O alfabeto Português

Сomentários

Transcrição

O alfabeto Português
O alfabeto Português
The Portuguese alphabet
Het Portugese alphabet
Die portugiesische Alphabet
El alfabeto portugués
L'alfabeto portoghese
葡萄牙字母表
Pútáoyá zìmǔ biǎo
Portugalczycy alfabetu
Wiebe Lindeman
O alfabeto Português
Wiebe Lindeman
© 2015 Wiebe Lindeman
Omslagontwerp en opmaak: Wiebe Lindeman
Illustraties: Wiebe Lindeman
Tekst: Wiebe Lindeman
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet 2012,
juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus
1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden.
O alfabeto Português
The Portuguese alphabet
Het Portugese alphabet
Die portugiesische Alphabet
El alfabeto portugués
L'alfabeto portoghese
葡萄牙字母表
Pútáoyá zìmǔ biǎo
Portugalczycy alfabetu
Wiebe Lindeman
Inleiding / Introdução / Introduction
Deze tekst is bedoeld om kinderen en volwassenen in een
alfabetiseringstraject of cursus Spaanse taal kennis te laten maken met het
Portugese alfabet en basisvocabulaire. Veel lees- en kijkplezier gewenst!
Este texto serve pra as crianças e adultos num trajeto de alfabetização ou
num curso de lengua Portuguêsa conhecer o alfabeto em Português e com
o vocabulario nesta lingua. Desejo o leitor muito prazer com ler e olhar!
This text is meant as an introduction for children and adults
during an alphabetization course or a course Spanish language
to learn the Portuguese alphabet and basic vocabulary. I wish the reader a
lot of fun reading the text and looking at the illustrations.
Wiebe Lindeman 2015
auteur, illustrator/ autor, ilustrador/ author, illustrator
autore, illustrator/作家,插画家Zuòji , ch huà ji /
autor, ilustrator
A
abraçar
A
abrir
A
andar
B
bater
B
beber
B
brigar
C
comer
C
comprar
C
correr
C
cozinhar
D
dar
D
dormir
E
escutar
E
estudar
E
escrever
F
ferir
F
florecer
F
fugir
G
ganhar
G
guardar
H
Habitar
H
Honrar
I
iluminar
I
imprimir
I
invitar
J
juntar
J
jogar
K
kilometrar
L
lavar
limpar
M
mastigar
M
meditar
M
misturar
M
mostrar
M
morder
N
nadar
N
navegar
N
namorar
O
obedecer
O
observar
O
olhar
O
ordenar
O
Ouvir
P
pegar
P
Perguntar
P
pintar
P
pôr
P
Produzir
Q
queimar
Q
questionar
R
Receber
R
responder
R
rezar
R
Rolar
S
sair
S
secar
S
sentar
S
servir
T
tatuar
T
teclar
T
telefonar
T
treinar
U
uivar
U
unir
V
ver
V
vender
V
votar
W
fazer windsurf
X
xerografear
( copiar )
X
xingar
Y/Z
zangar
Z
zapatear
Glossário glossary woordenlijst
dormir
escutar
estudar
escrever
ferir
florecer
fugir
ganhar
guardar
habitar
honrar
iluminar
imprimir
invitar
juntar
jogar
kilometrar
lavar
limpar
mastigar
meditar
misturar
mostrar
morder
nadar
navegar
namorar
obedecer
observar
olhar
ordenar
ouvir
pegar
perguntar
pintar
pôr
produzir
queimar
questionar
receber
responder
rezar
rolar
sair
secar
sentar
servir
tatuar
teclar
telefonar
treinar
uivar
unir
ver
vender
votar
fazer windsurf
xerografear
xingar
zangar
zapatear
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
O alfabeto Português

Documentos relacionados

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland a nossa casa este ver porta entre (entrar = binnenkomen) entre (entrar = binnenkomen) bem-vindo sala cozinha atrás de comer mas escadas assim vais para cima em primeiro andar casa de banho quartos ...

Leia mais

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland © 2014 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verve...

Leia mais