Osushi

Сomentários

Transcrição

Osushi
www.nhk.or.jp/lesson/portuguese
www.nhk.or.jp/lesson/portuguese/
To
download free audio lessons, visit NHK WORLD
LIÇÃO 37
ऴ ग औ ॒
ा
ञ
୕૒৛॑ৄञॉ‫ؚ‬उघख॑୫सञॉखऽखञ
FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA
ॉॆअऻ
ॉॆऒअ
ᅟಟ
൒ষमनअटढञ‫ء‬
Senhora do
RYOKÔ WA DÔ DATTA?
Como foi a sua viagem?
dormitório
ऴ ग औ ॒
॔থॼ
ा
ञ
୕૒৛॑ৄञॉ‫ؚ‬उघख॑୫सञॉ
Fiz coisas como ver o Monte Fuji
खऽखञ‫؛‬௫खऊढञदघ‫؛‬
e comer sushi.
FUJISAN O MITARI, OSUSHI O
Foi divertido.
ञभ
Anna
TABETARI SHIMASHITA.
TANOSHIKATTA DESU.
ॉॆअऻ
ᅟಟ
जोमेऊढञॎब‫؛‬
Senhora do
SORE WA YOKATTA WA NE.
Isso é bom!
dormitório
'LFDVGH*UDPÄWLFD
⋇ 9HUERVQDIRUPD7$5,9HUERVQDIRUPD7$5,6+,0$68
卲 4XDQGRVÆRFLWDGRVGRLVRXWUÌVH[HPSORVGHXPFRQMXQWRGHDÉ×HVXVDPVHYHUERVQDIRUPD7$
VHJXLGRVGH5,GHSRLVGHFDGDYHUERQDIRUPD7$GHPDQHLUDVXFHVVLYD$RILQDODFUHVFHQWDVH
6+,0$68&DVRRVXMHLWRVHMDnHX|IDÉRRX6+,0$6+,7$&DVRRVXMHLWRVHMDnHX|IL] H[)8-,6$120,7$6XMHLWRnHX|YLR0RQWH)XML2686+,27$%(7$6XMHLWRnHX|FRPLVXVKL )8-,6$120,7$5,2686+,27$%(7$5,6+,0$6+,7$
&DVRRVXMHLWRVHMDnHX|IL]FRLVDVFRPRYHUR0RQWH)XMLHFRPHUVXVKL
⋈ B:$'¹'$77$" &RPRIRLB"
卲 '¹VLJQLILFDnFRPR|'$77$ËDIRUPDFDVXDOGH'(6+,7$TXHHQFHUUDXPDVHQWHQÉDQDIRUPD
SDVVDGD H[6+,.(1:$'¹'$77$"&RPRIRLDSURYD"
2QRPDWRSHLDGR'LD .87$.87$
+(72+(72 ([SUHVVÆRXVDGDTXDQGRVHVHQWHFDQVDGRDH
([SUHVVÆRXVDGDTXDQGRVHVHQWHH[DXVWRDRX
PXLWRIUDFRD
FRPWRWDOIDOWDGHHQHUJLD &UHDWHGE\1+.:25/'kYHU$SULO
&UHDWHGE\1+.:25/'kYHU$SULO
- 41 -
Created by NHK WORLD © ver. April 2015
-

Documentos relacionados

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 41 ৾ୱ ມ पষ ऎऒधऋदऌथؚ௫ खऊढञदघ

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 41 ৾ୱ ມ पষ ऎऒधऋदऌथؚ௫ खऊढञदघ *$'(.,0$68 H[ :$7$6+,:$,.8.272*$'(.,0$68 (XFRQVLJRLU 

Leia mais

CURSO DE JAPONÊS CUR

CURSO DE JAPONÊS CUR ®RVRPGHDOJXËPDEULQGRXPDSRUWDFRUUHGLÉD  ®RVRPTXHUHSUHVHQWDXPDSRUWDVHQGRIHFKDGD &UHDWHGE\1+.:25/'kYHU$SULO    &UHDWHGE\1+.:25/'kYHU$SULO ...

Leia mais

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 47 ঩মୁ ઇప पऩॊभऋต दघ NIHONGO

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 47 ঩মୁ ઇప पऩॊभऋต दघ NIHONGO எ म‫؞؞؞‬঩মୁઇపपऩॊभऋตदघ‫؛‬

Leia mais

Dicas de *UDPÄWLFD LIÇÃO 19 ेऊढञ YOKATTA ⋇ Forma

Dicas de *UDPÄWLFD LIÇÃO 19 ेऊढञ YOKATTA ⋇ Forma www.nhk.or.jp/lesson/portuguese  www.nhk.or.jp/lesson/portuguese/  To  download free audio lessons, visit NHK WORLD

Leia mais

iciban

iciban 卲 4XDQGR VÆR FRPSDUDGDV WUÌV RX PDLV FRLVDV D PHOKRU GHQWUH HODV Ë LQGLFDGD DWUDYËV GD H[SUHVVÆR,&+,%$1

Leia mais

ohgenki

ohgenki www.nhk.or.jp/lesson/portuguese  www.nhk.or.jp/lesson/portuguese/  To  download free audio lessons, visit NHK WORLD औः

Leia mais

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 &HUWLILFDomR &RQIHULGDj

Leia mais

Notas sobre Turbinas Hidráulicas (Atualizado em 28/03/03)

Notas sobre Turbinas Hidráulicas (Atualizado em 28/03/03) Qdv wxuelqdv gh lpsxovr/ d dowd suhvvær qr frqgxwr iruêdgr vh wudqvirupd hp txdqwlgdgh gh prylphqwr/ gh prgr txh qær rfruuh txhgd gh suhvvær qd wxuelqd1 Qd wxuelqd gh uhdêær/ sru rxwur odgr/ xpd sd...

Leia mais

Chagas de Souza (2000) - alternância causativa, defaults, léx

Chagas de Souza (2000) - alternância causativa, defaults, léx TXDVHWULYLDO2GLItFLOPHVPRpROp[LFRµ'HVVDIRUPDRGHVDILRPDLRUpH[SOLFDUDDTXLVLomR GROp[LFRHGHVXDVSURSULHGDGHV 7HQGRFRPRSDQRGHIXQGRDDUELWUDULHGDGHGRVLJQRHDVUHJXODUL...

Leia mais