iWay PR-1288

Сomentários

Transcrição

iWay PR-1288
iWay PR-1288
Zastřihovač vlasů a vousů
NÁVOD K OBSLUZE
Zastrihávač vlasov a fúzov
NÁVOD NA OBSLUHU
Maszynka do strzyżenia włosów i brody
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Haj- és szakállnyíró
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Juuste ja habeme piiraja
KASUTUSJUHEND
Trimer za bradu i kosu
UPUTE ZA UPORABU
Haar- und Bartschneider
BEDIENUNGSANLEITUNG
Hair and Beard Trimmer
INSTRUCTION MANUAL
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod
musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú
v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie
się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele
előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa
a készülék közelében.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab
alati kaasas olema.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti
priložene.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam
durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully before using your
appliance for the first time. The user´s manual must be always included.
CZ
SK
PL
HU
ET
HR
DE
EN
A
5
1
2
3
B
1
D
4
C
2
3
E
F
J
G
H
K
I
L
Zastřihovač vlasů a vousů
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá
napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka
řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována
podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Zastřihovač používejte pouze v souladu s pokyny
uvedenými v tomto návodu. Zastřihovač je určen
pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá
za škody způsobené nesprávným použitím tohoto
spotřebiče.
3. Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Přístroj
nerozebírejte, mohli byste jej poškodit nebo
znemožnit jeho normální funkci.
4. Přístroj neomývejte pod tekoucí vodou
a neponořujte do vody.
5. VÝSTRAHA: zastřihovač udržujte vždy
v suchu!
6. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno
výrobcem.
7. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani
vést přes ostré hrany.
8. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku
8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými
či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
POPIS
Přístroj A
Příslušenství B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Olej
2. Nabíjecí adaptér
3. Čisticí kartáček
Vypínač
Kontrolka nabíjení
Tělo strojku
Hřebenové nástavce
Střihací jednotka
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
•
•
•
Zajistěte, aby byl zastřihovač čistý a promazaný. Stříhanou osobu posaďte tak, aby měla temeno hlavy ve
výšce vašich očí. Kolem krku a ramen oviňte ručník.
Před střiháním vlasy důkladně pročesejte. Zajistíte tak, aby se vlasy nezacuchávaly.
Optimálních výsledků docílíte při střihání suchých vlasů.
Nabíjení C
1.
2.
3.
4.
5.
Vypněte vypínač zastřihovače.
Zastřihovač usaďte do nabíjecího adaptéru a adaptér poté zapojte do elektrické zásuvky.
Během nabíjení se rozsvítí kontrolka signalizující připojení nabíjecího adaptéru.
Nenechávejte zastřihovač nabíjet déle než 8 hodin. Příliš dlouhé nabíjení zkracuje životnost akumulátoru.
Přibližně každé tři měsíce proveďte kompletní vybití a opětovné nabití zastřihovače. Prodloužíte tak životnost
akumulátoru.
Střihání krátkých vlasů D
•
•
•
•
4
Pro mimořádně krátké ostříhání lze zastřihovač použít s jedním z oboustranných nástavců.
Obvykle je nejlepší začít od krku a postupovat směrem k temeni hlavy. Poté ostříhejte přední a vrchní část
hlavy a nakonec boky.
Vždy začněte s vodicím hřebenem určeným pro nejdelší sestřih. Po zastřižení vlasů ze všech úhlů použijte
nástavce pro kratší sestřih a dokončete finální úpravu účesu.
Zastřihovač držte tak, aby byla plochá strana hřebenového nástavce obrácena směrem k hlavě, vlasy stříhejte
proti směru růstu. Tak zajistíte rovnoměrné ostříhání.
•
Když vedete strojek místem s hustými nebo dlouhými vlasy, je třeba pohybovat zastřihovačem pomalu a často
jej oddalovat od hlavy tak, abyste v každém okamžiku stříhali pouze malé množství vlasů.
CZ
Zastřihování E
•
•
•
Chcete-li úhledně zastřihnout licousy a vyrovnat linii vlasů, použijte zastřihovač bez hřebenového nástavce
a držte jej v obrácené poloze. Věnujte zvýšenou pozornost zastřihování bez použití nástavce. Břity z broušené
oceli by mohly při neopatrné manipulaci svým kmitavým pohybem způsobit na exponovaných místech
poranění pokožky.
Chcete-li zastřihnout vlasy v blízkosti uší, přiložte strojek k vlasům jedním koncem střihací jednotky. Dejte
pozor, aby zuby střihací jednotky byly v bezpečné vzdálenosti od uší.
Při zastřihování bradky a kníru použijte zastřihovač s jedním z oboustranných hřebenových nástavců. Obvykle
je nejlepší začít nejprve s nástavcem pro delší sestřih a poté upravit s použitím nástavce požadované délky
střihu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
•
•
•
•
Přístroj nerozebírejte, mohli byste jej poškodit nebo znemožnit jeho normální funkci F.
K čištění přístroje nepoužívejte těkavé látky nebo abrazivní čisticí přípravky. K čištění vnějšího povrchu
používejte pouze hadřík, v případě potřeby lehce namočený ve slabém roztoku saponátu nebo lihu. Po
očištění je třeba ošetřit vhodným olejem, například olejem na šicí stroje G.
K čištění střihací jednotky používejte výhradně čisticí kartáček. Přístroj neomývejte pod tekoucí vodou, ani
neponořujte do vody H.
Přístroj nenabíjejte při teplotách mimo rozsah 0 °C až +40 °C. Došlo by k poklesu účinnosti nabíjení I.
Péče o ostří
1. Uchopte zastřihovač pracovní stranou směrem dolů a opatrným zatlačením vysuňte čepel z držáku J.
2. Stiskněte kyvný jazýček tak, aby se břity rozestoupily pro snazší čištění K.
3. Ošetřete břity jednou nebo dvěma kapkami oleje L.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí nabíjecího adaptéru: 230 V / 50 Hz
Jmenovité napětí akumulátoru: 3 Vdc
Jmenovitý odběr proudu: 150 mA
Hlučnost: 66,2 dB
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů
na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad,
organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
08/05
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
5
Zastrihávač vlasov a fúzov
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
SK
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá
napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je
zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť
inštalovaná podľa platných bezpečnostných
predpisov.
2. Zastrihávač používajte iba v súlade s pokynmi
uvedenými v tomto návode. Zastrihávač je určený iba
na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym použitím tohto spotrebiča.
3. Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Prístroj
nerozoberajte, mohli by ste ho poškodiť alebo
znemožniť jeho normálnu funkciu.
4. Prístroj neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte
do vody.
5. VÝSTRAHA: zastrihávač udržujte vždy
v suchu!
6. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané
výrobcom.
7. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani
viesť cez ostré hrany.
8. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku
8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými
či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo
boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod
dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať
mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
POPIS
Prístroj A
Príslušenstvo B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Olej
2. Nabíjací adaptér
3. Čistiaca kefka
Vypínač
Kontrolka nabíjania
Telo strojčeka
Hrebeňové násadce
Strihacia jednotka
POKYNY NA POUŽÍVANIE
•
•
•
Zaistite, aby bol zastrihávač čistý a premazaný. Strihanú osobu posaďte tak, aby mala temeno hlavy vo výške
vašich očí. Okolo krku a ramien oviňte ručník.
Pred strihaním vlasy dôkladne prečešte. Zaistíte tak, aby sa vlasy nezamotávali.
Optimálne výsledky docielite pri strihaní suchých vlasov.
Nabíjanie C
1.
2.
3.
4.
5.
Vypnite vypínač zastrihávača.
Zastrihávač usaďte do nabíjacieho adaptéra a adaptér potom zapojte do elektrickej zásuvky.
Počas nabíjania sa rozsvieti kontrolka signalizujúca pripojenie nabíjacieho adaptéra.
Nenechávajte zastrihávač nabíjať dlhšie než 8 hodín. Príliš dlhé nabíjanie skracuje životnosť akumulátora.
Približne každé tri mesiace kompletne vybite a opätovne nabite zastrihávač. Predĺžite tak životnosť akumulátora.
Strihanie krátkych vlasov D
•
•
•
•
•
6
Pre mimoriadne krátke ostrihanie je možné zastrihávač použiť s jedným z obojstranných násadcov.
Zvyčajne je najlepšie začať od krku a postupovať smerom k temenu hlavy. Potom ostrihajte prednú a vrchnú
časť hlavy a nakoniec boky.
Vždy začnite s vodiacim hrebeňom určeným pre najdlhší strih. Po zastrihnutí vlasov zo všetkých uhlov použite
násadce pre kratší strih a dokončite finálnu úpravu účesu.
Zastrihávač držte tak, aby bola plochá strana hrebeňového násadca obrátená smerom k hlave, vlasy strihajte
proti smeru rastu. Tak zaistíte rovnomerné ostrihanie.
Keď vediete strojček miestom s hustými alebo dlhými vlasmi, je potrebné pohybovať zastrihávačom pomaly
a často ho odďaľovať od hlavy tak, aby ste v každom okamihu strihali iba malé množstvo vlasov.
Zastrihávanie E
•
•
•
Ak chcete úhľadne zastrihnúť bokombrady a vyrovnať líniu vlasov, použite zastrihávač bez hrebeňového
násadca a držte ho v obrátenej polohe. Venujte zvýšenú pozornosť zastrihávaniu bez použitia násadca. Čepele
z brúsenej ocele by mohli pri neopatrnej manipulácii svojím kmitavým pohybom spôsobiť na exponovaných
miestach poranenie pokožky.
Ak chcete zastrihnúť vlasy v blízkosti uší, priložte strojček k vlasom jedným koncom strihacej jednotky. Dajte
pozor, aby zuby strihacej jednotky boli v bezpečnej vzdialenosti od uší.
Pri zastrihávaní briadky a fúzov použite zastrihávač s jedným z obojstranných hrebeňových násadcov. Zvyčajne
je najlepšie začať najprv s násadcom na dlhší strih a potom upraviť s použitím násadca požadovanú dĺžku strihu.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
•
•
•
•
Prístroj nerozoberajte, mohli by ste ho poškodiť alebo znemožniť jeho normálnu funkciu F.
Na čistenie prístroja nepoužívajte prchavé látky alebo abrazívne čistiace prípravky. Na čistenie vonkajšieho
povrchu používajte iba handričku, v prípade potreby mierne namočenú v slabom roztoku saponátu alebo liehu.
Po očistení je potrebné ošetriť vhodným olejom, napríklad olejom na šijacie stroje G.
Na čistenie strihacej jednotky používajte výhradne čistiacu kefku. Prístroj neumývajte pod tečúcou vodou, ani
neponárajte do vody H.
Prístroj nenabíjajte pri teplotách mimo rozsahu 0 °C až +40 °C. Došlo by k poklesu účinnosti nabíjania I.
Starostlivosť o ostrie
1. Uchopte zastrihávač pracovnou stranou smerom dole a opatrným zatlačením vysuňte čepeľ z držiaka J.
2. Stlačte výkyvný jazýček tak, aby sa čepele rozostúpili na jednoduchšie čistenie K.
3. Ošetrite čepele jednou alebo dvomi kvapkami oleja L.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie nabíjacieho adaptéra: 230 V / 50 Hz
Menovité napätie akumulátora: 3 Vdc
Menovitý odber prúdu: 150 mA
Hlučnosť: 66,2 dB
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad,
organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
08/05
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
7
SK
Maszynka do strzyżenia włosów i brody
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
PL
1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu,
podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być
zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
2. Korzystaj z urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami,
zawartymi w niniejszej instrukcji. Produkt
przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody,
powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania
urządzenia.
3. Nie zdejmować osłon urządzenia, mogłoby to
spowodować porażenie prądem elektrycznym!
Nie rozbieraj urządzenia, mogłoby dojść do jego
uszkodzenia lub ograniczenia jego funkcjonalności.
4. Nie wolno myć urządzenia w bieżącej wodzie, ani
zanurzać w wodzie.
5. UWAGA: maszynka musi być zawsze
sucha!
6. Należy stosować tylko akcesoria zalecane przez
producenta.
7. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych
elementów ani ostrych krawędzi.
8. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat,
osoby starsze i osoby o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych
lub
niewystarczającym
doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub
zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie
bezpiecznego użytkowania urządzenia. Czyszczenie
i konserwację można powierzyć dzieciom od 8 lat,
ale tylko pod nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny
przebywać z daleka od urządzenia i przewodu
zasilania.
OPIS
Urządzenie A
Akcesoria B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Olej
2. Ładowarka
3. Szczoteczka do czyszczenia
Wyłącznik
Wskaźnik ładowania
Korpus urządzenia
Nakładki grzebieniowe
Jednostka tnąca
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
•
•
•
Zadbaj, aby maszynka była czysta i naoliwiona. Strzyżoną osobę posadź tak, aby wierzchołek jej głowy był na
wysokości Twoich oczu. Owiń ręcznik wokół szyi i ramion.
Przed strzyżeniem dokładnie rozczesz włosy. W ten sposób zapewnisz, że włosy nie będą splątane.
Dla uzyskania optymalnych rezultatów należy strzyc suche włosy.
Ładowanie C
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącz przełącznik zasilania maszynki.
Umieść maszynkę w ładowarce, a ładowarkę podłącz do gniazda elektrycznego.
Podczas ładowania zapali się kontrolka sygnalizująca podłączenie ładowarki.
Nie ładuj maszynki dłużej niż 8 godzin. Zbyt długie ładowanie skraca żywotność akumulatora.
Raz na trzy miesiące należy przeprowadzić kompletne rozładowanie i ponowne naładowanie maszynki. W ten
sposób można wydłużyć okres użytkowania akumulatora.
Strzyżenie krótkich włosów D
•
•
•
8
Aby osiągnąć bardzo krótką fryzurę, można użyć maszynkę z jedną z obustronnych końcówek.
Zazwyczaj najlepiej zaczynać od szyi i kontynuować w kierunku wierzchołka głowy. Następnie ostrzyż przednią
i górną część głowy, a potem boki.
Zaczynaj od nasadki grzebieniowej przeznaczonej do najdłuższych fryzur. Po ostrzyżeniu włosów ze wszystkich
stron należy użyć końcówki do krótkich fryzur i ostatecznej stylizacji.
•
•
Maszynkę trzymaj tak, aby płaska strona nakładki grzebieniowej była obrócona w kierunku głowy, włosy strzyż
w kierunku przeciwnym do ich wzrostu. W ten sposób zapewnisz równomiernie ostrzyżenie.
Kiedy maszynka znajdzie się w miejscu z gęstymi lub długimi włosami, należy poruszać maszynką powoli
i często odsuwać od głowy tak, aby w danej chwili strzyc niewielką ilość włosów.
Przycinanie E
•
•
•
Aby schludnie przyciąć baki i wyrównać linię włosów, użyj maszynki bez nakładki grzebieniowej i trzymaj ją
w pozycji obróconej. Zwróć szczególną uwagę podczas przycinania bez użycia końcówki. Ostrza wykonane
z polerowanej stali mogłyby podczas nieostrożnej manipulacji spowodować swoim ruchem oscylacyjnym
obrażenia na odsłoniętych obszarach skóry.
Aby przyciąć włosy w pobliżu uszu, przysuń maszynkę do włosów jednym końcem jednostki tnącej. Uważaj, aby
zęby jednostki tnącej znajdowały się w bezpiecznej odległości od uszu.
Do przycinania brody i wąsów należy używać maszynki z jedną obustronnych nakładek grzebieniowych.
Zazwyczaj najlepiej zacząć od końcówki do dłuższych włosów, a następnie użyć końcówkę żądanej długości.
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
•
•
•
•
Nie rozbieraj urządzenia, mogłoby dojść do jego uszkodzenia lub uniemożliwienia jego funkcjonowania F.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać substancji lotnych lub ściernych środków czyszczących. Do
czyszczenia obudowy używaj wyłącznie szmatki, w razie potrzeby lekko zwilżonej słabym roztworem detergentu
lub alkoholem. Po o czyszczeniu urządzenia należy zastosować odpowiedni olej (np. do maszyn do szycia) G.
Do czyszczenia jednostki tnącej używaj wyłącznie szczoteczki do czyszczenia. Nie myj urządzenia pod bieżącą
wodą, ani nie zanurzaj go w wodzie H.
Nie ładuj urządzenia przy temperaturach spoza zakresu od 0 °C do +40 °C. Doszłoby do spadku efektywności
ładowania I.
Dbałość o ostrza
1. Chwyć maszynkę stroną roboczą w dół i delikatnie naciśnij, aby wyjąć ostrze z uchwytu J.
2. Naciśnij przycisk tak, aby ostrza się rozdzieliły w celu łatwiejszego czyszczenia K.
3. Nałóż jedną lub dwie krople oleju na ostrza L.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe ładowarki: 230 V / 50 Hz
Napięcie znamionowe akumulatora: 3 Vdc
Znamionowy pobór prądu: 150 mA
Poziom hałasu: 66,2 dB
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku
– wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych
krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego
i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu
tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem
odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
08/05
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
9
Haj- és szakállnyíró
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
HU
1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen
leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg
arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e
a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség
értékével. A hálózati konnektor feleljen meg
a hatályos biztonsági előírásoknak.
2. A hajnyírót kizárólag csak a jelen útmutatóban leírtak
szerint, az utasításokat betartva használja. A hajnyíró
kizárólag csak otthoni használatra készült. A gyártó
nem felel a készülék helytelen használata okozta
károkért.
3. A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség
alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!
A készüléket ne szerelje szét, a szakszerűtlen
szereléssel készülékhibát, rendellenes működést
okozhat.
4. A készüléket tilos folyó víz alá helyezni, vagy vízbe
mártani!
5. FIGYELMEZTETÉS! – A hajnyírót tartsa
mindig száraz állapotban!
6. A készülékhez csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja.
7. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz,
továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá.
8. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi
és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék
használatát nem ismerő és hasonló készülék
üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező
személyek csak a készülék használati utasítását
ismerő és a készülék használatáért felelősséget
vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt
személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket
és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy
ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
LEÍRÁS
Készülék: A
Tartozékok: B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Olaj
2. Akkumulátortöltő adapter
3. Tisztító kefe
Kapcsoló
Töltéskijelző
Készülékház
Fésűs toldalékok
Késegység
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
•
•
•
A készüléket tartsa tisztán és a késegységet rendszeresen olajozza meg. A személyt, akinek a haját nyírni
kívánja úgy ültesse le, hogy a fejteteje az Ön szemével legyen egyvonalban. A nyaka köré és a vállára tegyen
egy nagyobb törülközőt.
A hajnyírás megkezdése előtt a hajat alaposan fésülje át. Ezzel megelőzheti a haj kócosodását.
A hajnyírás akkor megy könnyedén, ha a haj teljesen száraz.
Töltés: C
1.
2.
3.
4.
Kapcsolja le a hajnyíró kapcsolóját.
A készüléket dugja a töltő adapterbe, majd a csatlakozódugót dugja a hálózati aljzatba.
A töltés ideje alatt a töltéskijelző világít.
Az akkumulátort ne töltse 8 óránál hosszabb ideig. A túl hosszú ideig tartó töltés csökkenti az akkumulátor
élettartamát.
5. Körülbelül háromhavonta az akkumulátort a készülék bekapcsolásával teljesen merítse le, majd töltse fel. Ezzel
meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
Rövid haj nyírása D
•
•
•
10
A hajnyíráshoz használja valamelyik fésűs toldalékot.
A hajnyírást a nyaknál kezdje, majd haladjon a fejtető felé. Ezt követően elől, majd felül, végül oldalt folytassa
a hajnyírást.
A hajvágást mindig a legnagyobb hajméretnek megfelelő fésűs toldalékkal kezdje. A rövidebb hajhoz használjon
másik (kisebb) fésűs toldalékot.
•
•
A hajnyírót úgy tartsa, hogy a kések érintőlegesen legyenek az adott fejrész vonalához, a hajat a természetes
hajnövéssel szemben nyírja. Így biztosítható az egyenletes hajnyírás.
Ha sűrű vagy hosszú hajat nyír, akkor a készüléket lassan tolja, illetve gyakran szórja le a készülékről a már
levágott hajat.
Kiigazítás: E
•
•
•
A hajvonal és a pajesz pontos kiigazításához ne használja a fésűs toldalékot, és a készüléket is átfordítva
illessze a vágási vonalra. Ügyeljen a készülék helyes használatára a fésűs toldalék nélkül. A lengőmozgást
végző köszörült kések sérülést okozhatnak a fejbőrön.
Ha a fül körül szeretné a hajvonalat nyírni, akkor csak a készülék késének az egyig végével végezze a kiigazítást.
Ügyeljen arra, hogy a mozgó kések ne vágják be a fület.
A szakáll nyírásához használja a fésűs toldalékok valamelyikét. Előbb a nagyobb majd a kisebb méretű fésűs
toldalékot használja.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
•
•
•
•
A készüléket ne szerelje szét, a szakszerűtlen szereléssel készülékhibát, rendellenes működést okozhat: F.
A készülék tisztításhoz ne használjon folyékony vagy karcoló anyagokat. Ha szükséges, akkor a készüléket
mosogatószeres vízbe (vagy alkoholba) mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. A tisztítás után a késegységet
kenje meg olajjal (például varrógép olajjal) G.
A tisztításhoz kizárólag csak a mellékelt tisztító kefét használja. A készüléket tilos folyó víz alá helyezni, vagy
vízbe mártani H.
A készülék akkumulátorát 0°C és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse fel. Ettől eltérő hőmérsékletek
esetén a töltés nem lesz tökéletes I.
A késegység ápolása
1. Fogja meg a hajnyírót és előre nyomva vegye le a késegységet a készülékről J.
2. A lengő nyelvet nyomja meg, hogy a kések eltávolodjanak egymástól, majd tisztítsa meg a kések belső felét is
K.
3. A tisztítás után cseppentsen egy-két csepp olajat a késre L.
MŰSZAKI ADATOK
A töltőadapter névleges feszültsége: 230 V / 50 Hz
Névleges akku feszültség: 3 V DC
Névleges áramfelvétel: 150 mA
Zajszint: 66,2 dB
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott
hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az
emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes forrásainkat. A termék
újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó
szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
08/05
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
11
HU
Juuste ja habeme piiraja
OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!
1. Veenduge, et pistikupesa võrgupinge vastab seadme
andmesildil näidatud toitepingega ning kontrollige
pistikupesa nõuetekohast maandust. Pistikupesa
peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele
ohutusreeglitele.
2. Kasutage piirajat ainult vastavalt selle kasutusjuhendi
juhistele. Piiraja on ettenähtud kasutamiseks ainult
koduses majapidamises. Tootja ei vastuta seadme
mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud
kahjude eest.
3. Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib
põhjustada elektrilööki! Ärge võtke seadet koost
lahti, see võib seda kahjustada või takistada selle
normaalset töötamist.
4. Ärge peske seadet jooksva vee all ning ärge asetage
seda vette.
5. ETTEVAATUST:
Hoidke
piiraja
alati
kuivana!
6. Ärge kasutage tootja poolt heakskiitmata tarvikuid.
7. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade
pindadega ning ärge paigutage seda teravatele
servadele.
8. Seadet on lubatud kasutada üle 8 aasta vanustel
lastel ja vähendatud füüsiliste või sensoorsete
võimetega isikutel, kui nad on järelvalve all või kui
neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning
nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud
potentsiaalsetest riskidest. Lastel on keelatud
teostada seadme puhastamist ja hooldamist, välja
arvatud siis, kui nad on 8-aastased või vanemad ning
on vanemate järelevalve all. Hoidke alla 8-aastaseid
lapsi seadmest ja selle toitejuhtmest eemal.
KIRJELDUS
ET
Seade A
Tarvikud B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Õli
2. Laadimisadapter
3. Puhastushari
Lüliti
Laadimise valgusnäidik
Piiraja korpus
Juhtkammid
Lõikeplokk
KASUTUSJUHEND
•
•
•
Veenduge, et piiraja on puhas ning õlitatud. Paigutage juukseid lõikav isik istuma nii, et tema pea oleks Teie
silmade kõrgusel. Asetage rätik ümber kaela ja õlgade.
Enne juuste lõikamist kammige nad põhjalikult läbi. See tagab selle, et juuksed ei lähe sassi.
Parima tulemuse saavutate kuivade juuste lõikmaisega.
Laadimine C
1.
2.
3.
4.
5.
Lülitage piiraja välja.
Asetage piiraja laadimisadapterisse ning seejärel ühendage adapter toitevõrku.
Laadimise ajal põleb laadimisadapapteri ühendust näitav tuli.
Ärge laske adapateril laadida kauem kui 8 tundi. Üleliigne laadimine lühendab aku eluiga.
Umbes iga kolme kuu järel laadige piiraja täielikult tühjaks ning laadige uuesti täis. Sellisel viisil pikendate aku
eluiga.
Lühikeste juuste lõikamine D
•
•
•
•
12
Eriti lühikese soengu saamiseks saate kasutada piirajat koos ühe kahepoolse otsikuga.
Tavaliselt on kõige parem alustada kaelast ning liikuda seejärel ülesse pea suunas. Seejärel lõigage eest ja
ülevalt ning viimasena pea külgedelt.
Alati alustage pikemaks soenguks ettenähtud juhtkammiga. Pärast juuste igast küljest lõikamist kasutage
soengu viimistlemiseks lühikesele soengule ettenähtud otsikuid.
Hoidke piirajat nii, et juhtkammi lame külg on pööratud pea suunas ning lõigake juukseid kasvusuunale
vastassuunas. See tagab ühtlase juukselõikuse.
•
Kui suunate piirajat läbi tihedate või pikkade juuste, siis peate trimmerit liigutama aeglaselt ning liigutama seda
peast eemale sagedamini, et lõigata iga kord väikese koguse juukseid.
Piiramine E
•
•
•
Kui soovite piirata põskhabet korralikult ning ühtlaselt väljaspool juuksepiiri, siis kasutage piirajat koos
juhtkammiga ning hoidke seda tagurpidi asendis. Erilist tähelepanu pöörake sellele, kui piirate ilma otsikuteta.
Hooletul ümberkäimisel võib teritatud terasest valmistatud lõiketerade võnkuv liikumine kahjustada katmata
nahka.
Kõrvade läheduses juuste piiramisel paigutage lõikeploki üks ots juustele. Veenduge, et lõikeploki lõikehambad
on kõrvadest ohutus kauguses.
Habeme ja vuntside piiramisel kasutage piirajat ühe kahepoolse juhtkammiga. Tavaliselt on kõige parem
alustada pikemale soengule ettenähtud otsikuga ning seejärel reguleerida lõike pikkus otsikuga vastavalt
soovitud pikkusele.
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•
•
•
•
Ärge võtke piirajat koost lahti, see võib seda kahjustada või takistada selle normaalset töötamist F.
Ärge kasutage puhastamiseks lenduvaid aineid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Välispinna puhastamiseks
kasutage ainult lappi, vajadusel niisutage seda nõrga puhastusvahendi lahusega või alkoholiga. Pärast
puhastamist määrige piirajat sobiva määrdeainega, näiteks õmblusmasina määrdega G.
Lõikeploki puhastamiseks kasutage ainult harja. Ärge peske piirajat jooksva vee all ning ärge asetage seda
vette H.
Laadige piirajat ainult temperatuurivahemikus 0°C kuni +40°C. Vastasel juhul laadimise kasutegur väheneb I.
Terade töötlemine
1. Hoidke piirajat tööküljega allapoole, vajutage ettevaatlikult ning libistage terad hoidikust välja J.
2. Kergemaks puhastamiseks vajutage terade eraldamiseks sakile K.
3. Määrige terasid ühe või kahe tilga õliga L.
ET
TEHNILISED ANDMED
Laadimisadapteri nimipinge: 230 V / 50 Hz
Aku nimipinge: 3 V DC
Nimivõimsustarve: 150 mA
Müratase: 66,2 dB
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri-ja
elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja
keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.
08/05
See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
13
Trimer za bradu i kosu
SIGURNOSNE UPUTE
Pažljivo pročitajte i pohranite upute za kasniju uporabu!
1. Provjerite odgovara li napon u utičnici naponu koji je
naveden na naljepnici uređaja i da je utičnica pravilno
uzemljena. Utičnica mora biti ugrađena u skladu
s važećim sigurnosnim uputama.
2. Trimer upotrebljavajte samo na način opisan ovim
priručnikom. Trimer je namijenjen samo za kućnu
uporabu. Proizvođač nije odgovoran za štete
uzrokovane nepravilnim korištenjem ovog uređaja.
3. Nemojte ukloniti zaštitni pokrov uređaja zbog rizika
od strujnog udara! Ne rastavljajte uređaj jer biste ga
time mogli oštetiti i onemogućiti normalan rad.
4. Ne perite ovaj uređaj pod tekućom vodom i ne
uranjajte ga u vodu.
5. OPREZ: Trimer uvijek mora biti suh!
6. Nemojte koristiti dopunski pribor kojeg nije
preporučio proizvođač.
7. Nemojte dopustiti da kabel dođe u doticaj s vrućom
površinom ili ga povlačiti preko oštrih rubova.
8. Uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i više
te osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima samo ako su pod nadzorom ili ako
su upućeni u korištenje uređaja na siguran način
i razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju
čistiti ili vršiti postupke održavanja uređaja, osim
ako imaju 8 ili više godina i pod nadzorom su. Djeca
mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od
uređaja i njegovog napajanja strujom.
OPIS
Uređaj A
Pribor B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Ulje
2. Adapter za punjenje
3. Četkica za čišćenje
Prekidač
Pokazatelj punjenja
Tijelo trimera
Nastavci
Rezač
UPUTE ZA UPORABU
•
HR
•
•
Vodite računa da trimer uvijek bude čist i podmazan. Posjednite osobu čiju frizuru želite oblikovati tako da joj vrh
tjemena bude u vašoj ravnini očiju. Oko vrata i ramena omotajte joj ručnik.
Prije šišanja pažljivo počešljajte kosu. Time ćete osigurati da kosa neće biti slijepljena.
Najbolji rezultati bit će kad radite sa suhom kosom.
Punjenje C
1.
2.
3.
4.
5.
Isključite trimer.
Položite trimer u punjač i zatim punjač uključite u struju.
Svjetlo indikatora punjenja će se uključiti tijekom punjenja.
Neka se uređaj ne puni dulje od 8 sati. Predugo punjenje smanjuje vijek trajanja baterija.
Oko svaka tri mjeseca potpuno ispraznite trimer i ponovo ga napunite. Takav postupak produljiti će životni vijek
baterije.
Šišanje kratke kose D
•
•
•
•
•
14
Za frizure krajnje kratke kose možete koristiti trimer s jednim od dvostranih nastavaka.
Najčešće je najbolje krenuti od vrata i nastaviti prema vrhu glave. Nakon toga ošišajte kosu tjemena, a lijevu
i desnu stranu glave ostavite za kraj.
Uvijek započnite s nastavkom za najdužu kosu. Nakon što je cijela kosa ošišana s tim nastavkom, uzmite
nastavak za kraću kosu i dovršite frizuru.
Držite trimer tako da je ravni dio nastavka okrenut prema glavi i šišajte suprotno od smjera rasta kose.
Navedenim postupkom postići ćete jednoliku frizuru.
Kad prolazite trimerom kroz gustu ili dugu kosu, potrebno je povlačiti ga polagano i često ga odmicati od glave
kako biste bili sigurni da će u svakom trenutku rezati umjereniju količinu kose.
Šišanje E
•
•
•
Za uredno i ravno fazoniranje koristite trimer bez nastavka i držite ga u obrnutom položaju. Kad šišate bez
nastavka, postupajte posebno pažljivo. Rukuje li se nepažljivo, oštrice od nehrđajućeg čelika bi na putanji
svojeg oscilirajućeg kretanja mogle povrijediti nezaštićenu kosu.
Za šišanje kose koja se nalazi u blizini uha položite vrh jednu stranu trimera u blizini uha. Provjerite jesu li zupci
trimera na sigurnoj udaljenosti od uha.
Kod fazoniranja brkova i brade koristite trimer s nekim od dvostranih nastavaka. Najčešće je preporučljivo početi
s nastavcima za dulje rezanje a zatim skratiti pomoću nastavka odgovarajuće debljine.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
Ne rastavljajte trimer budući da biste ga mogli oštetiti ili onemogućiti njegov normalan rad F.
Prilikom čišćenja nemojte koristiti hlapljive tvari ili abrazivna sredstva za čišćenje. Koristite samo krpicu koju po
potrebi i za potrebe čišćenja vanjskih površina samo navlažite blagom otopinom deterdžent ili alkohola. Nakon
čišćenja biste trebali nanijeti neko prikladno mazivo, kao što je, na primjer, ulje za šivaće strojeve G.
Mehanizam za rezanje smije se čistiti samo četkicom. Nikad nemojte trimer čistiti pod mlazom vode i ne
uranjajte ga u vodu H.
Trimer nemojte puniti ako temperatura nije u rasponu od 0°C do +40°C. Na taj način umanjila bi se učinkovitost
punjenja I.
Održavanje oštrica
1. Primite trimer s radnom stranom nadolje i opreznim pritiskom pogurajte oštricu iz njezinoga ležišta J.
2. Pritisnite jezičak kako bi odvojili oštrice i olakšali čišćenje K.
3. Podmažite oštrice s jednom ili dvije kapi ulja L.
TEHNIČKI PODACI
Nazivni napon punjača: 230 V ~ 50 Hz
Nazivni napon baterije: 3 V istosmjerna struja
Nazivna potrošnja: 150 mA
Buka: 66,2 dB
UPORABA I ODLAGANJE OTPADA
HR
Papir i karton predati na odlagalište. Foliju, PE vrećice i plastične dijelove ambalaže odložiti u za njih predviđene kontejnere.
ODLAGANJE PROIZVODA PO PRESTANKU KORIŠTENJA
Odlaganje električnih i elektroničkih uređaja (vrijedi u zemljama članicama EU i drugim zemljama u kojima
je uveden sustav recikliranja)
Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad
domaćinstva. Predajte proizvod na mjestu određenom za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim
recikliranjem ovog proizvoda spriječite štetne posljedice po ljudsko zdravlje i po okoliš.
Recikliranje doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Želite li više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo da se
obratite lokalnim vlastima, organizaciji ovlaštenoj za preradu otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
08/05
Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i sigurnosti
električnih uređaja.
Zadržano je pravo izmjena teksta i tehničkih podataka.
15
Haar- und Bartschneider
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
1. Achten Sie darauf, dass die Spannung in Ihrer
Steckdose der Spannung entspricht, die auf dem
Etikett angegeben ist und das die Steckdose
ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften
installiert sein.
2. Verwenden Sie den Haar- und Bartschneider nur
in Übereinstimmung mit den Hinweisen in dieser
Bedienungsanleitung. Der Haar- und Bartschneider
ist für eine nicht-gewerbliche private Nutzung
bestimmt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für
Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung
dieses Gerätes hervorgerufen wurden.
3. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des
Geräts. Es könnte zu einem Unfall durch elektrischen
Strom kommen! Zerlegen Sie nicht das Gerät. Es
könnte das Gerät beschädigen oder seine normale
Funktionsweise verhindern.
4. Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem
Wasser und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
5. WARNUNG: Halten Sie den Haar- und
Bartschneider stets im Trockenen!
6. Verwenden Sie bitte kein Zubehör, das nicht vom
Hersteller empfohlen wurde.
7. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen
Teilen in Berührung kommen noch über scharfe
Kanten führen.
8. Dieses Gerät können Kinder im Alter von
8 Jahren und älter verwenden sowie Personen
mit eingeschränkten physischen oder mentalen
Fähigkeiten oder einem Mangel an Kenntnissen und
Fähigkeiten sofern Sie beaufsichtigt werden oder in
die Verwendung des Gerätes auf eine sichere Art und
Weise eingewiesen wurden und eventuelle Gefahren
verstehen. Die vom Verwender durchzuführende
Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, sofern Sie nicht älter als
8 Jahre und unter Aufsicht sind. Kinder die jünger
als 8 Jahre sind müssen außerhalb der Reichweite
des Gerätes und seines Stromzufuhrkabels gehalten
werden.
BESCHREIBUNG
DE
Gerät A
Zubehör B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Öl
2. Ladeadapter
3. Reinigungsbürste
Off-Taste
Kontrollleuchte des Ladegerätes
Gerätegehäuse
Kammaufsatz
Schneideinheit
ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG
•
•
•
Achten Sie darauf, dass der Haar- und Bartschneider sauber und geölt ist. Setzen Sie die Person, deren Haare
geschnitten werden soll, so vor sich, damit sich der Scheitel des Kopfes auf der Höhe Ihrer Augen befindet.
Legen Sie ein Handtuch um die Schultern und den Hals der Person.
Kämmen Sie die Haare der Person gründlich vor dem Schneiden. Achten Sie darauf, dass sich die Haare nicht
verknoten.
Ein optimales Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie trockene Haare schneiden.
Laden C
1.
2.
3.
4.
Schalten Sie den Schalter des Haar- und Bartschneiders aus.
Setzen Sie den Haar- und Bartschneider in den Adapter. Stecken Sie danach den Adapter in die Steckdose.
Während des Aufladens leuchtet die Kontrollleuchte und signalisiert die Verbindung zu dem Ladeadapter.
Lassen Sie den Haar- und Bartschneider nicht länger als 8 Stunden laden. Zu langes Laden verkürzt die
Lebensdauer Ihres Akkus.
5. Alle drei Monate führen Sie ein komplettes Entladen und Wiederaufladen Ihres Haar- und Bartschneiders durch.
Sie erhöhen so die Lebensdauer Ihres Akkus.
16
Schneiden kurzer Haare D
•
•
•
•
•
Für das Schneiden von kurzen Haaren lässt sich einer der zweiseitigen Aufsätze verwenden.
Am besten beginnt man mit dem Schneiden am Hals und geht dann bis zum Kopfscheitel. Danach schneiden
Sie den vorderen und den oberen Teil des Kopfes und am Ende den seitlichen Teil.
Beginnen Sie immer mit einem Führungskamm, der für längere Schnitte bestimmt ist. Zum Haareschneiden von
allen Winkeln verwenden Sie den Aufsatz für kurze Schnitte und beenden Sie das Stylen der Frisur.
Halten Sie den Haar- und Bartschneider so, dass die flache Seite des Kammaufsatzes in die umgekehrte
Richtung zum Kopf steht. Schneiden Sie die Haare gegen die Wuchsrichtung. So gewährleisten Sie ein
gleichmäßiges Schneiden.
Wenn Sie mit dem Gerät an Stellen mit dicken oder langen Haaren kommen, müssen Sie den Haar- und
Bartschneider langsam bewegen und ihn öfters vom Kopf absetzen. Damit wird in jedes Moment des Schneidens
nur eine kleine Haarmenge geschnitten.
Schneiden E
•
•
•
Falls Sie einen Backenbart schneiden oder eine Haarlinie glätten möchten, verwenden Sie den Haar- und
Bartschneider ohne den Kammaufsatz und halten Sie ihn in der umgekehrten Position. Seien Sie beim
Schneiden ohne einen Aufsatz vorsichtig. Die Klingen aus geschliffenem Stahl können bei unvorsichtiger
Bedienung durch ihre Bewegung eine Hautschädigung hervorrufen.
Falls Sie Haare in der Nähe der Ohren schneiden möchten, legen Sie das Gerät mit einem Ende der
Schneideinheit an dem Haaransatz an. Achten Sie darauf, dass sich die Schneideinheit in ausreichender
Entfernung zu den Ohren befindet.
Falls Sie einen Stutz- oder Schnauzbart schneiden möchten, verwenden Sie den zweiseitigen Kammaufsatz.
Beginnen Sie am besten zuerst mit dem Aufsatz für einen Langschnitt und danach schneiden Sie mit dem
Aufsatz die gewünschte Länge.
REINIGUNG UND WARTUNG
•
•
•
•
Zerlegen Sie nicht das Gerät. Es könnte das Gerät beschädigen oder seine normale Funktionsweise verhindern
F.
Verwenden Sie keine flüssigen Mittel oder Scheuermittel zur Reinigung des Gerätes. Zur Reinigung der
Außenoberfläche verwenden Sie ein Tuch, das in Spülmittel eingeweicht wurde. Nach der Reinigung muss das
Gerät geölt werden. Zum Beispiel mit Nähmaschinenöl. G.
Zur Reinigung der Schneideinheit verwenden Sie eine Reinigungsbürste. Reinigen Sie das Gerät niemals unter
fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht unter Wasser. H.
Laden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über oder unter 0 °C bis +40 °C. Es könnte zur einer Störung der
Ladetätigkeit kommen. I.
Schärfen
1. Nehmen Sie den Haar- und Bartschneider an der Arbeitsseite in Richtung nach unten und drückten Sie die
Klinge am Halter vorsichtig heraus J.
2. Drücken Sie die Pendelzunge so, dass die Klinge hervortritt und Sie diese leichter reinigen können K.
3. Behandeln Sie die Klingen mit einem oder zwei Tropfen Öl L.
TECHNISCHE ANGABEN
Nennspannung des Ladeadapters: 230 V / 50 Hz
Nennspannung des Akkus: 3 Vdc
Nennspannung: 150 mA
Geräuschpegel: 66,2 dB
17
DE
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer
für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern der
EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll
abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einflüssen auf
die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die
Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und
elektrische Sicherheit.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
DE
18
08/05
Hair and Beard Trimmer
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to
the voltage provided on the appliance label and that
the socket is properly grounded. The outlet must be
installed according to valid safety instructions.
2. Use the trimmer in accordance with the instructions
in this manual only. The trimmer is intended for home
use only. The manufacturer is not liable for damages
caused by the improper use of this appliance.
3. Do not remove protective covers of the appliance,
risk of electric shock! Do not disassemble the
appliance, you could damage it or prevent its normal
functioning.
4. Do not wash the appliance under running water and
do not immerse it in water.
5. CAUTION: Always keep the trimmer dry!
6. Do not use accessories not recommended by the
manufacturer.
7. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead
the cord over sharp edges.
8. The appliance may be used by children 8 years or
older and by persons with reduced physical or
mental capabilities, if they are under supervision
or if they have been instructed in the use of the
appliance in a safe manner and understand the
potential risks. Children must not carry our cleaning
and maintenance of the appliance, unless they are
8 years or older and under supervision. Children
younger than 8 years have to be kept away from the
appliance and its power supply.
DESCRIPTION
The appliance A
Accessories B
1.
2.
3.
4.
5.
1. Oil
2. Charging adapter
3. Cleaning brush
Switch
Charging light indicator
Body of the trimmer
Comb attachments
Cutting unit
USER INSTRUCTIONS
•
•
•
Make sure that the trimmer is clean and lubricated. Sit a person for hair cutting in such a way that she would
have the top of the head at your eye level. Wrap a towel around the neck and shoulders.
Comb the hair thoroughly before cutting it. This ensures that the hair will not be tangled.
You achieve the optimum result when cutting dry hair.
Charging C
1.
2.
3.
4.
5.
Switch the trimmer off.
Put the trimmer in the charging adapter and then plug the adapter into the electrical outlet.
When charging, the light, indicating connection of the charging adapter, will come on.
Do not allow the charger to charge for more than 8 hours. Excessive charging decreases the life of the battery.
About every three months discharge the trimmer completely and recharge again. This way, you extend the life
of the battery.
EN
Cutting short hair D
•
•
•
•
•
For an extremely short haircut, you can use the trimmer with one of the double sided attachments.
It is usually best to start at the neck and proceed to the top of the head. Then cut the front and the top part of
the head and the sides as last.
Always start with the guiding comb designed for the longest cut. After cutting the hair from all angles, use the
attachments for a shorter haircut and finish the final styling.
Hold the trimmer so that the flat side of the comb attachment is turned to the head and cut the hair against the
direction of growth. This ensures an even haircut.
When you guide the trimmer through thick or long hair, you have to move the trimmer slowly and move it away
from the head often to cut at any moment only a small amount of hair.
19
Trimming E
•
•
•
If you want to trim the sideburns neatly and even out the hairline, use the trimmer without the comb attachment
and hold it in a reverse position. Pay close attention when you trim without using the attachment. The blades
made from sharpened steel could with their oscillating motion injure the exposed skin areas when handled
carelessly.
To trim the hair close to the ears, place one end of the cutting unit to the hair. Make sure that the teeth of the
cutting unit are in a safe distance from the ears.
When trimming a beard and a moustache, use the trimmer with one of the double sided comb attachments.
Usually, it is best to start with the attachment for a longer cut and then adjust the cut using the attachment
required for the desired length.
CLEANING AND MAINTENANCE
•
•
•
•
Do not disassemble the trimmer, you could damage it or prevent its normal functioning F.
Do not use volatile substances or abrasive cleaners for cleaning. Use only cloth, if necessary slightly moistened
with a weak detergent solution or alcohol for cleaning the external surface. You should apply a suitable lubricant
after cleaning, for example the one used for sewing machines G.
Use only brush to clean the cutting unit. Do not wash the trimmer under running water and do not immerse it
in water H.
Do not charge the trimmer outside of the 0°C to +40°C temperature range. The charging efficiency would
decrease I.
Treatment of the blades
1. Hold the trimmer with the working side down and slide the blade out of the holder with a careful push J.
2. Press the tab to separate the blades for easier cleaning K.
3. Lubricate the blades with one or two drops of oil L.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Nominal voltage of the charging adapter: 230 V / 50 Hz
Nominal voltage of the battery: 3 V DC
Nominal power consumption: 150 mA
Noise level: 66.2 dB
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic
recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
EN
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries
with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand
over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on
human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to
your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.
This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical
safety.
Changes in text and technical parameters reserved.
20
08/05
www.kb-tech.eu
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
tel.: +420 272 122 111
U Expertu 91
e-mail: [email protected]
250 69 Klíčany
zelená linka: 800 121 120
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
tel.: +421 232 113 410
821 05 Bratislava
e-mail: [email protected]
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék
használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Importija ei vastuta toote kasutusjuhendis leiduvate trükivigade eest.  Uvoznik ne snosi
odgovornost za tiskarske greške u uputama.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The
importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
© GVS.cz 2013