YG717- Ryukyu-retto, Series L891 1:25,000 地形図 1945

Сomentários

Transcrição

YG717- Ryukyu-retto, Series L891 1:25,000 地形図 1945
31°
438
439
Kusagaki
-jima NE
440
Kuro
-shima NE
486
491
Satsuma
Satsuma
-Io-jima NW -io-jima NE
488
487
Nishino
omote SW Nishino
omote SE
482
Kunikami
NW
490
Kunikami
SW
489
Furuta
Hama
tsubaki NE NW
435
479
Kuchino
-erabu
-jima NE
480
460
Shimama Shimama
NW
NE
484
Miyanoura Shimama Shimama
SE
SW
SE
Isso NE
Isso SE
Miyanoura
SW
478
Hama
tsubaki SE
485
Miyanoura
NW
481
389
483
459
388
461
462 Yaku-shima
Yaku-shima NE
Kuryu NE NW
468
Kuchino
-shima NE
30°
469
Kuchino
-shima SE
471
Gaja
-shima SW
470
Nakano
-shima NE
467
Suwanose
-shima NW
466
Suwanose
-shima SE
465
Akuseki
-shima NW
463
464
Takara
-jima NE
Takara
-jima SW
29°
436
Yokoate
-shima
433
Tohyo
-saki SW
OPAC
28°
475
San NE
477
476
Hedono
SE
472
OPAC端末から
お申し込みください
Kametsu
NW
434
Kametsu
SW
Isen-saki
NE
Okino 474
-erabu
-shima NE
YG717- □
Ryukyu-retto, Series L891
1:25,000 地形図
1945-1953 A.M.S.
Okino 473 Okino 432
-erabu
-erabu
-shima SW -shima SE
390
China NW
437
27°
Yoron
-jima SE
129°
130°
131°

Documentos relacionados

SF23 SF24 SE23 SG23

SF23 SF24 SE23 SG23 Z-B-2-2 Z-B-3-1 Z-B-3-2 Y-A-1-1 Y-A-1-2 Y-A-2-1 Y-A-2-2 Y-A-3-1 Y-A-3-2 Y-B-1-1 Y-B-1-2 Y-B-2-1 Y-B-2-2 Y-B-3-1 Y-B-3-2 Z-A-1-1 Z-A-1-2 Z-A-2-1 Z-A-2-2 Z-A-3-1 Z-A-3-2 Z-B-1-1 Z-B-1-2 Z-B-2-1 Z-B-2...

Leia mais

Diploma Ilhas IOTA Japonesas

Diploma Ilhas IOTA Japonesas AS-117-068 Kamimizu " AS-117-069 Kashira " AS-117-070 Ko AS-117-071 Kuro AS-117-072 Manabe " AS-117-073 Mu AS-117-074 Obi " AS-117-075 Otabu " AS-117-076 Shimomizu " AS-117-077 So AS-117-078 Taka "...

Leia mais