Syncro Pro

Сomentários

Transcrição

Syncro Pro
Synchro 7790 MN
Titel KURTZ DESIGN
08.11.04
3
a ut o m a c lo c k
ti
2
1
7790
7785
Type 5492
Type 5493
www.braun.com/register
Synchro Pro
7 7 90
7765
SyncroPro
5492448_7790_Korea Seite 12 Freitag, 14. Oktober 2005 9:32 09
Synchro 7790 MN
KURTZ DESIGN 08.11.04
5492448_7790_Korea Seite 1 Freitag, 14. Oktober 2005 9:32 09
Syncro Pro 7790
Synchro Pro
7 7 90
3
auto m atic lock
2
1
Synchro Pro
7 7 85
3
7000
auto m atic lock
2
1
Syncro Pro 7785
Syncro Pro 7765
Flex 7790 - 23.12.2004
KURTZ DESIGN
Clean&Renew
TM
5492448_7790_Korea Seite 7 Freitag, 14. Oktober 2005 9:32 09
Type 5301
5492448_7790_Korea Seite 8 Freitag, 14. Oktober 2005 9:32 09
A
3
2
4
5
sel
ect
cle
an
6
cha
rge
1
ca
7
rtr
idg
e
8
5492448_7790_Korea Seite 9 Freitag, 14. Oktober 2005 9:32 09
C
7790
7790
B
3
2
1 0
7790
2
1
3
on
/off
arg
2
lock
automa tic
cle
an
ch
e
ca
1 0
rtri
dg
e
7790
sele
ct
3
new
7790
sele
ct
sel
ect
cle
an
cha
old
rge
ca
new
rtri
dg
e

Documentos relacionados