EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Сomentários

Transcrição

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2011
Nº 278
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN
Anuncio
Citación para notificación, por comparecencia, en procedemento de liquidación tributaria, ao abeiro do artigo
112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria
CONCEPTO:
LIQUIDACIÓNS IAE altas e modificacións 2010 (cargo 2011L01006) - Negociado IBI e IAE
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en dÍas laborables, de luns a venres, de
9:00 a 14:00 horas
PRAZO:
Quince días naturais contados dende o seguinte a esta publicación
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERESADO OU DO SEU REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o día seguinte ao vencemento do prazo
sinalado
CONCELLO: 002 - ALFOZ
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
PARDIÑAS ARQUITECTURA Y CONSTRUC SL
NIF
B27341965
RECIBO
3
EXERCICIO
2010
PERIODO
02
RECIBO
11
EXERCICIO
2010
PERIODO
03
RECIBO
4
9
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
7
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
5
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
CONCELLO: 005 - BARREIROS
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
INVERSIONES PLAZA GARDEN SL
NIF
B36952950
CONCELLO: 007 - BEGONTE
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
CANTERAS DE GAIBOR SL
REPSOL BUTANO SA
NIF
B27310838
A28076420
CONCELLO: 022 - GUITIRIZ
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
REPSOL BUTANO SA
NIF
A28076420
CONCELLO: 025 - XOVE
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
MIEU PROMOCIONES Y EDIFICACIONES SL
CONCELLO: 038 - OUROL
NIF
B27292101
2
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
ENERGIAS DE OUROL SL
NIF
B32258089
RECIBO
3
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
3
4
EXERCICIO
2010
2010
PERIODO
01
01
RECIBO
4
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
49
24
25
13
40
43
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
RECIBO
1
1
EXERCICIO
2010
2011
PERIODO
02
00
RECIBO
3
11
14
13
15
EXERCICIO
2011
2010
2011
2011
2011
PERIODO
00
04
00
00
00
RECIBO
3
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
20
11
16
15
EXERCICIO
2010
2011
2011
2011
PERIODO
04
00
00
00
RECIBO
5
2
4
3
23
16
8
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2010
PERIODO
00
00
00
00
04
00
02
CONCELLO: 039 - OUTEIRO DE REI
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
ADA CONSINT SL
ESMADER GALICIA SL
NIF
B83835298
B27239623
CONCELLO: 048 - A PONTENOVA
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
REPSOL BUTANO SA
NIF
A28076420
CONCELLO: 051 - RIBADEO
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA
FORESTAL HOSINTRA SLU
IMPORTACIONES CARREIRA
PARMALAT ESPAÑA SA
NIF
A28220606
A28220606
A28220606
B27325992
B27285576
A28061232
CONCELLO: 052 - RIBAS DO SIL
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
AGLOMERADOS Y CONSTRUC VALDEORRAS
AGLOMERADOS Y CONSTRUC VALDEORRAS
NIF
A32008039
A32008039
CONCELLO: 057 - SARRIA
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
INVERSIONES ANCARES SL
PROMOCIONES LULOSA SARRIA SL
PROMOCIONES LULOSA SARRIA SL
REPSOL BUTANO SA
NIF
A28000727
B27256312
B27178185
B27178185
A28076420
CONCELLO: 062 - TRIACASTELA
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
TRECGIJON SL
NIF
B33920547
CONCELLO: 065 - VILALBA
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
MONCHO Y SANTOME SL
MONCHO Y SANTOME SL
TRANSPORTES OLMATER SL
TRANSPORTES OLMATER SL
NIF
B27279645
B27279645
B27282300
B27282300
CONCELLO: 067 - VIVEIRO
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
NOME
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA
CONSTRUC FURADIÑA SL
CONSTRUC FURADIÑA SL
FONTE DOS MOUROS CB
NIF
A28220606
A28220606
A28220606
A28220606
B24505281
B24505281
E27039189
CONCELLO: 068 - BURELA
CONCEPTO:000030- IMPOSTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
3
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
NOME
GRUPO INMOBILIARIO ALVEAL SL
KONKRETO-2000 SL
NIF
B15927536
B36884898
B.O.P de Lugo
RECIBO
15
14
EXERCICIO
2010
2010
PERIODO
04
03
En Lugo, 22 de novembro de 2011.- O Tesoureiro, P.O. Emilio J. Fernández Pita
R. 5435
Anuncio
Citación para notificación, por comparecencia, de dilixencia de embargo de devolucións de natureza tributaria
recoñecidas pola A.E.A.T., en procedemento de constrinximento, ao abeiro do artigo 112 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación.
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en días laborables, de luns a venres, de
9:00 a14:00 horas.
PRAZO:
Quince días naturais contados dende o seguinte a esta publicación.
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERASADO OU DO SEU REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o día seguinte ao vencemento do prazo
sinalado.
NOME
BOUZAS TORRES MANUELA
FERNANDEZ LOPEZ ALFONSO
FIORDA MARZOLI MARCELO JORGE
GARCIA LAGO CARMEN
REY DEVESA JOSE
SUEIRO FREIRE CARMEN
NIF
33756717P
33818041Z
34881598M
76567480C
33317184M
34249864N
EXPEDIENTE
223598
19386
83038
182266
63138
19910
En Lugo, a 16 de novembro de 2011.- O tesoureiro, P.O.
R. 5365
Anuncio
Citación para notificación por comparecencia (artigo 112 da Lei 58/2003, do l7 de decembro,Xeral Tributaria),
en procedemento de:
CONCEPTO:
COMUNICACIÓN / NOTIFICACIONS RESOLUCIÓNS / IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería – Servizo de Xestión Tributaria e Recadación (Negociado de IBI é IAE).
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Tributaria e Recadación. Rúa Tui, nº 5 de Lugo, en días laborais, de luns a venres, de 9:00 a
14:00 horas.
PRAZO:
15 días naturais contados desde o seguinte a esta publicación.
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERESADO OU DO SEU REPRESENTANTE: A todos os efectos
legais entenderase notificado o acto desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado.
NIF / CIF
33855451 A
33852392 A
33641090 W
NOME / RAZÓN SOCIAL
ANA CASTRO ABUÍN
Mª TERESA CASTRO ABUÍN
AMPARO ABUIN TRASHORRAS
CONCELLO
O CORGO
O CORGO
O CORGO
Nº EXP.
IBI / 272
IBI / 272
IBI / 272
4
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B 27244508
X 7842193K
B 82664707
PROMOCIONES A MARIÑA 2000 SL
LEONARDI MICHEL
INDIGO ENERGIAS RENOVABLES SL
B.O.P de Lugo
RIBADEO
RIBADEO
XOVE
IBI / 443 / 1
IBI /35/1/11
IBI /415 / 1
Lugo 02/12/2011O Tesoureiro,
R. 5366
Anuncio
Citación para notificación, por comparecencia, de título executivo en procedemento
constrinximento, ao abeiro do artigo 112 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
de
CONCEPTO:
Varios
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Triobutaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en dias laborables, de luns a
venres, de 9:00 a 14:00 horas.
PRAZO:
Quince dias naturais contados dende o siguinte a esta publicación
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERASADO OU DO SEU REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o dia seguinte ao
vencemento do prazo sinalado.
CONCELLO: 001 - ABADIN
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
BRAÑAS GOMEZ MARIO
76543542W
RECIBO
2854
EXERCICIO
2009
RECIBO
2008000347
2008000171
2008000189
2008000408
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
RECIBO
13786
EXERCICIO
2009
RECIBO
900040149
900040143
900040182
900040120
900040217
900040142
900040155
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
RECIBO
14069
15294
17840
456758
17355
14515
782573
782569
782574
782568
782587
782555
782586
782572
782575
782585
782584
17689
EXERCICIO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
CONCELLO: 005 - BARREIROS
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
ALVAREZ MENDEZ LUIS
71868533L
DORADO MENDEZ CARLOS
33688592D
FUENTE LARREA NURIA
77592215J
NAVARRO FERNANDEZ BENIGNO
76531312P
CONCELLO: 008 - BOVEDA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
LOPEZ DARRIBA JAIME
33582600R
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
NIF
ARIAS GUZMAN JULIO ANGEL
34269684Y
CARRIL LOPEZ HERMINIA
34249334B
CASAR VEGA VICENTE
10464153G
DISTRIGAL SAN MARTIÑO SL
B27329713
RUIZ VALDEPEREZ JUAN CARLOS
52208391R
VAZQUEZ ARIAS JOSE
36241732B
ZAFRA ALONSO URSULA
36687792D
CONCELLO: 010 - CASTRO DE REI
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
CASTRO ARMADA LINO
33715831Q
CASTRO BLANCO MANUEL
33658888K
CORBELLE LEGASPI MANUELA
76575554K
GOMEZ LOPEZ JOSE MARIA
76538010J
MAGIDE RODRIGUEZ JOSE
33594618J
PIUNCA Y MIGUEL SL
B27206473
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
PIUNCA Y RIFON SL
B27223163
TABOAS BALEA DANIEL
33658716X
CONCELLO: 011 - CASTROVERDE
5
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
LENCE ACUÑA LUIS
33646522Y
OTERO CORBEIRA PETRA MANUELA
33860607F
B.O.P de Lugo
RECIBO
24506
319253
EXERCICIO
2009
2009
CONCELLO: 014 - O CORGO
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
RECIBO
GRAÑA RODRIGUEZ MARIA
33642760Q
2008000900
EXERCICIO
2008
CONCELLO: 018 - A FONSAGRADA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
ALVAREZ VILLABRILLE JUSTO
33728539M
FERNANDEZ PEÑAMARIA JOSE
33729676S
RECIBO
89485
92646
EXERCICIO
2009
2009
CONCELLO: 022 - GUITIRIZ
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
RECIBO
LOPEZ SANCHEZ MARCIANO
33307307H
2008001214
LOPEZ SANCHEZ MARCIANO
33307307H
2008001190
LOPEZ SANCHEZ MARCIANO
33307307H
2008001202
EXERCICIO
2008
2008
2008
CONCELLO: 026 - LANCARA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
BARBEITO LOPEZ EDUARDO
33309743Q
RECIBO
39744
EXERCICIO
2009
RECIBO
900048046
900048051
900048052
900048064
900048067
900048080
900048084
900048105
900048119
900048126
900048138
900048139
900048140
900048141
900048151
900048155
900048156
900048167
900048166
900048170
900048176
900048185
900048192
900048196
900048202
900048221
900048223
900048227
900048229
900048230
900048234
900048235
900048247
900048250
900048252
900048255
900048273
900048276
900048285
900048298
900048300
900048309
900048308
900048310
900048313
900048314
900048321
900048328
EXERCICIO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
RECIBO
51367
EXERCICIO
2009
CONCELLO: 030 - MONDOÑEDO
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
AGUIAR ALVAREZ ANGELA
33653815P
ARES OTERO MANUEL
33694052H
ARES OTERO MANUEL
33694052H
BELENGUER GIL MIGUEL ANGEL AURELIO
18159776B
BOUSO GAVIN MARIA
33694537C
CABANAS PIÑEIROA REMEDIOS
33696598B
CARMONA DELGADO FRANCISCO GABRIEL
07485858W
DIAZ PEDREIRA ESTRELLA
33695325A
EXPOSITO RIVAS JOSE
76537069S
FERNANDEZ FRANCO BENITO
33697585D
FERNANDEZ VEGA AMELIA
33691603F
FERREIRO GONZALEZ ENCARNACION
33696648S
FIALLEGA DIAZ FRANCISCO
33306992W
FIALLEGA GARCIA DODOLINO
33758058S
GARCIA LEDO ANSELMO
76542312Z
GARCIA LEDO RAMON
33697219B
GARCIA LOPEZ ANGEL
33694960Y
GOMEZ FERNANDEZ JOSE
33696543W
GOMEZ FERNANDEZ JOSE
33696543W
GONZALEZ BASANTA JUSTO
33343215T
HOLGUIN MOYA ANGEL
15340545M
INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
Q6550004C
JANEIRO PALMEIRO ANTONIO SERGIO
33997761N
LEITON VILLAPOL MARIA PILAR
33695139R
LOMBARDIA LORENZO JESUS
14675946Z
LORIGADOS CHAO EMILIANO
33696364F
LORIGADOS TERRON RAMON
33695736T
MASEDA YAÑEZ MANUEL
33695746X
MENDEZ DIAZ ALICIA
33698153W
MENDEZ DIAZ ALICIA
33698153W
MOIRON SANCHEZ ANDRES
33693496Z
MONTERO RODRIGUEZ MAXIMILIANO
16282744D
PARDO LOPEZ JOSE RAMON
33695006Y
PAZ COIDO MARIA
33697476S
PEREZ FREIRE ELOY
76569312N
PEREZ MENDEZ JOSEFA
33694648Q
PRIETO LEAL ANTONIA
33698575X
REDONDAS REIGOSA JOSE RICARDO
76572212Z
RICO DIAZ JAIME
14854966W
RIVERA TERRON AMADOR
33693808G
RIVERA TERRON PATRICIO
33693809M
RODRIGUEZ REY ENRIQUE
33695036J
RODRIGUEZ REY ENRIQUE
33695036J
RODRIGUEZ REY ENRIQUE
33695036J
RUBAL MENDEZ ANTONIO
76569180H
RUBAL MENDEZ ANTONIO
76569180H
SIXTO MARFUL ANDRES
33698600N
VEIGA PEREZ JOSE MARIA
33698008H
CONCELLO: 036 - BARALLA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
FERNANDEZ QUIROGA IGNACIO ANTONIO
33318709N
6
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
RUBIERO NUÑEZ CARLOS
RUBINOS FERNANDEZ MILAGROS
33350049A
34199083S
B.O.P de Lugo
324905
50080
2009
2009
CONCELLO: 050 - QUIROGA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
RECIBO
BLANCO MACIA MIGUEL
76622277P
2008002359
FERLOSA SL
B27010784
2008002372
EXERCICIO
2008
2008
CONCELLO: 051 - RIBADEO
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
CDADPROPEDTRONCALCLROSALIA DE CASTRO LOD
H27326206
CDADPROPEDTRONCALCLROSALIA DE CASTRO LOD
H27326206
CDADPROPEDTRONCALCLROSALIA DE CASTRO LOD
H27326206
FERNANDEZ GARCIA LORENZO
33796038E
FERNANDEZ GARCIA LORENZO
33796038E
FERNANDEZ REDONDO MARIA VIRGINIA
76558397E
PEDREIRA YAÑEZ FRANCISCO JAVIER
33310111Q
RECIBO
2008002491
2008002490
2008002493
2008002414
2008002645
2008002390
2008002502
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
RECIBO
83033
82607
EXERCICIO
2009
2009
CONCELLO: 053 - RIBEIRA DE PIQUIN
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
ALVAREZ RODIL ELADIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
33655711H
CONCELLO: 057 - SARRIA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
RECIBO
CARRERA DIAZ CONCEPCION
104020
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
93218
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
93221
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
445108
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
445110
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
444384
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
445103
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
396436
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
93204
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
93222
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
91161
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
91162
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
93219
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
445107
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
445104
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
445105
CONSTRUC Y REFORMAS JUMAR SL
B27129014
445109
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
445349
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
445350
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
94790
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
94789
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
93976
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
332589
LOPEZ ARIAS ANTONIO
34150601V
97368
LOPEZ GONZALEZ JOSE
33717380R
94091
LOPEZ LOPEZ AVELINA
34154058R
95297
LOPEZ SANCHEZ JOSE
32275132Z
445281
NUÑEZ LOPEZ ELIA
198503J
2008002866
NUÑEZ LOPEZ ELIA
198503J
2008002865
PAZ LOPEZ MARIA DOLORES
34151858D
96890
CONCEPTO:000090- MULTAS
NOME
NIF
RECIBO
TALLON SOBRADO JOSE HILARIO
33322465L
900038994
EXERCICIO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2009
EXERCICIO
2010
CONCELLO: 060 - TABOADA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
RECIBO
CASTRO GARCIA JOSE EDUARDO DARIO
76611396Y
102727
RAMOS RAMOS JOSE
34180596C
100584
ROMERO MONTOYA MARIA DEL CARMEN
53515179K
2008003032
EXERCICIO
2009
2009
2008
CONCELLO: 064 - O VICEDO
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
RECIBO
GONZALEZ LOPEZ JOSE
33627953K
273716
SOBRADO LOPEZ LORENZO
76599642M
2008003089
EXERCICIO
2009
2008
CONCELLO: 065 - VILALBA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
ALONSO Y DIAZ CB
E27042662
AMADO MASEDA AGUSTIN
33750183Y
CARBALLLEIRA ROMAN JOSE ANGEL
33330284H
CASAS SARDIÑA JESUS
33350238P
CAZON LAMAS JOSEFA
33752192Z
CENDAN DURAN SANTIAGO
33629979T
RECIBO
115552
459106
464578
115710
110598
118882
EXERCICIO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
7
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
CRA COSPROAL SL
CURRAS BLANCO M CONCEPCION
CURRAS GONZALEZ CARMEN
CURRAS GUNTIN MARIA TERESA
DIAZ ARIAS MANUEL
DOPICO FERNANDEZ DARIO
DOPICO FERNANDEZ DARIO
DURAN LUACES JESUS ANTONIO
DURAN LUACES JESUS ANTONIO
DURAN NOVO JESUS ANTONIO
FERNANDEZ CABANA MARIA DEL ROCIO
FERNANDEZ CABANA MARIA DEL ROCIO
GRAÑA CHAO JESUS
GUIZAN EIMIL LORENZO
HERMIDA BLANCO ANTONIO
INMOBILIARIA VILLABESA SL
INMOBILIARIA VILLABESA SL
INMOBILIARIA VILLABESA SL
LOPEZ INSUA REMEDIOS
LOPEZ LOPEZ JOSE
MORADO PRIETO JOSEFA
MORADO PRIETO JOSEFA
NOCHE PEREZ MARIA DELIA
NOVO NOVO INES
OTERO FOLGUEIRA JOSE
PETEIRA RODRIGUEZ PABLO
PRIETO PICO MARIA PILAR
REY REGO JOSE M
RUBIÑOS MIRAGAYA GUILLERMO
SANTIAGO MARTINEZ ANGELES
B27221811
32628175F
33640422R
33630378P
33633482F
33704499T
33704499T
33629964P
33629964P
33320729P
33337193G
33337193G
33639397B
33632552C
33634277C
B27040237
B27040237
B27040237
33637608Q
33632940V
33639940W
33639940W
76540551R
33633999H
32674014F
76571767Y
33854091T
33631170H
33687463F
19774079J
B.O.P de Lugo
115338
332475
115375
116222
111508
114510
114931
113709
113195
113358
783939
783876
106899
112759
106969
86076
113803
332806
111029
111567
113481
112589
116963
110634
119054
119020
112830
335051
118646
114458
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
CONCELLO: 068 – BURELA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
OROZA MANIN MARIA ELISA
77595345S
CONCEPTO:000008- IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA
NOME
NIF
IGLESIAS URIA JOSE MARIA
10947613G
PARDO CORREA GIL
33858568S
SOTO GARCIA BENITO ANTONIO
33765087Y
SOTO PARDO SARA
33999862C
RECIBO
900039136
EXERCICIO
2007
RECIBO
900037126
900037224
900037315
900037324
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
En Lugo,28 de noviembre de 2011.- O tesoureiro,
R. 5525
Anuncio
Citación para notificación, por comparecencia, de título executivo en procedemento de constrinximento,
ao abeiro do artigo 112 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
CONCEPTO:
Varios
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Triobutaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en dias laborables, de luns
a venres, de 9:00 a14:00 horas
PRAZO:
Quince dias naturais contados dende o siguinte a esta publicación
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERASADO OU DO SEU
REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o dia seguinte ao
vencemento do prazo sinalado.
CONCELLO: 003 - ANTAS DE ULLA
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
AGUETE RODRIGUEZ AGUSTIN
ALMUIÑA IGLESIAS DEMETRIO JOSE
ANDRADE LORENZO JOSE
ANSEDE BERMEJO RODOLFO
CABANAS NEGRO JESUS
CABRERO RUANO RICARDO
CALVO MOURELLE JUSTINIANO
NIF
32800096A
76545434P
34226021C
46903947R
76605127Q
50689458B
34185669X
RECIBO
134096
133046
133510
133618
133488
134499
133502
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
8
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
CARBALLO GARCIA JOSE
CARNERO PEREIRA MARIA SOLEDAD
CASTRO VARELA ASUNCION
CONDE GAREA EDUARDO JULIO
COSTA FORNO GUSTAVO
COUCHEIRO CARAS JOSE
FERNANDEZ GARCIA JOSE
FERNANDEZ GARCIA JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS
FERNANDEZ VILA ADELAIDA
GARCIA GARCIA LUZDIVINA
GARCIA PEREIRA FRANCISCO JAVIER
GARCIA RODRIGUEZ JUAN LUIS
GARCIA TABOADA JOSE
GARCIA VAZQUEZ CECILIO
GARCIA VAZQUEZ JESUS
GIL MOURE EUGENIO
GOMEZ FERREIRO ALBINA
GOMEZ GOMEZ AUREA
GONZALEZ FERNANDEZ DORINDA
GONZALEZ MENDEZ ALFONSO ENRIQUE
HRDROS CALVO VAZQUEZ
HRDROS CONDE GAREA ANGEL
HRDROS SANCHEZ SANCHEZ CONSUELO
LAMAZARES GARCIA JOSE LUIS
LOPEZ OURO CONCEPCION
LOPEZ QUINTAS SECUNDINO
MORENO VAZQUEZ BERTA
MOSQUERA NUÑEZ MANUEL
MOURELLE GARCIA MANUEL
MOURELLE MOURE DOLORES
MOURIÑO LOURIDO JORGE
OTERO MONTES HERMESINDA
OTERO MONTES RAMIRO
OTERO MONTES RAMON
OTERO SANMARTIN AURELIA
OURO ALVAREZ LUCIANO
OURO FERNANDEZ JOSE
OURO SANTISO ANTONIO
PARDO MOSQUERA SEGUNDO
PEITEADO GOMEZ DOLORES
PEREIRO GUERRA MANUEL
PEREIRO VARELA JOSE CESAR
PEREZ LAMAS MARI CARMEN
RAMOS GARCIA JESUS
RODRIGUEZ DIEGUEZ EUGENIA
RODRIGUEZ IGLESIAS ANA MARIA
RODRIGUEZ OTERO JULIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
RODRIGUEZ ROJO OTILIA
RON OURO JOSE ANTONIO
SAAVEDRA GARCIA MARIA EDITA
SABARIZ GARCIA LUIS
SANTOS GOMES HELENA MARGARIDA
SARMIENTO GARCIA TERESA
SEIJAS GARCIA MANUEL
TEIJEIRO PEREIRO GLORIA
TOME MARTINEZ JOSE MANUEL
TOURAL FERNANDEZ JOSE
VAZQUEZ OTERO GLORIA
VICENTE OURO JUAN CARLOS
VILLARAVID VILLARAVID FLORINDA
VIÑAS SEOANE MANUELA
B.O.P de Lugo
34186888X
76564759J
33556678T
76605648P
34185673Z
11264168X
76570112F
76570112F
34257410Z
34193827A
33738953T
34191356Q
X1792437R
34186522N
34186545N
33741450J
76825871Y
34225976K
76545346N
76572442Z
07840938P
33849802N
76545454M
34226078P
33350312J
34187296G
34187052J
33302849E
34186934X
33780376T
76606047Q
36082356W
76605584J
34187234B
76606213K
34185647B
33730662N
14372724R
34187147Q
34186452B
34225773W
34187375Z
76545400C
22709981B
34226234A
34226083J
32815715M
33792515H
34185612E
76605803W
33815014T
33311481T
33739118G
33555877G
34193653J
34186477J
34186764R
33275125J
34185579N
34226259M
33326099L
33318419K
34187332V
133286
134783
132745
131852
134352
132836
132794
132340
134536
132918
135045
134509
133201
132731
133157
134778
132685
134625
134383
132691
135037
133509
133468
132987
133382
131874
132507
135070
132893
132671
134618
133465
133239
133098
132373
134355
135050
134389
133392
132872
134629
133090
133320
133116
135036
133249
132631
132926
132932
133224
133471
134423
134420
134855
131937
133299
132551
132686
134766
132892
135067
135040
135065
NIF
76606564G
34598036X
01021667F
34176016V
76606479B
34234453B
34175942N
76615278R
34223376C
76606324V
34178042L
76617462T
34223283L
RECIBO
132072
132087
132089
132099
132253
134659
134681
134685
134818
134935
132139
131987
131994
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
CONCELLO: 009 - CARBALLEDO
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
ALVAREZ LOPEZ TOMAS
AMORIN LOPEZ CONSUELO
ANDRADE VAZQUEZ ANUNCIA
BARDELAS DAPARTE MANUEL
CAPON FERNANDEZ MANUEL
FERNANDEZ HERMIDA CARLOS
FERNANDEZ PEREZ ANTONIO
FERNANDEZ QUINTILLAN JOSE MARIO
FERRO GONZALEZ MARIA EUGENIA
GARCIA LEMOS CONCEPCION
GONZALEZ DE SAA BENJAMIN
GONZALEZ GRANDE JOSEFA
GONZALEZ LOPEZ ANTONIO
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
9
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
GONZALEZ RODRIGUEZ IRAIDA
GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DEL MAR
LORENZO VAZQUEZ ODON
QUINTELA VAZQUEZ MARIA ELSIRA
RAPALLO ALCAIDE SOLEDAD DE LOS REYES
REY GONZALEZ JOSE RAUL
RODRIGUEZ ALVARADO MANUEL
RODRIGUEZ FELIX JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL
RODRIGUEZ PARDO RAUL
RODRIGUEZ VAZQUEZ MANUEL ANTONIO
SANTEIRO JORGE BENITO
VARELA VAZQUEZ JOSE MANUEL
VAZQUEZ DOMINGUEZ JORGE
VAZQUEZ FERREIRO JOSE
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE
34526107W
44449490N
34223003S
76617458L
50279362M
34177184N
34176670G
34583708B
34176748J
34177190H
34540246L
76615202V
76619735L
34255442R
34579320Q
34223529N
B.O.P de Lugo
132135
132158
134560
132033
132039
132053
132060
132171
132177
132313
132342
132483
133645
133670
133679
133881
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
CONCELLO: 030 - MONDOÑEDO
CONCEPTO:000002- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA RUSTICA
NOME
NIF
BOUSO VIDAL DODOLINO
CORRAL IBARROLA JESUS
DIAZ AMIEIRO ANDRES
FERNANDEZ DIAZ MANUEL
FIALLEGA DIAZ FRANCISCO
GARCIA LEDO ANSELMO
GOMEZ LOUREIRO EUGENIA
LONGARELA RUA MARIA CARMEN
LOPEZ LONGARELA JOSE ANDRES
LOPEZ PARDO EMILIO
LORIGADOS TERRON ALEJANDRO
MAZON TRASHORRAS MANUEL
OTERO LOPEZ ALEJANDRO
PEREZ BOUSO M ISABEL
PEREZ GANDARAS PEDROSA JACOBO
PEREZ GANDARAS PEDROSA JUAN CARLOS
PEREZ SALVATIERRA PURIFICACION
RIVERA DE SOTO JULIO
VIVERO GARCIA JULIO
RECIBO
EXERCICIO
33757691Q
33593972B
33697763A
1306194R
33306992W
76542312Z
33786217E
33693790D
33767727R
33694995H
33695764M
33697057X
33693768X
33854760W
50397203V
00230325A
33685505G
50393078D
33693918E
900048068
900048092
900048096
900048120
900048136
900048146
900048153
900048174
900048176
900048179
900048111
900048201
900048225
900048242
900048245
900048246
900048250
900048317
900048294
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
NIF
00403887F
33791927M
76535662B
33768477S
33762545V
32292726J
33841772D
22720082S
33671255Z
33671191L
RECIBO
136551
136279
136724
136574
136243
136262
136329
136745
136747
136758
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
NIF
76595107R
33848723Z
34198860E
36401963R
34198035W
76595718Z
01098489D
50301603M
50679619Q
33756973B
33787532A
X3078404S
38447251Z
33320382Y
33314886F
76595350Z
33829911Q
RECIBO
900035466
900035443
900035386
900035425
900035437
900035463
900035518
900035509
900035458
900035455
900035454
900035414
900035429
900035390
900035483
900035418
900035417
EXERCICIO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
RECIBO
900032886
900032889
900032887
900032888
EXERCICIO
2009
2009
2009
2009
CONCELLO: 033 - MURAS
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
BAAMONDE BAAMONDE LUIS
BARRO BARRO RAMONA
CASTRO CAO CARLOS
CASTRO VARELA JOSE LUIS
CHAO CHAO INES
OTERO ROCHELO INES
PIÑEIRO TOJEIRO JOSE MANUEL
RODRIGUEZ VAZQUEZ ESTEHER
ROUCO PUENTES MARIA
TOJO GONZALEZ ELENA
CONCELLO: 036 - BARALLA
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
ARRIBA QUIROGA ARMANDO
BOLAÑO FERNANDEZ BALBINO
CALDERON FERNANDEZ MANUEL
CASTRO MEGIA ANTONIO
DORADO DORADO MANUEL
FERNANDEZ ARMADA JOSE
FERNANDEZ ARMADA JOSE RAMON
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL
IRIMIA GONZALEZ MANUEL
LOMBARDIA LOPEZ MARINA
LONGHINI JORGE HECTOR
PARRADO SANCHEZ ANTONIO
PEREZ FERREIRO ALBERTO
POSADA PEREZ ARACELI MARIA
RUBINOS ANGEL
VAZQUEZ FERNANDEZ GABINO POLICARPO
CONCELLO: 041 - PANTON
CONCEPTO:000008- IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA
NOME
NIF
ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON
34252291
ALVAREZ SIERRA OSCAR
34263838W
ALVAREZ SIERRA OSCAR
34263838W
ALVAREZ SIERRA OSCAR
34263838W
10
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
ALVES GOMES JUAN CARLOS
ALVES GOMES JUAN CARLOS
ARIAS FERNANDEZ JOSE
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO J
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO J
BLANCO VIEITEZ SONIA
DE DIOS LOPEZ MANUEL
DE SAA CARVALHO JOSE AUGUSTO
DIAZ RODRIGUEZ BELEN
ECHEVERRY ROCA YOLANDA
EUROLAR PANTON SL
FERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO
FLORINES CONDE ALBERTINA
GARCIA BELTRAN JOSE
GOMEZ LOPEZ ROSA
GOMEZ LOPEZ ROSA
GONZALEZ PEREZ AVELINO
GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO
HERMIDA RODRIGUEZ NESTOR
IGLESIAS MOURIÑO ANGEL
LEDO RODRIGUEZ JESUS MANUEL
LOPEZ DASPENAS ROBERTO
LOPEZ PARADELA MARIA OLGA
LOPEZ PARADELA MARIA OLGA
MACHADO PEREIRA LAURINDA MARIA
MANCHADO MESA JOSE
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE FELIPE
NEGREIRA PAZOS MANUEL
NEGREIRA PAZOS MANUEL
OTERO PIÑEIRO JOSE ANTONIO
PENAS LOPEZ JULIO
PEREZ GARCIA JOSE
PEREZ NUÑEZ FERNANDO
PRIETO FLORINES MIGUEL
QUIROGA RODRIGUEZ RAMON
RAJO ARIAS MARTA
RIVADA RIVADA PEDRO
RIVADEMAR PARADA ANTONIO
RODRIGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL A
RODRIGUEZ LOPEZ M ISABEL
RODRIGUEZ QUIROGA MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ QUIROGA RAIMUNDO UBALDO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOSITEO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOSITEO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOSITEO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOSITEO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCOS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCOS
STEPTOWE BARBARA MARION
VALCARCEL SOMOZA JOSE
VAZQUEZ VARELA LUIS
VAZQUEZ VARELA LUIS
VAZQUEZ VARELA LUIS
VAZQUEZ VARELA LUIS
VAZQUEZ VARELA LUIS
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIO
B.O.P de Lugo
34271137X
34271137X
34126134E
3467255S
3467255S
34268404Z
34209982N
X1240700B
34272374M
34270137E
B27319144
76611909J
76621752
34234153X
34262328X
34262328X
34186736L
76616002N
76623766W
76513453
35324060Q
34272740A
34247107S
34247107S
X3075043N
28137951G
11911237C
76518856H
76518856H
34212376Z
34259359P
34124922Y
34249408Q
36123845E
34262876Y
333199987
34232318S
42627133Z
34993729B
34246701
76621091H
34239698N
76624143B
76624143B
76624143B
76624143B
34270015S
34270015S
X6056127C
34915164Z
34263202X
34263202X
34263202X
34263202X
34263202X
02605463T
900032892
900032891
900032894
900032895
900032896
900032906
900032913
900032916
900032921
900032930
900032931
900032936
900032943
900032946
900032951
900032950
900032959
900032962
900032964
900032965
900032967
900032968
900032974
900032975
900032984
900032985
900032994
900033001
900033116
900033017
900033022
900033026
900033011
900033030
900033033
900033034
900033041
900033043
900033053
900033060
900033070
900033071
900033077
900033074
900033073
900033076
900033078
900033079
900033094
900033098
900033110
900033109
900033112
900033108
900033111
900033114
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
NIF
76559888H
33734939B
76549245R
76559877F
33735250T
33743846V
33772516Y
33682559W
77594065T
76549313T
RECIBO
134003
133696
133822
134226
133596
133724
133976
134159
133842
134150
EXERCICIO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
RECIBO
1
EXERCICIO
2008
CONCELLO: 061 – TRABADA
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
BASANTA CURRAS FELICITAS
CORTON DIAZ ENCARNACION
FERNANDEZ GASALLA SAMUEL FERMIN
FERNANDEZ MASEDA OLIVA
LOPEZ GOMEZ AUREA
LOPEZ SAAVEDRA MANUEL
MENDEZ SANTAMARINA HERMANSINA
RODRIGUEZ ALVAREZ SEVERINA
RODRIGUEZ DIAZ JOSE FELICIANO
RODRIGUEZ POSADA MARIA
CONCELLO: 065 - VILALBA
CONCEPTO:000006- PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
NOME
NIF
CABARCOS PRIETO ALEJANDRO
33635679L
CONCELLO: 068 - BURELA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
NIF
RECIBO
ACHOTEGUI ARCO KOLDO
72577932Y
900057530
ALDANA NAVARRO FABIA MARIA
X1591815P
900057531
ALVAREZ SABIN YOLANDA
37566891W
900057534
EXERCICIO
2008
2008
2008
11
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
ALVAREZ SABIN YOLANDA
AVANCE 21 SL
BASANTA MON JOSEFA
CARAMES VAZQUEZ MARIA LUISA DORINDA
CARLIN GOMEZ RAMON
CASTRO DOMINGUEZ ANTONIO
CASTRO FERNANDEZ MARIA
CASTRO REBOLO SL
CAYON EIJO JUSTA
CAYON FERNANDEZ JESUS
CAYON FERNANDEZ JESUS
CLUB DE DIALISIS ROBERTO VIDAL SL
COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIF ROSALEDA B
COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO PARDO BA
CONSTRUC HERVES SL
CONSTRUC HERVES SL
COSTA LORENZO SILVANA DA
COSTA MIGUEZ AVELINA
COSTA MIGUEZ AVELINA
CRUZ PANIBRA JORGE GIL
DE BRITO TAVARES-SEMEDO MOISES
DIAZ CARBAJAL M DOLORES
DIAZ LOPEZ MODESTA
DIAZ NECEGA ENRIQUE
DUARTE PRIETO JOSE
ECHEVARRIA REIGOSA RAMON
ECHEVARRIA REIGOSA RAMON
EDIFICIOS DON GONZALO SA
EDIFICIOS DON GONZALO SA
EDIFICIOS DON GONZALO SA
FARRE GONZALEZ RAMON LEANDRO
FERREIRA BASANTA MARIO
GAGO FERNANDEZ ANA BELEN
GARCIA AGUIAR RAMON
GOMEZ GARCIA RUBEN
GOMEZ PORTELA JESUS
GONZALEZ DOMINGUEZ RAMON
GONZALEZ LOPEZ JOSE MIGUEL
HARO BOULLON MARIA TERESA
LASTAGA SL
LOPEZ ALONSO RAMON
LOPEZ DIAZ BENJAMIN
LOPEZ DIAZ BENJAMIN
LOPEZ DIAZ BENJAMIN
LOPEZ IGLESIAS MARIA FLOR
MARIN JUAREZ TEODORO
MARTINEZ BEN JESUS
MASEDA MASEDA ROBERTO
MASEDA MASEDA ROBERTO
MASEDA MIGUEZ IVAN
MENDEZ LOPEZ ELVIRA
MENDEZ LOPEZ ELVIRA
MENDEZ PEDRERO JUAN ANTONIO
MENENDEZ GARCIA MANUEL ANTONIO
MON BARCIA EDUARDO ANDRES
MOSCOSO VARELA MARCOS
OROZA MANIN MARIA ELISA
OTERO FERNANDEZ JOSE LUIS
OTERO FERNANDEZ JOSE LUIS
OTERO REY AITOR
OURAL CARRIL DANIEL
PEDRE PERNAS ANGEL
PEÑA RAMIREZ HILDAURA
PEREZ ESTUA JESUS
POLO SALGUEIRO RAMON
PROMOTORA COSTA LUCENSE SL
PROMOTORA COSTA LUCENSE SL
PROMOTORA COSTA LUCENSE SL
PROMOTORA SALFERNANDO SA
PROMOTORA YEMENAY SL
RIO CAMPOS ALEJANDRO
RIVAS ALVAREZ JOSE
RODRIGUEZ FERNANDEZ RICARDO
RODRIGUEZ LOPEZ MARIO
RODRIGUEZ LOPEZ MARIO
RODRIGUEZ LOPEZ MARIO
SANTOS MACIAS JON IÑAQUI
SOTO PARDO MARIO
TARRON COUTO BENITO PASCUAL
VILAR DOMINGUEZ RAMON
37566891W
B27189109
76546040Q
33993409F
33254425J
33707645H
33707954M
B27138148
33707168R
33834571F
33834571F
B15398472
H27113034
H27342021
B27033810
B27033810
76968694E
33302466F
33302466F
X4433148J
X0797174V
50790942L
33707152P
33760357Z
33803457N
32324196L
32324196L
A29191699
A29191699
A29191699
32593600R
33707317N
77595748G
33794044Y
34638622R
32769808Y
33707212E
33994079X
33276215E
B27045665
33730720R
76541484Z
76541484Z
76541484Z
33690237K
11279368F
33844442B
33857170C
33857170C
34880779Z
77591799B
77591799B
13116558A
11395202J
33707535T
32798129Z
77595345S
77593166K
77593166K
72732341Q
76564607E
76564031K
X6386045A
33707209L
9382586N
B27108646
B27108646
B27108646
A27024611
B36330025
34635665B
76531012F
76400833P
11360516B
11360516B
11360516B
30607122X
77594729C
33995114X
33689850W
B.O.P de Lugo
900057533
900057536
900057537
900057538
900057539
900057540
900057541
900057544
900057545
900057546
900057547
900057551
900057550
900057549
900057553
900057554
900057555
900057557
900057556
900057558
900057559
900057561
900057562
900057563
900057564
900057565
900057566
900057567
900057569
900057568
900057572
900057573
900057574
900057575
900057578
900057579
900057584
900057585
900057587
900057588
900057590
900057592
900057593
900057591
900057594
900057597
900057598
900057601
900057600
900057602
900057603
900057604
900057605
900057606
900057609
900057610
900057611
900057613
900057612
900057615
900057616
900057620
900057622
900057621
900057623
900057625
900057627
900057626
900057628
900057629
900057633
900057634
900057636
900057638
900057639
900057640
900057642
900057643
900057646
900057649
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
12
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
VISPO ENRIQUEZ RAMON
14913194V
VISPO GARCIA RAMON
33708845E
YUCRA QUISPE MANUEL
X2669102K
CONCEPTO:000006- PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
NOME
NIF
APLICACIONES SARGADELOS SL
B27212430
PEDRE PERNAS ANGEL
76564031K
CONCEPTO:000012- LICENCIAS DE APERTURA
NOME
NIF
AMALTEA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
B27348051
MOREIRA SILVA MARCOLINO
71668084S
CONCEPTO:000033- VALLAS
NOME
NIF
FCVREY CONSTRUCTORA SL
B36492049
MATERIALES CERAMICOS SA
A28031649
PROMOTORA YEMENAY SL
B36330025
CONCEPTO:000073- OTROS IMPUESTOS
NOME
NIF
OURAL CARRIL DANIEL
76564607E
VISPO GARCIA RAMON
33708845E
CONCEPTO:000082- TERRAZAS,MESAS Y SILLAS
NOME
NIF
FERNANDEZ ARANGO CELESTINO
11386818R
FERNANDEZ ARANGO CELESTINO
11386818R
RAMADA CB
E27378967
B.O.P de Lugo
900057650
900057651
900057657
2008
2008
2008
RECIBO
25
29
EXERCICIO
2008
2008
RECIBO
12
11
EXERCICIO
2008
2008
RECIBO
900057537
900057531
900057539
EXERCICIO
2008
2008
2008
RECIBO
15
16
EXERCICIO
2008
2008
RECIBO
22
21
18
EXERCICIO
2008
2008
2008
En Lugo,29 de noviembre de 2011.- O tesoureiro,
R. 5550
Anuncio
Citación para notificación, por comparecencia, en procedemento de liquidación tributaria, ao abeiro do artigo
112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria
CONCEPTO:
LIQUIDACIÓNS IBIU Acordos Catastro 2010 (cargo 2011L00109) - Negociado IBI e IAE
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en dÍas laborables, de luns a venres, de
9:00 a 14:00 horas
PRAZO:
Quince días naturais contados dende o seguinte a esta publicación
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERESADO OU DO SEU REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o día seguinte ao vencemento do prazo
sinalado
CONCELLO: 001 – ABADIN
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
CARBALLEIRA CARBALLEIRA AQUILINO
CARBALLEIRA CARBALLEIRA HERMINIA FELICIA
NIF
33665665J
33754137G
RECIBO
24
25
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
114
91
132
10
78
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
CONCELLO: 002 - ALFOZ
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
DIAZ COUSO FELISA
FERNANDEZ SILVEIRO GUADALUPE
PEDREIRA FERREIRO ARGIMIRO
RATUEIRA BASANTA IRENE
RUBAL ALONSO VICTORIA
NIF
33769050J
10809129A
33768730S
01372314L
33692102T
CONCELLO: 005 - BARREIROS
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
13
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
NOME
BEDIALLER PROYECTOS RESIDENCIALES SL
GABRIEL DE GOMEZ SEGUNDO
RUBIO ATIENZA FELIX
NIF
B74111766
33841837M
12766156Y
B.O.P de Lugo
RECIBO
180
134
73
EXERCICIO
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
RECIBO
5
112
78
95
90
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
RECIBO
24
38
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
12
68
18
16
23
47
46
45
48
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
6
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
12
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
12
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
66
8
6
EXERCICIO
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
RECIBO
97
100
99
120
91
95
151
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
CONCELLO: 006 - BECERREÁ
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
BECERRA LOPEZ HORACIO
FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO
GERBOLES PEREZ JOSEFA
HOSTELERIA REY LOPEZ SL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
NIF
76595969N
33748746H
33820372E
B27324219
76596026T
CONCELLO: 007 - BEGONTE
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
PINDADO BORREGUERO ADOLFO
SOUTO CRESPO MARIA ASUNCION
NIF
51614116T
01448555S
CONCELLO: 008 - BÓVEDA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
FERREIRA FERNANDEZ JOSE ADOLFO
MOURIN SANCHEZ AURELIO
PEREZ MACIA CARMEN
PEREZ MACIA CARMEN
RODRIGUEZ LOPEZ ANIBAL
VAZQUEZ GOMEZ ALBERTO ALFONSO
VAZQUEZ GOMEZ ALBERTO ALFONSO
VAZQUEZ GOMEZ JOSE
VAZQUEZ GOMEZ RAMON
NIF
34245725J
01221382J
34137463N
34137463N
34236335F
34257078G
34257078G
FIV260889
FI0075965
CONCELLO: 009 - CARBALLEDO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
QUINTILLAN TORRES ENADINA
NIF
76614729G
CONCELLO: 010 - CASTRO DE REI
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
INVERSIONES REUNIDAS GANADERAS SL
NIF
B27003326
CONCELLO: 011 - CASTROVERDE
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
TORRON MUÑIZ M EVA
NIF
33577130M
CONCELLO: 014 - O CORGO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
LOPEZ ADRIO JOSE MIGUEL
RIO LOPEZ MONTSERRAT
VILA DACAL CARMEN
NIF
33842943F
43391862Q
33785234M
CONCELLO: 015 - COSPEITO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
FREIRE CASTRO ELVIRA
GONZALEZ GARCIA ANGELITA
GONZALEZ GARCIA JOSE
MENDEZ MASEDA BASILISA
MONTES LOPEZ FELISA
MUINELO BLANCO MANUELA
PEREZ LEJO CARLOS
NIF
33615833E
33802953Z
33785106S
33609705N
33860497N
33773043G
33342745J
CONCELLO: 017 - FOLGOSO DO COUREL
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
14
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
NOME
LOPEZ LOBATO SANTIAGO
SAMPAYO LOPEZ MANUELA
NIF
36037835D
34243600G
B.O.P de Lugo
RECIBO
36
33
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
373
386
387
550
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
RECIBO
47
15
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
56
54
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
34
8
294
42
41
298
315
290
302
313
283
292
304
232
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
29
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
462
11
12
184
379
64
135
362
373
204
65
90
469
150
142
402
396
336
445
10
376
26
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CONCELLO: 018 - A FONSAGRADA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
FERNANDEZ GOMEZ MANUEL
FERNANDEZ LOPEZ JULIO
FERNANDEZ LOPEZ JULIO
PEREZ FERNANDEZ EMILIO
NIF
76567882P
33844217Q
33844217Q
33823041T
CONCELLO: 020 - FRIOL
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
JANEIRO CAMPO AVELINO
LORENZO SANTOS MARIA OLGA
NIF
33624263B
76531554C
CONCELLO: 021 - XERMADE
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
LOPEZ VILABOY DOLORES
LOPEZ VILABOY DOLORES
NIF
33661737H
33661737H
CONCELLO: 022 - GUITIRIZ
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
AFONSO RIVAS BEGOÑA FUENSANTA
FERREIRO CAINZOS MANUEL
FRAGA GARCIA ERMITAS
GONZALEZ IGLESIAS ELISA
GONZALEZ IGLESIAS LUIS
INMOBILIARIA RIGUITIRIZ SL
INMOBILIARIA RIGUITIRIZ SL
INMOBILIARIA RIGUITIRIZ SL
INMOBILIARIA RIGUITIRIZ SL
LOPEZ CAINZOS HERMELINDA
MORANDEIRA SANTOS ANGEL
PENA RIVAS MARIA PAZ
RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO
TEIJIDO RIOS MARIA AMAYA
NIF
33321615C
33618679Q
76534195Q
32112826L
36181201Q
B15604085
B15604085
B15604085
B15604085
33621400T
76531916Z
33748175E
76271849P
44972597F
CONCELLO: 023 - GUNTIN DE PALLARES
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
VEIGA MURALLA SL
NIF
B27279413
CONCELLO: 024 - O INCIO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
CAMPO DOMINGUEZ JULIO EUGENIO
CASTRO GARCIA ANDRES
CASTRO GONZALEZ ANDRES
FERNANDEZ LOPEZ FERNANDO
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL
FERNANDEZ MERA JOSE
GONZALEZ PAEZ JOSE
GONZALEZ PEREIRA SARA
GONZALEZ PONTON JOSE RAMIRO
LOPEZ ARMESTO FRANCISCO
LOPEZ PONTON TERESA
LOPEZ RAMON SOLEDAD
MAO CASAS ISABEL
MENDOZA REGUEIRO JOSE
PARDO ALVAREZ AURORA PURIFICACION
POMBO CASANOVA PURIFICACION
RAY PORTILLA DANNY
RODRIGUEZ GONZALEZ CONCEPCION
RODRIGUEZ IGLESIAS DIONINA
RODRIGUEZ VAZQUEZ IAGO
SCHOLES GRAHAM ROBERT
SOMOZA AIRA ANTONIO
NIF
33799754N
46869493R
51597562Y
15866258F
34230407J
34249296L
34135449E
34135783B
51400410X
34214299M
34134449B
FI0080409
05403668W
14331209R
34240620Z
16026361F
X0474556C
76604050C
34158175R
33341970C
X9085143M
34134679B
15
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
STUART ROBERTSON ALAN
TORRES JURJO ESTHER
VAZQUEZ ARIAS BENIGNO
VAZQUEZ ARMESTO JOSEFA REMEDIOS
VAZQUEZ ARMESTO JOSEFA REMEDIOS
VAZQUEZ ARMESTO JOSEFA REMEDIOS
VAZQUEZ ARMESTO MARIA CARMEN MANUELA
VAZQUEZ RUBIO MANUEL
VIDE RODRIGUEZ AURORA
VILLAR CAMPO JULIO
Y0189633N
34134742M
34135409M
34235060C
34235060C
34235060C
34235061K
34212992D
34222828R
34135167Q
B.O.P de Lugo
392
226
5
357
272
356
358
433
105
74
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
250
351
352
340
124
304
356
324
358
330
353
357
325
49
267
271
368
19
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
109
47
71
90
156
103
83
200
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
95
96
47
48
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
RECIBO
199
162
160
52
43
246
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
RECIBO
88
101
108
5
265
280
318
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
CONCELLO: 025 - XOVE
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
ARIAS SUAREZ BELISARIO
ARMENTIA VITERI ABEL
COBOS ALCARAZO VANESSA
COBOS ALCARAZO VANESSA
DOMINGUEZ DIAZ JOSEFA
GARCIA MARTIN JOAQUIN EMILIO
GONZALEZ MIRANDA JUAN MANUEL
GONZALEZ MIRANDA JUAN MANUEL
LOPEZ AGUI M TERESA
LOPEZ AGUI M TERESA
MAYVAN ASESORES INMOBILIARIOS SL
PABLO SANCHEZ BENITO E HIJOS SL
PABLO SANCHEZ BENITO E HIJOS SL
PETEIRA GONZALEZ MANUEL
RIBEIRO DE CARVALHO MARIA ADELAIDE
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ROSA MARIA
SANCHEZ RAIMUNDO ALBERTO
VAZQUEZ PEÑA GRACIANO
NIF
71850841Z
16281291M
52507330D
52507330D
DE0013437
51613901S
33997088Y
33997088Y
02836970N
02836970N
B01329663
B37083730
B37083730
33856107S
X2107187L
77591634F
20259964T
DE0013446
CONCELLO: 026 - LÁNCARA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
CDADDE PROPC BENIGNO QUIROGA 22
FERNANDEZ NOGUEIRA MIGUEL ANGEL
GALLEGO TALLON FELICIDAD
LEIRADO LEMA M SOLEDAD
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
LOPEZ LOPEZ MARIA CARMEN
LOPEZ VILLAR CARLOS
NIF
H27322015
33330058E
76599278D
11833333V
33807923Q
33771040W
33859791L
33821400S
CONCELLO: 027 - LOURENZÁ
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
RODRIGUEZ BLANCO JESUS
RODRIGUEZ LOREDO ENRIQUE
SEIVANE NOVO RAQUEL
SEIVANE NOVO RAQUEL
NIF
33692621J
33767634T
33697915V
33697915V
CONCELLO: 029 - MEIRA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
LOPEZ CARBALLO JOSE
LOPEZ HERNANDEZ MARIA MILAGROS
LOPEZ HERNANDEZ MARIA MILAGROS
SANTIN GALLARDO MARIA CONCEPCION
SANTIN GALLARDO MARIA CONCEPCION
YAÑEZ SAMPEDRO CONSTANTINO
NIF
33309549Y
07486812J
07486812J
10087603X
10087603X
33654169V
CONCELLO: 032 - MONTERROSO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
AGUILAR GONZALEZ DANIEL JESUS
ALVAREZ QUINTERO JOSE MANUEL
ANDRADE LOPEZ JESUS
ASCARIZ BARREIRO ANSELMO
C P RUA SAN MIGUEL 15-17 MONTERROSO
C P RUA SAN MIGUEL 15-17 MONTERROSO
CAMPELO VAZQUEZ MARIA GLORIA
NIF
33760732K
36001231K
14396526K
FI0374806
H27394741
H27394741
33837994A
16
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
CARBALLO GARCIA ERMITAS
CARBALLO RIGUEIRA CESAREA
CARNERO GOMEZ GUMERSINDO
CDADPROP AVDE LUGO 85
GOMEZ NUÑEZ MANUEL
MEILAN GARCIA CECILIO
MEJUTO GONZALEZ JESUS
NOVELUA SL
RODRIGUEZ CABANA RAMIRO
RUIZ BERMEJO ROBUSTIANO
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SAMPAYO RAMOS JESUS
SANCHEZ PEREZ FERNANDO
VARELA CORRAL JUAN MANUEL
VARGAS ALVAREZ JUAN FRANCISCO
34193843L
76605347Y
01368628J
H27203587
FI0081425
FI0081671
34192266Y
B57389363
34193461M
13024563P
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
33305017M
11916056D
33327565J
01964975Q
B.O.P de Lugo
184
116
138
307
23
182
67
163
8
47
154
149
134
152
142
141
156
147
159
136
158
150
135
133
157
155
153
151
303
268
119
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
33
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
25
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
135
96
65
144
157
156
169
108
164
226
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
40
41
17
EXERCICIO
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
RECIBO
11
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
19
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
CONCELLO: 036 – BARALLA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE
NIF
33775120B
CONCELLO: 037 - AS NOGAIS
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
GARCIA DIAZ EDUARDO
NIF
34201382Z
CONCELLO: 039 - OUTEIRO DE REI
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
BLANCO ARES AURORA
DIAZ GONZALEZ JOSE MANUEL
FERREIROS VAZQUEZ ANTONIO
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
KARIBA DEL NORTE SL
KARIBA DEL NORTE SL
MADARRO MENDEZ MARIA VERONICA
PENA NUÑEZ BENEDICTA
PEREZ VILLAMIDE MARIA MERCEDES
PROMOCIONES Y CONSTRUC LUCUS SL
NIF
33626787M
33790810S
33852279M
33827187Y
B62931498
B62931498
33342923F
33601781T
33316951W
B27117951
CONCELLO: 041 - PANTÓN
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA AUREA
ALVAREZ RODRIGUEZ REMEDIOS
BALBOA VIGO JESUS
NIF
34238157N
34126042E
34259206Q
CONCELLO: 045 - PEDRAFITA DO CEBREIRO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
EIRANOVA FERNANDEZ AURORA
NIF
11993918Q
CONCELLO: 047 - A POBRA DE BROLLÓN
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
MACEDA RODRIGUEZ ANTONIO
NIF
34256311L
17
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
SUAREZ IGLESIAS JULIO GERARDO
10482507G
B.O.P de Lugo
36
2011
00
RECIBO
56
54
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
714
1055
577
EXERCICIO
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
RECIBO
314
315
139
EXERCICIO
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
RECIBO
13
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
54
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
36
19
EXERCICIO
2011
2011
PERIODO
00
00
RECIBO
92
95
94
97
24
41
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
RECIBO
4564
4565
4978
4566
4567
4568
4934
4936
4921
5184
5125
3109
3107
8667
4925
4964
6426
3571
3602
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CONCELLO: 048 - A PONTENOVA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
GALAN PERPIÑA MARIA ANGELES
SANZ CORTES SUSANA
NIF
20792105J
08941602F
CONCELLO: 050 - QUIROGA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
COBOS CLIMENT ALEJANDRO
GOMEZ LOPEZ YOLANDA
GONZALEZ BARRIO JOSE ANTONIO
NIF
33968891F
52081217V
34251322K
CONCELLO: 051 - RIBADEO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
ALONSO FERNANDEZ JOSE MANUEL
ALONSO FERNANDEZ JOSE MANUEL
RIESCO GOSTANZA JUAN IGNACIO
NIF
76938947Z
76938947Z
50851373Y
CONCELLO: 053 - RIBEIRA DE PIQUÍN
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
LOPEZ PATITUCCI LEONARDO E
NIF
L2710373F
CONCELLO: 054 - RIOTORTO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
GONZALEZ GINZO VICTOR CELESTINO
NIF
33739436T
CONCELLO: 055 - SAMOS
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
DOMINGUEZ LOPEZ TERESA
REY CALLEJO JOSE ANTONIO
NIF
01309233G
51702360Q
CONCELLO: 056 - SAN VICENTE DE RÁBADE
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
NUÑEZ MAQUEX AMABLE
NUÑEZ MAQUEX AMABLE
PEREZ CABADO JOSE LUIS
RABADE ROMEO ANGEL
VALLE VAZQUEZ YRENEO
VAZQUEZ DIAZ JESUS JOSE
NIF
33743750J
33743750J
33797786E
33605678X
33856362V
33807754P
CONCELLO: 057 - SARRIA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
AIRA OTERO ISOLINA
ANDALUZ MARTIN MANUEL
ANDALUZ MARTIN MANUEL
BALBOA TALLON MANUEL
BALBOA TALLON MANUEL
CARROZAS GONZALEZ SARA
CASADO MORENO MARIO
CASADO MORENO MARIO
CATALAN DE OCON CADENAS JORGE
DIAZ ARIAS MANUEL
DIAZ LOPEZ JULIA
NIF
34258220L
34258220L
34258220L
34258220L
34258220L
34258220L
34258220L
34258220L
34258220L
37613568N
37613568N
76615961V
76615961V
33604256Z
50456692M
50456692M
01930738A
34258702H
33321938K
18
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
DIAZ OTERO MARCOS
FERCAR CB
FERNANDEZ ALVAREZ SONIA
FERNANDEZ LOPEZ AMELIA
FERNANDEZ LOPEZ AMELIA
FERRERO CENTENO JUAN JOSE
FUENTE LOPEZ ALEJANDRO DE LA
FUENTE LOPEZ ALEJANDRO DE LA
GARCIA LOPEZ OLGA
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS
GONZALEZ OTERO MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ OTERO MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ TOIRAN RICARDO
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
LOPEZ MACIA LUIS ANGEL
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
LOPEZ VAZQUEZ MATILDE
LOPEZ VEIGA LUIS
LOPEZ VEIGA LUIS
LOPEZ VILA M MAR
LOSADA LOPEZ CARLOS
MARCO LOPEZ LUCRECIA
MOURELO CALDAS MIGUEL
MOURIN VERGARA MANUEL
NUÑEZ SIMORRA OSCAR
PARDO SANCHEZ VENANCIO
PEREZ FERNANDEZ ANA VANESSA
PEREZ FERNANDEZ ANA VANESSA
QUIROGA RODRIGUEZ JOSE EVARISTO
RODRIGUEZ ARIAS JULIO
RODRIGUEZ ARIAS JULIO
RODRIGUEZ LOPEZ ABEL
RODRIGUEZ PARDO M ISABEL
RUBIANES BOLAÑO CAMILO
RUBIANES BOLAÑO CAMILO
SANCHEZ BARREAL MONICA
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
SOVIVENDA SL
76579120E
E27359074
08038478R
33341029E
33341029E
11619961Q
02252575R
02252575R
324325
33804965W
34264451V
34264451V
33812603G
33807092J
34266362L
34256077S
34258923D
33304703J
33810486A
33810486A
76618998H
34152316F
39042869R
34248440Z
34259055A
Y0738284K
34161326R
50127602E
50127602E
34152655R
34262327D
34262327D
33536442G
76622892W
76618321P
76618321P
33351658W
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
B27314905
5844
10817
4982
3634
3542
6340
3665
3609
7206
3694
3623
3570
10402
5132
3539
4407
6341
6923
3564
3690
6451
9369
10730
6891
10700
9466
10712
5860
5864
6916
3607
3663
3541
3569
3535
3618
5667
3585
3559
3540
3606
3530
3538
3554
3575
3591
3593
3600
3531
3537
3567
3594
3545
3546
3610
3573
3581
3597
3556
3558
3603
3578
3562
3550
3572
B.O.P de Lugo
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CONCELLO: 058 - O SAVIÑAO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
ESPIÑEIRO DE OBRAS SL
ESPIÑEIRO DE OBRAS SL
ESPIÑEIRO DE OBRAS SL
ESPIÑEIRO DE OBRAS SL
ESPIÑEIRO DE OBRAS SL
GOMEZ LOPEZ FERNANDO
LOPEZ GALLARDO INES
LOWE TIMOTHY NICHOLAS
PARGA LOPEZ JUAN
NIF
B27282276
B27282276
B27282276
B27282276
B27282276
34247275E
37208006D
X9716637B
34130083S
RECIBO
95
97
96
92
98
100
168
162
75
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
19
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
PARGA RODRIGUEZ MANUEL
PAVON FERNANDEZ FRANCISCO JOSE
RUIZ EXPOSITO ARTURO
34251888N
34214211D
14927216D
B.O.P de Lugo
52
166
163
2011
2011
2011
00
00
00
RECIBO
106
133
83
41
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
RECIBO
110
111
60
61
73
96
103
104
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
1
EXERCICIO
2011
PERIODO
00
RECIBO
68
133
109
92
102
78
75
85
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
32
157
20
46
250
19
15
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
RECIBO
405
57
171
199
201
200
166
181
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
CONCELLO: 059 - SOBER
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL
ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO JESUS
FERNANDEZ VAZQUEZ CONCEPCION
GOMEZ ALVAREZ MARIA DOLORES
NIF
38387049A
34251744Y
34210219L
34248019F
CONCELLO: 060 - TABOADA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
BATAN MIGUELEZ JESUS
BATAN MIGUELEZ JESUS
BLANCO PACIN JESUS
CADAHIA CASTRO MANUEL
CADAHIA RODRIGUEZ MONSERRAT
LEDO LOPEZ MARIA JOSE
REY VALCARCEL M CARMEN
REY VALCARCEL M CARMEN
NIF
33788687P
33788687P
76621017J
34229296Y
50466710H
33311971J
34180769D
34180769D
CONCELLO: 061 - TRABADA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
FERNANDEZ LASTRA MARIA ELISA
NIF
33734655A
CONCELLO: 063 - O VALADOURO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
CDAD PROP C/LEANDRO BUJAN-4
DIAZ GUTIERREZ JULIO
DIZ FERNANDEZ MARIA MAR
GOMEZ CANTERO M ROSA
LAMELAS RAMOS JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ PECHIN MARIA ANTONIA
RUBAL BALSEIRO SANTIAGO JOSE
TRIGO SIXTO M INMACULADA
NIF
H27393164
71919558F
03825084T
11979111K
77595034A
01090786B
77597360Y
33842444Z
CONCELLO: 064 - O VICEDO
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
INSUA ESCOURIDO JUAN
LOPEZ CURTO FRANCISCO
OTTICH FRITZ
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIA
SEGADE VARELA JESUS
SUERIGE TRS SL
SUERIGE TRS SL
NIF
33681023F
00240205Q
X3363057C
34374682D
76482948J
B81870024
B81870024
CONCELLO: 065 - VILALBA
CONCEPTO:000001- IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA
NOME
KONSTRUNOREST SL
MENDEZ DIAZ JOSE
PIÑEIRO VILLARES JOSE DANIEL
PROMOCIONES SOLIDO Y DOMINGUEZ SL
PROMOCIONES SOLIDO Y DOMINGUEZ SL
PROMOCIONES SOLIDO Y DOMINGUEZ SL
REY CORA JOSE RAMON
TEIJEIRO MACEDA DAVID
NIF
B36297778
09925887F
33331861P
B36510212
B36510212
B36510212
33750218H
76525339S
En Lugo, 1 de decembro de 2011.- O Tesoureiro,P.O. Emilio J. Fernández Pita
R. 5579
20
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CONCELLO
FRIOL
Anucio
Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 02 de decembro de 2011, o
Orzamento Municipal, para o exercicio económico de 2012, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo
para dito exercicio, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e disposicións
concordantes, exponse ao público na Secretaría deste Concello, por un prazo de quince días hábiles –que
empezará a contarse desde o seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia-, co fin
de que durante o mesmo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, e que deberán
dirixirse ao sr. Alcalde-Presidente desta Corporación.
Friol, 02 de decembro de 2011.- O ALCALDE, Antonio Muiña Pena.
R. 5582
Anuncio
Polo Pleno do Concello en sesión celebrada o día 02 de decembro de 2011, prestouse aprobación ao expediente
de modificación de créditos número 11/2011, (terceiro de competencia do Pleno), para transferencias de crédito,
dentro do vixente orzamento municipal, e por un importe de douscentos corenta mil euros (240.000,00.-).
Cumprindo o disposto no artigo 177.2 en relación co 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse ao público polo
prazo de quince días hábiles, na Secretaría do Concello, co fin de que durante o mesmo (que se contará a partir
do seguinte ao da inserción do Edicto no Boletín Oficial da Provincia) poidan formularse as reclamacións que se
consideren oportunas, que se deberán dirixir ao Alcalde-Presidente do Concello.
Friol, 03 de decembro de 2011.- O Alcalde, Antonio Muiña Pena.
R. 5583
LUGO
Anuncio
TESOURERIA /RECADACION EXECUTIVA
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e
non sendo posible notifica-la providencia de constrinximento no procedemento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou
por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación
Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h.,
venres de 9 h a 14 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos
legais desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Providencia de constrinximento.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Lugo, a 23 de novembro do 2011.- A TESOUREIRA, Mª Del Rosario Vázquez Fernández.
Nome
40 VOLUMENES SYSTEM SL
A PEROXA HOSTELERIA SL
A PEROXA HOSTELERIA SL
A PEROXA HOSTELERIA SL
AAOUAJ HIND
ABABEI SPIRU
ABAD BUSTO ANGEL
Nif/Cif
B 27267426
B 27358894
B 27358894
B 27358894
X 8879850X
X 7133363M
33812012B
Concepto
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
Exercicio
Cod-Ayto
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5046350
5046366
5046368
5046367
5046381
5046382
5172205
21
ABDELLATIF SEHBAOUI
ABEL SANDAR TOMAS
ABELAIRAS CABACO
FRANCISCO CESAR
ABELAIRAS DIAZ MANUEL
ANGEL
ABELEDO SANCHEZ BEGOÑA
MARIA
ABELEDO SANCHEZ JACOBO
ABELGA SL
ABELLEIRA ANDION CARLOS
ABIKOYE ADEMULA
ABOUDEIR AZIZ
ABOY GARCIA JAIME
MANUEL
ABRALDES CANCELA
PAMELA
ABRALDES CANCELA
VANESA
ABREU PENA RAFAEL
LEOPOLDO
ABUIN ABUIN AVELINO
ABUIN FARIÑAS ANTONIO
ABUIN GOMEZ ANA MARIA
ABUIN GOMEZ FERNANDO
ABUIN LODEIRO VIVIANA
ABUIN LODEIRO VIVIANA
ACEVEDO ARANGO JOHANY
ACEVEDO ARANGO JOHANY
ACHLI MOHAMMED
AFERDAD RACHID
AFIF AHMED
AFONSO FERNANDEZ
FRANCISCO
AGRUPACION LUCENSE SL
AGRUPACION LUCENSE SL
AGRUPACION LUCENSE SL
AGUDELO ARENAS JUAN
CARLOS
AGUIAR SANCHEZ ANGELES
AIRA FONTAL JOSE LUIS
AISGAL SL
AIT BOUIHI LAHCEM
AKBIL ABDELLAH
ALACENA COCINAS LUGO
SLL
ALBA ILERIA LOAL CB
ALBAÑILERIA RAYJOR CB
ALCOTAN LIMPIEZAS SLL
ALICATADORA LUCENSE SL
ALJOGAR UNIVERSAL SL
ALJOGAR UNIVERSAL SL
ALJOGAR UNIVERSAL SL
ALLER CELADILLA RUBEN
ALLER GONZALEZ STEPHANE
ERIC
ALLER GONZALEZ STEPHANE
ERIC
ALLER GONZALEZ STEPHANE
ERIC
ALLO RODRIGUEZ GILBERTO
ALMEIDA FERNANDEZ
JOAQUIN
ALMEIDA FERNANDEZ
JOAQUIN
ALONSO CARPINTERO
ANGEL F
ALONSO CELERIER JOSE
ALONSO CELERIER JOSE
ALONSO CELERIER JOSE
ALONSO GARCIA JAVIER
ALONSO PARGA JOSE
MANUEL
ALONSO PARGA JOSE
MANUEL
ALONSO TORREIRA MANUEL
ALONSO TORREIRA MANUEL
ALONSO VAZQUEZ MANUEL
JAVIER
ALVARELLOS PRESAS
GONZALO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
X 0953283W
33344304P
33554578Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5046410
2011 5046460
2011 5046508
33304247V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5046523
33321711R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5046602
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33549219Q
B 27104074
33329127B
X02860110Z
X 7875720Z
33327906D
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5046604
5046607
5046622
5046706
5046710
5046713
33556695V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5046749
33559102D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5046750
X 7157010P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5046754
33587619Y
33808033B
33846037L
33317290L
1922949B
1922949B
X 4281553B
X 4281553B
X 6151101G
X 7176986C
X 5540721K
34719778J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
5046760
5046833
5046874
5046876
5046902
5046901
4776719
5047052
5047060
5047112
5047116
5047119
B 27214550
B 27214550
B 27214550
X 7453569M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
5047210
5047209
5047208
5172233
20182081H
34263459Z
B 27104892
X03041101H
X 7944064W
B 27262013
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5047281
5047324
5047333
5047345
5045906
5047357
E 27142512
E 27375906
B 27256403
B 27371343
B 27272129
B 27272129
B 27272129
33547516S
33535782B
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5047375
5047396
5047423
5047552
5047564
5047562
5047563
5047568
5047573
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
33535782B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047574
33535782B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047572
33316966V
76574084T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047581
2011 5047622
76574084T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047621
33305919X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047668
33341067Z
33341067Z
33341067Z
76571137C
33317270E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33317270E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047798
33327490F
33327490F
33739558F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047851
2011 5047852
2011 5047859
35205917R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047383
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5047680
5047681
5047682
5047712
5047797
22
ALVAREZ ALVAREZ
MELCHOR
ALVAREZ ALVAREZ
MELCHOR
ALVAREZ ALVAREZ
MELCHOR
ALVAREZ ALVAREZ
MELCHOR
ALVAREZ ALVAREZ
MELCHOR
ALVAREZ BUSTO ISABEL
ALVAREZ BUSTO MARIA LUZ
ALVAREZ CASTELAO
CONCEPCION
ALVAREZ CASTELAO
CONCEPCION
ALVAREZ CASTRO MANUEL
ALVAREZ COMBA CESAR
ALVAREZ COMBA RUBEN
ALVAREZ COMBA RUBEN
ALVAREZ ESPEJO
ALEJANDRO
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE
ANTONIO
ALVAREZ FERNANDEZ JULIO
ALVAREZ FERNANDEZ JULIO
ALVAREZ FERREIRO MARIA
ISABEL
ALVAREZ LOPEZ CANDIDO
ALVAREZ MARQUES CARLOS
ANTONIO
ALVAREZ MARQUES CARLOS
ANTONIO
ALVAREZ PETEL ROSA
ALVAREZ RAIMONDEZ
MERCEDES
ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS
ALVAREZ RIVEIRO CESAR
ALVAREZ TEIJEIRA RODRIGO
ALVAREZ TORRON CARLOS
ALVAREZ VAZQUEZ LUIS
ALBERTO
ALVAREZ VEGA CLAUDIA
SUGEY
ALVAREZ VEGA CLAUDIA
SUGEY
ALVAREZ VIADOR BRAIS
ALVAREZ YAÑEZ PENA M
AZUCENA
ALVES MESQUITA RODRIGO
ALVES VAZ DE CARVALHO
ANTONIO ADRIANO
ALVITE RODRIGUEZ
ATILANO
AMARELO SOUTO MANUEL
AMIL MONTES MARIA CRUZ
AMIR JAMAL
ANDION FERNANDEZ MARIA
FIDELINA
ANDION FOLGUEIRA ROSA
ELVIRA
ANDION FOLGUEIRA ROSA
ELVIRA
ANGARELA CB
ANSEDE BARRAL IVAN
ANSEDE BARRAL IVAN
ANSEDE BARRAL IVAN
ANTONIO DE VILA
CAROLINA
ANTONIO PIÑEIRO BECERRA
SL
ANTONIO PIÑEIRO BECERRA
SL
AOUTIL AZIZ
APROVECH DE RESIDUOS
FORE STALES SL
ARBOLEDA ARANGO
ALBERTO WILMAN
ARES CASTRO PABLO
ARES CASTRO PABLO
ARES FERNANDEZ ANGEL
ARES IGLESIA LUIS
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
34536556D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048026
34536556D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048028
34536556D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048027
34536556D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048029
34536556D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048025
76570894F
33329336J
33847987Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048052
2011 5048053
2011 5048096
33847987Z
MULTAS DE TRAFICO
2011 4972480
33840204M
33341907A
33341908G
33341908G
47833273N
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33322937P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048183
33312707J
33312707J
33826239R
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5045623
2011 5048195
2011 5048211
33726165T
33346096Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048314
2011 5048382
33346096Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048383
33716636Q
33844707T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048473
2011 5048492
33832338M
33326259H
33341414Q
33340680H
33318115Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
34287559X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048630
34287559X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048631
33549577Y
33326873B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048633
2011 5047986
X 6344787F
X 1600644M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048662
2011 5048666
37310308F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048685
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33852982H
36085244S
X 3219442V
33849070Q
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5048108
5048118
5048121
5048119
5048151
5048495
5048534
5048593
5048601
5048624
5048706
5048765
5048769
5048820
33852948F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048823
33852948F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048824
E 27340439
33554375C
33554375C
33554375C
33560968N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
B 27019744
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049028
B 27019744
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049029
X 7995725M
B 27241181
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049040
2011 5049045
34284183S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049093
33556283L
33556283L
33833242N
33546347L
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5048908
4971668
4965994
5048987
5049026
5049157
5049158
5049165
5049198
23
ARES IGLESIA LUIS
ARES IGLESIA LUIS
ARES IGLESIA LUIS
ARES SENRA DELIA
ARGEREY LOPEZ BRUNO
ARGEREY RIOS JOSE
ANTONIO
ARGEREY RIOS JOSE
ANTONIO
ARGUESO ARMESTO
SANTIAGO
ARGUINDEGUI ALBA
SERAFIN
ARIAS BRITES EFREN
ARIAS CANCIO JOSE
MANUEL
ARIAS CARBALLIDO JAVIER
ARIAS CARBALLIDO JAVIER
ARIAS CARBALLIDO JAVIER
ARIAS CASTRO CARLOS
ARIAS CASTRO CARLOS
ARIAS CASTRO MIGUEL
ARIAS CASTRO MIGUEL
ARIAS CASTRO MIGUEL
ARIAS CERNUDA ANA MARIA
ARIAS FROILAN LUIS
ARIAS GARCIA RAQUEL
ARIAS LAGO JESUS
ARIAS LAGO JESUS
ARIAS LOPEZ ANGEL
ARIAS LOPEZ MARIA ISABEL
ARIAS LOURES DANIEL
ARIAS PAZ FRANCISCO
JAVIER
ARIAS PAZ FRANCISCO
JAVIER
ARIAS PEREZ JOSE
ARIAS PEREZ JOSE
ARIAS RODRIGUEZ ANGEL
ARIAS SANTIN DAVID
ARIAS SANTIN DAVID
ARMESTO FERREIROS
VERONICA
ARMESTO LOPEZ JOSE
ARMESTO SANTIN ALFREDO
ARRIBAS VAZQUEZ JOSE
ANTONIO
ARRIBAS VAZQUEZ JOSE
ANTONIO
ARRIBAS VAZQUEZ JOSE
ANTONIO
ARRIBAS VAZQUEZ JOSE
ANTONIO
ARRIMARZ POLIESTER SL
ARRUE MIRANDA ANTONIA
DOMINGA
ARRUE MIRANDA ANTONIA
DOMINGA
ARRUE MIRANDA ANTONIA
DOMINGA
ARTIGEUZ NISTAL JESUS
MIGUEL
ARTIGEUZ NISTAL JESUS
MIGUEL
ASCARIZ VAZQUEZ JESUS
ASCARIZ VAZQUEZ JESUS
ASCARIZ VAZQUEZ JESUS
MANUEL
ASCARIZ VAZQUEZ JESUS
MANUEL
ASCII GALICIA SL
ASCII GALICIA SL
ASCII GALICIA SL
ASOC DE VEHICULOS
GESTOP R ALLYE TEAM
ASTIARRAGA NAVARRO
FERNANDO
ASTIARRAGA NAVARRO
FERNANDO
ASTIARRAGA RUEDA MARIA
FERNANDA
ATAUDES LA MURALLA SL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33546347L
33546347L
33546347L
33329412C
33560021
33338252M
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33338252M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049274
33316320S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049300
9491851G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049302
33548863M
33858972M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049406
2011 5049436
33327711K
33327711K
33327711K
33840622D
33840622D
33307864T
33307864T
33307864T
32665617M
10755061P
33329399F
33536514F
33536514F
76328211C
33323508G
33347407Y
33323867H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33323867H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5049735
33757238T
33757238T
33840479G
33853470T
33853470T
33348987E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33323384H
33860789M
33853045N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050046
2011 5050069
2011 5050112
33853045N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050111
33853045N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050110
33853045N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050113
B 27191501
33543596M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5050118
2011 5035440
33543596M
MULTAS DE TRAFICO
2011 5172974
33543596M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050171
50873040F
MULTAS DE TRAFICO
2010 4774536
50873040F
MULTAS DE TRAFICO
2010 4774817
33809859C
33809859C
33814774J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050239
2011 5050240
2011 5050242
33814774J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050241
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
B 27194240
B 27194240
B 27194240
G 27384668
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
4972053
5049199
4966223
5049242
5045615
5049275
5049441
5049440
5049439
5049459
5049458
5044283
5049462
5049461
5049466
5049564
5075161
5049612
5049613
5049634
5049681
4972469
5049736
5049751
5049750
5049786
5049846
5049847
5050037
5050247
5050249
5050248
5050281
51878465X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050421
51878465X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050422
33554381A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050423
B 27137686
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050453
24
ATORSON SL
ATOUCH EL MOSTAFA
ATOUCH EL MOSTAFA
ATRIL FORMAS MOBILIARIO
SL
ATRIL FORMAS MOBILIARIO
SL
ATRIL FORMAS MOBILIARIO
SL
ATTOOUCH AHMED
ATTOUCH ABDERRAHIM
ATTOUCH ESSHAIBI EL
MOSTAFA
ATTOUCH MOHAMMED
ATTOUCH SAID
ATTOUCH SAID
ATTOUCH SAID
AUDIOT CLEMENCE
AUTO ARTE LUGO SL
AUTO ARTE LUGO SL
AUTO BERNA SL
AUTO RECAMBIOS MONZA
SL
AUTOCARES RANFA SL
AUTOMANIA GALICIA 4 SLL
AUTOS CANFER ALQUILER Y
V E NTA DE VEHICULOS SL
AZEDDINE KHOUTAM
AZULINOR SL
AZULINOR SL
AZULINOR SL
AZULINOR SL
AZULINOR SL
AZULINOR SL
BAEZA ALVAREZ MARIA
ELENA
BALSA ESTEBANEZ ALVARO
BAO ROCA JULIO
BARIGOU OUALID
BARIGOU OUALID
BARONA BARREIRA BRAIS
BARONA BARREIRA BRAIS
BARONA BARREIRA BRAIS
BARREIRO CAZON MANUEL
JOSE
BARREIRO CAZON MANUEL
JOSE
BARREIRO CHOUSA JOSE
LUIS
BARREIRO GARCIA LUIS
BARREIRO IRAVEDRA
BERNARDINO
BARREIRO LOPEZ ANGELA
BARREIRO LOPEZ ANGELA
BARREIRO NUÑEZ MARIA
CARMEN
BARREIRO VALIÑO JOSE
BENITO
BARRERA GOMEZ MIGUEL
ANGEL
BARRIO ARIAS MIGUEL
BARRIONUEVO ANTUÑA
ANA MARIA
BARRO JOVE MARIA
BARRUL BARRUL ANA
BARRUL BARRUL ANA MARIA
BARRUL BARRUL ANA MARIA
BARRUL BARRUL ANA MARIA
BARRUL BARRUL ANA MARIA
BARRUL BARRUL
ENCARNACION
BARRUL BERMUDEZ ANGEL
AVELINO
BARRUL BERMUDEZ ANGEL
AVELINO
BARRUL BERMUDEZ ANGEL
AVELINO
BARRUL BERMUDEZ
ANTONIO
BARRUL BERMUDEZ
ANTONIO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
B 27116631
X 1288843S
X 1288843S
B 27276641
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
B 27276641
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050465
B 27276641
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050464
X 1891287C
X 6561858G
33559618L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050470
2011 5050469
2011 5050467
X 2848710E
X 3041122Q
X 3041122Q
X 3041122Q
X 3340264C
B 27274349
B 27274349
B 27116623
B 27017722
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27308758
B 27238872
B 27281963
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5050630
2011 5050695
2011 5050852
Y 0330396S
B 27404631
B 27404631
B 27404631
B 27404631
B 27404631
B 27404631
33333571Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5051030
5051037
5051041
5051038
5051036
5051040
5051039
5051116
10070877M
76561945M
X 3383861D
X 3383861D
33551480T
33551480T
33551480T
33853918B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5051219
5051268
5051357
5051356
4971578
5051372
5051373
5051530
33853918B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051529
33315863H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051537
33850728H
33845938N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051575
2011 5051589
33318312Y
33318312Y
33542611D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051594
2011 5051596
2011 5051611
76527873L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051671
33861673S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051701
33544483H
10846935C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051722
2011 5051778
33597038H
33349348S
33346238X
33346238X
33346238X
33346238X
33338852F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
34900939A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051835
34900939A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051834
34900939A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105276
33303112D
MULTAS DE TRAFICO
2011 5044314
33303112D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051837
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
B.O.P de Lugo
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5050461
5050463
5050462
5050466
5050475
5050476
5050477
5050478
5050481
5050506
5050507
5050508
5050576
5051807
5051829
4975245
5051830
5045891
4972131
5051831
25
BARRUL BERMUDEZ MARIA
RUTH
BARRUL BERMUDEZ MARIA
RUTH
BARRUL BERMUDEZ
MARIANO
BARRUL FERREDUELA PEDRO
BARRUL JIMENEZ ADOLFO
BARRUL JIMENEZ ADOLFO
BARRUL JIMENEZ ADOLFO
BARRUL JIMENEZ ADOLFO
BARRUL JIMENEZ MARIANO
BARRUL JIMENEZ MIGUEL
ANGEL
BARRUL JIMENEZ NESTOR
BARRUL JIMENEZ RAFAEL
BARRUL JIMENEZ RAFAEL
BARRUL JIMENEZ RAFAEL
BARRUL JIMENEZ ROBERTO
BARRUL JIMENEZ ROBERTO
BARRUL JIMENEZ RUTH
BARRUL JIMENEZ RUTH
BARRUL LEON ANGELES
BARRUL LEON ANGELES
BASTOS TRIGO BENITO
BECEIRO CORRAL MARIA
ANGELES
BECERRA DIAZ MIGUEL
ANGEL
BECERRA DIAZ MIGUEL
ANGEL
BECERRA LAGE JUAN JOSE
BECERRA LAGE JUAN JOSE
BEKRADDA MOHAMMED
BELDA FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER
BELDA FERNANDEZ MIGUEL
ANGEL
BELDA FERNANDEZ MIGUEL
ANGEL
BELDA FERNANDEZ MIGUEL
ANGEL
BELDA FERNANDEZ MIGUEL
ANGEL
BELJABBAR EL MOSTAFA
BELLO FERNANDEZ ALVARO
BELLO GARRIDO LUIS
BELLO GARRIDO LUIS
BELLO SIMON MARIA
CARMEN
BEN ABRADA BOUCHAIB
BEN ABRADA BOUCHAIB
BEN ABRADA BOUCHAIB
BEN ABRADA BOUCHAIB
BENDAÑA RAMOS EMMA
BENITEZ LOJO JUAN DE DIOS
BENITEZ SILVIO OSCAR
BENSON ALICE JULIET
BENTO PIRES FABIO
ANTONIO
BENTO PIRES FABIO
ANTONIO
BENTOS MONTOYA CARMEN
BENTOS MONTOYA CARMEN
BERGANTIÑOS LOPEZ JUAN
JOSE
BERTAT KHALID
BESTEIRO LOPEZ
ALEJANDRO
BETANCOUR URREGO
FERNANDO
BHILAT MUSTAPHA
BHILAT MUSTAPHA
BHILAT MUSTAPHA
BILALOVIC SABAHUDIN
BIOFARM EUROPA SL
BISBINI OSCAR ALBERTO
BLANCO DIAZ RAMIRO
BLANCO FARIÑAS JESUS
JOSE
BLANCO FERNANDEZ JOSE
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33317215J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051842
33317215J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051841
33333358X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5051843
71136289A
9766077R
9766077R
9766077R
9766077R
10093115W
33346337V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5051850
5051856
5051855
5051854
5051853
5051859
5051861
33545166B
33351125K
33351125K
33351125K
33335615J
33335615J
35585129N
35585129N
32703524P
32703524P
33343079W
33750860Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5051862
5043675
4972112
5051863
5051864
5045912
4971845
5051865
5051866
5051867
5051953
5052003
33832975K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052013
33832975K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052012
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33333750B
33333750B
X 7803049T
33330110M
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5052026
5052025
5052054
5052056
33317263S
MULTAS DE TRAFICO
2011 4975140
33317263S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052057
33317263S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052058
33317263S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052059
X 1282292L
33303158D
33309207D
33309207D
34965202G
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
5052066
5052098
5052101
5052100
5052125
X01155294G
X01155294G
X01155294G
X01155294G
33332491V
53328026L
X 6844049P
X 6851954R
X 3518815E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5052198
5052197
5052195
5052196
5052228
5052242
5052244
5052253
5052255
X 3518815E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052254
33315729E
33315729E
76575747F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052257
2011 5052256
2011 5052294
X 3047227A
33342754E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052394
2011 5052454
X 7686815P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052507
X03041418J
X03041418J
X03041418J
X 1716632G
B 84943844
X 1397764P
9939771E
33773707R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
35255944A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052625
5052510
4777084
5052511
5052515
5052521
5052529
5052612
5052617
26
RAMON
BLANCO GONZALEZ
ANTONIO
BLANCO RIVAS JUAN JOSE
BLANCO SANCHEZ MARIA
CRUZ
BLANCO SANCHEZ MARIA
CRUZ
BLANCO VEIGA ADRIAN
BLANCO VEIGA ADRIAN
BLANCO VEIGA ADRIAN
BLANCO VEIGA ADRIAN
BLANCO VIDARTE OTILIA
BLANCO Y DIAZ
INVERSIONES SL
BOHORQUE CHOUSA
CARLOS
BOHORQUE MONTERO
RAMON
BOHORQUEZ OSORIO
ARMANDO
BORGES DOS SANTOS LUIS
MIGUEL
BORGES RAMOS Mª
SOLEDAD
BORJA BARRUL ALBA
BOTELHO CRISTINA MARIA
BOTELHO CRISTINA MARIA
BOTERO CLAVIJO FANNY
LUZ
BOUBAGRA HASSAN
BOUCHGHILAT ABDERRAHIM
BOUGUEMZA HAMZA
BOUKRADINI HAMDAM
BRAÑA MENENDEZ SONIA
MARIA
BRAÑA TOBIO JUAN
ANTONIO
BRAÑAS CORO MARIA
MONSERRAT
BRAS AFONSO ADRIANO
ALBERTO
BREA FREIRE PEDRO
BREA LOPEZ JONATHAN
BRUNELLI RODRIGUEZ JOSE
BRUZOS FOLGUEIRA JOSE
ANTONIO
BUIDE BARREIRO JOSE
BUJAN CARREIRA MANUEL
BUJAN CASAS ABELARDO P
BUJAN CASAS ABELARDO P
BUJAN CASAS ABELARDO P
BUJAN DIAZ ALEXANDRE
BURGO ARIAS M CARMEN
BUSTO CARREIRA MANUEL
BUSTO CARRETE ALBERTO
CARLOS
BUSTO GALLEGO LUZ ELENA
CAAMAÑO ROCA
BENEDICTO
CAAMAÑO ROCA
BENEDICTO
CABACO SEIJAS MARIA
CARMEN
CABADO CABADO JULIA
CABADO CORRAL CARMEN
MARIA
CABADO LOPEZ MIGUEL
ANGEL
CABADO LOPEZ MIGUEL
ANGEL
CABADO LOPEZ MIGUEL
ANGEL
CABALLERO ARAUJO
ALVARO YAMANDU
CABALLERO ARAUJO
ALVARO YAMANDU
CABALLERO ARAUJO
ALVARO YAMANDU
CABANA BODENLLE BELEN
CABANA LOPEZ JESUS
CABANA RAMIL JOSE LUIS
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
35247242H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052669
33546547N
10837675Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052782
2011 5052799
10837675Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052800
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33553064C
33553064C
33553064C
33553064C
33701192M
B 27348424
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5052839
5052840
5052837
5052838
5052843
5052533
33803809L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052886
33537190Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052890
34290222M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052895
X 1530135Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5052940
MULTAS DE TRAFICO
2011 5174047
33560083R
X 1884437R
X 1884437R
34289586J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5052946
5052965
4973574
5052966
X 5987469V
X 6561854T
X 6292188D
X 2751088N
10899288W
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
5052972
5052973
5052980
5052981
5053111
52821343A
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
33230584T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053121
76577096E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053126
X 1762807H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053072
33304596K
33541911E
10738899S
33847569X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2010
2011
2011
5053135
4771942
5053245
5053257
33343036M
33790137D
33806574R
33806574R
33806574R
33339314D
33837437K
33574219S
76825054V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2010
2011
2010
2011
2011
2011
2011
5053289
5053370
4774686
5053375
4774734
5053385
5053450
5053551
5053552
33324988N
33853343B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053563
2011 5053625
33853343B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053626
33326078K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053629
33330758D
33329253E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053639
2011 5053657
33335733Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053680
33335733Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053681
33335733Q
MULTAS DE TRAFICO
2010 4776796
33342562Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053764
33342562Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053765
33342562Z
MULTAS DE TRAFICO
2011 4972502
33342039C
34192428F
33321638C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053779
2011 5053789
2011 5053808
27
CABANA RAMIL JOSE LUIS
CABANA VARELA JOSE
MANUEL
CABANA VARELA JOSE
MANUEL
CABANA VARELA JOSE
MANUEL
CABAÑAS DEL RIO
GUADALIMA R SL
CABANAS RODRIGUEZ LUIS
CABANILLAS CRESPO MARIA
ELENA
CABARCOS BLANCO
MANUEL
CABARCOS LAMAS ANGEL
CABRERA CARMENATE
MAGLLURY LISET
CABRERA KARINA
ALEJANDRA
CAICEDO SINISTERRA
MARLEN ELENA
CALAZA RAMUDO CELSA
LUCIA
CALDERON AMORES ANGEL
LUIS
CALLEJA FLORES
ENCARNACION PAZ
CALLEJA FLORES
ENCARNACION PAZ
CALVETE BLANCO EMILIO
MANUEL
CALVETE VICENTE ALDO
RUBEN
CALVO RUIBAL JOSE JORGE
CAMACHO JIMENEZ
CONCEPCION
CAMBA BLANCO MANUEL
CAMPELLO LOPEZ DE
VICTORIA ANTONIO
CAMPIÑO ARBELAEZ HEIDI
CAMPO ALVAREZ FAUSTINO
LUIS
CAMPO FALCON MARIA
JOSEFA
CAMPO FALCON MARIA
JOSEFA
CAMPO MIÑAN DAVID
CAMPO TEIJEIRA MARIA
CARMEN
CAMPO TEIJEIRA MARIA
CARMEN
CAMPOS SANMARTIN DE
LUZ MARIA
CANALONES GALICIA CB
CANARIO GUZMAN ANGEL
CANCELA FREIRE MARIA
CARMEN
CANCELA FREIRE MARIA
CARMEN
CANCIO RODRIGUEZ MARIA
GLORIA
CANCIO RODRIGUEZ MARIA
GLORIA
CANDA GONZALEZ MARIA
ANGELINES
CANDA GONZALEZ MARIA
ANGELINES
CANO PALMA CLAUDIA
LILIANA
CANTERO PRIETO VICTOR
MANUEL
CANTO FERREIROS
SANTIAGO
CANTO FERREIROS
SANTIAGO
CAPELLAN FERMENAL DE
SARAH
CAR RENTING 2009 SL
CAR RENTING 2009 SL
CARACACHO SL
CARBALLAL ALVAREZ JESUS
CARBALLAL CASTRO
MAXIMINO
CARBALLEDO DOMINGUEZ
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33321638C
43421346Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053809
2011 5053814
43421346Z
MULTAS DE TRAFICO
2011 5045599
43421346Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053815
B 02271518
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053938
33770669E
33776901K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053866
2011 5053892
33611000L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053905
5300873V
33559822Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5053919
2011 5054004
X 6794305J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054008
X 6561873L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054258
33779949X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054289
2516944P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054320
400528Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054406
400528Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054405
32775584D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054432
33558115B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054437
7681286E
76942060
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5054503
2011 5170021
33817662A
33830054K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054528
2011 5054560
34290295D
13864880C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054573
2011 5054579
33824140H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054600
33824140H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054601
33331877R
33810125X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054638
2011 5054654
33810125X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054655
X 7333903P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054708
E 27318161
34283467N
33330467V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054748
2011 5054778
2011 5054795
33330467V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054796
33859180Y
MULTAS DE TRAFICO
2010 4776805
33859180Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054867
33321040C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054875
33321040C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054876
X 3079748W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054948
33541138P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054968
33339095C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054985
33339095C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5054984
X 3221250P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055025
B 27367804
B 27367804
B 27153220
33333431Z
33575936F
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33860194P
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
5055055
5055056
5055057
5055085
5055097
2011 5055150
28
MANUEL
CARBALLEDO DOMINGUEZ
MANUEL
CARBALLEIRAS VAZQUEZ
JOSE LUIS
CARBALLEIRAS VAZQUEZ
JOSE LUIS
CARBALLIDO LINARES BERTA
CARBALLO ARCEO JULIA
MARIA
CARBALLO FERNANDEZ
ALFREDO A
CARBALLO FERNANDEZ
ALFREDO A
CARBALLO FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO
CARBALLO FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO
CARBALLO FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO
CARBALLO FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO
CARBALLO FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO
CARBALLO FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO
CARBALLO LOPEZ HECTOR
JOSE
CARBALLO MENDEZ LUIS
ANGEL
CARBALLO VIVERO JOSE
CARBNONEL VAZ NICOLAS
ANDRES
CARBNONEL VAZ NICOLAS
ANDRES
CARIAS SOUZA DE DANILO
CARLOS SANCHEZ FRAGA SL
CARNEIRO SILVA DA MARISA
CARNERO GOMEZ FROILAN
CARNES DEL CANTABRICO
SL
CARRASCO DOMINGUEZ
RAUL
CARREIRA ARIAS ANGEL
CARREIRA ARIAS ANGEL
CARREIRA ARIAS ANGEL
CARREIRA ARIAS ANGEL
CARREIRA ARIAS ANGEL
CARREIRA ARIAS ANGEL
CARREIRA ARIAS ANGEL
CARREIRA CARREIRA JAIME
ANGEL
CARREIRA GIL MARIA PAZ
CONCEPCION
CARREIRA LOPEZ JAVIER
CARREIRA MARIÑO JOSE
LUIS
CARREIRA PEREZ XOSE
CARREIRA PEREZ XOSE
CARREIRA SUAREZ CESAR
CARREIRA TRIGO IAGO
CARREIRAS DIAZ FABIO
CARRICOBA MERA JESUS
CARRIL ALVAREZ BEATRIZ
CARRIL GONZALEZ BARROS
GUZMAN DELIO
CARRIL GONZALEZ BARROS
GUZMAN DELIO
CARROCERIAS LUCENSES SL
CARROCERIAS LUCENSES SL
CARVALHO TEIXEIRA TELMO
CASABELLA GARCIA
REMEDIOS
CASANOVA BAAMONDE
IVAN
CASANOVA BAAMONDE
JUAN MANUEL
CASANOVA BAAMONDE
JUAN MANUEL
CASANOVA QUIÑOA ANGEL
CASANOVA SANTOS JESUS
CASANOVA SANTOS JESUS
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33860194P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055151
11918446F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055200
11918446F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055201
33305214H
35250454X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055262
2011 5055308
33339248N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055356
33339248N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055357
33322995C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055364
33322995C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055366
33322995C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055365
33322995C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055361
33322995C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055362
33322995C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055363
33545260J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055379
33846069M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055398
33593643G
X 7873609L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5055447
2011 5034283
X 7873609L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055458
X 8875418V
B 27234608
X 1583968G
33846412A
B 27177104
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5055482
5055502
5055520
5055523
5055531
33305997L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055662
33341988S
33341988S
33341988S
33341988S
33341988S
33341988S
33341988S
33761596B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33790422H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055753
33329317V
33811867G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5055794
2011 5055819
33809861E
33809861E
10854495J
33337832E
33341016D
33849041X
44427491R
33319581X
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33319581X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056016
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
B 27107564
B 27107564
X 6027032C
33335285M
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5055680
5055678
5055676
5055677
4972435
5043596
5055679
5055706
5055864
5055865
5055908
5055915
5055939
5056002
5056013
5056017
5056049
5056050
5056056
5056072
33547749H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056145
33331028A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056147
33331028A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056146
33338784P
33777177K
33777177K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056190
2011 5056205
2011 5056204
29
CASANOVAS CARDONA
ANTONIO
CASARES ALVAREZ
FRANCISCO JAVIER
CASARES CANLE JESUS
CASARES CANLE JESUS
CASARES CANLE JESUS
CASCUDO BOUZAS JESUS
CASCUDO GARCIA MARTIN
CASCUDO GARCIA MARTIN
CASCUDO SILVA ARTURO
MIGUEL
CASCUDO SILVA ARTURO
MIGUEL
CASRE SL
CASTELO LATAS JOSE JAVIER
CASTELO SANTABALLA
FRANCISCO A
CASTIÑEIRA SOILAN JAVIER
ANGEL
CASTRESA SL
CASTRILLON CASTRILLON
JOSE MANUEL
CASTRILLON CASTRILLON
JOSE MANUEL
CASTRILLON LAMAS
MANUELA
CASTRILLON SALAZAR
YULIANA PATRICIA
CASTRO ABELAIRA SARA
CASTRO CASTRO CARLOS
CASTRO CASTRO CARLOS
CASTRO CASTRO DAVID
CASTRO CORRAL MONICA
CASTRO CORRAL MONICA
CASTRO CORRAL MONICA
CASTRO CORRAL MONICA
CASTRO FERNANDEZ JAVIER
CASTRO FERNANDEZ
JONATHAN
CASTRO GOMEZ MANUEL
CASTRO GOMEZ MANUEL
CASTRO IGLESIAS LUIS
SALVADOR
CASTRO IGLESIAS LUIS
SALVADOR
CASTRO LOPEZ LUIS
CASTRO MURILLO JOSE
ALBERTO
CASTRO PEREZ AVELINO
CASTRO PEREZ AVELINO
CASTRO PEREZ AVELINO
CASTRO PRADO JUAN
MANUEL
CASTRO REBOLO SL
CASTRO REBOLO SL
CASTRO RODRIGUEZ JOSE
LUIS
CASTRO TERAN ROSA
MARIA
CASTRO VAZQUEZ MANUEL
ANGEL
CASTRO VERAS JULIA
CATANA MIHAI
CATERING OTERO S CB
CATERING OTERO S CB
CEIDE BLANCO FERNANDO
CEIDE LOPEZ JESUS
CEIDE LOPEZ JESUS
CENDAN CAMPELLO CESAR
CENTRO DE ESTETICA Y
PELUQUERIA MARTA AYUDE
CB
CHAMSSI EL MOSTAFA
CHAMSSI RADOUAN
CHANTRES PEREZ
FRANCISCO MANUEL
CHANTRES PEREZ
FRANCISCO MANUEL
CHAO VICTORINO
FRANCISCO
CHAOUAY ABDERRAHMAN
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
38493877
MULTAS DE TRAFICO
2011 4974733
11422679M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056215
32687283M
32687283M
32687283M
33768007M
33544921L
33544921L
33314905A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
33314905A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056269
B 27198548
22733354Q
32318735D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090009
2011 5056446
2011 5056452
33350523V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056572
B 27106780
33305547Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056616
2011 5056633
33305547Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056630
38554084N
MULTAS DE TRAFICO
2011 5035988
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056646
76527974M
36969976Y
36969976Y
33333928M
33327734K
33327734K
33327734K
33327734K
32813917R
33537135F
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33599397P
33599397P
33833202H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5057046
2011 5054670
2011 5057081
33833202H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5057082
33822317N
X 6282993Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5057165
2011 5057288
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
X 4201452L
33784884T
33784884T
33784884T
33315554P
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5056216
4971607
5043628
5056258
5056264
4903461
5056268
5056715
5056817
5056818
5056820
5056847
5056848
5056850
5056849
5056941
5056945
5057360
5057362
5057361
5057383
B 27138148
B 27138148
33858611N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5056713
2011 5056712
2011 5057455
33834635W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5057535
33818299L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5057616
33306351M
X 6631640G
E 27337625
E 27337625
33813680T
33843412Q
33843412Q
33317526W
E 27366087
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 4066188H
X 9339387F
33813041M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058268
2011 5058271
2011 5058277
33813041M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058276
33858900W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058324
X 0846949C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058337
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5057630
5057709
5057711
5057710
5057874
5057907
5057906
5058100
5058147
30
CHAOUAY ABDERRAHMAN
CHAOUAY EL HASSAN
CHAOUAY GHANI
MUSTAPHA
CHAOUAY GHANI
MUSTAPHA
CHAOUAY GHANI
MUSTAPHA
CHAOUAY GHANI
MUSTAPHA
CHAOUAY HOUSSINE
CHAOUAY HOUSSINE
CHAOUAY HOUSSINE
CHAOUAY HOUSSINE
CHAOUAY HOUSSINE
CHAOUI MOHAMED
CHARAFI ABDELKADER
CHOUSA CASTRO MARIA
DEL CARMEN
CHOUSA CASTRO MARIA
DEL CARMEN
CHOUSA GONZALEZ
EDELMIRO
CIGARRAN AENLLE MARIA
CARMEN
CINZA RODRIGUEZ MARIA
CARMEN
CIUCANU CATALIN
CLUB ATLETICO MURALLA
DE L UGO
CLUB ATLETICO MURALLA
DE L UGO
COBAS FERREIRO JESUS
ANGEL
COBAS FERREIRO JESUS
ANGEL
COBAS FOLGUEIRA JESUS
COBAS RAPOSO JOSE MARIA
CODREA MIRCEA PETRU
COHERPU SA
COHERPU SA
COLDA SA
COLLAZO GARCIA CESAR
LUIS
COMERCIAL DA MILAGROSA
SL
COMERCIAL DA MILAGROSA
SL
COMERCIAL DIAMONTE SL
COMERCIAL DIAMONTE SL
COMERCIAL MANUEL
FRANCISC O CB
COMERCIAL MANUEL
FRANCISC O CB
COMERCIAL MARMOLERA
LUCEN SE SL
COMERCIAL MARMOLERA
LUCEN SE SL
CONDE MURADO EVA
CONGELADOS A CAMPIÑA
SL
CONGELADOS A CAMPIÑA
SL
CONGELADOS LOCHI SL
CONSTRUCCION Y
PROMOCION RODAMA
CONSTRUCCIONES CLELIA
SL
CONSTRUCCIONES CLELIA
SL
CONSTRUCCIONES CLELIA
SL
CONSTRUCCIONES CLELIA
SL
CONSTRUCCIONES PENA
GARCI A SL
CONSTRUCCIONES PENA
GARCI A SL
CONSTRULUGO 2006 SL
CONSTRULUGO 2006 SL
CONSTRULUGO 2006 SL
CONTRAS STEFAN
COOPERATIVA CONSUMO S
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
X 0846949C
X01348102A
33559528K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058338
2011 5058333
2011 5058334
33559528K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058344
33559528K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058335
33559528K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058336
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X01281990Q
X01281990Q
X01281990Q
X01281990Q
X01281990Q
3054936
X 3606496G
33841877E
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5058341
5058342
5058343
5058339
5058340
5058345
5058354
5058424
33841877E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058423
33601532G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058431
32127610Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058499
33320731X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058514
X 8760783Z
G 27289388
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058528
2011 5058550
G 27289388
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058549
33329217D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058602
33329217D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058603
33586147Y
33613038X
X 7338727W
A 27019611
A 27019611
A 27002062
76814303F
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27028950
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058863
B 27028950
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058864
B 27105980
B 27105980
E 27131531
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058865
2011 5058866
2011 5058903
E 27131531
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058904
B 27020239
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058905
B 27020239
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058906
33832449R
B 27205954
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059054
2011 5059108
B 27205954
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059107
B 27122217
A 27038447
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059109
2011 5059144
B 27211762
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059161
B 27211762
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059163
B 27211762
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059160
B 27211762
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059162
B 27108992
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059259
B 27108992
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059258
B 27342740
B 27342740
B 27342740
X 8212387F
F 27005685
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5058611
5058658
5058709
5058729
5058728
5058748
5058760
5059342
5059341
5059340
5059350
5059367
31
JOS E ARTESANO
CORBEIRA FERNANDEZ
CARLOS
CORBEIRA FERNANDEZ
CARLOS
CORCINO SANCHEZ MANUEL
EMILIO
CORCINO SANCHEZ MANUEL
EMILIO
CORDERO PEREZ JUAN
MANUEL
CORDERO PEREZ MIGUEL
ANGEL
CORDERO PEREZ MIGUEL
ANGEL
CORDERO PEREZ MIGUEL
ANGEL
CORDERO VAZQUEZ IVAN
CORDERO VERDES MANUEL
CORDIDO CASTRO DANIEL
CORRAL BARRO JOSE
ANTONIO
CORRAL BARRO JOSE
ANTONIO
CORRAL VAZQUEZ CECILIA
CORRAL VAZQUEZ CECILIA
CORREDOIRA CASTRO JULIO
CORREDOIRA CRESPO ANA
MARIA
CORREDOIRA GONZALEZ
ALBERTO
CORREDOIRA GONZALEZ
ALBERTO
CORREDOIRA GONZALEZ
ALBERTO
CORREIA MONHOTO JOSE
MANUEL
CORREIA MONHOTO JOSE
MANUEL
CORTES MAÑEZ RAMON
JESUS
CORTES QUINTERO
ALINTON DARINELL
CORTIÑAS BARRUL
SANTIAGO
CORTIÑAS GARCIA ADOLFO
CORTIÑAS GARCIA ADOLFO
CORTIÑAS GARCIA
ANTONIO
CORTIÑAS GARCIA
ANTONIO
CORTIÑAS MONTOYA
FLORENTINA
CORTIÑAS MONTOYA
FLORENTINA
CORTIÑAS MONTOYA
FLORENTINA
CORTIÑAS MONTOYA JOSE
ANGEL
CORTIÑAS MONTOYA JOSE
ANGEL
CORTIÑAS MONTOYA JOSE
ANGEL
CORTIÑAS ROMERO
ADOLFO
CORTIÑAS ROMERO
ADOLFO
CORTIÑAS ROMERO
ADOLFO
CORTIÑAS ROMERO
AVELINO JESUS
CORTIÑAS ROMERO
AVELINO JESUS
CORTIÑAS ROMERO
AVELINO JESUS
CORTIÑAS ROMERO
MANUEL
CORTIÑAS ROMERO
MANUEL
CORUJO DURAN ROBERTO
JOSE
CORUJO FERNANDEZ
LOURDES
CORUJO MARRONDO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33335410S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059407
33335410S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059408
X 2292683C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059445
X 2292683C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059444
33304324W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059476
33331566N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059480
33331566N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059478
33331566N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059479
33557594L
33819991D
33806943W
33840421S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33840421S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059574
34279155R
34279155R
33739918E
33350962L
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33343960D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059823
33343960D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059824
33343960D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059822
X 1708833W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059904
X 1708833W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059905
MULTAS DE TRAFICO
2011 4975193
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059919
33335096T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059945
33345388B
33345388B
33344105Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5059950
2011 5059949
2010 4883084
33344105Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059951
33536991R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059977
33536991R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059975
33536991R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059976
33336011H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059986
33336011H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059985
33336011H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059987
33336263V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060018
33336263V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060023
33336263V
MULTAS DE TRAFICO
2011 5035916
33308052G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060027
33308052G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060029
33308052G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060028
33312749D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060034
33312749D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060035
45554389Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060085
33316634F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060086
33345446T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060088
33797407B
X 3972780J
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5059485
5059488
5059489
5059573
5059725
5059726
5059785
5059801
32
MIGUEL
COSTA DE SOUZA
ROQUELINA
COSTAS PEDRIDO MARIA
BEGOÑA
COTANDA BUENO JUAN
MANUEL
COUSILLAS HERMIDA PABLO
JOSE
COUSO FERNANDEZ NEREO
COUSO FERNANDEZ NEREO
COUSO GOMEZ ALBERTO
COUSO GOMEZ ALBERTO
COUSO TORRES JOSE LUIS
COUSO TORRES JOSE LUIS
COVISA S COOP
CRENDE SOILAN ANTONIO
CRESPO RIBADA IVAN
CRESPO SERRANO
FRANCISCO JAVIER
CRISBISEL GALICIA SL
CRISTIANE CONCEIÇAO
ALINE
CRISTIANE CONCEIÇAO
ALINE
CROAS RODRIGUEZ JOSE
CROAS RODRIGUEZ JOSE
CROITORU IONUT
CRUDO OSVALDO SANTOS
CRUZ ARIAS JOSE MANUEL
CRUZ DE LA JOSE RAUL
CRUZ DE LA RODRIGUEZ
ANA CRISTINA
CRUZ ESPINOSA OMAR
CRUZ GALEANO JOSE
MANUEL
CRUZ RODRIGUEZ PABLO
CRUZ RODRIGUEZ PABLO
CRUZ RODRIGUEZ PABLO
CUBA RODRIGUEZ XOAN
RAMIRO
CUBA RODRIGUEZ XOAN
RAMIRO
CUBIERTAS LUGOÑI SL
CUELLAR ANDREU ALBERTO
JOSE
CUNHA DA FERNANDES
BRITO AGOSTINHO
CUNHA DA FERNANDES
BRITO AGOSTINHO
CUNHA DA FERNANDES
BRITO AGOSTINHO
CUPEIRO LOPEZ MARCOS
CUPEIRO LOPEZ MARCOS
CUPEIRO LOPEZ MARCOS
CUSI GUENAGA CAMILO
DA COSTA LEDO M IGNACIO
DA SILVA FREITAS PAULO
RAFAEL
DANIEL FERREIRA RENATO
DARIE OVIDIU GABRIEL
DARRIBA CORREDOIRA JUAN
DARRIBA LATAS JOSE
MANUEL
DARRIBA LATAS JOSE
MANUEL
DARRIBA MAGADAN LUZ
MARIA
DE ANDRES CASTRO
ILDEFONSO
DE DIEGO ARAGONESES
PABLO
DE FRUTOS RUIZ BALTASAR
IGNACIO
DE LA PEÑA SANCHEZ OLGA
SUSANA
DE LA PEÑA SANCHEZ OLGA
SUSANA
DEIROS DIAZ CARLOS
DEIROS DIAZ CARLOS
DERRAR NASSREDDINE
DERRAR TAHAR
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
34284946L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060118
36060884N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060137
19413066P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060153
33556590G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060205
33549471S
33549471S
33338156R
33338156R
33345319B
33345319B
F 27198134
33331120A
33308499Z
33319839S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27115286
X 9090226M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060382
2011 5060390
X 9090226M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060391
33856394A
33856394A
X 3845657B
X 4417945J
33349762S
X 5502596F
S C2102511
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 2401713F
28956541R
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2010 4776650
2011 5060464
33539193H
33539193H
33539193H
33837590J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
33837590J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060554
B 27230333
2881493
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5060562
2011 4714785
X 2490529C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060634
X 2490529C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060635
X 2490529C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060636
33349112D
33349112D
33349112D
36168413Q
33861054V
X 2060739P
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2010
2011
2011
2011
5034272
4971724
4776712
5060702
5060099
5107498
10191055P
X 9514387T
33860133Q
33853562T
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
5060783
5060808
5060841
5060860
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5060218
5060219
4974932
5060222
5060250
5060249
5060266
5060341
5060367
5060371
5060395
5060396
5060405
5060412
5060440
5060417
5169919
5060510
4975011
5060509
5035688
33853562T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060861
33542723Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060873
33841881A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5048891
33738300Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062369
655831D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069504
33336544E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094040
33336544E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094038
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33321660L
33321660L
X 7446849R
X 3195703Z
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5060961
5060960
5060990
5060991
33
DEVESA FARIÑAS IVAN
DEVESA SUAREZ MIGUEL
ANGEL
DHAIMINI AHMED
DHAIMINI BOUCHATA
DHAIMINI EL MOSTAFA
DHAIMINI EL MOSTAFA
DHAIMINI EL MOSTAFA
DHAIMINI EL MOSTAFA
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI ESSHAIBI AHMED
DHAIMINI HASSANE
DHAIMINI HASSANE
DHAIMINI HASSANE
DHAIMINI HASSANE
DHAIMINI MOHAMMED
DHAIMINI MOHAMMED
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DI OTTOBRE ROSARIO
ADOLFO
DIAZ ALCAZAR DIAZ
FRANCISCO JOSE
DIAZ ALCAZAR DIAZ
FRANCISCO JOSE
DIAZ ALCAZAR DIAZ
FRANCISCO JOSE
DIAZ AMIGO CB
DIAZ BRAVO TEOFILO JESUS
DIAZ CALVIN JOSE
DIAZ CALVIN JOSE
DIAZ CALVIN JOSE
DIAZ CALVIN JOSE
DIAZ CONDE CESAR
DIAZ CORREDOIRA MARIA
CARMEN
DIAZ DIAZ SARA
DIAZ DIAZ SARA
DIAZ DIAZ SARA
DIAZ DIAZ SARA
DIAZ FERNANDEZ JAVIER
DIAZ FLORES PABLO
MANUEL
DIAZ FLORES PABLO
MANUEL
DIAZ FLORES PABLO
MANUEL
DIAZ GESTO JULIO
DIAZ GESTO JULIO
DIAZ GONTA CONCEPCION
DIAZ JIMENEZ FRANCISCO
DIAZ JIMENEZ FRANCISCO
DIAZ JIMENEZ FRANCISCO
DIAZ LAMAZARES JAVIER
DIAZ LOPEZ ELISEO
DIAZ LOPEZ PEDRO
DIAZ PARAPAR ANTONIO
DIAZ PARAPAR MARIA DEL
PILAR
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
DIAZ REIJA JOSE LUIS
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
33555629D
33859413D
B.O.P de Lugo
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061061
2011 5061125
X01175550C
1847
X 0952159M
X 0952159M
X03041440N
X 0952159M
34281571W
34281571W
34281571W
34281571W
34281571W
34281571W
34281571W
34281571W
X 3047108E
X 3047108E
X 3047108E
X 3047108E
X 3041110G
X 3041110G
X 7630476L
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 7630476L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061154
X 7630476L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061155
X 7630476L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061156
X 7630476L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061158
X 7630476L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060926
X 7630476L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5060927
X 7630476L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061159
33318188C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061167
33318188C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061165
33318188C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061166
E 27116201
33539755M
33820551V
33820551V
33820551V
33820551V
33342890C
33318103G
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5061169
5061306
5061335
5061337
5061334
5061336
5061394
5061404
10065133B
10065133B
10065133B
10065133B
33310047K
33827403S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5061476
5061475
5061473
5061474
5061527
5061570
33827403S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061571
33827403S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061569
33807059A
33807059A
32824230X
44081759M
44081759M
44081759M
33342299G
34256406E
76550564D
33302394G
33324087P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5061613
5061612
5061623
5061698
5061700
5061699
5061705
5061749
5061813
5033366
5061942
33805230Z
33805230Z
33805230Z
33777523E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
5062038
5062039
5062037
5062080
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5061153
5061143
5061145
5061146
5061134
5061144
5061138
5061135
5061142
5061141
5061140
5061139
5061137
5061136
5061147
5061150
5061149
5061148
5061151
5061152
5061157
34
DIAZ REIJA JOSE LUIS
DIAZ RICO PABLO CESAR
DIAZ RODRIGUEZ CESAR
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
MARIA
DIAZ SEREN MARIA
ESTRELLA
DIAZ UREÑA RODRIGUEZ
IVAN
DIAZ VAZQUEZ ARACELI
DIAZ VAZQUEZ JOSE
ANTONIO
DIAZ VAZQUEZ MARIA LUISA
DIAZ VAZQUEZ MARIA LUISA
DIEGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DIEGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DIEGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DIEGUEZ GONZALEZ
INDALECIO
DIESTE Y PIÑEIRO SL
DIESTE Y PIÑEIRO SL
DIEZ TRIGO FRANCISCO
DIEZ TRIGO FRANCISCO
DIEZ TRIGO FRANCISCO
DIEZ TRIGO FRANCISCO
DIEZ TRIGO FRANCISCO
DIEZ TRIGO FRANCISCO
DIEZ TRIGO FRANCISCO
DIEZTRIGO SL
DIEZTRIGO SL
DIMAMA MONTAJES SL
DISEÑO COCINA Y BAÑO SL
DISEÑOS Y SISTEMAS
GRAFIC OS SL
DISEÑOS Y SISTEMAS
GRAFIC OS SL
DISEÑOS Y SISTEMAS
GRAFIC OS SL
DISTRIBUCION LOGISTICA
DAJA SL
DISVEPA LUCENSE SL
DO REGO PIEL SL
DO REGO PIEL SL
DOBARRIO LOPEZ IVAN
DOBARRIO LOPEZ JOSE
MANUEL
DOBARRIO LUCERO CARMEN
NAZARET
DOMINGUEZ FERNANDEZ
JOSE
DOMINGUEZ FERNANDEZ
JOSE
DOMINGUEZ FUENTE MARIA
ANGELES
DOMOTEC LUGO CB
DOMOTEC LUGO CB
DOPAZO LOUZAO JUAN
DORRIBO BESTEIRO HECTOR
DORRIBO GUDE IVAN
ANTONIO
DORRIBO GUDE IVAN
ANTONIO
DOS SANTOS ANA AURORA
DOS SANTOS FERREIRA
JAIME ANDRES
DOS SANTOS MAGNADO
ROSA MARIA
DRAGHIA BORIS
DUARTE DUARTE MARIA
MAGDALENA
DUMITRU DAN
DUMITRU DAN
DUMITRU DAN
DUMITRU DAN
EDREIRA OSEIRA
ALEJANDRO
EDREIRA OSEIRA
HELIODORO
EDREIRA OSEIRA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33777523E
33558573D
33835623R
33342673X
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
33841355Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062201
33341685B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5061183
76573842B
33335052W
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4975042
2011 5062295
33755651T
33755651T
33847271B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062316
2011 5062315
2011 5062397
33847271B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062396
33847271B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062395
33830163S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062399
B 27191030
B 27191030
34110380T
34110380T
34110380T
34110380T
34110380T
34110380T
34110380T
B 27160373
B 27160373
B 27363118
B 27109768
B 27144344
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
B 27144344
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062532
B 27144344
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062531
B 27217645
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5047491
B 27194927
B 27029354
B 27029354
33555039V
33311716B
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
4971782
5062090
5062115
4971884
5062428
5062429
5062462
5062459
5062461
5062463
5062464
5062458
5062460
5062471
5062472
5062483
5062527
4776764
5062613
5062724
5062723
5062728
5062731
33535608K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062732
33817467S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062821
33817467S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062822
X 0360078J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5062826
E 27348010
E 27348010
33819897F
33551307B
33858788M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
MULTAS DE TRAFICO
2011 4974141
X 2453754E
X 1786878P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105970
2011 5105973
27027192F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105982
X 9856528Q
34292679R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063030
2011 5063035
Y 0280141S
Y 0280141S
Y 0280141S
Y 0280141S
33343060Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2010
2010
2011
2010
33333542X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063123
33333542X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063124
33858788M
5062886
5062885
5062899
4973428
5043632
5063046
4776782
4776760
5063047
4776706
35
HELIODORO
EDREIRA OSEIRA
HELIODORO
EDREIRA OSEIRA
HELIODORO
EDREIRA OSEIRA
HELIODORO
EIRANOVA GONZALEZ
FRUCTUOSO MARCOS
EIRAS VARELA MANUEL
EIRIZ MOURIZ ANGEL
EIRMAGAS SL
EL BHILAT JALAL EL ARBI
EL BOUAICHI AZIZ
EL DZIRI LAGHA NADIA
EL GHANI EL MAMOUNE
EL HOUNAINI NAIMA
EL KAHHARI AZIZ
EL KAHHARI AZIZ
EL KHOUZAI GHOUWATI
RACHID
EL MAALOUMIMOHAMED
EL MALZOUMI KHADIJA EP
AIT BOUIH
EL MORCHID AHMED
EL MORCHID AZIZ
EL MORCHID AZIZ
EL MORCHID DRISS
EL OUAHHABY MOHAMMED
EL OUAHHABY MOHAMMED
ELECTRICIDAD PRIETO SL
ELECTRICIDAD PRIETO SL
ELECTROVITAL SL
ELECTROVITAL SL
ENEME MBANG GASTON
ENEME MBANG JUSTINA
CONSUELO
ENEME MBANG PERGENTINO
ENNABIHI HAMID
ENRIQUE GARCIA ELVIS
CAMILO
ENRIQUEZ BELTRAN GLORIA
ANA
ENRIQUEZ BELTRAN GLORIA
ANA
EQUIPAMIENTOS SERES CB
ER RATBY SAID
ERRADI DARIF RACHIDA
ERRADI MOHAMED
ERRADI MOHAMED
ES SAID CHOUGDALI
ES SAID RACHID
ES SHAIBI MOHAMMED
ESCAMILLA JIMENEZ JOSE
ESCAMILLA PRADO OSCAR
ESCAMILLA PRADO OSCAR
ESCAYOLAS O NOSO CB
ESCOURIDO VIGO JOSE
ESCUDERIA TEAM GRAN
HOTEL DE LUGO
ESPERANTE LOPEZ ENRIQUE
ESPIÑEIRA FERREIRO
BALBINA
ESPINOSA PEREZ VILLAMAR
ESPINOSA PORTELLES
NISVALDO RAMON
ESSHAIBI EL HASSANE
ESSHAIBI EL HASSANE
ESSHAIBI EL HASSANE
ESSHAIBI EL HASSANE
ESSHAIBI MALIKA
ESSHAIBI SAID
ESSHAIBIEL MOSTAFA
ESTACION SERVICIO RIO
MIÑO SA
ESTEVES DOS SANTOS
EGUALDINO
ESTEVES JORGE EGUALDINO
MANUEL
ESTEVES PAULO JORGE
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33333542X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063125
33333542X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063126
33333542X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063122
32757223W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063155
33802997N
34224122F
B 27182070
34281570R
X 3296157G
X 2677126H
X 5257437M
X 8891952Z
X 4863177B
X 4863177B
34281179R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 4355244X
X 5785015D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063234
2011 5070501
X 7223178M
X 4066301Q
X 4066301Q
X 9059286T
X 6561861F
X 6561861F
B 27249606
B 27249606
B 27039056
B 27039056
X 2955270T
34279887C
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 2955257X
X 6868244F
X01408819T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063511
2011 5063546
2011 5063547
71486046E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063549
71486046E
MULTAS DE TRAFICO
2011 5169868
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
E 27109164
X 9568073G
34292722K
X 3067926W
X 3067926W
X 7836107F
X 8219224J
X 1288742Y
27730001M
33338666M
33338666M
E 27116052
33788227P
G 27303395
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5063166
5063195
5063198
5063217
5063222
5063224
5063271
5063274
5063230
4966083
5063233
5063235
5063237
5063236
5063278
5063279
5063247
5063325
5063326
5063362
5063363
5063509
5063510
5063588
5063599
5063602
5063604
5063603
5063606
5063607
5063605
5063610
5063613
5063612
5063628
5063689
5063691
33342217Z
33739681S
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5033085
2011 5063796
34285488D
34286125W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063781
2011 5063782
X 3060003Z
X 3060003Z
X 3060003Z
X 3060003Z
X05203838L
X 1896269B
X 3041384W
A 27003110
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 0544596W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063878
X 1959518X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063877
X 0329231D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063884
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5063843
5086577
5104264
5063844
5063847
5063849
5063845
5063851
36
ESTEVES SANTOS DOS
MARIA JOSE
ESTEVES SANTOS DOS
MARIA JOSE
ESTEVES SANTOS DOS
MARIA JOSE
ESTEVES SANTOS DOS
MARIA JOSE
ESTEVEZ JORGE FERNANDO
ESTEVEZ JORGE FERNANDO
ESTEVEZ JORGE FERNANDO
ESTEVEZ JORGE FERNANDO
ESTEVEZ JORGE FERNANDO
ESTRADA CRESPO MARIO
ESTRADA VIGO LUIS ANDRES
EUGENIO RODRIGUES WILMA
DOS SANTOS
EXCAVACIONES Y
TRANSPORTE S HERMANIS
EXPOSITO CARRERA
ROBERTO
EXPOSITO GARCIA TANIA
EXPOSITO GOMEZ JOSE
ANTONIO
EZEKIEL PRINCE RUFUS
FA MA CB
FACERIAS VAZQUEZ
CRISTINA MARIA
FALL MOUHAMADOU
FALILOU
FARIÑAS FERNANDEZ LUIS
FEITO SANCHEZ GONZALO
FELIZ SANCHEZ JUAN
CARLOS
FELIZ SANCHEZ JUAN
CARLOS
FENTE CASTRO BEATRIZ
FERNANDES ANDRADE DE
MARIO
FERNANDES ANDRADE DE
MARIO
FERNANDES ANDRADE DE
MARIO
FERNANDES VAZLEDESMA
OLGA MARIA
FERNANDEZ ALVAREZ
MANUEL
FERNANDEZ ALVAREZ
MARIA
FERNANDEZ ALVAREZ
MARIA
FERNANDEZ ARIAS DIEGO
FERNANDEZ ARIAS JOSE
ANTONIO
FERNANDEZ ARIAS JOSE
ANTONIO
FERNANDEZ BLANCO
ROBERTO
FERNANDEZ BOUZAS JOSE
FERNANDEZ CALDERON
CARLOS
FERNANDEZ CALDERON
CARLOS
FERNANDEZ CALDERON
CARLOS
FERNANDEZ CAMPO MARIA
FERNANDEZ CARLOS
EDUARDO GUSTAVO
FERNANDEZ CASANOVA
RUBEN
FERNANDEZ CASTRILLON
MARIA CARMEN
FERNANDEZ CASTRO JOSE
LUIS
FERNANDEZ CASTRO JUAN
MANUEL
FERNANDEZ CASTRO JUAN
MANUEL
FERNANDEZ DIAZ
BARTOLOME
FERNANDEZ DIAZ CESAR
FERNANDEZ DIAZ MARIA
DOLORES
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33554184J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063883
33554184J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063881
33554184J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063882
33554184J
MULTAS DE TRAFICO
2011 5032866
72968694K
72968694K
72968694K
72968694K
72968694K
X 6500604E
33548822X
X03451944N
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27114362
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064068
33833459E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064284
33348558F
33845552V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064327
2011 5064331
X 2737129Z
E 27111566
33544675A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064405
2011 5064409
2011 5064411
X 3105655B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064460
33325019C
33338339T
34279643Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064516
2011 5064625
2011 5064636
34279643Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064637
33536283Y
X 5609110P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064664
2011 5064710
X 5609110P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064709
X 5609110P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064708
X 8258022X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064707
76551390F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5059957
33644650C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064836
33644650C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064835
33561594V
33349816T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064882
2011 5064892
33349816T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064893
33861952H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064986
33302459T
33312614N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5064999
2011 5065051
33312614N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065052
33312614N
MULTAS DE TRAFICO
2011 4973682
76541637Y
X 1006329X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065060
2011 5065086
33542669K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065109
33315593R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065128
33835069E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065166
33308054Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065173
33308054Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065172
34992719J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065290
76570588
33856411C
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4972097
2011 5065335
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5063905
5063907
5063909
5063906
5063908
5063956
5063961
5105971
37
FERNANDEZ DIAZ ORLANDA
FERNANDEZ DIAZ SEVERINO
FERNANDEZ DIEGUEZ
RAQUEL
FERNANDEZ DIEZ MARIA
JESUS
FERNANDEZ ELEJALDE
EVORA
FERNANDEZ ESCOBAR
MARIA CARMEN
FERNANDEZ FERNANDEZ
ANTONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ
ENRIQUE
FERNANDEZ FERNANDEZ
ENRIQUE
FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE ANTONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE ANTONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ
JULIO
FERNANDEZ FERNANDEZ
MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ
MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ
MARIA CARMEN
FERNANDEZ FERNANDEZ
SERGIO
FERNANDEZ FIDALGO
ABILIO JOSE
FERNANDEZ FLORES JOSE
LUIS
FERNANDEZ FLORES
SANTIAGO SALVADOR
FERNANDEZ FLORES
SANTIAGO SALVADOR
FERNANDEZ FLORES
SANTIAGO SALVADOR
FERNANDEZ GARCIA
FERNANDO
FERNANDEZ GARCIA
FRANCISCO J
FERNANDEZ GARCIA LUCINA
FERNANDEZ GARCIA
VERONICA
FERNANDEZ GARCIA
VERONICA
FERNANDEZ GOMEZ JUAN
CARLOS
FERNANDEZ GONZALEZ
FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
ANTONIO
FERNANDEZ GONZALEZ
RICARDO
FERNANDEZ ILLAN MARIA
DEL PILAR
FERNANDEZ ITURROSPE
MARIA TERESA
FERNANDEZ LANZA MA
JESUS
FERNANDEZ LEIRAS JUAN
CARLOS
FERNANDEZ LEIRAS JUAN
CARLOS
FERNANDEZ LOMBARDERO
CARLOS
FERNANDEZ LONGARELA
IAGO
FERNANDEZ LOPEZ CARMEN
FERNANDEZ LOPEZ GLORIA
FERNANDEZ LOPEZ GLORIA
FERNANDEZ LOPEZ INES
LILIANA
FERNANDEZ LOPEZ JOSE
ANGEL
FERNANDEZ LOPEZ
SEGUNDO
FERNANDEZ LOPEZ
SEGUNDO
FERNANDEZ MARTINEZ
ALAIN
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33303507J
14876340D
43698096M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065350
2011 5065355
2011 5065359
13711899N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065362
5387774R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065394
33798880N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065397
33313360E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065466
33312940Q
MULTAS DE TRAFICO
2011 4975173
33312940Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065512
33350019L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065601
33350019L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065599
10718835F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065630
33996759E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065655
33151969E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065651
52392824C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065669
33850022W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065738
X 1720363D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065761
33826585W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065774
33322338F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065786
33322338F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065785
33322338F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065784
33604515C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065867
33324250X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065868
33859395Z
33324512L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065878
2011 5065910
33324512L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065909
33305103E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065955
33321635V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5065999
45686151D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066005
33331358B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066039
33849999W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066098
33836025N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066105
33839514M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066131
33317894W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066147
33317894W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066146
76579044S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066186
33548997R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066189
33795834W
33310869S
33310869S
33844959E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2010
2011
33322234H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066308
76582201K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066474
76582201K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066473
33548036Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066527
5066230
5066263
4776807
5066276
38
FERNANDEZ MENDEZ ROSA
MARIA
FERNANDEZ MONTERO JOSE
MANUEL
FERNANDEZ MONTERO JOSE
MANUEL
FERNANDEZ MONTERO JOSE
MANUEL
FERNANDEZ NEIRA JUAN
DOMINGO
FERNANDEZ NODAL RUBEN
DARIO
FERNANDEZ NOGUEIRA
JESUS
FERNANDEZ NOGUEIRA
JESUS
FERNANDEZ OSORIO KAREN
LORENA
FERNANDEZ PAREDES CESAR
FERNANDEZ PAREDES CESAR
FERNANDEZ PAREDES CESAR
FERNANDEZ PENA ALICIA
FERNANDEZ PENELAS
DORINDA
FERNANDEZ PEREZ CARLOS
FERNANDEZ PEREZ ENRIQUE
JOSE
FERNANDEZ PEREZ JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS
FERNANDEZ QUIROGA
MERCEDES MARIA
FERNANDEZ REAL
FERNANDO ANGEL
FERNANDEZ REAL
FERNANDO ANGEL
FERNANDEZ REAL
FERNANDO ANGEL
FERNANDEZ REDONDO
MANUEL FERNANDO
FERNANDEZ REDONDO
MANUEL FERNANDO
FERNANDEZ RODIL JUAN
CARLOS
FERNANDEZ RODIL
LOURDES
FERNANDEZ RODIL
LOURDES
FERNANDEZ RODRIGUEZ
ESTIBALIZ
FERNANDEZ RODRIGUEZ
ESTIBALIZ
FERNANDEZ RODRIGUEZ
JUDIT
FERNANDEZ RODRIGUEZ
SERGIO RICARDO
FERNANDEZ SANJURJO
MANUEL ANGEL
FERNANDEZ SANJURJO
MANUEL ANGEL
FERNANDEZ SEIJO ANTONIO
FERNANDEZ SOTO JESUS
HORACIO
FERNANDEZ UZ ANGEL
FERNANDEZ UZQUIANO
YAGO
FERNANDEZ VALLE CARLOS
FERNANDEZ VARELA SERGIO
FERNANDEZ VAZQUEZ JUAN
JOSE
FERNANDEZ VEIGA MANUEL
FERNANDEZ VELARDE
HORACIO
FERNANDEZ VELARDE
HORACIO
FERNANDEZ VICENTE
MANUEL
FERNANDEZ VIZOSO BERTA
MARIA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
76567914V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066597
11330232H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066617
11330232H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066619
11330232H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066618
76564884T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066656
33330355C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066668
33332598D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066670
33332598D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066671
34286845D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066730
33824313F
33824313F
33824313F
33552239T
76555539Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33822358F
33326114B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5066862
2011 5066878
33305495T
33305495T
33305495T
33305495T
33305495T
33305495T
33827538N
76549640M
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33794134G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067048
33794134G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067047
33794134G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067050
33309958R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067063
33309958R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067062
76578174L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067122
33322040P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067124
33322040P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067125
33538339S
MULTAS DE TRAFICO
2011 4975117
33538339S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067158
33538077Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067197
25671434F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067245
33820827V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067325
33820827V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067324
33850591L
33716329P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067361
2011 5067395
33803663B
33544589D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067456
2011 5067458
33316382P
33576137R
33337545B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067475
2011 5067519
2011 5067585
33835637S
33326968Z
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5045541
2011 5067651
33326968Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067652
34248267W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067663
33995749
MULTAS DE TRAFICO
2011 4975227
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5066781
5066780
5066782
5066807
5066831
5066886
5066884
5066885
5066888
5066890
5066891
5066907
5067042
39
FERNANDEZ YEBRA
MARGARITA
FERNANDEZ YEBRA
MARGARITA
FERREIRA CORDOBES RAUL
LUIS
FERREIRA FIRMINO
TASSIANA
FERREIRA PORTELA MONICA
FERREIRO CERREDUELA
PEDRO
FERREIRO LENCE JOSE
FERREIRO RAMOS MANUEL
FERREIRO RAMOS MANUEL
FERREIRO SANFIZ MONICA
FERREIRUA MEDINA IAGO
FERREIRUA MEDINA IAGO
FERREIRUA VAZQUEZ
RAMON
FERRO PARGA OSCAR
FERRO PARGA OSCAR
FIDALGO ABELENDA ANGEL
JOSE
FIDALGO ABELENDA ANGEL
JOSE
FIDALGO ABELENDA ANGEL
JOSE
FIDALGO ABELENDA ANGEL
JOSE
FIDALGO VILA DAVID
ALFONSO
FIDALGO VILA DAVID
ALFONSO
FIDALGO VILA DAVID
ALFONSO
FLORES CRUZ FERNANDO
JOSE
FLORES CRUZ FERNANDO
JOSE
FLORES GONZALEZ LUISA
ALEJANDRA
FLORES GONZALEZ LUISA
ALEJANDRA
FLORES GONZALEZ LUISA
ALEJANDRA
FLORES GONZALEZ LUISA
ALEJANDRA
FLORES MADARRO DAVINIA
FLORES ORTECHO JOSE
ANGEL
FLORES PEREZ JUAN
MANUEL
FLORES PEREZ JUAN
MANUEL
FLORES SANCHEZ MARIA
LETICIA
FOLBRAN SL
FOLBRAN SL
FOLGUEIRA ABELAIRA JUAN
CARLOS
FOLGUEIRA ABELAIRA JUAN
CARLOS
FOLGUEIRA ABELAIRA JUAN
CARLOS
FOLGUEIRA FERNANDEZ
SAMANTHA
FOLGUEIRA GONZALEZ
LEOPOLDO
FOLGUEIRA SANCHEZ
DOMINGO ANTONIO
FOLGUEIRA SEIJAS JOSE
FOLGUERAL ARES JAVIER
FOMBRAN GAS SL
FONTANERIA Y
CALEFACCION SATEC SL
FONTAO LOPEZ JOSE
FONTAO ROJO FE
FONTELA DIAZ CRISTIAN
FONTELA FERNANDEZ JOSE
ANGEL
FONTELA FERNANDEZ JOSE
ANGEL
FONTELA TEIJEIRO ANGEL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
76578934C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067745
76578934C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067746
33303230N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067770
X 4953451X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067776
X 5866790L
34281307Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5067779
2011 5067837
33616074X
33805453F
33805453F
33325753H
33348545V
33348545V
33831276R
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33339490R
33339490R
33555926F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068264
2011 5068263
2011 5068298
33555926F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068297
33555926F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068295
33555926F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068296
33346262B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068339
33346262B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068338
33346262B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068337
33309960A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068475
33309960A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068474
33336259J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068524
33336259J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068522
33336259J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068521
33336259J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068523
33553232G
X 3465438M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068535
2011 5068541
33311147V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068550
33311147V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068549
X 6358550Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068563
B 27201516
B 27201516
33338038K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068598
2011 5068599
2011 5068619
33338038K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068620
33338038K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068618
33347873N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068646
33775513J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068655
33337679F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068700
33849933M
71504125T
B 27241298
B 27191089
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5068712
5068747
5068749
5068786
34285034S
34257801Z
33351893F
33856729Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5068787
5068796
5068819
5068820
33856729Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068821
33605439R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068840
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5067950
5068037
5068038
5068094
5068200
5068201
5068202
40
FORNEAS ABELLEIRA
GONZALO
FORNEAS DIAZ JUAN
MANUEL
FOUCE VILLAR JOSE MANUEL
FOUZ RIVAS SILVIA
FOUZ ULLOA IGNACIO
RAMON
FRAGA ALONSO LUISA
FRANCO LORENZO EMILIA
FRASNA SA
FRASNA SA
FRASNA SA
FRASNA SA
FRASNA SA
FRASNA SA
FREIJE PIÑEIRO MARIA
ANGELES
FREIJE PIÑEIRO MARIA
ANGELES
FREIJO CARBALLO JESUS
FREIJO CARBALLO JESUS
FREIRE DIAZ RAMIRO
FREIRE DIAZ RAMIRO
FREIRE REGUEIRO CARLOS
FREIRE RICO JULIO
FREIRE VAZQUEZ ENRIQUE
FREIRE VAZQUEZ ENRIQUE
FREITAS RUIZ CESAR
MANUEL
FRESTES BACIO RAMON
FREY FERNANDEZ AIDA
FRIGAL HOSTELERIA SL
FRIMIÑO SL
FRUTAS SAVIÑAO SL
FRUTAS SAVIÑAO SL
FTOUH AHMED
FTOUH AZIZA
FUENTE DE LA HERRERO
FRANCISCO JAVIER
FUENTE DE LA LOPEZ
MANUEL ANGEL
FUENTE DE LA PRADO JOSE
ALFONSO
FUENTE FERNANDEZ NURIA
FUENTES DOMENECH
ARTURO
FUENTES RODRIGUEZ
VICTOR JOSE
FUNERARIA SAN FROILAN SL
FUNERARIA SAN FROILAN SL
FUNERARIA SAN FROILAN SL
FUNERARIA SAN FROILAN SL
FURNICA ION DANIEL
GABARRES JIMENEZ RAMIRO
GABARRES MONTOYA
CASTOR
GABARRES MONTOYA
CASTOR
GABARRES MONTOYA
CASTOR
GABARRI MONTOYA
SANTIAGO
GABINETE DE
INVESTIGACION ES
GAIO ALVES ANIBAL
GAIO ALVES ANIBAL
GAIO ALVES ANIBAL
GAIOSO FERNANDEZ MARIA
DO CARME
GALAN SANTOS MARIA
MAGDALENA
GALATON ZULLY MARY
GALAVIS DIAZ MANUEL
GALLEGO FERNANDEZ JOSE
GAMARRA GOMEZ NECTOR
GANADOS CORTIÑAS SL
GANADOS CORTIÑAS SL
GANADOS CORTIÑAS SL
GANADOS CORTIÑAS SL
GANADOS CORTIÑAS SL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33861388Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068870
33319995X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068876
33859070B
46977518H
33317294T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5068924
2011 5068965
2011 5068975
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33714597R
33782502X
A 39318043
A 39318043
A 39318043
A 39318043
A 39318043
A 39318043
77594041
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5068990
5069156
5069203
5069204
5069205
5069200
5069202
5069201
5069224
77594041
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069223
76570886E
76570886E
33350831A
33350831A
33840959R
33771283S
33347984P
33347984P
45433112Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5069231
5172201
5069284
5069283
5069318
5069322
5069345
5069344
5069364
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5095813
5069371
5092484
5069408
5069496
5069497
5069505
5069506
5069532
76569029M
33348289Z
B 27234343
B 27106145
B 27233113
B 27233113
X 3039162B
X 4856610E
33555331X
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
33551449S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069544
33331799S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069551
34970328R
76554430B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069563
2011 5069573
33343548B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069609
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27203686
B 27203686
B 27203686
B 27203686
X 8609523W
33336520K
33242085R
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5069691
5073742
5069692
5069690
5069695
5069703
5069704
33242085R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069705
33242085R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069706
33339019J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069727
E 27129717
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069744
X 1208322V
X 1208322V
X 1208322V
38403285R
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5069783
5069785
5069784
5069786
10065858T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5069815
X 6906911B
2207467L
52480985E
5352119L
B 27188069
B 27188069
B 27188069
B 27188069
B 27188069
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5083657
4776680
5069963
5070055
5070064
5070065
5070063
5070067
5070068
41
GANADOS CORTIÑAS SL
GANCEDO CRUZ JOSE
ISIDRO
GANCEDO CRUZ JOSE
ISIDRO
GANCEDO CRUZ JOSE
ISIDRO
GANDARA PEÑA FRANCISCO
GARCIA ABELAIRAS ANA
CAROLINA
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ADAN JOSE MANUEL
GARCIA ARCE MARIA SOL
GARCIA ARES JOSE
GARCIA ARMESTO ALBERTO
GARCIA AYALA ALEJANDRO
GARCIA AYALA ALEJANDRO
GARCIA BASANTA DIVINA
GARCIA BESTEIRO JOSE
ANTONIO
GARCIA BOENTE CARRO
JOSE LUIS
GARCIA CABADO ALBERTO
CARLOS
GARCIA CURRAS MARCOS
GARCIA DIAZ JOSE MANUEL
GARCIA DIEGUEZ JOSE
GARCIA FERNANDEZ
ALBERTO
GARCIA FERNANDEZ JAVIER
GARCIA FERNANDEZ JAVIER
GARCIA FERNANDEZ JAVIER
GARCIA FERNANDEZ JAVIER
GARCIA FERNANDEZ JAVIER
GARCIA FERNANDEZ JAVIER
GARCIA FERNANDEZ JESUS
GARCIA FERNANDEZ JOSE
LUIS
GARCIA FERNANDEZ JUAN
GARCIA FERNANDEZ
MANUEL
GARCIA FERNANDEZ MARIA
LUZ
GARCIA FERRANDIZ JUSTINO
GARCIA FIGUEIRAS MARINA
GARCIA FIGUEIRAS MARINA
GARCIA FREIRE JOSE
CARLOS
GARCIA GAREA MARIA
TERESA
GARCIA GAY JACOBO
GARCIA GAY JACOBO
GARCIA GOMEZ AMPARO
GARCIA GONZALEZ
CANDIDO
GARCIA GONZALEZ MANUEL
GARCIA GONZALEZ
SANTIAGO
GARCIA GUERREIRO JOSE
GARCIA IGLESIAS JOSE
ANTONIO
GARCIA IGLESIAS JOSE
ANTONIO
GARCIA IGLESIAS JULIA
GARCIA LOMBARDIA JUAN
JOSE
GARCIA LOMBARDIA JUAN
JOSE
GARCIA LOPEZ ABELARDO
GARCIA LOPEZ MANUEL
JOSE
GARCIA LOPEZ MANUEL
JOSE
GARCIA LOPEZ MANUEL
JOSE
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
B 27188069
33306280A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070066
2011 5070081
33306280A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070080
33306280A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070079
33346216B
33328039G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070087
2011 5070261
33289063J
33289063J
33289063J
33289063J
33289063J
33289063J
33289063J
33289063J
71432979Q
33847564M
33346159T
33334494L
33334494L
32646468S
71627698V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33853149R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070234
33321595T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070453
333429997D
33337447M
34919834S
33341291P
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5032863
5070601
5070613
5070652
33285203V
33285203V
33285203V
33285203V
33285203V
33285203V
33347138J
33847468R
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5070674
5070675
5070673
5070676
5070677
5070678
5070680
5070687
34279232D
33826825N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070688
2011 5070697
33312832T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070703
33327838X
76602619S
76602619S
33339034M
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33842350N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070866
33546382P
33546382P
34189521K
33808136E
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
76543505B
32104494J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070927
2011 5070933
33798554P
34256202W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070940
2011 5070960
34256202W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070961
20178225A
33335513A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5070964
2011 5071019
33335513A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071018
33851784Q
33851516R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071022
2011 5071078
33851516R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071079
33851516R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071080
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5070283
5070285
5070282
5070280
5070284
5070278
5070279
5070281
5070337
5070339
5070366
5070372
5070371
5070415
5070424
5070718
5070742
5070743
5070764
5174056
5070871
5070879
5070904
42
GARCIA MONTEJO MANUEL
GARCIA MONTEJO MANUEL
GARCIA PAREDES DE AUED
ELIDA CECILIA
GARCIA PEINO VICTORIA
ANGELES
GARCIA PEREZ ANTONIO
GARCIA PEREZ EDUARDO
TORIBIO
GARCIA PLATAS JACOB
GARCIA PLATAS JACOB
GARCIA PLATAS JACOB
GARCIA POZO MARIA CITA
GARCIA PRADO FRANCISCO
JAVIER
GARCIA QUINTAS MARIA
PILAR
GARCIA RAMOS FERNANDO
ANTONIO
GARCIA RODRIGUEZ
DELFINA
GARCIA SANCHEZ VICTORIA
GARCIA TORRES ALVARO
GARCIA VARELA JOSE
MIGUEL
GARCIA VAZQUEZ CARLOS
GARCIA VAZQUEZ
SANTIAGO
GARCIA VAZQUEZ
SANTIAGO
GARCIA VAZQUEZ SERAFIN
GARCIA VILARIÑO JOSE
ANGEL
GASCON CARREIRA
NORBERTO
GAVIEIRO VELA CLAUDIO
GAVIEIRO VELA CLAUDIO
GAYOSO PEREZ FERNANDO
GAYOSO PEREZ FERNANDO
GAYOSO PEREZ FERNANDO
GAYOSO RODRIGUEZ
JACOBO
GAYOSO RODRIGUEZ JOSE
MANUEL
GAYOSO RODRIGUEZ JOSE
MANUEL
GEDESU SL
GEDESU SL
GEDESU SL
GERGEL MARTIN
GERGEL MARTIN
GIGAN LOPEZ MARIA BELEN
GIOVANNI TOMMASI
GOMEZ BARRERO ENRIQUE
GOMEZ BENITO ANTONIA
GOMEZ BENITO EMILIO JOSE
GOMEZ BENITO EMILIO JOSE
GOMEZ DIAZ JULIAN JESUS
GOMEZ DIAZ JULIAN JESUS
GOMEZ DIAZ VICTOR
GOMEZ EXPOSITO JOSE
GOMEZ FELIPE BEATRIZ
GOMEZ FERNANDEZ
GERARDO
GOMEZ FERNANDEZ JAVIER
GOMEZ FERNANDEZ MARIA
ANGELICA
GOMEZ FERNANDEZ
MONICA
GOMEZ FERNANDEZ
MONICA
GOMEZ FERNANDEZ
MONICA
GOMEZ GARCIA ANTONIO
GOMEZ GARCIA ANTONIO
GOMEZ GARCIA ANTONIO
GOMEZ GONZALEZ MANUEL
GOMEZ GRANDA HECTOR
MANUEL
GOMEZ GRANDA HECTOR
MANUEL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33342019T
33342019T
33808385H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071191
2011 5071190
2011 5071260
33842987M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071272
35929510Z
12303809M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071295
2011 5071298
33538006G
33538006G
33538006G
33780829Q
33325607X
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33334831B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071366
X 1501321L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071377
413913M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071433
33270365Z
74919114H
33825844C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071498
2011 5071542
2011 5071563
11922182V
33343519M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071577
2011 5071601
33343519M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071600
33812105N
76517752H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071605
2011 5071628
33315461F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071722
33854311J
33854311J
33322722T
33322722T
33322722T
33333827L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33849063D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071912
33849063D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5071911
B 15388150
B 15388150
B 15388150
X 3018217L
X 3018217L
33324792T
X 5989242L
76567167Y
9270802P
33338226W
33338226W
76535424A
76535424A
33812580G
33303034T
33351724E
33806651D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33321653N
33796763B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5072396
2011 5072419
33323615L
MULTAS DE TRAFICO
2011 4973672
33323615L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5072425
33323615L
MULTAS DE TRAFICO
2011 4971672
34227671Z
34227671Z
34227671Z
33310851C
33335121W
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33335121W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5071335
5071336
5071334
5071347
5071349
5071777
5071776
5045610
5071893
5071894
5071909
5071965
5071964
5071966
5045569
5043640
5072037
5109732
5072258
5072262
5072264
5072263
5072341
5072340
5072352
5072370
5072372
5072395
5072449
5072448
5072447
5072501
5072515
2011 5072514
43
GOMEZ RAPOSO BENIGNO
GOMEZ RODRIGUEZ
CLOTILDE
GOMEZ SALVADOR JESUS
GOMEZ SALVADOR JESUS
GOMEZ SILVA ANTONIO
GOMEZ VAZQUEZ DANIEL
GOMIS JOSEPH
GONCALVES SOUZA JANETT
ELIZABETH
GONZALEZ ARMADA JESUS
MARIA
GONZALEZ BARREIRO SL
GONZALEZ BASCUAS JOSE
GONZALEZ BASCUAS JOSE
GONZALEZ CORREDOIRA
LUIS ANTONIO
GONZALEZ DA SILVA SILVIA
GONZALEZ DIAZ GONZALO
GONZALEZ DIAZ GONZALO
GONZALEZ DIAZ GONZALO
GONZALEZ FERNANDEZ
JUAN JOSE
GONZALEZ FERNANDEZ
MANUEL
GONZALEZ FERREIRA
RAMON
GONZALEZ FERREIRA
RAMON
GONZALEZ GAYOSO MARIA
JOSE
GONZALEZ IGLESIAS PABLO
GONZALEZ LAGUELA
ROBERTO
GONZALEZ LATAS JOSE LUIS
GONZALEZ LATAS JOSE LUIS
GONZALEZ LEON DE PEDRO
JOSE
GONZALEZ LOPEZ JOSE
GONZALEZ LOPEZ JOSE
ANTONIO
GONZALEZ LOPEZ JOSE
ANTONIO
GONZALEZ LOPEZ LUIS
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
GONZALEZ MARTINEZ
FRANCISCO LUIS
GONZALEZ MARTINEZ
FRANCISCO LUIS
GONZALEZ NUÑEZ JAVIER
GONZALEZ NUÑEZ JAVIER
GONZALEZ REQUEIJO
TERENCIO
GONZALEZ RIELO JESUS
GONZALEZ RIVERO JOSE
PAULO
GONZALEZ RIVERO JOSE
PAULO
GONZALEZ RIVERO JOSE
PAULO
GONZALEZ RIVERO JOSE
PAULO
GONZALEZ RODRIGUEZ
ADRIAN
GONZALEZ RODRIGUEZ
CARLOS
GONZALEZ SENANDE
ESTEBAN
GONZALEZ VARELA FERMIN
GONZALEZ VARELA JESUS
GONZALEZ VAZQUEZ IVAN
GONZALEZ VAZQUEZ
MARINA
GONZALEZ VIEITO MARIA
OLGA
GONZALEZ VILLAHERMOSA
MANUELA ALEJANDRA
GONZALEZ YEBRA PEDRO
GONZALEZ ZAPATA GLORIA
PATRICIA
GRABETS OMELYAN
GRANDELA MORAN MARIA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33306369T
33313271W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5072687
2011 5072713
33583660A
33583660A
33350722D
33309124H
X 4550039H
X04511754M
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33776223X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5072995
B 27168111
33841841D
33841841D
33849139Q
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2010
2011
2011
2011
4776768
5073018
5073019
5073140
44479296X
33835704J
33835704J
33835704J
33807377E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
5074104
5073185
5073186
5073187
5073281
33302293H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073286
32589730H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073322
32589730H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073321
33316659D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073398
33337385N
33812064V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073485
2011 5073511
33810354D
33810354D
X 8876674P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073514
2011 5073515
2011 5073517
33848501E
33861586C
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4971932
2011 5073578
33861586C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073577
33575462Q
33346628D
32746643W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073592
2011 5073602
2011 5073668
32746643W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073667
33311325B
33311325B
76542357J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073765
2011 5073764
2011 5073907
33345868P
34979345W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073924
2011 5073945
34979345W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073947
34979345W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073944
34979345W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073946
44446929G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073953
33539628Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5073957
77594726V
MULTAS DE TRAFICO
2010 4772452
33306122Y
76578714F
33536654D
36087353P
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
35118061M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074212
33861151E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074229
33835233W
76584131
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074248
2011 5074249
X 9384614Q
33326201Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074317
2011 5074366
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
4971587
5072758
5072781
5072811
5072867
5072872
5074143
5074144
5074169
5074196
44
ISABEL
GRANDIO CABANA MARIA
JOSEFA
GRUAS Y SUMINISTROS
BETULO SL
GRUPO GALIA LUCUS SL
GUEDES PEREIRA JOHAN
CHRISTOPHER
GUERRA SANCHEZ
CAROLINA NOEMI
GUERRA SANCHEZ NURIA
GUERREIRO CODESIDO JOSE
MANUEL
GUERREIRO CODESIDO JOSE
MANUEL
GUERREIRO VAZQUEZ JUAN
MANUEL
GUERRERO SERNA
DEYLLERSON
GUERRERO SERNA
DEYLLERSON
GUERRETERO SL
GUINKO DIABO MAHAMADI
GUINKO DIABO MAHAMADI
GUINKO DIABO MAHAMADI
GUITIAN GRAU OFELIA
GUNTIN VIÑA JOSE
ANTONIO
GUTIERREZ FERNANDEZ
JAGOBA JOSEBA
HARINERA ASTORGANA SL
HARIR HANAN
HERMANOS OVIDE SL
HERMIDA PEREIRA MARIA
JESUS
HERMIDA PLATERO JOSE
MANUEL
HERMIDA PLATERO JOSE
MANUEL
HERMIDA PLATERO JOSE
MANUEL
HERMIDA RABADE MANUEL
HERNANDEZ FUENTES
JOAQUIN
HERNANDEZ FUENTES
JOAQUIN
HERNANDEZ GARCIA
ALBERTO
HERNANDEZ HERNANDEZ
YAMILKA VICTORIA
HERNANDEZ HERNANDEZ
YAMILKA VICTORIA
HERNANDEZ PEREZ JOSE
ANTONIO
HERRERA FRANCO
FRANCISCO
HERRERA SANTA EVARISTA
HIERROS Y FERRALLADOS
DEL NOROESTE
HIERROS Y FERRALLADOS
DEL NOROESTE
HIERROS Y METALES
FERNAND E Z Y NEIRA SL
HIJOS DE PONCIANO PARGA
CB
HOLGUIN RICHARD
HOLGUIN RICHARD
HOLGUIN RICHARD
HOLGUIN RICHARD
HOYA NELIDA LIBERTAD
HUAMAN CRISTOBAL HENRY
HUBER
HUGOFER LUCUS SL
IBAÑEZ BURGO ANTONIO
IBAÑEZ PORTILLO JUAN
ALEX
IBARGUEN MOSQUERA
GERARDO
IGLESIAS DARRIBA JESUS
ANGEL
IGLESIAS FRAGA GONZALO
IGLESIAS FRANCO JOSE
ALFREDO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33839574L
MULTAS DE TRAFICO
2011 5043647
B 61470977
MULTAS DE TRAFICO
2011 4777107
B 27408285
33546298Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074748
2011 5074790
33331127X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074817
32838326F
25436208W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5074818
2011 5036014
25436208W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074822
33839324E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074852
X 7484274M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074872
X 7484274M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074873
B 27212554
34284535E
34284535E
34284535E
33594716L
33323556Y
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
14254853M
M 00317909
X 4302176A
B 27113869
33833046T
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5074877
5074896
5074895
5074897
5074903
5074934
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5074957
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5075004
5075005
5075059
5075090
33821274G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075098
33821274G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075097
33821274G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075096
33744644X
24878254M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075099
2011 5075128
24878254M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075129
32801105T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075130
X 6851991S
MULTAS DE TRAFICO
2011 5169986
X 6851991S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075136
75711041D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075153
13680935Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075194
Y 0010948Z
B 27021278
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075200
2011 5075262
B 27021278
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075261
B 27278472
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075263
E 27014547
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075273
X
X
X
X
X
X
4884434Q
4884434Q
4884434Q
4884434Q
4799090
6773759Y
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2010
2011
2011
2011
B 27368711
33819090M
X05373465K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075442
2011 5075453
2011 5075456
34289954J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075450
33313094D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075623
33306491F
36777927F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075670
2011 5075673
4972069
4964651
4966105
5075295
5075403
5075410
45
IGLESIAS GALLEGO
SERVANDO
IGLESIAS GALLEGO
SERVANDO
IGLESIAS GALLEGO
SERVANDO
IGLESIAS GALLEGO
SERVANDO
IGLESIAS LOPEZ ANTONIO
IGLESIAS LOPEZ ANTONIO
IGLESIAS LOPEZ ANTONIO
IGLESIAS LOPEZ JORGE
IGLESIAS LOPEZ JORGE
IGLESIAS LOPEZ JORGE
IGLESIAS LOPEZ JOSE
IGLESIAS MORANDEIRA
LORENA
IGLESIAS MORANDEIRA
LORENA
IGLESIAS MORANDEIRA
LORENA
IGLESIAS MORANDEIRA
LORENA
IGLESIAS MOSCOSO MARIA
DEL CARMEN
IGLESIAS PARDEIRO ANIBAL
IGLESIAS SANCHEZ DANIEL
IGLESIAS SANCHEZ DANIEL
IGLESIAS SANCHEZ DANIEL
IGLESIAS SANCHEZ JESUS
ILLAN LOMBAO GUILLERMO
ILLAN LOMBAO GUILLERMO
ILLAN LOMBAO GUILLERMO
ILLAN VARELA JESUS
IMOLTASA MADERAS SA
INAIS SL
INDUSTRIAS CASTIGRANISA
P ERPIANO SL
INDUSTRIAS CASTIGRANISA
P ERPIANO SL
INDUSTRIAS CASTIGRANISA
P ERPIANO SL
INDUSTRIAS CASTIGRANISA
P ERPIANO SL
INDUSTRIAS MANUEL Y LUIS
CB
INFORMATICA PROFESIONAL
G ALLEGA SL
INSTALACION DE
FONTANERIA Y
CALEFACCION
INSTALACION DE
FONTANERIA Y
CALEFACCION
INSTALACION DE
FONTANERIA Y
CALEFACCION
INSTALACIONES FELGAS SL
INTECNOR LUGO SL
INTECNOR LUGO SL
INVERSIONES SERVICIOS
INTERMEDIACIO
ION MITA ANGELICA
IRIMIA LOURES MARCOS
IRIONDO LARIZ MARIA
CARMEN
IRIONDO LARIZ MARIA
CARMEN
IRIONDO LARIZ MARIA
CARMEN
ISA SOLER JOSE ALEXANDER
J FOLGUEIRA SA
J FOLGUEIRA SA
JAADAR MOHAMMED
JATO PUENTES MARIA BELEN
JESUS DE ROSARIO GLADYS
JIMENEZ ARMENTEROS
SONNY
JIMENEZ BARRUL SARA
JIMENEZ BORJA BEATRIZ
JIMENEZ BORJA BEATRIZ
JIMENEZ BORJA BEATRIZ
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33814873C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075685
33814873C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075684
33814873C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075682
33814873C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075683
33829150Z
33829150Z
33829150Z
33326039M
33326039M
33326039M
33790420Q
33338765N
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33338765N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075822
33338765N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075823
33338765N
MULTAS DE TRAFICO
2011 4972077
33313964M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075827
33548396K
32365415E
32365415E
32365415E
33858635J
33347987B
33347987B
33347987B
33805271D
A 27017334
B 27136480
B 27190818
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27190818
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076139
B 27190818
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076140
B 27190818
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076141
E 27115021
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076144
B 27159268
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076170
B 27170562
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076242
B 27170562
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076241
B 27170562
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076243
B 27293307
B 27339506
B 27339506
A 28484053
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
X 8048931N
33333742A
35829460Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076402
2011 5076441
2011 5076445
35829460Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076446
35829460Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076444
CC94154615
A 27018472
A 27018472
X 8729474P
33314567X
71948141R
X 7826032Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
5076448
5076528
5076527
5076531
5076642
4776701
5076740
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
5076742
5072106
5072107
5072108
39456814S
33330814L
33330814L
33330814L
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5075737
5075735
5075736
5075744
5075745
5075743
5075746
5075824
5075838
5075923
5075922
5075921
5075924
5076026
5076025
5076024
5076045
5076059
5076064
5076138
5076258
5076288
5076289
5076322
46
JIMENEZ BORJA ESPERANZA
JIMENEZ BORJA MARIA DEL
CARMEN
JIMENEZ CORTIÑAS CELIA
JIMENEZ GABARRI CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO
JIMENEZ JIMENEZ IGNACIO
JIMENEZ JIMENEZ ORLANDO
JIMENEZ JIMENEZ RAMON
JIMENEZ JIMENEZ RAMON
JIMENEZ MONTOYA MARIA
CELIA
JIMENEZ SANCHEZ ANTONIO
JIMENEZ VAZQUEZ ENRIQUE
JOGA HERNANDEZ KELVIN
JUAN DE DIOS
JOSE MARCOS GRANDIO
ASCARIZ SL
JUBON FOLGUEIRAS
PATRICIA
JUL LOPEZ LUIS ANGEL
JUNCAL GALLEGO JOSE
MANUEL
KADACHNIKOV ANATOLI
KAMOUNI MUSTAPHA
KAMOUNI MUSTAPHA
KANTRI DRISS
KANTRI DRISS
KENDALL HAYES ERIC
KHACHANE AZIZ
KHARDAOUI BRAHIM
KORCHI MOHAMED
KOUALLA EL AHMAYANI
KOUALLA EL AHMAYANI
LABANDEIRA MENDEZ
PABLO
LABISBAL VIQUEIRA MARIA
ELENA
LABONOR ENSE SL
LABONOR ENSE SL
LABONOR ENSE SL
LAGE SANFIZ MONTSERRAT
LAGE UBILLOS MIREN
NEKANE
LAGO COUSO JOSE LUIS
LAGO RIO CARLOS
LAGO RIO CARLOS
LAGO RIO CARLOS
LAGO SANCHEZ CARLOS
ANGEL
LAMAS GONZALEZ RUBEN
LAMAS LOPEZ MANUEL
JESUS
LAMAS SEOANE OLGA
MARIA
LAMAZARES VAZQUEZ
MARIA GUADALUPE
LAMAZARES VAZQUEZ
MARIA GUADALUPE
LAMELA FERNANDEZ ANGEL
ALBERTO
LAMELA FERNANDEZ ANGEL
ALBERTO
LAMELO FERNANDEZ IAGO
LAMELO FERNANDEZ IAGO
LAMELO FERNANDEZ IAGO
LAMELO FERNANDEZ IAGO
LANDEIRA SUAREZ
ANTONIO
LANDEIRA SUAREZ
ANTONIO
LAPIDO RAMOS ALBERTO
LAPIDO RAMOS ALBERTO
LARRALDE PARGARAY
DOLORES
LARRALDE PARGARAY
DOLORES
LARRALDE PARGARAY
DOLORES
LARRALDE PARGARAY
DOLORES
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33818642V
33828875S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076744
2011 5076747
33546822B
35587732Q
14246083K
9347447V
71512838L
71127607S
71127607S
33322553S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5076749
5076756
5076778
5076779
5076784
5076787
5076786
5076801
50029110Q
33302501L
X 8101831N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076806
2011 5076811
2011 5076823
B 27340751
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076863
33343769W
MULTAS DE TRAFICO
2011 5035482
33849889F
35303807A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5076924
2011 5076962
X 2571630T
X 6970559H
X 6970559H
X 5307384L
X 5307384L
Y 1454998D
X 8763604Y
X 6735153V
X 2334585Q
X 2967701B
X 2967701B
33340261J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
32640940F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077035
B 27194422
B 27194422
B 27194422
33333837Y
33344283
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
5077036
5077037
5077038
5077237
5077254
33319467B
33317246K
33317246K
33317246K
33325106S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
5114247
5077277
5077276
5077275
5077284
33343906R
33834542R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077359
2011 5077368
33317608S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077430
76616933T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077446
76616933T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077445
33317333Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077484
33317333Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077485
33337548Z
33337548Z
33337548Z
33337548Z
76576709A
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
76576709A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077552
33553007D
33553007D
33330745L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077573
2011 5077574
2011 5077592
33330745L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077593
33330745L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077595
33330745L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077594
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5076970
5076971
5076972
4972481
5076973
5045661
5076987
5076988
5076996
5076997
5076998
5077028
5077525
5087177
5077524
5077526
5077551
47
LARRALDE PARGARAY
TERESA
LARRALDE PARGARAY
TERESA
LATAS LOPEZ JOSE LUIS
LATAS LOPEZ JOSE LUIS
LATAS LOPEZ JOSE LUIS
LATAS LOPEZ JOSE LUIS
LATAS LOPEZ JOSE LUIS
LATAS LOSADA JOSE
ANTONIO
LATAS LOSADA JOSE
ANTONIO
LATES CORINA ANDREEA
LED GOMEZ LUIS
LEGASPI GASALLA ELOY
PEDRO
LEIRAS GEADA MILAGROS
LEMA MENDEZ EVA MARIA
LEMA VAZQUEZ JESUS
LEMA VAZQUEZ JESUS
LEMA VAZQUEZ JESUS
LEMOS CLAUDIO CESAR
LENZA ENGROBA MANUEL
LEON BARRUL MARIA
VANESSA
LEON CORTIÑAS JUDIT
LEON CORTIÑAS PATRICIA
LEON GABARRI ESMERALDA
LEON GABARRI JAVIER
LEON GABARRI JAVIER
LEON GABARRI JAVIER
LEON GABARRI RUT
LEON GABARRI RUT
LEON GABARRI RUT
LIEDTKE KIRSTEN GERDA
LIEXCO SL
LIMPIEZAS LUCUS SL
LIMPIEZAS LUCUS SL
LIMPIEZAS MAIKE'S CB
LIN SHUFEN
LINARES GOMEZ JOSE
LINARES LOPEZ EVA MARIA
LIÑEIRA BANDE MANUEL
LISTE GARCIA JOSE
LLANOS ALONSO ANTONIO
LLANOS PEDRAZA ANTONIO
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOGISTICA VAZAPA SL
LOMBAO RODRIGUEZ DAVID
LOMBAO RODRIGUEZ OSCAR
LUIS
LOMBARDIA LOPEZ MARIA
JOSE
LONDOÑO GARCIA LEIDY
OLIVIA
LONDOÑO OROZCO
AMPARO
LONDOÑO PAVON
CONSUELO
LONGARELA VILELA DANIEL
LOPES VAZ OTILIA C
LOPEZ ANCOSMEDE PILAR
LOPEZ BARDAL RUTH
LOPEZ BARREAL DOLORES
LOPEZ BLANCO JORGE JOSE
LOPEZ BUENDIA HERIBERTO
LOPEZ CABACO CRISTINA
LOPEZ CAGIDE JOAQUIN
LOPEZ CASTRO ANGEL
LOPEZ CASTRO ANGEL
LOPEZ CASTRO AVELINO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33330744H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077596
33330744H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077597
33830611A
33830611A
33830611A
33830611A
33830611A
33854409L
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33854409L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077635
Y 0680124M
17268275J
33322277S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5077670
2011 5077791
2011 5077848
33851414Z
33337005T
33843483H
33843483H
33843483H
X 6278263E
33581166Q
33536952P
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5077888
5077929
5077942
5077944
5077943
5077960
5078039
5078054
33550961X
33554332T
33539412F
33339205S
33339205S
33339205S
33550346Q
33550346Q
33550346Q
X 1967757S
B 27040203
B 27395896
B 27395896
E 27325810
X 3092194M
33581903V
33317924D
32293807J
33824528S
33815108W
33539353V
B 27333806
B 27333806
B 27333806
B 27333806
B 27333806
B 27333806
B 27333806
B 27333806
B 27333806
B 27333806
33549003F
33336888K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5078056
5078057
5078061
5078062
5078063
5078064
5078067
5078068
4975006
5078097
5078099
5078145
5078144
5078146
5078169
5078182
5078184
5078297
5078206
5078319
5078321
5078446
5078450
5078455
5078447
5078449
5078448
5078454
5078453
5078452
5078451
5078545
4973532
33347228B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5078630
X 3878592X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5078646
X 5523954K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5078647
X 3584890H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5078648
33789561P
X 1512176H
33319722J
33537196E
76604300V
33554266A
X 8623929X
33560447C
33813481P
33773663A
33773663A
33844223E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5077628
5077625
5077624
5077627
5077626
5077636
5078706
5078717
5078907
5079008
5079010
4974233
4903462
5079147
5079171
5079286
5079287
5079288
48
LOPEZ CIRUELOS CARLOS
LOPEZ COBIAN EMILIO
LOPEZ CORRAL VERONICA
LOPEZ COTARELO
FRANCISCO JOSE
LOPEZ CRESPO M DOLORES
LOPEZ DIAZ ISMAEL
LOPEZ DIAZ MANUEL
LOPEZ DIAZ MARIA ISABEL
LOPEZ DOMINGUEZ EURI
JOSE
LOPEZ DORADO ANA BELEN
LOPEZ FENTE LUIS
LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO
LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO
LOPEZ FERNANDEZ ANA
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL
LOPEZ FERNANDEZ TERESA
LOPEZ FERNANDEZ TERESA
LOPEZ FERNANDEZ
VERONICA
LOPEZ FOUCE JORGE
ANTONIO
LOPEZ FRAGA MARIA
CARMEN
LOPEZ GALDOS MAIDER
LOPEZ GARCIA DEMETRIO
LOPEZ GOMEZ ANGEL
LOPEZ GOMEZ JUAN JOSE
LOPEZ GOMEZ JUAN JOSE
LOPEZ GOMEZ JUAN JOSE
LOPEZ GOMEZ JUAN JOSE
LOPEZ GONZALEZ ANTONIO
LOPEZ GONZALEZ ANTONIO
LOPEZ GONZALEZ DIEGO
LOPEZ GONZALEZ JOSE
MANUEL
LOPEZ GONZALEZ MARIA
BEGOÑA
LOPEZ GONZALEZ RAUL
LOPEZ HERIAS JOSE LUIS
LOPEZ HERIAS JOSE LUIS
LOPEZ HERIAS JOSE LUIS
LOPEZ HERIAS JOSE LUIS
LOPEZ HERIAS JOSE LUIS
LOPEZ HERIAS JOSE LUIS
LOPEZ IRAGO MARIA
DOLORES
LOPEZ LOBEIRAS MANUEL
LOPEZ LOBEIRAS MANUEL
LOPEZ LOPEZ AITOR
LOPEZ LOPEZ ANGEL
ANTONIO
LOPEZ LOPEZ EDUARDO
LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS
LOPEZ LOPEZ SANDRA
LOPEZ LOSADA CLARA
LOPEZ LOSADA JUAN
CARLOS
LOPEZ LOSADA JUAN
CARLOS
LOPEZ LUACES PEDRO
LOPEZ LUACES PEDRO
LOPEZ MARTINEZ LUIS
LOPEZ MARTINEZ LUIS
LOPEZ MARTINEZ LUIS
LOPEZ MEILAN EMILIO
LOPEZ MEILAN MARIA
CARMEN
LOPEZ MELLA JUAN MANUEL
LOPEZ MERA EDUARDO
LOPEZ MERA MANUEL
LOPEZ MERA PEDRO
LOPEZ MORENO M PILAR
LOPEZ MOSQUERA LUIS
ALBERTO
LOPEZ MURILLO BIBIANA
LORENA
LOPEZ NEIRA DIEGO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
33824939N
33799283R
33343173G
33843065Z
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5079385
5079391
5079414
5079431
33314310Y
33554922S
38423127V
34256472L
78769234F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
5079444
5079502
5079541
5079552
5174196
33336543K
33799245D
33345053K
33345053K
33308874K
3920768G
33748250M
33853522Y
33853522Y
33540958N
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5079586
5079634
5079637
5079636
5079644
5079804
5079791
5079838
5079837
5079866
33822440C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5079933
33817609L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5079948
33349651L
33826994C
33316787E
33319823E
33319823E
33319823E
33319823E
33848957H
33848957H
33349448T
33329462R
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
71871554G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5080246
12746443G
33318827S
33318827S
33318827S
33318827S
33318827S
33318827S
33808262X
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5080290
5080338
5080339
5080337
5080340
5080342
5080341
5080395
33836037R
33836037R
33544567X
33795021V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5080485
5080486
5080498
5080520
34127881K
33315382C
33328067D
33824667Q
33316705D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2010
2011
2011
2011
5080561
4771633
5080881
5172185
5080915
33316705D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5080916
33315153K
33315153K
33926032C
33926032C
33926032C
33854359S
33141168P
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5080939
5080940
5080993
5080992
5080991
5081013
5081019
33309080C
33853964B
33831346W
33305529B
33337213R
33331763W
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5081029
5081052
5081055
5081057
5081087
5081092
X 3373103S
33313570W
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
B.O.P de Lugo
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5079978
5080034
5080133
5080150
5080153
5080152
5080151
5080190
5080194
5080207
5080232
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5081114
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5081128
49
EUGENIO
LOPEZ NEIRA JOSE MANUEL
LOPEZ OROZCO OSCAR
LOPEZ PEREZ CRISTINA
LOPEZ PEREZ JOSE MARIA
LOPEZ PEREZ JOSE MARIA
LOPEZ PEREZ MARCIAL
LOPEZ PEREZ PEDRO
LOPEZ PIÑEIRO MARIA
ESTRELLA
LOPEZ PRADA PABLO
LOPEZ REIGOSA MANUEL
LOPEZ REY MARIA TERESA
LOPEZ RIVERO CARLOS
LOPEZ RIVERO CARLOS
LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE
LOPEZ RODRIGUEZ
GONZALO
LOPEZ ROUCO DARIO
LOPEZ ROUCO JOSE ELISEO
LOPEZ ROUCO MARIA
MONTSERRAT
LOPEZ SEIJAS MARCOS
LOPEZ SEVILLA MARIA
ISABEL
LOPEZ SILVA ANTONIO
LOPEZ SILVA ANTONIO
LOPEZ SOUTO PABLO
LOPEZ SUAREZ DAVID
LOPEZ SUAREZ JOSE
LOPEZ SUAREZ JOSE
LOPEZ TEIJEIRO JOSE MARIA
LOPEZ TOURON MARIA
CARMEN
LOPEZ VAZ FRANCISCO
JAVIER
LOPEZ VAZQUEZ DOSITEO
LOPEZ VAZQUEZ DOSITEO
LOPEZ VAZQUEZ JOSE
LOPEZ VAZQUEZ JOSE
CARLOS
LOPEZ VAZQUEZ JOSE JAVIER
LOPEZ VAZQUEZ JOSE JAVIER
LOPEZ VAZQUEZ JOSE
RAMIRO
LOPEZ VAZQUEZ MARIA
ROSARIO
LOPEZ VAZQUEZ SANTIAGO
LOPEZ VEIGA GERMAN
LOPEZ VILA JUAN CARLOS
LOPEZ VILLAR JOSE LUIS
LOREDO VICENTE
FRANCISCO JAVIER
LORENZANA BARGUEIRAS
CESAR ANTONIO
LORENZANA BARGUEIRAS
CESAR ANTONIO
LORENZO BAEZA JAVIER
LORENZO EIROA ISABEL
LORENZO EIROA ISABEL
LORENZO EIROA ISABEL
LORENZO LORENZO JOSE
LUIS
LORENZO MERA JACOBO
LORENZO MERA JACOBO
LORENZO MOZO MANUEL
LORENZO RODRIGUEZ
VICTOR MANUEL
LOSADA BESTEIRO SILVIA
LOSADA IGLESIAS JUAN
MANUEL
LOSADA IGLESIAS JUAN
MANUEL
LOSADA MONTENEGRO M
ANUNCIACION
LOSADA VEIGA JUAN JOSE
LOUREIRO MARTINEZ PILAR
OBDULIA
LOUREIRO VAZQUEZ JAVIER
LOUREIRO VAZQUEZ JAVIER
LOURES BARGADOS
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33847601L
33351330L
34269598N
33305758X
33305758X
33816258W
34892611R
33853117S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5081136
5081192
5081349
5081387
5081388
5081414
5081440
5081488
33329228C
33627936
34884651E
33335861Y
33335861Y
33840511J
33821042W
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5081535
5081677
5081694
5081752
5081751
5081803
5081813
76576784D
33860287D
33303536L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5081971
2011 5081975
2011 5032948
33540601T
33329350G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082138
2011 5082147
33315304B
33315304B
33535498A
33327548L
33819233X
33819233X
33828312G
35097858L
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33329857M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082382
33811929C
33811929C
34195693Y
33799567D
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33318259E
5192164Y
33617580K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082438
2011 5082440
2011 5082446
33329081B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082490
33325243Z
33312077G
33308758C
33349752M
10854396Y
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33334806D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082629
33334806D
MULTAS DE TRAFICO
2010 4777143
1499158H
32380684L
32380684L
32380684L
33760750Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
5082658
5082677
5082676
5082678
5082725
33328648S
33328648S
34588132L
33337245X
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5082732
5082733
5082738
5082775
33329575E
33550437S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082826
2011 5082861
33550437S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082860
33321985E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082883
33310879W
34606263A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082929
2011 5082939
34969691P
34969691P
33346720D
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5169948
2011 5082946
2010 4776438
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5082149
5082150
5082213
5082215
5082217
5082218
5082250
5082285
5082403
5082404
5082430
5082435
5082491
5082502
5082555
5082582
5082626
50
FRANCISCO JAVIER
LOURES BARGADOS
FRANCISCO JAVIER
LOURES CASANOVA IÑAKI
LOURES GARCIA JOSE
ANTONIO
LOURES GARCIA JOSE
ANTONIO
LOURES GARCIA JOSE
VICENTE
LOURES GARCIA JOSE
VICENTE
LOURES GARCIA JOSE
VICENTE
LOUZAO FERRACES
YOLANDA
LU GRIM SL
LUACES CALAZA MARIA
CRISTINA
LUACES DIAZ DAVID
LUACES SOTO MARIA
CONCEPCION
LUAR RRHH SL
LUAR RRHH SL
LUAR RRHH SL
LUCA JOSAN
LUCENSE DE CONTRATAS SL
LUCENSE DE CONTRATAS SL
LUCENSE DE CONTRATAS SL
LUCENSE DE PANIFICACION
SL
LUCENSE DE PANIFICACION
SL
LUCENSE DE PANIFICACION
SL
LUCENSE DE PANIFICACION
SL
LUCENSE DE PANIFICACION
SL
LUCENSE DE PANIFICACION
SL
LUCUSSERV SL
LUGAS MURALLA SL
LUGILDE CASTRO MAXIMO
LUGILDE CORTON RODRIGO
LUGILDE GUDE JOSE LUIS
LUGILDE GUDE JOSE LUIS
LUGILDE GUDE JOSE LUIS
LUGILDE GUDE JOSE LUIS
LUGO DISTRIBUCIONES P R
SL
LUGO DISTRIBUCIONES P R
SL
LUGOFLOR SL
LUGOFLOR SL
LUGOFLOR SL
LUGOPEX SLL
LUGOPEX SLL
LUGOPEX SLL
LUGOPEX SLL
LUGOPEX SLL
LUGOTRANS SL
M ANDRADE
CONSTRUCCIONES SL
M ANDRADE
CONSTRUCCIONES SL
MABROUKI ABDELALI
MACHADO ALVES CASILDA
MACHADO ANTERO
AUGUSTO
MACHADO FERNANDA
CONCEIAO
MACHADO FERNANDA
CONCEIAO
MACHADO FERNANDA
CONCEIAO
MACHADO FERNANDA
CONCEIAO
MACHADO FERNANDA
CONCEIAO
MACHADO FERREIRA
DIAMANTINO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33346720D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082950
33555602M
33842303B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082957
2011 5082971
33842303B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082970
33852418Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082974
33852418Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082973
33852418Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5082972
33344467X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083041
B 27261692
33816712L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083082
2011 5083088
33595208M
10031708M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083101
2011 5083157
B 27386614
B 27386614
B 27386614
X 7430684M
B 27251859
B 27251859
B 27251859
B 27319888
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27319888
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083231
B 27319888
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083232
B 27319888
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083233
B 27319888
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083235
B 27319888
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083234
B 82369067
B 27281278
33543860Q
33540668K
33854739G
33854739G
33854739G
33854739G
B 27118744
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
B 27118744
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083465
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
27185271
27185271
27185271
27248228
27248228
27248228
27248228
27248228
27129006
27327717
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5083200
5083198
5083199
5083208
5083229
5083227
5083228
5083230
5083283
5083293
5083376
5083379
5083400
5083401
5083402
5083403
5083466
5083695
5083696
5083694
5083702
5083701
5083700
5083699
5083698
5083705
5083797
B 27327717
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083796
X 8826541S
X01208337D
X 1454765S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083822
2011 5083841
2011 5083866
X 1681592Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083874
X 1681592Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083873
X 1681592Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083875
X 1681592Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083877
X 1681592Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083876
X 2344384V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083851
51
MACHADO FERREIRA
FEDERICO CLAUDIO
MACHADO FRANCISCO JOSE
MACHADO FRANCISCO JOSE
MACHADO FRANCISCO JOSE
MACHADO GAIO ALVES
FERNANDA MARIA
MACHADO GAIO ALVES
FERNANDA MARIA
MACHADO GAIO ALVES
FERNANDA MARIA
MACHADO GAIO ALVES
LOURDES DE FATIMA
MACHADO GAIO ALVES
LOURDES DE FATIMA
MACHADO GAIO ALVES
MARIA ROSARIO
MACHADO JOSE
MACHADO JOSE
MACHADO JOSE
MACHADO JOSE
MACHADO VIRGINIA
MADARRO PIÑEIRO JOSE
LUIS
MADARRO PIÑEIRO JOSE
LUIS
MAGALHAES PIMENTA DE
CARVALHO MARIA EUGENIA
MAGALHAES PIMENTA DE
CARVALHO MARIA EUGENIA
MAIGA SALASSI MOUSSA
MAIN SANDRA RUTH
MAKRAM KHALID
MAKRAM MAKRAM
MUSTAPHA
MAKTOUB MOSTAKIM
MAKTOUB MOSTAKIM
MALDONADO YAMBERLA
MILTON ORLANDO
MALUMBRES GARCIA LUIS
ADOLFO
MAÑAN BASCUAS JUAN
ANTONIO
MAÑAN SOUTO JOSE
MAÑAN SOUTO JOSE
MANIAGO INES CECILIA
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
X 4993759E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083853
X
X
X
X
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
1384282G
1384282G
1384282G
1573421Z
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5083881
5083880
5083879
5083854
X 1573421Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083856
X 1573421Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083855
X01382110V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083857
X01382110V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083858
X 1573419N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083840
X
X
X
X
0451745W
0451745W
0451745W
0451745W
800772G
33854947M
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33854947M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083961
X02205581L
MULTAS DE TRAFICO
2011 4974093
X02205581L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084027
X 7868187W
X 1590504P
X 6456535K
33560891G
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
X 1891281Z
X 1891281Z
X 6561866N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087500
2011 5087499
2011 5084089
33332583V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084115
33329858Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085433
33790602Z
33790602Z
X 7272995G
B 27223478
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084147
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084165
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084166
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084164
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084163
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084162
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084161
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084160
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084170
B 27223478
MULTAS DE TRAFICO
2011 5032894
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084155
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084157
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084169
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084150
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084171
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084167
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084172
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084148
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5083882
5083883
5083884
5083885
5083891
5083960
5084057
5084058
5064459
5084085
5085434
5085435
5084132
5084159
52
MG SL
MANTENIMIENTO FORESTAL
MG SL
MANTENIMIENTOS
ESTRELLA S LL
MANUEL YAÑEZ ARES SA
MANUEL YAÑEZ ARES SA
MAR AL ESTUDIO TECNICO
SL
MARALEXRIVERA IO SL
MARCOS GOMEZ MIGUEL
ANGEL
MARCOS SARDON MARIA
AQUILINA
MARIN LOMBARDIA
GUILLERMO
MARIÑO SALGUEIRO JUAN
MARMOLES LOUZANETA SL
MARMOLES LOUZANETA SL
MARS POLIESTER SL
MARTIN BRAVO FRANCISCO
MARTINEZ BORRAS CARLOS
MARTINEZ BORRAS CARLOS
MARTINEZ BRAÑA
FERNANDO
MARTINEZ CAAMAÑO
MARINA ISABEL
MARTINEZ CALVIÑO
MANUEL
MARTINEZ COUTO MANUEL
MARTINEZ DIAZ MA
ANGELES
MARTINEZ DIAZ MA
ANGELES
MARTINEZ GARCIA
FRANCISCO
MARTINEZ GONZALEZ
CESAR
MARTINEZ LOPEZ MARIA
LUISA
MARTINEZ LOZANO JOSE
ARIEL
MARTINEZ LOZANO JOSE
ARIEL
MARTINEZ NUÑEZ CARLOS
MARTINEZ REGO ANA
VANESSA
MARTINEZ VAZQUEZ
CARLOS
MARTINEZ VAZQUEZ
SEVERINO
MARTINEZ VILCHES MARIA
VICTORIA
MARTINS FERNANDEZ
SABELA
MARTINS GOMES ARLETE
MARTISAN SOCIEDAD
COOPERATIVA LTDA
MARTOS FERNANDEZ SILVIA
MASEDA MARTINEZ MARIA
MERCEDES
MASEDA PRIETO FELIPE
MATEI AUREL
MATEI AUREL
MATEI AUREL
MATEI ION
MATEI MONICA
MATEI NICUSOR
MATEI NICUSOR
MATEI NICUSOR
MATEI NICUSOR
MATEOS MONTENEGRO
MIGUEL
MATEUS VALERO CARMEN
MATO VAZQUEZ JULIO
SALVADOR
MAYA GARCIA JESUS
MAYA GARCIA JESUS
MAYA GARCIA JESUS
MAZA REYES PAUL ANTONIO
MAZA REYES PAUL ANTONIO
MAZAIRA BALBOA SONIA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
B 27223478
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084168
B 27242304
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084173
A 27012657
A 27012657
B 27389832
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084188
2011 5084187
2011 5084196
B 27279561
34109040V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084197
2011 5084223
9285460S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084234
33544171M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084256
33578495J
B 27151554
B 27151554
B 27100650
34377183A
44395677L
44395677L
32822698L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
44824471R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084642
32165002P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084653
14708538S
33322618B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084686
2011 5084708
33322618B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084709
35072912M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084779
18420831Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084809
33854819S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084850
X 4945588J
MULTAS DE TRAFICO
2011 4972614
X 4945588J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084864
33305601Z
33345557L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5084902
2011 5084989
76566933W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085102
33599534F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085122
5254992K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085130
33351263K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085140
X 9855006N
F 27017870
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085141
2011 5085143
33330200A
33310159H
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4973429
2011 5085203
33838029S
X 6935227Z
X 6935227Z
X 6935227Z
X 6946148X
X 8137531Q
X 9380954J
X 9380954J
X 9380954J
X 9380954J
33843922C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
34280857R
33326166V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085303
2011 5085356
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
7960320C
7960320C
7960320C
X 7335436T
X 7335436T
76623548Z
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5084301
5084322
5084321
5084392
5084250
5084631
4973694
5084632
5085219
5085272
5115750
5085273
5086513
5085281
4971806
5085284
5085282
5085283
5085296
5085370
5085371
5085369
5085404
5085403
5085405
53
MAZOY MURADO JOSE
MANUEL
MEDINA PENA DANIEL
MEILAN GOIRIZ ANTONIO
MEIRE GARCIA FERNANDO
MEIRELES SILVA DA JONI
MELGAREJO CRESPO JORGE
MENDES DE ABREU MANUEL
MENDES DE ABREU MANUEL
MENDES GANDARELA
FRANCISCO
MENDES GARCIA CARLOS
ALBERTO
MENDES REGINO
MENDEZ ABDELKADER
CRISTIAN
MENDEZ ALONSO RAMON
MENDEZ ARAGON LORENA
MENDEZ CONDE RUBEN
MENDEZ CONDE RUBEN
MENDEZ CORRAL JOSE
ANGEL
MENDEZ FERNANDEZ JOSE
LUIS
MENDEZ FERNANDEZ
MAGDALENA
MENDEZ GALLEGO JUAN
MANUEL
MENDEZ GOMEZ CAROLINA
ELIZABETH
MENDEZ GOMEZ CAROLINA
ELIZABETH
MENDEZ GOMEZ CAROLINA
ELIZABETH
MENDEZ GOMEZ CAROLINA
ELIZABETH
MENDEZ GOMEZ CAROLINA
ELIZABETH
MENDEZ GOMEZ CAROLINA
ELIZABETH
MENDEZ LAVANDEIRA
JOSEBA
MENDEZ PEREZ JAVIER
MENDEZ PEREZ JAVIER
MENDEZ PEREZ RUBEN
MENDEZ RODRIGUEZ
AMADOR
MENDEZ RODRIGUEZ
AMADOR
MENDEZ TORRES MARIA DEL
PILAR
MENDEZ TORRES MARIA DEL
PILAR
MENDEZ TORRES MARIA DEL
PILAR
MENDEZ VENCE DAVID
MENENDEZ GOMEZ MARIA
REYES
MERA LOPEZ BALBINO
MERA LOPEZ MARIA DEL
CARMEN
MERA LOPEZ MARIA DEL
CARMEN
MERA LOPEZ MARIA DEL
CARMEN
MERA LOPEZ MARIA DEL
CARMEN
MERA MAGADAN LUIS
MERA MOSQUERA
ALEJANDRO
MERA MOSQUERA
ALEJANDRO
MERA NOVO CARMEN
MESA FERNANDEZ JUAN
MANUEL
MIGUEZ LOPEZ MANUEL
MILLAN TAMARONI MILCA
ROSANA
MIRABEA ENTIDAD
PATRIMONIAL SL
MIRAGAYA LOPEZ JOSE
MIRAGAYA LOPEZ JOSE
MIRANDA GOMEZ PATRICIA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
33843437H
B.O.P de Lugo
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085421
33551669M
33313152K
33339958D
X 4516722M
X 4178427V
33304563B
33304563B
X 1630063F
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 0741430W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085737
X 0053261Q
34279894G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085739
2011 5085745
33796955L
33351734D
33342980H
33342980H
33326909R
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33822922L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085863
37658721Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085867
33307567W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085889
33550014Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085910
33550014Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085908
33550014Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085909
33550014Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085911
33550014Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085912
33550014Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085913
72402852W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085944
33322226X
33322226X
33331142W
33819394X
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33819394X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086075
33858468F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086127
33858468F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086126
33858468F
MULTAS DE TRAFICO
2011 5174055
33350913Q
33316751D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086146
2011 5086200
33668685C
33314008A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5086254
2011 5174001
33314008A
MULTAS DE TRAFICO
2010 4776729
33314008A
MULTAS DE TRAFICO
2011 5172797
33314008A
MULTAS DE TRAFICO
2011 5172774
33330276X
36043349A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086271
2011 5086272
36043349A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086273
33848820L
33333177J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086274
2011 5086324
33813510Z
X 5241495W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086405
2011 5086418
B 27267863
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086450
33309879Z
33309879Z
33344526T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086464
2011 5086465
2011 5086477
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5085458
5085537
5085641
5085646
5085692
5085734
5085733
5085735
5085749
5085760
5085803
5085804
5085807
5086045
5086044
5086047
5086074
54
MIRZA ALI MOSTAK RANA
MIRZA ALI MOSTAK RANA
MITU MARIAN
MOBTI EL MAHJOUB
MODIA SEREN AVELINO
MODIA SEREN AVELINO
MODNAK MAMDOUH SAID
MOHAMED TOTS
MOHAMED TOTS
MOHAMED TOTS
MOHAMED TOTS
MOHAMED TOTS
MOIRON LAGO JUSTO
MOLINA PIÑEIRO ADRIAN
MOLINA SOMOZA FELIPE
MOLINA SOMOZA FELIPE
MOLINA SOMOZA FELIPE
MOLINA SOMOZA FELIPE
MOLINA SOMOZA FELIPE
MOLINA SOMOZA JUAN JOSE
MONIN RODRIGUEZ JOSE
LUIS
MONJE SANTOS FRANCISCO
J
MONSALVE GONZALEZ JOSE
LUIS GABINO
MONTENEGRO LOPEZ
BOLIVAR
MONTENEGRO LOPEZ
BOLIVAR
MONTENEGRO RODRIGUEZ
MANUEL
MONTERO CARREIRA MARIA
TERESA
MONTES PENSADO FELIX
EDUARDO
MONTOUTO VIÑA JOSE M
MONTOYA BENTOS
ABRAHAN
MONTOYA BENTOS
ABRAHAN
MONTOYA BENTOS
ABRAHAN
MONTOYA BENTOS
ABRAHAN
MONTOYA BENTOS ELDA
MONTOYA BENTOS JOSE
MONTOYA BENTOS JOSE
MONTOYA BENTOS JOSE
MONTOYA BENTOS MARIA
ROSARIO
MONTOYA BENTOS MARIA
ROSARIO
MONTOYA BENTOS ROSA
MONTOYA BENTOS ROSA
MONTOYA BENTOS ROSA
MONTOYA BENTOS ROSA
MONTOYA CAMACHO JULIO
MONTOYA CAMACHO JULIO
MONTOYA CAMACHO JULIO
MONTOYA CAMACHO JULIO
MONTOYA CAMACHO JULIO
MONTOYA CAMACHO JULIO
MONTOYA CAMACHO
SANTIAGO
MONTOYA CAMACHO
SANTIAGO
MONTOYA CORTIÑAS
ESTRELLA
MONTOYA CORTIÑAS
ESTRELLA
MONTOYA CORTIÑAS
ESTRELLA
MONTOYA CORTIÑAS JUAN
ANTONIO
MONTOYA CORTIÑAS JUAN
ANTONIO
MONTOYA CORTIÑAS
MIRIAM
MONTOYA CORTIÑAS
MIRIAM
MONTOYA CORTIÑAS
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
X01478164T
X01478164T
X 5315805E
X 8157906J
33848218S
33848218S
33561612N
X 3177047B
X 3177047B
X 3177047B
X 3177047B
X 3177047B
33795531K
33558638M
33317496H
33317496H
33317496H
33317496H
33317496H
33315402V
10825413A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33309205F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086689
11704597N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086702
32349339T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086797
32349339T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086798
33784907T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086802
33811756P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086813
76899783L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086884
33796992X
33550882T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086948
2011 5086954
33550882T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086953
33550882T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086952
33550882T
MULTAS DE TRAFICO
2011 4971536
33543973Z
33543974S
33543974S
33543974S
33314087J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
33314087J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086965
33543800W
33543800W
33543800W
33543800W
34243194N
34243194N
34243194N
34243194N
34243194N
34243194N
53193309J
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
53193309J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086981
33328871P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086986
33328871P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086985
33328871P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086987
33539605Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086988
33539605Q
MULTAS DE TRAFICO
2010 4776948
33541069P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086991
33541069P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086992
33335836G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086994
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5086507
5086508
5086514
5086526
5086552
5086551
5086555
5110198
5110199
5110200
5110202
4776795
5086571
5086618
5086625
5086626
5086627
5086628
5086624
5086629
5086688
5086960
5086961
5086962
5086963
5044287
5086973
5086970
5086971
5086972
5086975
5086979
5086974
5086976
5086977
5086978
5086980
55
ROCIO
MONTOYA CORTIÑAS
ROCIO
MONTOYA CORTIÑAS
ROCIO
MONTOYA CORTIÑAS
ROCIO
MONTOYA CORTIÑAS
ROCIO
MONTOYA CORTIÑAS
SALVADOR
MONTOYA CORTIÑAS
SALVADOR
MONTOYA CORTIÑAS
SALVADOR
MONTOYA CORTIÑAS
SALVADOR
MONTOYA GABARRE JOSE
MONTOYA GIMENEZ
DOLORES
MONTOYA GIMENEZ JOSE
MONTOYA GIMENEZ JOSE
MONTOYA GIMENEZ
MANUEL
MONTOYA GIMENEZ
MANUEL
MONTOYA GIMENEZ
MANUEL
MONTOYA GIMENEZ
MANUEL
MONTOYA GIMENEZ MIGUEL
MONTOYA GIMENEZ MIGUEL
MONTOYA GIMENEZ MIGUEL
MONTOYA GIMENEZ RAMON
MONTOYA GIMENEZ RAMON
MONTOYA GIMENEZ RAMON
MONTOYA GIMENEZ RAMON
MONTOYA GIMENEZ RAMON
MONTOYA JIMENEZ DAVID
MONTOYA JIMENEZ DAVID
MONTOYA JIMENEZ DAVID
MONTOYA JIMENEZ DAVID
MONTOYA JIMENEZ DAVID
MONTOYA JIMENEZ DAVID
MONTOYA JIMENEZ JUAN
MONTOYA JIMENEZ JULIO
MONTOYA JIMENEZ JULIO
MONTOYA JIMENEZ JULIO
MONTOYA JIMENEZ JULIO
MONTOYA JIMENEZ MANUEL
MONTOYA JIMENEZ MARINA
ALICIA
MONTOYA JIMENEZ MARINA
ALICIA
MONTOYA JIMENEZ MARINA
ALICIA
MONTOYA JIMENEZ
SALVADOR
MONTOYA LARRALDE JOSE
LUIS
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
ANGEL
MONTOYA MONTOYA
BEATRIZ
MONTOYA MONTOYA
ENCARNACION
MONTOYA MONTOYA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33335836G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086996
33335836G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086995
33335836G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086993
33335836G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086997
33544353A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087000
33544353A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087001
33544353A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086999
33544353A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5086998
33505565Q
33331558G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087002
2011 5087008
33861540C
33861540C
33343545P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087012
2011 5087013
2011 5087018
33343545P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087019
33343545P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087020
33343545P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087021
33332796T
33332796T
33332796T
33331446F
33331446F
33331446F
33331446F
33331446F
33338892R
33338892R
33338892R
33338892R
33338892R
33338892R
33547869T
33343546D
33343546D
33343546D
33343546D
33335655F
33339506V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33339506V
MULTAS DE TRAFICO
2011 5032958
33339506V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087057
33541876X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087064
33343006K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087067
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087083
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087082
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087076
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087077
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087080
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087079
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087078
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087075
33854392W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087081
33544897H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087090
33336634C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087102
33336634C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087101
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5087059
5087061
5087060
5087035
5087033
5087034
5087036
5087032
5087044
5087045
5087041
5087043
5087046
5087042
5087048
5087015
5087016
5087017
5087014
5087055
5087058
56
ENCARNACION
MONTOYA MONTOYA JORGE
MONTOYA MONTOYA JORGE
MONTOYA MONTOYA JORGE
MONTOYA MONTOYA JOSE
MANUEL
MONTOYA MONTOYA JULIO
MONTOYA MONTOYA JULIO
MONTOYA MONTOYA
MARIA LUCIA
MONTOYA MONTOYA
MARIA LUCIA
MONTOYA MONTOYA
MIGUEL
MONTOYA MONTOYA
MIGUEL
MONTOYA MONTOYA
MIGUEL
MONTOYA MONTOYA
NOELIA
MONTOYA MONTOYA SAUL
MONTOYA MONTOYA SAUL
MONTOYA MONTOYA SAUL
MONTOYA MONTOYA
SONIA
MONTOYA VENTOS MOISES
MONTOYA VENTOS MOISES
MONTOYA VENTOS MOISES
MORALES BAUTISTA MARIA
CECILIA
MORALES LOPEZ MARYSOL
MORALES LOPEZ MARYSOL
MORALES MALDONADO LUIS
MOREIRA DIAS JORGE
MANUEL
MORENO CANTO JAVIER
MORENO CORTIÑAS
ALFREDO
MORENO CORTIÑAS
ALFREDO
MORENO COSTA DA JUAN
MORENO RAIZ MARIA
ANGELICA
MOROÑO COSTAS ANTONIO
MOSCOSO MENDEZ JAVIER
MOSQUERA LOPEZ MARINO
MOSQUERA MIRAS RAMIRO
MOTA ENCARNACION
RAFAEL ANTONIO
MOTA ENCARNACION
SANTIAGO VALENTIN
MOUDAFII KHALIFA
MOUHSSINE EL MAHDI
MOURE PRIETO GERMAN
MOURELLE CILLERO CARLOS
RAMON
MOURENZA FOSELLA
MANUEL ALEJANDRO
MOURIZ IRAVEDRA LUIS
MOUSSAQUI ABDELKADER
MPASI MALONGA
MUIÑA CAMPOS CASTOR
MUNDIÑA CASTRO
DOMINGO ANGEL
MUNDIÑA CASTRO
DOMINGO ANGEL
MUÑIZ CABANAS ANTONIO
MUÑIZ PEREZ ARTURO
SABINO
MUÑOZ MEILAN JOAQUIN
ANTONIO
MURALLA MOBLES SLL
MUSAT GHEORGHITA
NAIM YASSINE
NASCIMENTO DO ELIZETE
NAVARRO OLIVER ANTONIO
NAVIA DORADO CESAR
NEATU COSTICA
NEIRA BUSTO ISAURO
NEIRA GONZALEZ JOSE
MANUEL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
B.O.P de Lugo
33541338R
33541338R
33541338R
33318388J
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
5087115
5087114
5087116
5087127
33339485L
33339485L
33328806N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087129
2011 5087130
2011 5087147
33328806N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087146
33555264N
MULTAS DE TRAFICO
2011 5045550
33555264N
MULTAS DE TRAFICO
2011 4973497
33555264N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087150
33339484H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087151
33555254W
33555254W
33555254W
33548689S
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
4974152
4971568
5087161
5087162
44809933E
44809933E
44809933E
X 7990067M
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5087180
5087181
5087182
5087201
34290554S
34290554S
X 1762857E
X 7260485Y
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5087207
5087208
5087210
5087284
43432353G
5397576M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087314
2011 5087325
5397576M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087324
33343454D
X 8035031G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087326
2011 5087365
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
36101996T
33757297J
34186386Z
34891513F
34281276Y
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5087395
5087410
5087447
5087452
5087520
X 6202359H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087521
X 7600733S
X 6561862P
33588486E
33831466F
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33556550X
33324766C
X 2753279H
X 2392220J
33774768G
33846558B
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5087538
5087539
5087558
5087573
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087616
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5087699
5087773
5087794
5087833
5087902
33846558B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087903
33327340H
33743619C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5087984
2011 5087997
33305594F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088025
B 27289271
X 8517482F
X 8092711T
X 3155283M
36380300G
33643834D
Y 1153458E
76532186P
76574385W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5087933
5036080
5088076
5088084
5088109
5088138
5088162
5088220
5088261
57
NEIRA NUÑEZ JOSE
NEIRA NUÑEZ JOSE
NEIRA OTERO JOSE
ALFONSO
NEIRA PEREZ ANGEL
NEIRA POL MARINA
NEIRA SANCHEZ JOSE
ANTONIO
NEREIDE TEIXEIRA ANA
NETO PEREZ ELENA
CATALINA
NETO PEREZ ELENA
CATALINA
NETO PEREZ ELENA
CATALINA
NICADO GIL IRAEL BENITO
NIETO PEREIRA JOSE
MANUEL
NIKOLAEV TZEKOV TIHOMIR
NOGUEIRA FRAIZ
FRANCISCO
NOGUEIRA GOMEZ NESTOR
ANDRES
NOGUEIRA GOMEZ NESTOR
ANDRES
NOGUEIRA RODRIGUEZ
TARSICIO
NOGUEIRA RODRIGUEZ
TARSICIO
NORCREDIT FINANCIERA SL
NOTARIO MENDEZ JOSE
ANTONIO
NOUALI EP EL BAGHDADI
HAJAR
NOVAL GARCIA GENEROSA
MARIA
NOVO ALONSO ATILANO
NOVO DIAZ JULIO
NOVO FERNANDEZ NUNO
ANDRE
NOVO GARCIA FRANCISCO
JAVIER
NOVO GRANDELA OSCAR
NOVO NAVIA MARIA PILAR
NOVO RODRIGUEZ
FRANCISCO
NOVO RODRIGUEZ
FRANCISCO
NOVO RODRIGUEZ
FRANCISCO
NOVO RODRIGUEZ
FRANCISCO
NOVO RODRIGUEZ
FRANCISCO
NUEVAS
TELECOMUNICACIONES
LUGO SL
NUÑEZ ARES JACOBO
NUÑEZ BOVEDA DOSITEO
NUÑEZ CASTRO ASUNCION
NUÑEZ DELGADO MARIA
ROSARIO
NUÑEZ GOMEZ GUILLERMO
NEMESIO
NUÑEZ IGLESIAS ELISA
NUÑEZ LOPEZ JOSE MANUEL
NUÑEZ LOPEZ JOSE MANUEL
NUÑEZ LOPEZ JOSE MANUEL
NUÑEZ LOPEZ JOSE MANUEL
NUÑEZ LOPEZ JOSE MANUEL
NUÑEZ LOPEZ VICTOR
MANUEL
NUÑEZ LOPEZ VICTOR
MANUEL
NUÑEZ LOPEZ VICTOR
MANUEL
NUÑEZ MENDES JOSE ANGEL
NUÑEZ NEIRA AMABLE
NUÑEZ RODRIGUEZ
SANTIAGO
NUÑEZ RODRIGUEZ
SANTIAGO
NUÑEZ ROUCO ALEJANDRO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33798281B
33798281B
44842206A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088315
2011 5088314
2011 5088316
33318364N
33806427S
33339179N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5083643
2011 5088341
2011 5088387
X 6906366H
33561968T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088417
2011 5088422
33561968T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088423
33561968T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088424
X 9588421C
33309690D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088436
2011 5088453
X 3188293X
76786623L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088472
2011 5088521
34281529Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088522
34281529Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088523
76562932A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088539
76562932A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088540
B 27331784
33329042H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088556
2011 5088615
X 5390529L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088617
52617662X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088623
33825892E
33851852S
33341496Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088627
2011 5088682
2011 5088690
33302402N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088708
33557748N
33321885Z
33794446V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088732
2011 5088758
2011 5088794
33794446V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088797
33794446V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088795
33794446V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088796
33794446V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088793
B 27245430
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5088888
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33343733N
33790939Y
33593241Q
403247B
X 5283470W
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5088936
5088979
5089029
5089069
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089142
33572721N
33839699Y
33839699Y
33839699Y
33839699Y
33839699Y
33339598V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33339598V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089254
33339598V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089255
33544308G
76541482N
33318121E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089289
2011 5089305
2011 5089435
33318121E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089436
33327462W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089442
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5089179
5089225
5089229
5089230
5089227
5089226
5089253
58
NUÑEZ ROUCO ALEJANDRO
NUÑEZ RUA ADOLFO
NUÑEZ VILA SONIA
NUÑEZ VILAR RAUL
NUVI CB
OBANDO MADRID MARIA
SOCORRO
OCHOA RETANA DE LA
CRUZ SONIA
OFICIALDEGUI DE UHALDE
PATRICIA MONICA
OJEDA PEREDA FAUSTO
OJOS DE LOS GARCIA
ALEJANDRO
OLGUIN MEIRELES KID
MAICOL
OLGUIN MEIRELES KID
MAICOL
OLIVEIRA DE DIAS SERAFIN
ARMANDO
OLMO BRASERO FLOR DEL
ONSITE GALICIA CB
ONSITE GALICIA SLU
OROL CASTRO FIACRO
ARTURO
OROL CASTRO FIACRO
ARTURO
OROL CASTRO FIACRO
ARTURO
OROL CASTRO FIACRO
ARTURO
OROL CASTRO FIACRO
ARTURO
ORQUESTA CARABELA SL
ORTEGA DE PABLO CARLOS
VICTOR
ORTEGA RODRIGUEZ IVAN
ORTIZ BURBANO CECILIA
ORTIZ CANTERO MIGUEL
OSORIO CASTAÑO WILLIAMS
JESUS
OSORIO MENDEZ CB
OSPINA SABOGAL EIMER
OSSAMA AL AZMEH
MOHMED
OTERO CASTRO JOSE M
OTERO CASTRO SIRA
OTERO FERNANDEZ JOSE
ANTONIO
OTERO GARCIA CESAR
OTERO GONTA SUSANA
KATARINE
OTERO RODRIGUEZ MARIA
OTERO SUFUENTES MARIA
JEANETT
OTERO TORNEIRO JOSE
ANTONIO
OTERO TORNEIRO JOSE
ANTONIO
OTERO VIDAL MARINA
OTERO VIDAL MARINA
OUCHBAB SAID
OUCHBAB SAID
OUDAI HASSAN
OUMHA BRAHIM
OUMOUNE JAOUAD
OURO RAMOS MARCOS
JESUS
OURO RAMOS MARCOS
JESUS
OVIAWE JOSEPH
OVIAWE JOSEPH
OZORES FOLGUEIRAS ANA
LUZ
P J TRANSPORTES Y
HARINAS SL
PACHECO RICARDO
MANUEL C
PACIN SANTUCHO JUAN
MANUEL
PACIN SANTUCHO JUAN
MANUEL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
33327462W
76515083V
33545491Z
33350012N
E 27341635
X 6397374Q
76577216G
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
B.O.P de Lugo
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5089441
5089446
5089566
5089571
5088890
5089602
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089720
MULTAS DE TRAFICO
2010 4776753
46630804Y
33350586B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089779
2011 5089780
X 8265276L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089792
X 8265276L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089791
X 7643981T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089796
4165444Y
E 27288737
B 27396258
33851808V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
X 4698643L
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5089815
5089872
5089873
5089909
33851808V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089910
33851808V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089908
33851808V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089911
33851808V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089912
B 27250893
50788040S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089931
2011 5089941
X03415270T
X 6649277T
51837147T
X 7958880Y
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
E 27221902
X 8691613M
6556596D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5089969
2011 5089995
2011 5089996
33830250X
33548994K
33345692Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090033
2011 5090037
2011 5090082
3332514K
33328792K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090115
2011 5090123
33344009N
33536915
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090247
2011 5090282
33332086A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090293
33332086A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090292
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33333516F
33333516F
X 5870214Q
X 5870214Q
X 3421103Z
X 8532466H
X 9437508X
33313838V
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5089943
5089949
5089950
5089972
5090326
5090325
5090350
5090351
5106377
5090353
5090354
5090368
33313838V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5058331
2740450
2740450
33316391V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090387
2011 5090388
2011 5090395
B 27237676
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090405
X 5847967X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090412
33346986E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090434
33346986E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090433
59
PACIN VAAMONDE MANUEL
PACIOS MIGUEZ ROBERTO
PACIOS MIGUEZ ROBERTO
PALACIOS FERNANDEZ
FRANCISCO OSCAR
PAMPIN IGLESIAS PILAR
BEATRIZ
PAN DE ANXO SL
PAN DE ANXO SL
PANADERIA DOVAL
GONZALEZ CB
PARAMO PIÑEIRO ANGEL
RAMON
PARAPAR BALSEIRO MANUEL
PARDEIRO FERNANDEZ
ANGEL
PARDEIRO FERNANDEZ
ANGEL
PARDEIRO FERNANDEZ
ANGEL
PARDEIRO FERNANDEZ
ANGEL
PARDEIRO FERNANDEZ
ANGEL
PARDEIRO FERNANDEZ
ANGEL
PARDO DIAZ CARLOS
PARDO LOPEZ SONIA
PARDO RIVEIRA MARTINA
PARDO VAZQUEZ MANUEL
PARDO VIDAL MARIA JESUS
PARDO VIDAL MARIA JESUS
PARDO VIDAL MARIA JESUS
PARDO VIDAL MARIA JESUS
PARDO VIDAL MARIA JESUS
PARGA SANCHEZ
FERNANDO
PARGA SANCHEZ
FERNANDO
PARGA SANCHEZ
FERNANDO
PARGA SANCHEZ
FERNANDO
PASCUAL ESTEPA SILVIA
PAULIN VERA CARMEN
MARIA
PAULO JORGE FORTES
MAURICIO
PAZ FLORES MANUEL
PAZ LOPEZ SUSANA
PAZO MASIDE MANUEL
BENITO
PEDROVIEJO FRAGA CARLOS
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PEMATRANS LUGO SL
PENA ALONSO JOSE
PENA ALONSO JOSE
PENA ALONSO JOSE
PENA ALONSO JOSE
PEÑA DE LA DOMINGUEZ
RODRIGO
PEÑA DE LA DOMINGUEZ
RODRIGO
PENA FERNANDEZ ANGEL
PENA FERNANDEZ ANGEL
PENA FERNANDEZ ANGEL
PENA GARCIA FERNANDO
PENA GARCIA FERNANDO
PENA GARCIA FERNANDO
PENA GARCIA FERNANDO
PENA IGLESIAS BENIGNO
PEÑA JESUS DE JUAN
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
33342431K
33334882Q
33334882Q
52911904J
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
33245338B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090635
B 27346246
B 27346246
E 27109800
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090641
2011 5090642
2011 5090647
33845509C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090743
76536137A
76595569A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090745
2011 5090776
76595569A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090774
76595569A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090775
76595569A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090779
76595569A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090777
76595569A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5090778
33800510D
33332802Y
33825372P
33808192D
33337868N
33337868N
33337868N
33337868N
33337868N
33317418D
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33317418D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091185
33317418D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091184
33317418D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091183
47710277C
X 9830592R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091261
2011 5091320
X 2771789J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091321
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091372
2011 5091394
2011 5091471
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33850075D
33545976Q
76856934L
33547214N
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
B 27164102
33808413T
33808413T
33808413T
33808413T
33336572G
33336572G
33321793Z
33321793Z
33321793Z
33858746D
33858746D
33858746D
33858746D
33846045G
X 9362180F
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
B.O.P de Lugo
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5090440
5090460
5090461
5090543
5090870
5090948
5090986
5091037
5091040
5091043
5091042
5091041
5091044
5091182
5091582
5091635
5091636
5091634
5091631
5091630
5091633
5091632
5091627
5091628
5091637
5091629
5091646
5091644
5091645
5091648
5094034
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094033
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5091713
5091712
5091714
5091745
5091746
5091747
5091744
5091766
5094060
60
BAUTISTA
PEÑA LAGE MANUEL
PEÑA LOMBAO BIENVENIDO
FRANCISCO
PEÑA LOPEZ NURIA
PENA LUACES SUSANA
PENA LUACES SUSANA
PENA LUACES SUSANA
PENA MONTENEGRO RUBEN
JOSE
PEÑA PEÑA CORNELIO DE LA
CRUZ
PEÑA PEÑA CORNELIO DE LA
CRUZ
PENA RODRIGUEZ JOSE
ANTONIO
PENA RODRIGUEZ JOSE
ANTONIO
PENA VILAR MARIA JOSE
PENAS GARCIA CARLOS
JESUS
PENAS GARCIA CARLOS
JESUS
PENAS NUÑEZ JESUS
PENEDO GOMEZ ANTONIO
PENELA Y PEREZ SL
PENELAS FUENTES
REINALDO
PENELAS FUENTES
REINALDO
PENELAS LOPEZ GILBERTO
PENIN MENDEZ MANUEL
ANGEL
PERALTA CAPELLAN
KATHERINE RUNAYS
PEREIRA DOPICO MANUEL
PEREIRA FERNANDEZ
MANUEL
PEREIRA FERNANDEZ
MANUEL
PEREIRA NABEIRO JOAO
MIGUEL
PEREIRA NABEIRO JOAO
MIGUEL
PEREIRA VAZQUEZ JOSE
FELIX
PEREZ ALVAREZ CARLOS
PEREZ CAPELLAN PEDRO
PABLO
PEREZ CEIDE NURIA
PEREZ DE LEONARDO
SEGUNDO
PEREZ DIAZ ENRIQUE
PEREZ FERNANDEZ
FLORENTINA
PEREZ FERREIRO JUAN
CARLOS
PEREZ GARCIA LORENZO
PEREZ IGLESIAS MARIA
EULALIA
PEREZ IGLESIAS MARIA JOSE
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS
PEREZ MARTINEZ CARMEN
PEREZ MELLA PABLO
PEREZ MONTECELO
ANTONIO
PEREZ MONTECELO
ANTONIO
PEREZ OTERO JESUS
MARIANO
PEREZ PARDO JUAN JOSE
PEREZ QUEVEDO ASENJO
RAFAEL VICTOR
PEREZ RICO LUCIA
PEREZ RODRIGUEZ CARLOS
PEREZ SANCHEZ OROZCO
NORMAN
PEREZ SOBRADO JOSE
VICENTE
PEREZ TORRES FRANCISCO
JAVIER
PEREZ VARELA DORINDA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33859720V
33311842E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094061
2011 5094062
71530284P
33330134Y
33330134Y
33330134Y
33322991Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33319592K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094084
33319592K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094086
33812117R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091916
33812117R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091917
41079907K
33315944F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5091968
2011 5092024
33315944F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092023
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33583062A
33789277T
B 27154186
33768572H
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5094072
5091823
5091824
5091822
5091837
5092033
5092061
5092065
5092106
33768572H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092107
33310722Y
33310486T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092110
2011 5092156
X 4719655D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092191
33575719C
33835456H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092252
2011 5092272
33835456H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092273
X 4900600J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092346
X 4900600J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092347
33309778M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092414
33326595D
X 9054874G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092531
2011 5092658
33551306X
16798341S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092719
2011 5093055
33839708S
33806844H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092764
2011 5092824
33334116D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092884
33339927R
32424898G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5092930
2011 5093042
33848312V
33844843K
33844843K
33657786T
33318123R
33812635J
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33812635J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5093234
33536750J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5093307
33535697H
33793119R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5093332
2011 5093430
33310106B
33543918M
33305308C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5093460
2011 5093524
2011 5093601
52277727S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5093645
76604288M
MULTAS DE TRAFICO
2011 5169824
33842762X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5093733
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5093043
5093105
5093101
5093194
5093208
5093233
61
PEREZ VAZQUEZ JOSE
PERNAS ELOY SIXTO
PERNAS ELOY SIXTO
PERSIANAS LUGO CB
PERUZZI RODRIGUEZ
DARVIN LUIS
PERVILSA SL
PERVILSA SL
PERVILSA SL
PETANCA ION DANIEL
PETANCA ION DANIEL
PETEIRA LOPEZ BENIGNO
PETROVA PENKA IVANOVA
PETRUT BRATESCU
PIEDRA LOPEZ EMILIO
PINEDA NUÑEZ
GUENDOLINA CARMEN
PIÑEIRO CRESPO DAVID
PIÑEIRO CRESPO PEDRO
PIÑEIRO FERNANDEZ JAVIER
PIÑEIRO GONZALEZ EMILIO
PIÑEIRO LOPEZ SANTIAGO
PIÑEIRO MOURIÑO
CONSUELO
PISA PISA MARIA BELEN
PISA PISA MARIA BELEN
PIZARRAS VOCES VEGA SL
PLATAS FERREIRO ANTONIO
PLATAS FERREIRO ANTONIO
PLATAS FERREIRO JOSE
MANUEL
PLATAS FERREIRO
SALVADOR
PLATAS FERREIRO
SALVADOR
PLATAS FERREIRO
SALVADOR
PLATAS FERREIRO
SALVADOR
PLATAS VIDAL ENRIQUE
PLATAS VIDAL GUSTAVO
PLATAS VIDAL GUSTAVO
POLO LOSADA JOSE PEDRO
POLO LUGILDE ALEJANDRO
POMBA SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA
POPEL MIKHAYLO
PORTO ARIAS CESAR JOSE
PORTO VARELA SUSANA
PORTOS PUMAR JOSE
RAMON
POZO DEL VAZQUEZ
SUSANA
POZO LORENZO JOSE
PRADO CASTIÑEIRA JOSE
PRADO CASTRO MARIA
BELEN
PRADO CASTRO MARIA
BELEN
PRADO FANDIÑO MANUEL
PRADO GARCIA JESUS
MANUEL
PRADO GARCIA JESUS
MANUEL
PRADO LOPEZ JOSE
PRADO LORENZO ALVARO
PRADO LORENZO ALVARO
PRADO MENDEZ ANTONIA
PRADO NUÑEZ RAIMUNDO
PRADO PENIN MANUEL
PRADO PENIN MANUEL
PRADO PENIN MANUEL
PRADO PENIN MANUEL
PRADO PERNAS RAFAEL
PREFABRICADOS GALICIA SL
PREFABRICADOS GALICIA SL
PREFABRICADOS J CASAS SL
PREFABRICADOS J CASAS SL
PREFABRICADOS J CASAS SL
PRIETO LOPEZ JAVIER
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
B.O.P de Lugo
33828741L
76542328F
76542328F
E 27191261
Y 0804333Z
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
5093762
5093905
5093904
5093945
5093948
B 27177740
B 27177740
B 27177740
X 9848436C
X 9848436C
33308695A
X 7948030N
Y 0133620
45427713E
33553713W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5093949
5093950
5093951
5093969
5093970
5034306
5094022
5094023
5094205
5094307
33542058P
33548248B
33344203E
33328947S
33783711T
33801188C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5094571
5094572
5094591
5094623
5094675
4975236
72695535X
72695535X
B 27164342
33837264D
33837264D
33305347J
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
4971675
5094368
5094425
5094895
5094896
5094897
33849290Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094901
33849290Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094902
33849290Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094900
33849290Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5094903
33538355P
33342174V
33342174V
33832447E
33350170D
F 27024710
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5094911
5094915
5094914
5095016
5095017
5095031
X 9174482N
33333047K
33329300T
15382509V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5095074
5095169
5095233
5095261
33310735L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5095372
33338961R
14936192S
33338738P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5095377
2011 5095456
2011 5095470
33338738P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5095471
33350552T
33310306G
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4975262
2011 5095521
33310306G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5095520
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33585187N
33551744B
33551744B
33805426A
33794093D
33815317G
33815317G
33815317G
33815317G
33341765E
B 27003383
B 27003383
B 27223007
B 27223007
B 27223007
33334674S
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5095558
5095567
5095566
5095579
5095591
5095604
5095605
5095607
5095606
5095622
5095780
5095781
5095785
5095784
5095782
5095887
62
PRIETO LOPEZ JAVIER
PRIETO LOPEZ MARTA
PRIETO ROMERO MARIA
PILAR
PRIMO CONSTANTINO
CARLOS
PRIMO CONSTANTINO
CARLOS
PROAIS SL
PROMOCIONES VILLAMOR
SL
PROPST CATALIN
PROYECTOS SERINCA SL
PUBLIGES3 DISEÑO SLNE
PUENTE FREIRE JORGE
MANUEL
PUERTO REINA ALBERTO
PUGA ACUÑA JOSE MANUEL
PULIDO LOPEZ CONSUELO
QUAKERSON JEMIYOTAN JOE
QUEBRET JAOUAD
QUIJADA MERA ISABEL
QUIÑOA RODRIGUEZ OMAR
QUINTAS FERRO ELADIO
QUINTAS MONTES MIGUEL
ANGEL
QUINTAS MONTES MIGUEL
ANGEL
QUINTELA RODRIGUEZ
ANTONIO
QUINTIA VAZQUEZ MARIA
ANGELES
QUIROGA FERNANDEZ PAZ
QUIROS AUTRAN GABRIEL
RABADE GOMEZ OSCAR
RABADE RODRIGUEZ JOSE
ANTONIO
RABADE RODRIGUEZ JOSE
ANTONIO
RACAMONDE CASTRO JOSE
MANUEL
RACAMONDE CASTRO JOSE
MANUEL
RACINGMANIA RS LUGO SL
RADUANI EL HASSAN
RAHALI HAMID
RAHALI HAMID
RAHALI MILOUDI
RAMADAN NADIA
RAMADAN RAMONA
SIMONA
RAMADAN RAMONA
SIMONA
RAMIREZ LOZANO HENRY
AUGUSTO
RAMONELLO SLP
RAMONELLO SLP
RAMOS BURGO JOSE RAMON
RAMOS BURGO JOSE RAMON
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO
RAMOS FERRO JOSE RAMON
RAMOS PEREZ JOSE LUIS
RAMOS VARELA JOSEFINA
RAMOS VAZQUEZ
MONSERRAT
RAMUDO CARRACEDO
PEDRO
RAMUDO CARRACEDO
PEDRO
RAMUDO RAMUDO JOSE
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33334674S
33330094N
33835824H
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4973469
2011 5095891
2011 5095923
33310575C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5095948
33310575C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5095949
B 27145697
B 27040294
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5095954
2011 5096028
X 7647207Y
B 27201870
B 27366467
33861743Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5096048
5096094
5096119
5096159
X 7853353A
33783190P
1605800D
33551821L
X 8194789G
52497090G
33328562K
33821212B
33314858W
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
4971537
5096197
5096220
5096322
5096323
5096351
5096721
5096416
5096440
33314858W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096438
33803980Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096487
33325552R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096520
33330322X
36074461L
33319438M
33852707L
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33852707L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096775
33312834W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096795
33312834W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096796
B 27290675
X 6852001W
X 1282279Y
X 1282279Y
X 2552001J
X 9564994F
X 8357977F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
X 8357977F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096888
X 8280249L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5096938
B 27390236
B 27390236
33349375L
33349375L
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33348211M
33815776A
33835677D
14375035N
33347283C
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5096576
5096669
5096767
5096772
5096827
5096851
5096854
5096855
5096856
5096887
5169990
5096958
5096959
5096978
5096977
5097016
5097002
5097007
5097001
5072635
5097005
5103268
5097004
5097010
5097019
5097015
5097011
5097033
5097099
5097140
5097149
33306765M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097164
33306765M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097166
41083980T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097184
63
LUIS
REAL GARCIA MONICA
REAL GONZALEZ
CONCEPCION
REAL HERBON ROBERTO
REAL REDONDO JOSE
FERNANDO
REAL REDONDO JOSE
FERNANDO
REAL REDONDO JOSE
FERNANDO
REAL RODRIGUEZ JESUS
REARTE BOFFA MONICA
PATRICIA
REBOREDO BREA GERARDO
REBOREDO BREA GERARDO
REBROUB JILALI
REBROUB JILALI
REBROUB JILALI
REBROUB JILALI
REBROUB JILALI
RECAMBIOS CETA SL
RECAUCHUTADOS GALFREY
SL
REDONDO PEREZ VANESA
REFRIGAL SL
REFRILUGO SL
REGO CASTRO BELEN
REGO FERNANDEZ JOSE
REGO LOPEZ JOSE LUIS
REGO ROUCO MARIA ANA
REGUEIRO CABANA DAVID
REGUEIRO FERNANDEZ JOSE
ANTONIO
REGUEIRO MENDEZ MARIA
CRISTINA
REGUEIRO REGUERA
ALBERTO
REGUEIRO VEIGA JOSE
REGUERA SANTOS JULIA
REGUERA SANTOS JULIA
REGUERA VARELA
PURIFICACION
REIGOSA TRANS SL
REIJA FERREIRO JOSE LUIS
REIJA FERREIRO JOSE LUIS
REIJA FERREIRO JOSE LUIS
REIJA FERREIRO JOSE LUIS
REIJA VEIGA SALUSTIANO
REIJA VEIGA SL
REIMONDE RIVAS ANTONIO
RUBEN
REMUS MATEI GHEORGHE
REMUS MATEI GHEORGHE
RENT A CAR CAMPO LOPEZ
SL
RENT A CAR CAMPO LOPEZ
SL
RENT A CAR CAMPO LOPEZ
SL
REPUESTO Y MAQUINARIA
GAL ICIA SLL
REPUESTO Y MAQUINARIA
GAL ICIA SLL
REPUESTO Y MAQUINARIA
GAL ICIA SLL
REPUESTO Y MAQUINARIA
GAL ICIA SLL
REPUESTO Y MAQUINARIA
GAL ICIA SLL
REPUESTO Y MAQUINARIA
GAL ICIA SLL
REPUESTO Y MAQUINARIA
GAL ICIA SLL
RESOGAL LUGOSL
RESOGAL LUGOSL
RESTAURACIONES Y
CLASICOS CRUZ CB
RESTAURACIONES Y
CLASICOS CRUZ CB
RESTREPO HERNANDEZ
ALEXANDER
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
35767337Z
33785315V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097372
2011 5097374
33340742B
33344135T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097399
2011 5097445
33344135T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097446
33344135T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097447
33317352N
34270776V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5097460
2011 5097516
33308451N
33308451N
X 0999103Y
X 0999103Y
X 0999103Y
X 0999103Y
X 0999103Y
B 27032812
B 27003078
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5097626
5097628
5097656
5097657
5097658
5097653
5097654
5097676
5097733
33549685E
B 27035401
B 27016146
33831857F
33838024X
46745286V
76562264W
33319370Y
33337880R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5097859
5097914
5097915
5097965
5097982
5098011
5098040
5098122
4972518
33554616P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098180
33315938R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098208
33777722Z
33777587V
33777587V
33313843E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5098252
5098282
5098283
5098288
B 27266170
33808681S
33808681S
33808681S
33808681S
33336678H
B 27216092
33330483X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5098303
5098378
5098382
5098383
5098377
5047853
5098346
5169927
X 9119184Y
X 9119184Y
B 27255710
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5085277
2011 5098464
2011 5098472
B 27255710
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098471
B 27255710
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098470
B 27245620
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098493
B 27245620
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098492
B 27245620
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098491
B 27245620
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098490
B 27245620
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098488
B 27245620
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098489
B 27245620
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098487
B 27195999
B 27195999
E 27393560
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4971669
2011 5098507
2011 5098508
E 27393560
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098509
X 5696378Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098526
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
64
RETAMAR RYAN DANIEL
ENRIQUE
REVALDERIA DIAZ RUBEN F
REVALDERIA DIAZ RUBEN F
REVALDERIA DIAZ RUBEN F
REVALDERIA VEIGA RUBEN
REVESTIMIENTO Y
REHABILITA CIONES
ROBERTO SLU
REVESTIMIENTO Y
REHABILITA CIONES
ROBERTO SLU
REVESTIMIENTO Y
REHABILITA CIONES
ROBERTO SLU
REY MARIÑO RICARDO
REY POLIN BALBINO
REY VALIN ALBERTO
REYES MENDEZ JOHANNA
JUDITH
RIADIGOS GARCIA MANUEL
RIBEIRO MARTINS JOSE
ANTONIO
RIBELPROM SL
RICO TEIJEIRO ALBERTO
RICO TEIJEIRO ALBERTO
RICO TEIJEIRO ALBERTO
RICO TEIJEIRO ALBERTO
RIESCO VILA MARGARITA
RIFON LOMBAO JOSE
MANUEL
RIFON ROCA MARIA
CRISTINA
RIGOAL INGENIERIA Y
MONTA J ES SL
RIGUEIRA RODRIGUEZ ELIAS
RIO PIÑEIRO CARMEN
RIO PRADO CELESTINO
RIO REBOLO MARIA RAQUEL
RIO REBOLO MARIA RAQUEL
RIO REBOLO MARIA RAQUEL
RIO REBOLO MARIA RAQUEL
RIOS PEREZ MARIA PILAR
RIVAS CARBALLEIRA
HORTENSIA
RIVAS FERNANDEZ MANUEL
RIVAS FERNANDEZ MANUEL
RIVAS LOBO PABLO
RIVAS LOPEZ JOSE M
RIVAS SEOANE MANUEL
RIVAS TRASTOY ANTONIO
RIVAS VIZCAINO JOSE
MIGUEL
RIVAS VIZCAINO JOSE
MIGUEL
RIVERA CRUZ DE LA
FRANCISCO JOSE
ROCAMIÑAS SL
ROCHA GRANDE JOSE
ROCHA GRANDE JOSE
RODRIGUES RIBEIRO MARIA
DE FATIMA
RODRIGUEZ ABELEIRA JORGE
RODRIGUEZ ACIN JESUS
RODRIGUEZ ALDARIZ JOSE
ANTONIO
RODRIGUEZ ALDARIZ JOSE
ANTONIO
RODRIGUEZ ANGULO LUZ
ELENA
RODRIGUEZ ARMADA JOSE
AVELINO
RODRIGUEZ ARROYO M
BLANCA
RODRIGUEZ BLANCO
HECTOR
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
LUIS
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
LUIS
RODRIGUEZ CAMESELLE
CARLOS
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
X 5513941J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098531
33837591Z
33837591Z
33837591Z
33542289D
B 27390558
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
B 27390558
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098549
B 27390558
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098546
33261641F
33588626R
33537604Q
X 6528709K
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
35287545W
X 1929949L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098829
2011 5098865
B 27354166
33536240D
33536240D
33536240D
33536240D
33333245N
33334416X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
9740285S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5098999
B 36280816
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5099004
33799497P
33854124X
33591440D
33324067B
33324067B
33324067B
33324067B
33848971D
33812897E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5099008
5099167
5099171
5099179
5099175
5099178
5099177
5099273
5099342
76566808
76566808
70888545S
33810655B
33827487F
33320077T
33317613C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5099367
5033307
5099424
5099432
5099519
5099530
5099560
33317613C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5099559
33352257A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5099607
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
B 27181197
76558691V
76558691V
X 1861092R
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5098534
5098535
5098533
5098543
5098550
5098715
5098757
5098790
5098822
5098871
5098925
5098924
5098923
4971989
5098974
5098989
5099806
5099828
5099829
5099906
53165519F
33823217S
33827385C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5099941
2011 5099962
2011 5099983
33827385C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5099982
34284233L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100046
33825988A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100101
10060326B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100105
33351666X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100186
33841712H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100199
33841712H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100198
33854900G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100252
65
RODRIGUEZ CAMESELLE
CARLOS
RODRIGUEZ CANDA LUIS
MANUEL
RODRIGUEZ CARBALLIDO
JUAN
RODRIGUEZ CARBALLO
MARIA SHIRLEY
RODRIGUEZ CASTRILLON
CARLOS ANDRES
RODRIGUEZ CASTRILLON
CARLOS ANDRES
RODRIGUEZ COSIO JESUS
RODRIGUEZ DIAZ JOSE
ANGEL
RODRIGUEZ ESCANILLA
RAMON AURELIO
RODRIGUEZ FELIZ WILFRIDO
RODRIGUEZ FERNANDEZ
ALEX
RODRIGUEZ FERNANDEZ
ALMA MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ
JOSE
RODRIGUEZ FERNANDEZ
JUAN CARLOS
RODRIGUEZ FERNANDEZ
JUAN CARLOS
RODRIGUEZ FERNANDEZ
MANUEL
RODRIGUEZ FERREIRO OMAR
RODRIGUEZ FOLGUEIRA
ROSA MARY
RODRIGUEZ FOLGUEIRA
ROSA MARY
RODRIGUEZ FOLGUEIRA
ROSA MARY
RODRIGUEZ FONTAO
MANUEL ANGEL
RODRIGUEZ FONTAO
MANUEL ANGEL
RODRIGUEZ GARCIA MARIA
DOLORES
RODRIGUEZ GONZALEZ
ALFONSO
RODRIGUEZ GONZALEZ
ANGEL
RODRIGUEZ GONZALEZ
ANGEL
RODRIGUEZ GONZALEZ
MARIA TERESA
RODRIGUEZ GUILLEN JESUS
H HIJOS DE
RODRIGUEZ GUILLEN JESUS
H HIJOS DE
RODRIGUEZ GUILLEN JESUS
H HIJOS DE
RODRIGUEZ GUILLEN JESUS
H HIJOS DE
RODRIGUEZ HORTAS
MANUEL
RODRIGUEZ LAGE JOSE M
RODRIGUEZ LLUQUE CECILIA
CRISTINA
RODRIGUEZ LLUQUE CECILIA
CRISTINA
RODRIGUEZ LOPEZ
ARMANDO JOSE
RODRIGUEZ LOPEZ IGNACIO
RODRIGUEZ LOPEZ IGNACIO
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
RAMON
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA
ANGELES
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA
ANGELES
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA
ANGELES
RODRIGUEZ LOPEZ
YOLANDA
RODRIGUEZ LOUREIRO Mª
OLGA
RODRIGUEZ LOUZAN
ALFREDO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33854900G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100253
33335774B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100284
33583601J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100303
33342591C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100313
34287556F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100368
34287556F
MULTAS DE TRAFICO
2011 4964654
33330281S
33302758T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100480
2011 5100538
33801643S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100607
Y 0011039J
33537191V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100630
2011 5100638
33344948P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100640
33780966S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100700
33327002W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100728
33327002W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100729
33757450M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100737
33542697A
33313525A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5100793
2011 4972528
33313525A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100840
33313525A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100839
33859419S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100845
33859419S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100846
33856414T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5100950
33849649C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101036
33745584F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101040
33745584F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101038
1063143Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101083
E 27011014
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075271
E 27011014
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075269
E 27011014
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075272
E 27011014
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5075270
33771339W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101164
33814927M
X 5226403K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101241
2011 5101270
X 5226403K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101269
33310197X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101328
33330645B
33330645B
34262257P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101377
2011 5101378
2011 5101451
33538298C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101494
33538298C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101491
33538298C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101493
33328237H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101570
33816454Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101585
33859620D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101586
66
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
RODRIGUEZ MACIA
33305640F
AQUILINO
RODRIGUEZ MACIA JOSE
33830235H
MANUEL
RODRIGUEZ MARTINEZ
33335633P
MARCOS ISIDORO
RODRIGUEZ MARTINEZ
33335633P
MARCOS ISIDORO
RODRIGUEZ MARZAN JULIO 33801905R
RODRIGUEZ MEDIN JOSE
2244377Z
LUIS
RODRIGUEZ MEILAN DANIEL 33344298W
RODRIGUEZ MELLE
33573555H
RODOLFO
RODRIGUEZ MESA ISMAEL
33541186X
RODRIGUEZ MONREAL JOSE 33332073J
MIGUEL
RODRIGUEZ NEGRO JOSE
33837950M
LUIS
RODRIGUEZ NIETO ANA
33843255C
MARIA
RODRIGUEZ NIETO ANA
33843255C
MARIA
RODRIGUEZ NOGUEIRA
76568953K
MANUEL
RODRIGUEZ NUÑEZ
33323228T
CONSTANTINO MIGUEL
RODRIGUEZ NUÑEZ
33323228T
CONSTANTINO MIGUEL
RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE
33309880S
MANUEL
RODRIGUEZ OTERO
33302097Y
GERARDO ENRIQUE
RODRIGUEZ OTERO
33302097Y
GERARDO ENRIQUE
RODRIGUEZ PEREZ DIGILIO
76542459T
RODRIGUEZ PEREZ DIGILIO
76542459T
RODRIGUEZ REGO MARCOS 33336705E
RODRIGUEZ RIVAS MANUEL 33598053K
RODRIGUEZ ROCHA NOELIA 33339198P
VANESA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
33721211Z
ALBERTO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
33764211G
DILINA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
34727216E
GABRIEL HORACIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
76559119P
JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
22732696W
JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
33587630V
LUCIANO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
33772040J
SALVADOR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
34264578Y
SONIA
RODRIGUEZ ROJO LUCAS
33345539R
RODRIGUEZ SEIJAS JOSE
33860056P
MANUEL
RODRIGUEZ SEIJAS JOSE
33860056P
MANUEL
RODRIGUEZ SEIJAS JOSE
33860056P
MANUEL
RODRIGUEZ SOL DEL YAIMA 34290849B
RODRIGUEZ SOUTO MARIA
33847274Z
JOSE ORIA
RODRIGUEZ TELEZ RAMIRO
33323761G
RODRIGUEZ TRUJILLO RAUL 46698127P
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANA
76570305Q
MARIA
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANA
76570305Q
MARIA
RODRIGUEZ VAZQUEZ JULIO 33319039C
RODRIGUEZ VAZQUEZ
33315283
NESTOR
RODRIGUEZ VEIGA
33846318R
MANUELA
RODRIPEL GALICIA SL
B 27278993
ROIBAS LEDO LUIS
33715963X
ROIBAS LEDO LUIS
33715963X
ROIBAS VIÑA CARLOS
33348305F
ROIBAS VIÑA CARLOS
33348305F
B.O.P de Lugo
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101599
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101608
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101632
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101633
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101638
2011 5101647
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101649
2011 5101656
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101685
2011 5101701
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101746
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101754
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101753
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101759
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101787
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101788
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101796
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101826
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5101827
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5101944
5101943
5102117
5102164
5102185
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102191
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102233
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102265
MULTAS DE TRAFICO
2010 4774869
MULTAS DE TRAFICO
2011 4972102
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102329
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102411
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102429
2011 5102537
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102538
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102536
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102559
2011 5102576
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5102611
2011 5102642
2011 4975024
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102725
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5102785
2011 5035691
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5102852
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5102970
5103022
5103023
5103073
5103072
67
ROIS NOYA JOSE
ROIS RABADE ALEJANDRO
ROIS RABADE ALEJANDRO
ROJAS TABARES LUISA
FERNANDA
ROJAS TABARES LUISA
FERNANDA
ROLLE VILELA MARIA
CONCEPCION
ROMAY CORREDOIRA
RAMON
ROMAY PIÑEIRO JOSE
ROMAY PIÑEIRO JOSE
ROMERO BORJA DOLORES
ROMERO IGLESIA JUAN
ROMERO MONTOYA
MERCEDES
ROMERO MONTOYA
MERCEDES
ROMERO MONTOYA
MERCEDES
ROMERO MORENO BASILIO
ROMERO MORENO ESTER
FATIMA
ROMERO MORENO ESTER
FATIMA
ROMERO MORENO ROSA
DIVINA
ROMERO ROMERO EVA
ROQUE COLON CRISTIAN
ROSARIO DEL ZAPLANA
PEDRO
ROSE ANDY JULIA RONY
ROSTATRA SL
ROTOSON SL
ROTOSON SL
ROUA GHEORGHE
ROUA GHEORGHE
ROUA RAZVAN
ROUA RAZVAN
ROUCO PENA NORMAN
ROVIRA OROSA ENRIQUE
ROYO PASTOR ANTONIO
ROZHKO ANATOLY
RUBIANES GOMEZ JUAN JOSE
RUIZ FERNANDEZ ENRIQUE
ANTONIO
RUIZ FERNANDEZ ENRIQUE
ANTONIO
RUIZ FERNANDEZ ENRIQUE
ANTONIO
RUIZ FERNANDEZ ENRIQUE
ANTONIO
RUIZ LOZANO EDWIN
RODRIGO
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUIZ REJES ENRIQUE
APOLINAR
RUSSO CARRERA CARLOS
ANIBAL
RUSSO CARRERA CARLOS
ANIBAL
S C PORTON DO RECANTO
SAA RODRIGUEZ CARLOS
EUGENIO
SAAVEDRA FERNANDEZ
JESUS
SAAVEDRA RIO SANDRA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33809129A
33331176J
33331176J
X 4239549M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
X 4239549M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103189
32654449S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103203
33305782B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103242
33831322R
33831322R
33822386N
28894821J
33342333S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33342333S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103376
33342333S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103375
50963132P
33340808P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103377
2011 5103381
33340808P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103380
33555328F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103383
34282093H
X 7527252L
21869383V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103393
2011 5103438
2011 5103459
X 3580930Z
B 27339738
B 27118884
B 27118884
X 8734566V
X 8734566V
X 7395253V
X 7395253V
33548918Z
34574078H
37738161Z
X 9174560K
35459970L
33555115R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33555115R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103878
33555115R
MULTAS DE TRAFICO
2011 5174000
33555115R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103880
MULTAS DE TRAFICO
2011 4972560
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103930
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103929
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103925
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103921
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103922
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103926
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103920
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103927
33324366B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103919
34280147G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103948
34280147G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103949
F 27012715
33836379K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5103955
2011 5103973
33305478Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104027
33338827M
MULTAS DE TRAFICO
2011 5034271
X 7844146L
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5103125
5103144
5103143
4975151
5103301
5103298
5103332
5103367
5103374
5103460
5103496
5103501
5103500
5103507
5103508
5103510
5103509
5103569
5103593
4972482
5103684
5103723
5103877
68
SAAVEDRA RIO SANDRA
SAAVEDRA RIO SANDRA
SABOURI ABDERRAHMAN
SABOURI ABDERRAHMAN
SABUGUEIRO CID MARIA
JESUS
SAHB EL KHATAOUAT
CHARIFI MOHAMED
SAHB EL KHATAOUAT
MELLOUKI ABDESSAMAD
SAHB KHATAOUAT
RADOUAN
SAHB KHATAOUAT
RADOUAN
SAKET MHAMMED
SAKET MHAMMED
SALAZAR JIMENEZ
FRANCISCO
SALAZAR JIMENEZ
FRANCISCO
SALAZAR JOSE JULIAN
SALGADO DIEGUEZ JOSE
LUIS
SALGADO FERNANDEZ
CRISTINA
SAMPAYO GARCIA DANIEL
SANCHEZ BELLO MANUEL
SANCHEZ BERMUDEZ ANGEL
MANUEL
SANCHEZ BERMUDEZ ANGEL
MANUEL
SANCHEZ BRAÑA JOSE
ANTONIO
SANCHEZ CABO JULIO
SANCHEZ CABO JULIO
SANCHEZ CAMPIÑO
AUDRILLINA
SANCHEZ DEL RIO LUIS
SANCHEZ GARCIA BENILDE
SANCHEZ GOMEZ ZOILA
MARINA
SANCHEZ GONZALEZ
ALEJANDRO
SANCHEZ LEIRADO ELSA
SANCHEZ LEIRADO ELSA
SANCHEZ LOPEZ DAVID
SANCHEZ LOPEZ DAVID
SANCHEZ LOPEZ DAVID
SANCHEZ LOPEZ SILVIA
SANCHEZ MEDEL
FRANCISCO
SANCHEZ OJEA JUAN
FRANCISCO
SANCHEZ OLMEDO LUIS
SANCHEZ OLMEDO LUIS
SANCHEZ OLMEDO LUIS
SANCHEZ RODRIGUEZ
EXIQUIO
SANCHEZ RODRIGUEZ
MARIA BELEN
SANCHEZ SANCHEZ
EDELMIRO
SANCHEZ SUAREZ J RAMON
SANCHEZ SUAREZ J RAMON
SANCHEZ VAZQUEZ MIGUEL
SANCHEZ VAZQUEZ MIGUEL
SANCHEZ VAZQUEZ MIGUEL
SANCHEZ VAZQUEZ MIGUEL
SANCHEZ VAZQUEZ PILAR
SANCHEZ VAZQUEZ PILAR
SANDAR GONZALEZ MARIA
CARMEN
SANDE MENDEZ VALLEDOR
MANUEL
SANMIGUEL PRADO JOSE
SANMIGUEL PRADO JOSE
SANTAMARIA FERNANDEZ
JAIME
SANTAMARIA FERNANDEZ
JAIME
SANTELIZ VELIZ MIGUEL
EDUARDO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
33338827M
33338827M
X 0965864W
X 0965864W
33212749J
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
B.O.P de Lugo
2011
2011
2011
2011
2011
5104109
5104108
5104151
5104152
5104160
33554224F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104205
33561665L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104207
X 0211932X
MULTAS DE TRAFICO
2010 4776904
X 0211932X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104218
X 6037493Q
X 6037493Q
32649886Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5104237
2011 5104236
2011 5043602
32649886Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5063842
X 4095784J
33577489L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104266
2011 5104333
33541032V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104338
33311052Z
32590899Z
32444231V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104521
2011 5104677
2011 5104688
32444231V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104687
33552182N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104695
33846575M
33846575M
34280148M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104710
2011 5104707
2011 5104715
33280299N
33757985B
76621650W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105152
2011 5104898
2011 5104918
33351008L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5104919
33844530F
33844530F
33544902T
33544902T
33544902T
33342615K
45701528E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
34526705W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105072
12192193P
12192193P
12192193P
33793649W
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33306084Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105193
33579850B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105225
33842795C
33842795C
33335856R
33335856R
33335856R
33335856R
33320714Q
33320714Q
33330994S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33576150Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105443
33323406V
33323406V
33535583L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105756
2011 5105753
2011 5105798
33535583L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105799
X 6532342C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5105822
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5104956
5104954
5104977
5104979
5104978
5105002
5105025
5105076
5105074
5105075
5105173
5105273
5105270
5105322
5105321
5105323
5105320
5105318
5105317
5169833
69
SANTIN VILOR JESUS
SANTOME PEREZ DARIO
SANTOS DE LOS VARGAS
CAROLINA PATRICIA
SANTOS DIAZ FERNANDO
SANTOS DIAZ FERNANDO
SANTOS DOS VIEIRA
ANTONIO CARLOS
SANTOS FERNANDEZ ANGEL
SANTOS LOPEZ ANGEL
SANTOS LOPEZ ANGEL
SANTOS NEIRA JOSE LUIS
SANZ CALDERON JULIO
SARILLE REIGOSA EULOGIO
SATURNINO SANTOS DOS
SANDRA
SEGADE NEIRA NANCY
SEIJAS BARRERA PABLO
BREIXO
SEIJAS BREA ISIDRO
SEIJAS FERNANDEZ MANUEL
SEIJAS FERNANDEZ MANUEL
SEIJAS GARCIA MANUEL
SEIJAS GARCIA MANUEL
SEIJAS GARCIA MANUEL
SEIJAS GARCIA MARIA LUISA
SEIJAS RODRIGUEZ JUAN
ALBERTO
SEIJAS SANDE NICANDRO
SEIJAS SANDE NICANDRO
SEIJAS VEIGA ENRIQUE
SEIJAS VEIGA ENRIQUE
SEIJO CARBALLO JESUS
SEIJO LOPEZ SERVANDO
SEIJO OTERO GUTIER
SEIJO VIEITEZ MARIA BELEN
SEIJO VIEITEZ MARIA JOSE
SELVATI PEREIRA MARCIO
SEÑORANS OUSO EMILIO
SEPULVEDA ROMERO ROGER
SEQUEIROS GRANITOS Y
CONS TRUCCIONES SL
SEQUEIROS GRANITOS Y
CONS TRUCCIONES SL
SERRANO PEÑAZOLA
VICTOR MARIN
SERRANO SUAREZ PAHOLA
ALEXSANDRA
SETIEN RIEGO DOMINGO
ANTONIO
SETIEN RIEGO DOMINGO
ANTONIO
SETIEN RIEGO DOMINGO
ANTONIO
SEVILLANO QUIÑONEZ LUCY
AMERICA
SHERWOOD IAN JOHN
SIERRA SANCHEZ MIGUEL
ANGEL
SIERRA SANJURJO ISABEL
SILVA DA DIAS VITOR
MANUEL
SILVA DA LUCIMAR MARILIA
SILVA DA SIMOES PEDRO
MIGUEL
SILVA DA SIMOES PEDRO
MIGUEL
SILVA DA VANESSA GISELI
SILVA DE CARVALHO
JULIANA
SILVEIRA PAZ NILMAR
SILVEIRA PAZ NILMAR
SILVEN GARCIA MARIA
CARMEN
SIMON VAZQUEZ ANGEL
SOLLA PAZOS VICTORINO
SOLLA PAZOS VICTORINO
SOLLA PAZOS VICTORINO
SOLLA RODRIGUEZ MARIA
JULIA
SOLLA RODRIGUEZ MARIA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
76579616
400940G
X 4388637F
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5169989
2011 5105945
2011 5105967
33818837M
33818837M
C T588245
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5106063
2011 5106066
2011 5105989
33305788V
33746577B
33746577B
33803217W
33743990T
33595562Z
X 6461903F
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33558123L
33349822Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5106437
2011 5106476
9674741K
33538395W
33538395W
33805332R
33805332R
33805332R
33313844T
33551634Q
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5106478
5106529
5106532
5106553
5106552
5106551
5106556
5106644
33814839D
33814839D
33310569Z
33310569Z
75570886Q
33321992Y
33347937F
33335617S
33315071P
X 7738408N
35462543Q
X 7058983F
B 27233790
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5106665
5106664
5106728
5106727
5106768
5106788
5106790
5106816
5106817
5106858
5107452
5033375
5106994
B 27233790
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5106993
X 8214416N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107137
X 4304011K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107141
37732579K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107417
37732579K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107416
37732579K
MULTAS DE TRAFICO
2011 5172199
X 2401813S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107425
200855004
76558077R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107458
2011 5107485
32562412R
X 7389762T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107486
2011 5107496
X 7765686N
X 7405485Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107544
2011 5107519
X 7405485Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107518
X 7421786P
X 7350274A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5107545
2011 5107540
X 9002897F
X 9002897F
33333470F
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2010 4964606
2011 5107650
2011 5107657
33326520A
33786196R
33786196R
33786196R
33346253W
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
33346253W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
4972492
5106108
5106107
5106125
5106190
5106285
5106337
5107705
5108049
5108050
5108051
5108052
2011 5108053
70
JULIA
SOLLEGNA SL
SOMOZA FERNANDEZ
IGNACIO MANUEL
SOMOZA FERNANDEZ JOSE
LUIS
SOMOZA FERNANDEZ JOSE
LUIS
SOMOZA FOLGUEIRAS
MARIA ANGELES
SOMOZA FOLGUEIRAS
MARIA ANGELES
SOMOZA ROMAY ANTONIO
SOTA VITORIA DAVID
SOTELO GERMADE RICARDO
SOTILLO POTENTE ANGEL
ANTONIO
SOTO VERDE JULIO
SOUSA FERREIRA JOSE
SOUSA MAGALHAES DE
ROSELENE
SOUTO BECERRA MARIA DEL
CARMEN
SOUTO CASTRO JESUS
SOUTO YEBRA ANTONIO
SOUZA TELES DEVANIR
STEFAN FLORIN
STRATE GHEORGHE
STRATE GHEORGHE
STRATE GHEORGHE
STRATE GHEORGHE
STRATE GHEORGHE
STRATE GHEORGHE
SUAREZ FERNANDEZ JAVIER
SUAREZ MOSQUERA
AGAPITO
SUAREZ MOSQUERA
AGAPITO
SUAREZ MUÑOZ
CANDELARIA
SUAREZ ROMERO JUAN
ANTONIO
SUAREZ SUAREZ MARIA
SUAZO ADRIO RUBEN
ANTONIO
SUFUENTES GAY MARIA
CARMEN
SUFUENTES GAY MARIA
CARMEN
SUMINISTROS BOSENDE SL
SUMINISTROS OFIMATICOS
MU LTIMEDIA S
SURMAN ESPRESS SL
SYLLA GARCIA MOISES
TABAREZ ABREU RAMON
ANTONIO
TABAREZ ABREU RAMON
ANTONIO
TABIMA PIAMBA PAULA
ANDREA
TABIT MOHAMMED
TABOADA GARCIA VICTOR
TABOADA GARCIA VICTOR
TALLERES ARMANDO R SL
TALLERES MEILAN SL
TALLERES NEASA S R L
TALLERES NEASA S R L
TALLERES NEASA S R L
TALLO LAGARES MARTIN
TAMAYO ALONSO
MONTSERRAT
TAMAYO ALONSO
MONTSERRAT
TAMRANI MOHAMMED
TAMRANI MOHAMMED
TAPIA RUBIO ANTONIO
TASERMO 2008 SL
TASERMO 2008 SL
TASERMO 2008 SL
TASERMO 2008 SL
TASERMO 2008 SL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
B 27105246
34171619J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108055
2011 5108064
33808502C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108065
33808502C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108066
39034422H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108069
39034422H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108067
34114144S
14549806Y
53114987Y
33341898V
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5108147
5108220
5108222
5108224
76809532C
X 1104976X
X 4092760W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108274
2011 5108283
2011 5108289
76566937Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108300
33811551X
76619700F
X 8266438P
X 9395724V
X 8327058T
X 8327058T
X 8327058T
X 8327058T
X 8327058T
X 8327058T
33318870N
33807614Y
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33807614Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108550
28634780X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108554
32842043
MULTAS DE TRAFICO
2010 4774514
33606822G
33337202J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108575
2011 5108596
33322269F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108628
33322269F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108630
B 27227735
B 27186147
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108655
2011 5108685
B 27146794
33313048D
X 8115097F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108708
2011 5108720
2011 5108725
X 8115097F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109170
X 5622955F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5108729
Y 0403752R
33550289M
33550289M
B 27317585
B 27013218
B 27012707
B 27012707
B 27012707
33330618F
33333191G
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33333191G
X 3803950A
X 3803950A
33990791B
B 27253731
B 27253731
B 27253731
B 27253731
B 27253731
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
4975304
5108434
5108441
5108498
5108505
5108500
5108501
5108504
5108507
5108506
5108528
5108552
5108730
5108778
5108779
5108861
5108922
5108929
5108931
5108930
5109063
5109099
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109100
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5109104
5109103
5109110
5109131
5109135
5109126
5109130
5109127
71
TASERMO 2008 SL
TASERMO 2008 SL
TEIJEIRO FERNANDEZ MARIA
LEOPOLDINA
TEIXEIRA LOBO MANUEL
ALBERTO
TEIXEIRA MEIRELES
BARBOSA FILIPE DUARTE
TEJEDO LOPEZ MANUEL
TEJEDO LOPEZ MANUEL
TEJEDO LOPEZ MANUEL
TEJERO MARCOS MIGUEL
ANGEL
TELECOMUNICACIONES
DOPE SL
TISSIR MOHAMED
TISSIR MOHAMED
TOJO LOPEZ MARIA LUZ
TOME FERNANDEZ MANUEL
TORCHE EMERY LILIANE
MICHELE
TORIBIO CACHEIRA CARMEN
TORIBIO CACHEIRA CARMEN
TORMAT SA
TORREIRO DIAZ A JOSE
TORREIRO DIAZ A JOSE
TORREIRO DIAZ A JOSE
TORREIRO DIAZ ANTONIO
JOSE
TORRES DOMINGUEZ
MICHEL BERENICE
TORRES NEIRA HORACIO
TORRES OLIVEIRA DE
MARCIO
TORRES OLIVEIRA DE
MARCIO
TORRES RODRIGUEZ
MANUEL B
TORRES RODRIGUEZ
MANUEL B
TORTORELLA MARIOTTI DE
ANA MARIA
TOSUN JOITA
TOSUN JOITA
TOSUN JOITA
TOTS OMAR
TOTS OMAR
TOURON BARREIRO MARIA
JOSE
TOURON BARREIRO MARIA
JOSE
TOURON BARREIRO MARIA
JOSE
TOURON BARREIRO MARIA
JOSE
TOURON BARREIRO MARIA
JOSE
TRABAJOS Y SERVICIOS
EXTERIORES SL
TRANSPORTES FERREIRO
RAMOS SL
TRANSPORTES FERREIRO
RAMOS SL
TRANSPORTES FERREIRO
RAMOS SL
TRANSPORTES FERREIRO
RAMOS SL
TRANSPORTES FERREIRO
RAMOS SL
TRANSPORTES LAMA
CANSADA SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
B 27253731
B 27253731
33779960K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109132
2011 5109136
2011 5109262
X 0962456K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109458
X 6040969L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109455
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33304593H
33304593H
33304593H
35776965M
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5109482
5109483
5109484
5109498
B 27395623
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109504
X 1282264Z
X 1282264Z
33348522V
33351491L
21485758D
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
5109621
5109622
5109670
5109692
5109735
50181313M
50181313M
A 27024868
33350250C
33350250C
33350250C
33350250C
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5109742
5109741
5109744
5109879
5109878
5109877
5109876
X 3259085P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109912
33777666G
X 7862107V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109956
2011 5109962
X 7862107V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109961
33326108M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109990
33326108M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5109989
X 7079398K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110074
X 6992919E
X 6992919E
X 6992919E
X02010554D
X02010554D
33310028W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2010
2011
2011
33310028W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110220
33310028W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110221
33310028W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110224
33310028W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110219
B 27112622
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110243
B 27292606
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110543
B 27292606
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110544
B 27292606
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110545
B 27292606
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110546
B 27292606
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110542
B 27386663
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110603
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110616
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110612
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110617
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110622
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110615
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110614
5110192
5110193
5110194
4777066
5110204
5110223
72
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MATEOS
REGO SL
TRANSPORTES MEDIODIA
ALICIA SL
TRANSPORTES MEDIODIA
ALICIA SL
TRANSPORTES MOKI E
LUCHO SL
TRANSPORTES VCR SL
TREBOLLE ALVAREZ
ROBERTO
TREBOLLE ALVAREZ
ROBERTO
TRIGO CRUZADO JOSE LUIS
TRIGO LUGILDE JOSE
MANUEL
TRIGO LUGILDE JOSE
MANUEL
TRIGO LUGILDE JOSE
MANUEL
TRIGO TABOAS MIGUEL
ANGEL
TRIGOCUOTO SC
TROITI O LADRA
FRANCISCO
ULLA CELA PABLO
VAL CASTRO MANUEL
VALENCIA LLANOS GERMAN
VALENZUELA LAVILLA
ANGELA
VALERO FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER
VALERO FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER
VALIN CARREIRA JOSE
VALIN LOPEZ CARLOS
VALIN SEIJAS IVAN
VALIÑA CANDO TERESA
VALIÑO PIN JOSE ANTONIO
VALLEDOR FERNANDEZ
CELSO
VALLEDOR FERNANDEZ
CELSO
VALLEDOR FERNANDEZ
CELSO
VALLEDOR FERNANDEZ
CELSO
VALLEDOR FERNANDEZ
CELSO
VALLEDOR FERNANDEZ
CELSO
VALLEDOR FERNANDEZ
CELSO
VALLEDOR FERNANDEZ
MANUEL
VARELA ASSUNCAO SANDRA
VARELA ASSUNCAO SANDRA
VARELA ASSUNCAO SANDRA
VARELA ASSUNCAO SANDRA
VARELA BARJA GERARDO
VARELA CORTES JOSE
ROBERTO
VARELA DIEZ CLARA ISABEL
VARELA EXPOSITO
GUMERSINDO
VARELA FERNANDEZ EVA M
VARELA FERREIRO ANGEL
VARELA LOPEZ ASCENSION
VARELA LOPEZ MANUEL
VARELA LOPEZ ROGELIO
VARELA NUÑEZ JOSE LUIS
VARELA NUÑEZ JOSE LUIS
VARELA PENA JESUS
VARELA PORTAS PARDO
AURORA
VARELA RODRIGUEZ JOSE
ANGEL
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110613
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110621
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110623
B 27351535
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110618
B 27353697
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110626
B 27353697
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110625
B 27242601
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110627
B 27115864
33815388Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5110893
2011 5111049
33815388Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111051
33845865P
33537120S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111083
2011 5111125
33537120S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111122
33537120S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111126
33310690C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111177
J 27408392
33847894J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111191
2011 5111224
33335420W
33844987
X 3399717H
33309708G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
33338408T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111627
33338408T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111626
33742268A
33827117M
33538129N
33338969D
33307383W
33327192P
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33327192P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111862
33327192P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111860
33327192P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111863
33327192P
MULTAS DE TRAFICO
2011 4972120
33327192P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111859
33327192P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111864
33302711E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5111865
33351181P
33351181P
33351181P
33351181P
33846236B
33843580T
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33544759H
33602276N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112135
2011 5112141
33310103P
33579713N
33323803T
33329425X
33348028Y
33840298F
33840298F
33595088T
33791523S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33831625M
MULTAS DE TRAFICO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5111294
4975274
5111619
5111622
5111671
5111696
5111755
5111779
5111811
5111861
5111975
5111974
5111973
5111972
5111979
5112113
5112158
5112195
5112345
5112369
5112392
5112457
5112458
5112495
5111889
2011 4975328
73
VARELA RODRIGUEZ
ROBERTO
VARELA RODRIGUEZ
ROBERTO
VARELA VARELA MONICA
VARELA VARELA MONICA
VARELA VARELA MONICA
VARELA VILANOVA JOSE
MANUEL
VARELA VILANOVA JOSE
MANUEL
VARGAS SALAZAR
MARCELINO
VARGAS SALAZAR
MARCELINO
VAZ PIRES JOAO HENRIQUE
VAZQUEZ ALVAREZ JULIO
VAZQUEZ AREAN MARIA
LUISA
VAZQUEZ BARREIRA ADRIAN
VAZQUEZ BLANCO
YOLANDA
VAZQUEZ BLANCO
YOLANDA
VAZQUEZ BOTANA MARIA
JESUS
VAZQUEZ CANDAL
ALFONSO CARLOS
VAZQUEZ CARREIRA IVAN
VAZQUEZ CASTRO DOSITEO
VAZQUEZ CASTRO DOSITEO
VAZQUEZ CASTRO DOSITEO
VAZQUEZ CASTRO JOSE
VAZQUEZ CASTRO RAFAEL
VAZQUEZ CHAO ADRIAN
VAZQUEZ CRUZ JAIME
VAZQUEZ DE LA TORRE
JUAN
VAZQUEZ DE LA TORRE
JUAN
VAZQUEZ ENRIQUEZ MARIA
TERESA
VAZQUEZ ENRIQUEZ MARIA
TERESA
VAZQUEZ FERNANDEZ
BENILDE
VAZQUEZ FERNANDEZ
MARCIAL
VAZQUEZ FIRVIDA JOSE
MANUEL
VAZQUEZ FOLGUERIA MARIA
SAGRARIO
VAZQUEZ FOLGUERIA MARIA
SAGRARIO
VAZQUEZ FOLGUERIA MARIA
SAGRARIO
VAZQUEZ GARCIA
FRANCISCO JAVIER
VAZQUEZ GARCIA
FRANCISCO JAVIER
VAZQUEZ GONZALEZ
FERNANDO
VAZQUEZ GRANDIO LAURA
VAZQUEZ IGLESIAS ANA
MARIA
VAZQUEZ JANEIRO PAULA
VAZQUEZ LOPEZ ANA MARIA
VAZQUEZ LOPEZ EROS
MIGUEL
VAZQUEZ LOPEZ HERMINIA
VAZQUEZ LOPEZ IVAN JOSE
VAZQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VAZQUEZ LOPEZ JOSE
MANUEL
VAZQUEZ LOPEZ JOSE
MANUEL
VAZQUEZ LOPEZ JOSE
MANUEL
VAZQUEZ LOPEZ NICOLAS
VAZQUEZ LOPEZ NICOLAS
VAZQUEZ LOPEZ RAUL
VAZQUEZ LOSADA MARISOL
VAZQUEZ MONTERO NOELIA
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33335376G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112611
33335376G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112610
33351208N
33351208N
33351208N
33851192E
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33851192E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112789
33995334T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112823
33995334T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112822
X 7344960W
33774244D
34273280Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112847
2011 5112894
2011 5112912
33350720F
44970301B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5112949
2011 5112999
44970301B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113000
33850686E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113003
33814481L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113077
33334450K
33303564R
33303564R
33303564R
33592813W
33346175Q
33343645Q
33340070Y
33312004T
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33312004T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114711
33326269M
MULTAS DE TRAFICO
2011 5045626
33326269M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113333
34171764C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113386
33832052H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113435
33314539M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113475
33317683K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113488
33317683K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113487
33317683K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113489
33331716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113536
33331716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113538
2015113Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113618
33535880V
33337305R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113693
2011 5113708
33345689J
33321822C
33554061M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113729
2011 5113762
2011 5113786
11051505M
33333528L
33855165Q
33842226A
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
33842226A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113864
33842226A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5113863
33538101F
33538101F
33828628K
33327771N
33337324C
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5112724
5112723
5112722
5112790
5113097
5113158
5113154
5113157
5113180
5113205
5113222
5113244
5114712
5113807
5113812
5113850
5113862
5113928
5113929
5113941
5057326
5114053
74
VAZQUEZ PEREZ JULIO
VAZQUEZ PORTO ANTONIO
VAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN
CARLOS
VAZQUEZ RUBINOS JUAN
JESUS
VAZQUEZ RUBINOS JUAN
JESUS
VAZQUEZ RUBINOS JUAN
JESUS
VAZQUEZ RUBINOS JUAN
JESUS
VAZQUEZ SAAVEDRA
FERNANDO
VAZQUEZ SANCHEZ JOSE
VAZQUEZ SEREN JOSE
MANUEL
VAZQUEZ SEREN JOSE
MANUEL
VAZQUEZ TOURAL CLARA
VAZQUEZ VAZQUEZ GIL
VAZQUEZ VAZQUEZ GIL
VAZQUEZ VAZQUEZ GIL
VAZQUEZ VAZQUEZ GIL
VAZQUEZ VAZQUEZ GIL
VAZQUEZ VAZQUEZ GIL
VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE
MANUEL
VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE
MANUEL
VAZQUEZ VAZQUEZ MANUEL
VAZQUEZ VEIGA MARIA
HERMINIA
VAZQUEZ VIGO MARIA
ISABEL
VEGADEO SERVISA SL
VEIGA CARBALLEIRA JOSE
VEIGA FERREIRO JOSE
MANUEL
VEIGA GONZALEZ NAZARET
VEIGA GONZALEZ NAZARET
VEIGA LAGO ANTONIO
VEIGA SEIJAS CONSUELO
VEIGA SEIJAS JOSE ANTONIO
VEIGA SEIJAS JOSE ANTONIO
VEIGA VARELA BERNARDO
VEIGA VEGA JOSE MARIA
VELASQUEZ GUTIERREZ
JEFFERSON
VELLE SOILAN ANGEL FELIX
VELLE SOILAN ANGEL FELIX
VENTURA FRADE PEDRO
MIGUEL
VERDINELLI OSCAR ESTEBAN
VIADOR LOPEZ SUSANA
VIADOR LOPEZ SUSANA
VIAJA SEGURO SL
VIAJA SEGURO SL
VIAJA SEGURO SL
VIAJA SEGURO SL
VIAJA SEGURO SL
VIAJA SEGURO SL
VIAJA SEGURO SL
VICENTE GONZALEZ ISABEL
VICENTE GONZALEZ ISABEL
VIDAL FERNANDEZ ANGEL
ALONSO
VIDAL FOLGUEIRA MANUELA
VIDAL FOLGUEIRA MANUELA
VIDAL NOVO CARLOS ISAAC
VIDAL VAZQUEZ VICTOR
VIDEOVISION 2000 SL
VIDEOVISION 2000 SL
VIEIRA GONZALEZ MARIA
MERCEDES
VIEITEZ BARROS JOSEFINA
VIGO MORANDEIRA JOSE
ANTONIO
VIGO MORANDEIRA JOSE
ANTONIO
VIGO MORANDEIRA JOSE
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
33318010A
32546626Q
33317528G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114221
2011 5114265
2011 5114509
33324494R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114574
33324494R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114578
33324494R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114575
33324494R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114576
33311683R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114594
33599068R
10750164X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5114617
2011 4974964
10750164X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114666
39013918F
34247993G
34247993G
34247993G
34247993G
34247993G
34247993G
46715438T
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
46715438T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114875
33844532D
76565474S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114888
2011 5114938
33333632P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5114952
B 27298322
33319333S
33325838B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5115056
2011 5115116
2011 5115208
33540230C
33540230C
33716585B
33830839R
33816850L
33816850L
33778995E
33689810P
X 6997336T
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33798221C
33798221C
X 7569222Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5115549
2011 5115550
2011 5115615
X 4621262X
33310923
33310923
B 27396969
B 27396969
B 27396969
B 27396969
B 27396969
B 27396969
B 27396969
33828440V
33828440V
32446079W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5115668
5115696
4973641
5115711
5115707
5115708
5115709
5115710
5115712
5115706
5115733
5115734
5115784
33306688C
33306688C
33338566C
33555054D
B 27237205
B 27237205
33840154R
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5115797
5115800
5115824
5115868
5115890
5115889
5115916
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5114724
5114838
5114836
5114839
5114840
5114835
5114834
5114879
5115234
5115233
5115248
5115428
5115425
5115426
5115459
5115465
5115514
33751962Z
33804871T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5115930
2011 5116003
33804871T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116004
33804871T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116005
75
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
ANTONIO
VIGO MORANDEIRA JOSE
33804871T
ANTONIO
VIGO RODRIGUEZ JOSE
33848295T
RAMON
VIGO RODRIGUEZ JOSE
33848295T
RAMON
VIGO RODRIGUEZ JOSE
33848295T
RAMON
VILA FERNANDEZ HECTOR
33550130F
VILA FIGUEROA LUIS
33336661R
VILA LOPEZ MANUELA
33604050S
VILA PARGA JOSE ANTONIO 33811383A
VILA PARGA JOSE ANTONIO 33811383A
VILA PARGA OSCAR
33335961Z
VILA PUERTO MIRIAM
33338788N
VILA PUERTO MIRIAM
33338788N
VILA ROJO JUAN CARLOS
33844638T
VILA ROJO JUAN CARLOS
33844638T
VILA SANJURJO MANUEL
33714758R
VILA VAZQUEZ LAURA M
33316091Q
VILA VAZQUEZ LAURA M
33316091Q
VILANOVA LOPEZ MARIA
33332806X
TERESA
VILANOVA LOPEZ MARIA
33332806X
TERESA
VILANOVA LOPEZ MARIA
33332806X
TERESA
VILANOVA LOPEZ MARIA
33332806X
TERESA
VILANOVA LOPEZ MARIA
33332806X
TERESA
VILANOVA MOURIÑO
33858566J
ANTONIO MANUEL
VILANOVA PEREZ PEDRO
33811550D
VILANOVA VAZQUEZ
33745620C
MANUELA
VILANOVA VEIGA
33787231R
VISITACION
VILAR PENELAS SL AGENCIA B 27040641
DE SEGUROS
VILARDELL MONTUFAR
33335990
FRANCISCO FABIO
VILARIÑO ANDION PAULA
33542041Z
VILARIÑO PUGLISE WALTER
47402694Q
ADRIAN
VILARIÑO PUGLISE WALTER
47402694Q
ADRIAN
VILARIÑO RODRIGUEZ
32629002Y
MANUEL
VILARIÑO SANFIZ JOSE LUIS 33660379V
VILELA MENDEZ JUAN
33314212T
CARLOS
VILELA MENDEZ JUAN
33314212T
CARLOS
VILELA MENDEZ JUAN
33314212T
CARLOS
VILLAMOR VAZQUEZ
33830995L
CARLOS
VILLAMOR VAZQUEZ
33830995L
CARLOS
VILLANUEVA GONZALEZ
11385169P
FRANCISCO
VILLANUEVA NOGUEIRA
52497928Z
SILVIA
VILLAR PARDO ANGEL
33573451Y
VILLAR PARDO ANGEL
33573451Y
VILLAR ULLOA ANGEL
33807895B
VILLARES CALDEIRO ELADIO 76560223P
VILLARES QUINTAS JESUS
33855654E
MANUEL
VILLARES QUINTAS JESUS
33855654E
MANUEL
VILLARES RIO REGINA
33825287
VILLARES VARELA SUSANA
33338972N
VILLAROEL RODRIGUEZ
X 4891831F
RONALD
VILLAVERDE PARDIÑAS
33338241V
MANUEL
VILLAVERDE PARDIÑAS
33338241V
MANUEL
VILLAVERDE PEREZ
33778028K
FRANCISCO
B.O.P de Lugo
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116006
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116030
MULTAS DE TRAFICO
2011 4974933
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116033
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5116165
5116180
5116257
5116330
5116331
5116333
5116374
5116373
5116390
5116389
5116414
5116446
5116445
5116561
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116564
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116565
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116560
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116562
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116571
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116573
2011 5116592
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116601
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116607
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116738
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
2011 5116754
2011 5170200
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116816
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116822
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116828
2011 5116880
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116884
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5116883
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117066
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117063
MULTAS DE TRAFICO
2011 4973675
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117119
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
2011
2011
2011
2011
2011
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
5117207
5117206
5117252
5117292
5117316
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117317
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117327
2011 5117331
2011 5117359
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117406
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117407
76
VIMEX-TEOR SL
VIÑA FERNANDEZ JOSE
MARIA
VIÑA FERNANDEZ JOSE
MARIA
VIÑA MENDEZ BORIS JOSE
VIÑAS CEDRON MARIANO
JOSE
VIÑAS RODRIGUEZ JUAN
ANTONIO
VINUEZA YAMBERLA ISRAEL
VIUDA DE DOSITEO
FERNANDE Z SL
VIUDA DE DOSITEO
FERNANDE Z SL
VIZCAINO FANDIÑO JOSE
LUIS
VIZCAINO FANDIÑO JOSE
LUIS
VIZCAINO FERNANDEZ
MANUEL IVAN
VIZCAINO JANEIRO JOSE
LUIS
VIZCAINO LEDO VERONICA
VIZCAINO LEDO VERONICA
VIZCAINO VIZCAINO MARIA
DEL CARMEN
VOCES ARIAS LUIS
WANG XUYI
WENQUAN LIU
WIEDEMANN HANSJORG
XERAL DE INMOBLES CMG SL
XERAL DE INMOBLES CMG SL
XERAL EXPRES SL
XIA WENBIN
XIA WENBIN
YANES MUIÑA JOSE
YANES MUIÑA JOSE
YAÑEZ CABALEIRO ANTONIA
YAÑEZ CABALEIRO ANTONIA
YAÑEZ CABALEIRO PEDRO
YAÑEZ CABALEIRO PEDRO
YAÑEZ DEVESA PEDRO
PABLO
YAÑEZ DEVESA PEDRO
PABLO
YAÑEZ DEVESA PEDRO
PABLO
YAÑEZ DEVESA PEDRO
PABLO
YAÑEZ DEVESA PEDRO
PABLO
YAÑEZ DEVESA PEDRO
PABLO
YAÑEZ SANTOS JOSE
ANTONIO
YAÑEZ TOURON CARLOS
YAÑEZ TOURON CARLOS
YAÑEZ TOURON NURIA
YEBRA ESCRIBANO MARIA
ARGENTINA
YEBRA LOPEZ DANIEL
YELLOWFISH SL
YELLOWFISH SL
YING JINGYONG
YING JINGYONG
YING JINGYONG
ZABALETA GONZALEZ
RICARDO
ZAPATA VALIN JOSE
ZARZA FREIRE CARLOS
ZLATKOV PETROV PETYO
ZOU XIANMIN
ZULUAGA ALARCON
SORANY
ZULUAGA LOPEZ LUIS
HEBERTO
ZULUAGA LOPEZ LUIS
HEBERTO
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
B 27202985
33822738L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117419
2011 5117558
33822738L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117559
33346443P
33764926Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117571
2011 5117656
33581123L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117667
X 5073442X
B 27218536
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117423
2011 5117447
B 27218536
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117446
33847748M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117495
33847748M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117494
33335185C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117497
33824384D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117505
33539571M
33539571M
33796597Y
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 4971720
2011 5117507
2011 5117542
71486233W
X 2681699Z
X 3308867H
X 1167422B
B 27266667
B 27266667
B 27280718
X 3233212X
X 3233212X
33854151Z
33854151Z
33322221M
33322221M
33858175J
33858175J
33329224Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
MULTAS DE TRAFICO
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
33329224Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117873
33329224Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117871
33329224Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117870
33329224Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117869
33329224Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117868
33327395G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5117996
33349367B
33349367B
33537425K
8962084L
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
5118004
5118002
5118005
5118011
10065949E
B 27316926
B 27316926
X 2558416B
X 2558416B
X 2558416B
X 4876590S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
5118012
5118026
5118027
5118036
5118038
5118035
5118048
33583707G
33338618A
X 3711645C
X 4895036S
X 7503949S
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
IMPOSTO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
SOBRE
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
2011
2011
2011
2011
2011
5118070
5118084
5118107
5118126
5118138
5117705
4974258
5078244
5117731
5117753
5117754
5117755
5117761
5117760
5117807
5117806
5117839
5117838
5117845
5117846
5117872
34289100X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5118140
34289100X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011 5118139
R.5465
77
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIA DE EMBARGO DE DEVOLUCIÓNS DE
AEAT
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e
non sendo posible notifica-la dilixencia de embargo de devolucións de AEAT no procedemento recadatorio, a
pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que
no prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar,
persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de
Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h
a 18 h., venres de 9 h a 14 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos
legais desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Dilixencia de embargo de devolucións de
AEAT.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Lugo, a 23 de Novembro do 2011.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
Nome
BAAMONDE VAZQUEZ M CARMEN
CASARES CANLE JESUS
FRAGA FRAGA JESUS ANTONIO
GOMIS JOSEPH
MORUE GUARDIA IRENE
PAREDES URDANGARIN SUSANA
PEREZ GAY ANA MARIA
REY REGO MARIA BEATRIZ
SERRANO SUAREZ PAHOLA ALEXSANDRA
Nif/Cif
33828648H
32687283M
33842894G
X 4550039H
47270586C
42095804P
33331234W
32793178P
X 4304011K
Expecdiente
2003EXP47000762
2005EXP47002038
2008EXP47003405
2007EXP47000803
2010EXP47000242
2011EXP47003398
2011EXP47004812
2011EXP47003429
2011EXP47000394
R. 5466
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIA DE EMBARGO DE CONTAS EN
ENTIDADE FINANCIEIRA
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e
non sendo posible notifica-la dilixencia de embargo de contas en entidade financieira no procedemento
recadatorio, a pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se
relacionan para que no prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste
anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación
adxunta, na oficina de Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario:
de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a 14 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos
legais desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Dilixencia de Embargo de Contas en Entidade
Financieira.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
78
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Lugo, a 23 de novembro do 2011.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
Nome
A PEROXA HOSTELERIA SL
Nif/Cif
B 27358894
Expediente
2011EXP47001304
ABRALDES CANCELA PAMELA
33556695V
2011EXP47000966
AIRA FONTAL JOSE LUIS
34263459Z
2011EXP47002594
ALONSO LOPEZ SILVINO
33332193H
2011EXP47001633
ALVAREZ FERNANDEZ DA VILA QUIÑOA MANUE
33802846E
2002EXP47000842
ALVAREZ YAÑEZ PENA M AZUCENA
33326873B
2011EXP47004900
ARIAS LOPEZ ANGEL
76328211C
2010EXP47003185
ARIAS MARTINEZ LUISA
76616827D
2011EXP47003468
BAENA GALLO SUSANA
50848509V
2002EXP47003005
BAYON MARTINEZ AIDA
76416867B
2011EXP47003412
B 33665290
2010EXP47003783
BIOTECNOLOGIA Y GESTION SL
BRUNELLI RODRIGUEZ JOSE
10738899S
2011EXP47001253
BUJAN CARREIRA LUIS
33809459B
2001EXP47000063
BUJAN RODRIGUEZ MARIA DOLORES
33856661V
2011EXP47003292
CAAMAÑO ROCA BENEDICTO
33853343B
1998EXP47000432
CDAD PROP RUA RIO SIL 8
H 27133412
2011EXP47004297
CDAD PROP RUA SAN ROQUE 22 24
H 27129261
2011EXP47003973
CENDAN CAMPELLO CESAR
33317526W
2011EXP47003531
CHAOUAY BOUDALLAA ABDESSADEK
33546103M
2008EXP47003034
COBAS ARIAS ANGEL
33834106W
2008EXP47002256
CORCINO SANCHEZ MANUEL EMILIO
X 2292683C
2009EXP47003466
CORTEGOSO LOPEZ SUSANA MARIA
35302415Z
2011EXP47004904
CRIADO LORENZO MIGUEL ANGEL
33305604V
2011EXP47003033
DIAZ DIOS MARIA ISABEL
33799606W
2007EXP47001719
DISLUGO SL
B 27204296
2011EXP47004214
ESCAMILLA PRADO OSCAR
33338666M
2011EXP47001459
ESPIÑO FERRO ANGEL
33626744P
2005EXP47002269
ESTEVEZ JORGE FERNANDO
72968694K
2011EXP47000059
FERNANDEZ BLANCO DIONISIO
33611167W
2011EXP47003533
FERNANDEZ DEIROS JESUS
33698968N
2009EXP47000925
FERNANDEZ LANZA MA JESUS
33839514M
1998EXP47000594
FERNANDEZ LEIRAS JUAN CARLOS
33317894W
2011EXP47001579
FREIRE DIAZ RAMIRO
33350831A
2011EXP47001831
GAMBOA QUISHPE DAVID ENRIQUE
X 2934650B
2010EXP47003799
GARCIA SILVEN ERIK
33558968J
2010EXP47004129
GOMEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
76572756Y
2009EXP47002611
GOMEZ DIAZ BELISANDRA
76535604E
1997EXP47000006
GOMEZ RODRIGUEZ ALEX
76578075N
2011EXP47003670
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO
34983982Q
2011EXP47002600
HERRAN REY JUAN MANUEL
33812179V
1998EXP47000127
JIMENEZ JIMENEZ IGNACIO
9347447V
2009EXP47001912
LAGE FOLE ARMANDO
33767910T
2001EXP47000045
LANDA ZALBIDEA ANA MARIA
14848628N
2011EXP47004217
LOMBAO RODRIGUEZ OSCAR LUIS
33336888K
2011EXP47004362
LOPEZ ANTAS MARIA JESUS
33326606C
2011EXP47004906
LOPEZ FERNANDEZ JOSE
33574878F
2011EXP47003735
LOPEZ GOMEZ ANGEL
33316787E
2011EXP47003808
LOPEZ POTENTE EMILIO JOSE
33314922C
2009EXP47004337
LOPEZ REY CELIA
33311040W
2011EXP47002381
LORENZO CRUZ ANTONIO
33318208V
2011EXP47002850
MONTES PENSADO FELIX EDUARDO
76899783L
2011EXP47001112
33332284V
2008EXP47001137
MONTOUTO VAZQUEZ MONICA YOLANDA
MOTA ENCARNACION SANTIAGO VALENTIN
NOVO RODRIGUEZ FRANCISCO
OTERO SANTAMARIA MANUEL
PABLO COSTA SL
X 6202359H
2010EXP47003291
33794446V
1999EXP47000275
33721456Y
2011EXP47003874
B 27166263
2009EXP47003149
PALACIOS CASTRO M CRISTINA
33333448P
2011EXP47003777
PEREZ LOPEZ FE
33836172K
2010EXP47001401
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS
33844843K
2011EXP47001463
PEREZ LOPEZ MARIA JOSE
33302816N
2007EXP47002044
PIÑEIRO CASTRO CARMEN
33579516E
2011EXP47004171
PROMOCIONES INNOVA LUGO SL
B 27307636
2011EXP47004466
RIVEIRO VAZQUEZ MARIA DOLORES
33328036R
2011EXP47002981
RODRIGUEZ LOPEZ A
53332029C
2011EXP47003837
RODRIGUEZ OTERO OSCAR LUIS
33616091G
2011EXP47003821
RODRIGUEZ ROCHA NOELIA VANESA
33339198P
2011EXP47001225
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
76560161S
2010EXP47002396
RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS CARLOS
33321399B
1999EXP47000525
RODRIGUEZ VAZQUEZ ELOY
33572957H
2011EXP47003077
RODRIGUEZ VAZQUEZ JESUS
33810998D
2011EXP47004299
ROMERO MORENO ESTER FATIMA
33340808P
2008EXP47001445
RUIZ REJES PATRICIA MONICA
33347773G
2011EXP47002467
SALGADO FERNANDEZ CRISTINA
33541032V
2011EXP47001511
79
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
SANTIN GAGO ISABEL
76579431B
2008EXP47001689
SEIJAS LEIVA OSCAR
33349189V
2011EXP47003865
SOUTO FERNANDEZ MARIO JESUS
33317118P
2005EXP47000040
X 6040969L
2009EXP47001785
TEIXEIRA MEIRELES BARBOSA FILIPE DUARTE
TORRES ROJAS MARIA MIDIAN
33558926V
2011EXP47004371
TREBOLLE ALVAREZ ROBERTO
33815388Y
1999EXP47000673
VASNIC DUMITREL
X 8180003F
2011EXP47001202
VAZQUEZ ANIDO MARIA ANGELES
33539438X
2011EXP47002276
VAZQUEZ LOPEZ OLGA
33830557H
2011EXP47003587
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS
33320711J
2011EXP47003867
VAZQUEZ SIMON JULIO
33808255A
2011EXP47004334
VEIGA MELLA ALBERTO
33339448M
2011EXP47004322
VILLALUCAR SL
B 15548621
2011EXP47003826
VILLAR DABLANCA FE ESPERANZA
33580632B
2011EXP47002584
VIÑA MENDEZ BORIS JOSE
33346443P
2007EXP47001108
R. 5467
Anuncio
CITACIÓNS PARA NOTIFICACIÓNS POR COMPARECENCIA
Dado que non foi posible realizar a notificación ó interesado ou ó seu representante coñecido por causas non
imputables a esta Administración, e posto que foi intentada por dúas veces, en cumprimento do que dispón o
artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de diciembre, Xeral Tributaria, a continuación relaciónanse as notificacións de
procedementos de xestión tributaria, tramitados polo Servizo de Facenda Local en conceptos de Imposto sobre o
incremento do valor dos terreos de natureza urbana, Imposto sobre bens inmobles, Taxa polos servizos de
Prevención e extinción de Incendios, Taxa autoraxis e vehiculos aluguer, Taxa por lice3ncias de apertura de
establecimientos, Taxa aproveitamentos via pública con mesas, cadeiras, para coñecemento dos suxeitos
pasivos, obrigados tributarios, ou dos seus representantes, para que no prazo de quince días naturais, contados
o día seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia comparezan ante este Concello,
ronda da Muralla 197, 2º andar, Servizo de Facenda Local para ser notificados. Transcorrido o dito prazo sen
que se producise a comparecencia, a notificación entenderase realizada para tódolos efectos legais dende o día
seguinte ó do vencemento daquel.
IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA
remesa 7
N.Recib
4493358
4493368
4493355
4493357
4492292
3897004
4491968
4319658
4501266
4490704
4491501
4491594
4499948
4501206
4434395
4319583
4319586
4499868
Nome Contribuínte
BAAMONDE*VIADOR,JOSE BENITO
BAAMONDE*VIADOR,JOSE BENITO
BAHAMONDE*ALONSO,MARIA
BAHAMONDE*ALONSO,MARIA
CASTRO*RODRIGUEZ,LEONOR
CONSTRUCCIONES SERGIO FERNANDEZ
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS
GARCIA*GOMEZ,JOSE MANUEL
GARCIA*GOMEZ,JOSE MANUEL
GONZALEZ*CHAIN,ANTONIO
LOGAR PRADO SL
LOPEZ*GONZALEZ,CONCEPCION
LOPEZ*PENELAS,MARIA INES
MARTINEZ*ARES,JESUS
MARTINEZ,JOHN
NUÑEZ*GONZALEZ,MARIA CARMEN
NUÑEZ*GONZALEZ,MARIA CARMEN
QUINTAS*FERRO,ELADIO
NIF
033806921
033806921
033587688
033587688
033592116
B2718834
B2721055
022713570
022713570
033858066
B2731743
033852031
033853043
033626942
X0749105
033824193
033824193
033821212
Situación
RUA TINO GRANDIO (PINTOR), 16
RUA ROI XORDO, 5 P04 I
RUA TINO GRANDIO (PINTOR), 16
RUA ROI XORDO, 5 P04 I
RUA MONTE PICATO, 35 P02 DR
RUA DOUTOR YAÑEZ REBOLO, 19
RUA ALCALDE JOSE NOVO
RUA CAMIÑO REAL (DO), 150 P02 D
RUA CAMIÑO REAL (DO), 150 P02 D
RUA PASCUAL VEIGA, 4 P01
RUA REI CHIQUITO, 94 P03 F
RUA CUCO (DO), 36 SUELO
RUA OURENSE, 18 PBJ C
RUA FISTERRA, 1 PBJ DR
RUA LAMAS DE PRADO, 70 PBJ A
RUA CAMIÑO REAL (DO), 137
RUA CAMIÑO REAL (DO), 137
RUA CAMIÑO DA FONTE,
SUELO
Total
244,92
425,29
244,92
94,51
254,85
33,03
190,92
440,51
881,02
299,58
69,02
484,96
957,92
87,75
118,26
1.576,10
1.576,10
85,24
remesa 9
N.Recib
Nome Contribuínte
4559685
PROFIGAL INVERSIONES SL
NIF
B7000239
Situación
AVDA CORUÑA (DA), 273-275 P04
Total
133,90
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
N.Recib
Nome Contribuínte
NIF
Situación
Total
80
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
5241471
5243619
5350100
5350654
5350656
5355132
5350058
5349841
CABANA*VAZQUEZ,ROBERTO
CASTRO*POL,GUMERSINDO
CONSTRUCCIONES SERGIO FERNANDEZ
FERNANDEZ*LOPEZ,FRANCISCO
GUTIERREZ*MAYORAL,JOAQUINA
LUACES*CALAZA,MARIA CRISTINA
QUINTELA*BERMUDEZ,FRANCISCO
VARELA*MOSQUERA,JESUS MARIA
010524018
033657632
B2718834
076541752
051965188
033816712
033307592
076557325
B.O.P de Lugo
RUA AIRAS (DAS), 30
AVDA INFANTA ELENA, DUQUESA
BARRO CASTELO DE ARRIBA,
RUA CAMIÑO REAL (DO), 126
RUA CAMIÑO REAL (DO), 126
RUA CONDE (DO), 51 P02 B
AVDA MADRID (DE), 43 P02 D
RUA POMAR, 4 P03 C
TAXAS AUTOTAXIS E VEHICULOS ALUGUER
INTERESADO
ROQUE VILLARES
SANMARTIN
(76562470R)
ORGANO TRAMITADOR
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(TAXIS)
PROCEDEMENTO
Liquidación número 4772641
Importe: 31,95 €
TAXAS POLOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS.INTERESADO
COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS RONDA DAS
FONTIÑAS 197
(H-27204197)
PREVISION
SANITARIA
NACIONAL
AGRUPACION
MUTUAL ASEGURADORA
(G28177657)
TEOLINDO
SANTOS
RODRIGUEZ
(33770531)
ASTIARRAGA
GARCIA
MONTAJES SL
(B-24536773)
ALBERTO PEREZ FERNANDEZ
(33338328N)
MARÍA
PILAR
VARELA
RODRÍGUEZ
(33573565M)
PREVISION
SANITARIA
NACIONAL
AGRUPACION
MUTUAL ASEGURADORA
(G28177657)
MARÍA LOURDES CANOURA
MARQUEZ
(33555204K)
ANTONIO ALONSO VEIGA
(33348053P)
PATRIMONIAL CARRACEDO
SL
(B-25514506)
ORGANO TRAMITADOR
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(INCENDIOS)
PROCEDEMENTO
Liquidación número5240430
Importe: 55,61 €
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
FACENDA
LOCAL
Liquidación número 5240428
Importe: 112,94 €
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
FACENDA
LOCAL
Liquidación número 5173671
Importe: 155,53 €
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
FACENDA
LOCAL
Liquidación número: 5173632
Importe: 124,25 €
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
FACENDA
LOCAL
FACENDA
LOCAL
Liquidación número: 5044564
Importe: 118,36 €
Liquidación número: 5033899
Importe: 112,39 €
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
FACENDA
LOCAL
Liquidación número: 5240453
Importe: 559,86 €
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
FACENDA
LOCAL
Liquidación número: 4701852
Importe: 47,19 €
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
SERVIZO DE
(INCENDIOS)
FACENDA
LOCAL
FACENDA
LOCAL
Liquidación número: 4970678
Importe: 126,98 €
Liquidación número: 5242663
Importe: 121,14 €
TAXAS POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.-
INTERESADO
HECTOR VAZQUEZ
RODRIGUEZ
(76624200-E)
EURO
PENHA
CONTRUCCIONES SLU
(B27399930)
LUIS
MIGUEL
CABADO
ALVARIÑO
(33547169-J)
SARA
LAGE
Y
MARU
CALDERON SL
(B27393800)
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
ORGANO TRAMITADOR
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
PROCEDEMENTO
Liquidación número: 5355055
Importe: 198,97 €
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
Liquidación número: 4570134
Importe: 285,66 €
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
Liquidación número: 4704466
Importe: 198,97 €
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
Liquidación número: 5179915
Importe: 122,57 €
SERVIZO
Liquidación número: 5180388
DE
FACENDA
LOCAL
1.584,24
76,12
381,36
605,77
605,77
691,43
736,49
431,07
81
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
(33844843-K)
RAQUEL
RODRIGUEZ
VAZQUEZ
(33335518-P)
LIDIA DEL CARMEN GARCIA
POZO
(20255276-G)
CENTRO
DE
ENSEÑANZA
MUSICAL ROSSINI CB
(E27424571)
ALBINA GAYOSO MIRAGAYA
(76568020-P)
B.O.P de Lugo
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
Importe: 445,25 €
Liquidación número: 5181937
Importe: 657,48 €
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
Liquidación número: 5240926
Importe: 198,97 €
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
Liquidación número: 5434531
Importe: 871,02 €
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(LICENZAS DE ACTIVIDADE)
Liquidación número: 5434622
Importe: 155,88 €
TAXA APROVEITAMENTOS VIA PUBLICA.- MESAS, CADEIRAS
INTERESADO
LORENA IGLESIAS
MORANDEIRA
33338765-N
ORGANO TRAMITADOR
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
PROCEDEMENTO
Liquidación número: 5243900
Importe: 202,65 €
Lugo, 25 de novembro de 2011.- O Alcalde, P.D. A.Tenenta de Alcalde Degelgada da Área de Economía e Emprego.
(Decreto Alcaldía nº 60 e 70 / 2011) Sonia Méndez García
R.5501
MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
Citación por comparecencia (art. 112 LXT). Edicto de notificación de providencia de constrinximento
Faise público que mediante o presente edicto notificalles a providencia de constrinximento xunto co título
executivo, aos suxeitos pasivos que figuran como debedores á Facenda Local no Servicio de xestión, recadación
e inspección do Concello de Monforte de Lemos e que se relacionan no anexo polos débitos que se indican, ao
non terse podido practicar a notificación persoal, por ser descoñecidos ou non ser encontrados no domicilio
declarado e/ou coñecido, ou rexeitaren a notificación.
De conformidade co estipulado no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, requírense os
debedores relacionados co fin de que comparezan, por sí ou por medio de representante, e se presenten na
oficina de recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita na Rúa Tecelanes nº 2, no expediente executivo
que se segue respecto deles.
Transcorridos quince días naturales dende o día seguinte á publicación deste edicto no correspondente Boletín
Oficial, sen se presentar a persoa interesada, darase por notificado para todos os efectos.
Ás seguintes persoas e polos conceptos que se relacionan:
Municipio MONFORTE DE LEMOS
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
ALVES CARVALHO ALBERTO
TU LU5810K
X 0688353P
LU5810K
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV01L000001
161,00
ASLAN VAQUERO MOHAMMAD RAFAEL
HONDA AC14 N
76731715N
C2675BDR
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000895
5,37
CANO GOMEZ JESUS
CHAOS
34222151Z
BIENES INMUEBLES RUSTICA
20114127031IR01R000088
3,94
CARBALLADA SAAVEDRA MONSERRAT
BASURA CL OUTEIRO - LA VID 7
40982715G
4923
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000661
5,69
CARBALLADA SAAVEDRA MONSERRAT
BASURA CL ORENSE 224 P04 B
40982715G
4922
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000542
11,37
CARBALLADA SAAVEDRA MONSERRAT
BASURA CL ORENSE 224 P04 B
40982715G
4922
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000660
11,37
CARBALLADA SAAVEDRA MONSERRAT
BASURA CL OUTEIRO - LA VID 7
40982715G
4923
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000543
5,69
82
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CARBALLADA SAAVEDRA MONTSERRAT
CL ORENSE 224 04 B
40982715G
4922
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000504
11,94
CARBALLADA SAAVEDRA MONTSERRAT
CL OUTEIRO LA VID 7
40982715G
4923
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000505
5,97
CARPENTE FRANCISCO GENOVEVA CAR
CL CORNA, 0001 Y 03 01
34264618T
3375230
BIENES INMUEBLES URBANA
20114127031IU17L000005
314,76
CARPENTE FRANCISCO GENOVEVA CAR
CL CORNA, 0001 E 00 00
34264618T
3375227
BIENES INMUEBLES URBANA
20114127031IU17L000004
111,05
CARPENTE FRANCISCO GENOVEVA CAR
BASURA CL CORNA, 0001 P03
34264618T
877
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA09R000758
11,94
DACUHNA FERNANDEZ ROSA
OPEL ASTRA G CC N BAST:
34250380E
LU1137V
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001904
87,38
DACUHNA FERNANDEZ ROSA
RENAULT 19 1 8 N
34250380E
LU2519O
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001702
87,38
DAPENA DIAZ JULIA
CRUCES, AS
32134087M
BIENES INMUEBLES RUSTICA
20114127031IR01R000208
3,13
DIAZ ALVAREZ JOSE RAMON
MATRI_URBA
D 11427T1
7983
MATRICULAS URBANAS
20114127031MA03R000182
3,14
DIAZ QUIROGA RUBEN
FAZTEK FAZTEK 124
34270599R
8585FKG
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R002022
5,37
DOMINGUEZ GONZALEZ M DOLORES
MATRI_URBA
34250972Q
8965
MATRICULAS URBANAS
20114127031MA03R000342
3,14
FERRER BAÑO RAQUEL
GOLF
GONZALEZ SIRES MELODIA
CL LOIS PEREIRO 0003 04 D
44996843B
288
47963719W
554
TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS
20114127031TT02R000005
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000803
45,00
GUITIAN VILA BEGOÑA
CITROEN ZX TD VOLCANE:
34268057N
3156FGZ
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001233
87,38
JAVIER MARTE ANA RAMONA
BASURA CL DUQUESA DE ALBA 12 P03 I
X01789612M
2460
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000534
11,37
JAVIER MARTE ANA RAMONA
BASURA CL DUQUESA DE ALBA 12 P03 I
X01789612M
2460
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000432
11,37
JAVIER MARTE ANA RAMONA
CL DUQUESA DE ALBA 12 03 I
X01789612M
2460
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000391
11,94
LOSADA CASANOVA DOLORES
VAL
35183395L
BIENES INMUEBLES RUSTICA
20114127031IR01R000287
3,38
LOUREIRO VEGA JOSE LUIS
DERBI VARIANT BOX
34257148M
C5939BTR
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001533
5,37
LOUREIRO VEGA JOSE LUIS
PEUGEOT G1A
34257148M
C3064BCZ
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000842
5,37
LOUREIRO VEGA JOSE LUIS
GILERA GILERA 50 TT
34257148M
C0530BPP
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000968
5,37
LOZANO SALCEDO MARITZA
CL DUQUESA DE ALBA 0041 03 A
X 4275523F
1319
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000074
11,94
LOZANO SALCEDO MARITZA
BASURA CL DUQUESA DE ALBA,41 P05 A
X 4275523F
12780
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000041
11,37
LOZANO SALCEDO MARITZA
BASURA CL DUQUESA DE ALBA, 41 P03 A
X 4275523F
1319
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000088
11,37
MACEDA ALVES JOSE ANTONIO
KIA KIA SORENTO
34262283B
7257FGL
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001281
87,38
MACEDA REBOIRO ANTONIO
BASURA CL ORENSE 226 P04 C
76608297N
4948
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000663
11,37
MACEDA REBOIRO ANTONIO
BASURA CL ORENSE 226 P04 C
76608297N
4948
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000544
11,37
MACEDA REBOIRO ANTONIO
CL ORENSE 226 04 C
76608297N
4948
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000507
11,94
MARTINS PEREIRA IRENE
FIAT STILO
X01647680Y
8264CZR
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001017
87,38
MARTINS PEREIRA IRENE
CL ORENSE 224 01 D
X01647680Y
4911
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000502
11,94
MARTINS PEREIRA IRENE
BASURA CL ORENSE 224 P01 D
X01647680Y
4911
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000658
11,37
MONTOYA ROMERO ADOLFO
PEGASO 100.40 N BAST:
34273077H
M1801LM
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000939
101,20
MONTOYA ROMERO RAMON
VOLKSWAGEN BORA TDI
34274957N
7546CKS
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001888
87,38
11,94
83
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
DO NASCIMIENTO PEREIRA DINIS MANUEL X00893325M
SEAT TOLEDO 1.6 I 5V:
2107BKZ
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000776
41,40
NAVARRO GIMENO JUAN JOSE
CL DUQUESA DE ALBA 0083 02
35123101P
1041
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000012
11,94
NICUSOR SORIN LAZAR
S758/2010 06/10/10
X07988849Y
M4342VJ
MULTAS DE TRAFICO
20114127031ML04L000034
PARGA RODRIGUEZ DIEGO LUIS
CL LOIS PEREIRO 0003 06 D
34267395V
377
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000451
11,94
PARGA RODRIGUEZ DIEGO LUIS
BASURA CL LOIS PEREIRO, 0003 P06 D
34267395V
377
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000492
11,37
PERDOMO SANCHEZ ANTONIO
OPEL ASTRA
42821893X
9738BTY
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001226
87,38
PEREZ RODRIGUEZ DAVID
27031B001000390001QP LG PIÑEIRA
34113612N
3651883
BIENES INMUEBLES URBANA
20114127031IU21L000001
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
RENAULT S 150.09 TI
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
CASE 580 SUPER LE
34255727X
TO8875L
34255727X
OU34427VE
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001506
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001420
144,12
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
PEUGEOT PARTNER 1.9
34255727X
9425FJR
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R002035
51,36
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
BASURA CL ORENSE 226 P02 B
34255727X
4939
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000662
11,37
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
FORD TRANSIT
34255727X
LU6181V
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000548
87,38
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
FORD MONDEO
34255727X
8813BYJ
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000825
87,38
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
CL ORENSE 226 02 B
34255727X
4939
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000506
11,94
POL RODRIGUEZ JESUS
SEAT TOLEDO 1.9 T.D.I.
34243000W
PO0306BD
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001788
87,38
POL RODRIGUEZ JESUS
SEAT MALAGA D
34243000W
LU0534J
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000143
87,38
POL RODRIGUEZ JESUS
RENAULT R. CLIO N BAST:
34243000W
LU9419T
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000491
87,38
POL RODRIGUEZ MARIA JOSE
OPEL ZAFIRA
34270008P
7034DZS
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001237
41,40
REFUXO CB
RUA CENTRAL, 0003 PBJ
E 27408905
408
TASA LICENCIAS DE APERTURA
20114127031LA11L000001
258,93
ROCA MARTINEZ ANGELA
CL DUQUESA DE ALBA 16 05 D
34230005W
2486
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000393
11,94
ROCA MARTINEZ ANGELA
BASURA CL DUQUESA DE ALBA 16 P05 D
34230005W
2486
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000434
11,37
ROCA MARTINEZ ANGELA
BASURA CL DUQUESA DE ALBA 16 P05 D
34230005W
2486
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000537
11,37
RODRIGUEZ AIRA JESUS
CL DUQUESA DE ALBA 18 01 I
34114750T
2493
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000394
11,94
RODRIGUEZ FERREIRO JOSE
ISUZU TROPPER 2.8 TURBO
34263742K
LU3558W
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000580
108,86
RODRIGUEZ FERREIRO JOSE
PEUGEOT SPEEDIFGHT
34263742K
C9079BHC
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001650
5,37
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
BASURA CL DUQUESA DE ALBA 89 P03 I
34930715V
2649
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000550
11,37
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
CL DUQUESA DE ALBA 89 03 I
34930715V
2649
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000406
11,94
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
BASURA CL DUQUESA DE ALBA 18 P04 I
34212542L
2500
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000539
11,37
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
PEUGEOT 206
34212542L
7305CNV
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000884
41,40
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON VICENTE 34245580Y
RENAULT EXPRESS D COMBI
LU8968J
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000808
51,36
ROMERO BORJA JULIO
BASURA CL OTERO PEDRAYO, 31 P02 D
9976017C
15748
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000320
11,37
ROMERO BORJA JULIO
RENAULT RENAULT 21 NEVADA:
9976017C
O9394AX
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000813
87,38
ROMERO BORJA JULIO
BASURA CL OTERO PEDRAYO, 31 P02 D
9976017C
15748
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000328
11,37
600,00
1.658,75
33,74
84
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
ROMERO BORJA JULIO
CL OTERO PEDRAYO 0031 02 D
9976017C
15748
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000282
11,94
ROMERO ROMERO ROCIO
CITROEN XSARA PICASSO 18I
34274553E
M5218YW
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R002080
87,38
ROMERO ROMERO ROCIO
PEUGEOT 807
34274553E
4164DKS
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R002094
87,38
RUBIO JAEN RAMON
CL ROBERTO BAAMONDE 0037 03 B
RUBIO JAEN RAMON
BASURA ROBERTO BAAMONDE, 37 P03 B
37647082S
13492
37647082S
13492
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000108
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000139
11,94
RUBIO JAEN RAMON
BASURA ROBERTO BAAMONDE, 37 P03 B
37647082S
13492
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000122
11,37
SANTOME FERNANDEZ MANUELA
BASURA CL ORENSE 47 P05 D
34175681G
4681
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000641
11,37
TORRES VAZQUEZ MARINA
CHEVROLET LACETTI
34263170R
2587DGM
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001095
41,40
TORRES VAZQUEZ MARTA
CITROEN AX 1 1 NEW LINE
34270108Q
LU3010P
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000394
41,40
VASILE ROMICA SINZIEANU
BASURA DUQUESA DE ALBA, 41 P03 C
X 8588068Y
13100
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000075
11,37
VAZQUEZ SANCHEZ JOSE
BASURA LG RIVELA-SINDRAN, 0001
34120684T
15844
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000327
5,69
VAZQUEZ SANCHEZ JOSE
BASURA LG RIVELA-SINDRAN, 0001
34120684T
15844
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000335
5,69
VAZQUEZ SANCHEZ JOSE
LG RIVELA SINDRAN 0001
34120684T
15844
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000290
5,97
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
VESPINO ELESTART
34248682A
C1915BCD
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000841
5,37
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
BASURA CL ORENSE 226 P05 C
34248682A
4547
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000528
11,37
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
BASURA CL ORENSE 8 A
34248682A
4546
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000639
22,72
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
BASURA CL ORENSE 226 P05 C
34248682A
4547
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA07R000640
11,37
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
SEAT IBIZA 1.5
34248682A
LU8594L
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000134
41,40
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
CL ORENSE 226 05 C
34248682A
4547
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000487
11,94
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
CL ORENSE 8 A
34248682A
4546
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA08R000486
23,86
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
OPEL FRONTERA N BAST:
34248682A
6237GCY
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001587
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
BASURA CL ORENSE 8 A
34248682A
4546
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
20114127031BA06R000527
22,72
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
KAWASAKI EX 500 B 4
34248682A
T9144AF
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R001707
18,40
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
OPEL VECTRA B
34248682A
6528BPN
IMPUESTO VEHICULOS
20114127031IV02R000484
87,38
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
DIAZ MOURE RAMON
MATRI_URBA
34123410N
8704
MATRICULAS URBANAS
20114127031MA03R000304
Municipio
11,37
108,86
MONFORTE DE LEMOS
Importe
3,14
Monforte de Lemos, 23 de novembro de 2011.- A Tesoureira: Mª Teresa Diz Alonso
R. 5482
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE CONTAS ABERTAS
EN ENTIDADES DE DEPÓSITO.
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e artigos 59.5
e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Jurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, “Boletín Oficial do Estado” 285, de 27 de novembro de 1992 (redacción Lei 4/1999, de
85
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
13 de xaneiro, “B.O.E.” do 14, e Lei 24/2001, de 27 de decembro, “B.O.E.” do 31), e non sendo posible notifica-la
dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito, por causas non imputables a esta
Administración Local, cítase ós debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, pasen a retirar persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na Oficina de Recadación Ejecutiva do
Concello de Monforte de Lemos, sita na rúa Tecelanes nº 2, baixo, en horario de 08:30 a 14:30 horas de luns a
venres e os martes de 16:30 a 18:30 horas (Teléfono 982 41 62 08, Fax 982 41 60 10 e mail:
[email protected])
Transcurrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedememto executivo é a Tesourería deste Concello.
NOMBRE
NIF
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO
34110567A
DIAZ RODRIGUEZ ANA MARIA
11390599X
DIEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO
10058197K
MARTINEZ PEREZ JOSE
34728830A
ALCEDO LEMA CARLOS JOSE
34268026G
DANOZ GOMEZ M MONICA
34264649P
VEGA GONZALEZ RAUL
34245430V
RODRIGUEZ MARTINEZ EMILIA
34120476E
GUITIAN MARTINEZ PEDRO
34261761H
CARBALLADA SAAVEDRA MONSERRAT
40982715G
MACEDA REBOIRO ANTONIO
76608297N
RODRIGUEZ LUACES JOSE
34260197H
CASTRO MOURIÑO PABLO
34265459J
ARMESTO LOSADA MANUEL
34274102P
CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
34271746K
TOURON RODRIGUEZ VANESA
34270999X
GONZALEZ LOPEZ JUSTA
34169591D
LOPEZ PARGA ANTONIO
34127726G
VAZQUEZ LOPEZ MARIA
34233806P
SALVADOR PINTO ANA MARIA
X 0734217B
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARIO
34250034K
LOPEZ LOPEZ ROSA
34112947Z
SUAREZ MENENDEZ MANUEL GERARDO
32868891M
GARCIA VILARIÑO MARCOS
34262418P
DIAZ RODRIGUEZ CONCEPCION
34121656Y
FRANCO FERNANDEZ JOSE
34217904E
CEDRON DIAZ PEDRO
34260240S
FRANCO PARDO MARIA LOURDES
34257848S
FERRERO NUÑEZ SANDRA
34271080E
GARCIA FRANCO SALVADOR
75415915L
CARPENTE FRANCISCO GENOVEVA CARMEN
34264618T
PENAS LOPEZ JULIO
34259359P
QUIROGA CASTRO RAMON
34265903C
NOMBRE
ARRAIS PEREZ MARIA ANGELES
LOSADA GARCIA ANGEL DOMINGO
BESTEIRO POMBO RAMON
RODRIGUEZ QUIROGA MARIA DEL MAR
VAZQUEZ VARELA MARIA ESTRELLA
LOSADA GARCIA RAFAEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT R
RODRIGUEZ BUJAN RAIMUNDA
FERNANDEZ DIAZ MARIA ANGELES
NIF
34235050X
34210670X
34228811G
34267028H
34259782V
34110198W
34251817X
34252301B
34261125A
86
Núm. 278 – Lunes, 5 de Diciembre de 2011
GARCIA REGUEIRA GLORIA
ALCEDO LEMA AVELINA
SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA
PAEZ PARADA ANTONIO
QUIROGA RODRIGUEZ PEDRO
RODRIGUEZ IGLESIAS DAVID DELFIN
SUAREZ GOMEZ JOSE RAMON
CABO FERNANDEZ ROBERTO
NEIRA QUINTELA JORGE
MOURE CASAS CARMEN MARIA
VILLALBA BRU RAFAEL
ABREU BARO IRENE MILEYDI
RITMOSENSORES AMARO SL
SOL CHANTADA SL
B.O.P de Lugo
33541268T
32621477W
34234662J
34240969H
34112480F
34268493B
76616098Q
34113155S
34268770N
34229294G
50732555Y
X 9159560V
B 27318328
B 27360577
En Monforte de Lemos a 23 de novembro de 2011. A Tesoureira: Mª Teresa Diz Alonso
R. 5483
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGAGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN LUGO-GERENCIA TERRITORIAL DE CATASTRO
Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 29.4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y en relación con la notificación de valores
resultantes de los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial, que se han llevado a cabo por la
Gerencia Territorial de Lugo en los municipios de BEGONTE, LUGO, MONDOÑEDO, MONFORTE DE LEMOS,
OUTEIRO DE REI y VIVEIRO , se pone en conocimiento de todos los interesados que la relación de los titulares
catastrales con notificaciones pendientes, por no haber sido posible realizar su entrega por causas no
imputables a la Administración, tras haberse intentado por dos veces o por una sola si constara como
desconocido, estará expuesta en los respectivos Ayuntamientos de los referidos municipios y en la Gerencia
Territorial del Catastro de Lugo, sita en la Rúa do Teatro nº4 de Lugo, durante el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a efectos de practicar la notificación
mediante comparecencia presencial. Dicha relación se publica, así mismo, en la sede electrónica de la Dirección
General del Catastro, (http://www.sedecatastro.gob.es), para su consulta individual.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al de su vencimiento. El plazo de un mes para la interposición del recurso de
reposición o reclamación económico-administrativa contra los valores catastrales se contará a partir del día
siguiente al de la finalización del plazo señalado para comparecer.
En Lugo, a 29 de noviembre de 2011.- EL GERENTE TERRITORIAL DE LUGO, Luis Fernando Jácome López
R. 5521
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 05.12.2011 08:00:00 CET
Razón:
Localización: España

Documentos relacionados

xunta de galicia - Deputación de Lugo

xunta de galicia - Deputación de Lugo Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo e nese concello. Finalizado o prazo, o expediente xunto coas alegacións recibidas, achegaranse á Direcció...

Leia mais