AC-UP100

Сomentários

Transcrição

AC-UP100
4-277-956-31(1)
Bediening
Nederlands
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u deze
gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
Built-in Battery
USB AC Charger
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manual de instruções
Инcтpyкция по экcплyaтaции
AC-UP100
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
WAARSCHUWING
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot
het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (in
de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)

Naar stopcontact
Till vägguttaget
Apparaat dat via USB kan
worden opgeladen (digitale
camera enz.)
USB uppladdningsbar
enhet (Digitalkamera, etc.)
USB-oplaadkabel
(afzonderlijk
verkocht)
USB laddningskabel
(säljs separat)

OUTPUT-knop
OUTPUT-knapp
OUTPUT-lampje (groen)
Indikatorlampa OUTPUT
(grön)
CHARGE-lampje (oranje)
Indikatorlampa CHARGE (orange)
Dit symbool op de batterij of verpakking
wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet
als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd
als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op
een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan
het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie
geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen
waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie documenten.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Het naamplaatje met het werkingsvoltage, stroomverbruik,
enzovoort, bevindt zich achter aan de buitenkant van het
apparaat.
De stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om
de netspanningsadapter los te koppelen. Verbind deze
daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.
Indien u een afwijking opmerkt aan de netspanningsadapter,
trekt u deze onmiddellijk uit het stopcontact.
 Voordat u het apparaat gebruikt, moet u controleren of de
werkspanning van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netvoeding.
 Het apparaat blijft onder AC-(net)spanning staan zolang
de stekker in het stopcontact zit, ook al is het apparaat zelf
uitgeschakeld.
 Koppel het netsnoer los van het stopcontact als u het
apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Als u het
netsnoer wilt loskoppelen, moet u aan de stekker trekken.
Trek nooit aan het snoer zelf.
 Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat
terechtkomt, moet u het netsnoer van het apparaat
loskoppelen en het apparaat laten nakijken door bevoegde
servicetechnici voordat u het apparaat verder gebruikt.
 Open het apparaat niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Installatie
Plaats de netspanningsadapter niet in een kleine ruimte
zoals een boekenrek of een inbouwkast.
Plaats de AC-spanningsadapter niet op de volgende locaties:
 Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan extreem
hoge temperaturen.
(bijvoorbeeld in een auto met gesloten ramen.)
 In direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
 Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan
mechanische trillingen of schokken.
 Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan een
magnetisch veld.
(bijvoorbeeld in de buurt van een magneet, luidspreker of
televisie.)
 Op plaatsen met overmatige hoeveelheden stof.
 Controleer of de stroom en spanning van het apparaat
overeenkomen met die van het stopcontact.
 Uit veiligheidsoverwegingen wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld als de ingangsstroom te hoog
is.
 Sluit dit apparaat niet aan op een radio of op apparatuur
met een radio-ontvanger. Dit kan ruis tot gevolg hebben.
 Laat het apparaat niet vallen of stel het apparaat niet op
een andere manier bloot aan mechanische schokken om
beschadiging te voorkomen.
 Koppel na gebruik het apparaat los van het stopcontact en
de apparatuur.
 Haal het apparaat uit het AC-stopcontact door aan het
apparaat te trekken. Trek niet aan de USB-kabel
(afzonderlijk verkocht).
 Om kortsluitingen te voorkomen, mag de aansluiting van
het apparaat niet in aanraking komen met een vreemd
metalen voorwerp.
 Gebruik het apparaat bij een omgevingstemperatuur
tussen 0 °C - 40 °C.
Reinigen
 Maak het apparaat schoon met een droge, zachte doek.
Als het apparaat erg vuil is, reinigt u het apparaat met een
zachte doek licht bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel en veegt u het apparaat vervolgens
droog met een droge doek.
 Gebruik geen oplosmiddelen, zoals alcohol, thinner of
benzine, omdat deze de afwerking van de behuizing
kunnen beschadigen.
 Als u een chemisch reinigingsmiddel gebruikt, moet u de
instructies die bij het product worden geleverd, in acht
nemen.
 Als er oplosmiddelen, zoals insecticiden, op de
oppervlakte van het apparaat terechtkomen of de
behuizing langdurig in contact komt met rubber of vinyl,
kan de afwerking van de oppervlakte beschadigd raken.
Kenmerken
 Dit apparaat kan USB-herlaadbare digitale "Cyber-shot"camera's, "Handycam"-camcorders en "Bloggie"aanraakcamera's opladen.
Om een draagbaar apparaat op te laden, hebt u een kabel
nodig om het apparaat aan te sluiten.
 Dit apparaat heeft een ingebouwde batterij; u kunt het dus
gebruiken om zonder stopcontact onderweg een
draagbaar apparaat op te laden.
 Dit apparaat is uitgerust met een herlaadbare lithiumionbatterij met grote capaciteit (2.000 mAh).
 Dit apparaat kan aangesloten worden op een stopcontact
om te worden gebruikt als USB-netspanningslader.
* "Cyber-shot", "Handycam" en "Bloggie" zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.
Hoe te gebruiken
Dit apparaat en een draagbaar apparaat
opladen
U kunt dit apparaat aansluiten op een stopcontact om dit
apparaat en een draagbaar apparaat op te laden (zie afb. ).
1
2
3
Sluit een draagbaar apparaat aan op dit
apparaat.
Sluit het netsnoer aan op het apparaat en op
een stopcontact.
Het CHARGE-lampje licht oranje op en het herladen
van dit apparaat start (zie afb. ).
Wanneer de ingebouwde batterij van dit apparaat
volledig opgeladen is, dooft het CHARGE-lampje
(oranje) en licht het OUTPUT-lampje (groen) op,
waarna het herladen van het draagbare apparaat
automatisch start.
Wanneer het herladen van het draagbare
apparaat voltooid is, koppelt u dit apparaat los
van het stopcontact en koppelt u het
draagbare apparaat los van dit apparaat.
Tips
Het duurt ongeveer 3,5 uur om de ingebouwde batterij van dit
apparaat van leeg tot helemaal vol te herladen.
Controleer de batterijstatus van het draagbare apparaat op het
draagbare apparaat zelf.
Als het CHARGE-lampje knippert (traag of snel), raadpleegt u
"Problemen oplossen".
Onderweg stroom leveren aan een
draagbaar apparaat
U kunt de ingebouwde batterij van dit apparaat vooraf
opladen om onderweg stroom te leveren aan een draagbaar
apparaat.
1
2
3
Herlaad dit apparaat voor u vertrekt.
Sluit een draagbaar apparaat aan op dit
apparaat.
Druk op de OUTPUT-knop (zie afb. ).
Het OUTPUT-lampje licht groen op en dit apparaat
begint stroom te leveren aan het draagbare apparaat.
Tips
Als de ingebouwde batterij van dit apparaat leeg raakt,
knippert het OUTPUT-lampje (ongeveer één keer per
seconde).
Wanneer dit apparaat niet aangesloten is op een stopcontact,
blijft het stroom leveren, zelfs nadat het draagbare apparaat
volledig opgeladen is. Wanneer er niet langer stroom geleverd
moet worden, drukt u op de OUTPUT-knop, controleert u of
het OUTPUT-lampje gedoofd is en koppelt u vervolgens het
draagbare apparaat los van dit apparaat.
Een draagbaar apparaat meteen beginnen
op te laden
Als de ingebouwde batterij niet herladen moet worden, kunt
u een draagbaar apparaat herladen.
1
2
Sluit een draagbaar apparaat aan op dit
apparaat en sluit dit apparaat aan op een
stopcontact.
Het CHARGE-lampje licht oranje op.
Druk op de OUTPUT-knop (zie afb. ).
Het OUTPUT-lampje licht groen op en dit apparaat
begint stroom te leveren aan het draagbare apparaat.
Het OUTPUT-lampje knippert tijdens het leveren
van stroom.
Nuttige functie
Een draagbaar apparaat ongeveer 3 uur
herladen en vervolgens dit apparaat
herladen
U kunt stroom leveren aan een draagbaar apparaat
gedurende ongeveer 3 uur en vervolgens dit apparaat
automatisch herladen.
1
2
3
Sluit een draagbaar apparaat aan op dit
apparaat en sluit dit apparaat aan op een
stopcontact.
Het CHARGE-lampje licht oranje op.
Druk op de OUTPUT-knop.
Het OUTPUT-lampje licht groen op.
Houd de OUTPUT-knop gedurende ongeveer 2
seconden ingedrukt.
Het OUTPUT-lampje knippert traag.
Na ongeveer 3 uur stopt dit apparaat automatisch met
stroom te leveren aan het draagbare apparaat en begint
dit apparaat zelf te herladen. Het CHARGE-lampje licht
oranje op.*
* Wanneer het herladen van de ingebouwde batterij voltooid
is, begint dit apparaat automatisch opnieuw stroom te
leveren aan het draagbare apparaat.
Opmerkingen
De USB-aansluiting van dit product is enkel bestemd voor
uitvoer. Sluit het apparaat niet aan op de USB-poorten van
computers enz. Als u dit toch doet, kan dit storingen
veroorzaken.
Hoe lang de USB-netspanningslader met ingebouwde batterij
stroom kan leveren aan een draagbaar apparaat hangt af van
de resterende capaciteit, de opslagomstandigheden en het
draagbare apparaat.
Sommige apparaten die via USB kunnen herladen worden,
kunnen niet in combinatie met dit apparaat worden gebruikt.
Het is eveneens mogelijk dat bepaalde apparaten tijdens het
laden niet kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de
laadspecificaties van het draagbare apparaat beantwoorden aan
stroomspecificaties van 5 V / 500 mA.
Als u een draagbaar apparaat aansluit op dit apparaat, dient u
de batterij van het draagbare apparaat te bevestigen. Als u dit
niet doet, kan dit leiden tot gegevensverlies of beschadiging
door het abnormaal afbreken van de stroom.
Het is mogelijk dat een aantal draagbare apparaten plots verlies
van invoergeheugen oplopen met of zonder een batterijlader
(raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij
het draagbare apparaat geleverd werd). Maak een back-up van
het invoergeheugen voor u dit product gebruikt. Sony kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van
invoergeheugen.
De netspanningslader gebruiken in
het buitenland
U kunt de netspanningslader gebruiken in alle landen of
regio's met een netspanning van 100 V tot 240 V AC,
50/60 Hz, door een aansluitingsadapter te gebruiken. Als er
in het land waar u zich bevindt stopcontacten worden
gebruikt met een andere vorm, dient u een overeenkomstige
aansluitingsadapter te gebruiken.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde reisbureau voor
het type aansluitingsadapter dat u nodig hebt.
De capaciteit van de ingebouwde batterij van dit
apparaat is laag.
 Laad dit apparaat op.
Dit apparaat kan geen stroom leveren aan het
draagbare apparaat of het OUTPUT-lampje licht
niet op.
De USB-oplaadkabel is niet goed aangesloten op dit
apparaat.
 Sluit de USB-oplaadkabel correct aan.
De batterij is bijna leeg.
 Laad dit apparaat op.
Het draagbare apparaat bevindt zich niet in de
oplaadstand.
 Controleer of de oplaadstand geactiveerd is op het
draagbare apparaat.
 Afhankelijk van de specificaties van uw draagbare
apparaat, dient u mogelijk bepaalde handelingen uit te
voeren om het te herladen. Raadpleeg de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer
informatie over het herladen.
De duur van de stroomtoevoer naar het draagbare
apparaat is kort.
Een aansluiting op het draagbare apparaat of de
USB-aansluiting op dit apparaat is vuil.
 Reinig deze met een droge doek.
Dit apparaat heeft het einde van zijn levensduur
bereikt of is defect.
 Wanneer de duur van de stroomtoevoer zeer kort is,
zelfs wanneer dit apparaat volledig opgeladen is (de
levensduur van het apparaat varieert afhankelijk van het
gebruik), dient u een nieuw apparaat te kopen.
 Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende
Sony-servicedienst als het apparaat defect is.
De batterij is bijna leeg.
 Laad dit apparaat op.
U kunt de USB-oplaadkabel niet aansluiten.
Mogelijk probeert u een ander type kabel aan te
sluiten.
 Gebruik de correcte USB-oplaadkabel.
De USB-oplaadkabel is niet correct aangesloten.
 Sluit de USB-oplaadkabel correct aan.
Er bevindt zich mogelijk stof enz. in de USBaansluiting.
 Verwijder dit.
Het CHARGE-lampje knippert snel.
 In de volgende situaties is het mogelijk dat het
CHARGE-lampje snel* knippert wanneer het laden voor
het eerst wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, koppelt u
dit apparaat los van het stopcontact om het herladen te
stoppen, en sluit u het vervolgens opnieuw aan om het
herladen weer te starten.
* 3 keer per seconde (ong.)
- U hebt het apparaat gedurende een lange periode niet
gebruikt.
- Een draagbaar apparaat was gedurende een lange tijd
aangesloten op dit apparaat.
- U hebt dit apparaat net gekocht.
Als het CHARGE-lampje snel blijft knipperen na het
loskoppelen en opnieuw aansluiten, is het apparaat
mogelijk defect. Stop het gebruik van het apparaat en
neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende
Sony-servicedienst.
Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende Sonyservicedienst voor verdere inlichtingen.
Svenska
Oplaadduur
Ingebouwde batterij
3,6 V
Voorziene capaciteit
Nominale capaciteit
Oplaadduur
Ong. 3,5 uur
2.065 mAh
1.970 mAh
Duur stroomtoevoer
Nominaal vermogen
Duur stroomtoevoer
5 V/500 mA
Ong. 110 minuten
De duur van de stroomtoevoer hangt af van de stroomstatus,
de opslagomstandigheden en het draagbare apparaat.
Technische gegevens
Ingangsspanning
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Nominale uitgangsspanning
5,0 V DC
Nominale uitgangsstroom
500 mA
Werkingstemperatuur 0 °C tot 40 °C
Voorziene (nominale) capaciteit ingebouwde batterij
2.065 mAh (1.970 mAh)
Laadduur ingebouwde batterij
Ong. 3,5 uur
Batterijduur
Ong. 110 minuten (uitvoer 5 V DC /
500 mA)
Afmetingen
Ong. 50 mm × 111 mm × 22 mm
(b/h/d)
(Zonder uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 125 g
Bijgeleverde items
Netspanningsadapter (AC-UP100)
(1)
Netsnoer (1)
Gedrukte documentatie
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Problemen oplossen
Het CHARGE-lampje licht niet op.
Er is een slechte verbinding met de stekker.
 Reinig de stekker met een droge doek.
 Sluit de stekker aan op een ander stopcontact.
Zowel het CHARGE-lampje als het OUTPUT-lampje
knipperen traag.
U gebruikt dit apparaat bij een extreem hoge of lage
temperatuur.
 Gebruik dit apparaat bij een temperatuur tussen 0 °C en
40 °C (10 °C tot 30 °C wordt aanbevolen).
Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga. Spara den sedan så att du i
framtiden kan använda den som referens.
VARNING!
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU och
andra europiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg)
eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa
från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill
bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det
levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är
förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av
denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du
köpt produkten.
Kundmeddelande: Följande information gäller
enbart för utrustning såld i länder som tillämpar
EU-direktiven
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta
I separat service och garanti dokument.
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
Märketiketten som visar drivspänning, strömförbrukning
m.m. sitter på enhetens baksida.
Nätkontakten används för att koppla bort AC-nätadaptern
från elnätet, och du bör därför ansluta AC-nätadaptern till
ett lättåtkomligt vägguttag. Om du upptäcker att någonting
inte fungerar som det ska med AC-nätadaptern bör du
omedelbart dra ur kontakten ur vägguttaget.
 Innan du använder enheten kontrollerar du att dess
nätspänning stämmer överens med den nätspänning som
gäller där du befinner dig.
 Även om du har slagit av strömmen till själva enheten är
den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som
den är ansluten till ett vägguttag.
 Dra ur nätströmkabeln ur vägguttaget när du vet med dig
att du inte kommer använda enheten under en längre tid.
Håll i kontakten när du drar ur nätströmkabeln. Dra
aldrig i sladden.
 Skulle någon vätska eller något föremål råka komma in i
systemet, bör du genast koppla bort nätkabeln till
systemet, och sedan låta en behörig servicetekniker
undersöka systemet innan du använder det igen.
 För att undvika elektriska stötar, öppna inte höljet. Lämna
service åt kvalificerad personal.
Installation
Installera inte AC-nätadaptern där den blir innesluten, t.ex. i
en bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Placera inte nätadaptern på en plats där den utsätts för:
 Extremt höga temperaturer. (t.ex. i en bil med stängda fönster.)
 Direkt solljus eller i närheten av värmekällor.
 Mekaniska vibrationer eller stötar.
 Magnetfält. (t.ex. nära en magnet, högtalare eller TV.)
 Mycket damm.
Åtgärd
 Kontrollera att specifikationerna för ström och spänning för
utrustningen stämmer överens med vad vägguttaget ger.
 Som en säkerhetsåtgärd stängs enheten automatiskt av om
ingångsströmmen är för hög.
 Anslut inte den här enheten till en radio eller någon
annan utrustning med radio, eftersom det kan skapa
störningar.
 Undvik skador på enheten genom att se till att du inte tappar
den eller på annat sätt utsätter den för mekaniska stötar.
 När du har använt enheten kopplar du bort den från
vägguttaget och från utrustningen.
 Koppla ur AC-nätadaptern ur vägguttaget genom att dra i
enheten. Dra inte i USB-kabeln (säljs separat).
 Du undviker risken för kortslutning genom att inte låta
terminalerna på enheten komma i kontakt med
metallföremål.
 Använd i omgivningstemperaturer mellan 0 °C – 40 °C.
Rengöring
 Rengör enheten med en mjuk, torr duk. Om enheten är
mycket smutsig torkar du av den med en mjuk duk, lätt
fuktad med ett milt rengöringsmedel. Torka sedan av den
med en mjuk, torr duk.
 Använd aldrig någon typ av lösningsmedel, t.ex. alkohol,
thinner eller bensin, eftersom det kan skada ytan på höljet.
 Om du använder något kemiskt rengöringsmedel måste
du vara noga med att följa anvisningarna för produkten.
 Om enhetens hölje kommer i kontakt med någon typ av
lösningsmedel, t.ex. insektsmedel, eller om ytan under en
längre tid ligger i kontakt med gummi eller vinyl, kan
finishen på ytan skadas.
Finesser
 Denna enhet kan ladda USB uppladdningsbara ”Cybershot” digitalkameror, ”Handycam” videokameror och
”Bloggie” minikameror.
För att ladda en portabel enhet måste en kabel för
anslutning ordnas.
 Enheten har ett inbyggt batteri som gör att du kan ladda
en portabel enhet utan att någon enhet behöver vara
ansluten till ett vägguttag.
 Enheten har ett laddningsbart litiumjonbatteri
(2 000 mAh) inbyggt.
 Enheten kan anslutas till ett vägguttag att användas som
en USB-laddare.
*”Cyber-shot”, ”Handycam” och ”Bloggie” är registrerade
varumärken eller varumärken som ägs av Sony
Corporation.
Användning
För att ladda denna enhet och en portabel
enhet
Du kan ansluta denna enhet till ett vägguttag för att ladda
dess batteri och en ansluten portabel enhet (se fig. ).
1
2
3
Anslut en portabel enhet till denna enhet.
Anslut nätströmkabeln till enheten och anslut
den till ett vägguttag.
Indikatorlampan CHARGE lyser med orange sken och
laddningen av enheten startar (se fig. ).
När det inbyggda batteriet är fulladdat kommer
indikatorlampan CHARGE (orange) att slockna och
indikatorlampan OUTPUT (grön) tänds, vilket innebär
att laddningen av den portabla enheten startar
automatiskt.
När laddningen av den portabla enheten är
klar ska enheten kopplas ur och anslutningen
av den portabla enheten tas bort.
Tips
Det tar cirka 3,5 timmar att ladda det inbyggda batteriet i
enheten från fullt urladdat batteri.
Kontrollera batteristatus för den portabla enheten på dess
batteristatusindikator.
Om indikatorlampan CHARGE blinkar (långsamt eller
snabbt), se ”Felsökning”.
Försörja ström till den portabla enheten när
du inte har tillgång till ett vägguttag
Du kan ladda det inbyggda batteriet i enheten i förväg så att
du kan ansluta den till den portabla enheten när du inte har
tillgång till ett vägguttag.
1
2
3
Ladda denna enhet innan du går ut.
Anslut en portabel enhet till denna enhet.
Tryck på OUTPUT-knappen (se fig. ).
Indikatorlampan OUTPUT lyser grönt och denna
enhet börjar leverera ström till den portabla enheten.
Tips
Om det inbyggda batteriet i denna enhet börjar ta slut kommer
indikatorlampan OUTPUT att blinka (ungefär en gång i
sekunden).
När denna enhet inte är ansluten till ett vägguttag kommer den
inte att avbryta sin strömförsörjning efter det att den portabla
enheten är fulladdad. När du är klar med strömuttaget, tryck på
OUTPUT och kontrollera att indikatorlampan OUTPUT
slocknar och koppla sedan bort den portabla enheten från
denna enhet.
För att börja ladda en portabel enhet
omedelbart
Om det inte finns något behov att ladda det inbyggda
batteriet kan du ladda en portabel enhet direkt.
1
2
Anslut en portabel enhet till denna enhet och
anslut därefter denna enhet till ett vägguttag.
Indikatorlampan CHARGE lyser med orange sken.
Tryck på OUTPUT-knappen (se fig. ).
Indikatorlampan OUTPUT lyser grönt och denna
enhet börjar leverera ström till den portabla enheten.
Användbar funktion
Ladda en portabel enhet under cirka 3
timmar och ladda sedan denna enhet
Du kan automatiskt mata fram ström till en portabel enhet
under cirka 3 timmar för att därefter börja ladda denna
enhet.
1
2
3
Anslut en portabel enhet till denna enhet och
anslut därefter denna enhet till ett vägguttag.
Indikatorlampan CHARGE lyser med orange sken.
Tryck på OUTPUT.
Indikatorlampan OUTPUT lyser med grönt sken.
Håll OUTPUT intryckt under cirka 2 sekunder.
Indikatorlampan OUTPUT blinkar långsamt.
Efter cirka 3 timmar kommer enheten att automatiskt
att upphöra med strömförsörjningen till den portabla
enheten och börjar ladda det inbyggda batteriet.
Indikatorlampan CHARGE kommer att lysa med
orange sken.*
*N
är laddningen av det inbyggda batteriet är klar kommer
denna enhet att automatiskt återuppta med
strömförsörjningen till den portabla enheten.
Obs!
USB-porten på denna produkt är enbart för utmatning. Anslut
inte USB-portar från datorer, etc. Om du gör det kan det
orsaka ett fel.
Den tid som Nätansluten USB-laddare med inbyggt batteri kan
försörja ström till en portabel enhet varierar beroende på
kvarvarande laddning samt för lagringsvillkoren och den
portabla enheten.
Vissa USB uppladdningsbara enheter kan inte användas med
denna enhet. Det kan även inträffa att vissa enheter inte kan
användas under laddningen. Kontrollera att laddningsspecifikationerna för den anslutna portabla enheten är
5 V / 500 mA.
När du använder en portabel enhet tillsammans med denna
produkt ska den portabla enhetens batteri anslutas. Om detta
inte görs kan förlust av data eller funktionsfel ske genom
onormala strömavbrott.
Du bör uppmärksammas på att för vissa portabla enheter sker
plötslig förlust av minne med eller utan batteriladdare (mer
information hittar du i bruksanvisningen som medföljer din
portabla enhet). Se till att säkerhetskopiera minnet i den
portabla enheten innan denna produkt används. Sony kan inte
hållas ansvarigt för förlust av minne.
Använda USB-laddaren utomlands
Du kan använda USB-laddaren i de länder som använder
100 V till 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, genom att använda en
nätadapter. Om landet du besöker använder en annan typ av
vägguttag måste du använda en nätadapter.
Kontakta din resebyrå för att få information om vilken typ
av adapter som krävs dit du ska åka.
Laddningstid
Inbyggt batteri
3,6 V
Nominell kapacitet
Märkkapacitet
2 065 mAh
1 970 mAh
Laddningstid
Ca. 3,5 timmar
Försörjningstid
Märkspänning/märkström, ut
Försörjningstid
5 V/500 mA
Ca. 110 minuter
Försörjningstiden varierar beroende på återstående
batterikapacitet, förvaringsförhållanden och vilken portabel
enhet som används.
Tekniska data
Inspänning
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Märkspänning, ut
DC 5,0 V
Märkström, ut
500 mA
Drifttemperatur 0 °C till 40 °C
Nominell (märk-) kapacitet på det inbyggda batteriet
2 065 mAh (1 970 mAh)
Laddningstid på det inbyggda batteriet
Ca. 3,5 timmar
Batteritid
Ca. 110 minuter (utspänning DC
5 V / 500 mA)
Storlek
Ca. 50 mm × 111 mm × 22 mm
(b/h/d)
(Utskjutande delar inkluderas ej)
Vikt
Ca 125 g
Ingående komponenter
Nätadapter (AC-UP100) (1)
Nätströmkabel (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.
Felsökning
Indikatorlampan CHARGE tänds inte.
Det är något fel på kontaktanslutningen.
 Rengör kontakten med en torr trasa.
 Anslut enheten till ett annat eluttag.
Både indikatorlampan CHARGE och OUTPUT
blinkar långsamt.
Du använder denna enhet vid en extremt hög eller
låg temperatur.
 Använd denna enhet vid en temperatur mellan 0 °C och
40 °C (10 °C till 30 °C rekommenderas).
Indikatorlampan OUTPUT blinkar när den
strömförsörjer.
Det inbyggda batteriet är nästan urladdat.
 Ladda denna enhet.
Denna enhet kan inte mata fram ström till den
portabla enheten eller indikatorlampan OUTPUT
tänds inte.
Laddningskabeln för USB är inte ordentligt ansluten
till denna enhet.
 Anslut USB laddningskabel ordentligt.
Låg batterinivå.
 Ladda denna enhet.
Den portabla enheten står inte i laddningsläge.
 Kontrollera att den portabla enheten står i laddningsläge.
 Beroende på specifikationen för din portabla enhet kan
vissa åtgärder behöva göras för att ladda den. Mer
information om förfarande vid laddning finns i
bruksanvisningen som levererades med enheten.
Försörjningstiden till den portabla enheten är kort.
En kontakt på den portabla enheten eller på USBkontakten på denna enhet är smutsig.
 Rengör med torr trasa.
Denna enhet är förbrukad eller defekt.
 När försörjningstiden är extremt kort även om denna
enhet är fulladdad (dess livslängd varierar beroende på
användning), köp en ny produkt.
 Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad
Sony-serviceinrättning om den är defekt.
Låg batterinivå.
 Ladda denna enhet.
Det går inte att ansluta USB laddningskabel.
Du kan ha anslutit en kabel av annan typ.
 Använd en rätt typ av USB laddkabel.
USB laddningskabeln är inte ansluten på rätt sätt.
 Anslut USB laddningskabel ordentligt.
Det kan finnas damm eller liknande i USB-kontakten.
 Avlägsna det.
Indikatorlampan CHARGE blinkar snabbt.
 I följande situationer kan indikatorlampan CHARGE
blinka snabbt* första gången som tidsladdning utförs.
Om detta inträffar, dra ur kontakten från vägguttaget för
att stoppa laddningen och stoppa sedan i kontakten igen
för att starta om laddningen.
* 3 gånger per sekund (Ca)
-D
enna enhet har inte används under lång tid.
-E
n portabel enhet har lämnats ansluten till denna
enhet under lång tid.
-D
enna enhet har nyligen köpts in.
Om indikatorlampan CHARGE fortsätter att blinka
snabbt efter det att kontakten dragits ur och satts i, kan
det vara ett fel på denna enhet. Sluta använda den och
kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sonyserviceinrättning.
Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sonyserviceinrättning om du har några frågor.

A uma tomada
de alimentação
CA
К розетке
переменного
тока
Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas ao equipamento
comercializado nos países que aplicam as
Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante
autorizado para Compatibilidade Electromagnética e
segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para
qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por
favor consulte a morada indicada nos documentos sobre
serviço e garantias que se encontram junto ao produto.
Precauções
Segurança
Dispositivo recarregável por Cabo de carregamento
USB (vendido
USB (câmara digital, etc.)
separadamente)
USB-перезаряжаемое
Кабель зарядки USB
устройство (цифровой
(продается отдельно)
фотоаппарат и т.д.)

Botão OUTPUT
Кнопка OUTPUT
Indicador luminoso
OUTPUT (verde)
Световой индикатор
OUTPUT (зеленый)
Indicador luminoso CHARGE (cor-de-laranja)
Световой индикатор CHARGE (оранжевый)
A placa de identificação que inclui a tensão de
funcionamento, o consumo de energia, etc., encontra-se na
parte de trás do aparelho.
Como a ficha principal do transformador de CA é utilizada
para desligar o transformador de CA da alimentação, ligue-a
a uma tomada de alimentação CA de fácil acesso. Se notar
alguma anomalia, desligue-a imediatamente da tomada de
alimentação CA.
 Antes de utilizar o aparelho, verifique se a tensão de
funcionamento do aparelho é idêntica à da fonte de
alimentação local.
 Mesmo que tenha colocado o interruptor de corrente na
posição OFF (desligado), o aparelho continua ligado à
fonte de alimentação de CA (rede de corrente eléctrica)
até retirar a ficha da tomada de parede.
 Se não pretender utilizar o aparelho durante um longo
período de tempo, desligue o cabo de alimentação CA da
tomada de parede. Para desligar o cabo de alimentação
CA, puxe-o pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
 Se cair algum objecto sólido ou líquido dentro do
aparelho, desligue o aparelho e mande-o verificar por um
técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
 Para evitar choques eléctricos, não abra o aparelho. As
reparações devem ser efectuadas apenas por pessoal
qualificado.
Instalação
Não instale o transformador de CA num espaço fechado, tal
como uma estante ou um armário embutido na parede.
Não coloque o transformador de CA num local onde:
 esteja sujeito a temperaturas extremamente altas.
(ex.: num veículo com as janelas fechadas.)
 esteja sob a luz solar directa ou perto de uma fonte de
calor.
 esteja sujeito a choques ou vibração mecânica.
 esteja sujeito a um campo magnético.
(ex.: perto de um íman, altifalante ou TV.)
 esteja sujeito a pó excessivo.
Operação
Português
Antes de utilizar o aparelho, leia este manual até ao fim e
guarde-o para consultas futuras.
AVISO
Tratamento de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável na União
Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de
recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurandose que este produto é
correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a
saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Tratamento de pilhas no final da sua
vida útil (Aplicável na União Europeia
e em países Europeus com sistemas
de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua
embalagem, indica que estes produtos não devem ser
tratados como resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em
combinação com um símbolo químico. Os símbolos
químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são
adicionados se a pilha contiver mais de 0.0005% em
mercúrio ou 0.004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado
a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que
estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir
potenciais consequências negativas para o ambiente bem
como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer
pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de
dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente
a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do
aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos
eléctricos/electrónicos de forma a garantir o tratamento
adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria
num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e
baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
 Verifique se a corrente e a tensão do aparelho
correspondem às da tomada.
 Por razões de segurança, se a corrente de entrada for
muito elevada, o aparelho desliga-se automaticamente.
 Não ligue este aparelho a um rádio nem a um
equipamento com sintonizador de rádio, porque pode
provocar interferências.
 Para evitar danos, não deixe cair nem sujeite o aparelho a
choques mecânicos.
 Depois da utilização, desligue o aparelho da tomada de
parede e de outros equipamentos.
 Desligue o aparelho da tomada CA, puxando pelo
aparelho. Não puxe pelo cabo USB (vendido
separadamente).
 Para evitar um curto-circuito, não permita que o terminal
do aparelho entre em contacto com qualquer objecto
metálico estranho.
 Utilize a uma temperatura ambiente entre 0 °C a 40 °C.
3
Características
 Este aparelho pode recarregar câmaras digitais “Cybershot”, câmaras de vídeo “Handycam” e câmaras tácteis
“Bloggie” recarregáveis por USB.
Para recarregar um dispositivo portátil, providencie um
cabo para a ligação ao dispositivo.
 Este aparelho inclui uma bateria incorporada, que lhe
permite recarregar um dispositivo portátil quando se
encontra em viagem sem uma tomada de alimentação
CA.
 Este aparelho inclui uma bateria de iões de lítio
recarregável de alta capacidade (2.000 mAh).
 Este aparelho pode ser ligado a uma tomada de
alimentação CA para ser utilizado como carregador de
CA USB.
*“Cyber-shot”, “Handycam” e “Bloggie” são marcas
comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony
Corporation.
Como utilizar
Para recarregar este aparelho e um
dispositivo portátil
Pode ligar este aparelho a uma tomada de alimentação CA
para recarregar este aparelho e um dispositivo portátil
(consulte a fig. ).
1
2
Ligue um dispositivo portátil a este aparelho.
Ligue o cabo de alimentação CA ao aparelho e,
em seguida, ligue-o a uma tomada de
alimentação CA.
Utilizar o carregador de CA no
estrangeiro
Pode utilizar o seu carregador de CA em qualquer país ou
área que utilize 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz, ligando um
adaptador de ficha. Se o país que visitar utilizar uma tomada
de formato diferente, utilize o adaptador de ficha correcto.
Após o carregamento do dispositivo portátil
estar concluído, desligue este aparelho da
alimentação e desligue o dispositivo portátil
deste aparelho.
Sugestões
Contacte a sua agência de viagens mais próxima para obter
informações sobre o tipo de adaptador de ficha necessário
para as suas viagens.
São necessárias cerca de 3,5 horas para recarregar a bateria
incorporada deste aparelho do estado sem carga para o estado
de carga completa.
Verifique o estado da bateria do dispositivo portátil através do
indicador de estado da bateria do mesmo.
Se o indicador luminoso CHARGE piscar (lenta ou
rapidamente), consulte a secção “Resolução de problemas”.
Tempo de carregamento
Para fornecer alimentação a um dispositivo
portátil em viagem
Pode carregar previamente a bateria incorporada deste
aparelho para fornecer alimentação a um dispositivo portátil
quando estiver em viagem.
1
2
3
Recarregue este aparelho antes de sair.
Ligue um dispositivo portátil a este aparelho.
Carregue no botão OUTPUT (consulte a fig. ).
O indicador luminoso OUTPUT acende-se a verde e
este aparelho começa a fornecer alimentação ao
dispositivo portátil.
Sugestões
Se a bateria incorporada deste aparelho ficar com pouca carga,
o indicador luminoso OUTPUT pisca (cerca de uma vez por
segundo).
Quando este aparelho não se encontra ligado a uma tomada de
alimentação CA, não pára de fornecer alimentação mesmo
após o dispositivo portátil estar totalmente carregado. Após
terminar de fornecer alimentação, carregue no botão
OUTPUT, certifique-se de que o indicador luminoso
OUTPUT se apaga e, em seguida, desligue o dispositivo
portátil deste aparelho.
Para começar a recarregar um dispositivo
portátil imediatamente
Se não for necessário recarregar a bateria incorporada, pode
recarregar um dispositivo portátil.
1
2
Ligue um dispositivo portátil a este aparelho e,
em seguida, ligue este aparelho a uma tomada
de alimentação CA.
O indicador luminoso CHARGE acende-se a cor-delaranja.
Carregue no botão OUTPUT (consulte a fig. ).
O indicador luminoso OUTPUT acende-se a verde e
este aparelho começa a fornecer alimentação ao
dispositivo portátil.
Tempo de
carregamento
Bateria incorporada
3,6 V
Capacidade nominal 2.065 mAh
Capacidade estabelecida
1.970 mAh
Aprox. 3,5 horas
Funcionalidade útil
Para recarregar um dispositivo portátil
durante cerca de 3 horas e, em seguida,
recarregar este aparelho
Pode fornecer alimentação a um dispositivo portátil durante
cerca de 3 horas e, em seguida, começar a recarregar este
aparelho automaticamente.
1
2
3
Ligue um dispositivo portátil a este aparelho e,
em seguida, ligue este aparelho a uma tomada
de alimentação CA.
O indicador luminoso CHARGE acende-se a cor-delaranja.
Carregue no botão OUTPUT.
O indicador luminoso OUTPUT acende-se a verde.
Carregue sem soltar no botão OUTPUT durante
cerca de 2 segundos.
O indicador luminoso OUTPUT pisca lentamente.
Após cerca de 3 horas, este aparelho irá parar
automaticamente de fornecer alimentação ao
dispositivo portátil e começará a recarregar o próprio
aparelho. O indicador luminoso CHARGE acender-se-á
a cor de-laranja.*
* Após o carregamento da bateria incorporada estar
concluído, este aparelho irá automaticamente recomeçar a
fornecer alimentação ao dispositivo portátil.
Notas
O conector USB deste produto é apenas de saída. Não ligue a
portas USB de computadores, etc. Se o fizer, pode provocar
uma avaria.
O tempo durante o qual o Carregador de CA USB com Bateria
Incorporada pode fornecer alimentação a um dispositivo
portátil varia consoante a carga restante, as condições de
armazenamento e o dispositivo portátil.
Alguns dispositivos recarregáveis por USB não podem ser
utilizados com este dispositivo. Além disso, alguns dispositivos
não podem ser utilizados durante o carregamento. Certifique-se de que a especificação de carregamento do seu dispositivo
portátil cumpre a potência nominal de 5 V/500 mA.
Quando utilizar um dispositivo portátil com este produto,
instale a bateria do dispositivo portátil. Se não o fizer, pode
provocar uma perda de dados ou danos devido a uma falha de
corrente anormal.
É prevenido para o facto de que alguns dispositivos portáteis
apresentam uma perda súbita de memória de entrada com ou
sem um carregador de bateria (para mais informações,
consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo
portátil). Antes de utilizar este produto, certifique-se de que
efectua uma cópia de segurança da memória de entrada. A
Sony não é responsável por qualquer perda de memória de
entrada.
O indicador luminoso CHARGE pisca rapidamente.
 Nas situações que se seguem, o indicador luminoso
CHARGE poderá piscar rapidamente* na primeira vez
em que for realizado o carregamento. Se tal ocorrer,
desligue este aparelho da tomada de alimentação CA
para parar de recarregar e, em seguida, volte a ligá-lo
para recomeçar o carregamento.
* 3 vezes por segundo (aprox.)
- Este aparelho não foi utilizado durante um longo
período de tempo.
- Foi deixado um dispositivo portátil ligado a este
aparelho durante um longo período de tempo.
- Este aparelho acabou de ser comprado.
Se o indicador luminoso CHARGE continuar a piscar
rapidamente após desligar e voltar a ligar, poderá haver
uma avaria neste aparelho. Pare a utilização e contacte o
seu agente Sony ou um serviço de assistência Sony
autorizado.
Para mais questões, contacte o seu agente Sony ou um
serviço de assistência Sony autorizado.
Русский
Tempo de alimentação
Saída nominal
Tempo de alimentação
5 V/500 mA
Aprox. 110 minutos
O tempo de alimentação varia consoante a carga restante, as
condições de armazenamento e o dispositivo portátil.
Especificações
Tensão de entrada de corrente
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Tensão de saída nominal
CC 5,0 V
Corrente de saída nominal
500 mA
Temperatura de funcionamento
0 °C a 40 °C
Capacidade nominal (estabelecida) da bateria incorporada
2.065 mAh (1.970 mAh)
Tempo de carregamento da bateria incorporada
Aprox. 3,5 horas
Duração da bateria
Aprox. 110 minutos (saída CC
5 V/500 mA)
Dimensões
Aprox. 50 mm × 111 mm × 22 mm
(l/a/p)
(Peças salientes não incluídas)
Peso
Aprox. 125 g
Itens incluídos
Transformador de CA (AC-UP100)
(1)
Cabo de alimentação CA (1)
Documentos impressos
Design e características técnicas sujeitos a alteração sem
aviso prévio.
Resolução de problemas
O indicador luminoso CHARGE não se acende.
Limpeza
 Limpe o aparelho com um pano seco e macio. Se o
aparelho estiver muito sujo, limpe-o com um pano macio
ligeiramente embebido numa solução de detergente suave
e depois seque-o com um pano seco e macio.
 Não utilize nenhum tipo de solvente como, por exemplo,
álcool, diluente ou benzina, porque pode danificar o
acabamento da caixa.
 Se utilizar algum produto de limpeza químico, siga as
instruções fornecidas com o produto.
 A superfície da parte exterior do aparelho pode ficar
danificada se a salpicar com algum tipo de solvente, como
um insecticida, ou a mantiver em contacto prolongado
com borracha ou vinil.
O indicador luminoso CHARGE acende-se a cor-delaranja e é iniciado o carregamento deste aparelho
(consulte a fig. ).
Após a bateria incorporada deste aparelho estar
totalmente carregada, o indicador luminoso CHARGE
(cor-de-laranja) apaga-se e o indicador luminoso
OUTPUT (verde) acende-se, sendo automaticamente
iniciado o carregamento do dispositivo portátil.
Existe um problema de contacto com a ficha.
 Limpe a ficha com um pano seco.
 Ligue-a a outra tomada de alimentação CA.
Tanto o indicador luminoso CHARGE como o
indicador luminoso OUTPUT estão a piscar
lentamente.
Está a utilizar este aparelho numa temperatura
extremamente elevada ou extremamente baixa.
 Utilize este aparelho a uma temperatura entre 0 °C e
40 °C (recomenda-se o intervalo entre 10 °C e 30 °C).
O indicador luminoso OUTPUT pisca ao fornecer
alimentação.
A bateria incorporada deste aparelho tem pouca
carga.
 Carregue este aparelho.
Este aparelho não consegue fornecer alimentação
ao dispositivo portátil ou o indicador luminoso
OUTPUT não se acende.
O cabo de carregamento USB não está
correctamente ligado a este aparelho.
 Ligue correctamente o cabo de carregamento USB.
A bateria tem pouca carga.
 Carregue este aparelho.
O dispositivo portátil não se encontra no modo de
carregamento.
 Certifique-se de que o dispositivo portátil se encontra
no modo de carregamento.
 Dependendo da especificação do seu dispositivo
portátil, poderá ser necessário efectuar determinadas
operações para o recarregar. Para obter mais
informações sobre as operações de carregamento,
consulte o manual de instruções fornecido com o
dispositivo.
O tempo de alimentação para o dispositivo portátil
é curto.
Um terminal do dispositivo portátil ou do conector
USB deste aparelho tem sujidade.
 Limpe-o com um pano seco.
Este aparelho atingiu o fim da sua vida útil ou está
avariado.
 Quando o tempo de alimentação for extremamente
curto, mesmo quando este aparelho estiver totalmente
carregado (a sua vida útil varia consoante a utilização),
adquira um novo produto.
 Se o produto estiver avariado, contacte o seu agente Sony
ou um serviço de assistência Sony autorizado.
A bateria tem pouca carga.
 Carregue este aparelho.
Não consegue ligar o cabo de carregamento USB.
Poderá ter ligado um tipo de cabo diferente.
 Utilize o cabo de carregamento USB correcto.
O cabo de carregamento USB não está
correctamente ligado.
 Ligue correctamente o cabo de carregamento USB.
Poderá existir algum pó, etc. no conector USB.
 Limpe qualquer sujidade existente.
Пepeд нaчaлом экcплyaтaции устройства внимaтeльно
ознaкомьтecь c дaнной инcтpyкциeй и xpaнитe ee под
pyкой нa cлyчaй, ecли онa вaм понaдобитcя.
BHИMAHИE
Утилизaция отслужившего
элeктpичecкого и элeктpонного
обоpyдовaния (диpeктивa
пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa
и дpyгиx eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe
дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного
cбоpa отxодов)
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe
обознaчaeт, что дaнноe ycтpойcтво нeльзя
yтилизиpовaть вмecтe c пpочими бытовыми отxодaми.
Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий пpиeмный пyнкт
пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного
обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного
издeлия можeт пpивecти к потeнциaльно нeгaтивномy
влиянию нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людeй,
поэтомy для пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий
нeобxодимо выполнять cпeциaльныe тpeбовaния по
yтилизaции этого изделия. Пepepaботкa дaнныx
мaтepиaлов поможeт cоxpaнить пpиpодныe pecypcы.
Для полyчeния болee подpобной инфоpмaции о
пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в мecтныe
оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx
отxодов или в мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно издeлиe.
Утилизация использованных
элементов питания (применяется в
странах Евросоюза и других
европейских странах, где
действуют системы раздельного
сбора отходов)
Данный знак на элементе питания или упаковке
означает, что элемент питания, поставляемый с
устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ может
комбинироваться с символом химического элемента.
Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если
содержание данных металлов менее 0,0005% (для ртути)
и 0,004% (для свинца) соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию использованных
элементов питания, вы предотвращаете негативное
влияние на окружающую среду и здоровье людей,
возникающее при неправильной утилизации.
Вторичная переработка материалов, использованных
при изготовлении элементов питания, способствует
сохранению природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях
безопасности, выполнения каких-либо действий или
сохранения имеющихся в памяти устройств данных
необходима подача постоянного питания от
встроенного элемента питания, замену такого элемента
питания следует производить только в
специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных
элементов питания, после истечения срока службы,
сдавайте их в соответствующий пункт по сбору
электронного и электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания,
пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны
инструкции по извлечению элементов питания из
устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте
использованные элементы питания в соответствующие
пункты по сбору и переработке использованных
элементов питания.
Для получения более подробной информации о
вторичной переработке данного изделия или
использованного элемента питания, пожалуйста,
обратитесь в местные органы городского управления,
службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было
приобретено изделие.
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй.
Cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa только
для обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax,
гдe дeйcтвyют диpeктивы EC
Производителем данного устройства является
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной
совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания
и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в
соответствующих документах.
Mepы пpeдоcтоpожноcти
2
Бeзопacноcть
Taбличкa c yкaзaниeм paбочeго нaпpяжeния,
потpeбляeмой мощноcти и т.п. нaxодитcя нa зaднeй
cтоpонe aппapaтa.
Поскольку вилка адаптера переменного тока
используется для отключения адаптера переменного
тока от электрической сети, подключайте ее к
легкодоступной розетке переменного тока. В случае
возникновения каких-либо подозрений в его
исправности немедленно отключите вилку от розетки
переменного тока.
 Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что его
рабочее напряжение соответствует напряжению в
местной электрической сети.
 Пока устройство подключено к электрической
розетке, оно остается подключенным к источнику
питания AC, даже если само устройство выключено.
 Если устройство не будет использоваться длительное
время, отключите шнур питания переменного тока от
электрической розетки. При отключении шнура
питания переменного тока держите его за вилку.
Никогда не тяните за сам шнур.
 В случае попадания внутрь устройства посторонних
предметов или жидкости, отсоедините устройство от
электрической сети и не пользуйтесь им, пока его не
проверит квалифицированный специалист.
 Во избежание поражения электрическим током не
вскрывайте корпус устройства. Обращайтесь за
обслуживанием только к квалифицированному
персоналу.
Уcтaновкa
Не устанавливайте адаптер переменного тока в
ограниченном пространстве, например, на книжной
полке или во встроенном шкафу.
He paзмeщaйтe aдaптep питaния AC в cлeдyющиx
мecтax:
 Mecтa, подвepжeнныe воздeйcтвию выcокой
тeмпepaтypы (нaпpимep, зaкpытый caлон
aвтомобиля).
 Mecтa, подвepжeнныe воздeйcтвию пpямыx
cолнeчныx лyчeй, или pядом c иcточникaми тeплa.
 Mecтa, гдe пpиcyтcтвyeт вибpaция или peзкиe
мexaничecкиe воздeйcтвия.
 Mecтa, подвepжeнныe воздeйcтвию мaгнитныx полeй
(нaпpимep, pядом c мaгнитом, гpомкоговоpитeлями
или тeлeвизоpом).
 Чpeзмepно зaпылeнныe мecтa.
Экcплyaтaция
 Убедитесь, что ток и напряжение устройства
соответствуют току и напряжению в электрической
розетке.
 B цeляx бeзопacноcти устройство aвтомaтичecки
отключитcя, ecли вxодной ток бyдeт cлишком вeлик.
 He подcоeдиняйтe устройство к paдиопpиeмникy или
к обоpyдовaнию c paдиопpиeмником, поcколькy это
можeт вызвaть помexи.
 Bо избeжaниe повpeждeния нe pоняйтe устройство и
нe подвepгaйтe eго мexaничecким yдapaм.
 Поcлe иcпользовaния отcоeдинитe устройство от
pозeтки и обоpyдовaния.
 Отсоединяйте устройство от розетки питания AC,
потянув за устройство. Не тяните за USB-кабель
(продается отдельно).
 Во избежание короткого замыкания, не допускайте
касания контактов устройства с посторонними
металлическими предметами.
 Используйте при температуре окружающей среды в
диапазоне 0 °C – 40 °C.
Чиcткa
 Для чистки устройства используйте мягкую сухую
ткань. Если устройство сильно загрязнено, протрите
его мягкой тканью, слегка смоченной в слабом
растворе очищающего средства, а затем протрите
сухой мягкой тканью.
 He иcпользyйтe никaкиe pacтвоpитeли, нaпpимep,
paзбaвитeль, cпиpт или бeнзин, тaк кaк они могyт
повpeдить повepxноcть коpпyca.
 Ecли плaниpyeтcя иcпользовaть xимичecкий
очиcтитeль, внимaтeльно пpочитaйтe инcтpyкции к
дaнномy вeщecтвy.
 При попадании на корпус устройства какого-либо
растворителя, например, средство от насекомых, или
при длительном контакте устройства с резиной или
винилом поверхность корпуса может быть
повреждена.
Характеристики
 Это устройство может заряжать USB-перезаряжаемые
цифровые фотоаппараты серии “Cyber-shot”,
видеокамеры “Handycam” и фотоаппараты с
сенсорным экраном “Bloggie”.
Чтобы зарядить портативное устройство, подготовьте
кабель для подключения устройства.
 Устройство оборудовано встроенной батареей,
позволяющей заряжать портативное устройство в
пути, когда нет доступа к розетке переменного тока.
 Устройство оборудовано литий-ионной
аккумуляторной батареей высокой емкости
(2000 mAh).
 Устройство можно подключить к розетке
переменного тока для использования в качестве
зарядного устройства переменного тока USB.
*“Cyber-shot”, “Handycam” и “Bloggie” являются
зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками Sony Corporation.
Использование
Зарядка этого устройства и портативного
устройства
Устройство можно подключать к розетке переменного
тока, чтобы заряжать его и портативное устройство (см.
рис. ).
1
Подключите портативное устройство к
этому устройству.
3
Подключите шнур питания переменного
тока к устройству и вставьте его вилку в
розетку переменного тока.
Световой индикатор CHARGE загорится
оранжевым, после чего начнется зарядка этого
устройства (см. рис. ).
После полной зарядки встроенной в устройство
батареи, световой индикатор CHARGE
(оранжевый) гаснет и загорается световой
индикатор OUTPUT (зеленый), после чего
автоматически начинается зарядка портативного
устройства.
После завершения зарядки портативного
устройства отключите зарядное устройство
от электрической сети, а также отключите от
него портативное устройство.
Советы
При нулевом уровне заряда, для полной зарядки
встроенной в это устройство батареи требуется около 3,5
часов.
Проверяйте заряд батареи портативного устройства по
встроенному в него индикатору заряда батареи.
Если световой индикатор CHARGE мигает (медленно или
быстро), см. раздел “Устранение неполадок”.
Подача питания портативному
устройству в пути
Можно предварительно зарядить встроенную в это
устройство батарею для подачи питания портативному
устройству в пути.
1
2
3
Подключите портативное устройство к
этому устройству.
Нажмите кнопку OUTPUT (см. рис. ).
Световой индикатор OUTPUT загорится зеленым,
после чего это устройство начнет подавать питание
портативному устройству.
Когда заряд встроенной в это устройство батареи
подходит к концу, световой индикатор OUTPUT начинает
мигать (приблизительно раз в секунду).
Если это устройство не подключено к розетке
переменного тока, оно не прекращает подавать питание
даже после полной зарядки портативного устройства.
После завершения подачи питания нажмите кнопку
OUTPUT, убедитесь, что световой индикатор OUTPUT
погас, а затем отключите портативное устройство от этого
устройства.
Непосредственная зарядка портативного
устройства
Если нет необходимости в зарядке встроенной батареи,
можно зарядить только портативное устройство.
2
Подключите портативное устройство к
этому устройству, а затем это устройство к
розетке переменного тока.
Световой индикатор CHARGE загорится
оранжевым.
Нажмите кнопку OUTPUT (см. рис. ).
Световой индикатор OUTPUT загорится зеленым,
после чего это устройство начнет подавать питание
портативному устройству.
Полезные функции
Зарядка портативного устройства в
течение приблизительно 3 часов с
последующей зарядкой самого
устройства
Можно подавать питание портативному устройству в
течение приблизительно 3 часов, а затем автоматически
начать зарядку этого устройства.
1
2
3
Использование зарядного
устройства переменного тока за
границей
Можно использовать зарядное устройство переменного
тока в любой стране или регионе, где эксплуатируется
электросеть с показателями входного напряжения от
100 V до 240 V AC, 50/60 Hz, путем подключения
переходной вилки. Если в посещаемой стране
используется розетка другой формы, используйте
надлежащую переходную вилку.
Обратитесь в ближайшее бюро путешествий для
получения сведений о нужном для поездки типе
переходной вилки.
Время зарядки
Встроенная батарея
Время зарядки
3,6 V
Расчетная емкость
2065 mAh
Номинальная емкость
1970 mAh
Прибл. 3,5 часа
Зарядите это устройство перед выходом.
Советы
1
обязательно создайте резервную копию содержимого
подключенной памяти. Компания Sony не несет
ответственность за потерю содержимого подключенной
памяти.
Подключите портативное устройство к
этому устройству, а затем это устройство к
розетке переменного тока.
Световой индикатор CHARGE загорится
оранжевым.
Нажмите кнопку OUTPUT.
Световой индикатор OUTPUT загорится зеленым.
Нажмите и удерживайте кнопку OUTPUT
приблизительно 2 секунды.
Световой индикатор OUTPUT начнет медленно
мигать.
Приблизительно через 3 часа устройство
автоматически прекратить подачу питания
портативному устройству и начнет заряжать себя.
Световой индикатор CHARGE загорится
оранжевым.*
*П
осле завершения зарядки встроенной батареи,
устройство автоматически продолжит подачу питания
портативному устройству.
Примечания
USB-разъем этого изделия работает только на выход. Не
подключайте его к USB-портам компьютеров и т.д. Это
может привести к неисправности.
Время, в течение которого зарядное устройство
переменного тока USB со встроенной батареей может
обеспечивать подачу питания портативному устройству,
зависит от остатка его собственного заряда, а также от
условий хранения и от портативного устройства.
Некоторые USB-перезаряжаемые устройства не могут
быть использованы с этим устройством. Также некоторые
устройства не могут использоваться во время зарядки.
Убедитесь, что характеристики зарядки портативного
устройства соответствуют номиналу 5 V / 500 mA.
При использовании портативного устройства с этим
изделием присоединяйте аккумуляторный блок
портативного устройства. Если этого не сделать, данные
могут быть утрачены или повреждены из-за
непредвиденного выключения питания.
Обратите внимание, что при использовании некоторых
портативных устройств могут происходить внезапные
потери данных в подключенной к нему памяти как при
использовании зарядного устройства, так и без него (для
получения дополнительной информации см. руководство
по эксплуатации, прилагаемое к портативному
устройству). Перед использованием этого изделия
Время подачи питания
Выходной номинал
Время подачи
питания
5 V/500 mA
Прибл. 110 минут
Время подачи питания зависит от остатка заряда
аккумулятора, условий хранения и от портативного
устройства.
Технические характеристики
Входное напряжение 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Номинальное выходное напряжение
5,0 V постоянного тока
Номинальный выходной ток
500 mA
Рабочая температура от 0 °C до 40 °C
Расчетная (номинальная) емкость встроенной батареи
2065 mAh (1970 mAh)
Время зарядки встроенной батареи
Прибл. 3,5 часа
Время работы от батареи
Прибл. 110 минут (при выходном
номинале 5 V / 500 mA)
Размеры
Прибл. 50 mm × 111 mm × 22 mm
(ш/в/г)
(не включая выступающие
детали)
Масса
Прибл. 125 g
Комплект поставки Адаптер переменного тока (ACUP100) (1)
Шнур питания переменного тока
(сетевой шнур) (1)
Комплект печатной документации
Конструкция и характеристики могут изменяться без
предварительного уведомления.
Устранение неполадок
Световой индикатор CHARGE не загорается.
Плохой контакт с розеткой.
 Очистите вилку сухой тканью.
 Подключите ее к другой розетке переменного тока.
Оба световых индикатора CHARGE и OUTPUT
медленно мигают.
Устройство используется в условиях чрезмерно
высокой или низкой температуры.
 Используйте это устройство при температуре между
0 °C и 40 °C (рекомендуется диапазон от 10 °C до
30 °C).
Световой индикатор OUTPUT мигает во время
подачи питания.
Встроенная в устройство батарея разряжена.
 Зарядите устройство.
Устройство не может подавать питание
портативному устройству или световой
индикатор OUTPUT не загорается.
Кабель зарядки USB не подключен к этому
устройству надлежащим образом.
 Подключите кабель зарядки USB надлежащим
образом.
Низкий заряд батареи.
 Зарядите устройство.
Портативное устройство не находится в режиме
зарядки.
 Убедитесь, что портативное устройство находится в
режиме зарядки.
 В зависимости от характеристик портативного
устройства могут потребоваться некоторые
действия для его зарядки. Для получения
дополнительной информации о действиях для
зарядки см. руководство по эксплуатации,
прилагаемое к портативному устройству.
Малое время подачи питания переносному
устройству.
Контакты портативного устройства или USBразъема этого устройства загрязнены.
 Очистите их сухой тканью.
Устройство достигло окончания срока службы
или неисправно.
 Если время подачи питания чрезмерно мало, даже
после полной зарядки устройства (его срок службы
зависит от условий эксплуатации), купите новое
изделие.
 Если оно неисправно, обратитесь к дилеру Sony или
в официальный сервисный центр Sony.
Низкий заряд батареи.
 Зарядите устройство.
Не удается подключить кабель зарядки USB.
Возможно, подключен кабель другого типа.
 Используйте правильный кабель зарядки USB.
Кабель зарядки USB не подключен надлежащим
образом.
 Подключите кабель зарядки USB надлежащим
образом.
Возможно, в USB-разъем попала пыль и т.д.
 Очистите разъем.
Световой индикатор CHARGE быстро мигает.
 В следующих ситуациях световой индикатор
CHARGE может быстро мигать* во время первой
зарядки. Если это происходит, отключите
устройство от розетки переменного тока, чтобы
прекратить зарядку, а затем повторно подключите
его, чтобы перезапустить зарядку.
* 3 раза в секунду (прибл.)
-У
стройство длительное время не использовалось.
-П
ортативное устройство длительное время
оставалось подключенным к этому устройству.
-У
стройство было только что приобретено.
Если световой индикатор CHARGE продолжает
быстро мигать после выключения и включения в
сеть переменного тока, возможно устройство
неисправно. Прекратите использование и
обратитесь к дилеру Sony или в официальный
сервисный центр Sony.
При возникновении других вопросов обращайтесь к
дилеру Sony или в официальный сервисный центр Sony.

Documentos relacionados