ceica_t3_70 - Ministerul Apărării Naţionale

Сomentários

Transcrição

ceica_t3_70 - Ministerul Apărării Naţionale
ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. 2 STATUL MAJOR GENERAL Unitatea Militară 02700 Bucureşti AVIZ Nr. T3 ­ 70 din 05.02.2015 În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării­cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, având în vedere cererea depusă de CEICA MARIA, domiciliat în DARABANI, judeţul BOTOŞANI, în calitate de vânzător, şi înregistrată la U.M. 02700 Bucureşti cu nr. CRT 344 din 13.01.2015, ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 (2) din Anexa 2 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării­ cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim­ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim­ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim­ ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, în fapt, s­a constatat că documentaţia depusă nu se regăseşte în volum complet, astfel: ­ NU EXISTĂ inventarul de coordonate, în copie, în drept, prevederile art. 3 (1) şi art. 21 din Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării­cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare art. 4 (2) şi art. 5 din Anexa nr. 2 la Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării­cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului apărării naţionale şi ministrului culturii nr. 719/740/M.57/2333/2014, se emite AVIZ NEGATIV încheierii contractului de vânzare­cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,035 ha, situat în extravilanul localităţii DARABANI, judeţul BOTOŞANI, identificat cu număr cadastral 52497, înscris în cartea funciară nr. 52497 a localităţii DARABANI. 1 din 2
NECLASIFICAT Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Vă anexăm documentaţia trimisă de dumneavoastă Ministerului Apărării Naţionale 1 exemplar cu 19 file. NECLASIFICAT 2 din 2

Documentos relacionados

ADMIS - Amiral Ion Murgescu

ADMIS - Amiral Ion Murgescu ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Leia mais

Situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire

Situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire 513; nr. cad.4665;4L79;C.F. nr. 4200 Si4681 Costesti. Amolasare si accesDN2. Execuliaunui foraj COITIUNA VERNE9TI adencime,cu caracterde Primlrla com. Varnctti nr. explorare- exploatarein 44241LL,O...

Leia mais

descarca aici

descarca aici parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară Consiliul Local al oraşului Aleşd, Având în vedere Expunerea de motive a primarului oraşului Aleşd, precum şi raportul compartimentului de specialita...

Leia mais

SLR work and mututal support to improve butterfly

SLR work and mututal support to improve butterfly Foto: Gheorghe Roșian Construcții tradiționale din tuf vulcanic

Leia mais

Istoric CADA şi ADM - Procesul Comunismului

Istoric CADA şi ADM - Procesul Comunismului am făcut programul pe care îl aveam stabilit pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nu am afectat calitatea activităţii noastre ca ofiţeri sau subofiţeri, nu am încălcat regulile privind secre...

Leia mais