Elektrische friteuse Fritadeira Friturekoger Fritéza Frytownica

Сomentários

Transcrição

Elektrische friteuse Fritadeira Friturekoger Fritéza Frytownica
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 1 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Gebruiksaanleiding
Instruções de utilização
Betjeningsvejledningen
Návod k obsluze
Instrukcja obslugi
Elektrische friteuse
Fritadeira
Friturekoger
Fritéza
Frytownica
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 2 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
Hartelijk gelukgewenst met de aanschaf van dit hoogwaardig toestel van de firma
VEGA. U hebt gekozen voor een toestel dat hoge technische eisen verbindt met op
de praktijk gericht bedieningscomfort. Wij wensen u veel plezier met het toestel.
1
Uitleg bij de symbolen en lijsten
1.1 Waarschuwingen
Gradatie van de waarschuwingen
Waarschuwingen onderscheiden zich volgens de aard van het gevaar door de
volgende signaalwoorden:
Î Voorzichtig waarschuwt voor een materiële beschadiging.
Î Waarschuwing waarschuwt voor een lichamelijke verwonding.
Î Gevaar waarschuwt voor levensgevaar.
Opbouw van de waarschuwingen
Aard en bron van het gevaar!
 Maatregel om het gevaar te vermijden.
Signaalwoord
1.2 Verdere symbolen
Handelingsaanwijzingen
Opbouw van de handelsaanwijzingen:
 Aanleiding voor een handeling.
Resultaatopgave indien vereist.
Lijsten
Opbouw niet-genummerde lijsten:
Î Niveau lijst 1
t Niveau lijst 2
Opbouw genummerde lijsten:
1. Niveau lijst 1
2. Niveau lijst 1
2.1 Niveau lijst 2
2.2 Niveau lijst 2
2
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 3 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
2
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
3
Veiligheidsrichtlijnen
Gebruiksaanwijzing in acht nemen.
De gebruiksaanwijzing altijd bewaren bij het toestel.
Het toestel uitsluitend volgens voorschrift installeren.
Het toestel in gesloten ruimtes installeren.
Het toestel beschermen tegen invallende zonnestralen.
Het toestel beschermen tegen vorst
Verzekeren dat de netkabel niet beschadigd is.
Het toestel beschermen tegen vocht.
Het toestel niet met een directe waterstraal reinigen.
Reparaties uitsluitend door geschoold personeel laten uitvoeren.
Kinderen uit de buurt van ingeschakelde toestellen houden.
Verzekeren dat enkel geïnstrueerde personen het toestel bedienen.
De netkabel uitsluitend aan de netstekker uit het stopcontact trekken.
Het toestel uitsluitend in originele toestand gebruiken.
Het toestel uitsluitend vakkundig gebruiken.
Uitsluitend originele vervangonderdelen gebruiken.
Verzekeren dat er tijdens het bedrijf van het toestel voldoende toevoer van frisse
lucht is.
Leveromvang
Leveromvang:
Î het toestel
t schakelkast
t bekken
Î draadkorf
4
Gebruik volgens de voorschriften
Het toestel uitsluitend gebruiken om levensmiddelen in olie of vloeibaar vet te frituren.
5
Functie
Het toestel warmt olie op. De levensmiddelen bakken in de hete olie. De temperatuur
van de olie moet ingesteld worden.
Onze klantendienst vindt u op www.servicevega.com
3
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 4 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
6
Gebruik/bediening
6.1 Opstelling/montage
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Het toestel uitsluitend onder een dampkap opstellen.
De beschermingsfolie van het toestel verwijderen.
De schakelkast met bedieningselementen op het toestel zetten.
Controleren of de stift op de microschakelaar in de schakelkast drukt.
De grepen aan de zijkanten van het toestel monteren.
De grepen op het deksel monteren.
6.2 Eerste ingebruikname
Eerste reiniging
 Voor het eerste gebruik het toestel reinigen (zie Reiniging).
Toestel aansluiten
Gevaar
Levensgevaar door netspanning!
 Verzekeren dat spanning en frequentie van het stroomnet overeenstemmen met de waarden die zijn aangegeven op het typeplaatje.
 De netkabel uitsluitend in een stopcontact met randaarde steken.
 De netkabel van het toestel niet in een verleng- of tafelcontactdoos
steken.
 Verzekeren dat de netkabel niet beschadigd is.
 Verzekeren dat de netkabel niet heter wordt dan 50 °C.
Bij het aansluiten van het toestel aan een niet-geaard stopcontact:
 Toestel door geschoold personeel laten aansluiten.
Bij aansluiting van het toestel rechtstreeks op het stroomnet:
 Toestel door geschoold personeel laten aansluiten.
Bij aansluiting van het toestel op een stopcontact:
 De netkabel in het stopcontact steken.
Het toestel is aangesloten.
6.3 Bediening
Bedieningselementen en indicatoren
Î De bedieningselementen controleren de functies.
Schakelaar/toets
Functie
1/0
Toestel in- of uitschakelen
Thermostaatschakelaar
Temperatuur instellen
Î De controlelampen geven de bedrijfsstatus aan.
4
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 5 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
Wanneer de controlelamp in de schakelaar 1/0 oplicht:
Î Het toestel is ingeschakeld.
Wanneer de controlelamp naast de thermostaatschakelaar oplicht:
Î het toestel warmte de olie tot de ingestelde temperatuur op.
Beneden aan de schakelkast bevindt zich de rode stift van de veiligheidsthermostaat.
Vullen
Het bekken tot de markering vullen met
Î olie.
Î gesmolten vet.
Inschakelen
 Het vulpeil controleren.
 Eventueel bijvullen.
 De schakelaar 1/0 draaien (1).
De controlelamp in de schakelaar 1/0 licht op.
 De thermostaatschakelaar op de gewenste temperatuur plaatsen.
Het toestel is ingeschakeld.
De controlelamp licht op.
Het toestel warmt de olie op.
Opmerking
De opwarmingstijd van de olie is afhankelijk van het soort olie en van
de omgevingsvoorwaarden.
Wanneer het toestel de ingestelde temperatuur bereikt:
Î De controlelamp gaat uit.
Frituren
 De droge levensmiddelen in de draadkorf leggen.
 De draadkorf met levensmiddelen inzetten.
Wanneer de levensmiddelen diepgekoeld zijn:
 De draadkorf half vullen.
 De draadkorf langzaam inzetten.
Uitschakelen
 De thermostaatschakelaar op 0 zetten.
 De schakelaar 1/0 draaien (0).
Beide controlelampen gaan uit.
Het toestel is uitgeschakeld.
 Resten uit de olie verwijderen.
 Het toestel van het stroomnet afhalen.
Onze klantendienst vindt u op www.servicevega.com
5
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 6 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
6.4 Storingen/oplossen van fouten
Storing
Toestel werkt niet.
Oplossen
Controleren of de stroomvoorziening correct is.
Controleren of de stift correct in de schakelkast steekt.
Controleren of de rode stift van de veiligheidsthermostaat in de normale positie staat.
De veiligheidsthermostaat is meer
dan een keer aangesprongen.
Vakpersoneel opbellen en de storing meedelen.
6.5 Buiten bedrijf stellen
Wanneer het toestel niet gebruikt wordt:
 De thermostaatschakelaar op 0 zetten.
 De schakelaar 1/0 draaien (0).
Beide controlelampen gaan uit.
 Het toestel van het stroomnet afhalen.
 Het toestel reinigen (zie Reiniging).
7
Onderhoud/reiniging
 Voor ieder onderhoud of reiniging de netstekker uit het stopcontact trekken.
- of  Voor elk onderhoud of reiniging het toestel van het stroomnet ontkoppelen.
7.1 Onderhoud
Het toestel moet uitsluitend door vakpersoneel onderhouden worden.
6
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 7 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
7.2 Reiniging
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
8
Het toestel wekelijks reinigen.
Voor de reiniging het toestel uitschakelen.
Het toestel laten afkoelen.
Het bekken leeg maken.
De koude olie filteren.
Geen corrosieve reinigingsmiddelen gebruiken.
De thermostaatvoeler niet beschadigen.
Het bekken met heet water en reinigingsmiddel zuiver maken.
De verwarmingsslangen met heet water en reinigingsmiddel zuiver maken.
De schakelkast met een vochtige doek reinigen.
Het toestel met een zachte en schone doek drogen.
Technische gegevens
Model
81064
81065
81147
Spanningsvoorziening
230 V (1-phasig)
230 V (1-phasig)
230 V (1-phasig)
Netfrequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Totaal gewicht
8 kg
15,5 kg
8 kg
Vermogen
3,25 kW
2 x 3,25 kW
2 x 3,25 kW
Aantal verwarmingsslangen
1
2
2
Capaciteit
0,09 m3
0,15 m3
0,1 m3
Afmetingen behuizing
275 mm x 430 mm x 550 mm x 430 mm x 450 mm x 490 mm x
330 mm
330 mm
290 mm
Aantal bekkens
1
Afmetingen bekken
240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x
200 mm
200 mm per bekken 200 mm per bekken
Capaciteit
Bekken
5-6l
Afmetingen draadkorven
220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x
100 mm
100 mm per korf
100 mm
2
5 - 6 l per bekken
Onze klantendienst vindt u op www.servicevega.com
2
9l
7
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 8 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
9
Normen en wetten
Het toestel voldoen aan de onder aangegeven normen:
Î 73/23/EEC
Î 89/109/EEC
Î 89/336/EEC
Î 98/37/EEC
Î 2002/72/EEC
Î EN453
Î EN454
Î EN1678
Î EN1974
Î EN12268
Î EN12852
Î EN13208
Î EN292-1
Î EN292-2
Î EN294
Î EN55014-1
Î EN55014-2
Î EN60204-1
Î EN60335-1
Î EN60335-2-6
Î EN60335-2-9
Î EN60335-2-37
Î EN60335-2-38
Î EN60335-2-48
Î EN60335-2-64
10 Afvalverwijdering
Om het toestel te verwijderen:
 Het toestel niet via het huishoudelijk afval verwijderen.
 Het toestel naar de recycling van elektrische toestellen brengen.
De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen
levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
De verantwoordelijke recyclageplaats voor dit toestel kan u navragen bij:
www.servicevega.com
8
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 9 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Elektrische friteuse
11 Garantie
De garantietijd van twee jaar begint op de datum van aankoop en aan de volgende
voorwaarden:
Î Alle constructie-, fabricatie- en materiaalfouten zijn gedekt door de garantie,
evenals de reparatie en / of het vervangen van onderdelen, die door onze technische afdeling als defect worden erkend. De voor de reparatie noodzakelijke vervangonderdelen en de ontstane werktijd worden niet aangerekend.
Î Uw rekening telt als garantiebon. Gelieve te bewaren en in geval van garantie
mee te sturen!
Î De garantie verliest zijn geldigheid bij:
t ondeskundig gebruik.
t manipulatie.
t slecht onderhoud.
t gebruik niet volgens de voorschriften.
t technische veranderingen.
Onze klantendienst vindt u op www.servicevega.com
9
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 10 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
Felicitações pela compra deste equipamento de alta qualidade produzido pela
VEGA. Escolheu um aparelho que alia elevados padrões técnicos a uma utilização
prática e confortável. Desejamos que o aparelho lhe agrade.
1
Explicação dos símbolos e tabelas
1.1 Avisos de perigo
Graduação dos avisos de perigo
Os avisos de perigo distinguem-se, consoante o tipo de perigo, através das seguintes indicações:
Î Cuidado alerta para perigo de danos materiais.
Î Alerta alerta para perigo de danos corporais.
Î Perigo alerta para perigo de morte.
Composição dos avisos de perigo
Tipo e fonte do perigo!
 Medida para evitar o perigo.
Palavra
signalização
1.2 Outros símbolos
Instruções de manuseamento
Composição das instruções de manuseamento:
 Guia para o manuseamento.
Indicação de resultado, se necessário.
Tabelas
Composição das tabelas não numeradas:
Î Nível 1 da tabela
t Nível 2 da tabela
Composição das tabelas numeradas:
1. Nível 1 da tabela
2. Nível 1 da tabela
2.1 Nível 2 da tabela
2.2 Nível 2 da tabela
10
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 11 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
2
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
3
Avisos de segurança
Siga as instruções de utilização.
Guarde sempre as instruções de utilização junto do aparelho.
Instale o aparelho exactamente como indicado.
Não instale o aparelho em quartos fechados.
Proteja o aparelho da radiação solar.
Proteja o aparelho do gelo.
Garanta que o cabo eléctrico não está danificado.
Proteja o aparelho da humidade.
Não limpe o aparelho com jactos de água directos.
Deixe as reparações do aparelho, exclusivamente, a cargo de pessoal qualificado.
Mantenha as crianças afastadas quando o aparelho estiver em funcionamento.
Garanta que só utilizam o aparelho pessoas que tenham sido instruídas para tal.
Desligue o aparelho da corrente puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
Utilize o aparelho exclusivamente nas condições originais.
Utilize o aparelho exclusivamente para o fim para o qual está pensado.
Utilize exclusivamente peças de substituição originais.
Garanta que enquanto o aparelho está a trabalhar a circulação de ar é
suficiente.
Material fornecido
Material fornecido:
Î O aparelho
t Caixa de comando
t Reservatório
Î Cesto de rede
4
Modo correcto de utilização
Utilize o aparelho, exclusivamente, para fritar alimentos em óleo ou gordura líquida.
5
Função
O aparelho aquece o óleo. Os alimentos fritam no óleo a ferver. A temperatura do
óleo deve ser ajustada.
Encontra o nosso serviço de apoio ao cliente em www.servicevega.com
11
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 12 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
6
Funcionamento/Utilização
6.1 Instalação/Montagem
Monte o aparelho, exclusivamente, debaixo de um exaustor.
Retire a película de protecção do aparelho.
Coloque a caixa de comando com os elementos operativos sobre o aparelho.
Verifique se o espigão está a pressionar o micro-interruptor na caixa de
comando.
 Monte as pegas nas partes laterais do aparelho.
 Monte as pegas na tampa do aparelho.
Â
Â
Â
Â
6.2 Primeira utilização
Limpeza prévia
 Limpe o aparelho antes da primeira utilização (veja Limpeza).
Ligar o aparelho
Perigo
Perigo de morte devido à corrente eléctrica!
 Garanta que a tensão e a frequência da corrente eléctrica correspondem aos valores indicados na tabela.
 Ligue o cabo eléctrico sempre a tomadas com ligação terra.
 Não ligue o cabo do aparelho a extensões ou fichas múltiplas.
 Garanta que o cabo eléctrico não está danificado.
 Garanta que o cabo de ligação não atinge uma temperatura superior a 50 °C.
Para ligar o aparelho numa tomada sem ligação terra:
 Peça a pessoal qualificado para fazer a ligação.
Para ligar o aparelho directamente à corrente eléctrica:
 Peça a pessoal qualificado para fazer a ligação.
Para ligar o aparelho a uma tomada:
 Ligue a ficha à tomada.
O aparelho está ligado.
12
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 13 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
6.3 Utilização
Elementos operativos e indicações
Î Os elementos operativos controlam as funções.
Interruptor/Botão
Função
1/0
Ligar ou desligar o aparelho
Interruptor do termostato
Programar a temperatura
Î As luzes piloto mostram o estado de funcionamento.
Quando a luz piloto no interruptor 1/0 está acesa:
Î O aparelho está ligado.
Quando a luz piloto ao lado do interruptor do termostato está acesa:
Î O aparelho aquece o óleo até à temperatura pretendida.
Em baixo, na caixa de comando está o espigão vermelho do termostato de segurança.
Encher
Encha o reservatório até à marca com
Î óleo.
Î gordura líquida.
Ligar
 Verifique o nível da água.
 Se for necessário encha o aparelho.
 Rode o interruptor 1/0 (1).
A luz piloto no interruptor 1/0 está acesa.
 Regule o interruptor do termostato para a temperatura desejada.
O aparelho está ligado.
A luz piloto está ligada.
O aparelho aquece o óleo.
Aviso O tempo de aquecimento depende do tipo de óleo e das condições do
ambiente.
Quando o aparelho atinge a temperatura seleccionada:
Î A luz piloto apaga-se.
Fritar
 Coloque alimentos secos no cesto de rede.
 Introduza o cesto de rede com os alimentos.
Quando os alimentos estão congelados:
 Encha o cesto de rede até ao meio.
Encontra o nosso serviço de apoio ao cliente em www.servicevega.com
13
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 14 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
 Introduza o cesto de rede lentamente.
Desligar
 Coloque o interruptor do termostato no 0.
 Rode o interruptor 1/0 (0).
Ambas as luzes piloto se apagam.
O aparelho está desligado.
 Retirar resíduos do óleo.
 Desligue o aparelho da corrente eléctrica.
6.4 Anomalias/Correcção das anomalias
Anomalia
O aparelho não funciona.
Solução
Verifique se o fornecimento de energia é o correcto.
Verifique se o espigão está bem encaixado na caixa d
comando.
Verifique se o espigão vermelho do termostato de
segurança está na posição correcta.
O termostato de segurança foi accio- Contacte pessoal qualificado e notifique sobre a
nado mais do que uma vez.
anomalia.
6.5 Retirar de funcionamento
Quando o aparelho não está a ser utilizado:
 Coloque o interruptor do termostato no 0.
 Rode o interruptor 1/0 (0).
Ambas as luzes piloto se apagam.
 Desligue o aparelho da corrente eléctrica.
 Limpe o aparelho (veja Limpeza).
7
Manutenção/Limpeza
 Desligue a ficha da tomada antes de qualquer manutenção ou limpeza.
- ou  Desligue o aparelho da corrente eléctrica antes de qualquer manutenção ou lim-
peza.
7.1 Manutenção
A manutenção deve ser levada a cabo, exclusivamete, por pessoal qualificado.
14
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 15 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
7.2 Limpeza
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
8
Limpe o aparelho todas as semanas.
Desligue o aparelho antes da limpeza.
Deixe arrefecer o aparelho.
Esvazie a bacia.
Filtre o óleo frio.
Não use produtos de limpeza corrosivos.
Não danifique o sensor do termostato.
Limpe o reservatório com água a ferver e detergente.
Lave as resistências com água a ferver e detergente.
Limpe a caixa de comando com um pano húmido.
Seque o aparelho com um pano macio e limpo.
Características técnicas
Modelo
81064
81065
81147
Tensão de alimentação
230 V (1-fase)
230 V (1-fase)
230 V (1-fase)
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Peso total
8 kg
15,5 kg
8 kg
Potência
3,25 kW
2 x 3,25 kW
2 x 3,25 kW
Número de resistências
1
2
2
Capacidade
0,09 m
Medidas do exterior do
aparelho
275 mm x 430 mm x 550 mm x 430 mm x 450 mm x 490 mm x
330 mm
330 mm
290 mm
Número de reservatórios
1
Medidas do reservatório
240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x
200 mm
200 mm cada reser- 200 mm cada reservatório
vatório
Capacidade
Reservatório
5-6l
Medidas dos cestos de
rede
220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x
100 mm
100 mm cada cesto 100 mm
3
0,15 m
3
2
5 - 6 l cada reservatório
0,1 m3
2
9l
Encontra o nosso serviço de apoio ao cliente em www.servicevega.com
15
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 16 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
9
Padrões e normas
O aparelho respeita as segintes normas:
Î 73/23/EEC
Î 89/109/EEC
Î 89/336/EEC
Î 98/37/EEC
Î 2002/72/EEC
Î EN453
Î EN454
Î EN1678
Î EN1974
Î EN12268
Î EN12852
Î EN13208
Î EN292-1
Î EN292-2
Î EN294
Î EN55014-1
Î EN55014-2
Î EN60204-1
Î EN60335-1
Î EN60335-2-6
Î EN60335-2-9
Î EN60335-2-37
Î EN60335-2-38
Î EN60335-2-48
Î EN60335-2-64
10 Deitar fora o seu aparelho
Para deitar fora o aparelho:
 Não deite fora o seu aparelho juntamente com o lixo doméstico.
 Encaminhe o aparelho para a reciclagem de aparelhos eléctricos.
Os materiais deste aparelho são recicláveis .
Para se informar sobre os postos onde pode deixar o seu aparelho:
www.servicevega.com
16
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 17 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritadeira
11 Garantia
O prazo de garantia de dois anos começa a correr na data da compra e funciona de
acordo com as seguintes condições:
Î Qualquer erro de construção, fabrico e material está coberto pela garantia,
assim como a reparação e/ou substituição de peças que o nosso departamento
técnico reconheça como defeituoas. As peças e as horas de trabalho necessárias para a reparação não são cobradas.
Î O título de garantia é a sua conta; por favor guarde-a e envie-a também, no caso
de precisar de usar a garantia!
Î A garantia caduca no caso de:
t utilização incorrecta.
t manipulação.
t manutenção negligente.
t utilização desconforme ao fim.
t alterações técnicas.
Encontra o nosso serviço de apoio ao cliente em www.servicevega.com
17
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 18 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
Hjerteligt til lykke med købet af dette første klasses apparat fra firma VEGA. De har
valgt et apparat, som opfylder høje tekniske krav og byder på praksisorienteret betjeningskomfort. Vi ønsker Dem, at De vil få stor glæde af dette apparat.
1
Forklaring af symboler og lister
1.1 Advarselshenvisninger
Graduering af advarselshenvisninger
Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord:
Î Vær forsigtig advarer om, at der risiko for materiel skade.
Î Advarsel advarer om, at der er risiko for legemsbeskadigelse.
Î Fare giver advarsel om livsfare.
Opbygning af advarselshenvisninger
Risikograd og risikokilde!
 Foranstaltninger for at undgå en risiko.
Signalord
1.2 Yderligere symboler
Handlingsanvisninger
Opbygning af handlingsanvisninger:
 Anvisning på en handling.
Angivelse af resultat, hvis det er nødvendigt.
Lister
Opbygning af unummererede lister:
Î Listeniveau 1
t Listeniveau 2
Opbygning af nummererede lister:
1. Listeniveau 1
2. Listeniveau 1
2.1 Listeniveau 2
2.2 Listeniveau 2
18
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 19 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
2
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
3
Sikkerhedshenvisninger
Betjeningsvejledningen skal overholdes.
Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af apparat.
Apparatet må udelukkende installeres ifølge anvisningen.
Apparatet skal installeres i lukkede lokaler.
Apparatet beskyttes mod direkte sollys.
Apparatet skal beskyttes mod frost.
Det skal sikres, at netkablet ikke er beskadiget.
Apparatet skal beskyttes mod fugtighed.
Apparatet må ikke rengøres med direkte vandstråle.
Reparationer må udelukkende udføres af uddannet fagpersonale.
Børn skal holdes på afstand af det tændte apparat.
Det skal sikres, at apparatet udelukkende betjenes af instruerede personer.
Netkablet må udelukkende trækkes ud af stikkontakten ved at trække i stikket.
Apparatet må udelukkende drives i den originale tilstand.
Apparatet må udelukkende drives på en fagligt korrekt måde.
Der må udelukkende anvendes originale reservedele.
Der skal sørges for tilstrækkelig tilførsel af friskluft i forbindelse med apparatets
drift.
Leveringsomfang
Leveringsomfang:
Î Apparatet
t Afbryderkasse
t Kumme
Î Trådkurv
4
Hensigtsmæssig anvendelse
Apparatet må udelukkende anvendes til fritering af madvarer i olie eller i flydende
fedt.
5
Funktion
Apparatet opvarmer olie. Madvarerne bages i den varme olie. Oliens temperatur skal
indstilles.
Vores kundeservice kann De finde på www.servicevega.com
19
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 20 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
6
Drift/betjening
6.1 Opstilling/montage
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Apparatet må udelukkende opstilles under en aftrækshætte.
Fjern beskyttelsesfolien fra apparatet.
Afbryderkassen sættes på apparatet ved hjælp af betjeningselementerne.
Det skal kontrolleres, at stiften trykker mod mikrokontakten i afbryderkassen.
Håndtagene monteres på siderne af apparatet.
Håndtagene monteres på lågene.
6.2 Den første ibrugtagning
Den første rengøring
 Før den første ibrugtagning bør apparatet rengøres (se Rengøring).
Tilslutning af apparatet
Fare
Livsfare som følge af netspænding!
 Det skal sikres, at spænding og frekvens i elforsyningsnettet er i
overensstemmelse med de på mærkepladen anførte værdier.
 Netkablet må udelukkende sættes i en stikkontakt med en beskyttelsesleder.
 Netkablet til apparatet må ikke sættes i en forlænger- eller multistikkontakt.
 Det skal sikres, at netkablet ikke er beskadiget.
 Det skal sikres, at netkablet ikke bliver varmere end 50 °C.
Ved tilslutning af apparatet til en stikkontakt uden beskyttelsesleder:
 Tilslutning af apparatet må udelukkende foretages af uddannet personel.
Ved direkte tilslutning af apparatet til elforsyningsnettet:
 Tilslutning af apparatet må udelukkende foretages af uddannet personel.
Ved tilslutning af apparatet til en stikkontakt:
 Netkablet sættes i en stikkontakt.
Apparatet er tilsluttet.
20
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 21 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
6.3 Betjening
Betjeningselementer og indikatorer
Î Betjeningselementerne kontrollerer de enkelte funktioner.
Kontakt/knap
Funktion
1/0
Apparatet tændes hhv. slukkes
Termoafbryder
Temperatur indstilles
Î Kontrollamperne viser driftstilstanden.
Når kontrollampen lyser i kontakt 1/0:
Î Apparatet er tændt.
Når kontrollampen lyser ved siden af termoafbryderen:
Î Apparatet opvarmer olien til den indstillede temperatur.
Den røde stift til sikkerhedstermostaten er anbragt nederst på afbryderkassen.
Fyldning
Kummen fyldes til markeringen med
Î Olie.
Î smeltet fedt.
Tænding
 Påfyldningsniveauet skal kontrolleres.
 Evt. skal der efterfyldes med vand.
 Kontakt 1/0 drejes (1).
Kontrollampen i kontakt 1/0 lyser.
 Termoafbryderen indstilles til den ønskede temperatur.
Apparatet er tændt.
Kontrollampen lyser.
Apparatet opvarmer olien.
Henvisning
Oliens opvarmningstid er afhængig af den anvendte olietype samt af
omgivelsesbetingelserne.
Når apparatet har opnået den indstillede temperatur:
Î Kontrollampen slukkes.
Fritering
 Tørre madvarer lægges i trådkurven.
 Trådkurven samt madvarerne sættes i.
Hvis madvarerne er dybfrosne:
 Trådkurven fyldes kun halvt op.
 Trådkurven sættes langsomt i.
Vores kundeservice kann De finde på www.servicevega.com
21
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 22 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
Slukning
 Termoafbryderen indstilles på 0.
 Kontakt 1/0 drejes (0).
Begge kontrollamper slukkes.
Apparatet er slukket.
 Restprodukter på olien skal fjernes.
 Apparatets forbindelse til elforsyningsnettet skal afbrydes.
6.4 Fejlfunktioner/fejlafhjælpning
Fejlfunktion
Apparatet fungerer ikke.
Afhjælpning
Kontroller, at strømforsyningen er korrekt.
Det skal kontrolleres, at stiften sidder korrekt i afbryderkassen.
Det skal kontrolleres, at den røde stift til sikkerhedstermostaten befinder sig i normal position.
Sikkerhedstermostaten har reageret
flere gange.
Ring til fagpersonale, for at give meddelelse om fejlen.
6.5 Apparat tages ud af brug
Når apparatet ikke bruges:
 Termoafbryderen indstilles på 0.
 Kontakt 1/0 drejes (0).
Begge kontrollamper slukkes.
 Apparatets forbindelse til elforsyningsnettet skal afbrydes.
 Apparatet rengøres (se Rengøring).
7
Vedligeholdelse/rengøring
 Inden der udføres vedligeholdelses- eller rengøringsarbejder, skal stikket træk-
kes ud af stikkontakten.
- eller  Inden der udføres vedligeholdelses- eller rengøringsarbejder, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
7.1 Vedligeholdelse
Apparatet må udelukkende vedligeholdes af uddannet fagpersonale.
22
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 23 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
7.2 Rengøring
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
8
Apparatet rengøres en gang om ugen.
Inden rengøring slukkes apparatet.
Apparatet skal afkøles.
Kummen tømmes.
Den kolde olie skal filtreres.
Der må ikke anvendes korrosive rengøringsmidler.
Termostatføleren må ikke beskadiges.
Kummen rengøres med varmt vand og med rengøringsmiddel.
Varmeslangerne rengøres med varmt vand og med rengøringsmiddel.
Afbryderkassen rengøres med en fugtig klud.
Apparatet tørres med en blød og ren klud.
Tekniske data
Model
81064
81065
81147
Forsyningsspænding
230 V (1-faset)
230 V (1-faset)
230 V (1-faset)
Netfrekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Samlet vægt
8 kg
15,5 kg
8 kg
Ydeevne
3,25 kW
2 x 3,25 kW
2 x 3,25 kW
Antal varmeslanger
1
2
2
Volumen
0,09 m
Mål kabinet
275 mm x 430 mm x 550 mm x 430 mm x 450 mm x 490 mm x
330 mm
330 mm
290 mm
3
0,15 m
3
2
0,1 m3
Antal kummer
1
Mål kumme
240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x
200 mm
200 mm pr. kumme 200 mm pr. kumme
Volumen
Kummer
5-6l
Mål trådkurver
220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x
100 mm
100 mm pr. kurv
100 mm
5 - 6 l pr. kumme
2
9l
Vores kundeservice kann De finde på www.servicevega.com
23
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 24 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
9
Standarder og love
Apparatet er i overensstemmelse med de nedenfor anførte standarder:
Î 73/23/EEC
Î 89/109/EEC
Î 89/336/EEC
Î 98/37/EEC
Î 2002/72/EEC
Î EN453
Î EN454
Î EN1678
Î EN1974
Î EN12268
Î EN12852
Î EN13208
Î EN292-1
Î EN292-2
Î EN294
Î EN55014-1
Î EN55014-2
Î EN60204-1
Î EN60335-1
Î EN60335-2-6
Î EN60335-2-9
Î EN60335-2-37
Î EN60335-2-38
Î EN60335-2-48
Î EN60335-2-64
10 Bortskaffelse
Til bortskaffelse af apparatet:
 Apparatet må ikke bortskaffes med dagrenovationen.
 Apparatet afleveres til genbrug af elektriske apparater.
Materialerne til dette apparat kan genbruges. Ved genanvendelsen, den materialemæssige udnyttelse eller andre former for udnyttelse af gamle apparater ydes et
vigtigt bidrag til beskyttelse af vores miljø.
Oplysninger om den nærmeste genbrugsstation fås ved henvendelse til:
www.servicevega.com
24
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 25 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Friturekoger
11 Garanti
Garantiperioden på to år starter fra købsdatoen og på følgende vilkår:
Î Garantien dækker alle konstruktions-, fabrikations- og materialefejl; det samme
gælder for reparation og / eller udskiftning af komponenter, som vores tekniske
afdeling har anerkendt for at være defekte. Reservedele samt forbrugt arbejdstid,
der måtte være nødvendige i forbindelse med reparation, beregnes ikke-vil ikke
blive beregnet.
Î Garantibeviset er samtidig Deres faktura, som bedes opbevaret og indsendt i
garantitilfælde!
Î Vores garanti bortfalder ved:
t usagkyndig brug.
t manipulation.
t dårlig pleje.
t ikke hensigtsmæssig anvendelse.
t tekniske ændringer.
Vores kundeservice kann De finde på www.servicevega.com
25
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 26 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
Srdečná gratulace k získání tohoto vysoce kvalitního přístroje od společnosti VEGA.
Rozhodli jste se pro přístroj, který v sobě spojuje vysoké technické nároky s praktickým komfortem obsluhy. Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším přístrojem.
1
Vysvětlení symbolů a označení
1.1 Výstražná upozornění
Odstupňování výstražných upozornění
Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují podle následujících
signálních slov:
Î Pozor varuje před možností poškození věcí.
Î Výstraha varuje před nebezpečím tělesného poranění.
Î Nebezpečí varuje před ohrožením života.
Stavba výstražných upozornění
Druh a zdroj nebezpečí!
 Opatření k eliminaci nebezpečí.
Signální slovo
1.2 Další symboly
Pokyny k postupu
Stavba pokynů k postupu:
 Návod k postupu.
Uvedení výsledku, pokud je zapotřebí.
Seznamy
Stavba nečíslovaných označení:
Î Rovina označení 1
t Rovina označení 2
Stavba číslovaných označení:
1. Rovina označení 1
2. Rovina označení 1
2.1 Rovina označení 2
2.2 Rovina označení 2
26
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 27 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
2
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
3
Bezpečnostní upozornění
Dodržujte návod k obsluze.
Návod k obsluze uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.
Přístroj instalujte výlučně podle předpisu.
Přístroj instalujte v uzavřených prostorách.
Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením.
Chraňte přístroj před mrazem.
Dbejte na to, aby sít’ový kabel nebyl poškozený.
Chraňte přístroj před vlhkem.
Nečistěte přístroj přímým proudem vody.
Opravy nechte provést výlučně odbornému personálu.
Nepouštějte děti do blízkosti zapnutého přístroje.
Zajistěte, aby přístroj obsluhoval pouze zaučený personál.
Sít’ový kabel vytahujte ze zásuvky pouze za kabelovou zástrčku.
Přístroj provozujte pouze v originálním stavu.
Přístroj provozujte pouze odborně.
Používejte výlučně originální náhradní díly.
Ujistěte se, že přístroj má při provozu dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
Rozsah dodávky
Rozsah dodávky:
Î Přístroj
t Spínací skříňka
t Nádoba na olej
Î Drátěný koš
4
Použití podle určení
Používejte přístroj výhradně k fritování potravin v oleji nebo tekutém tuku.
5
Funkce
Přístroj ohřívá olej. Potraviny se smaží v horkém oleji. Teplotu oleje je nutné nastavit.
Náš zákaznický servis naleznete na adrese www.servicevega.com
27
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 28 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
6
Provoz/obsluha
6.1 Postavení/montáž
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Instalujte přístroj výhradně pod odtahovou hubici.
Sejměte z přístroje ochrannou fólii.
Nasaďte na přístroj spínací skříňku s ovládacími prvky.
Přesvědčte se, že kolik doléhá na mikrospínač ve spínací skříňce.
Namontujte držáky na bocích přístroje.
Namontujte držíky na víka.
6.2 První uvedení do provozu
První čištění
 Před prvním použitím přístroj očistěte (viz Čištění).
Přístroj připojte
Nebezpecí
Ohrožení života sít’ovým napětím!
 Zajistěte, aby se hodnoty napětí a frekvence sítě shodovaly s hodnotami uvedenými na typovém štítku přístroje.
 Sít’ový kabel zapojujte pouze do zásuvky vybavené ochranným
vodičem.
 Sít’ový kabel přístroje nezapojujte do prodlužovačky nebo rozdvojky.
 Dbejte na to, aby sít’ový kabel nebyl poškozený.
 Zajistěte, aby se sít’ový kabel neohříval na teplotu vyšší než 50 °C.
V případě připojení přístroje na zásuvku bez ochranného vodiče:
 nechte přístroj připojit odbornému personálu.
Při připojení přístroje přímo do sítě el. proudu:
 nechte přístroj připojit odbornému personálu.
Při zapojení přístroje do zásuvky:
 Sít’ový kabel zasuňte do zásuvky.
Nyní je přístroj zapojený.
28
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 29 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
6.3 Obsluha
Prvky obsluhy a signalizace
Î Prvky obsluhy mají kontrolu funkce.
Spínač/tlačítko
Funkce
1/0
Zapnout resp. vypnout přístroj
Spínač termostatu
Nastavení teploty
Î Kontrolky indikují provozní stav.
Když svítí kontrolka ve vypínači 1/0:
Î Přístroj je zapnutý.
Když svítí kontrolka vedle spínače termostatu:
Î Přístroj ohřívá olej na nastavenou teplotu.
Dole na spínací skříňce se nachází červený kolík bezpečnostního termostatu.
Naplnění
Naplňte nádobu až po značku
Î olejem.
Î rozpuštěným tukem.
Zapnutí
 Zkontrolujte, zda je v nádobě dostatečné množství vody.
 V případě potřeby dolijte vodu.
 Vypínač 1/0 otočte na (1).
Kontrolka ve vypínači 1/0 svítí.
 Nastavte spínač termostatu na požadovanou teplotu.
Přístroj je zapnutý.
Kontrolka svítí.
Přístroj ohřívá olej.
Upozornění
Doba potřebná k rozehřátí oleje závisí na druhu oleje a okolních podmínkách.
Když přístroj dosáhne nastavené teploty:
Î Kontrolka zhasne.
Fritování
 Vložte do drátěného koše suché potraviny.
 Nasaďte drátěný koš s potravinami.
Když jsou potraviny mražené:
 Naplňte drátěný koš do poloviny.
 Nasazujte drátěný koš pomalu.
Náš zákaznický servis naleznete na adrese www.servicevega.com
29
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 30 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
Vypnutí
 Nastavte spínač termostatu na 0.
 Vypínač 1/0 otočte na (0).
Obě kontrolky zhasnou.
Přístroj je vypnutý.
 Odstraňte zbytky potravin plovoucí na oleji.
 Odpojte přístroj od sítě.
6.4 Poruchy/odstraňování poruch
Porucha
Přístroj nefunguje.
Odstranění
Zkontrolujte, jestli je přístroj napájen správným proudem.
Přesvědčte se, že kolík správně zapadá do spínací
skříňky.
Zkontrolujte, jestli je červený kolík bezpečnostního termostatu v normální poloze.
Bezpečnostní termostat reagoval
víckrát než jednou.
Zavolejte odborný personál a nahlašte poruchu.
6.5 Vyřazení z provozu
Pokud se přístroj nepoužívá:
 Nastavte spínač termostatu na 0.
 Vypínač 1/0 otočte na (0).
Obě kontrolky zhasnou.
 Odpojte přístroj od sítě.
 Přístroj očistěte (viz Čištění).
7
Údržba/čištění
 Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte kabelovou zástrčku ze zásuvky.
- nebo  Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky.
7.1 Údržba
Údržbou přístroje pověřujte výhradně odborný personál.
30
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 31 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
7.2 Čištění
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
8
Přístroj čistěte každý týden.
Před čištěním přístroj vypněte.
Nechte přístroj vychladnout.
Vyprázdněte nádrž.
Vychladlý olej profiltrujte.
Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky.
Nepoškozujte čidlo termostatu.
Nádobu vyčištěte horkou vodou a čisticím prostředkem.
Topné smyčky vyčištěte horkou vodou a čisticícm prostředkem.
Spínací skříňku očistěte vlhkým hadříkem.
Přístroj osušte měkkou a čistou utěrkou.
Technické údaje
Model
81064
81065
81147
Napájecí napětí
230 V (1fázový)
230 V (1fázový)
230 V (1fázový)
Frekvence sítě
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Celková hmotnost
8 kg
15,5 kg
8 kg
Výkon
3,25 kW
2 x 3,25 kW
2 x 3,25 kW
Počet topných smyček
1
2
2
Objem
0,09 m
Vnější rozměry přístroje
275 mm x 430 mm x 550 mm x 430 mm x 450 mm x 490 mm x
330 mm
330 mm
290 mm
3
0,15 m
2
3
0,1 m3
Počet nádob
1
Rozměry nádoby na olej
240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x
200 mm každá
200 mm
200 mm každá
nádoba
nádoba
2
Objem
Nádoby
5-6l
Rozměry drátěných košů
220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x
100 mm
100 mm každý koš 100 mm
5 - 6 l každá nádoba 9 l
Náš zákaznický servis naleznete na adrese www.servicevega.com
31
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 32 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
9
Normy a zákony
Přístroj vyhovuje níže uvedeným normám:
Î 73/23/EEC
Î 89/109/EEC
Î 89/336/EEC
Î 98/37/EEC
Î 2002/72/EEC
Î EN453
Î EN454
Î EN1678
Î EN1974
Î EN12268
Î EN12852
Î EN13208
Î EN292-1
Î EN292-2
Î EN294
Î EN55014-1
Î EN55014-2
Î EN60204-1
Î EN60335-1
Î EN60335-2-6
Î EN60335-2-9
Î EN60335-2-37
Î EN60335-2-38
Î EN60335-2-48
Î EN60335-2-64
10 Likvidace
Postup při likvidaci přístroje:
 Přístroj nevyhazujte mezi komunální odpad.
 Přístroj odevzdejte do autorizované sběrny k recyklaci elektrických přístrojů.
Materiály tohoto přístroje jsou vhodné k recyklaci. Novým zhodnocením, recyklací
použitých materiálů nebo jinou formou zhodnocení starých přístrojů přispíváte
důležitou mírou k ochraně našeho životního prostředí.
Příslušné místo k likvidaci tohoto přístroje naleznete na adrese:
www.servicevega.com
32
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 33 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Fritéza
11 Záruka
Záruční doba v trvání dvou let začíná plynout od data prodeje za následujících podmínek:
Î Do záruky spadají jakékoliv chyby konstrukce, výroby a materiálu, rovněž oprava
a/nebo výměna dílů, které naše technické oddělení uzná jako vadné. K opravě
potřebné náhradní díly a potřebný pracovní čas nebudou fakturovány.
Î Záruční list jakož i Váš účet si uschovejte a v případě záruční události společně
zašlete!
Î Záruka zaniká v případě:
t neodborného používání.
t manipulace.
t zlé starostlivosti.
t použití mimo rámec určení.
t technických změnách.
Náš zákaznický servis naleznete na adrese www.servicevega.com
33
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 34 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
Gratulujemy zakupu wysokojakościowego urządzenia oferowanego przez firmę
VEGA. Wybrali Państwo urządzenie łączące wysoko zaawansowaną technikę z
praktyczną wygodą obsługi. Życzymy wiele zadowolenia z zakupionego urządzenia.
1
Objaśnienia dotyczące symboli i wykazów
1.1 Wskazówki ostrzegawcze
Stopniowanie wskazówek ostrzegawczych
Wskazówki ostrzegawcze różnią się od siebie zależnie od rodzaju zagrożenia i są
wyróżnione przez następujące wyrażenia hasłowe:
Î Ostrożnie ostrzega o możliwości szkód rzeczowych.
Î Ostrzeżenie ostrzega o możliwości zranienia.
Î Niebezpieczeństwo ostrzega o zagrożeniu dla życia.
Struktura wskazówek ostrzegawczych
Rodzaj i źródło zagrożenia!
 Środki zapobiegające zagrożeniom.
Slowo
.
wyrózniajace
1.2 Dalsze symbole
Zalecenia dotyczące sposobu postępowania
Struktura zaleceń dotyczących sposobu postępowania:
 Instrukcja postępowania
W razie potrzeby informacja dotycząca wyniku
Wykazy
Struktura wykazów nienumerowanych:
Î Poziom wykazu 1
t Poziom wykazu 2
Struktura wykazów numerowanych:
1. Poziom wykazu 1
2. Poziom wykazu 1
2.1 Poziom wykazu 2
2.2 Poziom wykazu 2
34
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 35 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
2
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
3
Wskazówki bezpieczeństwa
Należy przestrzegać instrukcji obsługi.
Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w sąsiedztwie urządzenia.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z przepisami.
Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach zamkniętych.
Chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych.
Chronić urządzenie przed mrozem.
Upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Chronić urządzenie przed wilgocią.
Nie czyścić urządzenia bezpośrednim strumieniem wody.
Naprawy powierzać wyłącznie fachowcom.
Uniemożliwić dostęp dzieci do włączonego urządzenia.
Zadbać, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez pouczone osoby.
Przy odłączaniu przewodu zasilania sieciowego przez wyjęcie wtyczki z gniazda
sieciowego należy zawsze chwytać za wtyczkę.
Urządzenie należy użytkować wyłącznie w stanie oryginalnym (nie dokonywać
modyfikacji).
Urządzenie należy użytkować wyłącznie we właściwy sposób.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Podczas pracy urządzenia zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.
Zakres dostawy
Zakres dostawy:
Î Urządzenie
t Moduł rozdzielczy
t Zbiornik
Î Kosz druciany
4
Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie należy stosować wyłącznie do smażenia żywności na głębokim oleju lub
płynnym tłuszczu.
5
Funkcja
Urządzenie rozgrzewa olej. Żywność smażyć w gorącym oleju. Urządzenie
umożliwia ustawienie temperatury oleju.
Nasz portal serwisowy jest osiągalny pod adresem www.servicevega.com
35
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 36 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
6
Użytkowanie/obsługa
6.1 Ustawienie/montaż
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Urządzenie stawiać wyłącznie pod okapem wyciągowym.
Usunąć z urządzenia folię ochronną.
Umieścić na urządzeniu moduł rozdzielczy z elementami obsługowymi.
Sprawdzić, czy trzpień przyciska mikroprzełącznik w module rozdzielczym.
Zamontować uchwyty po bokach urządzenia.
Zamontować uchwyty na pokrywach.
6.2 Uruchomienie po raz pierwszy
Czyszczenie po raz pierwszy
 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je wyczyścić (patrz Czyszczenie).
Podłączenie urządzenia
Niebez´
pieczenstwo
Zagrożenie dla życia wskutek porażenia napięciem sieci!
 Upewnić się, że napięcie i częstotliwość sieci zasilającej są zgodne
z wartościami wskazanymi na tabliczce znamionowej.
 Przewód zasilający wolno podłączyć wyłącznie do gniazda sieciowego wyposażonego w przewód ochronny.
 Przewodu zasilającego urządzenia nie należy podłączać do wtyczek sieciowych wielokrotnych lub poprzez przewód przedłużający.
 Upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
 Upewnić się, że kabel zasilający nie zostanie rozgrzany powyżej
50 °C.
W przypadku podłączenia urządzenia do gniazda bez przewodu ochronnego:
 Powierzyć podłączenie urządzenia fachowcowi.
W przypadku podłączenia urządzenia bezpośrednio do sieci:
 Powierzyć podłączenie urządzenia fachowcowi.
W przypadku podłączenia urządzenia do gniazdka:
 Wetknąć wtyczkę przewodu sieciowego w gniazdo sieciowe.
Urządzenie jest w ten sposób podłączone do sieci.
36
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 37 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
6.3 Obsługa
Elementy i wskaźniki obsługowe
Î Elementy obsługowe służą do kontroli funkcji urządzenia.
Przełącznik/przycisk
1/0
Funkcja
Włączenie wzgl. wyłączenie urządzenia
Przełącznik termostatyczny Nastawienie temperatury
Î Lampki kontrolne wskazują tryb pracy.
Jeśli świeci się lampka kontrolna w przełączniku 1/0:
Î Urządzenie jest włączone.
Jeśli świeci się lampka kontrolna przy przełączniku termostatycznym:
Î Urządzenie nagrzewa olej do ustawionej temperatury.
U dołu modułu rozdzielczego znajduje się czerwony trzpień termostatu bezpieczeństwa.
Napełnianie
Napełnić zbiornik do wysokości oznaczenia
Î olejem.
Î roztopionym tłuszczem.
Włączenie
 Sprawdzić stan napełnienia pojemnika.
 W razie potrzeby uzupełnić.
 Przekręcić przełącznik 1/0 (1).
Świeci się lampka kontrolna w przełączniku 1/0.
 Ustawić przełącznik termostatyczny na żądaną temperaturę.
Urządzenie jest włączone.
Pali się lampka kontrolna.
Urządzenie nagrzewa olej.
Wskazówka Czas nagrzewania oleju jest uzależniony od gatunku oleju i warunków
otoczenia.
Jeśli urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę:
Î Gaśnie lampka kontrolna.
Smażenie na głębokim tłuszczu
 Włożyć suchą żywność do drucianego kosza.
 Włożyć kosz z żywnością do urządzenia.
Jeśli żywność jest zamrożona:
 Napełnić kosz do połowy.
Nasz portal serwisowy jest osiągalny pod adresem www.servicevega.com
37
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 38 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
 Powoli włożyć kosz do urządzenia.
Wyłączenie
 Ustawić przełącznik termostatyczny na 0.
 Przekręcić przełącznik 1/0 (0).
Zgasną obie lampki kontrolne.
Urządzenie jest wyłączone.
 Usunąć z oleju pozostałości żywności.
 Odłączenie urządzenia od sieci.
6.4 Zakłócenia/usuwanie nieprawidłowości
Zakłócenie
Urządzenie nie działa.
Usuwanie
Sprawdzić prawidłowość zasilania.
Sprawdzić, czy trzpień jest prawidłowo umieszczony w
module rozdzielczym.
Sprawdzić, czy czerwony sztyft termostatu bezpieczeństwa znajduje się w prawidłowej pozycji.
Termostat bezpieczeństwa zadziałał
kilka razy.
Skontaktować się telefonicznie z wykwalifikowanym
personelem i zgłosić usterkę.
6.5 Wyłączenie z użytkowania
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane, należy:
 Ustawić przełącznik termostatyczny na 0.
 Przekręcić przełącznik 1/0 (0).
Zgasną obie lampki kontrolne.
 Odłączenie urządzenia od sieci.
 Oczyścić urządzenie (patrz Czyszczenie).
7
Konserwacja/czyszczenie
 Przed przystąpieniem do czynności konserwacji lub czyszczenia należy zawsze
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
- lub  Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia, urządzenie należy zawsze odłączyć od sieci.
7.1 Konserwacja
Urządzenie może być konserwowane wyłącznie przez specjalistów.
38
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 39 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
7.2 Czyszczenie
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Urządzenie należy czyścić raz w tygodniu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.
Poczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
Opróżnić zbiornik.
Przefiltrować zimny olej.
Nie stosować środków czyszczących mogących powodować korozję.
Nie uszkodzić czujnika termostatu.
Oczyścić zbiornik gorącą wodą i środkiem czyszczącym.
Oczyścić przewody grzewcze gorącą wodą i środkiem czyszczącym.
Oczyścić moduł rozdzielczy wilgotną ściereczką.
Wytrzeć urządzenie do sucha miękką, czystą ściereczką.
8
Dane techniczne
Model
81064
81065
81147
Napięcie zasilające
230 V (1-fazowe)
230 V (1-fazowe)
230 V (1-fazowe)
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Masa łączna
8 kg
15,5 kg
8 kg
Moc
3,25 kW
2 x 3,25 kW
2 x 3,25 kW
Ilość wężownic grzewczych
1
2
2
Pojemność
0,09 m3
0,15 m3
0,1 m3
Wymiary obudowy
275 mm x 430 mm x 550 mm x 430 mm x 450 mm x 490 mm x
330 mm
330 mm
290 mm
Liczba zbiorników
1
Wymiary zbiorników
240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x 240 mm x 300 mm x
200 mm każdy
200 mm
200 mm każdy
zbiornik
zbiornik
Pojemność
Zbiornik
5-6l
2
5 - 6 l każdy zbiornik
2
9l
Wymiary drucianych koszy 220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x 220 mm x 243 mm x
100 mm
100 mm każdy kosz 100 mm
Nasz portal serwisowy jest osiągalny pod adresem www.servicevega.com
39
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 40 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
9
Normy i przepisy prawne
Urządzenie spełnia wymagania niżej wskazanych norm:
Î 73/23/EEC
Î 89/109/EEC
Î 89/336/EEC
Î 98/37/EEC
Î 2002/72/EEC
Î EN453
Î EN454
Î EN1678
Î EN1974
Î EN12268
Î EN12852
Î EN13208
Î EN292-1
Î EN292-2
Î EN294
Î EN55014-1
Î EN55014-2
Î EN60204-1
Î EN60335-1
Î EN60335-2-6
Î EN60335-2-9
Î EN60335-2-37
Î EN60335-2-38
Î EN60335-2-48
Î EN60335-2-64
10 Utylizacja
W celu utylizacji zużytego urządzenia wyłączonego z użytkowania:
 Nie wolno usuwać urządzenia z odpadami gospodarczymi.
 Przekazać urządzenie składnicy gromadzącej zużyte urządze-
nia elektryczne w ramach recyklingu.
Materiały zawarte w urządzeniu można wykorzystać jako surowce wtórne. Poprzez
zapewnienie możliwości dalszego użytkowania urządzenia na drodze regeneracji
wzgl. przez wykorzystanie zawartych w nim materiałów w charakterze surowców
wtórnych lub umożliwienie zagospodarowania zużytego urządzenia w inny sposób,
użytkownik wnosi wkład w ochronę środowiska naturalnego.
Informacje na temat właściwej placówki przejmującej utylizację urządzenia zamieszczono pod adresem: www.servicevega.com
40
VEG-1169-Fritteuse-NL-PT-DK-CZ-PL.book Page 41 Wednesday, April 9, 2008 12:02 PM
Frytownica
11 Gwarancja
Okres gwarancji liczony od daty zakupu wynosi dwa lata, a gwarancja jest udzielana
na poniższych warunkach:
Î Gwarancja obejmuje wszelkie wady konstrukcyjne, produkcyjne i materiałowe, a
także naprawy i/lub wymianę części uznanych przez nasz dział techniczny jako
uszkodzone. W ramach napraw gwarancyjnych nie są naliczane koszty wymaganych części zamiennych oraz koszty pracy.
Î Świadectwem gwarancji jest faktura zakupu. Z tego względu prosimy o zachowanie faktury i w przypadku reklamacji gwarancyjnej przesłanie jej wraz z urządzeniem!
Î Gwarancja wygasa w przypadku:
t nieprawidłowego użytkowania urządzenia
t manipulacji wewnątrz urządzenia
t nieprawidłowej pielęgnacji
t wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem
t dokonania zmian technicznych
Nasz portal serwisowy jest osiągalny pod adresem www.servicevega.com
41
EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
CE déclaration de conformité
Declaración de conformidad de la UE
Dichiarazione di conformità UE
EG-försäkran om överensstämmelse
EG-conformiteitverklaring
Declaração de conformidade EG
EF-overensstemmelseserklæring
EU - Prohlášení o shodě
Deklaracja zgodności WE
Der Hersteller / Inverkehrbringer
The manufacturer / marketing authorisation holder
Le fabricant / metteur en circulation
El fabricante / introductor al mercado
Il costruttore / distributore
Tillverkaren / distributören
De fabrikant / inverkeerbrenger
O produtor / distribuidor
Producenten / markedsføreren
Výrobce / distributor
Producent / dystrybutor
Name / Anschrift
Name / Address
Nom / Adresse
Nombre / Dirección
Nome / Indirizzo
Namn / Adress
Naam / Adres
Nome / Morada
Navn / Adresse
Jméno / Adresa
Nazwa / Adres
VEGA Vertrieb von Gastronomiebedarf GmbH
VEGA-Straße 2
86637 Wertingen, Germany
erklärt hiermit, dass folgende Maschine/Anlage in der bestehenden Ausführung
declares that the current model of the machine/system mentioned below
déclare que le modèle actuel de la machine/installation mentionnée ci-dessous
aclara con esto, que el/la siguiente aparato/instalación en la subsistente realización
dichiara con la presente che la seguente macchina
il seguente impianto nella versione sussistente
förklarar härmed att följande maskin/anordning i befintligt utförande
verklaart hiermee dat de volgende machine/installatie in de bestaande uitvoering
vem, por este meio, declarar que a máquina/equipamento seguinte, na construção actual
erklærer hermed, at den/det i det efterfølgende betegnede maskine/anlæg i den aktuelle udførelse
tímto prohlašuje, že níže uvedený stroj/zařízení ve stávajícím provedení
niniejszym oświadcza, że następująca maszyna/urządzenie w aktualnej wersji
Produktbezeichnung / Product designation / Désignation du produit / Denominación del producto /
Denominazione dell’articolo / Produktbenämning / Productbenaming / Denominação do produto /
Produktbetegnelse / Označení výrobku / Oznaczenie produktu:
Elektrische Fritteuse / Deep fryer / Friteuse électrique / Freidora electrica / Friggitrice elettrica / Elektrisk
fritös / Elektrische friteuse / Fritadeira / Friturekoger / Fritéza / Frytownica
Artikelnummer / Article no. / N° art / Número del articulo / Numero articolo / Artikelnummer / Artikelnummer /
Número do artigo / Artikelnummer / Číslo artiklu / Numer artykułu
81064 / 81065 / 81147
Baujahr / Year of manufacture / Année de construction / Año de construcción / Anno di costruzione /
Tillverkningsår / Bouwjaar / Ano de construção / Fremstillet i / Rok výroby / Rok produkcji
2007
Leistung / Power / Puissance / Potencia / Potenza / Effekt / Vermogen / Potência / Effekt / Výkon / Moc
3,25 kW, 230 Volt: 81064
2x 3,25 kW, 230 Volt: 81065, 81147
den aktuell gültigen Bestimmungen folgender EG-Richtlinien entspricht
conforms with the currently valid regulations of the following EC guidelines
est conforme aux déterminations actuelles des directives CE suivantes
corresponde a las disposiciones actuales y válidas de las siguientes directrices de la UE
risponde alle vigenti norme delle seguenti direttive UE
uppfyller gällande bestämmelser i följande EG-direktiv
aan de op dit ogenblik geldige bepalingen van de volgende EG-richtlijnen voldoet
está conforme às disposições em vigor actualmente, nomeadamente às seguintes directivas EG
er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i følgende EF-direktiver
odpovídá současným platným ustanovením těchto směrnic EU
odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom następujących dyrektyw WE:
2006/95/EG
über elektrische Betriebsmittel / about electrical equipment / concernant d’équipement de production électrique /
sobre material eléctrico / sui mezzi di produzione elettrici / om elektrisk utrustning / over elektrische
bedrijfsmiddelen / sobre equipamentos eléctricos / vedr. elektrisk materiel / o elektrických provozních prostředcích
/ w sprawie sprzętu elektrycznego
2004/108/EG
über die elektromagnetische Verträglichkeit / about electromagnetic compatibility / concernant la compatibilité
électromagnétique / sobre la compatibilidad electromagnética / sulla compatibilià elettromagnetica / om
elektromagnetisk kompatibilitet / over de elektromagnetische verdraagzaamheid / sobre a compatibilidade
electromagnética / vedr. elektromagnetisk forenelighed / o elektromagnetické snášenlivosti // w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej
Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet
The following harmonised norms were applied
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées
Fueron aplicado las siguientes normas armonizadas
Le seguenti norme armonizzate sono state adottate
Följande harmoniserade standarder har tillämpats
De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast
Foram utilizadas as seguintes normas harmonizadas
Der er anvendt følgende harmoniserede standarder
Aplikovány byly tyto harmonizované normy
Zastosowano następujące zharmonizowane normy:
Sicherheit elektrischer Geräte / Safety of electrical equipment / Sécurité des appareils électriques /
Seguridad componentes eléctricos / Sicurezza di apparecchi elettrici / Elektriska apparaters säkerhet /
Veiligheid van elektrische toestellen / Segurança de aparelhos eléctricos / Sikkerhed for husholdningsog lignende elektriske apparater / Bezpečnost elektrických přístrojů / Bezpieczeństwo elektrycznych
przyrządów
EN 60335-1
EN 60335-2-37
EN 60335-2-48
Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility / Compatibilité électromagnétique /
Compatibilidad electromagnética / Compatibilità elettromagnetica / Elektromagnetisk kompatibilitet /
Elektromagnetische verdraagzaamheid / Compatibilidade electromagnética / Elektromagnetisk
forenelighed / Elektromagnetická snášenlivost / Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 55014-1
EN 55011-2
Wertingen, 21.08.2007
_________________________________________________________________________
(Ort, Datum / location, date / lieu, date / lugar, fecha / luogo, data / ort, datum / plaats, datum / local, data / sted,
dato / místo, datum / miejscowość, data)
Katja Wöger
Geschäftsführerin / executive director / gérante / gerenta /
gerente / verkställande direktör / bedrijfsleidster / gerente /
daglig leder / jednatelka / prezes
__________________________________________________________________________
(Name, Vorname und Funktion des Unterzeichners /
(Unterschrift / signature /
name, first name and function of the signee / nom,
signature / firma / firma /
prénom et fonction du signataire / apellido, nombre y
underskrift / handtekening /
función del firmante / cognome, nome e funzione del
assinatura / underskrift /
firmatario / undertecknarens efternamn, förnamn och
podpis / podpis)
befattning / naam, voornaam en functie van de
ondergetekende / apelido, nome e função do
subscritor / underskriverens navn, fornavn og stilling /
příjmení, jména a funkce podepsaného / nazwisko,
imię i funkcja osoby podpisującej)

Documentos relacionados

Glazendrukspoeler Máquina de lavar copos à pressão

Glazendrukspoeler Máquina de lavar copos à pressão De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage...

Leia mais

VEG-1181-Buffet Bar-NL-PT-DK-CZ

VEG-1181-Buffet Bar-NL-PT-DK-CZ De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage...

Leia mais

Opwarmkast Módulo de aqueci- mento Varmeskab Ohřívací skříňka

Opwarmkast Módulo de aqueci- mento Varmeskab Ohřívací skříňka evenals de reparatie en / of het vervangen van onderdelen, die door onze technische afdeling als defect worden erkend. De voor de reparatie noodzakelijke vervangonderdelen en de ontstane werktijd w...

Leia mais

Stofzuiger Aspirador Støvsuger Vysavač Odkurzacz

Stofzuiger Aspirador Støvsuger Vysavač Odkurzacz De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage...

Leia mais

Elektrische verwarming Aquecedor eléctrico Elektrisk

Elektrische verwarming Aquecedor eléctrico Elektrisk De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage...

Leia mais

Koffiemachine Máquina de café Kaffemaskinen Kávovar

Koffiemachine Máquina de café Kaffemaskinen Kávovar De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage...

Leia mais

Schoenenpoets- machine Máquina de limpar sapatos

Schoenenpoets- machine Máquina de limpar sapatos De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage...

Leia mais

Lavasteengrill Grelhador com pedras de lava Lavastensgrill

Lavasteengrill Grelhador com pedras de lava Lavastensgrill De grondstoffen van dit toestel zijn opnieuw te gebruiken. Met het opnieuw gebruiken van de stoffelijke toepassing of andere vormen van gebruik van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage...

Leia mais