jersyn_16 - Katholisch-Theologische Fakultät

Сomentários

Transcrição

jersyn_16 - Katholisch-Theologische Fakultät
Textkritische Synopse
zum
Jeremiabuch
Elfte, korrigierte interne Auflage
Juni 2016
© Hermann-Josef Stipp
Ludwig-Maximilians-Universität München
Katholisch-Theologische Fakultät, Lehrstuhl für Alttestamentliche Theologie
Vorschläge für Korrekturen, Ergänzungen und Verbesserungen werden erbeten an: [email protected]
Jer 1,1–10
Jer 1,1–10
51,59b; → 51,64f; 1,1–2: Am 1,1
| (tou/ qeou/) hw"hy>-rb;D> \ yrEb.DI § a
hw"hy>-rb;D> u.ä. in AlT: 5,13b; 9,11c; 10,1a; 23,17b.18d; 28,7a; 38,20c.27f
hw"hy> ≙ (o`) qeo,j 1,2; 2,19f; 3,21c.25c; 4,4a; 8,14e; 9,19a; 14,10d; 46,10a;
50,5d.15e; vgl. 3,19c
Hos 1,1; Joёl 1,1; Mi 1,1; Zef 1,1 ~ynIh]Koh;-!mi WhY"qil.xi-!B, Why"m.r>yI # la, hy"h' rv,a]
`!miy"n>Bi #r<a,B. tAtn"[]B; <(Impf) bv;y"> (Sg) rv,a] b
→ 1a
wyl'ae (tou/ qeou/) hw"hy>-rb;d> hy"h' rv,a]
25,3a1; 46,25b
hd"Why> %l,m, #Ama' \ !Ama'-!b, WhY"viayO ymeyBi
`Akl.m'l. hn"v' hrEf.[,-vl{v.Bi
hd"Why> %l,m, WhY"viayO-!B, ~yqiy"Ahy> ymeyBi yhiy>w:
41,1a
hd"Why> %l,m, WhY"viayO-!b, WhY"qid>cil. hn"v' hrEf.[, yTev.[; [~To]-d[;
`yviymix]h; vd<xoB; ~Il;v'Wry> tluG" \ tAlG>-d[;
`[rmoale] <w>yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
5c; 5,26c; 13,16bc; 21,9c; 44,27a; 51,29c
!j,B,b; (Inf, Q^r>C'a,) ^r>ACa, ~r<j,B.
(Präs) ^yTi[.d:y>
→ 5a
~x,r<me (Inf) aceTe ~r<j,b.W
^yTiv.D:q.hi
`^yTit;n> ~yIAGl; aybin"
rm;aow"
→ 4,10b
rBeD: yTi[.d:y"-al{ hNEhi hwIhy> yn"doa] (o` w;n √ hyh) Hh'a]
`ykinOa' r[;n:-yKi
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
rm;aTo-la;
ykinOa' r[;n: <yKi>
-lK'-l[; yKi
^x]l'v.a, rv,a]
%leTe
Kon 115
-lK' k.W \ taew>
^W>c;a] rv,a]
`rBed:T.
~h,ynEP.mi ar"yTi-la;
`hw"hy>-~aun> ^l,Cih;l. ynIa] ^T.ai-yKi
<yl;ae> Ady"-ta, hw"hy> xl;v.YIw:
Jes 6,7
yPi-l[; (kai. h[yato) [G:Y:w:
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
`^ypiB. yr:b'd> yTit;n" hNEhi
haer>
tAkl'm.M;[h;]-l[;w> ~yIAG[h;]-l[; hZ<h; ~AYh; ^yTid>q;p.hi
31,28b; Kon 96
`[:Ajn>liw> tAnb.li [sArh]l;w>] dybia]h;l.W #Atn>liw> vAtn>li
1
1
2
3
4
a 5
b
c
d
e
a 6
b
c
a 7
b
c
d1
e
d2
f1
g
f2
a 8
b
a 9
b
c
d
a 10
b
1
to. r`h/ma tou/ qeou/
o[ evge,neto evpi. Ieremi,an to.n tou/ Celki,ou evk tw/n i`ere,wn
o[j katw,|kei evn Anaqwq evn gh/| Beniamin
2 o[j evgenh,qh lo,goj tou/ qeou/ pro.j auvto.n
evn tai/j h`me,raij Iwsi,a ui`ou/ Amwj basile,wj Iouda
e;touj triskaideka,tou evn th/| basilei,a| auvtou/
3 kai. evge,neto evn tai/j h`me,raij Iwakim ui`ou/ Iwsi,a basile,wj Iouda
e[wj e`ndeka,tou e;touj tou/ Sedeki,a ui`ou/ Iwsi,a basile,wj Iouda
e[wj th/j aivcmalwsi,aj Ierousalhm evn tw/| pe,mptw| mhni,
4 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j auvto,n
5 pro. tou/ me pla,sai se evn koili,a|
evpi,stamai, se
kai. pro. tou/ se evxelqei/n evk mh,traj
h`gi,aka, se
profh,thn eivj e;qnh te,qeika, se
6 kai. ei=pa
o` w'n de,spota ku,rie ivdou. ouvk evpi,stamai lalei/n
o[ti new,teroj evgw, eivmi
7 kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
mh. le,ge
o[ti new,teroj evgw, eivmi
o[ti pro.j pa,ntaj
ou[j eva.n evxapostei,lw se
poreu,sh|
kai. kata. pa,nta
o[sa eva.n evntei,lwmai, soi
lalh,seij
8 mh. fobhqh/|j avpo. prosw,pou auvtw/n
o[ti meta. sou/ evgw, eivmi tou/ evxairei/sqai, se le,gei ku,rioj
9 kai. evxe,teine ku,rioj th.n cei/ra auvtou/ pro,j me
kai. h[yato tou/ sto,mato,j mou
JesG 6,7
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
ivdou. de,dwka tou.j lo,gouj mou eivj to. sto,ma sou
10 ivdou.
kate,staka, se sh,meron evpi. e;qnh kai. evpi. basilei,aj
evkrizou/n kai. kataska,ptein kai. avpollu,ein kai. avnoikodomei/n kai. katafuteu,ein
2
Jer 1,11–19
rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
[Why"m.r>yI] ha,ro hT'a;-hm'
rm;aow"
Id 4.23
`[ha,ro ynIa]] dqev' lQem;
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
tAar>li T'b.j;yhe
`(Pl) Atf{[]l; (Sub Pl) yrIb'D>-l[; ynIa] dqevo-yKi
rmoale tynIve yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
ha,ro hT'a; hm'
rm;aow"
Id 4.23; xpn 15,9b
[ha,ro ynIa]] (u`pokaio,menon) x:Wpn" rysi
`hn"Apc' ynEPm. i wyn"p'W
yl'ae hw"hy> rm,aYOw:
13de
`#r<a'h' ybev.yO-lK' l[; h['r"h' (evkkauqh,setai √ xpn ?) xt;P'Ti !ApC' <ynEP.>mi
[tAxP.v.mi]-lk'l. arEqo ynIn>hi yKi
25,9b; 2,4; 31,1a; Kon 81
4,29a; 14,13e; 27,6a; 28,8a; 29,7a;
hw"hy>-~aun> <#r<a'h'> !ApC.mi \ hn"Apc' tAkl.mm. ;
24,3b
Jer 1,11–19
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
a
11
12
13
14
15
11 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro,j me le,gwn
ti, su. o`ra/|j
kai. ei=pa
bakthri,an karui<nhn
12 kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
kalw/j e`o,rakaj
dio,ti evgrh,gora evgw. evpi. tou.j lo,gouj mou tou/ poih/sai auvtou,j
13 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro,j me evk deute,rou le,gwn
ti, su. o`ra/|j
kai. ei=pa
le,bhta u`pokaio,menon
kai. to. pro,swpon auvtou/ avpo. prosw,pou borra/
14 kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
avpo. prosw,pou borra/ evkkauqh,setai ta. kaka. evpi. pa,ntaj tou.j katoikou/ntaj th.n gh/n
15 dio,ti ivdou. evgw. sugkalw/ pa,saj
ta.j basilei,aj avpo. borra/ th/j gh/j le,gei ku,rioj
31,12c.24a; 33,2b; 34,22b; 36,31b; 40,5cd; 42,17c; 51,28.50a; → 23,3a; 24,8a2
Wab'W
~Il;v'Wry> yrE[]v; xt;P, Aas.Ki vyai Wnt.n"w>
`hd"Why> yrE['-lK' l[;w> bybis' h'yt,moAx-lK' l[;w>
~t'['r"-lK' l[; ~t'Aa yj;P'vm. i yTir>B;dIw>
ynIWbz"[] rv,a]
~yrIxea] ~yhil{ale WrJ.q;y>w:
`~h,ydEy> yfe[m] ;l. Wwx]T;v.YIw:
^yn<t.m' rzOa.T, hT'a;w>
T'm.q;w>
-lK' tae [~h,ylea]] T'r>B;dIw>
7g; 7,23f; 11,4d; 34,5f
&'W<c;a] [ykinOa'] rv,a]
~h,ynEP.mi ar"yTi \ tx;Te-la;
8a; 17ef: Kon 62
`~h,ynEp.li # tx;Te-la;w> \ ^T.xia]-!P, §
= 8b; 19c AlT
<hw"hy>-~aun> ^l,yCih;l. ynIa] ^T.ai-yKi>
rc'b.mi ry[il. ~AYh; ^yTit;n> hNEhi [ynIa]w:]
18–19: 15,20; vgl. 26,14a; 40,10a
Id 5.9
[#r<a'h'-lK'-l[;] <hr"WcB.> tv,xon> tm;\tAmxol.W [lz<r>B; dWM[;l.W]
2,26c; 32,32b (Kon 160)
`#r<a'h' ~[;l.W [h'yn<h]kol.] h'yr<f'l. hd"Why> ykelm. ; <lko>l.
^yl,ae Wmx]l.nIw>
%l' Wlk.Wy-al{w>
`# ^l,yCih;l. * hw"hy>-~aun> § ynIa] ^T.ai-yKi
3
b
c
a 16
b
c
d
a 17
b
c
d
e
f
16
17
18
18
a 19
b
c
19
kai. h[xousi
kai. qh,sousin e[kastoj to.n qro,non auvtou/ evpi. ta. pro,qura tw/n pulw/n Ierousalhm
kai. evpi. pa,nta ta. tei,ch ta. ku,klw| auvth/j kai. evpi. pa,saj ta.j po,leij Iouda
kai. lalh,sw pro.j auvtou.j meta. kri,sewj peri. pa,shj th/j kaki,aj auvtw/n
w`j evgkate,lipo,n me
kai. evqumi,asan qeoi/j avllotri,oij
kai. proseku,nhsan toi/j e;rgoij tw/n ceirw/n auvtw/n
kai. su. peri,zwsai th.n ovsfu,n sou
kai. avna,sthqi
kai. ei=pon pa,nta
o[sa a'n evntei,lwmai, soi
mh. fobhqh/|j avpo. prosw,pou auvtw/n
mhde. ptohqh/|j evnanti,on auvtw/n
o[ti meta. sou/ evgw, eivmi tou/ evxairei/sqai, se le,gei ku,rioj
ivdou. te,qeika, se evn th/| sh,meron h`me,ra| w`j po,lin ovcura.n
kai. w`j tei/coj calkou/n ovcuro.n
pa/si toi/j basileu/sin Iouda kai. toi/j a;rcousin auvtou/ kai. tw/| law/| th/j gh/j
kai. polemh,sousi, se
kai. ouv mh. du,nwntai pro.j se,
dio,ti meta. sou/ evgw, eivmi tou/ evxairei/sqai, se le,gei ku,rioj
4
Jer 2,1–9
Jer 2,1–9
Kon 36; 16,1
[`rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:]
2ab: 3,12ab (Kon 42)
[%l{h'] a
Kon 119; → 3,12b
rm,aYOw: \ rmoale [~Il;v'Wry> ynEz>a'b. t'ar"q'w>] b
+ ~Il;v'Wry> 3,17b; 8,5b; 27,18d; 29,1c.20b.25c; 34,8c.19; 35,11e; 36,9b; 37,5b;
40,1c; 52,13a
hw"hy> rm;a' hKo c
(√ hlk) %yIt'l{WlK. tb;h]a; %yIr:W[n> ds,x, [%l'] yTir>k;z" d
keine Sgr
`[h['Wrz> al{ #r<a,B. rB'd>MiB;] yrE\yr:x]a; %Tek.l,
3,16e.21c
# hw"hy>-~aun> laer"f.yI vdoq. \ hw"hyl; laer"f.yI vd<qo § a
(Ata'WbT.Q) htoa'WbT. tyviarE
Wmv'a.y< wyl'k.ao-lK' b
`hw"hy>-~aun> ~h,ylea] aboT' h['r" c
→ 1,15a
`laer"f.yI tyBe t[A]xP.v.mi-lk'w> bqo[]y: tyBe hw"hy>-rb;d> W[m.vi
hw"hy> rm;a' hKo a
lw<[' yBi ~k,yteAba] Wac.M'-hm; b
yl'['me Wqx]r" yKi c
(Pl) lb,h,h; yrEx]a; Wkl.YEw: d
`WlB'h.Y<w: e
Wrm.a' al{w> a
hw"hy> hYEa; b
~yIr"c.mi #r<am, e Wnt'ao hl,[]M;h; c
hd"Wmul.g:w> \ tw<m'l.c;w> hY"ci #r<a,B. hx'Wvw> hb'r"[] #r<a,B. rB'd>MiB; Wnt'ao %yliAMh; d
#r<a,B.
vyai HB' rb;['-al{
`~v' ~d"a' bv;y"-al{w>
lm,r>K;h; [#r<a,]-la, ~k,t.a, aybia'w"
Hb'Wjw> Hy"r>Pi «u`ma/j» lkoa/l,
WaboT'w:
ycir>a;-ta, WaM.j;T.w:
`hb'[eAtl. ~T,m.f; ytil'x]n:w>
Wrm.a' al{ ~ynIh]Koh;
hw"hy> hYEa;
(Impf) ynIW[d"y> al{ hr"ATh; yfep.tow>
ybi (Impf) W[v.P' ~y[iroh'w>
(f) l[;B;b; (Impf) WaB.nI ~yaiybiN>h;w>
(!)
+ #r<a, 6,22b; 24,8a2; 25,20.20; 31,8a; 37,1b;
42,16b2; 43,7a; 44,1b.12b.13a; 48,24; 50,45c
23c.28e; 7,9a; 11,13b.17b; 12,16d;
19,5a; 23,13b.27c; 32,29d.35a; 3 Bas 18,19
Wl[iAy-al{ yrEx]a;w>
`Wkl'h'
hw"hy>-~aun> ~k,T.ai byrIa' d[o !kel'
`byrIa' ~k,ynEb. ynEB.-ta,w>
5
e
f
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
a
b
1
2
1
2
kai. ei=pe
3
4
5
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
ta,de le,gei ku,rioj
evmnh,sqhn evle,ouj neo,thto,j sou kai. avga,phj teleiw,sew,j sou
tou/ evxakolouqh/sai, se
tw/| a`gi,w| Israhl le,gei ku,rioj 3 [a[gioj Israhl tw/| kuri,w/]
avrch. genhma,twn auvtou/
pa,ntej oi` e;sqontej auvto.n plhmmelh,sousi
kaka. h[xei evpV auvtou,j le,gei ku,rioj
avkou,sate lo,gon kuri,ou oi=koj Iakwb kai. pa/sa patria. oi;kou Israhl
ta,de le,gei ku,rioj
ti, eu[rosan oi` pate,rej u`mw/n evn evmoi. plhmme,lhma
o[ti avpe,sthsan makra.n avpV evmou/
kai. evporeu,qhsan ovpi,sw tw/n matai,wn
kai. evmataiw,qhsan
kai. ouvk ei=pan
pou/ evsti ku,rioj
o` avnagagw.n h`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou
o` kaqodhgh,saj h`ma/j evn th/| evrh,mw| evn gh/| avpei,rw| kai. avba,tw| evn gh/| avnu,drw| kai. avka,rpw|
evn gh/|
evn h-| ouv diw,deusen evn auvth/| ouvqe.n
kai. ouv katw,|khsen a;nqrwpoj evkei/
kai. eivsh,gagon u`ma/j eivj to.n Ka,rmhlon
tou/ fagei/n u`ma/j tou.j karpou.j auvtou/ kai. ta. avgaqa. auvtou/
kai. eivsh,lqate
kai. evmia,nate th.n gh/n mou
kai. th.n klhronomi,an mou e;qesqe eivj bde,lugma
oi` i`erei/j ouvk ei=pan
pou/ evsti ku,rioj
kai. oi` avnteco,menoi tou/ no,mou ouvk hvpi,stanto, me
kai. oi` poime,nej hvse,boun eivj evme,
kai. oi` profh/tai evprofh,teuon th/| Baal
kai. ovpi,sw avnwfelou/j
evporeu,qhsan
dia. tou/to e;ti kriqh,somai pro.j u`ma/j le,gei ku,rioj
kai. pro.j tou.j ui`ou.j tw/n ui`w/n u`mw/n kriqh,somai
6
Jer 2,10–19
~yYITiki yYEai Wrb.[i yKi
War>W
Wxl.vi rd"qew>
daom. Wnn>ABt.hiw>
War>W
`tazOK' ht'y>h' !he
«auvtw/n» ~yhil{a/ (Pl) yAG (Pl) rymiy[he]h;
~yhil{a/ al{ hM'hew>
AdAbK. rymihe yMi[;w>
`(Pass) ly[iAy aAlB.
tazO-l[; ~yIm;v' (Aor) WMvo
keine Sgr
(Aor) Wr[]f;w>
`hw"hy>-~aun> daom. hBer>h; \ Wbr>x'
yMi[; hf'[' tA[r"<w>> ~yIT;v.-yKi
P
~yrIB'v.nI [troaBo] tAraBo ~h,l' Wbc.x.Y:w: | \ bcox.l; ~yYIx; ~yIm; rAqm. Wbz>[' ytiao
`~yIM'h; Wlkiy"-al{ rv,a]
laer"f.yI db,[,h;
aWh tyIB; dyliy>-~ai
`zb;l' * hy"h' [:WDm;
~yrIpik. Wga]v.yI wyl'['
~l'Aq Wnt.n"
hM'v;l. Acr>a; (oi] e;taxan) WtyviY"w:
`(Pass) bveyO yliB.mi (kateska,fhsan = WcT.nI ? QWtC.nI) ht'C.nI wyr"['
%W[d>y" \ %W[r>yI (Qsxen>P;x.t;w>) snEP.x.t;w> @nO-ynEB.-~G:
`(kai. kate,paizo,n sou √ rqrq aram?) dqod>q'
19e
%yIh;l{a/ hw"hy> <~aun> y>ta, %bez>[' %L'-hf,[][T;]D tazO-aAlh]
18a
`[%r<D"B; %keyliAm t[eB.]D
Gen 2,13
!AxgI \ rAxvi yme tATv.li ~yIr:cm. i %r<d<l. %L'-hm; hT'[;w>
`(Pl) rh'n" yme tATv.li rWVa; %r<d<l. %L'-hm;W
* %te['r"<w>> %rES.y:T.
%xukiAT %yIt;Abvum.[W]
y[id>W
yair>W
17; 4,18bc
%yIh'l{a/ hw"hy> <~aun> y>ta, %bez>[' «soi» rm'[w" [r:]-yKi
%yIl;ae (euvdo,khsa) ytiD"x.p; al{w>
Id 2.4; Id 1.3; → 1,1a
`[tAab'c]. (o` qeo,j sou = Q + PP) hwIhy> yn"doa]-~aun>
7
Jer 2,10–19
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
10
11
12
13
14
15
16
17
a 18
b
a 19
b
c
d
e
f
10 dio,ti die,lqete eivj nh,souj Cettiim
kai. i;dete
kai. eivj Khdar avpostei,late
kai. noh,sate sfo,dra
kai. i;dete
eiv ge,gone toiau/ta
11 eiv avlla,xontai e;qnh qeou.j auvtw/n
kai. ou-toi ou;k eivsi qeoi,
o` de. lao,j mou hvlla,xato th.n do,xan auvtou/
evx h-j ouvk wvfelhqh,sontai
12 evxe,sth o` ouvrano.j evpi. tou,tw|
kai. e;frixen
evpi. plei/on sfo,dra le,gei ku,rioj
13 o[ti du,o kai. ponhra. evpoi,hsen o` lao,j mou
evme. evgkate,lipon phgh.n u[datoj zwh/j kai. w;ruxan e`autoi/j la,kkouj suntetrimme,nouj
oi] ouv dunh,sontai u[dwr sune,cein
14 mh. dou/lo,j evstin Israhl
h' oivkogenh,j evsti
dia. ti, eivj pronomh.n evge,neto
15 evpV auvto.n wvru,onto le,ontej
kai. e;dwkan th.n fwnh.n auvtw/n
oi] e;taxan th.n gh/n auvtou/ eivj e;rhmon
kai. ai` po,leij auvtou/ kateska,fhsan para. to. mh. katoikei/sqai
16 kai. ui`oi. Me,mfewj kai. Tafnaj e;gnwsa,n se
kai. kate,paizo,n sou
ouvci. tau/ta evpoi,hse, soi to. katalipei/n se evme, 17 le,gei ku,rioj o` qeo,j sou
18 kai. nu/n ti, soi kai. th/| o`dw/| Aivgu,ptou tou/ piei/n u[dwr Ghwn
kai. ti, soi kai. th/| o`dw/| VAssuri,wn tou/ piei/n u[dwr potamw/n
19 paideu,sei se h` avpostasi,a sou
kai. h` kaki,a sou evle,gxei se
kai. gnw/qi
kai. i;de
o[ti pikro,n soi to. katalipei/n se evme, le,gei ku,rioj o` qeo,j sou
kai. ouvk euvdo,khsa evpi. soi,
le,gei ku,rioj o` qeo,j sou
8
Jer 2,20–25
Jer 2,20–25
20b.33b.34b; 3,4a.5c; 4,19d; 6,2; 31,21d;
46,11c; 50,24a; Ptz: 10,17; 22,23; 51,13
→ 20a
→ 8e
19,2a.6bc
18,12b
9
%Le[u
(2. Sg)
yTir>b;v' ~l'A[me yKi
%yIt;ros.Am
yTiq.T;nI
yrIm.aTow:
(AlT = K, QrAb[/a,) dbo[/a, al{
| !n"[]r: #[e-lK' tx;t;w> hh'boG> h['b.GI-lK'-l[; <%leae> yKi
`(evn th/| pornei,a| mou) hn"zO # (Gram!) h[,c't.a, \ h['co T.a; § <~v'>
(!) qrEf{ %yTi[.j;n> ykinOa'w>
# (karpofo,ron pa/san avlhqinh,n) tm,a/ [r:z< hL{Ku §
`hY"rIk.n"<h;> !p,G<h; # (eivj pikri,an = hY"rIAsl. ?) yrEWs yli § T.k.P;h.n< %yaew>
rt,N<B; ysiB.k;T.-~ai yKi
tyrIBo %l'-yBir>t;w>
`hwIhy> [yn"doa]] ~aun> yn:p'l. %nEwO[]<B; T.>~T'k.nI
yrIm.aTo %yae
ytiamej.nI al{
yTik.l;h' al{ (Sg f) ~yli['B.h; yrEx]a;
(evn tw/| poluandrei,w|) ay>G:B; %Ker>d: yair>
y[iD>
tyfi[' hm,
`h'yk,r"D> (wvlo,luxe) tk,r<f'm. Hl'qo \ hL'q; (ovye,) hr"k.Bi
rB'd>mi ymel. \ dMuli hc'r>P' \ hr<P,
x:Wr (! Impf) hp'a]v' (AlT = QHv'p.n:) Avp.n: tW:a;B.
hN"b,yviy> ymi | hn"T.nI \ Ht'n"a]T;
Wp['yyI al{ h'yv,q.bm; .-lK'
`h'n>Wac'm.yI (evn th/| tapeinw,sei auvth/j) Hv'd>x'B.
ha'm.Cimi (AlT = Q%nEArg>W) %nEroAgW (avpo. o`dou/ tracei,aj) @xeY"mi %leg>r: y[inm> i
[y]rIm.aTow:
(avndriou/mai via vyai) va'An
[aAl]
~yrIz" hb'h]a' \ yTib.h;a'-yKi
`%leTe\ae ~h,yrEx]a;w>
(2. Sg)
a 20
20 o[ti avpV aivw/noj sune,triyaj to.n zugo,n sou
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
21
21
22
22
23
23
24
25
25
die,spasaj tou.j desmou,j sou
kai. ei=paj
ouv douleu,sw
avlla. poreu,somai evpi. pa,nta bouno.n u`yhlo.n kai. u`poka,tw panto.j xu,lou kataski,ou
evkei/ diacuqh,somai evn th/| pornei,a| mou
evgw. de. evfu,teusa, se a;mpelon
karpofo,ron pa/san avlhqinh,n
pw/j evstra,fhj eivj pikri,an h` a;mpeloj h` avllotri,a
eva.n avpoplu,nh| evn ni,trw|
kai. plhqu,nh|j seauth/| po,an
kekhli,dwsai evn tai/j avdiki,aij sou evnanti,on evmou/ le,gei ku,rioj
pw/j evrei/j
ouvk evmia,nqhn
kai. ovpi,sw th/j Baal ouvk evporeu,qhn
i;de ta.j o`dou,j sou evn tw/| poluandrei,w|
kai. gnw/qi
ti, evpoi,hsaj
ovye. fwnh. auvth/j wvlo,luxe 24 ta.j o`dou.j auvth/j
evpla,tunen evfV u[data evrh,mou
evn evpiqumi,aij yuch/j auvth/j evpneumatoforei/to
paredo,qh ti,j evpistre,yei auvth,n
pa,ntej oi` zhtou/ntej auvth.n ouv kopia,sousin
evn th/| tapeinw,sei auvth/j eu`rh,sousin auvth,n
avpo,streyon to.n po,da sou avpo. o`dou/ tracei,aj kai. to.n fa,rugga, sou avpo. di,youj
h` de. ei=pen
avndriou/mai
o[ti hvgaph,kei avllotri,ouj
kai. ovpi,sw auvtw/n evporeu,eto
10
Jer 2,26–34
Jer 2,26–34
bN"G: tv,boK.
aceM'yI yKi
16,15c; 23,7d
~h,ykel.m; hM'he laer"f.yI ynEB. \ tyBe (Fut) Wvybiho !Ke
`~h,yaeybin>W ~h,ynEh]kow> ~h,yrEf'
#[el' * ~yrIm.ao
hT'a; ybia' <yKi>
!b,a,l'w>
(QWnT'd>liy>, AlT = K) YnTid>liy> T.a;
«auvtw/n» ~ynIp' al{w> (!) @r<[o yl;ae # Wnp.YIw: \ Wnp'-yKi §
Wrm.ayO ~t'['r" t[eb.W
hm'Wq
`Wn[eyviAhw>
^yh,l{a/ hYEa;w>
%L' t'yfi[' rv,a]
* WmWqy" §
^t,['r" t[eB. ^W[yviAy | #-~ai
`hd"Why> ^yh,l{a/ Wyh' ^yr<[' rP;s.mi yKi
11,13b; → 8e
<(f) l[;B;l; (Impf) WrJ.qi ~Il;v'Wry> tAcxu rP;sm
. iW>
yl'ae WrB.d:t. \ WbyrIt' hM'l'
`hw"hy>-~aun> yBi <kai. pa,ntej u`mei/j hvnomh,sate> ~T,[.v;P. ~k,L.Ku
~k,ynEB.-ta, ytiyKehi aw>V'l;
~T,x.q;l. \ Wxq'l' al{ rs'Wm
`tyxiv.m; hyEr>a;K. ~k,yaeybin> [~k,]B.r>x; * hl'k.a'
# ~t,arEy> al{w> \ ~T,a; rADh; §
4.5a; 23,18bc; Kon 136f.
hw"hy>-rb;d> W[m.vi \ War>
<hw"hy> rm;a' hKo>
laer"f.yIl. ytiyyIh' rB'dm> ih]
(kecerswme,nh) hy"l.Pea.m; #r<a, ~ai
yMi[; Wrm.a' [:WDm;
(kurieuqhso,meqa √ hdr) Wnd>r: «ouv»
`^yl,ae dA[ aAbn"-aAl
Hy"d>[, hL'K; \ hl'WtB. xK;v.tih]
h'yr<Vuqi hl'WtB. \ hL'K;
`rP's.mi !yae ~ymiy" ynIWxkev. yMi[;w>
hb'h]a; vQeb;l. %Ker>D: ybijiyTe-hm;
8,6c; 23,10e; 48,30bc
# tA[rEh] T.a; ~G: !ke-al{ \ tA[r"h'-ta, ~G: !kel' §
`%yIk'r"D>-ta, (tou/ mia/nai, QT.d>M;li) yTid>M;li
→ 2,20a
5,28g; 20,13c; Ps 72,13
~yYIqin> [~ynIAyb.a,] tAvp.n: ~D: Wac.m.nI %yIP;k;B. \ %yIp;n"k.Bi ~G:
→ 2,20a
(Vb 1. Ps) ~ytiac'm. (!) tr<T,x.M;b;-al{
`hl'ae \ hL,ae-lK'-l[; yKi
11
a 26
b
c
a1 27
b
a2
c
d
e
f
g
a 28
b
c
d
e
a 29
b
a 30
b
c
a 31
b
c
d
e
f
g
a 32
b
c
a 33
b
a 34
b
c
26 w`j aivscu,nh kle,ptou
o[tan a`lw/|
ou[twj aivscunqh,sontai ui`oi. Israhl auvtoi. kai. oi` basilei/j auvtw/n
kai. oi` a;rcontej auvtw/n kai. oi` i`erei/j auvtw/n kai. oi` profh/tai auvtw/n
27 tw/| xu,lw| ei=pan
o[ti path,r mou ei= su,
kai. tw/| li,qw|
su. evge,nnhsa,j me
kai. e;streyan evpV evme. nw/ta kai. ouv pro,swpa auvtw/n
kai. evn kairw/| tw/n kakw/n auvtw/n evrou/sin
avna,sta
kai. sw/son h`ma/j
28 kai. pou/ eivsin oi` qeoi, sou
ou]j evpoi,hsaj seautw/|
eiv avnasth,sontai
kai. sw,sousi, se evn kairw/| th/j kakw,sew,j sou
o[ti katV avriqmo.n tw/n po,lew,n sou h=san qeoi, sou Iouda
kai. katV avriqmo.n dio,dwn th/j Ierousalhm e;quon th/| Baal
29 i[na ti, lalei/te pro,j me
pa,ntej u`mei/j hvsebh,sate kai. pa,ntej u`mei/j hvnomh,sate eivj evme, le,gei ku,rioj
30 ma,thn evpa,taxa ta. te,kna u`mw/n
paidei,an ouvk evde,xasqe
ma,caira kate,fage tou.j profh,taj u`mw/n w`j le,wn ovleqreu,wn
kai. ouvk evfobh,qhte
31 avkou,sate lo,gon kuri,ou
ta,de le,gei ku,rioj
mh. e;rhmoj evgeno,mhn tw/| Israhl
h' gh/ kecerswme,nh
dia. ti, ei=pen o` lao,j mou
ouv kurieuqhso,meqa
kai. ouvc h[xomen pro.j se. e;ti
32 mh. evpilh,setai nu,mfh to.n ko,smon auvth/j
kai. parqe,noj th.n sthqodesmi,da auvth/j
o` de. lao,j mou evpela,qeto, mou h`me,raj w-n ouvk e;stin avriqmo,j
33 ti, o[ti kalo.n evpithdeu,seij evn tai/j o`doi/j sou tou/ zhth/sai avga,phsin
ouvc ou[twj avlla. kai. su. evponhreu,sw
tou/ mia/nai ta.j o`dou,j sou
34 kai. evn tai/j cersi, sou eu`re,qhsan ai[mata yucw/n avqw,|wn
ouvk evn dioru,gmasin eu-ron auvtou,j
avllV evpi. pa,sh| drui,
12
Jer 2,35–37
Jer 2,35–37
yrIm.aTow:
ytiyQenI [yKi]
yNIM,mi APa; (Imp 3. Ps) bv' %a;
%rEm.a'-l[; %t'Aa jP'v.nI ynIn>hi
`ytiaj'x' al{
%Ker>D:-ta, tANv;l. daom. yLizET' (Aor) \ yliz>Te-hm;
yviAbTe ~yIr:c.Mimi ~G:
`rWVa;me T.v.Bo-rv,a]K;
yaic.Te hz< taeme ~G: <yKi>
%vearo-l[; %yId:y"w>
%yIx;j;b.miB. hw"hy> sa;m'-yKi
`(evn auvth|/) ~h,l' yxiylic.t; al{w>
13
a 35
b
c
d
e
a 36
b
c
a 37
b
c
d
35 kai. ei=paj
avqw/|o,j eivmi
avlla. avpostrafh,tw o` qumo.j auvtou/ avpV evmou/
ivdou. evgw. kri,nomai pro.j se. evn tw/| le,gein se
ouvc h[marton
36 o[ ti katefro,nhsaj sfo,dra tou/ deuterw/sai ta.j o`dou,j sou
kai. avpo. Aivgu,ptou kataiscunqh,sh|
kaqw.j kath|scu,nqhj avpo. Assour
37 o[ti kai. evnteu/qen evxeleu,sh|
kai. ai` cei/re,j sou evpi. th/j kefalh/j sou
o[ti avpw,sato ku,rioj th.n evlpi,da sou
kai. ouvk euvodwqh,sh| evn auvth/|
14
Jer 3,1–5
Jer 3,1–5
[rmoale] a
(eva,n aram) !he b
ATaime hk'l.h'w> c
rxea;-vyail. ht'y>h'w> d
1ef: Dtn 24,4
dA[ # wyl'ae bvuT' bvoy"h] \ h'yl,ae bWvy"h] § e
ayhih; hV'aih' \ #r<a'h' @n:x/T, @Anx' aAlh] f
~yBir: ~y[iro \ ~y[irE tynIz" T.a;w> g
`hA"hy>-~aun> yl;ae (Impf) bAvw> h
ypiv. → 14,6a
# (euvqu,j, meist √ rvy) ~yIp'v.-l[; * %yIn:y[e §-yaif. a
yair>W b
(QT.b.K;vu, evxefu,rqhj) T.l.G:vu al{ hpoyae c
(Vb) rB'd>MiB; brE[oK. \ ybir"[]K; ~h,l' T.b.v;y" ~ykir"D>-l[; d
`%te['r"b.W %yIt;Wnz>Bi #r<a, ypiynIx]T;w: e
keine Sgr
# ~yBir: ~y[iro \ ~ybibir> § (!) W[n>M'YIw: a
# %l' vqemol. \ hy"h' aAl vAql.m;W § b
%l' hy"h' hn"Az # haer>m; \ hV'ai xc;meW § c
`# (avphnaiscu,nthsaj pro.j pa,ntaj = ~L'Kumi T.m.l;k.hi ?) ~leK'hi T.n>am; e § d
→ 2,20a
ybia' yli (2. Sg, Qtar"q') ytiar"q' (w`j oi=kon) hn"[om. \ hT'[;me aAlh] a
`# (!) %yIr:[un> \ hT'a' yr:[un> § @WLa; b
~l'A[l. rjon>yIh] a
(!) xc;n<l' (Pass) rmov.yI-~ai b
→ 2,20a
(2. Sg, QT.r>B;dI) yTir>B;dI hNEhi c
<hL,aeh'> tA[r"h' yfi[]T;w: d
`(2. Sg f) lk'WTw: e
1
1
ATv.ai-ta, vyai xL;v;y>
15
2
2
3
3
4
4
5
5
eva.n evxapostei,lh| avnh.r th.n gunai/ka auvtou/
kai. avpe,lqh| avpV auvtou/
kai. ge,nhtai avndri. e`te,rw|
mh. avnaka,mptousa avnaka,myei pro.j auvto.n e;ti
ouv miainome,nh mianqh,setai h` gunh. evkei,nh
kai. su. evxepo,rneusaj evn poime,si polloi/j
kai. avne,kamptej pro,j me le,gei ku,rioj
a=ron eivj euvqei/an tou.j ovfqalmou,j sou
kai. i;de
pou/ ouvci. evxefu,rqhj
evpi. tai/j o`doi/j evka,qisaj auvtoi/j w`sei. korw,nh evrhmoume,nh
kai. evmi,anaj th.n gh/n evn tai/j pornei,aij sou kai. evn tai/j kaki,aij sou
kai. e;scej poime,naj pollou.j
eivj pro,skomma seauth/|
o;yij po,rnhj evge,neto, soi
avphnaiscu,nthsaj pro.j pa,ntaj
ouvc w`j oi=ko,n me evka,lesaj kai. pate,ra
kai. avrchgo.n th/j parqeni,aj sou
mh. diamenei/ eivj to.n aivw/na
h' diafulacqh,setai eivj ni/koj
ivdou. evla,lhsaj
kai. evpoi,hsaj ta. ponhra. tau/ta
kai. hvduna,sqhj
16
Jer 3,6–13
%l,M,h; WhY"viayO ymeyBi yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
t'yair"h]
8c.12d
laer"f.yI (h` katoiki,a √ bvy) hb'vum. «moi» ht'f.[' rv,a]
!n"[]r: #[e-lK' tx;T;-la,w> H:boG" rh;-lK'-l[; (Pl) ayhi hk'l.ho
`~v' (3. Pl) ynIz>Tiw:
keine Sgr
rm;aow"
ybivu \ bWvT' yl;ae | hL,ae-lK'-ta, Ht'Af[] yrEx]a;
hb'v'-al{w>
Id 5.1; → 8e
`hd"Why> # hd"gEBo Hd"gOB. \ Ht'Axa] hd"AgB' § (AlT = Qar<Tew:) har<Tew:
ar<aew"
tAdao-lK'-l[; yKi
6c.12d
laer"f.yI (h` katoiki,a √ bvy) hb'vum. (katelh,mfqh) hp'a]nI rv,a]
h'yTix.L;vi
h'yl,ae [h'y]t,tuyrIK. rp,se-[ta,] !Tea,w"
Id 5.1; Ez 23,4.11.18
[Ht'Axa]] hd"Why> hd"gEBo ha'r>y" al{w>
%l,Tew:
`ayhi-~G: !z<Tiw:
37,11; 38,28c; 40,3f; 48,39d
Ht'Wnz> (!) lQomi hy"h'w>
1f.2e; Ps 106,38
[#r<a'h'-ta, @n:x/T,w:]
`#[eh'-ta,[w>] * !b,a,h'-ta,<w>> @a;n>Tiw:
hd"Why> [Ht'Axa]] hd"AgB' yl;ae hb'v'-al{ tazO-lk'B.-~g:w>
Id 5.1; → 8e
HB'li-lk'B.
`[hw"hy>-~aun>] rq,v,B.-~ai yKi
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
6c.8c.12d
`hd"Why> hd"gEBomi laer"f.yI [hb'vum.] Hv'p.n: hq'D>ci
%l{h'
11,6b; 19,2c; 2,2b
hn"Apc' hL,aeh' ~yrIb'D>h;-ta, (!) t'ar"q'w>
T'r>m;a'w>
1h.7b.10a; 4,1b; 6c.8c hw"hy>-~aun> laer"f.yI (h` katoiki,a √ bvy) hb'vum. <yl;ae> hb'Wv
~k,B' yn:P' (sthriw/) lyPia;-aAl
hw"hy>-~aun> ynIa] dysix'-yKi
`~l'A[l. «u`mi/n» rAJa, al{
%nEwO[] y[iD> %a;
T.[;v'P' %yIh;l{a/ hw"hyB; yKi
!n"[]r: #[e-lK' tx;T; ~yrIZ"l; %yIk;r"D>-ta, yrIZ>p;T.w:
`hw"hy>-~aun> [~]T,[.m;v.-al{ yliAqb.W
17
Jer 3,6–13
a 6
b
c
d
e
a 7
b
c
d
a 8
b1
c
b2
d
e
f
g
a 9
b
c
a 10
b
a 11
b
a 12
b
c
d
e
f
g
a 13
b
c
d
6
7
8
9
10
11
12
13
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me evn tai/j h`me,raij Iwsi,a tou/ basile,wj
ei=dej
a] evpoi,hse, moi h` katoiki,a tou/ Israhl
evporeu,qhsan evpi. pa/n o;roj u`yhlo.n kai. u`poka,tw panto.j xu,lou avlsw,douj
kai. evpo,rneusan evkei/
kai. ei=pa
meta. to. poih/sai auvth.n tau/ta pa,nta pro,j me avna,streyon
kai. ouvk avne,streye
kai. ei=de th.n avsunqesi,an auvth/j h` avsu,nqetoj Iouda
kai. ei=don
dio,ti peri. pa,ntwn
w-n katelh,mfqh [evn oi-j evmoica/to] h` katoiki,a tou/ Israhl
kai. evxape,steila auvth.n
kai. e;dwka auvth/| bibli,on avpostasi,ou
kai. ouvk evfobh,qh h` avsu,nqetoj Iouda
kai. evporeu,qh
kai. evpo,rneuse kai. auvth,
kai. evge,neto eivj ouvqe.n h` pornei,a auvth/j
kai. evmoi,ceuse to. xu,lon kai. to.n li,qon
kai. evn pa/si tou,toij ouvk evpestra,fh pro,j me h` avsu,nqetoj Iouda
evx o[lhj th/j kardi,aj auvth/j
avllV evpi. yeu,dei
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
evdikai,wse th.n yuch.n auvtou/ Israhl avpo. th/j avsunqe,tou Iouda
poreu,ou
kai. avna,gnwqi tou.j lo,gouj tou,touj pro.j borra/n
kai. evrei/j
evpistra,fhti pro,j me h` katoiki,a tou/ Israhl le,gei ku,rioj
kai. ouv sthriw/ to. pro,swpo,n mou evfV u`ma/j
o[ti evleh,mwn evgw, eivmi le,gei ku,rioj
kai. ouv mhniw/ u`mi/n eivj to.n aivw/na
plh.n gnw/qi th.n avdiki,an sou
o[ti eivj ku,rion to.n qeo,n sou hvse,bhsaj
kai. die,ceaj ta.j o`dou,j sou eivj avllotri,ouj u`poka,tw panto.j xu,lou avlsw,douj
th/j de. fwnh/j mou ouvc u`ph,kousaj le,gei ku,rioj
18
Jer 3,14–18
Jer 3,14–18
hw"hy>-~aun> ~ybib'Av ~ynIb' WbWv
~k,b' (Fut) yTil.[;B' ykinOa' yKi
hx'P'v.Mimi ~yIn:v.W ry[ime dx'a, ~k,t.a, yTix.q;l'w>
`!AYci ~k,t.a, ytiabehew>
yBiliK. ~y[iro ~k,l' yTit;n"w>
`lyKef.h;w> h[or" \ h['DE ~k,t.a, W[r"w>
hy"h'w>
WBr>ti yKi
hw"hy>-~aun> hM'heh' ~ymiY"B; #r<a'B' ~t,yrIp.W
dA[ Wrm.ayO-al{
21c; 2,3a
# laer"f.yI vdoq. \ hw"hy> § tyrIB. !Ara]
ble-l[; hl,[]y: al{w>
Ab-WrK.z>yI al{w>
Wdqop.yI al{w>
`dA[ hf,['yE al{w>
16c.18a; 50,4a.20a1; 33,15; Joёl 4,1
ayhih; t[eB'<W hM'heh' ~ymiY"B;>
hw"hy> aSeKi ~Il;v'Wryli War>q.yI
+ ~Il;v'Wry> → 2,2b
[~Il'iv'Wryli hw"hy> ~vel.] ~yIAGh;-lk' h'yl,ae Wwq.nIw>
`[r"h' ~B'li tWrrIv. yrEx]a; dA[ Wkl.yE-al{w>
laer"f.yI tyBe-l[; hd"Why>-tybe Wkl.yE hM'heh' ~ymiY"B;
#r<a'h'-l[; <tAcr"a]h'-lK'miW> !Apc' #r<am, e wD"x.y: Waboy"w>
16,15c || 23,8d
`~t'\~k,yteAba]-ta, yTil.x;n>hi rv,a]
19
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a
14
15
16
17
b
c
a 18
b
c
14 evpistra,fhte ui`oi. avfesthko,tej le,gei ku,rioj
dio,ti evgw. katakurieu,sw u`mw/n
kai. lh,myomai u`ma/j e[na evk po,lewj kai. du,o evk patria/j
kai. eivsa,xw u`ma/j eivj Siwn
15 kai. dw,sw u`mi/n poime,naj kata. th.n kardi,an mou
kai. poimanou/sin u`ma/j poimai,nontej metV evpisth,mhj
16 kai. e;stai
eva.n plhqunqh/te
kai. auvxhqh/te evpi. th/j gh/j evn tai/j h`me,raij evkei,naij le,gei ku,rioj
ouvk evrou/sin e;ti
kibwto.j diaqh,khj a`gi,ou Israhl
ouvk avnabh,setai evpi. kardi,an
ouvk ovnomasqh,setai
ouvde. evpiskefqh,setai
kai. ouv poihqh,setai e;ti
17 evn tai/j h`me,raij evkei,naij kai. evn tw/| kairw/| evkei,nw|
kale,sousi th.n Ierousalhm qro,noj kuri,ou
kai. sunacqh,sontai eivj auvth.n pa,nta ta. e;qnh
kai. ouv poreu,sontai e;ti ovpi,sw tw/n evnqumhma,twn th/j kardi,aj auvtw/n th/j ponhra/j
18 evn tai/j h`me,raij evkei,naij suneleu,sontai oi=koj Iouda evpi. to.n oi=kon Israhl
kai. h[xousin evpi. to. auvto. avpo. gh/j borra/ kai. avpo. pasw/n tw/n cwrw/n evpi. th.n gh/n
h]n kateklhrono,mhsa tou.j pate,raj auvtw/n
20
Jer 3,19–25
Jer 3,19–25
yTir>m;a' ykinOa'w>
~ynIB'B; %teyvia]
→ 1,1a
# (Schøyen MS 4612/9 =) yKi | hw"hy> !mea' \ %yae §
~yIAG tAab.ci (qeou/) ybic. tl;x]n: hD"m.x, #r<a, %l'-!T,a,w>
rm;aow"
yli
keine Sgr
ypiv. → 14,6a
laer"f.yI ynEB. ynEWnx]t;
16e; 2,3a; → 1,1a
6,14a || 8,11a; Hos 14,5
Kon 46; → 1,1a
21
(AlT = K War>q.Ti) -wair>q.Ti ybia'
`(AlT = K WbWvt') wbiWvt' al{ yr:x]a;meW
H['rEme hV'ai dGOb.Ki \ hd"g>B' [!]kea'
`hw"hy>-~aun> laer"f.yI tyBe yBi Wdg>B' \ ~T,d>g:B. !Ke
ykiB. [m'v.nI (ceile,wn via ~yIt;p'f.) ~yyIp'v.-l[; lAq
~K'r>D:-ta, WW[/h, yKi
`~v'd>q' \ ~h,yhel{a/ (qeou/) hw"hy>-ta, Wxk.v'
(evpistre,fontej √ bwv) ~ybib'Av ~ynIB' WbWv
~k,yrEb.vi \ ~k,yteboWvm. hP'r>a,
(oi[de) Wnn>hi
%l' «evso,meqa» Wnx.n:a' \ Wnt'a'
`Wnyhel{a/ hw"hy> hT'a; yKi
~yrIh' !Amh]\h' tA[b'G>h;\mi «h=san» rq,V,l; !kea'
`laer"f.yI t[;WvT. Wnyhel{a/ hw"hyB; !kea'
WnyrEW[N>mi WnyteAba] [:ygIy>-ta, hl'k.a' tv,Boh;w>
~r"q'B.-ta,w> ~n"aco-ta,
`~h,yteAnB.-ta,w> ~h,ynEB.-ta,
WnTev.b'B. (Aor) hb'K.v.nI
WnteM'liK. (Aor) WnSek;t.W
WnyteAba]w: Wnx.n:a] Wnaj'x' (e;nanti tou/ qeou/ h`mw/n) hw"hyl; yKi
hZ<h; ~AYh;-d[;w> WnyrEW[N>mi
`Wnyhel{a/ hw"hy> lAqB. Wn[.m;v' al{w>
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
19
20
21
22
23
24
a 25
b
c
d
19 kai. evgw. ei=pa
ge,noito ku,rie o[ti ta,xw se eivj te,kna
kai. dw,sw soi gh/n evklekth.n klhronomi,an qeou/ pantokra,toroj evqnw/n
kai. ei=pa
pate,ra kale,sete, me
kai. avpV evmou/ ouvk avpostrafh,sesqe
20 plh.n w`j avqetei/ gunh. eivj to.n suno,nta auvth/|
ou[twj hvqe,thsen eivj evme. oi=koj Israhl le,gei ku,rioj
21 fwnh. evk ceile,wn hvkou,sqh klauqmou/ kai. deh,sewj ui`w/n Israhl
o[ti hvdi,khsan evn tai/j o`doi/j auvtw/n
evpela,qonto qeou/ a`gi,ou auvtw/n
22 evpistra,fhte ui`oi. evpistre,fontej
kai. iva,somai ta. suntri,mmata u`mw/n
oi[de
h`mei/j evso,meqa, soi
o[ti su. ku,rioj o` qeo.j h`mw/n ei=
23 o;ntwj eivj yeu/doj h=san oi` bounoi. kai. h` du,namij tw/n ovre,wn
plh.n dia. kuri,ou qeou/ h`mw/n h` swthri,a tou/ Israhl
24 h` de. aivscu,nh katana,lwse tou.j mo,cqouj tw/n pate,rwn h`mw/n avpo. neo,thtoj h`mw/n
ta. pro,bata auvtw/n kai. tou.j mo,scouj auvtw/n
kai. tou.j ui`ou.j auvtw/n kai. ta.j qugate,raj auvtw/n
25 evkoimh,qhmen evn th/| aivscu,nh| h`mw/n
kai. evpeka,luyen h`ma/j h` avtimi,a h`mw/n
dio,ti e;nanti tou/ qeou/ h`mw/n h`ma,rtomen h`mei/j kai. oi` pate,rej h`mw/n
avpo. neo,thtoj h`mw/n e[wj th/j h`me,raj tau,thj
kai. ouvc u`phkou,samen th/j fwnh/j kuri,ou tou/ qeou/ h`mw/n
22
Jer 4,1–7
hw"hy>-~aun> laer"f.yI bvuy" \ bWvT'-~ai
bvuy" \ bWvT' yl;ae
keine Sgr; Hos 2,19; Sach 9,7
yn:P'mi<W | wypimi> wyc'Quvi \ ^yc,WQvi rsiy" \ rysiT'-~aiw>
`# (euvlabhqh/|) dWnt' al{w> §
[T'][.B;v.nIw>
hw"hy>-yx;
hq'd"c.biW jP'v.miB. tm,a/B,
~yIAG Ab (Akt) Wkr>B't.hiw>
5,18; 12,4e; 23,30.37c.38c; 13,20a
`<~Il;v'WryBi> «tw/| qew/|» (Akt) WlL'h;t.yI AbW
Id 4.14; 4b; 19,3b; Kon 56
~Il;v'Wry <ybev.yO>liw> hd"Why> vyail. hA"hy> rm;a' hko-yKi
rynI ~k,l' WrynI
`~yciAq-la, W[r>z>Ti-la;w>
→ 1,1a
(tw/| qew/| u`mw/n) hA"hyl; WlMohi
~k,b.b;l. tAlr>[' Wrsih'w>
~Il'v'Wry> ybev.yOw> hd"Why> vyai
ytim'x] vaek' aceTe-!P,
hr"[]b'W
`~k,ylel.[;m; [:ro ynEPm. i hB,km; . !yaew>
5ab: Id 4.14
hd"Whybi WdyGIh;
(Pass) W[ymiv.h;<w>> * ~Il;v'Wrybi[W]
Wrm.aiw>
#r<a'B' * rp'Av (AlT = QW[q.Ti) W[q.Tiw
War>qi
(me,ga) Wal.m;
Wrm.aiw>
Wps.a'he
`rc'b.Mih; yrE['-la, ha'Abn"w>
keine Sgr; 21a; 51,12a.27a
WsnU | \ snE (Ptz) -Waf.
hn"AYci
Wzy[ih'
Wdmo[]T;-la;
`lAdG" rb,v,w> !ApC'mi aybime ykinOa' h['r" yKi
(!) AkB.Sumi hyEr>a; hl'['
[s;n" ~yIAG tyxivm. ;W
hM'v;l. #r<a'h' \ %cer>a; ~Wfl' AmqoMm. i ac'y"
Kon 66
`«auvta,j» (Pass) bveAy !yaeme hn"yC,Ti ~yrI[' \ %yIr:['
23
Jer 4,1–7
a
b
c
d
a1
b
a2
c
d
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a
b
c
d
e
a
b
c
d
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
eva.n evpistrafh/| Israhl le,gei ku,rioj
pro,j me evpistrafh,setai
eva.n perie,lh| ta. bdelu,gmata auvtou/ evk sto,matoj auvtou/ kai. avpo. prosw,pou mou
euvlabhqh/|
kai. ovmo,sh|
zh/| ku,rioj
meta. avlhqei,aj evn kri,sei kai. evn dikaiosu,nh|
kai. euvlogh,sousin evn auvtw/| e;qnh
kai. evn auvtw/| aivne,sousi tw/| qew/| evn Ierousalhm
o[ti ta,de le,gei ku,rioj toi/j avndra,sin Iouda kai. toi/j katoikou/sin Ierousalhm
new,sate e`autoi/j new,mata
kai. mh. spei,rhte evpV avka,nqaij
peritmh,qhte tw/| qew/| u`mw/n
kai. perie,lesqe th.n avkrobusti,an th/j kardi,aj u`mw/n
a;ndrej Iouda kai. oi` katoikou/ntej Ierousalhm
mh. evxe,lqh| w`j pu/r o` qumo,j mou
kai. evkkauqh,setai
kai. ouvk e;stai o` sbe,swn avpo. prosw,pou ponhri,aj evpithdeuma,twn u`mw/n
avnaggei,late evn [tw/|] Iouda
kai. avkousqh,tw evn Ierousalhm
ei;pate
shma,nate evpi. th/j gh/j sa,lpiggi
kai. kekra,xate
me,ga
ei;pate
suna,cqhte
kai. eivse,lqwmen eivj ta.j po,leij ta.j teich,reij
avnalabo,ntej feu,gete
eivj Siwn
speu,sate
mh. sth/te
o[ti kaka. evgw. evpa,gw avpo. borra/ kai. suntribh.n mega,lhn
avne,bh le,wn evk ma,ndraj auvtou/
evxoleqreu,wn e;qnh evxh/re
kai. evxh/lqen evk tou/ to,pou auvtou/ tou/ qei/nai th.n gh/n eivj evrh,mwsin
kai. po,leij kaqaireqh,sontai para. to. mh. katoikei/sqai auvta,j
24
Jer 4,8–17
~yQif; Wrg>xi tazO-l[;
Wdp.si
Wlyliyhew>
bv'-al{ yKi
26c; 30,24a; 12,13e; 25,37.38; 49,37b; 51,45; 23,20a
`WNM,mi hA"hy>[email protected]; [!Arx]]
hw"hy>-~aun> aWhh;-~AYb; hy"h'w>
~yrIF'h; blew> %l,M,h;-ble db;ayO
1
<WMvoy"> ~ynIh]Koh; [WMv;n"]w>
`Whm't.yI ~yaiybiN>h;w>
rm;aow"
1,6b; 14,13b; 32,17a; ExG 3,14
hwIhy> yn"doa] (o` w;n √ hyh) Hh'a]
rmoale ~Il;iv'Wryliw> hZ<h; ~['l' t'aVehi aVeh; !kea'
|| 23,17c
[~k,l'] hy<h.yI ~Alv'
11,10c; 22,17
`«auvtw/n» vp,N"h;-d[; br<x, h['g>n" <hNEhi>w>
~Il;v'Wryliw> hZ<h;-~['l' (Akt) rmea'yE ayhih; t[eB'
ypiv. → 14,6a
yMi[;-tB; %r<D< rB'd>MiB; # (planh,sewj) ~yyIp'v. xc; § x:Wr
`(eivj a[gion) rb;h'l. aAlw> (eivj kaqaro,n) tArz>li aAl
yli aAby" [hL,aeme]D alem' x:Wr
`~t'Aa ~yjiP'vm. i rBed:a] ynIa]-~G: hT'[;
hl,[]y: ~ynIn"[]K; hNEhi
wyt'AbK.r>m; hp'WSk;w>
wys'Ws ~yrIv'N>mi (Adj) WLq;
Wnl' yAa
`Wnd>D"vu yKi
~Il;v'Wry> %Beli h['rm" e ysiB.K;
y[iveW"Ti ![;m;l.
`%nEAa tAbv.x.m; %Ber>qiB. (u`pa,rcousin) !yliT' yt;m'-d[;
<aboy"> !D"mi dyGIm; lAq yKi
`~yIr"p.a, rh;me !w<a' [m;v.nIw> \ [:ymiv.m;W
~yIAGl; WryKiz>h;
<WaB'> hNEhi
~Il;v'Wry>-l[; W[ymiv.h;
31,6b
qx'r>M,h; #r<a,me ~yaiB' (sustrofai, √ rrc I ?) ~yrIc.nO
`~l'Aq hd"Why> yrE['-l[; WnT.YIw:
bybiS'mi h'yl,[' Wyh' yd:f' yrEm.voK.
`hw"hy>-~aun> trIm' \ ht'r"m' ytiao-yKi
1
25
Jer 4,8–17
a
b
c
d
8
8
a 9
b
c
d
a 10
b
9
c
d
a 11
b
a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
a
b
c
d
e
a
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
evpi. tou,toij perizw,sasqe sa,kkouj
kai. ko,ptesqe
kai. avlala,xate
dio,ti ouvk avpestra,fh
o` qumo.j kuri,ou avfV h`mw/n
kai. e;stai evn evkei,nh| th/| h`me,ra| le,gei ku,rioj
avpolei/tai h` kardi,a tou/ basile,wj kai. h` kardi,a tw/n avrco,ntwn
kai. oi` i`erei/j evksth,sontai
kai. oi` profh/tai qauma,sontai
kai. ei=pa
o` w;n de,spota ku,rie
a;ra ge avpatw/n hvpa,thsaj to.n lao.n tou/ton kai. th.n Ierousalhm le,gwn
eivrh,nh e;stai
kai. ivdou. h[yato h` ma,caira e[wj th/j yuch/j auvtw/n
evn tw/| kairw/| evkei,nw| evrou/si tw/| law/| tou,tw| kai. th/| Ierousalhm
pneu/ma planh,sewj evn th/| evrh,mw| o`do.j th/j qugatro.j tou/ laou/ mou
ouvk eivj kaqaro.n ouvdV eivj a[gion
pneu/ma plhrw,sewj h[xei moi
nu/n de. evgw. lalw/ kri,mata pro.j auvtou,j
ivdou. w`j nefe,lh avnabh,setai
kai. w`j kataigi.j ta. a[rmata auvtou/
koufo,teroi avetw/n oi` i[ppoi auvtou/
ouvai. h`mi/n
o[ti talaipwrou/men
avpo,plunai avpo. kaki,aj th.n kardi,an sou Ierousalhm
i[na swqh/|j
e[wj po,te u`pa,rcousin evn soi. logismoi. po,nwn sou
dio,ti fwnh. avnagge,llontoj evk Dan h[xei
kai. avkousqh,setai po,noj evx o;rouj Efraim
avnamnh,sate e;qnh
ivdou. h[kasin
avnaggei,late evn Ierousalhm
sustrofai. e;rcontai evk gh/j makro,qen
kai. e;dwkan evpi. ta.j po,leij Iouda fwnh.n auvtw/n
w`j fula,ssontej avgro.n evge,nonto evpV auvth.n ku,klw|
o[ti evmou/ hvme,lhsaj le,gei ku,rioj
Von ~mv-N ist die Präfixkonjugation nicht belegt.
26
Jer 4,18–26
Jer 4,18–26
%l' hL,ae
Af[' %yIl;l'[m] ;W %Ker>D:
%te['r" tazO
rm' yKi
`%Beli-d[; [g:n" yKi
yBili (ta. aivsqhth,ria) tAryqi (Qhl'yxiAa, AlT = K) hl'Wxa' y[;me y[;me
# (maima,ssei h` yuch, mou spara,ssetai h` kardi,a mou) yBili yLi-hm,ho §
vyrIx]a; al{
→ 2,20a
yvip.n: (3. Sg = t[;m;vo ?2 QT.[;m;v') yTi[.m;v' rp'Av lAq yKi
`hm'x'l.mi t[;WrT
rb,v,-l[; rb,v,
ar"q.nI
#r<a'h'-lK' hd"D>vu yKi
20de: 10,20ab
[y]l;h'ao [W]dD>vu ~aot.Pi
√ [gr 6,16g; 18,7.9; 31,2c.35d; 47,6d; 49,19b;
`yt'[oyrIy> (diespa,sqhsan) [g:r<
50,34d.44b
6a; 51,12a.27a
keine Sgr
22c
24ab: 23ab.25ab.26ab
2
27
(Aor)
sn" \ sNE-ha,r>a, yt;m'-d[;
`rp'Av lAq (Ptz) h['m.v.a,
yMi[; yleyae \ lywIa/ yKi
W[d"y" al{ ytiAa
hM'he ~ylik's. ~ynIB'
[hM'he] ~ynIAbn> al{w>
[r:h'l. hM'he ~ymik'x]
`W[d"y" al{ byjiyhel.W
#r<a'h'-ta, ytiyair"
Whbow" Whto-hNEhiw>
~yIm;V'h;-la,w>
`~r"Aa !yaew>
~yrIh'h, ytiyair"
~yvi[]ro Wyh.YIw: \ hNEhiw>
`(Ptz) Wlq'l.q;t.hi tA[b'G>h;-lk'w>
ytiyair"
~d"a'h' !yae hNEhiw>
`(Impf) Wdd"n" ~yIm;V'h; @A[-lk'w>
ytiyair"
rB'd>Mih; lm,r>K;h; hNEhiw>
| WtC.nI \ WcT.nI ~yrI[' \ wyr"['-lk'w>
`<hvfani,sqhsan> APa; !Arx] ynEPm. i hw"hy> ynEPm. i
a 18
b
c
d
a 19
b
c
d
a 20
b
c
d
e
a 21
b
a 22
b
c
d
e
f
a1 23
b
a2
c
a 24
b
c
a 25
b
c
a 26
b
c
18 ai` o`doi, sou kai. ta. evpithdeu,mata, sou evpoi,hsan tau/ta, soi
au[th h` kaki,a sou
o[ti pikra,
o[ti h[yato e[wj th/j kardi,aj sou
19 th.n koili,an mou th.n koili,an mou avlgw/ kai. ta. aivsqhth,ria th/j kardi,aj mou
maima,ssei h` yuch, mou spara,ssetai h` kardi,a mou
ouv siwph,somai
o[ti fwnh.n sa,lpiggoj h;kousen h` yuch, mou
kraugh.n pole,mou
20 kai. talaipwri,a suntrimmo.n
evpikalei/tai
o[ti tetalaipw,rhke pa/sa h` gh/
a;fnw tetalaipw,rhken h` skhnh,
diespa,sqhsan ai` de,rreij mou
21 e[wj po,te o;yomai feu,gontaj
avkou,wn fwnh.n salpi,ggwn
22 dio,ti oi` h`gou,menoi tou/ laou/ mou
evme. ouvk h;|deisan
ui`oi. a;frone,j eivsi
kai. ouv sunetoi,
sofoi, eivsi tou/ kakopoih/sai
to. de. kalw/j poih/sai ouvk evpe,gnwsan
23 evpe,bleya evpi. th.n gh/n
kai. ivdou. ouvqe,n
kai. eivj to.n ouvrano,n
kai. ouvk h=n ta. fw/ta auvtou/
24 ei=don ta. o;rh
kai. h=n tre,monta
kai. pa,ntaj tou.j bounou.j tarassome,nouj
25 evpe,bleya
kai. ivdou. ouvk h=n a;nqrwpoj
kai. pa,nta ta. peteina. tou/ ouvranou/ evptoei/to
26 ei=don
kai. ivdou. o` Ka,rmhloj e;rhmoj
kai. pa/sai ai` po,leij evmpepurisme,nai
avpo. prosw,pou kuri,ou kai. avpo. prosw,pou ovrgh/j qumou/ auvtou/ hvfani,sqhsan
Oder Interpretation als irreguläre Suffixkonjugation 3. Ps Sg f ?
28
Jer 4,27–31
28f
28d
→ 1,15a
keine Sgr
30,7d
3
29
Jer 4,27–31
hw"hy> rm;a' hko-[yKi]
#r<a'h'-lK' hy<h.ti hm'm'v.
`hf,[/a, al{ hl'k'w>
#r<a'h' lb;a/T, tazO-l[;
l[;M'mi ~yIm;V'h; Wrd>q'w>
yTir>B;dI-yKi l[;
[ytiMoz:]
(Fut) yTim.x;nI al{w>
`hN"M,mi bWva'-al{w> <w[rmhsa = | ytiMoz: ?>
#r<a'h' \ ry[ih'-lK' tx;r:Bo tv,q, hmerow> vr"P' lAQmi
~ybi['B, 3<Wab.x'YEw: | tAr['M.B;>P WaB'
Wl[' ~ypiKeb;W
hb'Wz[] ry[i[h']-lK'
`vyai !heB' bveAy-!yaew>
[dWdv'] (QT.a;w>) yTia;w>
yfi[]T;-hm;
ynIv' yviB.l.ti-yKi
bh'z"-ydI[] yDI[.t;-yKi
%yIn:y[e %WPb; y[ir>q.ti-yKi
(o` w`rai?smo,j sou) yPiy:t.Ti aw>V'l;
«sou» ~ybig>[o %b'-Wsa]m'
`WvQeb;y> %vep.n:
yTi[.m;v' hl'AxK. lAq yKi
hr"yKib.m;K. (tou/ stenagmou/ sou) hr"c'
!AYci-tB; lAq
(evkluqh,setai) x:Pey:t.Ti
h'yP,K; frEp'T.
yli an"-yAa
`~ygIrUh]l; \ ~ygIr>hol. yvip.n: hp'y>['-yKi
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
d
e
f
g
27
28
29
30
31
27 ta,de le,gei ku,rioj
e;rhmoj e;stai pa/sa h` gh/
sunte,leian de. ouv mh. poih,sw
28 evpi. tou,toij penqei,tw h` gh/
kai. suskotasa,tw o` ouvrano.j a;nwqen
dio,ti evla,lhsa
kai. ouv metanoh,sw
w[rmhsa kai. ouvk avpostre,yw avpV auvth/j
29 avpo. fwnh/j i`ppe,wj kai. evntetame,nou to,xou avnecw,rhse pa/sa cw,ra
eivse,dusan eivj ta. sph,laia kai. eivj ta. a;lsh evkru,bhsan
kai. evpi. ta.j pe,traj avne,bhsan
pa/sa po,lij evgkatelei,fqh
ouv katoikei/ evn auvtai/j a;nqrwpoj
30 kai. su.
ti, poih,seij
eva.n periba,lh| ko,kkinon
kai. kosmh,sh| ko,smw| crusw/|
kai. eva.n evgcri,sh| sti,bei tou.j ovfqalmou,j sou
eivj ma,taion o` w`rai?smo,j sou
avpw,santo, se oi` evrastai, sou
th.n yuch,n sou zhth,sousin
31 o[ti fwnh.n w`j wvdinou,shj h;kousa
tou/ stenagmou/ sou w`j prwtotokou,shj
fwnh. qugatro.j Siwn
evkluqh,setai
kai. parh,sei ta.j cei/raj auvth/j
oi;mmoi evgw,
o[ti evklei,pei h` yuch, mou evpi. toi/j avnh|rhme,noij
Zur Rückübersetzung vgl. BHS.
30
Jer 5,1–7
Jer 5,1–7
keine Sgr
5c
4d
31
~Il;iv'Wry> tAcWxB. Wjj.Av
an"-War>W
W[d>W
h'yt,AbAxr>bi Wvq.b;W
[vyai] (Pass) Wac.m.Ti-~ai
hn"Wma/ vQebm; . jP'v.mi hf,[o [vyE-~ai]
`(Pl) Hl' xl;s.a,w>
# hw"hy>-~aun> \ ~aiw> §
hA"hy>-yx;
WrmeayO
`W[beV'yI rq,V,l; <al{> !kel'
hn"Wma/l, aAlh] ^yn<y[e hw"hy>
~t'ao ht'yKihi
Wlx'-al{w>
~t'yLiKi
rs'Wm tx;q; Wna]me
[l;S,mi ~h,ynEp. WqZ>xi
`bWvl' Wna]me
yTir>m;a' ynIa]w:
~he ~yLiD:-%a;
(ouvk hvduna,sqhsan = Wal.nI ?) Wla]An <yKi>
`~[h,]yhel{a/ jP;vm. i hw"hy> %r<D< W[d>y" al{ yKi
~ylidoG>h;-la, [yLi]-hk'l]ae
~t'Aa hr"B.d:a]w:
~[h,]yhel{a/ jP;vm. i hw"hy> %r<D< W[d>y" hM'he yKi
l[o Wrb.v' wD"x.y: hNEhi \ hM'he %a;
`tArseAm WqT.nI
r[;Y:mi hyEr>a; ~K'hi !Ke-l[;
(Aor) ~dEd>v'y> # tyIB; d[; \ tAbr"[] § baez>
~h,yrE['-l[; dqevo rmen"
@rEJ'yI hN"heme aceAYh;-lK'
~h,y[ev.Pi WBr: yKi
`~h,yteAbvum. Wmc.['
%l'-xwl;s.a, tazOl' yae
ynIWbz"[] %yIn:B'
~yhil{a/ al{B. (Impf) W[b.V'YIw:
~t'Aa [:Bif.a;w"
(Impf) Wpa'n>YIw:
`Wrr"GOt.yI \ Wdd"GOt.yI hn"Az tybeW
a
b
c
d
e
f
g
a1
b
a2
c
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
peridra,mete evn tai/j o`doi/j Ierousalhm
kai. i;dete
kai. gnw/te
kai. zhth,sate evn tai/j platei,aij auvth/j
eva.n eu`reqh/|
poiw/n kri,ma kai. zhtw/n pi,stin
kai. i[lewj e;somai auvtoi/j
le,gei ku,rioj
zh/| ku,rioj
le,gousi
dia. tou/to ouvk evpi. yeu,desin ovmnu,ousi
ku,rie oi` ovfqalmoi, sou <ouvci.> eivj pi,stin
evmasti,gwsaj auvtou,j
kai. ouvk evpo,nesan
sunete,lesaj auvtou,j
kai. ouvk hvqe,lhsan de,xasqai paidei,an
evstere,wsan ta. pro,swpa auvtw/n u`pe.r pe,tran
kai. ouvk hvqe,lhsan evpistrafh/nai
kai. evgw. ei=pa
i;swj ptwcoi, eivsi
dio,ti ouvk hvduna,sqhsan
o[ti ouvk e;gnwsan o`do.n kuri,ou kai. kri,sin qeou/
poreu,somai pro.j tou.j a`drou.j
kai. lalh,sw auvtoi/j
o[ti auvtoi. evpe,gnwsan o`do.n kuri,ou kai. kri,sin qeou/
kai. ivdou. o`moqumado.n sune,triyan zugo,n
die,rrhxan desmou,j
dia. tou/to e;paisen auvtou.j le,wn evk drumou/
kai. lu,koj e[wj tw/n oivkiw/n wvle,qreusen auvtou,j
kai. pa,rdalij evgrhgo,rhsen evpi. ta.j po,leij auvtw/n
pa,ntej oi` evkporeuo,menoi avpV auvtw/n qhreuqh,sontai
o[ti evplh,qunan avsebei,aj auvtw/n
i;scusan evn tai/j avpostrofai/j auvtw/n
poi,a| tou,twn i[lewj ge,nwmai, soi
oi` ui`oi, sou evgkate,lipo,n me
kai. w;mnuon evn toi/j ouvk ou=si qeoi/j
kai. evco,rtasa auvtou,j
kai. evmoicw/nto
kai. evn oi;koij pornw/n kate,luon
32
Jer 5,8–16
Jer 5,8–16
Wyh'
~yKiv.m; ~ynIZ"ymU . § ~ysiWs
`Wlh'c.yI Wh[erE tv,ae-la, vyai
9: || 5,29; 9,8
hA"hy>-~aun> dqop.a,-aAl hL,ae-l[;h;
yAgB. ~aiw>
hz<K'-rv,a]
`yvip.n: ~Qen:t.ti al{
(evpi. tou.j promacw/naj auvth/j = h'yt,Arvub. ?) h'yt,Arv'b. Wl[]
Wtxev;w>
Wf[]T;-la; hl'k'w>
(!) h'yt,Avyjin> Wraiv.h; \ Wrysih'
`hM'he hw"hyl; [aAl] yKi
`[hw"hy>-~aun>] hd"Why> tybeW laer"f.yI tyBe yBi Wdg>B' dAgb' yKi
(tw/| kuri,w| auvtw/n) hw"hyB; Wvx]Ki
Wrm.aYOw:
aWh-al{
h['r" Wnyle[' aAbt'-al{w>
`ha,r>nI aAl b['r"w> br<x,w>
x:Wrl. Wyh.[yI] «h`mw/n» ~yaiybiN>h;w>
→ 1,1a
~h,B' !yae # hw"hy>-rb;d>W \ rBeDIh;w> §
18,22a; 26,18a; 38,6f.7d; 44,26d1
`~h,l' hy<h.yI \ hf,['yE hKo
Id 1.2a
tAab'c. [yhel{a]/ hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
hZ<h; rb'D"h;-ta, ~k,r>B,D: ![;y:
1,9d
vael. ^ypiB. yr:b'D> yTit;n" \ !tenO ynIn>hi
~yci[e hZ<h; ~['h'w>
`~t;l'k'a]w:
hA"hy>-~aun> laer"f.yI tyBe qx'r>Mm, i yAG ~k,yle[] aybime ynIn>hi
[aWh !t'yae yAG]P
[aWh ~l'A[me yAG]P
yAG
Dtn 28,49
Anvol. [m;v.ti \ [d:te-al{
[[m;v.ti al{w>]
`[rBed:y>-hm;]
Ps 5,10
[x:WtP' rb,q,K. AtP'v.a;]
`~yrIABGI ~L'Ku
33
# (qhlumanei/j)
a 8
b
a 9
b1
c
b2
a 10
b
c
d
e
11
a 12
b
c
d
e
a 13
b
c
a 14
b
c
d
a 15
b
c
d
e
f
g
a 16
b
8
9
10
11
12
13
14
15
i[ppoi qhlumanei/j evgenh,qhsan
e[kastoj evpi. th.n gunai/ka tou/ plhsi,on auvtou/ evcreme,tizon
mh. evpi. tou,toij ouvk evpiske,yomai le,gei ku,rioj
h' evn e;qnei
tw/| toiou,tw|
ouvk evkdikh,sei h` yuch, mou
avna,bhte evpi. tou.j promacw/naj auvth/j
kai. kataska,yate
sunte,leian de. mh. poih,shte
u`poli,pesqe ta. u`posthri,gmata auvth/j
o[ti tou/ kuri,ou eivsi,n
o[ti avqetw/n hvqe,thsen eivj evme. oi=koj Israhl kai. oi=koj Iouda
evyeu,santo tw/| kuri,w| auvtw/n
kai. ei=pan
ouvk e;sti tau/ta
ouvc h[xei evfV h`ma/j kaka,
kai. ma,cairan kai. limo.n ouvk ovyo,meqa
oi` profh/tai h`mw/n h=san eivj a;nemon
kai. lo,goj kuri,ou ouvc u`ph/rcen evn auvtoi/j
ou[twj e;stai auvtoi/j
dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj pantokra,twr
avnqV w-n evlalh,sate to. r`h/ma tou/to
ivdou. evgw. de,dwka tou.j lo,gouj mou eivj to. sto,ma sou pu/r
kai. to.n lao.n tou/ton xu,la
kai. katafa,getai auvtou,j
ivdou. evgw. evpa,gw evfV u`ma/j e;qnoj po,rrwqen oi=koj Israhl le,gei ku,rioj
e;qnoj
ou- ouvk avkou,sh| [th/j fwnh/j] th/j glw,sshj auvtou/
16
pa,ntej ivscuroi.
34
Jer 5,17–23
Jer 5,17–23
17: ePP 2. Ps und Vb immer Pl
Dtn 8,8; Hag 2,19; Am 4,9
→ 4,2d
keine Sgr; Kon 102
35
| «o`
^m,x.l;w> ^r>yciq. lk;a'w>
^yt,Anb.W ^yn<B' Wlk.ayO
^r<q'b.W ^n>aco lk;ayO
<^t.yzEw>> ^t,n"aet.W ^n>p.G: lk;ayO
^yr<c'b.mi yrE[' vd"w> \ vveroy>
hN"heB' x:jeAB hT'a; rv,a]
`br<x'B,
qeo,j sou» hA"hy>-~aun> hM'heh' ~ymiY"B; hy"h'w> \ ~g:w>
`hl'K' ~k,t.a,\T.ai hf,[/a,-al{
hy"h'w>
Wrm.ato yKi
hL,ae-lK'-ta, Wnl' Wnyhel{a/ hA"hy> hf'[' hm, tx;T;
~h,ylea] T'rm> ;a'w>
[ytiAa ~T,b.z:[]] rv,a]K;
~k,c.r>a;B. rk'nE yhel{a/ ~T,d>b;[] \ Wdb.[;T;w:
#r<a,B. ~yrIz" Wdb.[;T; !Ke
`~k,l' al{
bqo[]y: tybeB. tazO WdyGIh;
`[rmoale] hd"Whybi (Pass) h'W[ymiv.h;w>
ble !yaew> lk's' ~[; tazO an"-W[m.vi
~h,l' ~yIn:y[e
War>yI al{w>
~h,l' ~yIn:z>a'
`W[m'v.yI al{w>
hA"hy>-~aun> War"yti-al{ ytiAah;
(euvlabhqh,sesqe) Wlyxit' al{ yn:Pm
' i ~ai
~l'A[-qx' ~Y"l; lWbG> lAx (Ptz) yTim.f;-rv,a]
Whn>r<b.[;y: al{w>
(Sg Fut) Wv[]G"t.YIw:
(Sg) Wlk'Wy al{w>
wyL'g: Wmh'w>
`Whn>rUb.[;y: al{w>
hr<AmW rrEAs ble hy"h' hZ<h; ~['l'w>
Wrs'
`WkleYEw:
a 17
b
c
d
e1
f
e2
18
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
kai. kate,dontai to.n qerismo.n u`mw/n 17 kai. tou.j a;rtouj u`mw/n
kai. kate,dontai tou.j ui`ou.j u`mw/n kai. ta.j qugate,raj u`mw/n
kai. kate,dontai ta. pro,bata u`mw/n kai. tou.j mo,scouj u`mw/n
kai. kate,dontai tou.j avmpelw/naj u`mw/n kai. tou.j sukw/naj u`mw/n kai. tou.j evlaiw/naj u`mw/n
kai. avloh,sousi ta.j po,leij ta.j ovcura.j u`mw/n
evfV ai-j u`mei/j pepoi,qate evpV auvtai/j
evn r`omfai,a|
kai. e;stai evn tai/j h`me,raij evkei,naij le,gei ku,rioj o` qeo,j sou
ouv mh. poih,sw u`ma/j eivj sunte,leian
kai. e;stai
o[tan ei;phte
ti,noj e[neken evpoi,hse ku,rioj o` qeo.j h`mw/n h`mi/n pa,nta tau/ta
kai. evrei/j auvtoi/j
avnqV w-n
evdouleu,sate qeoi/j avllotri,oij evn th/| gh/| u`mw/n
ou[twj douleu,sete avllotri,oij evn gh/|
ouvc u`mw/n
avnaggei,late tau/ta eivj to.n oi=kon Iakwb
kai. avkousqh,tw evn tw/| Iouda
avkou,sate dh. tau/ta lao.j mwro.j kai. avka,rdioj
ovfqalmoi. auvtoi/j
kai. ouv ble,pousin
w=ta auvtoi/j
kai. ouvk avkou,ousi
mh. evme. ouv fobhqh,sesqe le,gei ku,rioj
h' avpo. prosw,pou mou ouvk euvlabhqh,sesqe
to.n ta,xanta a;mmon o[rion th/| qala,ssh| pro,stagma aivw,nion
kai. ouvc u`perbh,setai auvto,
kai. taracqh,setai
kai. ouv dunh,setai
kai. hvch,sousi ta. ku,mata auvth/j
kai. ouvc u`perbh,setai auvto,
tw/| de. law/| tou,tw| evgenh,qh kardi,a avnh,kooj kai. avpeiqh,j
kai. evxe,klinan
kai. avph,lqosan
36
Jer 5,24–31
keine Sgr
keine Sgr
keine Sgr; → 1,5a
24,1b
keine Sgr; → 7,22b
keine Sgr
28ef: 21,12bc
+ xlc 22,30c; 32,5d
2,34a; Ex 23,6; Ps 140,13
29: || 5,9; 9,8
37
Jer 5,24–31
~b'b'l.bi Wrm.a'-al{w>
Wnyhel{a/ hw"hy>-ta, an" ar"ynI
[A]T[iB. vAql.m;W (AlT = Qhr<Ay) hr<yOw> ~v,G< «h`mi/n» !teNOh;
Wnl'-rm'v.yI<w:> | ryciq' tAQxu tW[bif. \ tA[buv.
hL,ae-WJhi ~k,yteAnwO[]
`~K,mi bAJh; W[n>m' ~k,ytewaJox;w>
~y[iv'r> yMi[;b. Wac.m.nI-yKi
~yviWqy> [%v;K. rWvy"]
(Inf) tyxiv.m; WbyCihi
`Wdk'l'w> \ WdKol.yI | ~yvin"a]
@A[ alem' <dm'[m\ '> (!) bWlk.Ki
hm'r>mi ~yailme . ~h,yTeB' !Ke
Wld>G" !Ke-l[;
`Wryvi[]Y:w:
[Wnm.v']
[Wtv.[']
[[r"-yrEb.dI] Wrb.[' ~G:
Wnd"-al{ | !yDI
~Aty" !yDI
[Wxylic.y:w>]
`(Impf) Wjp'v' al{ hn"m'l.a; \ ~ynIAyb.a, jP;v.miW
hA"hy>-~aun> dqop.a,-al{ hL,ae-l[;h;
yAgB. ~ai
hz<K'-rv,a]
`yvip.n: ~Qen:t.ti al{
`#r<a'B' ht'y>h.nI hr"Wr[]v;w> hM'v;
rq,V,b;-WaB.nI ~yaiybiN>h;
~h,ydEy>-l[; (Aor) WDr>yI ~ynIh]Koh;w>
!ke Wbh]a' yMi[;w>
`Ht'yrIx]a;l. Wf[]T;-hm;W
a 24
b
c
a 25
b
a 26
b
c
d
a 27
b
c
d
a 28
b
c
d
e
f
g
a 29
b1
c
b2
30
a 31
b
c
d
24 kai. ouvk ei=pan evn th/| kardi,a| auvtw/n
fobhqw/men dh. to.n ku,rion qeo.n h`mw/n
to.n dido,nta h`mi/n u`eto.n pro,imon kai. o;yimon kata. kairo.n
plhrw,sewj prosta,gmatoj qerismou/ kai. evfu,laxen h`mi/n
25 ai` avnomi,ai u`mw/n evxe,klinan tau/ta
kai. ai` a`marti,ai u`mw/n avpe,sthsan ta. avgaqa. avfV u`mw/n
26 o[ti eu`re,qhsan evn tw/| law/| mou avsebei/j
kai. pagi,daj
e;sthsan diafqei/rai
a;ndraj kai. sunelamba,nosan
27 w`j pagi.j evfestame,nh plh,rhj peteinw/n
ou[twj oi` oi=koi auvtw/n plh,reij do,lou
dia. tou/to evmegalu,nqhsan
kai. evplou,thsan
28
kai. pare,bhsan
kri,sin ouvk e;krinan
kri,sin ovrfanou/
kai. kri,sin ch,raj ouvk evkri,nosan
29 mh. evpi. tou,toij ouvk evpiske,yomai le,gei ku,rioj
h' evn e;qnei
tw/| toiou,tw|
ouvk evkdikh,sei h` yuch, mou
30 e;kstasij kai. frikta. evgenh,qh evpi. th/j gh/j
31 oi` profh/tai profhteu,ousin a;dika
kai. oi` i`erei/j evpekra,thsan tai/j cersi.n auvtw/n
kai. o` lao,j mou hvga,phsen ou[twj
kai. ti, poih,sete eivj ta. meta. tau/ta
38
Jer 6,1–8
Jer 6,1–8
Wz[i[h']P
rp'Av W[q.Ti [:Aqt.biW
taef.m; Waf. ~r<K,h; tyBe-l[;w>
keine Sgr
`lAdG" rb,v,w> | !ApC'mi hp'q.v.nI h['r" yKi
| (Präs) hy"h' \ hw"N"h;
→ 2,20a
`!AYci-tB; %tem'r" \ ytiymiD" (kai. avfaireqh,setai) hg"N"[uM.h;w>
~h,yrEd>[,w> ~y[iro Waboy" h'yl,ae
bybis' ~ylih'ao h'yl,[' W[q.T'<w>>
`Ady"-ta, vyai W[r"<w>>
hm'x'l.mi h'yl,[' (paraskeua,sasqe) WvD>q;
22,7a
WmWq
~yIr"h\C'b; <h'yl,['> hl,[]n:w>
Wnl' yAa
~AYh; hn"p'-yKi
`br<['-ylel.ci WjN"yI yKi
WmWq
hl'y>L'b; hl,[]n:w>
!Amr>a; 9,20b; 17,27c; 30,18e; 49,27b
`(!) h'yt,Anm.r>a; ht'yxiv.n:w>
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hko yKi
Hc'[e \ hc'[e (Sg) Wtr>Ki
~Il;v'Wry>-l[; (Sg) Wkp.viw>
√ lls 18,15c; 31,21c; 32,24a; 33,4; 50,26c
(du,namin) hl'l.so
keine Sgr
ry[ih' ayhi §
# rq,V,h; ry[i yAh \ dq;p.h'
`HB'r>qiB. qv,[o HL'Ku
Ht'['r" hr"qehe !Ke [h'y]m,yme (QryIB;) rwEB. ryqih'K.
keine Sgr
HB' [m;V'yI dvow" sm'x'
keine Sgr
`hK'm;W ylix\ | dymiT' <h'>yn:P'-l[;
~Il;v'Wry> yrIs.W"Ti\hi
%Memi yvip.n: [q;Te-!P,
#r<a, hm'm'v. %meyfia]-!P,
`(Fut) hb'v'An aAl
4,6c
39
~Il;v'Wry> br<Q,mi !miy"n>bi ynEB.
(evvniscu,sate √ zz[)
a
b
c
d
1
1
2
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
d
3
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
evniscu,sate ui`oi. Beniamin evk me,sou th/j Ierousalhm
kai. evn Qekoue shma,nate sa,lpiggi
kai. u`pe.r Baiqqacarma a;rate shmei/on
o[ti kaka. evkke,kufen avpo. borra/ kai. suntribh. mega,lh
gi,netai
kai. avfaireqh,setai to. u[yoj sou qu,gater Siwn
eivj auvth.n h[xousi poime,nej kai. ta. poi,mnia auvtw/n
kai. ph,xousin evpV auvth.n skhna.j ku,klw|
kai. poimanou/sin e[kastoj th/| ceiri. auvtou/
paraskeua,sasqe evpV auvth.n eivj po,lemon
avna,sthte
kai. avnabw/men evpV auvth.n meshmbri,aj
ouvai. h`mi/n
o[ti ke,kliken h` h`me,ra
o[ti evklei,pousin ai` skiai. th/j e`spe,raj
avna,sthte
kai. avnabw/men evn nukti.
kai. diafqei,rwmen ta. qeme,lia auvth/j
o[ti ta,de le,gei ku,rioj
e;kkoyon ta. xu,la auvth/j
e;kceon evpi. Ierousalhm
du,namin
w= po,lij
yeudh,j
o[lh katadunastei,a evn auvth/|
w`j yu,cei la,kkoj u[dwr ou[twj yu,cei kaki,an auvth/j
avse,beia kai. talaipwri,a avkousqh,setai evn auvth/|
evpi. pro,swpon auvth/j dia. panto,j po,nw| kai. ma,stigi
paideuqh,sh| Ierousalhm
mh. avposth/| h` yuch, mou avpo. sou/
mh. poih,sw se a;baton gh/n
h[tij ouv katoikhqh,setai
40
Jer 6,9–15
Jer 6,9–15
[tAab'c.] hA"hy> rm;a' hKo <yKi>
laer"f.yI tyrIaev. !p,G<k; Wll.A[[y>] | <W>lleA[
+ dy" 10,3b2; 18,6b; 21,4c.7a; 22,25a1; 27,6a; 34,1c.20a.21;
[^d>y"] (Pl) bveh'
a
b
c
9
36,14e; 38,11a.18d.23b; 43,9a
`«auvtou/» (to.n ka,rtallon, hL'sil.s; mhe)
hal 9,4d; 12,5b; 15,6e; 20,9e
10,25a; → 11,6b
13–15: || 8,10b–12
→ 14,18e; → 26,7
14b–d: Ez 13,10.16
8,11d; 12,12c; 30,5d
keine Sgr
keine Sgr; 50,31c; Kon 113
41
tALsil.s;-l[; rceAbK.
hr"B.d:a] ymi-l[;
hd"y[ia'w>
W[m'v.yIw>
~n"z>a' hl'rE[] hNEhi
byviq.h;l. Wlk.Wy al{w>
hP'r>x,l. ~h,l' hy"h' hw"hy>-rb;d> hNEhi
`Ab-WcP.x.y: al{
ytialem' # ytim'x] \ hw"hy> tm;x] § taew>
«auvtou,j» (√ hlk) lykih' ytiyael.nI
wD"x.y: ~yrIWxB; dAs l[;w> (!) #WxB; ll'A[-l[; %pov.<a,>
`~ymiy" alem.-~[i !qez" WdkeL'yI hV'ai-~[i vyai-~g:-yKi
~yrIxea]l; ~h,yTeb' WBs;n"w>
wD"x.y: «auvtw/n» ~yvin"w> tAdf'
`hw"hy>-~aun> <taZOh;> #r<a'h' ybev.yO-l[; ydIy"-ta, hJ,a;-yKi
(!) [c;B' (!) [:ceAB ALKu ~l'AdG>-d[;w> ~N"j;Qm
. i yKi
# (!) aybin"-d[;w> !heKomi \ !heKo-d[;w> aybiNm
" iW §
`rq,V' hf,[o ALKu
rmoale hL'q;n>-l[; yMi[; rb,v,-ta, (Impf) WaP.r:y>w:
~Alv'
~Alv'
`~Alv' hYEa;w> \ !yaew>
Wvybiho
# (evxeli,posan) Wf[' hb'[eAt § yKi
(Aor) WvAbyE-al{ vAB-~G:
W[d"y" al{ «auvtw/n» (Sub) ~ylik.h;-~G:
~l'p.nIb. \ ~ylip.NOb; WlP.yI !kel'
-t[eB.
hD"quP. \ ~yTid>q;P.
(!) Wlv.K'yI
`hw"hy> rm;a'
a 10
b
c
d
e
f
g
a 11
b
c
d
a 12
b
a 13
b
a 14
b
c
d
a 15
b
c
d
e
f1
g
f2
h
9
o[ti ta,de le,gei ku,rioj
kalama/sqe kalama/sqe w`j a;mpelon ta. kata,loipa tou/ Israhl
evpistre,yate
w`j o` trugw/n evpi. to.n ka,rtallon auvtou/
10 pro.j ti,na lalh,sw
kai. diamartu,rwmai
kai. avkou,setai
ivdou. avperi,tmhta ta. w=ta auvtw/n
kai. ouv du,nantai avkou,ein
ivdou. to. r`h/ma kuri,ou evge,neto auvtoi/j eivj ovneidismo,n
ouv mh. boulhqw/sin auvto,
11 kai. to.n qumo,n mou e;plhsa
kai. evpe,scon kai. ouv sunete,lesa auvtou,j
evkcew/ evpi. nh,pia e;xwqen kai. evpi. sunagwgh.n neani,skwn a[ma
o[ti avnh.r kai. gunh. sullhmfqh,sontai presbu,teroj meta. plh,rouj h`merw/n
12 kai. metastrafh,sontai ai` oivki,ai auvtw/n eivj e`te,rouj
avgroi. kai. ai` gunai/kej auvtw/n evpi. to. auvto,
o[ti evktenw/ th.n cei/ra, mou evpi. tou.j katoikou/ntaj th.n gh/n tau,thn le,gei ku,rioj
13 o[ti avpo. mikrou/ auvtw/n kai. e[wj mega,lou pa,ntej sunetele,santo a;noma
avpo. i`ere,wj kai. e[wj yeudoprofh,tou
pa,ntej evpoi,hsan yeudh/
14 kai. ivw/nto to. su,ntrimma tou/ laou/ mou evxouqenou/ntej kai. le,gontej
eivrh,nh
eivrh,nh
kai. pou/ evstin eivrh,nh
15 kath|scu,nqhsan
o[ti evxeli,posan
kai. ouvdV w-j kataiscuno,menoi kath|scu,nqhsan
kai. th.n avtimi,an auvtw/n ouvk e;gnwsan
dia. tou/to pesou/ntai evn th/| ptw,sei auvtw/n
kai. evn kairw/|
evpiskoph/j
avpolou/ntai
ei=pe ku,rioj
42
Jer 6,16–21
hw"hy> rm;a' hKo
~ykir"D>-l[; Wdm.[i
War>W
~l'A[ <kuri,ou> tAbtin>li Wla]v;w>
16c
bAJh; %r<d< hz<-yae | <War>W>
Hb'-Wkl.W
√ [gr → 4,20e
~k,v.p.n:l. (!) [:AGr>m; Wac.miW
Wrm.aYOw:
`%lenE al{
~ypico ~k,yle[] ytimoqih][w:]
rp'Av lAql. Wbyviq.h;
Wrm.aYOw:
`byviq.n: al{
keine Sgr
~yIAGh; W[m.v' \ W[m.vi !kel'
# «auvtw/n» rd<[e y[erow> \ hd"[e y[id>W §
`[~B'-rv,a]-ta,]
#r<a'h' y[im.vi
~t'b'vmu . \ ~t'Abv.x.m; yrIP. # hZ<h; ~['h'-la, * h['r" § aybime ykinOa' hNEhi
Wbyviq.hi al{ yr:b'D>-l[; yKi
28,8a; 33,24c
`[Hb']-Wsa]m.[YIw:] ytir"Atw>
qx'r>m, #r<a,me [bAJh;] hn<q'w> Wabit' \ aAbt' ab'Vm. i hn"Abl. yli hZ<-hM'l'
!Acr"l. al{ ~k,yteAl[o
`yli Wbr>['-al{ ~k,yxeb.zIw>
hw"hy> rm;a' hKo !kel'
~ylivok.mi hZ<h; ~['h'-la, !tenO ynIn>hi
wD"x.y: ~ynIb'W tAba' ~b' Wlv.k'w>
`(QWdb'a'w>, AlT = K) WdbeayO A[rEw> !kev'
43
Jer 6,16–21
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
16
17
18
19
20
21
16 ta,de le,gei ku,rioj
sth/te evpi. tai/j o`doi/j
kai. i;dete
kai. evrwth,sate tri,bouj kuri,ou aivwni,ouj
kai. i;dete poi,a evsti.n h` o`do.j h` avgaqh,
kai. badi,zete evn auvth/|
kai. eu`rh,sete a`gnismo.n tai/j yucai/j u`mw/n
kai. ei=pan
ouv poreuso,meqa
17 kate,staka evfV u`ma/j skopou,j
avkou,sate th/j fwnh/j th/j sa,lpiggoj
kai. ei=pan
ouvk avkouso,meqa
18 dia. tou/to h;kousan ta. e;qnh
kai. oi` poimai,nontej ta. poi,mnia auvtw/n
19 a;koue gh/
ivdou. evgw. evpa,gw evpi. to.n lao.n tou/ton kaka, to.n karpo.n avpostrofh/j auvtw/n
o[ti tw/n lo,gwn mou ouv prose,scon
kai. to.n no,mon mou avpw,santo
20 i[na ti, moi li,banon evk Saba fe,rete kai. kinna,mwmon evk gh/j makro,qen
ta. o`lokautw,mata u`mw/n ou;k eivsi dekta,
kai. ai` qusi,ai u`mw/n ouvc h[duna,n moi
21 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. di,dwmi evpi. to.n lao.n tou/ton avsqe,neian
kai. avsqenh,sousin evn auvth/| pate,rej kai. ui`oi. a[ma
gei,twn kai. o` plhsi,on auvtou/ avpolou/ntai
44
Jer 6,22–30
Jer 6,22–30
hw"hy> rm;a' hKo
!Apc' [#r<a,]me aB' ~[; hNEhi
22b–24: || 50,41–43; + #r<a, → 2,7a
3,18b; 10,22b; 16,15c || 23,8d; 31,8a; 46,10e; 50,9b
50,41b; vgl. 50,9b
`#r<a'-yteK.r>Y:mi (Pl) rA[yE [lAdG"] (Pl) yAgw>
WqyzIx]y: (!) !Adykiw> tv,q,
aWh yrIz"k.a;
Wmxer:y> al{w>
(Ptz) hm,h/y< ~Y"K; ~l'Aq
keine Sgr; 2 Kön 6,14.17
bk,r<w" \ WbK'r>yI ~ysiWs-l[;w>
`!AYci-tB; %yIl;[' hm'x'l.Mil; vaeK. \ vyaiK. (parata,xetai) %Wr['
A[m.v'-ta, Wn[.m;v'
WnydEy" Wpr"
`hd"leAYK; lyxi Wnt.q;yzIx/h, hr"c'
hd<F'h; (AlT = QWac.Te) yaic.Te-la;
(AlT = QWkleTe) ykileTe-la; %r<D<b;W
byEaol. br<x, yKi
rAgm' → 20,3e
`bybiS'mi (paroikei/ √ rwg I) rAgm'
qf'-yrIg>xi yMi[;-tB;
rp,aeb' (!) yviL.P;t.hiw>
~yrIWrm.T; dP;sm. i %l' yfi[] dyxiy" lb,ae
`Wnyle[' [d]dEVoh; aboy" ~aot.pi yKi
(√ rcb IV; ? rx'b.mi vgl. Spr 8,10) rc'b.mi yMe[;b. \ yMi[;b. ^yTit;n> !AxB'
keine Sgr
«me» [d:tew>
`~K'r>D:-ta, ynIx.b'B. \ T'n>x;b'W
lz<r>b;W tv,xon> (!) lykir" ykel.ho ~yrIr>As [yrEs']D ~L'Ku
`hM'he (Pass) ~ytiyxiv.m; ~L'Ku
tr<p'[o (AlT = Q~T; vaeme) ~T;v.aime | x:Pum; rx;n"
(Vb fin) @Arc' @rEco \ @r:c' aw>V'l;
`(!) hq'T'nI \ WqT'nI al{ ~t'['r" \ ~y[ir"w>
~h,l' War>qi \ War>q' sa'm.nI @s,K,
`~h,B' hw"hy> sa;m'-yKi
45
a 22
b
22 ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. lao.j e;rcetai avpo. borra/
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
a
b
a
b
c
a
b
kai. e;qnh evxegerqh,sontai avpV evsca,tou th/j gh/j
23 to,xon kai. zibu,nhn krath,sousin
ivtamo,j evsti
kai. ouvk evleh,sei
fwnh. auvtou/ w`j qa,lassa kumai,nousa
evfV i[ppoij kai. a[rmasi
parata,xetai w`j pu/r eivj po,lemon pro.j se, qu,gater Siwn
24 hvkou,samen th.n avkoh.n auvtw/n
parelu,qhsan ai` cei/rej h`mw/n
qli/yij kate,scen h`ma/j wvdi/nej w`j tiktou,shj
25 mh. evkporeu,esqe eivj avgro.n
kai. evn tai/j o`doi/j mh. badi,zete
o[ti r`omfai,a tw/n evcqrw/n
paroikei/ kuklo,qen
26 qu,gater laou/ mou peri,zwsai sa,kkon
kata,pasai evn spodw/|
pe,nqoj avgaphtou/ poi,hsai seauth/| kopeto.n oivktro,n
o[ti evxai,fnhj h[xei talaipwri,a evfV h`ma/j
27 dokimasth.n de,dwka, se evn laoi/j dedokimasme,noij
kai. gnw,sh| me
evn tw/| dokima,sai me th.n o`do.n auvtw/n
28 pa,ntej avnh,kooi poreuo,menoi skoliw/j calko.j kai. si,dhroj
pa,ntej diefqarme,noi eivsi,n
29 evxe,lipe fushth.r avpo. puro,j evxe,lipe mo,liboj
eivj keno.n avrguroko,poj avrgurokopei/
ponhri,a auvtw/n ouvk evta,kh
30 avrgu,rion avpodedokimasme,non kale,sate auvtou,j
o[ti avpedoki,masen auvtou.j ku,rioj
23
24
25
26
27
28
29
30
46
Jer 7,1–11
1: Kon 37
Jer 7,1–11
[rb'D"h;]
hw"hy> taeme Why"m.r>yI-la, hy"h' rv,a]]
[hw"hy> tyBe r[;v;B. dmo[]]
[hZ<h; rb'D"h;-ta, ~V' t'ar"q'w>]
[T'r>m;a'w>]
hd"Why>-lK' hw"hy>-rb;d> W[m.vi
`[hw"hyl; twOx]T;v.hil. hL,aeh' ~yrI['V.B; ~yaiB'h;]
laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
~k,ylel.[;m;W ~k,yker>d: Wbyjiyhe
`hZ<h; ~AqM'B; ~k,t.a, hn"K.v;a]w:
rq,V,h; yrEb.DI-la, ~k,l' Wxj.b.Ti-la;
[`rmoale
17,19c; 19,14c; 26,2b; 2ab: 10b.11a
2b: 19,2c
2c–3a: 17,20–21a; 19,3a–c
Kon 24, 142
Id 1.1a
a
b
a
b
c
d
1
1
2
2
a
b
c
a
3
3
4
4
8; 23,32f
rmoale «o[ti to. para,pan ouvk wvfelh,sousin u`ma/j»
1 KönG 11,10; EzG 20,9.14.15.22; 41,6; 46,20; SachG 3,6
Id 6.2
`hM'he [hw"hy> lk;yhe] hw"hy> lk;yhe hw"hy> lk;yhe b
~k,ylel.[;m;-ta,w> ~k,yker>D:-ta, WbyjiyTe byjeyhe-~ai yKi a
jP'v.mi Wf[]t; Af['-w>\~ai b
`Wh[erE !ybeW vyai !yBe
Wqvo[]t; al{ hn"m'l.a;w> ~Aty" rGE
hZ<h; ~AqM'B; WkP.v.Ti-la; yqin" ~d"w>
`~k,l' [r:l. Wkl.te al{ ~yrIxea] ~yhil{a/ yrEx]a;w>
#r<a'B' hZ<h; ~AqM'B; ~k,t.a, yTin>K;viw>
`~l'A[-d[;w> ~l'A[-!mil. ~k,yteAba]l; yTit;n" rv,a]
4a
`ly[iAh yTil.bil. rq,V'h; yrEb.DI-l[; [~k,l'] ~yxij.Bo ~T,a; ~aiw> \ hNEhi
rq,V,l; [:beV'hiw> # @aon"w> x:cor"<w>> * bnOg"w>\h] §
Ex 20,13–15 || Dtn 5,17–19
→ 2,8e
~yrIxea] ~yhil{a/ yrEx]a; (Impf)6 %l{h'w> (f) l[;B'l; (Impf)4 rJeq;w>
6c; 25,7
`<~k,l' [r:l.> ~T,[.d:y>-al{ rv,a]
(Aor) ~t,ab'W
2ad.11a; 26,6a.9b.12b
[hZ<h;] tyIB;B; yn:p'l. (Aor) ~T,d>m;[]w:
wyl'[' ymiv.-ar"q.nI rv,a]
(Aor) ~T,r>m;a]w:
(avpesch,meqa √ lca ?) Wnl.C;nI
`hL,aeh' tAb[eATh;-lK' tae tAf[] ![;m;l.
2ad.10b; 26,6a.9b.12b
ytiyBe \ hZ<h; tyIB;h; [hy"h'] ~ycirIP' tr:[m' .h;
Kon 119
<~v'> wyl'[' ymiv.-ar"q.nI-rv,a]
~k,ynEy[eB.
`hw"hy>-~aun> ytiyair" hNEhi ykinOa' ~G:
4
47
a
b
c
a
b
a
avkou,sate lo,gon kuri,ou pa/sa h` VIoudai,a
5
6
7
8
9
b
a 10
b
c
d1
e
d2
a1 11
b
a2
c
ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl
diorqw,sate ta.j o`dou.j u`mw/n kai. ta. evpithdeu,mata u`mw/n
kai. katoikiw/ u`ma/j evn tw/| to,pw| tou,tw|
mh. pepoi,qate evfV e`autoi/j evpi. lo,goij yeude,sin
o[ti to. para,pan ouvk wvfelh,sousin u`ma/j le,gontej
nao.j kuri,ou nao.j kuri,ou evsti,n
5 o[ti eva.n diorqou/ntej diorqw,shte ta.j o`dou.j u`mw/n kai. ta. evpithdeu,mata u`mw/n
kai. poiou/ntej poih,shte kri,sin
avna. me,son avndro.j kai. avna. me,son tou/ plhsi,on auvtou/
6 kai. prosh,luton kai. ovrfano.n kai. ch,ran mh. katadunasteu,shte
kai. ai-ma avqw/|on mh. evkce,hte evn tw/| to,pw| tou,tw|
kai. ovpi,sw qew/n avllotri,wn mh. poreu,hsqe eivj kako.n u`mi/n
7 kai. katoikiw/ u`ma/j evn tw/| to,pw| tou,tw| evn th/| gh/|
h-| e;dwka toi/j patra,sin u`mw/n evx aivw/noj kai. e[wj aivw/noj
8 eiv de. u`mei/j pepoi,qate evpi. lo,goij yeude,sin o[qen ouvk wvfelhqh,sesqe
9 kai. foneu,ete kai. moica/sqe kai. kle,ptete kai. ovmnu,ete evpV avdi,kw|
kai. ! evqumia/te ! th/| Baal kai. ! evporeu,esqe ! ovpi,sw qew/n avllotri,wn
w-n ouvk oi;date 10 tou/ kakw/j ei=nai u`mi/n
kai. h;lqete
kai. e;sthte evnw,pion evmou/ evn tw/| oi;kw|
ou- evpike,klhtai to. o;noma, mou evpV auvtw/|
kai. ei;pate
avpesch,meqa
tou/ mh. poiei/n pa,nta ta. bdelu,gmata tau/ta
11 mh. sph,laion lh|stw/n o` oi=ko,j mou
ou- evpike,klhtai to. o;noma, mou evpV auvtw/| evkei/
evnw,pion u`mw/n
kai. evgw. ivdou. e`o,raka le,gei ku,rioj
ZIEGLER stellt dagegen in beiden Fällen mit schlechteren Zeugen das Präsens her.
48
Jer 7,12–20
ymiAqm.-la, an"-Wkl. yKi
AlyviB. rv,a]
hn"AvarIB' ~v' ymiv. yTin>K;vi rv,a]
War>W
`laer"f.yI yMi[; t[;r" ynEPm. i Al ytiyfi['-rv,a] tae
[hw"hy>-~aun>] hL,aeh' ~yfi[]M;h;-lK'-ta, ~k,t.Af[] ![;y: hT'[;w>
|| 25,3c; 35,14e (Kon 131)
[rBed:w> ~Kev.h;] ~k,ylea] rBed:a]w"
«mou» ~T,[.m;v. al{w>
~k,t.a, ar"q.a,w"
`~t,ynI[] al{w>
tyIB;l; ytiyfi['w>
wyl'[' ymiv.-ar"q.nI rv,a]
AB ~yxij.Bo ~T,a; rv,a]
~AqM'l;w>
~k,yteAba]l;w> ~k,l' yTit;n"-rv,a]
`Alvil. ytiyfi[' rv,a]K;
yn"P' l[;me ~k,t.a, yTik.l;v.hiw>
`~yIr"p.a, [r:z<-lK' tae ~k,yxea]-[lK']-ta, yTik.l;v.hi rv,a]K;
hZ<h; ~['h'-d[;B. lLeP;t.Ti-la; hT'a;w>
# (kai. mh. avxi,ou tou/ evlehqh/nai auvtou,j)5 hN"rI ~d"[]b; aF'Ti-la;w> §
(kai. mh. eu;cou) hL'pit.W
16ab
<~d"[]b;> yBi-[G:p.Ti-la;w>
`[%t'ao] [:mevo yNIn<yae-yKi
ha,ro ^n>yaeh;
`~Il'v'Wry> tAcxub.W hd"Why> yrE['B. ~yfi[o hM'he hm'
~yci[e ~yjiQ.lm; . «auvtw/n» ~ynIB'h;
vaeh'-ta, ~yrI[]bm; . «auvtw/n» tAba'h'w>
~ynIW"K; tAf[]l; qceB' tAvl' «auvtw/n» ~yviN"h;w>
~yIm;V'h; ab'c.li \ tk,l,m.li
44,17a2.18a.19a.25e; 49,1e.3g
`ynIse[ik.h; ![;m;l. ~yrIxea] ~yhil{ale ~ykis'n> %Seh;w>
hw"hy>-~aun> ~ysi[ikm. ; ~he ytiaoh;
`~h,ynEP. tv,Bo ![;m;l. ~t'ao aAlh]
hA"hy> [yn"doa]] rm;a'-hKo !kel'
~d"a'h'-l[; hZ<h; ~AqM'h;-la, tk,T,nI ytim'x]w: yPia; hNEhi
hm'd"a]h' yrIP.-l[;w> hd<F'h; #[e-<lK'> l[;w> hm'heB.h;-l[;w>
hr"[]b'W
`hB,k.ti al{w>
5
49
Jer 7,12–20
a 12
b
c
d
e
a 13
b
c
d
e
a1 14
b
c
a2
d
e
a 15
b
a 16
b
c
d
a 17
b
a 18
b
c
d
a 19
b
a 20
b
c
d
12 o[ti poreu,qhte eivj to.n to,pon mou
to.n evn Shlw
ou- kateskh,nwsa to. o;noma, mou evkei/ e;mprosqen
kai. i;dete
a] evpoi,hsa auvtw/| avpo. prosw,pou kaki,aj laou/ mou Israhl
13 kai. nu/n avnqV w-n evpoih,sate pa,nta ta. e;rga tau/ta
kai. evla,lhsa pro.j u`ma/j
kai. ouvk hvkou,sate, mou
kai. evka,lesa u`ma/j
kai. ouvk avpekri,qhte
14 kai. poih,sw tw/| oi;kw|
ou- evpike,klhtai to. o;noma, mou evpV auvtw/|
evfV w-| u`mei/j pepoi,qate evpV auvtw/|
kai. tw/| to,pw|
w-| e;dwka u`mi/n kai. toi/j patra,sin u`mw/n
kaqw.j evpoi,hsa th/| Shlw
15 kai. avporri,yw u`ma/j avpo. prosw,pou mou
kaqw.j avpe,rriya tou.j avdelfou.j u`mw/n pa/n to. spe,rma Efraim
16 kai. su. mh. proseu,cou peri. tou/ laou/ tou,tou
kai. mh. avxi,ou tou/ ! evlehqh/nai auvtou,j !
kai. mh. eu;cou
kai. mh. prose,lqh|j moi peri. auvtw/n
o[ti ouvk eivsakou,somai
17 h= ouvc o`ra/|j
ti, auvtoi. poiou/sin evn tai/j po,lesin Iouda kai. evn tai/j o`doi/j Ierousalhm
18 oi` ui`oi. auvtw/n sulle,gousi xu,la
kai. oi` pate,rej auvtw/n kai,ousi pu/r
kai. ai` gunai/kej auvtw/n tri,bousi stai/j tou/ poih/sai cauw/naj
th/| stratia/| tou/ ouvranou/
kai. e;speisan sponda.j qeoi/j avllotri,oij i[na parorgi,swsi, me
19 mh. evme. auvtoi. parorgi,zousi le,gei ku,rioj
ouvci. e`autou,j o[pwj kataiscunqh/| ta. pro,swpa auvtw/n
20 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. ovrgh. kai. qumo,j mou cei/tai evpi. to.n to,pon tou/ton kai. evpi. tou.j avnqrw,pouj
kai. evpi. ta. kth,nh kai. evpi. pa/n xu,lon tou/ avgrou/ kai. evpi. ta. genh,mata th/j gh/j
kai. kauqh,setai
kai. ouv sbesqh,setai
ZIEGLER konjiziert kai. mh. axi,ou tou/ dehqh/nai peri. auvtw/n (vgl. 11,14).
50
Jer 7,21–28
Jer 7,21–28
yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a' hKo
~k,yxeb.zI-l[; Wps.<ai> ~k,yteAl[o
`rf'b' Wlk.aiw>
~k,yteAba]-ta, yTir>B;dI-al{ yKi
11,4a; Kon 83
~yIr"c.mi #r<a,me ~t'Aa ytiAl[]h; \ (QyaiyciAh) ayciAh ~AyB. ~ytiyWIci al{w>
5,28c; 14,1; 34,18b1
`xb;z"w" hl'A[ [yrEb.DI]-l[;
rmoale ~t'Aa ytiyWIci hZ<h; rb'D"h;-ta,-~ai yKi
yliAqb. W[m.vi
~yhil{ale ~k,l' ytiyyIh'w>
~['l. yli-Wyh.Ti ~T,a;w>
«mou» %r<D<h;-lk'B. ~T,k.l;h]w:
~k,t.a, hW<c;a] rv,a]
`~k,l' bj;yyI ![;m;l.
«mou» W[m.v' al{w>
~n"z>a'-ta, WJhi-al{w>
Ps 81,13
[r"h' ~B'li tWrrIv.Bi [tAc[emoB.] Wkl.YEw:
`~ynIp'l. al{w> rAxa'l. Wyh.YIw:
~AYh;-!mil.
~yIr:c.mi #r<a,me ~t'Aba] \ ~k,yteAba] Wac.y" rv,a]
hZ<h; ~AYh; d[;
~yaiybiN>h; yd:b'[]-lK'-ta, ~k,ylea] xl;v.a,w"
`x:l{v'w> ~Kev.h; ~Ay
yl;ae W[m.v' aAlw>
~n"z>a'-ta, WJhi al{w>
keine Sgr
~P'r>['-ta, Wvq.Y:w:
16,12a
`~t'Aba]me [W[rEhe]
27: 13b–e; 35,17d–g (Kon 139)
[hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK'-ta, ~h,ylea] T'r>B;dIw>]
[^yl,ae W[m.v.yI al{w>]
[~h,ylea] t'ar"q'w>]
[`hk'Wn[]y: al{w>]
14,17a (Kon 36)
<hZ<h; rb'D"h;-ta,> ~h,ylea] T'rm
> ;a'w>
yAGh; hz<
[wyh'l{a/] hw"hy> lAqB. W[m.v'-aAl rv,a]
rs'Wm Wxq.l' al{w>
keine Sgr
hn"Wma/h' hd"b.a'
Joёl 1,5
`~h,yPimi [ht'r>k.nIw>]
Id 1.1a
51
[laer"f.yI
a 21
b
c
a 22
b
a 23
b
c
d
e
f
g
a 24
b
c
d
a1 25
b
a2
a 26
b
c
d
a 27
b
c
d
a 28
b
c
d
e
f
21 ta,de le,gei ku,rioj
ta. o`lokautw,mata u`mw/n sunaga,gete meta. tw/n qusiw/n u`mw/n
kai. fa,gete kre,a
22 o[ti ouvk evla,lhsa pro.j tou.j pate,raj u`mw/n
kai. ouvk evneteila,mhn auvtoi/j evn h`me,ra| h-| avnh,gagon auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou
peri. o`lokautwma,twn kai. qusi,aj
23 avllV h' to. r`h/ma tou/to evneteila,mhn auvtoi/j le,gwn
avkou,sate th/j fwnh/j mou
kai. e;somai u`mi/n eivj qeo,n
kai. u`mei/j e;sesqe, moi eivj lao,n
kai. poreu,esqe evn pa,saij tai/j o`doi/j mou
ai-j a'n evntei,lwmai u`mi/n
o[pwj a'n eu= h=| u`mi/n
24 kai. ouvk h;kousa,n mou
kai. ouv prose,scon to. ou=j auvtw/n
avllV evporeu,qhsan toi/j evnqumh,masi th/j kardi,aj auvtw/n th/j kakh/j
kai. evgenh,qhsan eivj ta. o;pisqen kai. ouvk eivj ta. e;mprosqen
25 avfV h-j h`me,raj
evxh,lqosan oi` pate,rej auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou
kai. e[wj th/j h`me,raj tau,thj
kai. evxape,steila pro.j u`ma/j pa,ntaj tou.j dou,louj mou tou.j profh,taj
h`me,raj kai. o;rqrou kai. avpe,steila
26 kai. ouvk h;kousa,n mou
kai. ouv prose,scon to. ou=j auvtw/n
kai. evsklh,runan to.n tra,chlon auvtw/n
u`pe.r tou.j pate,raj auvtw/n
27
28 kai. evrei/j auvtoi/j to.n lo,gon tou/ton
tou/to to. e;qnoj
o] ouvk h;kouse th/j fwnh/j kuri,ou
ouvde. evde,xato paidei,an
evxe,lipen h` pi,stij
evk sto,matoj auvtw/n
52
Jer 7,29–34
Jer 7,29–34
%rEz>nI yZIG"
ykiyliv.h;w>
hn"yqi (ceile,wn via ~yIt;p'f.) ~yIp'v.-l[; yaif.W
hw"hy> sa;m' yKi
poiou/san tau/ta √ db[ aram) Atr"b.[, rAD-ta, vJoYIw:
hw"hy>-~waun> yn:y[eB. [r:h' hd"Why>-ynEb. Wf['-yKi
tyIB;B; ~h,yceWQvi Wmf'
wyl'[' ymiv.-ar"q.nI-rv,a]
`AaM.j;l.
tp,Toh; (Sg) tAmB' (Aor) Wnb'W
~NOhi-!b, aygEB. rv,a]
vaeB' ~h,ytenOB.-ta,w> ~h,ynEB.-ta, @rof.li
«auvtoi/j» ytiyWIci al{ rv,a]
`yBili-l[; ht'l.[' al{w>
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy"-hNEhi !kel'
dA[ (Akt) rmea'yE-al{w>
tp,Toh; <tAmB'>
~NOhi-!b, aygEw>
-~ai yKi
(tw/n avnh|rhme,nwn) hg"rEh]h; ayGE
`~Aqm' !yaeme tp,tob. Wrb.q'w>
hZ<h; ~['h' tl;b.nI ht'y>h'w>
#r<a'h' tm;h/b,l.W ~yIm;V'h; @A[l. lk'am] ;l.
`dyrIx]m; !yaew>
~Il;v'Wry> tAcxumeW hd"Why> yrE[m' e yTiB;v.hiw>
hL'K; lAqw> !t'x' lAq hx'm.fi lAqw> !Aff' lAq
`#r<a'h' <lko> hy<h.Ti hB'r>x'l. yKi
(!)
ypiv. → 14,6a
`(th.n
7,30–8,3 > 4Q70* (4QJera*)
19,5a; 32,35a1
3,16d; 16,14b || 23,7b; 31,29a
31a
53
a 29
b
c
d
e
a 30
b1
c
b2
a1 31
b
a2
c
d
a 32
b1
c
d
b2
e
f
a 33
b
a 34
b
29 kei/rai th.n kefalh,n sou
kai. avpo,rripte
kai. avna,labe evpi. ceile,wn qrh/non
o[ti avpedoki,mase ku,rioj
kai. avpw,sato th.n genea.n th.n poiou/san tau/ta
30 o[ti evpoi,hsan ui`oi. Iouda to. ponhro.n evnanti,on evmou/ le,gei ku,rioj
e;taxan ta. bdelu,gmata auvtw/n evn tw/| oi;kw|
ou- evpike,klhtai to. o;noma, mou evpV auvto,n
tou/ mia/nai auvto,n
31 kai. wv|kodo,mhsan to.n bwmo.n tou/ Tafeq
o[j evstin evn fa,raggi ui`ou/ Ennom
tou/ katakai,ein tou.j ui`ou.j auvtw/n kai. ta.j qugate,raj auvtw/n evn puri,
o] ouvk evneteila,mhn auvtoi/j
kai. ouv dienoh,qhn evn th/| kardi,a| mou
32 dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai le,gei ku,rioj
kai. ouvk evrou/sin e;ti
bwmo.j tou/ Tafeq
kai. fa,ragx ui`ou/ Ennom
avllV h'
fa,ragx tw/n avnh|rhme,nwn
kai. qa,yousin evn tw/| Tafeq dia. to. mh. u`pa,rcein to,pon
33 kai. e;sontai oi` nekroi. tou/ laou/ tou,tou
eivj brw/sin toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. toi/j qhri,oij th/j gh/j
kai. ouvk e;stai o` avposobw/n
34 kai. katalu,sw evk po,lewn Iouda kai. evk dio,dwn Ierousalhm
fwnh.n euvfrainome,nwn kai. fwnh.n cairo,ntwn fwnh.n numfi,ou kai. fwnh.n nu,mfhj
o[ti eivj evrh,mwsin e;stai pa/sa h` gh/
54
Jer 8,1–6
7,30–8,3 > 4Q70* (4QJera*)
hw"hy>-~aun> ayhih; t[eB'
wyr"f'-tAmc.[;-ta,w> hd"Why>-ykel.m; tAmc.[;-ta, (AlT = QWayciAy) WayciyOw>
~yaiybiN>h; tAmc.[; taew> ~ynIh]Koh; tAmc.[;-ta,w>
`~h,yrEb.Qimi ~Ili'v'Wry>-ybev.Ay tAmc.[; taew>
x:rEY"l;w> vm,V,l; ~Wxj'v.W
~yIm;V'h; ab'c. lkol.W
~Wbhea] rv,a]
~Wdb'[] rv,a]w:
~h,yrEx]a; Wkl.h' rv,a]w:
~Wvr"D> rv,a]w:
~h,l' Wwx]T;v.hi rv,a]w:
Id 4.30; 2g–i: 16,4b–d.6bc; 22,18be.19a; 25,33b–e
Wdp.S'yI \ Wps.a'yE al{
WrbeQ'yI al{w>
!m,Do 9,21c; 16,4d; 25,33e; Kon 39
(eivj para,deigma √ hmd I ?) !m,dol. <Wyh'w>>
`[Wyh.yI] hm'd"a]h' ynEP.-l[;
tyrIaeV.h; lkol. ~yYIx;me tw<m' (o[ti ei[lonto = Wrx]B' yKi ?) rx;b.nIw>
[~yrIa'v.NIh;] tAmqoM.h;-lk'B. (evkei,nhj) taZOh; [h['r"h'] hx'P'v.Mih;-!mi ~yrIa'v.NIh;
Id 2.3
`[tAab'c. hw"hy> ~aun]> ~v' ~yTix.D:hi rv,a]
[~h,ylea] T'rm
> ;a'w>]
hw"hy> rm;a' hKo <yKi>
(Ptz) WlP.yIh]
WmWqy" al{w>
(Ptz) bWvy"-~ai
`bWvy" al{w>
6
keine Sgr; 8,23b
hZ<h; «mou» ~['h' (avpe,streyen) hb'b.Av [:WDm;
+ ~Il;v'Wry> → 2,2b
(avnaidh/) tx;C;nI (avpostrofh,n) hb'vum. [~Il;v'Wry>]
«auvtw/n» (evn th/| proaire,sei auvtw/n = ty[ir>T;B; ?) tymir>T;B; WqyzIx/h,
`bWvl' Wna]me
6ab: 18,19; Jes 28,23 (u.ö.)
<an"> Wbviq.h; \ yTib.v;q.hi
W[m.viw> \ [m'v.a,w"
WrBed:y> !ke-aAl
rmoale At['r"-l[; ~x'nI vyai !yae
ytiyfi[' hm,
(AlT = Q~t'c'Wrm.Bi, G* PP Sg) ~t'AcrUm.Bi (!) bv' hl'K' \ hL{Ku
`«auvtou/» hl'h'c.miB. \ hm'x'l.MiB; @jeAv sWsK.
6
55
a
Jer 8,1–6
1
1
2
2
3
3
4
4
b
c
d
e
f
g
h
i
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
5
5
6
6
evn tw/| kairw/| evkei,nw| le,gei ku,rioj
evxoi,sousi ta. ovsta/ tw/n basile,wn Iouda kai. ta. ovsta/ tw/n avrco,ntwn auvtou/
kai. ta. ovsta/ tw/n i`ere,wn kai. ta. ovsta/ tw/n profhtw/n
kai. ta. ovsta/ tw/n katoikou,ntwn Ierousalhm evk tw/n ta,fwn auvtw/n
kai. yu,xousin auvta. pro.j to.n h[lion kai. pro.j th.n selh,nhn
[kai. pro.j pa,ntaj tou.j avste,raj] kai. pro.j pa/san th.n stratia.n tou/ ouvranou/
a] hvga,phsan
kai. oi-j evdou,leusan
kai. w-n evporeu,qhsan ovpi,sw auvtw/n
kai. w-n avntei,conto
kai. oi-j proseku,nhsan auvtoi/j
ouv koph,sontai
kai. ouv tafh,sontai
kai. e;sontai eivj para,deigma
evpi. prosw,pou th/j gh/j
o[ti ei[lonto to.n qa,naton h' th.n zwh,n kai. pa/si toi/j kataloi,poij
toi/j kataleifqei/sin avpo. th/j genea/j evkei,nhj evn panti. to,pw|
ou- eva.n evxw,sw auvtou.j evkei/
o[ti ta,de le,gei ku,rioj
mh. o` pi,ptwn
ouvk avni,statai
h' o` avpostre,fwn
ouvk evpistre,fei
dia. ti, avpe,streyen o` lao,j mou «ou-toj»
avpostrofh.n avnaidh/
kai. katekrath,qhsan evn th/| proaire,sei auvtw/n
kai. ouvk hvqe,lhsan tou/ evpistre,yai
evnwti,sasqe dh.
kai. avkou,sate
ouvc ou[twj lalh,sousin
ouvk e;stin a;nqrwpoj metanow/n avpo. th/j kaki,aj auvtou/ le,gwn
ti, evpoi,hsa
die,lipen o` tre,cwn avpo. tou/ dro,mou auvtou/
w`j i[ppoj ka,qidroj evn cremetismw/| auvtou/
Nach ZIEGLER aus ungenügenden Gründen > G*.
55
Jer 8,7–13
Jer 8,7–13
3,23a
10b–12: || 6,13–15
21a
57
h'yd<[]Am h['d>y" ~yIm;V'b; hd"ysix]-~G:
hn"a'Bo t[e-ta, Wrm.v' rWg['w> (AlT = Qsysiw>) sWsw> rtow>
`hw"hy> jP;vm. i tae W[d>y" al{ yMi[;w>
Wrm.ato hk'yae
Wnx.n:a] ~ymik'x] «o[ti»
WnT'ai hw"hy> tr:Atw>
`~yrIp.so rq,v, (!) j[e (Pass) hf'[' rq,V,l; [hNEhi !kea']
~ymik'x] Wvybiho
WTx;
WdkeL'YIw:
Wsa'm' hw"hy>-rb;d>bi yKi \ hNEhi
`~h,l' hm,-tm;k.x'w>
~yvir>Ayl. ~h,yteAdf. ~yrIxea]l; ~h,yven>-ta, !Tea, !kel'
[[c;B' [:ceBo hL{Ku lAdG"-d[;w> !joQm
' i yKi]
`[rq,V' hf,[o hL{Ku !heKo-d[;w> aybiNm" i]
[rmoale hL'q;n>-l[; yMi[;-tB; rb,v,-ta, WPr:y>w:]
[~Alv']
[~Alv']
[`~Alv' !yaew>]
[Wvbiho]
[Wf[' hb'[eAt yKi]
[WvboyE-al{ vAB-~G:]
[W[d"y" al{ ~leK'hiw>]
[~ylip.NOb; WlP.yI !kel']
[Wlv.K'yI ~t'D"quP. t[eB.]
[`hw"hy> rm;a']
hA"hy>-~aun> ~p'ysia] \ ~peysia] (kai. suna,xousi) @soa'<w>>
!p,G<B; ~ybin"[] !yae
hn"aeT.B; ~ynIaeT. !yaew>
lben" hl,['h,w>
[~h,l' !Tea,w"]
`[~Wrb.[;y:]
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
7
7
10
kai. h` asida evn tw/| ouvranw/| e;gnw to.n kairo.n auvth/j
trugw.n kai. celidw,n agour [strouqi,a] evfu,laxan kairou.j eivso,dwn auvtw/n
o` de. lao,j mou ouvk e;gnw ta. kri,mata kuri,ou
8 pw/j evrei/te
o[ti sofoi, evsmen h`mei/j
kai. no,moj kuri,ou evsti. meqV h`mw/n
eivj ma,thn evgenh,qh scoi/noj yeudh.j grammateu/sin
9 hv|scu,nqhsan sofoi.
kai. evptoh,qhsan
kai. e`a,lwsan
o[ti to.n lo,gon kuri,ou avpedoki,masan
sofi,a ti,j evstin evn auvtoi/j
10 dia. tou/to dw,sw ta.j gunai/kaj auvtw/n e`te,roij kai. tou.j avgrou.j auvtw/n toi/j klhrono,moij
11
11
12
12
13
13 kai.
ouvk
kai.
kai.
8
9
suna,xousi ta. genh,mata auvtw/n le,gei ku,rioj
e;sti stafulh. evn tai/j avmpe,loij
ouvk e;sti su/ka evn tai/j sukai/j
ta. fu,lla katerru,hken
58
Jer 8,14–23
14de: 47,5b; 50,30b; 51,6c
→ 1,1a
Kon 46
15: || 14,19e–g
2 Sam 22,7 || Ps 18,7
keine Sgr; 14,17d
6,24c || 50,43c
8,5a; → 15,1d
7
59
Jer 8,14–23 / JerG 8,14–22; 9,1
~ybiv.yO Wnx.n:a] hm'-l[;
Wps.a'he
rc'b.Mih; yrE['-la, aAbn"w>
[~V'] (Gram!) hm,r"nEw> \ -hm'D>nIw>
(Gram!) Wnm'r>hi \ WnM'dIh] [Wnyhel{a/] (o` qeo,j) hw"hy> yKi
varo-yme Wnqev.Y:w:
`Al \ hw"hyl; Wnaj'x' yKi
~Alv'l. (sunh,cqhmen √ hwq II) hWEq;
bAj !yaew>
hPer>m; t[el.
`ht'['b. hNEhiw>
wys'Ws (fwnh.n ovxu,thtoj) tr:x.n: (Med Fut) [m;v.nI !D"mi
#r<a'h'-lK' hv'[]r" wyr"yBia; tAlh]cm. i lAQmi
(Fut Sg) WaAbY"w:
`Hb' ybev.yOw> ry[i Ha'Alm.W #r<a, (Fut Sg) Wlk.aYOw:
(qanatou/ntaj) ~ynI[op.ci ~yvix'n> ~k,B' x:Levm
; . ynIn>hi yKi
vx;l' ~h,l'-!yae rv,a]
`[hw"hy>-~aun>] ~k,t.a, WkV.nIw>
!Agy" yle[] # (avni,ata) thog> yliB.mi \ ytiygIylib.m; §
`yW"d: ~k,B.li \ yBili [yl;[']
~yQix;r>m; #r<a,me yMi[;-tB; [t[;w>v;] lAq-hNEhi
!AYciB. !yae hw"hyh;
~v' \ HB' !yae [H]K'l.m;-~ai
`rk'nE yleb.h;B. ~h,ylesip.Bi ynIWs[ik.hi [:WDm;
ryciq' rb;['
#yIq' hl'K'
`Wn[.v'An aAl Wnx.n:a]w:
[yTir>B'v.h'] yMi[;-tB; rb,v,-l[;
yTir>d:q'
`<hd"leAYK; lyxi> ynIt.q'zIx/h, hM'v;
d['l.gIB. !yae yrIc\h;
~v' !yae apero-~ai
`yMi[;-tB; tk;rUa] ht'l.[' al{ [:WDm; [yKi]
h['m.DI rAqm. ynIy[ew> ~yIm; yviaro !TeyI-ymi
hl'y>l;w" ~m'Ay <7hZ<h; «mou» ~['h'> hK,b.a,w>
`yMi[;-tb; ylel.x; tae
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
a
b
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
a
b
c
14
15
16
17
18
19
20
21
22
a 23
b
14 evpi. ti, h`mei/j kaqh,meqa
suna,cqhte
kai. eivse,lqwmen eivj ta.j po,leij ta.j ovcura.j
kai. avporrifw/men
o[ti o` qeo.j avpe,rriyen h`ma/j
kai. evpo,tisen h`ma/j u[dwr colh/j
o[ti h`ma,rtomen evnanti,on auvtou/
15 sunh,cqhmen eivj eivrh,nhn
kai. ouvk h=n avgaqa,
eivj kairo.n iva,sewj
kai. ivdou. spoudh,
16 evk Dan avkouso,meqa fwnh.n ovxu,thtoj i[ppwn auvtou/
avpo. fwnh/j cremetismou/ i`ppasi,aj auvtou/ evsei,sqh pa/sa h` gh/
kai. h[xei
kai. katafa,getai gh/n kai. to. plh,rwma auvth/j po,lin kai. tou.j katoikou/ntaj evn auvth/|
17 dio,ti ivdou. evgw. evxaposte,llw eivj u`ma/j o;feij qanatou/ntaj
oi-j ouvk e;stin evpa/|sai
kai. dh,xontai u`ma/j
18 avni,ata metV ovdu,nhj
kardi,aj u`mw/n avporoume,nhj
19 ivdou. fwnh. qugatro.j laou/ mou avpo. gh/j makro,qen
mh. ku,rioj ouvk e;stin evn Siwn
h' basileu.j ouvk e;stin evkei/
dia. ti, parw,rgisa,n me evn toi/j gluptoi/j auvtw/n kai. evn matai,oij avllotri,oij
20 dih/lqe qe,roj
parh/lqen a;mhtoj
kai. h`mei/j ouv diesw,qhmen
21 evpi. suntri,mmati qugatro.j laou/ mou
evskotw,qhn
avpori,a kati,scuse, me wvdi/nej w`j tiktou,shj
22 mh. r`hti,nh ouvk e;stin evn Galaad
h' ivatro.j ouvk e;stin evkei/
dia. ti, ouvk avne,bh i;asij qugatro.j laou/ mou
JerG 9
1 ti,j dw,sei kefalh/| mou u[dwr kai. ovfqalmoi/j mou phgh.n dakru,wn
kai. klau,somai to.n lao,n mou «tou/ton» h`me,raj kai. nukto,j
tou.j tetraumatisme,nouj qugatro.j laou/ mou
Nach ZIEGLER aus ungenügenden Gründen > G*.
60
Jer 9,1–10
Jer 9,1–10 / JerG 9,2–11
(e;scaton √ rxa)
keine Sgr; hal → 6,11b
keine Sgr
12,5e; 7,12e
keine Sgr
51,12d; Hos 7,6; Mi 7,2
8: || 5,9.29
17b; → 13,17b
11f (Kon 148)
10: 51,37
61
~yxir>ao !Alm. rB'd>Mib; ynInET.yI-ymi
yMi[;-ta, hb'z>[,a,w>
~T'aime hk'l.aew>
`~ydIg>Bo tr<c,[] ~ypia]nm" . ~L'ku yKi
[~]T'v.q; ~n"Avl.-ta, Wkr>d>Y:w:
#r<a'b' Wrb.G" hn"Wma/[l,] al{w> rq,v,
Wac'y" h['r"-la, h['rm" e yKi
`[hw"hy>-~aun>] W[d"y"-al{ ytiaow>
WrmeV'hi Wh[ermE e vyai
Wxj'b.Ti-la; «auvtw/n» xa'-[lK']-l[;w>
bqo[.y: bAq[' xa'-lk' yKi
`%l{h]y: lykir" [:rE-lk'w>
WLteh'y> Wh[erEB. vyaiw>
WrBed:y> al{ tm,a/w<
rq,v,-rB,D: ~n"Avl. dm;l' \ WdM.li
`Wal.nI | Ww[/h, \ hwE[]h;
hm'r>mi | (evpi. to,kw|) %AtB. # (to,koj) %To | bvu \ ^T.b.vi §
`[hw"hy>-~aun>] ytiAa-t[;d: (Impf) Wna]me | hm'r>miB.
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hKo !kel'
~p'r>Ac ynIn>hi
~yTin>x;b.W
`yMi[;-tB; <t[;r"> ynEP.mi hf,[/a, [%yae]-yKi
~n"Avl. (QjWxv', AlT = K) jxeAv #xe
yrEb.dI \ rBedI hm'rm> i
# rBed:y> Wh[erE-ta, * ~Alv' § | wypi[B.]
`(th.n e;cqran √ bya) ABr>a' ~yfiy" ABr>qib.W
hw"hy>-~aun> [~B']-dq'p.a,-al{ hL,ae-l[;h;
yAgB. ~ai
hz<K'-rv,a]
`yvip.n: ~Qen:t.ti al{
hn"yqi rB'd>mi tAan>-l[;w> [yhin<w"] ykib. Waf. \ aF'a, ~yrIh'h,-l[;
[rbe[o] vyai-yliB.mi WtC.nI yKi
(u`pa,rxewj) hn<q.mi lAq W[m.v' al{w>
Wdd>n" hm'heB.-d[;w> ~yIm;V'h; @A[me
`Wkl'h'
!\~yNIT; !A[m. tlug"l. \ ~yLig:l. ~Il;v'Wry>-ta, yTit;n"w>
`(Pass) bveAy yliB.mi hm'm'v. * !Tea, hd"Why> yrE['-ta,w>
a 1
b
c
d
a 2
b
c
d
a 3
b
c
d
a 4
b
c
d
a 5
b
a 6
b
c
d
a 7
b
c
d
a 8
b1
c
b2
a 9
b
c
d
e
a 10
b
2
ti,j dw,h| moi evn th/| evrh,mw| staqmo.n e;scaton
kai. katalei,yw to.n lao,n mou
kai. avpeleu,somai avpV auvtw/n
o[ti pa,ntej moicw/ntai su,nodoj avqetou,ntwn
3 kai. evne,teinan th.n glw/ssan auvtw/n w`j to,xon
yeu/doj kai. ouv pi,stij evni,scusen evpi. th/j gh/j
o[ti evk kakw/n eivj kaka. evxh,lqosan
kai. evme. ouvk e;gnwsan
4 e[kastoj avpo. tou/ plhsi,on auvtou/ fula,xasqe
kai. evpV avdelfoi/j auvtw/n mh. pepoi,qate
o[ti pa/j avdelfo.j pte,rnh| pterniei/
kai. pa/j fi,loj doli,wj poreu,setai
5 e[kastoj kata. tou/ fi,lou auvtou/ katapai,xetai
avlh,qeian ouv mh. lalh,swsi
mema,qhken h` glw/ssa auvtw/n lalei/n yeudh/
hvdi,khsan kai. ouv die,lipon
tou/ evpistre,yai 6 to,koj evpi. to,kw| do,loj
evpi. do,lw| ouvk h;qelon eivde,nai me
7 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. purw,sw auvtou.j
kai. dokimw/ auvtou,j
o[ti poih,sw avpo. prosw,pou ponhri,aj qugatro.j laou/ mou
8 boli.j titrw,skousa h` glw/ssa auvtw/n
do,lia ta. r`h,mata
tou/ sto,matoj auvtw/n tw/| plhsi,on auvtou/ lalei/ eivrhnika.
kai. evn e`autw/| e;cei th.n e;cqran
9 mh. evpi. tou,toij ouvk evpiske,yomai le,gei ku,rioj
h' evn law/|
tw/| toiou,tw|
ouvk evkdikh,sei h` yuch, mou
10 evpi. ta. o;rh la,bete kopeto.n kai. evpi. ta.j tri,bouj th/j evrh,mou qrh/non
o[ti evxe,lipon para. to. mh. ei=nai avnqrw,pouj
ouvk h;kousan fwnh.n u`pa,rxewj
avpo. peteinw/n tou/ ouvranou/ kai. e[wj kthnw/n evxe,sthsan
w;|conto
11 kai. dw,sw th.n Ierousalhm eivj metoiki,an kai. eivj katoikhth,rion drako,ntwn
kai. ta.j po,leij Iouda eivj avfanismo.n qh,somai para. to. mh. katoikei/sqai
62
Jer 9,11–18
~k'x'h, vyaih'-ymi
tazO-ta, !bey"w>
→ 1,1a
wyl'ae hw"hy>-yPi rb;D> \ rB,DI rv,a]w:
«u`mi/n» [H]d"GIy:w>
#r<a'h' hd"b.a' hm'-l[;
46,19c; 48,9b
`«auvth,n» rbe[o yliB.mi rB'd>Mik; (avnh,fqh √ tcy) ht'C.nI
<yl;ae> hw"hy> rm,aYOw:
ytir"AT-ta, ~b'z>['-l[;
~h,ynEp.li yTit;n" rv,a]
yliAqb. W[m.v'-al{w>
26,4c; 32,23d; 44,10c.23d (Kon 42)
`[Hb' Wkl.h'-al{w>]
3,17c; 16,12b u.ö. (Kon 73)
<[r"h'> ~B'li tWrrIv. yrEx]a; Wkl.YEw:
(tw/n eivdw,lwn) ~yli['B.h; yrEx]a;w>
`~t'Aba] ~WdM.li rv,a]
Id 1.1a; 14: || 23,15a–c
laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
27,8c; 41,3b; 51,56a; 52,20a; 23,15b
(!) hn"[]l; [hZ<h; ~['h'-ta,] ~l'ykia]m; ynIn>hi
`varo-yme ~ytiyqiv.hiw>
~yIAGB; ~ytiAcpih]w:
~t'Aba]w: hM'he (! Impf) W[d>y" al{ rv,a]
`<HB'>D ~t'Aa ytiALK; d[; br<x,h;-ta, ~h,yrEx]a; yTix.L;viw>
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' 8hKo
[Wnn>ABt.hi]
tAnn>Aqm.l; War>qi[w>]
hn"ya,Abt.W
Wxl.vi tAmk'x]h;-la,w>
`hn"[.B;t;w> \ hn"aAbt'w>
[hn"r>hem;t.W]
yhin< Wnyle[' hn"F,tiw>
h['m.DI WnynEy[e hn"d>r:tew>
`~yIm'-WlZ>yI WnyPe[;p.[;w>
!AYCimi (3. Sg N) [m;v.nI yhin> lAq yKi
Wnd>D"vu %yae
daom. Wnv.Bo
#r<a' Wnb.z:['-yKi
`WnyteAnK.v.mi Wnk.l;v.hi \ Wkyliv.hi yKi
8
63
Jer 9,11–18 / JerG 9,12–19
a 11
b
c
d
e
f
a 12
b
c
d
e
a 13
b
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
d
e
14
15
16
12 ti,j o` a;nqrwpoj o` suneto,j
kai. sune,tw tou/to
kai. w-| lo,goj sto,matoj kuri,ou pro.j auvto,n
avnaggeila,tw u`mi/n
e[neken ti,noj avpw,leto h` gh/
avnh,fqh w`j e;rhmoj para. to. mh. diodeu,esqai auvth,n
13 kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
dia. to. evgkatalipei/n auvtou.j to.n no,mon mou
o]n e;dwka pro. prosw,pou auvtw/n
kai. ouvk h;kousan th/j fwnh/j mou
14 avllV evporeu,qhsan ovpi,sw tw/n avrestw/n th/j kardi,aj auvtw/n th/j kakh/j
kai. ovpi,sw tw/n eivdw,lwn
a] evdi,daxan auvtou.j oi` pate,rej auvtw/n
15 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl
ivdou. evgw. ywmi,zw auvtou.j avna,gkaj
kai. potiw/ auvtou.j u[dwr colh/j
16 kai. diaskorpiw/ auvtou.j evn toi/j e;qnesin
[eivj] ou]j ouvk evgi,nwskon auvtoi. kai. oi` pate,rej auvtw/n
kai. evpapostelw/ evpV auvtou.j th.n ma,cairan e[wj tou/ evxanalw/sai auvtou.j evn auvth/|
17 «ta,de» le,gei ku,rioj
kale,sate ta.j qrhnou,saj
kai. evlqe,twsan
kai. pro.j ta.j sofa.j avpostei,late
kai. fqegxa,sqwsan
17
18
18 kai. labe,twsan evfV h`ma/j qrh/non
kai. katagage,twsan oi` ovfqalmoi. h`mw/n da,krua
kai. ta. ble,fara h`mw/n r`ei,tw u[dwr
19 o[ti fwnh. oi;ktou hvkou,sqh evn Siwn
pw/j evtalaipwrh,samen
kath|scu,nqhmen sfo,dra
o[ti evgkateli,pomen th.n gh/n
kai. avperri,yamen ta. skhnw,mata h`mw/n
ZIEGLER streicht ta,de als sekundäre Doppelübersetzung neben evn auvth/| (V. 15fin). Hier wird hingegen
Dittographie von hKo 16a und Korrektur des ersten Belegs zu HB' in der JerG*-Vorlage angenommen.
64
Jer 9,19–25
Jer 9,19–25 / JerG 9,20–26
hw"hy>-rb;D> ~yvin" hn"[m. ;v. (dh,) -yKi
wyPi-rb;D> ~k,n>z>a' xQ;tiw>
yhin< ~k,yteAnb. hn"d>Mel;w>
`hn"yqi Ht'W[r> hV'aiw>
WnynEALx;B. tw<m' hl'['-yKi
!Amr>a; → 6,5c
(eivj th.n gh/n h`mw/n via hm'd"a]) WnyteAnm.r>a;B. aB'
→ 11,6b
`tAbxor>me ~yrIWxB; (!) #Wxmi ll'A[ tyrIk.h;l.
[rBeD:]
[hw"hy>-~aun> hKo]
~d"a'h' tl;b.nI (kai. e;sontai ⇐ *kai. pesou/ntai ?) hl'p.n"w>
!m,Do 8,2i; 16,4d; 25,33e; Kon 39
(eivj para,deigma √ hmd I ?) !m,doK.
rceQoh; yrEx]a;me rymi['k.W hm'd"a]h' \ hd<F'h; ynEP.-l[;
`@Sea;m. !yaew>
hw"hy> rm;a' hKo
Atm'k.x'B. ~k'x' lLeh;t.yI-la;
Atr"Wbg>Bi rABGIh; lLeh;t.yI-la;w>
`Arv.['B. ryvi[' lLeh;t.yI-la;
lLeh;t.Mih; lLeh;t.yI tazOB.-~ai yKi
lKef.h;
4,22b; 9,2d.5b; 22,16c; 24,7a; 31,34c; Kon 55
[ytiAa] [:doy"w>
#r<a'B' hq'd"c.W jP'vm. i ds,x, hf,[o hw"hy> ynIa] yKi
`hw"hy>-~aun> (Sub) yTic.p;x' hL,aeb.-yKi
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi
`«auvtw/n» hl'r>['B. lWm-lK'-l[; yTid>q;p'W
!AM[; ynEB.-l[;w> ~Ada/-l[;w> hd"Why>-l[;w> ~yIr:cm. i-l[;
ba'Am-<ynEB.> l[;w>
ha'Pe 25,23; 49,32c
(ta. kata. pro,swpon auvtou/ via ~ynIP)' ha'pe yceWcq.-lK' l[;w>
rB'd>MiB; ~ybiv.YOh;
Ez 44,7.9
<rf'b'> [~]ylirE[] ~yIAGh;-lk' yKi
`«auvtw/n» ble-yler>[; laer"f.yI tyBe-lk'w>
→ 1,1a
65
(qeou/)
a 19
b
c
d
a 20
b
a 21
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
a
b
c
20 avkou,sate dh, gunai/kej lo,gon qeou/
kai. dexa,sqw ta. w=ta u`mw/n lo,gouj sto,matoj auvtou/
kai. dida,xate ta.j qugate,raj u`mw/n oi=kton
kai. gunh. th.n plhsi,on auvth/j qrh/non
21 o[ti avne,bh qa,natoj dia. tw/n quri,dwn h`mw/n
eivsh/lqen eivj th.n gh/n h`mw/n
tou/ evktri/yai nh,pia e;xwqen kai. neani,skouj avpo. tw/n plateiw/n
22
22
23
23
24
24
25
25
26
kai. e;sontai oi` nekroi. tw/n avnqrw,pwn
eivj para,deigma
evpi. prosw,pou th/j gh/j kai. w`j co,rtoj ovpi,sw qeri,zontoj
kai. ouvk e;stai o` suna,gwn
ta,de le,gei ku,rioj
mh. kauca,sqw o` sofo.j evn th/| sofi,a| auvtou/
kai. mh. kauca,sqw o` ivscuro.j evn th/| ivscu,i auvtou/
kai. mh. kauca,sqw o` plou,sioj evn tw/| plou,tw| auvtou/
avllV h' evn tou,tw| kauca,sqw o` kaucw,menoj
suni,ein
kai. ginw,skein
o[ti evgw, eivmi ku,rioj poiw/n e;leoj kai. kri,ma kai. dikaiosu,nhn evpi. th/j gh/j
o[ti evn tou,toij to. qe,lhma, mou le,gei ku,rioj
ivdou. h`me,rai e;rcontai le,gei ku,rioj
kai. evpiske,yomai evpi. pa,ntaj peritetmhme,nouj avkrobusti,aj auvtw/n
evpV Ai;gupton kai. evpi. vIoudai,an kai. evpi. Edwm kai. evpi. ui`ou.j Ammwn
kai. evpi. ui`ou.j Mwab
kai. evpi. pa,nta perikeiro,menon ta. kata. pro,swpon auvtou/
tou.j katoikou/ntaj evn th/| evrh,mw|
o[ti pa,nta ta. e;qnh avperi,tmhta sarki,
kai. pa/j oi=koj Israhl avperi,tmhtoi kardi,aj auvtw/n
66
Jer 10,1–9
Jer 10,1–9
→ 1,1a; 1: Id 2.2; Kon 35, 136f.
9a2; Dtn 27,15; + dy" → 6,9c
(Aor)
<hw"hy>> rb;d> \ rb'D"h-; [ta,] W[m.vi
`laer"f.yI tyBe ~k,yle[] [hw"hy>] rB,DI rv,a]
hw"hy> rm;a' hKo
Wdm'l.Ti-la; ~yIAGh; %r<D< (kata,) -la,
WTx'Te-la; ~yIm;V'h; tAtaomeW
`<~h,ynEP.mi> hM'he[me ~yIAGh;] WTx;yE-yKi
* aWh lb,h, ~yMi[;h' tAQxu-yKi
#[e-[yKi]
(Pass) Atr"K. r[;Y:mi
`hk'Sem;W \ dc'[]M;B; vr"x'-[ydEy>] hfe[]m;
(kekallwpisme,na evsti,n) WhPey:y> bh'z"b.W @s,k,B.
~WqZ>x;y> (4Q71 = AlT) tAbQ'm;b.[W] * tArm.s.m;B.<W>
`(Pass) qypiy" aAlw>
hM'he (toreuto,n) hv'q.mi (avrgu,rion) ~t,k, \ rm,toK.
(poreu,sontai, dbr syr?) WrBed:y> al{w>
a
b
a
b
c
d
a
b1
c
b2
a
b
c
a
b
1
6
avkou,sate lo,gon kuri,ou
o]n evla,lhsen evfV u`ma/j oi=koj Israhl
2 ta,de le,gei ku,rioj
kata. ta.j o`dou.j tw/n evqnw/n mh. manqa,nete
kai. avpo. tw/n shmei,wn tou/ ouvranou/ mh. fobei/sqe
o[ti fobou/ntai auvta. toi/j prosw,poij auvtw/n
3 o[ti ta. no,mima tw/n evqnw/n ma,taia
xu,lon evsti.n
evk tou/ drumou/ evkkekomme,non
e;rgon te,ktonoj kai. cw,neuma
4 avrguri,w| kai. crusi,w| kekallwpisme,na evsti,n
evn sfu,raij kai. h[loij evstere,wsan auvta,
kai. ouv kinhqh,sontai
5 avrgu,rion toreuto,n evstin
ouv poreu,sontai
––– hier V. 9 –––
aivro,mena avrqh,sontai
o[ti ouvk evpibh,sontai
mh. fobhqh/te auvta,
o[ti ouv mh. kakopoih,swsi
kai. avgaqo.n ouvk e;stin evn auvtoi/j
6
7
7
8
8
9
9
2
3
4
5
––– hier in AlT (= 4Q71) 9a–c –––
6–8 > 4Q71
Id 5.8
9a–c in AlT hinter 5b
9d; Hos 13,2
9a2; Hos 13,2
67
aWfN"yI aAfn"
Wd['c.yI al{ yKi
~h,me War>yTi-la;
W[rEy" al{-yKi
`~t'Aa !yae byjeyhe-~g:w>
[hw"hy> ^AmK' !yaeme]
[hT'a; lAdG"]
[`hr"Wbg>Bi ^m.vi lAdg"w>]
[~yIAGh; %l,m, ^a]r"yI al{ ymi]
[ht'a'y" ^l. yKi]
[`^AmK' !yaeme ~t'Wkl.m-; lk'b.W ~yIAGh; ymek.x;-lk'b. yKi]
[Wr[]b.yI tx;a;b.W]
[Wls'k.yIw>]
[`aWh #[e ~ylib'h] rs;Wm]
(!) [Q'rUm. @s,K,
; i
(Akt) ab'Wy vyvir>Tm
# @rEAc ydEywI * <~L'Ku> vr"x' hfe[]m; § zp'Wame bh'z"w>
(Fut) ~vub'l. \ ~v'Wbl. !m'G"r>a;w> tl,keT.
`[~L'Ku ~ymik'x] hfe[m] ;]
c
d
e
f
g
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a1
b
a2
c
d
1
(vgl. V. 5!) avrgu,rion prosblhto.n
avpo. Qarsij h[xei
crusi,on Mwfaj kai. cei.r crusoco,wn e;rga tecnitw/n pa,nta
u`a,kinqon kai. porfu,ran evndu,sousin auvta,
68
Jer 10,10–16
Jer 10,10–16
[tm,a/ ~yhil{a/ hw"hyw:]
%l,m,W ~yYIx; ~yhil{a-/ aWh]
[#r<a'h' v[;r>Ti APc.Qm
i i]
[`Am[.z: ~yIAg Wlkiy"-al{w>]
~Ahl. !Wrm.aTe hn"d>Ki
aY"h;l'a/
Wdb;[] al' aq'r>a;w> aY"m;v.-yDI
`hL,ae aY"m;v. tAxT.-!miW (4Q71 a[ra !m) a['r>a;me Wdb;ayE
12–16: || 51,15–19
AxkoB. #r<a, hfe[o <hw"hy>>
Atm'k.x'B. lbeTe !ykime
Sgr?
`~yIm'v' hj'n" Atn"Wbt.biW
~yIm;V'B; ~yIm; !Amh] [ATTi lAql.]
13: Ps 135,7
#r<a' ' hceq.mi ~yaifin> hl,[]Y:w:
hf'[' rj'M'l; ~yqir"B.
`wyt'roc.aome rAa \ x:Wr aceAYw:
t[;D:mi ~d"a'-lK' r[;b.nI
«auvtou/» ls,P'mi @rEAc-lK' vybiho
Aks.n" \ AKs.nI rq,v, yKi
`~B' x:Wr-al{w>
hM'he lb,h,
] ;
(Ptz Pass) ~y[iTu[.T; hfe[m
6,15fg; 8,12f; 46,21e; 49,8de;
`WdbeayO (4Q71 ~ytdqp) ~t'D"quP. t[eB.
10 > 4Q71
Id 1.4
[~l'A[
a 10
b
c
d
a 11
b1
c
b2
a 12
b
c
a 13
10
b
c
a 14
b
c
d
a 15
b
c
11 ou[twj evrei/te auvtoi/j
qeoi,
oi] to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n ouvk evpoi,hsan
avpole,sqwsan avpo. th/j gh/j kai. u`poka,twqen tou/ ouvranou/ tou,tou
12 ku,rioj o` poih,saj th.n gh/n evn th/| ivscu,i auvtou/
o` avnorqw,saj th.n oivkoume,nhn evn th/| sofi,a| auvtou/
kai. evn th/| fronh,sei auvtou/ evxe,teine to.n ouvrano.n
13 kai. plh/qoj u[datoj evn ouvranw/|
kai. avnh,gage nefe,laj evx evsca,tou th/j gh/j
avstrapa.j eivj u`eto.n evpoi,hse
kai. evxh,gage fw/j evk qhsaurw/n auvtou/
14 evmwra,nqh pa/j a;nqrwpoj avpo. gnw,sewj
kath|scu,nqh pa/j crusoco,oj evpi. toi/j gluptoi/j auvtou/
o[ti yeudh/ evcw,neusan
ouvk e;sti pneu/ma evn auvtoi/j
15 ma,taia, evstin
e;rga evmpepaigme,na
evn kairw/| evpiskoph/j auvtw/n avpolou/ntai
a 16
b
c
d
16 ouvk e;sti toiau,th meri.j tw/| Iakwb
o[ti o` pla,saj ta. pa,nta auvto.j
klhronomi,a auvtou/
ku,rioj o;noma auvtw/|
50,27d.31bc; 51,18c (Kon 113)
keine Sgr
Id 5.10; 51,19c; Jes 63,17; Ps 74,2; Dtn 32,9; Ps 78,71
31,35f; 32,18c; 46,18b; 48,15d; 50,34b; 51,19d.57d
69
bqo[]y: ql,xe hL,aek.-al{
aWh lKoh; rceAy-yKi
Atl'x]n: [jb,ve laer"f.yIw>]
`Amv. [tAab'c.] hw"hy>
70
Jer 10,17–25
Jer 10,17–25
rAcM'B; (Qtb,v,yO) yTib.v;yO %te['n>Ki #r<am, e yPis.ai §
`# rx'b.MiB; tb,v,yO (!) %te['n>Ki #Wxmi @s;a'
hw"hy> rm;a' hko-yKi
keine Sgr; 16,21b
taZOh; [~[;P;B;] #r<a'h' ybev.Ay-ta, (skeli,zw) [:leAc \ [:leAq ynIn>hi
# hr"C'B; \ ~h,l' ytiArceh]w: §
19b
`<%teK'm;> aceM'yI \ Wac'm.yI ![;m;l.
15,10a u.ö.; 19ab: 30,12bc
%rE\yrIb.vi-l[; [yli] yAa
%te\ytiK'm; hl'x.n:
yTir>m;a' ynIa]w:
«mou» ylix\ hz< %a;
`(wichtige Zeugen PP 2. Sg) ynIgEFiY:w: \ WNa,F'a,w>
dD"vu (wichtige Zeugen PP 2. Sg) ylih\a'
WqT'nI (wichtige Zeugen PP 2. Sg) yr:t'yme-lk'w>
keine Sgr
ynIacow> \ ynIauc'y> yn:B'
~n"yae[w>]
keine Sgr; Gen 12,8; 26,25 u.ö.; 20f; Jes 54,2
ylih\a' <~Aqm.> dA[ [hj,nO]-!yae
`yt'A[yrIy> ~qom. \ ~yqimeW
~y[iroh' * Wr[]b.nI yKi
Wvr"d" al{ hw"hy>-ta,w>
keine Sgr
[W]lyKif.hi al{ !Ke-l[;
`hc'Apn" | [~]t'y[ir>m;-lk'[w>]
ha'b' hNEhi h['Wmv. lAq
!Apc' #r<a,me lAdG" v[;r:w>
`(!) ~yNIT; !A[m. hm'm'v. hd"Why> yrE['-ta, ~Wfl'
49,33a
hw"hy> yTi[.d:y"
AKr>D: ~d"a'l' al{ yKi
`Ad[]c;-ta, !ykihew> \ !ykih'w> | %leho vyai[l.]-al{
[^]P.a;B.-la; jP'vm
. iB.-%a; hw"hy> Wn\ynIrES.y:
`Wn\ynIje[im.T;-!P,
25: || Ps 79,6–7
~yIAGh;-l[; ^t.m'x] %pov.
^W[d"y>-al{ rv,a]
tAxP'v.mi l[;w>
War"q' al{ ^m.viB. rv,a]
bqo[]y:-ta, Wlk.a'-yKi
25df
[Whluk'a]w:]D
WhLuk;y>w:
`WMv;he WhwEn"-ta,w>
→ 2,20a
71
\
17
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
18
19
20
21
22
a 23
b
c
a 24
b
a1 25
b
a2
c
d
e
f
g
17
sunh,gagen e;xwqen th.n u`po,stasi,n sou katoikou/sa evn evklektoi/j
18 o[ti ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. skeli,zw tou.j katoikou/ntaj th.n gh/n tau,thn
evn qli,yei
o[pwj eu`reqh/| h` plhgh, sou
19 ouvai. evpi. suntri,mmati, sou
avlghra. h` plhgh, sou
kavgw. ei=pa
o;ntwj tou/to to. trau/ma, mou
kai. kate,labe, me
20 h` skhnh, mou evtalaipw,rhse
kai. pa/sai ai` de,rreij mou diespa,sqhsan
oi` ui`oi, mou kai. ta. pro,bata, mou
ou;k eivsin
ouvk e;stin e;ti to,poj th/j skhnh/j mou
to,poj tw/n de,rrew,n mou
21 o[ti oi` poime,nej hvfroneu,santo
kai. to.n ku,rion ouvk evxezh,thsan
dia. tou/to ouvk evno,hse
pa/sa h` nomh. kai. dieskorpi,sqhsan
22 fwnh. avkoh/j ivdou. e;rcetai
kai. seismo.j me,gaj evk gh/j borra/
tou/ ta,xai ta.j po,leij Iouda eivj avfanismo.n kai. koi,thn strouqw/n
23 oi=da ku,rie
o[ti ouvci. tou/ avnqrw,pou h` o`do.j auvtou/
ouvde. avnh.r poreu,setai kai. katorqw,sei porei,an auvtou/
24 pai,deuson h`ma/j ku,rie plh.n evn kri,sei kai. mh. evn qumw/|
i[na mh. ovli,gouj h`ma/j poih,sh|j
25 e;kceon to.n qumo,n sou evpi. e;qnh
ta. mh. eivdo,ta se
kai. evpi. genea.j
ai] to. o;noma, sou ouvk evpekale,santo
o[ti kate,fagon to.n Iakwb
kai. evxanh,lwsan auvto.n
kai. th.n nomh.n auvtou/ hvrh,mwsan
72
Jer 11,1–8
Jer 11,1–8
rb'D"h;
hw"hy> taeme * Why"m.r>yI-la, § hy"h' rv,a]
taZOh; tyrIB.h; yrEb.DI-ta, W[m.vi
`~Il'v'Wry> ybev.yO-l[;w> hd"Why> vyai-la, [~]T'r>B;dIw>
~h,ylea] T'rm> ;a'w>
laer"f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a'-hKo
vyaih' rWra'
`taZOh; tyrIB.h; yrEb.DI-ta, [m;v.yI al{ rv,a]
~k,yteAba]-ta, ytiyWIci rv,a]
rmoale lz<r>B;h; rWKmi ~yIr:c.mi-#r<a,me ~t'Aa ytiAl[]h; \ -yaiyciAh ~AyB.
7,22b; Kon 83
yliAqb. W[m.vi
6d; 44,21a2
lko[K. ~t'Aa] ~t,yfi[]w:
~k,t.a, hW<c;a]-rv,a]
~['l. yli ~t,yyIh.wI
`~yhil{ale ~k,l' hy<h.a, ykinOa'w>
«mou» h['WbV.h;-ta, ~yqih' ![;m;l.
vb;d>W bl'x' tb;z" #r<a, ~h,l' ttel' ~k,yteAba]l; yTi[.B;v.nI-rv,a]
hZ<h; ~AYK;
![;a;w"
rm;aow"
`hw"hy> !mea'
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
3,12b; 19,2c
hd"Why> yrE['B. hL,aeh' ~yrIb'D>h;-[lK']-ta, (!) ar"q.
6,11c; 9,20b; 33,10b2; 37,21c; 44,6b.9b.17c.21b; 51,4b rmoale ~Il;v'Wry> (!) tAcxub.W
taZOh; tyrIB.h; yrEb.DI-ta, W[m.vi
`~t'Aa ~t,yfi[]w:
Kon 9, 10, 83, 132
[~k,yteAba]B; ytido[ih; d[eh' yKi]
[rmoale d[eh'w> ~Kev.h; hZ<h; ~AYh;-d[;w> ~yIr:c.mi #r<a,me ~t'Aa ytiAl[]h; ~AyB.]
Kon 138
[`yliAqB. W[m.vi]
8ab: Kon 139
[W[m.v' al{w>]
[~n"z>a'-ta, WJhi-al{w>]
Kon 73, 144
[[r"h' ~B'li tWryrIv.Bi vyai Wkl.YEw:]
Kon 30
[taZOh;-tyrIB.h; yrEb.DI-lK'-ta, ~h,yle[] aybia'w"]
Id 4.20
[tAf[]l; ytiyWIc-i rv,a]]
`Wf[' al{w>
1: Kon 37
18,1b; 21,1b; 32,1b; 40,1b
73
`rmoale
#
a
b
a
b
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
e
f
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
o` lo,goj
o` geno,menoj para. kuri,ou pro.j Ieremi,an le,gwn
avkou,sate tou.j lo,gouj th/j diaqh,khj tau,thj
kai. lalh,seij pro.j a;ndraj Iouda kai. pro.j tou.j katoikou/ntaj Ierousalhm
kai. evrei/j pro.j auvtou,j
ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl
evpikata,ratoj o` a;nqrwpoj
o]j ouvk avkou,setai tw/n lo,gwn th/j diaqh,khj tau,thj
h-j evneteila,mhn toi/j patra,sin u`mw/n
evn h`me,ra| h-| avnh,gagon auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou evk kami,nou th/j sidhra/j le,gwn
avkou,sate th/j fwnh/j mou
kai. poih,sate pa,nta
o[sa eva.n evntei,lwmai u`mi/n
kai. e;sesqe, moi eivj lao,n
kai. evgw. e;somai u`mi/n eivj qeo,n
o[pwj sth,sw to.n o[rkon mou
o]n w;mosa toi/j patra,sin u`mw/n tou/ dou/nai auvtoi/j gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li
kaqw.j h` h`me,ra au[th
kai. avpekri,qhn
kai. ei=pa
ge,noito ku,rie
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
avna,gnwqi tou.j lo,gouj tou,touj evn po,lesin Iouda
kai. e;xwqen Ierousalhm le,gwn
avkou,sate tou.j lo,gouj th/j diaqh,khj tau,thj
kai. poih,sate auvtou,j
kai. ouvk evpoi,hsan
74
Jer 11,9–17
Jer 11,9–17
4,10d; 22,17
→ 15,1d
19,5a
→ 2,8e
12d
keine Sgr
→ 22,15f
→ 2,8e
75
yl'ae hw"hy> rm,aYOw:
`~Il'v'Wry> ybev.yOb.W hd"Why> vyaiB. rv,q,-ac'm.nI
~ynIvoarIh' ~t'Aba] tnOwO[]-l[; Wbv'
yr::b'D>-ta, [:Amv.li (Impf) Wna]me rv,a]
~d"b.['l. ~yrIxea] ~yhil{a/ yrEx]a; (Präs) Wkl.h' hM'he <hNEhi>w>
ytiyrIB.-ta, hd"Why> tybeW laer"f.yI-tybe Wrpehe
`~t'Aba]-ta, yTir:K' rv,a]
hw"hy> rm;a' hKo !kel'
h['r" # hZ<h; ~['h'-l[; \ ~h,ylea] § aybime ynIn>hi
hN"M,mi tacel' Wlk.Wy-al{ rv,a]
yl;ae Wq[]z"w>
`~h,ylea] [m;v.a, al{w>
~Il;v'Wry> ybev.yOw> hd"Why> yrE[' Wkl.h'w>
~yhil{a/h'-la, Wq[]z"w>
~h,l' ~yrIJ.qm; . ~he rv,a]
`~t'['r" t[eB. ~h,l' W[yviAyh] \ W[yviAy-[al{ [:veAhw>]
hd"Why> ^yh,l{a/ Wyh' ^yr<[' rP;s.mi yKi
[tv,Bol; tAxB.z>mi] ~T,m.f; ~Il;v'Wry> tAcxu rP;s.miW
`(f) l[;B'l; rJeq;l. tAxB.zm> i
hZ<h; ~['h'-d[;B. lLeP;t.Ti-la; hT'a;w>
hL'pit.W hN"rI ~d"[]b; (avxi,ou) aF'Ti-la;w>
`~t'['r" t[eB. \ d[;B. yl;ae ~a'r>q' t[eB. [:mevo yNIn<yae yKi
ytiybeB. hd"ydIy> \ ydIydIyli hm,
(!) ht'M'zIm.h; ht'f.[' \ Ht'Af[]
%yIl'['me Wrbi[]y: \ Wrb.[;y: vd<qo-rf;b.W ~yrId"n>h; \ ~yBir:h'
ykite['r" [yKi]
`# (h' tou,toij diafeu,xh| = yjiL.p;T. tazO Aa ?) yzIl{[]T; za' §
ra;to-[yrIp.] hpey> !n"[]r: tyIz:
%mev. hw"hy> ar"q'
# %yIl;[' hr"C'h; \ h'yl,[' vae tyCihi § hl'dog> Hl'AMhi \ hL'Wmh] lAql.
`(PP f) wyt'AYliD" W[r"[w>]
h['r" %yIl;[' rB,DI %t'Aa [:jeANh; [tAab'c.] hw"hyw:
hd"Why> tybeW laer"f.yI-tyBe t[;r" ll;g>Bi
`(f) l[;B'l; ~r"J.q;b. \ rJeq;l. ynIse[ik.h;l. ~h,l' Wf[' (o[ti = o[ ti) rv,a]
a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
eu`re,qh su,ndesmoj evn avndra,sin Iouda kai. evn toi/j katoikou/sin Ierousalhm
evpestra,fhsan evpi. ta.j avdiki,aj tw/n pate,rwn auvtw/n tw/n pro,teron
oi] ouvk h;qelon eivsakou/sai tw/n lo,gwn mou
kai. ivdou. auvtoi. badi,zousin ovpi,sw qew/n avllotri,wn tou/ douleu,ein auvtoi/j
kai. dieske,dasan oi=koj Israhl kai. oi=koj Iouda th.n diaqh,khn mou
h]n dieqe,mhn pro.j tou.j pate,raj auvtw/n
dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. evpa,gw evpi. to.n lao.n tou/ton kaka,
evx w-n ouv dunh,sontai evxelqei/n evx auvtw/n
kai. kekra,xontai pro,j me
kai. ouvk eivsakou,somai auvtw/n
kai. poreu,sontai po,leij Iouda kai. oi` katoikou/ntej Ierousalhm
kai. kekra,xontai pro.j tou.j qeou,j
oi-j auvtoi. qumiw/sin auvtoi/j
mh. sw,sousin auvtou.j evn kairw/| tw/n kakw/n auvtw/n
o[ti katV avriqmo.n po,lew,n sou h=san qeoi, sou Iouda
kai. katV avriqmo.n evxo,dwn th/j Ierousalhm evta,xate
bwmou.j qumia/n th/| Baal
kai. su. mh. proseu,cou peri. tou/ laou/ tou,tou
kai. mh. avxi,ou peri. auvtw/n evn deh,sei kai. proseuch/|
o[ti ouvk eivsakou,somai evn tw/| kairw/| w-| evpikalou/ntai, me evn kairw/| kakw,sewj auvtw/n
ti, h` hvgaphme,nh evn tw/| oi;kw| mou
evpoi,hse bde,lugma
mh. euvcai. kai. kre,a a[gia avfelou/sin avpo. sou/
ta.j kaki,aj sou
h' tou,toij diafeu,xh|
evlai,an w`rai,an eu;skion tw/| ei;dei
evka,lese ku,rioj to. o;noma, sou
eivj fwnh.n peritomh/j auvth/j mega,lh h` qli/yij evpi. se,
hvcrew,qhsan oi` kla,doi auvth/j
kai. ku,rioj o` katafuteu,saj se evla,lhsen evpi. se. kaka.
avnti. th/j kaki,aj oi;kou Israhl kai. oi;kou Iouda
o[ti evpoi,hsan e`autoi/j tou/ parorgi,sai me evn tw/| qumia/n auvtou.j th/| Baal
76
Jer 11,18–23
Jer 11,18–23
20: || 20,12
12,14a
2 Sam 13,26; 2 Kön 5,17
→ 18,11b
21a
77
ynI[e\ynI[;ydIAh hw"hy[w:]
h['d"aew> \ h['d"aew"
`~h,ylel.[;m; ytiyair" \ ynIt;yair>hi za'
@WLa; fb,k,K. ynIa]w:
x:Abj.li lb;Wy
yTi[.d:y"-al{w>
<rmoale tA[r"> tAbv'x]m; Wbv.x' yl;['-[yKi]
Amx.l;B. #[e hk'yliv.n:w> \ ht'yxiv.n: | <Wkl.>
~yYIx; #r<a,me WNt,r>k.nIw>
`dA[ rkeZ"yI-al{ Amv.W
qd<c, jpevo [tAab'c.] hw"hyw:
blew" tAyl'K. !xeBo
~h,me ^t.m'q.nI ha,r>a,
`ybiyrI-ta, ytiyLiGI ^yl,ae yKi
tAtn"[] yven>a;-l[; hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
rmoale yvi\^v.p.n:-ta, ~yviq.bm; .h;
hw"hy> ~veB. abeN"ti al{
`WndEy"B. tWmt' | al{w" \ al{w>
[tAab'c. hw"hy> rm;a' hKo !kel']
~h,yle[] dqepo ynIn>hi
br<x,b; * Wtmuy" «auvtw/n» ~yrIWxB;h;
`b['r"B' Wtmuy" ~h,yteAnb.W ~h,ynEB.
~h,l' hy<h.ti al{ tyrIaev.W
`~t'D"quP. tn:v. tAtn"[] ybev.yO \ yven>a;-la, h['r" aybia'-yKi
a
b
c
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
18
19
20
21
b
c
a 22
b
c
d
a 23
b
18 ku,rie gnw,riso,n moi
kai. gnw,somai
to,te ei=don ta. evpithdeu,mata auvtw/n
19 evgw. de. w`j avrni,on a;kakon
avgo,menon tou/ qu,esqai
ouvk e;gnwn
evpV evme. evlogi,santo logismo.n ponhro.n le,gontej
deu/te kai. evmba,lwmen xu,lon eivj to.n a;rton auvtou/
kai. evktri,ywmen auvto.n avpo. gh/j zw,ntwn
kai. o;noma auvtou/ ouv mh. mnhsqh/| ouvke,ti
20 ku,rie kri,nwn di,kaia
dokima,zwn nefrou.j kai. kardi,aj
i;doimi th.n para. sou/ evkdi,khsin evx auvtw/n
o[ti pro.j se. avpeka,luya to. dikai,wma, mou
21 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj evpi. tou.j a;ndraj Anaqwq
tou.j zhtou/ntaj th.n yuch,n mou tou.j le,gontaj
ouv mh. profhteu,sh|j evpi. tw/| ovno,mati kuri,ou
eiv de. mh, avpoqanh/| evn tai/j cersi.n h`mw/n
22
ivdou. evgw. evpiske,yomai evpV auvtou,j
oi` neani,skoi auvtw/n evn macai,ra| avpoqanou/ntai
kai. oi` ui`oi. auvtw/n kai. ai` qugate,rej auvtw/n teleuth,sousin evn limw/|
23 kai. evgkata,leimma ouvk e;stai auvtw/n
o[ti evpa,xw kaka. evpi. tou.j katoikou/ntaj Anaqwq evn evniautw/| evpiske,yewj auvtw/n
78
Jer 12,1–8
hw"hy> hT'a; qyDIc;
^yl,ae byrIa' yKi
%t'Aa rBed:a] ~yjiP'vm. i %a;
hx'lec' ~y[iv'r> %r<D< [:WDm;
`dg<b' ydEg>Bo-lK' Wlv'
~T'[.j;n>
Wvr"vo-~G:
Wdl.y" \ Wkl.yE
yrIp, Wf['-~G:
~h,ypiB. hT'a; bArq'
`~h,yteAyl.Kmi i qAxr"w>
ynIT'[.d:y> hw"hy> hT'a;w>
3bc: 20,12ab
[ynIaer>Ti]
%T'ai yBili T'n>x;b'[W]
11,19ab; Ps 44,23
[hx'b.jil. !acoK. ~qeTih;]
`«auvtw/n» hg"rEh] ~Ayl. ~veDIq.h;[w>]
23,10b
#r<a'h' (lba I) lb;a/T, yt;m'-d[;
Gen 2,5; Ex 9,22.25
vb'yyI hd<F'h; # bf,[e-lk'w> \ -lK' bf,[ew> §
@A[w" tAmheb. ht'p.s' Hb'-ybev.yO t[;rm" e
Wrm.a' yKi
`Wntexor>a' \ WnteyrIx]a;-ta, «o` qeo,j» ha,r>yI al{
→ 4,2d
(Präs 3. Pl) hT'c.r: ~yIl;g>r: \ ~ylig>r: (sou/) T'a; \ -ta, [yKi]
hal → 6,11b
(Präs) ^Wal.Y:w:
~ysiWSh;-ta, (paraskeua,sh|) hr<x]t;T. %yaew>
x:jeAb hT'a; ~Alv' #r<a,b.W
49,19a || 50,44a; Sach 11,3
`!DEr>Y:h; (evn frua,gmati) !Aag>Bi hf,[]T; %yaew>
%b' Wdg>B' hM'he-~G: ^ybia'-tybeW ^yx,a;-~g: yKi
(evpisunh,cqhsan) alem' ^yr<x]a; War>q' hM'he-~G:
~B' !mea]T;-la;
`tAbAj ^yl,ae WrB.d:y>-yKi
ytiyBe-ta, yTib.z:['
ytil'x]n:-ta, yTiv.j;n"
`h'yb,y>ao @k;B. yvip.n: (Adj) tWddIy>-ta, yTit;n"
r[;Y"b; hyEr>a;K. ytil'x]n: * yLi-ht'y>h'
Hl'AqB. yl;[' hn"t.n"
`h'ytianEf. !Ke-l[;
79
Jer 12,1–8
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
1
1
2
2
3
3
di,kaioj ei= ku,rie
o[ti avpologh,somai pro.j se,
plh.n kri,mata lalh,sw pro.j se,
ti, o[ti o`do.j avsebw/n euvodou/tai
euvqh,nhsan pa,ntej oi` avqetou/ntej avqeth,mata
evfu,teusaj auvtou.j
kai. evrrizw,qhsan
evteknopoi,hsan
kai. evpoi,hsan karpo,n
evggu.j ei= su. tou/ sto,matoj auvtw/n
kai. po,rrw avpo. tw/n nefrw/n auvtw/n
kai. su, ku,rie ginw,skeij me
dedoki,makaj th.n kardi,an mou evnanti,on sou
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
a[gnison auvtou.j eivj h`me,ran sfagh/j auvtw/n
e[wj po,te penqh,sei h` gh/
kai. pa/j o` co,rtoj tou/ avgrou/ xhranqh,setai
avpo. kaki,aj katoikou,ntwn evn auvth/| hvfani,sqhsan kth,nh kai. peteina,
o[ti ei=pan
ouvk o;yetai o` qeo.j o`dou.j h`mw/n
sou/ oi` po,dej tre,cousi
kai. evklu,ousi, se
pw/j paraskeua,sh| evfV i[ppoij
kai. evn gh/| eivrh,nhj su. pe,poiqaj
pw/j poih,seij evn frua,gmati tou/ VIorda,nou
o[ti kai. oi` avdelfoi, sou kai. o` oi=koj tou/ patro,j sou kai. ou-toi hvqe,thsa,n se
kai. auvtoi. evbo,hsan evk tw/n ovpi,sw sou evpisunh,cqhsan
mh. pisteu,sh|j evn auvtoi/j
o[ti lalh,sousi pro.j se. kala,
evgkatale,loipa to.n oi=ko,n mou
avfh/ka th.n klhronomi,an mou
e;dwka th.n hvgaphme,nhn yuch,n mou eivj cei/raj evcqrw/n auvth/j
evgenh,qh h` klhronomi,a mou evmoi. w`j le,wn evn drumw/|
e;dwken evpV evme. th.n fwnh.n auvth/j
dia. tou/to evmi,shsa auvth,n
80
Jer 12,9–17
Jer 12,9–17
yli ytil'x]n: [:Wbc' (mh.
h'yl,[' bybis' (h'
ypiv. → 14,6a
keine Sgr
→ 4,8d
11,21a
→ 2,8e
81
jyI[;h;
jyI[;h;
Wkl.
hd<F'h; tY:x;-lK' Wps.ai
`H\hl'k.a'l. (3. Ps) Wyt'he
ymir>k; Wtx]vi ~yBir: ~y[iro
ytiq'l.x,-ta, Wss.Bo
`hm'm'v. rB;d>mil. ytiDm" .x, tq;l.x,-ta, Wnt.n"
hm'm'v.li (Pass) Hm'f'
(avpwlei,aj = hd"b.a' ?) hl'b.a'
hm'mev. yl;['
#r<a'h'-lK' hM'v;n"
`ble-l[; ~f' vyai !yae yKi
~ydId>vo WaB' rB'd>MiB; (diekbolh,n) ~yIp'v.-lK'-l[;
#r<a'h' hceq.-d[;w> #r<a,-hceqm. i hl'k.ao hw"hyl; br<x, yKi
`rf'B'-lk'l. ~Alv' !yae
~yJixi W[r>zI \ W[r>z"
Wrc.qi \ Wrc'q' ~yciqow>
«auvtw/n» tAlx]n: \ Wlx.n<
«auvtou,j» Wl[iAy al{
`# hw"hyl; hP'r>x,me ~k,T.r>a;p.Timi \ hw"hy>[email protected]; !Arx]me ~k,yteaoWbT.mi § WvboW
~y[ir"h' ynEkev. \ yn:kev.-lK'-l[; hw"hy> rm;a' hKo <yKi>
«mou» hl'x]N:B; ~y[ig>NOh;
laer"f.yI-ta, yMi[;-ta, yTil.x;n>hi-rv,a]
~t'm'd>a; l[;me ~v't.nO ynIn>hi
`~k'ATmi vATa, hd"Why> [tyBe]-ta,w>
hy"h'w>
bWva' ~t'Aa yvit.n" yrEx]a;
~yTim.x;rIw>
Atl'x]n:l. vyai (Gram!) ~yTib.v;how> \ ~ytibovih]w:
`Acr>a;l. vyaiw>
hy"h'w>
ymiv.Bi [:beV'hil. yMi[; yker>D:-ta, Wdm.l.yI dmol'-~ai
hw"hy>-yx;
(f) l[;B'B; [:beV'hil. yMi[;-ta, WdM.li rv,a]K;
`yMi[; %AtB. Wnb.nIw>
Wbvuy" \ W[m'v.yI al{ ~aiw>
`[hw"hy>-~aun>] dBea;w> vAtn" aWhh; yAGh;-ta, yTiv.t;n"w>
sph,laion)
sph,laion)
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
d
e
a
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
b
c
d
a 15
b
c
d
15
a 16
b
c
d
e
a 17
b
16
17
mh. sph,laion u`ai,nhj h` klhronomi,a mou evmoi.
h' sph,laion ku,klw| auvth/j
badi,sate
sunaga,gete pa,nta ta. qhri,a tou/ avgrou/
kai. evlqe,twsan tou/ fagei/n auvth,n
poime,nej polloi. die,fqeiran to.n avmpelw/na, mou
evmo,lunan th.n meri,da mou
e;dwkan meri,da evpiqumhth,n mou eivj e;rhmon a;baton
evte,qh eivj avfanismo.n
avpwlei,aj
diV evme. avfanismw/|
hvfani,sqh pa/sa h` gh/
o[ti ouvk e;stin avnh.r tiqe,menoj evn kardi,a|
evpi. pa/san diekbolh.n evn th/| evrh,mw| h=lqosan talaipwrou/ntej
o[ti ma,caira tou/ kuri,ou katafa,getai avpV a;krou th/j gh/j e[wj a;krou th/j gh/j
ouvk e;stin eivrh,nh pa,sh| sarki,
spei,rate purou.j
kai. avka,nqaj qeri,sate
oi` klh/roi auvtw/n
ouvk wvfelh,sousin auvtou,j
aivscu,nqhte avpo. kauch,sewj u`mw/n avpo. ovneidismou/ e;nanti kuri,ou
o[ti ta,de le,gei ku,rioj peri. pa,ntwn tw/n geito,nwn tw/n ponhrw/n
tw/n a`ptome,nwn th/j klhronomi,aj mou
h-j evme,risa tw/| law/| mou Israhl
ivdou. evgw. avpospw/ auvtou.j avpo. th/j gh/j auvtw/n
kai. to.n Iouda evkbalw/ evk me,sou auvtw/n
kai. e;stai
meta. to. evkbalei/n me auvtou.j evpistre,yw
kai. evleh,sw auvtou.j
kai. katoikiw/ auvtou.j e[kaston eivj th.n klhronomi,an auvtou/
kai. e[kaston eivj th.n gh/n auvtou/
kai. e;stai
eva.n maqo,ntej ma,qwsi th.n o`do.n tou/ laou/ mou tou/ ovmnu,ein tw/| ovno,mati, mou
zh/| ku,rioj
kaqw.j evdi,daxan to.n lao,n mou ovmnu,ein th/| Baal
kai. oivkodomhqh,sontai evn me,sw| tou/ laou/ mou
eva.n de. mh. evpistre,ywsi
kai. evxarw/ to. e;qnoj evkei/no evxa,rsei kai. avpwlei,a|
82
Jer 13,1–10
Jer 13,1–10
Id 2.6; 1a–c: 19,1a–c
1,13a
1c.2a
4e.7a
34,14a; 42,7a; 50,26a
46,2b.6c.10e
9b
keine Sgr; Kon 144
83
[yl;ae]
hw"hy> rm;a'-hKo
%Alh'
~yTiv.Pi rAzae ^L. t'ynIq'w>
^yn<t.m'-l[; [A]Tm.f;w>
`aboy" \ Whaebit. al{ ~yIM;b;W
hw"hy> rb;d>Ki rAzaeh'-ta, hn<q.a,w"
`yn"t.m'-l[; ~fia'w"
`rmoale [tynIve] yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
rAzaeh'-ta, xq;
[t'ynIq' rv,a]]
^yn<t.m'-l[; rv,a]
~Wqw>
ht'r"P. %le
`[l;S'h; qyqin>Bi ~v' WhnEm.j'w>
[%leaew"]
(4Q70 htrpb) tr"p.Bi WhnEm.j.a,w"
`ytiAa hw"hy> hW"ci rv,a]K;
~yBir: ~ymiy" (!) #Qemi yhiy>w:
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
~Wq
ht'r"P. %le
rAzaeh'-ta, ~V'mi xq;w>
`~v'-[A]nm.j'l. ^ytiyWIci rv,a]
«potamo,n» ht'r"P. %leaew"
rPox.a,w"
~AqM'h;-!mi rAzaeh'-ta, xQ;a,w"
hM'v' wyTin>m;j.-rv,a]
[rAzaeh'] tx;v.nI hNEhiw>
`lKol; xl;c.yI al{
`rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
hw"hy> rm;a' hKo
`br"h' ~Il;v'Wry> !AaG>-ta,w> hd"Why> !AaG>-ta, tyxiv.a; hk'K'
«u[brin» [[r"h'] hZ<h; [~['h']
[~B'li tWrrIv.Bi ~ykil.hoh;] yr:b'D>-ta, [:Amv.li ~ynIa]Meh;
~yrIxea] ~yhil{a/ yrEx]a; ~ykil.hoh;w> \ Wkl.YEw:
~h,l' twOx]T;v.hil.W ~d"b.['l.
hZ<h; rAzaeK' (Pl) yhiywI
`lKol; xl;c.yI-al{ rv,a]
a
b
c
d
e
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
1
1
2
2
3
4
3
4
to. peri. th.n ovsfu,n sou
kai. avna,sthqi
kai. ba,dison evpi. to.n Euvfra,thn
kai. kata,kruyon auvto. evkei/ evn th/| trumalia/| th/j pe,traj
5
5
6
6
7
7
8
a 9
b
aP10
8
b
a
c
ta,de le,gei ku,rioj
ba,dison
kai. kth/sai seautw/| peri,zwma linou/n
kai. peri,qou peri. th.n ovsfu,n sou
kai. evn u[dati ouv dieleu,setai
kai. evkthsa,mhn to. peri,zwma kata. to.n lo,gon kuri,ou
kai. perie,qhka peri. th.n ovsfu,n mou
kai. evgenh,qh lo,goj kuri,ou pro,j me le,gwn
labe. to. peri,zwma
9
kai. kate,kruya auvto. evn tw/| Euvfra,th|
kaqw.j evnetei,lato, moi ku,rioj
kai. evge,neto meqV h`me,raj polla.j
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
avna,sthqi
ba,dison evpi. to.n Euvfra,thn
kai. la,be evkei/qen to. peri,zwma
o] evneteila,mhn soi tou/ katakru,yai evkei/
kai. evporeu,qhn evpi. to.n Euvfra,thn potamo.n
kai. w;ruxa
kai. e;labon to. peri,zwma evk tou/ to,pou
ou- kate,ruya auvto. evkei/
kai. ivdou. diefqarme,non h=n
o] ouv mh. crhsqh/| eivj ouvqe,n
kai. evgenh,qh lo,goj kuri,ou pro,j me le,gwn
ta,de le,gei ku,rioj
ou[twj fqerw/ th.n u[brin Iouda kai. th.n u[brin Ierousalhm 10 th.n pollh.n
tau,thn u[brin
tou.j mh. boulome,nouj u`pakou,ein tw/n lo,gwn mou
kai. poreuqe,ntaj ovpi,sw qew/n avllotri,wn
tou/ douleu,ein auvtoi/j kai. tou/ proskunei/n auvtoi/j
kai. e;sontai w[sper to. peri,zwma tou/to
o] ouv crhsqh,setai eivj ouvqe,n
84
Jer 13,11–17
vyai-ynEt.m'-la, rAzaeh' qB;d>yI rv,a]K; yKi
hd"Why> tyBe-lK'-ta,w> laer"f.yI tyBe-[lK']-ta, yl;ae yTiq.B;d>hi !Ke
tr<a'p.til.W hL'hit.liw> (!) ~vel.W ~['l. yli tAyh.li
`«mou» W[mev' al{w>
14,17a; Kon 36; → 15,1d
hZ<h; [rb'D"h;-ta,] ~['h'-la, \ ~h,ylea] T'rm> ;a'w>
→ 18,11b
[laer"f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a'-hKo]
!yIy" aleM'yI lb,nE-lK'
3,16ab; 12,16ab; 15,2ab; 17,24ab.27a
^yl,ae Wrm.a'<yO yki | hy"h'>w>
[d:nE al{ [:doy"h]
`!yIy" aleM'yI lb,nE-lk' yKi
~h,ylea] T'rm> ;a'w>
hw"hy> rm;a'-hKo
«auvtw/n» ~ykil'M.h;-ta,w> taZOh; #r<a'h' ybev.yO-[lK']-ta, aLem;m. ynIn>hi
Kon 68f.
~a'\Aas.Ki-l[; dwId"[l.] <ynEB>. ~ybiv.YOh;
~yaiybiN>h;-ta,w> ~ynIh]Koh;-ta,w>
AlT + hd"Why> 19,3b; 25,18; 34,1c; 40,5d; → 21,3b
<hd"Why>-ta,w>>
`!ArK'vi ~Il'v'Wry> ybev.yO-lK' taew>
√ #pn 48,12e; 51,20–23
wyxia'-la, vyai (√ #Wp ?) ~yTic.P;nIw>
* hw"hy>-~aun> § wD"x.y: «auvtw/n» ~ynIB'h;w> «auvtw/n» tAba'h'w>
# lAmx.a,-al{
sWxa'-al{w>
`~t'yxiv.h;me ~xer:a] al{w>
W[m.vi
WnyzIa]h;w>
WhB'g>Ti-la;
`rBeDI hw"hy> yKi
dAbK' ~k,yhel{a/ hw"hyl; WnT.
→ 1,5a
(Inf) %vox.y: \ %vix.y: ~r<j,B.
@v,n" yrEh'-l[; ~k,yleg>r: (Inf) WpG>n:t.yI ~r<j,b.W
→ 1,5a
rAal. ~t,yWIqiw>
tw<m'l.c;[l.] hM'v;w> \ Hm'f'w>
`lp,r"[]l; tv'yU \ (Qtyviw>) tyviy"
[h']W[m'v.ti al{ ~aiw>
17d; 9,9a.17c; 14,17b
hw"gE ynEP.mi ~k,\yvip.n:-hK,b.Ti ~yrIT'sm. iB.
[[m;d>Ti [:mod"w>]
→ 17b
h['m.DI <~k,>ynIy[e dr:tew>
`hw"hy> rd<[e rB;v.nI \ hB'v.nI yKi
[hw"hy>-~aun>]
85
Jer 13,11–17
a 11
b
c
a 12
b
c
d
e
f
a 13
b
c
a 14
b
c
d
a 15
b
c
d
a 16
b
c
d
e
f
a 17
b
c
d
e
11 o[ti kaqa,per kolla/tai to. peri,zwma peri. th.n ovsfu.n tou/ avnqrw,pou
ou[twj evko,llhsa pro.j evmauto.n to.n oi=kon Israhl kai. pa,nta oi=kon Iouda
tou/ gene,sqai moi eivj lao.n ovnomasto.n kai. eivj kau,chma kai. eivj do,xan
kai. ouvk eivsh,kousa,n mou
12 kai. evrei/j pro.j to.n lao.n tou/ton
13
14
15
16
17
pa/j avsko.j plhrwqh,setai oi;nou
kai. e;stai eva.n ei;pwsi pro.j se,
mh. gno,ntej ouv gnwso,meqa
o[ti pa/j avsko.j plhrwqh,setai oi;nou
kai. evrei/j pro.j auvtou,j
ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. plhrw/ tou.j katoikou/ntaj th.n gh/n tau,thn kai. tou.j basilei/j auvtw/n
tou.j kaqhme,nouj ui`ou.j Dauid evpi. qro,nou auvtw/n
kai. tou.j i`erei/j kai. tou.j profh,taj
kai. to.n Iouda
kai. pa,ntaj tou.j katoikou/ntaj Ierousalhm mequ,smati
kai. diaskorpiw/ auvtou.j a;ndra kai. to.n avdelfo.n auvtou/
kai. tou.j pate,raj auvtw/n kai. tou.j ui`ou.j auvtw/n evn tw/| auvtw/|
ouvk evpipoqh,sw le,gei ku,rioj
kai. ouv fei,somai
kai. ouvk oivktirh,sw avpo. diafqora/j auvtw/n
avkou,sate
kai. evnwti,sasqe
kai. mh. evpai,resqe
o[ti ku,rioj evla,lhse
do,te tw/| kuri,w| qew/| u`mw/n do,xan
pro. tou/ suskota,sai
kai. pro. tou/ prosko,yai po,daj u`mw/n evpV o;rh skoteina.
kai. avnamenei/te eivj fw/j
kai. evkei/ skia. qana,tou
kai. teqh,sontai eivj sko,toj
eva.n mh. avkou,shte
kekrumme,nwj klau,setai h` yuch. u`mw/n avpo. prosw,pou u[brewj
kai. kata,xousin oi` ovfqalmoi. u`mw/n da,krua
o[ti sunetri,bh to. poi,mnion kuri,ou
86
Jer 13,18–27
~yrIABGIl;w> \ hr"ybiG>l;w> %l,M,l; <W>rmoa/
WlyPiv.h;
Wbve
`~k,T.r>a;p.Ti tr<j,[] ~k,yvear"me \ ~k,yteAva]rm> ; dr:y" yKi
WrG>su bg<N<h; yrE['
x:tePo !yaew>
keine Sgr
hl'K' | \ HL'Ku hd"Why> tl'g>h'
`# hm'lev. tluG" \ ~ymiAlv. tl'g>h' §
4,2d
<~Il;v'Wry>> [~]k,ynEy[e (QWaf., AlT = K) yaif.
!ApC'mi ~yaiB'h; (QWar>W, AlT = K) yair>W
rd<[eh' hYEa;
%l'-!T;nI
`%Ter>a;p.Ti !aco
yrIm.aTo-hm;
%yIl;[' <W>dqop.yI-yKi
%yIl;[' ~t'ao T.d>M;li T.a;w>
varol. ~ypiLua;
`hd"le tv,ae AmK. %Wzx/ayO ~ylib'x] aAlh]
%beb'l.Bi yrIm.ato ykiw>
hL,ae ynIaur"q. [:WDm;
%yIl;Wv Wlg>nI %nEwO[] broB.
`%yIb'qe[] (Inf) Wsm.x.n<
ArA[ yviWK %poh]y:h]
wyt'roBur>b;x] rmen"w>
`[:rEh' ydEMuli byjiyhel. Wlk.WT ~T,a;-~G:
`rB'd>mi x:Wrl. rbeA[-vq;K. (Aor) ~ceypia]w:
hw"hy>-~aun> # ytiao ~k,yrIm. \ yTiaime %yIDm: i §-tn"m. %ler"Ag hz<
ytiAa T.x;k;v' rv,a]
`rq,V'B; yxij.b.Tiw:
%yIn"P'-l[; %yIl;Wv (Fut) yTip.f;x' ynIa]-~g:w>
`%nEAlq. ha'r>nIw>
%teWnz> (h` avpallotri,wsij √ rwz II ?) tM;zI %yIt;Alh]cm. iW %yIp;aunI
%yIc'WQvi ytiyair" hd<F'B; tA[b'G>-l[;
~Il;v'Wry> %l' yAa
keine Sgr
(Aor) yrIh]j.ti al{ <yKi>
4,14c.21a; 12,4a; 23,26a u.ö.
`d[o yt;m' <d[;> | yr:x]a; \ yrEx]a;
87
Jer 13,18–27
a 18
b
c
d
a 19
b
c
d
a 20
b
c1
d
c2
a 21
b1
c
b2
d
a 22
b
c
d
a 23
b
c
24
a 25
b
c
a 26
b
a 27
b
c
d
e
18 ei;pate tw/| basilei/ kai. toi/j dunasteu,ousi
tapeinw,qhte
kai. kaqi,sate
o[ti kaqh|re,qh avpo. kefalh/j u`mw/n ste,fanoj do,xhj u`mw/n
19 po,leij ai` pro.j no,ton suneklei,sqhsan
kai. ouvk h=n o` avnoi,gwn
avpw|ki,sqh Ioudaj sunete,lesen
avpoiki,an telei,an
20 avna,labe ovfqalmou,j sou Ierousalhm
kai. i;de tou.j evrcome,nouj avpo. borra/
pou/ evsti to. poi,mnion
o] evdo,qh soi
pro,bata do,xhj sou
21 ti, evrei/j
o[tan evpiske,ptwntai, se
kai. su. evdi,daxaj auvtou.j evpi. se.
maqh,mata eivj avrch,n
ouvk wvdi/nej kaqe,xousi, se kaqw.j gunai/ka ti,ktousan
22 kai. eva.n ei;ph|j evn th/| kardi,a| sou
dia. ti, avph,nthse, moi tau/ta
dia. to. plh/qoj th/j avdiki,aj sou avnekalu,fqh ta. ovpi,sqia, sou
paradeigmatisqh/nai ta.j pte,rnaj sou
23 eiv avlla,xetai Aivqi,oy to. de,rma auvtou/
kai. pa,rdalij ta. poiki,lmata auvth/j
kai. u`mei/j dunh,sesqe eu= poih/sai memaqhko,tej ta. kaka,
24 kai. die,speira auvtou.j w`j fru,gana fero,mena u`po. avne,mou eivj e;rhmon
25 ou-toj o` klh/ro,j sou kai. meri.j tou/ avpeiqei/n u`ma/j evmoi, le,gei ku,rioj
w`j evpela,qou mou
kai. h;lpisaj evpi. yeu,desi
26 kavgw. avpokalu,yw ta. ovpi,sw sou evpi. pro,swpo,n sou
kai. ovfqh,setai h` avtimi,a sou
27 kai. moicei,a sou kai. cremetismo,j sou kai. h` avpallotri,wsij th/j pornei,aj sou
evpi. tw/n bounw/n kai. evn toi/j avgroi/j e`o,raka ta. bdelu,gmata, sou
ouvai, soi Ierousalhm
o[ti ouvk evkaqari,sqhj
ovpi,sw mou e[wj ti,noj e;ti
88
Jer 14,1–9
Jer 14,1–9
yhiy>w: \ hy"h' rv,a] §
hd"Why> hl'b.a'
lma 15,9a
Wll.m.au h'yr<['v.W
#r<a'l' Wrd>q'
`ht'l'[' ~Il;v'Wry> tx;w>ciw>
~yIM'l; (Q~h,yrEy[ic.) ~h,yrEA[c. Wxl.v' [~]h,yrEDIa;w>
~ybiGE-l[; WaB'
~yIm; Wac.m'-al{
~qi\~q'yrE ~h,ylek. Wbv'
3e–g: 4cd; 6,15cd || 8,12cd; 22,22cd; 31,19cd
[WvBo]
[Wml.k.h'w>]
`[~v'aro Wpx'w>]
hT'x; hm'd"a]h' (ta. e;rga √ db[) rWb[]B;
1 Kön 17,7
[#r<a'B'] ~v,g< hy"h'-al{ yKi
~yrIK'ai WvBo
`~v'aro Wpx'
hd"l.y" hd<F'B; tl,Y<a;-~g: [yKi]
bAz['w>
`av,D< hy"h'-al{ yKi
ypiv. 3,2a.21a; 4,11b; 7,29c; 12,12a
(na,paj) ~yIp'v.-l[; Wdm.[' ~yair"p.W
[~yNIT;K;] x:Wr Wpa]v'
~h,ynEy[e WlK'
`bf,[e !yae-yKi
Wnb' Wn[' WnynEwO[]-~ai
21a; Ps 109,21; Ez 20,9.14.22.44 u.ö.
^[m,v.] ![;m;l. «h`mi/n» hfe[] hw"hy>
<^ynEp'l.> (ai` a`marti,ai h`mw/n) WnyteboWvm. WBr:-yKi
`Wnaj'x' ^l. <yKi>
17,13a; 50,7e
[:yviAT | \ A[yviAm <hw"hy>> laer"f.yI hwEq.mi
| h['r" \ hr"c' t[eB.
2,27e.28d; 11,12d; 15,11c; Ri 10,14; Jes 33,2; Ps 37,39
xr"z>a,k.W \ x:rEaok.W #r<a'B' rgEK. (Aor) hy<h.ti hM'l'
`!Wll' hj'n"
rb,g<K. \ rABgIK. <h;> ~D"r>nI \ ~h'd>nI vyaiK. hy<h.ti h] \ hM'l'
[:yviAhl. lk;Wy-al{
hw"hy> WnBer>qib. hT'a;w>
ar"q.nI * Wnyle[' ^m.viw>
`(evpila,qh| h`mw/n) WnxeNIT;-la;
Id 2.1; → 7,22b
89
`tArC'B;h; [yrEb.DI]-l[; Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d>
#
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
e
1
2
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an peri. th/j avbroci,aj
evpe,nqhsen h` VIoudai,a
kai. ai` pu,lai auvth/j evkenw,qhsan
kai. evskotw,qhsan evpi. th/j gh/j
kai. h` kraugh. th/j Ierousalhm avne,bh
kai. oi` megista/nej auvth/j avpe,steilan tou.j newte,rouj auvtw/n evfV u[dwr
h;lqosan evpi. ta. fre,ata
kai. ouvc eu[rosan u[dwr
kai. avpe,streyan ta. avggei/a auvtw/n kena,
kai. ta. e;rga th/j gh/j evxe,lipen
o[ti ouvk h=n u`eto,j
hv|scu,nqhsan gewrgoi,
evpeka,luyan th.n kefalh.n auvtw/n
kai. e;lafoi evn avgrw/| e;tekon
kai. evgkate,lipon
o[ti ouvk h=n bota,nh
o;noi a;grioi e;sthsan evpi. na,paj
ei[lkusan a;nemon
evxe,lipon oi` ovfqalmoi. auvtw/n
o[ti ouvk h=n co,rtoj
eiv ai` a`marti,ai h`mw/n avnte,sthsan h`mi/n
ku,rie poi,hson h`mi/n e[neken sou/
o[ti pollai. ai` a`marti,ai h`mw/n evnanti,on sou/
o[ti soi. h`ma,rtomen
u`pomonh. Israhl ku,rie kai. sw,|zeij
evn kairw/| kakw/n
i[na ti, evgenh,qhj w`sei. pa,roikoj evpi. th/j gh/j kai. w`j auvto,cqwn
evkkli,nwn eivj kata,luma
mh. e;sh| w[sper a;nqrwpoj u`pnw/n h' w`j avnh.r
ouv duna,menoj sw,|zein
kai. su. evn h`mi/n ei= ku,rie
kai. to. o;noma, sou evpike,klhtai evfV h`ma/j
mh. evpila,qh| h`mw/n
90
Jer 14,10–15
Jer 14,10–15
hZ<h; ~['l' hw"hy> rm;a'-hKo
[:Wnl' Wbh]a' [!Ke]
Wkf'x' al{ ~h,yleg>r:
→ 1,1a
~c'r" al{ (kai. o` qeo,j) hw"hyw:
10ef: || Hos 8,13
~n"wO[] rKoz>yI hT'[;
`[~t'aJox; dqop.yIw>]
yl'ae hw"hy> rm,aYOw:
`hb'Ajl. hZ<h; ~['h'-d[;B. lLeP;t.Ti-la;
Wmcuy" yKi
~t'N"rI-la, [:mevo yNIn<yae
hx'n>miW hl'[o Wl[]y: ykiw>
~c'ro yNIn<yae
`~t'Aa hL,k;m. ykinOa' rb,D<b;W b['r"b'W br<x,B; yKi
rm;aow"
hwIhy> [yn"doa]] (o` w;n √ hyh) Hh'a]
→ 4,10b
14b.15a
[~h,l'] ~yrIm.ao<w> ~yaiB.nI> «auvtw/n» ~yaibiN>h; hNEhi
br<x, War>ti-al{
~k,l' hy<h.yI-al{ b['r"w>
33,6c; → 1,15a
`hZ<h; ~AqM'B; # W #r<a'h'-l[; \ ~k,l' § !Tea, tm,a/ * ~Alv.<w>>-yKi
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
ymiv.Bi ~yaiB.nI ~yaibiN>h; rq,v,
~yTix.l;v. al{
~ytiyWIci al{w>
~h,ylea] yTir>B;dI al{w>
(kai. oivwni,smata, Qlylia/w<) lWla/w< ~s,q,w> rq,v, !Azx] <yKi>
`~k,l' ~yaiB.n:t.mi hM'he ~B'li (Qtymir>t;w>; kai. proaire,seij = ty[ir>t;w> ?) tWmr>t;w>
~yaibiN>h;-l[; hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
14b; Kon 86
<rq,v,> ymiv.Bi ~yaiB.NIh;
~yTix.l;v.-al{ ynIa]w:
~yrIm.ao (oi[) hM'hew>
taZOh; #r<a'B' hy<h.yI al{ b['r"w> br<x,
|| 16,4a
<Wtmuy" ~yailux]t; yteAmm.>
15d.12e; 16,4e; 44,12e; Kon 49
`[hM'heh'] ~yaibiN>h; Wlk.yI \ WMT;yI b['r"b'W [br<x,B;]
5,31c
91
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
c
d
e
a
b
10
10 ou[twj le,gei ku,rioj tw/| law/| tou,tw|
hvga,phsan kinei/n
po,daj auvtw/n kai. ouvk evfei,santo
kai. o` qeo.j ouvk euvdo,khsen evn auvtoi/j
nu/n mnhsqh,setai th/j avdiki,aj auvtw/n
11
11 kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
mh. proseu,cou peri. tou/ laou/ tou,tou eivj avgaqa,
12 o[ti eva.n nhsteu,swsin
ouvk eivsakou,somai th/j deh,sewj auvtw/n
kai. eva.n prosene,gkwsin o`lokautw,mata kai. qusi,aj
ouvk euvdokh,sw evn auvtoi/j
o[ti evn macai,ra| kai. evn limw/| kai. evn qana,tw| evgw. suntele,sw auvtou,j
13 kai. ei=pa
o` w;n ku,rie
ivdou. oi` profh/tai auvtw/n profhteu,ousi kai. le,gousin
ouvk o;yesqe ma,cairan
ouvde. limo.j e;stai evn u`mi/n
o[ti avlh,qeian kai. eivrh,nhn dw,sw evpi. th/j gh/j kai. evn tw/| to,pw| tou,tw|
14 kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
yeudh/ oi` profh/tai profhteu,ousin evpi. tw/| ovno,mati, mou
ouvk avpe,steila auvtou.j
kai. ouvk evneteila,mhn auvtoi/j
kai. ouvk evla,lhsa pro.j auvtou,j
o[ti o`ra,seij yeudei/j kai. mantei,aj kai. oivwni,smata
kai. proaire,seij kardi,aj auvtw/n auvtoi. profhteu,ousin u`mi/n
15 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj peri. tw/n profhtw/n
tw/n profhteuo,ntwn evpi. tw/| ovno,mati, mou yeudh/
kai. evgw. ouvk avpe,steila auvtou,j
oi] le,gousi
ma,caira kai. limo.j ouvk e;stai evpi. th/j gh/j tau,thj
evn qana,tw| noserw/| avpoqanou/ntai
kai. evn limw/| suntelesqh,sontai oi` profh/tai
12
13
c
d
e
a 14
b
c
d
e
f
a 15
b
c
d
e
92
Jer 14,16–22
Jer 14,16–22
~['h'w>
~h,l' ~yaiB.nI hM'he-rv,a]
~Il;v'Wry> tAcxuB. ~ykil'vm. u Wyh.yI
15de
br<x,h;[w>] * b['r"h'<w>> ynEP.mi
hM'hel' rBeqm; . !yaew>
~h,ytenOb.W ~h,ynEb.W ~h,yven> [hM'he]P
`~t'['r"-ta, ~h,yle[] yTik.p;v'w>
hZ<h; rb'D"h;-ta, ~h,ylea] T'rm> ;a'w>
→ 13,17b
~m'Ay[w>] * hl'y>l;<w"> h['m.DI <~k,>yn:y[e (2. Pl fem, Gram!) hn"d>r:Te
hn"ym,d>Ti-la;w>
Kon 127
hr"B.v.nI [lAdG"] rb,v, yKi
46,11b; 2 Kön 19,21 || Jes 37,22; 23,12;
`daom. hl'x.n: hK'm; yMi[;-tB; [tl;WtB.]
a1 16
b
a2
c
a3
d
a 17
b
c
d
16 kai. o` lao,j
oi-j auvtoi. profhteu,ousin auvtoi/j
kai. e;sontai evrrimme,noi evn tai/j dio,doij Ierousalhm
avpo. prosw,pou th/j macai,raj kai. tou/ limou/
kai. ouvk e;stai o` qa,ptwn auvtou,j
kai. ai` gunai/kej auvtw/n kai. oi` ui`oi. auvtw/n kai. ai` qugate,rej auvtw/n
kai. evkcew/ evpV auvtou.j ta. kaka. auvtw/n
17 kai. evrei/j pro.j auvtou.j to.n lo,gon tou/ton
kataga,gete evpV ovfqalmou.j u`mw/n da,krua h`me,raj kai. nukto,j
kai. mh. dialipe,twsan
o[ti suntri,mmati sunetri,bh
quga,thr laou/ mou kai. plhgh/| ovdunhra/| sfo,dra
47,1; Klgl 1,15; 2,13
hd<F'h; ytiac'y"-~ai
br<x,-ylel.x; hNEhiw>
ry[ih' ytiaB' ~aiw>
b['r" yaeWlx]T; hNEhiw>
6,13b; 23,11a.33a
#r<a,-la, Wrx]s' # !heKo-~g: * aybin"-~g: §-yKi
15,14b; 16,13b; 17,4d; 22,28e; 44,3c; Kon 55
`W[d"y" al{[w>]
hd"Why>-ta, T's.am; ' saom'h]
^v,p.n: (!) hl'[]G" !AYciB.-~ai
31,32d
Wnt'yKihi [:WDm;
aPer>m; Wnl' !yaew>
~Alv'l. (Aor) hWEq;
19e–g: || 8,15
bAj !yaew>
aPer>m; t[el.W
`ht'['b. hNEhiw>
WnyteAba] !wO[] Wn[ev.rI hw"hy> Wn[.d:y"
`%l' Wnaj'x' yKi
^m.vi ![;m;l. # (ko,pason) #a;n>Ti-la; §
^d<Abk. aSeKi (avpole,sh|j) lBen:T.-la;
rkoz>
`WnT'ai ^t.yrIB. rpeT'-la;
~ymivig>m; ~yIAGh; (!) yleb.h;B. vyEh]
(plhsmonh.n auvtou/ √ bbr + PP) ~ybibir> WnT.yI ~yIm;V'h;-~aiw>
[Wnyhel{a/ hw"hy>] aWh-hT'a; al{h]
%L'-hW<q;n>W
`hL,ae-lK'-ta, t'yfi[' hT'a;-yKi
93
a 18
b
c
d
e
f
a 19
b
c
d
e1
f
e2
g
a 20
b
a 21
b
c
d
a 22
b
c
d
e
18 eva.n evxe,lqw eivj to. pedi,on
kai. ivdou. traumati,ai macai,raj
kai. eva.n eivse,lqw eivj th.n po,lin
kai. ivdou. po,noj limou/
o[ti i`ereu.j kai. profh,thj evporeu,qhsan eivj gh/n
h]n ouvk h;|deisan
19 mh. avpodokima,zwn avpedoki,masaj to.n Iouda
kai. avpo. Siwn avpe,sth h` yuch, sou
i[na ti, e;paisaj h`ma/j
kai. ouvk e;stin h`mi/n i;asij
u`pemei,namen eivj eivrh,nhn
kai. ouvk h=n avgaqa,
eivj kairo.n iva,sewj
kai. ivdou. tarach,
20 e;gnwmen ku,rie a`marth,mata h`mw/n avdiki,aj pate,rwn h`mw/n
o[ti h`ma,rtomen evnanti,on sou
21 ko,pason dia. to. o;noma, sou
mh. avpole,sh|j qro,non do,xhj sou
mnh,sqhti
mh. diaskeda,sh|j th.n diaqh,khn sou th.n meqV h`mw/n
22 mh. e;stin evn eivdw,loij tw/n evqnw/n u`eti,zwn
kai. eiv o` ouvrano.j dw,sei plhsmonh.n auvtou/
ouvci. su. ei= auvto,j
kai. u`pomenou/me,n se
o[ti su. evpoi,hsaj pa,nta tau/ta
94
Jer 15,1–7
Jer 15,1–7
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
yn:p'l. laeWmv.W hv,mo dmo[]y:-~ai
# ~h,ylea] \ hZ<h; ~['h'-la, § yvip.n: !yae
1c.7a; 8,23b; 11,11b; 13,12a; 23,3a; 29,10c
<hZ<h; ~['h'-ta,> xL;v;
28,16b; 7,15a; 23,39c; 32,31a; 52,3b
[yn:P'-l[;me]
`WaceyEw>
hy"h'w>
^yl,ae Wrm.ayO-yKi
acenE hn"a'
~h,ylea] T'rm> ;a'w>
hw"hy> rm;a'-hKo
tw<M'l; rv,a]
tw<M'l;
br<x,l; rv,a]w:
br<x,l;
b['r"l' rv,a]w:
b['r"l'
ybiV.l; rv,a]w:
`ybiV,l;
hw"hy>-~aun> (ei;dh) tAxP'v.mi [B;r>a; ~h,yle[] yTid>q;p'W
bxos.li ~ybil'K.h;-ta,w> groh]l; br<x,h;-ta,
Kon 102
`tyxiv.h;l.W lkoa/l, # #r<a'h' tm;h/B,-ta,w> * ~yIm;V'h; @A[-ta,w> §
9,14b; 24,9a; 34,17d; 42,18d
(Qhw"[]z:l., eivj avna,gkaj via hn"[]l; ?) h['w"z>li ~yTit;n>W
hd"Why> %l,m, WhY"qiz>xiy>-!b, hV,n:m. ll;g>Bi #r<a'h' tAkl.mm. ; lkol.
keine Sgr
31,37de
`~Il'iv'WryBi hf'['-rv,a] | <lKo> l[;
~Il;v'Wry> %yIl;[' lmox.y:-ymi [yKi]
%l' (deilia,sei) dWny" ymiW
Gen 43,27; Ex 18,7; Ri 18,15 u.ö.
`%l' ~l{v'l. [laov.li]P rWsy" ymiW
hw"hy>-~aun> ytiao T.v.j;n" T.a;
ykileTe rAxa'
6,12b; 51,25c
[%yIl;['] ydIy"-ta, (Fut) ja;w"
(Fut) %teyxiv.a;w"
hal → 6,11b
`# (kai. ouvke,ti avnh,sw auvtou,j = ~x'NIh; ytiael.nI ?) ~xeN"hi ytiyael.nI §
→ 26,3c
→ 1d
keine Sgr
Kon 129
95
a
b
c
d
1
e
a 2
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
3
a
b
a
b
c
a
b
c
d
e
1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
yMi[; \ #r<a'h' yrE[]v;B.
(!)
hr<z>miB.
(Fut) ~rEz>a,w"
(Pass) yTil.K;vi
yMi[;-ta, yTid>B;ai
`[Wbv'-aAl] ~t'['r"me \ ~h,yker>D:mi
a
b
c
d
7
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
eva.n sth/| Mwush/j kai. Samouhl pro. prosw,pou mou
ouvk e;stin h` yuch, mou pro.j auvtou,j
evxapo,steilon to.n lao.n tou/ton
kai. evxelqe,twsan
kai. e;stai
eva.n ei;pwsi pro.j se,
pou/ evxeleuso,meqa
kai. evrei/j pro.j auvtou,j
ta,de le,gei ku,rioj
o[soi eivj qa,naton
eivj qa,naton
kai. o[soi eivj ma,cairan
eivj ma,cairan
kai. o[soi eivj limo,n
eivj limo,n
kai. o[soi eivj aivcmalwsi,an
eivj aivcmalwsi,an
kai. evkdikh,sw evpV auvtou.j te,ssara ei;dh le,gei ku,rioj
th.n ma,cairan eivj sfagh.n kai. tou.j ku,naj eivj diaspasmo.n
kai. ta. qhri,a th/j gh/j kai. ta. peteina. tou/ ouvranou/ eivj brw/sin kai. eivj diafqora,n
kai. paradw,sw auvtou.j eivj avna,gkaj
pa,saij tai/j basilei,aij th/j gh/j dia. Manassh ui`o.n Ezeki,ou basile,a Iouda
peri. pa,ntwn w-n evpoi,hsen evn Ierousalhm
ti,j fei,setai evpi. soi, Ierousalhm
kai. ti,j deilia,sei evpi. soi,
h' ti,j avnaka,myei eivj eivrh,nhn soi
su. avpestra,fhj me le,gei ku,rioj
ovpi,sw poreu,sh|
kai. evktenw/ th.n cei/ra, mou
kai. diafqerw/ se
kai. ouvke,ti avnh,sw auvtou,j
kai. diasperw/ auvtou.j evn diaspora/| evn pu,laij laou/ mou
hvteknw,qhn
avpw,lesa to.n lao,n mou
dia. ta.j kaki,aj auvtw/n
96
Jer 15,8–14
~yMiy: lAxme ~t'\wt'nOm.l.a; [yli]-Wmc.['
~yIr"h\C'B; ddEvo rWxB' ~ae-l[; [~h,l'] ytiabehe
`tAlh'b,W ry[i ~aot.Pi h'yl,[' yTil.P;hi
lma 14,2b
h['b.Vih; td<l,yO (evkenw,qh) hl'l.m.au
xpn 1,13d
Hv'p.n: (avpeka,khsen) hx'p.n"
~m'Ay d[oB. Hv'm.vi (QaB') ha'B'
hv'AB
(kai. wvneidi,sqh via @rx ?) hr"pex'w>
`[hw"hy>-~aun>] ~h,ybey>ao ynEp.li !Tea, br<x,l; ~t'yrIaev.W
20,14d.17b
[y]Miai yli-yAa
#r<a'h'-lk'l. !Adm' [vyai]w> byrI vyai ynITid>liy> (w`j ti,na) ymi \ yKi
(!) ytiyvin"-al{
«ouvdei,j» ybi (!) -Wvn"-al{w>
Ps 31,11; 71,9
`# yl'l.q;m.Bi hl'K' 9<yxiKo> \ ynIwl;l.q;m. hL{Ku §
11,5e
# yn"doa] !mea' \ hw"hy> rm;a' §
11c
[bAjl.] (kateuquno,ntwn auvtw/n √ rvy, Q^ytiyrIve) ^tiArv' [al{-~ai]
«auvtw/n» h['r"-t[eB. ^b. (!) yTi[.G:p.hi aAl-~ai
11b
`byEaoh'-ta, <bAjl.> «auvtw/n» hr"c' t[eb.W
17,1
| lz<r>B; [d:W"yIh] \ [:roy"h]
keine Sgr
`tv,xon>[W] (kai. peribo,laion √ hpc II ?) !ApC'mi [lz<r>B;]
!Tea, zb;l' ^yt,Arc.Aaw> | ^l.yxe
13–14: || 17,3b–4
Jes 45,13; 55,1
`^yl,WbG>-lk'b.W ^yt,waJox;-lk'b.[W] ryxim.bi [al{]
Dtn 28,48
#r<a,B. ^yb,y>ao-ta, <bybis'> ^yTid>b;[]h;w> \ yTir>b;[]h;w>
T'[.d"y" al{
yPia;b. hx'd>q' vae-yKi
`dq'WT ~k,yle[]
9
97
Jer 15,8–14
a 8
b
c
a 9
b
c
d
e
f
a 10
b
c
d
e
a 11
b
c
12
8
9
10
11
12
13
a 14
b
c
d
14
evplhqu,nqhsan ch/rai auvtw/n u`pe.r a;mmon th/j qala,sshj
evph,gagon evpi. mhte,ra neani,skou talaipwri,an evn meshmbri,a|
evpe,rriya evpV auvth.n evxai,fnhj tro,mon kai. spoudh,n
evkenw,qh h` ti,ktousa e`pta,
avpeka,khsen h` yuch. auvth/j
evpe,du o` h[lioj auvth/| e;ti mesou,shj th/j h`me,raj
kath|scu,nqh
kai. wvneidi,sqh
tou.j kataloi,pouj auvtw/n eivj ma,cairan dw,sw evnanti,on tw/n evcqrw/n auvtw/n
oi;mmoi evgw, mh/ter
w`j ti,na me e;tekej a;ndra dikazo,menon kai. diakrino,menon pa,sh| th/| gh/|
ou;te wvfei,lhsa
ou;te wvfei,lhse, moi ouvdei,j
h` ivscu,j mou evxe,lipen evn toi/j katarwme,noij me
ge,noito de,spota
kateuquno,ntwn auvtw/n
eiv mh. pare,sthn soi evn kairw/| tw/n kakw/n auvtw/n
kai. evn kairw/| qli,yewj auvtw/n eivj avgaqa. pro.j to.n evcqro,n
eiv gnwsqh,setai si,dhroj
kai. peribo,laion calkou/n
h` ivscu,j sou 13 kai. tou.j qhsaurou,j sou eivj pronomh.n dw,sw
avnta,llagma dia. pa,saj ta.j a`marti,aj sou kai. evn pa/si toi/j o`ri,oij sou
kai. katadoulw,sw se ku,klw| toi/j evcqroi/j sou evn th/| gh/|
h-| ouvk h;|deij
o[ti pu/r evkke,kautai evk tou/ qumou/ mou
evfV u`ma/j kauqh,setai
ivscu,j übersetzt eine größere Anzahl von Äquivalenten. Hier Rekonstruktion nach BHS, wo Verschreibung aus yk angenommen wird.
98
Jer 15,15–21
Jer 15,15–21
hw"hy> [T'[.d:y" hT'a;]
ynIrEk.z"
ynIdEq.p'W
yp;d>rome yli (Gram!) hqeN"hiw> \ ~q,N"hiw>
[ynIxeQ'Ti] ~yIP'a; \ ^P.a; %r<a,l.-la;
keine Sgr
`hP'r>x, ^yl,[' ytiaef. [D:
23,17ab; 16ab: Ez 3,1–3
^yr<b'd> ycea]NOmi \ Wac.m.nI
~LeK; \ ~lek.aow"
16a
ybib'l. tx;m.fil.W !Aff'l. yli (AlT = Q^r>b'd>) ^yr<b'd> hy"h'w> \ yhiy>w:
`tAab'c. [yhel{a]/ hw"hy> yl;[' ^m.vi ar"q.nI-yKi
Id 1.2a
~yqix]f;m. «auvtw/n»-dAsb. yTib.v;y"-al{
(avlla. euvlabou,mhn Impf) zl{[.a,w"
yTib.v;y" dd"B' ^d>y" ynEPm. i
`ytialem' \ ynIt'aLemi ~[;z:-yKi
(katiscu,ousi, mou √ xcn aram/mhe) xc;n< (Gram!) yb'a]ko \ ybiaek. [hy"h'] hM'l'
vWna' 17,9b.16b; 30,12b
(!) hv'Wna] ytiKm
' ;[W]
# aper"ae hn"am
' e \ aper"he hn"am] e §
[~yIm;] bz"k.a; ymeK. \ AmK. yli (Aor 3. f) hy<h.ti Ayh'
`Wnm'a/n< al{
hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
bWvT'-~ai
(kai. avpokatasth,sw se) ^b.yvia]w:
dmo[]T; yn:p'l.
lleAZmi rq'y" ayciAT-~aiw>
hy<h.ti ypiK.
^yl,ae hM'he Wbvuy"
`~h,ylea] bWvt'-al{ hT'a;w>
20: 1,18–19
hr"WcB. tv,xon> tm;Axl. hZ<h; ~['l' ^yTit;n>W
^yl,ae Wmx]l.nIw>
%l' Wlk.Wy-al{w>
keine Sgr
`[hw"hy>-~aun>] ^l,yCih;l.W ^[]yviAhl. ynIa] ^T.ai-yKi
~y[ir" dY:mi [^yTil.C;hiw>]
20,13c; keine Sgr
`~ycirI[' @K;mi [^ytidIp.]W
|| 12,3a; vgl. 18,23a; 17,16c; keine Sgr
99
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
d
a
b
15
16
17
18
19
20
21
15 ku,rie
mnh,sqhti, mou
kai. evpi,skeyai, me
kai. avqw,|wso,n me avpo. tw/n katadiwko,ntwn me
mh. eivj makroqumi,an
gnw/qi w`j e;labon peri. sou/ ovneidismo.n
16 u`po. tw/n avqetou,ntwn tou.j lo,gouj sou
sunte,leson auvtou,j
kai. e;stai o` lo,goj sou evmoi. eivj euvfrosu,nhn kai. cara.n kardi,aj mou
o[ti evpike,klhtai to. o;noma, sou evpV evmoi, ku,rie pantokra,twr
17 ouvk evka,qisa evn sunedri,w| auvtw/n paizo,ntwn
avlla. euvlabou,mhn
avpo. prosw,pou ceiro,j sou kata. mo,naj evkaqh,mhn
o[ti pikri,aj evneplh,sqhn
18 i[na ti, oi` lupou/nte,j me katiscu,ousi, mou
h` plhgh, mou sterea,
po,qen ivaqh,somai
ginome,nh evgenh,qh moi w`j u[dwr yeude.j
ouvk e;con pi,stin
19 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
eva.n evpistre,yh|j
kai. avpokatasth,sw se
kai. pro. prosw,pou mou sth,sh|
kai. eva.n evxaga,gh|j ti,mion avpo. avnaxi,ou
w`j sto,ma mou e;sh|
kai. avnastre,yousin auvtoi. pro.j se,
kai. su. ouvk avnastre,yeij pro.j auvtou,j
20 kai. dw,sw se tw/| law/| tou,tw| w`j tei/coj ovcuro.n calkou/n
kai. polemh,sousi pro.j se.
kai. ouv mh. du,nwntai pro.j se,
dio,ti meta. sou/ eivmi tou/ sw,|zein se 21 kai. evxairei/sqai, se
evk ceiro.j ponhrw/n
kai. evk ceiro.j loimw/n
100
Jer 16,1–10
Jer 16,1–10
[`rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:]
yhel{a/ hw"hy>-~aun>> hV'ai [^l.] xQ;ti-al{ <hT'a;w>>
`hZ<h; ~AqM'B; tAnb'W ~ynIB' ^l. Wyh.yI-al{w>
~ydIALYIh; tAnB'h;-l[;w> ~ynIB'h;-l[; hw"hy> rm;a' hko-yKi
~t'Aa tAdl.YOh; ~t'Moai-l[;w> hZ<h; ~AqM'B;
`taZOh; #r<a'B' ~t'Aa ~ydIliAMh; ~t'Aba]-l[;w>
Wtmuy" ~yailux]t; yteAmm.
Wdp.S'yI al{
WrbeQ'yI al{w>
!m,Do 8,2i; 16,4d; 25,33e
Wyh.yI hm'd"a]h' ynEP.-l[; (eivj para,deigma √ hmd I ?) !m,dol.
Kon 102
<~yIm;V'h; @A[l.W #r<a'h' tm;h/b,l.W>
44,12de; 20,4c; 39,18b; 19,7b
Wlk.yI b['r"b'W | <WlP.yI> br<x,b;W
|| 34,20; Kon 102
`[#r<a'h' tm;h/b,l.W ~yIm;V'h; @A[l. lk'am] ;l. ~t'l'b.nI ht'y>h'w>]
hw"hy> rm;a' hko-[yKi]
# (eivj qi,ason auvtw/n) x:zEr>m; tyBe § aAbT'-la;
dAPs.li %leTe-la;w>
~h,l' dnOT'-la;w>
[hw"hy>-~aun>] hZ<h;-~['h' taeme ymiAlv.-ta, yTip.s;a'-yKi
Hos 2,21; Sach 7,9; Ps 103,4; Dan 1,9 u.ö.
`[~ymix]r:h'-ta,w> ds,x,h;-ta,]
Kon 118
[taZOh; #r<a'B' ~yNIj;q.W ~ylidog> WtmeW]P
Kon 20
[WrbeQ'yI al{]P
~h,l' WdP.s.yI-al{w>
dd:GOt.yI al{w>
`[~h,l'] x:rEQ'yI al{w>
6c
tme-l[; [A]mx]n:l. «auvtw/n» lb,ae-l[; ~x,l, \ ~h,l' Wsr>p.yI-al{w>
`AMai-l[;w> wybia'-l[; ~ymiWxn>T; sAK AtAa \ ~t'Aa Wqv.y:-al{[w>]
`tATv.liw> lkoa/l, ~t'Aa tb,v,l' aAbt'-al{ hT,vm. i-tybeW
Id 1.1a
laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c]. hw"hy> rm;a' hko yKi
hZ<h; ~AqM'h;-!mi tyBiv.m; ynIn>hi
~k,ymeybiW ~k,ynEy[el.
`hL'K; lAqw> !t'x' lAq hx'm.fi lAqw> !Aff' lAq
hy"h'w>
hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae hZ<h; ~['l' dyGIt; yKi
^yl,ae Wrm.a'w>
32,42a; Kon 34, 123
taZOh; [hl'AdG>h;] h['r"h'-lK' tae Wnyle[' hw"hy> rB,dI hm,-l[;
WnnEwO[] hm,W
WnteaJ'x; hm,W
`Wnyhel{a/ hw"hyl; Wnaj'x' rv,a]
2,1
→ 18,4c
101
<laer"f.yI
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
a
b
1
2
3
1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
8
9
a 10
b
c
d
e
f
g
kai. su. mh. la,bh|j gunai/ka le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl
kai. ouv genhqh,setai, soi ui`o.j ouvde. quga,thr evn tw/| to,pw| tou,tw|
o[ti ta,de le,gei ku,rioj peri. tw/n ui`w/n kai. peri. tw/n qugate,rwn tw/n gennwme,nwn
evn tw/| to,pw| tou,tw| kai. peri. tw/n mhte,rwn auvtw/n tw/n tetokuiw/n auvtou.j
kai. peri. tw/n pate,rwn auvtw/n tw/n gegennhko,twn auvtou.j evn th/| gh/| tau,th|
evn qana,tw| noserw/| avpoqanou/ntai
ouv koph,sontai
kai. ouv tafh,sontai
eivj para,deigma evpi. prosw,pou th/j gh/j e;sontai
kai. toi/j qhri,oij th/j gh/j kai. toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/
evn macai,ra| pesou/ntai kai. evn limw/| suntelesqh,sontai
ta,de le,gei ku,rioj
mh. eivse,lqh|j eivj qi,ason auvtw/n
kai. mh. poreuqh/|j tou/ ko,yasqai
kai. mh. penqh,sh|j auvtou,j
o[ti avfe,staka th.n eivrh,nhn mou avpo. tou/ laou/ tou,tou
ouv mh. ko,ywntai auvtou.j
ouvde. evntomi,daj ouv mh. poih,swsi
kai. ouv xurhqh,sontai
7 kai. ouv mh. klasqh/| a;rtoj evn pe,nqei auvtw/n eivj para,klhsin evpi. teqnhko,ti
ouv potiou/sin auvto.n poth,rion eivj para,klhsin evpi. patri. kai. evpi. mhtri. auvtou/
8 eivj oivki,an po,tou ouvk eivseleu,sh| sugkaqi,sai metV auvtw/n tou/ fagei/n kai. piei/n
9 dio,ti ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl
ivdou. evgw. katalu,w evk tou/ to,pou tou,tou
evnw,pion tw/n ovfqalmw/n u`mw/n kai. evn tai/j h`me,raij u`mw/n
fwnh.n cara/j kai. fwnh.n euvfrosu,nhj fwnh.n numfi,ou kai. fwnh.n nu,mfhj
10 kai. e;stai
o[tan avnaggei,lh|j tw/| law/| tou,tw| pa,nta ta. r`h,mata tau/ta
kai. ei;pwsi pro.j se,
dia. ti, evla,lhse ku,rioj evfV h`ma/j pa,nta ta. kaka. tau/ta
ti,j h` avdiki,a h`mw/n
kai. ti,j h` a`marti,a h`mw/n
h]n h`ma,rtomen e;nanti kuri,ou tou/ qeou/ h`mw/n
102
Jer 16,11–18
~h,ylea] T'r>m;a'w>
hw"hy>-~aun> ytiAa ~k,yteAba] Wbz>['-rv,a] l[;
~yrIxea] ~yhil{a/ yrEx]a; Wkl.YEw:
~Wdb.[;Y:w:
~h,l' Wwx]T;v.YIw:
Wbz"[' ytiaow>
`Wrm'v' al{ ytir"AT-ta,w>
1 Kön 14,9; 16,25; 2 Kön 21,11
~k,yteAba]me [tAf[]l;] ~t,[orEh] ~T,a;w>
tWrrIv. yrEx]a; vyai ~ykil.ho ~k,N>hiw>
`yl'ae [:mov. yTil.bil. [r"h'-~k,\ABli
#r<a'h'-l[; taZOh; #r<a'h' l[;me ~k,t.a, yTil.j;hew>
~k,yteAba]w: ~T,a; ~T,[.d:y> al{ rv,a]
8,23b; 33,20b.25b
[hl'y>l;w" ~m'Ay] ~yrIxea] ~yhil{a/-ta, ~v'-~T,d>b;[]w:
`hn"ynIx] ~k,l' WnT.yI \ !Tea,-al{ rv,a]
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy"-hNEhi !kel'
14–15: || 23,7–8
→ 7,32b1
dA[ (Akt) rmea'yE-al{w>
hw"hy>-yx;
`~yIr"c.mi #r<a,me laer"f.yI ynEB.-ta, hl'[/h, rv,a]
-~ai yKi
hw"hy>-yx;
tAcr"a]h' lKomiW !Apc' #r<a,me laer"f.yI tyBe \ ynEB.-ta, hl'[/h, rv,a]
2,26c; 23,7d
hM'v' (Pass) ~x'yDIhi rv,a]
~t'm'd>a;-l[; (kai. avpokatasth,sw auvtou,j) ~ytibovih]w:
`~t'Aba]l; yTit;n" rv,a]
hw"hy>-~aun> ~yBir: (Q~ygIY"d:l.) ~ygIW"d:l. x:levo ynIn>hi
~WgydIw>
~ydIY"c; ~yBir:l. xl;v.a, !ke-yrEx]a;w>
h['b.GI-lK' l[;meW rh;-lK' l[;me ~Wdc'w>
`~y[il'S.h; yqeyqiNm> iW
~h,yker>D:-lK'-l[; yn:y[e yKi
Jes 40,27
[yn"p'L.mi WrT.s.nI al{]
`yn"y[e dg<N<mi ~n"wO[] !P;c.nI-al{w>
+ !AvarI 17,12; 34,5b1; 36,28cd
~t'aJ'x;w> ~n"wO[] hnEvm. i [hn"AvarI] yTim.L;viw>
ycir>a;-ta, ~l'L.x; l[;
~h,yteAb[]At<b.>w> ~h,yceWQvi tl;b.nIB.
`ytil'x]n:-ta, (evplhmme,lhsan = Wl[]m' ?) Wal.m' <evn ai-j>
103
Jer 16,11–18
a 11
b
c
d
e
f
g
a 12
b
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
13
14
15
16
a 17
b
c
a 18
b
11 kai. evrei/j auvtoi/j
avnqV w-n evgkate,lipo,n me oi` pate,rej u`mw/n le,gei ku,rioj
kai. w;|conto ovpi,sw qew/n avllotri,wn
kai. evdou,leusan auvtoi/j
kai. proseku,nhsan auvtoi/j
kai. evme. evgkate,lipon
kai. to.n no,mon mou ouvk evfula,xanto
12 kai. u`mei/j evponhreu,sasqe u`pe.r tou.j pate,raj u`mw/n
kai. ivdou. u`mei/j poreu,esqe e[kastoj ovpi,sw tw/n avrestw/n
th/j kardi,aj u`mw/n th/j ponhra/j tou/ mh. u`pakou,ein mou
13 kai. avporri,yw u`ma/j avpo. th/j gh/j tau,thj eivj gh/n
h]n ouvk h;|deite u`mei/j kai. oi` pate,rej u`mw/n
kai. douleu,sete evkei/ qeoi/j e`te,roij
oi] ouv dw,sousin u`mi/n e;leoj
14 dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai le,gei ku,rioj
kai. ouvk evrou/sin e;ti
zh/| ku,rioj
o` avnagagw.n tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou
15 avlla,
zh/| ku,rioj
o]j avnh,gage to.n oi=kon Israhl avpo. gh/j borra/ kai. avpo. pasw/n tw/n cwrw/n
ou- evxw,sqhsan evkei/
kai. avpokatasth,sw auvtou.j eivj th.n gh/n auvtw/n
h]n e;dwka toi/j patra,sin auvtw/n
16 ivdou. evgw. avposte,llw tou.j a`leei/j pollou,j le,gei ku,rioj
kai. a`lieu,sousin auvtou,j
kai. meta. tau/ta avpostelw/ tou.j pollou.j qhreuta,j
kai. qhreu,sousin auvtou.j evpa,nw panto.j o;rouj kai. evpa,nw panto.j bounou/
kai. evk tw/n trumaliw/n tw/n petrw/n
17 o[ti oi` ovfqalmoi, mou evpi. pa,saj ta.j o`dou.j auvtw/n
kai. ouvk evkru,bh ta. avdikh,mata auvtw/n avpe,nanti tw/n ovfqalmw/n mou
18 kai. avntapodw,sw dipla/j ta.j avdiki,aj auvtw/n kai. ta.j a`marti,aj auvtw/n
evfV ai-j evbebh,lwsan th.n gh/n mou
evn toi/j qnhsimai,oij tw/n bdelugma,twn auvtw/n kai. evn tai/j avnomi,aij auvtw/n
evn ai-j evplhmme,lhsan th.n klhronomi,an mou
104
Jer 16,19–21
17,17b.18e; 51,2d u.ö.
keine Sgr
105
Jer 16,19–21
h['r" \ hr"c' ~AyB. ysiWnm.W yZI[mu 'W yZI[u hw"hy>
#r<a'-ysep.a;me Waboy" ~yIAG ^yl,ae
Wrm.ayOw>
(!) lb,h, WnyteAba] (!) Wlx]n" rq,v,-%a;
`ly[iAm ~B'-!yaew>
~yhil{a/ ~d"a' AL-hf,[]y:h]
`~yhil{a/ al{ hM'hew>
~['ydIAm ynIn>hi !kel'
ytir"WbG>-ta,[w>] # | ydIy"-ta, * ~[eydIAa § taZOh; ~[;P;B;
W[d>y"w>
`hw"hy> ymiv.-yKi
a 19
b
c
d
e
a 20
b
a 21
b
c
d
19 ku,rie ivscu,j mou kai. boh,qeia, mou kai. katafugh, mou evn h`me,ra| kakw/n
pro.j se. e;qnh h[xousin avpV evsca,tou th/j gh/j
kai. evrou/sin
w`j yeudh/ evkth,santo oi` pate,rej h`mw/n ei;dwla
kai. ouvk e;stin evn auvtoi/j wvfe,lhma
20 eiv poih,sei e`autw/| a;nqrwpoj qeou,j
kai. ou-toi ou;k eivsi qeoi,
21 dia. tou/to ivdou. evgw. dhlw,sw auvtoi/j
evn tw/| kairw/| tou,tw| th.n cei/ra, mou kai. gnwriw/ auvtoi/j th.n du,nami,n mou
kai. gnw,sontai
o[ti o;noma, moi ku,rioj
106
Jer 17,1–10
Jer 17,1–10
j[eB. hb'WtK. hd"Why> taJ;x;]P
[`~k,yteAxB.z>mi tAnr>q;l.W ~B'li x:Wl-l[; hv'Wrx] rymiv' !r<PociB.]P
[`tAhboG>h; tA[b'G> l[; !n"[]r: #[e-l[; ~h,yrEvea]w: ~t'AxB.zm
> i ~h,ynEB. rKoz>Ki ]P
[hd<F'B; yrIr"h]]P
3b–4: || 15,13–14
[`^yl,WbG>-lk'B. taJ'x;B. ^yt,moB' !Tea, zb;l' ^yt,Arc.Aa-lk' ^l.yxe]P
[^t.l'x]N:mi ^b.W hT'jm
. ;v'w>]P
[%l' yTit;n" rv,a]]P
[#r<a'B' ^yb,y>ao-ta, ^yTid>b;[]h;w>]P
[T'[.d"y"-al{ rv,a]]P
[yPia;B. ~T,x.d:q. vae-yKi]P
[`dq'WT ~l'A[-d[;]P
[hw"hy> rm;a' hKo]P
rb,G<h; rWra'
~d"a'B' xj;b.yI rv,a]
<wyl'['> A[roz> rf;B. \ rf'B' ~f'w>
`ABli rWsy" hw"hy>-!miW
hb'r"[]B' r['r>[;K. hy"h'w>
ha,r>yI al{w>
bAj aAby"-yKi
hx'lem. #r<a, rB'd>MiB; (!) ~yrIrEx] !k;v'w>
`bvete al{w>
rb,G<h; %WrB'
hw"hyB; xj;b.yI rv,a]
`Axj;b.mi hw"hy> hy"h'w>
~yIm;-l[; (!) lWtv' #[eK. hy"h'w>
wyv'r"v' xL;v;y> lb;Wy-l[;w>
6b
(Qha,r>yI, AlT = K) ar"yI al{w>
~xo aboy"-yKi
(stele,ch avlsw,dh) !n"[]r: (evpV auvtw/| via l[;) Whle[' hy"h'w>
ga'd>yI al{ tr<CoB; tn:v.biW
`yrIP, tAf[]me vymiy" al{w>
lKomi bLeh; (baqei/a = qmo[' ?) bqo['
vWna' → 15,18b
aWh vnOa/w< \ vnUa'w>
`WN[,d"yE ymi
ble rqexo hw"hy> ynIa]
32,19c
vyail. ttel'[w>] tAyl'K. !xeBo
`wyl'l'[]m; yrIp.Ki (Qwyk'r"d>Ki) AKr>d:K.
1: 15,12
107
[lz<r>B;
a
b
1
1
2
3
2
3
a
b
a 4
b
c
d
e
f
a 5
b
c
d
e
a 6
b
c
d
e
a 7
b
c
a 8
b
c
d
e
f
g
a 9
b
c
a 10
b
4
5
evpikata,ratoj o` a;nqrwpoj
o]j th.n evlpi,da e;cei evpV a;nqrwpon
kai. sthri,sei sa,rka braci,onoj auvtou/ evpV auvto,n
kai. avpo. kuri,ou avposth/| h` kardi,a auvtou/
6 kai. e;stai w`j avgriomuri,kh evn th/| evrh,mw|
ouvk o;yetai
o[tan e;lqh| ta. avgaqa,
kai. kataskhnw,sei evn a`li,moij evn evrh,mw| evn gh/| a`lmura/|
h[tij ouv katoikei/tai
7 kai. euvloghme,noj o` a;nqrwpoj
o]j pe,poiqen evpi. tw/| kuri,w|
kai. e;stai ku,rioj evlpi.j auvtou/
8 kai. e;stai w`j xu,lon euvqhnou/n parV u[data
kai. evpi. ivkma,da balei/ r`i,zaj auvtou/
kai. ouv fobhqh,setai
o[tan e;lqh| kau/ma
kai. e;stai evpV auvtw/| stele,ch avlsw,dh
evn evniautw/| avbroci,aj ouv fobhqh,setai
kai. ouv dialei,yei poiw/n karpo,n
9 baqei/a h` kardi,a para. pa,nta
kai. a;nqrwpo,j evsti
kai. ti,j gnw,setai auvto,n
10 evgw. ku,rioj evta,zwn kardi,aj
kai. dokima,zwn nefrou.j tou/ dou/nai e`ka,stw|
kata. ta.j o`dou.j auvtou/ kai. kata. tou.j karpou.j tw/n evpithdeuma,twn auvtou/
108
Jer 17,11–18
Jer 17,11–18
<ar"q'>D a
dl'y" al{w> b
keine Sgr
«auvtou/» rv,[o hf,[o c
jP'v.mib. al{w> d
WNb,z>[;y: (Qwym'y") AmyO ycix]B; e
`lb'n" hy<h.yI AtyrIx]a;b.W f
Jes 60,13; + !AvarI → 16,18a
`WnveD"q.mi [~Aqm. !AvarIme] ~r"mu \ ~Arm' dAbk' aSeKi
WvboyE ^yb,z>[o-lK' hw"hy> laer"f.yI hwEqm. i a
WbteK'yI #r<a'B' (avfesthko,tej, Qyr:Wsw>) yr:Wsy> b
`hw"hy>-ta, ~yYIx;-[~yIm;] rAqm. Wbz>[' yKi c
2,13b; Ps 36,10; Spr 10,11; 13,14; 16,20
hw"hy> ynIaep'r> a
aper"aew> b
ynI[eyviAh c
h['veW"aiw> d
`hT'a' ytiL'hit. yKi e
yl'ae ~yrIm.ao hM'he-hNEhi a
hw"hy>-rb;d> hYEa; b
`an" aAby" c
^yr<x]a; (katakolouqw/n h[r II) h[,rome yTic.a;-al{ ynIa]w: a
vWna' → 15,18b
ytiyWEa;t.hi al{ vnOa/ \ vWna' ~Ayw> b
T'[.d"y" hT'a; c
`(Präs) hy"h' ^yn<P' xk;nO yt;p'f. ac'Am d
keine Sgr
(!) hT'xim.li yli-hyEh.Ti-la; a
`h['r" ~AyB. [hT'a;] (feido,meno,j mou √ swx) -ysix]m; b
yp;d>ro WvboyE a
ynIa' hv'boae-la;w> b
hM'he WTx;yE c
ynIa' hT'x;ae-la;w> d
h['r" ~Ay ~h,yle[] aybih' e
`~rEb.v' !ArB'vi hn<vm. iW f
18,21b; 20,10b
10
rg:a' \ rg:d" arEqo
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11 «evfw,nhsen» pe,rdix sunh,gagen
a] ouvk e;teke
poiw/n plou/ton auvtou/
ouv meta. kri,sewj
evn h`mi,sei h`merw/n auvtou/ evgkatalei,yousin auvto,n
kai. evpV evsca,twn auvtou/ e;stai a;frwn
12 qro,noj do,xhj u`ywme,noj a`gi,asma h`mw/n
13 u`pomonh. Israhl ku,rie pa,ntej oi` katalipo,ntej se kataiscunqh,twsan
avfesthko,tej evpi. th/j gh/j grafh,twsan
o[ti evgkate,lipon phgh.n zwh/j to.n ku,rion
14 i;asai, me ku,rie
kai. ivaqh,somai
sw/so,n me
kai. swqh,somai
o[ti kau,chma, mou su. ei=
15 ivdou. auvtoi. le,gousi pro,j me
pou/ evstin o` lo,goj kuri,ou
evlqa,tw
16 evgw. de. ouvk evkopi,asa katakolouqw/n ovpi,sw sou
kai. h`me,ran avnqrw,pou ouvk evpequ,mhsa
su. evpi,sth|
ta. evkporeuo,mena dia. tw/n ceile,wn mou pro. prosw,pou sou, evsti
17 mh. genhqh/|j moi eivj avllotri,wsin
feido,meno,j mou evn h`me,ra| ponhra/|
18 kataiscunqh,twsan oi` diw,konte,j me
kai. mh. kataiscunqei,hn evgw,
ptohqei,hsan auvtoi,
kai. mh. ptohqei,hn evgw,
evpa,gage evpV auvtou.j h`me,ran ponhra,n
disso.n su,ntrimma su,ntriyon auvtou,j
ZIEGLER tilgt evfw,nhsen gegen die gesamte Überlieferung als lectio duplex. Die Einhelligkeit der
Bezeugung spricht jedoch für eine Dittographie in der Vorlage.
109
110
Jer 17,19–27
Jer 17,19–27
Id 2.6
Kon 56f., 65
27a
7,26cd; Kon 8
24ab; → 13,12d
!Amr>a; → 6,5c
111
[yl;ae]
hw"hy> rm;a'-hKo
%l{h'
«sou» (Q~['h') ~['-ynEB. r[;v;B. T'dm
> ;['w>
hd"Why> ykelm. ; Ab Waboy" rv,a]
Ab Wac.yE rv,a]w:
`~Il'iv'Wry> yrE[]v; lkob.W
~h,ylea] T'rm> ;a'w>
~Il'v'Wry> [ybev.yO] lkow> hd"Why>-lk'w> hd"Why> ykel.m; hw"hy>-rb;d> W[m.vi
`hL,aeh' ~yrI['V.B; ~yaiB'h;
hw"hy> rm;a' hKo
~k,yteAvp.n:B. Wrm.V'hi
tB'V;h; ~AyB. aF'm; Waf.Ti-la;w>
`~Il'v'Wry> yrE[]v;B. ~t,abe[h]]w:
tB'V;h; ~AyB. ~k,yTeBm' i aF'm; WayciAt-al{w>
Wf[]t; al{ hk'al'm.-lk'w>
tB'V;h; ~Ay-ta, ~T,v.D:qiw>
`~k,yteAba]-ta, ytiyWIci rv,a]K;
W[m.v' al{w>
~n"z>a'-ta, WJhi al{w>
<~t'Aba]me> ~P'r>['-ta, Wvq.Y:w:
`rs'Wm tx;q; yTil.bil.W «mou» (AlT = Q[:Amv.) [:meAv yTil.bil.
hy"h'w>
aF'm; aybih' yTil.bil. hw"hy>-~aun> yl;ae !W[m.v.Ti [:mov'-~ai
tB'V;h; ~AyB. taZOh; ry[ih' yrE[]v;B.
`hk'al'm.-lK' [(QAB) hBo]-tAf[] yTil.bil. tB'V;h; ~Ay-ta, vDEq;l.W
~yrIf'w> ~ykilm' . taZOh; ry[ih' yrE[]v;b. Wab'W
~ysiWSb;W bk,r<B' ~ybik.ro dwId" aSeKi-l[; ~ybiv.yO
~Il'v'Wry> ybev.yOw> hd"Why> vyai ~h,yrEf'w> hM'he
`~l'A[l. taZOh;-ry[ih' hb'v.y"w>
!miy"n>Bi #r<a,meW ~Il;v'Wry> tAbybiS.miW hd"Why>-yrE[m' e Wab'W
hl'A[ ~yaibim. bg<N<h;-!miW rh'h'-!miW hl'peV.h;-!miW
`hw"hy> tyBe hd"At yaebmi . hn"Abl.W hx'n>miW xb;z<w>
tB'V;h; ~Ay-ta, vDEq;l. yl;ae W[m.v.ti al{-~ai | <hy"h'>w>
~Il;v'Wry> yrE[]v;B. aboW aF'm; taef. yTil.bil.W
tB'V;h; ~AyB.
h'yr<['v.Bi vae yTiC;hiw>
~Il;v'Wry> (!) tAnm.r>a; hl'k.a'w>
`hB,k.ti al{w>
a 19
b
c1
d
e
c2
a 20
b
a 21
b
c
d
a 22
b
c
d
a 23
b
c
a 24
b
a 25
b
26
a 27
b
c
d
19 ta,de le,gei ku,rioj
ba,dison
kai. sth/qi evn pu,laij ui`w/n laou/ sou
evn ai-j eivsporeu,ontai evn auvtai/j basilei/j Iouda
kai. evn ai-j evkporeu,ontai evn auvtai/j
kai. evn pa,saij tai/j pu,laij Ierousalhm
20 kai. evrei/j auvtoi/j
avkou,sate lo,gon kuri,ou basilei/j Iouda kai. pa/sa VIoudai,a kai. pa/sa Ierousalhm
oi` eivsporeuo,menoi evn tai/j pu,laij tau,taij
21 ta,de le,gei ku,rioj
fula,ssesqe ta.j yuca.j u`mw/n
kai. mh. ai;rete basta,gmata evn th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn
kai. mh. eivsporeu,esqe tai/j pu,laij Ierousalhm
22 kai. mh. evkfe,rete basta,gmata evx oivkiw/n u`mw/n evn th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn
kai. pa/n e;rgon ouv poih,sete
a`gia,sate th.n h`me,ran tw/n sabba,twn
kaqw.j evneteila,mhn toi/j patra,sin u`mw/n
kai. ouvk h;kousan
kai. ouvk e;klinan to. ou=j auvtw/n
23 kai. evsklh,runan to.n tra,chlon auvtw/n u`pe.r tou.j pate,raj auvtw/n
tou/ mh. avkou/sai, mou kai. tou/ mh. de,xasqai paidei,an
24 kai. e;stai
eva.n avkoh/| avkou,shte, mou le,gei ku,rioj tou/ mh. eivsfe,rein basta,gmata
dia. tw/n pulw/n th/j po,lewj tau,thj evn th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn
kai. a`gia,zein th.n h`me,ran tw/n sabba,twn tou/ mh. poiei/n pa/n e;rgon
25 kai. eivseleu,sontai dia. tw/n pulw/n th/j po,lewj tau,thj basilei/j kai. a;rcontej
kaqh,menoi evpi. qro,nou Dauid kai. evpibebhko,tej evfV a[rmasi kai. i[ppoij
auvtoi. kai. oi` a;rcontej auvtw/n a;ndrej Iouda kai. oi` katoikou/ntej Ierousalhm
kai. katoikisqh,setai h` po,lij au[th eivj to.n aivw/na
26 kai. h[xousin evk tw/n po,lewn Iouda kai. kuklo,qen Ierousalhm kai. evk gh/j Beniamin
kai. evk th/j pedinh/j kai. evk tou/ o;rouj kai. evk th/j pro.j no,ton fe,rontej o`lokautw,mata
kai. qu,mata kai. manaa kai. li,banon fe,rontej ai;nesin eivj oi=kon kuri,ou
27 kai. e;stai eva.n mh. eivsakou,shte, mou tou/ a`gia,zein th.n h`me,ran tw/n sabba,twn
tou/ mh. ai;rein basta,gmata kai. mh. eivsporeu,esqai tai/j pu,laij Ierousalhm
evn th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn
kai. avna,yw pu/r evn tai/j pu,laij auvth/j
kai. katafa,getai a;mfoda Ierousalhm
kai. ouv sbesqh,setai
112
Jer 18,1–12
Jer 18,1–12
rb'D"h;
hy"h' rv,a]
~Wq
rceAYh; tyBe T'd>r:y"w>
Kon 137
`yr"b'D>-ta, [m;v.ti \ ^[]ymiv.a; hM'v'w>
rceAYh; tyBe drEaew"
`(tw/n li,qwn) ~yIn"b.a'h'-l[; hk'al'm. hf,[o (QaWh-hNEhiw>) WhNEhiw>
yliK.h; (kai. die,pese) tx;v.nIw>
6b
[rm,xoB;] hf,[o aWh rv,a]
wyd"y"B. \ rceAYh; dy:B.
Id 4.24
16,2a; 21,8c; 31,18c; 37,8a.10c; 38,12b.24c; 45,4ce; 51,11e
<aWh> bv'w>
rxea; yliK. Whfe[]Y:w:
`tAf[]l; # wyn"y[eB. \ rceAYh; ynEy[eB. § rv;y" rv,a]K;
`rAmale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
[hw"hy>-~aun>] laer"f.yI tyBe (u`ma/j) ~k,l' tAf[]l; lk;Wa-al{ hZ<h; rceAYk;h]
Id 4.24; 6a; + dy" → 6,9c
`[laer"f.yI tyBe] ydIy"B. ~T,a;-[!Ke] rceAYh; [dy:B]. rm,xok; hNEhi
√ [gr → 4,20e
hk'l'm.m;-l[;w> yAG-l[; rBed:a] (pe,raj) [g:r<
Kon 96
`dybia]h;l.W [#Atn>liw>] «auvtou,j» vAtn>li
At['r"me aWhh; yAGh; bv'w>
Kon 34
[wyl'[' yTir>B;DI rv,a]]
h['r"h'-l[; yTim.x;nIw>
`Al tAf[]l; yTib.v;x' rv,a]
√ [gr → 4,20e
hk'l'm.m;-l[;w> yAG-l[; rBed:a] (pe,raj) [g:r<w>
`[:jon>liw> tnOb.li
yliAqB. [:mov. yTil.bil. yn:y[eB. (Q[r:h') h['r"h' hf'['w>
hb'AJh;-l[; yTim.x;nIw>
7.8d.9
`# Al tAf[]l; yTir>B;DI \ AtAa byjiyhel. yTir>m;a' § rv,a]
[rmoale] ~Il;v'Wry> ybev.Ay-l[;w> hd"Why>-vyai-la, an"-rm'a/ hT'[;w>
11,22a; 13,12b; 22,30a; 27,21; 29,25a; 31,37a; 35,19a
[hw"hy> rm;a' hKo]
h['r" ~k,yle[] rceAy ykinOa' hNEhi
hb'v'x]m; ~k,yle[] bvexow>
h['r"h' AKr>Dm: i vyai an" WbWv
Kon 40
`~k,ylel.[;m;[W ~k,yker>d:] Wbyjiyhew>
(Aor) Wrm.a'w>
2,25c
(avndriou,meqa via vyai) va'An
Kon 42
%lenE WnyteAbvum. \ WnyteAbv.x.m; yrEx]a;-yKi
`hf,[]n: [r"h'-ABli tWrrIv. vyaiw>
1: Kon 37
→ 11,1b
113
`rmoale
#
hw"hy> taeme
*
Why"m.r>yI-la,
§
a
b
a
b
c
a
b
a1
b
a2
c
d
e
a
b
a
b
c
d
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
5
6
7
7
8
8
9
a 10
b
c
a 11
b
c
d
e
f
a 12
b
c
d
o` lo,goj
o` geno,menoj para. kuri,ou pro.j Ieremi,an le,gwn
avna,sthqi
kai. kata,bhqi eivj oi=kon tou/ kerame,wj
kai. evkei/ avkou,sh| tou.j lo,gouj mou
kai. kate,bhn eivj oi=kon tou/ kerame,wj
kai. ivdou. auvto.j evpoi,ei e;rgon evpi. tw/n li,qwn
kai. die,pese to. avggei/on
o] auvto.j evpoi,ei
evn tai/j cersi.n auvtou/
kai. pa,lin auvto.j
evpoi,hsen auvto. avggei/on e[teron
kaqw.j h;resen evnw,pion auvtou/ tou/ poih/sai
kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro,j me le,gwn
eiv kaqw.j o` kerameu.j ou-toj ouv dunh,somai tou/ poih/sai u`ma/j oi=koj Israhl
ivdou. w`j o` phlo.j tou/ kerame,wj u`mei/j evste evn cersi, mou
pe,raj lalh,sw evpi. e;qnoj h' evpi. basilei,an
tou/ evxa/rai auvtou.j kai. tou/ avpollu,ein
kai. evpistrafh/| to. e;qnoj evkei/no avpo. tw/n kakw/n auvtw/n
kai. metanoh,sw peri. tw/n kakw/n
w-n evlogisa,mhn tou/ poih/sai auvtoi/j
9 kai. pe,raj lalh,sw evpi. e;qnoj kai. evpi. basilei,an
tou/ avnoikodomei/sqai kai. tou/ katafuteu,esqai
10 kai. poih,swsi ta. ponhra. evnanti,on mou tou/ mh. avkou,ein th/j fwnh/j mou
kai. metanoh,sw peri. tw/n avgaqw/n
w-n evla,lhsa tou/ poih/sai auvtoi/j
11 kai. nu/n ei=pon pro.j a;ndraj Iouda kai. pro.j tou.j katoikou/ntaj Ierousalhm
ivdou. evgw. pla,ssw evfV u`ma/j kaka.
kai. logi,zomai evfV u`ma/j logismo,n
avpostrafh,tw dh. e[kastoj avpo. o`dou/ auvtou/ th/j ponhra/j
kai. kalli,ona poih,sate ta. evpithdeu,mata u`mw/n
12 kai. ei=pan
avndriou,meqa
o[ti ovpi,sw tw/n avpostrofw/n h`mw/n poreuso,meqa
kai. e[kastoj ta. avresta. th/j kardi,aj auvtou/ th/j ponhra/j poih,somen
114
Jer 18,13–17
Jer 18,13–17
hw"hy> rm;a' hKo !kel'
~yIAGB; an"-Wla]v;
hL,aeK' [m;v' ymi
`laer"f.yI tl;WtB. daom. ht'f.[' trIrU[]v;
!Anb'l. gl,v, «h;» (mastoi, via dv;) yd:f' rWCmi bzO[]y:h]
`(!) ~yliz>An ~ydIq' \ ~yrIq' (biai,wj via ~r<z<) ~yrIz" ~yIm; (evkklinei/ √ hjn ?) Wvt.N"yI-~ai
yMi[; ynIxukev.-yKi
(Aor) WrJeq;y> aw>V'l;
~l'A[ yleb.x; \ yleybiv. ~h,yker>d:B. Wlv.K'yIw> \ ~Wlvik.Y:w:
hl'Wls. al{ %r<D< tAbytin> § tk,l,l'
√ lls → 6,6c
`# (tri,bouj ouvk e;contaj o`do.n eivj porei,an)
~l'A[ (QtAqyrIv.) tq;Wrv. hM'v;l. ~c'r>a; ~Wfl'
~VoyI h'yl,[' rbeA[ lKo
`AvaroB. dynIy"w>
«auvtw/n» byEAa ynEp.li ~ceypia] (kau,swna) ~ydIq'-x:WrK.
2,27d; 32,33a
`~d"yae ~Ay[B.] ~aer>a; \ ~aer>a, [~ynIp'-al{w> @r<[o]
115
a 13
b
c
d
a 14
b
a 15
b
c
13 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
evrwth,sate dh. evn e;qnesi
ti,j h;kouse toiau/ta
frikta. [a]] evpoi,hse sfo,dra parqe,noj Israhl
14 mh. evklei,yousin avpo. pe,traj mastoi. h' ciw.n avpo. tou/ Liba,nou
mh. evkklinei/ u[dwr biai,wj avne,mw| fero,menon
15 o[ti evpela,qonto, mou lao,j mou
eivj keno.n evqumi,asan
kai. avsqenh,sousin evn tai/j o`doi/j auvtw/n scoi,nouj aivwni,ouj
tou/ evpibh/nai tri,bouj ouvk e;contaj o`do.n eivj porei,an
a 16
b
c
a 17
b
16 tou/ ta,xai th.n gh/n auvtw/n eivj avfanismo.n kai. su,rigma aivw,nion
pa,ntej oi` diaporeuo,menoi diV auvth/j evksth,sontai
kai. kinh,sousi th.n kefalh.n auvtw/n
17 w`j a;nemon kau,swna diasperw/ auvtou.j kata. pro,swpon evcqrw/n auvtw/n
dei,xw auvtoi/j h`me,ran avpwlei,aj auvtw/n
116
Jer 18,18–23
Wrm.aYOw:
Wkl.
tAbv'x]m; Why"m.r>yI-l[; hb'v.x.n:w>
aybiN"mi rb'd"w> ~k'x'me hc'[ew> !heKmo i hr"AT db;ato-al{ yKi
Wkl.
!AvL'b; WhKen:w>
`wyr"b'D>-lK'-la, hb'yviq.n:-[la;]w>
yl'ae hw"hy> hb'yviq.h;
50,34c
`ybiyrI \ yb'yrIy> lAql. [m;v.W
h['r" hb'Aj-tx;T; ~L;vuy>h;
hrk I 22c
yvip.n:l. hx'fi \ hx'Wv (sunela,lhsan) Wrk'-yKi
22d.23d; Ps 64,6
<yli Wnm.j' (? ~viq.moW* ⇒) ~l'vok.miW>
hb'Aj ~h,yle[] rBed:l. ^yn<p'l. ydIm.[' rkoz>
`~h,me ^t.m'x]-ta, byvih'l.
b['r"l' ~h,ynEB.-ta, !Te !kel'
17,11a; 20,10b
br<x,-ydEy>-l[; (kai. a;qroison √ rga) ~rEGIh;w>
tAnm'l.a;w> tAlKuv; ~h,yven> hn"y<h.tiw>
tw<m' ygErUh] Wyh.yI ~h,yven>a;w>
`hm'x'l.MiB; br<x,-yKemu ~h,yrEWxB;
→ 5,13c
~h,yTeB'mi hq'['z> yhiT. \ [m;V'Ti
~aot.Pi dWdG> ~h,yle[] aybit'-[yKi]
hrk I 20b
ynIdEk.l'l. hx'fi \ (Qhx'Wv) hx'yvi (evnecei,rhsan) Wrk'-yKi
Ps 9,16; 140,6; 142,4; Klgl 1,13
`y[l'g>r:]l. Wnm.j' ~yxip;W
tw<M'l; yl;[' ~t'c'[]-lK'-ta, T'[.d:y" hw"hy> hT'a;w>
~n"wO[]-l[; rPek;T.-la;
Neh 3,37
yxim.T,-la; ^yn<p'Lm. i ~t'aJ'x;w>
20b; → 20,16a
^yn<p'l. # ~l'vok.mi yhiy> \ ~yliv'k.mu (QWyh.yIw>) Wyh'w> §
`~h,b' hfe[] ^P.a; t[eB.
117
Jer 18,18–23
a 18
b
c
d
e
f
g
a 19
b
a 20
b
c
a 21
b
c
d
e
a 22
b
c
d
a 23
b
c
d
e
18 kai. ei=pan
deu/te
logisw,meqa evpi. Ieremi,an logismo,n
o[ti ouvk avpolei/tai no,moj avpo. i`ere,wj kai. boulh. avpo. sunetou/ kai. lo,goj avpo. profh,tou
deu/te
kai. pata,xwmen auvto.n evn glw,ssh|
kai. avkouso,meqa pa,ntaj tou.j lo,gouj auvtou/
19 eivsa,kouso,n mou ku,rie
kai. eivsa,kouson th/j fwnh/j tou/ dikaiw,mato,j mou
20 eiv avntapodi,dotai avnti. avgaqw/n kaka,
o[ti sunela,lhsan r`h,mata kata. th/j yuch/j mou
kai. th.n ko,lasin auvtw/n e;kruya,n moi
mnh,sqhti e`sthko,toj mou kata. pro,swpo,n sou tou/ lalh/sai u`pe.r auvtw/n avgaqa,
tou/ avpostre,yai to.n qumo,n sou avpV auvtw/n
21 dia. tou/to do.j tou.j ui`ou.j auvtw/n eivj limo.n
kai. a;qroison auvtou.j eivj cei/raj macai,raj
gene,sqwsan ai` gunai/kej auvtw/n a;teknoi kai. ch/rai
kai. oi` a;ndrej auvtw/n gene,sqwsan avnh|rhme,noi qana,tw|
kai. oi` neani,skoi auvtw/n peptwko,tej macai,ra| evn pole,mw|
22 genhqh,tw kraugh. evn tai/j oivki,aij auvtw/n
evpa,xeij evpV auvtou.j lh|sta.j a;fnw
o[ti evnecei,rhsan lo,gon eivj su,llhmyi,n mou
kai. pagi,daj e;kruyan evpV evme,
23 kai. su, ku,rie e;gnwj a[pasan th.n boulh.n auvtw/n evpV evme. eivj qa,naton
mh. avqw|w,sh|j ta.j avdiki,aj auvtw/n
kai. ta.j a`marti,aj auvtw/n avpo. prosw,pou sou mh. evxalei,yh|j
gene,sqw h` avsqe,neia auvtw/n evnanti,on sou
evn kairw/| qumou/ sou poi,hson evn auvtoi/j
118
Jer 19,1–8
Jer 19,1–8
hw"hy> rm;a' za' \ hKo
%Alh'
11d; 18,2b.3a.4ae.6ab
| fr<x' rcuy> \ rceAy qBuq.b; t'ynIq'w>
2 Kön 19,2 || Jes 37,2
`~ynIh]Koh; [ynEq.ZI]miW ~['h' ynEqZ. mI i <t'abehe>W
→ 2,23d
«auvtw/n» ~nIB' \ ~NOhi-!b, (to. poluandrei/on) ayGE-la, t'ac'y"w>
(AlT = Qtysir>x;h); tWsr"x]h; r[;v; xt;P, rv,a]
3,12b; 11,6b
~yrIb'D>h; <lKo>-ta, ~V' (!) t'ar"q'w>
`^yl,ae rBed:a]-rv,a]
11
3a–c: 7,2c–3a; 17,20–21a
<~h,ylea]> T'r>m;a'w>
. ; hw"hy>-rb;d> W[m.vi
Kon 56; 4,3a; AlT + hd"Why> → 13,13c <hd"Why> vyaiw>> hd"Why> ykelm
22,2b; Kon 24, 142
<hL,aeh' ~yrI['V.B; ~yaiB'h;> ~Il'v'Wry> ybev.yOw>
Id 1.1a
laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
# hZ<h; ~AqM'h;-l[; * h['r" § aybime ynIn>hi
`wyn"z>a' hn"l.C;Ti H['m.vo-lK' rv,a]
ynIbuz"[] rv,a] ![;y:
hZ<h; ~AqM'h;-ta, WrK.n:y>w:
~yrIxea] ~yhil{ale Ab-WrJ.q;y>w:
keine Sgr
hd"Why> ykel.m;W | ~h,yteAba]w: hM'he ~W[d"y>-al{ rv,a]
`~YIqin> ~D: hZ<h; ~AqM'h;-ta, Wal.m'[W]
7,31a1; 32,35a1; → 2,8e
vaeB' ~h,ynEB.-ta, @rof.li (f) l[;B;h; tAmB'-ta, (Aor) Wnb'W
11,13b; Kon 28
[l[;B'l; tAl[o]
5bc: 14,14de; Kon 116
ytiyWIci-al{ rv,a]
[yTir>B;dI al{w>]
`yBili-l[; ht'l.[' al{w>
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy"-hNEhi !kel'
6bc → 2,23d
dA[ hZ<h; ~AqM'l; arEQ'yI-al{w>
12.13a.14a
~NOhi-!b, (poluandrei/on) aygEw> (diapi,ptwsij √ lpn ?) tp,Toh;
`hg"rEh]h; (poluandrei/on) ayGE-~ai yKi
hZ<h; ~AqM'B; ~Il;v'Wry <tc;[]-ta,>wI hd"Why> tc;[]-ta, (!) ytiQob;W
Id 4.14; qqb 51,2c
~h,ybey>ao ynEp.li br<x,B; ~yTil.P;hiw>
~v'p.n: yveq.bm; . dy:b.W
lk'a]m;l. ~t'l'b.nI-ta, yTit;n"w>
`#r<a'h' tm;h/b,l.W ~yIm;V'h; @A[l.
8: 49,17d; 50,13b–d
hq'rEv.liw> hM'v;l. taZOh; ry[ih'-ta, yTim.f;w>
~VoyI h'yl,[' rbe[o lKo
`h't,Kom;-lK'-l[; qrov.yIw>
1a–c: 13,1a–c
11
<yl;ae>
a
b
c
1
1
a
b
c
d
a
b
2
2
3
3
4
4
5
5
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
a
b
a] ouvk evneteila,mhn
6
6
7
7
8
8
c
a
b
c
to,te ei=pe ku,rioj pro,j me
ba,dison
kai. kth/sai bi/kon peplasme,non ovstra,kinon
kai. a;xeij avpo. tw/n presbute,rwn tou/ laou/ kai. avpo. tw/n i`ere,wn
kai. evxeleu,sh| eivj to. poluandrei/on ui`w/n tw/n te,knwn auvtw/n
o[ evstin evpi. tw/n proqu,rwn pu,lhj th/j carsiq
kai. avna,gnwqi evkei/ pa,ntaj tou.j lo,gouj
ou]j a'n lalh,sw pro.j se,
kai. evrei/j «auvtoi/j»
avkou,sate lo,gon kuri,ou basilei/j Iouda kai. a;ndrej Iouda
kai. oi` katoikou/ntej Ierousalhm kai. oi` eivsporeuo,menoi evn tai/j pu,laij tau,taij
ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl
ivdou. evgw. evpa,gw evpi. to.n to,pon tou/ton kaka.
w[ste panto.j avkou,ontoj auvta. hvch,sei ta. w=ta auvtou/
avnqV w-n evgkate,lipo,n me
kai. avphllotri,wsan to.n to,pon tou/ton
kai. evqumi,asan evn auvtw/| qeoi/j avllotri,oij
oi-j ouvk h;|deisan auvtoi. kai. oi` pate,rej auvtw/n kai. oi` basilei/j Iouda
e;plhsan to.n to,pon tou/ton ai`ma,twn avqw,|wn
kai. wv|kodo,mhsan u`yhla. th/j Baal tou/ katakai,ein tou.j ui`ou.j auvtw/n evn puri,
ouvde. dienoh,qhn evn th/| kardi,a| mou
dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai le,gei ku,rioj
kai. ouv klhqh,setai tw/| to,pw| tou,tw| e;ti
dia,ptwsij kai. poluandrei/on ui`ou/ Ennom
avllV h' poluandrei/on th/j sfagh/j
kai. sfa,xw th.n boulh.n Iouda kai. th.n boulh.n Ierousalhm evn tw/| to,pw| tou,tw|
kai. katabalw/ auvtou.j evn macai,ra| evnanti,on tw/n evcqrw/n auvtw/n
kai. evn cersi. zhtou,ntwn ta.j yuca.j auvtw/n
kai. dw,sw tou.j nekrou.j auvtw/n eivj brw/sin
toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. toi/j qhri,oij th/j gh/j
kai. katata,xw th.n po,lin tau,thn eivj avfanismo.n kai. eivj surigmo,n
pa/j o` paraporeuo,menoj evpV auvth/j skuqrwpa,sei
kai. suriei/ u`pe.r pa,shj th/j plhgh/j auvth/j
ZIEGLER übergeht auvtoi/j, einzig gestützt auf LaW.
119
120
Jer 19,9–15
Jer 19,9–15
~h,ytenOB. rf;B. taew> ~h,ynEB. rf;B.-ta, Wlk.a'w> \ ~yTil.k;a]h;w>
qAcm'b.W rAcm'B. WlkeayO Wh[erE-rf;B. vyaiw>
Kon 29f.
`[~v'p.n: yveq.b;m.W] ~h,ybey>ao ~h,l' Wqyciy" rv,a]
22,10c
`%t'Aa (!) ~ykil.hoh; ~yvin"a]h' ynEy[el. qBuq.B;h; T'r>b;v'w>
[~h,ylea]] T'r>m;a'w>
[tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
taZOh; ry[ih'-ta,w> hZ<h; ~['h'-ta, rBov.a, hk'K'
→ 1c
fr<x, \ rceAYh; yliK.-ta, (Pass) rBov.yI rv,a]K;
dA[ hper"hel. lk;Wy-al{ rv,a]
`[rABq.li ~Aqm' !yaeme WrB.q.yI tp,tob.W]
7,32f
wyb'v.Ayl.W # hw"hy>-~aun> * hZ<h; ~AqM'l; § hf,[/a,-!Ke
→ 6b
`(w`j th.n diapi,ptousan √ lpn ?) tp,toK. taZOh; ry[ih'-ta, ttel'[w>]
<Wyh.yI> hd"Why> ykel.m; yTeb'W ~Il;v'Wry> yTeB' [Wyh']w>
→ 6b
~yTiB'h; lkol. ~yaimeJ.h; (o` diapi,ptwn √ lpn ?) tp,Toh; ~Aqm.Ki
~yIm;V'h; ab'c. lkol. ~h,yteGOG:-l[; WrJ.qi rv,a]
`~yrIxea] ~yhil{ale ~ykis'n> (Aor) %Seh;w>
→ 6b
(avpo. th/j diaptw,sewj √ lpn ?) tp,Toh;me Why"m.r>yI aboY"w:
abeN"hil. ~v' hw"hy> Axl'v. rv,a]
hw"hy>-tyBe rc;x]B; dmo[]Y:w:
`~['h'-lK'-la, rm,aYOw:
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo
h['r"h'-lK' tae h'yr<['-[lK']-l[;w> taZOh; ry[ih'-la, (Qaybime) ybime ynIn>hi
h'yl,[' yTir>B;DI rv,a]
`yt'wOc.mi \ yr"b'D>-ta, [:Amv. yTil.bil. ~P'r>['-ta, Wvq.hi yKi
Kon 82, 137, 149
Dtn 28,53; JesG 49,26
121
a
b
c
9
10
a 11
b
c
d
e
f
12
a 13
b
c
a 14
b
c
d
a 15
b
c
d
9
kai. e;dontai ta.j sa,rkaj tw/n ui`w/n auvtw/n kai. ta.j sa,rkaj tw/n qugate,rwn auvtw/n
kai. e[kastoj ta.j sa,rkaj tou/ plhsi,on auvtou/ e;dontai evn th/| perioch/| kai. evn poliorki,a|
h-| poliorkh,sousin auvtou.j oi` evcqroi. auvtw/n
10 kai. suntri,yeij to.n bi/kon katV ovfqalmou.j tw/n avndrw/n tw/n evkporeuome,nwn meta. sou/
11 kai. evrei/j
ta,de le,gei ku,rioj
ou[twj suntri,yw to.n lao.n tou/ton kai. th.n po,lin tau,thn
kaqw.j suntri,betai a;ggoj ovstra,kinon
o] ouv dunh,setai ivaqh/nai e;ti
12 ou[twj poih,sw le,gei ku,rioj tw/| to,pw| tou,tw| kai. toi/j katoikou/sin evn auvtw/|
tou/ doqh/nai th.n po,lin tau,thn w`j th.n diapi,ptousan
13 kai. oi=koi Ierousalhm kai. oi=koi basile,wn Iouda e;sontai
kaqw.j o` to,poj o` diapi,ptwn tw/n avkaqarsiw/n evn pa,saij tai/j oivki,aij
evn ai-j evqumi,asan evpi. tw/n dwma,twn auvtw/n pa,sh| th/| stratia/| tou/ ouvranou/
kai. e;speisan sponda.j qeoi/j avllotri,oij
14 kai. h=lqen Ieremi,aj avpo. th/j diaptw,sewj
ou- avpe,steilen auvto.n ku,rioj evkei/ tou/ profhteu/sai
kai. e;sth evn auvlh/| oi;kou kuri,ou
kai. ei=pe pro.j pa,nta to.n lao,n
15 ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. evpa,gw evpi. th.n po,lin tau,thn kai. evpi. ta.j kw,maj auvth/j a[panta ta. kaka,
a] evla,lhsa evpV auvth,n
o[ti evsklh,runan to.n tra,chlon auvtw/n tou/ mh. eivsakou,ein tw/n evntolw/n mou
122
Jer 20,1–6
Jer 20,1–6
!heKoh; rMeai-!B, rWxv.P; [m;v.YIw:
hw"hy> tybeB. dygIn" dyqip'-aWhw>
`hL,aeh' ~yrIb'D>h;-ta, aB'nI Why"m.r>yI-ta,
[aybiN"h; Why"m.r>yI tae rWxv.p;] <W>hK,Y:w:
(!) tk,P,h.M;h;-l[; Atao !TeYIw:
!Ayl.[,h' (oi;kou avpotetagme,nou = !ymi tyBe mhe ?) !miy"n>Bi r[;v;B. rv,a]
`hw"hy> tybeB. rv,a]
Gen 19,34; Ex 18,13; 32,30; Num 17,23 u.ö.
[tr"x\M'mi yhiy>w:]
(!) tk,P'h.M;h;-!mi Why"m.r>yI-ta, rWxv.p; aceYOw:
Why"m.r>yI wyl'ae rm,aYOw:
^m,v. hw"hy> ar"q' rWxv.p; al{
rAgm' 4b.10b; 6,25d; 46,5g; 49,29d
`[bybiS'mi] (me,toikon √ rwg I) rAgm'-~ai yKi
hw"hy> rm;a' hko yKi
rAgm' → 3e
^yb,h]ao-lk'l.W (!) ^l. (eivj metoiki,an √ rwg I) rAgm'l. ^n>t,nO ynIn>hi
~h,ybey>ao br<x,B. Wlp.n"w>
tAaro ^yn<y[ew>
lb,B'-%l,m, dy:B. !Tea, hd"Why>-lK'-ta,w> <^t.aow>>
27,20; 29,1c.4b; 39,9a; 40,1c.7e; 43,3
[hl'b,B'] (Pl) ~l'g>hiw>
`br<x'B, (Pl) ~K'hiw>
Ez 22,25; keine Sgr [Hr"q'y>-lK'-ta,w>]P H['ygIy>-lK'-ta,w> taZOh; ry[ih' !s,xo-lK'-ta, yTit;n"w>
wyb'\~h,ybey>ao dy:B. [!Tea,] hd"Why> [y]kel.m; tArc.Aa-lK' taew>
5a; 34,21
[~Wzz"b.W]
[~Wxq'l.W]
`hl'b,B' ~Waybih/w<
ybiV,B; Wkl.Te ^t,ybe ybev.yO lkow> [rWxv.p;] hT'a;w>
keine Sgr; 34,3f
[aAbT'] lb,b'W
22,12ba2.26d; 42,16f
tWmT' [~v'w>]
^yb,h]ao-lk'w> hT'a; rbeQ'Ti ~v'w>
`rq,V'B; ~h,l' t'aBenI-rv,a]
123
a1
b
a2
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
kai. h;kouse Pascwr ui`o.j Emmhr o` i`ereu,j
kai. ou-toj h=n kaqestame,noj h`gou,menoj oi;kou kuri,ou
tou/ Ieremi,ou profhteu,ontoj tou.j lo,gouj tou,touj
kai. evpa,taxen auvto.n
kai. evne,balen auvto.n eivj to.n katarra,kthn
o]j h=n evn pu,lh| oi;kou avpotetagme,nou tou/ u`perw,|ou
o]j h=n evn oi;kw| kuri,ou
kai. evxh,gage Pascwr to.n Ieremi,an evk tou/ katarra,ktou
kai. ei=pen auvtw/| Ieremi,aj
ouvci. Pascwr evka,lese ku,rioj to. o;noma, sou
avllV h' me,toikon
dio,ti ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. di,dwmi, se eivj metoiki,an su.n pa/si toi/j fi,loij sou
kai. pesou/ntai evn macai,ra| evcqrw/n auvtw/n
kai. oi` ovfqalmoi, sou o;yontai
kai. se. kai. pa,nta Iouda dw,sw eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj
kai. metoikiou/sin auvtou.j
kai. katako,yousin auvtou.j evn macai,raij
kai. dw,sw th.n pa/san ivscu.n th/j po,lewj tau,thj kai. pa,ntaj tou.j po,nouj auvth/j
kai. pa,ntaj tou.j qhsaurou.j basile,wj Iouda eivj cei/raj evcqrw/n auvtou/
kai. a;xousin auvtou.j eivj Babulw/na
kai. su. kai. pa,ntej oi` katoikou/ntej evn tw/| oi;kw| sou poreu,sesqe evn aivcmalwsi,a|
kai. evn Babulw/ni
avpoqanh/|
kai. evkei/ tafh,sh| su. kai. pa,ntej oi` fi,loi sou
oi-j evprofh,teusaj auvtoi/j yeudh/
124
Jer 20,7–13
Jer 20,7–13
hw"hy> ynIt;yTiPi
tP'a,w"
[ynI]T;q.z:x]
lk'WTw:
~AYh;-lK' qAxf.li ytiyyIh'
`yli (Pass) g[el{ (diete,lesa √ hlk) hL{Ku
keine Sgr
# (pikrw/| lo,gw| mou) yrIb'd> yrIm. \ rBed:a] yDEmi §-yKi
qx'c.a, \ q['z>a,
dvow" sm'x'
ar"q.a,
`«mou» ~AYh;-lK' sl,q,l.W hP'r>x,l. * yli hw"hy>-rb;d> hy"h'-yKi
(Aor) yTir>m;a'w>
Ps 119,55
<hw"hy>-~ve> [WN]r<K.z>a,-al{
Amv.Bi dA[ rBed:a]-al{w>
yt'moc.[;B. (fle,gon) rcu[' tr<[,Bo vaeK. [yBilib.] (Aor) hy"h'w>
48,31b; hal → 6,11b
(pa,ntoqen via lKo) lkel.K; (kai. parei/mai) ytiyael.nIw>
44,22a
`<tafel'> lk'Wa al{w>
10ab: || Ps 31,14
~yBir: tB;DI yTi[m. ;v' yKi
17,11a; 18,21b; rAgm' → 3e
bybiS'mi (sunaqroizome,nwn √ rgn √ rga ?) rAgm'
(evpisu,sthte √ ddg ?) WdyGIh;
(kai. evpisustw/men auvtw/| √ ddg ?) WNd<yGIn:w>
# (!) A[l.c; Wrm.vi AmAlv. \ y[il.c; yrEm.vo ymiAlv. § vAna/ lKo
hT,puy> yl;Wa
Al hl'k.Wnw>
`WNM,mi Wntem'q.nI hx'q.nIw>
#yrI[' rABgIK. ytiAa hw"hyw:
Wlv.K'yI yp;d>ro § !Ke-l[;
# Wlk'yU al{ lKef.h;w> | Wpd>r" \ Wlk'yU al{w>
daom. WvBo
WlyKif.hi al{-yKi
~l'A[ «auvtw/n ai] diV» tM;liK.
`x:keV'ti al{
12: || 11,20
qd<c, \ qyDIc; !xeBo [tAab'c.] hw"hyw:
blew" tAyl'k. ha,ro
~h,me ^t.m'q.nI ha,r>a,
`ybiyrI-ta, ytiyLiGI ^yl,ae yKi
hw"hyl; Wryvi
Atao \ hw"hy>-ta, Wll.h;
`~y[irEm. dY:mi !Ayb.a, vp,n<-ta, lyCihi yKi
125
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
b
c
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
hvpa,thsa,j me ku,rie
kai. hvpath,qhn
evkra,thsaj
kai. hvduna,sqhj
evgeno,mhn eivj ge,lwta pa/san h`me,ran
diete,lesa mukthrizo,menoj
o[ti pikrw/| lo,gw| mou
gela,somai
avqesi,an kai. talaipwri,an
evpikale,somai
o[ti evgenh,qh lo,goj kuri,ou eivj ovneidismo.n evmoi. kai. eivj cleuasmo.n pa/san h`me,ran mou
kai. ei=pa
ouv mh. ovnoma,sw to. o;noma kuri,ou
kai. ouv mh. lalh,sw e;ti evpi. tw/| ovno,mati auvtou/
kai. evge,neto w`j pu/r kaio,menon fle,gon evn toi/j ovste,oij mou
kai. parei/mai pa,ntoqen
kai. ouv du,namai fe,rein
o[ti h;kousa yo,gon pollw/n
sunaqroizome,nwn kuklo,qen
evpisu,sthte
kai. evpisustw/men auvtw/|
pa,ntej a;ndrej fi,loi auvtou/ thrh,sate th.n evpi,noian auvtou/
eiv avpathqh,setai
kai. dunhso,meqa auvtw/|
kai. lhmyo,meqa th.n evkdi,khsin h`mw/n evx auvtou/
kai. ku,rioj metV evmou/ kaqw.j machth.j ivscu,wn
dia. tou/to
evdi,wxan kai. noh/sai ouvk hvdu,nanto
hv|scu,nqhsan sfo,dra
o[ti ouvk evno,hsan
avtimi,aj auvtw/n ai] diV aivw/noj
ouvk evpilhsqh,sontai
ku,rie dokima,zwn di,kaia
suni,wn nefrou.j kai. kardi,aj
i;doimi th.n para. sou/ evkdi,khsin evn auvtoi/j
o[ti pro.j se. avpeka,luya ta. avpologh,mata, mou
a;|sate tw/| kuri,w|
aivne,sate auvtw/|
o[ti evxei,lato yuch.n pe,nhtoj evk ceiro.j ponhreuome,nwn
126
Jer 20,14–18
Jer 20,14–18
18,23d; 23,12a
Dtn 29,22; Ijob 9,5
127
~AYh; rWra'
AB yTid>L;yU rv,a]
~Ay
yMiai ynIt.d:l'y>-rv,a]
`(!) %Wrb' yhiy>-la;
vyaih' rWra'
rmoale ybia'-ta, rF;Bi rv,a]
rk'z" [!Be] ^l.-dL;yU
`[Whx'M\fi] x:mef' \ x:Mef;
~yrI['K, aWhh; vyaih' yhiy> \ hy"h'w>
<@a;B.> hw"hy> %p;h'-rv,a]
~x'nI al{w>
`~yIr"h\c' [t[e]B. h['Wrt.W rq,BoB; hq'['z> [m;v.yI \ [m;v'w>
~x,r"me ynIt;t.Am-al{ (o[ti) rv,a]
yrIb.qi yMiai yli-yhiT.w:
`~l'A[ tr:h] hm'x.r:w>
!Agy"w> lm'[' tAar>li ytiac'y" * ~x,r<me hZ< hM'l'
`ym'y" tv,boB. Wlk.YIw:
a 14
b
c1
d
c2
a 15
b
c
d
a 16
b
c
d
a 17
b
c
a 18
b
14 evpikata,ratoj h` h`me,ra
evn h-| evte,cqhn evn auvth/|
h` h`me,ra
evn h-| e;teke, me h` mh,thr mou
mh. e;stw evpeukth,
15 evpikata,ratoj o` a;nqrwpoj
o` euvaggelisa,menoj tw/| patri, mou le,gwn
evte,cqh soi a;rsen
euvfraino,menoj
16 e;stw o` a;nqrwpoj evkei/noj w`j ai` po,leij
a]j kate,streye ku,rioj evn qumw/|
kai. ouv metemelh,qh
avkousa,tw kraugh/j to. prwi. kai. avlalagmou/ meshmbri,aj
17 o[ti ouvk avpe,kteine, me evn mh,tra|
kai. evge,neto, moi h` mh,thr mou ta,foj mou
kai. h` mh,tra sullh,myewj aivwni,aj
18 i[na ti, tou/to evxh/lqon evk mh,traj tou/ ble,pein ko,pouj kai. po,nouj
kai. diete,lesan evn aivscu,nh| ai` h`me,rai mou
128
Jer 21,1–10
Jer 21,1–10
rb'D"h;
WhY"qid>ci %l,M,h; wyl'ae x:l{v.Bi # hw"hy> taeme * Why"m.r>yI-la, § hy"h'-rv,a]
`rmoale !heKoh; hy"fe[]m;-!b, hy"n>p;c.-ta,w> hY"Kilm. ;-!B, rWxv.P;-ta,
hw"hy>-ta, WndE[]b; an"-vr"D>
7a
Wnyle[' (!) ~x'l.nI lb,B'-%l,m, [rC;ar<d>k;Wbn>] yKi
Id 4.47
wyt'aol.p.nI-lk'K. [Wnt'Aa] hw"hy> hf,[]y: yl;Wa
`Wnyle['me hl,[]y:w>
~h,ylea] Why"m.r>yI rm,aYOw:
36,2c2; → 13,13c
`<hd"Why>-%l,m,> WhY"qid>ci-la, !rUm.ato hKo
[laer"f.yI yhel{a/] hw"hy> rm;a'-hKo
hm'x'l.Mih; yleK.-ta, bseme ynIn>hi
+ dy" → 6,9c
[~k,d>y<B. rv,a]]
Id 4.12
~yDIf.Kh; ;-ta,[w> lb,B' %l,m-, ta,] ~B' ~ymix'l.nI ~T,a; rv,a]
hm'Axl; #Wxmi ~k,yle[] ~yrIC'h;
`taZOh; ry[ih' %AT-la, [~t'Aa yTip.s;a'w>]
hq'z"x] [:Arz>biW hy"Wjn> dy"B. ~k,T.ai ynIa] yTim.x;l.nIw>
32,37b; Dtn 29,27 (Kon 20)
`lAdG" [@c,q,b.W] hm'xeb.W @a;b.W
taZOh; ry[ih' ybev.Ay <lKo>-ta, ytiyKehiw>
keine Sgr
hm'heB.h;-ta,w> ~d"a'h'-ta,w>
`Wtmew" | \ Wtmuy" lAdG" rb,d<B.
hd"Why>-%l,m, WhY"qid>ci-ta, !Tea, hw"hy>-~aun> !ke-yrEx]a;w>
39,9a1; 52,15a1
taZOh; ry[iB' ~yrIa'v.NIh;-[ta,w>] ~['h'-ta,w> wyd"b'[]-ta,w>
(? 4Q72 =) b['r"h'-!miW * br<x,h;-!mi<W> rb,D<h;-!mi
2b; + dy" → 6,9c ~v'p.n: yveq.b;m. [dy:b.W] ~h,ybey>ao dy:b.[W lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn> dy:B.]
br<x,-ypil. ~Kuhiw \ ~K'hiw>
7c–e: 13,14b–d
~h,yle[] sWxa' \ sWxy"-al{
[lmox.y: al{w>]
`«auvtou,j» ~xer:a] \ ~xer:y> al{w>
rm;aTo hZ<h; ~['h'-la,w>
hw"hy> rm;a' hKo
→ 18,4c
~k,ynEp.li § (4Q72 korr =) yTit;n" ynIa' hNEhi \ !tenO ynIn>hi #
`tw<M'h; %r<D<-ta,w> ~yYIx;h; %r<D<-ta,
Id 4.42; 9: || 38,2b–e; Kon 49
[rb,D"b;W] b['r"b'W br<x,B; tWmy" taZOh; ry[iB' bveYOh;
aceAYh;w>
→ 1,5a
~k,yle[] ~yrIC'h; ~yDIf.K;h;-l[; (Inf) lp;n"w>
(Qhy"x'w>, AlT = K) hy<x.yI
Kon 135
`<yx'w"> | ll'v'l. Avp.n: [AL]-ht'y>h'w>
[hw"hy>-~aun>] hb'Ajl. al{w> h['r"l. taZOh; ry[iB' yn:p' yTim.f; yKi
!teN"Ti lb,B' %l,m,-dy:B.
`vaeB' Hp'r"f.W
1: Kon 37
→ 11,1b
129
a
b
1
1
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
2
2
3
3
4
4
e
5
5
a
6
6
b
a
7
7
8
8
b
c
d
e
a
b
c
a 9
b1
c
b2
d
a 10
b
c
o` lo,goj
o` geno,menoj para. kuri,ou pro.j Ieremi,an o[te avpe,steile pro.j auvto.n o` basileu.j Sedeki,aj
to.n Pascwr ui`o.n Melci,ou kai. Sofoni,an ui`o.n Maasai,ou to.n i`ere,a le,gwn
evperw,thson peri. h`mw/n to.n ku,rion
o[ti basileu.j Babulw/noj evfe,sthken evfV h`ma/j
eiv poih,sei ku,rioj kata. pa,nta ta. qauma,sia auvtou/
kai. avpeleu,setai avfV h`mw/n
kai. ei=pe pro.j auvtou.j Ieremi,aj
ou[twj evrei/te pro.j Sedeki,an basile,a Iouda
ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. metastre,fw ta. o[pla ta. polemika,
evn oi-j u`mei/j polemei/te evn auvtoi/j pro.j tou.j Caldai,ouj
tou.j sugkekleiko,taj u`ma/j e;xwqen tou/ tei,couj
eivj to. me,son th/j po,lewj tau,thj
kai. polemh,sw evgw. u`ma/j evn ceiri. evktetame,nh| kai. evn braci,oni krataiw/|
meta. qumou/ kai. ovrgh/j mega,lhj
kai. pata,xw pa,ntaj tou.j katoikou/ntaj evn th/| po,lei tau,th|
tou.j avnqrw,pouj kai. ta. kth,nh
evn qana,tw| mega,lw| kai. avpoqanou/ntai
kai. meta. tau/ta le,gei ku,rioj dw,sw to.n Sedeki,an basile,a Iouda
kai. tou.j pai/daj auvtou/ kai. to.n lao.n to.n kataleifqe,nta evn th/| po,lei tau,th|
avpo. tou/ qana,tou kai. avpo. tou/ limou/ kai. avpo. th/j macai,raj
eivj cei/raj evcqrw/n auvtw/n tw/n zhtou,ntwn ta.j yuca.j auvtw/n
kai. katako,yousin auvtou.j evn sto,mati macai,raj
ouv fei,somai evpV auvtoi/j
kai. ouv mh. oivktirh,sw auvtou,j
kai. pro.j to.n lao.n tou/ton evrei/j
ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. de,dwka pro. prosw,pou u`mw/n
th.n o`do.n th/j zwh/j kai. th.n o`do.n tou/ qana,tou
9 o` kaqh,menoj evn th/| po,lei tau,th| avpoqanei/tai evn macai,ra| kai. evn limw/|
kai. o` evkporeuo,menoj
proscwrh/sai pro.j tou.j Caldai,ouj tou.j sugkekleiko,taj u`ma/j
zh,setai
kai. e;stai h` yuch. auvtou/ eivj sku/la kai. zh,setai
10 dio,ti evsth,rika to. pro,swpo,n mou evpi. th.n po,lin tau,thn eivj kaka. kai. ouvk eivj avgaqa,
eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj paradoqh,setai
kai. katakau,sei auvth.n evn puri,
130
Jer 21,11–14
Jer 21,11–14
hd"Why> %l,m, tybe[l.W]
`hw"hy>-rb;D> W[m.vi
hw"hy> rm;a' hKo dwID" tyBe
12bc: 5,28ef
jP'v.mi rq,Bol; WnyDI
22,3c
«auvto,n» qveA[ dY:mi lWzg" Wxlic.h;w> \ WlyCih;w>
12d–f: || 4,4c–e
ytim'x] vaek' tC;Ti \ aceTe-!P,
hr"[]b'W
Kon 122
`[(Q~k,ylel.[;m;) ~h,ylel.[;m; [:ro ynEPm. i] hB,k;m. !yaew>
[hw"hy>-~aun>] rvoyMih; rAc \ rWc qm,[eh' [t]b,v,yO ^yl,ae \ %yIl;ae ynIn>hi
~yrIm.aoh'
Wnyle[' (ptoh,sei √ ttx) tx;yE-ymi
`WnyteAnA[m.Bi aAby" ymiW
17,10b; 23,2e; 32,19c
[hw"hy>-~aun> ~k,ylel.[m
; ; yrIp.Ki ~k,yle[] yTid>q;p'W]
14bc: || 50,32de
Hr"[.y:B. vae yTiC;hiw>
`h'yb,ybis.-lK' hl'k.a'w>
keine Sgr; 23,9a; 46,2a; 48,1a; 49,1a.7a.23a.28a
131
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
11
12
13
14
11 o` oi=koj basile,wj Iouda
avkou,sate lo,gon kuri,ou
12 oi=koj Dauid ta,de le,gei ku,rioj
kri,nate to. prwi. kri,ma
kai. kateuqu,nate dihrpasme,non evk ceiro.j avdikou/ntoj auvto,n
o[pwj mh. avnafqh/| w`j pu/r h` ovrgh, mou
kai. kauqh,setai
kai. ouvk e;stai o` sbe,swn
13 ivdou. evgw. pro.j se. to.n katoikou/nta th.n koila,da Sor th.n pedinh.n
tou.j le,gontaj
ti,j ptoh,sei h`ma/j
h' ti,j eivseleu,setai pro.j to. katoikhth,rion h`mw/n
14
kai. avna,yw pu/r evn tw/| drumw/| auvth/j
kai. e;detai pa,nta ta. ku,klw| auvth/j
132
Jer 22,1–9
Jer 22,1–9
hw"hy> rm;a' hKo
hd"Why> %l,m,-tyBe T'd>r:y"w> \ drE | <%Alh'>
`hZ<h; rb'D"h;-ta, ~v' T'r>B;dIw>
T'r>m;a'w>
dwId" aSeKi-l[; bveYOh; hd"Why> %l,m, hw"hy>-rb;D> [m;v.
4b; 37,18b; 38,17f
`hL,aeh' ~yrI['V.B; ~yaiB'h; ^M.[;w> ^t.ybeW \ ^yd<b'[]w: hT'a;
hw"hy> rm;a' hKo
hq'd"c.W jP'v.mi Wf[]
21,12c
«auvto,n» (4Q70 korr =) qveA[ \ qAv[' dY:mi lWzg" WlyCih;w>
WnTo-la; hn"m'l.a;w> ~Aty" rgEw>
Wsmox.T;-la;
`hZ<h; ~AqM'B; WkP.v.Ti-la; yqin" ~d"w>
hZ<h; rb'D"h;-ta, Wf[]T; Af['-~ai yKi
~ykil'm. hZ<h; tyIB;h; yrE[]v;b. Wab'W
~ysiWSb;W bk,r<B' ~ybik.ro # dwId" aSeKi-l[; \ Aas.Ki-l[; dwId"l. § ~ybiv.yO
Kon 68f.
`# ~M'[;w> ~h,ydEb.[;w> hM'he \ AM[;w> (Qwyd"b'[]w:) wd"b.[;w> aWh §
4a; → 19,15d
hL,aeh' ~yrIb'D>h;-ta, Wf[]t; \ W[m.v.ti al{ ~aiw>
hw"hy>-~aun> yTi[.B;v.nI yBi
`hZ<h; tyIB;h; hy<h.yI hB'r>x'l.-yKi
hd"Why> %l,m, tyBe-l[; hw"hy> rm;a' hko-yKi
yli hT'a; d['l.GI
!Anb'L.h; varo
~yrI[' rB'd>mi ^t.yvia] al{-~ai
`(Ptz) (QWbv'An) hb'v'An al{
6,4a
(!) wyl'kew> vyai ~ytixiv.m; ^yl,[' (kai. evpa,xw) yTiv.D:qiw>
^yz<r"a] rx;bm. i Wtr>k'w>
`vaeh'-l[; WlyPihiw>
Id 4.3a
taZOh; ry[ih' l[; [~yBir]: ~yIAG Wrb.['w>
Wh[erE-la, vyai Wrm.a'w>
`taZOh; (*) hl'AdG>h; ry[il' hk'K' hw"hy> hf'[' hm,-l[;
Wrm.a'w>
~h,yhel{a/ hw"hy> tyrIB.-ta, Wbz>[' rv,a] l[;
~yrIxea] ~yhil{ale Wwx]T;v.YIw:
`~Wdb.[;Y:w:
35,13bc; 39,16ab; Kon 42f.
133
a
b
c
a
b
1
1
2
2
a
b
c
d
e
f
a
b
3
3
4
4
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
ta,de le,gei ku,rioj
poreu,ou kai. kata,bhqi eivj oi=kon basile,wj Iouda
kai. lalh,seij evkei/ to.n lo,gon tou/ton
kai. evrei/j
a;koue lo,gon kuri,ou basileu/ Iouda o` kaqh,menoj evpi. qro,nou Dauid
su. kai. o` oi=ko,j sou kai. o` lao,j sou kai. oi` eivsporeuo,menoi tai/j pu,laij tau,taij
ta,de le,gei ku,rioj
poiei/te kri,sin kai. dikaiosu,nhn
kai. evxairei/sqe dihrpasme,non evk ceiro.j avdikou/ntoj auvto.n
kai. prosh,luton kai. ovrfano.n kai. ch,ran mh. katadunasteu,ete
kai. mh. avsebei/te
kai. ai-ma avqw/|on mh. evkce,hte evn tw/| to,pw| tou,tw|
dio,ti eva.n poiou/ntej poih,shte to.n lo,gon tou/ton
kai. eivseleu,sontai evn tai/j pu,laij tou/ oi;kou tou,tou basilei/j
kaqh,menoi evpi. qro,nou Dauid kai. evpibebhko,tej evfV a`rma,twn kai. i[ppwn
auvtoi. kai. oi` pai/dej auvtw/n kai. o` lao.j auvtw/n
eva.n de. mh. poih,shte tou.j lo,gouj tou,touj
katV evmautou/ w;mosa le,gei ku,rioj
o[ti eivj evrh,mwsin e;stai o` oi=koj ou-toj
o[ti ta,de le,gei ku,rioj kata. tou/ oi;kou basile,wj Iouda
Galaad su, moi
avrch. tou/ Liba,nou
eva.n mh. qw/ se eivj e;rhmon po,leij
mh. katoikhqhsome,naj
kai. evpa,xw evpi. se. ovleqreu,ontaj a;ndra kai. to.n pe,lekun auvtou/
kai. evkko,yousi ta.j evklekta.j ke,drouj sou
kai. evmbalou/sin eivj to. pu/r
kai. dieleu,sontai e;qnh dia. th/j po,lewj tau,thj
kai. evrou/sin e[kastoj pro.j to.n plhsi,on auvtou/
dia. ti, evpoi,hse ku,rioj ou[twj th/| po,lei tau,th| th/| mega,lh|
kai. evrou/sin
avnqV w-n evgkate,lipon th.n diaqh,khn kuri,ou qeou/ auvtw/n
kai. proseku,nhsan qeoi/j avllotri,oij
kai. evdou,leusan auvtoi/j
134
Jer 22,10–17
19,10
B. db[ 25,11b; 30,8d
keine Sgr
Id 4.9; 16b; 11,15e; 32,2a
16–17 G*-Wortlaut unsicher
Id 4.9; → 15f
4,10d; 11,10c
135
Jer 22,10–17
tmel. WKb.Ti-la;
Al WdnUT'-la;w>
(!) %lehol; Akb' WkB.
dA[ bWvy" al{ yKi
`ATd>l;Am #r<a,-ta, ha'r"w>
[hd"Why> %l,m,] WhY"viayO-!B, ~Luv;-la, hw"hy>-rm;a' hko yKi
wybia' WhY"viayO tx;T; %leMoh;
hZ<h; ~AqM'h;-!mi ac'y" rv,a]
`dA[ ~v' bWvy"-al{
~Aqm.Bi <~ai> yKi
Atao ytileg>hi \ Wlg>hi-rv,a]
tWmy" ~v'
`dA[ ha,r>yI-al{ taZOh; #r<a'h'-ta,w>
jP'v.mi al{B. wyt'AYli[]w: qd<c,-al{B. Atybe hn<Bo yAh
~N"xi dbo[]y: Wh[erEB.
`Al-!T,yI al{ Al[]poW
[rmeaoh']
~yxiW"rUm. tAYli[]w: tADmi tyBe # ^l. t'ynIB' \ yLi-hn<b.a, §
[y]n"ALx; [Al] (Ptz Perf Pass) [r:q'w>
zr<a'B' !Wps'w>
`rv;V'B; x:Wvm'W \ x:Avm'W
%l{m.tih]
zx'a'b. \ zr<a'b' hr<x]tm; . hT'a; yKi
Wlk.ayO \ lk;a' aAl[h]] | ^ybia'
WTv.yI al{w> \ ht'v'w>
hq'd"c.W jP'v.mi (be,ltion h=n se poiei/n) hf'['w>
`[Al bAj za']
!Ayb.a, <!yDI>w> ynI['-!yDI <W>!D" <al{ | W[d>y" al{>
[bAj za']
`hw"hy>-~aun> ytiao «se» t[;D:«mh,»h; ayhi-aAlh]
^[,c.Bi-l[;-~ai yKi ^B.liw> ^yn<y[e !yae hNEhi \ yKi
qv,[oh'-l[;w> «auvto,» %APv.li yqiN"h;-~D: l[;w>
`tAf[]l; (fo,non √ xcr) hc'WrM.h;-l[;w>
a 10
b
c
d
e
a 11
b
c
aP12
b
a
c
a 13
b
c
a 14
b
c
d
e
a 15
b
c
d
e
f
a 16
b
c
17
10 mh. klai,ete to.n teqnhko,ta
mhde. qrhnei/te auvto,n
klau,sate klauqmw/| to.n evkporeuo,menon
o[ti ouvk evpistre,yei e;ti
ouvde. o;yetai th.n gh/n patri,doj auvtou/
11 dio,ti ta,de le,gei ku,rioj evpi. Sellhm ui`o.n Iwsi,a
to.n basileu,onta avnti. Iwsi,a tou/ patro.j auvtou/
o]j evxh/lqen evk tou/ to,pou tou,tou
ouvk avnastre,yei evkei/ ouvke,ti
12 avllV h' evn tw/| to,pw|
ou- metw,|kisa auvto,n
evkei/ avpoqanei/tai
kai. th.n gh/n tau,thn ouvk o;yetai e;ti
13 w' o` oivkodomw/n oivki,an auvtou/ ouv meta. dikaiosu,nhj kai. ta. u`perw/|a auvtou/ ouvk evn kri,mati
para. tw/| plhsi,on auvtou/ evrga/tai dwrea.n
kai. to.n misqo.n auvtou/ ouv mh. avpodw,sei auvtw/|
14
wv|kodo,mhsaj seautw/| oi=kon su,mmetron u`perw/a| r`ipista.
diestalme,na quri,si
kai. evxulwme,na evn ke,drw|
kai. kecrisme,na evn mi,ltw|
15 mh. basileu,seij
o[ti su. paroxu,nh| evn Acaz
tw/| patri, sou ouv fa,gontai
kai. ouv pi,ontai
be,ltion h=n se poiei/n kri,ma kai. dikaiosu,nhn
16 ouvk e;gnwsan ouvk e;krinan kri,sin tapeinw/| ouvde. kri,sin pe,nhtoj
ouv tou/to, evsti to. mh. gnw/nai, se evme, le,gei ku,rioj
17 ivdou. ou;k eivsin oi` ovfqalmoi, sou ouvde. h` kardi,a sou avllV h' eivj th.n pleonexi,an sou
kai. eivj to. ai-ma to. avqw/|on tou/ evkce,ein auvto. kai. eivj avdi,khma
kai. eivj fo,non tou/ poiei/n
136
Jer 22,18–23
Id 5.1
25,22b
(evn th/|
51,13; → 2,20a
137
Jer 22,18–23
hd"Why> %l,m, WhY"viayO-!B, ~yqiy"Ahy>-la, hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
<hZ<h; vyaih'-l[; yAh>
Al WdP.s.yI-al{
yxia' yAh
[tAxa' yAhw>]
Al WdP.s.yI-al{
!Ada' yAh
`[(AdhoQ) hdoho yAhw>]
rbeQ'yI rAmx] tr:Wbq.
bAxs'
`~Il'v'Wry> yrE[]v;l. ha'l.hm' e %lev.h;w>
!Anb'L.h; yli[]
yqi['c.W
%leAq ynIT. !v'B'b;W
# ~y" rb,[eme \ ~yrIb'[]me § yqi[]c;w>
`%yIb'h]a;m.-lK' WrB.v.nI yKi
paraptw,sei sou √ y\alv aram) %teWlv'B. \ %yIt;wOl.v;B. %yIl;ae yTir>B;DI
T.r>m;a'
[m'v.a, al{
%yIr:W[N>mi %Ker>d: hz<
`yliAqB. T.[m; ;v'-al{ [yKi]
x:Wr-h[,r>Ti %yI[;ro-lK'
WkleyE ybiV.B; %yIb;h]am; .W
yviboTe za' yKi
`(h[r II) %yI[;ro \ %te['r" lKomi T.m.l;k.nIw>
~yzIr"a]B' (QT.n>N:qum.) yTin>N:qum. !Anb'L.B; (QT.b.v;yO) yTib.v;yO
`hd"leYOK; lyxi ~ylib'x] %l'-aboB. (Fut) T.x;n:a/n< \ T.n>x;NE-[hm;]
a 18
b
c
d
e
f
g
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
18 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj evpi. Iwakim ui`o.n Iwsi,a basile,a Iouda
ouvai. evpi. to.n a;ndra tou/ton
ouv mh. ko,ywntai auvto,n
w' a;delfe
ouvde. mh. klau,sontai auvto,n
oi;mmoi ku,rie
19
20
21
22
23
19 tafh.n o;nou tafh,setai
sumyhsqei.j
r`ifh,setai evpe,keina th/j pu,lhj Ierousalhm
20 avna,bhqi eivj to.n Li,banon
kai. ke,kraxon
kai. eivj th.n Basan do.j th.n fwnh,n sou
kai. bo,hson eivj to. pe,ran th/j qala,sshj
o[ti sunetri,bhsan pa,ntej oi` evrastai, sou
21 evla,lhsa pro.j se. evn th/| paraptw,sei sou
kai. ei=paj
ouvk avkou,somai
au[th h` o`do,j sou evk neo,thto,j sou
ouvk h;kousaj th/j fwnh/j mou
22 pa,ntaj tou.j poime,naj sou poimanei/ a;nemoj
kai. oi` evrastai, sou evn aivcmalwsi,a| evxeleu,sontai
o[ti to,te aivscunqh,sh|
kai. avtimwqh,sh| avpo. pa,ntwn tw/n filou,ntwn se
23 katoikou/sa evn tw/| Liba,nw| evnnosseu,ousa evn tai/j ke,droij
katastena,xeij evn tw/| evlqei/n soi ovdu,naj wvdi/naj w`j tiktou,shj
138
Jer 22,24–30
hw"hy>-~aun> ynIa'-yx;
hd"Why> %l,m, ~yqiy"Ahy>-!b, Why"n>K' hy<h.yI <Ayh'>-~ai yKi
ynIymiy> dy:-l[; ~t'Ax
`&'n>q,T.a, ~V'mi [yKi]
+ dy" → 6,9c
[dy:b.W] ^v,p.n: yveq.bm
; . dy:B. ^yTit;n>W
~h,ynEP.mi rAgy" hT'a;-rv,a]
Id 4.12
`~yDIf.Kh; ; dy:b[. W lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn> dy:b.W]
^M.ai-ta,w> ^t.ao yTil.j;hew>
^t.d:l'y> rv,a]
Dtn 29,27
[tr<x,a;] #r<a'h' l[;
~v' [~]T,d>L;yU-al{ rv,a]
`WtWmT' ~v'w>
#r<a'h'-l[;w>
ba: 44,14bc
[~v' bWvl'] ~v'p.n:-ta, (eu;contai) ~yaiF.n:m. ~he-rv,a]
`WbWvy" al{ [hM'v']
Id 5.12; 30b; 48,38b
yliK. Ki \ -~ai Why"n>K' [hZ<h; vyaih' #Wpn"] hz<b.nI [bc,[h, ;]
#p,xe ≙ crei,a 48,38c
AB #p,xe !yae
28c–e: 30b–d
[A[r>z:w> aWh W]lj]Wh [:WDm;
#r<a'h'-l[; [W]kl.v.huw>
`[W][d"y"-al{ rv,a]
`hw"hy>-rb;D> y[im.vi [#r<a]' #r<a, #r<a,
Id 6.2
→ 18,11b
[hw"hy> rm;a' hKo]
30bc: 1 Chr 3,17–18 rb,G< (evkkh,rukton via [wr-H ?) yrIyrI[] hZ<h; vyaih'-ta, y\Wbt.Ki
[wym'y"B. xl;c.yI-al{]
+ xlc → 5,28f
Id 4.31; 36,30b; Kon 68f.
dwId" aSeKi-l[; bveyO [vyai] A[r>Z:mi (!) xl;c.yI al{ yKi
`hd"WhyBi dA[ lvemoW
139
Jer 22,24–30
a 24
b
c
a1 25
b
a2
a1 26
b
a2
c
d
aP27
b
a
a 28
b
c
d
e
29
a 30
b
c
d
24 zw/ evgw, le,gei ku,rioj
eva.n geno,menoj ge,nhtai Ieconi,aj ui`o.j Iwakim basileu.j Iouda
avposfra,gisma evpi. th/j ceiro.j th/j dexia/j mou
evkei/qen evkspa,sw se
25 kai. paradw,sw se eivj cei/raj zhtou,ntwn th.n yuch,n sou
w-n su. euvlabh/| avpo. prosw,pou auvtw/n
eivj cei/raj tw/n Caldai,wn
26 kai. avporri,yw se. kai. th.n mhte,ra sou
th.n tekou/sa,n se
eivj gh/n
ou- ouvk evte,cqhj evkei/
kai. evkei/ avpoqanei/sqe
27 eivj de. th.n gh/n
h]n auvtoi. eu;contai tai/j yucai/j auvtw/n
ouv mh. avpostre,ywsin
28 hvtimw,qh Ieconi,aj w`j skeu/oj
ou- ouvk e;sti crei,a auvtou/
o[ ti evxerri,fh
kai. evxeblh,qh eivj gh/n
h]n ouvk h;|dei
29 gh/ gh/ a;koue lo,gon kuri,ou
30
gra,yon to.n a;ndra tou/ton evkkh,rukton a;nqrwpon
o[ti ouv mh. auvxhqh/| evk spe,rmatoj auvtou/ kaqh,menoj evpi. qro,nou Dauid
a;rcwn e;ti evn tw/| Iouda
140
Jer 23,1–8
Jer 23,1–8
`[hw"hy>-~aun>] ~t'\ytiy[ir>m; !aco-ta, ~ycipmi .W ~ydIB.am; . ~y[iro yAh
yMi[;-ta, ~y[iroh' [~y[iroh']P-l[; [laer"f.yI yhel{a/] hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
ynIaco-ta, ~t,copih] ~T,a;
~WxDIT;w:
~t'ao ~T,d>q;p. al{w>
`[hw"hy>-~aun>] ~k,ylel.[;m; [:ro-ta, ~k,yle[] dqepo ynIn>hi
→ 15,1d
yMi[; \ ynIaco tyrIaev.-ta, #Beq;a] ynIa]w:
32,37a; 40,11c; → 1,15a
[tA]cr"a]h' lKomi
~v' ~t'ao yTix.D:hi-rv,a]
!h,wEn>-l[; !h,t.a, ytibovih]w:
Wrp'W
`Wbr"w>
~y[iro ~h,yle[] ytimoqih]w:
(oi] poimanou/sin auvtou,j) ~W[r"w>
dA[ War>yyI-al{w>
WTx;yE-al{w>
`hw"hy>-~aun> [WdqeP'yI al{w>]
5–6: 33,15–16
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi
qyDIc; xm;c, dwId"l. ytimoqih]w:
%l,m, %l;m'W
lyKif.hiw>
`#r<a'B' hq'd"c.W jP'v.mi hf'['w>
hd"Why> [v;W"Ti wym'y"B.
xj;b,l' !Kov.yI laer"f.yIw>
~Veh; \ AmV.-hz<w>
Aar>q.yI-rv,a]
Id 1.5
`# (Iwsedek) qdcw(h)y \ Wnqed>ci hw"hy> §
––– 7–8 in AlT hinter 40 –––
7–8: || 16,14–15
2,26c
7d; keine Sgr
31,36b.37d
3b
Kon 130
141
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy"-hNEhi !kel'
dA[ Wrm.ayO-al{w>
hw"hy>-yx;
`~yIr"c.mi #r<a,me laer"f.yI tyBe \ ynEB.-ta, hl'[/h, rv,a]
-~ai yKi
hw"hy>-yx;
[hl'[/h,] rv,a]
laer"f.yI [tyBe] [r:z< <lKo>-ta, (!) aybihe [rv,a]w:]
tAcr"a]h' lKomiW hn"Apc' #r<a,me
~v' ~x'DIhi \ ~yTix.D:hi rv,a]
`~t'm'd>a;-l[; ~beviY"w: \ Wbv.y"w>
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
w' oi` poime,nej oi` avpollu,ontej kai. diaskorpi,zontej ta. pro,bata th/j nomh/j auvtw/n
dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj evpi. tou.j poimai,nontaj to.n lao,n mou
u`mei/j dieskorpi,sate ta. pro,bata, mou
kai. evxw,sate auvta.
kai. ouvk evpeske,yasqe auvta,
ivdou. evgw. evkdikw/ evfV u`ma/j kata. ta. ponhra. evpithdeu,mata u`mw/n
3 kai. evgw. eivsde,xomai tou.j kataloi,pouj tou/ laou/ mou
avpo. pa,shj th/j gh/j
ou- evxw/sa auvtou.j evkei/
kai. katasth,sw auvtou.j eivj th.n nomh.n auvtw/n
kai. auvxhqh,sontai
kai. plhqunqh,sontai
4 kai. avnasth,sw auvtoi/j poime,naj
oi] poimanou/sin auvtou,j
kai. ouv fobhqh,sontai e;ti
ouvde. ptohqh,sontai
le,gei ku,rioj
5 ivdou. h`me,rai e;rcontai le,gei ku,rioj
kai. avnasth,sw tw/| Dauid avnatolh.n dikai,an
kai. basileu,sei basileu.j
kai. sunh,sei
kai. poih,sei kri,ma kai. dikaiosu,nhn evpi. th/j gh/j
6 evn tai/j h`me,raij auvtou/ swqh,setai Ioudaj
kai. Israhl kataskhnw,sei pepoiqw,j
kai. tou/to to. o;noma
o] kale,sei auvto.n [ku,rioj]
Iwsedek
––– 7–8 in AlT hinter 40 –––
7 dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai le,gei ku,rioj
kai. ouvk evrou/sin e;ti
zh/| ku,rioj
o]j avnh,gage to.n oi=kon Israhl evk gh/j Aivgu,ptou
8 avlla,
zh/| ku,rioj
o]j
sunh,gagen a[pan to. spe,rma Israhl
avpo. gh/j borra/ kai. avpo. pasw/n tw/n cwrw/n
ou- evxw/sen auvtou.j evkei/
kai. avpekate,sthsen auvtou.j eivj th.n gh/n auvtw/n
142
Jer 23,9–15
Jer 23,9–15
10b
Id 5.2; 12,4a
→ 14,18e
13a.14a
Ps 35,6; → 20,16a
→ 2,8e
keine Sgr
Kon 128f.; 27,18d
15a–c: || 9,14
9,14b
143
~yaibiN>l;
yBir>qib. yBili rB;v.nI
yt;Amc.[;-lK' Wpx]r"
rb,g<k. rbuv' \ rAKvi vyaiK. ytiyyIh'
!yIy" (suneco,menoj √ rc[) Arb'[]
`# (euvprepei,aj do,xhj auvtou/) Avd>q' yrEb.DI § ynEP.miW hw"hy> ynEPm. i
[#r<a'h' ha'lm
. ' ~ypia]nm" . yKi]D
#r<a'h' (lba I) hl'b.a' hL,ae \ hl'a' ynEP.mi-yKi
rB'd>mi tAan> Wvb.y"
h['r" ~t'c'Wrm. yhiT.w:
`!ke-al{ ~t'r"Wbg>W
WpnEx' # !heKo-~g: * aybin"-~g: §-yKi
`[hw"hy>-~aun>] ~t'['r" ytiyair" \ ytiac'm' ytiybeB.-~G:
hl'pea]B' tAQl;q.l;x]K; ~h,l' ~K'r>d: [h]y<h.yI !kel'
WxD:yI
Hb' Wlp.n"w>
`[hw"hy>-~aun>] ~t'D"quP. tn:v. h['r" ~h,yle[] aybia'-yKi
hl'p.ti ytiyair" !Arm.vo yaeybin>biW
(f) l[;B;b; WaB.N:hi
`laer"f.yI-ta, yMi[;-ta, W[t.Y:w:
hr"Wr[]v; ytiyair" ~Il;v'Wry> yaebin>biW
@Aan"
rq,V,B; %l{h'w>
~y[irEm. ydEy> WqZ>xiw>
<h['r"h'> Akr>D:mi \ At['r"me vyai bWv \ Wbv'-yTil.bil.
~dos.Ki ~L'ku yli-Wyh'
`hr"mo[]K; h'yb,v.yOw>
[~yaibiN>h;-l[; tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
(!) hn"[]l; ~t'Aa lykia]m; ynIn>hi
varo-yme ~ytiqiv.hiw>
`#r<a'h'-lk'l. hP'nUx] ha'c.y" ~Ili;v'Wry> yaeybin> taeme yKi
a 9
b
c
d1
e
d2
a 10
b
c
d
e
a 11
b
a 12
b
c
d
a 13
b
c
a 14
b
c
d
e
f
g
a 15
b
c
d
(6) evn toi/j profh,taij
9 sunetri,bh h` kardi,a mou evn evmoi.
evsaleu,qh pa,nta ta. ovsta/ mou
evgenh,qhn w`j avnh.r suntetrimme,noj kai. w`j a;nqrwpoj
suneco,menoj avpo. oi;nou
avpo. prosw,pou kuri,ou kai. avpo. prosw,pou euvprepei,aj do,xhj auvtou/
10
o[ti avpo. prosw,pou tou,twn evpe,nqhsen h` gh/
evxhra,nqhsan ai` nomai. th/j evrh,mou
kai. evge,neto o` dro,moj auvtw/n ponhro.j
kai. h` ivscu.j auvtw/n ouvc ou[twj
11 o[ti i`ereu.j kai. profh,thj evmolu,nqhsan
kai. evn tw/| oi;kw| mou ei=don ponhri,aj auvtw/n
12 dia. tou/to gene,sqw h` o`do.j auvtw/n auvtoi/j eivj ovli,sqhma evn gno,fw|
kai. u`poskelisqh,sontai
kai. pesou/ntai evn auvth/|
dio,ti evpa,xw evpV auvtou.j kaka. evn evniautw/| evpiske,yewj auvtw/n
13 kai. evn toi/j profh,taij Samarei,aj ei=don avnomh,mata
evprofh,teusan dia. th/j Baal
kai. evpla,nhsan to.n lao,n mou Israhl
14 kai. evn toi/j profh,taij Ierousalhm e`o,raka frikta,
moicwme,nouj
kai. poreuome,nouj evn yeu,desi
kai. avntilambanome,nouj ceirw/n ponhrw/n
tou/ mh. avpostrafh/nai e[kaston avpo. th/j o`dou/ auvtou/ th/j ponhra/j
evgenh,qhsa,n moi pa,ntej w`j So,doma
kai. oi` katoikou/ntej auvth.n w[sper Go,morra
15 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. ywmi,zw auvtou.j ovdu,nhn
kai. potiw/ auvtou.j u[dwr pikro,n
o[ti avpo. tw/n profhtw/n Ierousalhm evxh/lqe molusmo.j pa,sh| th/| gh/|
144
Jer 23,16–24
Jer 23,16–24
27,15c.16c
Id 6.4; keine Sgr; 17ab: 15,16a
→ 1,1a
Kon 144
keine Sgr
18e.22b
→ 1,1a
19–20: || 30,23–24
Id 4.21
keine Sgr; Kon 137
Kon 128
145
tAab'c. hw"hy> rm;a'-hKo
~yaiB.NIh;] ~yaibiN>h; yrEb.DI-l[; W[m.v.Ti-la;
[~k,t.a,] hM'he ~yliBihm
. ; <yKi>
WrBed:y> ~B'li !Azx]
`hw"hy> yPimi al{
yce\yc;a]n:m.li [rAma'] ~yrIm.ao
hw"hy> rb;D> \ rB,DI
~k,l' hy<h.yI ~Alv'
A[Bli] tWrrIv.Bi %leho lko<l.>w>
Wrm.a'
`h['r" [~]k,yle[] aAbt'-al{
hw"hy> dAsB. dm;[' ymi yKi
ar>Y:w: \ ar<yEw>
Arb'D>-ta, [[m;v.yIw>]
[(QArb'D>) yrIb'D>] byviq.hi-ymi
`[m'v.YIw:
lleAxt.mi (!) r[;s;w> ha'c.y" hm'xe hw"hy> (!) tr:[]s; hNEhi
`(!) lWxy" ~y[iv'r> [varo] l[;
hw"hy>[email protected]; bWvy" (ouvke,ti) al{
ABli tAMzIm. Amyqih]-d[;w> Atf{[]-d[;
`[hn"yBi] Hb' Wnn>ABt.yI\Ti ~ymiY"h; tyrIx]a;B.
~yaibiN>h;-ta, (Impf) yTix.l;v'-al{
(Impf) Wcr" ~hew>
~h,ylea] yTir>B;dI-al{
`(Impf) WaB'nI ~hew>
ydIAsB. Wdm.['-~aiw>
yMi[;-ta, | yr:b'd> W[m.v.YIw: \ W[miv.y:w>
`~h,ylel.[;m; [:rmo e[W [r"h' ~K'r>Dm: i] ~WbviywI
hw"hy>-~aun> ynIa' broQm' i yhel{a/[h;]
`qxor"me yhel{a/ al{w>
~yrIT's.MiB; vyai rteS'yI-~ai
[hw"hy>-~aun>] WNa,r>a,-al{ ynIa]w:
`hw"hy>-~aun> alem' ynIa] #r<a'h'-ta,w> ~yIm;V'h;-ta, aAlh]
[~k,l'
a 16
b
c
d
e
a 17
b
c
d
e
a 18
b
c
d
e
a 19
b
a 20
b
a
b
c
d
a
b
c
a
b
a
b
c
21
22
23
24
16 ou[twj le,gei ku,rioj pantokra,twr
mh. avkou,ete tou.j lo,gouj tw/n profhtw/n
o[ti mataiou/sin auvtoi.
o[rasin avpo. kardi,aj auvtw/n lalou/si
kai. ouvk avpo. sto,matoj kuri,ou
17 le,gousi toi/j avpwqoume,noij
to.n lo,gon kuri,ou
eivrh,nh e;stai u`mi/n
kai. pa/si toi/j poreuome,noij toi/j qelh,masin auvtw/n
[panti. tw/| poreuome,nw| pla,nh| kardi,aj auvtou/] ei=pan
ouvc h[xei evpi. se. kaka,
18 o[ti ti,j e;sth evn u`posth,mati kuri,ou
kai. ei=de
to.n lo,gon auvtou/
ti,j evnwti,sato
kai. h;kousen
19 ivdou. seismo.j para. kuri,ou kai. ovrgh. evkporeu,etai eivj susseismo,n sustrefome,nh
evpi. tou.j avsebei/j h[xei
20 kai. ouvke,ti avpostre,yei o` qumo.j kuri,ou
e[wj a'n poih,sh| auvto. kai. e[wj a'n avnasth,sh| auvto. avpo. evgceirh,matoj kardi,aj auvtou/
evpV evsca,tou tw/n h`merw/n noh,sousin auvta,
21 ouvk avpe,stellon tou.j profh,taj
kai. auvtoi. e;trecon
ouvk evla,lhsa pro.j auvtou,j
kai. auvtoi. evprofh,teuon
22 kai. eiv e;sthsan evn th/| u`posta,sei mou
kai. eiv h;kousan tw/n lo,gwn mou kai. to.n lao,n mou
a'n avpe,strefon auvtou.j avpo. tw/n ponhrw/n evpithdeuma,twn auvtw/n
23 qeo.j evggi,zwn evgw, eivmi le,gei ku,rioj
kai. ouvci. qeo.j po,rrwqen
24 eiv krubh,setai, tij evn krufai,oij
kai. evgw. ouvk o;yomai auvto,n
mh. ouvci. to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n evgw. plhrw/ le,gei ku,rioj
146
Jer 23,25–32
Jer 23,25–32
yTi[.m;v'
Wrm.a'-rv,a] tae
yTim.l;x'
`~Alx] \ yTim.l'x'
yt;m'-d[;
rq,V'h; yaeB.nI ~yaibiN>h; bleB. hy<h.yI \ vyEh]
`~B'li tmir>T; ~a'B.n:b.W \ yaeybin>W
~t'moAlx]B; ymiv. [yMi[;]-ta, x:Kov.li \ x:yKiv.h;l. ~ybiv.xoh;
Wh[erEl. vyai WrP.s;y> rv,a]
`(f) l[;B'B; ymiv.-ta, ~t'Aba] Wxk.v' rv,a]K;
aybiN"h;
~Alx] ATai-rv,a]
«auvtou/» ~Alx] rPes;y>
ATai yrIb'D> rv,a]w:
tm,a/ yrIb'D> rBed:y>
`[hw"hy>-~aun>] rB'h;-ta, !b,T,l;-hm;
vyJip;k.W [hw"hy>-~aun>] vaeK' yrIb'd> [hko] aAlh]
`[l;s' (Ptz) #cepoy>
«o` qeo,j» hw"hy>-~aun> ~yaibiN>h;-l[; ynIn>hi !kel'
`Wh[erE taeme vyai yr:b'd> ybeN>gm: .
glw,sshj) ~n"Avl. ~yxiq.L{h; [hw"hy>-~aun>] ~aiybiN>h;-l[; ynIn>hi
`# «auvtw/n» ~Wn (Ptz) WmWnY"w: \ ~aun> Wma]n>YIw: §
[hw"hy>-~aun>] rq,v, tAml{x] yaeB.nI <~yaiybiN>h;>-l[; ynIn>hi
(Impf) ~WrP.s;y>w:
~t'Wzx]p;b.W ~h,yrEq.viB. yMi[;-ta, W[t.Y:w:
~yTix.l;v.-al{ ykinOa'w>
~ytiyWIci al{w>
`[hw"hy>-~aun>] hZ<h;-~['l' Wly[iAy-al{ ly[eAhw>
rmoale rq,v, ymiv.Bi ~yaiB.NIh; ~yaibiN>h;
keine Sgr
keine Sgr
2,32c; 18,15a
→ 2,8e
→ 4,2d
(profhtei,aj
31a.26b
147
(Präs)
a 25
b
c
d
a 26
b
a 27
b
c
a1 28
b
a2
c
d
e
a 29
b
30
a 31
b
a 32
b
c
d
e
f
25 h;kousa
a] lalou/sin oi` profh/tai oi] profhteu,ousin evpi. tw/| ovno,mati, mou yeudh/ le,gontej
hvnupniasa,mhn
evnu,pnion
26 e[wj po,te
e;stai evn kardi,a| tw/n profhtw/n tw/n profhteuo,ntwn yeudh/
kai. evn tw/| profhteu,ein auvtou.j ta. qelh,mata kardi,aj auvtw/n
27 tw/n logizome,nwn tou/ evpilaqe,sqai tou/ ovno,mato,j mou evn toi/j evnupni,oij auvtw/n
a] dihgou/nto e[kastoj tw/| plhsi,on auvtou/
kaqa,per evpela,qonto oi` pate,rej auvtw/n tou/ ovno,mato,j mou evn th/| Baal
28 o` profh,thj
evn w-| to. evnu,pnio,n evsti
dihghsa,sqw to. evnu,pnion auvtou/
kai. evn w-| o` lo,goj mou pro.j auvto,n
dihghsa,sqw to.n lo,gon mou evpV avlhqei,aj
ti, to. a;curon pro.j to.n si/ton
29 ouvci. oi` lo,goi mou w[sper pu/r kai. w`j pe,lux
ko,ptwn pe,tran
30 dia. tou/to ivdou. evgw. pro.j tou.j profh,taj le,gei ku,rioj o` qeo,j
tou.j kle,ptontaj tou.j lo,gouj mou e[kastoj para. tou/ plhsi,on auvtou/
31 ivdou. evgw. pro.j tou.j profh,taj tou.j evklamba,nontaj profhtei,aj glw,sshj
kai. nusta,zontaj nustagmo.n auvtw/n
32 ivdou. evgw. pro.j tou.j profh,taj tou.j profhteu,ontaj evnu,pnia yeudh/
kai. dihgou/nto auvta.
kai. evpla,nhsan to.n lao,n mou evn toi/j yeu,desin auvtw/n kai. evn toi/j pla,noij auvtw/n
kai. evgw. ouvk avpe,steila auvtou.j
kai. ouvk evneteila,mhn auvtoi/j
kai. wvfe,leian ouvk wvfelh,sousi to.n lao.n tou/ton
148
Jer 23,33–40
Jer 23,33–40
→ 14,18e
Id 1.4
37: 35
→ 4,2d
→ 4,2d
keine Sgr
→ 15,1d
––– hier 7–8 in AlT –––
149
[rmoale] #
!heko-Aa
hZ<h; ~['h' ^l.a'v.yI-ykiw>
hw"hy> aF'm;-hm;
~h,ylea] T'rm> ;a'w>
# aF'M;h; ~T,a; \ aF'm;-hm;-ta, §
`hw"hy>-~aun> ~k,t.a, yTiv.j;n"w>
~['h'w> !heKoh;w> aybiN"h;w>
rm;ayO rv,a]
hw"hy> aF'm;
`AtyBe-l[;w> aWhh; vyaih'-l[; yTid>q;p'W
wyxia'-la, vyaiw> Wh[erE-l[; vyai Wrm.ato hKo
hw"hy> hn"['-hm,
`hw"hy> rB,DI-hm;W
dA[-WrK.z>ti al{ hw"hy> aF'm;W
rb'D"h; \ Arb'D> vyail. hy<h.yI aF'M;h; yKi
`[Wnyhel{a/ tAab'c. hw"hy> ~yYIx; ~yhil{a/ yrEb.DI-ta, ~T,k.p;h]w:]
[aybiN"h;-la, rm;ato hKo]
[hw"hy> %n"['-hm,]
`«o` qeo.j h`mw/n» hw"hy> rB,DI-hm;W
[-~aiw>]
[hw"hy> aF'm;]
[WrmeaTo]
«o` qeo,j» hw"hy> rm;a' hKo !kel'
hZ<h; rb'D"h;-ta, ~k,rm> 'a] ![;y:
hw"hy> aF'm;
rmoale ~k,ylea] xl;v.a,w"
Wrm.ato al{
`hw"hy> aF'm;
ynIn>hi !kel'
[av{n" ~k,t.a,] (lamba,nw √ afn Präs) ytiyvin"w>
ry[ih'-ta,w> ~k,t.a, (Präs) yTiv.j;n"w>
~k,yteAba]l;w> ~k,l' yTit;n" rv,a]
`[yn"P' l[;me]
~l'A[ tWMlik.W ~l'A[ tP;r>x, ~k,yle[] yTit;n"w>
`x:keV'ti al{ rv,a]
*
aybiN"[h;]-Aa
§
a 33
b
c
d
e
aP34
b
c
a
a 35
b
c
a 36
b
c
a 37
b
c
a1 38
b
a2
c
d
e
f
g
h
a 39
b
c1
d
c2
a 40
b
33 kai. eva.n evrwth,swsi, se o` lao.j ou-toj h' i`ereu.j h' profh,thj
ti, to. lh/mma kuri,ou
kai. evrei/j auvtoi/j
u`mei/j evste to. lh/mma
kai. r`a,xw u`ma/j le,gei ku,rioj
34 kai. o` profh,thj kai. o` i`ereu.j kai. o` lao,j
oi] a'n ei;pwsi
lh/mma kuri,ou
kai. evkdikh,sw to.n a;nqrwpon evkei/non kai. to.n oi=kon auvtou/
35 ou[twj evrei/te e[kastoj pro.j to.n plhsi,on auvtou/ kai. e[kastoj pro.j to.n avdelfo.n auvtou/
ti, avpekri,qh ku,rioj
kai. ti, evla,lhse ku,rioj
36 kai. lh/mma kuri,ou mh. ovnoma,zete e;ti
o[ti to. lh/mma e;stai tw/| avnqrw,pw| o` lo,goj
37
kai. ti, evla,lhse ku,rioj o` qeo.j h`mw/n
38
dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj o` qeo,j
avnqV w-n ei;pate to.n lo,gon tou/ton
lh/mma kuri,ou
kai. avpe,steila pro.j u`ma/j le,gwn
ouvk evrei/te
lh/mma kuri,ou
39 dia. tou/to ivdou. evgw.
lamba,nw
kai. r`a,ssw u`ma/j kai. th.n po,lin
h]n e;dwka u`mi/n kai. toi/j patra,sin u`mw/n
40 kai. dw,sw evfV u`ma/j ovneidismo.n aivw,nion kai. avtimi,an aivw,nion
h[tij ouvk evpilhsqh,setai
––– hier 7–8 in AlT –––
150
Jer 24,1–7
keine Sgr
5,27a; → 32,17a
29,2
5c.6a
12
Jer 24,1–7
hw"hy> ynIa;r>hi
hw"hy> lk;yhe ynEp.li ~ydIm'[m] ' \ ~ydI['Wm ~ynIaet. yaed"WD ynEv. [hNEhiw>]
~yqiy"Ahy>-!b, Why"n>k'y>-ta, lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn> tAlg>h; yrEx]a;
vr"x'h,-ta,w> # ~yrIF'h;-ta,w> \ hd"Why> yrEf'-ta,w> § hd"Why>-%l,m,
~Il;iv'Wrymi <ryvi['h'-ta,w>> (tou.j desmw,taj = rG"suM.h;) rGEs.M;h;-ta,w>
`lb,B' ~aebiy>w:
tArKuB;h; ynEaet.Ki daom. tAbjo ~ynIaeT. dx'a, dWDh;
daom. tA[r" ~ynIaeT. rxea' \ dx'a, dWDh;w>
`«auvtw/n» [:rome hn"l.k;a'te-al{ rv,a]
yl;ae hw"hy> rm,aYOw:
Why"m.r>yI ha,ro hT'a;-hm'
rm;aow"
~ynIaeT.
daom. tAbjo tAbJoh; [~ynIaeT.h;]P
daom. tA[r" tA[r"h'w>
`«auvtw/n» [:rome hn"l.k;a'te-al{ rv,a]
`rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
laer"f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a'-hKo
hd"Why> tWlG"-ta, ryKia;-!Ke hL,aeh' tAbJoh; ~ynIaeT.K;
`hb'Ajl. ~yDIf.K; #r<a, hZ<h; ~AqM'h;-!mi yTix.L;vi rv,a]
hb'Ajl. ~h,yle[] ynIy[e yTim.f;w>
12
<hb'Ajl.> taZOh; #r<a'h'-l[; ~ytibovih]w:
~ytiynIb.W
sroh/a, al{w>
~yTi[.j;n>W
`vATa, al{w>
ytiao «auvtou,j» t[;d:l' ble ~h,l' yTit;n"w>
hw"hy> ynIa] yKi
~['l. yli-Wyh'w>
~yhil{ale ~h,l' hy<h.a, ykinOa'w>
`~B'li-lk'B. yl;ae Wbvuy"-yKi
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
1
1
2
2
3
3
4
5
4
5
6
6
7
7
e;deixe, moi ku,rioj
du,o kala,qouj su,kwn keime,nouj kata. pro,swpon naou/ kuri,ou
meta. to. avpoiki,sai Naboucodonosor basile,a Babulw/noj to.n Ieconi,an ui`o.n Iwakim
basile,a Iouda kai. tou.j a;rcontaj kai. tou.j tecni,taj
kai. tou.j desmw,taj kai. tou.j plousi,ouj evx Ierousalhm
kai. h;gagen auvtou.j eivj Babulw/na
o` ka,laqoj o` ei-j su,kwn crhstw/n sfo,dra w`j ta. su/ka ta. pro,ima
kai. o` ka,laqoj o` e[teroj su,kwn ponhrw/n sfo,dra
a] ouv brwqh,setai avpo. ponhri,aj auvtw/n
kai. ei=pe ku,rioj pro,j me
ti, su. o`ra/|j Ieremi,a
kai. ei=pa
su/ka
ta. crhsta. crhsta. li,an
kai. ta. ponhra. ponhra. li,an
a] ouv brwqh,setai avpo. ponhri,aj auvtw/n
kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro,j me le,gwn
ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl
w`j ta. su/ka ta. crhsta. tau/ta ou[twj evpignw,somai tou.j avpoikisqe,ntaj Iouda
ou]j evxape,stalka evk tou/ to,pou tou,tou eivj gh/n Caldai,wn eivj avgaqa,
kai. sthriw/ tou.j ovfqalmou,j mou evpV auvtou.j eivj avgaqa.
kai. avpokatasth,sw auvtou.j eivj th.n gh/n tau,thn «eivj avgaqa.»
kai. avnoikodomh,sw auvtou.j
kai. ouv mh. kaqe,lw
kai. katafuteu,sw auvtou.j
kai. ouv mh. evkti,lw
kai. dw,sw auvtoi/j kardi,an tou/ eivde,nai auvtou.j evme.
o[ti evgw, eivmi ku,rioj
kai. e;sontai, moi eivj lao,n
kai. evgw. e;somai auvtoi/j eivj qeo,n
o[ti evpistrafh,sontai evpV evme. evx o[lhj th/j kardi,aj auvtw/n
Mit B-S-239-538 A-106' c-613 26 Co Aeth Arab; von ZIEGLER als Eintragung aus 5c.6a getilgt. Nach
dem Bezeugungsbild existierte der Überhang schon in der Vorlage.
151
152
Jer 24,8–10
Jer 24,8–10
tA[r"h' ~ynIaeT.k;w>
[:rome hn"l.k;a'te-al{ rv,a]
hw"hy> rm;a' hko-[yKi]
wyr"f'-ta,w> hd"Why>-%l,m, WhY"qid>ci-ta, !Tea, !Ke
taZOh; #r<a'B' ~yrIa'v.NIh; ~Il;v'Wry> tyrIaev. taew>
44,15a2.26a; + #r<a, → 2,7a; → 1,15a
`~yIr"c.mi [#r<a,]B. ~ybiv.YOh;w>
→ 15,4a
(eivj diaskorpismo,n √ hrz, Qhw"[]z:l.) h['w"z>li ~yTit;n>W
Kon 158
#r<a'h' tAkl.mm. ; lkol. [h['r"l.]
tAmqoM.h;-lk'B. hl'l'q.liw> hn"ynIv.li lv'm'l.W hP'r>x,l.
`~v' (Aor) ~xeyDIa;-rv,a]
Kon 49
# rb,D"h;-ta,w> b['r"h'-ta, * br<x,h;-ta,<w>> § ~b' yTix.L;viw>
hm'd"a]h' l[;me ~M'Tu-d[;
Kon 9f.
`[~h,yteAba]l;w>] ~h,l' yTit;n"-rv,a]
«auvtw/n»
153
a1 8
b
c
a2
a
9
b
a 10
b
8
kai. w`j ta. su/ka ta. ponhra,
a] ouv brwqh,setai avpo. ponhri,aj auvtw/n
ta,de le,gei ku,rioj
ou[twj paradw,sw to.n Sedeki,an basile,a Iouda kai. tou.j megista/naj auvtou/
kai. to. kata,loipon Ierousalhm tou.j u`poleleimme,nouj evn th/| gh/| tau,th|
kai. tou.j katoikou/ntaj evn Aivgu,ptw|
9 kai. dw,sw auvtou.j eivj diaskorpismo.n
eivj pa,saj ta.j basilei,aj th/j gh/j
kai. eivj ovneidismo.n kai. eivj parabolh.n kai. eivj mi/soj kai. eivj kata,ran evn panti. to,pw|
ou- evxw/sa auvtou.j evkei/
10 kai. avpostelw/ eivj auvtou.j to.n limo.n kai. to.n qa,naton kai. th.n ma,cairan
e[wj a'n evkli,pwsin avpo. th/j gh/j
h-j e;dwka auvtoi/j
154
Jer 25,1–10
rb'D"h;
hd"Why> ~[;-lK'-l[; Why"m.r>yI-l[; hy"h'-rv,a]
hd"Why> %l,m, WhY"viayO-!B, ~yqiy"Ahyli ty[ibir>h' hn"V'B;
32,1c; Kon 140f.
`[lb,B' %l,m, rC;ar<d>k;Wbn>li tynIvoarIh' hn"V'h; ayhi]
hd"Why> ~[;-lK'-l[; [aybiN"h; Why"m.r>yI] rB,DI rv,a]
Kon 65
`rmoale ~Il;v'Wry> ybev.yO-[lK'] la,w>
1,2; 3: 7,25–26a
hn"v' hrEf.[, vl{v. Bi\-!mi
1,2; 46,25b; keine Sgr
hZ<h; ~AYh; d[;w> hd"Why> %l,m, #Ama' \ !Ama'-!b, WhY"viayOl.
hn"v' ~yrIf.[,w> vl{v' [hz<]
Kon 36
[yl'ae hw"hy>-rb;d> hy"h']
Kon 131f.; 3cd: 7,13bc; 3c–6a: 35,14e–15
rBed:w> ~yKev.a; ~k,ylea] rBed:a]w"
4b
`[~T,[.m;v. al{w>]
Kon 87, 131f. x:l{v'w> ~Kev.h; ~yaibiN>h; [w]yd"b'[]-[lK']-ta, ~k,ylea] yTix.l;v'w> \ hw"hy> xl;v'w>
~T,[.m;v. al{w>
`[[:mov.li] ~k,n>z>a'-ta, ~t,yJihi-al{w>
Kon 139
rmoale
h['r"h' AKr>Dm: i vyai an"-WbWv
~k,ylel.[;m; [:rmo eW
hm'd"a]h'-l[; Wbv.W
`~l'A[-d[;w> ~l'A[-!mil. ~k,yteAba]l;w> ~k,l' yTit;n: \ hw"hy> !t;n" rv,a]
~h,l' twOx]T;v.hil.W ~d"b.['l. ~yrIxea] ~yhil{a/ yrEx]a; Wkl.Te-la;w>
keine Sgr
~k,ydEy> hfe[m] ;B. ytiAa Wsy[ik.t;-al{w>
7.29a2; 4,22e; 31,28b; 7,6c.9b
`~k,l' # [r:h'l. \ [r:a' al{w> §
yl;ae ~T,[.m;v.-al{w>
6bc; Kon 69, 81f. `[~k,l' [r:l. ~k,ydEy> hfe[]m;B. (QynIsey[ik.h;) ynIWs[ik.hi ![;m;l. hw"hy>-~aun>]
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hKo !kel'
Kon 137
`# yr"b'd>li ~T,n>m;a/h,-al{ \ yr"b'D>-ta, ~T,[m. ;v.-al{ § rv,a] ![;y:
x:levo ynIn>hi
→ 1,15a
[hw"hy>-~aun>] !Apc' t[A]xP.v.mi-[lK'-ta,] yTix.q;l'w>
Id 3.1; 43,10d
[yDIb.[; lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn>-la,w>]
h'yb,v.yO-l[;w> taZOh; #r<a'h'-l[; ~ytiaobih]w:
Id 4.2
«auvth/j» bybis' [hL,aeh]' ~yIAGh;-lK' l[;w>
~yTim.r:x]h;w>
Kon 158
`~l'A[ tP;r>x,l.W \ tAbr>x'l.W hq'rEv.liw> hM'v;l. ~yTim.f;w>
hx'm.fi lAqw> !Aff' lAq ~h,me yTid>b;a]h;w>
`rnE rAaw> # rmo x:rE \ ~yIx;rE lAq § hL'K; lAqw> !t'x' lAq
155
Jer 25,1–10
a
b
1
1
o` lo,goj
o` geno,menoj pro.j Ieremi,an evpi. pa,nta to.n lao.n Iouda
evn tw/| e;tei tw/| teta,rtw| tou/ Iwakim ui`ou/ Iwsi,a basile,wj Iouda
2
2
a1 3
3
o]n evla,lhse pro.j pa,nta to.n lao.n Iouda
kai. pro.j tou.j katoikou/ntaj Ierousalhm le,gwn
evn triskaideka,tw| e;tei
tou/ Iwsi,a ui`ou/ Amwj basile,wj Iouda kai. e[wj th/j h`me,raj tau,thj
ei;kosi kai. tri,a e;th
c
b
a2
c
d
a 4
b
c
a 5
b
4
c
d
a
b
c
6
6
7
7
a 8
b
a1 9
b
a2
c
8
d
e
10
kai. evla,lhsa pro.j u`ma/j ovrqri,zwn kai. le,gwn
5
9
kai. avpe,stellon pro.j u`ma/j tou.j dou,louj mou tou.j profh,taj o;rqrou avposte,llwn
kai. ouvk eivshkou,sate
kai. ouv prose,scete toi/j wvsi.n u`mw/n
le,gwn
avpostra,fhte e[kastoj avpo. th/j o`dou/ auvtou/ th/j ponhra/j
kai. avpo. tw/n ponhrw/n evpithdeuma,twn u`mw/n
kai. katoikh,sate evpi. th/j gh/j
h-j e;dwka u`mi/n kai. toi/j patra,sin u`mw/n avpV aivw/noj kai. e[wj aivw/noj
mh. poreu,esqe ovpi,sw qew/n avllotri,wn tou/ douleu,ein auvtoi/j kai. tou/ proskunei/n auvtoi/j
o[pwj mh. parorgi,zhte, me evn toi/j e;rgoij tw/n ceirw/n u`mw/n
tou/ kakw/sai u`ma/j
kai. ouvk hvkou,sate, mou
dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
evpeidh. ouvk evpisteu,sate toi/j lo,goij mou
ivdou. evgw. avposte,llw
kai. lh,myomai patria.n avpo. borra/
kai. a;xw auvtou.j evpi. th.n gh/n tau,thn kai. evpi. tou.j katoikou/ntaj auvth.n
kai. evpi. pa,nta ta. e;qnh ta. ku,klw| auvth/j
kai. evxerhmw,sw auvtou.j
kai. dw,sw auvtou.j eivj avfanismo.n kai. eivj surigmo.n kai. eivj ovneidismo.n aivw,nion
10 kai. avpolw/ avpV auvtw/n fwnh.n cara/j kai. fwnh.n euvfrosu,nhj
fwnh.n numfi,ou kai. fwnh.n nu,mfhj ovsmh.n mu,rou kai. fw/j lu,cnou
156
Jer 25,11–22
9c.18; Kon 50, 158
Id 4.2; B. db[ → 22,13b
27,8a; keine Sgr
Id 4.19; Id 4.12
aWhh;
42,19a; 46,13b
Id 4.3b; 27,7b
50,29d; Kon 81f.
Jer 25,11–22 / JerG 32,1–8
hM'v;l. [hB'r>x'l. taZOh;] #r<a'h'-lK' ht'y>h'w>
`hn"v' ~y[ib.vi [lb,B' %l,m,-ta, hL,aeh]' ~yIAGb;\h; Wdb.['w>
[hy"h']w>
yAGh;-l[;[w> lb,B'-%l,m-, l[;] dqop.a, hn"v' ~y[ib.vi twal{m.ki
[~yDIf.K; #r<a,-l[;w> ~n"wO[-] ta, hw"hy>-~aun>]
`~l'A[ tAmm.vil. (Pl) Atao yTim.f;w>
yr:b'D>-lK'-ta, ayhih; #r<a'h'-l[; (Qytiabehew>) ytiyabehew>
h'yl,[' yTir>B;DI-rv,a]
hZ<h; rp,SeB; bWtK'h;-lK' tae
`~yIAGh;-[lK']-l[; Why"m.r>yI aB'nI-rv,a]
[~yliAdG> ~ykil'm.W ~yBir: ~yIAG hM'he-~G: ~b'-Wdb.[' yKi]
[`~h,ydEy> hfe[m
] ;k.W ~l'[\p'K. ~h,l' yTim.L;viw>]
a 11
b
a 12
b
11 kai. e;stai pa/sa h` gh/ eivj avfanismo,n
kai. douleu,sousin evn toi/j e;qnesin e`bdomh,konta e;th
12 kai.
evn tw/| plhrwqh/nai e`bdomh,konta e;th evkdikh,sw to. e;qnoj evkei/no
c
a1 13
b
a2
c
a 14
b
kai. qh,somai auvtou.j eivj avfanismo.n aivw,nion
13 kai. evpa,xw evpi. th.n gh/n evkei,nhn pa,ntaj tou.j lo,gouj mou
ou]j evla,lhsa katV auvth/j
pa,nta ta. gegramme,na evn tw/| bibli,w| tou,tw|
14 a] evprofh,teusen Ieremi,aj evpi. ta. e;qnh (Fortsetzung bei MT 49,34)
[yl;a]e laer"f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a' hko [yKi] a
ydIY"mi taZOh; # rm,x,h; !yyE \ hm'xeh; !yIY:h; § sAK-ta, xq; b
~yIAGh;-lK'-ta, [Atao] ht'yqiv.hiw> c
`~h,ylea] ^t.Aa x:levo ykinOa' rv,a] d
27c.28e
[Wtv'w>] a
27e
Waq'w> \ Wv[]GOt.hiw> b
llh III 46,9b; 50,38d; 51,7d
br<x,h; ynEP.mi Wll'hot.hiw> c
`~t'nOyBe x:levo ykinOa' rv,a] d
hw"hy> dY:mi sAKh;-ta, xQ;a,w" a
~yIAGh;-[lK']-ta, hq,v.a;w" b
`~h,ylea] hw"hy> ynIx;l'v.-rv,a] c
13
AlT + hd"Why> → 13,13c
<hd"Why>> [h']yk,l'm.-ta,w> hd"Why> yrE['-ta,w> ~Il;v'Wry>-ta,
Kon 158, 59
[hl'l'q.liw>] hq'rEv.li<w>> hM'v;l. hB'r>x'l. ~t'ao ttel' h'yr<f'-ta,w>
+ ~Ay 35,14c; 39,10c; 40,4a; 42,19d.21a; 44,2d.23e; 49,26b; 50,30b `[hZ<h; ~AYK;]
Id 2.6
Jes 51,17.22; Ps 75,9
wyr"f'-ta,w> wyd"b'[]-ta,w> ~yIr:cm. i-%l,m, h[or>P;-ta,
`AM[;-lK'-ta,w>
Id 3.7; Klgl 4,21; + #r<a, → 2,7a
[#W[h' #r<a, ykel.m-; lK' taew>] br<[,h'-lK' taew>
Id 3.7; + #r<a, → 2,7a
~yTiv.liP. [#r<a], ykel.m-; lK' taew>
`dADv.a; tyrIaev. taew> !Arq.[,-ta,w> hZ"[;-ta,w> !Alq.v.a;-ta,w>
`!AM[; ynEB.-ta,w> ba'Am-ta,w> ~Ada/-ta,
47,4b
[yaih'] <~>ykel.m;<h;> taew> !Adyci ykel.m;-[lK'] taew> rco-ykelm
. ;-[lK'] taew>
`~Y"h; rb,[eB. rv,a]
13
15
16
17
18
19
JerG 32
1 ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl
la,be to. poth,rion tou/ oi;nou tou/ avkra,tou tou,tou evk ceiro,j mou
kai. potiei/j pa,nta ta. e;qnh
pro.j a] evgw. avposte,llw se pro.j auvtou,j
2
kai. evxemou/ntai
kai. manh,sontai avpo. prosw,pou th/j macai,raj
h-j evgw. avposte,llw avna. me,son auvtw/n
3 kai. e;labon to. poth,rion evk ceiro.j kuri,ou
kai. evpo,tisa ta. e;qnh
pro.j a] avpe,steile, me ku,rioj pro.j auvta,
4 th.n Ierousalhm kai. ta.j po,leij Iouda kai. basilei/j ! Iouda !
kai. a;rcontaj auvtou/ tou/ qei/nai auvta.j eivj evrh,mwsin kai. eivj a;baton kai. eivj surigmo.n
5
6
20
21
a 22
b
7
8
kai. to.n Faraw basile,a Aivgu,ptou kai. tou.j pai/daj auvtou/ kai. tou.j megista/naj auvtou/
kai. pa,nta to.n lao.n auvtou/
kai. pa,ntaj tou.j summei,ktouj
kai. pa,ntaj tou.j basilei/j avllofu,lwn
th.n VAskalw/na kai. th.n Ga,zan kai. th.n Akkarwn kai. to. evpi,loipon VAzw,tou
kai. th.n VIdoumai,an kai. th.n Mwabi/tin kai. tou.j ui`ou.j Ammwn
kai. basilei/j Tu,rou kai. basilei/j Sidw/noj kai. basilei/j
tou.j evn tw/| pe,ran th/j qala,sshj
ZIEGLER dagegen mit schlechteren Zeugen: kai. basilei/j auvtou/ = MT. Die obige Rekonstruktion folgt
B-S-130 A-106 Q*-613 Bo Aeth.
157
158
Jer 25,23–29 / JerG 32,9–15
Jer 25,23–29
zWr\B-ta,w> am'yTe-ta,w> !d"D>-ta,w>
9,25a; 49,32c
`(kata. pro,swpon auvtou/ via ~ynIP') ha'pe yceWcq.-lK' taew>
20; 1 Kön 10,15; 2 Chr 9,14
br<[,h' [ykel.m;]-lK' taew> [br"[] ykel.m;-lK' taew>]
23
ha'Pe
`rB'd>MiB; ~ynIk.Voh;
taew> ~l'y[e ykel.m;-lK' taew> [yrIm.zI ykel.m;-lK' taew>]
(avpo. avphliw,tou) !ApC'h; ykelm
. ;-lK' taew>
~yqixor>h'[w>] * ~ybiroQ.h;<w>>
[#r<a'h'] tAkl.m.M;h;-lK' taew> wyxia'-la, vyai
hm'd"a]h' ynEP.-l[; rv,a]
`[~h,yrEx]a; hT,v.yI %v;ve %l,m,W]
~h,ylea] T'rm> ;a'w>
[laer"f.yI yhel{a]/ tAab'c. hw"hy> rm;a'-hKo
Wtv.
Wrk.viw>
Wyq.W
Wlp.nIw>
br<x,h; ynEP.mi WmWqt' al{w>
`~k,ynEyBe x:levo ykinOa' rv,a]
hy"h'w>
tATv.li ^d>Y"mi sAKh;-tx;q;l' Wna]m'y> yKi
[~h,ylea]] T'r>m;a'w>
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hKo
`WTv.ti Atv'
ry[ib' [hNEhi] yKi
h'yl,[' ymiv.-ar"q.nI rv,a]
[r:h'l. lxeme ykinOa'
[WqN"t]i hqeN"hi ~T,a;w>
WqN"ti al{
`[tAab'c. hw"hy> ~aun]> #r<a'h' ybev.yO-[lK']-l[; arEqo ynIa] br<x, yKi
Id 6.1
`sr:P' \ yd"m' ykel.m;-lK'
ExG 27,11; EzG 20,47; 21,4
48,24
Kon 81; 32,12
Id 6.1
Id 1.1a
→ 32,17a
Id 4.16; keine Sgr
Id 2.3; Kon 65
159
24
25
a 26
b
c
a 27
b
c
d
e
f
g
h
a 28
b
c
d
e
a1 29
b
a2
c
d
e
9
kai. th.n Dedan kai. th.n Qaiman kai. th.n Rwj
kai. pa,nta perikekarme,non kata. pro,swpon auvtou
10 kai. pa,ntaj tou.j summei,ktouj
tou.j katalu,ontaj evn th/| evrh,mw|
11 kai. pa,ntaj basilei/j Ailam kai. pa,ntaj basilei/j Persw/n
12 kai. pa,ntaj basilei/j avpo. avphliw,tou
tou.j po,rrw kai. tou.j evggu,j
e[kaston pro.j to.n avdelfo.n auvtou/ kai. pa,saj ta.j basilei,aj
ta.j evpi. prosw,pou th/j gh/j
13 kai. evrei/j auvtoi/j
ou[twj ei=pe ku,rioj pantokra,twr
pi,ete
kai. mequ,sqhte
kai. evxeme,sate
kai. pesei/sqe
kai. ouv mh. avnasth/te avpo. prosw,pou th/j macai,raj
h-j evgw. avposte,llw avna. me,son u`mw/n
14 kai. e;stai
o[tan mh. bou,lwntai de,xasqai to. poth,rion evk th/j ceiro,j sou w[ste piei/n
kai. evrei/j
ou[twj ei=pe ku,rioj
pio,ntej pi,esqe
15 o[ti evn po,lei
evn h-| wvnoma,sqh to. o;noma, mou evpV auvth,n
evgw. a;rcomai kakw/sai
kai. u`mei/j kaqa,rsei
ouv mh. kaqarisqh/te
o[ti ma,cairan evgw. kalw/ evpi. tou.j kaqhme,nouj evpi. th/j gh/j
160
Jer 25,30–38 / JerG 32,16–24
Jer 25,30–38
hL,aeh' ~yrIb'D>h;-[lK'] tae ~h,ylea] abeN"Ti hT'a;w>
[~h,ylea]] T'r>m;a'w>
(!) ga'v.yI ~ArM'mi hw"hy>
Dtn 26,15; Sach 2,17; Ps 68,6; 2 Chr 30,27
AlAq !TeyI Avd>q' [!A[M.]miW
WhwEn"-l[; (!) ga;v.yI (!) gaov'
keine Sgr; Kon 65
`#r<a'h' ybev.yO-[lK'] la, | (Pl) hn<[]y: ~ykir>doK. dd"yhe
#r<a'h' hceq.-d[; !Aav' aB'
~yIAGB; hw"hyl; byrI yKi
rf'B'-lk'l. aWh jP'v.nI
`hw"hy>-~aun> br<x,l; WnT.nI \ ~n"t'n> ~y[iv'r>h'
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hKo
yAG-la, yAGmi taceyO h['r" hNEhi
`#r<a'-yteK.r>Ym: i rA[yE lAdG" r[;s;w>
Ez 13,5 u.ö.
# hw"hy> ~AyB.. \ aWhh; ~AYB; § hw"hy> ylel.x; Wyh'w>
#r<a'h' hceq.-d[;w> #r<a'h' hceqm. i
33b–d: Kon 20
[Wdp.S'yI al{]
Id 4.30
[Wps.a'yE al{w>]
WrbeQ'yI al{[w>]
`Wyh.yI hm'd"a]h' ynEP.-l[; !m,dol.
~y[iroh' Wlyliyhe
Wq[]z:w>
34e.35.36a; Gen 31,38; Esr 10,19
!aCoh; yleyae \ yrEyDIa; (!) WvL.P;t.hiw>
[~k,ytiAcApt.W] x:Abj.li ~k,ymey> Wal.m'-yKi
`hD"m.x, yleyaeK. \ ylik.Ki ~T,l.p;n>W
→ 34c
Hos 13,15; Nah 2,10; Dan 11,8; 2 Chr 32,27; 36,10
→ 34c
`!aCoh; yleyaeme \ yrEyDIa;me hj'ylep.W ~y[iroh'-!mi sAnm' db;a'w>
→ 34c
!aCoh; yleyae \ yrEyDIa; tl;l.ywI ~y[iroh' tq;[]c; lAq
`~t'y[ir>m;-ta, hw"hy> ddEvo-yKi
`yPia; \ hw"hy>[email protected]; !Arx] ynEP.mi ~AlV'h; tAan> WMd:n"w>
(!) AKsu rypiK.K; bz:['
hM'v;l. ~c'r>a; ht'y>h'-yKi
(th/j mega,lhj) hn"AYh; br<x, \ !Arx] ynEP.mi
→ 4,8d; Ptz hny 46,16e; 50,16b; Zef 3,1
37; → 4,8d
`[APa; !Arx] ynEP.miW]
38b
161
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
a
30
31
32
33
b
c
d
e
a 34
b
c
d
e
35
a 36
b
37
a 38
b
16 kai. su. profhteu,seij evpV auvtou.j tou.j lo,gouj tou,touj
kai. evrei/j
ku,rioj avfV u`yhlou/ crhmatiei/
avpo. tou/ a`gi,ou auvtou/ dw,sei fwnh.n auvtou/
lo,gon crhmatiei/ evpi. tou/ to,pou auvtou/
kai. aided w[sper trugw/ntej avpokriqh,sontai kai. evpi. kaqhme,nouj th.n gh/n
h[kei o;leqroj 17 evpi. me,roj th/j gh/j
o[ti kri,sij tw/| kuri,w| evn toi/j e;qnesi
kri,netai auvto.j pro.j pa/san sa,rka
oi` de. avsebei/j evdo,qhsan eivj ma,cairan le,gei ku,rioj
18 ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. kaka. e;rcetai avpo. e;qnouj evpi. e;qnoj
kai. lai/lay mega,lh evkporeu,etai avpV evsca,tou th/j gh/j
19 kai. e;sontai traumati,ai u`po. kuri,ou evn h`me,ra| kuri,ou
evk me,rouj th/j gh/j kai. e[wj eivj me,roj th/j gh/j
ouv mh. katorugw/sin
eivj ko,pria evpi. prosw,pou th/j gh/j e;sontai
20 avlala,xate poime,nej
kai. kekra,xate
kai. ko,ptesqe oi` krioi. tw/n proba,twn
o[ti evplhrw,qhsan ai` h`me,rai u`mw/n eivj sfagh,n
kai. pesei/sqe w[sper oi` krioi. oi` evklektoi,
21 kai. avpolei/tai fugh. avpo. tw/n poime,nwn kai. swthri,a avpo. tw/n kriw/n tw/n proba,twn
22 fwnh. kraugh/j tw/n poime,nwn kai. avlalagmo.j tw/n kriw/n tw/n proba,twn
o[ti wvle,qreuse ku,rioj ta. boskh,mata auvtw/n
23 kai. pau,setai ta. katalu,mata th/j eivrh,nhj avpo. prosw,pou ovrgh/j qumou/ mou
24 evgkate,lipen w[sper le,wn kata,luma auvtou/
o[ti evgenh,qh h` gh/ auvtw/n eivj a;baton
avpo. prosw,pou macai,raj th/j mega,lhj
162
Jer 26,1–10
WhY"viayO-!B, ~yqiy"Ahy> (via %l,m, Gram!) %l{m. \ tWkl.m.m; tyviarEB.
`[rmoale] hw"hy> taeme hZ<h; rb'D"h; hy"h' [hd"Why> %l,m,]
hw"hy> rm;a' hKo
hw"hy>-tyBe rc;x]B; dmo[]
1,15c; 34,7a; 44,2c
hw"hy>-tyBe twOx]T;v.hil. ~yaiB'h; hd"Why> [yrE[']-lK'-l[; T'r>B;dIw>
~yrIb'D>h;-lK' tae
~h,ylea] * rBed:l. ^ytiyWIci rv,a]
`rb'D" [r:g>Ti-la;
W[m.v.yI yl;Wa
h['r"h' AKr>Dm: i vyai Wbvuy"w>
13c.19d; 15,6e; 31,15d.36a; 42,10f; 44,10a;
(kai. pau,somai √ xwn ?) yTim.x;nIw>
Jes 1,24
h['r"h'-la,
`~h,ylel.[;m; [:ro ynEP.mi ~h,l' tAf[]l; bvexo ykinOa' rv,a]
[~h,ylea]] T'r>m;a'w>
hw"hy> rm;a' hKo
ytir"AtB. tk,l,l' yl;ae W[m.v.ti al{-~ai
`~k,ynEp.li yTit;n" rv,a]
~yaibiN>h; yd:b'[] yrEb.DI-l[; [:mov.li
x:l{v'w> ~Kev.h;w> ~k,ylea] x:levo ykinOa' rv,a]
`«mou» ~T,[.m;v. al{w>
hl{viK. hZ<h; tyIB;h;-ta, yTit;n"w>
9c.20b; Kon 32
`#r<a'h' <lko> yyEAG lkol. hl'l'q.li !Tea, [htaZOh;] ry[ih'-ta,w>
8c.11a.16a; 6,13b; 27,9a; 28,1b1; 29,1b.8b1;
(!) ~yaibiN>h;w> ~ynIh]Koh; W[m.v.YIw:
rBed:m. Why"m.r>yI-ta, ~['h'-lk'w>
Sach 13,2
`hw"hy> tybeB. hL,aeh' ~yrIb'D>h;-ta,
-lK' tae rBed:l. Why"m.r>yI tALk;K. yhiy>w:
~['h'-lK'-la, rBed:l. hw"hy> «auvtw/|» hW"ci-rv,a]
→7
rmoale ~['h'-lk'w> (!) ~yaibiN>h;w> ~ynIh]Koh; Atao WfP.t.YIw:
`tWmT' tAm
rmoale hw"hy>-~veb. t'yBenI [:WDm;
hZ<h; tyIB;h; hy<h.yI AlviK.
bveAy !yaeme br:x/T, taZOh; ry[ih'w>
`hw"hy> tybeB. Why"m.r>yI-l[; \ la, ~['h'-lK' lheQ'YIw:
(Sg) hL,aeh' ~yrIb'D>h; tae hd"Why> yrEf' W[m.v.YIw:
hw"hy> tyBe %l,M,h;-tyBemi Wl[]Y:w:
36,10
`vd"x'h, hw"hy>-r[;v; xt;p,B. Wbv.YEw:
Jer 26,1–10 / JerG 33,1–10
27,1
36,1ab
1
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
a
b
2
3
4
5
6
7
a 8
b
c
d
a 9
b
c
d
a 10
b
c
1
evn avrch/| basile,wj Iwakim ui`ou/ Iwsi,a
evgenh,qh o` lo,goj ou-toj para. kuri,ou
2 ou[twj ei=pe ku,rioj
sth/qi evn auvlh/| oi;kou kuri,ou
kai. crhmatiei/j a[pasi toi/j VIoudai,oij toi/j evrcome,noij proskunei/n evn oi;kw| kuri,ou
a[pantaj tou.j lo,gouj
ou]j sune,taxa, soi auvtoi/j crhmati,sai
mh. avfe,lh|j r`h/ma
3 i;swj avkou,sontai
kai. avpostrafh,sontai e[kastoj avpo. o`dou/ auvtou/ th/j ponhra/j
kai. pau,somai
avpo. tw/n kakw/n
w-n evgw. logi,zomai tou/ poih/sai auvtoi/j e[neken tw/n ponhrw/n evpithdeuma,twn auvtw/n
4 kai. evrei/j
ou[twj ei=pe ku,rioj
eva.n mh. avkou,shte, mou tou/ poreu,esqai evn toi/j nomi,moij mou
oi-j e;dwka kata. pro,swpon u`mw/n
5 eivsakou,ein tw/n lo,gwn tw/n pai,dwn mou tw/n profhtw/n
ou]j evgw. avposte,llw pro.j u`ma/j o;rqrou kai. avpe,steila
kai. ouvk hvkou,sate, mou
6 kai. dw,sw to.n oi=kon tou/ton w[sper Shlw
kai. th.n po,lin dw,sw eivj kata,ran pa/si toi/j e;qnesi pa,shj th/j gh/j
7 kai. h;kousan oi` i`erei/j kai. oi` yeudoprofh/tai
kai. pa/j o` lao.j tou/ Ieremi,ou lalou/ntoj
tou.j lo,gouj tou,touj evn oi;kw| kuri,ou
8 kai. evge,neto Ieremi,ou pausame,nou lalou/ntoj pa,nta
a] sune,taxen auvtw/| ku,rioj lalh/sai panti. tw/| law/|
kai. sunela,bosan auvto.n oi` i`erei/j kai. oi` yeudoprofh/tai kai. pa/j o` lao.j le,gwn
qana,tw| avpoqanh/|
9 o[ ti evprofh,teusaj tw/| ovno,mati kuri,ou le,gwn
w[sper Shlw e;stai o` oi=koj ou-toj
kai. h` po,lij au[th evrhmwqh,setai avpo. katoikou,ntwn
kai. evxeklhsia,sqh pa/j o` lao.j evpi. Ieremi,an evn oi;kw| kuri,ou
10 kai. h;kousan a;rcontej Iouda to.n lo,gon tou/ton
kai. avne,bhsan evx oi;kou tou/ basile,wj eivj oi=kon kuri,ou
kai. evka,qisan evn proqu,roij pu,lhj {oi;kou}14 kuri,ou th/j kainh/j
14
163
So ZIEGLER mit Q-534 763 Arab = Pesch Targ Vulg (vgl. 36/43,10).
164
Jer 26,11–19
→7
→ 3c
→7
20a; → 5,13c
18d–f: || Mi 3,12
→ 3c
165
Jer 26,11–19 / JerG 33,11–19
[rmoale]
~['h'-lK'-la,w> ~yrIF'h;-la,
~yaibiN>h;w> ~ynIh]Koh; Wrm.aYOw:
hZ<h; vyail' tw<m'-jP;vm. i
taZOh; ry[ih'-la, aB'nI yKi
`~k,ynEz>a'B. ~T,[m. ;v. rv,a]K;
rmoale ~['h'-lK'-la,w> ~yrIF'h;-[lK']-la, Why"m.r>yI rm,aYOw:
taZOh; ry[ih'-la,w> hZ<h; tyIB;h;-la, abeN"hil. ynIx;l'v. hw"hy>
~yrIb'D>h;-lK' tae
`~T,[.m;v. rv,a]
~k,ylel.[;m;W ~k,yker>d: Wbyjiyhe hT'[;w>
[~k,yhel{a/] hw"hy> lAqB. W[m.viw>
h['r"h'-la, hw"hy> (kai. pau,setai √ xwn ?) ~xeN"yIw>
`~k,yle[] rB,DI rv,a]
~k,d>y<b. ynIn>hi ynIa]w:
`~k,ynEy[eB. rv'Y"k;w> bAJK; yli-Wf[]
W[d>Te [:doy" %a;
ytiao ~T,a; ~ytimmi .-~ai yKi
taZOh; ry[ih'-la,w> ~k,yle[] ~ynIt.nO ~T,a; yqin" ~d"-yKi
h'yb,v.yO-la,w>
~k,ynEz>a'B. rBed:l. ~k,yle[] hw"hy> ynIx;l'v. tm,a/b, yKi
`hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae
(!) ~yaiybiN>h;-la,w> ~ynIh]Koh;-la, ~['h'-lk'w> ~yrIF'h; Wrm.aYOw:
tw<m'-jP;v.mi hZ<h; vyail'-!yae
`Wnyleae rB,DI Wnyhel{a/ hw"hy> ~veB. yKi
#r<a'h' ynEq.ZmI i ~yvin"a] WmquY"w:
`[rmoale] ~['h' lh;q.-lK'-la, Wrm.aYOw:
hd"Why>-%l,m, WhY"qiz>xi ymeyBi [aB'nI] hy"h' yTiv.r:AMh; hyk'ymi
[rmoale] hd"Why> ~[;-lK'-la, rm,aYOw:
[tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
vrEx'te hd<f' !AYci
hy<h.Ti ~yYI[i ~yIl;v'WrywI
`r[;y" (eivj a;lsoj) tAmb'l. tyIB;h; rh;w>
hd"Why>-lk'w> [hd"Why>-%l,m,] WhY"qiz>xi Atymih/ \ Whtumih/ tmeh'h,
hw"hy>-ta, <W>arEy" <yKi> al{h]
hw"hy> ynEP.-ta, <W>lx;y>w:
h['r"h'-la, hw"hy> (kai. evpau,sato √ xwn ?) ~x,N"YIw:
~h,yle[] rB,DI-rv,a]
`WnyteAvp.n:-l[; hl'Adg> h['r" ~yfi[o Wnx.n:a]w:
(!)
a 11
b
c
d
a 12
b
c
a 13
b
c
d
a 14
b
a 15
b
c
d
a
b
c
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
16
17
18
19
11 kai. ei=pan oi` i`erei/j kai. oi` yeudoprofh/tai pro.j tou.j a;rcontaj kai. panti. tw/| law/|
kri,sij qana,tou tw/| avnqrw,pw| tou,tw|
o[ti evprofh,teuse kata. th/j po,lewj tau,thj
kaqw.j hvkou,sate evn toi/j wvsi.n u`mw/n
12 kai. ei=pen Ieremi,aj pro.j tou.j a;rcontaj kai. panti. tw/| law/| le,gwn
ku,rioj avpe,steile, me profhteu/sai evpi. to.n oi=kon tou/ton kai. evpi. th.n po,lin tau,thn
pa,ntaj tou.j lo,gouj
ou]j hvkou,sate
13 kai. nu/n belti,ouj poih,sate ta.j o`dou.j u`mw/n kai. ta. e;rga u`mw/n
kai. avkou,sate th/j fwnh/j kuri,ou
kai. pau,setai ku,rioj avpo. tw/n kakw/n
w-n evla,lhsen evfV u`ma/j
14 kai. ivdou. evgw. evn cersi.n u`mw/n
poih,sate, moi w`j sumfe,rei kai. w`j be,ltion u`mi/n
15 avllV h' gno,ntej gnw,sesqe
o[ti eiv avnairei/te, me
ai-ma avqw/|on di,dote evfV u`ma/j kai. evpi. th.n po,lin tau,thn
kai. evpi. tou.j katoikou/ntaj evn auvth/|
o[ti evn avlhqei,a| avpe,stalke, me ku,rioj pro.j u`ma/j lalh/sai eivj ta. w=ta u`mw/n
pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
16 kai. ei=pan oi` a;rcontej kai. pa/j o` lao.j pro.j tou.j i`erei/j kai. pro.j tou.j yeudoprofh,taj
ouvk e;sti tw/| avnqrw,pw| tou,tw| kri,sij qana,tou
o[ti evpi. tw/| ovno,mati kuri,ou qeou/ h`mw/n evla,lhse pro.j h`ma/j
17 kai. avne,sthsan a;ndrej tw/n presbute,rwn th/j gh/j
kai. ei=pan pa,sh| th/| sunagwgh/| tou/ laou/
18 Micai,aj o` Mwrasqi,thj h=n evn tai/j h`me,raij Ezeki,ou basile,wj Iouda
kai. ei=pe panti. tw/| law/| Iouda
ou[twj ei=pe ku,rioj
Siwn w`j avgro.j avrotriaqh,setai
kai. Ierousalhm eivj a;baton e;stai
kai. to. o;roj tou/ oi;kou eivj a;lsoj drumou/
19 mh. avnelw.n avnei/len auvto.n Ezeki,aj kai. pa/j Iouda
ouvci. o[ti evfobh,qhsan to.n ku,rion
kai. o[ti evdeh,qhsan tou/ prosw,pou kuri,ou
kai. evpau,sato ku,rioj avpo. tw/n kakw/n
w-n evla,lhsen evpV auvtou,j
kai. h`mei/j evpoih,samen kaka. mega,la evpi. yuca.j h`mw/n
166
Jer 26,20–24
Why"[.m;v.-!B, WhY"rIWa hw"hy> ~veB. aBen:t.mi hy"h' vyai-~g:w>
~yrI['Y>h; ty:r>Qmi i
6b.9c; + taZOh; ry[ih' 27,17d.19; 29,16a; 33,5c
[taZOh; ry[ih'-l[;] abeN"YIw:
`Why"m.r>yI yrEb.DI lkoK. taZOh; #r<a'h'-l[;[w>]
wyr"b'D> <lKo>-ta, ~yrIF'h;-lk'w> [wyr"ABGI-lk'w>] ~yqiy"Ahy>-%l,M,h; [m;v.YIw:
Atymih] [%l,M,h;] (Impf) <W>vQeb;y>w:
WhY"rIWa [m;v.YIw:
[ar"YIw:]
[xr:b.YIw:]
`~yIr"c.mi aboY"w:
~yIr"c.mi ~yvin"a] [~yqiy"Ahy>] %l,M,h; xl;v.YIw:
36,12b.25a
`[~yIr"c.mi-la, ATai ~yvin"a]w: rABk.[;-!B, !t'n"l.a, tae]P
# ~V'mi Atao \ ~yIr:c.Mimi WhY"rIWa-ta, § WayciAYw:
[~yqiy"Ahy>] %l,M,h;-la, Whaubiy>w:
br<x'B, WhKeY:w:
36,30c
`«auvtou/» ~['h' ynEB. yrEb.qi-la, Atao \ Atl'b.nI-ta, %lev.Y:w:
Why"m.r>yI-ta, ht'y>h' !p'v'-!B, ~q'yxia] dy: %a;
`Atymih]l; ~['h'-dy:b. Atao-tTe yTil.bil.
167
Jer 26,20–24 / JerG 33,20–24
a 20
b
a 21
b
c
d
e
f
22
a 23
b
c
d
24
20 kai. a;nqrwpoj h=n profhteu,wn tw/| ovno,mati kuri,ou Ouri,aj ui`o.j Samai,ou
evk Kariaqiarim
kai. evprofh,teuse
peri. th/j gh/j tau,thj kata. pa,ntaj tou.j lo,gouj Ieremi,ou
21 kai. h;kousen o` basileu.j Iwakim kai. pa,ntej oi` a;rcontej pa,ntaj tou.j lo,gouj auvtou/
kai. evzh,toun avpoktei/nai auvto,n
kai. h;kousen Ouri,aj
kai. eivsh/lqen eivj Ai;gupton
22 kai. evxape,steilen o` basileu.j a;ndraj eivj Ai;gupton
23 kai. evxhga,gosan auvto.n evkei/qen
kai. eivshga,gosan auvto.n pro.j to.n basile,a
kai. evpa,taxen auvto.n evn macai,ra|
kai. e;rriyen auvto.n eivj to. mnh/ma ui`w/n laou/ auvtou/
24 plh.n cei.r Acikam ui`ou/ Safan h=n meta. Ieremi,ou
tou/ mh. paradou/nai auvto.n eivj cei/raj tou/ laou/ tou/ mh. avnelei/n auvto,n
168
Jer 27,1–10
Id 4.22; 26,1; Kon 120f.
Id 2.5; Kon 36f.
Id 2.6
Jer 27,1–10 / JerG 34,1–8
[hd"Why> %l,m, WhY"viwayO-!B, ~qiy"Ahy> tk,l,m.m; tyviarEB].
[`rmoale hw"hy> taeme hy"m.r>yI-la, hZ<h; rb'D"h; hy"h']
[yl;ae] hw"hy> rm;a'-hKo a
tAjmoW tArseAm [^l.] hfe[] b
`^r<aW"c;-l[; [~]T't;n>W c
ba'Am %l,m,-la,w> ~Ada/ %l,m,-la, ~T'x.L;viw>
!Adyci %l,m,-la,w> rco %l,m,-la,w> !AM[; ynEB. %l,m,-la,w>
~Il;v'Wry> <~t'ar"q.li> ~yaiB'h; ~<h,>ykia'l.m; dy:B.
`hd"Why> %l,m, WhY"qid>ci-la,
rmoale ~h,ynEdoa]-la, ~t'ao t'yWIciw>
Id 1.1a
laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
`~k,ynEdoa]-la, Wrm.ato hKo
32,17a; Kon 12f.
[hm'heB.h;-ta,w> ~d"a'h'-ta,] #r<a'h'-ta, ytiyfi[' ykinOa' <yKi>
Num 11,31; Ez 39,14; Am 5,8; 9,6
[#r<a'h' ynEP.-l[; rv,a]]
hy"WjN>h; y[iArz>biW lAdG"h; yxikoB.
h'yTit;n>W
`yn"y[eB. rv;y" rv,a]l;
→ 1,15a
# #r<a'h'-ta, \ hL,aeh' tAcr"a]h'-lK'-ta, § yTit;n" [ykinOa' hT'[;w>]
Id 3.1; 34,20a; + dy" → 6,9c; keine Sgr
[yDIb.[]; lb,B'-%l,m, rC;an<d>k;Wbn> l. \ dy:B.
6a; 28,14d
`Adb.['l. [Al yTit;n"] hd<F'h; tY:x;-ta, ~g:w>
2,9; 29,6e
[aWh-~G: Acr>a; t[e-aBo d[; AnB.-!B,-ta,w> AnB.-ta,w> ~yIAGh;-lK' Atao Wdb.['w>]
Id 4.3b; 25,14a
[`~ylidoG> ~ykilm
' .W ~yBir: ~yIAG Ab Wdb.[w' >]
25,12a; keine Sgr
[hy"h']w>
hk'l'm.M;h;w> yAGh;
keine Sgr; → 9,14b
[lb,B'-%l,m, rC;an<d>k;Wbn>-ta, Atao Wdb.[;y:-al{] rv,a]
38,16c
lb,B' %l,m, l[oB. AraW"c;-ta, !TeyI-al{ [rv,a] taew>]
Id 4.43; Kon 49; 25,12b
dqop.a, [rb,D<b;W] b['r"b'W br<x,B;
hw"hy>-~aun> # ~h,yle[] \ aWhh; yAGh;-l[; §
`Ady"B. [~t'ao] ~M'Tu \ (Gram!) yMiTu-d[;
24,10a
→ 26,7
~k,ymes.qo-la,w> (!) ~k,yaeybin>-la, W[m.v.Ti-la; ~T,a;w>
29,8d
~k,ypeV'K;-la,w> ~k,ynEn>[o-la,w> ~k,y[te]mol{x] la,w>
rmoale [~k,ylea] ~yrIm.ao ~he-rv,a]]
14a
`lb,B' %l,m,-ta, Wdb.[;t; al{
~k,t.m;d>a; l[;me ~k,t.a, qyxir>h; ![;m;l. ~k,l' ~yaiB.nI ~he rq,v, yKi
10bc: 15bc
[~k,t.a, yTix.D:hiw>]
`[~T,d>b;a]w:]
1
2
1
3
2
a 4
b
c
a1 5
b
a2
c
d
a 6
3
b
a 7
b
a 8
bP
c
d
b
4
5
6
9
7
b
c
a 10
b
c
8
a
15
169
ou[twj ei=pe ku,rioj
poi,hson desmou.j kai. kloiou.j
kai. peri,qou peri. to.n tra,chlo,n sou
kai. avpostelei/j auvtou.j pro.j basile,a VIdoumai,aj kai. pro.j basile,a Mwab
kai. pro.j basile,a ui`w/n Ammwn kai. pro.j basile,a Tu,rou kai. pro.j basile,a Sidw/noj
evn cersi.n avgge,lwn auvtw/n tw/n evrcome,nwn eivj avpa,nthsin auvtw/n eivj Ierousalhm
pro.j Sedeki,an basile,a Iouda
kai. sunta,xeij auvtoi/j pro.j tou.j kuri,ouj auvtw/n eivpei/n
ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl
ou[twj evrei/te pro.j tou.j kuri,ouj u`mw/n
o[ti evgw. evpoi,hsa th.n gh/n
evn ivscu,i mou th/| mega,lh| kai. evn tw/| evpicei,rw| mou tw/| u`yhlw/|
kai. dw,sw auvth.n
w-| eva.n do,xh| evn ovfqalmoi/j mou
e;dwka th.n gh/n
tw/| Naboucodonosor basilei/ Babulw/noj {douleu,ein auvtw/|}15
kai. ta. qhri,a tou/ avgrou/ evrga,zesqai auvtw/|
kai.
to. e;qnoj kai. h` basilei,a
o[soi eva.n
mh. evmba,lwsi to.n tra,chlon auvtw/n u`po. zugo.n basile,wj Babulw/noj
evn macai,ra| kai. evn limw/| evpiske,yomai
auvtou,j ei=pe ku,rioj
e[wj evkli,pwsin evn ceiri. auvtou/
kai. u`mei/j mh. avkou,ete tw/n yeudoprofhtw/n u`mw/n kai. tw/n manteuome,nwn u`mi/n
kai. tw/n evnupniazome,nwn u`mi/n kai. tw/n oivwnisma,twn u`mw/n kai. tw/n farma,kwn u`mw/n
lego,ntwn
ouv mh. evrga,shsqe tw/| basilei/ Babulw/noj
o[ti yeudh/ auvtoi. profhteu,ousin u`mi/n pro.j to. makru/nai u`ma/j avpo. th/j gh/j u`mw/n
Vgl. SCHENKER, Nebukadnezzars Metamorphose 519–522.
170
Jer 27,11–18 / JerG 34,9–15
Jer 27,11–18
yAGh;w>
lb,B'-%l,m, l[oB. AraW"c;-ta, aybiy" rv,a]
Adb'[]w:
[hw"hy>-~aun>] Atm'd>a;-l[; wyTix.N:hiw>
11c
A\Hd"b'[]w:
`HB' bv;y"w>
rmoale hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lk'K. yTir>B;DI hd"Why>-%l,m, hY"qid>ci-la,w>
[lb,B'-%l,m, l[oB.]P ~k,yrEaW>c;-ta, Waybih'
9c.11cd.14b; 12cd: Id 4.18
[AM[;w> Atao Wdb.[iw>]
`[Wyx.w]I
Id 4.42; Kon 49; → 34,4c
[rb,D"b;W b['r"B' br<x,B; ^M,[;w> hT'a; WtWmt' hM'l']
Id 4.6; 13bc: 8bP.c
[yAGh;-la, hw"hy> rB,DI rv,a]K];
9c.11cd.14b
[`lb,B' %l,m,-ta, dbo[]y:-al{ rv,a]]
Kon 140; 14: 9a–10a
[rmoale ~k,ylea] ~yrIm.aoh' ~yaibiN>h; yrEb.DI-la, W[m.v.Ti-la;w>]P
lb,B' %l,m,-ta, Wdb.[iw> \ Wdb.[;t; [al{]P
`~k,l' ~yaiB.nI ~he rq,v, yKi
hw"hy>-~aun> ~yTix.l;v. al{ yKi
Id 6.6; 10ab
~k,t.a, [y]xiyDIh; ![;m;l. rq,V'l; ymiv.Bi ~yaiB.nI ~hew>
Kon 86
`<rq,v,> ~k,l' ~yaiB.NIh; «u`mw/n» ~yaibiN>h;w> ~T,a; ~T,d>b;a]w:
→ 28,5
rmoale yTir>B;DI # hZ<h; ~['h'-lK'-la,w> * ~ynIh]Koh;-la,w> § <~k,l'>
hw"hy> rm;a' hKo
9a
rmoale ~k,l' ~yaiB.NIh; ~[k,]yaeybin><h;> yrEb.DI-la, W[m.v.Ti-la;
7.22b–d; 28,3a.11c
[hr"hem. hT'[;] hl'b,B'mi (Akt) ~ybiv'Wm hw"hy>-tybe ylek. hNEhi
`~k,l' ~yaiB.nI hM'he rq,v, yKi
15a; 29,9b; Kon 134
<~yTix.l;v. al{>
Kon 140
[~h,ylea] W[m.v.Ti-la;]
17bc: Id 4.18
[lb,B'-%l,m,-ta, Wdb.[]i
[Wyx.w]I
[`hB'r>x' taZOh; ry[ih' hy<h.ti hM'l']
Kon 50; + taZOh; ry[ih' → 26,20b
~he ~yaibin>-~aiw>
~T'ai hw"hy>-rb;D> vyE-~aiw>
[tAab'c.] yBi \ hw"hyB; an"-W[G>p.yI
Id 4.15b; 21; 23,14e
[hw"hy>-tybeB. ~yrIt'ANh; ~yliKeh; Wabo-yTil.bil.]
Id 4.14; Id 4.11; + ~Il;v'Wry> → 2,2b
[`hl'b,B' ~Il;v'WrybiW hd"Why> %l,m, tybeW]
171
aP11
b
c
a
d
e
a 12
b
c
d
a 13
b
c
a 14
b
c
a 15
b
c
a 16
b
c
d
e
a 17
b
c
d
a 18
b
c
d
9
kai. to. e;qnoj
o] eva.n eivsaga,gh| to.n tra,chlon auvtou/ u`po. to.n zugo.n basile,wj Babulw/noj
kai. evrga,shtai auvtw/|
kai. katalei,yw auvto.n evpi. th/j gh/j auvtou/
kai. evrga/tai auvtw/|
kai. evnoikh,sei evn auvth/|
10 kai. pro.j Sedeki,an basile,a Iouda evla,lhsa kata. pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj le,gwn
eivsaga,gete to.n tra,chlon u`mw/n
kai. evrga,sasqe tw/| basilei/ Babulw/noj
11 o[ti a;dika auvtoi. profhteu,ousin u`mi/n
12 o[ti ouvk avpe,steila auvtou,j fhsi. ku,rioj
kai. profhteu,ousi tw/| ovno,mati, mou evpV avdi,kw| pro.j to. avpole,sai u`ma/j
kai. avpolei/sqe u`mei/j kai. oi` profh/tai u`mw/n oi` profhteu,ontej u`mi/n [evpV avdi,kw|] yeudh/
13 u`mi/n kai. panti. tw/| law/| tou,tw| kai. toi/j i`ereu/sin evla,lhsa le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
mh. avkou,ete tw/n lo,gwn tw/n profhtw/n tw/n profhteuo,ntwn u`mi/n lego,ntwn
ivdou. skeu,h oi;kou kuri,ou evpistre,fei evk Babulw/noj
o[ti a;dika auvtoi. profhteu,ousin u`mi/n
14 ouvk avpe,steila auvtou,j
15 eiv profh/tai, eivsi
kai. eiv e;sti lo,goj kuri,ou evn auvtoi/j
avpanthsa,twsa,n moi
172
Jer 27,19–22 / JerG 34,16–18
Jer 27,19–22
tAab'c.] hw"hy> rm;a' hko yKi
| [tAnkoM.h;-l[;w> ~Y"h;-l[;w>]
Id 4.15b
[~yrIt'ANh;] ~yliKeh; # (kai. tw/n evpiloi,pwn) rt,Y<mi ~G: \ rt,y< l[;w> §
+ taZOh; ry[ih' → 26,20b
`[taZOh; ry[iB']
lb,B' %l,m, [rC;an<d>k;Wbn> ~]x'q'l.-al{ rv,a]
Id 4.11
[hl'b,B]' ~Il;v'Wrymi [hd"Why>-%l,m, ~yqiy"Ahy>-!b,] (Qhy"n>k'y>) hy"n>wk'y>-ta, AtAlg>B;
Id 3.2; Id 3.4; Id 4.14
`[~Il'v'WrywI hd"Why> yrEx-o lK' taew>]
Id 1.1a; → 18,11b
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c. hw"hy> rm;a' hko yKi]
Id 4.15b; 18d
[hw"hy> tyBe ~yrIt'ANh; ~yliKeh-; l[;]
Id 4.14
[`~Il'v'WrywI hd"Why>-%l,m, tybeW]
22ab: 32,5ab
Waboy" \ Wab'Wy hl'b,B'
Id 4.17; 16d; 22b–d: Esr 1,7–11
hw"hy>-~aun> [~t'ao ydIq.P' ~Ay d[; Wyh.yI hM'v'w]>
[~ytiyli[]h;w>]
Kon 84f.
`[hZ<h; ~AqM'h;-la, ~ytiboyvih]w:]
Id 5.9; 52,17; 1 Kön 7,15–38
173
[~ydIMu[;h-' la,
19
16 o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
kai. tw/n evpiloi,pwn skeuw/n
20
17 w-n ouvk e;labe basileu.j Babulw/noj
o[te avpw,|kise to.n Ieconi,an evx Ierousalhm
21
a 22
b
c
d
18 eivj Babulw/na eivseleu,setai
le,gei ku,rioj
174
Jer 28,1–9 / JerG 35,1–9
Jer 28,1–9
Id 4.25; 27,1.12a; Kon 120f.
[ayhih; hn"V'B]; yhiy>w: a
Id 4.22; 49,34
[hd"Why>-%l,m, hY"qid>ci tk,l,m.m; tyviarEB].
32,1b
yviymix]h; vd<xoB; <hd"Why>-%l,m, hY"qid>cil.> ty[ibir>h' (Qhn"V'B;) tn:v.Bi
→ 26,7
(!) aybiN"h; rWZ[;-!b, hy"n>n:x] yl;ae rm;a' b1
!A[b.GImi rv,a] c
`rmoale ~['h'-lk'w> ~ynIh]Koh; ynEy[el. hw"hy> tybeB. b2
Id 1.1a
[rmoale laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo a
`lb,B' %l,m, l[o-ta, yTir>b;v' b
keine Sgr hw"hy> tyBe yleK.-[lK']-ta, hZ<h; ~AqM'h;-la, byvime ynIa]<w>> ~ymiy" ~yIt;n"v. dA[B. a
27,20; Kon 84f.
[hZ<h; ~AqM'h;-!mi lb,B'-%l,m, rC;an<d>k;Wbn> xq;l' rv,a]] b
27,22a
`[lb,B' ~aeybiy>w:] c
hd"Why> tWlG"-[lK']-ta,w> [hd"Why>-%l,m, ~yqiy"Ahy>-!b,] hy"n>k'y>-ta,w> a
3a.6c2; Kon 24, 84f., 130f.
[hw"hy>-~aun> hZ<h; ~AqM'h;-la, byvime ynIa] hl'b,B' ~yaiB'h;]
`lb,B' %l,m, l[o-ta, rBov.a, yKi b
[aybiN"h;] hy"n>n:x]-la, [aybiN"h;] hy"m.r>yI rm,aYOw:
1b2; 27,16a; 34,19
# ~['h'-lk' ynEy[el.[W] * ~ynIh]Koh; ynEy[el.<W> §
`hw"hy> tybeB. ~ydIm.[oh'
hy"m.r>yI rm,aYOw:
hw"hy> hf,[]y: !Ke !mea'
^yr<b'D>-ta, [hw"hy>] ~qey"
# aB'nI hT'a; \ t'aBenI § rv,a]
lb,B'mi hl'AGh;-lk'w> hw"hy>-tybe yleK. byvih'l.
`hZ<h; ~AqM'h;-la,
# hw"hy> rb;D> \ hZ<h; rb'D"h; § an" (Pl) -[m;v.-%a;
`~['h'-lK' ynEz>a'b.W (Pl) ^yn<z>a'B. rbeDo ykinOa' rv,a]
~yaiybiN>h;
~l'A[h'-!mi (Pl) ^yn<p'l.W yn:p'l. Wyh' rv,a]
(Sg) tABr: tAcr"a]-la, Wab.N"YIw:
`[rb,d"l.W h['r"l.W] hm'x'l.mil. tAldoG> tAkl'mm. ;-l[;w>
aybiN"h;
~Alv'l. abeN"yI rv,a]
aybiN"h; (Akt) [d:W"yI [aybiN"h;] rb;D><h;> aboB.
`tm,a/B, hw"hy> Axl'v.-rv,a]
[aybiN"h;]
→ 1,1a; Kon 136f.
→ 1,15a
Kon 122
175
1
1
kai. evge,neto
2
2
3
3
evn tw/| teta,rtw| e;tei Sedeki,a basile,wj Iouda evn mhni. tw/| pe,mptw|
ei=pe, moi Anani,aj ui`o.j Azwr o` yeudoprofh,thj
o` avpo. Gabawn
evn oi;kw| kuri,ou katV ovfqalmou.j tw/n i`ere,wn kai. panto.j tou/ laou/ le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
sune,triya to.n zugo.n basile,wj Babulw/noj
e;ti du,o e;th h`merw/n kai. evgw. avpostre,yw eivj to.n to,pon tou/ton ta. skeu,h oi;kou kuri,ou
4
4
kai. Ieconi,an kai. th.n avpoiki,an Iouda
5
5
a 6
b
c1
d
c2
6
a 7
b
aP 8
b
a
7
aP 9
b
a
c
9
8
o[ti suntri,yw to.n zugo.n basile,wj Babulw/noj
kai. ei=pen Ieremi,aj pro.j Anani,an
katV ovfqalmou.j panto.j tou/ laou/ kai. katV ovfqalmou.j tw/n i`ere,wn
tw/n e`sthko,twn evn oi;kw| kuri,ou
kai. ei=pen Ieremi,aj
avlhqw/j ou[twj poih,sai ku,rioj
sth,sai to.n lo,gon sou
o]n su. profhteu,eij
tou/ evpistre,yai ta. skeu,h oi;kou kuri,ou kai. pa/san th.n avpoiki,an evk Babulw/noj
eivj to.n to,pon tou/ton
plh.n avkou,sate lo,gon kuri,ou
o]n evgw. le,gw eivj ta. w=ta u`mw/n kai. eivj ta. w=ta panto.j tou/ laou/
oi` profh/tai
oi` gegono,tej pro,teroi, mou kai. pro,teroi u`mw/n avpo. tou/ aivw/noj
kai. evprofh,teusan evpi. gh/j pollh/j
kai. evpi. basilei,aj mega,laj eivj po,lemon
o` profh,thj
o` profhteu,saj eivj eivrh,nhn
evlqo,ntoj tou/ lo,gou gnw,sontai to.n profh,thn
o]n avpe,steilen auvto.n ku,rioj evn pi,stei
176
Jer 28,10–17 / JerG 35,10–17
Jer 28,10–17
1b2.5.11a
3a
14b; Dtn 28,48
Id 1.1a
Id 4.2; 27,3
14cd: 27,6b
7a; 37,20a
Id 4.7; Dtn 13,6
Id 4.25
177
hj'AMh;-ta, <~['h'-lk' ynEy[el.> [aybiN"h;] hy"n>n:x] xQ;YIw:
[aybiN"h;] hy"m.r>yI raW:c; l[;me
`WhrEB.v.YIw:
rmoale ~['h'-[lk'] ynEy[el. hy"n>n:x] rm,aYOw:
hw"hy> rm;a' hKo
lb,B'-%l,m, [rC;an<d>k;bun>] l[o-ta, rBov.a, hk'K'
~yIAGh;-lK' raW:c;-l[;me [~ymiy" ~yIt;n"v. dA[B.]
`AKr>d:l. [aybiN"h;] hy"m.r>yI %l,YEw:
hj'AMh;-ta, [aybiN"h;] hy"n>n:x] rAbv. yrEx]a; hy"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
`rmoale [aybiN"h; hy"m.r>yI] <A>raW:c; l[;me
%Alh'
rmoale hy"n>n:x]-la, T'rm> ;a'w>
hw"hy> rm;a' hKo
T'r>b'v' #[e tjoAm
`lz<r>B; tAjmo !h,yTex.t; yti\t'yfi['w>
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hko yKi
[hL,aeh]' ~yIAGh;-lK' raW:c;-l[; yTit;n" lz<r>B; l[o
lb,B'-%l,m, [rC;an<d>k;bun>]-ta, dbo[]l;
[WhdUb'[]w:]
`[Al yTit;n" hd<F'h; tY:x;-ta, ~g:w>]
[aybiN"h;] hy"n>n:x]-la, [aybiN"h;] hy"m.r>yI rm,aYOw:
[hy"n>n:x] an"-[m;v.]
hw"hy> ^x]l'v.-al{
`rq,v'-l[; hZ<h; ~['h'-ta, T'x.j;b.hi hT'a;w>
hw"hy> rm;a' hKo !kel'
hm'd"a]h' ynEP. l[;me ^x]Levm; . ynIn>hi
tme hT'a; hn"V'h;
`[hw"hy>-la, T'r>B;dI hr"s-' yKi]
`y[iybiV.h; vd<xoB; [ayhih; hn"V'B; aybiN"h; hy"n>n:x]] tm'Y"w:
a 10
b
a 11
b
c
d
12
a 13
b
c
d
e
a 14
b
c
d
a 15
b
c
d
a 16
b
c
d
17
10 kai. e;laben Anani,aj evn ovfqalmoi/j panto.j tou/ laou/ tou.j kloiou.j
avpo. tou/ trach,lou Ieremi,ou
kai. sune,triyen auvtou,j
11 kai. ei=pen Anani,aj katV ovfqalmou.j tou/ laou/ le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
ou[twj suntri,yw to.n zugo.n basile,wj Babulw/noj
avpo. trach,lwn pa,ntwn tw/n evqnw/n
kai. w;|ceto Ieremi,aj eivj th.n o`do.n auvtou/
12 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an meta. to. suntri/yai Anani,an tou.j kloiou.j
avpo. tou/ trach,lou auvtou/ le,gwn
13 ba,dize
kai. ei=pon pro.j Anani,an le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
kloiou.j xuli,nouj sune,triyaj
kai. poih,sw avntV auvtw/n kloiou.j sidhrou/j
14 o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
zugo.n sidhrou/n e;qhka evpi. to.n tra,chlon pa,ntwn tw/n evqnw/n
evrga,zesqai tw/| basilei/ Babulw/noj
15 kai. ei=pen Ieremi,aj tw/| Anani,a|
ouvk avpe,stalke, se ku,rioj
kai. pepoiqe,nai evpoi,hsaj to.n lao.n tou/ton evpV avdi,kw|
16 dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. evxaposte,llw se avpo. prosw,pou th/j gh/j
tou,tw| tw/| evniautw/| avpoqanh/|
17 kai. avpe,qanen evn tw/| mhni. tw/| e`bdo,mw|
178
Jer 29,1–9 / JerG 36,1–9
Jer 29,1–9
rp,Seh; yrEb.DI hL,aew>
~Il'v'Wrymi [aybiN"h;] hy"m.r>yI xl;v' rv,a]
~ynIh]Koh;-la,w> hl'AGh; ynEq.zI [rt,y<]-la,
→ 26,7
<hl'AGl; hl'b,B' tr<G<ai> (!) ~yaiybiN>h;-la,w>
~['h'-lK'-la,w>
Id 4.11; + ~Il;v'Wry> → 2,2b; 4b.7b; 24,1b `[hl'b,B' ~Il;v'Wrymi rC;an<d>k;Wbn> hl'g>h, rv,a]]
~ysiyrIS'h;w> hr"ybiG>h;w> %l,M,h;-hy"n>k'y> tace yrEx]a;
Id 3.3; Id 3.4; Id 4.14
[~Il;v'WrywI hd"Why> yrEf]'
2 Kön 24,16
<vr"x'w>> (kai. desmw,tou = rG"sum.W) rGEs.M;[h;]w> rxo-lk'w> \ vr"x'h,w>
`~Il'iv'Wrymi
hY"qil.xi-!B, hy"rm> ;g>W !p'v'-!b, hf'['l.a, dy:B.
hl'b,B' lb,B' %l,m, [rC;an<d>k;Wbn>]-la, hd"Why>-%l,m, hY"qid>ci xl;v' rv,a]
`rmoale
Id 1.1a
hl'AGh;-[lk']l. laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c]. hw"hy> rm;a' hKo
`[hl'b,B]' ~Il;v'Wrymi ytiyleg>hi-rv,a]
Id 4.11
~yTib' WnB.
Wbvew>
tANg: W[j.nIw>
`!y"r>Pi-ta, Wlk.aiw>
~yvin" Wxq.
tAnb'W ~ynIB' WdyliAhw>
~yvin" ~k,ynEb.li Wxq.W
~yvin"a]l; * WnT. ~k,yteAnB.-ta,w>
6b; 2,9; 27,7a; Ex 21,4; Ez 16,20; 23,4
[tAnb'W ~ynIB' hn"d>l;tew>]
[~v']-Wbr>W
`Wj['m.Ti-la;w>
→ 1,15a
#r<a'h' \ ry[ih' ~Alv.-ta, Wvr>dIw>
hM'v' ~k,t.a, ytiyleg>hi rv,a]
hw"hy>-la, ~\Hd"[]b; Wll.P;t.hiw>
`~Alv' * ~k,l' hy<h.yI ~\Hm'Alv.bi yKi
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a' hko yKi
(!) ~[k,]yaeybin><h;> ~k,l' WayViy:-la;
8b2d; → 26,7
~k,B.r>qiB.-rv,a]
8b1
~k,ymes.qo <~k,l' WayViy:-la;>w>
~k,ytemol{x]-la, W[m.v.Ti-la;w>
`~ymil.x.[m;]D ~T,a; rv,a]
ymiv.Bi ~k,l' ~yaiB.nI ~he rq,v,b. yKi
27,15a
`[hw"hy>-~aun>] ~yTix.l;v. al{
179
a
b
1
1
kai. ou-toi oi` lo,goi th/j bi,blou
ou]j avpe,steilen Ieremi,aj evx Ierousalhm
pro.j tou.j presbute,rouj th/j avpoiki,aj kai. pro.j tou.j i`erei/j
kai. pro.j tou.j yeudoprofh,taj evpistolh.n eivj Babulw/na th/| avpoiki,a|
kai. pro.j pa,nta to.n lao.n
2
2
u[steron evxelqo,ntoj Ieconi,ou tou/ basile,wj kai. th/j basili,sshj kai. tw/n euvnou,cwn
c
a1
b
a2
a
b
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
b1
c
b2
d
e
a
b
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
kai. panto.j evleuqe,rou kai. desmw,tou kai. tecni,tou
evx Ierousalhm
evn ceiri. Eleasa ui`ou/ Safan kai. Gamari,ou ui`ou/ Celki,ou
o]n avpe,steile Sedeki,aj basileu.j Iouda pro.j basile,a Babulw/noj eivj Babulw/na
le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl evpi. th.n avpoiki,an
h]n avpw,|kisa avpo. Ierousalhm
oivkodomh,sate oi;kouj
kai. katoikh,sate
kai. futeu,sate paradei,souj
kai. fa,gete tou.j karpou.j auvtw/n
kai. la,bete gunai/kaj
kai. teknopoih,sate ui`ou.j kai. qugate,raj
kai. la,bete toi/j ui`oi/j u`mw/n gunai/kaj
kai. ta.j qugate,raj u`mw/n avndra,si do,te
kai. plhqu,nesqe
kai. mh. smikrunqh/te
kai. zhth,sate eivj eivrh,nhn th/j gh/j
eivj h]n avpw,|kisa u`ma/j evkei/
kai. proseu,xasqe peri. auvtw/n pro.j ku,rion
o[ti evn eivrh,nh| auvtw/n e;stai eivrh,nh u`mi/n
o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
mh. avnapeiqe,twsan u`ma/j oi` yeudoprofh/tai
oi` evn u`mi/n
kai. mh. avnapeiqe,twsan u`ma/j oi` ma,nteij u`mw/n
kai. mh. avkou,ete eivj ta. evnu,pnia u`mw/n
a] u`mei/j evnupnia,zesqe
o[ti a;dika auvtoi. profhteu,ousin u`mi/n evpi. tw/| ovno,mati, mou
kai. ouvk avpe,steila auvtou,j
180
Jer 29,10–14
Jer 29,10–14 / JerG 36,10–14
hw"hy> rm;a' hko-yKi
~k,t.a, dqop.a, hn"v' ~y[ib.vi lb,b'l. tal{m. ypil. yKi
Id 4.10
[bAJh;] yrIb'D>-ta, * ~k,yle[] ytimoqih]w:
→ 15,1d
`hZ<h; ~AqM'h;-la, ~k,M.[; \ ~k,t.a, byvih'l.
Id 4.37; Kon 51
[tbov'x]M;h;-ta, yTi[.d:y" ykinOa' yKi]
keine Sgr
[hw"hy>-~aun>] ~k,yle[] # yTib.v;x'w> \ bvexo ykinOa' § [rv,a]]
Id 4.1
`# tazO \ hw"q.tiw> tyrIx]a; § ~k,l' ttel' h['r"l. al{w> ~Alv' tAbv.xm. ;
12acd: 11,14ac
[ytiao ~t,ar"q.W]
[~T,k.l;h]w:]
yl'ae Wll.P;thiw> \ ~T,l.L;P;t.hiw>
12ab.13a
`~k,ylea] yTi[m. ;v'w>
Dtn 4,29
ytiao Wvq.b;W \ ~T,v.Q;biW
«me» ~t,ac'm.W
`~k,b.b;l.-lk'B. ynIvur>d>ti yKi
Jes 65,1; 55,6; 1 Chr 28,9;
[hw"hy>-~aun>] ~k,l' (ytiyleg>nIw> ?) ytiaer>nIw> \ ytiacem.nIw>
2 Chr 15,2.4.15; Ez 39,28 AlT
Kon 130; 14b–d: Dtn 30,3
Kon 117; 14cd: Id 4.4; Kon 88f.
Kon 130f.
7b
181
[(Q~k,t.Wbv.)
~k,t.ybiv.-ta, yTib.v;w>]
[tAmAqM.h;-lK'miW ~yIAGh;-lK'mi ~k,t.a, yTic.B;qiw>]
[hw"hy>-~aun> ~v' ~k,t.a, yTix.D:hi rv,a]]
[~AqM'h;-la, ~k,t.a, ytibovih]w:]
`[~V'mi ~k,t.a, ytiyleg>hi-rv,a]]
a 10
b
c
a1 11
b
a2
a 12
b
c
d
a 13
b
c
a 14
10 o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
o[tan me,llh| plhrou/sqai Babulw/ni e`bdomh,konta e;th evpiske,yomai u`ma/j
kai. evpisth,sw tou.j lo,gouj mou evfV u`ma/j
tou/ avpostre,yai to.n lao.n u`mw/n eivj to.n to,pon tou/ton
11
kai. logiou/mai evfV u`ma/j
logismo.n eivrh,nhj kai. ouv kaka. tou/ dou/nai u`mi/n tau/ta
12
kai.
kai.
13 kai.
kai.
o[ti
14 kai.
proseu,xasqe pro,j me
eivsakou,somai u`mw/n
evkzhth,sate, me
eu`rh,sete, me
zhth,sete, me evn o[lh| kardi,a| u`mw/n
evpifanou/mai u`mi/n
b
c
d
e
f
182
Jer 29,15–23 / JerG 36,25–23
Jer 29,15–23
~T,r>m;a] yKi
`hl'b,B' ~yaibin> hw"hy> Wnl' ~yqihe
16–18: 24,8–10
[hw"hy> rm;a' hko-yKi]
Kon 68f.
[dwId" aSeKi-la, bveAYh; %l,M,h;-la,]
+ taZOh; ry[ih' → 26,20b
[~k,yxea] taZOh; ry[iB' bveAYh; ~['h'-lK'-la,w>]
48,7b
[`hl'AGB; ~k,T.ai Wac.y"-al{ rv,a]]
[tAab'c. hw"hy> rm;a' hKo]
Kon 49f.
[rb,D"h;-ta,w> b['r"h'-ta, br<x,h;-ta, ~B' x:Levm
; . ynIn>hi]
[~yrI['Voh; ~ynIaeT.K; ~t'Aa yTit;n"w>]
[`[:rome hn"l.k;a'te-al{ rv,a]]
Kon 49
[rb,D"b;W b['r"B' br<x,B; ~h,yrEx]a; yTip.d:r"w>]
Kon 44, 81, 158
[#r<a'h' tAkl.m.m; lkol. (Qhw"[]z:l.) h['w"z>li ~yTit;n>W]
Id 5.2; 18bc: Id 4.4; Kon 88f.
[~yIAGh;-lk'B. hP'r>x,l.W hq'rEv.liw> hM'v;l.W hl'al
' .]
[`~v' ~yTix.D:h-i rv,a]]
Kon 137
[hw"hy>-~aun> yr:b'D>-la, W[m.v'-al{-rv,a] tx;T;]
Kon 87
[x:l{v'w> ~Kev.h; ~yaibiN>h; yd:b'[]-ta, ~h,ylea] yTix.l;v' rv,a]]
[`hw"hy>-~aun> ~T,[.m;v. al{w>]
Kon 136f.
[hl'AGh;-lK' hw"hy>-rb;d> W[m.vi ~T,a;w>]
Id 4.11; + ~Il;v'Wry> → 2,2b
[`hl'b,B' ~Il;v'Wrymi yTix.L;vi-rv,a]]
Id 1.1a
[hy"l'Aq-!B,] ba'x.a;-la, [laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo
] ;-!b,] WhY"qid>ci-la,w>
Kon 86, 136
[rq,v' ymiv.Bi ~k,l' ~yaiB.NIh; hy"fe[m
lb,B'-%l,m, [rC;ar<d>k;Wbn>] dy:B. ~t'ao !tenO ynIn>hi
`~k,ynEy[el. ~K'hiw>
hd"Why> tWlG" lkol. hl'l'q. ~h,me (Akt) xQ;luw>
keine Sgr
lb,b'B. [rv,a]]
rmoale
bx'a,k.W <~f'> WhY"qid>ciK. | hw"hy> ^m.fiy>
`vaeB' lb,B'-%l,m, ~l'q'-rv,a]
laer"f.yIB. hl'b'n> Wf[' rv,a] ![;y:
~h,y[erE yven>-ta, Wpa]n:y>w:
Kon 144
[rq,v,] ymiv.Bi # WrB.dI rb'd"w> \ rb'd" WrB.d:y>w: §
~tiyWIci aAl rv,a]
Id 4.37
`hw"hy>-~aun> d[e[w" (Q[:dEAYh;) [:dEyOWh] ykinOaw' >
183
a 15
b
a 16
b
a 17
b
c
d
a 18
b
c
a 19
b
c
a 20
b
a 21
b
c
a1 22
b
a2
c
d
a 23
b
c
d
e
15 o[ti ei;pate
kate,sthsen h`mi/n ku,rioj profh,taj evn Babulw/ni
16
17
18
19
20
21 ou[twj ei=pe ku,rioj evpi. Aciab
kai. evpi. Sedeki,an
ivdou. evgw. di,dwmi auvtou.j eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj
kai. pata,xei auvtou.j katV ovfqalmou.j u`mw/n
22 kai. lh,myontai avpV auvtw/n kata,ran evn pa,sh| th/| avpoiki,a| Iouda
evn Babulw/ni
le,gontej
poih,sai se ku,rioj w`j Sedeki,an evpoi,hse kai. w`j Aciab
ou]j avpethga,nise basileu.j Babulw/noj evn puri,
23 diV h]n evpoi,hsan avnomi,an evn Israhl
kai. evmoicw/nto ta.j gunai/kaj tw/n politw/n auvtw/n
kai. lo,gon evcrhma,tisan evn tw/| ovno,mati, mou
o]n ouv sune,taxa auvtoi/j
kai. evgw. ma,rtuj fhsi. ku,rioj
184
Jer 29,24–32
Jer 29,24–32 / JerG 36,24–32
`[rmoale] rm;aTo ymil'x/N<h; Why"[m. ;v.-la,w>
Id 1.1a; → 18,11b
[rmoale laer"f.yI yhel{a/ tAab'c. hw"hy> rm;a'-hKo]
23a.31c
hk'm.vib. T'x.l;v' hT'a; § [rv,a] ![;y:]
# (ouvk avpe,steila, se tw/| ovno,mati, mou ⇐ *su. avpe,steilaj tw/| ovno,mati, sou)
Id 5.11; 25b1c: Id 4.13; Kon 134
[~['h'-lK'-la, ~yrIp's].
+ ~Il;v'Wry> → 2,2b
[~Il;v'WryBi rv,a]]
1b; 27,16a; 28,1b25
`rmoale [~ynIh]Koh;-lK' la,w>] !heKoh; hy"fe[m] ;-!b, hy"n>p;c.-la,[w>]
hw"hy> tyBe [~y]dIqiP. tAyh.li !heKoh; [d"y"Ahy> tx;T; !heko ^n>t'n> hw"hy>
# [G"vum. vyai-lk'l.W aBen:t.mi \ aBen:t.miW [G"vm
u . § vyai-lk'l.
`qnOyCih;-la,w> (!) tk,P,h.M;h;-la, Atao hT't;n"w>
`~k,l' aBen:t.Mih; ytitoN>[;h' Why"m.r>yIB. (Pl) T'r>[;g" al{ hM'l' hT'[;w>
rmoale lb,B' Wnyleae xl;v' !Ke-l[; al{ \ yKi
38,4c
Id 4.31; Kon 106
keine Sgr; 32e
32c
Id 4.7; Dtn 13,6
185
ayhi hK'rUa]
~yTib' WnB.
Wbvew>
tANg: W[j.nIw>
`!h,yrIP.-ta, Wlk.aiw>
`[aybiN"h;] Why"m.r>yI ynEz>a'B. [hZ<h;] rp,Seh;-ta, [!heKoh;] hy"n>p;c. ar"q.YIw:
`rmoale Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;D> yhiy>w:
rmoale hl'AGh;-[lK']-l[; xl;v.
ymil'x/N<h; hy"[.m;v.-la, hw"hy> rm;a' hKo
hy"[.m;v. ~k,l' aB'nI rv,a] ![;y:
wyTix.l;v. al{ ynIa]w:
`rq,v'-l[; ~k,t.a, xj;b.Y:w:
hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
A[r>z:-l[;w> [ymil'x/N<h;] hy"[.m;v.-l[; dqepo ynIn>hi
[bveAy] vyai Al hy<h.yI-al{
# ~k,k.AtB. \ hZ<h; ~['h'-%AtB. §
bAJb; # tAar>li \ ha,r>yI-al{w> §
[hw"hy>-~aun>] ~k,l' \ yMi[;l.-hf,[o ynIa]-rv,a]
`[hw"hy>-l[; rB,dI hr"s-' yKi]
24
a 25
b1
c
b2
a 26
b
27
a 28
b
c
d
e
f
29
30
a 31
b
c
d
e
a 32
b
c
d
e
f
24 kai. pro.j Samai,an to.n Nelami,thn evrei/j
25
ouvk avpe,steila, se tw/| ovno,mati, mou
{kai}. pro.j Sofoni,an ui`o.n Maasai,ou to.n i`ere,a eivpei/n
26 ku,rioj e;dwke, se i`ere,a avnti. Iwdae tou/ i`ere,wj gene,sqai evpista,thn evn oi;kw| kuri,ou
panti. avnqrw,pw| profhteu,onti kai. panti. avnqrw,pw| mainome,nw|
kai. dw,seij auvto.n eivj to. avpo,kleisma kai. eivj to.n katarra,kthn
27 kai. nu/n dia. ti, ouvk evloidorh,sate Ieremi,an to.n evx Anaqwq to.n profhteu,santa u`mi/n
28 ouv dia. tou/to avpe,steile pro.j h`ma/j eivj Babulw/na le,gwn
makra,n evstin
oivkodomh,sate oivki,aj
kai. katoikh,sate
kai. futeu,sate kh,pouj
kai. fa,gesqe to.n karpo.n auvtw/n
29 kai. avne,gnw Sofoni,aj to. bibli,on eivj ta. w=ta Ieremi,ou
30 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an le,gwn
31 avpo,steilon pro.j th.n avpoiki,an le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj evpi. Samai,an to.n Nelami,thn
evpeidh. evprofh,teusen u`mi/n Samai,aj
kai. evgw. ouvk avpe,steila auvto,n
kai. pepoiqe,nai evpoi,hsen u`ma/j evpV avdi,kw|
32 dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. evpiske,yomai evpi. Samai,an kai. evpi. to. ge,noj auvtou/
kai. ouvk e;stai auvtw/| a;nqrwpoj
evn me,sw| u`mw/n
tou/ ivdei/n ta. avgaqa,
a] evgw. poih,sw u`mi/n
186
Jer 30,1–9
rb'D"h;
`rmoale hw"hy> taeme Why"m.r>yI-la, hy"h' rv,a]
rmoale laer"f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a'-hKo
~yrIb'D>h;-lK' tae [^l.]-bt'K.
^yl,ae yTir>B;DI-rv,a]
`rp,se-la,
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi yKi
→ 31,23b
hd"WhywI laer"f.yI yMi[; (√ bvy) tWbv.-ta, yTib.v;w>
hw"hy> rm;a'
#r<a'h'-la, ~ytibovih]w:
~t'Aba]l; yTit;n"-rv,a]
`(kai. kurieu,sousin auvth/j √ hvr aram/mhe ?) h'WvrEywI
~yrIb'D>h; hL,aew>
`hd"Why>-[la,]w> laer"f.yI-la, hw"hy> rB,DI rv,a]
hw"hy> rm;a' hko-[yKi]
W[m'v.ti \ Wn[.m'v' hd"r"x] lAq
dx;P;
`~Alv' !yaew>
an"-Wla]v;
War>W
rk'z" dl;y" \ dleyO-~ai
6,24c; 22,23; 49,24d; 50,43c
[hd"leAYK;] wyc'l'x]-l[; wyd"y" rb,G<-lk' ytiyair" [:WDm; §
31,22bc
# (kai. peri. fo,bou evn w-| kaqe,xousin ovsfu.n kai. swthri,an via hl'C'h; ?)
`!Aqr"yEl. | ~ynIP'-[lk'] Wkp.h,n<[w>]
keine Sgr
51,2d
Wyh' \ yAh
aWhh; ~AYh; lAdg" yKi
10,6a
WhmoK' !yIa;me
4,31b
bqo[]y:l. ayhi (steno,j) hr"c'-t[ew>
`[:veW"yI hN"M,miW
Id 2.3; 4,9a; keine Sgr
[tAab'c]. hw"hy> ~aun> aWhh; ~AYb; [hy"h'w>]
28,11c; Gen 27,40; Jes 10,27
~r"\^r<aW"c; l[;me [A]L[u rBov.a,
qTen:a] ~t'\^yt,Ars.AmW
→ 18,4c; B. db[ → 22,13b
`~yrIz" dA[ ~b' \ Ab-Wdb.[;y:-al{w>
Hos 3,5; keine Sgr
~K'l.m; dwID" taew> | ~h,yhel{a/ hw"hy> tae Wdb.['w>
`~h,l' ~yqia' [rv,a]]
187
Jer 30,1–9 / JerG 37,1–9
a
b
a
b1
c
b2
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
o` lo,goj
o` geno,menoj pro.j Ieremi,an para. kuri,ou eivpei/n
ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl le,gwn
gra,yon pa,ntaj tou.j lo,gouj
ou]j evcrhma,tisa pro.j se,
evpi. bibli,ou
o[ti ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi. ku,rioj
kai. avpostre,yw th.n avpoiki,an laou/ mou Israhl kai. Iouda
ei=pe ku,rioj
kai. avpostre,yw auvtou.j eivj th.n gh/n
h]n e;dwka toi/j patra,sin auvtw/n
kai. kurieu,sousin auvth/j
kai. ou-toi oi` lo,goi
ou]j evla,lhse ku,rioj evpi. Israhl kai. Iouda
ou[twj ei=pe ku,rioj
fwnh.n fo,bou avkou,sesqe
fo,boj
kai. ouvk e;stin eivrh,nh
evrwth,sate
kai. i;dete
eiv e;teken a;rsen
kai. peri. fo,bou evn w-| kaqe,xousin ovsfu.n kai. swthri,an
[dia. ti, e`o,raka pa,nta a;nqrwpon kai. ai` cei/rej auvtou/ evpi. th/j ovsfu,oj auvtou/]
evstra,fhsan pro,swpa eivj i;kteron
evgenh,qh
o[ti mega,lh h` h`me,ra evkei,nh
kai. ouvk e;sti toiau,th
kai. cro,noj steno,j evsti tw/| Iakwb
kai. avpo. tou,tou swqh,setai
evn th/| h`me,ra| evkei,nh| ei=pe ku,rioj
suntri,yw zugo.n avpo. trach,lou auvtw/n
kai. tou.j desmou.j auvtw/n diarrh,xw
kai. ouvk evrgw/ntai auvtoi. e;ti avllotri,oij
kai. evrgw/ntai tw/| kuri,w| qew/| auvtw/n kai. to.n Dauid basile,a auvtw/n
avnasth,sw auvtoi/j
188
Jer 30,10–17 / JerG 37,10–17
Jer 30,10–17
bqo[]y: yDIb.[; ar"yTi-la; hT'a;w>]
[laer"f.yI tx;Te-la;w>]
[qAxr"me ^[]yviAm ynIn>hi yKi]
[~y"b.vi #r<am
, e ^[]r>z:-ta,w>]
[bqo[]y: bv'w>]
[jq;v'w>]
[!n:a]v;w>]
[`dyrIx]m; !yaew>]
11: || 46,28b–g; 11a: 15,20d; 42,11d
[^[,yviAhl. hw"hy>-~aun> ynIa] ^T.ai-yKi]
30bc: Id 4.4
[~yIAGh;-lk'B. hl'k' hf,[/a, yKi]
[~V' ^ytiAcpih] rv,a]]
[hl'k' hf,[/a,-al{ ^t.ao %a;]
[jP'v.Mil; ^yTir>S;yIw>]
[`&'Q,n:a] al{ hQen:w>]
hw"hy> rm;a' hko [yKi]
15a; Nah 3,19; vWna' → 15,18b; 12bc: 10,19ab [%]rEb.vi[l.] (avne,sthsa √ afn) vWna'
`%teK'm; hl'x.n:
keine Sgr
(eivj avlghro,n) rAzm'l. | %nEyDI !D"-!yae
46,11cd; 48,2a; Sir 30,23
`%l' !yae (wvfe,leia √ l[y) hl'['T. | taP'rU \ tAapur>
%Wxkev. %yIb;h]am; .-lK'
Wvrod>yI al{ [%t'Aa]P
yrIz"k.a; rs;Wm %ytiyKihi byEAa tK;m; yKi
13,22c; Hos 9,7; 14cd: 15c1d; 5,6ef
%nEwO[] lKo \ bro l[;
`%yIt'aJox; Wmc.['
15ab: 12b
[%rEb.vi-l[; q[;z>Ti-hm;]
[%beaok.m; vWna']
15c1d: 14cd
[%nEwO[] bro l[;]
[%yIt;aJox; Wmc.[']
4,18a
[`%l' hL,ae ytiyfi[']
Wlkea'yE %yIl;k.ao-lK' !kel'
22,22b; Jes 49,26
# WlkeayO ~r"f'b. hL{Ku \ WkleyE ybiV.B; ~L'Ku § %yIr:c'-lk'w>
hS'vim.li %yIs;avo Wyh'w>
`zb;l' !Tea, %yIz:z>Bo-lk'w>
%l' hk'rUa] hl,[]a; yKi
12c; 10,19b; 14,17d
hw"hy>-~aun> %aeP'r>a, # hl'x.n: hK'Mm; i \ %yIt;AKM;miW §
(Pass) %l' War>q' hx'D"nI yKi
ayhi WndEyce \ !AYci
`Hl' !yae vrEDo <yKi>
10: || 46,27
189
[hA"hy>-~aun>
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
a
b
c
10
10
11
11
12
12 ou[twj ei=pe ku,rioj
avne,sthsa su,ntrimma
avlghra. h` plhgh, sou
13 ouvk e;sti kri,nwn kri,sin sou eivj avlghro.n
ivatreu,qhj wvfe,leia ouvk e;sti soi
14 pa,ntej oi` fi,loi sou evpela,qonto, sou
ouv mh. evperwth,sousin
o[ti plhgh.n evcqrou/ e;paisa, se paidei,an sterea,n
evpi. pa/san avdiki,an sou
evplhqu,nqhsan ai` a`marti,ai sou
15
13
14
d
a 15
b
c1
d
c2
a 16
b
c
d
a 17
b
c
d
e
16 dia. tou/to pa,ntej oi` e;sqonte,j se brwqh,sontai
kai. pa,ntej oi` evcqroi, sou kre,aj auvtw/n pa/n e;dontai
kai. e;sontai oi` diaforou/nte,j se eivj diafo,rhma
kai. pa,ntaj tou.j pronomeu,onta,j se dw,sw eivj pronomh,n
17 o[ti avna,xw to. i;ama, sou
avpo. plhgh/j ovdunhra/j ivatreu,sw se fhsi. ku,rioj
o[ti evsparme,nh evklh,qhj
qh,reuma h`mw/n evstin
o[ti zhtw/n ouvk e;stin auvth/|
190
Jer 30,18–24
Jer 30,18–24 / JerG 37,18–24
hw"hy> rm;a' hKo
bAq[]y: [yleh\a'] (√ bvy) tWbv. bv'-ynIn>hi
~xer:a] Atybiv.W \ wyt'nOK.v.miW
Hm'Arm. \ HL'Ti-l[; ry[i ht'n>b.nIw>
`bveyE AjP'v.mi-l[; lk'yhew> \ !Amr>a;w>
~yqix]f;m. lAqw> (a;|dontej) hd"AT ~h,me ac'y"w>
~ytiBir>hiw>
Wj['m.yI al{w>
[~yTid>B;k.hiw>]P
`[Wr['c.yI al{w>]P
~d<q,K. (Pl) wyn"b' Wab'W \ Wyh'w>
!AKTi yn:p'l. AtWd[ew> (= 4Q72; Sub Pl, ePP Pl) \ Atd"[]w:
`(Pl) wyc'x]l{-[lK'] l[; yTid>q;p'W
e;sontai ivscuro,teroi auvtou/ evpV auvtou,j) WNM,mi AryDIa; hy"h'w> §
aceyE ABr>Qimi Alv.moW
~ytiywIq.hiw> (mhe) \ wyTib.r:q.hiw>
yl'ae Wbv'w> \ vG:nIw>
-aWh ymi yKi
`hw"hy>-~aun> yl;ae bWvl' \ tv,g<l' ABli-ta, (e;dwke) br:[' hz<
[~['l. yli ~t,yyIh.wI]
[`~yhil{ale ~k,l' hy<h.a, ykinOa'w>]
| <ha'c.y"> hw"hy> (ovrgh, via ~[;z: ?) tr:[]s; yKi \ hNEhi
ha'c.y" hM'x; \ hm'xe
lleAxt.mi \ rrEAGt.mi (ovrgh, via ~[;z: ?) r[;s;
`(!) lWxy" ~y[iv'r> [varo] l[;
hw"hy>[email protected]; !Arx] bWvy" al{
ABli tAMzIm. Amyqih]-d[;w> Atf{[]-d[;
`Hb' Wnn>ABt.Ti ~ymiY"h; tyrIx]a;B.
→ 31,23b; 18bc: Num 24,5
Dtn 13,17
!Amr>a; → 6,5c
# (kai.
50,7e
21f
21d
22: 11,4ef (Kon 18f.)
23–24: || 23,19–20;
23ab: 51,11d
Id 4.21
191
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
a
18
19
20
21
22
23
b
c
a 24
b
18 ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. avpostre,fw avpoiki,an Iakwb
kai. aivcmalwsi,an auvtou/ evleh,sw
kai. oivkodomhqh,setai po,lij evpi. to. u[yoj auvth/j
kai. o` nao.j kata. to. kri,ma auvtou/ kaqedei/tai
19 kai. evxeleu,sontai avpV auvtw/n a;|dontej kai. fwnh. paizo,ntwn
kai. pleona,sw auvtou,j
kai. ouv mh. evlattwqw/si
20 kai. eivseleu,sontai oi` ui`oi. auvtw/n w`j to. pro,teron
kai. ta. martu,ria auvtw/n kata. pro,swpo,n mou ovrqwqh,setai
kai. evpiske,yomai tou.j qli,bontaj auvtou,j
21 kai. e;sontai ivscuro,teroi auvtou/ evpV auvtou,j
kai. o` a;rcwn auvtou/ evx auvtou/ evxeleu,setai
kai. suna,xw auvtou,j
kai. avpostre,yousi pro,j me
o[ti ti,j evstin ou-toj
o]j e;dwke th.n kardi,an auvtou/ avpostre,yai pro,j me fhsi. ku,rioj
22
23 o[ti ovrgh. kuri,ou evxh/lqe
qumw,dhj evxh/lqen
ovrgh. strefome,nh
evpV avsebei/j h[xei
24 ouv mh. avpostrafh/| ovrgh. qumou/ kuri,ou
e[wj poih,sh| kai. e[wj katasth,sh| evgcei,rhma kardi,aj auvtou/
evpV evsca,twn tw/n h`merw/n gnw,sesqe auvta,
192
Jer 31,1–9
laer"f.yI t[A]xP.v.mi [lko]l. ~yhil{ale hy<h.a, hw"hy>-~aun> ayhih; t[eB'
`~['l. yli-Wyh.yI hM'hew>
hw"hy> rm;a' hKo
br<x' # ydEdUv. ~[i \ ydEyrIf. ~[; § rB'd>MiB; ~x' \ !xe <yti>ac'm'
√ [gr → 4,20e
`laer"f.yI (kai. mh. ovle,shte via la; + grh, [wg ?) A[yGIr>h;l. %Alh'
Al \ yli ha'r>nI hw"hy> * qAxr"me
%yTib.h;a] ~l'A[ tb;h]a;[w>]
`ds,x' %yTik.v;m. !Ke-l[;
%nEb.a, dA[
laer"f.yI tl;WtB. tynEb.nIw>
%yIP;tu (lh,myh|) yDI[.T; dA[
13a; 6,11c
`~yqix]f;m. (meta. sunagwgh/j) lAxm.Bi tac'y"w>
!Arm.vo yrEh'B. ~ymir"k. W[J.Ti \ y[iJ.Ti dA[
5bc: Dtn 20,6; 28,30
[~y[ij.nO] W[j.nI \ W[j.n"
`WlLeh;w> \ WlLexiw>
7e
keine Sgr
~Ay-vy< yKi
4,16d
~yIr"p.a, rh;B. (avpologoume,nwn √ byr ?) ~yrIc.nO aroq. \ War>q'
WmWq
6,4c.5b; 49,28e.31b
`Wnyhel{a/ hw"hy>-la, !AYci Wl[]w: \ hl,[]n:w>
hw"hy> rm;a' hko-yKi
Wxm.fi \ hx'm.fi bqo[]y:l. [WNr"]
12b; Jes 44,23; 49,13
~yIAGh; varoB. Wlh]c;w>
W[ymiv.h;
Wll.h;
Wrm.aiw>
Ps 28,9
`laer"f.yI tyrIaev. tae A\^M.[;-ta, hw"hy> [:viAh \ [v;Ah
!Apc' #r<a, → 6,22b; + #r<a, → 2,7a
!Apc' [#r<a,]me ~t'Aa aybime ynIn>hi
keine Sgr
#r<a'-yteK.r>Ym: i ~yTic.B;qiw>
Gen 16,11; Ri 13,5.7; Jes 7,14
[wD"x.y:] td<l,yOw> [hr"h'] x:SepiW rWE[i ~B' §
14a; keine Sgr
# T.d>l;y"w> | xs;P, d[eAmB. \
`hN"he Wbv'w> | \ WbWvy" lAdG" lh'q'
Wac.y" \ Waboy" ykib.Bi
50,4a(b)
3,21a
~leybiAa ~ymiWxn>t;b.W \ ~ynIWnx]t;b.W
rv'y" %r<d<B. ~yIm; ylex]n:-la, (auvli,zwn) ~n"ylia] \ ~keyliAa
HB' (!) Wlv.K'yI al{
ba'l. laer"f.yIl. ytiyyIh'-yKi
`aWh yrIkoB. ~yIr:p.a,w>
→ 1,15a
193
Jer 31,1–9 / JerG 38,1–9
a
b
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
evn tw/| cro,nw| evkei,nw| ei=pe ku,rioj e;somai eivj qeo.n tw/| ge,nei Israhl
kai. auvtoi. e;sontai, moi eivj lao,n
ou[twj ei=pe ku,rioj
eu-ron qermo.n evn evrh,mw| meta. ovlwlo,twn evn macai,ra|
badi,sate kai. mh. ovle,shte to.n Israhl
ku,rioj po,rrwqen w;fqh auvtw/|
avga,phsin aivw,nion hvga,phsa, se
dia. tou/to ei[lkusa, se eivj oivkti,rhma
e;ti oivkodomh,sw se
kai. oivkodomhqh,sh| parqe,noj Israhl
e;ti lh,myh| tu,mpano,n sou
kai. evxeleu,sh| meta. sunagwgh/j paizo,ntwn
e;ti futeu,sete avmpelw/naj evn o;resi Samarei,aj
futeu,sate
kai. aivne,sate
o[ti e;stin h`me,ra
klh,sewj avpologoume,nwn evn o;resin Efraim
avna,sthte
kai. avna,bhte eivj Siwn pro.j ku,rion qeo.n h`mw/n
o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
tw/| Iakwb euvfra,nqhte
kai. cremeti,sate evpi. kefalh.n evqnw/n
avkousta. poih,sate
kai. aivne,sate
ei;pate
e;swse ku,rioj to.n lao.n auvtou/ to. kata,loipon Israhl
ivdou. evgw. a;gw auvtou.j avpo. borra/
kai. suna,xw auvtou.j avpV evsca,tou th/j gh/j
evn e`orth/| fasek kai. teknopoih,sh|
o;clon polu,n kai. avpostre,yousin w-de
evn klauqmw/| evxh/lqon
kai. evn paraklh,sei avna,xw auvtou.j
auvli,zwn evpi. diw,rugaj u`da,twn evn o`dw/| ovrqh/|
kai. ouv mh. planhqw/sin evn auvth/|
o[ti evgeno,mhn tw/| Israhl eivj pate,ra
kai. Efraim prwto,toko,j mou, evstin
194
Jer 31,10–17 / JerG 38,10–17
Jer 31,10–17
~yIAG hw"hy>-rb;d> W[m.vi
qx'r>M,mi ~yYIaib' WdyGIh;w>
Wrm.aiw>
WNc,B.q;y> laer"f.yI hrEzm" .
`Ard>[, h[,roK. Arm'v.W
bqo[]y:-ta, hw"hy> hd"p'-yKi
`WNM,mi qz"x' dY:mi Ala'g>[W]
Wab'W
2 Kön 19,31; Jes 4,5; 8,18 u.v.a.
!Ayci rh;b. \ -~Arm.bi WnN>rIw>
hw"hy> bWj-la, (√ rhn I) Wrh]n"w>
Dtn 33,28; 2 Kön 18,32 || Jes 36,17; → 1,15a
vroyTi-[l[;]w> !g"D" <#r<a,>-l[;
rq'b'W * !aoc-[ynEB.-l[;]w> yrIP. \ rh'c.yI-[l[;]w>
Jes 58,11; Gen 1,11; Ps 148,9
# yrIP. #[eK. \ hw<r" !g:K. § ~v'p.n: ht'y>h'w>
25c
`dA[ # (peina,sousin √ b[r) hb'a]d:l. WpysiAy §-al{w>
(Pl) hl'WtB. (Pl) xm;f.Ti za'
4d; 6,11c
# | ~yrIxuB; (evn sunagwgh/|) lAxm.Bi \ ~yrIxub;W lAxm'B. §
WDx.y: \ wD"x.y: ~ynIqez>W
!Aff'l. ~l'b.a, yTik.p;h'w>
15d
[~yTim.x;nIw>]P
Jes 51,11
`[~n"Agymi] ~yTix.M;fiw>
8c; 33,18–21; Dtn 21,5; 31,9
<ywIle ynEB.> ~ynIh]Koh; vp,n< ytiyWErIw> <ytiyBirIw>>
Id 5.5
[!v,D]"
`[hw"hy>-~aun>] W[B'f.yI ybiWj-ta, yMi[;w>
hw"hy> rm;a' hKo
~yrIWrm.t; ykiB. yhin> [m'v.nI (evn Rama) hm'r"B. lAq
15d
[h'yn<B'-l[;] hK'b;[m.] lxer"
→ 26,3c
h'yn<B'-l[; (pau,sasqai √ xwn ?) ~xeN"hil. (Impf) hn"a]me
`(Pl) WNn<yae yKi
hw"hy> rm;a' hKo
2,25a
h['m.DImi %yIn:y[ew> ykiB,mi %leAq [n:M'yI \ y[in>mi
[hw"hy>-~aun>] %teL'[up.li rk'f' vyE yKi
`byEAa #r<am, e Wbv'w>
Id 4.1
[hw"hy>-~aun> %teyrIx]a;l. hw"q.T-i vyEw>]
`# (mo,nimon toi/j soi/j te,knoij) ~l'Wbg>li ~ynIb' Wbv'w> §
195
a 10
b
c
d
e
a 11
b
a 12
b
c
d
e
a 13
b
c
d
a 14
b
a 15
b
c
d
e
a 16
b
c
d
a 17
b
10 avkou,sate lo,gon kuri,ou e;qnh
kai. avnaggei,late eivj nh,souj ta.j makro,teron
ei;pate
o` likmh,saj to.n Israhl suna,xei auvto.n
kai. fula,xei auvto.n w`j o` bo,skwn poi,mnion auvtou/
11 o[ti evlutrw,sato ku,rioj to.n Iakwb
evxei,lato auvto.n evk ceiro.j sterewte,rwn auvtou/
12 kai. h[xousi
kai. euvfranqh,sontai evn tw/| o;rei Siwn
kai. h[xousin evpV avgaqa. kuri,ou
evpi. gh/n si,tou kai. oi;nou
kai. karpw/n kai. kthnw/n kai. proba,twn
kai. e;stai h` yuch. auvtw/n w[sper xu,lon e;gkarpon
kai. ouv peina,sousin e;ti
13 to,te carh,sontai parqe,noi
evn sunagwgh/| neani,skwn
kai. presbu/tai carh,sontai
kai. stre,yw to. pe,nqoj auvtw/n eivj carmonh.n
kai. poih,sw auvtou.j euvfrainome,nouj
14 megalunw/ kai. mequ,sw th.n yuch.n tw/n i`ere,wn ui`w/n Leui
kai. o` lao,j mou tw/n avgaqw/n mou evmplhsqh,setai
15 ou[twj ei=pe ku,rioj
fwnh. evn Rama hvkou,sqh qrh,nou kai. klauqmou/ kai. ovdurmou/
Rachl avpoklaiome,nh
ouvk h;qele pau,sasqai evpi. toi/j ui`oi/j auvth/j
o[ti ou;k eivsin
16 ou[twj ei=pe ku,rioj
dialipe,tw h` fwnh, sou avpo. klauqmou/ kai. oi` ovfqalmoi, sou avpo. dakru,wn
o[ti e;sti misqo.j toi/j soi/j e;rgoij
kai. evpistre,yousin evk gh/j evcqrw/n
17
mo,nimon toi/j soi/j te,knoij
196
Jer 31,18–25 / JerG 38,18–25
Jer 31,18–25
ddEAnt.mi ~yIr:p.a, yTi[m. ;v' [:Amv'
ynIT;r>S;yI
11,19a; → 18,4c
lg<[eK. <ynIa>] | rseW"aiw"
<yTi>dM'lu al{
ynIbeyvih]
hb'Wva'w>
`yh'l{a/ hw"hy> hT'a; yKi
yTim.x;nI yyIb.vi \ ybiWv yrEx]a;-yKi
keine Sgr
# ~Ay-l[; yTiq.n:a' \ %rEy"-l[; yTiq.p;s' § y[id>W"hi yrEx]a;w>
[y]Tiv.Bo
(u`pei/xa, soi) yTim.l;k.nI-~g:w>
`yr"W[n><mi> h\tP;r>x, ytiaf'n" yKi
20ab: 2,14ab
~yIr:p.a, * yli ryQiy: !be[h]]
~y[ivu[]v; dl,y< [~ai]
29a.34a.39a; 48,27c
[dA[] WNr<K.z>a, rkoz" AB yr:b'D> \ yrIB.d: (!) yDEmi-yKi
Al # (e;speusa) y[;me Wmh' § !Ke-l[;
`hw"hy>-~aun> WNm,x]r:a] ~xer:
~ynIYUci %l' ybiyCih;
~yrIWrm.T; [%l'] ymifi
√ lls → 6,6c
%r<D< (eivj tou.j w;mouj ⇐ *eivj tou.j oi;mouj ?) hL'sim.l; %Beli ytivi
→ 2,20a
(2. Sg, QT.k.l'h') yTik.l'h'
laer"f.yI tl;WtB. ybiWv
`(penqou/sa √ hla II; hl'bea] ?) hl'ao \ hL,ae %yIr:['-la, ybivu
49,4b
(hvtimwme,nh) hb'beAVh; tB;h; (!) !yqiM'x;t.Ti yt;m'-d[;
22bc: 30,6d
[#r<a'B'] hv'd"x] <swthri,an eivj katafu,teusin> hw"hy> ar"b'-yKi
`# (evn h-| swthri,a| perieleu,sontai a;nqrwpoi) rb,G" bbeAsT. hb'qen> §
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo
wyr"['b.W hd"Why> #r<a,B. hZ<h; rb'D"h;-ta, Wrm.ayO dA[
30,3b.18b; 32,44e; 33,7a.11f; 49,39b
(√ hbv) ~t'Wbv.-ta, ybiWvB.
Num 6,24; Dtn 14,24.29 u.v.a.; Gen 9,26; 24,27.31 u.v.a.
hw"hy> %rUB' \ ^k.r<b'y>
`«auvtou/» vd<Qoh; rh; qd<c, (evpi,) -hwEn>
23b; → 1,15a
# Acr>a;-lk'b.W hd"Why> yrE['b. ybev.yOw> \ wyr"['-lk'w> hd"Why> Hb' Wbv.y"w> §
(Sg) ~yrIK'ai wD"x.y:
`rd<[eB; (kai. avrqh,setai √ afn) \ W[s.n"w>
hp'yE[] vp,n< <lko> ytiywEr>hi yKi
vp,n<-lk'w>
12e.25a
(peinw/san √ b[r) hb'a]D"
`ytiaLemi
197
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
18
19
20
21
22
23
c
a 24
b
a 25
b1
c
b2
18 avkou,wn h;kousa Efraim ovdurome,nou
evpai,deusa,j me
kai. evpaideu,qhn evgw, w[sper mo,scoj
ouvk evdida,cqhn
evpi,streyo,n me
kai. evpistre,yw
o[ti su. ku,rioj o` qeo,j mou
19 o[ti u[steron aivcmalwsi,aj mou meteno,hsa
kai. u[steron tou/ gnw/nai, me evste,naxa evfV h`me,raj
aivscu,nhj
kai. u`pei/xa, soi
o[ti e;labon ovneidismo.n evk neo,thto,j mou
20 ui`o.j avgaphto.j Efraim evmoi,
paidi,on evntrufw/n
o[ti avnqV w-n oi` lo,goi mou evn auvtw/| mnei,a| mnhsqh,somai auvtou/
dia. tou/to e;speusa evpV auvtw/|
evlew/n evleh,sw auvto,n fhsi. ku,rioj
21 sth/son seauth/| siwnim
poi,hson timrwrim
do.j kardi,an sou eivj tou.j w;mouj o`do.n
h]n evporeu,qhj
avpostra,fhti parqe,noj Israhl
avpostra,fhti eivj ta.j po,leij sou penqou/sa
22 e[wj po,te avpostre,yeij quga,thr hvtimwme,nh
o[ti e;ktise ku,rioj swthri,an eivj katafu,teusin kainh,n
evn h|- swthri,a| perieleu,sontai a;nqrwpoi
23 ou[twj ei=pe ku,rioj
e;ti evrou/si to.n lo,gon tou/ton evn gh/| Iouda kai. evn po,lesin auvtou/
o[tan avpostre,yw th.n aivcmalwsi,an auvtou/
euvloghme,noj ku,rioj
evpi. di,kaion o;roj to. a[gion auvtou/
24 kai. evnoikou/ntej evn po,lesin Iouda kai. evn pa,sh| th/| gh/| auvtou/
a[ma gewrgw/|
kai. avrqh,setai evn poimni,w|
25 o[ti evme,qusa pa/san yuch.n diyw/san
kai. pa/san yuch.n
peinw/san
evne,plhsa
198
Jer 31,26–34
yticoyqih/ tazO-l[;
ha,r>a,w"
`yLi hb'r>[' ytin"v.W
7,32a; 16,14a || 23,7a; 19,6a u.ö.
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi <!kel'>
31b; Kon 64
`hm'heB. [r:z<w> ~d"a' [r:z< hd"Why> [tyBe]-ta,w> laer"f.yI [tyBe]-ta, yTi[.r:z"w>
hy"h'w>
~h,yle[] (Impf) yTid>q;v' rv,a]K;
1,10b; Kon 96
[:rEh'l.W [dybia]h;l.W] sroh]l;[w> #Atn>liw> vAtn>li]
`hw"hy>-~aun> [:Ajn>liw> tAnb.li ~h,yle[] dqov.a, !Ke
3,16d; 7,32ab; 16,14ab || 23,7ab; → 20c
[dA[] Wrm.ayO-al{ ~heh' ~ymiY"B;
rs,bo Wlk.a' tAba'
`(Aor) hn"yh,q.Ti ~ynIb' yNEviw>
tWmy" AnwO[]B; vyai-~ai yKi
`wyN"vi hn"yh,q.Ti rs,Boh; lkeaoh' [~d"a'h'-lK']
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi
`hv'd"x] tyrIB. hd"Why> tyBe-ta,w> laer"f.yI tyBe-ta, yTir:k'w>
tyrIB.k; al{
~t'Aba]-ta, yTir:K' rv,a]
~yIr"c.mi #r<a,me ~a'yciAhl. ~d"y"b. yqiyzIx/h, ~AyB.
11,10d; 34,18b1
ytiyrIB.-ta, # (evne,meinan) Wmyqihe al{ \ Wrpehe § hM'he (o[ti)-rv,a]
`hw"hy>-~aun> ~b' yTil.[;G" \ yTil.[;B' ykinOa'w>
3,14b; 14,19b
tyrIB.h; tazO yKi
hw"hy>-~aun> ~heh' ~ymiY"h; yrEx]a; laer"f.yI tyBe-ta, trok.a, rv,a]
(eivj th.n dia,noian auvtw/n) ~B'r>qiB. (Sub Pl) ytir"AT-ta, (Fut) yTit;n" <!ton">
(ePP Pl) hN"b,T]k.a, (Pl) ~B'li-l[;w>
~yhil{ale ~h,l' ytiyyIh'w>
`~['l. yli-Wyh.yI hM'hew>
→ 20c; → 29a
wyxia'-ta, vyaiw> Wh[erE-ta, vyai [dA[] WdM.l;y> al{w>
rmoale
hw"hy>-ta, (Sg) W[D>
[hw"hy>-~aun>] ~l'AdG>-d[;w> ~N"j;qm
. il. ytiAa W[d>yE ~L'Wk-yKi
~n"wO[]l; xl;s.a, yKi
`dA[-rK'z>a, al{ ~t'aJ'x;l.W
Jer 31,26–34 / JerG 38,26–34
a 26
b
c
a 27
b
a 28
b
c
a
b
c
a
b
a
b
a
b
29
30
31
32
c
d
a 33
b
c
d
e
f
a 34
b
c
d
e
26 dia. tou/to evxhge,rqhn
kai. ei=don
kai. o` u[pnoj mou h`du,j moi evgenh,qh
27 dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi. ku,rioj
kai. sperw/ to.n Israhl kai. to.n Iouda spe,rma avnqrw,pou kai. spe,rma kth,nouj
28 kai. e;stai
w[sper evgrhgo,roun evpV auvtou.j
kaqairei/n kai. kakou/n
ou[twj grhgorh,sw evpV auvtou.j tou/ oivkodomei/n kai. katafuteu,ein fhsi. ku,rioj
29 evn tai/j h`me,raij evkei,naij ouv mh. ei;pwsin
oi` pate,rej e;fagon o;mfaka
kai. oi` ovdo,ntej tw/n te,knwn h`|mwdi,asan
30 avllV h' e[kastoj evn th/| a`marti,a| auvtou/ avpoqanei/tai
kai. tou/ fago,ntoj to.n o;mfaka ai`mwdia,sousin oi` ovdo,ntej auvtou/
31 ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi. ku,rioj
kai. diaqh,somai tw/| oi;kw| Israhl kai. tw/| oi;kw| Iouda diaqh,khn kainh,n
32 ouv kata. th.n diaqh,khn
h]n dieqe,mhn toi/j patra,sin auvtw/n
evn h`me,ra| evpilabome,nou mou th/j ceiro.j auvtw/n evxagagei/n auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou
o[ti auvtoi. ouvk evne,meinan evn th/| diaqh,kh| mou
kai. evgw. hvme,lhsa auvtw/n fhsi. ku,rioj
33 o[ti au[th h` diaqh,kh
h]n diaqh,somai tw/| oi;kw| Israhl meta. ta.j h`me,raj evkei,naj fhsi. ku,rioj
didou.j dw,sw no,mouj mou eivj th.n dia,noian auvtw/n
kai. evpi. kardi,aj auvtw/n gra,yw auvtou,j
kai. e;somai auvtoi/j eivj qeo,n
kai. auvtoi. e;sontai, moi eivj lao,n
34 kai. ouv mh. dida,xwsin e[kastoj to.n poli,thn auvtou/ kai. e[kastoj to.n avdelfo.n auvtou/
le,gwn
gnw/qi to.n ku,rion
o[ti pa,ntej eivdh,sousi, me avpo. mikrou/ auvtw/n kai. e[wj mega,lou auvtw/n
o[ti i[lewj e;somai tai/j avdiki,aij auvtw/n
kai. tw/n a`martiw/n auvtw/n ouv mh. mnhsqw/ e;ti
––– hier 37 in AlT –––
199
200
Jer 31,35–40 / JerG 38,35–40
Jer 31,35–40
33,25c
√ [gr → 4,20e
→ 26,3c
33,25a; → 18,11b
36a
2 Kön 17,20
hw"hy> rm;a' hKo
~m'Ay rAal. vm,v, !tenO
hl'y>l' rAal. ~ybik'Akw> x:rEy" [tQoxu]
~Y"h; (kraugh,n) [g:ro
wyL'g: Wmh/Y<w:
`Amv. tAab'c. hw"hy>
hw"hy>-~aun> yn:p'L.mi hL,aeh' ~yQixuh; (pau,swntai √ ~md ?) Wvmuy"-~ai
`~ymiY"h;-lK' yn:p'l. yAG tAyh.mi WtB.v.yI laer"f.yI [r:z< ~G:
[hw"hy> rm;a' hKo]
<hw"hy>-~aun>> hl'[.m;l.mi ~yIm;v' WmrUy" \ WDM;yI-~ai
hJ'm'l. #r<a,-ydEs.Am WlP.v.yI \ Wrq.x'yEw> <~aiw>>
-lK'-l[; <hw"hy>-~aun>> laer"f.yI [r:z<-[lk']B. sa;m.a, «ouvk» ynIa]-~G:
`[hw"hy>-~aun>] Wf[' rv,a]
a 35
b
c
d
e
f
a 36
b
a 37
b
c
d
e
36 ou[twj ei=pe ku,rioj
o` dou.j to.n h[lion eivj fw/j th/j h`me,raj
selh,nhn kai. avste,raj eivj fw/j th/j nukto,j
kai. kraugh.n evn qala,ssh|
kai. evbo,mbhse ta. ku,mata auvth/j
ku,rioj pantokra,twr o;noma auvtw/|
37 eva.n pau,swntai oi` no,moi ou-toi avpo. prosw,pou mou fhsi. ku,rioj
kai. to. ge,noj Israhl pau,setai gene,sqai e;qnoj kata. pro,swpo,n mou pa,saj ta.j h`me,raj
35
eva.n u`ywqh/| o` ouvrano.j eivj to. mete,wron fhsi. ku,rioj
kai. eva.n tapeinwqh/| to. e;dafoj th/j gh/j ka,tw
kai. evgw. ouvk avpodokimw/ to. ge,noj Israhl fhsi. ku,rioj peri. pa,ntwn
w-n evpoi,hsan
a 38
b
a 39
b
a 40
38 ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi. ku,rioj
kai. oivkodomhqh,setai po,lij tw/| kuri,w| avpo. pu,rgou Ananehl e[wj pu,lhj th/j gwni,aj
39 kai. evxeleu,setai h` diame,trhsij auvth/j avpe,nanti auvtw/n e[wj bounw/n Garhb
kai. perikuklwqh,setai ku,klw| evx evklektw/n li,qwn
40
kai. pa,ntej asarhmwq e[wj nacal Kedrwn
e[wj gwni,aj pu,lhj i[ppwn avnatolh/j a`gi,asma tw/| kuri,w|
kai. ouvke,ti ouv mh. evkli,ph|
kai. ouv mh. kaqaireqh/| e[wj tou/ aivw/noj
––– hier 35–36 in AlT –––
hw"hy>-~aun> (AlT = Q~yaiB') i ' ~ymiy" hNEhi
30,18d
`hN"Pih; r[;v; <d[;> laen>n:x] lD:g>Mmi i hw"hyl; ry[i[h'] ht'n>b.nIw>
→ 20c
brEG" t[;b.GI d[; \ l[; (Pl) ADg>n< [hD"Mih;] HW"q; \ (Qwq') hwEq. [dA[] ac'y"w>
`# (kai. perikuklwqh,setai ku,klw| evx evklektw/n li,qwn) ht'['GO bs;n"w> §
Id 5.5; 7,32b2e; 19,6c.11f; 2 Kön 23,10
[!v,D<h;w> ~yrIg"P.h; qm,[eh'-lk'w>]
!Ard>qi lx;n:-d[; (QtAmdEV.h;, AlT = K) tAmrEV.h;-lk'w>
hw"hyl; vd<qo hx'r"zm> i ~ysiWSh; r[;v; tN:Pi-d[;
keine Sgr
vteN"yI-al{
`~l'A[l. # | dA[ * srEh'yE-al{w> §
201
b
c
202
Jer 32,1–8
Jer 32,1–8 / JerG 39,1–8
rb'D"h;
hw"hy> taeme * Why"m.r>yI-la, § hy"h'-rv,a]
[hd"Why> %l,m,] WhY"qid>ci <%l,M, ;>l. tyrIfi[]h' (Qhn"V'B;) tn:v.Bi
`<lbeB' %l,m,> rC;ar<d>k;Wbn>li [hn"v]' hrEf.[,-hn<mov. hn"V'h; ayhi
~Il'v'Wry>-l[; ~yrIc' lb,B' %l,m, lyxe [za']w>
hr"J'M;h; rc;x]B; aWlk' hy"h' [aybiN"h;] Why"m.r>yIw>
→ 1b
`[hd"Why>] %l,m,<h;>-tyBe rv,a]
→ 1b
rmoale [hd"Why>-%l,m], WhY"qid>ci <%l,M,h;> Aal'K. rv,a]
rmoale aB'nI hT'a; [:WDm;
hw"hy> rm;a' hKo
3c–5a: 34,2e–3; 3c–e: 28; 38,3
lb,B'-%l,m, dy:B. taZOh; ry[ih'-ta, !tenO ynIn>hi
`Hd"k'l.W
~yDIf.K;h; dY:mi jleM'yI al{ [hd"Why> %l,m,] WhY"qid>ciw>
lb,B'-%l,m, dy:B. !teN"yI !toN"hi yKi
wyPi-~[i wyPi-rB,dIw>
`hn"ya,r>Ti (AlT = Qwyn"y[e) Any[e-ta, wyn"y[ew>
5ab: 27,22ab
# lbeb' WhY"qid>ci ab'W \ WhY"qid>ci-ta, %liAy lb,b'W §
Id 4.17
[hw"hy>-~aun> Atao ydIq.P'-d[;] bveyE \ hy<h.yI ~v'w>
33,5a
[~yDIf.K;h;-ta, Wmx]L'ti yKi]
2,37d; + xlc → 5,28f
`[Wxylic.t; al{]
[Why"m.r>yI rm,aYOw:]
Kon 36f.
`rmoale # Why"m.r>yI-la, hy"h' hw"hy-rb;d>W \ yl;ae hw"hy>-rb;D> hy"h' §
rmoale ^yl,ae aB' ^d>Do ~Luv;-!B, laem.n:x] hNEhi
hd<F'h; \ ydIf'-ta, ^l. hnEq.
8c.25b
tAtn"[]B; rv,a]
8g
`tAnq.li (paralabei/n) hL'auG>h; jP;v.mi ^l. yKi
7a.8j; 13,2a
[hw"hy> rb;d>Ki] ydIDo <~LuV;>-!B, laem.n:x] yl;ae aboY"w:
hr"J'M;h; rc;x]-la,
yl;ae rm,aYOw:
8c–f: 7b–d
ydIf'-ta, an" hnEq.
* tAtn"[]B;-rv,a] §
# !ymiy"n>Bi #r<a,B. rv,a]
(kth,sasqai) hV'rUy>h; jP;vm
. i ^l.-yKi
7d
(presbu,teroj √ ldg) hL'auG>h; (!) ^l.W
7b.25b
[%l'-hnEq.]
[d:aew"
`aWh hw"hy>-rb;d> yKi
1ab: Kon 37
→ 11,1b
2c.3a; 28,1a
Id 6.5
→ 22,15f
203
#
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
o` lo,goj
o` geno,menoj para. kuri,ou pro.j Ieremi,an
evn tw/| evniautw/| tw/| deka,tw| tw/| basilei/ Sedeki,a|
ou-toj evniauto.j ovktwkaide,katoj tw/| Naboucodonosor basilei/ Babulw/noj
kai. du,namij basile,wj Babulw/noj evcara,kwsen evpi. Ierousalhm
kai. Ieremi,aj evfula,sseto evn auvlh/| th/j fulakh/j
h[ evstin evn oi;kw| tou/ basile,wj
evn h-| kate,kleisen auvto.n o` basileu.j Sedeki,aj le,gwn
dia. ti, su. profhteu,eij le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. di,dwmi th.n po,lin tau,thn evn cersi. basile,wj Babulw/noj
kai. lh,myetai auvth,n
kai. Sedeki,aj ouv mh. swqh/| evk ceiro.j tw/n Caldai,wn
o[ti parado,sei paradoqh,setai eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj
kai. lalh,sei sto,ma auvtou/ pro.j sto,ma auvtou/
kai. ovfqalmoi. auvtou/ tou.j ovfqalmou.j auvtou/ o;yontai
kai. eivseleu,setai Sedeki,aj eivj Babulw/na
kai. evkei/ kaqiei/tai
kai. lo,goj kuri,ou evgenh,qh pro.j Ieremi,an le,gwn
ivdou. Anamehl ui`o.j Salwm avdelfou/ patro,j sou e;rcetai pro.j se. le,gwn
kth/sai seautw/| to.n avgro,n
to.n evn Anaqwq
o[ti soi. kri,ma paralabei/n eivj kth/sin
kai. h=lqe pro,j me Anamehl ui`o.j Salwm avdelfou/ patro,j mou
eivj th.n auvlh.n th/j fulakh/j
kai. ei=pe, moi
kth/sai to.n avgro,n mou
to.n evn gh/| Beniamin
to.n evn Anaqwq
o[ti soi. kri,ma kth,sasqai
kai. su. presbu,teroj
kai. e;gnwn
o[ti lo,goj kuri,ou evsti,
204
Jer 32,9–21
ydIDo-!B, laem.n:x] [taeme] hd<F'[h;]-ta, hn<q.a,w"
[tAtn"[]B; rv,a]]
`@s,K'h; hr"f'[]w: ~yliq'v. h['b.vi [@s,K,h;-ta,] AL-hl'q]v.a,w"
rp,SeB; bTok.a,w"
~Tox.a,w"
~ydI[e d[ea'w"
`~yIn"z>amoB. @s,K,h; lqov.a,w"
Kon 149, 151
`yWlG"h;-ta,w> [~yQixuh;w> hw"c.Mih;] ~Wtx'h,-ta, hn"q.Mih; rp,se-ta, xQ;a,w"
25,26a
hy"sex.m;-!B, hY"rInE-!B, %WrB'-la, # Atao \ hn"q.Mih; rp,Seh;-ta, § !Tea,w"
ydIDo <!Be> laem.n:x] ynEy[el.
7a.8a.9a
28,5
hn"q.Mih; rp,seB. ~ybit.Koh;<w>> ~ydI<m>[eh' ynEy[el.W
44,1b; 37,21d; 38,13c.28a `hr"J'M;h; rc;x]B; rv,a] | \ ~ybiv.YOh; ~ydIWhY>h;-[lK'] ynEy[el.
`rmoale ~h,ynEy[el. %WrB'-ta, hW<c;a]w"
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a]/ tAab'c. hw"hy> rm;a'-hKo
hZ<h; hn"q.Mih; rp,se tae [hL,aeh' ~yrIp'Sh. ;-ta,] x:Aql'
Id 5.11
11
[hZ<h;] yWlG"h; rp,se taew> [~Wtx'h, taew>]P
fr<x'-ylik.Bi [~]T't;n>W
`~yBir: ~ymiy" [W]dm.[;y: ![;m;l.
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a' hko yKi
`taZOh; #r<a'B' ~ymir"k.W tAdf'[w>] * ~yTib'<W> WnQ'yI dA[
Gen 25,10; 49,30; Jos 24,32
7c.8d; 1,1b
10d
Jer 32,9–21 / JerG 39,9–21
a 9
b
c
a 10
b
c
d
11
12
13
a 14
b
c
d
a 15
b
Gen 39,5; Dtn 5,21; 2 Kön 8,3.5 u.ö.; Ex 22,4; Lev 25,3.4; Num 16,14; 20,17; 21,22 u.ö.
hw"hy>-la, lLeP;t.a,w"
16
`rmoale hY"rInE-!B, %WrB'-la, hn"q.Mih; rp,se-ta, yTiti yrEx]a;
hwIhy> [yn"doa]] (o` w;n √ hyh) Hh'a]
→ 4,10b
24e.27a.28b; 24,1b; 25,29a1; 34,2f; 49,12b.15a.35b; 50,12c
t'yfi[' hT'a; [hNEhi]
hy"WjN>h; ^[]roz>biW lAdG"h; ^x]koB. #r<a'h'-ta,w> ~yIm;V'h;-ta,
27b
`rb'D"-lK' ^M.mi (avpokrubh/)| aleP'yI-al{
~ypil'a]l; ds,x, hf,[o
~h,yrEx]a; ~h,ynEB. qyxe-la, tAba' !wO[] ~Levm; .W
keine Sgr
rABGIh; lAdG"h; laeh'
→ 10,16d
`[Amv. tAab'c.] hw"hy>
hc'[eh' ldoG>
18b–19a <o` qeo.j o` me,gaj o` pantokra,twr o` megalw,numoj ku,rioj> hY"liyli[]h' br:w>
16,17a
~d"a' ynEB. yker>D:-[lK']-l[; [tAxqup.] ^yn<y[e-[rv,a]]
17,10b; 21,14a
`[wyl'l'[]m; yrIp.kiw>] w[y]k'r"d>Ki vyail. ttel'
hZ<h; ~AYh;-d[; ~yIr:c.mi-#r<a,B. ~ytipm. oW tAtao T'm.f;-rv,a]
(!) ~d"a'b'W laer"f.yIb.W
`hZ<h; ~AYK; ~ve ^L.-hf,[]T;w:
~ytip.Amb.W tAtaoB. ~yIr"c.mi #r<a,me laer"f.yI-ta, ^M.[;-ta, aceTow:
`lAdG" (√ har) ar"Amb.W hy"Wjn> [:Arz>a,b.W hq'z"x] dy"b.W
205
a 17
b
a 18
b
c
a 19
b
c
a 20
b
21
9
10
11
12
13
14
15
kai. evkthsa,mhn to.n avgro.n Anamehl ui`ou/ avdelfou/ patro,j mou
kai. e;sthsa auvtw/| e`pta. si,klouj kai. de,ka avrguri,ou
kai. e;graya eivj bibli,on
kai. evsfragisa,mhn
kai. diemartura,mhn ma,rturaj
kai. e;sthsa to. avrgu,rion evn zugw/|
kai. e;labon to. bibli,on th/j kth,sewj to. evsfragisme,non kai. to. avnew|gme,non
kai. e;dwka auvto. tw/| Barouc ui`w|/ Nhri,ou ui`ou/ Maasai,ou
katV ovfqalmou.j Anamehl ui`ou/ avdelfou/ patro,j mou
kai. katV ovfqalmou.j tw/n e`sthko,twn kai. grafo,ntwn evn tw/| bibli,w| th/j kth,sewj
kai. katV ovfqalmou.j tw/n VIoudai,wn tw/n evn th/| auvlh/| th/j fulakh/j
kai. sune,taxa tw/| Barouc katV ovfqalmou.j auvtw/n le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj pantokra,twr
la,be to. bibli,on th/j kth,sewj tou/to
kai. to. bibli,on to. avnew|gme,non
kai. qh,seij eivj avggei/on ovstra,kinon
i[na diamei,nh| h`me,raj plei,ouj
o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
e;ti kthqh,sontai avgroi. kai. oivki,ai kai. avmpelw/nej evn th/| gh/| tau,th|
16 kai. proseuxa,mhn pro.j ku,rion
meta. to. dou/nai, me to. bibli,on th/j kth,sewj pro.j Barouc ui`o.n Nhri,ou le,gwn
17 o` w'n ku,rie
su. evpoi,hsaj
to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n th/| ivscu,i sou th/| mega,lh| kai. tw/| braci,oni, sou tw/| u`yhlw/|
ouv mh. avpokrubh/| avpo. sou/ ouvqe,n
18 poiw/n e;leoj eivj cilia,daj
kai. avpodidou.j a`marti,aj pate,rwn eivj ko,lpouj te,knwn auvtw/n metV auvtou,j
o` qeo.j o` me,gaj o` ivscuro,j
19 ku,rioj
mega,lhj boulh/j
kai. dunato.j toi/j e;rgoij o` qeo.j o` me,gaj o` pantokra,twr o` megalw,numoj ku,rioj
oi` ovfqalmoi, sou eivj ta.j o`dou.j tw/n ui`w/n tw/n avnqrw,pwn
dou/nai e`ka,stw| kata. th.n o`do.n auvtou/
20 o]j evpoi,hsaj shmei/a kai. te,rata evn gh/| Aivgu,ptw| e[wj th/j h`me,raj tau,thj
kai. evn Israhl kai. evn toi/j ghgene,si
kai. evpoi,hsaj seautw/| o;noma w`j h` h`me,ra au[th
21 kai. evxh,gagej to.n lao,n sou Israhl evk gh/j Aivgu,ptou evn shmei,oij kai. evn te,rasi
kai. evn ceiri. krataia/| kai. evn braci,oni u`yhlw/| 22 kai. evn o`ra,masi mega,loij
206
Jer 32,22–30 / JerG 39,23–30
Jer 32,22–30
taZOh; #r<a'h'-ta, ~h,l' !TeTiw:
ttel'] ~t'Aba]l; T'[.B;v.nI-rv,a]
`vb'd>W bl'x' tb;z" #r<a,
WaboY"w:
Ht'ao Wvr>YIw:
^l,Aqb. W[m.v'-al{w>
Wkl'h'-al{ (Q^t.r"Atb.W) ^t,Artob.W
-lK' tae
Id 4.20
[tAf[]l]; ~h,l' ht'yWIci rv,a]
Wf[' al{
`taZOh; h['r"h'-lK' tae ~t'ao arEq.T;w:
√ lls → 6,6c
Hd"k.l'l. ry[ih' WaB' (o;cloj) tAll.Soh; hNEhi
h'yl,[' ~ymix'l.NIh; ~yDIf.K;h; dy:B. hn"T.nI ry[ih'w>
36c; Kon 49
[rb,D"h;w>] b['r"h'w> br<x,h; ynEP.mi
T'r>B;DI rv,a]K;\w:
24cd: Jes 14,24
hy"h' <!Ke>
→ 17a
`[ha,ro ^N>hiw>]
[hwIhy> yn"doa]] yl;ae (Präs) T'r>m;a' hT'a;w>
@s,K,B; hd<F'h; ^l.-hnEq.
10a.44b
<rp,se bTok.a,w">
10b.44c
<~Tox.a,w">
10c.44d
~ydI[e d[ea'w" \ d[eh'w>
`~yDIf.K;h; dy:B. hn"T.nI ry[ih'w>
`rmoale yl;ae \ Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;D> yhiy>w:
33,1a
→ 17a
rf'B'-lK' yhel{a/ hw"hy> ynIa] [hNEhi]
17b
`rb'D"-lK' (krubh,setai) aleP'yI yNIM,mih]
28: 3c–e; 34,2ef; 38,3
hw"hy> rm;a' hKo !kel'
→ 17a
taZOh; ry[ih'-ta, # !teN"Ti !toN"hi \ !tenO ynIn>hi §
Id 4.12
lb,B'-%l,m, [rC;ar<d>k;Wbn> dy:b.W ~yDIf.Kh; ;] dy:B.
`Hd"k'l.W
taZOh; ry[ih'-l[; ~ymix'l.NIh; ~yDIf.K;h; Wab'W
vaeB' taZOh; ry[ih'-ta, WtyCihiw>
21,10c; 34,2g.22e; 37,8d; 38,18c
~yTiB'h; tae[w> h']Wpr"f.W
→ 2,8e
(f) l[;B;l; ~h,yteAGG:-l[; WrJ.qi rv,a]
`ynIse[ik.h; ![;m;l. ~yrIxea] ~yhil{ale ~ykis'n> WkSihiw>
hd"Why> ynEb.W laer"f.yI-ynEb. Wyh'-yKi
~h,ytero[uN>mi yn:y[eB. [r:h' ~yfi[o (!) %a;
Kon 64, 69, 81f.
`[hw"hy>-~aun> ~h,ydEy> hfe[]m;B. ytiao ~ysi[ikm. ; %a; laer"f.yI-ynEb. yKi]
11,5b (Kon 10)
207
[~h,l'
a1 22
b
a2
a 23
b
c
d
e1
f
e2
g
a 24
b
c
d
e
a 25
b
c
d
26
a 27
b
a 28
b
c
a 29
b
c
d
e
a 30
kai. e;dwkaj auvtoi/j th.n gh/n tau,thn
h]n w;mosaj toi/j patra,sin auvtw/n
gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li
23 kai. eivsh,lqosan
kai. evla,bosan auvth.n
kai. ouvk h;kousan th/j fwnh/j sou
kai. evn toi/j prosta,gmasi, sou ouvk evporeu,qhsan
a[panta
a] evnetei,lw auvtoi/j
ouvk evpoi,hsan
kai. evpoi,hsaj sumbh/nai auvtoi/j pa,nta ta. kaka. tau/ta
24 ivdou. o;cloj h[kei eivj th.n po,lin sullabei/n auvth,n
kai. h` po,lij evdo,qh eivj cei/raj Caldai,wn tw/n polemou,ntwn auvth.n
avpo. prosw,pou <th/j> macai,raj kai. tou/ limou/
w`j evla,lhsaj
ou[twj evge,neto
25 kai. su. le,geij pro,j me
kth/sai seautw/| to.n avgro.n avrguri,ou
kai. e;graya bibli,on
kai. evsfragisa,mhn
kai. evpemartura,mhn ma,rturaj
kai. h` po,lij evdo,qh eivj cei/raj Caldai,wn
26 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro,j me le,gwn
27 evgw. ku,rioj o` qeo.j pa,shj sarko,j
mh. avpV evmou/ krubh,setai, ti
28 dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj
doqei/sa paradoqh,setai h` po,lij au[th
eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj
kai. lh,myetai auvth,n
29 kai. h[xousin oi` Caldai/oi oi` polemou/ntej evpi. th.n po,lin tau,thn
kai. kau,sousi th.n po,lin tau,thn evn puri.
kai. katakau,sousi ta.j oivki,aj
evn ai-j evqumiw/san evpi. tw/n dwma,twn auvtw/n th/| Baal
kai. e;spendon sponda.j qeoi/j e`te,roij pro.j to. parapikra/nai, me
30 o[ti h=san ui`oi. Israhl kai. ui`oi. Iouda
mo,noi poiou/ntej to. ponhro.n katV ovfqalmou,j mou evk neo,thtoj auvtw/n
b
208
Jer 32,31–41 / JerG 39,32–41
Jer 32,31–41
12,8a; 23,14f
30a
→ 2,8e
Id 4.27; 28b.29a.31a1
24b.25d.43b; 33,10c
Bar 2,25
23,3a; 40,11c
Ez 11,19;
2 Chr 30,12
Id 6.6; 41a
Dtn 28,63
209
~AYh;-!mil. taZOh; ry[ih' [yLi] ht'y>h' ytim'x]-l[;w> yPia;-l[; yKi
Ht'Aa WnB' rv,a]
`yn"P' l[;me Hr"ysih]l; hZ<h; ~AYh; d[;w>
hd"Why> [ynEb.]W laer"f.yI-ynEB. t[;r"-lK' l[;
~h,yrEf' ~h,ykelm. ; hM'he ynIse[ik.h;l. Wf[' rv,a]
~h,yaeybin>W ~h,ynEh]Ko
`~Il'v'Wry> ybev.yOw> hd"Why> vyaiw>
~ynIp' al{w> @r<[o yl;ae Wnp.YIw:
dMel;w> ~Kev.h; ~t'ao (Aor 1. Sg) dMel;w>
`rs'Wm tx;q;l' ~y[im.vo ~n"yaew>
tyIB;B; ~h,yceWQvi WmyfiY"w:
wyl'[' ymiv.-ar"q.nI-rv,a]
`(evn avkaqarsi,aij auvtw/n) AaM.j;l.
(f) l[;B;h; tAmB'-ta, Wnb.YIw:
~NOhi-!b, aygEB. rv,a]
%l,M,l; \ %l,Mol; ~h,yteAnB.-ta,w> ~h,ynEB.-ta, rybi[]h;l.
~ytiyWIci-al{ rv,a]
taZOh; hb'[eATh; tAf[]l; yBili-l[; ht'l.[' al{w>
`hd"Why>-ta, (Qayjix]h;) yjix]h; ![;m;l.
[taZOh;] ry[ih'-la, laer"f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a'-hKo [!kel]' hT'[w; >
# rmeao hT'a; \ ~yrIm.ao ~T,a; § rv,a]
lb,B'-%l,m, dy:B. (Fut) hn"T.nI
`(kai. evn avpostolh/|) rb,D"b;W b['r"b'W br<x,B;
; . ynIn>hi
[tA]cr"a]h'-lK'mi ~c'B.qm
lAdG" @c,q,b.W ytim'x]b;W yPia;B. ~v' ~yTix.D:hi rv,a]
hZ<h; ~AqM'h;-la, ~ytibovih]w:
`xj;b,l' ~yTib.v;how>
~['l. yli Wyh'w>
`~yhil{ale ~h,l' hy<h.a, ynIa]w:
# rxea' blew> rxea' %r<D< \ dx'a, %r<d<w> dx'a, ble § ~h,l' yTit;n"w>
~h,l' bAjl.<W> ~ymiY"h;-lK' ytiAa ha'r>yIl.
`~h,yrEx]a; ~h,ynEb.liw>
~l'A[ tyrIB. ~h,l' yTir:k'w>
~h,yrEx]a;me bvia' \ bWva'-al{ rv,a]
[~t'Aa ybiyjiyhel].
`yl'['me «auvtou,j» rWs yTil.bil. ~b'b'l.Bi !Tea, ytia'r>yI-ta,w>
~t'Aa byjihel. ~h,yle[] yTid>q;p'w> \ yTif.f;w>
`[y]vip.n:-lk'b.W [y]Bili-lk'B. tm,a/B, taZOh; #r<a'B' ~yTi[.j;n>W
a1 31
b
a2
a 32
b
a 33
b
c
a1 34
b
a2
a1 35
b
a2
c
d
a 36
b
c
a 37
b
c
d
a 38
b
39
a1 40
b
a2
c
a 41
b
31 o[ti evpi. ovrgh,n mou kai. evpi. qumo,n mou h=n h` po,lij au[th avfV h-j h`me,raj
wv|kodo,mhsan auvth.n
kai. e[wj th/j h`me,raj tau,thj avpalla,xai auvth.n avpo. prosw,pou mou
32 dia. pa,saj ta.j ponhri,aj ui`w/n Israhl kai. Iouda
w-n evpoi,hsan parapikra/nai, me auvtoi. kai. oi` basilei/j auvtw/n kai. oi` a;rcontej auvtw/n
kai. oi` i`erei/j auvtw/n kai. oi` profh/tai auvtw/n
a;ndrej Iouda kai. oi` katoikou/ntej Ierousalhm
33 kai. evpe,streyan pro,j me nw/ton kai. ouv pro,swpon
kai. evdi,daxa auvtou.j o;rqrou kai. evdi,daxa
kai. ouvk h;kousan evklabei/n paidei,an
34 kai. e;qhkan ta. mia,smata auvtw/n evn tw/| oi;kw|
ou- evpeklh,qh to. o;noma, mou evpV auvtw/|
evn avkaqarsi,aij auvtw/n
35 kai. wv|kodo,mhsan tou.j bwmou.j th/j Baal
tou.j evn fa,raggi ui`ou/ Ennom
tou/ avnafe,rein tou.j ui`ou.j auvtw/n kai. ta.j qugate,raj auvtw/n tw/| basilei/
a] ouv sune,taxa auvtoi/j
kai. ouvk avne,bh evpi. kardi,an mou tou/ poih/sai to. bde,lugma tou/to
pro.j to. evfamartei/n to.n Iouda
36 kai. nu/n ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl evpi. th.n po,lin
h]n su. le,geij
paradoqh,setai eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj
evn macai,ra| kai. evn limw/| kai. evn avpostolh/|
37 ivdou. evgw. suna,gw auvtou.j evk pa,shj th/j gh/j
ou- die,speira auvtou.j evkei/ evn ovrgh/| mou kai. evn qumw/| mou kai. evn paroxusmw/| mega,lw|
kai. evpistre,yw auvtou.j eivj to.n to,pon tou/ton
kai. kaqiw/ auvtou.j pepoiqo,taj
38 kai. e;sontai, moi eivj lao,n
kai. evgw. e;somai auvtoi/j eivj qeo,n
39 kai. dw,sw auvtoi/j o`do.n e`te,ran kai. kardi,an e`te,ran
fobhqh/nai, me pa,saj ta.j h`me,raj kai. eivj avgaqo.n auvtoi/j
kai. toi/j te,knoij auvtw/n metV auvtou,j
40 kai. diaqh,somai auvtoi/j diaqh,khn aivw,nion
h]n ouv mh. avpostre,yw o;pisqen auvtw/n
kai. to.n fo,bon mou dw,sw eivj th.n kardi,an auvtw/n pro.j to. mh. avposth/nai auvtou.j avpV evmou/
41 kai. evpiske,yomai auvtou.j tou/ avgaqw/sai auvtou.j
kai. futeu,sw auvtou.j evn th/| gh/| tau,th| evn pi,stei kai. evn pa,sh| kardi,a| kai. evn pa,sh| yuch/|
210
Jer 32,42–44 / JerG 39,42–44
Jer 32,42–44
hw"hy> rm;a' hko-yKi
taZOh; hl'AdG>h; h['r"h'-lK' tae hZ<h; ~['h'-la, ytiabehe rv,a]K;
hb'AJh;-lK'-ta, ~h,yle[] aybime ykinOa' !Ke
`~h,yle[] # yTir>B;DI \ rbeDo ykinOa' § rv,a]
15b.44a
# #r<a'B' tAdf' dA[ Wnq.nIw> \ taZOh; #r<a'B' hd<F'h; hn"q.nIw> §
24b.25d.36b; 33,10c
# rmeao hT'a; \ ~yrIm.ao ~T,a; § rv,a]
hm'heb.W ~d"a' !yaeme ayhi hm'm'v.
`~yDIf.K;h; dy:B. (Pl) hn"T.nI
[Wnq.yI] @s,K,B; tAdf' <Wnq"w>>
rp,SeB; T'b.t;k'w> \ bAtk'w>
44b–d: 25bc
T'm.t;x'w> \ ~Atx'w>
hd"Why> yrE['b.W ~Il;v'Wry> ybeybis.biW !miy"n>Bi #r<a,B. ~ydI[e T'do[ih;w> \ d[eh'w>
bg<N<h; yrE['b.W hl'peV.h; yrE['b.W rh'h' yrE['b.W
→ 31,23b
`[hw"hy>-~aun>] (√ bvy) ~t'Wbv.-ta, byvia'-yKi
211
a 42
b
c
d
a 43
b
c
d
a 44
b
c
d
e
42 o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
kaqa. evph,gagon evpi. to.n lao.n tou/ton pa,nta ta. kaka. ta. mega,la tau/ta
ou[twj evgw. evpa,xw evpV auvtou.j pa,nta ta. avgaqa,
a] evla,lhsa evpV auvtou,j
43 kai. kthqh,sontai e;ti avgroi. evn th/| gh/|
h-| su. le,geij
a;bato,j evstin avpo. avnqrw,pou kai. kth,nouj
kai. paredo,qhsan eivj cei/raj Caldai,wn
44 kai. kth,sontai avgrou.j evn avrguri,w|
kai. gra,yeij eivj bibli,on
kai. sfragih/|
kai. diamarturh/| ma,rturaj evn gh/| Beniamin kai. ku,klw| Ierousalhm kai. evn po,lesin Iouda
kai. evn po,lesi tou/ o;rouj kai. evn po,lesi th/j Sefhla kai. evn po,lesi th/j Nageb
o[ti avpostre,yw ta.j avpoiki,aj auvtw/n
212
Jer 33,1–9 / JerG 40,1–9
Jer 33,1–9
tynIve Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
hr"J'M;h; rc;x]B; rWc[' WNd<A[ aWhw>
`rmoale
Jes 45,18; keine Sgr
Hf'[o § hw"hy> rm;a'-hKo
→ 1,15a
Hn"ykih]l; Ht'Aa rceAy # | #r<a, hfe[o \ hw"hy>
`Amv. hw"hy>
yl;ae ar"q.
&'n<[/a,w>
tArcub.W tAldoG> ^L. hd"yGIa;w>
`~T'[.d:y> al{
[laer"f.yI yhel{a/] hw"hy> rm;a' hko yKi
~ycituN>h; hd"Why> [y]kel.m; yTeB'-l[;w> taZOh; ry[ih' yTeB'-l[;
√ lls → 6,6c
`(promacw/naj) lxeh' \ br<x'h,-la,w> (!) tAll.Soh;-la,
5c.6b.9cf
~d"a'h' yrEg>Pi-ta, H\~a'l.m;l.W ~yDIf.K;h;-ta, ~xeL'hil. [~yaiB']
ytim'x]b;W yPia;b. ytiyKehi-rv,a]
yn:p' (avpe,streya) yTir>T;s.hi rv,a]w:
Id 4.26; 4; + taZOh; ry[ih' → 26,20b; → 5a `~t'['r"-lK' l[; # ~h,me \ taZOh; ry[ih'me §
6ab: 30,17ab
aPer>m;W hk'rUa] HL'-hl,[m] ; ynIn>hi
→ 5a
* h'\~ytiap'r>W §
7,29e
`tm,a/w< ~Alv' «auvtoi/j» ytifi['w> | \ tr<t,[] # ~h,l' (!) ytiyLegIw>
laer"f.yI (√ bvy) tWbv. taew> hd"Why> (√ bvy) tWbv.-ta, ytibovih]w:
→ 31,23b
`hn"voarIb'K. ~ytinIb.W
~n"wO[]-lK'mi ~yTir>h;jiw>
yli-Waj.x' rv,a]
31,34de; 36,3d
~h,yteAnwO[]-[(Qlk'l.) lAkl.] # rKoz>a, al{w> \ yTix.l;s'w> §
yli-Waj.x' rv,a]
`ybi W[v.P' rv,a]w:
13,11b; Dtn 26,19
tr<a,p.til.W hL'hit.li !Aff' [~ve]l. [yLi] ht'y>h'w>
#r<a'h' (tw/| law/|) yyEAG lkol.
hb'AJh;-lK'-ta, W[m.v.yI rv,a]
Id 4.47; → 5a
[~t'a]o hf,[o ykinOa' rv,a]
Wdx]p'W
~AlV'h;-lK' l[;w> hb'AJh;-lK' l[; Wzg>r"w>
→ 5a
`<~>HL' hf,[o ykinOa' rv,a]
213
a1 1
b
a2
a 2
b
c
a 3
b
c
d
4
1
a
b
c
5
5
a
b
c
a
b
a
b
c
d
e
a
6
6
7
7
8
8
9
9
b
c
d
e
f
2
3
4
kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an deu,teron
kai. auvto.j h=n e;ti dedeme,noj evn th/| auvlh/| th/j fulakh/j
le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
poiw/n gh/n kai. pla,sswn auvth.n tou/ avnorqw/sai auvth,n
ku,rioj o;noma auvtw/|
ke,kraxon pro,j me
kai. avpokriqh,somai, soi
kai. avnaggelw/ soi mega,la kai. ivscura,
a] ouvk e;gnwj auvta,
o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
peri. oi;kwn th/j po,lewj tau,thj kai. peri. oi;kwn basile,wj Iouda tw/n kaqh|rhme,nwn
eivj ca,rakaj kai. promacw/naj
tou/ ma,cesqai pro.j tou.j Caldai,ouj kai. plhrw/sai auvth.n nekrw/n tw/n avnqrw,pwn
ou]j evpa,taxa evn ovrgh/| mou kai. evn qumw/| mou
kai. avpe,streya to. pro,swpo,n mou
avpV auvtw/n peri. pasw/n tw/n ponhriw/n auvtw/n
ivdou. evgw. avna,gw auvth/| sunou,lwsin kai. i;ama
kai. fanerw,sw auvtoi/j
kai. ivatreu,sw auvth.n kai. poih,sw auvtoi/j eivrh,nhn kai. pi,stin
kai. evpistre,yw th.n avpoiki,an Iouda kai. th.n avpoiki,an Israhl
kai. oivkodomh,sw auvtou.j kaqw.j to. pro,teron
kai. kaqariw/ auvtou.j avpo. pasw/n tw/n avdikiw/n auvtw/n
w-n h`ma,rtosa,n moi
kai. ouv mh. mnhsqh,somai a`martiw/n auvtw/n
w-n h`ma,rtosa,n moi
kai. avpe,sthsan avpV evmou/
kai. e;stai eivj euvfrosu,nhn kai. eivj ai;nesin kai. eivj megaleio,thta
panti. tw/| law/| th/j gh/j
oi[tinej avkou,sontai pa,nta ta. avgaqa,
a] evgw. poih,sw
kai. fobhqh,sontai
kai. pikranqh,sontai peri. pa,ntwn tw/n avgaqw/n kai. peri. pa,shj th/j eivrh,nhj
h-j evgw. poih,sw auvtoi/j
214
Jer 33,10–13
hw"hy> rm;a' hKo
hZ<h;-~AqM'B; [m;V'yI dA[
~yrIm.ao ~T,a; rv,a]
Id 4.38; 10db2: 12b; 32,43c
hm'heB. [!yaem]e W ~d"a' !yaeme aWh brEx'
→ 11,6b
tAMv;n>h; ~Il;v'Wry> (!) tAcxub.W hd"Why> yrE['B.
Id 4.38; Kon 66
`hm'heB. [!yaemWe bveAy !yaem]e W ~d"a' !yaeme
hL'K; lAqw> !t'x' lAq hx'm.fi lAqw> !Aff' lAq
~yrIm.ao lAq
tAab'c. hw"hy>-ta, WdAh
hw"hy> bAj-yKi
ADs.x; ~l'A[l.-yKi
hw"hy> tyBe (dw/ra) hd"AT ~yaibmi .
→ 31,23b
hn"voarIb'K. <ayhih'> #r<a'h' (√ bvy) -tWbv.-ta, byvia'-yKi
`hw"hy> rm;a'
[tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
Id 4.38; → 10d wyr"['-lk'b.W [hm'heB.-d[;w> ~d"a'-!yaem]e brEx'h, hZ<h; ~AqM'B; hy<h.yI dA[
`!aco ~yciBirm> ; ~y[iro hwEn>
bg<N<h; yrE['b.W hl'peV.h; yrE['B. rh'h' yrE['B.
hd"Why> yrE['b.W ~Il;v'Wry> ybeybis.biW !miy"n>Bi #r<a,b.W
hn<Am ydEy>-l[; !aCoh; hn"r>bo[]T; d[o
`hw"hy> rm;a'
215
Jer 33,10–13 / JerG 40,10–13
a 10
b1
c
d
b2
a 11
b
c
d
e
f
g
a 12
b
a 13
b
10 ou[twj ei=pe ku,rioj
e;ti avkousqh,setai evn tw/| to,pw| tou,tw|
w-| u`mei/j le,gete
e;rhmo,j evstin avpo. avnqrw,pwn kai. kthnw/n
evn po,lesin Iouda kai. e;xwqen Ierousalhm tai/j hvrhmwme,naij
para. to. mh. ei=nai a;nqrwpon kai. kth/noj
11 fwnh. euvfrosu,nhj kai. fwnh. carmosu,nhj fwnh. numfi,ou kai. fwnh. nu,mfhj
fwnh. lego,ntwn
evxomologei/sqe kuri,w| pantokra,tori
o[ti crhsto.j ku,rioj
o[ti eivj to.n aivw/na to. e;leoj auvtou/
kai. eivsoi,sousi dw/ra eivj oi=kon kuri,ou
o[ti avpostre,yw th.n avpoiki,an th/j gh/j evkei,nhj kata. to. pro,teron
ei=pe ku,rioj
12 ou[twj ei=pe ku,rioj
e;ti e;stai evn tw/| to,pw| tou,tw| tw/| evrh,mw| kai. evn pa,saij tai/j po,lesin auvtou/
katalu,mata poime,nwn koitazo,ntwn pro,bata
13 evn po,lesi th/j ovreinh/j kai. evn po,lesi th/j Sefhla kai. evn po,lesi th/j Nageb
kai. evn gh/| Beniamin kai. evn tai/j ku,klw| Ierousalhm kai. evn po,lesin Iouda
e;ti pareleu,setai pro,bata evpi. cei/ra avriqmou/ntoj
ei=pe ku,rioj
216
Jer 33,14–26
[hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi]
[bAJh; rb'D"h;-ta, ytimoqih]w:]
[`hd"Why> tyBe-l[;w> laer"f.yI tyBe-la, yTir>B;DI rv,a]]
[hq'd"c. xm;c, dwId"l. x:ymic.a; ayhih; t[eb'W ~heh' ~ymiY"B;]
[`#r<a'B' hq'd"c.W jP'vm
. i hf'['w>]
16ab: Id 4.14
[hd"Why> [v;W"Ti ~heh' ~ymiY"B;]
Id 6.7
[xj;b,l' !AKv.Ti ~Il;v'WrywI]
[hz<w>]
[Hl'-ar"q.yI-rv,a]]
Id 1.5
[`Wnqed>ci hw"hy>]
[hw"hy> rm;a' hko-yKi]
Id 4.31; Kon 70
[`laer"f.yI-tybe aSeKi-l[; bveyO vyai dwId"l. trEK'yI-al{]
Kon 70; 31,14a
[yn"p'L.mi vyai trEK'yI-al{ ~YIwIl.h; ~ynIh]Kol;w>]
14,12c
[`~ymiY"h;-lK' xb;Z<-hf,[ow> hx'nm
> i ryjiqm. ;W hl'A[ hl,[m] ;]
[`rAmale Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;D> yhiy>w:]
[hw"hy> rm;a' hKo]
25b; 20b–21: 31,36–37
[hl'y>L'h; ytiyrIB.-ta,w> ~AYh; ytiyrIB.-ta, WrpeT'-~ai]
Id 5.6
[`~T'[iB. hl'y>l;w"-~m'Ay tAyh/ yTil.bil.W]
Id 3.8
[Aas.Ki-l[; %lemo !be Al-tAyh.mi yDIb.[; dwID-" ta, rp;tu ytiyrIB.-~G:]
[`yt'r>v'm. ~ynIh]Koh; ~YIwIl.h;-ta,w>]
22: Gen 22,17; 32,13; Hos 2,1
[~yIm;V'h; ab'c. rpeS'yI-al{ rv,a]]
[~Y"h; lAx dM;yI al{w>]
Id 3.8
[`ytiao yter>v'm. ~YIwIl.h;-ta,w> yDIb.[; dwID" [r:z<-ta, hB,r>a; !Ke]
[`rmoale Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;D> yhiy>w:]
3,6b; 7,17a
[t'yair" aAlh]]
[rmoale WrB.DI hZ<h; ~['h'-hm']
[tAxP'v.Mih; yTev.]
[~h,B' hw"hy> rx;B' rv,a]]
26a
[~sea'm.YIw:]
31,36b
[`~h,ynEp.li yAG dA[ tAyh.mi !Wca'n>yI yMi[;-ta,w>]
[hw"hy> rm;a' hKo]
Id 5.6; 20b; 25b–26a: 31,36–37
[hl'y>l'w" ~m'Ay ytiyrIb. al{-~ai]
Id 4.45
[`yTim.f'-al{ #r<a'w" ~yIm;v' tAQxu]
Id 3.8; 31,37d
[sa;m.a, yDIb.[; dwIdw" > bAq[]y: [r:z<-~G:]
[bqo[]y:w> qx'f.yI ~h'r"b.a; [r:z<-la, ~ylivm
. o A[r>Zm: i tx;Qm; i]
Kon 130; 26bc: 30,18bc
[~t'Wbv.-ta, (Qbyvia') bWva'-yKi]
[`~yTim.x;rIw>]
Kon 60
Id 4.10
Kon 64
Kon 110; 15–16: 23,5–6
217
a
b
c
a
b
a
b
c
d
e
a
b
14
15
16
17
18
19
a 20
b
21
a 22
b
c
23
a 24
b
cP
d
c
e
a 25
b
c
a 26
b
c
218
Jer 34,1–7 / JerG 41,1–7
Jer 34,1–7
rb'D"h;
hw"hy> taeme Why"m.r>yI-la, hy"h'-rv,a]
Alyxe-lk'w> lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn>W
Kon 81; 51,28; + dy" → 6,9c
[~yMi[;h'-lk'w>] A[dy"] tl,v,m.m, #r<a, [tAkl.m.m;]-lk'w>
~Il;v'Wry>-l[; ~ymix'l.nI
7a; Kon 57; AlT + hd"Why> → 13,13c
# hd"Why> yrE[' \ h'yr<[' §-lK'-l[;w>
`rmoale
[laer"f.yI yhel{a/] hw"hy> rm;a'-hKo
keine Sgr
%l{h'
hd"Why> %l,m, WhY"qid>ci-la, [T'r>m;a'w>]
Kon 42f.
wyl'ae T'r>m;a'w>
2e–3: 32,3c–5a; 2ef: 32,28; 38,3
hw"hy> rm;a' hKo
2fg: 22de; 37,8cd → 32,17a
taZOh; ry[ih'-ta, # !teN"Ti !toN"hi \ !tenO ynIn>hi §
lb,B'-%l,m, dy:B.
<Hd"k'l.W>
`vaeB' Hp'r"f.W
AdY"mi jleM'ti al{ hT'a;w>
fpeT'Ti fpoT' [yKi]
!teN"Ti Ady"b.W
3de: 32,4cd
hn"ya,r>Ti # wyn"y[e \ lb,B'-%l,m, ynEy[e §-ta, ^yn<y[ew>
[rBed:y> ^yPi-ta, WhypiW]
`aAbT' lb,b'W
hd"Why> %l,m, WhY"qid>ci hw"hy>-rb;D> [m;v. %a;
[^yl,['] hw"hy> rm;a'-hKo
27,13a; 42,17b2.22b; 44,12f; 39,18b
`[br<x'B, tWmt' al{]
tWmT' ~Alv'B.
~ykil.Moh; \ ~ykil'M.h; ^yt,Aba] (kai. w`j e;klausan) tApr>f.mik.W
+ !AvarI → 16,18a; 5b1c: 36,28cd; Dtn 4,32; Id 4.34; keine Sgr
[~ynIvoarIh]'
^yn<p'l. [Wyh'-rv,a]]
keine Sgr
%l' (klau,sontai) -Wpr>f.yI [!Ke]
!Ada' yAhw>
%l'-WdP.s.yI
→ 1,17d
`hw"hy>-~aun> yTir>B;dI-[ynIa]] rb'd"-yKi
[hd"Why> %l,m,] WhY"qid>ci <%l,M,h;>-la, [aybiN"h;] Why"m.r>yI rBed:y>w:
`~Il'v'WryBi hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae
Id 4.15a
[tArt'ANh;] hd"Why> yrE['-[lK'] l[;w> ~Il;v'Wry>-l[; ~ymix'l.nI lb,B'-%l,m, lyxew>
hq'zE[]-la,w> vykil'-la,
`rc'b.mi yrE[' hd"Why> yrE['B. Wra]v.nI hN"he yKi
219
a 1
b1
c
b2
a 2
b
c
d
e
f
g
a 3
b
c
d
e
f
a 4
b
c
a 5
b1
1
2
3
4
5
c
b2
d
e
f
a
b
6
6
7
7
o` lo,goj
o` geno,menoj pro.j Ieremi,an para. kuri,ou
kai. Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj kai. pa/n to. strato,pedon auvtou/
kai. pa/sa h` gh/ avrch/j auvtou/
evpole,moun evpi. Ierousalhm
kai. evpi. pa,saj ta.j po,leij Iouda
le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
ba,dison
pro.j Sedeki,an basile,a Iouda
kai. evrei/j auvtw/|
ou[twj ei=pe ku,rioj
parado,sei paradoqh,setai h` po,lij au[th
eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj
kai. sullh,myetai auvth.n
kai. kau,sei auvth.n evn puri,
kai. su. ouv mh. swqh/|j evk ceiro.j auvtou/
kai. sullh,myei sullhmfqh,sh|
kai. eivj cei/raj auvtou/ doqh,sh|
kai. ovfqalmoi, sou tou.j ovfqalmou.j auvtou/ o;yontai
kai. eivj Babulw/na eivseleu,sh|
avlla. a;kouson lo,gon kuri,ou Sedeki,a basileu/ Iouda
ou[twj le,gei ku,rioj
evn eivrh,nh| avpoqanh/|
kai. w`j e;klausan tou.j pate,raj sou tou.j basileu,santaj
pro,tero,n sou
klau,sontai kai. se.
kai. w' adwn
ko,yontai, se
o[ti lo,gon evla,lhsa ei=pe ku,rioj
kai. evla,lhsen Ieremi,aj pro.j basile,a Sedeki,an
pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj evn Ierousalhm
kai. h` du,namij basile,wj Babulw/noj evpole,mei evpi. Ierousalhm kai. evpi. po,leij Iouda
evpi. Lacij kai. evpi. Azhka
o[ti au-tai katelei,fqhsan evn po,lesin Iouda po,leij ovcurai,
220
Jer 34,8–16
rb'D"h;
%l,M,h; tL{K; \ troK. yrEx]a; hw"hy> taeme Why"m.r>yI-la, hy"h'-rv,a]
~['h-' [lK']-ta, tyrIB.
[~Il;v'WryBi rv,a]]
`rArD> [~h,l'] aroq.li
Atx'p.vi-ta, vyaiw> ADb.[;-ta, vyai xL;v;l.
~yvip.x' hY"rIb.[ih'w> yrIb.[ih'
10b.17b; Neh 5,1.8
`<hd"Whymi> vyai [Whyxia' ydIWhyBi ~B']-db'[] yTil.bil.
10c.11a
~['h'-lk'w> ~yrIF'h;-lk' WbWvY"w: \ W[m.v.YIw:
xL;v;l. tyrIB.b; WaB'-rv,a]
9.11c.14d
[dA[ ~B'-db'[] yTil.bil. ~yvip.x'] Atx'p.vi-ta, vyaiw> ADb.[;-ta, vyai
10a
[W[m.v.YIw:]
`[WxLev;y>w:]
11: 16acde
[!ke-yrEx]a; WbWvY"w:]
[tAxp'V.h;-ta,w> ~ydIb'[]h'-ta, WbviY"w:]
[~yvip.x' WxL.vi rv,a]]
`tAxp'v.liw> ~ydIb'[]l; (Q~WvB.k.YIw:) ~WvyBik.Y:w:
8b1; Kon 36f.
`rmoale [hw"hy> taeme] Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
[laer"f.yI yhel{a/] hw"hy> rm;a'-hKo
~k,yteAba]-ta, tyrIb. yTir:K' ykinOa'
`rmoale ~ydIb'[] tyBemi ~yIr:c.mi #r<a,me ~t'Aa yaiciAh ~AyB.
→ 13,6a; Dtn 15,1.12.18; 31,10
~ynIv' vve \ [b;v, (!) #Qemi
9.10b.15b.16c.17b
yrIb.[ih' ^\wyxia'-ta, [vyai W]xL.v;T.
^l. rkeM'yI-rv,a]
~ynIv' vve ^d>b'[]w:
Dtn 15,12.13.18
[%M'[ime] yvip.x' ATx.L;viw>
13b; Kon 12
yl;ae [~k,yteAba]] W[m.v'-al{w>
`~n"z>a'-ta, WJhi al{w>
~AYh; [~T,a;] WbWvY"w: \ WbvuT'w:
keine Sgr
Wh[erEl. vyai rArd> aroq.li yn:y[eB. rv'Y"h;-ta, tAf[]l; \ Wf[]T;w:
8b1.18c
tyIB;B; yn:p'l. tyrIb. WLk;y>w: \ Wtr>k.Tiw:
`wyl'[' ymiv. ar"q.nI-rv,a]
WbvuT'w:
keine Sgr
ymiv.-ta, WlL.x;T.w:
Atx'p.vi-ta, vyaiw> ADb.[;-ta, vyai byvih'l. \ WbviT'w:
~v'p.n:l. ~yvip.x' ~T,x.L;vi-rv,a]
`tAxp'v.liw> ~ydIb'[]l; ~k,l' [tAyh.li ~t'ao WvB.k.Tiw:]
11d; in AlT c2
WhY"qid>ci
15c.18c
8b1c: Id 4.13
+ ~Il;v'Wry> → 2,2b
17c
221
Jer 34,8–16 / JerG 41,8–16
a 8
b1
c
b2
9
a 10
b
c
d
a 11
b
c
d
12
a 13
b
a 14
b
c
d
e
f
a 15
b
c
d
a 16
b
c
d
e
8
o` lo,goj
o` geno,menoj pro.j Ieremi,an para. kuri,ou meta. to. suntele,sai to.n basile,a Sedeki,an
diaqh,khn pro.j to.n lao.n
tou/ kale,sai a;fesin
tou/ evxapostei/lai e[kaston to.n pai/da auvtou/ kai. e[kaston th.n paidi,skhn auvtou/
to.n ~Ebrai/on kai. th.n ~Ebrai,an evleuqe,rouj
pro.j to. mh. douleu,ein a;ndra evx Iouda
10 kai. evpestra,fhsan pa,ntej oi` megista/nej kai. pa/j o` lao.j
oi` eivselqo,ntej evn th/| diaqh,kh| tou/ avpostei/lai
e[kaston to.n pai/da auvtou/ kai. e[kaston th.n paidi,skhn auvtou/
9
kai. e;wsan 11 auvtou.j eivj pai/daj kai. paidi,skaj
12 kai. evgenh,qh lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an le,gwn
13 ou[twj ei=pe ku,rioj
evgw. dieqe,mhn diaqh,khn pro.j tou.j pate,raj u`mw/n
evn th/| h`me,ra| h-| evxeila,mhn auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou evx oi;kou doulei,aj le,gwn
14 o[tan plhrwqh/| e]x e;th
avpostelei/j to.n avdelfo,n sou to.n ~Ebrai/on
o]j praqh,setai, soi
kai. evrga/tai, soi e]x e;th
kai. evxapostelei/j auvto.n evleu,qeron
kai. ouvk h;kousa,n mou
kai. ouvk e;klinan to. ou=j auvtw/n
15 kai. evpe,streyan sh,meron
poih/sai to. euvqe.j pro. ovfqalmw/n mou tou/ kale,sai a;fesin e[kaston tou/ plhsi,on auvtou/
kai. sunete,lesan diaqh,khn kata. pro,swpo,n mou evn tw/| oi;kw|
ou- evpeklh,qh to. o;noma, mou evpV auvtw/|
16 kai. evpestre,yate
kai. evbebhlw,sate to. o;noma, mou
tou/ evpistre,yai e[kaston to.n pai/da auvtou/ kai. e[kaston th.n paidi,skhn auvtou/
ou]j evxapestei,late evleuqe,rouj th/| yuch/| auvtw/n
u`mi/n eivj pai/daj kai. paidi,skaj
222
Jer 34,17–22
Jer 34,17–22 / JerG 41,17–22
hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
rArd> aroq.li yl;ae ~T,[m. ;v.-al{ ~T,a;
10b; 23,35a; 31,34a; Ex 32,27; Jes 19,2
Wh[erEl. [vyaiw> wyxia'l.] vyai
b['r"h'-la,w> rb,D<h;-la, br<x,h;-la, [hw"hy>-~aun>] rArD> * ~k,l' arEqo ynIn>hi
→ 15,4a
(eivj diaspora,n √ hrz, Qhw"[]z:l.) h['w"z>li ~k,t.a, yTit;n"w>
`#r<a'h' tAkl.mm. ; lkol.
18–19: Ex 32; Dtn 9,11–21;
ytirIB.-ta, ~yrIb.[oh' ~yvin"a]h'-ta, yTit;n"w>
1 Kön 12,28.32 u.ö.
18a; 11,2a.3d.6c.8d; 31,32c; → 7,22b
8b1.15c.18d
keine Sgr
Id 5.3; 19
Id 3.3; + ~Il;v'Wry> → 2,2b
Id 5.3; 18ae
27,6a; Kon 29f.; + dy" → 6,9c
19
Kon 29f.
+ dy" → 6,9c
22e; → 1,15a
keine Sgr
223
<y>tyrIB.[h;
yrEb.DI]-ta, Wmyqihe-al{ rv,a]
yn"p'l. Wf[' \ Wtr>K' rv,a]
lg<[eh'
[~yIn:v.li] Wf[' \ Wtr>K' rv,a]
`[wyr"t'B. !yBe] Adb.['l. \ Wrb.[;Y:w:
~ynIh]Koh;w> ~ysirIS'h; [~Il;v'Wry> yrEfw' >] hd"Why> yrEf'
`[lg<[eh' yrEt.Bi !yBe ~yrIb.[oh' #r<a'h'] ~[;<h'> [lko]w>
[~v'p.n: yveq.b;m. dy:b.W] ~h,ybey>ao l. \ dy:B. ~t'Aa yTit;n"w>
lk'a]m;l. ~t'l'b.nI ht'y>h'w>
`#r<a'h' tm;h/b,l.W ~yIm;V'h; @A[l.
~h,\wyr"f'-ta,w> hd"Why>-%l,m, WhY"qid>ci-ta,w>
| [~v'p.n: yveq.bm
; . dy:b.W] ~h,ybey>ao dy:B. !Tea,
`~h,\~k,yle[]me (!) ~yli[oh' lb,B' %l,m, lyxe [dy:b.]W
hw"hy>-~aun> hW<c;m. ynIn>hi
taZOh; #r<a'h' \ ry[ih'-la, ~ytibovih]w:
h'yl,[' Wmx]l.nIw>
h'Wdk'l.W
vaeb' h'pur"f.W
`bveyO !yaeme hm'm'v. ~yTit;n>W | \ !Tea, hd"Why> yrE['-ta,w>
a 17
b
c
d
a 18
17 dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj
u`mei/j ouvk hvkou,sate, mou tou/ kale,sai a;fesin
e[kastoj pro.j to.n plhsi,on auvtou/
ivdou. evgw. kalw/ a;fesin u`mi/n eivj th.n ma,cairan kai. eivj to.n qa,naton kai. eivj to.n limo.n
kai. dw,sw u`ma/j eivj diaspora.n
pa,saij tai/j basilei,aij th/j gh/j
18 kai. dw,sw tou.j a;ndraj tou.j parelhluqo,taj th.n diaqh,khn mou
b1
c
b2
d
e
19
19
a 20
b
20
21
21
a 22
b
c
d
e
f
22
tou.j mh. sth,santaj th.n diaqh,khn mou
h]n evpoi,hsan kata. pro,swpo,n mou
to.n mo,scon
o]n evpoi,hsan
evrga,zesqai auvtw/|
tou.j a;rcontaj Iouda kai. tou.j duna,staj kai. tou.j i`erei/j
kai. to.n lao,n
kai. dw,sw auvtou.j toi/j evcqroi/j auvtw/n
kai. e;stai ta. qnhsimai/a auvtw/n brw/sij
toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. toi/j qhri,oij th/j gh/j
kai. to.n Sedeki,an basile,a th/j VIoudai,aj kai. tou.j a;rcontaj auvtw/n
dw,sw eivj cei/raj evcqrw/n auvtw/n
kai. du,namij basile,wj Babulw/noj toi/j avpotre,cousin avpV auvtw/n
ivdou. evgw. sunta,ssw fhsi. ku,rioj
kai. evpistre,yw auvtou.j eivj th.n gh/n tau,thn
kai. polemh,sousin evpV auvth.n
kai. lh,myontai auvth.n
kai. katakau,sousin auvth.n evn puri.
kai. ta.j po,leij Iouda kai. dw,sw auvta.j evrh,mouj avpo. katoikou,ntwn
224
Jer 35,1–10
Jer 35,1–10 / JerG 42,1–10
rb'D"h;
hd"Why> %l,m, [WhY"viayO-!B,] ~yqiy"Ahy> ymeyBi hw"hy> taeme Why"m.r>yI-la, hy"h'-rv,a]
`rmoale
~ybik'rEh' tyBe-la, %Alh'
[~t'Aa T'r>B;dIw>]
tAkv'L.h; tx;a;-la, hw"hy> tyBe ~t'Aabih]w:
`!yIy" ~t'Aa t'yqiv.hiw>
wyx'a,-ta,w> hy"n>Cib;x]-!B, Why"m.r>yI-!b, hy"n>z:a]y:-ta, xQ;a,w"
`~ybik'rEh' tyBe-lK' taew> wyn"B'-[lK']-ta,w>
!n"x' ynEB. tK;v.li-la, hw"hy> tyBe ~t'ao abia'w"
38,1a; 39,14c; 40,5b u.ö.
~yhil{a/h' vyai Why"l.D:g>[yI]-!B,
~yrIF'h; tK;v.li lc,ae-rv,a]
52,19a1.24
`(th.n auvlh,n) @S;h; rmevo ~Luv;-!b, Why"fe[m] ; tK;v.lil. l[;Mm; i rv,a]
tAskow> !yIy: [~yailem. ~y][ibiG> # ~h,ynEp.li \ ~ybik'rEh'-tybe ynEB. ynEp.li § !Tea,w"
[~h,ylea]] rm;aow"
`!yIy"-Wtv.
Wrm.aYOw:
!yIY"-hT,v.nI al{
rmoale Wnyle[' hW"ci Wnybia' bk'rE-!B, bd"n"Ay yKi
`~l'A[-d[; ~k,ynEb.W ~T,a; !yIy:-WTv.ti al{
Wnb.ti-al{ tyIb;W
7a–d: 9
W[r"z>ti-al{ [r:z<w>
2 Kön 19,29 || Jes 37,30; Ps 107,37; keine Sgr
[W[J'ti]-al{ ~r<k,w>
~k,l' hy<h.yI [al{w>]
~k,ymey>-lK' Wbv.Te ~ylih'a\B' yKi
8,2i; 16,4d; 25,26b.33e; 28,16b
hm'd"a]h' [ynEP.]-l[; ~yBir: ~ymiy" Wyx.Ti ![;m;l.
42,15d.17c.22c; 43,2e; 44,8b.12b.14a.28b;
`h'yl,[' \ ~v' ~yrIG" * ~T,a; rv,a]
49,18c.33c; 50,40b
keine Sgr; 8a1b: 10cd.18ef
14b.16b
11e; 51,30b; 44,14b; 37,16b u.ö.
7d
225
[lkol.]
Wnybia' [bk'rE-!B,] bd"n"Ahy> lAqB. [m;v.NIw:
Wnymey"-lK' !yIy:-tAtv. yTil.bil. [WnW"ci rv,a]]
`WnytenOb.W WnynEB' Wnyven" Wnx.n:a]
<~v'> [Wn]Teb.vil. ~yTiB' tAnB. yTil.bil.W
`WnL'-hy<h.[yI] al{ [r:z<w" hd<f'w> ~r<k,w>
~ylih'a\B' bv,NEw:
[m;v.NIw:
lkoK. f[;N:w:
`Wnybia' bd"n"Ay WnW"ci-rv,a]
a
b
1
1
a
b
c
d
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
a1 8
b
a2
a 9
b
a 10
b
c
d
8
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
o` lo,goj
o` geno,menoj pro.j Ieremi,an para. kuri,ou evn h`me,raij Iwakim basile,wj Iouda
le,gwn
ba,dison eivj oi=kon Arcabin
kai. a;xeij auvtou.j eivj oi=kon kuri,ou eivj mi,an tw/n auvlw/n
kai. potiei/j auvtou.j oi=non
kai. evxh,gagon to.n Iezoni,an ui`o.n Ieremin ui`ou/ Cabasin kai. tou.j avdelfou.j auvtou/
kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. pa/san th.n oivki,an Arcabin
kai. eivsh,gagon auvtou.j eivj oi=kon kuri,ou eivj to. pastofo,rion ui`w/n Anani,ou
ui`ou/ Godoli,ou avnqrw,pou tou/ qeou/
o[ evstin evggu.j oi;kou tw/n avrco,ntwn
tw/n evpa,nw tou/ oi;kou Maasai,ou ui`ou/ Selwm tou/ fula,ssontoj th.n auvlh,n
kai. e;dwka kata. pro,swpon auvtw/n kera,mion oi;nou kai. poth,ria
kai. ei=pa
pi,ete oi=non
kai. ei=pan
ouv mh. pi,wmen oi=non
o[ti Iwnadab ui`o.j Rhcab o` path.r h`mw/n evnetei,lato h`mi/n le,gwn
ouv mh. pi,hte oi=non u`mei/j kai. oi` ui`oi. u`mw/n e[wj aivw/noj
kai. oivki,an ouv mh. oivkodomh,shte
kai. spe,rma ouv mh. spei,rhte
kai. avmpelw.n
ouvk e;stai u`mi/n
o[ti evn skhnai/j oivkh,sete pa,saj ta.j h`me,raj u`mw/n
o[pwj a'n zh,shte h`me,raj polla.j evpi. th/j gh/j
evfV h-j diatri,bete u`mei/j evpV auvth/j
kai. hvkou,samen th/j fwnh/j Iwnadab tou/ patro.j h`mw/n
pro.j to. mh. piei/n oi=non pa,saj ta.j h`me,raj h`mw/n
h`mei/j kai. ai` gunai/kej h`mw/n kai. oi` ui`oi. h`mw/n kai. ai` qugate,rej h`mw/n
9 kai. pro.j to. mh. oivkodomei/n oivki,aj tou/ katoikei/n evkei/
kai. avmpelw.n kai. avgro.j kai. spe,rma ouvk evge,neto h`mi/n
10 kai. wv|kh,samen evn skhnai/j
kai. hvkou,samen
kai. evpoih,samen kata. pa,nta
a] evnetei,lato h`mi/n Iwnadab o` path.r h`mw/n
226
Jer 35,11–17
#r<a'h'-la, [lb,B'-%l,m,] rC;ar<d>k;Wbn> tAl[]B; yhiy>w:
rm,aNOw:
WaBo
~yDIf.K;h; lyxe ynEPm. i ~Il;v'Wry> aAbn"w>
rWVa; \ ~r"a] lyxe ynEP.miW
→ 9a; + ~Il;v'Wry> → 2,2b
`~v' \ ~Il'v'WryBi (Impf) bv,NEw:
18a
`rmoale yl;ae \ Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;D> yhiy>w:
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo
%l{h'
~Il'v'Wry> ybev.Ayl.W hd"Why> vyail. T'rm> ;a'w>
`[hw"hy>-~aun>] yr:b'D>-la, [:mov.li rs'Wm Wxq.ti aAlh]
16a
bk'rE-!B, bd"n"Ahy> <ynEB.> [y]rEb.DI-[ta,] Wmqihe \ ~q;Wh
!yIy:-tAtv. yTil.bil. wyn"B'-ta, hW"ci-rv,a]
+ ~Ay → 25,18
[hZ<h; ~AYh;-d[;] Wtv' al{w>
18c; Kon 82
[~h,ybia] tw:c.mi tae W[m.v' yKi]
14e–15: 25,3c–6a
rBed:w> ~Kev.h; ~k,ylea] yTir>B;DI ykinOa'w>
15h.16c
`[yl'ae] ~T,[.m;v. al{w>
Kon 131f.
rmoale [x:l{v'w> ~yKev.h;] ~yaibiN>h; yd:b'[]-[lK']-ta, ~k,ylea] xl;v.a,w"
h['r"h' AKr>Dm: i vyai an"-Wbvu
~k,ylel.[;m; Wbyjiyhew>
~d"b.['l. ~yrIxea] ~yhil{a/ yrEx]a; Wkl.Te-la;w>
hm'd"a]h'-la, Wbv.W
~k,yteboa]l;w> ~k,l' yTit;n"-rv,a]
~k,n>z>a'-ta, ~t,yJihi al{w>
14f.16c
`[yl'ae] ~T,[.m;v. al{w>
~h,ybia] tw:c.mi-ta, bk'rE-!B, bd"n"Ahy> ynEB. WmyqiY"w: \ Wmyqihe [yKi]
8b.10d.14b.18f
[~W"ci rv,a]]
`yl'ae W[m.v' al{ hZ<h; ~['h'w>
Id 1.1b = Id 1.2b
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c. yhel{a]/ hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
h['r"h'-lK' tae ~Il;v'Wry> ybev.Ay-[lK'] la,w> hd"Why>-la, aybime ynIn>hi
~h,yle[] yTir>B;DI rv,a]
17d–g: 7,13b–e.27 (Kon 139)
[~h,ylea] yTir>B;DI ![;y:]
[W[mev' al{w>]
[~h,l' ar"q.a,w"]
`[Wn[' al{w>]
227
Jer 35,11–17 / JerG 42,11–17
a 11
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
a
b
c
d
e
f
g
12
13
14
15
16
17
11 kai. evgenh,qh o[te avne,bh Naboucodonosor evpi. th.n gh/n
kai. ei;pamen
eivse,lqate
kai. eivse,lqwmen eivj Ierousalhm avpo. prosw,pou th/j duna,mewj tw/n Caldai,wn
kai. avpo. prosw,pou th/j duna,mewj tw/n VAssuri,wn
kai. wv|kou/men evkei/
12 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro,j me le,gwn
13 ou[twj le,gei ku,rioj
poreu,ou
kai. ei=pon avnqrw,pw| Iouda kai. toi/j katoikou/sin Ierousalhm
ouv mh. la,bhte paidei,an tou/ avkou,ein tou.j lo,gouj mou
14 e;sthsan r`h/ma ui`oi. Iwnadab ui`ou/ Rhcab
o] evnetei,lato toi/j te,knoij auvtou/ pro.j to. mh. piei/n oi=non
kai. ouvk evpi,osan
kai. evgw. evla,lhsa pro.j u`ma/j o;rqrou kai. evla,lhsa
kai. ouvk hvkou,sate
15 kai. avpe,steila pro.j u`ma/j tou.j pai/da,j mou tou.j profh,taj le,gwn
avpostra,fhte e[kastoj avpo. o`dou/ auvtou/ th/j ponhra/j
kai. belti,w poih,sate ta. evpithdeu,mata u`mw/n
kai. ouv poreu,sesqe ovpi,sw qew/n e`te,rwn tou/ douleu,ein auvtoi/j
kai. oivkh,sate evpi. th/j gh/j
h-j e;dwka u`mi/n kai. toi/j patra,sin u`mw/n
kai. ouvk evkli,nate ta. w=ta u`mw/n
kai. ouvk hvkou,sate
16 kai. e;sthsan ui`oi. Iwnadab ui`ou/ Rhcab th.n evntolh.n tou/ patro.j auvtw/n
o` de. lao.j ou-toj ouvk h;kousa,n mou
17 dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. fe,rw evpi. Iouda kai. evpi. tou.j katoikou/ntaj Ierousalhm pa,nta ta. kaka,
a] evla,lhsa evpV auvtou,j
228
Jer 35,18–19 / JerG 42,18–19
Jer 35,18–19
12
Id 1.1a
16a.19b
keine Sgr
Kon 82
8a1b.10cd
Id 1.1a; → 18,11b
16a.18c
Gen 8,22
229
[Why"m.r>yI rm;a' ~ybik'rEh' tybel.W]
yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo <!kel'>
<bk'rE-!B, bd"n"Ahy ynEb.> W[m.v' \ ~T,[.m;v. rv,a] ![;y:
~h,\~k,ybia] [bd"n"Ahy>] tw:c.mi-l[;
[wyt'wOc.mi-lK'-ta, Wrm.v.Tiw:]
[lko]K. tAf[]l; \ Wf[]T;w:
`<~h,ybia]> ~t'ao \ ~k,t.a, hW"ci-rv,a]
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c. hw"hy> rm;a' hKo !kel']
yn:p'l. dme[o bk'rE-!B, bd"n"Ay <ynEb.>l. vyai trEK'yI-al{
`# #r<a'h' ymey>-lK' \ ~ymiY"h;-lK' §
[laer"f.yI
a 18
b
c
d
e
f
a 19
b
18
dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj
evpeidh. h;kousan ui`oi. Iwnadab ui`ou/ Rhcab
th.n evntolh.n tou/ patro.j auvtw/n
poiei/n kaqo,ti
evnetei,lato auvtoi/j o` path.r auvtw/n
19
ouv mh. evkli,ph| avnh.r tw/n ui`w/n Iwnadab ui`ou/ Rhcab paresthkw.j kata. pro,swpo,n mou
pa,saj ta.j h`me,raj th/j gh/j
230
Jer 36,1–10 / JerG 43,1–10
Jer 36,1–10
hd"Why> %l,m, WhY"viayO-!B, ~yqiy"Ahyli t[iybir>h' hn"V'B; [yhiy>w:]
yl;ae hw"hy>-rb;d> \ hw"hy> taeme Why"m.r>yI-la, hZ<h; rb'D"h; § hy"h'
`rmoale
rp,se-tL;gIm. ^l.-xq;
~yrIb'D>h;-lK' tae h'yl,ae T'b.t;k'w>
hd"Why>-l[;w> ~Il;v'Wry> \ laer"f.yI-l[; ^yl,ae yTir>B;DI-rv,a]
~AYmi ~yIAGh;-lK'-l[;w>
^yl,ae yTir>B;DI
21,3b; → 13,13c
`hZ<h; ~AYh; d[;w> <hd"Why> %l,m,> WhY"viayO ymeymi
h['r"h'-lK' tae hd"Why> tyBe W[m.v.yI yl;Wa
~h,l' tAf[]l; bvexo ykinOa' rv,a]
7b; 26,3b (Kon 128f.)
h['r"h' ~K'r>D:mi \ AKr>D:mi [vyai] WbWvy" ![;m;l.
`~t'aJ'x;l.W ~n"wO[]l; yTix.l;s'w>
hY"rInE-!B, %WrB'-ta, Why"m.r>yI ar"q.YIw:
hw"hy> yrEb.DI-lK' tae Why"m.r>yI yPimi [%WrB'] bTok.YIw:
wyl'ae rB,DI-rv,a]
`rp,se-tL;gIm.-l[;
rmoale %WrB'-ta, Why"m.r>yI hW<c;y>w:
rWc[' ynIa]
`hw"hy> tyBe aAbl' lk;Wa al{
[hT'a; t'ab'W]
<taZOh;> hL'gIM.b; t'ar"q'w>
cb2: 4b1; c: 17c.18b.27b.32c
[yPimi-T'b.t;K'-rv,a]]
~Ac ~AyB. hw"hy> tyBe ~['h' ynEz>a'B. [hw"hy> yrEb.DI-ta,]
8a2.11
`(PP Dativ) ~aer"q.Ti (Sub Sg) ~h,yrE['me ~yaiB'h; hd"Why>-lk' ynEz>a'B. ~g:w>
hw"hy> ynEp.li ~t'N"xiT. lPoTi yl;Wa
3c; 26,3b (Kon 128f.)
h['r"h' ~K'r>Dm: i \ AKr>D:mi [vyai] Wbvuy"w>
hm'xeh;w> @a;h' lAdg"-yKi
`hZ<h; ~['h'-la, hw"hy> rB,DI-rv,a]
lkoK. [hY"rInE-!B,] %WrB' f[;Y:w:
[aybiN"h;] Why"m.r>yI WhW"ci-rv,a]
`hA"hy> tyBe hw"hy> yrEb.DI rp,Seb; aroq.li
tynImiV.h; \ tyvimix]h; hn"V'b; yhiy>w:
1a
y[iviT.h; vd<xoB; [hd"Why>-%l,m, WhY"viayO-!B,] ~yqiy"Ahy <%l,M, ;>li
~Il'v'WryBi ~['h'-lK' hw"hy> ynEp.li ~Ac War>q'
6d (Kon 24)
hd"Why> yrE[m' e ~yaiB'h; ~['h'-lk'w> §
`# hd"Why> tybeW \ ~Il'v'WryBi
+ ~Il;v'Wry> → 2,2b
hw"hy> tyBe Why"m.r>yI yrEb.DI-ta, rp,SeB; %Wrb' (Impf) ar"q.YIw:
!Ayl.[,h' rcex'B, rpeSoh; !p'v'-!b, Why"r>m;G> tK;v.liB.
`~['h'-[lK'] ynEz>a'B. vd"x'h, hw"hy>-tyBe r[;v; xt;P,
9a; keine Sgr
Id 2.5; 26,1; Kon 36f. #
231
a
b
1
1
a 2
b
c1
2
d
c2
a
b
c
d
a
b1
c
b2
a
b
c
a
b1
c
b2
d
a
b
c
d
a1
b
a2
a
3
3
4
4
5
5
6
6
evn tw/| evniautw/| tw/| teta,rtw| tw/| Iwakim ui`w/| Iwsi,a basile,wj Iouda
evgenh,qh lo,goj kuri,ou pro,j me
le,gwn
la,be seautw/| carti,on bibli,ou
kai. gra,yon evpV auvtou/ pa,ntaj tou.j lo,gouj
ou]j evcrhma,tisa pro.j se. evpi. Ierousalhm kai. evpi. Iouda
kai. evpi. pa,nta ta. e;qnh avfV h-j h`me,raj
lalh,santo,j mou pro.j se,
avfV h`merw/n Iwsi,a basile,wj Iouda kai. e[wj th/j h`me,raj tau,thj
i;swj avkou,sontai oi=koj Iouda pa,nta ta. kaka,
a] evgw. logi,zomai poih/sai auvtoi/j
i[na avpostre,ywsin avpo. o`dou/ auvtw/n th/j ponhra/j
kai. i[lewj e;somai tai/j avdiki,aij auvtw/n kai. tai/j a`marti,aij auvtw/n
kai. evka,lesen Ieremi,aj to.n Barouc ui`o.n Nhri,ou
kai. e;grayen avpo. sto,matoj Ieremi,ou pa,ntaj tou.j lo,gouj kuri,ou
ou]j evcrhma,tise pro.j auvto,n
eivj carti,on bibli,ou
kai. evnetei,lato Ieremi,aj tw/| Barouc le,gwn
evgw. fula,ssomai
ouv mh. du,nwmai eivselqei/n eivj oi=kon kuri,ou
kai. avnagnw,sh| evn tw/| carti,w| tou,tw|
7
7
8
8
9
9
b
10
eivj ta. w=ta tou/ laou/ evn oi;kw| kuri,ou evn h`me,ra| nhstei,aj
kai. evn wvsi. panto.j Iouda tw/n evrcome,nwn evk po,lewj auvtw/n avnagnw,sh| auvtoi/j
i;swj pesei/tai e;leoj auvtw/n kata. pro,swpon kuri,ou
kai. avpostre,yousin evk th/j o`dou/ auvtw/n th/j ponhra/j
o[ti me,gaj o` qumo.j kai. h` ovrgh. kuri,ou
h]n evla,lhsen evpi. to.n lao.n tou/ton
kai. evpoi,hse Barouc kata. pa,nta
a] evnetei,lato auvtw/| Ieremi,aj
tou/ avnagnw/nai evn tw/| bibli,w| lo,gouj kuri,ou evn oi;kw| kuri,ou
kai. evgenh,qh evn tw/| e;tei tw/| ovgdo,w|
tw/| basilei/ Iwakim evn tw/| mhni. tw/| evna,tw|
evxeklhsi,asan nhstei,an kata. pro,swpon kuri,ou pa/j o` lao.j evn Ierousalhm
kai. oi=koj Iouda
10 kai. avnegi,nwske Barouc evn tw/| bibli,w| lo,gouj Ieremi,ou evn oi;kw| kuri,ou
evn oi;kw| Gamari,ou ui`ou/ Safan tou/ grammate,wj evn th/| auvlh/| th/| evpa,nw
evn proqu,roij pu,lhj oi;kou kuri,ou th/j kainh/j evn wvsi. tou/ laou/
232
Jer 36,11–19
!p'v'-!b, Why"rm> ;G>-!b, Why>km' i [m;v.YIw:
`rp,Seh; l[;me hw"hy> yrEb.DI-lK'-ta,
rpeSoh; tK;v.li-l[; %l,M,h;-tyBe dr<YEw:
rpeSoh; [m'v'ylia/ ~ybiv.Ay ~yrIF'h;-lK' ~v'-hNEhiw>
25a; 26,22
rABk.[;-!B, !t'n"AhywI \ !t'n"l.a,w> Why"m.l,v, \ Why"[.m;v.-!b, Why"l'd>W
`~yrIF'h;-lk'w> Why"n>n:x]-!b, WhY"qid>ciw> !p'v'-!b, Why"r>m;g>W
~yrIb'D>h;-lK' tae Why>k'mi ~h,l' dGEY:w:
8a2.10
`~['h' ynEz>a'B. [rp,SeB;] %Wrb' aroq.Bi [:mev' rv,a]
<WhY"rInE-!B,> %WrB'-la, ~yrIF'h;-lk' Wxl.v.YIw:
rmoale yviWK-!b, Why"m.l,v,-!B, Why"n>t;n>-!B, ydIWhy>-ta,
hL'gIM.h;
~['h' ynEz>a'B. HB' # arEqo hT'a; \ t'ar"q' § rv,a]
^d>y"b. hN"x,q'
%lew"
[Ady"B.] hL'gIM.h;-ta, [WhY"rInE-!B,] %WrB' xQ;YIw:
14b; 38,11a; 43,9a; + dy" → 6,9c
12a
`~h,ylea] dr<YEw: \ aboY"w:
wyl'ae Wrm.aYOw:
15bc: 28ab
an" bvu \ bve
WnynEz>a'B. [hN"]a,r"q.[W]
15c
`[~h,ynEz>a'B.] %Wrb' ar"q.YIw:
~yrIb'D>h;-lK'-ta, ~['m.v'K. yhiy>w:
24a
Wh[erE-la, vyai Wc[]An \ Wdx]P'
19a
[%WrB'-la,] Wrm.aYOw:
`hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae %l,M,l; dyGIn: dyGEh;
rmoale Wla]v' %WrB'-ta,w>
38,25e; 42,20e
[Wnl' an"-dG<h;]
→ 6c
`[wyPimi] hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK'-ta, T'b.t;K' !yIam; e \ %yae
%WrB' [~h,l'] rm,aYOw:
hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae <Why"m.r>yI> yl;ae dyGIhi \ ar"q.yI wyPimi
`[AyD>B;] rp,Seh;-l[; bteKo ynIa]w:
%WrB'-la, [~yrIF'h;] Wrm.aYOw:
%le
Why"m.r>yIw> hT'a; rteS'hi
[d:yE-la; vyaiw>
`~T,a; hpoyae
233
Jer 36,11–19 / JerG 43,11–19
11
a 12
b
a 13
b
a 14
bP
c
b
d
e
f
a 15
b
c
d
a 16
b
c
d
a 17
b
c
a 18
b
c
a 19
b
c
d
e
11 kai. h;kouse Micai,aj ui`o.j Gamari,ou ui`ou/ Safan
pa,ntaj tou.j lo,gouj kuri,ou evk tou/ bibli,ou
12 kai. kate,bh eivj oi=kon tou/ basile,wj eivj to.n oi=kon tou/ grammate,wj
kai. ivdou. evkei/ pa,ntej oi` a;rcontej evka,qhnto Elisama o` grammateu.j
kai. Dalai,aj ui`o.j Selemi,ou kai. Iwnaqan ui`o.j Akcobwr
kai. Gamari,aj ui`o.j Safan kai. Sedeki,aj ui`o.j Anani,ou kai. pa,ntej oi` a;rcontej
13 kai. avnh,ggeilen auvtoi/j Micai,aj pa,ntaj tou.j lo,gouj
ou]j h;kousen avnaginw,skontoj Barouc eivj ta. w=ta tou/ laou/
14 kai. avpe,steilan pa,ntej oi` a;rcontej pro.j Barouc ui`o.n Nhri,ou
to.n Ioudin ui`o.n Naqani,ou ui`ou/ Selemi,ou ui`ou/ Cousi le,gontej
to. carti,on
evn w-| su. avnaginw,skeij evn auvtw/| evn wvsi. tou/ laou/
la,be auvto. eivj th.n cei/ra, sou
kai. h-ke
kai. e;labe Barouc to. carti,on
kai. kate,bh pro.j auvtou,j
15 kai. ei=pan auvtw/|
pa,lin
avna,gnwqi eivj ta. w=ta h`mw/n
kai. avne,gnw Barouc
16 kai. evgenh,qh w`j h;kousan pa,ntaj tou.j lo,gouj
sunebouleu,santo e[kastoj pro.j to.n plhsi,on auvtou/
kai. ei=pan
avnagge,llontej avnaggei,lwmen tw/| basilei/ pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
17 kai. to.n Barouc hvrw,thsan le,gontej
po,qen e;grayaj pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
18 kai. ei=pe Barouc
avpo. sto,matoj auvtou/ avnh,ggeile, moi Ieremi,aj pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
kai. e;grafon evn bibli,w|
19 kai. ei=pan tw/| Barouc
ba,dison
katakru,bhqi su. kai. Ieremi,aj
a;nqrwpoj mh. gnw,tw
pou/ u`mei/j
234
Jer 36,20–28 / JerG 43,20–28
Jer 36,20–28
hr"cex' %l,M,h;-la, WaboY"w:
[m'v'ylia/ tK;v.liB. Wdqip.hi hL'gIM.h;-ta,w>
`~yrIb'D>h;-lK' tae # %l,M,l; \ %l,M,h; ynEz>a'B. § WdyGIY:w:
hL'gIM.h;-ta, tx;q;l' ydIWhy>-ta, %l,M,h; xl;v.YIw:
12b.20b
[rpeSoh;] [m'v'ylia/ tK;v.Lm
i i h'x,Q'YIw:
%l,M,h; ynEz>a'B. ydIWhy> [h']a,r"q.YIw:
`%l,M,h; l[;me ~ydIm.[oh' ~yrIF'h;-lK' ynEz>a'b.W
9a
[y[iyviT.h; vd<xoB;] @r<xoh; tyBe bveAy %l,M,h;w>
`# wyn"p'l. xa' vaew> \ tr<['bom. wyn"p'l. xa'h'-ta,w> §
h['B'r>a;w> tAtl'D> vl{v' ydIWhy> aArq.Ki yhiy>w:
rpeSoh; r[;t;B. h'[,r"q.yI
vaeh'-la, %lev.h;w>
xa'h'-la, rv,a]
vaeh'-l[; hL'gIM.h;-lK' ~To-d[;
`xa'h'-l[; rv,a]
16b; 2 Kön 22,13
Wvr>D" \ Wdx]p' al{w>
~y[im.Voh; wyd"b'[]-[lk']w> %l,M,h; ~h,ydEg>Bi-ta, W[r>q' al{w>
`hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae
12b; 38,1a; 39,14c u.ö.
%l,M,b; W[GIp.hi Why"r>m;g>W Why"l'd><g>W !t'n"l.a, ~g:w>
hL'gIM.h;-ta, @rof. yTil.bil.
`[~h,ylea] [m;v' al{w>]
laeyrIz>[;-!b, Why"r"f.-ta,w> %l,M,h;-!B, laem.x.r:y>-ta, %l,M,h; hW<c;y>w:
Id 3.6
[aybiN"h;] Why"m.r>yI taew> [rpeSoh]; %WrB'-ta, tx;q;l' [laeD>b.[;-!B, Why"m.l,v,-ta,w>]P
`# WrteS'yIw: \ hw"hy> ~rETis.Y:w: §
hL'gIM.h;-ta, %l,M,h; @rof. yrEx]a; Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
~yrIb'D>h; <lKo>-ta,[w>]
Why"m.r>yI yPimi %WrB' bt;K' rv,a]
`rmoale
bWv
2a; 28b–d: Ex 34,1; Dtn 10,1–2
tr<x,a; hL'gmI . [^l.]-xq;
2b; 28cd: Id 4.34; + !AvarI → 16,18a
[~ynIvoarIh]' ~yrIb'D>h;-lK' tae [h'yl,['] btok.W
[hn"voarIh'] hL'gIM.h;-l[; Wyh' rv,a]
`[hd"Why>-%l,m,] ~yqiy"Ahy> <%l,M,h;> @r:f' rv,a]
12b.21b
[rpeSoh;]
a 20
b
c
a 21
b
c
a 22
b
a 23
b
c1
d
c2
e
a 24
b
a 25
b
a 26
b
a1 27
b
a2
a 28
b
c
d
e
20 kai. eivsh/lqon pro.j to.n basile,a eivj th.n auvlh,n
kai. to. carti,on e;dwkan fula,ssein evn oi;kw| Elisama
kai. avnh,ggeilan tw/| basilei/ pa,ntaj tou.j lo,gouj
21 kai. avpe,steilen o` basileu.j to.n Ioudin labei/n to. carti,on
kai. e;laben auvto. evx oi;kou Elisama
kai. avne,gnw Ioudin eivj ta. w=ta tou/ basile,wj
kai. eivj ta. w=ta pa,ntwn tw/n avrco,ntwn tw/n e`sthko,twn peri. to.n basile,a
22 kai. o` basileu.j evka,qhto evn oi;kw| ceimerinw/|
kai. evsca,ra puro.j kata. pro,swpon auvtou/
23 kai. evgenh,qh avnaginw,skontoj Ioudin trei/j seli,daj kai. te,ssaraj
avpe,temnen auvta.j tw/| xurw/| tou/ grammate,wj
kai. e;rripten eivj to. pu/r
to. evpi. th/j evsca,raj
e[wj evxe,lipe pa/j o` ca,rthj eivj to. pu/r
to. evpi. th/j evsca,raj
24 kai. ouvk ! evzh,thsan !16
kai. ouv die,rrhxan ta. i`ma,tia auvtw/n o` basileu.j kai. oi` pai/dej auvtou/ oi` avkou,ontej
pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
25 kai. Elnaqan kai. Godoli,aj kai. Gamari,aj u`pe,qento tw/| basilei/
pro.j to. mh. katakau/sai to. carti,on
26 kai. evnetei,lato o` basileu.j tw/| Ieremehl ui`w|/ tou/ basile,wj kai. tw/| Sarai,a| ui`w|/ Esrihl
sullabei/n to.n Barouc kai. to.n Ieremi,an
kai. katekru,bhsan
27 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an meta. to. katakau/sai to.n basile,a to. carti,on
pa,ntaj tou.j lo,gouj
ou]j e;graye Barouc avpo. sto,matoj Ieremi,ou
le,gwn
28 pa,lin
la,be carti,on e[teron
kai. gra,yon pa,ntaj tou.j lo,gouj
tou.j o;ntaj evpi. tou/ carti,ou
ou]j kate,kausen o` basileu.j Iwakim
16
235
ZIEGLER konjiziert mit SCHLEUSNER und Compl evxe,sthsan = MT. Die einmütige Überlieferung von
(evx)evzh,thsan in allen anderen Textzeugen spricht jedoch für die Originalität dieser Lesart in AlT, die
eine (sekundäre) Kontrastparallele zu 2 Kön 22,13 darstellt (STIPP, Sondergut 156).
236
Jer 36,29–32
21,8a; 29,24
Id 4.19
→ 1,15a
Id 3.6
237
Jer 36,29–32 / JerG 43,29–32
T'r>m;a'w> \ rm;ato hd"Why>-%l,m, ~yqiy"Ahy>-l[;w> §
hw"hy> rm;a' hKo
rmoale taZOh; hL'gIM.h;-ta, T'p.r:f' hT'a;
rmoale h'yl,[' T'b.t;K' [:WDm;
lb,B'-%l,m, aAby"-aBo
taZOh; #r<a'h'-ta, tyxiv.hiw>
`hm'heb.W ~d"a' hN"Mm, i tyBiv.hiw>
hd"Why> %l,m, ~yqiy"Ahy>-l[; hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
dwId" aSeKi-l[; bveAy AL-hy<h.yI-al{
tk,l,v.mu hy<h.Ti Atl'b.nIw>
`hl'y>L'B; xr:Q,l;w> ~AYB; br<xol;
[~n"wO[-] ta,] wyd"b'[]-l[;w> A[r>z:-l[;w> wyl'[' yTid>q;pW'
hd"Why> #r<a, \ vyai-la,w> ~Il;v'Wry> ybev.yO-l[;w> ~h,yle[] ytiabehew>
h['r"h'-lK' tae
~h,ylea] yTir>B;DI-rv,a]
`W[mev' al{w>
tr<x,a; hL'gIm. # %WrB' xQ;YIw: \ xq;l' Why"m.r>yIw> §
[rpeSoh; WhY"rInE-!B, %WrB'-la, Hn"T.YIw:]
rp,Seh; yrEb.DI-lK' tae Why"m.r>yI yPimi h'yl,[' bTok.YIw:
[vaeB' hd"Why>-%l,m,] ~yqiy"Ahy> @r:f' (ou[j) rv,a]
`hM'heK' ~yBir: ~yrIb'D> (auvtw/|) ~h,yle[] @s;An dA[w>
#
a 29
b
c
d
e
f
g
a 30
b
c
a 31
b
c
d
a 32
b
c
d
e
29 kai. evrei/j
ou[twj ei=pe ku,rioj
su. kate,kausaj to. carti,on tou/to le,gwn
dia. ti, e;grayaj evpV auvtw/| le,gwn
eivsporeuo,menoj eivsporeu,setai basileu.j Babulw/noj
kai. evxoleqreu,sei th.n gh/n tau,thn
kai. evklei,yei avpV auvth/j a;nqrwpoj kai. kth,nh
30 dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj evpi. Iwakim basile,a Iouda
ouvk e;stai auvtw/| kaqh,menoj evpi. qro,nou Dauid
kai. to. qnhsimai/on auvtou/ e;stai evrrimme,non
evn tw/| kau,mati th/j h`me,raj kai. evn tw/| pagetw/| th/j nukto,j
31 kai. evpiske,yomai evpV auvto.n kai. evpi. to. ge,noj auvtou/ kai. evpi. tou.j pai/daj auvtou/
kai. evpa,xw evpV auvtou.j kai. evpi. tou.j katoikou/ntaj Ierousalhm kai. evpi. gh/n Iouda
pa,nta ta. kaka,
a] evla,lhsa pro.j auvtou.j
kai. ouvk h;kousan
32 kai. e;labe Barouc carti,on e[teron
kai. e;grayen evpV auvtw/| avpo. sto,matoj Ieremi,ou pa,ntaj tou.j lo,gouj tou/ bibli,ou
ou]j kate,kausen Iwakim
kai. e;ti prosete,qhsan auvtw/| lo,goi plei,onej w`j ou-toi
238
Jer 37,1–10 / JerG 44,1–10
Jer 37,1–10
~yqiy"Ahy>-[!B, Why"n>K'] tx;T; WhY"viayO-!B, WhY"qid>ci [%l,m,]D-%l'm.YIw:
rC;ar<d>k;Wbn> %ylim.hi rv,a]
Ri 9,6; 1 Sam 15,11
# (? %l,m,l.* ⇒) %l{m.li \ lb,B'-%l,m, §
+ #r<a, → 2,7a
`hd"Why> [#r<a,]B.
hw"hy> yrEb.DI-la, #r<a'h' ~[;w> wyd"b'[]w: aWh [m;v' al{w>
Id 3.9
`[aybiN"h]; Why"m.r>yI dy:B. rB,DI rv,a]
hy"m.l,v,-!B, lk;Why>-ta, WhY"qid>ci %l,M,h; xl;v.YIw:
rmoale [aybiN"h;] Why"m.r>yI-la, !heKoh; hy"fe[]m;-!b, Why"n>p;c.-ta,w>
`[Wnyhel{a/] hw"hy>-la, WndE[]b; an"-lL,P;t.hi
aB' Why"m.r>yIw>
12; 29,32c; 39,14d; 40,5d.6b
ry[ih' \ ~['h' %AtB. aceyOw>
`(QaWlK.h;) ayliK.h; tyBe Atao Wnt.n"-al{w>
~yIr"c.Mimi ac'y" h[or>P; lyxew>
21,4d.9c; + ~Il;v'Wry> → 2,2b
~['m.vi-ta, [~Il;v'Wry>-l[; ~yrIC'h;] ~yDIf.K;h; W[m.v.YIw:
`~Il'v'Wry> l[;me Wl['YEw:
`rmoale [aybiN"h;] Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;D> yhiy>w:
[laer"f.yI yhel{a/] hw"hy> rm;a'-hKo
ynIver>d"l. # ^yl,ae \ yl;ae ~k,t.a, § x:leVoh; hd"Why> %l,m,-la, [W]rm.ato hKo
`~yIr"c.mi [A]cr>a;l. bv' hr"z>[,l. ~k,l' aceYOh; h[or>P; lyxe hNEhi
→ 18,4c
~yDIf.K;h; <hM'he> Wbv'w>
taZOh; ry[ih'-l[; Wmx]l.nIw>
h'dUk'l.W
`vaeb' h'pur"f.W
hw"hy> rm;a' hKo <yKi>
rmoale ~k,ytevop.n: WaViT;-la;
~yDIf.K;h; Wnyle[m' e Wkl.yE %l{h'
`WkleyE al{-yKi
~k,T.ai ~ymix'l.NIh; ~yDIf.K; lyxe-lK' ~t,yKihi-~ai [yKi]
~yrIQ'dUm. ~yvin"a] [~b'] Wra]v.nIw>
keine Sgr
→ 18,4c
WmWqy" <hM'he> | AmAqm.Bi \ Alh\a'B. vyai
`vaeB' taZOh; ry[ih'-ta, Wpr>f'w>
36,30b
239
a
b
1
a
b
a
2
b
a
b
c
a
b
c
3
4
5
6
a 7
b
c
a 8
b
c
d
a 9
b
c
d
a 10
b
c
d
1
kai. evbasi,leuse Sedeki,aj ui`o.j Iwsi,a avnti. Iwakim
o]n evbasi,leuse Naboucodonosor
basileu,ein
tou/ Iouda
2 kai. ouvk h;kousen auvto.j kai. oi` pai/dej auvtou/ kai. o` lao.j th/j gh/j tou.j lo,gouj kuri,ou
ou]j evla,lhsen evn ceiri. Ieremi,ou
3 kai. avpe,steilen o` basileu.j Sedeki,aj to.n Iwacal ui`o.n Selemi,ou
kai. to.n Sofoni,an ui`o.n Maasai,ou to.n i`ere,a pro.j Ieremi,an le,gwn
pro,seuxai peri. h`mw/n pro.j ku,rion
4 kai. Ieremi,aj h=lqe
kai. dih/lqe dia. me,sou th/j po,lewj
kai. ouvk e;dwkan auvto.n eivj oi=kon th/j fulakh/j
5 kai. du,namij Faraw evxh/lqen evx Aivgu,ptou
kai. h;kousan oi` Caldai/oi th.n avkoh.n auvtw/n
kai. avne,bhsan avpo. Ierousalhm
6 kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an le,gwn
7 ou[twj ei=pe ku,rioj
ou[twj evrei/j pro.j basile,a Iouda to.n avpostei,lanta pro.j se. tou/ evkzhth/sai, me
ivdou. du,namij Faraw h` evxelqou/sa u`mi/n eivj boh,qeian avpostre,yousin eivj gh/n Aivgu,ptou
8 kai. avnastre,yousin auvtoi. oi` Caldai/oi
kai. polemh,sousin evpi. th.n po,lin tau,thn
kai. sullh,myontai auvth.n
kai. kau,sousin auvth.n evn puri,
9 o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
mh. u`pola,bhte tai/j yucai/j u`mw/n le,gontej
avpotre,contej avpeleu,sontai avfV h`mw/n oi` Caldai/oi
o[ti ouv mh. avpe,lqwsin
10 kai. eva.n pata,xhte pa/san du,namin tw/n Caldai,wn tou.j polemou/ntaj u`ma/j
kai. kataleifqw/si, tinej evkkekenthme,noi
e[kastoj evn tw/| to,pw| auvtou/ ou-toi avnasth,sontai
kai. kau,sousi th.n po,lin tau,thn evn puri,
240
Jer 37,11–16
Jer 37,11–16 / JerG 44,11–16
→ 3,9a
keine Sgr
14e
13c
Ri 16,21.25
(th.n
241
~Il'v'Wry> l[;me ~yDIf.K;h; lyxe tAl['heB. hy"h'w>
`h[or>P; lyxe ynEPm. i
!miy"n>Bi #r<a, tk,l,l' ~Il;v'Wrymi Why"m.r>yI aceYEw:
`~['h' %AtB. ~V'mi (tou/ avgora,sai = tx;q;l' ?) qlix]l;
!miy"n>Bi r[;v;B. aWh-yhiy>w:
# (a;nqrwpoj parV w-| kate,lue) tdUqiP. l[;B; § ~v'w>
hy"n>n:x]-!B, hy"m.l,v,-!B, hy"r"f. \ hyY"air>yI [Amv.W]
rmoale [aybiN"h;] Why"m.r>yI-ta, fPot.YIw:
`lpenO hT'a; ~yDIf.K;h;-la,
[Why"m.r>yI] rm,aYOw:
rq,v,
~yDIf.K;h;-l[; lpenO yNIn<yae
wyl'ae [m;v' al{w>
Why"m.r>yIB. hy"r"f. \ hyY"air>yI fPot.YIw:
`~yrIF'h;-la, Whaebiy>w:
Why"m.r>yI-l[; ~yrIF'h; Wpc.q.YIw:
Atao WKY:w: \ WKhiw>
rpeSoh; !t'n"Ahy> tyBe [rWsaeh' tyBe] AtAa (!) WnT.YIw: \ Wnt.n"w>
`al,K,h; tybel. Wf[' Atao-yKi
cereq) tAynUx]h;-la,w> rABh; tyBe-la, Why"m.r>yI aboY"w: \ ab' [yKi]
`~yBir: ~ymiy" [Why"m.r>yI] ~v'-bv,YEw:
11
12
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
13
14
15
16
11 kai. evge,neto o[te avne,bh h` du,namij tw/n Caldai,wn avpo. Ierousalhm
avpo. prosw,pou th/j duna,mewj Faraw
12 evxh/lqen Ieremi,aj avpo. Ierousalhm tou/ poreuqh/nai eivj gh/n Beniamin
tou/ avgora,sai evkei/qen evn me,sw| tou/ laou/
13 kai. evge,neto auvto.j evn pu,lh| Beniamin
kai. evkei/ a;nqrwpoj parV w-| kate,lue
Sarouia ui`o.j Selemi,ou ui`ou/ Anani,ou
kai. sune,labe to.n Ieremi,an le,gwn
pro.j tou.j Caldai,ouj su. feu,geij
14 kai. ei=pe
yeu/doj
ouvk eivj tou.j Caldai,ouj evgw. feu,gw
kai. ouvk h;kousen auvtou/
kai. sune,labe Sarouia to.n Ieremi,an
kai. eivsh,gagen auvto.n pro.j tou.j a;rcontaj
15 kai. evpikra,nqhsan oi` a;rcontej evpi. Ieremi,an
kai. evpa,taxan auvto.n
kai. avpe,steilan auvto.n eivj th.n oivki,an Iwnaqan tou/ grammate,wj
o[ti tau,thn evpoi,hsan eivj oivki,an th/j fulakh/j
16 kai. h=lqen Ieremi,aj eivj oivki,an tou/ la,kkou kai. eivj th.n cereq
kai. evka,qisen evkei/ h`me,raj polla,j
242
Jer 37,17–21
38,6a.14b
keine Sgr
→ 21b
28,15b; keine Sgr
→ 21b
38,10a; 40,16b
18c.20c; 38,9; 52,8c.11d
→ 11,6b
17
Jer 37,17–21 / JerG 44,17–21
WhY"qid>ci [%l,M,h;] xl;v.YIw:
Whaer"q.YIw: \ WhxeQ'YIw:
rt,SeB; [AtybeB.] %l,M,h; (Impf) Whlea'v.YIw:
rmoale \ rm,aYOw:
hw"hy> taeme rb'D" vyEh]
[Why"m.r>yI] rm,aYOw:
vyE
[rm,aYOw:]
`!teN"Ti lb,B'-%l,m, dy:B.
[WhY"qid>ci] %l,M,h;-la, Why"m.r>yI rm,aYOw:
hZ<h; ~['l'w> ^yd<b'[]l;w> ^l. ytiaj'x' hm,
`al,K,h; tyBe-la, ytiAa # !tenO hT'a; \ ~T,t;n> §-yKi
~k,yaeybin> (QhYEa;w>) wYEa;w>
rmoale ~k,l' WaB.nI-rv,a]
`taZOh; #r<a'h' l[;[w> ~k,yle[]] lb,B'-%l,m, aboy"-al{ <yKi>
%l,M,h; ynIdoa] [an"-[m;v.] hT'[;w>
^yn<p'l. ytiN"xit. an"-lP'Ti
rpeSoh; !t'n"Ahy> tyBe ynIbeviT.-hm'W \ la;w>
`~v' tWma' al{w>
[WhY"qid>ci] %l,M,h; hW<c;y>w:
hr"J'M;h; rc;x]B; Why"m.r>yI-ta, Wdqip.Y:w: §
# 17al,K,h; tyBe AtAa (kai. evneba,losan) WnT.YIw: \
~ypiaoh' (!) #Wxmi ~AYl; ~x,l,-rK;ki Al !ton"w>
ry[ih'-!mi ~x,L,h;-[lK'] ~To-d[;
`hr"J'M;h; rc;x]B; Why"m.r>yI bv,YEw:
Die Konjektur von ZIEGLER (eivj) auvlh.n (th/j fulakh/j) für
Sondergut 159.
243
hr"J'M;h; rc;x]* ist
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
a
b
17
17 kai. avpe,steile Sedeki,aj
kai. evka,lesen auvto,n
kai. hvrw,ta auvto.n o` basileu.j krufai,wj
eivpei/n
eiv e;sti lo,goj para. kuri,ou
kai. ei=pen
e;stin
18
18
19
19
20
20
21
21
c
d
eivj cei/raj basile,wj Babulw/noj paradoqh,sh|
kai. ei=pen Ieremi,aj tw/| basilei/
ti, hvdi,khsa, se kai. tou.j pai/da,j sou kai. to.n lao.n tou/ton
o[ti su. di,dwj me eivj oivki,an th/j fulakh/j
kai. pou/ eivsin oi` profh/tai u`mw/n
oi` profhteu,santej u`mi/n le,gontej
o[ti ouv mh. e;lqh| basileu.j Babulw/noj evpi. th.n gh/n tau,thn
kai. nu/n ku,rie basileu/
pese,tw to. e;leo,j mou kata. pro,swpo,n sou
kai. ti, avpostre,feij me eivj oivki,an Iwnaqan tou/ grammate,wj
kai. ouv mh. avpoqa,nw evkei/
kai. sune,taxen o` basileu.j
kai.
kai.
e[wj
kai.
evneba,losan auvto.n eivj ! oivki,an ! th/j fulakh/j
evdi,dosan auvtw/| a;rton e[na th/j h`me,raj e;xwqen ou- pe,ssousin
evxe,lipon oi` a;rtoi th/j po,lewj
evka,qisen Ieremi,aj evn th/| auvlh/| th/j fulakh/j
entbehrlich; vgl. STIPP,
244
Jer 38,1–9 / JerG 45,1–9
Jer 38,1–9
rWxv.P;-!B, Why"l.d:g>W !T'm;-!b, hy"j.p;v. [m;v.YIw:
~yrIb'D>h;-ta, [hY"Kil.m;-!B, rWxv.p;W] Why"m.l,v,-!B, lk;Wyw>
`rmoale ~['h'-[lK']-la, rBed:m. Why"m.r>yI rv,a]
hw"hy> rm;a' hKo
Id 4.42; 2b–e: || 21,9; Kon 49f. [rb,D"b;W] b['r"B<
' W> br<x,B; tWmy" taZOh; ry[iB' bveYOh;
(Qhy"x'w>, AlT = K) Khy<x.yI ~yDIf.K;h;-la, aceYOh;w>
Kon 135
ll'v'l. Avp.n: [AL]-ht'y>h'w>
`yx'w"
3: → 32,3c
hw"hy> rm;a' hKo <yKi>
lb,B'-%l,m, lyxe dy:B. taZOh; ry[ih' !teN"Ti !toN"hi
`Hd"k'l.W
%l,M,h;-la, [~yrIF'h;] Wrm.aYOw:
(evkei/noj) hZ<h; vyaih'-ta, an" tm;Wy
29,28a; 44,23e
~yrIa'v.NIh; hm'x'l.Mih; yven>a; ydEy>-ta, aPerm: .-aWh [!Ke-l[;]-yKi
~['h'-lk' ydEy> taew> [taZOh;] ry[iB'
21,7a
hL,aeh' ~yrIb'D>K; ~h,ylea] rBed:l.
`h['r"l.-~ai yKi hZ<h; ~['l' ~Alv'l. (!) vrEdo WNn<yae hZ<h; vyaih' yKi
[WhY"qid>ci] %l,M,h; rm,aYOw:
~k,d>y<B. aWh-hNEhi
keine Sgr
%l,M,h; !yae-yKi
`[rb'D"] ~t'ao \ ~k,t.a, lk;Wy
→ 37,17b
[Why"m.r>yI-ta, Wxq.YIw:]
7c.9c.11d
%l,M,h;-!b, WhY"Kilm. ; rAB[h;]-la, Atao Wkliv.Y:w:
hr"J'M;h; rc;x]B; rv,a]
Id 4.39; 11d.12b.13a
rABB; \ ~ylib'x]B; Atao \ Why"m.r>yI-ta, WxL.v;y>w:
jyji-~ai yKi ~yIm;-!yae rABb;W
→ 5,13c
`jyJiB; [Why"m.r>yI] yhiy>w: \ [B;j.YIw:
[syrIs' vyai] yviWKh; %l,m,-db,[, [m;v.YIw:
%l,M,h; tybeB. aWhw>
rABh;-la, Why"m.r>yI-ta, Wnt.n"-yKi
→ 5,13c
`!miy"n>Bi r[;v;B. hy"h' \ bveAy %l,M,h;w>
7b.11b
<wyl'ae> [%l,M,h; tyBemi %l,m,-db,[,] aceYEw:
`rm,aYOw: | \ rmoale %l,M,h;-la, rBed:y>w:
37,20a; 9: → 37,21b
[-lK'] tae [hL,aeh' ~yvin"a]h'] t'A[rEh] \ W[rEhe [%l,M,h; ynIdoa]]
keine Sgr
[aybiN"h; Why"m.r>yIl.] t'yfi[' \ Wf[' rv,a]
6b
[rABh;-la, Wkyliv.hi-rv,a] tae]
b['r"h' ynEP.mi # hZ<h; vyaih'-ta, tymih'l. \ wyT'x.T; tm'Y"w: §
`ry[iB' dA[ ~x,L,h; !yae yKi
a
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
21,1b
245
b
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
e
7
7
8
8
9
9
kai. h;kouse Safati,aj ui`o.j Matqan kai. Godoli,aj ui`o.j Pascwr
kai. Iwacal ui`o.j Selemi,ou tou.j lo,gouj
ou]j Ieremi,aj evla,lei evpi. to.n o;clon le,gwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
o` katoikw/n evn th/| po,lei tau,th| avpoqanei/tai evn r`omfai,a| kai. evn limw/|
kai. o` evkporeuo,menoj pro.j tou.j Caldai,ouj zh,setai
kai. e;stai h` yuch. auvtou/ eivj eu[rema
kai. zh,setai
o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
paradidome,nh paradoqh,setai h` po,lij au[th eivj cei/raj duna,mewj basile,wj Babulw/noj
kai. sullh,myetai auvth,n
kai. ei=pan tw/| basilei/
avnaireqh,tw o` a;nqrwpoj evkei/noj
o[ti auvto.j evklu,ei ta.j cei/raj tw/n avnqrw,pwn tw/n polemou,ntwn tw/n kataleipome,nwn
evn th/| po,lei kai. ta.j cei/raj panto.j tou/ laou/
lalw/n pro.j auvtou.j kata. tou.j lo,gouj tou,touj
o[ti o` a;nqrwpoj ou-toj ouv crhsmologei/ eivrh,nhn tw/| law/| tou,tw| avllV h' ponhra,
kai. ei=pen o` basileu,j
ivdou. auvto.j evn cersi.n u`mw/n
o[ti ouvk hvdu,nato o` basileu.j
pro.j auvtou,j
kai. e;rriyan auvto.n eivj la,kkon Melci,ou ui`ou/ tou/ basile,wj
o]j h=n evn th/| auvlh/| th/j fulakh/j
kai. evca,lasan auvto.n eivj to.n la,kkon
kai. evn tw/| la,kkw| ouvk h=n u[dwr avllV h' bo,rboroj
kai. h=n evn tw/| borbo,rw|
kai. h;kousen Abdemelec o` Aivqi,oy
kai. auvto.j evn oivki,a| tou/ basile,wj
o[ti e;dwkan Ieremi,an eivj to.n la,kkon
kai. o` basileu.j h=n evn th/| pu,lh| Beniamin
kai. evxh/lqe pro.j auvto.n
kai. evla,lhse pro.j to.n basile,a kai. ei=pen
evponhreu,sw
a] evpoi,hsaj
tou/ avpoktei/nai to.n a;nqrwpon tou/ton avpo. prosw,pou tou/ limou/
o[ti ouvk eivsi.n e;ti a;rtoi evn th/| po,lei
246
Jer 38,10–16 / JerG 45,10–16
Jer 38,10–16
rmoale [yviWKh;] %l,m,-db,[, tae %l,M,h; hW<c;y>w:
~yvin"a] ~yvi l{v. hZ<mi ^d>y"B. xq;
rABh;-!mi [aybiN"h;] Atao \ Why"m.r>yI-ta, t'yli[]h;w>
`tWmy" (i[na mh,) ~r<j,B.
10b; 36,14e; 43,9a; + dy" → 6,9c
[Ady"B.] ~yvin"a]h'-ta, %l,m,-db,[, xQ;YIw:
(!) rc'Aah' tx;T;-la, %l,M,h;-tybe aboY"w:
~yxil'm. yEAlb.W (AlT = QtAbx's.) tAbx's.h yEAlB. ~V'mi xQ;YIw:
Id 4.39; 6d.12b.13a
`[~ylib'x]B]; rABh;-la, Why"m.r>yI-la, ~keliv.Y:w: \ ~xeL.v;y>w:
[Why"m.r>yI-la, yviWKh; %l,m,-db,[,] rm,aYOw:
→ 18,4c
[^yd<y" tAlCia; tx;T; ~yxil'M.h;w> tAbx'S.h; yaeAlB. an"] ~yfi <hL,ae>
~ylib'x]l; tx;T;mi
`!Ke Why"m.r>yI f[;Y:w:
~ylib'x]B; Atao \ Why"m.r>yI-ta, Wkv.m.YIw:
rABh;-!mi Atao Wl[]Y:w:
`hr"J'M;h; rc;x]B; Why"m.r>yI bv,YEw:
[WhY"qid>ci] %l,M,h; xl;v.YIw:
→ 37,17b
wyl'ae # Atao ar"q.YIw: \ aybiN"h; Why"m.r>yI-ta, xQ;YIw: §
yviyliV.h; (oivki,an) aAbm'-la,
hw"hy> tybeB. rv,a]
[Why"m.r>yI-la,] %l,M,h; <wyl'ae> rm,aYOw:
rb'D" ^t.ao ynIa] laevo
`rb'D" yNIM,mi dxek;T.-la;
%l,M,h; \ WhY"qid>ci-la, Why"m.r>yI rm,aYOw:
^l. dyGIa; yKi
ynIteymiT. tmeh' aAlh]
^c.['yai ykiw>
`yl'ae [m;v.ti al{{
37,17c; 40,15a
rmoale [rt,SeB; Why"m.r>yI-la, WhY"qid>ci] %l,M,h; <Al> [b;V'YIw:
hw"hy>-yx;
27,8d
taZOh; vp,N<h;-ta, Wnl'-hf'[' rv,a] [ta]
^t,ymia]-~ai
hL,aeh' ~yvin"a]h' dy:B. ^n>T,a,-~aiw>
Kon 29f.
`[^v,p.n:-ta, ~yviq.bm; . rv,a]]
37,21a; 40,16b
247
a 10
b
c
d
a 11
b
c
d
a 12
b
c
a 13
b
c
a 14
b
c
d
e
f
a 15
b
c
d
e
a 16
b
c
d
e
f
10 kai. evnetei,lato o` basileu.j tw/| Abdemelec le,gwn
la,be eivj ta.j cei/ra,j sou evnteu/qen tria,konta avnqrw,pouj
kai. avna,gage auvto.n evk tou/ la,kkou
i[na mh. avpoqa,nh|
11 kai. e;laben Abdemelec tou.j avnqrw,pouj
kai. eivsh/lqen eivj th.n oivki,an tou/ basile,wj th.n u`po,gaion
kai. e;laben evkei/qen palaia. r`a,kh kai. palaia. scoini,a
kai. e;rriyen auvta. pro.j Ieremi,an eivj to.n la,kkon
12 kai. ei=pe
tau/ta qe.j
u`poka,tw tw/n scoini,wn
kai. evpoi,hsen Ieremi,aj ou[twj
13 kai. ei[lkusan auvto.n toi/j scoini,oij
kai. avnh,gagon auvto.n evk tou/ la,kkou
kai. evka,qisen Ieremi,aj evn auvlh/| th/j fulakh/j
14 kai. avpe,steilen o` basileu.j
kai. evka,lesen auvto.n pro.j e`auto.n
eivj oivki,an aselishl
th.n evn oi;kw| kuri,ou
kai. ei=pen auvtw/| o` basileu,j
evrwth,sw se lo,gon
kai. mh. kru,yh|j avpV evmou/ r`h/ma
15 kai. ei=pen Ieremi,aj tw/| basilei/
eva.n avnaggei,lw soi
ouvci. qana,tw| me qanatw,seij
kai. eva.n sumbouleu,sw soi
ouv mh. avkou,sh|j mou
16 kai. w;mosen auvtw/| o` basileu.j le,gwn
zh/| ku,rioj
o]j evpoi,hsen h`mi/n th.n yuch.n tau,thn
eiv avpoktenw/ se
kai. eiv dw,sw se eivj cei/raj tw/n avnqrw,pwn tou,twn
248
Jer 38,17–23
Id 1.1b = Id 1.2b
17c
23b; 34,3a; 32,4a; + dy" → 6,9c
→ 1,1a
46,5c
→ 18d; + dy" → 6,9c
Kon 124f.
249
Jer 38,17–23 / JerG 45,17–23
[WhY"qid>ci-la,] Why"m.r>yI <wyl'ae> rm,aYOw: a 17
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c. yhel{a]/ hw"hy> rm;a'-hKo b
lb,B'-%l,m, yrEf'-la, acete acoy"-~ai c
^v,p.n: ht'y>x'w> d
vaeB' @rEF'ti al{ taZOh; ry[ih'w> e
`^t,ybeW hT'a; ht'yIx'w> f
[lb,B' %l,m, yrEf'-la,] acete-al{ ~aiw> a 18
~yDIf.K;h; dy:B. taZOh; ry[ih' hn"T.nIw> b
vaeB' h'Wpr"f.W c
`[~d"Y"mi] jleM'ti-al{ hT'a;w> d
Why"m.r>yI-la, [WhY"qid>ci] %l,M,h; rm,aYOw: a 19
~ydIWhY>h;-ta, gaedo ynIa] b
~yDIf.K;h;-la, Wlp.n" rv,a] c
~d"y"B. ytiao WnT.yI-!P, d
`ybi-WlL.[;t.hiw> e
Why"m.r>yI rm,aYOw: a 20
«se» WnTeyI al{ b
hw"hy> rb;D> \ lAqB. an"-[m;v. c
^yl,ae rbeDo ynIa] rv,a]l; d
^l. bj;yyIw> e
`^v,p.n: yxit.W f
tacel' hT'a; !aem'-~aiw> a 21
rb'D"h; hz< b
`hw"hy> ynIa;r>hi rv,a] c
~yviN"h;-lk' hNEhiw> a1 22
hd"Why>-%l,m, tybeB. Wra]v.nI rv,a] b
lb,B' %l,m, yrEf'-la, tAac'Wm a2
tArm.ao hN"hew> c
^WtySihi d
^m,l{v. yven>a; ^l. Wlk.y"w> e
^l,g>r: #Bob; (Fut Akt) W[B.j.h' f
`# &'M,mi Wbv' \ rAxa' Wgson" § g
~yDIf.K;h;-la, ~yaiciAm ^yn<B'-ta,w> ^yv,n"-[lK']-ta,w> a 23
[~d"Y"mi] jleM'ti-al{ hT'a;w> b
fpeT'Ti lb,B'-%l,m, dy:b. yKi c
`[vaeB'] @rEF'Ti \ @rof.Ti taZOh; ry[ih'-ta,w> d
17 kai. ei=pen auvtw/| Ieremi,aj
ou[twj ei=pe ku,rioj
eva.n evxelqw.n evxe,lqh|j pro.j h`gemo,naj basile,wj Babulw/noj
zh,setai h` yuch, sou
kai. h` po,lij au[th ouv mh. katakauqh/| evn puri,
kai. zh,sh| su. kai. h` oivki,a sou
18 kai. eva.n mh. evxe,lqh|j
doqh,setai h` po,lij au[th eivj cei/raj tw/n Caldai,wn
kai. kau,sousin auvth.n evn puri,
kai. su. ouv mh. swqh/|j
19 kai. ei=pen o` basileu.j tw/| Ieremi,a|
evgw. lo,gon e;cw tw/n VIoudai,wn
tw/n pefeugo,twn pro.j tou.j Caldai,ouj
mh. dw/si, me eivj cei/raj auvtw/n
kai. katamwkh,sontai, mou
20 kai. ei=pen Ieremi,aj
ouv mh. paradw/si, se
a;kouson lo,gon kuri,ou
o]n evgw. le,gw pro.j se,
kai. be,ltion e;stai soi
kai. zh,setai h` yuch, sou
21 kai. eiv mh. qe,leij su. evxelqei/n
ou-toj o` lo,goj
o]n e;deixe, moi ku,rioj
22 kai. ivdou. pa/sai ai` gunai/kej
ai` kataleifqei/sai evn oivki,a| basile,wj Iouda
evxh,gonto pro.j a;rcontaj basile,wj Babulw/noj
kai. au-tai e;legon
hvpa,thsa,n se
kai. dunh,sontai, soi a;ndrej eivrhnikoi, sou
kai. katadu,sousin evn ovlisqh,masi po,daj sou
avpe,streyan avpo. sou/
23 kai. ta.j gunai/ka,j sou kai. ta. te,kna sou evxa,xousi pro.j tou.j Caldai,ouj
kai. su. ouv mh. swqh/|j
o[ti evn ceiri. basile,wj Babulw/noj sullhmfqh,sh|
kai. h` po,lij au[th katakauqh,setai
250
Jer 38,24–28
Jer 38,24–28 / JerG 45,24–28; 46,1
#
18d.23b; 11,21c; 37,20d; → 18,4c
36,17b
25i
37,20b; Kon 146
→ 1,1a
52,4a || 2 Kön 25,1a; → 3,9a
Id 6.3; 28b
251
#
%l,M,h; wyl'ae \ Why"m.r>yI-la, WhY"qid>ci § rm,aYOw:
hL,aeh'-~yrIb'D>B; [d:yE-la; vyai
`tWmt' al{ <hT'a;>w>
~yrIF'h; W[m.v.yI-ykiw>
%T'ai yTir>B;dI-yKi
^yl,ae Wab'W
^yl,ae Wrm.a'w>
Wnl' [aN"]-hd"yGIh;
%l,M,h; ^yl,ae rB,DI \ %l,M,h;-la, T'r>B;DI §-hm;
WNM,mi dxek;T.-la;
^t,ymin> al{w>
`%l,M,h; ^yl,ae rB,DI-hm;W
~h,ylea] T'r>m;a'w>
%l,M,h; ynEy[el. \ ynEp.li ytiN"xit. ynIa]-lyPim;
`~v' tWml' !t'n"Ahy> tyBe ynIbeyvih] yTil.bil.
Why"m.r>yI-la, ~yrIF'h;-lk' WaboY"w:
Atao Wla]v.YIw:
hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lk'K. ~h,l' dGEY:w:
%l,M,h; «auvtw/|» hW"ci rv,a]
[WNM,mi] WvrIx]Y:w:
`# hw"hy> rb;D> \ rb'D"h; § [m;v.nI-al{ yKi
t[e \ ~Ay-d[; hr"J'M;h; rc;x]B; Why"m.r>yI bv,YEw:
~Il'v'Wry> hd"K.l.nI-rv,a]
hy"h'w>
`[~Il'v'Wry> hd"K.l.nI rv,a]K];
a 24
b
c
a 25
b
c
d
e
f
g
h
i
a 26
b
a 27
b
c
d
e
f
a 28
b
c
d
24 kai. ei=pen auvtw/| o` basileu,j
a;nqrwpoj mh. gnw,tw evk tw/n lo,gwn tou,twn
kai. su. ouv mh. avpoqa,nh|j
25 kai. eva.n avkou,swsin oi` a;rcontej
o[ti evla,lhsa, soi
kai. e;lqwsi pro.j se.
kai. ei;pwsi, soi
avna,ggeilon h`mi/n
ti, evla,lhse, soi o` basileu,j
mh. kru,yh|j avfV h`mw/n
kai. ouv mh. avne,lwme,n se
kai. ti, evla,lhse pro.j se. o` basileu,j
26 kai. evrei/j auvtoi/j
r`i,ptw evgw. to. e;leo,j mou katV ovfqalmou.j tou/ basile,wj
pro.j to. mh. avpostre,yai me eivj oivki,an Iwnaqan avpoqanei/n evkei/
27 kai. h;lqosan pa,ntej oi` a;rcontej pro.j Ieremi,an
kai. hvrw,thsan auvto,n
kai. avnh,ggeilen auvtoi/j kata. pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
ou]j evnetei,lato auvtw/| o` basileu,j
kai. avpesiw,phsan
o[ti ouvk hvkou,sqh lo,goj kuri,ou
28 kai. evka,qisen Ieremi,aj evn th/| auvlh/| th/j fulakh/j e[wj cro,nou
ou- sunelh,mfqh Ierousalhm
JerG 46
1 kai. evge,neto
252
Jer 39,1–10 / JerG 46,1–3
Jer 39,1–10
yrIfi[]h' vd<xoB; hd"Why>-%l,m, WhY"qid>cil. ty[iviT.h; hn"V'B;
Alyxe-lk'w> lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn> aB'
~Il;v'Wry>-la,
`h'yl,[' (Impf) WrcuY"w:
2: 52,5–6a.7a || 2 Kön 25,2–3a.4a
WhY"qid>cil. hn"v' hrEf.[,-yTev.[;B.
`ry[ih' h['q.b.h' vd<xol; h['v.tiB. y[iybir>h' vd<xoB;
lb,B'-%l,m, yrEf' lKo WaboY"w:
%w<T'h; r[;v;B. Wbv.YEw:
13
syrIs'-Wbn>\-br: ~ykis.-rf; Wbn>-rG:m.s; rc,a,-rf; lg:r>nE
`lb,B' %l,m, yrEf' tyrIaev.-[lk']w> gm'-br: rc,a,-rf; lg:r>nE
4–10: 52,7b–16; 2 Kön 25,4b–12; 4: 52,7bcdf; 2 Kön 25,4bce
[yhiy>w:]
Id 6.3
[hm'x'l.Mih; yven>a; lkow> hd"Why>-%l,m, WhY"qid>ci ~a'r" rv,a]K];
Id 4.46
[Wxr>b.YIw:]
[~yIt'moxoh; !yBe r[;v;B. %l,M,h; !G: %r<D< ry[ih'-!mi hl'y>l; Wac.YEw:]
[`hb'r"[]h' %r<D< aceYEw:]
5: 52,8ab.9 || 2 Kön 25,5ab.6
[~h,yrEx]a; ~yDIf.K;-lyxe WpD>r>YIw:]
[AxrEy> tAbr>[;B. WhY"qid>ci-ta, WgFiY:w:]
[Atao Wxq.YIw:]
[tm'x] #r<a,B. ht'l'b.rI lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn>-la, Whlu[]Y:w:]
[`~yjiP'v.mi ATai rBed:y>w:]
6: 52,10; 6a: 2 Kön 25,7a
[wyn"y[el. hl'b.rIB. WhY"qid>ci ynEB.-ta, lb,B' %l,m, jx;v.YIw:]
> 2 Kön 25,7; Id 3.2
[`lb,B' %l,m, jx;v' hd"Why> yrEx-o lK' taew>]
7: 52,11a–c; 2 Kön 25,7b–d
[rWE[i WhY"qid>ci ynEy[e-ta,w>]
2 Chr 36,6
[`hl'b,B' Atao aybil' ~yIT;v.xun>B; WhrEs.a;Y:w:]
8: 52,13–14a || 2 Kön 25,9–10a
[~['h' tyBe-ta,w> %l,M,h; tyBe-ta,w>]
[vaeB' ~yDIf.K;h; Wpr>f']
[`Wct'n" ~Il;v'Wry> tAmxo-ta,w>]
9: 52,15 || 2 Kön 25,11
[~ylip.NOh;-ta,w> ry[iB' ~yrIa'v.NIh; ~['h' rt,y< taew>]
[wyl'[' Wlp.n" rv,a]]
[`lb,B' ~yxiB'j;-br: !d"a]-rz:Wbn> hl'g>h, ~yrIa'v.NIh; ~['h' rt,y< taew>]
10ac: 52,16 || 2 Kön 25,12
[~yLiD:h; ~['h'-!miW]
Id 5.7
[hm'Wam. ~h,l'-!yae rv,a]]
[hd"Why> #r<a,B. ~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> ryaiv.hi]
+ ~Ay → 25,18
[`aWhh; ~AYB; ~ybigEywI ~ymir"K. ~h,l' !TeYIw:]
1: 52,4a–c || 2 Kön 25,1a–c
253
a
1
4
(1) evn tw/| e;tei tw/| evna,tw| tou/ Sedeki,a basile,wj Iouda evn tw/| mhni. tw/| deka,tw|
parege,neto Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj kai. pa/sa h` du,namij auvtou/
evpi. Ierousalhm
kai. evpolio,rkoun auvth,n
2 kai. evn tw/| e`ndeka,tw| e;tei tou/ Sedeki,a
evn tw/| mhni. tw/| teta,rtw| evna,th| tou/ mhno.j evrra,gh h` po,lij
3 kai. eivsh/lqon pa,ntej oi` h`gemo,nej basile,wj Babulw/noj
kai. evka,qisan evn pu,lh| th/| me,sh|
Nargalsarasar Samagwq Nabousarsacar Nabousarij
Nargalsaraser Rabamag kai. oi` kata,loipoi h`gemo,nej basile,wj Babulw/noj
4
5
5
6
6
7
7
8
8
b
2
a1 3
b
a2
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
a
b
a
b
a1 9
b
a2
a1 10
b
a2
c
9
10
254
Jer 39,11–18
Jer 39,11–18 / JerG 46,14–18
11–12: 40,2–5
Id 5.7
Id 4.6
3a2
Id 3.5
33,1b
Id 1.1a
17a
38,16e
Kon 135
255
[gm'-br:
rc,a,-rf; lg:r>nEw>
[Why"m.r>yI-l[; lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn> wc;y>w:]
[`rmoale ~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> dy:B.]
[WNx,q']
[wyl'[' ~yfi ^yn<y[ew>]
[[r" hm'Wam. Al f[;T;-la;w>]
[^yl,ae rBed:y> rv,a]K; ~a yKi]
[`AM[i hfe[] !Ke]
syrIs'-br: !B'z>v;Wbn>W ~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> xl;v.YIw:]
[`lb,B'-%l,m, yBer: lkow>]
Wxl.v.YIw:
hr"J'M;h; rc;x]me Why"m.r>yI-ta, Wxq.YIw:
!p'v'-!B, ~q'yxia]-!B, Why"l.d:G>-la, Atao WnT.YIw:
[tyIB'h;-la,] WhauciAYw: | \ WhaeciAhl.
`~['h' %AtB. bv,YEw:
`rmoale hr"J'M;h; rc;x]B; [rWc[' AtyOh.Bi] hw"hy>-rb;d> hy"h' Why"m.r>yI-la,w>
%Alh'
[rmoale] yviWKh; %l,m,-db,[,l. T'rm
> ;a'w>
laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
hb'Ajl. al{w> h['r"l. taZOh; ry[ih'-la, yr:b'D>-ta, (Qaybime) ybime ynIn>hi
`[aWhh; ~AYB; ^yn<p'l. Wyh'w>]D
[hw"hy>-~aun>] aWhh;-~AYb; ^yTil.C;hiw>
~yvin"a]h' dy:B. ^n>T,a, \ !teN"ti al{w>
`~h,ynEP.mi rAgy" hT'a;-rv,a]
^j.L,m;a] jLem; yKi
lPoti al{ br<x,b;W
ll'v'l. ^v.p.n: [^l.] ht'y>h'w>
`hw"hy>-~aun> yBi T'x.j;b'-yKi
11
11
a 12
b
c
d
e
13
12
a 14
b
c
14 kai. avpe,steilan
kai. e;labon to.n Ieremi,an evx auvlh/j th/j fulakh/j
kai. e;dwkan auvto.n pro.j Godoli,an ui`o.n Acikam ui`ou/ Safan
kai. evxh,gagon auvto,n
kai. evka,qisen evn me,sw| tou/ laou/
15 kai. pro.j Ieremi,an evge,neto lo,goj kuri,ou evn th/| auvlh/| th/j fulakh/j le,gwn
16 poreu,ou
kai. ei=pon pro.j Abdemelec to.n Aivqi,opa
ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl
ivdou. evgw. fe,rw tou.j lo,gouj mou evpi. th.n po,lin tau,thn eivj kaka. kai. ouvk eivj avgaqa,
d
15
a 16
b
c
d
e
a 17
b
c
a 18
b
c
d
13
17 kai. sw,sw se evn th/| h`me,ra| evkei,nh|
kai. ouv mh. dw,sw se eivj cei/raj tw/n avnqrw,pwn
w-n su. fobh/| avpo. prosw,pou auvtw/n
18 o[ti sw,|zwn sw,sw se
kai. evn r`omfai,a| ouv mh. pe,sh|j
kai. e;stai h` yuch, sou eivj eu[rema
o[ti evpepoi,qeij evpV evmoi, fhsi. ku,rioj
256
Jer 40,1–6 / JerG 47,1–6
Jer 40,1–6
rb'D"h;
Atao xL;v; rx;a; # hw"hy> taeme * Why"m.r>yI-la, § hy"h'-rv,a]
Atao ATx.q;B. hm'D"h; \ hm'r"h'-!mi ~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn>
~yQizIaB' [rWsa'-aWhw>]
Id 4.14; + ~Il;v'Wry> → 2,2b
`hl'b,B' ~ylig>Muh; hd"Why[wI ~Il;v'Wry>] tWlG"-[lK'] %AtB.
[Why"m.r>yIl.] ~yxiB'j;-br: <Atao> xQ;YIw:
wyl'ae rm,aYOw:
`hZ<h; ~AqM'h;-la, taZOh; h['r"h'-ta, rB,DI ^yh,l{a/ hw"hy>
[abeY"w:]
hw"hy> f[;Y:w:
Id 4.6
[rBeDI rv,a]K];
Kon 46
Al \ hw"hyl; ~t,aj'x]-yKi
AlAqB. ~T,[m. ;v.-al{w>
→ 3,9a
`[hZ<h; (Qrb'D"h;) rb'D" : ~k,l' hy"h'w>]
~yQizIah'-!mi [~AYh;] ^yTix.T;pi hNEhi [hT'[;w>]
+ ~Ay → 25,18
^d<y"-l[; rv,a]
4c–5a: Sach 11,12
lb,b' yTiai aAbl' ^yn<y[eB. bAj-~ai
aBo
^yl,[' ynIy[e-ta, ~yfia'w>
keine Sgr
[lb,b' yTiai-aAbl' ^yn<y[eB. [r:]-~aiw>
[ld"x]]
[haer>]
Gen 13,9
[^yn<p'l. #r<a'h'-lK']
`[%le hM'v' tk,l,l' ^yn<y[eB. rv'Y"h;-la,w> bAj-la,]
5e
(avpo,trece) %le \ bWvy" |-al{ [WNd<A[w>]
!p'v'-!B, ~q'yxia]-!b, hy"l.d:G>-la, hb'vuw>
5d.7c; 41,2e.18d; → 1,15a
hd"Why> #r<a,B. \ yrE['B. lb,B'-%l,m, dyqip.hi rv,a]
5c; AlT + hd"Why> → 13,13c; → 1,15a
<hd"Why> #r<a,B>
. ~['h' %AtB. ATai bvew>
%le tk,l,l' ^yn<y[eB. rv'Y"h;-lK'-la, [Aa]
# (dw/ra) taef.m;W hx'rUa] § ~yxiB'j;-br: Al-!T,YIw:
`WhxeL.v;y>w:
ht'P'c.Mih; [~q'yxia]-!b,] hy"l.d:G>-la, [Why"m.r>yI] aboY"w:
5d
`#r<a'B' ~yrIa'v.NIh; ~['h' %AtB. [ATai] bv,YEw:
1ab: Kon 37
→11,1b
keine Sgr
257
a
b
1
1
2
2
3
3
c
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
a
b
c
d
e
f
g
a
b
o` lo,goj
o` geno,menoj para. kuri,ou pro.j Ieremi,an meta. to. avpostei/lai auvto.n
Nabouzardan to.n avrcima,geiron to.n evk Dama evn tw/| labei/n auvto.n
evn ceirope,daij
evn me,sw| avpoiki,aj Iouda tw/n hvgme,nwn eivj Babulw/na
kai. e;laben auvto.n o` avrcima,geiroj
kai. ei=pen auvtw/|
ku,rioj o` qeo,j sou evcrhma,tise ta. kaka. tau/ta evpi. to.n to,pon tou/ton
kai. evpoi,hse ku,rioj
o[ti h`ma,rtete auvtw/|
kai. ouvk hvkou,sate th/j fwnh/j auvtou/
4
4
5
5
6
6
ivdou. e;lusa, se avpo. tw/n ceirope,dwn
tw/n evpi. ta.j cei/ra,j sou
eiv kalo.n evnanti,on sou evlqei/n metV evmou/ eivj Babulw/na
h-ke
kai. qh,sw ovfqalmou,j mou evpi. se,
eiv de.
mh, avpo,trece
kai. avna,streyon pro.j Godoli,an ui`o.n Acikam ui`ou/ Safan
o]n kate,sthse basileu.j Babulw/noj evn gh/| Iouda
kai. oi;khson metV auvtou/ evn me,sw| tou/ laou/ evn gh/| Iouda
eivj pa,nta ta. avgaqa. evn ovfqalmoi/j sou tou/ poreuqh/nai poreu,ou
kai. e;dwken auvtw/| o` avrcima,geiroj dw/ra
kai. avpe,steilen auvto,n
kai. h=lqe pro.j Godoli,an eivj Masshfa
kai. evka,qisen evn me,sw| tou/ laou/ tou/ kataleifqe,ntoj evn th/| gh/|
258
Jer 40,7–12
~yliy"x]h; yrEf'-lk' W[m.v.YIw:
hd<F'B; rv,a]
~h,yven>a;w> hM'he
#r<a'B' [~q'yxia]-!b,] Why"l.d:G>-ta, lb,B'-%l,m, dyqip.hi-yKi
«auvtw/n» ~yvin"w> ~yvin"a] ATai dyqip.hi ykiw>
Id 5.4; 39,10ab; 41,16a3; 43,6a1; → Kon 31
[#r<a'h' tL;Dm
: iW @j'w"]
`hl'b,B' (Akt) Wlg>h'-al{ rv,a][me]
Why"n>t;n>-!B, la[em'v.yI[w>] ht'P'c.Mih; hy"l.d:G>-la, (Sg) WaboY"w:
tm,xun>T;-!b, hy"r"f.W x:rEq'-[y]nEB. [!t'n"Ayw>]D !n"x'Ayw>
ytik'[]M;h;-!B, Why"n>z:ywI ytip'joN>h; (Qyp;y[e, AlT = K) yp;w[e ynEb.W
`~h,yven>a;w> hM'he
rmoale ~h,yven>a;l.W [!p'v'-!B, ~q'yxia]-!b,] Why"l.d:G> ~h,l' [b;V'YIw:
9d; Kon 99
~yDIf.K;h; # ydEb.[; ynEP.mi \ dAb[]me § War>yTi-la;
#r<a'b' Wbv.
lb,B' %l,m,-ta, Wdb.[iw>
`~k,l' bj;yyIw>
hP'c.MiB; <~k,ynEp.li> bveyO ynIn>hi ynIa]w:
~yDIf.K;h; ynEp.li dmo[]l;
Wnyleae Waboy" rv,a]
!m,v,w> #yIq;w> !yIy: Wps.ai ~T,a;w>
~k,ylek.Bi Wmfiw>
10d
~[k,]yrE['B. Wbv.W
`~T,f.p;T.-rv,a]
~ydIWhY>h;-lK' ~g:w>
~Ada/b,W !AM[;-ynEb.biW ba'AmB.-rv,a]
23,3a; 32,37a
[tA]cr"a]h'-lk'B. rv,a]w:
W[m.v'
hd"Whyli tyrIaev. lb,B'-%l,m, !t;n"-yKi
`[!p'v'-!B,] ~q'yxia]-!B, Why"l.d:G>-ta, ~h,yle[] dyqip.hi ykiw>
12ab: 43,5b1c (Kon 88f.)
[tAmqoM.h;-lK'mi ~ydIWhY>h;-lk' WbvuY"w:]
Id 4.5
[~v'-WxD>nI rv,a]]
ht'P'c.Mih; # Why"l.d:G>-la, * hd"Why>-#r<a, § WaboY"w:
8.13a2; 41,1b
10c
`18<!m,v'w>> daom. hBer>h; #yIq;w" !yIy: Wps.a;Y:w:
7–9: 2 Kön 25,23–24
18
Jer 40,7–12 / JerG 47,7–12
a1 7
b
a2
c
d
7
e
ou]j ouvk avpw,|kisen eivj Babulw/na
kai. h=lqe pro.j Godoli,an eivj Masshfa Ismahl ui`o.j Naqani,ou
kai. Iwanan ui`o.j Karhe kai. Saraia ui`o.j Qanaemeq
kai. ui`oi. Wfei tou/ Netwfati kai. Iezoni,aj ui`o.j tou/ Moocati
auvtoi. kai. oi` a;ndrej auvtw/n
9 kai. w;mosen auvtoi/j Godoli,aj kai. toi/j avndra,sin auvtw/n le,gwn
mh. fobhqh/te avpo. prosw,pou tw/n pai,dwn tw/n Caldai,wn
katoikh,sate evn th/| gh/|
kai. evrga,sasqe tw/| basilei/ Babulw/noj
kai. be,ltion e;stai u`mi/n
10 kai. ivdou. evgw. ka,qhmai evnanti,on u`mw/n eivj Masshfa
sth/nai kata. pro,swpon tw/n Caldai,wn
oi] a'n e;lqwsin evfV h`ma/j
kai. u`mei/j sunaga,gete oi=non kai. ovpw,ran kai. e;laion
kai. ba,lete eivj ta. avggei/a u`mw/n
kai. oivkh,sate evn tai/j po,lesin
ai-j katekrath,sate
11 kai. pa,ntej oi` VIoudai/oi
oi` evn Mwab kai. oi` evn ui`oi/j Ammwn kai. oi` evn th/| VIdoumai,a|
kai. oi` evn pa,sh| th/| gh/|
h;kousan
o[ti e;dwke basileu.j Babulw/noj kata,leimma tw/| Iouda
kai. o[ti kate,sthsen evpV auvtou.j to.n Godoli,an ui`o.n Acikam
12
8
a 9
b
c
d
e
a 10
b
c
d
e
f
a1 11
b
c
a2
d
e
a 12
b
c
d
kai. h;kousan pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj
th/j evn avgrw/|
auvtoi. kai. oi` a;ndrej auvtw/n
o[ti kate,sthse basileu.j Babulw/noj to.n Godoli,an evn th/| gh/|
kai. o[ti parekate,qeto auvtw/| a;ndraj kai. gunai/kaj auvtw/n
8
kai. h=lqon pro.j Godoli,an eivj gh/n Iouda eivj Masshfa
kai. sunh,gagon oi=non kai. ovpw,ran pollh.n sfo,dra «kai. e;laion»
Nach ZIEGLER trotz ausgezeichneter Bezeugung > G*.
259
260
Jer 40,13–16 / JerG 47,13–16
Jer 40,13–16
37,21a; 38,10a
261
~yliy"x]h; yrEf'-lk'w> x:rEq'-!B, !n"x'Ayw>
hd<F'B; rv,a]
`ht'P'c.Mih; Why"l.d:G>-la, WaB'
wyl'ae Wrm.aYOw:
[d:Te [:doy"h]
[hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI-ta, <^yl,ae> xl;v' !AM[;-ynEB. %l,m, syli[]B; yKi
vp,n" ^t.Koh;l.
`[~q'yxia]-!B,] Why"l.d:G> ~h,l' !ymia/h,-al{w>
[rmoale] hP'c.MiB; rt,Seb; Why"l.d:G>-la, rm;a' [x:rEq'-!B,] !n"x'Ayw>
aN" hk'l.ae
[hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI-ta, hK,a;w>
[d"yE al{ vyaiw>
vp,N< hK'K,y: (mh,) hM'l'
^yl,ae ~yciB'q.NIh; hd"Why>-lK' Wcpon"w>
`hd"Why> tyrIaev. hd"b.a'w>
[x:rEq'-!B,] !n"x'Ay-la, [~q'yxia]-!b,] Why"l.d:G> rm,aYOw:
hZ<h; rb'D"h;-ta, (Qhfe[]T;) f[;T;-la;
`la[em'v.yI-la, rbedo hT'a; rq,v,-yKi
a1 13
b
a2
a 14
b
c
d
a 15
b
c
d
e
f
g
a 16
b
c
13 kai. Iwanan ui`o.j Karhe kai. pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj
oi` evn toi/j avgroi/j
h=lqon pro.j Godoli,an eivj Masshfa
14 kai. ei=pan auvtw/|
eiv gnw,sei ginw,skeij
o[ti Beeliaj basileu.j ui`w/n Ammwn avpe,steile pro.j se. to.n Ismahl
pata,xai sou yuch,n
kai. ouvk evpi,steusen auvtoi/j Godoli,aj
15 kai. Iwanan ei=pe tw/| Godoli,a| krufai,wj eivj Masshfa
poreu,somai dh.
kai. pata,xw to.n Ismahl
kai. mhqei.j gnw,tw
mh. pata,xh| sou yuch.n
kai. diasparh/| pa/j Iouda oi` sunhgme,noi pro.j se.
kai. avpolou/ntai oi` kata,loipoi Iouda
16 kai. ei=pe Godoli,aj pro.j Iwanan
mh. poih,sh|j to. pra/gma tou/to
o[ti yeudh/ su. le,geij u`pe.r Ismahl
262
Jer 41,1–8 / JerG 48,1–8
Jer 41,1–8
y[iybiV.h; vd<xoB; yhiy>w:
hk'WlM.h; [r:Z<mi hf'['l.a, \ [m'v'ylia/-!b, hy"n>t;n>-!B, la[em'v.yI aB'
Id 3.5
ht'P'c.Mih; [~q'yxia]-!b,] Why"l.d:G>-la, ATai ~yvin"a] hr"f'[]w: [%l,M,h; yBerw: >]
`[hP'c.MiB;] wD"x.y: ~x,l, ~v' Wlk.aYOw:
~yvin"a]h' tr<f,[]w: [hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI ~q'Y"w:
3b
ATai [Wyh']-rv,a]
20,4g; 26,23c
[br<x,B; !p'v'-!B, ~q'yxia]-!b,] Why"l.d:G>-ta, WKY:w:
Id 4.40; 4a.6a.9b.10a1d.13d.14abd.16d
[Atao tm,Y"w:]
`#r<a'B' lb,B'-%l,m, dyqip.hi-rv,a]
~ydIWhY>h;-lK' taew>
→ 9,14b
hP'c.MiB; [Why"l.d:G>-ta,] ATai Wyh'-rv,a]
~yDIf.K;h; <lKo>-ta,w>
~v'-Wac.m.nI rv,a]
16d
`[la[em'v.yI hK'hi hm'x'l.Mih; yven>a; tae]
Id 4.40; → 2d
Why"l.d:G>-ta, «auvtou/» tAKh;l. \ tymihl' . ynIVeh; ~AYB; yhiy>w:
`[d"y" al{ vyaiw>
!Arm.VomiW ~leV'mi \ AlVimi ~k,Vm. i ~yvin"a] WaboY"w:
√ ddg 16,6d; 47,5c; 48,37c
(!) ~ydId>GOt.miW ~ydIg"b. y[erUq.W !q'z" yxeL.gm
U . vyai ~ynImov.
`hw"hy> tyBe aybih'l. ~d"y"B. hn"Abl.W hx'n>miW
Id 4.33
[hP'c.Mih;-!mi] # ~t'ar"q.li * [hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI § aceYEw:
Id 6.4; → 2d
# ~ykiboW ~ykil.ho hM'he | \ hk,boW %l{h' %leho §
[~t'ao vgOp.Ki yhiy>w:]
[~h,ylea]] rm,aYOw:
`[~q'yxia]-!b,] Why"l.d:G>-la, WaBo
ry[ih' %AT-la, ~a'AbK. yhiy>w:
7a; 2 Sam 23,20; 7bc: 2ab
rABh; [%AT]-la, [hy"n>t;n>-!B, la[em'v.yI] ~jex'v.YIw:
[~yvin"a]h'w> aWh]
2b.3b.11b.13c.16b; 42,8b
`[ATai-rv,a]]
~v' \ ~b'-Wac.m.nI ~yvin"a] hr"f'[]w:
la[em'v.yI-la, Wrm.aYOw:
WntemiT.-la;
vb'd>W * !m,v,w> ~yrI[of.W ~yJixi hd<F'B; ~ynImojm. ; Wnl'-vy<-yKi
lD:x.Y<w:
`~h,yxea] %AtB. ~t'ymih/ al{w>
1–3: 2 Kön 25,25
263
a
b
c
a
b
c
d
e
a1
b
a2
c
d
a
b
a
b
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
e
f
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
kai. evge,neto tw/| mhni. tw/| e`bdo,mw|
h=lqen Ismahl ui`o.j Naqani,ou ui`ou/ Eleasa avpo. ge,nouj tou/ basile,wj
kai. de,ka a;ndrej metV auvtou/ pro.j Godoli,an eivj Masshfa
kai. e;fagon evkei/ a;rton a[ma
kai. avne,sth Ismahl kai. oi` de,ka a;ndrej
oi` metV auvtou/
kai. evpa,taxan to.n Godoli,an
o]n kate,sthse basileu.j Babulw/noj evpi. th/j gh/j
kai. pa,ntaj tou.j VIoudai,ouj
tou.j o;ntaj metV auvtou/ eivj Masshfa
kai. pa,ntaj tou.j Caldai,ouj
tou.j eu`reqe,ntaj evkei/
kai. evge,neto th/| h`me,ra| th/| deute,ra| pata,xantoj auvtou/ to.n Godoli,an
kai. a;nqrwpoj ouvk e;gnw
kai. h;lqosan a;ndrej avpo. Sucem kai. avpo. Salhm kai. avpo. Samarei,aj
ovgdoh,konta a;ndrej evxurhme,noi pw,gwnaj kai. dierrhgme,noi ta. i`ma,tia kai. kopto,menoi
kai. manaa kai. li,banoj evn cersi.n auvtw/n tou/ eivsenegkei/n eivj oi=kon kuri,ou
kai. evxh/lqen eivj avpa,nthsin auvtoi/j Ismahl
auvtoi. evporeu,onto kai. e;klaion
kai. ei=pen
eivse,lqete pro.j Godoli,an
kai. evge,neto eivselqo,ntwn auvtw/n eivj me,son th/j po,lewj
e;sfaxen auvtou.j eivj to. fre,ar
kai. de,ka a;ndrej eu`re,qhsan evkei/
kai. ei=pan tw/| Ismahl
mh. avne,lh|j h`ma/j
o[ti eivsi.n h`mi/n qhsauroi. evn avgrw/| puroi. kai. kriqai, me,li kai. e;laion
kai. parh/lqe
kai. ouvk avnei/len auvtou.j evn me,sw| tw/n avdelfw/n auvtw/n
264
Jer 41,9–15 / JerG 48,9–16
Jer 41,9–15
rABh;w>
yrEg>Pi]-lK' tae la[em'v.yI ~v' %yliv.hi rv,a]
# ldoG" rAB | \ Why"l.d:G>-dy:B. § hK'hi rv,a]
aWh
laer"f.yI-%l,m, av'[.B; ynEPm. i as'a' %l,M,h; hf'[' rv,a]
`~ylil'x] [Why"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI aLemi Atao
Id 4.41; 10d.14b; → 2d
la[em'v.yI bv,Y"w: \ B.v.YIw:
16a2; keine Sgr
# ~yrIa'v.NIh; ~['h' \ ~['h' tyrIaev. §-lK'-ta,
hP'c.MiB; [rv,a]]
[hP'c.MiB; ~yrIa'v.NIh; ~['h'-lK'-ta,w>] %l,M,h; tAnB.-ta,<w>>
a1 b
~q'yxia]-!B, Why"l.d:G>-ta, ~yxiB'j;-br: [!d"a]r>z:Wbn>] dyqip.hi rv,a]
Id 4.41; 10a1.14b; → 2d
[hy"n>t;n>-!B, la[em'v.yI ~Bev.YIw]:
`!AM[; ynEB.-la, (Gram!) rb,[el. \ rbo[]l; %l,YEw:
~yliy"x]h; yrEf'-lk'w> x:rEq'-!B, !n"x'Ay [m;v.YIw:
ATai rv,a]
h['r"h'-lK' tae
`[hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI hf'[' rv,a]
11a1 u.ö.
~l'yxe \ ~yvin"a]h'-lK'-ta, Wxq.YIw:
[hy"n>t;n>-!B,] ATai \ la[em'v.yI-~[i ~xeL'hil. Wkl.YEw:
keine Sgr
~yBir: ~yIm;-la, Atao Wac.m.YIw:
`!A[b.gIB. [rv,a]]
~['h'-lK' tAar>Ki yhiy>w:
la[em'v.yI-ta, rv,a]
~yliy"x]h; yrEf'-[lK'] taew> [x:rEq'-!B,] !n"x'Ay-ta,
ATai rv,a]
→ 2d
`[Wxm'f.YIw:]
→ 2d
[~['h'-lK' WBsoY"w:]
Id 4.41; Id 4.33; 10a1d; → 2d
[hP'c.Mih;-!mi la[em'v.yI hb'v-' rv,a]]
WbvuY"w:
keine Sgr
→ 2d
`[x:rEq'-!B,] !n"x'Ay-la, [Wkl.YEw:]
[!n"x'Ay ynEP.mi] ~yvin"a] hn"mov.Bi jl;m.nI [hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yIw>
`!AM[; ynEB.-la, %l,YEw:
→ 2d
keine Sgr
265
[~yvin"a]h'
a1 9
b
c
a2
d
e
a1 10
b
a2
c
d
e
a1 11
b
a2
c
a 12
b
c
d
a1 13
b
a2
c
d
a 14
b
c
d
a 15
b
9
kai. to. fre,ar
eivj o] e;rriyen Ismahl pa,ntaj
ou]j evpa,taxe fre,ar me,ga
tou/to, evstin
o] evpoi,hsen o` basileu.j Asa avpo. prosw,pou Baasa basile,wj Israhl
tou/to evne,plhsen Ismahl traumatiw/n
10 kai. avpe,streyen Ismahl
pa,nta to.n lao.n to.n kataleifqe,nta
eivj Masshfa
kai. ta.j qugate,raj tou/ basile,wj
a]j parekate,qeto o` avrcima,geiroj tw/| Godoli,a| ui`w|/ Acikam
kai. w;|ceto eivj to. pe,ran ui`w/n Ammwn
11 kai. h;kousen Iwanan ui`o.j Karhe kai. pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj
oi` metV auvtou/
pa,nta ta. kaka,
a] evpoi,hsen Ismahl
12 kai. h;gagon a[pan to. strato,pedon auvtw/n
kai. w;|conto polemei/n auvto.n
kai. eu-ron auvto.n evpi. u[datoj pollou/
evn Gabawn
13 kai. evge,neto o[te ei=don pa/j o` lao.j
o` meta. Ismahl
to.n Iwanan kai. tou.j h`gemo,naj th/j duna,mewj
th/j metV auvtou/
14
kai. avne,streyan
pro.j Iwanan
15 kai. Ismahl evsw,qh su.n ovktw. avnqrw,poij
kai. w;|ceto pro.j tou.j ui`ou.j Ammwn
266
Jer 41,16–18 / JerG 48,16–18
Jer 41,16–18
Id 4.33
3d.18c; → 2d
43,6a1; 44,20
Id 4.35
267
~yliy"x]h; yrEf'-lk'w> [x:rEq'-!B,] !n"x'Ay xQ;YIw:
ATai-rv,a]
~['h' tyrIaev.-lK' tae
[hP'c.Mih;-!mi hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI taeme byvihe rv,a]
[~q'yxia]-!B, hy"l.d:G>-ta, hK'hi rx;a;]
~ysirIs'w> @j;w> ~yvin"w> hm'x'l.Mih; yven>a; ~yrIBoGI \ ~yrIb'G>
`!A[b.GImi byvihe rv,a]
Wkl.YEw:
(AlT = Q~h'm.Ki) ~h'wm.Ki (Gabhrwq) tWrgEB. Wbv.YEw:
~x,l' tyBe lc,ae-rv,a]
`~yIr"c.mi [aAbl'] tk,l,l'
~yDIf.K;h; ynEPm. i
~h,ynEP.mi War>y" yKi
[~q'yxia]-!B,] Why"l.d:G>-ta, [hy"n>t;n>-!B,] la[em'v.yI hK'hi-yKi
`#r<a'B' lb,B'-%l,m, dyqip.hi-rv,a]
a1 16
b
a2
c
d
a3
e
a 17
b1
c
b2
a 18
b
c
d
16 kai. e;laben Iwanan kai. pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj
oi` metV auvtou/
pa,ntaj tou.j kataloi,pouj tou/ laou/
ou[j avpe,streyen avpo. Ismahl
dunatou.j a;ndraj evn pole,mw| kai. ta.j gunai/kaj kai. ta. loipa. kai. tou.j euvnou,couj
ou]j avpe,streyen avpo. Gabawn
17 kai. w;|conto
kai. evka,qisan evn Gabhrwq Camaam
th.n pro.j Bhqleem
tou/ poreuqh/nai eivj Ai;gupton
18 avpo. prosw,pou tw/n Caldai,wn
o[ti evfobh,qhsan avpo. prosw,pou auvtw/n
o[ti evpa,taxen Ismahl to.n Godoli,an
o]n kate,sthse basileu.j Babulw/noj evn th/| gh/|
268
Jer 42,1–8
40,8; 43,2a
keine Sgr
43,6a2; 45,1b; 51,59b
20c
→ 13,6a
→ 41,7c
269
Jer 42,1–8 / JerG 49,1–8
[x:rEq'-!B,] !n"x'Ayw> ~yliy"x]h; yrEf'-lK' WvG>YIw:
hy"fe[]m;-!Be hy"r>z:[]w: \ hy"[.v;Ah-!B, hy"n>z:ywI §
`lAdG"-d[;w> !joQm' i ~['h'-lk'w>
<wyl'ae> # | aybiN"h; Why"m.r>yI-la, * Wrm.aYOw: §
^yn<p'l. WnteN"xit. an"-lP'Ti
taZOh; tyrIaeV.h;-[lK'] d[;B. ^yh,l{a/ hw"hy>-la, [WndE[]B;] lLeP;t.hiw>
hBer>h;me j[;m. Wnr>a;v.nI-yKi
`[Wnt'ao] tAaro ^yn<y[e rv,a]K;
%r<D<h;-ta, ^yh,l{a/ hw"hy> Wnl'-dG<y:w>
HB'-%l,nE rv,a]
rb'D"h;-ta,w>
`hf,[]n: rv,a]
[aybiN"h;] Why"m.r>yI ~h,ylea] rm,aYOw:
yTi[.m;v'
~k,yrEb.dIK. ~k,yhel{a/ hw"hy>-la, lLeP;tm. i ynIn>hi
hy"h'w>
rb'D"h;-[lK']
[~k,t.a,] hw"hy> hn<[]y:-rv,a]
~k,l' dyGIa;
`rb'D" ~K,mi [n:m.a,-al{
Why"m.r>yI-la, Wrm.a' hM'hew>
!m'a/n<w> tm,a/ d[el. WnB' hw"hy> yhiy>
rb'D"h;-lk'K. al{-~ai
Wnyleae [^yh,l{a/] hw"hy> ^x]l'v.yI rv,a]
`hf,[]n: !Ke
bAj-~ai
[r"-~aiw>
Wnyhel{a/ hw"hy> lAqB.
wyl'ae ^t.ao ~yxil.vo (QWnx.n:a]) Wna] rv,a]
[m'v.nI
Wnl'-bj;yyI rv,a] ![;m;l.
`Wnyhel{a/ hw"hy> lAqB. [m;v.nI yKi
~ymiy" tr<f,[] (!) #Qemi yhiy>w:
`Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
~yliy"x]h; yrEf'-[lK'] la,w> [x:rEq'-!B,] !n"x'Ay-la, ar"q.YIw:
[ATai rv,a]]
`lAdG"-d[;w> !joQm' il. ~['h'-lk'l.W
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
#
a
b
c
d
e
a1
b
a2
c
a
b
c
d
e1
f
e2
g
a
b
c1
d
c2
a
b
c1
d
c2
e
f
a
b
a1
b
a2
kai. prosh/lqon pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj kai. Iwanan
kai. Azari,aj ui`o.j Maasai,ou
kai. pa/j o` lao.j avpo. mikrou/ kai. e[wj mega,lou
pro.j Ieremi,an to.n profh,thn kai. ei=pan auvtw/|
pese,tw to. e;leoj h`mw/n kata. pro,swpo,n sou
kai. pro,seuxai pro.j ku,rion qeo,n sou peri. tw/n kataloi,pwn tou,twn
o[ti katelei,fqhmen ovli,goi avpo. pollw/n
kaqw.j oi` ovfqalmoi, sou ble,pousi
kai. avnaggeila,tw h`mi/n ku,rioj o` qeo,j sou th.n o`do,n
h-| poreuso,meqa evn auvth/|
kai. lo,gon
o]n poih,somen
kai. ei=pen auvtoi/j Ieremi,aj
h;kousa
ivdou. evgw. proseu,xomai pro.j ku,rion qeo.n u`mw/n kata. tou.j lo,gouj u`mw/n
kai. e;stai
o` lo,goj
o]n a'n avpokriqh,setai ku,rioj
avnaggelw/ u`mi/n
ouv mh. kru,yw avfV u`mw/n r`h/ma
kai. auvtoi. ei=pan tw/| Ieremi,a|
e;stw ku,rioj evn h`mi/n eivj ma,rtura di,kaion kai. pisto,n
eiv mh. kata. pa,nta to.n lo,gon
o]n a'n avpostei,lh| se ku,rioj pro.j h`ma/j
ou[twj poih,somen
kai. eva.n avgaqo.n
kai. eva.n kako,n
th.n fwnh.n kuri,ou tou/ qeou/ h`mw/n
ou- h`mei/j avposte,llome,n se pro.j auvto,n
avkouso,meqa
i[na be,ltion h`mi/n ge,nhtai
o[ti avkouso,meqa th/j fwnh/j kuri,ou tou/ qeou/ h`mw/n
kai. evgenh,qh meta. de,ka h`me,raj
evgenh,qh lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an
kai. evka,lese to.n Iwanan kai. tou.j h`gemo,naj th/j duna,mewj
kai. pa,nta to.n lao.n avpo. mikrou/ kai. e[wj mega,lou
270
Jer 42,9–15 / JerG 49,9–15
Jer 42,9–15
~h,ylea] rm,aYOw:
yhel{a/] hw"hy> rm;a'-hKo
`[wyn"p'l. ~k,t.N:xiT. lyPih;l. wyl'ae ytiao ~T,x.l;v. rv,a]]
taZOh; #r<a'B' Wbv.Te bAv<y">-~ai
~k,t.a, ytiynIb'W
sroh/a, al{w>
~k,t.a, yTi[.j;n"w>
vATa, al{w>
h['r"h'-la, (avnape,paumai √ xwn ?) yTim.x;nI yKi
`~k,l' ytiyfi[' rv,a]
lb,B' %l,m, ynEPm. i War>yTi-la;
wyn"P'mi ~yairEy> ~T,a;-rv,a]
hw"hy>-~aun> [WNM,mi] War>yTi-la;
`AdY"mi ~k,t.a, lyCih;l.W ~k,t.a, [:yviAhl. ynIa' ~k,T.ai-yKi
~ymix]r: ~k,l' !Tea,w>
~k,t.a, yTim.x;rIw> \ ~x;rIw>
`~k,t.m;d>a;-la, ~k,t.a, ytibovih]w: \ byvihew>
~T,a; ~yrIm.ao-~aiw>
taZOh; #r<a'B' bvenE al{
`[~k,yhel{a/] hw"hy> lAqB. [:mov. yTil.bil.
[rmoale]
[al{]
aAbn" ~yIr:c.mi #r<a, yKi
hm'x'l.mi ha,r>nI-al{<w>> [rv,a]]
[m'v.nI al{ rp'Av lAqw>
b['r>nI-al{ ~x,L,l;w>
`bvenE ~v'w>
[hd"Why> tyrIaev.] hw"hy>-rb;d> W[m.vi !kel' [hT'[w; >]
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo
~yIr:c.mi [abol]' ~k,ynEP. !WmfiT. [~Af] ~T,a;-~ai
`~v' * rWgl' ~t,ab'W
[laer"f.yI
6d.20b; Kon 146
→ 26,3c
12bc: 43,10e.12a
keine Sgr
Id 4.27; Kon 125
Id 1.1a
Id 4.35; Kon 124
→ 35,7g
271
a 9
b
c
a 10
b
c
d
e
f
g
a 11
b
c
d
a 12
b
c
a1 13
b
a2
a 14
b
c
d
e
f
g
a 15
b
c
d
9
kai. ei=pen auvtoi/j
ou[twj ei=pe ku,rioj
10 eva.n kaqi,santej kaqi,shte evn th/| gh/| tau,th|
oivkodomh,sw u`ma/j
kai. ouv mh. kaqe,lw
kai. futeu,sw u`ma/j
kai. ouv mh. evkti,lw
o[ti avnape,paumai evpi. toi/j kakoi/j
oi-j evpoi,hsa u`mi/n
11 mh. fobhqh/te avpo. prosw,pou basile,wj Babulw/noj
ou- u`mei/j fobei/sqe avpo. prosw,pou auvtou/
mh. fobhqh/te fhsi. ku,rioj
o[ti meqV u`mw/n evgw, eivmi tou/ evxairei/sqai u`ma/j kai. sw,|zein u`ma/j evk ceiro.j auvtou/
12 kai. dw,sw u`mi/n e;leoj
kai. evleh,sw u`ma/j
kai. evpistre,yw u`ma/j eivj th.n gh/n u`mw/n
13 kai. eiv le,gete u`mei/j
ouv mh. kaqi,swmen evn th/| gh/| tau,th|
pro.j to. mh. avkou/sai fwnh/j kuri,ou
14
o[ti eivj gh/n Aivgu,ptou eivseleuso,meqa
kai. ouv mh. i;dwmen po,lemon
kai. fwnh.n sa,lpiggoj ouv mh. avkou,swmen
kai. evn a;rtoij ouv mh. peina,swmen
kai. evkei/ oivkh,somen
15 dia. tou/to avkou,sate lo,gon kuri,ou
ou[twj ei=pe ku,rioj
eva.n u`mei/j dw/te to. pro,swpon u`mw/n eivj Ai;gupton
kai. eivse,lqhte evkei/ katoikei/n
272
Jer 42,16–22
ht'y>h'w>
br<x,h;
hN"M,mi ~yairEy> ~T,a; rv,a]
+ #r<a, → 2,7a
~yIr"c.mi [#r<a,]B. ~k,t.a, gyFiT; [~v']
b['r"h'w>
WNM,mi ~ygIa]Do ~T,a;-rv,a]
~yIr:c.mi ~k,yrEx]a; (!) qB;d>yI [~v']
`WtmuT' ~v'w>
Wyh.yIw>
~yvin"a]h'-lk'
43,2b; 51,2ab; Mal 3,15.19; Ps 19,14
<~ydIZEh;* ⇒ ~yrIZ"h;* ⇒ ~yrIZ"h;-lk'w>>
Id 4.35; Kon 124; → 1,15a ~v' rWgl' ~yIr:c.mi <#r<a,> [aAbl'] ~h,ynEP.-ta, Wmf'-rv,a]
Id 4.42; Kon 49f.; → 34,4c
[rb,D"b;W] b['r"B<
' W> br<x,B; WMT;yI \ WtWmy"
44,14a
h['r"h' ynEP.mi # (ouvqei.j sw|zo,menoj) jylip'W dyrIf' § ~h,l' hy<h.yI-al{w>
`~h,yle[] aybime ynIa] rv,a]
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a' hko yKi
18c; Kon 20
~Il;v'Wry> ybev.yO-l[; [ytim'x]w:] yPia; %T;nI rv,a]K;
~yIr"c.mi ~k,a]boB. ~k,yle[] ytim'x] %T;Ti !Ke
Id 5.2; 44,12g (Kon 158f.)
hM'v;l.[W hl'al' .] ~t,yyIh.wI
→ 15,4a
hP'r>x,l.W hl'l'q.liw> <kai. u`pocei,rioi = hw"[]z:l.W via [:Arz> ?>
`hZ<h; ~AqM'h;-ta, dA[ War>ti-al{w>
25,13c; 46,13b
hd"Why> tyrIaev. ~k,yle[] hw"hy> rB,DI <rv,a]>
~yIr"c.mi WaboT'-la;
W[d>Te [:doy" <hT'[;w>>
22a
20a; + ~Ay → 25,18
`[~AYh; ~k,b' ytidoy[ih;-yKi]
26,19f; 44,7b
~k,yteAvp.n:B. ~t,[orEh] \ (Q~t,y[et.hi) ~yt,[et.hi yKi
rmoale [~k,yhel{a/ hw"hy>-la,] ytiao # (avpostei,lantej) ~T,x.l;v. ~T,a;-yKi §
[Wnyhel{a/] hw"hy>-la, WndE[]B; lLeP;t.hi
[Wnyhel{a/] hw"hy> <^yl,ae> rm;ayO rv,a] lkok.W
21a; 36,17b; 38,25e; 42,3a1.4e2
[Wnl'-dG<h; !Ke]
`hf,[]n: \ Wnyfi['w>
[~AYh; ~k,l' dGIa;w"]
→ 20e; + ~Ay → 25,18
[lkol.W ~k,yhel{a/] hw"hy> lAqB. ~T,[m
. ;v. al{w>
`~k,ylea] ynIx;l'v.-rv,a]
19c; keine Sgr
[W[d>Te [:doy"] hT'[;w>
Id 4.42; Kon 49f.; → 34,4c ~AqM'B; WMT;Ti \ WtWmT' [rb,D<b;W] b['r"B<
' W> br<x,B; [yKi]
`~v' rWgl' aAbl' ~T,c.p;x] rv,a]
273
Jer 42,16–22 / JerG 49,16–22
a 16
b1
c
b2
d1
e
d2
f
a 17
b1
c
b2
d
e
a 18
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
19
20
16 kai. e;stai
h` r`omfai,a
h]n u`mei/j fobei/sqe avpo. prosw,pou auvth/j
eu`rh,sei u`ma/j evn Aivgu,ptw|
kai. o` limo,j
ou- u`mei/j lo,gon e;cete avpo. prosw,pou auvtou/
katalh,myetai u`ma/j evn Aivgu,ptw|
kai. evkei/ avpoqanei/sqe
17 kai. e;sontai
pa,ntej oi` a;nqrwpoi
kai. pa,ntej oi` avllogenei/j
oi` qe,ntej to. pro,swpon auvtw/n eivj gh/n Aivgu,ptou evnoikei/n evkei/
evklei,yousin evn r`omfai,a| kai. evn limw/|
kai. ouvk e;stai auvtw/n ouvqei.j sw|zo,menoj avpo. tw/n kakw/n
w-n evgw. evpa,gw evpV auvtou,j
18 o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
kaqw.j e;staxen o` qumo,j mou evpi. tou.j katoikou/ntaj Ierousalhm
ou[twj sta,xei o` qumo,j mou evfV u`ma/j eivselqo,ntwn u`mw/n eivj Ai;gupton
kai. e;sesqe eivj a;baton
kai. u`pocei,rioi kai. eivj avra.n kai. eivj ovneidismo.n
kai. ouv mh. i;dhte ouvke,ti to.n to,pon tou/ton
19 a] evla,lhse ku,rioj evfV u`ma/j tou.j kataloi,pouj Iouda
mh. eivse,lqhte eivj Ai;gupton
kai. nu/n gno,ntej gnw,sesqe
20 o[ti evponhreu,sasqe evn yucai/j u`mw/n
avpostei,lante,j me le,gontej
pro,seuxai peri. h`mw/n pro.j ku,rion
kai. kata. pa,nta a] eva.n lalh,sh| soi ku,rioj
poih,somen
21
21
22
kai. ouvk hvkou,sate th/j fwnh/j kuri,ou
h-j avpe,steile, me pro.j u`ma/j
22 kai. nu/n
evn r`omfai,a| kai. evn limw/| evklei,yete evn tw/| to,pw|
ou- u`mei/j bou,lesqe eivselqei/n katoikei/n evkei/
274
Jer 43,1–7
~['h'-[lK']-la, rBed:l. Why"m.r>yI tALk;K. yhiy>w:
[~h,yhel{a/] hw"hy> yrEb.DI-lK'-ta,
~h,ylea] [~h,yhel{a/] hw"hy> Axl'v. rv,a]
`hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae
42,1; keine Sgr
x:rEq'-!B, !n"x'Ayw> hy"fe[]m; \ hy"[.v;Ah-!b, hy"r>z:[] rm,aYOw:
42,17b1
<rmoale> Why"m.r>yI-la, ~yrIm.ao<h'> [~ydIZEh]; ~yvin"a]h'-lk'w>
40,16c
[rBed:m. hT'a;] rq,v,
rmoale Wnylea, \ Wnyhel{a/ hw"hy> ^x]l'v. al{
`~v' rWgl' ~yIr:cm. i Wabot'-al{
Wnt'ao tTe ![;m;l. WnB' ^t.ao tySim; hY"rInE-!B, %WrB' yKi
`lb,B' Wnt'ao tAlg>h;l.W Wnt'ao tymih'l. ~yDIf.K;h;-dy:b.
~['h'-lk'w> ~yliy"x]h; yrEf'-lk'w> [x:rEq'-!B,] !n"x'Ay [m;v'-al{w>
`hd"Why> #r<a,B. tb,v,l' hw"hy> lAqB.
~yliy"x]h; yrEf'-lk'w> [x:rEq'-!B,] !n"x'Ay xQ;YIw:
hd"Why> tyrIaev.-lK' tae
5bc: Id 4.4; 40,12ab (Kon 88f.)
[~yIAGh;-lK'm]i Wbv'-rv,a]
Id 4.5
[~v'-WxD>nI rv,a]]
4
`[hd"Why>] #r<a'B' \ #r<a,B. rWgl'
41,16a3; 44,20
@J;h;-ta,w> ~yviN"h;-ta,w> ~yrIBoGIh; \ ~yrIb'G>h;-ta,
vp,N<h;-[lK'] taew> %l,M,h; tAnB.-ta,w>
[!p'v'-!B,] ~q'yxia]-!B, Why"l.d:G>-ta, [~yxiB'j;-br:] !d"a]r>z:Wbn> x:yNIhi rv,a]
→ 42,2a
`WhY"rInE-!B, %WrB'-ta,w> aybiN"h; Why"m.r>yI taew>
+ #r<a, → 2,7a
~yIr:c.mi [#r<a,] WaboY"w:
hw"hy> lAqB. W[m.v' al{ yKi
`sxen>P;x.T;-d[; WaboY"w:
275
Jer 43,1–7 / JerG 50,1–7
a1 1
b
a2
a 2
b
c
d
e
3
1
2
3
4
4
5
5
b1
c
b2
a1 6
6
a
b
a2
a 7
b
c
7
kai. evgenh,qh w`j evpau,sato Ieremi,aj le,gwn pro.j to.n lao.n
tou.j pa,ntaj lo,gouj kuri,ou
ou]j avpe,steilen auvto.n ku,rioj pro.j auvtou,j
pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
kai. ei=pen Azari,aj ui`o.j Maasai,ou kai. Iwanan ui`o.j Karhe
kai. pa,ntej oi` a;ndrej oi` ei;pantej tw/| Ieremi,a| le,gontej
yeu,dh
ouvk avpe,steile, se ku,rioj pro.j h`ma/j eivpei/n
mh. eivse,lqhte eivj Ai;gupton oivkei/n evkei/
avllV h' Barouc ui`o.j Nhri,ou sumba,llei se pro.j h`ma/j i[na dw/|j h`ma/j
eivj cei/raj tw/n Caldai,wn tou/ qanatw/sai h`ma/j kai. avpoikisqh/nai h`ma/j eivj Babulw/na
kai. ouvk h;kousen Iwanan kai. pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj kai. pa/j o` lao.j
th/j fwnh/j kuri,ou katoikh/sai evn gh/| Iouda
kai. e;laben Iwanan kai. pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj
pa,ntaj tou.j kataloi,pouj Iouda
tou.j avpostre,yantaj
katoikei/n evn th/| gh/|
tou.j dunatou.j kai. ta.j gunai/kaj kai. ta. loipa.
kai. ta.j qugate,raj tou/ basile,wj kai. ta.j yuca,j
a]j kate,lipe Nabouzardan meta. Godoli,ou ui`ou/ Acikam
kai. Ieremi,an to.n profh,thn kai. Barouc ui`o.n Nhri,ou
kai. eivsh,lqosan eivj Ai;gupton
o[ti ouvk h;kousan th/j fwnh/j kuri,ou
kai. eivsh,lqosan eivj Tafnaj
276
Jer 43,8–13 / JerG 50,8–13
Jer 43,8–13
36,14e; 38,11a; + dy" → 6,9c
keine Sgr
keine Sgr
Id 1.1a
Id 3.1
12a; 42,12bc
9b1
46,3a.9c; 51,3b.12d
Id 1.6; 10e; 42,12bc
Id 4.36
Id 1.6
277
`rmoale sxen>P;x.t;B. Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
tAldoG> ~ynIb'a] ^l. \ ^d>y"B. xq;
[!Bel.M;B; jl,M,B;] ~T'n>m;j.W
sxen>P;x.t;B. h[or>P;-tyBe xt;p,B. [rv,a]]
`# hd"Why> yven>a; \ ~ydIWhy> ~yvin"a] § ynEy[el.
[~h,ylea]] T'r>m;a'w>
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo
x:levo ynIn>hi
[yDIb.[]; lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn>-ta, yTix.q;l'w>
hL,aeh' ~ynIb'a]l' l[;M;mi Aas.ki [yTi]m.f;w>
T'n>m'j' \ yTin>m'j' rv,a]
`~h,yle[] (ta. o[pla, QAryrIp.v;) ArWrp.v;-ta, hj'n"w>
(Qab'W) ha'b'W
~yIr"c.mi #r<a,-ta, hK'hiw>
tw<M'l; rv,a]
tw<M'l;
ybiV.l; rv,a]w:
ybiV,l;
br<x,l; rv,a]w:
`br<x'l,
# ~h,yhel{a/ \ ~yIr:c.mi yhel{a/ § yTeb'B. vae tCihiw> \ yTiC;hiw>
~p'r"f.W
~b'v'w>
~yIr:c.mi #r<a,-ta, hj'['w>
Adg>Bi-ta, h[,roh' hj,[]y:-rv,a]K;
`~Alv'B. [~V'mi] ac'y"w>
vm,v, tyBe tAbC.m;-ta, rB;viw>
# !AaB. \ ~yIr"c.mi #r<a,B. § rv,a]
`vaeB' @rof.yI # ~h,yTeB'-ta,w> \ ~yIr:c.mi-yhel{a/ yTeB'-ta,w> §
8
a 9
b1
c
b2
a 10
b
c
d
e
f
g
a 11
b
c
d
e
f
g
h
a 12
b
c
d
e
f
a 13
b
c
8
9
10
11
12
13
kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an evn Tafnaj le,gwn
la,be seautw/| li,qouj mega,louj
kai. kata,kruyon auvtou.j
evn proqu,roij th/j oivki,aj Faraw evn Tafnaj
katV ovfqalmou.j avndrw/n Iouda
kai. evrei/j
ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. avposte,llw
kai. a;xw Naboucodonosor basile,a Babulw/noj
kai. qh,sei to.n qro,non auvtou/ evpa,nw tw/n li,qwn tou,twn
w-n kate,kruyaj
kai. avrei/ ta. o[pla evpV auvtou.j
kai. eivseleu,setai
kai. pata,xei gh/n Aivgu,ptou
ou]j eivj qa,naton
eivj qa,naton
kai. ou]j eivj avpoikismo,n
eivj avpoikismo,n
kai. ou[j eivj r`omfai,an
eivj r`omfai,an
kai. kau,sei pu/r evn oivki,aij qew/n auvtw/n
kai. evmpuriei/ auvta.j
kai. avpoikiei/ auvtou.j
kai. fqeiriei/ gh/n Aivgu,ptou
w[sper fqeiri,zei poimh.n to. i`ma,tion auvtou/
kai. evxeleu,setai evn eivrh,nh|
kai. suntri,yei tou.j stu,louj ~Hlioupo,lewj
tou.j evn Wn
kai. ta.j oivki,aj auvtw/n katakau,sei evn puri,
278
Jer 43,3–9 mit 4Q72a (4QJerd)
Wnt'ao tTe ![;m;l. WnB' ^t.ao tySim; hY"rInE-!B, %WrB' yKi
`lb,B' Wnt' 4Q72a ao tAlg>h;l.W Wnt'ao tymih'l. ~yDIf.K;h;-dy:b.
~['h'-lk'w> ~yliy"x]h; yrEf'-lk'w> {[x:rEq'-!B,]} !n"x'Ay [m;v'-al{w>
`hd"Why> #r<a,B. tb,v,l' hw"hy> lAqB.
~yliy"x]h; yrEf'-lk'w> {[x:rEq'-!B,]} !n"x'Ay xQ;YIw:
hd"Why> tyrIaev.-lK' tae
5bc: Id 4.4; 40,12ab (Kon 88f.)
{[~yIAGh;-lK'm]i } Wbv'-rv,a]
Id 4.5
{[~v'-WxD>nI rv,a]] }
4
#r<a'B' \ hd"Why> #r<a,B. § rWgl'
`# ~yIr"c.mi #r<a,B. \\
2e; 42,15cd.17c; 44,8ab.12b.14a
41,16a3; 44,20
@J;h;-ta,w> ~yviN"h;-ta,w> ~yrIBoGIh; \ ~yrIb'G>h;-ta,
vp,N<h;-[lK'] taew> %l,M,h; tAnB.-ta,w>
{[!p'v'-!B,]} ~q'yxia]-!B, Why"l.d:G>-ta, {[~yxiB'j;-br:]} !d"a]r>z:Wbn> x:yNIhi rv,a]
→ 42,2a
`WhY"rInE-!B, %WrB'-ta,w> aybiN"h; Why"m.r>yI taew>
~yIr:c.mi [#r<a,] WaboY"w:
hw"hy> lAqB. W[m.v' al{ yKi
`sxen>P;x.T;-{[d[;]} WaboY"w:
`rmoale sxen>P;x.t;B. Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> yhiy>w:
tAldoG> ~ynIb'a] ^l. \ ^d>y"B. xq;
keine Sgr
[!Bel.M;B; jl,M,B;] ~T'n>m;j.W
sxen>P;x.t;B. {h[or>P;-tyBe} xt;P,B; \\ xt;p,B. [rv,a]]
keine Sgr
`4Q72a # hd"Why> yven>a; \ ~ydIWhy> ~yvin"a] § ynEy[el.
279
Jer 43,3–9 mit 4Q72a (4QJerd) / JerG 50,3–9
a
3
3
4
4
5
5
b1
c
b2
a1 6
b
a2
a 7
b
c
8
a 9
b1
c
b2
avllV h' Barouc ui`o.j Nhri,ou sumba,llei se pro.j h`ma/j i[na dw/|j h`ma/j
eivj cei/raj tw/n Caldai,wn tou/ qanatw/sai h`ma/j kai. avpoikisqh/nai h`ma/j eivj Babulw/na
kai. ouvk h;kousen Iwanan kai. pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj kai. pa/j o` lao.j
th/j fwnh/j kuri,ou katoikh/sai evn gh/| Iouda
kai. e;laben Iwanan kai. pa,ntej oi` h`gemo,nej th/j duna,mewj
pa,ntaj tou.j kataloi,pouj Iouda
tou.j avpostre,yantaj
katoikei/n evn th/| gh/|
6
7
8
9
tou.j dunatou.j kai. ta.j gunai/kaj kai. ta. loipa.
kai. ta.j qugate,raj tou/ basile,wj kai. ta.j yuca,j
a]j kate,lipe Nabouzardan meta. Godoli,ou ui`ou/ Acikam
kai. Ieremi,an to.n profh,thn kai. Barouc ui`o.n Nhri,ou
kai. eivsh,lqosan eivj Ai;gupton
o[ti ouvk h;kousan th/j fwnh/j kuri,ou
kai. eivsh,lqosan eivj Tafnaj
kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Ieremi,an evn Tafnaj le,gwn
la,be seautw/| li,qouj mega,louj
kai. kata,kruyon auvtou.j
evn proqu,roij th/j oivki,aj Faraw evn Tafnaj
katV ovfqalmou.j avndrw/n Iouda
280
Jer 44,1–10
rb'D"h;
~ydIWhY>h;-lK' la, Why"m.r>yI-la, hy"h' rv,a]
15a2.26a; + #r<a, → 2,7a
~yIr"c.mi [#r<a,]B. ~ybiv.YOh;
Id 4.28; 2,16; 46,14c
`rmoale sArt.P; #r<a,b.W [@nOb.W] sxen>P;x.tb; .W lDog>mBi . ~ybiv.YOh;
Id 1.1a
laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
h['r"h'-lK' tae ~t,yair> ~T,a;
hd"Why> yrE['-[lK'] l[;w> ~Il;v'Wry>-l[; ytiabehe rv,a]
6c.22c; + ~Ay → 25,18; keine Sgr
[hZ<h; ~AYh;] hB'r>x' ~N"hiw>
4,29e; Kon 66
`bveAy [~h,B'] !yaeme \ !yaew>
~t'['r" ynEP.mi
Kon 17
~yrIxea] ~yhil{ale [dbo[]l;] rJeq;l. tk,l,l' ynIse[ik.h;l. Wf[' rv,a]
Kon 8f.
`[~k,yteboa]w: ~T,a; hM'he] ~T,[.d:y> \ ~W[d"y> al{ rv,a]
rmoale x:l{v'w> ~yKev.h; ~yaiybiN>h; yd:b'[]-[lK']-ta, ~k,ylea] xl;v.a,w"
taZOh; hb'[eToh;-rb;D> tae Wf[]t; an"-la;
`ytianEf' rv,a]
W[m.v' al{w>
~t'['r"me bWvl' ~n"z>a'-ta, WJhi-al{w>
`~yrIxea] ~yhil{ale rJeq; yTil.bil.
yPia;w> ytim'x] %T;Tiw:
→ 11,6b
~Il'v'Wry> (!) tAcxub.W hd"Why> yrE['B. r[;b.Tiw:
`hZ<h; ~AYK; hm'm'v.li hB'r>x'l. hn"yy<h.Tiw:
Id 1.1b = Id 1.2b
[laer"f.yI yhel{a]/ tAab'c. [yhel{a]/ hw"hy> rm;a'-hKo hT'[;w>
~k,l' tyrIk.h;l. ~k,tevop.n:-la, hl'Adg> h['r" ~yfi[o ~T,a; hm'l'
hd"Why> %ATmi qnEAyw> lleA[ hV'aiw>-vyai
`(mhde,na) tyrIaev. ~k,l' (Pass) rytiAh yTil.bil.
~yIr:c.mi #r<a,B. ~yrIxea] ~yhil{ale rJeq;l. ~k,ydEy> yfe[m] ;B. ynIse[ik.h;l.
~k,l' tyrIk.h; ![;m;l. ~v' rWgl' ~t,aB' \ ~yaiB' [~T,a;]-rv,a]
`#r<a'h' yyEAG [lko]B. hP'r>x,l.W hl'l'q.li ~k,t.Ayh/ ![;m;l.W
~k,yteAba] tA[r"-ta, ~T,x.k;v.h;
17c.21b; Kon 160ff.
~k,yrEf' \ wyv'n" tA[r" taew> hd"Why> ykel.m; tA[r"-ta,w>
10d.11b
~k,yven> t[or" taew> [~k,te[or" taew>]
`~Il'v'Wry> (!) tAcxub.W hd"Why> #r<a,B. Wf[' rv,a]
→ 11,6b
→ 26,3c
hZ<h; ~AYh; d[; (evpau,santo) WaK.dU al{
[War>y" al{w>]P
→ 9,12e
(avntei,conto) Wkl.h'-al{w>
23d; Kon 149.151
# (tw/n prostagma,twn mou) yt;Qoxub.W ytir"Atb. §
`~t'Aba] \ ~k,yteAba] ynEp.li[w> ~k,ynEp.l]i yTit;n"-rv,a]
9a; Kon 12
281
Jer 44,1–10 / JerG 51,1–10
a
b
1
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
a
b
2
a
b
c
a
b
6
a
b
8
a
9
3
4
5
7
b
a 10
b
c
d
1
o` lo,goj
o` geno,menoj pro.j Ieremi,an a[pasi toi/j VIoudai,oij
toi/j katoikou/sin evn Aivgu,ptw|
kai. toi/j kaqhme,noij evn Magdw,lw| kai. evn Tafnaj kai. evn gh/| Paqou,rhj le,gwn
2 ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl
u`mei/j e`ora,kate pa,nta ta. kaka,
a] evph,gagon evpi. Ierousalhm kai. evpi. po,leij Iouda
kai. ivdou, eivsin e;rhmoi
avpo. evnoi,kwn
3 avpo. prosw,pou ponhri,aj auvtw/n
h-j evpoi,hsan parapikra/nai, me poreuqe,ntej qumia/n qeoi/j e`te,roij
oi-j ouvk e;gnwte
4 kai. avpe,steila pro.j u`ma/j tou.j pai/da,j mou tou.j profh,taj o;rqrou kai. avpe,steila le,gwn
mh. poih,shte to. pra/gma th/j molu,nsewj tau,thj
h-j evmi,shsa
5 kai. ouvk h;kousan
kai. ouvk e;klinan to. ou=j auvtw/n avpostre,yai avpo. tw/n kakw/n auvtw/n
pro.j to. mh. qumia/n qeoi/j e`te,roij
6 kai. e;staxen h` ovrgh, mou kai. o` qumo,j mou
kai. evxekau,qh evn po,lesin Iouda kai. e;xwqen Ierousalhm
kai. evgenh,qhsan eivj evrh,mwsin kai. eivj a;baton w`j h` h`me,ra au[th
7 kai. nu/n ou[twj ei=pe ku,rioj pantokra,twr
i[na ti, u`mei/j poiei/te kaka. mega,la evpi. yucai/j u`mw/n evkko,yai u`mw/n
a;nqrwpon kai. gunai/ka nh,pion kai. qhla,zonta evk me,sou Iouda
pro.j to. mh. kataleifqh/nai u`mw/n mhde,na
8 parapikra/nai, me evn toi/j e;rgoij tw/n ceirw/n u`mw/n qumia/n qeoi/j e`te,roij evn gh/| Aivgu,ptw|
eivj h]n eivsh,lqate evnoikei/n evkei/ i[na evkkoph/te
kai. i[na ge,nhsqe eivj kata,ran kai. eivj ovneidismo.n evn toi/j e;qnesi th/j gh/j
9 mh. evpile,lhsqe u`mei/j tw/n kakw/n tw/n pate,rwn u`mw/n
kai. tw/n kakw/n tw/n basile,wn Iouda kai. tw/n kakw/n tw/n avrco,ntwn u`mw/n
kai. tw/n kakw/n tw/n gunaikw/n u`mw/n
w-n evpoi,hsan evn gh/| Iouda kai. e;xwqen Ierousalhm
10 kai. ouvk evpau,santo e[wj th/j h`me,raj tau,thj
kai. ouvk avntei,conto
tw/n prostagma,twn mou
w-n e;dwka kata. pro,swpon tw/n pate,rwn auvtw/n
282
Jer 44,11–19 / JerG 51,11–19
Jer 44,11–19
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
`hd"Why>-lK'-ta, § tyrIk.h;l.[W h['r"l. ~k,B'] yn:P' ~f' ynIn>hi
Kon 122, 124; keine Sgr
Kon 125
# tyrIaeV.h;-lK'-ta, \ hd"Why> tyrIaev.-ta, yTix.q;l'w>
Kon 124; + #r<a, → 2,7a; keine Sgr [~v' rWgl' ~yIr:c.mi-#r<a, aAbl' ~h,ynEp. Wmf']-rv,a]
12e
[lko WMt;w>]
keine Sgr
Wlp.n"w> | \ WlPoyI ~yIr:cm. i [#r<a,]B.
lAdG"-d[;w> !joQm' i WMT;yI b['r"B'<W> | br<x,B;
Kon 49f.; → 34,4c
[Wtmuy" b['r"b'W br<x,B;]
Id 5.2; 42,18d (Kon 158)
`[hP'r>x,l.W] hl'l'q.liw> hM'v;l. hP'r>x,l. \ hl'al' . Wyh'w>
~yIr:c.mi [#r<a,]B. ~ybiv.AYh; l[; yTid>q;p'W
15a2.26a; + #r<a, → 2,7a
Id 4.43; Kon 49f.
`[rb,D"b;W] b['r"B<' W> br<x,B; ~Il'v'Wry>-l[; yTid>q;P' rv,a]K;
41,17d
hd"Why> tyrIaev.li (!) dyrIf'w> jyliP' hy<h.yI al{w>
28b
hd"Why> #r<a, bWvl'[w>] ~yIr"c.mi #r<a,B. # ~yrIG"h; \ ~v'-rWgl' ~yaiB'h; §
→ 35,9a
~v' [tb,v,l'] bWvl' ~v'p.n:-ta, ~yaiF.n:m. hM'he-rv,a]
WbWvy"-al{ [yKi]
`~yjileP.-~ai yKi
~y[id>YOh; ~yvin"a]h'-lK' Why"m.r>yI-ta, Wn[]Y:w:
~yrIxea] ~yhil{ale ~h,yven> tArJ.qm; .-yKi
lAdG" lh'q' [tAdm.[oh'] ~yviN"h;-lk'w>
`rmoale sArt.p;B. ~yIr:c.mi-#r<a,B. ~ybiv.YOh; ~['h'-lk'w>
rb'D"h;
hw"hy> ~veB. Wnyleae T'r>B;DI-rv,a]
`^yl,ae ~y[im.vo WNn<yae
rb'D"h;-lK'-ta, hf,[]n: hf{[' yKi
WnyPimi aceyE \ ac'y"-rv,a]
Kon 80
~ykis'n> Hl'-%ySeh;w> ~yIm;V'h; tK;lm. ;l. \ tk,l,m.li rJeq;l.
Wnykel'm. Wnyteboa]w: Wnx.n:a] Wnyfi[' rv,a]K;
→ 11,6b
~Il'v'Wry> (!) tAcxub.W hd"Why> yrE['B. WnyrEf'w>
~x,l,-[B;f.NIw:
~ybiAj hy<h.NIw:
`Wnyair" al{ h['r"w>
~yIm;V'h; tK;l.m;l. \ tk,l,m.li rJeq;l. Wnl.d:x' za'-!miW
Kon 80
17a2.19ac.25e; Kon 91
[~ykis'n> Hl'-%Seh;w>]
lko Wnr>s;x'
`Wnm.T' b['r"b'W br<x,b;W
Kon 80
~ykis'n> Hl' %Seh;l.W ~yIm;V'h; tK;l.m;l. \ tk,l,m.li ~yrIJ.qm; . Wnx.n:a]-ykiw>
Id 5.12
[hb'ci[]hl
; .] ~ynIW"K; Hl' Wnyfi[' Wnyven"a] ydE[]l.Bm; ih]
`~ykis'n> Hl' %Seh;w>
283
a
b
a
b
c
d
e
f
g
a
b
a
11
12
11 dia. tou/to ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. evfi,sthmi to. pro,swpo,n mou 12 tou/ avpole,sai
pa,ntaj tou.j kataloi,pouj
tou.j
evn Aivgu,ptw| kai. pesou/ntai
evn r`omfai,a| kai. evn limw/| evklei,yousin avpo. mikrou/ kai. e[wj mega,lou
13
13
14
14
b
c
d
a1 15
b
a2
aP16
b
a
a1 17
b
a2
c
15
16
17
kai. e;sontai eivj ovneidismo.n kai. eivj avpw,leian kai. eivj kata,ran
kai. evpiske,yomai evpi. tou.j kaqhme,nouj evn Aivgu,ptw|
w`j evpeskeya,mhn evpi. Ierousalhm evn r`omfai,a| kai. evn limw/|
kai. ouvk e;stai sesw|sme,noj ouvqei.j tw/n evpiloi,pwn Iouda
tw/n paroikou,ntwn evn gh/| Aivgu,ptw| tou/ evpistre,yai eivj gh/n Iouda
evfV h]n auvtoi. evlpi,zousi tai/j yucai/j auvtw/n tou/ evpistre,yai evkei/
ouv mh. evpistre,ywsin
avllV h' avnasesw|sme,noi
kai. avpekri,qhsan tw/| Ieremi,a| pa,ntej oi` a;ndrej oi` gno,ntej
o[ti qumiw/sin ai` gunai/kej auvtw/n qeoi/j e`te,roij
kai. pa/sai ai` gunai/kej sunagwgh. mega,lh
kai. pa/j o` lao.j oi` kaqh,menoi evn gh/| Aivgu,ptw| evn Paqou,rh| le,gontej
o` lo,goj
o]n evla,lhsaj pro.j h`ma/j tw/| ovno,mati kuri,ou
ouvk avkou,some,n sou
o[ti poiou/ntej poih,somen pa,nta to.n lo,gon
o]j evxeleu,setai evk tou/ sto,matoj h`mw/n
qumia/n th/| basili,ssh| tou/ ouvranou/ kai. spe,ndein auvth/| sponda,j
kaqa. evpoih,samen h`mei/j kai. oi` pate,rej h`mw/n kai. oi` basilei/j h`mw/n
kai. oi` a;rcontej h`mw/n evn po,lesin Iouda kai. e;xwqen Ierousalhm
kai. evplh,sqhmen a;rtwn
kai. evgeno,meqa crhstoi.
kai. kaka. ouvk ei;domen
kai. w`j dieli,pomen qumiw/ntej th/| basili,ssh| tou/ ouvranou/
d
e
f
a 18
18
b
c
a 19
b
c
hvlattw,qhmen pa,ntej
kai. evn r`omfai,a| kai. evn limw/| evxeli,pomen
19 kai. o[ti h`mei/j evqumiw/men th/| basili,ssh| tou/ ouvranou/ kai. evspei,samen auvth/| sponda,j
mh. a;neu tw/n avndrw/n h`mw/n evpoih,samen auvth/| cauw/naj
kai. evspei,samen auvth/| sponda,j
284
Jer 44,20–27
~yrIBoGIh; \ ~yrIb'G>h;-l[; ~['h'-lK'-la, Why"m.r>yI rm,aYOw:
`rmoale rb'D" Atao ~ynI[oh' ~['h'-lK'-l[;w> ~yviN"h;-l[;w>
rJeQih;-ta, aAlh]
→ 11,6b
~T,a; ~Il;v'Wry> (!) tAcxub.W hd"Why> yrE['B. ~T,r>J;qi rv,a]
#r<a'h' ~[;w> ~k,yrEf'w> ~k,ykelm. ; ~k,yteAba]w:
11,4c
hw"hy> rk;z" [~t'ao]
`ABli-l[; hl,[]T;w:
~k,ylel.[;m; [:ro ynEP.mi tafel' dA[ hw"hy> lk;Wy-al{w>
tbo[eATh; ynEP.mi
~t,yfi[] rv,a]
Kon 66
`hZ<h; ~AYh;K. [bveAy !yaeme] hl'l'q.liw> hM'v;l.W hB'r>x'l. ~k,c.r>a; yhiT.w:
(Impf) ~T,r>J;qi rv,a] ynEPm
. i
hw"hyl; ~t,aj'x] rv,a]w:
hw"hy> lAqB. ~T,[m. ;v. al{w>
wyt'wOd>[eb.W wyt'Qoxub.W * Atr"tob.W
~T,k.l;h] al{
taZOh; h['r"h' ~k,t.a, # ar"q.Tiw: \ tar"q' !Ke-l[; §
6c.22c; Kon 59; + ~Ay → 25,18
`[hZ<h; ~AYK;]
~yviN"h;-[lK'] la,w> ~['h'-[lK']-la, Why"m.r>yI rm,aYOw:
24bc: 26a
[hd"Why>-lK'] hw"hy>-rb;D> W[m.vi
`[~yIr"c.mi #r<a,B. rv,a]]
Id 4.36
Id 1.1a
[rmoale] laer"f.yI yhel{a/ [tAab'c]. -hw"hy> rm;a'-hKo
# ~T,r>B;DI ~k,ypiB. ~yviN"h; hn"Tea; \ ~k,ypiB. hn"r>Bed:T.w: ~k,yven>W ~T,a; §
rmoale ~t,aLemi ~k,ydEybiW
WnyrEd"n>-ta, hf,[]n: hf{['
Kon 80
~ykis'n> Hl' %Seh;l.W ~yIm;V'h; tK;l.m;l. \ tk,l,m.li rJeq;l. Wnr>d:n" rv,a]
~k,yrEd>nI-ta, (Aor) hn"m.yqiT' ~yqeh'
25f
`[~k,yrEd>nI-ta,] (Aor) hn"yf,[]t; hf{['w>
~yIr"c.mi #r<a,B. ~ybiv.YOh; hd"Why>-lK' hw"hy>-rb;d> W[m.vi !kel'
lAdG"h; ymiv.Bi yTi[.B;v.nI ynIn>hi
hw"hy> rm;a'
rmeao<le> hd"Why> [vyai]-lK' ypiB. [ar"q.nI] ymiv. dA[ hy<h.yI-~ai
Id 4.32; → 5,13c
hwIhy> [yn"doa]]-yx;
`~yIr"c.mi #r<a,-lk'B.
→ 1,5a
(Inf) hb'Ajl. al{w> «auvtou,j» (Inf) h['r"l. ~h,yle[] dqevo ynIn>hi <yKi>
Id 4.32; 27b1c: 24bc.26a; keine Sgr
hd"Why> [vyai]-lk' WMt;w>
Id 4.36; keine Sgr
~yIr:c.mi-#r<a,B. ~ybiv.YOh; \ rv,a]
`~t'AlK.-d[; b['r"b'W br<x,B;
Jer 44,20–27 / JerG 51,20–27
41,16a3; 43,6a1
285
20
a1 21
b
a2
c
a 22
b
c
a 23
b
c
d
e
a 24
b
c
a 25
b
c
d
e
f
g
a 26
b
c
d1
e
d2
a 27
b1
c
b2
20 kai. ei=pen Ieremi,aj panti. tw/| law/| toi/j dunatoi/j
kai. tai/j gunaixi. kai. panti. tw/| law/| toi/j avpokriqei/sin auvtw/| lo,gouj le,gwn
21 ouvci. tou/ qumia,matoj
ou- evqumia,sate evn po,lesin Iouda kai. e;xwqen Ierousalhm u`mei/j
kai. oi` pate,rej u`mw/n kai. oi` basilei/j u`mw/n kai. oi` a;rcontej u`mw/n kai. o` lao.j th/j gh/j
evmnh,sqh ku,rioj
kai. avne,bh evpi. kardi,an auvtou/
22 kai. ouvk hvdu,nato ku,rioj e;ti fe,rein avpo. prosw,pou ponhri,aj pragma,twn u`mw/n
avpo. tw/n bdelugma,twn
w-n evpoih,sate
kai. evgenh,qh h` gh/ u`mw/n eivj evrh,mwsin kai. eivj a;baton kai. eivj avra.n w`j h` h`me,ra auvth
23 avpo. prosw,pou w-n evqumia/te
kai. w-n h`ma,rtete tw/| kuri,w|
kai. ouvk hvkou,sate th/j fwnh/j kuri,ou
kai. evn toi/j prosta,gmasin auvtou/ kai. evn tw/| no,mw| auvtou/ kai. evn toi/j marturi,oij auvtou/
ouvk evporeu,qhte
kai. evpela,beto u`mw/n ta. kaka. tau/ta
24 kai. ei=pen Ieremi,aj tw/| law/| kai. tai/j gunaixi,n
avkou,sate lo,gon kuri,ou
25 ou[twj ei=pe ku,rioj o` qeo.j Israhl
u`mei/j gunai/kej tw/| sto,mati u`mw/n evlalh,sate
kai. tai/j cersi.n u`mw/n evplhrw,sate le,gousai
poiou/sai poih,somen ta.j o`mologi,aj h`mw/n
a]j w`mologh,samen qumia/n th/| basili,ssh| tou/ ouvranou/ kai. spe,ndein auvth/| sponda,j
evmmei,nasai evnemei,nate tai/j o`mologi,aij u`mw/n
kai. poiou/sai evpoih,sate
26 dia. tou/to avkou,sate lo,gon kuri,ou pa/j Iouda oi` kaqh,menoi evn gh/| Aivgu,ptw|
ivdou. w;mosa tw/| ovno,mati, mou tw/| mega,lw|
ei=pe ku,rioj
eva.n ge,nhtai e;ti o;noma, mou evn sto,mati panto.j Iouda eivpei/n
zh/| ku,rioj
evpi. pa,sh| gh/| Aivgu,ptw|
27 o[ti ivdou. evgw. evgrh,gora evpV auvtou.j tou/ kakw/sai auvtou.j kai. ouvk avgaqw/sai
kai. evklei,yousi pa/j Iouda
oi` katoikou/ntej evn gh/| Aivgu,ptw|
evn r`omfai,a| kai. evn limw/| e[wj a'n evkli,pwsi
286
Jer 44,28–30
keine Sgr
287
Jer 44,28–30 / JerG 51,28–30
rP's.mi ytem. hd"Why> #r<a, [~yIr:c.mi #r<a,-!mi] !Wbvuy> br<x, yjeylip.W
hd"Why> tyrIaev.-[lK'] W[d>y"w>
~v' rWgl' # (oi` katasta,ntej evn gh/| Aivgu,ptw|) ~yIr:c.mi-#r<a,l. ~yaiB'h; §
`[~h,meW yNIM,mi] ~Wqy" ymi-rb;D>
[hw"hy>-~aun>] tAah' ~k,l'-tazOw>
[hZ<h; ~AqM'B;]P ~k,yle[] ynIa] dqepo-yKi
[W[d>Te ![;m;l.]P
`h['r"l. [~k,yle[] yr:b'd> WmWqy" ~Aq yKi]P
hw"hy> rm;a' hKo
w[y]b'y>ao dy:B. ~yIr:c.mi-%l,m, [r:p.x' [h[or>P;]-ta, !tenO ynIn>hi
Avp.n: yveq.bm; . dy:b.W
rC;ar<d>k;Wbn> dy:B. hd"Why>-%l,m, WhY"qid>ci-ta, yTit;n" rv,a]K;
`Avp.n: vQeb;m.W Aby>ao lb,B'-%l,m,
a 28
b
c
a 29
b
c
d
a 30
b
c
28 kai. oi` sesw|sme,noi avpo. r`omfai,aj evpistre,yousin eivj gh/n Iouda ovli,goi avriqmw/|
kai. gnw,sontai oi` kata,loipoi Iouda
oi` katasta,ntej evn gh/| Aivgu,ptw| paroikh/sai evkei/
lo,goj ti,noj evmmenei/
29 kai. tou/to u`mi/n to. shmei/on
o[ti evpiske,yomai evgw. evfV u`ma/j
eivj ponhra,
30 ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. evgw. di,dwmi to.n Ouafrh basile,a Aivgu,ptou eivj cei/raj evcqrou/ auvtou/
kai. eivj cei/raj zhtou,ntwn th.n yuch.n auvtou/
kaqa. e;dwka to.n Sedeki,an basile,a Iouda eivj cei/raj Naboucodonosor
basile,wj Babulw/noj evcqrou/ auvtou/ kai. zhtou/ntoj th.n yuch.n auvtou/
288
Jer 45,1–5 / JerG 51,31–35
Jer 45,1–5
→ 42,2a
4,31f
4e; → 18,4c
4c; → 18,4c
46–51
Kon 135
289
rb'D"h;
hY"rInE-!B, %WrB'-la, aybiN"h; Why"m.r>yI rB,DI rv,a]
Why"m.r>yI yPimi rp,se-l[; hL,aeh' ~yrIb'D>h;-ta, Abt.k'B.
`[rmoale] hd"Why> %l,m, WhY"viayO-!B, ~yqiy"Ahyli ty[ibir>h' hn"V'B;
`%WrB' ^yl,[' [laer"f.yI yhel{a/] hw"hy> rm;a'-hKo
T'r>m;a' <yKi>
(!) yli an"-yAa
ybiaok.m;-l[; !Agy" hw"hy> @s;y"-yKi
[y]tix'n>a;B. (evkoimh,qhn) yTi[.g:y"
`ytiac'm' al{ hx'Wnm.W
wyl'ae rmoa/ \ rm;aTo [hKo]
hw"hy> rm;a' hKo
ytiynIB' <ynIa]>-rv,a] hNEhi
srEho ynIa]
yTi[.j;n" <ynIa]>-rv,a] taew>
vtenO ynIa]
`[ayhi #r<a'h'-lK'-ta,w>]
tAldog> ^l.-vQ,b;T. hT'a;w>
vQeb;T.-la;
hw"hy>-~aun> rf'B'-lK'-l[; h['r" aybime ynIn>hi yKi
[tA]mqoM.[h;]-lK' l[; ll'v'l. ^v.p.n:-ta, [^l.] yTit;n"w>
`~v'-%l,Te rv,a]
a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
31 o` lo,goj
o]n evla,lhsen Ieremi,aj o` profh,thj pro.j Barouc ui`o.n Nhri,ou
o[te e;grafe tou.j lo,gouj tou,touj evn bibli,w| avpo. sto,matoj Ieremi,ou
evn tw/| evniautw/| tw/| teta,rtw| tw/| Iwakim ui`w|/ Iwsi,a basile,wj Iouda
32 ou[twj ei=pe ku,rioj evpi. soi, Barouc
33 o[ti ei=paj
oi;mmoi oi;mmoi
o[ti prose,qhke ku,rioj ko,pon evpi. po,non mou
evkoimh,qhn evn stenagmoi/j
avna,pausin ouvc eu-ron
34 ei=pon auvtw/|
ou[twj ei=pe ku,rioj
ivdou. ou]j evgw. wv|kodo,mhsa
evgw. kaqairw/
kai. ou]j evgw. evfu,teusa
evgw. evkti,llw
35 kai. su. zhth,seij seautw/| mega,la
mh. zhth,sh|j
o[ti ivdou. evgw. evpa,gw kaka. evpi. pa/san sa,rka le,gei ku,rioj
kai. dw,sw th.n yuch,n sou eivj eu[rema evn panti. to,pw|
ou- eva.n badi,sh|j evkei/
290
Jer 46,1–9
Id 2.1
Jer 46,1–9 / JerG 26,1–9
[`~yIAGh;-l[;
aybiN"h; Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> hy"h' rv,a]]
1
1
(siehe bei MT 49,39)
a
b
c
2
2
a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
th/| Aivgu,ptw| evpi. du,namin Faraw Necaw basile,wj Aivgu,ptou
o]j h=n evpi. tw/| potamw/| Euvfra,th| evn Carcamij
o]n evpa,taxe Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj
evn tw/| e;tei tw/| teta,rtw| tou/ Iwakim basile,wj Iouda
avnala,bete o[pla kai. avspi,daj
kai. prosaga,gete eivj po,lemon
evpisa,xate tou.j i[ppouj
evpi,bhte oi` i`ppei/j
kai. kata,sthte evn tai/j perikefalai,aij u`mw/n
proba,lete ta. do,rata
kai. evndu,sasqe tou.j qw,rakaj u`mw/n
ti, o[ti
auvtoi. ptoou/ntai
kai. avpocwrou/sin ovpi,sw
dio,ti oi` ivscuroi. auvtw/n koph,sontai
fugh/| e;fugon
kai. ouvk avne,streyan
perieco,menoi kuklo,qen le,gei ku,rioj
mh. feuge,tw o` kou/foj
kai. mh. avnasw|ze,sqw o` ivscuro,j
evpi. borra/n ta. para. to.n Euvfra,thn hvsqe,nhsan
peptw,kasi
ti,j ou-toj w`j potamo.j avnabh,setai
kai. w`j potamoi. kumai,nousin u[dwr
u[data Aivgu,ptou w`j potamo.j avnabh,setai
Ägypten: Jer 46,2–26 / JerG 26,2–25
→ 43,10g
30,6d; keine Sgr
rAgm' → 20,3e
2b.10e
8b
7b
8,16d; 47,2d; Am 8,8; 9,5
llh III → 25,16c
→ 43,10g
291
~yIr:c.mi %l,m, Akn> h[or>P; lyxe-l[; ~yIr:cm. il.
vmiK.r>k;B. tr"P.-rh;n>-l[; hy"h'-rv,a]
lb,B' %l,m, rC;ar<d>k;Wbn> hK'hi rv,a]
`hd"Why> %l,m, [WhY"viayO-!B,] ~yqiy"Ahyli ty[iybir>h' tn:v.Bi
hN"ciw> !gEm' Wkr>[i
`hm'x'l.Mil; Wvg>W
~ysiWSh; (!) Wrs.ai
~yvir"P'h; Wl[]w:
«u`mw/n» ~y[ib'AkB. WbC.y:t.hiw>
~yxim'r>h' (proba,lete √ hmr ?) Wqr>mi
`«u`mw/n» tnOyOr>Sih; Wvb.li
[ytiyair"] [:WDm;
~yTix; hM'he
rAxa' ~ygIson>
WTK;yU ~h,yrEABgI yKi \ w>
Wsn" sAnm'W
Wnp.hi al{w>
`hw"hy>-~aun> bybiS'mi (perieco,menoi via rAcm') rAgm'
lQ;h; sWny"-la;
rABGIh; jleM'yI-la;w>
Wlv.K' tr"P.-[rh;n>] dy:-l[; hn"Apc'
`Wlp'n"[w>]
hl,[]y: raoy>K; hz<-ymi
`[wy]m'yme Wv[]G"t.yI tArh'N>K;<w>>
hl,[]y: raoy>K; ~yIr:cm. i <yme>
[~yIm' Wv[]GOt.yI tArh'N>k;w>]
rm,aYOw:
hl,[]a;
#r<a,-hS,k;a]
`Hb' ybev.yO[w> ry[i] hd"ybiao
~ysiWSh; Wl[]
bk,r<h' (paraskeua,sate) Wll.hot.hiw>
(!) !gEm' yfep.To jWpW vWK [~]yrIABGI[h;] Wac.[yEw>]
`tv,q' Wkr>DI \ yker>Do | Wfp.Ti \ yfep.To ~ydIWlw>
9
9
kai. ei=pen
avnabh,somai
kai. katakalu,yw gh/n
kai. avpolw/ katoikou/ntaj evn auvth/|
evpi,bhte evpi. tou.j i[ppouj
paraskeua,sate ta. a[rmata
evxe,lqate oi` machtai. Aivqio,pwn kai. Li,buej kaqwplisme,noi o[ploij
kai. Ludoi, avnala,bete evntei,nate to,xon
292
Jer 46,10–17
Jer 46,10–17 / JerG 26,10–17
hwIhy> yn"doal; aWhh; ~AYh;w>
wyr"C'mi ~qeN"hil. hm'q'n> ~Ay
12,12b; Jes 34,5–6
<hw"hyl;> br<x, hl'k.a'w>
h['b.f'w>
~m'D"mi ht'w>r"w>
Id 1.3
`tr"P.-rh;n>-la, !Apc' #r<a,B. [tAab'c]. hwIhy> [yn"doa]l; xb;z< yKi
d['l.gI yli[]
~yIr"c.mi-tB; tl;WtB. yrIc\ yxiq.W
→ 2,20a
«sou» tAapur> (2. Sg, QtyBer>hi) ytiyBer>hi aw>V'l;
`%l' !yae (wvfe,leia √ l[y) hl'['T.
30,13b; 48,2a; Sir 30,23
%leqo \ %nEAlq. ~yIAg W[m.v'
#r<a'h' ha'l.m' %tex'w>ciw>
Wlv'K' rABgIB. rABgI-yKi
`~h,ynEv. Wlp.n" wyD"x.y:
13: Id 2.2; Kon 33, 35
[rb'D"h];
25,13c; 42,19a
[aybiN"h;] Why"m.r>yI-dy:B. \ la, hw"hy> rB,DI rv,a]
`~yIr"c.mi #r<a,-ta, tAKh;l. lb,B' %l,m, [rC;ar<d>k;Wbn>] aAbl'
14ab: 4,5ab; 5,20; 50,2ab; keine Sgr
[~yIr:c.mib.] WdyGIh;
14bc: Id 4.44; Id 4.28
lADg>mbi . [W[ymiv.hw; >]
2,16; 44,1b
[sxen>P;x.tb
; .W] @nOb. W[ymiv.hw; >
Wrm.ai
bCey:t.hi
[%l'] !keh'w>
`^a]b's. \ ^yb,ybis. br<x, hl'k.a'-yKi
21,14c; 50,32e; Klgl 2,3
^[y]r<yBia; # @x; sn" \ @x;s.nI § [:WDm;
dm;[' al{
`APr>hi \ Apd"h] hw"hy> yKi
lv;K' \ lveAK (kai. to. plh/qo,j sou via bro) hB'r>hi
Wh[erE-la, vyai | lp;n"-~G:
keine Sgr
Wrm.aYO[w:]D
hm'Wq
WnTed>l;Am #r<a,-la,w> WnMe[;-la, hb'vun"w>
Ptz hny → 25,38b
`(Gram!) hn"w"Y>h; \ hn"AYh; br<x, ynEP.mi
keine Sgr
# ~ve War>qi \ ~v' War>q' §
2a
!Aav' ~yIr:c.mi-%l,m, <Akn>> h[or>P;
`d[eAMh; (esbi√ bz[ ?) rybi[/h,
Id 1.3; → 1,1a
293
[tAab'c]. (qew/| h`mw/n = Q + PP)
a 10
b
c
d
e
a 11
b
c
d
a 12
b
c
d
a 13
b
a 14
b
c
d
e
f
g
a 15
b
c
a 16
b
c
d
e
a 17
b
c
10 kai. h` h`me,ra evkei,nh tw/| kuri,w| qew/| h`mw/n
h`me,ra evkdikh,sewj tou/ evkdikh/sai tou.j evcqrou.j auvtou/
kai. katafa,getai ma,caira tou/ kuri,ou
kai. evmplhsqh,setai
kai. mequsqh,setai avpo. tou/ ai[matoj auvtw/n
o[ti qusi,a tw/| kuri,w| avpo. gh/j borra/ evpi. potamw/| Euvfra,th|
11 avna,bhqi Galaad
kai. la,be r`hti,nhn parqe,nw| qugatri. Aivgu,ptou
eivj keno.n evplh,qunaj iva,mata, sou
wvfe,leia ouvk e;sti soi,
12 h;kousan e;qnh fwnh,n sou
kai. th/j kraugh/j sou evplh,sqh h` gh/
o[ti machth.j pro.j machth.n hvsqe,nhsen
evpi. to. auvto. e;pesan avmfo,teroi
13
a] evla,lhse ku,rioj evn ceiri. Ieremi,ou
tou/ evlqei/n to.n basile,a Babulw/noj tou/ ko,yai th.n gh/n Aivgu,ptou
14 avnaggei,late
eivj Ma,gdwlon
kai. paraggei,late eivj Me,mfin
ei;pate
evpi,sthqi
kai. e`toi,mason
o[ti kate,fage ma,caira th.n smi,laka, sou
15 dia. ti, e;fugen o` +Apij o` mo,scoj [o` evklekto,j] sou
ouvk e;meinen
o[ti ku,rioj pare,lusen auvto,n
16 kai. to. plh/qo,j sou hvsqe,nhse
kai. e;pese kai. e[kastoj pro.j to.n plhsi,on auvtou/
evla,loun
avnastw/men
kai. avnastre,ywmen pro.j to.n lao.n h`mw/n eivj th.n patri,da h`mw/n
avpo. prosw,pou macai,raj ~Ellhnikh/j
17 kale,sate to. o;noma
Faraw Necaw basile,wj Aivgu,ptou Sawn
esbi emwhd
294
Jer 46,18–26 / JerG 26,18–26
Jer 46,18–26
yn"doa] \ %l,M,h;-~aun> ynIa'-yx;
[Amv. tAab'c.] hw"hy>
`aAby" ~Y"B; lm,r>k;k.W ~yrIh'B, rAbt'K. yKi
~yIr"c.mi-tB; tb,v,Ay %l' yfi[] hl'Ag yleK.
hy<h.ti hM'v;l. @nO-yKi
9,11f; 48,9b
(kai. kauqh,setai √ tcy) ht'C.nIw>
48,9c; 51,29c; Kon 66
`<HB'> bveAy !yaeme
~yIr"c.mi hY"piypey> \ hY"pi-hpey> hl'g>[,
keine Sgr
aB' !ApC'mi (avpo,spasma) #r<q,
`Hb' \ ab'
qBer>m; yleg>[,K. HB'r>qib. h'yr<kif.-~G:
Wnp.hi hM'he-~g:-yKi
wyD"x.y: Wsn"
Wdm'[' al{
`~t'D"quP. t[e ~h,yle[] aB' [~]d"yae ~Ay yKi
vx'N"K; [H]l'Aq
(suri,zontoj) %leyE
WkleyE lAxb. \ lyIx;b.-yKi
`~yci[e ybej.xoK. Hl' (Fut) WaB' tAMDUr>q;b.W
hw"hy>-~aun> Hr"[.y: (Fut) Wtr>K'
(eivkasqh/|) rqex'yE al{ yKi
hB,r>a;me WBr: yKi
`rP's.mi ~h,l' !yaew>
~yIr"c.mi-tB; hv'ybiho
`!Apc'-~[; dy:B. hn"T.nI
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c. hw"hy> rm;a]'
[~yIr:c.mi-l[;w>] h[or>P;-l[;w> Hn"B. \ aNOmi !Ama'-la, dqeAp ynIn>hi
Id 1.6
`AB ~yxij.Boh; l[;w> [h[or>P;-l[;w> h'yk,l'm.-l[;w> h'yh,l{a-/ l[;w>]
; . dy:B. ~yTit;n>W]
Kon 29f.; 27,6a; 29,21b; 44,30c
[~v'p.n: yveq.bm
[wyd"b'[]-dy:b.W lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn> dy:b.W]
Id 4.29
[`hw"hy>-~aun> ~d<q,-ymeyKi !Kov.Ti !ke-yrEx]aw; >]
18ab: 48,15cd; 51,57cd; keine Sgr
→ 10,16d
295
a 18
b
c
a 19
b
c
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
a
b
20
21
22
23
24
25
a 26
18 zw/ evgw, le,gei ku,rioj
o` qeo,j
o[ti w`j to. VItabu,rion evn toi/j o;resi kai. w`j o` Ka,rmhloj evn th/| qala,ssh| h[xei
19 skeu,h avpoikismou/ poi,hson seauth/| katoikou/sa qu,gater Aivgu,ptou
o[ti Me,mfij eivj avfanismo.n e;stai
kai. kauqh,setai
dia. to. mh. u`pa,rcein katoikou/ntaj evn auvth/|
20 da,malij kekallwpisme,nh Ai;guptoj
avpo,spasma avpo. borra/ h=lqen
evpV auvth,n
21 kai. oi` misqwtoi. auvth/j evn auvth/| w[sper mo,scoi siteutoi,
dio,ti kai. auvtoi. avpestra,fhsan
kai. e;fugon o`moqumado,n
ouvk e;sthsan
o[ti h`me,ra avpwlei,aj h=lqen evpV auvtou.j kai. kairo.j evkdikh,sewj auvtw/n
22 fwnh. w`j o;fewj
suri,zontoj
o[ti evn a;mmw| poreu,sontai
evn avxi,naij h[xousin evpV auvth.n w`j ko,ptontej xu,la
23 evkko,yousi to.n drumo.n auvth/j le,gei ku,rioj
o[ti ouv mh. eivkasqh/|
o[ti plhqu,nei u`pe.r avkri,da
kai. ouvk e;stin auvtoi/j avriqmo,j
24 kath|scu,nqh quga,thr Aivgu,ptou
paredo,qh eivj cei/raj laou/ avpo. borra/
25
ivdou. evgw. evkdikw/ to.n Amwn to.n ui`o.n auvth/j evpi. Faraw
kai. evpi. tou.j pepoiqo,taj evpV auvtw/|
26
b
296
Jer 46,27–28 / JerG 26,27–28
Jer 46,27–28
27: || 30,10
27a
28b–g: || 30,11
28cd: Id 4.4
297
bqo[]y: yDIb.[; ar"yTi-la; hT'a;w>
laer"f.yI tx;Te-la;w>
qAxr"me ^[]viAm ynIn>hi yKi
~y"b.vi #r<am, e ^[]r>z:-ta,w>
bAq[]y: bv'w>
jq;v'w>
(kai. u`pnw,sei = !vey"w> ?) !n:a]v;w>
`«auvto,n» dyrIx]m; !yaew>
hw"hy>-~aun> bqo[]y: yDIb.[; ar"yTi-la; [hT'a;]
ynIa' ^T.ai yKi
[~]yIAG[h;]-lk'B. hl'k' hf,[/a, yKi
hM'v' ^yTix.D:hi rv,a]
hl'k' hf,[/a,-al{ ^t.aow>
jP'v.Mil; ^yTir>S;yIw>
`&'Q,n:a] al{ hQen:w>
a 27
b
c
d
e
f
g
h
a 28
b
c
d
e
f
g
27 su. de. mh. fobhqh/|j dou/lo,j mou Iakwb
mhde. ptohqh/|j Israhl
dio,ti ivdou. evgw. sw,|zw se makro,qen
kai. to. spe,rma sou evk gh/j aivcmalwsi,aj auvtw/n
kai. avnastre,yei Iakwb
kai. h`suca,sei
kai. u`pnw,sei
kai. ouvk e;stai o` parenoclw/n auvto,n
28 mh. fobou/ pai/j mou Iakwb le,gei ku,rioj
o[ti meta. sou/ evgw, eivmi
o[ti poih,sw sunte,leian evn panti. e;qnei
eivj ou]j evxw/sa, se evkei/
se. de. ouv mh. poih,sw evklipei/n
kai. paideu,sw se eivj kri,ma
kai. avqw|w/n ouvk avqw|w,sw se
298
Jer 47,1–7
Philister: Jer 47 / JerG 29,1–7
~yTiv.liP.-la, [aybiN"h;
Id 2.1
Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> hy"h' rv,a]]
`[hZ"[;-ta, h[or>p; hK,y: ~r<j,B.]
hw"hy> rm;a' hKo
!ApC'mi ~yli[o ~yIm;-hNEhi
@jeAv lx;n:l. Wyh'w>
Hb' ybev.yOw> ry[i Ha'Alm.W #r<a, Wpj.v.yIw>
~d"a'h' Wq[]z"w>
`#r<a'h' bveAy lKo lliyhew>
(tw/n i[ppwn auvtou/)19 wyr"yBia; tAsr>P; <A>tj;[]v; lAQmi
wyL'GIl.G: !Amh] ABk.rIl. v[;rm: e
`«auvtw/n» ~yId"y" !Ayp.rIme «auvtw/n» ~ynIB'-la, tAba' Wnp.hi-al{
~yTiv.liP.-lK'-ta, dAdv.li aB'h; ~AYh;-l[;
!Adyci[l.]W rco[l.] (2Q12 =) yTir:k.hiw> | \ tyrIk.h;l.
«auvtw/n» rz<[e \ rzE[o dyrIf' lKo<w>>
4a; 25,22a; Am 9,7
`[rATp.k;] ~yYIaih' \ yai tyrIaev. [~yTiv.liP.-ta,] hw"hy> ddEvo-yKi
hZ"[;-la, hx'r>q' ha'B'
→ 8,14d; keine Sgr
!Alq.v.a; (Gram!) ht'm.r>nI \ ht'm.d>nI
√ ddg → 41,5a
`(ko,yeij) ydId"AGt.Ti yt;m'-d[; ~qin"[] \ ~q'm.[i tyrIaev.
keine Sgr
hw"hyl; br<x, [yAh]
yjiqov.ti al{ hn"a'-d[;
%rE[.T;-la, ypis.a'he
√ [gr → 4,20e
y[ig>r"he
`ymirUw" \ yMidow"
6b
[y]jiqov.Ti %yae
Hl'-hW"ci hw"hyw:
~Y"h; @Ax-la,w> !Alq.v.a;-la,
4ab
`(evpegerqh/nai √ rw[) Hd"['y> (evpi. ta.j kataloi,pouj √ rav / drf II) ~v'
19
Jer 47,1–7 / JerG 29,1–7
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
c
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
evpi. tou.j avllofu,louj
ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. u[data avnabai,nei avpo. borra/
kai. e;stai eivj ceima,rroun kataklu,zonta
kai. kataklu,sei gh/n kai. to. plh,rwma auvth/j po,lin kai. tou.j katoikou/ntaj evn auvth/|
kai. kekra,xontai oi` a;nqrwpoi
kai. avlala,xousin a[pantej oi` katoikou/ntej th.n gh/n
avpo. fwnh/j o`rmh/j auvtou/ avpo. tw/n o`plw/n tw/n i[ppwn auvtou/
kai. avpo. seismou/ tw/n a`rma,twn auvtou/ h;cou trocw/n auvtou/
ouvk evpe,streyan pate,rej evfV ui`ou.j auvtw/n avpo. evklu,sewj ceirw/n auvtw/n
evn th/| h`me,ra| th/| evrcome,nh| tou/ avpole,sai pa,ntaj tou.j avllofu,louj
kai. avfaniw/ th.n Tu,ron kai. th.n Sidw/na
kai. pa,ntaj tou.j kataloi,pouj th/j bohqei,aj auvtw/n
o[ti evxoleqreu,sei ku,rioj tou.j kataloi,pouj tw/n nh,swn
h[kei fala,krwma evpi. Ga,zan
avperri,fh VAskalw.n
kai. oi` kata,loipoi Enakim 6 e[wj ti,noj ko,yeij
h` ma,caira tou/ kuri,ou
e[wj ti,noj ouvc h`suca,seij
avpokata,sthqi eivj to.n koleo,n sou
avna,pausai
kai. evpa,rqhti
pw/j h`suca,sei
kai. ku,rioj evnetei,lato auvth/|
evpi. th.n VAskalw/na kai. evpi. ta.j paraqalassi,ouj
evpi. ta.j kataloi,pouj evpegerqh/nai
So die Konjektur von SCHLEUSNER und ZIEGLER; G liest zumeist tw/n podw/n auvtou/.
299
300
Jer 48,1–10 / JerG 31,1–10
Jer 48,1–10
Moab: Jer 48 / JerG 31
ba'Aml.
yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo
Abn>-la, yAh
1de: 9,18bc
hd"D"vu yKi
1g; 1e–h: 8,9a–c; 50,2g–k
[hv'ybiho]
~yIt'y"r>qi hd"K.l.nI
bG"f.Mih; hv'ybiho
`hT'x'w"
ba'Am tl;['T. \ tL;hiT. dA[ !yae
30,13b; 46,11d
h['r" h'yl,[' Wbv.x' !ABv.x,B.
2cd: 18,18bc.ef; Ps 83,5
[Wkl.]
yAGmi hN"t,yrIk.n:[w>]
[y]MiDoTi ~moD" \ !med>m;-~G:
`br<x' %l,Te %yIr:x]a;
3: 51,54
~yIn"Arxome (Ptz) hq'['c. lAq <yKi>
`lAdG" rb,v,w" dvo
ba'Am hr"B.v.nI
5b; 18,22a; 20,16d; 50,46c
[hq'['Z>] W[ymiv.h;\hi
4b.5: Jes 15,5
`hr"[]co \ (Qh'yr<y[ic.) h'yr<A[c.
Q
. ' \ hle[]m; yKi
(Ptz) ykiB,-hl,[]y: | ykib.Bi ( tyxiWLh;) tAxLuh; ha'lm
`~T,[.m;v. \ W[mev' rb,v,-tq;[]c; [yrEc'] ~yIn:roAx %r<d<B. \ dr:AmB. [yKi]
WsnU
~k,v.p.n: WjL.m;
19b; 17,6a
`rB'd>MiB; dAr['K. \ r[eAr[]K; hn"yy<h.tiw>
5,17ef; 49,4b
%yIr:c'b.miB. \ %yIt;Arc.Aab.[W %yIf;[]m;B.] (Vb) %xej.Bi ![;y: yKi
ydIkeL'Ti T.a;-~G:
49,3g
`(QwyD"x.y:) dx;y: wyr"f'w> wyn"h]Ko hl'AGB; (AlT = QvAmk.) vymik. ac'y"w>
ry[i-lK'-la, ddEvo aboy"w>
jleM'ti al{ [ry[iw>]P
qm,[eh' db;a'w>
rvoyMih; dm;v.nIw>
`hw"hy> rm;a' rv,a]<K;>
ba'Aml. !WYci \ #yci-WnT.
9,11f; 49,19c
# (a`fh/| avnafqh,setai √ tcy) hC,ti hcon" \ aceTe acon" § yKi
46,19c; 51,29c; Kon 66
`[!]heB' bveAy !yIa;me | \ !yaeme hn"yy<h.ti hM'v;l. h'yr<[' <lko>w>
hY"mir> hw"hy> tk,al,m. hf,[o rWra'
10a
`~D"mi ABr>x; [:nEmo [rWra'w>]
Id 1.1a
301
[laer"f.yI
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
1
a
b
a
b
c
a
5
2
3
4
6
7
b
a 8
b
c
d
e
a 9
b
c
a 10
b
1
2
th/| Mwab
ou[twj ei=pe ku,rioj
ouvai. evpi. Nabau
o[ti w;leto
evlh,mfqh Kariaqaim
hv|scu,nqh Amasagab
kai. Ataq
ouvk e;stin e;ti ivatrei,a Mwab
evn Esebwn evlogi,santo evpV auvth.n kaka,
evko,yamen auvth.n avpo. e;qnouj
kai. pau/sin pau,setai
o;pisqe,n sou badiei/tai ma,caira
3 o[ti fwnh.n kekrago,twn evx Wrwnaim
o;leqron kai. su,ntrimma me,ga
4 sunetri,bh Mwab
avnaggei,late
eivj Zogora
5 o[ti evplh,sqh Alawq evn klauqmw/| avnabh,setai klai,wn
evn o`dw/| Wrwnaim kraugh.n suntri,mmatoj hvkou,sate
6 feu,gete
kai. sw,sate ta.j yuca.j u`mw/n
kai. e;sesqe w[sper o;noj a;grioj evn evrh,mw|
7 evpeidh. evpepoi,qeij evn ovcurw,masi, sou
kai. su. sullhmfqh,sh|
kai. evxeleu,setai Camwj evn avpoiki,a| oi` i`erei/j auvtou/ kai. oi` a;rcontej auvtou/ a[ma
8 kai. h[xei o;leqroj evpi. pa/san po,lin
ouv mh. swqh/|
kai. avpolei/tai o` auvlw,n
kai. evxoleqreuqh,setai h` pedinh,
kaqw.j ei=pe ku,rioj
9 do,te shmei/a th/| Mwab
o[ti a`fh/| avnafqh,setai
kai. pa/sai ai` po,leij auvth/j eivj a;baton e;sontai po,qen e;noikoj auvth/|
10 evpikata,ratoj o` poiw/n ta. e;rga kuri,ou avmelw/j
evxai,rwn ma,cairan auvtou/ avfV ai[matoj
302
Jer 48,11–19
Jer 48,11–19 / JerG 31,11–19
~yrI\wyr"W[N>mi ba'Am !n:a]v;
wyr"m'v.-la, aWh jqevow>
yliK,-la, yliK.mi (Impf Akt) qr:Wh-al{w>
%l'h' al{ hl'AGb;W
AB Am[.j; dm;[' !Ke-l[;
`(!) rm'n" al{ AxyrEw>
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy"-hNEhi !kel'
~y[ico Al-yTix.L;viw>
Wh[ucew>
WQdEy" \ WqyrIy" wyl'kew>
11c
`WcPen:y> 20wy\~h,yleb.nIw>
vAmK.mi ba'Am vboW
`(Vb) ~x'j,b.mi lae tyBemi laer"f.yI tyBe WvBo-rv,a]K;
Wrm.aTo %yae
`hm'x'l.Mil; lyIx; (Sg) -yven>a;w> Wnx.n"a] ~yrIABGI
1d.8a.20f.32d; 15ab: 18c; 49,3b
ba'Am dD:vu
keine Sgr
[hl'['] Hr"[i \ h'yr<['w>
15cd: 46,18ab; 51,57cd
[%l,M,h;-~aun>] xb;J'l; Wdr>y" wyr"WxB; rx;b.miW
→ 10,16d
`[Amv. tAab'c. hw"hy>]
49,8d; Jes 13,6; Joёl 1,15; 4,14 u.ö.
aAbl' ba'Am ~Ay \ -dyae bArq'
`daom. hr"hme . \ hr"h]mi At['r"w>
Amv. y[ed>yO lkow> wyb'ybis.-lK' Al WdnU
Wrm.ai
`hr"a'p.Ti lQem; (!) z[o-hJem; rB;v.nI hk'yae
dAbK'mi ydIr>
Q
EzG 7,17; 21,12
| (evn u`grasi,a| via aY"m; aram) am'C'b; (AlT = ybiv.W) ybiv.Y
46,19a; Jes 15,2 (emend.)
(evktri,betai) !AbyDI-[tB;] tb,v,yO
keine Sgr; → 15a
%b' hl'[' | ba'Am dD:vu \ ddEvo-yKi
`%yIr"c'b.mi txevo \ txevi
ydIm.[i %r<D<-la,
r[eAr[] tb,v,Ay yPic;w>
[h]j'l'm.nIw> sn"-ylia]v;
yrIm.ai
`ht'y"h.NI-hm;
rm,v, Zef 1,12
20
(th/| do,xh| auvtou/)
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
a
b
a
b
a
b
c
d
a
b
a
b
c
a
b
11
12
13
14
15
16
17
18
c
d
a 19
b
c
d
e
11 avnepau,sato Mwab evk paidari,ou
kai. pepoiqw.j h=n evpi. th/| do,xh| auvtou/
ouvk evne,ceen evx avggei,ou eivj avggei/on
kai. eivj avpoikismo.n ouvk w;|ceto
dia. tou/to e;sth geu/ma auvtou/ evn auvtw/|
kai. ovsmh. auvtou/ ouvk evxe,lipe
12 dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi. ku,rioj
kai. avpostelw/ auvtw/| kli,nontaj
kai. klinou/sin auvto.n
kai. ta. skeu,h auvtou/ leptunou/si
kai. ta. kera,smata auvtou/ sugko,yousi
13 kai. kataiscunqh,setai Mwab avpo. Camwj
w[sper kath|scu,nqh oi=koj Israhl avpo. Baiqhl pepoiqo,tej evpV auvtoi/j
14 pw/j evrei/te
ivscuroi, evsmen kai. a;nqrwpoj ivscu,wn eivj ta. polemika,
15 w;leto Mwab
po,lij auvtou/
kai. evklektoi. neani,skoi auvtou/ kate,bhsan eivj sfagh,n
16 evggu.j h`me,ra Mwab evlqei/n
kai. ponhri,a auvtou/ tacei/a sfo,dra
17 kinh,sate auvtw/| pa,ntej kuklo,qen auvtou/ pa,ntej eivdo,tej o;noma auvtou/
ei;pate
pw/j sunetri,bh bakthri,a euvkleh,j r`a,bdoj megalw,matoj
18 kata,bhqi avpo. do,xhj
kai. ka,qison evn u`grasi,a|
kaqhme,nh evktri,betai
o[ti w;leto Mwab avne,bh eivj se.
lumaino,menoj ovcu,rwma, sou
19 evfV o`dou/ sth/qi
kai. e;pide kaqhme,nh evn Arohr
kai. evrw,thson feu,gonta kai. sw|zo,menon
kai. ei=pon
ti, evge,neto
In G lautet die Mehrheitslesung kai. ta. ke,rata auvtou/; ZIEGLER akzeptiert mit V-26-46-86'-544 O-233
Arm Or. kera,smata; STREANE konjiziert kera,mia.
303
304
Jer 48,20–32 / JerG 31,20–32
Jer 48,20–32
ba'Am vybiho
hT'x;-yKi
(QWlyliyhe, AlT = K) yliyliyhe
(QWq['z>W, AlT = K) yqi['z>W
!Anr>a;b. y\WdyGIh;
`ba'Am dD:vu yKi
34a
(Refaj) hc'h.y:-la,w> !Alxo-la, rvoyMih; #r<a,-la, aB' jP'v.miW
`(Qt[;p'yme, AlT = K) t[;p'Am-l[;w>
`~yIt'l'b.DI tyBe-l[;w> Abn>-l[;w> !AbyDI-l[;w>
`!A[m. tyBe-l[;w> lWmG" tyBe-l[;w> ~yIt;y"r>qi l[;w>
hr"c.B'-l[;w> tAYrIq.-l[;w>
33a; + #r<a, → 2,7a
`tAbroQ.h;w> tAqxor>h' ba'Am [#r<a,] yrE['-lK' l[;w>
ba'Am !r<q, h['D>g>nI
`[hw"hy> ~aun>] hr"B'v.nI A[roz>W
WhrUyKiv.h;
lyDIg>hi hw"hy>-l[; yKi
(evn ceiri. auvtou/ = APk;B. Gram!) AayqiB. ba'Am (kai. evpikrou,sei √ qps I) qp;s'w>
`aWh-~G: qxof.li hy"h'w>
laer"f.yI ^l. hy"h' qxoF.h; aAl ~aiw>
(Qac'm.nI) ha'c'm.nI «sou» (!) ~ybiN"g:B.-~ai
`# (evpole,meij auvto,n via dWdG> II ?) dd"Ant.Ti AB § [^yr<b'd> yDEmi]-yKi
20,8a; 31,20c
~yrI[' Wbz>[' \ Wbz>[i
ba'Am ybev.yO [l;S,B; WnK.v.YIw: \ Wnk.viw>
hn"Ayk. Wyh' \ Wyh.wI
`tx;p'-ypi (evn pe,traij) yrEb.[,B. (Ptz) !NEq;T.
29–33: Jes 16,6–10
yTi\Wn[.m;v'
Atw"a]g:w> AnAag>[W Ahb.G"] daom. ha'G" \ ha,GE ba'Am-!Aag>
`ABli (Vb) ~rUw>
Atd"bo[] \ Atr"b.[, [hw"hy>-~aun>] yTi[.d:y" ynIa]
keine Sgr
# AYD: al{h] \ wyD"B; !ke-al{w> §
`hf'[' \ Wf[' !ke-al{
Wlyliyhe \ lyliyEa] ba'Am-l[; !Ke-l[;
keine Sgr; 39b; 31ab: 20cd; 25,34ab; 49,3ac
Sgr?
Wq[]z: | \ q['z>a, hL{Ku [ba'Aml.W]
`(auvcmou/) hG<h.y< (Adaj) fr<x,-ryqi yven>a;-la,
hm'b.fi !p,G<h; %L'-hK,b.a, rzE[.y: ykiBm. i
~y" Wrb.[' %yIt;voyjin>
W[g"n" rzE[.y: # (Gram!) ~yrI[' \ ~y" d[; §
32b
`lp'n" ddEvo %yIr:c.Bo \ %rEyciB.-l[;w> %ceyqe-l[;
1h.39a
39b
305
a 20
b
c
d
e
f
21
22
23
24
a
b
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
a
b
25
26
27
28
29
a 30
b
c
a 31
b
c
a 32
b
c
d
20 kath|scu,nqh Mwab
o[ti sunetri,bh
ovlo,luxon
kai. ke,kraxon
avna,ggeilon evn Arnwn
o[ti w;leto Mwab
21 kai. kri,sij e;rcetai eivj gh/n tou/ Miswr evpi. Celwn kai. evpi. Refaj
kai. evpi. Mwfaaq
22 kai. evpi. Daibwn kai. evpi. Nabau kai. evpV oi=kon Deblaqaim
23 kai. evpi. Kariaqaim kai. evpV oi=kon Gamwl kai. evpV oi=kon Mawn
24 kai. evpi. Kariwq kai. evpi. Bosor
kai. evpi. pa,saj ta.j po,leij Mwab ta.j po,rrw kai. ta.j evggu,j
25 katea,cqh ke,raj Mwab
kai. to. evpi,ceiron auvtou/ sunetri,bh
26 mequ,sate auvto,n
o[ti evpi. ku,rion evmegalu,nqh
kai. evpikrou,sei Mwab evn ceiri. auvtou/
kai. e;stai eivj ge,lwta kai. auvto,j
27 kai. eiv mh. eivj geloiasmo.n h=n soi Israhl
eiv evn klopai/j sou eu`re,qh
o[ti evpole,meij auvto,n
28 kate,lipon ta.j po,leij
kai. w;|khsan evn pe,traij oi` katoikou/ntej Mwab
evgenh,qhsan w`j peristerai.
nosseu,ousai evn pe,traij sto,mati boqu,nou
29 h;kousa
u[brin Mwab u[brise li,an u[brin auvtou/ kai. u`perhfani,an auvtou/
kai. u`yw,qh h` kardi,a auvtou/
30 evgw. de. e;gnwn e;rga auvtou/
ouvci. to. i`kano.n auvtou/
ouvc ou[twj evpoi,hse
31 dia. tou/to evpi. Mwab ovlolu,zete
pa,ntoqen boh,sate
evpV a;ndraj Kir Adaj auvcmou/
32 w`j klauqmo.n Iazhr avpoklau,somai, soi a;mpeloj Sebhma
klh,mata, sou dih/lqe qa,lassan
po,leij Iazhr h[yanto
evpi. ovpw,ran sou evpi. trughtai/j sou o;leqroj evpe,pese
306
Jer 48,33–44 / JerG 31,33–44
Jer 48,33–44
ba'Am #r<a,me[W lm,r>K;mi] lygIw" hx'm.fi hp's.a,n<[w>]
(prwi, via rq,Bo ?) yTiB;v.hi «sou» ~ybiq'ymi !yIy:w>
dd"yhe %r:d" \ %rod>yI-al{
dd"yhe
`dd"yhe al{
34: Jes 15,4–6
# ~h,yrE[' \ #h;y:-d[; § hle['l.a,-d[; !ABv.x, tq;[Z] m
: i
hY"viliv. tl;g>[,<w>> ~yIn:roxo-d[; r[;Cmo i ~l'Aq Wnt.n"
`Wyh.yI (eivj kata,kauma √ @rf) tAMv;m.li ~yrIm.nI yme-~G: yKi
`wyh'l{ale ryjiq.m;W hm'b'<h;-l[;>P hl,[]m; hw"hy>-~aun> ba'Aml. yTiB;v.hiw>
hm,h/y< ~ylilix]K; ba'Aml. yBili !Ke-l[;
36ab: Jes 16,11
hm,h/y< ~yliylix]K; (Adaj) fr<x,-ryqi yven>a;-la, yBiliw>
36cd: Jes 15,7
tr:t.yI !Ke-l[;
hf'['
`Wdb'a'
37–38a: Jes 15,2–3
(Vb Fut) hx'r>q' <~Aqm'-lk'B.> varo-lk' [yKi]
h['rUG> !q'z"-lk'w>
√ ddg → 41,5a
(ko,yontai) tdodUG> ~yId:y"-lK' l[;
keine Sgr
`qf' ~yIn:t.m' <lKo>-l[;w>
Am 5,16
[dPes.mi hL{Ku]P h'yt,boxor>biW ba'Am tAGG:-lK' l[;
ylik.Ki § [ba'Am-ta,]P yTir>b;v'-yKi
#p,xe ≙ crei,a 22,28b
`# hw"hy>-~aun> * AB #p,xe-!yae
1h.20b
hT'x; %yae
20c
[W]lyliyhe
vAB ba'Am @r<[o-hn"p.hi %yae
→ 3,9a
`wyb'ybis.-lk'l. hT'xim.liw> qxof.li ba'Am (Aor) hy"h'w>
hw"hy> rm;a' hko-yKi
40bc: 49,22a–c
[ha,d>yI rv,N<k; hNEhi]
`[ba'Am-la, wyp'n"K. fr:p'W]
tAYrIQ.h; hd"K.l.nI
hf'P't.nI tAdc'M.h;w>
|| 49,22d
`[hr"cem. hV'ai bleK. aWhh; ~AYB; ba'Am yrEABGI ble hy"h'w>]
~['me ba'Am dm;v.nIw>
`lyDIg>hi hw"hy>-l[; yKi
43–44b: || Jes 24,17–18
ba'Am bveAy ^yl,[' # xp'[w"] * tx;p;w" dx;P;<w"> §
`[hw"hy>-~aun>]
tx;P;h;-la, lPoyI dx;P;h; ynEP.mi (AlT = QsN"h;) syNIh;
xP'B; dkeL'yI tx;P;h;-!mi hl,[oh'w>
`[hw"hy>-~aun>] ~t'D"quP. tn:v. ba'Am-la, hL,ae \ h'yl,ae aybia'-yKi
keine Sgr
307
a 33
b
c
d
e
a 34
b
c
35
a 36
b
c1
d
c2
a 37
b
c
d
a 38
b
c
a 39
b
c
d
a 40
b
c
a 41
b
c
a 42
b
43
33 suneyh,sqh carmosu,nh kai. euvfrosu,nh evk gh/j Mwabi,tidoj
kai. oi=noj h=n evpi. lhnoi/j sou prwi.
ouvk evpa,thsan aided
aided
ouvk [evpoi,hsan] aided
34 avpo. kraugh/j Esebwn e[wj Elealh ai` po,leij auvtw/n
e;dwkan fwnh.n auvtw/n avpo. Zogor e[wj Wrwnaim kai. Agela Salasia
o[ti kai. to. u[dwr Nebrim eivj kata,kauma e;stai
35 kai. avpolw/ to.n Mwab fhsi. ku,rioj avnabai,nonta evpi. bwmo.n kai. qumiw/nta qeoi/j auvtou/
36 dia. tou/to kardi,a mou tou/ Mwab w[sper auvloi. bombh,sousi
kardi,a mou evpV avnqrw,pouj Kir Adaj w[sper auvlo.j bombh,sei
dia. tou/to a] periepoih,sato
avpw,leto [avpo. avnqrw,pou]
37 pa/san kefalh.n evn panti. to,pw| xurhqh,sontai
kai. pa/j pw,gwn xurhqh,setai
kai. pa/sai cei/rej ko,yontai
kai. evpi. pa,shj ovsfu,oj sa,kkoj
38 kai. evpi. pa,ntwn tw/n dwma,twn Mwab kai. evpi. platei,aij auvth/j
o[ti sune,triya fhsi. ku,rioj w`j avggei/on
ou- ouvk e;sti crei,a auvtou/
39 pw/j Atat
hvla,laxe
pw/j e;streye nw/ton Mwab hv|scu,nqh
kai. evge,neto Mwab eivj ge,lwta kai. evgko,thma pa/si toi/j ku,klw| auvth/j
40 o[ti ou[twj ei=pe ku,rioj
a 44
b
c
44 o` feu,gwn avpo. prosw,pou tou/ fo,bou evmpesei/tai eivj to.n bo,qunon
kai. o` avnabai,nwn evk tou/ boqu,nou sullhmfqh,setai evn th/| pagi,di
o[ti evpa,xw tau/ta evpi. Mwab evn evniautw/| evpiske,yewj auvtw/n
41 evlh,mfqh Akkariwq
kai. ta. ovcurw,mata sunelh,mfqh
42 kai. avpolei/tai Mwab avpo. o;clou
o[ti evpi. ku,rion evmegalu,nqh
43 pagi.j kai. fo,boj kai. bo,qunoj evpi. soi, kaqh,menoj Mwab
308
Jer 48,45–47 / JerG 31
Jer 48,45–47
44a
45b–46: || Num 21,28–29
Num 24,17
49,39 (Kon 15, 130)
Id 4.8
309
[~ysin"
x:Komi Wdm.[' !ABv.x, lceB.]
[!ABv.x,me ac'y" vae-yKi]
[!Axysi !yBemi hb'h'l,w>]
[`!Aav' ynEB. dqod>q'w> ba'Am ta;P. lk;aTow:]
[ba'Am ^l.-yAa]
[vAmK.-~[; db;a']
[ybiV,B; ^yn<b' WxQ.lu-yKi]
[`hy"b.ViB; ^yt,nOb.W]
[hw"hy>-~aun> ~ymiY"h; tyrIx]a;B. ba'Am-tWbv. yTib.v;w>]
. i hN"he-d[;]
[`ba'Am jP;vm
a 45
b
c
d
a 46
b
c
d
a 47
b
310
Jer 49,1–6
Jer 49,1–6 / JerG 30,1–5
Ammon: Jer 49,1–6 / JerG 30,1–5
!AM[; ynEb.li
hw"hy> rm;a' hKo
laer"f.yIl. !yae ~ynIb'h]
Al !yae vrEAy-~ai
3g; → 7,18c
~Kol.mi \ ~K'l.m; vr:y" [:WDm;
Ri 10,17–11,40; 1 Sam 11,1–11; Am 1,13
d['l.GI \ dG"-ta,
`bveyE \ bv'y" wyr"['B. AM[;w>
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi !kel'
. ;v.hiw>
3c; Dtn 3,11 u.ö.; 2 Bas 11,1; 12,27.29
[!AM[;-ynEB.] h\tB;r:-la, yTi[m
hm'x'l.mi t[;WrT.
# (eivj a;baton kai. eivj avpw,leian) hm'm'v. ltel. § ht'y>h'w>
hn"t.C;Ti vaeB' h'yt,mob'W \ h'yt,nOb.W
(Gram!) AtviarE \ wyv'r>yO-ta, laer"f.yI vr:y"w>
`[hw"hy> rm;a']
18b; 6,15h || 8,12g; 30,3c; 33,11g.13b; 44,26c
!ABv.x, yliyliyhe
48,15ab.18c
y[;-hd"D>vu yKi
→ 2b
(Rabbaq) hB'r: tAnB. hn"q.[;c.
~yQif; hn"r>gOx]
hn"d>pos.
. ;Avt.hiw>]
[tArdEG>B; hn"jj
1e; 48,7b; Am 1,15
`wyD"x.y: wyr"f'w> wyn"h]Ko %leyE hl'AGB; ~Kolm. i \ ~K'l.m; yKi
~yqim'[]B' ylil.h;t.Ti-hm;
h'yt,roc.aoB. hx'j.Boh; (avtimi,aj) hb'beAVh; tB;h; [%qem.[i bz"]
4a; 31,22a;
4bc: 21,13bd
<hr"m.aoh'>P
`yl'ae aAby" ymi
Id 2.4; Id 1.3
%yIb'ybis.-lK'mi [tAab'c]. hwIhy> [yn"doa]] -~aun> dx;P; * %yIl;[' aybime ynIn>hi
wyn"p'l. vyai ~T,x.D:nIw>
`[ddENOl;] #Beq;m. !yaew>
Id 4.29; Kon 130
[`hw"hy>-~aun> !AM[;-ynEB. tWbv.-ta, byvia' !ke-yrEx]aw; >]
311
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
a
b
c
1
2
JerG 30
1 toi/j ui`oi/j Ammwn
ou[twj ei=pe ku,rioj
mh. ui`oi. ou;k eivsin evn Israhl
h' paralhmyo,menoj ouvk e;stin auvtoi/j
dia. ti, pare,labe Melcol
th.n Galaad
kai. o` lao.j auvtw/n evn po,lesin auvtw/n evnoikh,sei
2 dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi. ku,rioj
kai. avkoutiw/ evpi. Rabbaq
qo,rubon pole,mwn
kai. e;sontai eivj a;baton kai. eivj avpw,leian
kai. bwmoi. auvth/j evn puri. katakauqh,sontai
kai. paralh,myetai Israhl th.n avrch.n auvtou/
3
3
4
4
5
5
avla,laxon Esebwn
o[ti w;leto Gai
kekra,xate qugate,rej Rabbaq
perizw,sasqe sa,kkouj
kai. ko,yasqe
o[ti Melcol evn avpoiki,a| badiei/tai oi` i`erei/j auvtou/ kai. oi` a;rcontej auvtou/ a[ma
ti, avgallia,sh| evn toi/j pedi,oij
qu,gater avtimi,aj h` pepoiqui/a evpi. qhsauroi/j auvth/j
h` le,gousa
ti,j eivseleu,setai evpV evme,
ivdou. evgw. fe,rw fo,bon evpi. se, ei=pe ku,rioj avpo. pa,shj th/j perioi,kou sou
kai. diasparh,sesqe e[kastoj eivj pro,swpon auvtou/
kai. ouvk e;stai o` suna,gwn
6
312
Jer 49,7–15 / JerG 29,8–16
Jer 49,7–15
Edom: Jer 49,7–22 / JerG 29,8–23
1c; 8,19b.22a
48,16a
9: Ob 5
keine Sgr
Ob 6
12: 25,28–29
→ 32,17a
25,28e
Id 4.16; keine Sgr
25,28e
13ab: 22,5bc
Kon 158f.
22c
14–16: Ob 1–4
→ 32,17a
313
(evn me,sw|
~Ada/l,
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hKo
!m'yteB. hm'k.x' dA[ !yae[h;]
~ynIB'mi hc'[e hd"b.a'
`~t'm'k.x' (w;ceto) hx'r>s.nI
(hvpath,qh √ avn II) WsnU
(via ~ynIP') Wnp.h'
!d"D> ybev.yO tb,v,l' Wqymi[.h,
t[e wyl'[' ytiabehe | hv'[' \ wf'[e dyae yKi
`wyTid>q;P.
* %l' § WaB' ~yrIc.Bo (o[ti) -~ai
tAlleA[ # Wraiv.y: al{
hl'y>L;B; ~ybiN"G: (w`j) -~ai
`# ~d"y" Wtyviy" \ ~Y"d: Wtyxiv.hi §
wf'[e-ta, (!) yTip.f;x' ynIa]-yKi
wyr"T's.mi-ta, ytiyLeGI
lk'Wy al{ hBox.n:w> \ hB'x.n<w>
wyn"kev.W wyx'a,[w>] [:Arz> \ A[r>z: dD:vu
`WNn<yaew>
^ym,toy> bzO[' \ hb'z>['
# Wyx.yI ![;m;l. \ hY<x;a] ynIa] §
`(3. Pl f) Wxj'b.Ti yl;[' [^y]t,nOm.l.a;w>
hw"hy> rm;a' hko-yKi
sAKh; tATv.li ~j'P'vm. i !yae-rv,a] [hNEhi]
[WTv.yI] Wtv' \ Atv'
[hq,N"T]i hqon" [aWh] hT'a;w>
hq,N"ti al{
`[hT,v.Ti htov' yKi]
hw"hy>-~aun> yTi[.B;v.nI ybi yKi
hy<h.Ti hl'l'q.liw> [br<xol.] hP'r>x,l. hM'v;l.-yKi
auvth/j ⇐ *evn me,rei auvth/j = HD"cib. ?) Hk'tob. \ hr"c.b'
`~l'A[ tAbr>x'l. hn"yy<h.ti h'yr<['-lk'w>
hw"hy> taeme yTi[m. ;v' h['Wmv.
xl;v' \ x:Wlv' ~yIAGB; ryciw>
WcB.q;t.hi
h'yl,[' WaboW
`hm'x'l.Mil; WmWqw>
~yIAGB; ^yTit;n> !joq' [hNEhi-yKi]
`~d"a'B' yWzB'
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
7
8
9
10
11
12
13
c
a 14
b
c
d
e
a 15
b
JerG 29
8 th/| VIdoumai,a|
ta,de le,gei ku,rioj
ouvk e;stin e;ti sofi,a evn Qaiman
avpw,leto boulh. evk sunetw/n
w|;ceto sofi,a auvtw/n
9 hvpath,qh
to. pro,swpon auvtw/n
baqu,nate eivj ka,qisin oi` katoikou/ntej evn Dedan
o[ti du,skola evpoi,hsen h;gagon evpV auvto.n evn cro,nw|
w-| evpeskeya,mhn evpV auvto,n
10 o[ti trughtai. h=lqo,n
oi] ouv katalei,yousi, soi kalamh,mata
w`j kle,ptai evn nukti.
evpiqh,sousi cei/ra auvtw/n
11 o[ti evgw. kate,sura to.n Hsau
avneka,luya ta. krupta. auvtw/n
krubh/nai ouv mh. du,nwntai
w;lonto evpi,ceira avdelfou/ auvtou/ kai. gei,tonoj auvtou/
kai. ouvk e;stin
12 u`polei,pesqai ovrfano,n sou
i[na zh,shtai
kai. ch/rai evpV evme. pepoi,qasin
13 o[ti ta,de le,gei ku,rioj
oi-j ouvk h=n no,moj piei/n to. poth,rion
e;pion
kai. su. avqw|wme,nh
ouv mh. avqw|wqh/|j
14 o[ti katV evmautou/ w;mosa le,gei ku,rioj
o[ti eivj a;baton kai. eivj ovneidismo.n kai. eivj kata,rasin e;sh|
evn me,sw| auvth/j
kai. pa/sai ai` po,leij auvth/j e;sontai e;rhmoi eivj aivw/na
15 avkoh.n h;kousa para. kuri,ou
kai. avgge,louj eivj e;qnh avpe,steile
suna,cqhte
kai. parage,nesqe eivj auvth,n
avna,sthte eivj po,lemon
16 mikro.n e;dwka, se evn e;qnesin
euvkatafro,nhton evn avnqrw,poij
314
Jer 49,16–22
Jer 49,16–22 / JerG 29,17–23
^B,li !Adz> %t'ao
^T.c.l;p.Ti
[l;S,h; ywEg>x;B. ynIk.vo
51,53b
h['b.GI ~Arm. <z[o> yfip.To
ANqi \ ^N<qi rv,N<K; H:yBig>hi \ H:yBig>t;-yKi
`[hw"hy>-~aun>] ^d>yrIAa ~V'mi
17: 19,8; 50,13b–d
hM'v;l. ~Ada/ ht'y>h'w>
keine Sgr
[~VoyI] h'yl,[' rbe[o lKo
`[h't,AKm;-lK'-l[;] qrov.yI[w>]
18: || 50,40; vgl. Jes 13,19
h'yn<kev.W hr"mo[]w: ~dos. (Vb) tk;Peh.m;K.
<tAab'c.> hw"hy> rm;a'
18a2c: 33bc
vyai ~v' bveyE-al{
→ 35,7g
`~d"a'-!B, ~v' \ HB' rWgy"-al{w>
19–21: || 50,44–46
hl,[]y: hyEr>a;K. hNEhi
→ 12,5e
!t'yae hwEn>-la, !DEr>Y:h; (evk me,sou via aAGmi aram) !AaG>mi
(tacu,) h['yGIr>a;-yKi
√ [gr → 4,20e
h'yl,['me WNc,yrIa]
keine Sgr
# ~yrIWxb'W \ rWxb' ymiW §
(evpisth,sate) Wdq.pi \ dqop.a, h'yl,ae
ynIAmk' ymi yKi
IjobG 9,19
(avntisth,setai, moi via dm[ ?) yNId<y[iyO ymiW
h[,ro hz<-ymiW
`yn"p'l. dmo[]y: rv,a]
20a–c: 30de
hw"hy>-tc;[] W[m.vi !kel'
~Ada/-la, #[;y" rv,a]
wyt'Abv.x.m;W
!m'yte ybev.yO-la, bv;x' rv,a]
!aCoh; yrEy[ic. Wbx]S'yI \ ~Wbx's.yI al{-~ai
`~h,wEn> ~h,yle[] (Pass) ~yViy: al{-~ai
#r<a'h' (!) hv'[]r" ~l'p.nI lAQmi <yKi>
keine Sgr
(Sub) hq'['c.
3,21a; 9,18a; 31,15b
`[Hl'Aq] [m;v.nI @Ws-~y:B.
19a || 50,44a; 22: 48,40b–41; keine Sgr
[hl,[]y:] rv,N<k; hNEhi
ha,r>yI \ ha,d>yIw>
13b
h'r<c'b.mi \ hr"c.B'-l[; wyp'n"K. frop.yIw>
aWhh; ~AYB; ~Ada/ yrEABGI ble hy"h'w>
`hr"cem. hV'ai bleK.
315
(evnecei,rhse)
ayVihi
(h` paigni,a sou)
a 16
b
c
d
e
a 17
b
c
a1 18
b
a2
c
a 19
b
c
d
e
f
g
h
i
a1 20
b
a2
c
d
e
a 21
b
c
a 22
b
c
d
17 h` paigni,a sou evnecei,rhse, soi ivtami,a kardi,aj sou
kate,luse trumalia.j petrw/n
sune,laben ivscu.n bounou/ u`yhlou/
o[ti u[ywsen w[sper aveto.j nossia.n auvtou/
evkei/qen kaqelw/ se
18 kai. e;stai h` VIdoumai,a eivj a;baton
pa/j o` paraporeuo,menoj evpV auvth.n
suriei/
19 w[sper katestra,fh So,doma kai. Go,morra kai. ai` pa,roikoi auvth/j
ei=pe ku,rioj pantokra,twr
ouv mh. kaqi,sh| evkei/ a;nqrwpoj
kai. ouv mh. evnoikh,sh| evkei/ ui`o.j avnqrw,pou
20 ivdou. w[sper le,wn avnabh,setai
evk me,sou tou/ VIorda,nou eivj to,pon Aiqan
o[ti tacu.
evkdiw,xw auvtou.j avpV auvth/j
kai. tou.j neani,skouj
evpV auvth.n evpisth,sate
o[ti ti,j w[sper evgw,
kai. ti,j avntisth,setai, moi
kai. ti,j ou-toj poimh,n
o]j sth,setai kata. pro,swpo,n mou
21 dia. tou/to avkou,sate boulh.n kuri,ou
h]n evbouleu,sato evpi. th.n VIdoumai,an
kai. logismo.n auvtou/
o]n evlogi,sato evpi. tou.j katoikou/ntaj Qaiman
eva.n mh. sumyhsqw/si ta. evla,cista tw/n proba,twn
eva.n mh. avbatwqh/| evpV auvth.n kata,lusij auvtw/n
22 o[ti avpo. fwnh/j ptw,sewj auvtw/n evfobh,qh h` gh/
kai. kraugh.
evn qala,ssh| Souf hvkou,sqh
23 ivdou. w[sper aveto.j
o;yetai
kai. evktenei/ ta.j pte,rugaj evpV ovcurw,mata auvth/j
kai. e;stai h` kardi,a tw/n ivscurw/n th/j VIdoumai,aj evn th/| h`me,ra| evkei,nh|
w`j kardi,a gunaiko.j wvdinou,shj
316
Jer 49,23–30 / JerG 30,12–16; 6–11
Jer 49,23–30
Damaskus: Jer 49,23–27 / JerG 30,12–16
qf,M,d:l.
dP'r>a;w> tm'x] hv'AB
# W[m.v' * h['r" h['muv. §-yKi
Wgmon"
ef: Jes 57,20
Wga]D" \ hg"a'D> [~Y"B;]
`<W>lk'Wy al{ jqev.h;
qf,M,d: ht'p.r"
sWnl' ht'n>p.hi
H\hq'yzIx/h, jj,r<w>
13,21d; 22,23; Jes 13,8; → 30,6d
`[hd"leAYK; hT'z:x'a] ~ylib'x]w: hr"c']
`(!) yfiAfm. ty:r>qi (QtL'hiT.) hL'hiT. ry[i (Akt) hb'Z>[u-al{ %yae
26: || 50,30
%\h'yt,boxor>Bi ~yrIWxb; \ h'yr<Wxb; WlP.yI !kel'
+ ~Ay → 25,18
[aWhh; ~AYB;] (pesou/ntai) WMD:yI %Tem.x;l.mi \ hm'x'l.Mih; yven>a;-lk'w>
`[tAab'c]. hw"hy> ~aun>
Id 2.3
27: Am 1,4.14
qf,M'D: tm;AxB. vae yTiC;hiw>
!Amr>a; → 6,5c
`(Ader) dd"h]-!B, (!) tAnm.r>a; hl'k.a'w>
Kedar und Hazor: Jer 49,28–33 / JerG 30,6–11
30c.33a
# rcex' tK;l.m;l. \ rAcx' tAkl.mm
. ;l.W § rd"qel.
Q
lb,B'-%l,m, ( rC;ar<d>k;Wbn>) rACar<d>k;Wbn> hK'hi rv,a]
rAgm' → 20,3e
keine Sgr
50,3d
28a.33a
30de: 20a–c
317
hw"hy> rm;a' hKo
WmWq
rd"qe-la, Wl[]
`~d<q,-ynEB.-ta, Wdd>v'w>
WxQ'yI ~n"acow> ~h,yleh\a'
~h,l' Waf.yI ~h,yLem;g>W ~h,yleK.-lk'w> (!) ~h,yteA[yrIy>
~h,yle[] War>qiw> \ War>q'w>
`bybiS'mi (!) rAgm'
WsnU
daom. [WdNU]
[hw"hy>-~aun>] rcex' \ rAcx' ybev.yO tb,v,l' Wqymi[.h,
hc'[e lb,B'-%l,m, [rC;ar<d>k;Wbn>] ~k,yle[] #[;y"-yKi
`hb'v'x]m; (AlT = Q~k,yle[]) ~h,yle[] bv;x'w>
a 23
b
c
d
e
f
a 24
b
c
d
25
a 26
b
JerG 30
12 th/| Damaskw/|
kath|scu,nqh Hmaq kai. Arfad
o[ti h;kousan avkoh.n ponhra,n
evxe,sthsan
evqumw,qhsan
avnapau,sasqai ouv mh. du,nwntai
13 evxelu,qh Damasko,j
avpestra,fh eivj fugh,n
tro,moj evpela,beto auvth/j
14 pw/j ouvci. evgkate,lipe po,lin aivneth,n kw,mhn h]n hvga,phsa
15 dia. tou/to pesou/ntai neani,skoi evn platei,aij sou
kai. pa,ntej oi` a;ndrej oi` polemistai, sou pesou/ntai fhsi. ku,rioj
a 27
b
16 kai. kau,sw pu/r evn tei,cei Damaskou/
kai. katafa,getai a;mfoda ui`ou/ Ader
a 28
b
c
d
e
f
a 29
b
c
d
a 30
b
c
d
e
6
7
8
th/| Khdar th/| basili,ssh| th/j auvlh/j
h]n evpa,taxe Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj
ou[twj ei=pe ku,rioj
avna,sthte
kai. avna,bhte evpi. Khdar
kai. plh,xate tou.j ui`ou.j Kedem
skhna.j auvtw/n kai. pro,bata auvtw/n lh,myontai
i`ma,tia auvtw/n kai. pa,nta ta. skeu,h auvtw/n kai. kamh,louj auvtw/n lh,myontai e`autoi/j
kai. kale,sate evpV auvtou.j
avpw,leian kuklo,qen
feu,gete
li,an
baqu,nate eivj ka,qisin kaqh,menoi evn th/| auvlh/|
o[ti evbouleu,sato evfV u`ma/j basileu.j Babulw/noj boulh.n
kai. evlogi,sato evfV u`ma/j logismo,n
318
Jer 49,31–39 / JerG 30,9–11; 25,14–19; 26,1
Jer 49,31–39
31ab: 28de
[W]mWq
xj;b,l' bveAy wylev. yAG-la, hle[]w: \ Wl[]
Al x:yrIb.-al{w> ~yIt;l'd>-al{
`WnKov.yI dd"B'
zb;l' ~h,yLem;g> Wyh'w>
(eivj avpw,leian) ll'v'l. ~h,ynEqm
. i !Amh]w:
prosw,pou auvtw/n via ~ynIP)' ha'pe yceWcq. x:Wr-lk'l. ~ytirIzEw>
`hw"hy>-~aun> ~d"yae-ta, aybia' (Pl) wyr"b'[]-lK'miW
~l'A[-d[; hm'm'v. (!) ~yNIT; !A[m.li rcex' \ rAcx' ht'y>h'w>
vyai ~v' bveyE-al{
`(!) ~d"a'-!B, ~v' \ HB' rWgy"-al{w>
[hw"hy>-~aun>]
ha'Pe 9,25a; 25,23
(pro.
28a.30c; 10,22b
33bc: || 49,18a2c; 50,40
→ 35,7g
a 31
b
c
d
a 32
b
c
d
a 33
b
c
Elam: Jer 49,34–39 / JerG 25,14–26,1
Id 2.1
[aybiN"h;
Id 5.8; 39; 28,1a
→ 32,17a
Kon 29f.
→ 31,23b
Why"m.r>yI-la, hw"hy>-rb;d> hy"h' rv,a]]
# (ta. Ailam) ~l'y[e-la, §
`[rmoale hd"Why>-%l,m, hY"qid>ci tWkl.m; tyviarEB.]
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hKo
`~t'r"WbG> tyviarE ~l'y[e tv,q,-[ta,] rbeV'yI \ rbevo [ynIn>hi]
~yIm;V'h; tAcq. [B;r>a;me tAxWr [B;r>a; ~l'y[e-la, ytiabehew>
hL,aeh' tAxrUh' lkol. ~ytirIzEw>
yAGh; hy<h.yI-al{w>
`(AlT = Q~l'y[e) ~l'A[ yxeD>nI ~v' aAby"-al{ rv,a]
~v'p.n: yveq.b;m. [ynEp.liw>] ~h,ybey>ao ynEp.li ~t'ao \ ~l'y[e-ta, yTiT;x.h;w>
[hw"hy>-~aun>] yPia; !Arx]-ta, h['r" ~h,yle[] ytiabehew>
`~t'Aa ytiALK; d[; «mou» br<x,h;-ta, ~h,yrEx]a; yTix.L;viw>
~l'y[eB. yais.ki yTim.f;w>
`[hw"hy>-~aun>] ~yrIf'w> %l,m, ~V'mi yTix.L;viw> \ yTid>b;a]h;w>
hy"h'w>
~l'y[e (QtWbv., √ hbv) tybiv.-ta, (Qbyvia') bWva' ~ymiY"h; tyrIx]a;B.
`hw"hy>-~aun>
34; 28,1a; Kon 120f.
319
<~l'y[e-la,
hZ<h; rb'D"h; hy"h' %l,M,h; hY"qid>ci %l{m. tyviarEB.>
34
a
b
a
b
c
d
a
b
c
a
b
a
b
35
36
37
38
39
9
avna,sthqi
kai. avna,bhqi evpV e;qnoj euvstaqou/n kaqh,menon eivj avnayuch,n
oi-j ou;k eivsi qu,rai ouv ba,lanoi [ouv mocloi,]
mo,noi katalu,ousi
10 kai. e;sontai ka,mhloi auvtw/n eivj pronomh.n
kai. plh/qoj kthnw/n auvtw/n eivj avpw,leian
kai. likmh,sw auvtou.j panti. pneu,mati kekarme,nouj pro. prosw,pou auvtw/n
evk panto.j pe,ran auvtw/n oi;sw th.n troph.n auvtw/n ei=pe ku,rioj
11 kai. e;stai h` auvlh. diatribh. strouqw/n kai. a;batoj e[wj aivw/noj
ouv mh. kaqi,sh| evkei/ a;nqrwpoj
kai. ouv mh. katoikh,sh| evkei/ ui`o.j ghgenou/j
JerG 25
(14 – MT 25,13c: a] evprofh,teusen Ieremi,aj evpi. ta. e;qnh)
ta. Ailam
15 ta,de le,gei ku,rioj
suntribh,tw to,xon Ailam avrch. dunastei,aj auvtw/n
16 kai. evpa,xw evpi. Ailam te,ssaraj avne,mouj evk tw/n tessa,rwn a;krwn tou/ ouvranou/
kai. diasperw/ auvtou.j evn pa/si toi/j avne,moij tou,toij
kai. ouvk e;stai e;qnoj
o] ouvc h[xei evkei/ oi` evxwsme,noi Ailam
17 kai. ptoh,sw auvtou.j evnanti,on tw/n evcqrw/n auvtw/n tw/n zhtou,ntwn th.n yuch.n auvtw/n
kai. evpa,xw evpV auvtou.j kaka, th.n ovrgh.n tou/ qumou/ mou
kai. evpapostelw/ ovpi,sw auvtw/n th.n ma,caira,n mou e[wj tou/ evxanalw/sai auvtou,j
18 kai. qh,sw to.n qro,non mou evn Ailam
kai. evxapostelw/ evkei/qen basile,a kai. megista/naj
19 kai. e;stai
evpV evsca,tou tw/n h`merw/n avpostre,yw th.n aivcmalwsi,an Ailam
le,gei ku,rioj
JerG 26
1 evn avrch/| basileu,ontoj Sedeki,ou basile,wj evge,neto o` lo,goj ou-toj peri. Ailam
320
Jer 50,1–7 / JerG 27,1–7
Jer 50,1–7
Babylon: Jer 50–51 / JerG 27–28
1: Id 2.2; Kon 35
Id 3.9; Kon 33 `[aybiN"h; Why"m.r>yI dy:B.
# hw"hy> rb;D> \ rb'D"h; §
~yDIf.K; #r<a,-la,] lb,B'-la, [hw"hy>] rB,DI rv,a]
~yIAGb; WdyGIh;
2bd: Id 4.44
W[ymiv.hw; >
4,6a; 51,12a.27a; Jes 13,2
[snE-Waf.W]
2b
[W[ymiv.h];
Wdxek;T.-la;
Wrm.ai
lb,b' hd"K.l.nI
lBe § vybiho
(√ $kr) %d"rom. # (h` avpto,htoj √ ttx + lB;) tx;
Id 5.12; 2jk: 2hi; 36ab; 51,44a.47b
[h'yB,c;[] Wvybiho]
`[h'yl,WLGI WTx;]
!ApC'mi yAG h'yl,[' hl'[' yKi
hM'v;l. Hc'r>a;-ta, tyviy"-aWh
keine Sgr; 3cd: 51,62b
HB' bveAy hy<h.yI-al{w>
3de: 9,9de; 49,30b
[Wdn"] hm'heB.-d[;w> ~d"am
' e
`[Wkl'h']
20a1
laer"f.yI-ynEb. Waboy" [hw"hy>-~aun>] ayhih; t[eb'W hM'heh' ~ymiY"B;
wD"x.y: hd"Why>-ynEb.W hM'he
WkleyE Akb'W %Alh'
`(Ptz) WvQeb;y> ~h,yhel{a/ hw"hy>-ta,w>
Wla'v.yI !AYci
keine Sgr
5e; 42,15c
<Wmyfiy"> ~h,ynEp. «ga,r» hN"he | %r<D<
Wab'W \ WaBo
hwl I-N Sach 2,15; → 1,1a
(to.n qeo,n) hw"hy> <yn"doa]>-la, (!) Wwl.nIw>
5b
~l'A[ «ga,r» tyrIB.
`x:keV'ti al{
yMi[; (QWyh') hy"h' tAdb.ao !aco
~W[t.hi ~h,y[ero
Q
(AlT = ~Wbb.Av) ~ybibeAv ~yrIh'
Wkl'h' h['b.GI-la, rh;me
`~c'b.rI Wxk.v'
(Impf) ~Wlk'a] ~h,yaec.Am-lK'
Wrm.a' ~h,yrEc'w>
~aeF'nI \ ~v'a.n< al{
2,3b
keine Sgr
qd<c,-hwEn> hw"hyl; Waj.x' rv,a] tx;T;
17,13a; 14,8a
`[hw"hy>] ~h,yteAba] (√ hwq II) hwEq.mi[W]
321
a
b
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
1
1
2
2
lo,goj kuri,ou
o]n evla,lhsen evpi. Babulw/na
avnaggei,late evn toi/j e;qnesi
kai. avkousta. poih,sate
kai. mh. kru,yhte
ei;pate
e`a,lwke Babulw,n
kath|scu,nqh [Bhl]
h` avpto,htoj h` trufera. [parelu,qh Marwdac]
3
3
o[ti avne,bh evpV auvth.n e;qnoj avpo. borra/
ou-toj qh,sei th.n gh/n auvth/j eivj avfanismo,n
kai. ouvk e;stai o` katoikw/n evn auvth/|
avpo. avnqrw,pou kai. e[wj kth,nouj
4
4
5
5
6
6
7
7
evn tai/j h`me,raij evkei,naij kai. evn tw/| kairw/| evkei,nw| h[xousin ui`oi. Israhl
auvtoi. kai. ui`oi. Iouda evpi. to. auvto,
badi,zontej kai. klai,ontej poreu,sontai
to.n ku,rion qeo.n auvtw/n zhtou/ntej
e[wj Siwn evrwth,sousi
th.n o`do,n w-de ga.r to. pro,swpon auvtw/n dw,sousi
kai. h[xousi
kai. katafeu,xontai pro.j ku,rion to.n qeo,n
diaqh,kh ga.r aivw,nioj
ouvk evpilhsqh,setai
pro,bata avpolwlo,ta evgenh,qh o` lao,j mou
oi` poime,nej auvtw/n evxw/san auvtou,j
evpi. ta. o;rh avpepla,nhsan auvtou,j
evx o;rouj evpi. bouno.n w;|conto
evpela,qonto koi,thj auvtw/n
pa,ntej oi` eu`ri,skontej auvtou.j katana,liskon auvtou,j
oi` evcqroi. auvtw/n ei=pan
mh. avnw/men auvtou,j
avnqV w-n h[marton tw/| kuri,w| nomh. dikaiosu,nhj
tw/| sunagago,nti tou.j pate,raj auvtw/n
322
Jer 50,8–16
lb,B' %ATmi (avpallotriw,qhte = WrzU ?) WdnU
Wac.W | \ (QWace) Wac.yE ~yDIf.K; #r<am, eW
`!aco-ynEp.li (w[sper dra,kontej ⇐ *w[sper a;rcontej ?) ~ydIWT[;K. Wyh.wI
keine Sgr
ry[ime ykinOa' hNEhi yKi
41b; 6,22c; 51,56a
!Apc' #r<a,me [~ylidoG>] ~yIAG-lh;q. lb,B'-l[; [hl,[]m;W]D
Hl' Wkr>['w>
dkeL'Ti ~V'mi
lyKif.m; \ lyKiv.m; # (w`j boli.j machtou/) rABgIK. wyC'xi §
`~q'yrE bWvy" al{
ll'v'l. ~yDIf.k; ht'y>h'w>
`[hw"hy>-~aun>] W[B'f.yI h'yl,l.vo-lK'
(AlT = QWxm.f.ti) yxim.f.ti yKi
ytil'x]n: ysevo (AlT = QWzl.[;t;) yzIl.[;t; yKi
# av,D<b; yleg>[,K. \ hv'd" hl'g>[,K. § (AlT = QWvWpt') yviWpt' yKi
`~yrIBia;K' (QWlh]c.tiw>, kai. evkerati,zete) ylih]c.tiw>
daom. ~k,M.ai hv'AB
# (mh,thr evpV avgaqa,) ~k,T.d>l;Ay hr"p.x' §
51,43a; → 32,17a
`[hb'r"[]w: hY"ci] rB'd>mi ~yIAG tyrIx]a; [hNEhi]
bvete al{ hw"hy> @c,Qm, i
13b–d: 19,8; 49,17
HL'Ku hm'm'v. ht'y>h'w>
~VoyI lb,B'-l[; rbe[o lKo
`h'yt,AKm;-lK'-l[; qrov.yIw>
14–15: 29
tv,q, yker>Do-lK' bybis' lb,B'-l[; Wkr>[i
h'yl,ae Wdy>
«u`mw/n» #xe-la, Wlm.x.T;-la;
7d; Zef 1,17; Kon 46
`[ha'j'x' hw"hyl; yKi]
14a.29b
[bybis'] h'yl,[' W[yrIh'
43b; 6,24b
Hd"y" ht'p.r" \ hn"t.n"
(Qh'yt,Ayv.a') h'yt,YOwIv.a; Wlp.n"
h'yt,AmAx Wsr>h,n<
→ 1,1a
ayhi (para. qeou/) hw"hy> tm;q.nI yKi
Hb' Wmq.N"hi
ht'f.[' rv,a]K;
`Hl'-Wf[]
ryciq' t[eB. lG"m; fpetow> lb,Bm' i [r:z< \ [:rEAz Wtr>Ki
Ptz hny → 25,38b
Wnp.yI AM[;-la, vyai (Gram!) hn"w"Y>h; \ hn"AYh; br<x, ynEPm. i
`WsnUy" Acr>a;l. vyaiw>
keine Sgr
323
Jer 50,8–16 / JerG 27,8–16
a
b
c
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15 kai. katakroth,sate evpV auvth,n
parelu,qhsan ai` cei/rej auvth/j
e;pesan ai` evpa,lxeij auvth/j
kai. kateska,fh to. tei/coj auvth/j
o[ti evkdi,khsij para. qeou/ evstin
evkdikei/te evpV auvth,n
kaqw.j evpoi,hse
poih,sate auvth/|
16 evxoleqreu,sate spe,rma evk Babulw/noj kai. kate,conta dre,panon evn kairw/| qerismou/
avpo. prosw,pou macai,raj ~Ellhnikh/j e[kastoj eivj to.n lao.n auvtou/ avpostre,yousi
kai. e[kastoj eivj th.n gh/n auvtou/ feu,xontai
16
avpallotriw,qhte evk me,sou Babulw/noj
kai. avpo. gh/j Caldai,wn kai. evxe,lqate
kai. ge,nesqe w[sper dra,kontej kata. pro,swpon proba,twn
o[ti ivdou. evgw. evgei,rw
evpi. Babulw/na sunagwga.j evqnw/n evk gh/j borra/
kai. parata,xontai auvth/|
evkei/qen a`lw,setai
w`j boli.j machtou/ sunetou/
ouvk evpistre,yei kenh,
kai. e;stai h` Caldai,a eivj pronomh,n
pa,ntej oi` pronomeu,ontej auvth.n evmplhsqh,sontai
o[ti huvfrai,nesqe
kai. katekauca/sqe diarpa,zontej th.n klhronomi,an mou
dio,ti evskirta/te w`j boi<dia evn bota,nh|
kai. evkerati,zete w`j tau/roi
hv|scu,nqh h` mh,thr u`mw/n sfo,dra
mh,thr evpV avgaqa,
evsca,th evqnw/n e;rhmoj
avpo. ovrgh/j kuri,ou ouv katoikhqh,setai
kai. e;stai eivj avfanismo.n pa/sa
kai. pa/j o` diodeu,wn dia. Babulw/noj skuqrwpa,sei
kai. suriou/sin evpi. pa/san th.n plhgh.n auvth/j
parata,xasqe evpi. Babulw/na ku,klw| pa,ntej tei,nontej to,xon
toxeu,sate evpV auvth,n
mh. fei,shsqe evpi. toi/j toxeu,masin u`mw/n
324
Jer 50,17–24 / JerG 27,17–24
Jer 50,17–24
laer"f.yI hr"Wzp. hf,
WxyDIhi tAyr"a]
rWVa; %l,m, Alk'a] !AvarIh'
`lb,B' %l,m, [rC;ar<d>k;Wbn>] Amc.[; \ AmC.[i !Arx]a;h' hz<w>
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
Acr>a;-la,w> lb,B' %l,m,-la, dqepo ynIn>hi
`rWVa; %l,m,-la, yTid>q;P' rv,a]K;
WhwEn"-la, laer"f.yI-ta, yTib.b;vow>
[!v'B'h;w>] lm,r>K;h; h['r"w>
`Avp.n: [B;f.Ti d['l.GIh;w> ~yIr:p.a, rh;b.W
laer"f.yI !wO[]-ta, (Akt) vQ;buy> [hw"hy>-~aun>] ayhih; t[eb'W ~heh' ~ymiY"B;
WNn<yaew>
hd"Why> taJox;-ta,w>
hn"yac,M'ti al{w>
xl;s.a, yKi
`Wra]v.nI \ ryaiv.a; rv,a]l;
(pikrw/j √ rrm) ~yIt;r"m. | <hw"hy>-~aun>> #r<a'h'-l[;
(evkdi,khson via dqp) dAqP. «evpV auvth,n» ybev.Ay-la,w> h'yl,[' hle[]
br<x, \ brox]
hw"hy>-~aun> [~h,yrEx]a;]D ~rEx]h;w>
lkoK. hfe[]w:
`(Präs) ^ytiyWIci rv,a]
`# lAdG" rb,v,w> * <~yDIf.K;> #r<a'B' § hm'x'l.mi lAq
[D:g>nI %yae
#r<a'h'-lK' vyJiP; rbeV'YIw:
`~yIAGB; lb,B' hM'v;l. ht'y>h' %yae
%l' Wtviy" \ yTiv.qoy"
lb,B' (Fut) T.d>K;l.nI-~g:w>
(Fut) T.[;d"y" al{ [T.a;]w>
tacem.nI
T.f.P;t.nI-~g:w>
`tyrIG"t.hi hw"hyb; yKi
«auvto,n»
Id 1.1a
Jes 33,9; Nah 1,4
4a
keine Sgr
brx II 27a
51,54
23: 51,41
→ 2,20a
325
a 17
b
c
d
a 18
b
c
a 19
b
c
a1 20
b
a2
c
d
e
a 21
b
c
d
e
22
a 23
b
c
a 24
b
c
d
e
f
17 pro,baton planw,menon Israhl
le,ontej evxw/san auvto,n
o` prw/toj e;fagen auvto.n basileu.j Assour
kai. ou-toj o` u[steroj ta. ovsta/ auvtou/ basileu.j Babulw/noj
18 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. evkdikw/ evpi. to.n basile,a Babulw/noj kai. evpi. th.n gh/n auvtou/
kaqw.j evxedi,khsa evpi. to.n basile,a Assour
19 kai. avpokatasth,sw to.n Israhl eivj th.n nomh.n auvtou/
kai. nemh,setai evn tw/| Karmh,lw|
kai. evn o;rei Efraim kai. evn tw/| Galaad kai. evmplhsqh,setai h` yuch. auvtou/
20 evn tai/j h`me,raij evkei,naij kai. evn tw/| kairw/| evkei,nw| zhth,sousi th.n avdiki,an Israhl
kai. ouvc u`pa,rxei
kai. ta.j a`marti,aj Iouda
kai. ouv mh. eu`reqw/sin
o[ti i[lewj e;somai
toi/j u`poleleimme,noij
evpi. th/j gh/j le,gei ku,rioj 21 pikrw/j
evpi,bhqi evpV auvth.n kai. evpi. tou.j katoikou/ntaj evpV auvth,n evkdi,khson
ma,caira
kai. avfa,nison le,gei ku,rioj
kai. poi,ei kata. pa,nta
o[sa evnte,llomai, soi
22 fwnh. pole,mou kai. suntribh. mega,lh evn gh/| Caldai,wn
23 pw/j sunekla,sqh
kai. sunetri,bh h` sfu/ra pa,shj th/j gh/j
pw/j evgenh,qh eivj avfanismo.n Babulw.n evn e;qnesin
24 evpiqh,sontai, soi
kai. a`lw,sh| Babulw,n
kai. ouv gnw,sh|
eu`re,qhj
kai. evlh,mfqhj
o[ti tw/| kuri,w| avnte,sthj
326
Jer 50,25–32 / JerG 27,25–32
Jer 50,25–32
Arc'Aa-ta, hw"hy> xt;P'
Am[.z: yleK.-ta, aceAYw:
Id 1.3
`~yDIf.K; #r<a,B. [tAab'c]. (qew/| = Q) hwIhy> yn"doal; [ayhi] hk'al'm.-yKi
→ 13,6a
# (oi` kairoi. auvth/j) h'yT,[i \ #Qemi Hl' § WaB' \ -WaBo <yKi>
h'ys,bua]m; Wxt.Pi
√ lls → 6,6c
hr"['m.ki \ ~ymirE[]-Amk. (!) h'WLs'
h'WmyrIx]h;w>
`tyrIaev. Hl'-yhiT.-la;
brx II 21b
Hy"r>Pi \ h'yr<P'-lK' (brx I) Wbr>xi
xb;J'l; Wdr>yE
~h,yle[] yAh
`~t'D"quP. t[e ~m'Ay ab'-yKi
lb,B' #r<a,me ~yjilep.W ~ysin" lAq
51,11e
`[Alk'yhe tm;q.nI] Wnyhel{a/ hw"hy> tm;q.nI-ta, !AYciB. dyGIh;l.
tv,q, yker>Do-lK' ~yBir: lb,B'-la, W[ymiv.h;
29: 14–15
bybis' h'yl,[' Wnx]
26e
hj'leP. (AlT = QHl') '-yhiy>-la;
Hl'[\p'K. Hl'-WmL.v;
lkoK.
ht'f.[' rv,a]
Hl'-Wf[]
`laer"f.yI vAdq. lae \ -la, hd"z" hw"hy>-la, yKi
30: || 49,26
h'yt,boxor>Bi h'yr<Wxb; WlP.yI !kel'
. i yven>a;-lk'w>
→ 8,14d
(Gram!) Wmr"yE \ WMD:yI HT'm.x;lm
+ ~Ay → 25,18
`hw"hy>-~aun> [aWhh; ~AYB;]
Id 2.4; Id 1.3
[tAab'c]. hwIhy> [yn"doa]] -~aun> !Adz" ^yl,ae ynIn>hi
keine Sgr; 31bc: 27d
t[e ^m.Ay aB' yKi
6,15g; Kon 113
`^t,D"quP. \ ^yTid>q;P.
(h` u[brij sou) !Adz" lv;k'w>
lp;n"w>
~yqime Al !yaew>
Ar[]y:B. \ wyr"['B. vae yTiC;hiw>
32de: || 21,14bc
`wyt'boybis.-lK' hl'k.a'w>
327
a 25
b
c
a 26
b
c
d
e
a 27
b
c
d
28
a 29
b
c
d
e1
f
e2
g
a 30
b
a 31
b
c
a 32
b
c
d
e
25 h;noixe ku,rioj to.n qhsauro.n auvtou/
kai. evxh,negke ta. skeu,h ovrgh/j auvtou/
o[ti e;rgon tw/| kuri,w| qew/| evn gh/| Caldai,wn
26 o[ti evlhlu,qasin oi` kairoi. auvth/j
avnoi,xate ta.j avpoqh,kaj auvth/j
evreunh,sate auvth.n w`j sph,laion
kai. evxoleqreu,sate auvth,n
mh. gene,sqw auvth/j kata,leimma
27 avnaxhra,nate pa,ntaj tou.j karpou.j auvth/j
kai. katabh,twsan eivj sfagh,n
ouvai. auvtoi/j
o[ti h[kei h` h`me,ra auvtw/n kai. kairo.j evkdikh,sewj auvtw/n
28 fwnh. feugo,ntwn kai. avnasw|zome,nwn evk gh/j Babulw/noj
tou/ avnaggei/lai eivj Siwn th.n evkdi,khsin para. kuri,ou qeou/ h`mw/n
29 paraggei,late evpi. Babulw/na polloi/j panti. evntei,nonti to,xon
paremba,lete evpV auvth.n kuklo,qen
mh. e;stw auvth/j avnasw|zo,menoj
avntapo,dote auvth/| kata. ta. e;rga auvth/j
kata. pa,nta
o[sa evpoi,hse
poih,sate auvth/|
o[ti pro.j ku,rion avnte,sth qeo.n a[gion Israhl
30 dia. tou/to pesou/ntai oi` neani,skoi auvth/j evn tai/j platei,aij auvth/j
kai. pa,ntej oi` a;ndrej oi` polemistai. auvth/j r`ifh,sontai
ei=pe ku,rioj
31 ivdou. evgw. evpi. se. th.n u`bri,strian le,gei ku,rioj
o[ti h[kei h` h`me,ra sou kai. kairo.j
evkdikh,sew,j sou
32 kai. avsqenh,sei h` u[brij sou
kai. pesei/tai
kai. ouvk e;stai o` avnistw/n auvth,n
kai. avna,yw pu/r evn tw/| drumw/| auvth/j
kai. katafa,getai pa,nta ta. ku,klw| auvth/j
328
Jer 50,33–40 / JerG 27,33–40
Jer 50,33–40
[tAab'c.] hw"hy> rm;a' hKo
wD"x.y: hd"Why>-ynEb.W laer"f.yI-ynEB. ~yqiWv[]
~b' (!) WqyzIx/h, ~h,ybevo-lk'w>
`~x'L.v; Wna]me <yKi>
34ac: Spr 23,11
qz"x' ~l'a]GO
Amv. tAab'c. hw"hy>
18,19b; 51,36b; Jes 49,25; Ps 35,1
wyb'yrIy> \ ~b'yrI-ta, byrIy" byrI
√ [gr → 4,20e
`lb,b' ybev.yOl. zyGIr>hiw> #r<a'h'-ta, (evxa,rh|) [:yGIr>hi ![;m;l.
lb,b' ybev.yO-la,w> [hw"hy>-~aun>] ~yDIf.K;-l[; br<x,
`h'ym,k'x]-la,w> h'yr<f'-la,w>
→ 2j
[~yDIB;h;-la, br<x,]
[Wla'nOw>]
h'yr<ABGI-la, br<x,
`WTx'w"
ABk.rI-la,w> wys'Ws-la, br<x,
51,21a
36c; 46,9; Ez 39,20
br<[,h'-[lK']-la,w> <wyr"ABGI-la, br<x,>
Hk'AtB. rv,a]
~yvin"l. Wyh'w>
h'yt,roc.Aa-la, br<x,
keine Sgr
`WrZ"buW \ WzZ"buW
h'ym,yme-la, [br<xo]
35.36ac.37ad; 51,36d
WfboyEw> \ Wvbey"w>
ayhi ~ylisiP. #r<a, yKi
llh III → 25,16c
`# WlL'h;t.yI ~yYIaib'W \ Wll'hot.yI ~ymiyaeb'W §
39–40: Jes 13,19–22
(evn tai/j nh,soij, yai I) ~yYIai-ta, (!) ~yYIci Wbv.yE !kel'
(!) hn"[]y: tAnB. Hb' Wbv.y"w>
xc;n<l' dA[ bvete-al{w>
Id 6.7
`[rAdw" rAD-d[; !AKv.ti al{w>]
40: || 49,18; vgl. 49,33bc h'yn<kev.-ta,w> hr"mo[]-ta,w> ~dos.-ta, ~yhil{a/ (Vb) tk;Peh.m;K.
vyai ~v' bveyE-al{ hw"hy>-~aun>
→ 35,7g
`~d"a'-!B, ~v' \ HB' rWgy"-al{w>
329
a 33
b
c
d
a 34
b
c
35
a 36
b
c
d
a 37
b
c
d
e
a 38
b
c
d
a 39
b
c
d
a 40
b
33 ta,de le,gei ku,rioj
katadeduna,steuntai ui`oi. Israhl kai. ui`oi. Iouda a[ma
pa,ntej oi` aivcmalwteu,santej auvtou.j kateduna,steusan auvtou,j
o[ti ouvk hvqe,lhsan evxapostei/lai auvtou,j
34 kai. o` lutrou,menoj auvtou.j ivscuro,j
ku,rioj pantokra,twr o;noma auvtw/|
kri,sin krinei/ pro.j tou.j avntidi,kouj auvtou/
o[pwj evxa,rh| th.n gh/n kai. paroxunei/ toi/j katoikou/si Babulw/na
35 ma,cairan evpi. tou.j Caldai,ouj kai. evpi. tou.j katoikou/ntaj Babulw/na
kai. evpi. tou.j megista/naj auvth/j kai. evpi. tou.j sunetou.j auvth/j
36
ma,cairan evpi. tou.j machta.j auvth/j
kai. paraluqh,sontai
ma,cairan evpi. tou.j i[ppouj auvtw/n kai. evpi. ta. a[rmata auvtw/n
37 ma,cairan evpi. tou.j machta.j auvtw/n kai. evpi. to.n su,mmeikton
to.n evn me,sw| auvth/j
kai. e;sontai w`sei. gunai/kej
ma,cairan evpi. tou.j qhsaurou.j auvth/j
kai. diaskorpisqh,sontai
38 evpi. tw/| u[dati auvth/j
kai. kataiscunqh,sontai
o[ti gh/ tw/n gluptw/n evsti
kai. evn tai/j nh,soij katekaucw/nto
39 dia. tou/to katoikh,sousin ivnda,lmata evn tai/j nh,soij
kai. katoikh,sousin evn auvth/| qugate,rej seirh,nwn
ouv mh. katoikhqh/| ouvke,ti eivj to.n aivw/na
40 kaqw.j kate,streyen o` qeo.j So,doma kai. Go,morra kai. ta.j o`morou,saj auvtai/j
ei=pe ku,rioj ouv mh. katoikh,sh| evkei/ a;nqrwpoj
kai. ouv mh. paroikh,sh| evkei/ ui`o.j avnqrw,pou
330
Jer 50,41–46
41–43: || 6,22b–24
44–46: || 49,19–21; → 12,5e
√ [gr → 4,20e
keine Sgr
IjobG 9,19
51,24a.35c; + #r<a, → 2,7a
331
Jer 50,41–46 / JerG 27,41–46
!ApC'mi aB' ~[; hNEhi
`#r<a'-yteK.r>Y:mi Wr[oyE ~yBir: ~ykilm' .W lAdG" yAgw>
(! Ptz) WqyzIx]y: !doykiw> tv,q,
aWh \ hM'he yrIz"k.a;
Wmxer:y> al{w>
hm,h/y< ~Y"K; ~l'Aq
WbK'r>yI ~ysiWs-l[;w>
`lb,B'-tB; %yIl;[' hm'x'l.Mil; vaeK. \ vyaiK. %Wr['
~['m.vi-ta, lb,B'-%l,m, [m;v'
wyd"y" Wpr"w>
`hd"leAYK; lyxi Wht.q;yzIx/h, hr"c'
!t'yae [hwEn>]-la, !DEr>Y:h; ![AaG>]mi hl,[]y: hyEr>a;K. hNEhi
(tace,wj) h['GIr>a;-yKi
h'yl,['me (Q~ceyrIa]) ~ceWra]
rWxb' lkow> \ ymiW
(evpisth,sw) dqop.a, h'yl,ae
ynIAmk' ymi yKi
(avntisth,setai, moi via dm[ ?) yNId<[iAy ymiW
h[,ro hz<-ymiW
`yn"p'l. dmo[]y: rv,a]
hw"hy>-tc;[] W[m.vi !kel'
lb,B'-la, #[;y" rv,a]
wyt'Abv.x.m;W
~yDIf.K; ybev.yO \ #r<a,-la, bv;x' rv,a]
«auvtw/n» !aCoh; (!) yrEy[ic. Wbx]S'yI \ ~Wbx's.yI al{-~ai
`hw<n" * ~h,yle[] (Pass) ~yViy: al{-~ai
lAQmi <yKi>
lb,b' (Sub) hf'P.t.nI
#r<a'h' (Fut) hv'[]r>nI
`(Fut) [m'v.nI ~yIAGB; hq'['z>W
a 41
b
a 42
b
c
d
e
f
a 43
b
c
a 44
b
c
d
e
f
g
h
i
a1 45
b
a2
c
d
e
a1 46
b
a2
c
41 ivdou. lao.j e;rcetai avpo. borra/
kai. e;qnoj me,ga kai. basilei/j polloi. evxegerqh,sontai avpV evsca,tou th/j gh/j
42 to,xon kai. evgceiri,dion e;contej
ivtamo,j evsti
kai. ouv mh. evleh,sh|
fwnh. auvtw/n w`j qa,lassa hvch,sei
evfV i[ppoij i`ppa,sontai
pareskeuasme,noi w[sper pu/r eivj po,lemon pro.j se, qu,gater Babulw/noj
43 h;kouse basileu.j Babulw/noj th.n avkoh.n auvtw/n
kai. parelu,qhsan ai` cei/rej auvtou/
qli/yij katekra,thsen auvtou/ wvdi/nej w`j tiktou,shj
44 ivdou. w[sper le,wn avnabh,setai avpo. tou/ VIorda,nou eivj Aiqan
o[ti tace,wj
evkdiw,xw auvtou.j avpV auvth/j
kai. pa,nta neani,skon
evpV auvth.n evpisth,sw
o[ti ti,j w[sper evgw,
kai. ti,j avntisth,setai, moi
kai. ti,j ou-toj poimh,n
o]j sth,setai kata. pro,swpo,n mou
45 dia. tou/to avkou,sate th.n boulh.n kuri,ou
h]n bebou,leutai evpi. Babulw/na
kai. logismou.j auvtou/
ou]j evlogi,sato evpi. tou.j katoikou/ntaj Caldai,ouj
eva.n mh. diafqarh/| ta. avrni,a tw/n proba,twn auvtw/n
eva.n mh. avfanisqh/| nomh. avpV auvtw/n
46 o[ti avpo. fwnh/j
a`lw,sewj Babulw/noj
seisqh,setai h` gh/
kai. kraugh. evn e;qnesin avkousqh,setai
332
Jer 51,1–10 / JerG 28,1–10
Jer 51,1–10
hw"hy> rm;a' hKo
ybev.yO-la,w> lb,B'-l[; ry[ime ynIn>hi
`tyxiv.m; <~ydIq'> x:Wr
~ydIzE \ ~yrIz" lb,b'l. yTix.L;viw>
(Gram!) h'Wdz"w> \ h'WrzEw>
qqb 19,7a
Hc'r>a;-ta, (!) Wqq.boywI
4,17a; 30,7a
`«auvth/j» h['r" ~AyB. bybiS'mi # lb,B'-l[; yAh \ h'yl,[' Wyh' §-[yKi]
ATv.q; %rEDoh; [$rdy]D %rod>yI-[la,]
→ 43,10g
(!) AnyOr>siB. (!) l[;t.yI-[la,]w>
h'yr<xuB;-la, Wlm.x.T;-la;w>
`Ha'b'c.-lK' WmyrIx]h;
~yDIf.K; #r<a,B. ~ylil'x] Wlp.n"w>
→ 11,6b
`(!) h'yt,AcWxB. ~yrIQ'dUm.W
tAab'c. hw"hy>me wyh'l{a/me hd"WhywI laer"f.yI (Vb) !m'l.a;-al{ yKi
`laer"f.yI D<y>vAdQ.mi ~v'a' ha'lm. ' ~c'r>a; yKi
lb,B' %ATmi WsnU
Avp.n: vyai WjL.m;W
→ 8,14d
Hn"wO[]B; (Gram!) Wmr>"Te \ WMD:Ti-la;
hw"hyl; ayhi «auvth/j» hm'q'n> t[e yKi
`Hl' ~Lev;m. aWh lWmG>
hw"hy>-dy:B. lb,B' bh'z"-sAK
#r<a'h'-lK' tr<K,vm; .
~yIAg Wtv' Hn"yYEmi
`[~yIAg] (! Aor) Wll.hot.yI !Ke-l[;
7c; llh III → 25,16c
lb,b' hl'p.n" ~aot.Pi
rbeV'Tiw:
h'yl,[' Wlyliyhe
(!) Hb'Aak.m;l. yrIc\ Wxq.
`aper"Te yl;Wa
lb,B'-ta, (QWnyPirI, AlT = K) WnaPirI
(√ apr) ht'P'r>nI al{w>
Hb'z>[]n: \ h'Wbz>[i
Acr>a;l. vyai %lenEw>
Hj'P'v.mi ~yIm;V'h;-la, [g:n"-yKi
`(!) ~yqix'v.-d[; aF'nI[w>]
Jes 42,1.3; Ps 37,6
AjP'v.mi \ Wnyteqod>ci-ta, hw"hy> ayciAh
WaBo
`Wnyhel{a/ hw"hy> hfe[m] ;-ta, !AYcib. hr"P.s;n>W
Id 6.1
18,17a
2ab: 42,17b1
333
#
~yDIf.k; \ ym'q' ble
§
a
b
1
a 2
b
c
d
a 3
b
c
d
a 4
b
a 5
b
a 6
b
c
d
e
a 7
b
c
d
a 8
b
c
d
e
a 9
b
c
d
e
f
a 10
b
c
1
ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. evxegei,rw evpi. Babulw/na kai. evpi. tou.j katoikou/ntaj Caldai,ouj
a;nemon kau,swna diafqei,ronta
2 kai. evxapostelw/ eivj Babulw/na u`brista,j
kai. kaqubri,sousin auvth.n
kai. lumanou/ntai th.n gh/n auvth/j
ouvai. evpi. Babulw/na kuklo,qen evn h`me,ra| kakw,sewj auvth/j
3 teine,tw o` tei,nwn to. to,xon auvtou/
kai. periqe,sqw w-| evstin o[pla auvtou/
mh. fei,shsqe evpi. neani,skouj auvth/j
kai. avfani,sate pa/san th.n du,namin auvth/j
4 kai. pesou/ntai traumati,ai evn gh/| Caldai,wn
kai. katakekenthme,noi e;xwqen auvth/j
5 dio,ti ouvk evch,reusen Israhl kai. Ioudaj avpo. qeou/ auvtw/n avpo. kuri,ou pantokra,toroj
o[ti h` gh/ auvtw/n evplh,sqh avdiki,aj avpo. tw/n a`gi,wn Israhl
6 feu,gete evk me,sou Babulw/noj
kai. avnasw,|zete e[kastoj th.n yuch.n auvtou/
kai. mh. avporrifh/te evn th/| avdiki,a| auvth/j
o[ti kairo.j evkdikh,sewj auvth/j evsti para. kuri,ou
avntapo,doma auvto.j avntapodi,dwsin auvth/|
7 poth,rion crusou/n Babulw.n evn ceiri. kuri,ou
mequ,skon pa/san th.n gh/n
avpo. tou/ oi;nou auvth/j evpi,osan e;qnh
dia. tou/to evsaleu,qhsan
8 kai. a;fnw e;pese Babulw.n
kai. sunetri,bh
qrhnei/te auvth,n
la,bete r`hti,nhn th/| diafqora/| auvth/j
ei; pwj ivaqh,setai
9 ivatreu,samen th.n Babulw/na
kai. ouvk iva,qh
evgkatali,pwmen auvth.n
kai. avpe,lqwmen e[kastoj eivj th.n gh/n auvtou/
o[ti h;ggiken eivj ouvrano.n to. kri,ma auvth/j
evxh/ren e[wj tw/n a;strwn
10 evxh,negke ku,rioj to. kri,ma auvtou/
deu/te
kai. avnaggei,lwmen eivj Siwn ta. e;rga kuri,ou qeou/ h`mw/n
334
Jer 51,11–19
28.20c; 25,25
30,23ab
→ 18,4c
→ 9,7d; 43,10g
22,23; → 2,20a
Jes 62,8; Am 6,8
25,30f; 48,33cd
15–19: || 10,12–16
16: Ps 135,7
keine Sgr
Id 5.10; → 10,16c
→ 10,16d
335
Jer 51,11–19 / JerG 28,11–19
~yCixih; (!) Wrbeh'
~yjil'V.h; Wal.mi
yd:m' [y]kel.m; x:Wr-ta, hw"hy> ry[ihe
Ht'yxiv.h;l. (h` ovrgh. auvtou/ via ~[;z: ?) AtM'zIm. lb,B'-l[;-yKi
`<ayhi> Alk'yhe tm;q.nI | ayhi hw"hy> tm;q.nI-yKi
snE-Waf. lb,B' tmoAx-la,
# ~yjil'v. Wmyqih' \ rm'v.Mih; WqyzIx]h; §
~yrIm.vo Wcyqih' \ Wmyqih'
(o[pla) ~ybir>aoh' Wnykih'
* hw"hy> § ~m;z"-[~G:] yKi
# (Fut) hf'['-~G:
`lb,b' ybev.yO-la, rB,DI-rv,a] tae
«auvth/j» troc'Aa tB;r: <l[;w>> ~yBir: ~yIm;-l[; (QT.n>k;vo) yTin>k;vo
`# %yI['meB. tm,a/ \ %[ec.Bi tM;a; § %Ceqi aB'
A[roz>Bi \ Avp.n:B. [tAab'c.] hw"hy> [B;v.nI <yKi>
ql,Y<K; ~d"a' (Fut) %ytiaLemi-~ai yKi
`drEYOh; \ dd"yhe %yIl;[' Wn['w>
AxkoB. #r<a, hfe[o
Atm'k.x'B. lbeTe !ykime
`~yIm'v' hj'n" Atn"Wbt.biW
~yIm;V'B; ~yIm; !Amh] (Aor) ATTi lAql.
#r<a'-hceq.mi ~yaifin> l[;Y:w:
hf'[' rj'M'l; ~yqir"B.
`wyt'roc.aome rAa \ x:Wr aceYOw:
t[;D:mi ~d"a'-lK' r[;b.nI
«auvtou/» ls,P'mi @rEco-lK' vybiho
Wks.n" \ AKs.nI rq,v, yKi
`~B' x:Wr-al{w>
hM'he lb,h,
(Ptz Pass) ~y[iTu[.T; hfe[m
] ;
`WdbeayO ~t'D"quP. t[eB.
bAq[]y: ql,xe hL,aek.-al{
aWh lKoh; rceAy-yKi
Atl'x]n: [jb,vew]>
`Amv. [tAab'c.] hw"hy>
a 11
b
c
d
e
a 12
b
c
d
e
f
g
13
a 14
b
c
a 15
b
c
a 16
b
c
a 17
b
c
d
a 18
b
c
a 19
b
c
d
11 paraskeua,zete ta. toxeu,mata
plhrou/te ta.j fare,traj
h;geire ku,rioj to. pneu/ma basile,wj Mh,dwn
o[ti eivj Babulw/na h` ovrgh. auvtou/ tou/ evxoleqreu/sai auvth,n
o[ti evkdi,khsij kuri,ou evsti,n evkdi,khsij naou/ auvtou/ evstin
12 evpi. teice,wn Babulw/noj a;rate shmei/on
evpisth,sate fare,traj
evgei,rate fulaka,j
e`toima,sate o[pla
o[ti evnecei,rhse
kai. poih,sei ku,rioj
a] evla,lhsen evpi. tou.j katoikou/ntaj Babulw/na
13 kataskhnou/sa evfV u[dasi polloi/j kai. evpi. plh,qei qhsaurw/n auvth/j
h[kei to. pe,raj sou avlhqw/j eivj ta. spla,gcna sou
14 o[ti w;mose ku,rioj kata. tou/ braci,onoj auvtou/
dio,ti plhrw,sw se avnqrw,pwn w`sei. avkri,dwn
kai. fqe,gxontai evpi. se. oi` katabai,nontej
15 poiw/n gh/n evn th/| ivscu,i auvtou/
e`toima,zwn oivkoume,nhn evn th/| sofi,a| auvtou/
evn th/| sune,sei auvtou/ evxe,teine to.n ouvrano,n
16 eivj fwnh.n e;qeto h=coj u[datoj evn tw/| ouvranw/|
kai. avnh,gage nefe,laj avpV evsca,tou th/j gh/j
avstrapa.j eivj u`eto.n evpoi,hse
kai. evxh,gage fw/j evk qhsaurw/n auvtou/
17 evmataiw,qh pa/j a;nqrwpoj avpo. gnw,sewj
kath|scu,nqh pa/j crusoco,oj avpo. tw/n gluptw/n auvtou/
o[ti yeudh/ evcw,neusan
ouvk e;sti pneu/ma evn auvtoi/j
18 ma,taia, evstin
e;rga memwkhme,na
evn kairw/| evpiske,yewj auvtw/n avpolou/ntai
19 ouv toiau,th meri.j tw/| Iakwb
o[ti o` pla,saj ta. pa,nta auvto,j evsti
klhronomi,a auvtou/
ku,rioj o;noma auvtw/|
336
Jer 51,20–29
20–23: √ #pn → 13,14a
11c.28
27cde.28
11c.20c; 25,25; → 1,15a
34,1c; 1 Kön 9,19
46,19c; 48,9c; Kon 66; → 1,5a
337
Jer 51,20–29 / JerG 28,20–29
hm'x'l.mi yleK. yli hT'a; (#Pim; ?) #pime \ -#Pem;
~yIAG ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw>
`~ykil'm. \ tAkl'm.m; ^b. yTix;v.hiw>
Abk.row> sWs ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw>
`Abk.row> bk,r< ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw>
* hV'aiw> vyai ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw> §
[r[;n"w" !qez" ^b. yTic.P;nIw>]
`# hl'Wtb.W rWxB' ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw>
Ard>[,w> h[,ro ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw>
(!) ADm.ciw> rK'ai ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw>
`~ynIg"s.W tAxP; ^b. (√ #Wp ?) yTic.P;nIw>
~yDIf.k; ybev.Ay lkol.W lb,b'l. yTim.L;viw>
~t'['r"-lK' tae
`hw"hy> ~aun> ~k,ynEy[el. !AYcib. Wf['-rv,a]
[hw"hy>-~aun]> (Pass) tyxiv.M;h; rh; ^yl,ae ynIn>hi
#r<a'h'-lK'-ta, tyxiv.M;h;
^yl,[' ydIy"-ta, ytiyjin"w>
~y[il'S.h;-!mi ^yTil.G:l.gIw>
`(Ptz Pass) hp'rEf. rh;l. ^yTit;n>W
tAds'Aml. !b,a,w> hN"pil. !b,a, ^M.mi Wxq.yI-al{w>
`hw"hy>-~aun> hy<h.Ti ~l'A[ tAmm.vi-yKi
#r<a'B' snE-Waf.
~yIAGB; * rp'Av W[q.Ti
~yIAG h'yl,[' WvD>q;
zn"K.v.a;w> (√ !mi) yNImi jr:r"a] tAkl.mm. ; h'yl,[' W[ymiv.h;
(belosta,seij) rs'p.ji h'yl,[' (evpisth,sate) Wdq.Pi
`(plh/qoj √ rps ?) rm's' ql,y<K. sWs <h'yl,['>P -Wl[]h;
<#r<a'h'-lk'w>> yd:m' [y]kel.m;-ta, ~yIAg h'yl,[' WvD>q;
(PP m) h'yn<g"s.-lK'-ta,w> (PP m) h'yt,AxP;-ta,
`[ATl.v;m.m, #r<a,-lK' taew>]
#r<a'h' v[;r>Tiw:
lxoT'w:
hw"hy> (Sg) tAbv.x.m; lb,B'-l[; hm'q' yKi
hM'v;l. lb,B' #r<a,-ta, ~Wfl'
`<HB'> (Inf) bveAy !yaeme
a
b
c
a
b
a
b
c
a
b
c
a
20
21
22
23
24
b
a 25
b
c
d
e
a 26
b
a 27
b
c
d
e
f
28
a 29
b
c
20 diaskorpi,zeij su, moi skeu,h pole,mou
kai. diaskorpiw/ evn soi. e;qnh
kai. evxarw/ evk sou/ basilei/j
21 kai. diaskorpiw/ evn soi. i[ppon kai. avnaba,thn auvtou/
22 kai. diaskorpiw/ evn soi. a[rmata kai. avnaba,taj auvtw/n
kai. diaskorpiw/ evn soi. neani,skon kai. parqe,non
kai. diaskorpiw/ evn soi. a;ndra kai. gunai/ka
23 kai. diaskorpiw/ evn soi. poime,na kai. to. poi,mnion auvtou/
kai. diaskorpiw/ evn soi. gewrgo.n kai. to. gew,rgion auvtou/
kai. diaskorpiw/ evn soi. h`gemo,naj kai. strathgou,j
24 kai. avntapodw,sw th/| Babulw/ni kai. pa/si toi/j katoikou/si Caldai,oij
pa,saj ta.j kaki,aj auvtw/n
a]j evpoi,hsan evpi. Siwn katV ovfqalmou.j u`mw/n le,gei ku,rioj
25 ivdou. evgw. pro.j se, to. o;roj to. diefqarme,non
to. diafqei/ron pa/san th.n gh/n
kai. evktenw/ th.n cei/ra, mou evpi. se.
kai. katakuliw/ se avpo. tw/n petrw/n
kai. dw,sw se w`j o;roj evmpepurisme,non
26 kai. ouv mh. la,bwsin avpo. sou/ li,qon eivj gwni,an kai. li,qon eivj qeme,lion
o[ti eivj avfanismo.n eivj to.n aivw/na e;sh| le,gei ku,rioj
27 a;rate shmei/on evpi. th/j gh/j
salpi,sate evn e;qnesi sa,lpiggi
a`gia,sate evpV auvth.n e;qnh
paraggei,late evpV auvth.n basilei,aij Araret parV evmou/ kai. toi/j VAscanazai,oij
evpisth,sate evpV auvth.n belosta,seij
avnabiba,sate evpV auvth.n i[ppon w`j avkri,dwn plh/qoj
28 a`gia,sate evpV auvth.n e;qnh to.n basile,a tw/n Mh,dwn kai. pa,shj th/j gh/j
h`goume,nouj auvtou/ kai. pa,ntaj strathgou.j auvtou/
29 evsei,sqh h` gh/
kai. evpo,nese
dio,ti evxane,sth evpi. Babulw/na logismo.j kuri,ou
tou/ qei/nai th.n gh/n Babulw/noj eivj avfanismo.n
kai. mh. katoikei/sqai auvth,n
338
Jer 51,30–40 / JerG 28,30–40
Jer 51,30–40
~xeL'hil. lb,b' (Sg) yrEABgI (Sg) Wld>x'
tAdc'M.B; <~v'> Wbv.yE \ Wbv.y"
~t'r"Wbg> ht'v.n"
~yvin"l. Wyh'
h'yt,nOK.v.mi (Pass) WtyCihi
`h'yx,yrIb. WrB.v.nI
#Wry" #r"-tar:q.li #r"
lb,B' %l,m,l. dyGIh;l. dyGIm; tar:q.li dyGIm;W
keine Sgr
`hceq.mi | \ hc,Q'mi Ary[i hd"K.l.nI-yKi
WfP't.nI «auvtou/» tArB'[.M;h[; w>]
vaeb' Wpr>f' «auvtw/n» ~yMig:a]h'-ta,w>
52,7bc
`Wac.y" \ Wlh'b.nI hm'x'l.Mih; «auvtou/» yven>a;w>
Id 1.1a
[laer"f.yI yhel{a/ tAab'c]. hw"hy> rm;a' hko yKi
(Fut Pass) Hk'yrId>hi t[e !r<gOK. lb,B'-<%l,m, y>tB;
j[;m. dA[
50,16a
`Hl' ryciQ'h;-[t[e h]a'b'W
(AlT = QynIl;k'a]) Wnl'k'a]
Q
* lb,B' %l,m, rC;ar<d>k;Wbn> § (AlT = ynIm;m'h], evmeri,sato, me) Wnm'm'h]
# qyrI yliK. (AlT = QynIg:yCihi) Wng"yCihi
!yNIT;K; (AlT = QynI[;l'B.) Wn['l'B.
yn"d"[]me | AfrEk. aL'mi
keine Sgr
`(Vb Pl) ynIx'yDIhi \ (QynIx'ydIh/) Wnx'ydIh/
6,7b; 20,8c; Ez 45,9; Am 3,10; Hab 1,3
lb,B'-l[; yDIvuw> \ yrIaev.W ysim'x]
!AYci tb,v,yO rm;aTo
~yDIf.k; ybev.yO-la, ymid"w>
`~Il'v'Wry> rm;aTo
hw"hy> rm;a' hKo !kel'
%beyrI-ta, br"-ynIn>hi
%tem'q.nI-ta, yTim.Q;nIw>
HM'y:-ta, yTib.r:x]h;w>
`Hr"Aqm.-ta, yTiv.b;how>
9,10; Kon 158 `(Pass) bveAy !yaeme [hq'rEv.W] hM'v; [~yNIT;-!A[m. ~yLig:]l. lb,b' ht'y>h'w>
2,15a; keine Sgr
[Wga'v.yI] ~yrIpiK.K; wD"x.y:
`tAyr"a] yrEAgK. Wr[onE \ Wr[]n"
~h,yTev.mi-ta, tyvia' ~M'xuB.
~yTir>K;v.hiw>
WpL'[uy> \ Wzl{[]y: ![;m;l.
39de: 57bc
~l'A[-tn:v. Wnv.y"w>
`hw"hy> ~aun> Wcyqiy" al{w>
`~ydIWT[;-~[i ~yliyaeK. x:Abj.li ~yrIk'K. ~dEyrIAa
→ 35,9a
339
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
d
e
30
31
32
33
34
35
36
37
a 38
b
a 39
b
c
d
e
40
30 evxe,lipe machth.j Babulw/noj tou/ polemei/n
kaqh,sontai evkei/ evn perioch/|
evqrau,sqh h` dunastei,a auvtw/n
evgenh,qhsan w`sei. gunai/kej
evnepuri,sqh ta. skhnw,mata auvth/j
sunetri,bhsan oi` mocloi. auvth/j
31 diw,kwn eivj avpa,nthsin diw,kontoj diw,xetai
kai. avnagge,llwn eivj avpa,nthsin avnagge,llontoj tou/ avnaggei/lai tw/| basilei/ Babulw/noj
o[ti e`a,lwken h` po,lij auvtou/ 32 avpV evsca,tou
tw/n diaba,sewn auvtou/ evlh,mfqhsan
kai. ta. suste,mata auvtw/n evne,prhsan evn puri,
kai. a;ndrej auvtou/ oi` polemistai. evxe,rcontai
33 dio,ti ta,de le,gei ku,rioj
oi=koi basile,wj Babulw/noj w`j a[lwn w[rimoj avlohqh,sontai
e;ti mikro.n
kai. h[xei o` avmhto.j auvth/j
34 kate,fage, me
evmeri,sato, me
kate,labe, me skeu/oj lepto.n Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj
kate,pie, me w`j dra,kwn
e;plhse th.n koili,an auvtou/ avpo. th/j trufh/j mou
35 evxw/sa,n me
oi` mo,cqoi mou kai. ai` talaipwri,ai mou eivj Babulw/na
evrei/ katoikou/sa Siwn
kai. to. ai-ma, mou evpi. tou.j katoikou/ntaj Caldai,ouj
evrei/ Ierousalhm
36 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj
ivdou. evgw. kri,nw th.n avnti,diko,n sou
kai. evkdikh,sw th.n evkdi,khsi,n sou
kai. evrhmw,sw th.n qa,lassan auvth/j
kai. xhranw/ th.n phgh.n auvth/j
37 kai. e;stai Babulw.n eivj avfanismo.n kai. ouv katoikhqh,setai
38 a[ma w`j le,ontej
evxhge,rqhsan kai. w`j sku,mnoi leo,ntwn
39 evn th/| qermasi,a| auvtw/n dw,sw po,thma auvtoi/j
kai. mequ,sw auvtou,j
o[pwj karwqw/si
kai. u`pnw,swsin u[pnon aivw,nion
kai. ouv mh. evxegerqw/si le,gei ku,rioj
40 katabiba,sw auvtou.j w`j a;rnaj eivj sfagh.n kai. w`j kriou.j metV evri,fwn
340
Jer 51,41–51
Id 6.1; 41: 50,23
37.41c; Kon 159; 2,6d
43bc: 2,6ef
50,2h; → 50,2j
58b
45: 6ab
→ 4,8d
46ab: Dtn 20,3; Jes 7,4
47: 52
→ 50,2j
4a.49.52c
Id 4.45
53c
4a.47d.49b.52c
→ 1,15a
341
Jer 51,41–51 / JerG 28,41–51
[%v;v]e hd"K.l.nI %yae
#r<a'h'-lK' tL;hiT. fpeT'Tiw:
`~yIAGB; lb,B' * hM'v;l. ht'y>h' %yae
~Y"h; lb,B'-l[; hl'['
`ht's'k.nI wyL'G: !Amh]B;
[#r<a,] hb'r"[]w: hY"ci #r<a, [hM'v;l.] h'yr<[' Wyh'
vyai-lK' [!]heB' bveyE-al{
`~d"a'-!B, [!]heB' !Kov.yI \ rbo[]y:-al{w>
lb,b'[B. lBe]-l[; yTid>q;p'W
h'\wyPimi (Vb) H['\A[l.Bi-ta, ytiacehow>
~yIAG dA[ h'yl,ae \ wyl'ae Wrh]n>yI-al{w>
`[hl'p'n" lb,B' tm;Ax-~G:]
[yMi[; Hk'ATmi Wac.]
[`hw"hy>[email protected]; !Arx]me Avp.n:-ta, vyai WjL.m;W]
[~k,b.b;l. %r:yE-!p,W]
[#r<a'B' t[;m;v.NIh; h['WmV.B; War>ytiw>]
[h['WmV.h; hn"V'b; ab'W]
[h['WmV.h; hn"V'B; wyr"x]a;w>]
[#r<a'B' sm'x'w>]
[`lvemo-l[; lvemoW]
[~yaiB' ~ymiy" hNEhi !kel']
[lb,b' yleysiP.-l[; yTid>q;p'W]
[vAbTe Hc'r>a;-lk'w>]
[`Hk'Atb. WlP.yI h'yl,l'x]-lk'w>]
[lkow> #r<a'w" ~yIm;v' lb,B'-l[; WnN>rIw>]
[~h,B' rv,a]]
[`hw"hy>-~aun> ~ydId>AVh; Hl'-aAby" !ApC'mi yKi]
[laer"f.yI ylel.x; lPon>li lb,B'-~G:]
`#r<a'h'-lk' ylel.x; (Fut) Wlp.n" lb,b'l.-~G:
Wkl.hi #r<a,me \ br<x,me ~yjileP.
Wdmo[]T;-la;
hw"hy>-ta, qAxr"me * Wrk.zI
`~k,b.b;l.-l[; hl,[]T; ~Il;v'WrywI
Wnv.Bo
«h`mw/n» hP'r>x, Wn[.m;v'-yKi
WnynEP' hM'lik. ht'S.Ki
`hw"hy> tyBe «h`mw/n» yveD>q.mi-l[; ~yrIz" WaB' [yKi]
a
b
c
a
b
a
b
c
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
a
b
a
b
c
d
a
b
c
d
41
42
43
44
41 pw/j e`a,lw
kai. evqhreu,qh to. kau,chma pa,shj th/j gh/j
pw/j evge,neto Babulw.n eivj avfanismo.n evn toi/j e;qnesin
42 avne,bh evpi. Babulw/na h` qa,lassa
evn h;cw| kuma,twn auvth/j kai. katekalu,fqh
43 evgenh,qhsan ai` po,leij auvth/j gh/ a;nudroj kai. a;batoj
ouv katoikh,sei evn auvth/| ouvdei,j
ouvde. mh. katalu,sh| evn auvth/| ui`o.j avnqrw,pou
44 kai. evkdikh,sw evpi. Babulw/na
kai. evxoi,sw a] kate,pien evk tou/ sto,matoj auvth/j
kai. ouv mh. sunacqw/si pro.j auvth.n e;ti ta. e;qnh
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
kai. evn Babulw/ni pesou/ntai traumati,ai pa,shj th/j gh/j
50 avnasw|zo,menoi evk gh/j poreu,esqe
kai. mh. i[stasqe
oi` makro,qen mnh,sqhte tou/ kuri,ou
kai. Ierousalhm avnabh,tw evpi. kardi,an u`mw/n
51 hv|scu,nqhmen
o[ti hvkou,samen ovneidismo.n h`mw/n
kateka,luyen avtimi,a to. pro,swpon h`mw/n
eivsh/lqon avllogenei/j eivj ta. a[gia h`mw/n eivj oi=kon kuri,ou
342
Jer 51,52–58
hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy"-hNEhi !kel'
h'yl,ysiP.-l[; yTid>q;p'W
4a.47d.49ab; 31,19b; Ez 26,15; 30,24
`ll'x' lPoyI \ qnOa/y< Hc'r>a;-lk'b.W
~yIm;V'h; lb,b' hl,[]t;-yKi
HZ"[u ~Arm. rCeb;t. ykiw>
`hw"hy>-~aun> Hl' ~ydId>vo Waboy" yTiami e
54: 48,3
lb,B'mi hq'['z> lAq
`~yDIf.K; #r<am, e lAdG" rb,v,w>
lb,B'-ta, hw"hy> dd:v' \ ddEvo-yKi
lAdG" lAq hN"M,mi (Aor) dB;aiw>
5,22g; 31,35e
~yBir: ~yIm;K. [~h,yLeg:]P (Ptz) Wmh'[w>]
`~l'Aq !Aav. (Akt) !T;nI
53c; 50,9b; → 9,14b
[d]dEAv lb,B'-l[; [h'yl,[']D ab' yKi
h'yr<ABGI WdK.l.nI[w>]
~t'AtV.q; ht'T.xi
keine Sgr
hw"hy> | «auvtoi/j» (Vb) tAlmuG> lae yKi
`«auvth/|» ~Lev;y> * (Sub) ~Lev;
57: 39b–e
h'ym,k'x]w: h'yr<f' # rKev.h; rKiv.hiw> \ yTir>K;v.hiw> §
23c.28; 56b
[h'yr<ABgIw>] h'yn<g"s.W [h'yt,AxP;]
[~l'A[-tn:v. Wnv.y"w>]
%l,M,h;-~aun> [Wcyqiy" al{w>]
`Amv. tAab'c. hw"hy>
[tAab'c.] hw"hy> rm;a'-hKo
r['r>[;t.Ti r[er>[; | (Vb) hb'x'r>h' lb,B' tm;Ax \ tAmxo
12a.44d
49,2d
WTC;yI [vaeB'] ~yhiboG>h; h'yr<['v.W
58d–f: Hab 2,13
qyrI-ydEB. ~yMi[; W[g>yI <al{>w>
keine Sgr
# varoB. \ vae-ydEB. § ~yMiaul.W
64e
`Wp['yI \ Wp[ey"w>
343
Jer 51,52–58 / JerG 28,52–58
a
b
c
a
b
c
a
b
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
52
53
54
55
56
57
b
c
d
a 58
b
c
d
e
f
52 dia. tou/to ivdou. h`me,rai e;rcontai le,gei ku,rioj
kai. evkdikh,sw evpi. ta. glupta. auvth/j
kai. evn pa,sh| th/| gh/| auvth/j pesou/ntai traumati,ai
53 o[ti eva.n avnabh/| Babulw.n w`j o` ouvrano.j
kai. o[ti eva.n ovcurw,sh| u[yoj ivscu,oj auvth/j
parV evmou/ h[xousin evxoleqreu,ontej auvth,n le,gei ku,rioj
54 fwnh. kraugh/j evn Babulw/ni
kai. suntribh. mega,lh evn gh/| Caldai,wn
55 o[ti evxwle,qreuse ku,rioj th.n Babulw/na
kai. avpw,lesen avpV auvth/j fwnh.n mega,lhn
hvcou/san w`j u[data polla,
e;dwken eivj o;leqron fwnh.n auvth/j
56 o[ti h=lqen evpi. Babulw/na talaipwri,a
e`a,lwsan oi` machtai. auvth/j
evpto,htai to. to,xon auvtw/n
o[ti qeo.j avntapodi,dwsin auvtoi/j 57 ku,rioj
avntapodi,dwsin auvth/| th.n avntapo,dosin
kai. mequ,sei me,qh| tou.j h`gemo,naj auvth/j kai. tou.j sofou.j auvth/j
kai. tou.j strathgou.j auvth/j
le,gei o` basileu,j
ku,rioj pantokra,twr o;noma auvtw/|
58 ta,de le,gei ku,rioj
tei/coj Babulw/noj evplatu,nqh kataskapto,menon kataskafh,setai
kai. ai` pu,lai auvth/j ai` u`yhlai. evmpurisqh,sontai
kai. ouv kopia,sousi laoi. eivj keno,n
kai. e;qnh evn avrch/|
evklei,yousin
344
Jer 51,59–64
rb'D"h;
aybiN"h; Why"m.r>yI <tae hw"hy>> hW"ci-rv,a]
hy"sex.m;-!B, hY"rInE-!b, hy"r"f. la, \ -ta, <rmoale>
lb,B' hd"Why>-%l,m, WhY"qid>ci-ta,<me> ATk.l,B.
Akl.m'l. ty[ibir>h' tn:v.Bi
45,3e
`hx'n>mi \ hx'Wnm. rf; hy"r"f.W
h['r"h'-lK' tae Why"m.r>yI bTok.YIw:
lb,B'-la, aAbT'-rv,a]
`lb,B'-la, ~ybituK.h; hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae dx'a, rp,se-la,
hy"r"f.-la, Why"m.r>yI rm,aYOw:
t'yair"w> lb,b' ^a]boK.
`hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae t'ar"q'w>
T'r>m;a'w>
AtyrIk.h;l. hZ<h; ~AqM'h;-la, T'r>B;dI hT'a; hw"hy> <ku,rie>
hm'heB.-d[;w> ~d"am' el. bveAy AB-tAyh/ yTil.bil.
26b; 25,12c
`hy<h.Ti ~l'A[ tAmm.vi-yKi
hZ<h; rp,Seh;-ta, aroq.li ^t.L{k;K. hy"h'w>
!b,a, wyl'[' rvoq.Ti
`tr"P. %AT-la, ATk.l;v.hiw>
T'r>m;a'w>
lb,B' [q;v.Ti hk'K'
Kon 23
~yDIf.K;h; \ h['r"h' ynEPm. i ~Wqt'-al{w>
h'yl,[' aybime ykinOa' rv,a]
58f
[Wp[ey"w>]
Id 4.8; 1,1a; 26,20b; 36,10
`[Why"m.r>yI yrEb.DI hN"he-d[;]
59ab: 45,1
1,1a; → 42,2a
345
Jer 51,59–64 / JerG 28,59–64
a 59
b
c
a1 60
b
a2
a 61
b
c
a 62
b
c
a 63
b
c
a 64
b
c
d
e
f
59 o` lo,goj
o]n evnetei,lato ku,rioj Ieremi,a| tw/| profh,th|
eivpei/n tw/| Sarai,a| ui`w/| Nhri,ou ui`ou/ Maasai,ou
o[te evporeu,eto para. Sedeki,ou basile,wj Iouda eivj Babulw/na
evn tw/| e;tei tw/| teta,rtw| th/j basilei,aj auvtou/
kai. Sarai,aj a;rcwn dw,rwn
60 kai. e;grayen Ieremi,aj pa,nta ta. kaka,
a] h[xei evpi. Babulw/na
evn bibli,w| e`ni, pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj tou.j gegramme,nouj evpi. Babulw/na
61 kai. ei=pen Ieremi,aj pro.j Sarai,an
o[tan e;lqh|j eivj Babulw/na kai. o;yh|
kai. avnagnw,sh| pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj
62 kai. evrei/j
ku,rie ku,rie su. evla,lhsaj evpi. to.n to,pon tou/ton tou/ evxoleqreu/sai auvto.n
kai. tou/ mh. ei=nai evn auvtw/| katoikou/ntaj avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj
o[ti avfanismo.j eivj to.n aivw/na e;stai
63 kai. e;stai o[tan pau,sh| tou/ avnaginw,skein to. bibli,on tou/to
kai. evpidh,seij evpV auvto. li,qon
kai. r`i,yeij auvto. eivj me,son tou/ Euvfra,tou
64 kai. evrei/j
ou[twj katadu,setai Babulw.n
kai. ouv mh. avnasth/| avpo. prosw,pou tw/n Caldai,wn
w-n evgw. evpa,gw evpV auvth,n
346
Jer 52,1–11
Akl.m'b. WhY"qid>ci hn"v' tx;a;w> ~yrIf.[, (!) -!B,
~Il'v'WryBi %l;m' hn"v' hrEf.[, tx;a;w>
`hn"b.Limi Why"m.r>yI-tB; (Qlj;Wmx], AlT = K) lj;ymix] AMai ~vew>
[lkoK. hw"hy> ynEy[eB. [r:h' f[;Y:w:]
[`~yqiy"Ahy> hf'['-rv,a]]
Id 4.14
[wyn"P' l[;me ~t'Aa Akyliv.hi-d[; hd"WhywI ~Il;v'WryBi ht'y>h' hw"hy> @a;-l[; yKi]
[`lb,B' %l,m,B. WhY"qid>ci drom.YIw:]
4–7a: 38,28c–39,2; 4–27: || 2 Kön 25,1–21
Akl.m'l. ty[iviT.h; hn"V'b; yhiy>w:
vd<xol; rAf['B, yrIyfi[]h' vd<xoB;
~Il;v'Wry>-l[; Alyxe-lk'w> [aWh] lb,B'-%l,m, rC;ar<d>k;Wbn> aB'
h'yl,[' (!) Wnx]Y:w:
`bybis' (!) qyED" h'yl,[' Wnb.YIw:
5: 2 Kön 25,2
`WhY"qid>ci %l,M,l; hn"v' hrEf.[, yTev.[; d[; rAcM'B; ry[ih' aboT'w:
6: 2 Kön 25,3
ry[iB' b['r"h' qz:x/Y<w: vd<xol; h['v.tiB. [y[iybir>h' vd<xoB;]
`#r<a'h' ~[;l. ~x,l, hy"h'-al{w>
7: 2 Kön 25,4
ry[ih' [q;B'Tiw:
Id 4.46; 7b–16: 39,4–10; 7b–f: 39,4; keine Sgr
[Wxr>b.y]I hm'x'l.Mih; yven>a-; lk'w>
Id 4.26
(!) ~yIt;moxoh;-!yBe r[;v; %r<D< hl'y>l; [ry[ih'm]e Wac.y" \ Wac.YEw:
%l,M,h; !G:-l[; rv,a]
bybis' ry[ih'-l[; ~yDIf.k;w>
`hb'r"[]h' %r<D< Wkl.YEw:
8: 2 Kön 25,5; 8ab: 39,5ab
%l,M,h; yrEx]a; ~yDIf.K;-lyxe WpD>r>YIw:
AxrEy> rb,[eB. \ tbor>[;B. Atao \ WhY"qid>ci-ta, WgyFiY:w:
`wyl'['me Wcpon" wyd"b'[] \ Alyxe-lk'w>
→ 37,21b
9: 39,5c–e; 2 Kön 25,6
%l,M,h;-ta, WfP.t.YIw:
10b.26b.27b; 2 Kön 23,33; 25,6b.20b.21b
ht'l'b.D\I rI lb,B' %l,m,-la, Atao Wl[]Y:w:
27b
[tm'x] #r<a,B.]
`~yjiP'v.mi ATai rBed:y>w:
wyn"y[el. WhY"qid>ci ynEB.-ta, lb,B'-%l,m, jx;v.YIw:
10: 39,6; 10a: 2 Kön 25,7a
> 2 Kön 25,7; → 9b; → 15
`ht'l'b.dI\rIB. jx;v' hd"Why> yrEf'-lK'-ta, ~g:w>
11a–c: 39,7; 2 Kön 25,7b–d
rWE[i WhY"qid>ci ynEy[e-ta,w>
~yIT;v.xun>b; WhrEs.a;Y:w:
hl'b,B' lb,B'-%l,m, Whaebiy>w:
> 2 Kön 25,7; → 15 → 37,21b
hn"x]j; \ tDoquP.h; (-tybeQ) -tybeb. WhnET.YIw:
`AtAm ~Ay-d[;
1–3: || 2 Kön 24,18–20
347
Jer 52,1–11
a
b
c
a
b
a
b
a
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
5
6
7
7
8
8
9
9
b
c
d
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a
b
c
a 10
b
a 11
b
c
d
o;ntoj eivkostou/ kai. e`no.j e;touj Sedeki,ou evn tw/| basileu,ein auvto,n
kai. e[ndeka e;th evbasi,leusen evn Ierousalhm
kai. o;noma th/| mhtri. auvtou/ Amital quga,thr Ieremi,ou evk Lobena
kai. evge,neto evn tw/| e;tei tw/| evna,tw| th/j basilei,aj auvtou/
evn mhni. tw/| deka,tw| deka,th| tou/ mhno.j
h=lqe Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj kai. pa/sa h` du,namij auvtou/ evpi. Ierousalhm
kai. periecara,kwsan auvth.n
kai. periw|kodo,mhsan auvth.n tetrapo,doij ku,klw|
kai. h=lqen h` po,lij eivj sunoch.n e[wj e`ndeka,tou e;touj tw/| basilei/ Sedeki,a|
evn th/| evna,th| tou/ mhno.j kai. evsterew,qh o` limo.j evn th/| po,lei
kai. ouvk h=san a;rtoi tw/| law/| th/j gh/j
kai. dieko,ph h` po,lij
kai. pa,ntej oi` a;ndrej oi` polemistai.
evxh/lqon nukto.j kata. th.n o`do.n th/j pu,lhj avna. me,son tou/ tei,couj kai. tou/ proteici,smatoj
o] h=n kata. to.n kh/pon tou/ basile,wj
kai. oi` Caldai/oi evpi. th/j po,lewj ku,klw|
kai. evporeu,qhsan o`do.n eivj Araba
kai. katedi,wxen h` du,namij tw/n Caldai,wn ovpi,sw tou/ basile,wj
kai. kate,labon auvto.n evn tw/| pe,ran Iericw
kai. pa,ntej oi` pai/dej auvtou/ diespa,rhsan avpV auvtou/
kai. sune,labon to.n basile,a
kai. h;gagon auvto.n pro.j basile,a Babulw/noj eivj Deblaqa
kai.
10 kai.
kai.
11 kai.
kai.
kai.
kai.
e[wj
evla,lhsen auvtw/| meta. kri,sewj
e;sfaxe basileu.j Babulw/noj tou.j ui`ou.j Sedeki,ou katV ovfqalmou.j auvtou/
pa,ntaj tou.j a;rcontaj Iouda e;sfaxen evn Deblaqa
tou.j ovfqalmou.j Sedeki,ou evxetu,flwse
e;dhsen auvto.n evn pe,daij
h;gagen auvto.n basileu.j Babulw/noj eivj Babulw/na
e;dwken auvto.n eivj oivki,an mulw/noj
h`me,raj h-j avpe,qanen
348
Jer 52,12–20
Jer 52,12–20
vd<xol; rAf['B, yviymix]h; vd<xob;W
rC;ar<d>k;Wbn> %l,M,l; hn"v' hrEf.[,-[v;T. tn:v. ayhi]
~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> aB'
lb,B'-%l,m, ynEp.li (Gram!) dme[o \ dm;['
`~Il'iv'WryBi
13: 39,8a; 2 Kön 25,9
%l,M,h; tyBe-ta,w> hw"hy>-tyBe-ta, @rof.YIw:
+ ~Il;v'Wry> → 2,2b
ry[ih' \ ~Il;v'Wry> yTeB'-lK' taew>
`vaeB' @r:f' lAdG"[h;]D tyIB' \ tyBe-lK'-ta,w>
14: 39,8b; 2 Kön 25,10
~yDIf.K; lyxe-[lK'] Wct.n" bybis' ~Il;v'Wry> tAmxo-lK'-ta,w>
`~yxiB'j;-br:-ta, rv,a]
> 38,8
Id 5.4; 15: 10b.11d.16.27c.28–30; 39,9; 2 Kön 25,11
[~['h' tALD:miW]
[~ylip.NOh;-ta,w> ry[iB' ~yrIa'v.NIh; ~['h' rt,y<-ta,w>]
[lb,B' %l,m,-la, Wlp.n" rv,a]]
[`~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> hl'g>h, !Ama'h' rt,y< taew>]
Id 5.4; 16: 39,10; 2 Kön 25,12; → 15
# ~['h' rt,y<-ta,w> \ #r<a'h' tALD:miW §
`~ybig>yOl.W ~ymir>kol. ~yxiB'j;-br: [!d"a]r>z:Wbn>] ryaiv.hi
17: 2 Kön 25,13
tv,xoN>h; ydEWM[;-ta,w>
hw"hy>-tybel. rv,a]
tv,xoN>h; ~y"-ta,w> (!) tAnkoM.h;-ta,w>
hw"hy>-tybeB. rv,a]
~yDIf.k; WrB.vi
18a2
`hl'b,B' <Wxq.YIw:> | ~T'v.xun>-[lK']-ta, Waf.YIw:
18: 2 Kön 25,14
(?) tqor"z>Mih;-ta,w> [tArM.z:m.h;-ta,w>] (?) ~y[iY"h;-ta,w> [tArSih;-ta,w>]
tv,xoN>h; yleK.-lK' taew> (!) tAPK;h;-ta,w>
~h,b' Wtr>v'y>-rv,a]
17d.25a1
`[Wxq'l']
19: 2 Kön 25,15; 19a1: 24; 35,4c
tAPS;h; \ ~yPiSih;-ta,w>
(ta. masmarwq) tArM.z:m.h; \ tATx.M;h;-ta,w>
tArnOM.h;-ta,w> [tArySih;-ta,w>] (?) tAqr"z>Mih;-ta,w>
Ex 37,16; Num 4,7
(?) tAYQin:M.h;-ta,w> (?) tAPK;h;-ta,w>
bh'z" bh'z" rv,a]
@s,K' @s,K,-rv,a]w:
`~yxiB'j;-br: xq;l'
20: 2 Kön 25,16; keine Sgr
tv,xon> rf'['-~ynEv. rq'B'h;w> dx'a, ~Y"h; ~yIn:v. ~ydIWM[;h'
2 Kön 16,17
~Y"h; \ tAnkoM.h; tx;T;-[rv,a]]
hw"hy> tybel. hmol{v. %l,M,h; hf'[' rv,a]
`[hL,aeh' ~yliKeh;-lK'] ~T'v.xun>li lq'vm. i hy"h'-al{
→ 9,14b
12: 2 Kön 25,8
Id 6.5
keine Sgr
349
[lb,B'-%l,m,
a1 12
b
a2
c
a3
a 13
b
a 14
b
a1 15
12 kai. evn mhni. tw/| pe,mptw| deka,th| tou/ mhno.j
h=lqe Nabouzardan o` avrcima,geiroj
e`sthkw.j kata. pro,swpon basile,wj Babulw/noj
eivj Ierousalhm
13 kai. evne,prhse to.n oi=kon kuri,ou kai. to.n oi=kon tou/ basile,wj
kai. pa,saj ta.j oivki,aj th/j po,lewj
kai. pa/san oivki,an mega,lhn evne,prhsen evn puri,
14 kai. pa/n tei/coj Ierousalhm ku,klw| kaqei/len h` du,namij tw/n Caldai,wn
h` meta. tou/ avrcimagei,rou
15
b
a2
16
a1 17
b
a2
c
a3
d
a1 18
b
a2
a1 19
b
c
a2
aP20
b
c
a
16 kai. tou.j kataloi,pouj tou/ laou/
kate,lipen o` avrcima,geiroj eivj avmpelourgou.j kai. eivj gewrgou,j
17 kai. tou.j stu,louj tou.j calkou/j
tou.j evn oi;kw| kuri,ou
kai. ta.j ba,seij kai. th.n qa,lassan th.n calkh/n
th.n evn oi;kw| kuri,ou
sune,triyan oi` Caldai/oi
kai. e;labon to.n calko.n auvtw/n kai. avph,negkan eivj Babulw/na
18 kai. th.n stefa,nhn kai. ta.j fia,laj
kai. ta.j krea,graj kai. pa,nta ta. skeu,h ta. calka/
evn oi-j evleitou,rgoun evn auvtoi/j
19 kai. ta. saffwq
kai. ta. masmarwq
kai. tou.j u`pocuth/raj kai. ta.j lucni,aj
kai. ta.j qui,skaj kai. tou.j kua,qouj
a] h=n crusa/ crusa/
kai. a] h=n avrgura/ avrgura/
e;laben o` avrcima,geiroj
20 kai. oi` stu/loi du,o kai. h` qa,lassa mi,a kai. oi` mo,scoi dw,deka calkoi/
u`poka,tw th/j qala,sshj
a] evpoi,hsen o` basileu.j Salwmwn eivj oi=kon kuri,ou
ouvk h=n staqmo.j tou/ calkou/ auvtw/n
350
Jer 52,21–30
~ydIWM[;h'w>
hM'a; # vmex'w> ~yvil{v. \ hrEf.[, hn<mov. §
dx'a,h' dMu[;h' (AlT = Qtm;Aq) hm'Aq
21c–e: 1 Kön 7,15 ≙ 3 Bas 7,3; > 2 Kön 25,17
WNB,suy> hM'a; hrEf.[,-~yTev. jWxw>
keine Sgr
tA[B'c.a; [B;r>a; Ayb.['w>
22c.23b
`bybis' \ bWbn"
22a–e: 2 Kön 25,17b–f
tv,xon> wyl'[' (!) tr<t,kow>
* tx;a;h' (!) tr<t,Koh; (u`peroch,) tm;Aq §w>
1 Kön 7,16; 2 Chr 3,15
# <to. mh/koj = %r<ao ?> tAMa; vmex'
bybis' (!) tr<t,AKh;-l[; ~ynIAMrIw> hk'b'f.W
tv,xon> lKoh;
ynIVeh; dWM[;l; hL,aek'w>
22f–23 > 2 Kön 25,17
`<hM'a; hrEf.[,-~yTev.li hM'a;l'> ~ynIAMrI[w>] <hn"mov.>
(to. e]n me,roj) hx'Wr hV'viw> ~y[iv.Ti ~ynIMorIh' Wyh.YIw:
`bybis' hk'b'F.h;-l[; ha'me ~ynIAMrIh'-lK' <Wyh.YIw:>
23a
24: 2 Kön 25,18
varoh' !heKo [hy"r"f.]-ta, ~yxiB'j;-br: xQ;YIw:
hn<v.Mih; !heKo [hy"n>p;c.]-ta,w>
19a1; 35,4c; keine Sgr
`(th.n o`do,n) @S;h; yrEm.vo tv, l{v.-ta,w>
18a2; 25: 2 Kön 25,19
dx'a, syrIs' [xq;l' ry[ih'-!mi]W
hm'x'l.Mih; yven>a;-l[; dyqip' hy"h'-rv,a]
%l,M,h;-ynEp. (ovnomastou,j) yaerome ~yvin"a] h['b.viw>
ry[ib' Wac.m.nI rv,a]
#r<a'h' ~[;-ta, aBic.M;h; ab'C'h; [rf;] rpeso taew>
`ry[ih' %AtB. ~yaicm. .NIh; #r<a'h' ~[;me vyai ~yViviw>
26: 2 Kön 25,20
~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> ~t'Aa xQ;YIw:
→ 9b
`ht'l'b.DI\rI lb,B' %l,m,-la, ~t'Aa %l,YOw:
27: 2 Kön 25,21; keine Sgr
lb,B' %l,m, ~t'Aa hK,Y:w:
→ 9b
tm'x] #r<a,B. hl'b.dI\rIB. [~temiy>w:]
`[Atm'd>a; l[;me hd"Why> lg<YIw:]
27c → 15
28–30 > 2 Kön 25; → 15
[~['h' hz<]
[rC;ar<d>k;Wbn> hl'g>h, rv,a]]
[`hv' l{v.W ~yrIf.[,w> ~ypil'a] tv, l{v. ~ydIWhy> [b;v,-tn:v.Bi]
[`~yIn"v.W ~yvi l{v. tAame hn<mov. vp,n< ~Il;v'Wrymi rC;ar<d>k;Wbn>li hrEf.[, hn<Amv. tn:v.Bi]
[~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> hl'g>h, rC;ar<d>k;Wbn>li ~yrIf.[,w> v l{v' tn:v.Bi]
[hV'mix]w: ~y[iB'r>a; tAame [b;v. vp,n< ~ydIWhy>]
[`tAame vvew> ~ypil'a] t[;B;r>a; vp,n<-lK']
2 Kön 25,17a; 2 Chr 3,15
351
Jer 52,21–30
a 21
b
c
d
e
a 22
b
c
d
e
f
a 23
b
24
a1 25
b
a2
c
a3
a 26
b
a 27
b
c
a 28
b
c
29
a 30
21 kai. oi` stu/loi
tria,konta pe,nte phcw/n
u[yoj tou/ stu,lou tou/ e`no,j
kai. sparti,on dw,deka phcw/n perieku,klou auvto,n
kai. to. pa,coj auvtou/ daktu,lwn tessa,rwn
ku,klw|
22 kai. gei/soj evpV auvtoi/j calkou/n
kai. pe,nte phcw/n to. mh/koj
u`peroch. tou/ gei,souj tou/ e`no,j
kai. di,ktuon kai. r`oa, i evpi. tou/ gei,souj ku,klw|
ta. pa,nta calka/
kai. kata. tau/ta tw/| stu,lw| tw/| deute,rw|
ovktw. r`o,ai tw/| ph,cei toi/j dw,deka ph,cesi
23 kai. h=san ai` r`o,ai evnenh,konta e]x to. e]n me,roj
kai. h=san pa/sai ai` r`oa, i e`kato,n evpi. tou/ diktu,ou ku,klw|
24 kai. e;laben o` avrcima,geiroj to.n i`ere,a to.n prw/ton
kai. to.n i`ere,a to.n deutereu,onta
kai. tou.j trei/j tou.j fula,ssontaj th.n o`do.n
25 kai. euvnou/con e[na
o]j h=n evpista,thj avndrw/n tw/n polemistw/n
kai. e`pta. a;ndraj ovnomastou.j evn prosw,pw| tou/ basile,wj
tou.j eu`reqe,ntaj evn th/| po,lei
kai. to.n grammate,a tw/n duna,mewn to.n grammateu,onta tw/| law/| th/j gh/j
kai. e`xh,konta avnqrw,pouj evk tou/ laou/ th/j gh/j tou.j eu`reqe,ntaj evn me,sw| th/j po,lewj
26 kai. e;laben auvtou.j Nabouzardan o` avrcima,geiroj
kai. h;gagen auvtou.j pro.j basile,a Babulw/noj eivj Deblaqa
27 kai. evpa,taxen auvtou.j basileu.j Babulw/noj
evn Deblaqa evn gh/| Emaq
28
29
30
b
352
Jer 52,31–34
Jer 52,31–34
hn"v' [b;v,w" ~yvi l{v.bi yhiy>w:
hd"Why>-%l,m, (Iwakim) !kiy"Ahy> tWlg"l.
vd<xol; h['B'r>a;w> \ hV'mix]w: ~yrIf.[,B. vd<xo rf'[' ~ynEv.Bi
A[t]kul.m; tn:v.Bi lb,B' %l,m, %d:rmo . lywIa/ af'n"
hd"Why>-%l,m, (Iwakim) !ykiy"Ahy> varo-ta,
`(Vb, QaWlK.h;) ayliK.h; tyBemi AtAa aceYOw:
tAbjo ATai rBed:y>w:
(AlT = Q~ykil'M.h;) ~ykil'm. aSekil. l[;Mm
; i Aas.Ki-ta, !TeYIw:
`lb,b'B. ATai rv,a]
Aal.ki ydEg>Bi tae (Aor) hN"viw>
`(Vb) wY"x; ymey>-lK' dymiT' * wyn"p'l. ~x,l, lk;a'w>
su,ntaxij auvtw/| evdi,deto dia. panto,j) AL-hn"T.nI dymiT' tx;rUa] Atx'rUa]w: §
`[wyY"x; ymey> lKo] (Vb) AtAm ~Ay-d[; AmAyB. ~Ay-rb;D> lb,B'-%l,m, taeme
31–34: || 2 Kön 25,27–30
2 KönG 24,6.8.12.15; 25,27
a 31
Id 5.8
→ 31a
b
# (kai. h`
33b
353
c
a 32
b
c
a 33
b
34
31 kai. evge,neto evn tw/| triakostw/| kai. e`bdo,mw| e;tei
avpoikisqe,ntoj tou/ Iwakim basile,wj Iouda
evn tw/| dwdeka,tw| mhni. evn th/| tetra,di kai. eivka,di tou/ mhno.j
e;laben Oulaimaradac basileu.j Babulw/noj evn tw/| evniautw/| w-| evbasi,leuse
th.n kefalh.n Iwakim basile,wj Iouda
kai. evxh,gagen auvto.n evx oivki,aj h-j evfula,sseto
32 kai. evla,lhsen auvtw/| crhsta.
kai. e;dwke to.n qro,non auvtou/ evpa,nw tw/n qro,nwn tw/n basile,wn
tw/n metV auvtou/ evn Babulw/ni
33 kai. h;llaxe th.n stolh.n th/j fulakh/j auvtou/
kai. h;sqien a;rton dia. panto.j kata. pro,swpon auvtou/ pa,saj ta.j h`me,raj a]j e;zhse
34 kai. h` su,ntaxij auvtw/| evdi,deto dia. panto.j
para. tou/ basile,wj Babulw/noj evx h`me,raj eivj h`me,ran e[wj h`me,raj h-j avpe,qanen
354
2 Kön 25,1–12
1–21: Jer 52,4–27
1: Jer 52,4; 1a–c: Jer 39,1
Akl.m'l. ty[iyviT.h; tn:v.bi yhiy>w:
[vd<xol; rAf['B,] yrIyfi[]h' vd<xoB;
~Il;v'Wry>-l[; Alyxe-lk'w> [aWh] lb,B'-%l,m, rC;an<d>k;bun> aB'
h'yl,[' !x;YIw:
`bybis' qyED" h'yl,[' (Sg) Wnb.YIw:
2: Jer 52,5; 2–3a.4a: Jer 39,2
rAcM'B; ry[ih' aboT'w:
`WhY"qid>ci %l,M,l; hn"v' hrEf.[, yTev.[; d[;
3: Jer 52,6
ry[iB' b['r"h' qz:x/Y<w: vd<xol; h['v.tiB.
`#r<a'h' ~[;l. ~x,l, hy"h'-al{w>
4: Jer 52,7
ry[ih' [q;B'Tiw:
4b–e: Jer 39,4
hl'y>L;[h;] <Wac.y"> hm'x'l.Mih; yven>a;-lk'w>
~yIt;moxoh; !yBe r[;v; %r<D<
%l,M,h; !G:-l[; rv,a]
bybis' ry[ih'-l[; ~yDIf.k;w>
`hb'r"[]h' %r<D< %l,YEw:
5: Jer 52,8; 5ab: Jer 39,5ab
%l,M,h; rx;a; ~yDIf.K;-lyxe WpD>r>YIw:
AxrEy> tAbr>[;B. Atao WgFiY:w:
`wyl'['me Wcpon" Alyxe-lk'w>
6: Jer 52,9; 39,5c–e
%l,M,h;-ta, WfP.t.YIw:
ht'l'b.DI\rI lb,B' %l,m,-la, Atao Wl[]Y:w:
20b.21b; → Jer 52,9b
`jP'v.mi ATai [W]rB.d:y>w:
Jer 52,10a; 39,6a
wyn"y[el. [W]jx]v' WhY"qid>ci ynEB.-ta,w>
rWE[i WhY"qid>ci ynEy[e-ta,w>
7b–d: Jer 52,11a–c; 39,7
~yIT;v.xun>b; WhrEs.a;Y:w:
`lb,B' Whaebiy>w:
8: Jer 52,12
vd<xol; h['b.viB. yviymix]h; vd<xob;W
lb,B'-%l,m, rC;an<d>k;bun> [%l,M,]l; [hn"v'] hrEf.[,-[v;T. tn:v. ayhi
lb,B'-%l,m, <ynEp.li> (Gram!) dme[o \ db,[, ~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> aB'
`~Il'v'Wry>
9: Jer 52,13; 39,8a
%l,M,h; tyBe-ta,w> hw"hy>-tyBe-ta, @rof.YIw:
`[vaeB'] @r:f' [lAdG"] tyIB' \ tyBe-lK'-ta,w> ~Il;v'Wry> yTeB'-lK' taew>
Jer 52,14; 39,8b
[~yDIf.K; lyxe-lK' Wct.n" bybis' ~Il;v'Wry> tmoAx-ta,w>]
> Jer 39,8
`~yxiB'j;-br: [rv,a]]
11: Jer 52,15; 39,9
~ylip.NOh;-ta,w> ry[iB' ~yrIa'v.NIh; ~['h' rt,y< taew>
lb,B' %l,M,h;-l[; Wlp.n" rv,a]
`~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> hl'g>h, (!Ama'h'* ⇒) !Wmaeh' \ !Amh'h, rt,y< taew>
12: Jer 52,16; 39,10
~yxiB'j;-br: ryaiv.hi #r<a'h' tL;Dm: iW
`~ybig>yOl.W ~ymir>kol.
355
2 Kön 25,1–12
a
1
b
c
d
2
a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c
a
b
c
d
a1
b
a2
3
4
5
6
7
8
a 9
b
a 10
b
a1 11
b
a2
12
Der griechische Text entspricht der Fassung von RAHLFS.
1 kai. evgenh,qh evn tw/| e;tei tw/| evna,tw| th/j basilei,aj auvtou/
evn tw/| mhni. tw/| deka,tw|
h=lqen Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj kai. pa/sa h` du,namij auvtou/ evpi. Ierousalhm
kai. parene,balen evpV auvth.n
kai. wv|kodo,mhsen evpV auvth.n peri,teicoj ku,klw|
2 kai. h=lqen h` po,lij evn perioch/|
e[wj tou/ e`ndeka,tou e;touj tou/ basile,wj Sedekiou
3 evna,th| tou/ mhno.j kai. evni,scusen o` limo.j evn th/| po,lei
kai. ouvk h=san a;rtoi tw/| law/| th/j gh/j
4 kai. evrra,gh h` po,lij
kai. pa,ntej oi` a;ndrej tou/ pole,mou evxh/lqon nukto.j
o`do.n pu,lhj th/j avna. me,son tw/n teice,wn
au[th h[ evstin tou/ kh,pou tou/ basile,wj
kai. oi` Caldai/oi evpi. th.n po,lin ku,klw|
kai. evporeu,qh o`do.n th.n Araba
5 kai. evdi,wxen h` du,namij tw/n Caldai,wn ovpi,sw tou/ basile,wj
kai. kate,labon auvto.n evn Arabwq Iericw
kai. pa/sa h` du,namij auvtou/ diespa,rh evpa,nwqen auvtou/
6 kai. sune,labon to.n basile,a
kai. h;gagon auvto.n pro.j to.n basile,a Babulw/noj eivj Deblaqa
kai. evla,lhsen metV auvtou/ kri,sin
7 kai. tou.j ui`ou.j Sedekiou e;sfaxen katV ovfqalmou.j auvtou/
kai. tou.j ovfqalmou.j Sedekiou evxetu,flwsen
kai. e;dhsen auvto.n evn pe,daij
kai. h;gagen auvto.n eivj Babulw/na
8 kai. evn tw/| mhni. tw/| pe,mptw| e`bdo,mh| tou/ mhno,j
auvto.j evniauto.j evnneakaide,katoj tw/| Naboucodonosor basilei/ Babulw/noj
h=lqen Nabouzardan o` avrcima,geiroj e`stw.j evnw,pion basile,wj Babulw/noj
eivj Ierousalhm
9 kai. evne,prhsen to.n oi=kon kuri,ou kai. to.n oi=kon tou/ basile,wj
kai. pa,ntaj tou.j oi;kouj Ierousalhm kai. pa/n oi=kon evne,prhsen
10
o` avrcima,geiroj
11 kai. to. perisso.n tou/ laou/ to. kataleifqe.n evn th/| po,lei kai. tou.j evmpeptwko,taj
oi] evne,peson pro.j basile,a Babulw/noj
kai. to. loipo.n tou/ sthri,gmatoj meth/ren Nabouzardan o` avrcima,geiroj
12 kai. avpo. tw/n ptwcw/n th/j gh/j u`pe,lipen o` avrcima,geiroj
eivj avmpelourgou.j kai. eivj gabin
356
2 Kön 25,13–21
13: Jer 52,17
14: Jer 52,18
15: Jer 52,19
16: Jer 52,20
Jer 52,21a
17b–f: Jer 52,22a–e
18: Jer 52,24
19: Jer 52,25
20: Jer 52,26
→ 6b
21: Jer 52,27
→ 6b
357
2 Kön 25,13–21
tv,xoN>h; ydEWM[;-ta,w>
hw"hy>-tyBe rv,a]
tv,xoN>h; ~y"-ta,w> tAnkoM.h;-ta,w>
hw"hy>-tybeB. rv,a]
~yDIf.k; WrB.vi
`hl'b,B' ~T'v.xun>-ta, Waf.YIw:
tArM.z:m.h;-ta,w> ~y[iY"h;-ta,w> troySih;-ta,w>
tv,xoN>h; yleK.-lK' taew> tAPK;h;-ta,w>
~b'-Wtr>v'y> rv,a]
`(Sg) Wxq'l'
tAqr"z>Mih;-ta,w> tATx.M;h;-ta,w>
[bh'z"] bh'z" rv,a]
[@s,K'] @s,K,-rv,a]w:
`~yxiB'j;-br: xq;l'
tAnkoM.h;w> dx'a,h' ~Y"h; ~yIn:v. ~ydIWM[;h'
hw"hy> tybel. hmol{v. hf'['-rv,a]
`[hL,aeh'] ~yliKeh;-lK' tv,xon>li lq'vm. i hy"h'-al{
dx'a,h' dWM[;h' tm;Aq hM'a; hrEf.[, hn<mov.
tv,xon> wyl'[' tr<t,kow>
(QtAMa;) hM'a; v l{v' tr<t,Koh; tm;Aqw>
bybis' tr<t,Koh;-l[; ~ynIMorIw> hk'b'f.W
tv,xon> lKoh;
`hk'b'F.h;-l[; ynIVeh; dWM[;l; hL,aek'w>
varoh' !heKo hy"r"f.-ta, ~yxiB'j;-br: xQ;YIw:
`@S;h; yrEm.vo tv, l{v.-ta,w> hn<v.mi !Be \ !heKo Why"n>p;c.-ta,w>
dx'a, syrIs' xq;l' ry[ih'-!miW
hm'x'l.Mih; yven>a;-l[; dyqip' aWh-rv,a]
%l,M,h;-ynEp. yaermo e ~yvin"a] hV'mix]w:
ry[ib' Wac.m.nI rv,a]
#r<a'h' ~[;-ta, aBic.M;h; ab'C'h; rf; rpeSoh; taew>
`ry[iB' ~yaicm. .NIh; #r<a'h' ~[;me vyai ~yViviw>
~yxiB'j;-br: !d"a]r>z:Wbn> ~t'ao xQ;YIw:
`ht'l'b.DI\rI lb,B' %l,m,-l[; ~t'ao %l,YOw:
lb,B' %l,m, ~t'ao %Y:w:
tm'x] #r<a,B. hl'b.dI\rIB. ~teymiy>w:
`Atm'd>a; l[;me hd"Why> lg<YIw:
a1 13
b
a2
c
a3
d
a1 14
b
a2
a1 15
b
c
a2
a 16
b
c
a 17
b
c
d
e
f
18
a1 19
b
a2
c
a3
a 20
b
a 21
b
c
13 kai. tou.j stu,louj tou.j calkou/j
tou.j evn oi;kw| kuri,ou
kai. ta.j mecwnwq kai. th.n qa,lassan th.n calkh/n
th.n evn oi;kw| kuri,ou
sune,triyan oi` Caldai/oi
kai. h=ran to.n calko.n auvtw/n eivj Babulw/na
14 kai. tou.j le,bhtaj kai. ta. iamin kai. ta.j fia,laj
kai. ta.j qui,skaj kai. pa,nta ta. skeu,h ta. calka/
evn oi-j leitourgou/sin evn auvtoi/j
e;laben
15 kai. ta. purei/a kai. ta.j fia,laj
ta.j crusa/j
kai. ta.j avrgura/j
e;laben o` avrcima,geiroj
16 stu,louj du,o h` qa,lassa h` mi,a kai. ta. mecwnwq
a] evpoi,hsen Salwmwn tw/| oi;kw| kuri,ou
ouvk h=n staqmo.j tou/ calkou/ pa,ntwn tw/n skeuw/n
17 ovktwkai,deka ph,cewn u[yoj tou/ stu,lou tou/ e`no,j
kai. to. cwqar evpV auvtou/ to. calkou/n
kai. to. u[yoj tou/ cwqar triw/n ph,cewn
sabaca kai. r`oai. evpi. tou/ cwqar ku,klw|
ta. pa,nta calka/
kai. kata. ta. auvta. tw/| stu,lw| tw/| deute,rw| evpi. tw/| sabaca
18 kai. e;laben o` avrcima,geiroj to.n Saraian i`ere,a to.n prw/ton
kai. to.n Sofonian ui`o.n th/j deuterw,sewj kai. tou.j trei/j tou.j fula,ssontaj to.n staqmo.n
19 kai. evk th/j po,lewj e;laben euvnou/con e[na
o]j h=n evpista,thj evpi. tw/n avndrw/n tw/n polemistw/n
kai. pe,nte a;ndraj tw/n o`rw,ntwn to. pro,swpon tou/ basile,wj
tou.j eu`reqe,ntaj evn th/| po,lei
kai. to.n grammate,a tou/ a;rcontoj th/j duna,mewj to.n evkta,ssonta to.n lao.n th/j gh/j
kai. e`xh,konta a;ndraj tou/ laou/ th/j gh/j tou.j eu`reqe,ntaj evn th/| po,lei
20 kai. e;laben auvtou.j Nabouzardan o` avrcima,geiroj
kai. avph,gagen auvtou.j pro.j to.n basile,a Babulw/noj eivj Deblaqa
21 kai. e;paisen auvtou.j basileu.j Babulw/noj
kai. evqana,twsen auvtou.j evn Deblaqa evn gh/| Aimaq
kai. avpw|ki,sqh Ioudaj evpa,nwqen th/j gh/j auvtou/
358
2 Kön 25,22–30
hd"Why> #r<a,B. ra'v.NIh; ~['h'w>
lb,B' %l,m, rC;an<d>k;Wbn> ryaiv.hi rv,a]
`!p'v'-!B, ~q'yxia]-!B, Why"l.d:G>-ta, ~h,yle[] dqep.Y:w:
~h,yven>a;w> \ ~yvin"a]h'w> hM'he ~yliy"x]h; yrEf'-lk' W[m.v.YIw:
Why"l.d:G>-ta, lb,B'-%l,m, dyqip.hi-yKi
hy"n>t;n>-!B, la[em'v.yIw> hP'c.Mih; Why"l.d:G>-la, WaboY"w:
ytip'joN>h; tm,xun>T;-!b, hy"r"f.W x:rEq'-!B, !n"x'Ayw>
`~h,yven>a;w> hM'he ytik'[]M;h;-!B, Why"n>z:a]y:w>
~h,yven>a;l.W Why"l.d:G> * ~h,l' [b;V'YIw:
~h,l' rm,aYOw:
~yDIf.K;h; rbo[m] e \ ydEb.[;me War>yTi-la;
#r<a'b' Wbv.
lb,B' %l,m,-ta, Wdb.[iw>
`~k,l' bj;yIw>
y[iybiV.h; vd<xoB; yhiy>w:
hk'WlM.h; [r:Z<mi [m'v'ylia/-!B, hy"n>t;n>-!B, la[em'v.yI aB'
ATai ~yvin"a] hr"f'[]w:
Why"l.d:G>-ta, (Sg) WKY:w:
tmoY"w:
~yDIf.K;h;-ta,w> ~ydIWhY>h;-ta,w>
`hP'c.MiB; ATai Wyh'-rv,a]
~yliy"x]h; yrEf'w> lAdG"-d[;w> !joQm' i ~['h'-lk' WmquY"w:
~yIr"c.mi WaboY"w:
`~yDIf.k; ynEPm. i War>y" yKi
27–30: || Jer 52,31–34
hn"v' [b;v,w" ~yvi l{v.bi yhiy>w:
hd"Why>-%l,m, (Iwakim) !ykiy"Ahy> tWlg"l.
vd<xol; h['b.viw> ~yrIf.[,B. vd<xo rf'[' ~ynEv.Bi
Akl.m' tn:v.Bi lb,B' %l,m, %d:rmo . lywIa/ af'n"
`<A>al,K, tyBemi <Atao aceYOw:> hd"Why>-%l,m, (Iwakim) !ykiy"Ahy> varo-ta,
tAbjo ATai rBed:y>w:
~ykil'M.h; aSeKi l[;me Aas.Ki-ta, !TeYIw:
`lb,b'B. ATai rv,a]
Aal.ki ydEg>Bi tae (Aor) aN"viw>
`wyY"x; ymey>-lK' wyn"p'l. dymiT' ~x,l, lk;a'w>
%l,M,h; tyBemi \ taeme AL-hn"T.nI dymiT' tx;rUa] Atx'rUa]w:
`wY"x; ymey> lKo AmAyB. ~Ay-rb;D>
22–26 > Jer 52
359
2 Kön 25,22-30
a 22
b
c
a 23
b
c
a 24
b
c
d
e
f
a 25
b
c
d1
e
d2
f
a 26
b
c
a 27
b
a 28
b
c
a 29
b
30
22 kai. o` lao.j o` kataleifqei.j evn gh/| Iouda
ou]j kate,lipen Naboucodonosor basileu.j Babulw/noj
kai. kate,sthsen evpV auvtw/n to.n Godolian ui`o.n Acikam ui`ou/ Safan
23 kai. h;kousan pa,ntej oi` a;rcontej th/j duna,mewj auvtoi. kai. oi` a;ndrej auvtw/n
o[ti kate,sthsen basileu.j Babulw/noj to.n Godolian
kai. h=lqon pro.j Godolian eivj Masshfaq kai. Ismahl ui`o.j Naqaniou
kai. Iwanan ui`o.j Karhe kai. Saraiaj ui`o.j Qanemaq o` Netwfaqi,thj
kai. Iezoniaj ui`o.j tou/ Macaqi auvtoi. kai. oi` a;ndrej auvtw/n
24 kai. w;mosen Godoliaj auvtoi/j kai. toi/j avndra,sin auvtw/n
kai. ei=pen auvtoi/j
mh. fobei/sqe pa,rodon tw/n Caldai,wn
kaqi,sate evn th/| gh/|
kai. douleu,sate tw/| basilei/ Babulw/noj
kai. kalw/j e;stai u`mi/n
25 kai. evgenh,qh evn tw/| e`bdo,mw| mhni.
h=lqen Ismahl ui`o.j Naqaniou ui`ou/ Elisama evk tou/ spe,rmatoj tw/n basile,wn
kai. de,ka a;ndrej metV auvtou/
kai. evpa,taxen to.n Godolian
kai. avpe,qanen
kai. tou.j Ioudai,ouj kai. tou.j Caldai,ouj
oi] h=san metV auvtou/ eivj Masshfaq
26 kai. avne,sth pa/j o` lao.j avpo. mikrou/ kai. e[wj mega,lou kai. oi` a;rcontej tw/n duna,mewn
kai. eivsh/lqon eivj Ai;gupton
o[ti evfobh,qhsan avpo. prosw,pou tw/n Caldai,wn
27 kai. evgenh,qh evn tw/| triakostw/| kai. e`bdo,mw| e;tei
th/j avpoikesi,aj tou/ Iwakim basile,wj Iouda
evn tw/| dwdeka,tw| mhni. e`bdo,mh| kai. eivka,di tou/ mhno.j
u[ywsen Euilmarwdac basileu.j Babulw/noj evn tw/| evniautw/| th/j basilei,aj auvtou/
th.n kefalh.n Iwakim basile,wj Iouda kai. evxh,gagen auvto.n evx oi;kou fulakh/j auvtou/
28 kai. evla,lhsen metV auvtou/ avgaqa.
kai. e;dwken to.n qro,non auvtou/ evpa,nwqen tw/n qro,nwn tw/n basile,wn
tw/n metV auvtou/ evn Babulw/ni
29 kai. hvlloi,wsen ta. i`ma,tia th/j fulakh/j auvtou/
kai. h;sqien a;rton dia. panto.j evnw,pion auvtou/ pa,saj ta.j h`me,raj th/j zwh/j auvtou/
30 kai. h` e`stiatori,a auvtou/ e`stiatori,a dia. panto.j evdo,qh auvtw/| evx oi;kou tou/ basile,wj
lo,gon h`me,raj evn th/| h`me,ra| auvtou/ pa,saj ta.j h`me,raj th/j zwh/j auvtou/
360

Documentos relacionados