,16758d¯(6 3$5$
%(5%(48,16 02'(/26 /$ ( /$(8
$9,62
2V EHUEHTXLQV 0RGHORV /$(8 VmR FRQFHELGRV SDUD VHUHP XVDGRV HP DSOLFDo}HV GH
RILFLQD GH FDUURFHULD GH DXWRPRYHLV SDUD SHUIXUDoiR GH PDWHULDLV LQGXVWULDV VLGHUXUJLFDV H
RILFLQDV HP JHUDO
$ ,QJHUVROO5DQG QmR p UHVSRQViYHO SRU PRGLILFDo}HV IHLWDV SHOR FOLHQWH HP IHUUDPHQWDV
QDV TXDLV D ,QJHUVROO5DQG QmR WHQKD VLGR FRQVXOWDGD
$'9(57È1&,$
,1)250$d®2 '( 6(*85$1d$ ,03257$17( (0 $1(;2
/(,$ (67( 0$18$/ $17(6 '( 23(5$5 $ )(55$0(17$
e '$ 5(63216$%,/,'$'( '2 (035(*$'25
&2/2&$5 $ ,1)250$d®2
'(67( 0$18$/ 1$6 0®26 '2 23(5$'25
2 1®2 &8035,0(172 '$6 6(*8,17(6 $'9(57È1&,$6 32'(
5(68/7$5 (0 )(5,0(1726
&2/2&$1'2 $ )(55$0(17$ (0
86$1'2 $ )(55$0(17$
)81&,21$0(172
x
x
2SHUH LQVSHFFLRQH H PDQWHQKD VHPSUH HVWD
RSHUDQGR RX H[HFXWDQGR VHUYLoR GH PDQXWHQomR
IHUUDPHQWD GH DFRUGR FRP WRGDV UHJXODPHQWDo}HV
ORFDO HVWDGXDO IHGHUDO H GR SDtV TXH SRVVDP VHU
DSOLFDGDV jV IHUUDPHQWDV SQHXPiWLFDV RSHUDGDV
QHVWD IHUUDPHQWD
x
x
3DUD VHJXUDQoD Pi[LPR GHVHPSHQKR H Pi[LPD
URWDomR
XPD SUHVVmR GH DU Pi[LPD GH EDU N3D
SVLJ QD HQWUDGD GD PDQJXHLUD GH DOLPHQWDomR
x
PRYLPHQWR TXDQGR OLJDU H RSHUDU TXDOTXHU
'HVOLJXH VHPSUH D DOLPHQWDomR GH DU H GHVFRQHFWH D
IHUUDPHQWD PRWRUL]DGD
x
1mR H[DJHUH TXDQGR RSHUDU HVWD IHUUDPHQWD
IHUUDPHQWD RX DQWHV GH H[HFXWDU TXDOTXHU VHUYLoR
7RUTXHV GH UHDFomR HOHYDGRV SRGHP RFRUUHU QD RX
DEDL[R GD SUHVVmR GH DU UHFRPHQGDGD
1mR XVH PDQJXHLUDV GH DU RX DGDSWDGRUHV
x
GDQLILFDGRV JDVWRV RX GHWHULRUDGRV
x
RX SRVLo}HV GHVFRQIRUWiYHLV SRGHP VHU SUHMXGLFLDLV
SDUD XP DUUDQMR WtSLFR GH WXEDJHP
jV PmRV H DRV EUDoRV 3DUH GH XVDU D IHUUDPHQWD
8VH VHPSUH DU VHFR H OLPSR FRP SUHVVmR Pi[LPD
FDVR RFRUUD DOJXP GHVFRQIRUWR VHQVDomR GH
GH SVLJ 3y IXPRV FRUURVLYRV HRX KXPLGDGH
IRUPLJXHLUR RX GRU 3URFXUH DVVLVWrQFLD PpGLFD
H[FHVVLYD SRGHP DUUXLQDU R PRWRU GH XPD
DQWHV GH UHWRUQDU DR WUDEDOKR
IHUUDPHQWD SQHXPiWLFD
1mR OXEULILTXH DV IHUUDPHQWDV FRP OtTXLGRV
LQIODPiYHLV RX YROiWHLV WDLV FRPR TXHURVHQH GLHVHO
x
x
1mR UHPRYD QHQKXP UyWXOR 5HSRQKD TXDOTXHU
8VH DFHVVyULRV UHFRPHQGDGRV SHOD ,QJHUVROO5DQG
(VWD )HUUDPHQWD QmR IRL FRQFHELGD SDUD WUDEDOKRV
HP DWPRVIHUDV H[SORVLYDV
RX FRPEXVWtYHO GH MDFWRV
x
)HUUDPHQWDV DFFLRQDGDV SQHXPiWLFDPHQWH SRGHP
YLEUDU HP XVR 9LEUDomR PRYLPHQWRV UHSHWLWLYRV
DSHUWDGRV FRP ILUPH]D 9HMD R 'HVHQKR 73'
x
2 DFHVVyULR GD IHUUDPHQWD SRGH FRQWLQXDU D JLUDU
EUHYHPHQWH DSyV D SUHVVmR WHU VLGR OLEHUDGD
&HUWLILTXHVH GH TXH WRGDV DV PDQJXHLUDV H
DGDSWDGRUHV VHMDP GR WDPDQKR FRUUHFWR H HVWHMDP
x
0DQWHQKD D SRVLomR GR FRUSR HTXLOLEUDGD H ILUPH
UHPRYHU RX DMXVWDU TXDOTXHU DFHVVyULR QHVWD
GH PDQXWHQomR QHVWD IHUUDPHQWD
x
$QWHFLSH H HVWHMD DOHUWD D PXGDQoDV UHSHQWLQDV QR
GH DU FRP GLkPHWUR LQWHUQR GH PP µ
PDQJXHLUD GH DOLPHQWDomR GH DU DQWHV GH LQVWDODU
x
0DQWHQKD DV PmRV SDUWHV GR YHVWXiULR VROWDV H
FDEHORV FRPSULGRV DIDVWDGRV GD H[WUHPLGDGH HP
GXUDELOLGDGH GDV SHoDV RSHUH HVWD IHUUDPHQWD FRP
x
8VH VHPSUH SURWHFomR FRQWUD UXtGR DR RSHUDU HVWD
IHUUDPHQWD
PDQXDOPHQWH RX VHJXUDV FRP DV PmRV
x
8VH VHPSUH yFXORV GH SURWHFomR TXDQGR HVWLYHU
x
UyWXOR GDQLILFDGR
(VWD )HUUDPHQWD QmR HVWi LVRODGD FRQWUD FKRTXHV
HOpFWULFRV
$9,62
2 XVR GH SHoDV GH VXEVWLWXLomR TXH QmR VHMDP JHQXLQDPHQWH GD ,QJHUVROO5DQG SRGHP UHVXOWDU HP ULVFRV GH VHJXUDQoD
GLPLQXLomR GR GHVHPSHQKR GD IHUUDPHQWD DXPHQWR GD QHFHVVLGDGH GH PDQXWHQomR H SRGH LQYDOLGDU WRGDV DV JDUDQWLDV $V UHSDUDo}HV GHYHP VHU IHLWDV VRPHQWH SRU SHVVRDO WUHLQDGR DXWRUL]DGR &RQVXOWH R &HQWUR GH 6HUYLoRV GD
,QJHUVROO5DQG PDLV SUy[LPR
(QYLH 7RGRV RV &RPXQLFDGRV 3DUD R 'LVWULEXLGRU RX
(VFULWyULR GD ,QJHUVROO5DQG 0DLV 3Uy[LPR
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ ,PSUHVVR QRV (8$
,'(17,),&$d®2 '2 5Ð78/2 '( $'9(57È1&,$
$'9(57È1&,$
2 1®2 &8035,0(172 '$6 6(*8,17(6 $'9(57È1&,$6 32'(
5(68/7$5 (0 )(5,0(172
$'9(57È1&,$
$'9(57È1&,$
8VH VHPSUH yFXORV GH
SURWHFomR TXDQGR HVWLYHU
RSHUDQGR RX H[HFXWDQGR DOJXP
$'9(57È1&,$
8VH VHPSUH SURWHFomR FRQWUD R
'HVOLJXH VHPSUH D
UXtGR DR RSHUDU HVWD IHUUDPHQWD
DOLPHQWDomR GH DU H
GHVFRQHFWH D PDQJXHLUD GH
VHUYLoR GH PDQXWHQomR QHVWD
DOLPHQWDomR GH DU DQWHV GH
IHUUDPHQWD
LQVWDODU UHPRYHU RX DMXVWDU
TXDOTXHU DFHVVyULR QHVWD
$'9(57È1&,$
IHUUDPHQWD RX DQWHV GH
H[HFXWDU DOJXP VHUYLoR GH
PDQXWHQomR QHVWD IHUUDPHQWD
$'9(57È1&,$
)HUUDPHQWDV DFFLRQDGDV
SQHXPiWLFDPHQWH SRGHP YLEUDU
HP XVR 9LEUDomR PRYLPHQWRV
$'9(57È1&,$
1mR FDUUHJXH D IHUUDPHQWD
UHSHWLWLYRV RX SRVLo}HV
VHJXUDQGR QD PDQJXHLUD
GHVFRQIRUWiYHLV SRGHP VHU
SUHMXGLFLDLV jV PmRV H DRV
1mR XVH PDQJXHLUDV GH DU RX
EUDoRV 3DUH GH XVDU D
DGDSWDGRUHV GDQLILFDGRV
IHUUDPHQWD FDVR RFRUUD DOJXP
JDVWRV RX GHWHULRUDGRV
GHVFRQIRUWR VHQVDomR GH
IRUPLJXHLUR RX GRU 3URFXUH
DVVLVWrQFLD PpGLFD DQWHV GH
UHWRUQDU DR WUDEDOKR
$'9(57È1&,$
SVLJ
EDUN3D
$'9(57È1&,$
5yWXOR GH $GYHUWrQFLD ,QWHU
QDFLRQDO 1R GH 5HIHUrQFLD
2SHUH FRP SUHVVmR GR DU 0i[LPD
SDUD 3HGLGR
GH SVLJ EDU
0DQWHQKD D SRVLomR GR FRUSR
BBBBBBBBBBBBBB
HTXLOLEUDGD H ILUPH 1mR
H[DJHUH TXDQGR RSHUDU HVWD
IHUUDPHQWD 7RUTXHV GH
UHDFomR HOHYDGRV SRGHP
RFRUUHU VRE D SUHVVmR GH DU
UHFRPHQGDGD
&2/2&$1'2 $ )(55$0(17$ (0 )81&,21$0(172
/8%5,),&$d®2
/,1+$6 35,1&,3$,6 9(=(6 2 7$0$1+2 '$
(175$'$ '$ )(55$0(17$ 31(80É7,&$
3$5$
6,67(0$ '( $5
,QJHUVROO5DQG 1R ,QJHUVROO5DQG 1R 3$5$
8VH VHPSUH XP OXEULILFDGRU GH DU GH OLQKD FRP HVWDV
)(55$0(17$
IHUUDPHQWDV 1yV UHFRPHQGDPRV D VHJXLQWH 8QLGDGH
31(80É7,&$
)LOWUR/XEULILFDGRU5HJXODGRU
/8%5,),&$'25
),/752
5(*8/$'25
/,1+$ 5$0,),&$'$
3DUD ,QWHUQDFLRQDO 1R &&$
9(=(6 2 7$0$1+2
'$ (175$'$ '$ )(5
5$0(17$ 31(80É7,&$
'HSRLV GH FDGD KRUDV GH RSHUDoiR D PHQRV TXH XP
&2035(6625
'5(1(
OXEULILFDGRU GH DU GH OLQKD HVWLYHU VHQGR XVDGR LQMHFWH
5(*8/$50(17(
FF GH ROHR UHFRPPHQGDGR QD (QWUDGD GH $U
'HVHQKR 73'
DQWHV GH OLJDU D PDQJXHLUD
(63(&,),&$d¯(6
0RGHOR
7LSR GH
3XQKR
9HORFLGDGH
&DSDFLGDGH GR
11tYHO GH 5XtGR
/LYUH
(QFDEDGRXUR
G% $
USP
PP SRO
(8
SLVWROD
1 7HVWDGD GH DFRUGR FRP D $16, 6 FRP YHORFLGDGH OLYUH
i 7HVWDGD GH DFRUGR FRP D ,62 FRP GD YHORFLGDGH OLYUH
x ,62
/$ /$
3UHVVmR
x3RWrQFLD
i1tYHO GH
9LEUDo}HV
PV
'(&/$5$d®2 '( &21)250,'$'(
1yV
,QJHUVROO5DQG &R
QRPH GR IRUQHFHGRU
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
HQGHUHoR
GHFODUDPRV VREUH QRVVD ~QLFD UHVSRQVDELOLGDGH TXH R SURGXWR
%HUEHTXLQV 3QHXPiWLFRV 0RGHOR /$(8
DRV TXDOLV HVWD GHFODUDomR VH UHIHUH HVWi mR GH DFRUGR FRP DV SURYLV}HV GD
((& ((& ((& H ((&
'LUHFWLYDV
(1 ,62 317&
$R VH XWLOL]DU RV VHJXLQWHV 3ULQFtSLRV 6WDQGDUGV
,QWHUYDOR GH 1~PHUR GH 6pULH
- &DUWZULJKW
o
;8$ ;;;;;
o
&KXFN 6 =HJUDWL
1RPH H DVVLQDWXUD GDV SHVVRDV DXWRUL]DGDV
1RPH H DVVLQDWXUD GDV SHVVRDV DXWRUL]DGDV
0DLR GH 0DLR GH 'DWD
'DWD
$9,62
*8$5'( (67$6 ,16758d¯(6 1®2 $6 '(6758$
4XDQGR D GXUDomR GH XPD IHUUDPHQWD H[SLUDU UHFRPHQGDVH TXH D PHVPD VHMD GHVPRQWDGD GHVHQJUD[DGD H
TXH DV SHoDV VHMDP DJUXSDGDV FRQIRUPH VHX PDWHULDO H DVVLP SRVVDP VHU UHFLFODGDV
´º¿¶µ
Œ o  n ‚ v n ‚$
„ŒŠŽqŒ /$(8 o$s$ŠŒ
3 *
±ªµ¹® $¦­µ¿¹ºµ½ *5
sŒvŒ”
Žµ ³µ´º¡²µ
/$(8 o¸‰¶§´µ ¹¾«ª¯‰¹»®±« ­¯§ ¾¸¢¹® ¹« «¬§¸³µ­¡½ §³§°¼³‰º¼´ ­¯§ º¸¿¶¢³§º§ ¹«
³¡¹®½ ¹±²®¸¤º®º§½ ¾‰²¿¨§ ±§¯ ­«´¯±‰ ¹« ¿²¯±‰ §³§°¼³‰º¼´
,QJHUVROO5DQG ª«´ «¿»¦´«º§¯ ­¯§ ³«º§º¸µ¶¡½ º¼´ «¸­§²«£¼´ §¶¤ ºµ´ ¶«²‰º® ­¯§ «¬§¸³µ­¡½ ­¯§ º¯½
µ¶µ£«½ ª«´ ¹¿³¨µ¿²«¦»®±§´ º®´
,QJHUVROO5DQG
sŒ‚oŒsŒ‚v
v„$ŠŽ‚ƒv sqŒ…Œ‚v s‚”ŒŠŽ$‚ vŽŒ n”‚‚o‚Œ
$“ŽŒ n‚$ ŽŠ $v…$q q‚ŽŒ“n‚$ ŽŒ“ n$q‚Œ“
o‚$%$vŽ ŽŒ “q‚ƒŒ $“ŽŒ s‚Š ŽŠ q‚ŽŒ“n‚$ ŽŒ“ n$q‚Œ“
‚Š$‚ “p“Š ŽŒ“ nŒoŒŽ Š$ pv‚ Ž‚v sqŒ…Œ‚v
$“ŽŒ“ ŽŒ“ n”‚‚o‚Œ“ “sœŒ©‚Š ŽŒ“ ”‚‚vŽ
 s$$q‚© Žvv ŽˆŠ $ƒŒqŒ“pˆŠ sŒ‚oŒsŒ‚vˆŠ
„sŒ‚ Š$ Œonv‚ v Ž$“„$Ž‚v„Œ
pv n$q‚Œ“ v q‚ŽŒ“n‚$
x
”v‚„ŒsŒ‚v ŽŒ“ n$q‚Œ“
s‰´ºµº« ´§ ¾«¯¸£À«¹º« ´§ «¶¯»«¼¸«£º« ±§¯ ´§
¹¿´º®¸«£º« ºµ «¸­§²«£µ §¿º¤ ¹¦³¬¼´§ ³« ¤²µ¿½
x
²«¯ºµ¿¸­«£º« ¢ «±º«²«£º« ¹¿´º¢¸®¹® §¿ºµ¦ ºµ¿
ºµ¿½ ±§´µ´¯¹³µ¦½ ºµ¶¯±µ¦½ ¶«¸¯¬«¸«¯§±µ¦½
«¸­§²«£µ¿
±¸§º¯±µ¦½ ¶µ¿ ¶¸µ¹ª¯µ¸£Àµ¿´ º®´ ±§º‰²²®²®
x
¾¸¢¹® º¼´ «¸­§²«£¼´ §¡¸µ½ ¾«¯¸¤½
x
x
§¡¸µ½ SVLJ EDU N3D ±§¯ ³« œœ ¾¯²
«¹¼º«¸¯±¢ ª¯‰³«º¸µ ¹¼²¢´µ½ ¶§¸µ¾¢½ §¡¸µ½
¶«¸¯¹º¸µ¬¢½ ºµ¿ «¸­§²«£µ¿
x
§²²§­¡½ ¹º®´ ±£´®¹® ±§º‰ ºµ °«±£´®³§ ±§¯ º®
§¶µ¹¿´ª¡«º« ºµ ¹¼²¢´§ ¶§¸µ¾¢½ §¡¸µ½ ¶¸¯´ º®´
²«¯ºµ¿¸­£§ ±‰»« ³®¾§´µ±£´®ºµ¿ «¸­§²«£µ¿
x
«°§¸º¢³§ºµ½ ¹œ§¿º¤ ºµ «¸­§²«£µ ¢ ¶¸¯´ º®´
¤º§´ ²«¯ºµ¿¸­«£º« §¿º¤ ºµ «¸­§²«£µ
x
«¸­§²«£µ
„® ¾¸®¹¯³µ¶µ¯«£º« ¹¼²¢´«½ ±§¯ ¶¸µ¹§¸º¢³§º§ ³«
§¶µª¡¹³«¿¹® º®½ ª¯±²«£ª§½ §¡¸µ½
%«¨§¯¼»«£º« ¤º¯ ¤²µ¯ µ¯ ¹¼²¢´«½ ±§¯ º§
¶¸µ¹§¸º¢³§º§ ¡¾µ¿´ ºµ ¹¼¹º¤ ³¡­«»µ½ ±§¯ «£´§¯
x
Œ²§ º§ ³®¾§´µ±£´®º§ «¸­§²«£§ §¡¸µ½ ª¿´§º¤´ ´§
ªµ´µ¦´º§¯ ±§º‰ º® ¾¸¢¹® ºµ¿½ ƒ¸§ª§¹³µ£
¹º«¸«‰ §¹¬§²¯¹³¡´§ %²¡¶«º« ¹¾ Ž3' ­¯§
«¶§´§²§³¨§´¤³«´«½ ±¯´¢¹«¯½ ±§¯ ‰¨µ²«½ »¡¹«¯½
³¯§ º¿¶¯±¢ ª¯§ª¯±§¹£§ ¹¼²¢´¼¹®½
ª¿´§º¤´ ´§ ¶¸µ±§²¡¹µ¿´ ¨²‰¨® ¹º§ ¾¡¸¯§ ±§¯
”¸®¹¯³µ¶µ¯«£º« ¶‰´ºµº« ±§»§¸¤ °®¸¤ §¡¸§
¹ºµ¿½ ¨¸§¾£µ´«½ ¹§½ vº§³§º¢¹º« º® ¾¸¢¹® ±‰»«
³«­£¹º®½ ¶¯¡¹«¼½ SVLJ  ¹±¤´® µ¯ ª¯§¨¸¼º¯±¡½
«¸­§²«£µ¿ §´ §¯¹»§´»«£º« ¹º«´µ¾·¸¯§ ¹µ¿¨²¯¡½ ¢
§´§»¿³¯‰¹«¯½ ±§¯¢ ® ¿¶«¸¨µ²¯±¢ ¿­¸§¹£§
¶¤´µ €®º¢¹º« ¯§º¸¯±¢ ¹¿³¨µ¿²¢ ¶¸¯´
³¶µ¸µ¦´ ´§ ±§º§¹º¸¡‡µ¿´ ºµ´ §«¸µ±¯´®º¢¸§ «´¤½
«¸­§²«£µ¿ §¡¸µ½
„® ²¯¶§£´«º« º§ «¸­§²«£§ ³« «¦¬²«±º§ ¢ ¶º®º¯±‰
¿­¸‰ ¤¶¼½ ® ±®¸µÀ£´® ºµ ´º¢À«² ¢ ±§¦¹¯³µ ºÀ«º
x
Žµ «°‰¸º®³§ ºµ¿ «¸­§²«£µ¿ «´ª¡¾«º§¯ ´§
¹¿´«¾£¹«¯ º¯½ ¶«¸¯¹º¸µ¬¡½ ­¯§ ²£­µ ³«º‰ º®´
À®³¯‰ °«¬º¯¹³¡´§ ¢ ¬»§¸³¡´§
x
o¯§º®¸«£º« ºµ ¹·³§ ¹§½ ¹« ¹º‰¹® ¯¹µ¸¸µ¶£§½ ±§¯
¹º§»«¸‰ „®´ ¿¶«¸¨§£´«º« º® »¡¹® ¯¹µ¸¸µ¶£§½
«±º¡²«¹® µ¶µ¯§¹ª¢¶µº« ¹¿´º¢¸®¹®½ ¹œ§¿º¤ ºµ
x
s¸µ¨²¡‡º« ±§¯´§ «£¹º« ¡ºµ¯³µ¯ ­¯§º¯½ °§¬´¯±¡½
o¯§±¤¶º«º« ¶‰´º§ º®´ ¶§¸µ¾¢ §¡¸µ½ ±§¯
ºµ¶µ»¡º®¹® §¬§£¸«¹® ¢ ¸¦»³¯¹® µ¶µ¯µ¿ª¢¶µº«
x
ƒ¸§º‰º« º§ ¾¡¸¯§ ¹§½ ¾§²§¸‰ «´ª¦³§º§ ±§¯
³§±¸¿‰ ³§²²¯‰ ¹« §¶¤¹º§¹® §¶¤ º®´ ‰±¸®
²«¯ºµ¿¸­«£º« ºµ «¸­§²«£µ §¿º¤ ³« ³¡­¯¹º® ¶£«¹®
x
…µ¸‰º« ¶‰´º§ ¶¸µ¹º§º«¿º¯±‰ §±µ¢½ ¤º§´
²«¯ºµ¿¸­«£º« §¿º¤ ºµ «¸­§²«£µ
n¯§ º®´ §¹¬‰²«¯§ ¿‡®²¢ §¶¤ªµ¹® ±§¯ ³¡­¯¹º®
§´»«±º¯±¤º®º§ º¼´ ª¯§¬¤¸¼´ «°§¸º®³‰º¼´
x
…µ¸‰º« ¶‰´º§ ¶¸µ¹º§º«¿º¯±‰ º¼´ ³§º¯·´ ¤º§´
„® §¬§¯¸«£º« µ¶µ¯§¹ª¢¶µº« ¶¯´§±£ª«½
$´º¯±§º§¹º¢¹º« µ¶µ¯§ª¢¶µº« ±§º«¹º¸§³³¡´®
«¶§´§²‰¨«º« º® ¾¸¢¹®
x
,QJHUVROO 5DQG
x
x
¶¯´§±£ª§
”¸®¹³µ¶µ¯«£º« «°§¸º¢³§º§ ¶µ¿ ¹¿´¯¹º‰ ®
Žµ «¸­§²«£µ §¿º¤ ª«´ «£´§¯ ¹¾«ª¯§¹³¡´µ ´§
²«¯ºµ¿¸­«£ ¹« «±¸®±º¯±¡½ §º³¤¹Ö§¯¸«½
Žµ «¸­§²«£µ §¿º¤ ª«´ «£´§¯ ³µ´¼³¡´µ ¡´§´º¯
®²«±º¸¯±µ¦ ¹µ±
sŒvŒ”
 ¾¸¢¹® ‰²²¼´ «±º¤½ º¼´ §¿»«´º¯±·´ §´º§²²§±º¯±·´ º®½ ,QJHUVROO5DQG ³¶µ¸«£ ´§ µª®­¢¹«¯ ¹« ±£´ª¿´µ ­¯§ º®´
§¹¬‰²«¯§ ´§ «¶¯¬¡¸«¯ ³«£¼¹® º®½ §¶¤ªµ¹®½ ºµ¿ «¸­§²«£µ¿ ±§¯ «¶§¦°®¹® º®½ ¹¿´º¢¸®¹¢½ ºµ¿ ±§¯ «´ª¡¾«º§¯ ´§
§±¿¸·¹«¯ ¤²«½ º¯½ «­­¿¢¹«¯½
Œ¯ «¶¯¹±«¿¡½ ¶¸¡¶«¯ ´§ ­£´µ´º§¯ ³¤´µ §¶¤ «°µ¿¹¯µªµº®³¡´µ «±¶§¯ª«¿³¡´µ ¶¸µ¹¼¶¯±¤ v¿³¨µ¿²«¿»«£º« ºµ
¶²®¹¯¡¹º«¸µ ¹§½ «°µ¿¹¯µªµº®³¡´µ ƒ¡´º¸µ °¿¶®¸¡º®¹®½ 6HUYLFHQWHU º®½ ,QJHUVROO5DQG
$¶«¿»¦´«º« Œ²«½ º¯½ ¶¯±µ¯´¼´£«½ ¹§½ ¹ºµ
s²®¹¯¡¹º«¸µ n¸§Ö«£µ ¢ o¯§´µ³¡§ º®½
¤ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ Ž¿¶·»®±« ¹º¯½ s$
,QJHUVROO 5DQG
$Š $n Š ˆ  v s Œ  ‚o Œ s Œ ‚ Ž‚ƒ ˆ Š s ‚Š $ƒ ‚o ˆ Š
sŒ‚oŒsŒ‚v
 s$$q‚© Žvv ŽˆŠ $ƒŒqŒ“pˆŠ sŒ‚oŒsŒ‚vˆŠ
„sŒ‚ Š$ Œonv‚ v Ž$“„$Ž‚v„Œ
sŒ‚oŒsŒ‚v
sŒ‚oŒsŒ‚v
sŒ‚oŒsŒ‚v
o¯§±¤¶º«º« ¶‰´º§ º®´ ¶§¸µ¾¢
…µ¸‰º« ¶‰´º§ ¶¸µ¹º§º«¿º¯±‰
…µ¸‰º« ¶‰´º§ ¶¸µ¹º§º«¿º¯±‰
³§º¯·´ ¤º§´ ²«¯ºµ¿¸­«£º« ¢
§¡¸µ½ ±§¯ §¶µ¹¿´ª¡«º« ºµ
§±µ¢½ ¤º§´ ²«¯ºµ¿¸­«£º« §¿º¤
«±º«²«£º« ¹¿´º¢¸®¹® §¿ºµ¦ ºµ¿
¹¼²¢´§ ¶§¸µ¾¢½ §¡¸µ½ ¶¸¯´ º®´
ºµ «¸­§²«£µ
«¸­§²«£µ¿
ºµ¶µ»¡º®¹® §¬§£¸«¹® ¢ ¸¦»³¯¹®
µ¶µ¯µ¿ª¢¶µº« «°§¸º¢³§ºµ½
¹œ§¿º¤ ºµ «¸­§²«£µ ¢ ¶¸¯´ º®´
sŒ‚oŒsŒ‚v
«±º¡²«¹® µ¶µ¯§¹ª¢¶µº«
¹¿´º¢¸®¹®½ ¹œ§¿º¤ ºµ «¸­§²«£µ
Œ²§ º§ ³®¾§´µ±£´®º§ «¸­§²«£§
sŒ‚oŒsŒ‚v
ª¿´§º¤´ ´§ ±¸§ª‰Àµ´º§¯ ±§º‰ º®
¾¸¢¹® ºµ¿½
ƒ¸§ª§¹³µ£
sŒ‚oŒsŒ‚v
«¶§´§²§³¨§´¤³«´«½ ±¯´¢¹«¯½ ±§¯
‰¨µ²«½ »¡¹«¯½ ª¿´§º¤´ ´§
„® ³«º§¬¡¸«º« ºµ «¸­§²«£µ
¶¸µ±§²¡¹µ¿´ ¨²‰¨® ¹º§ ¾¡¸¯§ ±§¯
±¸§º·´º§½ ºµ §¶¤ ºµ ¹¼²¢´§
¹ºµ¿½ ¨¸§¾£µ´«½ ¹§½
„® ¾¸®¹¯³µ¶µ¯¢º«
±§º«¹º¸§³³¡´µ¿½ ²«¯¼³¡´µ¿½ ¢
vº§³§º¢¹º«
¬»§¸³¡´µ¿½ ¹¼²¢´«½ ±§¯
º® ¾¸¢¹® ±‰»« «¸­§²«£µ¿ §´
¶¸µ¹§¸º¢³§º§
§¯¹»§´»¢º« ¹º«´µ¾¼¸£§ ¹µ¿¨²¯¡½
¢ ¶¤´µ
€®º¢¹º« ¯§º¸¯±¢ ¹¿³¨µ¿²¢
¶¸¯´ «¶§´§²‰¨«º« º® ¾¸¢¹®
sŒ‚oŒsŒ‚v
sŒ‚oŒsŒ‚v
SVLJ
EDUN3D
q«¯ºµ¿¸­«£º« ³« „¡­¯¹º® ¶£«¹®
§¡¸µ½ SVLJ EDU N3D
o¯«»´¢½ s¯´§±£ª§ s¸µ«¯ªµ¶µ£®¹®½
$¸¯»³¤½ s§¸§­­«²£§½
$´º§²²§±º¯±µ¦ BBBBBBBBBBB
o¯§º®¸«£º« ºµ ¹·³§ ¹§½ ¹«
¹º‰¹® ¯¹µ¸¸µ¶£§½ ±§¯ ¹º§»«¸¤
„®´ ¿¶«¸¨§£´«º« º® »¡¹®
¯¹µ¸¸µ¶£§½ ¤º§´ ²«¯ºµ¿¸­«£º«
§¿º¤ ºµ «¸­§²«£µ
p  v  n $q  ‚Œ “ v q  ‚ŽŒ “n ‚$
q‚s$Šv
ƒ“‚v n$„„v …Œv ŽŒ „npŒv
Žv ‚v$nˆnv $Œv vŽŒ n$q‚Œ
,QJHUVROO5DQG 1R sŒv
v“vŽ„$
$Œv
,QJHUVROO5DQG 1R sŒv
n$q‚Œ
$Œv
”¸®¹¯³µ¶µ¯«£º« ¶‰´º§ ¡´§ ²¯¶§´º¢¸§ ­¸§³³¢½ §¡¸µ½
³« §¿º‰ º§ «¸­§²«£§ ³«£½ ¹¿´¯¹ºµ¦³« º®´ §±¤²µ¿»®
q‚s$ŠŽv
„µ´‰ª§ …£²º¸µ¿Éq¯¶§´º¢¸§É ¿»³¯¹º¢
n¯§ o¯«»´¢ É Šµ
“p„‚vŽv
n$„„ o‚$ƒq$oˆvv
…Œv ŽŒ „npŒv
‚v$nˆnv $Œv vŽŒ
n$q‚Œ
& & $
„«º‰ §¶¤ ±‰»« µ±º· ·¸«½ ²«¯µº¿¸­«£§½
…‚qŽŒ
«±º¤½ «‰´
$Œv“„s‚vŽv
ƒ$ŠŽ Ž$ƒŽ‚ƒ
$sŒvŽ$nn‚v
¾¸®¹¯³µ¶µ¯«£º« ²¯¶§´º¢¸«½ ­¸§³³¢½É§¡¸§ «¯¹‰­«º§¯
±¿¨«± ²§£µ¿ ,QJHUVROO5DQG 1R ¹º®´ ¯¹§­¼­¢
$¡¸§ ¶¸¯´ º®´ ‰¸³¼¹® ºµ¿ ¹¼²¢´§
v¾ 73'
sŒo‚$n$…v
„µ´º¡²µ
/$ /$(8
1
i
Ž¦¶µ½ q§¨¢½
s¯¹º¤²¯
oµ±¯³‰¹»®±« ¹¦³¬¼´§ ³«
oµ±¯³‰¹»®±« ¹¦³¬¼´§ ³«
1ƒ²£³§±§ pµ¸¦¨µ¿ ¹«
i¶£¶«ªµ
²«¦»«¸®
Ž§¾¦º®º§
”¼¸®º¯±¤º®º§
Ž¹µ±
¹º¸²«¶º¤
£´º¹«½ ¾¯²¯µ¹º‰
s£«¹®
‚¹¾¦½
PV
¹« «²«¦»«¸® º§¾¦º®º§
¹º§ º®½ ±§»µ¸¯¹³¡´®½ «²«¦»«¸®½ º§¾¦º®º§½
$16, 6 ,62
´º«¹¯³¶¡²
oµ´¢¹«¼´
oqˆv nƒ“ŒŽŽ$v
³«£½
,QJHUVROO5DQG &R
¤´µ³§ ±§º§¹±«¿§¹º¢
6ZDQ /DQH +LQGOH\ *UHHQ :LJDQ :1 (=
ª¯«¦»¿´¹® ª®²·´µ¿³« ³« º® ª¯±¢ ³§½ «¿»¦´® ¤º¯ º§ ¶§¸§±‰º¼ ±§º§¹±«¿‰¹³§º§
3HUFHXVH 0RGHOH /$(8
³« º§ µ¶µ£§ ¹¾«º£À«º§¯ §¿º¢ ® ª¢²¼¹® ¹¿³¨¯¨‰Àµ´º§¯ ³« º¯½ ¶§¸§±‰º¼ ¹¿¹º‰¹«¯½
((& ((& ((& .$, ((&
(1 ,62 317&
o¯§ ¾¸®¹¯³µ¶µ¯¢¹«¼½ º¼´ «¶¤³«´¼´ Ž¿¶¯±·´ $¸¾·´
s«¸£µªµ½ $¸¯»³µ¦ v«¯¸‰½
- &DUWZULJKW
Œ´µ³§ ±§¯ ¿¶µ­¸§¬¢ «°µ¿¹¯µªµº®³¡´¼´ ¶¸µ¹·¶¼´
o
±§¯ ª¯«¿±¸¯´¢¹«¯½
;8$ ;;;;;
o
&KXFN 6 =HJUDWL
Œ´µ³§ ±§¯ ¿¶µ­¸§¬¢ «°µ¿¹¯µªµº®³¡´¼´ ¶¸µ¹·¶¼´
‚µ¦²¯µ½ ‚µ¦²¯µ½ ³«¸µ³®´£§
³«¸µ³®´£§
sŒvŒ”
… “ q $ rŽ $ “ Ž v Ž‚ v Œ o  n‚  v „  Š Ž‚ v ƒ$ Ž$ v Ž  ©  Ž Œº§´ ® ¶¸µ¨²«¶¤³«´® ¶«¸£µªµ½ ±§´µ´¯±¢½ À¼¢½ ºµ¿ «¸­§²«£µ¿ ¡¾«¯ ²¢°«¯ ¹¿´¯¹º‰º§¯ ® §¶µ¹¿´§¸³µ²¤­®µ® ºµ¿
«¸­§²«£µ¿ ® §¶µ²£¶§´¹® ±§¯ µ ª¯§¾¼¸¯¹³¤½ º¼´ §´º§²²§±º¯±·´ ±§º‰ ¿²¯±¤ ­¯§ ´§ ³¶µ¸¡¹µ¿´ ´ §´§±¿±²¼»µ¦´
9('/,*(+2/'(/6(69(-/('1,1*
6.g76(/5c'
9('/,.(+2/'6,16758.6-21(5
+82/722+-((7
,16758d¯(6 '( 0$187(1d®2
Œ o  n ‚ v v“Š Ž  v ˆ v
73%
%(67,//,1*61800(5
%(67b//1,1*61800(5
%(67,//,1*61800(5
26$180(52 7,/$867$ 9$57(1
1Ô0(52 '$ 3(d$ 3$5$ (1&20(1'$6
$  ‚p „ Œ ‚ s $  $ n n  q ‚$ v  r $  Ž  „ $ Ž ˆ Š
/$
/$
/$
/$
/$
/$ /$
/$
/$
/$
/$
/$ /$
/$ /$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$
/$ /$
/$
/$
(8
6HUYLFHQWUH
6HUYLFHFHQWHU
6HUYLFHVHQWHU
+XROWRNHVNXV
&HQWUR GH 6HUYLoR
&HQWURV GH $VVLVWrQFLD 7pFQLFD
,QJHUVROO5DQG 1HGHUODQG
3URGXNWLHZHJ 3% =RHWHUZRXGH
1HGHUODQG
7HO )D[ ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\
+HVWHU 'ULYH
:KLWH +RXVH
71 86$
7HO ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\ 6$
32 %R[ $OURGH 6RXWK $IULFD
7HO 722/ +/3
,QJHUVROO5DQG
6DOHV &RPSDQ\ /LPLWHG
&KRUOH\ 1HZ 5RDG
+RUZLFK
%ROWRQ
/DQFDVKLUH %/ -1
)D[ ,QJHUVROO5DQG
6FDQGLQDYLDQ 2SHUDWLRQV
.DVWUXSOXQGJDGH ,
'. .DVWUXS
(QJODQG
'DQPDUN
8.
7OI 7HO )D[ )D[ ,QJHUVROO5DQG
(TXLSHPHQWV GH 3URGXFWLRQ
DYHQXH 5RJHU 6DOHQJUR
%3 ) 6LQ /H 1REOH
)UDQFH
,QJHUVROO5DQG 6$
7KH $OSKD %XLOGLQJ
5RXWH GHV $UVHQDX[ &+ )ULERXUJ
6FKZHL]6XLVVH
7pO 7HO )D[ )D[ ,QJHUVROO5DQG *PE+
*HZHUEHDOOHH ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\
0OKHLP5XKU
.X]QHWVN\ 0RVW 'HXWVFKODQG
7HO )D[ (QWUDQFH 0RVFRZ
5XVVLD
,QJHUVROO5DQG ,WDOLDQD 6S$
&,6
&DVHOOD 3RVWDOH 7HO 0LODQR
)D[ ,WDOLD
7HO )D[ ,QJHUVROO5DQG ,EpULFD
&DPLQR GH 5HMDV ,QJHUVROO5DQG &RPSDQ\
3LHWUR
8O 6WDZNL &RVODGD 0DGULG
:DUVDZ
(VSDxD
3RODQG
7HO 7HO )D[ )D[ 7DLZDQ
52&

Documentos relacionados

instructions for model 226--eu sump pumps

instructions for model 226--eu sump pumps SHUIRUPDQFH DQG LQFUHDVHG PDLQWHQDQFH DQG PD\ LQYDOLGDWH DOO ZDUUDQWLHV 5HSDLUV VKRXOG EH PDGH RQO\ E\ DXWKRUL]HG WUDLQHG SHUVRQQHO 6HUYLFHQWHU 5HIHU $OO &RPPXQLFDWLRQV WR WKH 1HDUHVW ,QJHUVRO...

Leia mais

RBC30SESC / RBC30SBSC

RBC30SESC / RBC30SBSC 0pODQJH]HWFRQVHUYH]OHFDUEXUDQWGDQVXQMHUULFDQ FRQoXSRXUFRQWHQLUGHO HVVHQFH 0pODQJH] HW YHUVH] OH FDUEXUDQW j O DLU OLEUH ORLQ GH WRXWH pWLQFHOOH RX IODPPH 9HLOOH] j HV...

Leia mais

operation and maintenance manual for series 2908p

operation and maintenance manual for series 2908p KDUPIXO WR \RXU KDQGV DQG DUPV 6WRS XVLQJ DQ\ WRRO LI GLVFRPIRUW WLQJOLQJ IHHOLQJ RU SDLQ RFFXUV 6HHN

Leia mais