EZBS40 - 2helpU

Сomentários

Transcrição

EZBS40 - 2helpU
EZBS40
Dansk
1
Deutsch
4
English
8
Español
11
Français
15
Italiano
19
Nederlands
23
Norsk
26
Português
29
Suomi
33
Svenska
36
EÏÏËÓÈη
39
R
Copyright Elu
2
1
5
4
3
A
7
8
6
B
1
4
2
4
C
2
9
2
9
D
10
3
1
12
11
5
E
13 14
F
DANSK
AUTOMATISK TILFØRER EZBS40
Tillykke!
Generelt
Du har valgt et Elu produkt. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Indholdsfortegnelse
Fabrikantens erklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
Samling og justering
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 1
da - 2
da - 2
da - 3
da - 3
Fabrikantens erklæring
EZBS40
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til 98/37/EØF.
Dette produkt må ikke tages ibrug før man har
konstateret om el-værktøjet som skal kobles til dette
produkt er i overensstemmelse med 98/37/EØF
(hvilket attesteres på el-værktøjet).
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige flader og arbejdsbænke indbyder til
skader.
2 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Alle personer skal
holdes væk fra arbejdsområdet.
3 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
4 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at der
blæser spåner ind i dine øjne, hvilket kan
forårsage skade. Hvis der opstår meget støv,
bruges også ansigtsmaske.
5 Brug høreværn
Lydniveauet ved skæring af forskellige materialer
kan variere, af og til overstiger niveauet 85 dB(A).
For at beskytte sig selv, skal man altid anvende
høreværn.
6 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke svagt elværktøj til at udføre arbejde,
som er beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke
værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug
f.eks. ikke en håndrundsav til at save kviste eller
brænde.
8 Få dit tilbehør repareret hos et autoriseret
Elu-serviceværksted
Reparation af dit tilbehør er altid et spørgsmål
præcisionsarbejde og fagkundskab. Derfor skal
du lade tilbehøret reparere på et autoriseret Eluserviceværksted.
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående regler,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
1
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Automatisk tilfører
1 Skruetrækkerbit i én del
1 Brugervejledning
1 Tegning
da - 1
DANSK
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Den automatiske EZBS40-tilfører er designet til
automatisk at tilføre skruer til din BS41EKskruetrækker.
1 Montage
2 Modul
3 Udstøder
4 Stribeværn
5 Dybdekontrolring
Samling og justering
Det anbefales at bruge et sidehåndtag
(ekstraudstyr) sammen med dette
tilbehør.
At fastgøre den automatiske tilfører til maskinen
(fig. B)
• Skru montagen (1) på udstøderen på værktøjet (6).
• Montagen skal drejes mod venstre, så der skal
drejes mod uret.
• Sæt skruetrækkerbiten (7) ind i hullet i montagen
og ind i sekskantsporet på udstøderen på
værktøjet.
• Skub modulen (2) over skruetrækkerbiten og ind i
montagen (1).
• Kontrollér, at stribeværnet (4) sidder under
modulen, og stram vingemøtrikken (8) for at låse
modulen til montagen.
At lægge en sammensat skruestribe ind i den
automatiske tilfører (fig. C)
• Stik én af skruestribens (9) ender ind gennem
stribeværnet (4), og stik den ind i åbningen
nederst på modulen (2).
• Fortsæt med at stikke striben ind, indtil den
første skrue klikker ind i indsætningsstillingen lige
foran skruetrækkerbiten.
• Pas på, at skruestriben kan bevæges frit og ikke
er viklet ind mellem stribeværnet og modulen.
Justering af udstøderen (fig. D)
• Løsn vingemøtrikken (10), men den skal ikke
fjernes.
da - 2
• Stik en skruestribe (9) ind i modulen (2), indtil den
første skrue er i indsætningsstillingen.
• Skub udstøderen (3) enten ind eller ud for at
opnå den nødvendige frigang.
• Ved brug af længere skruer skubbes udstøderen
i en stilling, som giver en frigang på 3 til 6 mm
mellem skruepunktet og udstøderens inderside.
• Ved brug af kortere skruer kan det være
nødvendigt med en frigang på op til 20 mm for at
give maksimal justering ved dybderingen.
• Stram vingemøtrikken.
Justering af dybdekontrolringen (fig. E)
Dybdekontrolringen (5) kan justeres i
kvartomdrejninger på 0,3 mm.
• Løft og drej låsepinden (11) til 90° for at dreje på
ringen (5).
• Drej ringen enten op eller ned for at opnå den
ønskede skruehoveddybde.
• Drej ringen mod udstøderen til værktøjet for at
øge skruedybden.
• Drej ringen mod modulen for at reducere
skruedybden.
• Drej låsepinden tilbage, og pas på, at pinden er
fastgjort i en af låsesporene (12).
Udskiftning af skruetrækkerbit (fig. B)
• Løsn vingemøtrikken (8), som fastgør modulen (2)
til montagen (1).
• Skub modulen af montagen.
• Træk den gamle bit (7) af skruetrækkerenheden.
• Skub den nye bit godt ind i
skruetrækkerenheden.
• Skub modulen over den nye bit ind på montagen.
• Pas på, at modulen sidder rigtigt i montagen,
før du strammer vingemøtrikken.
Skruetrækkerbiten holdes på plads af en
krafttig magnet. Efter omfattende brug
fastgøres biten meget godt, så det kan
være nødvendigt at bruge værktøj for at
løsne den gamle bit.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
2
DANSK
At skrue med den automatiske tilfører (fig. A & C)
Før brug skal du kontrollere, at fremad/bagudbryderen står i stillingen “fremad”.
• Fyld en sammensat skruestribe (9).
• Tryk på tænd/slukkontakten på værktøjet. Hold
den nede, eller lås den ved hjælp af låsehjulet.
• Placér udstøderen (3) på arbejdsfladen, og tryk
den godt ned, så skruen sættes ind i materialet.
• Fjern trykket, så modulen (2) kan trække sig helt
tilbage. Tilbagetrækningen fører automatisk den
næste skrue frem.
• Mens værktøjet hele tiden går, gentager du
ovennævnte trin så mange gange som nødvendigt.
• Hvis det er nødvendigt, bruger du
dybdekontrolringen (5) til at justere
indsætningshøjden.
• Værktøjet skal være i gang, inden den
automatiske tilfører kan bruges.
Lad værktøjet gå, når skruerne sættes i.
Det skal ikke tændes eller slukkes.
• For optimalt greb anbefales det at
montere et sidehåndtag på værktøjet.
Se i tabellen sidst i denne vejledning, hvilken type
skruer der bør anvendes.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit produkt er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at produktet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at det behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Fjernelse af skidt (fig. F)
• Rengør lageret (3) og ledesporet (14)
regelmæssigt med trykluft.
• Husk at bruge sikkerhedsbriller, når du udfører
vedligeholdelsesarbejde.
Smøring
• Smør udstyret regelmæssigt.
3
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i dit produkt, skal det altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se gældende prisliste/katalog for yderligere
oplysninger eller henvend dig til Elu). Alternativt kan
De også finde en liste over Elu-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpu.com.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke
er helt tilfreds med dit Elu-produkt, kan du returnere
produktet til forhandleren inden 30 dage efter købet
og få dine penge refunderet eller produktet
ombyttet. Produktet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-produkt bliver defekt på grund af
materiale eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
da - 3
DEUTSCH
AUTOMATIK-SCHRAUBERVORSATZ EZBS40
Herzlichen Glückwunsch!
Sicherheitshinweise
Sie haben sich für ein Produkt von Elu entschieden,
das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte
und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte
für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung des in Kombination mit
dieser Zusatzeinrichtung zu verwendenden
Elektrowerkzeuges. Beachten Sie auch alle
anderen gültigen Sicherheitsvorschriften.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise,
bevor Sie dieses Produkt benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Inhaltsverzeichnis
Hersteller-Erklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Zusammenbauen und Einstellen
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
Hersteller-Erklärung
EZBS40
Elu erklärt hiermit, daß diese Einheit entsprechend
der Richtlinie 98/37/EWG konzipiert wurde.
Die Inbetriebnahme dieser Einheit ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß das Elektrowerkzeug, das mit dieser Einheit verbunden werden soll,
den Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EWG entspricht (erkennbar durch die CE-Kennzeichnung am
Elektrowerkzeug).
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Unfallgefahr.
2 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Zubehör nicht berühren,
halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
3 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von bewegenden Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im Freien sind Handschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
4 Benutzen Sie eine Schutzbrille
Verwenden Sie eine Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
5 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
6 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
7 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
8 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug-Zubehör entspricht den
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
4
DEUTSCH
Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten
Fachmann ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Automatik-Schraubervorsatz
1 Schrauberklinge
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Der Automatik-Schraubervorsatz EZBS40 wurde
zum automatischen Laden von Schrauben für Ihren
Schrauber BS41EK entwickelt.
1 Adapter
2 Vorsatzmodul
3 Nasenplatte
4 Streifenführung
5 Tiefeneinstellring
Zusammenbauen und Einstellen
Es wird empfohlen, bei Verwendung des
Vorsatzes den Schrauber mit einem
Zusatzhandgriff (Sonderzubehör)
zu versehen.
Montieren des Automatik-Schraubervorsatzes
auf dem Schrauber (Abb. B)
• Schrauben Sie den Adapter (1) auf die Spitze (6)
des Schraubers.
• Der Adapter hat ein Linksgewinde; schrauben Sie
es deshalb entgegen dem Uhrzeigersinn auf.
• Stecken Sie die Schrauberklinge (7) in die Bohrung im Adapter und in die Sechskantaufnahme
in der Spitze des Schraubers.
• Schieben Sie das Vorsatzmodul (2) über die
Schrauberklinge auf den Adapter (1).
• Vergewissern Sie sich, daß die Streifenführung (4)
unter dem Vorsatzmodul positioniert ist, und ziehen Sie die Flügelmutter (8) fest, um das Vorsatzmodul auf dem Adapter zu fixieren.
5
Laden von Streifenschrauben in den AutomatikSchraubervorsatz (Abb. C)
• Stecken Sie ein Ende des Schraubenstreifens (9)
durch die Streifenführung (4) in die Aufnahme
vorne am Vorsatzmodul (2) ein.
• Schieben Sie den Streifen weiter hinein, bis die
erste Schraube direkt vor der Schrauberklinge
einrastet.
• Vergewissern Sie sich, daß der Schraubenstreifen
sich frei bewegen kann und zwischen der Streifenführung und dem Vorsatzmodul nicht verdreht ist.
Justieren der Nasenplatte (Abb. D)
• Lockern Sie die Flügelmutter (10), aber entfernen
Sie sie nicht.
• Laden Sie einen Schraubenstreifen (9) in das Vorsatzmodul (2), bis die erste Schraube korrekt positioniert ist.
• Schieben Sie die Nasenplatte (3) ein oder aus,
bis der gewünschte Abstand erreicht ist.
• Für längere Schrauben verschieben Sie die
Nasenplatte so, daß sich ein Abstand von 3 bis
6 mm zwischen der Schraubenspitze und derinneren Kante der Nasenplatte ergibt.
• Für kürzere Schrauben kann ein Abstand bis
20 mm erforderlich sein, um den maximalen
Einstellbereich am Einstellring zu erzielen.
• Ziehen Sie die Flügelmutter fest.
Tiefeneinstellung (Abb. E)
Der Tiefeneinstellring (5) läßt sich in Viertelumdrehungen verstellen, die jeweils einer Tiefenveränderung von 0,3 mm entsprechen.
• Heben Sie den Verriegelungsstift (11) an und drehen Sie ihn 90°, um den Einstellring (5) freizugeben.
• Drehen Sie den Ring, um die erforderliche
Schraubenkopftiefe einzustellen.
• Drehen Sie den Ring in Richtung des
Schraubers, um die Schraubtiefe zu vergrößern.
• Drehen Sie den Ring in Richtung des Vorsatzmoduls, um die Schraubtiefe zu verringern.
• Drehen Sie den Verriegelungsstift zurück und vergewissern Sie sich, daß der Stift in einer der Nuten (12) einrastet.
Wechseln der Schrauberklinge (Abb. B)
• Lockern Sie die Flügelmutter (8), mit deren Hilfe
das Vorsatzmodul (2) am Adapter (1) montiert ist.
• Nehmen Sie das Vorsatzmodul vom Adapter.
de - 2
DEUTSCH
• Ziehen Sie die alte Schrauberklinge (7) aus dem
Schrauber.
• Drücken Sie die neue Schrauberklinge kräftig in
den Schrauber.
• Schieben Sie das Vorsatzmodul über die neue
Schrauberklinge auf den Adapter.
• Vergewissern Sie sich, daß das Vorsatzmodul
fest auf dem Adapter angebracht ist, bevor Sie
die Flügelmutter festziehen.
Die Schrauberklinge wird von einem
kräftigen Magneten festgehalten.
Nach längerem Gebrauch sitzt die
Schrauberklinge sehr fest. Verwenden
Sie dann eine Zange, um die alte
Schrauberklinge zu entfernen.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Schrauben mit dem Automatik-Schraubervorsatz
(Abb. A & C)
Prüfen Sie vor dem Betrieb, daß der Rechts-/Linkslauf-Umschalter auf dem Werkzeug auf Rechtslauf
geschaltet ist.
• Laden Sie einen Schraubenstreifen (9).
• Betätigen Sie den Drehzahl-Regelschalter des
Schraubers. Halten Sie ihn gedrückt oder arretieren Sie ihn mit Hilfe des Verriegelungsknopfes.
• Setzen Sie die Nasenplatte (3) auf die Arbeitsfläche und drücken Sie kräftig, um die Schraube
einzuschrauben.
• Nehmen Sie den Druck vollständig weg, damit
das Vorsatzmodul (2) zurückfahren kann. So wird
automatisch die nächste Schraube geladen.
• Wiederholen Sie die beiden letzten Schritte so oft
wie erforderlich, mit dem Schrauber im Dauerbetrieb.
• Bei Bedarf verwenden Sie den Tiefeneinstellring (5)
zum Einstellen der Sitzhöhe.
Der Schrauber muß eingeschaltet sein,
bevor der Automatik-Schraubervorsatz
verwendet wird. Schalten Sie den
Schrauber zwischen den Schraubvorgängen nicht aus, sondern lassen Sie ihn
eingeschaltet.
de - 3
Für optimale Handhabung empfiehlt sich
die Verwendung eines Zusatzhandgriffes
für den Schrauber.
Sehen Sie für die zu verwendenden Schrauben in
der Übersicht hinten in dieser Anleitung nach.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Wartung
Ihre Elu-Zusatzeinrichtung wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Entfernen von Staub und Spänen (Abb. F)
• Reinigen Sie regelmäßig das Lager (13) und die
Führungsnut (14) mit Druckluft.
• Denken Sie daran, bei diesen Wartungsarbeiten
eine Schutzbrille zu tragen.
Schmieren
• Schmieren Sie den Vorsatz regelmäßig.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Maschinenzubehör enthält Roh- und Kunststoffe, die
recycelt werden können, und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen.
Elu und andere namhafte Hersteller von Maschinenzubehör haben ein Recycling-Konzept entwickelt,
das dem Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Maschinenzubehör ermöglicht.
Ausgediente Elu-Produkte können beim Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
6
DEUTSCH
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Produkte werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein,
so wenden Sie sich bitte an eine Elu-Kundendienstwerkstatt.
Erfragen Sie die Ihnen am nächsten gelegene EluKundendienstwerkstatt bei Ihrem Elu-Fachhändler
oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes
(siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung).
Eine Übersicht über die Elu-Kundendienstwerkstätte
und weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.2helpu.com.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Produktes
nicht völlig zufrieden sind, können Sie es unter
Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres
innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem Elu-Fachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und
erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld zurück
Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluProdukte und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Produkten geeignet bezeichnet
worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
7
de - 4
ENGLISH
AUTO-FEED ATTACHMENT EZBS40
Congratulations!
General
You have chosen an Elu product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional users.
Table of contents
Manufacturer’s declaration
Safety instructions
Package contents
Description
Assembly and adjustment
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
Manufacturer’s declaration
EZBS40
Elu declares that this unit has been designed in
compliance with 98/37/EEC.
This unit must not be put into service until it was
established that the Power Tool to be connected to
this unit is in compliance with 98/37/EEC
(identified by the CE-marking on the Power Tool).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
Observe the safety regulations in the instruction
manual of the Power Tool to be connected to
this attachment. Also observe any applicable
additional safety rules. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
en - 1
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or its attachments. Keep all people away
from the work area.
3 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
They can be caught in moving parts. Preferably
wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
4 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
5 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
6 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
7 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
8 Have your Power Tool Attachment repaired
by an Elu authorized repair agent
Repair of your Power Tool Attachment being a
matter of precision and skill, always take it to
your Elu Authorized Repair Agent.
Package contents
The package contains:
1 Auto-feed attachment
1 One-piece driver bit
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
8
ENGLISH
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
The auto-feed attachment EZBS40 has been
designed to automatically feed screws to your
BS41EK screw driver.
1 Fitting
2 Module
3 Nose piece
4 Strip guide
5 Depth control collar
Assembly and adjustment
It is recommended to use a side handle
(option) with this attachment.
Mounting the auto-feed attachment to the
machine (fig. B)
• Screw the fitting (1) onto the nose of the tool (6).
• The fitting has a left-handed thread, so screw on
counter-clockwise.
• Fully insert the one-piece driver bit (7) into the
hole in the fitting and into the hexagon socket in
the nose of the tool.
• Slide the module (2) over the driver bit onto the
fitting (1).
• Ensuring that the strip guide (4) is positioned
under the module, tighten the wingnut (8) to lock
the module onto the fitting.
Loading a collated screw strip to the auto-feed
attachment (fig. C)
• Insert either end of the screw strip (9) through the
strip guide (4) feeding it into the slot at the base
of the module (2).
• Continue feeding the strip until the first screw
clicks into the driving position directly ahead of
the driver bit.
• Make sure that the screw strip is able to move
freely and is not twisted between the strip guide
and the module.
Adjusting the nose piece (fig. D)
• Loosen the wingnut (10), but do not remove.
• Feed a screw strip (9) into the module (2) until the
first screw is in the driving position.
• Slide the nose piece (3) either in or out to achieve
the required clearance.
• For longer screws, slide the nose piece to a
position which allows a clearance of 3 to 6 mm
between the point of the screw and the inside
face of the nose piece.
• For shorter screws, a clearance up to 20 mm
may be required to provide maximum adjustment
at the depth collar.
• Tighten the wingnut.
Adjusting the depth control collar (fig. E)
The depth control collar (5) can be adjusted in
quarter-turn steps of 0.3 mm.
• Lift and twist the locking pin (11) through 90° to
turn the collar (5).
• Turn the collar either up or down to achieve the
required screw head depth.
• Turn the collar toward the nose of the tool to
increase screw depth.
• Turn the collar toward the module to reduce
screw depth.
• Twist back the locking pin and make sure the pin
is fixed in one of the locking grooves (12).
Changing a driver bit (fig. B)
• Loosen the wingnut (8) attaching the module (2)
to the fitting (1).
• Slide the module off the fitting.
• Pull the old bit (7) from the drive unit.
• Push the new bit firmly into the drive unit.
• Slide the module over the new bit onto the fitting.
• Make sure the module is firmly seated on the
fitting before tightening the wingnut.
The screw drive bit is held in place by a
powerful magnet. After extensive use the
bit will become tightly located, so grips
may be required to remove the old bit.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
9
en - 2
ENGLISH
Screwing using the auto-feed attachment
(fig. A & C)
Before operation, check that the forward/reverse
switch on the tool is in the forward position.
• Load a collated screw strip (9).
• Depress the on/off switch on the tool.
Keep depressed or lock using the locking knob.
• Place the nose piece (3) on the work surface and
push firmly to drive the screw into the material.
• Completely release pressure to allow the module
(2) to fully retract. The retraction movement
automatically feeds the next screw.
• With the tool running continuously, repeat the
previous two steps as many times as required.
• If necessary, use the depth control collar (5)
to adjust the seating height.
• The tool must be running before
operating the auto-feed attachment.
Keep the tool running between driving
operations: do not switch on or off.
• For optimum grip it is recommended to
mount a side handle to the tool.
Refer to the table in the back of this manual for the
correct screw types to be used.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your Elu attachment has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Removing debris (fig. F)
• Regularly clean the bearing (13) and the guide
groove (14) with compressed air.
• Remember to wear safety goggles while
performing this maintenance activity.
Unwanted products and the environment
Take your attachment to an Elu authorized repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Elu After-Sales service
All Elu products are thoroughly tested before leaving
the factory. However, if the product needs repair,
please contact your dealer or the Elu Head Office for
the address of the nearest Elu authorized repair
agent (please refer to the back of this manual).
Alternatively, a list of authorized Elu repair agents
and full details on our after-sales service are
available on the Internet at www.2helpu.com.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased,
to your Elu dealer for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
Lubrication
• Regularly lubricate your attachment.
en - 3
10
ESPAÑOL
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO EZBS40
¡Enhorabuena!
Generalidades
Usted ha optado por un producto de Elu. Muchos
años de experiencia y una gran asiduidad en el
desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido a Elu en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Contenido
Declaración del fabricante
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Montaje y ajustes
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 1
es - 2
es - 2
es - 3
es - 4
Declaración del fabricante
EZBS40
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a 98/37/CEE.
Esta unidad no debe ponerse en servicio hasta que
se haya determinado que la herramienta eléctrica en
la que va a acoplarse cumpla el Reglamento
98/37/CEE (lo que viene certificado por la presencia
del marcado CE en la herramienta eléctrica).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o los accesorios. Manténgales
alejadas de su área de trabajo.
3 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
4 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
5 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
6 Esté siempre alerto
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
7 Haga reparar este accesorio en un centro de
servicio Elu
Ya que la reparación de los accesorios de
herramientas eléctricas requiere pericia y
precisión, siempre debe ser efectuada por un
técnico de servicio autorizado por Elu.
Verificación del contenido del embalaje
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas, observe las reglas de
seguridad en vigor en su país, a fin de reducir el
riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y de
incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
11
El paquete contiene:
1 Alimentador automático
1 Broca destornilladora de una pieza
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
es - 1
ESPAÑOL
Descripción (fig. A)
El alimentador automático EZBS40 fue pensado
para la alimentación automática de tornillos al
destornillador BS41EK.
1 Adaptador
2 Módulo
3 Pieza frontal
4 Guía de la cinta
5 Anillo de control de profundidad
Montaje y ajustes
Se aconseja usar una empuñadura
lateral (opción) con este accesorio.
Montaje del alimentador automático sobre la
máquina (fig. B)
• Atornille el adaptador (1) a la pieza frontal de la
herramienta (6).
• El accesorio tiene una rosca a izquierda, atornille,
pues, en sentido antihorario.
• Introduzca a fondo la broca impulsora de una
sola pieza (7) en el agujero del accesorio y en el
casquillo hexagonal de la pieza frontal de la
herramienta.
• Deslice el módulo (2) por encima de la broca
impulsora hacia el accesorio (1).
• Tras comprobar que la guía de la cinta (4) está
colocada debajo del módulo, apriete la tuerca de
mariposa (8) para sujetar el módulo al accesorio.
Carga de una cinta de tornillos intercalados en el
alimentador automático (fig. C)
• Introduzca uno de los dos extremos de la cinta
de tornillos (9) en la guía de la cinta (4)
haciéndola entrar en la ranura que hay en la base
del módulo (2).
• Siga introduciendo la cinta hasta que el primer
tornillo encaje en la posición de arrastre
directamente por delante de la broca impulsora.
• Compruebe que la cinta de tornillos se mueva
libremente y no quede atrapada entre la guía de
la cinta y el módulo.
Ajuste de la pieza frontal (fig. D)
• Afloje la tuerca de mariposa (10), pero sin quitarla.
• Introduzca una cinta de tornillos (9) en el módulo
(2) hasta que el primer tornillo esté en la posición
de arrastre.
es - 2
• Deslice la pieza frontal (3) hacia adentro o hacia
afuera hasta conseguir la distancia necesaria.
• Para tornillos más largos, deslice la pieza frontal
hasta una posición que permita una distancia de
3 a 6 mm entre la punta del tornillo y la cara
interna de la pieza frontal.
• Para tornillos más cortos, puede ser necesaria
una separación de hasta 20 mm para conseguir
el ajuste máximo en el anillo de control de
profundidad.
• Apriete la tuerca de mariposa.
Ajuste del anillo de control de profundidad (fig. E)
El anillo de control de profundidad (5) puede ajustarse
en pasos de un cuarto de vuelta de 0,3 mm.
• Levante y haga girar el pasador de seguridad (11)
a 90° para dar la vuelta al anillo (5).
• Dé la vuelta al anillo hacia arriba o hacia abajo
para conseguir la profundidad necesaria de la
cabeza del tornillo.
• Gire el anillo hacia la pieza frontal de la herramienta
para aumentar la profundidad del tornillo.
• Gire el anillo hacia el módulo para reducir la
profundidad del tornillo.
• Haga girar nuevamente el pasador de seguridad
y compruebe que el pasador esté encajado en
una de las acanaladuras de bloqueo (12).
Cambio de la broca destornilladora (fig. B)
• Afloje la tuerca de mariposa (8) adosando el
módulo (2) al adaptador (1).
• Extraiga el módulo del adaptador deslizándolo.
• Tire de la broca usada (7) sacándola de la unidad
de impulsión.
• Introduzca la broca nueva empujándola
firmemente en la unidad de impulsión.
• Deslice el módulo por encima de la broca nueva
hacia el adaptador.
• Compruebe que el módulo esté firmemente
asentado en el adaptador antes de apretar la
tuerca de mariposa.
La broca impulsora del tornillo se
mantiene en su sitio gracias a un potente
imán. Después de un uso prolongado,
la broca estará muy apretada en su
posición y es posible que haya que usar
unas tenazas para retirarla.
12
ESPAÑOL
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Atornillar usando el alimentador automático
(fig. A & C)
Antes de empezar a trabajar, compruebe que el
conmutador hacia adelante/hacia atrás esté en la
primera de estas dos posiciones.
• Cargue una cinta de tornillos intercalados (9).
• Pulse el conmutador on/off de la herramienta.
Manténgalo pulsado o bloquéelo usando el
mando de bloqueo.
• Coloque la pieza frontal (3) sobre la superficie de
trabajo y empuje firmemente para hacer que el
tornillo se introduzca en el material.
• Afloje totalmente la presión para permitir que el
módulo (2) se retraiga plenamente. El movimiento
de retracción hace que se cargue el tornillo
siguiente automáticamente.
• Con la herramienta en funcionamiento continuo,
repita los dos pasos anteriores tantas veces
como sea necesario.
• Si fuera necesario, use el anillo de control de la
profundidad (5) para ajustar la altura de
asentamiento.
• La herramienta debe estar en
funcionamiento antes de utilizar el
alimentador automático. Mantenga la
herramienta en marcha entre las
operaciones de atornillado: no la apague
y encienda entre una y otra.
• Para una buena sujeción se aconseja
montar una empuñadura lateral en la
herramienta.
Mantenimiento
Su acoplamiento Elu ha sido diseñado para que
funcione durante un largo período de tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio contínuo depende de unos cuidados
apropiados de la herramienta y de una limpieza
regular.
Eliminación de residuos (fig. F)
• Limpie con regularidad el cojinete (13) y la
acanaladura de la guía (14) con aire comprimido.
• No deje de usar gafas protectoras al realizar esta
actividad de mantenimiento.
Lubrificación
• Lubrique periódicamente su herramienta.
Productos no deseados y el medio ambiente
Lleve su acoplamiento a un representante de
reparaciones autorizado por Elu, donde se eliminará
sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
Servicio Post-Venta Elu
Todos los productos Elu se someten a pruebas
exhaustivas antes de salir de fábrica. No obstante,
en el caso de que el producto necesitara una
reparación, rogamos contacte a su distribuidor o a
las Oficinas Principales de Elu para obtener la
dirección del representante de reparaciones
autorizado por Elu más cercano a Ud (por favor
consulte el dorso de este manual). Como alternativa,
hay disponible en Internet una lista de Centros de
Servicio Elu e información completa sobre nuestro
servicio postventa en www.2helpu.com.
Consulte la tabla al final de este manual para ver el
tipo correcto de tornillos que debe utilizar.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
13
es - 3
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
es - 4
14
FRANÇAIS
ACCESSOIRE D’ALIMENTATION AUTOMATIQUE EZBS40
Félicitations!
Généralités
Vous avez choisi un produit Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils adaptés
aux exigences des utilisateurs professionnels.
Table des matières
Déclaration du fabricant
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Assemblage et réglage
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 4
Déclaration du fabricant
EZBS40
Elu déclare que l’accessoire ci-dessus a été mis au
point en conformité avec 98/37/CEE.
La mise en service de cet accessoire est interdite si
l’outil électrique auquel il va être raccordé n’a pas
été déclaré conforme à la directive 98/37/CEE
(conformité identifiée par le marquage CE sur l’outil).
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Observer les consignes de sécurité
fondamentales concernant l’outil électrique à
connecter à cet accessoire. Lire et observer les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
15
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou ses accessoires. Les tenir
éloignées de votre travail.
3 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement.
Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé
de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas
échéant, porter une garniture convenable
retenant les cheveux longs.
4 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
5 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
6 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
7 Utiliser l’outil adéquat
L’utilisation conforme à la destination est décrite
dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop
faible puissance pour exécuter des travaux
lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et
pour des travaux pour lesquels ils n’ont pas été
conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
8 Faire réparer votre accessoire par un service
Elu agréé
La réparation de cet accessoire exigeant une
grande précision et habilité, elle est réservée aux
personnes qualifiées.
fr - 1
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Accessoire d’alimentation automatique
1 Embout de vissage monobloc
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
L’accessoire d’alimentation automatique EZBS40
a été conçu pour alimenter automatiquement en vis
votre visseuse BS41EK.
1 Raccord
2 Module
3 Nez
4 Guide-bande
5 Bague de réglage de profondeur
Assemblage et réglage
Il est recommandé d’utiliser une poignée
latérale (option) avec cet accessoire.
Montage de l’accessoire d’alimentation
automatique sur la machine (fig. B)
• Vissez le raccord (1) sur le nez de l’outil (6).
• Le raccord ayant un filetage à gauche, il faut
donc le visser dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
• Insérez complètement l’embout de vissage
monobloc (7) dans le trou du raccord et dans la
douille hexagonale du nez de l’outil.
• Glissez le module (2) par dessus l’embout de
vissage situé sur le raccord (1).
• Après vous avoir assuré que le guide-bande (4)
est positionné sous le module, serrez l’écrou à
oreilles (8) pour bloquer le module sur le raccord.
Chargement d’une bande à vis assemblée dans
l’accessoire d’alimentation automatique (fig. C)
• Insérez un des bouts de la bande à vis (9) par le
guide-bande (4) dans la fente située à la base du
module (2).
fr - 2
• Continuez à charger la bande jusqu’à ce que la
première vis s’engage en position de vissage
directement à l’avant de l’embout de vissage.
• Assurez-vous que la bande à vis est capable de
se déplacer librement et ne s’entortille pas entre
le guide-bande et le module.
Réglage du nez (fig. D)
• Desserrez l’écrou à oreilles (10) sans l’enlever.
• Insérez une bande à vis (9) dans module (2)
jusqu’à ce que la première vis se trouve en
position de vissage.
• Glissez le nez (3) à l’intérieur ou à l’extérieur pour
obtenir l’espace requis.
• Pour des vis plus longues, faites glisser le nez
dans une position qui permet d’obtenir un
espace de 3 à 6 mm entre la pointe de la vis et la
face interne du nez.
• Pour des vis plus petites, l’espace nécessaire
peut être de 20 pour assurer le réglage maximum
au niveau de la bague de réglage de profondeur.
• Serrez l’écrou à oreilles.
Réglage de la bague de réglage de profondeur
(fig. E)
La bague de réglage de profondeur (5) peut se
régler par paliers de quarts de tour de 0,3 mm.
• Relevez et dévissez la broche de verrouillage (11)
de 90° pour tourner la bague (5).
• Tournez la bague vers le haut ou vers le bas pour
obtenir la profondeur de tête de vis requise.
• Tournez la bague en direction du nez de l’outil
pour augmenter la profondeur de vis.
• Tournez la bague en direction du module pour
réduire la profondeur de vis.
• Revissez la broche de verrouillage et assurezvous qu’elle est fixée dans une des rainures de
verrouillage (12).
Changement d’un embout de vissage (fig. B)
• Desserrez l’écrou à oreilles (8) fixant le module (2)
au raccord (1).
• Dégagez le module en le glissant hors du raccord.
• Retirez l’embout usagé (7) du bloc de
transmission.
• Poussez l’embout neuf fermement dans le bloc
de transmission.
• Glissez le module par dessus l’embout neuf situé
sur le raccord.
16
FRANÇAIS
• Assurez-vous que le module siège solidement
sur le raccord avant de serrer l’écrou à oreilles.
L’embout de vissage est tenu en place
par un aimant puissant. Longuement
utilisé, l’embout se déplace légèrement si
bien que vous aurez éventuellement
d’une pince pour retirer l’embout usagé.
Mode d’emploi
Entretien
Votre appareil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Enlèvement des débris (fig. F)
• Nettoyez régulièrement le palier (13) et la rainure
de guidage (14) à l’air comprimé.
• N’oubliez pas de porter des lunettes de sécurité
en procédant à cette activité d’entretien.
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Vissage à l’aide de l’accessoire d’alimentation
automatique (fig. A & C)
Avant de procéder au vissage, vérifiez si le bouton
de commutation vissage/dévissage situé sur l’outil
se trouve en position vissage.
• Chargez une bande à vis assemblée (9).
• Enfoncez le bouton marche/arrêt de l’outil.
Maintenez-le enfoncé ou bien bloquez-le à l’aide
du bouton de verrouillage.
• Placez le nez (3) sur la surface de travail et
poussez-le fermement pour visser la vis dans le
matériau.
• Relâchez complètement la pression pour
permettre au module (2) de reculer entièrement.
Ce mouvement de recul alimente automatiquement
la vis suivante.
• L’outil étant en marche continu, répétez les deux
précédentes étapes autant de fois que nécessaire.
• Si nécessaire, utilisez la bague de réglage de
profondeur (5) pour ajuster la hauteur de siège.
Lubrification
• Lubrifiez régulièrement votre accessoire.
Service après-vente Elu
Tous les produits Elu sont soumis à un contrôle
rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où votre
appareil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel). Comme
alternative, une liste de centres de service aprèsvente Elu agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles
sur l’Internet (www.2helpu.com).
• L’outil doit être en marche avant mise en
oeuvre de l’accessoire d’alimentation
automatique. Laissez l’outil en marche
entre les opérations de vissage : ne pas
allumer ou éteindre.
• Pour optimiser la prise de l’outil, il est
recommandé de munir ce dernier d’une
poignée latérale.
Consulter le tableau au dos de ce manuel pour
connaître les types de vis à employer.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
17
fr - 3
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit
Elu ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de le retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Pour la Belgique et le Luxembourg,
retournez votre produit à Elu. Munissez-vous
d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
fr - 4
18
ITALIANO
ACCESSORIO AD ALIMENTAZIONE AUTOMATICA EZBS40
Congratulazioni!
Norme generali
Siete entrati in possesso di un prodotto Elu. Anni di
esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno degli
strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Certificato del fabbricante
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Assemblaggio e regolazione
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 2
it - 2
it - 3
it - 4
Certificato del fabbricante
EZBS40
La Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alla norma 98/37/CEE.
L’accessorio deve essere montato esclusivamente
su attrezzi elettrici conformi alla norma 98/37/CEE
(conformità attestata dalla marcatura CE).
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
19
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tenere i bambini alla lontana
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o gli accessori.
Tenere i non addetti ai lavori lontani dal posto di
lavoro.
3 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile.
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma e
scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i
capelli se si portano lunghi.
4 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
5 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
6 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
7 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
8 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
La riparazione dell’Accessorio del Vostro
Elettroutensile richiede precisione e competenza,
per tale ragione di consiglia di rivolgersi sempre
ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Elu.
it - 1
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Accessorio per alimentazione automatica
1 Punta avvitatore monopezzo
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
L’accessorio per alimentazione automatica EZBS40
è stato progettato per alimentare automaticamente
le viti nel vostro cacciavite BS41EK.
1 Raccordo
2 Modulo
3 Pezzo di estremità
4 Guida nastro
5 Ghiera regolazione profondità
• Continuare ad alimentare il nastro fino a quando
la prima vite non raggiunge la posizione di
avvitamento direttamente davanti alla punta
dell’avvitatore.
• Assicurarsi che il nastro porta-viti si possa
spostare liberamente e non rimanga impigliato tra
la guida e il modulo.
Regolazione del pezzo di estremità (fig. D)
• Allentare il dado ad alette (10), senza rimuoverlo.
• Alimentare un nastro porta-viti (9) nel modulo (2)
finché la prima vite non raggiunge la posizione di
avvitamento.
• Far scorrere l’estremità (3) verso l’interno o verso
l’esterno fino ad ottenere il gioco desiderato.
• Per viti più lunghe, far scorrere il pezzo di
estremità in una posizione in cui la distanza tra la
punta della vite e il lato anteriore del pezzo di
estremità sia compresa tra 3 e 6 mm.
• Per viti più corte, al fine di ottenere la regolazione
massima in corrispondenza della ghiera di
profondità , il gioco deve raggiungere un
massimo di 20 mm.
• Serrare il dado ad alette.
Assemblaggio e regolazione
Con questo accessorio si raccomanda
l’uso di un’impugnatura laterale
(opzionale).
Montaggio dell’accessorio di alimentazione
automatica sull’utensile (fig. B)
• Avvitare il raccordo (1) sull’estremità dell’utensile (6).
• Poiché il raccordo presenta una filettatura
sinistrorsa, avvitare in senso antiorario.
• Inserire interamente la punta monopezzo (7)
nel foro del raccordo e nella presa esagonale
nell’estremità dell’utensile.
• Far scorrere il modulo (2) sulla punta
dell’avvitatore sul raccordo (1).
• Assicurandosi che il guida nastro (4)
sia posizionato sotto il modulo, serrare il dado ad
alette (8) per bloccare il modulo sul raccordo.
Come caricare una serie di viti nell’accessorio ad
alimentazione automatica (fig. C)
• Inserire una delle due estremità del nastro portaviti (9) attraverso la guida (4), alimentandola nella
scanalatura alla base del modulo (2).
it - 2
Regolazione della ghiera di regolazione
profondità (fig. E)
La ghiera di regolazione profondità (5) può essere
regolata in fasi da un quarto di giro di 0,3 mm.
• Sollevare e ruotare il perno di bloccaggio (11)
di 90° per ruotare la ghiera (5).
• Ruotare la ghiera verso l’alto o verso il basso fino
a raggiungere la profondità desiderata della testa
della vite.
• Ruotare la ghiera verso il pezzo di estremità
dell’utensile per aumentare la profondità di
avvitamento.
• Ruotare la ghiera verso il modulo per ridurre la
profondità di avvitamento.
• Ruotare in senso inverso il perno di bloccaggio e
assicurarsi che quest’ultimo sia bloccato in una
delle apposite scanalature (12).
Sostituzione di una punta (fig. B)
• Allentare il dado ad alette (8) che collega il
modulo al (2) raccordo (1).
• Estrarre il modulo dal raccordo.
• Estrarre la punta usurata (7) dall’unità di
avvitamento.
20
ITALIANO
• Inserire la nuova punta in modo sicuro nell’unità
di avvitamento.
• Far scorrere il modulo sulla nuova punta sul
raccordo.
• Assicurarsi che il modulo sia correttamente
inserito sul raccordo prima di serrare il dado ad
alette.
La punta del cacciavite è mantenuta in
posizione da un potente magnete.
Dopo un uso prolungato, la punta si
incastrerà e dovrà essere rimossa
mediante l’uso di una pinza.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Avvitamento con l’accessorio ad alimentazione
automatica (fig. A & C)
Prima del funzionamento, controllare che
l’interruttore marcia avanti/indietro sull’utensile sia
sulla posizione di avanzamento.
• Caricare un gruppo di viti (9).
• Premere l’interruttore di avvio/arresto
sull’utensile. Tenerlo premuto o bloccarlo
mediante la manopola di bloccaggio.
• Posizionare il pezzo di estremità (3)
sulla superficie di lavoro e spingere con forza per
alimentare la vite nel materiale.
• Rilasciare completamente la pressione per
consentire al modulo (2) di ritrarsi
completamente. Il movimento di retrazione
provoca l’alimentazione automatica della vite
successiva.
• Con l’utensile impostato sul funzionamento in
continuo, ripetere le precedenti due fasi il numero
di volte necessario.
• Se necessario, usare la ghiera di regolazione
profondità (5) per regolare l’altezza della sede.
• Per ottimizzare la presa, montare
un’impugnatura laterale sull’utensile.
Fare riferimento alla tabella sul retro del presente
manuale per conoscere il tipo di viti da utilizzare.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il dispositivo accessorio della Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per avere prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e
sottoporlo a pulizia periodica.
Rimozione dei residui (fig. F)
• Pulire ad intervalli regolari il cuscinetto (13) e la
scanalatura della guida (14) con aria compressa.
• Nell’eseguire operazioni di manutenzione,
ricordare di indossare occhiali di protezione.
Lubrificazione
• Lubrificare l’accessorio ad intervalli regolari.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Si prega di portare il dispositivo accessorio ad un
Centro di Riparazioni autorizzato Elu che disporrà
della sua eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti i prodotti Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
• L’utensile deve essere già in funzione
prima di azionare l’accessorio ad
alimentazione automatica.
Tra un’operazione di avvitamento e
l’altra, mantenere l’utensile in funzione:
non accenderlo o spegnerlo.
21
it - 3
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza
Elu, con la prova della data di acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpu.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica Elu, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
it - 4
22
NEDERLANDS
AUTOMATISCH DOORLAADSYSTEEM EZBS40
Gefeliciteerd!
Algemeen
U heeft gekozen voor een produkt van Elu. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en
innovatie maken Elu tot een betrouwbare partner voor
de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Verklaring van de fabrikant
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Monteren en instellen
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 3
Verklaring van de fabrikant
EZBS40
Elu verklaart dat bovengenoemd hulpstuk in
overeenstemming is met 98/37/EEG.
Dit hulpstuk mag uitsluitend in gebruik worden
genomen wanneer de elektrische machine waarmee
het hulpstuk zal worden gebruikt, in overeenstemming
met 98/37/EEG is verklaard (zoals aangegeven door
de CE-markering op de machine).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of de
hulpstukken komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
3 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
4 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
5 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
6 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
7 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Het repareren van hulpstukken voor elektrische
machines vereist de nodige vakkundigheid en
precisie. Laat uw hulpstuk dan ook uitsluitend
door daartoe bevoegde technici uitvoeren.
Inhoud van de verpakking
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem de veiligheidsvoorschriften in de
handleiding van de met dit produkt te gebruiken
elektrische machine in acht. Neem ook de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht. Lees onderstaande instructies aandachtig
door voordat u met het produkt gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
23
De verpakking bevat:
1 Automatisch doorlaadsysteem
1 Schroefbit
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
nl - 1
NEDERLANDS
Beschrijving (fig. A)
Het automatisch doorlaadsysteem EZBS40
is ontworpen om uw schroevendraaier BS41EK
automatisch met schroeven te laden.
1 Adapter
2 Module
3 Neusstuk
4 Schroefstripgeleiding
5 Diepte-instelkraag
• Schuif het neusstuk (3) in of uit om de gewenste
afstand in te stellen.
• Schuif voor langere schroeven het neusstuk in
een positie waarbij de afstand tussen de punt
van de schroef en de binnenzijde van het
neusstuk 3 tot 6 mm bedraagt.
• Voor kortere schroeven kan een afstand van max.
20 mm nodig zijn om aan de diepte-instelkraag
een maximaal instelbereik te verkrijgen.
• Draai de vleugelmoer vast.
Monteren en instellen
Het is aan te bevelen om bij gebruik van
dit opzetstuk een zijhandgreep (optie) te
gebruiken.
Monteren van het automatisch doorlaadsysteem
op de machine (fig. B)
• Schroef de adapter (1) op de voorzijde (6) van de
machine.
• De adapter heeft een linkse draad, dus draait u
hem linksom.
• Steek het schroefbit (7) in het gat in de adapter
en de zeskantopname aan de voorzijde van de
machine.
• Schuif de module (2) over het schroefbit op de
adapter (1).
• Controleer of de stripgeleiding (4) onder de module
gepostioneerd is. Draai de vleugelmoer (8) vast om
de module op de adapter te fixeren.
Laden van een schroefstrip in het automatisch
doorlaadsysteem (fig. C)
• Steek een uiteinde van de schroefstrip (9)
door de stripgeleiding (4) en voer de strip in de
sleuf in de module (2).
• Voer de strip verder totdat de eerste schroef
vastklikt in een positie direct voor het schroefbit.
• Vergewis u ervan dat de schroefstrip vrij kan
bewegen en niet verdraait tussen de
stripgeleiding en de module.
Afstellen van het neusstuk (fig. D)
• Draai de vleugelmoer (10) los, maar verwijder
deze niet.
• Voer een schroefstrip (9) in de module (2) totdat
de eerste schroef voor het schroefbit
gepositioneerd is.
nl - 2
Diepte-instelling (fig. E)
De diepte-instelkraag (5) kan in stappen van 90°
worden verdaaid. Deze stappen komen overeen met
een diepteverschil van 0,3 mm.
• Til de blokkeerstift (11) omhoog en draai hem 90°
om de kraag (5) te kunnen verdraaien.
• Verdraai de kraag om de gewenste
schroefkopdiepte in te stellen.
• Draai de kraag in de richting van de voorzijde van
de machine om de schroefdiepte te vergroten.
• Draai de kraag in de richting van de module om
de schroefdiepte te verkleinen.
• Draai de blokkeerstift terug en vergewis u ervan
dat hij in een van de sleuven (12) gefixeerd is.
Verwisselen van een schroefbit (fig. B)
• Draai de vleugelmoer (8) los waarmee de module
(2) aan de adapter (1) is bevestigd.
• Neem de module van de adapter.
• Trek het oude bit (7) uit de opname.
• Druk het nieuwe bit stevig in de opname.
• Schuif de module over het nieuwe bit op de
adapter.
• Vergewis u ervan dat de module stevig op de
adapter is bevestigd en draai de vleugelmoer
vast.
Het schroefbit wordt door een sterke
magneet op zijn plaats gehouden.
Na intensief gebruik kan het bit erg vast
komen te zitten; gebruik in dat geval een
tang om het oude bit te verwijderen.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
24
NEDERLANDS
Schroeven met het automatische
doorlaadsysteem (fig. A & C)
Controleer voor gebruik of de L/R-schakelaar in de
stand R staat.
• Laad een schroefstrip (9).
• Druk op de aan-/uit-schakelaar van de machine.
Houd de schakelaar ingedrukt of zet hem met
behulp van de blokkeerknop vast.
• Plaats het neusstuk (3) op het werkoppervlak en
druk stevig om de schroef in het werkstuk te
draaien.
• Neem de druk volledig weg om de module (2)
volledig terug te laten bewegen. De teruggaande
beweging laadt automatisch de volgende schroef.
• Herhaal de twee voorgaande stappen zo vaak als
nodig. Schakel de machine ondertussen niet uit.
• Gebruik indien nodig de diepte-instelkraag (5) om
de inschroefdiepte in te stellen.
• De machine moet draaien alvorens het
automatische doorlaadsysteem te
gebruiken. Laat de machine tussen de
schroefoperaties draaien; schakel de
machine niet uit.
• Om de machine optimaal te kunnen
hanteren, verdient het aanbeveling om
een zijhandgreep op de machine aan te
brengen.
Raadpleeg de tabel achterin deze handleiding voor
gebruik van de juiste schroefsoorten.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw Elu-produkt is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van het produkt garanderen
een hoge levensduur.
Verwijderen van stof en spaanders (fig. F)
• Reinig regelmatig het lager (13) en de
geleidegroef (14) met behulp van druklucht.
• Draag bij het reinigen een veiligheidsbril.
25
Smering
• Smeer het opzetstuk regelmatig.
Gebruikte produkten en het milieu
Wanneer uw produkt aan vervanging toe is, breng
het dan naar een Elu Service-center, waar het op
milieuvriendelijke wijze zal worden verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu-produkten worden grondig getest voor het
verlaten van de fabriek. Indien zich desondanks
defecten aan uw produkt voordoen, informeer dan
bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor naar het
adres van het dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding).
Een overzicht van erkende Elu Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op
Internet: www.2helpu.com.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu produkt om welke reden dan ook
niet geheel aan uw verwachtingen voldoet, stuurt
u het dan compleet zoals bij aankoop binnen
30 dagen terug naar Elu, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu produkt binnen 12 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van
materiaal- of constructiefouten, dan garanderen
wij de kosteloze vervanging van alle defecte
delen of van het hele apparaat, zulks ter
beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
nl - 3
NORSK
AUTOMATISK MATER EZBS40
Gratulerer!
Generelt
Du har valgt et Elu produkt. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Innholdsfortegnelse
Erklæring fra fabrikanten
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Montering og justering
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 3
Erklæring fra fabrikanten
EZBS40
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til 98/37/EEC.
Denne enheten må ikke tas i bruk før det er fastslått
at elektroverktøyet som skal kobles til denne
enheten er i overensstemmelse med 98/37/EEC
(bekreftet av CE-merket på elektroverktøyet).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
no - 1
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
2 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskin-tilbehøret. La ikke andre
personer komme i kontakt med elektroverktøyet
eller ledningen. Alle personer skal holdes borte
fra arbeidsområdet.
3 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
4 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser spon
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
5 Bruk hørselsvern
Støynivået ved saging av forskjellige materialer kan
variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A).
For å beskytte deg selv bør du alltid bruke
hørselsvern.
6 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en svak maskin til å gjøre arbeid som
krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy
til formål det ikke er ment for, som for eksempel
å fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
8 La verktøy-tilbehøret repareres av et
autorisert Elu serviceverksted
Reparasjon av elektroverktøy-tilbehør krever
fagkunnskap og nøyaktighet. Overlat derfor alltid
dette til kvalifisert Elu servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Automatisk mater
1 Skrutrekkerbit i én del
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
26
NORSK
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Den automatiske materen EZBS40 er utformet for å
automatisk mate skruer til din BS41EK skrutrekker.
1 Montasje
2 Modul
3 Utstøter
4 Stripevern
5 Dybdekontrollmansjett
Montering og justering
Vi anbefaler at du bruker et sidehåndtak
(ekstrautstyr) sammen med dette
utstyret.
Feste den automatiske materen til maskinen
(fig. B)
• Skru montasjen (1) på utstøteren til verktøyet (6).
• Montasjen er venstregjenget, derfor skrur du mot
klokken.
• Sett skrutrekkerbiten (7) inn i hullet i montasjen og
inn i sekskantsporet på utstøteren til verktøyet.
• Skyv modulen (2) over skrutrekkerbiten og inn på
montasjen (1).
• Sjekk at stripevernet (4) sitter under modulen, og
stram vingemutteren (8) for å låse modulen på
montasjen.
Legg en sammensatt skruestripe inn i den
automatiske materen (fig. C)
• Stikk en av endene av skruestripen (9) inn
gjennom stripevernet (4), og mat den inn i
åpningen nederst på modulen (2).
• Fortsett å mate inn stripen til den første skruen
klikker inn i innsettingsposisjon, rett foran
skrutrekkerbiten.
• Pass på at skruestripen kan beveges fritt og ikke
er vridd mellom stripevernet og modulen.
Justere utstøteren (fig. D)
• Løsne vingemutteren (10), men ikke ta den av.
• Mat en skruestripe (9) inn i modulen (2) til den
første skruen er i innsettingsposisjon.
27
• Skyv utstøteren (3) enten inn eller ut for å oppnå
nødvendig klaring.
• Ved bruk av lengre skruer skyver du utstøteren til
en posisjon som gir en klaring på 3 til 6 mm
mellom skruepunktet og innsiden på utstøteren.
• Ved bruk av kortere skruer kan det være
nødvendig med en klaring på opptil 20 mm for å
gi maksimal justering ved dybdemansjetten
• Stram vingemutteren.
Justere dybdekontrollmansjetten (fig. E)
Dybdekontrollmansjetten (5) kan justeres i kvarte
omdreininger på 0,3 mm.
• Løft og drei låsepinnen (11) til 90° for å dreie på
mansjetten (5).
• Drei mansjetten enten opp eller ned for å oppnå
ønsket skruehodedybde.
• Drei mansjetten mot utstøteren til verktøyet for å
øke skruedybden.
• Drei mansjetten mot modulen for å redusere
skruedybden.
• Drei tilbake låsepinnen, og pass på at pinnen er
festet i et av låsesporene (12).
Bytte skrutrekkerbit (fig. B)
• Løsne vingemutteren (8) som fester modulen (2)
til montasjen (1).
• Skyv modulen av montasjen.
• Trekk den gamle biten (7) av skrutrekkerenheten.
• Skyv den nye biten godt inn i skrutrekkerenheten.
• Skyv modulen over den nye biten inn på
montasjen.
• Pass på at modulen sitter riktig i montasjen før
du strammer vingemutteren.
Skrutrekkerbiten holdes på plass av en
kraftig magnet. Etter omfattende bruk
festes biten svært godt, derfor kan det
være nødvendig å bruke verktøy for å
løsne den gamle biten.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
no - 2
NORSK
Skru ved bruk av den automatiske materen
(fig. A & C)
Før bruk sjekker du at fremover/bakover-bryteren på
verktøyet står i stilling for forover.
• Fyll sammensatte skruestriper (9).
• Trykk ned på/av-bryteren på verktøyet.
Hold denne nede eller lås ved hjelp av låsehjulet.
• Plasser utstøteren (3) på arbeidsflaten, og trykk
fast ned slik at skruen settes inn i materialet.
• Utløs hele trykket slik at modulen (2) kan trekke
seg helt tilbake. Tilbaketrekkingen mater
automatisk frem den neste skruen.
• Mens verktøyet går kontinuerlig gjentar du de to
trinnene ovenfor så mange ganger som
nødvendig.
• Om nødvendig bruker du
dybdekontrollmansjetten (5) til å justere
innsettingshøyden.
• Verktøyet må være på før du kan bruke
den automatiske materen. La verktøyet
gå mellom innsetting av skruene, ikke slå
det av og på.
• For optimal stødighet anbefaler vi at du
monterer et sidehåndtak på verktøyet.
Slå opp i tabellen bak i manualen for å finne korrekte
skruetyper for bruk med denne automatiske materen.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt Elu-produkt er konstruert slik at det kan brukes i
lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling
og regelmessig rengjøring av produktet.
Fjerne smuss (fig. F)
• Rengjør lageret (13) og ledesporet (14)
regelmessig med trykkluft.
• Husk å bruke sikkerhetsbriller når du utfører dette
vedlikeholdet.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
Elu, “etter-kjøp” service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu). Alternativt kan du finne en liste over Elu
autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internettadressen vår: www.2helpu.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-produkt,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
Smøring
• Smør utstyret regelmessig.
no - 3
28
PORTUGUÊS
ACESSÓRIO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA EZBS40
Parabéns!
Instruções gerais
Escolheu um producto Elu. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Conteúdo
Declaração do fabricante
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Montagem e afinação
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 4
Declaração do fabricante
EZBS40
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE.
Esta unidade, que não poude ser posta ao serviço
até que tivesse sido estabelecido que a Ferramenta
de Potência seja conectada a esta unidade, está em
conformidade com 98/37/CEE (como declarado na
chapa CE, na Ferramenta de Potência)
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu
país para reduzir o risco de incêndio, de choque
eléctrico e de ferimentos. Leia as seguintes
instruções de segurança antes de tentar utilizar
este produto. Guarde estas instruções!
29
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas,
acessórios ou cabos eléctricos. Afaste todos os
visitantes das áreas de trabalho.
3 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra os cabelos se estes forem
compridos.
4 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
5 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
6 Esteja atento
Controle o que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
cansado.
7 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indica-se as aplicações da
ferramenta.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para fazer o trabalho duma ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além dos que são
recomendados neste manual de instruções
podem dar origem a risco de ferimento.
8 Mande consertar o seu acessório de
ferramenta num Centro de Assistência
Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança relevantes.
Para evitar qualquer perigo, a reparação de
utensílios eléctricos reserva-se estritamente a
técnicos qualificados.
pt - 1
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Acessório de alimentação automática
1 Broca de accionamento composta por uma só
peça
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
O acessório de alimentação automática EZBS40 foi
concebido para colocar parafusos automaticamente
na sua aparafusadora BS41EK.
1 Encaixe
2 Módulo
3 Ponta
4 Guia de banda
5 Aro de controlo de profundidade
Montagem e afinação
É recomendável utilizar uma pega lateral
(opção) com este acessório.
Montar o acessório de alimentação automática
na máquina (fig. B)
• Aparafuse o encaixe (1) na ponta da ferramenta (6).
• O encaixe tem uma rosca esquerda. Por isso,
aperte-o no sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio.
• Introduza completamente broca de
accionamento de uma só peça (7) no orifício do
encaixe e no suporte hexagonal da ponta da
ferramenta.
• Faça deslizar o módulo (2) sobre a broca de
accionamento na direcção do encaixe (1).
• Certifique-se de que a guia de banda (4)
está posicionada por baixo do módulo e aperte a
porca de orelhas (8) para fixar o módulo ao
encaixe.
pt - 2
Carregar a banda de um parafuso para o
acessório de alimentação automática (fig. C)
• Introduza a extremidade da banda do parafuso (9)
através da guia de banda (4), inserindo-a na
ranhura na base do módulo (2).
• Continue a inserir a banda até que o primeiro
parafuso fique bloqueado na posição de
accionamento directamente por cima da broca.
• Certifique-se de que a banda do parafuso é
capaz de se deslocar livremente e não está
torcida entre a guia de banda e o módulo.
Ajustar a ponta (fig. D)
• Desaperte a porca de orelhas (10), mas não a
remova.
• Insira uma banda de parafusos (9) no módulo (2)
até que o primeiro parafuso esteja na posição de
accionamento.
• Faça deslizar a ponta (3) para dentro ou para
fora para atingir a folga desejada.
• No caso de parafusos mais longos, faça deslizar
a ponta para uma posição que permita uma folga
de 3 a 6 mm entre o ponto do parafuso e o
interior da ponta.
• Para parafusos mais pequenos, pode ser
necessária uma folga de até 20 mm, para dar o
ajuste máximo no aro de profundidade.
• Aperte a porca de orelhas.
Ajustar o aro de controlo de profundidade (fig. E)
O aro de controlo de profundidade (5) pode ser
ajustado em passos de um quarto de volta de
0,3 mm.
• Levante e rode o pino de bloqueio (11) 90° para
virar o aro (5).
• Vire o aro para cima ou para baixo para atingir a
profundidade desejada da cabeça do parafuso.
• Vire o aro para a ponta da ferramenta para
aumentar a profundidade do parafuso.
• Vire o aro na direcção do módulo para reduzir a
profundidade do parafuso.
• Volte a rodar o pino de bloqueio e certifique-se
de que o pino está fixo numa das ranhuras de
bloqueio (12).
30
PORTUGUÊS
Substituir uma broca de accionamento (fig. B)
• Desaperte a porca de orelhas (8), fixando o
módulo (2) ao encaixe (1).
• Faça deslizar o módulo para fora do encaixe.
• Puxe a broca a substituir (7) da unidade de
accionamento.
• Fixe a nova broca firmemente na unidade de
accionamento.
• Faça deslizar o módulo sobre a nova broca na
direcção do encaixe.
• Certifique-se de que o módulo está bem fixo no
encaixe antes de apertar a porca de orelhas.
Mantenha a ferramenta a funcionar entre
operações de accionamento: não ligue
ou desligue.
• Para uma melhor fixação, é recomendável
montar uma pega lateral na ferramenta.
Para utilizar o tipo de parafuso correcto, consulte a
tabela existente na parte posterior deste manual.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A broca da aparafusadora mantém-se
no lugar através de um íman potente.
Após uma utilização prolongada, a broca
pode ficar demasiado apertada.
Por isso, poderão ser necessárias pinças
para remover a velha broca.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Aparafusar com o acessório de alimentação
automática (fig. A & C)
Antes da operação, certifique-se de que o
interruptor de avanço/recuo na ferramenta está na
posição de avanço.
• Carregue uma banda de parafusos (9).
• Prima o interruptor on/off na ferramenta.
Prima sem soltar ou bloqueie com o botão de
travamento.
• Coloque a ponta (3) na superfície de trabalho e
empurre para accionar o parafuso.
• Liberte totalmente a pressão para permitir que o
módulo (2) se retraia por completo. O movimento
de retracção alimenta automaticamente o
parafuso seguinte.
• Com a ferramenta a funcionar continuamente,
repita os dois passos anteriores tantas vezes
quantas necessárias.
• Se necessário, use o aro de controlo de
profundidade (5) para ajustar a altura de suporte.
• A ferramenta deve estar a funcionar
antes de operar o acessório de
alimentação automática.
31
A sua ferramenta Elu foi concebida para funcionar
durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Remover os resíduos (fig. F)
• Limpe regularmente o suporte (13) e a ranhura
da guia (14) com ar comprimido.
• Use sempre óculos de segurança durante esta
actividade de manutenção.
Lubrificação
• Lubrifique regularmente o seu acessório.
Produtos indesejados e o ambiente
Leve a sua ferramenta a um Centro de Assistência
Técnica Elu onde ela será eliminada de um modo
seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as ferramentas Elu são devidamente testadas
antes de deixar a fábrica. No entanto, se a
ferramenta precisar de reparação, queira contactar
o seu distribuidor ou a Elu para obter o endereço do
Centro de Assistência Técnica Elu mais próximo
(queira consultar a parte de trás do presente
manual). Em alternativa, encontrará uma lista de
Centros de Assistência Técnica Elu e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpu.com.
pt - 3
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
pt - 4
32
SUOMI
AUTOMAATTISYÖTTÖ-LISÄLAITE EZBS40
Yleistä
Onneksi olkoon!
Olet valinnut Elu sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökummppaneista.
Sisällysluettelo
Valmistajan ilmoitus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Asennus ja säädöt
Huolto
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
Valmistajan ilmoitus
EZBS40
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC
mukaisesti.
Tätä liitintä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on
vahvistettu, että sähkötyökalu joka liitetään siihen on
98/37/EEC:n mukainen (tästä on todistuksena
CE-merkki työkalussa).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista mahdolliset esteet välttyäksesi vaurioilta.
2 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua
tai sen tarvikkeita. Kaikkien tulee pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
3 Pue itsesi oikein
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi
kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla
on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
4 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja estääksesi lastujen lentämisen
silmiisi. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa näöllesi.
Mikäli työstäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvonsuojaa.
5 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella kohoten toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojataksesi itseäsi käytä aina kuulosuojaimia.
6 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
7 Käytä oikeaa työkalua
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön,
johon se on tarkoitettu. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
8 Korjauta tarvikkeesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Koska sähkötyökalun tarvikkeiden korjaus on
tarkkaa ja ammattitaitoa vaativaa työtä, vie ne aina
Elun valtuuttamaan korjaamoon korjattavaksi.
Pakkauksen sisältö
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
33
Pakkaus sisältää:
1 Automaattisyöttö-lisälaite
1 Yksiosainen talttaterä
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
fi - 1
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
Automaattisyöttö-lisälaite EZBS40 on suunniteltu
syöttämään automaattisesti ruuveja BS41EKruuvinvääntimeesi.
1 Liitin
2 Moduuli
3 Kärkikappale
4 Liuskaohjain
5 Syvyydensäätökaulus
Asennus ja säädöt
Suosittelemme sivukahvan (valinnainen)
käyttöä lisälaitteen kanssa.
Automaattisyöttö-lisälaitteen asennus koneeseen
(kuva B)
• Ruuvaa liitin (1) työkalun kärkeen (6).
• Liittimessä on vasennousuinen kierre,
joten ruuvaa vastapäivään.
• Aseta yksiosainen talttaterä (7) kokonaan liittimen
reikään ja työkalun kärjessä olevaan kuusiokoloon.
• Liu’uta moduuli (2) talttaterän yli liittimeen (1).
• Varmista, että liuskaohjain (4) on asetettu
moduulin alle, ja kiristä siipimutteri (8) lukitaksesi
moduulin liittimeen.
Kootun ruuviliuskan lataaminen
automaattisyöttö-lisälaitteeseen (kuva C)
• Aseta ruuviliuskan (9) toinen pää liuskaohjaimen (4)
läpi syöttäen sitä moduulin (2) alustassa olevaan
rakoon.
• Jatka liuskan syöttämistä, kunnes ensimmäinen
ruuvi naksahtaa käyttöasentoon aivan talttaterän
edessä.
• Varmista, että ruuviliuska pystyy liikkumaan
vapaasti eikä ole kiertynyt liuskaohjaimen ja
moduulin väliin.
Kärkikappaleen säätö (kuva D)
• Löysää siipimutteria (10), mutta älä poista sitä.
• Syötä ruuviliuskaa (9) moduuliin (2), kunnes
ensimmäinen ruuvi on käyttöasennossa.
• Liu’uta kärkikappaletta (3) joko sisään tai ulos
saavuttaaksesi vaaditun liikkumisvaran.
• Liu’uta kärkikappale pidempiä ruuveja varten
asentoon, jossa ruuvin kärjen ja kärkikappaleen
sisäpinnan välinen liikkumavara on 3 - 6 mm.
fi - 2
• Lyhyempiä ruuveja varten vaadittu liikkumavara
voi olla jopa 20 mm, jotta saadaan suurin
mahdollinen säätö syvyyskauluksessa.
• Kiristä siipimutteri.
Syvyydensäätökauluksen säätö (kuva E)
Syvyydensäätökaulusta (5) voidaan säätää
neljänneskierrosvaiheissa, jotka ovat 0.3 mm:n
pituisia.
• Nosta ja kierrä sulkutappia (11) 90 astetta
kauluksen (5) kääntämiseksi.
• Käännä kaulus joko ylös tai alas saavuttaaksesi
vaaditun ruuvin kannan syvyyden.
• Käännä kaulusta työkalun kärkeä kohti
suurentaaksesi ruuvin syvyyttä.
• Käännä kaulus kohti moduulia vähentääksesi
ruuvin syvyyttä.
• Kierrä sulkutappi takaisin ja varmista, että tappi
on kiinnittynyt yhteen lukitusurista (12).
Talttaterän vaihto (kuva B)
• Löysää moduulin (2) liittimeen (1) kiinnittävää
siipimutteria (8).
• Liu’uta moduuli irti liittimestä.
• Vedä vanha terä (7) käyttöyksiköstä.
• Työnnä uusi terä lujasti käyttöyksikköön.
• Liu’uta moduuli uuden terän yli liittimeen.
• Varmista, että moduuli on lujasti sovitettu
liittimeen, ennen kuin kiristät siipimutteria.
Ruuvitalttaterä pysyy paikallaan
voimakkaan magneetin avulla. Runsaan
käytön jälkeen terä on kiinnittynyt lujasti,
joten vanhan terän irrottamiseen
saatetaan tarvita lujaa otetta.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Ruuvaaminen automaattisyöttö-lisälaitetta
käyttäen (kuvat A & C)
Tarkista ennen käyttöä, että työkalun eteen/
taaksepäin -kytkin on eteenpäin-asennossa.
• Lataa koottu ruuviliuska (9).
• Paina työkalun on/off -kytkintä. Pidä painettuna
tai lukitse lukitusnuppia käyttämällä.
34
SUOMI
• Aseta kärkikappale (3) työstettävälle pinnalle ja
paina lujasti kiertääksesi ruuvin materiaaliin.
• Lopeta painaminen kokonaan, jotta moduuli (2)
vetäytyy täydellisesti takaisin. Vetäytymisliike
syöttää automaattisesti seuraavan ruuvin.
• Kun käytät konetta jatkuvasti, toista edellä
kuvatut kaksi vaihetta niin usein kuin tarvitaan.
• Mikäli tarpeen, käytä syvyydensäätökaulusta (5)
istukkakorkeuden säätämiseen.
• Työkalun on oltava toiminnassa, ennen
kuin automaattisyöttö-lisälaitetta
käytetään. Pidä työkalu käynnissä
ruuvausten välissä: älä kytke päälle tai
pois päältä.
• Optimaalisen pitävyyden saavuttamiseksi
suosittelemme sivukahvan asentamista
työkaluun.
Katso käyttöohjeen takana olevasta taulukosta,
minkä tyyppisiä ruuveja tulee käyttää.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto
Elu-lisälaite on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen
käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat
laitteen jatkuvan toiminnan.
Lian poisto (kuva F)
• Puhdista laakeri (13) ja ohjaimen rako (14)
säännöllisesti paineilmalla.
• Muista käyttää suojalaseja, kun suoritat tämän
huoltotoimenpiteen.
Elun myynninjälkeinen huolto
Kaikki Elu-tuotteet on testattu perusteellisesti ennen
kuin ne lähetetään tehtaalta. Jos tuote on kuitenkin
korjauksen tarpeessa, ota yhteyttä myyjään tai Eluun
saadaksesi selville lähimmän valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen (katso tietoja tämän
ohjekirjan takaosasta). Lista valtuutetuista Eluhuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpu.com.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
Voitelu
• Voitele lisälaitteesi säännöllisesti.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Vie lisälaite valtuutettuun Elun huoltopisteeseen,
jossa se hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
35
fi - 3
SVENSKA
MATNINGSANORDNING EZBS40
Vi gratulerar!
Allmänt
Du har valt ett Elu produkt. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Innehållsförteckning
Tillverkarens förklaring
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Montering och inställning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 3
Tillverkarens förklaring
EZBS40
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med 98/37/EEG.
Denna produkt får inte tas i bruk innan man har
konstaterat att elverktyget som skall kopplas till
denna produkt är i överensstämmelse med
98/37/EEC (vilket anges med CE-märket på
elverktyget).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
sv - 1
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyget, tillbehöret eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
3 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor
rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
4 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att spån
blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka skada.
Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
5 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid sågning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A).
För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
6 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte svaga elverktyg att göra arbeten som
är avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
8 Reparation av verktyg och tillbehör får endast
utföras av godkänd Elu serviceverkstad
Reparation av ett tillbehör för elverktyg kräver
precision och färdighet. Anlita därför alltid en
auktoriserad Elu-verkstad.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Matningsanordning
1 Enkelt drivverktyg
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
36
SVENSKA
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Matningsanordningen EZBS40 är avsedd för
automatisk matning av skruvar till din skruvmejsel
BS41EK.
1 Fattning
2 Modul
3 Nosstycke
4 Bandledare
5 Djupstoppskrage
Montering och inställning
Detta tillbehör bör användas med ett
sidohandtag (tillval).
Montering av matningsanordningen på maskinen
(fig. B)
• Skruva fattningen (1) på apparatens nos (6).
• Fattningen är vänstergängad, ska alltså skruvas
motsols.
• Sätt in drivverktyget (7) helt i hålet i fattningen
och in i sexkantsockeln i apparatens nos.
• Skjut modulen (2) över drivverktyget in i
fattningen (1).
• Se till att bandledaren (4) sitter under modulen
och drag åt vingmuttern (8) så att modulen
spärras i fattningen.
Laddning av ett passande skruvband i
matningsanordningen (fig. C)
• För in ena ändan av skruvbandet (9) genom
bandledaren (4) och in i springan i modulens
bas (2).
• Mata bandet vidare till den första skruven klickar
in i drivpositionen rakt framför drivverktyget.
• Se till att skruvbandet kan löpa fritt och inte är
vridet mellan bandledaren och modulen.
Inställning av nosstycket (fig. D)
• Lossa vingmuttern (10), men låt den sitta kvar.
• Mata in ett skruvband (9) i modulen (2) tills den
första skruven sitter i drivläge.
37
• Skjut nosstycket (3) inåt eller utåt så att du får rätt
avstånd.
• För längre skruvar skjuter du nosstycket som ger
ett avstånd på 3 till 6 mm mellan skruvens spets
och insidan av nosstycket.
• För kortare skruvar kan det krävas ett avstånd på
upp till 20 mm för att få maximalt utrymme för
inställning av djupstoppet.
• Drag åt vingmuttern.
Inställning av djupstoppet (fig. E)
Djupstoppskragen (5) kan ställas in med kvartsvarv
på 0,3 mm.
• Luft och vrid spärrstiftet (11) 90° för att vrida
kragen (5).
• Vrid kragen uppåt eller nedåt till önskat djup för
skruvhuvudet.
• Vrid kragen mot apparatens nos för större
skruvdjup.
• Vrid kragen mot modulen för mindre skruvdjup.
• Vrid tillbaka spärrstiftet och se till att stiftet sitter
fast i en av spärrspringorna (12).
Byte av drivverktyg (fig. B)
• Lossa vingmuttern (8) som håller modulen (2)
mot fattningen (1).
• Skjut lös modulen från fattningen.
• Drag ut det gamla verktyget (7) ur drivenheten.
• Skjut in det nya verktyget stadigt i drivenheten.
• Skjut modulen över det nya verktyget på fattningen.
• Se till att modulen sitter ordentligt på fattningen
innan du drar åt vingmuttern.
Drivverktyget hålls på plats av en stark
magnet. Efter långvarigt bruk sitter
verktyget så stadigt fast att du kan
behöva en tång för att avlägsna det.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Skruvning mad matningsanordningen (fig. A & C)
Se först till att apparatens riktningsomkopplare står i
framåtläge.
• Ladda ett passande skruvband (9).
• Tryck in apparatens strömbrytare. Håll den
intryckt eller använd spärrknappen.
sv - 2
SVENSKA
• Sätt nosstycket (3) på arbetsytan och tryck
stadigt så att skruven drivs in i materialet.
• Släpp trycket helt så att modulen (2) kan dras in
helt. Med indragningen matas nästa skruv
automatiskt.
• Låt apparaten löpa kontinuerligt och upprepa de
föregående båda stegen så ofta det behövs.
• Använd vid behov djupstoppet (5) för att ställa in
önskat skruvdjup.
• Apparaten måste löpa innan
matningsanordningen kan användas.
Håll den igång mellan varje inskruvning:
undvik att aktivera strömbrytaren.
• För optimalt grepp rekommenderar vi att
du använder apparatens sidohandtag.
Se tabellen i slutet av denna manual för vilka typer
av skruvar som ska användas.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Din Elu produkt har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Rengöring (fig. F)
• Rengör regelbundet lagret (13) och ledarspåret (14)
med tryckluft.
• Bär alltid skyddsglasögon medan du utför detta
underhåll.
Smörjning
• Tilbehöret måste smörjas regelbundet.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu). Som alternativ finns en lista på auktoriserade
Elu serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpu.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
sv - 3
38
∂§§∏¡π∫∞
E•∞ƒ∆∏ª∞ ∞À∆√ª∞∆∏™ ∆ƒ√º√¢√™π∞™ EZBS40
°ÂÓÈο
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢ËψÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙË
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 1
el - 2
el - 2
el - 3
el - 4
¢ËψÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙË
EZBS40
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì 98/37/EOK.
∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÙÔ‡ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ ÌÂ
ÙËÓ √‰ËÁ›· 98/37/E√∫ (fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ
Û‹Ì· CE ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô).
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤
Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
3 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË.
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›¯Ù˘.
4 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
·Ú¿ÁÔ˘Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
5 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
6 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
7 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô
ÂÈÛ΢ÒÓ
EÂȉ‹ Ë ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ··ÈÙ› ·ÎÚ›‚ÂÈ· ηÈ
‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·, ‰ÒÛÙ ٷ ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢ÒÓ Elu.
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
39
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 EÍ¿ÚÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
1 ªÔÓÔÎfiÌÌ·ÙË Î·ÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ EZBS40
Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
‚ȉÒÓ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηÙÛ·‚›‰È BS41EK.
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜
2 EÍ¿ÚÙËÌ·
3 ª‡ÙË
4 √‰ËÁfi˜ Ù·ÈÓ›·˜
5 ∫ÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë
¯Ú‹ÛË Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· (ÂÈÎ. B)
• µÈ‰ÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· (1) ÛÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ (6).
• √ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ
Û›ڈ̷, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚ȉÒÛÙ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙË ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙË Î·ÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË (7)
̤۷ ·fi ÙËÓ ÙÚ‡· ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ηÈ
̤۷ ÛÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (2) ¿Óˆ ·fi ÙËÓ
ηÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË Î·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· (1).
• ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ (4) Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ
·ÍÈÌ¿‰È ÂÙ·ÏÔ‡‰· (8) ÁÈ· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
ºfiÚÙˆÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ (ÂÈÎ. C)
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ì ÙȘ
‚›‰Â˜ (9) ̤۷ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ (4)
Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (2).
• ™˘Ó¯›ÛÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜,
̤¯ÚÈ Ë ÚÒÙË ‚›‰· Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË
‚ȉÒÌ·ÙÔ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÌÚfi˜ ·fi ÙËÓ
ηÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË.
el - 2
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù·ÈÓ›· Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ ÌÔÚ› Ó·
ÎÈÓÂ›Ù·È ÂχıÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ›„ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ̇Ù˘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. D)
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÂÙ·ÏÔ‡‰· (10), ¯ˆÚ›˜
Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂÙÂ.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ‚›‰Â˜ (9) ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (2)
̤¯ÚÈ Ë ÚÒÙË ‚›‰· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË
‚ȉÒÌ·ÙÔ˜.
• ™‡ÚÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (3) ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi
‰È¿ÎÂÓÔ.
• °È· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ˜ ‚›‰Â˜, Û‡ÚÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ı¤ÛË Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ
‰È¿ÎÂÓÔ 3 ¤ˆ˜ 6 mm ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘
‚›‰·˜ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ̇Ù˘
ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
• °È· ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ˜ ‚›‰Â˜, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
‰È¿ÎÂÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È 20 mm ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘
‚¿ıÔ˘˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÂÙ·ÏÔ‡‰·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÏÏ¿ÚÔ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜
(ÂÈÎ. E)
∆Ô ÎÔÏÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (5) ÌÔÚ› Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ›, Û ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ 0,3 mm, Û οıÂ
٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜.
• ™ËÎÒÛÙÂ Î·È ÛÙÚ›„Ù ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ (11)
ηٿ 90° ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (5).
• °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù·
οو ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚¿ıÔ˜
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ȉÒÓÂÙ·È Ë ‚›‰·.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ̇Ù˘
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘
‚›‰·˜.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘
‚›‰·˜.
• ™ÙÚ›„ÙÂ ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
›ÚÔ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙÔÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ Û ÌÈ·
·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÁÎÔ¤˜ (12).
∞ÏÏ·Á‹ ηÙÛ·‚ȉÔ̇Ù˘ (ÂÈÎ. B)
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÂÙ·ÏÔ‡‰· (8) Ô˘
Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (2) ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
(1).
40
∂§§∏¡π∫∞
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
• µÁ¿ÏÙ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ηÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË (7) ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ȤÛÙ ÙËÓ Î·Ï¿
̤۷ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¿Óˆ ·fi ÙË Ó¤·
ηÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË Î·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ Î·Ï¿
¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·, ÚÈÓ ÛÊ›ÍÂÙ ÙÔ
·ÍÈÌ¿‰È ÂÙ·ÏÔ‡‰·.
∏ ηÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙË
ı¤ÛË Ù˘ ·fi ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi Ì·ÁÓ‹ÙË.
ªÂÙ¿ ·fi ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË,
Ë Î·ÙÛ·‚ȉÔ̇ÙË ÛÊ›ÁÁÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ
¤ÓÛ· ÁÈ· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÙÂ.
• ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë
·˘ÙfiÌ·ÙË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
‚ȉÒÌ·Ù·: ÌËÓ ÙÔ ·Ó¿‚ÂÙÂ Î·È ÙÔ
Û‚‹ÓÂÙÂ.
• °È· ηχÙÂÚÔ È¿ÛÈÌÔ, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó·
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‚ȉÒÓ
Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
µ›‰ˆÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ (ÂÈÎ. A & C)
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÂϤÁÍÙ ·Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÌÚfi˜/›Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÂÌÚfi˜.
• ºÔÚÙÒÛÙ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ‚›‰Â˜ (9).
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·ÙË̤ÓÔ ‹
ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ·ÙË̤ÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÔ˘Ì›.
• ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (3)
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ȤÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿
ÁÈ· Ó· ‚ȉÒÛÂÙ ÙË ‚›‰· ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi.
• ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· Ó·
ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (2) Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ
Ï‹Úˆ˜. ªÂ ÙËÓ Î›ÓËÛË Â·Ó·ÊÔÚ¿˜,
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë ÂfiÌÂÓË ‚›‰·.
• ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
Â·Ó·Ï¿‚·Ù ٷ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·
fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.
• ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (5) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ
‡„Ô˜ Ô˘ ı· ÛÙ·ı› Ë ‚›‰·.
41
∆Ô ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ù˘ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ
ηÓÔÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ·fi ÙÔ
Ù·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÚ˘ÌÌ¿ÙˆÓ (ÂÈÎ. F)
• ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó (13) Î·È ÙËÓ
ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (14) Ì ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·.
• ¡· ı˘Ì¿ÛÙ ӷ ÊÔÚ¿Ù ̷ÙÔÁ˘¿ÏÈ·
·ÛÊ·Ï›·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
§›·ÓÛË
• ¡· ÏÈ·›ÓÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ Û·˜.
∞¯ÚËÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙÂ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ Elu
fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
∆¯ÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ Elu
√Ï· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı›
ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi Û·˜
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ Ì ٷ ∫ÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· Ù˘ Elu
ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Elu
(·Ú·Î·ÏÒ ‰Â›Ù ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service Elu
Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet
ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpu.com.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
el - 4
42
DANSK
SKRUER
Elu anbefaler brugen af Duo-Drive bearbejdede skruer fra Duo-Fast for at sikre dig det bedste resultat af din
Elu automatiske tilfører.
Aflangt hoved, S-skarp spids, fint gevind
,yz
Anvendelse:
Tørmur, beklædning til metalbolte til lille hulstørrelse
Fås i følgende størrelser: 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Aflangt hoved, S-skarp spids, groft gevind
Anvendelser:
Tørmur, beklædning til træbolte
Fås i følgende størrelser: 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Riflet, forsænket (fermacell) hoved, S-skarp spids, fint gevind
Anvendelse:
gips med høj densitet, beklædning til træ eller metalbolte til
lille hulstørrelse
Fås i følgende størrelser: 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Aflangt hoved, selvborende, fint gevind
Anvendelse:
tørmur, beklædning til metalbolte (op til 2,5 mm tyk)
Fås i følgende størrelser: 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Forsænket hoved, S-skarp spids, groft gevind
Anvendelse:
spånplader, OSB-plader, beklædning til træ
Fås i følgende størrelser: fuldt gevind: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20 mm,
4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
delvist gevind: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm, 4,0 x 45 mm,
4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast er førende i verden inden for avanceret design, fabrikation og bearbejdning af skruer. Der kan fås
bearbejdede skruer til specielle anvendelser i et stort udvalg af størrelser til din automatiske tilfører.
Kontakt venligst din Duo-Fast forhandler for at få yderligere oplysninger om hele udvalget af Duo-Drive
bearbejdede skruer.
43
Skruer
DEUTSCH
SCHRAUBEN
Elu empfiehlt die Verwendung von Duo-Drive-Streifenschrauben der Marke Duo-Fast, um eine optimale Leistung ihres Elu-Automatik-Schraubervorsatzes zu gewährleisten.
Trompetenkopf, S-scharfe Spitze, Feingewinde
Anwendungen:
Verfügbare Größen:
z
y
,
Gipskartonplatten, Verkleidungen auf leichten Unterkonstruktionen aus Metall
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Trompetenkopf, S-scharfe Spitze, Grobgewinde
Anwendungen:
Verfügbare Größen:
Gipskartonplatten, Verkleidungen auf Unterkonstruktionen
aus Holz
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Gerippte Senkkopfschrauben (Fermacell), S-scharfe Spitze, Feingewinde
Anwendungen:
Verfügbare Größen:
Gips mit hoher Dichte, Verkleidungen auf Unterkonstruktionen aus Holz oder leichten Unterkonstruktionen aus Metall
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Trompetenkopf, selbstbohrend, Feingewinde
Anwendungen:
Verfügbare Größen:
Gipskartonplatten, Verkleidungen auf Unterkonstruktionen
aus Metall (Stärke bis 2,5 mm)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Senkkopf, S-scharfe Spitze, Grobgewinde
Anwendungen:
Verfügbare Größen:
Spanplatte, Holzpaneele, Verkleidungen auf Unterkonstruktionen aus Holz
Vollgewinde: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20 mm,
4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
Teilgewinde: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm, 4,0 x 45 mm,
4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Beim Marktführer Duo-Fast werden hochwertige Schrauben entwickelt, hergestellt und in Streifen zusammengestellt. Für Ihren Automatik-Schraubervorsatz steht eine breite Auswahl an Streifenschrauben in vielen
Größen und für spezialisierte Anwendungen zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zum Duo-Drive-Schraubenangebot an den Duo-FastVerteiler in Ihrer Nähe.
Schrauben
44
ENGLISH
SCREWS
Elu recommends the use of Duo-Drive collated screws from Duo-Fast to ensure optimum performance of
your Elu auto-feed attachment.
Bugle head, S-sharp point, fine thread
Applications:
Sizes available:
,yz
drywall, sheathing to light gauge metal stud
3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 35 mm, 3.5 x 41 mm,
3.5 x 45 mm, 3.5 x 51 mm, 3.9 x 25 mm, 3.9 x 30 mm,
3.9 x 35 mm, 3.9 x 41 mm, 3.9 x 45 mm
Bugle head, S-sharp point, coarse thread
Applications:
Sizes available:
drywall, sheathing to wood stud
3.9 x 25 mm, 3.9 x 30 mm, 3.9 x 35 mm, 3.9 x 41 mm,
3.9 x 45 mm, 3.9 x 55 mm
Ribbed countersunk (fermacell) head, S-sharp point, fine thread
Applications:
Sizes available:
high density gypsum, sheathing to wood or light gauge
metal stud
3.9 x 30 mm, 3.9 x 35 mm, 3.9 x 45 mm
Bugle head, self drill, fine thread
Applications:
Sizes available:
drywall, sheathing to metal stud (up to 2.5 mm thick)
3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 35 mm, 3.5 x 41 mm
Countersunk head, S-sharp point, coarse thread
Applications:
Sizes available:
chipboard, orientated strand board, sheathing to wood
full thread: 3.5 x 12 mm, 3.5 x 16 mm, 3.5 x 20 mm,
4.0 x 25 mm, 4.0 x 30 mm
partial thread: 4.0 x 35 mm, 4.0 x 40 mm, 4.0 x 45 mm,
4.0 x 50 mm, 4.5 x 55 mm
Duo-Fast are world-leaders in advanced screw design, manufacture and collation. Collated screws for
specialist applications are available for your auto-feed attachment in a wide range of sizes.
Please contact your nearest Duo-Fast distributor for details of the full range of Duo-Drive collated screws.
45
Screws
ESPAÑOL
TORNILLOS
Elu recomienda el uso de tornillos agrupados Duo-Drive de Duo-Fast para asegurar un funcionamiento
óptimo del alimentador automático Elu.
Cabeza en abalorio, punta afilada en S, rosca fina
Aplicaciones:
Tamaños disponibles:
,yz
mampostería en seco, para revestimiento con bastidores
metálicos delgados
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Cabeza en abalorio, punta afilada en S, rosca gruesa
Aplicaciones:
Tamaños disponibles:
mampostería en seco, para revestimiento con bastidores
de madera
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Cabeza avellanada estriada (fermacell), punta afilada en S, rosca fina
Aplicaciones:
Tamaños disponibles:
yeso de alta densidad, para revestimiento con bastidores
de madera o metálicos delgados
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Cabeza en abalorio, autorroscable, rosca fina
Aplicaciones:
Tamaños disponibles:
mampostería en seco, para revestimiento con bastidores
metálicos (de hasta 2,5 mm de grosor)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Cabeza avellanada, punta afilada en S, rosca gruesa
Aplicaciones:
Tamaños disponibles:
tableros de aglomerado, tableros de fibra orientada,
para revestimiento con madera
rosca completa: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20
mm, 4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
rosca parcial: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm, 4,0 x 45 mm,
4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast es un líder mundial en el diseño y fabricación avanzados de tornillos agrupados. Hay disponibles
tornillos para aplicaciones especiales, incluyendo una amplia gama de tamaños para el alimentador
automático.
Diríjase a su distribuidor de Duo-Fast más próximo si desea más información sobre la gama completa de
tornillos agrupados Duo-Drive.
Tornillos
46
FRANÇAIS
VIS
Elu recommande l’usage de bandes à vis Duo-Drive de chez Duo-Fast pour assurer le fonctionnement
optimal de votre accessoire d’alimentation automatique Elu.
Tête bugle, pointe fine en S, filet à pas fins
,yz
Applications :
mur sec, gaine sur cloison métallique légère
Dimensions disponibles : 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Tête bugle, pointe fine en S, filet à pas larges
Applications :
mur sec, gaine sur cloison en bois
Dimensions disponibles : 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Tête (Fermacell) noyée nervurée, pointe fine en S, filet à pas fins
Applications :
plâtre de haute densité, gaine sur cloison en bois ou
métallique légère
Dimensions disponibles : 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Tête bugle, autoforeuse, filet à pas fins
Applications :
mur sec, gaine sur cloison métallique (jusqu’à 2,5 mm
d’épaisseur)
Dimensions disponibles : 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Tête noyée, pointe fine en S, filet à pas larges
Applications :
panneau aggloméré, panneau à fibre orientée,
gaine sur bois
Dimensions disponibles : filet complet : 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20 mm,
4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
filet partiel : 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm, 4,0 x 45 mm,
4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast sont les leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la mise en bande de vis.
Les bandes à vis pour applications spécialisées, sont disponibles pour votre accessoire d’alimentation
automatique dans une gamme étendue de tailles.
Veuillez contacter votre distributeur Duo-Fast pour vous informer plus amplement de la gamme complète
des bandes à vis Duo-Drive.
47
Vis
ITALIANO
VITI
Elu consiglia l’uso del caricatore per viti Duo-Drive prodotto da Duo-Fast per ottimizzare le prestazioni del
vostro accessorio ad alimentazione automatica Elu.
Testa a ogiva, punta ad S, filettatura fine
Applicazioni:
Dimensioni disponibili:
,yz
pareti in cartongesso, rivestimento di strutture in metallo
leggero
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Testa a ogiva, punta ad S, filettatura grossolana
Applicazioni:
Dimensioni disponibili:
pareti in cartongesso, rivestimento di strutture in legno
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Testa nervata incassata (fermacell), punta ad S, filettatura fine
Applicazioni:
Dimensioni disponibili:
gesso a densità elevata, rivestimento di strutture in legno
o metallo leggero
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Testa a ogiva, autoperforante, filettatura fine
Applicazioni:
Dimensioni disponibili:
cartongesso, rivestimento di strutture in metallo
(spessore massimo 2,5 mm)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Testa incassata, punta a S, filettatura grossolana
Applicazioni:
Dimensioni disponibili:
truciolare, legno compensato con venature orientate,
rivestimento di strutture in legno
completamente filettata: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm,
3,5 x 20 mm, 4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
filettatura parziale: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm,
4,0 x 45 mm, 4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast è leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e creazione di avanzati caricatori per viti.
Le viti a caricatore per applicazioni speciali sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni per il vostro
accessorio ad alimentazione automatica.
Contattare il rivenditore Duo-Fast a voi più vicino per maggiori dettagli sull’intera gamma di viti a caricatore
Duo-Drive.
Viti
48
NEDERLANDS
SCHROEVEN
Elu beveelt het gebruik van Duo-Drive schroefstrips van Duo-Fast aan om optimale prestaties van uw Elu
automatisch doorlaadsysteem te verzekeren.
Trompetkop, S-scherpe punt, fijne draad
Toepassingen:
Leverbare maten:
,yz
gipskartonplaat, bekleding op lichtgewicht metalen
regelwerken
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Trompetkop, S-scherpe punt, grove draad
Toepassingen:
Leverbare maten:
gipskartonplaat, bekleding op houten regelwerken
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Geribbelde verzonken (fermacell) kop, S-scherpe punt, fijne draad
Toepassingen:
Leverbare maten:
samengeperst gips, bekleding op houten of lichtgewicht
metalen regelwerken
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Trompetkop, zelfborend, fijne draad
Toepassingen:
Leverbare maten:
gipskartonplaat, bekleding op metalen regelwerken
(tot 2,5 mm dik)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Verzonken kop, S-scherpe punt, grove draad
Toepassingen:
Leverbare maten:
spaanplaat, houten panelen, bekleding op hout
volledige schroefdraad: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm,
3,5 x 20 mm, 4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
gedeeltelijke schroefdraad: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm,
4,0 x 45 mm, 4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast is wereldwijd marktleider in geavanceerd ontwerpen, fabriceren en sorteren van schroeven.
Voor uw automatisch doorlaadsysteem zijn schroefstrips voor gespecialiseerde toepassingen in een breed
assortiment van verschillende maten leverbaar.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Duo-Fast distributeur voor uitgebreide informatie over het volledige
assortiment van Duo-Drive schroefstrips.
49
Schroeven
NORSK
SKRUER
Elu anbefaler bruk av Duo-Drive båndete skruer fra Duo-Fast for å være sikker på at din Elu automatiske
mater virker optimalt.
Trompethode, skarp spiss, fingjenget
Applikasjoner:
Tilgjengelige
skruestørrelser:
,yz
Tørrmur, plater til metall - fine dimensjoner
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Trompethode, skarp spiss, grovgjenget
Applikasjoner:
Tilgjengelige
skruestørrelser:
Tørrmur, plater til stender av tre
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Forsenket hode med riller (fermacell), skarp spiss, fingjenget
Applikasjoner:
Tilgjengelige
skruestørrelser:
Hard gips, plater til stender av tre eller metall - fine dimensjoner
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Trompethode, selvborende, fingjenget
Applikasjoner:
Tilgjengelige
skruestørrelser:
Tørrmur, plater til stender av metall (inntil 2,5 mm tykkelse)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Forsenket hode, skarp spiss, grovgjenget
Applikasjoner:
Tilgjengelige
skruestørrelser:
Sponplater, orienterte fiberplater, plater til tre
helgjenget: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20 mm,
4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
delvis gjenget: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm, 4,0 x 45 mm,
4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast er ledende i verden når det gjelder avansert design, produksjon og bånding av skruer. Båndete
skruer for spesielle bruksområder er tilgjengelige for din automatiske mater i en lang rekke dimensjoner.
Vennligst ta kontakt med din nærmeste Duo-Fast forhandler når det gjelder detaljer om det samlede utvalget
av Duo-Drive båndete skruer.
Skruer
50
PORTUGUÊS
PARAFUSOS
A Elu recomenda a utilização dos parafusos agrupados Duo-Drive da Duo-Fast para garantir um
desempenho óptimo do seu acessório de alimentação automática Elu.
Cabeça de clarim, ponta afiada em S, rosca fina
Aplicações:
Tamanhos disponíveis:
z
y
,
parede seca, cobertura para perne metálico leve
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Cabeça de clarim, ponta afiada em S, rosca larga
Aplicações:
Tamanhos disponíveis:
parede seca, cobertura para perne de madeira
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Cabeça de embeber estriada (Fermacell), ponta afiada em S, rosca fina
Aplicações:
Tamanhos disponíveis:
gesso de elevada densidade, cobertura para perne
metálico leve ou de madeira
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Cabeça de clarim, broca, rosca fina
Aplicações:
Tamanhos disponíveis:
parede, cobertura para perne metálico
(até 2,5 mm de espessura)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Cabeça de embeber, ponta afiada em S, rosca larga
Aplicações:
Tamanhos disponíveis:
aglomerados, contraplacados, cobertura para madeira
rosca completa: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20 mm,
4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
rosca parcial: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm, 4,0 x 45 mm,
4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
A Duo-Fast é líder mundial em design, fabrico e agrupamento de parafusos avançados. Os parafusos
agrupados para aplicações específicas estão disponíveis para o acessório de alimentação automática em
vários tamanhos.
Para mais informações sobre a gama completa de parafusos agrupados Duo-Drive, contacte o distribuidor
Duo-Fast mais próximo.
51
Parafusos
SUOMI
RUUVIT
Elu suosittelee Duo-Fastiin kuuluvien koottujen Duo-Drive -ruuvien käyttöä, jotta varmistetaan Elu
automaattisyöttö-lisälaitteen paras mahdollinen suorituskyky.
Trumpettikanta, S-terävä kärki, hieno kierre
Käyttö:
Saatavana olevat koot:
z
y
,
kipsilevy, ohuen metallipylvään päällystäminen
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Trumpettikanta, S-terävä kärki, jyrkkä kierteen nousu
Käyttö:
Saatavana olevat koot:
kipsilevy, puutolpan päällystäminen
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Uurrettu uppokanta (fermacell), S-terävä kärki, hieno kierre
Käyttö:
Saatavana olevat koot:
erittäin tiivis kipsi, puun tai ohuen metallipylvään
päällystäminen
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Trumpettikanta, itseporautuva, hieno kierre
Käyttö:
Saatavana olevat koot:
kipsilevy, metallipylvään päällystäminen
(2,5 mm paksuuteen asti)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Uppokanta, S-terävä kärki, jyrkkä kierteen nousu
Käyttö:
Saatavana olevat koot:
lastulevy, suuntautuva kuitulevy, puun päällystäminen
täysi kierre: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20 mm,
4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
osittainen kierre: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm,
4,0 x 45 mm, 4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast on maailman johtava kehittyneiden ruuvien suunnittelija, valmistaja ja kokoaja. Automaattisyöttölisälaitteeseesi on saatavana eri kokoisia koottuja ruuveja erikoistarkoituksiin.
Lisätietoja koottujen Duo-Drive -ruuvien täydestä valikoimasta saat ottamalla yhteyttä lähimpään Duo-Fast jälleenmyyjään.
Ruuvit
52
SVENSKA
SKRUVAR
Elu rekommenderar att du använder Duo-Drive kollaterade skruvar från Duo-Fast för att garantera att din Elu
matningsanordning fungerar optimalt.
Trumpethuvud, S-skarp spets, fin gänga
Tillämpningar:
Tillgängliga storlekar:
z
y
,
gipskartong, mantling av lätta metallreglar
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
Trumpethuvud, S-skarp spets, grov gänga
Tillämpningar:
Tillgängliga storlekar:
gipskartong, mantling av träreglar
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
Försänkt flänshuvud (fermacell), S-skarp spets, fin gänga
Tillämpningar:
Tillgängliga storlekar:
hårdpressat gips, mantling av trä- eller lätta metallreglar
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
Trumpethuvud, självborrande, fin gänga
Tillämpningar:
Tillgängliga storlekar:
gipsplatta, mantling av metallreglar (upp till 2,5 mm tjocka)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
Försänkt huvud, S-skarp spets, grov gänga
Tillämpningar:
Tillgängliga storlekar:
spånplatta, riktad strängplatta, mantling av trä
full gänga: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm, 3,5 x 20 mm,
4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
partiell gänga: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm, 4,0 x 45 mm,
4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
Duo-Fast är världsledare inom formgivning, tillverkning och kollatering av avancerade skruvar. Kollaterade
skruvar för speciella ändamål finns tillgängliga för matningsanordningen i ett stort urval av storlekar.
Kontakta din närmaste Duo-Fast leverantör för detaljer om det kompletta sortimentet Duo-Drive kollaterade
skruvar.
53
Skruvar
∂§§∏¡π∫∞
µπ¢E™
∏ Elu Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ‚ȉÒÓ Duo-Drive Û ٷÈÓ›·, ·fi ÙË Duo-Fast, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰·ÓÈ΋
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Elu Ô˘ ¤¯ÂÙÂ.
∫ÂÊ·Ï‹˜ Ì ϷÈÌfi, ÔÍ›·˜ ·È¯Ì‹˜ S, ÏÂÙÔ‡ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜:
¢È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÁ¤ıË:
,yz
•ËÚfiÙÔȯԘ, Â¤Ó‰˘ÛË Û ÂÏ·ÊÚfi ̤ٷÏÏÔ
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm,
3,5 x 45 mm, 3,5 x 51 mm, 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm,
3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm, 3,9 x 45 mm
∫ÂÊ·Ï‹˜ Ì ϷÈÌfi, ÔÍ›·˜ ·È¯Ì‹˜ S, ¯ÔÓ‰ÚÔ‡ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜:
¢È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÁ¤ıË:
•ËÚfiÙÔȯԘ, Â¤Ó‰˘ÛË Û ͇ÏÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 41 mm,
3,9 x 45 mm, 3,9 x 55 mm
ƒ·‚‰ˆÙ‹˜ ‚˘ıÈṲ̂Ó˘ (fermacell) ÎÂÊ·Ï‹˜, ÔÍ›·˜ ·È¯Ì‹˜ S, ÏÂÙÔ‡
ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜:
¢È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÁ¤ıË:
°˘„ÔÛ·Ó›‰· ˘„ËÏ‹˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜, Â¤Ó‰˘ÛË ÛÂ
ÛÎÂÏÂÙfi ·fi ͇ÏÔ ‹ ÂÏ·ÊÚfi ̤ٷÏÏÔ
3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,9 x 45 mm
∫ÂÊ·Ï‹˜ Ì ϷÈÌfi, ‰È·ÙÚËÙÈ΋, ÏÂÙÔ‡ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜:
¢È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÁ¤ıË:
•ËÚfiÙÔȯԘ, Â¤Ó‰˘ÛË Û ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÎÂÏÂÙfi
(¤ˆ˜ 2,5 mm ¿¯Ô˜)
3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 41 mm
µ˘ıÈṲ̂Ó˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, ÔÍ›·˜ ·È¯Ì‹˜ S, ¯ÔÓ‰ÚÔ‡ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜:
¢È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÁ¤ıË:
¡Ô‚Ô¿Ó, ÎfiÓÙÚ· ϷΤ, Â¤Ó‰˘ÛË Û ͇ÏÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi
Ï‹ÚÔ˘˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜: 3,5 x 12 mm, 3,5 x 16 mm,
3,5 x 20 mm, 4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm
ÌÂÚÈÎÔ‡ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜: 4,0 x 35 mm, 4,0 x 40 mm,
4,0 x 45 mm, 4,0 x 50 mm, 4,5 x 55 mm
∏ Duo-Fast Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙËÓ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË Û¯Â‰›·ÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
‚ȉÒÓ Î·È ‚ȉÒÓ Û ٷÈÓ›·. √È ‚›‰Â˜ Û ٷÈÓ›· ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÏ›· ·fi ÌÂÁ¤ıË.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ Duo-Fast,
ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ Û ٷÈÓ›· Duo-Drive.
µ›‰Â˜
54
DUO-FAST
BELGIË
S.A. DUO-FAST Belgium N.V.
Industrieweg 8-10, B-2880 Bornem
Tel: 03-899.57.30, Fax: 03-899.57.31
e-mail: [email protected]
NEDERLAND
DUO-FAST Benelux B.V.
Leeghwaterstraat 29; 3316 EC Dordrecht
Tel: 078-6521500, Fax: 078-6183001
e-mail: [email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA
DUO-FAST ČR s.r.o.
Videňská 100; 148 25 Praha 4-Kunratice
Tel: 02 44912719, 4413475, Fax: 02 44912580
e-mail: [email protected]
NORGE
Nordisk Kartro A/S
Postboks 54, 1313 Vøyenenga
Tel: 67 173600, Fax: 67 173601
DANMARK
Nordisk Kartro A/S
Jernholmen 48D, 2650 Hvidovre
Tel: 36 778244, Fax: 36 778203
DEUTSCHLAND
DUO-FAST GmbH
Krefelder Strasse 845, D-41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-99301-0, Fax: 02161-99301-11
e-mail: [email protected]
EESTI
Karto Balti OÜ
Türi 10, 0013 Tallinn
Tel: 6556066, Fax: 6556239
ESPAÑA
DUO-FAST Distribución S.A.
C/López Bravo 7, Naves CAM, 49,
Pol. Ind. Villalonquéjar, 09001 Burgos
Tel: 947/29-86-49/50, Fax: 947/29-86-63
FRANCE
DUO-FAST France
Zône Industrielle de Petite Ile,
BP 105, 80303 Joigny Cedex
Tel: 03.86.92.01.01, Fax: 03.86.92.01.09
e-mail: [email protected]
ITALIA
ECOFAST Italia S.p.a.
Via Brigatti 46/50, 20050 Ronco Briantino (Mi)
Tel: 039/6815425, Fax: 039/6815424
e-mail: [email protected]@ecofast.it
ÖSTERREICH
DUO-FAST GmbH
Bahnhofstrasse 47, A-4810 Gmunden
Tel: 07612-74922, Fax: 07612-70755
POLSKA
DUO-FAST Polska Sp. z.o.o.
59-220 Lagníca. ul. Poznanska 29K
Tel: 0-76-852-4677, Fax: 0-76-852-4660
PORTUGAL
DUO-FAST Portugal
Rua das Carvalhas,
Zona Industrial Feiteira, 4115 Grijó
Tel: (02) 7649203, Fax: (02) 7643951
SUOMI
Oy Kartro Ab
Timmermalmintje 19, 01680 Vantaa
Tel:: 09 47632500, Fax: 09 47632550
SVERIGE
Nordisk Kartro AB
Box 124, 123 33 Farsta
Tel: 08 940380, Fax: 08 6048928
UNITED KINGDOM & EIRE
DUO-FAST (UK) LTD
Northfield Drive, Northfield,
Milton Keynes, MK15 0DR
Tel: 01908 667788, Fax: 01908 672689
e-mail: [email protected]
R
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu/Rofo AG
Tel:
Schweiz
Warpel
Fax:
3186 Düdingen
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
7-99
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
037 43 40 60
037 43 40 61
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312

Documentos relacionados