Š €Š €Š پŠ €Š پŠ • AAAAAA | b | b | b | b | b | | b AAAA AAA A AAAA

Transcrição

Š €Š €Š پŠ €Š پŠ • AAAAAA | b | b | b | b | b | | b AAAA AAA A AAAA
Credo
; Š A
€
• Cre
€Š
A
1
€Š A
Cre
<
A
Š
Cre
Š A
>€ A
Cre
Allegro
-
-
do,
|
-
-
-
do,
-
-
-
do,
-
-
-
do,
6
|
De - um,
in
€ |
t t
 |
t t
De - um, in
A
Cre
AA
A
Cre
un - um
|Ç
un
-
De - um, in
un - um
De
t t
-
-
-
-
do,
-
-
-
do,
b
t t
um
|
De - um,
-
|
do,
De - um,
|
|
-
um,
um,
b
b
b
t| t t t|
t
t
|
t t t t tÇ t t
tt t
||
||
b
t
t
|
Page 1
b
do,
-
t t t t
um
-
-
|
De
De - um, in
|
-
-
AA
AA
A
t t t |
|
t
tt
t
t
A
b
|
|
|
-
A
b
t t
|||
tt
|
t
? t t t
|
t
>€
b
Cre
un
€ |
<
b
Cre
b
|
|
t t
A
b
|
-
Gt. to
Fifteenth
?
Š A
A
;
€ |
t
William Russell 1777-1813), accmpt. Vincent Novello (1781-1861)
Allegro
|
||
||
|
b
Cre - do
b
Cre - do
in
un - um
Cre - do
in
un - um
b
|
|
tY Ç Zt t t
b
in
t tIÇ J
t t t
t tY Ç Zt t t
t tY Ç Zt t t
tt t Ç t t t
t tÇ t t t
t
Cre - do
b
t tY Ç tZ t t
in
t t !t t t t
t I
t Ç tJ t t
|
t tIÇ tJ t t
|
Pa-trem on-ni - po - ten
t tY Ç tZ t t
Pa-trem om-ni - po - ten
tt tt ÇÇÇ tt tt tt
t t tt t
Pa-trem om-ni - po - ten
t t
t t
un - um
t tÇ t t t
A
Pa-trem om-ni - po - ten
t| t
|
un - um
-
tem,
t t
fac -
t t !t t t t
-
tem, fac -
-
tem, fac -
t !t
tt tt!!tt tt tt tt
|
t t
|
t !t
|
t !t
-
tem, fac -
;
11
€
#t t t tY Ç tZ |
to - rem coe - li
to - rem coe - li
t t t
#t
t
#
t
>€
t #t tt !tt
?  #t #t !t t
#t #t !t tt
to - rem
€
|
coe - li
|
€ |
-
rae,
|
ter
-
rae,
et
ter
-
rae,
t t
t t
t t
t t
- lium
t t
t t
coe - li
et
ter - rae,
t t
vi - si
||
||
et
ter - rae,
tt t
tt tt
vi -
 |
t t
||
||
coe - li
? |
|
|
t t
|
t t
t t
tt
t
t
t
|
t t
coe - li
-
et
a
|
t t
tÇ
bi
-
ter - rae,
|
et
t t t
I
ni - um et
tY t t
tY t t
li - um
|
|
et
|
t t
|
t t
coel - li
ter - rae,
et
coel - li
|Ç
coe - li
t t
et
ter
coe - li
et
ter - rae,
t t
||
||
a
om - ni - um
|
|
t
t t t t
tÇ
om tÇ
|
et
a
tt c
t
t| t tt c
|
t
vi - si - bi
t t
t c
et
||
|
|
coe - li
t c
vi - si - bi - lium
ter - rae,
>€
ter
t c
rae,
t tY Ç Zt t t
ter - rae,
€ |
<
et
t #t !t Ç
tY tZ |

16
-
t t
Ç
#t Yt tZ |
to - rem coe - li
€
;
ter
t t t !tIÇ tJ |
€
<
et
t c
||
||
t t
|
||
|
|
in
in
in
-
|
|
-
|
t Ç tY
|
||
|
|
|
|
rae,
t
t t
tt tt
t t
t t
t Ç tY ²|
vi - si - bi -
vi
-
et
li - um.
t Ç tI t Ç I
t |
- si - bi - li - um.
t Ç tY t Ç tY |
tÇ
vi - si - bi - li - um
t |
tI t Ç I
³
si - bi
li - um et
in
vi - si - bi - li - um
²|
t
t
t
|
Ç
t
Ç
Y
t
t
t
Y
t
tt t| t
t tt
t
t ||
t
AAA
t t |||| |||
t |
t
³
Page 2
;
÷
t Ç !tI t t
€ t tIÇ J
t t t
Do - mi - num
Je
t Ç tI t t
 t tY Ç Zt t t
t Ç tY t t
|Ç
t
Je
sum
t t t t
Largo
Cre - do
in un - um
t t
t Ç tY |
Cre - do in un - um
t
€ t tIÇ J
Cre - do
<
Do - mi - num
in un - um
Cre - do in un - um
26
€ !|
€
€
<
t c
De - i,
|
t
De - i,
| t
c
c
De - i,
#|
t

c
De - i,
t
> € !||| ttt tt
?  #|
#|
t t
|
Do - mi - num
!| Ç
tÇ
t
|| Ç !tI t tt
|| ÇÇ
t
|Ç
t
t t t t
u
-
ni
-
-
Je
sum
-
t t t b
Christ - um,
sum
Je
-
t
t
ge -
Christ - um,
ni - tum
c
ex
Pa - tre
"t| Ç I
t |
|
|
|
|
|
t c
na - tum,
na - tum,
u
-
ni
-
ge -
ni - tum
et
u
-
ni
-
ge -
ni - tum
et
|
|
|
|
Page 3
tÇ
na - tum,
ge -
!tt ÇÇ !ttI !|t| t
|
t
tY |
Fi - li - um
t
t !t t
et
ex Pa - tre
!t t t t
-
tt t tt t
|
t tt
|
!|
!|
|
t Ç tY |
Fi - li - um
|
|
ni
|
t Ç tY t c
tÇ I
t |
t t t !t
-
|
Fi - li - um
tt !tt t t| t
t t t |
t t t t
t t
|
|
u
|
!|
tÇ I
t !t
ni - tum
t Ç tY t c
et
b
"t Ç Yt |
Fi - li - um
t
t
!t Ç tI t c
t
Christ - um,
sum
!| Ç
!| Ç
b
t t t
Christ - um,
t t t b
t
tt tt |tt tt
Do - mi - num
t tÇ t
> € tt tt ÇÇ tt !tttt ttt
÷ Largo
t
?  |Ç
|Ç
t
;
t t t t
€ t tY Ç Zt t t
21
t ext Pat- tre#t
t
!t
t
t
ex
Pa - tre
tt #tt !ttt
t t
|
#t
|
#t
c
|
t
!|
t c
na - tum,
|
||
|
!|
!|
t c
t t
|
|
|
;
31
€
t t t
|
|
t t t
!|
|
an - te
t t t
|
|
an - te
et
t
ex
Pa - tre
et
ex
Pa - tre
 #t
ex
€
€
<
!t
na - tum
|
Pa - tre
ex
?  #t
|
|
#t
;
36
€ |
|
!|
om -
t
t
||
|
|
€ |
nia
sae
om -
 |
nia
sae -
om -
nia
sae
|
|
|
|
€ |
|
||
? |
|
>€
|
|
|
# |||
|
|
sae -
|Ç
|
tt t
!tt| t
|
t
t t t t
|Ç
||
|
an - te
||
|
tÇ
cu
-
t
-
cu
cu
t
-
cu
!|
om - nia
t omt - niat
t
na - tum
nia
om -
<
Pa - tre
#|
|
na - tum
!t tt tt tt
>€ t
et
t t t t
an - te om - nia
t t t t
na - tum
t #t t t
et
t t
!t t
om - nia
tI A
la.
-
-
-
t t t t t c
t
la,
t
-
la,
t
-
la,
sae - cu
t
t c
!t
-
sae - cu
t
sae - cu
t
t
-
la,
t
t
• Allegro
| t
De -
|
um
t
t
de
t
la.
De -
|
um
de
la.
De -
um
de
Page 4
||
|
•
||
|
tt
t
t
|
|
|
om - ni - a
tt !t
t # tt
|
|
|
|
|
t
t #t
om - ni - a
|
|
um
!ttt ÇÇ t tI AA
|
A
A
|
|
"||
|
De -
t
t t
om - ni - a
t c
la.
A
|
tt t t t ||
!t |
sae - cu
t !t
om - ni - a
t c
A
A
"|
t
de
t
tt
t
t
|
De
|
|
-
De -
o,
|
-
o,
|
De -
o,
||
|
De
||
|
|
|
o,
|
|
|
|
;
41
€
|
t Ç tY
Lu - men de
ve - ro,
 |
t Ç tY
ve - ro,
t t "t tY Ç tZ Det - ot "t
t
||
|
>€
t Ç tY
Lu - men de
? |
|
|
46
€
|
||
|
t
c
€ | t c
fac - tum,
|
t c

fac - tum,
||
>€ |
? |
|
fac - tum,
tt c
t
t c
t
De - o
t Ç tI |
Lu - mi - ne, De - um ve - rum de
tt tt tt tt
t t t t
|
"|
|
"|
|
t t t t
a
con - sub - stan - ti
a
a
t t t t
a
-
a
|
-
De - o
con - sub - stan - ti
-
a
|
|
t t t t
tt t t t
t t t t
Page 5
t
ve - ro,
a
|
-
|Ç
-
a
|Ç
|Ç
t
t
non
ge - ni
-
tum
non
ge - ni
-
tum
non
t
t
tt #tt t t t tt
t t t t
|
ttt
|
|
-
a
t t
t t
t
t
|
-
lem
t t t t
t t
con - sub - stan - ti -
t
t t t !t
lem,
a
t| t t !ttt
t t t
-
non
tum
con - sub - stan - ti
t t t t
con - sub - stan - ti
t
tum
-
t t t !t
lem,
t t t t
t
ge - ni
t| t !|t t
|
|
"|
|
"|
|
t
-
t t t t t t t t
ve - ro,
Lu - mi - ne, De - um ve - rum de
AA|
t c
ge - ni
t t t tY Ç tZ t t t t
t Ç tY |
Lu - mi - ne, De - um ve - rum de
t| Ç tI tt ÇÇÇ ttY ||
|
t t |
fac - tum,
€ |
<
De - o
t Ç tJ t t !t t
t t t I
Lu - men de
;
Lu - mi - ne, De - um ve - rum de
t Ç tI t Ç tI |
€ |
t t t t t t t t
t t t tY Ç tZ t t t t
€ |
Lu - men de
<
t Ç tY |
lem,
t
t
a
|
|
t t t t
con - sub - stan - ti -
tt t t !t
t t t !t
;
Pa - tri,
€ tÇ
a
per quem
t t
-
€ t t
lem
Pa
tri,
 |
t c
-
> € ttt tt
t
;
56
€
tÇ
om
€ tÇ
-
a
-
-
a,
|Ç
|
lem
a
om - nia fac - ta
|
||
|
t t t
om - nia fac - ta
tt tt tt tt
t t t tt
om - nia fac - ta
t t t t
t t t t
-
|
a
ta
sunt,
Pa
|
Pa
t t
sunt,
-
tri,
-
t t t |
t t t
|
|
|
om - nia fac - ta
t t t
t
-
A
sunt.
A
sunt.
A
sunt.
A
sunt.
AA
AA
AA
A
Page 6
|
|
ta
Pa
t t t t
t
-
fac
ni - a,
ni - a,
ni
|
om - nia
t t t t
|t t t ||
#t
|
>€ t
?  t t t #t |
t t t #t |
om -
|
|
tY |
tI |
-
|
fac
||
|
t
€ t t t |
om - ni - a,
t
t t #t |

om
<
-
t t t |
tt tt
t t
? t t
|
om - nia
tI |
con - sub - stan - ti
<
|
t t
€ t t
51
|
b
|
|
|
b
" b
" b
" b
" b
-
|
|
"|
Pa
Pa
||
|
-
quem
t t t t
tri
per
quem
"t "t t t
tri
per
quem
tt tt tt tt
t t t t
rri
per
quem
"tt t t t
"tt t t t
"A
Qui
t
|
prop
|
-
t t
ter
nos
t t
Qui
c t
prop
ter
Qui
c t
|
-
prop
|
-
ter
t t
Qui
prop
-
ter
nos
" t
t t
|Ç t
t
÷
t
" ||| ÇÇÇ
t
adagio
per
t t t t
-
c t
c
tri
-
"||
"||
Ped. "|
adagio
÷
t t t t
nos
t t
nos
tÇ t t t
|
t
Ç
tt
||| ÇÇ
t
;
€ " tÇ
61
ho
€ " tÇ
|
tI t t
prop
tI t t
|Ç
prop
|Ç
-
ter
nos
- mi - nes
et
-
ter
t
nos
t c
-
tram,
|
-
t
tram,
|
|
t t
c
nos
-
tram sa
-
t c
nos
|
-
tram sa
t t
-
|
t t
ho
- mi - nes
et
prop
-
ter
nos
-
tram,
nos
-
tram sa
-
ho
- mi - nes
et
prop
-
ter
nos
-
tram,
nos
-
tram sa
-
 " tÇ
- mi - nes
?
tY t t
t t
t
" || ÇÇ
|Ç
; " |
€
66
et
tI t t
> €" t t
|Ç
tt
t
#t t
scen - dit
de
€" |
t t
" |
t t
€" |
scen - dit
<
t
€ " tÇ
ho
<
|Ç
de
t t
t
t t t t
|Ç
t
Ç
||| ÇÇ
|
coe -
|
coe -
tt
t
t c
lis,
t c
t c
|
lis,
|
t c
t t t c
|
t
|
|
|
t c
t
t tY Ç tZ t t
Et
in - car - na - tus
t I
t Ç tJ "t t
Et
in - car - na - tus
t tIÇ tJ t t
t tY Ç tZ t t
t t
tt t t
t t t
|| ÇÇ
|Ç
|
est
|
est
|
de
|
de
|
|
|
tt
t
t t
|
t t
|
t t
lu - tem des -
lu - tem des
|
t t
lu - tem des
lu - tem des
t
t tt
|Ç t
t
t
t
Ç
||| ÇÇ
Spi
- ri
"t t
Spi
- ri
coe -
lis,
Et
in - car - na - tus
est
!|
de
Spi
- ri
scen - dit
de
coe -
lis,
Et
in - car - na - tus
est
de
Spi
- ri
|Ç
" |Ç
tt
t
t c
tÇ t t c
|
|Ç
|Ç
c
t| t Ç t t| t
|
"|
|
|
|
|
Page 7
||
|
!|
!|
||
|
|
|
t t
-
tu
ttu t
-
t t !|
de
|
t
t
"t
t
scen - dit
t
> € " | t #tt tt
?
|Ç
t
|
|Ç
tÇ
t"||
|
|
"t
-
tu
-
tu
tI |
t| t
!||
;
€" t t t b
t t t t
71
€" t
b
Sanc - to
t
Sanc - to
ex
ex
< "
t
;
est,
|
t t t t
et
Ho - mo
tY t t
|
fac - tus
est,
t t #t t
et
Ho - mo
fac - tus
est,
Sanc - to
ex
Ma - ri - a
Vir - gi - ne
et
Ho - mo
fac - tus
est,
t|| t t|| t
t t #t t
|
#|
||
|
|
€ " t "t t |
-
a
|Ç
a
a
a
tt ÇÇ
|
t| t t| t
|
"|
t t t
t t
ri
tÇ
#|
#|
t t t |
t t |Ç
Vir
-
t t
|
-
tI
t tt tt
|
t t
|
t t t |
gi
-
t t |Ç
t t |Ç
t t t t t
ne,
Vir
-
gi
t t |Ç
-
-
ne,
Ma
-
Vir
-
gi
-
-
a
ne,
Ma
-
a
Ma - ri - a
t t |Ç
ri
-
ri
-
a
t t |Ç
b
a
t
Vir
t
c t
Vir
t
> € " | Ç "t t | t t t| Ç t t | t t t| Ç t t | t t t| t t t tt
t
t t |Ç
t t |Ç
t t |Ç
?  |Ç
t
"
t
Page 8
Et
ex
t t
t t
ex
Ma -
ex
Ma -
|
Vir - gi - ne
€ " |Ç
<
tÇ
fac - tus
t t t t
tI t t
Vir - gi - ne
t t t t
Ho - mo
Ma - ri - a
76
"
tI t t
et
|
|
ex
t
" ||
€"
tÇ
t t t t
Sanc - to
> € " ttt !ttt tt tt| !ttt
?
Ma - ri - a
t t t t
t b
tY t t
Vir - gi - ne
t t "t t
€" t t t b

Ma - ri - a
tÇ
b
|t t
t t
|
|
t t t t
Vir
-
-
-
t
gi -
t t t
t t t t
gi
-
ne
t t t t
gi
-
ne
tt ttt ttt tt
t
t
Ho - mo fac - tus
t t t t
t t t t
;
|
€" |
81
e
t t t tt
t t
et
Ho -
€ " | !|

< "
t
et
|
Ho -
|
et
Ho -
est,
et
e
;
" ||
"
€" "
t t
t t
t
tt t t t t
#tt tt
t t
t t
"
€" " | | b
fix - us,
" | | b
€" "
 " | | |
< ""
""
"
|| | |
>€
| |
? "
|
" " | || |
|
ci
t t
|
a
A
|
Cru - ci - fix - us
-
fix
-
| b
us,
|
tt ÇÇ tI
t | ||
||
|| b
a
" " " 32
est.
A
est.
A
3
""" 2 A
A
est.
" " " 32
est.
A
A
AA
A
Cru
a
| | |
e - tiam pro
| |
A| | ||
| | |
| | |
Page 9
A
Cru
a
-
a
" " " 32 A
| |
e - tiam pro
a
a
" " " 32
t Ç tI | | | | |
Cru - ci - fix - us
e - tiam pro
t Ç tY | | | | |
fix - us,
-
mo - fac - tus
t
t
t
t
a
Cru
tY
mo - fac - tus
Ho -
||
|
86
t t
mo - fac - tus
t
|
|
"
> € ||| !||
?
t
tÇ
e
€" |
mo - fac - tus
" " " 32
ci
|
-
Cru
fix
A
|
-
-
ci -
us,
||
A
|| || b
| |
|
|
a
| | |
no - bis, pro
| #| |
no - bis,
pro
no - bis,
pro
| |
|| #||
A
A
ci -
| | b
a
|
-
|
||
|
#|
|
AÇ
|
no -
A
t Ç #tI t t t t
no -
no -
-
A|
|
-
-
||
At Ç t t t t
#t
t Ç #tY t t t t
;
"
€" "
a
91
"
€" " |
"
€ " " #|
bis
 " |
< ""
bis
"
"
" |
€
>
#|
? " |
"" |
bis
; ""
€ "
96
"
€ " " "A
"
€" " A
est.
<
 ""
>€
"
"""
? "
"
A
est.
est.
"A
"AAA
" "A
b
a
|
|Ç
sub
b "|
b |
sub
sub
b
"||
b ||
a
b
b
b
b
a
t t t
|
Pon
-
ti - o
Pi
la
|Ç
-
ti - o
t
Pi
-
|
-
Pon
t t t
-
la
-
Pon
-
ti - o
Pi
-
la
-
|Ç
t t
|
|
|Ç
t t t
AA
||
A| | |
Cru
b
|Ç
Cru
A
-
|
Cru
AA
AA
-
|
A
|
-
ci
-
fix - us,
ci
-
fix - us,
t t t
-
||
b
b
t Ç Yt |t t t t
|
-
|
|
|
|
t Ç tI A
et
to,
pas - sus
et
to,
pas - sus
et
| b
| b
|
us,
| b
A| | |
|
| b
Page 10
|
pas - sus
| | b
fix
#|
a
to,
a
ci
-
| b
|
a
A
a
b
|Ç
Cru
A
-
|
tus
se - pul
-
tus
se - pul
-
tus
t Ç tI A
tÇ I
t A
||
AA
|
A
A
|
a
Cru
-
t Ç tI A
#| |
AA
A
A
A
se - pul
ci
|
|
-
-
-
ci
ci
|
|
a
|
||
|
|
| | |
-
| #| "|
fix - us
t t t
Cru
|
|
e-
-
fix - us
-
fix - us
||
b Ç b t |t t
t #tY t
e-
| b
A| #| "||
|
| b
;
"
€" "
a
101
a
"
€ " " t Ç tI |
" "t Ç Yt |
€" "
ti - am
 " t Ç tY |
< ""
ti - am
|
|
pro -
pro -
|
"" Ç
"
>€
tt Ç YtI
t || |||
?  " AA
|
""
ti - am
; ""
€ "
106
"
€" " b |
" b #|
"
€ "
t t t t |
t t #t t |
no
-
no
|
-
no
-
bis
|
bis
bis
a
#|
|
sub
Pon - ti - o
|Ç t
|| ÇÇ tt
| |
t Ç tY |
²
AÇ
²
AÇ
|
et
se - pul - tus - est.
pas - sus
""" b |
€
>
#|
et
se - pul - tus - est.
#| #||
? "
b
""
²
a
se - pul - tus - est.
pas - sus
|
t || |
t Ç tI
tt ÇÇ tYt | #||
|
Pi - la - to,
Pi - la - to,
b | |
| |
b
b | |
pas - sus,
t t t | | b
Pon - ti - o Pi - la - to,
|Ç t t
b
t | |
sub
|
t Ç tI | |
t Ç Yt | #|
Pon - ti - o
‘
²
AÇ
AA ÇÇÇ
AÇ
A
³
Page 11
t #t
tt tt
|
pas - sus,
pas - sus,
b
| |
AA
A
b
• Allegro spiritoso
## 3
# 4
t t t t t
# # # 34
Et
re -
sur
b !| |
‘| |
b | |
t t t t
- rex - it,
t t t t t
t t
3
t
### 4 t t t t
t tÇ
# # # 34
Et
Et
# # # 34
a
b !| |
t t #t
sub
²
AÇ
et
|Ç
a
|Ç
t
#tt t t t |
A
|
|
a
pas - sus
 " b |
< ""
pro -
a
Et
re -
sur
t t
t t
t t
- rex - it,
t t t t t
et
et
re -
sur
- rex - it,
et
re -
sur
- rex - it,
et
t t t t t
• Allegro spiritoso
3
t
### 4 t t t t
t
tY
t t tt ttt
t
t t t t
;
t
t t !t
t
t
t
€
111
re
-
re
€ t
-
re
-
re
-
€ t
<
 |
t
t
-
- sur
-
- sur
-
-
it
ter
t t
-
rex -
t
it
ter
- sur
-
rex -
it
ter
-
tia
- sur
-
rex -
it
ter
-
tia
t
;
€
t
€ t
 t
tt
> € tt
tIÇ J
t !t
t
t
tu - rus
? |
|
t
t
t
et
et
as
-
Yt Ç Zt
-
et
Yt Ç #tZ
-
et
-
tt
t
as
as
as
t Ç #t
t Ç #t
t c
t c
|
t
cen - dit
t
cen - dit
t
in
t
tia
-
t t
t
t
t
t
!t
coe - lum,
t
|
!t|
cen - dit
t
in
tt
t
t !t !t
t !t !t
t
t
as
t #t
t !t !t
in
t
di
t t
t t
coe - lum,
cen - dit
t
di
di
tt tt tt
t #t t
t
t
di
t
tia
coe - lum,
t
in
-
t t
t c
t
tt c
t
t
Yt Ç Zt
tu - rus
<
ttt
t
tu - rus
€ t
t
t
tu - rus
t c
t
t t t
t
rex -
tt !tt
t
t
t
t
t t
>€ |
116
t t
-
t t
? |
t c
Page 12
se - cun - dum
scrip -
-
e
se - cun - dum
scrip -
t t t
t t t
se t
t
t
t t t
t t t
scrip t
t
t
-
e
cun - dum
-
e
se - cun - dum
ttt tt ttt
t
t
t
t #t
cen - dit
!t
in
t
t
t !t
!t t t
!t t t
-
lum
|
-
lum
t
in
coe
as
-
cen - dit
in
coe -
t
t|
!t
t
a
t tt
t
t !t
t
t
coe
cen - dit
c
scrip -
ttt tt ttt
t
-
!tt tt #ttt
|
t t !t
t
coe - lum,
e
as
t !t
t
-
t t t
t t t
-
t t t
t
|
t
t
#t
-
a
tt
-
tt
t
#t
;
t t
€
121
se
-
tY tY
tÇ
det
dex
ad
tY t
-
€ t t t I
t tI |
se - det ad
dex
t t t Yt tY |
€
|
 c t t Yt tY
<
lum, se
-
se
det
-
det
ad
dex
ad
t t
t
> € tt t t t t
c
t
?
t t t t
;
t Yt Yt Yt Yt
€
126
-
ter - um ven - tur
i
tÇ
-
ter - um ven - tur
i
-
ter - um ven - tur
<
>
?
 tÇ
tY Yt !tY
tt ttt !tt tt #t
€ tt t
 t Ç t t !t
tt ÇÇ Yt t !t
i
-
tÇ
-
tram
Pa
t| Ç
|
!t
tI t
tt
tram
-
-
us
t
#tY tY tY
us
t !t t t t t
ter - um ven - tur
-
t
Pa
tris,
t c
t|
|
tY "t
tÇ
dex
|
-
tram
-
tris,
dex
|
-
tram
-
tris,
dex
|
-
tram
-
t c
tris,
t| Ç t t c
|
t
c
dex
t| Ç
-
t t
|
tram
t
est
|
cum
t
glo - ri - a
tIÇ tJ t
cum
glo - ri - a
Pa - tris
et
t t
t
t t
et
t
Pa - tris
et
tI "t
t
t
t
ju - di -
ju - di -
t
t t
t !t
t t t t t
Pa - tris
et
tt tt
t
t
t !t
tt t t t t
t t t t t
t Ç t t t Yt Yt
ca
tI tI t
t Ç Yt Yt Yt tY Ç tZ t t tY Yt
est
t t
Pa - tris
t Ç tY t t tY Ç tZ t t tY Yt
-
re,
t
ju - di -
tI I
t
t Ç t t t Yt Yt
ca
-
re,
ju - di -
cum
glo - ri - a
ju - di - ca - re,
ju - di t Ç tY t t tY Ç Zt t t Yt Yt t Ç t t t Yt Yt
us
est
us
tt Ç
t
tÇ
tÇ
t t t t tt t
|
t
t !t t t t t
t !t t t t t
-
tÇ t t c
t
Pa
-
-
t
tram
dex
t
Pa
-
t t t t t t
i
!tY Yt Yt
t
t t !t
|
!t
€ t tI I
t I
t tI t
€
tram
tÇ t t c
est
tI t t t Ç t
|
t
t t t tÇ t
Yt t t t Ç t
cum
Page 13
glo - ri - a
tt t tt t
t t
t t t t
t t t t
ju - di -
tt ÇÇ t tt tt tt t
t t t t t
tÇ t t t t t
tÇ t t t t t
ca
-
re,
ju - di -
;
t
131
€
ca
€ t
ca
-
-
t
re
t
re
c
c
€ t t c
ca - re
t

t c
<
tt
t
€
>
ca
? t
;
÷
re
tt
t
t
t
c
c
€ t "t !t
136
cu
€ |
-
jus
cu
-
jus
 |
-
jus
€ |
cu
<
-
cu
-
t
t
t
jus
t
> € || "t !tt
÷
? |
t
|
t
t
t
t
vi - vos
t
et
t
t
t
t
vi - vos
et
vi - vos
t
et
tt
t
et
t
t
t
vi - vos
t
t
tt
tt
t
t
t
t
t t t
re - gni
non
t "t t
re - gni non
t t t t
re - gni
mor - tu - os, et
tÇ J
I
t t "t
mor - tu - os, et
Yt Ç Zt t t
t
mor
#|
-
tu
mor
-
t
tu
t
t t
t
t
-
os,
-
os,
t
mor
|
-
tu
-
os,
mor - tu - os, et
mor
-
tu
-
os,
#ttt
tt
Yt Ç Zt
tI
t t !t
tÇ J
t " tt
t t
t
t t
t
|
e
-
rit
t
t
non
non
t
t t t
t t
t
t
t "t
!t t
t !t t
|
mor - tu - os, et
| - rit
t t t t
t !t t
re - gni
Yt Ç Zt t
!t
e
|
e
e
-
-
rit
rit
|t #t t tt
|
t
|
t
Page 14
t t
|Ç
t t
fi - nis,
t
•
t
non
t
fi - nis,
non
fi - nis,
non
t
tt t " ! tt
•
t| t t
t
c
|
c
|
c
|
c
|
||
c
|
|
t
t t !t
fi - nis,
non
"t
t t
t t
tt t
t
|
c
t t t t t t
|Ç
e
#| Çe
|Ç
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tt t tt t ttt t
#t
t
e
|Ç
|Ç
-
-
-
;
141
€
|
€ |
€
<
|
 |
t
rit
#t
t
rit
rit
÷ Allegro
Š
a
t ²|
²
t |
fi - nis.
t ²
|
fi - nis.
²
t |
fi - nis.
Š t t I
tÇ J
t t t Ç tI tIÇ tJ tI tI t tI tI t t t
Et in Spi - ri - tum Sanc - tum Do - mi-num et
vi - vi - fi - can - tem,
Ç
Y
t
Y
t
t
t
Y
t
Ç
t
Z
t
Y
t
Y
t !tY tY t t t
tZ t t Ç
Š
t int SpiYt Ç- ri - tum Sanc -ttumtDotY-Ç mi-num tIet !tvi - viYt -tYfi -tcan t- tem,
Š
Zt t t
tZ tI
Et
Et in Spi - ri - tum
²
|||
ttt tt ||
Š t t t ÇÇ t
>€ |
t t t tt
t t ||
÷ Allegro
|
?  t t t tt ||
Š
t |
|
|Ç
³
;
rit - fi - nis.
a
a
146
€
a
a
Sanc - tum Do - mi-num et
tt ÇÇÇ
t
tI
tYt tt| ÇÇ tt tt tt
t t t |
a
vi - vi - fi - can - tem,
t I
t I
t t t t
!tt t
!t t
a
t t
t t
a
€ ttI
t !tI tI t t d tY t t tY Ç tZ t t Ç tI t !t t t t !t t t
t tI t t d I
vi - vi-fi - can-tem,
qui ex Pa
tre
Fi - li - o - que pro - ce - dit,
qui cum Pa - tre
Ç
t
!t
Y
t
Z
t t t t
t ttt t
t Yt tY t t t Ç Yt t t |
t
€ #t
<

t
tY tY t t
vi - vi-fi - can-tem,
vi - vi-fi - can-tem,
> € #tt tt tt tt tt tt
?
t
t
t |
t |
t
d Yt Yt tY t
qui
ex Pa
-
qui
ex Pa
-
dI
| t !t
t
d Yt tt
t |t t
tt t
tt t
d Yt !t t tY Ç tZ t
t
t t tttt t t
t
tre
Fi - li - o - que pro - ce - dit,
qui cum Pa - tre
tre
Fi - li - o - que pro - ce - dit,
qui cum Pa - tre
dI
t t t !tt tt
|
|
d t !t t tt t
Yt !t t
t
Page 15
t t !t
tt Ç t I
|
t t tt t
t t t
t t tt !tt t |
t t
t t |
t
t t t t ||
;
a
151
€
€ |
€
<
|
et
a
a
t Ç tJt t I
I
t tI tI tI t tI I
tI
t tI tI tI tI t t tI tI I
t tI tI t t
Yt Ç tZ!t t tY Yt tY!tY t tY tY tY Yt tY Yt t t tY Yt tY Yt tY tY t t
Fi - li - o
 t #t t Yt Ç tZ t
si - mul a-dor-a-tur et con-glo-ri-fi-ca-tur, et
"tY
Yt tY tY tY t Yt Yt tY Yt tY tY t t Yt Yt Yt tY Yt t
t
tÇ
d
qui
con-glo-ri-fi-ca-tur,
qui
et
Fi - li - o
si - mul a-dor-a-tur et con-glo-ri-fi-ca-tur, et
con-glo-ri-fi-ca-tur,
qui
a
a
156
€
€ tÇ
tI t
t
 t ttt
t
per
€ t t
pro - phe - tas,
a
t t t tÇ t t t
t Ç Yt t
t Ç Yt t t
t
t
pro - phe - tas,
per
pro - phe - tas,
tt tt t t tt tt t t
t t
lo-cu-tus est
t!t
"t
d tYt tt tt tt t
t!tt
tt t
a
Ç
t
t t tt
per pro - phe - tas,
t t
lo-cu-tus est
|
a
t Ç tI t
per
tt Ç tI tI tI
I
tY tt tt
tttt|
lo-cu-tus est
d tI Yt tY tY tY t t
si - mul a-dor-a-tur et con-glo-ri-fi-ca-tur, et
t t tI
tt # tt I
tt tI
t tI
t tI
t t tt tI
t t t Ç Yt t t t"t
tI I
t!tI t t
!t
"t
I
I
t
t
I
t
t
I
tI
Fi - li - o
tt ÇÇ tt!tt tt tt t tt!tt tt
?  t #t t t Ç
t "tt t tt
t
tI
<
con-glo-ri-fi-ca-tur,
a
et
> € ||
;
a
t t
t Ç Yt t !t
t
per
t t
t
pro - phe - tas.
t ttt t t
t
per
pro - phe - tas,
per
pro - phe - tas,
per
pro - phe - tas,
per pro - phe - tas,
per
pro - phe - tas.
per
pro - phe - tas,
per
pro - phe - tas,
per
pro - phe - tas,
per pro - phe - tas,
per
pro - phe - tas.
t ||
> € tt ÇÇ #tI
?
t ttt
t
tt Ç I
t tt tt tt t Ç t tt tt
t
t
t tt
t t
|
t tt |
Page 16
tt tt Ç t tt tt
|
t !t
t t t
t
tt t t t tt t
|
t| t
;
•
€ d tI tI I
tt t
t tY tY Yt Ç tZ t
161
d tY Yt tY Yt Ç tZ tY tY t Ç
tY t t
€ d tI tI I
tt t
t tI I
t tIÇ J
tt
d tI tI tI I
t Ç tJtI tI t t!t t t Ç
tY
 d tI Yt t t
<
tY tY tY Ç
t Ç t tY
t
d tY Yt tY
Yt t t !t t Ç
Et un-am sanc-tam, sanc-tam ca-tho-li-cam et a-pos-tol-i-cam ec - cle -
Yt t t
€ d tY tY
Et un-am sanc-tam, sanc-tam ca-tho-li-cam et a-pos-tol-i-cam ec - cle -
t tY tY Yt Ç tZ t
t
Zt t
ttt tt t t ÇÇ t t
t t tt
tt t tt t
tt t t
?
tt
tt
;
€ t
166
num
€ tÇ
bap-tis - ma
<
tY t t
bap-tis - ma
 t !tY Yt t t
num
num
si - am,
con - fi - te - or
si - am,
u-
tI t Ç
tI t t
tY t Ç
|
tY t Ç
tY t t
u-
con - fi - te - or
tI
u-
si - am,
con - fi - te - or
u-
Ç
t!t t t t t t t t t t t
t
t t tt t t t t t tt Ç I
t
t tt tttt t t tttt
tt
t t
t
t
t
t t !t
tttt
tI
I
t t t tY tY tY tY t t t t t t c Yt tY t t !tY tY tY tY t t
tt|
tt|
t !tI t t
€ t I
num
con - fi - te - or
tt ÇÇ tt tt tt |tt t tt t t t t t t
t Ç t t t tt!tt t t t ||
||
Et un-am sanc-tam, sanc-tam ca-tho-li-cam et a-pos-tol-i-cam ec - cle -
t t
t
> € tt ttt tt tt ||
si - am,
d tY Yt tY Yt Ç tZ tY tY t t t t t Ç
Et un-am sanc-tam, sanc-tam ca-tho-li-cam et a-pos-tol-i-cam ec - cle -
t t t t
bap-tis - ma
bap-tis - ma
> € ttt ttt t|| !t
?  t t !t t t t
t t !t t t t
t
in re-mis -si -o - nem pec - ca - to - rum,
et ex - pec - to
re - sur - rec - ti - o - nem,
c
t tI t t tI tI I
t !tI tI I
I
t !t #t t t t t
I
t I
tt t
in re-mis -si -o - nem pec - ca - to - rum,
et ex - pec - to
re - sur - rec - ti - o - nem,
t
Y
Y
t
tY
Yt t #t t !t t t c !tI tI t t "t t t t t t
in re-mis -si -o - nem pec - ca - to - rum,
et ex - pec - to
re - sur - rec - ti - o - nem,
t t tY tY tY tY !t t
#t t t t
Y
t
t
Y
t
c
tI I
t tI I
t
t
tt t t t t
t tt t |t t
ttt !ttt ttt tt !ttt ttt ttt |t| t "ttt ttt ttt ttt !ttt
t t
t t t t !t
tt t ||
t tt |||
!tt t |
|
!|
t t
in re-mis -si -o - nem pec - ca - to - rum,
tt
|
#t
t
t
t
tt
|
t t t #t
Page 17
et ex - pec - to
tt
t
re - sur - rec - ti - o - nem,
t
;
171
€
€
tY Yt Yt tY t t
t
re-sur-rec-ti - o - nem
mor - tu - o - rum,
re-sur-rec-ti - o - nem
mor - tu - o - rum,
tÇ
tI tI I
t tI t t
€ #tY Yt Yt tY t t
<
t
 #tY Yt Yt tY t t
?  #t t t t t
t
#|
t t
-
-
€ t t t |
€ |Ç
-
<

-
-
A
t t t
t t t t ||
t t tt
t ttt t t t t t
176
-
t
mor - tu - o - rum,
re-sur-rec-ti - o - nem
€ t t
tI t t
t t tt t t
mor - tu - o - rum,
tt t t t t
t tt t t| t
re-sur-rec-ti - o - nem
t t
t
t
t
t
t
t
#t
t
t
t
>€ ttttt t
;
tt t t
-
-
-
-
t t "t t
-
-
men. A
-
-
-
-
!t
"t
-
-
t t t t
men. A - men. A
t t t
t
men. A
|
-
|
-
tt #t tt
t
t
t
t
t
t
t
t
t |Ç t
> € |t t t tt !t
c t t t
?  t t "t t "t
A
t t "t t "t
A
Ped. A
-
-
-
-
-
-
men.
A
-
–
t t t Ç tY | Ç
c t t tY tY
t
c t t tI tI t t t Ç tI t t t |
Et vi - ta
ven - tu - ri
sae - cu - li.
Et vi - ta
ven - tu - ri
sae - cu - li.
A-
t
A-
c t t tY tY t t t t t
Et vit- ta ven - tu - ri sae - cu - li.
"tY tY t t t
c t
t t
Et vi - ta ven - tu - ri sae - cu - li.
ttt ttt ttt ttt ttt tt ttt |t| t ttt
t
t
Full without
[Gt.] Trumpet
tt t tt "t
tt t "t
t t t t
men.
-
|Ç
A -
-
-
-
|
t Ç #tI
men.
t t t
tt ||
A-
-
-
t Ç #t
t Ç #tY
t t t t
t t t t
A
!t
tt !t
t !t
t t |
t t |
men.
A -
-
men.
A
-
-
t |Ç
men.
A - men. A
men.
A - t
t
t
t
t
t t
t t t
t t
men.
|
A
-
|
t
-
tt tt| Ç tt t
men.
A
-
tA t t t
A
A
Page 18
men.
t |
A
-
-
t
- men.
t t t t
tt tt tt tttt
t t
t
t t t t
t t t t
t
men.
A
-
-
t
t t "t
A-
-
tt t t tt
tt tt tt t
- men.
A
-
-
t t "t
t t t "t
t
;
181
€
|
men.
€ |
€ |
men.
 |
men.
<
||
>€ |
men.
? |
|
;
187
€
|
men.
€ |
€ |
men.
 |
<
men.
||
€
|
>
men.
? |
|
|
|
A
|
-
A
-
A
|
-
||
|
-
|
A
|
men.
b
²
|
men.
²|
|
A
men.
A
men.
|
A
!|
-
men.
men.
A
-
men.
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
²|
-
men.
-
²|
²
|
||
||
||
|
!|
!|
A
b
b
b
A
men.
b
AA
A
A
men.
A
t t "t
t t "t
t t "t
-
b
A - men. A -
b
-
AA
AA
t
A
Add Trumpet
A
b
|
|
|
-
-
men.
-
-
men.
A
|
|
tt tt tt "tt
t t t t
|
men.
men.
c
b
A
A - men. A -
b
b
A
t "t
|
men.
|
c t t "t
b
men.
b
t
|
A - men. A -
-
A
t t
c
-
A
t
A - men. A -
A
A
—
c t t
||
||
||
|
|
Page 19
t
t
t
|
-
men.
|
-
|
A-
men.
|
-
#|
A-
men.
|
A-
-
men.
#|||
A-
||
|
|
|
|
|
²
A
A
b
A
b
A
b
A
b
A
b
|||
A
A
A
AA
AA
AA
A
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
|
²
A
²men.
A
men.
²
A
men.
men.
²
AA
AA
AA
A
³
|
|
|
|
|
|
|||
|
||
|
|