memòria del curs 2011-2012 acadèmia de ciències mèdiques i de

Сomentários

Transcrição

memòria del curs 2011-2012 acadèmia de ciències mèdiques i de
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I
DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS
MEMÒRIA ECONÒMICA 2011
FUNDACIÓ L’ACADÈMIA
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I
DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS
MEMÒRIA ECONÒMICA 2011
FUNDACIÓ L’ACADÈMIA
01 Presentació
02 Breu història de l’Acadèmia
03 Òrgans de Govern
04 Socis
05 Relacions institucionals
06 Activitats de l’Acadèmia i de la Fundació
07 Premis i beques
08 Formació
09 Telemàtica
10 Serveis al Soci
11 Recursos humans
12 Memòria econòmica de la Fundació Acadèmia
ÍNDEX
4Presentació
6
8
9
10
Breu història de l’Acadèmia
La Seu de l’Acadèmia a Barcelona
Altres seus de l’Acadèmia
Presidents de l’Acadèmia des dels seus inicis
12 12 13
14
16
20
21
Òrgans de Govern
Estructura de l’Acadèmia i de la Fundació
Junta de Govern
Junta Consultiva
Junta Permanent
Presidents i Secretaris de les Filials
Presidents i Secretaris de les Societats
Patronat de la Fundació
Membres Protectors
22
22
23
24
25
26
27
28
Socis
Socis de l’Acadèmia
Socis d’Honor
Socis de Mèrit
Evolució mensual socis cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012
Tipus de soci
Professions dels socis
Evolució per tipus de soci 2003 a 2012
Distribució per Filials dels socis de l’Acadèmia
Evolució del nombre de socis 1985 a 2012
Societats fins a 199 socis
Societats entre 200 i 399 socis
Societats de més de 400 socis
Nous socis del Curs 2011-2012
34
35
36
38
39
40
Relacions Institucionals
Convenis institucionals signats durant
el curs 2011-2012
Convenis institucionals vigents entre l’Acadèmia
i la seva Fundació amb d’altres entitats
Participació de l’Acadèmia en Fundacions, Comissions, Consells Assessors i Grups de Treball
Participació de l’Acadèmia en Tribunals de Beques i Premis
Gabinet de premsa
42
43
45
47
51
52
52
55
61
Activitats de l’Acadèmia i de la Fundació
Sessió Inaugural
Sessió de Cloenda
Premis
Update Barcelona 2012
Exposicions d’Art
Activitats de les Filials i les Societats
Congressos i activitats extraordinàries
Publicacions
62
62 63
67
Premis i beques
Premis i beques de l’Acadèmia
Premis i beques de les Filials
Premis i beques de les Societats
80 Formació
80 Departament de Formació
81 Àrea de Formació de Pregrau
Àrea de Formació Continuada
82 Àrea d’Acreditació d’Activitats de Formació Continuada
83 Acreditacions 2011-2012
88 Telemàtica
88 Praxis
Certificats digitals
Estadístiques web
89 Biblioteca digital
Àgora
Sessions on-line
91 Congressos i gestió esdeveniments
92 Trameses
Videoconferències
93 Webs i CD’s realitzats
94 Serveis al soci
95 Avantatges per als socis
96 Convenis de col·laboració
98
98
101
Recursos humans
Organització Administrativa de la Fundació
de l’Acadèmia
Balanç Social
106
107
108
110
111
115
Memòria econòmica
Distribució d’ingressos i despeses
Balanç
Compte de Resultats
Utilització dels recursos de la Fundació Acadèmia, per les Filials i Societats Científiques
Patrimoni de la Fundació de l’Acadèmia
Presentació
L’Acadèmia ha continuat treballant durant tot el curs amb
les directrius del Pla estratègic, aprovat en el curs anterior i
s’han produït avenços significatius:
1. Presentació de l’Acadèmia al Parlament de Catalunya.
L’Acadèmia i la Societat Catalana de Dret Sanitari es van presentar al Parlament de Catalunya el mes de setembre del
2011. La Mesa de Salut del Parlament va rebre els representants de l’Acadèmia i va acollir amb molt d’interès la presentació, manifestant la seva voluntat de col·laboració amb les
activitats de l’entitat, i la necessària participació de la Societat Catalana de Dret Sanitari com a consultora per debatre
temes referents a noves lleis sanitàries.
Benvolgudes amigues i benvolguts amics,
Durant aquest curs l’Acadèmia ha seguit amb les seves tasques de suport a Filials i Societats, ajudant a desenvolupar
els programes de formació continuada. En un període tan
difícil com el que estem vivint en el nostre sector i en la societat en general, aquest ha estat el nostre principal objectiu.
Per aquest motiu, aquest any tots els costos de l’Acadèmia
s’han contingut, des de les aportacions dels socis, i els preus
de programes formatius, fins a la contenció de les despeses a
tots els nivells, excepte en l’aportació als projectes de foment
de la investigació i la formació. Així, s’ha creat una nova beca
d’investigació dotada amb 20.000 euros, que ha permès convocar el mateix any una beca de Recerca Bàsica i una altra de
Recerca Clínica.
4
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
3. Societat Catalana d’Educació Mèdica. Aprovat en la darrera Junta de Govern de l’Acadèmia, també s’ha posat de
nou en funcionament el curs 2011 – 2012 d’aquesta Societat, després d’un llarg debat sobre quin ha de ser el seu paper en la definició del futur de la formació continuada dels
professionals de la salut.
4. Formació mitjançant tècniques de simulació. S’ha signat
l’acord marc de col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada
per a la participació com a partner en el projecte 4DHealth,
per possibilitar la realització de noves formes de docència
en la formació continuada. Segur que la investigació en
aquest camp ens ha de dur a trobar el nou model d’ensenyament per a les futures generacions que els permeti mantenir
els alts nivells de capacitació assolits fins ara pels nostres
professionals.
Imatge virtual edifici 4DHealth. Igualada
5. Ampliació dels locals de l’Acadèmia. Aquest any 2012
s’ha dut a terme la compra d’un nou local a la ciutat de Girona per ubicar-hi l’Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona, Filial de l’Acadèmia.
Aquest local permetrà als professionals d’aquesta àrea geogràfica realitzar les activitats formatives amb la dotació d’espais i equipaments més adequats a les seves necessitats, alhora que dóna una visualització més àmplia del paper que
l’Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona desenvolupa
tant en la formació dels seus associats, i de tots els professionals sanitaris, com en el foment de la investigació i la millora de la qualitat dels serveis de salut.
PRESENTACIÓ
2. La Societat Catalana de Gestió Sanitària ha estat reactivada i amb força activitat formativa i de debat. Actualment
ja compta amb més de 250 socis que han participat activament en totes les seves sessions com a gestors de tots els
centres assistencials de Catalunya.
L’Acadèmia ha realitzat, durant el curs 2011-2012, les activitats de formació habituals mitjançant les seves Filials i Societats Científiques. Com cada any, un ampli nombre de professionals ha participat en aquestes activitats, amb un total
de 1.915 activitats formatives arreu del territori, en les
quals han rebut formació 45.329 assistents, com es pot
veure en la informació que es detalla en aquesta memòria.
En acabar aquest curs el nombre de socis és de 25.178.
Aquest any s’han incorporat un total de 2.415 nous socis,
una xifra important per a l’Acadèmia com a ens que representa tots aquells professionals de la salut personalment
interessats a millorar, dia a dia, la seva formació continuada.
En la Memòria també hi ha l’aspecte econòmic de la institució, mitjançant els comptes de la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, corresponents a l’exercici de 2011, per donar total
transparència al que és, al que es fa i com ho fa la nostra
institució.
Com en els darrers anys, en la Memòria anual exposem el
Balanç Social de l’entitat en relació amb els aspectes que
tenen a veure amb el personal de l’Acadèmia, les seves composició i organització i els treballs i activitats que, com a
grup, duen a terme amb ferma dedicació i amb implicació
personal vers la institució.
Companys, amigues, amics, per últim us vull recordar que
l’Acadèmia compleix aquest any el seu 140 aniversari; són
140 anys de treball, esforç i il·lusió per fer possible una entitat única, capdavantera en fomentar la formació continuada
entre els professionals de la salut del nostre país, incentivadora de la investigació en les Ciències de la Salut i de la millora de la qualitat en el treball de milers i milers de metges,
infermeres, farmacèutics, psicòlegs, fisioterapeutes, i d’altres professionals que al llarg de quasi un segle i mig han
anat passant per les seves sessions i pels seus cursos, congressos i seminaris; en suma, programes de formació.
En l’acte Inaugural del pròxim curs 2012-2013 farem una
presentació de la història de la nostra institució que us convido a veure plegats, a l’Auditori de l’Acadèmia, junts com
sempre ho hem fet i ho continuarem fent per tal que les nostres professions siguin valorades i preuades per tots nosaltres, i per la societat a la qual donem servei.
Àlvar Net
President de l’Acadèmia
6. Incorporació d’una nova Filial. L’Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao s’ha incorporat com a Filial de l’Acadèmia,
amb socis corresponents, per poder difondre les activitats
que es realitzen des de les Filials i Societats als seus socis i col·
laborar en projectes de mutu interès per a les dues entitats.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
5
Breu història
de l’Acadèmia
L’any 2012 l’Acadèmia celebra el 140 aniversari de la creació d’El Laboratorio, un dels gèrmens de la nostra entitat.
Així, el 15 de gener de 1872, cinc estudiants de medicina,
entre ells Salvador Cardenal i Josep A. Barraquer, decebuts
per l’ensenyament retòric i absent de qualsevol pràctica que
rebien, funden El Laboratorio amb seu al carrer Riera Baixa
de Barcelona.
El 5 d’abril de 1877, amb la fusió d’aquesta entitat amb
l’Academia de Ciencias Médicas, creada el 25 de març de
1876 entre d’altres per Jaume Pi i Sunyer, Lluís de Góngora,
Bonet i Amigó i Agustí Prió, neix l’Academia y Laboratorio
de Ciencias Médicas de Cataluña, amb seu al carrer Paradís
núm. 10 de Barcelona, embrió de l’actual Acadèmia. De fet,
d’aquesta època data també l’aparició de la publicació
“Annals” de Medicina, Butlletí de l’Acadèmia i Laboratori
de Ciències Mèdiques de Catalunya (1878), que ha mantin-
El Laboratorio
6
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
gut una continuïtat fins l’actualitat, malgrat que amb diferents noms, periodicitat i llengua.
L’any 1901 l’Academia va aprovar el català en totes les comunicacions i va prendre el nom d’Acadèmia i Laboratori
de Ciències Mèdiques de Catalunya i al 1913, per iniciativa
de membres de l’Acadèmia, se celebrà el 1er. Congrés de
Metges de Llengua Catalana del qual va néixer l’Agrupació
de Metges de Llengua Catalana, que agafà el relleu de
l’Acadèmia a fi d’ampliar la incorporació de totes les Societats Científiques que, segons l’estructuració dels estudis i la
pràctica de la medicina del segle passat, s’anaven creant. A
la incorporació de la Societat Catalana de Pediatria i de la
Societat Catalana de Cirurgia –ambdues creades l’any 1926–
va seguir la de la resta de Societats i així, en qüestió de set o
vuit anys, l’Acadèmia esdevingué nucli de cristal·lització de
les especialitats mèdiques a Catalunya contribuint a la ver-
L’any 1931, l’Acadèmia, juntament amb altres entitats mèdiques, trasllada la seva seu al Casal del Metge. L’expansió a
Barcelona de la “medicina de laboratori” i el creixement dels
laboratoris universitaris van provocar el tancament dels de
l’Acadèmia la qual, el 1934, es desprèn, igualment, del terme
‘Laboratori’ en la seva denominació. Paral·lelament, la Biblioteca va anar creixent fins arribar a ser la més ben dotada
del país en documentació sobre les Ciències de la Salut.
La Guerra Civil i els primers anys de la postguerra van suposar un parèntesi en la forta activitat formativa (congressos,
sessions, tallers) desenvolupada fins al moment. El 1958,
s’elegeix el primer president de la postguerra en la figura de
Joan Gibert Queraltó i un exemple de l’evolució de la institució és la creació, a partir de llavors, de les Filials de l’Acadèmia. Amb l’objectiu d’apropar la formació i fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements als professionals d’arreu de Catalunya i Balears, es crearen grups de treball en diferents comarques i ciutats amb la mateixa funció que l’Acadèmia a Barcelona. Aquesta iniciativa s’amplià fins a les 22
Filials actuals arreu de Catalunya, i a Balears, València i Andorra. El 1967, amb l’aprovació d’uns nous estatuts, l’Acadèmia pren el nom de Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares.
El 1969 s’inicia la publicació de les Monografies Mèdiques
de l’Acadèmia, que s’ha mantingut fins l’actualitat i el 1976
es reprèn, a Perpinyà, la celebració del Congrés de Metges i
Biòlegs de Llengua Catalana, iniciada el 1913. La publicació
el 1974 de la primera edició del Vocabulari Mèdic (edicions
posteriors del 1979 i 1988), i el 1990 de la primera edició del
Diccionari Enciclopèdic de Medicina (segona edició l’any
2000), són demostratives del paper promotor de l’Acadèmia
en la difusió del català en l’àmbit sanitari.
BREU HISTÒRIA
tebració de la medicina catalana. D’aleshores ençà, el dinamisme de les Societats, és el motor de la institució.
L’Acadèmia continuà creixent i el curs 2004-2005 s’inaugura
l’actual seu al carrer Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona,
que li donà la infraestructura necessària per donar cabuda a
les activitats (tallers, sessions científiques, congressos, reunions, seminaris, etc.) que les 80 Societats Científiques actuals i els més de 25.000 socis li demanen.
Fidel a la seva trajectòria i a la seva implicació amb la societat civil i la comunitat científica del nostre país, l’any 2004
l’Acadèmia reforma el seu nom per tal de donar-hi cabuda a
totes les professions que participen en les activitats de les
Ciències de la Salut, i així el 29 de juny de 2004, l’Assemblea
general extraordinària aprova per unanimitat dels assistents
el nom de:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears,
“L’Acadèmia”
Al llarg d’aquests 140 anys d’història, l’Acadèmia ha dut a
terme la seva tasca amb la ferma voluntat de fer que la formació continuada arribi a tots els professionals de les Ciències de la Salut, que formen part d’un col·lectiu de persones
que, com aquells primers estudiants, volen millorar els seus
coneixements, seguint la filosofia humanista de l’entitat.
Paral·lelament, la institució s’ha anat adaptant als temps per
tal de complir amb els seus objectius fundacionals.
Amb les noves tècniques informàtiques, d’arxiu de dades,
d’informació, de recerca i de difusió de coneixements, s’instaurà una xarxa telemàtica a l’abast de tots els interessats en
les Ciències de la Salut. Actualment, el web de l’Acadèmia
www.academia.cat incorpora les pàgines de la majoria de
les Societats Científiques i Filials de l’entitat.
Atesos els canvis socials i culturals al nostre país, l’any 2011
l’Acadèmia endega una reflexió estratègica que culmina
amb la publicació de la “Reflexió Estratègica de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears”
on es recullen els ítems de com reestructurar la formació
continuada per afrontar amb garanties el futur i planteja 5
eixos estratègics:
• Innovació i tecnologia
•Networking
• Gestió del coneixement
• Promoció de la recerca avaluativa
•Comunicació
Biblioteca de l’Acadèmia, 1969
L’Acadèmia, amb la participació de les Filials i Societats, està
treballant per dotar els professionals de la salut de nous sistemes de formació continuada en format de simulació i reconeixement universitari.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
7
La seu de l’Acadèmia a Barcelona
Des de la inauguració de la seu central de l’Acadèmia a Barcelona, l’any 2004, l’entitat s’ha anat consolidant com a espai de tot tipus d’actes docents i científics. Les societats i
entitats organitzadores han trobat en l’Acadèmia un punt
de trobada, exclusiu i funcional, en el si d’una institució centenària i de prestigi, iniciadora de la formació continuada
dels professionals de la salut al nostre país.
L’edifici disposa de 10 sales, amb diferents aforaments i
prestacions, per a la celebració de reunions, entre les quals
destaca l’Auditori, amb capacitat per a 300 persones, cabina de traducció simultània, i una avantsala, amb taulell de
recepció i lliurament de documentació, preparada per
acollir recepcions, banquets o exposicions comercials.
Tots els espais estan equipats amb sistemes d’audiovisual
i enregistrament, connexió a internet, servei de videoconferència pel sistema CISCO-WebEx, àrea Wi-Fi, i es disposa de suport tècnic durant els actes. Una de les sales
està dissenyada com a taller de pràctiques amb taulells
de granit –amb circuit integrat d’aigua i connexió elèctrica–
per poder ser utilitzada com a aula per a cursos pràctics i
tallers.
8
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Si es vol gaudir d’un espai acollidor i entranyable, la sala 4
conté l’antiga biblioteca de la nostra seu del Casal del Metge, i la Sala Històrica, amb el mobiliari de fusta restaurat i
adaptat, ens trasllada a una sala de l’Acadèmia de l’any
1955. Juntament amb la Sala de reunions de la Junta de Govern de l’Acadèmia, de gran confort i amb una excepcional
vista panoràmica de la ciutat, són espais idonis per a la celebració de reunions especials i/o rodes de premsa.
D’altra banda, les dues terrasses de l’Acadèmia, amb accés
directe des de l’Auditori, el vestíbul principal i el pàrquing
privat, ofereixen un espai a l’aire lliure, dins l’entorn privilegiat del Collserola, per a exposicions comercials o diferents
muntatges de restauració. En la terrassa superior, existeix la
possibilitat d’instal·lar-hi carpes climatitzades o para-sols. A
la terrassa inferior ha estat instal·lada, durant aquest curs,
una carpa per tal d’oferir, als socis i assistents a les activitats,
un punt de trobada i descans.
Tots i cadascun dels espais de la nostra Institució estan pensats i dissenyats perquè hom pugui trobar l’espai i l’entorn
que necessiti per poder gaudir de les seves reunions de treball científiques i de recerca.
BREU HISTÒRIA
Altres seus de l’Acadèmia
Seu carrer Diputació – Barcelona
El 10 de febrer de 2011 l’Acadèmia va inaugurar, al carrer Diputació 316-320 de Barcelona, una nova seu destinada a la
utilització, majoritàriament, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària – CAMFiC. El nou local de 720
metres quadrats, obert a un interior d’illa de l’Eixample rehabilitat per a zona verda, disposa de diverses sales polivalents, un espai per al soci, una gran sala d’actes i diferents
espais per realitzar-hi activitats formatives i tallers.
Seu Filial del Vallès Occidental – Sabadell
La inauguració, el mes de març de 2010, de la seu de la Filial
del Vallès Occidental al carrer Josep Renom 17-21 de Sabadell, va ser una fita important per a l’Acadèmia ja que, per
primera vegada, una de les Filials disposava d’un local propi.
En altres Filials, l’Acadèmia manté convenis de col·laboració
amb institucions locals, cosa que permet establir sinèrgies
per a l’organització d’activitats i, alhora, disposar de punts
de trobada per fomentar la formació científica de tots els afiliats.
Filial de l’Alt Penedès
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Filial de Balears
Col·legi Oficial de Metges de Balears
Filial del Garraf
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Filial de Girona
Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona
Filial de Lleida
Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Filial del Bages
Delegació Comarcal del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Filial del Maresme
Consorci Sanitari del Maresme
Filial d’Osona
Delegació Comarcal del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Filial de Reus
Delegació Comarcal del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
Filial del Tarragonès
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
Delegació Comarcal del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
Filial de l’Alt Urgell
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Filial del Vallès Oriental
Mútua del Carme, a Granollers
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
9
Víctor Azcarreta Colau
Josep Anton Barraquer Roviralta
Ricard Botey Ducoing
Ramon Turró Darder
Presidents de l’Acadèmia des dels seus inicis
1878 – 1880
1880 – 1884
1884 – 1888
1888 – 1891
1891 – 1893
1893 – 1895
1895 – 1897
1897 – 1898
1898 – 1901
1901 – 1902
1902 – 1904
1904 – 1906
1906 – 1908
1908 – 1910
1910 – 1912
1912 – 1913
1913 – 1915
1915 – 1916
1916 – 1918
1918 – 1920
1920 – 1922
Lluís de Góngora Juanicó
Bertomeu Robert Yarzábal
Pere Esquerdo Esquerdo
Lluís Suñé Molist
Àlvar Esquerdo Esquerdo
Salvador Cardenal Fernández
Bertomeu Robert Yarzábal
Miquel A. Fargas Roca
Emerencià Roig Bofill
Víctor Azcarreta Colau
Miquel A. Fargas Roca
Josep Anton Barraquer Roviralta
Ricard Botey Ducoing
Ramon Turró Darder
Josep Tarruella Alboreda
Francesc Fàbregas Mas
Josep M. Bartrina Thomas
Hermenegild Puig Sais
Felip Proubasta Masferrer
Àlvar Presta Torns
Lluís Celis Pujol
Josep Tarruella Alboreda
10
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Francesc Fàbregas Mas
1922 – 1924
1924 – 1926
1926 – 1928
1928 – 1930
1930 – 1932
1932 – 1934
1934 – 1936
1936 – 1938
1938 – 1939
1939 – 1958
1958 – 1966
1966 – 1970
1970 – 1974
1974 – 1978
1978 – 1982
1982 – 1990
1990 – 1994
1994 – 2002
2002 – 2011
2011 – Enric Ribas Ribas
Jesús M. Bellido Golferichs
Francesc Gallart Monés
Joaquim Trias Pujol
Joan Freixas Freixas
Manuel Corachán García
Boi Guilera Molas
Antoni Trias Pujol
Joan Soler Julià
Agustí Pedro-Pons
Joan Gibert-Queraltó
Jaume Pi-Figueras
Josep Laporte Salas
Josep Alsina Bofill
Oriol Casassas Simó
Màrius Foz Sala
Gonçal Lloveras Vallès
Joaquim Ramis Coris
Josep Antoni Bombí Latorre
Àlvar Net Castel
Josep M. Bartrina Thomasl
Hermenegild Puig Sais
BREU HISTÒRIA
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
11
Òrgans
de Govern
Estructura de l’Acadèmia
i de la Fundació
L’Acadèmia és una entitat fundada el 1872 i no
està vinculada a cap organisme oficial.
La Fundació de l’Acadèmia va ser fundada l’1
juliol de 1996, i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
núm. 1.038.
L’Acadèmia i les seves Societats són entitats
amb personalitat jurídica pròpia que es regeixen per estatuts aprovats pel Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya. La darrera actualització d’aquests estatuts fou aprovada en assemblea general extraordinària el 5
de juny de 2012.
Junta Permanent de l’Acadèmia. D’esquerra a dreta, Lluís Blanch, Lluïsa Guarner, Àlvar Net,
Carmen Gomar, Josep Monterde
ACADÈMIA
FUNDACIÓ
Assemblea General
Junta
del Patronat
MISSIÓ LEGISLATIVA
Junta de Govern
MISSIÓ DIRECTIVA I REPRESENTATIVA
Junta Permanent
MISSIÓ EXECUTIVA
12
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Junta Consultiva
PRESIDENTS
I SECRETARIS
SOCIETATS
EXPRESIDENTS
I EXSECRETARIS
GENERALS
DE LA JUNTA
DE GOVERN
PRESIDENTS
I SECRETARIS
FILIALS
Junta de Govern
Junta Consultiva
“La Junta de Govern assumirà les funcions de
representació i direcció de l’Acadèmia; assumirà
també les funcions d’arbitratge en el cas de
situacions conflictives que puguin sorgir en el si
de l’entitat. A aquest efecte tindrà les majors
atribucions que per aquest càrrec li concedeixin
la Llei o els Estatuts presents”
(article 16è dels Estatuts de l’Acadèmia).
“La Junta Consultiva serà consti-tuïda per tots els membres de la Junta de
Govern, els Presidents i Secretaris de les Filials, de les Asso­ciacions
científiques i de les Funda­cions, Societats o Associacions Adhe­­­­­­ri­des, i
expresidents i exsecre­taris de Juntes de Govern anteriors.
Àlvar Net Castel
VICEPRESIDENT PRIMER PER CATALUNYA
Josep Monterde Junyent
VICEPRESIDENT PRIMER PER BALEARS
Joan Bargay Lleonart
VICEPRESIDENTA SEGONA
Lluïsa Guarner Aguilar
VICEPRESIDENTA TERCERA
Carmen Gomar Sancho
SECRETARI GENERAL
Lluís Blanch Torra
VICESECRETARI
Pere Simonet Aineto
VOCAL PRIMER
Josep Argemí Renom
GOVERN
PRESIDENT
La Junta Consultiva tindrà les facul­tats que s’expressen en aquests Es­ta­
tuts i les que li confereixin con­jun­tament la Junta de Govern i l’Assem­blea
General.
Seran funcions de la Junta Consul­tiva, especialment:
1)Elecció de la Junta de Govern.
Per a l’elecció de la Junta de Govern se seguirà el que s’expressa
a l’article 14è.
2)Assessorament sobre la conveniència o no d’excloure un soci determinat de l’Acadèmia o d’alguna de les Associacions científiques,
a petició de la Junta de Govern.
3)Assessorament, a sol·licitud de la Junta de Govern, sobre aquells assumptes que aquesta consideri convenients”
(article 12è dels Estatuts de l’Acadèmia).
EXPRESIDENTS
EXSECRETARIS GENERALS
Oriol Casassas Simó
Màrius Foz Sala
Joaquim Ramis Coris Josep Antoni Bombí Latorre
Pere Pardo Peret
Josep Reig Vilallonga
Xavier Demestre Guasch
Blanca Farrús Lucaya
VOCAL SEGON
Joaquim Arumí Bonet
VOCAL TERCERA
Carme Busquets Julià
VOCAL QUARTA
Marta Sandoval Puig
VOCAL CINQUÈ
Xavier de Balanzó Fernández
VOCAL ADJUNTA PRIMERA
Junta Permanent
La Junta Permanent està consti­tuïda, d’acord amb l’article 27è. dels
Estatuts de l’Acadèmia, pel President, Vicepresident primer per Catalunya,
Vicepresident segon, Vice­president tercer i Secretari Ge­ne­ral de la Junta
de Govern, essent la seva funció executar els acords de la Junta de Govern
i vetllar pel bon fun­cio­na­ment de la Institució.
PRESIDENT
Isabel Pera Fàbregas
Àlvar Net Castel
VOCAL ADJUNTA SEGONA
VICEPRESIDENT PRIMER PER CATALUNYA
Montserrat Nuevo Gayoso
Josep Monterde Junyent
VOCAL ADHERIT
VICEPRESIDENTA SEGONA
Vacant
Lluïsa Guarner Aguilar
i els Presidents de les Filials
de l’Acadèmia,
i els Presidents de les Societats de l’Acadèmia.
VICEPRESIDENTA TERCERA
Carmen Gomar Sancho
SECRETARI GENERAL
Lluís Blanch Torra
DIRECCIONS TÈCNIQUES
Àrea de Formació
Josep Reig Vilallonga
Annals de Medicina
Xavier Bonfill Cosp
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
13
Presidents i Secretaris de les Filials
“En el si de l’Acadèmia es podran crear Filials
en les zones geogràfiques que hom estimi convenient”
(article 30è. dels Estatuts de l’Acadèmia).
14
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Societat
Andorrana
de Ciències
SOCIETAT ANDORRANA
DE CIÈNCIES
ı Àngels Mach Buch ı Pere Cavero Muñoz • 235
Associació
Ciències
Mèdiques
de l’Alt ıEmpordà
ASSOCIACIÓ DEde
CIÈNCIES
MÈDIQUES
DE L’ALT EMPORDÀ
Carles Camps Planas ı Pedro Aparicio Ruiz de Castañeda • 123
Filial
deLAlaCERDANYA
Cerdanya
FILIAL DE
ı Ferran Barranco Peña • 27
Filial
deLALa
Garrotxa
FILIAL DE
GARROTXA
ı Glòria Bassets Pagès ı Ricard Tell Caritg • 119
GOVERN
Filial
deL’ALT
l’Alt
Urgell
FILIAL DE
URGELL
ı Josep Mª Fusté Alís ı Sergi Duaigües Miñambres • 142
Agrupació
Ciències
Mèdiques
deı Girona
AGRUPACIÓ DEde
CIÈNCIES
MÈDIQUES
DE GIRONA
Gabriel Coll de Tuero ı Ramón Dalmau Alcalde • 987
AGRUPACIÓ DEde
CIÈNCIES
MÈDIQUES
D’OSONA d’Osona
ı M. Àngels Casals Font ı Montserrat Faro Basco • 342
Agrupació
Ciències
Mèdiques
FILIAL DEL
Filial
delBAGES
Bagesı M. Carme Bertral López ı Carlos Pardo Fontfria • 153
Filial
delVALLÈS
VallèsORIENTAL
Oriental
FILIAL DEL
ı Ramon Fitó Morató ı Sílvia Martínez Marcos • 276
Filial
delMARESME
Maresme
FILIAL DEL
ı Mateu Cabré Roure ı Ramón Boixeda Viu • 574
Filial
delVALLÈS
VallèsOCCIDENTAL
Occidental
FILIAL DEL
ı Montserrat Saus Arús ı Pilar Porcel Omar • 964
Filial
deL’ANOIA
l’Anoia
FILIAL DE
ı Josep M. Sánchez Colom ı Josep M. Bausili Pons • 148
Fundació
de Ciències
Mèdiques
i de la
de Catalunya i Balears
ACADÈMIA DEAcadèmia
CIÈNCIES MÈDIQUES
I DE LA SALUT
DE CATALUNYA
I DESalut
BALEARS
FILIAL DEL
LLOBREGAT
ı Eduardo Henríquez de Gaztañondo ı Carles Perpiñà Gutiérrez • 37
Filial
delBAIX
Baix
Llobregat
Filial
deL’ALT
l’Alt
Penedès
FILIAL DE
PENEDÈS
ı Antoni Llovet Brugué ı Glòria Colomé Borrós • 99
FILIAL DEL
Filial
delGARRAF
Garrafı Joaquim Torné Cachot ı Francisca Beas Alba • 128
Acadèmia
Ciències
Mèdiques
de Tarragona
ACADÈMIA DE de
CIÈNCIES
MÈDIQUES
DE TARRAGONA
ı Jordi Recasens Robert ı Ramón Descarrega Queralt • 472
Filial
deREUS
Reus
FILIAL DE
ı Joan Manuel Peña Roca ı Joan M. Ventosa Rodón • 168
Associació
Medicoquirúrgica
de Lleida
ASSOCIACIÓ MEDICOQUIRÚRGICA
DE LLEIDA
ı Luis M. Marco Estarreado ı Montse Esquerda Aresté • 364
Bilbao
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO ı Juan Ignacio Goiria Ormazabal ı Ricardo Franco Vicario • 1.223
FILIAL DE
I TERRES
DE L’EBRE
ı Ismael Roldán Bermejo ı Miquel Àngel Arasa Favà • 306
Filial
deTORTOSA
Tortosa
i Terres
de l’Ebre
SOCIETAT VALENCIANA
DE CIÈNCIES
DE LA SALUT
BAPTISTA
PESET”
ı E. Llorenç
Miralles Serrano ı Neus Fuster Sendra • 63
Societat
Valenciana
de Ciències
de “JOAN
la Salut
“Joan
Baptista
Peset”
ACADÈMIA MÈDICA
BALEAR
Joan Bargay Lleonart ı Carles Saus Sarrias • 724
Acadèmia
Mèdica
Balear
FILIAL DE
Filial
deMENORCA
Menorcaı Pilar Galán Álvarez ı Ana Moll Adán • 45
FILIAL ı President ı Secretari • Nombre de socis
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
15
Presidents i Secretaris de les Societats
“L’Acadèmia, per mitjà de la seva Junta de Govern, podrà autoritzar la creació o incorporació de les Associacions científiques
especialitzades de les diferents Ciències de la Salut que cregui convenient” (article 39è dels Estatuts de l’Acadèmia).
Societat Científica d’Acupuntura
Pere Marco Aznar
Gloria Buenaventura Sanclemente
Nombre de socis: 129
Societat Catalana de Cirurgia
Joan Sala Pedrós
Ferran Caballero Mestres
Nombre de socis: 658
Societat Catalana d’Al·lèrgia
i Immunologia Clínica
Antonio Valero Santiago
Gaspar Dalmau Duch
Nombre de socis: 168
Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
Albert Miralles Cassina
Antonio José Ginel Iglesias
Nombre de socis: 88
Societat Catalana d’Anatomia
Patològica
Eva Musulén Palet
August Vidal Bel
Nombre de socis: 273
Societat Catalana d’Anestesiologia,
Reanimació i Terapèutica del Dolor
Mª Dolors Sintes Matheu
Rosa Mª Borràs Ramírez
Nombre de socis: 787
Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia
Vascular i Endovascular
Antonio Giménez Gaibar
Teresa Solanich Valldaura
Nombre de socis: 194
Societat Catalana d’Atenció
Domiciliària
Alfons Cuxart Melich
Joan Spuch Sánchez
Nombre de socis: 78
Societat Catalana de Bioètica
Salvador Armengol Sáez
Jordi Sáez Ferrer
Nombre de socis: 155
Societat Catalana de Bioquímica Clínica
Rafael Molina Porto
Josep M. Augé Fradera
Nombre de socis: 114
Societat Catalana de Cardiologia
Alfredo Bardají Ruiz
Cosme García García
Nombre de socis: 458
16
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Societat Catalana de Cirurgia Major
Ambulatòria
Magí Raich Brufau
Oscar Colomer Miralbell
Nombre de socis: 55
Societat Catalanobalear de Cirurgia
Maxil·lofacial i Oral
Joan Birbe Foraster
Xavier Rodríguez Ciurana
Nombre de socis: 128
Societat Catalana de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia
Federico Portabella Blavia
José Luis Agulló Ferré
Nombre de socis: 792
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica,
Reparadora i Estètica
Carles Liébana Pérez
Daniel Vázquez Fernández
Nombre de socis: 126
Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
Mercè Canela Cardona
Samuel García Reina
Nombre de socis: 70
Societat Catalana de Citopatologia
Isabel Català Costa
Carmela Iglesias Felip
Nombre de socis: 169
Societat Catalana de Contracepció
Neus Prat Puigpelat
Rosa Porqueras Suárez
Nombre de socis: 126
Associació d’Estudiants de Ciències
de la Salut
Josep Iglésies Grau
Olga Mas Casadesús
Nombre de socis: 1.039
Societat Catalana de Dermatologia
i Veneriologia
Ramon M. Pujol Vallverdú
Aram Boada García
Nombre de socis: 208
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Joan A. Schoenenberger Arnaiz
Cristina Roure Nuez
Nombre de socis: 278
Societat Catalana de Farmacologia
Jordi Camarasa Garcia
Elisabet Vila Calsina
Nombre de socis: 138
Associació Catalana de Diabetis
Eduard Montanya Mias
Ismael Capel Flores
Nombre de socis: 370
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
Montserrat Nuevo Gayoso
Lluís Puig Torregrosa
Nombre de socis: 220
Societat Catalana de Digestologia
Rafael Campo Fernández de los Ríos
Esther García Planella
Nombre de socis: 432
Societat Catalana de Geriatria
i Gerontologia
Ramon Cristófol Allué
Joan M. Pérez-Castejón Garrote
Nombre de socis: 399
Societat Catalana de Documentació
Mèdica
Guillem Paluzie Ávila
Albert Alonso Beltran
Nombre de socis: 163
Societat Catalana de Dolor
Elena Català Puigbó
Daniel Samper Bernal
Nombre de socis: 128
SOCIETAT CATALANA
DE
GESTIÓ SANITÀRIA
Societat Catalana de Gestió Sanitària
Pere Vallribera Rodríguez
Jordi Varela Pedragosa
Nombre de socis: 257
Societat Catalana de Dret Sanitari
Josep Reig Vilallonga
Mercè Balcells Boix
Nombre de socis: 30
Societat Catalana d’Hematologia
i Hemoteràpia
Joan Carles Reverter Calatayud
Eva Domingo Domènech
Nombre de socis: 184
Associació Catalana d’Educació Mèdica
Miquel Vilardell Tarrés
Carles Blay Pueyo
Nombre de socis: 129
Societat Catalana d’Hipertensió Arterial
Àngela Felip Benach
Cristina Sierra Benito
Nombre de socis: 228
Societat Catalana d’Electromiografia
Mònica Povedano Panadès
Alejandra Climent Perin
Nombre de socis: 55
Societat Catalana d’Història
de la Medicina
Carles Hervàs Puyal
Josep L. Ausin Hervella
Nombre de socis: 109
Societat Catalana d’Endocrinologia
i Nutrició
Irene Halperin Ravinovich
Núria Vilarrasa García
Nombre de socis: 266
Societat Catalana d’Endoscòpia
Digestiva Medicoquirúrgica
Joan Mª Pou Fernández
Sandra Castro Boix
Nombre de socis: 174
GOVERN
Societat Catalanobalear de Cures
Pal·liatives
Carme Sala Rovira
Rosor Llorens Garangou
Nombre de socis: 370
Societat Catalana d’Immunologia
Manuel Juan Otero
Mercè Martí Ripoll
Nombre de socis: 123
Societat Catalanobalear d’Infermeria
Isabel Pera Fàbregas
Carles Blanch Mur
Nombre de socis: 409
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
17
Societat Catalana d’Informàtica
i Enginyeria Mèdiques
Salvador Molist Fondevila
Ferran L. Tognetta Arena
Nombre de socis: 80
Societat Catalana de Malalties
Infeccioses i Microbiologia Clínica
Francesc Marco Reverté
Helena Monzón Camps
Nombre de socis: 425
Societat Catalana de Medicina
Aerospacial, Subaquàtica i Ambiental
Jordi Saus Sarrias
Carles Sabaté Almarza
Nombre de socis: 75
Societat Catalana de Medicina
Avaluadora
Rosa M. Quintana Tomàs
Xavier Gomila Vila
Nombre de socis: 79
Societat Catalana de Medicina
de l’Esport
Juan N. García-Nieto Portabella
Carles Miñarro García
Nombre de socis: 244
Societat Catalana de Medicina Familiar
i Comunitària
Dolors Forés García
Joan Deniel Rosanas
Nombre de socis: 3.882
Societat Catalana de Medicina Física
i Rehabilitació
Mª Carme García Ameijeiras
Ramón Arroyo Aljaro
Nombre de socis: 262
Societat Catalana de Medicina Intensiva
i Crítica
Francisco Baigorri González
Mª José Burgueño Campiñez
Nombre de socis: 450
Societat Catalanobalear de Medicina
Interna
Alfonso López Soto
Ferran Nonell Gregori
Nombre de socis: 1.003
Societat Catalana de Medicina Legal
i Toxicologia
Josep Arimany Manso
Eneko Barbería Marcalain
Nombre de socis: 61
18
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Societat Catalana de Medicina Nuclear
Isabel Roca Bielsa
Virgínia Vallejos Arroyo
Nombre de socis: 112
Associació Catalana de Medicina
del Treball
Sílvia Nogareda Cuixart
Carles Escala Castells
Nombre de socis: 211
Societat Catalana de Medicina
d’Urgències i Emergències
Miquel Sánchez Sánchez
Gilberto Alonso Fernández
Nombre de socis: 1.029
Societat Catalana de Nefrologia
Josep M. Galcerán Gui
Anna Oliveras Serrano
Nombre de socis: 204
Societat Catalana de Neurocirurgia
Bartolomé Oliver Abadal
Pablo Clavel Laria
Nombre de socis: 73
Societat Catalana de Neurofisiologia
Clínica
Maria Ferrándiz Mach
Antoni Valls Santasusana
Nombre de socis: 42
Societat Catalana de Neurologia
Adrià Arboix Damunt
Joan Izquierdo Casas
Nombre de socis: 372
Societat Catalana d’Obstetrícia
i Ginecologia
Ramon Carreras Collado
Mª Dolores Gómez Roig
Nombre de socis: 679
Societat Catalana d’Odontologia
i Estomatologia
Josep M. Casanellas Bassols
M. Lluïsa Civit Díaz
Nombre de socis: 1.264
Societat Catalana d’Oftalmologia
Julio de la Cámara Hermoso
Josep M. Caminal Mitjana
Nombre de socis: 581
Societat Catalanobalear d’Oncologia
Manuel Algara López
Marta Bonet Beltran
Nombre de socis: 324
Associació Catalanobalear
de Paleopatologia
Antoni Cañellas Trobat
Rosa Dinarès i Solà
Nombre de socis: 63
SOCIETAT CATALANA
DE PÀNCREES
Societat Catalana de Pàncrees
Responsable Comissió Gestora:
Xavier Molero Richard
Societat Catalana de Pediatria
Vicente Molina Morales
Eugènia Ortolà Castells
Nombre de socis: 1.653
Societat Catalana de Pneumologia
Eduard Monsó Molas
Mario Culebras Amigo
Nombre de socis: 497
Societat Catalanobalear de Psicologia
Sònia Magán Muñoz
Sandra Lefler Pardo
Nombre de socis: 92
Societat Catalana de Psiquiatria
i Salut Mental
Diego Palao Vidal
Narcís Cardoner Álvarez
Nombre de socis: 495
Societat Catalana de Psiquiatria
Infantojuvenil
Montserrat Pàmias Massana
Joaquim Puntí Vidal
Nombre de socis: 130
Societat Catalana de Reumatologia
Sara Marsal Barril
Alba Erra Duran
Nombre de socis: 234
Societat de Salut Pública de Catalunya
i Balears
Montserrat Casamitjana Abella
Ester Villalonga Olives
Nombre de socis: 366
GOVERN
Societat Catalana d’Otorinolaringologia
i Patologia Cervicofacial
Ramón Jiménez Montoya
Enric Cisa Lluís
Nombre de socis: 274
Societat Catalana de Sexologia
Manel Honrado Eguren
Sílvia Pastells Pujol
Nombre de socis: 116
Societat Catalana per al Control
i el Tractament del Tabaquisme
Josep M. Ramón Torrell
Jacobo Sellarés Torres
Nombre de socis: 76
Societat Catalana de Teràpia Familiar
Anna C. Pérez Muñoz
Mª José Duran Cuadrado
Nombre de socis: 218
Societat Catalanobalear de Transfusió
Sanguínia
Mercè López Soques
M. Alba Bosch Llobet
Nombre de socis: 79
Societat Catalana de Trasplantament
Josep Mª Campistol Plana
Mercè Brunet i Serra
Nombre de socis: 284
Societat Catalana d’Urologia
Josep M. Malet Carreras
Jacobo Arce Gil
Nombre de socis: 204
Societat Catalana de Qualitat
Assistencial
Àngel Vidal Milla
Ignasi Arbusà Gusi
Nombre de socis: 107
Societat Catalana de Radiologia
i Diagnòstic per la Imatge
Francesc J. Ferrer Masip
Leandro Fernández-Cabrera
Nombre de socis: 370
Consell Català de Ressuscitació
Manuel Cerdà Vila
Francesc Carmona Jiménez
Nombre de socis: 693
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
19
Patronat de la Fundació
“La Fundació es constitueix amb l’objecte de promoure i impulsar la recerca i la formació en l’àmbit de les ciències de la salut,
per tal de servir la societat radicada en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Associació: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears (en endavant l’Acadèmia), tenint en compte sempre el foment de les activitats científiques
promogudes per la citada Acadèmia” (article 2on dels Estatuts de la Fundació).
PRESIDENT
Àlvar Net Castel
VICEPRESIDENT PRIMER PER CATALUNYA
Josep Monterde Junyent
VICEPRESIDENT PRIMER PER BALEARS
VOCALS ACADÈMIA
VOCALS EXTERNS
Ramón Fitó Morató
Banc de Sabadell
President Filial Vallès Oriental
Representant
Gabriel Coll de Tuero
Joan Bargay Lleonart
President Agrupació de Ciències
Mèdiques de Girona
VICEPRESIDENTA SEGONA
Teresa Solans Barri
Lluïsa Guarner Aguilar
VICEPRESIDENTA TERCERA
Carmen Gomar Sancho
SECRETARI GENERAL
Lluís Blanch Torra
Sòcia de l’Acadèmia
Conxa Oliu Creus
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Representant
Francesc Ferrer Ruscalleda
Laboratori Esteve
Representant
Antoni Esteve Cruella
Grup Uriach
Representant
Joan Uriach Torelló
VICESECRETARI
Pere Simonet Aineto
D’esquerra a dreta: Joan Uriach, Ramón Fitó, Francesc Ferrer, Carmen Gomar, Àlvar Net, Teresa Solans, Lluís Blach, Pere Simonet, Gabriel Coll de Tuero
20
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Membres Protectors
GOVERN
“Seran Membres Protectors aquelles persones o entitats que afavoreixen o hagin afavorit la Fundació mitjançant donacions,
llegats, institució hereditària, cessions o qualsevol acte de liberalitat o servei, la importància dels quals motivi, a criteri del
Patronat, que se’ls atorgui aquell títol“ (article 28è. dels Estatuts de la Fundació).
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
21
Socis
Ser soci de l’Acadèmia significa pertànyer a una institució
centenària, independent de qualsevol organisme oficial,
amb una vocació clara de servei al país i que està consolidada com la tribuna i el lloc de reunió dels professionals de les
Ciències de la Salut.
Els seus membres són metges, psicòlegs, farmacèutics,
odontòlegs, infermeres, fisioterapeutes, advocats, economistes, treballadors socials, estudiants de ciències de la salut, i altres professionals que desenvolupen la seva activitat
en l’àmbit de la salut.
Socis de l’Acadèmia
L’Acadèmia és formada per:
Socis Numeraris
Són les persones amb títol de llicenciat o graduat de cinc o
més anys d’estudi, que tenen relació amb les Ciències de la
Salut.
Socis Adjunts
Aquells que posseeixen el títol equivalent a les anomenades
diplomatures universitàries o graus universitaris de menys
de cinc anys d’estudi, relacionat amb les Ciències de la Salut.
Socis Agregats
Són els estudiants universitaris que cursen ensenyaments
relacionats amb les Ciències de la Salut.
Socis Adherits
Són aquelles persones que tenen acreditada la seva formació professional, o el seu equivalent, relacionada amb les
Ciències de la Salut.
Socis Corresponents
Són aquells qui, no residint a l’àmbit territorial de parla catalana, desitgen pertànyer a l’Acadèmia i tenen acreditada la
seva formació en relació amb les Ciències de la Salut.
Socis de Mèrit
Són els membres de l’Acadèmia o els professionals de les
Ciències de la Salut que es fan creditors d’aquesta distinció.
Socis d’Honor
Són aquelles persones els mereixements de les quals, per la
seva rellevància, així ho acrediten.
22
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Socis de Mèrit
M. Carmen Alonso Muñoz
Ignasi Cantarell Fontcuberta
Oriol Casassas Simó
Josep Corrons Espinal
Josep Maria Dexeus Trías de Bes
Ludvik Drobnic Orazem
Alfons Fernández Sabaté
Jordi Font Rodon
Màrius Foz Sala
Asim Kurjak
Oriol Martí Carrasco
Miquel Munar Ques
Gaietà Pareja Gabarró
Joaquim Ramis Coris
Joaquima Ribot Puig
Ciril Rozman Borstnar
Josep Simó Deu
Guillem Verger Garau
Soledad Woessner Casas
Pere Abelló Vila
Enric Aguadé Sans
Joan Aixas Obiols
Francesc Alcantara Chacon
Jordi Almirall Pujol
Anicet Altes Pineda
Josep Argemí Renom
Ramon Bacardí Pons
Ignasi Balaguer Vintró
Ramon Balius Juli
Francesca Ballesta Martinez
Carles Ballus Pascual
Joaquim Barraquer Moner
Josep Eduard Basilio Bonet
Rafael Battestini Pons
Francesc Bedós Casals
Eudald Bonet Bonet
Moises Broggi Valles
Miquel Bruguera Cortada
Manuel Burch Barraquer
Carme BusquetsJulia
Lluis Campos Navarro
Josep M. Carrera Macià
Xavier Casas Masjoan
Josep Maria Casasa Carbó
Albert Casellas Condom
Jaume Cases Estrada
Daniel Cercos Villarroya
Frank A. Chervenak
Josep Clara Camps
Andreu Claros Domenech
Rafael Comalrena de S. Auge
Jacint Corbella Corbella
Raimon Cornudella Mir
Mariona Creus Virgili
Manuel Cruz Hernandez
Josep M. Cuenca Cortina
Josep M. Cullell Reig
Lluis Daufi Moreso
Xavier De Balanzó Fernandez
Antoni Domènech Claros
Francesc M. Domènech Torne
Lluis Duran Barrionuevo
Elisabeth Eidenbenz
Joan Esteban Altirriba
Josep Esteve Soler
Josep M. Figueras Anmella
Miquel Fiol Sala
Guillermina Fita Rodriguez
Jordi Gago Rius
Modest Garcia Moll
Josep M. Gil-Vernet Vila
Emili Gil-Vernet Huguet
Joan Girbes Sotelo
Luisa Guarner Aguilar
Abelard Guarner Vila
Joan M. Guell Fortuny
Antoni Guinot Segui
Carles Hervàs Puyal
Arnau Izard Alvarez de Lara
Josep Lopez Batllori
Ernest Mallat Desplats
Leonard Marques Giraut
Josep Antoni Marti Mercadal
Amando Martin Zurro
Manuel Martínez González
Joan Martínez Mora
Jaume Mas Marfany
Josep M. Massons Esplugas
August Moragas Redecilla
Josep Maria Moragas Viñas
Mariano Muxí Olives
Miguel Angel Nalda Felipe
Alvar Ochoa Gaspar
Joan Oliveras Farrus
Albert Oriol Bosch
Jordi Pardina Suñé
Francesc Payas Casamada
Marius Petit Guinovart
Joan Pinyol Sabater
Adolf Pou Serradell
Miquel Puig Massana
Margarita Puig Riera de Conias
Miguel Ramos Marquez
Guillem Ribas Isern
Francesc Salamero Reymundo
Melcior Sentis Crivelle
Jordi Setoain Quinquer
Francesc Sole Balcells
Jordi Soler Soler
Jordi Tarrats Pibernat
Miquel Torner Soler
Jaume Torras Rosello
M. Dolors Trias Ferres
Xavier Trias Vidal de Llobatera
Joan Uriach Marsal
Santiago Vidal Sivilla
Josep Vilar Bonet
Francesc Vilardell Viñas
Josep Vilarrasa Coch
Tomas Vilarroya Ponsirenes
Juan Manuel Villar Landeira
Antoni Viscasillas Garcia
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
SOCIS
Socis d’Honor
23
Evolució mensual socis curs 2009-2010, curs 2010-2011 i curs 2011-2012
25.178
Curs 2009-2010
Curs 2010-2011
Curs 2011-2012
23.937
23.958
23.332
23.419
22.874
22.818
SETEMBRE
OCTUBRE
23.969
23.925
23.500
23.462
22.950
22.929
22.946
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER
23.854
23.530
24.006
23.996
23.948
23.537
23.538
23.527
23.557
23.083
23.093
23.095
23.175
23.200
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
23.933
23.900
Tipus de soci
84,50% NUMERARIS
80,41% NUMERARIS
4,36% AGREGATS
3,95% AGREGATS
8,27% ADJUNTS
7,98% ADJUNTS
0,07%
0,43%
0,31%
2,07%
0,08% HONOR
0,41% MÈRIT
HONOR
MÈRIT
CORRESPONENTS
ADHERITS
5,18% CORRESPONENTS
2,00% ADHERITS
JUNY 2011
JUNY 2012
Professions dels socis
81,78% MEDICINA
ALTRES PROFESSIONS
84,50 4,36 0,52%8,27
0,07
0,91% FISIOTERÀPIA
20195 1041 1977 17
80,41 3,95
7,98
0,43
103
2,07
494
0,31
73
JUNY 2011
24
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
0,41
5,18
2
81,74% MEDICINA
0,54% ALTRES PROFESSIONS
1,02% FISIOTERÀPIA
8,11% INFERMERIA
8,05% INFERMERIA
1,02%
1,69%
0,94%
5,09%
0,08
ALTRES LLICENCIATURES
FARMÀCIA
PSICOLOGIA
ODONTOLOGIA
1,05%
1,67%
0,93%
4,94%
JUNY 2012
ALTRES LLICENCIATURES
FARMÀCIA
PSICOLOGIA
ODONTOLOGIA
ADHERITS
AGREGATS
ADJUNTS
NUMERARIS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
80
1.297
1.593
16.416
79
1.253
1.643
16.759
86
1.329
1.659
17.204
106
1.103
1.652
18.051
101
1.159
1.578
18.668
126
1.278
1.532
19.216
221
1.140
1.724
19.726
291
1.094
1.841
19.974
494
1.041
1.977
20.388
503
1.039
2.009
21.671
SOCIS
Evolució per tipus de soci (2003 a 2012)
Distribució per Filials dels socis de l’Acadèmia
JUNY 2011
72,67% BARCELONA
4,26% GIRONA
4,19% VALLÈS OCCIDENTAL
3,06% BALEARS
2,43% MARESME
2,03% TARRAGONA
1,53% LLEIDA
1,46% OSONA
1,32% TORTOSA
1,19% VALLÈS ORIENTAL
0,93% ANDORRA
0,72% BAIX CAMP
0,62% ANOIA
0,61% ALT URGELL
0,53% GARRAF
0,53% ALT EMPORDÀ
0,51% GARROTXA
0,45% PENEDÈS
0,26% VALÈNCIA
0,23% BAGES
0,21% MENORCA
0,16% BAIX LLOBREGAT
0,12% CERDANYA
JUNY 2012
69,84% BARCELONA
4,84% BILBAO
3,91% GIRONA
3,82% VALLÈS OCCIDENTAL
2,87% BALEARS
2,27% MARESME
1,87% TARRAGONA
1,44% LLEIDA
1,35% OSONA
1,21% TORTOSA
1,09% VALLÈS ORIENTAL
0,93% ANDORRA
0,67% BAIX CAMP
0,59% ANOIA
0,56% ALT URGELL
0,51% GARRAF
0,49% ALT EMPORDÀ
0,47% GARROTXA
0,39% PENEDÈS
0,25% VALÈNCIA
0,21% BAGES
0,18% MENORCA
0,15% BAIX LLOBREGAT
0,11% CERDANYA
Evolució del nombre de socis de l’Acadèmia (1985 a 2012)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10.490 11.289 11.743 12.535 13.347 14.101 14.622 15.259 16.029 16.357 16.056 16.045 16.549 17.476 17.680 18.533 19.006 18.926 19.378 19.734 20.278 20.912 21.506 22.152 22.811 23.200 23.900 25.178
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
25
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
HEMATOLOGIA
ANGIOLOGIA
DERMATOLOGIA
Societats fins a 199 socis (juny 2011 - juny 2012)
30
DRET SANITARI 0
42
39
NEUROFISIOLOGIA
55
58
55
55
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA
ELECTROMIOGRAFIA
61
60
63
MEDICINA LEGAL
PALEOPATOLOGIA
INFORMÀTICA
68
70
67
73
71
75
73
76
78
78
76
79
76
79
78
80
70
CIRURGIA CARDÍACA
81
CIRURGIA TORÀCICA
NEUROCIRURGIA
M. AEROESP. I SUB
C. T. TABAQUISME
ATENCIÓ DOMICILIARIA
MEDICINA AVALUADORA
TRANSFUSIÓ SANG
PSICOLOGIA
83
88
92
107
QUALITAT ASSISTENCIAL
MEDICINA NUCLEAR
BIOQUÍMICA
104
123
120
126
126
126
IMMUNOLOGIA
CIRURGIA PLÀSTICA
CONTRACEPCIÓ
132
128
DOLOR
128
127
129
MAXIL·LO
ACUPUNTURA
147
144
129
126
130
125
EDUCACIÓ MÈDICA
PSIQUIATRIA I-J
138
134
FARMACOLOGIA
155
155
BIOÈTICA
163
166
168
169
169
168
DOCUMENTACIÓ MÈDICA
ALÁLERGIA
CITOPATOLOGIA
174
172
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
HEMATOLOGIA
177
184
194
195
ANGIOLOGIA
DERMATOLOGIA
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
119
114
116
113
SEXOLOGIA
26
122
109
109
112
HISTÒRIA MEDICINA
CURS 2010-2011
CURS 2011-2012
CURS 2010-2011
37
PANCREES 0
198
CURS 2011-2012
208
CIRURGIA TORÀCICA
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
NEUROCIRURGIA
HEMATOLOGIA
M. AEROESP. I SUB
ANGIOLOGIA
C. T. TABAQUISME
DERMATOLOGIA
ATENCIÓ DOMICILIARIA
Societats entre 200 i 399 socis (juny 2011 - juny 2012)
MEDICINA AVALUADORA
CURS 2011-2012
CURS 2010-2011
TRANSFUSIÓ SANG
204
201
204
202
211
207
218
214
UROLOGIA
MEDICINA DEL TREBALL
TERÀPIA FAMILIAR
HIPERTENSIÓ ART.
215
INFORMÀTICA
CIRURGIA CARDÍACA
PSICOLOGIA
228
QUALITAT ASSISTENCIAL
234
236
244
248
REUMATOLOGIA
MEDICINA ESPORTIVA
220
FISIOTERÀPIA
GESTIÓ SANITÀRIA 0
HISTÒRIA MEDICINA
MEDICINA NUCLEAR
BIOQUÍMICA
252
257
SEXOLOGIA
266
262
274
271
262
273
273
278
278
279
284
287
ENDOCRINOLOGIA
ORL
MEDICINA FÍSICA I R.
ANATOMIA PATOLÒGICA
FARMÀCIA CLÍNICA
TRASPLANTAMENT
IMMUNOLOGIA
CIRURGIA PLÀSTICA
CONTRACEPCIÓ
DOLOR
MAXIL·LO
ACUPUNTURA
324
319
ONCOLOGIA
SOCIS
NEFROLOGIA
EDUCACIÓ MÈDICA
PSIQUIATRIA I-J
366
353
FARMACOLOGIA
370
361
BIOÈTICA
370
370
DOCUMENTACIÓ MÈDICA
372
ALÁLERGIA
374
370
CITOPATOLOGIA
378
SALUT PÚBLICA
DIABETES
CURES PALIATIVES
NEUROLOGIA
RADIOLOGIA
GERIATRIA
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA 386
HEMATOLOGIA
INFERMERIA
399
396
409
ANGIOLOGIA
DERMATOLOGIA
Societats
de més de CURS
4002011-2012
socis (juny 2011 - juny 2012)
CURS 2010-2011
425
444
450
449
432
458
458
462
497
493
399
495
581
591
658
648
676
693
679
716
787
795
792
824
MALALTIES INFECCIOSES
MEDICINA INTENSIVA
DIGESTOLOGIA
CARDIOLOGIA
PNEUMOLOGIA
PSIQUIATRIA I SALUT M
OFTALMOLOGIA
CIRURGIA
C.C.R.
OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
ANESTESIOLOGIA
CIRURGIA ORTOPÈDICA I T.
CURS 2011-2012
972
1.039
1.003
1.041
1.029
1.131
1.264
1.227
AECS
MEDICINA INTERNA
MEDICINA D’URGÈNCIA
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
1.653
1.586
PEDIATRIA
3.882
3.863
MEDICINA FAMILIAR
CURS 2010-2011
CURS 2010-2011
CURS 2011-2012
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
27
Nous socis del Curs 2011-2012
Abad Gonzalez, Alfonso Carlos - Abanto Alvarez, Janet Magaly - Abasto Revollo, Maythy - Abiad Monge, Laia - Abio Roig, Anna - Abril Martínez, Elena - Achury
Murcia, Carlos Andres - Adame Martinez, Ana - Ademà Gaynés, Claudia - Adroher, Michel - Adrover Jaume, Francisca - Agón Paul, Mayka - Agudo Fernandez,
Carlos - Aguilar Morales, Eva - Aguilera Artal, Angels - Aixut Mayordomo, Sandra - Al Tamr Al Barazi, Mohammad - Alabarce Malara, Mireia - Alarcon Allen, Ana
Alarcon Garcia, Juan Maria - Alberich Conesa, Ana - Albert Subirà, Mª Rosa - Alcala San Martin, Irene - Alcalde Dominguez, Ana Maria - Alcalde Tortadés, Laura
Alcaraz Blanco, Raquel - Alcaraz Prenjas, Mireia - Alcoberro Gonzalez, Marina - Aldomà Teixidor, Oscar - Algarra Vento, Jorge - Algilaga Segovia, Raquel - Aliste
Quer, Romà - Aller Alvarez, Juan Sebastian - Almudi Cortes, Lorena - Alonso bes, Eva - Alonso Domínguez, Miriam - Alonso Martinez, Patricia - Alonso Mendoza,
Veronica - Alonso-Villaverde Lacasa, Cristina - Altimir Pau, Josep Mª - Alvarado Panesso, Martha - Alvarado Tapias, Edilmar - Alvarez Carbonera, Sara - Álvarez
Castaño, M. Elena - Alvarez Encinas, Alfredo - Álvarez Galarraga, Alicia - Alvarez Matta, Aileen Gisele - Alvarez Sastre, Isabel - Álvarez Torrado, Andrea - Alvarez Vila,
Noa - Alvira Uribe, Maria José - Alzuria Gutierrez, Diana - Amann, Benedikt - Amaya Carrera, Zully - Ambatlle Vilasetrú, Dúnia - Amblàs Mas, Núria
Amengual Parras, Eugenia - Amill Perez, Francesc - Amoros Parramon, Noemi - Amorós Valls, Jordi - Ampurnales Villar, Cristina - Andres Villarreal, Mireia - Andreu
Llobera, Jordi - Anglada De Arvizu, Ana - Anglada Torres, Neus - Angona Figueras, Anna - Angrill Solé, Laura - Anguera Palacios, Geòrgia - Anguis Martin, Lorena
Aniceto Calero, Núria - Anton Martinez, Nora - Anzelin Zuluaga, Valentina - Aparicio López, Juan Carlos - Aracil Blanch, Carles - Aracil Leon, Elisa Isabel - Aragon
Navarro, Daniel - Arajol Gonzalez, Claudia - Aranzabal Otaduy, José Ramon - Arasa Galceran, Aina Mar - Arcarons Martí, Marta - Arcusa Lanza, Angels - Ardila Olmos, Carlos - Arellano Andrino, Ana Lucia - Arenas Redondo, Mireia - Arenos Sambro, Roser - Arévalo Pérez, Diana - Arévalo San Segundo, Rubén - Argemí Sardà,
Marina - Argilaga Molero, Ernest - Arguedas Hernandez, Amalia - Arias Agudelo, Olga Lucia - Arias Robles, Inma - Armada Gomez, Letícia - Armas Gay, Judit
Armengol Vila, Antoni - Arnau Figueras, Josep - Aroca Ruiz, María - Arqueros Nuñez, Cristina - Arranz Díaz, Sandra - Arroyo Aljaro, Ramon - Arroyo Calpe, Soraya
Artigas Guix, Carlos - Artigues Serra, Francisca - Aspíllaga Maggi, Rodrigo - Ataat Ataat, Nour - Ayala Carreño, Cristian - Ayala Roma, Míriam - Ayala, Joan Lluis
Ayerdi Irizar, Iñigo - Ayerdi Irizar, Jon - Aymerich Mestre, Anna - Azancot Rivero, Maria Antonieta - Azuaje Tovar, Carlos Julio - Azzollini Gil, Alberto - Badal Vidal,
Joan - Badia Vilaró, Íngrid - Badrenas Ferrer, Anna - Baduell Martí, Albert - Baerreiter, Stefan - Bafaluy, Antoni - Baiges Aznar, Anna - Balfagon Gandoy, Susana
Ballester Clau, Raquel - Ballester, Ricard - Ballesteros Barrios, Montserrat - Ballesteros Maldonado, Francisco Javier - Banque Vidiella, Jaume - Baños Marin, Luis
Guillermo - Baqué Mariné, Angela - Baquerizo Vargas, Herbert Glenny - Baras Ferrer, Núria - Baratau Castedo, Josep - Barbany Fàbrega, Miquel - Barbany Rodriguez,
Miriam - Barneda Faudot, Vanessa - Baró Estrella, Eva - Baró, Ladislau - Barón Igeño, Inmaculada - Barrachina Esteve, Oriol - Barranzuela Decoll, Patricia - barreiro
garcia, Rachel - Barros Garcia, Luisa - Barroso Planella, Cristina - Bartomeu, Rosaura - Bas Costas, Núria - Bas Sanchis, Francisco - Bascompte, Domènec - Bascoy
Vieira, Luciano - Bassat Orellana, Quique - Bastida, Daniel - Bastús Bachs, Claudia - Batalla Obiols, Jordi - Batet Gabarró, Carme - Baucells Lackyer, Benjami
Bautista Gali, Laia - Bautista Obiols, Miquel - Bautista Villaecija, Oscar - Baxarias Canals, Laura - Bayà Castells, Josep - Bayona Ferrer, Inmaculada - Bazaga Perez de
Rozas, Sergio - Beal, Josep Maria - Becaria Suarez, Jorge - Becker, Caroline - Beening, Alexander - Bejr-Kasem Marco, Helena - Bekkhoucha Bekkhoucha, Fawzya
Belloc Barbastro, Blanca - Beltran Guerra, Angela - Ben Azaiz Ben Lahsen, Loubna - Benedetti, Giovanna - Benere Echeverria, Sahara - Benet Marti, Josep M - Benet
Mas, Claudi - Benitez Moreno, Jose Manuel - Benito Gómez, Alba - Berges Mulet, Magdalena - Bergillos Gasion, Silvia - Beristain Abarrategui, Ihintz Eiider
Bernabeu Garcia, Andrea - Bernad Suarez, Jesus - Bernal de Barbera, Silvia - Besalduch Balaguer, Marina - Betriu Bars, Mercè - Bianchi Perez-Lopez, Claudia Maria
Bigas Aguilera, Olga - Bilbao Gasso, Laura - Blancafort Burdó, Jordi - Blanch Rubio, Berta - Blanco Blanco, Antonio Jesús - Blanco Llorca, Jose Adolfo - Blanco Ratto,
Laia - Blanco Tamagno, Ana Maria - Blasco Suñé, Cristina - Blasi Puig, Mercedes - Bodet Agustí, Eduard - Boechat Junior, Hilton - Bonarriba Beltran, Carlo - Bonet
Peris, Idoia - Bonet Puntí, Xavier - Bonet, Francesc - Bonvehi Nadeu, Sigrid - Borràs Andujar, Albert - Borràs Mora, Mariona - Borrull Martínez, Jose Maria - Bosch
Capdevila, Daniel - Bosch Hidalgo, Xavier - Bosch Masgrau, Anna - Bosque Lopez, Maria Jose - Bota Calasanz, Janira - Boté Casamitjana, Anna - Botero Marin, Lina
Paola - Bothe Gonzalez, Carolina - Bottaro Parra, David - Bottino Guerrero, Carla Paola - Bouzas Curto, Mª Pilar - Bravo Valenzuela, M.Carmen - Brito Do Carmo,
Margarida Alexandra - Bruguera Cortada, Eugeni - Bruguera Soler, Pol - Brugulat Borras, Josep - Brunet Mas, Eduard - Buendia Portillo, Marta - Bueno Perez,
Francisco Javier - Buixens Gutiererz, Laia - Bujalance Gomez, Isabel - Bujons Albesa, Sonia - Burgos Lozano, Fco. Javier - Burgués Rius, Lluís - Burgués, Josep - Buron
Pust, Andrea - Bustamante Maldonado, Eva - Caberol Saez, Ruben - Cabrera Navarro, Nuria - Cabrera Saavedra, Ester - Caimari Ferragut, Bartomeu - Calafat Sard,
Margalida - Caldentey Ysen, Elena - Call Mañosa, Silvia - Calle Rodriguez, Candela - Calleja Turrion, Gloria Maria - Calsina, Miquel - Calvente Rubio, Lourdes - Calvet
Molinero, Míriam - Calvo Barrera, Maryuryandrea - Calvo González, Marta - Calvo González, Xavier - Calvo Mayor, Roser - Calvo Saiz, Laura - Calvo Sanchez, Eva
Calvo Sánchez, Maria Dolores - Camacho Gamboa, Haydee - Cámara Moreno, Cristina - Camarasa Darbra, Anna - Camarena Palacios Macedo, Paulina - Camats
Pascual, Laura - Camins Fabregas, Laia - Camins Fabregas, Mireia - Camos Serra, Laia - Campo Vilar, Francesc - Campon Saenz, Fernando - Campos Berlanga, Olga
Campos Felip, Sandra - Camprodon Rosanas, Ester - Camprubi Collell, Genis - Camps González, Laura - Canals Amat, Pau - Canals Imorh, Marc - Cancino Muñoz,
Reinaldo - Caner -, Nimet - Canes Niubó, Marta - Canet Maldonado, Marta - Canet Tarrés, Anna - Cano Parellada, Rafael - Cánovas Tarrés, Albert - Cantons Palmitjavila, Jordi - Cañas Miguel, Elena - Cañete Revert, Maria - Cañis Parera, Marta - Capdevila Sarramona, Alba - Carbonell Garcia, Jordi - Carcereny Costa, Enric
Cardelús Maestre, Montserrat - Cárdenas Contreras, Esther - Cárdenas Perilla, Rodrigo Andrés - Cardona Hernández, Roque - Cardozo Espínola, Celia Guadalupe
Carmona Cornet, Anna M. - Carranco Ambròs, Montserrat - Carrasco Alarcon, Carmen - Carrasco Domingo, Ana - Carrasco Gil, Alfonso - Carrasco Rivero, Ana Belen
Carrau Castell, Montserrat - Carre Gaya, Gemma - Carrera Clota, Joan - Carreras Frau, Vicenç - Carreras Valls, Josepa - Carrillo Luna, Luis Hernando - Carrillo Santana,
Jose Miguel - Carrión Puig, Albert - Carulla Bonjoch, Mireia - Casado Meléndez, Adriana - Casal Casal, Josep - Casal Dominguez, Maria - Casal Duro, Albert - Casal
Rewers, Verònica - Casalprim, Montserrat - Casals Missio, Isabel - Casals Pascual, Climent - Casals Ripollès, Ester - Casamitjana Farre, Mireia - Casano Carnicer, M.
Cecilia - Casanovas Espinar, Marta - Casas , Dídac - Casas Claramunt, Maria - Casas Ibañez, Beatriz - Casas Segalà, Conrad - Casellas Robert, Margarida - Casino
Puiggalí, Laia - Castan Campanera, Anna - Castan Moros, Sara - Castany Pich, Jordi - Castañeda Anaya, Anyela - Castañeda Garzón, Gloria Victoria - Castellà Antich,
28
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Josep Maria - Castella Daga, Immaculada - Castellarnau Visus, Marta - Castelló Turell, Pilar - Castellote Petit, Aida - Castillejo Rustarazo, Laura - Castillo Lumbreras,
Francisco Jesús - Castillo Quirante, Maria - Castillo Soria, Diego Andres - Castillo Tirado, Gemma - Castillón Cortés, Gemma - Castro Rivera, Esteban - Caussa Ayza,
Josep Maria - Cavero, Pere - Cayetano Paniagua, Ladislao - Cazorla Calderon, Sergio - Ceja Garcia, Alejandro - Celi, Sergio - Centelles Ruiz, Margarita - Cerna
Arevalo, Carla - Cerqueda Torres, Dolors - Cerqueda, Natàlia - Cerqueira Dapena, Mª Josep - Ceruelo Caro, Santiago - Cervera, Emilia - Cespedes Escalier, Yassir
Cespedes Rios, Marcela - Chacartegui Quetglas, Begoña - Chavarria Tirado, Mireia - Chavez Rivera, Karina - Checa Garrido, Antoni - Cifre Borras, Maria Antònia
Cirer Cirer, Maria Antònia - Clarambo Semis, Marina - Clares Moreno, Iban - Claret Soler, Gemma - Clariana Bosch, Elvira - Claver Monzon, Angela - Climent Morales,
Carme - Closa Carne, Laura - Cobian Tovar, Ramon - Cobo Sacristán, Sara - Codina Gene, Teresa - Codina Ges, Roser - Cola, Clarissa - Colan Hernanez, Juan Antonio
Coll Negre, Montse - Coll Presa, Cristina - Coll, Margarida - Collado Rosa, Fernando - Collazo Vallduriola, Iris - Colomé Argemí, Antoni - Comas Bedmar, Cristina
Comella Canut, Marta - Cometti , Italo - Comin Colet, Josep - Condom Esteve, Maria - Condom Siñol, Maria - Conejo Sosa, Irene - Conesa Antiñolo, Lucas
Consiglieri Alvarado, Claudia - Constantí Ausín, Laura - Contreras Casas, Oriol - Contreras Durán, Rafael - Contreras Perez, Nayanar - Corbella Virós, Xavier
Cordero Asanza, Pedro - Cordero Rodriguez, Yngrid - Córica, Maria Emilia - Cornejo Bortolini, Javier - Cornellas Rovira, Montse - Corominas Roura, Andrea - Corral
Arboledas, Sonia - Corral Bilbao, Arrate - Corral Carrizo, Josep Lluis - Corretjé Nicolau, Imma - Corro Ramis, Sebastián - Cortes Gomez, Lydia - Cortes Pestana, Mayro
J. - Costa Planells, Marc - Costals Eva, Guinart - Costea Marqués, Maria - Cotela Ane, David - Cotta Ramusino, Gianluca - Couce Gomez, Ines - Covatto Sein, Cristobal
SOCIS
Craywinckel Marti, Gemma - Cres, Phiplippe - Cristobal Andreu, Fernando - Cros Costa, Sara - Cruz Artacho, Dina - Cruz Garcia, David - Cruz Sanchez, Marcos - Cruz
Toro, Paula - Cuautle Bastida, Angelica - Cuervo Requena, Guillermo - Cuesta Herraiz, Laura - Cueva Castro, Luisa Fernanda - Cugat Garcia, Josep Ramon - Cusiné
López, Laura - Da Cruz Simoes, Joao Miguel - Da Fonte Fortunato, Ivan Fernando - Daoud Domenech, Karim - Darwich Soliva, Laila - de Benito Hernádez, María
Natividad - De Cambra, Silvia - De Carvalho Mendes Castanheira, Amelia Maria - de Caso Rodriguez, Julio - De Castro Avellaner, Mª Eugènia - De Febrer Toral, Josep
Mª - De Haro, Pilar - de la Dehesa Cueto-Felguerso, Paloma - de Llopart-Mascaro de Pfaff, Alejo - De Medrano Tiana, Cristina - De Miguel Serra, Xavier - De
Mont¡desert Rivas, Carina - De Nicola Gianninoto, Mª Laura - de Pablo García-Cuenca, Alba - De Paz Rodriguez, Hugo - De Petris , Marina - De Verdonces Roman,
Leticia - del Alamo Fernandez, Tamara - Del Cacho Ortega, Núria - Del Val Torrecillas, Elena - Delavalle , Maria Belen - Delgado Amat, Jose Antonio - Delgado Marti, Carla - Delgado Medina, Manuel - Delgado Sole, M Cristina - Depolo Passalacqua, Marina - Deportós Moreno, Jordi - Deudero Infante, Aida - Deus Botti, Carolina - Devau Lenzi, Nicolas - Devau, Bernard - Deza Borau, Patricia - Diaz Castella, Josep Maria - Diaz de Brito , Vicens - Diaz Feijoo, Berta - Diaz Fernandez, Ines - Díaz
Fort, Daniel - Diaz Gallego, Francisco - Diaz Jaimes, Esteban Junior - Diaz Manera, Jordi - Díaz Martos, Isabel - Diaz Trujillo, Raquel - Diaz, Ray - Diestre Ortin, M.
Teresa - Diet Castan, Jean Marc - Diez Garcia, Lorena - Diez Perez, Adolf - Díez Presa, Lorena - Ding Wu, Angela - Dlouhy, Ivan - Domenech Roger, Francesc Xavier
Domingo Maria, Felissa - Domínguez Font, Montserrat - Donaire Mejias, Maria - Donaire Sansó, Gemma - Donate López, Carolina - Drakeford Gonzalez, Zully
Esther - Drewling , Isabel-Charlotte - Dupatrocinio Granados, Melina - Dupatrocinio Granados, Melina - Duran Carasso, Gonzalo - Duran Hernandez, Maria Cristina
Duran Navarro, Jaume - Duran Nolte, Matias - Duran-Sindreu Terol, Santiago - Echaiz Alvis, Javier - Echevarria Peña, Josune - Egido Moreno, Sònia - Eguiarte Ruiz,
Beñat - Eléspuru Burga, Milagros de Jesús - Elia Guedea, Galo - Elias Mingot, Jaume - Elizalde Oroz, Miguel Angel - Emiliani Sanz, Esteban - Entor, Dolors - Errasti
Morales, Julian - Escandell Almodóvar, Maria del Mar - Escandón Coronel, Verónica - Escapa Carulla, M.Carme - Esclapez Sempere, Elena - Escobio Rodriguez,
Favila - Escudé Edo, Sandra - Escudero Cisneros, Berta - Espanya Grifoll, Dunia - Español Alcazar, Héctor - Espiga Garrofé, Víctor - Espinal Batalla, Laia - Espinet Coll,
Carina - Espot Miró, Xavier - Estape Fiol, Anna - Esteban Feliu, Ignacio - Esteve Roger, Isabel - Estrada Prat, Xavier - Fadil Hechadi, Younes - Fanlo Maresma, Marta
Farre Jorba, Irene - Farres Sans, Clàudia - Fauli Prats, Adela - Feijoo Massó, Carlos - Felip Girbes, Núria - Feliu Masgoret, Mireia - Feliu Ribera, Anna - Feria Soriano,
Sònia - Fernandez Antuña, Lucienne - Fernández Blanco, Lorena - Fernández Chávez, Raúl - Fernandez Ciria, Lidia - Fernández Codina, Andreu - Fernández
Consuegra, Marta - Fernandez De Castillo Torras, Luis - Fernandez Egea, Emilio - Fernández Gago, Tania - Fernández Gallegos, Sandra - Fernandez Guallart, Inés
Fernandez Hidalgo, Núria - Fernandez Liarte, Lorena - Fernandez Mendez, Sara - Fernandez Merino, M. Carmen - Fernandez Morales, Maria Soledad - Fernandez
Valverde, Diana Elizabeth - Ferran Carpintero, Anna - Ferrandez Ferrer, Cristina - Ferrandez Martin, Noelia - Ferré Pujol, Guillem - Ferreira González, Ignacio - Ferrer
Albertí, Alex - Ferrer Andrés, Elisabet - Ferrer Caraco, Carolina - Ferrer Codina, Teresa - Ferrer de la Fuente, Cristina - Ferrer Duarte Costa Filho, Jose - Ferrer Fernandez, Montserrat - Ferrer Mellor, Tessie - Ferrer Roma, Ana - Ferrer Tarrés, Joan Maria - Ferrer Ventura, Laia - Ferrer, Rosa - Ferreres Ramia, Yolanda - Ferres Amat,
Eduard - Ferres Bisbe, Tura - Ferullo, Jose Ignacio - Fibla Font, Ernest - Figueras, Daniel - Figueras, Diana - Figueroa Matallín, Isabel - Figuerola Busquets, Eulalia
Figuerola Monton, Montserrat - Fillat Gomà, Ferran - Fité Matamoros, Joan - Fiz Fernández, José Antonio - Flajsig, Igor - Flor Costa, Alejandro - Flores Lledó,
Ornella - Florés Paredes, Marina - Flores Prieto, Irene - Florez Posada, Harvey And. - Fonoll Castillo, Nuria - Fonolleda Pérez, Pere-Miquel - Fonolleda Riberaygua,
Marta - Fonollosa Favà, Francisca - Font Barés, Jordi - Font Gallaguet, Jordi - Fontanilles Arbonés, Eva - Fontg Manzano, Fidel - Fontova Almató, Aurora - Forcadell
Arenas, Manel - Forgas Garcia, Ester - Fornaguera Nadal, Joan - Fornons Servent, Rosa - Fortea Garcia, Monica - Fortià Palahí, Cristina - Fortó, Josep - Fournier Fisas,
Sofía - Fraga Fraga, Antia - Fraile Navarro, David - Fraile Suari, Anna - Franch Salvadó, Sílvia - Francisco Salas, Esther - Franquet Elia, Elisa - Freitag Perez, Karin
Freixa Pamias, Roman - Frutos Alegria, Jose Maria - Fuentes Cabrera, Juan Fernando - Fuentes Morán, Laia - Fullana Campillos, Lidia - Fuster Carreras, Jose - Gaba
Garcia, Lydia - Galera Molina, Tiscar - Gali Gimenez, Alejandro - Galindo Guarín, Liliana - Galindo Nebot, Alexia - Gallardo Andrés, Ignasi - Gallardo Calero, Alba
Gallardo Perez, Ester - Gallardo Perez, Ester - Gallardo Ruiz, Francisco Daniel - Gallardo, Jordi - Gallego Zurdo, Antoni - Galliano, Daniela - Gálvez Daza, Mª Dolors
Gamba, Carlo - Gamez Garofano, Rafael - Gangolells Sabata, Alba - García Acuña, Marta - Garcia Algar, Oscar - García Antich, Sandra - Garcia Cuscó, Mireia - García
del Moral Escobedo, Mª Elena - García Elvira, Ruben - Garcia Farre, Noemi - Garcia Heredia, Beatriz - Garcia Hernandez, Nuria - García Jordán, Marielys - Garcia
Ladona, Margarita - Garcia Lapeña, Nuria - García Larrosa, Alejandro - Garcia Leon, Cristina - Garcia Lopez, Jordi - García Manganell, Sandra - Garcia Marin, Cristina
Garcia Martinez, Alicia - García Martínez, Carmen - Garcia Ortega, Mª Dolores - Garcia Otero, Laura - Garcia Ramirez, Marta - Garcia Reina, Samuel - Garcia Roca,
Catalina - Garcia Rodriguez, Ana - Garcia Salido, Cristina - Garcia Sendin, Margarita - Garcia Tejedor, Amparo - Garcia Torras, Sara - garcia Vera, Josefa - GarcíaArumí Fusté, Clàudia - Garcia-Vaquero Millan, Juan - García-Villarrubia Muñoz, Alberto - Gargallo Margarit, Albert - Garnica García, Juan Pablo - Garrido Morales,
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
29
Patricio - Garriga, Miquel - Gasque Celma, Pablo - Gasset Arrando, Montserrat - Gasulla Bou, Alba - Gavrilov --, Pavel - Gelabert Vea, M.Carme - Gelpi Mantius, Ellen
Gendre Jornet, M. Isabel - Geraldo Roig, Llanos - Gibert Ventura, Mònica - Gibert, Manel - Gil Sala, Daniel - Gili Bueno, Mireia - Gil-Vernet Huguet, Emili - Giménez
Casado, Aida - Giménez Palomo, Anna - Gimeno Carrasco, Ana - Gimeno Esteve, Francisca - Giné Puigcercós, Jordi - Gine Serven, Eloi - Gine Soca, Eva
Gines Miranda, José María - Giro Batalla, Maria - Girona Real, Raquel - Gisbert Caballé, Josep - Goiburu Gonzalez, Laura Susana - Gomà Sala, Albert - Gomar
Sànchez, Pau - Gomez Alvarez, M Angeles - Gómez Castelló, Teresa - Gomez Garcia, Santiago - Gómez Martín, Adriana - Gomez Murillo, Marta - Gómez Ros, Ivan
Gomez Salvador, Ileana - Gómez Valencia, Elena - Gonçalves Da Cunha, Patricia - Gonzalez Aguirre, Jorge Giovanny - Gonzalez Avila, Barbara - Gonzalez Castillo,
Ana Mª - González Cuevas, Gloria Montserrat - Gonzalez De La Rosa, Francisco Javier - Gonzalez Duaigües, Marta Lourdes - Gonzàlez Escorihuela, Ainara
Gonzalez Fernandez, Monica - González Ibán, Sofía - Gonzalez Judias, Clara - González Lopera, Marta - González Marín, Eduardo - González Menacho, Jordi
Gonzalez Merodio, Maria Jose - Gonzalez Miguez, Paula - Gonzalez Mujica, Jessica Rosa - González Navarro, Europa Azucena - Gonzalez Ortega, Maria - Gonzalez
Paredes, Gabriela - Gonzalez Prieto, M. Isabel - González Ridao, Jordi - González Rodríguez, Alexandre - González Rodríguez, Raúl - Gonzalez Sanchez, Jose Juan
Gonzalez Sánchez, Sara - González Tejada, Jorge Alejandro - Gonzalvo Buendia, Cristina - Gornés Hernando, David - Gost Rosquellas, Jordi - Goya Rodriguez de
Castro, Ferran - Gràcia Adrados, Miquel - Gràcia Perez-Bonfils, Anna - Gracia Roman, Raquel - Granados Granados, Antonio - Granda Méndez, Javier - Gratacós
Cubarsí, Gemma - Grebennikova, Alexandra - Grima Cervantes, Oscar - Gual Grados, Martina - Gual Santandreu, Miquel - Gual Tarrada, Neus - Guallar Bouloc,
Marina - Guardia Segarra, Francisco - Guedes de la Puente, Xavier - Güell Espigol, Laura - Guerrero Gonzalez, Laia - Guerrero Sabater, Anna - Guevara Noriega,
Kerbi - Guilera Alonso, Andrea - Guinjoan Esteban, Joan Ramon - Guirado Gallego, Núria - Guirao Bailén, Robert - Guitart Colomer, Montse - Guiu Rosa, Jordi
Gutierrez Benitez, Laura - Gutierrez Perez, Manuel - Hachem, Adnan - Haro Bosch, Antonio - Haro Cervantes, Dídac - Hartmann, Jörn - Herce Hernandez, Esther
Hernández Arancón, Patrícia - Hernandez De Sosa, Nerea - Hernandez Garcia, Anna - Hernandez Hernandez, Rafael - Hernández Martínez, Lourdes - Hernández
Milián, Almudena - Hernández Platero, Lluïsa - Herrera Marrero, Margarita - Herrera Quintero, Margarita - Hidalga Vizcaya, Melody - Hidalgo Arroyo, Jorge
Hmimina, Sara - Holguin Flores, Francia - Hong Cho, Jeong-Uh - Horcajada Gallego, Juan Pablo - Horneros Torres, Judith - Huayllani Peralta, Roxana Victoria
Huelin Alvarez, Patricia - Huguet Llull, Gabriel - Ibañez Lopez, Cristina - Ibañez Sanz, Gemma - Ibáñez Sanz, Laura - Iglesias Álvarez, María - Iglesias Fins, Josep
Lluís - Iglesias Grau, Josep - Iglesias Perez, Begoña Rosario - Ilzarbe Simorte, Daniel - Inciarte Mundo, Jose - Insa Canet, Anna - Inza Henry, Carolina - Irazoki Oharriz,
Ibon - Irisarri Burrel, Ainhoa - Isalt Lemonche, Christian - Isern Kebschull, Jaime - Isidoro Palmerin, Juan Diego - Izquierdo Rodriguez, Alexandra - Iztueta Saavedra,
Ignacio - Jaldin Lizarazu, Alcira Maria - Jalencas Gimenez, Glòria - Jaller Yanegas, Rafael Enrique - James, Adriana Lucero - Jaurrieta Irisarri, Jose Maria - Jerez Viñas,
Núria - Jidveian , Cristina - Jiménez Angulo, Alba María - Jimenez Arcos, Glòria - Jimenez Daza, Lourdes - Jiménez Martín, José Diego - Jiménez, Berta - Jimeno
Hermoso, Ana Isabel - Jorda Fiol, Miguel - Jordán Iborra, Carlota - Jordana Baron, Ana Maria - Jordana, Roser - Jorge Tufet, Carme - Joval, Albert - Jover Moreno,
Anna - Jover, Eric - Jover, Marc - Juan Querol, Maite - Juan Serra, Natàlia - Juan Vañó, Joaquim - Juarez Delgado, Sonia - Julià Adroher, Sílvia - Julian Campos, Carme
Jullien, Sophie - Jurado Hamud, Gustavo Isaac - Kauffmann, Stephane - Kinast , Nadia Diana - Kisiel Gonzalez, Nadya - Labró Ciurans, Meritxell - Lacueva Canut,
Ludmila - Lafuente Nuñez, Carolina - Lagranje Baile, Pere - Laiz Alonso, Ana - Lapadjian Pena, Paola - Lara Ibañez, Rosa Maria - Lara, Yvan - Lares Archer, Henry
Larreina de la Fuente, Leire - Laserna Martínez, Elena - Laso de la Vega Artal, Silvia - Laso Ulloa, Pablo - Latorre Gines, Vanesa - Latorre Laborda, José Antonio - Laza
de la Iglesia, Giovana - Lázaro Gracia, Pilar - Lazo Latorre, Claudia Andrea - Ledesma Hidalgo, Clara - Ledezma Lopez, Lorgio Carlos - Lemos Simosono, Claudio
Lenzi Casal, Gina - Leon Annicchiarico, Andres Jose - Leon Berrocal, Deysi - León Caballero, Jordi - León Castelao, Esther - Leon Tomas, Mª de los Angeles - Ley
Nácher, Miguel - Liebana Mercado, Mª Pilar - Limeres Freire, Javier - Lista Arias, Eva - Lizarte, Robert - Llaberia Torrelles, Mariona - Llabres Segui, Antonia - Llallire
Luyo, Juan Carlos - Llaó Ferrando, Joan Isaac - Llaurado Llaurado, Yolanda - Llena Isla, Priscila - Llobet Carrera, Nuria - Llobet Farré, Maria - Llobet Navas, David
Llobet Pareja, Anna - Llobet Vila, Laura - Llonch Masriera, Mireia - Llorens Capdevila, Marta - Llorens Esclusa, Eulàlia - Llorens Martínez, Xavier - Llucià Sabarich,
Jordi - Lluelles Larrosa, Maria Jesus - Lluent Vallet, Raquel - Lluis Pons, Laia - Loayza Silva, Carmen Carolina - Loma-Osorio Ricon, Pablo - Lombardia Fernandez,
Cristina - Londoño Rojas, Gabriel Jaime - Lop Gros, Joan - López Alcover, Alejandro - Lopez de Aguileta Ibisate, Ana - Lopez de la Franca Beltran, Bernat - Lopez de
la Riva, Montserrat - López Herrero, Luis - López Iñesta, Victoria - López Lasanta, Maria - Lopez Marquez, Silvia - López Millan, Esteve - López Montanya, Toni - Lopez
Moron, Ana Luisa - Lopez Navarro, Eva - López Núñez, Carmen - López Ojeda, Nieves - López Ortiz, Cristina - López Pinacho, Timoteo - Lopez Pineda, Anna - López
Plaza, Carolina - Lopez Quesada, Eva - López Rico, Alejandro - López Sellés, Núria - López Serrano, Elena Lucía - Lopez Valdueza, Elena - López Viñas, M. Luisa - Lora
Cabral, Maria Alejandra - Lorente Bulnes, Betty - Lorente Colomé, Núria - Los Arcos Bertiz, Ibai - Losada Fernandez, Paola - Loureiro Amigo, Jose - Loutfi Jodra, Sami
Lozada Palomino, Clarlos A - Lubran Olivella, Montserrat - Lucas Guarque, Isaac - Lupu, Ion - Luque Ballesteros, Mª del Mar - Macedo Pascual, Miguel Angel
Machlab Mashlab, Salvador Tarek - Macías Declara, Ismael - Macias Garcia, Anna - Maestre Salgado, Mª Carmen - Magallón Grande, Laura - Majem Fabres, Lourdes
Maldonado Artero, Joaquin - Mallol Borrego, Jose - Malouf Sierra, Jorge - Mamani Palomino, Sonia - Mambrona Girón, Luis - Mancho Casadesus, Nuria
Manchola Linero, Alejandra - Manzanares Quintela, Alejandro - Manzano Montero, Cristina - Mañaricua, Francesc - Marcè Termes, Eva - March De Ribot, Anna
Marconi, Alessandro - Margalef Benaiges, Pau - Margalef, Nuri - Marin Abad, Teresa - Marin Cruz, Inés - Marin Gisbert, Elisabet - Marin Sala, Rafael - Marín Valdés,
Maria Elena - Mariño, Rosa Maria - Mármol Díaz, Marta - Márquez Pérez, Iris - Marti Bertrand, Inés - Marti Cardona, Mª Dolores - Marti Domenech, Maria Rosa Marti Marques, Eva - Martí Rodrigo, Pablo - Marti Rugeles, Laura - Martí, Maria - Martin , Pablo Fernando - Martín Callizo, Clara - Martin Gómez, Maria Teresa - Martín González, Lourdes - Martín Huerta, Mª Beatriz - Martin Montero, Raquel - Martin Perez, Melisa - Martin Tarapiella, Cristina - Martina Lingua, Maria Noel - Martinez Alis, Marc - Martínez Arbonès, Núria - Martinez Arias, Rocio Macarena - Martínez Artés, Xavier - Martínez Castellà, Robert - Martínez Fernández, Laura
Martinez Gistau, Pilar - Martínez Guillén, Miguel - Martinez Holgado, Mireia - Martinez Juan, Hector - Martínez Membrado, Marc - Martínez Membrive, Maria Jose
Martinez Miarnau, Sonia - Martinez Moyano, Lourdes - Martinez Mugüerza, Gladis - Martínez Pujol, Laura - Martinez Torrents, Josep Maria - Martinez, Maria
Maruny Bardolet, Clara - Marvulli, Melina - Mas Carrera, Anna - Mas Casadesús, Olga - Mas Lladó, Caterina - Mas Serra, Arantxa - Masferrer Niubò, Emili - Masià
Gridilla, Jordi - Masó Aumedes, Guillem - Masó Aumedes, Joan - Masó Marcet, Josep Mª - Masó Marrodán, Paula - Massot Cladera, Marga - Mas-Stachurska
30
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Alexandra - Matarin Olmo, Silvia - Mateo del Pozo, Francisco - Mateu Mullor, Ainoa - Mateu Salat, Manel - Maymó, Xavier - Mayor Brull, Astrid - Mayoral Ripamonti,
Joaquin T - Mazano Burgos, Isabel - Medina Huarcaya, Rosa Soledad - Mejia Barandica, Hypatia Isabel - Mejia Kattah, Jorge - Melià, Víctor - Mellado Artigas, Ricard
Melo Cruz, Martha Cristina - Méndez Coto, Sofía - Mension Coll, Eduard - Mercader Pi, Xavier - Mesa Cabrera, Sergio - Mesa Sanchez, Nora - Mesegué Medà,
Montserrat - Mestre Torres, Jaume - Mestres Gonzalez, Gerard - Mezzatesta Gara, Marcela - Michelena Escudero, Javier - Migliorelli Falcone, Federico - Milián Sanz,
Marta - Milisenda, José César - Millan Billi, Angélica - Millan Lopez, Susana - Millan Valbuena, Eduard - Millán Villanueva, Núria - Millet Balanzo, Pablo - Mils Julià,
Kristel - Mimoso Guedes, Sandra Isabel - Mingo Fernandez, Felipe - Mingorance, Joan - Minguell, Elena - Minguez Vinardell, Marta - Mira Puerto, Alejandra
Miralda Galán, Rosa Maria - Miralles, Antoni - Miranda Garcia, Maite - Miret Alomar, Enruc - Miró Gómez, Jordi - Miró, Climent - Mohammad Jabeen, Kiran-Faiza
Moisés Lafuente, Jorge - Molina Almela, Clara - Molina Andreu, Oriol - Molina Garcia, Virtudes - Molina Olivella, Guillem - Molina Romero, Juan Manuel - Moliné,
Marc - Molins Millan, Elena - Moll Mccarthy, Pia - Mombrú Santpere, Joan - Moneo Vilalta, Neus - Monge, Pilar - Monsonís Cabedo, Manuel - Montalà Reig, Joan
Carles - Montalvo Aguirrezabala, Itziar - Montalvo, Henriette - Montané Atero, Xavier - Montane Boneta, Mireia - Montaner Viladevall, Melchor - Montañés, Josep
Montasell Ponce, Arich - Montero Sandoval, Tomas - Montesinos Cots, Josep - Montesinos Rueda, Laura - Montiel Vendrell, Monica - Montmany Cabus, Maria
Montori Palacin, Elisabet - Montserrat Ortiz, Neus - Montserrate Vallejo, Elena - Monturiol Durán, Jaime - Mora Ferrer, Rosa - Mora Luján, Jose Maria - Mora Sagués,
Turi - Mora Yélamos, Josep A - Morales Davila, Jerssy Douglas - Morales Lozano, Yolanda - Morales Proaño, Alberto - Morán Chorro, Indalecio - Morató Agustí, Josep
SOCIS
Mª - Moreira Aragundi, Aura Elisabeth - Moreira Aragundi, Aura Elisabeth - Moreno Fernandez, Felix - Moreno Gorjon, Eduardo - Moreno Morales, David - Moreno
Navarrete, José María - Moreno Pérez, Nuria - Moreno Vidarte, Maria Victòria - Morente Palmero, Laia - Moreta Abreu, Aledy - Morosoli Candela, Amparo - Moya
Donat, María del Mar - Mozo Alegria, Xulián - Muiño Acuña, Elena - Mulet Fumadó, Ana - Munrós Feliu, Jordina - Muns Ferrer, Rosa - Muntaner Alonso, Antoni
Muñoz Andrade, Glosman Rolando - Muñoz Buderus, Sara - Muñoz Campaña, Anna - Muñoz Cociña, Zeltia - Muñoz de la Pascua, Manuel - Muñoz Escude, Silvia
Muñoz Gavilán, Ruth - Muñoz Robles, Carolina - Mur Arizon, Isabel - Murado Mari, Isabel - Muro Rodriguez, Anna - Muschetta, Stefania - Mutlló Cantarell, Silvia
Nadal Rey, Gemma - Narvarte, Alvaro - Naudi, Conxita - Navales Mateu, Ignacio - Navalpotro Gómez, Irene - Navarro Garzón, Luis - Navarro Martinez, Andrea
Navarro Pons, Sandra - Navarro Rolon, Annie - Navarro Sánchez, Sergio - Navarro Ucles, M. Isabel - Navarro Vilasaro, Marta - Navas Robles, Antonio - Navascues
Soria, Bruno - Navascues Soria, Víctor - Neuman, Andrea - Nicora Villamayor, Marcelo - Noriega Arboleda, Manuel Alejandro - Normantas Gomez, Erica - Not Roig,
Ramon - Novas Valiente, Elena - Novoa Fernandez, Marina - Nuñez Mallada, Leticia Karina - Nwachukwu, Robinson Mbadiwe - Obando Andrade, Gabriela
Obando Fonseca, Sandra Pilar - Obiols Puigpinós, Joan - Obregon Palain, Laia - Ocaña Rojas, Julio - Ochoa Godall, Ana - Ochoa Güerre, Susana - Olabegoya
Estrela, Iratxe - Oliva Zelaya, Iban - Oliván Lafuente, Blanca - Olivan, Raul - Oliver Caldés, Aina - Olivera , Haab - Oller Fradera, Olga - Ordeig villanueva, Roser
Orduña, Cristina - Oriol Daza, Alejandro - Orobitg Petit, Elulàlia - Orrego Villagra, Carola - Orrit Arenas, Josep Maria - Ortega Matas, Josep Lluís - Ortega Moya, Silvia
Patricia - Ortigosa Aguilar, Leticia - Ortiz Gil, Jordi - Ortiz Jurado, Encarnació - Ortiz Sucre, Laura - Ortuño Ramírez, Noelia - Orús Puigvert, Josefina - Osés Orol,
Susana - Osorio Salazar, Esteban - Otaola Olano, Manuel - Oter Horrillo, Mª Magdalena - Otón Pàmies, Laia - Ots Ruiz, Ana Cruz - Otxoa Linares, Iker - Pacheco Rubio,
Natividad - Padilla , Caridad - Padró , Lydia - Padron Perez, Noel - Pagonabarraga Mora, Javier - Paino Pardal, Lidia - Palacio Giral, Ariana - Palacios Fraile, Marta
Palau Puigvert, Elionor - Palazón Ortiz, Lourdes - Pallarès Gòrriz, Ada - Pallerés Vilà, Carolina - Pallisera Mesquida, Mireia - Palma Beltrán, Rosa María - Palomino
González, Laura - Panadés de Oliveira, Luísa - Pané Mena, Olga - Pantebre Palmitjavila, Marc - Pantebre, Rosalia - Parajes Vázquez, Teresa - Pardo Aranda, Fernando
Pardo Aranda, Nuria - Pardo Muñoz, Laura - Pardo Pelegrin, Anna - Paredes Breilh, Daniel - Paredes Mariñas, Ezequiel - Parera Lopez, Jordi - Parga MenéndezManjón, Carmen - Pariente Juste, Laura - Paris Sans, Marta - Parra Hernández, Johanna - Pascual Costa, Miguel Francisco - Pascual Soria, Mª Teresa - Pasques Canut,
Jordi - Pastor Manrique, Julio Oscar - Pau Massoni, Ana Maria - Pavone , Natalia - Pecorelli Capozzi, Rosangela - Pedrosa Riera, Enric - Peidro Molina, Lucia - Peitx
Triay, Monica - Peña Camprubí, Mª José - Peña Capsir, Ismael - Peralba Ton, Angelina - Peralta Marfull, Laura - Perapoch Cunyat, Núria - Perarnau Pauner, Mònica
Perelló Barceló, Maria Antònia - Perello Serra, Maria Francesca - Peremiquel Trillas, Paula - Pérez Barcia, Mònica - Perez Beltran, Víctor - Perez Cano, Francisco - Pérez
de la Blanca Burgos, Maria - Pérez Gallofré, Antoni - Pérez García, Lourdes - Pérez Herranz, Daniel - Pérez López, Aitana - Pérez López, Aitana - Pérez Manyà, Neus
Pérez Martínez, Iago - Pérez Nieto, Guadalupe - Perez Pareja, Anna - Perez Pareja, Anna - Pérez Pazos, Jesús - Pérez Plantado, Ángela - Pérez Sempere, María - Pérez
Sorribas, David - Pérez Teis, Laura - Perez Vigil, Ana - Pérez Vilaseca, Santi - Pérez-Casanova Gómez, Luis - Peries Reverter, Laia - Peris Alonso, Lorena - Peris Garcia,
David - Perissinotti , Andrés - Pessarrodona Pellicer, Carlota - Pi Rusiñol, Ramon - Picart Sola, Guillem - Picola Coromina, Esteve - Pieras Tortosa, Joan - Pifarré
Paredero, Anna - Pino Oliva, Giselle - Pinos Pont, Helena - Pinto España, Mª Virginia - Piñeiro Ferrer, Laia - Piqueras Sanchez, Catalina - Pisani Cardin, Santiago - Pla
Farnos, Maria Jesus - Pla Moro, Anna - Planas Parellada, Maria - Planell Ferrer, Imma - Plaza Ortiz, Sonia - Pluma Sanjurjo, Andrea - Poch Martell, Marc - Pol Rossa,
Cerni - Pol Rossa, Lluc - Pol Solé, Antoni - Pol, Josep David - Polo Bardina, Mª Esther - Pons Perelló, Margalida - Pons Pons, Marc - Pons Porta, Albert - Pons Serra,
Núria - Pons, Marta - Pons-Estel Silvestre, Guillermo - Porcar Cardona, Ines - Porqueres Guitart, Josep - Portabella Serra, Anna - Portella Torrent, Esther - Porter Moli,
Montserrat - Portilla Arias, Milton David - Postius Robert, Pere - Pou Goyanes, Joan Albert - Pou Herrera, Roger - Pous Barral, Josep - Poves Montañola, Laia - Pozo
Montoliu, Miguel Angel - Prada Lombo, Clara - Prado, Maria Celina - Prat Pons, Montserrat - Prat Rojo, Joan - Prats Torres, Laura - Prats Uribe, Albert - Priego Artero,
Melaina - Prieto Santa Cruz, Cristina - Puente Sanchez, Angela - Puente, Silvia - Puertas Allepuz, Gemma - Puertas Pascual, Raquel - Puig Calvo, Oriol
Puig Navarro, Jaume - Puig Pinto, Miriam - Puig, Montserrat - Puigcercos Teixell, Marta - Puigcercós, Jaume - Puigcernal Solé, Judith - Puigdemont Campos, Dolors
Puigdueta Xalabarder, Núria - Puiggrós Cárdenas, Laura - Puigví Fernández, Laura - Pujadas Domingo, Manuel - Pujol Aldoma, Jordi - Pujol Aymerich, Violant
Pujol Blaya, Vicenta - Pujol Cano, Natàlia - Pujol Carreras, Olívia - Pulgar Espin, MªPilar - Pulido Gómez, Henar - Pulido Quintero, Diego Fernando - Queralt Frias,
Isaac - Quesada Moran, Lourdes - Quesada Ochoa, Carmen Vanessa - Quintilla Pueo, M. Rocio - Quiñones Marin, Antonio - Rafecas Ventosa, Agnès - Raga Argemi,
Laia - Ramdoelare Tewari, Rianne - Ramirez Correa, Jose Antonio - Ramirez Garcia, Ines - Ramirez Jurado, Carme - Ramirez Maestre, Cristina - Ramirez Mirabal, Eliot
Ramirez Perdomo, Silvia - Ramirez Tucas, Kathleen - Ramis, Oriol - Ramon Barceló, Catalina - Ramon Planells, Sonia - Ramos Barbón, David - Ramos Oliver, Irma
Ranera Malaga, Adrian - Raventós Monjo, Jaume - Rebolledo Tarifa, Ingrid - Reche Ibáñez, Vicente - Regis Placido, Lucas - Regordosa Garcia, Carles - Reguant,
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
31
Ramon - Reifs Reifs, Carmen - Reig Garcia, Anna - Rello Sabaté, Pau - Requena Tomás, Maria de los Desamparados - Resa Fernández, Noemí - Restrepo Sanchez,
Oswaldo - Reynaga Sosa, Esteban - Reynoso, Maria Laura - Rial Villavecchia, Abora - Riba Pola, Josep - Riba Sansa, Francesc - Riba, Càndid - Ribas Boned, Maria
Ribera Bassols, Elena - Ribera Cortada, Inmaculada - Riberaygua, Anna - Ribo Blasi, Marta - Ribot Puig, Joaquima - Ribot Sansó, Maria Antònia - Ricart Hernández,
Ana - Rico Armadà, Andrés - Rico Busquets, M. Merce - Ricol Lainez, Laura - Rieiro Mena, Guillermo - Riera , Ariadna - Riera del Brío, Jordi - Riera Hernandez, Claudia
Riera Monroig, Josep - Riera Roca, Josep Maria - Riestra, Carla - Rincon Torroella, Marina - Rioja Artal, Sara - Rios Carrasco, Blanca - Ripoll, Jordi - Risco Martinez,
Raquel - Rius Teixidó, Mireia - Rivas Frau, Sergi - Rivero Calaf, Àngel - Robert Ribes, Francesc - Robert Ribes, Jordi - Roca Costa, Montserrat - Roca De Haro, Ricard
Roca Grau, Eva - Roca Oñate, Juana Maria - Roca Palau, Marta - Rocamora Ramonet, Anna Maria - Rocha Melo Dias, Miguel - Rocha Simões, Pedro Filipe - Rocha,
Maria Esther - Rodà Goula, Diana - Roda Safont, Amparo - Rodero López, Sílvia - Rodó Cobo, Montserrat - Rodo Pin, Anna - Rodríguez Alonso, Lorena - Rodriguez
Bejarano, Daniel - Rodriguez Bel, Laura - Rodriguez Casado, Anna - Rodriguez De Oya, Ricardo - Rodriguez Galito, Cristina - Rodriguez García, Rafael - Rodriguez
Gómez, José Carlos - Rodriguez Gonzalez, Tania - Rodriguez Henao, Gerardo - Rodriguez Lorente Lorente, Isabel - Rodriguez Malatesta, Roy - Rodríguez Márquez,
Guillermo - Rodriguez Mas, Jordi - Rodríguez Miñana, Joan Carles - Rodriguez Montes, Angel - Rodriguez Morera, Anna - Rodriguez Parrilla, Arantxa - Rodríguez
Pérez, Daniel - Rodriguez Pintó, Ignasi - Rodríguez Rivas, Uxía - Rodriguez Rizo, Claudia Melina - Rodriguez Rodriguez, Esther - Rodriguez Roiz, Juan Miguel
Rodriguez Sanchez, Esther - Rodriguez, Angel - Rodriguez, Gustavo Jorge - Roig Abraham, Neus - Roig Grau, Isabel - Roig Pont, Mª José - Rojas Cordero, Jady
Rojas Pedraza, Pablo - Rojewski Rojas, Wojciech - Roldán Estrada, Miguel Ángel - Romera Romero, Pau - Romero Aranda, Ariadna - Romero Carles, Alba - Romero
Carrillo, Iris - Romero Estrada, Mª Lluisa - Romero Garcia, Jose Maria - Romero Rivas, Giancarlo - Romero Zayas, Inmaculada - Rondon Vazquez, Alexis - Ronquillo
Moreno, Natalia - Ros Pascuet, Francesca - Rosandic , Jurja - Rosas Umbert, Miriam - Rosell Barrachina, Isabel - Roselló Díez, Elena - Rosich Marti, Isabel - Rossell
Mas, Mariona - Rosselló Vadell, Mª Magdalena - Rossi, Amelia - Roure Del Campo, Valentí - Rovira Prat, Elisabet - Rovira Roig, Aroa - Rua Hernandez, Elizabeth
Rubio Abadal, Elena - Rubio Garcia, Jonathan - Rubio Roy, Marta - Rubio Sánchez, Silvina - Rubio Toral, Francisca - Rubio Tremps, Damià - Rubio Valera, Maria
Rubio, Begoña - Rueda Chimeno, Juan Carlos - Ruffo, Giuseppe - Ruiz Abad, Jesús - Ruiz Cortinas, Rosa - Ruiz Fabregat, Mª Cinta - Ruiz Murillo, Maria Luz - Ruiz
Ortiz, Saray - Ruiz Sales, Ramon - Ruzafa Martinez, Eric - Sabate Auge, Núria - Sabaté Lissner, David - Sabater Montalban, Marc - Sabater Talaverano, Gladis
Sabbagh Fajardo, Carlos Enrique - Saenz Rodriguez, Maria Jose - Safont Moreno, Marta - Sagarra Castro, Marta - Sagasta Lacalle, Amaia - Sagrista Vidal, Rosa
Sagüés Serrano, Miguel - Sahun Font, Rita - Sahún Gómez, Patricia - Sainz Arnau, Empar - Sala Carrasco, Salvador - Sala Coromina, Julia - Sala Pujols, Aleix - Sala,
Mònica - Salas Burtron, M. del Carmen - Salazar Pou, Maria del Mar - Salcedo Nuñez, Alvaro German - Sales Moreno, Pilar - Salinas de la Fuente, Karla Ewnice
Salleras Duran, Laia - Salvadó Giné, Maria - Salvado, Albert - Salvador Piedrafita, Maria - Salvadores de Arzuaga , Carlos Ignacio - Salvans Mestre, Florenci - Salvat
Pujol, Neus - Salvatella Giralt, Neus - Samper Nicola, Roque - Samso Sanchez, Borja - Sanahuja Blasco, Josep Marti - Sanchez Alvarez, Mar - Sanchez Avante, Roger
Antonio - Sanchez Bueno, Isabel - Sanchez Clavero, Ana Maria - Sánchez Cruz, Julián - Sanchez Falcó, Anna - Sánchez García, Ariadna - Sanchez Garcia, Josep
Maria - Sánchez Hernández, Salvador - Sánchez Moya, Mireia - Sánchez Padilla, Maider - Sanchez Paniagua, Laia - Sánchez Pardo, Moisés - Sánchez Peña, M. Paz
Sánchez Polo, B. Javier - Sanchez Posada, Daniel - Sánchez Rodriguez, Francisco Javier - Sanchez Sanchez, Marta - Sánchez Torres, Lourdes - Sanles San Juan, Daniel
Sansa, Jaume - Sansa, Mercè - Santacana Vazquez, Maite - Santacreu , Josep - Santamaria Ortiz, Amparo - Santañes Molina, Jordi - Santiago Vacas, Evelyn - Santo
Panero, Pilar - Santoja Serra, Rebeca - Santuré, Marta - Sanz Pérez, Isidro - Sanz Sapera, Eva - Sarbu, Nicolae - Sariol Cordero, Meritxell - Sarlé, Josep - Sarri Closa,
Carmen - Savall Lopez-Reynals, Roser - Sciarillo, Francesca - Sebastian Valverde, Enric - Secall Viñallonga, Agnès - Segura Noguera, Judith - Sellés Moreno, Carla
Seminario Ruiz, Mª Asunción - Senosiain Echarte, Raquel - Sentí Farrarons, Sara - Seró Ballesteros, Laia - Seró Noguero, Laura - Serra Amaya, Cristina - Serra Fortuny,
Mireia - Serra Pinós, Judit - Serra Pladevall, Judit - Serra Ripoll, Aina - Serra, Carolina - Serrano Jordà, Josep Maria - Serrano Picazo, Luis - Servello Pons, Jaume
Servera Moliné, Josep Maria - Sevillano Andres, Tania - Shafrazyan, Davit - Shafrazyan, Mger - Sidera Respall, Toni - Sierra Perilla, Nicolas E. - Sierra, Pilar - Sihuay
Diburga, Denisse Joan - Simoncini , Alberto - Simonetti, Sara - Sinobad Rushllep, Sergue - Sintes Permanyer, Helena - Sisa Elizeche, Diego - Sistach Roure, Miquel
Socolich Mansilla, Cesar Alonso - Sogo Sagardía, Ana Isabel - Solà Balagué, Janet - Solà Bonada, Núria - Sola Miravete, Mª Elena - Solà Ruano, Laura - Solà, Regina
Solana Soto, Joan M. - Solanes Puig, Josep - Solé Lleonart, Candela - Solé Miraso, Janet - Solé, Ramona - Soler Bartrina, Pablo - Soler Perromat, Alexandre - Soler
Perromat, Juan Carlos - Soler, Jesús - Sollet Lopez, Luis Mario - Sols Llado, Pedro - Solsona Carcasona, Sheila - Soria Borras, Dolores - Soro Garcia, Ana Belen
Sorribes, Rosa Mari - Soto Bagaria, Lluis Ignasi - Soto Rubio, Margarita - Soty ---, Maud - Stelling, Marloes - Stoppani, Carlotta - Strens Folch, Cristina - Suárez
Cuartín, Guillermo - Suarez Edo, Elena - Suarez Magaña, Eva - Suárez Mayor, María - Suarez Muños, Silvia - Suau Mateu, Sònia - Subias Beltran, Cristina - Subira
Garrido, Alba - Sucarrats Cribillés, Laura - Sugo Mautone, Fancisco - Surroca Coll, Núria - Sust Tena, Fidel - Szafranska, Justyna - Tamarit Francés, Claudio - Tapia
Martinez, Javier - Taranu, Mihaela Adriana - Tarradas Puertolas, Ester - Tato San Juan, Beatriz - Tejera Segura, Beatriz - Tejero, Josep M - Tejero, Sergi - Tena Lazaro,
Antonio-Gil - Tena Salvador, Laura - Tercero Machin, Francisco Javier - Tikhomirova, Lidia - Tilló, Jaume - Timoteo Arenas, Sergio - Tobajas Torrubiano, Eva - Tobito
Ramírez, Wilson Javier - Toll Calvino, Jean Carlos - Tomàs Chaume, Laia - Tomás Zamudio, Mª Jesús - Tor Faus, Ita - Torales Gonzalez, Eliseo Jorge - Torchia Furino,
Ida Mariana - Torra Ferrer, Neus - Torras Boatella, M. Gloria - Torrell Belzach, Núria - Torrens Hernández, Caridad Estrella - Torres Alis, Mercè - Torres Andres, Maria
Gabriela - Torres Costa, Miquel - Torres Echeverria, Fernando - Torres Ferrús, Marta - Torres Gallardo, Ruben - Torres Jimenez, Monica - Torres López, Luciana - Torres
Prats, Laura - Torres Reyes, Ketty - Torres Rodriguez, Irina - Torres, Daniela Soledad - Torruella Xufré, Mireia - Torruella, Núria - Tost Valls, Josep Ramon - Tremosa
Mosegui, Joan - Trias Puig, Fátima - Triguero Pino, Lainer - Trujillano Cabello, Javier - Tuneu Valls, Mariona - Tur Claramunt, Laura - Turrado Rodríguez, Víctor - Turro
Homedes, Jesus - Turu Obradors, Laura - Tutte Maldonado, Mª Laura - Ubach Mezcua, Mateu - Ulldemolins Gómez, Rosa - Unigarro Londoño, Felipe - Urbiztondo
Sabrido, Ines - Urdin Oroz, Begoña - Urrutia Caellas, Olga - Vaio Lecuenis, Alberto - Val Bescós, Jesús - Valcárcel Paz, Daniel - Valdes Arribas, Ricard - Valdez Flores,
Karina - Valencia Ichazo, Tatiana - Valenzuela Mujica, Maria-Pau - Valenzuela Narvaez, Rocio Violeta - Valero Mayor, Cristina - Valldeperas Abad, Lara - Valle
T-Figueras, Jose Maria - Vallejo Romero, Gerardo - Vallmanya Llena, Felip Ruben - Valls Botet, Maria del Mar - Valls Cassi, Laura - Valls Matarín, Josefa - Valls
Santasusana, Antonio - Valls, Àlvar - Valverde Seeger, Laura - Van Der Meijden Grunwald, Twinkel - Vanrell Garau, Margalida - Vargas Gracia, Jordi - Vasquez Dongo,
32
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Carmen Amalia - Vasquez Osorio, Ana Maria - Vasquez Palma, Giuliana - Vasquez Rivera, Flor Juana - Vazquez Fernandez, Maria Belen - Vazquez Vazquez, Inés
Vega Garcia, Josep Lluís - Veiga Fernandez, Daniel - Velasco Nuño, Mònica - Vélez Carreño, Xavier - Velic, Melita - Vendrell, Cèlia - Veneros Luzuriaga, Luis - Ventosa
Rosquelles, Pau - Ventura Chinchilla, Anna - Verdaguer Felip, M. Montserrat - Verdaguer Olivella, Eva - Verdú Henares, Clara - Vertiz Guidotti, Claudia Thatiana
Veste, Vasile - Viader Barraca, Imma - Viboras Castillo, Encarna - Vicente Quesada, Alberto - Vicol , Anna Maria - Victoria Gimeno, Domingo - Vidal Lancis, Carmen
Vidal Mosser, Joan Francesc - Vidal Tarda, Javier - Vidalés Abadal, Ester - Vila Bundo, Anna - Vila Martín, Marina - Vila Mur, Antoni - Vila Navarro, Silvia - Vila Parcerisas,
Lidia - Vila Perales, Montserrat - Vila Prat, Muntsa - Vila Riba, Calamanda - Vila Tarruella, Isabel - Vila, Marc - Vilanova Huguet, M. Mar - Vilaplana Marz, Laia - Vilar
Roquet, Dani - Vilardell Estela, Marina - Vilardell, Josep - Vilarrasa Garcia, Núria - Vilas Rolán, Dolores - Vilchez Rueda, Helem Haydeé - Vilella Sala, Rafael - Villa
Garcia, Noelia - Villafranca Tejero, María Pilar - Villalonga Serra, Laura - Villalta Macia, Laia - Villar García, Judit - Villarino Villa, Laura - Villarreal Calvo, Xabier
Villarreal Compagny, Michelle - villarreal garcia, Carmen - Villarroel Vázquez, B. Patricia - Villavicencio Chavez, Christian - Villena , Josep A. - Villeró, Maria - Vincent
Sahdala, Jordi - Viñolas Formiga, Marta - Visa Majoral, Montserrat - Vistos Faja, Arantxa - Vitalla Villegas, Sergi - Vives Masdeu, Glòria - Vives Pi, Neus - Vives, Elisenda
Vivo Tristante, Pedro - Ward, Alan - Wienberg Ludwig, Peter - Wong Gutierrez, Augusto - Xanthopoulou , Gkalina - Xipell Martinez, Enric - Xipell, Enric - Yague
Cortazar, Aitziber - Yagüe Sousa, María Isabel - Yevenes Ruiz, Silvia - Yllera Sanz, Carolina - Zacarias Martinez, Laisy - Zamora, Ester - Zamora, Francesc - Zanabria
SOCIS
Ruich, Hugo - Zapater Carrión, Meritxell - Zermiani , Marta - Zúñiga Escobar, Víctor Andrés
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
33
Relacions
institucionals
Amb la finalitat d’impulsar la recerca i donar suport a les activitats científiques en l’àmbit de les Ciències de la Salut, impulsar la millora de la docència i promoure la formació continuada dels professionals de l’àmbit sanitari, l’Acadèmia
continua treballant per assolir marcs de col·laboració que
afavoreixin la participació i la interacció entre els professionals de la sanitat i les entitats i empreses del seu àmbit d’actuació.
Dels convenis signats durant l’exercici, destaca l’establert
amb l’Ajuntament d’Igualada per al desenvolupament del
projecte del centre d’innovació en simulació en l’àmbit de la
salut 4D Health. La signatura d’aquest conveni és demostrativa, una vegada més, del suport de l’Acadèmia al desenvolupament i la implantació de noves metodologies en la formació en salut.
Fruit de la política d’expansió de l’entitat, recentment, l’Acadèmia ha signat un conveni de col·laboració amb Merck
Sharp & Dohme de España, S. A., l’Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao, l’Academia de Ciencias de la Enfermería de
Bizkaia, la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el
Trabajo, l’Asociación Española de Especialistas en Medicina
del Trabajo, la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública, i la Comisión Nacional de Medicina del Trabajo, per col·laborar en un projecte d’expansió d’informació
i formació mèdica d’alta qualitat.
34
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Igualment, durant el curs acadèmic 2011-2012, amb la finalitat de fomentar les accions formatives de la societat científica aplegada en el si de l’Acadèmia, la Fundació ha signat
renovacions d’acords i nous convenis institucionals amb:
• Sociedad Española de Tratamientos con Ondas
de Choque –SETOC• Assistència Sanitària Col·legial
• Institut d’Estudis Catalans, Enciclopèdia Catalana
i el Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT
• Institut d’Estudis Catalans
• Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
• Universidad Abat Oliba CEU
• Fundació OTIME
• Euglia Medicina i Coneixement S. L.
En la mateixa línia, i com a part d’aquest treball de desenvolupament i obtenció dels fins fundacionals, l’Acadèmia participa, anualment, en els Tribunals de les Beques i els Premis
atorgats per la pròpia entitat, societats vinculades i altres
institucions, i que es relacionen al capítol següent d’aquesta
Memòria.
Com en anys anteriors, la participació de l’Acadèmia en Comissions, Consells Assessors i Grups de Treball impulsats per
l’Administració Sanitària catalana, així com en altres fundacions o entitats de l’àmbit de les Ciències de la Salut, ha estat
molt àmplia. Aquesta participació respon a la voluntat de
fomentar la millora de l’assistència i la gestió sanitària en el
nostre país, com també ho és la col·laboració en la realització d’estudis tècnics i d’assessorament públic i privat.
Convenis institucionals signats durant
el curs 2011-2012
Convenio de colaboración entre la Fundació Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears y la
Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque
–SETOC- pel qual l’Acadèmia pot facilitar diferents serveis a
la SETOC, signat el 10 de març de 2011.
Conveni de col·laboració entre l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears i Asistencia Sanitaria
Colegial S.A. de Seguros, renovat el 24 de maig de 2011.
Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estudis
Catalans, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears i la seva Fundació privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, signat el 28 de setembre de 2011.
Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i
la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears, per a establir les funcions i responsabilitats que els corresponen en relació amb el projecte
de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Departament de
Salut, renovat el 19 d’octubre de 2011.
Convenio marco de colaboración entre la Universidad
Abat Oliba CEU y l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears, y su Fundación y la Sociedad Catalanobalear de Psicologia, signat el 25 de gener de
2012.
Convenio marco de colaboración entre la Fundación OTIME (Oficina Técnica Internacional del Medicamento) y
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
de Balears i la seva Fundació, signat el 30 de març de 2012.
Marc Castells, Alcalde d’Igualada, i el Dr. Àlvar Net, President de l’Acadèmia, durant
la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues entitats.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Igualada,
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, i la seva Fundació, en el marc del projecte
del centre d’innovació en simulació mèdica, 4D Health,
amb l’objectiu d’innovar en la millora de la seguretat dels
pacients mitjançant la correcta adquisició de les competències dels professionals de l’àmbit de la Salut i la derivada disminució dels errors en l’atenció sanitària , signat el 9 de maig
de 2012.
R. INSTITUCIONALS
Conveni específic de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears-Fundació Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana i el Consorci del Centre de Terminologia
TERMCAT per a impulsar l’actualització de les dades terminològiques del Diccionari Enciclopèdic de Medicina
(DEM), signat el 28 de juny de 2011.
Conveni marc de col·laboració entre l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Euglia
Medicina i Coneixements S.L. i la Fundació Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears,
per al desenvolupament i la producció conjunta d’activitats
formatives, signat l’1 de juny de 2012.
Convenio de colaboración entre Merck Sharp & Dohme de
España, S. A., la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao,
la Academia de Ciencias de la Enfermería de Bizkaia, la
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Sociedad Española de Medicina y
Seguridad en el Trabajo, Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, la Sociedad Española de
Salud Laboral en la Administración Pública, la Comisión
Nacional de Medicina del Trabajo, per col·laborar en el projecte d’expansió d’informació/formació mèdica d’alta qualitat mitjançant el portal d’MSD UNIVADIS, signat el 26 de
juny de 2012.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
35
Convenis institucionals vigents entre l’Acadèmia
i la seva Fundació amb d’altres entitats
Col·legis Professionals
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, 12 de juliol
de 2001
• Col·legi Oficial de Metges de Girona, 2 de juliol de 2003
• Col·legi Oficial de Metges de Lleida, 3 de juny de 2004
• Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 30 de desembre
de 2004
• Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya,
30 de març de 2006
• Col·legi de Periodistes de Catalunya, 16 de gener de 2007
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears,
7 de setembre de 2007
• Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón (COPPA),
29 de novembre de 2007
• Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, 1 de desembre
de 2010
• Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Junta Comarcal
del Vallès Occidental), 1 de desembre de 2010
Societats Científiques
• Societat Catalana de Pediatria, des de 1931
• Associació Medicoquirúrgica de Lleida, des de 1954
• Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona,
7 de novembre de 1954
• Societat Catalana de Cirurgia, des de 1956
• Acadèmia de Ciències Mèdiques de Balears, des de 1963
• Associació de Radiologia, Electrologia i Medicina Nuclear,
18 de març de 1982
• Societat Catalanobalear de Geriatria, 10 de juny de 1982
• Societat Andorrana de Ciències, 8 de juny de 1985
i 2 de desembre de 1998
• Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut,
des de 1991 i 4 d’abril de 2000
• Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària,
30 de desembre de 1996. Última renovació 14 de maig
de 2007 i 28 d’octubre de 2011
• Societat Valenciana de Ciències de la Salut “Joan Baptista
Peset”, 24 d’octubre de 2000
• Consell Català de Ressuscitació (CCR) format per
les Societats d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica
del Dolor, Cardiologia, Medicina d’Urgències
i Emergències, Medicina Familiar i Comunitària, Medicina
Intensiva i Crítica, i Pediatria, 16 de setembre de 2003.
• Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias, Societat Catalana de Medicina d’Urgències
i Emergències, 6 de febrer de 2009
• Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao,
19 de novembre de 2009
• Sociedad Española de Inmunología, Societat Catalana
36
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
d’Immunologia, 11 de juny de 2010
• Sociedad Española de Tratamientos con Ondas
de Choque, 10 de març de 2011
• Societat Catalana de Biologia (IEC), Societat Catalana
d’Immunologia, 30 de gener de 2012
Universitats i Entitats de Formació
• Universitat Autònoma de Barcelona (pregrau), juliol
de 1995 i 29 de juny de 1999
• Universitat de les Illes Balears, Acadèmia Mèdica Balear,
26 d’octubre de 1995
• Universitat de Barcelona (pregrau), 3 de desembre
de 1997
• Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú
(UPC), Filial del Garraf, 19 de novembre de 1999
• Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona,
14 de desembre de 1999 i 21 de novembre de 2005
• Universitat Autònoma de Barcelona (postgrau),
15 de setembre de 2000 i 10 de novembre de 2004
• Universitat de Barcelona (postgrau), 6 de juny de 2001
• Universitat de Barcelona Virtual S.L., 4 de maig de 2004
i 20 d’abril de 2006
• Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) i Societat
Catalanobalear de Psicologia, 29 de març de 2005
i 26 de juliol de 2005
• Universitat Autònoma de Barcelona, Centre Cochrane
Iberoamericà, Fundació Jordi Gol i Gurina, Institut Català
de la Salut, Institut d’Estudis de la Salut, Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comunitària, Sociedad Española
de Educación Médica, Associació Catalana d’Educació
Mèdica. 27 de juny de 2005
• Universitat Pompeu Fabra (pregrau), 8 d’abril de 2005
• Universitat de Girona, Consell Català de Ressuscitació,
29 de maig de 2009
• Universitat de València, Societat Valenciana de Psicologia,
Societat Catalanobalear de Psicologia, 4 de desembre
de 2009
• Universitat Rovira i Virgili, Societat Catalanobalear
de Psicologia, 14 de desembre de 2009
• Fundació Universitat de Girona (UdG) Medicina,
11 de febrer de 2011
• Universitat de les Illes Balears, Societat Catalanobalear
de Psicologia, 5 de maig i 1 de juny de 2011
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 1 de juny de 2011
• Universidad Abat Oliba CEU, Societat Catalanobalear
de Psicologia, 25 de gener i 25 de maig de 2012
Administració Pública
• Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 14 de juliol de 1999
• Consorci Sanitari del Maresme - Hospital de Mataró,
22 de gener de 2000
• Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, 11 de març de 2002
Convenis per a trameses d’informació
• Departament de Sanitat i Seguretat Social. Enviament
programes i estudis a les Societats de Diabetis,
Cardiologia i Neurologia, 22 de juliol de 2003 i Societat
Catalana de Pediatria, 19 de desembre de 2003
• Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA),
5 de juliol de 2007
• Sociedad Española de Contracepción (SEC), 31 de juliol
de 2010
• Esmon Publicidad per a la tramesa de la revista Annals
d’Oftalmologia, 29 de maig de 2012
Fundacions i d’altres Entitats
• Assistència Sanitària Col·legial, 1 de desembre de 1997.
Última renovació, 24 de maig de 2011
• Fundació RACC, 22 de maig de 1998
• Fundació Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol,
15 d’abril de 1999
• Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra de Barcelona,
9 de desembre de 1999. Última renovació, 14 d’abril
de 2008
• Fundació Abadia de Montserrat 2025, 27 de gener
de 2000
• Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana,
10 de juny de 2002
• Complex Esportiu de Can Caralleu, 6 d’octubre de 2004
• Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
(SCRITC), Societat Catalanobalear de Psicologia, 3 de març
de 2006
• Fundació Privada Casa de Cultura de la Diputació
de Girona, Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona,
8 d’agost de 2006
• Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
(ASEM Catalunya) i Societat Catalanobalear de Psicologia,
27 d’abril de 2007
• Asociación Multidisciplinar de Psicogeriatría y Demencias
(AMPIDE) i Societat Catalanobalear de Psicologia, 6 i 20
de novembre de 2007
• Creu Roja de Catalunya, 13 de febrer de 2008
• Creu Roja de Catalunya, Consell Català de Ressuscitació,
13 de febrer de 2008
• Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. (SEM, S.A.), Consell
Català de Ressuscitació, 28 de març de 2008
• Fundación Biblioteca Central de Medicina, 15 de març
de 2009 –Buenos Aires– i 30 de març de 2009 –Barcelona
• Fundación AstraZeneca, 7 de maig de 2009
• Associació Catalanobalear de Paleopatologia, Museu
d’Arqueologia de Catalunya, 18 de març de 2010
• Clínica Fundació FIATC, AECS, 28 de juny de 2010
• Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona,
24 d’agost de 2011
• Fundación OTIME (Oficina Técnica Internacional
del Medicamento), 30 de març de 2012
• Euglia Medicina i Coneixements, S.L., 1 de juny de 2012
R. INSTITUCIONALS
• Centre de Terminologia Termcat, 5 de juny de 2002
• Departament de Salut i Societat Catalana de Farmàcia
Clínica. Programa de prevenció d’errors de medicació,
1 de desembre de 2002. Última renovació 21 de maig
de 2012
• Departament de Sanitat i Seguretat Social (Acord marc),
11 de febrer de 2003. Última renovació 17 de gener
de 2008
• Corporació de Salut del Maresme i la Selva, 1 de març
de 2004
• Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i la Societat Catalana
de Medicina d’Urgència, 29 de gener de 2004. Última
renovació, 1 d’octubre de 2009. En tràmit de renovació.
• Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 28 de febrer
de 2008
• Institut d’Estudis Catalans (IEC), Enciclopèdia Catalana,
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT, 20 d’abril
de 2009. En tràmit de renovació.
• Institut Català d’Oncologia, dins del marc del Centre
Qualy, Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives,
1 de maig de 2009
• Entitat Autònoma Museu d’Arqueologia, 20 d’abril de 2010
• Departament de Salut – Projecte Aliança per a la seguretat
dels pacients, 30 d’abril de 2008. Última renovació
5 desembre de 2011
• Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
–Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)–,
16 de novembre de 2009
• Institut d’Estudis Catalans (IEC), 28 de setembre de 2011
• Departament de Salut – CedimCat, 22 de novembre
de 2010. Última renovació, 7 de novembre de 2011
• Departament de Salut –Projecte de Prevenció i Atenció
a la Cronicitat–, 19 d’octubre de 2011
• Ajuntament d’Igualada –Projecte 4D Health–, 9 de maig
de 2012
Laboratoris, Indústries i altres Empreses
• Banc de Sabadell, 3 de març de 1993. Última renovació
8 de març de 2008
• Laboratoris Dr. Antonio Esteve, 10 de juny de 2002
• GlaxoSmithKline, S.A., 28 d’octubre de 2002
• Merck, Sharp & Dohme de España, S.A., 1 de setembre
de 2005
• J. Uriach i Companyia, S. A., 12 de desembre de 2007
• Laboratorios Menarini, S.A., 20 d’abril de 2009
• Laboratorios Almirall, 27 d’abril de 2009
• Novartis Farmacèutica, S.A., 19 de maig de 2009
• AstraZeneca Farmacéutica Spain S.A., 10 de desembre
de 2010
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
37
Participació de l’Acadèmia en Fundacions,
Comissions, Consells Assessors i Grups de Treball
Fundacions
Fundació Abadia de Montserrat, 2025
Abadia de Montserrat
Patró: Àlvar Net Castel
Fundació privada Alsina i Bofill
Fundació privada Alsina i Bofill
Patró: Àlvar Net Castel
Fundació privada Andragos
Fundació Privada Andragos
Patró: Lluís Blanch Torra
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Patró: Àlvar Net Castel
Fundació Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
Patró: Àlvar Net Castel
Fundació Pere Virgili
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Patró: Àlvar Net Castel
Fundación Pharmaceutical Care
Fundación Pharmaceutical Care
Patró: Josep Monterde Junyent
Comissions, Consells Assessors i Grups de Treball
Comissió assessora atenció maternoinfantil i d’atenció
a la salut afectiva, sexual i reproductiva
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representants: M. Concepció Céspedes Domínguez, Dolors
Forés Garcia, Gemma Parramon Puig, Antoni Payà Panadés,
Neus Prat Puigpelat, Griselda Vázquez Garreta
Comissió assessora sobre publicitat de productes
sanitaris adreçada al públic
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Rosa Sacrest Güell
Comissió assessora sobre tècniques de reproducció
humana assistida
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Joan Antoni Vanrell Díaz
Comissió assessora de trasplantaments de progenitors
hemopoètics de l’OCATT
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Joan Garcia López
38
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Comissió d’harmonització farmacoterapèutica
de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària
i comunitària (PHF-APC)
CatSalut
Representants: Jordi Camarasa García, Carles Alsina Navarro
Comissió del Terciarisme de Catalunya
CatSalut
Representant: Àlvar Net Castel
Comissió serveis d’alta especialització de Catalunya
CatSalut
Representant: Josep Monterde Junyent
Comitè assessor en infeccions nosocomials
Direcció General de Salut Pública
Representant: Francesc Xavier Guirao Garriga
Comitè estratègic del Programa de Prevenció i Atenció
a la Cronicitat (PPAC)
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Àlvar Net Castel
Comitè operatiu del Programa de Prevenció i Atenció
a la Cronicitat (PPAC)
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Eduard Monsó Molas
Comitè d’experts atenció pacient pluripatològic.
Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC)
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representants: Paola M. Beltrán Troncoso, Narcís Cardoner
Álvarez, Enrique Galve Basilio, Rosa Güell Rous, Alfons
López Soto, Eduard Monsó Molas, Josep Pifarré Paredero,
Wifredo Ricart Engel, Antoni Sanjosé Laporte, Maite Valverde Torreguitart
Comitè institucional de l’Observatori d’Innovació
en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut
Representant: Mercè Balcells Boix
Consell assessor sobre l’activitat física i promoció
de la salut
Direcció General de Salut Pública
Representants: Ramon Balius Juli, Juan N. García-Nieto
Portabella, Mª Lluïsa Gelabert Cubiló, Josep Vicenç
Hernández Gómez, Montserrat Romaguera Bosch
Consell assessor dels laboratoris clínics
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Pere Coll Figa, Manuel Juan Otero
Consell assessor del pla director d’oncologia a Catalunya
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Manuel Algara López
Consell assessor del programa d’harmonització
farmacoterapèutica de la medicació hospitalària
de dispensació ambulatòria (MHDA)
CatSalut. Àrea de Serveis i Qualitat
Representant: Carles Codina Jané
Consell assessor de qualitat assistencial a Catalunya
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Mercè Balcells Boix
Consell assessor de la seguretat de pacients
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Àngel Vidal Milla
Consell assessor sobre tabaquisme a Catalunya
Direcció General de Salut Pública
Representant: Neus Altet Gómez
Consell assessor sobre el tractament farmacològic
de la malaltia d’Alzheimer
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Pilar de Azpiazu Artigas
Consell català d’especialitats en Ciències de la Salut
Departament de Salut
Representant: Àlvar Net Castel
Grup de treball per actualitzar periòdicament el catàleg
dels implants quirúrgics
CatSalut. Àrea de Serveis i Qualitat
Representants: Emili Amilibia Cabezas, Gabriel Forteza
González, Jordi Gasch Blasi
Grup de treball per regular els requisits mínims exigibles
per a la cobertura i el funcionament de les clíniques
dentals o dels serveis d’odontologia
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Javier Mareque Bueno
Grup de treball per establir criteris de planificació,
de classificació de procediments i de nivells
de complexitat de la cirurgia pediàtrica en l’àmbit
del sistema públic de salut
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Joan Sala Pedrós
Grup promotor de la xarxa de centres de simulacions
en Ciències de la Salut de Catalunya
Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat, TIC Salut i IES
Representant: Àlvar Net Castel
Junta de Govern de l’Institut d’Estudis de la Salut
Institut d’Estudis de la Salut
Representant: Àlvar Net Castel
Termcat, Centre de Terminologia
Institut d’Estudis Catalans
Representants: Mercè Balcells Boix, Josep Reig Vilallonga
Consell català de la formació continuadade les professions
sanitàries
Departament de Salut
Representants: Àlvar Net Castel, Tomás Casassin Edo,
Montse Nuevo Gayoso
Participació de l’Acadèmia en Tribunals
de Beques i Premis
Consell català de la Salut
Servei Català de la Salut
Representant: Emília Sánchez Ruiz
Premi Jordi Gol i Gurina
Junta de Govern de l’Acadèmia
Consell de la professió mèdica de Catalunya
Departament de Salut
Representants: Àlvar Net Castel, Marta Sandoval Puig
Consell tècnic de Fisioteràpia
Departament de Salut
Representants: Yolanda Castellano Madrid, Montse Nuevo
Gayoso, Anna Yuguero Ortiz
Consell tècnic de formació mèdica continuada
Departament de Salut
Representants: Àlvar Net Castel, Josep Reig Vilallonga,
Lluïsa Rodríguez Latre
R. INSTITUCIONALS
Consell assessor del pla d’innovació d’atenció primària
i salut comunitària
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
Representant: Àlvar Net Castel
Premis i beques de l’Acadèmia
Premi Carolina Meléndez Fernández
Junta de Govern de l’Acadèmia
Premi Josep Trueta
Àlvar Net Castel (coordinador), Guillem Prats Pastor, Ricard
Pujol Borrell, Dídac Mauricio Puente, Jaume Kulisevsky
Premi Jaume Aiguader i Miró
Josep Monterde Junyent (coordinador), Carmen Fernández
Fernández, Rosa Ros Rahola, Marc de Semir, José Mª Torres
Jordi
Premi Ramon de Teserach
Carmen Gomar Sancho (coordinadora), Mariona Creus
Virgili, Xavier Demestre Guasch, Blanca Farrús Lucaya, Francesc Torralba Rosselló
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
39
Premi Jaume Suñol i Blanchart
Àlvar Net Castel (coordinador), Xavier de Balanzó
Fernández, Montserrat Gil Prades, Joan Sala Pedrós, Rosa
Suñol Sala
Beca de recerca bàsica de l’Acadèmia
Lluís Blanch Torra (coordinador), Xavier Calvet Calvo,
Gabriel Capellà Munar, José Manuel Soria Fernández
Beca de recerca clínica de l’Acadèmia
Lluís Blanch Torra (coordinador), Xavier Bonfill Cosp, Joan
Córdoba Cardona, Pau Torrabadella de Reynoso
Premi Acadèmia/CAMFiC
Josep Davins Miralles (coordinador), Francesc Borrell Carrió,
Jordi Daniel Díez, Joan Gené Badia, Miquel Prats Maeso,
Isabel Recasens Calvo
Premi Joaquim Bonal
Àlvar Net Castel (coordinador), Lluís Blanch Torra, Xavier Mir
Bullo, Marta Sandoval Puig
Beques d’ajut per a formació a societats de l’Acadèmia
Àlvar Net Castel (coordinador) Lluís Blanch Torra, Carmen
Gomar Sancho, Lluïsa Guarner Aguilar, Josep Monterde
Junyent.
Beques de Cooperació Acadèmia del Món
Àlvar Net Castel (coordinador), Lluís Blanch Torra, Xavier Mir
Bullo, Marta Sandoval Puig
Premis i beques de Filials
Premi Filial de l’Alt Urgell
Filial de l’Alt Urgell
Membres del Tribunal: Junta Permanent de l’Acadèmia
Premi de Recerca i Premis i beques
Academia Mèdica Balear
Membres del Tribunal: Junta Permanent de l’Acadèmia
Beca Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
Membres del Tribunal: Junta Directiva de la Filial
IX Premi a la Recerca
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
Membres del Tribunal: Junta Directiva de la Filial
Altres premis i beques
Premi Homenot
Fundació Avedis Donabedian
Membre del Tribunal: Àlvar Net Castel
40
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Altres col·laboracions institucionals
L’Acadèmia ha donat suport institucional als següents
congressos:
MIHealth Forum. Health Management & Clinical
Innovation
Barcelona, 24-25 de maig de 2012
Societal Impact of Pain (SIP) 2012
Copenhagen, 29-31 de maig de 2012
SMIT 2012. 24th International Conference of Society
for Medical Innovation and Technology
Barcelona, 20-22 de setembre de 2012
2nd. ESSD. European Society for Swallowing Disorders
Congress
Barcelona, 25-27 d’octubre de 2012
Gabinet de premsa
Durant aquest període, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears ha mantingut un gabinet de premsa de línia proactiva que ha focalitzat la seva
actuació en fomentar la projecció de l’activitat de l’Acadèmia i en posicionar l’entitat com a referent social.
D’aquesta manera, la política comunicativa que s’aplica té
com a premissa els següents punts:
1)Enfortir la notorietat pública i mediàtica de l’Acadèmia, així
com la de les societats científiques i les filials. Ajudar a crear
una imatge potent de la institució destacant tant el seu paper en la societat com les activitats que porta a terme.
2)Centrar els esforços a difondre el coneixement mèdic i científic de l’Acadèmia –i els de les societats–, i donar a conèixer les accions formatives, actes, etc. que es duen a
terme.
3)Oferir als mitjans de comunicació una resposta ràpida i
eficaç davant les seves demandes concretes, les quals solen estar condicionades per un marge de temps molt curt.
Comunicats de premsa
Les actuacions s’han concentrat a aconseguir ressò mediàtic
dels diversos actes de l’Acadèmia per mitjà de la tramesa de
convocatòries, notes informatives, comunicats, seguiment
telefònic i on-line de notícies i gestió d’entrevistes.
Notes de premsa
• L’Acadèmia es presenta al Parlament de Catalunya
• Metges d’Urgències a la vaga
• Cànnabis i trastorns psicòtics
• Estudi de la Societat Catalana de Digestologia
• Reclamació d’especialitat Medicina d’Urgències
• Anticonceptius hormonals
• Augment de trasplantaments
• Debilitat muscular perineal
• Augment de malalties respiratòries per tabaquisme
• L’Acadèmia col·labora en el projecte 4-D Health
• Mètodes anticonceptius
• Carta de la Societat Catalana de Psiquiatria
• Cloenda curs de la Societat Catalana de Psiquiatria
Convocatòria de premsa
• Cafè Científic d’Immunologia
Convocatòria i nota de premsa
• Inauguració Curs 2011
• Update 2012
• Premis Acadèmia 2012
Els més destacats
Així doncs, els mitjans de comunicació que més vegades
han demanat informació al Gabinet han estat:
•RAC 1
•Ara
• El Punt/Avui
A banda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears, les societats científiques que al llarg
d’aquest curs han rebut més demandes per part dels mitjans
de comunicació són les següents:
• Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia
• Societat Catalana de Contracepció
• Societat Catalana de Dermatologia
Algunes d’elles van tenir una extraordinària acollida per part
dels mitjans de comunicació:
• Anticonceptius hormonals. 58 aparicions
• Debilitat muscular perineal. 33 aparicions
• Estudi de la Societat Catalana de Digestologia. 31 aparicions
Comunicació amb els mitjans
A grans trets, i realitzant una comparativa amb els anys anteriors de funcionament del seu Gabinet de premsa, podem
afirmar que es mantenen les preferències per part dels mitjans atès que es tracta de societats que aborden aspectes
que afecten bona part de la societat.
R. INSTITUCIONALS
Comunicat de premsa
• Comunicat del Sindicat de Metges de Catalunya
• Comunicat de la Societat Catalana de Contracepció
Impacte del valor quantitatiu, segons tarifes
publicitàries, de les aparicions mediàtiques
821.566 €
732.797 €
736.642 €
CURS 2009-2010
CURS 2010-2011
La principal tasca del Gabinet ha estat la d’augmentar la notorietat de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears i donar a conèixer les accions dutes a
terme per les societats integrants.
Cal destacar que durant aquest període, el Gabinet de comunicació ha fet un èmfasi especial per aconseguir que
l’Acadèmia fos present tant en mitjans d’informació general
com en aquells mitjans de referència mèdica i científica.
Ràdio
• RAC 1
• Catalunya Ràdio
• Cadena SER
• RNE
• Ràdio Sabadell
Mitjans escrits
• El Periódico
• La Vanguardia
• El Punt/Avui
• ABC
• Ara
• Diari de Girona
• Público
• 20 minutos
• Etc…
CURS 2011-2012
Mitjans especialitzats
• Diario Médico
• 7 Días Médicos
• JANO
• El médico interactivo
• Redacción Médica
• Etc…
Agències de notícies
• Acceso
• Europapress
• Anisalud
• EFE
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
41
Activitats de
l’Acadèmia i
de la Fundació
L’Acadèmia i la Fundació, com en altres anys, duen a terme
un seguit d’activitats que tenen un ampli abast:
•La nostra institució té representants de les diferents especialitats científiques, els quals formen part dels Tribunals de
Selecció de Places dels serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social.
•Al llarg del curs acadèmic, es realitzen exposicions d’art.
Són exposicions adreçades a artistes novells els quals poden
presentar les seves obres al col·lectiu de professionals que
assisteix als actes convocats per la nostra institució.
• Des del Departament d’Activitats es fa anualment un recull
de tots els actes realitzats durant el curs acadèmic per les
Filials de l’Acadèmia, Entitats Adherides i Societats Científiques. Aquestes estadístiques permeten que les diferents
entitats que formen la nostra institució valorin les seves trajectòria i projecció professional vers els seus socis, al mateix
temps que donen informació relativa a la utilització dels recursos que l’Acadèmia ofereix als socis i a les Juntes de les
Filials i Societats.
42
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
•La Memòria del curs recull acuradament totes les publicacions editades durant el programa acadèmic per la pròpia
Acadèmia, les Filials, les Entitats Adherides i les Societats Científiques. Amb aquests mitjans la institució manté un flux
constant de comunicació amb tots els seus socis, alhora que
deixa constància de la formació continuada realitzada durant un període de treball pels seus socis i per altres professionals de la salut o públic en general, tots ells interessats en
la posada al dia dels coneixements sanitaris.
• Un altre dels mitjans que utilitzen tant l’Acadèmia amb la
seva Fundació, com les Filials, Entitats Adherides i Societats
Científiques a fi de dotar els professionals de l’àrea de la salut d’una permanent posada al dia dels coneixements científics, és la realització de Congressos, Jornades de debat i
Reunions de treball. Moltes d’aquestes activitats estan organitzades per la pròpia Fundació i totes elles són recollides a
la memòria anual de l’Acadèmia.
Sessió inaugural Curs 2011-2012
El 25 d’octubre de 2011 es va celebrar, a l’Auditori de l’Acadèmia, la Sessió inaugural del Curs 2011-2012.
Va presidir l’acte el Dr. Àlvar Net, president de l’Acadèmia, la
Dra. Cristina Iniesta, Delegada de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona –en representació de l’alcalde de la ciutat–, el Dr.
Carles Constante, Director general de Regulació, Planificació
i Recursos Sanitaris del Departament de Salut –en representació del Conseller de Salut– l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers, Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i el Dr. Pere Simonet, Vicesecretari de l’Acadèmia.
El Dr. Net va finalitzar la seva intervenció amb el compromís
que l’Acadèmia continuarà treballant per assolir i acomplir
els seus objectius fundacionals.
ACTIVITATS
En les seves intervencions, totes les autoritats van coincidir a
destacar la importància i la necessitat de la tasca que desenvolupa l’Acadèmia en la difícil conjuntura que travessa la sanitat catalana. La Dra. Iniesta va destacar els quasi 140 anys
d’història de la institució, i la seva capacitat per adaptar-se a
les necessitats i circumstàncies al llarg dels anys. En la mateixa línia, el Dr. Constante va destacar la participació de l’Acadèmia en el desenvolupament dels plans estratègics i programes endegats pel Departament de Salut, com ara el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i el desplegament dels treballs de la Comissió del Terciarisme a Catalunya.
Toni Massanés durant la seva intervenció
Un any més, l’acte va servir per fer públic el nomenament
dels nous socis de mèrit de l’Acadèmia:
• Dra. Guillermina Fita Rodríguez, iniciadora, juntament
amb la Dra. Puig Riera, del programa de formació MIR, va donar força i forma al projecte d’un dels primers programes unificats de formació teòrica per a tots els residents de Catalunya.
• Dr. Jordi Gago Rius, pel seu foment de la formació a la
Filial de l’Alt Penedès, de la que fou President del 1990 al 1998,
i per la seva implicació, personal, humana i professional, a la
comarca.
La Dra. Fita rebent el diploma de sòcia de mèrit de mans del Dr. Net
D’esquerra a dreta, Joan Puigdollers, Cristina Iniesta, Àlvar Net, Carles Constante
i Pere Simonet, durant la conferència/taller “El sentit dels sentits”
El Sr. Puigdollers lliura el diploma a la Dra. Puig
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
43
Gaietà Pareja rep el diploma de mans del Sr . Puigdollers
El Dr. Carles Constante lliura el diploma al Dr. Pinyol
• Dr. Jaume Mas Marfany, pioner de l’anestèsia inhalatòria
de baixos fluxos a Catalunya, impulsor de la formació continuada de qualitat en l’àmbit de l’anestesiologia, Cap del primer servei de cures intensives de Catalunya i referent professional pels anestesiòlegs.
ada l’any 2004, amb el lideratge estratègic de Ferran Adrià i
l’assessorament executiu del cardiòleg Valentí Fuster, la Fundació Alícia està dedicada a la innovació tecnològica en gastronomia, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració
del patrimoni agroalimentari i gastronòmic.
• Sr. Gaietà Pareja Gabarró, ferm defensor de la professió
d’Infermeria, va fundar la Secció d’Infermeria de la Filial del
Vallès Occidental, on la seva activitat i la seva dedicació des
de fa 22 anys han superat l’àmbit estrictament professional.
En la seva conferència, Massanés va posar de manifest la vinculació històrica entre la medicina i la gastronomia: “la història de la cuina sempre ha estat lligada a la medicina i els seus
avenços”.
• Dr. Joan Pinyol Sabater, per les seves especials dedicació i
implicació en el desenvolupament de la Filial de l’Alt Penedès de l’Acadèmia, de la que ha estat Vicepresident (19902007) i President (2007-2011).
Interactuant amb els assistents, mitjançant el taller “El sentit
dels sentits”, va reflexionar sobre la relació entre les sensacions
i la percepció, l’aplicació de cada sentit en el menjar i la seva
importància en el gust gastronòmic, per emfasitzar, finalment, la sinestèsia –associació de diversos sentits o sensació
combinada– com a base de la percepció integral dels aliments.
• Dra. Margarita Puig Riera, creadora i promotora, junt amb
els doctors Juan Castaño i Fernando Vidal, del programa de
formació dels MIR. Destaca la seva implicació en la fundació
i el desenvolupament de la Societat Catalana del Dolor.
Va pronunciar la conferència inaugural del curs Toni Massanés, gastrònom i Director general de la Fundació Alícia. Cre-
Les autoritats, els nous socis de mèrit i Toni Massanés, amb el grup Ol’Green
44
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
L’acte va finalitzar amb la intervenció del grup de gospel
Ol’Green.
Sessió de cloenda
El dia 22 de maig de 2012 es va celebrar, a l’Auditori de l’Acadèmia, la Sessió de cloenda del curs acadèmic 2011-2012 durant
la qual es van lliurar els premis i beques institucionals i de les Societats.
Durant la primera part de la sessió, presidida pel Dr. Àlvar Net –President de l’Acadèmia–, i presentada pel Dr. Pere Simonet –
Vicesecretari de l’Acadèmia– es van lliurar els premis de les següents Societats Científiques:
Societat Catalana de Cardiologia
• Beca Servier per a projectes de recerca al treball “Associació de diferents biomarcadors en pacients amb insuficiència
cardíaca controlats a una unitat d’insuficiència cardíaca multidisciplinària” dels investigadors: Marta de Antonio, Josep
Lupón, Agustín Urrutia, Amparo Galán, Beatriz González,
Lucía Cano, Roser Cabanes, Antoni Bayés-Genís.
• Beca Otsuka per a projectes de recerca al “Projecte Ulisses. Viabilitat, seguretat i eficàcia de la ultrafiltració venovenosa contínua a la insuficiència cardíaca aguda per via perifèrica”, dels investigadors: Núria Ribas, Jordi Bruguera, Josep
Comin i Cosme Garcia.
Lucía Cano recull la Beca Servier de mans de Josefina Orús
• Premi a les tres millors comunicacions presentades al XXIII Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia:
“La paradoxa de l’obesitat en insuficiència cardíaca: és l’etiologia la clau?”
ACTIVITATS
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
• Beca de recerca bàsica en fisioteràpia al projecte “La influència dels processos cognitius en la millora motora i sensitiva de l’extremitat superior en pacients amb ictus en fase
subaguda”. Investigadora principal: Laia Salles Oller.
Laia Salles recull la beca de mans de Montse Nuevo, Presidenta de la Societat
Catalanobalear de Fisioteràpia
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
• Premi a la millor comunicació de la XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica: “Optimització
de l’aïllament preventiu en una UCI polivalent. Impacte d’un
protocol consensuat”.
• Accèssit a la millor comunicació de la XXXIII Reunió de la
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica: “Mejoría
clínica precoz (MC) de la fibrinólisis en el ictus”.
• Premi a la millor comunicació de les XXVIII Jornades catalanes d’infermeria intensiva i crítica: “Compliment de les mesures de prevenció de les úlceres per pressió en una unitat
de cures intensives en el marc d’un programa de millora”.
Anna Rey recull el premi a la millor comunicació mèdica de la Societat Catalana de
Medicina Intensiva i Crítica
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
45
• Accèssit a la millor comunicació de les XXIX Jornades catalanes d’infermeria intensiva i crítica: “Protocolo para el control de
glucemias con perfusión continua (PC) de insulina endovenosa (EV) en la unidad de cuidados intensivos (UCI): procedimiento
eficaz, efectivo y eficiente”.
• Premi a la millor comunicació mèdica publicada: “Intensive care unit discharge to the ward with a tracheostomy canula as
a risk factor for mortality: A prospective, multicenter propensity analysis”, Crit Care Med. 2011 Oct;39(10):2240-5
Societat Catalanobalear de Medicina Interna
• Premi Bartolomé Cabré a la millor tesi doctoral llegida durant l’any 2011 a Joan Carles Trullàs Vila per la tesi: “Enfermedad renal crónica y terapia renal sustitutiva en pacientes
con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana:
Prevalencia y supervivencia en terapia renal sustitutiva
(diálisis y trasplante renal)”.
• Premi Joan Vivancos al millor treball científic publicat durant l’any 2011: “Registry of the Spanish Network for Systemic Sclerosis: Clinical Pattern According to Cutaneous Subsets and Immunological Status”, publicat a Seminars in Arthritis and Rheumatism (Semin Arthritis Rheum. 2012 Jun;41(6):789800. Epub 2011 Dec 12)
Joan Carles Trullàs recull el Premi Bartolomé Cabré
Societat Catalana de Neurologia
• Premi a la a la millor trajectòria professional, científica i docent en el camp de la neurologia a Josep Lluís Martí Vilalta.
Elvira Monteys recull el Premi en nom del Dr. Josep Lluís Martí Vilalta
Societat Catalana de Salut Pública
• Premi a la millor comunicació presentada per un autor
menor de 35 anys a la XVI Jornada salut i joves, al treball “Ser
ni-ni té repercussions en la Salut?”
Anna Fité recull el premi de la Societat Catalana de Salut Pública
La presentació del Diccionari Enciclopèdic de Medicina
(DEM) va ocupar la part central de la sessió de cloenda de
l’Acadèmia. La presentació tècnica dels treballs realitzats pel
Termcat va córrer a càrrec de la Dra. M. Antònia Julià Berruezo –Cap de Projectes de l’àmbit científic de l’Àrea de projectes terminològics del Termcat. Les posteriors intervencions
del Dr. Joaquim Ramis –President de l’Acadèmia del 1995 al
46
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
2002– i del Dr. Màrius Foz –President de l’Acadèmia del 1982
al 1990–, van posar de manifest la implicació de l’Acadèmia i
dels professionals de la salut en la gènesi i el desenvolupament del projecte des del 1930. Finalment, el Dr. Àlvar Net,
actual President de l’Acadèmia, va presentar el futur d’un
projecte encara viu i que és un exemple més del compromís
de l’entitat en la defensa de la llengua catalana.
Premis de l’Acadèmia
Va presidir l’acte de lliurament dels premis de l’Acadèmia l’Honorable Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut, qui va assistir en nom del
President de la Generalitat de Catalunya. Acompanyaven el Conseller de Salut el Dr. Àlvar Net –President de l’Acadèmia–, la
Dra. Cristina Iniesta –Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona–, el Sr. Claudi Alsina –Secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya–, el Dr. Xavier Crespo –President de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya–, el Dr. Josep
Monterde –Vicepresident 1er. per Catalunya de l’Acadèmia– i la Sra. Isabel Pera –Presidenta de la Societat Catalanobalear
d’Infermeria.
El Premi Jordi Gol i Gurina a la trajectòria professional i humana d’un professional de les ciències de la salut, va ser
atorgat al Dr. Oriol Martí Carrasco, per la seva activitat professional de primera línia al servei de la medicina de família.
Per la defensa de la professió mèdica, tant com a professional exercint la seva especialitat, com per l’interès i la promoció de la formació continuada.
Àlvar Net i Boi Ruiz amb Oriol Martí, Premi Gol i Gurina 2012
ACTIVITATS
Premi Carolina Meléndez que es concedeix a la trajectòria
professional i humana en infermeria, al Sr. Gaietà Pareja Gabarró, membre actiu de la Filial del Vallès Occidental i fundador i impulsor de la Secció d’Infermeria, per la seva trajectòria professional, la capacitat de comprensió i de compassió
cap als pacients i per exercir la seva professió amb la vocació, el compromís i la dedicació del primer dia.
Isabel Pera lliura el premi a Gaità Pareja
Premi Josep Trueta de recerca científica al Dr. Jordi Salas
Salvadó, com a reconeixement a la seva trajectòria científica, atenent la important activació que ha demostrat en
l’àrea de la nutrició, destacant els seus estudis que han tingut una repercussió directa en la pràctica clínica.
Jordi Salas rep el premi Josep Trueta de mans de Josep Monterde
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
47
Premi Jaume Aiguader i Miró, al treball realitzat en llengua
catalana i difós pels mitjans de comunicació de Catalunya i
Balears l’any 2010, al reportatge “Una vacuna pionera” del
programa “Trenta minuts” de Televisió de Catalunya, pel seu
interès divulgatiu envers la societat, mostrant la importància de disposar d’una vacuna antituberculosa en l’àmbit
mundial, i les dificultats i els esforços per fer recerca en
aquest camp i, per tant, donant idea de la dimensió i de l’autèntic valor dels avenços que es van assolint.
Blanca de la Torre recull el Premi Jaume Aiguader i Miró
Premi Ramon de Teserach, a l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense
ànim de lucre, al projecte “Centre Mèdic Down” de la Fundació Catalana Síndrome de Down, per la seva llarga i continuada tasca per millorar la qualitat de vida de les persones
amb la síndrome de Down o altres discapacitats intel·
lectuals, i per integrar-los plenament en la societat.
Katty Trias recull el premi en nom de la Societat Catalana Síndrome de Down
El Premi Jaume Suñol i Blanchart a les iniciatives que facilitin, als pacients i familiars, la comprensió de la seva malaltia,
al Dr. Enric Aragonès Benaiges pel projecte “Un programa
d’abordatge de la depressió centrat en el pacient que integra la psicoeducació en el procés assistencial”, per ser un
projecte destinat a professionals, pacients i familiars, amb
elevada participació interdisciplinària i àmplia població diana, que té com a objectiu millorar el suport psicoeducatiu i
el compliment terapèutic de les persones amb depressió.
El Premi de l’Acadèmia/CamFIC, a la millor iniciativa de millora dels serveis sanitaris en atenció primària s’ha declarat
desert.
Enric Aragonès rep el Premi Jaume Suñol i Blanchart de mans de Xavier Crespo
Beca de recerca clínica a l’“Assaig clínic prospectiu aleatoritzat multicèntric per a la prevenció del part prematur (PP): ús
del pesari cervical i progesterona vaginal”, signat per la Dra.
Maria Goya Canino, com a investigadora principal, i com a
membres de l’equip investigador per: Luis Cabero Roura,
Elena Carreras Moratonas, Laia Pratcorona, Carme Merced, Carlota Rodó Rodríguez, Maria de la Calle Hernández,
Begoña Muñoz, Alberto Rodríguez Melcón, Albert Tubau,
Carmen Ribes.
El Dr. Net lliura la beca a M. Goya Canino
48
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Beca de recerca bàsica al projecte “Estudi de la ciclina D3 i la
CDK11 com a dianes moleculars de l’atac autoimmune vers
les cèl·lules beta-pancreàtiques a la diabetis de tipus 1 (T1D).
Determinació i caracterització de la relació causal entre la
repressió de ciclina D3 i CDK11 i la mort de les cèl·lules betapancreàtiques”, signat, com a investigadora principal, per la
Dra. Concepció Mora Giral, i com a membres de l’equip investigador per: Noemí Alejandra Saavedra Ávila, Upasana
Sen Gupta, Ester Sala Solé, Anaïs Panosa Borràs.
Concepció Mora rep la beca de mans del Conseller de Salut
ACTIVITATS
Beques d’ajut per formació a Societats de l’Acadèmia destinades a col·laborar en les despeses d’un programa de formació organitzat per les Societats de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la formació continuada, a la Societat Catalana d’Història de la Medicina i a la Societat Catalana de
Medicina de l’Esport.
Juan N. García Nieto recull el premi en nom de la Societat Catalana de Medicina
de l’Esport
Carles Hervàs recull el premi en nom de la Societat Catalana d’Història de la Medicina
Premi Joaquim Bonal, destinat a col·laborar en un programa d’activitats d’una ONG, d’àmbit d’actuació a Catalunya,
en projectes de solidaritat, a la Societat Civil Cultural i Solidària per la Pau, pel projecte “VIII Encuentro de salud de la
zona norte –Chiapas (Mèxic)”, un projecte multidisciplinari
i innovador en educació amb implicació dels estudiants de
la Universitat Rovira i Virgili i la societat civil de Reus.
Baltasar Ferré rebent el Premi Joaquim Bonal
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
49
Beques de cooperació “Acadèmia del Món”, destinades a
col·laborar en les despeses dels cooperants que participin
en programes de cooperació internacional realitzats per
ONGs d’àmbit d’actuació a Catalunya en temes de solidaritat, a la Dra. Anna Cabot Dalmau pel projecte “Maternitat
de Talloum: Millora de la salut maternoinfantil a una comunitat rural de la Casamance (Senegal)”, per tractar-se
d’un projecte de millora de la salut maternoinfantil –un dels
objectius del mil·lenni–, i per la seva qualitat i la repercussió
social.
La segona Beca de Cooperació “Acadèmia del Món” es va
declarar deserta.
La Dra. Cabot rebent la beca de cooperació “Acadèmia del Món”
L’acte va concloure amb la intervenció del Conseller de Salut, l’Honable Sr. Boi Ruiz, qui va destacar el caràcter únic de l’Acadèmia i les seves rellevància i importància com a reservori del coneixement en l’àmbit de les Ciències de la Salut.
D’esquerra a dreta: Laia Salles, Lucía Cano, Carles Hervàs, Cosme Garcia, Oriol Martí, Anna Cabot, Cristina Iniesta, Gaietà Pareja, Àlvar Net, Boi Ruiz, Concepció Mora, Baltasar
Ferré, Bartolomé Cabré, Josep M. Alcoverro, Blanca de la Torre, María M. Goya, Katty Trias, Juan N. García-Nieto, Jordi Salas, Enric Aragonès.
50
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
ACTIVITATS
D’esquerra a dreta, Alfons López Soto, Josep Davins, Carmen Gomar, Dolors Forés i Ariadna Mas
Update Barcelona 2012
Al voltant de 1.200 professionals de la sanitat van participar, el
30 de març de 2012, en la XVII Jornada d’Actualització en Medicina “Update 2012”, organitzada per l’Acadèmia amb la col·
laboració de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna.
Aquesta activitat, que l’Acadèmia organitza anualment i està
especialment dirigida als metges d’assistència primària i als
internistes en general, té com a finalitat analitzar i tractar els
temes relacionats amb la salut que, segons la Dra. Carmen
Gomar –Coordinadora del Comitè Científic–, “han destacat
per la seva importància, la seva incidència i la informació innovadora durant el darrer any”.
17ª JORNADA
La jornada va concloure amb la
D’ACTUALITZACIÓ EN MEDICINA
intervenció de Vicente Ortún
Rubio, Degà de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat
PROGRAMA
Pompeu Fabra de Barcelona, qui va reflexionar sobre “el seny necessari per
aplicar les teories econò3
Palau 0 de m
ar
de C o
ngre ç de 2 0
ssos
1
miques a la salut. Què
de B 2
arce
lo na
és prioritari fer en el
pacient? “.
UPDATE
2012
Fira Ba
rcelon
a (Mon
tjuïc)
- Avda
. Rein
a Mar
ia Crist
ina s/
n
L’edició d’aquest any va començar amb la participació del catedràtic de farmacologia Joan Ramon Laporte, qui va exposar
la necessitat d’una prescripció saludable en temps de crisi.
En el transcurs de la jornada, ponents experts van presentar
actualitzacions en pneumologia, oncologia, otorinolaringologia, dietètica i nutrició i neurologia. Enguany van tenir un
paper destacat les ponències sobre malalties infeccioses
com ara la tuberculosi, el paludisme, el xarampió i la SIDA, a
càrrec de la Dra. Elisabet Deig Comerma (Unitat de Malalties
Infeccioses. VIH del Servei de Medicina Interna. Hospital de
Granollers) i del Dr. Antonio Delegido Sánchez-Migallón (especialista en medicina interna. Hospital de Santa Tecla. Tarragona).
La Sala del Palau de Congressos de Barcelona durant l’acte
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
51
Exposicions d’art a l’Acadèmia
Al mes de gener es va inaugurar a la seu de l’Acadèmia, a
Can Caralleu, l’exposició “Història Natural II. La bellesa i la
memòria” de l’artista Carmen Marcos, un conjunt d’olis sobre tela de fragments de la natura, “petites meravelles que
centellegen amb especial lluminositat dins del nostre cervell”, segons la pròpia artista.
“Un quadre pot ser a vegades una finestra oberta a escenes de
la vida, però sempre és una superfície on l’artista reescriu mitjançant signes la seva particular memòria. I si alguna cosa ha
de perdurar, per què no desitjar que sigui bella?”
Carmen Marcos
Activitats de les Filials i les Societats
Les Filials, Entitats Adherides i les Societats Científiques de l’Acadèmia han continuat, durant el curs 2011-2012, la seva activitat habitual.
Els gràfics reflecteixen el nombre d’activitats (sessions, cursos, tallers i congressos) desenvolupades a la seu de l’Acadèmia i les
hores dedicades per tipologia d’activitat. De la valoració de les dades, i en comparació a les del curs anterior, si bé el nombre
d’activitats s’ha mantingut, cal destacar un augment del 9,3% del nombre d’assistents a les reunions científiques i del 8,5% a
les reunions administratives. Respecte a les activitats realitzades per les Societats de l’Acadèmia en altres seus, el nombre
d’assistents ha estat de 5.229 persones.
Igualment, cal fer esment a l’augment de les activitats organitzades per algunes Societats Científiques, com ara Bioètica o
Bioquímica Clínica, les quals havien estat, fins aquest curs, molt reduïdes.
Total d’actes realitzats a la seu de l’Acadèmia
per sessions, cursos, tallers i congressos
565
Hores destinades a formació per tipus d’activitat
1.312 h
454 h
130
SESSIONS
CURSOS
11
6
TALLERS
CONGRESSOS
Total d’assistents a les sessions científiques
21.104
CURS 2009-2010
52
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
22.766
CURS 2010-2011
74 h
HORES SESSIONS
HORES CURSOS
31 h
HORES CONGRESSOS HORES TALLERS
Total d’assistents a les reunions administratives
24.344
CURS 2011-2012
2.581
2.150
2.543
CURS 2009-2010
CURS 2010-2011
CURS 2011-2012
AL·LÈRGIA
CITOPATOLOGIA
ANATOMIA PATOLÒGICA
CONTRACEPCIÓ
ANESTESIOLOGIA
Activitats
de les Filials Curs 2011-2012
CONTROL TABAQUISME
ANGIOLOGIA I CIRURGIA
VASCULAR
ALT EMPORDÀ
BIOÈTICA
CURES PAL·LIATIVES
LA GARROTXA
DERMATOLOGIA
ALT PENEDÈS
BIOQUÍMICA CLÍNICA
GIRONA
DIABETIS
ALT URGELL
CARDIOLOGIA
MARESME
DIGESTOLOGIA
ANDORRA
CONSELL
CATALÀ
DE RESSUSCITACIÓ
MENORCA
DOCUMENTACIÓ
ANOIA
CIRURGIA
OSONA
DOLOR
BAGES
CIRURGIA CARDÍACA
TARRAGONA
ENDOCRINOLOGIA
CIRURGIA
BAIX LLOBREGAT
MAXIL·LOFACIAL
TORTOSA
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
60
62
CIRURGIA
MAJOR
BALEARS
AMBULATÒRIA
68
63
143
55
VALLÈS ORIENTAL
FARMÀCIA
CLÍNICA
VALENCIANA
FARMACOLOGIA
GARRAF
CIRURGIA ORTOPÈDICA
00
510
20
10
30
15
40
20
50
25
60
30
70
35
80
40
00
10
5
20
10
30
15
40
20
50
25
60
30
70
35
80
40
CURS 2011-2012
CURS 2010-2011
ACUPUNTURA
ACUPUNTURA
CIRURGIA
CIRURGIAPLÀSTICA
PLÀSTICA
AECS
AECS
CIRURGIA
CIRURGIATORÀCICA
TORÀCICA
AL·LÈRGIA
AL·LÈRGIA
CITOPATOLOGIA
CITOPATOLOGIA
ANATOMIA
ANATOMIAPATOLÒGICA
PATOLÒGICA
CONTRACEPCIÓ
CONTRACEPCIÓ
ANESTESIOLOGIA
ANESTESIOLOGIA
54
CONTROL TABAQUISME
TABAQUISME
CONTROL
58
ANGIOLOGIA
ANGIOLOGIAI ICIRURGIA
CIRURGIA
VASCULAR
VASCULAR
CURES
CURESPAL·LIATIVES
PAL·LIATIVES
BIOÈTICA
BIOÈTICA
DERMATOLOGIA
DERMATOLOGIA
BIOQUÍMICA
BIOQUÍMICACLÍNICA
CLÍNICA
DIABETIS
DIABETIS
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA
DIGESTOLOGIA
DIGESTOLOGIA
CONSELL
CONSELLCATALÀ
CATALÀ
DE
DERESSUSCITACIÓ
RESSUSCITACIÓ
DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ
CIRURGIA
CIRURGIA
DOLOR
DOLOR
CIRURGIA
CIRURGIACARDÍACA
CARDÍACA
ENDOCRINOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
MAXIL·LOFACIAL
MAXIL·LOFACIAL
ENDOSCÒPIA
ENDOSCÒPIADIGESTIVA
DIGESTIVA
CIRURGIA
CIRURGIAMAJOR
MAJOR
AMBULATÒRIA
AMBULATÒRIA
FARMÀCIA
FARMÀCIACLÍNICA
CLÍNICA
CIRURGIA
CIRURGIAORTOPÈDICA
ORTOPÈDICA
FARMACOLOGIA
FARMACOLOGIA
00
CURS
CURS2010-2011
2010-2011
510
10
20
15
30
20
40
25
50
30
60
35
70
40
80
ACTIVITATS
Activitats de les Associacions, Societats i Societats Adherides (segueix a la pàg. 54)
44
00
510
10
20
15
30
20
40
25
50
30
60
35
70
40
80
CURS
CURS2011-2012
2011-2012
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
53
Activitats de les Associacions, Societats i Societats Adherides (cont.)
FISIOTERÀPIA
NEUROLOGIA
GERIATRIA
OBSTETRICIA
I GINECOLOGIA
HEMATOLOGIA
ODONTOLOGIA
I ESTOMATOLOGIA
GESTIÓ SANITÀRIA
OFTALMOLOGIA
HIPERTENSIÓ ARTERIAL
ONCOLOGIA
HISTÒRIA MEDICINA
OTORINOLARINGOLOGIA
IMMUNOLOGIA
PALEOPATOLOGIA
INFERMERIA
PÀNCREES
MALALTIES INFECCIOSES
PEDIATRIA
MEDICINA DE L'ESPORT
PNEUMOLOGIA
41
46
MEDICINA DE FAMÍLIA
PSIQUIATRIA INFANTIL
MEDICINA INTENSIVA
PSIQUIATRIA I
SALUT MENTAL
MEDICINA INTERNA
QUALITAT ASSISTENCIAL
MEDICINA LEGAL I TÒX.
RADIOLOGIA
MEDICINA NUCLEAR
REUMATOLOGIA
MEDICINA
PSICOSOMÀTICA
SALUT PÚBLICA
MEDICINA DEL TREBALL
SEXOLOGIA
MEDICINA URGÈNCIES
TERÀPIA FAMILIAR
NEFROLOGIA
TRANS. SANGUÍNIA
NEUROCIRURGIA
TRASPLANTAMENT
NEUROFISIOLOGIA
UROLOGIA
0
54
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
5
10
15
CURS 2011-2012
20
25
30
35
40
104
142
43
PSICOLOGIA
MEDICINA FÍSICA
I REHABILITACIÓ
CURS 2010-2011
124
136
46
47
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Congressos i activitats extraordinaris
Les Filials i Societats de l’Acadèmia organitzen, anualment, activitats extraordinàries, les quals, en forma de congressos, simposis, jornades o altres, apleguen una gran quantitat de professionals de les Ciències de la Salut.
Relacionem a continuació les que, durant aquest darrer curs, han estat organitzades per les nostres Filials i Societats.
Filials
VIII Reunió d’internistes de Balears
Acadèmia Mèdica Balear
Palma, 1 de juny de 2012
8a Jornada de les àrees bàsiques
de les comarques gironines.
Promoció de la salut: èxit o fracàs
Associació de Ciències Mèdiques de
l’Alt Empordà
Figueres, 1 d’octubre de 2011
Sessió cloenda curs 2011-2012
Acadèmia Mèdica Balear
Palma, 28 de juny de 2012
Sessió inaugural del curs acadèmic
2011-2012
Filial del Garraf
Vilanova i la Geltrú, 18 d’octubre
de 2011
XVII Jornades de la Societat
Andorrana de Ciències.
La cultura de l’esport
Acadèmia de Ciències Mèdiques
d’Andorra
Andorra la Vella, 19 de novembre
de 2011
Sessió cloenda del curs acadèmic
2011-2012
Filial del Garraf
Vilanova i la Geltrú, 12 de juny
de 2011
Presentació del llibre: Recull
del cicle de conferències i debats de recerca 2009
Acadèmia de Ciències Mèdiques
d’Andorra
Andorra la Vella, 19 de novembre
de 2011
La nit de la professió
Filial de l’Anoia
Igualada, 7 d’octubre de 2011
X
X
V
I
VII Jornades d’actualitzacióX JORNADA
en medicina. Update 2011X JORNADA I
X DE
Acadèmia Mèdica Balear
I
X JORNADA
Celebració acadèmica de la “Vigília
de Sant Lluc”
Filial del Bages
Sant Benet de Bages, 21 d’octubre
de 2011
DC
C
JORNADA
DE
CLOENDA
VI Jornada de recerca del Baix
Empordà
Agrupació de Ciències Mèdiques
Pde
R E Girona
-PROGRAMA
Palamós, 26 d’abril de 2012
15,30 a 16,00 h.:
Lliurament de la Documentació
Col.locació de Pòsters
XXVIII Jornada de cloenda
Agrupació de Ciències Mèdiques
de Girona
Girona, 8 de juny de 2012
16,00 a 17,30 h.:
SALA ASALA BSALA CSALA D-
Comunicacions Lliures
Comunicacions Lliures
Comunicacions Lliures
Comunicacions Lliures
17,30 a 18,00 h.: Coffee-break
18,00 a 19,40 h. :
SALA APRE-PROGRAMA
SALA BSALA CSALA D-
P R E - P R O G R A M 20,00
A h.:
15,30 a 16,00 h.:
Lliurament de la Documentació
Col.locació de Pòsters
Societat Balear de Medicina
XVFamiliar
EPLOENDA
RE-PROGRAMA
Data: Divendres,
i Comunitària X
E
8 de juny de 2012
V
LOENDA
Palma, 20 d’octubre de 2011I
Lloc: Palau de
V LOENDA
Congressos de
V Congrés Societat BalearI I
Girona
I
d’Aparell Digestiu
II
Acadèmia Mèdica Balear
I
Data: Divendres,
Palma, 18 i 19 de novembreI de8 2011
de juny de 2012
I
Data:
Divendres,
Lloc:
Palau de
X Congreso Sociedad Balear
8 de juny de 2012
Congressos de
Data: Divendres,
de Cardiología 8 de juny de 2012
Lloc: Palau de
Girona
II Jornada de Actualización
Congressos de
Lloc: Palau de
Girona
de enfermería en cardiología
Congressos de
Acadèmia Mèdica BalearGirona
Palma, 25 i 26 de novembre de 2011
D
C
ACTIVITATS
Acte inaugural del curs de formació continuada 2011-2012
Filial de la Garrotxa
Castellfollit de la Roca, 7 d’octubre
de 2011
Comunicacions Lliures
Comunicacions Lliures
Comunicacions Lliures
Comunicacions Lliures
I Jornada en malalties cròniques.
Actualització en MPOC
Filial del Maresme
Mataró, 3 de novembre de 2011
Salutació i benvinguda de l president de l´Agrupació de
Ciències Mèdiques de Girona
Dr. Gabriel Coll de Tuero
16,00 a 17,30 h.:
15,30 a 16,00
SALAh.:
AComunicacions Lliures Salutació del President de l´Acadèmia
Lliurament
SALA B-de la Documentació
Comunicacions Lliures
Dr. Alvar Net Castel
Col.locació
SALA C-de Pòsters
Comunicacions Lliures
SALAh.:
DComunicacions Lliures Actuació de l´Orquestra de Cambra de l´Alt Empordà
15,30 a 16,00 h.:
16,00 a 17,30
Lliurament de la Documentació
SALA
AComunicacions
Lliures
17,30 a 18,00 h.: Coffee-break
Col.locació de Pòsters
SALA BComunicacions Lliures
21,00 h.: Sopar de Cloenda
18,00
:
SALAaC-19,40 h.Comunicacions
Lliures
16,00 a 17,30 h.:
SALA A- Comunicacions
Comunicacions
Lliures
Entrega de Premis
Lliures
SALA AComunicacions SALA
LliuresDSALA BComunicacions Lliures
SALA BComunicacions
17,30Lliures
a 18,00
SALAh.:
C-Coffee-break
Comunicacions Lliures
SALA CComunicacions Lliures
SALAh.D-:
Comunicacions Lliures
18,00
a
19,40
SALA DComunicacions Lliures
SALAh.:
AComunicacions Lliures
20,00
17,30 a 18,00 h.: Coffee-break
SALA B- i benvinguda
Comunicacions
Lliures de l´Agrupació de
Salutació
de l president
SALA C-Mèdiques
Comunicacions
Ciències
de Girona Lliures
18,00 a 19,40 h. :
Comunicacions Lliures
Dr. Gabriel Coll de Tuero
SALA AComunicacions SALA
LliuresDSalutació
del President
de l´Acadèmia
SALA BComunicacions
Lliures
i inscripcions:
20,00
h.:Informació
Alvar Netde
Castel
SALA CComunicacions
Lliures
Salutació
i benvinguda de l president de Dr.
l´Agrupació
AGRUPACIÓ
DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE GIRONA
SALA DComunicacions
Lliures
Ciències
Mèdiques de Girona
Casa de Cultura -Pl. Hospital, 6
Actuació de l´Orquestra de Cambra
de l´Alt
Empordà
Dr. Gabriel
Coll
de Tuero
20,00 h.:
17001 Girona
Salutació del
de de
l´Acadèmia
Tel:l 972211353
Salutació i benvinguda de
president
de President
l´Agrupació
21,00 h.: Sopar de Cloenda
Ciències Mèdiques de Girona http://webs.academia.cat/filials/girona/ Dr. Alvar Net Castel
E-mail:
[email protected]
Dr.
Gabriel
Coll dedeTuero
Entrega
Premis
Actuació de l´Orquestra de Cambra de l´Alt Empordà
Salutació del President de l´Acadèmia
Dr. Alvar Net Castel
21,00 h.: Sopar de Cloenda
Actuació de l´Orquestra de Cambra de l´Alt
Empordà
Entrega de Premis
21,00 h.: Sopar de Cloenda
Entrega de Premis
Informació i inscripcions:
AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE GIRONA
Casa de Cultura -Pl. Hospital, 6
17001 Girona
Tel: 972211353
Informació i inscripcions:
http://webs.academia.cat/filials/girona/
E-mail: [email protected]
AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES
MÈDIQUES DE GIRONA
Casa de Cultura -Pl. Hospital, 6
17001 Girona
Informació i inscripcions:
Tel: 972211353
AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE GIRONA
http://webs.academia.cat/filials/girona/
Casa de Cultura -Pl. Hospital, 6
E-mail: [email protected]
17001 Girona
Tel: 972211353
http://webs.academia.cat/filials/girona/
E-mail: [email protected]
IX Reunió d’infeccions del Maresme
Filial del Maresme
Sant Andreu de Llavaneres,
20 d’octubre de 2011
Acte de cloenda de la I Jornada
d’actualització en MPOC
Conferència inaugural curs acadèmic 2011-2012
Filial del Maresme
Mataró, 3 de novembre de 2011
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
55
COMITÈ ORGANITZADOR
President:
Vocals

Dr. Joaquim Esperalba. Gerent del Consorci
Sanitari del Maresme.
Dr. Mateu Cabré. President Filial Maresme
ACMSCiB i Medicina Interna de l’Hospital de
Mataró.. ez. SAP Mat
DI. Daria Rubio. Directora Infermeria del Consorci
Sanitari del Maresme.nill
DI. Rafael Rodríguez. Direcció d'Atenció al
Ciutadà. CatSalut - Regió Sanitària Barcelona i Vocal
Filial Maresme ACMSCiB. Mataról
Dr. Ramon Boixeda. Servei Medicina Interna del
CSdM. Mataró i secretari Junta Filial Maresme..
de Mataró i Filial Maresme ACMSB





































COMITÈ CIENTÍFIC
President:
Vocals:
Dr. Josep Anton Capdevila. Sots – director
docència CSdM. Vice - president Filial Maresme.
Dr. Mateu Serra. Unitat de Recerca del CSdM.
Dr. Eulogio Pleguezuelos. Servei de Rehabilitació de
l’Hospital de Mataró. Professor associat a la UPF.
DI. Vanessa Vicente. Infermera de l’Hospital de
Mataró.
Dra. Maria Bartolomé. Metge Família. CAP Mataró
Centre. CSdM. Mataró.






DUI. Mònica Vilalta. UCI H. Mataró i Filial
Maresme ACMSCB






Amb el reconeixement d’activitat d’interès sanitari
per
L’INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT

















VI Jornada de residents del Maresme
Filial del Maresme
Mataró, 6 de juny de 2012
XII Jornades de treball en factors
de risc i malalties cardiovasculars
Filial Vallès Oriental
Granollers, 25 de maig de 2012
XV Jornada de recerca sanitària
en el Maresme
Filial del Maresme
Mataró, 14 de juny de 2012
Sessió de cloenda: la Maternitat
d’Elna, bressol dels exiliats (19391944)
Filial Vallès Oriental
Granollers, 7 de juny de 2012
Cloenda curs acadèmic 2011-2012
Agrupació de Ciències Mèdiques
d’Osona
Vic, 21 de juny de 2012
Societats
II Jornada pràctica d’acupuntura
Societat Científica d’Acupuntura de
Catalunya i de Balears
Barcelona, 21 d’abril de 2012
Sessió inaugural curs acadèmic
2011-2012
Filial Tarragona
Tarragona, 30 de novembre de 2011
XXVIII JORNADES MÈDIQUES
I DE LA SALUT
DE LES TERRES DE L’EBRE
MALALTIES MINORITÀRIES
SITUACIÓ ACTUAL
I PERSPECTIVES DE FUTUR
Jornada de cloenda de la Societat
Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia
Clínica
Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica
Barcelona, 25 i 26 de maig de 2012
IV Jornadas de riesgo vascular de
la Xarxa Sanitària i Social de Santa
Tecla
Filial de Tarragona
Tarragona, 30 de maig i 13 de juny
de 2012
Xè Congrés català d’anatomia
patològica
Societat Catalana d’Anatomia
Patològica
Terrassa, 8 i 9 de juny de 2011
Tortosa 27 i 28 d’abril de 2012
Universitat Rovira i Virgili
Campus Terres de l’Ebre
Aula Magna
Organitza:
Amb el suport de:
XVI Jornada de l’Alzheimer de les Terres de l’Ebre
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
Tortosa, 17 de setembre de 2011
IX Congrés de la Societat Catalana
d’Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor
XVI Jornada d’anestesiologia en
infermeria
Nous reptes, noves fronteres
Societat Catalana d’Anestesiologia,
Reanimació i Terapèutica del Dolor
Tarragona, 3, 4 i 5 de novembre
de 2011
XXVIII Jornades mèdiques i de la
salut de les Terres de l’Ebre
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
Tortosa, 27 i 28 d’abril de 2012
2ª. Jornada de l’adolescència
de les Terres de l’Ebre
Drogues? Parlem-ne
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
Tortosa, 4 de maig de 2012
Congrés de la Societat Catalana
d’Angiologia, Cirurgia Vascular
i Endovascular
Societat Catalana d’Angiologia,
Cirurgia Vascular i Endovascular
Lloret de Mar, 15 i 16 de juny
de 2012
IV Curs d’infermeria quirúrgica
de les Terres de l’Ebre: cirurgia
sense ingrés
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
Tortosa, 18-19 de maig de 2012
I Jornada de la medicina interna
al Vallès Occidental
Filial Vallès Occidental
Terrassa, 15 de març de 2012
XXXI Jornades sanitàries del Vallès.
Abordatge integral de les demències
Filial Vallès Occidental
Terrassa, 20 i 21 d’abril de 2012
Comunicació i intel·ligència emocional
Filial Vallès Occidental
Sabadell, 18 i 19 de maig de 2012
56
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
C
Programa final
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
www.sccirurgia.org
VI Jornades Comitès d’Ètica
Assistencial de Catalunya. CEAS
2011. Compartint valors
Societat Catalana de Bioètica
Barcelona, 18 de novembre de 2011
XXIV Congrés de la Societat
Catalana de Cardiologia
Societat Catalana de Cardiologia
Barcelona, 7 i 8 de juny de 2012
8è congrés
de
20 i 21 d’octubre de 2011
Barcelona, Auditori de l’Acadèmia
Organitzat per
Societat Catalana de Cirurgia
8è Congrés català de cirurgia
Societat Catalana de Cirurgia
Barcelona, 20 i 21 d’octubre de 2011
ortida 9 de la Ronda de dalt “Can Caralleu”
0, 66, 34, 130
stació “Reina Elisenda”
PARCAMENT PRIVAT
Sessió extraordinària de la
Societat Catalana Medicoquirúrgica
d’Endoscòpia Digestiva
Pòlips i polipectomia
Societat Catalana Medicoquirúrgica
d’Endoscòpia Digestiva
Barcelona, 1 d’octubre de 2011
XXIX Jornades citològiques
catalanes. Citopatologia de les lesions papil·lars de la glàndula
mamària
Societat Catalana de Citopatologia
Barcelona, 18 d’abril de 2012
XXIII
SIMPOSI
18 i 19
DE MAIG
2012
de la SOCIETAT CATALANA de
CONTRACEPCIÓ
XXIII Simposi de la Societat
Catalana de Contracepció. Mites
i falses creences en anticoncepció
Societat Catalana de Contracepció
Barcelona, 18 i 19 de maig de 2012
III Trobada de farmacèutics
d’hospital de Catalunya
Seguretat del pacient en el context
actual: Paper de la farmàcia
hospitalària
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
El Montanyà, 20 i 21 d’abril de 2012
VIII Congrés de cures pal·liatives
de Catalunya
Societat Catalanobalear de Cures
Pal·liatives
Vic, 8 i 9 de març de 2012
XVIII Jornada de la Societat
Catalana de Farmàcia Clínica
Recerca i innovació
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Barcelona, 19 de juny de 2012
“ MITES I FALSES CREENCES EN ANTICONCEPCIÓ ”
s
mpañá
27 65
35 69
[email protected]
XI Jornada nutrición de yodo en
España: Progresos hipotiroidismo
en poblaciones de riesgo
Societat Catalana d’Endocrinologia
i Nutrició
Sant Joan Despí, 16 i 17 de desembre de 2011
XXV Congrés de la Societat
Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Societat Catalana de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia
Girona, 17 i 18 de maig de 2012
Tècnica
s
an Caralleu
Barcelona.
13 18.
35 69
@academia.cat
14è Congrés de la Societat Catalana
d’Endocrinologia i Nutrició
Societat Catalana d’Endocrinologia
i Nutrició
Barcelona, 17 i 18 de novembre
de 2011
Societat
Catalana de
Contracepció
9a Jornada de l’Associació
Catalana de Diabetis. El contínuum
assistencial a la diabetis
Associació Catalana de Diabetis
Granollers, 16 de març de 2012
INFORMACIÓ GENERAL
Amb la col·laboració de:
SEU
AUDITORI de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears
c/ Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona
INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
Portada programa final GIRONA_Maqueta 10/01/12 15:16 Página 1
La inscripció i el pagament es podrà fer:
Per via electrònica a:
www.scfisioterapia.cat
Per fax, al 932 123 569, adjuntant:
• El comprovant de la transferència bancària
(indicant nom i cognoms de l’inscrit) al compte
0081-0377-99-0001172828 del Banc de Sabadell, i
• La butlleta d’inscripció adjunta o la que trobareu a:
www.scfisioterapia.cat
VII Congrés
de la Societat Catalano-Balear
de Fisioteràpia
XXI Congrés de la Societat
Catalana de Digestologia
XVII Curs de formació en digestologia
Societat Catalana de Digestologia
Girona, 26, 27 i 28 de gener de 2012
QUOTES
Socis Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia: 39€
No socis: 59€
Quotesd’inscripciófinsal25denovembrede2011.
A partir d’aquesta data la inscripció només serà possible
in situ el dia del congrés.
La quota d’inscripció inclou: documentació, cafè, picnic
icertificatd’assistència.
Consulta la nostra pàgina web www.scfisioterapia.cat per
saber totes les novetats sobre el congrés:
• 3ComunicacionslliuresiPòsters
• PremimillorComunicaciólliure
• PremimillorPòster
• Data límit d’entrega d’abstracts: 18 d’octubre
• Hihauràsorpresesfinsadarrerahora!
• Fes-te’n soci abans d’inscriure’t i gaudeix
delsavantatges!
Segueix-nosafacebook:
www.facebook.com/societat.catalano.balear.fisioterapia
SECRETARIA CIENTÍFICA
Sr. Lluís Puig
[email protected]
1ª Reunió de l’abordatge del dolor
per a residents i adjunts joves
Societat Catalana del Dolor
Barcelona, 27 d’abril de 2012
SECRETARIA TÈCNICA
PROGRAMA FINAL
Sr. Julián Prieto
Departament d’Activitats i Congressos
c/ Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona
Tel. 932 030 716 - Fax 932 123 569
[email protected]èmia.cat
III Congreso nacional síndrome
Prader-Willi
Societat Catalana d’Endocrinologia
i Nutrició
Barcelona, 4 i 5 de novembre
de 2011
ACTIVITATS
BAR-HI:
Jornades d’hivern de la Societat
Catalanobalear de Cirurgia Maxil·
lofacial i Oral. Cirurgia ortognàtica
en el 2012: què hi ha de nou?
Societat Catalanobalear de Cirurgia
Maxil·lofacial i Oral
Bolvir de Cerdanya, 2 i 3 de març
de 2012
26 de novembre de 2011
Auditori de
Barcelona
VII Congrés de la Societat
Catalanobalear de Fisioteràpia
Societat Catalanobalear
de Fisioteràpia
Barcelona, 26 de novembre de 2011
I Jornada interhospitalària
de la Societat Catalanobalear
de Fisioteràpia
Societat Catalanobalear
de Fisioteràpia
Barcelona, 22 de juny de 2012
I Jornada d’atenció a la gent gran
en atenció primària
Actualitzacions i reflexions en la
pràctica clínica diària. L’aventura
d’envellir
Societat Catalanobalear de Geriatria
i Gerontologia
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària
Barcelona, 18 de novembre de 2011
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
57
Societat Catalana
Seu · Sede · Venue
d’Hematologia
i Hemoteràpia
Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears
Auditori · Auditorio · Auditorium
Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona · Spain
www.academia.cat
66-130
Avanços terapèutics
en hematologia
66
66-130
36 DIADA INTERNACIONAL
34
Com arribar-hi?
¿Cómo llegar?
How to arrive?
60-66
Divendres, 1 de juny de 2012
Auditori de l’Acadèmia, Barcelona
Carrer Major de Can Caralleu, 1-7
60-66
Reina Elisenda
Estació Reina Elisenda (10 min. de l’Acadèmia)
Línies · Lineas · Lines 60, 66, 34 i 130
Coordinadors
Eva Domingo Domènech
Juan-Manuel Sancho Cía
XXXVI Diada Internacional de
la Societat Catalana d’Hematologia
i Hemoteràpia
Avenços terapèutics en hematologia
Societat Catalana d’Hematologia
i Hemoteràpia
Barcelona, 1 de juny de 2012
XI Jornada d’actualització
terapèutica
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària
Lleida, 30 de juny de 2011
Barcelona, 6 de juliol de 2011
Tarragona, 19 d’octubre de 2011
Girona, 10 de novembre de 2011
Primera trobada de final de
residència de la Societat Catalana
d’Hematologia I Hemoteràpia
Societat Catalana d’Hematologia
i Hemoteràpia
Terrassa, 11 i 12 de maig de 2012
I Jornada CEA IDIAP. Grup d’ètica
CAMFiC
Dilemes ètics quotidians
a l’atenció primària
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària
Barcelona, 9 de novembre de 2011
Ronda de Dalt Sortida · Salida · Exit 9
Secretaria · Secretaría · Secretariat
Departament d'Activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona, España
Fax 34+ 932 123 569
Secretaria Tècnica · Secretaría Técnica · General Secretariat
Mireia Cano
Tel. 34+ 932 030 756 · [email protected]
Inscripcions · Inscripciones · Registration
Lourdes Campañá
Tel. 34+ 932 032 765 · [email protected]
18 Reunió de la Societat Catalana
d’Hipertensió Arterial
24 Jornades catalanes sobre
hipertensió arterial
Societat Catalana d’Hipertensió
Arterial
Barcelona, 13 i 14 de desembre
de 2011
Jornada rehabilitació vestibular
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
Barcelona, 11 de novembre de 2011
Jornades d’actualització
en rehabilitació i medicina física
Societat Catalana de Medicina
Física i Rehabilitació
Barcelona, 26 d’abril de 2012
XII Jornada d’actualització
sobre factors de risc de la malaltia
vascular
Societat Catalana d’Hipertensió
Arterial
Lleida, 25 de febrer de 2012
http://www.sci.cat
V Congrés
Societat Catalana d’Immunologia
Programa Final
SEU
OBJECTIUS GENERALS
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Carrer Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
• Adquirir o millorar els coneixements teòrics, les habilitats i les actituds relacionats amb la donació i
el trasplantament d’òrgans i teixits.
Barcelona, 17 i 18 de novembre 2011
OBJECTIUS ESPECÍFICS
CERTIFICACIÓ I CRÈDITS
• Adquirir els coneixements teòrics sobre:
Model organitzatiu espanyol per a l’obtenció d’òrgans.
Concepte, diagnòstic clínic i instrumentat i legal de mort encefàlica.
Criteris de selecció del potencial donant d’òrgans i teixits.
Manteniment del donant d’òrgans i teixits.
Habilitats de comunicació en situacions difícils, entrevista de donació.
Maneig postoperatori immediat del pacient trasplantat.
Es lliuraran certificats d’assistència quan s’acrediti una assistència mínima al 80% del curs.
Reconeixement d’Interès Sanitari expedit per l’IES, Generalitat de Catalunya.
INSCRIPCIÓ
La inscripció és gratuïta (subvencionada per l’ONT-Ministerio de Sanidad y Política Social) i inclou allotjament
(cas d’ésser necessari), material docent, dinars de treball i cafès entre sessions.
• Adquirir habilitats i actituds en:
Selecció del potencial donant d’òrgans i teixits.
Diagnòstic de mort encefàlica. Doppler transcranial.
Manteniment del donant.
Comunicació de males notícies, entrevista de donació.
Discussió de casos clínics (discussió mèdica, discussió ètica).
Data límit d’inscripció: 14 de novembre de 2011
V Congrés de la Societat Catalana
d’Immunologia. Mecanismes
immunitaris bàsics de l’al·lèrgia:
noves perspectives
Simposi conjunt amb la SEI (IIIr)
i SCAIC (Ir)
Societat Catalana d’Immunologia
Societat Catalana d’Al·lèrgia
i Immunologia Clínica
Barcelona, 17 i 18 de novembre
de 2011
Per formalitzar la inscripció, ompli el Formulari d’Inscripció que trobarà en el següent enllaç:
http://congressos.acmcb.es/forms/fainscrit.asp?idcongres=178
El procés de selecció es farà per rigorós ordre de recepció de la sol·licitud i segons la procedència geogràfica
(40 places).
CONTINGUTS TEORICOPRÀCTICS
“M e c a n i s m e s I m m u n i t a r i s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Model organitzatiu espanyol per a l’obtenció d’òrgans per a trasplantament.
Diagnòstic clínic, instrumental i legal de la mort encefàlica.
Detecció i avaluació del potencial donant d’òrgans i teixits.
Manteniment general del donant d’òrgans.
Comunicació de males notícies. Entrevista de donació.
Aspectes ètics en la donació d’òrgans.
Extracció multiorgànica. Organització i procediment.
Maneig del postoperatori immediat del trasplantament cardíac.
Maneig del postoperatori immediat del trasplantament hepàtic.
Maneig del postoperatori immediat del trasplantament pulmonar.
Donació Maastrich III, noves situacions.
ALLOTJAMENT
Hotel Eurostars Anglí ****
Anglí, 60 · 08017 Barcelona
A partir del dia 14 de novembre, allotjament segons disponibilitat.
22-23 de novembre de 2011
METODOLOGIA
Classes teoricopràctiques adaptades a la realitat de les Unitats de Cures Intensives. Establiment d’un
marc teòric i uns conceptes bàsics en el camp de la donació i el trasplantament.
Classes interactives (sistema televoter) per fomentar la discussió i presa de decisions.
Tallers pràctics (5-6 alumnes) per afavorir un tractament personalitzat dels diferents aspectes del procés
de donació.
Bàsics de l’Al·lèrgia:
Noves perspectives”
IV Curs de donació i trasplantament
d’òrgans en medicina intensiva
Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica
Barcelona, 22 i 23 de novembre
de 2011
L’Acadèmia, Barcelona
AVALUACIÓ
• Mitjançant una enquesta anònima dels continguts, les activitats formatives, sistema docent i professorat.
• És obligatòria l’assistència al curs per obtenir el certificat.
• S’avaluarà l’aprofitament del curs mitjançant un examen nominal de preguntes tipus test.
1
IV Jornada Tècnica
Societat Catalana d’Immunologia
Programa
Barcelona, 17 de novembre 2011
Mireia Cano
L’Acadèmia · Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona
Tel. 932 030 756 · Fax 932 123 569
[email protected]
PROGRAMA
triptic A5 SOCMIC 2012_Maquetación 1 16/03/12 14:24 Página 1
ens trobem a Lleida!!
33 Reunió de la Societat Catalana
de Medicina Intensiva i Crítica
29 Jornades catalanes d’infermeria
intensiva i crítica
Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica
Lleida, 29 i 30 de març de 2012
informació general
Benvolguts amics/benvolgudes amigues,
Em plau presentar-vos el programa de la propera reunió anual de la SOCMIC i de les Jornades
Catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica, que enguany se celebraran al Segrià, a Lleida, al Palau
de Congressos La Llotja.
La Junta Directiva i el Comitè Científic de la SOCMIC, juntament amb el Comitè Organitzador
Local, hem decidit mantenir aquest any el format de congrés habitual malgrat el context de crisi
econòmica que vivim, tractant de mantenir l’esperit de companyonia i intercanvi de coneixement
que el caracteritzen, amb una mirada esperançada al futur.
La formació dels professionals -infermeria, intensivistes i residents- és un element bàsic per
construir aquest futur i hem pretès reflectir-ho en el lema d’aquesta edició "formació en intensius:
creant el futur!"
El programa repassarà els aspectes més nous en la nostra formació en general i pel que fa a
l’atenció al pacient politraumàtic en especial, ambdues àrees d’especial interés dels nostres
amfitrions de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Hem buscat així un programa
interessant des del punt de vista científic i, també, amb aplicabilitat immediata en la nostra
pràctica. És per això que esperem aconseguir amb la vostra participació una reunió que sigui
d’interès i acompleixi les expectatives que tots hi hem dipositat.
Us esperem a tots. No hi falteu!
SEU
Palau de Congressos de Lleida-La Llotja
Avinguda Tortosa, 4 • 25005 Lleida
Tel. 973 221 155 • [email protected]
www.lallotjadelleida.cat
GPS: 41º37'10.11''N / 0º38'13.19''E
IV Jornada per a tècnics i infermers
de laboratori
Societat Catalana d’Immunologia
Barcelona, 17 de novembre de 2011
HOTELS OFICIALS
Francisco Baigorri González
President de la SOCMIC
comitès
1 Zenit Lleida (Carrer General Brito 21)
2 Catalònia Trànsit (Plaça de Ramon Berenguer IV)
To t a l a i n f o r m a c i ó
actualitzada la trobareu a
www.scmimc.org
Palau de
Congressos
“La Llotja”
La inscripció s’ha de tramitar per via electrònica a través del formulari “on line” que
trobareu a la pàgina web: http://www.topcongress.es/index.php?id=104&L=1
4 i 5 de novembre de 2011
Lleida
Jornades
Des d’aquesta web us gestionaran l’allotjament i, si és necessari, el transport.
Data límit d’inscripció: 21 d’octubre de 2011
280 €
340 €
160 €
190 €
w w w. s c m i m c . o rg
* Imprescindible la presentació document acreditatiu.
La inscripció a les jornades inclou
Assistència a les activitats científiques de les jornades, al simposi satèl·lit i al seminari
de la Jornada, documentació i el certificat d’assistència.
Divendres, 4 de novembre
· Allotjament en habitació compartida
· Dinar de treball, cafè de mitja tarda i sopar
Dissabte, 5 de novembre
· Esmorzar a l’hotel, cafè de mig matí i dinar
Política de cancel·lacions
Qualsevol cancel·lació s’ha de demanar per escrit adreçat a la Secretaria Tècnica,
abans del 14 d’octubre, i llavors tindrà una devolució del 50%. A partir d’aquesta data
no hi haurà cap dret de reemborsament.
Tots els reemborsaments a fer es gestionaran una vegada clausurades les jornades.
Empreses col·laboradores
Seminari de les Jornades
Infeccions importades
5 de novembre de 2011
PROGRAMA
58
COMITÈ CIENTÍFIC
Francisco Baigorri González
President
Roser Anglès Coll
Vicepresidenta
Maria-José Burgueño Campíñez
Secretària
Enrique Piacentini Gómez
Vocal Metge
Indalecio Morán Chorro
Vocal Metge
Cristina Lluch Candal
Vocal Metge Resident
Rosa-Maria Gasull Perpiñá
Vocal Infermeria
Lídia Martí Hereu
Vocal Infermeria Resident
Roser Anglès Coll
Rosa Corcuera Romero
Diego de Mendoza Asensi
Assumpta Font Vaquer
Juan Carlos Ruíz Rodríguez
Núria Masnou Burralló
Eugenia Portillo Jaurena
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
3 Real (Avinguda Blondel 22)
TRANSPORT
Per obtenir un descompte en els bitllets de RENFE, descarregueu-vos el document
que trobareu a www.socmic.cat
XX Jornades de la Societat
Catalana de Malalties Infeccioses
i Microbiologia Clínica
Societat Catalana de Malalties
Infeccioses i Microbiologia Clínica
Lleida, 4 i 5 de novembre de 2011
ENTITATS
COL·LABORADORES
Quotes d’inscripció (IVA no inclòs)
Soci de la SCMIMC
No soci
Resident* soci o becari* soci
Resident* soci o becari* no soci
JUNTA DIRECTIVA SOCMIC
COMITÈ ORGANITZADOR LOCAL
Àngel Rodríguez Pozo
Miguel J. León Vallès
José Javier Trujillano Cabello
Montserrat Vallverdú Vidal
Mariona Badia Castelló
Marisa Sancho Alonso
Activitat reconeguda d’Interès Sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut, Generalitat
de Catalunya, amb registre de sortida número 9002S/9302/2112
SECRETARIA TÈCNICA - INFORMACIÓ - INSCRIPCIONS
Informació - Mireia cano
Inscripcions - Lourdes Campañá
l’Acadèmia - Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona
Tel. 932 030 756 • Fax 932 123 569
[email protected]
Tel. 932 030 765 • Fax 932 123 569
[email protected]
XXIII Congrés d’atenció primària
de la CAMFIC. Medicina de família,
l’última frontera?
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària
Mataró, 6 i 7 d’octubre de 2011
Dipòsit Legal: L-254-2012
INSCRIPCIONS
VII Conferència d’experts de
la Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica
Insuficiència respiratòria aguda
Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica
Barcelona, 17 de gener de 2012
Jornada d’infermeria de la SOCMIC
Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica
Barcelona, 9 de maig de 2012
Trobada de caps de servei
de medicina interna
Societat Catalanobalear de Medicina
Interna
Valls-Masmolets, 16 de març de 2012
XXIV Jornades de la Societat
Catalana de Medicina Nuclear
Societat Catalana de Medicina
Nuclear
Girona, 20 d’abril de 2012
XVI Reunió anual de la Societat
Catalana de Neurologia
XXVI Curs d’actualització
en neurologia
40ª Trobada anual de la Societat
Catalana de Neurologia
Reunió conjunta SCN/CAMFiC
Societat Catalana de Neurologia
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària
Vic, 15 i 16 de març de 2012
XIX Congrés nacional català
d’urgències i emergències
Societat Catalana de Medicina
d’Urgències i Emergències
Sant Cugat de Vallès, 28, 29 i 30
de maig de 2012
Implicación de los Médicos
y Enfermería de Urgencias
en la Donación
de Órganos y Tejidos
III TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO
GIRONA
19 de enero 2012 – Parque Tecnológico de la Universidad de Girona
TARRAGONA
30 de enero 2012 – Hospital Joan XXIII
BARCELONA
15 de febrero 2012 – L’Acadèmia
VALLÈS-BAGES
6 de marzo 2012 – Hospital General de Catalunya
www.socmue.org
Inscripción gratuita
SECRETARÍA TÉCNICA
(SUBVENCIONADO POR LA ONT)
Departamento de Actividades
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93 203 07 56
Fax 93 212 35 69
[email protected]
y Congresos
Implicación de los médicos y enfermería de urgencias en
la donación de órganos y tejidos
III Taller teórico-práctico
Societat Catalana de Medicina
d’Urgències i Emergències
Girona, 19 de gener 2012
Tarragona, 30 de gener de 2012
Barcelona, 15 de febrer de 2012
Sant Cugat, 6 de març de 2012
XIV Reunió d’hivern de la Societat
Catalana de Nefrologia
Fontanals de Cerdanya, 17 al 19
de febrer de 2012
XXVIII Reunió anual de la Societat
Catalana de Nefrologia
Societat Catalana de Nefrologia
Tarragona, 3 i 4 de maig de 2012
28 Reunión de invierno. Societat
Catalana de Neurocirurgia
Societat Catalana de Neurocirurgia
Baqueira Beret, 5 al 12 de febrer
de 2012
IV Reunió anual de la Societat
Catalana de Neurofisiologia
Clínica
Societat Catalana de Neurofisiologia
Clínica
Barcelona, 13 d’abril de 2012
Jornada extraordinària
de commemoració del centenari
de la neurologia catalana
Societat Catalana de Neurologia
Sant Cugat del Vallès, 28 d’octubre
de 2011
Prevenció de
l'Hemorràgia
Postpart a
Catalunya
l’Acadèmia - Sala 8
Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
Dijous, 20 d’octubre
10:00 Presentació i Benvinguda
Ramon Carreras Collado
President de la Societat Catalana d'Obstetrícia i
Ginecologia
10:10 L'hemorràgia postpart (HPP).
Una causa de mort materna
Anna Suy Franch
Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
10:30 Protocol assistencial de la SEGO sobre l'HPP
Josep-Maria Lailla Vicens
President de la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO)
10:50 Tractament quirúrgic de l'HPP
Jordi Bellart Alfonso
Hospital Clínic, Barcelona
11:10 Podem arribar a un protocol de prevenció eficaç per
a l'HPP? Les evidències
Jordi Costa Pueyo
Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell
11:30 Descans - Cafè
12:00 Paper de la carbetocina en la prevenció de l'HPP
Bernat Serra Zantop
Institut Universitari USP Dexeus, Barcelona
12:20 Avaluació de les mesures preventives de l'HPP
Ernesto Fabre González
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
12:40 Resultats de l'enquesta sobre “La conducta activa
de l'HPP a Catalunya”
Antoni Payà Panadés
Parc de Salut Mar, Barcelona
13:00 Discussió
Moderador: Lluís Cabero Roura
Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
13:30 Cloenda
Ramon Carreras Collado
President de la Societat Catalana d'Obstetrícia i
Ginecologia
Amb el suport de
Prevenció de l’hemorràgia
postpart a Catalunya
Societat Catalana d’Obstetrícia
i Ginecologia
Barcelona, 20 d’octubre de 2011
Jornada de benvinguda
als residents d’obstetrícia
i ginecologia de Catalunya
Societat Catalana d’Obstetrícia
i Ginecologia
Barcelona, 22 de juny de 2012
9es. Trobades oftalmològiques
de Catalunya, Balears i València
L’ull i les malalties sistèmiques
Societat Catalana d’Oftalmologia
Tortosa, 3 i 4 de juny de 2011
ACTIVITATS
II Jornada de casos clínics
d’infeccions i d’urgències
Societat Catalana de Medicina
d’Urgències i Emergències
Castelldefels, 16 de novembre
de 2011
42è. Congrés de la Societat
Catalana d’Oftalmologia
Cirurgia refractiva. Uveïtis.
Oncologia ocular
Societat Catalana d’Oftalmologia
Barcelona, 24, 25 i 26 de novembre
de 2011
Jornada oncològica - oncogeriatria
Societat Catalana d’Oncologia
Món Sant Benet, 15 de juny de 2012
Simposio del ronquido y apnea
del sueño
Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial
Barcelona, 21 de novembre de 2011
XXVlll Reunió forana de la Societat
Catalana d’Otorinolaringologia
Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial
Blanes, 2 de juny a de 2012
Jornada d’endocrinologia
pediàtrica
Societat Catalana de Pediatria
Barcelona, 20 de gener de 2012
18a. Reunió anual de la Societat
Catalana de Pediatria
Societat Catalana de Pediatria
Figueres, 12 de maig de 2012
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
59
II Jornada d’atenció primària
al món rural
Societat Catalana de Pediatria
Berga, 25 de maig de 2012
XXX Diada pneumològica
Societat Catalana de Pneumologia
Sant Joan Despí, 22, 23 i 24 de març
de 2012
BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA
c/ Major, 69 - Sant Joan Despí
VII Congrés de la Societat
Catalanobalear de Psicologia
Societat Catalanobalear de Psicologia
Barcelona, 18 i 19 de maig de 2011
Update. Trastorns psicòtics.
Actualització de la pràctica clínica
en la psicosi
Societat Catalana de Psiquiatria i
Salut Mental
Barcelona, 14 d’octubre de 2011
Jornada de noves tecnologies
en l’àmbit de la salut mental
Implantació de la GPC de la depressió a Catalunya
Societat Catalana de Psiquiatria
i Salut Mental
Societat Catalana de Medicina
de Família
Barcelona, 21 de desembre de 2011
2a. Jornada del Grup Joves
Psiquiatres de Catalunya
Societat Catalana de Psiquiatria
i Salut Mental
Barcelona, 10 de febrer de 2012
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Jornada cloenda curs acadèmic
2011-2012
Societat Catalana de Psiquiatria
i Salut Mental
Barcelona, 14 i 15 de juny de 2012
INFORMACIÓ GENERAL
Seu
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
AV.
FON
RIUS
TS DE
I TAUL
MON
TJUÏ
C
ET
DIA
TINA
A MAR
IA CRIS
PLAÇA D’ESPANYA
A
ELON
C. MÈXIC
DE BARC
FIRA
AV. REIN
FIRA
DE BARC
ELON
A
C. LLEI
DA
ÀR
ER
I GU
RR
SC
FE
CE
AN
AV.
FR
CaixaForum
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Inscripcions
Activitat adreçada i promocionada pels socis i sòcies. Es fa imprescindible la inscripció prèvia a www.cloendapsiquiatria.cat
o també a [email protected]
Data límit d’inscripció31 de maig
Places estrictament limitades a l'aforament.
És possible tramitar paral·lelament la inscripció a la Societat
per gaudir dels avantatges del soci mitjançant el mateix web
o contactant amb la Secretària Administrativa de la Societat.
Comunicacions i Premis
XVIII Premis a la Millor Comunicació dotats amb 650 € per a
la Millor Comunicació i dos accèssits de 450 €.
III Premi Reptes Clínics Dia a Dia a les comunicacions
presentades pel “Grup de Joves Psiquiatres” dotat amb 500
€ a la Millor Comunicació.
Premi a la Millor Publicació 2011 dotat amb 1.000 € al millor
treball presentat.
Les bases dels premis convocats i tota la informació detallada
la trobareu a www.cloendapsiquiatria.cat
SOCIETAT CATALANA
DE PSIQUIATRIA
I SALUT MENTAL
JORNADA
CLOENDA
CURS ACADÈMIC 2011/12
14 i 15 de juny de 2012
Col·laboradors de la Societat
Secretaria
Inscripcions
Eva Palacios
Lourdes Campañà
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona
Tel. 932 031 318
• Fax 932 123 569 •
Tel. 932 032 765
[email protected] [email protected]
www.cloendapsiquiatria.cat
XIV Jornada anual de la Societat
Catalana de Qualitat Assistencial
La qualitat en l’atenció del pacient
crònic i fràgil
Societat Catalana de Qualitat
Assistencial
Reus, 14 de juny de 2012
Jornada de medicina de l’esport Tècniques d’imatge: Què, quan
i com
Societat Catalana de Radiologia
i Diagnòstic per la Imatge
Barcelona, 13 d’octubre de 2011
Composici�n
60
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
LVII Jornada de l’Agrupació de
Radiòlegs de Catalunya
Societat Catalana de Radiologia
i Diagnòstic per la Imatge
Reus, 23 de març de 2012
Sessió inaugural del curs acadèmic
2011-2012
Societat Catalana de Reumatologia
Santa Coloma de Gramenet,
7 d’octubre de 2011
Jornada extraordinària. El treball
clínic de Lorna Smith Benjamin
Societat Catalana de Teràpia Familiar
Barcelona, 25 d’abril de 2012
Sessió extraordinària de la Societat Catalanobalear de Transfusió
Sanguínia
The clinical significance of the red
blood cell storage lesion
Societat Catalanobalear
de Transfusió Sanguínia
Barcelona, 10 de maig de 2012
III Jornada de medicina
transfusional
Societat Catalanobalear
de Transfusió Sanguínia
Barcelona, 31 de maig de 2012
Exposició ciència i vida - vida i ciència. Acte inaugural
Societat Catalana
de Trasplantament
Barcelona, 13 de desembre de 2011
XVII Simposi de la Societat Catalana
d’Urologia
Societat Catalana d’Urologia
Lleida, 25 al 27 de novembre
de 2011
Publicacions
La publicació digital “e-Notícies” s’ha convertit ja en un clàssic de la informació puntual als socis en recollir un breu resum dels fets i actes més importants que, durant el mes se-
güent, es duen a terme a l’Acadèmia. Aquest petit recull de
notícies arriba a tots els socis el correu electrònic dels quals
consta a la base de dades de l’Acadèmia i que, actualment,
són 20.126 usuaris.
Les publicacions periòdiques de l’Acadèmia es complementen amb les revistes i els butlletins editats per les Filials i les
Societats Científiques de la nostra institució que, any rere
any, aporten als seus socis informació de les activitats dutes
a terme per l’entitat o sobre els avenços i innovacions en el
seu àmbit o especialitat. Aquestes revistes són a disposició
dels usuaris a la pàgina web de l’Acadèmia i, com mostren les
estadístiques de consultes del web (veure apartat Telemàtica) tenen una gran acceptació entre els nostres associats.
Acta Chirurgica Cataloniae
1980
Societat Catalana de Cirurgia
Annals de Medicina
1907
L’Acadèmia
Annals d’Oftalmologia
1991
Societat Catalana d’Oftalmologia
Annals d’Urologia
1995
Societat Catalana d’Urologia
Apunts de Medicina de l’Esport
1964
Societat Catalana de Medicina de l’Esport
Butlletí de la Medicina de Família a Catalunya
1983
Societat Catalana de Medicina Familiar
i Comunitària
Butlletí de Prevenció d’errors de medicació
2003
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
de Catalunya
Butlletí de la Societat Catalana de Neurologia
2006
Societat Catalana de Neurologia
CITOPAT.CAT
2009
Societat Catalana de Citopatologia
El Butlletí de la Societat de Salut Pública
2006
de Catalunya i de Balears
Societat de Salut Pública de Catalunya
i de Balears
El Capçalera
2006
Societat Catalana de Medicina Familiar
i Comunitària
El Sac
1994
Societat Andorrana de Ciències
e-Notícies
2003L’Acadèmia
L’Informatiu
1976L’Acadèmia
Pediatria Catalana
1928
Societat Catalana de Pediatria
Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2004
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia
SCOE Notícies
Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia
1998
ACTIVITATS
Annals de Medicina, la revista trimestral de l’Acadèmia, ha
continuant essent, durant el curs 2011-2012, l’eina fonamental de comunicació amb els socis, en incorporar dins les
seves pàgines L’Informatiu de l’Acadèmia. A més, ambdues
publicacions poden ser consultades des de la pàgina web
de la nostra entitat, www.academia.cat, i, des del 10 de
maig de 2010, Annals de Medicina està disponible al portal
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). Actualment es
poden consultar, a text complet, tots els números publicats
del 2007 al 2012.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
61
Premis i beques
Introducció
Premis i beques de l’Acadèmia
La convocatòria anual de premis i beques per part de l’Acadèmia, les seves Filials i les Societats integrades en la Fundació
Acadèmia, és un exemple més de les activitats de l’entitat per
al foment i la promoció de la formació continuada i la recerca
en el camp de les Ciències de la Salut. Enguany, la dotació
econòmica dels premis i beques ha estat de 534.090 € i cal
destacar que l’Acadèmia ha lliurat, per primera vegada, dues
beques de recerca (bàsica i clínica) en una mateixa edició.
Premi Jordi Gol i Gurina 2011, al Dr. Oriol Martí Carrasco.
Dotació econòmica dels premis i beques
409.300 €
SOCIETATS
Total: 534.090 €
Premi Carolina Meléndez, a Gaiteà Pareja Gabarró.
Premi Josep Trueta, dotat amb 3.000 €, al Dr. Jordi Salas Salvadó.
Premi Jaume Aiguader i Miró, dotat amb 3.000 €, al reportatge: “Una vacuna pionera”, del programa Trenta Minuts de
Televisió de Catalunya, elaborat per Blanca de la Torre i Lluís
Jené, amb producció de Sílvia Pairó.
Premi Ramon de Teserach, dotat per Assistència Sanitària
Col·legial amb 3.000 €, a la Fundació Catalana Síndrome de
Down, per al projecte “Centre Mèdic Down”.
Premi Jaume Suñol i Blanchart, dotat per la Fundació Avedis
Donabedian amb 3.000 €, al Dr. Enric Aragonès Benaiges.
73.000 €
ACADÈMIA
51.790 €
FILIALS
El Dr. Oriol Martí Carrasco, Premi Jordi Gol i Gurina 2011
62
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Beca de recerca bàsica, dotada amb 20.000 €, al projecte “Estudi de la Ciclina D3 i la CDK11 com a dianes moleculars de
l’atac autoimmune vers les cèl·lules beta-pancreàtiques a la
diabetis de Tipus 1 (T1D). Determinació i caracterització de la
relació causal entre la repressió de ciclina D3 i CDK11 i la mort
de les cèl·lules beta-pancreàtiques”, signat, com a investigadora principal, per Concepció Mora Gira.
Premi de l’Acadèmia/CamFIC, dotat amb 4.000 €, declarat
desert.
Beques d’ajut per formació a societats de l’Acadèmia, dotades amb 3.000 € cada una, a la Societat Catalana d’Història
de la Medicina i a la Societat Catalana de Medicina de l’Esport.
Premi Joaquim Bonal, dotat amb 5.000 €, a la Societat Civil
Cultural i Solidària per la Pau pel projecte: “VIII Encuentro
de salud de la zona norte – Chiapas (Mèxic)”.
Beques de cooperació “Acadèmia del Món”, dotades amb
3.000€ cada una, a Anna Cabot Dalmau pel projecte “Maternitat de Talloum: Millora de la salut maternoinfantil a una
comunitat rural de la Casamance (Senegal)”. L’altra beca ha
estat declarada deserta.
Premis i beques de les Filials
Filial de l’Alt Urgell
• Premi de la Filial de l’Alt Urgell
Treball: Influeix la lluna en el part?
Autors: Laura Castellarnau Bertran: Llevadora, Maria Ferrer Gil: Llevadora.
Dotació: 1.000 euros
• Premi Accèssit de la Filial de l’Alt Urgell
Treball: Programa d’Atenció Domiciliària i Equip de Suport a
l’Alt Urgell, tres anys d’activitat (2009-11).
Autors: Neus Albanell i Tortadès, Mª Jesús González Bonilla, Juan José Armendariz Tirapu.
Dotació: 300 euros
Filial del Bages
• XV Premi del Bages de Ciències Mèdiques
Treball: Podem millorar la detecció de la malaltia pulmonar
obstructiva crònica des de l’atenció primària
Autors: Dr. Antonio Garde Garde, Dra. Marta Obiols Torrebadella, Dra. Laia Font Ribera, Dra. Montserrat Soler Conde,
Dra. Ainhoa Gorriz Hernando, Sra. Cristina Sant Masoliver.
Dotació: 900 euros
Acadèmia Mèdica Balear
• Premis de Recerca 2011
1er Premi
Article: Early Diagnosis ang management of patients whith
familial ATTR amyloidosis receiving livers from asymptomatic variant TTR carriers, publicat a la revista AMYLOID The
Journal of Protein Folding Disorders, de Boston.
Autor: Dr. Miguel Munar Qués.
Dotació 2.000 euros
PREMIS
Beca de recerca clínica, dotada amb 20.000 €, a l’“Assaig clínic prospectiu aleatoritzat multicèntric per a la prevenció del
part prematur (PP): ús del pesari cervical i progesterona vaginal”, signat, com a investigadora principal, per Maria Goya
Canino.
Accèssit
Article: Age predict low-frequency transcranial magnetic stimulation efficacy in major depression, publicat al Journal of
Affective Disorders 130 (2011).
Autor: Dr. Mauro García Toro.
Dotació: 1.000 euros
• Beques per a la Rotació de Residents 2012
Dr. Héctor Martínez Juan: Resident de Cirurgia General de
l’Hospital Universitari de Son Espases per fer una rotació a la
Unitat de Cirurgia Hepatobilar pancreàtica de l’Hospital Universitari i Politècnic de la Fe de València.
Dotació: 3.000 euros
Dra. Elena Novas Valiente: Resident Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital de Manacor, per fer una rotació a l’Instituto
Valenciano de Infertilidad.
Dotació: 3.000 euros
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
63
Filial de la Garrotxa
• III Premi Jordi Corominas i Barnadas
Títol: Resultats del programa pacient expert a Catalunya
(PPE-CAT) realitzat a les diferents Àrees Bàsiques de Salut
(ABS) de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).
Autors: Eva Pau, Carolina Soler, Montse Pomés, Sílvia
Sánchez, Anna Tura, Helena Bosch.
Dotació: 300 euros
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
• Premis a les millors comunicacions presentades a la XXVIII Jornada de Cloenda
Comunicació :Hipertensió arterial en majors de 55 anys i rendiment en tasques de fluència verbal semàntica i fonèmica.
Autors: Garre-Olmo, López-Pousa, Turró-Garriga, CalvóPerxas, Vilalta-Franch.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Intoxicacions por monòxid de carboni en pediatria.
Autors: Maria del Carmen del Caño Castillo, Nativitat Ortells Abuye.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Resultats preliminars: Estudi prospectiu sobre
colonització bacteriana bronquial en pacients sotmesos a
resecció pulmonar.
Autors: Edwin Mármol Cazas, Matilde Rubio Garay, Xavier
Baldó Padró, Mariano Martín Forero, Daniela S. Torres, Fernando Sebastián Quetglas.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Relació entre el flux a l’artèria cerebral mitjana
i la pressió a l’artèria caròtida interna durant l’endarterectomia carotídia: indentificació de pacients de risc.
Autors: P. Rodríguez, O. Andrés, J.B. Amado, Y. Silva,
J. Serena.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Formació en ressuscitació cardiopulmonar
amb desfibril·lador extern automàtic en l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta 2011.
Autors: Angel Luis Rodríguez Santisteban, Jenifer Martín
Alvarez, Sara Ruz Rivas.
Dotació 160 euros
Comunicació: Trombofília i ictus, relació causal? Anàlisi de
393 pacients joves.
Autors: M. Terceño Izaga, C. van Eendenburg, R. Robles Cedeño, C. Coll Presa, J. Serena Leal, Y. Silva Blas.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Malaltia tromboembòlica venosa en el Baix
Empordà
Autors: A. Fernández-Álvarez, M.R. Toda-Savall, R. LópezMartínez, D.R. Padilla-López, A. Martín-Urda Díez-Canseco, I. Sánchez-Pérez.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Resistències als fàrmacs antituberculosos a la
demarcació de Girona en els anys 1996-2009.
Autors: Josep Cucurull, Sonia Vega, Maria Sabaté, Nuria
Follia, Paula Gassiot, Neus Camps, Mireia Pallisera.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Tractament quirúrgic de la tuberculosi espinal
–experiència recent.
Autors: Jordi Pérez Bovet, Jordi Rimbau Muñoz, Nadia Lorite Díaz, José Luis Caro Cardera, Yslenz Narváez, Secundino Martín Ferrer.
Dotació: 160 euros
Comunicació: Percepció de la qualitat de vida relacionada
amb la salut (QVRS) i contaminació acústica.
Autors: Vanessa Sánchez Lozano, Laura Arjona López.
Dotació:160 euros
Comunicació: Hemorràgia digestiva no varicosa i fàrmacs.
Autors: O. Miquel, E. Fort, X. Castells, M. Pérez, X. Ramió, D.
Capellà.
Dotació: 160 euros
64
Comunicació: Metàstasis hepàtiques no colorectals. La nostra experiència en els últims 9 anys.
Autors: Alejandro Ranea Goñi, Santiago López Ben, Maria
Teresa Albiol Quer, Ernest Castro Gutiérrez, Laia Falgueras
Verdaguer, Joan Figueras Felip, Antonio Codina Cazador.
Dotació: 160 euros
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
• Premis als millors pòsters presentats a la XXVIII Jornada
de Cloenda
Pòster: Avaluació d’un sistema automatitzat per al cribratge
de bacteriúries extrahospitalàries.
Autors: E. Clapés i Sanchez, F.X. Queralt i Moles, A. Marull i
Arnall, M. Motjé i Casas, J. de Batlle i Surruca, J.M. Ramírez
Malagón.
Dotació: 160 euros
Pòster: Monoteràpia de manteniment amb lopinavir o darunavir potenciat amb ritonavir: Oportunitat de millora en
temps de crisi?
Autors: M. López Brunsó, A. Masabeu Urrutia, N. Bosacoma
Ros, S. Armengol Rosell, S. Plaja Barrios, F. Camós Ramió.
Dotació: 160 euros
Pòster: Leflunomida en l’artritis reumatoide: anàlisi d’efectivitat i seguretat en pràctica clínica habitual. Avaluació de
l’administració de la dosi de càrrega.
Autors: Teresa Clavaguera Poch, Patrícia Reyner, Ramon
Valls Garcia, Ramon Costa Dalmau, Marta Valls, Oriol Codi-
Pòster: Importancia del diagnóstico diferencial de lesiones
pulmonares radiológicas
Autors: Johanna Triana Ávila, Thalía Brito Vélez, Dolors del
Hoyo.
Dotació: 160 euros
Pòster: Paratiroidectomia mínimament invasiva. Cirurgia radioguiada.
Autors: Jordi Gironès Vilà, Antoni Rubió Rodríguez, J.I. Rodríguez Hermosa, E. Rovira Pujo, M. Negre Busó, N. Ferran
Sureda, A. Ranea Goñi, A. Codina Cazador.
Dotació: 160 euros
Pòster: Experiència quirúrgica amb tumors medul·lars extensos.
Autors: Jordi Pérez Bovet, Secundino Martín Ferrer, Jordi
Rimbau Muñoz, Mª Carme Joly Torta, Yislenz Narváez, Nadia Lorite Díaz.
Dotació: 160 euros
Pòster: Situació de l’MPOC en una àrea bàsica de salut urbana-rural.
Autors: Emili Marco Segarra, Irina Ivanova, Eva Vilaplana
Morillo, Maria José Pérez Butron, Gian Luigi Vivoda Cano,
Joaquim Agustí Corredor.
Dotació: 160 euros
Pòster: Classificació del nivell de triatge del servei d’urgències pediàtriques d’un hospital de referència.
Autors: N. Servià Bofill, M. Radaidan Hazzaoui, J. Rodríguez Moreno, F. Vila Massanas, S. Joher Sàbat, N. Samaniego Moncunill.
Dotació: 160 euros
Pòster: La gestió d’infermeria en la contracepció d’emergència.
Autors: Mercè Masoliver Jordà, Susanna Pérez Ariste, Joana Fornes Pol i M. Carme Guardia Garcia.
Dotació: 160 euros
Pòster: Utilització de les eines 2.0 per a la infermeria d’urgències.
Autora: Nativitat Ortells Abuye.
Dotació: 160 euros
Pòster: Entero-RM i el paper d’infermeria.
Autors: Mara Rodrigo Gil, Sònia Sala López, Montse Planas
Jordi, Anna Pibernat Vilanova, Lorena Corominas Gil, Conxi Vázquez González, Victoriano Marcos Fernández, Cristina de Santos Ruiz, Xavi Álvarez Herrero.
Dotació: 160 euros
Pòster: Canvia’m de posició i agafa’m a coll!
Autors: Eva Maria Jiménez García, Montserrat Armangué
Márquez, Neus Batallé Robert, Magda Muñoz Puig.
Dotació: 160 euros
• Beca Agrupació de Ciències Mèdiques
Projecte: Vitamina D: correlació clinicoradiològica de la malaltia i els nivells de vitamina D (estudi VitDEM).
Autor: Dr. René Robles Cedeño.
Col·laboradors: Dr. Lluís Ramió Torrentà, Sra. Ester Quintana Camps, Sr. Miquel Merchán Ruiz, Dra. Marina Fontán
Colom, Dra. Olga Carmona Codina, Dra. Imma Pericot Nierga.
Dotació: 6.000 euros
• Accèssit Beca Agrupació de Ciències Mèdiques
Projecte: Estudi multicèntric d´adaptació i validació de la
frontotemporal Dementia rating SCALE.
Autors: Sr. Oriol Turró Garriga, Dra. Aguirregomozcorta,
Dra. Isabel Casas, Dra. Rosa M. de Eugenio, Dr. Jordi Gich
Fullà, Dra. Marta Hernández, Dra. Marta Linares i Dr. Héctor Perkal.
Dotació: 2.500 euros
Convocatòria d’ajuts de l’Agrupació de Ciències Mèdiques
de Girona per a estudiants de medicina de la UdG
Dotació: 5.500 euros
Filial del Maresme
• Premi millor publicació en revista científica
Comunicació: Early non-invasive ventilation treatment for
severe influenza pneumonia.
Autors: Jordi Almirall, J.R. Masclans, M. Pérez, L. Lorente, A.
Marqués, L. Socias, L. Vidaur, J. Reyo, and HINI GTEI/SEMICYUC investigators.
Dotació: 450 euros + diploma
PREMIS
na, Miquel Sala, Caroline Ruelle, Eulàlia de Cendra, M. Carmen Rodríguez Gimeno, Imma Sánchez, Jordi Coderch.
Dotació: 160 euros
• Beca de recerca en l’àmbit hospitalari i sociosanitari
Coparticipada per la Filial, la delegació Comarcal del COMB,
el CSdM i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Treball: L’entrenament de la musculatura inspiratòria associada a l’exercici aeròbic com a mesura de control del sistema
simpàtic en la hipertensió arterial.
Autors: Ramon Boixeda, Eulogio Pleguezuelos, Angela Felip, Lluís Guirao, Beatriz Samitier, Ariadna Riera, Alejandra
Gabillo.
Dotació: 6.000 euros + diploma
• Beca de recerca d’infermeria
Coparticipada per la Filial, el CSdM i la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva
Treball: Impacte psicosocial i en la qualitat de vida segons
els diversos subtipus d’incontinència fecal.
Autors: Francesc Rodríguez, Lluís Mundet, Pere Clavé i Yolanda Ribas.
Dotació: 3.000 euros + diploma
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
65
• Beca Gonçal Calvo i Queraltó
Convocada per la Filial del Maresme, la delegació comarcal
del COMB i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)
Treball: Evaluación del impacto clínico y económico de una
intervención orientada a disminuir la medicación potencialmente inapropiada en sujetos mayores de 70 años polimedicados.
Autors: David López Faixó, Mateu Serra, Lluís Campins,
Miguel Ángel Martínez, Pere Torán, Mireia Massot, Gregorio Hinojosa, Maria Bartolomé, Lucía Jurado, Concepció
Esteva.
Dotació: 6.000 euros
• Premi Dr. Jaume Esperalba i Terrades
La Unitat de Patologia Mamària per la seva trajectòria professional, al conjunt de professionals que des de 1985 han
treballat en o al voltant de la Unitat de Patologia Mamària.
Aquesta unitat ha estat pionera a Catalunya en l’atenció integral a les pacients, en innovació constant i en coordinació
i treball en equip dels diferents professionals, tant dels hospitals com de primària i posant sempre les pacients i les seves famílies com a eix central i prioritari de la seva actuació.
Premi: Obra de Joan Cuyàs + diploma
• Millor treball presentat en la XV Jornada de recerca 2012
àmbit d’atenció primària:
Treball: Estudi dels factors de risc associats a la presència
d’esteatosi hepàtica no alcohòlica en atenció primària. Un
estudi de casos i controls.
Autors: I. Arteaga, L. Caballería, G. Pera, L. Rodríguez, Mª A.
Auladell, A. Alumà, L. Muñoz, P. Torán.
Dotació: 450 euros + diploma
• Millor treball presentat en la XV Jornada de recerca 2012
àmbit d’atenció hospitalària i sociosanitària:
Treball: Desarrollo y validación de un índice para predecir la
mortalidad y reingreso al mes en ancianos dados de alta de
una unidad geriátrica de agudos (UGA).
Autors: M. Cabré, J. Fernández, L. Elias, R. Monteis, E. Palomera, M. Serra.
Dotació: 450 euros + diploma
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
• Premis XXVIII Jornades Mèdiques i de la Salut
de les Terres de l’Ebre
Premi pòster ensenyament
Premi treball de recerca Batxillerat
Treball: El cervell, un món de misteri.
Autora: Laia Vilar i Roca. Estudiant 2n Batxillerat Col·legi
Diocesà Sagrada Família. Tortosa.
Dotació: 300 euros
66
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Millor Pòster
Pòster: Hemodiàlisi en ancians
Autors: M. T. Compte Jové, L. Fernández Antuña, C. Gallego
Gil, M. Domínguez López, I. Angelet Carbó, P. Angelet Figa.
Dotació: 300 euros
Premi Comunicació Oral
Comunicació: Brot de tuberculosi en què la transmissió principal es produeix en un entorn lúdic.
Autors: G. Ferrús Serra, J. Rebull Fatsini, L. Curto Nàcher,
M.F. Domenech Spanedda, J.M. Manresa Presas, J. Gentille
Lorente.
Dotació: 300 euros
• XV Premi de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres
de l’Ebre
Treball: Estudi de la supervivència i de la recaiguda en càncer de mama: influència dels diferents perfils moleculars definits amb tinció immunohistoquímica.
Autors: Montserrat Oñós Palmarola, Carlos López Pablo,
Marylène Lejeune, Ramon Bosch Príncep, Maria-Teresa
Salvadó Usach, Joaquín Jaén Martínez, Jordi Gol.
Dotació 1.500 euros
Filial del Vallès Occidental
• Premis Antón de Borja - XXXI Jornades Sanitàries
del Vallès
1er premi a la millor Comunicació oral
Comunicació: Reingrés en MPOC. Què podem fer per evitar-lo?
Autors: M. Baré Mañas, Montse Teixidó Colet, Eva Jaimez
Sanjuan, Olga Sáchez Cuervo, Eduard Monsó Molas, Roser
Coll.
Dotació: 300 euros
1er premi al millor Investigador Novell
Treball: Malaltia ateroembòlica (MA): L’experiència d’un únic
centre en dues dècades.
Autors: M.I. Bolos Contador, E. Rodríguez Salazar, A. Rodríguez Jornet, L. Betencourt, Sol Otero, F.J. Andreu, R. Orellana.
Dotació: 300 euros
Premi al millor Pòster
Pòster: Què passa amb els pacients amb malaltia avançada
no oncològica, donats d’alta a l’atenció primària després de
la intervenció del pades?
Autors: J. Aroca Martínez, A. Doz Modrego, N. Cañameras
Viñas, M. López Postigo, E. Poyato Gómez.
Dotació: 300 euros
Accèssit al Pòster
Pòster: Detectem malaltia arterial perifèrica a l’atenció primària.
Filial del Vallès Oriental
• Premis XII Jornades de Treball en Factors de Risc
i Malalties Cardiovasculars
Premi a Infermeria Primària
Pòster: Adolescents amb normo i baix pes: compleixen la dieta mediterrània.
Autors: Esmeralda Marrodan Herrero, Pilar Gussinyé Canabal, Júlia Rodríguez Martínez, Laura Pinar Marrodan.
Dotació: 700 euros
Premi a Metges Primària
Pòster: Insuficiència renal crònica en una població HTA i/o
DM. Control i adequació del tractament.
Autors: Anna Estafanell Celma, Judit González Farrés,
Montse Gil Timón, Anna Pérez López, Sandra Masuet Aumatell, Jaume Murtró Chao.
Dotació: 700 euros
Premi a Infermeria Hospital
Comunicació: Projecte CoAliment compra saludable.
Autors: Cèlia Puig, Assumpta Recasens, R. Roset, Esteve
Llargués.
Dotació: 700 euros
Premi a Metges Hospital
Comunicació: Anàlisi del tractament farmacològic previ i
posterior a un esdeveniment coronari agut.
Autors: Alba Martínez, Ángeles Ruiz, Yolanda Pretel, Laia
Morente, Aida Deudero, Jaume Illa i Esteve Llargués.
Dotació: 700 euros
Premis i beques de les Societats
Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació
i Terapèutica del Dolor
• Premi Raventos 2011
Treball: Prediction of postoprative pulmonary complications
in population-based surgical cohort.
Autor: Jaume Canet Capeta.
Dotació: 1.800 €
• Premi Juan Castaño a la millor comunicació presentada per un MIR
Treball: Prevalencia del dolor en el servicio de urgencias.
Autors: M. Villafranca, J.M. Mejía, S. Mínguez, R M, E. Arbonés, A. Montes.
Dotació: 300 €
• Premi millor pòster
Treball: Tratamiento con toxina botulínica de trismus y dolor
facial secundarios a radiación.
Autors: C. Alcalde, J. Sánchez, S. Bella, P. Prieto, A. Mira, L.
Cortés, J. Cuenca.
Dotació: 300 €
• Segon millor pòster
Treball: Traumatisme toràcic: injury severity score com a factor predictiu de l’estada hospitalària a crítics i ventilació mecànica.
Autors: N. Poch Vall, Pérez Rech, A. Garcia Lodoño, J. Zancajo Torrecillas, F. Gordo Lacal, Colilles, C. Calv.
Dotació: 150 €
PREMIS
Autors: A. Lamarca, M. Brió, M. Sasal, A. Montoro, M. Gabarra, R. Valls.
Dotació: sense dotació
• Primera millor comunicació oral
Treball: Utilidad del doppler transcaneal en el síndrome de
la embolia grasa.
Autors: Alberto Lisi, E. Pérez Tria, E. Reñé, E. Garcia.
Dotació: 300 €
• Segona millor comunicació oral
Treball: Impacto clínico de una unidad funcional de ortogeriatría.
Autors: E. Soriano, W. Fuentes, R. Rivero, D. Richart, C. Deiros, J. Vilarasu, J. Girós, T. Casanova T.
Dotació: 150 €
• Premi CEEA
Treball: Tratamiento con toxina botulínica de trismus y dolor
facial secundarios a tadiación.
Autors: C. Alcade, J. Sánchez, S. Bella, P. Prieto, A. Mira, L.
Cortés, J. Cuenca.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
67
Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular
i Endovascular
• Premis a 3 les millors comunicacions presentades al
XXVl Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia
• Beca GORE® 2012 per a l’estada en un hospital a
l’estranger
Dra. Mar Oller.
Per una estada al Servei de Cirurgia Vascular del St Mary’s
Hospital de Londres.
Dotació: 3.000 euros
Treball: Teràpies apropiades en taquicàrdies ventriculars ràpides en pacients amb DAI en prevenció primària.
Autors: Ignasi Anguera, Ainhoa Torrens, José GonzálezCostello, Elaine Núñez, Montserrat Gracida, Paolo Dallaglio, Nicolás Manito, Àngel Cequier, Xavier Sabaté.
Dotació: 1.000 €
• Premi a la millor comunicació presentada al Congrés de l’SCACVE 2011-2012
Comunicació: Resultat de l’avaluació de la corba espectral
aòrtica en la malaltia aortoilíaca.
Autors: Xavier Martí Mestre, Mireia Cussó, Nicolo Rizza,
Antoni Romera, Ramon Vila.
Dotació: 1.000 euros
Treball: Dèficit absolut i funcional de ferro: són igual de perjudicials en la insuficiència cardíaca?
Autors: Marta de Antonio, Josep Lupón, Josep Comín*,
Amparo Galán, Agustín Urrutia, Beatriz González, Elisabet
Zamora, Ramón Coll, Antoni Bayés-Genís.
Dotació: 1.000 €
• Premi al millor panell o e-poster presentat al Congrés
de l’SCACVE 2011-2012
Pòster: Pseudoaneurisme carotidi postendarterectomia carotídia. Reparació endovascular.
Autors: Laia Peña Morillas, Salvador Florit, Carlos Peñas,
David Barriuso, Teresa Solanich, Elena González, Antoni
Giménez.
Dotació: 600 euros
Societat Catalana de Cardiologia
•Beca Orion Pharma
Treball: Desenvolupament d’un escore de risc de cirurgia
d’endocarditis: projecte sies-score (Spanish Infective Endocarditis Surgery Score).
Autors: Ignacio Ferreira González, Aida Ribera Solé, Josep
R. Marsal Mora, Pilar Tornos Mas, Nuria Fernández Hidalgo, César Arístides de Alarcón González, Benito Almirante
Gragera, M. Luisa Aznar de Alegria.
Dotació: 3.000 euros
· Beca Servier
Treball: Projecte ferro-sca. Estudi del dèficit de ferro en pacients amb síndrome coronària aguda per a la determinació
de la seva influència en la qualitat de vida.
Autors: Oona Meroño Dueñas, Jordi Bruguera Cortada, Josep Comín Colet, Cosme Garcia Garcia, Mercè Cladellas,
Lluís Recasens.
Dotació: 3.000 euros
• Societat Catalana de Cardiologia
Treball: Mort sobtada infantil: diagnòstic genètic mitjançant
tecnologia d’ultraseqüenciació (next generation sequencing, ngs).
Autors: Ramon Brugada, Oscar Campuzano, Catarina Allegue, Anna Iglesias, Monica Coll, Mireia Alcalde.
Dotació: 3.000 €
68
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Treball: Efecte de la hipotèrmia terapèutica sobre el pronòstic vital i funcional de la mort sobtada recuperada en cinc
unitats coronàries de Catalunya.
Autors: Pablo Loma-Osorio, Jaime Aboal, Maria Sanz, Alessandro Sonis, José Carlos Sánchez, Ángel Caballero, Antoni Curós, Rosa-Maria Lidón.
Dotació: 1.000 €
Societat Catalana de Cirurgia
• Beques de l’S.C.C a residents
Janice Velasco Moreno Bello.
Franco Guillermo Marinello.
Dotació: 3.000€
• Premi Virgili
Cristóbal Pera Blanco-Morales.
• Premi Gimbernat
Miguel Ángel Cuesta Valentín.
• Premi Carme Benasco
Treball: Protocologia al 2011 i el virus del papil·loma humà:
on som, què fem, que s’ha de fer?
Autors: A. Serrano A, M. Alejo, X. Pérez, V. Fumanal, X. Errando, C. Martín, J. Verge.
• Premi Manuel Corachán
Treball: Regional functional specialization and inhibitory nitrergic and non nitrergic coneurotransmission in the human
esophagus.
Autors: B. Lecea, D. Gallego, R. Farré, A. Opazo, M. Aulí, M.
Jiménez, P. Clavè. Hospital de Mataró.
Beques
SMITH & NEPHEW
SMITH & NEPHEW
SMITH & NEPHEW
MEDCOMTECH
STRYKER
STRYKER
MBA
MBA
SYNTHES
SYNTHES
EXATECH
EXATECH
EXATECH
A2C
ACUMED
SURGIVAL
Dotació
Nom i cognoms
Estada a Tampa (EUA)
Anna Isart Torruella
Estada a Tampa (EUA)
Bárbara Lozano Soldevilla
Estada a Tampa (EUA)
Laura Ventura Carro
Estada a Lund ( Suècia)
Christian Yela Verón
Curs enclavats Estrasburg
David Berastegui Fdez
Curs enclavats Estrasburg
Beatriz Barrientos Miguel
Curs Microcirurgia Sabadell Carlos Álvarez Gómez
Curs Microcirurgia Sabadell Anna Oller Boix
Curs Bàsic AO Ostesíntesi
Joan Pijoan Bueno
Curs Bàsic AO Ostesíntesi
Eudald Romero Pijoan
Curs dissecció en cadàver PTA Mireia Casellas Basagaña
Curs dissecció en cadàver PTA Anna Alavedra Massara
Curs dissecció en cadàver PTA Marta Romero Gómez
1.900 €
Sara Martínez Martos
1.900 €
Francesc Malagelada
1.900 €
Raquel Bachiller Caño
• Premi a la millor comunicació oral presentada al
XXV Congrés de l’SCCOT
Treball: Diferenciació entre infecció protètica articular i recanvi asèptic mitjançant RCP múltiplex de líquid de sonicació.
Autors: Juan Francisco Sánchez Soler, Maria Eugenia Portillo, Maria Lluïsa Sorlí, Albert Alier, Santos Martínez, Juan
Pablo Horcajada, Lluís Puig.
• Premi al millor cartell científic presentat al XXV Congrés de l’SCCOT
Treball: Teràpia cel·lular per a la regeneració d’arc posterior
ossi en un model de mielomeningocele en fetus d’ovella. Resultats inicials.
Autors: Marye Merce Méndez Ojeda, C. Garcia, M. Codinach,
L. Rodríguez, C. Romagosa, J.L Peiró, F. Soldado.
• Premi als millors casos de residents presentats al XXV Congrés de l’SCCOT
Treball: Complicacions mecàniques i sèptiques d’una fractura vertebral osteoporòtica.
Autor: Iago Garreta Català.
Treball: Dues patologies diferents i coexistents en un sol pacient, amb un mateix plantejament quirúrgic.
Autor: Enric Sirvent Díaz.
Treball: Tractament de la luxació perilunar inveterada: a propòsit d’un cas.
Autor: Dídac Masvidal Sanz.
• Borses de viatge SCCOT 2012
Juan Francisco Sánchez Soler (H. Mar).
Royal Infirmary – Edimburg.
Dotació: 2.000 €
David Berastegui Fernández (H.V Hebron).
Inst. Rizzoli.
Dotació: 2.000 €
Luis Gerardo Natero Cisneros (H.S. Pau).
Reading Berkshire UK.
Dotació: 2.000 €
Marta Almenara Fernández (H.S. Pau).
Inst. Main, París.
Dotació: 2.000 €
Natalia Maria Ibañez Aparicio (H.S. Pau).
H. Dr. Peset – València.
Dotació: 1.500 €
Mª Isabel Elias Pagán (H. Joan XXlll).
Spine Center Minneapolis – EUA.
Dotació: 2.000 €
Eduard Alentorn Geli (H. Mar).
Mayo Clínic – EUA.
Dotació: 12.000 €
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora
i Estètica
• Beca Gabarró per una estada a un centre hospitalari
de l’estranger
Premiat: Jordi Vilà Poyatos.
Dotació: 3.000 €
PREMIS
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia
Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
• Premi a la millor presentació de residents 2011
Autor: Dr. Joel Rosado Rodríguez.
Dotació: inscripció al congrés nacional
Societat Catalana de Contracepció
• Premi a la millor comunicació oral presentada al XXIII
Simposi de la Societat Catalana de Contracepció
Comunicació: Campañas de planificación familiar y métodos anticonceptivos a través de la filatelia.
Autora: Mª Rosa Rozas García.
Dotació: 900 euros
• Beca d’investigació 2012 SCCOT
Treball: Estudi sobre la viabilitat de l’anastomosi vascular microquirúrgica en població irradiada. Estudi en model animal
en rata.
Investigador principal: Roberto Vélez.
Dotació: 12.000 €
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
69
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
• Premi a la millor comunicació presentada a la Jornada Dermatològica Catalana
Comunicació: Úlceres a les cames amb artritis i febre.
Autors: Dolors Sitjas, Enric Llistosella, Miquel Casas, Andrea Sologaistoa, Ketty Irene Torres, Antoni Castro.
Dotació: 600 euros esponsoritzats pels Laboratoris Almirall
Associació Catalana de Diabetis
• Ajut a la recerca en diabetis Gonçal Lloveras i Vallès 2012
Projecte: Diabetis mellitus tipus 1: paper de la rigidesa arterial central i la retinopatia diabètica en la predicció de la isquèmia miocàrdica silent.
Investigador Principal: José Miguel González-Clemente
(Coordinador del projecte), Rafael Simó Canonge.
Dotació: 30.000 euros
Ajut de recerca en diabetis 2012
Projecte: Expansió de la massa de cèl·lules beta envellides.
Paper dels receptors tirosina quinasa (RTKs).
Investigador Principal: Noèlia Téllez Besolí.
Dotació: 10.000 euros
Societat Catalana de Digestologia
• Beca per estades a l’estranger
Treball: Caracterització de variants genètiques de significat
incert en gens implicats en les formes hereditàries de càncer
colorectal. Interpretació clínica i biològica.
Autora: Anna Abulí Vidal.
Dotació: 6.000 €
Treball: Investigació translacional sobre el paper de la via del
poliol com a possible diana terapèutica a l’hepatitits alcohòlica.
Autora: Gemma Ódena Garcia.
Dotació: 6.000€
• Beca per iniciació a la recerca
Treball: Prevalença de la malabsorció d’àcids biliars en la malaltia de Crohn i el seu impacte en l’activitat clínica.
Autora: Alexandara Ruiz Cerulla.
Dotació: 2.400 €
Treball: Avaluació del test de sang oculta a femta immunològic quantitatiu (Tsofi) com a eina d’adequació i priorització
de colonoscòpia.
Autora: Lorena Rodríguez Alonso.
Dotació: 2.400 €
Treball: Caracterización del perfil génico en la respuesta a
corticoesteroides en pacientes con colitis ulcerosa.
Autor: Juan Enrique Naves.
Dotació: 2.400 €
70
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
• Premi al millor pòster presentat en el XXl Congrés de la Societat Catalana de Digestologia
Treball: Sinergisme entre la interleucina-10 i els corticosteroides sobre les unions intercel·lulars a l’epiteli intestinal.
Autors: Violeta Lorén, Elisabet Pedrosa, Eduard Cabré, Eugeni Domènech, Aida Raventós, Maria Esteve, Maria Rosa
Sarrias, Josep Manyé.
• Premi a la millor comunicació presentada en el XXl
Congrés de la Societat Catalana de Digestologia
Treball: Estudi aleatori controlat avaluant el tractament guiat per resposta hemodinàmica vs bloquejants més nitrats,
més lligadura endoscòpica, per prevenir la recidiva hemorràgica per varices.
Autors: Isabel Graupera Garcia-Milà, Alan Colomo, Carles
Aracil, Angela Puente, Virgina Hernández-Gea, María
Poca, Josep Miñana, Xavier Torras, Carlos Guarner, Càndid
Villanueva.
Societat Catalana del Dolor
• Premis a les millors comunicacions de la 1ª Reunió
de l’abordatge del dolor per a residents i adjunts joves
Treball: Terapia del espejo en el dolor neuropático.
Autora: Ana Pérez Granados.
Dotació: 300 €
Treball: Neuropatía postparto. Imlíquese terapeutea del dolor!
Autora: Rocío Periñán Blanco.
Dotació: 300€
Treball: Acupuntura para tratamiento del dolor crónico músculo-esquelético en la población geriátrica. Estudio descriptivo.
Autor: Juan Muñóz Ortego.
Dotació: 300 €
Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició
• Beca SCEN 2011
Treball: Estudio de los niveles circulantes de miRNA221-146b en pacientes afectos de carcinoma diferenciado
de tiroides.
Autora: Dra. Josefina Biarnés Costa.
Dotació: 6.000 euros
Premi Novartis a la millor comunicació
Comunicació: Millora de la prevalença d’hipogonadisme en
pacients homes obesos intervinguts de cirurgia bariàtrica.
Resultats preliminars.
Autors: I. Olaizola, S. Pellitero, M.L. Granada, A. Serra, E.
Serra, E. Martínez, J.M. Balibrea, P. Moreno, A. Alastrue, A.
Lucas, R. Romero, M. Puig-Domingo.
Dotació: 600 euros
• Premi Chiesi al millor projecte en recerca clínica
Projecte: Estudi farmacocinètic de fentanil en nounats que
pateixen encefalopatia isquèmica significativa en condicions d’hipotèrmia terapèutica. Estudi multicèntric.
Premiada: Gemma Arca Díaz.
Dotació: 1.500 €
• Beca màster en aplicació i control de la terapèutica
antibacteriana hospitalària curs 2012
Premiada: Mireia Fuster Barrera.
Dotació: inscripció al màster
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
• I Beca recerca bàsica en fisioteràpia
Treball: La influència dels processos cognitius en la millora
motora i sensitiva de l’extremitat superior en pacients amb
ictus en fase subaguda.
Investigadora principal: Laia Sallés Oller.
Investigadors i/o Col·laboradors: Dra. Maria José Durà
Mata, Sr. Xavier Gironés Garcia, Dra. Mercedes Mollera
Marzo, Sra. Concepció Rami Colas, Sra. Montse Vila Cirera.
Dotació: 3.000 euros
Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia
• Premis a les millors presentacions a les sessions
2011-2012 d’instantànies clinicocitològiques
de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia
Autora: Sabela Bobillo Varela.
Sessió del dia 7 d’octubre de 2011.
Dotació: 500 €
Autor: José Luis Dapena Díaz.
Sessió del dia 13 de gener de 2012.
Dotació: 500 €
• Premi de la Societat Catalana d’Hematologia
i Hemoteràpia a la millor comunicació presentada a la LIII Reunión de la SEHH-XXVII Congreso de la SETH per membres de la SCHH
Treball: La expresión de microRNAs (miRNAs) puede añadir
relevante información pronóstica a la estratificación molecular en la leucemia mieloide aguda de riesgo citogenético
intermedio.
Autora: M. Díaz-Beyá.
Dotació: 2.000€
Societat Catalana d’Hipertensió Arterial
• 8è Ajut en recerca en hipertensió
Objectiu: Concedir un ajut econòmic a un projecte de recerca en l’àmbit d’HTA a Catalunya. La durada del projecte serà,
com a màxim, de dos anys.
S’ha declarat desert.
• Un ajut per finançar una curta estada de formació en un centre extern
La Societat Catalana d’Hipertensió convoca un ajut de 3.000
euros per finançar estades curtes en centres nacionals o estrangers, destinats a l’ampliació de formació en hipertensió
arterial o risc vascular.
S’ha declarat desert.
• Dos ajuts per a l’assistència al Congrés europeu d’HTA
La Societat Catalana d’Hipertensió concedeix dos ajuts econòmics per a l’assistència al Congrés de l’European Society
of Hypertension, dotats cadascun amb 2.000 euros.
S’ha declarat desert.
• X Premi d’investigació de la Societat Catalana
d’Hipertensió Arterial – Premi Hèlios Pardell
Projecte: Urinary Albumin Excretion is associated With Nocturnal Systolic Blood Pressure in Resistant Hypertensives.
Autors: Anna Oliveras, Pedro Armario, Nieves Martell-Clarós, Luis M. Ruilope, Alejandro de la Sierra.
Dotació: 1.500 euros
• Premis a les millors comunicacions de la Reunió de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial
Primer Premi a la millor comunicació oral.
Comunicació: Estudi de la monitorització ambulatòria de la
pressió arterial (MAPA) i la rigidesa arterial mitjançant l’index
ambulatory arteria stiffness (AASI) en obesitat mòrbida i la
seva relació amb la lesió renal.
Autors: M. Navarro, N. Sala, A. Serra, D. López, J. Bonet, R.
Romero.
PREMIS
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Primer premi a la millor comunicació pòster
Comunicacio: Risc cardiovascular i envelliment vascular prematur en el diabètic.
Autors: P. Torguet Escuder, B. Guasch Aragay, Y. Barreiros, J.
Calabia Martínez, D. Faur, I. García Méndez, N. Martín Alemany, G. Maté Benito, D. Molina Martínez, M. Vallés Prats.
• XII Edición premio Manolo Luque de casos clínicos
sobre hipertensión arterial y riesgo cardiovascular
Primer premi d’especialistes i representant al nacional de
la Seh-lelha
Treball: Hipertensió severa, afectació renal, neurològica i cutània en dona de 26 anys.
Autors: Maribel Troya, Josep Bonet, Ramón Romero.
Dotació: 1.800 euros
Segon premi d’especialistes
Treball: Propuesta de caso clínico del Hospital General de
l’Hospitalet.
Autors: Wendy Fuentes, Mª Luz Villegas Urbano, Elena
León Trenchs, Pedro Armario García.
Dotació: 900 euros
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
71
Primer premi d’atenció primària
Treball: Dolor torácico en puérpera de una semana.
Autora: Neus Miró Vallvé.
Dotació: 600 euros
• Beca SCMIMC 2011 – 2ª Convocatòria
Projecte: Diploma in Tropical Medicine and Hygiene.
Autor: Aleix Elizalde Torrent.
Dotació: 1.500 €/mes (màxim dos mesos)
Segon premi d’atenció primària
Treball: ¿Realizamos correctamente el diagnóstico de hipertensión?
Autors: Julio José Navaz Tejero, Inmaculada Burgos Remacha, Juan Fernando Fernández Moyano.
Dotació: 300 euros
• Beca Pumarola 2011
Projecte: Estudio de la implicación de la lectina fijadora de
manosa en el riesgo y evolución de la infección por citomegalovirus.
Autora: Gemma Sanclemente Juarros.
Dotació: 18.000 €
• Un ajut per a l’assistència al Congrés europeu d’HTA
La Societat Catalana d’Hipertensió concedeix dos ajuts econòmics per a l’assistència al Congrés de l’European Society
of Hypertension, dotat amb 1.500 €
S’ha declarat desert.
Societat Catalana d’Immunologia
• Premi Dr. Gabriel Rufí
Tesi doctoral llegida el 2011
Projecte: Características, evolución y tratamiento de una cohorte de pacientes hospitalizados con gripe pandémica
(H1N1)2009.
Autor: Diego Fernando Viasus Pérez.
Dotació: 2.000 €
• Premi a la millor comunicació oral. Patrocinat per
Miltenyi Biotec
Treball: Estabilitat de la resposta de les dex-CDs enfront de
bacteris comensals.
Autors: Raquel Cabezón, Carolina España-Castillo, Elisabeth Calderón-Gómez, Daniel Benítez-Ribas.
• Premi Dr. Josep Barrio
Article científic publicat el 2011
Projecte: The Spectrum of Pneumococcal Empyema in
Adults in the Early 21st Century.
Autor: Joaquín Burgos Cibrián.
Dotació: 1.000 €
• Premi a la millor comunicació pòster. Patrocinat per Miltenyi Biotec
Treball: Evolución de poblaciones linfocitarias y su relación
con el desarrollo de la enfermedad vascular del injerto (EVI)
en el trasplante cardíaco. Identificación de poblaciones pronóstico.
Autors: Cristina Roldán, Sonia Mirabet, Cristina Cecilia,
Vicenç Brossa, Yolanda Álvaro, Elisabeth Moltó, Laura
López, Eulalia Roig, Carmen Gelpí.
• Premi al guanyador del concurs del nou logotip de l’SCI
Autora: Nieves de Lizaur.
Dotació: 150 euros
Ajuts AGAUR
Beca ARCS 2011 (organització del congrés 2011).
Dotació: 4.000 euros
Beca ACDC 2011 (cafès científics 2011-12).
Dotació: 5.000 euros
Societat Catalana de Malalties Infeccioses
i Microbiologia Clínica
• Beca SCMIMC 2011 – 1ª Convocatòria
Projecte: Invasivitat dels serotips i clons de Streptococcus
pneumoniae circulants a Catalunya a l’era de la vacuna conjugada pneumocòccica.
Autor: Carmen Muñoz Almagro.
Dotació: 1.500€/mes (màxim dos mesos)
72
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
• XII Ajut a la recerca en atenció primària de la CAMFiC 2011
1r Premi: Modificació de l’actitud dels estudiants de cinquè i
sisè de medicina després de la realització de les pràctiques a
l’atenció primària.
Investigador principal: Raquel Gayarre Aguado.
Investigadores col·laboradores: Eva Fuentes Camps, Mariam de la Poza Abad, Lydia Viás Cabrera, Isabel López
López, M. Antònia Llauger Rosselló.
• Finalistes del XII Ajut a la recerca en atenció primària de
la CAMFiC 2011
Projecte: Risc cardiovascular associat a la disminució del filtrat glomerular en majors de 60 anys en atenció primària.
Investigadors principal: Luisa M. Rodríguez Latre.
Investigadors col·laboradors: M. Betlem Salvador González,
Maria Soler Vila, Luisa Pascual Benito, Jordi Mestre Ferrer,
Neus Gil Terrón, Esther Freixes Vilaró, Mercedes Rodríguez
Pascual, Laura Ruipérez Guijarro, Antonia Ferrer González,
M. Jesús Cerain Herrero, Eva Alonso Bes, Montserrat Velasco Carrera, Julio César Verastegui Córdova, Carmen Barrio
Ruiz, Neus Parellada Esquius, M. Carmen Tamayo Ojeda,
Alberto M. Martínez Castelao i Roser Güell Miró.
Projecte: Impacte de la implementació d’una eina de col·
laboració clínica en xarxa (ECOPIH) entre professionals
d’atenció primària i especialitzada en la reducció del nombre de derivacions.
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
• Premi a la millor comunicació entregat en les XXII
Jornades d’actualització en medicina física i rehabilitació
Treball: Dèficit cognitiu a l’ictus.
Autors: Berta Adell Serrano, Jean C. Perrot González, José
F. Santos Andrés, M.Teresa Usabiaga Bernal, Daniel A. Escribano Stable, Juan J. Aguilar Naranjo.
Dotació: 600 euros
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
• Millor comunicació oral de medicina
Treball: Optimització de l’aïllament preventiu en una UCI polivalent. Impacte d’un protocol consensuat.
Autors: Anna Rey Pérez, Angela García Sanz, Jessica Granado, Rocío Herrera, Cristina Salvat, Catalina López Martínez, Virginia Plasencia, Rosa Balaguer, Francisco ÁlvarezLerma.
Dotació: 900 €
• Accèsit a la comunicació oral de medicina
Treball: Millora clínica precoç (MC) de la fibrinòlisi en l’ictus.
Autors: Iban Oliva Zelaya, Elidabet Cos Badia, Anna Pelisé,
Xavier Ustrell, Maria Bodí Saera, Alberto Sandiumenge
Camps, Angel Pobo Peris, Alejandro Rodríguez, Sara Rosich Andreu, Raquel Enríquez.
Dotació: 300 €
Millor comunicació oral d’infermeria
Treball: Compliment de les mesures de prevenció de les úlceres per pressió en una unitat de cures intensives en el
marc d’un programa de millora.
Autors: Inma Sandalinas Mulero, María Pujol Vila, María
Salamero Amorós, Ana Mª Martínez Cases, Olga Monisrol
Ruano, Pilar Julián Arias, Núria Freixas Sala, Josep Trenado
Álvarez, Ricard Ferrer Roca, Juan Nava Caballero.
Dotació: 900 €
• Accèsit a la comunicació oral d’infermeria
Treball: Protocolo para el control de glucemias con perfusión continua (PC) de insulina endovenosa (ev) en la unidad
de cuidados intensivos (UCI): procedimiento eficaz, efectivo
y eficiente.
Autors: Lourdes Jiménez Daza, Pilar Latre Romero, Noelia
Díaz Charles, Anna Giralt Lladanosa, Teresa Calafell Navau,
Virginia Fuente Fiesta, Ignacio Rubia Pacheco, Zoraida Matilde Capuñay Zamora, Javier Pérez Cuit.
Dotació: 300€
• Millor comunicació oral mèdica publicada.
Treball: Intensive care unit discharge to the ward with a tracheostomy canula as a risk factor for mortality: A prospective,
multicenter propensity analysis.
Autors: Rafael Fernández, Ana-Isabel Tizo, Javier Gónzales,
Pablo Monedero, Manuela García-Sánchez, MaríaVictoria
de la Torre, Pedro Ibañez, Fernando Frutos del Nogal, Mª
Jesús Gómez, Alfredo Marcos, Gonzalo Hernández.
Dotació: 900 €
Societat Catalanobalear de Medicina Interna
• Premis Kiko Rosell
Premi a la millor presentació d’un cas clínic 2011
Autor: Meriem Allali.
Dotació: 750 €
Premi a la millor discussió d’un cas clínic 2011
Autor: Adrià Sánchez Montalvà.
Dotació: 750 €
Premi Bartolomé Cabrer a la millor tesi doctoral
Premiat: Joan Carles Trullàs i Vila.
Dotació: 2.000 €
Premi Joan Vivancos a la millor publicació
Premiada: Carmen Pilar Simeón Aznar.
Dotació: 1.000 €
• Beques escola d’estiu a Sant Cugat
Premiats: Gabriel Ricardo Ortiz Prieto, Paola Helena Ponte
Márquez, Carlos Julio Azuaje Tovar, Ornella Flores Lledó,
Blanca Isabel Muñoz González, Pamela Inés Doti, Sara
Fernández Méndez.
Dotació: inscripció a l’escola d’estiu
PREMIS
Investigador principal: David Lacasta Tintorer.
Investigadors col·laboradors: Francesc Saigí i Rubio, Xavier
Alzaga Reig, Xavier Mundet Tudurí, Pere Toran Montserrat,
Souhel Flayeh Beneyto, Júlia Ojuel Osuna, Josep Anton de
la Fuente Cadenas.
Societat Catalana de Medicina Nuclear
• Beca de la Societat Catalana de Medicina Nuclear
Mònica Sabaté Fernández.
Dotació: 2.000 euros
• Premi a la millor comunicació mèdica presentada
a les XXIV Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear
Carina Espinet Coll.
Dotació: 300 euros
• Premi a la millor comunicació d’infermers/tècnics
presentada a les XXIV Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear
Mª Carmen López Arribas.
Dotació: 150 euros
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
73
Societat Catalana de Medicina d’Urgències
i Emergències
• Premis del XIX Congrés Nacional Català d’Urgències
i Emergències
Millor comunicació oral
Comunicació: Anàlisi de la primera assistència realitzada per
una unitat de suport vital intermedi del SEM a pacients amb
síndrome coronària aguda (SCA).
Autors: Yolanda Ferreres Ramià, Albert Amat Gómez, Mª
Isabel Martínez Jiménez, Mª Carmen Sánchez Oya, Lauren
Cedrán Ripoll.
Dotació: 300 euros
Segon premi a la millor comunicació oral
Comunicació: Evaluación de los acontecimientos adversos a
medicamentos originados en el servicio de urgencias de un
hospital de tercer nivel.
Autors: Ana Mª de Andrés, Daniel Sevilla, Mª del Mar Ortega, Carles Codina, Josep Ribas, Miquel Sánchez.
Dotació: 150 euros
Millor comunicació oral breu
Comunicació: Diseño de una herramienta para la estimulación de necesidades de profesionales en un servicio de urgencias pediátrico.
Autors: Félix Muñiz Llama, J.A. Rábano Rodríguez, J.A. Balaguer Santamaría, C. Gras Balaguer.
Dotació: 300 euros
Segon premi a la millor comunicació oral breu
Comunicació: Análisis de los incidentes prevenibles de medicación detectados en el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel.
Autors: Ana Mª de Andrés, Daniel Sevilla, Mª del Mar Ortega, Carles Codina, Josep Ribas, Miquel Sánchez.
Dotació: 150 euros
Menció especial a la comunicació oral
Comunicació: Impacte sobre el servei d’urgències d’un programa d’atenció al pacient fràgil complex (II).
Autors: Francisco Casarramona Lobera, Alberto Verdaguer
Munujos, Pol Pérez Sust, Nicolás Morón Carande, Anton
Peter Reth Fuster, Manuel Daza López.
Menció especial al pòster
Pòster: Tècniques de comunicació més utilitzades en el cuidar urgent
Autors: Mònica Yolanda Besó Tudel, Eva Aixalà Coll, José
Ramón Ropero Molina.
74
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Societat Catalana de Nefrologia
• Millor comunicació oral presentada a la XXVII Reunió anual SCN
Comunicació: La vacuna de la gripe a H1H1 pandémica de
2009 induce seroprotección infrecuente en enfermos renales.
Autors: Marta Crespo, Silvia Collado, Marisa Mir, Sara Hurtado, Higini Cao, Francesc Barbosa, Carlota Hidalgo, Anna
Faura, Josep M Puig, Julio Pascual.
• Millor pòster presentat a la XXVII Reunió anual SCN
Pòster: Aplicabilitat dels indicadors pronòstics de mortalitat
precoç en pacients anyencs que inicien hemodiàlisi crònica.
Autors: S. Otero, J.C. Martínez Ocaña, L. Betancourt, E. Rodríguez, M. García.
• Premi al millor treball de recerca 2011
Treball: Practical Utility of On-Line Clearance and Blood Temperature Monitors as Noninvasive Techniques to Measure
Hemodialysis Blood Access Flow.
Autors: Néstor Fontseré, Miquel Blasco, Francisco Maduell,
Manel Vera, Marta Arias-Guillén, Sandra Herranz, Teresa
Blanco, Marta Barrufet, Marta Burrel, Javier Montaña, Maria Isabel Real, Gaspar Mestres, Vicenç Riambau, Josep M.
Campistol.
• Beca 2011
Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Estancia de 3 meses en el Hospital Necker de Paris para
realizar el proyecto: Cuantificación de la fibrosis intersticial
mediante análisis de imagen en biopsias de seguimiento en
trasplante renal.
Societat Catalana de Neurologia
• Premi a la millor trajectòria professional de la Societat Catalana de Neurologia 2012
Premiat: Josep Lluís Martí Vilalta.
Nomenament com a Membre d’honor de la Societat Catalana
de Neurologia: Agustí Codina.
• Premi a la millor comunicació-pòster
Treball: Tremolor postural com a primera manifestació de
neuromiotonia: a propòsit d’un cas.
Autors: J. Zaragoza, S. Escalante, M. Garcés, G. Martín, J. J.
Baiges.
Dotació: 600 euros
• Premi accèssit
Treball: Dèficit de diaminooxidasa (DAO) com a predisposant de la migranya.
Autors: J. Izquierdo, Ll. Soler, E. Balaguer, D. Mon.
Dotació: 300 euros
Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia
• Premi pro Odontologia 2012 a persones, entitats o
col·lectius que han destacat per la seva actuació o trajectòria professional a favor de l’odontologia
Premiat: Guillermo Raspall.
• Premi Simó i Virgili
Treball: Ten year longitudinal study of gingival recession in
dentists.
Autors: Francesc Matas, Joan Sentís, Carlos Mendieta.
• Premi solidari
Premiat: ONG Zerca y Lejos.
Societat Catalana d’Oftalmologia
• Premis del 42è Congrés de la Societat Catalana
d’Oftalmologia
Premi a la millor comunicació oral
Treball: Análisis tomográfico coronal: método diagnóstico
no invasivo y fiable para coriorretinopatia serosa central.
Autor: Vladimir Poposki.
Premi a la segona millor comunicació oral
Treball: Implante orbitario en pediatría.
Autora: Ester Casas.
Premi a la tercera millor comunicació oral
Treball: Eficacia del ranibizumab en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad neovascular en un
centro terciario español: seguimiento a 24 meses.
Autora: Tizana Marchino Aguilar.
Premi al millor pòster
Treball: Meningioma congénito del nervio óptico.
Autora: Anna March i de Ribot.
Premi al millor segon pòster
Treball: Tira tarsal lateral marsupializada en párpado superior.
Autor: Juan Carlos Mesa Gutiérrez.
Premi al tercer millor pòster
Treball: Prolapso coroideo tras esclerectomía profunda no
perforante .
Autora: Sandra Gómez Sánchez.
Premi a la millor comunicació-vídeo (premi compartit)
Treball: Técnica de implante del iStent.
Autor: Amadeu Carceller Guillamet.
Treball: Correcció de la miopia magna i presbícia amb LIO
multifocal piggyback.
Autora: Maria Iglesias Alvarez.
• Beca 2011 de la Societat Catalana d’Oftalmologia
Treball: Estudio de caracterización clínica y del perfil de citoquinas plasmáticas en la uveítis asociada a la enfermedad de
Behcet.
Autora: Marina Mesquida.
Dotació: 6.000 €
• Beca 2011 de la Societat Catalana d’Oftalmologia
Treball: Fase I: Aplicacions clíniques d’òptica adaptativa en
patologia retiniana.
Autora: Natàlia Vilà Grané.
Dotació: 6.000 €
Societat Catalana d’Oncologia
• Beca “In memoriam” Dr. Manuel de Caralt Borrell 2011-12
Oriol Parés. Estada a Mount Vernon Hospital, Centre for Cancer Treatment, de Londres. Braquiteràpia i radioteràpia estereotàxica.
Dotació: 4.000 euros
Karina Quispe. Estada al Servei d’Oncologia Pediàtrica i Oncologia Radioteràpica del Centre Oscar Lambret, de Lylle.
Aplicaciones e indicaciones de la tomoterapia helicoidal y
del Cyberknife en radiocirugía intracraneal y extracraneal.
Dotació: 2.000 euros
• Premis
Primer premi a la millor Publicació 2011
Treball: Randomized Phase II Study Comparing Gemcitabine
Plus Dacarbazine Versus Dacarbazine Alone in Patients With
Previously Treated Soft Tissue Sarcoma: A Spanish Group for
Research on Sarcomas Study. J Clin Oncol 2011; 29(18):25282533
Autors: X. García del Muro, A. López Pousa, J. Maurel,
J. Martín, J. Martínez Trufero, A. Casado, A. Gómez-España,
J. Fra, J. Cruz, A. Poveda, A. Meana, C. Pericay, R. Cubedo, J.
Rubió, A. de Juan, N. Laínez, J.A. Carrasco, R. de Andrés,
J.M. Buesa.
Dotació: 900 euros
PREMIS
• Premi als dos millors residents del II Curs de formació
en neurologia clínica
Premiats: Juan Marín Lahoz i Silvia Cusó Garcia.
Segon premi a la millor Publicació 2011
Treball: Gene Expression Signature to Improve Prognosis
Prediction of Stage II and III Colorectal Cancer. J Clin Oncol
2011; 29(1):17-24.
Autors: R. Salazar, P. Roepman, G. Capella, V. Moreno, I. Simon, C. Dreezen, A. López-Doriga, C. Santos, C. Marijnen,
J. Westerga, S. Bruin, D. Kerr, P. Kuppen, C. van de Velde, H.
Morreau, L. van Velthuysen, A.M. Glas, L.J. Van’t Veer, R. Tollenaar.
Dotació: 600 euros
Tercer premi a la millor Publicació 2011
Treball: Twice-weekly hypofractionated intensity-modulated radiotherapy for localized prostate cancer with low risk
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
75
nodal involvement: toxicity and outcome from a dose escalation pilot study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011; 81(2):
382–389.
Autors: T. Zilli, S. Jorcano, M. Rouzaud, G. Dipasquale, P.
Nouet, J.I. Toscas, N. Casanova, H. Wang, LL. Escudé, M.
Mollà, D. Linero, D. Weber, R. Miralbell.
Dotació: 300 euros
Premi millor comunicació 2011
Comunicació: Feasibility of Hypo-Fractionated Boost in the
Radiation Treatment of Breast Cancer After Conservative
Surgery: Acute ans Chronic Toxicities in 110 patients.
Presentat com a comunicació oral: 53th Annual ASTRO.
Autors: X. Sanz, N. Rodríguez, P. Foro, A. Reig, E. FernándezVelilla, J. Lozano, I. Membrive, P. Iglesias, J. Lio, M. Algara.
Dotació: 400 euros
• Premis del Curs de formació de residents 2011-2012
Millor cas clínic de la Jornada oncològica 2012
Treball: Dona de 86 anys afectada de neoplàsia de mama esquerra localment avançada: Tractar? No tractar?
Autors: N. Basté, S. Muñoz, L. Báez, D.M. Roa, F. Holguin, T.
Saurí, S. Del. Barco.
Dotació: 300 euros
Millor presentació de cas clínic del curs 2011-2012
Treball: Síndrome paraneoplàsica.
Autora: Lorena Fariñas.
Dotació: 300 euros
Millor discussió de cas clínic del curs 2011-2012
Treball: Actualització dels tractament de les metàstasis cerebrals.
Autora: Agostina Stradella.
Dotació: 300 euros
Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia
Cervicofacial
• Premi Sant Blai 2011 a la millor comunicació
Premiat: Angela Callejo.
Dotació: 500 €
• Premi Sant Blai 2011 a la millor publicació
Premiat: Isam Alobid.
Dotació: 500 €
76
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Societat Catalana de Pediatria
• Premis 18ª Reunió Anual de la Societat Catalana
de Pediatria
Premi a la millor comunicació oral
Treball: Extubació electiva durant el contacte pell amb pell
en el gran prematur.
Autors: Raquel Jordán, Estrella Gargallo, Mª José Cano,
Montse Vaqué, Ana Martín, Fátima Camba, M. Concepción
Céspedes, Angeles Linde, Josep Perapoch.
Dotació: 800 €
Premi a la comunicació oral més original
Treball: Telemedicina al servei d’urgències d’un hospital pediàtric.
Autors: Ferran Cachadiña Domènech, Carme Valls Sirera,
Gemma Talló Catarineu, Javier Massaguer Cabrera, Álvaro
Díaz Conradi, Josefina Llagostera Benedico, Cristina Girbau, Jordi de la Torre Pinilla.
Dotació: 400 €
Premi al millor pòster
Treball: Esdeveniment sentinella. Anàlisi i reflexió de la seguretat assistencial.
Autors: Mª Glòria Moretones Suñol, Mª Teresa Esqué Ruiz,
José Manuel Rodríguez Miguélez, Sandra Parés Tercero,
Rocío Cortés Albuixech, Erika Sánchez Ortiz, Laia Valle
Nuñez, Eva Varón Ramírez, Josep Figueras Aloy.
Dotació: 500 €
Premi al pòster més original
Treball: …doncs jo no veig gras el meu fill!!
Autors: Laura Cuesta Herraiz, Pere Genaro Jornet, Jessica
Serres Colell, Eva Rollan Serrano, Maria Adelaida Cardona
Barberan, Josep Merce Gratacós.
Dotació: 360 €
Premi a la millor presentació en atenció primària
Treball: Eradicar el caminador. Impacte d´una intervenció
educativa.
Autors: Pilar Gussinyé Canabal, Maria Pilar Vilarrasa Parcerisa, Esther Guerrero Ferré, Angels Lletjós Masó, Anna Estapé Fiol, Anna Ortega Roldán, Xavier Codina Puig.
Dotació: 360 €
Premi al millor cas clínic
Treball: Osteomielitis aguda per Staphylococcus aureus
meticil·linosensible productor de leucocidina de Panton Valentine associada a trombosi venosa i èmbols sèptics pulmonars en pacient pediàtric.
Autors: Anna Fernàndez López, Laura Minguell Domingo,
Laura Martí Cosconera, Neus Pociello Almiñana, Agnès
Huguet Freixa, Teresa Vallmanya Cucurull, Emili Curià
Jové, Mercè Garcia Gonzàlez, Eduard Solé Mir.
Dotació: 360 €
Premi a la millor presentació feta per un resident R1, R2
Treball: 25.000 nens intervinguts a la UCA de cirurgia pediàtrica de l´Hospital Sant Joan de Déu.
Autors: Miguel Bejarano Serrano, Natalie García Smith,
Alejandro Manzanares Quintela, Oriol Martín Solé, Pedro
Palazón Bellver, Cristina Aguilar Maluenda.
Dotació: 360 €
Societat Catalana de Pneumologia
• Ajuts als millors projectes pneumològics tema lliure
Beca SOCAP
Projecte: Efectos de las apneas en la edad avanzada: Estudio
mediante resonancia cerebral en humanos y en modelos
murinos.
Becari: Josep Mª Montserrat Canal.
Dotació: 20.000 €/any.
Beca BOEHRINGER
Projecte: Efectes de l’entrenament després de la cirurgia de
resecció en malalts amb càncer de pulmó.
Becària: Rosa Güell Rous.
Dotació: 16.000 €/any.
Beca SOCAP
Projecte: Biomarcadors d’inflamació i de reflux gastroesofàgic en mostres respiratòries de malalts amb trasplantament
pulmonar.
Becari: Antonio Roman Broto
Dotació: 12.000 €/any.
Beca Esteve Teijin
Projecte: Influencia del ambiente en la prevalencia y etiología del asma de inicio en la edad adulta: Estudio epidemiológico y clínico.
Becari: Xavier Muñoz Gall.
Dotació: 12.000 €/any.
• Ajuts al finançament d’estades a l’estranger
(bossa de viatge)
Projecte: Estudi dels determinants fibroblàstics que caracteritzen l’activitat fibròtica invasiva: proliferació, migració i resistència a l’apoptosi.
Becaria: Vanesa Vicens.
Dotació: 4.000 €
Estada: 1 any a Mèxic D.F.
Projecte: Contribució i potencial efecte terapèutic de la diferenciació de les poblacions cel·lulars progenitores en un
model animal d’hipertensió pulmonar.
Becària: Elisabet Ferrer Andrés.
Dotació: 4.000 €
Estada: 1 any a Cambridge, Regne Unit
Projecte: Impacte del tractament amb macròlids sobre la
mortalitat per pneumònia.
Becària: Elena Laserna Martínez.
Dotació: 4.000€
Estada: 1 any a San Antonio (UTHSCSA)
Projecte: Monitorització nocturna amb poligrafia ventilatòria i capnografia transcutània per a control de la qualitat de
la ventilació no invasiva dels malalts ingressats en una unitat
de cures intensives respiratòries.
Becària: Angela Pinazo Melià.
Dotació: 1.000 €
Estada: 3 mesos a França
• Ajut d’investigació en infermeria i/o fisioteràpia
respiratòria
Projecte: Seguimiento del SAHS en las unidades especializadas de sueño y en atención primaria. Estudio comparativo
randomizado de equivalencia sobre el cumplimiento y la
respuesta clínica en pacientes con síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS).
Becària: Cristina Esquinas López.
Dotació: 4.000 €/any.
Projecte: Elaboració de les equacions de referència per a les
proves de marxa de 6 minuts i de llançadora (shuttle test) en
població espanyola adulta.
Becària: Elena Gimeno Santos.
Dotació: 4.000 €/any.
PREMIS
Premi a la millor presentació feta per un resident R3, R4, R5
Treball: Efecte del palivizumab en les hospitalitzacions pel
virus respiratori sincitial
Autors: Gisela Roca Gardeñas, Jordi Costa Colomer, Andreu Peñas Aguilera, Joan Badia Barnusell, Silvia Teodoro
Marín, Elisabeth Gabau Vila, Montserrat Melo Valls, Rosa
Bou Torrent, Montserrat Bosque Garcia.
Dotació: 360 €
• Ajuts a les tesis doctorals pneumològiques
Projecte: Indicació dels corticoides i B2agonistes inhalats en
l’asma bronquial en funció del temps d’evolució de la malaltia.
Becària: Marta Navarro Vilasaró.
Dotació: 600 €
Projecte: Alteracions vasculars pulmonars induïdes per l’exposició a fum de tabac en un model animal d’MPOC.
Becària: Elisabet Ferrer Andrés.
Dotació: 600 €
Projecte: Pneumònia pneumocòccica bacterièmica: Rellevància pronòstica dels serotips i del concepte de pneumònia associada a cures sanitàries.
Becari: Manel Lujan Torné.
Dotació: 600 €
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
77
Societat Catalanobalear de Psicologia
• Premi a la millor comunicació oral presentada en el VII Congrés de l’SCBP 2012
Comunicació: Psicopatologia i trets de personalitat en la disfunció sexual masculina: Estudi exploratori.
Autors: Francesc Maestre, Anna Mir, Núria Camps.
Dotació: 350 euros
• Premi al millor pòster presentat en el VII Congrés de
l’SCBP 2012
Pòster: dels professionals sanitaris de l’aplicació d’un tractament psicològic online per al dolor abdominal recurrent en
infants i adolescents.
Autors: Eulàlia Hernández, Anna Huguet, Mercè Boixadós,
Marisa Pietrafesa, Eva Aumatell, Rubén Nieto.
Dotació: 300 euros
• Lliurament del VIII Premi Ramon Bayés i Sopena
(a la trajectòria professional)
Atorgat al Dr. Josep Pujol i To.
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
• XVlll Premi a la millor comunicació presentada a
la jornada de cloenda del curs acadèmic 2011-2012
Títol: Efectes neuropsicològics del tractament de manteniment amb clozapina en el trastorn psicòtic greu.
Autora: Giuseppina Rametti.
Dotació: 650 €
• Accèssit al XVlll premi a la millor comunicació presentada a la jornada de cloenda del curs acadèmic 2011-2012
Títol: Emoció i TEC: Modula la TEC el processament de les
emocions? Estudi del efectes de la TEC sobre diferents dominis neurocognitius en depressió.
Autora: Kristel Mojica.
Dotació: 450 €
• Accèssit al XVlll premi a la millor comunicació presentada a la jornada de cloenda del curs acadèmic 2011-2012
Títol: Resposta neurofisiològica en pacients bipolars estables: estudi cas-control.
Autora: Esther Rodríguez Rodríguez.
Dotació: 450 €
• lll Premi reptes clínics dia a dia a les comunicacions presentades pel Grup de Joves Psiquiatres.
Títol: La pudor: al·lucinació o obsessió?
Autora: Maria Giró Batalla.
Dotació: 500 €
78
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic
per la Imatge
• Premi extraordinari al resident que ha obtingut la millor
qualificació en el curs bàsic del programa teòric de formació
de residents
Lina Katherine Rojas Pedraza.
Dotació: Va consistir en les despeses per assistir al XXXI
Congrés Nacional de la SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica) Granada.
• Premi extraordinari al resident que ha obtingut la millor
qualificació en el curs específic del programa teòric de formació de residents
Víctor Pérez Riverola.
Dotació: Va consistir en les despeses per assistir al European
Course in Neuroradiology (ECNR) Milà.
Societat Catalana de Reumatologia
• Beca Abbott per estades a l’estranger
Atès que aquest any no hi ha hagut cap candidat per a
aquesta beca, per decisió de la Junta de la Societat Catalana de Reumatologia s’ha decidit atorgar-ne l’import a un
segon projecte de reumatologia pediàtrica. Aquest projecte ha obtingut la mateixa puntuació que el guanyador.
• Beca per a projectes de recerca en reumatologia
pediàtrica de l’SCR
Projecte: Incidencia de mutaciones somáticas del gen NLRP3
en pacinetes con diagnóstico clínico compatible con síndromes periódicos asociados a criopirina.
Investigador: Jordi Antón.
Dotació: 6.000 euros
Projecte: Farmacovigilància en pacients amb artritis idiopàtica juvenil en tractament amb fàrmacs biològics i/o metotrexat.
Investigadora: Mireia Castillo.
Dotació: 6.000 euros
• Beca AMGEN per a projectes de recerca en
metabolisme ossi
Projecte: Àcid ursodeoxicòlic i osteoporosi en la colèstasi crònica. Estudi “in vitro” en cèl·lules òssies i repercussió clínica.
Investigadora: Núria Guanyabens.
Dotació: 6.000 euros
• Beca MSD per a projectes de recerca de l’SCR 2011
Projecte: Relació entre els nivells d’anticossos antipèptids
citrul·linats i l’evolució de l’artritis reumatoide en l’ancià.
Investigadora: Dolors Grados.
Dotació: 6.000 euros
• Beca PFIZER per a projectes de recerca col·laborativa
de l’SCR 2011
Projecte: Capil·laroscòpia en malalts amb lupus eritematós
sistèmic: marcador d’activitat i de cronicitat.
Investigadora: Vera Ortiz Santamaría.
Dotació: 6.000 euros
Premi a la millor comunicació oral
Comunicació: Ús de la ressonància magnètica nuclear amb
espectroscòpia per a la detecció del càncer prostàtic a la
glándula central.
Autor: Dr. Roger Boix Orri.
Dotació: 1.100 euros
• Beca oberta Roche per al Projecte solidari 2011
Concedida a: María M. Bianchi i Maria Aparicio Espinar.
Dotació: 6.000 euros
Premi a la millor tesi doctoral
Treball: Efecto de la uretroplastia de uretra anterior en la sexualidad del varón.
Autor: Dr. Javier Ponce de León.
Dotació: 1.100 euros
Societat Catalana de Trasplantament
• Beques atorgades per l’FCT
Projecte: Estrategias para la inducción de tolerancia y prevención de rechazo agudo del aloinjerto. Silenciación génica sistémica de CD40 en ratas receptoras de aloinjerto renal.
Análisis de mecanismos (PS09/00107).
Autora: Élia Ripoll Llagostera.
Dotació: 18.000€
Projecte: Inhibición de JAK3, PKC y de mTOR en el rechazo
humoral.
Autora: Maria Noel Martina Lingua.
Dotació: 18.000€
• Premi al millor article atorgat per l’FCT conjuntament amb la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Article: Decompression of the Portal Bed and Twice-Baseline
Portal Inflow are Necessary for the Functional Recovery or a
“Small–for-size Graft”.
Autora: Amelia J. Hesseimer.
Dotació: 2.000€
Societat catalana d’Urologia
Premi Joan Fíguls a la millor tècnica quirúrgica presentada en vídeo
Treball: Nefrectomía más cavotomía laparoscópica por carcinoma renal derecho con trombo en vena cava.
Autor: Dr. Francesc Vigués.
Dotació: 1.100 euros
Premi Fundació Puigvert a la sessió de residents
Treball: Recidiva d’un adenocarcinoma de pròstata amb PSA
indetectable: és possible?
Autor: Dr. Alexandru Ciudin.
Dotació: 1.100 euros
Premi al millor article publicat a la revista electrònica
Annals d’Urologia 2010-2011
Treball: Trasplantament renal en bufeta patològica per cistitis xantogranulomatosa.
Autora: Dra. Sandra Tarragón.
Dotació: 1.100 euros
PREMIS
• Beca UCB per a projectes interns de la Societat Catalana de Reumatologia
Projecte: Determinar l’estat actual de la reumatologia a Catalunya. Valoració del canvi en relació amb l’estudi previ de
la Societat Catalana de Reumatologia.
Autors: Dra. Gradós i Dr. Olivé.
Dotació: 6.000 euros
Premi Annals d’Urologia al millor treball científic
Premi compartit en dos treballs:
Treball: Trasplantament renal ortotòpic: una tècnica quirúrgica alternativa en determinats pacients.
Autora: Dra. Mireia Musquera.
Dotació: 1.100 euros
Treball: Factors clínics predictius d’evolució desfavorable en
pacients en estadi PT0 en cistectomia radical.
Autor: Dr. Oscar Rodríguez Faba.
Dotació: 1.100 euros
• Premis lliurats al Simposi de la Societat Catalana
d’Urologia 2011
Premi al millor pòster cas clínic
Pòster: Cistitis y disfunción vesical asociada al consumo de
ketamina.
Autor: Dr. Alejandro García Larrosa.
Dotació: 1.100 euros
Premi al millor pòster genèric
S’ha declarat desert.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
79
Formació
Departament de Formació
Les activitats del Departament de Formació de l’Acadèmia
durant el curs 2011/2012 es poden dividir en activitats for·
matives de pregrau, activitats de formació continuada i se·
guiment de l’acreditació de les activitats de formació conti·
nuada per part del Consell Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries. De la mateixa manera que en
edicions anteriors, cal recordar que en aquest resum de l’ac·
tivitat del Departament de Formació estan recollides només
aquelles activitats que estan estructurades com a cursos de
formació, realitzades en col·laboració amb les Filials i les So·
cietats Científiques de l’Acadèmia. La major part d’aquestes
activitats han estat acreditades com a formació continuada
pel Consell Català de la Formació Continuada de les Profes·
sions Sanitàries. Ara bé, a l’Acadèmia es duen a terme moltes
més activitats que no poden ser classificades com a cursos o
80
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
tallers, però que constitueixen també eines molt útils per a
l’actualització dels professionals i que per les pròpies carac·
terístiques de l’activitat que l’allunyen del format de curs o
activitat reglada, no han estat incloses en aquesta publica·
ció però poden ser consultades en el recull d’activitats de
totes les Filials i Societats de l’Acadèmia, en format CD, que
acompanya la memòria.
Les activitats del Departament de Formació de l’Acadèmia
durant el curs 2011/2012 es poden dividir en els apartats se·
güents:
• Àrea d’Activitats de Pregrau: Activitats realitzades per l’As·
sociació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) en col·
laboració amb el Departament de Formació, que han ob·
tingut el reconeixement com a activitats de lliure elecció
dins els currículums dels estudiants de les Ciències de la
Salut a diverses universitats catalanes.
• Àrea d’Activitats de Formació continuada: Durant el curs
2011/2012 l’Acadèmia ha ofert 64 activitats de formació
continuada i postgrau, 55 com a cursos presencials, 8 com
a cursos semipresencials, 1 com a curs virtual (“on-line”).
86%
CURSOS PRESENCIALS
12%
CURSOS SEMIPRESENCIALS
2%
CURSOS ON-LINE
Activitats reconegudes per la UB
CRÈDITS
Intercanvis clínics a l’estranger i resta d’Espanya
Intercanvis de recerca a l’estranger i resta d’Espanya
Pràctiques d’habilitats clíniques bàsiques
8
8
8
Àrea de Formació Continuada
Una vegada més l’opció formativa majoritària del curs
2011/2012 continua essent l’activitat de tipus presencial, si
bé les altres modalitats formatives mantenen la seva presèn·
cia de manera similar. Així, enguany s’han ofert vuit cursos
semipresencials dins l’àrea de Medicina preventiva i Salut
pública, i un curs virtual sobre diagnòstic directe en Parasi·
tologia, realitzat per la Societat Catalana de Malalties Infecci·
oses i Microbiologia Clínica.
Cursos presencials
A continuació es detallen els
86trets més
12significatius
2 de ca·
dascuna de les activitats
Àrea de Formació de Pregrau
Per al reconeixement com a crèdits de lliure elecció del curs
2011/2012 l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears i l’Associació d’Estudiants de Ciències
de la Salut (AECS) van presentar activitats a la Universitat Au·
tònoma de Barcelona i a la Universitat de Barcelona. Totes
aquestes activitats assoliren el reconeixement de crèdits de
lliure elecció. Cal tenir present que, amb els desplegaments
dels nous estudis de Grau, han desaparegut els crèdits de
lliure elecció i, per tant, el reconeixement de què encara
gaudeixen aquestes activitats dins els currícula universitaris,
és residual i anirà disminuint en extingir-se les llicenciatures
i diplomatures actuals.
A la taula següent es recullen les activitats reconegudes com
a crèdits de lliure elecció per la Universitat de Barcelona i per
la Universitat Autònoma de Barcelona
Activitats reconegudes per la UAB
CRÈDITS
Intercanvis clínics a l’estranger i a Espanya
9
Intercanvis de recerca a l’estranger i a Espanya
9
Pràctiques clíniques a Catalunya, Balears i Andorra
9
Pràctiques d’habilitats clíniques bàsiques
9
Jornades de l’Hospital dels Ossets de Peluix
2
Jornada de Recerca “Premi Gemma Rosell i Romero” 1,5
Tots els cursos han estat acreditats com activitats de Forma·
ció Mèdica Continuada pel Consell Català de Formació Con·
tinuada de les Professions Sanitàries. A la Taula situada al fi·
nal de l’apartat de formació es poden trobar els detalls dels
cursos.
Cal destacar, a més, els cursos de formació de durada anual,
realitzats per diverses Societats de l’Acadèmia com a part del
programa de formació de metges residents, programa que
se centralitza a l’Acadèmia i és gestionat per la societat cor·
responent, com són els casos de la formació en Anestesiolo·
gia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia, Neurologia, Radiologia i Diagnòstic per la
Imatge o Medicina Física i Rehabilitació. Aquesta és una ac·
tivitat que l’Acadèmia considera molt important ja que im·
plica un paper cabdal en la formació dels futurs especialistes
del nostre país i des del Departament de Formació es dóna
tot el suport que necessiten aquestes activitats.
FORMACIÓ
• Àrea d’Acreditació d’activitats de Formació Mèdica Conti·
nuada: Durant el curs 2011/2012, s’han gestionat les sol·
licituds d’acreditació de 148 activitats realitzades per les
Societats i Filials de l’Acadèmia, de les quals han estat
acreditades 123.
Al llarg del curs 2011/2012 el Departament de Formació, en
col·laboració amb diverses Societats i Filials de l’Acadèmia i
també amb altres institucions docents, ha ofert 55 cursos
monogràfics presencials adreçats a professionals de diver·
ses especialitats mèdiques i també a diplomats d’Infermeria
i de Fisioteràpia. Una part d’aquestes activitats formatives
previstes s’han elaborat bé a partir de la conversió del con·
junt de les sessions anuals en programa de formació, bé a
partir d’impartir cursos de temàtica específica.
Cursos semipresencials
• Curs sobre fonaments d’estadística en Ciències de la Salut.
Una visió actualitzada
• Curs sobre iniciació professional a l’SPSS dins l’àrea de
Ciències de la Salut
• Curs sobre eines de cerca i gestió bibliogràfica en ciències
de la salut
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
81
• Curs sobre indicadors de salut i estandardització de taxes
• Curs sobre anàlisi estadística d’enquestes de salut
• Curs d’introducció a les tècniques qualitatives d’investiga·
ció aplicades en Ciències de la Salut
• Curs sobre mostreig estadístic en estudis poblacionals
• Curs sobre mostreig estadístic en estudis epidemiològics
Són cursos dirigits a professionals de les Ciències de la Salut
que necessiten formar-se o renovar la seva formació en l’Es·
tadística Aplicada, fonamentalment en l’àmbit de l’Epidemi·
ologia, la Salut Comunitària i/o la Salut Pública. Tots els cur·
sos han estat acreditats com a Formació Mèdica Continuada
i s’han dut a terme en col·laboració amb el Departament de
Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Salut Pública de la UAB.
A banda del treball que l’alumne pugui desenvolupar de
manera autònoma, hom disposa de 30 hores de tutoria rea·
litzades a les aules d’informàtica de la Facultat de Medicina
de la UAB i dels seus hospitals docents.
Àrea d’Acreditació d’Activitats de Formació Continuada
Actualment l’acreditació d’activitats de formació continua·
da està gestionada directament pel Consell Català de For·
mació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS), el
qual du a terme el procés acreditador a través dels consells
tècnics de formació continuada. Tanmateix, l’Acadèmia con·
tinua participant en el procés acreditador mitjançant la col·
laboració dins els Consells Tècnics corresponents.
Al llarg del curs acadèmic 2011-2012, el Consell Català de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries ha acre·
ditat 123 activitats realitzades per l’Acadèmia i les seves So·
cietats i Filials.
• Activitats de les Societats: 95
• Activitats de les Filials: 22
• Activitats del Departament de Formació: 6
Cursos on-line
Dins les activitats de la plataforma virtual de l’Acadèmia, la
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia
Clínica ha organitzat una nova edició del curs de diagnòstic
directe en parasitologia, curs “on-line” format per 12 mòduls,
amb una sessió presencial de 12h destinada a la gestió pràc·
tica dels dubtes i problemes sorgits al llarg del curs.
Acreditacions
180
160
140
120
100
80
60
40
20
DEPARTAMENT FORMACIÓ
CURS 2008-2009
82
CURS 2009-2010
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
CURS 2010-2011
FILIALS
CURS 2011-2012
SOCIETATS
TOTAL
Acreditacions 2011- 2012
5,2
7,4
1,3
3,6
2,4
7,5
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
VI Curs actualització d’endocrinologia
Maneig del pacient que consulta per lumbàlgia
Cicle de medicina legal
1,1
0,5
1,4
Filial de l’Alt Penedès
XXIV Curs de formació continuada de la Filial de l’Alt Penedès de l’ACM
3,1
Filial de l’Alt Urgell
Curs de formació continuada de la filial de l’Alt Urgell de l’ACMCB
2,5
Filial del Baix Llobregat
XXXIè Curs de formació continuada per al metge d’atenció primària 2011-2012
2,4
Filial de la Garrotxa
Curs de formació continuada 2011-2012. Servei d’urgències St. Jaume d’Olot
Curs teoricopràctic de l’aparell locomotor
Curs de formació continuada d’infermeria 2012
2,3
2,8
5,7
Filial del Maresme
XXVII Curs de formació continuada en pediatria
I Jornada d’actualització en MPOC
XVI Curs de ventilació mecànica bàsica
Sessions generals 2012
IV Curs de nutrició en atenció primària. Tallers pràctics
2,1
0,7
3,1
3,1
2,0
Filial de Tarragona
Curs intrahospitalari d’urologia per a metges d’atenció primària
Vespres geriàtrics 2012
IV Jornada de riesgo vascular de la xarxa sanitària i social Santa Tecla
2,6
0,9
0,9
Filial del Vallès Occidental
XXXI Jornades sanitàries del Vallès.Abordatge Integral de les demències
0,8
Filial del Vallès Oriental
Curs de dietètica i nutrició
Curs proves complementàries en atenció primària
Curs psicologia-psiquiatria
Curs Camfic malalties Infeccioses
1,3
0,4
0,5
1,2
Societat Catalana d’Anatomia Patològica
Sessions ordinàries de formació continuada d’anatomia patològica
2,3
Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del dolor
Reunió de residents d’anestesiologia
Sessions científiques ordinàries de la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del dolor
Curs sobre anestèsia inhalatòria a baixos fluxos
Curs de F.C. en anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor 2011-2012: Bases de l’anestesiologia
0,7
1,5
5,6
6,1
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
FORMACIÓ
CRÈDITS
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Iniciació professional a l’SPSS dins l’àrea de les ciències de la salut
Indicadors de salut i estandardització de taxes
17ª Jornada d’actualització en medicina. Update 2012
Eines de cerca i gestió bibliogràfica en ciències de la salut
VII Taller d’interpretació pràctica de l’ECG i d’arítmies
Fonaments d’estadística en ciències de la salut: Una visió actualitzada
83
3,7
5,1
5,5
5,0
1,6
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
El millor tractament en el malalt vascular
Maneig peroperatori del pacient vascular
Actualització en teràpia antitrombòtica en patologia arterial i tromboembòlica
Workshop simuvasc: debranching aorta abdominal
Congrés de l’SCACVE. Taules rodones
Congrés de l’SCACVE. Simposi: Tractament endovascular de la isquèmia en membres inferiors.
0,3
0,3
0,2
0,6
0,2
0,1
Societat Catalana de Cardiologia
Sessions d’actualització en cardiologia curs 2011-2012
Allò que no hem d’oblidar del tractament integral de la insuficiència cardíaca
XXIV Congrés Societat Catalana de Cardiologia. Taules rodones
2,6
0,6
0,2
Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
VIII Jornada de la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
0,9
Societat Catalanobalear de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
Maxilocat e-learning
1,4
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica
Curs de formació continuada de la Societat Catlana de Cirurgia Plàstica,Reparadora i Estètica 2011-2012
2,2
Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
Curs acadèmic Societat Catalana de Cirurgia Toràcica 1,9
Societat Catalana de Citologia
Sessions ordinàries de la Societat Catalana de Citologia
2,8
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
Programa conjunt de formació de la Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia de l’ACMCB
i la Sección Catalana de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Any 2012
3,7
Societat Catalana de Digestologia
XXI Congrés Societat Catalana de Digestologia
Curs de formació continuada 2012-2013 de la Societat Catalana de Digestologia
1,0
1,5
Societat Catalana de Documentació Mèdica
Curs d’especialització en tractament de la informació clínica: codificació de l’activitat assistencial
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Curs de formació continuada en farmàcia clínica
XVIII Jornada anual SCFC. Recerca i innovació
84
CRÈDITS
Curs de F.C. en anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor 2011-2012: Anestèsia en
especialitats quirúrgiques
Curs de F.C. en anestesiologia , reanimació i terapèutica del dolor 2011-2012: Reanimació i dolor
Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria Curs de formació continuada sobre habilitats comunicatives en la relació clinicoassistencial
Tècniques d’Infomació i comunicació en anestèsia, present i futur
Maneig del pacient politraumàtic
Cronificació del dolor postoperatori: Resultats del projecte gendolcat
Noves guies de reanimació cardiopulmonar
Actualització de les aplicacions en l’ecografia a l’anestèsia i l’analgèsia
Guies de la SAP
Seguretat en obstetrícia
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
11,5
2,5
0,8
CRÈDITS
Societat Catalana d’Immunologia
IV Jornada tècnica SCI
V Congrés de la Societat Catalana d’Immunologia
0,7
0,9
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
Jornada: Tractament conservador de fisioteràpia del genoll
Tractament quirúrgic i de fisioteràpia del genoll
Curs de fisioteràpia en les alteracions viscerals
Iontosonoforesi i masoteràpia en lesions esportives 1,1
1,0
13,8
1,0
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Sessions científiques mensuals SCMIMC
XX Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Curs de diagnòstic directe en parasitologia
2,7
0,9
11,3
Societat Catalana de Medicina de l’Esport
Jornades de formació continuada de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport. Curs 2011-2012
4,1
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
XXII Jornades d’actualització en rehabilitació i medicina física , investigació en rehabilitació
Curs de rehabilitació vestibular 2011
Sessions ordinàries 2011-2012 de medicina física i rehabilitació
1,3
0,9
3,3
1,0
1,0
Societat Catalana de Medicina Nuclear
Sessions de la Societat Catalana de Medicina Nuclear 2011-2012
XXIV Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear
1,7
0,8
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències
Taller teoricopràctic de formació d’usuaris en triatge estructurat basat en el web_e-PAT v4: Model Andorrà
de Triatge (MAT)/Sistema Español de Triatge (SET)
Implicació dels metges i infermeria d’urgències en la donació d’òrgans i teixits. III Taller teoricopràctic
IV Curs-Taller de ventilació mecànica no invasiva (VMI) per a medicina d’urgències i emergències
7,6
1,4
1,7
Societat Catalana de Nefrologia
Aula de formació continuada en hemodiàlisi
19è Curs de formació continuada de la Societat Catalana de Nefrologia: És possible reduir la mortalitat
dels pacients en diàlisi?
2,3
0,6
Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
IV Reunió anual de la Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
0,9
Societat Catalana de Neurologia
II Curs de formació en neurologia clínica. Part II
3,3
Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia
Curs formació mèdica continuada. Curs acadèmic 2011-2012. SCOG
4,0
Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia
Curs de formació continuada en cirurgia i implantologia
Curs de formació continuada en periodòncia Curs de formació continuada en endodòncia
Curs de formació contiuada en odontopediatria
FORMACIÓ
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
VII Conferència d’experts de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica “Insuficiència respiratòria aguda”
33 Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. 29 Jornades catalanes
d’infermeria intensiva i crítica
10,0
9,6
4,2
11,8
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
85
86
CRÈDITS
Societat Catalana d’Oftalmologia
42 Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia
1,2
Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque
1º Congreso nacional de la SETOC (Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque)
2,3
Societat Catalanobalear d’Oncologia
Sessions científiques de la Societat Catalanobalear d’Oncologia 2011-2012
Jornada oncològica
3,0
0,7
Societat Catalanobalear de Paleopatologia
II Curs d’actualització en paleopatologia 2012
Curs de formació continuada en paleopatologia 2011-2012
5,2
2,2
Societat Catalana de Pediatria
3er Taller revisió i actualització del programa d’RCP pediàtrica i neonatal de la Soc. Cat. de Pediatria
Curs de formació continuada de la Societat Catalana de Pediatria
Curs d’immunodeficiències primàries
Curs de reanimació cardiopulmonar avançada pediàtrica i neonatal
Curs de suport vital intermedi en pediatria (SVI)
Curs intensiu d’actualització en pediatria - CIAP 2012
Curs d’immunodeficiències primàries
1,4
5,5
2,3
5,3
2,4
3,0
2,4
Societat Catalana de Pneumologia
Curs de formació continuada de la Societat Catalana de Pneumologia 2011-2012
XXX Diada pneumològica Jornada d’actualització en medicina per a assistència primària
2,0
1,1
0,5
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XXVII Jornada de teràpia del comportament i medicina conductual a la pràctica clínica
Curs de patologia psiquiàtrica associada a malalties mèdiques
Taller teoricopràctic de contenció física i verbal en l’àmbit de la psiquiatria
3er Congrés català en dona i salut mental
Sessions clíniques de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental 2012
II Jornada del Grup Joves Psiquiatres de Catalunya
Jornada de cloenda del curs acadèmic 2011-2012 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Curs de formació continuada en escales clíniques de mesura en psiquiatria
1,2
4,0
1,2
1,0
1,1
0,8
1,0
2,1
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
Programa de formació continuada en radiodiagnòstic - Curs bàsic
Programa de formació continuada en radiodiagnòstic - Curs específic
6,9
6,9
Societat Catalana de Reumatologia
Sessions clíniques 2011-2012 de la Societat Catalana de Reumatologia
1,8
Societat Catalana per al control i el tractament del tabaquisme
Curs bàsic en el maneig del tabaquisme
2,6
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
FORMACIÓ
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
87
Telemàtica
Praxis
Una de les fites més importants d’aquest curs ha estat la implementació del nou programa de gestió de socis de l’Acadèmia. El traspàs de base de dades es va realitzar a l’estiu i,
després d’un temps de treball en paral·lel per seguretat, a
l’octubre es va desconnectar el programa anterior. El nou
sistema, a banda de comptar amb una interfície més moderna i amigable, inclou un apartat llargament gestat: la vida
acadèmica. L’activitat acadèmica de cada soci queda registrada a la seva fitxa, si ha format part d’una junta, d’un jurat,
si ha estat guanyador d’un premi, l’actuació que ha tingut
com a docent, i també com alumne... A partir del pròxim
curs els socis, a través del portal web de l’Acadèmia, podran
consultar i, si escau, modificar les seves dades.
Estadístiques web
Certificats digitals
L’emissió de certificats d’activitats acreditades via web és ja
una realitat iniciada a mitjan curs passat i ben establerta en
aquest. S’han realitzat els certificats corresponents a 45 cursos acreditats i s’han emès 2.750 certificats.
88
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Al Departament de Telemàtica allotgem fins a 74 webs, entre els de l’Acadèmia, els de les Societats, Filials i els dels congressos. Gràcies a poder utilitzar l’eina de Google Analytics,
ens és possible conèixer les dades de visites rebudes entre
dues dates escollides, les pàgines més consultades, la ubicació geogràfica dels visitants o el tipus de connexió o navegador utilitzat entre d’altres funcionalitats. Amb totes aquestes
dades, per tal de fer arribar la informació de la manera més
fàcil i comprensible als usuaris, podem realitzar diferents tipus de gràfics sobre les preferències dels socis i visitants.
En el primer gràfic podem observar la comparació de visites
al portal de l’Acadèmia entre els cursos 2010-2011 i el 20112012. Podem apreciar que les diferències entre els mesos no
són gaire significatives, exceptuant el mes d’abril que, en
tots dos cursos, es correspon amb la festivitat de la Setmana
Santa. El mateix succeeix el mes de desembre, que coincideix amb les festes de Nadal.
Visites al portal de l’Acadèmia durant el cursos 2010-2011 i 2011-2012
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
SETEMBRE
11.078
9.271
2010-2011
2011-2012
OCTUBRE
11.526
10.977
NOVEMBRE
11.982
10.970
DESEMBRE
8.435
6.897
GENER
10.908
10.409
FEBRER
11.599
10.858
MARÇ
11.674
9.922
ABRIL
8.532
8.632
MAIG
13.064
10.787
JUNY
9.674
8.325
Visites al portal de l’Acadèmia i als webs de les Societats durant el curs 2011-2012
35.000
30.000
10.970
25.000
6.897
10.977
20.000
10.409
10.858
9.922
10.787
8.632
9.271
8.325
15.000
20.989
10.000
16.194
5.000
18.616
19.857
18.209
16.228
14.423
12.687
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
16.514
13.046
MAIG
JUNY
ACADÈMIA
SOCIETATS
El segon gràfic és una comparació de visites entre els webs
de Societats gestionades pel nostre Departament i el portal
de l’Acadèmia.
ÀGORA
El projecte de col·laboració entre l’Acadèmia i RIMA (Red Informática de Medicina Avanzada) que es va iniciar fa 2 anys
per tal d’oferir als nostres socis la millor informació científica,
continua sent una eina de gran interès i d’utilitat, constatat
pel fet que el 90% dels usuaris registrats en fan un ús alt.
i, finalment, un cinc. 492 usuaris han respost les preguntes,
amb un percentatge d’encerts de 95.12 en la pregunta amb
més respostes correctes i un percentatge de només un 20%
d’encerts en la pregunta amb menys respostes correctes.
Àgora
Sessions on-line
S’ha seguit amb la publicació de casos clínics per part de la
Societat Catalana de Pediatria i la Societat Catalana de Medicina de l’Esport.
El servei de sessions on-line posat en marxa el curs 20052006 ha evolucionat molt positivament durant aquests anys.
El nombre de sessions ha anat pujat curs rere curs amb el
suport de les Societats i Filials que hi participen, que ja són
45. Aquest curs el nombre ha estat de 705 presentacions.
En el moment de redactar aquesta memòria hi ha 7 casos
publicats, dels quals 5 incorporen preguntes als usuaris que
han de respondre per seguir el cas. Dos casos inclouen una
única pregunta, un tres preguntes concatenades, un quatre
TELEMÀTICA
ACADÈMIA
Biblioteca digital
La difusió dels continguts de les sessions científiques és
molt ben rebuda pels nostres professionals els quals, en la
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
89
fessionals de diferents especialitats, allargant així la formació en un entorn a distància on, cada vegada més, els professionals s’hi senten més còmodes.
distància i gràcies al que ofereix el servei, poden repassar els
continguts exposats a les sessions que cada mes les Societats i Filials ofereixen als seus membres. Algunes d’aquestes
sessions són d’accés exclusiu als membres de la seva especialitat.
Entre les Societats més actives durant aquest curs podem
destacar Pediatria, Rehabilitació, Medicina d’Urgències i Oncologia, com es pot veure al gràfic adjunt en percentatge
sobre el total. Entre les Filials, aquest curs s’ha afegit al sistema la Filial del Garraf.
Les presentacions també es publiquen a la xarxa professional de l’Acadèmia (Àgora – http://www.agoracademia.cat),
on poden ser comentades i debatudes per la resta de pro-
Nombre de sessions on-line (%) publicades durant el curs per les Societats i Filials
PEDIATRIA
9,50
REHABILITACIÓ
7,80
MEDICINA D’URGÈNCIES
6,10
MALALTIES INFECCIOSES MC
5,50
ONCOLOGIA
5,11
OFTALMOLOGIA
4,40
OBSTETRÍCIA
3,83
CARDIOLOGIA
3,83
CITOPATOLOGIA
3,69
MEDICINA INTENSIVA
3,55
CIRURGIA ORTOPÈDICA
3,26
FARMÀCIA CLÍNICA
2,98
MEDICINA DE L’ESPORT
2,98
ANGIOLOGIA
2,98
PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
2,70
DIGESTOLOGIA
2,27
CIRURGIA
2,27
FISIOTERÀPIA
2,13
HEMATOLOGIA
2,13
ANATOMIA PATOLÒGICA
2,13
PNEUMOLOGIA
1,84
TRANSFUSIÓ
1,70
REUMATOLOGIA
1,70
F. VALLÈS ORIENTAL
1,70
FARMACOLOGIA
1,28
CT TABAQUISME
1,13
NEUROLOGIA
1,13
ENDOCRINOLOGIA
1,13
GESTIÓ SANITÀRIA
0,99
0,99
CONTRACEPCIÓ
0,85
CIRURGIA TORÀCICA
DOCUMENTACIÓ MÈDICA
0,85
ORL
0,85
NEUROCIRURGIA
0,85
MEDICINA INTERNA
0,71
0,71
F. GARRAF
CURES PAL·LIATIVES
0,57
TERÀPIA FAMILIA
0,57
ANESTESIOLOGIA
0,43
MEDICINA NUCLEAR
0,28
MEDICINA MÀXIL·LOFACIAL
0,28
MEDICINA LEGAL
0,28
0
90
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
2
4
6
8
10
Nombre de sessions on-line
800
697
705
2010-2011
2011-2012
700
600
501
500
400
300
200
323
2007-2008
2008-2009
94
2005-2006
2006-2007
Congressos i gestió esdeveniments
El programa de congressos és la principal eina de treball utilitzada per les diferents Societats per tal de portar la gestió i
l’organització d’esdeveniments com congressos, cursos, tallers, etc.
El nombre total d’esdeveniments gestionats ha augmentat i,
conseqüentment, també el nombre d’inscripcions respecte
al curs anterior. Així es demostra la consolidació d’aquesta
eina i s’assoleixen unes xifres màximes que sembla que seran la tònica en el futur.
Nombre de congessos, cursos i altres
esdeveniments realitzats
D’altra banda, i com a complement totalment nou, el Departament de Telemàtica està treballant per posar a disposició
de les Societats i Filials un sistema per a la presentació de
Pòsters Digitals als congressos. Les diferents pantalles podran mostrar el mateix pòster de manera simultània o bé
agrupacions per àmbits o temes. Els congressistes podran
votar i comentar els diferents pòsters. Mitjançant un sistema
on-line els autors podran enviar la imatge del pòster estalviant-se la seva edició en paper. El sistema permetrà també la
publicació dels pòsters al web. El servei es posarà en marxa
a partir del pròxim curs acadèmic.
65
2011-2012
57
2010-2011
29
2009-2010
14
2008-2009
7
2007-2008
0
El nombre d’abstracts ha disminuït respecte al curs anterior.
Després de 6 anys utilitzant el programa de gestió de congressos, que va començar com un registre d’abstracts i ha
evolucionat a partir de la programació de diferents mòduls
cap a una eina que permet la gestió de les diferents àrees
d’un congrés, s’ha cregut convenient el desenvolupament
d’una nova versió completament nova per tal de respondre
a les noves necessitats que el temps i el feedback dels nostres usuaris han demostrat que eren pertinents.
2009-2010
10
20
30
40
50
60
70
Inscripcions gestionades
7.000
6.218
6.000
5.178
5.000
4.000
3.000
2.000
2.814
2.984
2008-2009
2009-2010
1.652
1.000
2007-2008
2010-2011
2011-2012
Abstracts gestionats
1.200
1.000
TELEMÀTICA
100
320
216
969
855
800
562
600
523
394
400
200
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
91
Enviaments anuals
180
131
87
102
121
119
160
149
145
74
115
127
146
123
124
107
98
66
76
56
44
0
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
CURS 2010-2011
CURS 2011-2012
Trameses
Videoconferències
El correu electrònic continua essent la principal via de comunicació directa amb els socis, tant des de l’Acadèmia en
general com des de les Filials i Societats en particular.
Es tracta d’un servei gratuït, els únics requisits tècnics són
disposar d’un ordinador connectat a internet i tenir instal·lat
i actualitzat el programa Java. Recomanem que el receptor
sigui col·lectiu. D’aquesta manera tot un grup de professionals es beneficia del servei. Hi ha una limitació tècnica en el
nombre d’usuaris simultanis (màx. 20). Els receptors poden
fer arribar preguntes i comentaris als ponents mitjançant un
xat associat al sistema Webex.
Aquest curs l’Acadèmia ha posat en marxa una nova eina
per gestionar els enviaments d’informació electrònica que
es fan als seus socis, fent la tasca més fàcil administrativament però, sobretot, fent la visualització de la informació
enviada més atractiva. Les trameses s’envien de diferent manera en funció del tipus d’informació; si són activitats, convocatòries de beques i premis i notícies o informacions generals. Aquest curs s’han fet una mitjana de 5.6 enviaments
diferents en dies laborables, subratllant la importància que
té per a la institució mantenir informat al soci.
TIPUS DE TRAMESES
e
-Activitats
246
e-Beques e-Notícies e-Enviament Global
17
8
887
1.158
L’Acadèmia, tot i tenir cobert més del 80% dels socis ja que
disposa de 20.126 adreces electròniques, continua treballant per augmentar aquest percentatge i mantenir les dades actualitzades.
92
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
S’han dut a terme 16 videoconferències corresponents a diferents activitats de les societats d’Anatomia Patològica, Angiologia, Anestesiologia, Documentació i Pneumologia.
Webs i Cd’s realitzats
Durant aquest curs s’han realitzat els següents webs i CDs
Filial del Garraf
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Societat Catalana de Contracepció
Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
Societat Catalana de Medicina de l’Esport
Sociedad Española para Tratamientos con Ondas de Choque
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
XXI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia
XVIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria
XXX Diada Pneumològica
17ª Jornada d’Actualització en Medicina. UPDATE 2012
CD - 17ª Jornada d’Actualització en Medicina. UPDATE 2012
CD - CIAP 2012
TELEMÀTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
93
Serveis al Soci
Ser soci de l’Acadèmia significa pertànyer a una institució
centenària, independent de qualsevol organisme oficial,
amb una vocació clara de servei al país i que està consolidada com la tribuna i el lloc de reunió dels professionals de les
Ciències de la Salut.
Els seus membres són metges, psicòlegs, farmacèutics,
odontòlegs, infermeres, fisioterapeutes, advocats, econo-
94
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
mistes, treballadors socials i d’altres professionals que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la salut. També en
formen part estudiants de Ciències de la Salut.
L’Acadèmia disposa d’una estructura organitzativa que dóna
suport i permet als seus associats realitzar tot un conjunt
d’activitats científiques i de foment de l’estudi i el conreu de
les Ciències de la Salut.
Avantatges per als socis de l’Acadèmia:
• Formar part de les Societats Científiques de l’Acadèmia
i de les seves Filials a les comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Balears, Andorra, València i Bilbao.
• Participar a les sessions científiques que les Societats especialitzades realitzen a la seu de l’Acadèmia o en d’altres
locals.
• Assistir als cursos de Formació Continuada organitzats
per l’Acadèmia a través de les seves Filials i Societats Científiques i, també, als cursos programats pel Departament
de Formació de l’Acadèmia.
• Cursos per a Residents
• Prendre part en els congressos, jornades, seminaris,
etc., organitzats per les Filials i les Societats Científiques, o
la mateixa Acadèmia (amb reducció de quota d’inscripció
o gratuïtament).
• Obtenir el diploma d’assistència a cursos acreditats, de
formació mèdica continuada, de les activitats realitzades
per l’Acadèmia, les Filials i les Societats Científiques.
Aquests crèdits són atorgats pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada, i complementen el currículum
de la carrera professional.
• Optar als Premis i Beques convocats per l’Acadèmia i per
les seves Filials i les Societats Científiques.
· Annals de Medicina
·L’Informatiu
·e-Notícies
· Monografies Mèdiques
· Informatius, butlletins i publicacions periòdiques/
revistes editats per diverses Filials i Societats
• Accés a la Biblioteca Digital. L’Acadèmia té contractat el
servei de consulta de la Red Informática de Medicina
Avanzada -Biblioteca digital RIMA-, amb interfície en castellà, per realitzar cerques bibliogràfiques, a text complet,
de les principals revistes de totes les especialitats. El soci
té la possibilitat de configurar perfils que permeten accedir a la distribució selectiva de la informació, amb creació
de biblioteques personalitzades. Es tracta d’un servei exclusiu per als socis, en què es pot participar de forma rotatòria, per poder utilitzar el màxim de línies contractades.
Els socis hi poden accedir formulant petició a través del
web de l’Acadèmia en l’espai destinat a la Biblioteca, mitjançant un sistema de llistes d’accés.
• Accedir al Fons Històric Bibliogràfic de l’Acadèmia amb
més de 2.500 volums dels segles xvi, xvii, xviii i xix, inclòs al
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya.
• Gaudir dels avantatges dels convenis de col·laboració
establerts per la Fundació Acadèmia amb entitats culturals i de serveis.
• Bústia electrònica a través del servidor de l’Acadèmia
amb Server de webmail.
• Àrea WI-FI per connexió a Internet amb fibra òptica i sense cables als locals de l’Acadèmia.
• Accés a l’àrea privada del web amb continguts específics
per als socis.
• Intercanvis amb institucions sanitàries d’arreu del món
adreçats als estudiants.
• Reducció de quota per als Residents, amb un 100% de
reducció el primer any i un 50% els següents.
SERVEIS
• Rebre les publicacions editades per l’Acadèmia en format digital o paper:
• Desgravació fiscal de les donacions aportades a la Fundació de l’Acadèmia.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
95
Convenis de Col·laboració
L’Acadèmia estableix relacions institucionals amb diferents entitats culturals que permeten promoure nexes de col·laboració
i establir acords per poder oferir serveis i avantatges a tots els socis de l’Acadèmia. Aquests convenis de col·laboració faciliten
uns descomptes en el preu d’entrades a espectacles, concerts, visites a museus i en la compra de determinats productes i
serveis.
Fundació Abadia de Montserrat 2025
La Fundació Abadia de Montserrat 2025 té com a objectius
ajudar l’Abadia de Montserrat a mantenir, promoure i fomentar tots aquells valors més propis del Monestir i del Santuari com són: els socials, els culturals i els ecològics.
L’Auditori de Barcelona
L’Auditori és un dels equipaments musicals més concorreguts del país. La Sala Simfònica, d’excepcional acústica, ha
estat concebuda per acollir grans orquestres, té una capacitat per a 2.340 persones. L’Auditori és la seu de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Banc Sabadell. Professional BS
Pel fet de pertànyer al col·lectiu professional de l’Acadèmia,
els socis poden gaudir dels avantatges exclusius i les condicions preferents de Professional BS. Aquest tracte diferencial
es concreta en una oferta específica de productes i serveis
financers que milloren l’oferta habitual del mercat.
Guitart Hotels. Hotel Monterrey Lloret de Mar
Els socis de l’Acadèmia gaudeixen de preus preferents en
tots els serveis i productes que ofereix l’Hotel Guitart Monterrey de Lloret de Mar.
El complex hoteler, de 200 habitacions totalment renovades
al 2010, amb vistes al mar o al parc, disposa d’un business
center i despatxos de lloguer, sales i espais destinats a reunions i banquets, un Wellness & Spa, i inclou el Gran Casino
Costa Brava.
Món St Benet
Món St Benet, inaugurat el novembre de 2007, és un projecte cultural, turístic i de lleure d’una gran singularitat. Envoltat d’un entorn natural incomparable, és també un indret
dedicat a l’oci i al negoci, un espai per a la generació d’idees,
l’enginy, la reflexió i el coneixement. Amb el mil·lenari monestir com a principal reclam, Món St Benet integra d’una
forma harmònica diversos usos i projectes per configurar
una proposta d’oci i cultura atractiva i pensada per a tots els
públics.
96
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Roc Blanc Hotels
Hotel Roc Blanc d’Andorra - Hotel Termes Montbrió
Roc Blanc Hotels és una cadena amb més de 40 anys d’experiència, amb l’Hotel Roc Blanc d’Andorra i l’Hotel Termes
Montbrió a la Costa Daurada. Ambdós hotels disposen de
centres termals amb aigües termals naturals. A més, són
també un lloc ideal per a celebrar qualsevol tipus d’esdeveniment gràcies a les seves versatilitat i privacitat.
Fundació Museu del Cinema de Girona
Col·lecció Tomàs Mallol
L’any 1994 l’Ajuntament de Girona va adquirir una de les col·
leccions d’aparells cinematogràfics i precinematogràfics
més reconegudes internacionalment.
Aquesta col·lecció, ubicada al Museu del Cinema de Girona,
ens ajuda a conèixer els antecedents i orígens del cinema
com a tècnica i com a espectacle visual.
Palau de la Música Catalana
Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana



L’Orfeó Català, fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives,
és la institució coral degana de Catalunya. La Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana és una institució
destinada a fomentar la cultura musical.
El Palau de la Música Catalana és una de les principals sales
de concerts de tot el món.
Viatges Atlanta
Igualment, Atlanta ofereix als socis de l’Acadèmia una bonificació de fins al 6% en totes les programacions turístiques,
així com condicions especials en “viatges a mida” i ofertes de
darrera hora.
SERVEIS




ooo

eeeee
Mitjançant l’eina d’autoreserva Atlanta SBT (Self Booking
Tool), els socis poden planificar els seus viatges i reservar
vols (cercador a través d’Amadeus i les principals companyies de baix cost), allotjament i cotxe de lloguer (Avis i Europcar), gaudint de les tarifes negociades per Atlanta i amb la
cobertura de serveis Network Nacional i Internacional, i un
servei d’atenció 24 hores.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
97
Recursos humans
Organització administrativa de la Fundació de L’Acadèmia
Un dels objectius principals de la Fundació Acadèmia és comptar amb un equip humà identificat i compromès amb l’entitat.
L’Acadèmia és conscient que totes les persones contribueixen a aconseguir els objectius de l’organització i que del seu grau
de compromís depèn en gran mesura l’excel·lència i la qualitat del servei que ofereix als seus socis.
GERÈNCIA
Mercè Balcells
Relacions Institucionals
Blanca Condomines
93 203 11 32
[email protected]
Secretaria de Juntes
Activitats Institucionals
Marta Santolaria
93 203 10 53
[email protected]
Relacions comercials
Julián Prieto
93 203 08 87
[email protected]
98
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
ACTIVITATS
Coordinació Congressos i Societats
M. Carmen Valverde
93 203 07 16
[email protected]
Secretaria de Congressos i Societats
Mireia Cano
93 203 07 56
[email protected]
Secretaria de Congressos i Societats
Eva Palacios
93 203 13 18
[email protected]
Suport Secretaria de Congressos i Societats
Lourdes Campañà
93 203 27 65
[email protected]
Gemma Vivó
93 203 07 31
[email protected]
Secretaria Formació Cristina Rey
93 203 24 72
[email protected]
Administració Consell Català Ressuscitació
Josefina Rico
93 203 12 95
[email protected]
Coordinació Societats Centralitzades
Jaume Solé
93 203 11 42
[email protected]
Secretaria Societats Centralitzades
Rosa Maria Riba
93 203 07 92
[email protected]
Tècnic d’audiovisuals
Xavier Porcar
93 203 18 01
[email protected]
Serveis auxiliars
Justa González
Rosa M. Merino
[email protected]
TELEMÀTICA I WEBMASTER
Natàlia Corominas
Tècnics de telemàtica
Oscar Corcuera
93 203 28 41
[email protected]
Daniel Prieto
93 203 28 42
[email protected]
Òscar Viguín
93 203 27 68
[email protected]
R. HUMANS
Suport de telemàtica
Ari Garcia
93 203 28 76
[email protected]
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
99
ADMINISTRACIÓ I RECURSOS HUMANS
Jordi Mora
Coordinació recepció, altes i baixes de socis
Montserrat Forcadell
93 203 10 50
[email protected]
Oriol Corominas
Coordinació manteniment i gestió socis
93 203 17 04
[email protected]
Ramon López
Recepció i suport administratiu
93 203 17 44
[email protected]
Anna Jordà
93 203 17 44
[email protected]
Comptabilitat Fundació i Societats
Eva Mª Mach
93 203 16 40
[email protected]
Comptabilitat Congressos i Societats
Mª Teresa Vicetto
93 203 16 53
[email protected]
Comptabilitat Filials i Societats
Alfonso Lavado
93 203 16 76
[email protected]
Auxiliar comptable i Inventari permanent
Ignasi de Quinto
93 203 11 08
[email protected]
FILIALS
Anoia
Imma Jubert
Balears
Immaculada Vich
609 944 914
[email protected]
971 717 831
[email protected]
Garrotxa
Marta Pagès
972 266 887
Ap. Correus 354
17800 Olot
Girona
Núria Pascual
972 211 353
[email protected]
Maresme
Josep Bellatriu
93 741 77 01
[email protected]
Pepita Novellas
93 886 03 07
[email protected]
Reus
Conrad Gallisà
977 318 383
[email protected]
Tarragona
Mar Orellana
977 232 012
692 66 15 22
[email protected]
Osona
100
[email protected]
Tortosa
Diego Caballé
977 500 393
[email protected]
Vallès Occidental
Elena Garcia
93 748 43 98
[email protected]
Vallès Oriental
Mercè Ventura
696 98 88 22
[email protected]
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
BALANÇ SOCIAL
Jornada continuada
La Fundació estableix actuacions per tal que el seu personal
se senti integrat en l’organització, amb motivació i fidelització cap a la nostra entitat. En aquest sentit cal destacar quatre aspectes principals:
A causa de les característiques dels serveis específics que
ofereix l’Acadèmia hi ha un horari de jornada continuada de
tardes i vespres. Aquests serveis són els de recepció (tardanit), tècnics de sala i serveis auxiliars.
1. Retribució
Jornada intensiva
La retribució fixa mitjana dels treballadors és 58% superior a
la retribució fixa mitjana que marca el conveni d’oficines i
despatxos; així mateix, als sous de l’Acadèmia no hi ha diferències de gènere significatives entre els homes i les dones.
Tot el personal que durant el curs treballa jornada partida, al
període estival (juliol i agost) fan jornada intensiva. El personal que realitza jornada partida representa el 85% del nostre
equip humà.
Independentment de la retribució fixa hi ha una retribució
variable que s’estableix anualment per a les diferents persones a partir d’uns objectius pactats amb cada una d’elles i
que cal aconseguir durant l’any. Aquesta retribució variable
representa com a mitjana un 6,66% del salari total de cada
persona.
Xec menjar
Retribució fixa i variable
L’Acadèmia facilita al personal que fa jornada partida un xec
per al 100% del menjar. Aquest ajut suma un import total
aproximat de 650 euros per persona i any.
Lot de Nadal
Per a tot el personal de l’empresa.
Permís per visita mèdica
93,34% RETRIBUCIÓ
FIXA
6,66% RETRIBUCIÓ
VARIABLE
Per a tot el personal de l’empresa. No han de recuperar-ne
les hores si es presenta un justificant, tant si es tracta de visites personals, com si són dels seus fills.
Reconeixement mèdic anual
Per a tot el personal de l’empresa. Voluntari i de periodicitat
anual.
Assegurança col·lectiva d’accidents
Cal destacar una sèrie d’iniciatives que l’Acadèmia ha posat
en marxa per conciliar la vida laboral, personal i familiar:
A partir d’aquet curs 2011-2012, tots els treballadors de
l’Acadèmia disposen d’una pòlissa d’accidents que els cobreix tant pel que fa a l’exercici professional com en la vida
ordinària, en cas de mort o invalidesa permanent absoluta.
Jornada laboral
Programa de formació
El conveni en vigor del sector d’oficines i despatxos de Catalunya estableix una jornada de treball de 1.772 hores anuals.
Actualment el nostre personal treballa un total de 1.821 hores anuals, és a dir, 49 hores per sobre del que marca el conveni. Aquestes hores, juntament amb 39 hores més que afegeix lliurament l’Acadèmia, es compensen amb dies de festes especials per Nadal, Setmana Santa i ponts.
L’Acadèmia organitza cada any un programa de formació intern per a tot el personal de l’empresa. El 50% del temps emprat en la formació es realitza en horari laboral. Subvencionat
al 100%. Durant aquest curs s’han realitzat cursos d’anglès,
un workshop de prosocialitat per a millorar les relacions interpersonals, adreçat a tot el personal, un curs de control de
gestió i cursos especialitzats en programació avançada per
als tècnics de telemàtica de l’empresa.
2. Beneficis socials
R. HUMANS
D’aquesta manera s’estableixen unes aturades periòdiques
del ritme laboral que possibiliten el descans i la desconnexió
i faciliten l’harmonia personal i familiar.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
101
pla de vigilància de la salut. Aquest estudi es realitza cada
cinc anys i l’ha portat a terme MC Prevención. El resultat ha
estat plenament positiu ja que no s’han detectat riscos significatius per a la salut en general.
Durant aquest curs s’ha començat a substituir les cadires del
personal de l’Acadèmia per unes de més confortables i ergonòmiques que milloren substancialment la comoditat dels
treballadors.
Assistents al curs de prosocialitat al Món St Benet
Al llarg d’aquest curs acadèmic s’han realitzat el següents
cursos:
•
•
•
•
•
Curs d’anglès (per nivells)
8 assistents - 70 hores lectives
Monogràfic de control de gestió
1 assistent - 60 hores lectives
Curs de programació avançada
3 assistents - 16 hores lectives
Workshop en prosocialitat al Món St Benet
Tot el personal - 13 hores lectives
Teoria i pràctica de la prosocialitat i les aplicacions
de la logoteràpia UAB
1 assistent – 160 hores lectives
3. Prevenció de Riscos Laborals
La major part del personal de l’Acadèmia ha realitzat el curs
de Reanimació Cardiopulmonar bàsic i, dins del comitè
d’emergències, hi ha un grup que ha realitzat el curs avançat
DEA i que està preparat per utilitzar l’equip de reanimació
que tenim situat a l’entrada de l’Acadèmia.
Els cursos d’RCP bàsic es van fer:
Curs inicial
Curs de reciclatge
Curs de reciclatge
Curs de DEA
Curs reciclatge
Curs reciclatge
Curs reciclatge
Curs reciclatge
12 d’abril de 2007
17 d’abril de 2008
14 d’octubre de 2009
19 d’abril de 2007
17 d’abril de 2008
14 d’octubre de 2009
14 d’octubre de 2010
14 d’octubre de 2011
Hem analitzat breument els punts principals del que s’ha fet
fins ara. La Fundació Acadèmia té la voluntat de continuar
aprofundint en aquest objectiu de benefici social de tot el
personal que hi treballa. Aquesta és, sens dubte, la millor inversió per al futur de la institució.
La Fundació Acadèmia vol garantir unes condicions de feina
òptimes per a totes les persones i arribar al màxim possible
pel que fa a les condicions de treball i salut laboral. En aquest
sentit, complint la legislació vigent, el 100% de les persones
de l’entitat estan cobertes en temes de seguretat i salut en el
treball.
S’ha realitzat una revisió acreditada de les condicions de seguretat i l’ergonomia i confortabilitat de cada lloc de treball.
Les situacions detectades de risc o condicions adverses reflectides en l’informe s’han solucionat de la manera més ràpida i adient.
En data 20 d’abril de 2010 es va fer una revisió completa tant
de les condicions de seguretat en el lloc de treball com del
102
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Pràctiques de Reanimació Cardiopulmonar (RCP)
4. Grups de treball
Actualment hi ha tres grups de treball formats per personal de l’Acadèmia:
Comitè d’Optimització de Recursos
Que té com a funció principal racionalitzar la despesa i fer més sostenibles els recursos emprats en el funcionament general
de l’Acadèmia i, alhora, estudiar les fonts d’ingrés i finançament per millorar-ne el seu resultat.
Mercè Balcells (coordinadora)
Oscar Corcuera
Cristina Rey
Justa González
Marta Santolaria
M. Carmen Valverde
Teresa Vicetto
Comitè d’Imatge
Que té com a funció desenvolupar i mantenir actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetllar per la
correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia.
Les actuacions principals del comitè d’imatge aquest curs han estat l’actualització del dossier de presentació institucional de
l’Acadèmia, la renovació del fulletó de fer-se soci i la incorporació del segell commemoratiu i el nou disseny de la papereria
oficial pel 140è aniversari de la institució.
Natàlia Corominas (coordinadora)
Daniel Prieto
Eva Maria Mach
Rosa Merino
Mireia Cano
Blanca Condomines
Comitè d’Emergències
El comitè d’emergències és l’encarregat de dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència a l’interior dels locals
de l’Acadèmia i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut. També té la funció específica de vetllar pel correcte
funcionament del pla d’emergència de la Fundació Acadèmia. Aquest comitè és l’encarregat d’organitzar els simulacres
d’emergència i evacuació que periòdicament serveixen per comprovar el correcte funcionament de les mesures establertes i
per introduir noves millores en l’anàlisi de les actuacions a implementar. El darrer simulacre contra incendis realitzat a la nostra empresa es va fer el dia 20 d’abril de 2012.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
R. HUMANS
Durant aquest curs acadèmic, concretament el 25 de juny amb la col·laboració d’MC Mutual, aquest comitè s’ha encarregat
d’impartir sessions formatives a tota la plantilla, establint les actuacions a seguir en cas d’una emergència i sempre d’acord
103
amb el pla d’emergències, una comprovació general dels quadres de comandament elèctrics el setembre de 2011 i, així
mateix, s’ha fet l’estudi per a substituir l’empresa on es porten a terme els reconeixements mèdics anuals dels treballadors.
Després de valorar els diferents serveis i condicions que ens oferien cadascuna d’elles, s’ha triat la mútua G.P.L. Prevenció.
Jordi Mora (cap d’emergències)
Oriol Corominas (cap d’intervenció)
Alfonso Lavado
Ramon López
Andrea Muriano
Eva Palacios
Xavier Porcar
Jaume Solé
Òscar Viguin
Rosa Maria Riba
5. Programa social
Durant l’any se celebren una sèrie d’actes socials entre el personal de l’Acadèmia entre els quals cal destacar:
• Dinar d’estiu
• Festa i aperitiu de Nadal
Personal de l’Acadèmia en el dinar d’estiu del curs 2012
Club de Lectura
Durant els dos darrers anys a l’Acadèmia hem creat un grup
de persones interessades per la lectura, per fomentar aquesta activitat de lleure i de comunicació.
S’ha incorporat un espai a l’Acadèmia on hom pot dur els
llibres que ja ha llegit i que deixa a disposició dels companys,
i alhora en pot treure altres llibres, que formen part de la biblioteca del personal, per llegir.
També s’ha fet una fitxa de resum de tots els llibres llegits
durant aquest període per part dels membres del Club que
està incorporada a la xarxa interna d’informació per al personal de l’Acadèmia.
104
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Sessió del Club de Lectura
Finalment, en el curs 2011-2012, els membres del Club de
Lectura han escrit el primer assaig de novel·la, que amb el
títol de “Primera vegada” ha estat publicat i distribuït a tots
els companys durant la celebració del dinar anual de la institució.
Hort Urbà
Un altre grup de lleure que s’ha creat a l’Acadèmia aquest
curs 2011-2012 ha estat el de l’Hort Urbà, amb la participació de 9 persones.
Les tasques del grup han estat la plantació de diferents especies: tomàquets, cogombres, pebrots, carbassons, albergínies, bledes, enciams, menta, julivert i un llimoner. El personal té cura del seu creixement, del manteniment de l’ordre
i neteja i la collita. Els fruits es reparteixen entre el personal
del grup, i els excedents se sortegen entre la resta de personal de l’Acadèmia.
Ambdós grups han propiciat la comunicació, el treball en
equip i la coneixença mútua entre persones de diferents àrees de treball, aportant cordialitat, iniciativa, complicitats i
bon humor durant les hores de treball.
Els integrants del grup a l’Hort Urbà
6. Jubilacions
R. HUMANS
Durant aquest curs acadèmic s’ha jubilat a l’Acadèmia: Ana
M. López de Soria, Secretària de l’Acadèmia Mèdica Balear.
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
105
Memòria
econòmica
de la Fundació
Acadèmia
Els comptes del 2011 de la Fundació Acadèmia han mantingut una estabilitat important en relació amb els de l’any
2010. Els nivells d’activitat formativa han estat similars als de
l’exercici anterior i, malgrat el context econòmic actual, els
comptes de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques
gaudeixen de bona salut.
El volum total d’ingressos ha augmentat en 5.018,19 euros,
un 0,09% d’increment, i les despeses totals han estat superiors a les del 2011 en 11.160,04 euros, un 0,21% més.
Aquesta imatge, gairebé idèntica a la de l’any anterior conté,
però, variacions en la distribució dels ingressos i les despeses, i el pes específic dels diferents conceptes d’aplicació
dels recursos dins els comptes de la Fundació.
Respecte a les despeses, podem dir que les variacions principals a l’alça estan en l’apartat de personal, amb un increment
del 2,56%, motivat per la incorporació de projectes externs
que es gestionen dins la Fundació Acadèmia, que ha comportat la contractació de personal específic per a aquests
projectes. En l’apartat de beques, premis i subvencions
l’augment en aquest punt ha estat del 2,26%, a causa de
l’increment de convocatòries de premis i beques que s’atorguen en el si de la Fundació.
Les despeses per formació i congressos han disminuït un
6,05% i han passat a representar el 42,20% del total. Un dels
factors explicatius principals és la reducció de la partida de
professionals independents, ja que al 2010 encara es gestionava part del Projecte de Formació per la implantació de la
recepta electrònica, i al 2011 aquest projecte ja havia estat
desenvolupat i, conseqüentment, no té reflex en els comptes de la Fundació del 2011.
Les despeses generals han tingut un lleuger increment de
l’1,04%. Les causes són diverses, però potser una de les més
rellevants podria ser l’increment en els subministraments,
provocat en part per l’augment tarifari.
106
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
La composició dels diferents conceptes de procedència dels
recursos en relació amb el total dels ingressos, també conté
diferències considerables en relació a l’any 2010. Les variacions principals en el pes específic de les partides estan en
l’augment del 5,04% dels donatius per formació, i en la disminució de les aportacions voluntàries per formació en un
3,23%. Les aportacions voluntàries dels socis estan incloses
dins d’aquest concepte i han augmentat un 5,36%, i és la
prestació de serveis, també inclosa dins d’aquest concepte,
la que provoca la disminució global.
Les subvencions oficials també han disminuït en un 1,92%.
Les rebaixes en les subvencions i en les aportacions voluntàries, han quedat compensades plenament per l’increment
de les donacions rebudes per formació, i no hi ha hagut
efecte negatiu en el global d’ingressos.
Pel que fa als ingressos financers, representen el 2,14% del
total amb una variació del 0,30% al 2011. D’altra banda, els
ingressos extraordinaris han disminuït un 0,18% i només representen el 0,08% del total dels ingressos de la Fundació.
De tot el que precedeix se’n deriva un resultat positiu de
63.866,04 euros que ha passat a reserves de la Fundació.
Els comptes anuals de l’exercici 2011 han estat preparats
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial
Decret 1514/2007 i han estat auditats per una auditoria externa. Segons aquesta auditoria els comptes de l’exercici
2011 expressen en tots els aspectes significatius la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació
Acadèmia.
La documentació comptable aprovada pel Patronat de la
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears en la seva reunió del dia 19 de juny de
2012, s’ha presentat al Protectorat de Fundacions.
Distribució d’ingressos
76,65% APORTACIONS VOLUNTÀRIES
FORMACIÓ
73,42% APORTACIONS VOLUNTÀRIES
FORMACIÓ
9,22% DONATIUS PER
FORMACIÓ
14,26% DONATIUS PER
FORMACIÓ
12,03% SUBVENCIONS
10,11% SUBVENCIONS
1,84% INGRESSOS FINANCERS
2,14% INGRESSOS FINANCERS
0,08% INGRESSOS EXTRAORDINARIS
0,26% INGRESSOS EXTRAORDINARIS
2010
2011
Distribució de despeses
48,25% FORMACIÓ I CONGRESSOS
42,20% FORMACIÓ I CONGRESSOS
24,41% PERSONAL
26,97% PERSONAL
10,39% BEQUES, PREMIS
I SUBVENCIONS
12,65% BEQUES, PREMIS
I SUBVENCIONS
8,89% DESPESSES GENERALS
9,93% DESPESSES GENERALS
8,05% AMORTITZACIONS
2011
8,26% AMORTITZACIONS
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
107
ECONOMIA
2010
BALANÇ
ACTIU (import en euros)
EXERCICI 2010
EXERCICI 2011
11.919.960,80
11.895.006,97
824.630,62
699.838,58
876,82
123.915,22
775.072,69
689.070,35
721,89
85.280,45
II. Immobilitzat material
2. Construccions
3. Instal.lacions tècniques
5. Altres instal.lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips per a processaments d’informació
9. Altre immobilitzat
10. Immobilitzat material en curs i Acomptes
7.678.910,16
3.886.488,80
446.960,67
231.265,75
232.812,64
62.476,68
18.858,37
2.800.047,25
7.750.349,86
6.882.973,49
399.277,20
207.109,80
183.630,59
56.166,91
20.998,26
193,61
III. Inversions Immobiliàries
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
3.149.474,26
0,00
3.149.474,26
3.101.838,66
0,00
3.101.838,66
248.199,00
248.199,00
248.199,00
248.199,00
0,00
0,00
18.746,76
18.746,76
19.546,76
19.546,76
0,00
0,00
4.876.321,16
6.259.896,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.315.447,71
1.314.006,60
0,00
1.441,11
1.530.367,51
1.526.582,31
3.785,20
0,00
0,00
0,00
2.262.704,26
0,00
0,00
1.948.500,03
314.204,23
2.299.117,25
13.001,68
10.031,00
2.276.084,57
0,00
25.451,34
34.865,84
1.272.717,85
1.272.717,85
2.395.545,90
2.395.545,90
16.796.281,96
18.154.903,47
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
2. Concessions administratives
3. Patents, llicències, marques i similars
5. Aplicacions Informàtiques
IV. Béns de patrimoni cultural
3. Biblioteques
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
VI. Inversions financeres a llarg termini
5. Altres actius financers
VII. Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
6. Acomptes
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
4. Altres deutors
5. Personal
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
V. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
5. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)
108
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
EXERCICI 2010
EXERCICI 2011
A) PATRIMONI NET
9.005.241,95
9.213.140,45
A-1) Fons propis
1.335.908,75
1.399.774,79
30.050,61
30.050,61
30.050,61
30.050,61
0,00
0,00
158.164,86
158.164,86
1.077.685,39
1.077.685,39
1.147.693,28
1.147.693,28
0,00
0,00
70.007,89
63.866,04
0,00
0,00
A-2) Ajustaments per canvis de valor
2.967,02
2.784,47
I. Actius financers disponibles per a la venda
2.967,02
2.784,47
II. Operacions de cobertura
0,00
0,00
III. Altres
0,00
0,00
7.666.366,18
7.810.581,19
7.666.366,18
7.810.581,19
6.344.152,78
8.138.070,02
0,00
0,00
6.344.152,78
1.961.414,62
4.382.738,16
8.138.070,02
1.820.486,75
6.317.583,27
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
II. Fons especials
III. Reserves
IV. Excedents d’exercicis anteriors
1. Romanent
V. Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
VI. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
VII. Aportacions per a compensar pèrdues
A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts
2. Subvencions i llegats de capital
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
0,00
0,00
IV. Passius per impost diferit
0,00
0,00
V. Periodificacions a llarg termini
0,00
0,00
1.446.887,23
803.693,00
C) PASSIU CORRENT
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
0,00
0,00
II. Provisions a curt termini
0,00
0,00
329.108,46
140.890,44
188.218,02
224.116,74
143.723,28
80.393,46
0,00
0,00
V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
921.078,77
755.602,38
63.320,64
102.155,75
579.576,26
358.271,63
67.980,43
153.324,20
196.700,00
0,00
16.796.281,96
18.154.903,47
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
1. Altres passius financers
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
109
ECONOMIA
PATRIMONI NET I PASSIU (import en euros)
COMPTE DE RESULTATS
(Deure) Haver
(Deure) Haver
EXERCICI 2010
EXERCICI 2011
4.684.255,51
1.856.931,85
1.719.712,04
626.980,39
480.631,23
4.686.711,67
1.603.781,09
1.811.917,13
527.300,00
743.713,45
-534.433,64
-534.433,64
-651.787,00
-651.787,00
3. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
0,00
0,00
4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu
0,00
0,00
5. Aprovisionaments
a) Consum de béns destinats a les activitats
c) Treballs realitzats per altres entitats
-1.139.870,08
-24.757,78
-1.115.112,30
-1.078.665,85
-33.480,59
-1.045.185,26
181.753,80
181.753,80
0,00
154.598,84
154.428,84
170,00
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
-1.255.159,72
-1.021.089,56
-234.070,16
-1.389.475,87
-1.106.577,67
-282.898,20
8. Altres despeses d’explotació
a) Serveis exteriors
a-2) Arrendaments i cànons
a-3) Reparacions i conservació
a-4) Serveis professionals independents
a-5) Transports
a-6) Primes d’assegurances
a-7) Serveis bancaris
a-8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a-9) Subministraments
a-10) Altres Serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions
de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
-1.751.535,22
-1.689.193,35
-147.058,85
-87.930,90
-494.008,13
-47.602,61
-17.852,39
-8.381,14
-55.507,23
-109.742,17
-721.109,93
-4.687,42
-1.559.701,31
-1.453.569,75
-133.946,89
-91.366,69
-359.780,71
-35.640,28
-18.416,24
-9.019,23
-40.899,69
-127.679,42
-636.820,60
-4.366,44
-57.654,45
0,00
-102.001,00
235,88
-414.077,20
-425.387,87
236.380,34
259.448,65
11. Excès de provisions
0,00
0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat
b) Resultats per alienacions i altres
0,00
0,00
0,00
0,00
13. Altres resultats
13.464,34
4.216,52
I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
20.778,13
-42,22
1. Ingressos per les activitat
b) Prestacions de serveis
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
e) Subvencions oficials a les activitats
f ) Donacions i altres ingressos per a activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
6. Altres interessos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
c) Provisions
9. Amortització de l’immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
110
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
(Deure) Haver
(Deure) Haver
EXERCICI 2010
EXERCICI 2011
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
b) De valors negociables i altres instruments financers
b-2) En tercers
95.694,66
0,00
95.694,66
95.694,66
111.591,16
0,00
111.591,16
111.591,16
-46.464,90
-46.464,90
-47.682,90
-47.682,90
16. Variació de valor raonable en instruments financers
0,00
a) Cartera de negociació i altres
0,00
b) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers
0,00
disponibles per a la venda
0,00
0,00
0,00
17. Diferències de canvi
0,00
0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
0,00
0,00
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
49.229,76
63.908,26
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I+II)
70.007,89
63.866,04
0,00
0,00
70.007,89
63.866,04
15. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19)
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
111
ECONOMIA
Utilització dels recursos de la Fundació Acadèmia,
per les Filials i Societats Científiques
sales, tant per a reunions com per a sessions, i el cost estimat
que li representaria llogar-les. També cada Filial o Societat
pot analitzar el cost de les gestions administratives encomanades a la Fundació, segons les demandes que cada una
d’aquestes entitats fa a la Fundació Acadèmia, i establir
comparacions amb preus de mercat.
Des de la Fundació Acadèmia es gestionen els recursos de
què disposa l’entitat: personal, sales, equips audiovisuals,
equips informàtics, administratius i altres, per tal que les Filials i les Societats Científiques de l’Acadèmia puguin desenvolupar el programa formatiu de cada any.
Aquests recursos provenen de les aportacions dels socis, de
subvencions rebudes directament i de les gestions realitzades per la Fundació a fi d’ampliar els mitjans que l’Acadèmia
posa a l’abast dels socis i de les Juntes de les Filials i les Societats.
A tall d’exemple, hem seleccionat el cas real d’una Societat
de 648 socis que durant el curs 2011-2012 ha disposat d’un
total de 69 hores de sales per a activitats formatives i de 18
hores per a reunions. En aquest cas, el cost per la utilització
d’espais i audiovisuals, més el dels serveis de gestoria, secretaria, assessorament i gestió comptable i fiscal, facturació als
socis, etc. seria de:
Com altres anys, la memòria anual de la Fundació exposa la
utilització que, de tots els recursos disponibles, en fan les
diferents entitats aplegades en el si de l’Acadèmia, Filials i
Societats, durant el darrer any fiscal. Aquests càlculs provenen de l’aplicació de diferents variables que incorporem a
cada entitat, personalitzant els conceptes utilitzats en funció de les particularitats de cada una de les Filials i Societats.
Així, cada Societat pot veure el temps utilitzat d’ocupació de
27.892,55 euros any
Aquest import és el que l’Acadèmia li aporta anualment mitjançant la gestió que realitza des de la seva Fundació.
Distribució dels recursos de l’Acadèmia aplicats a les Filials
35.273,00
AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE GIRONA
ACADÈMIA MÈDICA BALEAR
32.951,80
FILIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
30.949,20
19.388,80
FILIAL DEL MARESME
11.059,80
FILIAL DE TORTOSA I TERRES DE L'EBRE
AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES D'OSONA
10.212,10
FILIAL DE TARRAGONA
10.104,00
8.784,13
FILIAL DEL VALLÈS ORIENTAL
7.464,23
FILIAL DE REUS
ACADÈMA DE CIÈNCIES MÈDIQUES D'ANDORRA
6.901,74
ASSOCIACIÓ MÈDICO-QUIRÚRGICA DE LLEIDA
6.874,33
6.280,88
FILIAL DE L'ALT URGELL
5.552,66
ASSOCIACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE L'ALT EMPORDÀ
FILIAL DEL GARRAF
5.507,15
FILIAL DE LA GARROTXA
5.416,12
5.279,58
FILIAL DE L'ANOIA
4.505,85
2.321,19
FILIAL DE L'ALT PENEDÈS
FILIAL DEL BAGES
FILIAL DE MENORCA
1.957,08
SOCIETAT VALENCIANA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
1.850,25
1.592,98
FILIAL DEL BAIX LLOBREGAT
1.228,87
FILIAL DE LA CERDANYA
0
112
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
10.000
20.000
30.000
Distribució dels recursos de l’Acadèmia aplicats a les Societats (segueix a la pàg. 00)
PEDIATRIA
47.676,51
ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR
40.201,36
MEDICINA D’URGÈNCIES
36.135,46
CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
29.932,04
29.534,76
MEDICINA INTERNA
27.892,55
CIRURGIA
23.697,51
OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
21.583,45
OFTALMOLOGIA
FISIOTERÀPIA
20.608,41
RADIOLOGIA I DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
20.433,38
18.688,70
17.635,05
PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
ODONTOLOGIA I ESTOMATOLOGIA
17.393,92
MEDICINA INTENSIVA
16.203,44
AECS
15.753,90
15.214,89
CARDIOLOGIA
PNEUMOLOGIA
14.556,77
DIGESTOLOGIA
14.168,94
MALALTIESI INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA
13.922,54
CURES PAL·LIATIVES
13.003,50
12.430,40
INFERMERIA
ONCOLOGIA
12.322,45
MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ
11.168,26
DIABETIS
11.168,17
SALUT PÚBLICA
10.588,59
OTORINOLARINGOLOGIA
TRASPLANTAMENT
10.552,21
ANATOMIA PATOLÒGICA
10.440,92
10.273,14
MEDICINA DE L’ESPORT
9.880,40
FARMÀCIA CLÍNICA
GESTIÓ SANITÀRIA
9.260,63
REUMATOLOGIA
9.196,24
TERÀPIA FAMILIAR
8.961,95
ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
8.805,71
MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
8.263,26
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
8.254,96
7.955,07
DERMATOLOGIA I VENEREOLOGIA
7.082,46
DOCUMENTACIÓ MÈDICA
6.827,99
HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA
6.735,97
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
6.638,74
RECURSOS ADMINISTRATIUS
UTILITZACIÓ DE SALES
0
10.000
20.000
30.000
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
113
ECONOMIA
CITOPATOLOGIA
Distribució dels recursos de l’Acadèmia aplicats a les Societats (cont.)
6.509,25
MEDICINA DEL TREBALL
6.325,70
6.218,34
IMMUNOLOGIA
NEFROLOGIA
HIPERTENSIÓ ARTERIAL
6.193,16
DOLOR
6.154,76
UROLOGIA
6.080,67
CONTROL I TRACT. TABAQUISME
6.046,74
5.739,77
BIOÈTICA
5.579,08
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL
5.448,22
ACUPUNTURA
5.223,48
FARMACOLOGIA
CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA
4.959,54
AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA
4.898,20
4.746,34
HISTÒRIA MEDICINA
4.521,55
CONTRACEPCIÓ
MEDICINA NUCLEAR
4.456,30
NEUROLOGIA
4.403,22
PSIQUIATRIA INFANTIL
4.373,11
SEXOLOGIA
4.331,99
4.313,25
QUALITAT ASSISTENCIAL
3.977,74
EDUCACIÓ MÈDICA
3.935,23
TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA
3.466,18
PSICOLOGIA
PALEOPATOLOGIA
3.321,27
CIRURGIA TORÀCICA
3.229,54
3.141,62
NEUROCIRURGIA
3.014,04
MEDICINA PSICOSOMÀTICA
GERIATRIA
2.949,71
CIRURGIA CARDÍACA
2.853,10
2.351,21
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
MEDICINA AVALUADORA
2.351,21
MEDICINA AEROSPACIAL, SUBAQUÀTICA I AMBIENTAL
2.258,40
2.134,65
INFORMÀTICA I ENGINYERIA MÈDIQUES
1.958,39
MEDICINA LEGAL I TOXICOLOGIA
BIOQUÍMICA CLÍNICA
1.941,58
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA
1.813,33
1.670,60
ELECTROMIOGRAFIA
1.206,54
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
1.200,83
PÀNCREES
928,11
DRET SANITARI
RECURSOS ADMINISTRATIUS
UTILITZACIÓ DE SALES
114
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
0
5.000
10.000
15.000
Patrimoni de la Fundació de l’Acadèmia
El fons patrimonial de l’Acadèmia i la seva Fundació és constituït, principalment, per la seu de la institució al carrer Major de Can Caralleu, un edifici de 3.500 m2 que s’aixeca sobre
uns terrenys, de titularitat pública, i del quals es té una cessió d’ús per 75 anys.
Igualment, formen el patrimoni de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i la seva Fundació, terrenys, altres locals (per a l’ús de les societats o en
règim de lloguer), així com el seu mobiliari, l’equipament
audiovisual i informàtic, i les xarxes de comunicació:
• Pis del número 326 del carrer Aribau de Barcelona: 224 m2.
Valor patrimonial: 883.321,28 euros
• Local del número 51 del passeig de la Bonanova de
Barcelona: 500 m2. Valor patrimonial: 2.277.433,19 euros
• Local del número 301 del carrer Roger de Flor
de Barcelona: 90 m2. Valor patrimonial: 91.515,37 euros
• Local del número 320 del carrer Diputació de
Barcelona: 792 m2. Valor patrimonial: 3.077.469,24 euros
• Local del número 21 del carrer Josep Renom
de Sabadell: 246 m2. Valor patrimonial: 426.759,30 euros
• Cessió d’ús, per 75 anys, d’uns terrenys situats al carrer
Major de Can Caralleu, número 1.
Valor patrimonial: 767.678,77 euros
• Edifici, seu de l’Acadèmia, del número 1-7 del carrer Major
de Can Caralleu: 3.500 m2. Valor patrimonial: 5.030.927,43
euros
El mes de febrer de 2012 la Fundació Acadèmia ha comprat
un local, per a la seu de la Filial de Girona, al carrer Campcardós número 37 d’aquesta ciutat.
Fons bibliogràfic
Fruit de la seva llarga trajectòria, l’Acadèmia disposa d’un
patrimoni bibliogràfic amb un valor patrimonial estimat de
248.199,00 euros, amb volums dels segles XVI, XVII, XVIII i
XIX, procedents de donacions de metges o institucions, i
que han fet de la nostra biblioteca històrica una de les més
riques del nostre país.
amb l’organització d’exposicions de joves artistes catalans
als locals de l’Acadèmia, activitat que s’emmarca dins les accions de la institució per al foment de la cultura catalana.
A continuació es relacionen les 25 obres que componen el fons
actual amb un valor patrimonial estimat de 14.250,00 euros:
• Jordi Baron. Cos humà. Fotografia en blanc i negre
• Núria Bonjoch. Bosc. Oli sobre tela
• Carles Briega. Nu femení. Dibuix
• Josep Cañada. Sense títol. Oli sobre tela
• Josep Capdevila. Orígens (els tres estats de l’aigua
segons els clàssics). Oli sobre tela
• Maria Fabre. Sis teulades. Oli sobre tela
• Raquel Gargallo. La cura. Oli sobre tela
• Carmen Giráldez. Sense títol. Oli sobre tela
• Grup Mig. Sense títol. Estampació en seda
• Eulàlia Izard. Dues noies. Oli sobre tela
• Carmen Marcos. Sense títol. Oli sobre tela
• Antonio Marset. Composición. Fotografia en blanc i negre
• Bibiana Pedemonte. Somniar desperts. Tècnica mixta
• Pere Pich. Mapa sentit. Tècnica mixta oli sobre tela.
• Albert Ràfols Casamada. Dibuix
• Víctor Ramírez. Esquema del cuerpo. Monotip
• Olga Ricart. Nu femení. Gravat
• Muntsa Roca. Garbuix. Tècnica mixta
• Pierre Salamano. Nu femení. Fotografia
• Daniel Torrent. La nit aclareix el dia el qual segueix. Aquarel·la
•Jordi Traperho. Interior cosmològic i dona dempeus
recolzada. Dibuix
• Rosa Yagüe. Cares-partides. Llapis color
• Ferran Torres. Només serà una punxadeta de res…
Tècnica mixta sobre paper
• Olga Ricart. Dues dones. Escultura
• Carmen Marcos. Zebrina II. Oli sobre tela
Anualment, l’Acadèmia incorpora al seu pressupost la restauració i la digitalització dels llibres del fons, amb el doble
objectiu d’assegurar la seva millor conservació i de permetre la seva consulta mitjançant internet.
L’índex del fons bibliogràfic, format per més de 2.500 volums,
és consultable a les pàgines web de l’Acadèmia i de la Biblioteca de Catalunya, entitat que va realitzar-ne la indexació.
Fons d’art
Zebrina II. Carmen Marcos 2011
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
115
ECONOMIA
Al setembre de 1998 es va iniciar una col·lecció d’obres, de
diferents artistes i tècniques, que constitueixen l’actual fons
d’art de l’Acadèmia. La col·lecció va néixer paral·lelament
Glossari d’abreviatures
L’Acadèmia Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
ACMT
Associació Ciències Mèdiques de Tarragona
AECS
Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut
CAMFiC
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
CCFCPS
CCR
Consell Català de Ressuscitació
CEDIMCAT
Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya
CIR.Cirurgia
CSPT
Consorci Sanitari Parc Taulí
Desfibril·lació Externa Automàtica
DEA
GETECCU
Grupo Español de Trabajo en enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa
HTA
Hipertensió Arterial
IEC
Institut Estudis Catalans
MED.Medicina
MIR
Metge intern resident
OTIME
Oficina Técnica Internacional del Medicamento
RACO
Revistes Catalanes amb accés obert
RCP
Reanimació Cardiopulmonar
RIMA
Red Informática de Medicina Avanzada
SAC
Societat Andorrana de Ciències
SCACVE
Societat Catalana d’Angiologia , Cirurgia Vascular i Endovascular
SCAIC
Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica
SCARTD
Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
SCBP
Societat Catalanobalear de Psicologia
SCCOT Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
SCEN
Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició
SCHH
Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia
SCMIMC Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Societat Catalana de Medicina Nuclear
SCMN
SCN
Societat Catalana de Nefrologia
SCORL
Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial
SCR
Societat Catalana de Reumatologia
Societat Catalana de Trasplantament
SCT
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
SEHH
SEM
Servei d’Emergències Mèdiques
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
semFYC
SETH
Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
SETOC
Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque
Societat Catalana de Pneumologia
SOCAP
SOCMIC
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències
SOCMUE
UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
UB
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
UdG
UdL
Universitat de Lleida
Universitat Oberta de Catalunya
UOC
116
MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012
Crèdits
Memòria de l’Acadèmia Curs 2011-2012
Publicació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears
Consell Directiu
Junta Permanent de l’Acadèmia
Direcció
Mercè Balcells
Coordinació Editorial
Blanca Condomines
Equip de redacció
Oscar Corcuera
Natàlia Corominas
Montserrat Forcadell
Alfonso Lavado
Eva M. Mach
Jordi Mora
Josep Reig
Cristina Rey
Jaume Solé
Consultora lingüística i d’estil
Montserrat Bayà
Direcció gràfica, disseny i maquetació
Josep Maria Vallbona
Secretaria i correspondència
Major de Can Carelleu, 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93 203 10 52 - Fax 93 418 87 29
[email protected]
www.academia.cat
Producció gràfica
Artyplan
Dipòsit Legal
B-35.510-2011
Tiratge
500 exemplars

Documentos relacionados

Potentiels de recherche dans les régions du sud-ouest

Potentiels de recherche dans les régions du sud-ouest 2. Ciencias de la vida (CVI) 3. Ciencia y tecnología de la salud (CTS) 4. Recursos naturales y medio ambiente (RNM) 5. Ciencias sociales, económicas y juridicas (SEJ) 6. Humanidades (HUM) 7. Física...

Leia mais

T`ajudem a elaborar un pla per a la jubilació

T`ajudem a elaborar un pla per a la jubilació d’obsequi, que es poden consultar a www.laCaixa.es. El valor de l’obsequi correspon a un percentatge que s’aplica sobre l’import constituït de l’aportació única o de la mobilització externa d’entra...

Leia mais

2008 - Gencat.cat

2008 - Gencat.cat de Medi Ambient i Habitatge duta a terme per les diverses unitats orgàniques, empreses públiques i entitats adscrites a aquest Departament, en la qual es recullen les actuacions més destacades. L’a...

Leia mais