Centro de gravidade na frente

Сomentários

Transcrição

Centro de gravidade na frente
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
459
Iljxud :14:= Jhrphwuld lghdo gh fxuyd1
Iljxud :14;= Jhrphwuld gh fxuyd/ frqvlghudqgr d ghulyd gh fdgd urgd1
Rv ðqglfhv Q h vljqlfdp urgdv lqwhuqd h h{whuqd/ hqtxdqwr txh rv ðqglfhv U h UU
vljqlfdp hl{rv gldqwhlur h wudvhlur1
D srvlêær gr fhqwur uhdo gd fxuyd glihuh gr fhqwur jhrpìwulfr/ wdqwr pdlv txdqwr pdlru
d glihuhqêd hqwuh rv åqjxorv gh ghulyd grv hl{rv gldqwhlur h wudvhlur/ frpr srgh0vh frqfoxlu
d sduwlu gd htxdêær :1481
D vhjxlu ì dqdolvdgr r sureohpd gd lqvwdelolgdgh hp ixqêær gr fhqwur gh fxuyd uhdo  1
Fhqwur gh judylgdgh qd iuhqwh
Frqiruph ylvwr/ hvwh wlsr gh yhðfxor/ txdqgr vxephwlgr d xpd iruêd odwhudo fdxvd ghirupdêøhv
qrv vhxv sqhxv gh prgr txh d ghulyd gr hl{r gldqwhlur ì pdlru txh d ghulyd gr hl{r wudvhlur
r txh suryrfd xp dxphqwr gr udlr gd fxuyd1 Hvwh wlsr gh yhðfxor/ glwr vxehvwhuêdqwh rx
vxegluhflrqdo/ ì fodvvlfdgr frpr hvwäyho h whqghuä d deulu d fxuyd vh qær iru dxphqwdgr r
jlur gdv urgdv/ shod dwxdêær qr yrodqwh/ frpr srgh0vh frqfoxlu shod htxdêær :1481
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
45:
Fhqwur gh judylgdgh dwuäv
Sdud hvwh fdvr r åqjxor gh ghulyd gdv urgdv gldqwhludv ì phqru gr txh r gdv wudvhludv/
k7 k77 / h frqvhtxhqwhphqwh kdyhuä xpd uhgxêær gr udlr gd fxuyd/ rx vhmd r udlr uhdo
gd fxuyd vhuä phqru gr txh r udlr jhrpìwulfr1 Lvwr lpsolfd txh hp yhorflgdghv pìgldv
rx dowdv r åqjxor gh jlur gr yrodqwh gd gluhêær/ sdud yhqfhu d fxuyd/ ghyh vhu phqru gr
dtxhoh qhfhvväulr sdud h{hfxwdu d phvpd fxuyd hp edl{d yhorflgdgh/ srlv r yhðfxor whqgh d
ihfkdu d fxuyd1 R yhðfxor frp hvwdv fdudfwhuðvwlfdv/ frpr mä kdyld0vh ghqlgr/ ì lqvwäyho rx
vreuhvwhuêdqwh rx vdl gh wudvhlud1
Fhqwur gh judylgdgh vlwxdgr qr fhqwur
Frpr vh vdeh/ sdud hvwh fdvr d ghulyd grv grlv hl{rv vær ljxdlv/ rx vhmd / h frqvhtxhqwh0
phqwh r udlr uhdo gh uhdol}dêær gd fxuyd ì ljxdo dr udlr whöulfr1 R åqjxor gh jlur gr yrodqwh
gd gluhêær qhfhvväulr sdud h{hfxwdu xpd fxuyd frp yhorflgdgh pìgld rx dowd ì dsur{lpdgd0
phqwh ljxdo dr qhfhvväulr sdud uhdol}du d phvpd fxuyd hp edl{d yhorflgdgh1 R yhðfxor
srvvxlgru ghvwdv fdudfwhuðvwlfdv ì fodvvlfdgr frpr qhxwur rx hvwäyho1
:145 Lq xíqfld gr prphqwr gh uhdêær gdv urgdv gh xp
yhðfxor hp fxuyd
Sdud xp yhðfxor ghvfuhyhu xpd fxuyd frp xp gdgr udlr 4} ì qhfhvväulr xp åqjxor gh
hvwhuêdphqwr q qd gluhêær gr yhðfxor/ txdqgr d yhorflgdgh ì edl{d1 Qr txh vhjxh vhuä
dqdolvdgr r frpsruwdphqwr gh yhðfxorv frp yäulrv ohldxwhv gh glvwulexlêær gh shvrv/ sdud rv
fdvrv gh pìgld h dowd yhorflgdgh1
Yhðfxor frp fhqwur gh judylgdgh dwuäv1 Frp r dxphqwr gd yhorflgdgh h xp gdgr jlur/
q / qd gluhêær/ r yhðfxor frphêduä d ghvfuhyhu xpd wudmhwöuld fxuyloðqhd r txh suryrfduä r
dsduhflphqwr gd iruêd fhqwuðixjd1 Hvwd iruêd fhqwuðixjd ghyhuä vhu vxsruwdgd shod uhdêær
grv sqhxv r txh fdxvduä r dsduhflphqwr gr prphqwr uhdwlyr gdv urgdv/ o / txh suryrfduä
xp jlur gr yhðfxor/ id}hqgr txh r phvpr shufruud d wudmhwöuld 2 prvwudgd qd Iljxud :14<1
Frpr d wudmhwöuld ghvhmdgd ì d / sdud txh d phvpd vhmd vhjxlgd r frqgxwru ghyhuä fruuljlu
d gluhêær frp xp jlur {q hp vhqwlgr frqwuäulr dr gd fxuyd1
Yhðfxor frp fhqwur gh judylgdgh qd iuhqwh1 Frpr vh vdeh/ xp yhðfxor frp pdlru fdujd
qd gldqwhlud luä shufruuhu d wudmhwöuld prvwudgd qd Iljxud :14</ ghylgr dr prphqwr o 1
Sdud txh lvwr vhmd hylwdgr ì qhfhvväulr txh r frqgxwru jluh r yrodqwh gh xpd txdqwlgdgh
{q qr phvpr vhqwlgr gd fxuyd +hp vhqwlgr frqwuäulr dr prphqwr uhdwlyr gdv urgdv,/ gh
pdqhlud txh d wudmhwöuld ghvhmdgd vhmd shufruulgd1
Yhðfxor frp fhqwur gh judylgdgh qr fhqwur1 Sdud hvwd frqjxudêær gh glvwulexlêær gh
shvrv qær kä qhfhvvlgdgh gh fruuhêær qd gluhêær gr yhðfxor/ srlv d wudmhwöuld vhjxlgd ì d
fruuhwd1
Uhvxplgdphqwh hvfuhyh0vh txh=
4 0 D wudmhwöuld 2 ì vhjxlgd sdud r fdvr gr yhðfxor vhu vreuhgluhflrqdo/ srlv 7UU : 7U r
txh lpsolfd txh kUU : kU 1
45;
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
5 0 D wudmhwöuld 6 ì vhjxlgd sdud r fdvr gr yhðfxor vhu vxegluhflrqdo +qrupdophqwh FJ
qd iuhqwh,/ srlv 7U : 7UU r txh lpsolfd txh kU : kUU 1
6 0 D wudmhwöuld  ì vhjxlgd sdud r fdvr gr yhðfxor vhu qhxwur/ srlv 7U ' 7UU r txh lpsolfd
txh kU ' kUU 1
Ghshqghqgr gr frqfhlwr/ xp yhðfxor vreuhgluhflrqdo ì frqvlghudgr frpr göflo hp fxuydv
hqtxdqwr txh xp vxegluhflrqdo/ sru rihuhfhu xpd fhuwd uhvlvwíqfld sdud uhdol}du d fxuyd h
id}hqgr txh vhmd suhflvr r dxphqwr gr jlur qr yrodqwh/ ì frqvlghudgr lqgöflo1
Iljxud :14<= Wudmhwöuldv uhdlv gh fxuyd gh xp gdgr yhðfxor1
Vhjxqgr d frqfhlwxdêær gh Edqhhqvwhlq/ xp yhðfxor srgh vhu fkdpdgr gh göflo txdqgr/
dr shufruuhu xpd fxuyd frp yhorflgdgh fuhvfhqwh/ dxphqwd0vh r jlur qr yrodqwh vhpsuh qr
phvpr vhqwlgr/ sdud xpd gdgd wudmhwöuld1
:146
Hihlwr gr
od|rxw
gh wudêær qd hvwdelolgdgh
Hp xp yhðfxor frp wudêær gldqwhlud/ rfruuh htxloðeulr hvwäyho hqwuh dv iruêdv gh wudêær
h d iruêd gh lqìufld/ hqtxdqwr txh qrv yhðfxorv frp wudêær wudvhlud hvwd vlwxdêær idyruäyho
qær rfruuh/ frpr prvwud0vh qd Iljxud :1531 Hvwh idwr mxvwlfd d whqgíqfld fdgd yh} pdlru
gd xwlol}dêær gh wudêær gldqwhlud qrv yhðfxorv prghuqrv gh sdvvhlr/ dshvdu gh txh hvwh wlsr
gh wudêær dsuhvhqwh ghvydqwdjhqv hp uhodêær d wudêær wudvhlud uhodwlydphqwh d fdsdflgdgh gh
wudqvihuíqfld gh iruêd dr vror1
Iljxud :153= Od|rxwv gh wudêær1
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
45<
:147 Glvwulexlêær grv hohphqwrv phfåqlfrv h vxd lq0
xíqfld qd hvwdelolgdgh
D glvwulexlêær grv hohphqwrv phfåqlfrv qr yhðfxor dihwd qær dshqdv d glvwulexlêær gh
shvrv qrv hl{rv gldqwhlurv h wudvhlurv/ h hp frqvhtÿíqfld d hvwdelolgdgh gr yhðfxor/ pdv
wdpeìp d gluljlelolgdgh gr fduur1 Hvwh hihlwr ghyh0vh d xp pdlru rx phqru prphqwr gh
lqìufld gr yhðfxor/ rx vhmd/ xpd pdlru rx phqru uhvlvwíqfld gr yhðfxor vriuhu dfhohudêøhv
dqjxoduhv hp wruqr gr vhx hl{r yhuwlfdo/ h frqvhtxhqwhphqwh pxgdu d vxd wudmhwöuld gh
ghvorfdphqwr1
:148 Srvvlelolgdghv gh glvsrvlêær grv rujærv phfåqlfrv
hp yhðfxorv gh wxulvpr
:14814 Frqfhsêær frqyhqflrqdo
D frqfhsêær frqyhqflrqdo srgh vhu ghqlgd frpr dtxhod hp txh d glvsrvlêær gr prwru
ì gldqwhlud h d wudêær ì wudvhlud / frpr hvwä loxvwudgr qd Iljxud :1541 Qhvwd fdwhjruld gh
frqfhsêær srgh0vh flwdu rv vhjxlqwhv yhðfxorv= Fkhyurohw Rphjd/ wrgdv dv Phufhghv Ehq} gh
sdvvhlr/ r Fkhyhwwh h lqýphurv rxwurv1
Dv ydqwdjhqv ghvwd frqfhsêær vær=
0 Glvwulexlêær ud}räyho gh shvr
0 Hl{r gldqwhlur gh frqvwuxêær pdlv vlpsohv
0 Erd fdujd qdv urgdv gluhwrudv
0 Srvvlelolgdgh gh xvdu xp prwru gh judqgh frpsulphqwr
0 Pdqxwhqêær vlpsohv ghylgr d srvlêær gr prwru
0 Ghvjdvwh xqliruph grv sqhxv
0 Wudpexodgru gh fåpelr vlpsohv
0 Sruwd pdodv judqgh
0 Erd uhiuljhudêær/ mä txh whp udgldgru gldqwhlur1 R yhqwlodgru srgh vhu frpxwäyho
0 Uhqglphqwr erp qd pdufkd gluhwd/ mä txh qær kä lqwhuihuíqfld gh hqjuhqdjhqv qd
wudqvplvvær gh iruêd
0 Vlohqflrvr vlpsohv/ frp frpsulphqwr orqjr
0 Erd hvwdelolgdgh hp uhwdv +hvwäyho hp uhodêær dr vror,
0 Edl{d vhqvlelolgdgh d yhqwrv odwhudlv
0 Erd vroxêær sdud flolqgudgd dflpd gh grlv olwurv1
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
463
Iljxud :154= Glvsrvlêær gh hohphqwrv phfåqlfrv qd frqfhsêær frqyhqflrqdo1
Dv ghvydqwdjhqv ghvwd frqfhsêær vær=
0 Wýqho qr slvr sdud hl{r fdugdp h d fdl{d
0 Qhfhvväulr hl{r fduglqd/ hp jhudo orqjr h frp pdqfdlv lqwhuphgläulrv
0 Gluhêær shvdgd/ frp qhfhvvlgdgh gh pdlru uhodêær gh wudqvplvvær/ rx
dvvlvwlgd mä txh r prwru hvwä vreuh dv urgdv gldqwhludv
0 Hl{r wudvhlur srxfr fduuhjdgr1 Duudqtxh glfxowdgr hp slvwd prokdgd1 Dv
urgdv wudvhludv sdwlqdp hp fxuydv ihfkdgdv
0 Hl{r wudvhlur pdlv fdur
0 Shuljr gh eortxhdu dv urgdv wudvhludv qd iuhqdjhp
0 Whqgíqfld vxehvwhuêdqwh/ srgh vhu glplqxðgd frp hvwdelol}dgruhv1
Frp wudêær/ srgh sdvvdu d vhu vreuhgluhflrqdo
0 Glfxogdgh gh dxphqwdu d glvwdqfld hqwuh hl{rv/ srlv dv urgdv prwul}hv
fduldp srxfr fduuhjdgdv
:14815 Wudêær gldqwhlud/ prwru orqjlwxglqdo rx wudqvyhuvdo
Hvwd frqfhsêær ì fdudfwhul}dgd sru whu r prwru frorfdgr d iuhqwh gr hl{r gldqwhlur h d
wudêær wdpeìp vhu gldqwhlud/ frpr prvwud0vh qd Iljxud :1551 Qhvwd fdwhjruld h{lvwh xpd
txdqwlgdgh pxlwr judqgh gh yhðfxorv qr phufdgr pxqgldo/ frpr sru h{hpsor= ILDW Xqr/
Prq}d/ Ndghww/ YZ Jroi h Fruudgr/ Irug Wdxuxv h Hvfruw/ Wr|rwd Fholfd hwf1
Dv ydqwdjhqv ghvwd frqfhsêær vær=
0 Pdlru vhjxudqêd/ srlv r yhðfxor ì sx{dgr
0 Shtxhqd vhqvlelolgdgh d yhqwrv odwhudlv
0 Glvwulexlêær ud}räyho gh shvr
0 Iox{r gh iruêdv fxuwr
0 Pdlru fdujd vreuh dv urgdv gluhwrudv h prwrudv 0 Dfhvvr iäflo dr prwru1
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
464
Iljxud :155= Yhðfxor frp wudêær gldqwhlud frqyhqflrqdo1
0 Srvvlelolgdgh gh pdlru glvwdqfld hqwuh hl{rv h orjr pdlru frqiruwr
0 Hl{r wudvhlur vlpsohv +srgh vhu uðjlgr,
0 Sruwd pdodv judqgh
0 Slvr sodqr
0 Erd uhiuljhudêær1 R udgldgru fd shuwr gr prwru
0 Dodydqfd gh fåpelr vlpsohv
0 Vlohqflrvr vlpsohv/ frp orqjr frpsulphqwr
0 Erd hvwdelolgdgh hp uhwdv
0 Srvvlelolgdgh gh frorfdu rv iuhlrv gldqwhlurv mxqwr dr glihuhqfldo h frp lvvr glplqxlu dv
pdvvdv qær vxvshqvdv/ ehp frpr srvvlelolwd xvdu iuhlrv gh pdlruhv glphqvøhv
0 Vroxêær frqyhqlhqwh sdud flolqgudgd dwì grlv olwurv
Dv ghvydqwdjhqv ghvwd frqfhsêær vær=
0 Duudqtxh uxlp hp slvwd prokdgd h hp dfolyhv
0 Hl{rv gldqwhlurv fdurv/ qhfhvvlwdqgr gh mxqwdv krprflqìwlfdv
0 Gluhêær shvdgd ghylgr d pdlru fdujd qr hl{r gldqwhlur
0 Udlr pðqlpr gh fxuyd glflophqwh lqihulru d flqfr phwurv
0 D vxvshqvær gr prwru ghyh devruyhu wrgr r wrutxh gh duudqtxh
0 Frpsulphqwr gr prwru olplwdgr
0 Glvwulexlêær ghvidyruäyho gdv iruêdv gh iuhqdjhp
0 Ghvjdvwh qær xqliruph qrv sqhxv
0 Shuljr gh lq xhqfld qd gluhêær dwudyìv gd wudêær
0 Ghvedodqfhdphqwr gdv urgdv gldqwhludv pdlv vhqvðyho
:14816 Prwru wudvhlur orqjlwxglqdo rx wudqvyhuvdo
Hvvd fodvvlfdêær ì sdud dtxhohv yhðfxorv rqgh d wudêær ì wudvhlud h r prwru hvwä frorfdgr
dwuäv gr hl{r wudvhlur/ frpr prvwud0vh qd Iljxud :1561 Sdud hvwd fdwhjruld srgh0vh flwdu rv
vhjxlqwhv yhðfxorv= YZ Vhgdp/ YZ Eudvðold/ d idpðold gr Sruvfkh >QQ hwf1
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
465
Iljxud :156= Yhðfxor frp prwru wudvhlur1
Dv ydqwdjhqv ghvwd frqfhsêær vær=
0 Iox{r gh iruêd fxuwr
0 Gluhêær ohyh
0 Glvwulexlêær pdlv frqyhqlhqwh gdv iruêdv gh iuhqdjhp
0 Hl{r gldqwhlur gh frqvwuxêær vlpsohv
0 Öwlpd srvvlelolgdgh gh duudqtxh hp slvwd prokdgd h hp dfolyhv
0Lqh{lvwíqfld gh wýqhlv qr slvr gr yhðfxor
0 Vroxêøhv hfrqrplfdphqwh frqyhqlhqwhv sdud yhðfxorv dwì 4/5 olwurv gh flolqgudgd/ h{fhêær
ihlwd sdud fduurv hvsruwlyrv
Dv ghvydqwdjhqv ghvwd frqfhsêær vær=
0 Vhqvlelolgdgh d yhqwrv odwhudlv
0 Urgdv gldqwhludv srxfr fduuhjdgdv
0 Wdqtxh gh jdvrolqd gliðflo gh glvsru
0 Sruwd pdodv olplwdgr
0 Vlvwhpd gh dflrqdphqwr gr fåpelr frpsolfdgr
0 Ghvjdvwh qær xqliruph grv sqhxv
0 D vxvshqvær gr prwru vxsruwd wrgr r wrutxh gh duudqtxh
0 Gliðflo dpruwhflphqwr gh uxðgrv
0 Pdlru frqvxpr gh srwíqfld qd uhiuljhudêær gr prwru
0 R prwru srgh vh ghvorfdu sdud d iuhqwh hp fdvr gh edwlgdv
0 Vlohqflrvr gliðflo gh surmhwdu/ srlv r shufxuvr grv jdvhv ì pxlwr fxuwr
:149 Lq xíqfld gd glvsrvlêær grv rujærv phfåqlfrv qr
frpsruwdphqwr gr yhðfxor
Dtxl dqdolvd0vh/ doìp gdv wuív frqfhsêøhv ylvwdv dflpd/ r yhðfxor frp prwru fhqwudo +hqwuh
hl{rv, h r yhðfxor frp glvsrvlêær wudqvd{oh/ frpr sru h{hpsor rv yhðfxorv hvtxhpdwl}dgrv qd
Iljxud :157/ qr txh gl} uhvshlwr d dfhohudêøhv dqjxoduhv hp wruqr gr hl{r yhuwlfdo/ fdsdflgdgh
gh iuhqdjhp h qr shvr h r fxvwr gd frqfhsêær1
Frqfhsêær frqyhqflrqdo
d 0 Frpsruwdphqwr txdqwr dr prphqwr gh lqìufld h glvwulexlêær gh fdujd qrv hl{rv= r
prphqwr gh lqìufld ì pìglr ghylgr d pdlru pdvvd qd iuhqwh1 Lvwr lpsolfd txh r hl{r wudvhlur
466
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
ì pdlv ghvfduuhjdgr id}hqgr frp txh d fdsdflgdgh gr hl{r wudvhlur vhmd olplwdgd txdqwr d
fdujdv odwhudlv1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= sdud slvwdv frp edl{r frhflhqwh gh dwulwr h frp dfolyhv d
fdsdflgdgh gh wudêær ì uxlp/ ghylgr d shtxhqd fdujd qrupdo gdv urgdv prwul}hv1
f 0 Fdsdflgdgh gh iuhqdjhp= d glvwulexlêær gh iruêdv gh iuhqdjhp ì ghvljxdo ghylgr d
srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh/ vhqgr judqgh qr hl{r gldqwhlur h shtxhqd qr hl{r wudvhlur1 D
xwlol}dêær gh vlvwhpd gh iuhlrv frp frqwuroh gh eortxhlr ì xpd dowhuqdwlyd d vhu frqvlghudgd
vhuldphqwh1
g 0 Shvr h fxvwr= ghylgr d qhfhvvlgdgh gh wudqvplwlu d srwíqfld gd iuhqwh gr fduur sdud
d wudvhlud ì qhfhvväuld d xwlol}dêær gh hl{r fdugdp h gh mxqwdv dglflrqdlv/ r txh hqfduhfh d
vroxêær1
C o nc ep ção - m otor c entral
F erra ri F 4 0
L am b orgh ini D iablo
C on c epçã o - tra nsa xle
P o rsche 928
P o rsche 924
Iljxud :157= Glvsrvlêær gh hohphqwrv phfåqlfrv hp fduurv hvsruwlyrv1
:14914 Frqfhsêær wudêær gldqwhlud
d 0 Frpsruwdphqwr txdqwr dr prphqwr gh lqìufld h glvwulexlêær gh fdujd qrv hl{rv=
lgíqwlfr dr yhðfxor frp frqfhsêær frqyhqflrqdo1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= ì erd srlv d fdujd qr hl{r gldqwhlur ì dowd/ sruìp glplqxl frp
d duudqfdgd shod wudqvihuíqfld gh fdujd sdud r hl{r wudvhlur1
f 0 Fdsdflgdgh v gh iuhqdjhp= ghylgr d srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh vhu ghvorfdgr
sdud iuhqwh whp0vh xpd fdujd pxlwr judqgh qd gldqwhlud h pxlwr shtxhqd qd wudvhlud/ r txh
rfdvlrqd xpd judqgh glihuhqêd gh fdsdflgdgh gh iuhqdjhp qrv grlv hl{rv1 Lvwr lpsolfd txh
r xvr gh vlvwhpd gh iuhlrv frp frqwuroh gh eortxhlr ì xpd qhfhvvlgdgh1
g 0 Shvr h fxvwr= ghvshvdv pxlwr shtxhqdv hp shvr h fxvwr/ srlv r vlvwhpd gh sursxovær
ì edvwdqwh frpsdfwr1
:14915 Frqfhsêær prwru wudvhlur
d 0 Frpsruwdphqwr txdqwr dr prphqwr gh lqìufld h glvwulexlêær gh fdujd qrv hl{rv= r
prphqwr gh lqìufld ghvwd frqfhsêær/ ghylgr d srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh vhu ghvorfdgr
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
467
sdud wuäv / ì pìglr / r txh lpsolfd hp xpd edl{d fdsdflgdgh gh devruyhu iruêdv odwhudlv vhp
vriuhu jlurv/ srlv rv prphqwrv qhfhvväulrv sdud dfhohud0or dqjxoduphqwh vær shtxhqrv1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= ì erd ghylgr d frqfhqwudêær gh pdvvd vreuh r hl{r prwul}/
phokrudqgr pdlv dlqgd frp d duudqfdgd ghylgr d wudqvihuíqfld gh fdujd sdud hvwh hl{r1
f 0 Fdsdflgdgh gh iuhqdjhp= ghylgr d wudqvihuíqfld gh fdujd sdud r hl{r gldqwhlur/ d
fdsdflgdgh gh iuhqdjhp grv grlv hl{rv ì dsur{lpdgdphqwh ljxdo1
h 0 Shvr h fxvwr= ghylgr d orfdol}dêær gr prwru whp0vh ghvshvdv dglflrqdlv sdud lvrodphqwr
dfývwlfr/ sruìp r vlvwhpd sursxovru ì frpsdfwr1
:14916 Frqfhsêær frp prwru fhqwudo
d 0 Frpsruwdphqwr txdqwr dr prphqwr gh lqìufld h glvwulexlêær gh fdujdv qrv hl{rv=
r prphqwr gh lqìufld ì edl{r ghylgr d frqfhqwudêær gh pdvvd qr fhqwur gr fduur/ r txh
lpsolfd txh d fdsdflgdgh gh devruêær gh fdujdv odwhudlv/ vhp txh rfruudp jlurv gd fduurfhuld/
ì shtxhqd1 Xwlol}dêær uhjxodu gh devruêær gh fdujdv odwhudlv qrv grlv hl{rv1 Pdqhdelolgdgh
erd1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= ì erd ghylgr d dowd fdujd qrv hl{rv/ surslfldgd shod srvlêær
fhqwudo gr fhqwur gh judylgdgh1
f 0 Fdsdflgdgh gh iuhqdjhp= qrydphqwh ghylgr d srvlêær fhqwudo gr fhqwur gh judylgdgh
h d wudqvihuíqfld gh fdujd/ whp0vh txh d glvwulexlêær gh iruêdv gh iuhqdjhp ì erd1
g 0 Shvr h fxvwr= vær qhfhvväuldv ghvshvdv dglflrqdlv sdud lvrodphqwr whupr0dfývwlfr h
dlqgd vh whp dfhvvr dr frpsduwlphqwr gr prwru frpsolfdgr shod vxd srvlêær fhqwudo1
:14917 Frqfhsêær Wudqvd{oh
d 0 Frpsruwdphqwr txdqwr dr prphqwr gh lqìufld h glvwulexlêær gh fdujd qrv hl{rv=
ghylgr d erd glvwulexlêær grv hohphqwrv phfåqlfrv/ qhvwd frqfhsêær/ r prphqwr gh lqìufld
ì dowr r txh uhvxowd hp xpd fdsdflgdgh gh devruêær gh fdujdv odwhudlv edvwdqwh uhjxodu/ r
txh vh wudgx} hp xp frpsruwdphqwr edvlfdphqwh qhxwur1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= ghylgr d srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh vhu fhqwudo whp0vh
xpd fdujd pìgld qr hl{r wudvhlur/ d txdo phokrud frp d dfhohudêær shod wudqvihuíqfld gh
fdujd/ uhvxowdqgr hp xpd erd fdsdflgdgh gh wudêær1
f 0 Fdsdflgdgh gh iuhqdjhp= ì dsur{lpdgdphqwh ljxdo hp dperv rv hl{rv/ phokrudqgr
gxudqwh d ghvdfhohudêær txh rfruuh qd iuhqdjhp1
g 0 Shvr h fxvwr= fxvwr h shvr dglflrqdlv sdud d frqjxudêær wudqvd{oh1
:14: Frpsruwdphqwr gdv frqfhsêøhv xvxdlv sdud r fd0
vr gh fduuhjdphqwr wrwdo
D vhjxlu ì ihlwd xpd dqdolvh gh wrgdv dv frqfhsêøhv dsuhvhqwdgdv dqwhulruphqwh frq0
vlghudqgr r yhðfxor frp fdujd pä{lpd h orwdêær wrwdo1 D dqäolvh ihlwd sdud hvwd vlwxdêær ì
lpsruwdqwh srutxh wdlv fduuhjdphqwrv pxgdp d srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh ehp frpr
d lqìufld urwdflrqdo/ r txh lpsolfduä hp qryd glvwulexlêær gh fdujd qrv hl{rv ehp frpr qr
Fdsðwxor : 0 Hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
468
ydoru gd dfhohudêær dqjxodu txh r yhðfxor hvwduä vxmhlwr1 Hvwd dqäolvh shuplwh txh vh whqkd
xpd dqwhylvær gd pxgdqêd gh frpsruwdphqwr glqåplfr gr yhðfxor h ì rulhqwdwlyd txdqwr d
glvwulexlêær gh pdvvdv/ ehp frpr sdud d vhohêær gd frqfhsêær pdlv dghtxdgd ãv dvsludêøhv
gr surmhwr gh xp qryr yhðfxor1
:14:14 Frqfhsêær frqyhqflrqdo
d 0 Frpsruwdphqwr txdqwr dr prphqwr gh lqìufld h glvwulexlêær gh fdujd qrv hl{rv=
sdud hvwd vlwxdêær whp0vh xpd dowhudêær edvwdqwh vhqvðyho gd srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh/
vhqgr r phvpr ghvorfdgr sdud wuäv/ h r yhðfxor srghuä whu r vhx frpsruwdphqwr pxgdgr
gh vxehvwhuêdqwh sdud vreuhvwhuêdqwh/ wruqdqgr r fduur lqvwäyho h/ frqvhtxhqwhphqwh/ pdlv
gliðflo gh vhu frqgx}lgr1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= Dxphqwd srlv ghylgr d qryd srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh
whp0vh xp dfuìvflpr gd fdujd qrupdo vreuh r hl{r wudvhlur1
f 0 Fdsdflgdgh gh iuhqdjhp= hod ì phokrudgd shod uhglvwulexlêær gh fdujdv/ sruìp sdud
txh vh srvvd dsuryhlwdu hvwd srwhqfldolgdgh ì qhfhvväulr txh vh idêdp qrydv uhjxodjhqv qrv
iuhlrv/ rx hqwær iuhlrv frp fdsdflgdgh gh dqwleortxhlr gdv urgdv1
g 0 Xwlol}dêær gr hvsdêr= ì phokru hp ixqêær gd glvsrvlêær grv hohphqwrv phfåqlfrv/
srlv shuplwh yduldgdv irupdv gr sruwd pdodv/ frpr sru h{hpsor dr vh whu xp phvpr prghor
frp d olqkd kdwfk0edfn/ wuív yroxphv/ [email protected] hwf1
:14:15 Frqfhsêær frp wudêær gldqwhlud1
d 0 Frpsruwdphqwr= qhvwd frqjxudêær/ ghylgr d srvlêær wudvhlud gr sruwd pdodv/ whp0vh
txh r frpsruwdphqwr fd edvwdqwh prglfdgr srlv r fhqwur gh judylgdgh ì sx{dgr sdud
d wudvhlud/ r txh lpsolfd txh r yhðfxor whuä xpd whqgíqfld pdlru gh hvfruuhjdu frp r hl{r
wudvhlur/ r txh srgh uhgx}lu d vxd hvwdelolgdgh gluhflrqdo1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= fd uxlp srlv qær kä qhqkxpd prglfdêær qd fdujd gr hl{r
prwul}1
f 0 Fdsdflgdgh gh iuhqdjhp= ghylgr d qryd srvlêær gr fhqwur gh judylgdgh kdyhuä xp
dxphqwr gd fdujd vreuh r hl{r wudvhlur/ vhqgr d fdsdflgdgh gh iuhqdjhp wrwdo pxlwr dx0
phqwdgd1 Sruìp hvwh dxphqwr gd srwhqfldolgdgh gh iuhqdjhp vö vhuä dsuryhlwdgd frp d
xwlol}dêær iuhlrv frp frqwuroh gh eortxhlr1
g 0 Xwlol}dêær gr hvsdêr= ì phokru gr txh d frqfhsêær frqyhqflrqdo/ srlv r hl{r wudvhlur
ì phqrv urexvwr urxedqgr phqrv hvsdêr gr sruwd pdodv1
:14:16 Frqfhsêær frp prwru wudvhlur
d 0 Frpsruwdphqwr= ghylgr d srvlêær gldqwhlud gr sruwd pdodv kdyhuä xp judqgh dxphq0
wr gr prphqwr gh lqìufld1 R frpsruwdphqwr pxgduä srxfr/ frp r shtxhqr ghvorfdphqwr
gr FJ/ sruìp frqwlqxduä lqvwäyho1
e 0 Fdsdflgdgh gh wudêær= phokrud ghylgr dr dxphqwr gh fdujd qr hl{r wudvhlur1
f 0 Fdsdflgdgh gh iuhqdjhp= fduä dsur{lpdgdphqwh ljxdo srlv kdyhuä dshqdv kdyhuä
dshqdv xpd shtxhqd prglfdêær qd glvwulexlêær gd iruêd gh iuhqdjhp1

Documentos relacionados

Notas sobre Turbinas Hidráulicas (Atualizado em 28/03/03)

Notas sobre Turbinas Hidráulicas (Atualizado em 28/03/03) Qdv wxuelqdv gh lpsxovr/ d dowd suhvvær qr frqgxwr iruêdgr vh wudqvirupd hp txdqwlgdgh gh prylphqwr/ gh prgr txh qær rfruuh txhgd gh suhvvær qd wxuelqd1 Qd wxuelqd gh uhdêær/ sru rxwur odgr/ xpd sd...

Leia mais

Contribuições ao Cálculo Analítico do Desempenho de Redes

Contribuições ao Cálculo Analítico do Desempenho de Redes Pdlv uhfhqwhphqwh hvwd wìfqlfd frphêrx d vhu xwlol}dgd frphufldophqwh/ rqgh fdudfwhuðv0

Leia mais

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 41 ৾ୱ ມ पষ ऎऒधऋदऌथؚ௫ खऊढञदघ

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 41 ৾ୱ ມ पষ ऎऒधऋदऌथؚ௫ खऊढञदघ 卲 3RGHVHH[SUHVVDUKDELOLGDGHRXSRWHQFLDOXVDQGRVHYHUERVQDIRUPDGRGLFLRQÄULRFRP.272 *$'(.,0$68  H[ :$7$6+,:$,.8.272*$'(.,0$68 (XFRQVLJRLU 

Leia mais

1 Ficha 40 Soluêæo

1 Ficha 40 Soluêæo pl}dp r ydoru gr juzrwk gudj  edl{dqgr r shvr grv uhfxuvrv qær uhqryäyhlv  r jurzwk gudj ì vljqlfdwlyr1

Leia mais

Noções de Física aplicada a Vôo Simulado

Noções de Física aplicada a Vôo Simulado R#KRPHP/#R#PDLV#LQWHOLJHQWH#GRV#DQLPDLV/#QmR#SRGHULD#WDPEpP#PRYLPHQWDU0VH#FRP#WDQWD#OLEHUGDGH" 0XLWRV#SDJDUDP#FRP#D#YLGD#WHQWDQGR#UHVSRQGHU#D#HVVD#SHUJXQWD1#9HUV}HV#PRGHUQDV#GHVVH#FRQVWDQWH GHVDILR...

Leia mais