Cveni misia adgilobrivi saTemo cxovrebis gaaqtiurebis xelSewyoba

Сomentários

Transcrição

Cveni misia adgilobrivi saTemo cxovrebis gaaqtiurebis xelSewyoba
Cveni misia
adgilobrivi saTemo cxovrebis gaaqtiurebis xelSewyoba
ganaTlebis donis amaRlebis da ganviTarebis gziT
Temis
wevrebis
amocanebi da strategiuli mimarTulebebi:






Temis adgilobrivi da devnili mosaxleobis SesaZleblobebis gazrda,
maTi cxovrebis xarisxis gaumjobesebis mizniT;
zrdasrulTa saganmanaTleblo inovaciuri programebis danergva da
ganxorcieleba;
adgilobrivi
da
devnili
mosaxleobis
erToblivi
swavlisa
da
saqmianobis procesebSi CarTva;
dasaqmebisa da TviTdasaqmebis xelSewyoba;
samoqalaqo azrovnebisa da samoqalaqo pasuxismgeblobis gaZliereba
TemSi;
mosaxleobis
gadawyvetilebebis
miRebaSi
CarTulobis
xelSewyoba
adgilobriv saxelisuflebo struqturebTan dialogis gaaqtiurebiT
Cveni istoria
kodis saTemo ganaTlebis centri daarsda 2010 wlis ianvarSi dvv-international- is
mier ganxorcielebuli
proeqtis “iZulebiT gadaadgilebul pirTa socioekonomikuri integraciis xelSewyoba qvemo qarTlis regionSi” – farglebSi,
evrokomisiis dafinansebiT. proeqti emsaxureboda sofel kodaSi kompaqturad
Casaxlebuli
devnilebis
integracias
adgilobriv
TemSi
devnili
da
adgilobrivi mosaxleobis erToblivi CarTviT sxvadasxva saxelobo da
pirovnuli ganviTarebis programebSi.
kodis centri dRes
proeqtis
dasrulebis
Semdeg
centri
daregistrirda
da
agrZelebs
funqcionirebas, rogorc damoukidebeli arasamTavrobo organizacia. proeqtis
farglebSi 4300-mde beneficiarma miiRo monawileoba sxvadasxva kursSi da
centris mier Catarebul RonisZiebebSi.
centrSi dainerga adgilobriv samuSao bazarsa da adgilobrivi Temis
saWiroebebze orientirebuli 16 saxeobis saxelobo kursi, rogoricaa: tixruli
minanqaris, mlesav-mRebavis, rbili avejis damzadeba-restavraciis, manqanis
marTvis da distribuciis, mobiluri telefonis SekeTebis, kompiuteris
SekeTebis, kompiuteris momsaxurebis, fexsacmlis SekeTebis, Wra-kervis, qsovis,
sakonditro, ofis-menejeris, stilistis, gobelenis, suvenirebis damzadebis da
sxva.
centris beneficiarebisTvis funqcionirebs 12 saxeobis pirovnuli ganviTarebis
kursi/treningi, maT Soris kompiuteris saofise programebi(doneebis mixedviT),
inglisuri ena(doneebis mixedviT), buRalteriis kursi programa Orisi-T, mcire
biznesis safuZvlebi, proeqtebis wera, fotoxelovnebis, xatvis, sasceno
xelovnebis da sxva.
yvela kursi aRWurvilia Sesabamisi danadgariT, xelsawyoebiT da saswavlo
masaliT.
swavleba
mimdinareobs
aprobirebuli
programebiT,
msmenelze
orientirebuli da inovaciuri saswavlo meTodebis gamoyenebiT. Pprogramebs da
da kursebs uZRvebian kvalificiuri maswavleblebi da trenerebi.
centrSi ewyoba
sajaro Sexvedrebi gamoCenil adamianebTan, politikosebTan,
xelovanebTan, mecnierebTan, sporcmenebTan da sxv.
axalgazrdebs
aqvT
SesaZlebloba
sistematiurad
gaiaron
treiningebi
axalgazrduli programebis farglebSi maTTvis saintereso Temebze: lideroba
da jgufTan muSaoba, efeqturi komunikacia, proeqtis wera da sxva. Aaseve
xSirad ewyoba sxvadasxva dokumenturi da mxatvruli filmebis Cveneba da maTi
ganxilva. tardeba laSqrobebi da velo turebi, ewyoba sportuli Sejibrebebi
fexburTSi, frenburTSi, magidis tenissa da velo rbolaSi.
devnili da adgilobrivi 6-12 wlamde bavSvebi aqtiurad arian CarTuli fsiqosocialur programaSi. profesionali fsiqologebi bavSvebs art Terapiis
teqnikis gamoyenebiT omis Sedegad gamowveuli stresis daZlevaSi exmarebian.
fsiqologis konsultaciebs regularulad Rebuloben zrdasrulebic.
garda CamoTvlili kursebisa, kodis saTemo ganaTlebis centri samomavlod
gegmavs ganaviTaros Semdegi axali mimarTulebebi:






Teqis Semswavleli kursi
vizaJis kursi
pirveladi daxmarebis Semswavleli kursi
pedagogebis saserTifikacio gamocdebis mosamzadebeli kursi
suvenirebis damzadebis kursi (axali programebi)
konsultaciebi da treningebi soflis meurneobis dargSi da sxva.
kodis saTemo ganaTlebis centri mzadaa nebismieri asakis, codnisa da
gamocdilebis adamians misces SesaZlebloba keTilganwyobil da komfortul
garemoSi SeiZinos da aimaRlos codna profesiul da personalur sferoSi.
misamarTi:
TeTriwyaros municipaliteti, sofeli koda, yofili samxedro
dasaxleba
telefoni: 790 67 30 01
el-fosta: [email protected]

Documentos relacionados

The following report examines areas for improvement in the

The following report examines areas for improvement in the da rekomendaciebi gaxlavT im kvlevis nawili, romelic amerikis savaWro palatam (AmCham) 2007 wlis ivnisSi ganaxorciela USAID-is mier dafinansebuli mcire da saSualo biznesis ganviTarebis (SME) proeqt...

Leia mais

municipaluri leqsikoni

municipaluri leqsikoni saqarTvelos moqalaqes akademiur moRvaweobaSi profesiuli aRiarebisaTvis; (kanoni „umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb“) 75. akreditacia, akrediteba [< laT. accredo vendobi] – 1. (finans.). vinmesTvis rwmune...

Leia mais

saganmanaTleblo programebi

saganmanaTleblo programebi SeuZliaT, komunikacia, profesiuli pasuxismgeblobis farglebSi, specialistebTan da araspecialistebTan _ maT Soris ucxour enaze detaluri werilobiTi angariSis momzadeba da zepiri wardgena. floben profe...

Leia mais