Zootehnie

Сomentários

Transcrição

Zootehnie
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Vineri, 27 mai, ora 9
Calea Aradului, nr. 119
Amfiteatrul Nicolae Gluhovschi
SIMPOZION
CREŞTEREA ANIMALELOR ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII
EUROPENE
Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Culturi furajere, Ecologie şi etologie
C. COROIAN., S. DĂRĂBAN, A. POP , V. CICHI - Principalele
dimensiuni ale carcaselor provenind de la tineretul ovin din diferite
structuri de rasă supus îngrăşării intensive
Ana DRIHA, Eliza SIMIZ, Alina IONIŢĂ - Efectul usturoiului (Allium
sativum) ca ingredient furajer, asupra performanţelor de creştere ale
broilerilor de găină
B. LIXANDRU, H. WUDL, G. TRANDAFIR, C. STRĂIN - Analiza
calităţii efluentului din staţia de epurare a apelor uzate din oraşul Lugoj
I. LUCA, D. DRINCEANU, Lavinia ŞTEF, D. ŞTEF, I. PEŢ Dezechilibrele nutriţionale induse de amestecurile de concentrate în
fermele familiale de taurine din judeţul Timiş
I. PEŢ, N. DRAGOMIR, M. SELEGEAN, Carmen DRAGOMIR Influenţa unor biostimulatori de creştere asupra producţiei de biomasă
furajeră la raigrasul peren
P. OPREA, D. DRINCEANU - Raportul energo-proteic şi influenţele lui
asupra tehnologiilor puilor de carne
H. SĂRĂNDAN, R. SĂRĂNDAN , C. MANEA - Consumul de furaj
prestarter la purcei sugari şi performanţa productivă după înţărcare
H. SĂRĂNDAN, R. SĂRĂNDAN, C.MANEA, D. ŞTIUBEI - Testarea
comparativă a trei reţete de furaj prestarter în hrana purceilor sugari
Vidica STANACEV, A. BOZIC, S. KOVCIN , Lidija PERIC - Effect of
copper on the performances of broilers and accumulation in live
Laura URDEŞ, Carmen NICOLAE, Iuliana CRÂNGANU, N. CORNILĂ
- Structura şi ultrastructura plexurilor coroide ale ventriculului patru la
specia Gallus domesticus
G. TRANDAFIR, B. LIXANDRU, Smaranda MÂŞU, Ada TELEA Studiul procesului de bioacumulare a zincului din sol la Vicia sativa
I. BĂNĂŢEAN DUNEA, M. BURA, A. GROZEA, I. POPESCU,Silvia
PĂTRUICĂ - Observaţii privind viteza de consum a furajelor specifice
sezonului rece la masculii adulţi de nutrie ( Myocastor coypus Molina )
M. BURA , I. LUCA, Lavinia ŞTEF, Silvia PĂTRUICĂ, A. GROZEA,
Carmen CONDURARU, Carmen MARCU - Cercetări privind
digestibilitatea unor substanţe nutritive din raţii bazate pe fân de
graminee şi tărâţe de grâu la nutriile adulte
G. BOGDAN , D. DRINCEANU, S. VOIA , I. PĂDEANU - Efectul
nutritiv şi productiv al grăunţelor de orz întregi şi măcinate asupra
tineretului ovin supus îngrăşării
Rodica CĂPRIŢĂ, A. CĂPRIŢĂ - Metil esteri biodiesel produşi prin
transesterificarea trigliceridelor
A. CIURDAR , D. DRINCEANU , T. POLEN , S. VOIA - Influenţa
raportului energo-proteic din hrană asupra indicilor productivi la suinele
supuse îngrăşării
Monica DRAGOMIRESCU, T. VINTILĂ, I. VINTILĂ, M. BURA, I.
PĂDEANU, Gabriela PREDA, Mărioara NICULA - Testarea
efectului utilizării proteazelor microbiene imobilizate pe suport ceramic
în alimentaţia tineretului cunicul
Iuliana CREŢESCU, D. DRINCEANU , RODICA CĂPRIŢĂ, I. LUCA Efectul Yea - Sacc 1026 asupra digestibilităţii orzului administrat în
diferite proporţii în raţiile furajere la ovine
S. GAŞPAR , N. DRAGOMIR , D. RECHIŢEAN , C. CRISTEA , O.
ŢINTOI - Efectul cenuşii de termocentrală asupra unor specii
leguminoase furajere perene
G. MIHAI - Organing livestock farming: influence on welfare, primary and
secondary productions within simplified grazing system
N. DRAGOMIR , C. CRISTEA , D. RECHIŢEAN , I. PEŢ , O. ŢINTOI ,
S. GAŞPAR , Laura MIHĂESCU - Cercetări privind producerea de
seminţe la trifoiul alb în cultura asociată
N. DRAGOMIR , C. CRISTEA , D. RECHIŢEAN , I. PEŢ , M.
SELEGEAN , Carmen DRAGOMIR , D. RECHIŢEAN ,O. ŢINTOI,
S. GAŞPAR , Laura MIHĂESCU - Cercetări privind producerea de
seminţe la ghizdei în cultură asociat
Cristina DINU, Monica PÂRVU - The cardiac activity at performants
english thorough bred horses depending on sex
S. HLUCHY , Z. ELIAS - Musculus semimembranosus structure in relation
to carcass structure in calves
S. HLUCHY , Z. ELIAS - Structure of calf musculus longissimus dorsi in
relation to carcass quality
Mihaela HĂBEANU, Veronica HEBEAN, I. STOICA , M. NEAGU Efectul utilizării preparatelor enzimatice în structuri de nutreţ combinat
pe bază de mazăre şi şrot de rapiţă în alimentaţia tineretului porcin
I. ERDELYI - Expanded and granulated fooder in pig feeding
Monica MARIN, D. DRĂGĂTOIU, Elena POGURSCHI - Cercetări
privind posibilităţi de substituire a nutreţurilor proteice de origine
animală din nutreţurile combinate destinate găinilor
Smaranda MÂŞU, N. DRAGOMIR, B. LIXANDRU , G. TRANDAFIR ,
D. RECHIŢEAN , S. GAŞPAR - Studiul procesului de bioacumulare a
zincului la porumb pe soluri poluate
M. GHEORGHE - Organing livestock farming: influence on welfare,
primary and secondary productions within simplified grazing system
Cristina MUSCALU – NAGY, R. MUSCALU NAGY, I. BĂNĂŢEAN
DUNEA, G. TRANDAFIR, A. GROZEA - Cercetări privind influenţa
temperaturii asupra ciclului de viaţă al speciei Daphnia magna
Cristina MUSCALU – NAGY, R. MUSCALU NAGY, I. BĂNĂŢEAN
DUNEA , G. TRANDAFIR , A. GROZEA - Contribuţii la cunoaşterea
influenţei luminii asupra ciclului de viaţă al speciei Daphnia magna
Florica MORARIU, B. LIXANDRU, G. TRANDAFIR, S. MORARIU,
Ileana NICHITA - Fluctuaţiile populaţiilor de califoride în zona de nord
a Timişoarei
Cristina OPROI, N. DRAGOMIR, I. PEŢ, Carmen DRAGOMIR Influenţa fertilizării asupra producţiei unor amestecuri de trifoi
Alexandrin cu raigras aristat
T. POLEN, Lilia POLEN, Rodica PODEA, G. KOVACI - Efectul asupra
producţiei de ouă şi a gradului de valorificare a hranei la prepeliţele
ouătoare în cazul utilizării a două structuri de premixuri
T. POLEN, Lilia POLEN, Rodica ZEHAN, M. CRISTESCU - Efectul
asupra performanţelor de creştere şi a valorificării hranei la puii de
prepeliţă, în cazul utilizării a patru structuri de premixuri
I. POPESCU, E. GRIGOROIU, D. DRINCEANU, Aurora POPESCU,
Sandra CORMAN - Model matematic de analiză a dependenţei lizină
(L) funcţie de proteină (P ) la puii de carne
I. POPESCU, E. GRIGOROIU, D. DRINCEANU, Aurora POPESCU,
Sandra CORMAN - Model mathematic al studiului dependenţei
energiei (E) funcţie de proteină ( P ) şi de metionină + cistină (M )
I. PEŢ, N. DRAGOMIR, D. DRINCEANU, I. LUCA, Lavinia ŞTEF,
Carmen DRAGOMIR - Cercetări privind compoziţia chimică brută a
furajului de raigras peren rezultat în urma aplicării unor produse cu rol
biostimulator
Mariana RUSU, Doina POPA - Efectele amendamentelor şi fertilizanţilor
minerali asupra palatabilităţii furajelor la păşunatul cu tineret ovin
Eliza SIMIZ, Ana DRIHA, D. DRINCEANU, I. POPESCU, I. LUCA Corelaţii şi regresii multiple la găinile ouătoare hrănite cu nutreţuri
combinate cu diferite nivele proteice
S. VOIA, D. DRINCEANU, Gabi DUMITRESCU, I. PĂDEANU Modificări ale mucoasei rumenului la mieii sugari sub influenţa unor
factori alimentari
Taurine, Cabaline, Ovine şi Caprine
Vineri, 27 mai, ora 9
Sala: S Tehnologia creşterii bovinelor
C. VELEA, Olezia CADAR - Influenţa unor factori asupra principalelor
componente ale laptelui de vacă
G. STANCIU, L. T. CZISZTER, S. ACATINCĂI, Silvia ERINA Cercetări privind efectul încrucişării dintre rasele Red Holstein si Bălţătă
românească asupra aspectului curbei de lactaţie
L. T. CZISZTER, G. STANCIU, S. ACATINCĂI, Simona BAUL, Silvia
ERINA, I. TRIPON - Studiul unor factori de influenţă ai numărului de
celule somatice din lapte la vacile din rasa Bălţată cu negru Românească
S. CHILIMBAR - Situaţia şi perspectivele ameliorării taurinelor în
Republica Moldova
Ioana-Camelia DUCA, Vioara MIREŞAN, G. MUREŞAN - Observaţii
privind sistemele de comunicare nonverbale la cabaline
Gabriela CRIŞAN - Cercetări privind vârsta primei fătări, efectul sezonal al
naşterii şi fătării asupra principalelor însuşiri ale producţiei de lapte
Elena FECIORU - The dynamism of the corporal weight and the sexual
and physiology manifestation of the Karakul bull under the external and
internal medium influence
A. GASPARDY, F. ESZES, Judit MEGYERNE NAGY - Evaluarea oilor
Ţigae de tip vechi din Ungaria pe baza caracteristicilor actuale ale lânii
S. DĂRĂBAN - Nivelul unor indici sangvini la tineretul ovin din rasele
Ţigaie şi Romney - Marsh îngrăşat de păşune
M. GROZA, S. URSU - Corelaţii între parametrii curbei de lactaţie la ovine
G. HRINCĂ - Analiza şi proiectarea unei baze de date al programului
informatic pentru determinarea paternităţii la ovine
I. ŢIBRU - Biosecuritatea şi managementul sănătăţii viţeilor
G. ONACIU - Cercetări privind principalele însuşiri ale producţiei de lapte
la o populaţie de bubaline din judeţul Cluj
Doina ARDELEAN, Marilena NEACŞI – GABI, Camelia Zoia ZAMFIR,
Carmen Ana PIVODĂ - Poluarea parazitară a ecosistemului păşune –
ovine
S. ACATINCĂI, G. STANCIU, L .T. CZISZTER, Silvia ERINA - Studiu
privind eficienţa suplimentării cu concentrate a raţiei de bază la
îngrăşarea tăuraşilor de rasă Bălţată românească
S. ACATINCĂI, L .T. CZISZTER, G. STANCIU, I. TRIPON - Eficienţa
suplimentării a raţiei de bază cu concentrate la îngrăşarea tăuraşilor de
rasă Bălţată cu negru românească
Flavia BOCHIŞ, L. T. CZISZTER, I. TĂPĂLAGĂ
perspective în activitatea ecvestră din România
- Activităţi şi
L. T. CZISZTER, G. STANCIU, H. SĂRĂNDAN, S. ACATINCĂI,
Ileana NICHITA, Corina GAVRILĂ, Alina IANCULOVICI,
Liliana CĂRPINIŞAN - Utilizarea silozului ca furaj în hrana viţeilor
înţărcaţi în vârsta de 3-6 luni
Silvia ERINA, G. STANCIU, L .T. CZISZTER, S. ACATINCĂI, Simona
BAUL, I. TRIPON. - Studiul duratei rumegării la vacile din rasa Bălţată
cu negru românească
Elena FILOTE, I. PĂDEANU, M. FILOTE, S. BOSÂNCIUC, Margareta
CONFEDERAT - Cercetări privind influenţa unor factori asupra
calităţii laptelui la rasa Karakul
Elena FILOTE - Stabilirea caracterelor ce pot constituii obiective de selecţie
la mieii din rasa Karakul de varietate neagră
M. FILOTE - Cercetări privind flora fungică din maternităţile de ovine în
raport cu valoarea termică
M. FILOTE, I. PĂDEANU, Elena FILOTE, S. BOSÂNCIUC, Margareta
CONFEDERAT - Încărcătura parazitară a suprafeţelor de păşunat
destinate ovinelor
L. MANEA, Angela STOICA, Paula POŞAN, P. TĂPĂLOAGĂ, Isabela
MARTIN - Observaţii privind unele afecţiuni digestive ale nou
născuţilor într-o fermă privată de taurine
I. G. MALOŞ, Gabriela MALOŞ, Daniela IANIŢCHI, Camelia
HADOSAN, Dana SANDULESCU - Influenţa vârstei reproducătorilor
Karakul de botoşani asupra sexului descendenţilor
I. G. MALOŞ, Gabriela MALOŞ, Daniela IANIŢCHI, Camelia
HADOSAN, Dana SANDULESCU - Eficientizarea exploatării ovinelor
de pielicele – Karakul dee Botoşani
L. MANEA, Angela STOICA, Paula POŞAN, P. TĂPLOAGĂ, Isabela
MARTIN - Observaţii privind creşterea şi dezvoltarea viţeilor cu
afecţiuni digestive într-o fermă privată de taurine
Daniela MOŢ - Prevalenţa afecţiunilor podale la oi între 2003-2004 în câteva
localităţi din partea de vest a ţării
I. PĂDEANU, D. RUSOAIE, S. VOIA, HRINCĂ G. - Studiu privind
proiectarea unei ferme familiale pentru 400 oi de rasa Ţurcană
Agatha POPESCU - Realizări şi perspective în creşterea vacilor de lapte în
judeţul Mureş
Agatha POPESCU - Studii privind unii parametri ai fermelor de vaci din
partea centrală şi de nord a României
Carmen - Ana PIVODĂ, Maria ILIE, Alina NICOLESCU, Camelia Zoia
ZAMFIR, Marilena – Gabi NEACŞU - Păşunatul ovinelor cu ajutorul
gardului electric
I. TĂPĂLAGĂ, Mărioara NICULA, G. COCIUHA - Cercetări privind
influenţa vârstei la fătare a iepelor mame Nonius asupra principalelor
însuşiri morfoproductive ale fiicelor
I. TĂPĂLAGĂ, Mărioara NICULA, G. COCIUHA - Influenţa vârstei
armăsarilor şi a iepelor mame Nonius în momentul montei asupra
dezvoltării ulterioare şi productivităţii fiicelor acestora
Biotehnologii
Vineri, 27 mai, ora 9
Sala: S Tehnologia creşterii suinelor
C. POHRIB, Gabriela NEAŢĂ, N. ATANASIU, F. SPETEA, Carmen
ALBULESCU, Stefana JURCOANE - Metodă ecologică de tratare a
dejecţiilor animale şi avantajele sale
Ioana NICOLAE - Clinical cytogenetics - a powerful tool for genetic health
of cattle
V. CARĂBĂ, I. VINTILĂ, I. BENCSIK, Ada TELEA - Efectul mediului
TCM-199 şi a serului fetal asupra maturării in vitro a ovocitelor de pisică
Elena MARANDICI, G. DARIE, Vera GRANACI - Cercetări de laborator
asupra materialului seminal de vier
V. MICLEA, M. ZĂHAN, M. LADOŞI - The influence of age and season
on buffalo semen characteristics
Ada TELEA, N. PĂCALĂ, N. CORIN, I. BENCSIK, D. DRONCA, V.
CARABĂ - Influenţa substanţelor crioprotectoare asupra ratelor de
supravieţuire a embrionilor congelaţi
M. ZĂHAN, V. MICLEA, C. MAN - The utilization of colloidal minerals
on swine ovocytes in vitro maturation
Adriana CRISTE - Cercetări privind influenţa tehnicii de lucru asupra
izolării anticorpilor policlonali din ouăle de găină, prepeliţă şi raţă
Adriana CRISTE - Studii comparative privind eficacitatea metodei de
izolare alese, asupra cantităţii de IgY rezultate din ouăle de găină
V. B. CÂRSTEA, Daniela ILIE, G. GHIŞE, P. L. ANA CATUNDA, S.
BODO, A. KOVACS, Elen GOCZA - Masculinization phenomenom in
chimeric organisms
S. E. GEORGESCU, E. CONDAC, M. REBEDEA, C. TESIO, A.
DINISCHIOTU, M. COSTACHE - Genotipizarea la bovine
Oana Luiza MIRONAŞ, Stefana JURCOANE - Condiţionarea unui
bioinsecticid pe bază de Bacillus thuringenesid
Ana IONIŢĂ, Iuliana Diana BĂRBULESCU, P. POPA, A. VAMANU Screeningul unor tulpini de drojdii pentru producerea de biomasă
îmbogăţită cu crom organic cu efect terapeutic şi bioproductiv
Corina IONESCU, Cristina VĂRTOPEANU, Iulian CIUHU, Ana Maria
VĂCARU - Producerea unei enzime xilanolitice de către Bacilus
Macerans cu aplicaţii în industrie, hrana animalelor şi agricultură
Eugenia MOCANU, Petruţa CORNEA DRAGOŞTICA, Elena
SĂSĂRMAN, Maria OPREA, Elena BĂLĂUŢ - Rolul şi importanţa
colecţiilor de culturi de microorganisme ca centre de resurse genetice de
importanţă biotehnologică şi ştiinţifică
M. MOSCOVICI, Maria CERCEL, Ana Despina IONESCU, Liliana
FLORE, Sabina MACOVEI, V. PARASCHIV - Rolul
microorganismelor în bioconversia deşeurilor de la fermele de vaci şi de
pui – studiu de laborator
Daniela MOŢ - Efectul imunosupresiv al unor tulpini patogene de Bacillus
anthracis asupra animalelor de laborator
N. PĂCALĂ, C. NORIN, I. BENCSIK, D. DRONCA, I. PETROMAN,
Ada TELEA, V. CARABĂ - Influenţa administrării HCG asupra
ratelor de gestaţie la vacile receptoare de embrioni
Claudia STANCA, G. GHIŞE, Daniela ILIE, B. CÂRSTEA, Ileana
NICHITA, T. VINTILĂ - O tehnică simplă şi eficientă pentru
producerea embrionilor de şoarece multuparenterali
Doina TĂNASE BRAILOIU, Svetlana COLCERIU, Raluca MOCANU Clonarea „ in vitro „ a unor soiuri valoroase de dud ( Morus sp. ) cu un
conţinut ridicat de substanţe antimicrobiene în rădăcini
Z. MĂHAN, V. MICLEA, C. BĂNUŢ - Boar sperm capacitation in HAM
F10
T. VINTILĂ, Cornelia VINTILĂ - Starea igienică actuală a laptelui crud
integral produs în câteva ferme din partea de vest a României
T. VINTILĂ, Mihaela NICHITA, Daniela ILIE, Ramona TETILEANU,
Daniela VINTILA - Cercetări privind condiţiile de multiplicare a unor
tulpini de Rhizobium folosite la inocularea leguminoaselor
Avicultură, Suine, Acvacultură, Apicultură, Sericicultură, Produse animale,
Zooeconomie şi Marketing, Maşini , Instalaţii şi construcţii zootehnice
Vineri, 27 mai, ora 9
Sala: Amfiteatrul 2 Zootehnie
J. ANDRAS, A. NABRADI - Romanian utilization possibilities of the
Hungarian experience of the EU accession
Emese BEKEFI, V. LASZLO, J. ZSIGMOND - Problems and perspectives
of the aquaculture sector in Hungary after joining the European Union
Eva DENES GAL, KEREPECZKI – FERENC PEKAR, V. LASZLO Environmental issues in Hungarian aquaculture and recent research on
sustainable fish productions
M. NIKO, Lidija PERIC, V. STRUGAR - Rearing of broiler chickens in a
free range system
V. BĂRBIERU, V. CELEA, V. SÂRB, H. ROZEBOOM - Improvement
solutions for breeding technologies in Romanian dairy cattle farms
Adela Gabriela GURIŢĂ, Eliza NICOLAESCU - Housing solutions for 20
cows module farm
V. CRISTEA, Iulia GRECU, Lorena SFETCU, G. IORDACHE Cercetări privind creşterea puietului de păstrugă ( Acipenser stellatus ) şi
crap (Cyprinus carpio) în condiţiile unui sistem recirculant
N. EREMIA, Tatiana DABIJA - Studii asupra conţinerii metalelor grele în
propolis
B. KORBULY, A. GROZEA - Studiu privind dezvoltarea somatică a
şalăului de Dunăre
Cătălina LUCA, E. CONDAC, Anca DINISCHIOTU, Elena IONICA, C.
TESIO, Marieta COSTACHE - Markeri moleculari utilizaţi în
filogenie la peşti
Elisabeta METAXA, Isabelle METAXA - Acvacultura în contextul
legislaţiei europene
Isabelle METAXA, Elisabeta METAXA - Analiza HACCP în acvacultură
Lorena SFETCU, V.CRISTEA, L.OPREA, Gabriela GRIGORAŞ Cercetări privind managementul calităţii apei într-un sistem reciculant
acvaponic
S.
NICOLAEV, Tania ZAHARIA, A. TELEMBICI, Laura
ALEXANDROV, C. URSACHE - Preocupările INCDM “ Grigore
Antipa “ pentru dezvoltarea studiilor de maricultură în vederea creşterii
potenţialului biologic al Mării Negre
B. PETER, V. CSABA, - The effect of the silver crucian carp (Carassius
auratus gibelio Bloch) on the growing of common carp (Cyprinus carpio)
V. CSABA, B. PETER - Growth of Brown Bullhead (Ictalurus nebulosus) in
recirculating fish production systems
Ana DRIHA, I. JICHIŢA - Analiza performanţelor de zbor ale porumbeilor
pasageri, în funcţie de diferiţi factori
S. BORUZ, M. BADESCU, M. GLODEANU - Cercetarea experimentală a
agregatului tractor – freză de prelucrat solul pe rândul de pomi cu rotor
vertical
S. T. BUNGESCU, W. STAHLI, V. VLĂDUŢ, S. BIRIŞ - Implementarea
metodei elementului finit, respectiv a programului „Cosmos/M” pentru
determinarea zonelor de solicitare maximă care apar la duzele maşinilor
de combatere chimică a bolilor şi dăunătorilor
D. BRAILOIU TANASE, S. COLCERU MIHUL, R. MOCANU, A.
ARMATU, S. NITA, A. RADU, - Clonarea “in vitro „ a unor soiuri
valoroase de dud ( Murus sp. ) cu un conţinut ridicat de substanţe
antimicrobiene în rădăcini
D. DRONCA, N. PĂCALĂ, I. BENCSIK, I. PEŢ, - Studiul calităţii
carcasei, la un efectiv de găini din rasa Gât golaş de Transilvania,
varietatea neagră
D. DRONCA - Analiza varianţei mediului special într-un efectiv de iepuri de
casă din rasa Chinchilla mare pentru mărimea cuibului la naştere
G. HODUŢ, A. GROZEA, I. BĂNĂŢEAN-DUNEA - Efectul hrănirii
diferenţiate cantitativ a păstrăvului Fântânel (Salvelinus Fontinalis) în
sezonul rece, asupra unor însuşiri bio-productive
V. CRISTEA, Iulia GRECU, Lorena SFETCU, G. IORDACHE -Cercetări
privind creşterea puietului de păstrugă (Acipenser stellatus) şi crap
(Cyprinus carpio) ăn condiţiile unui sistem recirculator
Iuliana CRÎNGANU, Carmen NICOLAE, Laura URDEŞ - Aprecieri cu
privire la influenţa factorilor de mediu tehnologic asupra compoziţiei
chimice a ouălor
I. DUMITRU, M. CĂTĂNEANU - Cercetări privind influenţa factorilor
funcţionali , constructivi şi de exploatare ai motoarelor Diesel indigene
asupra consumului de combustibil al sistemului tractor - maşină de lucru
E. GRIGOROIU, I. POPESCU, G. GRIGOROIU, Aurora POPESCU Analiza structurii costurilor de producţie la ferma Avi 2000
E. GRIGOROIU, I. POPESCU, G. GRIGOROIU, Aurora POPESCU Metodă pentru stabilirea costului pe kg spor – prag al al rentabilităţăii în
fermele de îngrăşare a animalelor
A. GROZEA, I. BĂNĂŢEAN- DUNEA, T. VINTILĂ - Studiu asupra
dezvoltării embrionilor timpurii de crap (Cyprinus Carpio) în funcţie de
pH-ul apei
Adela MARCU, M. BURA, D. ŞTEF, N.
nutritive a cărnii de melc
DRAGOŞ - Studiul valorii
Alexandra MATEI, N. PETKOV, Y. NACHEVA, Marieta CIULU,
Yolanda VASILEVA, Z. PETKOV - Utilizarea modelelor matematice
pentru prognozarea potenţialului productiv al unor hibrizi de viermi de
mătase realizaţi între rase româneşti şi bulgăreşti marcate pe sexe
Alexandra MATEI, N. PETKOV, Y. NACHEVA, Yolanda VASILEVA,
Z. PETKOV - Posibilitate de prognozare a efectului selecţiei pentru
caracterul procent de înveliş mătăsos la unele rase româneşti de viermi
de mătase în scopul introducerii lor în programele de ameliorare
R. MUSCALU-NAGY, Gabi DUMITRESCU, Cristina MUSCALUNAGY, A. GROZEA, M. BURA - Studiu asupra diferitelor stadii ale
dezvoltării embrionare la scoica de baltă chinezească anodonta woodiana
Mihaela NAGY ELENA, C. COTA, A. HAMOUSZ, M. ROMAN Metodă şi mijloc de măsurare pentru evaluarea caracteristicilor tehnice
ale echipamentelor pentru aplicarea tratamentelor fito – sanitare la
culturile de câmp
Carmen NICOLAE, Iuliana CRÎNGANU, Laura URDEŞ
Interdependenţa unor caractere morfologice la rasa de crap Ropsa
-
D. ORLIC - Recuperarea căldurii în adăposturile de pui de carne crescuţi pe
aşternut permanent
Monica PÂRVU, Cristina DINU, A. MARMANDIU - Influence on the heat
stress on the laying performances of quails
Anka POPOVIC – VRANJES, M. KRAJINOVIC, Niketic GORDONA,
Olivera PLEJEVALJCIC - Soya milk and tofu - soya cheese
Anka POPOVIC – VRANJES, M. KRAJINOVIC, M. OSTOJIC, Olivera
PLEJEVALJCIC - Signifikance of production of goat milk and goat
cheese
E. SIMIONICĂ, C. STAICU, A. DINISCHIATU, E. IONICĂ, M.
COSTACHE - Carassius auratus gibelio induse de intoxicaţia acută cu
lindan şi malation
S. STANCIU - Reglementările cererii şi ofertei de carne de vită şi viţel ăn
cadrul Politicii agricole comune a Uniunii Europene
S. STANCIU - Reforma culturilor arabile în cadrul Politicii
comune a Uniunii Europene
agricole
S. STANCIU- Reforma culturilor arabile în cadrul Politicii agricole comune
a Uniunii Europene
D. ŞTEF, Lavinia ŞTEF, M. DRUGĂ, Mărioara DRUGĂ, Adela
MARCU, Mărioara NICULA - Calitatea comercială a untului în zona
Banatului
D. Ştef, Lavinia Ştef, M. Drugă, I. Jianu, Mărioara Drugă, G. Bujancă Valoarea nutritivă a parizerului
V. VLĂDUŢ, S. BUNGESCU, S. BIRIŞ, K. MIODRAG, Manuela
JURCĂ - Studies regarding the seed separation, damaging and losses
during the threshing- separating process of an axial-flow threshing
machine B-90

Documentos relacionados

revista Orient latin 1 pe 2013

revista Orient latin 1 pe 2013 prin vot, comisia de “ modificare şi îmbunătăţire a statutului”: Nicolae Prelipceanu, Dan Mircea Cip ariu şi Mihai Zamfir şi că, la propunerea ultimului, „Consilul USR a votat modif icarea art icol...

Leia mais

Pagina 1 din 3 Rezultate finale - Iulie 2013

Pagina 1 din 3 Rezultate finale - Iulie 2013 TCM EM EPI ISEE IEDM TCM EPI EM ISEE EA IEDM-TX TCM-TX EPI-TX EM-TX ISEE-TX EA-TX IEDM EM TCM IEDM-TX TCM-TX TCM IEDM EM EM EA EM EA EPI IEDM TCM EM ISEE IEDM TCM EPI IEDM ISEE EPI TCM EM ISEE EA E...

Leia mais