ki no - woxx

Сomentários

Transcrição

ki no - woxx
ki n o
13
i no
8 9 8 - 2 0/ 4/ 2 0 0 7
z ugeben, dass si c h di e Vorf äll e
Jack ver wüst et J ohnnys Haus, i m
wi ederfi ndet kann si e den
kl ei nen Hal bbr uder Zack. I n der
Sti r n bi et en.
di e Part yszene ei nf ühren, hat
l assen. Al s si e i hren Gl auben
bedr ohli c h dunkl en Mäc ht en di e
E s c h
WOC HE VO M 20. BI S 27. AP RI L
un fil mi nti me et brilli ant. (l c)
Méi. - Do. AUSVERKAAFT!
so n d er vor st el l u n g e n
L u x e mb o ur g
Di eu est-il cui si ni er?
Grèce 2004 de Stergi os Ni ziris. Avec
Gi orgos Kara mi chos, Theodora
Tzi mou et Ioanna Tsiri gouli. 96' .
V. o. , s. -t. fr. , enfants ad mis.
ma. 1 9h30 + me. 21 h30.
Le hér os du fil m ne cess e de
c hanger de méti er. Sa t endance à
prendre l a vi e et l es f e mmes à l a
l égère s' eff ace l e j our où il se
Gerard Butl er, Lena Headey und
Rodri go Sant oro. 1 1 7' . O.- Ton, fr. +
L u x e mb o ur g
E mmer bereet: Eng
Geschi cht vu Gui den a
Scout en
F 2006 d' André Téchi né. Avec
Michel Bl anc, Emmanuell e Béart et
Sa mi Bouajil a. 1 1 2' . V. o. , à partir de
1 4 ans.
ve. - je. 1 6h30, 1 9h + 21 h30.
L 2007, Doku ment arfil m vun der
Pari s, ét é 1 984. Manu débar que à
zougel ooss.
sa s oeur J uli e dans un hôt el
Cat hy Ri chard. 70' . Lëtz. V., Kanner
Di. 20h.
n e u e f i l me
L u x e mb o ur g
De mandez l a
per mi ssi on aux enfants
F2007 par Eri c Ci vanyan. Avec
Sandri ne Bonnaire, Pascal Légiti mus
et Anne Parill aud. 96' . V. o. , enfants
ad mi s.
ve. - je. 1 4h30 + 1 7h.
Tr oi s f a mill es s ont c onfr ont ées à
un seul et mê me pr obl è me: l eurs
enf ant s ont pri s l e dess us . . . Et
pui s un j our, t out basc ul e! Les
adul t es déci dent d' uni r l eurs
f orces pour rendre à ces peti t s
di abl es en c ul ott es c ourt es l a
monnai e de l eur dés obéi ssance . . .
E st oarkt St éck Mi nett:
1 00 Joer Jeunesse Esch
Pari s, où il part age l a c ha mbre de
modest e. Il f er a l a c onnai ssance
d' Adri en et nouera une a mi ti é
c hast e et j oyeuse avec ce
médeci n qui nquagénai re, qui l ui
f er a déc ouvri r l e st yl e de vi e de
Foot ball . . .
Ja mes Wil s on, un j eune di pl ô mé
de Yal e pl ei n d' i déaux, est recr ut é
pour deveni r l' un des me mbres
f ondat eurs de l a CI A.
The Reapi ng
USA 2007 von Stephen Ha wki ns. Mit
Hil ary Swank, Annasophi a Robb
Di e Mi ssi onari n Kat heri ne verli ert
i hren Gl auben al s i hre Fa mili e auf
tr agi sc he Wei se u ms Leben
ko mmt. Fort an pr ofili ert si e si c h
al s Experti n, di e reli gi öse
Phäno mene al s Hu mbug entl ar vt.
Ei ne Kl ei nst adt i n Loui si ana wi r d
angebli c h von den zehn
bi bli sc hen Pl agen hei mges uc ht.
Si e unt ers uc ht den Fall und muss
300 Mann sei ner ei genen
Ami ra, z u der er si c h hi ngez ogen
USA 2007 von Gabor Csupo. Mit
und Eri n Annis. 95' . O.- Ton, fr. + nl
Fr. , Mo. - Do. 1 2h, Fr. - Do.
1 4h. (4. Woche).
Jess und sei ne neu z ugez ogene
Mi t sc hül eri n Lesli e wer den
Freunde und fl üc ht en j eden
Nac h mi tt ag vor den El t er n, der
Sc hul e und den ge mei nen
Ac ht kl ässl er n i n das
gehei mni s voll e Fant asi erei c h
Ter abi t hi a, das hi nt er i hren
Häuser n i m Wal d ver borgen li egt.
Al s Jess sei ne Lehreri n i ns
Mus eu m begl ei t et und Lesli e si c h
all ei n nac h Ter abi t hi a auf mac ht,
passi ert ei n s c hreckli c her Unf all.
Eltern, di e i hren Ki ndern zei gen
Mittel n, unter andere m de m ei genen
Lei bgar de gegen den i m Nor den
schöpferischen Potenzi al, fi kti ve
Di e S part aner vers uc hen, der
Art uso)
ei nf all enden Perser köni g Xer xes.
zahl en mä ßi gen Überl egenhei t der
Perser i hre ganze Ka mpf kunst
ent gegenz uset zen.
X Si l es effets sont époust oufl ants,
l' i nterprét ati on reste médi ocre. (t d)
Al pha Dog
USA 2006 von Ni ck Cassavetes. Mit
Emil e Hirsch, Justi n Ti mberl ake und
Sharon St one. 1 1 8' . O. - Ton, fr. + nl.
Ut. ; ab 1 4.
Fr. - Do. 1 6h30, 1 9h* +
Welten schaffen kann. (Sandy
D' Lotti vu Bast el duerf
Estl and/Lettl and 2006,
Ani mati ounsfil mfir Kanner vu m
Janno Pöl d ma an Hei ki Ernits. 81' .
Lëtz. V.
Fr. - Do. 1 4h30* (* außer
Sa. ). (5. Woch).
An enge m Duerf, no bei m Mi r, gëtt
et all J oer e Conc ours vun deene
besc ht en nei en Erfi ndungen vun
Haus hal t s ger ät en. Den
21 h30, Sa. auch 24h (* außer Di. ).
erf oll egr äi c hst en Erfi nder ass den
J ohnny und sei ne Gang ver di enen
Honds meedc he Lotti säi Papp. Säi
(3. Woche).
Oskar, de m wi bbl egen
i hr Gel d durc h den Ver kauf von
gr éi sst e Konkurrent ass den Hues
de m hei ßbl üti gen Jack Maz ursky
wëll t ge wannen.
Dr ogen. Z wi sc hen J ohnny und
Abbes deen oc h de Conc ours
Das Leben der Anderen
D 2006 von Fl ori an Henckel von
Donners marck. Mit Tho mas
Thi e me, Marti na Gedeck und Ulri ch
Mühe. 1 37' . O.- Ton, fr. + nl. Ut. ;
Ki nder zugel assen.
Fr. - Do. 21 h* (außer Di. +
USA 2006 von John Ca meron
Mi. ). (1 2. Woche).
Mitchell. Mit Sook- Yi n Lee, Paul
Ost- Berli n, Mi tt e der 80er Jahre:
Da wson und Li ndsay Bea mish. 1 02' .
St asi- Haupt mann Ger d Wi esl er
O. - Ton, fr. + nl. Ut. , ab 1 7.
wi r d beauftr agt di e Wohnung des
Fr. - So. + Di. 22h, Mo. , Mi.
Dr a mati kers Georg Drey man und
+ Do. 21 h30.
sei ner Lebensgef ährti n, de m
Sei t de m 1 1. Sept e mber 2001 i st i n
Theat erst ar Chri st a- Mari a Si el and
Ne w Yor k ni c ht s mehr s o wi e es
z u ver wanzen und das Paar z u
ei n mal war. I nt ensi ver denn j e
beobac ht en. Doc h bal d fi ndet
s uc hen Mensc hen nac h Li e be und
Wi esl er her aus, dass es bei der
Sex, Anerkennung und
ganzen Akti on gar ni c ht u m di e
Befri edi gung. Wi e z u m Bei s pi el
Loyali t ät Drey mans z u m St aat,
der Ho mosexuell e Ja mi e, Do mi na
s onder n u m sei ne sc höne
Freundi n ge ht, auf di e ei ni ge
Si e all e l auf en si c h i rgend wann i m
Männer ei n Auge ge worf en haben.
XXX Det ailli ert recherchi ert, brill ant
den Weg, wo der Sex i n all s ei nen
besetzt, bi etet der Fil m ei ne Si cht
S pi el art en regi ert. Am Ende hofft
geko mmen z u sei n.
Mi r o wi eder hol t ausgeraubt wi r d,
heft et er si c h an dessen Fersen
woll en, wi e man mit ei nfachen
offi zi ell en Kri egsz ug vers agt, zi eht
Short bus
Lebenszi el ei n St ückc hen näher
Bür o vo m bos ni sc hen J ungen
Leoni das, Köni g von S part a, mi t
s on pre mi er enf ant . . .
j e der, sei ne m pers önli c hen
Landsc haft sarc hi t ekt. Al s s ei n
XX Der Fil m e mpfi ehlt si ch den
de j eunes mari és qui vi ent d' avoi r
Kanner zougel ooss.
E Bl éck op de Nati onal s port
ve. - je. 1 6h, 1 9h + 22h.
sei ne Ar bei t al s
Da das Or akel i h m ei nen
Manu Sar ah et Mehdi, un c oupl e
exkl usi ven Cl ub " S hort bus" über
Méi. + Do. 1 9h + 20h1 5.
1 67' . V. o. s. -t. fr. + nl. , enfants ad mis.
Woche).
Fr. - Do. 1 9h + 21 h30. (5.
en bat eau, Adri en pr ésent er a à
Severi n und Sext herapeuti n Sofi a:
Fr. , Méi, - Do. 1 2h, Fr. ,
Avec Matt Da mon et Angeli na Joli e.
Fr. , Mo. - Do. 1 2h, Fr. - Do.
1 4h30, 1 7h, 1 9h30 + 22h, Sa. auch
24h.
nl. Ut. ; ab 1 4.
s on mili eu. Au c ours d' une bal ade
L 2007, Doku ment arfil m vun der
Juli a Schroell. 52' . O.- Toun, fr. Et. ,
USA 2007 de et avec Robert De Niro.
st ürzt si c h mehr und me hr i n
Ut. ; Ki nderfil m.
USA 2007 von Zack Snyder. Mit
v o r p r e mi e r e
sc h wi eri gen Phase i hrer
l angj ähri gen Bezi ehung. Will
avec l a rel ati vi t é des c hoses.
300
und Davi d Morrissey. 98' . O.- Ton, fr.
+ nl. Ut. , ab 1 2.
Woche).
Li v und Will si nd i n ei ner
s' enf oncer dans une i mpasse, un
L u x e mb o ur g
The Good Shepher d
Fr. - Do. 1 6h30, 1 9h +
21 h30* (* außer Fr. , Mo. + Mi. ). (4.
Josh Hutcherson, Annasophi a Robb
v er l ä n g er u n g e n
Les t é moi ns
1 1 9' . O.- Ton, fr. + nl. Ut. ; ab 1 2.
Bri dge t o Terabit hi a
je. 22h.
Nouve au à l' Ut opi a.
Mi nghell a. Mit Jude La w, Juli ette
Bi noche und Robi n Wri ght Penn.
mêl é à des si t uati ons c ocasses.
Sneak Previ e w
méandres de l a vi e.
USA/GB 2006 von Ant ony
f ühl t.
événe ment i natt endu l e r éc oncili e
mai s fait l e t our des
Breaki ng and Ent eri ng
Dans sa vol ont é d' att ei ndre l a
Au mo ment où il ri s que de
pl ai sirs de l a t abl e,
en scène Ni ck Cassavetes a réalisé
und tri fft auf dessen Mutt er
perf ecti on en c ui si ne, il s e tr ouve
seul e me nt sur l es
de st ars et de st arl ettes et l a
vi ol ence o mni présente, l e metteur
déc ouvre, par l e pl us gr and des
has ar ds, un don pour l a c ui si ne.
cui si ni er?",
Zack di e best e Zei t s ei nes Lebens
...
Juli a Schroell. 52' . O.- Toun, fr. Et. ,
Kuckt ënnert Lët ze buert.
s' i nt erroge non
Obhut s ei ner Ki dnapper, di e i hn i n
XXX Mal gré un casti ng regorgeant
Kanner zougel ooss.
" Di eu est-il
Gegenz ug ki dnappt J ohnny Jacks
E st oarkt St éck Mi nett:
1 00 Joer Jeunesse Esch
L 2007, Doku ment arfil m vun der
La cui si ne di vi ne?
ent wi ckel t si c h ei n Mac ht ka mpf:
wi ss ens c haftli c h ni c ht er kl ären
Ist he mmungsl oser Sex di e Ant wort auf den 91 1- Terror? Di e Prot agoni stInne n v on " Short bus" gehe n der
Sac he auf den Grund. Neu i m Ut opi a.
auf ei n Kapitel ost deutscher
Hist ori e, das erst vor weni ger als
zwei Jahrzehnten versch wand und