it - Miele Professional

Сomentários

Transcrição

it - Miele Professional
es
Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo
el
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ãéá çëåêôñéêÝò óêïýðåò
it
Istruzioni d'uso per aspirapolvere a traino
pt
Instruções de utilização - Aspiradores
tr
Elektrik Süpürgesi Kullanma Kýlavuzu
M.-Nr. 07 176 450
2
es
es
Descripción del aparato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Advertencias e indicaciones de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Su contribución al medio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Antes de utilizar el aparato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Accesorios que forman parte del suministro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Utilización de los accesorios suministrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Cable de conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Conexión y desconexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Seleccionar la potencia de aspiración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Abrir la válvula reguladora de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Apoyar, transportar y guardar el aparato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
¿Dónde pueden adquirirse bolsas recogepolvo y filtros? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
¿Cuáles son las bolsas recogepolvo y los filtros correctos? . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
¿Cuándo deben sustituirse las bolsas recogepolvo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
¿Cómo debe sustituirse la bolsa recogepolvo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
¿Cuándo debe sustituirse el filtro de salida de aire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Indicación de cambio del filtro de salida de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
¿Cómo debe sustituirse el filtro de salida de aire "Super Air Clean"? . . . . . . . . . . 66
¿Cómo deben sustituirse el filtro de salida de aire "Active Air Clean" y el filtro
"Active HEPA"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Cambiar el tipo de filtro de salida de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
¿Cuándo debo sustituir el filtro protector del motor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
¿Cómo debo sustituir el filtro protector del motor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
¿Cuándo debe sustituirse la pila del mango radiocontrol? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
¿Cómo debe sustituirse la pila del mango radiocontrol? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
¿Cuándo deben sustituirse los desprendedores de hilos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
¿Cómo deben sustituirse los desprendedores de hilos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Anomalías / Servicio Post-venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Accesorios especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3
el
el
ÐåñéãñáöÞ óõóêåõÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ðñïóôáóßá ðåñéâÜëëïíôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ðñéí áðü ôç ÷ñÞóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ÓõíïäåõôéêÜ åîáñôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
×ñÞóç ôùí óõíïäåõôéêþí åîáñôçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
×åéñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Êáëþäéï óõóêåõÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ëåéôïõñãßá êáé äéáêïðÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ÅðéëïãÞ éó÷ýïò áíáññüöçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Âáëâßäá ñýèìéóçò áÝñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ÄéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò, ìåôáöïñÜ êáé öýëáîç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ÓõíôÞñçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ðïý èá áãïñÜóåôå êáéíïýñãéåò óáêïýëåò êáé ößëôñá; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ÊáôÜëëçëåò óáêïýëåò êáé êáôÜëëçëá ößëôñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ðüôå ðñÝðåé íá áëëÜîåôå ôçí óáêïýëá; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ÁëëáãÞ ôçò óáêïýëáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ÁëëáãÞ ôïõ ößëôñïõ åîáåñéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
¸íäåéîç áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ðþò áëëÜæåôå ôï ößëôñï åîáåñéóìïý "Super Air Clean"; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ðþò áëëÜæåôå ôá ößëôñá åîáåñéóìïý "Active Air Clean" êáé "Active HEPA"; . . 68
ÁíôéêáôÜóôáóç ößëôñïõ åîáåñéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ðüôå áëëÜæåôå ôï ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ðþò áëëÜæåôå ôï ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ðüôå áëëÜæåôå ôçí ìðáôáñßá óôç ÷åéñïëáâÞ ìå ÷åéñéóôÞñéï; . . . . . . . . . . . . . 74
Ðùò áëëÜæåôå ôçí ìðáôáñßá óôç ÷åéñïëáâÞ ìå ÷åéñéóôÞñéï; . . . . . . . . . . . . . 74
Ðüôå áëëÜæåôå ôïõò óõëëÝêôåò êëùóôþí; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ðùò áëëÜæåôå ôïõò óõëëÝêôåò êëùóôþí; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ðåñéðïßçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Ôé ðñÝðåé íá êÜíåôå, üôáí ... / Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí åîáñôçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4
it
it
Descrizione apparecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Indicazioni per la sicurezza e avvertenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prima dell'impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Accessori in dotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uso degli accessori in dotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cavo di alimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Accensione e spegnimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Scegliere la potenza d'aspirazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Aprire il regolatore aria secondaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Trasportare e riporre l'apparecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Dove acquistare i sacchetti polvere e i filtri? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Quali sono i sacchetti polvere e i filtri giusti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Quando sostituire il sacchetto polvere? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Come sostituire il sacchetto polvere? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Quando sostituire il filtro sfiato? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Indicatore sostituzione filtro sfiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Come sostituire il filtro sfiato? Dotazione: Super Air Clean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Come sostituire il filtro sfiato? Dotazione: Active Air Clean o Active HEPA . . . . . . 69
Cambiare tipo di filtro sfiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Quando sostituire il filtro protezione motore? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Come sostituire il filtro protezione motore? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Quando sostituire la batteria del radiocomando sull'impugnatura? . . . . . . . . . . . 75
Come sostituire la batteria del radiocomando sull'impugnatura? . . . . . . . . . . . . . 75
Quando sostituire gli alzafili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Come sostituire gli alzafili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Guasti / Assistenza tecnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Accessori su richiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5
pt
pt
Descrição do aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Medidas de segurança e precauções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Protecção do meio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Antes da utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Acessórios fornecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Utilização dos acessórios de aspiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cabo eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ligar e desligar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Seleccionar a potência de aspiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Abrir o regulador de ar do tubo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Transportar e guardar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Manutenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Onde se pode adquirir os filtros e os sacos para o pó? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Quais são os filtros e os sacos correctos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Indicador de substituição do saco do pó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Substituição do saco do pó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Substituição do filtro de saída de ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Indicação de substituição do filtro de saída de ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Como substituir o filtro "Super Air Clean". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Como substituir os filtros "Active Air Clean Plus" e "Active HEPA"?. . . . . . . . . . . . 69
Alteração do filtro de saída de dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Quando deve ser substituído o filtro interior de protecção do motor? . . . . . . . . . 73
Substituição do filtro interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Quando deve ser substituída a pilha do comando por rádio frequência
situado na pega? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Substituição da pilha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Quando deve ser substituído o apanha linhas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Substituição do apanha linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Manutenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Avarias / Serviço técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Acessórios especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6
tr
tr
Cihazýn Tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kullanýmdan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cihazla Verilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cihazla Verilen Aksesuarýn Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Baðlantý Kablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Açma- ve Kapama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Çekiþ Gücü Seçimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hava Deliklerinin Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Durdurma, Taþýma ve Saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Toz torbasýný ve filtreyi nerede bulabilirim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Hangi toz torbasý ve filtre doðrudur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Toz torbasýný ne zaman deðiþtirmeliyim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Toz tobasýný nasýl deðiþtirebilirim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Hava filtresini ne zaman deðiþtirmeliyim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Hava Filtresi-Deðiþtirme Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
"Super Air Clean" hava filtresini nasýl deðiþtirebilirim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
"Active Air Clean" ve "Active HEPA" hava filtrelerini nasýl deðiþtirebilirim? . . . . . . 69
Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Motor koruyucu filtreyi ne zaman deðiþtirmeliyim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Motor koruyucu filtreyi nasýl deðiþtirebilirim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kablosuz kumanda tutacaðýndaki pili ne zaman deðiþtirmeliyim? . . . . . . . . . . . . 75
Kablosuz kumanda tutacaðýndaki pili nasýl deðiþtirebilirim? . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ýplik toplama bandýný ne zaman deðiþtirmeliyim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Ýplik toplama bandýný nasýl deðiþtirebilirim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Arýzalar/ Müþteri Hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sonradan Alýnabilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7
es - La figura muestra el equipamiento máximo del aspirador.
Ciertos modelos están dotados de serie con uno o varios de los siguientes accesorios, que no figuran
en la descripción de este aparato: cepillo electrónico, cepillo eléctrico con acumulador ACCU NOVA ,
turbo-cepillo, tobera universal ALLERGOTEC. Estos aparatos disponen de unas instrucciones de manejo individuales para los accesorios correspondientes.
el - Ç åéêüíá ðåñéëáìâÜíåé ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò.
ÌåñéêÜ ìïíôÝëá åßíáé åîïðëéóìÝíá åê êáôáóêåõÞò ìå Ýíá áðü ôá áêüëïõèá åîáñôÞìáôá ðïõ äåí
óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åéêüíá: ÇëåêôñéêÞ âïýñôóá, çëåêôñéêÞ âïýñôóá ACCU NOVA, âïýñôóá Turbo, ðÝëìá äáðÝäïõ ALLERGOTEC. Ïé óõóêåõÝò áõôÝò óõíïäåýïíôáé áðü îå÷ùñéóôÝò
ïäçãßåò ÷ñÞóçò ãéá ôá áíôßóôïé÷á åîáñôÞìáôá.
8
es - Descripción del aparato
el - ÐåñéãñáöÞ óõóêåõÞò
a Mango (según modelo con válvula reguladora
de aire) *
a ×åéñïëáâÞ (áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï ìå
âáëâßäá ñýèìéóçò áÝñá) *
b Teclas + / - para el ajuste de la potencia aspiradora *
b ÐëÞêôñá + / - ãéá ôç ñýèìéóç ôçò éó÷ýïò
áíáññüöçóçò *
c Tecla Stand-by para interrupciones de tareas
de aspiración *
c ÐëÞêôñï èÝóçò áíáìïíÞò ãéá äéáëåßììáôá
ëåéôïõñãßáò *
d LED *
d ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá *
e Tecla de desbloqueo
e ÐëÞêôñï áðáóöÜëéóçò
f Tubo telescópico *
f Ôçëåóêïðéêüò óùëÞíáò *
g Dispositivos de ajuste para el tubo telescópico *
h Boca de aspiración
g ÊïõìðéÜ ñýèìéóçò ìÞêïõò ôçëåóêïðéêïý
óùëÞíá *
i Enchufe para el cepillo eléctrico *
h Õðïäï÷Þ åýêáìðôïõ óùëÞíá
j Tecla de desbloqueo para la tapa del recinto
de polvo
i Ðñßæá ãéá çëåêôñéêÞ âïýñôóá *
k Filtro protector del motor
j Êëåßóôñï ãéá ôï êáðÜêé ôïõ èáëÜìïõ
óêüíçò
l Bolsa recogepolvo
k Ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ
m Tobera universal *
l Óáêïýëá
n Asa de transporte
m ÐÝëìá äáðÝäïõ *
o Soporte para la tapa del enchufe del cepillo
eléctrico
p Soporte del tubo aspirador (a ambos lados del
aspirador)
q Filtro de salida de aire *
r Tecla pedal para el rebobinado automático
del cable
n ËáâÞ ìåôáöïñÜò
o ÓôÞñéãìá ãéá ôï êáðÜêé ôçò ðñßæáò ãéá
çëåêôñéêÞ âïýñôóá
p ÓôÞñéãìá óùëÞíá (êáé óôéò äýï ðëåõñÝò
ôçò óêïýðáò)
q Ößëôñï åîáåñéóìïý *
s Selector de potencia *
r Ðïäïìï÷ëüò áõôüìáôçò ðåñéÝëéîçò
êáëùäßïõ
t Cable de conexión
s ÅðéëïãÝáò éó÷ýïò áíáññüöçóçò *
u Indicación de sustitución del filtro de salida de
aire (tecla Reset) *
v Piloto de protección térmica , *
t Êáëþäéï
u ¸íäåéîç áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý
(ðëÞêôñï Reset) *
w Sistema "Parking"
v Ëõ÷íßá èåñìïêñáóßáò , *
x Piloto Stand-by *
w Óýóôçìá ðáñêáñßóìáôïò
y Tecla pedal de conexión / desconexión s
z Tecla de desbloqueo del compartimento para
accesorios
{ Indicación de sustitución de la bolsa recogepolvo
* Según el modelo, los accesorios marcados de
esta forma pueden ser diferentes o no estar incluidos en el suministro de serie.
x Ëõ÷íßá èÝóçò áíáìïíÞò *
y Ðïäïìï÷ëüò ëåéôïõñãßáò/äéáêïðÞò s
z Êëåßóôñï ãéá ôç èÞêç åîáñôçìÜôùí
{ ¸íäåéîç áëëáãÞò óáêïýëáò
ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï, üóá ìÝñç Þ åîáñôÞìáôá ÷áñáêôçñßæïíôáé ìå *, åßôå äéáöÝñïõí
áðü ìïíôÝëï óå ìïíôÝëï åßôå äåí õðÜñ÷ïõí
óôç óõãêåêñéìÝíç óõóêåõÞ.
9
it - L'immagine riporta la dotazione completa dell'aspirapolvere.
Alcuni modelli sono equipaggiati di serie con uno dei seguenti accessori non raffigurati nella descrizione dell'apparecchio: spazzola elettrica, spazzola elettrica con batteria ACCU NOVA, turbospazzola,
bocchetta a pavimento ALLERGOTEC. Agli aspirapolvere in questione sono allegate delle istruzioni
separate relative all'accessorio in dotazione.
pt - A figura mostra um aspirador com todo o equipamento adicional disponível. Conforme o modelo
do aspirador, ele poderá estar equipado com os seguintes acessórios, que não estão mencionados
na descrição do aparelho.
Escova eléctrica, Escova eléctrica com acumulador ACCU NOVA, Escova turbo, Escova de aspiração
ALLERGOTEC. Juntamente como aspirador são fornecidas as instruções de utilização do acessório
correspondente.
10
it - Descrizione apparecchio
pt - Descrição do aparelho
a Impugnatura (alcuni modelli con regolatore
aria secondaria) *
a Pega (conforme o modelo com regulador de
ar) *
b Tasti + / - per impostare la potenza aspirante *
b Teclas + / - para seleccionar a potência de aspiração *
c Tasto standby per pause operative *
d LED *
e Tasto di sblocco
f Tubo aspirante telescopico *
c Tecla Stand-by para interrupções *
d LED *
e Tecla de desbloqueio
f Tubo telescópico *
g Pulsante di regolazione per tubo telescopico *
g Botão para ajustar o tubo telescópico *
h Bocchettone aspirazione
h Canhão de sucção
i Presa per spazzola elettrica *
i Tomada para escova eléctrica *
j Tasto per aprire il coperchio vano polvere
j Tecla para abrir a tampa de acesso ao saco
do pó
k Filtro protezione motore
l Sacchetto polvere
m Bocchetta a pavimento *
n Maniglia di trasporto
o Copripresa (per spazzola elettrica)
p Supporto tubo aspirante (sui due lati
dell'aspirapolvere)
q Filtro sfiato *
r Tasto a pedale per avvolgimento automatico
del cavo
s Regolatore potenza aspirante *
k Filtro interior (protecção do motor)
l Saco do pó
m Escova de aspiração *
n Pega
o Suporte da tampa de protecção da tomada
para escova eléctrica
p Suporte do tubo (nos dois lados)
q Filtro de saída de ar *
r Tecla para enrolar o cabo eléctrico automaticamente
s Selector de potência *
t Cavo di alimentazione
t Cabo eléctrico
u Indicatore sostituzione filtro sfiato (tasto reset) *
v Spia surriscaldamento ,*
u Indicador de substituição do filtro de saída de
ar - (Tecla Reset) *
w Park-System
v Lâmpada indicadora de protecção térmica , *
x Spia standby *
w Park-System
y Pedale On/Off s
x Lâmpada indicadora Stand-by *
z Tasto di sblocco per vano portaccessori
y Tecla para ligar / desligar s
{ Indicatore sostituzione sacchetto polvere
z Tecla para abrir a tampa de acesso aos acessórios
* a seconda del modello gli accessori possono
differire o non essere in dotazione.
{ Indicador de substituição do saco do pó
* Conforme o modelo do aspirador, os acessórios
indicados podem ser diferentes ou não fazerem
parte do fornecimento.
11
tr - Resimde elektrik süpürgesine ait tüm donaným gösterilmektedir. Bazý modellerde fabrika çýkýþý
olarak bu cihaz tanýtýmý resminde gösterilmeyen aksesuarlar bulunmaktadýr.
Elektrikli fýrça, Akülü fýrça ACCU NOVA, Turbo fýrça, ALLERGOTEC süpürge ayaðý. Bu elektrik
süpürgeleri ile birlikte adý geçen aksesuar parçalarý için özel kullanma kýlavuzlarý verilmektedir.
12
tr - Cihazýn Tanýtýmý
a Tutma kulpu (modele göre hava delikli) *
b Çekiþ gücü ayarý için + / - tuþlarý *
c Molalar için Stand-by tuþu *
d LED *
e Açma tuþu
f Teleskop boru *
g Teleskop boru ayar düðmesi *
h Hortum baþlýðý
i Elektrikli fýrça için priz *
j Toz haznesi kapak açma tuþu
k Motor koruyucu filtre
l Toz torbasý
m Süpürge ayaðý *
n Taþýma sapý
o Elektrikli fýrça prizinin kapak askýsý
p Boru askýsý (süpürgenin her iki yanýnda)
q Hava filtresi *
r Otomatik kablo sarma pedalý
s Çekiþ gücü ayar düðmesi *
t Baðlantý kablosu
u Hava filtresi-deðiþtirme göstergesi (Reset tuþu) *
v Termostat koruma lambasý , *
w Park-Sistemi
x Stand-by gösterge lambasý*
y Açma / Kapama pedalý s
z Aksesuar kapaðý açma tuþu
{ Toz torbasý-deðiþtirme göstergesi
Modeline göre * ile belirtilen donaným iþaretleri sizin
cihazýnýzda farklý olabilir veya hiç bulunmayabilir.
13
es - Advertencias e indicaciones de seguridad
es - Advertencias e indicaciones de seguridad
En el uso diario
Este aspirador cumple las normas de seguridad vigentes. Sin embargo, el uso indebido
del mismo puede provocar daños físicos y
materiales.
Lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de poner en servicio el aspirador.
Así se protegerá Vd. y evitará daños en el
mismo. Conserve cuidadosamente las presentes Instrucciones de manejo.
Desconecte el aspirador, si va a sustituir el
~
accesorio. Esto es muy importante en caso de
conectar un turbo-cepillo o un cepillo eléctrico.
¡No utilizar el aspirador sin la bolsa recoge~
polvo, el filtro del motor o el filtro de salida de
aire! ¡De lo contrario podría resultar dañado!
Si no ha introducido una bolsa recogepolvo,
~
no podrá cerrar la tapa de acceso al interior del
aparato. ¡No la fuerce!
Uso apropiado
~ El presente aspirador está destinado únicamente para fines domésticos y es apto para el
uso en superficies secas. No se deberá utilizar
para aspirar partes del cuerpo humano o de animales.
Otros usos, cambios y modificaciones del aspirador correrán por cuenta y riesgo del usuario y se
advierte de la posible peligrosidad de los mismos.
No se podrán reclamar al fabricante los daños y
perjuicios ocasionados por el uso inadecuado o
indebido, así como por el manejo incorrecto de
este aparato.
Niños en casa
~
El manejo del aspirador por niños deberá ser
vigilado siempre.
~ En los modelos con mango radiocontrol:
Mantener las baterías fuera del alcance de los niños.
Antes de la puesta en servicio
~
Antes de la puesta en servicio compruebe si
el aspirador no presenta daños externos visibles.
¡No poner nunca en servicio un aparato defectuoso, ya que puede entrañar peligros para la seguridad del usuario!
~ Compare los datos de conexión indicados en
la placa de características del aspirador (voltaje
y frecuencia), con los de la red eléctrica. Es imprescindible que estos datos coincidan, a fin de
evitar daños en el aparato.
~
Es imprescindible que la toma de corriente
esté protegida con un fusible de 16 A o 10 A
como mínimo.
14
En la parte inferior del mango se ha colocado
~
un elemento metálico, a fin de evitar los efectos
desagradables de las sobrecargas electrostáticas. Cerciórese de que su mano toca este elemento metálico durante el proceso de aspiración
para así, anular las sobrecargas electrostáticas.
¡No aspirar líquidos o suciedad húmeda!
~
Esto podría dar lugar a considerables perturbaciones en el funcionamiento y, además, podría
deteriorarse el sistema protector contra descargas eléctricas. Después de la limpieza húmeda
de alfombras o moquetas con limpiadores de espuma, cerciórese de que estén totalmente secas
antes de pasar el aspirador.
¡No aspirar objetos encendidos o ascuas, p.
~
ej. cigarrillos o ceniza o carbón aparentemente
apagados! El aspirador puede inflamarse.
¡No aspirar el polvo del toner! El toner que se
~
utiliza, p. ej., en impresoras y fotocopiadoras,
puede ser conductor de la corriente eléctrica.
Además, el sistema de filtros del aspirador no lo
puede filtrar completamente y puede volver a salir al exterior a través de la turbina.
¡No aspirar sustancias fácilmente inflamables
~
y explosivas (gases)! ¡No pasar el aspirador en
los lugares donde se encuentran almacenadas
estas sustancias! El aspirador podría explotar.
¡No aspirar objetos con cantos cortantes! El
~
aspirador podría bloquearse y dañarse.
¡Evite acercarse a la cabeza las toberas o tu~
bos al aspirar con ellos! Existe el riesgo de lesionarse.
es - Advertencias e indicaciones de seguridad
~
¡No utilizar el cable de conexión para transportar el aparato y no tirar del cable para desenchufar el aspirador de la red eléctrica!
–
–
Evite que el cable de conexión pase por cantos cortantes y quede aprisionado, p. ej., por
puertas.
Evite pasar frecuentemente el aspirador por
encima del cable de conexión.
El cable de conexión, la clavija y el enchufe se
podrían dañar y entrañar un peligro para su seguridad. ¡No utilizar nunca el aspirador en este
caso!
~
Observe la indicación de sustitución de la
bolsa recogepolvo y verifíquela o cámbiela cuando el indicador visualice una bolsa recogepolvo
saturada.
En esta ocasión, controle o cambie también el filtro de salida de aire y el filtro del motor. Una bolsa recogepolvo saturada o los filtros obstruidos
disminuyen la capacidad de aspiración del aparato. Además, el aspirador se puede sobrecalentar, originando así su desconexión por parte del
limitador de temperatura. Véase el capítulo "Anomalías".
~
Importante para el manejo de la batería:
–
–
¡No deben utilizarse baterías recargables!
No poner en cortocircuito, recargar la batería
o tirarla al fuego. ¡Peligro de explosión!
Utilización de accesorios
~
El enchufe que se encuentra en el aspirador
(según modelo), deberá utilizarlo únicamente
para los cepillos eléctricos Miele indicado en las
presentes Instrucciones de manejo.
~ El cepillo eléctrico Miele es un aparato adicional accionado por un motor, exclusivo para
aspiradores. Por motivos de seguridad no se permite el uso del aspirador con un cepillo eléctrico
de otro fabricante.
~
Cuando se aspire con un cepillo eléctrico o
un turbo-cepillo, no tocar los rodillos mientras giren. Existe el riesgo de lesionarse.
Al aspirar sólo con el tubo sin acoplar los ac~
cesorios, cerciórese de que éste se encuentra en
perfecto estado. Existe el riesgo de lesionarse.
Las bolsas recogepolvo son de un solo uso.
~
No las reutilice. Los poros obstruidos reducen la
capacidad de aspiración del aparato.
Utilice exclusivamente bolsas recogepolvo,
~
filtros y accesorios de origen Miele. Sólo así el fabricante puede garantizar la seguridad.
Cuidado, mantenimiento y reparación
Desconecte el aspirador después de su uso
~
y antes de realizar cualquier trabajo de limpieza/mantenimiento. Desenchufe la clavija.
No sumerja nunca el aspirador en agua y lím~
pielo sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. La humedad en el interior del aparato podría
dar lugar a descargas eléctricas.
Las reparaciones sólo podrán ser realizadas
~
por personal autorizado. Cualquier reparación
del aparato deberá llevarse a cabo por personal
autorizado, de lo contrario podrán surgir riesgos
considerables para el usuario.
Por razones de seguridad, un cable defec~
tuoso deberá ser sustituido por el Servicio
Post-venta Miele conjuntamente con el carrete.
Reciclaje del aparato inservible
Retire la pila del mango de radiocontrol y en~
tréguela en un punto de recogida pertinente - ¡no
desecharlas en la basura doméstica!.
Inutilice el aparato inservible. Para ello des~
conecte la clavija de la base del enchufe y corte
el cable de conexión. A continuación deberá entregarlo en un punto de recogida.
No podrán reclamarse al fabricante los daños ocasionados si no se tienen en cuenta
las indicaciones y advertencias concernientes a la seguridad.
15
el - Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
el - Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÁõôÞ ç çëåêôñéêÞ óêïýðá áíôáðïêñßíåôáé
ðëÞñùò óôéò ðñïäéáãñáöÝò áóöáëåßáò
çëåêôñéêþí óõóêåõþí. Ç áðñüóåêôç üìùò
÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò ìðïñåß êáìéÜ öïñÜ
íá ðñïêáëÝóåé æçìéÜ óå áíèñþðïõò êáé
áíôéêåßìåíá. ÄéáâÜóôå ìå ðñïóï÷Þ ôéò
ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ãéá
ðñþôç öïñÜ ôçí çëåêôñéêÞ óáò óêïýðá!
¸ôóé ðñïóôáôåýåôå ôïí åáõôü óáò êáé
ôïõò Üëëïõò áëëÜ êáé ôç óõóêåõÞ áðü
ïðïéáäÞðïôå âëÜâç. ÖõëÜîôå êáé áêïëïõèåßôå ðÜíôá ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
ÓùóôÞ ÷ñÞóç
~ Ç ÷ñÞóç áõôÞò ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò
åßíáé ìüíï ãéá äïõëåéÝò ôïõ íïéêïêõñéïý, óå
óôåãíÝò åðéöÜíåéåò. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ôç
÷ñçóéìïðïéÞóåôå óå áíèñþðïõò êáé æþá.
Áí äåí ôçñçèïýí ïé óõóôÜóåéò áõôÝò, ãéá
ïôéäÞðïôå óõìâåß, ðëÞñç åõèýíç öÝñåé ï
÷åéñéóôÞò êáé ðéèáíþò ìéá äéáöïñåôéêÞ ÷ñÞóç
ôçò óõóêåõÞò íá åßíáé åðéêßíäõíç êáé ãéá ôïí
ßäéï. Ï êáôáóêåõáóôÞò äåí åõèýíåôáé óå
êáìßá ðåñßðôùóç ãéá æçìéÝò ðïõ ðñïêýðôïõí
áðü ëáíèáóìÝíï ÷åéñéóìü ôçò óõóêåõÞò.
Ãéá ôá ðáéäéÜ
~
Ç ÷ñçóéìïðïßçóç ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò
áðü ìéêñÜ ðáéäéÜ åðéôñÝðåôáé ìüíï êÜôù áðü
ôçí åðßâëåøÞ óáò.
~
Ãéá ôá ìïíôÝëá ðïõ Ý÷ïõí ÷åéñïëáâÞ ìå
÷åéñéóôÞñéï: Ïé ìðáôáñßåò äåí åðéôñÝðåôáé íá
êáôáëÞîïõí óå ÷Ýñéá ðáéäéþí.
Ðñéí áðü ôçí áñ÷éêÞ ÷ñÞóç
~
Ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí çëåêôñéêÞ
óêïýðá, åëÝã÷åôå ãéá ôõ÷üí ïñáôÝò æçìéÝò. Áí
áõôÞ ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá æçìéÜ, äåí åðéôñÝðåôáé íá ôç èÝóåôå óå ëåéôïõñãßá, ãéáôß êÜôé
ôÝôïéï èá Þôáí åðéêßíäõíï ãéá ôï ÷åéñéóôÞ ôçò
óõóêåõÞò!
~
Óõãêñßíåôå ôá óôïé÷åßá óýíäåóçò ðïõ
õðÜñ÷ïõí óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ ôçò óõóêåõÞò
(ôÜóç êáé óõ÷íüôçôá) ìå åêåßíá ôïõ çëåêôñéêïý äéêôýïõ. Ôá óôïé÷åßá ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå
íá óõìöùíïýí ãéá íá áðïöýãåôå ôõ÷üí âëÜâç
óôç óõóêåõÞ.
~
16
Ç ðñßæá ðñÝðåé íá Ý÷åé áóöÜëåéá 16 A Þ 10 A.
ÊáôÜ ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç
Äéáêüðôåôå ôç ëåéôïõñãßá ôçò çëåêôñéêÞò
~
óêïýðáò üôáí áëëÜæåôå åîáñôÞìáôá. Áõôü
åßíáé ðïëý óçìáíôéêü, éäéáßôåñá üôáí óõíäÝåôå ìéá âïýñôóá Turbo Þ ìéá çëåêôñéêÞ âïýñôóá.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí çëåêôñéêÞ óêïýðá
~
÷ùñßò óáêïýëá Þ ößëôñá ðñïóôáóßáò ôïõ
ìïôÝñ êáé åîáåñéóìïý! Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß
âëÜâç óôç óõóêåõÞ!
Áí äåí ôïðïèåôÞóåôå ôç óáêïýëá, äåí
~
ìðïñåßôå íá êëåßóåôå ôï êáðÜêé ôçò óêïýðáò.
Ìçí ðñïóðáèÞóåôå íá ðéÝóåôå ìå äýíáìç ôï
êáðÜêé!
Óôçí êÜôù ðëåõñÜ ôçò ÷åéñïëáâÞò áõôÞò
~
ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò õðÜñ÷åé ìéá ëåðôÞ
ìåôáëëéêÞ ëÜìá, ç ïðïßá áðïôñÝðåé ôõ÷üí
åíÝñãåéåò óôáôéêïý çëåêôñéóìïý. Öñïíôßóôå,
üôáí óêïõðßæåôå, íá Ý÷åé ôï ÷Ýñé óáò åðáöÞ
ìå áõôÞ ôç ìåôáëëéêÞ ëÜìá, Ýôóé þóôå íá
åîïõäåôåñþíåôáé êÜèå ôõ÷üí åíÝñãåéá óôáôéêïý çëåêôñéóìïý.
Ìç óêïõðßæåôå Þ áðïññïöÜôå íåñÜ ìå ôç
~
óêïýðá, ãéáôß åíäÝ÷åôáé áöåíüò ìåí íá
ðñïêëçèïýí âëÜâåò óôï ìç÷áíéóìü ôçò êáé
áöåôÝñïõ íá ìåéùèåß ç áóöÜëåéá ðñïóôáóßáò
êáôÜ ôçò çëåêôñïðëçîßáò. Ãé' áõôü ôï ëüãï
äåí ðñÝðåé íá óêïõðßæåôå öñåóêïðëõìÝíá
÷áëéÜ, ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìç óôåãíþóåé.
Ìç óêïõðßæåôå áíôéêåßìåíá ðïõ êáßãïíôáé
~
Þ åßíáé ðõñùìÝíá, üðùò ð.÷. ôóéãÜñá Þ óôÜ÷ôç
Þ êÜñâïõíá ðïõ ìïéÜæïõí óâçóìÝíá, ãéáôß
ìðïñåß ç çëåêôñéêÞ óêïýðá íá ðéÜóåé öùôéÜ.
Ìçí åðé÷åéñÞóåôå íá óêïõðßóåôå óêüíç
~
áðü Toner! Ç óêüíç áðü Toner ðïõ ÷ñç-
óéìïðïéïýíôáé ð.÷. ãéá åêôõðùôÝò ç öùôïáíôéãñáöéêÜ ìç÷áíÞìáôá ìðïñåß íá ðáñïõóéÜóåé
çëåêôñéêÞ áãùãéìüôçôá. Åêôüò ôïýôïõ, åßíáé
ðéèáíüí íá ìç öéëôñáñéóôåß áðü ôá ößëôñá ôçò
óêïýðáò êáé íá åðéóôñÝøåé óôïí áÝñá ôïõ
äùìáôßïõ, ìÝóù ôïõ ìïôÝñ.
Ìç óêïõðßæåôå åýöëåêôá Þ åêñçêôéêÜ
~
õëéêÜ Þ áÝñéá êáé ìç óêïõðßæåôå óå ÷þñïõò
ðïõ áðïèçêåýïíôáé ôÝôïéïõ åßäïõò õëéêÜ! Ç
çëåêôñéêÞ óêïýðá ìðïñåß íá åêñáãåß.
Ìç óêïõðßæåôå áé÷ìçñÜ áíôéêåßìåíá! Ï
~
åýêáìðôïò óùëÞíáò ìðïñåß íá ìðëïêáñéóôåß
êáé íá ðñïêëçèåß âëÜâç.
el - Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
~
Ìç ðëçóéÜæåôå ðïôÝ óôï ðñüóùðü óáò ôï
ðÝëìá Þ ôïõò óùëÞíåò, üôáí ç çëåêôñéêÞ
óêïýðá åßíáé óå ëåéôïõñãßá. ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò
ôñáõìáôéóìïý!
~
Ìçí ôñáâÜôå ðïôÝ ôç óêïýðá áðü ôï êáëþäéü ôçò êáé ìçí ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôï
êáëþäéï ôïõ ãéá íá ôï âãÜëåôå áðü ôçí ðñßæá!
– Áðïöåýãåôå ôï ðÝñáóìÜ ôïõ êáëùäßïõ
ðÜíù áðü áé÷ìçñÝò ãùíßåò, üðùò êáé ôï
ìÜãêùìÜ ôïõ, ð.÷. êÜôù áðü ðüñôåò.
– Áðïöåýãåôå ôï óõ÷íü ðÝñáóìá ôçò
çëåêôñéêÞò óêïýðáò ðÜíù áðü ôï êáëþäéï.
Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß æçìéÜ óôï êáëþäéï, óôï
öéò Þ óôçí ðñßæá êáé íá êéíäõíÝøåé ç áóöÜëåéá
óáò. Áí óõìâåß êÜôé ôÝôïéï, äåí åðéôñÝðåôáé óå
êáìéÜ ðåñßðôùóç íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí
çëåêôñéêÞ óêïýðá!
~
Ðáñáêïëïõèåßôå ðÜíôá ôçí Ýíäåéîç áëëáãÞò óáêïýëáò êáé áëëÜæåôå ôç óáêïýëá üôáí
ç Ýíäåéîç äåß÷íåé ðëÞñçò.
Ìå ôçí åõêáéñßá áõôÞ, åëÝã÷åôå Þ áëëÜæåôå
êáé ôï ößëôñï åîáåñéóìïý Þ ðñïóôáóßáò ôïõ
ìïôÝñ. Ìéá ãåìÜôç óáêïýëá Þ Ýíá âïõëùìÝíï
ößëôñï ìåéþíïõí óçìáíôéêÜ ôçí áðüäïóç ôçò
çëåêôñéêÞò óêïýðáò. Åêôüò áõôïý ç óêïýðá
ìðïñåß íá æåóôáèåß ôüóï ðïëý, þóôå ï èåñìïóôÜôçò áóöáëåßáò ôçò óõóêåõÞò íá äéáêüøåé
ôç ëåéôïõñãßá ôçò óêïýðáò, âëÝðå êåö. "Ôé
ðñÝðåé íá êÜíåôå, üôáí...".
~
Óçìáíôéêü ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò ìðáôáñßáò:
– Äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
åðáíáöïñôéæüìåíåò ìðáôáñßåò!
– Ìçí âñá÷õêõêëþíåôå, ìçí öïñôßæåôå êáé
ìçí ðåôÜôå óôç öùôéÜ ôéò ìðáôáñßåò.
Êßíäõíïò Ýêñçîçò!
×ñÞóç ôùí åîáñôçìÜôùí
~
Ôçí ðñßæá ðÜíù óôç óêïýðá (áíÜëïãá ìå
ôï ìïíôÝëï) ìðïñåßôå íá ôç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ìüíï ãéá ôéò çëåêôñéêÝò âïýñôóåò Miele ðïõ
áíáöÝñïíôáé óå áõôÝò ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
~
Ç çëåêôñéêÞ âïýñôóá Miele åßíáé ìéá ðñüóèåôç óõóêåõÞ ðïõ êéíåßôáé ìå çëåêôñéêü
ñåýìá êáé ðñïïñßæåôáé ãéá óýíäåóç ìüíï ìå
óêïýðåò Miele. Ç óýíäåóç ôçò óêïýðáò ìå
çëåêôñéêÞ âïýñôóá Üëëïõ êáôáóêåõáóôÞ äåí
åðéôñÝðåôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò.
~
ÈÝôïíôáò óå ëåéôïõñãßá ôçí çëåêôñéêÞ
âïýñôóá Þ ôçí Turbo-âïýñôóá ôçò Miele, ðñïóÝîôå íá ìçí áêïõìðÞóåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï êýëéíäñü ôçò. Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
×ñçóéìïðïéþíôáò ãéá ôçí áíáññüöçóç
~
óêüíçò êáé óêïõðéäéþí ìüíï ôï óùëÞíá
÷åéñïëáâÞò, ÷ùñßò åîÜñôçìá óôçí Üêñç ôïõ,
ðñïóÝîôå ï óùëÞíáò íá ìçí Ý÷åé êáìßá âëÜâç.
Áëëéþò õðÜñ÷åé êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
Ïé óáêïýëåò åßíáé ðñïúüíôá ìßáò ÷ñÞóçò
~
êáé äåí åðéôñÝðåôáé íá îáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí.
Ïé âïõëùìÝíïé ðüñïé ìåéþíïõí ôç äýíáìç
áíáññüöçóçò ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéåò óáêïýëåò,
~
ößëôñá êáé åîáñôÞìáôá Miele. Ìüíï ôüôå
åããõÜôáé ï êáôáóêåõáóôÞò ðëÞñç áóöÜëåéá.
Ðåñéðïßçóç, óõíôÞñçóç êáé åðéóêåõÞ
Äéáêüðôåôå ôç ëåéôïõñãßá ôçò çëåêôñéêÞò
~
óêïýðáò ðñéí áðü êÜèå êáèáñéóìü / óõíôÞñçóç êáé âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
Êáèáñßæåôå ôç óõóêåõÞ ìå Ýíá óôåãíü Þ
~
Ýíá êáëÜ óôõììÝíï õãñü ðáíß. Ìç âõèßæåôå
ðïôÝ ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå íåñü. ÕðÜñ÷åé
êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
Ïé åðéóêåõÝò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü åéäé~
êü ôå÷íéêü. ÁêáôÜëëçëåò åðéóêåõÝò ðåñéêëåßïõí óïâáñïýò êéíäýíïõò ãéá ôï ÷åéñéóôÞ!
Óå ðåñßðôùóç öèáñìÝíïõ êáëùäßïõ, ðñÝ~
ðåé íá ôï áëëÜæåôå Ýãêáéñá êáé ãéá ëüãïõò
áóöáëåßáò ðÜíôá ìáæß ìå ôçí ôñï÷áëßá ôïõ,
áðü ôï õðåýèõíï óõíåñãåßï åðéóêåõþí.
Ãéá ôéò ðáëéÝò óõóêåõÝò
Áöáéñåßôå ôçí ìðáôáñßá áðü ôç ÷åéñïëáâÞ
~
êáé ôçí ðåôÜôå óå Ýíáí êïéíü êÜäï áíáêýêëùóçò áíôéêåéìÝíùí. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ôçí ðåôÜîåôå óå êïéíïýò êÜäïõò áðïññéììÜôùí íïéêïêõñéïý.
Ïé ðáëéÝò óõóêåõÝò ðñéí áðü ôçí áðïêïìé~
äÞ ôïõò ðñÝðåé íá á÷ñçóôåýïíôáé. Ãéá íá ãßíåé
áõôü ôñáâÜôå ôï öéò êáé ôï áðï÷ùñßæåôå áðü
ôï êáëþäéï. Öñïíôßóôå íá ðáñáäþóåôå êáôüðéí ôç óõóêåõÞ óå ÷þñïõò óõãêÝíôñùóçò
áðïññéììÜôùí ðñïò áíáêýêëùóç.
Ï êáôáóêåõáóôÞò äåí åõèýíåôáé óå êáìßá
ðåñßðôùóç ãéá æçìéÝò ðïõ ðñïêýðôïõí
áðü ÷åéñéóìïýò ðïõ äåí óõìöùíïýí ìå ôéò
õðïäåßîåéò áóöáëåßáò.
17
it - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
it - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
Uso quotidiano
Questo aspirapolvere è conforme alle vigenti
norme di sicurezza. L'uso improprio può comunque provocare danni a persone e/o
cose. Leggere attentamente le istruzioni
d'uso prima di mettere in funzione
l'apparecchio. In questo modo si evitano
danni sia a se stessi che all'apparecchio.
Conservare con cura le presenti istruzioni
d'uso.
Spegnere sempre l'aspirapolvere quando si
~
cambia accessorio, soprattutto se si tratta di allacciare una spazzola elettrica o una turbospazzola.
Non mettere in funzione l'aspirapolvere senza
~
sacchetto in PC, filtro vano polvere e filtro di sfiato, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
Se il sacchetto polvere in PC non è inserito, è
~
impossibile chiudere il coperchio del vano polve-
Corretto impiego
re. Non agire con forza sul coperchio.
~
Nella parte inferiore dell'impugnatura del tubo
~
di questo aspirapolvere si trova un inserto in me-
Questo aspirapolvere può essere utilizzato
esclusivamente in ambito domestico, per
l'aspirazione di materiali asciutti. Non usare
l'aspirapolvere su persone o animali.
Altri tipi di impiego nonché modifiche all'apparecchio sono effettuati a proprio rischio e possono
essere pericolosi.
La casa produttrice non risponde di danni che
derivano da un uso improprio o da impostazioni
non corrette dell'apparecchio.
tallo per evitare gli effetti sgradevoli delle scariche elettrostatiche. Fare in modo, mentre si passa l'aspirapolvere, di tenere la mano sempre a
contatto con questo inserto in metallo per annullare le cariche elettrostatiche.
Non aspirare sostanze liquide né umide. Ciò
~
potrebbe causare gravi anomalie di funzionamen-
~
to nonché compromettere il sistema di protezione
da scosse elettriche. Prima di passare
l'aspirapolvere su moquette e/o tappeti lavati o
inumiditi, aspettare che siano completamente
asciutti.
~
Non aspirare oggetti ardenti o incandescenti,
~
come ad es. sigarette, né cenere o carbone ap-
Se ci sono bambini in casa
Non permettere ai bambini di usare l'aspirapolvere, se non sotto stretta sorveglianza.
Modelli con il radiocomando sull'impugnatura: le batterie devono essere tenute fuori della
portata dei bambini.
Prima dell'impiego
~
Prima di mettere in funzione l'apparecchio
controllare che non vi siano danni visibili esternamente; non mettere in funzione un aspirapolvere
danneggiato, potrebbe infatti mettere a rischio la
Vostra sicurezza.
parentemente spenti, potrebbero incendiare
l'apparecchio.
Non aspirare il toner. Il toner, ad es. delle
~
stampanti o delle fotocopiatrici, può condurre
elettricità. Inoltre potrebbe succedere che non
venga filtrato completamente dal sistema di filtri
dell'aspirapolvere e che venga quindi reimmesso
nell'ambiente.
Non aspirare sostanze facilmente infiammabi~
Confrontare i valori di allacciamento (tensione
~
li o esplosive, né gas; non passare l'aspirete e frequenza) riportati sulla targhetta dati
dell'aspirapolvere con quelli dell'impianto elettrico. I valori di apparecchio e impianto devono assolutamente coincidere, altrimenti possono verificarsi dei danni.
~
La presa elettrica deve essere protetta da un
fusibile con 16 A oppure 10 A ritardato.
rapolvere nemmeno in locali dove tali sostanze
sono depositate. L'aspirapolvere potrebbe esplodere.
Non aspirare oggetti che presentano spigoli
~
vivi. L'aspirapolvere potrebbe intasarsi e quindi
danneggiarsi.
Utilizzando bocchette o tubo aspirante, evita~
re di aspirare in prossimità della testa. Pericolo di
ferirsi!
18
it - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
~
Non utilizzare il cavo di alimentazione per trasportare l'aspirapolvere; per staccarlo dalla rete
elettrica, non tirare il cavo bensì afferrare la spina.
–
–
Non trascinare il cavo di alimentazione su spigoli appuntiti, né schiacciarlo ad es. sotto le
porte.
Evitare di passare ripetutamente l'aspirapolvere sul cavo di alimentazione.
Il cavo di alimentazione, la spina e la presa potrebbero danneggiarsi e mettere in pericolo la Vostra sicurezza. Se si fossero danneggiati, non
mettere assolutamente in funzione l'apparecchio.
~
Tenere d'occhio l'indicazione sostituzione
sacchetto e controllare, nonché sostituire il sacchetto polvere quando ne viene segnalata la saturazione.
Con l'occasione controllate, nonché sostituite anche il filtro di sfiato e il filtro protezione motore. Se
il sacchetto polvere in PC o i filtri sono saturi la
potenza aspirante dell'apparecchio risulta ridotta.
L'aspirapolvere potrebbe inoltre surriscaldarsi al
punto da essere disinserito dal limitatore di temperatura (si veda al capitolo "Guasti, cosa fare?").
~
Importante maneggiando la batteria:
–
–
non possono essere usate batterie ricaricabili.
non mettere in corto circuito le batterie, non ricaricarle e non gettarle nel fuoco. Pericolo di
esplosione.
Impiego degli accessori
~ Utilizzare la presa sull'aspirapolvere (a seconda del modello) solo con le spazzole elettriche Miele indicate in queste istruzioni d'uso.
~
La spazzola elettrica Miele è un apparecchio
supplementare con motore, realizzato appositamente per gli aspirapolvere Miele. Per motivi di
sicurezza non è assolutamente consentito utilizzare una spazzola elettrica di un altro produttore
con questo aspirapolvere Miele.
Nel caso di impiego della presa tubo senza
~
innesto di accessori, controllare che non sia danneggiata. Pericolo di ferirsi!
Sacchetti polvere sono accessori monouso.
~
Non possono essere riutilizzati. I pori intasati riducono la potenza aspirante dell'apparecchio.
Utilizzare solo sacchetti polvere, filtri e acces~
sori originali Miele. Solamente per questi infatti la
casa produttrice può garantire la sicurezza.
Cura, manutenzione e riparazioni
Dopo l'uso e prima di ogni operazione di puli~
zia e/o di manutenzione disinserire l'aspirapolvere. Estrarre la spina dalla presa.
Non immergere mai per nessun motivo l'a~
spirapolvere in acqua; pulirlo solamente con un
panno asciutto oppure leggermente inumidito. Se
l'umidità penetra nell'aspirapolvere c'è pericolo di
scossa elettrica.
I lavori di riparazione devono essere eseguiti
~
solo da personale tecnico qualificato. Riparazioni
eseguite in maniera non corretta possono mettere
seriamente in pericolo l'incolumità dell'utente.
Per motivi di sicurezza far sostituire dall'as~
sistenza tecnica e per intero un cavo danneggiato, tamburo compreso.
Smaltimento dell'apparecchio
Togliere la batteria dal radiocomando sul~
l'impugnatura e smaltirla correttamente; non gettare nelle immondizie di casa.
Rendere inservibile il vecchio aspirapolvere.
~
Staccare la spina dalla presa elettrica e tagliare il
cavo di alimentazione. Infine smaltire
l'apparecchio secondo le disposizioni vigenti.
Osservare assolutamente i seguenti aspetti
prima di mettere in funzione l'apparecchio.
Indicazioni dettagliate a riguardo si trovano
nei relativi capitoli delle istruzioni d'uso.
~
Se è in azione una spazzola elettrica oppure
una turbospazzola Miele, non avvicinare le mani
al rullo rotante della spazzola; pericolo di ferirsi.
19
pt - Medidas de segurança e precauções
pt - Medidas de segurança e precauções
Utilização diária
Este aspirador corresponde às normas de
segurança em vigor. Utilização inadequada
pode provocar danos em pessoas e objectos.
Leia as instruções de utilização antes de pôr
o aspirador em funcionamento. Desta forma
podem ser evitados erros de utilização e
possíveis avarias. Guarde o livro de instruções.
Utilização adequada
~
Este aspirador só deve ser utilizado a nível
doméstico para aspirar superfícies secas. Pessoas e animais não devem ser aspirados com o aspirador.
Outro tipo de utilização é da responsabilidade do
utilizador e poderá ser perigosa.
O fabricante não pode ser responsabilizado por
eventuais avarias que sejam provocadas por utilização inadequada do aparelho.
Crianças em casa
~ Crianças só podem utilizar o aspirador se estiverem a ser vigiadas.
~
Desligue o aspirador quando substituir os
~
acessórios em especial ao encaixar a escova turbo ou a escova eléctrica.
Não utilize o aspirador sem que os filtros e o
~
saco do pó estejam colocados no aspirador! O
aspirador pode ficar danificado.
Se o saco para o pó não estiver encaixado
~
não será possível fechar a tampa. Não force.
Na parte inferior do tubo pega, encontra-se
~
uma guarnição metálica para evitar efeitos desagradáveis de descargas electrostáticas. Durante
a aspiração, a mão do utilizador deverá estar em
contacto permanente com essa peça metálica
para anular cargas electrostáticas.
Nunca aspire com o aspirador líquidos ou hu~
midades porque podem causar avarias graves e
além disso a protecção contra o choque eléctrico
será afectada. Por isso deixe secar muito bem
carpetes e alcatifas, acabadas de lavar, antes de
as aspirar.
Nunca aspire objectos incandescentes, car~
vão ou cinza quente, como por exemplo cigarros
ou cinza aparentemente apagada. O aspirador
pode incendiar-se.
Em modelos com comando por rádio frequência: As pilhas devem ser mantidas fora do
alcance de crianças.
Não aspire o pó de Toner. Toner utilizado por
~
exemplo em fotocopiadoras ou impressoras,
Antes de utilizar
pode ser condutor eléctrico. Além disso, este tipo
de pó pode não ser completamente absorvido
pelo sistema de filtros do aspirador e pode voltar
a ser expelido para o exterior através da turbina.
~
Antes de utilizar o aspirador verifique se
apresenta algum dano externo visível e, se for o
caso, não o deve utilizar. Nunca utilize um aparelho com defeito pois pode por em risco a sua segurança.
Não aspire substâncias facilmente inflamáve~
is ou explosivas ou gases. Não aspire locais
~
Não aspire objectos pesados, duros ou bicu~
dos porque podem bloquear e danificar o aspira-
Antes de ligar o aspirador verifique se a tensão da rede corresponde com os dados mencionados na placa de características do aspirador
(tensão e frequência). Esses dados devem corresponder para que sejam evitados danos no
aparelho.
~ A tomada de ligação à corrente tem de estar
protegida com um fusível de 16 A ou 10 A.
20
onde se essas substâncias estão armazenadas.
dor.
Se o aspirador estiver ligado evite aproximar
~
a escova ou o tubo telescópico à cabeça. Existe
perigo de lesões graves.
pt - Medidas de segurança e precauções
~
Não utilize o cabo eléctrico para transportar o
aspirador e, para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo eléctrico mas sim pela ficha.
–
–
Não passe o cabo eléctrico por cantos bicudos e evite que fique preso por baixo das portas.
Evite pisar o cabo eléctrico com o aspirador.
~ O cabo de ligação, a ficha e a tomada podem avariar e por a sua segurança em perigo.
Neste caso não deve utilizar o aspirador.
~
Preste atenção ao indicador de substituição
do saco do pó e substitua-o logo que apareça a
indicação de saco cheio.
Efectue um controle regular dos filtros e se necessário substitua-os. Se o saco estiver cheio ou
os filtros estiverem obstruídos a capacidade de
aspiração será reduzida. Além disso o aspirador
pode aquecer de tal forma que o limitador de
temperatura actua e desliga o aspirador, consulte o capítulo "Avarias".
~
Importante ao manusear as pilhas:
–
–
Não é possível utilizar pilhas recarregáveis.
Não recarregue as pilhas e não as atire para
uma fogueira. Perigo de explosão.
Se aspirar com o tubo pega sem que o res~
pectivo acessório esteja encaixado verifique se o
tubo está intacto. Se estiver danificado pode provocar ferimentos.
Os sacos do pó não são reutilizáveis. Utilize
~
cada saco uma única vez. Os poros obstruídos
reduzem a capacidade de aspiração do aspirador.
Utilize exclusivamente sacos com o selo de
~
qualidade Miele, filtros e acessórios originais
Miele. Só assim é que o fabricante pode garantir
a segurança.
Tratamento, manutenção e reparações
Desligue o aspirador antes de efectuar qual~
quer trabalho de reparação ou manutenção. Desligue a ficha da tomada.
Nunca mergulhe o aspirador em água. Lim~
pe-o com um pano seco ou húmido. Humidade
pode provocar choque eléctrico.
Reparações só devem ser executadas por
~
técnicos especializados. Reparações executadas
indevidamente podem constituir perigo para o
utilizador.
Se o cabo eléctrico estiver danificado deverá
~
ser substituído por um cabo original Miele.
Utilização de acessórios
~
Aparelho em fim de vida útil
A tomada existente no aspirador (conforme o
modelo) só pode ser utilizada para ligar a escova
eléctrica indicada neste livro de instruções.
Retire a pilha situada na pega e deposite-a
~
num recipiente adequado para ser reciclada.
~
Quando se desfizer do seu aspirador inutilize
~
a ficha e o cabo de ligação eléctrico.
~
O fabricante não pode ser responsabilizado
por danos ou avarias que sejam provocadas
por utilização inadequada do aparelho e o
não cumprimento do indicado no livro de instruções.
A escova eléctrica Miele é um aparelho adicional com motor concebido especialmente para
os aspiradores Miele. Não é permitida a utilização do aspirador com uma escova eléctrica de
outro fabricante.
Ao aspirar utilizando a escova eléctrica ou
escova turbo não deve tocar no rolo da escova.
Existe perigo de ferimentos.
21
tr - Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
tr - Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Bu elektrik süpürgesi mevcut güvenlik
yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir.
Kurallara aykýrý bir kullaným kiþilere ve
eþyalara zarar verebilir.
Elektrik süpürgenizi kullanmadan önce
kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz!
Böylece oluþabilecek zararlardan kendinizi
ve süpürgenizi korumuþ olursunuz. Kullanma
kýlavuzunu özenle saklayýnýz.
Günlük Kullanýmda
Aksesuar deðiþiminde mutlaka süpürgenin
~
çalýþmasýný durdurunuz; özellikle turbo- veya akülü fýrçanýn takýlmasý sýrasýnda cihazýn kapalý
olmasý çok önemlidir.
Elektrik süpürgenizi toz torbasý, hava tahliye
~
ve motor koruyucu filtre olmadan çalýþtýrmayýnýz!
Süpürgeniz zarar görebilir!
Süpürgeye toz torbasý takýlmamýþ ise, toz
~
haznesi kapaðý kapanmaz. Bu durumda zorla ka-
Kullaným Kurallarý
patmaya çalýþmayýnýz!
~
Süpürge tutma kulpunun altýnda elektro statik
~
yüklemeleri engelleyen metal bir plaka mevcuttur.
Bu elektrik süpürgesini sadece evde kuru temizlikte kullanabilirsiniz. Süpürge çalýþýrken insanlara veya hayvanlara sürmeyiniz.
Amaç dýþý kullaným veya süpürgede yapacaðýnýz
deðiþiklikler sizin için tehlikeli olabilir. Hatalý veya
kurallara aykýrý kullaným sonucunda ortaya
çýkacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz.
Çocuklar
Elektro statik yüklemeleri etkisiz hale getirmek için
süpürgenizi kullanýrken elinizle bu metal plakayý
tutunuz.
Süpürgenizle ýslak zeminleri veya ýslak tozlarý
~
almayýnýz! Aksi halde cihazýnýz arýzalanabilir;
ayrýca cereyan çarpmasýný önleyen koruyucu sistemi bozabilir. Islatýlmýþ veya þampuanla yýkanmýþ
halýlarýnýzýn önce tamamen kurumasýný bekleyiniz.
Çocuklar elektrik süpürgesini ancak sizin denetiminizde kullanabilirler.
~
Sigara veya sönmüþ gibi duran külleri veya
~
kömürleri bu süpürge ile almayýnýz! Elektrik süpür-
~
geniz yanabilir.
Kablosuz tutacaðý olan modellerde: piller
çocuklarýn ellerine geçmemelidir.
Kullanýmdan Önce
~
Süpürgenizi kullanmadan önce dýþtan gözle
görülür bir hasarý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Hasarlý bir süpürgeyi asla kullanmayýnýz, sizin için
tehlikeli olabilir!
~
Elektrik süpürgenizin tip etiketi üzerindeki
baðlantý deðerlerini
(akým ve frekans) evinizin elektrik þebekesi verileri
ile karþýlaþtýrýnýz. Elektrik süpürgesinin zarar
görmemesi için bu deðerlerin uyuþmasý þarttýr.
~
Priz sigortasý 16 A veya 10 A olmalýdýr.
22
Matbaa ve fotokopilerde kullanýlan toner
~
tozlarýný elektrik süpürgenizle çekmeyiniz,
bunlarýn elektrik iletme özelliði vardýr. Ayrýca toner
elektrik süpürgesinin filtre sisteminde tam olarak
filtre edilemez ve fan kanalýyla tekrar odaya
daðýlýr.
Yanýcý ve patlayýcý maddeleri veya gazlarý ve
~
bu maddelerin depolandýðý yerleri süpürgenizle
temizlemeyiniz! Süpürge patlayabilir.
Sert ve köþeli veya keskin uçlu maddeleri sü~
pürgenizle çekmeyiniz! Süpürge bloke olur ve zarar görür.
Süpürge çalýþýrken süpürge ayaðýný veya bo~
rusunu baþýnýzýn yakýnýnda tutmayýnýz. Yaralanma
tehlikesi!
tr - Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~
Süpürgenin baðlantý kablosunu cihazý taþýmak
için kullanmayýnýz ve fiþini prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz!
–
Baðlantý kablosunu keskin köþelerden
çekmeyiniz ve kapý altlarýndan geçirerek
ezmeyiniz!
–
Süpürgeyi sýk sýk kablonun üzerinden
geçirmeyiniz!
Kablo, fiþ ve priz hasar görürse güvenliðiniz
tehlikeye girebilir. Daha sonra süpürgeyi hiç
kullanamazsýnýz!
~
Toz torbasý göstergesini izleyip kontrol ediniz.
Gösterge toz torbasýnýn dolduðunu belli ettiðinde,
torbayý deðiþtiriniz.
Bu deðiþtirme sýrasýnda motor koruyucu filtre ve
hava tahliye filtresi de kontrol edilmeli veya
deðiþtirilmelidir. Dolu bir toz torbasý veya týkanmýþ
bir filtre süpürgenin çekiþ gücünü azaltýr. Ayrýca
elektrik süpürgesi çok fazla ýsýndýðýndan, emniyet
termostatý devreye girer ve cihazý kapatýr.
"Arýzalar" bölümüne bakýnýz.
~
Pillerle ilgili önemli uyarýlar:
–
–
Tekrar doldurulabilen pilleri kullanmayýnýz!
Pillerle kýsa devre yapýlamaz, piller
doldurulamaz ve ateþe atýlamaz. Patlama
tehlikesi!
Aksesuar Kullanýmý
~
Elektrik süpürgesindeki prize sadece (modele
göre) bu kullanma kýlavuzunda tanýtýlan Miele
elektrikli fýrçalarý takýlabilir.
~ Miele elektrikli fýrça motorla çalýþan ilave bir
cihazdýr ve özel olarak Miele elektrikli süpürge
için üretilmiþtir. Güvenlik açýsýndan baþka marka
bir elektrikli fýrça Miele elektrik süpürgesine asla
takýlamaz.
~
Süpürge çalýþýrken dönmekte olan Miele turbo- veya elektrikli fýrçaya elinizi sürmeyiniz! Yaralanma tehlikesi!
Süpürge tutacaðýna herhangi bir aksesuar
~
takmadan çalýþtýrmanýz halinde tutacak borusunun zarar görmemesine dikkat ediniz. Yaralanma
tehlikesi!
Toz torbalarý bir kere kullanýlýr. Toz torbalarýný
~
bir defadan fazla kullanmayýnýz! Torbanýn týkanmýþ
gözenekleri süpürgenin çekiþ gücünü azaltýr.
Sadece üstünde Miele kalite damgasý bulu~
nan orijinal Miele toz torbalarýný, orijinal Miele filtre
ve aksesuarlarýný kullanýnýz! Üretici ancak bu
ürünler için gerekli güveni verebilir.
Temizlik, Bakým ve Tamir
Süpürgenizi her kullanýmdan, her bakým ve te~
mizleme iþleminden önce kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz.
Elektrik süpürgesini asla suya sokmayýnýz ve
~
cihazý sadece kuru olarak veya hafif nemli bir
bezle siliniz. Süpürgenin ýslanmasý sonucunda
cereyan çarpma tehlikesi ortaya çýkar!
Tamirler ancak uzman ve yetkili personel tara~
fýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler
süpürgeyi kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir!
Hasarlý kablolar emniyet açýsýndan kablo ma~
karasý ile birlikte yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Eski Süpürgenin Kaldýrýlmasý
Pilleri çýkartýnýz ve belediye tarafýndan gösteri~
len yere atýnýz.
Artýk eskimiþ olan süpürgeyi kullanýlamaz bir
~
duruma getiriniz. Bunun için fiþini kablodan
ayrýnýz. Elektrik süpürgesini daha sonra kurallar
doðrultusunda evinizden çýkartýnýz.
Güvenlik tavsiyelerine ve uyarýlara uyulmadýðý
için meydana gelen hasar ve zararlardan
üretici firma sorumlu deðildir.
23
es
24
el
Su contribución al
medio ambiente
Ðñïóôáóßá ðåñéâÜëëïíôïò
Reciclaje del embalaje de
transporte
Áîéïðïßçóç ôçò óõóêåõáóßáò
El embalaje protege al aparato
de daños durante el transporte.
Los materiales de embalaje se
han seleccionado con criterios
ecológicos y en función de su
posterior tratamiento en plantas
de reciclaje. Entregue el material de embalaje que ya no necesite al sistema de recogida y
reciclaje "Punto verde".
Con la devolución del embalaje
al ciclo de recuperación, Ud.
contribuye a ahorrar materias
primas y a disminuir el aumento
de la basura.
Ç óõóêåõáóßá ðñïóôáôåýåé ôç
óõóêåõÞ áðü ôõ÷üí æçìéÝò
êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ ôçò. Ôá
õëéêÜ óõóêåõáóßáò Ý÷ïõí åðéëå÷ôåß ìå åéäéêÜ êñéôÞñéá ðïõ
õðïóôçñßæïõí ôïí ïêïëïãéêü
ðáñÜãïíôá êáé ôçí ôå÷íïëïãßá áíáêýêëùóçò áðïññéììÜôùí. Ìçí ôá ðåôÜôå ëïéðüí
óôá óêïõðßäéá áëëÜ óôïí ðéï
êïíôéíü ÷þñï óõãêÝíôñùóçò
áðïññéììÜôùí ðñïò áíáêýêëùóç. ¸ôóé óõìâÜëëåôå óôçí
ïéêïíïìßá óå ðñþôåò ýëåò êáé
óå ìåßùóç ôïõ üãêïõ áðïññéììÜôùí.
Desechar la bolsa recogepolvo y los diversos filtros
ÁðïêïìéäÞ óáêïýëáò êáé
ößëôñùí
Tanto la bolsa recogepolvo
como los diversos filtros están
fabricados con materiales ecológicos. Los filtros podrán tirarse a la basura doméstica. También la bolsa recogepolvo,
siempre que no se hayan aspirado sustancias nocivas con la
misma.
Ç óáêïýëá êáé ôá ößëôñá åßíáé
êáôáóêåõáóìÝíá áðü õëéêÜ
ðïõ äåí âëÜðôïõí ôï öõóéêü
ðåñéâÜëëïí. Ôá ößëôñá ìðïñåßôå íá ôá ðåôÜîåôå óå Ýíáí
êïéíü êÜäï áðïññéììÜôùí. Ôï
ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôç óáêïýëá, üôáí äåí ðåñéÝ÷åé ôßðïôå
ðåñéóóüôåñï áðü áðëÞ óêüíç
íïéêïêõñéïý.
it
pt
tr
Il Vostro contributo alla
tutela dell'ambiente
Protecção do meio
ambiente
Çevre Korumaya
Katkýnýz
Smaltimento dell'imballaggio
Embalagem
Ambalajýn Kaldýrýlmasý
L'imballaggio ha lo scopo di
proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di
trasporto. I materiali utilizzati
per l'imballaggio sono riciclabili,
per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di
facilità di smaltimento finalizzata
alla reintegrazione dei materiali
nei cicli produttivi. Tale meccanismo permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un
utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.
A embalagem de protecção do
aparelho durante o transporte é
feita a partir de materiais seleccionados do ponto de vista
ecológico e por isso reciclável.
A devolução da embalagem ao
ciclo de reciclagem contribui
para economia de energia e redução de resíduos.
Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda oluþacak hasarlardan korur.
Ambalaj malzemesi çevreye
zarar vermeyecek nitelikte
seçilmiþ olup, geri dönüþüm
iþlemine uygundur.
Üzerinde "yeþil nokta" bulunan
bu malzemeyi toplama veya
yeniden deðerlendirme birimlerine veriniz. Bu sayede ham
madde tasarrufuna ve çöplerin
azalmasýna yardýmcý olursunuz.
Smaltimento del sacchetto
polvere in PC e dei filtri
Sacchetto polvere in PC e filtri
sono realizzati in materiale ecologico. I filtri possono essere eliminati assieme ai normali rifiuti
domestici. Ciò può avvenire anche per il sacchetto polvere in
PC, se questo non contiene
sporco che non deve essere
smaltito assieme ai rifiuti domestici.
Sacos do pó e filtros
Os sacos do pó e filtros podem
ser depositados no contentor
do lixo.
Toz Torbasýnýn ve Filtrenin
Atýlmasý
Toz torbasý ve filtre çevreye
zarar vermeyecek malzemeden
yapýlmýþtýr. Filtreyi çöpe atabilirsiniz. Ayný iþlemi içinde normal çöp için tehlikeli madde
bulunmamasý þartýyle toz torbasý
için de uygulayabilirsiniz.
25
es
el
Protección activa del
medio ambiente
Ðñïóôáóßá ðåñéâÜëëïíôïò
Reciclaje de aparatos inservibles
Áîéïðïßçóç ôçò ðáëéÜò óõóêåõÞò
Los aparatos eléctricos y electrónicos inservibles llevan componentes aprovechables que
no tienen desperdicio y de ningún modo deberán parar en el
vertedero. Sin embargo, también contienen sustancias nocivas, necesarias para el funcionamiento y la seguridad de estos aparatos. El desecharlas en
la basura común o un uso indebido de las mismas puede resultar perjudicial para la salud y
para el medio ambiente. Por
este motivo, en ningún caso elimine su aparato inservible a través de la basura común.
Ïé ðáëéÝò çëåêôñéêÝò êáé
çëåêôñïíéêÝò óõóêåõÝò
äéáôçñïýí áêüìç ïñéóìÝíá
áðü ôá õëéêÜ ôïõò óå êáëÞ
êáôÜóôáóç. ÐåñéÝ÷ïõí üìùò
êáé âëáâåñÝò ïõóßåò ðïõ
Þôáí áðáñáßôçôåò ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôçí áóöÜëåéá
ôïõò. Óôïõò êïéíïýò óêïõðéäüôïðïõò Þ ëüãù åóöáëìÝíçò ÷ñÞóçò, áõôÝò ïé ïõóßåò
ìðïñåß í' áðïôåëÝóïõí êßíäõíï ãéá ôçí äçìüóéá õãåßá êáé
ôï ðåñéâÜëëïí. Ìçí ðåôÜôå
ëïéðüí óå êáìßá ðåñßðôùóç
ôçí ðáëéÜ óõóêåõÞ óáò óôïí
ðëçóéÝóôåñï óêïõðéäüôïðï,
áëëÜ åíçìåñùèåßôå áðü ôç
äéïßêçóç ôïõ äÞìïõ óáò Þ ôïí
ðëçóéÝóôåñï ÷þñï óõãêÝíôñùóçò ðáëéþí áõôïêéíÞôùí
êáé ìåôÜëëùí ãéá ôéò äõíáôüôçôåò ðáñÜäïóçò êáé áíáêýêëùóçò ôùí ðáëéþí çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí.
En su lugar, utilice los puntos
de recogida pertinentes para la
entrega y el reciclaje de aparatos eléctricos inservibles. En
caso necesario, infórmese en
su distribuidor.
Asegúrese de que el aparato
inservible esté almacenado de
forma segura para los niños
hasta su recogida.
26
Öñïíôßóôå, þóôå ìÝ÷ñé ôçí
áðïêïìéäÞ ôçò óõóêåõÞò, íá
öõëÜóóåôáé áõôÞ ìáêñéÜ áðü
ìéêñÜ ðáéäéÜ.
it
Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
ai sensi del Decr. Legisl. 25 luglio 2005, n. 151 in attuazione
delle Direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici
ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il
riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
pt
tr
Protecção do meio ambiente
Çevre Korumaya
Katkýnýz
Aparelhos fora de serviço
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Aparelhos eléctricos e electrónicos contem diversos materiais
válidos mas também contêm
substâncias nocivas que foram
necessárias para a segurança
e para o funcionamento.
Elektrikli veya elektronik eski
cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk
merkezlerine iletilen cihazlarýn
içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe
atmayýnýz.
Por este motivo, aparelhos que
devido a avaria ou substituição
deixam de ser utilizados, não
devem ser depositados junto
do contentor de lixo. Se forem
manuseados de forma inadequada não só podem causar
problemas de saúde como prejudicar o meio ambiente.
Utilize os pontos de recolha
existentes ou informe-se junto
da sua Câmara Municipal sobre
as possibilidades de recolha e
reciclagem.
Mantenha os aparelhos até serem transportados, fora do alcance de crianças.
Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz.
Lütfen eskiyen cihazýnýzýn
evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun
bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz.
Per la gestione del recupero e
dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce
al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni
amministrative previste dalla
normativa vigente.
27
es
Antes de utilizar el
aparato
Acoplar la manguera de
aspiración
.
Introduzca la boca de aspiración en el orificio de aspiración hasta que encaje perceptiblemente. Para ello, gírelo hacia la derecha y hacia la
izquierda.
Retirar la manguera de
aspiración
.
Presione las teclas de desbloqueo situadas en los laterales
de la boca de aspiración y
extraiga la manguera del orificio de aspiración.
Acoplar el mango y el
tubo de aspiración
.
.
Introduzca el mango en el
tubo hasta que encaje perceptiblemente. Para ello, gírelo hacia la derecha y hacia la
izquierda.
Pulse la tecla de desbloqueo
(flecha) para separar los
componentes entre sí.
28
el
Ðñéí áðü ôç ÷ñÞóç
Óýíäåóç åýêáìðôïõ
óùëÞíá
.
Ôïðïèåôåßôå ôçí õðïäï÷Þ
åýêáìðôïõ óùëÞíá óôï
óôüìéï áíáññüöçóçò, ìÝ÷ñé
íá ãßíåé áéóèçôÞ áêïõóôéêÜ
ç óôáèåñïðïßçóç. Ãéá íá
ãßíåé áõôü áêïõìðÜôå êáé ôá
äýï ìÝñç óôá óçìåßá åöáñìïãÞò ôïõò.
Áðïóýíäåóç åýêáìðôïõ óùëÞíá
.
ÐéÝæåôå ôá ðëÞêôñá áðáóöÜëéóçò ðïõ âñßóêïíôáé
óôï ðëÜé ôçò âÜóçò åýêáìðôïõ óùëÞíá êáé áöáéñåßôå
ôïí åýêáìðôï óùëÞíá áðü
ôï óôüìéï áíáññüöçóçò ôçò
óêïýðáò.
Óýíäåóç ÷åéñïëáâÞò
êáé ìåôáëëéêïý óùëÞíá
.
Ôïðïèåôåßôå ôç ÷åéñïëáâÞ
óôï ìåôáëëéêü óùëÞíá, ìÝ÷ñé íá ãßíåé áéóèçôÞ áêïõóôéêÜ ç óôáèåñïðïßçóç. Ãéá
íá ãßíåé áõôü áêïõìðÜôå êáé
ôá äýï ìÝñç óôá óçìåßá
åöáñìïãÞò ôïõò.
ÐéÝæåôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò, üôáí èÝëåôå íá
áðïóõíäÝóåôå ôï Ýíá ôìÞìá
áðü ôï Üëëï.
.
it
pt
tr
Prima dell'impiego
Antes da utilização
Kullanýmdan Önce
Allacciare il tubo aspirante flessibile
Encaixar a mangueira
de aspiração
Hortum Baþlýðýnýn
Takýlmasý
.
Infilare il bocchettone cilindrico nell'apertura di aspirazione
e accertarsi che si incastri.
Avvicinare le guide delle due
parti.
Rimuovere il tubo di
aspirazione flessibile
.
Premere i tasti di sblocco sui
lati del bocchettone cilindrico
per estrarre il tubo aspirante
dall'apertura di aspirazione.
Collegare il tubo aspirante flessibile e il tubo
rigido
.
.
Innestare l'impugnatura nel
tubo aspirante rigido finché si
percepisce lo scatto. Avvicinare le guide delle due parti.
Premere il tasto di sbloccaggio se si desidera staccare le
due parti.
.
Encaixe o canhão da mangueira no orifício de sucção
até sentir o encaixe.
Desencaixar a mangueira de aspiração
.
Pressione as teclas de desbloqueio situadas lateralmente no canhão e puxe para desencaixar a mangueira.
Encaixar a pega no
tubo de aspiração.
.
.
Encaixe a pega da mangueira
no tubo de aspiração até sentir o encaixe.
Para desencaixar o tubo da
pega basta fazer pressão na
tecla de desbloqueio.
.
Hortum baþlýðýný yerine
geçme sesini duyuncaya
kadar süpürgenin gövdesindeki deliðe iki yandan bastýrarak takýnýz.
Hortum Baþlýðýnýn
Çýkarýlmasý
.
Hortum baþlýðýný süpürge gövdesindeki delikten çýkartmak
için iki tarafýna bastýrýnýz.
Tutma Kulpu ve
Borunun Birbirine
Eklenmesi
.
.
Süpürgenin tutma kulpunu
yerine geçme sesini duyuncaya kadar borunun içine takýnýz. Bu arada her iki parçanýn
birbirlerine geçiþ kanallarýna
dikkat ediniz.
Parçalarý birbirinden ayýrmak
için açma düðmesine bastýrýnýz.
29
es
Antes de utilizar el aparato
Dependiendo del modelo, el aspirador dispone de una de las
siguientes variantes de tubo telescópico.
–
Tubo telescópico de dos
piezas
–
Tubo telescópico de tres
piezas
Ajustar el tubo telescópico de dos piezas
Este tubo de aspiración telescópico está compuesto por dos
piezas, una encajada en la otra,
que permiten ajustar su longitud según la necesidad individual.
.
Pulse el dispositivo de ajuste
y ajuste el tubo telescópico a
la longitud deseada.
Ajustar el tubo telescópico de tres piezas
Este tubo telescópico está compuesto por tres piezas encajadas entre sí.
.
Pulse la tecla de desbloqueo
de la pieza inferior a y tire de
ella hasta que encaje. Pulse
la tecla de desbloqueo también cuando desee insertar
de nuevo la pieza. El bloqueo
encaja perceptiblemente.
.
Pulse el dispositivo de ajuste
b y ajuste el tubo telescópico
a la longitud deseada.
30
el
Ðñéí áðü ôç ÷ñÞóç
ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï, ç
óêïýðá óáò äéáèÝôåé Ýíá áðü
ôá áêüëïõèá åßäç ôçëåóêïðéêïý óùëÞíá.
äéðëü ôçëåóêïðéêü óùëÞíá
–
–
ôñéðëü ôçëåóêïðéêü
óùëÞíá
Ñýèìéóç äéðëïý ôçëåóêïðéêïý óùëÞíá
Áõôüò ï ôçëåóêïðéêüò óùëÞíáò áðïôåëåßôáé áðü äýï óùëÞíåò - ôïðïèåôçìÝíïé ï Ýíáò
ìÝóá óôïí Üëëï - ïé ïðïßïé
ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí óôï
ìÞêïò ôïõò üðùò óáò âïëåýåé
êáëýôåñá ãéá ôï óêïýðéóìá.
.
ÐáôÜôå ôï ðëÞêôñï êáé ñõèìßæåôå ôïí ôçëåóêïðéêü óùëÞíá óôï åðéèõìçôü ìÞêïò.
Ñýèìéóç ôñéðëïý ôçëåóêïðéêïý óùëÞíá
Áõôüò ï ôçëåóêïðéêüò óùëÞíáò áðïôåëåßôáé áðü ôñåéò
óùëÞíåò - ôïðïèåôçìÝíïé ï
Ýíáò ìÝóá óôïí Üëëï.
.
ÐáôÜôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò ôïõ êÜôù óùëÞíá
a êáé ôïí ôñáâÜôå ðñïò ôá
Ýîù, ìÝ÷ñé íá âåâáéùèåßôå
áêïõóôéêÜ üôé óôáèåñïðïéÞèçêå. ÐéÝæåôå áõôü ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé üôáí
èÝëåôå íá óðñþîåôå ðÜëé ôï
óùëÞíá ðñïò ôá ìÝóá. Ç
óôáèåñïðïßçóç ôïõ åðéâåâáéþíåôáé áêïõóôéêÜ.
ÐáôÜôå ôï ðëÞêôñï b êáé
ñõèìßæåôå ôïí ôçëåóêïðéêü
óùëÞíá óôï åðéèõìçôü ìÞêïò.
.
it
pt
tr
Prima dell'impiego
Antes da utilização
Kullanýmdan Önce
A seconda del modello l'aspirapolvere è dotato di uno dei seguenti tubi telescopici.
De acordo com o modelo, o aspirador está equipado com uma
das seguintes variantes de tubos de aspiração.
Modeline göre elektrik süpürgenizde aþaðýdaki teleskop
borulardan biri vardýr.
–
–
tubo telescopico in due parti
–
Tubo telescópico composto
por duas peças
Regolare il tubo telescopico in due parti
–
Tubo telescópico composto
por três peças
Questo tubo aspirante telescopico è costituito da due tubi inseriti l'uno nell'altro che possono essere regolati in lunghezza.
Ajustar o tubo telescópico de duas peças
tubo telescopico in tre parti
.
Premere il pulsante di regolazione e regolare il tubo telescopico sulla lunghezza desiderata.
Regolare il tubo telescopico in tre parti
Questo tubo telescopico è costituito da tre tubi inseriti l'uno
nell'altro.
.
Premere il pulsante di sbloccaggio del tubo inferiore a
ed estrarlo fino al suo incastro
percettibile. Premere il pulsante di sblocco anche quando si desidera infilare il tubo.
Il blocco scatta in maniera
percettibile.
.
Premere il pulsante di regolazione b e regolare il tubo telescopico sulla lunghezza desiderata.
O tubo telescópico é composto
por dois tubos que se encaixam
um no outro e que podem ser
ajustados no tamanho de acordo com as necessidades individuais.
.
Pressione o botão de ajuste e
puxe ou recolha o tubo até
obter o tamanho desejado.
Ajustar o tubo telescópico de três peças
O tubo telescópico é composto
por três tubos que se encaixam
uns nos outros.
.
Pressione a tecla de desbloqueio do tubo inferior a e
puxe-o para fora até sentir o
encaixe. Pressione igualmente esta tecla quando pretender encaixar os tubos uns nos
outros. O bloqueio ouve-se nitidamente.
.
–
–
Ýki Parçalý Teleskop Boru
Üç Parçalý Teleskop Boru
Ýki Parçalý Teleskop
Boru Ayarý
Bu teleskop boru iç içe geçmiþ
iki adet borudan oluþmaktadýr
ve ihtiyaca göre uzatýlýp kýsaltýlabilir.
.
Ayar düðmesine basýnýz ve teleskop boruyu istediðiniz
uzunluða ayarlayýnýz.
Üç Parçalý Teleskop
Boru Ayarý
.
Bu teleskop boru iç içe geçmiþ
üç adet borudan oluþmaktadýr.
Alt boru parçasýnýn a açma
düðmesine basýnýz ve boru
yerine oturuncaya kadar
dýþarý çekiniz. Boruyu tekrar
içeri sürmek için açma
düðmesine ayný þekilde basýnýz. Burada da boru yerine
oturunca bir ses duyacaksýnýz.
.
Açma düðmesine basýnýz b
ve teleskop boruyu istediðiniz
uzunluða göre ayarlayýnýz.
Pressione o botão de ajuste
b e puxe ou recolha o tubo
para ficar com o tamanho
pretendido.
31
es
Antes de utilizar el aparato
Acoplar la tobera universal
.
.
Acople la tobera en el tubo,
girándola hacia la izquierda y
la derecha, hasta que encaje.
Pulse la tecla de desbloqueo,
si desea retirar la tobera del
tubo.
La tobera universal es apropiada para la aspiración diaria de
alfombras, moquetas y suelos
resistentes. Para otro tipo de
suelos recomendamos la utilización de los cepillos especiales
Miele (véase capítulo "Accesorios especiales").
el
.
.
ÔïðïèÝôçóç ôïõ ðÝëìáôïò äáðÝäïõ
Ôïðïèåôåßôå óôçí Üêñç ôïõ
ìåôáëëéêïý óùëÞíá ôï ðÝëìá, ðåñéóôñÝöïíôÜò ôï
áñéóôåñÜ êáé äåîéÜ, ìÝ÷ñé íá
ãßíåé áéóèçôÞ áêïõóôéêÜ ç
óôáèåñïðïßçóÞ ôïõ.
ÐéÝæåôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò üôáí èÝëåôå íá
áðïóõíäÝóåôå ôï ðÝëìá
áðü ôï ìåôáëëéêü óùëÞíá.
Ôï ðÝëìá äáðÝäïõ åßíáé éäéáßôåñá êáôÜëëçëï ãéá ôïí êáèçìåñéíü êáèáñéóìü ÷áëéþí, ìïêåôþí áëëÜ êáé ãõìíþí
áíèåêôéêþí äáðÝäùí. Ãéá
Üëëá åßäç äáðÝäïõ óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç åéäéêþí âïõñôóþí Miele (âëÝðå êåö.
"ÁãïñÜ ðñüóèåôùí åîáñôçìÜôùí").
Observe ante todo las instrucciones de limpieza y de
cuidado del fabricante del
suelo.
Las alfombras y moquetas se
limpian con las cerdas circundantes introducidas:
Pulse la tecla pedal ö.
.
.
Los suelos duros resistentes se
aspiran con las cerdas circundantes extraidas:
Pulse la tecla pedal ä.
Tobera universal
ALLERGOTEC / Turbo-cepillo
/ Cepillo eléctrico recargable
ACCU NOVA / Cepillo eléctrico
Los modelos individuales están
dotados de serie con uno de
estos accesorios (véase capítulo "Accesorios especiales"). El
manejo y mantenimiento de estos cepillos se describen en las
instrucciones de manejo adjuntas a los accesorio correspondientes.
32
Óçìáíôéêü üìùò åßíáé íá
ëÜâåôå ðñþôá óïâáñÜ
õðüøç óáò ôéò ïäçãßåò
ðåñéðïßçóçò êáé êáèáñéóìïý ðïõ óõíéóôÜ ï êáôáóêåõáóôÞò ôïõ äáðÝäïõ.
Êáèáñßæåôå ÷áëéÜ êáé ìïêÝôåò
ìå âõèéóìÝíç ðñïò ôá ìÝóá
ôç óôåöÜíç ôçò âïýñôóáò:
ÐéÝæåôå ôïí ðïäïìï÷ëü ìå ôï
óýìâïëï ö.
Êáèáñßæåôå ãõìíÜ, áíèåêôéêÜ
äÜðåäá ìå êáôåâáóìÝíç ðñïò
ôá Ýîù ôç óôåöÜíç ôçò âïýñôóáò:
ÐéÝæåôå ôïí ðïäïìï÷ëü ìå ôï
óýìâïëï ä.
ÐÝëìá äáðÝäïõ ALLERGOTEC
/ âïýñôóá Turbo / çëåêôñéêÞ
âïýñôóá ACCU NOVA / çëåêôñéêÞ âïýñôóá
Ìå ôçí áãïñÜ ïñéóìÝíùí
ìïíôÝëùí ðáñáäßäåôáé ìáæß
êáé Ýíá áðü áõôÜ ôá åîáñôÞìáôá (âëÝðå êåö. "ÁãïñÜ
ðñüóèåôùí åîáñôçìÜôùí"). Ï
÷åéñéóìüò êáé ç óõíôÞñçóç
ðåñéãñÜöïíôáé óôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò ðïõ óõíïäåýïõí ôï
áíôßóôïé÷ï åîÜñôçìá.
.
.
it
pt
tr
Prima dell'impiego
Antes da utilização
Kullanýmdan Önce
Applicare la bocchetta a
pavimento
Encaixar a escova no
tubo
Süpürge Ayaðýnýn
Takýlmasý
.
.
Infilare la bocchetta a pavimento nel tubo aspirante rigido, girandola a sinistra e a
destra, finché l'innesto è percettibile.
Premere il tasto di sblocco se
si desidera staccare la bocchetta dal tubo.
La bocchetta a pavimento è
adatta alla pulizia quotidiana di
tappeti e moquette nonché di
pavimenti duri e lisci. Per altri
pavimenti si consiglia l'impiego
delle spazzole speciali Miele (si
veda al capitolo "Accessori su
richiesta").
.
.
Encaixe a escova de aspiração no tubo metálico e rode-a
para a esquerda e direita até
sentir o encaixe.
Para separar a escova de aspiração do tubo metálico basta carregar na tecla de desbloqueio.
A escova de aspiração é adequada para aspirar tapetes e
alcatifas assim como soalho
não sensível. Para outro tipo de
pavimento ou revestimento
aconselhamos utilizar as escovas especiais Miele (consulte o
capítulo "Acessórios Especiais").
Mas deverá seguir sempre
as indicações sobre limpeza e manutenção indicadas
pelo respectivo fabricante
do pavimento ou revestimento.
Per la pulizia del proprio
pavimento attenersi comunque alle istruzioni della relativa casa produttrice.
.
.
Pulire tappeti e moquette con la
spazzola rientrata:
Premere il pedale ö.
Pulire pavimenti duri con la
spazzola:
Premere il pedale ä.
Bocchetta a pavimento
ALLERGOTEC / Turbospazzola / Spazzola elettrica con batteria ACCU NOVA / Spazzola
elettrica
Singoli modelli possono essere
dotati, di serie, di uno dei seguenti accessori (si veda al capitolo "Accessori su richiesta").
Uso e manutenzione sono descritti nelle istruzioni d'uso allegate alla spazzola.
Tapetes e alcatifas devem ser
aspirados com as cerdas recolhidas:
Carregue na tecla com o símbolo ö.
Para aspirar pavimentos duros
e não sensíveis as cerdas da
escova devem estar salientes:
Carregue na tecla com o símbolo ä.
.
.
Escova de aspiração
ALLERGOTEC / Escova turbo /
Escova ACCU NOVA / Escova
eléctrica
Alguns modelos de aspiradores
estão equipados em série com
um destes acessórios (consulte
o capítulo "Acessórios especiais"). A utilização e a manutenção estão descritas no livro de
instruções que acompanha o
acessório.
.
.
Süpürge ayaðýný sola ve saða
çevirerek yerine oturuncaya
kadar borunun içine sokunuz.
Süpürge ayaðýný çýkarmak
istediðinizde açma düðmesine basýnýz.
Süpürge ayaðý günlük kullanýmda halýlarýn, halý kaplý ve sert
zeminlerin temizliði için uygundur. Diðer tür zemin döþemeleri
için özel Miele fýrçalarýný tavsiye
ederiz ("Sonradan Alýnabilen
Aksesuar" bölümüne bakýnýz).
Fakat önce döþemenizin
temizliði ve bakýmý hakkýnda
yazýlmýþ olan uyarýlarý dikkatle okumanýz doðru
olacaktýr.
Halý ve halý kaplý zeminler
süpürge ayaðýnýn içindeki sert
fýrça dýþarý çýkarýlmadan
temizlenmelidir:
Ayaðýnýzla mandala basýnýz
ö.
.
.
Sert zeminleri süpürge ayaðýnýn
içindeki fýrçayý dýþarý çýkartarak
temizleyiniz:
Ayaðýnýzla mandala basýnýz
ä.
Süpürge Ayaklarý:
ALLERGOTEC / Turbo Fýrça /
Akülü-Elektrikli Fýrça ACCU
NOVA / Elektrikli Fýrça
Üretimde her model yukarýda
adý geçen süpürge ayaklarýndan biri ile donatýlmaktadýr
("Sonradan Alýnabilen Aksesuar"
bölümüne bakýnýz). Bu aksesuara ait uygulama ve bakým
bilgileri kullanma kýlavuzunda
verilmektedir.
33
es
el
Accesorios que forman
parte del suministro
ÓõíïäåõôéêÜ åîáñôÞìáôá
Se adjuntan los siguientes accesorios:
Ç óêïýðá åßíáé åîïðëéóìÝíç
ìå ôá áêüëïõèá åîáñôÞìáôá:
a Tobera plana extralarga
a Ñýã÷ïò ãéá ãùíßåò êáé ðôõ÷Ýò
b Cepillo de cerdas naturales
c Tobera para tapizados
b Âïýñôóá óêáëéóôþí åðéöáíåéþí ìå öõóéêÞ ôñß÷á
c Áêñïöýóéï ãéá
ôáðåôóáñßåò åðßðëùí
.
.
.
.
..
Extraer los accesorios
Pulse la tecla de desbloqueo
y abra el compartimento de
accesorios.
Extraiga el accesorio deseado.
Cierre el compartimento de
accesorios presionando firmemente la tapa.
34
Áöáßñåóç ôùí åîáñôçìÜôùí
ÐéÝæåôå ôï êëåßóôñï êáé
áíïßãåôå ôç èÞêç åîáñôçìÜôùí.
Áöáéñåßôå ôï åðéèõìçôü
åîÜñôçìá.
Êëåßíåôå ôç èÞêç åîáñôçìÜôùí, ðéÝæïíôáò ìå äýíáìç
ôï êáðÜêé ðñïò ôá êÜôù
ìÝ÷ñé íá êëåßóåé.
it
pt
tr
Accessori in dotazione
Acessórios fornecidos
I seguenti accessori fanno parte
della fornitura:
Os seguintes acessórios são
fornecidos junto:
a Bocchetta a lancia
a Tubo plano
b Pennello con setole naturali
b Escova para móveis com
cerdas naturais
a Dar aðýzlý uç
c Escova para estofos
c Minder temizleme aksesuarý
c Bocchetta per poltrone
Cihazla Verilen
Aksesuar
Aþaðýdaki aksesuarlar cihazla
verilmektedir:
b Doðal kýldan yapýlan fýrça
.
.
.
.
.
..
..
Prelevare gli accessori
Premere il tasto di sblocco e
aprire il vano portaaccessori.
Prelevare l'accessorio che
serve.
Chiudere il vano portaaccessori, agendo con pressione
sul coperchio.
Acesso aos acessórios
Carregue na tecla de desbloqueio para abrir a tampa.
Retire o acessório pretendido.
Volte a fechar a tampa fazendo pressão.
Aksesuarýn Çýkarýlmasý
Kapak açma düðmesine basarak aksesuar haznesinin
kapaðýný açýnýz.
Ýstediðiniz aksesuarý alýnýz.
Kapaðý bastýrarak aksesuar
haznesinin kapaðýný kapatýnýz.
35
es
el
Utilización de los accesorios suministrados
×ñÞóç ôùí óõíïäåõôéêþí åîáñôçìÜôùí
Cepillo de cerdas naturales
Âïýñôóá óêáëéóôþí
åðéöáíåéþí ìå öõóéêÞ
ôñß÷á
Para perfiles, objetos tallados,
adornos o aplicaciones delicadas similares.
La cabeza giratoria facilita la
adaptación a la posición más
conveniente.
Tobera para tapizados
para aspirar el polvo de los
muebles tapizados, colchones,
cojines, cortinas o similares.
Ãéá ôï îåóêüíéóìá óêáëéóôþí
åðéöáíåéþí êáé ãåíéêÜ åðßðëùí Þ áíôéêåéìÝíùí ìå áíÜãëõöåò äéáêïóìÞóåéò Þ ãéá
éäéáßôåñá åõáßóèçôåò åðéöÜíåéåò.
Ôï êåöÜëé ôçò âïýñôóáò
áõôÞò åßíáé ðåñéóôñåöüìåíï,
Ýôóé ðïõ êÜèå öïñÜ íá ìðïñåß íá óôñßâåé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ðïõ èÝëåôå.
Áêñïöýóéï ãéá ôáðåôóáñßåò åðßðëùí
Ãéá ôçí áíáññüöçóç ôçò óêüíçò áðü ôáðåôóáñßåò åðßðëùí, óôñþìáôá, ìáîéëÜñéá,
êïõñôßíåò ê.ëð.
Tobera plana extralarga
Para aspirar pliegues, ranuras y
rincones.
36
Ñýã÷ïò ãéá ãùíßåò êáé
ðôõ÷Ýò
Ãéá ôçí áíáññüöçóç ôçò óêüíçò áðü ðôõ÷Ýò, ó÷éóìÝò êáé
ãùíßåò.
Tobera universal
ÐÝëìá äáðÝäïõ
indicada también para limpiar
escaleras.
ÊáôÜëëçëï êáé ãéá ôïí êáèáñéóìü óêáëéþí.
it
pt
tr
Uso degli accessori in
dotazione
Utilização dos acessórios de aspiração
Cihazla Verilen
Aksesuarýn Kullanýmý
Pennello con setole naturali
Escova para móveis
com cerdas naturais
Fýrça (Kýllarý doðaldýr)
Per profili, listelli, oggetti particolarmente delicati, ecc.
para aspirar móveis, objectos
entalhados e sensíveis.
Profil çýtalarý, süslü ve oymalý
veya çok hassas eþyalarýn
tozunu almak için kullanýlýr.
La testa del pennello può essere ruotata nella direzione più
opportuna.
A ponta da escova é rotativa facilitando a sua adaptação às diversas situações.
Fýrça baþý her yöne dönebildiðinden istenilen pozisyona
çevrilebilir.
Bocchetta per poltrone
Escova para estofos
Per pulire poltrone, materassi,
cuscini, tende, ecc.
para aspirar estofos, colchões,
cortinados, vestuário, etc.
Minder Temizleme
Aksesuarý
Bocchetta a lancia
Tubo plano
Dar Aðýzlý Uç
Per pulire pieghe, fessure, angoli.
para aspirar dobras, ranhuras e
cantos.
Bu uç ile kývrýmlarý, aralýklarý ve
köþeleri rahatça temizleyebilirsiniz.
Bocchetta a pavimento
Escova de aspiração
Süpürge Ayaðý
Adatta anche per pulire gradini.
também é adequada para aspirar escadaria.
Bu parça merdiven basamaklarýnýn temizliði için kullanýlýr.
Koltuk minderlerinin, yataklarýn,
yastýklarýn, perdelerin v.s.
temizlenmesi için uygundur.
37
es
Uso
×åéñéóìüò
Cable de conexión
Êáëþäéï óõóêåõÞò
.
Desenrollar
Extraiga el cable de conexión
hasta obtener la largura deseada (max. aprox. 6,5 m).
, En el caso de un tiempo de funcionamiento superior a 30 minutos el cable
de conexión deberá extraerse por completo. De lo
contrario existe riesgo de
sobrecalentamiento y daños.
.
.
Enrollar
Desconecte la clavija de la
base de enchufe.
Pulse la tecla pedal del dispositivo de enrollamiento para
recoger el cable de conexión
de forma automática.
38
el
.
Îåôýëéãìá êáëùäßïõ
ÔñáâÜôå ôï êáëþäéï ðñïò
ôá Ýîù óôï ìÞêïò ðïõ åðéèõìåßôå (ùò ðåñßðïõ 6,5 ì.).
, Óå äéÜñêåéá ëåéôïõñ-
ãßáò ìåãáëýôåñç áðü 30
ëåðôÜ, ðñÝðåé íá ôñáâÞîåôå ðñïò ôá Ýîù ïëüêëçñï
ôï êáëþäéï, áëëéþò õðÜñ÷åé êßíäõíïò õðåñèÝñìáíóçò êáé âëÜâçò.
..
Ôýëéãìá êáëùäßïõ
ÂãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
ÐáôÜôå ôïí ðïäïìï÷ëü áõôüìáôçò ðåñéÝëéîçò êáëùäßïõ - ôï êáëþäéï ôõëßãåôáé
áõôïìÜôùò.
it
pt
tr
Uso
Utilização
Kullaným
Cavo di alimentazione
Cabo eléctrico
Baðlantý Kablosu
.
Srotolare
Estrarre il cavo fino alla lunghezza desiderata (max.
6,5 m).
, Per un periodo di esercizio oltre i 30 minuti il cavo
deve essere completamente srotolato. Pericolo di surriscaldamento e danneggiamento.
.
.
Arrotolare
Estrarre la spina dalla presa
elettrica.
Premere il pedale per l'avvolgimento automatico del cavo:
il cavo si arrotola.
.
Puxar/desenrolar
Puxe o cabo pela ficha até
obter o comprimento desejado (max. ca. 6,5 m).
, No caso de funcionamento por um período superior a 30 minutos deve
desenrolar o cabo eléctrico
totalmente, caso contrário
poderá ficar danificado devido a sobreaquecimento.
..
Enrolar
Desligue a ficha da tomada.
Carregue com o pé na tecla
de enrolamento do cabo para
que o cabo recolha automaticamente.
.
Kablonun Dýþarý Çekilmesi
Baðlantý kablosunu istediðiniz
uzunlukta dýþarý çekiniz (en
fazla yaklaþýk 6,5 metre).
, Süpürgeyi 30 dakikadan fazla kullanmanýz
halinde kabloyu tamamen
dýþarý çekiniz. Kablo aþýrý
ýsýnmadan dolayý zarar
görebilir.
..
Kablonun Sarýlmasý
Fiþi prizden çýkartýnýz.
Otomatik kablo sarma pedalýna basýnýz- baðlantý kablosu
otomatik olarak makarasýna
sarýlýr.
39
es
Uso
.
Conexión y desconexión
Pulse la tecla pedal de conexión / desconexión s.
el
×åéñéóìüò
.
Ëåéôïõñãßá êáé äéáêïðÞ
ÐáôÜôå ôïí ðïäïìï÷ëü ëåéôïõñãßáò/äéáêïðÞò s.
Éäéáéôåñüôçôá ôùí ìïíôÝëùí
ðïõ Ý÷ïõí ÷åéñïëáâÞ ìå ÷åéñéóôÞñéï
Singularidad en modelos con
mango radiocontrol
Para las breves interrupciones
de las tareas de aspiración
existe la posibilidad de interrumpir el funcionamiento del aspirador.
.
Para ello, pulse la tecla
Stand-by del mango radiocontrol.
, No mantenga el aspirador permanentemente en
modo Stand-by, sino sólo
durante breves interrupciones de las tareas de aspiración. De lo contrario existe
riesgo de sobrecalentamiento y daños.
Cada pulsación del mango radiocontrol se indica mediante la
iluminación del LED.
.
.
.
Tras una interrupción tiene las
siguientes posibilidades.
Pulse de nuevo la tecla
Stand-by, el aspirador se conecta en el último nivel de potencia seleccionado.
Pulse la tecla +, el aspirador
se conecta al máximo nivel
de potencia.
Pulse la tecla -, el aspirador
se conecta al mínimo nivel de
potencia.
40
Óôá óýíôïìá äéáëåßììáôá
óêïõðßóìáôïò ìðïñåßôå íá
äéáêüøåôå ôç ëåéôïõñãßá ôçò
óêïýðáò.
.
Ãéá íá ãßíåé áõôü ðáôÞóôå
ôï ðëÞêôñï èÝóçò áíáìïíÞò óôç ÷åéñïëáâÞ ìå ôï
÷åéñéóôÞñéï.
, ÁöÞíåôå ôçí çëåêôñé-
êÞ óêïýðá óôç èÝóç áíáìïíÞò ìüíï ãéá óýíôïìá
äéáëåßììáôá óêïõðßóìáôïò. ÄéáöïñåôéêÜ õðÜñ÷åé
êßíäõíïò õðåñèÝñìáíóçò
êáé âëÜâçò.
ÊÜèå öïñÜ ðïõ ðáôÜôå êÜðïéï ðëÞêôñï óôç ÷åéñïëáâÞ
ìå ôï ÷åéñéóôÞñéï, áíÜâåé ç
åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá.
.
.
.
ÌåôÜ ôç äéáêïðÞ Ý÷åôå ôéò
áêüëïõèåò äõíáôüôçôåò.
Áí îáíáðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï èÝóçò áíáìïíÞò, îåêéíÜåé îáíÜ ç ëåéôïõñãßá ôçò
óêïýðáò ìå ôçí âáèìßäá
éó÷ýïò ðïõ åß÷áôå åðéëÝîåé
ôåëåõôáßá.
Áí ðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï +,
îåêéíÜåé îáíÜ ç ëåéôïõñãßá
ôçò óêïýðáò ìå ôçí õøçëüôåñç âáèìßäá éó÷ýïò.
Áí ðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï -,
îåêéíÜåé îáíÜ ç ëåéôïõñãßá
ôçò óêïýðáò ìå ôçí ÷áìçëüôåñç âáèìßäá éó÷ýïò.
it
Uso
.
Accensione e spegnimento
Premere con il piede sul tasto
On/Off s.
Particolarità dei modelli con
radiocomando integrato sull'impugnatura
Durante le pause di lavoro è
possibile arrestare l'aspirapolvere.
.
Premere il pulsante standby
sul radiocomando dell'impugnatura.
pt
Utilização
.
Ligar e desligar
Carregue na tecla de Ligar/Desligar s.
Características dos modelos
com comando por rádio frequência
Para interrupções breves na tarefa de aspiração pode interromper o funcionamento do aspirador.
.
Para esse fim pressione o botão Stand-by situado no comando.
, Non lasciare l'aspira-
, Não mantenha o aspi-
polvere in modalità standby
per periodi lunghi, ma solo
per brevi pause. Pericolo di
surriscaldamento e di conseguenti danni.
rador constantemente no
modo Stad-by mas sim só
durante curtos períodos de
aspiração. Perigo de sobreaquecimento e avaria.
Ogni pressione sui pulsanti del
radiocomando è segnalata dall'accensione del LED.
.
.
.
Dopo l'interruzione si presentano le seguenti possibilità.
Premere nuovamente il tasto
standby: l'aspirapolvere si accende al livello di potenza impostato per ultimo.
Premere il tasto +:
l'aspirapolvere si accende al
massimo livello di potenza.
Premere il tasto -:
l'aspirapolvere si accende al
livello minimo di potenza.
Cada vez que carregue na tecla o LED acende.
.
.
.
Após a interrupção tem as seguintes possibilidades.
Ao voltar a pressionar a tecla
Stand-by o aspirador volta a
funcionar no nível de potência
que estava activado ao ser
desligado.
Ao pressionar a tecla +, o aspirador liga no nível de potência alta.
Ao pressionar a tecla -, o aspirador liga no nível de potência baixa.
tr
Kullaným
.
Açma- ve Kapama
Açma/Kapama tuþuna ayaðýnýzla basýnýz s.
Kablosuz Kumandalý
Modellerin Özellikleri
Temizlik sýrasýnda yapacaðýnýz
kýsa molalarda süpürgenin
çalýþmasýný durdurabilirsiniz.
.
Bunun için süpürge tutacaðýndaki Stand-by tuþuna basýnýz.
, Elektrik süpürgesini
devamlý Stand-by-pozisyonunda býrakmayýnýz, sadece
kýsa molalar için bu konumdan yararlanabilirsiniz.
Aþýrý ýsýnma ve arýza tehlikesi!
Tutacaktaki tuþa her basýldýðýnda LED ýþýðý yanar.
.
.
.
Süpürge durdurulduktan sonra
þunlar yapýlabilir.
Yeniden Stand-by tuþuna basýldýðýnda süpürge en son
seçilen çekiþ gücünde çalýþmaya baþlar.
En yüksek çekiþ gücünü
kullanmak için + tuþuna
basýnýz.
En düþük çekiþ gücünü
kullanmak için - tuþuna
basýnýz.
41
es
Uso
.
Al aspirar
Al aspirar, tire del aspirador
como si de un trineo se tratara. También puede utilizar el
aspirador colocándolo en posición vertical, p. ej. para aspirar escaleras o cortinas.
, Al aspirar especialmente polvo fino como polvo procedente de taladros,
arena, escayola, harina,
etc., se generan cargas
electroestáticas que pueden descargarse en determinadas situaciones. A fin
de evitar la sensación desagradable que producen dichas descargas se ha colocado un revestimiento
metálico en la parte inferior
del mango. Por este motivo,
al aspirar, preste atención a
colocar las manos siempre
en este revestimiento metálico.
42
el
×åéñéóìüò
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ðïõ
óêïõðßæåôå
.
ÊáôÜ ôï óêïýðéóìá óÝñíåôå
ôç óêïýðá ðßóù óáò, åíþ
ãéá íá êáèáñßóåôå óêáëïðÜôéá Þ êïõñôßíåò ôç óôçñßæåôå üñèéá.
, ¼ôáí óêïõðßæåôå -
êõñßùò ëåðôÞ óêüíç,
Üììï, áëåýñé ê.ëð. - óõ÷íÜ
äçìéïõñãïýíôáé öõóéêÝò
çëåêôñïóôáôéêÝò öïñôßóåéò, ïé ïðïßåò õðü ïñéóìÝíåò óõíèÞêåò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óôçí
åêöüñôéóÞ ôïõò. Óôçí
êÜôù ðëåõñÜ ôçò ÷åéñïëáâÞò õðÜñ÷åé ìéá ëåðôÞ
ìåôáëëéêÞ ëÜìá, ç ïðïßá
áðïôñÝðåé ôÝôïéåò
äõóÜñåóôåò åíÝñãåéåò.
Öñïíôßóôå, üôáí óêïõðßæåôå, íá Ý÷åé ôï ÷Ýñé óáò
åðáöÞ ìå áõôÞ ôç ìåôáëëéêÞ ëÜìá, Ýôóé þóôå íá
åîïõäåôåñþíåôáé êÜèå
ôõ÷üí åíÝñãåéá åêöüñôéóçò óôáôéêïý çëåêôñéóìïý.
it
Uso
.
Durante il lavoro
Durante il lavoro trascinare
l'aspirapolvere come una slitta. Si può utilizzare l'aspirapolvere anche in posizione
verticale, p. es. per la pulizia
di scale o tende.
, L'aspirazione di polvere fine come polvere di trapanatura, sabbia, gesso, farina ecc. può generare la
creazione di cariche elettrostatiche che in certi momenti possono scaricarsi. Per
evitare gli effetti spiacevoli
delle scariche elettrostatiche, nella parte inferiore del
manico è stato posto un inserto metallico. Durante il
lavoro la mano deve costantemente a contatto con questo inserto.
pt
Utilização
.
Aspiração
Durante a aspiração puxe o
aspirador ou coloque-o em
posição vertical para aspirar
escadas ou cortinados
, Ao aspirar pó fino
como por exemplo areia,
gesso, farinha, etc. acontecem cargas electrostáticas
por natureza que, em determinadas situações, podem
descarregar. Na parte inferior do tubo pega existe
uma peça metálica para
evitar os efeitos desagradáveis de descargas electrostáticas. Durante a aspiração
a mão deverá estar em contacto permanente com essa
peça para que cargas electrostáticas sejam ineficazes
tr
Kullaným
.
Süpürge Çalýþýrken
Süpürgeyi kullanýrken bir
kýzak gibi arkanýzdan çekiniz.
Merdiven basamaklarýnýn
veya perdelerin temizlenmesi
sýrasýnda süpürgeyi dik olarak
da tutabilirsiniz.
, Süpürge çalýþýrken örneðin özellikle matkapla
duvar delinmesi sýrasýnda
beton, kum, alçý veya yere
dökülen un gibi - doðal
olarak oluþan elektrostatik
yükleme belirli durumlarda
boþalabilir. Elektrostatik
boþalmanýn hoþ olmayan
etkilerini önlemek amacýyla
tutma borusunun alt tarafýna
metal bir plaka yerleþtirilmiþtir. Süpürge çalýþýrken
elinizi devamlý olarak bu
metal plakaya deðdiriniz.
43
es
el
Uso
×åéñéóìüò
Seleccionar la potencia de
aspiración
ÅðéëïãÞ éó÷ýïò áíáññüöçóçò
Es posible adaptar la potencia
de aspiración del aparato a las
necesidades de cada caso. Reduciendo la potencia, disminuirá notablemente la facilidad de
deslizamiento de la tobera universal.
En el aspirador hay símbolos
asignados a los niveles de potencia que indican para qué resulta recomendable ese nivel.
a - Cortinas, tejidos
b - Muebles tapizados, cojines
c - Alfombras de alta calidad
o similares
( - Ahorro de energía con la
aspiración diaria silenciosa
e - Alfombras y moquetas
poco sucias
f - Suelos duros, alfombras y
moquetas muy sucias
El tipo de selector de potencia
y su manejo varían de un modelo a otro. A continuación se
describirán las distintas variantes.
Ìðïñåßôå íá ðñïóáñìüóåôå
ôçí éó÷ý áíáññüöçóçò ôçò
óêïýðáò áíÜëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç ðïõ óêïõðßæåôå. Áí
ìåéþóåôå ôçí éó÷ý áíáññüöçóçò ìåéþíåôå åìöáíþò êáé
ôçí äýíáìç áíáññüöçóçò
óôï ðÝëìá äáðÝäïõ.
ÐÜíù óôç óêïýðá õðÜñ÷ïõí
ôá áíôßóôïé÷á óýìâïëá, ôá
ïðïßá äåß÷íïõí ìå ðáñáäåßãìáôá, ðïéá âáèìßäá éó÷ýïò
óõíéóôÜôáé ãéá êÜèå åðéöÜíåéá.
a - Êïõñôßíåò, õöÜóìáôá
b - Ôáðåôóáñßåò åðßðëùí,
ìáîéëÜñéá
c - ×áëéÜ êáëÞò ðïéüôçôáò,
÷áëÜêéá
( - Ãéá ïéêïíïìéêü
êáèçìåñéíü óêïýðéóìá
ìå ìåéùìÝíï èüñõâï
e - ÅëáöñÜ ëåñùìÝíá
÷áëéÜ êáé ìïêÝôåò
f - ÃõìíÜ äÜðåäá, Ýíôïíá
ëåñùìÝíá ÷áëéÜ êáé
ìïêÝôåò
Ôï åßäïò êáé ï ÷åéñéóìüò ôïõ
åðéëïãÝá éó÷ýïò áíáññüöçóçò äéáöÝñåé áðü ìïíôÝëï óå
ìïíôÝëï. Ïé äéáöïñÝò áõôÝò
ðåñéãñÜöïíôáé ðáñáêÜôù.
44
it
pt
tr
Uso
Utilização
Kullaným
Scegliere la potenza d'aspirazione
Seleccionar a potência de
aspiração
Çekiþ Gücü Seçimi
E' possibile adattare la potenza
aspirante dell'aspirapolvere alle
diverse esigenze. Riducendo la
potenza aspirante si riduce sensibilmente la forza scorrevole
sulla bocchetta a pavimento.
A potência de aspiração pode
ser adaptada às várias situações. Reduzindo a potência diminui a facilidade de deslizamento da escova de aspiração.
Ai vari livelli di potenza sono
abbinati simboli che rendono
immediatamente chiaro l'uso
consigliato.
a - Tende, tessuti
b - Mobili imbottiti, cuscini
c - Tappeti pregiati, passatoie
( - Pulizia quotidiana, a
risparmio di energia,
massima silenziosità
e - Tappeti e moquette poco
sporchi
f - Pavimenti duri, tappeti e
moquette molto sporchi
Struttura e modalità d'uso del
selettore variano da modello a
modello. Le varianti sono elencate nelle pagine successive.
Os símbolos existentes no aspirador estão associados à potência de aspiração recomendada.
A potência de aspiração pode
ser adaptada às várias situações e está associada a símbolos que indicam a posição recomendada do selector:
a - Cortinados, Têxteis
b - Sofás, almofadas
c - Tapetes e carpetes de
qualidade elevada
( - Aspiração silenciosa e
com economia de energia.
e - Tapetes e alcatifas com
pouca sujidade
f - Soalho, tapetes e alcatifas
com muita sujidade
Elektrik süpürgenizin çekiþ gücünü tozlarýný alacaðýnýz eþyalarýn durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Çekiþ gücünün azaltýlmasý durumunda süpürge
ayaðýnýn hareket gücü de azalmýþ olur.
Süpürgenizde çekiþ güçleri bir
takým sembollerle gösterilerek,
nerelerde hangi çekiþ gücünü
seçmeniz gerektiði belirtilmiþtir.
a - Perdeler, kumaþlar
b - Koltuk minderleri, yastýklar
c - Deðerli halýlar küçük halýlar,
ve yolluklar
( - Çok az ses çýkartan
ekonomik günlük temizlik
e - Hafif kirli halýlar ve halý
kaplý zeminler
f - Sert zeminler, çok kirli
halýlar ve halý kaplý zeminler
Güç kademelerini seçme
düðmeleri modelden modele
deðiþebilir. Bu farklý üniteler size
aþaðýda gösterilmiþtir.
O tipo do selector de potência
e o seu funcionamento varia de
um modelo para o outro. Nas
páginas seguintes encontra a
descrição das várias variantes.
45
es
Uso
.
Regulador giratorio
Gire el selector de potencia
de aspiración manualmente
hasta el símbolo del nivel deseado.
En determinados modelos se
ilumina en verde el símbolo del
nivel deseado.
el
×åéñéóìüò
Ðåñéóôñåöüìåíïò åðéëïãÝáò
.
ÓôñÝöåôå ìå ôï ÷Ýñé ôïí
åðéëïãÝá éó÷ýïò áíáññüöçóçò óôï óýìâïëï ôçò åðéèõìçôÞò âáèìßäáò éó÷ýïò.
Óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá áíÜâåé
ðñÜóéíï ôï óýìâïëï ôçò
åðéëåãìÝíçò âáèìßäáò.
Ðïäïìï÷ëïß + / -
Tecla pedal + / Mantenga presionada la tecla
pedal correspondiente hasta
que en la ventana de indicación
se ilumine en verde el símbolo
del nivel deseado.
.
.
Pulse la tecla pedal + si desea una potencia de aspiración mayor.
Pulse la tecla pedal - si desea
una potencia de aspiración
inferior.
Nivel "Auto"
.
.
ÐáôÜôå ôïí ðïäïìï÷ëü +,
üôáí èÝëåôå íá áõîÞóåôå
ôçí éó÷ý.
ÐáôÜôå ôïí ðïäïìï÷ëü -,
üôáí èÝëåôå íá ìåéþóåôå
ôçí éó÷ý.
Âáèìßäá "Áõôüìáôï"
¼ôáí åðéëÝîåôå ôçí âáèìßäá
"Áõôüìáôï", ç éó÷ýò áíáññüöçóçò ôçò óêïýðáò ðñïóáñìüæåôáé áõôüìáôá óôá äéáöïñåôéêÜ ÷áëéÜ êáé ôá äéÜöïñá
åßäç äáðÝäïõ.
.
.
Pulse la tecla pedal - hasta
que se active el nivel "Auto".
ÐáôÜôå ôïí ðïäïìï÷ëü -,
ìÝ÷ñé íá åíåñãïðïéçèåß ç
âáèìßäá "Áõôüìáôï".
ÐáôÜôå ôïí ðïäïìï÷ëü +,
üôáí äåí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Üëëï ôçí
âáèìßäá "Áõôüìáôï".
Pulse la tecla pedal + si desea abandonar el nivel "Auto".
, Ìç óêïõðßæåôå åëá-
Si selecciona el nivel "Auto", la
potencia de aspiración del aparato se adaptará automáticamente a las distintas alfombras
y tipos de suelo.
.
.
, No aspire tejidos finos
o cortinas con el nivel
"Auto". Podrían quedar atrapados en la aspiradora y
sufrir daños.
46
ÊñáôÜôå ðáôçìÝíï ôïí áíôßóôïé÷ï ðïäïìï÷ëü, ìÝ÷ñé íá
áíÜøåé ðñÜóéíï ôï óýìâïëï
ôçò åðéèõìçôÞò âáèìßäáò
éó÷ýïò óôï ðáñáèõñÜêé.
öñéÜ õöÜóìáôá Þ êïõñôßíåò ìå ôç âáèìßäá "Áõôüìáôï". ÔÝôïéá õöÜóìáôá
ìðïñåß íá áíáññïöçèïýí
áðü ôç óêïýðá êáé íá
õðïóôïýí æçìéÜ.
it
Uso
.
Manopola
Ruotare il selettore della potenza aspirante sul simbolo
del livello desiderato.
pt
Utilização
.
Botão selector giratório
Rode o botão selector de potência para a posição pretendida.
tr
Kullaným
.
Çevirmeli Düðme
Güç seçme düðmesini istediðiniz güç kademesinin sembolüne çeviriniz.
Su alcuni modelli il simbolo del
livello potenza selezionato è
verde.
Em alguns modelos acende o
símbolo verde, correspondente
ao nível seleccionado.
Bazý modellerde seçilen çekiþ
gücünün sembolü yeþil yanar.
Tasti a pedale + / -
Tecla de pé + / -
Tenere premuto il tasto pedale
finché il simbolo del relativo livello potenza desiderato diventa verde.
Pressione a tecla com o pé as
vezes que forem necessárias
até que apareça no visor a potência pretendida em verde.
+ / - Ayakla Basma
Tuþlarý
.
.
Premere il tasto + se si desidera aumentare la potenza.
Premere il tasto - se si desidera ridurre la potenza.
.
.
Pressione a tecla +, se pretender um grau de potência
mais elevado.
Pressione a tecla -, se pretender um grau de potência inferior.
Livello "auto"
Scegliendo il livello "auto" la potenza aspirante dell'aspirapolvere viene adattata automaticamente ai differenti tappeti e tipi
di pavimento.
.
.
Premere il pedale -, finché è
attivo il livello "automatico".
Premere il tasto +, per abbandonare il livello "auto".
, Non aspirare tessuti
leggeri o tende con il livello
automatico. Potrebbero essere aspirate ed eventualmente danneggiate dall'apparecchio.
Posição "Auto"
Se seleccionar a posição
"Auto", a potência de aspiração
adapta-se automaticamente
aos diversos tipos de tapetes,
alcatifas ou soalho.
.
.
Pressione a tecla -, até que a
posição "Auto" fique activada.
Pressione a tecla +, se pretender sair a posição "Auto".
, Não aspire material
leve ou cortinados na posição "AUTO". Essas peças
podem ser sugadas e ficar
danificadas.
Ekranda istediðiniz çekiþ gücü
kademesi yeþil yanýncaya kadar
ayaðýnýzla tuþa basýnýz.
.
.
Daha yüksek bir çekiþ gücü
isterseniz ayaðýnýzla +, tuþuna
basýnýz.
Daha düþük bir çekiþ gücü
isterseniz - tuþuna basýnýz.
"Otomatik"-Kademe
Eðer "Otomatik=Auto"-kademesini seçerseniz, elektrik süpürgenizin çekiþ gücü farklý halý ve
zeminlere göre otomatik olarak
ayarlanacaktýr.
.
.
"Auto"-kademesi devreye
girinceye kadar - tuþuna
basýnýz.
"Auto"-kademesinden çýkmak
istediðinizde + tuþuna basýnýz.
, "Auto"-kademesi ile
hafif kumaþlarý ve perdeleri
temizlemeyiniz. Bu kumaþlar
süpürge tarafýndan çekilir
ve hatta zarar görebilir.
47
es
Uso
×åéñéóìüò
Teclas + / - en el mango
radiocontrol
ÐëÞêôñá + / - óôç ÷åéñïëáâÞ ìå ÷åéñéóôÞñéï
Mantenga pulsada la tecla correspondiente hasta que en la
ventana de indicación de la aspiradora se ilumine en verde el
símbolo del nivel deseado.
ÊñáôÜôå ôï áíôßóôïé÷ï ðëÞêôñï ðáôçìÝíï, ìÝ÷ñé íá åìöáíéóôåß ôï óýìâïëï ôçò åðéèõìçôÞò âáèìßäáò éó÷ýïò óôï
ðáñáèõñÜêé ôçò óêïýðáò.
.
.
Pulse la tecla + si desea una
potencia de aspiración mayor.
Pulse la tecla - si desea una
potencia de aspiración menor.
Cada pulsación del mango radiocontrol se indica mediante la
iluminación del LED.
.
.
ÐáôÜôå ôï ðëÞêôñï +, üôáí
èÝëåôå íá áõîÞóåôå ôçí
éó÷ý.
ÐáôÜôå ôï ðëÞêôñï -, üôáí
èÝëåôå íá ìåéþóåôå ôçí
éó÷ý.
ÊÜèå öïñÜ ðïõ ðáôÜôå
êÜðïéï ðëÞêôñï óôç ÷åéñïëáâÞ, áíÜâåé ç åíäåéêôéêÞ
ëõ÷íßá.
Abrir la válvula reguladora de
aire
Âáëâßäá ñýèìéóçò áÝñá
(no disponible en los modelos
con mango radiocontrol)
(äåí õðÜñ÷åé óôá ìïíôÝëá
ðïõ Ý÷ïõí ÷åéñïëáâÞ ìå ÷åéñéóôÞñéï)
De forma cómoda, puede reducir brevemente la potencia de
aspiración, p. ej. al pasar de
una moqueta a una alfombra
pequeña, evitando que quede
"pegada" a la tobera.
.
Abra la válvula reguladora de
aire hasta que la tobera pueda deslizarse fácilmente.
De esta forma se reduce la
fuerza de deslizamiento de la
tobera de aspiración utilizada.
48
el
Ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ìéá
Üíåôç, ïëéãüëåðôç ìåßùóç
ôçò Ýíôáóçò áíáññüöçóçò,
ð.÷. üôáí óêïõðßæåôå Ýíá
åëáöñý ÷áëß äéáäñüìïõ êáé
äåí èÝëåôå íá ðáñáóõñèåß
áðü ôç óêïýðá.
.
Áíïßãåôå ôç âáëâßäá ôüóï
ìüíï, üóï ÷ñåéÜæåôáé ãéá íá
áñ÷ßóåé íá êéíåßôáé åëáöñÜ
ôï ðÝëìá.
¸ôóé, ìåéþíåôáé ç äýíáìç
áíáññüöçóçò ôïõ ðÝëìáôïò
äáðÝäïõ Þ ïðïéïõäÞðïôå Üëëïõ åîáñôÞìáôïò ðñïóáñôÞóåôå óôï óùëÞíá.
it
pt
tr
Uso
Utilização
Kullaným
Pulsanti + / - del radiocomando sull'impugnatura
Teclas + / - no comando
da pega
Kablosuz Kumandada
+ / - Tuþlarý
Pressione as teclas até que no
visor do aspirador apareça a
potência pretendida.
Ýstediðiniz çekiþ gücü kademesinin sembolü ekranda görülünceye kadar tuþlara basýnýz.
Tenere premuto il relativo tasto
finché sulla spia dell'aspirapolvere compare il simbolo del livello di potenza desiderato.
.
.
Premere il tasto + se si desidera aumentare la potenza.
Premere il tasto - se si desidera ridurre la potenza.
Ogni pressione sui pulsanti del
radiocomando è segnalata dall'accensione del LED.
.
.
Pressione a tecla +, se pretender uma potência mais
elevada.
Pressione a tecla -, se pretender uma potência mais baixa.
Cada vez que pressione a tecla
no comando da pega o LED
acende.
Aprire il regolatore aria
secondaria
Abrir o regulador de ar do
tubo
(non disponibile sui modelli con
radiocomando)
(excepto nos modelos com comando por rádio frequência na
pega)
Il regolatore serve per ridurre
comodamente e per breve tempo la potenza d'aspirazione,
p.es. per evitare l'aspirazione di
tappeti etc.
.
Aprire il regolatore aria secondaria quel tanto che basta
per spostare con facilità la
bocchetta aspirante.
Aprendo il regolatore aria secondaria, diminuisce la forza
necessaria per spingere l'apparecchio.
O regulador de ar deve ser
aberto para reduzir a potência
de aspiração se, por exemplo,
estiver a aspirar alcatifa e aspirar de seguida tapetes leves
evitando que fiquem presos à
escova.
.
Abra o regulador até que a
escova deslize facilmente.
.
.
Daha yüksek bir çekiþ gücü
isterseniz + tuþuna basýnýz.
Daha düþük bir çekiþ gücü
isterseniz - tuþuna basýnýz.
Kablosuz kumanda tutacaðýndaki tuþa her basmada LED ýþðý
yanar.
Hava Deliklerinin Açýlmasý
(kablosuz kumanda tutacaðýnda
yoktur)
Çekiþ gücünü kýsa bir zamanda
düþürebilirsiniz, örneðin ince
halýlarýn süpürge içine çekilmesini önlemek için bunu yapabilirsiniz.
.
Hava deliklerini süpürge
ayaðýnýn rahat hareket
edebileceði kadar açýnýz.
Bu durumda kullandýðýnýz
süpürge aksesuarýnýn sürme
gücü azalacaktýr.
Desta forma reduz a força de
deslizamento da escova.
49
es
Apoyar, transportar y
guardar el aparato
ÄéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò,
ìåôáöïñÜ êáé öýëáîç
Sistema "Parking"
Óýóôçìá ðáñêáñßóìáôïò
(no es compatible con el uso de
cepillos electrónicos SEB 234 L)
(Äåí ìðïñåßôå íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áí ôïðïèåôÞóåôå
ôçí çëåêôñéêÞ âïýñôóá
SEB 234 L)
¼ôáí óêïõðßæåôå êáé èÝëåôå
íá êÜíåôå Ýíá óýíôïìï äéÜëåéììá, ìðïñåßôå íá óôåñåþóåôå ìå Üíåóç ôï ìåôáëëéêü
óùëÞíá ìå ôï ðÝëìá ðÜíù
óôç óõóêåõÞ.
Ôïðïèåôåßôå ôï ðÝëìá ìå
ôçí ðñïåîï÷Þ óôÞñéîçò óôï
óýóôçìá ðáñêáñßóìáôïò
ôçò óêïýðáò.
Para las breves interrupciones
de las tareas de aspiración
existe la posibilidad de "aparcar" la tobera cómodamente,
sujetándola a la carcasa del
aparato.
.
Encaje desde arriba la tobera
universal en el soporte de
aparcamiento situado en la
parte posterior del aspirador.
Interruptor de conexión / desconexión del sistema "Parking"
Algunos modelos están equipados con un interruptor de conexión / desconexión del sistema
"Parking".
El funcionamiento del aspirador
se interrumpe automáticamente
al introducir la tobera universal
con soporte de aparcamiento
en la parte posterior del aspirador. Al extraer de nuevo la tobera, el aspirador se conecta
nuevamente de forma automática.
Si el aspirador dispone de las
teclas pedal + / - a modo de selector de potencia de aspiración, podrá activar o desactivar
la función del interruptor de conexión / desconexión en el sistema "Parking".
En ambos casos, desconecte
el aspirador con la tecla pedal de conexión / desconexión s.
.
.
Mantenga pulsadas las teclas
pedal + y - y conecte simultáneamente el aspirador con la
tecla de conexión / desconexión s.
50
el
.
Äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò /
äéáêïðÞò ëåéôïõñãßáò óôï
óýóôçìá ðáñêáñßóìáôïò
ÌåñéêÜ ìïíôÝëá åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå Ýíá äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò / äéáêïðÞò ëåéôïõñãßáò óôï óýóôçìá ðáñêáñßóìáôïò.
Ç ëåéôïõñãßá ôçò óêïýðáò
äéáêüðôåôå áõôüìáôá, üôáí
ôïðïèåôåßôå ôï ðÝëìá ìå ôçí
ðñïåîï÷Þ óôÞñéîçò óôï óýóôçìá ðáñêáñßóìáôïò. ¼ôáí
âãÜëåôå ôï ðÝëìá, ç óêïýðá
ôßèåôáé ðÜëé áõôüìáôá óå ëåéôïõñãßá.
Áí ç óêïýðá óáò åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå ôïõò ðïäïìï÷ëïýò
+ / - ùò åðéëïãÝá éó÷ýïò, ôüôå
ìðïñåßôå íá áêõñþóåôå Þ íá
åíåñãïðïéÞóåôå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò
/ äéáêïðÞò ëåéôïõñãßáò óôï
óýóôçìá ðáñêáñßóìáôïò.
Äéáêüðôåôå ôç ëåéôïõñãßá
ôçò óêïýðáò êáé óôéò äýï
ðåñéðôþóåéò ìå ôï ðëÞêôñï
ëåéôïõñãßáò / äéáêïðÞò s.
ÊñáôÜôå áíôßóôïé÷á ðáôçìÝíï ôïí ðïäïìï÷ëü + êáé ôïí
ðïäïìï÷ëü - êáé èÝôåôå
ôáõôü÷ñïíá óå ëåéôïõñãßá
ôç óêïýðá ìå ôï ðëÞêôñï
ëåéôïõñãßáò / äéáêïðÞò s.
.
.
it
Trasportare e riporre
l'apparecchio
pt
Transportar e guardar
tr
Durdurma, Taþýma ve
Saklama
Park-System
Park-System
(non utilizzabile con spazzola
elettrica SEB 234 L)
Nelle brevi pause di lavoro, il
tubo aspirante con bocchetta
può essere comodamente agganciato all'aspirapolvere.
.
Infilare la bocchetta con il
gancio inferiore dall'alto nel
supporto, situato sul retro
dell'apparecchio.
Interruttore On/Off nel
Park-System
Alcuni modelli sono dotati di interruttore On/Off nel
Park-System.
Il funzionamento dell'aspirapolvere viene automaticamente interrotto infilando la bocchetta a
pavimento correttamente nel
Park-System. Estraendo la bocchetta dalla sede l'aspirapolvere si reinserisce automaticamente.
Se l'aspirapolvere è dotato di
tasti a pedale + / - per selezionare la potenza aspirante è
possibile attivare o disattivare il
funzionamento dell'interruttore
On/Off del Park-System.
.
.
In entrambi i casi spegnere
l'aspirapolvere con il tasto a
pedale On/Off s.
Tenere premuti il tasto + e il
tasto - e nel contempo accendere l'aspirapolvere con il pedale On/Off s.
(não é compatível com a escova eléctrica SEB 234 L)
Para curtas interrupções durante o trabalho de aspiração pode
encaixar o tubo com a escova
de aspiração no aspirador.
.
Encaixe o gancho de fixação
da escova na ranhura do aspirador.
Ligar e desligar em
Park-System
O funcionamento do aspirador
é interrompido automaticamente ao encaixar a escova no suporte do aspirador. Ao voltar a
desencaixar a escova do suporte, o aspirador liga automaticamente.
Se o aspirador estiver equipado
com as teclas +/- para seleccionar a potência pode eliminar
ou activar a função de ligar/desligar em Park-System.
.
.
Em ambos os casos desligue
o aspirador através da tecla
ligar/desligar s.
Carregue com o pé nas teclas + e - e ligue simultaneamente o aspirador através da
tecla Ligar/Desligar s.
Park-Sistemi
(SEB 234 L elektrikli fýrça kullanýmýnda mümkün deðildir)
Temizlik sýrasýnda verdiðiniz
kýsa molalarda süpürgenin borusunu ayaðý ile birlikte süpürgenin gövdesine asabilirsiniz.
.
Süpürge ayaðýndaki park týrnaklarýný park-sistemi içine
takýnýz.
Park Sisteminde
Açma/Kapama
Bazý modellerde Park Sistemi
içinde Açma/Kapama olanaðý
mevcuttur.
Elektrik süpürgeniz süpürge
ayaðýnýn park-sisteminin deliklerine takýlmasý ile otomatik
olarak çalýþmasýný durdurur.
Süpürge ayaðý park sistemi
deliðinden çýkarýlýr çýkarýlmaz
süpürge tekrar çalýþmaya
baþlar.
Elektrik süpürgenizdeki güç
kademesi seçimi + / - ayak
tuþlarý ile yapýlýyorsa, o zaman
park-sistemindeki açma/kapama fonksiyonunu devreye
alabilir veya silebilirsiniz.
.
.
Her iki durumda da elektrik
süpürgesini Açma/Kapama
ayak tuþu ile s kapatýnýz.
+ ve - ayak tuþlarýný elinizle
basýlý tutarak ve ayný zamanda Açma / Kapama s ayak
tuþuna öbür elinizle basarak
elektrik süpürgenizi çalýþtýrabilirsiniz.
51
es
Apoyar, transportar y
guardar el aparato
.
.
Transportar y guardar
Coloque el aspirador en posición vertical.
Encaje la tobera universal
desde arriba en el soporte del
tubo aspirador en un lateral
del aspirador (no es compatible con el uso de cepillos
SEB 234 L).
Así podrá trasladar o guardar el
aparato cómodamente. También es útil recoger completamente las piezas del tubo telescópico.
52
el
ÄéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò,
ìåôáöïñÜ êáé öýëáîç
..
ÌåôáöïñÜ êáé öýëáîç
Ôïðïèåôåßôå ôç óêïýðá
üñèéá.
Óôåñåþíåôå ôï ðÝëìá ìå
ôçí ðñïåîï÷Þ óôÞñéîçò áðü
ðÜíù óå Ýíá áðü ôá äýï
óôçñßãìáôá óùëÞíá óôá
ðëáúíÜ ôçò óêïýðáò (äåí
ìðïñåßôå íá ôá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áí Ý÷åôå ôïðïèåôÞóåé ôçí çëåêôñéêÞ âïýñôóá
SEB 234 L).
¸ôóé ìðïñåßôå íá ìåôáöÝñåôå
åýêïëá êáé Üíåôá ôç óêïýðá
óôï ÷þñï ôçò, ìÝ÷ñé íá ôçí
îáíá÷ñçóéìïðïéÞóåôå. Óå áõôÞ ôç äéáäéêáóßá åßíáé ðïëý
âïçèçôéêü, íá âõèßóåôå åíôåëþò ôá ôìÞìáôá ôïõ ôçëåóêïðéêïý óùëÞíá ôï Ýíá ìÝóá
óôï Üëëï.
it
Trasportare e riporre
l'apparecchio
.
.
Trasportare e riporre
Sistemare l'aspirapolvere in
posizione verticale.
Infilare la bocchetta a pavimento con l'apposito gancio
dall'alto in uno dei due supporti laterali dell'aspirapolvere
(non utilizzabile con la spazzola elettrica SEB 234 L).
L'apparecchio può ora essere
comodamente trasportato o riposto. Per comodità si consiglia
di chiudere completamente le
parti del tubo telescopico.
pt
.
.
Transportar e guardar
Coloque o aspirador na posição vertical.
Encaixe o fixador da escova
de aspiração num dos dois
suportes situados nos laterais
do aspirador (não é compatível ao utilizar a escova eléctrica SEB 234 L).
Assim é facílimo transporta e
guardar o aspirador. Também é
bastante útil se encaixar completamente o tubo telescópico.
tr
Durdurma Taþýma ve
Saklama
.
.
Taþýma ve Saklama
Elektrik süpürgesini yere dik
olarak koyunuz.
Süpürge ayaðýný süpürgenin
yanýndaki park deliklerine
takýnýz (SEB 234 L elektrikli
fýrça ile kullanýlamaz).
Böylece elektrik süpürgesini
rahatça taþýyabilir veya bir yere
kaldýrabilirsiniz. Bu durumda teleskop borularý tamamen iç içe
geçirebilirsiniz.
53
es
Mantenimiento
el
ÓõíôÞñçóç
, Äéáêüðôåôå ôç ëåé-
, Antes de llevar a cabo
cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el
aparato y desenchúfelo de
la red eléctrica. Si se usa un
cepillo eléctrico con acumulador, también es necesario
desconectarlo.
El sistema de filtros de Miele
está formado por tres componentes.
–
–
–
Bolsa recogepolvo
Filtro de salida de aire
Filtro protector del motor
A fin de garantizar la potencia
de aspiración correcta, cada
cierto tiempo deberán sustituirse estos filtros.
Utilice únicamente bolsas
recogepolvo Miele con el
sello de calidad de Miele y
filtros originales Miele. Únicamente de esta forma podrá utilizarse óptimamente
la potencia del aspirador y
aprovecharse el volumen
de la bolsa recogepolvo.
, La utilización de bolsas
recogepolvo sin el sello de
calidad de Miele puede
causar serios daños en el
aspirador.
54
ôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò,
ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá
óõíôÞñçóçò êáé âãÜæåôå
ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. Áí
÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá çëåêôñéêÞ âïýñôóá Akku, ðñÝðåé íá äéáêüøåôå åðßóçò
êáé ôç äéêÞ ôçò ëåéôïõñãßá.
Ôï óýóôçìá ößëôñùí-Miele
áðïôåëåßôáé áðü ôñßá ößëôñá.
–
–
–
Óáêïýëá
Ößëôñï åîáåñéóìïý
Ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ
ìïôÝñ
Ãéá íá Ý÷åé åããõçìÝíá ç
óêïýðá ôç óùóôÞ éó÷ý áíáññüöçóçò, ðñÝðåé íá áëëÜæåôå
ôáêôéêÜ áõôÜ ôá ößëôñá.
ÁãïñÜæåôå ðÜíôá ìüíï
ôçí áõèåíôéêÞ óõóêåõáóßá ìå óáêïýëåò êáé ößëôñá Miele. Ìüíïí Ýôóé èá
õðÜñ÷åé ç ðëÞñçò áðüäïóç éó÷ýïò ôçò óêïýðáò
óáò êáé èá õðÜñ÷åé ç
óùóôÞ åêìåôÜëëåõóç
÷ùñçôéêüôçôáò ôçò óáêïýëáò.
, Áí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå áõèåíôéêÝò óáêïýëåò
Miele, ìðïñåß íá ðñïêëçèïýí óçìáíôéêÝò âëÜâåò
óôç óõóêåõÞ.
it
Manutenzione
, Disinserire sempre l'aspirapolvere prima di qualsiasi tipo di manutenzione e
sfilare la spina dalla presa
elettrica. Spegnere anche la
spazzola elettrica con batteria qualora la si utilizzasse.
Il sistema di filtri Miele è composto da tre elementi.
–
–
–
Sacchetto polvere
Filtro sfiato
Filtro protezione motore
Per garantire la piena potenza
d'aspirazione dell'apparecchio,
questi filtri devono essere sostituiti di tanto in tanto.
Utilizzare solo sacchetti
polvere e filtri originali
Miele. Solo in questo modo
vengono sfruttati a pieno
sia la potenza di aspirazione dell'apparecchio, sia il
volume del sacchetto polvere.
, L'uso di sacchetti polvere non dotati del marchio
qualità Miele puo causare
seri danni all'apparecchio.
pt
Manutenção
tr
Bakým
, Desligue o aspirador
sempre que efectue qualquer trabalho de manutenção e retire a ficha da tomada.
O sistema de filtros Miele é
composto por três sistemas.
–
–
–
Saco do pó
Filtro de saída de ar
Filtro interior de protecção
do motor
, Her bakým iþleminden
önce elektrik süpürgenizi
kapatýnýz ve fiþini prizden
çekiniz. Akülü elektrikli
fýrçanýn kullanýmýnda da
ayný durum geçerlidir.
Miele filtre sistemi üç parçadan
oluþmaktadýr.
–
–
–
Toz Torbasý
Hava Filtresi
Motor Koruyucu Filtre
Para garantir a capacidade de
aspiração do aspirador deverá
substituir estes filtros de tempos em tempos.
Elektrik süpürgenizin mükemmel çalýþmasýný saðlamak için
zaman zaman bu filtrelerin
deðiþtirilmeleri gerekmektedir.
Utilize somente sacos, filtros e acessórios originais
Miele. Só assim será garantida a potência de aspiração, a duração prolongada
e o volume do saco será
aproveitado na totalidade.
Sadece Miele kalite damgasýný taþýyan Miele toz torbalarýný ve orijinal Miele filtrelerini kullanýnýz. Ancak bu
durumda elektrik süpürgenizin çekiþ gücü kapasitesinden ve toz torbalarýnýn
hacminden en iyi þekilde
faydalanabilirsiniz.
, A utilização de sacos
do pó sem o selo de qualidade Miele pode contribuir
para avarias graves.
, Miele kalite damgasý
taþýmayan toz torbalarýnýn
kullanýlmasý sonucunda
süpürgenizde ciddi arýzalar
meydana gelebilir.
55
es
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
¿Dónde pueden adquirirse
bolsas recogepolvo y filtros?
Ðïý èá áãïñÜóåôå êáéíïýñãéåò óáêïýëåò êáé ößëôñá;
A través de su distribuidor
Miele o del Servicio Post-venta
de Miele.
ÆçôÞóôå ôá óôï êáôÜóôçìá
ðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ
óôï ôìÞìá áíôáëëáêôéêþí ôçò
Miele.
¿Cuáles son las bolsas
recogepolvo y los filtros
correctos?
ÊáôÜëëçëåò óáêïýëåò êáé
êáôÜëëçëá ößëôñá
Compre bolsas recogepolvo
Miele con el sello de calidad de
Miele y la impresión G/N.
ÁãïñÜæåôå ðÜíôá ôéò áõèåíôéêÝò óáêïýëåò Miele ìå ôï ÷áñáêôçñéóôéêü G/N.
En cada paquete de bolsas recogepolvo Miele encontrará un
filtro de salida de aire "Super Air
Clean" y un filtro protector del
motor. Si desea comprar por
separado filtros de salida de
aire o filtros protectores del motor, indique a su distribuidor
Miele o al Servicio Post-venta
de Miele el modelo de su aspirador para que le puedan proporcionar las piezas correctas.
ÌÝóá óå êÜèå áõèåíôéêÞ óõóêåõáóßá ìå óáêïýëåò Miele
èá âñåßôå åðéðëÝïí Ýíá ößëôñï åîáåñéóìïý Super Air
Clean êáé Ýíá ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ. Áí èÝëåôå íá
áãïñÜóåôå îå÷ùñéóôÜ Ýíá
ößëôñï åîáåñéóìïý Þ Ýíá ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ,
ðñÝðåé íá áíáöÝñåôå ðÜíôá
ôïí ôýðï ôçò çëåêôñéêÞò óáò
óêïýðáò, ãéá íá åßíáé óßãïõñï
üôé Ý÷åôå áãïñÜóåé ôï óùóôü
ößëôñï.
También podrá emplear otro filtro de salida de aire original
Miele en lugar del filtro de salida de aire utilizado de serie
(véase capítulo "Accesorios especiales").
56
el
ÖõóéêÜ ìðïñåßôå åðßóçò,
÷ùñßò ðñüâëçìá, íá áíôéêáôáóôÞóåôå ôï åê êáôáóêåõÞò
ôïðïèåôçìÝíï ößëôñï åîáåñéóìïý, ìå Ýíá Üëëï áõèåíôéêü
ößëôñï Miele (âëÝðå êåö.
"ÁãïñÜ ðñüóèåôùí åîáñôçìÜôùí").
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Dove acquistare i sacchetti
polvere e i filtri?
Onde se pode adquirir os
filtros e os sacos para o pó?
Toz torbasýný ve filtreyi nerede
bulabilirim?
Presso il Vostro rivenditore di fiducia e il servizio di assistenza
tecnica Miele.
Nos Agentes ou serviços Miele.
Miele satýcýlarýnda ve Miele
servislerinde.
Quali sono i sacchetti polvere
e i filtri giusti?
Acquistare i sacchetti polvere
originali Miele con la sigla G/N.
Ogni confezione di sacchetti
polvere originali Miele comprende inoltre un filtro sfiato "Super
Air Clean" e un filtro protezione
motore. Se si desidera acquistare singolarmente filtri sfiato o
filtri protezione motore, è sufficiente indicare al proprio rivenditore di fiducia o al servizio di
assistenza tecnica Miele il modello dell'aspirapolvere.
Al posto del filtro sfiato, inserito
di serie, potrete naturalmente
anche utilizzare un altro filtro
sfiato originale Miele (per le caratteristiche filtranti si veda al
capitolo "Accessori su richiesta").
Quais são os filtros e os
sacos correctos?
Adquira somente sacos para o
pó originais Miele com a impressão G/N.
Em cada embalagem de sacos
Miele existe um filtro "Super Air
Clean" e um filtro interior. Para
adquirir os filtros em separado
contacte os serviços ou um
Agente Miele e indique o modelo do aspirador para que lhe sejam fornecidos os filtros adequados.
Mas também pode montar um
filtro de saída de ar Miele, diferente do fornecido em série
(consulte o capítulo "Acessórios
especiais").
Hangi toz torbasý ve filtre
doðrudur?
Miele kalite damgasýný taþýyan
ve üzerinde G/N baskýsý olan
Miele toz torbalarýný satýn alýnýz.
Her Miele toz torbasý paketinde
ayrýca bir adet Super Air Clean
hava filtresi ve motor koruyucu
filtre bulunmaktadýr. Hava filtresini ve motor koruyucu filtreyi
ayrýca satýn almak isterseniz,
doðru ürünü alabilmek için
Miele satýcýsýna veya servisine
süpürgenizin modelini söyleyiniz.
Arzu ederseniz seri olarak takýlan hava filtresi yerine baþka bir
orijinal Miele hava filtresi takabilirsiniz (Bunun için "Sonradan
Alýnabilen Aksesuar" bölümüne
bakýnýz).
57
es
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
¿Cuándo deben sustituirse
las bolsas recogepolvo?
Ðüôå ðñÝðåé íá áëëÜîåôå ôçí
óáêïýëá;
La bolsa recogepolvo deberá
sustituirse cuando la escala de
color cubra completamente la
ventana de la indicación de
sustitución de bolsa recogepolvo.
¼ôáí ç Ýíäåéîç êáëõöèåß
ïëüêëçñç ìå êüêêéíï ÷ñþìá,
ðñÝðåé íá áëëÜîåôå ôç óáêïýëá.
Las bolsas recogepolvo
son artículos de un solo
uso.
No deben reutilizarse, ya
que los poros obstruidos
reducen la potencia de aspiración.
.
.
.
Para realizar la comprobación
Acople la tobera universal.
El resto de toberas influyen
en el funcionamiento de la indicación de sustitución de la
bolsa recogepolvo.
Conecte el aspirador con la
tecla pedal de conexión /
desconexión s y ajuste el selector a la máxima potencia
de aspiración.
Levante ligeramente del suelo
la tobera universal. Si la indicación de sustitución de la
bolsa recogepolvo muestra
una bolsa llena, ésta deberá
sustituirse.
58
el
.
.
.
Ïé óáêïýëåò åßíáé ðñïúüí
ìéáò ÷ñÞóçò.
Äåí åðéôñÝðåôáé íá îáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí, ãéáôß ïé
âïõëùìÝíïé ðüñïé ìåéþíïõí Ýíôïíá ôçí éó÷ý
áíáññüöçóçò.
¸ëåã÷ïò
Ãéá ôïí Ýëåã÷ï, ôïðïèåôåßôå ôï ðÝëìá äáðÝäïõ. ¼ëá
ôá Üëëá ðÝëìáôá ëåéôïõñãïýí ðáñáðëáíçôéêÜ ãéá
ôçí Ýíäåéîç ðëçñüôçôáò
ôçò óáêïýëáò.
ÈÝôåôå óå ëåéôïõñãßá ôçí
çëåêôñéêÞ óêïýðá ìå ôï
ðëÞêôñï ëåéôïõñãßáò / äéáêïðÞò s êáé ñõèìßæåôå ôïí
åðéëïãÝá éó÷ýïò áíáññüöçóçò óôç ìåãáëýôåñç éó÷ý.
Áíáóçêþíåôå ôï ðÝëìá åëáöñÜ áðü ôï äÜðåäï. Áí óôï
óçìåßï áõôü ç Ýíäåéîç äåß÷íåé üôé ç óáêïýëá åßíáé ãåìÜôç, ðñÝðåé íá ôçí áëëÜîåôå.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Quando sostituire il sacchetto
polvere?
Indicador de substituição do
saco do pó
Toz torbasýný ne zaman
deðiþtirmeliyim?
Il sacchetto deve essere sostituito quando la scala colorata
copre completamente la finestrella dell'indicatore di sostituzione.
O saco do pó deve ser substituído logo que o indicador de
substituição fique totalmente
colorido.
Toz torbasý göstergesindeki
renkli iþaret ekraný tamamen
kapladýðýnda, toz torbasýnýn
deðiþtirilmesi lazýmdýr.
I sacchetti polvere sono articoli monouso. Non devono
essere usati più volte, in
quanto i pori intasati riducono sensibilmente la potenza
d'aspirazione.
.
.
.
Per il controllo:
Innestare sul tubo aspirante la
bocchetta a pavimento o la
spazzola per pavimenti. Tutte
le altre bocchette non permettono all'indicatore di funzionare correttamente.
Accendere l'aspirapolvere
con il pedale On/Off s e regolare il selettore potenza
aspirante sul massimo.
Sollevare leggermente dal pavimento la bocchetta. Se
l'indicatore di sostituzione segnala ora il sacchetto pieno, è
necessario sostituirlo.
O saco do pó não é reutilizável devendo ser substituído logo que apareça a indicação de saco cheio.
.
.
.
Toz torbalarý bir kere kullanýlacak malzemelerdir.
Toz torbasý bir defadan
fazla kullanýlamaz, aksi
halde torbanýn týkanmýþ
olan gözenekleri süpürgenin çekiþ gücünü düþürür.
Para verificar
Encaixe a escova de aspiração. Qualquer outra escova
influência o funcionamento do
indicador de substituição do
saco.
Ligue o aspirador e rode o
selector de potência para a
potência mais elevada.
Levante um pouco a escova
do solo. Se o visor indicador
de substituição do saco ficar
totalmente colorido, deve
substituir o saco do pó de
imediato.
.
.
.
Test Ýçin
Süpürgenin ayaðýný takýnýz.
Diðer aksesuarlar toz torbasý
deðiþtirme göstergesini
etkiler.
Elektrik süpürgesini çalýþtýrýnýz
ve çekiþ gücünü en yüksek
kademeye ayarlayýnýz.
Süpürge ayaðýný hafifçe
yerden kaldýrýnýz. Toz torbasý
deðiþtirme göstergesi bu
durumda torbanýn dolu olduðunu gösteriyorsa, hemen
yenisini takýnýz.
59
es
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
Funcionamiento de la indicación de sustitución de la bolsa recogepolvo
Ëåéôïõñãßá ôçò Ýíäåéîçò áëëáãÞò óáêïýëáò
El funcionamiento de la indicación está diseñado para una
mezcla de polvo, tal como suele darse en el ámbito doméstico: polvo, cabellos, pelusas de
alfombras, hilos, arena, etc.
Si, no obstante, Vd. aspirara
gran cantidad de polvo fino, p.
ej. polvo procedente de taladros, arena, escayola o harina,
los poros de la bolsa se obstruirán rápidamente. La indicación
de sustitución de la bolsa recogepolvo se mostrará "llena", incluso cuando no lo esté. La bolsa recogepolvo deberá sustituirse, puesto que los poros
obstruidos reducen la potencia
de aspiración.
En el caso de que aspirara una
gran cantidad de cabellos o pelusas de alfombras o lana, la indicación de sustitución de la
bolsa recogepolvo mostrará
"llena" cuando realmente esté
completamente llena.
60
el
Ç ëåéôïõñãßá ôçò Ýíäåéîçò
Ý÷åé ñõèìéóôåß íá áíáãíùñßæåé
ôç ìéêôÞ óýóôáóç óêüíçò, üðùò áõôÞ äçëáäÞ ðïõ êõñßùò
õðÜñ÷åé óå Ýíá íïéêïêõñéü:
óêüíç, ìáëëéÜ, êëùóôÝò,
Üììïò ê.ë.ð.
¼ôáí üìùò êáèáñßæåôå ìåãÜëç ðïóüôçôá ëåðôÞò óêüíçò,
üðùò ð.÷. óêüíç áðü åñãáóßåò ìå ôñõðÜíé Þ ãýøï Þ
áëåýñé, ïé ðüñïé ôçò óáêïýëáò êëåßíïõí ðïëý ãñÞãïñá.
Ç Ýíäåéîç ôçò óáêïýëáò äåß÷íåé ôüôå Þäç "ãåìÜôç", áêüìç
êáé áí áõôÞ äåí Ý÷åé ãåìßóåé
ôåëåßùò. Óôï óçìåßï áõôü
ðñÝðåé íá áëëÜîåôå ôç óáêïýëá, ãéáôß ïé âïõëùìÝíïé ðüñïé
ôçò ìåéþíïõí Ýíôïíá ôçí éó÷ý
áíáññüöçóçò.
Áí üìùò êáèáñßæåôå åðéöÜíåéåò ìå ðïëëÜ ìáëëéÜ êáé ÷íïýäéá ÷áëéþí, ç Ýíäåéîç óáêïýëáò ìðïñåß íá áíôéäñÜóåé
ìüíï üôáí áõôÞ Ý÷åé Þäç ãåìßóåé ôåëåßùò.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Funzionamento dell'indicatore
di sostituzione sacchetto
Funcionamento do indicador
de substituição do saco do pó
Toz Torbasý Deðiþtirme
Göstergesinin Ýþlevi
Il funzionamento dell'indicatore
è predisposto per polvere mista, che si raccoglie prevalentemente in casa: polvere, capelli,
lanugine di tappeti, fili, sabbia,
ecc.
Em geral o pó da habitação
compõe-se de areia, cotão, cabelos, pêlos, etc. O indicador
de substituição do saco do pó
está adaptado a estas composições.
Göstergenin görevi toz, saçlar,
halý havlarý, iplikler, kum v.s.
gibi genellikle evlerde oluþan
toz karýþýmlarýnýn toplandýðýný
belli etmektir.
Se viene aspirata molta polvere
fine, come p.es. polvere da trapanatura, sabbia, eventualmente anche gesso o farina, i pori
del sacchetto polvere si intasano rapidamente. L'indicatore di
sostituzione sacchetto segnalerà "pieno" anche se il sacchetto
non sarà ancora del tutto pieno.
In questo caso il sacchetto
deve essere comunque sostituito perché la potenza aspirante
risulta fortemente ridotta a causa dei pori intasati.
O indicador de substituição do
saco mede a quantidade de ar
que passa pelo saco do pó. A
passagem de ar pelo saco de
papel, pode ser influenciada
logo que se aspirem umas gramas de cimento, gesso ou pó
fino, aparecendo a indicação
de saco cheio, embora ele esteja praticamente vazio. Neste
caso deve substituir o saco porque a potência de aspiração é
bastante reduzida devido à
obstrução dos poros do saco.
Se vengono aspirati molti capelli, lanugine, ecc. l'indicatore di
sostituzione sacchetto reagirà
solo quando il sacchetto sarà
completamente pieno.
Mas se aspirar muitos cabelos,
pêlos, cotão, etc. o indicador
de substituição só reage quando o saco estiver completamente cheio.
Süpürgenizle matkapla delinen
duvar tozlarýný veya yere dökülen un gibi maddeleri çektiðinizde toz torbasýnýn gözenekleri çok çabuk týkanýr. Bu durumda toz torbasý henüz dolmadýðý halde gösterge toz
torbasýný "dolu" olarak gösterecektir. Týkanmýþ olan gözenekler süpürgenin çekiþ gücünü
düþürdüðünden toz torbasýnýn
deðiþtirilmesi lazýmdýr.
Fakat süpürgenizle daha çok
saç, halý havlarý gibi tozlarý
çektiðinizde, göstergede ancak
toz torbasý tam olarak dolduðunda doluluk iþareti görülür.
61
es
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
.
.
.
.
¿Cómo debe sustituirse la
bolsa recogepolvo?
Pulse la tecla de desbloqueo
y abra la tapa del recinto,
abatiéndola hasta que quede
encajada.
Sujete la placa por los huecos
de agarre y extraiga la bolsa
recogepolvo.
Al extraer la bolsa recogepolvo,
el cierre higiénico se cierra automáticamente de tal forma que
el polvo no pueda salir de la
bolsa.
.
.
Introduzca la bolsa recogepolvo nueva en el alojamiento
hasta el tope. Deje la bolsa
recogepolvo nueva plegada
tal y como se extrae del paquete.
Cierre la tapa del recinto de
polvo hasta que quede encajada y cerciórese de que la
bolsa recogepolvo no quede
pillada.
, Un bloqueo de funcionamiento en vacío impide el
cierre de la tapa del recinto
de polvo, si no se ha colocado una bolsa recogepolvo o no se ha introducido
hasta el tope. ¡No la fuerce!
62
el
ÁëëáãÞ ôçò óáêïýëáò
ÐéÝæåôå ôï êëåßóôñï óôç
ëáâÞ ìåôáöïñÜò ôçò óêïýðáò êáé áíïßãåôå ôåëåßùò ôï
êáðÜêé ôïõ èáëÜìïõ óêüíçò.
ÐéÜíåôå ôï ðëáóôéêü óôÞñéãìá áðü ôá áíïßãìáôá
ëáâÞò êáé ôñáâÜôå ôç óáêïýëá Ýîù.
Ç óáêïýëá Ý÷åé Ýíá êáðÜêé
áóöáëåßáò, ðïõ êëåßíåé áõôüìáôá üôáí áöáéñåßôå ôç óáêïýëá, ãéá íá ìç äéáöåýãåé ç
óêüíç.
.
.
Óôåñåþíåôå ôç óáêïýëá
ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá óôçí õðïäï÷Þ ôçò. Ôçí áöÞíåôå äéðëùìÝíç, Ýôóé üðùò ôçí
âãÜëáôå áðü ôç óõóêåõáóßá
ôçò.
Êëåßíåôå ôï êáðÜêé ôïõ èáëÜìïõ óêüíçò ðñïóÝ÷ïíôáò
íá ìçí ìáãêþóïõí ïé Üêñåò
ôçò.
, ¸íá óýóôçìá áóöÜ-
ëåéáò åìðïäßæåé ôï êáðÜêé
íá êëåßóåé, üôáí äåí
õðÜñ÷åé óáêïýëá Þ üôáí
áõôÞ äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ìÝ÷ñé ôÝñìá óôçí õðïäï÷Þ ôçò. Ìçí ðñïóðáèÞóåôå íá ôï êëåßóåôå âßáéá!
it
Manutenzione
pt
Manutenção
tr
Bakým
.
.
.
.
.
.
Come sostituire il sacchetto
polvere?
Premere il tasto di sblocco e
aprire il coperchio vano polvere finché è percettibile uno
scatto.
Infilare le dita negli incavi della piastra ed estrarre il sacchetto polvere.
Estraendo il sacchetto, si chiude automaticamente la chiusura
igienica che impedisce la fuoriuscita di polvere.
.
.
Inserire il sacchetto polvere
nella sede d'accoglimento
fino alla battuta d'arresto. Lasciare piegato il nuovo sacchetto polvere come lo si preleva dalla confezione.
Chiudere il vano polvere facendo attenzione che il sacchetto non si incastri.
, Un apposito dispositivo
di sicurezza impedisce la
chiusura del vano polvere
se non vi è inserito un sacchetto polvere o questo non
è inserito fino alla battuta
d'arresto. Non agire con forza sul coperchio.
Substituição do saco do pó
Desbloqueie e abra a tampa
do aspirador totalmente.
Para desencaixar o saco do
pó segure nos laterais da placa suporte e desencaixe-o.
O saco do pó tem uma patilha
tipo fecho que tapa a abertura
do saco automaticamente logo
que se retire o saco de dentro
do aspirador, impedindo assim
a saída do pó.
.
.
Encaixe o novo saco no suporte até sentir o encaixe.
Mantenha-o dobrado tal
como quando o retirou da
embalagem.
Feche a tampa de forma a
sentir o encaixe e evite que o
saco fique preso pela tampa.
, Existe um bloqueio de
funcionamento que impede
o fechar da tampa se não
existir nenhum saco encaixado ou se o saco não estiver devidamente encaixado. Não aplique força.
Toz tobasýný nasýl
deðiþtirebilirim?
Toz haznesi açma tuþuna ve
toz haznesi kapaðýný dayanma noktasýna kadar açýnýz.
Toz torbasýnýn kulakçýklarýndan tutarak torbayý dýþarý
çekiniz.
Torba dýþarý çekilirken dýþarý toz
kaçmamasý için hijyen kapakçýðý
otomatik olarak kapanýr.
.
.
Yeni toz torbasýný dayanma
noktasýna kadar yuvasýna
sokunuz. Torbayý paketinden
katlanmýþ olarak çýkartýnýz ve
bu þekilde yerine takýnýz.
Toz haznesi kapaðýný yerine
oturuncaya kadar kapatýnýz.
Yeni takýlan toz torbasýnýn
kapaða sýkýþmamasýna dikkat
ediniz.
, Toz haznesinde toz
torbasý bulunmamasý, veya
yerine tam oturmamasý halinde kapak kapanmaz. Bu
durumda güç kullanmayýnýz!
63
es
Mantenimiento
¿Cuándo debe sustituirse el
filtro de salida de aire?
En función del modelo, se instala de serie uno de los siguientes filtros de salida de aire.
a Super Air Clean
Cambie el filtro de salida de
aire cada vez que abra un paquete nuevo de bolsas recogepolvo. En cada paquete de bolsas recogepolvo Miele encontrará un filtro de salida de aire
Super Air Clean.
b Active Air Clean (negro)
c Active HEPA (azul)
Cambie estos filtros de salida
de aire transcurrido aproximadamente un año. Puede anotar
la fecha en el filtro de salida de
aire.
Indicación de cambio del filtro
de salida de aire
Algunos modelos están dotados de una indicación de cambio del filtro de salida (tecla Reset), ajustada especialmente
para recordar el momento de
sustitución de un filtro Active Air
Clean b o Active HEPA c.
La indicación se ilumina tras 50
horas de servicio lo que corresponde aprox. a la utilización
media de un año. Una vez
transcurrido este tiempo podrá
continuar aspirando aunque deberá tener en cuenta que la potencia aspiradora y filtrante disminuye.
En el caso de que su aspirador
esté dotado de un filtro Super
Air Clean a, la iluminación de la
indicación de cambio del filtro
de salida de aire carecerá de
importancia, puesto que este filtro debe sustituirse siempre
que se empiece un paquete de
bolsas recogepolvo. La indicación se apaga al pulsar la tecla
Reset.
64
el
ÓõíôÞñçóç
ÁëëáãÞ ôïõ ößëôñïõ åîáåñéóìïý
ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï, ç óõóêåõÞ åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå
ôá åîÞò ößëôñá åîáåñéóìïý:
a Super Air Clean
ÁëëÜæåôå áõôü ôï ößëôñï åîáåñéóìïý êÜèå öïñÜ ðïõ áíïßãåôå ìéá íÝá óõóêåõáóßá ìå
óáêïýëåò Miele. ÌÝóá óå êÜèå
íÝá óõóêåõáóßá ìå óáêïýëåò
Miele õðÜñ÷åé åðéðëÝïí Ýíá
ößëôñï Super Air Clean.
b Active Air Clean (ìáýñï)
c Active HEPA (ìðëå)
ÁëëÜæåôå áõôÜ ôá ößëôñá åîáåñéóìïý ìåôÜ áðü ðåñßðïõ Ýíá
÷ñüíï. Ìðïñåßôå íá óçìåéþóåôå ðÜíù óôï ößëôñï ôçí çìåñïìçíßá ðïõ ðñÝðåé íá áëëá÷èåß.
¸íäåéîç áëëáãÞò ößëôñïõ
åîáåñéóìïý
ÏñéóìÝíá ìïíôÝëá åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå ìéá Ýíäåéîç áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý
(ðëÞêôñï Reset), ç ïðïßá Ý÷åé
êáôáóêåõáóôåß Ýôóé þóôå íá
áíáãíùñßæåé ôç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ
ðïõ ÷ñåéÜæåôáé áëëáãÞ Ýíá
ößëôñï åîáåñéóìïý Active Air
Clean b êáé Active HEPA c. Ç
Ýíäåéîç áíÜâåé ìåôÜ áðü ðåñßðïõ 50 þñåò ëåéôïõñãßáò,
äçëáäÞ ôïí ìÝóï üñï ÷ñÞóçò
ðïõ áíôáðïêñßíåôáé óôç äéÜñêåéá åíüò ÷ñüíïõ. Ìðïñåßôå
âÝâáéá íá óõíå÷ßóåôå ìå ôç
÷ñÞóç ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò, Ý÷ïíôáò üìùò õðüøç üôé
óéãÜ óéãÜ ç éó÷ýò áíáññüöçóçò êáé öéëôñáñßóìáôïò èá
ìåéþíåôáé. Áí ç çëåêôñéêÞ
óáò óêïýðá åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå Ýíá ößëôñï Super Air
Clean a, ôüôå ç ëåéôïõñãßá
áõôÞò ôçò Ýíäåéîçò åßíáé Üíåõ óçìáóßáò, ãéáôß áõôü ôï
ößëôñï èá ðñÝðåé íá ôï áëëÜæåôå êÜèå öïñÜ ðïõ áíïßãåôå
ìéá íÝá óõóêåõáóßá ìå óáêïýëåò-Miele. Ç Ýíäåéîç óâÞíåé
ìüëéò ðéÝóåôå ôï ðëÞêôñï
Reset.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Quando sostituire il filtro
sfiato?
Substituição do filtro de saída
de ar
Hava filtresini ne zaman
deðiþtirmeliyim?
A seconda del modello può essere inserito di serie uno dei seguenti filtri sfiato.
Conforme o modelo o aspirador
pode estar equipado com um
dos seguintes filtros de saída
de ar.
Süpürgenin modeline göre
aþaðýdaki hava filtrelerinden biri
seri olarak cihaza takýlýr.
a Super Air Clean
a Super Air Clean
a Super Air Clean
Sempre que abrir uma nova
embalagem de sacos deve
substituir este filtro. Em cada
embalagem de sacos encontra
um filtro Super Air Clean.
Bu filtreyi her seferinde yeni bir
Miele toz torbasý paketini
açtýðýnýzda deðiþtiriniz. Her
Miele toz torbasý paketinde bir
adet Super Air Clean hava
filtresi bulunur.
b Active Air Clean Plus (preto)
c Active HEPA (azul)
b Active Air Clean (siyah)
c Active HEPA (mavi)
Sostituire questi filtri dopo circa
un anno. Riportare eventualmente la data sul filtro.
Substitua este filtro ao fim de
um ano. Mencione no filtro a
data em que foi efectuada a
substituição.
Bu hava filtresini yaklaþýk bir
yýlýn sonunda deðiþtiriniz. Bu
tarihi filtrenin üzerine yazýnýz.
Indicatore sostituzione filtro
sfiato
Indicação de substituição do
filtro de saída de ar
Alcuni modelli sono dotati di indicatore per la sostituzione del
filtro sfiato (tasto Reset), tarati in
particolare sulla durata dei filtri
sfiato Active Air Clean b e Active HEPA c.
L'indicazione si accende dopo
ca. 50 ore di funzionamento che
corrisponde a un utilizzo medio
di un anno. Il lavoro può essere
proseguito ugualmente ma si
tenga presente che la potenza
di aspirazione e di filtraggio si
riduce sensibilmente.
Se l'aspirapolvere è dotato di
un filtro Super Air Clean a, il
funzionamento dell'indicatore
sostituzione filtro sfiato è ininfluente, in quanto è opportuno sostituire questo filtro ogni volta
che si inizia una nuova confezione di sacchetti polvere originali Miele. L'indicatore si spegne quando viene premuto il tasto reset.
Alguns modelos estão equipados com um indicador de substituição do filtro de saída de ar
(tecla Reset), para o filtro Active
Air Clean Plus b e Active
HEPA c.
O indicador assinala a substituição do saco ao fim de aproximadamente 50 horas de funcionamento, o que em média corresponde a um ano de utilização. Após aparecer essa
indicação pode continuar a aspirar mas a capacidade de absorção será reduzida.
Se o seu aspirador estiver equipado com um filtro Super Air
Clean a o facto do indicador
acender não tem, neste caso,
qualquer significado, porque
deverá substituir o filtro sempre
que abrir uma nova embalagens de sacos para o pó. A indicação apaga-se logo que
carregue na tecla Reset.
Sostituire questo filtro ogni volta
che si inizia una nuova confezione di sacchetti polvere originali Miele. Ogni confezione di
sacchetti polvere originali Miele
comprende anche un filtro sfiato "Super Air Clean".
b Active Air Clean (nero)
c Active HEPA (blu)
Hava Filtresi-Deðiþtirme
Göstergesi
Bazý modellerde hava filtresi
göstergesi (Reset tuþu) bulunmaktadýr. Bu gösterge özellikle
Active Air Clean b ve Active
HEPA c hava filtrelerinin
deðiþim zamanlarýný belli eder.
Gösterge lambasý yaklaþýk 50
kullanma saatinden sonra
yanar, bu da ortalama 1 yýl
demektir. Bu arada siz süpürmeye devam edebilirsiniz. Fakat
tozlarý çekme ve filtre edebilme
gücü zayýflayacaktýr.
Eðer süpürgenizde bir Super
Air Clean a hava filtresi varsa,
bu durumda hava filtresi-deðiþtirme göstergesinin lambasýnýn
yanmasý bir anlam taþýmayacaktýr. Çünkü her yeni Miele toz
torbasý paketi açýldýðýnda hava
filtresi de deðiþtirilecektir. Reset
tuþuna bastýðýnýzda göstergenin
lambasý sönecektir.
65
es
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
¿Cómo debe sustituirse el
filtro de salida de aire "Super
Air Clean"?
Ðþò áëëÜæåôå ôï ößëôñï åîáåñéóìïý "Super Air Clean";
.
.
Preste atención a que sólo
esté instalado un filtro de
salida de aire.
Abra la tapa del recinto de
polvo.
Abra la rejilla del filtro y extraiga el filtro de salida de aire
Super Air Clean saturado, cogiéndolo por la superficie limpia (flecha).
.
Introduzca el nuevo filtro Super Air Clean.
..
En caso de que desee instalar un filtro de salida de
aire Active Air Clean o Active HEPA, es imprescindible
leer el capítulo "Cambiar el
tipo de filtro de salida de
aire".
Cierre la rejilla del filtro.
Cierre la tapa del recinto hasta que encaje.
66
el
..
ÐñïóÝ÷åôå ðÜíôá þóôå
íá ôïðïèåôåßôå ìüíï Ýíá
ößëôñï åîáåñéóìïý.
Áíïßãåôå ôï êáðÜêé
èáëÜìïõ óêüíçò.
Áíáóçêþíåôå ôï ðëÝãìá
ößëôñïõ, ðéÜíåôå ôï ìåôá÷åéñéóìÝíï ößëôñï Super Air
Clean áðü ôçí "õãéåéíÞ“
ðëåõñÜ ôïõ (ôüîï) êáé ôï
áöáéñåßôå.
.
Ôïðïèåôåßôå ôï íÝï ößëôñï
åîáåñéóìïý Super Air Clean.
..
Áí èåëÞóåôå üìùò íá ôï
áíôéêáôáóôÞóåôå ìå Ýíá
ößëôñï "Active Air Clean" Þ
"Active HEPA", ðñÝðåé íá
ëÜâåôå ïðùóäÞðïôå
õðüøç óáò ôéò ïäçãßåò
óôï êåö. "ÌåôáôñïðÞ
ößëôñïõ åîáåñéóìïý".
Êëåßíåôå ôï ðëÝãìá ößëôñïõ.
Êëåßíåôå êáëÜ ôï êáðÜêé
èáëÜìïõ óêüíçò.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Come sostituire il filtro sfiato?
Dotazione: Super Air Clean
Como substituir o filtro
"Super Air Clean"
"Super Air Clean" hava
filtresini nasýl deðiþtirebilirim?
.
.
Accertarsi che sia inserito
sempre solo un unico filtro.
Aprire il coperchio vano polvere.
Sbloccare la griglia filtro ed
estrarre il filtro "Super Air
Clean" consumato afferrandolo alla superficie igienica pulita (freccia).
.
Inserire il nuovo filtro sfiato
Super Air Clean.
..
.
.
Abra a tampa de acesso ao
interior do aspirador.
Abra a grelha do filtro e retire
o filtro Super Air Clean pela
zona higienicamente limpa
(ver seta).
.
Encaixe o novo filtro Super Air
Clean.
Volendo invece utilizzare un
filtro Active Air Clean o Active HEPA leggere le avvertenze al capitolo "Cambiare
tipo di filtro sfiato".
Richiudere la griglia.
Chiudere il coperchio vano
polvere finché si sente uno
scatto.
Certifique-se de que está
somente montado um filtro
de saída de ar.
..
Mas se pretender montar
um filtro de saída de ar
Active Air Clean ou Active
HEPA, então leia atentamente as indicações mencionadas no capítulo "Mudar de filtro".
Feche a grelha do filtro.
Feche a tampa do aspirador
até sentir o encaixe.
..
Her zaman süpürgede bir
hava tahliye filtresinin bulunmasýna dikkat ediiz.
Toz haznesi kapaðýný açýnýz.
Filtre kafesini açýnýz ve kullanýlmýþ olan Super Air Clean
filtresini temiz hijyen köþesinden (ok) tutarak dýþarý alýnýz.
.
Yeni Super Air Clean hava
filtresini yerine yerleþtiriniz.
..
Active Air Clean veya
Active HEPA hava tahliye
filtresi takmak isterseniz,
"Hava Tahliye Filtresinin
Deðiþtirilmesi" bölümünü
okuyunuz.
Filtre kafesini takýnýz.
Toz haznesini kapaðýný yerine
oturuncaya kadar kapatýnýz.
67
es
Mantenimiento
¿Cómo deben sustituirse el
filtro de salida de aire "Active
Air Clean" y el filtro "Active
HEPA"?
..
.
Preste atención a que sólo
esté instalado un filtro de
salida de aire.
Abra la tapa del recinto de
polvo.
Levante el filtro de salida de
aire y extráigalo.
Coloque el nuevo filtro de salida de aire y presine hacia
abajo.
.
En caso de que desee instalar un filtro de salida de
aire Super Air Clean, es imprescindible leer el capítulo
"Cambiar el tipo de filtro de
salida de aire".
Cierre la tapa del recinto hasta que encaje.
Apagar la indicación de cambio (tecla Reset) del filtro de
salida de aire
Si el aspirador está equipado
con una indicación de cambio
de filtro de salida de aire, en el
momento en el que se deba
realizar el cambio se iluminará
el piloto Reset. Una vez hecha
la susitución del filtro, debera
poner la tecla Reset en posición
cero. Para ello debe estar el
asppirador conectado.
Pulse la tecla Reset.
La indicación de cambio del filtro de salida de aire se apagará
y volverá a la posición original.
.
El reposicionamiento de la
indicación de cambio de filtro de salida de aire se realiza únicamente, si pulsa la
tecla Reset tras la iluminación de la indicación, pero
no si se pulsa la tecla con
anterioridad.
68
el
Ðþò áëëÜæåôå ôá ößëôñá åîáåñéóìïý "Active Air Clean"
êáé "Active HEPA";
..
.
ÐñïóÝ÷åôå ðÜíôá þóôå
íá ôïðïèåôåßôå ìüíï Ýíá
ößëôñï åîáåñéóìïý.
Áíïßãåôå ôï êáðÜêé èáëÜìïõ óêüíçò.
Áíáóçêþíåôå ôï ìåôá÷åéñéóìÝíï ößëôñï åîáåñéóìïý
êáé ôï áöáéñåßôå.
Ôïðïèåôåßôå ôï íÝï ößëôñï
åîáåñéóìïý êáé ôï ðéÝæåôå
ðñïò ôá êÜôù.
.
Áí èåëÞóåôå üìùò íá ôï
áíôéêáôáóôÞóåôå ìå Ýíá
ößëôñï "Super Air Clean",
ðñÝðåé íá ëÜâåôå ïðùóäÞðïôå õðüøç óáò ôéò
ïäçãßåò óôï êåö. "ÌåôáôñïðÞ ößëôñïõ åîáåñéóìïý".
Êëåßíåôå êáëÜ ôï êáðÜêé
èáëÜìïõ óêüíçò.
ÅðáíáöïñÜ ôçò Ýíäåéîçò áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý
(ðëÞêôñï Reset)
Áí ç óõóêåõÞ óáò åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå ìéá Ýíäåéîç áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý
(ðëÞêôñï Reset), ðñÝðåé íá ôç
ìçäåíßóåôå ìåôÜ áðü êÜèå
áëëáãÞ ôïõ ößëôñïõ. Ãéá íá
ãßíåé áõôü, ôï öéò ðñÝðåé íá
åßíáé óôçí ðñßæá.
ÐáôÜôå ôï ðëÞêôñï Reset.
Ç Ýíäåéîç áëëáãÞò ößëôñïõ
åîáåñéóìïý óâÞíåé êáé âñßóêåôáé ðÜëé óôçí áñ÷éêÞ ôçò
êáôÜóôáóç.
.
Ï ìçäåíéóìüò ôçò Ýíäåéîçò áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý ãßíåôáé ìüíï,
üôáí ðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï Reset áöïý áíÜøåé ç
Ýíäåéîç, ü÷é üìùò, áí
ðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï
Reset óôï åíäéÜìåóï.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Come sostituire il filtro
sfiato? Dotazione: Active Air
Clean o Active HEPA
Como substituir os filtros
"Active Air Clean Plus" e
"Active HEPA"?
"Active Air Clean" ve "Active
HEPA" hava filtrelerini nasýl
deðiþtirebilirim?
.
.
.
Accertarsi che sia inserito
sempre solo un unico filtro.
Aprire il coperchio vano polvere.
Sollevare il filtro ed estrarlo.
Abra a tampa de acesso ao
interior do aspirador.
Retire o filtro.
Inserire il nuovo filtro sfiato e
premerlo verso il basso.
.
.
.
.
Certifique-se de que está
somente montado um filtro
de saída de ar.
Se si vuole sostituire il filtro
Active Air Clean o Active
HEPA in dotazione con un
filtro Super Air Clean, leggere le avvertenze al capitolo "Cambiare tipo di filtro
sfiato".
Chiudere il coperchio vano
polvere finché si sente uno
scatto.
Azzerare l'indicatore sostituzione filtro sfiato (tasto reset)
Se l'aspirapolvere è dotato di
un indicatore filtro sfiato (tasto
reset) questo deve essere azzerato ogni volta che il filtro viene
sostituito. L'aspirapolvere deve
rimanere acceso.
.
Premere il tasto reset.
La spia dell'indicatore si spegne e si trova ora nuovamente
in posizione di partenza.
L'azzeramento dell'indicatore avviene solo se dopo
l'accensione della spia si
preme il tasto reset; non si
azzera premendolo durante
le operazioni.
Encaixe o novo filtro e pressione-o para baixo.
.
Mas se pretender montar
um filtro de saída de ar Super Air Clean, então leia
atentamente as indicações
mencionadas no capítulo
"Mudar de filtro".
Feche a tampa de acesso ao
interior do aspirador até sentir
o encaixe.
Voltar a zero com o contador
de horas de substituição do
filtro
Se o aspirador estiver equipado
com um indicador de substituição do filtro (tecla Reset), sempre que substitua o filtro deverá
por o contador a zero. Para
esse fim é necessário que o aspirador esteja ligado.
.
Pressione a tecla Reset.
O indicador de substituição do
filtro apaga-se e está de novo
na posição de início.
Só é possível voltar com a
indicação de substituição
do filtro de saída de ar ao
início se pressionar a tecla
Reset, após acender a indicação.
..
.
Her zaman süpürgede bir
hava tahliye filtresinin bulunmasýna dikkat ediiz.
Toz haznesi kapaðýný açýnýz.
Hava filtresini çýkartýnýz.
Yeni hava filtresini yerine
yerleþtiriniz.
.
Super Air Clean hava tahliye filtresi takmak istediðinizde "Hava Tahliye Filtresinin Deðiþtirilmesi" bölümüne bakýnýz.
Toz haznesi kapaðýný yerine
oturuncaya kadar kapatýnýz.
Hava Filtresi Göstergesinin
(Reset tuþu) Geri Alýnmasý
Elektrik süpürgenizde bir hava
filtresi deðiþtirme göstergesi
(Reset tuþu) varsa, bu göstergeyi her filtre deðiþiminde geriye almanýz gerekmektedir. Bu
iþlem için süpürgeniz çalýþýyor
olmalýdýr.
.
Reset tuþuna basýnýz.
Hava filtresi-göstergesi silinir ve
tekrar baþlama pozisyonuna
döner.
Hava filtresi deðiþtirme
göstergesinin geri almak
için göstergenin ýþýðý yandýktan sonra reset tuþuna
basmanýz gerekmektedir.
Reset tuþuna arada basmanýz bu iþlem için yeterli deðildir.
69
es
Mantenimiento
Cambiar el tipo de filtro de
salida de aire
En función del modelo se instala de serie uno de los siguientes filtros de salida de aire:
a Super Air Clean
b Active Air Clean (negro)
c Active HEPA (azul)
Al cambiar el tipo de filtro, obsérvese que
1. Si en lugar de colocar un filtro de salida de aire a desea
utilizar el filtro de salida de aire
b o c deberá extraer además la
rejilla del filtro y colocar un nuevo filtro de salida de aire.
2. Si en lugar de colocar un filtro de salida de aire b o c utiliza
un filtro a, deberá colocarlo en
la rejilla del filtro *.
* Rejilla del filtro - véase capítulo "Accesorios especiales"
Preste atención a que sólo
esté instalado un filtro de
salida de aire.
La indicación de cambio
del filtro de salida de aire
instalada en distintos modelos (tecla Reset) está
ajustada para la sustitución
de un filtro de salida de aire
Active Air Clean y Active
HEPA. En caso de que utilice un filtro Super Air Clean,
la iluminación de la indicación carecerá de importancia, puesto que este filtro
debe sustituirse siempre
que se empiece un paquete de bolsas recogepolvo.
La indicación se apaga al
pulsar la tecla Reset.
70
el
ÓõíôÞñçóç
ÁíôéêáôÜóôáóç ößëôñïõ åîáåñéóìïý
ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï, ç óõóêåõÞ óáò åßíáé åîïðëéóìÝíç
åê êáôáóêåõÞò ìå Ýíá áðü ôá
ðáñáêÜôù ößëôñá åîáåñéóìïý:
a Super Air Clean
b Active Air Clean (ìáýñï)
c Active HEPA (ìðëå)
Ôé ðñÝðåé íá ðñïóÝîåôå óôçí
áíôéêáôÜóôáóç ôùí ößëôñùí
1. Áí èÝëåôå íá áíôéêáôáóôÞóåôå Ýíá ößëôñï åîáåñéóìïý a
ìå Ýíá ößëôñï b Þ c, ðñÝðåé
åðéðëÝïí íá áöáéñÝóåôå ôï
ðëÝãìá ößëôñïõ êáé áíôß
áõôïý, íá ôïðïèåôÞóåôå ôï
íÝï ößëôñï åîáåñéóìïý.
2. Áí èÝëåôå íá áíôéêáôáóôÞóåôå Ýíá ößëôñï åîáåñéóìïý b
Þ c ìå Ýíá ößëôñï a, ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá ôï ôïðïèåôÞóåôå ìÝóá óôï ðëÝãìá ößëôñïõ *.
* ÐëÝãìá ößëôñïõ - âëÝðå êåö.
"ÁãïñÜ ðñüóèåôùí åîáñôçìÜôùí"
ÐñïóÝ÷åôå ðÜíôá þóôå
íá ôïðïèåôåßôå ìüíï Ýíá
ößëôñï åîáåñéóìïý.
Ç åíóùìáôùìÝíç, óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá, Ýíäåéîç
áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý (ðëÞêôñï Reset) åßíáé
êáôáóêåõáóìÝíç ãéá íá
äåß÷íåé ìüíï ôç óôéãìÞ
áëëáãÞò ôùí ößëôñùí
Active Air Clean êáé Active
HEPA. Áí ÷ñçóéìïðïéåßôå
Ýíá ößëôñï åîáåñéóìïý
Super Air Clean, ç Ýíäåéîç
áëëáãÞò ößëôñïõ äåí éó÷ýåé, ãéáôß óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ ðñÝðåé íá áëëÜæåôå
ôï ößëôñï êÜèå öïñÜ ðïõ
áíïßãåôå ìéá íÝá óõóêåõáóßá ìå óáêïýëåò. Ç Ýíäåéîç
óâÞíåé ìüëéò ðáôÞóåôå ôï
ðëÞêôñï Reset.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Cambiare tipo di filtro sfiato
Alteração do filtro de saída de
dar
Hava Filtresi Türünün
Deðiþtirilmesi
A seconda del modello può essere inserito di serie uno dei seguenti filtri sfiato.
a Super Air Clean
b Active Air Clean (nero)
c Active HEPA (blu)
Da osservare al momento della sostituzione
1. Se anziché un filtro sfiato a si
desidera utilizzare il filtro sfiato
b oppure c estrarre anche la
griglia filtro e inserire il relativo
filtro sfiato nuovo.
2. Se anziché un filtro sfiato b
oppure c si desidera utilizzare il
filtro sfiato a bisogna aggiungere la griglia filtro *.
* Griglia filtro, si veda al capitolo "Accessori su richiesta"
Accertarsi che sia inserito
sempre solo un unico filtro.
Gli indicatori di sostituzione
filtro sfiato integrati su alcuni modelli (tasto Reset)
sono tarati sulla durata dei
filtri Active Air Clean e Active HEPA. Se l'aspirapolvere
viene dotato di un filtro Super Air Clean, l'accendersi
dell'indicatore sostituzione
filtro sfiato non ha alcuna
importanza, in quanto questo filtro deve essere sostituito ogni volta che si inizia
una nuova confezione di
sacchetti polvere. L'indicatore si spegne quando
viene premuto il tasto reset.
Conforme o modelo o aspirador
ele pode estar equipado em série com um dos seguintes filtros
de saída de ar:
Elektrik süpürgeniz seri olarak
aþaðýdaki hava filtrelerinden biri
ile donatýlmýþtýr.
a Super Air Clean
a Super Air Clean
b Active Air Clean (siyah)
b Active Air Clean Plus (preto)
c Active HEPA (mavi)
c Active HEPA (azul)
Deðiþtirme ile Ýlgili Uyarýlar
1. Eðer a hava filtresi yerine b
veya c hava filtresi takmak
isterseniz, filtre kafesini dýþarý
almanýz ve bunun yerine yeni
hava filtresini yerleþtirmeniz
gerekecektir.
Substituição dos filtros
1. Se em vez do filtro a pretender utilizar o filtro b ou c, será
necessário retirar a grelha do
filtro e em sua substituição
montar o novo filtro.
2. Se em vez do filtro b ou c
pretender utilizar o filtro a, é necessário encaixar a grelha do
filtro *.
* Grelha do filtro - consulte o
capítulo "Acessórios especiais"
Certifique-se de que está
somente montado um filtro
de saída de ar.
O indicador de substituição
do filtro montado nos vários
modelos de aspiradores
(Tecla Reset) está ajustado
ao ciclo de substituição do
filtro Active Air Clean Plus e
Active HEPA Se utilizar um
filtro Super Air Clean o indicador RESET não tem qualquer significado visto que
irá substituir o filtro sempre
que abrir uma nova embalagem de sacos. Para desligar a indicação basta carregar na tecla Reset.
2. Eðer b veya c hava filtresi
yerine a hava filtresi takmak
isterseniz, mutlaka filtre kafesini * yerine takmanýz gerekecektir.
* Filtre Kafesi - "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz.
Her zaman süpürgede bir
hava tahliye filtresinin bulunmasýna dikkat ediiz.
Bazý modellere takýlmýþ bulunan hava filtresi-deðiþtirme göstergesi (Reset tuþu)
Active Air Clean ve Active
HEPA hava filtrelerinin deðiþtirme süreçlerine göre
ayarlanmýþtýr. Eðer süpürgenizde bir Super Air Clean
hava filtresi bulunuyorsa,
bu durumda göstergenin
yanmasý bir anlam
taþýmayacaktýr, çünkü her
toz torbasý paketi açýldýðýnda, zaten hava filtresi yenisi
ile deðiþtirilecektir. Reset
tuþuna basýldýðýnda göstergenin ýþýðý söner.
71
es
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
¿Cuándo debo sustituir el
filtro protector del motor?
Ðüôå áëëÜæåôå ôï ößëôñï
ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ;
Este filtro se sustituirá cada vez
que se empiece un nuevo paquete de bolsas recogepolvo
Miele. En cada paquete de bolsas recogepolvo Miele encontrará adicionalmente un filtro
protector del motor.
ÊÜèå öïñÜ ðïõ áíïßãåôå ìéá
íÝá óõóêåõáóßá ìå óáêïýëåò
Miele. Óå êÜèå íÝá óõóêåõáóßá ìå óáêïýëåò Miele õðÜñ÷åé åðéðëÝïí Ýíá ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ.
.
.
.
.
¿Cómo debo sustituir el filtro
protector del motor?
Abra la tapa del recinto de
polvo.
Abra el bastidor del filtro y extraiga el filtro protector del
motor, cogiéndolo por la superficie limpia.
Coloque el nuevo filtro en el
recinto del polvo.
Cierre el bastidor del filtro.
72
el
..
.
.
Ðþò áëëÜæåôå ôï ößëôñï
ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ;
Áíïßãåôå ôï êáðÜêé ôïõ
èáëÜìïõ óêüíçò.
Îåäéðëþíåôå ôï ðëáßóéï
ößëôñïõ êáé áöáéñåßôå ôï
ìåôá÷åéñéóìÝíï ößëôñï ðéÜíïíôáò ôï áðü ôçí "õãéåéíÞ"
ðëåõñÜ ôïõ.
Ôïðïèåôåßôå ôï êáéíïýñãéï
ößëôñï ðñïóôáóßáò ôïõ
ìïôÝñ.
Êëåßíåôå ôï ðëáßóéï ößëôñïõ.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Quando sostituire il filtro
protezione motore?
Quando deve ser substituído
o filtro interior de protecção
do motor?
Motor koruyucu filtreyi ne
zaman deðiþtirmeliyim?
Sempre, quando si inizia una
nuova confezione di sacchetti
polvere originali Miele. In ognuna delle nuove confezioni di
sacchetti polvere originali Miele
è compreso anche un filtro protezione motore.
.
.
.
.
Come sostituire il filtro
protezione motore?
Aprire il coperchio vano polvere.
Aprire il telaio filtro ed estrarre
il filtro protezione motore usato e appoggiato sulla superficie igienica pulita.
Inserire un nuovo filtro protezione motore.
Sempre que abrir uma nova
embalagem de sacos. Em cada
embalagem de sacos encontra
um filtro interior de protecção
do motor.
.
.
.
.
Substituição do filtro interior
Abra a tampa de acesso ao
compartimento do saco do
pó.
Abra a moldura do filtro e retire o filtro sujo.
Coloque um novo filtro de
protecção do motor.
Volte a fechar a moldura do
filtro.
Her yeni Miele toz torbasý paketini açtýðýnýzda bu filtreyi deðiþtiriniz. Her yeni toz torbasý paketinde ayrýca bir adet motor koruyucu filtre bulunmaktadýr.
..
.
.
Motor koruyucu filtreyi nasýl
deðiþtirebilirim?
Toz haznesi kapaðýný açýnýz.
Filtre çerçevesini kaldýrýnýz ve
kullanýlmýþ motor filtresini
temiz hijyen köþesinden
tutarak dýþarý alýnýza.
Yeni motor koruyucu filtreyi
yerine yerleþtiriniz.
Filtre çerçevesini kapatýnýz.
Richiudere la griglia.
73
es
el
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
¿Cuándo debe sustituirse la
pila del mango radiocontrol?
Ðüôå áëëÜæåôå ôçí ìðáôáñßá
óôç ÷åéñïëáâÞ ìå ÷åéñéóôÞñéï;
Aprox. cada 18 meses. Para
ello, tenga preparada una pila 3
V (pila lenteja CR 2032).
.
.
Aunque la pila esté agotada o no se haya colocado
ninguna pila, puede seguir
utilizando el aspirador.
Póngalo en funcionamiento
con la tecla pedal de conexión / desconexión s. El aspirador está listo para el funcionamiento (Stand-by).
Pulse la indicación de cambio
de filtro (tecla Reset).
El aspirador puede continuar
funcionando de este modo aunque únicamente al máximo nivel
de potencia.
Ðåñßðïõ êÜèå 18 ìÞíåò.
¸÷åôå Ýôïéìç ãéá áíôéêáôÜóôáóç ìéá ìðáôáñßá 3 V
(ìðáôáñßá ëéèßïõ ôýðïõ CR
2032).
.
.
Áí Ý÷åé áäåéÜóåé ç ìðáôáñßá Þ äåí Ý÷åôå âÜëåé êáéíïýñãéá ìðáôáñßá, ìðïñåßôå íá óõíå÷ßóåôå íá
÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óêïýðá.
ÈÝôåôå óå ëåéôïõñãßá ôç
óêïýðá ìå ôï ðëÞêôñï ëåéôïõñãßáò / äéáêïðÞò s.
Ç óêïýðá åßíáé Ýôïéìç ãéá
ëåéôïõñãßá (èÝóç áíáìïíÞò).
ÐáôÜôå ôçí Ýíäåéîç áëëáãÞò ößëôñïõ åîáåñéóìïý
(ðëÞêôñï Reset).
Ìðïñåßôå íá óõíå÷ßóåôå íá
÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óêïýðá.
Ìüíï ðïõ óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ç óõóêåõÞ èá ëåéôïõñãåß óõíÝ÷åéá ìå ôç ìÝãéóôç
éó÷ý.
Ðùò áëëÜæåôå ôçí ìðáôáñßá
óôç ÷åéñïëáâÞ ìå ÷åéñéóôÞñéï;
.
.
..
¿Cómo debe sustituirse la
pila del mango radiocontrol?
Desbloquee la tapa del compartimento para pilas, p. ej.
con un destornillador.
Sustituya la pila por otra nueva. Tenga en cuenta la polaridad.
Coloque de nuevo la tapa.
Entregue la pila usada en el
punto de recogida pertinente.
74
.
.
..
Áðáóöáëßæåôå ôï êáðÜêé
ôçò èÞêçò ôçò ìðáôáñßáò,
ð.÷. ìå Ýíá êáôóáâßäé.
ÁíôéêáèéóôÜôå ôçí ìðáôáñßá
ìå ìéá êáéíïýñãéá. ÐñïóÝ÷åôå ôç óùóôÞ êáôåýèõíóç
ôùí ðüëùí.
Ôïðïèåôåßôå ðÜëé ôï êáðÜêé
ôçò èÞêçò ôçò ìðáôáñßáò.
ÐåôÜôå ôçí ðáëéÜ ìðáôáñßá
óå Ýíá êïéíü êÜäï áíáêýêëùóçò áðïññéììÜôùí.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Quando sostituire la batteria
del radiocomando sull'impugnatura?
Quando deve ser substituída
a pilha do comando por rádio
frequência situado na pega?
Kablosuz kumanda tutacaðýndaki pili ne zaman deðiþtirmeliyim?
Dopo ca. 18 mesi. Tenere a
portata di mano una batteria 3 V
(CR 2032).
A pilha de 3 V (CR 2032) deve
ser substituída aproximadamente ao fim de 18 meses.
Yaklaþýk 18 ay sonra bu pil deðiþtirilir. Bunun için bir adet 3 V
pil (CR 2032) hazýr bulundurunuz.
L'apparecchio può essere
usato anche senza batteria
oder con batteria esausta.
Se a pilha deixar de ter carga ou não estiver encaixada no respectivo lugar
pode continuar a utilizar o
aspirador.
.
.
Accendere l'aspirapolvere
con il tasto On/Off s.
L'aspirapolvere è pronto per
essere utilizzato (standby).
Premere l'indicazione di sostituzione del filtro sfiato (tasto
Reset).
Si può quindi continuare a utilizzare l'aspirapolvere ma esclusivamente con potenza aspirante
al massimo.
Come sostituire la batteria del
radiocomando sull'impugnatura?
.
.
..
Sganciare il coperchio del
vano batteria, p.es. con un
cacciavite.
Sostituire la batteria esausta
con una nuova. Attenzione
alla polarità.
Riagganciare il coperchio.
Smaltire la batteria esausta
presso il centro di raccolta.
.
.
Ligue o aspirador através da
tecla de pé Ligar/Desligar s.
O aspirador está pronto a funcionar (Stand-by).
Pressione o indicador de
substituição do filtro (Tecla
Reset).
O aspirador pode funcionar
desta forma mas com o nível de
potência máxima.
.
.
.
.
Substituição da pilha
Levante a tampa de cobertura do compartimento e retire
a pilha.
Substitua a pilha encaixando-a devidamente e de acordo com a polaridade.
Volte a tapar o compartimento.
Deposite a pilha substituída
no sistema de recolha adequado.
.
.
Pil kapasitesinin bitmesi
veya pilin olmamasý durumunda elektrik süpürgesini
kullanmaya devam edebilirsiniz.
Bunun için elektrik süpürgesini Açma/Kapama s tuþu ile
açýnýz. Elektrik süpürgesi
çalýþmaya hazýrdýr(Stand-by).
Hava filtresi-deðiþtirme göstergesine (reset tuþu) basýnýz.
Elektrik süpürgesi bu durumda
ancak en yüksek çekiþ gücünde
çalýþtýrýlmaya devam edilebilir.
.
.
..
Kablosuz kumanda tutacaðýndaki pili nasýl deðiþtirebilirim?
Pil haznesi kapaðýný kaldýrýnýz,
örneðin bir tornavida ile.
Eski pilin yerine yeni, bir pil
yerleþtiriniz. Kutup yönlerine
dikkat ediniz.
Kapaðý tekrar yerine takýnýz.
Eski pili belediyenin öngördüðü toplama merkezine veriniz.
75
es
Mantenimiento
ÓõíôÞñçóç
¿Cuándo deben sustituirse
los desprendedores de hilos?
Ðüôå áëëÜæåôå ôïõò óõëëÝêôåò êëùóôþí;
Es posible sustituir los desprendedores de hilos de la tobera
universal y de la tobera para tapizados.
Ïé óõëëÝêôåò êëùóôþí óôï
óôüìéï áíáññüöçóçò ôïõ ðÝëìáôïò äáðÝäïõ êáé ôïõ
áêñïöýóéïõ ãéá ôáðåôóáñßåò
åðßðëùí ìðïñïýí íá áíôéêáôáóôáèïýí.
Sustituya los desprendedores
de hilos al detectar su desgaste.
.
.
¿Cómo deben sustituirse los
desprendedores de hilos?
Extraiga los desprendedores
de hilos de su alojamiento levantándolos, p. ej., con un
cuchillo.
Sustituya los desprendedores
de hilos.
En el caso de que se hubieran
enrollado hilos o cabellos en
el eje del rodillo de la tobera
universal
a Desbloquee el eje del rodillo
(cierre de bayoneta) con
una moneda.
b Extraiga el eje del rodillo
presionándolo.
c Extraiga el rodillo.
76
el
ÁëëÜæåôå ôïõò óõëëÝêôåò
êëùóôþí, üôáí äéáðéóôþóåôå
üôé ôï ðÝëïò ôïõò åßíáé ôñéììÝíï.
.
.
Ðùò áëëÜæåôå ôïõò óõëëÝêôåò êëùóôþí;
Áíáóçêþíåôå ôïõò óõëëÝêôåò êëùóôþí áðü ôç
ó÷éóìÞ ôïõò, ð.÷. ìå Ýíá
ìá÷áßñé.
Ôïõò áöáéñåßôå êáé ôïðïèåôåßôå íÝïõò.
Áí äéáðéóôþóåôå üôé Ý÷ïõí
ôõëé÷ôåß êëùóôÝò Þ ìáëëéÜ
óôïí Üîïíá ðïõ âñßóêåôáé
óôç ñüäá:
a Áðáóöáëßæåôå ôï ìï÷ëü
ôïõ Üîïíá (êëåßóôñï
Bajonett) ìå Ýíá êÝñìá.
b ÔñáâÜôå ôïí Üîïíá ðñïò
ôá Ýîù êáé ôïí áöáéñåßôå.
c ÂãÜæåôå ôç ñüäá.
A continuación, retire los hilos y
el cabello, coloque nuevamente
el rodillo y bloquee el eje del rodillo.
Êáôüðéí áöáéñåßôå êëùóôÝò
êáé ìáëëéÜ, îáíáôïðïèåôåßôå
ôç ñüäá óôç èÝóç ôçò êáé
áóöáëßæåôå ôï ìï÷ëü ôïõ
Üîïíá.
Podrá adquirir las piezas de repuesto a través de su distribuidor Miele o del Servicio
Post-venta de Miele.
ÁíôáëëáêôéêÜ èá âñåßôå óôï
êáôÜóôçìá ðïõ áãïñÜóáôå ôç
óõóêåõÞ Þ óôï ôìÞìá áíôáëëáêôéêþí ôçò Miele.
it
pt
tr
Manutenzione
Manutenção
Bakým
Quando sostituire gli alzafili?
Quando deve ser substituído
o apanha linhas?
Ýplik toplama bandýný ne
zaman deðiþtirmeliyim?
O apanha-linhas situado na
zona de sucção da escova de
aspiração e na escova para estofos é substituível.
Süpürge ayaðýnda ve minder
temizleme aksesuarýnda
bulunan iplik toplama bantlarý
eskidiklerinde deðiþtirilebilir.
Renove o apanha-linhas quando for necessário.
Bant yýpranýnca yerine yenisini
takýnýz.
Gli alzafili della bocchetta a pavimento e per poltrone possono
essere sostituiti.
Sostituirli quando sono consumati.
.
.
Come sostituire gli alzafili?
Sollevarli ad esempio con un
coltello per estrarli dalle fessure.
Sostituire gli alzafili consumati
con quelli nuovi.
Se attorno all'asse della rotella di scorrimento si fossero
arrotolati fili o capelli
a sbloccare l'asse della rotella
(chiusura a baionetta) con
una moneta ed estrarre
l'asse.
b rimuovere l'asse della rotella.
c sfilare la rotella di scorrimento.
Eliminare poi fili e capelli e reinserire la rotella di scorrimento.
I pezzi di ricambio possono essere richiesti al proprio rivenditore di fiducia Miele oppure al
servizio di assistenza tecnica
Miele.
.
.
Substituição do apanha
linhas
Utilize a ponta de uma faca
para retirar o apanha linhas
do encaixe.
Substitua o apanha linhas.
.
.
Ýplik toplama bandýný nasýl
deðiþtirebilirim?
Ýplik toplama bandýný bir
býçakla yerinden çýkartýnýz.
Yerine yenisini takýnýz.
Caso alguma vez se enrolem
cabelos ou linhas ao veio do
rolo
Süpürge ayaðýnýn arkasýndaki
tekerleðin miline saç veya
iplik sarýlýrsa:
a Destrave o veio utilizando
uma moeda e puxe.
a Tekerlek milini (bayonet
kilidi) madeni bir para ile
açýnýz.
b Pressione o eixo e desmonte-o
c Retire a roda.
Retire os resíduos em volta do
veio e volte a montar a roda
bloqueando-a.
Nos serviços Miele e seus
Agentes pode obter os acessórios necessários.
b Tekerlek milini dýþarý doðru
çekiniz ve çýkartýnýz.
c Tekerleði yerinden çýkartýnýz.
Sarýlmýþ olan saç ve iplikleri
temizleyiniz ve tekerleði tekrar
yerine takýnýz ve tekerlek milini
yuvasýna takýnýz.
Yedek iplik toplama bantlarýný
Miele yetkili satýcýlarýnda veya
Miele servislerinde bulabilirsiniz.
77
es
Mantenimiento
, Antes de llevar a cabo
cualquier trabajo de limpieza, desconecte el aparato y
desenchufe la clavija de la
red. Si se usa un cepillo
eléctrico con acumulador,
también es necesario desconectarlo.
el
Ðåñéðïßçóç
, Ðñéí áðü êÜèå êáèá-
ñéóìü, äéáêüðôåôå ôç ëåéôïõñãßá ôçò çëåêôñéêÞò
óêïýðáò êáé âãÜæåôå ôï
öéò áðü ôçí ðñßæá. Áí ÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá çëåêôñéêÞ
âïýñôóá Akku, ðñÝðåé íá
äéáêüøåôå êáé ôç äéêÞ ôçò
ëåéôïõñãßá.
Aspirador y accesorios
El aspirador y todos los accesorios de material sintético podrán
limpiarse con un producto de
limpieza común para plásticos.
, ¡No utilice productos
de limpieza abrasivos ni
limpiacristales o limpiadores multiuso!
Debido a su composición
química, estos productos
podrían originar daños considerables en la superficie
de material sintético.
Interior del aspirador
En caso necesario, podrá aspirar el interior del aspirador con
un segundo aspirador o limpiarlo simplemente con un paño
seco o un pincel.
, ¡No sumerja en ningún
caso el aspirador en agua!
La humedad en el interior
del aspirador podría dar lugar a descargas eléctricas.
ÇëåêôñéêÞ óêïýðá êáé åîáñôÞìáôá
Ç çëåêôñéêÞ óêïýðá êáé üëá
ôá ðëáóôéêÜ åîáñôÞìáôÜ ôçò
êáèáñßæïíôáé ìå Ýíá êïéíü
áðïññõðáíôéêü êáôÜëëçëï
ãéá ðëáóôéêÜ.
, Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå
áðïññõðáíôéêÜ ìå óêëçñïýò êüêêïõò ïýôå êáèáñéóôéêÜ êåñáìéêþí åðéöáíåéþí Þ ãåíéêÞò ÷ñÞóçò.
ÁõôÜ, ëüãù ôçò ÷çìéêÞò
óýíèåóÞò ôïõò, ìðïñåß íá
ðñïîåíÞóïõí æçìéÜ óôéò
ðëáóôéêÝò åðéöÜíåéåò.
ÈÜëáìïò óêüíçò
Áí ÷ñåéáóôåß íá êáèáñßóåôå
ôï åóùôåñéêü ôïõ èáëÜìïõ,
ìðïñåßôå íá ôï êÜíåôå ìå ìéá
äåýôåñç çëåêôñéêÞ óêïýðá,
áí áõôÞ õðÜñ÷åé Þ áðëÜ íá ôï
êáèáñßóåôå ìå Ýíá óôåãíü
ðáíß Þ åðßóçò ìå Ýíá ðéíåëÜêé
óêüíçò.
, Ìç âõèßæåôå ðïôÝ ôçí
çëåêôñéêÞ óêïýðá ìÝóá
óå íåñü! Ôõ÷üí õãñáóßá
ìÝóá óôçí çëåêôñéêÞ
óêïýðá êñýâåé êßíäõíï
çëåêôñïðëçîßáò.
78
it
Cura
, Disinserire sempre
l'aspirapolvere prima di
qualsiasi tipo di manutenzione e sfilare la spina dalla
presa elettrica. Spegnere
anche la spazzola elettrica
con batteria qualora la si
utilizzasse.
Aspirapolvere e accessori
L'aspirapolvere e tutti gli accessori in materiale sintetico possono essere puliti con un apposito
prodotto, reperibile in commercio.
, Non utilizzare prodotti
abrasivi o prodotti per il vetro o universali.
La composizione di questo
tipo di prodotti può causare
seri danni alla superficie in
materiale sintetico dell'apparecchio.
Vano polvere
Il vano polvere può essere pulito, all'occorrenza, con un secondo aspirapolvere oppure
semplicemente con un panno
asciutto o un pennello per la
polvere.
pt
Manutenção
, Sempre que efectuar a
limpeza do aspirador deve
de o desligar da corrente
retirando a ficha da tomada.
Aspirador e acessórios
Tanto o aspirador como os
acessórios em plástico podem
ser limpos com um pano húmido ou com um produto próprio
para limpar plásticos.
, Não utilize nunca produtos abrasivos nem produto de limpar vidros!
Estes produtos podem
agredir a superfície do aspirador e dos acessórios devido às sua composições
químicas.
tr
Temizlik
, Her temizlik iþleminden
önce cihazý kapatýnýz ve
fiþini prizden çekiniz.
Elektrik Süpürgesi ve
Aksesuarý
Elektrik süpürgesini ve plastik
parçalarýný piyasada satýlan
plastik temizleme maddeleri ile
silebilirsiniz.
, Bu durumda aþýndýrma
özelliði olan maddeler veya
diðer temizlik iþleri için
kullandýðýnýz deterjanlarý
kullanmayýnýz! Bunlar içerdikleri kimyasal bileþimler
nedeniyle plastik yüzeylere
ciddi zararlar verebilirler.
Toz Haznesi
Interior do aspirador
Quando for necessário pode
aspirar o interior do aspirador
com outro aspirador ou limpar
com um pano seco ou um pincel.
, Nunca mergulhe o aspirador em água. Humidade
provoca choque eléctrico.
Süpürgenin toz haznesi eðer
evde ikinci bir elektrik süpürgeniz varsa, bununla veya kuru
bir bezle veya bir fýrça ile tozlarýný alabilirsiniz.
, Elektrik süpürgesini
asla suyun içine sokmayýnýz! Islanan elektrik süpürgesi cereyan çarpmasýna
sebep olabilir.
, Non immergere mai
l'aspirapolvere in acqua. Se
l'umidità penetra nell'aspirapolvere c'è pericolo di scossa elettrica.
79
es
Anomalías / Servicio
Post-venta
Ôé ðñÝðåé íá êÜíåôå,
üôáí ... / Service
El aspirador se desconecta
automáticamente.
En determinados modelos se
ilumina, de forma adicional, el
piloto de protección térmica
,.
... äéáêüðôåôáé îáöíéêÜ ç ëåéôïõñãßá ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò;
Óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá áíÜâåé
åðéðëÝïí ç ëõ÷íßá õðåñèÝñìáíóçò ,.
Un limitador de temperatura
desconecta el aspirador si éste
se calienta excesivamente. En
ciertos modelos, esto se indica
mediante un piloto de protección térmica ,.
¸íáò áõôüìáôïò èåñìïóôÜôçò áóöáëåßáò äéáêüðôåé ôç
ëåéôïõñãßá ôçò óêïýðáò, üôáí
áõôÞ õðåñèåñìáßíåôáé. ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï ôçò óõóêåõÞò áíÜâåé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ìéá åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá
õðåñèÝñìáíóçò ,.
Ç óõóêåõÞ êéíäõíåýåé áðü
õðåñèÝñìáíóç, üôáí ð.÷.
êÜðïéï óêïõðßäé öñÜîåé ôç
äßïäï áíáññüöçóçò Þ üôáí ç
óáêïýëá åßíáé ðïëý ãåìÜôç Þ
êëåßóïõí ïé ðüñïé ôçò áðü ìåãÜëç ðïóüôçôá ëåðôÞò óêüíçò. Ìéá áêüìç áéôßá ìðïñåß
íá åßíáé Ýíá ðïëý âñüìéêï
ößëôñï åîáåñéóìïý Þ ðñïóôáóßáò ôïõ ìïôÝñ. Óå ìéá ôÝôïéá
ðåñßðôùóç äéáêüðôåôå ôç ëåéôïõñãßá ôçò óêïýðáò (ðáôÜôå
ôï ðëÞêôñï ëåéôïõñãßáò/äéáêïðÞò s) êáé âãÜæåôå ôï öéò
áðü ôçí ðñßæá!
Es posible que se produzca
esta anomalía cuando, p. ej.,
los conductos de aspiración estén obstruidos, la bolsa recogepolvo esté llena o sus poros
obstruidos por polvo fino. La
anomalía puede estar motivada
a su vez porque el filtro de salida de aire o el filtro del recinto
de polvo presentan una suciedad excesiva. Desconecte el
aspirador (presione la tecla pedal de conexión / desconexión
s) y desenchufe la clavija de
conexión de la base de enchufe.
Una vez eliminada la causa y
transcurridos aprox. 20 ó 30 minutos de espera, el aparato se
habrá enfriado lo suficiente y
podrá volver a conectarse y utilizarse.
Servicio Post-venta
Si a pesar de todo, precisase la
intervención del Servicio
Post-venta, diríjase
–
–
a su distribuidor Miele o
al Servicio Post-venta de
Miele a través del número
de teléfono:
E 902 398 398
80
el
Áöïý áðïìáêñýíåôå ôçí áéôßá
õðåñèÝñìáíóçò êáé ìåôÜ áðü
áíáìïíÞ ðåñßðïõ 20 - 30 ëåðôþí, ç óõóêåõÞ èá Ý÷åé ðëÝïí
êñõþóåé êáé ìðïñåßôå áêßíäõíá
íá ôç èÝóåôå ðÜëé óå ëåéôïõñãßá.
Service
Ãéá ôõ÷üí âëÜâåò áðåõèýíåóôå:
– óôï êáôÜóôçìá áðü ôï
ïðïßï áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ
– óôï Service ôçò Miele.
Ôç äéåýèõíóç êáé ôá ôçëÝöùíá ôïõ Service èá ôá
âñåßôå óôçí ôåëåõôáßá óåëßäá
ôïõ ðáñüíôïò âéâëßïõ
it
Guasti / Assistenza
tecnica
L'aspirapolvere si spegne da
solo. Su diversi modelli si accende inoltre la spia di surriscaldamento ,.
Un limitatore della temperatura
disinserisce l'aspirapolvere se
dovesse surriscaldarsi. Su singoli modelli, il surriscaldamento
viene segnalato da un'apposita
spia di surriscaldamento ,.
Il guasto può verificarsi p.es. se
le vie d'aspirazione sono intasate oppure se il sacchetto polvere è pieno e/o i pori ostruiti da
polvere fine e non è quindi più
permeabile all'aria. La causa
può essere anche un filtro sfiato
o filtro vano polvere molto sporco. Spegnere l'aspirapolvere
(premere il tasto On/Off s) e
staccare la spina elettrica dalla
presa. Dopo aver eliminato la
causa e atteso per ca. 20-30
minuti, l'aspirapolvere si sarà
sufficientemente raffreddato e
potrà essere nuovamente avviato e utilizzato.
Assistenza tecnica
Riparazioni
Per eventuali riparazioni rivolgersi al servizio informazioni
Miele e chiedere qual è il centro
di assistenza tecnica più vicino.
pt
tr
Avarias / Serviço
técnico
Arýzalar/ Müþteri
Hizmetleri
O aspirador desliga automaticamente.
Em alguns modelos acende
adicionalmente a lâmpada indicadora de protecção térmica ,.
Elektrik süpürgesi çalýþýrken
kendiliðinden kapanýyorsa?
Bazý modellerde ilave olarak
termostat koruma lambasý ,
yanar.
Um limitador de temperatura
desliga o aspirador quando ele
aquecer. Em alguns modelos
acende adicionalmente a lâmpada indicadora de protecção
térmica ,.
Esta situação pode acontecer
quando por ex. o tubo de aspiração estiver obstruído, o saco
do pó estiver muito cheio. A causa pode ser filtros muito sujos.
Desligue o aspirador (carregar
na tecla ligar/desligar).
Após eliminar a deficiência e ter
esperado aproximadamente 20
a 30 minutos o aspirador arrefeceu o suficiente e pode voltar a
ser utilizado.
Serviço técnico
Em caso de avaria contacte o
serviço de assistência técnica
Miele.
Consulte o endereço e números
de telefone na última página
deste livro de instruções.
Elektrik süpürgesi çalýþýrken
aþýrý ýsýnýrsa, cihaz güvenlik
açýsýndan ýsý termiði tarafýndan
kapatýlýr. Bazý modellerde bu
termostat koruma lambasý ile ,
gösterilir.
Bu arýza süpürge hortumunu
týkayan bir kaðýt parçasý veya
benzeri bir maddenin veya toz
torbasýnýn inþaat tozlarý veya
delinen duvarlardan dökülen
tozlarla hava geçirmez duruma
gelmesinden veya dolmasýndan
kaynaklanabilir. Bir baþka
sebep de hava ve motor koruyucu filtrenin aþýrý kirlenmesinden olabilir. Böyle bir durumda
elektrik süpürgesini kapatýnýz
(Açma- / Kapama tuþuna
basýnýz)!
Arýza sebebinin ortadan kaldýrýlmasýndan ve yaklaþýk 20 -30
dakika kadar cihazýn soðumasýný bekledikten sonra elektrik
süpürgenizi tekrar çalýþtýrabilir
ve kullanabilirsiniz.
Müþteri Hizmetleri
Müþteri Hizmetlerine ihtiyacýnýz
olduðunda lütfen aþaðýdaki
telefon numarasýný arayýnýz:
T 0212 444 11 22
veya
Garanzia
Ogni elettrodomestico è coperto da garanzia nei termini contemplati nel relativo libretto. La
garanzia viene concessa per il
periodo previsto dalla legislazione nazionale vigente. Nulla è
dovuto per diritto di chiamata.
T 0 800 211 70 76
81
es
Accesorios especiales
Algunos modelos están dotados de serie con uno o varios
de los siguientes accesorios:
Cepillos eléctricos
Observe ante todo las instrucciones de limpieza y de
cuidado del fabricante del
suelo.
Conéctelos sólo a modelos
equipados con un enchufe para
cepillos eléctricos señalizado
mediante un punto en la tapa.
Si no se dispusiera de un enchufe para cepillos eléctricos,
tiene la posibilidad de conectar
el cepillo eléctrico recargable
ACCU NOVA.
Cepillo eléctrico recargable
ACCU NOVA
En comparación con los cepillos SEB 216-3 y SEB 234, este
cepillo eléctrico funciona con
una batería recargable y por
tanto es apropiado para modelos sin enchufe para cepillos
eléctricos.
Cepillo eléctrico SEB 216-3
Resulta idóneo para la limpieza
de alfombras y moquetas robustas. Este cepillo elimina suciedad incrustada e impide que
se formen huellas.
82
el
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí
åîáñôçìÜôùí
ÏñéóìÝíá ìïíôÝëá åßíáé Þäç
åîïðëéóìÝíá åê êáôáóêåõÞò
ìå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá
áêüëïõèá åîáñôÞìáôá.
ÇëåêôñéêÝò âïýñôóåò
Óçìáíôéêü åßíáé íá ëÜâåôå ðñþôá óïâáñÜ õðüøç
óáò ôéò ïäçãßåò ðåñéðïßçóçò êáé êáèáñéóìïý ðïõ
óõíéóôÜ ï êáôáóêåõáóôÞò
ôïõ äáðÝäïõ.
ìüíï ãéá ìïíôÝëá ìå ðñßæá ãéá
çëåêôñéêÞ âïýñôóá, ìå ìéá
÷áñáêôçñéóôéêÞ êïõêêßäá
ðÜíù óôï êáðÜêé ôçò ðñßæáò.
Áí äåí õðÜñ÷åé ðñßæá ãéá
çëåêôñéêÞ âïýñôóá, Ý÷åôå ôç
äõíáôüôçôá íá óõíäÝóåôå
ôçí çëåêôñéêÞ âïýñôóá ACCU
NOVA.
ÇëåêôñéêÞ âïýñôóá ACCU
NOVA
Óå ó÷Ýóç ìå ôçí SEB 216-3
êáé ôçí SEB 234 L áõôÞ ç
âïýñôóá ëåéôïõñãåß ìå ìðáôáñßåò ïðüôå åßíáé êáôÜëëçëç
êáé ãéá ìïíôÝëá ÷ùñßò ðñßæá
ãéá çëåêôñéêÞ âïýñôóá.
ÇëåêôñéêÞ âïýñôóá
SEB 216-3
éäéáßôåñá êáôÜëëçëç ãéá ôïí
êáèáñéóìü óå âÜèïò ìïêåôþí
ìå ìáêñý ðÝëïò. Êáèáñßæåé
äýóêïëá êáé êïëëçìÝíá óêïõðßäéá êáé äåí áöÞíåé ÷Üñáãìá
ôçò äéáäñïìÞò ôïõ ðÝëìáôïò
ðÜíù óôç ìïêÝôá.
it
pt
Accessori su richiesta
Acessórios especiais
Alcuni modelli hanno in dotazione di serie uno o più dei seguenti accessori.
Alguns modelos estão equipados em série com um ou mais
dos acessórios indicados a seguir.
tr
Sonradan Alýnabilen
Aksesuar
Bazý modellerde seri olarak
aþaðýdaki aksesuarlardan biri
veya birkaçý bulunmaktadýr.
Spazzole elettriche
Escova eléctrica
Per la pulizia del proprio
pavimento attenersi comunque alle istruzioni della relativa casa produttrice.
Possibilità di allacciamento solo
ai modelli dotati di una presa
per spazzola elettrica riconoscibile mediante dispositivo a
pressione situato sul coperchio.
Em primeiro lugar siga as
indicações do fabricante
do pavimento, em relação à
limpeza e manutenção.
Elektrikli Fýrça
Önce döþemedeki halý
üreticisinin temizlik ve
bakým uyarýlarýný dikkat
alýnýz.
só para modelos equipados
com uma tomada para escova
eléctrica e que estão sinalizados com um ponto na tampa.
Bu fýrça ancak baðlanabilmesi
için bir prizin bulunduðu süpürge modelleri ile birleþtirilebilir.
Kapaðýnda bir düðmesi vardýr.
Se l'aspirapolvere non è dotato
di presa per spazzola elettrica,
è possibile allacciare la spazzola elettrica con batteria ACCU
NOVA.
Se não existir uma tomada para
a escova eléctrica tem a possibilidade de ligar a escova eléctrica ACCU NOVA.
Eðer süpürgenizde bir priz mevcut deðilse, bu durumda süpürgenizde akülü elektrikli fýrça
olarak ACCU NOVA fýrçasýný
kullanabilirsiniz.
Spazzola elettrica con batteria
ACCU NOVA
Escova eléctrica ACCU NOVA
Akülü Elektrikli Fýrça ACCU
NOVA
Rispetto alla SEB 216-3 e alla
SEB 234 L questa spazzola
elettrica può funzionare con
batteria ed è adatta anche per
modelli senza presa per spazzola elettrica.
Em comparação com a
SEB 216-3 e SEB 234 L está escova eléctrica funciona com um
acumulador e por isso é adequada para aspiradores sem
tomada de ligação para escova
eléctrica.
Spazzola elettrica SEB 216-3
Escova eléctrica SEB 216-3
Elektrikli Fýrça SEB 216-3
Particolarmente adatta per la
pulizia accurata di rivestimenti
in tessuto di pavimenti. Con
essa è possibile eliminare anche lo sporco più ostinato e
inoltre previene la formazione di
tracce di transito.
especialmente adequada para
aspiração intensiva de tapetes
e alcatifas robustas. Eliminando
sujidade entranhada.
Özellikle kaba halýlarýn yoðun
temizliði için uygundur. Bu fýrça
halý tüylerinin dibine çökmüþ
kirleri çeker alýr ve halýda iz
býrakmaz.
SEB 216-3 ve SEB 234 L model
fýrçalara göre bu elektrikli fýrçanýn akü ile çalýþma özelliði vardýr
ve bu sayede elektrikli fýrça için
prizi olamayan modellerde
rahatça kullanýlabilir.
83
es
Accesorios especiales
Cepillo eléctrico SEB 234 L
En comparación con el SEB
216-3, este cepillo eléctrico es
60 mm más ancho, de mayor
potencia y por tanto más apropiado para la limpieza de grandes superficies.
Además, en comparación con
SEB 216-3 dispone de
–
–
un ajuste de altura
–
un piloto de control multifuncional
un tubo fluorescente para
alumbrar la superficie de trabajo
Tobera universal
ALLERGOTEC
Observe ante todo las instrucciones de limpieza y de
cuidado del fabricante del
suelo.
Al aspirar, el progreso de limpieza se visualiza a través de
un display de color (indicación
de semáforo). Por ello, la tobera
universal es especialmente
apropiada para la limpieza higiénica diaria de todo tipo de
suelos.
Cepillo universal
Para la limpieza de libros, estanterías, etc.
el
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí
åîáñôçìÜôùí
ÇëåêôñéêÞ âïýñôóá
SEB 234 L
Óå ó÷Ýóç ìå ôçí SEB 216-3
áõôÞ ç çëåêôñéêÞ âïýñôóá
åßíáé 60 ÷éëóô. ðéï öáñäéÜ, ìå
ìåãáëýôåñç éó÷ý êáé ãé' áõôü
éäéáßôåñá êáôÜëëçëç ãéá ôïí
êáèáñéóìü ìåãÜëùí åðéöáíåéþí.
ÄéáèÝôåé óå ó÷Ýóç ìå ôçí SEB
216-3 ìåôáîý Üëëùí åðéðëÝïí
êáé
–
–
ñýèìéóç ýøïõò
–
ìéá åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ðïëëáðëþí ëåéôïõñãéþí.
ëÜìðá óå ó÷Þìá óùëÞíá
ãéá íá öùôßæåé ôçí åêÜóôïôå åðéöÜíåéá åñãáóßáò
ÐÝëìá äáðÝäïõ
ALLERGOTEC
Óçìáíôéêü åßíáé íá ëÜâåôå ðñþôá óïâáñÜ õðüøç
óáò ôéò ïäçãßåò ðåñéðïßçóçò êáé êáèáñéóìïý ðïõ
óõíéóôÜ ï êáôáóêåõáóôÞò
ôïõ äáðÝäïõ.
ÊáôÜ ôï óêïýðéóìá, ìßá
Ýã÷ñùìç Ýíäåéîç (öùôåéíüò
óçìáôïäüôçò) åìöáíßæåé ôçí
ðñüïäï êáèáñéóìïý ôïõ äáðÝäïõ. ¸ôóé áõôü ôï ðÝëìá
äáðÝäïõ åßíáé éäéáßôåñá êáôÜëëçëï ãéá ôïí êáèçìåñéíü,
õãéåéíü êáèáñéóìü üëùí ôùí
åéäþí äáðÝäïõ.
Âïýñôóá ãåíéêÞò ÷ñÞóçò
Ãéá ôï îåóêüíéóìá âéâëßùí,
ñáöéþí, êëð
84
it
pt
Accessori su richiesta
Acessórios especiais
Spazzola elettrica SEB 234 L
Escova eléctrica SEB 234 L
Rispetto alla SEB 216-3 questa
spazzola elettrica è 60 mm più
larga, più potente e quindi più
adatta per la pulizia dei grandi
superfici.
Em comparação com a escova
SEB 216-3 está escova tem 60
mm de largura, é mais potente
e por isso mais adequada para
a limpeza de grandes superfícies.
Sempre rispetto alla SEB 216-3
è dotata inoltre di
–
–
–
regolazione in altezza
lampada anteriore per
l'illuminazione dell'area di lavoro
spia di controllo multifunzione.
Bocchetta ALLERGOTEC
Per la pulizia del proprio
pavimento attenersi comunque alle istruzioni della relativa casa produttrice.
Em comparação com a
SEB 216-3 dispõe de
–
–
–
um ajuste em altura
tr
Sonradan Alýnabilen
Aksesuar
Elektrikli Fýrça SEB 234 L
SEB 216-3 model elektrikli fýrçaya göre bu elektrikli fýrça
60 mm daha geniþtir, daha
güçlüdür ve böylelikle büyük
alanlarýn temizliði için daha
uygundur.
SEB 216-3 model fýrçaya göre
ayrýca:
uma lâmpada fluorescente
para iluminar a superfície de
trabalho
–
–
bir yükseklik ayarý vardýr
uma lâmpada de controle
multifunções.
–
bir çok fonksiyonlu kontrol
lambasý vardýr.
Escova de aspiração
ALLERGOTEC
Mas em primeiro lugar
deve seguir as indicações
do fabricante relativas à
limpeza e manutenção do
pavimento.
çalýþma alanýnýn ýþýklandýrýlmasý için bir ýþýklý çýtasý vardýr
Ayak: ALLERGOTEC
Önce döþeme üreticisinin
temizlik konusunda verdiði
bilgileri dikkate alýnýz.
Aspirando, lo stato di avanzamento delle operazioni di pulizia viene visualizzato da un display a colori (semaforo). Questo rende l'accessorio particolarmente adatto per la pulizia
igienica giornaliera di tutti i pavimenti.
Durante a aspiração pode ver o
resultado obtido no visor iluminado e colorido. Esta escova é
especialmente adequada para
a aspiração diária higiénica de
todo o tipo de pavimento.
Süpürge ile çekiþ sýrasýnda
temizlik aþamalarý renkli bir
display'de (ýþýklý gösterge)
izlenebilir. Tüm döþeme türlerinin günlük hijyenik temizliði için
bu süpürge ayaðý uygundur.
Fakat yine de döþeme üreticisinin temizlik konusunda verdiði
bilgileri dikkate alýnýz.
Spazzola universale
Escova universal
Üniversal Fýrça
Per spolverare libri, mensole e
similari.
para aspirar livros, estantes e
idênticos.
Bu fýrça ile kitaplarýn, raflarýn ve
buna benzer yerlerin tozlarýný
alabilirsiniz.
85
es
Accesorios especiales
Turbo-cepillo
Observe ante todo las instrucciones de limpieza y de
cuidado del fabricante del
suelo.
El turbo-cepillo resulta sumamente adecuado para aspirar
recubrimientos textiles de suelo
de pelo corto. Este cepillo se
acciona con la corriente de aspiración del aparato, eliminando no sólo partículas de polvo
sino también hilos, cabellos y
pelusas persistentes.
Turbo-cepillo de mano
El turbo-cepillo de mano es
apropiado para limpiar - cepillando y aspirando - muebles
tapizados, colchones, asientos
de coches, escaleras con moqueta y similares.
el
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí
åîáñôçìÜôùí
Âïýñôóá Turbo
Óçìáíôéêü åßíáé íá ëÜâåôå ðñþôá óïâáñÜ õðüøç
óáò ôéò ïäçãßåò ðåñéðïßçóçò êáé êáèáñéóìïý ðïõ
óõíéóôÜ ï êáôáóêåõáóôÞò
ôïõ äáðÝäïõ.
Ç âïýñôóá Turbo åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôï ðñïóôáôåõôéêü
âïýñôóéóìá-óêïýðéóìá äáðÝäïõ ìïêÝôáò ìå êïíôü ðÝëïò.
Êéíåßôáé ìå ôï ñåýìá áíáññüöçóçò ôçò óêïýðáò êáé êáèáñßæåé, åêôüò áðü ôç óêüíç,
åðßóçò êáé åðßìïíá êïëëçìÝíá ìáëëéÜ, êïììÜôéá êëùóôþí
êáé ÷íïýäéá.
Âïýñôóá Turbo ÷åéñüò
Ç âïýñôóá Turbo ÷åéñüò åßíáé
êáôÜëëçëç ãéá ôï âïýñôóéóìá-óêïýðéóìá ôáðåôóáñßáò
åðßðëùí, óôñùìÜôùí, êáèéóìÜôùí áõôïêéíÞôïõ, ìïêÝôáò ðïõ êáëýðôåé óêÜëåò êáé
Üëëåò ðáñüìïéåò åðéöÜíåéåò.
Óåô Micro
MicroSet
Especialmente apropiado para
la limpieza de objetos pequeños o zonas de difícil acceso
(equipos de música, teclados,
maquetas, etc.)
86
Åéäéêü óåô ãéá ôïí êáèáñéóìü
ìéêñþí áíôéêåéìÝíùí, êáèþò
êáé åðéöáíåéþí óôéò ïðïßåò ç
ðñüóâáóç åßíáé äýóêïëç
(óôåñåïöùíéêÜ óõãêñïôÞìáôá, ðëçêôñïëüãéá, ìáêÝôåò
ê.ëð.).
Ôï óåô áðïôåëåßôáé áðü:
micro-óùëÞíá ìå ðÝëìá
Kombi,
El juego de accesorios consta
de
–
–
Manguito Micro con tobera
combinada,
–
micro-âïýñôóá óêáëéóôþí
åðéöáíåéþí,
–
–
–
Micro-cepillo de aspiración
–
micro-ñýã÷ïò ãéá ãùíßåò
êáé ðôõ÷Ýò êáé
–
åðÝêôáóç
Micro-tobera plana
Extensión de la tobera plana
it
pt
Accessori su richiesta
Acessórios especiais
Turbospazzola
Batedor escova turbo
tr
Sonradan Alýnabilen
Aksesuar
Turbo Fýrça
Per la pulizia del proprio
pavimento attenersi comunque alle istruzioni della relativa casa produttrice.
Mas em primeiro lugar
deve seguir as indicações
do fabricante relativas à
limpeza e manutenção do
pavimento.
Önce döþemedeki halý
üreticisinin temizlik ile ilgili
uyarýlarýna dikkat ediniz.
La turbospazzola è adatta per
la pulizia di tappeti a pelo corto
e moquette. La spazzola è azionata dalla corrente aspirante
dell'aspirapolvere ed elimina oltre alla polvere anche fili, lanugine e peli particoalrmente difficli da aspirare.
O batedor escova turbo é adequado para aspirar tapetes de
pêlo curto. O batedor é accionado pela corrente de ar do aspirador e além de eliminar partículas de pó ainda retira eficazmente linhas, cabelos e cotão.
Turbospazzola manuale
Escova manual turbo
El Turbo Fýrçasý
La turbospazzola manuale è
adatta per la pulizia di poltrone,
materassi, sedili di automobili,
scale rivestite con moquette,
ecc.
A escova manual turbo é adequada para aspirar sofás, colchões, assentos de automóveis,
escadas alcatifadas etc.
El turbo fýrçasý ile minderli mobilyalarý, yataklarý, oto koltuklarýný, halý kaplý merdivenleri ve
buna benzer yerleri temizleyebilirsiniz.
MicroSet
MicroSet
MicroSet
Per la pulizia di piccoli oggetti e
punti difficilmente accessibili
(impianto stereo, tastiera PC,
modellini ecc.).
Especial para aspirar pequenos
objectos e zonas de acesso difícil (estereofonias, teclados,
miniatura e semelhantes.).
Il set di accessori consiste di
Conjunto de acessórios composto por
– Micro-mangueira com tubo e
escova
Özellikle küçük ve ulaþýlmasý
güç yerlerde olan eþyalarýn
tozlarýnýn alýnmasýnda kullanýlýr
(Stereo cihazlar, klavyeler,
maketler ve benzerleri gibi).
Bu sette bulunan parçalar
þunlardýr:
– Kombi ayaklý mikro-hortum
–
–
–
–
–
–
–
tubo flessibile mini con bocchetta combinata
–
–
–
pennello mini per mobili,
bocchetta a lancia mini
pezzo di prolungamento
Escova Micro
Tubo plano Micro
Prolongamento
Turbo fýrça özellikle kýsa tüylü
halýlarýn temizlenmesi için
uygundur. Bu fýrça elektrik
süpürgesinin çekiþ akýmý ile
çalýþtýrýlýr ve tozlarý olduðu kadar
yere yapýþmýþ iplik, hav ve
saçlarý toplar.
Mikro-fýrça
Mikro-dar aðýzlý uç
Uzatma
87
es
Accesorios especiales
Cepillo para suelos
Para aspirar suelos duros y resistentes, como p. ej. baldosas
y suelos de piedra.
88
el
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí
åîáñôçìÜôùí
Âïýñôóá äáðÝäïõ
Ãéá ôïí êáèáñéóìü áíèåêôéêþí äáðÝäùí, üðùò ð.÷.
ðëáêÜêéá äáðÝäïõ êáé ðÝôñéíá äÜðåäá.
Cepillo para parquet
Âïýñôóá äáðÝäïõ ðáñêÝ
Cepillo especial con cerdas naturales para aspirar suelos duros delicados, como p. ej. parquet y tarima.
ÅéäéêÞ âïýñôóá ìå öõóéêÞ
ôñß÷á ãéá ôïí êáèáñéóìü
åõáßóèçôùí ãõìíþí äáðÝäùí, üðùò ð.÷. ðáñêÝ êáé
áäéÜâñï÷á äÜðåäá.
Cepillo SBB 300-3
Âïýñôóá äáðÝäïõ SBB 300-3
Cepillo especial para todo tipo
de pavimentos duros, especialmente apropiado para aspirar
huecos difíciles.
Ãéá ôï óêïýðéóµá üëùí ôùí
åéäþí ãõµíþí äáðÝäùí.
Éäéáßôåñá êáôÜëëçëç ãéá ôï
óêïýðéóµá åóï÷þí.
it
pt
tr
Accessori su richiesta
Acessórios especiais
Spazzola a pavimento
Escova especial
Per la pulizia di pavimenti duri,
come per esempio piastrelle e
pietra.
para aspirar pavimentos lisos e
resistentes como por exemplo
tijoleira ou idêntico.
Yer Fýrçasý
Spazzola a pavimento Parquet
Escova especial para parqué
Parke Fýrçasý
Spazzola speciale dotata di setole naturali per la pulizia di parquet.
Escova especial com cerdas
naturais para aspirar chão duro
e sensível, como por ex. parqué
e laminado.
Kýllarý doðal olan bu fýrça ile
kolayca çizilebilen parke ve
laminat gibi sert zeminleri
temizleyebilirsiniz.
Escova de especial SBB 300-3
Yer Fýrçasý SBB 300-3
para aspirar chão duro . Sendo
especialmente adequada para
aspirar nichos.
Bütün sert zeminlerin süpürülmesinde kullanýlýr. Özellikle niþlerin temizliði için çok uygundur.
Spazzola a pavimento Parkett
SBB 300-3 con snodo
Spazzola speciale dotata di setole metà naturali e metà in poliammide, per la pulizia di parquet. Particolarmente adatta
per pulire le nicchie.
Sonradan Alýnabilen
Aksesuar
Seramik ve taþ gibi sert zeminlerin temizlenmesinde kullanýlýr.
89
es
Accesorios especiales
Cepillo para radiadores
(puede usarse sólo en combinación con la tobera plana)
Para eliminar el polvo de los
nervios de radiadores, estanterías estrechas o ranuras.
Tobera para almohadas y colchones
90
el
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí
åîáñôçìÜôùí
Âïýñôóá ãéá êáëïñéöÝñ
(÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå óõíäõáóìü ìå ôï ñýã÷ïò ãéá
ãùíßåò êáé ðôõ÷Ýò)
Ãéá ôï îåóêüíéóìá óùìÜôùí
êáëïñéöÝñ, óôåíþí ñáöéþí Þ
ó÷éóìþí.
Ñýã÷ïò ãéá óôñþìáôá
Para aspirar cómodamente colchones y muebles tapizados y
sus rendijas.
Ãéá ôïí Üíåôï êáèáñéóìü
óôñùìÜôùí, ôáðåôóáñßáò åðßðëùí êáèþò êáé ôùí ó÷éóìþí
óôéò åíþóåéò ôïõò.
Tobera plana extralarga,
300 mm
Ñýã÷ïò ãéá ãùíßåò êáé
ðôõ÷Ýò, 300 ÷éëóô.
Para aspirar pliegues, ranuras y
rincones.
Ãéá ôçí áíáññüöçóç ôçò óêüíçò áðü ðôõ÷Ýò, ó÷éóìÝò êáé
ãùíßåò.
it
pt
Accessori su richiesta
Acessórios especiais
Spazzola per termosifoni
Escova para radiadores
(da impiegare solo in collegamento con la bocchetta a lancia)
(Utilizável em conjunto com o
tubo plano)
Per spolverare termosifoni,
mensole o fessure.
para aspirar radiadores, prateleiras estreitas ou juntas.
tr
Sonradan Alýnabilen
Aksesuar
Radyatör Fýrçasý
(sadece dar aðýzlý uç ile
kullanýlabilir)
Radyatör dilimlerinin aralarý, dar
raflar veya aralýklar bu fýrça ile
temizlenir.
Bocchetta per materassi
Escova para colchões
Yatak Temizleme Ucu
Per la comoda pulizia di materassi, poltrone e relative fessure.
para aspirar comodamente colchões, estofos e suas ranhuras.
Yatak ve koltuk minderlerinin
kolaylýkla temizlenmesini saðlar.
Bocchetta a lancia, 300 mm
Tubo plano, 300 mm
Dar Aðýzlý Uç, 300 mm
Per pulire pieghe, fessure, angoli.
para aspirar dobras, juntas e
cantos.
Bu parça ile kývrýmlarý, aralýklarý
ve köþeleri temizlemek kolaylaþýr.
91
es
Accesorios especiales
Adaptador de manguera
Para prolongar la manguera de
aspiración 1,5 metros.
El adaptador de manguera deberá colocarse entre el mango
y la manguera de aspiración.
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí
åîáñôçìÜôùí
ÁíôÜðôïñáò åýêáìðôïõ
óùëÞíá
ãéá åðÝêôáóç ôïõ åýêáìðôïõ
óùëÞíá.
Ôïðïèåôåßôå ôïí áíôÜðôïñá
ôïõ åýêáìðôïõ óùëÞíá ìåôáîý ôçò ÷åéñïëáâÞò êáé ôïõ
åýêáìðôïõ óùëÞíá.
CarClean Set Plus
Óåô CarClean Plus
Especial para la limpieza del interior de automóviles.
Åéäéêü óåô åîáñôçìÜôùí ãéá
ôïí åóùôåñéêü êáèáñéóìü
áõôïêéíÞôùí.
El juego de accesorios consta
de
–
–
turbo-cepillo de mano
–
tobera plana extralarga, 300
mm
manguera alargada con
manguito combinado y
Todos los componentes se encuentran en una maleta de accesorios. Asimismo, en el paquete se suministra una manguera flexible (3 m) con un soporte.
92
el
Ôï óåô áðïôåëåßôáé áðü:
Âïýñôóá Ôurbo ÷åéñüò,
micro-óùëÞíá ìå ðÝëìá
Kombi êáé
– ñýã÷ïò ãéá ãùíßåò êáé
ðôõ÷Ýò, 300 ÷éëóô.
–
–
ôïðïèåôçìÝíá óå Ýíá âáëéôóÜêé åîáñôçìÜôùí. Åêôüò
áõôïý, óôç óõóêåõáóßá õðÜñ÷åé êáé Ýíáò óùëÞíáò (3 ì.) ìå
óôÞñéãìá.
Cierre higiénico
ÊáðÜêé áóöáëåßáò
Reduce la salida de polvo y olores cuando se desmonte la
manguera de aspiración para
transportar o guardar el aparato.
Puede fijar el cierre higiénico a
la manguera de aspiración durante el uso del aparato.
Ãéá íá ìçí äéáöåýãåé ç óêüíç
êáé ïé ïóìÝò, üôáí áöáéñåßôå
ôïí åýêáìðôï óùëÞíá ãéá ôç
ìåôáöïñÜ êáé ôç öýëáîç ôçò
óêïýðáò.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óêïõðßóìáôïò ìðïñåßôå íá óôåñåþóåôå ôï êáðÜêé áóöáëåßáò
óôïí åýêáìðôï óùëÞíá.
it
pt
Accessori su richiesta
Acessórios especiais
Adattatore per tubo
Adaptador para mangueira
per allungare il tubo aspirante.
para prolongar a mangueira de
aspiração.
Applicare l'adattatore tra l'impugnatura e il tubo aspirante.
Este adaptador é encaixado entre a pega e a mangueira de
aspiração.
tr
Sonradan Alýnabilen
Aksesuar
Hortum Adaptörü
Hortumun uzatýlmasý için
kullanýlýr.
Hortum adaptörü tutacak ile
hortum arasýna takýlabilir.
CarClean Set Plus
CarClean Set Plus
CarClean Set Plus
per la pulizia degli abitacoli dei
veicoli.
especial para aspirar interior de
viaturas.
Bu aksesuar seti özellikle oto iç
temizliðinde kullanýlýr.
Il set di accessori consiste di
Composto por
–
–
turbospazzola manuale,
–
–
Escova manual turbo,
Bu takýmýn içinde þu parçalar
vardýr:
–
bocchetta a lancia, 300 mm
–
tubo plano 300 mm
tubo flessibile mini con bocchetta combinata e
Micro-mangueira com tubo e
escova
–
–
–
El turbo fýrçasý,
Kombi ayaklý mikro-hortum
Dar aðýzlý uç 300 mm
disposti in un'apposita valigetta
per gli accessori. Alla confezione è inoltre allegato un tubo
aspirante (3 m) con supporto
tubo.
integrados numa mala de acessórios. Além disso, ainda é fornecida uma mangueira de aspiração (3 m) com respectivo suporte.
Tüm parçalar bir aksesuar çantasýnýn içine yerleþtirilmiþtir.
Ayrýca bu ambalajýn içinde bir
hortum (3 m) ve hortum askýsý
bulunmaktadýr.
Coperchio igiene
Fecho de higiene
Hijyenik Kapak
Impedisce la fuoriuscita di polvere e cattivi odori quando si
stacca il tubo aspirante per trasportare e riporre l'apparecchio.
impede a saída de pó e cheiros
se desencaixar a mangueira de
aspiração para transportar o
aspirador e para o arrumar.
O fecho de higiene pode ser
fixo à mangueira durante a aspiração.
Bu kapak sayesinde hortum
süpürgeden çýkarýldýðýnda toz
ve kokularýn dýþarý sýzmasý
önlenir.
Durante il lavoro di pulizia è
possibile fissare il coperchio
igiene al tubo aspirante.
Süpürge çalýþýrken bu hijyen
kapaðýný hortuma takabilirsiniz.
93
es
Accesorios especiales
Filtro de salida de aire Active
Air Clean
Los filtros de salida de aire Active Air Clean son filtros especiales de carbono activo que absorben los olores originados
por la suciedad almacenada en
la bolsa recogepolvo. De esta
forma se evitan las molestias
causadas por los malos olores.
El filtro de salida de aire Active
Air Clean se coloca en lugar del
filtro de salida de aire existente.
No existe diferencia alguna entre la capacidad filtradora de
polvo fino Active Air Clean y del
filtro Super Air Clean.
Filtro de salida de aire Active
HEPA
Filtro combinado que, por una
parte cumple los requisitos de
la clasificación HEPA 12 según
EN 1822 pudiendo filtrar, por
ejemplo, partículas finas y microorganismos respirables. Por
otra parte, absorbe olores originados por la suciedad acumulada en la bolsa recogepolvo
mediante una capa de carbono
activo. Con este filtro de salida
de aire, el aspirador resulta idóneo para personas alérgicas y
para entornos que requieran un
máximo de higiene.
El filtro de salida de aire "Active
HEPA" se instala en lugar del filtro de salida de aire existente.
Rejilla filtrante
La rejilla filtrante será necesaria
si en el futuro, en lugar del filtro
de salida de aire Active Air
Clean o Active HEPA, desea
montar un filtro de salida "Super
Air Clean" (véase capítulo
"Cambio de filtro de salida de
aire").
94
el
ÁãïñÜ ðñüóèåôùí
åîáñôçìÜôùí
Ößëôñï åîáåñéóìïý Active Air
Clean
Åßíáé Ýíá åéäéêü ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá, ôï ïðïßï åîïõäåôåñþíåé äõóÜñåóôåò ïóìÝò
áðü ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óáêïýëáò. Ïé åíï÷ëçôéêÝò áõôÝò
ïóìÝò ìåéþíïíôáé óôï åëÜ÷éóôï. Ôïðïèåôåßôå ôï ößëôñï
Active Air Clean óôç èÝóç ôïõ
Þäç õðÜñ÷ïíôïò ößëôñïõ
åîáåñéóìïý. Ùò ðñïò ôçí
áðüäïóç ôùí äýï ößëôñùí,
Active Air Clean êáé Super Air
Clean, äåí õðÜñ÷åé ïõóéáóôéêÜ êáìßá äéáöïñÜ.
Ößëôñï åîáåñéóìïý Active
HEPA
Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá óýìðëåãìá
ößëôñïõ, ôï ïðïßï áöåíüò ìåí
áíôáðïêñßíåôáé óôéò áõóôçñÝò áðáéôÞóåéò ôçò êáôçãïñßáò 12 ôùí ößëôñùí HEPA,
óýìöùíá ìå EN 1822. ¸ôóé, ôï
ößëôñï áõôü Ý÷åé ð.÷. ôç
äõíáôüôçôá íá öéëôñÜñåé
ôïõò ðëÝïí ìéêñïóêïðéêïýò
ìéêñïïñãáíéóìïýò ðïõ ìðïñåß
íá åéóðíåýóåé Ýíáò Üíèñùðïò. ÁöåôÝñïõ, ìå ôç âïÞèåéá
ìéáò óôñþóçò åíåñãïý Üíèñáêá åîïõäåôåñþíåé åðéðëÝïí ôéò äõóÜñåóôåò ïóìÝò
áðü ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò
óáêïýëáò. Ôï ößëôñï áõôü
åßíáé éäéáßôåñá êáôÜëëçëï ãéá
Üôïìá áëëåñãéêÜ Þ ðïëý áðáéôçôéêÜ óå èÝìáôá õãéåéíÞò.
Ôïðïèåôåßôå ôï ößëôñï HEPA
óôç èÝóç ôïõ Þäç õðÜñ÷ïíôïò ößëôñïõ åîáåñéóìïý.
ÓêÜñá ìå ðëáßóéï
Ç óêÜñá ìå ðëáßóéï ÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ
èÝëåôå íá áíôéêáôáóôÞóåôå
Ýíá ößëôñï "Active Air Clean" Þ
"Active HEPA" ìå Ýíá ößëôñï
"Super Air Clean" (âëÝðå êåö.
"ÌåôáôñïðÞ ößëôñïõ
åîáåñéóìïý").
it
Accessori su richiesta
Filtro sfiato Active Air Clean
Si tratta di uno speciale filtro a
carboni attivi che assorbe gli
odori causati dalla polvere, aspirata nel sacchetto. Si impedisce in questo modo il diffondersi di cattivi odori. Il filtro sfiato
Active Air Clean viene inserito al
posto del filtro sfiato presente.
Nella capacità di filtraggio della
polvere fine non esiste alcuna
differenza tra i filtri Active Air
Clean e il Super Air Clean.
Filtro sfiato Active HEPA
Si tratta di un filtro combinato,
che corrisponde alla classificazione HEPA 12 secondo EN
1822. In questo modo vengono
filtrati, ad esempio, particelle finissime e microorganismi. Inoltre, grazie ai carboni attivi, esso
trattiene gli odori che si generano nel sacchetto polvere a causa dello sporco aspirato. Questo filtro sfiato è particolarmente
adatto per persone che soffrono
di allergie o che abbiano particolari esigenze d'igiene.
Il filtro "Active HEPA" viene inserito nell'aspirapolvere al posto
del filtro sfiato presente.
Griglia filtro
La griglia serve se invece dei
filtri Active Air Clean o Active
HEPA si desidera usare un filtro
Super Air Clean (vedi capitolo
"Cambiare tipo di filtro sfiato")
pt
Acessórios especiais
Filtro Active Air Clean
Filtro especial de carvão que
absorve os cheiros provenientes do pó existente no saco do
aspirado. O incómodo provocado pelos cheiros fica assim eliminado em grande parte. O filtro Active Air Clean Plus é utilizado em vez do filtro de saída
de ar existente. O filtro "Active
Air Clean" é colocado no aspirador em substituição do filtro
de saída de ar existente. Não
existem diferenças na capacidade de filtragem de pó fino
entre o filtro "Active Air Clean
Plus, e "Super Air Clean".
Filtro Active HEPA
Filtro combinado que corresponde à classificação HEPA 12
de acordo com a norma EN
1822. Não só são filtrados microorganismos minúsculos
como são absorvidos cheiros
que se formam devido à sujidade existente no saco do pó.
Para isso contribui o filtro de
carvão. Por outro lado este filtro
corresponde à classificação
HEPA 12 de acordo com a norma EN 1822. Com este filtro o
aspirador é adequado para aspirar locais onde existem pessoas com alergias ou onde seja
necessário existir o máximo de
higiene.
O filtro "Active HEPA" é colocado em substituição do filtro
existente.
Grelha do filtro
A grelha do filtro é necessária
se em vez do filtro de saída de
ar Active Air Clean ou Active
HEPA pretender montar um filtro de saída de ar Super Air
Clean (consulte o capítulo
"Substituir o filtro de saída de
ar").
tr
Sonradan Alýnabilen
Aksesuar
Active Air Clean Hava Filtresi
Toz torbasý içindeki tozlardan
kaynaklanan kokularý yok eden
özel aktif kömür filtreli bir hava
filtresidir. Böylece rahatsýz edici
kokular büyük ölçüde önlenmiþ
olur.
Active Air Clean hava filtresi
süpürge içindeki hava filtresi
yerine takýlýr. Ýnce tozlarýn filtre
edilmesi açýsýndan Active Air
Clean ile Super Air Clean hava
filtresi arasýnda bir fark yoktur.
Active HEPA Hava Filtresi
Bu kombi filtre bir taraftan 12
no.lu HEPA sýnýflandýrmasý
içinde 1822 sayýlý Avrupa normu
taleplerine uygundur. Örneðin
bu filtre sayesinde ciðerlere
kaçabilecek en küçük organizmalar dahi filtre edilir. Diðer
taraftan ise içinde bulunan aktif
kömür tabakasý sayesinde toz
torbasýnda toplanan pislikler
nedeniyle oluþan kokular emilir.
Bu hava filtresi özellikle alerjik
yapýda veya hijyen bilinci olan
kiþiler için idealdir.
Active HEPA hava filtresi
mevcut hava filtresi yerine
takýlýr.
Filtre Kafesi
Active Air Clean veya Active
HEPA hava tahliye filtresi yerine
bir Super Air Clean hava tahliye
filtresi takmak istediðinizde filtre
kafesine ihtiyacýnýz olacaktýr
("Hava Tahliye Filtresinin Deðiþtirilmesi" bölümüne bakýnýz.)
95
Salvo modoificación
(S 5210 - S 5780) - 3807
Må åðéöýëáîç ôïõ äéêáéþìáôïò ãéá ìåôáâïëÝò
Salvo modifiche
Salvo modificações
Deðiþiklik haklarý saklýdýr
M.-Nr. 07 176 450 / 00

Documentos relacionados

es - Miele Professional

es - Miele Professional Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo

Leia mais

es Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo el Οδηγίες χρήσης

es Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo el Οδηγίες χρήσης Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ãéá çëåêôñéêÝò óêïýðåò

Leia mais