Mutual funds listings - Savannah Morning News

Сomentários

Transcrição

Mutual funds listings - Savannah Morning News
6E - Morning News, Sunday, January 12,1997
Mutual funds listings
In last Sunday's special yearend mutual funds listing, the Nicholas Applegate fund through the T* funds were omitted. The correct listings follow.
MM
BtfQC
: CtMOtlA
CotOB
QnOfC
ConOrM
EnyCkA
EimO*;
EMpGBI
EmauMn
EMCflkA
Op NAVOIv.aSi
1B8B 4Vjr. NMH
1*1646 16 146 41540
OR 1842
197 «1S4O
OR 1744 -. .- 41840
OR 1749 ... 148 4152O
OR 14.75
- 12) 4185O
SC 1776 ... 140 +184C
SC 1725 ... 149 +174C
SC 1422
.- 4174O
SC 1244 ... D)
4184C
I 1541 ... JB 4275ft
NS
NS
NB
NB
NS
. NS
NS
NB
NB
NB
PAIAriAp
SktaAp
SMkAp
TKMp
UBGMp
VWBWp
f^f r ToMfMOtoA
Okl HAV Dto. oSi 1MB 4-y. N9JM
SS 1119 49
QT 442 49
MP 5,74 46 49
01
977 40121
LO 949 41
0> 2043 44 41
44.4ft
+1240
* 179ft
+19 7O
444ft
+19.4O
+»4C
4492ft
+50.4C4744O
42740
+74 7O
QoMkc
M3om
MDk
LHMM
MIMu
MUC*
JtaCtp
Cm TaMRMUta*
OkJ.NAVDIf.a8Mi 1888 4-tr. Mm
MO
O
L
BB
88
MC
SC
92)
97)
1449
951
1047
1548
2)78
.70
55
..
...
57 ..
.47 44
...613
... 525
4440
+2.7C
4W40
444O
+24O
41150
4274ft
NS
NB
NS
NB
N)
NB
NB
F&n
FLMMn
ONMn
OATFn
OftOy
OttBkn
Omlin
OrtUnn
HMdn
HMdn
MBdH
MOtn
HShn
Apmn
LdAmn
MdBttn.
MdTtfr*
0*MAVDtv.099»
L
94
MQ
88
WB
QL
OR
Ql
BE
HC
WB
1
1.
1
1
SM
68
1848
1051
947
104)
KD6
11.78
28.1)
224)
1227
844
X)48
1)22
1340
841
828
5.11
104S
22 .17
42 «
40 .47 _
41 4) 1)
,1)24)
41 40
_ .40
4)
.46 .11
47 Ot
.1) 20
... ..
.11 43
.1) .41 L
IBM
+1546
+16O
+HC
4446
4)40
4204JB
421.70
4254ft
42846
4115C
47.1C
41)46
41646
-MAC
4214ft
414O
4176
4Vvr. MMM
4)0.10
MB
4244ft
. NS
*)B.7)0
NB
4)840
4)550
NS
4447O
4514ft
4604*
47976
+19.7*
NB
NB
42)40
DwMBI
Eqlncl
EyOrBI
aTiBl
Otoei
OIMI
OOlBl
ONRll
OrMI
OrMBt
HMI
HYUBI
HYA*6t
taoriMBt
MJSBI
MOM
MNopI
InvBI
MATH
4135C 4702C
MNTH
42426 482.00
MmBI
417AO +1226/A
NJTifll
423O +2B4C
NrtppBt
+3-2C +2920
N»Vtlp
4170 429.7ft
NYTtft
421 1C +92.0*
OTCBI
+142C
NS OHIil
+17.7IA
NS
PATEBt
4114O
NB TtfiBI
4142C 4155.6ft
TFHYBt
TT*et
+1AO 4110*
LOOvei
44.30 4184*
LWIt
42410 +96.9*
+2D5C +92-2M VIMBI
474O 4414C
VoyBl
Voyll
+3JO
NS
AAOtCp
44.7ft
NS
444ft
NS
NS
NB AwPKp
4l9C
NS
Dwfrep
432O 42)40 Eotap
+4AC 4322ft
QMUp
44.10 429.1ft
QbbOrp
4446 41940 Grtidl
+2*0 +25-2C
Qrticp
-2.4C 4316ft
HYAdvp
HUA 4294ft
MNOpp
4285ft
MS
MQrp
NwOppp
430.0ft +66.1C
OTCp
VMip
4214C +54-2C
Voyp
422O +24. 1C
NA
NA
4176 +31 OM AfccBtffn
DK«dYn
412O
NS
MBdYn
+4-2C
NS
424 UA
NB MQpYn
LgVUVn
Opis*Yn
4134C 4464O SmVriYn
+12.1C
NS
4164C +65.0*
Qrtv
+15.7*
NS
MEq
+2JO 43440
NuTHrte
+14C
NS
Numrid
42140 4755C
42226
NS REvMtn
41910 +86.0*
Bond
+114*
NS
SnwKlp
+19O +285<A
Stock
+3.1*
NS
+12-2* 4)820 RHTratf:
+115C
NS
Aflftjn
+125C +44.9CConn
EtnOrn
+46/A +28.6*
+44* +349*
M3dn
+23AA +91 4/A
MEqn
STFn
4224ft
NS
Vtijtn
+16O +21.7* Rrintxwn
OM. MAVO»».o!L
IBM
NA 84) 42 42
B
1107 44 _
L. 1824 .11148
88 9.16 42 _
MF 1841 48 41
WB 142) 41 _
OL 1054 20 4)
BE 1848 4)1.17
Ot 1744 21 124
0) 12.14 D .71
m 484) - 140
HC 12.47 145 HC 94) 43 _
Afl
148 .41 44
80
446 28 _
L
1447 4) 4)
1 1242 -. ~
OR 84) 41 1.17
88 843 .47 „
88 847 41 _
OM 848 47 _
88
842 .42 _
OR »41 _ 4)
01 125) 49f .14
SS 641 44 .
SC 14.16 .. 14)
SB U) 41 _
88 923 44 4)
OM 84) 4) ...
HM 1425 .79 ...
NM 15.14 .72 .10
MQ 1279 .74 _
SE 1142 48 .78
Qfl 10.14 ... 47
CP 154) .149
OR 1548 -. ...
MP 1147 .12 47
NA
42046
4214ft
ttX
41546
48-7JC
«114C
4184C
42U4C
4202C
41140
4114O
49.7*
4340
411O
41540
41540
4205C
4)2O
424*
424O
424O
4«XO*
NS
42.70
+19*
4100
41QO
424O
+25*
+2.7O
+11*
+14.7C
42140
4114O
484*
+17.6/A
4-w. MMM
NA
NB
" NB
NB
««246
NB
489.7C
NB
4)4.10
NB
NB
NB
NS
NB
NB
NB
NB
NB
NB
MB
NB
NB
NB
NS
NS
NB
NB
NS
NB
425-TO
+25-00
+20-7O
+56WD
NS
48240
NB
, MS
OM. NAVOIv.oSi
1W
*-f
tit
4VW
CP
HC
HC
«
184)
1144
114)
1440
.19446
141 4)
4) 4)
41 2SJ
+»3ft +804*.
+21 4ft
NB
421.1ft
NB
tVfM *XHfM
HfecAt ' HC
MRjlA
BB
HCAA
X
MVYA
M
MMAp MP
1147 14) - 4124C «BUC
9.4) 49 44U3 *gt
14) .40 444J 4J8M
840 41 _
414C 48OC
1)41 41 - 4tt10
MB)
CP
QT
TotfMA
MP
TotfMp MP
JJBQM _ 80
414)
104)
1142
1142
1047
41 142
41 .12
47 .H)
4) .M
54 41
41960 49140
4144ft
NB
4D2M
MB
4174M
NB
*84O
NB
SfldA1"
1227 4) 45
OMA
HJYUA
HYMp
•Wfji
Bw B 111 U fl Tlffl * 1
W
uSoBlMP 1421 41 35 +93*
NS
Eqtacn
B 18.71 .1)148 +164O
NB
CAMnB SB 1041 49 ...
4446
NB
OM>n
t
1448 ~ _ 41549
NB
CMngBl
HC 1112 45 _• 4l£4O
NB
MriC«n MC 1443 .. 6.11 +177C
NS
Dtccnei 8C 43.40 -341 +119O
NB
SC^wn 8C 2827 > 525 42840
NB
MMBn
L
1747 48 £4)
484O 47820
EqMBt
MP 1£11 49 40 4194M
NS
MO 924 42 ...
434O
NB
EflwCntC L
15.49 ... .17 +26.6M
NS QUbBt
OL 3847 2) 14) +185C
NB OoMkc
SCRnm L
1147 41 -.
474O
NB
• anCnttn I 1842 ... 13 4281ft
NS QmMl OR 3249 27177 +22-4*
NS P4nAln
BCRJaeq
OR
84)
42
£11
42140
4454O
MP 184) 44 140
47.1* 4S40C
hftA
MP 16.4) 45 .72 4203ft
NS HJVUBt
HC 1349 144 - +114C
NB PWMM OR 344) .. 14)' +117* +474*
WBEqVH Q) 1£1B .11 45 4194O
NB
Afl 1049 44 -.
4446
NB
WBtrwQ
AB 94) 44 .11 4240
NB
taOC
MP 184? 4) 49 4D4»
NB BRM91I
MM
1 1644
23 41840
MB MBdBt
WB 647 .44 45 +114«
NB BtMlA
waBMTtw SB 94) 49 _
+44C
NB
MP 284) 40143 4174ft 4484O
MrtCtpl
SC 1741 .. 5) 428.7ft
NS LTQwBt SO 1027 4)
-.
44.1C
NS GtarihA
WIW^V 8C 1323
124 42394
"B
OR 2144 -. 147 42250 +41 1C
WWaC
OL«1*79
.179 41746
NB MEMMl 01 2841 20 14) +M4*
NS M»/50
OR 2850 -.14) 4245ft 4811O
NAMn
L
926 at 41
WUMMMOL 1172 ... 17) 41746
NB MrtB
OM 942 48 _
444ft
NB PMMndrp SC 7.41 _ _
Amfyfean
OR
11.17
4%
-11
MB
NB
464C 437 7C NMdtn BE 284) 48 1.71
Mn***t SS 1254 48 434C
NB
AOa-O
MP 11.15 A
_ 41120
NB
404O
NB
htaHrwn SC 21.77 ... 219
OT 44) 46 _ 411.70 44356 P*»QVTR LO 941 42 _
MM*
OR* 8544 40 - 4D4C 4*UC BMncBt
AD Com MP 104) 45 +11*
MB
PKWrtt
MP
184)
45
48
+1O4O
44440
NMdneon
AB
849
44
_
S9nQ0l
MP
6.73
40
4)
4174ft
44S4O
Httln
MC 30.9) 4) .. 41)40 48S4O
AOHOr
MP 114) 20 - 41456
NB
NJTFn
SS 11J1B 52 ...
9.70 .12121 +184O
NS
Mchtan MP 353 40 - +12.4C 44720 TotfVIn 01
CASn
SM 1012 .42 _
4190 MS
NYTrfn
SS 1041 52 ObpSk
WB 1040 .77 4&4O +3SJC
4l4A
NS
Kttld
SC 2074 41 .. 42146 4974O UBQMBI LO 14) 54 _
CATFn
SS 1040 51 _
444ft 42146
OTCn
SC 1847 49 14)
MmBdA SB 947 58 -.
42.1/E
NS
01 2011 20 41 +165O
NS
OovSI
80 9.75 .49 _
44QC +204O
Ntmnu
1 14.B 2) 147 +11C 4655O VMSBI
PSMn
MP
1
1
2
)
49
42
LMMA
SB
1045
53
..
4520
NB
QnpMriHhMrMM:
MMK
L
1244 ,17 .+4X1O
NS
PSOarn MP 1404 24 4)
OpparA
B
976 43 _
41.TC
NB
494C 4«.4ft
LTGvBdn LQ 8.71 45 -.
4t4O
NB
MaBp 1* 104) '- It) 41040
NB MOnMp MP 1427 45 46
PBtaon MP 114) 47 4)
tfrBriA
SB
444
44
41710
NB
LflTrTFn
QM
1041
41
4426
«2M«
CMvCl
HC
1
1
1
2
4)
4I25C
NB
BtfvdC
MP 11.10 _ 1 14 4102O 4464O
SdTtfin
SE
29.71
..
340
SiTtf A BM 1043 48 ..
+24*
NS
1000 r
O 2044 21 .- 421 4C +81 4C
NS
OEqA
QL 144) ,. .. +11 AC
NS OtoMCp QL 384) 48 14) +165C
STBdn
SB
447 28 ...
TfiBdA U
94) .48 .,
424E
NS
MP 1442 28141 +14.40
NB
06 M
MP 943 y _
NS
NS
QEqB
QL 1198
- 4lttTC
NS OOCt
SMUSQ
SO
484
25
USTnyA
SO
1050
58
_.
43.QO
NS
+4flC
NS
OSQm
MP 946
y _
NS
NS
QB-aC
OL 1441 - - +WJC 4S45C LTGhMCp SO 1025 58 ..
SnClpVilnSC 195) 23 40
PiytanBri
MP
1133
41
144
4112O
+516*
06
M
I
1008
»
~
NB
NS
MBtaCl
01
2)5)
.1)
148
+149*
NB
(53 1 Ql 174) 44 144 4204C
NS
SptoGr
01 15.13 20 4)
QT 442 45 _ 411.70
NS
StPtwn 01 1147 Ot NA
HA
OrtaCt 01 174) Of 144 4204C 470AO 8MMCI
Sptdn
QT 1120 44 .15
Bm/l
B 1027 41 ' _
461ft 4347ft
StP*n
01 1147 .tft _
NB
NB
HQBI
L
1090
+11 5C
NS OuwMtaiQwit'
SunQNMA MQ 941 41 Eqkil
i
1325 .44 21 +19*6 NS
SITFBdp SM 1013 41 _
435O
NS
NS
SttcBI
QT 941 66 , 4|24M NS (555*9 OL 1543 - 55 +1S4C
SunMuHn
8J
1028
.45
.SmCpkfc
SC
1427
41
..
+1S.5O
NS
Eqkkl
01
16.75
40
.01
42240
4)8.70
USOMt MQ 9.77 58 ..
+14* 42540 COVMAp QL 144) 41 45 4D4C 4)2.16
Cap**
AB 945 47 ..
01 14.12 .17 .13 4194O +T49O
01 1149 24 1.15 +180C +71 2O Otol
VMBftt
OR 14.41 _ 197 +169C
NS OQrtncA
ScHMrtzVn
SC
21.1)
„
£0)
4184C
NB
MdpVUn MC 1158 .07* _
L 1350 43 . 45.4C NS
OMliln OR 1243 .10 28 +3UC
NS
VWFqBf
QR U4J
J4ff *1&uC
MS
SlJTimn SB 45) 27 QT 12-43 48 _
+B5O
NB BooutOMMp:
ktfdl
B
746 .47 .10 412C
NS
VriEqCt OR 14.41 _ 347 41B4C 4594O
Bondn
B 1142 57 „ 4156 4234E
Trfiwn
QM
94)
47
_
B
1107
27
_
420.70
MS
M*iln
81
1211
55
08
44.10
NB
NB
R^iantJn SC 1043 21 .72 4124C +44.1*
NrtwOf
Qfl 3145 .16 245 4244ft 474 1C OOpplyCp MP »10 42 7) 4222ft
TrftKYn HM 12.12 44 ...
MP 1840 40 41 +15.6*
NS
MBdl
WB
1046
5B
...
+8.0O
NS
OSnCieA
SC
1849
248
4l95£
+58.
1C
Stock n
GR 1847 .43 49 +10.7C +50.6*
NrtwTfn
MP 11 12 140 ... 4202ft 4764M
TFMIn
U
10.79 .44 .QL 10.78 25 55 +164C
NS
MEql
L 11.79 .11 ...
477O
NS
QuMAp CP 1641 .07 42 4254A 48640
QL 1344 23 .11 418.40
NS
TiFtSln
SM 644 21 ..
01 12.17 .19 .71 4205C
NS Wattn
MBdl
SO 1043 .86 ...
NA
NA
QuMBt
CP
1472
41
42
4244M
NS
Ftdnn
B W.10 5) .12 425O
NS
USM
10
5.18
29
..
01
1745
45124
+21.
1C
MS
Miwl
01 1171 29 .10 4244ft 476. 1C
NS
Briradn MP 1440 44 .7) 41140
NB
Q£an
OR 14,11 48 .71 4174O
NS QSmCvB SC 17.72 - 24) 4117C
US Long
LQ 1043 58 .HC 948 47 _ +10.3*
NS
MaAtM MP 114) 48 51 +111C
NS
SS 1057 .47 41
+35C 4t)4M
ta£q*
MP 11.77 .42 47 4204A
NB f^^^^^^^^^^^ PkiUBM^
VATFn
SB 1148 42 L
124) „ _ 416.40
NS Ctfftn
MTMwil
88 10.48 .47 _.
+15C
NB
uSNYAp
SM
128
.17
_
44.7ft
428.4ft
CtpQln
GR 22.11 .W 24) 4195C 4704C
MTSjin BJ W.19 41 Ot
434O
NS
Vriwn
01 15.76 2) 41
L
1441 .12 Ot 41550
NB
S
127 .15 ..
U51A
fig MCpOal MC 1741 44 47 +25.1/A 4)026
Otwtapn MC 39.79 -. 44) +104* 4704C
MFrinn WB 1041 41 .12 +54O
NS LWrfil
OR 4022 ~ 42 410-3C
NS
Ql 1148 42 .77
MuBVTn QM 1248 41 .11
4180 NS PnmyTn
EnMdnn
WB 122) 129 1.1) 4344W
NS
HQCqn I 1007 07 48 464€ NS
SC 14.44 _ 141
44 1C
NS
ShonSdl SO 1011 55 ...
+4«A
NS Prndpl PMwn
Enc**Qin 1.
1340 43y NS
NS
MSttiqi I 1022 48 41 +24C NS
Qfl 1044 - . 4 7 421.90
NS
ftvAch
Ql
2041
.11
50
SCapOpI
SC
1340
41
...
42540
NS
MP 1349 NE 1.79
NE
NE
OI*AiT MO 1459 45 _
+42C +24.7*
SdEqn
OR 1445 42 42 42156
NS AMAIA
CP 1544 _ 149 +12-2*0
NS
QMPfl
C
920 59 Otobln
& 2840 28 15) +116C +72.1C
SS 10.4) 49 23
4446 4304ft
SnCpQrn SC 1243 at 45 41B4C
NB CATFA
SP100PI 01 22X18 .19142
Band
A
»
1027
.67
4«4M
+34-6M
MUKA
OM
1072
53
-.
+S5C
+274C
QfeBrin
WB
1020
59
,
+11* +'72*
T«£iptn> QM 1043 .48 46
+Z5O
NS
MP 104) .Dy ...
NS
NS
TEPfl
QM 9.30 49 ...
Sv5lA
5 1412 16 .ll +1?38 4747A
+3AC
NS
QktOd
a
1946
.13
48
4215/A
4)240
Ttdrtyn SE 1111 y .15
NS
NS SMMutK SM 447 .18 ..
B
1014 58 47
42.4O
NS
WITtlEp S3
947 .45 ...
QfOMhA OR 1244 48 28 +20. 1C
NS
Gdtin
SE 1241 £39 26 432 I/A +120.7/A
NS
USQcMn C 1003 51 47 .+11C
NS SkgOfOn CP 2259 ... 17 +95O
B
1048
58
43
+24O
NS
Pp*BS
MQ
9J9
59
..
MMuA
M
1210
51
.08
+3JC
42556
L
1808 4! .14 +»*A
NS
SMOtA
CP 18.42 - .14 4VX30
NS
L
11J02 .10 43
46OE
NS OfEuCwn
MraA . 01 1170 28 .10 4234ft +75J*C PlMSPn
L 1347 44 57
LQ 1012 58 -01C 4255C
QwMn
Ql 2123 47 47 42226 . 480,1ft
BtihOpT MP 11.79 53 148 4102O 44B4O USOM
Qt 1248 .1) 79 +194O
te
MgAMA
MP
1141
44
41
4110C
NS
VHOA
MQ
825
.4)
_
444C
413.4C
HYkSdn
HC
1253
47y
41
NS
NS
OwfT
LQ 84) 40 404O 4)1.70
OR 132) .1) .77 42210
NS heron AB 1115 41 49
kACmA MP 1541 59 ...
NA
NA
4140 4»14C
Btkradp MP 1170 29 140
GrtiT
OR 1742 ... 41 4lt4C 4S24C
SC 1442 44 152 +20.4C
NS
MCtpCpA
MC
1741
42
47
+249/A
46040
BthncdBI HP 1187 20 140
Mvnjlh L 4758 128 1.1) 41440 4702C
OR 1328 .- - 4324ft
NS
HTHA
HC 4.79 .46 _ 415.7ft
NS CMGr
Gl 1542 27 22 +20JC +94XVA
OChpp
01 1754 .16 .46
MBdn
WB 1120 40 -.
+3-5* +18.9*
NB Ptfcan
HTRBn
HC 4.79 46 _ +15.1*
NB EmuOnn SC 2423 .. 43 +17.1O
Ql 1444 .10 148 4184O +70 9C MAnwn L 21.40 21 - 42B4M +8240
BO^Bp
01
17.47
47
.48
Qxntin
CP
2827
_
_
4)4O
41S1SA
PtnC4f)A
MP
144
NN
NN
NN
KIHCn
HC 441 .46 ... +15.1ft
NS
L
1142
48
_
+S3*
+S7JVO
LWTmiTT-n SM 1149 .4) 42
4440
NS
Bgndp
AB 1147 49 .,
1
1121
_ _ 4l£7C
NS
tfVUB
HD 845 78 - 41140
NS Mn
SC 1740 -. 440 42130 41234M MAUTFn SM 12.02 .45 -.
+13*
MS
BondBl
AB 1146 42 ..
NS
EqConnp OR 1845 .19 25 4235M 478.76
HYMT
HC 844 40 - 41450 tS15C LfCtpOrn OR 1549 - 41 +214ft
SC 1747 -440 42400
NS
MATin
SS
119D
JS
+41M
+415IA
CtpAccp
01
2515
.1)
18)
943 41y _
NS
NS
Eqtan
OR 1845 22 25 +234/A 48150
hcGrA
MP 11.41 44 121 41520
NS tJoCvB) Qfl
01 1221 .16 41 +22.3*
NS
ECdT?n
kT itll 48 .0?
440$ 4274M
C«pAcSt 01 25.09 .0834)
SC 1144 44y ..
NS
NS
InnCnp 10 1000 50 ...
404* +234C
hcGrBn
MP 11.40 25 12) 41450
NS LMW
EfligGrp
MC 3644 .06 1.19
MgdMunn QM 844 .42 ...
+4.10 42940
StEqn
CP
1959
.20
4284ft
NS
Inflln
D 1000 52 ... +12* +250C
taGfCn
MP 114$ 24 126 41456
NB
B
956 54 _
414C +28.7C
EnvGiSt MC 364) ... 1.19
MnCpW SC 1249 42y ..
NS
NS
NS
MCjtfftn - MC 1524 .12 43 +27.0/A
NS
SpKttp SC 24.72 _ ... +16.7C
NS TtMamn SE 1758 - 46 454.4ft
SC
1187
..
42
42140
NS
NYTxn
SS 1081 .49 41
4l5£ +27AC
Govtp
MQ 11.16 45 SpaBl
SC 24.4) .. _ +17JC
NS PMCOAMtan:
STRCnp SO 979 .46 ..
417O 41&7C
01
1440
20
£71
+19.9C
41022ft
OH
Tin
SS
1115
.62
44
+4.1/A
+2950
QtMBt
MQ
11.15
57
...
SC 1ZW _ - 416.1O
NS
STFIIn
SO 9.79 .48 +40C +194C
SptcCp SC 24.46 __
+174C
NB Omift
PAT«n SS 1148 45 42
+35C 42840
Qrow9ip OR 414) .17 47
.
SpdT
SC 24.48 - - +175C +495* QnwBt SC 1242 - +152O
NB PMMOpp CP 1522 -.. ,.
-74C
NS
PicCeptn L
1642 41 ..
+650 +410*
QtfhBI
OR 41.86 .01 47
LQ 31.78 .. „ +1»A 42940
SttcA
OT 12.67 141 - +10.9*
NS DtaxCI SC 1242 *- - 41S2O
NS PtrmPortFundK
HPHdp
HC 640 .62 ...
01 6049 _ .. +21 AC *8.4M QutJOTii OR 20.04 ... 1.77 +162C +545*
El 1522 22225 +25Jft +862ft
SMcB
QT 1247 43 _ +1O2C
NS EqhA
AggQr
CP 4527 25 JOS »14SO 4)7.16
SC
6740
...
+27.
I/A
+127
4/A
TEBdAp
QM
1247
59
STBondn
SB
n.OS
48
...
+34O +204O
0
. .13 NA -NS PwiA
SMteT QT 1247 45 ,- +104C
NS EqM
MP 1853 .42 .0)
+1 7C +31.7C
Uikwp
SE 11.73 42 ...
SO 3040 -.' +4.0C +24.4/A
SmCOVrio SC 15.44 .04 .01 42340
NS
EqtCl
Et 1518 .12 225 4244ft 49270
TM
SB 6743 114 ...
+43C +154*
TrfHYn
HM 1244 41 +4.4C 42940
Wortdp
L
829 -. 41
L 4544 .. .„ +10AC +63AC
Qfl 2447. -151 418.4C 467.4C
COTFA
SS 1020 50 - 444ft
NB OMlA
Vfend
SB 5745 221 -.
4446 +2aO€
SB 20.48 4476 +164*
VMutn
OR 1741 47 1.48 42100 48146
WorttBt
L
82)
_ 41
OR 2115 - 341 +175O
NS PMCOn
h£qA
El 2944 44y ..
MS
NS OiMl
SC 1147 44 140 +160C +54.1C
01 4346 ... _ 4254/A 4B02C
Z*2000n LQ 11.77 .8)
... +07O 42BA6
OR 2115
- 351 +175O +625C
MMA
0 1049 4Sy .NS
NS QMCt
742 .13 .03 +134* *654C
likir i
ur* jigc OB
UA
UA PhJrfwHn 01
rtttJip
U
11X10
.48
.,
CP
625
424
I/A
+361*
M*TFA SS 10,60.. 49 .4346 4272C
AHriA
MP 15.40 .41 1.15 41840 48140
PrpvlnvCaunMl:
HC 824 43 _
NA
NS
SttcA
SB 1026 47y ..
NS
NS HtaBt
AgOf9tA
CP 1443 „ 251 +11 1C 4>0.76
an »ta a IJB +241/A 4KUA
M
HP 14.75 27 145 +MOC
NS BCh
MOfin OR 1440 .. 144 +20.TC +465*
HC 8.19 43 NA
NA
TFhA
QM 1048 51 .44.7ft 4275C HkcC
BS*f4
MP
154)
.4714)
4)4C
+36.1*
Bold
B1 1074 51 - Iffi
iSSi
£««»
OR 18.73 .13 1.42 42130
NS
SnCtpQrN SC 2103 .- 29 +112C
NS
SE 1727 - 2 6 42346
NS
V«M3tA
OR 2£44 .W241 4204C 462,1* kmA
CMT^p 88 124) 47 .01 42.7O +2TS2C PiutantWFundBA:
aSfciJ MC 18.7) 4)1.77 42246
NS
hKMBI
SE 1741 - 21 42246
NS
CvFdStf
MP
1857
.72
123
+11
-2C
4424C
Bondp
AB
647
.47
..
-09*
+22-2*
SE 1741 _ 2) 42270
NS
NdVkp
OR 15.41 _ 227 +164O 48B2O RMQntp .MP 1547 29 ~
46.8C +174*
COTFI
SS 1020 50 444M
NS kmCl
EmMWp WB 12.76 120 223 +544VA
,NS
Equ9y
OR 720 44 .86 42240 t*.4M
8. 124) - 31
NA
NA
ABriAp
MP 1256 42 .78 +164M 452AC RdiTwa
CmMn MP 17.75 45 4)
+8JJE
MS MA
MC 18.10 NE 422
NE
NE
EqlyOpP OR 8.11 ,. .9) +117* 4)040
EquMI OR 7.04 - 4 5 421.40
NS
MCI
L
124)
49
NA
NA
AtocSAp
MP
1227
23
1D
4114O
+475O
OkAJn
B 2543 14) 44
4140 NS
OtbiCApl
1
0
5
5
y
_
NS
NS
EqOM
QL 1142 4) .7) 4174C
NS
CP 314) - 441 +12.4O +110-9ft
BttOvAp MQ 944 50 4440 +184*
DMEqln 01 3241 40 .19 +20.4C
NS OppaAA
MHBMn L
1321 40 47 474O
NS
OHM*
OR
2117
20
459
+147*
+57AO
ate
01
840
40
.71
41B4O
+614*
CAInAp
SS 1057 81 „
f43ft tft""^
OMUtn MP 224). 4) 41 41446
NB OpponCt CP 2945 ~ 441 4115O 4KM4M
2YCopn SB 1041 43 NA
NA
HVhM
HC 842 .7) „. 4172M 45440 K&*t> OT 1357 44 4)
T«&
GM
172
.45
_
+2.4C
+21
J*
P(5)A
SE
1123
.17
-14E
4945C
ST«
N8 2YQo*(i SO IttflO 41 45
Orient
OH 29.77 .06 59 +184C
NS
NA
NA
hOrAp
MP 972 .40 48 +127C +49-3O
\JU
CP 742 - 48 +1HC +44.4*
EquUp
OR 1728 .48 159 4174O +94.1/A
hcaMl
Afl 9-42 56 _
414O
NS Pwd*Cl S£ 1075 _ .17 -25* 4694O
USHBMn 01 1050 .16 ...
NA
NA
M
L
1344
28
144
+1740
+77.06
NA
NA
EqlncAp
El
162) .49 .71 +21 4/A +7946 USLwgtSkn
hcuEqln B 2944 57 .. 42026
NS SMHCt SB 941 .47 43
01 645 .12
47 +19.3O
MjdCtpA MC 1852 ... 250
*«.&€ +504*
SB 945 52 .03
NA • NA
CATiFn SS 1248 54 -.
+44/A
NS
EuGrAp L
1542. ... ... 424.1ft
NS NS
MKl
01 3420 23 51 42246
NS StfMA
MuFMp QT 1149 45 .. +135/A 446.46
TagMA
MC
15.82
-.
247
+164C
+995M
EqVWn
Qfl 1645 18 -. 430.7M
NS
GbbAp
GL 1623 44 128 41946 +93.6/A
MMn
B 104) 41 +3. 1C . NS
SmCtpA
SC 1729 .. .03 4X4M
NS
TraBt
MC
1544
247
415.7O
NS
L«0vln
O
1241
44
..
+1.7*
NS
GttGnAp
QL
19.79
„.
1.75
+iai*
47940
Mn
1 1848 20 +9AQ
NS
AMTTn
L
1141 42 42 41446
NS
MP 1552 2915)
+64* +38J*
MC 1544
247 +15.7O 4BB5M SkAlAp
QfeQiMA
WB 744 4)
... 414.00 4555ft
LoCoOrtn OR 2849 ... 22 425.1ft . NS T«aC
BKTrn . MP 104) 42 .79 413.1JC
NB
QM 1141 40 .15' 410O +28.1C
+19* 4215* 'TEBd
QttNMAp SE 1620 .- 144 42810 410140
AmShtp
01 2153 .18.140 +30.7/A 48426
ModMn MP 2040 .78 29 +10.1*
NS T«£iCt QM 1147 .48 -.
FUncTrn B 10-0) 54 ..
4146 NS
ThmAp CP 12.59 41 .01 +152CNS
NA
NS
QbTcxA
WB 834 140 .12 +1100 +52-2/A
SpShtp
SC 1049 .. 1.18 +11.9* 4822O
SnCaOrtn SC 29.97
357'4l98C
NS TaHna* B 1042 53 OFdnTrn
WB
1024
.13
...
424*
NS
USQoMk
LQ 9.43 50 ...
4l.9C> +24.7O
T<**Tfll
B
1045
.46
-.
NA
NS
OtOAp
SE 15.46 41 43 +13JC +56.9A5
•SwCol
SC 1141 ... 41 42840
NS
GwtiTrn OR 1108 .16 48 421.76
NS
WWOpp
QL 942 .04 .78 +1S.QO 482.40
TatfttKCt
B
1041
.45
NA
NS
OvhAp
LQ
844
40
+14C
+25
7C
SMMndn SB 10.26 .62 _
+55A
NS
Q|«At O^ 16.37 _ 147
' NA
NA
MfnTrn SO 945 .49 ... 4350
NS
O
9.17 56 ^
NA
NA PteMtaPwdiB:
OvtScAnp SO 962 52 ..
+3-9C +2240
TFtal - GM 1046 51 44.7M
NS USO»A
CipFdOt CP 15.48 .. 147
NA
NS
MEqTrn L
1543 .- .15 +10.1C
NS
AgQMBp CP 1454 - 251 4102O
NS
9.13 .48 _
NA
NA
HYWAp
HC 139 78 _- +1ZSC +62JC
Tofldl
AB 447 56 43
+2.9C
NS USGoCt 10
COMuiA SS 744 47 _
414C 4241C
SmCtpTrn
SC
1103
..
1.78
4D.4C
NS
B4*«p
MP
1548
43
148
+74*
NS
VMMB1
Ql
1248
.15
2)
+192O
NS
MQfcAp
WB
8.34
.84*
...
415.40
+54.1/A
VMuGrl
GR 2242 1Q 241 +20-3C
NS
CmSfcAt 01 1545 44 1.12
NA
NA
TEFITrn GM 9.99 .46 -.
+30O
NS
Qratfi
ORt 22-97 .03 4.59 4134C
NS
VHutCt
01 1246 .15 29 4192O
NS
J«nAp
GR 1141
+14.3*
NS
CmSttOt Ql 1543 21 1.12
NA
NS
VlUtTrn OR 1324 26 120 +204C
NS
HMdBp
HC 842 .73 - 4164A
NB
JvOlAp Ql 40J» SB NA
NA RVutdcEq Ql 1229 20 22 +155*
Comnei
SE
22.51
y
145
NS
NS
CAhsfl
SM 10.75 .$ ..
+4.2/A +29BM
NS
hGrSt
MP 974 42 48 +114O +45.1/0
LkHMAp WB 843 43 ... +12.70 +265O
B IQW A
44.7/A tSftAVS
CmnAt
SE
23.47
...
1.06
NA
NA
CAVifl
SS 1065 57 ..
+4.9/A +2840 Tatf^n
MkCne MC 1116
... Z50
+77*
NS
MUnAp
MQ 1425 90 ... +19O +234C,
1050 41 -.
445ft
NS
ConruiOt SE 22.58 ... 106
NA
NS
RVaR
SS 10.40 52 4&4C 42650 TctfMMn B
BChGtA
OR 1424 ... ..
+8.6* ' NS
MuAp
QT 1147 45 .„ +12.7/A 44220
MukAp
CP 141) 44 143 41950 +83.4*
MP 10.48 4014) 4H1C.4614C
FLMunA
SS 743 47 .10 +2.7O 42856
MUiA
NM 1087 44 44
+12C
NS BMnn
ConvScAp MP 1040 ,11y
NS
NS
SnC^Bp SC 17.14 ... .03 428.)M
NS
MuCAAp
SS
11.69
44
..
+3.1C
+2840
BtoEMUn
1
1145
...
..
+44C
NS
FnnlirBt
SC
1148
y
47
NB
NS
MlunR
NM 1043 56 44
415C 4312ft
BnoGr
SC 1640 ... ..
424*
NS
ThpntBp CP 1249 ... .01 +14.3O
NS
UkflMp SS 1043 55 ... +3-3C +2950
L
1146 _ 41 +5.6* ' NS
Front*At SC 1407 . . . 8 7
NA
NA
MDVWR
SS 1030 51 _
4340 428.40 Btottn
MGrA
GR 10.94 +1-W
NS
MMAAp SS 11.80 58 .18 +10O 4282C
FrantwOt SC 1148 ...47
NA
NS
MA MR
SS 1040 54 _
4170 424. 1C rilluVfin CP 1U1 10 "1 tMIW t8](VA
MEoA
JL
12.18 _ _. 41546
NS
BMrX
MP
1615
49y
44
NS
NS
MJkttAp
SS
11.90
.61
44
+2.4C
+27
4C
QAMunA SS 793 49 .03
4146 +282C
MAVfl
SS 988 53 _
442ft 42840
LraVEqA
OR 1249 y ..
NS
NS
4470
NS
MuNJAp SS 1048 58 .19 +24* +26AO
GftQoA
a
840 .. _
NA
NS
.MIVHR
S3 1057 53 4)
4340 4314ft W^Cll MC 17J1 .l~i 429 423.4ft +81 *A EnhRMn SB 945 58 ...
MdCpOlO MC 1242 - ... 4144O
NS
On**
OR 47.42 40y 551
NS
NS
JfcWYAp SS 11.77 42 2)
+2.3* +2TAC
QfeOraOt QL 823
NA
NS
MwBdR OM 925 .40 45
4446 42946 tSSSX* S 12% -l£S +17fA? t793C
RtynBOin
01
2427
_
45
42B2M
4805JE
MngBdX
AB
3398147y
41
NS
NS
MkMCAp SS 1114 53 16
+2.4C +2S4O
OUSmCoA QL 1441 - . 7 3
NA
NA
MwBdA
OM 925 .47 46
44.10
Ng NFJDM.n 01 1104 .17 50 4204C +667*
PfcMEUn
1
101.32
.79
44
+630
MS
MuOHAp
SS
11.90
63
42
42.1C
4284O
NFJEqtin
B
1356
41
147
+21
SA
+734C
QfeSmCoOtOL 1446 ... .73
NA
NS
MJVMR
SS 1027 .53 .4190 +2940
0Kcnp MP 3243 .40 174 4104O 4S7OB
M^AAp SS 105) .59 O»
+12O +27 7C
nW
NA
GbbTtctiA SE 1179 _ ...
NA
NS
NYMA
NU 1052 52 _
411C
NS NFJSmCpnSC 1174 .15 248 +27.7/A +75.7C PdtdSCn UN 10145 1.19 20
RTFdp
MP 3143 ... 745
49.1* +504C
MHAp
HM «X96 71 ...
+350 4)076
OobTKhOtSE 1253 ...
NA
NS
NYMR
NM 1052 55 +35C 42940 PEnnEqn 01 1197 .11 163 +20 9C +67.7C
QwStcp LQ 1227 51 ..
-44C +117*
UJraAp NM 11.10 57 .11 +2.&C +27 1C
CCCqAdn OR 1182 42 .79 +17.7O
NS
NYVlfl
SS 1057 5) O4
443ft +3Q.7ft
GftMhA
GR 541
... 48
NA
NA
AMCqA
L 'l077 .04 .
49.5O
NS
MdC«pp MP 2494 548.76 +104O 44B2O
NMMuAp QM 1551 42 42.6O +27.0C
B 1044 49 4340 +34.OA
EmgQAp 1
7.07 y
NS
NS
HYvKp g 1055 S S I<1/*
* TRIn
AMEqB
L
1070 -, +64O
NS
SocAwp
MP 28.97 .44 846 4124C +44 1O
B
9JH 53 41 +45M tfiS/A
SmCoAp SC 14.01 .. E42 42340 +78.5C
EnvOtil L
704 y ...
NS
NS
OHV*
SS 1051 .56 _
435C +2940 THMn
QovSlC
LQ 12.74 77
+2.6* +185*
^1/A tJBS/A
Ptt&Ap L
16.17 ... 45
+2-** +63.9C
GraMhOl OR S.5S ... .48
NA
MS
•OHVWp SS 1052 54 ... . +33C
NS ln«0iin » IttOS »
tacEqA
El 12.13 21 .. +220/A +66 a/A EmoQOt
StrudAp
SB 1138 .74 ...
+43C +25.00
LCXIn
SB 948 58 -.
4520 +25.7/A
1
74)6 y ...
NS
NS
MjgCv
Gl 1165 09 .02 +185O +82 3C
SKApcA
OR
9.43
...
.
.
+101*
+38.1E
UHAp
SE
1048
43
.79
+22.1*
+64.4C
SB 1043 58 47.0ft +J5J/A
GfeGraBl QL 823
y ...
NS
NS
VAvS
SS 1049 54
442ft +3Q.CVA ShortTn
Mj«CBB 01 1857 ... .02 .177* NS
USQovA
O
9.43 51 +25C +21 JM) GbSmCSt GL 1448
y .73
NS
NS
ngnM L
1073 01 -.
+69O
NS PiudMMPundiB:
ONEGKM OR 15.71 t* ..
NE NE QtaMn WB U4I 47 .44 41036
NS
MchBl
OR
1448
.
.
227
4155O
'480.80
OfT4cn8t
SE
12-53
y
-.
NS
NS
MdBVfl
MC
1119
48
-.
42B.7M
NS
QNEM
L
14.19 53 .76 41446
NS
HYMn
HC 1120 4) .13 +11 AO +617/A MdA
ElMy
OR 14.10 .12 £0) 42226 +694C
ABUBt
MP
1250
23
.78
+15.7*
44)40
HYBdAp
HC
725
4ft
..
41440
4884ft
MC
1328
.12
+296/A
NS
own**.LTUSGft LO 941 45 43
+07C +45-S/A
Fx»i
AB 8.79 56 40.1* 412.7C
AtaSBt
MP 12.19 .14 1.16 4110O +43.1*
HYBdB
HC 726 42y' ...
NS
NS
CtpAppAn OR 1404 .01 .78 4162O
NS S9aPUn Ql 1124 70 52 +211*
NS
Qrmti
OR 14.77 .16 .42 +20 1C
NS
CAInBt
SS 1057 57 ...
+190
NS
HJYBdDI HC 726 .64 ... 41410
NS
BtfQrA
MP 1149 48 143 411BC +49.4CEwGctvAn SC 1245 ... .15
+12*
NS
TNMuOb
S3
946
54
.
+6.0/A
4212*
DMfldBt
QT
1158
46
03
4$2C
NS
hocmiA
MP
1542
.73
JOB
NA
NA
PKAdiBri
MP
1048
.10
41546
NS
EatoAn
M& 11*? » 2.09 +21 0/A +72.7/A
E*en
El 1093 fl6y ...
'NS
NS
EqUBnt
OR 1724 43 159 4)7.10 4)820
hcwmOl
MP
1499
41
49
NA
NS
Jrtd*SCSC
16.47
_
_
4417ft
NS
EqKtiAn
Ql
1135
.17
2
JS
Hi
7/8
l£$>
QMStcAn 0
940 41 _
424O
NS
Eotafil
El' 1825 47 .71 42146 +745C
MA
1 1641 _ 49
NA
NA
Conmn
QR1857 ... 20 421.76
NS
FirikiA
AB 1021 42 424C 4274C
WVilrtn SB 947 46 -.
4)JC
NB
EuOiBt
L- 15.02 ... - 4232ft
NS
MDt
L
16.44 _ 48
NA
NB
QftCty
L
949 4B _ 421.1ft
NS
MnGxAn C 1016 49 ...
4320 +22-4O
-U7C
NS
Ct*HMn
CP 1441 _ _ +172C +81 4O OMtdnt AB 1058 53 4)
Gtotei
QL
1552
.04
126
41826
+BB.7/A
LAMurtA
SS
1
1
3
.42
.11
+35C
4274C
OhwOtn MC 12.41 y ...
NS
NS
MUVriAn SC 1133 .07 41 4136O 439i*
OM*c
Ql 1340 .12 43 +164O
NS
0*V**»«_ OR 1749 ._ „ 4294ft
NS CMhSk
GtXjrBM
QL
11)4
...
175
«B2E
+745C
MHMfM
SS
7.88
.41
.08
+41/A
+274C
EmOrnp
SC
2047
-.
119
421.50
4)920
liMtAn SS 1071 .40 ~
414C +24 JC
OH 1354 46 .. +U.7C
NS
SE 15.45 ... 144 +2716 4)6.30
434C +28. 1C
LMPiCp OL 1152 - 429.4/A
NS MOMtrtA S3 841 .40 44
SThMn SB 10.01 44 ...
4440 +18J*- QDMBI
STTMft
SM 1049 47 41
+24*
NB
Btfran MP 1156 .12 .13 41540
NS tmfim
Qtuet
SE 15.48 4) 43 +12.9C +542O
MkJunft
SS 8.43 .45 49
4176 +27.4C
OMnconp Ql 1342 44 „ +242/A
NS
SS 105) .46 Ot
+10O
NS NelPwdK
Mn
L 1541 .11 _ 4210ft 493.7A _U6Tm>
Ovlncflnt
LQ
844
54
...
40.8O
+Z2.1C
MmMuriA
S3
7.72
.42
...
+11C 4274C
MoA«tnp SE 1141 .. 27 +26.7*
NS
LQ 940 4) -14C
NS
OMBdM»n UN 1040 - 41
NA
NA
MEVn
t
115) at L 4254ft
NS
HYkBrt
HC
849
.72
4114O
+46
6O
MOMtrtA
SS
749
4)
4)
4176
42B5O
WRMnp
SE
142)
,
.
4412M
NS
EqkxPn B
1120 .40 42 +135*
NS
Ortrariftn
QR324S 44
147 41620
WGfcBl
WB 134 79 .. +1460 +50 I/A
NMUfM QM 7.77 .40 -.
434C +27 4C
PMWt
SC 1480 28 41 +43J/A
NS
OwSMPn LO 1028 55 51
+1&C
NS
AgQrp
SC 19,71 -540 4I4.1O +654C
+1106/A
Jn«l
OR 11.31 .„ ., +134*
NS
VHoPtmn MC 24.15 ... 1.73 +1400 +1435/A
NMriA
S3
7.40 4) 25
+14C +25.9O
OwtfhPn UW 94)
_ -.
NA
NA
AHAfc
MP 1847 40 .1) 41846
NB
MM
OR 11.42 y _
NB
NS BUChp
LkkMBI WB 668 78 _ +1140 +23AO RodMdQrp CP 20.43 ., 490 41170 48100
NYMuniA SS 844 .42 42
4)46 429.10
CktcPn
01 1340 21 50 +W77E
NS
OR 2346 .17 .18 +234ft
NB
jiCipn _ JC 14.44 „ _. 4394ft
NS CATFp
MUnBnt
MQ
1422
41
.+14O
+20
7W
NCMuraA
S3
748
47
43
427O
42640
M3»ScPn Q 1011 51 .15 424C
NS
SB
747 41 45
4170 44T74C
MJIBt
CP 1179 .01 143 41870 +779C
ONoMuriA SS 84) .43 47
4170 4284C
Ctrtip
SB 1240 .71 ^
+14* 42550
MUUldP M 1042 .44 .08 +37C
NS
CfpMB
MP DJB .42 141 4l94ft 4714ft
MuCABt SB 114) at
..
42.7O 4264O Oraiitip OR 1922 - £40 4244M +82-4* ORMunft SB
741 49 44
4340 42S4O
£wrf? SC 334) .. 244 42320 4)546 CatpBd
MEoA
L
1742 - 44 +104C +61 4C
AB 1546 46 ..
+12C 43340
MunHYBl HM 1048 47 ..
+3 1C +265C
PAMuniA S3
740 4) .10 +3.4C 4281C
Hkx£»p SC 1221 ... 42240
NB USOv
MEaPn i
17.16 _ 44 +112C NS
MO 946 54 „ +42C 4214O
MtfiMBp
MM
11.11
52
.11
+2.4C
+25.
1C
CAMuHA
S3
8.47
45
41
455ft
429.10
MUCtpt
MC 102)
y _
MS
NB
MurtBdPn OM 1044- 51 47
43.70
NS
P«rtAj
SC 7.11 .11 1.44 4124O +440*
MuHBl
N 107) .43 ..
+2-1* +214*
CAMuOA SS 644 45 -.
4346 +285*
CtMnTE«p SB 1053 42 I
«34C 4285O Btftp
SnCtpPn SC 11.74 .0) .05 +20.6C
NS
Bqhc
B
5.71 40 .70 4165O 4484*
MP 1041 2S 14) 41440 4474O
UMOBt $$ 1044 .48 .13
+2-9/0 4211*
SCMuiA SS -842 41 .1)
4340 +27 4C
OBEMMkn WB 114) 41 .4) 4259ft
NB CUTAp
LcwPfflfen SC 840
_. 40 42240
Md
SS 1044 .48 +2 TO +214C PMMAgSlnSC 1850' -. -. +106* +547C
MuMABl SS 115) 54 .18 424* +28 1C
USQvlAp LQ 671 .41 ..
-04C +215*
OMyn
HC W-16 41 - 4124O
NB CtpAAp MC U42 -242 4172C 473.VC
MJemCmn SC 114 „ 55 41550 4782C
MuMBt
88 114) 4) 44
424C 4252O PMFIn
NA SJ) NA NA BmBialOioiii.
OWM
L
1177 .15 _ 4214ft
NS EMMkM
t
971 - 444C
NS
AmtaaTrp LQ 977 5)
...
4240 +2440
MuNCBI SS 11.14 .4) .16 +2A* +232*
B*nadApUP
1740
44
.46
4l£1O
4485O
Pnmwn SC 741 .10 .4) +111C +71 1C
SE 2240 2) 33) 42640 410740
Banfil
AB 9.11 50 ...
»HC
NS
OMrinAMt CP 11 71 „ 141 424.4ft
NS RnBiftp
MkMJBt
SS 1049. 52 .19
424* 4247*
BondAp
AB 825 41 ..
+19O +305C
01
62) .16 .73 4255ft
NS
QL 1747 - 5) +144O 4864O
Bmttp
AB 9.15 59 ... 414O +28*0
QNrttwn CP 114) _ 1.72 425.7ft 4965ft OfeEqA
MJVYBI S3 1177 57 28
+19* +25 6O TolRtln
ConSK A p 01 3840 .58154 42UAC 4754C
Vriutp
SC 9.80 42 177 414AO 4474*
09Mp
WB W.44 .71 . +7.1C 43SJC CtpQrp
OR 1942 4) 4) +11 7C 4964ft
MuCtBl SS 1191 58 42
41.7C 4244*
COBS 81 01 3841 .18» 154
NS
NS
a
2447 44 342 4234ft +61 AC CtpQifl
OR 1942 _ 48 +104*
NS
AtrtAI
MP 1144 41 44 4l£4C
NS OrtaAp
MuPABt
SS
1
0
5
)
55
49
+24O
+25
7C
P
EfflQrAp
SC 529 41 .04 42140
NS
. OR 2424 ,18 £11 4I42C 4)£QO CvGtCp OR 1)4) 44y 48
AmOM
O 'l522 44 - 42046 4454C
MS
NS
OKMM OR 14.19 21 ui 4^.10 493.70 QMhAp
MMuBt
QM
154U
.74
..
+22*
4».OC
QvSMtAp
LO
947
40
~
4040
*254C
HC 749 .70 .. 417.7ft 4415*
-24* 43B2M
EmgMUA 1 1324
.. .77 41740
NB
itpxh
01 1825 28 .U 422.10 4)3.40 HMp
SmCoBl SC 1111 ... 242 42300 +71 1C USOwOd LQ )90 41 42
QRM9lAp OR 144) 42 240 4182C 4424*
tftOAp
Afl 1048 .73 - 4440 4)340
MDTF
S3 1079 .48 „ 4l2O 4250*
EmgMkBp 1 1342 -. .77 41840
NS
Owed
LQ 9.71 55 4220
NS
PtoOnll 1 1187 ... 46 414* 45940
LMOutAp
80
244
.14
_
454ft
NS
_VATF
88
1
1
4
)
.4)
..
+24O 4255O PATFAp SS 1147 4) .01 +14C +211*
Eqkcp
B 2024 40 .95 +124* 4)840
OroOppA MC 1647 40242 41940 485.1O MHhAp
StucBI
SB
1148
68
...
416C
4214O
SIOmAp
SO 9,75 57 ..
+46ft
NS
HM 104) 42 _
*64ft 4264C EqKfl
B 20.15 4) 46 4124E
NS
QJBDQr SC 949
_ 1.10 41S4O 4405* NYTxAp SS
U9B1
SE 104) 25 .79 +2120 4596O
TFtaAp QM 1127 45 .13 4240 4284O
9
1046
.4)
_
+14C
+2S5CFtimfF
f
T
??
**
151
4?7tfA
+I044M
Junon
SE
9.W
^
..
+8J>0
MS
hcEaA
El 1823 29 41 4185O +7V3C
WortdAp L
15.40 .11 24 +11 4C
NB
PludtMMFMtftC:
QM 1144 49 -.
424* +2J4*
NoMn
CP 1746 NE 25
NE
NE .
MnBnd
D
94) 4) —
434ft
NB NT«Ap
EqulyCp OR 1724 4) 149 +17.1C
NS
NS
FdPonttipOl 284) 47142 4l)7O 4722O
OICFdn CP 19.43 - . _ 4411ft
NB BtntyNn OR 1)44 .16 41 42240 +444O
ME^ii L
15.00 42 .15
484O
NB SnCMA $C 11.40 .141.1) +172O
EqhoCp
B
1825
47
.71
42140
NS
OR 8t44 4)610 421.70 4974ft
MP 1821 .14 4) +21 5ft
NS QoB
SE 74)
... .09
+2.4C 4612O
PiMMOin SE 858 ... ..
-24*
NS Stquoton
LgCaQrA Gl 16.41 .10 40 +169*
NS TdAMp
ObMC
QL 1552 04 126 41820
NS
LBQuAp LQ 174 56 , +14O +12.6*
QreMip OR 11.71 .. 147 +27.OA +742C
uaOvBdn LQ 9,19 42 ..
-7.QC
NS 1794 Ante
LaCoVW
Ql 1102 24 146 +196/0 +564*
HYUCp
HC
84)
.72
.
4119O
NS
BE 104) 46 ., 4740
NS
NS
QraiiMp OR 1155 ... 147 +26 *A
NS
Unn
CP 744 42 .- -122*
NS A*tan MP 124) 24 4) +105O
ffivrt
SO 1046 55 ..
+4 1C +2106 _U«Ap_
JtnnCp
OR 1131
4114* NS
CTTBnen M 104) .47 ... 434O
NB
Ineamtp MP 1046 42
499* +414*
BAFECOhmfe
LAMuH
SS 1007 .43 ...
+48M +250*
PradtmttPumfcZ:
Onltadn
10
946
44
...
+14*
NS
B«B1
MP
10.7)
.1)
143
+1S4C
442.7*
MIA
L
681
.
-164*
NS
CtOT-rn
88 1222 47 .11 424C 4310ft
hknkcA N
941 .47 ..
444A
NB
AaBUZn
MP
1241
49
71
+112O
+509C
QKMftn OR 114) 4>y _
NB
NB
88 1046 42 ... +19C +199*
HMp
1 68) ... .. -17 1C
NS
Equlyn
01 1)40 NE 2.14
NE
NE
VttQro
Gl
986 09 1 73 +215C +901* CtflBI
A93t2
MP
1154
.36y
71
NS
NS
01 1840 47 41 42340
NB
CtpABI
MC 15.11 .. 242 +164C 4874O
MTiRp
M 1028 43
+30* 422.4O
MO 94) 45 _
444C +211C Oroten
OMORWpB:
LO 843 4By . ..
NS
NS oTiMn
Damn AB tail 57 .0)
42 6C
NB
BE 2242 4) 13) 42780 410146
MQr
L
2204 17 1 71 +11 .1C
NS OvttKZ
OHM* n OR 1847 ..24) 42240 4BU0
AMAfcn
MP 1148 28 54 +11 5C
NB AMI
J*n2
OR 1143
. - +161O +7S.OC
MEqn
L
1246
-.
.08
+117C
NS
OtEqB
OL
1743
58
4134O
NS
MQnBp
1
2166
03171
410.4C
NS
HYUn
HC
842
71
.
4104C
44540
OKVWn Qfl 14.16 12 161 +1S4O
N)
PiuS9d*n Ol 1697 28 IS +22-30 +8440
MATBnn M
999 43 ..
+3-JO
NS
WB 1041 43 ..
46.4O 4292C
MUCnA MC 2006 16 166 +11SO +464*
Incanin
B 21.1) 52 24) 4240M 47940
EqMin
Ol 1828 17 15 +214C
NS QMI
MSU
«.
17.1) 24 20 +1740 4)250
01 2442 74 102 42296 .467*
RrtClfin N 1041 47 ..
444ft
NB
Ptartlp
01 2153 33 143 +2200 +814C
Mu*n
OM 114) 49 ... +12O 42)40
QMBndBn LO 9.71 .49 _
41 7C
NB OrtncSI
' . OR ))4t .1) £11 4114* +674*
«4JN>
MB
RMEM
SE 1552 4) .1) 4395ft
NS
NWn
OR 1447 _ 141 +DM> 4)74* BMTMvn BB 1044 43 _
QmOppn MC D.47 41 19T 419*0
NB a*6l
Am3««p LO 8.55 54
..
4236 +244O
4446
NB
HMI
HC 74) 45 - 416.7ft +374*
STUc
SB 177 22 +44C +21 9O
SmCoS* 8C 1141
y 47
NB
NS TiiMK M 101) 4) 4)
HeBdp
6
944 52 .+24O
Ml kMQBI
AMAp
L
1156 48 ... +5.8* +77.40
AB
1046
45
...
+11C
+292O
SmQMA
8C
1248
9
1
+2410
NS
SMbyftn
SC
1246
-.
•
-.
4144O
NB
MEqn
B
1)28 .18 41 4155O
NB
AABriAp MP 1049 29 S3 4178ft
NS SBkMtfBMtMl*
44 7ft
NS
SmCon* SC 1228
91 42120
NB
CatRo»"n'iB*"l024 43 .1)
4110 428.70 SbmTnMA:
ICqn
L
1459
.18 +64C
NB LCMCwflp 80 244 12- ..
AACnAp
MP
95)
43
43
»112O
NS
MHMI
HM 103) 46
+516 4224*
SnCampC SC 1228 y 91
NS
NS
Emglyldnp L
1148 ... 01 +*7C
NS CAMMAp N 1071 46 06 4190 NB
LgCoQrn Ol 1616 .01 80 4D.1C
NS
AAOMp MP 1123 16 47 .116/A
NS
NYT*I
SS 1046 41
^7O +216*
Tivfittp OM 1196 44 .19 +3SC 4280C
+44* 4240C
E-JSTii
01 2349 .44 4) 42280 4)840 CMUuAp SS 1048 54 ...
LaCgVB Ql 1112 .16 148 4167O
NB NT«0t
AZTE
SS 90) 47. ... +3.0C 42600
OM
1143
47
.15*
+200*
+09* 4)356
ffVUn
HC 11.1) 44 4) 41540
NS CpkvAp AB 1040 4) tt/M
il 977 41 - +17C
NB
BtHilp
MP 1034 44 83 +136C +8020
BmOpBt
SC
1108
.14116
+162O
NS
EmQrAp
MC
177)
...
150
+85*
+744C
ARMS
MQ
611
43
.
467ft
NS
M*rt
M
1044
.48
..
4190
42350
VttDn
01
165
. 173
NA
NA
CATlAp
SS
654
47
02
+16C
+300/A
S«
QT 943 57
.133/A
NS
Bjfcncp
MP 1361 46 80
.93* +491C
FLMAp
SS 98) .46 ..
+14C
NS
MEqn
1
988 19 42 +900 +490*
OmOMupPU:
CipApip
CP
1699
10
108
+30
I/A
NS
TcMBp
MP 1618 09V 06
NS
NS
OrtxAp
Ql 1184 07 201 +218C +774C
EfiwOt
MC 1223
125 .119* +756C
MRi
WB 11.41 96 .0)
+47*
NS
AMAInp MP 1183 37 54 +127C
NS
Conswlp
MP
2032
96
154
+178/A
+674ft
LBQvSt
LO 874 4t
.02/0
+92*
OiOMhAp
OR
14.13
01
244
+174O
NB
EmgMkp I 915 U1
NA NA
LgCMQwnQR 154) 48 41 42270
NS
OKVrin
OR 14 17 26 141 4l|5O 486.00 JJDBp
CvEqAp QL 1146 17 43 +166C
NS
SE 1086 28
.TlO
NS
MQrAq) L
1048 13 10 4QC +410*
QMn
MQ 697 56
+42C +2460
LflCVin 01 1482 28 1 17 +20 SC +815*
EqMkn
Ol 1826 44 .15 42240 4)6.16
(VitiAp
QT 12.46 49 ..
+84C +41 6C
Ou»*p
OR
1014
04
106
+167C
+545*
MMuAp GM 110) 58
-4440 +29.0*
SmCOron
SC
16.91
-.345
+19
1C
49220
QvBdp
LO 971 57
+26*
NS
EqhAp
El
1312
42
+2130
+924/A
ClpAC
MC 1431
232 .163C ^76O
STQIAp
WB 242 .14
+1040 +2640
Qrtx
01 1513 20101 +200O .774C
9mC4pVHnSC 1333 4214) 42210
NS
OimOmn MC 1694 46 292 42030 4669/0
EuOrAR
L
1653 21 1.06 +22.7M 4107JM
Ei
n
MHC
I
956
+40*
NS
rtBond
B
757
63
+4
4/A
+78*
STHOAp
SB
233
13
.
+40O
NS
QuBoQr SC 988 09y 1 10
NS
NS
RlSip
fc
IDS 60
ToC +».4!C SB PtritgBot:
OttqCn OL 1703
56 .139C
NS
SAMBtftp MP 1032 40y
NS
NS
MOTE
SS 1095 S3 06
+2 7O +298/A
Btknadn MP 1220 4S 214 4135C 4422*
MEqn
El
1624 36 61 +14- 7C 477 1C
FUnA
SS
916
46
+2.9C+260O
OtoCp
WB 1043 66
+67C +306C
SAMOrAp 01 1011 54y
NS
NS
nMTE
QM 1095 51 02
+34C +266*
Benin
AD 1075 61 , +19O 4)310
incomtedn B
946 59
+13C +284C
OwAp
MP 1640 86 91 +l«3* +67 I/A
QrlnoCp
Ol 2439 76302 .228* *466*
USOovAp MG 957 60
+3M) +213O
P«£uQp L
1240 44 61
-10* +&300
BndKkn B 1023 83 .
+29C +2840
M=Un
C
996 60 ...
44.1ft 42766
OOvAp
WO
1432
102
+9SC
+299C
(MC
OR
2321
19211
.133*
+569*
Sm6Co
SC
716 02264 .116* +463*
CBApn
OR 1438 .18 448 42090 +S97O BkraTnwB:
MTfn
94 108) 48 08
444ft 4244C
ONfllp
SE 1669 16 1 17 .1920 +63.9C
HKCp
HC 740 67
.17 I/A +367* PtartTNTF SS 1067 49
+3SC
NS
CpMBI
AB 1040 62
-01*
MS
HEqn
i
1496 08 IS
+6*0 +682fO
ConJOIp
SB 19) 10 .
+520
NS
OOrAp . 01 1082 26 55 .166C .750C
twOC
AB
1046
68
+34*
.4QSC
EmOn3l
MC 1736
150
+77*
NS
EqMn
El 1475 40 261 +11 M) +7910
KYU^fin N
1020 43
4410 NS
OrMp
01 1602 42124 +21 6C +696ft
LcnCuCp SO 234 12
a«A
NS
Grticfll
01
1353
206
+206C
NS
ONMAn
MO
911
59
445*
+2S7*
Mnp
MP 2717 51 166 .123C
NS
LgCoGrn Ql 1599 13 80 +171* +792C
GrWAp
Ol
1221 24 71 +21 2C
NS
MHCp
HM
1039
47
+55*
+241*
OnwMt OR 1364
234 .16 1C
NS
MDGwn SO 9.78 50
+30C +242/A
BdkUp
B 2746 163
.26C
NS
LflCoV*n Q| 1298 28106 +199O 4679*
HtiAp
SE 4623 09160 .124C 4020
NYTtCp
SS 1065 43
.290 ^29*
MOnBt
L
1039 08 10 +72O
NS
KSUrt
SS 1063 56
+40* +256C
Eqlmkp
01 5204 NE 61
NE
NE
lAMm
SS 1007 33k
NS
NS
ftYcMp
HC 1251 114
.127C +S03O
NTlCp
QM
1154
SO
.16*
+212*
SAMBtep
MP
1032
37y
NS
NS
HHCtpn
MC
1449
.11
125
+267/A
NS
(Men
01 3194 35
+24 7/A
NS
UVol
SO 1048
rt
4436 +242ft
HYAdAp
HC 969 89
.106* +609C
SdpC
SC 1107 1 4 1 1 6 .16.2/0
NS
SAMtvep
01
1017
52y
NS
NS
PAUrtn
N
1045
54
20
+43/A
+234O
M9dMp
SB 1016 57
+36O
NS
Murtkvn M
976 49
+45VA
NS
txmAp
AB 701 4 6 0 4
+400*4490
SBCp
GT
933
59
.134/A
NS
USOovOi MO 957 S4
+28*
NS
SNOovn SO 993 54
+46/A +21 8C
MdQrp
MC 3040
130 .176C
NS
OHMj
N 1068 51
+410 +254*
MUSAp
SO 46$ 2V
+37C
NS
JMlt*Jf
J
1
2
L
_^
Jtt
d&M
1/Z1/A
STBonSp SB 1023 57
^7*
NS
J7M .10574 StwrtTnMB:
LAST*
SB 994 56
41/A
NS
MQrp
1 1503 15 06 .162* +91 0/A SFETnj* SE 496 07
LSQCp
LO 673 50
^FSO .103*
SpOrp
SC 3696
«186C /
NS
VtfOra
Ol
987 09y 1 73
NS
NS
CptxSl
AB 1040 62
-01*
NS
NNapp
i 1209 04
.169* NS BBoAPtWdf
LMCp
SE 1056 26
.710 NS
TrfBdp
SM
1023
40
.3
SO
NS
EmOrSt
MC 1736
150
.77*
NS
t
1064 05 06 .27E
NS
111CwMi«nP4*
InvAp
OR 921 OS 1 17 .214* .90S/A ~AcHnln
CrfTOp
SS 1094 44
.23* +211* PtrteeMtfeW:
GrtoSt
ai
1353
02206
+207C
NS
BdMUnp
AB
977
4$y
NS
NS
Btnl
B
1000 60
+390 +323*
MATip
SS 934 S3
+39* +2940
OfeEqYn Ql 177«
M .152C
NS
OnwtiSl OR 1364
234 .I61O
NS
ta
MP 2718 57 106 <126C .47&O
Equty
El
1503 13 19 +21 4/A
NS
EmoMdn 1.
109)
06 .136*
NS
MfTip
SS
915 46
+41/A +278C
hdGfSI
I 1046 17 10 49C
NS
Bdktt
e
2749 i«9
*31C +32&A
Ottamn 01 1454 15 44 .51 *X
NS
NCIJUI
SS 1060 46
+36* ^72C
tfcnAp
GM 899 52
.32C +264*
QttfM
WB 1251 81 08
-4M
NS
STGfcSl
WB
232
12
46C
NS
Etlkh
G< 5126 92 61 .226* ^5 Ml
Mnn
B
990 56
.37*
NS
MNTup
SS 900 46
+3JC .269C
Qov^rt
O
1229 63 06
U3/A
NS
CVK
Ol 3194 42
«2SOM ^OOC
STHO61 S6
233 12
+33*
NS
Mmin
Ol 1473 2 5 1 1 4 .237*3 43&C
NJTiAp
SS 903 48
.36C *XVC
'AtMAp
MP 1396 S3 79 .172/A ^47«
Ufti
SB 1203 63
^Ji€
NS
USGovSt UCi 957 54
+26*
NS
k«dUn
SB 1016 59
a 1C
NS
SPSOOn
01 1557 32 67 .2276 4t&*
N^>Ap GR 4063
32 .106* .1222/A
'MOKMAp MP 1427 72 36 .101* NS
n
M
MEMn
1 1272 04
4SC
NS
MEqn
L
1962 17 46
+&0*
NS
BnCV
SC tUO
122 +26&A .1044M 8* Fund*:
N*V*Af> Ol 1263 09 14 .24 VA
NS
'OMMMp SS 1061 57
+46/A OOOft
MEqkn I 1344 20 08 <104C
NS
UtCip
SC 14 H
+572TA
NS NYTiAp
YWPI
SB 1000 50
+54/A .JtaO
Mn
L
1646 01 42 +103C +7360
SS 163 46
+34C +252O
'CtpAflpAp CP 3133 17356 +260M +802*
.212*
NS
Md»n
MC 3053
130 .162C +599C
'flAu'Jl ii hV"" IS 13 1 (ft
* 1 1 4O 4>&7 bA LCOnrqKn OR 1546 03
LraCpOmOl 3366 04 242 4310 +716O
NYOpAp SS 692 46
^6* +263*
LCVrtE«n a
IS 91 63 65 .2S2/A
NS
STBndn
SB
1023
60
.50*
.250*
MdCVv
MC
1427
262 +2190 +7S9C
OTCAp
SC
1462
106
+4«*
.1202M
BtfTi
'
MP
1108
24
109
<121O
NS
'DtayAMp MP 1496 5 3 1 4 4
+96* ^4 1C
Uafwi
N
1241 61 03
+49U
NS
SpOin
SC 3920
.189C ^35C
MmTFn SS 1024 52
+69/A
NS
OHTip
SS 901 47
«J6C »2«7C
CqiOifp OR 1313
294 .1S»C
NS
'OmVWApOR 1941 17 153 .164C <940M
SmQffeyn SC 1269
.74* NS
T**dn SM 1023 43
.3&C
NS
SmCtpOrn SC 1843
81 +1SOO
NS
PATE
SS 924 50 08
.37* +2960
C^Orlp OR 1320 02294 <19SC .S6&*
'Oll^dP
SC 4452
351 .148O ^4 AC
SmMCqt SC 1416 43 34 +04*
NS PMkHMOfOUt):
Tnfiwn QM 1006 51
+67/A +309/A
TxEtAp
QM 689 49
+30C +265O
C«QrT
OR 1321 10294 .»aC 40SC
'EntprAp SC 1431
1 07 .268M
NS
Sktftt
B
1264 70 10 +32C
NS
AiMlAn
MP
1337
31
S3
.151*
447*
USQov
LO
1045
61
+5
I/A
+2800
TfWkp
NM 1512 11 10 +32C
NB
'CftaeAB
UP 1116 4t 40 ^Olft 471AM
FUtfdT
SS 1045 42 03
49*
NS
PCpAmAonOR 2011 01 64 ^7 7/A .665*
(Mn»
MP 1112 33 15 ."<O
NS
1THYA
HM 1424 69
+3 1C
NS
QAlifldT SS 975 36 05
OSC
NS SkytncFundr
'885* p OL 3903 S3 138 ™50 +693M
Fn»in
AB 1024 54 04
+30C .304C
USO»Ap MO 1263 64
OftO +244C
InEqtidTn 1 1076
K
40C
NS
'oemQtp OL 2140
.1940
-49CPtppLRSftnOR 8K> 01 75 .218* .42 ZO
Sp€<M
SC lite
361 +30 VA +802C
QK»t<n OR 1723
266 .167C .749C
MEqT
1 12X
35 .22 I/A
NS
UBAp
S£ 1137 44. 76 .15 SC 40 7C
SpEiM*
MC 1194 01 226 +266/A
NS
OOrp
MP 1500 40136 *1S30 .799ft
BftAJen
MP
1233
36148
.131C
^07C
Mn
1
1410
36
25
.172*
.663/A
VMAp
OR
1045
67
.223*
42
7/A
MBTn
6 102S 54
.2» .292*
OoUp
SE 1386 03
+61O +690O
Bondn
AB
971
59
+140
+295O
STOonn
SO
980
46
+47/A
+197O
tnOiBhp
B
1025
SO
.19*
.27
1C
VoyAp
CP
1112
109
.128O
4)00
QmMp OR 3311 49 377 +235M +752C
AdOtAp MG 9)5 NE
NE
NE
Eqticn
El 1666 36169 »<74O ^60*
SwOpn SC 1245 03 16 +20 SC
NS
Voyllp
OR 1551
.77*
NS
•HgttYUAp HC 1398114
.1430 46496
rt|Jf«B
M ''-P 37 -?1
+^A 436.7/A
AgbrAp
CP 3152
H
+27* +68 2C
OoMkcn MG 926 72
.470 +27 VA VtfLfln
0) 1602 20 60 +2SJ/A. tttbVA PirtMMPwidtB:
MUriBp NM 1733 89
+51M +27 60
AaxAp
OR 1286
+193C +8650
MQin
L
1481
«1660 +676O PitoPundt:
LMItaTr SO 1006 53 01
+4S*
NS
AmOo»l
LO 651 46
.1 SC
NS
MMulp M i486 78
+61M +2520
AlMuAp
SS 1023 52
+400 +2920
MMn
10
973 56
+3QC +22 7O
MJdC^Xp SC 1235 02122 .U9C
NS
BAnain MP 1448 50 13 +146* ^66*
A/Jdl
SS 908 41
.23* NS
MBdAp
WO 558 46 06 »192M
NS
C**4uAo SS 16-29 K 20
t&7M t&BM
l«*C4(in OR 1221 10 06 +237/A
NS
MtfdcT
SC 1237 06122 .154VO
NS
BUChpOnOR 1906 14 06 +276/A
NS
AMBt
1 1340 38
+49*
NS
MVAp
AB 1070 72
.48M ^OQC
SovVp
MP IS 4} '73 3* .ItiC +O4C
UMtn
SB 951 60
+42O +230C
CtfTin
SS 1046 50
«45M +30 1M
SunfaEqlpn OR 1253
99 .1760
NS
AABtBl
MP 1045 22 53 .16 7/A
NS
LMMip MP 1083 51 1)
+47*
NS
DMSUncp QT 607 67
+104C +40 1C
Ml Urn SS 1067 SO 04 +3 IO +246*
CtpApin CP 1447 60 90 «168C .71 9C
SutEqT OR 1272
99 «U2C
NS
AAOfil
MP 955 26 33 .104O
NS
UlMAp MP 1180 31 36 +130C
NS
Enrf*tA I 1313
+20 1ft NS
Mjdbnn
MC
1544
613
.163C
+644O
STBrffrp
SS
994
46
03
+39C
NS
CqfJffn CP 1575
74 .166C
NS
AAOttil MP 1115 10 47 .177/A
NS
IMVaAp MP 1246 17 66 .167/A
NS
EqfreAp
El 1479 36179 +182O +724C
MUtfUn
M
1054
43
05
+29*
+23&O
SUHrTrn
SO
991
47
+45*
NS
OKOnn
01
1637
36
51
.25
4/A
.1Q1S/A
BtfRMl
MP
1028
36
63
.126C
NS
LTOmAp 90 1027 66
+49/A +254/A
EuoA
1 1719
116 491ft
NS
SmGKn SC MIC
525 .27 7/A 4122.5/A
VMncFr
El
1221 15176 <182C
NS
EmMMB
WB 1297 93 41 +36 7/A
NS
CATiSl
SS
653 41 02
<29O
NS
FdVriAp OR 946 14 44 +198C 48820
MjACA
SS 12.48 74
tUM t)1 'M
VHndp
El
1226 21 176 .191C
NS
EmMttSn L
1169 04 30 .116C
NS
CtpAprl
CP 1689 02106 .292/A
NS
MsVarA
Ot 2874 40 191 .157* .101 7/A
OlGMAp
we 1217 123 06 .75C +«j06
VttocT
El
1227 24 t 76 .195C
NS
Eqkxn
El 22S4 66 64 +204* .92 7/A
Ccnvfil
MP 2017 6 2 1 5 4 .169/A
NS
BttAloA
MP 1236 31 148 .130C
NS
UnAp
QM 994 54
+52M 4286*
OvScA
LO
934 60
+18C .259C
Eqttin
Ol 2034 38 34 +227* .659*
[VfaBl
QL 1140 12 83 .159C
NS
6cntF<t
Afi
966 56
+32*
NS
NYUnAp SS <2&4 66
+4 tft »»*tl
OrtVkp
Gl 1372 20 1) +184O +614*
Ovrtifll
Gr
1241
79
««iO
NS
AMO>Ap
k
1032
y
15
NS
NS
fi)ff
El
*675
X
1(6
.17&C
NS
(VOpA
CP
1380
12226
.139O
NS
Qpvffdp OR r» 24 103 >194C .71 MT
MiHT n 1121 Tl it itss
mfiuvnr.alraNlt
—
Afl
*-4JE 4484ft
4BH-sf
HB » . 38
m
MrflA • 88 tlJI 74 P*
*ffll *fflft
-S&r~)T
UT fl " iflc
9K
MiMA
QM 1341 .79 _
*8J8) 4jf Jft
Mttfto
pWlAAp
PlMAp
nSp
PMAp
ShrTA
SpEqAp
SMMp
T,SA
Ttto
UStMAp
UHAp
88 1341 4) I
+4tft 44B.M:
Ql 1914 129 4) *4B7C 41BJO
MP 7.47 4) 44
444C 438.4*
MP 844 2) Jf
«84C 4414C
MP 1041 4) 41
4)4€
MS
30 445 22 4l4€ 4211C
SC 28.11 . 4 4 -47C 44848)
MP 1847 40 142 «U4C 48MVB
QM 174) 4) - 445ft 4*40
SE 10442 440 6-11 -14E 4B9-1O
MB 1124 48 _
444C 4274ft
SE 1449 42 42
424E 44UM:
*>££?**& 30.44
Appet
OR 1241
1
- 41 4UC 4*149
„ „ 4*4C 4894O
•cwvft —MP~ §& 'Z 3 4«tt 4«4?
OMMI err 8« 42 _ 494C 44740
E^kBl
Eqft)
Ike
FU4unB
FdVHBt
GOnfip
Q«6eBI
QnnBt
aCpB
mS\
MEqBt
kftOdBt
MgdQrB
M00vBI
1
B
L
88
OR
WB
LQ
a
CP
HC
A
AB
OR
MQ
1247 , _
14.74 241.7)
1740 -U)
1341 4) 44
8.4) 4) .44
12-18 1.12 45
94) 55 _
1175 .15. D
1174 41 228
11.4) 142 _
194) 122) .75 45
1141 .- 4)
124) It _
tSSn
SS 1347 47 '.'NriFMBI SE 225) .15 NJMuBt
SS 110) 42 _
PmiTFBt 01 19.14 120 4)
SpEqBt
SC 272)
.- 44
Sttet
MP 1843 46 142
T£«l
QM 1744 40 U8BI
-rSE 1445 75 42
8iri8tBHMvC:
AgGiCt
CP 1047 _ 41
Appict
GR 1241 _
CvtkieC
QT 847 42 _
EqlncCp B
14.7) 24 1.79
FdViC
OR 9.4) 48 44
rthcCI
HC 11.4) 141 MEqCt
L 11.11 - MgdQiC
OR 1141 „ .48
MgMuC
QM 1542 4) 48
MuUdCp U
680 43 _
PimTRtf at 1915 122 41
SpEqCIJC 2 7 2 8 - 4 4
MJSOvn MQ 946
StMUSQvn SO 941
BoOtnPuMk:
OcU
SE 1047
Mi
QL 2649
OOHM
L
132)
%x«vflhn OR 21 71
SauttiTiMlVulCM:
Bfltf
B 1012
taornt
SB 9.7)
Stack
Qfl 1447
+1940 MS
4«2C
M
42*2*
IK
+4.1M
181
+U4C 4BO8)
+7 1C
!•
+14C 4MM
4«1O 44B.18:
411UO
IB
+U-4O 448V)
- 412JC
Dl
-14C 4424ft
4154O
DS
4&1C «8BBJC
+34C
4)Uft
+34C
4241O
-44*
+11 5O
+**B
414C
MS
*nt£
+2S.W
<«74D
4)780
+5571;
42S4JP
4J84E
414C
D)
+*4C
W
4100C
NS
+152C 497.10
+184C
N)
+11SC
D)
4l£7IC
MB
+1S4C
NB
454ft
MS
+150
NB
+202C
IB
-84«
MB
56 25
54 ...
+546 4)Uft
484ft 4225B
.M 42
14) J4
40 4)
13) 715
4)4E
MS
4134O 4*4C
+K5B
MI
til Vl ttlW
44 '
424C 4255O
51* „
M)
4«
231.17 42UB 4?ttp
AggQM
SC
ATtiCA
SS
AMtAIA
MP
AtMABn MP
BrivaA B
B*ixtl B
CATAA
SM
CATFA
SS
CATFn
SS
OpSkn
01
C^^A
MP
§qV«IA
Gl
EqVtll
01
QNMAA
MO
GNMAIn MQ
QMxA
OR
M3dA
B
MnBdln B.
LfaoOO
MP
LP2010'
MP
LP2020
MP
LP2030
MP
LP2040
MP
ORTiEA
SS
ShOvtiA SO
ShQmdn SO
SmC«pln SC
USQcMA LQ
1856
y
NB
4J8J
1040 44 I
414C 4257O
2075 NE 159
ME
NE
1245 1C 4)
NE
ME
1211 25 .W 4«4E <f*lK
1210 .1) .19
NA
iR
1045 4) .+34C 42M*
1041 .4) _
4186 42956
11.12 .44 _ +11«
NS
4845 .42 121 4214JC 4494C
isj§ 2S JB -»*i ** -477411
1423 .10 .12 4255ft 48UK
1423 18 .12 4262ft +W14*
10.72 48 _
+24C 42540
1S48 24 „
NA
MA
1929 47 45 42158 4)9*0
1457 40 +24C 42470
1458 .- .NA
NA
1040 41 21
+40E
-HS1140 25 .17 +105O
MB
1255 21 42 +U2C
49»
1341 .17 43 +1546
MS
1342 .12 4) 4184ft ' m
1654 .73 43
+11O 4254D
9.7) 51 _
+S4O
Mt
959 .14 _.
NA ' .Mk
22.11 _ _
NA
.Ni
1481 .7) _
4l4ft 4294B
EqJryn
F«*unn
FMKln
OFrinn
HTQJdn
MEqtrn
MFxHn
MATEBOn
Sto»n
STAfln
SmCpEq
OR
B
B
WB
M
8.
WB
14
MQ
SB
SC
38.7)
2121
1173
2129
2142
2125
2125
2046
1)70
1950
5248
C^Appp
OroEnl
MC 124)
_
OR 1140 .15 142
+4VSC
4214ft
SMM
SMMt
USQvte
MP 111) 41 50
MP 10.44 .7) _
LQ 94) '52 _
415.46 4484O
45JE
Df
+1.7C
NS
Oo*tt»
10
BMnn
Otftin
MMK
Mtrin
MP
Qfl
B
QM^
OpApAp
C^lApB
C^iApC
O««Ap
CfpMB
CtpFdC
CMD
EqkKAp
EqhcB
EqtaC
EqkMlA
EatnuCp
EK+f-dn
CP 1140 .. 45
CP 1141 _ 45
CP 114) _ 56
CP 1241 _ „
CP 1246 _ _
CP 124)
^ _
CP 12.47 „ _
B
1146 4) 144
B 1140 .M tM
B 114$ 41 144
01 1640 .10 14)
01 184) .U 149
OR 32841 £10 358
873
3948
814)
94)
848
.46448 4254ft 49Jm
NE NE
NE
NE 12)
NE
ME
NE _
NE ' MC
45 42 444ft 427JA
NE 4)
1C -— *
NE .77
NE
ME
49 _
+446 +242C
NE 51
NE
ME
14Z
iSJft +22JC
NE IT)
ME • HE
42
->
+2.7C 4«14O*
14) 141 +H2C *Mf
4)241 4174O 49)40,
52 _
442ft 42446?
4) _
+420 42640
454E
45.1C
4»«E
474C
+64C
+T46
+84C
4254ft
4)44*
42Uft
4214C
4*1 4C
4)S.1ft
8K3
SE
{in : ,H ;«4)48%
UR
QvdncA
LQ 124) .71 ..
OvIW
08Cn
UKAp
HkcB
MEqAp
LG 1245 44 424B
OR 7.17 41 -.75 412.79=
HC 6.17 .4) _ +I84H
HC 8.14 .44 ._ +1S4A
1
Ml
_ _ -14C
M^l
1
MGfp
>«5iep
MTiAp
kwTiB
kwTiC
twTrO
MiriAlMp
MgdAflB
UgjMC
1
WB
01
01
01
01
MP
MP
MP
941 _
U)
841
9.07
94)
HI
946
1041
104)
1042
NYTPl
BB
SktCHftfl
l^^^^^w.
p
9C
W* ' UiJJV
TW.^K
SwCtpK
SkAogC
SkCmC
SktKAp
•tModr
T«CxAp
JB* _
^t~l6St
"P 1144
MP<KL4)
QT '722
MP 1043
OM 610
OM HO
MS*
M(
48SJD'
NB>
181
IBS.
Dl
4BUB
NS
497.7ft
Ml
181
4744B
M
4)34*
Hi
42B.44K
NT
497 1C
487481,
«7
MB
_
-246
BC'
_ _
25 47
4714)
4114)
Otm
42l3
2) 47
20 47
41 J7
-14C
«04C
4214C
4D4C
4214C
4mU»
+»1ft
+194ft
ilow
4024?
4424B
9B.
«C
47tZ
18?
48UM
NB
NB
8.1). 40 I ' ^t*ff
.- AM
V^V
ilB j^
VBVMV
Sr
•
•
^B
-14) +2450
Ml
2)14) +17 7ft
MI'
NE 4)
NE
W
.13> 41
NB
MS'
4» 49 +114C
m'
48 . +29O 4&4O
40 ... +21C
NB
Amhdn
At«en
kwMn
TtriOrn
CP
E|
OR
QR
41
7S
41 ..
7,
+14* -tt*E
+lS4e
OOt
. -144C -«Jt,
^| ^g
B*rc«Jn
CtpGppn
Q*hn
QnMhSkn
Ovfttrt
HyMunn
f*amn
t*Wn
MM^n
Mn
MgdMun
SptcWn
SptcVtnn
Yngtwn
MP
CP
01
Qfl
LQ
HM
AB
1*
M
1
OM
OR
SC
OR
29 16
2)11
1673
2790
940
1161
t|]
172
1136
1076
907
2801
1470
1671
99226
.
28 66
07223
40
67
69 ._
S
53 W
41 14
47
211
152
02 62
+174ft +*44C
+2046 +1)14«
+214C 4D.7C;
+2040 42JB>
+240 4*470,
+44C +30 4«
<48« tVBfli
US! SSf
M20 +2840
484O
ML,
440
+274*?
.184C 442Q.
466M
NS
461*
NS
OonSien LG
B*nn
MP
BOQrln GR
EnuOrtn SC
0<&n
OR
"M
B
MEqln
1
LMGovAn SO
VtiiainfpnQl
SftrtdgtOf 01
94)
I486
13(6
1316
1934
1018
3690
955
1057
1466
52
49 60
17 57
01 99
11 156
S)
91 142
49
44 H
26
+09O
lH"
.1540 4120.
,1T4O
«
.164C
MS.
+2240 +704C
.18* +284X2
44C
MS
+440
MS
JtCj mtft
NA
tft
DMfendn SE 2743 192
0~*n Ql 2700 68121
8wO»n SC 3351 70163
46C +2I4E,.
.142* +794t
.1SOO
NS
AOton
AMMn
AlMficn
SB 1007 57
49M
SE 1254 41 67 44O
I 9M 17 12 +2.1*
411*
MS •
NK
Cnifikn
ConBdn
Btovn
Eqtxn
Qo^fi
OR
AB
&
El
Ifl
4B.7*
tflftfi'
+C7 JB
Ml
^4Mt
Oratcn
l-(YBandn
HYUfcn
MBd
Mn
MuA*n
MLMBdn
Ql 1311 08
HC 1146 92
HM 874 59
WB 11 n 41
L
1323 33
SM 541 23
QM 924 45
2024 11 336
10.71 fj
.
174611? S
1264 It
1049 H
40 SC
Aif\
IlS?
+2)1*
4J»
5wtn » its I 4 «iitC *"M^
02 414*
NB<
13 4264ft
M
410
3 '
01 4QC
MS
91 42O 4)7C
+44A
ii,.
44C +21 7C

Documentos relacionados

PUIG Windscreens/ Bellypan / Fender Eliminator (Page 39)

PUIG Windscreens/ Bellypan / Fender Eliminator (Page 39) PUIG Windscreens/ Bellypan / Fender Eliminator (Page 39) WINDSCREENS Touring Honda CB400 Plus Smoked (4620H)): $150 Honda CB400 Windy Smoked (1482H): $140 Honda CB400 Windy Black (1482N): $140 Hond...

Leia mais

Faxes Registados

Faxes Registados A Areal da Silva

Leia mais