Luft-Druckwächter DL 1–50E Betriebsanleitung

Transcrição

Luft-Druckwächter DL 1–50E Betriebsanleitung
D
Elster GmbH
Postfach 2809
49018 Osnabrück
D
Luft-Druckwächter
GB
DL 1–50E
F
NL
Edition 02.13
D
DK
DK
S
N
S
N
P
N
P
P
S
D
Lufttryckvakt
N
DL 1–50E
N
DK
DK
S
Luft-trykvagt
S
DL 1–50E
D
DK
GR
P
GR
Luft-trykkvakt
P
DL 1–50E
Pressostato
de ar
GR
DL 1–50E
Πρεσοστάτης αέρα
DL 1–50E
Driftsanvisning
Instruções de
Οδηγίες χειρισμού
GR
Betriebsanleitung
Driftsvejledning
Bruksanvisning
 Bitte lesen und aufbewahren
 Skal læses og opbevares!
 Läs denna bruksanvisning
och förvara den på en säker
plats
 Vennligst les denne anvisnin- ­operação
 Να
διαβαστούν
gen og oppbevar den tilgjen-  Favor ler e guardar em um luφυλάγονται
gelig
gar seguro
Zeichenerklärung
, 1, 2, 3... = Tätigkeit
➔
= Hinweis
Tegnforklaring
, 1, 2, 3... = arbejde,
➔
= henvisning
Teckenförklaring
, 1, 2, 3...= åtgärd
➔ = hänvisning
Tegnforklaring
, 1, 2, 3... = aktivitet
➔
= henvisning
Legenda
, 1, 2, 3...= atividade
➔
= indicação
Επεξήγηση συμβόλων
, , ,  = ∆ράση
➔
= Υπόδειξη
Alle in dieser Betriebsanleitung
aufgeführten Tätigkeiten dürfen
nur von autorisiertem Fach­
per­
sonal ausgeführt werden!
Alle arbejder, som er angivet i
denne driftsvejledning, må kun
udføres af autoriserede fagfolk!
Alla i denna bruksanvisning
nämnda åtgärder får endast utföras av särskilt utbildad personal!
Alle de aktiviteter som står oppført i denne driftsanvisningen
må kun utføres av autoriserte
­fagfolk.
Todas as atividades relacionadas
nestas instruções de operação
devem ser realizadas somente
por pessoal técnico autorizado!
Όλες οι εργασίες που κατο­
νομάζονται
στις
παρούσες
οδηγίες χειρισμού, επιτρέπεται να
εκτελούνται μόνον από εντεταλμένο
ειδικό προσωπικό!
OBS! Felaktig montering, justering,
användning och skötsel liksom
förändringar kan leda till skada på
människor och föremål.
Följ denna bruksanvisning och
beakta gällande installationsföreskrifter.
VIKTIG! Ukyndig installasjon, innstilling, forandring, betjening eller
vedlikehold kan føre til personskader eller materielle skader.
Les igjennom driftsinstruksen før
bruk. Dette apparatet må installeres i samsvar med gjeldende
forskrifter.
ATENÇÃO! Uma montagem incorreta ou um ajuste, uma modificação, manipulação ou a manutenção incorreta podem causar
ferimentos ou danos materiais.
Ler, portanto, as presentes instruções antes da utilização. Esta unidade deverá ser instalada segundo
as normas locais vigentes.
­ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανάρμοστη
τοποθέ­
τηση, ρύθμιση, αλλαγή,
χειρισμός ή συντήρηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς ή υλικές ζημίες.
Πριν από τη χρήση διαβάστε τις
Οδηγίες χειρισμού. Η παρούσα
συσκευή να εγκατα­σταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Declaração de
conformidade
Δήλωση πιστότητας
I
GR
E
WARNUNG!
Unsachgemäßer
Ein­bau, Einstellung, Verän­de­rung,
Be­die­nung oder War­tung kann
Ver­
letzungen oder Sachschäden
verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den
gelten­
den Vorschriften installiert
werden.
ADVARSEL! Faglig ukorrekt montage, indstilling, ændring, betjening
eller vedligeholdelse kan forårsage
kvæstelser eller materiel skade.
Læs anvisningerne inden brugen.
Dette apparat skal installeres i
overensstemmelse med de gældende forskrifter.
Konformitätserklärung
Overensstemmelseserklæring
Överensstämmelseförklaring
Hermed erklærer vi som producent,
at produktet DL, kendetegnet med
produkt-ID-nr.
CE-0085AP0466,
opfylder kravene fra de angivne direktiver og standarder:
Direktiver:
–2009/142/EF
–2006/95/EF
Standarder:
– EN 13611
– EN 1854
Det tilsvarende markerede produkt
stemmer overens med den type,
som er prøvet af den autoriserede
institution 0085.
Produktionen er underkastet overvågningsprocessen iht. direktiv
2009/142/EF efter bilag II, stk. 3,
samt kvalitetssikringssystemet iht.
DIN EN ISO 9001:2008.
Elster GmbH
Som tillverkare försäkrar vi att produkten DL, märkt med produkt-IDnumret CE-0085AP0466, uppfyller
kraven i de nämnda direktiven och
standarderna.
Direktiv:
–2009/142/EG
–2006/95/EG
Standarder:
– EN 13611
– EN 1854
Den enligt ovan betecknade produkten överensstämmer med den typ
som har provats av anmält organ
0085.
Produktionen
är
underkastad
kontroll­
förfarandet enligt direktiv
2009/142/EG, bilaga II, stycke 3
samt kvalitetsstyrningssystemet enligt DIN EN ISO 9001:2008.
Elster GmbH
Scan der Konformitätserklärung
(D, GB) – siehe www.docuthek.com
Scan af overensstemmelseserklæ­rin­
gen (D, GB) – se www.docuthek.com
Se www.docuthek.com för en in­
scannad version av överensstämmelseförklaringen (DE, GB)
Scan
av
samsvarserklæringen
(D, GB) – se www.docuthek.com
Zulassung für Russland
Zertifiziert vom Gosstandart nach
GOST-R.
RoHS-konform
Godkendelse for Rusland
Certificeret af Gosstandart
GOST-R.
RoHS-konform
Godkännande för Ryssland
Certifierad av Gosstandart enligt
GOST-R.
RoHS-konform
Godkjenning for Russland
Sertifisert av Gosstandart ifølge
GOST-R.
I samsvar med RoHS
Wir erklären als Hersteller, dass das
Produkt DL, gekennzeichnet mit der
Produkt-ID-Nr.
CE-0085AP0466,
die Anforderungen der aufgeführten
Richtlinien und Normen erfüllt.
Richtlinien:
–2009/142/EG
–2006/95/EG
Normen:
– EN 13611
– EN 1854
Das entsprechend bezeichnete Produkt stimmt überein mit dem bei der
zugelassenen Stelle 0085 geprüften
Baumuster.
Die Herstellung unterliegt dem Überwachungsverfahren nach Richtlinie
2009/142/EG gemäß Anhang II
Absatz 3 sowie dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO
9001:2008.
Elster GmbH
iht.
-1-
Samsvarserklæring
Som produsent erklærer vi at produktet DL, kjennemerket med produkt-ID-nummer CE-0085AP0466,
oppfyller kravene i de nedenfor angitte direktiver og normer.
Direktiver:
–2009/142/EF
–2006/95/EF
Normer:
– EN 13611
– EN 1854
Det tilsvarende betegnede produktet
stemmer overens med det typemønsteret som ble prøvet ved godkjent
organ 0085.
Produksjonen er gjenstand for
overvåkningsprosedyren i samsvar
med direktiv 2009/142/EF ifølge
vedlegg II, avsnitt 3 samt kvalitetsstyringssystemet ifølge DIN EN ISO
9001:2008.
Elster GmbH
και
να
Nós, como fabricantes, declaramos que o produto DL, marcado com o n° de identificação
CE-0085AP0466, cumpre com os
requisitos das diretrizes e normas
em referência.
Diretrizes:
–2009/142/CE
–2006/95/CE
Normas:
– EN 13611
– EN 1854
O produto respectivamente marcado corresponde ao tipo testado pelo
organismo notificado 0085.
A produção está sujeita ao procedimento de monitoramento de acordo
com o anexo II, parágrafo 3 da diretriz 2009/142/CE, bem como ao
sistema de certificação de qualidade
conforme a DIN EN ISO 9001:2008.
Elster GmbH
Εμείς σαν κατασκευαστές, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι το
προϊόν DL, που χαρακτηρίζεται με
τον Αριθμό Αναγνώρισης Προϊόντος
CE-0085AP0466, πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών και Προτύπων:
Οδηγίες:
–2009/142/EC
–2006/95/EC
Πρότυπα:
– EN 13611
– EN 1854
Το προϊόν που χαρακτηρίζεται σχετικά, συμφωνεί πλήρως με το υπόδειγμα κατασκευής που εγκρίθηκε
από την Υπηρεσία 0085.
Η κατασκευή υπόκειται στη διαδικασία παρακολούθησης κατά την
οδηγία 2009/142/EC παράρτημα II,
εδάφιο 3 καθώς επίσης στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το
DIN EN ISO 9001:2008.
Elster GmbH
Declaração
de
de escaneada (D,
www.docuthek.com
Scan
της
δήλωσης
τητας
(DE,
EN)
–
www.docuthek.com
conformidaGB) – ver
Homologação para a Rússia
Certificação do Gosstandart de
acordo com GOST-R.
Conforme RoHS
πιστόβλέπε
Έγκριση για Ρωσία
Πιστοποιήθηκε από Gosstandart
σύμφωνα με GOST-R.
Σύμφωνα με RoHS
DL..E
➔Luft-Druckwächter zur Überprüfung von Überdruck, Unterdruck
oder Differenzdruck für Luft oder
Rauchgas, keine brennbaren
Gase, keine aggressiven Gase.
DL..E
➔Luft-trykvagt til kontrol af overtryk, undertryk eller differenstryk
for luft eller røggas, ingen brændbare gasser, ingen aggressive
gasser.
DL..E
➔Lufttryckvakt för kontroll av övertryck, undertryck eller differenstryck för luft eller rökgas, inga
brännbara gaser, inga aggressiva
gaser.
DL..E
➔Luft-trykkvakt til kontroll av overtrykk, undertrykk eller trykkdifferanse for luft eller røykgass, ingen
brennbare gasser, ingen aggressive gasser.
DL..E
➔Pressostato de ar para controle da pressão positiva, negativa
e diferencial, para ar ou gás de
combustão, mas não é adequado para gases combustíveis ou
agressivos.
DL..E
➔
Πρεσοστάτης αέρα για έλεγχο
υπερπίεσης, υποπίεση ή διαφορική
πίεση για αέρα ή καπναερίου, όχι
εύφλεκτα αέρια, όχι επιθετικά αέρια.
Prüfen
Kontrol
Kontroll
Kontroller
Verificar
Έλεγχος
➔ Netzspannung und Umgebungstemperatur – siehe Typenschild.
➔Vedr. netspænding og omgivelsestemperatur: se typeskiltet.
➔
Nätspänning och omgivningstemperatur – se typskylt.
➔Nettspenning og omgivelsestemperatur – se typeskiltet.
➔Tensão da rede e temperatura ambiente – ver etiqueta de identificação.
➔Τάση δικτύου και θερμοκρασία
περιβάλλοντος – βλέπε πινακίδα
τύπου.
Einbauen
Indbygning
Montering
Installasjon
Montagem
Ενσωμάτωση
➔
Einbaulage siehe Typenschild.
Bei anderer Einbaulage ändert
sich der Schaltdruck (ps). Schaltdruck (ps) siehe Typenschild.
➔ Bei unebenem Untergrund den
Druckwächter mit nur zwei
Schrauben an der gleichen Seite
am Montageblech oder Luftkanal
befestigen, um Verspannungen
am Druckwächter zu vermeiden.
➔ Anschlüsse vor dem Eindringen
von Schmutz, Feuchtigkeit oder
silikonhaltigen Dämpfen aus dem
zu messenden Medium oder der
Umgebungsluft schützen. Bei
Bedarf einen Filter einbauen.
➔ Kondensat darf nicht in das Gerät gelangen (wenn möglich, auf
steigende
Leitung/Verrohrung
achten). Andernfalls besteht die
Gefahr der Vereisung bei Minustemperaturen, Schaltpunktverschiebung oder Korrosion im
Gerät, welches eine Fehlfunktion
zur Folge haben kann.
➔ Bei Außeninstallation den DL
überdachen und vor direkter
Sonneneinstrahlung schützen.
➔ Beim Einsatz von Silikonschläuchen ausreichend getemperte
Silikonschläuche verwenden. Silikonhaltige Dämpfe können die
Kontaktgabe stören.
➔ Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen (z. B. maximaler Umgebungstemperatur) beschleunigt
die Alterung der Elastomerwerkstoffe und verkürzt die Lebensdauer (bitte Hersteller kontaktieren).
➔ Schutzart nach EN 60529
IP 10 = beliebige Einbaulage
IP 21 = elektrischer Anschluss
von unten
IP 42/44 = mit Ka­
bel­
durch­
füh­
rungs­tülle (siehe Zubehör)
➔Vedr. indbygningsposition: se typeskiltet. Ved en anden indbygningsposition ændrer koblingstrykket
(ps) sig. Koblingstryk (ps), se typeskiltet.
➔På ujævnt underlag skal trykvagten monteres på montagepladen
eller luftkanalen med kun to skruer på samme side for at undgå
spændinger i trykvagten.
➔Beskyt tilslutninger mod, at der
trænger smuds, fugtighed eller
silikoneholdige dampe ind fra det
medie, som skal måles, eller fra
omgivelsesluften. Om nødvendigt
indbygges et filter.
➔Der må ikke komme kondensvand ind i apparatet (sørg om
muligt for stigende ledning/rør).
Ellers er der fare for overisning
ved minustemperaturer, setpunktforskydning eller korrosion
i apparatet, hvilket kan medføre
fejlfunktion.
➔Ved udendørs installering skal DL
overdækkes og beskyttes mod
direkte sollys.
➔Ved brug af silikoneslanger skal
man benytte tilstrækkeligt efterhærdede silikoneslanger. Silikoneholdige dampe kan forstyrre
kontakten.
➔Konstant drift ved høje temperaturer (fx maksimal omgivelsestemperatur) fremskynder aldringen af elastomermaterialerne og
reducerer levetiden (kontakt venligst producenten).
➔Kapslingsklasse iht. EN 60529
IP 10 = vilkårlig ind­
bygningsposition
IP 21 = el-tilslutning nedefra
IP 42/44 = med indføringstylle (se
tilbehør)
➔Monteringsläge, se typskylt. Vid
annat monteringsläge ändras
kopplingstrycket (ps). Kopplingstryck (ps), se typskylt.
➔Vid ojämnt underlag ska tryckvakten monteras med endast två
skruvar på samma sida på monteringsplåten eller luftkanalen för
att undvika spänningar på tryckvakten.
➔Skydda anslutningarna mot inträngande smutspartiklar, fuktighet eller silikonhaltiga ångor från
mediet som ska mätas eller omgivningsluften. Montera vid behov
ett filter.
➔Inget kondensat får komma in i
apparaten (om möjligt stigande
ledning/rördragning).
Annars
finns risk för nedisning vid minustemperaturer, förskjutning av
kopplingspunkten eller korrosion
i apparaten, vilket kan leda till felfunktion.
➔Vid installation utomhus, se till att
DL befinner sig under tak och är
skyddad mot direkt solljus.
➔Vid användning av silikonslangar
skall dessa vara tillräckligt aducerade. Silikonhaltiga ångor kan
inkräkta på kontaktfunktionen.
➔Permanent drift vid höga temperaturer (t ex maximal omgivningstemperatur) påskyndar åldringen
hos elastomermaterialen och
förkortar livslängden (kontakta
tillverkaren).
➔Kapslingsklass enligt EN 60529
IP 10 = valfritt monteringsläge
IP 21 = elanslutning underifrån
IP 42/44 = med kabelgenom­
föring (se tillbehör)
➔
Montasjeposisjon, se typeskilt.
Ved en annen montasjeposisjon
endrer koplingstrykket (ps) seg.
Koplingstrykk (ps), se typeskilt.
➔Dersom undergrunnen er ujevn,
må trykkvakten festes med bare
to skruer på samme side på montasjeplaten eller luftkanalen, dette
for å forhindre forspenninger på
trykkvakten.
➔Beskytt forbindelsen mot at det
trenger inn smuss, fuktighet eller silikonholdig damp fra mediet
som skal måles eller den omgivende luften. Installer et filter om
nødvendig.
➔Det må ikke komme kondensat
inn i apparatet (vær om mulig
oppmerksom på stigende ledning / rørinstallasjon). Eller oppstår det fare for isdannelse ved
minustemperaturer, forskyvning
av koplingspunktet eller korrosjon
i apparatet, noe som kan ha funksjonsfeil til følge.
➔Ved utendørs installasjon skal DL
stilles under tak og beskyttes mot
direkte solbestråling.
➔Dersom det brukes silikonslanger, må disse være tilstrekkelig
tempret. Silikonholdig damp kan
ødelegge kontaktgivningen.
➔Kontinuerlig drift ved høye temperaturer (f.eks. maksimum omgivelsestemperatur) forskynder aldringen av elastomermaterialene
og forkorter brukstiden (vennligst
ta kontakt med leverandøren).
➔Beskyttelsesart ifølge EN 60529
IP 10 = Hvilken som helst montasjeposisjon
IP 21 = Elektrisk forbindelse
nedenifra
IP 42/44 = Med kabelbøssing (se
tilbehør)
➔Posição de montagem – ver etiqueta de identificação. Em outras
posições de montagem, a pressão de comutação (ps) muda-se.
Pressão de comutação (ps) – ver
etiqueta de identificação.
➔Se o pavimento for irregular, fixar
o pressostato só com dois parafusos no mesmo lado na chapa
de montagem ou no canal do ar,
para evitar deformações no pressostato.
➔Proteger as conexões contra a
penetração das partículas de sujeira, da umidade ou dos vapores
contendo silicone, provindo do
fluido a ser medido e do ar de
ambiente. Em caso de necessidade, instalar um filtro.
➔Água de condensação não deve
entrar no aparelho (se possível,
prestar atenção às tubulações
ascendentes). Caso contrário,
existe perigo de congelamento
devido a temperaturas negativas,
deslocação do ponto de comutação ou corrosão no aparelho que
pode ter como consequência
mau funcionamento do aparelho.
➔Em caso de instalação no exterior, telhar o DL e proteger-lhe
contra os raios solares diretos.
➔Em caso de utilização de tubos
de silicone, usar tubos de silicone
suficientemente maleáveis. Vapores contendo silicone podem
perturbar o contato.
➔A operação contínua em altas
temperaturas (p.ex. temperatura ambiente máxima) acelera o
processo de envelhecimento dos
materiais elastoméricos, reduzindo a vida útil (é favor contatar o
fabricante).
➔
Tipo de proteção segundo
EN 60529
IP 10 = montagem em qualquer
posição
IP 21 = conexão elétrica por baixo
IP 42/44 = com bucha para entrada do cabo (ver acessórios)
➔Θέση τοποθέτησης, βλέπε πινακίδα τύπου. Σε άλλη θέση τοποθέτησης αλλάζει η μεταγωγική
γωγική πίεση
πίεση (ps). Μετα­
(ps), βλέπε πινακίδα τύπου.
➔Εάν το υπόστρωμα είναι ανισόπεδο, στερεώστε τον πρεσοστάτη με δύο βίδες στην ίδια
πλευρά του ελάσματος συναρμολόγησης ή του αεραγωγού,
προς αποφυγή συσπάσεων στον
πρεσοστάτη.
➔Προστασία συνδέσεων από εισχώρηση ακαθαρσιών, υγρασίας
ή ατμών που περιέχουν σιλικόνη
από το προς μέτρηση μέσο ή
τον περιβαλλοντικό αέρα. Εφόσον χρειαστεί, συναρμολογήστε
φίλτρο.
➔Συμπύκνωμα δεν επιτρέπεται να
καταλήξει στη συσκευή (εφόσον
είναι δυνατό φροντίστε για όρθιο
αγωγό/σωλήνωση). Διαφορετικά
υπάρχει κίνδυνος παγώματος σε
θερμοκρασίες υπό του μηδενός,
μετατόπισης σημείου μεταγωγής
ή διάβρωσης στη συσκευή, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει
σε ελαττωματική λειτουργία.
➔Σε περίπτωση εξωτερικής εγκατάστασης τοποθετείτε τον DL
κάτω από στέγαστρο και προστατεύετε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
➔Κατά τη χρήση εύκαμπτων σωλήνων σιλικόνης χρησιμοποιείτε
επαρκώς ανοπτημένους εύκαμπτους σωλήνες σιλικόνης. Οι
ατμοί που περιέχουν σιλικόνη
ενδέχεται να καταστρέψουν την
επαφή.
➔Η διαρκής λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. μέγιστη
περιβαλλοντική
θερμοκρασία)
επιταχύνη τη γήρανση των ελαστομερών υλικών και μειώνει τη
διάρκεια ζωής (σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή).
➔Μόνωση σύμφωνα με EN 60529
IP 10 = σημείο τοποθέτησης κατά βούληση
IP 21 = ηλεκτρική σύνδεση από
κάτω
IP 42/44 = με υποδοχή διέλευσης καλωδίου (βλ. Εξαρτήματα)
D-49018 Osnabrück, Germany
DL
CE-0085AP0466
=
=
=
ps +18 Pa
ps -18 Pa
-2-
DL 1–3E
44,5
mm
DL 1–3E
➔
Montasje med selvskjærende
skruer, diameter 3,5 eller 4 mm.
DL 5–50E
➔Montasje med selvskjærende skruer, diameter 3,5 mm eller M4.
 Monter DL..E.
DL 1–3E
➔Montagem com parafusos autoatarraxadores Ø 3,5 mm ou Ø 4 mm.
DL 5–50E
➔Montagem com parafusos auto­
atarraxadores Ø 3,5 mm ou M4.
 Montar o DL..E.
DL 1–3E
➔Τοποθέτηση με βίδες αυτοδιάτρησης διαμέτρου 3,5 ή 4 mm.
DL 5–50E
➔Τοποθέτηση με βίδες αυτοδιάτρησης διαμέτρου 3,5 mm ή Μ4.
 Τοποθέτηση DL..E.
64/61,5
mm
DL 5–50E
4,0 mm
44,5
mm
DL 1–3E
➔
Montering med självskärande
skruvar Ø 3,5 eller 4 mm.
DL 5–50E
➔
Montering med självskärande
skruvar Ø 3,5 mm eller M4.
 Montering av DL..E.
45/
61,5
mm
< 8 mm
< 16 mm
53,7
mm
3,5 mm
49,5
mm
49,5
mm
3,5 mm
DL 1–3E
➔
Indbygning med selvskærende
skruer Ø 3,5 mm eller Ø 4 mm.
DL 5–50E
➔
Indbygning med selvskærende
skruer Ø 3,5 mm eller M4.
 Indbyg DL..E.
DL 1–3E
➔ Einbau mit selbstschneidenden
Schrauben Ø 3,5 mm oder Ø 4 mm.
DL 5–50E
➔ Einbau mit selbstschneidenden
Schrauben Ø 3,5 mm oder M4.
 DL..E einbauen.
53,7
mm
M4
< 8 mm
2 Schläuche anschließen.
DL 1–3E
2 Anslutning av slangar.
2 Tilslut slangerne.
3
DL 5–50E
2 Kople til slangene.
2 Conectar os tubos flexíveis.
D-49018 Osnabrück, Germany
DL
CE-0085AP0466
Pmax
ø 6,1
4
+ Test
(DL 5–50 E)
4
4
4
-3-
2 Σύνδεση εύκαµπτων σωλήνων.
Omstilling af skiftetrykket ps
Schaltdruck ps
­verstellen
1 Anlægget gøres spændingsfrit.
1 Anlage spannungsfrei schalten.
DL 1–3E
DL 5–50E
1 Slå ifrån nätspänningen till systemet.
Justering av koplingstrykket ps
1 Kople anlegget spenningsløst.
Reajustar a pressão
de comutação ps
1Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
Einstellbereich (Einstelltoleranz =
± 15 % vom Skalenwert)
Indstillingsområde
(indstillingstolerance = ± 15 % af
skalaværdien)
Inställningsområde
(inställningstolerans = ± 15 % av
skalvärdet)
Innstillingsområde
(innstillingstoleranse = ± 15 % av
skalaverdi)
Range de ajuste (tolerância de
ajuste = ± 15 % do valor da escala)
Mittlere Schaltdifferenz bei min.- und
max.-Einstellung
Middel koblingsforskel ved min.- og
maks.-indstilling
Abwanderung des Schaltpunktes bei
Prüfung EN 1854 Luftdruckwächter
Ændring af setpunktet ved kontrol iht.
EN 1854 Lufttrykvagter
Max. Eingangsdruck
Genomsnittlig kopplingsdifferens vid
min och max inställning
Kopplingspunktens avvikelse efter
kontroll enligt EN 1854 Lufttryckvakter
Max ingångstryck
Middels koplingsdifferanse ved min.
og maks. innstilling
Forskyvning av koplingspunktet ved
kontroll EN 1854 luft-trykkvakt
Maks. inngangstrykk
Diferencial de comutação médio em
ajuste mín. e máx.
Pressão de entrada máx.
Εύρος ρύθμισης (ανοχή ρύθμισης
= ± 15 % της τιμής κλίμακας)
Μέση διαφορά μεταγωγής σε
ρύθμιση min. και max.
Desvio do ponto de comutação
durante o teste segundo EN 1854
pressostatos de ar
Μετατόπιση του σημείου μεταγωγής
σε έλεγχο σύμφωνα με EN 1854,
πρεσοστάτης αέρα
DL 1E
DL 3E
DL 5E
DL 10E
DL 50E
2
Inställning av kopplingstryck ps
0,2 - 1
0,3 - 3
0,4 - 5
1,0 - 10
2,5 - 50
0,10 - 0,15
0,20 - 0,30
0,25 - 0,40
0,30 - 0,40
0,50 - 1,30
3
4
NO
2
NC
1
2 NC
NO
Ρύθμιση μεταγωγικής
πίεσης pS
1Αποσυνδέστε το σύστημα από
την τροφοδοσία ρεύματος.
Maks. indgangstryk
Μέγ. πίεση εισόδου
± 15 % oder/eller/ou/ή ± 5 Pa
± 15 % oder/eller/ou/ή ± 6 Pa
± 15 %
± 15 %
± 15 %
50 mbar
50 mbar
300 mbar
300 mbar
300 mbar
3
COM
COM
Ω
3
1
5
7
6
8
ps
0
9
0
Ω
Verdrahten
Tilslutning
Inkoppling
Kabling
Instalação elétrica
Καλωδίωση
Mikroschalter nach EN 61058-1,
Schaltleistung:
DL..: 24 V (min. 0,05 A) bis 250 V~
(max. 5 A, bei cos φ 0,6 = 1 A),
DL..G: 5 V (min. 0,01 A) bis 250 V~
(max. 5 A, bei cos φ 0,6 = 1 A),
5 V (min. 0,01 A)
bis 48 V= (max. 1 A).
Mikrokontakt iht. EN 61058-1,
koblingseffekt:
DL..: 24 V (min. 0,05 A) til 250 VAC
(maks. 5 A, ved cos φ 0,6 = 1 A),
DL..G: 5 V (min. 0,01 A) til 250 VAC
(maks. 5 A, ved cos φ 0,6 = 1 A),
5 V (min. 0,01 A)
til 48 VDC (maks. 1 A).
Mikrobrytare enligt EN 61058-1,
bryteffekt:
DL..: 24 V (min 0,05 A) till 250 V~
(max 5 A, vid cos φ 0,6 = 1 A),
DL..G: 5 V (min 0,01 A) till 250 V~
(max 5 A, vid cos φ 0,6 = 1 A),
5 V (min 0,01 A)
till 48 V= (max 1 A).
Mikrobryter ifølge EN 61058-1,
koplingseffekt:
DL..: 24 V (min. 0,05 A) til 250 V~
(maks. 5 A, ved cos φ 0,6 = 1 A),
DL..G: 5 V (min. 0,01 A) til 250 V~
(maks. 5 A, ved cos φ 0,6 = 1 A),
5 V (min. 0,01 A)
til 48 V= (maks. 1 A).
Microinterruptor conforme
EN 61058-1,
potência de comutação:
DL..: 24 V (no mín. 0,05 A) até
250 V CA
(no máx. 5 A, com cos φ 0,6 = 1 A),
DL..G: 5 V (no mín. 0,01 A) até
250 V CA
(no máx. 5 A, com cos φ 0,6 = 1 A),
5 V (no mín. 0,01 A)
até 48 V CC (no máx. 1 A).
Μικροδιακόπτης σύμφωνα με
EN 61058-1,
Iσχύς ενεργοποίησης:
DL..: 24 V (ελάχ. 0,05 A) έως
250 V~
(μέγ. 5 A, σε συν φ 0,6 = 1 A),
DL..G: 5 V (ελάχ. 0,01 A) έως
250 V~
(μέγ. 5 A, σε συν φ 0,6 = 1 A),
5 V (ελάχ. 0,01 A)
έως 48 V= (μέγ. 1 A).
.
D-49018 Osnabrück, Germany
DL
6,3 AF, DIN 41661
-4-
➔Wenn der DL..G einmal eine
Spannung > 24 V und einen Strom
> 0,1 A geschaltet hat, ist die
Goldschicht an den Kontakten
weggebrannt. Danach kann er
nur noch mit dieser oder höherer
Leistung betrieben werden.
➔
Bei kleinen Schaltleistungen,
wie z. B. bei 24 V, 8 mA, in silikon- oder ölhaltiger Luft wird der
Einsatz eines RC-Gliedes (22 Ω,
1 µF) empfohlen.
➔Die Kontakte 3 und 2 schließen
mit steigendem Druck. Die Kontakte 1 und 3 schließen bei fallendem Druck.
 Anlage spannungsfrei schalten.
DL 1–3E
DL 5–50E 2
NO
2
NC
1
COM
3
➔Hvis DL..G en gang bliver koblet
med en spænding > 24 V og en
strøm > 0,1 A, er guldlaget på
kontakterne brændt væk. Derefter kan den kun bruges med
denne eller en højere effekt.
➔Ved lave koblingseffekter, fx ved
24 V, 8 mA, i silikone- eller olieholdig luft, anbefales brugen af et
RC-led (22 Ω, 1 μF).
➔Kontakterne 3 og 2 slutter ved
stigende tryk. Kontakterne 1 og 3
slutter ved faldende tryk.
 Anlægget gøres spændingsfrit.
3
➔Om DL..G en gång inkopplats på
en spänning > 24 V och en ström
på > 0,1 A är guldbeläggningen
på kontakterna bortbränd. Därefter kan den endast användas
med denna eller högre effekt.
➔Vid låga bryteffekter som t ex vid
24 V, 8 mA, i silikon- e
­ ller oljehaltig
luft rekommenderas användning
av en RC-länk (22 Ω, 1 µF).
➔Kontakterna 3 och 2 sluter vid stigande tryck. Kontakterna 1 och 3
sluter vid fallande tryck.
 Slå ifrån nätspänningen till systemet.
➔Se o DL..G comutou uma vez com
uma tensão > 24 V e uma corrente > 0,1 A, a camada de ouro
dos contatos é queimada. Depois
poderá ser operado somente com
esta ou uma tensão maior.
➔Em caso de potência de comutação pequena, como p.ex. a 24 V,
8 mA, e com ar contendo silicone
ou óleo, recomenda-se a utilização
de um elemento RC (22 Ω, 1 µF).
➔Os contatos 3 e 2 fecham com
pressão crescente. Os contatos
1 e 3 fecham com pressão decrescente.
Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
6
5
4
➔Når DL..G har koplet en spenning
> 24 V og en strøm > 0,1 A, er
gullbelegget på kontaktene brent
bort. Deretter kan den kun drives
med en effekt som er lik denne eller høyere.
➔Ved små koplingseffekter, som
f.eks. ved 24 V, 8 mA, i silikoneller oljeholdig luft, anbefales det
å anvende et RC-element (22 Ω,
1 µF).
➔Kontaktene 3 og 2 lukker ved stigende trykk. Kontaktene 1 og 3
lukker ved synkende trykk.
 Kople anlegget spenningsløst.
➔Εάν ο DL..G έχει ενεργοποιήσει μια
φορά μια τάση > 24 V και ρεύμα
> 0,1 A, καίγεται η επίστρωση
χρυσού των επαφών. Στη συνέχεια
μπορεί να λειτουργήσει μόνο με
αυτήν την υψηλότερη ισχύ.
➔Σε χαμηλή ισχύ ενεργοποίησης,
όπως π. χ. σε 24 V, 8 mA, σε
αέρα που περιέχει σιλικόνη ή λάδι,
συνιστάται η χρήση ενός στοιχείου
αντίστασης (22 Ω, 1 μF).
➔Επαφές 3 και 2 κλείνουν, όταν
αυξάνεται η πίεση. Επαφές 1 και 3
κλείνουν, όταν πέφτει η πίεση.
 Αποσυνδέστε το σύστημα από την
τροφοδοσία ρεύματος.
7
1
2 NC
NO
3
COM
L1(+)
3
COM
2
NO
1
NC
Funktionstest
Funktionstest
Funktionstest
Funksjonstest
Teste funcional
Δοκιμή λειτουργίας
➔Zu empfehlen ist eine Funktions­
prü­fung einmal im Jahr.
➔Det anbefales at gennemføre en
funktionstest en gang om året.
➔Funktionstest rekommenderas en
gång om året.
➔Det anbefales en funksjonstest en
gang i året.
➔Recomendamos um teste funcional uma vez por ano.
➔Συνιστούμε τη δοκιμή λειτουργίας
μια φορά το χρόνο.
Zubehör
Tilbehør
Tillbehör
Montagesæt
Monteringssats
Tilbehør


Befestigungsset
Acessórios
Εξαρτήματα
Monteringssett
Kit de fixação
Σετ στερέωσης



DL 1E,
DL 3E:
74913661
DL 5E,
DL 10E,
DL 50E:
74916158

-5-
Schlauchset
Slangesæt
Slangsats
Slangesett
Kit de mangueira
Σετ εύκαμπτου σωλήνα
Indføringstylle
Kabelgenomföring
Kabelbøssing
Bucha para entrada do cabo
Υποδοχή διέλευσης καλωδίου
74919272
Durchführungstülle
IP 42
IP 44
34328197
34330703
Technische Änderungen, die dem
Fortschritt dienen, vorbehalten.
Bei technischen Fragen wenden Sie
sich bitte an die für Sie zuständige
Nieder­lassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei
der Elster GmbH.
Zentrale Kundendienst-EinsatzLeitung weltweit:
Elster GmbH
Tel. +49 (0)541 1214-3 65
Tel. +49 (0)541 1214-4 99
Fax +49 (0)541 1214-5 47
Elster GmbH
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0
Fax +49 (0)541 1214-3 70
[email protected]
www.kromschroeder.de
Ret til tekniske ændringer, som tje- Rätt till tekniska ändringar förbe­ Vi forbeholder oss retten til tekniske
endringer grunnet fremskritt.
ner fremskridtet, forbeholdes.
hålles.
Reservamo-nos os direitos de intro- Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις για αλduzir modificações devidas ao pro- λαγές που υπηρετούν την τεχνική
gresso técnico.
πρόοδο.
Hvis du har tekniske spørgsmål, be- Vid tekniska frågor, kontakta när- Ta kontakt med forhandleren derdes du henvende dig til det agentur/ maste filial/representant. Adres- som du har tekniske spørsmål.
den filial, som er ansvarlig for dig. sen erhålls på Internet eller hos Adressene finnes på internett eller
du får den hos Elster GmbH.
Adressen finder du på internet eller ­Elster  GmbH.
hos Elster GmbH.
Assistência técnica pode ser consultada na sucursal/representação
da sua localidade. O endereço pode ser retirado da internet ou na
­Elster  GmbH.
-6-
Περαιτέρω υποστήριξη έχετε από το/
την αρμόδιο/αρμόδια για σας υποκατάστημα/αντιπροσωπεία, η διεύθυνση του/της οποίου/οποίας υπάρχει
στο Internet ή μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την Elster GmbH.

Documentos relacionados

Luft-Druckwächter DL..K Betriebsanleitung

Luft-Druckwächter DL..K Betriebsanleitung συσκευή να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Leia mais

Inhaltsverzeichnis Edelstahlschlauch ES

Inhaltsverzeichnis Edelstahlschlauch ES ATENÇÃO! Uma montagem incorreta ou um ajuste, uma modificação, manipulação ou a manutenção incorreta podem causar ferimentos ou danos materiais. Ler, portanto, as presentes instruções antes da utili...

Leia mais