UNIVERSITY OF GOUR BANGA

Сomentários

Transcrição

UNIVERSITY OF GOUR BANGA
UNIVERSITY OF GOUR BANGA
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
1
002672
2
001142
3
002216
4
002217
5
002031
6
003484
7
001086
8
002191
9
002629
10
003206
11
003300
12
003497
13
002425
14
004050
15
001014
16
002775
17
003111
18
002359
19
002169
20
002697
21 UGB_000290
22
002325
23
002580
24
002078
25
003075
26
001063
27
002414
28
002253
29
003074
30
002696
Name
SUMANA ROY
PUJA CHAKRABORTY
MABUD AKTAR
SULOGNA BISWAS
DIPIKA ROY
JIPI DAS
MADHUMITA LAKRA
BARNALI BHATTACHARYA
SWAPNA MONDAL
TAPAN SARKAR
SATHI PRAMANIK
RUKSANA KHATUN
BIPLAB BISWAS
TAPAN KUMAR HASDA
SUMITRA SAHA
SK ASHIKA SABNAM
SALMA KHATUN
DEBANJAN MUKHERJEE
DEBASISH SARKAR
JASMIRA KHATUN
SUPARNA SARKAR
BEAUTY KHATUN
KAMALIKA HALDAR
KANAI LAL SARKAR
UJJAL MANDAL
KANAK GHOSH
MUNNI PROSAD
PRITHA GHOSH
SHAMBHU CHOWDHURY
SABNAM MOSTARIN
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
General
General
General
General
General
General
ST
General
SC
General
General
General
General
ST
General
General
General
General
SC
General
SC
General
SC
SC
SC
General
General
General
SC
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
468
465
465
462
453
452
451
450
450
450
450
446
446
445
441
440
438
437
437
437
437
436
436
436
436
435
435
434
434
434
58.50
58.13
58.13
57.75
56.63
56.50
56.38
56.25
56.25
56.25
56.25
55.75
55.75
55.63
55.13
55.00
54.75
54.63
54.63
54.63
54.63
54.50
54.50
54.50
54.50
54.38
54.38
54.25
54.25
54.25
58.50
58.13
58.13
57.75
56.63
56.50
56.38
56.25
56.25
56.25
56.25
55.75
55.75
55.63
55.13
55.00
54.75
54.63
54.63
54.63
54.63
54.50
54.50
54.50
54.50
54.38
54.38
54.25
54.25
54.25
UGB-1
UGB-2
UGB-3
UGB-4
UGB-5
UGB-6
UGB-7
UGB-8
UGB-9
UGB-10
UGB-11
UGB-12
UGB-13
UGB-14
UGB-15
UGB-16
UGB-17
UGB-18
UGB-19
UGB-20
UGB-21
UGB-22
UGB-23
UGB-24
UGB-25
UGB-26
UGB-27
UGB-28
UGB-29
UGB-30
UGB-GEN-1
UGB-GEN-2
UGB-GEN-3
UGB-GEN-4
UGB-GEN-5
UGB-GEN-6
UGB-ST-1
UGB-GEN-7
UGB-SC-1
UGB-GEN-8
UGB-GEN-9
UGB-GEN-10
UGB-GEN-11
UGB-ST-2
UGB-GEN-12
UGB-GEN-13
UGB-GEN-14
UGB-GEN-15
UGB-SC-2
UGB-GEN-16
UGB-SC-3
UGB-GEN-17
UGB-SC-4
UGB-SC-5
UGB-SC-6
UGB-GEN-18
UGB-GEN-19
UGB-GEN-20
UGB-SC-7
UGB-GEN-21
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-1
UGB-BPL-2
NA
NA
UGB-BPL-3
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
No
50.00
66.50
61.88
66.38
67.50
68.38
65.38
71.38
72.00
70.25
77.25
68.13
69.38
60.50
77.75
77.63
60.11
60.50
58.75
61.25
61.63
61.25
62.63
63.63
59.63
65.50
68.13
64.50
73.50
64.38
70.40
80.20
68.00
75.20
55.80
73.80
70.20
80.20
79.80
71.60
70.00
73.40
68.20
69.80
60.00
75.60
69.00
72.40
66.60
65.40
56.40
65.40
63.60
62.80
62.80
75.40
69.40
74.20
68.20
66.60
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
1 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
002857
002257
002384
002746
002673
001101
002157
002501
001072
002210
003549
002054
002451
001073
002741
002670
003895
002060
002747
003170
003829
002072
001091
001107
002366
003176
000328
000161
002581
002211
000391
002081
BAIDYA NATH BARMAN
ZEEBA NASHRINE
MAMONI MONDAL
TOFIQUE AHMED
ABHAYA MANDAL
TAPASHI MAHATA
NADIRA BANU
KASHMIRI BEGUM
MOUSAMI SARKAR
PIARUL ALAM
KUSHAL SARKAR
PRIYANKA HALDER
SITESH MANDAL
RAKESH DAS
JAYASHREE SARKAR
RIMA YASMIN
BARNALI SARKAR
PINTU DAS
ZINAT REHENA
MASUD ALAM
BINOY DEBSARMA
GOBINDA MONDAL
GAUTAM PAUL
SOUMITRA MUKHERJEE
BARUN MOHORI
PRATYTI DUTTA
SUMAN PAUL
UTPAL RAHA
SUDIPA SARKAR
TALEMA KHATUN
SAMIR DUTTA
KRISHNA SUTAR
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
SC
General
SC
General
General
General
General
General
General
General
SC
SC
SC
General
General
General
General
General
General
General
SC
General
General
General
General
General
General
General
SC
General
General
SC
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
434
433
433
433
433
432
432
431
431
431
431
431
430
429
429
429
428
428
428
428
428
427
427
426
426
426
426
425
425
425
424
424
54.25
54.13
54.13
54.13
54.13
54.00
54.00
53.88
53.88
53.88
53.88
53.88
53.75
53.63
53.63
53.63
53.50
53.50
53.50
53.50
53.50
53.38
53.38
53.25
53.25
53.25
53.25
53.13
53.13
53.13
53.00
53.00
54.25
54.13
54.13
54.13
54.13
54.00
54.00
53.88
53.88
53.88
53.88
53.88
53.75
53.63
53.63
53.63
53.50
53.50
53.50
53.50
53.50
53.38
53.38
53.25
53.25
53.25
53.25
53.13
53.13
53.13
53.00
53.00
UGB-31
UGB-32
UGB-33
UGB-34
UGB-35
UGB-36
UGB-37
UGB-38
UGB-39
UGB-40
UGB-41
UGB-42
UGB-43
UGB-44
UGB-45
UGB-46
UGB-47
UGB-48
UGB-49
UGB-50
UGB-51
UGB-52
UGB-53
UGB-54
UGB-55
UGB-56
UGB-57
UGB-58
UGB-59
UGB-60
UGB-61
UGB-62
UGB-SC-8
UGB-GEN-22
UGB-SC-9
UGB-GEN-23
UGB-GEN-24
UGB-GEN-25
UGB-GEN-26
UGB-GEN-27
UGB-GEN-28
UGB-GEN-29
UGB-SC-10
UGB-SC-11
UGB-SC-12
UGB-GEN-30
UGB-GEN-31
UGB-GEN-32
UGB-GEN-33
UGB-GEN-34
UGB-GEN-35
UGB-GEN-36
UGB-SC-13
UGB-GEN-37
UGB-GEN-38
UGB-GEN-39
UGB-GEN-40
UGB-GEN-41
UGB-GEN-42
UGB-GEN-43
UGB-SC-14
UGB-GEN-44
UGB-GEN-45
UGB-SC-15
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-4
NA
NA
NA
UGB-BPL-5
UGB-BPL-6
NA
NA
NA
UGB-BPL-7
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-8
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-9
UGB-BPL-10
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
63.75
62.00
82.50
60.33
48.50
61.75
62.88
78.38
66.00
60.75
53.13
55.38
65.25
61.25
60.38
66.00
70.63
71.50
69.13
56.63
56.63
70.25
60.13
67.00
56.63
66.00
66.13
61.13
62.50
60.00
62.38
60.00
65.20
78.40
74.40
63.80
58.60
75.80
63.80
72.00
71.40
69.80
67.60
51.40
64.60
74.80
69.20
61.20
76.20
69.00
66.40
64.20
60.80
70.80
68.00
75.60
71.20
69.80
68.40
71.20
68.60
66.80
77.00
70.80
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
2 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
003100
000162
003585
003236
002343
003205
003172
003916
002234
002524
002648
003406
003440
000399
002207
002018
002181
002450
003867
002903
002691
002180
002636
003313
002725
001141
003796
002279
002527
003393
001041
003308
MAHAFIJ AZIZ
SUJAN PRAMANIK
MOMENUR HASAN
MOKLESAR RAHAMAN
RINA BISWAS
SULATA MONDAL
DIPIKA ROY
NURBEGAM KHATUN
ANANYA ROY CHOWDHURY
ANINDITA BISWAS
DILBAHAR ALI
RUPSENA KHATUN
RUPAMONI SAHA
PARSURAM RAJAK
GANESH MANDAL
SUCHARITA TIGGA
RIA HALDER
DIPANKAR MANDAL
PEU DAS
NIBEDITA DAS
BITHI SARKAR
SONALI SAHA
HASINA BANU
ABU FAJAL SK
AMIT KUMAR BISWAS
PURNIMA BARMAN
MANJU YARA BEGAM
PRIYANKA SAHA
MAMUNI SAHA
SAMIMA AKTAR BANU
PURABI MONDAL
NABAB MOMIN
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
General
General
General
General
General
General
General
General
General
SC
General
General
General
SC
General
ST
SC
General
General
General
General
General
General
General
General
SC
General
General
General
General
General
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
423
423
423
423
423
422
422
422
421
421
421
421
420
420
420
420
420
419
417
417
417
417
416
416
416
416
416
416
416
416
415
415
52.88
52.88
52.88
52.88
52.88
52.75
52.75
52.75
52.63
52.63
52.63
52.63
52.50
52.50
52.50
52.50
52.50
52.38
52.13
52.13
52.13
52.13
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
51.88
51.88
52.88
52.88
52.88
52.88
52.88
52.75
52.75
52.75
52.63
52.63
52.63
52.63
52.50
52.50
52.50
52.50
52.50
52.38
52.13
52.13
52.13
52.13
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
51.88
51.88
UGB-63
UGB-64
UGB-65
UGB-66
UGB-67
UGB-68
UGB-69
UGB-70
UGB-71
UGB-72
UGB-73
UGB-74
UGB-75
UGB-76
UGB-77
UGB-78
UGB-79
UGB-80
UGB-81
UGB-82
UGB-83
UGB-84
UGB-85
UGB-86
UGB-87
UGB-88
UGB-89
UGB-90
UGB-91
UGB-92
UGB-93
UGB-94
UGB-GEN-46
UGB-GEN-47
UGB-GEN-48
UGB-GEN-49
UGB-GEN-50
UGB-GEN-51
UGB-GEN-52
UGB-GEN-53
UGB-GEN-54
UGB-SC-16
UGB-GEN-55
UGB-GEN-56
UGB-GEN-57
UGB-SC-17
UGB-GEN-58
UGB-ST-3
UGB-SC-18
UGB-GEN-59
UGB-GEN-60
UGB-GEN-61
UGB-GEN-62
UGB-GEN-63
UGB-GEN-64
UGB-GEN-65
UGB-GEN-66
UGB-SC-19
UGB-GEN-67
UGB-GEN-68
UGB-GEN-69
UGB-GEN-70
UGB-GEN-71
UGB-GEN-72
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-11
NA
NA
UGB-BPL-12
NA
NA
UGB-BPL-13
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
58.88
61.88
60.00
58.00
61.75
62.00
61.50
50.25
68.38
67.75
62.88
72.00
65.63
81.13
62.88
65.50
65.00
65.63
61.13
56.00
65.25
60.38
73.63
49.38
61.88
69.50
61.13
60.13
61.00
65.00
62.25
60.75
76.80
70.40
70.20
63.80
63.40
66.60
65.20
62.80
76.80
71.80
71.20
65.20
71.40
69.40
67.00
64.60
61.80
63.20
73.80
68.40
67.20
62.80
75.60
74.40
69.00
68.60
66.00
64.60
63.60
59.80
66.60
65.40
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
3 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
95
003483
96
001043
97
002342
98
004113
99
003723
100 UGB_000514
101
001049
102
002075
103
003312
104
003290
105
002316
106
002692
107
002781
108
002024
109
003827
110
002186
111
003280
112
001070
113
003118
114
002659
115 UGB_000518
116
003033
117
003171
118 UGB_000534
119
003102
120
003753
121
002049
122
004036
123
003870
124
002774
125
000064
126
002528
Name
ANARUL HOQUE
RUPA GHOSH
SAMPA HALDAR
SHAMIMA FARHANA
SELIMA PARVEEN
ABDULLA HIL KAFI
JHUMA PAUL
DEBASHISH MANDAL
MD.ALIUL ISLAM
MADHABI BAROI
SANCHITA SINGHA
GOURANGA SARKAR
BHASKAR BARMAN
PALASH HALDER
MD JULFIKAR ALI
SHOVA MANDAL
SHOVA MANDAL
TAPAS BARMAN
TAPAS BARMAN
ASHIMA ROY
HESTING SARKAR
BHABANI SARKAR
UNJELA YEASMIN
SANCHITA CHAKRABORTY
HASANUJJAMAN
RAMYANI DUTTA
MAMONI KHATUN
ASIT BARMAN
SABNAM MUSTARI
PRIYANKA ROY
JHUMU MANDAL
JULAKHA KAHTUN
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
General
General
SC
General
General
General
General
SC
General
SC
SC
SC
SC
SC
General
SC
SC
SC
SC
General
General
SC
General
General
General
General
General
SC
General
General
General
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
415
415
414
414
414
414
413
413
413
413
412
412
412
412
412
412
412
412
412
411
411
411
411
410
410
410
410
410
410
409
409
409
51.88
51.88
51.75
51.75
51.75
51.75
51.63
51.63
51.63
51.63
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.38
51.38
51.38
51.38
51.25
51.25
51.25
51.25
51.25
51.25
51.13
51.13
51.13
51.88
51.88
51.75
51.75
51.75
51.75
51.63
51.63
51.63
51.63
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.50
51.38
51.38
51.38
51.38
51.25
51.25
51.25
51.25
51.25
51.25
51.13
51.13
51.13
UGB-95
UGB-96
UGB-97
UGB-98
UGB-99
UGB-100
UGB-101
UGB-102
UGB-103
UGB-104
UGB-105
UGB-106
UGB-107
UGB-108
UGB-109
UGB-110
UGB-111
UGB-112
UGB-113
UGB-114
UGB-115
UGB-116
UGB-117
UGB-118
UGB-119
UGB-120
UGB-121
UGB-122
UGB-123
UGB-124
UGB-125
UGB-126
UGB-GEN-73
UGB-GEN-74
UGB-SC-20
UGB-GEN-75
UGB-GEN-76
UGB-GEN-77
UGB-GEN-78
UGB-SC-21
UGB-GEN-79
UGB-SC-22
UGB-SC-23
UGB-SC-24
UGB-SC-25
UGB-SC-26
UGB-GEN-80
UGB-SC-27
UGB-SC-28
UGB-SC-29
UGB-SC-30
UGB-GEN-81
UGB-GEN-82
UGB-SC-31
UGB-GEN-83
UGB-GEN-84
UGB-GEN-85
UGB-GEN-86
UGB-GEN-87
UGB-SC-32
UGB-GEN-88
UGB-GEN-89
UGB-GEN-90
UGB-GEN-91
NA
UGB-BPL-14
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-15
UGB-BPL-16
NA
UGB-BPL-17
NA
UGB-BPL-18
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-19
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
61.25
45.50
72.88
56.78
59.00
49.88
66.63
65.38
58.75
60.88
71.88
64.75
56.13
67.75
59.38
62.63
62.63
56.00
56.00
61.25
68.63
62.00
61.50
61.25
60.50
53.63
45.25
61.00
45.88
63.63
64.13
66.13
63.20
62.40
71.40
67.20
63.20
59.00
75.00
72.40
66.60
60.80
78.80
75.80
71.80
68.20
64.80
64.60
64.60
58.20
58.20
67.00
62.60
61.80
61.60
74.20
67.20
66.40
65.80
65.60
55.40
71.20
70.80
67.60
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
4 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
003088
002418
003235
002719
002624
002003
003846
003238
004164
003105
003121
002884
003232
003177
003415
001022
003383
002092
002514
004121
001036
002203
004131
002413
001040
001076
000332
001033
002202
000417
001108
001207
BANAMALI BAIDYA
PALASH HALDER
SYED MD AJIJ
BIMAL SARKAR
SOMNATH SARKAR
SUPARNA MANDAL
DIGAMBAR MANDAL
SUKRITI MANDAL
PRATAP GHOSH
SAMPA SARKAR
SAHANAJ PARVIN
IMAM HOSSAIN
CHANDAN ROY
SWARNA BASAK
DIPA DEBNATH
PABITRA BARMAN
SABINA YASMIN
UMMEARA KHATUN
ANJU SARKAR
KANCHAN SARKAR
SANATAN DAS
JIBANANANDA DAS
MD MOHAFEZUR RAHAMAN
KEYA SARKAR
TANUSREE PAUL
TANU SAHA
RAJRUL ISLAM
MITALI SAHA
MITALI SAHA
MAIMAN KARMAKAR
SAYAK CHAKRABORTY
CHALINA KHATUN
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
SC
General
General
SC
SC
General
General
SC
General
SC
General
General
SC
General
General
SC
General
General
SC
SC
SC
General
General
SC
General
General
General
General
General
General
General
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
409
409
409
409
408
408
408
408
408
408
408
407
407
407
407
407
407
407
407
407
406
406
406
406
405
405
405
405
405
404
404
404
51.13
51.13
51.13
51.13
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.75
50.75
50.75
50.75
50.63
50.63
50.63
50.63
50.63
50.50
50.50
50.50
51.13
51.13
51.13
51.13
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.88
50.75
50.75
50.75
50.75
50.63
50.63
50.63
50.63
50.63
50.50
50.50
50.50
UGB-127
UGB-128
UGB-129
UGB-130
UGB-131
UGB-132
UGB-133
UGB-134
UGB-135
UGB-136
UGB-137
UGB-138
UGB-139
UGB-140
UGB-141
UGB-142
UGB-143
UGB-144
UGB-145
UGB-146
UGB-147
UGB-148
UGB-149
UGB-150
UGB-151
UGB-152
UGB-153
UGB-154
UGB-155
UGB-156
UGB-157
UGB-158
UGB-SC-33
UGB-GEN-92
UGB-GEN-93
UGB-SC-34
UGB-SC-35
UGB-GEN-94
UGB-GEN-95
UGB-SC-36
UGB-GEN-96
UGB-SC-37
UGB-GEN-97
UGB-GEN-98
UGB-SC-38
UGB-GEN-99
UGB-GEN-100
UGB-SC-39
UGB-GEN-101
UGB-GEN-102
UGB-SC-40
UGB-SC-41
UGB-SC-42
UGB-GEN-103
UGB-GEN-104
UGB-SC-43
UGB-GEN-105
UGB-GEN-106
UGB-GEN-107
UGB-GEN-108
UGB-GEN-109
UGB-GEN-110
UGB-GEN-111
UGB-GEN-112
NA
NA
NA
UGB-BPL-20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-21
NA
NA
UGB-BPL-22
UGB-BPL-23
NA
UGB-BPL-24
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-25
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
53.75
56.25
65.63
56.25
70.13
72.50
50.88
64.00
59.00
63.63
61.25
61.50
67.13
62.63
61.38
67.13
67.88
54.25
51.75
54.25
79.63
69.25
60.78
60.13
81.25
69.50
59.13
75.75
75.75
72.88
69.50
55.00
67.20
66.60
65.80
63.00
77.80
69.60
67.80
64.40
64.20
63.60
60.40
72.20
71.40
71.40
69.80
69.20
65.60
65.20
61.00
59.80
73.80
66.00
64.80
61.40
76.40
74.00
69.80
68.60
68.60
74.00
73.00
67.80
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
5 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
002094
000196
001039
002397
001026
002989
UGB_000266
004111
002665
002647
001010
001137
002896
002382
003488
004049
UGB_000230
003501
001115
001113
002292
003596
002614
001128
UGB_000375
001127
002259
004107
001006
UGB_001282
002704
003348
JEMI KHATUN
PARAMITA MISRA
FAHAMIDA BEGAM
ANIL KAPOOR SAHA
ANSAR ALI MANDAL
TAMI MONDAL
SIDDIK MONDAL
MAMPI BASAK
KHADIJA PARVIN
MOSLIM ALI
SUKLA SARKAR
SUBHAJIT SARKAR
SHRABANI GHOSH
MD FARIDUL ISLAM
IKBAL HOSSAIN
MANOSHI MUNDA
ATMADEEPTA OJHA
ELIKA BAKSHI
SUVANKAR SAHA
MADHUCHHANDA KUNDU
GOBINDA BARMAN
NITI SINGHA
NILAM GUPTA
MUNNA SEN
CHANDIKA PAUL
JAYA KUNDU
NIRUPA BARMAN
BIJOY BASAK
GOUR CHANDRA BARMAN
SAMIR PAUL
PAYEL GHOSH
MUSTARI PARVIN
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
General
General
General
General
General
SC
General
General
General
General
General
General
General
General
General
ST
General
General
General
General
SC
SC
General
General
General
General
General
General
SC
General
General
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
404
404
403
403
403
403
403
403
403
402
402
402
402
402
402
402
401
401
401
401
401
401
422
400
400
400
400
421
399
399
399
420
50.50
50.50
50.38
50.38
50.38
50.38
50.38
50.38
50.38
50.25
50.25
50.25
50.25
50.25
50.25
50.25
50.13
50.13
50.13
50.13
50.13
50.13
52.75
50.00
50.00
50.00
50.00
52.63
49.88
49.88
49.88
52.50
50.50
50.50
50.38
50.38
50.38
50.38
50.38
50.38
50.38
50.25
50.25
50.25
50.25
50.25
50.25
50.25
50.13
50.13
50.13
50.13
50.13
50.13
50.11
50.00
50.00
50.00
50.00
49.99
49.88
49.88
49.88
49.88
UGB-159
UGB-160
UGB-161
UGB-162
UGB-163
UGB-164
UGB-165
UGB-166
UGB-167
UGB-168
UGB-169
UGB-170
UGB-171
UGB-172
UGB-173
UGB-174
UGB-175
UGB-176
UGB-177
UGB-178
UGB-179
UGB-180
UGB-181
UGB-182
UGB-183
UGB-184
UGB-185
UGB-186
UGB-187
UGB-188
UGB-189
UGB-190
UGB-GEN-113
UGB-GEN-114
UGB-GEN-115
UGB-GEN-116
UGB-GEN-117
UGB-SC-44
UGB-GEN-118
UGB-GEN-119
UGB-GEN-120
UGB-GEN-121
UGB-GEN-122
UGB-GEN-123
UGB-GEN-124
UGB-GEN-125
UGB-GEN-126
UGB-ST-4
UGB-GEN-127
UGB-GEN-128
UGB-GEN-129
UGB-GEN-130
UGB-SC-45
UGB-SC-46
UGB-GEN-131
UGB-GEN-132
UGB-GEN-133
UGB-GEN-134
UGB-GEN-135
UGB-GEN-136
UGB-SC-47
UGB-GEN-137
UGB-GEN-138
UGB-GEN-139
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-26
NA
UGB-BPL-27
NA
NA
UGB-BPL-28
UGB-BPL-29
UGB-BPL-30
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
63.00
63.13
60.00
58.50
51.13
60.25
73.00
60.88
47.13
72.22
74.00
63.75
60.88
58.38
61.00
54.88
82.63
68.88
76.38
61.25
51.25
61.88
42.88
63.38
54.38
56.00
62.88
58.75
61.25
65.00
63.75
58.63
63.80
62.60
71.20
68.20
67.60
66.60
63.80
63.40
58.80
73.80
72.80
70.40
67.60
63.60
60.60
56.60
75.00
74.00
72.20
70.60
66.80
57.40
65.20
72.00
67.40
67.00
62.40
73.00
69.80
64.60
62.00
61.80
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
Published on 14/08/2013
6 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
003359
003561
003164
002482
001075
002515
003309
003486
002523
001112
002170
003487
002379
001138
003707
002398
003757
004196
002904
002156
003536
002172
002522
002466
000176
002816
003297
003750
003709
001037
001155
002879
NIBEDITA ROY
BEAUTY KHATUN
PAYEL KARMAKAR
JEWEL DAS
BABUN SARKAR
PAMPA SARKAR
SADDAM HOSSAIN
KHALEDA BANU
SAMPA CHOWDHURY
NANDITA GHATAK
MST JAHEDA KHATUN
DIPU MAHALDAR
RABBI IKBAL SARKAR
SUNIL KUMAR ROY
RAJINA SOREN
RAMANI HANSDA
SUMAN SINGHA
SULTANA REJIA
KRISHNA GOPAL GHOSH
MD ABU TAHIR ALI
SUBRATA BAIN
PRABIR BARMAN
SONALI MOJUMDER
PABITRA MAJUMDER
BHASKAR ROY
JURAN BISWAS
SANCHITA SARKAR
PAMPA BAILDYA
SEFALI BASAK
JAYASREE CHOWDHURY
GOUTAM SARKAR
PARICHOY DAS
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
SC
General
General
SC
General
SC
General
General
SC
General
General
SC
General
SC
ST
ST
SC
General
General
General
SC
SC
General
SC
SC
General
General
General
General
General
General
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
399
398
398
418
397
397
397
396
396
395
395
395
395
395
395
395
394
394
393
392
392
392
391
390
390
390
390
390
389
389
389
389
49.88
49.75
49.75
52.25
49.63
49.63
49.63
49.50
49.50
49.38
49.38
49.38
49.38
49.38
49.38
49.38
49.25
49.25
49.13
49.00
49.00
49.00
48.88
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.63
48.63
48.63
48.63
49.88
49.75
49.75
49.64
49.63
49.63
49.63
49.50
49.50
49.38
49.38
49.38
49.38
49.38
49.38
49.38
49.25
49.25
49.13
49.00
49.00
49.00
48.88
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.63
48.63
48.63
48.63
UGB-191
UGB-192
UGB-193
UGB-194
UGB-195
UGB-196
UGB-197
UGB-198
UGB-199
UGB-200
UGB-201
UGB-202
UGB-203
UGB-204
UGB-205
UGB-206
UGB-207
UGB-208
UGB-209
UGB-210
UGB-211
UGB-212
UGB-213
UGB-214
UGB-215
UGB-216
UGB-217
UGB-218
UGB-219
UGB-220
UGB-221
UGB-222
UGB-SC-48
UGB-GEN-140
UGB-GEN-141
UGB-SC-49
UGB-GEN-142
UGB-SC-50
UGB-GEN-143
UGB-GEN-144
UGB-SC-51
UGB-GEN-145
UGB-GEN-146
UGB-SC-52
UGB-GEN-147
UGB-SC-53
UGB-ST-5
UGB-ST-6
UGB-SC-54
UGB-GEN-148
UGB-GEN-149
UGB-GEN-150
UGB-SC-55
UGB-SC-56
UGB-GEN-151
UGB-SC-57
UGB-SC-58
UGB-GEN-152
UGB-GEN-153
UGB-GEN-154
UGB-GEN-155
UGB-GEN-156
UGB-GEN-157
UGB-GEN-158
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-31
UGB-BPL-32
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-33
UGB-BPL-34
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-35
NA
NA
UGB-BPL-36
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
48.63
60.50
56.38
69.00
69.38
68.50
71.75
52.63
61.63
65.13
72.50
62.38
66.25
61.88
51.25
55.13
64.88
63.13
54.25
62.13
60.13
55.00
59.50
60.25
53.38
61.88
61.13
55.25
63.88
69.00
66.50
64.88
59.40
69.40
69.00
66.00
72.60
68.00
65.60
64.80
61.20
70.80
67.00
66.00
63.00
62.00
61.80
56.00
63.60
59.60
67.60
63.40
62.80
62.60
62.20
65.80
63.40
62.00
57.40
55.80
76.00
74.60
73.40
63.40
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
7 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
223
003135
224
001198
225
002185
226
003681
227
002595
228
004091
229
003340
230
002806
231 UGB_000168
232
003755
233
000155
234
002378
235
001092
236
003349
237
002663
238
001116
239
004123
240
003299
241
001117
242
004141
243
003249
244
002807
245
003376
246
001190
247 UGB_000146
248 UGB_001828
249
001099
250
002895
251
001171
252
001012
253
001183
254
001111
Name
SABERI PARVIN
HIREN BARMAN
MITU SARKAR
RANA SINGHA
SERINA AKTAR
FASRUK MAHAMMAD
MD ANOWAR HOSSAIN
MONAJ MONDAL
RAJESH BARMAN
SUMAN RAM
ANAMIKA BARMAN
GOURANGA PAUL
RAMA GHOSH
SUMITA GHOSH
GARGI ADHIKARY
MANASI BARMAN
NAROD SARKAR
TABARAK HOSSAIN
MILAN ORAON
BALARAM BASAK
ALISHA PARVIN
BIPLAB MAHATO
DHANANJOY DAS
BIPLAB BARMAN
MUSAKTARA RAHMAN
SAMPA DAS
JIBANDIP BOYTHA
RAM KRISHNA SAHA
BABAI PAUL
TINNI CHAKRABORTY
DIPANKAR PAUL
PIYASI DAS
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
General
SC
General
SC
General
General
General
SC
SC
SC
SC
General
General
General
General
SC
SC
General
ST
General
General
General
General
SC
General
General
SC
General
General
General
General
SC
No
No
No
No
No
YES
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
389
389
409
409
388
388
388
388
408
387
387
387
386
386
406
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
384
384
384
384
383
382
48.63
48.63
51.13
51.13
48.50
48.50
48.50
48.50
51.00
48.38
48.38
48.38
48.25
48.25
50.75
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.00
48.00
48.00
48.00
47.88
47.75
48.63
48.63
48.57
48.57
48.50
48.50
48.50
48.50
48.45
48.38
48.38
48.38
48.25
48.25
48.21
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.13
48.00
48.00
48.00
48.00
47.88
47.75
UGB-223
UGB-224
UGB-225
UGB-226
UGB-227
UGB-228
UGB-229
UGB-230
UGB-231
UGB-232
UGB-233
UGB-234
UGB-235
UGB-236
UGB-237
UGB-238
UGB-239
UGB-240
UGB-241
UGB-242
UGB-243
UGB-244
UGB-245
UGB-246
UGB-247
UGB-248
UGB-249
UGB-250
UGB-251
UGB-252
UGB-253
UGB-254
UGB-GEN-159
UGB-SC-59
UGB-GEN-160
UGB-SC-60
UGB-GEN-161
UGB-GEN-162
UGB-GEN-163
UGB-SC-61
UGB-SC-62
UGB-SC-63
UGB-SC-64
UGB-GEN-164
UGB-GEN-165
UGB-GEN-166
UGB-GEN-167
UGB-SC-65
UGB-SC-66
UGB-GEN-168
UGB-ST-7
UGB-GEN-169
UGB-GEN-170
UGB-GEN-171
UGB-GEN-172
UGB-SC-67
UGB-GEN-173
UGB-GEN-174
UGB-SC-68
UGB-GEN-175
UGB-GEN-176
UGB-GEN-177
UGB-GEN-178
UGB-SC-69
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
63.89
55.50
58.75
56.38
61.88
62.25
56.00
64.13
48.00
60.00
76.50
58.13
66.75
60.13
67.00
54.50
63.63
64.00
60.63
51.50
68.88
65.38
43.50
56.00
64.00
43.50
52.38
63.25
60.50
61.88
68.13
68.38
63.20
59.40
64.00
61.20
68.60
67.40
67.20
62.60
68.00
74.40
72.00
61.00
70.80
67.20
75.80
69.40
68.40
68.20
68.20
68.00
66.80
65.80
64.60
64.40
58.20
54.60
72.40
67.80
66.60
65.00
67.60
71.40
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
BPL
RANK
PH
RANK
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-PH-1
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-37
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-38
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-39
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-40
NA
UGB-BPL-41
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-42
NA
NA
NA
8 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
004045
002657
002655
002093
003882
004019
001084
001062
001109
002577
003693
002709
000184
002988
003360
000418
001174
003736
003388
001085
002262
001166
002729
004112
001018
003603
002590
003610
002383
002584
002096
001031
PIJUSH MANDAL
WASIM BARI
PROSENJIT KUMAR KUNDU
KOHINUR KHATUN
CHINMAY MANDAL
PREMANKUR MISRA
CHHANDA SARKAR
MADHUMITA MALI
ISHITA SEN
MITHUN DAS
ABDUR RAHIM
ZILLUR RAHAMAN
JAYANTA MANDAL
SHISHIR SARKAR
TOTAN PRAMANIK
DEBARPITA DAS
RAJIB DEBSARMA
UTTAM GHOSH
NABENDU MANDAL
KARABI ROY
SANKAR BARMAN
DEBASISH MAJUMDER
TANUSHREE BISWAS
SELIM MOLLA
DIBAKAR SARKAR
BILAL ANSARI
RAIMOHAN SAHA
PROSENJIT SARKAR
MST. ANWARA KHATUN
RAHUL DEBNATH
SUSMITA PASWAN
BINODINI BARMAN
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
SC
General
General
General
SC
General
SC
SC
General
SC
General
General
SC
SC
General
General
SC
General
SC
General
SC
General
SC
General
SC
General
SC
SC
General
General
SC
SC
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
382
382
382
382
402
402
381
381
381
381
381
381
381
401
401
422
380
421
420
379
379
379
379
379
379
379
378
378
377
377
377
377
47.75
47.75
47.75
47.75
50.25
50.25
47.63
47.63
47.63
47.63
47.63
47.63
47.63
50.13
50.13
52.75
47.50
52.63
52.50
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
47.25
47.25
47.13
47.13
47.13
47.13
47.75
47.75
47.75
47.75
47.74
47.74
47.63
47.63
47.63
47.63
47.63
47.63
47.63
47.62
47.62
47.61
47.50
47.49
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
47.25
47.25
47.13
47.13
47.13
47.13
UGB-255
UGB-256
UGB-257
UGB-258
UGB-259
UGB-260
UGB-261
UGB-262
UGB-263
UGB-264
UGB-265
UGB-266
UGB-267
UGB-268
UGB-269
UGB-270
UGB-271
UGB-272
UGB-273
UGB-274
UGB-275
UGB-276
UGB-277
UGB-278
UGB-279
UGB-280
UGB-281
UGB-282
UGB-283
UGB-284
UGB-285
UGB-286
UGB-SC-70
UGB-GEN-179
UGB-GEN-180
UGB-GEN-181
UGB-SC-71
UGB-GEN-182
UGB-SC-72
UGB-SC-73
UGB-GEN-183
UGB-SC-74
UGB-GEN-184
UGB-GEN-185
UGB-SC-75
UGB-SC-76
UGB-GEN-186
UGB-GEN-187
UGB-SC-77
UGB-GEN-188
UGB-SC-78
UGB-GEN-189
UGB-SC-79
UGB-GEN-190
UGB-SC-80
UGB-GEN-191
UGB-SC-81
UGB-GEN-192
UGB-SC-82
UGB-SC-83
UGB-GEN-193
UGB-GEN-194
UGB-SC-84
UGB-SC-85
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-43
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-44
NA
NA
UGB-BPL-45
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-46
NA
UGB-BPL-47
NA
UGB-BPL-48
NA
NA
UGB-BPL-49
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
69.50
61.25
61.50
59.13
72.75
62.63
63.00
60.13
60.25
63.38
61.50
50.25
53.50
66.88
54.38
66.88
60.75
71.50
51.50
53.75
70.38
64.50
68.00
62.63
45.00
50.00
61.88
63.38
66.25
56.50
63.75
54.38
66.40
65.60
65.00
62.60
66.40
64.40
75.00
68.80
67.60
67.40
65.60
62.00
61.40
70.20
65.40
74.20
60.80
73.20
53.20
72.60
72.40
68.20
67.00
66.80
65.20
63.20
62.40
60.20
72.00
71.80
69.20
67.20
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2013
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
9 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
002734
003163
003567
001082
003336
003303
002698
000384
003289
003738
003385
001019
002833
001209
002801
002736
001100
003811
004150
001114
002817
002778
002845
001021
002654
001129
002146
002649
001038
002834
003842
002344
TANMOY PRAMANIK
NILUFAR YEASMIN
SNEHASISH SAHA
KARTIK BARMAN
SHIBU HALDAR
SUPRIYA KUMAR SINHA
PRASENJIT CHAKRABORTY
APU KARMAKAR
SRIBASH MANDAL
BULTI MAHANTA
SAMBHU NATH MANI
SUKLA SARKAR
KALPANA SARKAR
KAJAL DEBSARMA
OMAR ALI
REJAUL HOQUE
CHHANDA BARMAN
PRASANTA KUMAR SARKAR
MAMPI KARMAKAR
SANJOY SAHA
SAJAL HAZRA
JANASHREE DAS
TRINA GHOSH
KRIPA SARKAR
NILUFA BANU
AMAR BARMAN
MAMPI MANDAL
NEOWAJ SHRIF
SUCHITRA PAHAN
JAYA PAUL
BULTI MANDAL
JAYANTA GHOSH
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
General
General
SC
SC
SC
General
General
General
SC
General
General
SC
SC
SC
General
General
SC
SC
ST
General
SC
SC
SC
SC
General
SC
SC
General
ST
General
ST
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
377
377
376
376
376
416
375
375
375
375
375
375
394
374
373
373
373
373
373
373
372
372
371
371
371
371
371
371
370
389
389
369
47.13
47.13
47.00
47.00
47.00
52.00
46.88
46.88
46.88
46.88
46.88
46.88
49.25
46.75
46.63
46.63
46.63
46.63
46.63
46.63
46.50
46.50
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
46.25
48.63
48.63
46.13
47.13
47.13
47.00
47.00
47.00
46.93
46.88
46.88
46.88
46.88
46.88
46.88
46.79
46.75
46.63
46.63
46.63
46.63
46.63
46.63
46.50
46.50
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
46.25
46.19
46.19
46.13
UGB-287
UGB-288
UGB-289
UGB-290
UGB-291
UGB-292
UGB-293
UGB-294
UGB-295
UGB-296
UGB-297
UGB-298
UGB-299
UGB-300
UGB-301
UGB-302
UGB-303
UGB-304
UGB-305
UGB-306
UGB-307
UGB-308
UGB-309
UGB-310
UGB-311
UGB-312
UGB-313
UGB-314
UGB-315
UGB-316
UGB-317
UGB-318
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
63.50
66.11
61.00
64.75
55.25
67.88
63.13
62.13
60.25
58.75
59.25
62.50
45.50
62.75
70.00
68.88
48.63
63.13
52.63
54.00
55.75
63.25
60.50
73.00
66.63
60.63
61.63
55.38
53.50
74.00
64.00
64.00
63.80
59.00
66.20
61.80
61.80
66.60
69.40
66.20
62.80
62.60
62.00
61.20
55.80
59.60
69.80
66.00
65.80
64.00
62.20
60.00
68.00
67.00
67.60
67.20
67.20
66.80
60.20
59.40
67.00
65.80
47.80
76.20
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
Published on 14/08/2013
Cat
Rank
BPL
RANK
UGB-GEN-195
NA
UGB-GEN-196
NA
UGB-SC-86
NA
UGB-SC-87
NA
UGB-SC-88
NA
UGB-GEN-197
NA
UGB-GEN-198
NA
UGB-GEN-199
NA
UGB-SC-89
NA
UGB-GEN-200
NA
UGB-GEN-201
NA
UGB-SC-90
NA
UGB-SC-91
NA
UGB-SC-92 UGB-BPL-50
UGB-GEN-202
NA
UGB-GEN-203 UGB-BPL-51
UGB-SC-93
NA
UGB-SC-94
NA
UGB-ST-8
NA
UGB-GEN-204
NA
UGB-SC-95
NA
UGB-SC-96
NA
UGB-SC-97
NA
UGB-SC-98
NA
UGB-GEN-205
NA
UGB-SC-99 UGB-BPL-52
UGB-SC-100
NA
UGB-GEN-206
NA
UGB-ST-9
NA
UGB-GEN-207
NA
UGB-ST-10
NA
UGB-GEN-208
NA
PH
RANK
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
10 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
Name
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
000212
002360
002365
003880
003490
002402
004154
002303
002579
001061
003005
000371
001158
001083
002419
002022
004081
002076
003373
003714
002858
002878
002064
002623
003682
002873
001175
002182
003605
003698
003480
003760
BITTU SAHA
UTPAL SAHA
AKRAM HOSSAIN
ARIF MAIH
KANIKA MAHATO
AKBAR SELIM
MADAN PAUL
MASRUR ALAM
TINKU MANDAL
HITASHREE SARKAR
KANAI CHOWHAN
RINKU MANDAL
SULAGNA DEB
BABLU BISWAS
ANUP KUMAR SARKAR
RUPAK GHOSH
MD JAMIL AKHTAR
RAJIKUL MIA
HALA KUMAR SINGHA
SREEPARNA BARDHAN
SUDHAP BARMAN
SUBHENDU DAS
GOUTAM CHOWDHURY
SINTU MANDAL
NABA KRISHNA SARKAR
SUBRATA ROY
KRISHNA BARMAN
PAPPU JUWEL BISWAS
PAPPU JUWEL BISWAS
ANJUMA PARVIN
JEBA BOKTIAR
CHANDRIMA ROY
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
General
General
General
General
General
General
General
General
General
SC
SC
General
General
SC
SC
General
General
General
SC
General
SC
General
SC
ST
SC
SC
SC
General
General
General
General
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
369
369
369
369
369
388
368
367
367
366
366
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
384
364
383
363
363
363
363
363
363
363
362
46.13
46.13
46.13
46.13
46.13
48.50
46.00
45.88
45.88
45.75
45.75
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
48.00
45.50
47.88
45.38
45.38
45.38
45.38
45.38
45.38
45.38
45.25
46.13
46.13
46.13
46.13
46.13
46.08
46.00
45.88
45.88
45.75
45.75
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.63
45.60
45.50
45.48
45.38
45.38
45.38
45.38
45.38
45.38
45.38
45.25
UGB-319
UGB-320
UGB-321
UGB-322
UGB-323
UGB-324
UGB-325
UGB-326
UGB-327
UGB-328
UGB-329
UGB-330
UGB-331
UGB-332
UGB-333
UGB-334
UGB-335
UGB-336
UGB-337
UGB-338
UGB-339
UGB-340
UGB-341
UGB-342
UGB-343
UGB-344
UGB-345
UGB-346
UGB-347
UGB-348
UGB-349
UGB-350
UGB-GEN-209
UGB-GEN-210
UGB-GEN-211
UGB-GEN-212
UGB-GEN-213
UGB-GEN-214
UGB-GEN-215
UGB-GEN-216
UGB-GEN-217
UGB-SC-101
UGB-SC-102
UGB-GEN-218
UGB-GEN-219
UGB-SC-103
UGB-SC-104
UGB-GEN-220
UGB-GEN-221
UGB-GEN-222
UGB-SC-105
UGB-GEN-223
UGB-SC-106
UGB-GEN-224
UGB-SC-107
UGB-ST-11
UGB-SC-108
UGB-SC-109
UGB-SC-110
UGB-GEN-225
UGB-GEN-226
UGB-GEN-227
UGB-GEN-228
UGB-GEN-229
NA
NA
NA
UGB-BPL-53
NA
NA
NA
UGB-BPL-54
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-55
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-56
UGB-BPL-57
UGB-BPL-58
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
70.00
53.38
60.00
60.13
60.88
66.44
51.63
62.13
70.00
59.13
47.38
60.63
60.25
72.88
61.88
75.88
62.00
60.25
49.13
62.63
51.75
59.25
62.75
54.63
60.50
62.88
61.50
53.75
53.75
60.00
49.00
55.75
71.80
69.40
64.80
64.20
59.20
64.60
67.20
71.60
68.40
69.40
66.60
73.40
73.20
69.60
68.60
67.60
67.00
64.00
59.20
57.00
50.20
67.00
57.00
63.40
72.40
69.00
66.60
66.00
66.00
63.00
53.60
69.80
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
11 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
351
003765
352
003071
353
003920
354
001015
355
003972
356
002905
357
003887
358
003307
359
003927
360
002484
361
002385
362
001180
363
004090
364
002073
365
001020
366
000218
367
004079
368
002800
369 UGB_000352
370
003154
371
003426
372
003604
373
001149
374
001199
375
001050
376
000370
377
003030
378
003502
379
001154
380
002174
381 UGB_001481
382
001148
Name
TUMPA PRAMANIK
SAROJIT SAREN
SUKTARA PARVIN
RAKESH ROY
ANAMUL HAQUE
APARAJITA SINGHA
GOLAPI MALLIK
BILATUS MURMU
BISWARUPA BISWAS
GOKUL MAJUMDAR
MST NAYEMA KHATUN
JAYDEB BARMAN
MOU SINGHA
PRIYANKA MANDAL
PAPAN MONDAL
SATHI ROY
KAUSHIK KARMAKAR
WILLSON MURMU
TAHARIR BENAZIR
BELINA KHATUN
SUKANYA DAS
DAYAL HARI MANDAL
KAUSHIK JAMADAR
GOUTAM BARMAN
DIPAN PAUL
RUPALI SARKAR
ARINDAM DAS
RANJAN DAS
PAYEL SARKAR
TASIRUDDIN SARKAR
MD JAINUL HAQUE
SUKUMAR TUDU
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
General
ST
General
SC
General
SC
SC
ST
General
SC
General
SC
General
General
General
SC
General
ST
General
General
General
General
SC
SC
General
SC
SC
SC
General
General
General
ST
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
362
362
362
361
361
380
361
361
400
399
360
360
360
360
359
359
358
358
376
357
357
357
357
356
356
356
355
373
354
354
353
353
45.25
45.25
45.25
45.13
45.13
47.50
45.13
45.13
50.00
49.88
45.00
45.00
45.00
45.00
44.88
44.88
44.75
44.75
47.00
44.63
44.63
44.63
44.63
44.50
44.50
44.50
44.38
46.63
44.25
44.25
44.13
44.13
45.25
45.25
45.25
45.13
45.13
45.13
45.13
45.13
45.13
45.01
45.00
45.00
45.00
45.00
44.88
44.88
44.75
44.75
44.65
44.63
44.63
44.63
44.63
44.50
44.50
44.50
44.38
44.29
44.25
44.25
44.13
44.13
UGB-351
UGB-352
UGB-353
UGB-354
UGB-355
UGB-356
UGB-357
UGB-358
UGB-359
UGB-360
UGB-361
UGB-362
UGB-363
UGB-364
UGB-365
UGB-366
UGB-367
UGB-368
UGB-369
UGB-370
UGB-371
UGB-372
UGB-373
UGB-374
UGB-375
UGB-376
UGB-377
UGB-378
UGB-379
UGB-380
UGB-381
UGB-382
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
53.50
53.63
61.00
61.13
53.75
51.63
56.75
49.63
52.63
65.75
64.11
62.75
82.13
52.75
59.25
53.13
48.88
46.88
57.63
70.50
62.25
46.50
53.38
66.25
61.25
59.13
59.13
60.25
48.50
56.50
62.25
52.00
63.20
57.40
57.20
67.20
60.60
57.80
56.60
54.80
54.00
65.20
67.60
64.20
56.80
47.40
66.00
59.60
58.00
45.60
66.00
66.60
64.60
64.20
56.00
65.40
64.20
57.20
62.00
65.60
67.00
61.80
69.60
51.20
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
Published on 14/08/2013
Cat
Rank
BPL
RANK
UGB-GEN-230
NA
UGB-ST-12
NA
UGB-GEN-231
NA
UGB-SC-111
NA
UGB-GEN-232
NA
UGB-SC-112 UGB-BPL-59
UGB-SC-113
NA
UGB-ST-13
NA
UGB-GEN-233
NA
UGB-SC-114
NA
UGB-GEN-234
NA
UGB-SC-115
NA
UGB-GEN-235
NA
UGB-GEN-236
NA
UGB-GEN-237
NA
UGB-SC-116
NA
UGB-GEN-238
NA
UGB-ST-14
NA
UGB-GEN-239
NA
UGB-GEN-240
NA
UGB-GEN-241
NA
UGB-GEN-242
NA
UGB-SC-117
NA
UGB-SC-118
NA
UGB-GEN-243
NA
UGB-SC-119
NA
UGB-SC-120
NA
UGB-SC-121
NA
UGB-GEN-244
NA
UGB-GEN-245 UGB-BPL-60
UGB-GEN-246 UGB-BPL-61
UGB-ST-15
NA
PH
RANK
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
12 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
383
002136
384
003608
385
003899
386
002728
387
003173
388
003607
389
004018
390
002871
391
002151
392
003210
393
004075
394
003301
395
003934
396
001212
397
003759
398
001023
399
003689
400
001110
401
004039
402
003237
403
002894
404
000402
405
002465
406
000349
407
004044
408
000206
409
002804
410
003239
411
002251
412
004187
413 UGB_000190
414
003056
Name
BANASHREE MANDAL
ASMAUL HAQUE
ARJUN MAHATO
SUSHANTA MANDAL
SINTU HALDAR
DINOBONDHU BARAI
RAMA SANKAR PRASAD SAHA
MITHUN ROY
SUTAPA PRAMANIK
KRISHNARAJUN CHAKRABORTY
PAPPU LALA
SINDADUL ALAM
MD MASUK ISHAQUE
MAMPY MAHATA
PAYEL RAM
BIJALI ORAW
SUTAPA DAS
ANUSHKA ADHIKARY
SAMPA RAJAK
APRANA MANDAL
DIPA PAUL
SHYAMAL DAS
SUMAN PAUL
DIPANKAR BARMAN
PRABITRA PARAMANIK
SAIBALI MAJUMDER
GEORGE BIJOY SAREN
RINKI ROY
AMIT SARKAR
SK SOYEL
MAMANI PAHAN
PAYEL SAHA
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
General
General
General
SC
SC
General
General
SC
SC
General
General
General
General
General
SC
ST
General
General
SC
SC
General
General
General
SC
SC
General
ST
General
ST
General
ST
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
64.75
41.63
45.25
43.00
68.88
56.00
48.50
67.75
50.50
60.25
65.88
51.63
68.75
65.13
71.75
56.88
64.25
54.50
57.13
60.25
54.38
54.88
55.13
54.00
55.88
41.50
55.38
51.63
57.75
54.25
48.00
63.13
59.80
59.80
43.40
67.80
65.40
66.00
55.80
73.60
60.80
68.00
65.40
64.40
69.60
68.60
64.60
53.80
66.80
64.60
62.40
66.20
62.80
62.60
58.40
50.00
72.20
37.80
52.40
67.60
56.40
54.00
54.80
61.00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
BPL
RANK
PH
RANK
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1350
800
352
352
352
351
351
350
350
349
349
347
347
347
346
346
346
346
364
345
345
344
344
344
343
361
342
342
341
340
340
340
603
339
44.00
44.00
44.00
43.88
43.88
43.75
43.75
43.63
43.63
43.38
43.38
43.38
43.25
43.25
43.25
43.25
45.50
43.13
43.13
43.00
43.00
43.00
42.88
45.13
42.75
42.75
42.63
42.50
42.50
42.50
44.67
42.38
44.00
44.00
44.00
43.88
43.88
43.75
43.75
43.63
43.63
43.38
43.38
43.38
43.25
43.25
43.25
43.25
43.23
43.13
43.13
43.00
43.00
43.00
42.88
42.87
42.75
42.75
42.63
42.50
42.50
42.50
42.43
42.38
UGB-383
UGB-384
UGB-385
UGB-386
UGB-387
UGB-388
UGB-389
UGB-390
UGB-391
UGB-392
UGB-393
UGB-394
UGB-395
UGB-396
UGB-397
UGB-398
UGB-399
UGB-400
UGB-401
UGB-402
UGB-403
UGB-404
UGB-405
UGB-406
UGB-407
UGB-408
UGB-409
UGB-410
UGB-411
UGB-412
UGB-413
UGB-414
UGB-GEN-247
UGB-GEN-248
UGB-GEN-249
UGB-SC-122
UGB-SC-123
UGB-GEN-250
UGB-GEN-251
UGB-SC-124
UGB-SC-125
UGB-GEN-252
UGB-GEN-253
UGB-GEN-254
UGB-GEN-255
UGB-GEN-256
UGB-SC-126
UGB-ST-16
UGB-GEN-257
UGB-GEN-258
UGB-SC-127
UGB-SC-128
UGB-GEN-259
UGB-GEN-260
UGB-GEN-261
UGB-SC-129
UGB-SC-130
UGB-GEN-262
UGB-ST-17
UGB-GEN-263
UGB-ST-18
UGB-GEN-264
UGB-ST-19
UGB-GEN-265
NA
NA
NA
UGB-BPL-62
NA
NA
UGB-BPL-63
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-64
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-65
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Published on 14/08/2013
13 of 14
PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN
SL.
No.
Form
No
415
001140
416
002433
417 UGB_000886
418
002239
419
004089
420
000403
421
004184
422
000348
423 UGB_000543
424
002840
425
002653
426
003606
427
003050
428
002432
429
004080
430
002509
431
002694
432
002656
433
003989
434
001044
435
002063
436
003055
437
002603
438
004168
439
003046
440
003824
441
003339
442 UGB_001898
443
002759
444
001165
445
001150
Name
KARTIK CHANDRA SARKAR
MRINAL SARKAR
SANJIB SARKAR
MADHUSHREE DAS
SIDDHARTHA SARKAR
SABNAJ PARVIN
ZIAUR RAHAMAN
PROSIT SARKAR
SANTOSH BHAGAT
BANASHREE ROY
TANUSHREE BARMAN
ROSOMAY BISWAS
GARGI MANDAL
HARU MANDAL
NAJRUL ISLAM
UJJWAL CHOWDHURY
PUJA PROSAD
GOLOKPATI ROY
ARUN PAL
CHAITANYA ROY
MUNIA CHOWHAN
SHILPA DAS
MINOTI MURMU
RABINDRANATH RAM
GOUTAM MANDAL
DIPAK ROY
SHUBHANKAR SARKAR
BISWAJIT BISWAS
ABU KALAM
PINTU EKKA
RAFIKUL HOQUE SARKAR
BENGALI (HOME UNIVERSITY)
Category BPL
PHC MP % HS % UG YR
UG
FM
UG
MO
UG%
Final
UG%
Comb
Rank
Cat
Rank
General
SC
SC
General
SC
General
General
SC
General
General
SC
SC
SC
General
General
SC
SC
General
General
SC
SC
General
ST
SC
SC
SC
General
SC
General
ST
General
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
YES
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
339
339
339
337
373
353
335
371
334
334
333
333
333
332
332
367
331
329
329
364
328
328
328
360
360
324
323
322
322
320
321
42.38
42.38
42.38
42.13
46.63
44.13
41.88
46.38
41.75
41.75
41.63
41.63
41.63
41.50
41.50
45.88
41.38
41.13
41.13
45.50
41.00
41.00
41.00
45.00
45.00
40.50
40.38
40.25
40.25
40.00
40.63
42.38
42.38
42.38
42.13
42.08
41.92
41.88
41.85
41.75
41.75
41.63
41.63
41.63
41.50
41.50
41.40
41.38
41.13
41.13
41.06
41.00
41.00
41.00
40.61
40.61
40.50
40.38
40.25
40.25
40.00
38.12
UGB-415
UGB-416
UGB-417
UGB-418
UGB-419
UGB-420
UGB-421
UGB-422
UGB-423
UGB-424
UGB-425
UGB-426
UGB-427
UGB-428
UGB-429
UGB-430
UGB-431
UGB-432
UGB-433
UGB-434
UGB-435
UGB-436
UGB-437
UGB-438
UGB-439
UGB-440
UGB-441
UGB-442
UGB-443
UGB-444
UGB-445
UGB-GEN-266
UGB-SC-131
UGB-SC-132
UGB-GEN-267
UGB-SC-133
UGB-GEN-268
UGB-GEN-269
UGB-SC-134
UGB-GEN-270
UGB-GEN-271
UGB-SC-135
UGB-SC-136
UGB-SC-137
UGB-GEN-272
UGB-GEN-273
UGB-SC-138
UGB-SC-139
UGB-GEN-274
UGB-GEN-275
UGB-SC-140
UGB-SC-141
UGB-GEN-276
UGB-ST-20
UGB-SC-142
UGB-SC-143
UGB-SC-144
UGB-GEN-277
UGB-SC-145
UGB-GEN-278
UGB-ST-21
UGB-GEN-279
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
56.63
54.63
49.63
57.25
49.25
58.13
77.50
61.38
51.25
54.13
60.25
48.00
63.25
53.00
54.89
67.00
53.63
61.50
52.25
50.33
53.25
50.13
44.13
58.38
53.00
50.38
51.25
56.13
63.38
64.38
58.75
60.20
57.80
55.00
58.20
66.80
65.80
54.20
56.60
66.60
55.40
62.20
61.00
53.60
54.80
50.20
61.20
62.40
65.00
64.20
67.40
60.20
57.40
46.40
64.00
54.80
59.60
49.80
65.20
63.60
60.20
71.60
2013
2013
2013
2013
2011
2012
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2012
Published on 14/08/2013
BPL
RANK
PH
RANK
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-66
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-67
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-68 UGB-PH-2
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
UGB-BPL-69
NA
UGB-BPL-70
NA
UGB-BPL-71
NA
14 of 14

Documentos relacionados

Co-Curricular Calender.xlsx

Co-Curricular Calender.xlsx COMMENCEMENT OF CLASS WORK FOR III - II SEMISTER END EXAMINATIONS 23-11-2015 TO 05-12-2015

Leia mais

shivaji university, kolhapur

shivaji university, kolhapur M. Sc. (Computer Science) Sem. I M. Sc. (Computer Science) Sem. II M. Sc. (Computer Science) Sem. III M. Sc. (Computer Science) Sem. IV Master of Computer Applications (Science) Sem. I Master of Co...

Leia mais

GEN

GEN VIDYASAGAR UNIVERSITY Midnapore RESULT SHEET OF ENTRANCE TEST for admission to the PG Course in COMPUTER SCIENCE GENERAL LIST Session : 2016 - 2017 Online Admission System Rank

Leia mais

under 1+1+1 examination system

under 1+1+1 examination system MURARI MOHAN PANDAY MUTALIB MANDAL NILAY BHADURI PRANAB KUMAR GHOSH PRANAY PRAMANIK RAJU MONDAL RATHINDRA NATH SARKAR SADANANDA MANDAL SAGAR BISWAS SARAJIT MANDAL ADITI NANDI AMRITA ROY BARNALI BRA...

Leia mais

UNIVERSITY OF GOUR BANGA

UNIVERSITY OF GOUR BANGA PROVISIONAL LIST OF SELECTED CANDIDATES IN ORDER OF MERIT FOR PROVISIONAL ADMISSION IN SEMISTER-I (2013-2014) M.A. IN

Leia mais

under 1+1+1 examination system

under 1+1+1 examination system PROSENJEET BARMAN PROSENJIT BISWAS PROSENJIT GHOSH PROSENJIT MONDAL RABIN MALAKAR RABIN MONDAL RADHARAMAN MONDAL RAHUL DEBNATH RAJESH BISWAS RAJESH BISWAS RAJJEJ SHEIKH RAJU KHAN RAJU SIKDAR RAKESH...

Leia mais