0814.klachtenoverzich januari

Сomentários

Transcrição

0814.klachtenoverzich januari
«t,,
Koninklijke Luchtmacht
> Retouradres Postbus 21050 8900 JB Leeuwarden
Secretariaat COVM
Vliegbasis Leeuwarden
Postbus 40184
8004 DD Zwolle
MPC35H
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Leeuwarden
Sectie Communicatie
Keegsdijkje 7
MPC8OA
Postbus 8762
4820 BB
Nederland
www. luchtmacht. fl1
Contactpersoon
Sgtl MA. Molema
Medewerker Sectie
Communicatie
Datum
Betreft
21 februari 2014
Klachtenoverzicht januari 2014
T +31 (0)58 234 67 00
MDTN *06 493 6700
F +31 (0)58 234 63 99
[email protected]
Onze referentie
Geachte heer/mevrouw,
CLSK 2014001958
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.
Ingevolge de besluitvorming van de gehouden commissie vergaderingen doe ik u
bij deze het klachtenoverzicht over de maand januari 2014 toekomen.
De Commandant Vliegbasis Leeuwarden
Voor deze
Hoofd Sectie Communicatie
K.F. Beek-Regnery
Majoor
Bij lagen:
A- Klachtenoverzicht maand januari 2014
B- Grafiek
C- Overzicht per plaats
D- Ontvangstbevestiging
E- Persberichten
Pagina 1 van 1
Afschrift aan
HSCOM
SVKAM/MICO
Maandrapportage klachtenoverzicht COVM Leeuwarden
-
Januari 2014
Melding
Klacht nr
Vlucht
1. nr Datum
Tijd
Plaats
1
1 08-01-2014 21:05 LJOUWERT
T
L1
15-01-2014~
6
Postcode Omschrijving melding
Categorie Vluchttype
8918LM Lees net dat de vliegtuigen hun avondprogramma VLI
MIL
tot aan het eerste weekeinde van maart
voortzetten en dat tot 23:00 uur ‘s avonds. Kan
hier wel een heel verhaal neerzetten over wat ik
hier van vind, maar ik heb mijn standpunt duidelijk
genoeg gemaakt in het verleden dacht ik zo.
Helaas heeft het niets geholpen. Ongehoord
gedrag!l! Associaalheid ten toplllll!l!l!l!l!
Operator Proc. D/A
KLU
J
INR
eeg.
Uitleg
Gebeld Plan
Website
V
J
Het is niet gelukt telefonisch contact te
krijgen. De voicemail is ingesproken
met het verzoek om contact op te
nemen met Sectie Communicatie en
er is een schriftelijke
ontvangstbevestiging verzonden.
De tijd is +1- , het waren 2 F165 die met zeer veel
geweld de lucht in gaan. Dat kan ook wel een
beetje rustiger. Op de datum 08-01-2014 was dat
ook hetgeval!
Website
Klacht geregistreerd.
DRONRYP
Erg veel overlast van het vliegverkeer, zieke
mensen, het kan zo niet langer. Het heeft geen
nut, maar ik klaag toch.
Antw.app.
Klacht geregistreerd.
MARSSUM
Mevrouw woont onder de vertrek-/aanvliegroute.
Vliegtuigen komen over het huis terwijl mevrouw
vindt dat dit niet zo hoort.
Antw.app.
Vertrekroute met het bochtje om
Marssum is geen vaste lijn zoals een
weg of spoorbaan. De gevolgde lijn
kan licht vaneren.
Antw.app.
Mevrouw geeft aan dat ze geen
interesse heeft in een toelichting op de
vliegbewegingen. Klachten van
mevrouw worden voortaan alleen
genoteerd.
Navraag bij Luchtverkeersleiding
levert geen bijzonderheden op. Uitleg
gegeven over gebruik afterbumer en
dat iedere start niet exact hetzelfde
kan zijn. Meneer vindt dat betreffende
vlieger aangesproken moet worden.
9091 BJ
Geluidoverlast, waar voor nodig, kan dit niet
anders?!
Vliegtuigen die zojuist vertrokken maakten enorm VLI
veel lawaai en kwamen te veel over het dorp. Het
bochtje om Marssum werd niet goed gevlogen.
Vanaf afgelopen maandag ervaart meneer
overlast. Sommige hoor je bijna niet tijdens
vertrek en anderen maken het opzettelijk erg
bont.
Waarschijnlijk vinden er momenteel
GRO
schietoefeningen plaats in het waddengebied
(Vlieland?). Met enige regelmaat trilt ons huis en
klappereri de deuren. Dus af en toe een flinke
dreun. Lijkt me voor ons huis en gebouwen niet
echt bevorderlijk. Normaal gesproken zijn de
trillingen niet zoals vandaag. Valt hier iets aan te
doen? In afwachting van uw reactie.
17-01 -20141
MARSSUM
9034GV
31-01-2014
..J TZUMMARUM
8851GP
Pagina 1 van 2
Reactie
v2.0
einv.
VLB
N
x
V
Website
Toegelicht dat het afwerpen MK82
bommen op Vliehorsrange en vorst er
voor heeft gezorgd dat trillingen aan
vaste wal voelbaar waren.
2/7/2014 12:31:06 PM
Nd 90:IE:fl *tO~/t/~
Nl
Nl
r
r
r
o6ueJsJoqo~~~ op do
6u!uolao op do uoAo6o6 6U!1tlO!Io01
ddeMluv
x
uo6oJNo6 ~JAO3 uo uo6ui6oMoq6o~~A
JoAO oJnqooJqoijewJo~ui uoo fl0014
ioouoyg uhz iooq~oo~ OM O~SPA uee
uo6uq~u4 jep JoOA io z6ioz iooqdsowie
ua puoi6 Op U! 4SJOA uo 06U0JSJ0140!IA
do uowwoq ~9>fl,%J uodioMN
z
Q7A
j
a
nii
1iv~
pueao!IA
uowwog uop~owwoi ~srnj op u! uornqiuo
‘uo6u!IIpj o6~Aoq JoNoA uopoio6 uoiof I°W°V
OSO
pU04 O~SBA 4014 do O44RIIO4SU!400W
uoII!M Noidso6 u! 6eei6 noz [~-j uoNeziooioA
puelo!IA do uowwoq op ue~ uodioMJe
ioq OP uo6u!IIpj op UEA 4Sep OO’~ fl~~14 joouo~
U~A
Z
eUiSed
N3DNI1HVH OO~[
flo~-~o-~6
9
6
Nd9LO6 3IHDOEJVdVNNV-IS Ofl[
t’[O~- [0- [8
9
8
V1~989
J0A0
r
a
nii
ii~i
oso
Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 2014
Omschrijving
Vliegbasis
Grond lawaai
Nov
Totaal
Totaal vliegbasis
Totaal grondlawaai
Totaal
6
3
9
Totaal aantal klachten 2014
Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 2014
7
6
5
2
1
0
Jan
Feb
Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
OVliegbasis
Grondlawaai
0
0
•
Dec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
I~1°.L
1.
1.
1.
SUAM
wnzl
eiipoi~d~uu~ ~U!9
c
WflSSJ~LAJ
1.
1.
———~———————~—
~
AON
TNO
daS 6n~
~Wr ~r 1~
Jd~ ~ qa~
U~
peMnorl
ue6uiIJ~H
dMuoJG
Sj~Id
t~ I.O~ SJYV9d èI!d .LHOIZèI3AON31HOV~N
Koninklijke Luchtmacht
>
Retouradres Postbus 21050 8900 JB Leeuwarden
8918 LM UOUWERT
Ministerie van Defensie
vliegbasis Leeuwarden
Sectie Communicatie
Keegsdijkje 7
MPC 80 A
Postbus 8762
4820 BB BREDA
www.iuchtmacht.nI
Contactpersoon
Sgtl Molema
Medewerker Sectie
Communicatie
Datum
27 januari 2014
Onderwerp bevestiging geluidhinderklacht d.d. 8 januari 2014
T 058 234 67 00
MDTN
*06 493 6700
F 05823463 99
[email protected]
Onze referentie
CLSK2014000953
Geac k~te,
Bij
onzebeantwoording
referentie en datum,
onderwerp
vermelden.
Op 8 januari j.l. heeft u via de website van de Koninklijke Luchtmacht een klacht
ingediend betreffende vliegbewegingen van de vliegbasis Leeuwarden op 8
januari 2014 21.15 uur. Het is Sectie Communicatie niet gelukt u telefonisch te
bereiken.
Uw geluidhinderklacht wordt geregistreerd in het maandoverzicht van de
jaarlijkse klachtenrapportage van de vliegbasis Leeuwarden. Deze
klachtenrapportage wordt elk halfjaar behandeld in een overleg met gemeenten
en provincie, de zogenaamde COVM (Commissie Overleg, Voorlichting,
Milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden).
Via deze weg ontvangt u van ons een bevestiging van uw klacht. Indien u
hierover informatie wilt of over de vliegbewegingen van de vliegbasis Leeuwarden
verzoeken wij u contact met ons op te nemen op telefoonnummer 058 234 6700.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Hoofd Sectie Communicatie
Kirsten Beek-Regnery b.c.
Majoor
Pagina 1 van 1
Afschnft aan
çdi,
~
Datum
Koninklijke Luchtmacht
7 januari 2014
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Leeuwarden
Sectie Communicatie
p ers b er i c h t
.
F-16’s vervolgen avondvliegprogramma in 2014
Met ingang van 8 januari 2014 continueren de F-16 vliegers van de
vliegbasis Leeuwarden hun avondvliegprogramma. In de weken 2, 3, 4,
6, 7, 8, en 9 trainen de jachtvliegers boven land en zee. Hiermee wordt
het avondvliegseizoen van 2013 voortgezet. Tijdens de avondvliegweken
wordt er op maandag tot en met donderdag gevlogen tussen 14.00 uur ‘s
middag en uiterlijk 23.00 uur ‘s avonds. Op vrijdag wordt er overdag
gevlogen. In de overige weken wordt gevlogen tussen 08.00 en 16.30
uur.
Het vliegen en de uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke
training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe missies met meerdere
vliegtuigen en dreiging vanaf de grond of in de lucht. Bij duisternis vliegen F16
vliegers met nachtzichtapparatuur. De bemanning ziet door deze
helderheidsversterkers alles in groentinten en is het zicht beperkt, vergelijkbaar
met het zicht door twee kokers. Om hun vaardigheden op peil houden is het
trainen bij duisternis noodzakelijk.
Vliegbasis Leeuwarden is voor de invulling van het avondvliegprogramma
afhankelijk van externe factoren, zoals de beschikbaarheid van het luchtruim
(vooral boven zee). Hierover is nauw contact met de luchtverkeersbeveiliging van
het Air Operations and Control Station in Nieuw-Milligen. De avondvluchten
worden behalve in Nederland ook in het buitenland uitgevoerd.
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van
bovenstaande planning worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen
zie www.clefensie.nl/actueel/vliepbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor
nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met Sectie
Communicatie vliegbasis Leeuwarden 058-2346700. Voor klachten kan eveneens
worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden, 058-2346700.
Keegsdijkje 7
MPC8OA
Postbus 8762
4820 BB BREDA
Koninklijke Luchtmacht
Datum
16 januari 2014
Ministerie van Defensie
Commando
Luchtstrijdkrachten
Vliegbasis Leeuwarden
Sectie Communicatie
p ersbe r 1 C h t
Keegsdijkje 7
MPC 80 A
Postbus 8762
4820 BB Breda
Vliegbewegingen boven de Marnewaard
Van maandag 20 januari tot en met vrijdagochtend 24 januari 2014
vinden er boven oefengebied de Marnewaard vliegactiviteiten plaats met
jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Het betreft hier vluchten ten behoeve
van Close Air Support-opleidingen van de Koninklijke Landmacht. De vluchten vinden
van maandag tot en met donderdag plaats tussen 15.00 uur en 23.00 uur en op vrijdag
tussen 09.00 uur en 13.00 uur.
Tijdens deze oefeningen trainen zogenaamde Forward Air Controllers van de Koninklijke
Landmacht vanaf de grond Close Air Support. Hierbij gaat het om militairen die vanaf de grond
per radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtvliegtuigen over de preCieze locatie van de
aan te vallen doelen. Het is noodzakelijk om deze samenwerking in praktijksituaties te
beoefenen. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven
Nederland.
In het vastgestelde oefengebied vinden vliegbewegingen plaats met militaire jachtvliegtuigen op
1500 voet (500 m) met uitzondering van het Waddengebied, het Natura 2000 gebied
Lauwersmeer. Boven het militaire oefenterrein de Marnewaard geldt een minimum vlieghoogte
van 250 voet (75 meter).
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning
worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbeweginqen of NOS teletekst pagina 766. Voor klachten kan
worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht bij Sectie Communicatie van
Vliegbasis Leeuwarden, tel nr 058 2346700
Pagina 1 van 1
«ii,
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Commando Luchtstrijdkrachten
Datum
22 januari 2014
Vliegbasis Leeuwarden
Sectie Communicatie
Keegsdijkje 7
MPC 80 A
persbericht
Postbus 8762
wwwIuchtmacht.nl
Bommen afwerpen op Vliehors range
F-16 jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht oefenen in de
periode van maandag 27 januari tot en met vrijdagmorgen 31 januari in
het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO
oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. In deze periode worden 46
bommen van het type MKB2 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten
vinden plaats in de ochtend en de namiddag.
De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland en bestrijkt een gebied
van ongeveer 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor
vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op
Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met
waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen.
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel
meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende
geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze
mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning
worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nI/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en
eventuele klachten kan worden gebeld met Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden 0582346700. Voor klachten kan eveneens worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sectie
Communicatie vliegbasis Leeuwarden, 058-2346700.
Pagina 1 van 1

Documentos relacionados