HP OFFICEJET PRO 8600 Getting Started Guide

Сomentários

Transcrição

HP OFFICEJET PRO 8600 Getting Started Guide
OFFICEJET PRO 8600
Podręcznik czynności wstępnych
Guía de instalación inicial
Guia de primeiros passos
Οδηγός έναρξης
Copyright Information
© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Edition 1, 9/2011
Reproduction, adaptation or translation without prior
written permission is prohibited, except as allowed
under the copyright laws.
The information contained herein is subject to change
without notice.
The only warranties for HP products and services are
set forth in the express warranty statements
accompanying such products and services. Nothing
herein should be construed as constituting an
additional warranty. HP shall not be liable for
technical or editorial errors or omissions contained
herein.
Trademark credits
Microsoft and Windows are U.S. registered
trademarks of Microsoft Corporation.
2
Spis treści
Użytkowanie drukarki........................................................................................................................ 4
Rozwiązania cyfrowe HP......................................................................................................5
Usługi sieci Web.................................................................................................................6
Aktualizowanie drukarki.......................................................................................................8
Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej (802.11).......................................................................18
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją........................................................................................ 20
Problemy z instalacją drukarki............................................................................................20
Problemy z instalowaniem oprogramowania......................................................................... 21
Problemy z konfigurowaniem faksu...................................................................................... 21
Problemy z konfiguracją połączenia bezprzewodowego (802.11)............................................23
Problemy z usługami sieci Web...........................................................................................25
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego (EWS)............................................................... 26
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji HP....................................................................................... 27
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zmniejszyć ryzyko zranienia na skutek pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa
w czasie eksploatacji tej drukarki.
8.Wewnątrz urządzenia nie ma części dających
się naprawić przez użytkownika. Naprawą
urządzenia powinny zajmować się tylko osoby
do tego uprawnione.
9.Należy używać wyłącznie zasilacza
zewnętrznego lub akumulatora dostarczonych
wraz z drukarką.
1.Należy przeczytać i przyswoić sobie wszystkie
instrukcje zawarte w dokumentacji
dostarczonej wraz z drukarką.
2.Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń
i instrukcji znajdujących się na drukarce.
3.Przed czyszczeniem należy odłączyć drukarkę
od gniazdka elektrycznego.
4.Nie należy umieszczać ani używać tej drukarki
w pobliżu wody lub gdy użytkownik jest mokry.
5.Należy ustawić drukarkę na stabilnej
powierzchni.
6.Należy umieścić drukarkę w bezpiecznym
miejscu, gdzie nie ma ryzyka nadepnięcia na
przewód zasilania, potknięcia się o niego lub
uszkodzenia go.
7.Jeśli drukarka nie działa prawidłowo,
przeczytaj informacje znajdujące się
w instrukcji obsługi (dostępna na komputerze
po zainstalowaniu oprogramowania).
Uwaga: tusz z pojemników jest
wykorzystywany na szereg sposobów
w procesie drukowania, w tym w procesie
inicjalizacji, który przygotowuje drukarkę
i pojemniki do drukowania, podczas
serwisowania głowicy, która utrzymuje
czystość dysz i prawidłowy przepływ
atramentu. Dodatkowo, po zakończeniu
używania pojemnika pozostaje w nim
niewielka ilość tuszu. Aby uzyskać więcej
informacji, zob. www.hp.com/go/inkusage.
3
Polski
Konfigurowanie i korzystanie z faksu.................................................................................................. 9
Konfigurowanie faksu...........................................................................................................9
Używanie faksu ............................................................................................................... 14
Faks i cyfrowe usługi telefoniczne........................................................................................ 17
Użytkowanie drukarki
Do skanowania, kopiowania i wysyłania faksów
możesz użyć panelu sterowania drukarki. Panelu
sterowania możesz użyć także do zmiany ustawień,
drukowania raportów lub uzyskiwania pomocy do
drukarki.
Dziękujemy za zakupienie naszego produktu.
Korzystając z tej drukarki, można drukować
dokumenty i zdjęcia, skanować dokumenty do
podłączonego komputera, kopiować je oraz wysyłać
i odbierać faksy.
Polski
Wskazówka: ustawienia drukarki można
także zmienić za pomocą oprogramowania
urządzenia lub wbudowanego serwera
internetowego (EWS). Więcej informacji
na temat tych narzędzi można znaleźć
w podręczniku użytkownika. Aby uzyskać
informacje na temat lokalizacji podręcznika
użytkownika, zobacz rozdział „Gdzie znajduje
się instrukcja obsługi?” na tej stronie.
Gdzie znajduje się instrukcja obsługi?
Podręcznik użytkownika drukarki (zwany również Pomocą) jest kopiowany do
komputera podczas instalacji oprogramowania HP.
Zawiera ona:
•
•
informacje o rozwiązywaniu problemów;
•
•
szczegółowe instrukcje korzystania z drukarki;
informacje dotyczące obsługiwanych materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów (jeśli są dostępne);
ażne komunikaty, informacje dotyczące ochrony środowiska oraz
w
informacje prawne.
Instrukcję możesz otworzyć w oprogramowania do drukowania HP (Microsoft® Windows®) lub z menu
Pomoc (Mac OS X):
•
System Windows: kliknij przycisk Start, wybierz opcji Programy lub Wszystkie programy, a następnie
wybierz pozycję HP i folder posiadanej drukarni HP, po czym wybierz pozycję Pomoc.
•
Mac OS X: z poziomu programu Finder kliknij pozycje Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc systemu Mac).
w oknie programu Help Viewer wybierz swoją drukarkę z menu rozwijanego Mac Help.
W witrynie pomocy technicznej HP dostępna jest też wersja podręcznika w formacie Adobe Acrobat
(www.hp.com/go/customercare).
Wskazówka: jeśli na komputerze nie można znaleźć podręcznika użytkownika, być może nie został
on skopiowany podczas instalacji oprogramowania HP. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz „Jak zainstalować podręcznik użytkownika?” na stronie 20.
Informacje na temat obowiązującego prawa i zgodności z przepisami w Unii Europejskiej można
znaleźć w rozdziale „Informacje techniczne” w podręczniku użytkownika (zwanym również
Pomocą). Dodatkowo Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej:
www.hp.eu/certificates.
4
Użytkowanie drukarki
Rozwiązania cyfrowe HP
Do drukarki dołączono zestaw rozwiązań cyfrowych,
które mogą uprościć i usprawnić pracę.
Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji
i używaniu tych rozwiązań cyfrowych, zobacz
podręcznik użytkownika. Aby uzyskać
informacje na temat lokalizacji podręcznika
użytkownika, zobacz sekcję „Gdzie znajduje się
instrukcja obsługi?” na stronie 4.
Bezpośrednia archiwizacja cyfrowa HP
załączniki do wiadomości e-mail. Wykonanie tych
czynności nie wymaga korzystania z dodatkowego
oprogramowania do skanowania.
Bezpośrednia archiwizacja cyfrowa HP zapewnia
wielu różnym użytkownikom w sieci zaawansowane
funkcje skanowania w ramach ogólnych zastosowań
biurowych, a także podstawowe, uniwersalne
funkcje zarządzania dokumentami. Dzięki funkcji
Bezpośredniej archiwizacji cyfrowej HP można po
prostu podejść do drukarki, dotknąć przycisku na
panelu sterowania drukarki i skanować dokumenty
bezpośrednio do folderów na komputerze w sieci lub
szybko udostępnić je partnerom biznesowym jako
Zeskanowane w ten sposób dokumenty można
następnie przesłać do folderu udostępnionego albo
na jeden lub więcej adresów e-mail, aby mogły
z nich korzystać osoby lub grupy. Ponadto dla
każdej takiej lokalizacji docelowej można wybrać
odpowiednie ustawienia skanowania.
Funkcja faksu cyfrowego HP
Ważne dokumenty przesłane faksem już nigdy nie
zginą w stosie papierów.
odbieranie ważnych faksów w dowolnym miejscu
podczas pracy poza biurem.
Funkcja Faks cyfrowy HP pozwala na zapisywanie
przychodzących faksów w czerni w folderze
komputera podłączonego do sieci w celu łatwego
udostępniania lub przechowywania. Faksy można
też przesłać dalej pocztą e-mail. Pozwala to na
Ponadto dzięki temu można wyłączyć funkcję
drukowania faksów i zaoszczędzić na papierze
i atramencie, a tym samym przyczynić się do ochrony
środowiska naturalnego.
Wymagania
Przed rozpoczęciem konfiguracji Rozwiązań cyfrowych
HP należy się upewnić, że dostępne są następujące
elementy:
skazówka: jeśli chcesz skonfigurować
W
Rozwiązania cyfrowe HP bez instalowania
oprogramowania HP, możesz do tego użyć
wbudowanego serwera internetowego drukarki.
W przypadku wszystkich Rozwiązań cyfrowych HP
• Połączenie sieciowe. Drukarkę można podłączyć
bezprzewodowo lub kablem sieci Ethernet.
Uwaga: jeśli drukarka jest podłączona za pomocą
kabla USB, przy użyciu oprogramowania HP
można skanować dokumenty i zapisywać je na
komputerze lub załączać do wiadomości e-mail.
Faksy można odbierać na komputerze przy użyciu
funkcji Prześl. faks na komputer lub Prześl. faks
na komp. Mac. Więcej informacji można znaleźć
w podręczniku użytkownika.
Funkcje Skanuj do folderu sieciowego, Przekazuj faksy
do folderu sieciowego
• Działające połączenie z Internetem. Połączenie
sieciowe musi być dostępne.
• Istniejący folder udostępniony w systemie
Windows (SMB). Więcej informacji na temat
sposobów wyświetlenia nazwy komputera można
znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego.
• Adres sieciowy dla folderu. w przypadku
komputerów z systemem Windows adresy
sieciowe są zazwyczaj zapisane w następującym
formacie: \\mypc\sharedfolder\
• Oprogramowanie HP. HP zaleca skonfigurowanie
Rozwiązań cyfrowych HP przy użyciu
oprogramowania HP dostarczonego z drukarką.
5
Polski
Dowiedz się więcej!
Użytkowanie drukarki
Polski
• Nazwa komputera, na którym zlokalizowany jest
dany folder. Więcej informacji na temat sposobów
wyświetlenia nazwy komputera można znaleźć
w dokumentacji systemu operacyjnego.
• Odpowiednie uprawnienia w ramach sieci. Trzeba
mieć prawa do zapisu danych w folderze.
• Nazwa użytkownika i hasło dostępu do folderu
sieciowego (jeśli są potrzebne). Na przykład
nazwa użytkownika i hasło używane w celu
uzyskania dostępu do komputera lub sieci
z poziomu systemów Windows lub Mac OS X.
Uwaga: funkcja bezpośredniej archiwizacji
cyfrowej HP nie obsługuje usługi Active Directory.
Znajdowanie ustawień poczty e-mail
Podczas konfigurowania funkcji Skanuj do
wiadomości e-mail i Przekazuj faksy na adres
e-mail na komputerze z systemem Windows
kreator konfiguracji może automatycznie wykryć
ustawienia poczty e-mail dla następujących
aplikacji pocztowych:
• Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP,
Windows Vista i Windows 7)
• Outlook Express (Windows XP)
• Windows Mail (Windows Vista)
• Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows
Vista i Windows 7)
• Qualcomm Eudora (wersja 7.0 i nowsze)
(Windows XP i Windows Vista)
• Netscape (wersja 7.0) (Windows XP)
Jeśli jednak na powyższej liście nie wymieniono
używanej aplikacji, nadal możesz skonfigurować
wspomniane funkcje, o ile aplikacja spełnia
wymagania określone w niniejszym rozdziale.
Funkcje Skanuj do wiadomości e-mail, Przekazuj faksy
na adres e-mail
Uwaga: funkcje te są obsługiwane tylko przez
modele HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet
Pro 8600 Premium.
• Prawidłowy adres e-mail
• Dane serwera poczty wychodzącej (SMTP)
• Działające połączenie z Internetem
Usługi sieci Web
Aplikacje drukarki
Drukarka obsługuje innowacyjne, internetowe
rozwiązania, które ułatwiają uzyskiwanie dostępu
do Internetu, korzystanie z dokumentów i szybkie
drukowanie — wszystko to bez konieczności
używania komputera.
Aplikacje drukarki umożliwiają łatwe znajdowanie
i drukowanie sformatowanej zawartości sieci Web
bezpośrednio z drukarki. Dokumenty można również
skanować i przechowywać w postaci cyfrowej w sieci
Web.
Drukarka oferuje następujące usługi sieci Web:
Aplikacje drukarki oferują wiele różnych
materiałów — od kuponów rabatowych po rozrywki
rodzinne, wiadomości, podróże, sport, gotowanie,
fotografowanie itd. Istnieje nawet możliwość
wyświetlania i drukowania zdjęć z popularnych
witryn udostępniania.
HP ePrint
Bezpłatna usługa HP ePrint umożliwia drukowanie
dokumentów za pomocą drukarki podłączonej
do Internetu w dowolnym miejscu i czasie.
Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres
powiązany z drukarką podczas włączania usług
sieci Web. Nie są potrzebne specjalne sterowniki
lub oprogramowanie. Jeśli jesteś w stanie wysłać
wiadomość e-mail, za pomocą usługi HP ePrint
możesz drukować z dowolnego miejsca.
Określone aplikacje pozwalają także na planowanie
dostarczania zawartości aplikacji do drukarki.
Sformatowana treść dostosowana do drukarki
oznacza brak uciętego tekstu i ilustracji albo
zbędnych stron zadrukowanych tylko jednym
wierszem tekstu. w przypadku niektórych drukarek
na stronie podglądu wydruku można także wybrać
ustawienia papieru i jakości.
Po zarejestrowaniu konta w witrynie ePrintCenter
(www.eprintcenter.com) i dodaniu drukarki do konta
możesz się zalogować, aby wyświetlać stan zadań
usługi HP ePrint, zarządzać kolejką usługi HP ePrint
w drukarce, kontrolować uprawnienia użytkowników
do drukowania za pomocą adresu e-mail usługi HP
ePrint oraz korzystać z pomocy.
Wszystko to bez włączania komputera!
Uwaga: w celu skorzystania z usług sieci
Web drukarka musi być podłączona do
Internetu przewodem Ethernet lub poprzez sieć
bezprzewodową. Nie możesz używać funkcji
internetowych, jeśli drukarka jest podłączona do
komputera kablem USB.
6
Użytkowanie drukarki
Konfigurowanie usług sieci Web
4. Po wyświetleniu stosownego monitu wykonaj
następujące czynności:
Usługi sieci Web można skonfigurować po
zainstalowaniu oprogramowania HP.
• Zaakceptuj Warunki użytkowania usług sieci
Uwaga: jeśli oprogramowanie drukarki HP
jest już zainstalowane, zobacz instrukcje
konfiguracji w podręczniku użytkownika.
Web.
• Włącz w drukarce automatyczne sprawdzanie
1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do
napędu komputera, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli do łączenia się z Internetem używane są
ustawienia proxy, wprowadź te ustawienia.
Uwaga: jeśli podczas instalacji zostaną
wyświetlone komunikaty zapory, wybierz
wyświetlaną w komunikacie opcji „Zawsze
zezwalaj”. Wybranie tej opcji umożliwia
pomyślne zainstalowanie oprogramowania
na komputerze.
5. Po wydrukowaniu strony informacyjnej postępuj
zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć
konfigurację.
Uwaga: arkusz informacyjny zawiera
również adres e-mail, który będzie używany
do drukowania dokumentów za
pośrednictwem usługi HP ePrint. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
„Korzystanie z usług sieci Web” na tej
stronie.
2. Wykonaj czynności odpowiednie dla
posiadanego systemu operacyjnego:
• Windows: po wyświetleniu monitu kliknij opcji
Sieć (Ethernet/bezprzewodowa) i wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
• Mac OS X: kliknij dwukrotnie ikonę programu
Dowiedz się więcej!
HP Installer na dysku CD z oprogramowaniem,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Więcej informacji na temat konfigurowania
ustawień usługi HP ePrint i zarządzania nią oraz
najnowszych funkcji można znaleźć w witrynie
ePrintCenter (www.eprintcenter.com).
3. Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową,
wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej i hasło
(po wyświetleniu monitu).
Korzystanie z usług sieci Web
Drukowanie przy użyciu usługi HP ePrint
Aby drukować dokumenty przy użyciu usługi HP
ePrint, wykonaj następujące czynności:
3. Wprowadź adres e-mail drukarki w polu
odbiorcy wiadomości e-mail, a następnie wybierz
odpowiednią opcji, aby wysłać wiadomość
e-mail.
1. Na komputerze lub urządzeniu przenośnym
otwórz aplikację pocztową.
Uwaga: upewnij się, że w polu odbiorcy
wiadomości e-mail znajduje się tylko adres
e-mail drukarki. Jeśli w polu odbiorcy
wiadomości znajdują się inne adresy e-mail,
wysyłane załączniki mogą nie zostać
wydrukowane.
Uwaga: więcej informacji na temat
korzystania z aplikacji pocztowej na
komputerze lub urządzeniu przenośnym
można znaleźć w dokumentacji dołączonej
do oprogramowania.
2. Utwórz nową wiadomość e-mail, a następnie
dołącz do niej plik, który chcesz wydrukować.
Aby wyświetlić listę plików obsługiwanych przez
usługę HP ePrint oraz wytyczne dotyczące
korzystania z tej funkcji, zobacz „Wskazówki
dotyczące usługi HP ePrint” na stronie 8.
Co to jest adres e-mail drukarki?
Aby uzyskać adres e-mail usługi HP ePrint,
(HP ePrint) na ekranie
dotknij przycisku
głównym.
7
Polski
i instalowanie aktualizacji produktu.
Użytkowanie drukarki
Wskazówki dotyczące usługi HP ePrint
•
Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail
i załączników: 5 MB
•
•
Maksymalna liczba załączników: 10
--Microsoft Word, PowerPoint
--Pliki graficzne, takie jak PNG, JPEG, TIFF,
GIF, BMP
Obsługiwane typy plików:
Uwaga: usługa HP ePrint może umożliwiać
obsługę innych typów plików. HP nie może
jednak zagwarantować prawidłowego
drukowania innych typów plików, ponieważ
nie zostały one w pełni przetestowane.
--PDF
--HTML
Polski
--Standardowe formaty plików tekstowych
Używanie aplikacji drukarki
Dowiedz się więcej!
Na wyświetlaczu panelu sterowania dotknij przycisku
Aplikacje, a następnie dotknij aplikacji drukarki,
której chcesz użyć.
Aplikacjami drukarki można zarządzać za
pośrednictwem witryny ePrintCenter. Istnieje
możliwość dodawania, konfigurowania
i usuwania aplikacji drukarki oraz ustawiania ich
kolejności na wyświetlaczu.
Uwaga: aby zarządzać aplikacjami drukarki
w witrynie ePrintCenter, utwórz konto
i dodaj swoją drukarkę.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
www.eprintcenter.com.
Usuń usługi sieci Web
Uwaga: w przypadku usunięcia usług sieci
Web wszystkie funkcje (HP ePrint, aplikacje
drukarki i aktualizacje) przestaną działać. Aby
ponownie użyć usług sieci Web, należy je
skonfigurować. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz rozdział „Konfigurowanie usług sieci
Web” na stronie 7.
Aby usunąć usługi sieci Web, wykonaj następujące
czynności:
1. Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki
dotknij przycisku
(HP ePrint).
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij
polecenia Usuń usługi sieci Web.
Aktualizowanie drukarki
HP stale pracuje nad poprawą wydajności
oferowanych drukarek i najnowszymi funkcjami.
Jeżeli drukarka została podłączona do sieci, a usługi
sieci Web zostały włączone, można sprawdzić
i zainstalować aktualizacje.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij
polecenia Aktualizacje drukarki.
3. Dotknij opcji Sprawdź aktualizacje teraz,
a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Aby zaktualizować drukarkę, wykonaj następujące
czynności:
Wskazówka: aby włączyć w drukarce
automatyczne sprawdzanie aktualizacji, dotknij
opcji Ustawienia, dotknij przycisku Aktualizacje
produktu, dotknij opcji Automatyczna aktualizacja,
a następnie dotknij ustawienia Włącz.
1. Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki
dotknij przycisku
(HP ePrint).
8
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Za pomocą tej drukarki można
wysyłać i odbierać faksy w czerni
i kolorze.
Dowiedz się więcej!
Polski
Więcej informacji na temat funkcji faksu
dostępnych w drukarce znajduje się
w podręczniku użytkownika. Aby uzyskać
informacje na temat lokalizacji podręcznika
użytkownika, zobacz sekcję „Gdzie znajduje się
instrukcja obsługi?” na stronie 4.
Konfigurowanie faksu
Zaznacz pole Finding fax setup information,
aby uzyskać informacje dotyczące swojego
kraju/regionu. Jeśli Twój kraj/region znajduje
się na liście, odwiedź witrynę internetową, aby
uzyskać informacje o konfiguracji. Jeśli Twój
kraj/region nie znajduje się na liście, wykonaj
czynności przedstawione w tej instrukcji.
Znajdowanie informacji o konfigurowaniu faksu
Jeśli znajdujesz się w jednym z poniższych krajów/regionów, aby uzyskać
informacje o konfigurowaniu faksu, odwiedź odpowiednią witrynę.
Austria
Belgia
holenderski
francuski
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Irlandia
Włochy
Norwegia
Holandia
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
francuski
niemiecki
Wielka Brytania
www.hp.com/at/faxconfig
www.hp.be/nl/faxconfig
www.hp.be/fr/faxconfig
www.hp.dk/faxconfig
www.hp.fi/faxconfig
www.hp.com/fr/faxconfig
www.hp.com/de/faxconfig
www.hp.com/ie/faxconfig
www.hp.com/it/faxconfig
www.hp.no/faxconfig
www.hp.nl/faxconfig
www.hp.pt/faxconfig
www.hp.es/faxconfig
www.hp.se/faxconfig
www.hp.com/ch/fr/faxconfig
www.hp.com/ch/de/faxconfig
www.hp.com/uk/faxconfig
9
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Krok 1. Podłącz drukarkę do linii telefonicznej
Uwaga: jeśli przewód telefoniczny dostarczony
z drukarką jest za krótki, możesz go przedłużyć
za pomocą złączki zakupionej w sklepie
elektronicznym z akcesoriami do telefonów.
Potrzebny będzie także drugi przewód telefoniczny
(wystarczy standardowy kabel, często spotykany
w domach i biurach). Więcej informacji można
znaleźć w podręczniku użytkownika.
Przed rozpoczęciem...
Polski
Przed rozpoczęciem upewnij się, że:
• Wkłady atramentowe zostały
zainstalowane.
• Papier formatu Letter lub A4 został
załadowany do zasobnika.
• Przewód telefoniczny i adapter (jeśli zostały
dostarczone z drukarką) są przygotowane.
Więcej informacji można uzyskać z plakatu
instalacyjnego dostarczonego wraz z drukarką.
1.
OSTROŻNIE: w przypadku korzystania z kabla
telefonicznego innego niż dostarczony
z drukarką faksowanie może być niemożliwe.
Ponieważ używane w domu lub biurze kable
telefoniczne mogą różnić się od dostarczonych
z drukarką, HP zaleca stosowanie kabla
dostarczonego z drukarką.
Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego
dostarczonego wraz z drukarką do ściennego
gniazda telefonicznego, a następnie podłącz
drugi koniec do znajdującego się z tyłu
urządzenia gniazda z oznaczeniem 1-LINE.
2. Podłącz inny sprzęt telefoniczny. Aby uzyskać
więcej informacji o podłączaniu do drukarki
i konfigurowaniu dodatkowych urządzeń lub
usług, zob. pola w tym rozdziale lub przeczytaj
instrukcję użytkownika.
Uwaga: do podłączenia drukarki do gniazda
ściennego konieczny może być dostarczony
adapter odpowiedni dla danego kraju lub
regionu.
Uwaga: jeśli trzeba będzie podłączyć drukarkę
do innego sprzętu telefonicznego i wystąpią
problemy z konfiguracją drukarki z takim
sprzętem lub usługami, należy skontaktować się
z operatorem telefonicznym lub usługodawcą.
1
skazówka: jeśli na tej samej linii telefonicznej,
W
która jest używana do faksowania, jest poczta
głosowa, nie będzie można odbierać faksów
automatycznie. Konieczna jest obecność
użytkownika, który osobiście odbiera połączenia
przychodzące, w związku z tym pamiętaj, aby
wyłączyć funkcję Odbieranie automatyczne.
2
Jeśli zamiast tego chcesz odbierać faksy
automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci
telefonicznej, aby wykupić usługę dzwonienia
dystynktywnego lub załóż oddzielną linię
telefoniczną do faksowania.
1. Ścienne gniazdko telefoniczne
2. Gniazdo 1-LINE drukarki
Co to jest usługa dzwonienia dystynktywnego?
Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą
korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu. Po wykupieniu tej usługi każdy numer
ma przypisany inny wzorzec dzwonienia. Można tak skonfigurować drukarkę, aby odbierała połączenia
przychodzące z wybranym wzorcem dzwonka.
Podłączając drukarkę do linii z funkcją dzwonienia dystynktywnego, operator sieci telefonicznej musi
przypisać osobne wzorce dzwonka do rozmów i do faksów. Firma HP zaleca korzystanie z dzwonków
podwójnych lub potrójnych dla numeru faksu. Gdy drukarka wykryje określony wzorzec dzwonienia,
odbierze połączenie i faks.
Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania dzwonienia dystynktywnego, zobacz „Krok 3.
Konfigurowanie ustawień faksu” na stronie 12.
10
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Podłączanie do linii DSL/ADSL
Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, aby podłączyć faks, wykonaj poniższe czynności.
1. Podłącz kabel telefoniczny dostarczony przez
usługodawcę DSL/ADSL do filtra DSL/ADSL i ściennego
gniazdka telefonicznego.
1
2
1. Ścienne gniazdko telefoniczne
2. Filtr DSL/ADSL i przewód telefoniczny (dostarczony przez usługodawcę
DSL/ADSL)
3. Przewód telefoniczny dostarczony z drukarką i podłączony do jej
gniazda 1-LINE
3
Podłączanie dodatkowego sprzętu
Wyjmij białą wtyczkę z gniazda z oznaczeniem 2-EXT znajdującego się z tyłu drukarki, a następnie
podłącz do tego gniazda telefon.
Jeśli podłączasz dodatkowy sprzęt, np. modem telefoniczny lub telefon, musisz kupić rozdzielacz
równoległy. Równoległy rozdzielacz ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11
z tyłu. Nie należy używać 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego
lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.
Uwaga: jeśli korzystasz z łącza DSL/ADSL, podłącz do rozdzielacza równoległego filtr DSL/ADSL,
a następnie użyj dostarczonego przez HP przewodu telefonicznego, aby podłączyć filtr do gniazda
1-Line drukarki. Wyjmij białą wtyczkę z gniazda z oznaczeniem 2-EXT znajdującego się z tyłu
drukarki, a następnie podłącz zestaw telefoniczny lub automatyczną sekretarkę do gniazda 2-EXT.
Następnie połącz drugi port rozdzielacza równoległego z modemem DSL/ADSL podłączonym do
komputera.
7
1
3
4
2
6
1. Ścienne gniazdko telefoniczne
2. Rozdzielacz równoległy
3. Filtr DSL/ADSL (dostarczany przez operatora DSL/ADSL)
4. Kabel telefoniczny dostarczony wraz z drukarką
5. Modem DSL/ADSL
6. Komputer
7. Telefon
5
11
Polski
2. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony z drukarką do
filtra DSL/ADSL i gniazda 1-Line port w drukarce.
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Krok 2. Testowanie ustawień faksu
Polski
Przetestuj ustawienia faksu, aby sprawdzić stan
drukarki i upewnić się, że jest ona odpowiednio
skonfigurowane do faksowania.
Podczas testu faksu wykonywane są następujące
operacje:
• Sprawdzenie sprzętu.
•Sprawdzenie, czy do drukarki podłączony jest
prawidłowy rodzaj kabla telefonicznego.
•Sprawdzenie, czy kabel telefoniczny jest
podłączony do właściwego portu.
• Sprawdzenie sygnału wybierania.
• Sprawdzenie aktywnej linii telefonicznej.
•Sprawdzenie stanu połączenia linii telefonicznej
1.
Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałki
w prawo , a następnie dotknij Instalowanie.
2. Dotknij Narzędzia, a następnie Uruchom test
faksu. Drukarka wyświetli stan testu na
wyświetlaczu i wydrukuje raport. Po zakończeniu
testu drukarka drukuje raport z wynikami. Jeśli test
się nie powiedzie, przejrzyj raport
w poszukiwaniu informacji o sposobie
rozwiązania problemu i ponownie uruchom test.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat
rozwiązywania problemów, zob. „Problemy
z instalacją drukarki” na stronie 20.
Krok 3. Konfigurowanie ustawień faksu
Po podłączeniu drukarki do linii telefonicznej zmień
ustawienia faksu, aby dostosować je do swoich
potrzeb.
Gdzie zmienić ustawienia faksu?
Ustawienia faksu możesz skonfigurować ręcznie,
przy użyciu:
Panelu sterowania drukarki
Dotknij Faks na panelu sterowania drukarki,
dotknij Ustawienia, a następnie wybierz
ustawienie, które chcesz edytować.
Oprogramowania HP
Jeśli na komputerze zainstalowano
oprogramowanie HP, ustawienia faksu można
skonfigurować przy jego użyciu.
Aby uzyskać więcej informacji o używaniu
tych narzędzi lub na temat ustawień, zobacz
instrukcję obsługi.
Wskazówka: aby użyć tych samych ustawień
rozdzielczości i kontrastu pomiędzy jasnymi
i ciemnymi obszarami dla wszystkich faksów
wysyłanych z drukarki, skonfiguruj je według
potrzeb, a następnie dotknij Ustaw jako nowe
domyślne.
Ustawienie do skonfigurowania
Czynność do wykonania
Odbieranie automatyczne
Jeśli drukarka ma automatycznie odbierać
przychodzące faksy, ustaw tryb odbierania na Wł.
Drukarka będzie odbierać połączenia po liczbie
sygnałów określonej w ustawieniu Dzwonków do
odebr.
Dotknij strzałki w prawo , a następnie
Instalowanie.
2. Dotknij Konfiguracja faksu, a następnie Podst.
ustawienia faksu.
3. Dotknij opcji Odbieranie automatyczne,
a następnie Wł.
Dzwon. do odebr. (opcjonalnie)
1.
Ustawianie liczby dzwonków do odebrania
Uwaga: jeśli do drukarki jest podłączona
automatyczna sekretarka, należy ustawić
większą liczbę dzwonków niż liczba sygnałów
określonych w automatycznej sekretarce.
1.
2.
3.
4.
5.
12
Dotknij strzałki w prawo , a następnie dotknij
opcji Setup.
Dotknij Konfiguracja faksu, a następnie Podst.
ustawienia faksu.
Dotknij opcji Dzwon. do odebr.
lub strzałki w dół ,
Dotknij strzałki w górę
aby zmienić liczbę dzwonków.
Dotknij opcji Gotowe, aby zaakceptować
ustawienie.
Ustawienie do skonfigurowania
Czynność do wykonania
Dzwonienie dystynktywne
1.
Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie
dystynktywne
Uwaga: jeśli korzystasz z usługi dzwonienia
dystynktywnego, możesz używać więcej niż
jednego numeru telefonu na tej samej linii
telefonicznej. Możesz zmienić ustawienie,
aby drukarka mogła określać automatycznie,
którego wzorca powinna użyć dla samych
połączeń faksowych.
2.
3.
4.
5.
•Dotknij wzorca dzwonienia przypisanego
Wskazówka: do ustawienia dzwonienia
dystynktywnego można też użyć funkcji
wykrywania wzorca dzwonienia na panelu
sterowania. Dzięki tej funkcji drukarka
rozpoznaje i nagrywa wzorzec dzwonienia
połączenia przychodzącego i na jego
podstawie automatycznie określa dystynktywny
wzorzec dzwonienia przypisany przez
operatora telefonicznego do połączeń
faksowych.
Szybkość faksu
Ustaw szybkość transmisji faksu używaną podczas
wysyłania i odbierania faksów w komunikacji
pomiędzy drukarką a innymi urządzeniami
faksującymi.
Uwaga: w przypadku wystąpienia problemów
z wysyłaniem i odbieraniem faksów spróbuj
zmniejszyć szybkość transmisji faksu.
Tryb korekcji błędów faksów
Jeśli podczas transmisji faksu drukarka wykryje
sygnał błędu i jeśli jest włączona korekcja błędów,
drukarka może zażądać ponownego przesłania
fragmentu faksu.
Uwaga: jeśli masz problemy z wysyłaniem
i odbieraniem faksów, wyłącz korekcję błędów.
Wyłączenie tego ustawienia może być także
przydatne podczas próby wysłania faksu do
innego kraju/regionu lub próby odebrania
faksu z innego kraju/regionu, a także, gdy
korzystasz z satelitarnego łącza telefonicznego.
Głośność
Zmień głośność dźwięków drukarki, w tym
dźwięków faksu.
Dotknij strzałki w prawo ,a następnie dotknij
opcji Instalowanie.
Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie
Zaawans. ustawienia faksu.
Dotknij opcji Dzwonienie dystynktywne.
Pojawi się komunikat z informacją, że nie należy
zmieniać tego ustawienia o ile nie posiadasz
kilku numerów na tej samej linii telefonicznej.
Dotknij opcji Tak, aby kontynuować.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
przez operatora telefonicznego do połączeń
faksowych.
lub
•Dotknij Wykrywanie wzorca dzwonienia,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki.
Uwaga: jeśli używasz systemu PBX, który ma
inne wzorce dzwonienia dla zewnętrznych
i wewnętrznych połączeń telefonicznych,
musisz telefonować na numer faksu z numeru
wewnętrznego.
Dotknij strzałki w prawo , a następnie dotknij
opcji Setup.
2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie
Zaawans. ustawienia faksu.
3. Dotknij opcji Szybkość faksu.
4. Dotknij, aby wybrać ustawienie Robocza,
Średnia lub Niska.
1.
Dotknij strzałki w prawo , a następnie dotknij
opcji Setup.
2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie
Zaawans. ustawienia faksu.
3. Dotknij strzałki w dół , a następnie opcji Tryb
korekcji błędów.
4. Wybierz ustawienie Włącz lub Wyłącz.
1.
1.
Dotknij strzałki w prawo , a następnie dotknij
opcji Setup.
2. Dotknij Konfiguracja faksu, a następnie Podst.
ustawienia faksu.
3. Dotknij opcji Głośność faksu.
4. Dotknij, aby wybrać ustawienie Cicho, Głośno
lub Wył.
13
Polski
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Używanie faksu
W tym rozdziale dowiesz się, jak wysyłać i odbierać
faksy.
Wysyłanie faksów
Dowiedz się więcej!
Polski
Faksy można wysłać na wiele sposobów. Za pomocą
panelu sterowania drukarki można wysyłać faksy
w czerni lub w kolorze. Można także wysyłać faksy
ręcznie z podłączonego telefonu, co pozwala na
rozmowę z odbiorcą przed wysłaniem.
Przeczytaj instrukcję obsługi, aby uzyskać
więcej informacji na poniższe tematy:
• Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji
monitorowania wybierania
• Wysyłanie faksu z komputera
• Wysyłanie faksu z pamięci
• Planowanie wysłania faksu w późniejszym
czasie
• Wysyłanie faksu do wielu odbiorców
• Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów.
Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji
podręcznika użytkownika, zobacz rozdział
„Gdzie znajduje się instrukcja obsługi?” na
stronie 4.
Jako faksy można też wysyłać dokumenty zapisane
na komputerze, bez wcześniejszego drukowania.
Wysyłanie standardowego faksu
1.
skazówka: aby dodać pauzę podczas
W
wprowadzania numeru faksu, dotykaj
przycisku *, aż na wyświetlaczu pojawi się
łącznik (-).
Załaduj do drukarki dokument, który chcesz
przefaksować.
Możesz go umieścić albo w automatycznym
podajniku dokumentów (ADF) albo na szybie
skanera.
4. Dotknij Rozpocznij w czerni lub Rozpocznij
w kolorze.
2. Dotknij przycisku Faks.
skazówka: jeśli odbiorca zgłasza problemy
W
z jakością wysłanego faksu, można zmienić
rozdzielczość lub kontrast faksu.
3. Wpisz numer faksu z klawiatury.
Wysyłanie faksu za pomocą telefonu wewnętrznego
1.
Załaduj do drukarki dokument, który chcesz
przefaksować.
Uwaga: jeśli odbierze faks, usłyszysz sygnał
faksu od urządzenia faksowego odbiorcy.
Przejdź do następnego kroku by wysłać faks.
Możesz go umieścić albo w automatycznym
podajniku dokumentów (ADF) albo na szybie
skanera.
5. Gdy zechcesz wysłać faks, dotknij polecenia
Rozpocznij w czerni lub Rozpocznij w kolorze.
2. Dotknij przycisku Faks.
Uwaga: jeśli zostanie wyświetlony monit, dotknij
3. Wybierz numer przy użyciu klawiatury telefonu
podłączonego do drukarki.
opcji Wyślij faks.
Jeśli przed wysłaniem faksu rozmawiałeś z odbiorcą,
poinformuj go, że po usłyszeniu sygnału faksu
powinien nacisnąć przycisk Start na swoim
urządzeniu faksującym. Podczas transmisji faksu linia
telefoniczna pozostaje wyciszona. w tym momencie
możesz odłożyć słuchawkę telefoniczną. Aby
kontynuować rozmowę z odbiorcą, pozostań na linii
do zakończenia transmisji faksu.
Uwaga: przy ręcznym wysyłaniu faksu nie
używaj klawiatury na panelu sterowania
drukarki. Aby wybrać numer odbiorcy, należy
użyć klawiatury telefonu.
4. Jeśli telefon odbierze osoba, możesz rozpocząć
rozmowę przed wysłaniem faksu.
14
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Odbieranie faksów
Możesz odbierać faksy automatycznie lub ręcznie.
Przeczytaj instrukcję obsługi, aby uzyskać
więcej informacji na poniższe tematy:
• Ponowne drukowanie otrzymanych faksów
z pamięci
• Odpytywanie w celu odebrania faksu
• Przekierowywanie faksów na inny numer
• Ustawianie formatu papieru dla odebranych
faksów
• Ustawianie funkcji automatycznego
zmniejszania dla faksów przychodzących
• Blokowanie niepożądanych numerów faksów.
Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji
podręcznika użytkownika, zobacz rozdział
„Gdzie znajduje się instrukcja obsługi?” na
stronie 4.
Faks odebrany podczas kopiowania dokumentu
jest przechowywany w pamięci drukarki do czasu
zakończenia kopiowania. w związku z tym liczba
stron faksu przechowywanych w pamięci, może
zostać zmniejszona.
Automatyczne odbieranie faksu
Faksy a usługa poczty głosowej
Jeśli opcja Odbieranie automatyczne (ustawienie
domyślne) zostanie włączona na panelu sterowania
drukarki, urządzenie to automatycznie odbiera
połączenia przychodzące i faksy po określonej
liczbie sygnałów, która została określona
w ustawieniu Dzwon. do odebr.. Aby uzyskać
informacje dotyczące konfigurowania tego
ustawienia, zobacz „Krok 3. Konfigurowanie ustawień
faksu” na stronie 12.
Jeśli na tej samej linii telefonicznej, która
jest używana do faksowania, jest poczta
głosowa, nie będzie można odbierać
faksów automatycznie. Należy upewnić się,
czy ustawienie Odbieranie automatyczne
jest wyłączone, aby można było odbierać
faksy ręcznie. Pamiętaj, że funkcję
ręcznego faksowania należy włączyć przed
przekierowaniem połączenia do poczty głosowej.
Aby odbierać faksy automatycznie, należy
wykupić u operatora telekomunikacyjnego
usługę dzwonienia dystynktywnego lub zamówić
u niego oddzielną linię telefoniczną na potrzeby
faksowania.
Ręczne odbieranie faksu
przed drukarką. Możesz także wyłączyć
ustawienie Odbieranie automatyczne, aby
drukarka nie odbierała automatycznie połączeń
przychodzących.
Podczas rozmowy telefonicznej rozmówca może
wysłać użytkownikowi faks w ramach tego samego
połączenia („ręczne faksowanie”).
Faksy można odbierać ręcznie z numeru telefonu
podłączonego do drukarki (do gniazda 2-EXT) lub
telefonu na tej samej linii (ale niepodłączonego
bezpośrednio do drukarki).
4. Jeśli prowadzisz rozmowę z nadawcą, poleć mu,
aby nacisnął przycisk Start na swoim urządzeniu
faksującym.
1.
5. Po usłyszeniu tonów emitowanych przez faks
nadający wykonaj następujące czynności:
Upewnij się, że drukarka jest włączona,
a w podajniku głównym został umieszczony
papier.
a. Dotknij przycisku Faks, a następnie wybierz
polecenie Rozpocznij w czerni lub Rozpocznij
w kolorze.
2. Usuń wszystkie oryginały z podajnika
dokumentów.
3. Ustaw wysoką wartość opcji Dzwonków do
odebr., aby umożliwić odebranie połączenia
b. Gdy drukarka zacznie odbierać faks, możesz
odłożyć słuchawkę lub pozostać na linii. Podczas
transmisji faksu nie ma sygnału w słuchawce.
15
Polski
Dowiedz się więcej!
Uwaga: jeśli odbierzesz faks formatu Legal
lub większego, a drukarka nie jest ustawiona
do używania papieru tego rozmiaru, drukarka
zmniejszy faks, by pasował do papieru
znajdującego się w drukarce. Jeśli wyłączono
funkcję Automatyczne zmniejszanie, drukarka
wydrukuje faks na dwóch stronach.
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci
Po włączeniu funkcji Pamięć odebr. faksów odebrane
faksy będą zapisywane w pamięci niezależnie od
tego, czy wystąpi błąd drukarki.
2. Dotknij strzałki w prawo , a następnie
Instalowanie.
3. Dotknij opcji Narzędzia lub Narzędzia faksu,
a następnie dotknij polecenia Wydr. faksy
z pamięci. Faksy są drukowane w kolejności
odwrotnej niż ta, w jakiej zostały odebrane, np.
ostatni odebrany faks jest drukowany jako
pierwszy itd.
Polski
Uwaga: po wyłączeniu zasilania wszystkie faksy
przechowywane w pamięci zostaną usunięte.
Więcej informacji dotyczących tej funkcji
można znaleźć w podręczniku użytkownika.
Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji
podręcznika użytkownika, zobacz sekcję
„Gdzie znajduje się instrukcja obsługi?” na
stronie 4.
1.
4. Jeśli chcesz zatrzymać ponowne drukowanie
faksów z pamięci, dotknij (Anuluj).
Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika
głównego załadowano papier.
Praca z raportami i dziennikami
Uwaga: historię połączeń można również
wyświetlić na panelu sterowania drukarki. Aby
wyświetlić historię połączeń, dotknij przycisku
(Historia połączeń). Listy
Faks, a następnie
nie można jednak wydrukować.
Można wydrukować kilka różnych typów raportów
dotyczących faksu:
•
•
•
•
Stronę potwierdzenia faksu
Dziennik faksów
Obraz na rap. wysłania faksu
Inne raporty.
Te raporty zawierają przydatne informacje systemowe
na temat drukarki.
Aby wydrukować raport
1.
Dotknij strzałki w prawo , a następnie
Instalowanie.
2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, strzałki w dół
a następnie Raporty dot. faksu.
3. Dotknij raportu, który chcesz wydrukować,
a następnie przycisku OK.
,
Czyszczenie dziennika faksu
-lub-
Uwaga: wyczyszczenie dziennika faksów
powoduje usunięcie wszystkich faksów
zapisanych w pamięci.
1.
Dotknij strzałki w prawo , a następnie
Instalowanie.
3. Dotknij opcji Wyczyść dziennik faksów.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Dotknij przycisku Konfiguracja faksu,
a następnie wybierz opcji Narzędzia faksu.
• Dotknij opcji Narzędzia.
16
Konfigurowanie i korzystanie z faksu
Wielu operatorów telefonicznych zapewnia swoim
klientom cyfrowe usługi telefoniczne, takie jak:
Uwaga: HP nie gwarantuje, że drukarka
będzie zgodna ze wszystkimi cyfrowymi
liniami usługowymi lub usługami operatorów
we wszystkich środowiskach cyfrowych
albo ze wszystkimi konwerterami cyfrowoanalogowymi. Zaleca się omówienie
prawidłowych opcji konfiguracji bezpośrednio
z operatorem telefonicznym i na podstawie
świadczonych przez niego usług.
• DSL: cyfrowa linia abonencka (Digital
Subscriber Line — DSL) to usługa świadczona
przez operatora sieci telefonicznej. (W
niektórych krajach/regionach usługa DSL może
być zwana ADSL).
• PBX: centrala abonencka (Private Branch
Exchange — PBX).
• ISDN: sieć cyfrowa z integracją usług
(Integrated Services Digital Network — ISDN).
• FoIP: tania usługa telefoniczna, która umożliwia
wysyłanie i odbieranie faksów przy użyciu
drukarki przez Internet. Metoda ta nazywana
jest protokołem faksowania przez Internet (FoIP).
Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Podręcznik użytkownika.
Drukarki HP zostały zaprojektowane do
użytku z tradycyjnymi, analogowymi usługami
telefonicznymi. Jeśli korzystasz z cyfrowego
środowiska telefonicznego (takiego jak DSL/ADSL,
PBX lub ISDN), podczas konfigurowania funkcji faksu
drukarki konieczne może okazać się użycie filtrów
cyfrowo-analogowych lub konwerterów.
17
Polski
Faks i cyfrowe usługi telefoniczne
Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej (802.11)
Jeśli drukarka obsługuje
komunikację bezprzewodową
(802.11), wykonaj poniższe
czynności w podanej kolejności, aby nawiązać
połączenie bezprzewodowe.
Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie drukarki
Polski
Aby skonfigurować komunikację bezprzewodową,
uruchom program instalacyjny z dysku
z oprogramowaniem HP dołączonego do drukarki. Po
zainstalowaniu oprogramowania zostanie utworzone
połączenie bezprzewodowe.
Uwaga: przed nawiązaniem łączności
bezprzewodowej, że drukarka została
prawidłowo skonfigurowana. Więcej informacji
zamieszczono w dostarczonym wraz z drukarką
schemacie konfiguracji oraz w instrukcjach na
wyświetlaczu panelu sterowania.
Uwaga: jeśli podczas instalacji zostaną
wyświetlone komunikaty zapory, wybierz
wyświetlaną w komunikacie opcji „Zawsze
zezwalaj”. Wybranie tej opcji umożliwia
pomyślne zainstalowanie oprogramowania
na komputerze.
2. Aby to zrobić, wykonaj stosowne czynności dla
danego systemu operacyjnego.
• Windows: po wyświetleniu monitu kliknij opcji
Sieć (Ethernet/bezprzewodowa) i wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aby to zrobić, wykonaj stosowne czynności dla
danego systemu operacyjnego.
1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do
napędu komputera, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Mac OS X: kliknij dwukrotnie ikonę programu
HP Installer na dysku CD z oprogramowaniem,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
3. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź
nazwę sieci bezprzewodowej i hasło.
Jak nazywa się moja sieć i jakie jest do niej hasło?
Podczas instalacji oprogramowania zostanie
wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy sieci
bezprzewodowej (nazywanej też identyfikatorem
SSID) i hasła:
(www.hp.com/go/wirelessprinting) i kliknij opcji
Network Diagnostic Utility w sekcji Szybkie łącza.
(Obecnie narzędzie jest niedostępne w niektórych
językach).
•
•
Jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci
bezprzewodowej lub hasła albo nie pamiętasz
tych informacji, zobacz dokumentację dotyczącą
komputera lub routera bezprzewodowego.
Jeśli nadal nie możesz znaleźć tych informacji,
skontaktuj się z administratorem sieci
bezprzewodowej lub z osobą, która tę sieć
skonfigurowała.
SSID to nazwa Twojej sieci bezprzewodowej.
Zależnie od wymaganego poziomu
zabezpieczeń Twoja sieć bezprzewodowa
może być zabezpieczona kluczem WPA lub
hasłem WEP.
Jeśli nazwa sieci bezprzewodowej ani hasło nie
zostały zmienione od początkowej konfiguracji
sieci bezprzewodowej, możesz znaleźć je z tyłu
routera bezprzewodowego.
Dodatkowo w przypadku komputerów z systemem
Windows HP zapewnia narzędzie internetowe
o nazwie HP Home Network Diagnostic Utility,
które w niektórych wersjach systemu może ułatwić
uzyskanie tych danych. Aby użyć tego narzędzia,
odwiedź witrynę HP Wireless Printing Center
Aby uzyskać więcej informacji na temat
rodzajów połączeń sieciowych, nazwy sieci
bezprzewodowej hasła (hasła WPA/klucza WEP),
zobacz podręcznik użytkownika.
18
Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej (802.11)
Krok 2. Przetestuj połączenie bezprzewodowe
Aby przetestować połączenie bezprzewodowe
i upewnić się, że działa ono poprawnie, wykonaj
następujące czynności:
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a do
zasobnika załadowany jest papier.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na
temat rozwiązywania problemów, zobacz
rozdział „Problemy z konfiguracją połączenia
bezprzewodowego (802.11)” na stronie 23.
Polski
2. Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałki
w prawo , dotknij pozycji Konfiguracja,
a następnie dotknij opcji Sieć.
3. Dotknij polecenia Drukuj test sieci
bezprzewodowej.
Drukarka drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test
się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu
informacji o sposobie rozwiązania problemu
i ponownie uruchom test.
Zmiana typu połączenia
Jeśli oprogramowanie HP jest zainstalowane, możesz
w dowolnym momencie zmienić połączenie.
Uwaga: w przypadku zmiany połączenia
z przewodowego (Ethernet) na bezprzewodowe
odłącz kabel Ethernet. Podłączenie do drukarki
kabla Ethernet spowoduje wyłączenie funkcji
komunikacji bezprzewodowej.
Aby to zrobić, wykonaj stosowne czynności dla
danego systemu operacyjnego.
Windows
Mac OS X
1. Na panelu sterowania drukarki dotknij
strzałki w prawo , dotknij pozycji
Konfiguracja, a następnie dotknij opcji Sieć.
1. Na panelu sterowania drukarki dotknij
strzałki w prawo , dotknij pozycji
Konfiguracja, a następnie dotknij opcji Sieć.
2. Dotknij polecenia Przywr. domyś.ust.sieci,
a następnie dotknij przycisku Tak, aby
potwierdzić.
2. Dotknij polecenia Przywr. domyś.ust.sieci,
a następnie dotknij przycisku Tak, aby
potwierdzić.
3. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start,
wybierz polecenie Programy lub Wszystkie
programy, kliknij pozycję HP, wybierz
nazwę drukarki, a następnie kliknij opcji
Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.
3. Otwórz program HP Utility. (Program ten
znajduje się w folderze Hewlett-Packard
w folderze Applications (Programy) na
najwyższym poziomie drzewa dla danego
dysku twardego).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu, aby zakończyć instalację.
4. Kliknij element Aplikacje na pasku narzędzi.
5. Kliknij dwukrotnie pozycję HP Setup
Assistant i postępuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie.
19
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją
Aby uzyskać informacje na temat
lokalizacji podręcznika użytkownika,
zobacz sekcję „Gdzie znajduje się
instrukcja obsługi?” na stronie 4.
następujących rozdziałach
W
można znaleźć rozwiązania
problemów z konfiguracją
drukarki.
Jeśli potrzebujesz pomocy,
zobacz podręcznik użytkownika.
Polski
Problemy z instalacją drukarki
•
Upewnij się, że wszystkie taśmy i materiały
pakunkowe zostały usunięte zarówno
z zewnętrznej strony drukarki, jak i z jej wnętrza.
•
•
Podczas pierwszej konfiguracji upewnij się, że
używasz wkładów POCZĄTKOWYCH
dostarczonych z drukarką.
Upewnij się, że wskaźnik
(zasilanie) świeci się
i nie miga. Nagrzewanie drukarki zaraz po
włączeniu trwa około 45 sekund.
•
•
Upewnij się, że w drukarce znajduje się zwykły,
biały, nieużywany papier formatu A4 lub Letter
(21,5 x 27,9 cm).
Upewnij się, że drukarka wyświetla ekran główny
i że nie świecą się ani nie migają żadne inne
wskaźniki na panelu sterowania drukarki.
•
•
Upewnij się, że wszystkie używane przewody
i kable (takie jak kabel USB czy Ethernet) działają
i są w dobrym stanie.
Upewnij się, że papier został prawidłowo
załadowany do podajnika i że w drukarce nie ma
zaciętego papieru.
•
Upewnij się, że wszystkie zatrzaski i pokrywy
zostały poprawnie zamknięte.
•
Sprawdź, czy przewód zasilania i zasilacz są
prawidłowo podłączone, a także czy źródło
zasilania działa właściwie.
Jak zainstalować podręcznik użytkownika?
W zależności od opcji wybranej podczas instalacji
oprogramowania HP podręcznik użytkownika
mógł nie zostać zainstalowany na komputerze.
Aby zainstalować podręcznik użytkownika,
wykonaj następujące czynności:
1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem
dostarczony z drukarką do napędu komputera
i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
2. Na ekranie przedstawiającym zalecane
oprogramowanie wybierz opcji odpowiednią
dla używanego systemu operacyjnego:
• Windows: wybierz opcji o nazwie Pomoc.
• Mac OS X: wybierz opcji Oprogramowanie
zalecane przez HP.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie,
aby zakończyć instalację podręcznika
użytkownika.
20
Wskazówka: jeżeli nie możesz znaleźć dysku
CD z oprogramowaniem HP lub
w komputerze nie ma napędu CD
lub DVD, oprogramowanie można
pobrać z witryny pomocy technicznej
HP (www.hp.com/go/customercare).
W witrynie wyszukaj swoją drukarkę,
a następnie kliknij opcji Pobieranie
sterowników i oprogramowania.
Wybierz swój system operacyjny,
wybierz opcji pobierania sterowników,
a następnie wybierz opcji o nazwie
„Full Feature Software and Drivers”.
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją
Problemy z instalowaniem oprogramowania
Przed przystąpieniem do instalowania
oprogramowania upewnij się, że wszystkie inne
programy są zamknięte.
•
Jeśli używasz komputera z systemem Windows,
wpisana ścieżka do napędu CD nie została
rozpoznana, upewnij się, że została określona
właściwa litera dysku.
•
Jeśli komputer nie rozpoznaje dysku CD
z oprogramowaniem HP w napędzie CD,
sprawdź czy dysk nie jest uszkodzony.
Oprogramowanie HP można również pobrać
z witryny internetowej HP (www.hp.com/go/
customercare).
•
Jeśli używasz komputera z systemem Windows
i połączenia przy użyciu kabla USB, upewnij się,
że sterowniki USB nie zostały wyłączone
w Menedżerze urządzeń systemu Windows.
Problemy z konfigurowaniem faksu
W tym rozdziale znajdują się informacje na temat
rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się
podczas konfigurowania faksu w drukarce.
Jeśli masz problemy z faksowaniem, możesz
wydrukować raport z testu faksu i sprawdzić stan
drukarki. Test się nie powiedzie, jeśli drukarka nie
jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania.
Przeprowadź ten test po zakończeniu konfiguracji
drukarki do faksowania. Aby uzyskać więcej
informacji, zob. „Krok 2. Testowanie ustawień faksu”
na stronie 12.
Uwaga: jeśli drukarka nie jest prawidłowo
skonfigurowana na potrzeby faksowania, mogą
wystąpić problemy z wysyłaniem faksów, ich
odbieraniem lub obiema tymi operacjami.
Krok 1. Sprawdź ustawienia faksu
Sprawdź stan drukarki i upewnij się, że jest
ona odpowiednio skonfigurowana na potrzeby
faksowania. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz „Konfigurowanie i korzystanie z faksu” na
stronie 9.
Jeśli nie możesz rozwiązać problemów na podstawie
sugestii, jakie zawiera test faksowania, przejdź do
Kroku 2.
Wskazówka: jeśli odbierzesz błąd komunikacji
faksu zawierający kod błędu, możesz znaleźć
wyjaśnienie kody na stronie pomocy technicznej
HP (www.hp.com/go/customercare). Jeśli
zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz
kraj/region, a następnie w polu wyszukiwania
wpisz „fax error codes” (kody błędów
faksowania).
Krok 2. Sprawdź listę prawdopodobnych problemów
Jeśli tekst faksowania został przeprowadzony, ale
nadal masz problemy z konfiguracją, sprawdź
poniższą listę prawdopodobnych problemów
i rozwiązań:
21
Polski
•
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją
Drukarka ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów
Polski
• Upewnij się, że używasz przewodu telefonicznego
lub adaptera dostarczonych z drukarką. (Jeśli nie
używasz takiego adaptera ani kabla
telefonicznego, na wyświetlaczu może być
zawsze pokazywany komunikat Podniesiona sł.).
• Sprawdź, czy inne urządzenia lub aparaty
wewnętrzne (telefony korzystające z tej samej linii
telefonicznej, ale niepodłączone do drukarki) nie
blokują linii. Na przykład nie można faksować
przy użyciu drukarki, gdy słuchawka telefonu
wewnętrznego jest podniesiona lub gdy
użytkownik używa modemu do wysyłania poczty
e-mail lub łączenia się z Internetem.
• Rozdzielacz linii telefonicznej może być
przyczyną problemów z faksowaniem, jeśli jest
używany. Spróbuj podłączyć drukarkę
bezpośrednio do ściennego gniazdka
telefonicznego.
• Upewnij się, że jeden koniec kabla telefonicznego
jest podłączony do ściennego gniazdka
telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego
„1-LINE” z tyłu drukarki.
• Spróbuj podłączyć działający telefon
bezpośrednio do telefonicznego gniazdka
ściennego i sprawdź sygnał wybierania. Jeśli nie
słychać sygnału wybierania, skontaktuj się
z serwisem operatora sieci telefonicznej aby
sprawdzono linię.
• Upewnij się, że drukarka jest podłączona do
analogowej linii telefonicznej. w przeciwnym razie
wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie
•
•
•
•
możliwe. Aby sprawdzić, czy linia jest
analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły
analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać
sygnał wybierania. Jeśli nie słychać normalnego
sygnału wybierania, linia może być przeznaczona
dla telefonów cyfrowych. Podłącz drukarkę do
analogowej linii telefonicznej, a następnie spróbuj
wysłać lub odebrać faks.
Sprawdź jakość dźwięku linii telefonicznej,
podłączając do gniazdka w ścianie telefon
i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych
zakłóceń. Źródłem problemów z faksowaniem
mogą być również linie telefoniczne o złej jakości
dźwięku (z dużym poziomem szumów). Jeśli
słyszysz szum, wyłącz Tryb korekcji błędów (ECM)
i ponownie spróbuj skorzystać z faksu.
Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, sprawdź, czy
filtr DSL/ADSL jest podłączony. Bez filtru
przesyłanie faksów nie będzie możliwe.
Jeżeli korzystasz z centralki PBX lub terminala/
konwertera ISDN, upewnij się, że drukarka jest
podłączona do odpowiedniego portu, a terminal
ustawiono na właściwy kraj/region.
Jeżeli korzystasz z usługi Fax over IP, spróbuj użyć
połączenia o mniejszej szybkości. Jeśli to nie
pomoże, skontaktuj się z działem pomocy
technicznej zajmującym się usługą FoIP.
Drukarka wysyła faksy, ale nie może ich odbierać
--Sprawdź, czy ustawienie Dzwonków do
odebrania jest ustawione na większą liczbę
dzwonków niż sekretarka automatyczna.
--Spróbuj odebrać faks po odłączeniu
automatycznej sekretarki.
--Nagraj komunikat trwający około 10 sekund.
Podczas nagrywania komunikatu mów wolno
i głośno. Na końcu komunikatu głosowego
pozostaw 5 sekund ciszy.
• Niepowodzenie testu faksu może być
spowodowane przez inne urządzenia
korzystające z tej samej linii telefonicznej. Można
odłączyć wszystkie inne urządzenia, a następnie
uruchomić ponownie test. Jeśli udaje się
przeprowadzić Test wykrywania sygnału
wybierania, wówczas jeden lub więcej elementów
wyposażenia powoduje problemy. Spróbuj
dołączać je kolejno i za każdym razem ponownie
uruchamiać test, aż odnajdziesz urządzenie, które
jest źródłem problemu.
• Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest
używana, należy upewnić się, że funkcja
Dzwonienie dystynktywne drukarki jest ustawiona
na Wszystkie dzwonki.
• Jeśli funkcja Odbieranie automatyczne jest
wyłączona lub jeśli korzystasz z usługi poczty
głosowej pod tym samym numerem telefonu, co
z faksu, faksy możesz odbierać tylko ręcznie.
• Jeśli na linii, do której podłączona jest drukarka,
działa również modem telefoniczny, sprawdź czy
oprogramowanie dostarczone z modemem nie
zostało skonfigurowane do automatycznego
odbierania faksów.
• Jeśli automatyczna sekretarka i drukarka są
podłączone do tej samej linii:
--Sprawdź, czy automatyczna sekretarka działa
poprawnie.
--Upewnij się, czy drukarka jest ustawiona do
automatycznego odbioru faksów.
22
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją
• Drukarka może wybierać numer zbyt szybko lub
zbyt wcześnie. Przykładowo jeśli konieczne jest
uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej poprzez
wybranie „9”, wstaw pauzę w następującym
miejscu: 9-XXX-XXXX (gdzie XXX-XXXX jest
wybieranym numerem faksu). Aby wprowadzić
pauzę, dotknij przycisku * i wybierz znak
łącznika (-).
• W przypadku problemów podczas ręcznego
wysyłania faksu z telefonu podłączonego
bezpośrednio do drukarki (i jeśli znajdujesz się
w jednym z poniższych krajów lub regionów)
musisz użyć klawiatury telefonu:
Argentyna
Australia
Brazylia
Kanada
Chile
Chiny
Kolumbia
Grecja
Indie
Indonezja
Irlandia
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska
Malezja
Meksyk
Filipiny
Polska
Portugalia
Rosja
Arabia Saudyjska
Singapur
Hiszpania
Tajwan
Tajlandia
USA
Wenezuela
Wietnam
Problemy z konfiguracją połączenia bezprzewodowego
(802.11)
W tym rozdziale przedstawiono informacje na
temat rozwiązywania problemów, które można
napotkać podczas podłączania drukarki do sieci
bezprzewodowej.
Uwaga: jeśli problemy będą nadal występować,
zobacz informacje na temat rozwiązywania
problemów w podręczniku użytkownika.
(Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji
podręcznika użytkownika, zobacz rozdział „Gdzie
znajduje się instrukcja obsługi?” na stronie 4).
Możesz też odwiedzić witrynę HP Wireless Printing
Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).
Wykonaj poniższe instrukcje w podanej kolejności.
Po rozwiązaniu problemów...
Po rozwiązaniu wszystkich problemów i pomyślnym podłączeniu drukarki do sieci bezprzewodowej
wykonaj następujące czynności w systemie operacyjnym:
Windows
Mac OS X
1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start,
wybierz polecenie Programy lub Wszystkie
programy, kliknij pozycję HP, wybierz
nazwę drukarki, a następnie kliknij opcji
Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.
1. Otwórz program HP Utility. (Program ten
znajduje się w folderze Hewlett-Packard
w folderze Applications (Programy) na
najwyższym poziomie drzewa dla danego
dysku twardego).
2. Kliknij polecenie Podłącz nową drukarkę,
a następnie wybierz typ połączenia, którego
chcesz używać.
2. Na pasku narzędzi HP Utility kliknij opcji
Aplikacje, kliknij dwukrotnie opcji HP Setup
Assistant, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
23
Polski
Drukarka nie wysyła faksów, ale może je odbierać
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją
Krok 1. Upewnij się, że kontrolka łączności bezprzewodowej
(802.11) świeci się.
Jeśli niebieska kontrolka znajdująca się obok panelu
sterowania drukarki nie świeci, funkcja komunikacji
bezprzewodowej może być wyłączona.
Uwaga: w przypadku zmiany połączenia
z przewodowego (Ethernet) na bezprzewodowe
odłącz kabel Ethernet. Podłączenie do drukarki
kabla Ethernet spowoduje wyłączenie funkcji
komunikacji bezprzewodowej.
Polski
Aby włączyć sieć bezprzewodową, dotknij strzałki
w prawo , dotknij pozycji Konfiguracja, a następnie
dotknij opcji Sieć. Jeśli na liście widać opcji Bezprz.:
Wył., dotknij jej, a następnie dotknij ustawienia Włącz.
Krok 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci
Jeśli domyślna nazwa sieci bezprzewodowej nie
została zmieniona od pierwszej konfiguracji routera
bezprzewodowego, być może przypadkowo
łączysz się z sąsiednią, a nie własną siecią. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji
routera lub punktu dostępu bezprzewodowego.
Krok 3. Ponownie uruchom elementy sieci bezprzewodowej
Wyłącz router i drukarkę, a następnie włącz je w tej
kolejności: najpierw router, a potem drukarka. Jeśli
nadal nie możesz uzyskać połączenia, wyłącz router,
drukarkę i komputer, a następnie włącz je w podanej
kolejności: najpierw router, następnie drukarkę, a na
koniec komputer. Czasami wyłączenie i ponowne
włączenie zasilania może rozwiązać problem
z uzyskaniem połączenia z siecią.
Krok 4. Przeprowadź test sieci bezprzewodowej
W przypadku problemów z siecią uruchom test sieci
bezprzewodowej.
Ograniczanie zakłóceń
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Krok
2. Przetestuj połączenie bezprzewodowe” na
stronie 19.
Wykonanie poniższych czynności może
zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń w sieci
bezprzewodowej:
• Urządzenia bezprzewodowe należy ustawiać
z dala od dużych metalowych obiektów (takich
jak szafki katalogowe) i innych urządzeń
generujących pole elektromagnetyczne (takich
jak kuchnie mikrofalowe czy telefony
bezprzewodowe), gdyż mogą one zakłócać
sygnały radiowe.
• Urządzenia bezprzewodowe należy ustawiać
z dala od dużych kamiennych konstrukcji i
innych konstrukcji budowlanych, gdyż mogą one
absorbować fale radiowe i zmniejszać moc
sygnału.
• Punkt dostępu lub router bezprzewodowy należy
umiejscowić w centralnym punkcie linii,
z którego będą widoczne inne urządzenia
bezprzewodowe działające w sieci.
• Należy zachować odpowiednią odległość
między pracującymi w sieci urządzeniami
bezprzewodowymi.
Wskazówka: jeśli test połączenia
bezprzewodowego wykaże, że sygnał jest słaby,
przysuń drukarkę do routera bezprzewodowego.
24
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją
Krok 5. Upewnij się, że komputer nie jest podłączony do
sieci za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN).
Aby podłączyć drukarkę, zakończ połączenie
z siecią VPN.
Wskazówka: aby korzystać z drukarki podczas
połączenia z siecią VPN, możesz podłączyć
urządzenie do komputera przy użyciu kabla
USB. Drukarka będzie jednocześnie używać
połączeń USB i sieciowego.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
z administratorem sieci lub z osobą, która ją
skonfigurowała.
Problemy z usługami sieci Web
Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług sieci
Web, takich jak HP ePrint i aplikacje drukarki,
sprawdź następujące kwestie:
•
• Upewnij się, wysyłane dokumenty spełniają
wymagania usługi HP ePrint. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz rozdział
„Wskazówki dotyczące usługi HP ePrint” na
stronie 8.
Upewnij się, że drukarka jest podłączona do
Internetu za pomocą kabla Ethernet lub
połączenia bezprzewodowego.
•
Uwaga: nie możesz używać funkcji
internetowych, jeśli drukarka jest
podłączona do komputera kablem USB.
•
• Sprawdź ustawienia używane przez Twoją
przeglądarkę internetową (np. Internet
Explorer, Firefox lub Safari).
Upewnij się, że zainstalowano najnowsze
aktualizacje drukarki. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz rozdział „Aktualizowanie
drukarki” na stronie 8.
• Jeśli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika
i hasła, upewnij się, że zostały wprowadzone
prawidłowe informacje.
Uwaga: jeśli aktualizacja drukarki jest
wymagana, usługi sieci Web zostaną
wyłączone i nie będą dostępne do momentu
zainstalowania aktualizacji.
Po zainstalowaniu aktualizacji ponownie
skonfiguruj usługi sieci Web. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz rozdział
„Konfigurowanie usług sieci Web” na
stronie 7.
•
Upewnij się, że usługi sieci Web są włączone
w drukarce. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz rozdział „Konfigurowanie usług sieci
Web” na stronie 7.
•
Jeśli używasz usługi HP ePrint, sprawdź
następujące kwestie:
Jeśli do łączenia się z Internetem używane są
ustawienia proxy, upewnij się, że wprowadzone
ustawienia są prawidłowe:
• Skontaktuj się z administratorem systemu lub
osobą, która skonfigurowała zaporę.
Jeśli ustawienia proxy używane przez zaporę
uległy zmianie, należy zaktualizować ustawienia
na panelu sterowania drukarki lub we
wbudowanym serwerze internetowym (EWS).
w przeciwnym wypadku nie będzie można
korzystać z usług sieci Web.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
„Konfigurowanie usług sieci Web” na
stronie 7.
Wskazówka: dodatkową pomoc dotyczącą
konfigurowania i używania usług sieci Web
można znaleźć w witrynie pod adresem
www.eprintcenter.com.
• Upewnij się, że w polu odbiorcy wiadomości
e-mail znajduje się tylko adres e-mail drukarki.
Jeśli w polu odbiorcy wiadomości znajdują się
inne adresy e-mail, wysyłane załączniki mogą
nie zostać wydrukowane.
25
Polski
Wirtualna sieć prywatna (VPN, Virtual Private
Network) to sieć komputerowa, która zapewnia
zdalne, bezpieczne połączenia z siecią firmową
za pośrednictwem Internetu. Większość usług VPN
nie umożliwia jednak dostępu do urządzeń w sieci
lokalnej (takich jak drukarka), gdy komputer jest
połączony siecią VPN.
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego (EWS)
Aby uzyskać więcej informacji na temat serwera
EWS, zobacz podręcznik użytkownika. Aby uzyskać
informacje na temat lokalizacji podręcznika
użytkownika, zobacz sekcję „Gdzie znajduje się
instrukcja obsługi?” na stronie 4.
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można
używać strony głównej urządzenia (wbudowanego
serwera internetowego —EWS) do wyświetlania
informacji o stanie, zmiany ustawień i zarządzania
urządzeniem na komputerze. Nie ma specjalnego
oprogramowania, które należałoby w takim
przypadku zainstalować lub skonfigurować na
komputerze.
Polski
Uwaga: można otworzyć EWS i korzystać
z niego bez połączenia z Internetem, ale
niektóre funkcje będą niedostępne.
Jak otworzyć wbudowany serwer internetowy
1.
Uzyskaj adres IP drukarki. Adres IP jest pokazany
na stronie konfiguracji sieci.
Wskazówka: po otwarciu serwera EWS
można go oznaczyć zakładką (lub dodać do
Ulubionych), tak aby móc szybko do niego
powrócić.
a. Załaduj papier do zasobnika.
b. Dotknij strzałki w prawo , dotknij kolejno
pozycji Konfiguracja i Raporty, a następnie
dotknij opcji Strona konfiguracji sieci.
Wskazówka: w przypadku używania
przeglądarki Safari w systemie Mac OS X
możesz także skorzystać z zakładki Bonjour,
aby otworzyć serwer EWS bez wpisywania
adresu IP. Aby użyć zakładki Bonjour, otwórz
przeglądarkę Safari, a następnie z menu Safari
wybierz polecenie Właściwości. Na karcie
Zakładki w obszarze Pasek zakładek wybierz
polecenie Dodaj Bonjour, a następnie zamknij
okno. Kliknij zakładkę Bonjour, a następnie
wybierz drukarkę sieciową, aby otworzyć serwer
EWS.
2. W obsługiwanej przeglądarce internetowej
podaj adres IP lub nazwę hosta przypisane do
drukarki.
Na przykład jeśli adresem IP jest
123.123.123.123, wpisz w przeglądarce
następujący adres: http://123.123.123.123
26
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji HP
Produkt HP
Okres gwarancji
Nośniki oprogramowania
Drukarka
Kasety drukujące lub kasety z atramentem
90 dni
1 rok
Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń wyczerpania się
atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego
nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi
się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie
napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane
lub w jakikolwiek sposób przerabiane.
1 rok
Głowice drukujące (dotyczy tylko produktów z możliwościa
wymiany głowic przez klienta)
Akcesoria
1 rok, jeżeli nie określono inaczej
A. Zakres gwarancji
1. Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą
wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu.
2. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji
programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów.
3. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje
ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
a. niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP
lub nie są obsługiwane przez produkty HP;
c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
4. W odniesieniu do drukarek HP, używanie kaset pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie
narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej
uszkodzenie jest wynikiem używania kaset innych producentów, kaset ponownie napełnianych lub kaset z atramentem,
których termin przydatności upłynął, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz
materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.
5. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty
gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.
6. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do
wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
7. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku
niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.
8. Produkt oferowany zamiennie może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy
produktowi podlegającemu wymianie.
9. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom
nowym.
10. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące
dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym
autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez
firmę HP lub autoryzowanego importera.
B. Ograniczenia gwarancji
W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI
WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ
WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI
SPRZEDAWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
C. Ograniczenia rękojmi
1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej
umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ
JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ
DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE,
PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDĄ OPARCIE
W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU
POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.
D. Prawo lokalne
1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa
stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego
w poszczególnych krajach świata.
2. Jeśli postanowienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać
zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne
zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak
również w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne
rozwiązania prawne, czyli:
a. wykluczenie tych zastrzeżeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np.
w Wielkiej Brytanii);
b. ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń;
c. przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji, których producent
nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemanych.
3. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO
WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH
PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIĄ NATOMIAST UZUPEŁNIENIE TYCH
PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI.
Szanowny Kliencie!
W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy spółek HP, które udzielają gwarancji HP w Państwa kraju.
HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać ustawowe prawa wobec sprzedawcy
dodatkowo do gwarancji. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
27
Polski
Oświadczenie firmy Hewlett-Packard o ograniczonej gwarancji
Contenido
Uso de la impresora......................................................................................................................... 30
HP Digital Solutions........................................................................................................... 31
Web Services...................................................................................................................32
Actualizar la impresora......................................................................................................34
Configurar y usar el fax.................................................................................................................... 35
Configurar para fax...........................................................................................................35
Usar el fax ......................................................................................................................40
Fax y servicios telefónicos digitales......................................................................................43
Configuración de comunicación inalámbrica (802.11).......................................................................... 44
Uso del servidor web incorporado (EWS)........................................................................................... 52
Declaración de garantía limitada de HP............................................................................................ 53
Información de seguridad
Tome las precauciones básicas de seguridad
siempre que vaya a usar esta impresora para
reducir el riesgo de daños por fuego o descarga
eléctrica.
1.Lea y comprenda todas las instrucciones de la
documentación que viene con la impresora.
2.Tenga presente todos los avisos y las
instrucciones indicadas en la impresora.
3.Antes de limpiarla, desenchufe la impresora de
la toma de corriente de pared.
4.No instale ni utilice esta impresora si está cerca
de agua o mojado.
5.Instale la impresora de manera segura sobre
una superficie estable.
6.Instale la impresora en un lugar protegido
donde nadie pueda pisar el cable de
alimentación eléctrica ni tropezar con él, y
donde dicho cable no sufra daños.
7.En caso de que la impresora no funcione con
normalidad, consulte la Guía del usuario
(disponible en su equipo después de instalar el
software).
8.No hay piezas que el usuario pueda reparar
dentro de la impresora. Confíe las tareas de
servicio a personal de servicio calificado.
9.Use sólo el adaptador externo proporcionado
junto con la impresora.
Nota: La tinta de los cartuchos se usa en el
proceso de impresión de diversas formas,
que incluyen el proceso de inicialización,
donde se prepara la impresora y los cartuchos
para la impresión, y el servicio de los
cabezales de impresión, que mantiene los
inyectores de tinta despejados y permite que la
tinta fluya sin problemas. Además, queda
siempre tinta residual en el cartucho tras su
utilización. Para obtener más información,
consulte www.hp.com/go/inkusage.
29
Spanish
Resolver problemas de configuración................................................................................................ 46
Problemas para configurar la impresora...............................................................................46
Problemas durante la instalación del software....................................................................... 47
Problemas para configurar el fax.........................................................................................47
Problemas de configuración inalámbrica (802.11)..................................................................49
Problemas al usar de Web Services..................................................................................... 51
Uso de la impresora
Para escanear, copiar y enviar faxes, puede usar
el panel de control de la impresora. También
puede usar el panel de control para cambiar
configuraciones, imprimir informes u obtener ayuda
de la impresora.
Gracias por adquirir esta impresora. Con esta
impresora, puede imprimir documentos y fotos,
escanear documentos para un equipo conectado,
hacer copias, y enviar y recibir faxes.
Consejo: También puede cambiar los ajustes de
la impresora al usar el software de la impresora
o el servidor Web incorporado (EWS). Para
obtener más información acerca de estas
herramientas, consulte la guía del usuario.
Para obtener más información acerca de cómo
encontrar la guía del usuario, consulte “¿Dónde
se encuentra la guía del usuario?” en esta
página.
Spanish
¿Dónde se encuentra la guía del usuario?
La guía del usuario para esta impresora (también llamada “Ayuda”) se ubica en
su equipo mientras instala el software HP.
Esta guía proporciona información sobre los temas siguientes:
•
•
Información sobre solución de problemas
•
•
Instrucciones detalladas para el uso de la impresora
Información sobre suministros y accesorios de impresión compatibles (si se
encuentran disponibles para la impresora)
Avisos importantes, información ambiental y regulatoria
También puede abrir esta guía desde el software de impresión HP (Microsoft® Windows®) o desde el menú
Ayuda (Mac OS X):
•
Windows: Haga clic en Inicio, seleccione Programas o Todos los programas, seleccione HP, luego la
carpeta de la impresora HP y luego Ayuda.
•
Mac OS X: En Finder, haga clic en Ayuda > Ayuda de Mac. En la ventana Visor de ayuda, elija la
impresora en el menú emergente Ayuda de Mac.
También hay disponible una versión en Adobe Acrobat de esta guía en el sitio Web de asistencia de HP
(www.hp.com/go/customercare).
Consejo: S
i no puede encontrar la guía del usuario en el equipo, es posible que no se haya copiado al
equipo al instalar el software HP. Para obtener mayor información, consulte “¿Cómo instalo la
guía del usuario?” en la página 46.
En la sección “Información técnica” de la guía del usuario se proporciona información regulatoria y de
cumplimiento de la norma para la Unión Europea (también conocida como “Ayuda”). La Declaración
de conformidad también está disponible en el siguiente sitio Web: www.hp.eu/certificates.
30
Uso de la impresora
HP Digital Solutions
La impresora incluye un conjunto de soluciones
digitales que pueden ayudarle a simplificar y
optimizar su trabajo.
¡Sepa más!
Para obtener más información acerca de la
configuración y el uso de estas soluciones
digitales, consulte la Guía del usuario. Para
obtener más información acerca de cómo
encontrar la guía del usuario, consulte “¿Dónde
se encuentra la guía del usuario?” en la
página 30.
HP Direct Digital Filing proporciona escaneo general
de oficina confiable, así como capacidades de
administración de documentos básicas y versátiles
para varios usuarios de una red. Con HP Direct
Digital Filing, puede simplemente caminar hasta la
impresora, tocar un botón en el panel de control de
la misma y escanear documentos en forma directa
a carpetas de equipos en la red o compartirlos
rápidamente con socios comerciales como archivos
adjuntos de correo electrónico, todo sin necesidad de
software de escaneo adicional.
Estos documentos escaneados se pueden enviar a
una carpeta de red compartida para acceso personal
o de grupo, o a una o más direcciones de correo
electrónico para compartirlos rápidamente. Además,
puede configurar opciones de escaneo específicas
para cada destino de escaneo, lo que le permite
asegurarse de que se usen las mejores opciones para
cada tarea específica.
Fax digital HP
Nunca vuelva a perder faxes importantes
traspapelados en una pila de papel.
lo que le permite recibir faxes importantes desde
cualquier lugar mientras trabaja fuera de la oficina.
Con Fax digital HP, usted puede guardar faxes
entrantes en blanco y negro en una carpeta de un
equipo de la red para compartirlos y almacenarlos
fácilmente, o reenviarlos por correo electrónico,
Además, puede desactivar por completo la impresión
de faxes, lo que ahorra dinero en papel y tinta, y
ayuda a reducir el consumo y el desperdicio de
papel.
Requisitos
Antes de configurar HP Digital Solutions, asegúrese
de contar con los siguientes elementos:
onsejo: Si desea configurar HP Digital
C
Solutions sin instalar el software HP, puede usar
el servidor Web incorporado de la impresora.
Para todas las HP Digital Solutions
• Una conexión de red. La impresora puede
conectarse mediante una conexión inalámbrica
o un cable Ethernet.
Nota: Si la impresora se conecta mediante un
cable USB, puede escanear documentos a un
equipo o adjuntar escaneos a un mensaje de
correo electrónico con el software HP. Puede
recibir faxes en su equipo mediante Fax a PC o
Fax a Mac. Consulte la Guía del usuario para
obtener más información.
Para Escanear a Carpeta de red, Fax a Carpeta de red
• Una conexión de red activa. Debe estar
conectado a la red.
• Una carpeta compartida de Windows (SMB).
Para obtener información sobre cómo buscar el
nombre del equipo, consulte la documentación
del sistema operativo.
• La dirección de red para la carpeta. En un
equipo que ejecuta Windows, las direcciones
de red se escriben generalmente en este
formato: \\mipc\carpetacompartida\
• El software HP. HP recomienda configurar HP
Digital Solutions mediante el software HP que
viene con la impresora.
31
Spanish
Archivado digital directo HP
Uso de la impresora
• El nombre del equipo donde se encuentra la
carpeta. Para obtener información sobre cómo
buscar el nombre del equipo, consulte la
documentación del sistema operativo.
• Privilegios apropiados en la red. Debe tener
acceso de escritura a la carpeta.
• Un nombre de usuario y una contraseña para
acceder a la carpeta de red (si son necesarios).
Por ejemplo, el nombre de usuario y la
contraseña de Windows o de Mac OS X
utilizados para iniciar una sesión en el equipo o
la red.
Nota: El Archivado digital directo HP no admite
Active Directory.
etección de la configuración del
D
correo electrónico
Si está configurando Escaneo a correo
electrónico o Fax a correo electrónico en un
equipo que ejecuta Windows, el asistente de
configuración puede detectar automáticamente
la configuración del correo electrónico de las
siguientes aplicaciones de correo electrónico:
• Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP,
Windows Vista y Windows 7)
• Outlook Express (Windows XP)
• Windows Mail (Windows Vista)
• Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows
Vista y Windows 7)
• Qualcomm Eudora (versión 7.0 y superior)
(Windows XP y Windows Vista)
• Netscape (versión 7.0) (Windows XP)
Sin embargo, si la aplicación de correo
electrónico no aparece en la lista anterior,
puede configurar y usar Escan. correo elec. y
Fax a correo electrónico si su aplicación de
correo electrónico cumple con los requisitos
enumerados en esta sección.
Para Escan. correo elec., Fax a correo electrónico
Nota: Estas funciones son compatibles sólo con
HP Officejet Pro 8600 Plus y HP Officejet Pro
8600 Premium.
Spanish
• Una dirección de correo electrónico válida
• Información del servidor SMTP saliente
• Una conexión a Internet activa
Web Services
La impresora ofrece soluciones innovadoras,
activadas para Web que pueden ayudarle
rápidamente a acceder a Internet, obtener
documentos e imprimirlos más rápido y con menos
problemas... y sin usar un equipo.
La impresora incluye los siguientes servicios de Web
Services:
HP ePrint
HP ePrinter es un servicio gratuito de HP que le permite
imprimir utilizando su impresora conectada a la Web
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Es
tan simple como enviar un correo electrónico a una
dirección de correo electrónico asignada a su impresora
cuando activa Web Services en ella. No se necesitan
controladores o software especiales. Si puede enviar
un correo electrónico, puede imprimir desde cualquier
lugar utilizando HP ePrint.
Luego de inscribirse para obtener una cuenta en
ePrintCenter (www.eprintcenter.com) y agregar la
impresora a su cuenta, puede iniciar sesión para ver
el estado de su trabajo de HP ePrint, administrar la
cola de la impresora HP ePrint, controlar quién puede
usar la dirección de correo electrónico HP ePrint de la
impresora para imprimir y obtener ayuda relacionada
con HP ePrint.
Aplicaciones de la impresora
Las aplicaciones de la impresora facilitan la ubicación e
impresión de contenido Web preformateado, directamente
desde la impresora. También puede escanear y almacenar
documento digitalmente en la Web.
Las aplicaciones de la impresora ofrece una amplia
gama de contenido, desde cupones de tiendas a
actividades familiares, noticias, viaje, deportes, cocina,
fotos y mucho más. Incluso puede ver e imprimir sus
imágenes en línea desde sitios de fotos populares.
Ciertas aplicaciones de la impresora le permiten
programar el envío de contenido de aplicaciones a la
impresora.
El contenido preformateado diseñado específicamente
para su impresora significa que no habrá texto cortado
ni páginas adicionales con una sola línea de texto. En
algunas impresoras, también puede elegir los ajustes
de papel y calidad de impresión en la pantalla de vista
preliminar.
Y puede hacer todo esto sin siquiera tener que encender
el equipo.
Nota: Para utilizar Web Services, la impresora
debe estar conectada a internet mediante una
conexión por cable (Ethernet) o inalámbrica. No
podrá usar estas funciones Web si la impresora se
encuentra conectada mediante un cable USB.
32
Uso de la impresora
Configuración de Web Services
4. Cuando se le solicite, realice lo siguiente:
• Acepte los términos de uso de Web Services.
• Habilite la impresora para que compruebe
Nota: si ya instaló el software de la impresora
HP, consulte la guía del usuario para recibir
instrucciones de configuración.
automáticamente si hay actualizaciones del
producto y las instale.
1. Coloque el CD de software de HP en el equipo y
siga las instrucciones que aparecerán en
pantalla.
Nota: Si el software firewall del equipo
muestra algún mensaje durante la
instalación, seleccione la opción “siempre
permitir/autorizar” de los mensajes. Si
selecciona esta opción, software se instala
correctamente en el equipo.
• Si su red utiliza una configuración proxy para
conectarse a Internet, ingrese estas
configuraciones.
5. Luego de que la impresora imprima una página
de información, siga las instrucciones para
finalizar la configuración.
Nota: La página de información también
incluye la dirección de correo electrónico
que usará para imprimir documentos
mediante HP ePrint. Para obtener más
información, consulte “Utilizar Web
Services” en esta página.
2. Siga las instrucciones para su sistema operativo:
• Windows: Cuando se le solicite, haga clic en
Red (Ethernet/Wireless) y posteriormente siga
las instrucciones en pantalla.
¡Sepa más!
• Mac OS X: Haga doble clic en el icono del
instalador de HP en el CD de software y siga
las instrucciones que aparecerán en pantalla.
Para obtener más información sobre
administrar y configurar HP ePrint y para
conocer sus características más recientes, visite
ePrinterCenter (www.eprintcenter.com).
3. Al conectar la impresora, es posible que se le
solicite ingresar el nombre de red inalámbrica
(SSID) y una contraseña para la red inalámbrica:
Utilizar Web Services
Imprimir con HP ePrint
Para imprimir documentos mediante HP ePrint, realice
los siguientes pasos:
1. En la computadora o dispositivo móvil, abra su
aplicación de correo electrónico.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico de la
impresora en la línea “Para” del mensaje de
correo electrónico y seleccione la opción para
enviar el mensaje.
Nota: Asegúrese de que la dirección de correo
electrónico de la impresora sea la única
dirección que aparezca en la línea “Para” del
mensaje de correo electrónico. Si hay otras
direcciones de correo electrónico en la línea
“Para”, es posible que los documentos adjuntos
que está enviando no se impriman.
Nota: Para obtener información sobre cómo
utilizar la aplicación de correo electrónico
en la computadora o en el dispositivo móvil,
consulte la documentación que viene con la
aplicación.
2. Cree un nuevo mensaje de correo electrónico y
adjunte el archivo que desea imprimir. Para
obtener una lista de los archivos que se pueden
imprimir mediante HP ePrint y para conocer las
pautas que debe seguir al utilizar HP ePrint,
consulte “Pautas de HP ePrint” en la página 34.
¿Cuál es la dirección de correo electrónico
de la impresora?
Para obtener la dirección de correo electrónico
(HP ePrint)
HP ePrint de la impresora, toque
en la pantalla Inicio.
33
Spanish
Puede configurar Web Services al momento de
instalar el software de la impresora HP.
Uso de la impresora
Pautas de HP ePrint
•
Tamaño máximo del correo electrónico y de los
archivos adjuntos: 5 MB
•
•
Cantidad máxima de archivos adjuntos: 10
--Microsoft Word, PowerPoint
--Archivos de imagen, como PNG, JPEG, TIFF,
GIF, BPM
Tipos de archivos admitidos:
Nota: Es posible que pueda utilizar otros
tipos de archivos con HP ePrint. Sin embargo,
HP no puede garantizar que la impresora
imprimirá otros tipos de archivos, ya que no
han sido completamente probados.
--PDF
--HTML
--Formatos de archivo de texto estándar
Uso de aplicaciones de la impresora
¡Sepa más!
Toque Aplicaciones en la pantalla del panel de
control de la impresora y toque la aplicación de la
impresora que desea usar.
Spanish
Puede administrar las aplicaciones de la
impresora con ePrintCenter. Puede agregar,
configurar o eliminar aplicaciones de la
impresora, y configurar el orden en que
aparecen en la pantalla de la impresora.
Nota: Para administrar las aplicaciones de la
impresora desde ePrintCenter, cree una cuenta
en ePrintCenter y agregue la impresora.
Para obtener más información, visite
www.eprintcenter.com.
Eliminar Web Services
Para quitar Web Services, siga estos pasos:
impresora y Actualizaciones de la impresora)
dejarán de funcionar. Para usar Web Services
nuevamente, debe configurarlo. Para obtener
más información, consulte “Configuración de
Web Services” en la página 33.
1. En la pantalla del panel de control de la
impresora, toque
(HP ePrint).
2. Toque Ajustes y luego Eliminar Web Services.
Nota: Si elimina Web Services, todas las
funciones (HP ePrint, Aplicaciones de la
Actualizar la impresora
HP está siempre trabajando para mejorar el
rendimiento de sus impresoras y ofrecerle las
características más modernas. Si la impresora está
conectada a una red y Web Services está activado,
puede comprobar si hay actualizaciones para la
impresora e instalarlas.
2. Toque Ajustes y luego Actualizaciones de la
impresora.
3. Toque Verificar actualizaciones ahora y siga las
instrucciones en pantalla.
Consejo: Para habilitar la verificación automática
de actualizaciones por parte de la impresora,
toque Ajustes, luego Actualizaciones de la
impresora, luego Actualización automática y por
último Activar.
Para actualizar la impresora, lleve a cabo este
procedimiento:
1. En el panel de control de la impresora, toque
(HP ePrint).
34
Configurar y usar el fax
Esta impresora permite enviar y
recibir faxes en blanco y negro y
en color.
¡Sepa más!
Para obtener más información acerca de
las características del fax disponible con la
impresora, consulte la guía del usuario. Para
obtener más información acerca de cómo
encontrar la guía del usuario, consulte “¿Dónde
se encuentra la guía del usuario?” en la
página 30.
Configurar para fax
Spanish
Seleccione la casilla “Buscando información de
configuración de fax” para su país o región. Si su
país o región está incluido en la lista, visite el sitio
Web para obtener información de configuración. Si
su país o región no está incluido en la lista, siga las
instrucciones proporcionadas en esta guía.
Búsqueda de información de configuración de fax
Si se encuentra en alguno de los siguientes países o regiones, visite el sitio Web
correspondiente para obtener información acerca de la configuración de fax.
Austria
Bélgica
Holandés
Francés
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Irlanda
Italia
Noruega
Holanda
Portugal
España
Suecia
Suiza
Francés
Alemán
United Kingdom
www.hp.com/at/faxconfig
www.hp.be/nl/faxconfig
www.hp.be/fr/faxconfig
www.hp.dk/faxconfig
www.hp.fi/faxconfig
www.hp.com/fr/faxconfig
www.hp.com/de/faxconfig
www.hp.com/ie/faxconfig
www.hp.com/it/faxconfig
www.hp.no/faxconfig
www.hp.nl/faxconfig
www.hp.pt/faxconfig
www.hp.es/faxconfig
www.hp.se/faxconfig
www.hp.com/ch/fr/faxconfig
www.hp.com/ch/de/faxconfig
www.hp.com/uk/faxconfig
35
Configurar y usar el fax
Paso 1: Conecte la impresora a la línea telefónica
Antes de comenzar…
Nota: Si el cable telefónico que viene con la
impresora no es lo suficientemente largo, puede
comprar un acoplador en una tienda electrónica
que venda accesorios telefónicos para ampliar
la longitud. También necesitará otro cable
telefónico, que puede ser uno estándar que ya
tenga en su casa u oficina. Consulte la Guía del
usuario para obtener más información.
Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho
lo siguiente:
• Cartuchos de tinta instalados
• Papel tamaño A4 o Carta cargado en la
bandeja
• Tener listos el cable telefónico y el
adaptador (si se incluían con la impresora).
Para obtener más información, consulte el
póster de configuración que viene en la caja
con la impresora.
1.
Spanish
Conecte un extremo del cable telefónico
suministrado con la impresora al conector
telefónico de la pared y el otro extremo al puerto
con el nombre 1-LINE que se encuentra en la
parte posterior de la impresora.
Nota: Es posible que tenga que utilizar el
adaptador proporcionado para su país o región
con el fin de conectar la impresora al conector
telefónico de pared.
PRECAUCIÓN: Si no utiliza un cable telefónico
que no sea el que incluye la impresora, tal vez
no pueda enviar o recibir faxes correctamente.
Debido a que los cables telefónicos que pueda
usar en su casa u oficina pueden diferir del que
incluye la impresora, HP recomienda que utilice
el cable que incluye la impresora.
2. Conecte cualquier otro equipo telefónico. Para
obtener información acerca de la conexión y
configuración de dispositivos o servicios
adicionales con la impresora, consulte los cuadros
de esta sección o consulte la Guía del usuario.
Nota: Si necesita conectar la impresora a
otro equipo telefónico y surgen problemas
al configurarla con otros equipos o servicios,
póngase en contacto con la compañía de
teléfonos o con el proveedor de servicios.
onsejo: si se suscribe al servicio de correo de
C
voz en la misma línea que usará para fax, no
podrá recibir faxes automáticamente. Dado que
debe responder en persona a llamadas de fax
entrantes, asegúrese de desactivar la función
Respuesta automática.
1
2
Si en lugar de ello prefiere recibir los faxes en
forma automática, comuníquese con su compañía
telefónica para suscribirse a un servicio de timbre
especial o para solicitar una línea telefónica
separada para enviar y recibir fax.
1 Conector telefónico de pared
2 Puerto 1-LINE de la impresora
¿Qué es un servicio de timbre especial?
Muchas compañías telefónicas ofrecen una función de timbre especial que permite disponer de varios
números de teléfono en la misma línea. Al contratar este servicio, cada número tendrá un patrón de
timbre de llamada distinto. Puede configurar la impresora para que responda las llamadas entrantes que
tengan un patrón de timbre específico.
Si conecta la impresora a una línea con timbre especial, solicite a la compañía telefónica que asigne un
patrón de timbre a las llamadas de voz y otro a las de fax. HP recomienda solicitar que los números de
fax tengan dos o tres timbres. Cuando la impresora detecta el patrón de timbre especificado, responde
la llamada y recibe el fax.
Para obtener información acerca de la configuración de un timbre especial, consulte “Paso 3: Configure
los ajustes de fax” en la página 38.
36
Configurar y usar el fax
Conexión a línea DSL/ADSL
Si se suscribe al servicio DSL/ADSL, siga los siguientes pasos para conectar el fax.
1. Conecte el filtro DSL/ADSL y el cable telefónico
proporcionado por su proveedor de servicios DSL/ADSL
entre el conector telefónico de pared y el filtro DSL/ADSL.
1
2. Conecte el cable telefónico proporcionado con la
impresora entre el filtro DSL/ADSL y el puerto 1-Line de la
impresora.
2
1 Conector telefónico de pared
2 Filtro DSL/ADSL y cable telefónico (proporcionado por su proveedor de
servicios DSL/ADSL)
3 Cable telefónico que se incluye en la caja de la impresora, conectado al
puerto “1-LINE” de la impresora
3
Retire el enchufe blanco del puerto etiquetado 2-EXT en la parte posterior de la impresora y luego
conecte un teléfono a este puerto.
Si va a conectar equipo adicional, como un módem de marcación de equipo o un teléfono, deberá
comprar un bifurcador paralelo. Un bifurcador paralelo tiene un puerto RJ-11 en la parte
delantera y dos puertos RJ-11 en la parte posterior. No utilice un bifurcador telefónico de 2 líneas,
un bifurcador en serie ni un bifurcador paralelo con dos puertos RJ-11 en la parte delantera y un
conector en la parte posterior.
Nota: Si se suscribe a un servicio DSL/ADSL, conecte el filtro DSL/ADSL al bifurcador paralelo,
y use el cable telefónico proporcionado por HP para conectar el otro extremo del filtro al puerto
1-Line de la impresora. Retire el enchufe blanco del puerto etiquetado 2-EXT en la parte posterior
de la impresora y luego conecte un teléfono o un contestador automático al puerto 2-EXT. A
continuación, conecte el segundo puerto del bifurcador paralelo al módem DSL/ADSL que se
conecta con el equipo.
7
1
3
4
2
6
1 Conector telefónico de pared
2 Bifurcador paralelo
3 Filtro DSL/ADSL (disponible con su proveedor de servicio DSL/ADSL)
4 Cable telefónico proporcionado con la impresora
5 Módem DSL/ADSL
6 Equipo
7 Teléfono
5
37
Spanish
Conexión de equipo adicional
Configurar y usar el fax
Paso 2: Prueba de la configuración de fax
Pruebe la configuración de fax para verificar el
estado de la impresora y asegúrese de que esté
configurado correctamente para el envío y recepción
de fax.
La prueba de fax hace lo siguiente:
• Prueba de la máquina de fax
•Comprueba que el tipo de cable telefónico
correcto está conectado a la impresora
•Revisa que el cable telefónico esté conectado en el
puerto correcto
• Revisa si hay tono de marcación
• Revisa si hay una línea de teléfono activa
•Prueba el estado de la conexión de la línea
telefónica
1.
En el panel de control de la impresora, toque la
flecha a la derecha y luego Configuración.
2. Toque Herramientas y luego Ejecutar prueba de
fax. La impresora muestra el estado de la prueba
en la pantalla e imprime un informe. Después de
terminada la prueba, la impresora imprime un
informe con el resultado de la prueba. Si la prueba
falla, revise el informe para saber cómo arreglar el
problema y vuelva a ejecutar la prueba. Para
obtener información adicional acerca de la
solución de problemas, vea los “Problemas para
configurar la impresora” en la página 46.
Spanish
Paso 3: Configure los ajustes de fax
Cambie la configuración del fax de la impresora
para que se ajuste a sus necesidades una vez que
haya conectado la impresora a la línea telefónica.
¿Dónde puedo cambiar los ajustes de fax?
Puede configurar los ajustes de fax mediante las
siguientes herramientas:
Panel de control de la impresora
Toque Fax en el panel de control de la impresora,
toque Configuración y a continuación, seleccione
el ajuste que desea configurar.
software de HP
Si tiene instalado el software HP en el equipo,
puede configurar los ajustes de fax mediante el
software instalado en el equipo.
Para obtener más información acerca del uso de
estas herramientas o ajustes, consulte la Guía del
usuario.
Consejo: Para usar la misma resolución de
fax y ajustes más claros/más oscuros para
todos los faxes enviados desde la impresora,
configure los ajustes según sus preferencias y
luego toque Configurar como valores nuevos
predeterminados.
Si desea configurar este ajuste...
...haga esto...
Respuesta automática
1.
Establezca el modo de respuesta en Activado Si
desea que la impresora reciba en forma automática 2.
los faxes entrantes. La impresora responderá las
llamadas luego de la cantidad de timbres estipulada 3.
en la configuración de Timbres antes de responder.
Toque la flecha a la derecha y luego
Configuración.
Toque Configuración de fax y luego Conf. básica
del fax.
Toque Respuesta automática y luego ACTIVADO.
Timbres antes de responder (opcional)
Establecer el número de timbres antes de responder
Nota: Si un contestador automático está
conectado a la impresora, la cantidad de
timbres que deben sonar para que la impresora
responda debe ser mayor a la establecida para
el contestador automático.
Toque la flecha a la derecha y luego
Configuración.
Toque Configuración de fax y luego Conf. básica
del fax.
Toque Timbres antes de responder.
Toque la fecha hacia arriba
o flecha hacia
abajo
para cambiar el número de timbres.
Toque Listo para aceptar el ajuste.
1.
2.
3.
4.
5.
38
Configurar y usar el fax
Si desea configurar este ajuste...
...haga esto...
Timbre especial
Cambiar el patrón del timbre de respuesta por un
timbre especial
Nota: Si usa un servicio de timbre especial,
puede usar más de un número telefónico en la
misma línea de teléfono. Puede cambiar este
ajuste para permitir que la impresora determine
automáticamente el patrón de timbre que debe
usar sólo para demandas de fax.
1.
2.
3.
4.
Consejo: También puede usar la función
Detección de patrón de timbre en el panel de
control de la impresora para configurar un
timbre distintivo. Con esta función, la impresora
reconoce y graba el patrón de timbre de una
llamada entrante y, basada en esta llamada,
determina automáticamente el patrón de
timbre distintivo asignado por la compañía de
teléfonos a las llamadas de fax.
5.
Toque la flecha a la derecha y luego
Configuración.
Toque Configuración de fax y luego
Configuración avanzada de fax.
Toque Timbre especial.
Aparecerá un mensaje informando de que este
ajuste no se debe cambiar a menos que tenga
varios números de teléfono en la misma línea
telefónica. Toque Sí para continuar.
Seleccione una de las siguientes opciones:
•Toque el patrón de timbre asignado por su
compañía de teléfonos a las llamadas de fax.
O
•Toque Detección de patrón de timbre y siga
Nota: Si va a usar un sistema telefónico
PBX que tiene otros patrones de timbre para
llamadas internas y externas, debe llamar al
número de fax desde un número externo.
Velocidad de fax
Establecer la velocidad que emplea el fax para
comunicarse entre la impresora y otros aparatos de
fax al enviar y recibir faxes.
Nota: Si experimenta problemas al enviar y
recibir faxes, intente utilizar una velocidad de
fax más baja.
Toque la flecha a la derecha y luego
Configuración.
2. Toque Configuración de fax y luego
Configuración avanzada de fax.
3. Toque Velocidad de fax.
4. Toque para seleccionar Rápida, Media o Lenta.
Modo corrección de errores de fax
Si la impresora detecta una señal de error durante la
transmisión y el ajuste de corrección de errores está
activado, la impresora puede solicitar que una parte
del fax se vuelva a enviar.
Nota: Si tiene problemas para enviar y recibir
faxes, apague la corrección de errores.
Desactivar este ajuste también puede ser útil
cuando intenta enviar o recibir un fax desde o
hacia otro país/región, o si está utilizando una
conexión telefónica por satélite.
1.
Toque la flecha a la derecha y luego
Configuración.
2. Toque Configuración de fax y luego
Configuración avanzada de fax.
3. Toque la flecha hacia abajo
y luego Modo de
corrección de errores.
4. Seleccione Encender o Apagar.
Volumen
Cambiar el volumen del sonido de la impresora,
incluidos los tonos de fax.
1.
1.
Toque la flecha a la derecha y luego
Configuración.
2. Toque Configuración de fax y luego Conf. básica
del fax.
3. Toque Volumen de sonido del fax.
4. Toque para seleccionar Bajo, Alto o
Desactivado.
39
Spanish
las instrucciones en el panel de control de la
impresora.
Configurar y usar el fax
Usar el fax
En esta sección, aprenderá a enviar y recibir faxes.
Enviar faxes
¡Sepa más!
Puede enviar faxes de diversas formas. El panel de
control de la impresora le permite enviar un fax en
blanco y negro o en color. También puede enviar
faxes en forma manual desde un teléfono conectado,
lo que le permite hablar con el destinatario antes de
enviar el fax.
Para obtener más información acerca de los
siguientes temas, consulte la Guía del usuario.
• Envío de un fax mediante el control de
llamadas
• Envío de un fax desde un equipo
• Envío de un fax desde la memoria
• Programación de un fax para enviarlo más
tarde
• Envío de un fax a varios destinatarios
• Envío de un fax en modo de corrección de
errores
Para obtener más información acerca de
cómo encontrar la guía del usuario, consulte
“¿Dónde se encuentra la guía del usuario?”
en la página 30.
También puede enviar documentos en su equipo
como faxes, sin imprimirlos antes.
Spanish
Enviar un fax estándar
1.
Cargue el documento que desee enviar por fax en
la impresora.
onsejo: Para agregar una pausa en el
C
número de fax que desea introducir, toque *
varias veces hasta que aparezca un guión (-)
en la pantalla.
Puede enviar faxes desde el alimentador automático
de documentos (ADF) o desde el cristal del escáner.
4. Toque Iniciar negro o Iniciar color.
2. Toque Fax.
onsejo: Si el destinatario tiene problemas
C
con la calidad del fax enviado, puede intentar
cambiar la resolución o el contraste del fax.
3. Introduzca el número de fax mediante el teclado
numérico.
Enviar un fax desde una extensión
1.
Cargue el documento que desee enviar por fax en
la impresora.
Puede enviar faxes desde el alimentador automático
de documentos (ADF) o desde el cristal del escáner.
2. Toque Fax.
3. Marque el número utilizando el teclado del
teléfono que esté conectado a la impresora.
Nota: No utilice el teclado del panel de control
de la impresora para enviar faxes de forma
manual. Debe utilizar el teclado numérico del
teléfono para marcar el número del destinatario.
4. Si el destinatario responde al teléfono, puede
entablar una conversación antes de enviar el fax.
Nota: Si una máquina de fax responde a la
llamada, oirá los tonos del fax. Continúe con el
Paso siguiente para transmitir el fax.
5. Cuando todo esté listo para enviar el fax, toque
Iniciar negro o Iniciar color.
Nota: Si el sistema se lo pide, seleccione Enviar
fax.
Si habla con el destinatario antes de enviar el fax,
infórmele que debe pulsar Inicio en su equipo de fax
tras oír los tonos de fax. La línea de teléfono quedará
en silencio mientras el fax esté transmitiendo. En este
momento, puede colgar el teléfono. Si desea continuar
hablando con el destinatario, permanezca en la línea
hasta que se complete la transmisión del fax.
40
Configurar y usar el fax
Recibir faxes
Puede recibir faxes de forma automática o manual.
Para obtener más información acerca de las
siguientes temas, consulte la Guía del usuario.
• Reimpresión de faxes recibidos desde la
memoria
• Sondeo para recibir un fax
• Reenvío de faxes a otro número
• Selección del tamaño del papel de los faxes
que reciba
• Establecimiento de reducción automática
para faxes entrantes
• Bloqueo de números de fax no deseados
Para obtener más información acerca de
cómo encontrar la guía del usuario, consulte
“¿Dónde se encuentra la guía del usuario?” en
la página 30.
Si copia un documento al llegar un fax, éste se
guarda en la memoria de la impresora hasta que
finaliza la copia. Como resultado, el número de
páginas del fax que se pueden almacenar en la
memoria puede disminuir.
Recibir un fax automáticamente
Faxes y servicio de correo de voz
Si se activa la opción Respuesta automática (el
ajuste predeterminado) en el panel de control de
impresora, la impresora responde automáticamente
a llamadas y recibir faxes después del número de
timbres especificado en el ajuste Timbres antes de
responder. Para obtener información sobre este
ajuste, consulte “Paso 3: Configure los ajustes de fax”
en la página 38.
Si se suscribe al servicio de correo de voz en
la misma línea telefónica que usará para fax,
no podrá recibir faxes automáticamente. En
su lugar, debe asegurarse de que el ajuste
Respuesta automática esté apagado para que
pueda recibir faxes manualmente. Asegúrese
de iniciar el fax manual antes de que el correo
de voz tome la línea.
Si en lugar de ello prefiere recibir los faxes en
forma automática, comuníquese con su compañía
telefónica para suscribirse a un servicio de timbre
distintivo o para solicitar una línea telefónica
separada para enviar y recibir fax.
Recepción manual de un fax
Cuando habla por teléfono, la persona con quien lo
hace puede enviarle un fax mientras está conectado
(lo que se conoce como recepción de un fax de
forma manual).
Puede recibir faxes manualmente desde un teléfono
conectado a la impresora (a través del puerto 2-EXT)
o de un teléfono que se encuentre en la misma línea
telefónica (pero no conectado directamente a la
impresora).
1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y
que cargó papel en la bandeja principal.
2. Retire los originales de la bandeja del
alimentador de documentos.
3. Establezca el ajuste Timbres antes de responder
en un número alto para poder responder a la
llamada entrante antes de que lo haga la
impresora. También puede desactivar el ajuste
Respuesta automática para que la impresora no
responda automáticamente a las llamadas
entrantes.
4. Si está hablando por teléfono con el remitente,
indíquele que pulse Inicio en su equipo de fax.
5. Al oír los tonos de fax del equipo que lo envía,
siga estos pasos:
a. Toque Fax y, a continuación, seleccione Iniciar
negro o Iniciar color.
b. Cuando la impresora haya comenzado a recibir
el fax, puede colgar el teléfono o no hacerlo.
Durante la transmisión del fax, la línea telefónica
permanece en silencio.
41
Spanish
¡Sepa más!
Nota: Si recibe un fax de tamaño legal o
mayor, y la impresora no está configurada para
utilizar papel de dicho tamaño, ésta reducirá
el fax para ajustarlo al papel cargado. Si ha
desactivado la función Reducción automática, la
impresora imprimirá el fax en dos páginas.
Configurar y usar el fax
Reimpresión de faxes recibidos desde la memoria
Si activa la opción Recepción fax seguridad, los
faxes recibidos se almacenan en la memoria,
independientemente de si se ha producido un error.
Nota: Todos los faxes almacenados en la
memoria se eliminan cuando desconecta la
alimentación. Consulte la guía del usuario para
obtener más información acerca del uso de esta
función. Para obtener más información acerca
de cómo encontrar la guía del usuario, consulte
“¿Dónde se encuentra la guía del usuario?” en
la página 30.
1.
Asegúrese de que hay papel cargado en la
bandeja principal.
2. Toque la flecha a la derecha
Configuración.
y luego
3. Toque Herramientas o Herramientas de fax y
luego Reimpr. faxes en memoria. Los faxes se
imprimen en orden inverso al que se recibieron
comenzando por la impresión del fax recibido
más recientemente, y así sucesivamente.
4. Si desea detener la reimpresión de los faxes de la
memoria, toque (Cancelar).
Trabajo con informes y registros
Spanish
Puede imprimir varios tipos diferentes de informes de
fax:
•
•
•
•
Página de confirmación de fax
Estos informes incluyen información útil acerca de la
impresora.
Nota: También puede ver el historial de
llamadas en la pantalla del panel de control de
la impresora. Para ver el historial de llamadas,
(Historial de llamadas). Sin
toque Fax y luego
embargo, esta lista no se puede imprimir.
Registro de fax
Imagen de informe de envío de faxes
Otros informes
Para imprimir un informe
1.
Toque la flecha a la derecha
Configuración.
y luego
3. Seleccione el informe de fax que desee imprimir y
luego toque OK.
2. Toque Configuración de fax, luego la flecha
hacia abajo
y luego Informes de fax.
Para borrar el registro de fax
Nota: Borrar el registro de fax también elimina
todos los faxes almacenados en la memoria.
1.
Toque la flecha a la derecha
Configuración.
y luego
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
O
• Toque Configuración de fax y luego seleccione
Herramientas de fax.
3. Toque Borrar registro de fax.
• Toque Herramientas.
42
Configurar y usar el fax
Fax y servicios telefónicos digitales
Muchas compañías telefónicas proporcionan a
sus clientes servicios telefónicos digitales, como el
siguiente:
Nota: HP no garantiza que la impresora sea
compatible con todas las líneas o proveedores
de servicios digitales, en todos los entornos
digitales, o con todos los convertidores de
digital a análogo. Siempre se recomienda
que converse directamente con la compañía
telefónica respecto de las opciones correctas
de configuración según sus servicios de línea
proporcionados.
• DSL: un servicio de línea de suscriptores
digitales (DSL) a través de la compañía
telefónica. (Es posible que DSL se denomine
ADSL en su país o región.)
• PBX: sistema telefónico de intercambio privado
de sucursales (PBX)
• ISDN: sistema de servicio de red digital de
servicios integrados (RDSI)
Spanish
• FoIP: servicio telefónico de bajo coste que
permite enviar y recibir faxes con la impresora a
través de Internet. A este método se le conoce
como fax sobre protocolo de Internet (FoIP)
Consulte la Guía del usuario para obtener más
información.
Las impresoras HP están diseñadas específicamente
para usarse con servicios telefónicos análogos
tradicionales. Si se encuentra en un entorno telefónico
digital (como DSL/ADSL, PBX, o ISDN), es posible
que deba usar filtros o convertidores de digital a
análogo al configurar la impresora para el envío de
faxes.
43
Configuración de comunicación inalámbrica (802.11)
Si la impresora es compatible
con comunicación inalámbrica
(802.11), realice los siguientes
pasos en el orden indicado para establecer conexión
inalámbrica para la impresora.
Paso 1: Instale el software de la impresora
Para configurar la comunicación inalámbrica, ejecute
el programa de instalación desde el CD del software
HP proporcionado con la impresora. El programa de
instalación instala el software y crea una conexión
inalámbrica.
Spanish
Nota: Antes de configurar la comunicación
inalámbrica, compruebe que el hardware de la
impresora esté configurado. Para obtener más
información, consulte el póster de instalación
que viene con la impresora o las instrucciones en
la pantalla del panel de control de la impresora.
Nota: Si el software firewall del equipo
muestra algún mensaje durante la
instalación, seleccione la opción “siempre
permitir/autorizar” de los mensajes. Si
selecciona esta opción, software se instala
correctamente en el equipo.
2. Siga las instrucciones para su sistema operativo.
• Windows: Cuando se le solicite, haga clic en
Red (Ethernet/Wireless) y posteriormente siga
las instrucciones en pantalla.
• Mac OS X: Haga doble clic en el icono del
Siga las instrucciones para su sistema operativo.
1. Coloque el CD de software de HP en el equipo y
siga las instrucciones que aparecerán en
pantalla.
instalador de HP en el CD de software y siga
las instrucciones que aparecerán en pantalla.
3. Si se le solicita, introduzca el nombre de red
inalámbrica y la contraseña.
¿Cuál es el nombre de mi red inalámbrica y contraseña?
Mientras instala el software, se le puede pedir que
ingrese el nombre de red inalámbrica (también
llamado “SSID”) y una contraseña inalámbrica:
•
El nombre de red inalámbrica es el nombre de
su red inalámbrica.
•
Según el nivel de seguridad requerido, su red
inalámbrica puede usar una clave WPA o una
contraseña WEP.
Si no ha cambiado el nombre de red inalámbrica
o la contraseña inalámbrica desde que instaló
su red inalámbrica, en algunos casos puede
encontrarlos en la parte posterior del direccionador
inalámbrico.
Además, si usa un equipo con Windows,
HP ofrece una herramienta llamada HP Home
Network Diagnostic Utility, que puede ayudar a
recuperar esta información en algunos
sistemas. Para usar esta herramienta, visite el
Centro de impresión inalámbrica de HP
(www.hp.com/go/wirelessprinting) y haga clic en
la Utilidad de diagnósticos de red en la sección
Vínculos rápidos. (Actualmente, es posible que
esta herramienta no esté disponible en todos los
idiomas).
Si no puede encontrar el nombre de la red
inalámbrica y contraseña o no recuerda esta
información, consulte la documentación disponible
con el equipo o el direccionador inalámbrico.
Si sigue sin poder encontrar esta información,
póngase en contacto con el administrador de red
o con la persona que configuró la red inalámbrica.
Para obtener más información acerca de los
tipos de conexiones de red, el nombre de la
red inalámbrica y la contrasela inalámbrica
(contraseña WPA, clave WEP), consulte la guía del
usuario.
44
Configuración de comunicación inalámbrica (802.11)
Paso 2: Compruebe la conexión inalámbrica
Para comprobar la conexión inalámbrica y
asegurarse de que funcione correctamente, realice los
siguientes pasos:
1.
Para obtener información adicional sobre la solución
de problemas, consulte “Problemas de configuración
inalámbrica (802.11)” en la página 49.
Asegúrese de que la impresora está encendida y
de que ha cargado papel en la bandeja.
2. En el panel de control de la impresora, toque la
flecha derecha , toque Configuración, y luego
toque Red.
3. Toque Imprimir un informe de prueba de red
inalámbrica.
Spanish
La impresora imprime un informe con los resultados
de la prueba. Si la prueba falla, revise el informe
para saber cómo arreglar el problema y vuelva a
ejecutar la prueba.
Cambiar el tipo de conexión
Si ya ha instalado el software HP, puede cambiar a
una conexión diferente cuando lo desee.
Nota: Si desea cambiar de una conexión por
cable (Ethernet) a una conexión inalámbrica,
desconecte el cable de Ethernet. Si conecta
un cable Ethernet, se desactivan las funciones
inalámbricas de la impresora.
Siga las instrucciones para su sistema operativo.
Windows
Mac OS X
1. En el panel de control de la impresora,
toque la flecha derecha , toque
Configuración, y luego toque Red.
1. En el panel de control de la impresora, toque
la flecha derecha , toque Configuración, y
luego toque Red.
2. Toque Restaurar valores predeterminados, y
luego toque Sí para confirmar.
2. Toque Restaurar valores predeterminados, y
luego toque Sí para confirmar.
3. En el escritorio del equipo, haga clic en
Inicio, seleccione Programas o Todos los
programas, haga clic en HP, seleccione el
nombre de su impresora y haga clic en
Configuración y software de la impresora.
3. Abrir las Utilidades de HP. (HP Utility se
encuentra en la carpeta Hewlett-Packard en
la carpeta Aplicaciones en el nivel superior
del disco duro).
4. Haga clic en Aplicaciones en la barra de
herramientas.
4. Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para completar la configuración.
5. Haga doble clic en Asistente de
configuración de HP y siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.
45
Resolver problemas de configuración
Si necesita más ayuda, consulte la
guía del usuario. Para obtener más
información acerca de cómo encontrar
la guía del usuario, consulte “¿Dónde
se encuentra la guía del usuario?” en la
página 30.
L as siguientes secciones
proporcionan ayuda para
problemas que puede tener
mientras configura la impresora.
Problemas para configurar la impresora
Spanish
•
Asegúrese de que se haya retirado toda la cinta y
materiales de embalaje del interior y exterior de
la impresora.
•
•
Asegúrese de usar los cartuchos de
CONFIGURACIÓN que se proporcionaron con la
impresora al configurar la impresora por primera
vez.
Compruebe que la luz
(de alimentación) esté
encendida y sin pestañear. La primera vez que se
enciende la impresora, demora aproximadamente
45 segundos en calentarse.
•
Asegúrese de cargar papel normal, blanco y sin
utilizar, tamaño A4 o Carta (8,5 x 11 pulgadas)
en la impresora.
Asegúrese de que la impresora muestre la
pantalla de inicio y de que no haya otras luces
encendidas ni parpadeando en el panel de
control de la impresora.
•
Asegúrese de que todos los cables en uso (como
un cable USB o Ethernet) estén en el orden
correcto y funcionen bien.
Asegúrese de que el papel esté correctamente
cargado en la bandeja y que no esté atascado en
la impresora.
•
Revise que todos los seguros y las cubiertas estén
correctamente cerrados.
•
•
•
Asegúrese de que el cable de alimentación y el
adaptador de alimentación estén conectados en
forma segura y de que la fuente de alimentación
funcione correctamente.
¿Cómo instalo la guía del usuario?
Según la opción que seleccione al instalar el
software HP, es posible que la guía del usuario no
esté instalada en el equipo.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla para completar la instalación.
Para instalar la guía del usuario, realice los
siguientes pasos:
1. Inserte el CD del software que viene junto a la
impresora del equipo y siga las instrucciones
de la pantalla.
2. En la pantalla que muestra el software
recomendado, seleccione la opción para su
sistema operativo.
• Windows: Seleccione la opción con “Ayuda”
en el nombre.
• Mac OS X: Seleccione la opción Software
recomendado por HP
46
Consejo: Si no puede encontrar el CD de software
HP o si el sistema no tiene una unidad
de CD o DVD, puede descargar el
software HP del sitio Web de asistencia
de HP (www.hp.com/go/customercare).
desde este sitio Web, busque su
impresora y seleccione Descargas de
software y controladores. Seleccione su
sistema operativo, seleccione la opción
para descargas de controladores y, a
continuación, seleccione la opción que
tiene “Software y controladores con
funciones completas” en el nombre.
Resolver problemas de configuración
Problemas durante la instalación del software
•
Antes de instalar el software, asegúrese de que el
resto de los programas está cerrado.
•
Si usa un equipo que ejecuta Windows,
asegúrese de especificar la letra de unidad
correcta si el equipo no reconoce la ruta de la
unidad de CD que escribe.
•
Si el equipo no puede reconocer el CD de
software HP en la unidad de CD, compruebe que
el CD no esté dañado. Puede descargar el
software HP en el sitio Web de HP
(www.hp.com/go/customercare).
•
Si usa un equipo que ejecuta Windows y está
conectado con un cable USB, asegúrese de que
las unidades USB no se hayan desactivado en el
Administrador de dispositivos de Windows.
Esta sección contiene información acerca de la
solución de problemas que puede tener cuando
configura el fax de la impresora.
Nota: Si la impresora no está configurada
correctamente para el envío y recepción de
faxes, es posible que tenga problemas para
enviar faxes, recibir faxes o ambos.
Si tiene problemas relacionados con el fax,
puede imprimir un informe de prueba de fax
para comprobar el estado de la impresora. Esta
prueba fallará si la impresora no está configurada
correctamente para el envío y recepción de faxes.
Realice esta prueba tras haber configurado el fax de
la impresora. Para obtener más información, consulte
el “Paso 2: Prueba de la configuración de fax” en la
página 38.
Paso 1: Revise la configuración de fax
Verifique el estado de la impresora y asegúrese
de que esté configurado correctamente para
el envío y recepción de fax. Para obtener más
información, consulte “Configurar y usar el fax” en la
página 35.
Si no puede resolver los problemas mediante las
sugerencias proporcionadas en la prueba de fax,
vaya al Paso 2.
Consejo: Si recibe un error de comunicación de fax
que incluye un código de error, puede buscar la
explicación del código de error en el sitio Web de
asistencia de HP (www.hp.com/go/customercare).
si se le solicita, elija a su país o región y escriba
“códigos de error de fax” en el cuadro Buscar.
Paso 2: Revise la lista de posibles problemas
Si ha ejecutado la prueba de fax, pero sigue
teniendo problemas para configurarlo, revise la
siguiente lista de posibles problemas y soluciones:
47
Spanish
Problemas para configurar el fax
Resolver problemas de configuración
La impresora está experimentando problemas al enviar y
recibir faxes
Spanish
• Compruebe que está utilizando el cable
telefónico o adaptador suministrado con la
impresora. (Si no usa este cable telefónico o
adaptador, la pantalla puede mostrar siempre
Teléfono descolgado.)
• Asegúrese de que ningún teléfono de extensión
(teléfono conectado a la misma línea pero no a
la impresora) ni otros equipos se están
utilizando ni estén descolgados. Por ejemplo, no
se puede utilizar la impresora para enviar faxes
si un teléfono supletorio está descolgado o si se
está usando el módem de llamada del equipo
para enviar mensajes de correo electrónico o
acceder a Internet.
• Si utiliza un bifurcador telefónico, éste podría ser
la causa de los problemas en el envío y la
recepción de faxes. Intente conectar la impresora
directamente al conector telefónico de pared.
• Asegúrese de que un extremo del cable
telefónico esté conectado al conector telefónico
de pared y que el otro esté conectado al puerto
“1-LINE” en la parte posterior de la impresora.
• Pruebe a conectar un teléfono directamente al
conector telefónico de pared y compruebe si
hay tono de llamada. Si no oye el tono,
póngase en contacto con la compañía
telefónica para comprobar la línea.
• Asegúrese de conectar la impresora a una línea
telefónica analógica o no podrá enviar ni recibir
faxes. Para comprobar si su línea telefónica es
•
•
•
•
digital, conecte un teléfono analógico corriente
a la línea y escuche el tono de llamada. Si no
suena como un tono de llamada normal, es
posible que sea una línea telefónica
configurada para teléfonos digitales. Conecte la
impresora a una línea de teléfono analógica y
envíe o reciba un fax.
Verifique la calidad de sonido de la línea
telefónica conectando un teléfono a la toma
telefónica de pared y comprobando si hay ruido
estático o de otro tipo. Las líneas telefónicas con
una calidad de sonido deficiente (ruido) pueden
causar problemas con el fax. Si oye ruido,
desactive Modo de corrección de errores (ECM)
e intente enviar o recibir faxes de nuevo.
Si utiliza un servicio DSL/ADSL, asegúrese de
que cuenta con un filtro DSL/ADSL conectado.
Sin este filtro, no podrá enviar ni recibir faxes
correctamente.
Si utiliza un sistema telefónico PBX o un
adaptador RDSI de conversor/terminal,
asegúrese de que la impresora esté conectada
al puerto correcto y de que el adaptador de
terminal esté configurado para el tipo de
conmutador de su país/región.
Si utiliza servicio de fax sobre IP, intente utiliza
una velocidad de conexión más lenta. Si esto no
funciona, comuníquese con el departamento de
atención al cliente o de servicio técnico de fax
sobre IP.
La impresora puede enviar faxes pero no recibirlos
• Si no utiliza un servicio de timbre especial,
asegúrese de que la función Timbre especial de
la impresora esté establecida en Todos los
timbres.
• Si Respuesta automática está desactivada, o si
se suscribe al servicio de correo de voz en la
misma línea que usará para fax, sólo podrá
recibir faxes manualmente.
• Si cuenta con un equipo con módem de
marcación en la misma línea telefónica que la
impresora, compruebe que el software del
módem no esté configurado para recibir faxes
de forma automática.
• Si tiene un contestador automático en la misma
línea telefónica que la impresora:
--Verifique que el contestador automático
funcione correctamente.
--Compruebe que la impresora está configurada
para que reciba faxes automáticamente.
--Compruebe que la configuración de Rings to
Answer (Timbres antes de responder) tenga un
número mayor de timbres que el contestador
automático.
--Desconecte el contestador automático e intente
recibir un fax.
--El mensaje debe durar unos 10 segundos.
Hable lento y bajo cuando grabe el mensaje.
Cuando termine el mensaje, deje pasar 5
segundos antes de detener la grabación.
• Otro equipo que utiliza la misma línea
telefónica esté provocando el error de la prueba
de fax. Puede desconectar los otros dispositivos
y volver a realizar la prueba. Si se supera la
prueba de detección de tono de llamada, algún
otro equipo está causando los problemas.
Intente conectar de nuevo una a una las piezas
y vuelva a realizar la prueba en cada ocasión
hasta que identifique la pieza del equipo que
causa el problema.
48
Resolver problemas de configuración
• Es posible que la impresora marque demasiado
deprisa o demasiado pronto. Por ejemplo, si
necesita acceder a una línea externa con el “9”,
intente introducir pausas de la siguiente forma:
9-XXX-XXXX (donde XXX-XXXX es el número de
fax receptor). Para introducir una pausa, toque *
y seleccione un guión (-).
• Si tiene problemas para enviar un fax en forma
manual desde un teléfono que está conectado
directamente a la impresora, y si se encuentra
en los siguientes países/regiones, debe usar el
teclado del teléfono para enviar el fax:
Argentina
Australia
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Grecia
India
Indonesia
Irlanda
Japón
Corea
América Latina
Malasia
México
Filipinas
Polonia
Portugal
Rusia
Arabia Saudita
Singapur
España
Taiwán
Tailandia
EE.UU.
Venezuela
Vietnam
Problemas de configuración inalámbrica (802.11)
Esta sección entrega información acerca de la
solución de problemas que puede encontrar al
conectar la impresora a la red inalámbrica.
acerca de cómo encontrar la guía del usuario,
consulte “¿Dónde se encuentra la guía del
usuario?” en la página 30). O bien, visite el
Centro de impresión inalámbrica de HP
(www.hp.com/go/wirelessprinting).
Siga las siguientes instrucciones en el orden
indicado:
Nota: Si aun encuentra problemas, consulte la
información de solución de problemas en la
guía del usuario. (Para obtener más información
Después de resolver los problemas...
Después de resolver los problemas y de conectar la impresora a la red inalámbrica correctamente, siga
estos pasos para su sistema operativo:
Windows
Mac OS X
1. En el escritorio del equipo, haga clic en
Inicio, seleccione Programas o Todos los
programas, haga clic en HP, seleccione el
nombre de su impresora y haga clic en
Configuración y software de la impresora.
1. Abrir las Utilidades de HP. (HP Utility se
encuentra en la carpeta Hewlett-Packard en
la carpeta Aplicaciones en el nivel superior
del disco duro).
2. Haga clic en Conectar una nueva impresora
y seleccione el tipo de conexión que desea
utilizar.
2. Haga clic en el icono Aplicaciones de la
barra de herramientas de HP Utility, haga
doble clic en Asistente de configuración de
HP y, a continuación, siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.
49
Spanish
La impresora no puede enviar faxes pero sí recibirlos
Resolver problemas de configuración
Paso 1: Compruebe que la luz inalámbrica (802.11) esté encendida
Si la luz azul que hay junto al botón de la conexión
inalámbrica de la impresora no se ha encendido,
significa que la función inalámbrica aún no se ha
activado.
Nota: Si desea cambiar de una conexión por
cable (Ethernet) a una conexión inalámbrica,
desconecte el cable de Ethernet. Si conecta
un cable Ethernet, se desactivan las funciones
inalámbricas de la impresora.
Para activar la función inalámbrica, toque la flecha
derecha , toque Configuración, y luego toque Red.
Si ve una Conexión inalámbrica: Opción Desactivado
en la lista, toque esta opción y luego toque Encender.
Paso 2. Asegúrese de que el equipo está conectado a la red
Si no ha cambiado el nombre de red inalámbrica
predeterminado proporcionado con el direccionador
inalámbrico, es posible que se haya conectado
accidentalmente a una red inalámbrica cercana y no
a su red. Para obtener más información, consulte la
documentación proporcionado con el direccionador o
el punto de acceso inalámbrico.
Spanish
Paso 3: Reinicie los componentes de la red inalámbrica
Apague el direccionador y la impresora y, a
continuación, vuelva a encenderlos en el siguiente
orden: primero el router y después la impresora. Si
aún no puede conectarse, apague el direccionador,
la impresora y el equipo, y vuelva a encenderlos
en este orden: primero el direccionador, luego la
impresora y, a continuación, el equipo. Algunas
veces, si desconecta la alimentación y la vuelve a
activar, el problema de comunicación de red se
resuelve.
Paso 4: Ejecute la prueba de red inalámbrica
Si se trata de problemas en una red inalámbrica,
ejecute la prueba de redes inalámbricas.
Reducción de la interferencia
Para obtener más información, consulte el “Paso 2:
Compruebe la conexión inalámbrica” en la
página 45.
Los siguientes consejos podrían ayudarle a
reducir la interferencia en una red inalámbrica:
• Mantenga los dispositivos inalámbricos
alejados de objetos metálicos grandes, como
gabinetes de archivadores y otros dispositivos
electromagnéticos, como microondas y
teléfonos inalámbricos, ya que estos objetos
pueden interrumpir las señales de radio.
• Mantenga los dispositivos inalámbricos
alejados de grandes estructuras de concreto y
otras edificaciones, ya que estos objetos
absorben las ondas de radio y disminuyen la
intensidad de la señal.
• Ubique el punto de acceso o direccionador
inalámbrico en una posición central dentro de
la línea visual de los dispositivos inalámbricos
de la red.
• Mantenga todos los dispositivos inalámbricos
de la red dentro del rango de alcance.
Consejo: Si la prueba de red inalámbrica
indica que la señal es débil, intente acercar la
impresora al direccionador inalámbrico.
50
Resolver problemas de configuración
Paso 5. Asegúrese de que la computadora no esté conectada
a la red a través de una red privada virtual (VPN)
Consejo: Para utilizar la impresora mientras está
conectado a la red VPN, puede conectar la
impresora a la computadora con un cable USB.
La impresora utiliza las conexiones USB y de red
al mismo tiempo.
Una red privada virtual (VPN) es una red de
computadoras que utiliza Internet para brindar una
conexión remota y segura a la red de una empresa.
Sin embargo, la mayoría de los servicios de VPN no
le permiten acceder a dispositivos locales (como su
impresora) en la red local mientras la computadora
está conectada a la red VPN.
Para obtener más información, póngase en contacto
con su administrador de red o con la persona que
configuró la red inalámbrica.
Para conectarse a la impresora, desconéctese de la
red VPN.
Si tiene problemas para utilizar Web Services, como
HP ePrint y aplicaciones de la impresora, compruebe
lo siguiente:
•
direcciones de correo electrónico en la línea
“Para”, es posible que los documentos adjuntos
que está enviando no se impriman.
• Asegúrese de que los documentos que envía
cumplan con los requisitos de HP ePrint. Para
obtener más información, consulte “Pautas de
HP ePrint” en la página 34.
Asegúrese de que la impresora se encuentre
conectada a Internet mediante una conexión
Ethernet o inalámbrica.
Nota: No podrá usar estas funciones Web si
la impresora se encuentra conectada
mediante un cable USB.
•
•
Asegúrese de tener instaladas las actualizaciones
del producto más recientes en la impresora. Para
obtener más información sobre la página Estado
de la impresora, consulte “Actualizar la
impresora” en la página 34.
• Compruebe la configuración del explorador
Web que está utilizando (Internet Explorer,
Firefox o Safari).
• Si su servidor proxy requiere un nombre de
usuario y contraseña, asegúrese de que la
información se haya ingresado correctamente.
Nota: Si se requiere una actualización
obligatoria para la impresora, Web Services
se desactivará y no estará disponible hasta
que se haya instalado la actualización.
Después de que se haya instalado la
actualización, configure Web Services
nuevamente. Para obtener más información,
consulte “Configuración de Web Services”
en la página 33.
•
Asegúrese de que Web Services esté activado en
la impresora. Para obtener más información,
consulte “Configuración de Web Services” en la
página 33.
•
Si está utilizando HP ePrint, compruebe lo
siguiente:
Si su red utiliza una configuración proxy para
conectarse a Internet, asegúrese de ingresar
valores de proxy válidos:
• Consulte al administrador de TI o a la persona
que configuró el firewall.
Si la configuración de proxy que utiliza su firewall
ha cambiado, debe actualizarla en el panel de
control de la impresora o el servidor web
incorporado (EWS). Si la configuración no está
actualizada, no podrá utilizar Web Services.
Para obtener más información, consulte
“Configuración de Web Services” en la
página 33.
Consejo: Para obtener ayuda adicional para
configurar y usar Web Services, visite
www.eprintcenter.com.
• Asegúrese de que la dirección de correo
electrónico de la impresora sea la única
dirección que aparezca en la línea “Para” del
mensaje de correo electrónico. Si hay otras
51
Spanish
Problemas al usar de Web Services
Uso del servidor web incorporado (EWS)
Para obtener más información acerca de EWS,
consulte la guía del usuario. Para obtener más
información acerca de cómo encontrar la guía del
usuario, consulte “¿Dónde se encuentra la guía del
usuario?” en la página 30.
Cuando la impresora está conectada a una red,
puede utilizar la página de inicio de la impresora
(servidor web incorporado o EWS) para ver la
información de estado, cambiar la configuración
y administrar el dispositivo desde el equipo. No
es necesario instalar ni configurar ningún software
especial en el equipo.
Nota: Puede abrir y usar el EWS sin estar
conectado a Internet; sin embargo, algunas
funciones no estarán disponibles.
Para abrir el EWS
1.
Obtener la dirección IP de la impresora. La
dirección IP aparece en la página de
configuración de la red.
Consejo: Después de abrir el EWS, puede
agregarlo a los favoritos para poder regresar a
él rápidamente.
a. Cargue papel en la bandeja.
Spanish
Consejo: Si usa el explorador Web Safari en
Mac OS X, también puede usar el marcador
Bonjour para abrir EWS sin escribir la dirección
IP. Para usar el marcador Bonjour, abra Safari y
desde el menú Safari, haga clic en Preferencias.
En la pestaña Favoritos, en la sección Barra
Favoritos, seleccione Incluir Bonjour y cierre la
ventana. Haga clic en el marcador Bonjour y
seleccione la impresora en red para abrir EWS.
b. Toque la flecha a la derecha , toque
Configuración, toque Informes y finalmente
toque Página de configuración de redes.
2. En un navegador Web compatible con su equipo,
escriba la dirección IP o el nombre de host
asignado la impresora.
Por ejemplo, si la dirección IP es 123.123.123.123,
escriba la siguiente dirección en el explorador
web: ttp://123.123.123.123
52
Declaración de garantía limitada de HP
Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard
Cabezales de impresión (sólo se aplica a productos con
cabezales de impresión que el cliente puede sustituir)
Accesorios
Duración de la garantía limitada
90 días
1 año
La garantía es válida hasta que se agote la tinta HP o hasta que
se alcance la fecha de “fin de garantía” indicada en el cartucho,
cualquiera de los hechos que se produzca en primer lugar. Esta
garantía no cubrirá los productos de tinta HP que se hayan
rellenado o manipulado, se hayan vuelto a limpiar, se hayan
utilizado incorrectamente o se haya alterado su composición.
1 año
1 año, a no ser que se especifique otro dato
A. Alcance de la garantía limitada
1. Hewlett-Packard (HP) garantiza al usuario final que el producto de HP especificado no tendrá defectos de materiales ni mano de obra por
el periodo anteriormente indicado, cuya duración empieza el día de la compra por parte del cliente.
2. Para los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente a la incapacidad del programa para ejecutar las
instrucciones. HP no garantiza que el funcionamiento de los productos se interrumpa o no contenga errores.
3. La garantía limitada de HP abarca sólo los defectos que se originen como consecuencia del uso normal del producto, y no cubre otros
problemas, incluyendo los originados como consecuencia de:
a. Mantenimiento o modificación indebidos;
b. Software, soportes de impresión, piezas o consumibles que HP no proporcione o no admita;
c. Uso que no se ajuste a las especificaciones del producto;
d. Modificación o uso incorrecto no autorizados.
4. Para los productos de impresoras de HP, el uso de un cartucho que no sea de HP o de un cartucho recargado no afecta ni a la garantía
del cliente ni a cualquier otro contrato de asistencia de HP con el cliente. No obstante, si el error o el desperfecto en la impresora se
atribuye al uso de un cartucho que no sea de HP, un cartucho recargado o un cartucho de tinta caducado, HP cobrará aparte el tiempo y
los materiales de servicio para dicho error o desperfecto.
5. Si durante la vigencia de la garantía aplicable, HP recibe un aviso de que cualquier producto presenta un defecto cubierto por la garantía,
HP reparará o sustituirá el producto defectuoso como considere conveniente.
6. Si HP no logra reparar o sustituir, según corresponda, un producto defectuoso que esté cubierto por la garantía, HP reembolsará al cliente
el precio de compra del producto, dentro de un plazo razonable tras recibir la notificación del defecto.
7. HP no tendrá obligación alguna de reparar, sustituir o reembolsar el precio del producto defectuoso hasta que el cliente lo haya devuelto a HP.
8. Los productos de sustitución pueden ser nuevos o seminuevos, siempre que sus prestaciones sean iguales o mayores que las del
producto sustituido.
9. Los productos HP podrían incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en cuanto al rendimiento.
10. La Declaración de garantía limitada de HP es válida en cualquier país en que los productos HP cubiertos sean distribuidos por HP. Es
posible que existan contratos disponibles para servicios de garantía adicionales, como el servicio in situ, en cualquier suministrador de
servicios autorizado por HP, en aquellos países donde HP o un importador autorizado distribuyan el producto.
B. Limitaciones de la garantía
HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS TERCEROS PROVEEDORES OTORGAN NINGUNA OTRA
GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, YA SEAN GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.
C. Limitaciones de responsabilidad
1. Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaración de garantía son los únicos y exclusivos recursos de
los que dispone el cliente.
2. HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY LOCAL, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS ESPECÍFICAMENTE EN
ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, EN NINGÚN CASO HP O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, YA ESTÉ BASADO EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
D. Legislación local
1. Esta Declaración de garantía confiere derechos legales específicos al cliente. El cliente podría también gozar de otros derechos que
varían según el estado (en Estados Unidos), la provincia (en Canadá), o la entidad gubernamental en cualquier otro país del mundo.
2. Hasta donde se establezca que esta Declaración de garantía contraviene las leyes locales, dicha Declaración de garantía se considerará
modificada para acatar tales leyes locales. Bajo dichas leyes locales, puede que algunas de las declinaciones de responsabilidad y
limitaciones estipuladas en esta Declaración de garantía no se apliquen al cliente. Por ejemplo, algunos estados en Estados Unidos, así
como ciertas entidades gubernamentales en el exterior de Estados Unidos (incluidas las provincias de Canadá) pueden:
a. Evitar que las renuncias y limitaciones de esta Declaración de garantía limiten los derechos estatutarios del cliente (por ejemplo, en el
Reino Unido);
b. Restringir de otro modo la capacidad de un fabricante de aumentar dichas renuncias o limitaciones; u
c. Ofrecer al usuario derechos adicionales de garantía, especificar la duración de las garantías implícitas a las que no puede renunciar el
fabricante o permitir limitaciones en la duración de las garantías implícitas.
3. LOS TÉRMINOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, SALVO HASTA DONDE LO PERMITA
LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS PERTINENTES A LA
VENTA DE PRODUCTOS HP A DICHOS CLIENTES, SINO QUE SON ADICIONALES A LOS MISMOS.
Para clientes en México aplican las siguientes cláusulas:
1) La sección 4 de la garantía de producto queda reemplazada por la siguiente:
La garantía limitada de HP cubrirá sólo los defectos que surjan debido a un uso normal del producto y no cubrirá ningún otro problema,
incluidos los derivados de los casos siguientes:
- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador
responsable respectivo.
2) Para mayor información comunicarse a:
Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V.
Prolongación Reforma No. 700, Col. Lomas de Sta. Fé
Delegación Alvaro Obregón CP 91210 México, D.F.
Consulte nuestra página Web: www.hp.com/support
Centro de Asistencia Telefónica de HP:
Ciudad de México: (55) 5258 9922 Para el resto del país: 01 800-474-68368
Para hacer válida su garantía, solo se deberá comunicar al Centro de Asistencia Telefónica de HP y seguir las instrucciones de un
representante, quien le indicará el procedimiento a seguir.
3) Los gastos de transportación generados en lugares dentro de la red de servicios de HP en la República Mexicana, para dar cumplimiento a
esta garantía, serán cubiertos por Hewlett-Packard.
Información sobre la Garantía Limitada del Fabricante HP
Estimado Cliente:
Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía Limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país.
Usted también tiene los derechos que la normativa vigente le concede al consumidor frente al vendedor en caso de falta de conformidad de los productos con el contrato de
compraventa, que son independientes y compatibles con la garantía comercial adicional del fabricante y no quedan afectados por ésta. Dichos derechos son los de reparación y/o
sustitución, rebaja en el precio y/o resolución, que se aplicarán según lo establecido en el Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007.
España: Hewlett-Packard Española S.L., C/ Vicente Aleixandre 1, Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, 28230 Las Rozas, Madrid
53
Spanish
Producto HP
Medio de almacenamiento del software
Impresora
Cartuchos de tinta o impresión
Sumário
Usar a impressora............................................................................................................................ 56
HP Digital Solutions...........................................................................................................57
Web Services...................................................................................................................58
Atualize a impressora........................................................................................................60
Configuração e uso do fax.................................................................................................................61
Configurar fax.................................................................................................................. 61
Usar o fax .......................................................................................................................66
Serviços de fax e telefone digital.........................................................................................69
Configurar a comunicação sem fio (802.11)........................................................................................ 70
Solução de problemas de configuração............................................................................................. 72
Problemas na configuração da impressora...........................................................................72
Problemas durante a instalação do software.........................................................................73
Problemas na configuração de fax......................................................................................73
Problemas de configuração sem fio (802.11)......................................................................... 75
Problemas usando os serviços da web.................................................................................77
Utilize o EWS (servidor da Web incorporado)..................................................................................... 78
Declaração de garantia limitada da HP............................................................................................. 79
Ao usar esta impressora, sempre devem ser
tomadas medidas básicas de segurança, para
reduzir o risco de lesões físicas que possam
decorrer de incêndio ou choque elétrico.
1.Leia e tenha certeza de entender todas as
instruções contidas nos materiais de referência
fornecidos com a impressora.
2.Observe todas as advertências e instruções
indicadas na impressora.
3.Desligue a impressora da tomada elétrica
antes de limpá-la.
4.Não instale nem use esta impressora perto da
água ou quando você estiver molhado.
5.Instale a impressora de forma segura, em
superfície estável.
6.Instale a impressora em local protegido onde
ninguém possa pisar ou tropeçar no fio de
alimentação e onde o fio possa ser danificado.
7.Se a impressora não funcionar normalmente,
consulte o Guia eletrônico do usuário (disponível
no computador após a instalação do software).
8.Não há nenhuma peça interna que possa ser
reposta ou consertada pelo próprio usuário.
Os consertos devem ser feitos por técnicos
qualificados.
9.Use apenas o adaptador de energia/bateria
fornecido com a impressora.
Nota: A tinta dos cartuchos é usada de
maneiras diferentes no processo de impressão,
incluindo no processo de inicialização, que
prepara a impressora e os cartuchos para
impressão, e na manutenção do cabeçote de
impressão, que mantém os bicos de tinta limpos
e a tinta fluindo normalmente. Além disso,
sempre fica um pouco de tinta no cartucho após
seu uso. Para obter mais informações, consulte
www.hp.com/go/inkusage.
55
Português
Informações sobre segurança
Usar a impressora
Para digitalizar, copiar e enviar fax, você pode
utilizar o painel de controle da impressora. Também
é possível usar o painel de controle para alterar as
configurações, imprimir relatórios ou obter ajuda
sobre a impressora.
Obrigado por comprar esta impressora! Com ela,
você pode imprimir documentos e fotos, digitalizar
documentos para um computador, fazer cópias
e enviar e receber faxes.
Dica: Você também pode alterar as
configurações da impressora usando
o software da impressora ou o servidor da
Web incorporado (EWS). Para obter mais
informações sobre essas ferramentas, consulte
o guia do usuário. Para obter informações sobre
como encontrar o guia do usuário, consulte
“Onde está o guia do usuário?” nesta página.
Onde está o guia do usuário?
O guia do usuário dessa impressora (chamado também de “Ajuda”) é colocado
em seu computador durante a instalação do software HP.
Esse guia fornece informações sobre os seguintes tópicos:
Português
•
•
Informações sobre resolução de problemas
•
•
Instruções detalhadas para usar a impressora.
Informações sobre suprimentos e acessórios de impressão compatíveis
(se disponível para a impressora).
Avisos importantes, bem como informações normativas e ambientais
Você pode abrir esse guia a partir do software da impressora HP(Microsoft® Windows®) ou do menu de
Ajuda (Mac OS X):
•
No Windows: Clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, selecione HP, selecione
a pasta para a impressora HP, e em seguida selecione Ajuda.
•
No Mac OS X: No Finder, clique em Ajuda > Ajuda do Mac. Na janela Visualizador de Ajuda, escolha
a impressora no menu pop-up Ajuda do Mac.
Além disso, uma versão do Adobe Acrobat desse guia está disponível no site de suporte da HP
(www.hp.com/go/customercare).
Dica: S
e você não conseguir localizar o guia do usuário em seu computador, pode ser que ele não
tenha sido copiado para o computador durante a instalação do software HP. Para obter mais
informações, consulte “Como instalo o guia do usuário?” na página 72.
As informações de conformidade e normativas para a União Européia estão disponíveis na seção
“Informações técnicas” do guia do usuário (chamado também de “Ajuda”). Além disso,
a Declaração de conformidade está disponível no site a seguir: www.hp.eu/certificates.
56
Usar a impressora
HP Digital Solutions
A impressora inclui um conjunto de soluções digitais
que podem ajudar você a simplificar e agilizar seu
trabalho.
Para aprender mais
Para obter mais informações sobre como
configurar e usar essas soluções digitais, consulte
o guia do usuário. Para obter informações sobre
como encontrar o guia do usuário, consulte
“Onde está o guia do usuário?” na página 56.
Arquivamento digital direto da HP
Fax digital da HP
Nunca mais perca faxes importantes em uma pilha
de papéis!
Com o Fax digital da HP, você pode salvar faxes
recebidos em preto-e-branco em uma pasta de
computador em sua rede para fácil compartilhamento
e armazenamento ou encaminhar faxes por e-mail,
Esses documentos digitalizados podem ser enviados
para uma pasta de rede compartilhada para acesso
pessoal ou em grupo ou para um ou mais endereços de
e-mail para compartilhamento rápido. Além disso, você
pode configurar definições de digitalização específicas
para cada destino de digitalização, permitindo que
você se certifique de que as melhores definições
estejam sendo usadas para cada tarefa específica.
o que permite receber faxes importantes de qualquer
lugar quando estiver trabalhando fora do escritório.
Além disso, você pode desligar a impressora de fax
como um todo—economizando dinheiro em papel
e tinta, bem como ajudando a reduzir o consumo
e desperdício de papel.
Requisitos
Antes de configurar as HP Digital Solutions, verifique
se você possui:
Para todas as HP Digital Solutions
• Uma conexão de rede. A impressora pode ser
conectada por meio de uma conexão sem fio
ou usando um cabo Ethernet.
Nota: Se a impressora estiver conectada
usando um cabo USB, será possível digitalizar
documentos em um computador ou anexar
digitalizações a uma mensagem de e-mail
usando o software HP. É possível receber
faxes no computador usando Fax para PC ou
Fax para Mac. Para obter mais informações,
consulte o guia do usuário.
ica: Caso deseje configurar as Soluções
D
digitais HP sem instalar o software HP, você
poderá usar o servidor da Web incorporado da
impressora.
Para Digitalizar para pasta de rede, Fax para pasta
de rede
• Uma conexão de rede ativa. Você deve estar
conectado à rede.
• Uma pasta compartilhada (SMB) Windows
existente. Para obter mais informações sobre
como localizar o nome do computador, consulte
a documentação de seu sistema operacional.
• O endereço de rede para a pasta. No
computador executando Windows, os endereços
de rede são geralmente escritos neste formato:
\\meucomputador\pastacompartilhada\
• O software HP. A HP recomenda configurar as
HP Digital Solutions usando o software HP
fornecido com a impressora.
57
Português
O HP Direct Digital Filing fornece digitalização robusta
para todo o escritório, bem como recursos básicos
e versáteis de gerenciamento de documentos para
vários usuários em uma rede. Com o Arquivamento
digital direto HP, você pode simplesmente dirigirse à impressora, tocar em um botão no painel de
controle da impressora e digitalizar documentos
diretamente para as pastas do computador em sua
rede ou compartilhá-los rapidamente com os colegas
de trabalho como anexos de e-mail, tudo sem usar
o software de digitalização adicional.
Usar a impressora
• O nome do computador onde a pasta está
localizada. Para obter mais informações sobre
como localizar o nome do computador, consulte
a documentação de seu sistema operacional.
• Privilégios apropriados na rede. É necessário ter
acesso de gravação à pasta.
• Um nome de usuário e uma senha para acessar
a pasta de rede (se necessário). Por exemplo,
o nome de usuário e senha do Windows ou
Mac OS X usados para efetuar logon no
computador ou na rede.
Nota: O HP Direct Digital Filing não oferece
suporte ao Active Directory.
Localização das configurações de e-mail
Se você estiver configurando Digitalizar para
e-mail ou Fax para e-mail em um computador
executando o Windows, o assistente de
configuração poderá detectar automaticamente
as configurações de e-mail para os seguintes
aplicativos:
• Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP,
Windows Vista e Windows 7)
• Outlook Express (Windows XP)
• Windows Mail (Windows Vista)
• Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows
Vista e Windows 7)
• Qualcomm Eudora (versão 7.0 e posteriores)
(Windows XP e Windows Vista)
• Netscape (versão 7.0) (Windows XP)
Entretanto, se seu aplicativo de e-mail não
estiver listado acima, você poderá ainda
configurar e usar Digitalizar para e-mail e Fax
para e-mail se o seu aplicativo de e-mail
atender aos requisitos listados nesta seção.
Para Digitalizar para e-mail, Fax para e-mail
Nota: Esses recursos só são suportados pela HP
Officejet Pro 8600 Plus e pela HP Officejet Pro
8600 Premium.
• Um endereço de e-mail válido
• Informações de servidor SMTP enviadas
• Uma conexão ativa com a Internet
Web Services
Português
A impressora oferece soluções inovadoras
e habilitadas para Web que podem ajudar você
a acessar a Internet rapidamente, obter documentos
e imprimi-los mais rapidamente e com menos
problemas, tudo isso usando um computador.
A impressora inclui os seguintes Web Services:
ePrint da HP
O ePrint da HP é um serviço gratuito da HP que
permite imprimir em sua impressora conectada
à Web a qualquer momento e de qualquer local.
É tão simples quanto enviar um e-mail para
o endereço de e-mail atribuído à sua impressora no
momento em que você ativa a opção Web Services
na impressora. Não é necessário nenhum driver
ou software especial. Caso seja possível enviar um
e-mail, você poderá imprimir de qualquer lugar
usando o recurso ePrint da HP.
Uma vez que tenha feito uma assinatura no
ePrintCenter (www.eprintcenter.com) e adicionado
a impressora à sua conta, você poderá se conectar
para ver o status de serviço do ePrint da HP,
gerenciar sua fila de impressão do ePrint, controlar
quem pode usar o endereço de e-mail do ePrint de
sua impressora e receber ajuda para ele.
Aplicativos da impressora
da Web, diretamente de sua impressora. Você
também pode digitalizar e armazenar seus
documentos digitalmente na Web.
Os aplicativos da impressora fornecem uma ampla
gama de conteúdos, de cupons desde lojas para
atividades familiares, notícias, viagens, esportes,
culinária, fotografias e muito mais. Você ainda
pode exibir e imprimir suas imagens on-line de sites
populares de fotografias.
Certos aplicativos de impressora também permitem
programar a entrega de conteúdo do aplicativo em
sua impressora.
O conteúdo pré-formatado projetado especificamente
para a sua impressora significa não cortar o texto
e as imagens, nem páginas extras com apenas
uma linha de texto. Em algumas impressoras, você
também pode escolher configurações de papel e de
qualidade de impressão na tela de visualização de
impressão.
E você pode fazer isso sem nem precisar ligar seu
computador!
Nota: Para usar os serviços da Web,
a impressora deverá estar conectada à Internet
(usando uma conexão de cabo Ethernet ou sem
fio. Não será possível usar esses recursos da
web se a impressora estiver conectada a um
computador usando um cabo USB.
Os aplicativos da impressora permitem localizar
e imprimir com facilidade o conteúdo pré-formatado
58
Usar a impressora
Configure os Web Services
É possível configurar os serviços da Web ao instalar
o software da impressora HP.
4. Quando solicitado, proceda da forma a seguir:
• Aceitar termos de uso dos Web Services.
• Permitir que a impressora verifique e instale
Nota: Se você já instalou o software da
impressora HP, consulte o guia do usuário para
ver as instruções de configuração.
automaticamente as atualizações do produto.
• Caso a sua rede utilize configurações proxy ao
1. Coloque o CD do software HP no computador
e siga as instruções na tela.
Nota: Se o firewall do seu computador exibir
alguma mensagem durante a instalação,
selecione a opção “always permit/allow”
(sempre permitir) nas mensagens. Selecionar
essa opção permite que o software seja
instalado com êxito no computador.
conectar-se com a Internet, insira essas
configurações.
5. Depois que a impressora imprimir uma página de
informações, siga as instruções para terminar
a configuração.
Nota: A página de informações também
inclui o endereço de e-mail que você usará
para a impressão de documentos com
o recurso ePrint da HP. Para obter mais
informações, consulte “Use os Web
Services” nesta página.
2. Siga as instruções referentes ao seu sistema
operacional:
• Windows: Quando solicitado, clique em Rede
(Ethernet/Sem fio) e siga as instruções na tela.
Para aprender mais
• Mac OS X: Clique duas vezes no ícone
Instalador HP do CD do software e siga as
instruções na tela.
Para obter mais informações sobre como
gerenciar e configurar o ePrint da HP e saber
mais sobre os recursos mais recentes, visite
o ePrintCenter em (www.eprintcenter.com).
Português
3. Caso esteja conectado a uma rede sem fio, insira
o nome e a senha da rede sem fio (se solicitado).
Use os Web Services
Para imprimir usando o ePrint da HP
Para imprimir documentos usando o ePrint da HP,
conclua as etapas a seguir:
1. No computador ou no dispositivo móvel, abra
o seu aplicativo de e-mail.
3. Digite o endereço de e-mail da impressora na
linha “Para” da mensagem e selecione a opção
para enviar a mensagem de e-mail.
Nota: Certifique-se de que o endereço de
email da impressora seja o único endereço
listado na linha “Para” da mensagem. Se
outro endereço de email estiver listado na
linha “Para”, os anexos que você estiver
enviando não poderão ser impressos.
Nota: Para obter informações sobre como
usar o aplicativo de e-mail no computador
ou no dispositivo móvel, consulte
a documentação fornecida com o aplicativo.
2. Crie uma nova mensagem de e-mail e anexe
o arquivo que você deseja imprimir. Para obter
uma lista de arquivos que podem ser impressos
usando o ePrinte da HP e as diretrizes a serem
seguidas ao usar o ePrint da HP, consulte
“Diretrizes do ePrint da HP” na página 60.
Qual é o endereço de e-mail da impressora?
Para obter o endereço de e-mail da impressora,
(ePrint da HP) na tela Inicial.
toque em
59
Usar a impressora
Diretrizes do ePrint da HP
•
•
•
Tamanho máximo de e-mail e de anexos: 5 MB
--Microsoft Word, PowerPoint
Número máximo de anexos: 10
--Arquivos de imagem, como PNG, JPEG, TIFF,
GIF, BMP
Tipos de arquivos com suporte:
Nota: Você pode utilizar outros tipos de
arquivos com o ePrint da HP. Entretanto, a HP
não pode garantir que a impressora imprimirá
outros tipos de arquivos porque não foram
totalmente testados.
--PDF
--HTML
--Formatos de arquivos de texto padrão
Para usar os Aplicativos da impressora
Para aprender mais
Toque em Aplicativos no visor do painel de controle
da impressora e, em seguida, toque no Aplicativo da
impressora que você deseja usar.
Você pode gerenciar seus aplicativos da
impressora com o ePrintCenter. É possível
adicionar, configurar ou remover os aplicativos
da impressora e definir a ordem em que eles
aparecem no visor da impressora.
Nota: Para gerenciar os aplicativos da
impressora a partir do ePrintCenter, crie
uma conta no ePrintCenter e adicione sua
impressora.
Para obter mais informações, acesse
www.eprintcenter.com.
Português
Remova os Web Services
Para remover os Web Services, conclua as etapas
a seguir:
Nota: Se você remover os serviços da Web,
todas as funções (ePrint da HP, Aplicativos
da impressora e Atualização da impressora)
cessarão de funcionar. Para usar os serviços da
Web novamente, você deverá configurá-lo. Para
obter mais informações, consulte “Configure os
Web Services” na página 59.
1. No visor do painel de controle da impressora,
toque em
(ePrint da HP).
2. Toque em Configurações e, a seguir, toque em
Remover serviços da Web.
Atualize a impressora
A HP sempre trabalha para melhorar o desempenho
de suas impressoras e para levar a você os
recursos mais recentes. Se a impressora estiver
conectada a uma rede e a opção Web Services
tiver sido ativada, você poderá verificar e instalar as
atualizações da impressora.
2. Toque em Configurações e, a seguir, toque em
Atualizações da impressora.
3. Toque em Verificar atualização agora e, a seguir,
siga as instruções no visor.
Dica: Para ativar a impressora para que verifique
automaticamente as atualizações, toque em
Configurações, toque em Atualizações da
impressora, Atualização automática e, a seguir,
toque em Ativar.
Para atualizar a impressora, conclua as etapas
a seguir:
1. No visor do painel de controle da impressora,
toque em
(ePrint da HP).
60
Configuração e uso do fax
Com essa impressora, possível
enviar e receber mensagens
de fax em preto e branco ou
coloridas.
Para aprender mais
Para obter mais informações sobre os recursos de
fax disponíveis com a impressora, consulte o guia
do usuário. Para obter informações sobre como
encontrar o guia do usuário, consulte “Onde está
o guia do usuário?” na página 56.
Configurar fax
Marque a caixa “Encontrar informações de
configuração de fax” correspondente ao seu país/
região. Se o seu país/região estiver na lista,
visite o site da Web para obter informações de
configuração. Se o seu país/região não estiver
listado, siga as instruções fornecidas neste guia.
Como obter informações sobre a configuração de fax
Áustria
Bélgica
Holanda
França
Dinamarca
Finlândia
França
Alemanha
Irlanda
Itália
Noruega
Holanda
Portugal
Espanha
Suécia
Suíça
França
Alemanha
Reino Unido
www.hp.com/at/faxconfig
www.hp.be/nl/faxconfig
www.hp.be/fr/faxconfig
www.hp.dk/faxconfig
www.hp.fi/faxconfig
www.hp.com/ch/fr/faxconfig
www.hp.com/de/faxconfig
www.hp.com/ie/faxconfig
www.hp.com/it/faxconfig
www.hp.no/faxconfig
www.hp.nl/faxconfig
www.hp.pt/faxconfig
www.hp.es/faxconfig
www.hp.se/faxconfig
www.hp.com/ch/fr/faxconfig
www.hp.com/ch/de/faxconfig
www.hp.com/uk/faxconfig
61
Português
Se você estiver em um dos países/regiões a seguir, visite o site da web
correspondente para obter informações sobre como configurar o fax.
Configuração e uso do fax
Etapa 1: Conecte a impressora à linha telefônica
Nota: Se o cabo telefônico que acompanha
a impressora não for comprido o suficiente,
adquira um acoplador em uma loja de
equipamentos eletrônicos que tenha acessórios
telefônicos para estender o comprimento. Você
precisa também de outro cabo telefônico,
que pode ser um cabo padrão que já tenha
em sua casa ou no escritório. Para obter mais
informações, consulte o guia do usuário.
Antes de começar...
Antes de começar, verifique se você executou
os seguintes procedimentos:
• Instalou os cartuchos de tinta
• Carregou papel tamanho carta ou A4 na
bandeja
• Está com o cabo telefônico e o adaptador
(se fornecido com a impressora) prontos.
Para obter mais informações, consulte
o cartão de configuração que acompanha
a impressora.
1.
Usando o cabo telefônico que acompanha
o equipamento, conecte uma extremidade
à tomada para telefone e a outra à porta
identificada como 1-LINE na parte traseira do
equipamento.
Nota: Você pode precisar usar o adaptador
fornecido para seu país/região para conectar
a impressora ao plugue do telefone.
CUIDADO: Caso você utilize um cabo telefônico
que não seja o que acompanha a impressora,
talvez não consiga enviar e receber fax.
Devido às diferenças que pode haver entre
os cabos telefônicos que você usa em casa
ou no escritório e os cabos que acompanham
a impressora, a HP recomenda o uso do cabo
telefônico fornecido junto com a impressora.
2. Conecte todos os outros equipamento telefônicos.
Para obter mais informações sobre como conectar
e configurar dispositivos ou serviços adicionais
na impressora, consulte as caixas desta seção ou
o guia do usuário.
Português
Nota: Se você precisar conectar a impressora
a outro equipamento de telefone e tiver problemas
na configuração do dispositivo com outros
equipamentos ou serviços, entre em contato com
a empresa telefônica ou o provedor de serviços.
1
2
ica: se você assinar um serviço de correio de
D
voz na mesma linha telefônica em que você
usará o fax, não poderá receber mensagens de
fax automaticamente. Como você terá que estar
disponível para atender as chamadas de fax
recebidas, desligue o recurso Resposta automática.
1 Tomada de telefone
2 Porta 1-LINE da impressora
Se você deseja receber fax automaticamente,
entre em contato com a empresa telefônica para
assinar um serviço de toque distintivo, ou para
obter uma linha telefônica separada para fax.
O que é o serviço de toque diferenciado?
Muitas empresas telefônicas oferecem um recurso de toque diferenciador que permite ter vários números
de telefone em uma linha telefônica. Quando você assina esse serviço, cada número recebe um padrão
diferente de toque. Você pode configurar o dispositivo para atender as chamadas que têm um padrão
específico de toque.
Se você conectar o dispositivo a uma linha com toque diferenciador, peça à companhia telefônica que
associe um padrão de toque para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. A HP recomenda
que você solicite toques duplos ou triplos para um número de fax. Quando a impressora detectar
o padrão de toque especificado, ela atenderá a chamada e receberá o fax.
Para obter informações sobre como definir o toque diferenciado, consulte a “Etapa 3: Defina
configurações de fax” na página 64.
62
Configuração e uso do fax
Conectar a uma linha DSL/ADSL
Se você assinar um serviço DSL/ADSL, siga estas etapas para conectar o fax.
1. Conecte o filtro DSL/ADSL e o cabo telefônico fornecido
pelo provedor do serviço DSL/ADSL entre a tomada de
telefone e o filtro DSL/ADSL.
1
2. Conecte o cabo telefônico que acompanha a impressora
entre o filtro DSL/ADSL e a porta 1-Line da impressora.
2
1 Tomada de telefone
2 Filtro DSL/ADSL e cabo telefônico (fornecidos pelo provedor de DSL/
ASDL)
3 Cabo telefônico fornecido com a impressora, conectado à porta 1-LINE
da impressora
3
Como conectar equipamentos adicionais
Remova o plugue branco da porta etiquetada 2-EXT na parte traseira da impressora e conecte um
telefone nessa porta.
Nota: Se você assinar um serviço DSL/ADSL, conecte o divisor paralelo no filtro DSL/ADSL e use
o cabo telefônico fornecido pela HP para conectar a outra extremidade do filtro à porta 1-Line da
impressora. Remova o plugue branco da porta etiquetada 2-EXT na parte traseira da impressora
e conecte um telefone ou uma secretária eletrônica na porta 2-EXT. Em seguida, conecte a segunda
porta do divisor paralelo ao modem DSL/ADSL que está se conectando ao computador.
7
1
3
4
2
6
1 Tomada de telefone
2 Divisor paralelo
3 Filtro DSL/ADSL (fornecido pelo provedor do serviço DSL/ADSL)
4 Cabo de telefone fornecido com a impressora
5 Modem DSL/ADSL
6 Computador
7 Telefone
5
63
Português
Se você estiver conectando outros equipamentos, como um modem dial-up do computador ou um
telefone, será preciso comprar um divisor paralelo. Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na
parte frontal e duas na parte traseira. Não utilize um divisor telefônico de duas linhas, um divisor
serial ou um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte
de trás.
Configuração e uso do fax
Etapa 2: Testar configuração do fax
Teste a configuração do fax para verificar o status
da impressora e certificar-se de que está configurada
adequadamente para fax.
1.
No painel de controle da impressora, toque na
seta para a direita e toque em Configurar.
2. Toque Ferramentas, e em seguida, toque em
Executar teste de fax. O dispositivo exibe o status
do teste no visor e imprime um relatório. Após
a conclusão do teste, a impressora imprime um
relatório com os resultados do teste. Se o teste
falhar, verifique o relatório para saber como
corrigir o problema, e reexecute o teste. Para
obter mais informações sobre a solução de
problemas, consulte “Problemas na configuração
da impressora” na página 72.
O teste de fax faz o seguinte:
• Testa o hardware do fax
•Verifica se o cabo telefônico correto está
conectado ao dispositivo
•Verifica se o cabo telefônico está conectado
à porta correta
• Verifica o tom de discagem
• Verifica se a linha telefônica está ativa
•Testa o status da conexão da linha telefônica
Etapa 3: Defina configurações de fax
Altere as configurações padrão da impressora
para atender às suas necessidades após conectar
a impressora à linha telefônica.
Onde posso alterar as configurações de fax?
É possível definir as configurações de fax
usando as seguintes ferramentas:
Painel de controle da impressora
Toque em Fax no painel de controle da
impressora, toque em Configurações e selecione
a configuração que deseja definir.
Software HP
Se você instalou o software HP no seu computador,
é possível definir as configurações de fax usando
o software instalado no computador.
Para obter mais informações sobre como usar
essas ferramentas ou configurações, consulte
o guia do usuário.
Dica: Para as mesmas configurações de
resolução e mais claro/mais escuro para todos
os faxes enviados da impressora, configure as
definições como quiser e, em seguida, toque em
Definir novos padrões.
Português
Se você desejar definir esta configuração...
...faça isto:
Resposta automática
Toque em seta para a direita , e toque em
Configurar.
2. Toque em Configuração de fax, e toque em
Configuração básica de fax.
3. Toque em Atendimento automático, e toque em
ON.
1.
Configure o modo resposta como Ativado se desejar
que a impressora receba faxes. A impressora
atenderá as chamadas após o número de toques
especificados na configuração Toques para atender.
Toques para atender (opcional)
Define o número de toques até atender
Nota: Se uma secretária eletrônica estiver
conectada à impressora, o número de toques
para atender da impressora deve ser definido
como um número maior que o da secretária
eletrônica.
1.
2.
3.
4.
5.
64
Toque na seta para a direita , e a seguir, toque
em Configurar.
Toque em Configuração de fax, e toque em
Configuração básica de fax.
Toque em Toques para atender.
ou na seta para
Toque na seta para cima
para alterar o número de toques.
baixo
Toque em Concluído para aceitar
a configuração.
Configuração e uso do fax
Se você desejar definir esta configuração...
...faça isto:
Toque distinto
1.
Toque na seta para a direita e, a seguir, toque
em Configurar.
Toque em Configuração de fax e, em seguida,
toque em Configuração avançada de fax.
Toque em Toque diferenciador.
Parecerá uma mensagem informando que essa
configuração não deverá ser alterada, a menos
que você tenha vários números de telefone na
mesma linha telefônica. Toque em Sim para
continuar.
Efetue um dos seguintes procedimentos:
Altera o padrão de toques de atendimento para
2.
toque diferenciado
Nota: Se você estiver usando um serviço
3.
de toque diferenciado, será possível usar
4.
mais que um número de telefone na mesma
linha telefônica. Você pode alterar essas
configurações para habilitar a impressora para
definir automaticamente o padrão de toque que
deve ser usado somente para chamadas de fax.
5.
Dica: É possível também usar o recurso
Detecção de padrão de toques no painel de
•Toque no padrão de toques atribuído pela
controle da impressora para definir o toque
companhia telefônica para chamadas de fax.
diferenciador. Com esse recurso, a impressora
Ou
reconhece e grava o padrão de toques
de uma chamada de entrada e, com base
•Toque em Detecção de padrão de toque e siga
nessa chamada, determina automaticamente
as instruções no painel de controle da
o padrão toque atendimento atribuído pela
impressora.
companhia telefônica para chamadas de fax.
Nota: Se você estiver usando um sistema de
telefone PBX que tenha padrões de toque
diferentes para chamadas internas e externas,
será necessário chamar o número de fax de um
número externo.
Define a velocidade do fax usada para
a comunicação entre a impressora e outros
aparelhos de fax durante o envio e o recebimento
de faxes.
Nota: se ocorrerem problemas durante o envio
ou o recebimento de faxes, tente usar uma
velocidade mais baixa de fax.
Modo de correção de erros de fax
Se a impressora detectar um sinal de erro durante
a transmissão e a configuração de correção de
erros estiver ativada, a impressora poderá solicitar
que uma parte do fax seja reenviada.
Nota: se você estiver com problemas de
envio ou de recebimento de fax, desative
a correção de erros. Além disso, desativar
essa configuração pode ser útil se você estiver
tentando enviar ou receber um fax de outro
país/região ou se estiver utilizando uma
conexão telefônica via satélite.
Volume
Altere o volume dos sons da impressora, incluindo
os tons do sinal de fax.
1.
Toque na seta para a direita e, a seguir, toque
em Configurar.
2. Toque em Configuração de fax e, em seguida,
toque em Configuração avançada de fax.
3. Toque em Velocidade do fax.
4. Toque para selecionar Rápida, Média ou Lenta.
Toque na seta para a direita e, a seguir, toque
em Configurar.
2. Toque em Configuração de fax e, em seguida,
toque em Configuração avançada de fax.
3. Toque em seta para baixo , e toque em Modo
de correção de erro.
4. Selecione On ou Off.
1.
1.
Toque na seta para a direita e, a seguir, toque
em Configurar.
2. Toque em Configuração de fax, e toque em
Configuração básica de fax.
3. Toque em Volume do som do fax.
4. Toque para selecionar Baixo, Alto ou Desligar.
65
Português
Velocidade do fax
Configuração e uso do fax
Usar o fax
Nesta seção, você aprenderá como enviar e receber
mensagens de fax.
Enviar faxes
Para aprender mais
É possível enviar um fax de várias maneiras.
Utilizando o painel de controle da impressora, você
pode enviar um fax em preto-e-branco ou colorido.
Também é possível enviar mensagens de fax
manualmente de um telefone acoplado, isso permite
falar com o destinatário antes de enviar o fax.
Consulte o guia do usuário para obter mais
informações sobre os seguintes tópicos:
• Como enviar um fax usando a discagem
monitorada
• Enviar um fax de um computador
• Enviar um fax a partir da memória
• Programar o envio de um fax
• Enviar um fax a vários destinatários
• Enviar um fax em Modo de correção de erros
Para obter informações sobre como encontrar
o guia do usuário, consulte “Onde está
o guia do usuário?” na página 56.
Também é possível enviar documentos do seu
computador como mensagens de fax, sem imprimi-los
antes.
Enviar um fax padrão
1.
Carregue o documento que quer enviar na
impressora.
Português
É possível enviar mensagens de fax a partir do
alimentador automático (ADF) ou a partir do vidro do
scanner.
ica: Para adicionar uma pausa ao número
D
do fax que você está digitando, toque em *
várias vezes até que um traço (-) seja exibido
no visor.
4. Toque em Iniciar preto ou Iniciar cor.
2. Toque em Fax.
ica: Se o destinatário relatar problemas
D
com a qualidade do fax que você enviou,
você poderá tentar alterar a resolução ou
o contraste do fax.
3. Digite o número do fax usando o teclado.
Enviar um fax de uma extensão de telefone
1.
Carregue o documento que quer enviar na
impressora.
É possível enviar mensagens de fax a partir do
alimentador automático (ADF) ou a partir do vidro do
scanner.
Nota: se o aparelho de fax atender a chamada,
você ouvirá o sinal de fax do aparelho receptor.
Vá para a próxima etapa para transmitir o fax.
5. Quando estiver pronto para enviar o fax, toque
em Iniciar preto ou Iniciar cor.
2. Toque em Fax.
3. Disque o número utilizando o teclado do telefone
que está conectado à impressora.
Nota: Não use o teclado no painel de controle
do dispositivo quando enviar manualmente um
fax. Utilize o teclado do telefone para discar
o número do destinatário.
4. Se o destinatário atender ao telefone, você
poderá falar com ele antes de enviar o fax.
Nota: Se solicitado, selecione Enviar fax.
Se estiver falando com o destinatário antes de enviar
o fax, informe-o de que ele deve pressionar Iniciar em
seu aparelho de fax depois de ouvir os tons de fax.
A linha telefônica fica muda durante a transmissão
do fax. Nesse momento, você pode colocar
o telefone no gancho. Se você quiser continuar
conversando com o destinatário, permaneça na linha
até a transmissão do fax ser concluída.
66
Configuração e uso do fax
Recebimento de faxes
Você pode receber faxes automática ou
manualmente.
Para aprender mais
Nota: Se você receber um fax em tamanho
maior ou ofício, e o dispositivo não estiver
configurado para usar papel em tamanho ofício,
o dispositivo irá reduzir o fax, de modo que
ele se ajuste ao papel carregado. Se o recurso
Redução automática estiver desativado,
a impressora imprimirá o fax em duas páginas.
Consulte o guia do usuário para obter mais
informações sobre os seguintes tópicos:
• Imprimir novamente os faxes recebidos
usando a memória
• Poll para receber um fax
• Encaminhar faxes para outro número
• Definir o tamanho de papel para os faxes
recebidos.
• Como definir a redução automática para
faxes recebidos
• Como bloquear números de fax indesejados
Para obter informações sobre como encontrar
o guia do usuário, consulte “Onde está o guia
do usuário?” na página 56.
Se você estiver copiando um documento quando
chegar um fax, o fax será armazenado na memória
da impressora, até que a cópia termine. Como
resultado, isso pode reduzir o número de páginas de
fax que podem ser armazenadas na memória.
Receber um fax automaticamente
Se você assinar um serviço de correio de
voz na mesma linha telefônica em que você
usará o fax, não poderá receber mensagens
de fax automaticamente. Em vez disso, você
deverá desativar a configuração de Resposta
automática para poder receber mensagens
de fax manualmente. Você deve iniciar o fax
manualmente antes que o correio de voz seja
ativado.
Se você deseja receber fax automaticamente,
entre em contato com a empresa telefônica para
assinar um serviço de toque distintivo, ou para
obter uma linha telefônica separada para fax.
Receber um fax manualmente
Também é possível que a pessoa com quem
você estiver falando ao telefone lhe envie um fax,
enquanto ainda estiverem conectados (conhecido
como “receber um fax manualmente”).
É possível receber mensagens de fax manualmente
de um telefone que esteja conectado diretamente
à impressora (por meio da porta 2-EXT) ou de um
telefone que esteja na mesma linha telefônica (mas
que não esteja diretamente conectado à impressora).
1. Verifique se o dispositivo está ligado e se há
papel carregado na bandeja principal.
2. Remova os originais da bandeja do alimentador
de documentos.
3. Defina a configuração Toques para atender com
um número alto para que você possa atender
a chamada de entrada antes do dispositivo. Ou
desative a configuração Resposta automática
para que o dispositivo não atenda
automaticamente as chamadas recebidas.
4. Se você estiver falando ao telefone com
o remetente, instrua-o a pressionar o botão Iniciar
em seu aparelho de fax.
5. Quando ouvir os tons de fax do aparelho de fax
do remetente, proceda da seguinte forma:
a. Toque em Fax e, a seguir, selecione Iniciar preto
ou Iniciar cor.
b. Depois que o dispositivo começar a receber
o fax, você poderá desligar o telefone ou
permanecer na linha. A linha telefônica fica sem
som durante a transmissão do fax.
67
Português
O fax e o seu serviço de correio de voz
Se você ativar a opção Resposta automática
(configuração padrão) no painel de controle da
impressora, a impressora atenderá automaticamente
as chamadas recebidas e receberá o fax após
o número de toques especificado na configuração de
Toques para atender. Para obter informações sobre
como definir essas configurações, consulte a “Etapa
3: Defina configurações de fax” na página 64.
Configuração e uso do fax
Imprimir novamente os faxes recebidos usando a memória
Se você ativar Armazenar recepção de fax, os faxes
recebidos serão armazenados na memória, estando
ou não na condição de erro.
Nota: Todos os faxes armazenados serão
excluídos da memória quando você desligar
o dispositivo. Para obter mais informações
sobre como usar esse recurso, consulte o guia
do usuário. Para obter informações sobre como
encontrar o guia do usuário, consulte “Onde
está o guia do usuário?” na página 56.
1.
2. Toque em seta para a direita
Configurar.
e toque em
3. Toque em Ferramentas ou Ferramentas de fax e,
a seguir, toque em Reimprimir faxes na memória.
Os faxes são impressos na ordem inversa
daquela em que foram recebidos, começando
pelos mais recentes até os mais antigos.
4. Se quiser interromper a impressão dos faxes da
memória, toque em (Cancelar).
Certifique-se de que haja papel na bandeja
principal.
Como trabalhar com relatórios e registros
É possível imprimir diversos tipos de relatórios de fax:
•
•
•
•
Nota: É possível visualizar também o histórico de
chamadas no visor do painel de controle. Para
visualizar o histórico de chamadas, toque em
(Histórico de
Fax e, em seguida, toque em
chamadas). Entretanto, essa lista não pode ser
impressa.
Página de Confirmação de fax
Registro de fax
Imagem com relatório de envio de fax
Outros relatórios
esses relatórios fornecem informações úteis do
sistema sobre a impressora.
Português
Para imprimir um relatório
1.
Toque em seta para a direita
Configurar.
, e toque em
3. Selecione o relatório de fax que deseja imprimir,
e toque em OK.
2. Toque em Configuração de fax, toque em seta
para baixo , e toque em Relatórios de fax.
Para limpar o registro de fax
Nota: Limpar o registro de fax também exclui
todos os faxes armazenados na memória.
1.
Toque em seta para a direita
Configurar.
, e toque em
2. Efetue um dos seguintes procedimentos:
– Ou –
• Toque em Configuração do fax e, a seguir,
selecione Ferramentas de fax.
3. Toque em Limpar registro de fax.
• Toque em Ferramentas.
68
Configuração e uso do fax
Serviços de fax e telefone digital
Várias companhias telefônicas fornecem aos
seus clientes serviços de telefone digital, como os
seguintes:
Nota: A HP não garante que a impressora
será compatível com todas as linhas ou
provedores de serviço digital, em todos os
ambientes digitais ou com todos os conversores
digital-para-análogo. É recomendável discutir
diretamente com a companhia telefônica para
obter as opções de instalação corretas com base
nos serviços de linha fornecidos.
• DSL: Um serviço DSL (Digital Subscriber Line)
oferecido pela companhia telefônica. (No seu
país/região, o DSL pode ser chamado de
ADSL.)
• PBX: um sistema telefônico PBX (private branch
exchange)
• ISDN: um sistema ISDN (Integrated Services
Digital Network).
• FoIP: um serviço telefônico de baixo custo que
permite enviar e receber faxes com a impressora
usando a Internet. Esse método é chamado de
protocolo FoIP (Fax over IP). Para obter mais
informações, consulte o guia do usuário.
Português
As impressoras HP são desenvolvidas especificamente
para uso com serviços telefônicos analógicos
tradicionais. Se você estiver em um ambiente de
telefone digital (como DSL/ADSL, PBX ou ISDN),
talvez seja necessário usar filtros ou conversores
digital-para-analógico ao configurar a impressora
para envio e recebimento de faxes.
69
Configurar a comunicação sem fio (802.11)
Se a impressora der suporte
à comunicação sem fio (802.11),
conclua as etapas a seguir na
ordem listada para estabelecer uma conexão sem fio
para a impressora.
Etapa 1: Instale o software para a impressora
Para configurar a comunicação sem fio, execute
o programa de instalação da impressora usando
o CD do software HP que acompanha a impressora.
O programa de instalação instala o software e cria
uma conexão sem fio.
Nota: Antes de configurar a comunicação sem
fio, verifique se o hardware da impressora está
configurado. Para obter mais informações,
consulte o pôster de configuração que
acompanha a impressora ou as instruções no
visor do painel de controle da impressora.
Nota: Se o firewall do seu computador exibir
alguma mensagem durante a instalação,
selecione a opção “always permit/allow”
(sempre permitir) nas mensagens. Selecionar
essa opção permite que o software seja
instalado com êxito no computador.
2. Siga as instruções referentes ao seu sistema
operacional.
• Windows: Quando solicitado, clique em Rede
(Ethernet/Sem fio) e siga as instruções na tela.
• Mac OS X: Clique duas vezes no ícone
Siga as instruções referentes ao seu sistema
operacional.
1. Coloque o CD do software HP no computador
e siga as instruções na tela.
Instalador HP do CD do software e siga as
instruções na tela.
3. Se solicitado, insira o nome e a senha da rede
sem fio.
Qual é o nome e a senha da minha rede sem fio?
Português
Durante a instalação do software, você será
solicitado a digitar o nome da rede sem fio
(também chamada de “SSID”) e uma senha:
•
O nome da rede sem fio é o nome da sua rede
sem fio.
•
Dependendo do nível de segurança necessária,
a sua rede sem fio poderá usar uma chave WPA
ou uma passphrase WEP.
Se você não tiver alterado o nome ou a senha da
rede sem fio desde a configuração da rede, às
vezes é possível encontrá-las atrás ou na lateral do
roteador sem fio.
Além disso, se você estiver usando um computador
que execute o Windows, a HP oferece uma
ferramenta denominada Utilitário de diagnóstico de
rede doméstica da HP que pode ajudar a recuperar
essas informações para alguns sistemas. Para
usar essa ferramenta, visite o Centro de impressão
sem fio da HP (www.hp.com/go/wirelessprinting)
e clique em Utilitário de diagnóstico de rede na
seção Links rápidos. Atualmente, essa ferramenta
pode não estar disponível em todos os idiomas.
Se você não conseguir encontrar o nome e a
senha da rede sem fio ou não conseguir lembrar
dessas informações, consulte a documentação
do seu computador ou do roteador sem fio.
Se você ainda assim não conseguir encontrar
essas informações, entre em contato com
o administrador da rede ou com a pessoa que
configurou a rede sem fio.
Para obter mais informações sobre os tipos de
conexões de rede, o nome e a senha (senha WPA,
chave WEP) da rede sem fio, consulte o guia do
usuário.
70
Configurar a comunicação sem fio (802.11)
Etapa 2: Teste a conexão da comunicação sem fio
Para testar a conexão sem fio e verificar se ela está
funcionando corretamente, siga as seguintes etapas:
1.
Certifique-se de que a impressora esteja ligada
e que tenha papel carregado na bandeja.
Para obter informações adicionais sobre solução de
problemas, consulte “Problemas de configuração sem
fio (802.11)” na página 75.
2. No painel de controle da impressora, toque na
seta para a direita , toque em Configuração e,
a seguir, toque em Rede.
3. Toque em Imprimir relatório de teste de rede sem
fio.
O dispositivo imprimirá um relatório com os
resultados do teste. Se o teste falhar, verifique
o relatório para saber como corrigir o problema,
e reexecute o teste.
Altere o tipo de conexão
Siga as instruções referentes ao seu sistema
operacional.
Português
Se você tiver instalado o software da HP, é possível
alterar para uma conexão diferente a qualquer
momento.
Nota: Se estiver mudando de uma conexão
com fio (Ethernet) para uma sem fio, desconecte
o cabo Ethernet. Ao se conectar um cabo
Ethernet, os recursos sem fio do dispositivo serão
desativados.
Windows
Mac OS X
1. No painel de controle da impressora, toque
na seta para a direita , toque em
Configuração e, a seguir, toque em Rede.
1. No painel de controle da impressora, toque
na seta para a direita , toque em
Configuração e, a seguir, toque em Rede.
2. Toque em Restaurar padrões de rede e,
a seguir, em Sim para confirmar.
2. Toque em Restaurar padrões de rede e,
a seguir, em Sim para confirmar.
3. Na área de trabalho do computador, clique
em Iniciar, selecione Programas ou Todos os
programas, clique em HP, selecione o nome
da sua impressora e, em seguida, clique em
Configuração e software da impressora.
3. Abra o Utilitário HP. O Utilitário HP está
localizado na pasta Hewlett-Packard na
pasta Aplicativos no nível mais alto da
unidade de disco rígido.
4. Clique em Aplicativos na barra de
ferramentas.
4. Siga as instruções no visor para concluir
a configuração.
5. Clique duas vezes em Assistente de
configuração HP e siga as instruções na tela.
71
Solução de problemas de configuração
Se você precisar de mais ajuda,
consulte o guia do usuário. Para obter
informações sobre como encontrar
o guia do usuário, consulte “Onde está
o guia do usuário?” na página 56.
s seções a seguir oferecem
A
ajuda para solucionar problemas
que você pode encontrar ao
configurar a impressora.
Problemas na configuração da impressora
•
Verifique se toda a fita adesiva e o material de
embalagem foram removidos de dentro e fora do
dispositivo.
•
•
Certifique-se de utilizar os cartuchos de
INSTALAÇÃO que acompanham a impressora
durante a primeira instalação.
Verifique se a luz de energia
(Power) está
ligada e não está piscando. Quando
a impressora é ligada pela primeira vez, ela leva
aproximadamente 45 segundos para aquecer.
•
•
Verifique se a impressora foi carregada com
papel branco comum não usado tamanho A4 ou
carta (8,5x11 pol.).
Verifique se a impressora está exibindo a página
inicial e se nenhuma outra luz do painel de
controle da impressora está acesa ou piscando.
•
•
Verifique se os fios e cabos que você está
utilizando (como os cabos Ethernet ou USB) estão
em bom estado.
Veja se o papel foi colocado corretamente na
bandeja e se não está causando
congestionamento dentro da impressora.
•
Verifique se todas as travas e tampas estão
corretamente fechadas.
•
Verifique se o cabo e o adaptador de
alimentação estão bem conectados e se
a tomada está funcionando corretamente.
Português
Como instalo o guia do usuário?
Dependendo da opção que você selecionar ao
instalar o software HP, o guia do usuário poderá
não ser instalado em seu computador.
3. Siga as instruções na tela para concluir
a instalação do guia do usuário.
Dica: C
aso não consiga localizar o CD do software
HP ou se o computador não tiver uma
unidade de CD ou de DVD, você poderá fazer
download do software do site de suporte da
HP (www.hp.com/go/customercare). Nesse
site, procure a sua impressora e selecione
Downloads de software e driver. Selecione
seu sistema operacional, selecione a opção
para downloads de drivers e, em seguida,
selecione a opção intitulada “Software
e drivers com recursos completos”.
Para instalar o guia do usuário, conclua as etapas
a seguir:
1. Insira o CD do software fornecido com
a impressora no computador e siga as
instruções na tela.
2. Na tela em que é exibido o software
recomendado, selecione a opção para o seu
sistema operacional.
• Windows: Selecione a opção intitulada
“Ajuda”.
• Mac OS X: Selecione a opção Software
recomendado HP
72
Solução de problemas de configuração
Problemas durante a instalação do software
•
Antes de instalar o software, verifique se todos os
demais programas estão fechados.
•
Se estiver usando um computador com
o Windows em execução, certifique-se de
especificar a letra da unidade correta se
o computador não reconhecer o caminho para
a unidade de CD que você digitou.
•
Se o computador não reconhecer o CD do
software HP na unidade de CD, verifique se o CD
do software HP está danificado. Também
é possível fazer o download do software da HP
no site (www.hp.com/go/customercare).
•
Se você estiver usando um computar que executa
o Windows e uma conexão USB, certifique-se de
que os drivers USB não foram desabilitados no
Gerenciador de dispositivos do Windows.
Problemas na configuração de fax
Nota: Se a impressora não estiver configurada
adequadamente para executar serviços de
fax, poderá apresentar problemas de envio ou
recebimento de fax, ou ambos.
Se estiver tendo problemas no envio e na recepção
de faxes, você poderá imprimir um relatório de teste
de fax para verificar o status do dispositivo. O teste
falhará se a impressora não estiver configurada
adequadamente para envio e recebimento de
fax. Faça esse teste após terminar de configurar
o dispositivo para o envio e o recebimento de faxes.
Para obter mais informações, consulte a “Etapa 2:
Testar configuração do fax” na página 64.
Etapa 1: Verifique a configuração do fax.
Verifique o status da impressora e certifique-se de
que ela está configurada adequadamente para fax.
Para obter mais informações, consulte “Configuração
e uso do fax” na página 61.
Dica: Se você receber um erro de comunicação
de fax que inclua um código de erro,
poderá encontrar uma explicação para
o código de erro no site de suporte da HP
(www.hp.com/go/customercare). Se solicitado,
escolha o país/região e digite “códigos de erro
de fax” na caixa Pesquisar.
Caso não consiga resolver o problema por meio das
sugestões oferecidas no teste de fax, vá para a Etapa
2.
Etapa 2: Verifique a lista de possíveis problemas
Se você tiver executado o teste de fax e ainda estiver
encontrando problemas para configurá-lo, verifique
a seguinte lista de possíveis problemas e soluções:
73
Português
Esta seção contém informações sobre como
solucionar problemas que você pode encontrar ao
configurar o fax para a impressora.
Solução de problemas de configuração
O dispositivo está com problemas para enviar e receber faxes
Português
• Verifique se você está usando o cabo telefônico ou
adaptador que acompanha a impressora. (Se
você não usar esse cabo telefônico ou adaptador,
o visor poderá exibir sempre a mensagem
Telefone fora do gancho.)
• Certifique-se de que os telefones de extensão
(telefones na mesma linha telefônica, mas não
conectados à impressora) ou outros equipamentos
não estejam em uso ou fora do gancho. Por
exemplo, não é possível usar o equipamento para
enviar e receber fax se um telefone de extensão
estiver fora do gancho ou se você estiver usando
o modem dial-up do computador para enviar
e-mails ou para acessar a Internet.
• Se estiver utilizando um divisor de linha telefônica,
poderão ocorrer problemas no fax. Tente conectar
a impressora diretamente à tomada de telefone.
• Verifique se uma extremidade do cabo de telefone
está conectada à tomada de telefone e a outra
à porta rotulada como “1-LINE” na parte traseira
da impressora .
• Experimente conectar um telefone que esteja
funcionando diretamente à tomada de telefone
e verifique se há tom de discagem. Se você não
ouvir um tom de discagem, entre em contato com
a companhia telefônica para verificação da linha.
• Verifique se conectou a impressora a uma linha
telefônica analógica; caso contrário, não será
possível enviar ou receber fax. Para verificar se
•
•
•
•
a linha telefônica é digital, conecte um telefone
analógico comum à linha e observe se há tom de
discagem. Caso não haja um tom de discagem
normal, a linha pode estar configurada para
telefones digitais. Conecte o dispositivo a uma
linha telefônica analógica e tente enviar ou
receber um fax.
Verifique a qualidade do som da linha telefônica
conectando um telefone à tomada telefônica
e ouvindo se há estática ou outro ruído. As linhas
telefônicas com baixa qualidade de som (ruído)
podem causar problemas de envio e recebimento
de fax. Se você ouvir um ruído, desligue o Error
Correction Mode (Modo de correção de erro)
e tente enviar e receber fax novamente.
Se estiver utilizando um serviço de linha de
assinante digital DSL/ASDL, verifique se há um
filtro DSL/ASDL conectado. Sem esse filtro, não
será possível enviar fax adequadamente.
Se você estiver utilizando um sistema PBX ou um
adaptador de terminal/conversor ISDN, verifique
se a impressora está conectada à porta correta e se
o adaptador de terminal está definido como o tipo
correto de comutação para seu país/região.
Se você estiver usando o serviço de fax sobre IP,
tente usar uma velocidade de conexão menor. Se
isso não resolver, entre em contato com
o departamento de suporte do serviço de Fax
sobre IP.
A impressora consegue enviar fax, mas não pode recebê-los
--Certifique-se de que a configuração Toques para
atender esteja configurada para um número de
toques maior do que a secretária eletrônica.
--Desconecte a secretária eletrônica e tente
receber um fax.
--Grave uma mensagem com aproximadamente
10 segundos de duração Fale devagar e em um
volume baixo ao gravar a mensagem. Deixe pelo
menos 5 segundos de silêncio no final da
mensagem de voz.
• Outro equipamento que usa a mesma linha
telefônica pode causar falhas no teste do fax.
É possível desconectar todos os demais
dispositivos e executar o teste novamente. Se
o Teste de detecção de tom de discagem passar,
um ou mais equipamentos estão causando os
problemas. Tente adicioná-los novamente, um por
vez, executando o teste a cada vez, até que
identifique o equipamento que está causando
o problema.
• Caso não esteja utilizando um serviço de toque
diferenciado, verifique se o recurso Distinctive Ring
(Toque diferenciado) da impressora está definido
como All Rings (Todos os toques).
• Se a opção Resposta automática estiver definida
para Off (Desativada) ou se você assinar um
serviço de correio de voz no mesmo número de
telefone que utilizará para chamadas de fax, só
será possível receber fax manualmente.
• Se você tiver um modem dial-up de computador na
mesma linha telefônica que o dispositivo, verifique
se o software que veio com o modem não está
definido para receber faxes automaticamente.
• Se houver uma secretária eletrônica na mesma
linha telefônica com a impressora:
--Verifique se a secretária eletrônica está
funcionando corretamente.
--Certifique-se de que ela esteja configurado para
receber fax automaticamente.
74
Solução de problemas de configuração
• O dispositivo pode estar discando muito rápido
ou muito cedo. Por exemplo, se precisar de
acesso a uma linha externa discando “9”, tente
inserir pausas como a seguir: 9-XXX-XXXX (onde
XXX-XXXX é o número para o qual está sendo
enviado o fax). Para inserir uma pausa, toque
em * e selecione o hífen (-).
Argentina
Austrália
Brasil
Canadá
Chile
China
Colômbia
Grécia
Índia
Indonésia
• Se você estiver tendo problemas para enviar um
fax manualmente de um telefone que esteja
conectado diretamente à impressora —e estiver
nos seguintes países/regiões—use o teclado do
telefone para enviar o fax:
Irlanda
Japão
Coréia
América Latina
Malásia
México
Filipinas
Polônia
Portugal
Rússia
Arábia Saudita
Cingapura
Espanha
Taiwan
Tailândia
EUA
Venezuela
Vietnã
Problemas de configuração sem fio (802.11)
Esta seção contém informações sobre como
solucionar problemas que você pode encontrar ao
conectar a impressora à rede sem fio.
solução de problemas no guia do usuário.
Para obter informações sobre como encontrar
o guia do usuário, consulte “Onde está o guia
do usuário?” na página 56. Ou visite
o Centro de impressão sem fio da HP
(www.hp.com/go/wirelessprinting).
Siga essas instruções na ordem listada.
Nota: Se você ainda estiver encontrando
problemas, consulte as informações para
Após resolver os problemas...
Após ter resolvido todos os problemas e ter conectado a impressora à sua rede sem fio com êxito,
conclua as etapas a seguir para o seu sistema operacional:
Windows
Mac OS X
1. Na área de trabalho do computador, clique
em Iniciar, selecione Programas ou Todos os
programas, clique em HP, selecione o nome
da impressora e clique em Configuração
e software da impressora.
1. Abra o Utilitário HP. O Utilitário HP está
localizado na pasta Hewlett-Packard na
pasta Aplicativos no nível mais alto da
unidade de disco rígido.
2. Clique em Conectar nova impressora
e selecione o tipo de conexão que você
deseja usar.
2. Clique no ícone Aplicativos na barra de
ferramentas do Utilitário HP, clique duas
vezes no Assistente de configuração HP
e siga as instruções na tela.
75
Português
A impressora não consegue enviar fax, mas pode recebê-los
Solução de problemas de configuração
Etapa 1: Certifique-se de que a luz sem fio (802.11) esteja ligada
Se a luz azul perto do botão sem fio da impressora
não estiver acesa, os recursos sem fio podem não ter
sido ligados.
Nota: Se estiver mudando de uma conexão
com fio (Ethernet) para uma sem fio, desconecte
o cabo Ethernet. Ao se conectar um cabo
Ethernet, os recursos sem fio do dispositivo serão
desativados.
Para ativar a conexão sem fio, toque na seta para
a direita , toque em Configuração e, a seguir,
toque em Rede. Se você vir uma opção Rede sem fio:
Desligada na lista, toque nessa opção e, a seguir,
toque em Ligada.
Etapa 2. Certifique-se de que o computador está conectado à rede.
Se você não tiver alterado o nome padrão da rede
sem fios fornecido com o roteador sem fio, é possível
que tenha se conectado acidentalmente a uma rede
wireless vizinha e não a sua rede. Para obter mais
informações, consulte a documentação fornecida com
o roteador ou ponto de acesso sem fio.
Etapa 3. Reinicie os componentes da rede sem fio
Desligue o roteador e a impressora e ligue-os
novamente nessa ordem: primeiro o roteador e,
em seguida, o dispositivo. Se ainda não conseguir
se conectar, desligue o roteador, a impressora
e o computador e ligue-os novamente nessa ordem:
primeiro o roteador, depois, a impressora e, em
seguida, o computador. Às vezes, basta desligar
e religar o dispositivo para solucionar um problema
de comunicação de rede.
Português
Etapa 4. Execute o Teste de rede sem fio
Em caso de problemas com a rede sem fio, execute
o Teste de rede sem fio.
Como reduzir a interferência
Para obter mais informações, consulte a “Etapa
2: Teste a conexão da comunicação sem fio” na
página 71.
As seguintes dicas podem ajudam a reduzir as
chances de interferência em uma rede sem fio:
Dica: Se o Teste de rede sem fio indicar que
o sinal está fraco, tente colocar a impressora
mais perto do roteador sem fio.
76
•
Mantenha os dispositivos sem fio longe de
objetos metálicos grandes, como armários de
arquivos e outros dispositivos
eletromagnéticos, como microondas
e telefones sem fio, pois esses objetos podem
interromper os sinais de rádio.
•
Mantenha os dispositivos sem fio longe de
grandes estruturas de alvenaria e outras
estruturas de construção, pois elas podem
absorver as ondas de rádio e a intensidade
de sinal mais baixo.
•
Posicione o ponto de acesso ou o roteador
sem fio em um local central em relação aos
dispositivos sem fio na rede.
•
Mantenha todos os dispositivos sem fio da
rede dentro do alcance um do outro.
Solução de problemas de configuração
Etapa 5. Certifique-se de que o seu computador não esteja
conectado a uma rede por meio de uma rede privada virtual (VPN)
Uma rede privada virtual (VPN) é uma rede de
computador que utiliza a Internet para proporcionar
conexão remota e segura para a rede de uma
organização. Porém, a maioria dos serviços de VPN
não permite que você acesse os dispositivos locais
(como sua impressora) em sua rede local enquanto
o computador estiver conectado à VPN.
Para conectar-se à impressora, desconecte-se da
VPN.
Dica: Para usar a impressora durante uma
conexão com a VPN, você pode conectá-la ao
computador com um cabo USB. A impressora
usa as conexões USB e de rede ao mesmo
tempo.
Para obter mais informações, entre em contato com
o administrador da rede ou com a pessoa que
configura a rede sem fio.
Problemas usando os serviços da web
•
• Certifique-se de estar enviando documentos
que atendam aos requisitos do ePrint da HP.
Para obter mais informações, consulte
“Diretrizes do ePrint da HP” na página 60.
Certifique-se de que a impressora esteja
conectada à Internet usando uma conexão
a cabo Ethernet ou sem fio.
•
Nota: Não é possível usar esses recursos da
Web se a impressora estiver conectada a um
computador usando um cabo USB.
•
• Verifique as configurações que estão sendo
usadas pelo navegador da Web que você está
utilizando (como Internet Explorer, Firefox ou
Safari).
Certifique-se de que as atualizações mais recentes
do produto tenham sido instaladas na impressora.
Para obter mais informações, consulte “Atualize
a impressora” na página 60.
• Se o servidor proxy precisar de um nome de
usuário e senha, certifique-se de que as
informações tenham sido inseridas
corretamente.
Nota: Se for necessária uma atualização
obrigatória para a impressora, os serviços
da Web serão desativados e não estarão
disponíveis até que a atualização tenha sido
instalada. Após a atualização ter sido
instalada, configure os serviços da Web
novamente. Para obter mais informações,
consulte “Configure os Web Services” na
página 59.
•
Certifique-se de que os Web Services estejam
ativados na impressora. Para obter mais
informações, consulte “Configure os Web
Services” na página 59.
•
Se você estiver usando o ePrint da HP, faça as
verificações a seguir:
Caso a sua rede utilize configurações proxy ao
conectar-se com a Internet, certifique-se de que
essas configurações que você digitou sejam
válidas:
• Verifique com o administrador de TI ou com
a pessoa que configura o seu firewall.
Se as configurações de proxy usadas pelo
firewall tiverem sido alteradas, você deverá
atualizar essas configurações no painel de
controle da impressora ou no servidor da web
incorporado (EWS). Se essas configurações não
forem atualizadas, você não poderá usar os Web
Services.
Para obter mais informações, consulte “Configure
os Web Services” na página 59.
Dica: Para obter mais ajuda sobre como
configurar e usar os serviços da Web, acesse
www.eprintcenter.com.
• Certifique-se de que o endereço de email da
impressora seja o único endereço listado na
linha “Para” da mensagem. Se outro endereço
de email estiver listado na linha “Para”, os
anexos que você estiver enviando não
poderão ser impressos.
77
Português
Se estiver tendo problemas para usar os serviços da
Web, como o ePrint e os Aplicativos da impressora
da HP, faça as verificações a seguir:
Utilize o EWS (servidor da Web incorporado)
Para obter mais informações sobre o EWS, consulte
o guia do usuário. Para obter informações sobre
como encontrar o guia do usuário, consulte “Onde
está o guia do usuário?” na página 56.
Quando a impressora é conectada a uma rede,
você pode usar a home page da impressora
(servidor Web incorporado ou EWS) para verificar
as informações sobre status, alterar configurações
e gerenciar a impressora a partir do seu computador.
Sem a necessidade de instalar ou configurar nenhum
software especial no computador.
Nota: É possível abrir e utilizar o EWS sem estar
conectado à Internet; entretanto, mas alguns
recursos não estarão disponíveis.
Para abrir o EWS
1.
Obtenha o endereço IP da impressora. O
endereço IP é exibido na página de configuração
da rede.
Dica: Depois de abrir o servidor Web
incorporado, é possível criar um marcador para
que você possa acessá-lo rapidamente.
a. Carregue a bandeja com papel.
Dica: Caso esteja usando o navegador da Web
Safari no Mac OS X, você também poderá usar
os marcadores do Bonjour para abrir o EWS
sem digitar o endereço IP. Para usar o marcador
do Bonjour, abra o Safari e no menu do Safari,
clique em Preferências. Na guia Marcadores,
na seção Barra de marcadores, selecione
Incluir Bonjour e, em seguida, feche a janela.
Clique no marcador do Bonjour e selecione sua
impressora em rede para abrir o EWS.
b. Toque na seta para a direita , em
Configurar, em Relatórios e em Página de
configuração da rede.
2. Em um navegador da Web em seu computador,
digite o endereço IP ou nome do host atribuído
à impressora.
Português
Por exemplo, se o endereço IP for
123.123.123.123, digite o seguinte endereço no
navegador da Web: http://123.123.123.123
78
Declaração de garantia limitada da HP
Produto HP
Duração da garantia limitada
Mídia de software
90 dias
Impressora
1 ano
Cartuchos de impressão ou de tinta
Até que a tinta HP acabe ou até a data do “fim da garantia”
impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não
cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos,
refabricados, recondicionados, adulterados ou utilizados de
forma incorreta.
Cabeças de impressão (aplicável somente aos produtos
com cabeças de impressão substituíveis pelo cliente)
1 ano
Acessórios
1 ano, a não ser que haja outra indicação
A. Extensão da garantia limitada
1. A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de
materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
2. No caso de produtos de software, a garantia limitada HP cobre apenas falhas de execução de instruções de
programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
3. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre
outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
a. Manutenção ou modificação inadequada;
b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
c. Operação fora das especificações do produto;
d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
4. Para produtos de impressoras HP, o uso de um cartucho não-HP ou de um cartucho recondicionado não afeta a
garantia ao cliente nem qualquer contrato de suporte HP com o cliente. No entanto, se uma falha ou um dano da
impressora puderem ser atribuídos ao uso de um cartucho não-HP ou recondicionado ou a um cartucho de tinta
expirado, a HP cobrará suas taxas padrão referentes a tempo e materiais para fazer a manutenção na impressora
quanto à falha ou ao dano em questão.
5. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela
garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
6. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá,
dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
7. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto
defeituoso à HP.
8. Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos
igual àquela do produto que está sendo substituído.
9. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes, ou materiais equivalentes a novos no
desempenho.
10. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP.
Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em
qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.
B. Limitações da garantia
DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM
QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E
ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.
C. Limitações de responsabilidade
1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e
exclusivas do cliente.
2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE
MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS
FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU
CONSEQÜENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER
OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
D. Lei local
1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos
que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para
país em outros lugares no mundo.
2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada
para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade
podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos
fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:
a. Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de
um consumidor (por exemplo, Reino Unido);
b. Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
c. Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais
fabricantes não podem isentar-se ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.
3. OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS,
NÃO EXCLUEM, RESTRIGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS
À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.
Informações relativas à Garantia Limitada da HP
Estimado Cliente,
Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa
responsável pela prestação da Garantia Limitada da HP (garantia do fabricante) no seu país.
Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da legislação local
em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.
Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos,
P-Oeiras
79
Português
Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard
Περιεχόμενα
Χρήση του εκτυπωτή......................................................................................................................... 82
Ψηφιακές λύσεις HP...........................................................................................................83
Υπηρεσίες web..................................................................................................................84
Ενημέρωση του εκτυπωτή....................................................................................................86
Ρύθμιση και χρήση φαξ.................................................................................................................... 87
Ρύθμιση φαξ.....................................................................................................................87
Χρήση φαξ ......................................................................................................................92
Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας..............................................................................95
Ρύθμιση ασύρματης επικοινωνίας (802.11).......................................................................................... 96
Επίλυση προβλημάτων ρύθμισης....................................................................................................... 98
Προβλήματα κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή..........................................................................98
Προβλήματα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού................................................................99
Προβλήματα κατά τη ρύθμιση του φαξ.................................................................................99
Προβλήματα ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης (802.11)........................................................... 101
Προβλήματα με τη χρήση των υπηρεσιών web..................................................................... 103
Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή web (ΕWS)........................................................................... 104
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της ΗΡ...........................................................................................105
Πληροφορίες ασφάλειας
8.Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα που μπορούν
να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέσετε τη
συντήρηση στο καταρτισμένο προσωπικό
τεχνικής υποστήριξης.
9.Χρησιμοποιείτε μόνο το εξωτερικό
τροφοδοτικό/μπαταρία που παρέχεται με τον
εκτυπωτή.
1.Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες της
τεκμηρίωσης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2.Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες
που αναγράφονται στον εκτυπωτή.
3.Αποσυνδέετε τον εκτυπωτή από την πρίζα πριν
από τον καθαρισμό.
4.Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε τον
εκτυπωτή κοντά σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι.
5.Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε σταθερή
επιφάνεια.
6.Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε προστατευόμενη
τοποθεσία, όπου κανείς δεν μπορεί να πατήσει
το καλώδιο γραμμής ή να μπερδευτεί σε αυτό
και να του προκαλέσει βλάβη.
7.Σε περίπτωση που ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί
κανονικά, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης (ο
οποίος είναι διαθέσιμος στον υπολογιστή σας
μετά την εγκατάσταση του λογισμικού).
Σημείωση: Η μελάνη που περιέχεται στα δοχεία
χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους κατά τη
διαδικασία της εκτύπωσης, περιλαμβανομένης της
διαδικασίας προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει
τον εκτυπωτή και τα δοχεία για εκτύπωση, και της
διαδικασίας συντήρησης των κεφαλών
εκτύπωσης, η οποία διατηρεί καθαρά τα
ακροφύσια εκτύπωσης και διασφαλίζει την ομαλή
ροή της μελάνης. Επίσης, παραμένει στο δοχείο
ένα υπόλειμμα της μελάνης αφού αυτή εξαντληθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
τοποθεσία www.hp.com/go/inkusage.
81
Ελληνικά
Ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας κατά τη χρήση του εκτυπωτή, έτσι ώστε να
μειώνεται ο κίνδυνος σωματικής βλάβης από
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Χρήση του εκτυπωτή
Για να κάνετε σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φαξ,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον
πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, να
εκτυπώσετε αναφορές ή να λάβετε βοήθεια για τον
εκτυπωτή.
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον εκτυπωτή!
Με αυτόν τον εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε
έγγραφα και φωτογραφίες, να σαρώσετε έγγραφα
σε ένα συνδεδεμένο υπολογιστή, να δημιουργήσετε
αντίγραφα, καθώς και να στείλετε και να λάβετε φαξ.
Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις του εκτυπωτή με το λογισμικό του
εκτυπωτή ή τον ενσωματωμένο διακομιστή web
(EWS). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με αυτά τα εργαλεία, ανατρέξτε στον οδηγό
χρήσης. Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση
του οδηγού χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα “Πού
βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;” σε αυτή τη σελίδα.
Πού βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;
Ο οδηγός χρήσης για αυτόν τον εκτυπωτή (ο οποίος ονομάζεται επίσης
“Βοήθεια”) αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση του
λογισμικού ΗΡ.
Ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:
•
•
•
Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων
•
Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του εκτυπωτή
Πληροφορίες σχετικά με υποστηριζόμενα αναλώσιμα εκτύπωσης και
εξαρτήματα (εφόσον διατίθενται για τον εκτυπωτή)
Σημαντικές σημειώσεις, πληροφορίες για το περιβάλλον και ρυθμιστικές πληροφορίες
Μπορείτε να ανοίξετε αυτόν τον οδηγό είτε από το λογισμικό εκτύπωσης HP (Microsoft® Windows®) είτε από
το μενού “Help” (Βοήθεια) (Mac OS X):
Ελληνικά
•
Windows: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε HP,
επιλέξτε το φάκελο του εκτυπωτή HP και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βοήθεια.
•
Mac OS X: Από το Finder, κάντε κλικ στην επιλογή Help (Βοήθεια) > Mac Help (Βοήθεια για το Mac). Στο
παράθυρο Help Viewer (Πρόγραμμα προβολής βοήθειας), επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το
αναδυόμενο μενού Mac Help (Βοήθεια για το Mac).
Επίσης, ο οδηγός αυτός είναι διαθέσιμος σε μορφή εγγράφου του Adobe Acrobat στην τοποθεσία
υποστήριξης της ΗΡ στο web (www.hp.com/go/customercare).
Συμβουλή: Ε
άν δεν μπορείτε να βρείτε τον οδηγό χρήσης στον υπολογιστή σας, αυτό σημαίνει ότι ίσως να
μην αντιγράφηκε στον υπολογιστή σας όταν εγκαταστήσατε το λογισμικό ΗΡ. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ““Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τον οδηγό χρήσης;” στη
σελίδα 98.
Οι ρυθμιστικές πληροφορίες και οι πληροφορίες συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
διατίθενται στην ενότητα “Τεχνικές πληροφορίες” του οδηγού χρήσης (ο οποίος ονομάζεται επίσης
“Βοήθεια”). Επίσης, η Δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στην εξής τοποθεσία web:
www.hp.eu/certificates.
82
Χρήση του εκτυπωτή
Ψηφιακές λύσεις HP
Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει μια συλλογή ψηφιακών
λύσεων οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να
απλουστεύσετε και να βελτιώσετε την εργασία σας.
Μάθετε περισσότερα!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση
και τη χρήση αυτών των ψηφιακών λύσεων, ανατρέξτε
στον οδηγό χρήσης. Για πληροφορίες σχετικά με την
εύρεση του οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα
“Πού βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;” στη σελίδα 82.
Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση ΗΡ
Η Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP παρέχει ποιοτική
σάρωση γενικών εργασιακών εγγράφων, καθώς και
βασικές και πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης
εγγράφων, για πολλούς χρήστες μέσω δικτύου. Με την
άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP, μπορείτε απλώς να
χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, πατώντας ένα κουμπί στον
πίνακα ελέγχου της και να σαρώσετε έγγραφα απευθείας
σε φακέλους υπολογιστή του δικτύου ή να τα μοιραστείτε
γρήγορα με τους συνεργάτες σας ως συνημμένα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου — και όλα αυτά χωρίς να
χρησιμοποιήσετε πρόσθετο λογισμικό σάρωσης.
Αυτά τα σαρωμένα έγγραφα μπορείτε να τα αποστείλετε
σε ένα κοινόχρηστο φάκελο του δικτύου για προσωπική ή
ομαδική πρόσβαση, ή σε μία ή περισσότερες διευθύνσεις
e-mail για γρήγορο διαμοιρασμό. Επιπλέον, μπορείτε
να διαμορφώσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις σάρωσης
για κάθε προορισμό σάρωσης και έτσι μπορείτε να
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται οι καλύτερες ρυθμίσεις
για κάθε συγκεκριμένη εργασία.
Ψηφιακό φαξ HP
Δεν θα χάσετε ποτέ ξανά σημαντικά φαξ που έχετε κατά
λάθος τοποθετήσει σε μια στοίβα χαρτιών!
έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε σημαντικά φαξ από
οπουδήποτε ενώ εργάζεστε μακριά από το γραφείο.
Με το ψηφιακό φαξ HP μπορείτε να αποθηκεύσετε
εισερχόμενα ασπρόμαυρα φαξ σε ένα φάκελο υπολογιστή
του δικτύου για εύκολη κοινή χρήση και αποθήκευση
ή μπορείτε να προωθήσετε φαξ μέσω e-mail — έτσι,
Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση φαξ
— εξοικονομώντας χρήματα από το χαρτί και το μελάνι
καθώς συμβάλλετε στη μείωση της κατανάλωσης και της
απόρριψη χαρτιού.
Απαιτήσεις
Για όλες τις Ψηφιακές λύσεις HP
• Μία σύνδεση δικτύου. Ο εκτυπωτής μπορεί να
συνδεθεί είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης είτε
χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.
Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση
καλωδίου USB, μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα σε
έναν υπολογιστή ή να επισυνάψετε σαρωμένα αρχεία
σε μήνυμα e-mail χρησιμοποιώντας το λογισμικό
HP. Μπορείτε να λάβετε φαξ στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία “Φαξ σε PC” ή
“Φαξ σε Mac”. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
• Το λογισμικό HP. Η HP συνιστά να ρυθμίσετε τις
Ψηφιακές λύσεις HP χρησιμοποιώντας το
λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
Συμβουλή: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις Ψηφιακές
λύσεις HP χωρίς να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP,
Για χρήση των λειτουργιών “Σάρωση σε φάκελο
δικτύου”, “Φαξ σε φάκελο δικτύου”
• Μια ενεργή σύνδεση δικτύου. Πρέπει να είστε
συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
• Έναν υπάρχοντα κοινόχρηστο φάκελο των
Windows (SMB). Για πληροφορίες σχετικά με την
εύρεση του ονόματος του υπολογιστή, ανατρέξτε
στην τεκμηρίωση που διατίθεται μαζί με το
λειτουργικό σύστημα.
• Τη διεύθυνση δικτύου του φακέλου. Σε υπολογιστή
με Windows, οι διευθύνσεις δικτύου συνήθως
γράφονται με την παρακάτω μορφή:
\\mypc\sharedfolder\
• Το όνομα του υπολογιστή όπου βρίσκεται ο φάκελος.
Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του ονόματος
του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που
διατίθεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα.
83
Ελληνικά
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο
web server του εκτυπωτή.
Προτού ρυθμίσετε τις Ψηφιακές λύσεις HP, βεβαιωθείτε
ότι έχετε τα εξής:
Χρήση του εκτυπωτή
• Κατάλληλα δικαιώματα στο δίκτυο. Πρέπει να έχετε
πρόσβαση εγγραφής στο φάκελο.
• Το όνομα χρήση και τον κωδικό πρόσβασης για
πρόσβαση στο φάκελο δικτύου (εάν είναι
απαραίτητο). Για παράδειγμα, το όνομα χρήστη και
τον κωδικό πρόσβασης των Windows ή του Mac
OS X που χρησιμοποιούνται για σύνδεση στο
δίκτυο.
Σημείωση: Η άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP δεν
υποστηρίζει το Active Directory.
Εύρεση ρυθμίσεων email
Εάν ρυθμίζετε τη λειτουργία “Σάρωση σε e-mail”
ή τη λειτουργία “Φαξ σε e-mail” σε υπολογιστή με
Windows, ο οδηγός ρύθμισης μπορεί να εντοπίσει
αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail για τις παρακάτω
εφαρμογές e-mail:
• Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP,
Windows Vista και Windows 7)
• Outlook Express (Windows XP)
• Windows Mail (Windows Vista)
• Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows
Vista και Windows 7)
• Qualcomm Eudora (έκδοση 7.0 και νεότερη)
(Windows XP και Windows Vista)
• Netscape (έκδοση 7.0) (Windows XP)
Ωστόσο, εάν η εφαρμογή e-mail που
χρησιμοποιείτε δεν αναφέρεται παραπάνω, μπορείτε
να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες
“Σάρωση σε e-mail” και “Φαξ σε e-mail” εάν
η εφαρμογή e-mail πληροί τις απαιτήσεις που
περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες “Σάρωση σε
e-mail” και “Φαξ σε e-mail”
Σημείωση: Αυτές οι δυνατότητες υποστηρίζονται
μόνο από HP Officejet Pro 8600 Plus και HP
Officejet Pro 8600 Premium.
• Μια έγκυρη διεύθυνση e-mail
• Πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή SMTP
εξερχομένων
• Μια ενεργή σύνδεση με το Internet
Υπηρεσίες web
Ο εκτυπωτής προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις με
δυνατότητες web που μπορούν να σας βοηθήσουν να
έχετε γρήγορη πρόσβαση στο Internet, να λαμβάνετε
έγγραφα και να τα εκτυπώνετε γρηγορότερα και
ευκολότερα — και όλα αυτά χωρίς χρήση υπολογιστή.
Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει τις παρακάτω Υπηρεσίες
web:
HP ePrint
Ελληνικά
Το HP ePrint είναι μια δωρεάν υπηρεσία της ΗΡ η οποία
σας επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα με το συνδεδεμένο στο
web εκτυπωτή σας, οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε
τοποθεσία. Η διαδικασία είναι απλή και συνίσταται στην
αποστολή e-mail στη διεύθυνση e-mail που εκχωρείται στον
εκτυπωτή σας όταν ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες web στον
εκτυπωτή. Δεν απαιτούνται ειδικά προγράμματα οδήγησης
ή λογισμικό. Εάν μπορείτε να στείλετε e-mail, μπορείτε να
εκτυπώσετε από οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας το HP ePrint.
Μόλις αποκτήσετε λογαριασμό στο ePrintCenter
(www.eprintcenter.com) και προσθέσετε τον εκτυπωτή
στο λογαριασμό σας, μπορείτε να συνδεθείτε για να δείτε
την κατάσταση εργασιών HP ePrint, να διαχειριστείτε την
ουρά του εκτυπωτή HP ePrint, να ελέγξετε ποιος μπορεί
να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email HP ePrint του
εκτυπωτή σας για να εκτυπώσει, και να λάβετε βοήθεια
για το HP ePrint.
Εφαρμογές εκτυπωτή
αποθηκευμένο στο web, απευθείας από τον εκτυπωτή
σας. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε
τα έγγραφά σας ψηφιακά στο web.
Οι Εφαρμογές του εκτυπωτή σας παρέχουν ένα ευρύ
φάσμα περιεχομένου, από κουπόνια καταστημάτων
έως οικογενειακές δραστηριότητες, ειδήσεις, ταξίδια,
αθλητικά, μαγειρική, φωτογραφίες και όχι μόνο.
Μπορείτε ακόμη και να προβάλλετε και να εκτυπώνετε
τις εικόνες σας online από δημοφιλείς τοποθεσίες
φωτογραφιών.
Ορισμένες Εφαρμογές του εκτυπωτή σάς δίνουν επίσης
τη δυνατότητα να προγραμματίσετε την παράδοση
περιεχομένου εφαρμογών στον εκτυπωτή σας.
Το αποθηκευμένο περιεχόμενο που σχεδιάζεται
συγκεκριμένα για τον εκτυπωτή σας δεν επιτρέπει τη
δημιουργία κομμένου κείμενου και εικόνων, όπως
και επιπλέον σελίδων με μία μόνο γραμμή κειμένου.
Σε μερικούς εκτυπωτές, μπορείτε επίσης να επιλέξετε
χαρτί και ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης στην οθόνη
προεπισκόπησης εκτύπωσης.
Και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας!
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες
web, o εκτυπωτής πρέπει να συνδεθεί στο
Internet είτε μέσω καλωδίου (Ethernet) είτε
μέσω ασύρματης σύνδεσης. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες web, εάν ο
εκτυπωτής συνδέεται με χρήση καλωδίου USB.
Οι Εφαρμογές του εκτυπωτή σας επιτρέπουν να εντοπίσετε
εύκολα και να εκτυπώσετε περιεχόμενο που είναι
84
Χρήση του εκτυπωτή
Ρύθμιση των Υπηρεσιών web
Εγκαταστήστε το λογισμικό του εκτυπωτή HP για να
ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες Web.
3. Εάν συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο, εισαγάγετε το
όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου
δικτύου (εάν σας ζητηθεί).
4. Όταν σας ζητηθεί, κάντε τα παρακάτω:
• Αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης των
Υπηρεσιών web.
• Επιτρέψτε στον εκτυπωτή να πραγματοποιεί
αυτόματο έλεγχο και εγκατάσταση ενημερώσεων
προϊόντος.
• Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις
διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο
Internet, εισαγάγετε αυτές τις ρυθμίσεις.
5. Μόλις ο εκτυπωτής εκτυπώσει μια σελίδα
πληροφοριών, ακολουθήστε τις οδηγίες για να
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Σημείωση: Η σελίδα πληροφοριών
περιλαμβάνει επίσης τη διεύθυνση e-mail που
θα χρησιμοποιείτε για την εκτύπωση εγγράφων
με χρήση του HP ePrint. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση
των Υπηρεσιών web” σε αυτή τη σελίδα.
Σημείωση: Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το
λογισμικό του εκτυπωτή HP, ανατρέξτε στον
οδηγό χρήσης για οδηγίες ρύθμισης.
1. Τοποθετήστε το CD λογισμικού HP στον
υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Σημείωση: Εάν το λογισμικό τείχους
προστασίας στον υπολογιστή σας εμφανίσει
οποιαδήποτε μηνύματα κατά την
εγκατάσταση, επιλέξτε “always permit/allow”
(να επιτρέπεται πάντα/να επιτρέπεται) στα
μηνύματα. Η ενεργοποίηση αυτής της
επιλογής επιτρέπει την επιτυχή εγκατάσταση
του λογισμικού στον υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας
σύστημα:
• Windows: Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Δίκτυο
(Ethernet/Ασύρματο) και, στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη.
Μάθετε περισσότερα!
• Mac OS X: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαχείριση και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων
του HP ePrint και για να ενημερωθείτε σχετικά
με τις τελευταίες δυνατότητες, επισκεφτείτε το
ePrintCenter (www.eprintcenter.com).
προγράμματος εγκατάστασης HP στο CD
λογισμικού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρήση των Υπηρεσιών web
Για να εκτυπώσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας το HP
ePrint, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή στη
γραμμή “Προς” του μηνύματος e-mail και, στη
συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή αποστολής του
μηνύματος e-mail.
1. Στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
ανοίξτε την εφαρμογή e-mail που χρησιμοποιείτε.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση της εφαρμογής e-mail στον υπολογιστή
ή την κινητή συσκευή σας, ανατρέξτε στις
πληροφορίες που παρέχονται μαζί με την
εφαρμογή.
2. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα e-mail και, στη
συνέχεια, επισυνάψτε το αρχείο που θέλετε να
εκτυπώσετε. Για μια λίστα με τα αρχεία που μπορούν
να εκτυπωθούν με χρήση του HP ePrint, καθώς και
για τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη
χρήση του HP ePrint, ανατρέξτε στην ενότητα
“Οδηγίες HP ePrint” στη σελίδα 86.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση
e-mail του εκτυπωτή είναι η μοναδική
διεύθυνση που αναγράφεται στη γραμμή
“Προς” του μηνύματος e-mail. Εάν
αναγράφονται και άλλες διευθύνσεις e-mail
στη γραμμή “Προς”, τα συνημμένα που
στέλνετε ενδέχεται να μην εκτυπωθούν.
Ποια είναι η διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή;
Για να αποκτήσετε τη διεύθυνση email του HP
(HP ePrint) από την Αρχική
ePrint, αγγίξτε
οθόνη.
85
Ελληνικά
Για εκτύπωση με HP ePrint
Χρήση του εκτυπωτή
Οδηγίες HP ePrint
•
•
•
Μέγιστο μέγεθος e-mail και συνημμένων: 5 MB
Μέγιστος αριθμός συνημμένων: 10
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:
--PDF
--HTML
--Βασικές μορφές αρχείων κειμένου
--Microsoft Word, PowerPoint
--Αρχεία εικόνας, όπως PNG, JPEG, TIFF, GIF,
BMP
Σημείωση: Ενδέχεται να μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και άλλους τύπους αρχείων
με το HP ePrint. Ωστόσο, η HP δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει άλλους
τύπους αρχείων καθώς δεν έχουν δοκιμαστεί
πλήρως.
Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του εκτυπωτή
Μάθετε περισσότερα!
Αγγίξτε Εφαρμογές στην οθόνη του πίνακα ελέγχου
του εκτυπωτή, και έπειτα αγγίξτε την εφαρμογή του
εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές του
εκτυπωτή σας με το ePrintCenter. Μπορείτε να
προσθέσετε, να διαμορφώσετε ή να καταργήσετε
Εφαρμογές του εκτυπωτή, όπως και να ρυθμίσετε
τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στην οθόνη
του εκτυπωτή σας.
Σημείωση: Για να διαχειριστείτε τις
Εφαρμογές του εκτυπωτή από το ePrintCenter,
δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο
ePrintCenter και προσθέστε τον εκτυπωτή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το
www.eprintcenter.com.
Κατάργηση των Υπηρεσιών web
Για να καταργήσετε τις Υπηρεσίες web, εκτελέστε τα
παρακάτω βήματα:
Σημείωση: Εάν αφαιρέσετε τις Υπηρεσίες web, όλες
οι λειτουργίες (HP ePrint, Εφαρμογές εκτυπωτή και
Ενημέρωση εκτυπωτή) σταματούν να λειτουργούν.
Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τις Υπηρεσίες web,
πρέπει να τις εγκαταστήσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση
των Υπηρεσιών web” στη σελίδα 85.
1. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή,
αγγίξτε
(HP ePrint).
Ελληνικά
2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις, και έπειτα αγγίξτε Αφαίρεση
υπηρεσιών web.
Ενημέρωση του εκτυπωτή
Η HP εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της
απόδοσης των εκτυπωτών της και για να σας
προσφέρει όλες τις νεότερες δυνατότητες. Εάν ο
εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο και οι
Υπηρεσίες web είναι ενεργοποιημένες, μπορείτε
να πραγματοποιείτε ελέγχους για ενημερώσεις του
εκτυπωτή και να τις εγκαθιστάτε.
2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις, και έπειτα αγγίξτε Ενημερώσεις
εκτυπωτή.
3. Αγγίξτε Έλεγχος για ενημέρωση τώρα, και έπειτα
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στη οθόνη.
Συμβουλή: Για να είναι σε θέση ο εκτυπωτής
να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις, αγγίξτε
Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ενημερώσεις εκτυπωτή,
αγγίξτε Αυτόματη ενημέρωση, και έπειτα αγγίξτε
Ενεργοποίηση.
Για να ενημερώσετε τον εκτυπωτή, εκτελέστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε
ePrint).
(HP
86
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Αυτός ο εκτυπωτής σας επιτρέπει
να στέλνετε και να λαμβάνετε
ασπρόμαυρα και έγχρωμα φαξ.
Μάθετε περισσότερα!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
διαθέσιμα χαρακτηριστικά φαξ του εκτυπωτή,
ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. Για πληροφορίες
σχετικά με την εύρεση του οδηγού χρήσης,
ανατρέξτε στην ενότητα “Πού βρίσκεται ο οδηγός
χρήσης;” στη σελίδα 82.
Ρύθμιση φαξ
Επιλέξτε το πλαίσιο “Εύρεση πληροφοριών ρύθμισης
φαξ” για τη χώρα/περιοχή σας. Εάν η χώρα/περιοχή
σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα για πληροφορίες ρύθμισης. Εάν η χώρα/
περιοχή σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, ακολουθήστε
τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτόν τον οδηγό.
Εύρεση πληροφοριών ρύθμισης φαξ
Εάν βρίσκεστε σε μία από τις παρακάτω χώρες/περιοχές, επισκεφθείτε την
αντίστοιχη ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του φαξ.
www.hp.com/at/faxconfig
www.hp.be/nl/faxconfig
www.hp.be/fr/faxconfig
www.hp.dk/faxconfig
www.hp.fi/faxconfig
www.hp.com/fr/faxconfig
www.hp.com/de/faxconfig
www.hp.com/ie/faxconfig
www.hp.com/it/faxconfig
www.hp.no/faxconfig
www.hp.nl/faxconfig
www.hp.pt/faxconfig
www.hp.es/faxconfig
www.hp.se/faxconfig
www.hp.com/ch/fr/faxconfig
www.hp.com/ch/de/faxconfig
www.hp.com/uk/faxconfig
87
Ελληνικά
Αυστρία
Βέλγιο
Ολλανδικά
Γαλλικά
Δανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ιρλανδία
Ιταλία
Νορβηγία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Γαλλικά
Γερμανικά
Ηνωμένο Βασίλειο
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Βήμα 1: Σύνδεση του εκτυπωτή στην τηλεφωνική γραμμή
Πριν ξεκινήσετε...
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:
• Έχετε τοποθετήσει τα δοχεία μελάνης.
• Έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους A4 ή letter
στο δίσκο
• Έχετε έτοιμο το καλώδιο τηλεφώνου και τον
προσαρμογέα (εφόσον παρέχονται μαζί με τον
εκτυπωτή).
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην αφίσα εγκατάστασης που περιέχεται στη
συσκευασία του εκτυπωτή.
1.
Χρησιμοποιώντας το καλώδιο τηλεφώνου που
παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το
ένα άκρο του καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και το
άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στην πίσω πλευρά του
εκτυπωτή.
Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον
προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή
σας για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στην πρίζα
τηλεφώνου.
1
2
1 Επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου
2 Θύρα 1-LINE στον εκτυπωτή
Ελληνικά
Σημείωση: Εάν το καλώδιο του τηλεφώνου που
συνόδευε τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ,
αγοράστε έναν συζευκτήρα σε ένα κατάστημα
ηλεκτρονικών ειδών που προμηθεύει εξαρτήματα
τηλεφώνου για να επεκτείνετε το μήκος. Χρειάζεστε
επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο
μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που
ενδέχεται να διαθέτετε ήδη στο σπίτι ή στο γραφείο
σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον
οδηγό χρήσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό
καλώδιο τηλεφώνου από αυτό που παρέχεται με τον
εκτυπωτή, η χρήση της λειτουργίας φαξ μπορεί να
μην είναι δυνατή. Καθώς τα καλώδια τηλεφώνου
που χρησιμοποιείτε στο σπίτι ή το γραφείο σας
μπορεί να είναι διαφορετικά από το καλώδιο που
παρέχεται με τον εκτυπωτή, η ΗΡ σάς συνιστά
να χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που
παρέχεται με τον εκτυπωτή.
2. Συνδέστε οποιονδήποτε άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση
και τη ρύθμιση πρόσθετων συσκευών ή υπηρεσιών με
τον εκτυπωτή, ανατρέξτε στα πλαίσια σε αυτήν την
ενότητα ή στον οδηγό χρήσης.
Σημείωση: Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή
με άλλον τηλεφωνικό εξοπλισμό και αντιμετωπίζετε
προβλήματα κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή με
άλλον εξοπλισμό ή υπηρεσίες, επικοινωνήστε με την
εταιρεία τηλεφωνίας ή την εταιρεία παροχής αυτών
των υπηρεσιών.
Συμβουλή: Εάν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία
φωνητικού ταχυδρομείου στην ίδια τηλεφωνική γραμμή
που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ, δεν μπορείτε
να λάβετε φαξ αυτόματα. Επειδή θα πρέπει να είστε
διαθέσιμος να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες
κλήσεις φαξ, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Auto Answer (Αυτόματη απάντηση).
Εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε
με την εταιρεία τηλεφωνίας σας, για να εγγραφείτε
συνδρομητής σε μια υπηρεσία διακριτών κτύπων ή για
να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.
Τι είναι η υπηρεσία διακριτών κτύπων;
Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σας επιτρέπει να έχετε
πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία, κάθε
αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κτύπων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στις
εισερχόμενες κλήσεις που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό κτύπων.
Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια γραμμή με διακριτό ήχο κλήσης, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία να
εκχωρήσει ένα διακριτό ήχο κλήσης για τις φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για τις κλήσεις φαξ. Η HP συνιστά
να ζητήσετε διπλούς ή τριπλούς κτύπους για τον αριθμό φαξ. Όταν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει τον καθορισμένο
συνδυασμό κτύπων, θα απαντήσει στην κλήση και θα λάβει το φαξ.
Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της λειτουργίας διακριτών κτύπων, ανατρέξτε στο “Βήμα 3:
Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ” στη σελίδα 90.
88
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Σύνδεση σε γραμμή DSL/ADSL
Εάν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία DSL/ADSL, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να
συνδέσετε το φαξ.
1. Συνδέστε το φίλτρο DSL/ADSL και το καλώδιο τηλεφώνου
που σας παρέχεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών DSL/
ADSL στην επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου και στο φίλτρο DSL/
ADSL.
1
2. Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου με τον εκτυπωτή μεταξύ
του φίλτρου DSL/ADSL και της θύρας 1-Line στον εκτυπωτή.
2
1 Επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου
2 Φίλτρο DSL/ADSL και καλώδιο τηλεφώνου (παρέχονται από την εταιρεία
παροχής υπηρεσιών DSL/ADSL)
3 Τηλεφωνικό καλώδιο, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
εκτυπωτή, συνδεδεμένο στη θύρα 1-LINE του εκτυπωτή
3
Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού
Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και έπειτα
συνδέστε ένα τηλέφωνο σε αυτήν τη θύρα.
Σημείωση: Εάν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία DSL/ADSL, συνδέστε το φίλτρο DSL/ADSL στον
παράλληλο διαχωριστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται
από την HP για να συνδέσετε το άλλο άκρο του φίλτρου με τη θύρα 1-Line του εκτυπωτή. Αποσυνδέστε
το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και, στη συνέχεια,
συνδέστε μια τηλεφωνική συσκευή ή έναν αυτόματο τηλεφωνητή στη θύρα 2-EXT. Κατόπιν, συνδέστε
τη δεύτερη θύρα του παράλληλου διαχωριστή στο μόντεμ DSL/ADSL που είναι συνδεδεμένο με τον
υπολογιστή.
7
1
3
4
2
5
6
1 Επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου
2 Παράλληλος διαχωριστής
3 Φίλτρο DSL/ADSL (διαθέσιμο από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών DSL/
ADSL)
4 Καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται μαζί με τον εκτυπωτή
5 Μόντεμ DSL/ADSL
6 Υπολογιστής
7 Τηλέφωνο
89
Ελληνικά
Εάν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό, όπως μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή ή τηλέφωνο, θα πρέπει να
αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11
στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή
τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο
μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Βήμα 2: Έλεγχος ρύθμισης φαξ
Πραγματοποιήστε έλεγχο της ρύθμισης φαξ για να
ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή και να βεβαιωθείτε
ότι είναι σωστά ρυθμισμένος για φαξ.
Ο έλεγχος φαξ πραγματοποιεί τα εξής:
• Ελέγχει το υλικό της συσκευής φαξ
•Επαληθεύει ότι το σωστό καλώδιο τηλεφώνου είναι
συνδεδεμένο στον εκτυπωτή
•Επαληθεύει ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι
συνδεδεμένο στη σωστή θύρα
• Ελέγχει για τυχόν τόνους κλήσης
• Ελέγχει για την ύπαρξη ενεργής γραμμής τηλεφώνου
•Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης της γραμμής
τηλεφώνου
1.
Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το δεξί
βέλος και έπειτα αγγίξτε Εγκατάσταση.
2.
Αγγίξτε Εργαλεία και έπειτα αγγίξτε Εκτέλεση ελέγχου
φαξ. Η κατάσταση του ελέγχου εμφανίζεται στην
οθόνη του εκτυπωτή και εκτυπώνεται μια αναφορά.
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο εκτυπωτής εκτυπώνει
μια αναφορά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν ο
έλεγχος αποτύχει, ανατρέξτε στην αναφορά για
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του
προβλήματος και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Για
περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης
προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβλήματα
κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή” στη σελίδα 98.
Βήμα 3: Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φαξ του εκτυπωτή ανάλογα με
τις ανάγκες σας, αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια
τηλεφωνική γραμμή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις φαξ;
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φαξ
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία:
Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή
Αγγίξτε Φαξ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή,
αγγίξτε Ρυθμίσεις και έπειτα επιλέξτε τη ρύθμιση που
θέλετε να διαμορφώσετε.
λογισμικό HP
Εάν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το
λογισμικό HP, μπορείτε να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις φαξ χρησιμοποιώντας το λογισμικό που
εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
αυτών των εργαλείων ή για τις σχετικές ρυθμίσεις,
ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
Συμβουλή: Για να χρησιμοποιούνται οι ίδιες
ρυθμίσεις ανάλυσης και ανοιχτόχρωμου/
σκουρόχρωμου φαξ για όλα τα φαξ που στέλνονται
από τον εκτυπωτή, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις
όπως επιθυμείτε και έπειτα αγγίξτε Ρύθμιση νέων
προεπιλογών.
Ελληνικά
Εάν θέλετε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση...
...ενεργήστε ως εξής:
Αυτόματη απάντηση
Ρυθμίστε τη λειτουργία απάντησης σε Ενεργοποίηση,
εάν θέλετε ο εκτυπωτής να λαμβάνει εισερχόμενα φαξ
αυτόματα. Ο εκτυπωτής θα απαντά στις κλήσεις μετά
από τον αριθμό κτύπων που καθορίζεται στη ρύθμιση
Κτύποι πριν απ/ση.
1.
2.
3.
Αριθμός κτύπων πριν την απάντηση (Προαιρετικό)
Ρυθμίστε τον αριθμό των κτύπων πριν την απάντηση
Σημείωση: Εάν στον εκτυπωτή συνδέεται
τηλεφωνητής, ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση
για τον εκτυπωτή θα πρέπει να ρυθμιστεί σε
μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν του τηλεφωνητή.
1.
2.
3.
4.
5.
90
Αγγίξτε το δεξί βέλος και έπειτα αγγίξτε
Εγκατάσταση.
Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ και έπειτα αγγίξτε Βασική
ρύθμιση φαξ.
Αγγίξτε Αυτόματη απάντηση και έπειτα αγγίξτε
Ενεργοποίηση.
Αγγίξτε το δεξί βέλος , και έπειτα αγγίξτε
Εγκατάσταση.
Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ και έπειτα αγγίξτε Βασική
ρύθμιση φαξ.
Αγγίξτε Κτύποι πριν απ/ση.
ή το κάτω βέλος
για
Αγγίξτε το επάνω βέλος
να αλλάξετε τον αριθμό των κτύπων.
Αγγίξτε Τέλος για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Εάν θέλετε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση...
...ενεργήστε ως εξής:
Διακριτός κτύπος
Αλλάξτε το συνδυασμό κτύπων απάντησης σε διακριτούς
κτύπους
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία
διακριτών κτύπων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
περισσότερους από έναν αριθμούς τηλεφώνου στην
ίδια τηλεφωνική γραμμή. Μπορείτε να αλλάξετε
αυτήν τη ρύθμιση, προκειμένου να επιτρέψετε
στον εκτυπωτή να προσδιορίζει αυτόματα ποιο
συνδυασμό κτύπων θα πρέπει να χρησιμοποιεί
μόνο για τις κλήσεις φαξ.
1.
2.
3.
4.
5.
• Αγγίξτε το μοτίβο κτύπου που έχει εκχωρηθεί από
την εταιρεία τηλεφωνίας σας για τις κλήσεις φαξ.
Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
τη δυνατότητα Ανίχνευσης συνδυασμού κτύπων
στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία διακριτού κτύπου. Με
αυτήν τη δυνατότητα, ο εκτυπωτής αναγνωρίζει
και ηχογραφεί το συνδυασμό κτύπων μιας
εισερχόμενης κλήσης και, με βάση αυτήν την
κλήση, προσδιορίζει αυτόματα το διακριτό
συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί από την
εταιρεία τηλεφωνία σας για τις κλήσεις φαξ.
Ή
• Αγγίξτε Ανίχνευση συνδυασμού κτύπων και
έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα
PBX που έχει διαφορετικούς συνδυασμούς κτύπων
για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις, θα
πρέπει να καλέσετε τον αριθμό φαξ από εξωτερικό
αριθμό.
Ταχύτητα φαξ
Ρυθμίστε την ταχύτητα φαξ που θα χρησιμοποιείται
για την επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και άλλων
συσκευών φαξ, κατά την αποστολή και λήψη φαξ.
Σημείωση: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά
την αποστολή και λήψη φαξ, δοκιμάστε να
χρησιμοποιήσετε μικρότερη ταχύτητα φαξ.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Αγγίξτε το δεξί βέλος , και έπειτα αγγίξτε
Εγκατάσταση.
Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ και έπειτα αγγίξτε
Προχωρημένη ρύθμιση φαξ.
Αγγίξτε Ταχύτητα φαξ.
Αγγίξτε για να επιλέξετε Γρήγορη, Μεσαία, ή Αργή.
Αγγίξτε το δεξί βέλος , και έπειτα αγγίξτε
Εγκατάσταση.
Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ και έπειτα αγγίξτε
Προχωρημένη ρύθμιση φαξ.
και έπειτα επιλέξτε Λειτ.
Αγγίξτε το κάτω βέλος
διόρθ. σφάλματος.
Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
Ελληνικά
Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων φαξ
Εάν ο εκτυπωτής εντοπίσει σήμα σφάλματος κατά τη
διάρκεια της μετάδοσης και η ρύθμιση διόρθωσης
σφαλμάτων είναι ενεργοποιημένη, ο εκτυπωτής μπορεί
να ζητήσει την επανάληψη της αποστολής ενός τμήματος
του φαξ.
Σημείωση: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά
την αποστολή και λήψη φαξ, απενεργοποιήστε τη
διόρθωση σφαλμάτων. Επίσης, η απενεργοποίηση
αυτής της ρύθμισης ίσως να είναι χρήσιμη, όταν
προσπαθείτε να στείλετε ένα φαξ σε άλλη χώρα/
περιοχή ή να λάβετε ένα φαξ από άλλη χώρα/
περιοχή ή εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση
μέσω δορυφόρου.
Ενταση ήχου
Αλλάξτε την ένταση των ήχων του εκτυπωτή,
συμπεριλαμβανομένων των τόνων φαξ.
Αγγίξτε το δεξί βέλος , και έπειτα αγγίξτε
Εγκατάσταση.
Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ και έπειτα αγγίξτε
Προχωρημένη ρύθμιση φαξ.
Αγγίξτε Διακριτός κτύπος.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η ρύθμιση
αυτή δεν θα πρέπει να αλλαχτεί εκτός και αν έχετε
πολλούς αριθμούς τηλεφώνου στην ίδια γραμμή
τηλεφώνου. Αγγίξτε Ναι για να συνεχίσετε.
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
91
Αγγίξτε το δεξί βέλος , και έπειτα αγγίξτε
Εγκατάσταση.
Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ και έπειτα αγγίξτε Βασική
ρύθμιση φαξ.
Αγγίξτε Ένταση ήχου φαξ.
Αγγίξτε για να επιλέξετε Χαμηλή, Μεσαία, ή Δυνατή.
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Χρήση φαξ
Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε πώς να στείλετε και να
λάβετε φαξ.
Αποστολή φαξ
Μάθετε περισσότερα!
Μπορείτε να στείλετε φαξ με διάφορους τρόπους.
Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή,
μπορείτε να στείλετε ασπρόμαυρα ή έγχρωμα φαξ.
Μπορείτε επίσης να στείλετε φαξ μη αυτόματα από
ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο, το οποίο σας δίνει τη
δυνατότητα να μιλήσετε με τον παραλήπτη, πριν
στείλετε το φαξ.
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
• Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας
παρακολούθησης κλήσης
• Αποστολή φαξ από υπολογιστή
• Αποστολή φαξ από τη μνήμη
• Προγραμματισμός φαξ για αποστολή
αργότερα
• Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες
• Αποστολή φαξ σε Λειτουργία διόρθωσης
σφαλμάτων
Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του
οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Πού
βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;” στη σελίδα 82.
Μπορείτε επίσης να στείλετε έγγραφα στον υπολογιστή
σας ως φαξ, χωρίς να τα εκτυπώσετε πρώτα.
Αποστολή τυπικού φαξ
1.
Τοποθετήστε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με
φαξ στον εκτυπωτή.
Μπορείτε να στείλετε φαξ είτε από τον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων (ADF) είτε από τη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.
υμβουλή: Για να προσθέσετε μια παύση στον
Σ
αριθμό φαξ που εισάγετε, αγγίξτε
επανειλημμένα το κουμπί *, μέχρι να
εμφανιστεί μια παύλα (-) στην οθόνη.
4. Αγγίξτε Έναρξη ασπρ. ή Έναρξη έγχρ.
2. Αγγίξτε Φαξ.
υμβουλή: Εάν ο παραλήπτης αναφέρει
Σ
προβλήματα με την ποιότητα του φαξ που
στείλατε, μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε
την ανάλυση ή την αντίθεσή του.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο.
Ελληνικά
Αποστολή φαξ από εσωτερικό τηλέφωνο
1. Τοποθετήστε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με
φαξ στον εκτυπωτή.
Μπορείτε να στείλετε φαξ είτε από τον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων (ADF) είτε από τη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.
2. Αγγίξτε Φαξ.
3. Καλέστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι
συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο
στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή όταν
στέλνετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Πρέπει να
χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου
σας για να καλέσετε τον αριθμό του παραλήπτη.
4. Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, μπορείτε
να συνομιλήσετε μαζί του πριν στείλετε το φαξ.
Σημείωση: Εάν στην κλήση απαντήσει η συσκευή
φαξ, θα ακούσετε τόνους φαξ. Εκτελέστε το
επόμενο Βήμα για τη μετάδοση του φαξ.
5. Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε φαξ, αγγίξτε Έναρξη
ασπρόμαυρου φαξ ή Έναρξη έγχρωμου φαξ.
Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε Αποστολή
φαξ.
Εάν μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν από την αποστολή
του φαξ, πληροφορήστε τον ότι πρέπει να πατήσει
το κουμπί Έναρξη στη δική του συσκευή φαξ, μόλις
ακούσει τόνους φαξ. Η γραμμή τηλεφώνου θα
είναι αθόρυβη κατά τη μετάδοση του φαξ. Σε αυτό
το σημείο, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν
θέλετε να συνομιλήσετε και άλλο με τον παραλήπτη,
παραμείνετε στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η
μετάδοση του φαξ.
92
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Λήψη φαξ
Μπορείτε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα.
Μάθετε περισσότερα!
Σημείωση: Εάν λάβετε ένα φαξ μεγέθους Legal ή
μεγαλύτερου και ο εκτυπωτής δεν είναι ρυθμισμένος
εκείνη τη στιγμή για χρήση χαρτιού μεγέθους Legal,
ο εκτυπωτής θα σμικρύνει το φαξ, έτσι ώστε να
προσαρμοστεί στις διαστάσεις του χαρτιού που
έχει τοποθετηθεί. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη
λειτουργία Αυτόματης σμίκρυνσης, ο εκτυπωτής
εκτυπώνει το φαξ σε δύο σελίδες.
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
• Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη
• Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ
• Προώθηση φαξ σε άλλον αριθμό
• Ορισμός του μεγέθους χαρτιού για τα
λαμβανόμενα φαξ
• Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για τα
εισερχόμενα φαξ
• Φραγή ανεπιθύμητων αριθμών φαξ
Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του
οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Πού
βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;” στη σελίδα 82.
Εάν, κατά τη στιγμή της λήψης ενός φαξ, εσείς
πραγματοποιείτε αντιγραφή ενός εγγράφου, το φαξ
αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή, μέχρι να
ολοκληρωθεί η αντιγραφή. Εξαιτίας αυτού, ίσως να
μειωθεί ο αριθμός των σελίδων φαξ που μπορούν να
αποθηκευτούν στη μνήμη.
Αυτόματη λήψη φαξ
Φαξ και υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου
Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Auto Answer
(Αυτόματη απάντηση), η οποία είναι η προεπιλεγμένη
ρύθμιση, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ο
εκτυπωτής θα απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες
κλήσεις φαξ μετά τον αριθμό κτύπων που έχετε
ορίσει στη ρύθμιση Rings to Answer (Κτύποι
πριν την απάντηση). Για πληροφορίες σχετικά με
τη διαμόρφωση αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε
στο “Βήμα 3: Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ” στη
σελίδα 90.
Εάν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία
φωνητικού ταχυδρομείου στην ίδια τηλεφωνική
γραμμή που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ,
δεν θα μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα. Αντί
αυτού, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση
“Auto Answer” (Αυτόματη απάντηση) είναι
απενεργοποιημένη, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε
φαξ μη αυτόματα. Φροντίστε να ξεκινήσετε τη μη
αυτόματη λήψη φαξ, πριν η υπηρεσία φωνητικού
ταχυδρομείου πάρει τη γραμμή.
Μη αυτόματη λήψη φαξ
Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, το πρόσωπο με το οποίο
συνομιλείτε μπορεί να σας στείλει φαξ ενώ είστε
ήδη συνδεδεμένοι (αυτό ονομάζεται “μη αυτόματη
αποστολή φαξ”).
Μπορείτε να λάβετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο από
ένα τηλέφωνο που είναι απευθείας συνδεδεμένο στον
εκτυπωτή (στη θύρα 2-EXT) ή από ένα τηλέφωνο που
βρίσκεται στην ίδια τηλεφωνική γραμμή (αλλά όχι
απευθείας συνδεδεμένο στον εκτυπωτή).
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος
και ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον κύριο δίσκο.
2. Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από το δίσκο του
τροφοδότη εγγράφων.
3. Ορίστε τη ρύθμιση Κτύποι πριν απ/ση σε μεγάλο
αριθμό, ώστε να είναι δυνατή η απάντηση σε
εισερχόμενες κλήσεις πριν απαντήσει ο εκτυπωτής.
Ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αυτόματη
απάντηση, έτσι ώστε ο εκτυπωτής να μην απαντά
αυτόματα σε εισερχόμενες κλήσεις.
4. Εάν συνομιλείτε με τον αποστολέα, πείτε του να
πατήσει Έναρξη στη δική του συσκευή φαξ.
5. Όταν ακούσετε τόνους φαξ από μια συσκευή
αποστολής φαξ, κάντε τα εξής:
a. Αγγίξτε Φαξ, και έπειτα επιλέξτε Έναρξη
ασπρόμαυρου φαξ ή Έναρξη έγχρωμου φαξ.
β. Όταν ο εκτυπωτής αρχίσει τη λήψη του φαξ,
μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο ή να παραμείνετε
στη γραμμή. Η τηλεφωνική γραμμή είναι αθόρυβη
κατά τη διάρκεια μετάδοσης φαξ.
93
Ελληνικά
Εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα,
επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας
σας για να εγγραφείτε συνδρομητής σε μια
υπηρεσία διακριτών κτύπων ή για να αποκτήσετε
ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη
Εάν ενεργοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας λήψης φαξ, τα ληφθέντα φαξ
αποθηκεύονται στη μνήμη, είτε ο εκτυπωτής
αντιμετωπίζει κατάσταση σφάλματος είτε όχι.
1.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον κύριο
δίσκο.
2. Αγγίξτε το δεξί βέλος
Εγκατάσταση.
Σημείωση: Όλα τα φαξ που είναι
αποθηκευμένα στη μνήμη θα διαγραφούν μόλις
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του
χαρακτηριστικού, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του
οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Πού
βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;” στη σελίδα 82.
και έπειτα αγγίξτε
3. Αγγίξτε Εργαλεία ή Εργαλεία φαξ, και έπειτα
αγγίξτε Επανεκτύπωση φαξ στη μνήμη. Τα φαξ
εκτυπώνονται με την αντίστροφη σειρά από αυτήν
με την οποία λήφθηκαν, με πρώτο το φαξ που
λήφθηκε πιο πρόσφατα.
4. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των
φαξ που βρίσκονται στη μνήμη, αγγίξτε
(Άκυρο).
Εργασία με αναφορές και αρχεία καταγραφής
Μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορους τύπους αναφορών
φαξ:
•
•
•
•
Αυτές οι αναφορές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες
συστήματος για τον εκτυπωτή.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να προβάλετε το
ιστορικό κλήσεων στην οθόνη του πίνακα ελέγχου
του εκτυπωτή. Για να προβάλετε το ιστορικό
κλήσεων, αγγίξτε “Φαξ” και έπειτα αγγίξτε
(Ιστορικό κλήσεων). Ωστόσο, η λίστα αυτή δεν
μπορεί να εκτυπωθεί.
Σελίδα επιβεβαίωσης φαξ
Αρχείο καταγραφής φαξ
Εικόνα σε Αναφ. αποστ. φαξ
Αλλες αναφορές
Για να εκτυπώσετε μια αναφορά
1.
Αγγίξτε το δεξί βέλος
Εγκατάσταση.
και έπειτα αγγίξτε
2. Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ, αγγίξτε το κάτω βέλος
έπειτα αγγίξτε Αναφορές φαξ.
3. Επιλέξτε την αναφορά φαξ που θέλετε να
εκτυπώσετε και έπειτα αγγίξτε OK.
και
Για να διαγράψετε το αρχείο καταγραφής φαξ
Ελληνικά
Σημείωση: Η διαγραφή του αρχείου καταγραφής
φαξ διαγράφει επίσης όλα τα φαξ που είναι
αποθηκευμένα στη μνήμη.
1.
Αγγίξτε το δεξί βέλος
Εγκατάσταση.
και έπειτα αγγίξτε
-Ή
3. Αγγίξτε Διαγραφή αρχείου καταγραφής φαξ.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Αγγίξτε Ρύθμιση φαξ, και έπειτα επιλέξτε
Εργαλεία φαξ.
• Αγγίξτε Εργαλεία.
94
Ρύθμιση και χρήση φαξ
Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας
Πολλές εταιρείες τηλεφωνίας παρέχουν στους πελάτες
τους υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας, όπως οι
παρακάτω:
Σημείωση: Η HP δεν εγγυάται ότι ο εκτυπωτής
θα είναι συμβατός με όλες τις γραμμές ή
τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, σε όλα
τα ψηφιακά περιβάλλοντα ή με όλους τους
μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό.
Σάς συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντοτε την
εταιρεία τηλεφωνίας σας για τις σωστές επιλογές
ρύθμισης, με βάση τις υπηρεσίες γραμμής που
σάς παρέχουν.
• DSL: Υπηρεσία “digital subscriber line” (DSL)
παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία. (Η
γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη
χώρα/περιοχή σας).
• PBX: Σύστημα τηλεφωνίας PBX (private branch
exchange) (συνδρομητικό κέντρο)
• ISDN: Σύστημα ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων
υπηρεσιών (ISDN).
• FoIP: Μια οικονομική υπηρεσία τηλεφωνίας η
οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε
φαξ με τον εκτυπωτή σας μέσω Internet. Η
μέθοδος αυτή ονομάζεται Πρωτόκολλο Fax over
Internet Protocol (FoIP). Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
Ελληνικά
Οι εκτυπωτές ΗΡ είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση
με παραδοσιακές υπηρεσίες αναλογικής τηλεφωνίας.
Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον ψηφιακής τηλεφωνίας
(όπως DSL/ADSL, PBX ή ISDN), μπορεί να χρειαστεί
να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ή μετατροπείς ψηφιακού
σήματος σε αναλογικό κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή
για λειτουργία φαξ.
95
Ρύθμιση ασύρματης επικοινωνίας (802.11)
Εάν ο εκτυπωτής υποστηρίζει
ασύρματη επικοινωνία (802.11),
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα
με τη σειρά που εκτίθενται για να δημιουργήσετε
ασύρματη σύνδεση για τον εκτυπωτή.
Βήμα 1: Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή
Για να ρυθμίσετε την ασύρματη επικοινωνία, εκτελέστε
το πρόγραμμα εγκατάστασης το οποίο παρέχεται στο
CD λογισμικού HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Το
πρόγραμμα εγκατάστασης εγκαθιστά το λογισμικό και
δημιουργεί μια ασύρματη σύνδεση.
Σημείωση: Πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση της
ασύρματης επικοινωνίας, βεβαιωθείτε ότι έχει
εγκατασταθεί το υλικό του εκτυπωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αφίσα
εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή ή στις
οδηγίες που παρέχονται στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή.
οποιαδήποτε μηνύματα κατά την
εγκατάσταση, επιλέξτε “always permit/allow”
(να επιτρέπεται πάντα/να επιτρέπεται) στα
μηνύματα. Η ενεργοποίηση αυτής της
επιλογής επιτρέπει την επιτυχή εγκατάσταση
του λογισμικού στον υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας
σύστημα.
• Windows: Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Δίκτυο
(Ethernet/Ασύρματο) και, στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας
σύστημα.
1. Τοποθετήστε το CD λογισμικού HP στον
υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Σημείωση: Εάν το λογισμικό τείχους
προστασίας στον υπολογιστή σας εμφανίσει
• Mac OS X: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
προγράμματος εγκατάστασης HP στο CD
λογισμικού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το όνομα και τον
κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου.
Ποιο είναι το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου;
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού,
θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα ασύρματου
δικτύου (το οποίο είναι γνωστό και ως “SSID”) και
έναν κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου:
Ελληνικά
•
Το όνομα ασύρματου δικτύου είναι το όνομα του
ασύρματου δικτύου σας.
•
Ανάλογα με το επίπεδο της απαιτούμενης
ασφάλειας, το ασύρματο δίκτυό σας μπορεί να
χρησιμοποιεί κλειδί WEP ή φράση πρόσβασης
WPA.
ανάκτηση αυτών των πληροφοριών για ορισμένα
συστήματα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο,
επισκεφτείτε το Κέντρο ασύρματης εκτύπωσης της
HP (www.hp.com/go/wirelessprinting) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Network Diagnostic Utility στο
τμήμα Γρήγορες συνδέσεις. (Επί του παρόντος, αυτό
το εργαλείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες
τις γλώσσες.)
Εάν δεν έχετε αλλάξει το όνομα ασύρματου δικτύου
ή τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου από
τη στιγμή που πραγματοποιήσατε την εγκατάσταση
του ασύρματου δικτύου σας, μπορείτε, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να βρείτε αυτά τα στοιχεία στο πίσω
μέρος ή στο πλάι του ασύρματου δρομολογητή.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα ασύρματου
δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου
δικτύου ή εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε αυτές τις
πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης
που συνοδεύουν τον υπολογιστή ή τον ασύρματο
δρομολογητή σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε
αυτές τις πληροφορίες ούτε με αυτόν τον τρόπο,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή
με το άτομο που εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυο.
Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με
Microsoft Windows, η HP παρέχει ένα εργαλείο που
ονομάζεται “HP Home Network Diagnostic Utility”
(Βοηθητικό πρόγραμμα διάγνωσης οικείου δικτύου
της ΗΡ), το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει στην
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
τύπους συνδέσεων δικτύου, το όνομα ασύρματου
δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου
δικτύου (φράση πρόσβασης WPA, κλειδί WEP),
ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
96
Ρύθμιση ασύρματης επικοινωνίας (802.11)
Βήμα 2: Έλεγχος της ασύρματης σύνδεσης
Για να ελέγξετε την ασύρματη σύνδεση και να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, εκτελέστε τα
παρακάτω βήματα:
1.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος
και ότι υπάρχει χαρτί τοποθετημένο στο δίσκο.
Για επιπλέον πληροφορίες αντιμετώπισης
προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβλήματα
ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης (802.11)” στη
σελίδα 101.
2. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το δεξί
βέλος , αγγίξτε Ρύθμιση, και έπειτα αγγίξτε
Δίκτυο.
3. Αγγίξτε Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου.
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια αναφορά με τα
αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν ο έλεγχος αποτύχει,
ανατρέξτε στην αναφορά για πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και εκτελέστε
ξανά τον έλεγχο.
Αλλαγή του τύπου σύνδεσης
Εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP, μπορείτε να
αλλάξετε σε διαφορετική σύνδεση όποτε επιθυμείτε.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας
σύστημα.
Windows
Mac OS X
1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το
δεξί βέλος , αγγίξτε Ρύθμιση, και έπειτα
αγγίξτε Δίκτυο.
1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το
δεξί βέλος , αγγίξτε Ρύθμιση, και έπειτα
αγγίξτε Δίκτυο.
2. Αγγίξτε Επαναφορά προεπιλογών δικτύου,
και έπειτα αγγίξτε Ναι για επιβεβαίωση.
2. Αγγίξτε Επαναφορά προεπιλογών δικτύου,
και έπειτα αγγίξτε Ναι για επιβεβαίωση.
3. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή,
κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε
Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα,
επιλέξτε HP, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή
σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο
Εγκατάσταση και λογισμικό εκτυπωτή.
3. Ανοίξτε το HP Utility. (Το HP Utility βρίσκεται
στον υποφάκελο Hewlett-Packard του
φακέλου Applications (Εφαρμογές), στο
ανώτατο επίπεδο του σκληρού δίσκου.)
4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Applications
(Εφαρμογές) στη γραμμή εργαλείων.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο HP Setup
Assistant (Βοηθός εγκατάστασης HP) και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
97
Ελληνικά
Σημείωση: Εάν αλλάζετε από ενσύρματη
(Ethernet) σε ασύρματη σύνδεση, αποσυνδέστε το
καλώδιο Ethernet. Η σύνδεση καλωδίου Ethernet
απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης
λειτουργίας του εκτυπωτή.
Επίλυση προβλημάτων ρύθμισης
Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια,
ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. Για
πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του
οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα
“Πού βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;” στη
σελίδα 82.
ι παρακάτω ενότητες παρέχουν
Ο
πληροφορίες βοήθειας για
προβλήματα που μπορεί να
αντιμετωπίσετε κατά τη ρύθμιση
του εκτυπωτή.
Προβλήματα κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή
•
Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη
(Τροφοδοσία) είναι αναμμένη και δεν
αναβοσβήνει. Όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιηθεί
για πρώτη φορά, χρειάζεται περίπου 45
δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί.
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό, λευκό,
αχρησιμοποίητο χαρτί μεγέθους A4 ή Letter
(8,5x11 ίντσες) στον εκτυπωτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής εμφανίζει την αρχική
οθόνη και ότι στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
δεν υπάρχουν άλλες φωτεινές ενδείξεις που είναι
αναμμένες ή αναβοσβήνουν.
•
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που
χρησιμοποιείτε (όπως π.χ. το καλώδιο USB ή το
καλώδιο Ethernet) είναι σε καλή κατάσταση.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί
στο δίσκο και ότι το χαρτί δεν είναι μπλεγμένο στον
εκτυπωτή.
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα μάνδαλα και
τα καλύμματα σωστά.
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την ταινία και τα
υλικά συσκευασίας από το εξωτερικό και το
εσωτερικό του εκτυπωτή.
•
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα δοχεία μελάνης
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που περιλαμβάνονταν στη
συσκευασία του εκτυπωτή όταν ρυθμίζετε για
πρώτη φορά τον εκτυπωτή.
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει με ασφάλεια το
καλώδιο τροφοδοσίας και το μετασχηματιστή και
ότι η πηγή τροφοδοσίας λειτουργεί σωστά.
Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τον οδηγό χρήσης;
Ελληνικά
Ανάλογα με την επιλογή που ορίζετε όταν
εγκαθιστάτε το λογισμικό ΗΡ, ο οδηγός χρήσης
μπορεί να μην εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
του οδηγού χρήσης.
Για να εγκαταστήσετε τον οδηγό χρήσης, εκτελέστε
τα παρακάτω βήματα:
Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το CD
λογισμικού ΗΡ ή εάν ο υπολογιστής
σας δεν διαθέτει μονάδα δίσκου CD
ή DVD, μπορείτε να κάνετε λήψη του
λογισμικού HP από την τοποθεσία
υποστήριξης της HP στο web
(www.hp.com/go/customercare).
Σε αυτήν την τοποθεσία web,
αναζητήστε τον εκτυπωτή σας και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Λήψεις λογισμικού
& προγραμμάτων οδήγησης. Επιλέξτε
το λειτουργικό σας σύστημα, επιλέξτε
την επιλογή για λήψεις προγραμμάτων
οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε
την επιλογή που περιλαμβάνει τη φράση
“Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης
με πλήρεις δυνατότητες” στο όνομά της.
1. Τοποθετήστε στον υπολογιστή σας το CD
λογισμικού που συνοδεύει τον εκτυπωτή και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Στην οθόνη που εμφανίζει το προτεινόμενο
λογισμικό, ενεργοποιήστε την επιλογή που
αντιστοιχεί στο λειτουργικό σύστημα που
χρησιμοποιείτε:
• Windows: Ενεργοποιήστε την επιλογή που
περιέχει τη λέξη “Βοήθεια” στο όνομά της.
• Mac OS X: Επιλέξτε την επιλογή Συνιστώμενο
λογισμικό HP
98
Επίλυση προβλημάτων ρύθμισης
Προβλήματα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού
•
Πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού,
βεβαιωθείτε ότι όλα τα άλλα προγράμματα είναι
κλειστά.
•
Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows,
βεβαιωθείτε ότι προσδιορίζετε το σωστό γράμμα
μονάδας δίσκου εάν ο υπολογιστής δεν
αναγνωρίζει τη διαδρομή στη μονάδα δίσκου CD
που πληκτρολογείτε.
•
Εάν ο υπολογιστής δεν έχει δυνατότητα
αναγνώρισης του CD λογισμικού HP στη μονάδα
CD, ελέγξτε εάν το CD λογισμικού HP έχει υποστεί
βλάβη. Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε το
λογισμικό HP από την ιστοσελίδα HP
(www.hp.com/go/customercare).
•
Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows και
συνδέετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας καλώδιο
USB, βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης
USB δεν έχουν απενεργοποιηθεί στη Διαχείριση
συσκευών των Windows.
Προβλήματα κατά τη ρύθμιση του φαξ
Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για την
επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε
κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας φαξ του εκτυπωτή.
Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι σωστά
ρυθμισμένος για επικοινωνία με φαξ, μπορεί να
αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή ή
λήψη φαξ.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία φαξ,
μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου φαξ για
να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή. Ο έλεγχος θα
αποτύχει, εάν ο εκτυπωτής δεν είναι σωστά ρυθμισμένη
για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο, αφού
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή για φαξ. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο “Βήμα 2:
Έλεγχος ρύθμισης φαξ” στη σελίδα 90.
Βήμα 1: Ελέγξτε τη ρύθμιση φαξ
Ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή και βεβαιωθείτε
ότι είναι ρυθμισμένος σωστά για τη λειτουργία φαξ.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
“Ρύθμιση και χρήση φαξ” στη σελίδα 87.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα
χρησιμοποιώντας τις υποδείξεις που παρέχει ο έλεγχος
φαξ, προχωρήστε στο Βήμα 2.
Βήμα 2: Έλεγχος της λίστας πιθανών προβλημάτων
Εάν εκτελέσατε τον έλεγχο φαξ, αλλά, παρ’ όλα
αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με
τη ρύθμιση του φαξ, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα
πιθανών προβλημάτων και λύσεων:
99
Ελληνικά
Συμβουλή: Εάν λάβετε ένα σφάλμα επικοινωνίας
φαξ που περιλαμβάνει κωδικό σφάλματος,
μπορείτε να βρείτε μια επεξήγηση του κωδικού
σφάλματος στην ιστοσελίδα υποστήριξης της
HP (www.hp.com/go/customercare). Εάν σας
ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και, στη συνέχεια,
πληκτρολογήστε “κωδικοί σφαλμάτων φαξ” στο
πλαίσιο Αναζήτησης.
Επίλυση προβλημάτων ρύθμισης
Ο εκτυπωτής αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την αποστολή
και λήψη φαξ
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο
τηλεφώνου ή τον προσαρμογέα που παρέχεται μαζί
με τον εκτυπωτή. (Εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτό το
καλώδιο τηλεφώνου ή αυτόν τον προσαρμογέα, η
οθόνη μπορεί να εμφανίζει πάντα το μήνυμα
“Phone Off Hook” (Τηλέφωνο κατεβασμένο).)
• Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται ή ότι δεν
είναι κατειλημμένα τηλέφωνα επέκτασης (δηλαδή,
τηλέφωνα στην ίδια τηλεφωνική γραμμή που δεν
είναι συνδεδεμένα με τον εκτυπωτή) ή άλλος
εξοπλισμός. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για φαξ αν μία
εσωτερική γραμμή τηλεφώνου είναι ανοικτή ή εάν
χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή για
αποστολή email ή πρόσβαση στο Internet.
• Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου
(splitter), αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
με το φαξ. Δοκιμάστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή
απευθείας στην επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου.
• Βεβαιωθείτε ότι η μία άκρη του καλωδίου του
τηλεφώνου είναι συνδεδεμένη με την πρίζα, ενώ η
άλλη άκρη είναι συνδεδεμένη με τη θύρα “1-LINE”
στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
• Δοκιμάστε να συνδέσετε απευθείας ένα τηλέφωνο
που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου και ελέγξτε
εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο
κλήσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας
σας και ζητήστε της να ελέγξει τη γραμμή.
• Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής συνδέεται σε
αναλογική τηλεφωνική γραμμή, γιατί διαφορετικά
δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να
ελέγξετε εάν η τηλεφωνική γραμμή είναι ψηφιακή,
•
•
•
•
συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη
γραμμή και ακούστε εάν υπάρχει τόνος κλήσης.
Εάν δεν ακούγεται όπως ένας τυπικός ήχος τόνος
κλήσης, ενδέχεται να είναι τηλεφωνική γραμμή με
ρύθμιση για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τον
εκτυπωτή σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και
δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
Ελέγξτε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής
γραμμής συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην
επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου και ακούγοντας εάν
υπάρχει στατικός ή άλλου είδους θόρυβος. Οι
τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου
(θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
στην αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ακούσετε
θόρυβο, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία
διόρθωσης σφαλμάτων (ECM) και δοκιμάστε ξανά
να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL,
βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα φίλτρο DSL/
ADSL. Χωρίς το φίλτρο, η αποστολή ή λήψη φαξ
δεν είναι επιτυχής.
Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX ή
μετατροπέα/ προσαρμογέα τερματικού ISDN,
βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με
τη σωστή θύρα και ότι ο προσαρμογέας τερματικού
είναι ρυθμισμένος στο σωστό τύπο διακόπτη για τη
χώρα/περιοχή σας.
Εάν χρησιμοποιείτε Φαξ σε υπηρεσία IP,
προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε χαμηλότερη
ταχύτητα σύνδεσης. Εάν δεν έχει αποτέλεσμα,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης για την
υπηρεσία φαξ μέσω ΙΡ.
Ο εκτυπωτής μπορεί να στείλει αλλά δεν μπορεί να λάβει φαξ
Ελληνικά
• Εάν δεν χρησιμοποιείτε υπηρεσία διακριτών
κτύπων, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία “Distinctive
Ring” (Διακριτός κτύπος) στον εκτυπωτή είναι
ρυθμισμένη σε “All Rings” (Όλοι οι κτύποι).
• Εάν η λειτουργία “Auto Answer” (Αυτόματη
απάντηση) είναι ρυθμισμένη σε “Off”
(Απενεργοποίηση) ή εάν είστε συνδρομητής σε μια
υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στην ίδια
τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείτε για το φαξ,
μπορείτε να λαμβάνετε φαξ μόνο με μη αυτόματο
τρόπο.
• Εάν έχετε μόντεμ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας
στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή,
βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του μόντεμ δεν έχει
ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα.
• Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή
με τον εκτυπωτή:
--Ελέγξτε ότι ο τηλεφωνητής λειτουργεί κανονικά.
--Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να
λαμβάνει φαξ αυτόματα.
--Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Κτ. πριν απ/ση έχει
οριστεί σε αριθμό κτύπων μεγαλύτερο από αυτόν
του τηλεφωνητή.
--Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιμάστε να
λάβετε ένα φαξ.
--Εγγράψτε ένα μήνυμα διάρκειας περίπου 10
δευτερολέπτων. Κατά την εγγραφή, προφέρετε το
μήνυμα αργά και σε χαμηλή ένταση. Αφήστε
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα σιγής στο τέλος του
φωνητικού μηνύματος.
• Άλλος εξοπλισμός με την ίδια τηλεφωνική γραμμή
ενδέχεται να προκαλέσει αποτυχία του ελέγχου φαξ.
Μπορείτε να αποσυνδέσετε όλες τις άλλες συσκευές
και να πραγματοποιήσετε ξανά τον έλεγχο. Εάν ο
έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης είναι επιτυχής,
τότε μία ή περισσότερες από τις άλλες συσκευές
προκαλούν προβλήματα. Προσπαθήστε να τις
συνδέσετε μία μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να
λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποια συσκευή
προκαλεί το πρόβλημα.
100
Επίλυση προβλημάτων ρύθμισης
Ο εκτυπωτής μπορεί να λάβει αλλά δεν μπορεί να στείλει φαξ
• Ο εκτυπωτής μπορεί να καλεί πολύ γρήγορα ή
πολύ αργά. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται
πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή καλώντας το
“9,” δοκιμάστε να παρεμβάλετε παύσεις ως εξής:
9-XXX-XXXX (όπου XXX-XXXX είναι ο αριθμός
φαξ στον οποίο στέλνετε το φαξ). Για παύση,
αγγίξτε * και επιλέξτε παύλα (-).
Αργεντινή
Αυστραλία
Βραζιλία
Καναδάς
Χιλή
Κίνα
Κολομβία
Ελλάδα
Ινδία
Ινδονησία
• Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη
χειροκίνητη αποστολή φαξ από τηλέφωνο που
είναι συνδεδεμένο απευθείας στον εκτυπωτή, και
αν είστε στις παρακάτω χώρες/περιοχές, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του
τηλεφώνου για να αποστείλετε το φαξ:
Ιρλανδία
Ιαπωνία
Κορέα
Λατινική Αμερική
Μαλαισία
Μεξικό
Φιλιππίνες
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρωσία
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Ισπανία
Ταϊβάν
Ταϊλάνδη
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
Βιετνάμ
Προβλήματα ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης (802.11)
Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για την
επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε
κατά τη σύνδεση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό
σας.
Ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά που
εκτίθενται.
Μετά την επίλυση των προβλημάτων…
Αφού επιλύσετε τυχόν προβλήματα και συνδέσετε με επιτυχία τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο σας,
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:
Windows
Mac OS X
1. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή,
κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε
Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα,
επιλέξτε HP, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή
σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο
Εγκατάσταση και λογισμικό εκτυπωτή.
1. Ανοίξτε το HP Utility. (Το HP Utility βρίσκεται
στον υποφάκελο Hewlett-Packard του
φακέλου Applications (Εφαρμογές), στο
ανώτατο επίπεδο του σκληρού δίσκου.)
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση νέου
εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο
σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εφαρμογών στη
γραμμή εργαλείων του HP Utility, κάντε διπλό
κλικ στο στοιχείο HP Setup Assistant και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
101
Ελληνικά
Σημείωση: Εάν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε
προβλήματα, ανατρέξτε στις πληροφορίες
επίλυσης προβλημάτων στον οδηγό χρήσης. (Για
πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του οδηγού
χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Πού βρίσκεται ο
οδηγός χρήσης;” στη σελίδα 82.) Εναλλακτικά,
επισκεφτείτε το Κέντρο ασύρματης εκτύπωσης της
HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).
Επίλυση προβλημάτων ρύθμισης
Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ασύρματης
λειτουργίας (802.11) είναι ενεργοποιημένη
Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη κοντά στο κουμπί ασύρματου
του εκτυπωτή δεν είναι αναμμένη, οι ασύρματες
δυνατότητες ενδέχεται να μην έχουν ενεργοποιηθεί.
Σημείωση: Εάν αλλάζετε από ενσύρματη
(Ethernet) σε ασύρματη σύνδεση, αποσυνδέστε
το καλώδιο Ethernet. Η σύνδεση καλωδίου
Ethernet απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης
λειτουργίας του εκτυπωτή.
Για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο, αγγίξτε το δεξί
βέλος , αγγίξτε Ρύθμιση, και έπειτα αγγίξτε Δίκτυο.
Εάν δείτε μια επιλογή Ασύρματο: Απενεργοποιημένο
στη λίστα, αγγίξτε αυτή την επιλογή, και έπειτα αγγίξτε
Ενεργοποίηση.
Βήμα 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος
στο δίκτυο
Εάν δεν έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο όνομα
ασύρματου δικτύου που σας δόθηκε μαζί με τον
ασύρματο δρομολογητή σας, ενδέχεται να έχετε συνδεθεί
κατά λάθος σε ένα γειτονικό ασύρματο δίκτυο και
όχι στο δικό σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο
δρομολογητή ή το σημείο ασύρματης πρόσβασης.
Βήμα 3. Επανεκκίνηση των στοιχείων του ασύρματου δικτύου
ξανά τις τρεις συσκευές με την εξής σειρά: πρώτα
το δρομολογητή, έπειτα τον εκτυπωτή και τέλος τον
υπολογιστή. Ορισμένες φορές, η απενεργοποίηση της
τροφοδοσίας και η εκ νέου ενεργοποίησή της μπορεί να
αποκαταστήσει ένα πρόβλημα επικοινωνίας του δικτύου.
Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και τον εκτυπωτή
και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τους ξανά με την εξής
σειρά: πρώτα το δρομολογητή και έπειτα τον εκτυπωτή.
Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση,
απενεργοποιήστε το δρομολογητή, τον εκτυπωτή και
τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
Βήμα 4. Εκτέλεση του ελέγχου ασύρματου δικτύου
Για προβλήματα ασύρματης δικτύωσης, εκτελέστε τον
Έλεγχο ασύρματου δικτύου.
Μείωση παρεμβολών
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο “Βήμα 2:
Έλεγχος της ασύρματης σύνδεσης” στη σελίδα 97.
Ελληνικά
Συμβουλή: Εάν ο έλεγχος ασύρματου δικτύου
υποδεικνύει ότι το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να
μετακινήσετε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον ασύρματο
δρομολογητή.
102
Οι παρακάτω συμβουλές μπορεί να βοηθήσουν
στη μείωση των πιθανοτήτων δημιουργίας
παρεμβολών σε ένα ασύρματο δίκτυο:
• Κρατήστε τις ασύρματες συσκευές μακριά από
μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια
αρχειοθέτησης, καθώς και άλλες
ηλεκτρομαγνητικές συσκευές όπως συσκευές
μικροκυμάτων και ασύρματα τηλέφωνα, καθώς
αυτά τα αντικείμενα μπορεί να διακόψουν τα
ραδιοσήματα.
• Κρατήστε τις ασύρματες συσκευές μακριά από
ογκώδη κτίρια, καθώς μπορεί να
απορροφήσουν ραδιοκύματα και σήματα
μικρότερης έντασης.
• Τοποθετήστε το σημείο πρόσβασης ή τον
ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική θέση,
σε απευθείας οπτική επαφή με τις ασύρματες
συσκευές του δικτύου.
• Κρατήστε όλες τις ασύρματες συσκευές του
δικτύου σε εμβέλεια μεταξύ τους.
Επίλυση προβλημάτων ρύθμισης
Βήμα 5. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν συνδέεται
στο δίκτυό σας μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή
ενώ είστε συνδεδεμένοι στο VPN, μπορείτε να
συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας με
καλώδιο USB. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί και τις
δύο συνδέσεις του, USB και δικτύου, ταυτόχρονα.
Ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) είναι ένα δίκτυο
υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet για να
παρέχει μια απομακρυσμένη, ασφαλή σύνδεση στο
δίκτυο ενός οργανισμού. Ωστόσο, οι περισσότερες
υπηρεσίες VPN δεν σας επιτρέπουν την πρόσβαση
σε τοπικές συσκευές (όπως είναι ο εκτυπωτής σας)
στο τοπικό σας δίκτυο όσο ο υπολογιστής σας είναι
συνδεδεμένος στο VPN.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
το διαχειριστή του δικτύου σας ή το άτομο που
εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυο.
Για να συνδεθείτε με τον εκτυπωτή, αποσυνδεθείτε από
το VPN.
Προβλήματα με τη χρήση των υπηρεσιών web
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Υπηρεσίες web,
όπως HP ePrint και Εφαρμογές εκτυπωτή, ελέγξτε τα εξής:
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος
στο Internet μέσω σύνδεσης Ethernet ή ασύρματης
σύνδεσης.
•
Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτές τις δυνατότητες web, εάν ο εκτυπωτής
συνδέεται με χρήση καλωδίου USB.
•
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στο
πρόγραμμα περιήγησης στο web που
χρησιμοποιείτε (π.χ. Internet Explorer, Firefox ή
Safari).
Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί οι τελευταίες
ενημερώσεις προϊόντος στον εκτυπωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
“Ενημέρωση του εκτυπωτή” στη σελίδα 86.
Σημείωση: Εάν απαιτείται μια υποχρεωτική
ενημέρωση για τον εκτυπωτή, οι Υπηρεσίες web
θα απενεργοποιηθούν έως ότου εγκατασταθεί η
ενημέρωση. Μόλις εγκατασταθεί η ενημέρωση,
ρυθμίστε τις Υπηρεσίες web ξανά. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα “Ρύθμιση των Υπηρεσιών web” στη
σελίδα 85.
•
Βεβαιωθείτε ότι οι Υπηρεσίες web είναι
ενεργοποιημένες στον εκτυπωτή. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση
των Υπηρεσιών web” στη σελίδα 85.
•
Εάν χρησιμοποιείτε το HP ePrint, ελέγξτε τα εξής:
• Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή
είναι η μοναδική διεύθυνση που αναγράφεται
στη γραμμή “Προς” του μηνύματος e-mail. Εάν
αναγράφονται και άλλες διευθύνσεις e-mail στη
γραμμή “Προς”, τα συνημμένα που στέλνετε
ενδέχεται να μην εκτυπωθούν.
Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις
διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο
Internet, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διακομιστή
μεσολάβησης που εισάγετε είναι έγκυρες:
• Εάν ο διακομιστής μεσολάβησης που
χρησιμοποιείτε απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
αυτές έχουν εισαχθεί σωστά.
• Απευθυνθείτε στο διαχειριστή ΙΤ ή το πρόσωπο
που εγκατέστησε το τείχος προστασίας σας.
Εάν οι ρυθμίσεις του διακομιστή διαμεσολάβησης
που χρησιμοποιούνται από το τείχος προστασίας
σας έχουν αλλάξει, πρέπει να ενημερώσετε αυτές τις
ρυθμίσεις είτε στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή είτε
στον ενσωματωμένο διακομιστή web (EWS). Εάν οι
ρυθμίσεις αυτές δεν ενημερωθούν, δεν θα μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες web.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα “Ρύθμιση των Υπηρεσιών web” στη
σελίδα 85.
Συμβουλή: Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με
τη ρύθμιση και τη χρήση των υπηρεσιών web,
επισκεφθείτε το www.eprintcenter.com.
103
Ελληνικά
•
• Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα που στέλνετε
πληρούν τις απαιτήσεις του HP ePrint. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα “Οδηγίες HP ePrint” στη σελίδα 86.
Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή web (ΕWS)
Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική σελίδα του
εκτυπωτή (ενσωματωμένος web server ή EWS) για να
εμφανίσετε τις πληροφορίες κατάστασης, να αλλάξετε
ρυθμίσεις και να διαχειριστείτε τη συσκευή από τον
υπολογιστή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε
ή να διαμορφώσετε κάποιο ειδικό λογισμικό στον
υπολογιστή σας.
Σημείωση: Μπορείτε να ανοίξετε και να
χρησιμοποιήσετε τον EWS, χωρίς να είστε
συνδεδεμένος στο Internet. Ωστόσο, ορισμένες
λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον EWS,
ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. Για πληροφορίες
σχετικά με την εύρεση του οδηγού χρήσης, ανατρέξτε
στην ενότητα “Πού βρίσκεται ο οδηγός χρήσης;” στη
σελίδα 82.
Για να ανοίξετε τον EWS
1.
Λάβετε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή. Η διεύθυνση
IP εμφανίζεται στη Σελίδα διαμόρφωσης δικτύου.
α. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
β. Αγγίξτε το δεξί βέλος , αγγίξτε Ρύθμιση,
αγγίξτε Αναφορές, και έπειτα αγγίξτε Σελίδα
διαμόρφωσης δικτύου.
2. Σε ένα υποστηριζόμενο από τον υπολογιστή σας
πρόγραμμα περιήγησης στο web, πληκτρολογήστε
τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή
που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή.
Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση IP είναι
123.123.123.123, πληκτρολογήστε την ακόλουθη
διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web:
http://123.123.123.123
Ελληνικά
104
Συμβουλή: Αφού ανοίξετε τον EWS, μπορείτε να
ορίσετε έναν σελιδοδείκτη, ώστε να μπορείτε να
επιστρέφετε γρήγορα σε αυτόν.
Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα
περιήγησης Safari σε Mac OS X, μπορείτε επίσης
να χρησιμοποιήσετε το σελιδοδείκτη Bonjour για
να ανοίξετε τον EWS, χωρίς να πληκτρολογήσετε
τη διεύθυνση IP. Για να χρησιμοποιήσετε το
σελιδοδείκτη Bonjour, ανοίξτε το Safari και, στη
συνέχεια, από το μενού του Safari, κάντε κλικ
στην επιλογή Preferences (Προτιμήσεις). Στην
καρτέλα Bookmarks (Σελιδοδείκτες), στο τμήμα
Bookmarks bar (Γραμμή σελιδοδεικτών), επιλέξτε
Include Bonjour (Συμπερίληψη Bonjour) και, στη
συνέχεια, κλείστε το παράθυρο. Κάντε κλικ στο
σελιδοδείκτη Bonjour και, στη συνέχεια, επιλέξτε
το δικτυωμένο εκτυπωτή σας για να ανοίξετε τον
EWS.
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της ΗΡ
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard
Προϊόν HP
Διάρκεια περιορισμένησ εγγύησησ
Μέσα λογισμικού
90 ημέρεσ
Εκτυπωτήσ
1 έτοσ
Κεφαλέσ εκτύπωσησ/δοχεία μελάνησ
Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη τησ
εγγύησησ", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα
εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνησ HP που έχουν
αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο
τρόπο ή αλλοιωθεί.
1 έτοσ
Βοηθήματα
1 έτοσ εκτόσ και αν αναφέρεται διαφορετικά
A. Εύροσ περιορισμένησ εγγύησησ
1. Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα
παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευήσ για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την
ημερομηνία αγοράσ από τον πελάτη.
2. Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη τησ HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσησ οδηγιών προγραμματισμού.
Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντοσ θα γίνεται χωρίσ διακοπέσ ή σφάλματα.
3. Η περιορισμένη εγγύηση τησ HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του
προϊόντοσ και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
α. Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
β. Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
γ. Λειτουργία εκτόσ των προδιαγραφών του προϊόντοσ,
δ. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
4. Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτασ που δεν είναι HP ή κασέτασ που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την
εγγύηση προσ τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξησ τησ HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του
εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση κασέτασ που δεν είναι HP ή κασέτασ που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτασ μελάνησ που έχει
λήξει, θα οφείλεται στην HP η συνήθησ χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη
συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
5. Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύοσ τησ εγγύησησ, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε
προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση τησ HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το
προϊόν.
6. Σε περίπτωση αδυναμίασ τησ HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που
καλύπτεται από την εγγύηση τησ HP, εντόσ εύλογου χρονικού διαστήματοσ μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα
αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράσ του προϊόντοσ.
7. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευήσ, αντικατάστασησ ή αποζημίωσησ, μέχρισ ότου ο πελάτησ επιστρέψει το
ελαττωματικό προϊόν στη HP.
8. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του
θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντοσ που θα αντικατασταθεί.
9. Στα προϊόντα τησ HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα
ωσ προσ την απόδοση με καινούργια.
10. Η Δήλωση Περιορισμένησ Εγγύησησ τησ HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν.
Τα συμβόλαια για πρόσθετεσ υπηρεσίεσ εγγύησησ, όπωσ είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από
οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησησ τησ HP σε χώρεσ όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από
εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.
Β. Περιορισμοί τησ εγγύησησ
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Γ. Περιορισμοί τησ ευθύνησ
1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεισ που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησησ
αποτελούν τισ μοναδικέσ και αποκλειστικέσ αποζημιώσεισ προσ τον πελάτη.
2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ
ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
Δ. Τοπική νομοθεσία
1. Η παρούσα δήλωση εγγύησησ παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτησ ενδέχεται επίσησ να έχει
άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στισ Ηνωμένεσ Πολιτείεσ, από επαρχία σε επαρχία στον
Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
2. Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησησ αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί
ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένεσ δηλώσεισ
αποποίησησ τησ ευθύνησ και περιορισμοί τησ παρούσασ δήλωσησ εγγύησησ ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη.
Για παράδειγμα, ορισμένεσ πολιτείεσ στισ ΗΠΑ, καθώσ και κάποιεσ κυβερνήσεισ εκτόσ των Ηνωμένων Πολιτειών
(συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
α. Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων
αποποίησησ ευθύνησ και των περιορισμών τησ παρούσασ δήλωσησ εγγύησησ (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
β. Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιεσ δηλώσεισ αποποίησησ ευθύνησ ή
περιορισμούσ, ή
γ. Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησησ, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών
εγγυήσεων τισ οποίεσ ο κατασκευαστήσ δεν μπορεί να αποποιηθεί ή να επιτρέπουν περιορισμούσ για τη διάρκεια των
σιωπηρών εγγυήσεων.
3. ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ
ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.
Πληροφορίεσ Περιορισμένησ Εγγύησησ τησ HP
Αγαπητέ πελάτη,
Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίεσ και οι διευθύνσεισ των εταιρειών τησ ΗΡ που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση τησ ΗΡ
(εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σασ.
Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπωσ
αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράσ του προϊόντοσ.
Ελλάδα/ Κύπροσ: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
105
Ελληνικά
Κεφαλέσ εκτύπωσησ (ισχύει μόνο για προϊόντα με κεφαλέσ
εκτύπωσησ που μπορούν να αντικατασταθούν από τον
πελάτη)
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in China
Imprimé en Chine
www.hp.com
PL
ES
PT
EL
*CM749-90046*
*CM749-90046*
CM749-90046

Documentos relacionados

HP Officejet 6500

HP Officejet 6500 proporcionado con el equipo todo en uno. Consulte la Guía de instalación inicial de fax para obtener más información.

Leia mais

HP Officejet 6600/6700 Getting Started Guide

HP Officejet 6600/6700 Getting Started Guide Copyright Information © 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as...

Leia mais