Atletas

Сomentários

Transcrição

Atletas
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
400 Adriano Nishimoto
401 Pedro Ishikawa
403 Eduardo Koiti Nishimoto
404 Danilo Yuzo Nishimoto
405 Leonardo Shigueo Nishimoto
406 Bruno Okoti
407 Alex Sarkiel
408 Diogo Mori
409 Akira Nishimoto
410 Bruno Nishimoto
411 Vitor Toyokawa
412 Felipe Guskuma
413 Brendon Okoti
414 Tiago Kawakami
415 Alifer Parisi
416 Cristian Nishimoto
417 Henrique Sakashita
418 Milene Matsunaga
419 Tamires Akemi Kobayashi
420 Bárbara Okoti
421 Michele Yamada
422 Mariana Yoshida
423 Daniele Sayuri Kunihira
424 Bruna Hikari Tamashiro
425 Bianca Tamashiro
426 Kenia Okamoto
427 Keyla Kaori Okano
428 Juliana Kitayama
430 Gabriela Kitayama
431 Ana Beatriz Yamaguti
1122 Anderson Kazuyuki Haguio
1123 Krystian Hideyuki Asakura
1124 Andre Mitsuo Haguio
1125 Kevin Asakura
1126 Rodrigo Yoshikazu Yamamoto
1127 Rafael Kazuhiro Haguio
1128 Fernando Tutihashi
1133 Fernando Shindi Umiji
1134 Willian Hideki Wakasugui
1135 Eduardo Hideki Haguio
1136 Bruno Massao Yamasaki
1129 Paula Kaori Seguchi
1130 Alexia Naomi Nishinori
1131 Leila Miyuki Anraku
1132 Krys Asakura
1137 Alicia Tutihashi
1716 Leandro Nohara
1708 Yuji Nagata
1709 Leandro Yuji Hocama
1710 Diego Rodrigo Ueda
1711 Caio Hiroyuki Fujimura
1712 Clayton Kenji Higa
1713 Rodrigo Tamae Oyagawa
1714 Vitor Hideki Fujimura
1715 Felippe Hiroyuki Tomei
1719 Lucas Hiroaki Fujimura
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Nascim.
12/08/92
19/10/91
11/06/93
30/06/93
20/09/95
17/03/95
24/08/95
08/01/94
18/07/96
16/05/97
20/10/97
04/08/97
31/03/99
05/05/98
17/10/00
12/01/99
26/07/99
06/02/90
23/10/92
08/04/93
22/07/94
27/12/95
29/08/93
21/04/95
22/04/96
08/01/96
06/02/96
21/06/96
03/01/98
02/09/98
31/05/91
29/05/95
13/03/95
17/12/94
17/12/94
11/04/93
08/03/95
27/04/97
03/03/97
03/09/96
12/05/98
10/09/95
02/11/95
31/05/93
29/03/93
02/09/98
31/07/90
17/10/93
29/07/94
06/01/94
08/05/93
14/03/94
03/07/94
02/06/95
29/01/93
07/10/93
1/8
Classe
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
DM
DM
DM
DM
DM
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
DF
DF
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
BF
BF
BF
BF
DF
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
Entidade
Sigla
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
Norte da Capital
NC
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
M/F
1703 Flávio Takaaki Hocama
M
1704 Yoshiyuki Obata
M
1705 Massayoshi Gushiken
M
1706 Wilian Ogayama
M
1707 Bruno Nishimori
M
1702 Thiago Kariatsumari da Silva
M
1718 Bruna Ionafa
F
1717 Hisami Obata
F
103 Rafael Yoiti Kanda
M
104 Fernando Issao Aoki
M
105 Vinicius Kido Sano
M
106 Ian Saito
M
107 Marcio Shudi Kanda
M
108 Daniel Yuji Kanezawa
M
109 Erik Jun Kizaki
M
110 Claudio Noboru Ide
M
111 Roberto Hiroda Saito
M
112 Nicolas Sejimo de Avila
M
113 Marcelo Yoshiaki Nishida
M
115 Eduardo Tomio Kemura Kumagai
M
116 Mario Mitsugo S. Fuzikawa
M
117 Anderson Yoshikazu Minami
M
118 Gustavo Sunada
M
119 Eduardo de Souza Vilera LourençoM
120 Renan Akira Fuji Oliveira
M
121 Fernando Hiroaki Noda Akiyama M
122 Alex Eiji Kizaki
M
124 Kevin Laita Kumamoto
M
125 Otávio Noboru Hassuike
M
126 Eric ToshioMurai
M
127 Fernando Tsuyoshi Nishida
M
177 Yan Inoue
M
128 Milton Yoshihiko Haikawa
M
129 Nelson Y. Hashizume Junior
M
131 Daniel Eiji Martins Chiyo
M
132 Gabriel Sejimo de Brito
M
133 Ayslan Estyverson Batista
M
134 Fernando Kenji Kemura Kumagai M
135 Ricardo Okayama Nagamatsu
M
136 Bruno Shimada
M
137 Rafael Shigueru Okamoto
M
143 Bianca Saito
F
145 Bruna Akie Kanezawa
F
146 Marília Wajima Shirane
F
149 Erica Mayumi Marques
F
150 Izabela Kamijo Fukase
F
151 Patricia Sumaka Tsuji
F
152 Roberta Yoko Kanda
F
153 Laís Lissa Shimazaki
F
154 Celina Midori Ichikawa
F
155 Jaqueline Arissa Shimada
F
156 Gabriela Maia Shimazaki
F
157 Laíse Midori Tokubo
F
158 Jaqueline Hitomi Funatsu
F
159 Karen Lumi Nakasato
F
160 Francis Lissa Yuba
F
Nascim.
Classe Entidade
Sigla
15/02/96
CM
Norte da Capital
NC
12/05/96
CM
Norte da Capital
NC
11/03/97
CM
Norte da Capital
NC
17/09/96
CM
Norte da Capital
NC
19/08/96
CM
Norte da Capital
NC
13/12/98
DM
Norte da Capital
NC
09/07/96
CF
Norte da Capital
NC
07/02/98
DF
Norte da Capital
NC
17/08/92
AM
NOROESTE
NO
07/04/92
AM
NOROESTE
NO
18/01/92
AM
NOROESTE
NO
14/04/93
AM
NOROESTE
NO
22/08/95
AM
NOROESTE
NO
03/02/90
AM
NOROESTE
NO
26/08/91
AM
NOROESTE
NO
14/04/95
AM
NOROESTE
NO
233-06-1990
AM
NOROESTE
NO
03/06/91
AM
NOROESTE
NO
25/04/92
AM
NOROESTE
NO
06-03-1993
BM
NOROESTE
NO
23/01/94
BM
NOROESTE
NO
17/02/94
BM
NOROESTE
NO
09/10/94
BM
NOROESTE
NO
17/04/93
BM
NOROESTE
NO
25/10/94
BM
NOROESTE
NO
28/02/94
BM
NOROESTE
NO
25/11/94
BM
NOROESTE
NO
12/04/93
BM
NOROESTE
NO
26/02/94
BM
NOROESTE
NO
01/06/94
BM
NOROESTE
NO
31/03/95
BM
NOROESTE
NO
04/11/94
BM
NOROESTE
NO
18/03/96
CM
NOROESTE
NO
09/05/96
CM
NOROESTE
NO
16-13-1997
CM
NOROESTE
NO
09/04/97
CM
NOROESTE
NO
14/02/98
DM
NOROESTE
NO
18-07-1998
DM
NOROESTE
NO
05/05/99
DM
NOROESTE
NO
12-02-1999
DM
NOROESTE
NO
09/04/99
DM
NOROESTE
NO
17/01/91
AF
NOROESTE
NO
13/05/91
AF
NOROESTE
NO
21/12/92
AF
NOROESTE
NO
08/03/91
AF
NOROESTE
NO
04/04/92
AF
NOROESTE
NO
14/02/92
AF
NOROESTE
NO
29/12/93
BF
NOROESTE
NO
23/11/93
BF
NOROESTE
NO
07/06/95
BF
NOROESTE
NO
27/11/97
BF
NOROESTE
NO
23/06/97
BF
NOROESTE
NO
12/01/93
BF
NOROESTE
NO
24/03/94
BF
NOROESTE
NO
22/06/95
BF
NOROESTE
NO
27/03/93
BF
NOROESTE
NO
2/8
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
M/F
Nascim.
Classe Entidade
16/11/94
161 Daniela Lissa Miura
F
BF
NOROESTE
163 Luana Lumi Minami
F
13/10/96
CF
NOROESTE
12-03-1996
164 Regina Akemi Iwaki
F
CF
NOROESTE
05/05/97
165 Renata Vendrame Katayama
F
CF
NOROESTE
166 Maysa Aimi Yoshida
F
14/10/97
CF
NOROESTE
167 Luciana Ayumi Suyama Kawamata F
27/11/97
CF
NOROESTE
168 Tamires Baraviera Ukawa
F
16/04/97
CF
NOROESTE
02/10/96
169 Fernanda Lie Miura
F
CF
NOROESTE
24/10/98
170 Beatriz Mieko Aoki
F
DF
NOROESTE
171 Mariana Ayumi Kimura
F
04-07-1999
DF
NOROESTE
172 Amanda Kaori Hamamoto
F
09/03/98
DF
NOROESTE
173 Milena Miyuki Kubo
F
24/03/98
DF
NOROESTE
176 Francine Kazue Tome
F
21/02/99
DF
NOROESTE
200 Andre Kobori
M
19/02/92
AM
Paulista
201 Diego Saito
M
26/04/91
AM
Paulista
202 Rafael Kobori
M
04/03/95
BM
Paulista
203 Cesar Fumio Yamamura
M
06/03/96
CM
Paulista
204 Guinter Kataiama
M
17/11/96
CM
Paulista
205 Igor Tomizawa
M
09/09/97
CM
Paulista
206 Ramon Camposan
M
30/05/97
CM
Paulista
207 Kazuo Uemura
M
20/12/98
DM
Paulista
208 Yuri Togawa
M
17/09/99
DM
Paulista
209 Vinicius Theodoro
M
13/04/98
DM
Paulista
210 Willian Iwano
M
11/08/99
DM
Paulista
220 Larissa Matuda
F
25/11/93
AF
Paulista
221 Doralia Camposan
F
06/08/93
AF
Paulista
222 Leda Cristina Watanabe
F
13/05/90
AF
Paulista
223 Jessica Takihara
F
30/07/93
AF
Paulista
224 Lais Kido
F
28/01/94
BF
Paulista
225 Patricia Terassaca
F
17/06/94
BF
Paulista
226 Leticia Watanabe
F
27/06/95
BF
Paulista
227 Gilian Matsuda
F
04/07/95
BF
Paulista
228 Elizabete Togawa
F
09/05/95
BF
Paulista
229 Nozomi Oguihara
F
13/07/97
CF
Paulista
230 Karina Watanabe
F
27/06/97
CF
Paulista
231 Bruna Assakawa
F
17/06/97
CF
Paulista
F
16/02/96
232 Larissa Yoshida
CF
Paulista
233 Ana Paula Matsuda
F
21/12/99
DF
Paulista
234 Cinthia Takihara
F
09/03/98
DF
Paulista
235 Tainá Onaca
F
20/05/99
DF
Paulista
236 Beatriz Assakawa
F
30/10/00
DF
Paulista
237 Larissa Togawa Tavoni
F
15/08/00
DF
Paulista
238 Eduarda Togawa Tavoni
F
09/04/98
DF
Paulista
1400 Alexandre Toshio Mizumoto
M
23/09/92
AM
Sul da Capital
1401 Aurélio Fushiki
M
01/10/90
AM
Sul da Capital
1402 Bruno Ryu Kakishita
M
06/03/90
AM
Sul da Capital
1403 Cássio Hioji Endo
M
15/07/92
AM
Sul da Capital
1404 Daniel da Silva Tengan
M
27/08/90
AM
Sul da Capital
1405 Danilo Tiodi Tomimura
M
13/12/91
AM
Sul da Capital
1406 Diogo Eiji Kuribayashi
M
08/11/91
AM
Sul da Capital
1407 Erick Seiji Fujiwara
M
13/06/91
AM
Sul da Capital
1408 Fabrício Kenji Takahashi
M
26/08/91
AM
Sul da Capital
1409 Felipe Yuiti Saito
M
06/07/91
AM
Sul da Capital
1410 Gustavo Jun Yamamoto
M
17/02/92
AM
Sul da Capital
1411 Hector Hideki Fujiwara
M
13/06/91
AM
Sul da Capital
1412 Henrique Matsutake
M
17/10/92
AM
Sul da Capital
3/8
Sigla
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
M/F
1413 Leonardo Rey Yamate
M
1414 Marcel Hideki Ito
M
1415 Orlando Watanabe Junior
M
1416 Rafael Yuske Hidani
M
1417 Victor Hideyuki Ogawa
M
1418 William Douglas Montanini
M
1419 Alef Vinícius Chuha Okuma
M
1420 Anderson Ken Yabusaki
M
1421 André Hiroshi Mino
M
1422 Arthur Kendi Fukuhara
M
1423 Augusto Ossamu Sumida Untem
M
1424 Bruno Akira Baba
M
1425 Caio Moki Yabiku
M
1426 Cristian Norio Takinami
M
1427 Diego Chichinato Yoshihara
M
1428 Douglas Yuji Saito
M
1429 Eduardo Tadao Mizumoto
M
1430 Fábio Kayano Apolinário
M
1431 Felipe Jun Ikeda
M
1432 Guilherme Koo Yamate
M
1433 Guilherme Mitsuo Takao
M
1434 Henrique Sey Yamate
M
1435 Leonardo Hajime Kondo
M
1436 Marcelo Koiti Hotta
M
1437 Nicholas Mamoru Haneda Goto
M
1438 Victor Akio Hanhu Furukawa
M
1439 Willian Shinji Fukumoto
M
1440 Yoshihide Kashiwaba
M
1441 Anderson Hiroyuki Nakirimoto
M
1442 Denis Ken Mori
M
1443 Douglas Hideki dos S. Mizumoto M
1444 Edgar Kenji Ishida
M
1445 Eric Yudi Goto
M
1446 Heitor Kenzo Koga
M
1447 Matheus Yudi Matsubara
M
1448 Ricardo Keniti Ishida
M
1449 Thiago Jyun Miyamura
M
1450 Victor Yudji Kariatsumari
M
1451 Bryan Shinji Haneda Goto
M
1452 Fábio Yugi Iwanaga Inaba
M
1453 Henrique Naoto Fugimoto
M
1454 Kelvin Kenzo Kamidai Cho
M
1455 Leonardo da Silva Tengan
M
1456 Matheus Kawano Ito
M
1457 Murilo Yoshio Matsubara
M
1458 Adriana Sayuri Okamoto
F
1459 Agnes Rumi Hanayama
F
1460 Aline Miwa Endo
F
1461 Aline Yumi Tachibana
F
1462 Bianca Kondo
F
1463 Camila Miki Tachibana
F
1464 Caroline Satye Muranaka
F
1465 Cintia Mariko Fukuhara
F
1466 Danieli Yuri Takinami
F
1467 Karen Midori Nakasato
F
1468 Larissa Maki Tachibana
F
Nascim.
29/04/91
15/10/91
10/03/91
23/07/91
28/10/90
24/11/92
29/10/93
09/06/94
25/06/93
25/04/94
04/09/93
03/11/94
08/03/94
10/01/93
24/08/93
06/08/93
19/12/94
09/03/93
13/01/93
09/10/93
07/05/93
09/10/93
28/02/93
11/03/93
23/09/95
01/07/93
03/05/94
23/02/94
17/07/96
17/08/97
27/12/97
16/10/97
18/12/96
12/04/96
12/02/96
14/11/97
20/03/97
16/04/96
25/08/99
20/12/99
12/12/98
12/07/99
18/08/98
26/02/98
10/05/98
02/05/93
14/12/92
18/02/91
30/09/91
20/01/93
06/02/90
01/12/92
31/05/90
02/07/90
06/04/90
11/03/93
4/8
Classe
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
Entidade
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sigla
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
M/F
1469 Luciene Yumi Kohama
F
1470 Maira Kondo
F
1471 Nathalie Kawano Ito
F
1472 Patricia Natsumi Matsumoto
F
1473 Paula Harumi Nakatsu
F
1474 Tatiana Sanae Mori
F
1475 Thamily Rye Iabmoto
F
1476 Amanda Rie Tachibana
F
1477 Camila Miho Hidani
F
1478 Carolina Mayumi Nakatsu
F
1479 Danielle Naomi Nakatsu
F
1480 Érika Takahashi
F
1481 Fernanda Miki Honda
F
1482 Gabriela Otsubo dos Santos
F
1483 Gabriela Satie Nakasato
F
1484 Ieda Hiromi Maemura
F
1485 Jéssica Akemi Yamada
F
1486 Jéssica Hiromi F. Sugimoto
F
1487 Karen Lie Fukumoto
F
1488 Luisa Kimie Tagusagawa
F
1489 Melina Chiemi Kubota
F
1490 Priscila Natsuko Matsumoto
F
1491 Renata Saori Shimizu
F
1492 Susana Sumire Nakasato
F
1493 Tais Yukie Utida
F
1494 Thais Akemi Inaba
F
1495 Thais Yukari Goto
F
1496 Alessandra Tami Kohama
F
1497 Jessica Rumi Koiama
F
1498 Joyce Rumi Ikeda
F
1499 Juliana G. T. N. Oka
F
1500 Karina Maebayashi
F
1501 Liliana Akina Baba
F
1502 Livia Harumi Hotta
F
1503 Natalia Tiemi Fukumori de Oliveira
F
1504 Thaís Rye Fugimoto
F
1505 Emili Nakada
F
1506 Erika Miyuki Nakamura
F
1507 Erika Nakada
F
1508 Fernanda Kaori Shimizu
F
1509 Gabriela Tiemi Kasahara
F
1510 Julia Ayumi Monobe
F
1511 Kamila Tiemi Honma
F
1512 Larissa Aki Terada
F
1513 Viviam Kaori Nakamura
F
300 Gustavo Hashimoto
M
301 Renato Kaneoya
M
302 Hisato Ohara
M
303 Masayuki Tateoka
M
304 Anderson Noyori
M
305 João Vitor Shirata
M
306 Fernando Okano
M
307 Peterson Yanaguihara
M
308 Gilson Vieira Kamo
M
309 Walter Kudo
M
310 Seishi Nakamura
M
Nascim.
29/08/92
18/11/91
22/09/92
21/01/92
13/09/91
17/05/90
11/12/91
04/07/95
25/07/93
20/02/95
25/05/93
20/05/93
16/04/94
04/05/95
05/12/93
25/01/95
18/01/95
09/05/94
03/05/94
19/02/94
13/07/93
09/05/94
22/09/95
24/06/93
19/01/93
10/03/93
18/02/93
26/04/97
26/06/96
09/01/96
21/11/97
22/09/96
08/03/96
10/01/97
12/07/97
06/07/97
27/05/98
22/12/99
27/05/98
15/03/99
26/06/98
09/09/99
29/05/99
14/02/98
09/10/98
01/06/91
03/03/90
19/08/90
16/05/92
12/07/90
11/06/94
27/06/91
08/02/91
06/01/90
21/08/92
15/04/92
5/8
Classe
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
Entidade
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sul da Capital
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sigla
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
M/F
311 André Makoto Ono
M
312 Eric Sigaki Martins de Jesus
M
313 Rafael Takinami
M
314 Jean Carlos Takiuti
M
315 Paulo Nathan Takiuti
M
316 Marcelo Ganaha
M
317 Everton Kamo
M
318 Tiago Suguimoto
M
319 Yudi Hashimoto
M
320 Michael Raitz
M
321 Massato Yoshizumi
M
322 Yoiti Hashida
M
323 Átila Katata
M
324 Keiti Takaki
M
325 André Lopes
M
326 Massao Yoshizumi
M
327 Sussumu Kosaki
M
328 Shizuo Abuno
M
329 Masakatsu Shishido
M
330 Gustavo Hideki Sakae
M
331 Hajime Kimura
M
332 Marcelo Tadocoro
M
333 Rodrigo Nakamura
M
334 Douglas Honorato Takiuti
M
335 Rafael Nitatori
M
336 Felipe Morita
M
337 Khristyan Kawashima
M
338 Marcelo Kichise
M
339 Leonardo Jun Nakaoka
M
340 Vitor Hideki Takaki
M
341 Dener Massanori Kanegawa
M
342 Plymio Nishimura
M
343 Maurício Furukawa
M
344 William Hirakawa
M
345 Takashi Shishido
M
346 Vitor Taiyo Deyama
M
347 Ricardo Hiroshi Hagio
M
3000 Daniel Sigaki Martins de Jesus M
3001 Vitor Nomura
M
3002 Massami Okamura
M
3003 Vinícius Kiyoshi Melo Oshiro
M
3004 Herbert Horikawa Martins
M
3005 Rodrigo Kawakami
M
3006 Ricardo Tadashi Ono
M
3007 Caio Nakati
M
3008 Issao Watanabe
M
3009 Rafael Yamamura
M
3010 Walter Tadocoro
M
3011 Lucas Eiji Otsu
M
3012 Leonardo Makoto Suyama
M
3013 Wilian Mikio Ono
M
3014 Hideki Yamanouchi
M
3015 Guilherme Yuji Melo Oshiro
M
3016 Matheus Hiroyuki Yamamura
M
3017 Gabriel Ryuki Melo Oshiro
M
3018 Matheus Taguchi
M
Nascim.
02/04/92
29/01/90
23/02/90
20/02/90
04/08/92
14/07/92
21/04/91
26/08/92
22/06/91
21/10/95
17/04/93
12/06/93
02/04/93
20/06/93
21/08/93
10/03/95
28/11/94
20/08/95
26/02/93
07/11/94
27/12/93
07/07/94
29/07/95
19/12/94
21/09/95
20/05/93
18/12/94
06/08/94
04/11/95
19/12/95
25/05/95
23/06/94
17/09/94
28/11/93
22/06/94
30/05/95
26/08/95
24/02/97
03/04/96
16/08/96
23/04/97
11/03/97
27/12/96
05/03/97
12/04/97
16/10/97
16/08/96
07/07/96
21/12/97
10/07/98
26/02/98
07/07/99
11/06/98
11/10/99
19/05/00
20/10/98
6/8
Classe
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
Entidade
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sigla
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
3019 Willian Hangai
3020 Sorao Nakui
348 Kazue Yamanouchi
349 Letícia Kiyonaga
350 Natalye Kawai
351 Satie Yamanouchi
352 Leila Hashimoto
353 Kaori Kanegawa
354 Daiane N Rodrigues
355 Cíntia Kichise
356 Nathália Tagusagawa
357 Flávia Miyamoto
358 Mika Morita
359 Akemi Kawabata
360 Akemi Sakô
361 Harumi Nakaoka
362 Patrícia Kiyonaga
363 Luana Takasaki
364 Alice Morita
365 Ayumi Furukawa
366 Patrícia Sati Yoshimura
367 Fernanda Yamasaki
368 Dayane Shimizu E.
369 Shizue Shirahata
370 Yoshiko Kawabata
371 Yasmin Kawashima
372 Tiemi Okamura
373 Tatiane Ayumi Numada
374 Sabrina Nishioka
375 Saori Morioka
376 Hikari Takeyasu
377 Tiemy Yamanouchi
378 Tamy Yamashita
379 Naguisa Minami
380 Letícia Shirakawa
381 Caroline Arisa Matsuda
382 Michele Rodrigues
383 Priscila Kihara
384 Celina Mari Otsu
385 Harumi Sakô
386 Midori Watanabe
387 Paty Matsuda
388 Ângela Ono
3021 Karen Mayumi Okuizumi
3022 Bárbara Deyama
3023 Arissa Okuizumi
3024 Joyce Shimizu César
3025 Narumi Miyamoto
3026 Jaqueline Rodrigues
3027 Yukari Kakuda
3028 Beatriz Kozuma
3029 Patrícia Kawazoe
3030 Paula Y. Hirakawa
3031 Alice Hirata
3032 Yaemi Shirahata
3033 Jéssica Yamanouchi
M/F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Nascim.
19/01/99
23/07/99
21/09/91
12/08/92
04/07/90
13/04/95
16/05/91
26/07/91
02/04/90
06/03/90
01/06/93
15/06/90
27/11/91
14/06/91
26/12/90
05/12/90
24/10/90
21/05/91
02/01/92
24/08/92
21/08/91
12/02/93
09/06/95
01/06/95
15/04/93
29/03/93
05/08/94
27/07/93
10/05/95
28/06/93
17/05/93
27/05/93
04/02/93
14/12/94
04/08/93
10/07/93
08/02/93
20/01/95
15/09/94
03/04/93
24/07/95
04/10/95
16/02/95
11/01/96
18/10/96
05/06/97
08/03/97
30/08/96
08/04/97
15/03/96
27/07/96
26/05/96
01/02/98
19/12/98
09/04/99
24/05/99
7/8
Classe
DM
DM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DF
DF
DF
DF
Entidade
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sigla
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h
Inscr.
Atletas
3034 Sayuri Kosaki
3035 Victoria Katata
3036 Mônica Nishioka
3037 Roberta H. Koga
1301 Caique Yukio Ueda
1302 Rogerio Shohei Asato
1303 Andrey Takeshi Noguchi
1304 Vitor Yamane
1305 Eiki Kanou
1306 Luciano Toshiro O. Kawakatsu
1307 Vinicius Naoki Sato
1308 Vinicius Eichi Saido
1309 Larissa Naomi Kawakatsu
1310 Naomi Kikuchi
1311 Emilly Lumy Sato Valentim
1312 Veronica Akemi Kawakatsu
1313 Celine Haruka Ino
1314 Milena Yuki Sato
1315 Jully Kanou
1316 Leila Akina Ino
M/F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
Nascim.
23/01/99
02/12/98
12/09/99
30/03/98
18/12/92
27/10/94
17/06/94
15/07/96
28/05/98
23/02/00
21/02/00
13/05/99
21/06/95
30/10/97
20/06/97
13/02/97
15/09/98
28/02/98
20/07/00
20/05/200
8/8
Classe
DF
DF
DF
DF
AM
BM
BM
CM
DM
DM
DM
DM
BF
CF
CF
CF
DF
DF
DF
DF
Entidade
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
SUZANO
Sigla
SO
SO
SO
SO
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

Documentos relacionados

Finais

Finais NC 1708 Yuji Nagata BM NC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Leia mais

Atletas

Atletas SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Leia mais

Geral

Geral Recorde(2006): 0m53,0s Inscr Atleta Clas Assoc Marca Pos Rec 1434 Henrique Sey Yamate

Leia mais

Atletas

Atletas LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h

Leia mais

Geral

Geral Clas Assoc Marca Pos Rec -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1412 ...

Leia mais

Atletas

Atletas 169 Juliana Sayuri Sakamoto 170 Estela Sejimo de Brito 171 Francine Kazue Tome 172 Tais Lie Takehara 174 Alyssa Ayumi Suzuki 176 Stela Midori Nagatani 177 Wiliane Midori Tome 178 Tais Lumi Ozeki Pe...

Leia mais

Atletas

Atletas Marcio Shudi Kanda Milton Yoshihiko Haikawa Ewerton Toshiaki A.Nakashima Ricardo Okayama Nagamatsu Bruno Shinji Shimada Felipe Yuiti Nakamura Abe Maristela Emiko Y. Kanda Idegênia Tomiko Manjome Lu...

Leia mais

Finais

Finais Gustavo Sunada AM NO

Leia mais

Atleta

Atleta Daniel da Silva Tengan Aurélio Fushiki Marcel Hideki Ito Diogo Eiji Kuribayashi Guilherme Yudji Iwanaga William Douglas Montanini Leonardo Hajime Kondo Marcelo Koiti Hotta Alexandre Akira Kariatsum...

Leia mais

Geral

Geral CM ASA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CM Rev 4x100m Fi...

Leia mais

Atleta

Atleta 1503 Vitor Ito 1504 Guinter Kataiama 1505 Ramon Camposan 1506 Andrey Saiki Pereira 1507 Cezar Fumio Yamamura 1508 Renan Uemura 1509 Igor Tomizawa 1510 Willian Iwano 1511 Yuri Togawa 1512 Vinicius T...

Leia mais

Atletas

Atletas Yoichi Takaki Konno Guilherme Yudji Iwanaga William Douglas Montanini Leonardo Hajime Kondo Marcelo Koiti Hotta Alexandre Akira Kariatsumari Vinicius Osiro Augusto Ossamu Sumida Untem William Koity...

Leia mais