Choisy-le-Roi - Généalogie Val-de

Сomentários

Transcrição

Choisy-le-Roi - Généalogie Val-de
@Wd%
Cercle d'études généologiques
eI
démographiques du Vol-de-Marne
5iàge social : 15 rue de lo Prévoyance - 94500 Chompigny-sur-Morne
Choisy-le-Roi
Tables des baptêmes, mariages et sépultures
1783-1792
29 pages
Les tables sont précédées d'un tableau de stâtistiques
Ces tables et ces tâbleâux, mis à votre disposition, ont été créés par t'equipe
d;
bénèvotes du
Cegd94 à padlr de re evés systématiques d'actes paroissiaux réâlisés, eux êussi, dans le cadre de
cette association.
Ne pea utiliser les imagàs ou les données nomlnales dans un but commerciâ1.
Mention obligatoir€ pour toute dlttusion glatuite quels que soient lês supports otl les formes :
« Données collêctégs et organiséês par le Cêgdg,l »
Tous droits réservés - Cegdg4
Dâte de la nLrmérisation 2012.
46.
c
H
oi
s/
LÊ
Ror
oll 2k fo tllsi
lt..:::. ii/.
.rlr ln le lm lr lr In ls lo l*
{5
rô
0O
È\
\
É
CO
la,
srr
1
I
t
t3
o 2 h 3 l. 6 2 6 3
L,
x
4
2
t
4
o 5
L,
x
L
t\
!o
o
I
t.lt 6
'J
ô
\
4
2
4
l)
4
C
t
5 3
L
L
4
2
T 5 1
L 3
t,
o 2
4
4
5
4
x 2
4
5
4
o 3
4
x 2
3
t
+
cô
2
3
2
L
3
o 3 5
x 4 3
5
L
3
l"
B 3
2
3 2
o J L, 5 l" 2 3
x 2 3
4 I
'2,
J tr t,
3
o 6 4 4 4 2 4
t
4
4
2
l.
4
J
4
1
2
4
4Z 7 4A 6
f
2
1",
5
t_,
4
6 :
4
L'3
3
4
1
4
2 3
4
6
4
4
2
4
2
4L)
t,
3
E
6
6 u,)
A
7 3 B
6
6
2
4
3
4
6
4
3
4\ 1
5
6 2
4
3 30 23 7
2 1
a 7 5
4
44
2 27 3 :)
4
2
3
4"1
1,0 25 45
4
1,,
4E
)n
2
2 4
2 L 5 t, 3 t,
2
2
2
4
40
9
l. 37 2
7 7
J 37 2s 4tl
414
?_
l.
43 43 4L J
t^7 24 lb
44
3 3 29 7
3 2 2 30
14
7
l,
6
J
4
13 41
6
4
4
40 2
7 6
5 2
3
ll E
2 L 5A 9 43 43 9
5 6 t, L4 24 2o
7 4 3 L L 1
l. 3 2 6 2 3
2
':1.'É
I
47
40
3 3 3 AJ 7
.)
t
4
2
1
J
4
4
4
4
x
4
5
2 35
T
2
5
6
4
4
l_,
2
2
l^
5
3
4
to
2
6
2,
4
À6 2s 23
2
5
4
x
x
\0
I
2
2
3 2
5
o 2 3 6
2
9
40
2
2
7
6
4
L,
I
to
1'2.
5 5
i..l
4
l-16
a?
1
3 3 5
2
3
I
1
t.,
x
J
s
2 L
4
6
Ê
.§
t-
3
4
+
7 7
2
5
2
L
l,
l,
L
l.
7 3
E
33
3 l. \4
2
4
4
I
5
2
I
2 3 2
4
5
l.
23 4A
4B
3L 5 6
B
4
4
cHorsY-1,E-ROI
BÀPTEMES
-t,
DATE
(&
ro3
'7
_?
NOM
L7 09.
17 83
21
27,04.r'7A5
48 14
88 38
13.1:r.. T786
14. 06. 1788
9
II5
54
26.08.r789
62
1.8. To. 17 90
45 61
l7 -09 -1786
05.05.r789
t46
22.A3.1192
113
ro8 3l
t4
4
L8 6
.r39
185
175
158
190
54
Prénoms
Pàrêrrts
ÀNCIÀU Mèrlê;dê Jacquês & Màriè Àhnê JOUIN
ÀNCIÀU Jêânnê MadêL.dê Jacquês & Mariê Annê JOUTN
ÂNCIEAU Claudê Màriê(g) dê Jacquês & Marie Ànnê JOUIN
ÀNCEÀU Piêrrê Jacquêsidê Jàcguès & Màr.iê Ànnê JOIN
ÀNCIEÀIJ Cathêr.Àntoincttê;dê Jacquês & MariêAnnê JOUIN
ANCIOT Erançois;dê Jacqlrês & Mariê Annê JOUIN
ÀNCIEÀU Laulent;dê Jacquês & tlâriê Annè JUIN
ANSELME Châr1ês Antolnê; d ,Antoinê & Mar:quêT.VETILLÀRD
ÀNSELME Félicité
Àntoinêttêid'Antoinê & l.làrgu-Frânçcisê
15.o9.T790 ANSEI,ME Alêxâhdrinê Françoisê Antoinêttê
VETILLÀRD
d'Antoinê & Marguêritê VETILLAR
a8 .ao.77 92 ÀNSELME l{arguêritê Fê1icité;d'Antoinê
& Marguêt.Franeo}sê
L9,o8. r7 9C À-RIGON Erançois Piêrrê,dê François &
VETILLIARD
cênêvièvê GUENIN r non nàriés
26 .A9 . r'7 92 AUBERT Mariê Cath.dê Jêàn & Mârie Jêannê ÂMELIN
04.05.T792 AUBERT Claudê Fé1ix;dê Jêah Fé1ix & Mariê CathêT.PELLIER
03.04.179r BALIZOT Mariê fhérèsê;dê Baptistê a Mariê Thérèsê RosàIjê
tI
Màriê Cathêtine Joséphinê;dê Baptistê
LCUCHE
& Théfèsê LOUCIIET
32 )2 24 , a2. 11 86 BÀLU Jèan Louis,dê Toussaint & Mariê Annê MERCIER
36 28
2C .O4 . 11 I6 BARREÀU Nicôfas fr:ançois;dê Vincênt & Annê ALLUIS
I IO 18,02.1788 BÀREÀU Charlês Vincênt;d. Vincênt & Ànnê ALUY
4
5b 23 .01 .11 86 BARRIER;fiIlê dê Jêân Josêph & Màriê MâdêI.BAIIl,y
I1 36 a7 .a'7 ,a7 85 BASSEî piêrrê françois;dê Frânçois & Gênêviè\rê pROU
9
50 01 .ro.r788 BASSET P:iêrre câbriê1;dê Frânçcis & Gênêvièvê PROU
ro4 '19 r8. ro. 1783 BÀSSET Uâr.iê Madêl.dê Piêlrê & Madêleinê CAILLARD
t 4'7 66
BÀSSET Char.1ês Piêrrêrdê Piêrrê Robêrt & Màriê l,lad ê f . GÀILLARD
20. ra . r7 92 BÀSSFT Jêan Àuguslinide Piêrrê Robêrt & Mariê Madêf,CAILLARD
134 2\ 22.A5.r19A BAUDIER Jêàn Domir1iquê;dê Jêân & Jêànnê VACQUERIE
16 32 03.06.179r BÀUDIER Jean Frènçoisidè JêÀn & Jêànnê VACQUERIE
15 '77 o5. f2, 17 90 BELLANGER Elisabêth Euphràsiê }trico1ê;alê Noê1 Erânçois &
Mariê Jêanne LETELI, TER
r69
BILLANGEE Louis Jêan Noêl,dê Noêf Frànçois & Mariê Jêànnê
I3
29 .a] 7',7 I3 EELfARD Mariê Louisêidê DanjêI FranÇois
LE TEI],I ER
& 14â r i. annê GIRAULT
6
3? 27 .04 , a'7 8',7 BELLIÀRD Joséphinê A1êxisrdê Louis DaniêI & MarieAnnê GfRAULD
11
55
I8.09.1789 BELLIÀRD Louis DaniêI;dê Louis Daniê1 & Mâriê Annê GTRAULT
t7
t5.o5.7192 BET,LIÀRD JêanMariêrdê Louis Daniê1 & Mariê Annê GIRAULT
T1
5
t1 .02.7187 BERTHELEUY Jàêquês Emont;dê C1àudc & Mariè Jêannê COLIPA
11
53
22.O8 .r7 89 BERTHELEUY (9) dê Claudê & lrlarie Jeânnê COUPA
I1
8
21 . OA .I',7 I4 BIDART Jêan Juli.n;dê
Jêan C1èudê & Mârgu . Câth. DYESBACH
I 42 23 .A1 .11A5 BIDART JEAN Louis,dê Jêan CIàudê & Mârguêr.Càth.DEYSBACO
4l 4'7 c)7,08.T786 BTDART Piêrrê Louisidê Jèàn Claudê & Màrgu ' Cathêr . DYESBAC
t22 obi t9.rr.1789 BIDARTrfils dê Jêân Cfàudê & Marguêritê Càthêrinê DYESRACH
ao.o7.r'786 RAUBY Rêinê Emée;dê llênry & Edméê RENARD
39 39
ro4 15 20,a2.r'189 BoBY Eloy Hênry,dê Hênri & Àjmé. RENARD
22 ,O7 . A1 83 BODIN Augustin Mâdê1rin.(q)dê GuiLlâumê & Lôuisê Màriê Annê
9'1 51
GÀRNIET
L33 s6 03,ro.r784 BODIN Màriê Louisê Piêrrêtte;dê Guilleumê !
GRENfER
l'1àriê Anne
r9. 03. 17 83 BONNEFOY Mariê Loulsêrdê Piêrrê & Genêvièvê PoIGNEUX
901 r8
1161 2 s 23 ,a2.7'1 I4 BoNNnIOY Louis P1êrrerdê Pierrê & Gênêvièvê POIGNEUX
4l ro a2 ,a2.118 5 RONNEFOY Piêrrèrdê Piêrrê & Gênêvièÿê PoIGNEUX
r ll 37
_1O. O6. 17 86 BONNEFOY Etiênnêidê Pierrê & C.nêvièÿê POIGNEUX
681 E4
22 .A'1 .77 87 BoNNEFOY A1bêrt Josêphrde Piêrrê & Gêneviève PoTGNEUX
Piêrrê & Gênêvièvê POIGNEUX
I rol 41 03.o6,1789 BONNEFOY Louis Josêphidê
Piêtrê & Gênêvièvê PoYGNEUX
Gênêÿ.dê
L69 r or .a7 , r'7 92 BONNEFOY Louisê
rral 40 21 .o4 .1"18 4 BONSERGENT Màrgu.Eufà1iê;dê Jêan & MÀriê Malguèi. TOURNEUR
36129bi 27.O4.11F6 BONSERGENT;fils dê Jêân CIâudê & Malguêritê TOURNEUR
25
.
.77 92 BALISOT
CHOI SY-LE.RO
?-
I
BAPlEMES
l',, r
Plénoms
DATE
39
rr8
57
38
14
132
l1
t2t
50
8'7
4
23
80
'70
70
11:r
163
9
48
'74
113
t62
155
151
190
62
.:3
44
A2
25
'75
'/3
41
31
13
a2
95
I9
36
65
59
24
4
iiô
I
137 ro9
41
TO9
37
150
95
84
40
21
194
8I
|.',1
,
Pâr
ê
nts
ar.o't.t'786
BORDOS Lôuisêidê Dominiquê & Màrie Annê RIVIERE
24.A4.r'/84 BOUCHET Bârbê Louisêidê Josèph & Bêrbê RENARD
t3 . a2. r1 8'7 BOULACHIN Loui6 Cbàr1ès;dê Louis Gêrmàin & Mariê Jêànnê
t4.02.rl90 BOULÀCHIN Màriê Joséphinèrdê Louis Gêrnain &
BOURLEÀL
Mrriê Jêànnê BOURLOT
29 ,A5 ,1',7I4 BOULIVET Frànçois;dê Piêrr. & Màriê Louisê RUBO
30, or , 17 83 BOUTIGNY Jêàn Louisidê Clâualê & Càthêrinê PREUNIER
06.II.1785 BOUTIGNY Piêrrc Sébasti.n;dê CIàude & Cathêrine PRUNIER
03 .o9. 17 87 FOUTIGNY Louisidê C1àudê & Cathêrinc PRESNIER
ol .09 , r7 87 BOUîIGNY MaIiêrdê C1êudê & Câthêrinê PRESNIER
r9.06- 1789 BOUTIGNY Noê1 Frànçoisrdê C1àud. & Cathêrinê PRUNIER
a'7 ,a1 .r7 97 BOUTIGNY Mariê Ànnê;dê Claudè & Càthêrinê PRUNTER
22 .O4 . r1 85 BOYER Dênis Josêph:dê Jêàn Ch.rrlês Josêph & !,1àrièAnnê OUETIEF
r3,11,r786 BOYER MàriêÀnnê Nicole,dê Jêancharlês Josêph & Mariê Annê
.tr
Châr1ês Hj.ppolithê,dê Jêàn ChÀr1.s Josêph
QUETIEF
& MaTiê Annê OUETI ER
31.07.r789 BOYER Mariê Gênev.dê JêânChàr.1êsJosêph & Mariê Annê 0UETIER
03"07-T79I BOYER ÀIaxis;dê Jêan Charlês Josêph & Mariê Annê QUEIIER
L2.a3.7'/91 BRETON Chârlottè ÀdéIaidêidê Mària F!ànçois & Ànn. Màriê VIOIi
21.12.r7 90 CABUR Erânçois Mauricê, Hênry, dê FTànçois & Mariê Àngéliquè
23,lt.a'792 CÀEUR Iqarj. CàEn.dê Frênçois & ÿàriê A-géIrouê PIIROT
PEROT
2? -Aa. t',7 83 CALARD ,Taequês Clâudêrdê C1êude & l4ariê Jêannê NONDIER
30.09.1785 CARRE Màriê Annêidê Piêrrê & 14âriê Victoirê RÀUSET
19
.7',7
8',7
BOYER
20, a3 . r1a7 CARRE
Efisàbêth'dê Piêrrê & Mâriê Victoirê
& MâT1ê JêANNê
106
139
40
ro4
1A
5
7i)
24
\4
8_o
64
4t-
L3 3
3ô
l'7 4
173
30
56
92
25
93
SE
]GNORET
Mariê Câth.dê Laurênt Frànçols & Mâriê J êa nnê
Louis Là\rrênt;dè LàLrrênt Frànçors
SEIGNORI
& J.ânnê SEIGNORET
CHAîONNET Mârqu.Juljê;dê ,fêàn & EIéonorê LAI'IY
CIIATONNET Lôuisê Euphràsiêidê J.ân & E1éonorê LAMY
CHATONNET Cécilêrdê Jêan & EIéonore LAI{I
CHÀTENAY Gênêv.Mariê;dê Baptistê & Jêannê Elisâb.LEBLANC
CHENU ,rêànnê EIènêrdê Chàr1ês & Françoisê BONîEMPS
CHENUE Chàrlottê Louisê;dê Chàr1ès & Fr:ânçoisê BoNTE!,IPS
CHENU Mariê Louisêrdê GêImâin & Dênisê MÀRAUT
CHEVILLARD Annê Àdélaidê Joséphinêidê Noê1 & Annê Àdélâidê
BÀRRIEI
CHEVILLÀRD l4âriê C1àudè Noël (g) dê Noô1
,a4 ,11 89 CIIARpENTIER
ro.o8.r790 CHARPENTIER
o'1
09.IO. 17 83
ô8.03.1785
13.09.1787
28.06,r788
2l.o7.r'79A
L'7 .O4
r'l
ROSET
72.ar . r'7 9A CÀUX André Piêrrê,d'Àndré Dênis & Mariê Cl.udinê MALTAIRE
25 .10.r7 92 CÀUX Châr1ottê Louisê Màriê;dê Dêrjs André & Màriê Cfâudê
02.0r.1784 CAUX Mariê Dênise:dê Jêan Louis &
MALlER
Màr: iê Agàthê Nicolê GARNIER
20.12 - 11 a4 CAUX Mariê Agàthêrdê Jêàn Louis & Màriê Agâthè Nicolè GRENIEF
14 , rO. r7 86 CAUX Louisê Félicité;dê
Jêàn Louis & Agathê GRENIER
2A.A5 . r',7 B9 C.AUX Bâptistêidê Jêan Louis & Agathêr GRENIER
30,11, r7 90 CAUX Annê lrànçôisê;dê Jêan Louis & Aqathê GRENIER
28 . O5. r7 83 CHÀfSSE Jêànnê Charlottêrdê Louis & Jêannê ROCHETIN
ro.04.1788 CHÀLIGNE Màriê Genêv.d. NicolàE & Mariê MichêfIê TOUTÀIN
31.t2.r192 CHAPPE AIêxandrê Dominiquê;d'Alêxàndrê Chàrlêmagnê & Annê
07.03.1788 CIIÀRPENTIER Làur:ênt Louisidê Laurent Erànçois
SAUNIEF
.a7 92
t3.o3.r'792
03,05.1783
3C).o8.r785
& Ànnê ÀdélêTdê BÀRRTEP
f6.04.1783 CHEVILLARD FràhÇois i dê Piêrrê C1àudê & l-ouisêCIàudinêTYITIIÀrllI
10'1
9I 03.12.r783 CHfNoN MÀriê Adé1àîdê Joséphinêrdê Jêàn & Màriiê FrànÇoisê
I6 55 25. 08. 17S5 COLIN Lôuisê Marg'u.dê Nicolàs & Matqu.GÀRIN
GAÛTH I EI
122 5sb Ê 9.06.1784 CORROY,fils dê Jacquês Louis & Gênêvièvê Célêstinê IIARÀNG
r61 63 13 .12. r7 9r CROMMER Màriê MagdêI.Louise;de Barthéfêmy & Mariê MàdêLêinê
TISSERO]
159 2C 03,04.179r DAqUE Bernârd;dê LouisFrànÇois & Annè CHÀB0T
ErànÇoisêidê
Màriê
Càth.Eféonorê
83
DALEINE
Victoirê
Bàptj.stê
&
53
24 .O',l .11
98
F ORGEMOLL]
16.Or.1785 DALFINE Jêannê Joséphinêrdc Bâptistê &
3
4
I4àriê Càther. E1êonorè EORGEMOLLE
CHOÏ
SY-LE.ROf
BÀPTEMES
t"r'
DÀTE
135
29
NOM
16 o6.03.1783
13 13 ,02 . t7 a'l
92
56
f7.ro.r788
118
63
08.10,1789
104
7'7
C)4.03. r789
49
1A
19.rr,1786
130
65 29.O8.1783
86 20.1L-r785
11 24 .Ot ,7190
r18
31
24
68
27 .O4 - 11 A4
55 23 .O7 .77 A'7
29
't2 19. rr. r7 90
83 2-4 ,a9 .77I4
69
59
129
185
122
5
14I
)-
26
55
83
150
r83
IIO
159
180
145
163
96
at'7
r17
113
113
8
r63
r22
4ô
'73
60
8f
I25
'77
)-
41
t2.a2.1184
'/6 03.12,r790
t4,a8,r7 92
39 02.06 "11A9
24 28,04.1791
a6 .a] ,r7 92
59 02.10.17 90
44 29 .O1 ,1191
69 30.]f.1788
3t- 22 .O3 , r'7 A4
32 22.A3.11A4
l6 o8 ,a2.1184
t'7 aa ,o2 . r'7I4
r6,04.17R5
46 13. 08.
5',7
41
'74
88
182
25 ,AA .71 A1
12 .ot .17 90
13 .aa . r'7 92
93 26 .12 . r7I5
IO a6 , a2 .77 A1
22 28 . 03 .7',7 BA
23
t:
r79r
23.06,1784
t2 ,o7 .17 A6
23.11 .17 81
23,t1 ,11A5
05.ô3.1788
o1 ,a8 .1192
72 22 ,AA , 1'7 A4
66 cr . ro. 17 87
64 24,tO.r7 90
t32
26
95
14.5.179I
89
96
43
70
1I.7.17BB
L.r2.1788
159
Pêrênts
Bàptiste Erédéric;dê Baptiste & Mâriê Cêthêr
Eléonore FORGEMOLLE
DÀMBÀX Nicolàs Bârthé1êmy;dê Bêr.nàrd & FrÀnçoisê CABUR
DEBÀRRERE Jêàn NicôIas Màriêrdê Jêàn Pierrê & Sébàstiênnê
Frànçoisê MENON
DEBÀRRERE Àugustin Màriêidê Jèan Piêrrê & SébÀstiênnè
Frànçoisê ÀlENON
DEBARRERE Jâcouês Àlêxandre;dê Jean Piêrrê & Sébastiènne
FranÇoisê MENON
DELAGUETTE Àiméê Àntoinettê; d I Edmêê Frânçois & Véroniquê
12.o'7 .r7 90 DALEINE Gêorgês
90
56
10I
Prénoms
'
2,rr.t1e4
ThéTèsê GÀULLIER DELÀHÀYE
Màriê Frânçôisê EIisàbéthidè Jèan FrânÇois & Màrguêr,
Françoise Louisè MÀGDELAINE
DEPEUILLE Marir Juliênnêrde Jèan Piêrrê & Màriê JrlLiênnêCoTTI
DEPEUILL! Mâriê Elisab.dê Jêan Pri êrrê & Mâriê Juflênnê COTTE
DESCROIS Màrguêritê Hênriêttê Eléonorêidê Noël Frànçois &
Màriê Mârguêrittê MARCHATLLE
DESPERIES .Tosèphè Hênriêttêrdê Piêrrê Antoinê & Bàrbè Càthêr.
DESPERII-S Jêàn Frànço:srdê Piêrrê Artoine
LEVE ILLE
& Barbê Cêthêrinê LEVE ILLE
DESPERIES AngéIiquêrdê Piêrrê Antoinê & Barbê Càth.LEVEILLEE
DIÀRD Lôuis PrânÇoisidê ErânÇois & MariêJêannê MARCIIENET
DIARD Josêph FranÇois;dê Erênçois & Màriê Jêannê MARCHENEY
DIARD Màriê Elisab.Françoisêidê Frànçois & Mar: iêÀnneMARCHENE\
DIARD Piêrrê Louis;de Frqnçois & Mariê Jêànnê MÀRCHENET
DIDIER Màdê1 ,Joséphinêidê Baptistê & Louisê Nicolê AUBERT
DIDIER Louis Bàptistê Pulchérj.è(g)dê Bapt.& Louisê Nicolê
ÀUBER'1
DIDIER Bàptistè,dê Bâpt.& Louisêr"*ico1ê AUBERT
DlDIER Louis Gêorgês;dê Bâptistê & Louisê Nicolê AUBERT
DIDIEE Màliê Joséphincrd? Bâpt.& Louisê Nicolê Àt BERT
DOUTEE Agàt.hê Louisêide Bàptist. & Mariê l,ouisê DELÀNOUE
DUBOIS Âlbêrt FranqoisrdrÀlbert Josêph & Elisàb.Loulsê REiiÀU)
DUBOIS Louisê Hélènêrd'À1bêrt Jôseph & Elisab.Lôuisê RENi\UX
DUBOIS Efisab.Emé1ie;d'ÀIbêrt Jôsêph & Elisâb.Louisê RENAUX
DUCPE Cêthêr.Françoisê;drAntoinê MàmInès & Cathêr.3ORNIÀT
DUCOR Ànnê Piêrrèttêrdê Claude Mâriê & Frànçoisê RÀFOUR
DùDOUIT André;dê Clâudê & Mariê Jêànôê CRETTE
DUDOUIT C]àudê Mâriê(S)dê Jêancbârlês & Mârguêr. PENSERON
DUDoÛIT Louisê Juliêidê Jêan ChÀrIês & Marguêrj-tê PENSERON
DU],1ENfL ÀIêxàndrê Bâptiste;dê Frahçois & Marguêr. GUYONNET
DUI4ENIL Angé l iquêMârgu , dê Frànçois & Marguêritê GUYONNEr
DUMENILS Piêrre Louis;dê Françcis & Màrguêritê GUYONNET
DUMENIL Jêan FranÇoisrde EranÇois & Màrguêritê GUYONET
DUMOULIN Jêan Piêrrê;dê Jêan Josêph & Victôirê GODARD
DUMOUI,IN Hênryidê Jêàn Josêph & Rêinê Victoirê GODARD
DUMOULIN I]ênry Juliên;dê Jêan Josêph & Rêinê Victoirê GODARD
FARDOUET Henriêttê Françoisêidê Jàcquês Françôis Thomas &
!1àriê Suzànnê TI SSERON
FÀRDoUET Châr1es Mâriê;dê Jacsues Erançois Thomas & I1àriê
FARDot]ETÀntoi11èErânÇois;dêJàcques
SuzannêTISSEROI
Frànqois Thômas & trla!iê Suzannê TISSERON
FAVREÀU Louis Àugustê;dè Sévèrê & cênêv,Victoirê CHÀNTEREAU
FELTIN Dênisê Charlottêidê Lâmbêrt & Claudinê frènçoisê
FELTIN Jêan Louisidê Huinbêrt & Erànçoisê Cfaudinê ROUSSELET
FEUILLEUR Àntoinê Àndrérd'Ahtoinê & Mâriê Philippê COURToNNE
FEUTLLEY Louis Àntoine E'l isabêthidê c1àudê Briêê Frànçois
chàr1ês & llaiiê Antoinê VTLLACRozE
BÈAUGE Àdo1phê Louis;dê Joachim & Mariê Cathêr:inê DUpOIX
fILI,EUL-BEÀUGE Louis Jôàchim;de Joâchih & Màriê Cath.DUpOy
DENOYER
Ci!OISY-
4
L:-ROI
BAPTEMES
-ù.
96
- 16
63
t26
92
L40
t24
150
184
68
L46
161
181
IOI
130
148
164
96
722
13
86
ï9
16 3
63
96
t3I
30
s5
71
lo2
152
22
60
156
111
4t
93
161
136
126
t'? 2
123
31
140
90
13 5
17 8
94
120
43
68
ro4
ïntt
46
52
36
91
55
44
DÀTE
Prénoms
Pàrênts
25 .A6 , 1183 FfNOT Jêàn Piêrrêrdê Clàudê & Màriê Jêannê CHÀTRIER
16 -08. 17 B5 FrNOT Màriê En-i]iêide clàudê & Maliê Jêànnê CHÀTRIER
26 ,04 .1181 IINOT Irânçois Josêph:dè CLaudê & Mariê Jeanne CHÀTRlER
Clàudê & Màriê Jêànnê CHATRIER
23 .L2.r',l 89 FINOT fIilàire;dê
o9 . ro. r7 88 ELORENTIN ChârIes Victor Rêné Àugustin;de Piêrre E Mâr.iê
25.08.r790 LORÀ\] TN Ll rsab.Lh Sophiê Dêudonné.;
Elisabêth FORTIER
alê Piêrrè & EIisabêlh I'ORTIER
Catherinê
25.11.r789
Philippinê cênêvièvê;de Niêolès GuilI.&
Câthêrinê Fé1i cité ACTIIN
IOUCAULT
Victoirê
Félicité;d.
Nic,g'uill .& Eélicité ACH]N
I3,12,I79O
Nicolàs
Toussaint;dê
03-O5-I792 FOUCÀULT
Jêan
Uicolas Gui1làumê &
Càtherinê Eé1icité ÀCHÀIN
53
2A .O7 .A187 FRAPÀRT l,ouis Hênry;de l,ouis Àfbêrt & Jêànnê Margu.DOLY
r8.
TO. T7 90 FPÀPÀRT Àntoinêttê Pêr.pétuêrdê Gilbêrt & Jêànnê Uârgu.DAULY
63
34
o5.o5.r79r ERÀSIER Piêrrê Louis;dê frànçois Louis & Mar.iê Margu.Màdêf.
aa.a'7 .r192 FRASIER Frànçois Louisidê EràhÇois Louis & I4argu.Màdêl ,MONGÀ
6
17.oI.f789 FROyER Rêné Joâchim:dê Rêné a Màr.gu . Cè th , vic to ir.ê Flor.encê
IO 24.Or.r'79a EROYER llênry Pêrdinànal;dê Rêné & Florêncê DECOUCHY DECOUCHY
FROYER;fils dê Rêné & Plorêncê DECoUCHY
68b
03.
ro.17
r
FROYER
ÀgIàé Dênise;dè Rêné I ConstàncêDECONCI{Y
53
9
47
09. 07 . 1783 GARDETTX Louisê Clotildardê Jêàn & Hênriêttê BONVOISIN
55
L6.a6.a184 6ÀRDET ltarlê;dê Jêan & Hênriêttê BONVOISIN
41 r9.07 - r7I5 GARDETTE Dênis Edmê Jèànrdê Jêan & Hènriêttê BONVOISfN
31 21.04.1788 GARDETTI Jàcguês FrànÇoisrdê Jêan & Henriêttê BONVOfSfN
63
25.O9.r'789 GÀIJNY Sébêstiênn. Gênêvièvê;dê câbriê1 & Mar iêMârgu , Gênêv. FÀ'
45
28.a5.a79I cONY Baptistê,dê Gâbriê1 & Mâri. Mârguêr . cênêv. FÀY
51 ot . o7 r'7 8'7 GAURRY Àqâthê Esters;dê Gabriêf & Mariê Mârguêr - Gênêv. PAY
68
29.rr.1788 GÀUNY Àntoinêttê Denisêidê Gàbriêl & Mariê Margu.Gênêv,FAY
t4 30.or.r7qo GAUNY Jêan FrahÇois;de Gabriê1 & Màriê Marguêr . Gêhêv. FÀy
5
r8.oL 1786 GENTY Jêàn Charlêsrde Clàudè Jêan & Jêânne Gênevièÿê PICÀRD
8
a2.a2.r147 GENTY Louis Màd.l,dê Claude Jêan & Jêannê Gênêvièvê pICÀRD
1
cr. ol .1788 GENTY Victôrinê cênêviè\rê Chàr10ttêrdê Clèudê Jêàn & Jêânnê
9
04.o2.a189 GE\"T'Y Thérèsê Gènêv.de C1àudê Jeàn & Jêannê cênêvièvè PICARD
84
31 ,!2.a]9A ÇENTY Jêàn lrançois;dê C1àudê Jêan & Jêânnê Gênêvièvê PICARD
12 17,rO.1785 cTLBERT Louis Gabriê1;dê Louis GèbriêL & Thérèse Victoirê
25
22.03 - r'7 41 GILBERT Louis François;dê Louis cabrief
Àdé]âidê GROGNEÎ
vlctoirê
Àdé1aidê
GRoGNET
Thérèsê
&
I 2A ,02 ,r7 91 GILBERT Jêan Gêrmain;dê LouiE Gàbriêl & Adélàidê GROT.NET
7
23 . Or. r'18 4 GIRARD Louis Vincênt;dê Louis & Cathêrinê BOLÀTRE
48
12.08.1786 GIRÀRD Jêân;d. T,ouis & Cathêrinê BOLATRE
58
21.rO.1788 GIRARD Piêrrê BEN_OIT;dê Louis & Cathêrinè BOLÀSTRE
33 03. 06. r79r GIRARD Màrie Cath.Sophiêrdê Louis & Câthêrinê BOLARD
c4 1., - 12.a1A 4 GRfZOT Louisê Sébâstiennê;de ... & Hênriêttê CRIZOT
92 25 . L2.r'7 89 cRoS Jêan François EmmânuêL;dê Piêlrê Erànçois & Mâriê cath.
BONVOISIN
t2.a3 . r'19 2 GUENIN,Iâcouês;dê ..-& Màriê Càth.GUENIN
5B
a7,a7.r784 GUERAULT Baptistê Charlês Antoinê;d'Antoinê Gêorgês & Jêânnê
Françoise FÀGARD
1
24,al.a786 cUERAUT Jèannê JoséFhinê Virginiê dê
Antoinè Gêorges & Jêànnê FràEçoisê FAGARD
24.OC.119A GUERIN Jêannê Marierdê ... & Jêànne GUERIN
l'7 L2.03.1783 GU ILT, IER-DENONÀC Améf i. Augus ti nê, d' Ar.rgus tê Thomas & Elisàb.
Mâriê GU ILLER
8b
5,O1 i190 cU ILLOT; f ilIê dê Bàpti6tê
Mâriê Annê PranÇolse CORTONE
08.o6,1792 GUYONNET Màrgu"de Louis & Mâgdelêinê BOUY
38
22.O5-r1R3 GUYONNET Loui6ê Joséphinê;dê Piêrrê & Gênêv.FrànçoisêDELANOU
45 21.o5 .718 4 GUYONET Mariê Maqlolrê(f)dê Pjêrrê & Gênêv. FrânÇo i SêDELÀNOUE
54
24,08. r7 86 GUYONNIT Edme ]-ouiÊidê Pjêrrê & Erangoisê Gênêvièvê DELANOUE
t9
52
.01 .a1a7 GUYONNET Louisè EIisàb.dê Piêrrê & frènÇoisê Gênêv.DELANoUE
16
02. 03. r789 GUYONNET Màriê Annê FranÇoiseidê Piêrrê & GênêvièvèFrànçois.
8l
EOUCÀULT
D
ELANOUE
)
CHOISY LE-F.OI
BAPTEMT:
./'
{"-\s
L48
t21
50
IA'7
L36
58
148
11?
144
ts5
61
lC5
L45
17 5
192
r80
I63
l*\'
69
Prénoms
DÀTE
o9.1L1790
28
ro.05.r785
f6.or.r787
182
22 22 ,O3 .r'7 A9
L',7 .12.r'7 50
03 .o8 . r.7 92
22,O8 -At 92
r.8 4
116
30 T8.03,178d
ro5 20b
s
8.3.1789
133 22b s22 ,4 . t'7 90
r63 45 o2.08. r7 9r
l 41 65 25 . rO. rl90
35 2Lb s 4.4.1786
roô
23
146
'7
I o2,or.1789
8I o8. rr. 178 5
5o 03.IO.r790
2t 06.04.1785
c8,rr.1786
48
73
111
4
18. 01. r784
59
13.09.1786
49
'77
17.rr.1786
105
42
30
134
92
80
50
r9,ro.1783
44
8C
63
l2t
42
125
89
ts
Ephràsinê;dê piêrrè Gêndlève françoisê
DtrLANOUE
I8 o6,of.r789 HIS Pêrrêttê Màr.iê Annêide ,lêan Irançois
CÀBUR
& Scholàstlqr.1ê MOT NEAU
58 or. ro. r790 HIS Jêàn Rémy;dê Jêan Frânqois & Màriê Scholàstiquê MOINEAU
oa.05 . r'7 92 IIIS Màriê Mâgd,dê Jêân FrànÇois & l'4àriiê Scholâstiquê l.,lOINEÀU
l .12 .1',7 9 2 HORSON Màriê Jêannê;d'ndmê & Màriê Ànnê Jêannê GARDON
a4,a',7 .r192 IIOyAU Lôuis Piêrrê;dê Piêrrê & I1àrj-ê Jêànnê T-ÀUDET
21,o9.119r HUREL Eÿrêmont Vencêsfàs Jêàn 14âthiêu;dê Jêan Matthiêu &
54
ro5
r51
n
't9 09.09 - r7 84 HÀI,IELIN Louisê Àdé1àide;d'André & Màriê Ànnê MÀUREAU
84 15.12.1186 Â.l.lELIN Doniniouê AndréidrAndré & Mariê Ànnê MORDÀU
a9 28.rr.r783 AMELIN Màriê Càth.Françoisê;dê Piêrrê & Françoisê Michèlê
ro8 l1 , !2.718 4 gÀMELIN André t'tarie(g) dê Piêrrê & MichêlMARTIN
MARTIIi
I9 04 .o3 . r1A1 Ài4ELTN Vicroirê;dê Pierrê & ErànÇoisê Mièhellê MARTIN
7c t3, rr. 17 90 HÀ],IELI N PrânÇois;de +Piêrrê & Michèfê I,IARTIN
.:: a9 .o3 . r'7 92 HARDOUIN JêÀn Louis;dê PhiliF,pê & Màrguerite MORELLE
r4 .09 . r',7 9C HÀRDOUIN Rosê E}éonorêide Piêrrê & MÀriê Eléonorê CURE
4 l9.or.r79r HÀUTEFEUILLE Louisrdê Louis & Margueritê LECOO
50 2A ,06 .r1R'7 HEBERT Mârie Cath.Joséphinêrdê Claudê Àntoinê & Mâriê Câthêr.
44
58 13.09.1786
154
l o2,oI.179T
136 104 01 ,1-2. 11A4
l-39 43 T.O8-1790
69
56 31 . a1 .11A1
9
GUYONNET
Parê
l1 20,a2.
r1 88
19.08.1786
22.O1.a786
99 13,11.1784
4
2'/ 20. o4. r7 83
26 ,a4 .118',7
'76 11.11. r789
51 20.08.r786
86 a4 ,L2 ,r7 89
J1 25 . a2.7'7 83
Maliê BàTbê PARMENTIER
Mâriè Càthêrinêrdê Jêan Lâmbêrt & Jêànnê Hélèl]ê
Màriê Gênêv.dê Jêân Làmbalt & Jêannê HéIènê THOMINET
JALLE A1êxis Elisab. (f)dê +Hênry & El i sàb. SERV IN-DELAPENÀY
JEÀNSSON Ànna Ursulêrdê Baptistê & Ànnê Màriê CARTIER
JEULIN Bàptistê;dê Jêan Irançois & Mariê Jêànnê RONDEAU
JOLLY Jêàn Piêrrê l,ê,., ;dê Jêàn & Chèrlottê POULET;nonmar.iés
KREBEL Bàptistêidê Mathiêu & Màriê PERNET
I(REBEL Josêph Fiânçois;dê Mathiêu & Mariê Ànnê PERNE
I(ROMENECKER Justinê Àntoinêttê;dê Jêân Irânçois & Annê
KROMENÀCKER JuIjê;dê Jêàn & Annê MICHELIN
MICHELIN
LAAGE Màriê Annê Joséphinê;dê Jêàn & Marquêritê GAUDON
LABORDE Jàcquês Do iniouê i dê Dominiquê & Mèrle Annê RMERE
LAHÀYE'filIê dê Jêân & MàTguêTite GAUDEAU
LAHAYE,fils dè Jêàn & Màriê Mârguêrilê GODON
LÀHÀYE Mar.iê Françoisê;dê Jêan & Marguêrittê GODON
LAIIBLET Auqustin Jàcouês;dê Jean Jâcquês & Jêânnê Louisè
IÀNGLOIS, fils dê Pj.êrrê & Alexis COLLIGNON
KATTMÀN
LÀNGLOIS Jêan Piêr!êidê Piêrrê & A1êxis COLLfGNON
LAUVEAùX victoiiê
Màdêf.dê châr1ês Josêph & Màdè1.sIRÀNT
LÀUVEÀUX .Teân Charfês;dê Chàr1ês Joêph & Màriê Màdè1.SIRAUP
],ÀVOLÀILLE A11toinê Hênry;dê Jêàn & Jêannê MÀTLIY
LEBEÀU Cathêrine Màrtinêrdê Simon Bonavênturê & cath.Victoira
LEBEGUE Màriê Piêrrê(f)de Nicolaê EranÇois
BÀNEI
& Màriê Càthèrinê CCULON
LEBLANC Mariê Annê Constâncê;dê Jêàn & Màrquêr . DEMANCHE
I-EILET Mariê Annê Àngé1iquê,dê Baptistê & Angé1iquê RABASSE
LEGRÀND Mariê Louisê Hènriêttèrdê Guillàrimê & Mariê Louisê
Hênri-êttê 6RrsoT
LnMÀTRE EIisab,dê Louis Françcis & Càthêrinê THEURIET
LEMAIRE Louis Joàchim;dê Louis Frànçois 8 CàthêT.TIEURTET'
LEMERLE 1,1àr.iê Âdé1aîde;dc Màriê Ànnê LEMERLE &.. {dê SCEAUX-.
LENoRMÀND Ànnê Louisêid'Edme & Màrgu.LOUIS
1êS-CHARTREUX,,I
NORMÀND Jàcquês l,ambêrt;d'Edmê & Margueritê LOÜIS
IIORMAND Dominiquê Frànçoisrd'Ednê & Màrguêritê ALLoUIS
NoRMÀND Jêànnê Màr.iê cé1êstjne;drEdmê & I1àrquêriltê ALours
1ê NORMENT Jêànnê Brigittê;dê Jêân & Brigittê I1EUNIOT
MEUNIOT
NôRMÀND Mauricêidê Jêèn & Brigittê
LEPEUT Edmê Louis;dê Jêan & Clâirê Rosa]iê GERMÀTN
IVONNET
IVONNET
(.
CIIOTSY-Iê-ROI
Bàptêmês
l)
N
È\t
t2l 5l
91
ïo5
t76
r57
9I
l2L
31
ro5
98
ro3
f4
59
fo6
64
20
111
184
(r) 26
l2
r07
r07
rr3
14
t47
94
(r);4
I:l.l
88
1
91
50
ro4
24
r6s
190
ro7
II6
r7
8
'7',7
II8
53
82
t2l
)-
DATE
Pàrênts
Prénoms
.I'/ 84 LEpEUT Bàptistê ?héodorê;dê Jêân & C1àude Rôsaljê GERMÀIN
L5.07,r?83 LIONNET Bàptistê;dê Jêàn & Mà!iê Victoile PICHARD
05. rl . 17 83 LIRON Chàr]ês Louisidê ...& Uàriê Annê Josèphê LfRON
:: L7 ,o5 , 7'/ 92 LOISON Piêrrê FrànÇois;dê Piêrrê & Màiiê ROBERT
tB .t2.77 92 IOUBIER Piêrr:è Louisidê Jêân Màriê & Màriê VENDÀRD
]4 13.03. r79r MACREZ Frànçcisê Justinêidè Jêàn Louis & MÀriè Àrlnè FéLicité
23 13. 04. 1783 MÀLENçON AnnêttêidrHilairê
& FrànÇoisêE1isâb.THERET IÀRIVIER
48 26.05.r784 MÀRTIN l,ouisê Esthêridê Baptistê & Mèriê Rosê REINE
30 12.05. r786 MARTIN Dcn-iniquê Gàbriêftde Baptistê & Màric Rosê REINE
8I 28 , 10. r7 83 MARTIN Louis Josêph;dê Louis Piêrrê & Mâriê Louisê LEFORT
75 ? 6.12.r'7 88 MARTIN Frânçôisê Nicolê;dê Piêrrê & Màriê Louisê LEFORT
14 2t .09 .r7 a3 MACE Màriê Louisê Chàrfottêidê Louls & Màr.guêritê ALBRÀY
48 c)6.o8.1785 MASSE Frànçois ÀIêxisidê l,ouis & Marguerite AI,BRET
2l 06.a3.1181 MASSE Piêrrê A1.xàndrê;dê Louis & Màrguêritê ALBRE
02 .o4 . r'7 a9 MASSE Hubêrt Nârcissêrdê Louis & Màrguêritê ÀLBRET
92 03.L2,r783 MASSON Màriê Annê Elisab.de Bàptistê & Mâriê Màdêl.BOUCLOU
47 28 .05 .77 8',7 MÀSSON Jêanne;dê Bèptiste & Mâriê Màdêlêinê BOUCLOU
6A t-2, ro.17 8 5 MÀSSON i-.ànçoise 011'rnp..6. Piêrrê & Màriê Càther.BÀSSEf
29 .A5, r'7 ,a 2 MASSON NicoIâsrdê BàpÈistê & Mâriê Màdê1êinê BOùCI,ON
r8.o8.1792 MÀTON Elisàb.RosaIiêrdê Piêrrê Frànçois & Màriê Ànnê Efjsàb,
9C t1 .72.r7A5 MAUREAU Nicolas Loùis;dê L.urênt & Annê LÀBRE
GUERET
39 L4 .O1 .t'785 MEGREAU Jàêqu.sidê C1âudê & C1àL1dinê PERTUSEÀU
27 18.04.r789 MEGRO Piêrrê Louis;dê Clàr.rdê & CLêudinê PERCUiSOT
28 18.04.1789 MEGRO Àugustinê FrànÇoisêidê Clàudê & C]àudinè PERCUISOT
18
MENTIER l,ouis Augustêidê Louis & Louisê JOIN
46 ô2.08.I785 MENTIER Louisê Esther;dê Louis & Louise JOUIN
67 cr.11. 17 90 MENTfER Jêàn Louis;de Louis & Louisè JOUIN
33 1r.o5.1783 MICHEL Louisê;drAntoinê C1àudê & Jêânnê DUGOIS
57 04.08.r783 MICHEL Màrie;dê ... & Toussàintê MICHEL
35 18.05.r783 MÀUREÀU Edme Làurentrd'Emê & Ànnê LÀBRE
9 21 .Ar.7',7 A4 MONTJOYE Mâr:iê Ànnê Mod.stê;drAntoinê & Màdê1êinê VAUTRIN
9 16.O2.r783 MORIZOT Anèôinê Bàptistêidê Bàptistê & MÀriê JêÀnnè FÀGÀRD
20 06.04.1785 MAURISOT Jean Maulicêrdê Baptistê & Màrie Jêannê PAGARD
48 11.07.1783 ùIOUROY Àuguste Frànçois Rochidê Bâptistê Séràphin & l4ariêAnnê
8I 02.12.1'186 I,IOUTIER Frânçoisrdê Nicolas & Màriê pEROT
Dlisàb.BLÀNC
14 t7 .02 ,17 89 MOUTfER Pierrêidê Nicolàs Josêph & Mariê PEROT
82 13.11.1785 MULOT Màriê Gênêv.drEtiênhê Màriê & Ivlariê Jêannê BIGNON
58tji s25.x.179r N-ANTEAU;fils dê Baptistê & Victoirê Fr.ànçoisê GENTY
24 . aI .7-t 92 NÀNTEÀU ,fêan Robêrtidê BeFtistê & Victoir.
Prançoisê GENTY
94 29 .12 ,7'.7 A3 trlICOLAS Mariê Annê Thérèsê;dê Jêàn & MàriêC1àudinê GUERINEAU
MEUNIOT
2'7 02.03 .r'184 NONNÀNT Louis Hippolithêrdê Jêèn & Brigittê
25.06.1192 NORIiANT Màriê Àdé1aÏdê;diEdrl1ê & Màrguêrittê ALLOUIS
3 22. Ot . r7 AA NoURRY MÀriê Antôinêtte,dè
Jêan Jâcsuês & MâriêMâdêf.BEÀULIEU
42 .r3-o5.r784 PÀSSEREAü Nicolas Louis;dê Jeân Louis & Mâr.iê Louisê RÀBÀN
3 o5.or.1787 PASTOUREL Hortênsê;dê piêrrê Marie & Antoinêttê EranÇoisê
Rôsê HEBERTidê PARIS-StJâcquês du Hàut pàs
20 23 . 03 .I7 88 PÀSTOUREL Antoine;dê Piêrrê Màriê & Àntoinêttê Frànçoisê Rosê
a2 .06
49
77
II.I].I789
50
I6.07.I783
ô4,IO.I784
l7.Ir.I7B5
29
24
62
85
85
35 25.04.71A'7
15
42
49
49
B2
I8 IO,03.I788
07.o8.I785
14.08.1786
Yvonnê
HEBERT
cênêvièvê Riqobêrtêrdê Piêrrê Màr!ê & Antoinêttê
Frànçoisê Rosê Yvonnê HEBERT
PAYRE Màriê Lôuise Cathêr.dê JÀcquês & I1àriêLouisê DESGRAINS
pAYRE Màr.iê Louisêrdê Jàcquês & Mariê Lor.lisê DESGRAINS
PAYRE l,lariê Fé1icité;dê Jâcques & Mar.iê Louisê DESGRAINS
pAYR! Mariê Ànneialê Jacques & Màriê Louisê DESGRAINS
PERIN Màriê Frànçoisêrd'Antôinê Àthanàsè & Màriê Suzannê
PONTAILLI
PERrN Màr1ê MàdêI.in. Jêànnê Antoinete PranÇoisêi
d'Antoin. & MàTiê PONTALIER
PERIN Àntoinê Sébàstiên Câsimirid,Àntoinê & Mariê Suzànnê
PASTOUREL
PONTALIER
,)
CHoISY- lè-Ro
i
Bàptêmês
/4'/::'t i :':,
Prénoms
DATE
çÿ
116
a31
f17 6rb s30,9.I789
aol 90 30.11.r783
117 34bl s29 .3
83
1s6
L21
20
49
r58
121
'7',7
13.rO.1785
14.11.1786
f6 26.a3,A797
'75 TO"rr.1789
69
76
17.rr.1783
85
9B )-2
r
98
131
124
132
2L
T7 R8
.t7 9t
o5.09.1784
9 27 ,A2
TO6
63
.I7I4
2l 24.03.
13 4
14
.11.1184
38 02 .a5 . r7 8',7
52 13.09.r790
'76
30.12,r788
13 29 ,Ar .7190
29 ,17.1149
94 2A ,10 .t]A4
'7r 17.rO.1785
15.06.1783
o4,08.1784
95
124
42
13
40
18. 07. 17 85
18. 07. 17 86
2'/ .OA . ï1 81
14
93
25
4C
44
61
62
1-7 b
16
59
89
53
40
a] .c5.r1a]
L6',7
61
18.f2,r79r
81
3
r2'7
16
'75
'79
r40
41
'la
L66
ro4
94
61
13.1r.179r
s29 .9 .
a5.12
a'7
83
, r'7
A',7
24 . rO ,t',7 A8
05.12.I7 85
26.Or,1783
cr,09,T784
l6 .72 ,118'7
28,a8.r',l9r
60 26.TO.1788
i25b IO3 r9.Tr.1784
23 07 05. r790
133
90 49 26.09.1788
22 .L2.r1 ,q2
r93
6 c5.o2.1783
a7
l2 3B 12,a'7.t]A5
roo
3 04.or,17B9
t'7'7
22
13 4
165
185
159
ra2
r21
Antoinê Juliên;d'Àntoine & Mariê Suzannê PONTALLIE
Màrie Hênriêttê,d'Àntoinê & Mâriê Suzànne PONTÀLIER
PERINrfifs dê Jêèn & Gênêÿièvê ERIN
PEROT ChèrIêsrdê Guillaumê & Màriê Nicolê BONVAL
PETIBON:fil1ê dê Piêrrê Josêph & Mariê Hélènê BEAU
PETrT Louisê Càth.NicoLêrdê Louls Piêrrê & Gênêv.HERVY
PICHARD Mariê Annê Constâncê;dê Jêàn piêrrê & C1àudinê Bênoit!
ROUSSET,ET
PRESTAT Châr1ês Nicolàs r d'Edmê Nicolàs
& Jêannê Charfês LAMBERT
PRESTAT Edmê Louis;d'Edmê Nicolàs & Jêannêttê LAMBERT
PRESTAT Jêannê Gênêv, idê Nicolâs & Jêànnê LAMBERT
PRESTÀT Marie Louisê;d'Edmê Nicôlàs & Màrgueritê LAMBERT
pRUDHOMME Charlêsrdê C1àudê GuilIàunê & MèriêJêânnê HÀMELIN
RÀMocEE Pierrê Louis;dê Piêrrê Antoinê & Gênêvièvê RUEI,LE
RAMOGER Antoinêrdê Pierrê Àntoine & Gênêvièvê RUELLE
RAMOGER Clêude Philippe;dc piêrrê Antoinê & Gênêv.RUELLE
RÀMOGER Gênêv.Câthêrinêidê Piêrr. Àntoinê & Gênêv.RUELLE
REMT Charlês;dê ... & Bârbê REMI
RENAUX Edmê Erançois;dê lrançois Louis & l'làriê Ànnê MÀTARD
RESTAfN Sôphiê Euphràsiê;drEdmê Nicolas & Jacquês LAMBERT
RTFFAULT François Màrcê1idê Jacquês Marcê1 & Annê Victoirê
Sophiê ÀUBRY
RIEIAULT A1êxandrê Barnàbéid. Jàcquês Màrcê1
& Annê victoirê sophiê AUBRY
RTVTERE Louis Dominiquê;dê Doniniguê Gàt1êo & Marie Màgdê1'
cUTSSEAU
DERIVTERn-GRENTER Dominiguê(g)dê Dominiquê Gatiênt
& Mariê Màgde1êine CUISSOT
dê RTVTERE ÀIêxis Domiôiquê(qr)dê Doniniguê & MàriêMâd.CUISSoT
dê RIVIERE Màdel,JuIiê,de Dominiquê Gâtiên & MàriêMàd.CUISSOT
RIVIERE LouisDominiquê;dê Dominiquê Gatien & MÀri.Mâd.CUISSOT
RMERE Marlê Louise;dê Dominigue Gâtiên & Màriê Mad'GUISSoT
RIVIERE;fils dê Jêàn Jâcquês & Louisê DTDIER
RTVIERE Louisê Victoirêide Jêàn Jacquês & Mariê Louisê DIDIER
FOBART Jèàn Sufpicê;dê Bâptistê Sulpicê & Gênêv.A[géLi-quê
THfROU IN
ROBERT Gênêv.Antoinêttè;dê Joseph
& !iàrin Toussinê MIC;liL
..OBi -.t Bârthé:êmy Jos.p'r Louis;de Josepn Màxim: iêr
& Toussinê MICHELLE
ROEDEL Mariê Càthêr.dê Piêrrê & Mariê Annê I{ATTIN
RoND Annê Joséphinê,dê Claude Erànçois & Mar.iê Magd.DELANOUE
ROND Jàcquês Fr.ènçois;dê clèude FrÀnçois & Madêlêinê DrTÀNouE
ROND Jean Michê1idê Clàudê FranÇois & Màdê1êinc DELANOUE
ROND Eljsâb.Rêinê;d. clâudê Erànçois & Marie Mâdê1.DETANÔUE
RoUSSEL Jêèn Louis FrânÇoiside Jêàn & Sr.lzânnêFrânçois' MTGNoN
ROUSSELET;fils dê Léonàrd & Mâri. Chàrlottê VENON
ROUSSET Baptistêrd'Antoinê & Màriê Jêànnê CoNSTÀNCTEN
ROUSSELoT Etiênnê;dê Jêàn Sèviniên & Elisabêth DAGOUT
Laurêncêidê Jêàn Sâviniên & Bàrbe DÀJOU
ROUSSELOT victoirê
SAIJTON Chàr1ês tlàriê E1éonord;dê Guinard & Brigidê BOURDEAU
Eléonorê;dê Guenànd & Brigittê BORDEAUX
soTOUT Briqittê
BOURDON
SAUTOU Jêan FrànÇoisidê C1àrrnont & Brigittê
SAU-oij Piêrrêrclê -éonaro 8 Brj.;'!tê BORDEAUX
SAUVACTOI Jêàn Yà_iêrd'An1oir.-8 YâY:ê MOU^EOSCHOüANY Mariê Rosaliê;d. Rodolphê & Màriê Càlhêrinê NOURRY
SCHOUÀNY Mariê Frânçoisêidê Rodolphê & Mariê CàÈhêr.NOURRY
SEGALLA Antoinê FrànÇôis;drAntoinê & Agàthê PéIâgiêGUTr'T'xMrN
THERMER RosàLiê;d. Jêàn Juliên & Màriê Àntoinêttê GIRAÜLT
THERIIER Erançois Louis;alê Jêân Giljon & Mar iêAnto inêtt'GIRAUL
îHOUVENIN Mariê Margu.dê NicoIàs & Màrguêrittê
BROSSË
59 2',7 ,A9 .r7 89 PERIN
35 21 ,O7.r'79A PERIN
'75
21
60
26 .05 . r',l 92
22,rO.17 85
24.A6.r'79A
13.Lr,179r
2l .o9 . î'7 92
11.o4,179f
.a8.t7 92
08.o9.r784
a'7
3
CHOTSY-lê ROI
BÀPlEMES
.t/g?,
k6
*\
DATE
Prénoms
.1|,,!,i
Parênts
46
61
L-?.ro.1786 TOUSY(TOSI) l,{àriê Àiméê Josèphêidê Màriê Josêph Antoinê
13?
20
22
26
18,03.T790 VALI,EE Àdéfàidè Rosâ1iê;dê Franeois Bêniàmin & Mariê Rosaliê
ro. o3 . r7 87 VALLEE Clêudê(g)dê Louis & Màriê Thibàuft HOCHE
GÏLBERT
19.04.1783 VENON Mariê Marguar.dê Claudê Nicolas & Ànnê Mârgr.t.ÀNGOT
14,rO,1784 VENON Gênêv.Françoisê;dê ClàudêNico1ès & Ànnê Màrgu.ANGOT
06.o4, r786 VENON ïsâac;dê C1Àudê Nicolas & Ânnê Marguêritê ÀNGOT
23 .10.r',7 87 VENON NicolâsAntoinê; dê Claudê NicoLês & Àn4ê Màrgu,ANGOT
l7 .a6 -T7 92 VENON Louisrdê CLàudê Nicô1as & Annê Itlàiguêritê ANcOT
Er.mànuê1 8.
59
92
130
35
72
f 7I
88
22
69
13l
9I
74
15
12
ro3
163
89
36
90
I
54
43
13
46
l
1
roo
6l
r8
61
'79
IOI
68
ro6
86
61
13 6
n9
9I
r87
187
94
61
39
55
138
L64
136 ro5
Mâriê Càthêrinê
BOURLIE
Mèriê Victoirèidê Fraôçois & Màriê CORNUE
24.tt.1181 VIARD Piêrrê llrânÇois;dê Jàcguês Erédéric & liéfène CHENU
16 .a2 .17 89 VIARD Josêph:dê Jàcquês Frédéric & Hélènê CttElü
29.A',7 .r',7 9r VIARD Louis Erédériê;dê JàcouêsFrédéric & fié1ènê CORNU
27 ,a2,17 A3 VIÀRD Jêan Mariêrdê Piêrrê Alêxis & Ànnê Juliênnê CUVILIER
f5.04,T786 VïARD Alêxàndrê;dê Piêrrè À1êxis & AnnêJu1iênnè CUVILT,fERS
06.09.1788 VIARD Alêxis CIàudê;dê Piêir:ê A1êxis & Ànnê Gênêv.CUVILLIER
02 ,at . a'7 85 VIGNAüLX FTançoisêrd'Àntoinê & Frànçcisê CfàudiI1ê BORDEAUX
24 , Or ,17 A7 VIGNÀUT FIènçoisê Jêânnè Mâriê;d,Antoinê & Irançois.C1.udi nê
15. 08. T783 VILAIN Piêrrê François;dê Bâpti s tê
BÔRDEÀI]
& Mâriê Jêànne Cfêudê NORMÀND
:r.8,o9.r785 VfLÂIN Jêan Louis Màriê;dê Bàptislê 8, Mariê Jêannê Clàudê
o4.02.1788 VIT,AIN Moricêidê Bàptislê & Màriê Jêannê C1èudê
NORl,lÀND
11.09.r783 VIMONT ,iàcquêsrdê LoLriÉ & Mèrie Victoirê VEIiOITTE
23 .tt - r'7 83 VOUTEZ l-èur.nt;dê Pierrê & Clâualinê POUpON
22.12.r',7 85 VOUTTE Mèriê Cèthêrlnê;dê pierrê & Màriê Jêènnê BoBrT
28 .06 . t]A / VOUTEZ Jêân Mariê;dê Plêrrê & Màr1ê Jêannê BAUBI
22.O7 . 1190 VOUTEZ Mariê Louisêrdê Piêrrê & Màriê Jêànn. BAUBY
19.rO.1792 VOYER Chârfêsidê Jêan ChÀr1ês & Charlottê pAULy
\9.îO,t',792 VOYIR Fforêntin Sêrâphin;dê Jêan Charlês & Chèr10ttê pÀULy
or.11 . T7 88 WÀLTFOÜGELT, Jêan FrÀnçois;de ChréÈiên &Scholastiquê MÀL
o2.08.r790 !ÿALTFOUGELL Louisê Scholastiquê;dê Christiân &Scholêstj.guê
o9.ro.179r hiÀLTFOUGELL À1bêrt Dênisidê Chrisliàn & Schôfàstiquê MAL
JO .12 . 11 I4 WERMELINGUE Jèan Sulpice Simon;dê Jêan Nicolas Thonas
23 . rO. r',l 84 VERNE
& MâTiannê
ROBART
CHOISY-LE-ROY
MÀriâqê
**
165
189
Prénoms
DATE
ror
I37
13
3'1
Tfo
133
cof joi
r. décédé
.
MÀRCHAND I
d'YERRES âvêc
Jêannê BÀZON;dê +Frânçois & +Màdêl,MERRY.dê MAILLY LA VILLE
29 .A7 . 7'7 90 BALISOT Baptistê;dê Baptistê & EIisab.IIONTSIGRE àvêc
89
Mariê Thérèsê Rosâliê LOUCHE;d'Andrié & Mariê Jeànnê JEAN
du PLESSIS-PLACÿ-77
FranÇoisidê +Pjêrre & Càth.Josèphê MEGRET àvêc
Màriê Màdê1,PROII,d. +Lâurênt a +cênêÿ.ROCH
BAUDIER Jean;dê +Josêph Nicolas & +Mariê BEAULIEI];
dê METZ-Stê Sé9o1ènê-57 àvêc
Jêânnê Louisê VACoUERIE:dê Domj.niouê & +FrânÇoisê Jêânnê
BÀUD OINPiêrrê, Bourgêôis dê PÀRISrdê +Antoine &
LECCU PPEY
Màriê Cath, GOUJON;dê LIART-OB
MàTiê Madêl.FAGARDidê Jêan & MâIgrJêrite CHEVÀL]ER
BELANGER Noê1 Frànçois;dê câbriê1 & +Marsu.MONEI Irdê SCEÀUX
Mariê Jeannê LETELLIERTdê NlcoIàs & Màra1ê Cath.DUCHANGE
BELIARD Lôuis Daniêfide rlouis & Mariê FOUCIIER dê NIORT St
PEZENNE-7 9 àvêc
Mâriê Annê GIRAULD;dê Josêph & Mariê Ànnê pIVERT
BODINIER Piêrrê Sébâstiênrdê +Jêan Sébàstiên & Gênêv.HUBERT
dê CHfLLY-9I avêc
Mariê Louisê Etiênnettê POIGNEUX,d'Antoinê & +I4àrie Lor.tisê
BONVOISIN Louis Baptistêrdê +Bàpt.& Màrqu.HENRY
LEROT
Mâriê EIjsab.BARRlER;dê +Jêaô Josêph & Mariê Louisê cenev.
BOULIVET Piêrrê Sàmuê1;dê +Samuê1 & +Mèrgu.BUNOCHE
REVEI
Veuf dê MaliêLouisê RUBAUT;dê CôURTOI,IERDênise Àngéliguê SAGEAT;dê +Àndré & Mariê COLIN
61
Vêuvê dê Piêrre DALGOT
BOURGEOIS Jêan Michelrdê Jêan & Mariê Michè1ê Piêrrêttê
GROSSIER; dê BIEVRES-9I
Frànçôisê E1éonorê PfCHARD:dê Piêrrê E Mâriê Annê MÀL
BRETON Chàr1ês Nicolàs;dê +Jêan & Louisè BASSET:dê îHIÀIS âv.
Màr:iê Louisê COTTFT;dê Gilfês Josêph & +Mâriê i,IIGNOT
CÀBUR FranÇoisidê +Dênis & Mariê Annê CÀRON avêc
Jufje EranÇoisê POTGNEUX;dê +Yves André & +Màriê Jêannê
CABUR François;de +Dênis & Mariê Jêannê CARON
TOURNEÜI
Màriê Anqéfjquê PERRÀULTrdê +GàbriêI & Marlê Angé1iquê
L2.OT.T1A4 BÀSSET
?t I3.O4.
T7 90
31
:r
I30
l2
26 .OI .
r24
64
2t .a1 ,a784
6
l5
27
.07 .17 85
1
rt
90
-02.1146
13o
90 23 -1O.r784
2
08.OI.1785
56
12 12,O2.7'78'7
3
25. Or, 17 8 5
62
IO"rI.I?88
L23
8r 23,17 -r7 49
ro7
29
lo\
Parênts êt,/ou
sur MOUSSON-88 àvec
de +François & Màriè Annê LECLERC
dê SÀUDREUX-55
2/.a7,r1A9 ÀZEMAR Piêrre Bêrnard;dê +piêrrê & Françoisê SECÀILH;dê
BÀGNERES ên Comminsês
Mariê Marqu,JOLy;dê +Charlês Constaôtin & MàTgu.CHAUSSEE
06 .r7.r1 92 BÀGY dit BÀDTÀN Baptistê Piêrre;de +Pierrê & MàriêAnnê SERRET
11
94
/
3l I5. 05, 1786 AIISÉLME Àntôine; d 'Àntoinê & Jêènnê PERRAND,/V L,ISLE s/Sorgu.
Margu.Fral1çoisê VETILLARD;dê Bêpt.& Irançoisê CORNTQUET -81
09.or.1786 ÀRIGON François Màriêrdê +Sébastiên & +Màriê Ànnê DENIS
Vêuf d'Edmée BASSET avec
Mariê Cath.DUcUÀYide +Jècquês & +Cath-CHENET
6L 1s.11.179r ÀUBERT Jean;dê +Piêrrê & Mâtiê DESVOUGES èvêc
Mâriê Jeanne À-MELIN,d,Àndré & Mariê Annê MOREÀU
l4 13.11 .1792 AUBERT Claude;dê Frànçois & +Mariê CIJEVRESSON dê ROSIEREs
Margu
188
]lommes
21.04.178q
59 r 5.
09.
17 83
DESMORES;dê
V
ILLEJU IF
Jêèn Claudê;dê Jêàn & Màriê Claudê BOUDINTdê PÀRISStê Marguêrite svêc
Mariê Ànnê VAUGEOISidê Jêan Piêrrê & Mariê POISSON
CAUX Jêàn Louisidê Dênis & MadêLêinê CARRTER avêc
Mariê Agàthê Nicolê GÀRNfERrdê Philippè & +Mârie Madê1.
CAUMONT
BRI17ÀL
cForsY LE ROr
Mariages Hommes
f.,_{, P.r
1r5
55
DATE
112
25.02.r'7 92
179
192
13
145
i7
171
r.18
+Edméê
St1"1édard
& +MÀrie Sophi. JONOUET avêc
Mâriè Jêannê SEIGNORET;de Gi11ês & Mariê Ànnê INGRIN;de
CIIENUE Gèrmainrdê +Clàualê & Jeannê Clàudê
ROfNVILLE-9I
42
-92 COLÀS
CIIÀUDoY;dê RAZE-7O àv.
Jêannê CIIÀMPIONTdê +Claudê PranÇois & +Anne HÀyANTrdê
51 21.O9.1790 CROMER Bârthé1êmÿ;dê +Pierrê & Madê1,cùTZEIL
MELtrNCOURT
?(
dê MARMUTIER-6 / âvêc
tlâriê MadêI.TISSERONTdê Jêan & Mâriê Mâdêl.BOURGNIER
32 t"6,05.1786 DEBARRERE Jêan Pierrêidê Jêan & Màriê Ànne CHESNIAUTde PÀRISSébastiênnê Frànçoisê MENON;de Nicolas
stsévêrin
& Luciê BOUI,ET
a6 .02 . r'7 92 DEPEUILLE Jêan Piêrrêidê +Piêrrê & +Mariê Elisâb.DELAFOLIE av
!,lariê llàdêl , DUMONT i dê +Pjerrè & +Mar:iê Anne TÀVERNTER,
de CREPY- S tThomàs- 60
Baptistê;dê +Jêàn Pierre & +Madêl.DUCHErdê CONîAUI,î-5I
lôuisê NicoIe AUBERT;de Piêrre & Mariê Jêànnê DFVOUGE
DUBOIS Àlbêrt Josêphrd'Àntoinê & Mêriê Lôuisê LEFEVRE;dê
DCUÀI-59;veuf Màliê Jêannê CONTEROT avêc
Elisab.Louise RENÀUX;de Louis & Marie Jèannè BUGNY
DUMENIL François;dê +Robert & Gênêv. PoINTEL; dê STMARCEL-27 av
l.{àrquêT.GUYONNETTdê +Piêrrê & +Mârie MarguêT.CARTIER
DUSÀUSSOY Jêan Marc Antoinerde +Àntoine & +Mariê AnnêCCURTOIS
Marie JosèFhe EERÀS;dê +Piêrre & +Jâcquê1jnê Cath.LRBoEUF
veuvê ên 2ês n. alê B.ptistê CAMPENON
FrNOl CLaude;d'Elol & Rêinê I4ONCCUTEÀU i dê VTLLTJUtF
vêuf dê Mariê Jêanne CHATRIER av.
Mariê Madêl.DCUTEEide +Claudê & +Mariê Antoinêtte DOyEN,
de RTTHEL-MA ZÀR I N-OB
FLORENTIN Piêrrêrdê Clàudê & Eljsêb.l4fLOSKYdê GIVRÀUVAL-55
Màriê Elisàb.FoRTIER;de +Leopold Àugustê & +Câth.BRUSSET
dê LUNEVILLE- 54
FLORET Jean Louisidê Jêàn Frênçois & Mariê Màdêl.ANAIJT avêc
Mâriê Louisê chèrlotte BOYARTEAUXTde +Jêân & Elisàb.CAMPO
FoREsî Piêrrêrdê Piêrrê & Marie Madê1. SEJoURGE/,/dê NoTSIEL-77
demeur:. à VITRY avèc
FranÇoisê REGNTERide Pierre & Marie Anne DUCHEMIN
FORME pièrrê FrânÇoisidê +Josêph & Màriê Madêl.FLEURET;dê
COl,tBS-1à -V i f fe-7 7 av
Edméê BAUDET r dê +Louis
41 IO.O5.T784 DIDTER
21.o4,r788
98
5? 24,O',7 .a7 A3
93
5?
t79
L8. ro. 1788
02,a'l
34
. r'7 92
05,o5,1788
124 roo 15.11.1784
184
Làurênt lrânÇois; dê
Maiiê Ànne BOULER;dè NÀMUR-N.D- (BRABÀNT)
Piêrre Baptistêrdê François & Mariê Mârgu.MOISSON avêc
Erançoisê RIBE;drAndré Vêncêsfàs & +FrÀnçoise BILLOT
31.05. T787 COUSIN CIàudêrdêmêu!, à PARIS-Stsufpicê;dê Baptistê & .Têannê
t? 22.L2,71
3g
25
CHARPENTïER
AUBERT;dê MONDORE, dioc.de DESÀÀ]CON avêc
Rêinê MÀRoT,de Louis & Marthê CARRE;dê VIRTHAULT-21
l4 03.03. r7 83 CIIINON Jêànidê Pierrê & Màriê BONANTdê SÀUXILLANGES-63 âvêc
I,lâriê FranÇoisê GÀûTHIERTdê Nicolàs & Màrie Lôuisê DUBELÀY
)7.o4.a792 CLEMEN? Dênie lrançoisidê +Prànçois & Màde1 . DESBROSSFS; dc 77
Ànnê Adé]aïde TURLIN; d 'Antôinê & MÀriccênêv.pILOTEL/,/ pltING
26,a6.r7 92 COCHENET Jacquês Charfês;dê Maur & Margu , BoURSAUI,T; dê MAUCOUR
Mariê Ànnê Josèphê DELCOURî;de Jeàn Josêph &
55
85
86
décédé
23.a2.a184 CIIAELE Jacques;de +J6squqs & +Mèdê1,MOISy,Vêuf Mariê lrànçois
Màliê Càth.LAMBERT,de Jèan Sébàstien
ROBILLÀRD
& +Mâ!iê MarquêriLtê BASSET
t1 I 2 ,O2.a'7 8'7 CHÀLIGNE Nicolas;dè Nicôlâs ll Margu . MONCIÀIi, dê THIÀIS àvêc
Michè1ê Màrie TOUTÀIN:dê Pâuf & +Màriê DÀUBERNELTdê PÀRIS-
33 24.A4.1187
11
Es êr/ou conlornt
24
ïo
89
Parêr
Pr énoms
a7
22.11,r785
1l r8.o9-1792
& Edmée
GUENEAU,
dê MONTBERTIIAT]LT- 2I
cEorsY I-E
llariàgês
Pr ôroms
DÀTE
(»
113
32
rt2
t7
.1
ra2
114
4
131
L66
6A
20
67
45
65
131
IO
tl
déc édé
BÀSSAIT iveùvê dê Bàptistê SCUNEIDRE
Antoinê Georgesidê Jean & +Mâriê Annê ROZE
de I'IARCILLY sur Seinê- 51 ôvêc
Jeannê Françoise FAGARDidê Jêân & Mârguerite CHIVÀLIER
22.LL.1197 GUYONIIET I,ôuisrdê +Pierrê & +t4ârgueritê CARTIER
8!
Jêanne tÿlâdêl.BOUILLYrdê Lazàrè & Jêânne DOUCETidê VERUENTOI
ro,r0,r785 HEBERT Claude Àntoinê;dê Claudê & Cath,Barbê CORNET;dê ROYES(
l4ar:iê Càth-CABUR;de +Dên-i5 & Màriè Jêànnê CÀRON
26.09 .1186 EEDIÈR Jêan Louisrdê +Jean & +llariê Ànnê ROBER?rdê BRIIS sous
FORGEs;vêuf dê Mâriê Gênêv. HERVET
24
.A2.r7
83 GUERAULT
Ànnê BOURLIERTdê +Jêân & +FranÇoisê SÀVALE
v.uvê de Jêân Màlc COLLEÎ
07.oI.r789 HIECMANN ÀbêL LÔrjis;dê +Louis & +Câth.VIGOR,de PÀRIS-St
l{ar.iê Annê Erânçoise MORÉÀUide Louis
Hlppoljt.
& MaTiê Edméê SEGU IN
14.o8.1192 HORSON Edmê;dê +Jean C.Iàude & Mariê GARDI avêc
Mârie Anne GÀRDON'de Claudê & +Mariê Ànnê PÀTIN
23 .Or.11R7 JACOUES Nicolas;dê +Cla\rdê & +\leânne PRANQUE,dê PÀRIS-
183
103
Parênts et/ou conjoint
l1 .02 . r7 84 FORTIN Louis;dê +Rêné & +Marquêritê JENTY avac
MariêÀnnê Câthêr.Piêrrêttê ROEÀRD;dê Sulpice & Màriê Càthêr
1l 2t.o2.1116 FORTfN Charlêsidê +Rêné & +Màr:qu. eElÿIy av.
MEUNIEI
Mrriê Lôulsê GIRAULT;de Josêph & Mâriê Ànnê PIVERT
46 2A.01 . r189 FOUCÀUIT Nicolâs Gui1lâune;dê Nicôtâs a Thér.èsè COIpFIER av.
Cèth.Pélicité ÀCHIN;d'Antoinê & C1âirê Bàrbê Philippinê
30.a5.1192 GARDON Jeàn Denis;dê Clàudê & MàrieAnnê pAT I N,/,//Thérè s ê DUpRI
Mariê Suzanne CÀUX;dê +Dênis & Madêlêinê CÀRRIER
lo 09,02.1789 GÀRNIER Pierrê Nicolesrde +Piêrrê NicoIâs & +Mar iêÀnnêLELARGI
Mariê Fraôçoisê BAUDOT:dê +Jêân Louis & ,i4êriê François.
52 11.08,1789 GAUBAIILî Etiennêrdê +Jêan
Ch.ai Iôttê llÀRTII
& Câthêrinê CIIIIVALI,IER;dê SERVON-77 avêc
Ànnê Véroniquê VOfSlNidê +Nicolas & +i4êrgueritê POIRIER
Veuvê Antoinê CHÀNIER,dê MARCIILY sui Sêinê -51
tl 07.02.1785 GENTY CLaudê Jean;dê Jeân Chàr1ês & Madel.Gênêv.CHIIVTLLÀRD
JèaNN Madêf .PICÀRD; (.)THIÀ]S,dê Louis & Gênêv.i{ICHELTN
92 26.rO.r',784 GERARD Jean Nicolas;de +Nicolas & +Mârle NEVEUX;dê StDIZIER5i
Mâriê Cath.JOUBERI';ale +Pierre Josêph & +Mariê Câtherine
1l
42
}Iommês
19
88
54
5
ROr
Stlléalârd;vêuf d. Càthêrinê BAZELOT
Mârie EOYER i dê+Bêrnar:d Josêph & Mariê Frànçoisê Àngéliouê
5l 22 -A8 .1186 JEAN Victor;dê Jacolrès & Mariè CI{ORIN,
ÀUGRÀI
du ?LESSI S-PLÀCY - 7 7 aÿèc
l"1ariê Jeênne pOULATN:dè +Piêrrê & Etiênnêttê BARIER;
dê GÀUBER TIN4l
1l
16 ,o2 . r7 89 JOLY Jêan;dê +ConstantinCharlês Michê1 & MÀrgu.CFÀUSSEE avec
Louise Mariê Ànne CHAIN;dê Jacquês & +Mariê Ànnê GENTY
l6 oli.o2 .tt 90 KROMMENACKER Jêan François;dê +Jêan Nicolàs & Màriê Jêânnê
Anne MICIIELINTde piêrre & Cathêrinê LABBAYE
CHERON
d. MONTBERTHÀULT- 21
'/o 16.09,r783 LÀMBERî Jêan Mâriê;dê Jêan Sét,astiên & +Màrguêritê BÀSSEI aÿ
Josèphe Hênriêtt-e FORTIN;dê +Rêné & +Marguêr.Màriê GENTY
23
23 .02 -A'184 IÀNGLOIS Piêrrêide +Thomàs & +Ànnê DURLIER;dê VILLENEUVE LE
ROI;Vêuf Mariê }largu, GIROUX
Àlexis COLLIGNONTdê Poncê1êt & +Cath.PIERRON;
dê THONE 1ê THEL (IUXEMBOURG)
a4.a2,a'788 IÀNGLOIS Piêrrê Gabrielidê +Piêrrê & +Anne EranÇoisêCÀSDEBÀT
43
o4 .06 .17
A'7
VêLTf I\.IàTiê Claudê DURUSELLE àV
Elisab.REGNIERrdê +Jacquês & +Màrquêritê PÀCLOS
1,ÀPP Louis;dê +Jean & +Jêânnê COETLMÀNIMEidê VOISNÀNT(BâLE)
Mâriê Jêannê DAVfD;dê +Jc an E +Màriê
Anhê BOURRIER;
.
Vêuvê dê EranÇois GREBIN
t+
CHO]SY LE ROI
Màriàgês
.! s
Hommês
":t
1V
DÀ1!
,16
Pr énoms
t28
L2,OI.779A
Iq4
f8 3l.12.r'792
t32
93 2'1 -rO-r'7A4
)2 12,04 r785
32
L4 21 ,A2
r786
86
07. or
17 83
t23
82
23,11.r'189
142
50
09.09.I79ô
L2
41
25.05.l;184
154
18.OI.I791
30
I9,oI.I786
57
15
19.02.178'7
t9 o5. 04. r785
t-
20
1I 3I.10.1789
71A
ro3
I3
I'1 .O2.1'7 A9
133
91
IO.II.I784
88
TO 24
.02 .A7
83
I12
49 01 .o9 . r'7 90
21
r02 ,6.rr,1784
I8
'/4
3l , 08. r784
|
^
Parênts et/ou conjoint
déc édé
Frènçois Mâriêialê pièr:rê & Dênisc JUBAULî,dê PÀRISMàriê LECLERC (" )ÀUXER;lE-StPiêrrê,
SLGêrvâis
dê +Jacquês & Jêànnê Hélènê CHÀRUY
LEBON Jêan Noéf FranÇoisidê Frânçôis Adrian & Mâriê Ànnê
Eléonorê FONTAINE; dê ROUEN-S tPa tr icè
Augustinê Félicité Gû1LLER dê NONACTd'Àugustin Thomâs &
Elisàbêth Màrie GUTLLER
LECUYER CharIês FrànÇois Toussaint;dê Màrtin & Uàriê Ànnè
LAMBERT,dê MÎSY E/Yonnê-77;vêuf de Gênêv,NEZONDE av.
Mariê Annê THOURETTdê +Nicolas & +Mâriê CHÀRLES;
Vêuvê de Nicolas LÀGRÀNGE
IEELÉT Bàptistêide Jêân Erançois & +Marie Josèphê PENCERON;dê
ÀngéIiquê RÀBÀSSErdê Chèr.1ês & Àngé1iquê DUBOIs
VTTRY
T-EGRAND Guillaumê;dê +Jêan & +Madêf .LIONrdê PÀRIS-StNicolàs-du-Chardl
Màriê Louisê GUTzoT;dê Piêrre & Anne JoLY
LEPEüT Jêanide +Jean & Mariê COOUfOT;dê I4OUTIaR-StJêan-2I
Vêuf dê Mâriê Jàcouêfinê BÀRDEÀUX
CLairê Rosaljê GERI1ÀIN;dê Clàudê & Màriê Màd.JOSSE;dè
9I
LETELLIER Louisrdê +Jacqucs & JuIj enneMARGOTIN
I.{ONTIGNY
Mar.guèT,GUENIN;dê Louis Ed e & Màriê Louisê Gênêv.POIGNEUX
LEVERDIER Nicolês Vincênt;de François & Mâriê Càth.CÀNIVET
dê PARIS-StNicofas dês Châmps àvec
lvlàriâ Genêv.ModesÈè CÀNIVET:dê +Jêan Vinêênt & Màriê Gênêv.
LEBON
DUBUC;dê PÀRI S-S tBêno-i t.
Georgêside +C1êudê & +Marie PICOî;dê PARIS-Stsulpicê
GènêvFrançoisê COURGENOUIL,de +Pierrê & Mar:gu.Charlottê
MEQUIGNON Piêrrê Jacquêsidê +Charles &
LEGUÀY
oCRIS-StPôuf
BRIDI-LLI];d.
avêc
aud'C
50
Màalê] .Denisê THIEBAULT;dê Jêan Nicolas & llargu, OU|)E'1MESNÀGE Bon Charlêsrdê Chàrlês & +Cath, LEBRETON; de VÀRÀNGEBEc
Marie Fé1icit'é LEGENDRE;de +Cfaudê & flêriêArgèLiqreI,ll,ivRD
MISERE Jècques;dê +Eustàchê & À{arie Cath.LEGllNDRE'd'HUEST-27
Mariê Annê Nicolê LEQUEUx;dê +Martin & +Mârgu. GRENIER i de
}-IONTÀIGÙ Jêàn Uariê;dê +DominiqrTê & MÂTiêMARCHAND,/BEAUVÀI S- 6 C
dê CLERMoNT-63 ivêuf al'Elisab.Rosalie MAURE avec
Mariê Cèthêr,LÀMBERTTdê +Jêân Sébastien & +Mari. Marguêritê
BASSETivêuvê dê Jacquês CHÀBLE
NANTEÀU Bàptistê;dê +Philippe & +Mariê LANoUx;du BOURGET-9I
victoire Françoisê GENTYTdê Jêàn Chârles & Màdê1 . CHEV I LLÀRD
oLLIER Gêrmainid'Antoinê & +lltâriê MERAT;dê VÀUX-89 àvêc
Mâriê Louisê ÀUBERT:dê +Piêrrê & Mariê DEVOUGE
PÀVY Jàcquêsrdc +Piêrrê & Màrgu.HENRY;dê BONNEUIL-94 àvêc
Jêânnê BAUDEYTdê +Louis & Edmê GUERÀU;de MONTBERTHAU LT- 21
PERrN antoinê Àthanàs.rdê +Sébastien & Mariê Màrthê DESCHÀMPs
dê PÀRIS-StSèuvêur âvèc
Màriê Suzannê PONTALLIETdê Jufiên & Màriê CIêudê PIOLCT;
dê PARIS-StÀndré dês Arcis
PETIT Jêàn Jacgues;dê +Franqois Gabriê1 & +Mâriê Ftànçoisê
TIERSE,dê ?ÀRIS-StêMàrguêriLê avêc
Louisê REBUFEL;dê +Jacquês & +Jàcquêlil]ê SALLEVIN;dê PARISGras-CàiI1ou;veuve d,Àntoine À1êxândrê PRUN
PICHART Jêên Piêrrêrdê pi.rrê & 1.1àrrê --,nnê I4AL,LE àvêc
Clêudinê Bênoitê ROUSSELET;dê Léonàral & MàriêChârlottêvENol
PONY Benoit;de Nlcclas & +Mariê Jêànnê EDIARD,diATHIS-MONS
Màr.iê l,ouisê VIGNAUX;d,Àntoinê E +Càth.Rèinê PÀSSEREAU
PRBSfAT Edmê Nicolasidê Nicolâs & +Marqu , LECLERC; de LA MOITE
Jêannê Charles L.A-MBERT r dê Nicolas
TI LLY- I(
MARCHAND
& Claud_inê
RENÀRD
CIIOI SY LT] ROl
ITÀR]AGES
HOI1I1ES
.f
\r"
,,o",
L75
7)
67
9I
54
89 15
DÀ17
lIoH
Pr
é
"'
êtlou conjoint
noms
décéC6
08.05,1792 PROTOIS Bâptistêidê Jêàn & Mârie À1ONGINrdê BOURMONT-52 aÿêc
Frâôçoise ÀUBERTIô)BLEVÀINCCURT-88;dê FrànÇois & +Mâriê
02 .La.7'7 8',7 pRUDHOMME Claudê Guillaumêrdê PoNT s,/Yonnê-89
CHEVRESSOI
dê Gui1lèumê & llariê HEMOND avèc
Marie Madef.Adélâide GERMAINTde Claudê & Mâriè Màdê1êinê
JOSS E; vêl.lvê dê Louis BERTRAND
07.TO.1788 QUÀRTIER pièrrê Luc FranÇois;dê Piêrre & Edrôéê GUENIOT
d. VILLENEUVE SÀINI GEORGES avêc
Cathêr.Philibertê ROUSSELET;de Léonârd E i,làriê ChàiIottê
03"03.1783 FÀMoGEY Piêrrê Àntoinêidê françoi6 & Marqu.Erànçoisê
VENOIi
CLERTdê SA!INS-39 àvêc
Pierrê & Mariê Ànnê PÀUTRE
a4.A1 -119a REGEREÀU Françoiside Piêrrê & Jufiennê DUDOY: (ô)BÀGNEUX
demêurànt à MONTJEÀN-53 âvêc
Mariê EIisab.DELAEORGE;dê FranÇois & Mariê PEREUX
dêmeurant à SOIG^_OI-LES èn Briê
29.A1-r18A ROBART Baptistê Sulpicè;dê Su1 .picê & 1,1àriê Câth.MEUSNIER av.
Gênev.Angéliquê TIIIROUIN;de +Louis Lubin & Màrie G.nêÿ.
24 -O9 - 71 A5 POBERT Maximiliên Josêphrde Jacques 8, -Pl- ilip;rê
DELÀNOUE
Gencÿ.RUELLETdê SjiLon
t€,2 3g
78
62
DUPONT avêc
151 T2
r36 34
L29 a7
7
60
190
I5
r:r
166 63
22 '76
I87
l2
149 '73
r41 48
181
116 51
Mariê Tôussâine MfCHELidê Jêàn Jacquês & Mêriê Càth.DUMONT
dê PEZÀRCIIES-7 7
11.03. 17 9r ROEDEl, Piêrrê ; ( ) },IÀYKÀI.IMER ( SPIRE ) dê +Jêan & +E1 isab. MüLI,IE]SON
Mariê Ànnê MUTTINtde +Jacquês & Ursulê BLONDONidê DÀRCY-2L
24.O1 . t'7 90 ROLIN Claudê François;SoIdàt à ÀNGOULEME-T nfantcr iê; d ê Noëf &
I'largu. FREMARD ; dê MOUGEVEL, dioc, dê
O
Jeànne Illeire CLirNUrdê +Clàude E Anne CIeudê
BESANÇON
AUBERT t dê MONI DORE-7C
12. rO. 1784 ROUSSELET Jacques Charfêside Léonàrd û Mâriechar:lotte VENON
Margu.Frànçoise CHEVILLARD;cê Clêudê & +Gênêv.Madêfêinê
HASSASSIN ditê LONGRO}
RodolFheidê +Jacquês & Marie Cath.BERTHELOT avêc
Marie Cath.NOURRY;dê JèânJàcques & Marie Thérèse COULON(+)
21 .tl . t7 92 SEYDcz dit DEYDCUx Claudè Josêphide +Ga§pard & +Cath.RoUILIEI
Veuf dê liarie Geneviève GIRÀULT âv.
j
El sabeth IA'lÀRD idê Jean a! rl.larg'!rerii:ê aliliv-1l,IEr
Vêuvê dê Jêàn VoSTBERG
21,11.I79I SINTIER Piêrrê Louisrde +Louis Nicofas & +Gèneviève ÀI{AR
d'YERRES-9T avêc
Mariê Maigu . THIEBÀULT i dê Jean Nicolàs & Marguerite OUDET
24.7A.1785 STOÛF Baptiste Laurênt Nicofas,dê Laurent & Antoi!êttè
Charlotte RDTRoIGNET r dê LABORDE-65
l'1â r ie Edméê ARRIGON, dê EranÇois Mariê & Edmée BASSET
06.II.I792 TERRON Lôuis îhomas-d' ÀCQUINidê +FrânÇois & +E l i sab. BAD lN,
de NEUVY s/loirê-89
Mariê Ca th, GUENIN; dê Jeàn Piêrrê & catherinê o!,rvrER
23.11 .17 90 THERMER Jêan cuillaumê ;de +Jêan Daniêl & +Mariê PRTEKARTS
d'ÀIX LA CHÀPELLE av
Uàriê Elisàb,GIRAULTrdê Joseph & [lariê Ànnê PIVERT
3I. OI.I7 90 THEULOT Mauricêrdê Mauricê & Annê TAUPIN;dê CORSAINT-21 avêc
Annê ALOU IS, de FranÇois & Jêênne VERfER, dê TOÜRTRY- 21
24.A1 .I192 THIBAULT Àntoinê;d. +Antoinê & +PétroniIIê NOELTdê V ILTENEUV
SÀ I^"1 Gêorgês avêc
Anne cHÀPrN;d'urbail1 & Ànnè CoSNIERTde MEZERoY-7 2 rvêuve dê
Lôuis FRÀliÇOI S
20,a9.I'789 THIRION Àntoinêrdc Piêrrê Jacquê§ & ltariê Frànçoisê HÀLLOI
dê wARc (NÀI'IUR) ên I^IALI,ON-BRABÀNT i dêmeu rânt à PÀR1SSIJEAN en Grèvê avêc
angé1iguê Madêl.MÀTHIEU idê Maximiliên Màriê JoscphPhif iFp!
Nicolas & Gênev. TRONOûOY;memê paroissê
29 .O9 .r',7 89 SCHOUANY
CHOISY LE RO]
Mariagês
.li!
\e
DÀTE
tr
]'21 80
65 45
ro9 36
85 29
77
191 16
Hommês
' /r'i'
Parênts êt/or.l
Pr énoms
conjoiht
d éc
édé
13.09. 1784 THIJIT,LIER Àntôincr'PÀRrS-stê MArguêritê,dê Jêan Erânçois &
Mariê Dominiquê Louisê BROQ àvèc
Ànnê Fé1lcité DEGARNEdê Honêst & Ànnê FIEVE;d'YERRES
ô6.o6.I78? TOSI Antoinè Josêph Mariè EmmânuêI Bonàvênturê; demêurànt à
PARIS-Stsulpiêê;dê +Charlês & Rosê POLOÀAidê MILÀNParoissê Stcêorgês du Palais avec
& Mâriê LouiBê CoMPoIN
Mariê Cathêrinê BoURLIERTdê +AntoinêrÀntoinê
d
& suz.LÀPIERRE
VÀLLEE
François
ZARCIIES
Bênjamin,
I1,O5.I?89
i
"LU
Marlê Rosaliê GIBERT,dê +Michê1 & +Malriê Jêànnê VASSÀRD
15.O4.I788 VALLTER Antoinêidê +Piê!!ê & +Annê POIRRTER;dê VAYRES-9I av'
CathêTinê BELÀGE,d'EdMè & EdMéê DIÀRDidê SERMIZELLES:89
Veuve dê Jêan GIGOT
+Nico1â6
& +Gêrtrudê HEISMÀNNIN avec
28.OI.I788 VÀLTFOUGEL Chrétièn;dê
Mâriê scholastiquê MÀrr,drEtiennê & Mariê Jêànne RENAUX
dêmeurânt à FRESNES 1ès RUNGIS
(o)BELLEVTLLE
VANDEVOoRDE
Jossê,
2'7 .\1.I792
dê +Charlês & +Mariê Jossê
VAN MoSSEVELDETdU alioc,de GAND àvêc
CÂMUSrdê Jêàn Frànçôis e Màriê Jêânnê
I.ALENT I N; " BRUNOY, dêmEUI: à ATH IS
+Mariê FUI,IEErdê BAUDEMENT-51 avêc
VERGEOT
+Clàudê
&
Edmé;dê
2A.IO.a'18-l
Mariê suzannê GIRÀULT;de Josêph & Màrie Annê PfvEBT
t2.06.I'787 VIÀRD ,Tâcguês Prédéric;dê Bapt.& Mariê JÀVON;dêmêur: à TllIÀIs
Hé1ènê cHENUrdê +Cfaudê & Ànnê C1audê AUBERT:dê MONTDORE-7O
VILTIER
Nicolâgrdê +Louis & Mariê Màdêlêinê MÀUGEON avêc
25,11.1783
Mariê suzànnê BRULE;dê Jêàn Louis & Mariê Clàudê BRoU;dê
Ànnê Màriê Nicolê
12
66 46
ro6
88
92 2A
114 2A
ERESNES i veuvê d'Àôlôinê LAURRIN
Àntoinê
& Margu.GOUX;dê FÀUDREMOND-7O
vUILLoN
Jêan
Châr1ês;dê
9.04.1783
+Barbê
MOREI,idê NOYERS-89
Jêàn
&
Ph11j.bêrtê BOULÀN.lrdê
Veuÿê drEdmè VoYoT
I'7.02.I184 ITERMELINGUE Jêàn Nicolas Thomasrdê +Thomas & MâriêMargu. KUBLE
dê PARrS-Stsulpicê Àvêc
Catherinê !'tEUNfER
SulFicê
&
Mariê
Màriê
r de
+Thiébâu1t
MàriêÀnnê ADHANT;dêm-.à
&
l/iooc
Jêàn
Chr6tiênrdê
12.06.r'787
Màr iêMargu . MÀTHIEU ; dê +Etiênnê & +FrançoisêMÀCHERE ATHIS
ROBÀRD
66 41
d. LÀ
CHAPELLE LÀ REINE-?7
TRÀNSCRIPTIONS
11.1 45
ro8
34
Mariê François ;dê Charlês & Charlottê SENPERE àvêc
Mâriè
VIONTdê Bapt.& ÀnnèNARRÀT, tous dêux de CHOISy
Ànnê
Cérébré à PARIS-Bonnê Nouvê11ê
dê PÀRIS avêc
NAUDIN
Jàcques,Bourgêois
...05.I7Ê3
AntoinêMârtin SIMoN:dê CHOISY
GREMroNrVeuvê
Mar:iêFrànçoisê
CéIébré à PARIS- S t]"lERRY
31.IO.I786 REGIER 1.1athiêu;dê +CIêudê & Cëthêrinê BONTEMPS avêc
l'lâigu.RADOU;dê +Michêl & Jêannê BONELLE;tous deüx dê CHOfSI
Célébré à MONTROUGE
21
.a6.T139
BRETON
./t
}!AX,]AGtrS EXMMES
CHOISY-LE-ROI
\à'
Pr énoms
Àoê
Pârênts êt/ou conioint
décédé
r789 ÀCHIN càth.Fé1icité,d'Antôinê & Clàirê Bàrbê Philjppinê
liicolas Guilfàunê
Thér.èsè DUPRE àvêc
fOUCÀULT,dê
Nicolès & îhérèsê
COIPEIER
1790 ÀLOUIS Ànnê,dê Frànçois & Jêannê VERRIER,dê TOURTRy-2I êvèê
Mauricê THEULoT,dê Maurice & Annê ToUPIN,dê CoRSAfNf-21
ÀRRIGON
Àlàrie Edméê.dè Flançois & +Edrnéê BASSET àvêc
l-785
Bapt.Nicolas Laurent sTouF,dê Lâurènt & Àûtoi.nêttechârlottê
REFRoIGNBT:
dê
LABORD
1792 ÀUBER? Erânçoisê, (")BLIIVÀINCOURT-88rdê Fr.ançcis & Màriê
Bàptistê
E-
65
CHEVRESSON àvêc
Màriê MONGIN:dè BOURMONT-52
1784 ÀUBERT Louisê Nicolê,dê Piêrrê & Màriè Jèannê DEVOUGE avêc
Bàptiste DIDIER,de +JêànPièrfê & +MàdêI, DIICHE - dê CONTÀULT1792 ÀUBERT MàriêLorrise,dê +Piêrrê & Màriê DEVOUGE âvêc
5l
Gêrmàin OLLIER,dê VAUX-89rdrÀntoinê & Màriê I1ERAT
I784 BÀRRIER Màriê Elisàb.dê +JêànJosêph & Màriê LouisêGênêv.REVEL
Louis Bâptistê EoNVOISIN,dê +Bàptistê & Marguêrite IIENRY
]789 BÀUDEY Jêannê,dê +Louis & Edmê GUERÀU,dê MONTBERTHAULI- 2] av.
Jàcquês PAVY,dê +Pier.rè & l"largu. HENRY; dêmêur. à BONNEUIL
1792 BÀUDET Edméê,de +Louis & Edméê GUENEAU,dê MONTBERTHAULT- 2l êv
Piêrrê FrênÇois EORME dê +Josêph & Màrie },ladêI.ELEURET,dê
PROTOIS,dê Bapt,&
cor4Bs- LA-vr LLE-
7
7
Màriê Frànçois.,dê -Jêan Louis E Marie FrànÇoise
ChàT1OtTê MARTIN àVêC
?iêrrê Nicofàs GARNIER, dê +Piêrrê Nicolàs & +Ma!iê Annê
LEIARGE, dê LARZTCOURT-5f
1792 BÀZoN Jêàhnê,dê +Frànçois & +MÀdêf,MERRY,dê MÀILIY-89 àvêc
Bàpt.Piêrrê BAGY dit BÀDIÀN, (ô)YERRES-9I;dê +Piêrrê &
1789
BÀUDOT
+MàTiê Annê SERRET
T788 BELÀGE Cnthêrine,dê +Edmê & Edméê DIARD:de SEMIZEI,LES-8-o
Veuvc de Jêàn GIGOT àvêc
rlnLôinê v,\],]:rnll,dê +Piêrre & +Ànnê POIRRIERTdê VAYRES-9I
I79I BOUILLY Jêànnê Màdê1.dê Lazarê & Jêànnê DOUCET;dê VERMENTON89
T,ouis GUYONNET,dê +Piêrrê & Margu.CÀRTlER+
I783
BôULÀNT
Phjlibêrtè,dè
Jêàn & +Brrbê I4OREL,dê
NOYERS-89
VoYOT
Vêuvê d 'Edmêê
Chàr1ês VUILLONTdê Jêan Antoinê & Màlguêritê
GOLIx
dê FAUDREMONT-7 C
+Àntoihê
Mârie
Lorlisê COMPOINT âv.
r787 POURLIER Màriê Càthêr.dê
&
Àntoinê Josêph Màriê Emmânuê1 BONAVENTURE rOSIrdêmêur, à
PARIs-StSülpicê;dè +Chàrfj TOSr & +Rosê PoLONA;de MILÀNstcèorgês du Pà1àis ( Ità1j ê)
SAVALE:vêuvê dê Jêân Marc
Ànnêfdê
+Jêân
+Frànçoisê
1786 BÔURLIER
&
COLLEl
+Jêân
+Màr.iêÀnnè
ROBERT
&
Jêàn]-ouis HEDIER,de
Gêneviè\'ê
IIERVET
dr
:iariê
BRIIS-sous-Forges-9I:veuf
alê
,r746 BOTÀ}(îtÀUx ra.ric Louisê Chài:1.,\tLe,dê +Jêân & ElisÀb.COMPO dê
NOISIÊL-77
Jêânlouis FT,ORET,dê Jêan Prançois &
Mâdêfêinê
ÀNÀUT
Mâriê
I787 BOYER Mariê,dê +Bêrnard & MariêFranÇoisê Àagéliquê AUGRAS âv.
Nicolàs JACOUES (')PÀRIs-Stl,1édard;dê +Clàudê +Clâudê &
+Jêannê FRANOUETvêuf dê Cathêr. EÀZELOT
1783 FRUI,E Màriê Suzànnêrdê ifêan Louis & +Mâriê c1âudê DEBROU
dê FRESNESTvêuvê dè Àntoinê IÀURIN àvê(
Nicolès vILTTER,dê +Louis & Mâr1ê MadêI,MAUGEOU
I?85 CÀBUR Màriê Càthêr.dê +Dênis & Màriê Jêànnê CARRON avêc
CLâudê Àntoinê HEBERTTdê C1èudê & +C.th.Bârbê CORNET.dê
RÔYE-8
(
CIIOISY LE
Mariàgês
Iq1 16
t42
50
r'7 7
IO
tt
42
46
13
34
l2
87
1t 5
23
l2
47
64
4l
l2
go
16
l8
F êm:nes
Parênts êt/ou conjoint
NO'1
(,ÿ
ROY
d
6cédé
s
Annê Màrle Nicolêr (") BRUNOY;alê Jêàn Er.àncois & +Màriê
Jêànnê FÀLENT IN; d ' ATHI S
VANDEWORDE(.)BELLEVILLE;dê
Jossê
Chàr1es & +Màriê Jossê
VÀN MosSE VELDE:dê GAND (BRABÀNT)
09. 09. 179O CANIVET Maraiê Gêncv.Modêstê;dêm. à PARIS-StBênoit, dê +Jêàn
2'7
I
I
9 2 , ,,-+-].1U
Vincènt a Màriê Gên?r'.DUBUC àv.
Nicolàs Vincênt LEVERDIER;de pÀRIS-StNic.dês Chèmps;dê
Frânçois & Marie Cath. CÀNIVET
3 0. 05. r79: l-q.u )a
Ilârie suzannê,dê +Dênis & t{ade1êinê CÀRRTER âvec
,fêà D.nis GARDON,dê CIàudâ & I'Màriê Aunê pÀîIN
16 " 02 .17 a9 eHÀIN Louisê Mâriê Annê,de Jacquês & +Màriê Ànnê GENTY àvêc
Jêàn JOLYTdê +constàntin Charlês Michel & Màrqu.CHÀUSSEE
3:l . 05. r7 87 CHÀMpION Jêànnê,dê +C1àudê Erànçois a +lnnc FIAYÀNT, dê
MELlNCOURT-7 O
C1èudê COtrSfNrdê PÀRIS-S tsulpicê :
dê Bàptistê & Jêannê CHAUDOYidê RAZE-?O
24.O7.r',792 CIIÀPIN Annê,d'Urbain & Ànnê COSNIERTdê MEZERÀY-72
vêuvê dê Louis ErànÇois GARNIER
Àntoinê THIBÀULT,dê +Àntoinê & +Pétrôni1lê NOEL:dê
VILLENEUVE Stcêor.gês,vèuf dê I'1àriê Ànnê FÀGÀRD
r2.06 71 A1 CHENU I{é1ènêrdê +CLâudê & Annê C1àudê ÀUBÉRT,dê MONTDORE-?O
Jàcquês Frédéric VIARD, (ô)TIIIÀIS,dê Bàptistê & Màrie JÀVON
24.A1
Jêànnê E1ènê,dê +Claudc & +Annê Cfàudê ÀUBERTTdê
CIaudê ErànÇois ROLIN/EoIdàt Àu RL ANGOULEME-Inf.
(')Dioc,dè BESÀNCON,dê Noè1 & Ilarguêr. FREMARD
17 90 CHENU
MONTDORê-7
dê MOUGEVEL?dloc . dê BESANCoN
Mârgu.FranÇoisê,dê ClÀudê & +Gênêÿ.MadeI.HASSASSIN
di tê LONGRoY
Jàcquês Châr1ês ROUSSETET;dê Léonàrd
& Màriê Charlottê VERON
23
11a4 COLLIGNON ÀIêxisrdê PoncêIet & +Càthêr:inê PIERRON,de THONELE THIL (LUxEMBOURG) àvêc
Piêrrê LÀNGLOIS;de +Thomâs & +Annê BoUR!IERidê VILLENEUVElê,Roirvêuf dê Mâiiê MÀrguerite GIROUX
25.oI.1785 CoTTET Mâriê Louisê,de GiIles Josêph & Mariê MIGNôT àvêc
Chàr1ês Nicolàs BRETONTdê +Jêan & Louisê BASSETdê THIÀ1S
?5.a5,11 I 4 CoURGENOUIL Gênev.ErànÇoisê;dê +Piêrrê & Marguer.itê Châr1ottê
LEGUAY avêc
Gèorgês MÀRCHÀND,dê PARIS- S tsulpic ê i
dê +C1àudè & +l,ràriê PICOT
04,06.r'78'7 DÀVID MÀriê .lêànnêrde +Jêan & +Màriê Annê BOURRIER
vêuvê dê Frànçois GREB]N Àvêc
Louis LAPPTdê +Jêàn & +Jêànnê COETI,MANINNE; de VOINENT(BâLE)
13.09.1784 DEGÀRNE Annê PéIjcité,d'Honêst & Annê FTEVE;dTYERRES âvêc
Antoinê fHUrLLrERidê Jèan frànçois & Mâriê Dominiquê Louis.
BROC;dê PARIS-StêMarqu ar i te
O4.07.I79I DELAFORGE Màriê Elisàb.dê Frànçois I Mâriê PEREUXTdê
12.rA.li184
CHEVILLÀRD
SoIGNOLT,ES'ên-Briê àvêc
Fr.ànçois FfCfRllAU;dê Piêrrê 8 Ju'iêrnê
(
DUDOy
" ) BAGNEUX; dêmèur. àMoNJEÀN?d ioc . d
Vêuf dê Màrguêritê LEQUIN
1
MANS
I1âriê Annê JosèFhê, (ô)NÀMUR(BRÀBANT) de .]:"3n,1o="r5
& Màriê Annê BOULER :vè.
Jàcquès Charlês COCHENET;dê Mâur & Margu.BURSAUlT;dê
1'1
26. a6 .r7 92 DELCoURT
1',7
a2 .a1 .7'19
2
DOUTEE
29
09,or^r786
DUGUAY
MÀUCOtJRT.55
Màriê Màdê1.dê C1êudê & Màriê Àntoinêttê DOYEN;dê
Clàudè FINOTTd'E1oi & Rêi,êMONCOUTEÀU dê RETHIL-OB
v.uf dê Mâriê J.ânn. CHATRIER
Màriê Càthèr.dê +Jàcquês & +câth^CIIENET âvêc
Fràneois Màriê ÀRIGONrdê +Sébastiên & +Mariê Annê DE§"IS
Vêuf d,Edméê BÀS SE,f
3
cl;ofsY-LE':ic I
lrlùr
\"
v.(
88
I1
I1
3'7
190
15
93
51
86
34
to2
'70
183
1C
10r
69
89
74
12()
'71
(-1
7I
IO9
L24
32
12
149
32
r81
L23
194
Pr
é
Doms
I?92
Àgê
Êêmmês
Pàaênts êr/ou conjoint décédé
Màriê liadêI , (o)CREPY-60;dê +Erançois & +Mâriê Annê
Jeàn Pièrrê DEPEUII.LE:dê +piêrrê &
TAVERNIER
+lariê EIisab,DELÀEOLIE..vêuf dê Mariê Juliênnê COTE
24.O2.r'783 FÀGÀRD J.ànnê ErânÇoisê;dê Jêàn & Mârguêr . CHEVÀL IER àvêc
Antoinê cêorgês GüERAUI,Trdê Jêàn & +Màriê Ànnê ROZETdê
o6
171
8
NOM
iagês
.07 r7â5
DUIIONT
l.{ÀRCILLY-sur-Selnê-9
I
Marie Màdêf.dê Jêan & Mârgueritê CHEVALIER àvêc
piêrrê BAUDOUIN:dc +Antoinê & MÀriê Cëth.GOUJoN;dê LIART-8
27.7A.7192 EAGARD Elisàbêth;dè Jêân & MaTgU.CHEVALIER;v.dê Jêàn CCSTERG
Claudê Josêph SEYDOZ dit SEYDOUX;dê Gâspèrd & Cathêrine+
ROUILIER,dê SÀLES,canton dê FRIBOURGVêuf alê Mariê
18.ro.1788 FERRA (FIRAS)Mariê Josèphêidê +piêrrê &
Gênêv . GIRAUIT
+Màr1ê Ànnê COURTOIS;vêuvê ên 2ês de Bâpt.CAMpENON àvêc
Jêan Marc Àntôinê DIISÀUSSOYTdê +Àntoinê & Màriê Annê
05,o5. 1788 EORTIER Mariê ElisÀb.dê +Léopold Àugustê &
COURTO 1S
11
FÂGARD
+Càth-BRUSSET,dê LUNIIVTLLE-54 avêc
r,LORENTINTdê C1àude & Efisâb,MILOSKyrdê cTVRAUVAL55
r6.09, r7 83 EORTIN .rosèphê Hènriettêrdê +Rêné & +Màriê Margu.GENTY àvêc
Jêàn Mariê LÀI,IBERT;dê Jêan Sébàstiên & +l{Àrguêr. BÀSSET
14.o8.7'792. GARDCN Mar.iê Annê;dê Clàuda & +Mâriê Ànnê PÀTIN âvêc
Edmé HORSONTdê +Jêàn Clàudê & Màriê GARDI
r5,09.1783 GÀRNIER Mariê Àc'àthê Njcolê,de Philippê & +Màr iêMadê I . BREVÀL
Jêân Louis CAUX:dê Dênis & Mâdeteinê CÀRRIER
r7 83 GAUTHIER Màriê Frànçoisê;dê Nicolês & Mariê Lôuisê DUBELLAy
o3
Jêan CHINON(')SÀUXILLANGES-63rdê Piêrrê & Mâriê BONÀN
3f.ro.1789 GENTY Victoirê FranÇoisêidê Jêàn Chàr1ês & MàdêI. CHEV ILLARD
Piêrrê
Bàptiste NÀN1'EAU: dê +Philj.ppê & +Màriê iÀNOUX, du BOURGET-93
C1rire RosÀIjê;dê Clâr.1dê & Màr.iê Màdêl.JOSSErdê
JêÀn LEPEUTide +,feân & Màriê COOÜTOT
MONTlGNY9 5
dê l,tONI IERS- 5 5; vêu f MariêJacquê1inè BÀRDEÀUX
61 02, ro -r7 a7 GERMÀIN Màrie Mâdèl.Àdé1âîdê;alê C1âude & Mâriê Mâdèl JOSSE:dê
MONTIGNY-95rvêuvê dê Lôuis BERTRÀND àvêc
Clàudê Guillàumê PRUDHOMME, dê Guifl,& +Màriê HEMOND,dè PONT
35 11,05.1789 GIRERT Màriê Rosàfiê,dê +Michê1 &
s,/Yo nnê I 9
+!,1àr ie Jêànnê VÀSSÀRD avêc
Francois Bênjàmin VALLEE (o)LUZÀRCtlES;drAntoinê & Suzânnê
64 21 .O',7 .77 8 4 GIRÀU D Mà!:iê Annêidê Jôsêph & Màriê Ànnê pIVERT
LÀPIERRE
Louis Dâniêl BELIARDidê +Louis & l4àriê FOUCHER;dê Stê
If 21.o2 .t1a6 GIRÀULT l4àriê Louisêralê Josêph & MâriêAnnê PIVERT PEZENNET 9
Chàrfês FORTIN;dê +Rêné & +Mârguêritê GENTY
2A . rA .11 A'7 CIRAULD Màriê Suzànnêidê Josêph & Màri. Annc PIVERT àvêc
1
07
,or.
17 83
GERMÀIN
Edmé VERGEOT,dê +Clàudê & +MàTie FUMEEidê BÀUDEMONT-5I
73 23.11. 17 90 GIRAULT l,lariê Antoinêtte;dê Josêph & Màriê Ànnê PMRT àvêc
JeÀn Guilf!ume TIIERMERTdê +"rêàn Daniê1 & +!{àriê PRIEI{RTS
d
Di-"rê I Annê lOLy 'À]X-LÀ-CHÀPE],LE
àvêc
GUiLL.LEGRÀND dU Rêg: DAUPHIN INfÀNt.dê +.IêAN & +MAdEI,LTON
dê PAR IS- S tNico 1às-du-Chârdonn.
l2 a6 . t7 ,1192 GUENIN Mâriê Càth.dê Jêan Piêrrê & Càthèrine oIIVIER àvêc
Louis Thômas-drAcquin TERRON,dê +EranÇois & +E11sàb.BÀDIN
dê NEUVY sur Loirê-8 9
82 23 . L). - r'l A9 GUENIN Màr.quêr.dê Louis Edmé & llâriê I-ouisê cênêv.POIGNEUX àv
Lôuis LETELLIER;dê +Louis & Juliênnê MÀRGOTIN
18 3\,12.r'792 GUTLLFR dê NONAC Augustinê Fé1icité;d'Augustj1i Thomàs & Elisâ
Mâriê GU ILLER
Jêan Noë1 Frànçois LEBON;dê Flançois Àdlien Pièrre & Mariê
Annê EIéônorê FON'IAINI; dê ROUEN-StPatric
r4
21 , A2, a786
CHOfSY LE ROI
Màriàgês
Fêmmês
. /'/,
NOM
(."
98 52
I65
61
lor
131 a2
1I5
24
6
19
I8
74
128
30
5',7
t5
130 1)
1-37
37
71
189
l4
t12
66
4',7
116 5'l
.3t 32
1B
131
62
t6
Pr énoms
24.A"7.r1A]
Àgè
/+
i
?,
Parênts èt/ou conjoint
déc édé
Màrquêritêrdê +piêrrê & +Màriê MârguêT.CARTTER âvêc
FrÀnçois DUMENIL;dê +Robêrt & cênèÿ,pOINTELrdê Stl,tÀRcEL_27
15.11 .179I III\MELIN Mariê Jêànnê;d'Àndré & Mariê Ànnê MOREÀU Àvêc
Jeân ÀUBERTrde +Piêrrê & Màriê DESVOUGES
27.OI-r1A9 JOLY Màriê Mârquêr"dê +Chàr1ês Constàntin Michêt & Margueritê
?iêrrê Bêrnard ÀZEMÀR;dê +piêr.rê &
CHAUSSEE
FTàNçÔisê SECAILH:dê BÀGNÈRES ên COMMINGES
2(t.7A.1784 JOUBERT Mariê CÀthêr.dê +Piêrrê Josêph & +Mâriê Cath.BÀSSAIT
Vêuvê dê Bàpf-sre SCHNIIDRE àvêc
Jêèn Nicolâs GERÀRD;chirursicn au eàgiae BoUFELERS;dê
+Nicofâs & +Màriê NEVIUXidê STDTZIER-52
23.02.1184 LÀMBERT Màr.iê Càthêr.dê Jêàn Sébàstiên & +Mèrie Mârgu.BÀSSET
Jàcquês CHÀBLE;dê +Jàcquês & +Màd.1 .MOISYTVêuf dê Mâriê
O5.O4,I785 LAMBERT Màr.iê Câth.dê +JèÀnSébÀstiên
EranÇoisê ROBILLÀRD
& Màr iêMàr.gu. BASSET: vêuvê dê Jacquês CHÀBLE èvêc
Jêàn Mâriê MONTAfGU:dem.à BRUNOY;dê Dominiouê & Marlê
MARCHANT;ÿêuf d'Elisabêth Rosàliê MOREAU
3l .08.1784 l,Àl,lBERT Jêânnê Chàr1êsrdê Nicolas & Claudlnê RENÀRD àvêc
Ednéê Nicofâs pRESTAT;dê Nicofas & Màr.guêritê LECLERC;
dè LÀ MOTTE-TILLY- IO
12,OI,a]9A LECLERC MÀriê')ÀUXERRE-89;dê Jàcquês & Jêà1]nê Hé1ènê CHARBUY
FranÇois Mairê LEBON;dê Piêrrê & Dênisê JUBAULTTdê PÀRISI9.Ol .I7B6 I,EGENDRE Màriê Fé-l-icitérdê +Claudê
& Mâriê Àn9é1j.quê LELIEVRE àÿêc
Châr1ês
MESNAGE;dê
Bon
BOURG-La-Rê1nê; d. Chàrf.s & +CÀth.
GUYONNET
LEBRETON;dc VARÀNGEBEC-5O
Mariê Ànnê Nicolê;dê +Màrtin & +MàrguER. GRËNTER; dê
Jâcquês MISERE;dê +Eustàchê &
BEÀUVÀIS6O
Màriê Cathêrinê LEGENDRE;d rHûEST-27
26.OI.I79O LETELLIER Mâriê Jêànncide l.iicolàs & Marie CôthêT"DUCHANGE âv.
Noèl Erânçois BELLÀNGER:dê GabriêI & Margu,MONEUI;dêSCEÀûx
Mâriê Thérèsê Rosèlie;d'Àndré & Marie Jeannê JEAN;du
LOUCHE
2J.O'7.f790
Baptistê BÂLfZOT;dê Bapt. & Elisàb.HONTSIGRE/PLESSISPLACy-77
28,01.1788 MÀL Màrie Scholèstique;d'Etiennê & Mariê Jêânnê RENÀUX;
de IRESNES lès RIINêIS êvêc
VÀLTEOUGELTdê
+NicôIàs
Chrislian
& +Gertrude HEISMÀNNTN
13.11.1?92 MARCHANT Marquêritêidê +FrànÇois & Marie Annê LECLERC;dê
C1àude AUBERT;dê François & MaTiêCHEVRESSON
SAUNRUPT- 5 5
dê ROZIERES sur MOUZÔN-88
25.O2.I'792 MÀROT Rêinê(o)VERTÀULT-2Iidê Louis & Màrthe CARRE âvêc
Gêrmâin CHENUE (')MONTDORé-7O;dê Clâudê & JêanneclâudêAUBERT
12.06.a'7 81 MÂTH] EU MÀr1ê Màrguêt j têr d' Etienne & +Frânçoise i4-A.CHERE
l]e 1,.È. CIT.q.PÉLI gl LA naINir-?7 âvêc
Jêan Chrétj.en WOO!.rdêmf à ÀTHIS;dê TiébàuIt,dês ênvirons de
STRÀSBOURG & Mar:iêAnne ADHANT,
20.09.1789 MATHfEU Angéliquê Màdêl. (') PARIS-StJean-ên-Grèvêide
Mêximiljên Mariê Philippê Josèph Nicô1as & cenêvièvê
Ambrôisê THIRIONTde IARIS-StJêan en Grèvêi
TRONQUOY
de Éiêrre .iacques & Marie Frànçoise lLlLLoT
dê I,ARC ên Brabant wa1lon(dioc,dr NÀMUR)
sébaÉticnne
ElànÇoisê;dê Nicolas & Lucie BOULET avêc
16-Q5.T786 !,1ENoN
Jêan Piêrrê DEBARRIERE;dê Jean & Maiiè Ànnê CHESNIÀU;dê
24.O9,1185 MfCIIEL Mariê Toussaine;dê Jean Jacques &
PÀRIS-Stsévêrin
Màriê Càthêr. DIIMONT, dê PEZÀRCHIS-77
Mâximiliên Josêph ROBERT:dê Jâcques & Philjppinê Erançoisê
19,A2.l'7A1
I-,EOUEUX
DUPONT : d'
ANVFRS-StJacquê§
Piêrrê & Cath-LÀBAYErdê MONTBERTAU l-1- 2l-, avec
Jêan François RROMMENÀCKER dê +Jêan Nicolas & Mariê Jêannê
AI.A2,I'79A MICHELIN Annêide
CHERON
CIIOISY LF,
Màriagês
,\,-
|ÊÉ
Prênoms
NOM
Age
F
ROJ
êmmês
Pàrents êl/ou conjoint
décéd
é
l2
Mâriê Ànnê f'rançoisêrdê Loui6 & Mariê Edmméê SEGUIN av
HIECMANNE;dê +Louis & +Càth.vICoRrde PàrisS tH ippol i thê
1:l . 03 .179I MUTTIN MaTiê Ànne, dê +Jacques &
Ursulê BLONDON; dê DÀRCEÿ-21 àvêc
PJerrê ROEDE^L,de +Jêan & +Efisab.MiJLHEISON;dê MÀYKAMMER
r17 60
r789 NoERY Mariê Cathêr,dê Jêan Jâcquês & +Mariê Thérèsê COULoN àv
07.oI .I789
r00
r57
I,IOREAU
Abel Louis
(Principauté de S?IRE)
Rodoplphê SCIIOUANY;de +Jàcoués a Marie CèLlLèrinê
BERTI{ELO
Mariê Ànsé1jgue,dê +GÀbrieI & Mariè Angéfiquê
DESMORES, dê VI LLEJU IF
Franqois CÀBUR;dê +Dênis & Marie Jeannê CARRON--veuf JuIi.
11 C,7.02,I785 pICÀRD Jêannê Madel. (")TH]:AIS,y demêurànti
POIGNEUX
de Louis & Gênêvièvê MICHELIN avêc
C1âudê Jêàn GENTY;de Jêan Charlês & Maal. Genev. CHBVILLARD
12.a2.a'18'7 PICHARD Frèneoise Eléonorerdê Piêrre & Mariê Ànnê MAL avêc
56 t2
Jêan Michê1 BOURGEOIS;dê Jêan & Màriê Michè1ê Piêrrettê
GRôSSIER, de BfEVRES 9I
6 15
27 .02 ,t7 e 6 POTGNBUX Mâriê Louisê Etiênnettê, d 'Àntoine &+MarielôuiÉêLEROY
piêrrê Sébastiên BODINIERTde +Jean & Gênêv.HUBERî,dê CHILT,Y
ro- rf. r788 POIGNEUX Jufiê Frànçoisêiale +Yvês Àndré E +Marie Jeannê
94
1'Ô URNEIIR aver
Frânçois CABURid. Dênis & 11àrieÀnneCÀRON
I
10- rr - 1784 PONîÀLLfE Marie
Suzanne ,dê Julien & Màrie Claude PIOLOT,
97
dê PÀRIS-StAndr6-des-Arcis avêc
Àntoinê Àthànàsê PERrNrdê +Sébasliên & Màrie Marthê
DESCflAMPS, dê PÀRf S-S tsauvêul
22.A8 . r'7 86 POUIAIN Màriê Jêânnê;dê +Pierrê & Etiênnette BARIERidê
42 53
Victor JEÀNrdê Jàcquês & Mariê ctioRrN
GÀUBERTTN-45 àv.
du PLESS I S-PLACY-7 7
12.or.r784 PROU Marlè Madêl.dê +Lâurênt & +gênêviè\'ê RoCH avèc
IIO
Erânçôis BÀSSET:dê +Piêrre & Côth.Josèphê I4EGRET
'1 22
)-?.-o4.1185 RABÀSSE Àngéliqlrê;dê Charles & +Angélique DUBOIS avec
Bàptistê LE!LET;dê Jêân FranÇois & Mariê Josèphê PENCERON;d
V]TRY
88 IO
24 .A2,t7 A3 REBUFDL Louisê;dê +Jàcquês & +Jàcquê1inê SALLEVIN;
dê PÀRIS-Lê Gros Cailouivêuvê d'Àntoinê AIêx.PRUN âv
Jêan Jàcquês PETTT;dê +!rânÇois GabriêI & +Mariê Frànçôis.
t21 8I
23.71
7'7
'79
o4.o2.
17 88 REGNIER
25 a7
22.11 - r'7 F5
85 39
2r .o4 . r1 88
89 PERRAULT
TIERSE:de PARIS-Stê MaTguèI
192 L1
22.t2 .r7
1I3 t9
L'7 .O2
114 20
l'/ .o2 .17 84
5A
07.r0,1788
4S
o7,09.r79C
89 15
o3-o3.r783
L42
92
.r184
Elisàbêth;dê +Jacquês & +Mârguêritê PACLOS âvèc
Piêrrê Gabriêl LANGLOISTdê +Piêrre & +Ànne Françoise
CASDEBÀT:vêuf de Mèriê CIaudê DURUSEIT,E
REGNfER Frânçoisê;dê piêrrê & Mariê Ànnê DUCHEMTN avêc
Piêrrê FOREST,dê Piêrrê & Mâriê Madê1 , SEJOURGE; de VITRY
RENÀUX Elisâb.LouiEêidê Louis & Mârie Jeannê BUGNY avec
Àfl:\ert Josêph DUBOISid'Antoinê & +1,1àrie Loulsê LEFEVRE;de
DCUAI-62;vêuf de Màrie Jeannê CONTERoT
RIBBE Màriê Frànçoiseid'André Colas Vêncêsfàs & +Françoisê
BTLI OT
Piêrrê Eàptiste COLAS, dê FranÇois
& Màliê Mar:guêrittê MOrssoN
ROBÀRD Mariê Ànnê Cathêrinê Piêrrêt1-ê i dê Sulpicê & Mâr:iê
Louis FoRTJNTdê Rêné & Margu,GENTY Càth.MEIINIER âvêc
ROBARD Mariêidê SulFicê & Màriê Cathêrine MEUNIER avec
Jêan Nicolês Thômas i,iERI,IELINGüE i de +Thomas & Marie Marg''1er.
I(UBLE: dê PÀR TS-StSulpicê
ROUSSELET Cs.therinê PhiIibêrtêrdê Léonard & Màriê Charfottê
VENON
Piêrrê Luc FranÇois OUÀRTIER;dê Piêrrè &
Edméc GUENIOT; dê VIILENEUVE SLGEoRGES
ROUSSELET Clâudê Bênoitrde Léonàrd & Mar:iê Chàrlotte VENON
Jêan Piêrrê PfCHÀRD;dê Piêrrê & Mariê Anoe MÀI,LE
RUELLE Gênêvièr'e;de Siûon-pièr.rê & Màriè Ànnê PÀUTRE avêc
Pierrê Antoinê RAMOGEY,dê Claudê & Mârgu.Erahçoisê CLER;
dê SÀLINS-3 9
CHO
Mâriagês
- \\o
(,*
»r"
P! énoms
O8.OI.1786
IO
33
154
166
63
78
132
s3
145
51
55
ll
l1
133
2l
21
31
21
102
701
29
1t
52
4
SÀGEÀT
t)
I SY-LE*ROI
Fênmês
Parênts èt,/ou coniô i nt
déc
-6d.-6
Dênise .ÀngÈ1ioùe;dé +Àndré & l.tarie COLfNide Lou^NCI?
drôc.dê LÀI]GIIES;vêuve de Pierrê DALCOT avêc
Piêrrê Sâmuel ROUL.MTTdê +Samuê1 & i.iârguêritê BOUNOCHETde
COtIRÎOMER-al rvêuf dê Mariê Lôuise RUBAUT
24.A4-I187 SEIGNORET Mariê Jèannê;dê Gi1lcs & Mâriê Ànnê lNGRIN:dê
Laurênt Prançois
CHÀRPENTIER;dè +Edméê
ROINÿ]LLE-28
& +Mariê Sophiê JONQUET
THIEBÀtlLT
I8.oT.I79I
Mâdê1êine Denisè;de Jêan Nicolas & Mârgu.OUDET ave(
Piêrrê Jacquês MEQUIGNoNid. +Chàr1ês & +ClarJdê BRTDELLE
dê PÀRI S-StPaul
2).,77.I'191 THIEBÀULT Mâriê Malguêr.dê Jêàn Nicolès & Malgu,OUDET avec
Piêrrê Louis SINTER;dê +Louis NicoIàs & +Gênêv.AMAR, 9I
dTYERRES
29.OI.I788 TIIIROUIN GênêvÀngéliouê i dê +Loui6
& Mâriê Gênevièvê DILANOUE àvêc
Eaptistê Sulpice ROBÀRTralê Sulpicê & Mâriê CàÈhêT.MEUSNIFR
TFOURET
Màriè;dê +Nicolas & +trrarie CIIÀRLES;vÿc Nic,LAGRÀNGE
27 -1O.r744
Chàr1ês Frànçois Toussaint LECUYERidê +Martin & +MâriêÀnnê
LAMBERT;dê MrSY s/ÿonnê-77;vêuf ên 2ês nocês de
Gênêv. NEzONDE
2),09.I790 TISSERON Màriê MadêI.dê Jêân
& Mâriê Madê1êi11ê BOURGNIER avêc
Bàr.thélêmy CROMMER;dê +Piêrre & Madêf .GUTZEIL;dê MÀRMOUTIEF
12.,a2.r18'7 TOU'fÀTN Michè-lê Mâriê;d? PâuI & +Màriê DÀUBERNEL
-6'7
dê PARIS-StMédard avêc
Nicofâs CHÀLIGNEidê Nicofâs & Mârguêr. MONCIÀU; dê THIAIS
l7.O4.r'7 -a2 TURT,IN Anne Adélaïdêrd'Antoinê & Màriê Genêv1ève PILOTEL âvêc
Dènis François CLnMENTidê +Françôis & Made L. DESBRoSSES; de
PRINGY-7 7
13.04.. I79O VÀCQUERIE Jêannê LorJisê;dê Doninigue
&
lranÇoisê Jeannê
LECOUPPEY avêc
Jêan BÀUDIER;dê +Josêph & +l,làrie BEÀULIEU;dê l4ETz pâroisse
I5.O5.ITS6VETILLARDMargu.Françoisê;dêBaptistê
-SteSégo1ène
û FranÇôi§ê CoRNIQUET avêc
Àntoinê ÀNSELME; d rAntoine & Jêànnê FERRÀND, dê 1'lSLE-84
VIGNAUX
Marlê Louisê;d'Àntoinê & +Cath,Rêinê PASSEREAU êvêc
16.11,1784
Benolt PONY;dê Nicolas & MàliêJêannè ED IÀ.RD; d 'ÀTHIS-üONS
2L,04.I789 VÀUGEOIS Mariê Annêidê Jêan Piêtrê & Mèriê POISSoN àvêc
Jeân Claudê CÀUMONTidè Jean & Màriê Claudê BOUDIN:dê PARTS'
stêllàr.quêritê
11.08.1789 volsrN Ànnê véroniquêide +Nicolas
& +Marguêritê POIRIER;dê MÀRCILlY
sur Sêinê- 51
TRÀNSCR]PTI ONS
TO8
24
lll
A5
...05,1783 GREtlIOii Màrie llrènçoiseiveuvê d'Àntoinê Mârtin SfMON
Jàcquês NÀUDIN a PÀRI S-StMêrry
31, rO. 1786 RÀDoU Màrgu.dê +Michêl ! Jêannê BONELLE âvêc
Mathias REGNIFR;de +Claudê & Cath,BONTEMPS;à MONTROUGE-92
27 -06 -r7 8<) vfoN Àône Màriêrdê Baptiste & Ànne NARRAT aÿêc
Màrie FrânÇois BREToN,dê Char:1es & Chârfotte SENPERE
à PARIS-Bonne Nouvê1le
I
CHOISY LE ROI
S
§,r"
DATE
NOM
2g,I.I785
1.A5-ÿaB
23'.7 .ÿA4
Prénoms
AIMÀRD
épu I
tures
lli::-
Agê
Parents êt/ou conjoint
& Félicité
Louis ÀLêxandrê,245m;de FrançÔis
DAPIS-StCe-vàis
de
déc édé
DESMARATS
64
14
89
73
'7A
Josêph Edmê,I8a;dê Jêan Légêr & Angéliquê
DU6HËED ELAV T T'T'E ; dê GAILLON-1 'Àrêhêvôouê
Jâcquês ,& N\ar'iè Annê JoUIN
Mariê,IOnialê
ÂNCrAUx
JOUTN
18"9.1785 ANCIAU Jêannê Madê1,4m;dê Jacqucs & !4âriê Ànneanne
JOUIN
&
MÀr1ê
Jàccluês
Cath'Àntôinêttê,4ft14jidê
9.OI.I79O ANCIAU
IoUIN
Mèriê
Annê
&
Jacquês
Pierrê,3ê6m;dê
9.OI.1792 ÀNCEAUX
A6.rr.[/92 ANC]ÀU Làurênt,7ûl;dê Jàcgues & Màrie&Ànne JourN
HéLènê CoULoN
ll .ro.r:AS ANGOT Gabriêf Nicolas,Taidê Nicolas 'fêaonê
o6" rI. I7S9 ANSELME Àntoinette Félicité, 6mrd'Antoinê & Mèrgu'vETILLARD
Ag.:L2,r-lAg ANSEI,ME Antoinê Ch arIês,3àid'Antoine & Mariê Françoisê
L22
79
15.1L,I789
35
t23
18
63
6A
r28
r69
2
3
TB8
118
t2!
\25
ÀNCEÀUME
VI]TILT-IARD
Or.II.1787 ÀRTGON Cfaudê,39a;marié...
'
a3.04.1'7g2 ARRIGON Fr ànçôis piêrrê,2om;dê Erançois & Gênêv GIJENIN
173
I 3o,of.I785 AUBERT Piêrrê;64è;épôux dê Mariê Jêannê DEVoÛGE
4
25 oI.04.1788 AUBERT Nicolas, 86â rmariéidê PARIS_St"racquês-fa-Bouchêriê
84
I I. ô4 ,I7 88 AUBINEAU Louis Grati.n;674;marié....
2A
a4
25,ôo. I l8- pJ::-Oy Ge' -v'Àvê,41a;maÏ jéê....
39
36
dê
161
35
ié.oe,rl gt BAlLLET càthêrinê, 68â;vêuvê dê Jâcquês DERrvrERE,puis
GêorgêsMÀRCHAND
fl,03,1788 BAILLETAdélaidèErançoisê,5j;
83
24
dê Jêàn & Barbê CUNY;dê pARIS-StGêrvais
I9,03,I786 BÀILLET Mariê,764;vêuvê alê Jacquês I4ATER Joseph BARRIER
34
L'7
1L OI.IT.1786 BÀILLY Mariê Adé1àîdê,294;épousê de Jean
4-l
24, 09 . 11 I I BAILLY Pierrê Jacquês, 574 i'MANCENÀNS-lès-T'ISLE- 25 ;nârié
90 48
Lg.II.I788 BALARD Enéliê,2Om;dê Josêph & Louis TIIOMÀS
65
95
r56 IO 2A.A2.r7 gl BARBEAU FTançois,73êiMàrié.. "
105 84 09.rr.1783 BARDET l4ariê Annê,24;alê Fiacrê & Mariê Jêa11hê PASSEREAU
43
21.a6,7183 BÀRDTN Annê Edméê,r8âide +Louis & Anne Mârqu'PERRoT
95
9I 52 Of, fO.17 8 8 BAREAU Vincent/ 32à;narié....
BAILLY
24.O'1 .I786 BARRIER,Ij;fil]ê dê Jêan Josêph & Marlê Àdélaide
40 45
9I 2t 21 .A3.a'783 BASSET Mariê Annê,55a;vêuvê dê Dênls CABILI-ÀC
26 -a3 .718'7 BASSËT Piêrrê,87â;Mèrié....
60 27
13 5
3l
ro8
30
lrf
BÀSSET Màriê,704;vêuve dê Jacquês BONVOfSIN
22.O7 ,I't9a BAUBY Mariê,8à;dê Hênrv & Edméê RENÀRD
BAUDOT Jêàn Louis,6Oa;tuarié.. '.
2a.a7.I'784
)25.o4.]r'78g BELTARD Josêph Af;xis,2a;dê LouisEnmanueL
& Mar iêAnnêGTRAULD
l-31
114
L22
38
Z)'.oS.tlgZ BILLrÀRD MarlêT,ouisê,742m;dê Louis Daniel & Mariannê GTRAULD
24.a5.I192 BELLAUD Mariê Barbê, 594 inariéê. .
't4 3o,II.I79O BENARD GenevièvêiB5a;vêrlvê dê Claudê LEGENDRE
40 :r2.O1 ,l7gI BENARD Marie llargu.58a;vèuve dê Pierrê Paul GÀRBAU
t6 08.03.I788 BENOIT Louis;68è;marié.....
Jêânnê COUPA
IO :zO.oZ.Ûgq
2a.l2.]-'784 BERTHELEI1Y Ànne l4ariê,2ê6midê C1êudê & Marie
BIDART ,fêan Jufiên,Im;de Jêan claudê & Marie cath'DTESBÀCH
2L
de Jean Clèude & Margu ' cê thêÏ ' DYESBÂCH
80 ZO.tt. eS BIDART Ij;fi1s
gloeur,t
Elisab. 2Im;d'Àntoinê & Hênriêttê vroN
Éenricttê
iÀ.os. rl Ae
33
160
2'1
45
62
42
113
52
50
185
a'7 2
149
162
81
53
89
r60
ro6
112
36
7t
94
dê
PARIS *S tEu s tachê
24,A5.1'791 BIT,LOT T,ouisê Françoisê,45â ;épousê d'André Vêncês1as RIBBE
2I.09.1786 BI-ÀNCÀRD Jeannê He;iiettê,I9m;dê Jean FrênÇois & Annê Mâr.thê
VERON,dê PARIS -S IMAT
BLANCARD Denise,5Oa;épousê de Pierre DEpEUIL
BLÀRE Claude Frânçois Josêph,42armarié' " '
BOBY Rêine,6m;de tlenry & Edméê RENÀRD
tiN dès
14.08,1786
ro.oA.rZeg
IO.OI.1787
4
42 a2.o'7 -IlaA BorAvÀL Aalrien,64êimarié. ' ".
Gênêvièvê porGNEUX
)i-.os.tlg, BoNNEEoY llariê Louise. Seide Piêrrêde&Mar'iê
28
Marguer ' TOURNEUR
6b s 16.4.I789 BONSERGENT Jêan Claude,53a,époux
er ' TOU RNEUR
tr1argu
IO
28.aA.I1A4 BONSERGENT Jêan Edme,IOa;dê Jean & Marie
TOURNEUR
29
Zl .Oq.rlge BONSERGINT;fi1s de Jea!1 C1êudê & Marguerittê
AUBRY
24.ag,ala7 BoOUET Marie Made1.39arÿeuve d'Etienne
65
n *"tt"
Dominique
Françoise'I4m;de
MicheIIe
ià.ôs.rla: BoÀDES
34
Êïili"*u
?
C
CHOISY
111
42
53
2
3I
9
41
69
5',7
23
723
IOI
49
14
1r3
155
80
'7'7
4B
7
59
23
112
729
86
60
33
74
IO
8I
56
95
86
2
28
I9
7A
32
69
58
t8
86
73
32
t26
ro8
r81
3I
155
22
58
35
48
I7
ro9
67
r71
116
24
LL'/
136
17
86
46
95
t23
13 4
t'7 3
26
84
62
o6
39
57
33
66
39
62
26
a4
fo3
97
oa.02.r'196 BOUCUDR Jean, 40à;marié..
o5.08. r785 BoULÀCHrN Màrthê E1éonorê,6à6In;dê Louis Gêrvà1s & JeènncMàriê
06.08.1787 BOULACHIN Louis Charlês,6m;dê Louis cêrmàin
BOURLoT
& l4èriê Jêannê BOURIEÀU
02,oa .t]a4 BOULMT Frânçois,3mr dè Piêrrê & +Mâriê IJouisê RUBO
29 ,70 .77 85 BOULIVET'Màriê,5a;dê piêrrè & +Mariè Louisê RÀBOT
o7.70.1192 BOULLET LuciIê,65a;ÿêuvê dê NicoIàs MENOU
08,07.1784 BOURGUET Màriê,67a;vêuvê dê Baptistê PIVERT
rô.o9.r783 BOURLIER Màriê Ànnê,72ârvêuÿè dê Frânçôis BARDET
02.72.1'1At, BOURLIER Àntoi nê, 63a; màri é. . .
a8.t2.li787 BoUTIGNY Louis,3m;dê Clàude & Mariê Câthêrinê PRUNTER
o5.08.1789 BoUTIGN*Y Ir.ahçois NoË1,6sidê Cfàudê & Mariê Chri6tinê PRUNJER
25 .At - r197 BOYER Marlê Annê NicoLê,4à,dê Jêan Charlês Josêph & MariêÀnnê
59
61
'75
ro8
ro4
déc édé
r6.06 - r789 BoRNE ('lariê Àdé1aîdê,2àidê +C1àudê Jêàn & Ma!iêLouisê
LCSÀCC ; dê PÀRIs-stGêrvàis
04,01 . T7 87 FOUCAULT Chàrlottê Jêannê,5m;dê Nicolas louis & Ànnê Sophiê
56
77
ro3
t2a
L15
711
144
Parênls êt/ou conioint
PTNEL;dê PARI S -S t]1ERRI
]4
124
Agê
DATE
$.\l
ROI
épul turê s
s
.- {.
IE
;i
|
22 .09 .r'1A3 BROU
Robêrt,4fàrmârié..,..
21.09.a784 BUGNI Màriê Jêànnê, 4 2à i vêuvê dê Hubêrt GLANCIIÀRD
15. 03. r7 87 CABASSET Mârguêr.57àiépousê dê Piêrrê Michêl LEREYTRE
22,O4.1192 CABUR Mariê Cather.34s;éfousè dê C1âude Antoine IlEBERT
o7.o2.r192 CAGNYE Cathêrinê Elj sabeth, Re l iqiêuse
a7 .09 .a7 90 CALANDOT Jâcttr. s, 441;)4ê''i ;. . . .
30.12 . r7 83 CÀMBRE Jacquês, 51. ; ôpoux DlILtllCÜR
26 ,09 .a'783 CÀMPENoN Bàptistê, 70à iroarié. . . .
o4.03.a792 CÀNDA Clàude,13a6mrdê Ilenry & Màriê Françoisê FOSSE
o8.ro-1784 CÀPIS di t CÀBUR Dênisêr54a;mâriéê..
r9.or,1783 CARÀME Jêên Bruïo,74àrMêr :é,.
OUETIER
Pierrê & Mariê Victoirê ROSET
28 .03 -77 31 CÀRE Elisàbêth.8i;dê
21 .03.rt86 CÀUSEREf Bâr!héIêmy, 67ê ;màrié.....
73 .12 .a'7 R',7 cÀUx Dênis,56à;époux de Ma!iê MàdêIêinê CARRTER
14.o6.1785 CAUX Aqàthê,6m;dê Jêân Louis & Màriê Agàthê GARNIER
t2. a8 .r7 87 CÀVE Mariê Annê,48aiépousê dê François RoBINEAU
27,O2.1181 CEAR Mâriê,52â;épousê dê Bàptrsrê MATAR
24,OA.r744 CHÀBLE Jacquês, 59a; époux ên 2ês N. dê Ma!j.ê Cathèr.L AMBERT
2t.o4- I'i88
CHÀBLF
Baptiste,
6
ràiMâri6....,
Rêynê,78a;épousê dê phiLippê GOURLOT
ta.o'7.1792 cHArN Jacques,'/'laivèuf dê Marie Annê GENTY
22.O4 . t] 91 CHÀrSSE Louis,44a;époux dê Jêênnê ROCIIETIN
1o.o9. r785 CHALIGNE Màriê Claudê,83aivêuvê dê Jêan MENON
a1 .a5.7189 CHANIE Antoinê,47â,éFoux dê annê VCISTN
25 .A6 . A-181 cl1ÀNIER Antoinê MichêI,13a6m;d'Àntoinê & Annê VOISTN
23 .05 -a] -42 CllÀPPE Jêan Charlês, Lê;d'Alêxandrê Charl.màgnê & +Jêànnè
FERRÀND
23.O2.r184 CHARLES Narie,78è;vêuve Nicolas TOURET
r7.LI.r785 CHARLIER Elisab-42a;dc +Bapt.& Priànçoisê Elisab.MÀSSE1
08.ro.1789 CHARoST Jeân Piêrr.ê,2m;d'Etiênnê & Mariê Jêannê Josèphê
SASSIN; dè THIA]S
t4,12.r'7 84 CHARPENTIÊR Simon,51à,mâTié
21 ,O4.r',7 89 CHAGNIAT
CHÀRTON A]êxandTê, 4 5a ; .CORBEIL ; demcuT I à VILLENEUVE.SIG.TNAT.ié
CHATONNEII Louisê Euphrasiê,6nrdê Jêân & E]éonorè LÀMY
25,04.1788 CHATONET Thérèsê Céci1ê,7û;dê Jêân & E1éonôrê LÀ.tr1Y
2'7,A4,1192 CIIATRIER Mariè Jêannê,36à;épousê dè Claudê EINOT
o9. ro. r786 CHAULET Piêrrê,5oaivêuf dê Màriê Cêthêr.inê DESFORGES
27 .05 .1181 CHÀULOT Jêân Pièt:rè,22èiA. Pièrrê & +I.lariê Cath.DESFORGES
22 ,a1 . A'7 84 CHAULOT Baptistê,20à;dê Piêrr.. & +Mariê Câthêrinê DESI'ORGES
26,05.r',7 9A C11ENIJ Jêànnê, 8rè;mariéê,...
26 .A3 .r'7 9 2 CHENU Mariê Louisê,I2:;dê Gêrmain & Rêinê MARÀUT
r7.o6.r788
ro,o9.r785
03.o4.r788 CHEVILLLRD CIâudê,75â;mèrié., ..
17,09.r783 CT,AUDE Annê, 5la; épousê d'Antoinê
r8.12.1788 CoCU Gabrlel, 83a;ûarié.. ..,
CI,AUDE
2
CHOISY LE ROI
S
ç";§'
Prénoms
DATE
lk\,
'78 a2 .1-l .118 5 COT-IN
44
60
9
t2ç.
r 80
134
61
130
ro3
99
t2l
5c)
r60
112
53
82
40
38
93
93
TI9
rt .o9.r746
Fêrents êr,/ou conjoi nl
décédé
Mâr1ê Adé1aide,19midê Marc IrânÇoi6 Bonavênturê &
Àoathê Màriê Gênev.dê PARfS-StI-or.ris-ên-L' IsLê
COLLIN Màrgu.f3m;alè Nicolês & i,làrquêritê GUERIN
COLLETTE Jêan Mariê,48aiépoux drÀnnê BOURLIER
COLSON Hênri,Marié. . ,.52à
CoNTREÀU Mâriè Jêannê,4Oâiépousê d'A1bêrt Josêph DUBOIS
CORRoY,Ij;fils dê Jâcsuês Louis & Gênêv.Cé]êstinê HARÀNG
23
f5
t15
épu1tur.ês
51 12.08.r785
56 2A .09 .r'/ 89
30 21.O5.r785
55 ro.06.1784
24 o'7 ,a'7 .a'7 92 COSTERG Jean,77â;marié..
24 L2.A5.r194 COTE Mariê JuIjênnê,36a;épouse
30 06.a4.r141 COULON Màiiè Annê,82r;vêuÿê de
89 21. rO. r784 COURTY Josêph,. 5Oa iMàrié. . .
dê Jeàn PiÊrre
Jacquês
DEPEUILLE
GONDCUIN
7t r1 ,o9 .r183 Ct' I_ LIEFS Jêan Piêrrê,o')ê-;mêrié.
56 or,o8,r783 DARGOT Prêrrê,34a;époux dê Denisê Ànqéliquê SÀGEAT
49 2'l .o5 .r18 4 DALGOT Jêan Piêr.rê,8À;d. +Piêrr:ê & D.nisê AngéIiquê SÀGEAT
82 o5-12.r786 DEBEHÀIN Dênis Phil.ippê,9à;dê philippe Josêph & Annê Andréê
LEBLANC; dê pÀRTS-StEiiennê du Mont
31 A2.a6,\'/9I DEBOILE Jeànnê CIâudê,76ai ôMONTJUSTIN-7O;Mariée.
l4 A5.A2,1784 DEGRAIN Frânçoisê,75â.ivêuve dê Jêàn ESPOLARD
1 04.OI.11Al DELÀIIÀRE !4ariê Louisê,75a;maiiéê....
t1 09.03,I788 DELANOULE Marie Gênêv,55à;vêuvê dê Lubin THIROUIN
43 f5.06,I786DEPEUILLE E1j sabêth,8rn;al. Jêàn Pjêrrê & Marie Juliênnê COTTE
35 I8. 06.I7 Ê6 DESCIIÀRON Etiênnê,4SaiMarié... . 55 lll .O?.I783 DESGRÀNGES Aurorê Elisab.Jêànnê,4m;d'Àntoine & Ànnê Frànçoisê
FORCE dê SAINT THOMASTdê PÀRIS-SIJ.du Bàut PAS
31 07 _o5.1783 DFSNOYELLES Jàcquês Chàr lês, 4 9 a; Mar i é , . . .
68 25.rO.ï189 DESPERIES Hênriêttê Joséphinê,5à6m;dê Pierrê Antoinê & Bèrbe
IOI
rt
5
4
51
1',7
4
L5.0r.r789
rr.08,r789
CàthêTinê LEVEILLE
DESVTGNES C1àudê Julj ên,51.;mârié. . . .
DESVTGNES FranÇois À1ê)<àndrê, 22a; soldàt
aux
DRAGONS-CONDE
fils dê ,Clâuoê Julien & ..-..
|
t29
9 22.ot .t1go DIDIER Mariê Louisê,38ê,; éFousê de Jêan Jacquês RMERE
158 I9 03.04.179r DUBELÀY lrançôisê,89à;Mèriéê..,.
r 80
o4 .a1 .7'19 2 DUBOIS Jêan,4 5ê ; oCRULAI- 6I;Marié. . .
ïro 3 15-Or.r784 DUCHÀNGE Mariê MadêL.44arépousê dê Gêorgês SCHENEYDRE
t62 41 15 -o7 -r'79r DUCHESNE Louisê MadêI.73êfOin;vêuvê d'Antoinê JUBIN
26
DüDUIT Piêrrê Mariê,22n;dê Jêan Charlês & Margu.PENSERON
92
31 IO r4.02,r',7 B6 DUMENIL Alêxandrê Bàptistê,2a;dê François & MaTgU.GUYONNET
II8 65 f7.ro.r789 DUI'IoULIN Hênri Juliên,2à;dê Jean Josêph & Victôirê GODARD
69 14 . 10. r7 86 DUPRE À91àé Frânçoisê,3à;dê Bàptistê Michê1 & Adétaidê dê
4',7
62
roo
I6
t21
DUSAUSSOY Jêan Marc AnLo'nê, ?Oê;mari é. .
VALCOURT
34 24,a4.r1A',7 DUTHIERE Mâriê FranÇoisê7 57a;vêuvê d'Àugustin GÔUTN
63 22.O8 .a7 83 DYESBACH Jêan Michê1,7Oà ;Marrô..,.
53 16.08.r785 FACQUE Adriênnê Florênce,fIn;aIê Dênis & Etiènnêtte Fforêncê
DEsCHÀMPS; dê PARI S-s tJêan- êfl-Grêvê
73 04.11 , T789 FAIGNEUR Àngéliguê Màriê Gabriê11ê Rênéê,1è;drAntoinê & Mariê
81
\4 c7.03. 1788
t2a
44 21 .o5.r784
52 03.06.1784
o'1 . 06 . t'7 I4
64 15.11.1788
72 o2.II.r789
124
122
95
t2a
tL2
I4
T9
36
125
I1 31.Or.1784
44
or.08.r785
66 04,ro,1785
26 76 .O4 -A146
8'7
c1
.1- 2
.11
A9
FéIicité COURTONNE
Charles Màriê,2jidê Jàcquês Frânçois Thomas & Matiê
Suzennê TlllS SERON
FERREE Mich&I,2a6m;dê Jêàn Frânçôis & Mâriê CIàudê FORTEN
PERREE Clàudê,la8nrdê Jêàn FianÇois e Mariê Claud. FORIEN
PERREE Toussàint,1â8m,dê Jêân Erànçois & Màriê C1àudê PORIEN
FTLLEUL .-Ioàchim, 53â;époux dê l1àriê Cathêrinê DUPOY
fILLEUL Madêlainê, 56à;vêuvê d'André Mâriê GRUELidê PARIS
IINoT Louisê E1éonorêr2Omidê CIàudê & Maliê Jêal)nê CHÀTRIER
FLOUEST Màriê JoséFhinê,2èidê Jacguès Thomas 811ê t Màriê
Colombê HARREE; dê PÀRI S- S tLèu
FOQUET dit LAJOYE Au9ustin,31à,dê PARIS-StPaul
FORTIN Char tês , 31l! , époux dê Màriê Louisê GIRAULD
F'ouCÀULD Cath.Phifi.Fpinê Gênêv.12irdê Nicolas Guillàumê &
Cathêrinê Eé1icité ACHIN
PARDoIJET
L
CHO]SY LE ROI
S
(,r-\n pu-
Prénoms
DÂTE
125
70
33
16
17.08,1784
2'/ .A2.r146
151
80
18.12,r790
64
29 .A9 .1',7 89
t9
148
12',7
t(,4
05.rr.r790
28 .05 .7',7 92
09.ro,r79l
T7.IO.I79I
764
57
159
T7 0
50
764
'/3
23
29,A4,179r
a2.o2.r7 92
83
a8
8'7
29
fo8
L64
182
50
1I
'7
2
34
52
97
r89
IÏO
rl2
38
13
f1
122
54
23
94
'19
t62
37
39
129
84
L26
75
13 5
2A
169
95
ro5
t2a
44
89
ro5
f
35
2
I6
r55
r31
151
158
49
99
44
83
46
56
44
I9
5
2
54
6
I1
8I
l5
'79
59
9
138
3
L25
90
5
,77
41
.t2.
r'7 86
IO. TI - 17 87
09 . o2. 17 83
07. or, 1786
06.05.T789
29 -A9 -r',7
28.A',7 -77
9r
-a2
16.12.r788
23,09.r192
21.05.r789
a3.a2.r184
or.07.1785
ro.06.1784
o6.T1.r785
22.A5.7',7 83
06,07. r79r
épu
A9ê
l ture s
Parênts êt/ou conjoint
décédé
Victoirê Àntoinêttê,15i;dê +Piêrrê & BârbêBONETERRE
Eugéniê pâtrice Elisâb.15j;dê Juliên & Ànnê Victoirê
BOISSEÀU,dê PARI S-S tLêu-S tci 11ês
FREVILLE Gênêv.BIèrveuvê alê Louis Yÿês POIGNEUX
FROI,IENT Mèriê Màdê1.53à; épousê dê Gêorgês FORGEMOLLE
FROYER;fi1s dê Rêné & Fforêncê DECCNCHY
FROYER Joêchim Rêné,3a4m;alê Rêné & Florêncê DECONCHY
GATLLARD Charfes Nicolas rMarié. . .
GAIT,LÀRD Jêannê, 39à;'JPIN-6I;épousê dê cabriêI Christophe
DUBREUIT, dê PAR] S_S tMêTTy
'
GARBÀU Piêrrê Pau1,57a;époux dê Mariê
Marguêrittê BENÀRD
GARRÀULT Làurênt,74êrMârié....,,
GAULT Huguês Bêrnard,7Oê;Màrié. , .. .
GÀUNY Baptistê,28irdê GàbriêI & Mariê Gênêvièÿê FÀY
CAU-I Tl R Clàudê,7-à;mêri6...
GAVAUD Elisab.Gênêÿ.Iâ6m;dê Bâpt. &+Cfaudê Elisàb.ENARD :dê
GINDRE Claudê,58arrnàr.ié....
PARI S -S tRoc
GnNTY Louisê Mâdê1.26m;dê Claudê Jêan & Jêannê Gênêv,PICARD
GENTY Jêàn EranÇois,9m;dê CIaudê Jêan & Jêannê cênêv,PICARD
GERIN-ROZE Etiênnê Michêl,63ardê PARIS-StEustàchêimàrié. . . .
GEZY Jêannê,67a;vêuve dê FrânÇois GUTLLAUME
GIRÀRD Cather.I5m;alê Louis & Câthêrinê BONNETERRE
GIRAULT Gênev. 4 2â; épousê dê Josêph SEYDOUX
GIROUX Mâriê Françoisê,Im;dê Simon Charlês & Mariê Cécifê
HUNOUX; dê PÀRI S- S tV ictor.
GOUJON Ànnê Louisê,69a;ép ousê aIê Erançois HEBERT
GOUMEAUX-PAJOT Victoirê Elisab.57ê;mariéê....
GROS Mar.iê Cather.Ba;dê P1êrrê FranÇois & Mariê Calhêrinê
GUENIN Edmê. 78a;Marié.....
BÔNVOISIN
GUENIN LOU i sê
rgu,24a;dc
Louis
Edne
Mariê
&
Louisê
!16
ERANCEL
EREMONT
Gênêÿ . POlGNEUX ; ép - Loui sLxTELT,TER
24.O9,r'tA4 GUENTN Lorl is Mauricê François.I9a;dê Louis Edmê & !1âriê
Louisê Gênêvièvê POIGNËUX
31.08,r784 GUERIÀUX Màriè, 34a;mariêê..,.
o7 .a] .a7 9A GUILLOT;fiflê dê Baptistê & Mariê Annê EranÇoisê CORTONE
26 -Ar.t',l 92 GUYONNET Pi.rrê, 4la;époux dê Frànçôisê Gèn.v,DELANOUE
21.06.1783 GUYONNET Louisê Joséphine,Im;dê PiêTrê & Frànçoisê DELÀNOUE
09.II.17B3 GUYONNET Ànn. Louisè,15m;dê piêrrê & Gênêv. Franço is êDELANOUE
24 ,O5 . a]A4 GUYONNET Mariê Mag1oir.,2j;dê Piêrrê & Gên.Irançoi s êDELANOUE'
09,o9.r786 GUYONNET Edmê Louis,4j;dê Piêrrê & Irançoisê Gênêv.DELÀNOUE
27,08.r788 GUYONNIT Efisab.Lôuisê,13ûrdê Piêrrê & Gênêv .Iranç. DELANOUE
o8.03,1789 GUYONNIT Mariê Annê Françoisê,6j idê Piêrrê & Gênêv.DELANOUE
22.Ot .t'7 91 GüYOT Mariè Madê1.84aivêuvê d'André IVONET
07.or.K785 MÀLE Piêrrê, 4 4a; dê CORSÀINT-21;Marié.,,,
23,08,1785 MÀ.I,IELrN Louisê Adéfaidê,Ifn;d'André & Mariê Annê MoREAU
22,ar .li191 ÀJ'IELIN I4àriê Jêannê,f9a;d'Àndré & Mariê Ànnê MOREALI
23 ,12 .r184 HAI4ELIN André Maric,Ti;dc Piêrrê & Michê11ê MARTTN
r8.12.r790 HEBERT lrançois,7Oâ;dê PARIS-StRoch;Marié..
25.03.r79r HEBERT Thomâs ,7 5ê ;Mârié - . .
24,It .A186 BENRY Mèrgu.ritê,67aivêuvê dê Baptiste BONVOTSIN
ro. 08 . 17 83 HôRSON Claudê ,lêan,4oaiépoux dê Màriê GÀRDY
20.o5.r785 IVoNNET Àndré, 6Ià,marié..,.
+Piêrrê BONÀVENTURE & Madêfêin(
29 .O1 -119A JANNET !rançois xaviêr,l9a,dê
17.01.1785 JÀVON Nicolas,55a;Marié. , ,.
THUROT
20 .oa ,t7 a4 JEANSON Ei.nnê Médard, 7oÀ;Marié, , . .
07 -09. r788 JOL]VET l,làrgu.Françoisê,75ê; oVoUTHON-55;dê François;vêuvê dê
Piêrrê christophê ULI-IORE
clto1s-i LE Ror
S
.\o
DÀTT
9I
22
29
1
r 60
29
'72
1:t 1
6
IO5
133
163
2a
22
45
125
48
134
t'7 5
35
80
4B
64
rof
-t2
33
2l
'7',l
9
2
35
24
99
58
17 3
2A
5
ro5
2T
TO7
IOI
38
IÏ9
89
5
'70
13
2T
13
93
'7
34
6',l
45
I5
55
9
l6'7
L64
65
51
6
I8
66
9I
87
..:
tr/
88
ro8
9I
81
173
r60
I
r96
6l
IO
36
99
93
63
3t
NOM
P!:énoms
t9.rf.1788
13.04.r783
or.o2,
15.04.1784
21.O5.r788
32 ô4.O5,1789
53 c4 . ro. 17 88
36 18.O5.r788
I'7 .A3.r192
)5 07. o5. r7 91
24
20.04.1785
11 04.03.T79r
31 19 ,a4 .71A'7
34 18.06.f785
26 21 .O4.r185
2'7 19.a4.t'7 86
24.a7 .17A3
32
Pàrênts
ê1_/ou
conjolnt
déc éd é
29.O3.r783 JOLY Co4stantin ChÀr1ês !1ichê1,58â;nârié,...
or. r7 86 JONQÜET Mariê Sophiêr57arvêuvê dê Jêân Edmê CHÀRPENTIER
25 .A5 , r19 r JOûÀN FranÇoisr58à;épouse dê Louis MÀSSEY
t2.7I , r'7 8'7 KREBEK Baptistê,IOm;dê Mathiê11 & Màriê PERNEY
2l,or , r7 84 (ROMENÀCKER Mariê FranÇôisê,17èidê +Jêâll NicôIas & Mariê
09.03.1788 LÀHÀYE;fiIs dê Jêàn & MarguêT,GAUDEÀU
Jêânne CHERôNS
23 .A4 .1190 LAHÀYI,fils dê Jêan t Mariê Mârquêritê GAUDEAU
2l .o9 . 7',7 ,a7 LÀHÀyE Màriè Françoisêr2m;dê Jêan & Marguêrittê GODTN
23 ,09 .71 8 6 dê LÀMÀRE Charfêsf72a6m;pr.êtré Chèpêlain du Chatêâu
16.11,1784 LÀ].IBERT Jêàn Séhastiên,7fàimàrié.,...
07. rr. 17 86 LÀMPERT Mârguêrlte.36a;épousê dê Claudê ÀRIGON
24.01 . li790 LÀMOTTE Rêné, 4 8a; màr ié. ,. ,
28.O4.r192 LANGLOIS NÀr1è ChÀrlotter6Oà;épousê dê Nicofàs ERÀMBOISTER
dê P1êrrê & À1êxis COLLIGNON
o5. 04,17 B6 LANGLOIS ,fils
r7 ,a2,7744 LÂRDY Jêàn Barnâbé, 8Oa ;marié
MARCILLY s/Sêinê
16.Or. r788 LFBTGLE Antoinê,20ài.....de
08.04.r786 LECoO Giltês Baptistê Louis,5s;dê Lôuis Josêph & Mâriê clêudê
DEROQ,dê PARIS-Lâ Madê]ê inê
08.08.r783 LECOMTE Gênêv.67a;épouse dê Gêorgês TOUVENU
23 .03 , r'7 92 I-ECONTE Charfottê 45ê;épousè dê Marin HAMELIN
15.rO.r785 IECoUPPEY Jêànoê,49a;épousê dê Dominiguê VÂCOUERIE
o8.03,1785 LEFEVRE Màriê Ànnê, 8fÀIom;vêuvê al'Antoinê Abraham GAUGHE
t7.03.1789 LEFEVRE Chàr1ês Adolphê Joàchim Màriê Silviê,2Oaidê +Hubêrt
Josêph & uè:!,r-? Ch:trlôtt. Àntoinettê GÀUBERT
21,rO.1785 LEMIERE Louis,65àr Ecurgêois dê ?ARIS;Mar:ié, , . ,
14,r8.1783 IEMoINE Màriê Thérèsê,3â;dê Piêrrê Hippolithê & Mariêvictoirê
r8.or.r789 LENoRMAND Jêàn],ouls;6a;dê Jêàn & Brigittê MEUNTOT//dê LORMEL
13.06.1786 LEQUEUSTRE Jâcquês,76â6m;..,....
25 .rA . r'7 89 LIRADDE Nicolê Gênêv.45a;épousê dê Nicolas Jérôrtê DUVIVIER
03.09.1788 LLR- CHF Ànro ine,7'a;lt4ar ié....
ro,03.r785 LEROY Mar.ie Louisê, 39a;épouse drÀntoinê POTGNEUX
a5.02.r141 LETEILI,TER Chàr]ês, 63à;marié. . . .
24 .11 - r19 r LEVEoUE Edméê72aiépousê dê Jêan Bêrlrànd GENNELIER
28.O9.a',79r MACRES FranÇoisê Justinè,6nidê Jêàn Louis & M.riêAnnê Eé1icit
T,ARIVIERE
03.04.1785 MANC-LN Madel . 7La; ÿeuvê Clâude I\,1 I LOT
T783
74 24 . t2. .1',7 88
3'7
a9ê
turcs
03.
FranÇcisê,73eiéFousê de FrànÇois NORMAND
Jêan Bênô1t 54à;de pÀRIS-Stcêmain f 'Ar.rxcrr.marié....
MARIN Jacquês Frànçois,lfm;dê Jacquês & Mariê Nicolê IVoNFT
MARTTN Annê Juliê.67â;épousê dê Jêan Piêrrê CUVILLIER
VART l\ \ico_ as, 91a ;ma- , é . . . .
MÀSSE Màriê Louisê Châr10ltê,7û15j;dê Louis & Margu.IIERBRET
MAyNARD rrânÇois Louis,3ml5jide Christophê & Jêannê MÀRINEILE
de PARIS-St Sulp icê
MEGRO Àugustinê FrânÇcisê,I6j;dê Cfêudê & Claudinê PERCUISoT
MENAGE Jêannê EranÇcisê,57ê iépousê de Eirmin RIVIERE
l,lENoN Nicofas,53arépôux dê Lucie BoÜLET
MENON Mariê Claudê,62a;épousê dê Jêan LAMY
MENON Nicolâs Piêrrê,I64;alê NicoLas & +Màrie Annê DELANOUE
MENTIER Louis Antoinc Urbêin.3aialê louis & Louisê JOIJIN
MENTIER Jêân louis,4n;dê Louis & Louisê JOUIN
MEOT Jêan, 29à ;nàrié. . . .
METAYER Mâriê Suzannê,8Oa;vêuvê dê Nicolas GROS
MEUNTER Mâriê Marguêr. 58e;mariéê...
MIAUME Hènry, 45.;I{4ri6....
MICIIET, Louis Edmê, T4m;d'AntoinêCIaude &,feannê DUGOIS
MILO Etiênnê. 34è, . . . .
l,lOI rT anroine,42a,mê ié...,
MoNTEUVIS Mariê Claltdê Àlêxandrê, I2a ; éFousê de François BARSSI
Bourgêois dê PARI s
MARCHÀND
6A 26 .AA .A1A1 MARGAT"*NE
24
épu I
09.o5.1783
39 o'7 .a5 .118'7
I o? .a2. r'7 86
CTiOISY
S
DATE
{.*\'
t t6
28
l6'7
68
17
B
119
e,9
4
1
9Ï
19
13l_
2
1ô4
54
43
55
r60
r78
3C)
165
IO
58
33
6
l'7
9I
r86
34
51,
t8
14 8
'/t
4
72
129
15
,7
50
1e
a92
4a
88
40
61
IO
3l
aal
r93
tr7
65
roo
12s
6O
144
100
93
tt2
34
44
64
68
26
55
62
93
15
9I
zû
r ro
113
158
99
161
t- 16
40
r2a
L52
14
t-3
/
1f4
5',7
B8
l"
17
60
36
29
83
45
36
22
16
4A
r23
6l
45
63
33
41
4L
'lo
29
Pr.énôms
LE ROI
épul tures
1.,. i
Pàrênts êt/ou conjoint
()3.03 -T?84 MONTJOYE Mariê Ànnê Modêsta/fm;d'Antoine &
_11.12.r791 MOREÀU Louis, 6Oà ;Màrié , . .
o'7 .06.7',792 MOREATI Edmê, 66a;Màr1é....
27.rA.r',789 MOREÀU Nicolas Màrtin,4à;d'Edmê & Annê
26.OT.r785 MORETTE Jàcquês,6Oa ;l{arié, .
22 .A3 .a]A3 M .PTELMANÀ, Iêàn, 8'à;msri6. . .
04.or.r79I MORTIERE .lacguês/ 32a2mimarié,, . .
décéd6
Mariê
Màd.VAUTRIN
T,ABRE
)'1oTEL Pi.-rê CeorgCs,T5à;mà-ié...
08.09.r786 MoUTIER Mariê Fé1icité,18m;NicoLàs Josêph & Màriê pERRAUT
Marie & Mariê Jeànôê BIGNoN
2',7 .A5.r',79r MULoT François,9a;d'Estiennê
79 .A6 .r7 9 2 MYTOUARD Mariê/58àiépôusê dê Lazàre CHÀNfAT
26.rA.r'79r NANTEAU,fils de Bâptistê & Vicloir:ê FranÇoisê GENTY
l-'7 . a6 . r'7 15 NOIZET Marie Louisê, 65aiépousê AIêxis DEYSSIERE_MAILHARD
of.ro,1788 'rOt lfr !t-an -oui s,4?à;I,1."i é.,....
22.A3 ,118 5 NoRES A1êxandrê Siûon Aubjn,dê Louis Bàptistê & Màriê
Françoisê MONY; de pARfS_S tlàurên t
12,ra.r792 NoRl4ÀNT Cê1êstê,3à;drEmê & Màrguêritê ÀLOUfS
23.03.1786 OLMER Gênêv.63ai épôusê dê P j êrrê DEMOUY
I8.II.I79O OIIVIER .lacquês, Ia7m; dê Jàcquês & l,1ariêAnnê RENTË ;dêVERMENTOIi
89
23 .a2 . A1 A5 PARÀNT Victoir.ê Chàrfottê,4m;dê Gàbriêl Baptistê &
charlottê GUYoT: dê PAR]s-stê Marguêritê
r8, or. 17 90 pATIN Mâriê Ànne.56a,épousê dê Claudê GÀRDON
1r.08,T785 PAYRE Mariê Josêph,55ê imarié
12.11.T789 PAyRE Féficité,44;dê Jacquês & Mariê Louisê DESGRÀINS
29 .7t . A',7 92 pLCIrE,r J- ra nçoj s, o oa;ma r é....,
08,12.r789 pERTN Etiênnêltê,824;épousê d'Etiênnê DUDOUY
To.07.1786 pERIN Mêriê FranÇôisê,IIm;d'Antoinê Athanasê & Màriê Su7ànnê
PONTÀrLLI!
30.09.1789 PERTNifils dê Jêân & Gêrmainê ERIN
06.06.r785 PEROT Mèriê Vincentê,6a;dê Guillaumê & Mariê Nicôlê BONEVÀL
3A.12,r192 PETEL Màrguêrilê,8jidê Chârlês François & Mariê Mârgu.LEzIEN:
30.03.r784 PETIBON,fi11. dê PiêrrêJoscph & 1,1âr i êHé 1è nêBEAÛ//dê VAÜGIRARD
05.06.1787 PETTBoN Gênêv.8àidê Piêrrè Jôsêph & Mâriê Hé1ènê BEAU
23.O8.r783 PETIT l,làrie,72à;v.ên 2ês Nocês dê Clàude Mâthiêu METAYER
o6.08.1784 PETrT .Têan Jàcquêsr35a;époux dê Lôuisê REBIJIEL
25 -O3.Al8'7 PETfTFILS Màriê Françoisê,48a;vêrlvê dê Robêrt BRON
16,09.r790 PHALCôLIET .Têàn Franaois,65a,dê PÀRTS-stEtiênnê du Montimàrié
t9.08,1783 PHILIPPE Màuricè,34;dê Jêan & Jêànnê DURET
29 . t2 .A1 89 PHILIPPE Edmê,14àidê Jèan & Jêànnê DURET
c'7 ,o2,r184 PICÀRD Mâriê Hé1ènê,62à;Veuÿê de Piêrrê DEGRAIN
25.03"r783 PTLLET MÀrie Ànnê,62â;épousè de Bêrnard RAVET
o2.oT.r790 PoCOT Louisê Màrguêr.74àivêuvê dê C1âudê FARCONNXT
o2.o6.r789 pOIGNEUX Àntoil1ê,484;ÿêuf dê Mariê Louisê LEFOY
05-o8.T788 PoTGNEIJX Juliê FrânÇcisê,22â8m;épousê dê Frânçois CABUR
or.04.r79T PoTRET Màriê EIisâb. 55è tÿêuvê JêanPiêrrê PIOCHARD;Bourgêois
dê pÀRrs
14.08,1783 PorSSoN PiêrrêJêan.37a;époux MariêAnnê GUËNIN
25.O6,r'79a PorSSoN J.àn,85â7m,dê PARTS-Sl S évêr in
09.03.1784 Pol,lPON C1âudjnê,39a;épouse dê Pièrrê VoUTEz
29 .12,r7 90 POTÀrN Nicofas Mariê,744;Mârié...'
or.o8.r785 POUSSARD Nicolas,76a;....,
27 . O',7 .1',7 90 PRUDHoMME Chàrles GuiIl.rom;dê Gui1f.& Mâriê Jêannê AMELIN
2) ,A2.r-l I4 PULATIS Mariê AngéIiguê,82à ivêuvê TABOUREUR
19 ,02,a181 OUERIO dit PALOTE Piêrrê,34âidê stMauricê? marié...'..
r9.06.1788 RABIOT Mâriê Louisê Chériê,3side Jêan & Mariê Gênêv.GAUDEIET
alê PARIS-St Laurênt
?t,a] ,r'/ 8 4 RAMOGER Lôuisê, 64à ;V.LouiSGÀLLOIS
2t.a9.a786 RÀVETTE Bêrnard, 68àimarié.....
25.A3.a'784 RAYMOND Mariê Ànnê,54a,épousê dê Jêàn Bàrnabé I-ARDY
2r.ro.1786 REBTLLTER !ranois,4j;dê iouis & Jêânnê ÀuBEBTidê PARTS_sâint
BllÈ-aHtrjLcf!1)
a4.a4.7181 REBTLLTER Àntoinêttê,2â;d. iÀ"i" a
3aR'
e-'re?.L\!\r
Au
06.ro.179I
CHOTSY
s
épul turês
/..
Pr énôtÀs
DATE
Én*ù
34 20
58 20
143 51
or.04.1786
o5. 03 . r7
87
f
LE ROI
I
Pàrênts êl/ou conjoint
REMBÀULT i Homnê âdu1têiMar.ié....
R r POSI.UR -àcouês,52êtfiari6,,..
demêurant à
décécé
ESSONE
1r.09.1790 REPOSIIT R Jea'1,'bs;mêrié......
30.o9.r783 RÎVIEREifils dc Jcan Jacquês & dê Louisê DTDIER
184
2.A .AA . r',7 92 ROND Claudè FranÇois;époux dê Marie Angéliquê DELANOüE
24.A2.1186 ROSSTGNOLI"E Nj co1as,6 Bè;Mari6. .
32 l3
Ir8 3B 23 .O4 . 11 I4 ROTRINGUE Bêrnar:d Eênry,7 5â; Màr i é. .
21,1I.1788 RoUssE Marie Jêanne,Tinrd'Àntoinê & Marie Jeannê CoNSTANCIEN
96 67
125 roJ 20.11.T784 ROUSSELET;fils de Léonard & Mârie Charlottê VENON
116 58
23"09-7189 RoUssELoT Eêtiènnê Bênoît,1ê;dê saviniên & BarbêEfisâb.DA.IÔIJ
148 61 o5. ro. r7 90 RoUSSET Bâptlstê,5m;d'Antoinê & Mâriê Jêannê CONSTÀNCIEN
83
29,A3.t]A8 RôUTIER l,larguêritê, 86a;vêuvê de Nicofas LEBEÀU;d'ORLY
t24 65 or.oB.1784 RUBEAII Mariê Louisê,31ê; épouse dê Piêrrê Samuê1 BOULMT
BORDEÀu
\24 85 a3.12,1',789 SANToN charlês,7e;dê Léonard & Brigitt.
BORDEAU
L25 90 a9.l?..r789 sAUTou E1éonorê,4à6m;dê Léonard & Briqittê
T9.Or-1790 SAUToU Jêàn François,lardê léônàrd & Brigitté BORDEAU
B
r69 2 a3 ,ar .1',7 9 2 SCHANY Mariê RosàIi€,,rBn;dê RodofFhê & Mariê Cèthêr.NoURRY
35 23
a6 ,a4 -r'7 A6 SCHOUANY Baptistê,18â;dè Jâcquês & Mari. Càthêrinê BERTELET
2L 14
22. ra .7',7 85 SCRTBE Anqéliquê Hênriêttê,33a;épouse de Jêan Roch BERÀ"ARD
ror 66 ôr.09.T783 SFJOURNA\T Michê', rcà ;À,1ari é..
II9 43 2a ,o5 .77 B4 SEROUGE Mâriê Gênêv.72à;vêuvê dê Piêrrê ANDRY
29.t2.r185 SEVIN Jêan, 45a;Marié...
26 94
ro6 8',7 24.11.r183 sEYDoux Madêlêinê,Baidê Josêph & Gênêvièvê GIRAUD
6 16
22 .A3 . r',7 85 SIMON Thérèsê,68à;vêuvê ên 2ês noces dê Erançcis FREMONT
f65 59 o6, rf. 179r SIMONET Chèr1ottê7 9 Iâ 2m i vêuvê MathiêuERANçOIS i Bourgêois dê
PARIS
19
6
03.o2.1788 STOUE Mariê Edméê,smrCê Baptistê &
Mar.iê Fênée ARRTGON; dê PAR]s-stsulpicê
l'7 6
13,05.1792 TANÇON Rêinê,62a;vêuvê d. piêrrê CANNA
131 15 3r,or. r7 90 TAUREI Louis Vincênt Bênoit,56a;prètrê du Diocèsê drATx
f4c 46 28.08.1790 THIBERT Marlê Annê,73a;vêuvê dê Jêàn Bênjamin VIXL
ro4 1'/
82 19
roo
2
93 29
9'7 13
r39 4l
I
8'/
111 43
II8
II9
66
70
185
r25
128 82
95
6:1
137
41 46
95 4l-
t18
132 1g
26
25
t'7 59
ro6
40 42
tt2 l2
r1.7 36
129
6
r7 ,03. 1788 THIEBÀULT Àrmànd Joachim,I5à9m; . ,
a2,ar .r7 89 TH-VON-IR Dên-s, 5Oa;Ma,'é...
or.o5.1789 THIPHÀrNE Louisê Claudinê,36a;épousê dê Jêanclàudê CHEVILLÀRD
r9.12.1788 TIpHATNE .Ieannê Gênêv.Nicofê, 88a9n;Màriéê...
r7.08.1790 THUROT Madêlêinêr56a;veuvê c1c Piarre Bonâvênturê JEÀNNET
15.O2.r783 TIRCUTT Piêrr.ê Erançois,5aidê +FranÇois & Ànne CAVE
16,o6.r789 ToSr André François Achiltè,6m;d'Antoinê & Cathêrinê BoURLTIR
t7.TO.1789 ToURNEUR Jacquês, 8Oa6m;Marié. . .
2'/,7a"a189 TRTCÀRD Jêan Jacqucs,4a3rn;dc JêanPj-êrrê & Su zannêGênêv. GUYARD
o4.to.r7,a2 VACQUERIE Dôminiquè, 59aiVêuf FranÇoisê Jèànnê LECOUPPEY
L2.08 . r'7I4 VAI,ETTE Antoinê,44à;époüx dê Mariê Antoinêttê BoURLIER
22.A9 , r-184 VALETTE Lôuisê Eé1icité,6ardê +Antoi.ê & MàriêÀntoinêttê
BOURLIER
t4,11.1788 VÀSSAR MâriêJêannê, 68a;vêuvê Jêàn VTNCENT,puis
dê MichêI GIBERT
31.)-2.1'784 VENON Annê Marguêï.2om;dê c1êude NicoIàs & Annê Margu"ANGOT
c4.o8.1786 VENON Isaàc,4m;dê C1êudê Nicolas & Mariê Màrguêritê ANGOT
o6,06.1783 VERNE Frânçcis;dê Frànçcis & Nicolè CORNU;
o9.o6.1792 VERRTER FranÇoisê,I4a6m;dê +FranÇcis & Jêanne POSEURidê BLÀRY
ên Bourgognê
03,09.179() VIARD Jèan, 614;Màrié,..
1.04.r789 VIARD Josêph,2mrdê Jâcquês Erédéric & H6Iènê CHENU
11.04.1789 VIARD C1àudê A]êxis,8fl;dê Piêrrê A1ê><is & Annê JuIiênnê
CUVILLIER
17.09.1785 VILLE ChârIê6 Alêxandrê,4a rd'Alêxandrê
& Pâuline ÀDANT
13,07.1786 V'' T]LR N:co-Las,aCè;l4rl iÉ...
02.a2.1184 VOUTEZ Làurênt,2m;de Pierrê & c1àudinê pOMPOM
19.04.a7 84 VoUTEZ Màriêr3à;dê Piêrrê & +Claudinê POMPOM
14.Or. r7 90 VOUTE Jèàn Màriê,2à6I!l;dê Piêrrê & Mari. Jêànnê BoBY
CHOISY LE ROÏ
Sépu
- I
,;k
14
24
B1
132
DATE
l:oli
Agê
turê
s
-tJ^)',
/c ^''
t/.iL
PÀrênts êt/cu conioint
décédé
Charfottê Cathêrinê/1midê piêrrê & Mariê
Charlottê TIRARD: dê PAR]S-S tsulpicê
83 14.1r_1785 WATER Jàcquês,77â;époux dê Mâriê LEBÀILLY
l2 27 .O2 . r'7 BA Un homme drênvirin 4oans,trouvé noyé
18 c)8.03.17go .... ..CàLhê"inê Lu cê, 7m15 j ; ên nour! i cê
57
o9.09,r786
VREUX-TASTET
TRANSCRIPTION
96
45 24 .A6 .A183
;dê Charlê phifiFpê,Comtê
d'ARTOIS?frèTê du Roi êt Màr.iê Thérèsê dê
"Mèdêmoisêl-1.ê d'ÀNGOUI,EME, 5In15-i
Inhumâtion à
Savoie, Coûtêssê
'Abbâyê Royà1ê dê SAONT-DENTS
d | ÀRTOTS

Documentos relacionados

Choisy-le-Roi

Choisy-le-Roi 5iè9e sociof : 15 rue de la Prévoyonce - 94500 Chompigny-sur-Morne

Leia mais

Ghoisy-le-Roi

Ghoisy-le-Roi Cegd94 à partir de relevés systématques d'âcles paroissiaux réalisés, eLlx aussi, dêns le cadre de .eitê assôciâtion Ne pas utiliser les images o! les données nominales dans un but commercial. Ment...

Leia mais

Choisy-le-Roi

Choisy-le-Roi 04.07.1733 JOLLy Josêph Frànqois,dê +Châr1ês Nicolas & MarièÀnne LEFEVRE O5.07.I739 JOLLY Nicolas,dê l4ichêl & Mâriê Ànnê COURVILLE jO.AI.7'742 JONQUET Mariê Victoirê,dê T,o,ris Adriên & Jêanr,ê Ma...

Leia mais

21 pages - Généalogie Val-de

21 pages - Généalogie Val-de Cercle d'études généalogiques et démogrophiques du Vol-de-Morne Sièqe sociol :15 rue de lo Prévoyonce - 94500 Chompigny-sur-Morne

Leia mais