- BDS

Сomentários

Transcrição

- BDS
Coalición Internacional
da Flotilla da Liberdade
Campaña 2014 para denunciar e romper o bloqueo marítimo
imposto ilegalmente por Israel á Faixa de Gaza
GAZA PORTOABERTO
www.rumboagaza.org
i n fo @ r u m b o a g a z a . o r g
fa c e b o o k . c o m / r u m b o a g a z a o fi c i a l
tw i t t e r : @ r u m b o a g a z a
www.bds-galiza.org
i n fo @ b d s - g a l i z a . o r g
fa c e b o o k . c o m / c a m p a n h a b d s . g a l i z a
t w i t te r : @ BD S g a l i z a
C o n t a c to : 6 2 6 5 9 7 3 7 0 / 6 0 7 6 5 9 8 7
Cif r a s d o úl tim o a t a qu e á F ai x a d e G az a
Entre as persoas asesinadas hai:
–
–
–
–
–
77 familias
23 profesionais da sanidade
20 docentes
1 1 t r a b a l la d o r e s e tr a b a l l a d o r a s d a U N R WA
15 xornalistas
Alén destas baixas civis, os bombardeos causaron os
seguintes danos:
– 10 .0 00 ca sa s to ta lm en te d es t ru ida s – 8.000 casas parcialmente destruidas – 45.000
casas danadas
– 500.000 persoas deslocadas e deslocadas internas (30% da poboación):
 250.000 en 81 escolas de la UNRWA
 30.000 noutras escolas
 2 2 0 . 0 0 0 a c o l l i d as e n ca s a s o u e n a l u g u e r
– 142 escolas gobernamentais danadas
– 1 3 6 es c o l a s da U N R W A d a n a d a s
– 3 es co las d a U N RWA ma sac r ada s
– 6 universidades e institutos dan ados
– 4 infantarios danados
– 475.000 estudantes afectados e afectadas
– 69 mesquitas e 12 cemiterios musulmano s destruidos
– 2 igrexas e 1 cemiterio cristi áns destruídos
– 1 planta de produ ción de electricidad e destruida
– 12 hospitais e 7 clínicas destruido s
– 49 centros sanitarios pechados por dan os – 1 7 a m b u l a nc i a s a t ac ad a s
O período estimado como necesario para a reconstruc ión de todo o danado polos
bombardeos indiscriminados é de 20 anos.
Non é un feito isolado
Desde o comezo do proxecto para colonizar a Palestina en 1896, e despois d a partición
levada a cabo pola ONU en 1947 ao adxudicar o 56% do territorio ao movemento
sionista, o avance da colonización ilegal nunca cesou.
A colonización israelí provocou que a poboación palestina ficase recluída nunha serie de
territorios inconexos similares ás reservas en que foron encerradas as comunidades
aboríxines da actual norteamérica ou aos bantustáns en que foi confinad a a poboación
pretano réxim e de apartheid de África do Sur:
O goberno Israeli incumpriu o s Acordos de Oslo de 1993 na súa totalidade. N on só non
deu paso algún para descolonizar a Cisxordania , senón que promoveu o
aumentoexponencialdo número de colonatos instalados en terras usurpadas aos seus
propietarios palestinos mediante normas ilegais ouocupación militar.
O número de colonos e colonas residentes en Xerusalén Leste e nos 300 colonato s declarados ilegais polas Nacións Unidas na Resolución 242 de 1967 e outras
posteriores- é actualmente de máis de 500.000.
O 40% da poboación da Faixa de Gaza é menor de 14 an os. As crianzas que teñen entre
7 e 14 anos xa viviron, desde decembro de 2008, tres ataques similares a este último .
O 100% da poboación da Faixa de Gaza sofriu castigos colectivos mediante ataques
indiscriminados, así como un bloqueo por t erra, mar e aire que dura máis de oito anos e
abafa a vida dentro da Faixa, impedi ndo o desenvolvemento económico e social.
Cumpre salientar que as penas colectivas están explícitamente prohibidos pola IV
Convención de Xenebra, aprobada o 12 de agosto de 1949.
IV CONVENÇÃO DE GENEBRA (1949)
TÍTULO III. Estatuto e tratamento das pessoas protegidas
SECÇÃO I. Disposições comuns aos territórios das Partes no conflito
e aos territórios ocupados
Artigo 33.º
Nenhuma pessoa protegida pode ser castigada por uma infracção que não tenha cometido pessoalmente.
As penas colectivas, assim como todas as medidas de intimação ou de terrorismo, são
proibidas.
A pilhagem é proibida.
As medidas de represália contra as pessoas protegidas e seus bens são proibidas.
Por qué xurden as Flotillas?
Perante a ausencia de resposta a estes masacres e castigos colectivos, e dada a
vulneración dos dereitos humanos de todo un pobo, a sociedade civil orga nizouse
para cumprir o papel que correspondería aos gobernos da comunidade internacional.
As nosasaccións están focalizadas e n reclamar o lexítimo dereito á libre
navegación para e desde Gaza. Desde a imposición do bloqueo, Israel prohíbe a
chegada e saída de barcos no porto de Gaza e confisca os seus xacementos de gas.
Os mariñeiros tamén son atacados, mesmo cando pescan a menos de dúas millas da
costa, pola armada israelí, que non respeta as 20 millas recoñecidas nos Acordos de
Oslo hai xa mais de 20 anos.
A actual iniciativa prosegue os pasos das flotillas de 201 e 2011, así como outras
tentativas de romper o bloqueo de Gaza entre 2008 e 2014. Aglutinará unha
participación ampla e diversa de ámbito internacional.
A nova flotilla é o reflexo da crecente solidariedade com o Po bo Palestino: dos EUA
á Xordania, da Escandinavia á África do Sur.
Membros da Coalición da Flotilla:
European Campaign to End the Siege on Gaza
Freedom Flotilla
ItaliaGaza's Ark
CanadaIHH Turkey
International Committee for Breaking the Siege on Gaza (ICBSG)
Rumbo a Gaza (Reino da España)
Ship to Gaza
GreeceShip to Gaza
NorwayShip to Gaza
Sweden
Tamén participan:
PalestineSolidarityAliance (Sudáfrica)
Free Gaza (EE. UU.)
Life Line to Gaza (Jordania)
Miles of Smiles
Q ue de m a n da m os a o s nos os go be rn os e re pre s e nta n te s pol í t i c os ?
Anteriores accións civis contra o bloqueo foron asaltadas de forma violenta en augas
internacionais pola armada israelí sen que prácticamente ningún goberno actuase até o
momento de forma efectiva en defensa das cidadás e cidadáns dos seus países que
navegaban nos diferentes barcos das flotillas.
O caso máis grave foi o asalto ao buque Mavi Marmara o 31 de maio de 2010, onde dez
pasaxeiros (9 turcos e 1 estadunidense) foron asasinados por disparos na cabeza desde
os helicópteros que asaltaron o barco ou con disparos a queima -roupa, segundo
confirmaron as análises forenses.
Até hoxe o único proceso en marcha é o que se leva a cabo nos xulgados de Istambul
contra cinco mandos do exército israelí.
Despois do masacre do Mavi Marmara, outros cinco barcos foron asaltados e o último
bombardeado no porto de Gaza durante o último ataque á Faixa. O “Arca de Gaza”
estaba a prepararse para sair navegando rumbo ocidente carregado de produtos
palestinos para a exportación e reclamando o seu lexítimo dereito a navegar nas 20
millas de augas territoriais recoñecidas nos Acordos de Oslo de 1993.
Por iso pedimos protección e o apoio a esta iniciativa civil, xa que reclamamos a libre
navegación por augas do Mar Mediterráneo como un dereito lexítimo.
Así mesmo denunciamos a apropiación ilegal e unilateral da armada israelí de 100
millas náuticas en aguas do Mediterráneo, e o asalto a barcos civis entre 40 e 80 millas
da súa costa (alén das 12 millas de augas xurisdicionais).
Tamén denunciamos que o bloqueo israelí no Mediterráneo non está local izado apenas
na Faixa de Gaza senón que se estendeu ao resto do Mediterráneo en 2011, cando
gobernos como o grego cederon a presións políticas e colaboraron no bloqueo de
barcos para lles impediren navegar rumbo a Gaza.
No Estado Españolhai aberta unha cau sa en que o fiscal da Audiencia Nacional califica
o ataque ao Mavi Marmara (en que navegaban dous cidadáns e unha cidadá do estado)
como “crime de lesa humanidade” e recomenda elevar o caso ao Tribunal Penal
Internacional.
(http://www.rumboagaza.org/wp-content/uploads/2013/01/fiscal-flotilla.pdf).
Obxectivos
– Fin do ilegal bloqueo imposto á Faixa de Gaza desde 2006. Este bloqueo é unha pena
colectiva imposta a 1.800.000 persoas que viven na zona mais densamente poboada do
planeta. As penas colectivas están prohibidas desde 1949 pola IV Convención de
Xenebra.
– Finda ocupación do Territorio Palestino, que se prolonga xa desde 1967, e aplicación
efectiva das decisiónsas Nacións Unidas que desde a Resolución 242 de 1967 insta
Israel a abandonar os territorios ocupados polaforza militar e o briga a pór fin á
colonización.
– Solución para a poboación actualmente refuxiada e que foi expulsad a en 1948 para
pór fin ao programa da UNRWA, unha solución prevista pola ONU como temporal (de
seis meses) quevaixa camino de facer 67 anos. No caso da Faixa de Gaza, o 80% da
poboación (1.800.000 residentes)está constituído por persoas refuxiadas que non
poden voltar aos seus lares na Palestina de 1948.
– Que a potencia ocupante sexa responsábel xurídica e económica dos ataques
inflixidos á poboación dos territorios ocupados ao seu cargo, tal e como estipula a IV
Convención de Xenebra.
– Pedir a suspensión do Acordo de Asociación Unión Europea -Israel en virtude da
vulneración do seu artigo 2, en que fundamenta o acordó no “respeto dos principios
democráticos e os dereitos humanos” por parte dos dous asinantes. (ver anexo)
Solicitude a grupos polí ticos
Alén de reiterarmos a necesidade de estas iniciativas civis contaren co apoio e
protección dos e das representantes políticas, por canto a nosa acción se fundamenta
en reclamar un dereito lexítimo, queremos solicitar:
– Que estas consideracións sexan presentadas dentro da súa formación a fin de
promover mocións de apoio en concellos e comunidades autónomas, así como a súa
adhesión aos objetivos plantexados.
. Que eleven estas consideracións ao Congreso dos Deputados e o Senado e a fagan
chegar á Comisión Europea.
Igualmente agradecemos nos informen da disponibilidade do su grupo parlamentar
para que algunha ou algún representante de súa formación forme parte da pasaxe da
flotilla, que estará integrada porrepresentantes sociais, culturais e políticos d e 100
países.
ANEXO:
ASSINATURA
DO
ACORDO
EURO-MEDITERRANICO
COMUNIDADESEUROPEIAS E ISRAEL
DE
European Council - PRES/95/335 17/11/1995
Em20 de Novembro de 1995, foi assinado o Acordo Euro-Mediterrânico que
estabelece uma associação entre, por um lado, as Comunidades e os seus
Estados-Membros e, por outro lado, o Estado de Israel.
Este acordo foi assinado respectivamente
-pela Comunidade por
=Javier SOLANA, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha e
Presidente em exercício do Conselho
=Manuel MARIN, Vice-Presidente da Comissão
-pelo Estado de Israel por
=Shimon PERES, Primeiro-Ministro interino e Ministro dos Negócios
Estrangeiros de Israel
-pelos Estados-Membros da Comunidade Europeia por
Bélgica
Erik DERYCKE
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Dinamarca
Niels HELVEG PETERSENMinistro dos Negócios Estrangeiros
Alemanha
Klaus KINKEL
Grécia
Georgios ROMAIOS
Espanha
Javier SOLANA
França
Hervé de CHARETTE
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Irlanda
Gay MITCHELL
Ministro-adjunto para os Assuntos Europeus
Itália
Susanna AGNELLI
Ministra dos Negócios Estrangeiros
Luxemburgo
Jacques POOS
Países Baixos
Ministro dos Negócios Estrangeiros
ASSOCIACAO
ENTRE
AS
Hans VAN MIERLO
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Áustria
Wolfgang SCHUSSEL
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Portugal
Jaime GAMA
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Finlândia
Tarja HALONEN
Suécia
Lena HJELM-WALLEN
Reino Unido
Malcolm RIFKIND
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Ministra dos Negócios Estrangeiros
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Estiveramigualmente presentes na cerimónia, o Presidente da Comissão,
Jacques SANTER, bem comoos ministros israelitas da Indústria e do Comércio,
MichaelHARISH, da Agricultura, Yaakov TSUR, das Ciências e das Artes,
Shulamit ALONI e das Finanças, Avraham SHOCHAAT.
Estenovo Acordo de Associação, que substitui o Acordo de 1975 e os
sucessivos protocolos de adaptação, reveste-se de uma importância muito
especial por diversas razões:
-Representa, sobretudo, a continuação e o desenvolvimento naturais das
relações já muito estreitas que há muito unem Israel à União Europeia e
aos seus Estados-Membros e que reflectem uma visão comum da sociedade,
assente nos valores comuns da democracia, do pluralismo, do Estado de
direito, e do pleno respeito pelos direitos do Homem e pelos princípios
da economia de mercado;
-Destina-se a apoiar Israel no processo de paz no Médio Oriente e a
contribuir desta forma para o êxito desse processo ao permitir que
Israel desempenheum papel dinamizador na promoção do desenvolvimento
económico e social da região;
-Constitui o primeiro acordo euro-mediterrânico de associação assinado
com um país do Mediterrâneo Oriental no âmbito dos novos acordos a
celebrar no contexto do estabelecimento da parceria euro-mediterrânica
destinada a dar uma nova dimensão às relações com os parceiros da Bacia
Mediterrânicae a participar, a nível bilateral e regional, no
desenvolvimento desta região num clima de paz, segurança e estabilidade;
-Representa, pois, na perspectiva da Conferência Euro-Mediterrânica, a
realizar em Barcelona em 27 e 28 de Novembro de 1995, uma realização
concreta do novo esquema duradouro de relações com os parceiros do
Mediterrâneoe baseadas numa parceria euro-mediterrânica que é
constituída por três grandes vectores: um vector político e de
segurança, um vector económico e financeiro e um vector social e humano.
Esteacordo tem duração ilimitada. Osprincipais elementos do acordo,
resumidos mais em pormenor na ficha constante do Anexo, são os seguintes: um
diálogo político regular; a criação progressiva de uma zona de comércio
livre, de acordo com as disposições da OMC; disposições relativas à
liberdade de estabelecimento, à liberalização dos serviços, à livre
circulação de capitais e às regras de concorrência; o reforço da cooperação
económica numa base tão ampla quanto possível em todos os domínios que digam
respeito às relações entre as partes; uma cooperação social completada por
uma cooperação cultural. É criadoum Conselho de Associação que se reúne a
nível ministerial uma vez por ano, sendo igualmente instituído um Comité de
Associação encarregado da aplicação do Acordo.
ANEXO
Aspectos essenciais do Acordo Euro-Mediterrânico de Associação CE-Israel
A.O preâmbulo incidirá essencialmente nos seguintes aspectos:




importância que as partes atribuem aos princípios definidos na Carta das
NaçõesUnidas, designadamente, ao respeito pelos Direitos do Homem,
pelas regras democráticas e pela liberdade económica, que constituem o
fundamento propriamente dito do acordo;
necessidade de reforçar a estabilidade política e o desenvolvimento
económico na região através de incentivos à cooperação regional;
necessidade de instaurar, a nível bilateral e internacional, um diálogo
político regular sobre os problemas de interesse comum;
necessidade de prosseguir, no interesse de ambas as partes, um diálogo
nos domínios científico, técnico, cultural, audiovisual e social.
B.No tocante aos Direitos do Homem, o acordo incluirá na parte inicial uma
cláusula que estipula que o respeito pelos princípios democráticos e
pelos Direitos do Homem, pelos quais se pautam as políticas internas e
internacionais de Israel e da Comunidade, constituem um elemento
positivo e essencial do Acordo.
O acordo incluiráainda, nas disposições finais, uma cláusula de não
execução,segundo a qual uma parte pode tomar medidas adequadas se
considerar que a outra parte não cumpriu as obrigações decorrentes do
acordo, o que, em caso de especial urgência, poderá suceder sem consulta
prévia.
C.Será instaurado um diálogo político regular, nomeadamente a nível
ministerial, a nível dos altos funcionários e, a nível parlamentar,
através de contactos entre o Parlamento Europeu e a Knesset israelita.
Estediálogo político, cujos objectivos fundamentais serão a paz, a
segurança e a cooperação regional, contribuirá para a estabilidade e
prosperidade da região mediterrânica, ajudará a criar um clima de
compreensão e de tolerância entre culturas e religiões.
D.No tocante à livre circulação de mercadorias, o acordo confirmará a
existência de uma zona de comércio livre em conformidade com as regras
do GATT.
Emmatéria de produtos agrícolas, o regime preferencial actualmente
aplicável a certos produtos israelitas importados na Comunidade e às
exportações comunitárias para Israel será alargado, através de aumentos
nas concessões existentes, nomeadamente para as flores cortadas e os
citrinos, e da introdução de concessões para novos produtos. As
exportações agrícolas da Comunidade para Israel beneficiarão de uma
série de concessões de modo a manter os fluxos comerciais existentes. No
tocante aos produtos agrícolas transformados, Israel aplicará um regime
comercial semelhante ao praticado pela Comunidade, pondo assim termo a
um contencioso há muito existente entre as partes. Além disso,serão
atribuídas concessões recíprocas relativamente a esses produtos.
E. No tocante aos serviços, as partes confirmam asobrigações assumidas no
âmbito do GATS e acordam em negociar um regime preferencial a mais longo
prazo.
F.No tocante às restantes disposições económicas, está previsto que deverá
ser assegurada a livre circulação de capitais entre Israel e a
Comunidadee que, no que respeita aos contratos públicos, as partes
encetarão negociações para instaurar a máxima liberalização efectiva e
recíproca possível. Em matéria de concorrência e deajudas estatais, as
actuais disposições do Acordo serão mantidas, no essencial, e alargadas
ao sector dos serviços. O Acordopermitirá introduzir uma determinada
transparência no domínio das regras de concorrência e prever um prazo
preciso para a fixação das regras de aplicação. No quese refere às
dificuldades da balança de pagamentos, o Acordo possibilitará a
introdução de medidas de salvaguarda compatíveis com o GATT e o FMI.
O Acordo incluirá disposições que garantam uma protecção dos direitos de
propriedade intelectual, industrial e comercial pelo menos equivalente à
praticada na Comunidade.
G.As partes esforçar-se-ão por intensificar a sua cooperação nos domínios
científico e técnico, das telecomunicações e das tecnologias da
informação. Asregras dessa cooperação, bem como as regras que
permitirão a Israel participar no Programa-Quadro comunitário de
Investigação eDesenvolvimento Tecnológico serão definidas num acordo
separado paralelo.
H.O Acordo destina-se igualmente a promover a cooperação no domínio
audiovisual e cultural, da informação e comunicação. Naárea do
audiovisual, o objectivo consistirá, em especial, em incentivar a
realização de co-produções nos sectores da imprensa e do audiovisual e
em associar Israel às iniciativas comunitárias.
Nodomínio da cultura, tratar-se-á de reforçar a compreensão mútua das
nossas culturas. Parao efeito, a cooperação procurará incentivar
nomeadamente os intercâmbios de jovens, os intercâmbios entre
universidades e outros estabelecimentos de ensino, e a formação no
domínio das línguas. No sector da informação e da comunicação, as partes
acordam em desenvolver ou apoiar actividades de interesse mútuo.
I. Seráincentivada a cooperação entre os Estados da região. No âmbito da
cooperação ao abrigo do acordo e à luz das orientações definidas no
contexto do diálogo político, as partes esforçar-se-ão por incentivar as
iniciativas destinadas a promover a cooperação entre Israel, por um
lado, e os demais países da região e os Territórios Ocupados, por outro.
Esta cooperação deveria ser incentivada prioritariamente nos domínios da
interligação das redes de energia, da água, do ambiente, das infraestruturas de comunicações e das redes regionais entre instituições.
J. Desenvolver-se-á uma cooperação reforçada, alargada a toda umasérie de
sectores económicos, nomeadamente a indústria, a certificação e
reconhecimento da conformidade, os serviços financeiros, a cooperação
aduaneira, as pequenas e médias empresas, a energia, o ambiente, os
transportes, o combate contra os estupefacientes, o branqueamento de
dinheiro e os problemas inerentes às migrações. Está igualmente previsto
um diálogo sobre problemas de natureza social que se revistam de
interesse para uma das partes.
K. OAcordo inclui ainda disposições destinadas a coordenar os regimes de
segurança social das partes.
L.No âmbito das disposições finais e institucionais, deve referir-se que o
Acordoinstaurará um mecanismo de resolução de litígios semelhante ao
dos acordos celebrados com os países da Europa Central e Oriental,
prevendo igualmente a criação de um Conselho de Associação a nível
ministerial e de um Comité de Associação.
***