Hohe Tannen - Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen eV

Transcrição

Hohe Tannen - Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen eV
Hohe Tannen
A 44
C
Â
 Â
Ho - he
Â
Tan - nen
G7
C
A Â Â Â Â Â Â
I - ser wild- schäu- men-der
C
A Â Â ‰
Fer -
- ne,
 Â
doch du
 Â
Â
wei - sen die
C
‰.
Flut,
Â
..
G
  ‰
Ster -
- ne
 Â
an
der
F
     Â
 Â
liegt die
Hei - mat auch in wei- ter
G7
  Â
 Â
Rü - be - zahl, hü - test sie
C
..
.
‰
gut.